You are on page 1of 6

Unang Markahang Pagsubok

Character Education V

Pangalan: _______________________________________ Baitang: _______ Iskor: ________
Panuto: Piliin at bilugan ang tamang gawain sa mga sumusunod na sitwasyon.
1. Umuulan ng malakas at biglang bumaha sa tapat ng inyong bahay. Hindi ito dating nangyayari
kaya’t nagtaka ka. Ano ang dapat mong gawin?
a. Titingnan at aalisin ko ng bara ang mga daluyan ng tubig.
b. Sasabihan ko sa aking magulang na pataasan ang aming bahay.
c. Sisisihin ang mga kapitbahay namin.
2. Napansin ng kapitan ng inyong barangay na maraming nagkakasakit ng Cholera at typhoid fever
sa inyong lugar. Paano ka makakatulong sa paglutas nito?
a. Iiwas ako sa mga maysakit.
b. Aalamin ko ang sanhi at pinagmulan ng mga sakit upang mabigayan ang mga ito ng
solusyon.
c. Pangangaralan ko ang mga taong nagkakasakit.
3. Kumain kayong mag-anak sa isang karinderya. Sa pagsubo mo may nakita kang buhok sa
pagkain.
a. Sasabihin ko kay Nanay para pagsabihan ang serbidora o tagapamahala.
b. Hindi ko na lang itutuloy ang pagkain.
c. Sisigawan at isusumbong ko ang serbidora para matanggal sa trabaho.
4. Pinatutulong ka ni Nanay sa paglilinis ng banyo. Ano ang dapat mong isaalang-alang?
a. Magsusuot ako ng guwantes at mag-ingat sa paggamit ng mga kagamitan?
b. Magtatampisaw ako sa basing sahig habang nakayapak.
c. Paglalaruan ko ang mga gamit na panlinis.
5. Napansin mong maraming ipis at daga sa inyong kusina kapag gabi. Ano ang gagawin mo?
a. Sasabihin ko kay Nanay na linisin ang kusina.
b. Tutulong ako sa paglilinis at pag-alis ng mga basurang pinamamahayan ng ipis at daga.
c. Hindi na lang ako pupunta sa kusina kapag gabi.
6. Laganap ang sakit na dengue at malaria sa inyong barangay. Ano ang dapat mong gawin?
a. Iiwasan kong magpakagat sa lamok.
b. Lilinisin ko ang mga lugar na pinamamahayan ng lamok.
c. Magpapabakuna ako agad sa doktor.
7. Nag-imbita ang inyong guro ng isang bumbero upang magbigay ng panayam para sa “Fire
Prevention Month”. Marami ang nagdadaldalan at hindi nakikinig. Ano ang iyong gagawin?
a. Hindi ko na lang sila papansinin.
b. Kakalabitin at pabulong ko silang pagsasabihan na making.
c. Makikisali rin ako sa kwentuhan ng kaklase.
8. Ano ang fire drill?
a. Pagsasanay bilang paghahanda kung may lindol.
b. Pagsasanay bilang paghahanda kung may tsunami.
c. Pagsasanay bilang paghahanda kung may sunog.
9. May dinalaw kang kaibigan sa ospital ng mga bata. Pinagsusuot ka ng doktor ng gamit na
pamproteksiyon.
a. Hindi ko gagamitin dahil naaasiwa ako.
b. Hindi na lang ako lalapit sa kaibigan ko.
c. Susunod ako sa doktor at isusuot ang mga gamit na pamproteksiyon.
10. Nakita mo ang bote ng lason na kasama ng mga laruan ng iyong kapatid.
a. Itatapon sa basurahan.
b. Lalagyan ng marka at itatago.
c. Ilalagay mo sa medicine cabinet.

Sa pagpili, mahalaga ang batayan. Bilugan ang titik ng tamang batayan para sa mga sumusunod:
11. Damit
a. presyo b. tatak o saan binili c. paggagamitan ng damit d. kulay, istilo at disenyo
12. Sabon at pulbos
a. presyo b. saan ito gawa c. laki at bango d. kung tama ito sa iyong balat
13. Kaibigan at kabarkada
a. Kagandahang pisikal b. kagandahan ng ugali c. dami ng pera d. katanyagan
14. Programa sa telebisyon.
a. Artistang gaganap c. Aral o mensahe nito
b. Oras nito o gaano katagal d. Kung nakaaaliw
15. Sapatos
a. Presyo- mas mahal, mas matibay c. Paggagamitan ng sapatos
b. Tatak at saan ito bibilhin d. Kulay ng sapatos
Iugnay ang Hanay A sa Hanay B. Isulat ang titik sa patlang.
Hanay A Hanay B
_________16. Dengue Fever a. Maruming pagkain
_________17. Cholera b. Maruming tubig inumin
_________18. Liptospirosis c. Dumi ng daga o aso
_________19. Food Poisoning d. Kagat ng lamok
_________20. Typhoid fever e. Sira at maruming pagkain
_________21. Bumbero f. Surgical gown, gloves, mask
_________22. Doktor, Nars g. Hard hat, guwantes, cover all, safety shoes
_________23. Magsasaka h. Apron, hairnet
_________24. Inhinyero i. Helmet, bota, guwantes
_________25. Serbidora j. Kamisetang mahaba ang manggas, salakot, bota

Sagutin ng Tama o Mali.
_________26. Pumasok agad sa gusali na naapektuhan ng lindol.
_________27. Kung nasa labas o kalye, pumunta sa maluwang na lugar o open area na malayo sa poste
ng kuryente, pader at iba pang estractura na maaaring bumagsak.
_________28. Hind natin hangad ang kaalaman upang umunlad at maging mabuti ang pamumuhay.
_________29. Ang aklat ang pangunahing mapagkukunan ng kaalaman.
_________30. Laging antabayanan ang mga anunsiyo o patalastas s aradyo at telebisyon lalo na kung
masama ang panahon.
_________31. Ang pagpapasya ay magiging mabuti kung sapat at ang impormasyon at mga batayan.
_________32. Ang mga magulang, mga guro at iba pang tao ay hindi makapagbibigay ng tamang
impormasyon o payo sa pagpapasya ng gawain.
_________33. Isa sa mabubuting pagkukunan ng impormasyon ay ang mga karanasan.
_________34. Bago magpasya, tiyakin muna ang impormasyon at kaalaman tungkol sa suliranin.
_________35. Tiyakin na ang pasya ay makakabuti sa nakararami.
_________36. Maging masinop sa maliit na bagay na maaaring maisubo sa maliliit na bata o maging
sanhi ng pagkadapa o pagkadulas.
_________37. Ang mga gamut o lason na hindi dapat inumin ay dapat lagyan ng tamang marka o label.
_________38. Magpatulong sa nakakatanda sa paggamit ng matutulis na kagamitan tulad ng kutsilyo,
gunting at iba pa.
_________39. Huwag abutin ang mga bagay na delikado at mapamuksa tulad ng posporo, kemikal na
lason, kandila, gaas at iba pa.
_________40. Huwag isasara o i-turn off ang mga tangke ng gas dahil hindi naman ginagamit.

Punan ng akmang salita ang bawat patlang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon.


41. Sa pagsukat ng bilog, kailangang gumamit ng ___________ upang eksakto ang sukat na magagawa.
42. Sa pagsusukat ng haba, maaaring gumamit ng ruler, yarnstick o ____________.
43. Kung volume o dami naman ng tubig, suka o anumang likido, ginagamit na sukatan ang
____________, gallon, at litro.
44. Kung sariwa ang gulay na madahon, ito ay kulay _____________.
45. Kaalaman ay gamitin sa wastong paraan.
Kapwa’y malulugod, matatamo ang _____________.
46. Malinis na tubig, ligtas na ______________.
47. Sariwang hangin, masarap ______________.
48. Usok ng ____________.
49. Panganib sa ating _____________.
50. Kabayan ko, halina’t lumahok,
Sa mga proyektong lunsad sa iyong ____________.

Inihanda ni:
Gng. Noralee R. Elevado
kaunlaran protractor langhapin
meterstick sasakyan measuring cup
inumin luntian kalusugan
purok
Department of Education
Region V
Division of Camarines Sur
Nabua East District

Talaan ng Ispisipikasyon
Unang Markahan
Character Education


Nilalaman
Layunin
Bilang ng
Araw
%
Bilang
ng
Test
Item
Item
Number
1. Napapanatiling malinis at ligtas ang pamayanan
1.1 Naisasagawa ang paraan upang
mapanatiling malinis at ligtas ang pamayanan
- Malinis ang mga lugar na maaaring tirahan ng
mga lamok, langam, ipis at daga.
- Nalilinis ang mga baradong kanal o daluyan ng
tubig.
1.2 Isinasaalang-alang ang kalusugan sa
pagpapasya tungkol sa kalinisan
Hal.
- Iniiwasan bumili ng pagkaing walang
takip.
- Iniiwasan ang paliligo/paglalaba sa mga
pampublikong pinagkukunan ng tubig.
1.3 Tumutulong sa pagtataguyod sa kalinisan ng
pamayanan.
Hal.
- Tumutulong sa paglalagay ng basurahan
sa mga pook pampubliko
2. Napapanatili ang kalusugan sa pamamagitan ng
mga gawaing pangkaligtasan.
2.1 Naisasagawa ang mga gawaing
pangkaligtasan
Hal.
- Nagsusuot ng pananggalang gaya ng
guwantes upang mapangalagaan ang
sarili.
- Nilalagyan ng marka ang mga lalagyan
ng gamut o lason.
2.2 Napapanatili ang kaligtasan sa tahanan sa
pamamagitan ng:
Hal.
- Pagliligpit ng matulis na bagay, pospora,
lason sa mga lugar na di maaabot ng
mga bata.
2.3 Nakalalahok sa mga pagsasanay
pangkaligtasan.
Hal.
- Earthquake drill
- Fire drill

3

2


3


33

3

7

7


7


77

7

3.5

3.5


2


24

3

1,2,3,4

16-20


5,6


9,1036-39

7,8,40
2.4 Nakasusunod sa mga tuntuning
pangkaligtasan.
3. Napananatiling malinis ang hangin at tubig sa
kapaligiran.
3.1 Naisasagawa ang paraan sa pagpipigil ng
polusyon sa hangin.
Hal.
- Nagdidilig ng maalikabok na
daan/bakuran
- Ibinabaon ang patay na hayop at
basurang nangangamoy
3.2 Nakikiisa sa pagpigil sa polusyon sa tubig.
Hal.
- Iniiwasan ang pagtatapon ng basura sa
ilog.
- Tumutulong sa paglilinis ng
ilog/kanal/estero.
3.3 Nakalalahok sa mga kampanya laban sa
polusyon.
- Sumasali sa mga palatuntunan laban sa
polusyon.
- Hinihinaan ang pagpapatugtog ng radio o
esteryo.
- Isinusumbong ang mga sasakyang
naglalabas ng maitim na usok.
4. Naipaliliwanag na ang karunungan ay dapat
gamitin sa ikauunlad at ikabubuti ng sarili.
Hal.
- Kaalaman sa wastong pangangalaga ng
katawan, di pasasabi ng pagkilala sa
bahagi ng katawan, di pagsasabi ng
impormasyong personal lalo na sa
bagong kakilala.
- Kaalaman tungkol sa wastong paggamit
ng mga kasangkapan.
4.1 Nasisiyasat sa kawastuhan ang sukat,
timbang, dami laki ng binibiling bagay.
Hal.
- Kaalaman sa paggamit ng timbangan/iba
pang panukat.
4.2 Nakikita ang kaibahan ng sariwa sa
bulok/sira/ maruming pagkain.
4.3 GInagawa ang nararapat para sa sariling
kapakanan at katapatan ng iba.
Hal.
- Nakapipinsalang epekto ng ibang bagay.
- Kaalaman sa tama at mali.
4.4 Nagpapakita ng kawilihan sa
pagbasa/pagsuri ng mga aklat at
magasin.
Hal.
- Nagbabasa ng diyaryo araw-araw.
- Nakikinig/nanonood sa telebisyon sa
mga “update” o bagong kaalaman.
5. Napag-iispang mabuti ang magiging epekto ng
23


2

3

3
2

3
3


3
44


4

7.22

7
2.22

2.22
7


7
22


23
1

1
3.5


3.5
26, 2746-47


48-49

50

41, 42,
4344

45
29-31


11-15,
sariling desisyon sa ibang tao.
5.1 Iniisip ang kabutihan ng ibang tao bago
mabigay ng pasya.
Hal.
- Bumubuo ng pasya pagkatapos pag-
aralan ang dalawang panig ng isang isyu.
5.2 Nagsasaliksik ng sapat na impormasyon
mula sa mapagkakatiwalaang pagkukunan.
Hal.
- Naging karanasan (mabuti/di mabuti)

373
32


Kabuuan 45 50
Prepared by:


NORALEE R. ELEVADO