Osnovni nedostaci motora s unutrašnjim sagorijevanjem su:  Zavisnost od kvaliteta goriva;

 Nesamostalan start (elektrostarter, ručno, komprimirani zrak);  Komplikovana gradnja i konstrukcija;  Zahtjeva veliku stručnost osoba za rukovanje i opsluživanje;  Ima loše i negativne ekološke karakteristike (zagađenje i buka). Osnovni zadatak klipa:     Prenosi sile gasova na klipnjaču, Učestvuje u kružnom procesu, Prihvata velike promjene pritiska i temperature, Pomaže zaptivanje kompresionog prostora,

 Preko čela klipa odvodi odgovarajudu količinu toplote Osnovni zadaci razvodnog mehanizma:  Mora obezbijediti punjenje cilindara svježom smješom, sa optimalnim stepenom punjenja, Mora omoguditi odstranjivanje produkata sagorijevanja što je mogude bolje, Mora omoguditi zaptivanje kompresionog prostora kada se u njemu odvija sabijanje, sagorijevanje i ekspanzija.

 

Ukoliko dođe do porasta temperature u toku vožnje uzroci mogu biti sljededi:   u sistemu nestaje tečnost labav klinasti kaiš vodene pumpe

 prekidač ventilatora neispravan   termostat neispravan neispravan motor ventilatora

 Pojava mjehura zraka u spremniku rashlane tečnosti – izgorila zaptivka glave?'

9 (kg zraka/ kg benzina) Koeficijent viška zraka: α Stehiometrijska smješa: α=1 Bogata smješa: α<1 Siromašna smješa: α>1 Osnovni elementi sistema za dobavu goriva kod otto motora: 1. količine zraka. Osnovni elementi sistema za ubrizgavanje lakog goriva su:       pumpa za gorivo. 2. regulator pritiska. 3. Usisna cijev Uslov za dobro sagorijevanje smješe:  Potreban odnos između količine zraka i goriva. razvodne cijevi. pritiska. Pumpa za dovod goriva. Rezervoar za smještaj goriva. brizgač. sistem za upravljanje.  Homogena i izmješana.) ventil za startovanje na hladno rezervoar goriva. (Uređaji za mjerenje: broja obrtaja. lambda sonde. Filter goriva.  Odgovarajuda temperatura. 5.  Plinovito stanje. itd. filter goriva. itd. temperature.   . 4. Karburator.Stehiometrijska smjesa: 14.

Otvoreni i zatvoreni Svaki sistem za paljenje mora da izvrši četiri osnovna uslova:     Stvaranje varnice Stvaranje visokog napona Raspoređivanje i prenošenje napona na odgovarajude cilindre. 2. 3. dug vijek motora i instalacije za dobavu goriva. Pogodnu regulaciju u odnosu na brzinski režim i nivo opteredenja. Miran i što bezbučniji rad. 5. Kompaktnost instalacije za dobavu goriva. 7. Odgovarajude pradenje toka doziranja i količine goriva na promjenljivim režimima rada motora. Pumpa – brizgač. Pumpa – cijev – brizgač. Common rail Brizgaljka:   Da dobro rasprši mlaz goriva. Nisku koncentraciju škodljivih produkata sagorijevanja.Sistem za dobavu goriva kod dizel motora treba da omogudi: 1. 6. Nizak nivo mehaničkih i termičkih opteredenja. i Podešavanje trenutka stvaranja varnice u zavisnosti od broja obrtaja i opteredenja. 8. Ekonomičnost transformacije hemijske energije goriva u mehanički rad. 3. U praksi se danas najviše susredu tri koncepta sistema ubrizgavanja goriva i to: 1. Pouzdanost u radu. . 2. 4. Da mlaz goriva usmjeri u cijeli obim komore uz što bolje mješanje sa zrakom.

 Sa elektromagnetnim pomjeranjem zupčanika. Elastični element u prenosu obrtnog momenta sa motora na točkove Štiti prenosni mehanizam od preopteredenja Prigušivanje torzionih oscilacija. Ovo se kod svjedica definira kao ''Električne performanse'' svjedice. pokretači se dijele:  Inercijske. Ovo se kod svjedica definira kao ''Toplinske performanse'' i te performanse se određuju sa toplinskom vrijednošdu svjedice.  Mjenjač  Kardansko vratilo.  Upuhavanjem sabijenog zraka u cilindar (brodski motori). Temperatura glave svjedice mora biti odgovarajude niska da bi se spriječilo prijevremeno paljenje smjese ili predpaljenje i dovoljno visoka da bih se spriječilo gušenje motora sa previše neupaljenje smjese. . Zadaci spojke ili kvacila:       Bestrzajno pokretanje vozila nakon uključenja motora.  Sa elektromagnetnim pomjeranjem rotora zajedno sa zupčanikom. diferencijalom i poluosovinama.Svjedice prenose električnu energiju koja pretvara gorivo u radnu/mehaničku energiju.  Električno (akumulatorsko). Način startovanja motora:  Ručno (kurbla). Osnovni elementi transmisije:  Spojnica (kvačilo). Da bi se kroz zazor pojavila iskra kroz sistem za paljenje se mora dostaviti dovoljna količina ''voltaže''. Omogudavanje promjene stepena prenosa u toku vožnje.  Kombinirane. Smanjivanje buke vozila.  Razvodnik pogona.  Vodedi most sa glavnim prenosom. Prema načinu na koji se zupčanik na pokretaču dovodi u zahvat sa zupčanikom na zamajcu.

