You are on page 1of 4

Cách đưa ảnh vào Blog

Bước 1: Bạn truy cập vào trang http://photobucket.com và tích vào Join
Now. It is Free! để tạo cho mình một tài khoản ở đó.

Bước 2: Sau khi đăng ký xong bạn đăng nhập vao tai khoản. Màn hình hiện
ra như sau:

Bước 3: Các bạn tích vào Upload images & videos (theo hình trên) để load
ảnh lên. Sau khi upload lên màn hình hiện ra như sau:
Bước 4: Các bạn tích vào chỗ mũi tên. Màn hình hiện ra như sau:

Bước 5: Các bạn đưa con trỏ chuột đến ảnh cần đưa lên Blog. Nó hiện ra
như sau: (ví dụ như muốn đưa ảnh NHO MAI VE NHAU vao nha?)
Các bạn đưa con trỏ chuột đến ảnh NHO MAI VE NHAU.Nó hiện ra như
sau:
Bước 6: các bạn tích vào chỗ Direct Link (theo mũi tên) và nhấn Ctrl + C
Sau đó bạn vào chỗ mình đang viết bài trong Blog. Các bạn tích vào thẻ có
hình vuông màu vàng bên trên rồi paste vào thẻ đó và chon kích cỡ và địa
điểm đặt ảnh (Left hoặc Right). Nhấn OK là xong.Màn hình như sau:
Bước 7: Viết bài rồi lưu lại và xem thành quả của mình nữa thôi.

Chúc mọi người thành công