You are on page 1of 1

Predstava NA ODRU je kola prizorov, ki so nastali iz odrskega

raziskovanja skupine kreativnih mladih. To ni uprizorjeno


besedilo, saj se je skupina odlo!ila za obratno pot, pot
raziskovanja prostora odra in izraznih sredstev igre in tudi
reije, na!inov kako nastajajo vloge, odnosi, konflikti in
pripadajo!a scenografija, kostumografija in zvo!na oprema.
Rde!no nit predstave tkejo vpraanja: Iz !esa nastane predstava?
Kdo stoji na odru? Koga igram? Kje se igramo in kako se prizor
spremeni, !e izberemo druga!en prostor? Kaj se zgodi, !e
spregovorimo in imamo dialog in kako je prizor druga!en !e ga
odigramo brez teksta? Na sceni se tako odvijejo prizori, ki
odgovarjajo na zgornja vpraanja in jih poudarjajo s pomo!jo
scenografije, ki napove kje se prizor dogaja, kdo igra, iz !esa se je
prizor rodil ipd. Tako se predstava zaokroi v simpati!nem
odkritju sebe na odru, svoje, vloge, ki jo v!asih ne znamo spustiti
niti na odru ivljenja.
Reija: Nika Bezeljak
Nastopajo: Nina Kli!ek, an mavc, Anej Pal!i!, Katja Belec, Miha
Horvat, Domen omen, Eva Kriman, Neja Strmek, Leonardo
Erjavec, Teja Krajn!i!, Nika Pregarc, Neja Lah, iga eruga, Rok
Valentan, Alja Pintar
Sodelujejo e: Rok Mlaker, Polona in Sergej Lah
Predstavitev skupine:
Mladinska gledalika skupina KD Pekre Limbu, predstavlja
podmladek drutva, ki se sicer ponaa z bogato amatersko
gledaliko tradicijo. Skupina je bila ustanovljena leta 2011, prvi!
je na doma!em odru nastopila s predstavo Saj si vendar punca,
v letu 2013 pa so mladi igralci uprizorili Levstikovega Martina
Krpana. Z obema predstavama je skupina uspeno sodelovala
tudi na Sre!anjih otrokih gledalikih skupin Slovenije v letih
2012 in 2013. Ves !as delovanja tevilo !lanov skupine raste,
tako skupina danes teje 19 otrok, u!encev in dijakov
mariborskih osnovnih in srednjih ol.
Mladinska gledalika skupina
KD Pekre Limbu
NA ODRU

Dom kulture Pekre
31. maj 2014 ob 21:00


Domkuuultureee Pekreee
31. majjj 2014 ob 21:00