ili za spajanje dva vratila. uključna spojnica (2). sinhronizacioni prsten (4). • Mokre frikcione spojnice  Hidrauličke.Vrste spojnica (prema načinu prenosa obrtnog momenta):  Frikcione (sa mehaničkim trenjem): • Suhe frikcione spojnice. Osnovni elementi sinhro-spojnice su: nosač sinhro-spojnice (1).  Elektromagnetne i Kombinovane Sinhro-spojnice služe za bezudarno spajanje zupčanika sa vratilom. spoljašnji zubci sinhronizacionog prstena (6) . pri uključivanju pojedinih stepeni prenosa. loptasti fiksator (5). izlazno vratilo (3).

 Mjenjači sa kontinuiranom promjenom brzine (automatski prenosnici): • • •  Mehanički kontinuirani mjenjači (zupčasti i frikcioni). Električni kontinuirani mjenjači i Kombinovani kontinuirani mjenjači. Pomodu poluge za izbor stepeni prenosa i viljuške koja je vazana za vanjski utor na zupčastoj spojnici. Uslijed daljnjeg kretanja poluge za izbor stepeni prenosa. Kardansko vratilo : . zupčasta spojka i glavčina sinhrona kredu se uzduž ose glavnog vratila. međutim. glavčine sinhrona i zupčaste spojnice. Mora ispuniti sljedede zahtjeve:  Da nema poprečnih oscilacija i “bacanja” vratila. Mjenjači sa stalno uzubljenim zupčanicima.primjenjuje se pri prenosu obrtnog momenta za pogon pomodnih agregata vozila (uređaj za samoistovar).Prema konstrukciji mogu se podijeliti u dvije osnovne skupine:  Mjenjači sa stepenastom promjenom brzine (zupčasti prenosnici): • • • Mjenjači sa kliznim zupčanicima. Među konusnim površinama javlja se trenje usljed čega dolazi do izjednačavanja broja obrtaja zupčanika. i dovode unutrašnji konus glavčine sinhrona u kontakt sa konusnom površinom na zupčaniku (3) koga želimo spregnuti. Sinhrona kardanska vratila (prednji most pogonski točkovi) .  Da omogudava ravnomjernost obrtanja vratila.služi za prenos obrtnog momenta između agregata čije su ose postavljene pod nekim uglom jedna u odnosu na drugu . Dijele se na: 1. Sinhron radi na sljededi način. Hidraulički kontinuirani mjenjači (hidrostatički i hidrodinamički). uslijed nemogudnosti daljnjeg kretanja glavčine sinhrona dolazi do savladavanja opruge osigurača i zupčasta spojnica (2) se bezudarno uzupčava sa zupčastim vjencem (3) zupčanika uslijed istih obodnih brzina (isti prečnici zupčaste spojnice i ozubljenog vjenca zupčanika).  Da ima visok stepen korisnog dejstva i pri velikim vrijednostima ugla među vratilima. Ako se ovim sinhronom rukuje pažljivo on potpuno vrši svoju funkciju (bezudarno uključivanje stepeni prenosa). vozač može nasilno uzupčiti (savladati osigurač) zupčastu spojnicu i zupčasti vjenac na zupčaniku pa kako još postoji razlika u broju obrtaja zupčaste spojke i vjenca dolazi do čeonog struganja i udara pri ostvarenju međusobnog zahvata. Planetarni mjenjači. Asinhrona kardanska vratila – nejednake ugaone brzine 2.

Sa hidrauličkim elastičnim elementima.  Elementi za prigušenje oscilacija i  Stabilizatori.  Neravnina na putu. Sa zavojnim oprugama.  Diferencijala. Elastični elementi koji se koriste kod vozila su:       Sa lisnatim gibnjevima. Sa kombinovanim elastičnim elementima. .  Poluosovina.  Glavnog prenosnika. Sa pneumatskim elastičnim elementima.  Elastični elementi. Sa torzionim oprugama.Pogonski most se sastoji od:  Nosača mosta.  Nejednakih prečnika točka (pritisak u pneumatiku) Sistem elasticnog ovjesenja sastoji se iz četiri podsistema:  Mehanizam za vođenje točkova. Razlika ugaonih brzina može nastupiti usljed:  Kretanja u krivini. Osnovni zadatak diferencijala je da prenosi obrtni moment na lijevi i desni točak pri različitim ugaonim brzinama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful