You are on page 1of 1

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA

DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 14 soalan.
2. Jawab semua soalan.
3. Jawapan hendaklah ditulis dalam ruang yang
disediakan dalam kertas soalan. Kertas soalan ini
hendaklah diserahkan pada akhir peperiksaan.
4. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Anda
mungkin kehilangan markah jika langkah-langkah
penting tidak ditunjukkan dengan teratur.
5. oalan 1 hingga soalan 1! diperuntukkan " markah
bagi tiap-tiap soalan.
". Anda boleh menggunakan kalkulator.
Untuk Kegunaan Pemeriksa
#ama $emeriksa %
oalan &arkah
penuh
&arkah
diperol
eh
oalan &arkah
penuh
&arkah
diperol
eh
1 " ' "
2 " ( "
3 " 1! "
4 " 11 1!
5 " 12 1!
" " 13 1!
) " 14 1!
JUMLAH
NAMA %
*****************************
**.
ANGKA
GILIRAN %
TERHAD
PENTAKSIRAN TINGKATAN 3
UJIAN BERTULIS 2 Jam
55
SC
I
ENCE