You are on page 1of 17

APVALGA

PATVIRTINTA
Lietuvos Aukiausiojo Teismo senato
2004 m. gruodio 0 d. nutarimu Nr. 4!
Teism praktikos iaginimo ir seksualinio prievartavimo baudiamosiose bylose apvalga
2000 met audiamo!o kodekso nuostat d"l nusikaltim mogaus
seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelie#iamumui ypatumai
"!#" m. $audiamajame kodekse %audiamoji atsakom&%' u visas (&tinio sant&kiavimo ir (&tin's aistros tenkinimo )ormas %uvo
nustat&ta $* ""+ strai,sn&je. 2000 m. $audiamajame kodekse %audiamoji atsakom&%' u veikas- anksiau .vard&tas kai, iaginimas-
nustat&ta dviejuose io kodekso strai,sniuose / "4! ir "00- vienas i j1 ,avadintas 2Iaginimas3- kitas / 24eksua(inis ,rievartavimas3. Pa5
sikeit' ir nusika(tim1 sud'ties ,o&miai. Atsirado nauj1 iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo nusika(tim1 sud'ties ,o&mi1- kai, antai6
2(&tin's aistros tenkinimas3- 2iaginimas ar seksua(inis ,rievartavimas kitai, atimant ga(im&%7 ,rieintis3. $e to- atsisak&ta kva(i)ikuojan5
i1 ,o&mi16 2iaginimas ,adar&tas asmens- anksiau ,adariusio tok. nusika(tim83- 2itin ,avojingo re9id&visto3 ir 2jei tai suk'(' itin sun5
kias ,asekmes3. Pasikeit' nukent'jusiojo ,o&mi1 )ormu(uot's / vietoj termino 2nukent'jusioji3 .stat&me vartojamas terminas 2nukent'ju5
s&sis asmuo3. Ne(ikus naujajame $audiamajame kodekse strai,sni1- numatani1 %audiam8j8 atsakom&%7 u (&tin. sant&kiavim8 su (&ti5
kai nesu%rendusiu asmeniu :$* "20 strai,snis; ir v&ro (&tin. sant&kiavim8 su v&ru :$* "22 strai,snis;- tai, ,at ,asikeitus "!#" m. $* "2"
strai,snio 2Tvirkinamieji veiksmai3 ,avadinimui %ei nusika(timo sud'ties ,o&miams naujojo $* "0 strai,sn&je- iki(o k(ausimas d'( mi5
n't1 veik1 nusika(stamumo ir %audiamumo. Pasikeitus .stat&mams ta,o %<tina ana(i=uoti teism1 ,raktik8- iaikinti- kai, teismai taiko
naujojo $audiamojo kodekso normas- nustatanias %audiam8j8 atsakom&%7 u nusika(timus- kuriais ,aeidiama mogaus seksua(inio
a,sis,rendimo (aisv'.
Apibendrinimo tikslas ir apimtis
>iuo a,i%endrinimu siekiama iana(i=uoti teism1 ,raktik8 iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo %audiamosiose %&(ose- iaikin5
ti- kai, teismai taiko naujojo $* "4! ir "00 strai,sni1 nuostatas- koki1 k(aid1 daro taik&dami naujuosius %audiamuosius .stat&mus- ar tei5
singai ,erkva(i)ikuoja veikas i "!#" m. $* ""+ strai,snio . 2000 m. $* atitinkamus strai,snius. A,i%endrinimo tiks(as / suvienodinti
teism1 ,raktik8 taikant %audiamuosius .stat&mus iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo %audiamosiose %&(ose- atri%ojant iuos nusika(5
timus nuo kit1 ,anai1 nusika(stam1 veik1.
A,i%endrinimui gautos "2 %audiamosios %&(os ir # nuos,rendiai i 42 Lietuvos teism1. >ios %&(os %uvo inagrin'tos ,er 200
metus ir 2004 met1 ,irm8j. ,usmet..
A,va(goje nusika(stamos veikos a,ra&tos (aikantis 200 m. sausio 2" d. Lietuvos Res,u%(ikos asmens duomen1 teisin's a,saugos
.stat&mo nuostat1 reika(avim1.
$aginimo ir seksualinio prievartavimo ob!ektyvie!i poymiai
Lytinis santykiavimas ar kitoks lytin"s aistros tenkinimas prie nukent"!usio!o asmens vali%& $audiamojo kodekso "4! ir "00
strai,sniuose nustat&ta %audiamoji atsakom&%' u iaginim8 ir seksua(in. ,rievartavim8. >iais nusika(timais ,aeidiama mogaus sek5
sua(inio a,sis,rendimo (aisv' ir ne(ieiamumas. $* "4! ir "00 strai,sniuose numat&ta %audiamoji atsakom&%' u ,rievartinius (&tinius
sant&kius ir (&tin's aistros tenkinim8 su kitu mogumi. A,ra&damas nusika(stamos veikos ,o&mius- .stat&m1 (eid'jas mini dvi veikas /
(&tin. sant&kiavim8 ir (&tin's aistros tenkinim8. L&tinis sant&kiavimas $* "4! strai,snio ,rasme &ra skirting1 (&i1 asmen1- t. &. v&ro ir
moters (&tinis aktas- .vedant v&ro var,8 . moters makt.. Iaginimas &ra tik v&ro ir moters (&tinis sant&kiavimas. V&ro (&tinis aktas su v&ru
ar%a moters su moterimi- esant kitiems $* "4! strai,sn&je numat&tiems ,o&miams- nesudaro $* "4! strai,sn&je numat&to nusika(timo
sud'ties.
L&tin's aistros tenkinimas $* "00 strai,snio ,rasme &ra skirting1 (&i1 asmen1 ar%a tos ,aios (&ties asmen1 veiksmai- kai (&tin'
aistra tenkinama kitais %<dais- negu numat&ta $* "4! strai,sn&je- %<tent6 ora(iniu %<du / .vedant v&ro var,8 nukent'jusiajam asmeniui
:v&rui ar moteriai; . %urn8- ana(iniu %<du / .vedant v&ro var,8 nukent'jusiajam asmeniui :v&rui ar moteriai; . ieinam8j8 ang8- ar kitokio
)i=inio s8(&io %<du / mastur%uojant v&ro ar moters (&tinius organus- (ieiant (&tiniu organu kito mogaus k<n8 ir ,an.
iauli apygardos teismo 2004 m. kovo 24 d. nuosprendiu T. K. nuteistas pagal BK 150 straipsnio 4 dal ir BK 10 straipsnio 1
dal u tai! kad 200" m. rugs#$o 2% d.! apie 1&.00 val.! mi'kely$e seksualiai prievartavo maamet (. ). *#ga nusived+s (. ). mi'kel! pa,
klupd# $ ant em#s! rodydamas savo lytin organ-! liep# $ liesti rankomis! mastur.uoti. Kadangi nukent#$usysis (. ). to nedar#! su#m# $o
rank- u rie'o ir ud#$+s ant savo lytinio organo tenkino lytin+ aistr- su maame/iu prie' $o vali- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,%2,320044.
Paga( $* "00 strai,sn. kva(i)ikuotinos ir tokios ka(tininko veikos- kai jis tenkina (&tin7 aistr8 kidamas ,irtus ar kitokius daiktus .
kito asmens (&tinius organus ar ieinam8j8 ang8.
5a6di$ ra$ono apylink#s teismo 2004 m.rugp$7/io 1" d. nuosprendiu ). 5. pripaintas kaltu pagal BK 150 straipsnio 1 dal u tai!
kad 2004 m..alandio 2 d.! panaudodamas 8i6in smurt- 9 pargriaudamas nukent#$usi-$- ir laikydamas $- prispaust- prie em#s! prie'
nukent#$usiosios vali- tenkino lytin+ aistr- 9 ki'o pir'tus $os lytinius organus ir i'einam-$- ang- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,152,013044.
L&tinis sant&kiavimas ar kitoks (&tin's aistros tenkinimas utraukia %audiam8j8 atsakom&%7 tik tais atvejais- kai tai daroma ,rie
nukent'jusiojo asmens va(i8. L&tinis sant&kiavimas ar kitoks (&tin's aistros tenkinimas ,rie nukent'jusiojo asmens va(i8 &ra tada- kai tai
daroma nesutinkant vienam i asmen1- da(&vaujani1 (&tikai sant&kiaujant ar tenkinant (&tin7 aistr8. Vieno i asmen1 nesutikimas turi %<ti
ireiktas ir ka(tininkas turi suvokti kito asmens nesutikim8. Asmens nesutikimas ga(i %<ti ireiktas odiais / ,asakant a,ie asmens (&ti5
ni1 sant&ki1 nenor8- aukiant ,aga(%os- ar%a kitokio ,o%<dio veiksmais / verkiant- atstumiant ka(tinink8- stengiantis nuo jo ,a%'gti- nau5
dojant ,rie j. )i=in. ar ,si9?in. ,oveik.- ar%a kitais %<dais. Tais atvejais- kai ka(tininkas nukent'jusiojo va(iai ,a(auti naudoja )i=in. smur5
t8- grasinimus ar%a ,asinaudoja %ej'gika nukent'jusiojo %<k(e ar (&tini1 sant&ki1 siekia ke(i ka(tininkai- nukent'jus&sis ga(i iorikai nei5
reikti savo nesutikimo d'( ,anaudoto ,rie j. smurto- suke(to skausmo ar %aim's ,atirti )i=in. smurt8- ar %ej'gikos %<k('s- taiau ka(tinin5
kas ar%a ka(tininkai turi suvokti- kad (&tiniai sant&kiai ar (&tin's aistros tenkinimas v&ksta ,rie nukent'jusiojo va(i8.
iauli apygardos teismas 2004 m. kovo 2 d. nuosprendiu :. ;. nuteis# pagal BK 14% straipsnio " dal u tai! kad $is 200" m. va,
sario 24 d.! apie 14 val.! kely$e Try'kiai9Tel'iai! usimov+s ant veido kauk+! panaudodamas 8i6in smurt- 9 nusitempdamas nukent#$usi-$-
u striuk#s apie 150 m nuo kelio mi'ko gilum-! panaudodamas psi<=in smurt-! grasindamas peiliu ir sumu'imu! palau# nepilnamet#s
pasiprie'inim-! atsigul# ant $os! ved# savo varp- $os mak't ir lyti'kai santykiavo su lyti'kai nesu.rendusia nepilnamete nukent#$usi-$a
>. ?. prie' $os vali-. @' .ylo$e esan/i aplinky.i matyti! kad :. ;. nukent#$usi-$-! einan/i- keliu i' mokyklos namo! sek#! pasivi$+s sugrie,
.# u striuk#s rankov#s ir nusitemp# netoli kelio esant mi'k-. Apuolimo metu kaltinamasis ranko$e laik# peil! kuriuo grasino! g-sdino
sumu'imu! liep# nesiprie'inti ir nusirengti! o nukent#$usio$i >. ?.! i'tikta streso! i' .aim#s pakluso ir pati nusireng# 0.audiamo$i .yla
1r. 1,52,11320044.
*onavos ra$ono apylink#s teismo 200" m. gegu#s 21 d. nuosprendiu B. C. D. nuteistas pagal BK 14% straipsnio " dal u tai! kad
nuo 2001 m. vasario iki 200" m. sausio m#nesio! tikslesnis laikas tardymo metu nenustatytas! 5. D. priklausan/iame .ute! panaudodamas
psi<=in smurt-! t. y. grasinimus sumu'ti nukent#$usi-$- E. D. ir $os motin- 5. D.! palau# nepilnamet#s E. D. pasiprie'inim- ir atliko su $a
keliasde'imt prievartini lytini akt nat7raliu .7du! t. y. i'agino nepilnamet+ E. D. 1ukent#$usio$i dve$us metus tyl#$o ir sl#p#! kad yra t#,
vo aginama! nes kaltinamasis 'eimo$e .uvo agresyvus ir danai naudodavo 8i6in smurt- prie' mon- ir vaikus. Teismas nurod#! kad kalti,
namasis i' nukent#$usiosios elgesio 9 verkimo ir pra'ymo $os neliesti .ei i' pa/ios situa<i$os 0lytinis santykiavimas vyko tarp t#vo ir paaug,
l#s dukters4 9 suvok#! kad su nukent#$usi-$a lyti'kai santykiau$a prie' $os vali- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,122,013200"4.
L&tinis sant&kiavimas ar kitoks (&tin's aistros tenkinimas a%i,usiu sutikimu- jei veik8 darant&s asmen&s &ra su(auk7 "4 met1- n'ra
nusika(stama veika. >. F. kaltinamas pagal 1%&1 m. BK 120 straipsn d#l lytinio santykiavimo su lyti'kai nesu.rendusiu asmeniu. *is ne
maiau kaip penkis kartus lyti'kai santykiavo su 14,mete F. ;. @r kaltinamasis! ir nukent#$usio$i parod#! kad visus kartus lyti'kai santykia,
vo a.ipusiu sutikimu ir $okios prievartos nenaudo$o. Ta/iau i' teismo medi<inos eksperti6#s i'vad matyti! kad F. ;. yra lyti'kai nesu.ren,
dusi. iauli apylink#s teismas i'teisino >. F. d#l pateikto kaltinimo. Teismas savo sprendim- motyvavo tuo! kad BK 120 straipsny$e numa,
tytos veikos nusikalstamumas sigalio$us nau$a$am BK yra panaikintas 0.audiamo$i .yla 1r. 1,154,153200"4. I tikr1j1 naujajame $au5
diamajame kodekse n'ra strai,snio- numatanio %audiam8j8 atsakom&%7 u savanorik8 (&tin. sant&kiavim8 su (&tikai nesu%rendusiu
asmeniu. $audiamoji atsakom&%' ga(ima tik u (&tin. sant&kiavim8 tokiomis s8(&gomis su maameiu asmeniu. Tai nustat&ta $* "4!-
"00 ir "0 strai,sniuose.
L&tinis sant&kiavimas ar kitoks (&tin's aistros tenkinimas a%i,usiu sutikimu- jei veik8 darant&s asmen&s &ra su(auk7 "4 met1- n'ra
nusika(stama veika. Taiau jei nukent'jus&sis d'( ,si9?in's (igos- so9ia(in's %randos ar ,rotinio v&st&mosi atsi(ikimo nesuvokia ar nevisai
suvokia su juo at(iekam1 veiksm1 ,o%<dio ar esm's- ,adar&ta veika :,rik(ausomai nuo a,(ink&%i1; ga(i %<ti vertintina kai, ,adar&ta ,rie
nukent'jusiojo va(i8. aki ra$ono apylink#s teismo 200" m. kovo 12 d. nuosprendiu (. D. pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio " dal nuteis,
tas u tai! kad 2002 m. liepos 1 d. vakare! tardymo ir teismo tiksliai nenustatytu laiku! gyvenamo$o namo r7sy$e! pasinaudodamas nuken,
t#$usios .e$#gi'ka .7kle d#l nepilnametyst#s ir psi<=in#s negalios! grasindamas! kad apie lytin akt- niekam neprane't! atliko lytin akt-
su nepilnamete F. G.! gim. 1% m.! t. y. $- i'agino. Dagal teismo psi<=iatrin#s psi<=ologin#s eksperti6#s akt- .ei ;KK paym#$im- nu,
kent#$usio$i yra pripainta invalide d#l epilepsi$os ir asmeny.#s sutrikimo! konstatuotas vidutinis protinis atsilikimas 0.audiamo$i .yla
1r. 1,2%,013200"4 1ors! pasak nuteisto$o! $os kal.in#ti taip daryti ilgai nereik#$o! teismas pagrstai nuteis# (. D. u i'aginim- pagal poy,
m Hpasinaudo$imas .e$#gi'ka nukent#$usiosios .7kleI.
@ei nukent'jus&sis &ra nesu(auk7s "4 met1 amiaus- teismas turi .vertinti to asmens ,si9?in7 ir so9ia(in7 %rand8 ir tik tada ,adar&ti
ivad8- ar sutikimas &ra s8moningas ir duotas suvokiant daromos veikos esm7. Prieingu atveju- net ir esant asmens )orma(iam sutikimui-
veika vertinama kai, ,adar&ta ,rie nukent'jusiojo va(i8.
L&tinis sant&kiavimas ar kitoks (&tin's aistros tenkinimas ,rie asmens va(i8 utraukia %audiam8j8 atsakom&%7 ,aga( $* "4! ir
"00 strai,snius tik tada- jei ios veikos ,adaromos6 a; ,anaudojant )i=in. smurt8- %; grasinant tuoj ,at j. ,anaudoti- 9; kitai, atimant ga(im&5
%7 ,rieintis ar d; ,asinaudojant %ej'gika nukent'jusiojo asmens %<k(e. >ie $* "4! ir "00 strai,sni1 ,o&miai numat&ti kai, a(ternat&v<s-
tod'( nusika(timo sud'iai ,akanka %ent vieno i j1. Teismai- ,ri,aindami asmen. ka(tu d'( iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo-
nuos,rend&je turi .vard&ti tai- d'( ko jie (aiko- kad (&tiniai sant&kiai ar (&tin's aistros tenkinimas .v&ko ,rie nukent'jusiojo va(i8.
Lytinis santykiavimas ar kitoks lytin"s aistros tenkinimas panaudo!ant 'i(in) smurt%& L&tinis sant&kiavimas ar%a kitoks (&tin's
aistros tenkinimas ,anaudojant )i=in. smurt8 &ra tada- kai nukent'jusiojo asmens esamam ar ga(imam ,asi,rieinimui .veikti ka(tininkas
,anaudoja veiksmus- kuriais ,aeidiamas nukent'jusiojo asmens k<no ne(ieiamumas- mogaus k<no audini1 ar organ1 anatominis vien5
tisumas ar%a j1 )unk9ijos. Tai ga(i %<ti nukent'jusiojo muimas- rank1 u(auimas- nukent'jusiojo ugu(imas- ,ris,audimas- smaugimas-
,riverstinis a(ko?o(io- narkotini1- ,si9?otro,ini1 mediag1 ar mogaus va(i8 ,aveikiani1 vaist1 sugird&mas ir ,an. Teism1 ,raktikos a,i5
%endrinimas rodo- kad teismai daniausiai teisingai su,ranta . iaginimo %ei seksua(inio ,rievartavimo ,o&m. ir ,agr.stai inkriminuoja
j. ka(tininkams.
Klaip#dos miesto apylink#s teismo 2002 m. vasario 20 d. nuosprendiu E. . nuteistas pagal BK 1& straipsnio 2 dal ir 11 straips,
nio " dal u tai! kad 2001 m. .irelio 12 d.! apie 11.00912."0 val.! automo.ily$e BGJ! siekdamas i'aginti 5. K.! panaudodamas 8i6in
smurt-! apie 10 minu/i lenk# nukent#$usiosios galv- prie savo lytini organ! o i'lip+s i' automo.ilio ranka laik# prispaud+s nukent#$usi,
-$- prie medio ir! pak#l+s si$on-! mov# emyn p#dkelnes. E. . nusikaltimo ne.aig# d#l prieas/i! nepriklausan/i nuo $o valios! nes nu,
kent#$usio$i aktyviai prie'inosi nelenkdama galvos prie $o lytini organ! neleisdama numauti p#dkelni ir! paste.#$usi pa'alinius mones!
garsiai 'aukdamasi pagal.os 0.audiamo$i .yla 1r. 2K,2&320024.
Kauno apygardos teismo 2004 m. .alandio & d. nuosprendiu B. ;. ir F. 5. nuteisti pagal BK 150 straipsnio " dal u tai! kad F. 5.
.ute! B. ;. ir F. 5. veikdami .endrinink grupe! B. ;. panaudodamas 8i6in smurt- prie' nepilnamet+ @. K.! kum'/iais ir spardydamas su,
dav# $ai ne maiau kaip % sm7gius galv- ir kitas k7no vietas! t-s# u plauk! padarydamas nukent#$usia$ai krau$osruvas veide! kr7tin#$e!
kair#$e ranko$e! krau$osruv- su krau$o i'silie$imu mink'tuosius audinius veide! nu.ro6dinimus a.ie$ose ko$ose! neymiai sutrikd# sveika,
t-! smurtu palau+s nepilnamet#s @. K. vali- .ei at#m+s galimy.+ prie'intis! B. ;. tenkino savo lytin+ aistr- su $a oraliniu .7du 0.audia,
mo$i .yla 1r. 1,2%320044.
*onavos ra$ono apylink#s teismo 200" m. gegu#s "0 d. nuosprendiu B. F. ir 5. G. nuteisti pagal BK 14% straipsnio 2 dal u tai!
kad! veikdami grupe! 2002 m. rugp$7/io "0 d.! apie 1 val.! sod .endri$o$e prie ). B. sodo namelio nukent#$usia$ai 5. K. sudav# ne maiau
kaip du sm7gius kum'/iu kair$ 'on-! po to! udeng+ $ai ranka .urn-! pa#m+ u paast ir ko$! nune'# mi'k-! kur panaudodami 8i6in
smurt- 9 suduodami rankomis ir ko$omis daugy.inius sm7gius galv- ir kitas k7no vietas 9 nureng# ir i'agino! kiekvienas atlikdamas ne
daugiau kaip po penkis lytinius aktus nat7raliu! analiniu ir oraliniu .7dais 0.audiamo$i .yla 1r. 2K,320044.
Taiau kai kuriais atvejais teismai neteisingai su,ranta )i=inio smurto ,anaudojimo ,o&m.. )ilniaus apygardos teismo 2001 m.
gruodio 2 d. nuosprendiu B. ;.! T. . ir :. K. nuteisti pagal 1%&1 m. BK 1& straipsnio 2 dal ir 11 straipsnio 4 dal u tai! kad veikdami
.endrai! panaudodami 8i6in smurt- ir grasinimus! grupe asmen pasik#sino lyti'kai santykiauti su nukent#$usiomis (. G. ir :. ;. 2001 m.
kovo 12 d.! nuo 0 val. iki 4."0 val.! B. ;. .ute! vakar#lio metu urakino .ut- ir pasi#m# rakt-! nukent#$usiosioms pageidau$ant i'eiti neat,
rakino dur! visi trys reikalaudami su $ais lyti'kai santykiauti. 1ukent#$usiosioms nesutikus! toliau prie' $ vali- laik# $as .ute ir lenk# ly,
ti'kai santykiauti! prie'ingu atve$u :. K.! girdint B. ;. ir T. .! grasino i'kviesti nusikalstam- grupuot+! kurios nariai $as agins! ty/iosis!
kankins ir alos. 1usikaltimo nuteistie$i ne.aig# d#l prieas/i! nepriklausan/i nuo $ valios! nes nukent#$usio$i (. G.! nor#dama $uos pa,
g-sdinti! kad $as i'leist! i'.#go min#to .uto! esan/io antra$ame auk'te! .alkon- ir perlipo per tur#klus neketindama i''okti! ta/iau nei',
silaikiusi nukrito ant em#s. Tai suk#l# itin sunkias pasekmes! t. y. sunk k7no sualo$im-! d#l to $i .uvo pripainta @@ grup#s invalide ir ne,
teko 55 pro<. .endro dar.ingumo 0.audiamo$i .yla 1r. 2K,44320024. 5ietuvos apelia<inio teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ ko,
legi$a 2002 m. .alandio 25 d. nutartimi nuteist$ nusikalstam- veik- perkvali8ikavo 1%&1 m. BK 1"1 straipsnio 2 dal motyvuodama
tuo! kad apygardos teismo i'vados d#l nuteist$ veikos kvali8ika<i$os pagal 1%&1 m. BK 1& straipsnio 2 dal ir 11 straipsnio 4 dal grs,
tos tik prielaidomis. Kolegi$a konstatavo! kad teismas! darydamas i'vad-! $og nuteistie$i pasik#sino i'aginti (. G. ir :. ;.! nurod#! kad
B. ;.! T. . ir :. K. prie' 'ias nukent#$usi-sias panaudo$o 8i6in smurt-. o.$ektyviosios pus#s poym teismas vardi$o kaip .uto dur u,
rakinim- ir $ neatrakinim- nukent#$usiosioms pageidau$ant i'eiti. Ta/iau toks 8i6inio smurto ai'kinimas neatitinka 1%&1 m. BK 11
straipsnio dispo6i<i$os! nes teismas tikinamai nepagrind#! kaip nei'leidim- i' .uto susieti su siekimu atlikti lytinius santykius prie' nuken,
t#$usi$ vali-.
@ei ,rie nukent'jus.j. )i=inis smurtas ,anaudojamas ne ,asi,rieinimui .veikti- o kitiems tiks(ams :,v=.- atker&ti d'( asmens nesuti5
kimo (&tikai sant&kiauti ar d'( ne,asisekusi1 (&tini1 sant&ki1- ar d'( .eidimo;- ar%a )i=inis smurtas ,anaudojamas ,o (&tini1 sant&ki1 ar
(&tin's aistros tenkinimo- )i=inio smurto ,anaudojimas ,rik(ausomai nuo ki(usi1 ,adarini1 kva(i)ikuojamas kai, atskiras nusika(timas ,aga(
$* "0- "+ ar "40 strai,snius.
Kauno apygardos teismo 2004 m. .alandio & d. nuosprendiu B. ;.! .e kit nusikaltim! nuteistas pagal BK 14% straipsnio " dal!
150 straipsnio " dal ir BK 140 straipsnio 1 dal u tai! kad 200" m. .irelio " d. 2".45 val.9200" m. .irelio 4 d. ".00 val.! F. 5. .ute!
B. ;. ir F. 5. veikdami .endrinink grupe! panaudo$o 8i6in smurt- prie' nepilnamet+ @. K.! gim. 1%& m. Ki6iniu smurtu palau+s nepilna,
met#s @. K. vali-! B. ;. tenkino savo lytin+ aistr- oraliniu .7du prie' $os vali-. T+sdamas nusikalstamus veiksmus! B. ;. lyti'kai santykiavo
su nepilnamete @. K. prie' $os vali-. Do to 2."09".00 val. tame pa/iame .ute ty/ia kum'/iais .ei spardydamas sudav# @. K. ne maiau kaip
tris sm7gius galv- ir kitas k7no vietas! degan/ia <igarete padar# $ai sualo$im- veide! pety$e! ranko$e ir taip neymiai sutrikd# nukent#$u,
sia$ai sveikat- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,2%320044.
@ei d'( iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo metu ,anaudoto )i=inio smurto nukent'jusiajam ,adaromas nesunkus ar ne&mus
sveikatos sutrikd&mas ar suke(iamas )i=inis skausmas- ,adar&ta veika ,a,i(domai ,aga( $* "+- "! ar "40 strai,snius nekva(i)ikuojama.
Klaip#dos ra$ono apylink#s teismo 200 m. rugp$7/io 2 d. nuosprendiu E. ). nuteistas pagal BK 14% straipsnio " dal u tai! kad
2002 m. spalio 1 d.! apie " val.! T. B. .ute! .7damas ne.laivus! i' 'io .uto i'sived# nepilnamet+ F. ?.! kuri- sisodino savo mikroauto.u,
s- ir nuve# kaim-! kur panaudodamas 8i6in smurt- $#ga numov# nukent#$usia$ai kelnes! $#ga paguld# F. ?. skersai ant priekini mikro,
auto.uso s#dyni! laikydamas nukent#$usiosios rankas u nugaros! ved# savo varp- lyti'kai nesu.rendusiai nepilnametei F. ?. mak't ir
atliko prievartin lytin akt-! $o metu padarydamas F. ?. krau$osruvas pakau'io vidurin#$e daly$e! peties s-nario ir asto 'oniniame pavir,
'iu$e .ei 'launies upakaliniame pavir'iu$e! t. y. nesunk nukent#$usiosios sveikatos sutrikdym- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,5%,0"3200"4. Teis5
mas ,agr.stai veik8 kva(i)ikavo tik ,aga( $* "4! strai,snio da(..
Tuo tar,u Kauno apygardos teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ kolegi$a 2004 m. .irelio " d. nuosprendiu nuteis# T. E. pa,
gal BK 14% straipsnio 4 dal ir BK 1" straipsnio 2 dalies! 1! 2 punktus u tai! kad 200" m. liepos 11 d.! apie 24 val.! kely$e *onava9Fukla!
apsvaig+s nuo alko=olio! panaudo$o prie' maamet+ ?. L=. 0gim. 1%%0 m.4 8i6in smurt-M prievarta pa#m+s u rankos sodino automo.il
BGJ 525! padarydamas odos nu.ro6dinim- kairio$o kelio srity$e! t. y. neym sveikatos sutrikdym-. Do to! t+sdamas savo nusikalstam-
veik-! mieste $#ga i'laipino $- i' automo.ilio ir prievarta u rankos nuved+s savo nuomo$am- .ut- urakino duris! vert# gerti al! grasin,
damas tuo$ pat panaudoti prie' ?. L=. 8i6in smurt- 9 sumu'ti ir i'mesti i' a'tunto$o auk'to! pademonstravo 'i grasinim realum-! suduo,
damas sm7g kum'/iu sien-! at#m# galimy.+ nukent#$usia$ai prie'intis! liep# nusirengti ir! panaudo$+s 8i6in smurt- 9 $#ga uspaud+s .e,
$#gi'kos .7kl#s maamet#s ?. L=. .urn-! $- i'agino. ?antykiaudamas $ai padar# mak'ties upakalin#s dalies ir tarpviet#s @ laipsnio ply'i,
m-! t. y. nesunk sveikatos sutrikim-. Bylo$e nustatyta! kad prievartini lytini santyki metu nukent#$usia$ai padarytas nesunkus sveikatos
sutrikdymas 0.audiamo$i .yla 1r. 1,45320044.
Taiau jei d'( ,anaudoto )i=inio smurto nukent'jusiojo ,asi,rieinimui ,a(auti jam ,adar&tas t&inis sunkus sveikatos sutrikd&mas-
,adar&ta veika kva(i)ikuojama kai, ke(i1 nusika(tim1 idea(ioji suta,tis / ,aga( $* "4! ar "00 strai,sn. ir $* "0 strai,snio atitinkam8 da5
(..
Kauno apygardos teismo 200" m. gruodio 2" d. nuosprendiu :. ). padaryta veika pagrstai kvali8ikuota pagal BK 14% straipsnio
2 dal ir BK 1"5 straipsnio 1 dal d#l to! kad 200" m. .alandio 10 d.! apie 1%.00 val.! .ute! esan/iame Kaune! veikdamas .endrinink gru,
pe su nenustatytu asmeniu! panaudodamas 8i6in smurt- prie' K. ?.! suduodamas $ai ne maiau kaip du sm7gius kum'/iu de'in 'on-! o
nenustatytam asmeniui kum'/iais sudavus ne maiau kaip dvylika sm7gi nukent#$usia$ai galv- ir kitas k7no vietas! .endrais veiksmais
padar# K. ?. daugy.ines krau$osruvas veide! kakto$e! visame veido pavir'iu$e! a.ie$ 'laun pavir'iuose! keli! .lau6d pavir'iuose! pilvo
sumu'im-! pasirei'kus .lunies tr7kimu .ei krau$o susikaupimu pilvo ertm#$e! traumin galvos smegen sukr#tim-! t. y. padar# sunk svei,
katos sutrikdym-! palauus pasiprie'inim- prie' nukent#$usiosios vali- lyti'kai santykiavo su $a! taip su .endrinink grupe i'agino K. ?.
0.audiamo$i .yla 1r. 1,"223200"4.
Praktikoje ,asitaik' atvej1- kai teismas nus,rend'- kad iaginimo metu ,adar&tas sunkus sveikatos sutrikd&mas &ra ,adar&tas d'(
neatsargumo. )ilniaus ra$ono apylink#s teismo 200" m. gruodio 10 d. nuosprendiu ). *. nuteistas pagal BK 14% straipsnio " dal! o pagal
BK 1"5 straipsnio 1 dal i'teisintas. *is 2001 m. .irelio 1 d.! apie 20 val.! )ilniaus r.! nepilnametei nukent#$usia$ai B. F. einant namus
i' parduotuv#s! pagrie.# $- u striuk#s ir $#ga nutemp# pakel#s kr7mus! esan/ius " m atstumu nuo kelio! kur $- $#ga pargriov#! ty/ia pa,
darydamas odos nu.ro6dinim- kelio s-nario srity$e $ai gri7nant ant de'inio$o kelio! t. y. neym sveikatos sutrikdym-. Do to! $ai gulint ant
nugaros! prievarta atsis#d+s $ai ant keli .ei rankomis neleisdamas $ai atsikelti! ugul+s $- visu k7nu! grasindamas sumu'ti! o $eigu $i
'auks 9 pasmaugti! prie' nukent#$usiosios vali-! palau+s $os pasiprie'inim-! $#ga $- i'reng# numaudamas $os kelnes .ei kelnaites! $#ga i',
erg+s nukent#$usiosios ko$as ved# savo lytin organ- $os lytinius organus ir $- i'agino. ). *. .uvo kaltinamas ir pagal BK 1"5 straips,
nio 1 dal tuo! kad Hdarydamas B. F. i'aginim-! padar# $ai sunk sveikatos sutrikdym-N! nes teismo psi<=iatrin# eksperti6# nustat#! kad
B. F. vykio metu patyr# potraumin stres-! kuris yra H8i6inio ir seksualinio smurto pasekm# ir vertinamas kaip sunkus k7no sualo$imasI.
Ta/iau teismas padar# i'vad-! kad Hsunkus sveikatos sutrikdymas! kur patyr# nukent#$usio$i! yra tik i'aginimo pasekm#! t. y. sunkus pa,
darinys. ). *. psi<=inis santykis d#l 'io k7no sualo$imo atsiradimo yra neatsargus. Taigi ' k7no sualo$im- teismas vertina kaip ). *. atsa,
komy.+ sunkinan/i- aplinky.+ u padaryt- i'aginim-I 0.audiamo$i .yla 1r. 1,%0,023200"4. Taigi teismas ,adar' ivad8- kad sunkus
sveikatos sutrikd&mas d'( neatsargumo ,aga( ias %&(os a,(ink&%es ,a,i(domai nekva(i)ikuojamas. Atsive(giant . $* "A strai,snio sank5
9ij8 reik't1 sutikti- kad sunkus sveikatos sutrikd&mas d'( neatsargumo ,adar&tas iaginimo metu ,a,i(domai ,aga( $* "A strai,sn. ne5
kva(i)ikuojamas.
Nuud&mas iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo metu ,rik(ausomai nuo nuud&mo ,adar&mo (aiko kva(i)ikuojamas kai, nusi5
ka(tim1 idea(ioji ar rea(ioji suta,tis ,aga( $* "2! strai,snio atitinkam8 da(. ir $* "4! ar "00 strai,sn..
)ilniaus apygardos teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ kolegi$os 2000 m. lapkri/io 2 d. nuosprendiu ?. G.! B. K. ir ). E. nu,
teisti pagal 1%&1 m. BK 1 straipsnio & dal! 11 straipsnio " dal ir pagal 1%&1 m. BK 105 straipsnio 2! punktus u tai! kad 1%%% m. lap,
kri/io 22 d.! apie 22 val.! mi'ke! esan/iame )ilniu$e! veikdami grupe! i' anksto susitar+! tur#dami tiksl- atlikti su *. K. prievartin lytin ak,
t-! ?. G. sudavus kum'/iu $ai vien- sm7g galv-! padarius krau$osruv- l7po$e ir palauus $os pasiprie'inim-! B. K. kartu su ). E. $#ga nu,
temp# nukent#$usi-$- mi'ko gilum- ir $- i'agino! t. y. B. K. atliko du prievartinius lytinius aktus .urn- ir vien- prievartin lytin akt-
lytinius organus! o ). E. atliko vien- prievartin lytin akt- lytinius organus. Tuo pa/iu metu ir to$e pa/io$e vieto$e ?. G.! B. K. ir ). E.!
nor#dami pasl#pti *. K. i'aginim-! d#l savanaudi'k paskat! siekdami uvaldyti $os turt-! ?. G. $#ga parvert# *. K. ant em#s! rankomis
smaug# kakl-! ). E. laik# nukent#$usi-$- u rankos! atimdamas galimy.+ prie'intis! sudav# $ai ranka du sm7gius galv-! sukeldamas 8i6in
skausm-! B. K. laik# *. K. u ko$os! atimdamas galimy.+ prie'intis! sudav# kum'/iu nukent#$usia$ai keturis sm7gius 'on-! padarydamas
kairiosios pus#s @)! )@@9)@@@ 'onkauli l7ius! ?. G. rankomis te.espausdamas kakl- pasmaug# *. K. ir uvald# $ai priklausant .endros
1"02 5t vert#s turt- 0.audiamo$i .yla 1r. 2K,2%%320014. >iuo atveju &ra rea(ioji nusika(tim1 suta,tis- nes nuud&mas ,adar&tas ,o iagi5
nimo ,ra'jus kuriam (aiko tar,ui %ei savarankikais veiksmais.
Lytinis santykiavimas ar lytin"s aistros tenkinimas grasinant tuo! pat panaudoti 'i(in) smurt%& L&tinis sant&kiavimas ar (&ti5
n's aistros tenkinimas grasinant ,anaudoti )i=in. smurt8 :,si9?inis smurtas; &ra tada- kai nukent'jusiojo asmens esamam ar ga(imam ,asi5
,rieinimui .veikti ka(tininkas ,anaudoja veiksmus- kurie &ra grasinamojo ,o%<dio nukent'jusiojo asmens atvi(giu. Brasinimai ,anaudo5
ti )i=in. smurt8 ga(i %<ti ireikiami odiais :,av&=diui- teigiant- kad jei nukent'jus&sis asmuo nesutiks (&tikai sant&kiauti ar kitai, ten5
kinti (&tin7 aistr8 su ka(tininku- ,rie j. %us ,anaudotas )i=inis smurtas; ar%a kitokio ,o%<dio veiksmais :,av&=diui- . nukent'jus.j. nu5
krei,iamas ,ei(is- autuvas ar kitas daiktas- kuriuo ga(ima sua(oti k<n8;. Taiau i a,i%endrint1 %&(1 mat&ti- kad daniausiai ,si9?in.
smurt8 (&di )i=inis smurtas ir teismai ,agr.stai ka(tininkui inkriminuoja ke(is iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo ,o&mius. )ilniaus
apygardos teismo 2004 m. .alandio d. nuosprendiu ). >. nuteistas pagal BK 14% straipsnio 1 dal u tai! kad 200" m. lapkri/io 10 d.
2" val.9200" m. lapkri/io 11 d. & val. gyvenama$ame name ir to namo kieme! siekdamas patenkinti savo lytin+ aistr-! sumu'# C. D.! suduo,
damas $ai ne maiau kaip devynis sm7gius kum'/iais .ei ko$omis per galv-! ko$as! grasino peiliu! $ priki'damas prie gerkl#s! padar# sua,
lo$imus! neymiai sutrikdiusius $os sveikat-! suri'+s rankas panaudodamas 8i6in+ $#g- pargriov# $- ant lovos! taip palau+s nukent#$usio,
sios pasiprie'inim- prie' $os vali- lyti'kai su $a santykiavo 0.audiamo$i .yla 1r. 1,122320044. Teismas ioje %&(oje inkriminavo ka(tinin5
kui du iaginimo sud'ties ,o&mius6 )i=inio smurto ,anaudojim8 ir grasinim8 ,anaudoti )i=in. smurt8.
>is iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo ,o&mis a,ima tik grasinim8 ,anaudoti )i=in. smurt8. *itokio ,o%<dio grasinimai ne5
sudaro io iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo ,o&mio- taiau ga(i atitikti kit8 iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo ,o&m. 2ki5
tai, atimdamas ga(im&%7 ,rieintis3 ar%a $* "0" strai,sn&je numat&to ,rivertimo (&tikai sant&kiauti nusika(timo sud'ties ,o&m.. At5
krei,tinas d'mes&s . tai- kad iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo atveju grasinimas siejamas su )i=inio smurto ,anaudojimu tuoj ,at-
jei nukent'jus&sis asmuo nesutiks su ka(tininko reika(avimais. @ei grasinama nesutikimo atveju )i=in. smurt8 ,anaudoti v'(iau kai, kert8
d'( nukent'jusiojo asmens nesutikimo su ka(tininko reika(avimu- veika nega(i %<ti kva(i)ikuojama ,aga( $* "4! ar "00 strai,sn.- taiau
,rik(ausomai nuo a,(ink&%i1 ga(i %<ti kva(i)ikuojama ,aga( $* "0" strai,sn..
Brasinimas ,a,rastai siejamas su )i=inio smurto ,anaudojimu ,rie nukent'jus.j.. @ei grasinama ,anaudoti )i=in. smurt8 ,rie kitus
asmenis- veika ga(i %<ti kva(i)ikuojama kai, iaginimas ar seksua(inis ,rievartavimas tik tuo atveju- jei kitas asmuo &ra toje ,aioje vieto5
je kai, ka(tininkas ir nukent'jus&sis ar%a su juo ,a(aikomas r&&s- grasinama ,rie kit8 mog1 smurt8 ,anaudoti tuoj ,at- jei nukent'jus&sis
nesutiks su ka(tininko reika(avimais ir toks grasinimas ,a(au' nukent'jusiojo ,asi,rieinim8 :grasinama nesutikimo atveju sumuti ar ,a5
gro%ti tame %ute ar kitoje vietoje esant. maamet. s<n1 ar (igot8 motin8- sutuoktin. ir ,an.;.
$e to- atkrei,tinas d'mes&s . tai- kad iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo atveju grasinama ,anaudoti )i=in. smurt8 turint tiks(8
.veikti nukent'jusiojo ,asi,rieinim8- tod'( (aiko ,oi<riu grasinimas turi %<ti ,adaromas ,rie (&tinius sant&kius ar (&tin's aistros tenkini5
m8. @ei grasinimas isakomas ,o (&tini1 sant&ki1 ar jiems ne,asisekus- tokia veika ga(i utraukti %audiam8j8 atsakom&%7 ,aga( $* "40
strai,sn..
Lytinis santykiavimas ar lytin"s aistros tenkinimas kitaip atimant galimyb* prieintis& L&tinis sant&kiavimas ar (&tin's aistros
tenkinimas kitai, atimant ga(im&%7 ,rieintis &ra tada- kai nukent'jusiojo asmens ,asi,rieinimui .veikti ka(tininkas ,anaudoja %<dus- ku5
ri1 nea,ima terminai 2)i=inio smurto ,anaudojimas3 ar 2grasinimas tuoj ,at ,anaudoti )i=in. smurt83- ar 2,asinaudojimas %ej'gika nuken5
t'jusiojo %<k(e3- taiau jais ,a(auiama nukent'jusiojo asmens va(ia ,rieintis ir ,aeidiama jo seksua(in' (aisv'- d'( to (&tinis sant&kiavi5
mas ar kitoks (&tin's aistros tenkinimas .v&ksta ,rie nukent'jusiojo va(i8. Tai ga(i %<ti nukent'jusiojo suriimas :jei tam nenaudojamas
smurtas;- migdom1j1 ar kitoki1 va(i8 ,ara(&iuojani1 vaist1- narkotini1 ar%a ,si9?otro,ini1 mediag1 sugird&mas nukent'jusiajam %e jo
inios ar a,gau(e ar%a kitai, ,rie jo va(i8- netrikdani1 sveikatos duj1 ,a,urkimas- me(agingas kokios nors reikmingos nukent'jusiojo
a,sis,rendimui inios ,raneimas- udar&mas . i=o(iuot8 ,ata(,8 atimant (aisv7. *itoks ga(im&%'s ,rieintis at'mimas ga(i %<ti grasinimas
tuoj ,at sunaikinti ar atimti turt8- ,a(ikti vien8 %e ,aga(%os mike ar kitoje nuoa(ioje vietoje- ,erduoti nukent'jus.j. nusika(stamai gru,uo5
tei ir ,an.
Kauno apygardos teismo 2004 m. .alandio 14 d. nuosprendiu F. K. ir B. ;. nuteisti u tai! kad 200" m. spalio 12 d.! apie %910
val.! .endrinink grupe! pagrasin+ prie'inimosi atve$u sumu'ti .ei perleisti nukent#$usi-sias ). C. ir @. F. Hvietiniams vyrukamsI! nuve+
$as laukym+ prie upelio! naudodami psi<=in smurt-! F. K. grasindamas numesti nuo skardio ir umu'ti! o B. ;. grasindamas sumu'ti!
prie' nukent#$usi ). C. ir @. F. vali- lyti'kai santykiavo su $omis .ei tenkino savo lytin+ aistr- oraliniu ir analiniu .7dais 0.audiamo$i .y,
la 1r. 1,1""320044. Teismas j1 ,adar&tas veikas kva(i)ikavo ,aga( $* "4! strai,snio 2 da(. ir $* "00 strai,snio 2 da(.- nors i nuos,ren5
dio neaiku- kok. iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo ,o&m. atitinka j1 ,asak&ti odiai 2,er(eisti nukent'jusi8sias V. C. ir I. R. vie5
tiniams v&rukams3.
)ilniaus apygardos teismo 2004 m. kovo 1% d. nuosprendiu 5. B. nuteistas pagal BK 14% straipsnio " dal! o *. ;. pagal BK 14%
straipsnio 1 dal u tai! kad 200" m. spalio 12 d.! apie "94 val.! sodo namely$e! apsvaig+ nuo alko=olio! $#ga nutemp# u rankos antr-$
auk't- nepilnamet+ K. (.! gimusi- 1%& m.! past7m# $- ant lovos! sudav# vien- sm7g ranka galv- ir grasindami nuudyti! palikti mi'ke!
taip atimdami galimy.+ prie'intis! lyti'kai santykiavo su nukent#$usi-$a prie' $os vali- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,320044. I nuos,rendio
ga(ima s,r7sti- kad teismas ,ast<mim8 ant (ovos- sm<gio ranka . ga(v8 sudavim8- grasinim8 nuud&ti %ei grasinim8 ,a(ikti mike (aiko 2ki5
tokiu at'mimu ga(im&%'s ,rieintis3. Brasinimas ,a(ikti mike atitinka $* "4! strai,snio ,o&m. 2kitai, atimdamas ga(im&%7 ,rieintis3.
Teism1 ,raktikos a,i%endrinimas ,arod'- kad teismai ne visada teisingai su,ranta . iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo ,o&m.
ir %e ,agrindo inkriminuoja j. ka(tinamiesiems.
tai vieno$e .ylo$e *. D. ir B. ). nuteisti pagal BK 22 straipsnio 1 dal! 14% straipsnio " dal u tai! kad pasik#sino i'aginti nepilna,
met+ *. B. *ie nukent#$usiosios *. B. al .#r# HTarenoI ta.le/i ir taip $- apsvaigino! o B. ). ino$o! kad $ai al .erta ta.le/i. Do to
*. D. ir B. ). lovo$e prie' nukent#$usiosios vali- .and# vesti savo varp- $ai lytinius organus! ta/iau nusikaltimo ne.aig# d#l prieas/i!
nepriklausan/i nuo savo valios! nes nesuge.#$o atlikti lytinio akto. Teismas pripaino kaltais *. D ir B. ). d#l pasik#sinimo i'aginti *. B.
pasinaudo$ant .e$#gi'ka nukent#$usiosios .7kle. Tuo tar,u atsive(giant . %&(os a,(ink&%es jiems tur'jo %<ti inkriminuotas kitas iaginimo
,o&mis / 2kitoks at'mimas ga(im&%'s ,rieintis3- nes jie ,at&s savo veiksmais suk'(' %ej'gik8 nukent'jusiosios %<k(7- o ne ,asinaudojo
d'( kit1 a,(ink&%i1 atsiradusia nukent'jusiosios %ej'gika %<k(e.
Kito$e .ylo$e kaltininkas! $#ga i'laipin+s nukent#$usi-$- i' automo.ilio ir prievarta u rankos nuved+s savo nuomo$am- .ut-! ura,
kino duris! vert# gerti al! grasindamas tuo$ pat panaudoti prie' $- 8i6in smurt- 9 sumu'ti ir i'mesti i' a'tunto$o auk'to! pademonstravo
'i grasinim realum-! suduodamas kum'/iu sien-. Teismas kaltininkui greta grasinimo panaudoti smurt- inkriminavo kit- i'aginimo
poym 9 kitoks at#mimas galimy.#s nukent#$usia$ai prie'intis. >ioje %&(oje teismo ivada a,ie ka(tininko at'mim8 ga(im&%'s ,rieintis ne5
atitinka io ,o&mio doktrininio ir teisminio aikinimo. Brasindamas tuoj ,at sumuti ir imesti i atuntojo aukto- demonstruodamas i1
grasinim1 rea(um8- suduodamas kumiu . sien8- ka(tininkas ,anaudojo ,si9?in. smurt8 ir tai, ,a(au' nukent'jusiosios ,asi,rieinim8- o
ne at'm' ga(im&%7 ,rieintis.
>iose ir kai kuriose kitose %&(ose iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo ,o&mis 2kitoks at'mimas ga(im&%'s ,rieintis3 ,ainioja5
mas su terminu 2.veik7s nukent'jusiosios ,asi,rieinim83.
L&tinis sant&kiavimas ar kitoks (&tin's aistros tenkinimas su nukent'jusiuoju- me(agingai ,aadant sudar&ti santuok8 su juo- nesu5
daro min't1 nusika(tim1 sud'ties ,o&mio ir- nesant kit1 iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo ,o&mi1- neutraukia %audiamosios at5
sakom&%'s ,aga( $* "4! ar "00 strai,sn..
Lytinis santykiavimas ar lytin"s aistros tenkinimas pasinaudo!ant be!"gika nukent"!usio!o b+kle& L&tinis sant&kiavimas ar
(&tin's aistros tenkinimas ,asinaudojant %ej'gika nukent'jusiojo %<k(e &ra tada- kai (&tinis sant&kiavimas ar (&tin's aistros tenkinimas
.v&ksta iorikai nenaudojant joki1 veiksm1 nukent'jusiojo va(iai ,a(auti ar ,asi,rieinimui .veikti- taiau- kita vertus- negaunamas nu5
kent'jusiojo asmens sutikimas (&tikai sant&kiauti ar (&tinei aistrai tenkinti d'( ,rieasi1- susijusi1 su nukent'jusiojo )i=ine ar ,si9?ine
%<k(e. Nukent'jusiojo asmens )i=in' %<k('- kuri ga(i (emti %ej'gik8 %<k(7- ga(i %<ti asmens ne.ga(umas- (iga ar amius- d'( kurios jis nega5
(i ,asi,rieinti ka(tininkui. Nukent'jusiojo %ej'gik8 %<k(7 ga(i (emti ir miegas. Nukent'jusiojo ,si9?in' (iga- atimanti ga(im&%7 suvokti su
juo darom1 veiksm1 ,o%<d. ir esm7- tai, ,at ga(i (emti %ej'gik8 %<k(7- tod'( iam )aktui nustat&ti ga(i %<ti gaunama s,e9ia(isto ivada ar5
%a skiriama teismo ,si9?iatrin' eks,erti='.
aki ra$ono apylink#s teismo 200" m. kovo 12 d. nuosprendiu (. D. pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio " dal nuteistas u tai! kad
2002 m. liepos 1 d. vakare! tardymo ir teismo tiksliai nenustatytu laiku! gyvenamo$o namo r7sy$e! pasinaudodamas nukent#$usiosios .e$#,
gi'ka .7kle d#l nepilnametyst#s ir psi<=in#s negalios! grasindamas! kad apie lytin akt- niekam neprane't! atliko lytin akt- lytinius or,
ganus su nepilnamete F. G.! kuri pripainta invalide d#l epilepsi$os ir asmeny.#s sutrikimo! vidutinio protinio atsilikimo! t. y. $- i'agino
0.audiamo$i .yla 1r. 1,2%,013200"4. I teismo ,si9?iatrin's/,si9?o(ogin's eks,erti='s akto mat&ti- kad nukent'jusiajai konstatuotas vidu5
tinis ,rotinis atsi(ikimas ir organinis nerimo sutrikimas- i teismo medi9inos eks,erti='s akto mat&ti- kad R. D. n'ra (&tikai su%rendusi.
Taiau teismai ne visada teisingai inkriminuoja ka(tininkams . iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo ,o&m..
Dlung#s ra$ono apylink#s teismo 2004 m. sausio 21 d. nuosprendiu E. 5. ir B. B. nuteisti pagal BK 14% straipsnio 2 dal ir BK 150
straipsnio 2 dal u tai! kad! veikdami .endrinink grupe! 2002 m. gegu#s 4 d.! apie 1 val.! prie pirties! B. B. pagrasinus sumu'ti! mesti
up+ ir paskandinti! E. 5. ranka uspaudus 'aukian/iai @. (. .urn-! po to a.iem kaltinamiesiems pargriovus $- ant em#s! E. 5. laikant @. (.
rankas! B. B. numov# $ai kelnes ir lyti'kai santykiavo su @. (. prie' $os vali-. Taip palau+ nukent#$usiosios vali- ir pasinaudodami .e$#gi',
ka $os .7kle! B. B. tenkino lytin+ aistr- su @. (. oraliniu .7du prie' $os vali-! o E. 5. tuo pa/iu metu lyti'kai santykiavo su @. (. prie' $os va,
li-. Btlikus 'iuos veiksmus B. B. nu#$o! E. 5. dar kart- tenkino lytin+ aistr- su @. (. oraliniu .7du prie' $os vali- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,
"%,0"320044. 5ietuvos Buk'/iausio$o Teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ kolegi$a 2004 m. spalio 5 d. nutartimi pakeit# pirmosios
instan<i$os teismo ir apelia<in#s instan<i$os teismo nuosprendius! pa'alino i' nuosprendi poym Hpasinaudodamas .e$#gi'ka nukent#,
$usiosios .7kleI. Kolegi$a konstatavo! kad teismai neteisingai interpretavo ' poym. Be$#gi'ka nukent#$usio$o asmens .7kl# yra tokia
.7kl#! kai asmuo d#l savo 8i6in#s ar psi<=in#s .7kl#s negali suprasti su $uo darom veiksm po.7dio .ei reik'm#s ir negali prie'intis kal,
tininkui. @' .ylos aplinky.i nustatyta! kad nukent#$usio$i @. (. suprato su $a darom veiksm po.7d ir reik'm+.
L&tinis sant&kiavimas ar (&tin's aistros tenkinimas su maameiu asmeniu ,a,rastai vertinamas kai, ,asinaudojimas %ej'gika nu5
kent'jusiojo %<k(e- isk&rus atvejus- kai nukent'jus&sis ,aga( savo )i=in. ir ,si9?in. isiv&st&m8 %ei so9ia(in7 %rand8 suvok' darom1 su juo
veiksm1 esm7 ir dav' sutikim8 tokiems sant&kiams ar%a tie veiksmai .v&ko maameio asmens :nukent'jusiojo; ini9iat&va. *artu atkrei,5
tinas d'mes&s . tai- kad teismai tur't1 atsargiai vertinti atvejus- kai nustatoma- kad toks nukent'jus&sis ,ats %uvo (&tinio sant&kiavimo ar
(&tin's aistros tenkinimo ini9iatorius.
L&tinis sant&kiavimas ar (&tin's aistros tenkinimas su a,svaigusiu nuo a(ko?o(io- narkotini1 ar%a ,si9?otro,ini1 ar kit1 ,si9?ik8 vei5
kiani1 mediag1 vartojimo asmeniu ga(i %<ti vertinamas kai, ,asinaudojimas %ej'gika nukent'jusiojo %<k(e ir utraukti %audiam8j8 at5
sakom&%7 ,aga( $* "4! ar "00 strai,snius- jei teismas nustato- jog a,svaigimas tai, ,aveik' nukent'jus.j.- kad at'm' ga(im&%7 su,rasti su
juo darom1 veiksm1 esm7 ar ,rieintis ka(tininkui- ir (&tinis sant&kiavimas ar (&tin's aistros tenkinimas .v&ko ,rie nukent'jusiojo va(i8.
5a6di$ ra$ono apylink#s teismo 200" m. .alandio 1 d. nuosprendiu *. ). nuteistas pagal 1%&1 m. BK 1& straipsnio 2 dal! 11
straipsnio 1 dal u tai! kad 2002 m. liepos 12 d.! apie 12 val.! E. ). namuose! pasinaudodamas $os .e$#gi'ka .7kle 9 girtumu ir panaudo,
damas 8i6in smurt-! smaugdamas nukent#$usiosios gerkl+! tempdamas $- u rankos kam.ar! pargriaudamas ant lovos! pats ugri7damas
visu savo k7nu ant nukent#$usiosios! v#l smaugdamas nukent#$usiosios gerkl+ ir .andydamas numauti $ai kelnes! padarydamas E. ). leng,
v- k7no sualo$im-! nesuk#lus trumpalaikio sveikatos sutrikimo! pasik#sino $- i'aginti! t. y. prievarta! prie' $os vali- atlikti su $a lytin ak,
t-! .et nusikaltimo nepa.aig# d#l prieas/i! nepriklausan/i nuo $o valios! nes grus E. ). vaikams ir suk#lus triuk'm-! nukent#$usio$i
pa.#go i' nam 0.audiamo$i .yla 1r. 1,04&,053200"4. Teismas ioje %&(oje inkriminavo du iaginimo ,o&mius / )i=inio smurto ,anau5
dojim8 ir ,asinaudojim8 %ej'gika nukent'jusiosios %<k(e / girtumu. Taiau teismas nuos,rend&je ne,agrind'- kod'( (aiko- kad @. V. %uvo
%ej'gikos %<k('s.
@ei nukent'jusiojo %ej'gika %<k(' atsiranda d'( tiks(ing1 ka(tininko veiksm1 :,av&=diui- nukent'jus&sis %uvo ka(tininko nugird&5
tas a(ko?o(iu- umigd&tas vaistais;- asmens veika kva(i)ikuojama kai, iaginimas ar seksua(inis ,rievartavimas ,aga( ,o&m. 2kitai, at5
imdamas ga(im&%7 ,rieintis3. *au ank'/iau min#to$e .ylo$e! kurio$e kaltininkai nukent#$usiosios al .#r+ HTarenoI ta.le/i ir taip $-
apsvaigin+! pasinaudodami .e$#gi'ka nukent#$usiosios .7kle! pasik#sino $- i'aginti! teismo psi<=iatrin#! psi<=ologin#! narkologin# eks,
perti6#s nustat#! kad vykio metu nukent#$usia$ai *. B. diagno6uotas laikino po.7dio psi<=ikos veiklos sutrikimas 9 7mus polimor8inis psi,
<=o6inis intoksika<in#s kilm#s sutrikimas! d#l kurio $i negal#$o suprasti savo veiksm esm#s ir $ valdyti. @' .ylos duomen matyti! kad kal,
tinamie$i *. D. ir B. ). ino$o apie nukent#$usia$ai *. B. duodam vaist poveik. Taigi $iems tur#$o .7ti inkriminuotas poymis Hkitaip atim,
dami galimy.+ prie'intisI! kai tuo tarpu teismas inkriminavo $iems poym Hpasinaudodami .e$#gi'ka nukent#$usio$o .7kleI.
@ei nukent'jusiojo %ej'gika %<k(' atsiranda d'( to- kad jis ka(tininko %uvo ,rievarta nugird&tas a(ko?o(iu- umigd&tas vaistais ar
,an.- asmens veika kva(i)ikuojama kai, iaginimas ar seksua(inis ,rievartavimas ,aga( ,o&m. 2,anaudodamas )i=in. smurt83.
$aginimo ir seksualinio prievartavimo sub!ektas ir nukent"!usysis& E nusika(tim1- numat&t1 $* "4! ir "00 strai,sniuose- ,a5
dar&m8 atsako ir v&ras- ir moteris- kuriems su'jo "4 met1.
)ilniaus miesto 1,o$o apylink#s teismo 2001 m. liepos 22 d. nuosprendiu :. K. .uvo nuteista pagal 1%&1 m. BK 1 straipsn! 11
straipsnio " dal u tai! kad $i 1%%1 m. lapkri/io d.! apie 21 val.! .7dama ne.laivi pasi7l# girtiems T. ). ir ;. K. padaryti grupin nepilna,
met#s :. B. i'aginim-! po to visiems .7nant namo r7sio patalpose $i 0:. K4. sudav# nukent#$usia$ai per veid-! ;. K. ir T. ). taip pat suda,
v# kelis sm7gius nukent#$usia$ai per veid-! neleido $ai i'.#gti i' r7sio patalp! $#ga nutemp# i6oliuot- patalp- r7sy$e! po to T. ). atliko su
nukent#$usi-$a prievartin lytin akt-! vesdamas savo varp- $os lytinius organus 0.audiamo$i .yla 1r. 1
5
,&5320014. >ioje %&(oje viena i
nuteist1j1 %uvo moteris.
*a(tininkas ga(i %<ti nukent'jusiajam ne,a.stamas asmuo- tai, ,at ir asmuo- kuris su nukent'jusiuoju &ra tur'j7s (&tini1 sant&ki1
ar%a kur. su nukent'jusiuoju sieja draug&st's- gimin&st's :,av&=diui- t'vas- dukra- %ro(is; ar net santuokiniai :v&ras- mona; r&iai. $uvi5
mas santuokoje n'ra a,(ink&%'- a(inanti %audiam8j8 atsakom&%7 u ,rievartinius (&tinius sant&kius ar (&tin's aistros tenkinim8.
Kauno apygardos teismo 200" m. gruodio 2" d. nuosprendiu :. ). nuteistas pagal BK 14% straipsnio 1 dal u tai! kad 200" m.
sausio m#nes ikiteisminio tyrimo metu nenustatyt- dien-! apie 1% val.! .ute! esan/iame Kaune! panaudodamas 8i6in smurt- prie' nukent#,
$usi-$- K. ?. 9 suduodamas kum'/iais ne maiau kaip penkis kartus vairias k7no vietas ir taip palaudamas nukent#$usios pasiprie'ini,
m-! prie' nukent#$usiosios vali- lyti'kai santykiavo su $a. @' .ylos mediagos matyti! kad kaltinamasis :. ). su nukent#$usi-$a K. ?. pasta,
mas kelerius metus. 5yti'kai santykiau$a nuo 2002 m. pradios. )akare grusi i' miesto $i namuose rado :. ). *is nutemp# $- virtuv+! lie,
p# nusirengti! $ai atsisakius! prad#$o mu'ti! tod#l $i nusireng# ir su $uo lyti'kai santykiavo. Teismas nukent#$usiosios odiu ai'kiai i'reik't-
sutikim- lyti'kai santykiauti vertino kaip duot- ne savanori'kai! o i' .aim#s! kad v#l .us sumu'ta! tod#l lytinio santykiavimo su nukent#$u,
si-$a 8akt- net ir gavus odiu $os sutikim- pripaino i'aginimu 0.audiamo$i .yla 1r. 1,"2230"4.
iauli apygardos teismo 200" m. rugs#$o 22 d. nuosprendiu B. ?. nuteistas pagal BK 14% straipsnio 4 dal u tai! kad 1%%2 m. lie,
pos m#nes tardymo nenustatyt- dien- ir valand- nusived# savo maamet+ dukr- B. . $o sody.o$e esan/i- darin+! liep# atsigulti ant 'ie,
no! numov# $ai kelnaites! rankomis liet# ir glost# B. . lytinius organus ir! pasinaudodamas maamet#s .e$#gi'ka .7kle! .e $os sutikimo ir
prie' $os vali- atsiklaup+s ved# savo lytin organ- $ai mak't ir atliko su B. . lytin akt-! t. y. i'agino maamet+ B. . 0.audiamo$i .yla
1r. 1,24,1"3200"4. >ioje %&(oje u dukros iaginim8 %uvo nuteistas t'vas.
)ilniaus apygardos teismo 2004 m. .alandio 2" d. nuosprendiu F. G. ir B. G. nuteisti pagal BK 14% straipsnio 2 dal u tai! kad
F. G. ir B. G.! veikdami .endrinink grupe! panaudodami 8i6in smurt- ir grasinimus! palaudami pasiprie'inim- i'agino nukent#$usi-$-
@. E.! .7tentM 200" m. .irelio 15 d.! apie 1 val.! F. G. veikdamas .endrinink grupe su .roliu B. G.! savo mo/iut#s ;. G. namuose! at#$o
kam.ar! kuriame .uvo pusseser# @. E.! grasindamas 8i6iniu smurtu pasmaugti ir taip palaudamas nukent#$usiosios @. E. pasiprie'inim-!
nupl#'# palaidin+! numov# kelnaites ir atliko su $a priverstin lytin akt- nat7raliu .7du prie' $os vali-. Tuo pat metu ir to$e pa/io$e vieto$e
kaltinamasis B. G.! veikdamas .endrinink grupe su .roliu F. G.! po to! kai $o .rolis F. G. savo veiksmais palau# nukent#$usiosios @. E.
pasiprie'inim-! savo mo/iut#s namuose! atliko su nukent#$usi-$a @. E. priverstin lytin akt- nat7raliu .7du. Tuo pasinaudodamas B. G.!
tur#damas tiksl- lyti'kai santykiauti su pussesere @. E.! sugrie.# $- u rankos ir priverstinai nusived# $- to$e pa/io$e sody.o$e esant va,
sarnam! kur grasindamas pavartoti 8i6in smurt-! t. y. pap$auti! atliko su nukent#$usi-$a @. E. priverstin lytin akt- nat7raliu .7du prie'
$os vali- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,20&320044.
E ne,i(nameio ar maameio iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8 ,aga( $* "4! strai,snio da(. ar%a $* "00 strai,snio da(.
atsako ir asmuo- kuris nusika(to %<damas ne,i(nametis. iauli apygardos teismas 2004 m. kovo 2 d. nuosprendiu :. ;. nuteis# pagal BK
14% straipsnio " dal u tai! kad $is 200" m. vasario 24 d.! apie 14 val.! kely$e Try'kiai9Tel'iai! usimov+s ant veido kauk+! panaudodamas
prie' nukent#$usi-$- 8i6in smurt- 9 u striuk#s nusitempdamas $- nuo kelio mi'ko gilum-! panaudodamas psi<=in smurt-! grasindamas
peiliu ir sumu'imu! palau# nepilnamet#s nukent#$usiosios pasiprie'inim-! atsigul# $ai ant vir'aus ir lyti'kai santykiavo nat7raliu .7du
prie' $os vali- su lyti'kai nesu.rendusia nepilnamete nukent#$usi-$a >. ?. 0.audiamo$i .yla 1r. 1,52,11320044. I %&(os duomen1 nustat&5
ta- ka(tinamasis F. B. nusika(stam8 veik8 ,adar' tur'damas "A met1- t. &. ,ats %<damas ne,i(nametis :gim. "!+# m.;.
Nukent'j7s asmuo $* "4! ir "00 strai,sni1 ,rasme ga(i %<ti ir v&ras- ir moteris ne,rik(ausomai nuo j1 amiaus. @ei nukent'jusia5
jam nusika(timo ,adar&mo metu ne%uvo su'j7 "4 met1- jis (aikomas maameiu asmeniu- ir veika kva(i)ikuojama ,aga( $* "4! strai,snio
4 da(. ar "00 strai,snio 4 da(.- jei ka(tininkas suvok'- kad nukent'j7s asmuo &ra maametis. @ei nukent'jusiajam nusika(timo ,adar&mo me5
tu %uvo su'j7 "4 met1- %et ne%uvo su'j7 "+ met1- jis (aikomas ne,i(nameiu asmeniu- ir veika kva(i)ikuojama ,aga( $* "4! strai,snio
da(. ar "00 strai,snio da(.- jei ka(tininkas suvok'- kad nukent'j7s asmuo &ra ne,i(nametis.
aigto iaginimo ir seksualinio prievartavimo atribo!imas nuo rengimosi bei pasik"sinimo padaryti nusikaltim% ir savanoriko at,
sisakymo
pabaigti nusikaltim%
*adangi ,aga( $* "" strai,snio 0 ir # da(is nusika(timai- numat&ti $* "4! strai,snio "- 2 ir da(&se ir $* "00 strai,snio "- 2 ir
da(&se- ,riskiriami ,rie sunki1- o $* "4! strai,snio 4 da(&je ir $* "00 strai,snio 4 da(&je / ,rie (a%ai sunki1 nusika(tim1- vadovaujantis
$* 2" strai,sniu- %audiamoji atsakom&%' u juos k&(a ir d'( rengimosi ,adar&ti iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8. Rengimasis ,ada5
r&ti iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8 atri%ojamas nuo ,asik'sinimo ,adar&ti iuos nusika(timus ,aga( tai- ar ka(tininkas ,rad'jo .g&5
vendinti $* "4! ar "00 strai,sniuose numat&t1 nusika(tim1 sud'i1 o%jekt&viuosius veikos ,o&mius. @ei ka(tininkas ,rad'jo naudoti )i=i5
n. smurt8 ar ireik' grasinimus j. ,anaudoti- ar ,adar' veiksmus kitai, atimdamas ga(im&%7 ,rieintis- ,adar&ta veika kva(i)ikuojama kai,
,asik'sinimas ,adar&ti iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8 ,aga( $* 22 strai,snio ir $* "4! strai,snio "- 2- ar 4 da(. ar%a "00
strai,snio "- 2- ar 4 da(.- nors ka(tininkas ir ne,rad'jo (&tinio sant&kiavimo ar (&tin's aistros tenkinimo d'( to- kad jam ne,av&ko .veikti
nukent'jusiojo ,asi,rieinimo- ar%a d'( kit1 nuo jo va(ios ne,rik(ausani1 a,(ink&%i1.
Klaip#dos ra$ono apylink#s teismo 200" m. rugp$7/io 2 d. nuosprendiu E. ). nuteistas pagal BK 22 ir 14% straipsnius u tai! kad
pasik#sino lyti'kai santykiauti su nepilname/iu prie' $o vali-! panaudodamas smurt-! t. y. 2002 m. spalio 1 d.! apie 2 val.! T. B. .ute 'ven,
/iant gimtadien! ne.laivus $#ga sitemp# nepilnamet+ :. ?. gretim- kam.ar ir pareikalavo lovo$e su $uo lyti'kai santykiauti. *ai atsisa,
kius! E. ).! panaudodamas smurt-! t. y. apgl#.+s :. ?. per liemen! perpl#'# nugaros srity$e kelni $uosmen! stumdamas pargriov# nuken,
t#$usi-$- ant so8os! numov# perpl#'tas kelnes! o :. ?. .andant atsistoti! laik# $- prispaud+s rankomis! ta/iau nukent#$usia$ai :. ?. aktyviai
pasiprie'inus pavyko i'tr7kti 9 kum'/iu i'dauus lango stikl- pa.#gti i' kam.ario 0.audiamo$i .yla 1r. 1,5%,0"3200"4.
Fadvili'ko ra$ono apylink#s teismo 2002 m. .alandio 2 d. nuosprendiu ?. ). nuteistas pagal 1%&1 m. BK 1& straipsnio 2 dal! 11
straipsnio 2 dal u tai! kad 2001 m. lapkri/io 2" d.! apie 4 val.! .7damas girtas! .endra.u/io pirmo$o auk'to koridoriu$e upuol# (. G. ir
panaudodamas 8i6in smurt- pasik#sino nukent#$usi-$- i'aginti. 1ukent#$usio$i parod#! kad ?. ). reikalavo lytini santyki! o $ai nesutikus
panaudo$o prie' $- 8i6in smurt- 9 parvert# ant grind! .and# nurengti! ta/iau nusikaltimo ?. ). ne.aig# d#l prieas/i! nepriklausan/i
nuo $o valios! nes nukent#$usia$ai pasiprie'inus ir 'aukiantis pagal.os pa.udo .endra.u/io gyvento$ai! kuri .alsus i'gird+s ?. ). pa.#go.
Ovykio metu (. G. .uvo padarytas lengvas! suk#l+s trumpalaik sveikatos sutrikim-! k7no sualo$imas 0.audiamo$i .yla 1r. 2K,&320024.
>iose %&(ose teismai ,agr.stai ka(tinink1 veikas kva(i)ikavo kai, ,asik'sinim8 ,adar&ti iaginim8- nors a%iem atvejais ka(tininkas ir ne5
,rad'jo (&tinio sant&kiavimo.
@ei asmuo siekia ,adar&ti iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8 ,asinaudodamas %ej'gika nukent'jusiojo %<k(e- ,asik'sinimu ga(i
%<ti (aikomas nukent'jusiojo ,erneimas . nusika(timo viet8- jo nurengimas ar kiti ,anaaus ,o%<dio veiksmai.
Iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo nusika(tim1 sud't&s &ra )orma(ios. Gstat&m1 (eid'jas nesieja ,adar&tos veikos kva(i)ikavimo
nei su iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo veiksm1 ,a%aiga- nei su d'( to ki(usiais ,adariniais. Iaginimas ir seksua(inis ,rievartavi5
mas &ra %aigti nusika(timai nuo (&tinio sant&kiavimo ar (&tin's aistros tenkinimo ,radios ne,rik(ausomai nuo to- ar ka(tininkas ,a%aig' (&5
tin. akt8- ar ,atenkino (&tin7 aistr8. Tenkinant (&tin7 aistr8 ora(iniu %<du nusika(timas (aikomas %aigtu nuo (&tinio organo .kiimo . %urn8
momento.
@ei ka(tininkas- ,anaudodamas )i=in. smurt8- grasinimus tuoj ,at j. ,anaudoti ar kitai, atimdamas ga(im&%7 ,rieintis- tenkino su nu5
kent'jusiuoju (&tin7 aistr8- taiau (&tinio sant&kiavimo ,rad'ti ne,av&ko d'( a,(ink&%i1- ne,rik(ausani1 nuo ka(tininko va(ios- veika kva(i5
)ikuojama ,aga( $* "00 strai,snio atitinkam8 da(. kai, %aigtas seksua(inis ,rievartavimas ir ,aga( $* 22 strai,sn. %ei "4! strai,snio ati5
tinkam8 da(. kai, ,asik'sinimas ,adar&ti iaginim8.
Kelm#s ra$ono apylink#s teismo nuosprendiu ). D. nuteistas u tai! kad i' 2002 m. i' lapkri/io " 4,-$-! nuo 2"."0 val. iki 5 val.!
dalgiu i'dau+s lang- si.rov# *. B. nam-! kur! panaudodamas 8i6in smurt- 9 suduodamas 1" sm7gi vairias k7no dalis ir grasinda,
mas peiliu! parvert# nukent#$usi-$- ant lovos ir ki'+s savo varp- nukent#$usia$ai .urn- su $a lyti'kai santykiavo oraliniu .7du. Do to $is
.and# ki'ti varp- $os lytinus organus! ta/iau nepa$#g# to padaryti d#l nepakankamos erek<i$os. Bpylink#s teismas ). D. veik- kvali8ikavo
pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio 1 dal. Teismas motyvavo! kad nors teisiamasis tik .and# nukent#$usi-$- i'aginti! ta/iau $is $- i'agino
oraliniu .7du! tod#l $o veika vertintina kaip vienas .aigtas nusikaltimas ir papildomai pagal BK 1& straipsnio 2 dal ir BK 11 straipsn
nekvali8ikuo$ama. Osigalio$us nau$a$am Baudiama$am kodeksui teismas 2004 m. vasario 11 d. nutartimi nuteisto$o veik- perkvali8ikavo
BK 22 straipsnio 1 dal! BK 14% straipsnio 1 dal ir BK 150 straipsnio 1 dal! t. y. pasik#sinim- padaryti i'aginim- ir .aigt- seksualin
prievartavim- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,52,013200"4.
Teism1 ,raktikoje nevienodai kva(i)ikuojami iaginimo atvejai- kai nusika(timas ,adaromas su %endrinink1 gru,e. Vieni %endri5
ninkai (&tikai sant&kiavo su nukent'jusi8ja- kitiems to ,adar&ti ne,av&ko d'( a,(ink&%i1- ne,rik(ausani1 nuo j1 va(ios. Dlung#s ra$ono
apylink#s teismo 2004 m. sausio 21 d. nuosprendiu K. 1. nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dal! BK 14% straipsnio 2 dal ir pagal BK
150 straipsnio 2 dal! o E. 5.! B. D. ir B. B. 9 pagal BK 14% straipsnio 2 dal u tai! kad 2002 m. gegu#s 4 d.! "."0 val.! K. 1.! E. 5. ir
B. D.! veikdami .endrinink grupe! panaudodami 8i6in smurt- prie' nukent#$usi-$- @. (.! prievarta $- st7m# automo.il H)J DassatI!
kuriame! visiems vaiuo$ant! E. 5. lenkdamas ir laikydamas rankomis nukent#$usiosios galv- tenkino lytin+ aistr- oraliniu .7du su @. (.
prie' $os vali-. Do to B. D. ant priekin#s automo.ilio keleivio s#dyn#s lyti'kai santykiavo su @. (. prie' $os vali-! v#liau to$e pa/io$e vieto$e
K. 1. pasik#sino lyti'kai santykiauti su @. (. prie' $os vali-! .et nusikaltimo ne.aig# d#l prieas/i! nepriklausan/i nuo $o valios! nes $am
nevyko erek<i$a. Do to to$e pa/io$e vieto$e E. 5. lyti'kai santykiavo su @. (. prie' $os vali-! po $o K. 1. prie automo.ilio priekio tenkino ly,
tin+ aistr- oraliniu .7du su @. (. prie' $os vali- 0.audiamo$i .yla 1r. 2K,&&320044. Teismas *. N. ,adar&t8 veik8 ,ri,aino %aigtu seksu5
a(iniu ,rievartavimu ir ,asik'sinimu ,adar&ti iaginim8- nors tuo ,aiu nuos,rendiu kiti nusika(timo %endrininkai :H. L.- A. P.- A. $.;
nuteisti ,aga( $* "4! strai,snio 2 da(. u %aigt8 nusika(tim8. Teismas *. N. veik8 ,ri,aino ne%aigta- nes jis nusika(timo ne%aig' d'( nuo
jo va(ios ne,rik(ausani1 a,(ink&%i1 / ne.v&ko erek9ija. *ai, ,a&m'jo Lietuvos Aukiausiojo Teismo $audiam1j1 %&(1 sk&riaus teis'j1
ko(egija- toks vieno i %endrinink1 veikos kva(i)ikavimas ,rietarauja %endrininkavimo instituto ir %endrinink1 gru,'s- kai, %endrininkavi5
mo )ormos- sam,ratai. *. N. &ra iaginimo %endrav&kd&tojas. Fsant %endrininkavimui visi %endrininkai %endrai atsako u visas %endri5
nink1 veikas- kurias a,'m' susitarimas ir t&ia- o ne tik u savo veiksmus. @o veika tur'jo %<ti kva(i)ikuota kai, %aigtas nusika(timas- nes
vis1 %endrav&kd&toj1 veiksmai kva(i)ikuojami ,aga( t8 ,at. $audiamojo kodekso strai,sn.. @ei darant iaginim8 ar seksua(in. ,rievarta5
vim8 %endrinink1 gru,e vieni %endrininkai (&tikai sant&kiavo ar tenkino (&tin7 aistr8 su nukent'jusiuoju- o kitiems to ,adar&ti ne,av&ko
d'( ,rieasi1- ne,rik(ausani1 nuo j1 va(ios- veika kva(i)ikuojama kai, %aigtas nusika(timas- ir visi %endrininkai atsako ,aga( $* "4! ar
"00 strai,snio 2 da(. ne,rik(ausomai nuo to- kad kai kurie %endrininkai (&tikai nesant&kiavo ar netenkino (&tin's aistros.
4murto naudojimas ar kitoks at'mimas ga(im&%'s ,rieintis ga(i %<ti kva(i)ikuojamas kai, rengimasis ,adar&ti iaginim8 ar seksu5
a(in. ,rievartavim8- jei jis naudojamas ne ,asi,rieinimui .veikti- o tik sudar&ti ,a(ankias s8(&gas nusika(timui ,adar&ti :,av&=diui- .sodin5
ti nukent'jus.j. . automo%i(. ir nuveti . nusika(timo viet8;.
Neatsako ,aga( $* "4! ar "00 strai,sn. u ,adar&t8 veik8 asmuo- savo noru nutrauk7s ,rad't8 iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavi5
m8 suvokdamas- kad ga(i tai ,a%aigti. 4avanorikas atsisak&mas ga(imas rengimosi ir ,asik'sinimo ,adar&ti nusika(tim8 stadijose iki (&ti5
nio sant&kiavimo ar (&tin's aistros tenkinimo ,radios momento. Prad'jus (&tin. sant&kiavim8 ar (&tin's aistros tenkinim8- savanorikas at5
sisak&mas ,a%aigti nusika(tim8 nega(imas- nes nuo to momento nusika(timas jau (aikomas %aigtu.
Atsisak&mas ,a%aigti nusika(tim8 (aikomas savanoriku- jei ka(tininkas suvokia- kad ga(i ,a%aigti ,rad't8 nusika(tim8 %e ,avojaus
savo sveikatai ar saugumui. Ne(aikomas savanoriku atsisak&mas ,a%aigti ,rad't8 veik8 d'( akt&vaus nukent'jusiojo ,asi,rieinimo- d'(
netik'to kit1 asmen1 atsiradimo a(ia- d'( nukent'jusiojo venerin's ar AIH4 (igos- d'( erek9ijos ne%uvimo ar ,er si(,nos erek9ijos- ka(ti5
ninko sveikatos sutrikimo ir ,an.
)ilniaus miesto 2,o$o apylink#s teismo 200" m. gegu#s 1% d. nuosprendiu ?. E. nuteistas pagal 2000 m. BK 22 straipsnio 1 dal ir
150 straipsnio 1 dal u tai! kad! panaudo$+s 8i6in smurt-! pasik#sino tenkinti lytin+ aistr- oraliniu .7du su moterimi prie' $os vali-! .7,
tentM 1%% m. spalio 2" d.! 0."09"."0 val.! .ute )ilniu$e! .7damas girtas! panaudo$o 8i6in smurt- kartu su asmeniu! d#l kurio .audiamo$i
.yla i'skirta atskir- .yl-! suduodamas nukent#$usia$ai sm7gius rankomis ir ko$omis ir taip .andydamas palauti nukent#$usiosios pasi,
prie'inim-! pasik#sino patenkinti lytin+ aistr- oraliniu .7du! ta/iau nusikaltimo ne.aig# d#l prieas/i! nepriklausan/i nuo $o valios! nes
nukent#$usio$i aktyviai prie'inosi! stengdamasi nepraverti .urnos .ei kasdama varp-. Kasa<iniu skundu ?. E. pra'# panaikinti nuospren,
d d#l! $o manymu! savanori'ko atsisakymo pa.aigti nusikalstam- veik-. 5ietuvos Buk'/iausiasis Teismas atmet# nuteisto$o kasa<in skun,
d- ir savo po6i<i$- motyvavo taipM pagal BK 2" straipsnio 0H?avanori'kas atsisakymas pa.aigti nusikalstam- veik-I4 1 dal savanori'kas
atsisakymas pa.aigti nusikaltim- ar .audiam-$ nusiengim- yra tada! kai asmuo savo noru nutraukia prad#t- nusikalstam- veik- suvok,
damas! kad gali $- pa.aigti. ?avanori'kas atsisakymas pa.aigti nusikalstam- veik- yra aplinky.#! 'alinanti savanori'kai atsisakiusio pa,
.aigti toki- veik- asmens .audiam-$- atsakomy.+! $ei padaryto$e veiko$e n#ra kitos nusikalstamos veikos sud#ties. ?avanori'kas atsisaky,
mas pa.aigti nusikaltim- galimas ir esant .endrininkavimui. Tokia galimy.# numatyta BK 2" straipsnio " daly$e. 1ors statymas tiesiogiai
nereglamentuo$a savanori'ko atsisakymo klausim! esant keliems .endravykdyto$ams! logi'ka daryti i'vad-! kad .endravykdyto$as turi tei,
s+ savanori'kai atsisakyti pa.aigti nusikaltim- nepriklausomai nuo kit vykdyto$ ketinim. @'vada d#l savanori'ko atsisakymo tokiu atve,
$u turi .7ti pagrsta trimis aplinky.#misM 14 veika turi .7ti nutraukta rengimosi ar pasik#sinimo stadi$o$e! kol veiko$e dar n#ra .aigtin#s
nusikalstamos veikos sud#tiesP 24 atsisakymas turi .7ti savanori'kasP "4 kitas ar kiti vykdyto$ai turi .7ti in8ormuoti apie asmens apsispren,
dim- ir suvokti! kad toliau dalyvau$a darant nusikaltim- ir $ pa.aigia .e kito .endravykdyto$o pagal.os.
Dagal BK 150 straipsn seksualinio prievartavimo sud#tis yra 8ormali. Btsakomy.# kyla d#l pa/i veiksm padarymo nepriklauso,
mai nuo padarini kilimo. Teori$o$e ir teism praktiko$e 'io kaip ir kit nusikaltim seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelie/iamumui pa,
.aigos momentas sie$amas ne su veikos pa.aiga! o su $os pradia. Taigi BK 150 straipsny$e numatytas nusikaltimas yra .aigtas nuo lytin#s
aistros tenkinimo pradios momento. Tenkinant lytin+ aistr- oraliniu .7du nusikaltimas laikomas .aigtu nuo lytinio organo ki'imo .urn-
momento. Bylo$e nustatyta! kad ?. E. d#$o pastangas ki'ti savo lytin organ- nukent#$usia$ai .urn-! ta/iau $am to padaryti nepavyko d#l
nukent#$usiosios pasiprie'inimo. Teismai 'iuos ?. E. veiksmus vertino kaip pasik#sinim- seksualiai prievartauti.
@'vadai d#l savanori'ko atsisakymo .uvimo itin svar.i ir kita aplinky.#! susi$usi su atsisakymo pa.aigti nusikaltim- motyvais. Osta,
tymas reikalau$a rodym! kad atsisakymas yra savanori'kas. Btsisakymo savanori'kumas rei'kia! kad o.$ektyviai asmuo tur#$o visas gali,
my.es pa.aigti nusikaltim- ir kad nusikaltimo pa.aigimas ne.uvo susi$+s su gr#sme kaltininko sveikatai ar realia gr#sme .7ti sulaikytam.
Kasatoriai teigia! kad ?. E. savanori'kai atsisak# pa.aigti prad#t- nusikalstam- veik-! tod#l $o veika turi .7ti kvali8ikuota tik d#l kilusi
padarini pagal BK 140 straipsn. Kasatoriai mano! kad ypa/ <=arakteringi 'ie ?. E. odiai! rodantys savanori'k- atsisakym-M H?. E. u,
siseg# kelnes .ei pasak+sM pai7r#k! kokia tu .aisi! man net nestovi ant tav+s! i' kam.ario i'#$oI. Ta/iau! kolegi$os manymu! 'ie ?. E. o,
diai visai nerodo savanori'ko atsisakymo pa.aigti nusikaltim-! o liudi$a apie tai! kad $is d#l 8i6iologini prieas/i! nepriklausan/i nuo
$o valios! nesuge.#$o pa.aigti prad#to nusikaltimo 0.audiamo$i .yla 1r. 2K,543200"4.
Padar&toje iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo ,o&mius turinioje veikoje- nuo kurios ,a%aigimo asmuo v'(iau savanorikai
atsisak'- ga(i %<ti sveikatos sutrikd&m1- turto sunaikinimo- sugadinimo ar%a kitos nusika(stamos veikos ,o&mi1- atsiradusi1 d'( smurto
,rie nukent'jus.j. naudojimo ar kitoki1 ,anai1 veiksm1. Tokiu atveju asmuo traukiamas %audiamojon atsakom&%'n u iuos suke(tus
,adarinius.
-eli asmen dalyvavimas padarant iaginim% ar
seksualin) prievartavim% ir !o kvali'ikavimas
Iaginimas ir seksua(inis ,rievartavimas &ra (aikomi ,adar&ti %endrinink1 gru,'s- kai iaginant ar seksua(iai ,rievartaujant susita5
r7 da(&vauja ke(i asmen&s- i kuri1 %ent du &ra iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo v&kd&tojai. Tokiu atveju ke(i1 v&kd&toj1 ,adar&ta
veika kva(i)ikuojama ,aga( $* "4! strai,snio 2 da(. ar%a "00 strai,snio 2 da(. kai, ,adar&ta %endrinink1 gru,'s. Paga( %endrinink1 gru,'s
,o&m. kiekvieno %endrininko veika kva(i)ikuojama ir tuo atveju- kai kiekvienas %endrininkas agino ir seksua(iai ,rievartavo skirtingas
nukent'jusi8sias- jei jie tai dar' susitar7 ir %endrai veikdami. Kauno apygardos teismo 2004 m. .alandio 14 d. nuosprendiu F. K. nuteis,
tas pagal BK 14% straipsnio 2 dal u ). C. i'aginim-! pagal BK 14% straipsnio 2 dal u @. F. i'aginim-! pagal BK 150 straipsnio 2 dal
u ). C. seksualin prievartavim-! o B. ;. nuteistas pagal BK 14% straipsnio 2 dal u @. F. i'aginim-! pagal BK 14% straipsnio 2 dal u
). C. i'aginim- ir pagal BK 150 straipsnio 2 dal u ). C. seksualin prievartavim-. 200" m. spalio 12 d.! apie %910 val.! vedami mergi,
nas automo.iliu $ie suino$o! kad $os neturi pinig atsiskaityti u kelion+! ir pasi7l# $oms susimok#ti pasimyl#$imu. Gerginoms nesutikus!
pagrasino prie'inimosi atve$u sumu'ti .ei perleisti nukent#$usi-sias Hvietiniams vyrukamsI! nuve# $as laukym+! esan/i- kaime prie upe,
lio. Ten F. K.! nusived+s nukent#$usi-$- toliau nuo automo.ilio! lyti'kai su $a santykiavo mak't ir i'einam-$- ang-. Tuo metu B. ;. prie
automo.ilio atliko lytin akt- mak't su @. F. B.u nuteistie$i vienu metu grasino a.iem nukent#$usiosioms! nors lytinius aktus atliko ir sek,
sualiai prievartavo skirtingas merginas skirtingose vietose! ta/iau tuo pat metu suvok#! kad veikia .endrai. Tod#l teismas a.u kaltinamuo,
sius pagrstai nuteis# u ). C. ir @. F. i'aginim- .ei ). C. seksualin prievartavim-! padaryt- .endrinink grupe 0.audiamo$i .yla 1r. 1,
1""320044.
Iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo v&kd&toju ,ri,a.stamas asmuo- kuris darant nusika(tim8 naudojo )i=in. smurt8- grasinimus
ar kitais veiksmais at'm' nukent'jusiajam ga(im&%7 ,rieintis ir (&tikai sant&kiavo su nukent'jusiuoju ar%a tenkino su juo (&tin7 aistr8. I5
aginimo ir seksua(inio ,rievartavimo v&kd&toju (aikomas ir toks asmuo- kuris naudojo )i=in. smurt8- grasino ar kitais veiksmais at'm' nu5
kent'jusiajam ga(im&%7 ,rieintis- %et (&tikai su nukent'jusiuoju nesant&kiavo ir netenkino (&tin's aistros.
)ilniaus miesto 2,o$o apylink#s teismo 200" m. gegu#s 1% d. nuosprendiu ?. E. nuteistas pagal 2000 m. BK 22 straipsnio 1 dal ir
150 straipsnio 1 dal. )ilniaus apygardos teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ kolegi$a 200" m. rugs#$o 25 d. nuosprendiu pakeit#
pirmosios instan<i$os teismo nuosprend! perkvali8ikavo ?. E. veiksmus i' BK 22 straipsnio 1 dalies ir BK 150 straipsnio 1 dalies BK 22
straipsnio 1 dal ir 150 straipsnio 2 dal 9 seksualin prievartavim-! padaryt- su .endrinink grupe. ?. E. kartu su ). ?. suduodamas nu,
kent#$usia$ai sm7gius rankomis ir ko$omis pasik#sino patenkinti lytin+ aistr- oraliniu .7du! ta/iau nusikaltimo ne.aig# d#l prieas/i! ne,
priklausan/i nuo $o valios! nes nukent#$usio$i aktyviai prie'inosi! stengdamasi nepraverti .urnos .ei kasdama varp-. Bylo$e nustatyta!
kad i' pradi ). ?. panaudo$o smurt- prie' nukent#$usi-$- 9 mu'# $- rankomis ir ko$omis. )#liau prie $o prisi$ung# ?. E. 1epasak+ prie,
asties! a.u mu'# nukent#$usi-$-. Do to prad#$o grasinti! kad i'agins! ir a.u sitemp# $- kit- kam.ar. ?. E. i'#$us i' kam.ario! ). ?. v#l
mu'# nukent#$usi-$-! $#ga nupl#'# $os r7.us ir atliko lytin akt-. *am i'#$us! neuilgo kam.ar #$o ?. E. *is v#l mu'# nukent#$usi-$-! su,
dav# kelis sm7gis! po to smaug# $- ve$y.iniu valu. )#liau $is i'sitrauk# lytin organ- ir liep# $ imti .urn-. 1ukent#$usia$ai pasiprie'inus!
$is .and# $#ga $- praiodinti. 5ietuvos Buk'/iausio$o Teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ kolegi$a atmet# nuteisto$o kasa<in skund-.
Kolegi$a konstatavo! kad .endravykdyto$ais laikomi ne tik lyti'kai santykiav+ ar tenkin+ lytin+ aistr- prie' mogaus vali- asmenys! .et ir
tie asmenys! kurie .endrai veikdami prie' nukent#$usi-$- smurtau$a! grasina ar kitaip padeda gyvendinti nusikalstam- sumanym-! nors
po to lyti'kai santykiaut ar tenkint lytin+ aistr- tik vienas i' $. Danaudodamas kartu su ). ?. 8i6in smurt-! ?. E. i' dalies gyvendino BK
150 straipsnio 2 daly$e numatytos nusikaltimo sud#ties poymius 0.audiamo$i .yla 1r. 2K,543200"4.
Tai, ,at v&kd&toju (aikomas asmuo- kuris nors ir nenaudojo smurto- negrasino nukent'jusiajam- taiau- kitiems %endrininkams ,a5
(auus nukent'jusiojo ,asi,rieinim8 ar%a ,asinaudojant %ej'gika nukent'jusiojo %<k(e- (&tikai sant&kiavo su juo ar tenkino (&tin7 aistr8.
Iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo v&kd&toju ,ri,a.stamas ir toks asmuo- kuris organi=avo- kurst' ar ,ad'jo ,adar&ti iagini5
m8 ar seksua(in. ,rievartavim8 asmeniui- kuris d'( amiaus ar ,si9?in's %<k('s neatsako ,aga( %audiamuosius .stat&mus. )ilniaus apygar,
dos teismo 2004 m. gegu#s & d. nuosprendiu *. ;. nuteistas pagal BK 24 straipsnio " dal ir BK 150 straipsnio 4 dal u tai! kad $is 200"
m. rugs#$o 21 d.! apie 12 val.! lop'elio9darelio kieme! sudav+s du sm7gius kum'/iu nugaros srit maame/iui ). *.! pareikalavo patenkin,
ti oraliniu .7du kito maame/io E. A. lytin+ aistr-. Fanka past7m+s paklupd# ant keli ). *.! pagrasino 8i6iniu smurtu E. A.! taip pasitelk#
asmen! nesulaukus BK 1" straipsny$e numatyto amiaus! ir pasinaudodamas ). *. .ei E. A. kaip maame/i .e$#gi'kumu prie' $ vali-
privert# ). *. oraliniu .7du tenkinti E. A. lytin+ aistr- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,214320044. >ioje %&(oje ka(tininko veika kva(i)ikuota kai,
nusika(timo v&kd&tojo- remiantis $* 24 strai,snio da(ies nuostata d'( tar,inio v&kd&mo.
@ei darant iuos nusika(timus greta v&kd&toj1 da(&vauja kiti %endrininkai :organi=atoriai- kurst&tojai- ,ad'j'jai;- j1 veikos kva(i)i5
kuojamos ,aga( $* 24 strai,snio 4- 0 ar # da(. ir $* "4! strai,snio 2 da(. ar%a "00 strai,snio 2 da(.- jei jie %endrininkavo iaginant ar
seksua(iai ,rievartaujant su %endrinink1 gru,e :su ne maiau kai, dviem v&kd&tojais;- ar%a ,aga( kitas $* "4! ar "00 strai,snio da(is- jei
jie %endrininkavo su vienu v&kd&toju.
@ei asmuo darant nusika(tim8 da(&vauja ir kai, organi=atorius ar%a kurst&tojas- ir kai, ,ad'j'jas- jo veika kva(i)ikuojama ,aga( $*
24 strai,snio 4 ar 0 ir # da(. ir $* "4! ar "00 strai,sni1 atitinkamas da(is.
@ei asmuo darant nusika(tim8 da(&vauja kai, organi=atorius- kurst&tojas ar :ir; ,ad'j'jas ir kartu kai, v&kd&tojas- kva(i)ikuojant jo
veik8 $* 24 strai,snis nenurodomas- taiau nuos,rendio a,raomojoje da(&je turi %<ti .vard&ti visi jo veiksmai ir vaidmen&s.
)ilniaus miesto 1,o$o apylink#s teismo 2001 m. liepos 22 d. nuosprendiu :. K. nuteista u tai! kad $i 1%%% m. lapkri/io d.! apie 21
val.! pasi7l# T. ). ir ;. K. padaryti grupin nepilnamet#s :. B. i'aginim-! po to visiems .7nant namo r7sio patalpose :. K. sudav# nukent#,
$usia$ai per veid-! ;. K. ir T. ). taip pat sudav# kelis sm7gius nukent#$usia$ai per veid-! neleido $ai i'.#gti i' r7sio patalp! $#ga nutemp#
i6oliuot- patalp- r7sy$e ir taip palau# nukent#$usiosios pasiprie'inim-! po to T. ). atliko su nukent#$usi-$a prievartin lytin akt-! vesda,
mas savo varp- $os lytinius organus 0.audiamo$i .yla 1r. 1
5
,&5320014. Teismas F. I. veik8 kva(i)ikavo ,aga( "!#" m. $* "+ ir ""+
strai,snio da(.- nes ji 2organi=avo ir veikdama su gru,e asmen1 iagino ne,i(namet73. Taiau ,anaudodama smurt8 ,rie nukent'jusi8j8
F. I. i da(ies .g&vendino .stat&me a,ra&tus iaginimo o%jekt&viuosius ,o&mius- taigi ji ta,o ir v&kd&toja. Tokiu atveju ka(tininko
veiksmai kva(i)ikuojami tik ,aga( $* s,e9ia(iosios da(ies strai,snio atitinkam8 da(.- o ka(tininko organi=atoriaus vaidmuo nurodomas
nuos,rendio a,raomojoje da(&je. $e to- kva(i)ikuojant F. I. veik8 ,aga( "!#" m. $* "+ strai,sn.- %<tina %uvo nurod&ti atitinkam8 io
strai,snio da(.- kurioje numat&ti organi=atoriaus ,o&miai.
Iaginimas ar seksua(inis ,rievartavimas- ,adar&tas organi=uotos gru,'s- kva(i)ikuojamas tik ,aga( $* "4! strai,snio 2 da(. ar%a
"00 strai,snio 2 da(. ne,rik(ausomai nuo konkretaus %endrininko vaidmens ,adarant nusika(tim8.
Iaginimas ar seksua(inis ,rievartavimas- ,adar&tas nusika(stamo susivienijimo- kva(i)ikuojamas ,aga( $* 24! strai,snio atitinka5
m8 da(. ir ,aga( $* "4! strai,snio 2 da(. ar%a "00 strai,snio 2 da(. ne,rik(ausomai nuo konkretaus nusika(stamo susivienijimo nario vaid5
mens ,adarant iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8.
$aginimo ir seksualinio prievartavimo sub!ektyvie!i poymiai
Iaginimas ir seksua(inis ,rievartavimas &ra nusika(stamos veikos tik ,adarius jas tiesiogine t&ia. Iaginimas ir seksua(inis ,rie5
vartavimas su,onuoja ka(tininko suvokim8- kad jis (&tikai sant&kiauja ar tenkina (&tin7 aistr8 su nukent'jusiuoju ,rie jo va(i8- ,asi,riei5
nimui .veikti ,anaudoj7s )i=in. smurt8- grasinimus tuoj ,at j. ,anaudoti ar kitai, atimdamas ga(im&%7 ,rieintis ar%a ,asinaudoj7s %ej'gi5
ka nukent'jusiojo %<k(e- ir nori toki1 (&tini1 sant&ki1 ar (&tin's aistros tenkinimo. @ei asmuo nesuvok' %ent vieno iaginimo ar seksua(i5
nio ,rievartavimo ,agrindin's sud'ties ,o&mio- veika nega(i %<ti kva(i)ikuojama ,aga( $* "4! ar "00 strai,sn..
Iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8 kva(i)ikuojanio ,o&mio nesuvokimas ne,aa(ina asmens ka(t's ir %audiamosios atsako5
m&%'s u iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8. Taiau jei ka(tininkas dar&damas iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8 nesuvok' iagi5
nim8 ar seksua(in. ,rievartavim8 kva(i)ikuojanio ,o&mio :%endrinink1 gru,'s- nukent'jusiojo ne,i(namet&t's ar maamet&st's ,o&5
mio;- is ,o&mis nega(i %<ti jam inkriminuotas- jei d'( to n'ra jo ka(t's. *a(t's n'ra tada- kai asmuo nesuvok' iuos nusika(timus kva(i)i5
kuojanio ,o&mio ir netur'jo ar nega('jo jo suvokti. 5. 5! E. D. ir 1. ). .uvo kaltinami pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio " dal d#l grupi,
nio nepilnamet#s K. C. i'aginimo. Danev#io miesto apylink#s teismas 200" m. .irelio 25 d. nuosprendiu nuteis# visus tris asmenis pa,
gal 2000 m. BK 14% straipsnio 2 dal d#l i'aginimo! padaryto .endrinink grupe! ta/iau i' kaltinimo pa'alino $iems inkriminuot- nepilna,
met#s i'aginimo poym. Teismas savo sprendim- argumentavo tuo! kad .ylo$e n#ra rodym! $og kaltinamie$i ino$o ir suprato! kad K. B.
yra nepilnamet#. @ki pilnametyst#s $ai .uvo lik+ tik keli m#nesiai. @' .ylos mediagos matyti! kad kaltinamie$i nukent#$usiosios iki vykio ne,
paino$o! pamat# $- vaiuodami automo.iliu ir pasi7l# paveti iki nam 0.audiamo$i .yla 1r. 1,220,123200"4.
Klaip#dos miesto apylink#s teismo 200" m. kovo 25 d. nuosprendiu >. B ir E. G. nuteisti pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio " dal!
o Q. C pagal BK 11 straipsnio 2 dal u ;. C. i'aginim-. Klaip#dos apygardos teismo nutartimi >. B ir E. G. veikos perkvali8ikuotos
2000 m. BK 14% straipsnio 2 dal! o Q. C 14% straipsnio 1 dal. Q. C. 2002 m. liepos 2 d. "94 val.! panaudodamas 8i6in smurt- lyti'kai
santykiavo su ;. C. >. B. ir E. G.! veikdami grupe! nuo 5 val. iki val. tame pa/iame .ute vonios patalpo$e! >. B.! pavartodamas 8i6in
smurt- prie' nukent#$usi-$- ;. C.! vesdamas varp- mak't! lyti'kai santykiavo su ;. C. prie' $os vali-! po to >. B. laikant ;. C. u pe/i!
E. G. nat7raliu .7du! vesdamas varp- mak't! lyti'kai santykiavo su ;. C. prie' $os vali-. T+sdamas savo veiksmus! >. B. pa#m# u ran,
kos nukent#$usi-$- ;. C. ir prievarta $- nutemp# 'alia esant miegam-$! kur parvert+s $- ant lovos toliau lyti'kai santykiavo su ;. C. na,
t7raliu ir oraliniu .7du! vesdamas varp- nukent#$usia$ai mak't ir .urn- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,1%&,"%3200"4. @' .ylos mediagos ga,
lima daryti i'vad-! kad teismas Q. C. padaryto ;. C. i'aginimo ir >. B. kartu su E. G. padaryto i'aginimo nevertino kaip i'aginimo! pa,
daryto .endrinink grup#s. E#l to Q. C. veik- kvali8ikavo pagal BK 14% straipsnio 1 dal! tuo tarpu kit nuteist$ veik- 9 pagal BK 14%
straipsnio 2 dal. Tokia kvali8ika<i$a manoma tik tada! kai vienas i' kaltinink darydamas i'aginim- nesuvok# i'aginim- ar seksualin
prievartavim- kvali8ikuo$an/io poymio 9 .endrinink grup#s. Ee$a! nuosprendy$e 'is klausimas visai neaptartas.
@ei ka(tininkas nesuvok'- kad nukent'jus&sis &ra ne,i(nametis ar maametis asmuo- ir teismas ,ri,a.sta- kad ka(tininkas ,aga( %&5
(os a,(ink&%es- &,a nukent'jusiojo )i=inius duomenis- tai, ,at savo asmenines sav&%es- netur'jo ar nega('jo suvokti- jog nukent'jus&sis
&ra ne,i(nametis ar maametis asmuo- $* "4! strai,snio ar 4 da(&je ar%a "00 strai,snio ar 4 da(&je numat&ti kva(i)ikuojant&s ,o&miai
ka(tininkui nega(i %<ti inkriminuoti.
Danev#io apygardos teismo 200" m. liepos "0 d. nuosprendiu B. B. nuteistas pagal BK 14% straipsnio 4 dal u tai! kad 2002 m.
.irelio 1& d.! apie 15 val.! mi'ko aik'tel#$e! panaudodamas 8i6in smurt-! rankomis laikydamas u kaklo! prievarta nureng#! pargriauda,
mas ant em#s ir taip palaudamas 1. K. vali-! inodamas! kad $i maamet#! ir pasinaudodamas $os .e$#gi'ka .7kle d#l maametyst#s i',
agino 1. K.! gim. 1%% m. 0.audiamo$i .yla 1r. 11?,04,000"%3200"4. 5ietuvos apelia<inio teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ ko,
legi$a 200" m. spalio 1 d. nuosprendiu pakeit# Danev#io apygardos teismo 200" m. liepos "0 d. nuosprend ir B. B. veik- perkvali8ikavo
i' BK 14% straipsnio 4 dalies BK 14% straipsnio " dal. Kolegi$a konstatavo! kad B. B. ino$o! $og nukent#$usio$i yra nepilnamet#! ir siek,
damas lyti'kai santykiauti su $a atliko 8i6inius veiksmus! 'iais veiksmais palau# $os vali- ir lyti'kai santykiavo! tod#l nuteisto$o nusikalsta,
ma veika teisingai kvali8ikuota pagal BK 14% straipsnio " dal. Ta/iau d#l inkriminuoto 1. K. maametyst#s poymio! apelia<in#s instan<i,
$os teismas pagrstai konstatavo! kad .ylo$e nesurinkta patikim ir o.$ektyvi rodym! patvirtinan/i! $og B. B. ino$o ar.a pagal vykio
aplinky.es tur#$o ir gal#$o numatyti! kad nukent#$usio$i yra maamet#! tod#l $o nusikalstam- veik- perkvali8ikavo nepilnamet#s i'agini,
m- 0.audiamo$i .yla 1r. 2K,1%320044.
)ilniaus miesto 1,o$o apylink#s teismo 2002 m. rugs#$o 20 d. nuosprendiu D. D. nuteistas pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio 1 dal u
tai! kad! .7damas girtas! nuo 2001 m. liepos 15 d. 2" val. iki 2001 m. liepos 1& d. 1 val.! prie gimna6i$os! grasindamas sumu'ti ;. G. ir
pasikviesti draugus! panaudodamas 8i6in smurt-! atliko su $a daugkartinius prievartinius lytinius aktus i'einam-$- ang-! lytinius orga,
nus ir .urn-. Kaltinimas D. D. .uvo pateiktas pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio " dal d#l nepilnamet#s i'aginimo. Ta/iau teismas konsta,
tavo! kad n#ra negin/ytin rodym! patvirtinan/i! $og teisiamasis .es-lygi'kai ino$o! kad nukent#$usio$i nepilnamet#. 1usikaltimo vyk,
dymo metu nukent#$usiosios amius vir'i$o 12 met! t. y. .uvo netoli pilnametyst#s! tod#l tik#tina! kad vi6ualiai tiksliai nustatyti nukent#$u,
siosios ami .uvo sunku. E#l nurodyt motyv teismas i' kaltinimo teisiama$am pa'alino nepilnamet#s i'aginimo poym 0.audiamo$i
.yla 1r. 1,552,14320024.
Iaginimas kva(i)ikuojamas ,aga( $* "4! strai,snio ar 4 da(.- o seksua(inis ,rievartavimas ,aga( "00 strai,snio ar 4 da(. ir tuo
atveju- jei ka(tininkas nesuvok'- kad nukent'jus&sis &ra ne,i(nametis ar maametis asmuo- taiau jei teismas ,ri,a.sta- jog ka(tininkas ,a5
ga( %&(os a,(ink&%es- &,a nukent'jusiojo )i=inius duomenis- tai, ,at savo asmenines sav&%es tur'jo ir ga('jo suvokti- kad nukent'jus&sis
&ra ne,i(nametis ar maametis asmuo. ilut#s ra$ono apylink#s teismo 200" m. .irelio & d. nuosprendiu B. D. nuteistas pagal BK 14%
straipsnio " dal d#l nepilnamet#s E. (. i'aginimo. 1ors teisiamasis teig# neino$+s! kad nukent#$usio$i yra nepilnamet#! teismas vis tiek
inkriminavo kvali8ikuo$ant poym 9 nepilnamet#s i'aginim-. Teismas savo sprendim- argumentavo tuo! kad nors kaltinamasis neigia i,
no$+s! $og nekent#$usio$i nepilnamet#! ta/iau parod#! kad ino$+s! $og E. (. vienerius metus gyvenusi pas savo mo/iut+ 9 $o kaimyn+! kad $i
.uvo i'veta internat-. Be to! i' eksperti6#s akto matyti! kad nukent#$usio$i n#ra lyti'kai su.rendusi! smulkaus k7no sud#$imo! atrodo kaip
paaugl#! tod#l teismas laiko! kad B. D. tur#$o ir gal#$o numanyti! $og nukent#$usio$i yra nepilnamet# 0.audiamo$i .yla 1r. 1,14

3200"4.
Teismai- vertindami ,adar&tas veikas- tur't1 (a%ai kruo,iai iana(i=uoti ir atsargiai vertinti situa9ijas- kai (&tinis sant&kiavimas ar
(&tin's aistros tenkinimas v&ko tar, anksiau ,a.stam1 asmen1. Nustatin'dami asmens ka(t7- teismai turi atsive(gti . sant&ki1 tar, ka(ti5
ninko ir nukent'jusiojo ,o%<d.- ankstesn. (&tini1 sant&ki1 tar, i1 asmen1 %uvim8- nukent'jusiojo ,asi,rieinimo ,o%<d.- ka(tininko veiks5
m1 siekiant (&tinio sant&kiavimo ar (&tin's aistros tenkinimo ,o%<d..
)ilniaus apygardos teismo 2004 m. kovo 1% d. nuosprendiu 5. B. nuteistas pagal BK 14% straipsnio " dal! o *. ;. pagal BK 14%
straipsnio 1 dal u tai! kad 200" m. spalio 12 d.! apie "94 val.! sodo namely$e! .7dami apsvaig+ nuo alko=olio! $#ga nutemp# u rankos
antr-$ auk't- nepilnamet+ K. (.! gimusi- 1%& m.! past7m# $- ant lovos! sudav# vien- sm7g ranka galv- ir! grasindami nuudyti! palikti
mi'ke! at#m# $ai galimy.+ prie'intis ir lyti'kai santykiavo su nukent#$usi-$a prie' $os vali-. @' .ylos mediagos nustatyta! kad .7nant prie
eero nukent#$usio$i sak# 5. B.! kad $ai 12 met ir $i mokosi 11 klas#$e. Gotyvuodamas nusikaltimo kvali8ika<i$- teismas konstatavo! kad
*. ;. nukent#$usiosios amiaus neino$o ir! esant tokioms aplinky.#ms! *. ;. nusikalstama veika kvali8ikuotina pagal BK 14% straipsnio 1
dal 0.audiamo$i .yla 1r. 1,320044. Taiau teismas ne,ateik' mot&v1- kod'( ,ri'jo ,rie tokios ivados.
Tais atvejais- kai iaginimas ar seksua(inis ,rievartavimas ,adar&ti %endrinink1 gru,'s ir nukent'jus&sis nesi,rieina vis1 ar atski5
r1 %endrinink1 veiksmams- ka(tininko t&ia &ra tai- kad jis suvokia- jog (&tikai sant&kiauja ar tenkina (&tin7 aistr8 su nukent'jusiuoju ,rie
jo va(i8 su kitais asmenimis %endrinink1 gru,e- ir kad ,at. ke(i1 %endrinink1 %uvim8 nukent'jus&sis suvokia kai, ,si9?in. smurt8 ir tai ,a5
(auia jo va(i8 ,rieintis ar%a kad kiti %endrininkai ,rie tai siekdami (&tini1 sant&ki1 ar (&tin's aistros tenkinimo ,a(au' nukent'jusiojo
,asi,rieinim8 ir nors jis nesi,rieina ka(tininkui ir is (&tikai sant&kiauja ar tenkina (&tin7 aistr8 nenaudodamas nei smurto- nei grasinim1-
nei kit1 ,anai1 veiksm1- jis (&tikai sant&kiauja ar tenkina (&tin7 aistr8 ,rie nukent'jusiojo va(i8 ir to nori.
$aginimo ir seksualinio prievartavimo kvali'ikavimo klausimai
esant nusikaltim daugetui
Teismams nagrin'jant iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo %audiam8sias %&(as ik&(a ,ro%(em1 nustatant- ar ,adar&toje veikoje
&ra vieno ar ke(i1 nusika(tim1 ,o&miai. Neretai ka(tininko ,adar&toje veikoje &ra ke(i iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8 kva(i)ikuo5
jant&s ,o&miai. >tai ka(tininkas ne,i(namet. ar maamet. nukent'jus.j. iagino su %endrinink1 gru,e. @ei asmens ,adar&toje veikoje &ra
ke(i iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8 kva(i)ikuojant&s ,o&miai- veika (aikoma vienu nusika(timu ir kva(i)ikuojama ,aga( ,at. sun5
kiausi8 kva(i)ikuojant. ,o&m.. Taiau nuos,rendio a,raomojoje da(&je turi %<ti nurodomi visi %&(oje nustat&ti ,adar&t8 nusika(tim8 kva5
(i)ikuojant&s ,o&miai. Kauno apygardos teismo 2004 m. .alandio & d. nuosprendiu B. ;. ir F. 5. nuteisti u tai! kad 200" m. .irelio
" d.! 2".45 val.9200" m. .irelio 4 d. ".00 val.! F. 5. .ute! veikdami .endrinink grupe! B. ;. panaudodamas 8i6in smurt- prie' nepilna,
met+ @. K.! gim. 1%& m.! suduodamas kum'/iais ir spardydamas! neymiai sutrikd# sveikat-P 8i6iniu smurtu palau+s nepilnamet#s vali-
B. ;. tenkino savo lytin+ aistr- oraliniu .7du su nepilnamete @. K. prie' $os vali-! o F. 5.! pasinaudo$+s B. ;. 8i6inio smurto veiksmais pa,
lauta nepilnamet#s valia .ei atimta galimy.e pasiprie'inti! tenkino savo lytin+ aistr- oraliniu .7du su nepilnamete @. K. prie' $os vali-.
T+sdami nusikalstamus veiksmus! B. ;. ir F. 5. lyti'kai santykiavo su nepilnamete @. K. prie' $os vali- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,2%320044.
Teismas ka(tinam1j1 A. B. ir R. L. ,adar&tas veikas ,agr.stai kva(i)ikavo ,aga( $* "4! strai,snio da(. ir "00 strai,snio da(. / ne,i(na5
met's iaginimas ir ne,i(namet's seksua(inis ,rievartavimas- t. &. ,aga( ,at. sunkiausi8 kva(i)ikuojant. ,o&m..
Taiau asmens- kuris su nukent'jusiuoju (&tikai sant&kiavo ir tenkino (&tin7 aistr8- veikos ,aga( naujojo $* nuostatas sudaro nusi5
ka(tim1 suta,t. ir turi %<ti kva(i)ikuojamos ,aga( $* "4! strai,snio ir $* "00 strai,snio atitinkamas da(is. @eigu tokia veika %uvo ,adar&ta
,rie .siga(iojant naujajam $*- ji atitinka "!#" m. $* ""+ strai,sn&je numat&to nusika(timo iaginimo ,o&mius ir kva(i)ikuojama kai,
vienas nusika(timas. $* ""+ strai,sn&je numat&ta ,avien' nusika(stama veika ,rik(ausomai nuo a,(ink&%i1 ga(i atitikti naujojo $* "4! ar
"00 strai,sn. ar%a i karto a%iej1 i1 strai,sni1 ,o&mius. Naujojo $* "4! ir "00 strai,sniai numato ve(nesnes %ausmes negu "!#" m. $*
""+ strai,snis- tod'( teismas turi ,erkva(i)ikuoti veik8 . naujojo $* atitinkam8 strai,sn.- jei veika atitinka $* "4! ar "00 strai,snio ,o&5
mius. @ei ,adar&ta veika atitinka i karto du naujojo $* strai,snius- t. &. ir "4!- ir "00 strai,sni1 ,o&mius- teismas s,rendia veik1 ,er5
kva(i)ikavimo k(ausimus atsive(gdamas . $* strai,snio nuostatas. Teismai turi atsiminti- kad nors naujasis $* numato ve(nesnes %aus5
mes u atskirus nusika(timus- taiau skiriant su%endrint8 %ausm7 ,aga( $* # strai,snio nuostatas ,rik(ausomai nuo nusika(tim1 suta,ties
)ormos .stat&mas ga(i numat&ti skirtingas asmens %audiamumo s8(&gas- net ir sugrietinant asmens %audiamum8 :,av&=diui- esant rea5
(iai nusika(tim1 suta,iai;. Taiau ne visi teism1 s,rendimai atitinka iuos reika(avimus.
tai E. D. .uvo nuteistas pagal BK 14% straipsnio 1 dal u tai! kad 200" m. .alandio 2" d.! apie 1."0 val.! palau+s nukent#$usio,
sios ). 5. vali- 8i6iniu smurtu! suk#lusiu $ai neym sveikatos sutrikdym-! su $a lyti'kai santykiavo nat7raliu .7du! vesdamas varp- $os
mak't! ir analiniu .7du! vesdamas varp- $os i'einam-$- ang-. Teismas padaryt- veik- kvali8ikavo pagal 2000 m. BK 14% straipsnio 1
dal! ta/iau veikos nekvali8ikavo dar ir pagal BK 150 straipsn. Taip kvali8ikuodamas teismas r#m#si tuo! kad ne.uvo pateiktas pra'ymas
d#l kaltinimo pakeitimo! kuris pasunkint E. D. pad#t. E. D. padarytas nusikaltimas pagal poymius atitinka 1%&1 m. BK 11 straipsnio 1
daly$e numatyt- nusikaltim-! o kadangi $is padarytas iki nau$o$o Baudiamo$o kodekso sigalio$imo! tai E. D. veika gal#$o .7ti kvali8ikuota
pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio 1 dal! ta/iau 'is statymas numato grietesn+ atsakomy.+! tod#l paliktina teismui pateikta E. D. veiksm
kvali8ika<i$a.
Kito$e .ylo$e D. D. nuteistas pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio 1 dal u tai! kad! .7damas girtas! nuo 2001 m. liepos 15 d. 2" val. iki
2001 m. liepos 1& d. 1 val.! grasindamas sumu'ti nukent#$usi-$- panaudo$o 8i6in smurt-! nureng# ir atliko prievartinius lytinius aktus i',
einam-$- ang-! lytinius organus ir .urn-. Osigalio$us nau$a$am BK teismo nutartimi D. D. veika .uvo perkvali8ikuota pagal 2000 m. BK
14% straipsnio 1 dal.
Ear vieno$e .ylo$e teismas nuteis# B. F. ir 5. G. pagal 2000 m. BK 14% straipsnio 2 dal u tai! kad! veikdami grupe! 2002 m. rug,
p$7/io "0 d.! apie 1 val.! sod .endri$o$e panaudodami 8i6in smurt- nureng# ir i'agino nukent#$usi-$-! kiekvienas atlikdamas ne dau,
giau kaip po penkis lytinius aktus nat7raliu! analiniu ir oraliniu .7dais. Teismas- nustat7s- kad A. R. ir L. D. su nukent'jusi8ja at(iko ,rie5
vartinius (&tinius aktus nat<ra(iu- ora(iniu %ei ana(iniu %<dais- ,adar&t8 nusika(stam8 veik8 kva(i)ikavo tik ,aga( $* "4! strai,snio 2 da(..
L&tin's aistros tenkinimas ana(iniu ir ora(iniu %<dais ,anaudojant )i=in. smurt8 &ra nusika(stama veika- numat&ta $* "00 strai,sn&je. Pa5
ga( nustat&tas )aktines %&(os a,(ink&%es A. R. ir L. D.- veikdami %endrinink1 gru,e- su nukent'jusi8ja ,rie jos va(i8 ne tik (&tikai sant&5
kiavo- %et ir tenkino (&tin7 aistr8 ana(iniu ir ora(iniu %<dais ,anaudodami )i=in. smurt8- tod'( j1 ,adar&ta nusika(stama veika tur't1 %<ti
kva(i)ikuojama ar%a ,aga( du 2000 m. $audiamojo kodekso strai,snius- t. &. ne tik ,aga( $* "4! strai,snio 2 da(.- %et ir ,aga( $* "00
strai,snio 2 da(.- kai, ke(i1 nusika(tim1 suta,tis- ar%a tik ,aga( "!#" m. $* ""+ strai,snio 2 da(..
Visais trimis atvejais teismai tur'jo ar%a kva(i)ikuoti veik8 ,aga( nusika(timo ,adar&mo metu ga(iojus. .stat&m8 :"!#" m. $* ""+
strai,snis;- ar%a ,aga( 2000 m. $* "4! ir "00 strai,snius- jei teismas nus,r7st1- kad naujasis .stat&mas ve(nina asmens %audiamum8.
@ei asmuo su nukent'jusiuoju (&tikai sant&kiavo ir i karto ,o to tenkino (&tin7 aistr8 ar%a atvirkiai- ,adar&tos veikos sudaro idea5
(i8j8 iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo nusika(tim1 suta,t.. @ei (&tinis sant&kiavimas ir (&tin's aistros tenkinimas ,adar&ti ke(iomis
skirtingomis veikomis :(&tinis aktas ir ,o kiek (aiko (&tin's aistros tenkinimas; ir tar, j1 &ra (aiko tar,as- ,adar&tos veikos sudaro rea(i8j8
nusika(tim1 suta,t.. Praktikoje &ra %&(1- kuriose asmuo ,radeda tenkinti (&tin7 aistr8 ora(iniu %<du ar%a reika(auja mastur%uoti jo (&tinius
organus ir ne%aig7s tenkinti (&tin's aistros :dar nei(iej7s s,ermos; jis .veda var,8 . moters makt.. Tokios veikos sudaro idea(i8j8 nusika(ti5
m1 suta,t.. Idea(i8j8 suta,t. sudaro ir tokie atvejai- kai asmuo %aigia (&tin. akt8 su moterimi ir i karto ,o to %e ,ertraukos imasi (&tin's
aistros tenkinimo ora(iniu ar kitu ,anaiu %<du.
@ei asmuo ,er tam tikr8 (aiko tar,8 ke(is kartus (&tikai sant&kiauja ar%a ke(is kartus tenkina (&tin7 aistr8 su tuo ,aiu nukent'jusiuo5
ju esant vieningai t&iai :suman&mui;- ke(i (&tiniai sant&kiavimai ar ke(i (&tin's aistros tenkinimo veiksmai :ga(i %<ti; vertinami kai, vie5
nas t7stinis nusika(timas. )ilniaus apygardos teismo 2004 m. gegu#s & d. nuosprendiu *. ;. nuteistas pagal BK 24 straipsnio " dal ir BK
150 straipsnio 4 dal! pagal BK 24 straipsnio " dal ir pagal BK 150 straipsnio 4 dal u tai! kad $is 200" m. rugs#$o 21 d.! apie 12 val.!
lop'elio9darelio kieme! sudav+s du sm7gius kum'/iu nugaros srit maame/iui ). *.! pareikalavo patenkinti oraliniu .7du maame/io
E. A. lytin+ aistr-. Fanka past7m+s paklupd# ant keli ). *.! pagrasino 8i6iniu smurtu E. A.! taip pasitelk# asmen! nesulaukus BK 1"
straipsny$e numatyto amiaus! ir pasinaudodamas ). *. .ei E. A. .e$#gi'kumu d#l maametyst#s prie' $ vali- privert# ). *. oraliniu .7du
tenkinti E. A. lytin+ aistr-. Be to! to$e pa/io$e vieto$e! 200" m. rugs#$o 21 d.! apie 12.10 val.! grasindamas smurtu maame/iui ). *.! $is rei,
kalavo oraliniu .7du patenkinti maame/io E. A. lytin+ aistr-M ranka past7m+s paklupd# ant keli ). *.! pagrasino 8i6iniu smurtu E. A. ir
taip prie' $ vali- privert# ). *. oraliniu .7du tenkinti E. A. lytin+ aistr- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,214320044. I ,adar&t1 veik1 kva(i)ika9i5
jos dar&tina ivada- jog teismas ioje %&(oje ,ri,aino- kad ,adar&tas ne vienas t7stinis nusika(timas- o veikos sudaro rea(i8j8 nusika(tim1
suta,t.. Tokia ivada ga(ima ir ne,rietaraut1 .stat&mo reika(avimams- jei teismas nuos,rend&je argumentuot1 tokio s,rendimo mot&vus.
*a(tinamasis teisme ,arod'- kad (ie,us V. @. iu(,ti (&tin. organ8 is ,o ke(i1 sekundi1 nustojo t8 dar&ti- tod'( jis nusived' V. @. . kit8 viet8
ir v'( (ie,' iu(,ti.
ilut#s ra$ono apylink#s teismo 200" m. .irelio & d. nuosprendiu B. D. nuteistas pagal BK 14% straipsnio " dal u tai! kad
2002 m. .irelio 22 d.! apie 2 val.! sode! panaudodamas 8i6in smurt- prie' nepilnamet+ E. (.! stumdamas ir pargriaudamas $- ant em#s!
laikydamas $os rankas ir numaudamas $ai kelnes! uguldamas k7nu! nugal#$o $os aktyv pasiprie'inim-! ved# lytin organ- nukent#$usio,
sios mak't ir atliko lytin akt- prie' $os vali-. Do to! .andant $ai pa.#gti! ranka smog# nukent#$usia$ai veid-! taip v#l veikdamas $os pa,
siprie'inim- dar kart- prie' $os vali- ved# lytin organ- nukent#$usiosios mak't ir prie' $os vali- lyti'kai santykiavo 0.audiamo$i .yla
1r. 1,14

3200"4. Nors su nukent'jusi8ja ,rie jos va(i8 ,er trum,8 (aiko tar,8 %uvo (&tikai sant&kiauta du kartus- teismas veik8 kva(i)ikavo
kai, vien8 nusika(tim8. Tokia kva(i)ika9ija ga(ima tik tuo atveju- jei teismas nuos,rend&je ,agrindia t7stin. nusika(timo ,o%<d.. >iuo atve5
ju teismas kva(i)ika9ijos iuo svar%iu as,ektu neargumentavo.
Taiau nega(ima (aik&ti vienu t7stiniu nusika(timu veikos- kai asmuo- nors ir tur'damas viening8 suman&m8- ,aeidia du $*
strai,snius / "4! ir "00- t. &. (&tikai sant&kiauja ir tenkina (&tin7 aistr8 su nukent'jusiuoju. Kelm#s ra$ono apylink#s teismo 200" m. kovo
10 d. nuosprendiu D. ). nuteistas pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio 1 dal u tai! kad 2002 m. lapkri/io "94 d.! nuo 2"."0 val. iki 5."0 val.!
.7damas girtas! dalgiu i'mu'+s prieangio lang-! si.rov# *. B. B. gyvenam-$ nam-! kur! panaudodamas 8i6in smurt- 9 suduodamas 1"
sm7gi vairias k7no dalis ir smaugdamas! taip padarydamas apysunk k7no sualo$im-! grasindamas peiliu parvert# *. B. ant lovos! nu,
reng# ir ki'+s savo varp- $os .urn- lyti'kai santykiavo oraliniu .7du! taip pat .and# ki'ti savo varp- $os lytinius organus! ta/iau nepa,
$#g# to padaryti d#l nepakankamos erek<i$os! t. y. $- i'agino 0.audiamo$i .yla 1r. 1,52,013200"4. Teismas- ga(iojant "!#" m. $audiama5
jam kodeksui- kva(i)ikavo veik8 ,aga( $* ""+ strai,snio " da(. kai, ,avien. %aigt8 nusika(tim8- nors ka(tinimas %uvo ,areiktas ,aga( $*
"# strai,snio 2 da(.- ""+ strai,snio " da(.. Gsiga(iojus 2000 m. $audiamajam kodeksui- *e(m's rajono a,&(ink's teismas 2004 m. vasario
"" d. nutartimi ,agr.stai nuteistojo P. V. veik8 ,erkva(i)ikavo . dviej1 nusika(tim1 suta,t.- nes 2jis tenkino (&tin7 aistr8 su nukent'jusi8ja
ora(iniu %<du :2000 m. $* "00 strai,snio " da(is; ir ,asik'sino nukent'jusi8j8 iaginti :2000 m. $* 22 strai,snio " da(is- "4! strai,snio "
da(is ;J. Nors- ka(tinamojo teigimu- jis tur'jo viening8 t&ia- %et kadangi jo ,adar&tos veikos atitinka ke(is $* strai,snius- jos nega(i %<ti
kva(i)ikuojamos kai, vienas t7stinis nusika(timas.
K#daini ra$ono apylink#s teismo 200" m. rugp$7/io & d. nuosprendiu F. B. nuteistas pagal BK 22 straipsnio 1 dal ir 14% straips,
nio 1 dal u tai! kad! .7damas girtas! 2002 m. gruodio " d.! apie 1 val.! $o .roliui B. B. priklausan/iame automo.ily$e pasik#sino i'agin,
ti B. ?.! t. y. siekdamas atlikti lytin akt- su B. ?.! sakmiai pareikalavo! kad $i nusirengt! $ai nepaklusus! grie.# u kaklo ir nutemp# auto,
mo.ilio salono gal-! nupl#'# vir'utinius r7.us! grie.+s u plauk liep# /iulpti $o varp-! o kai 'i v#l nepakluso! delnu vien- kart- smog#
veid-! maig# kr7tis! lau# rankas! 'iais smurtiniais veiksmais padarydamas k7no sualo$im-! atitinkant neym sveikatos sutrikdym-! ver,
t# $- smaukyti $o lytin organ-! ki'o $ nukent#$usia$ai .urn-! numov+s kelnaites .and# $ vesti mak't! ta/iau nusikalstamos veikos ne,
.aig# d#l nepavykusios erek<i$os! t. y. d#l aplinky.i! nepriklausan/i nuo $o valios. Teismas F. B. pagrsdamas kvali8ika<i$- teig#! kad
Hteisiamo$o ty/ia .uvo nukreipta lyti'kai santykiauti su nukent#$usi-$a prie' $os vali-! visi kiti $o veiksmai! d#l kuri nukent#$usio$i .uvo
priversta smaukyti $o lytin organ- .ei $ /iulpti! .uvo nukreipti ne patenkinti lytin+ aistr- prie' nukent#$usiosios vali- oraliniu .7du! .et
siekiant! kad sukiet#t $o varpa! tada $is gal#t atlikti lytin akt- su nukent#$usi-$a. Gin#ti veiksmai .uvo sud#tin# teisiamo$o veiksm! nu,
kreipt i'aginti nukent#$usi-$-! dalis! tod#l teismas laiko! kad papildoma 'i veiksm kvali8ika<i$a pagal BK 150 straipsnio 1 dal nereika,
lingaI. Bpelia<in#s instan<i$os teismas pripaino 'i- i'vad- teisinga nurodydamas! kad HF. B. tenkino lytin+ aistr- oraliniu .7du! ta/iau!
kaip matyti i' nustatyt .ylos aplinky.i! tai dar# d#l dingusios erek<i$osI 0.audiamo$i .yla 1r. 1,112,053200"4. I ,rin9i,o tokia veikos
kva(i)ika9ija &ra .manoma- jei ka(tininko t&ia %uvo nukrei,ta tik . iaginim8- o kai kurie $* "00 strai,sn&je numat&ti veiksmai %uvo da5
romi tik tam- kad %<t1 ,asiektas atitinkamas (&tinio susijaudinimo (ai,snis kai, %<tina (&tinio sant&kiavimo s8(&ga. Tokia veika ga(i %<ti
kva(i)ikuojama tik ,aga( $* "4! strai,sn. kai, iaginimas ar ,aga( $* 22 strai,sn. ir $* "4! strai,sn. kai, ,asik'sinimas ,adar&ti ia5
ginim8- jei ne,av&ko ,rad'ti (&tinio sant&kiavimo. Taiau tokia kva(i)ika9ija ga(ima ne d'( vis1 veiksm1- atitinkani1 $* "00 strai,snio
,o&mius. L&tin's aistros tenkinimas esant sukiet'jusiai var,ai ora(iniu ar ana(iniu %<du ar%a sukiet'jusios var,os mastur%avimas jau suda5
ro atskiro nusika(timo sud't. ir turi %<ti kva(i)ikuojamas atskirai. Panagrin'jus nuos,rend&je id'st&tus nuteistojo ir nukent'jusiosios ,aro5
d&mus- k&(a a%ejoni1 d'( tokios ka(tininko veiksm1 kva(i)ika9ijos. I %&(os mediagos mat&ti- kad ka(tinamasis- ,rievartaudamas nukent'5
jusi8j8 ora(iniu %<du- siek' ne tik erek9ijos- %et ir ma(onumo :2R. $. ,rievarta .gr<do jai . %urn8 savo (&tin. organ8- aikino- kai, dar&ti-
kad jam %<t1 gerai- ir ,an.3;- %e to- ka(tininkas mastur%uodamasis i(iejo s,erm8 ir (ie,' nukent'jusiajai (iesti jo (&tinius organus.
@ei asmuo ,er tam tikr8- %et nei(g8 (aiko tar,8 :,av&=diui- ,er nakt.; (&tikai sant&kiauja ar tenkina (&tin7 aistr8 su ke(iais nukent'5
jusiaisiais- ,adar&tos veikos sudaro nusika(tim1 suta,t. ir kiekvieno nukent'jusiojo iaginimas ar seksua(inis ,rievartavimas kva(i)ikuoja5
mas kai, atskiras nusika(timas.
Taiau jei iaginimas ar :ir; seksua(inis ,rievartavimas &ra ,adaromas %endrinink1 gru,'s- kurioje kiekvienas %endrininkas (&tikai
sant&kiauja ar :ir; tenkina (&tin7 aistr8 su viena- %et skirtinga nukent'jusi8ja- ,adar&tas ke(i1 nukent'jusi1j1 iaginimas tur't1 %<ti kva(i)i5
kuojamas kai, vienas nusika(timas :iaginimas;- ,adar&tas %endrinink1 gru,'s. *au anks/iau min#tu Kauno apygardos teismo 2004 m.
.alandio 14 d. nuosprendiu F. K. ir B. ;. nuteisti u tai! kad vedami merginas automo.iliu ir suino$+! kad $os neturi pinig atsiskaityti
u kelion+! pasi7l# $oms susimok#ti pasimyl#$imu. *oms nesutikus! pagrasin+ prie'inimosi atve$u sumu'ti .ei perleisti nukent#$usi-sias
Hvietiniams vyrukamsI! nuve# $as laukym+! esan/i- kaime prie upelio. Ten F. K.! nuved+s nukent#$usi-$- ). C. toliau nuo automo.ilio!
lyti'kai santykiavo mak't ir i'einam-$- ang-. Tuo metu B. ;. prie automo.ilio atliko lytin akt- mak't su @. F. Teismas F. K. veiksmus
kvali8ikavo pagal BK 14% straipsnio 2 dal u ). C. i'aginim-! pagal BK 14% straipsnio 2 dal u @. F. i'aginim-! pagal BK 150 straipsnio
2 dal u ). C. seksualin prievartavim-. B. ;.veiksmai kvali8ikuoti pagal BK 14% straipsnio 2 dal u @. F. i'aginim-! pagal BK 14%
straipsnio 2 dal u ). C. i'aginim- ir pagal BK 150 straipsnio 2 dal u ). C. seksualin prievartavim-. Kadangi a.u nuteistie$i .endrinin,
k grupe i'agino po vien- nukent#$usi-$-! $ veikos d#l ). C. ir @. F.. i'aginimo tur#$o .7ti kvali8ikuo$amos kaip vienas nusikaltimas! pa,
darytas .endrininkau$ant prie' kelias nukent#$usi-sias! o ne kaip nusikaltim daugetas. Tuo tarpu teismas pagrstai a.iem .endrininkams
inkriminavo BK 150 straipsnio 2 dal! nors seksualinio prievartavimo veiksmus padar# tik vienas nuteistasis vienai nukent#$usia$ai ). C.
0.audiamo$i .yla 1r. 1,1""320044.
Gveikiant nukent'jusiojo ,asi,rieinim8 iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo metu neretai sua(ojamas ar sunaikinamas .vairios
vert's nukent'jusiojo turtas / dra%uiai- mo%i(usis te(e)onas ar ,an. Iki io( tokie ka(tinink1 veiksmai ,a,rastai ne%uvo kva(i)ikuojami ,a5
,i(domai ,aga( $* "+A strai,sn.- numatant. atsakom&%7 u svetimo turto sua(ojim8.
Nukent'jusiojo turto ,asisavinimas kva(i)ikuojamas kai, ke(i1 nusika(stam1 veik1 rea(ioji suta,tis6 ,aga( $* "4! ar "00 strai,sn. ir
,rik(ausomai nuo %&(os a,(ink&%i1 ,aga( $* "A+ ar "+0 strai,sn.. )ilniaus apygardos teismo 2004 m. sausio 2& d. nuosprendiu ). F. nu,
teistas pagal BK 14% straipsnio 1 dal ir pagal BK 10 straipsnio 1 dal u tai! kad 200" m. rugp$7/io & d.! apie 21.00 val.! .ute! esan/ia,
me )ilniu$e! panaudodamas 8i6in smurt-! t. y. suduodamas ne maiau kaip septynis sm7gius! nukent#$usia$ai F. ;. padar# $ai neym svei,
katos sutrikdym-! lipnia $uosta suri'damas rankas ir ko$as at#m# galimy.+ nukent#$usia$ai prie'intis ir lyti'kai santykiavo su F. ;. prie'
$os vali-. Be to! ). F. po nukent#$usiosios F. ;. i'aginimo! panaudodamas prie' $- 8i6in smurt-! t. y. suduodamas sm7g ir purk'damas
du$ .alion#liu nukent#$usia$ai veid- .ei lipnia $uosta suri'damas F. ;. rankas ir ko$as! pagro.# $os turt- 9 "00 5t ir 200 5t vert#s mo.i,
lio$o ry'io tele8on- H1okia &&10I! padarydamas $ai 1000 5t materialin+ al- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,4320044. Pirmosios instan9ijos teis5
mas teisingai kva(i)ikavo V. R. nusika(stam8 veik8 ,aga( $* "4! strai,snio " da(. ir $* "+0 strai,snio " da(..
iauli apygardos teismo 2004 m. kovo 24 d. nuosprendiu T. K. nuteistas pagal BK 150 straipsnio 4 dal ir BK 10 straipsnio 1
dal u tai! kad 200" m. rugs#$o 2% d.! apie 1&.00 val.! prie kaimo esan/iame mi'kely$e! seksualiai prievartavo maamet (. ). T. K. grasin,
damas tuo$ pat panaudoti 8i6in smurt- ir taip atimdamas galimy.+ prie'intis! pasinaudodamas .e$#gi'ka nukent#$usio$o .7kle d#l am,
iaus! tenkino savo lytin+ aistr- su maame/iu prie' $o vali-. Be to! i' karto po seksualinio prievartavimo veiksm panaudo$o psi<=in+
prievart-! t. y. seksualiai i'prievartav+s maamet nukent#$us$ (. ).! panaudo$+s 8i6in smurt- 9 sudav+s vien- sm7g medio 'aka per del,
n-! vien- sm7g kum'/iu galv-! taip padarydamas nukent#$usia$am (. ). neym sveikatos sutrikdym-! pagro.# i' nukent#$usio$o "!25 5t
vert#s <igare/i HFed R J=iteI pakel! 0!40 5t vert#s saul#gr- pakel ir 2!"0 5t 0vairiomis monetomis4! padarydamas nukent#$usia$am
5!45 5t turtin+ al- 0.audiamo$i .yla 1r. 1,%2,320044. Teismas teisingai kva(i)ikavo ias nusika(stamas veikas ,aga( $* "00 strai,snio 4
da(. ir $* "+0 strai,snio " da(..
$aginimo ir seksualinio prievartavimo atribo!imas nuo kit nusikaltim mogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir nelie#ia,
mumui
Teismai turi atri%oti (&tin's aistros su maameiu tenkinim8- numat&t8 $* "00 strai,sn&je 4 da(&je- nuo maameio tvirkinimo- nu5
mat&to $* "0 strai,sn&je. Atkrei,tinas teism1 d'mes&s . tai- kad $* "0 strai,sn&je nenumat&ta nei )i=inio smurto- nei grasinim1- nei ki5
tokios ,rievartos ,anaudojimo ,rie maamet.. Daameio asmens tvirkinimas ga(i %<ti ,adaromas .vairiomis )ormomis- kai, antai6 de5
monstruojant maameiui (&tinius organus- j. nurengiant- g(ostant vaiko k<n8 ar jo (&tinius organus- ,raant g(ost&ti ka(tininko (&tinius or5
ganus- tai, ,at ir (&tikai sant&kiaujant ar tenkinant (&tin7 aistr8 maameio akivai=doje ir ,an.
)ilniaus miesto ",io$o apylink#s teismo nuosprendiu E. E. nuteistas pagal 1%&1 m. BK 121 straipsn ir BK 1&! 121 straipsnius u
tai! kad! siekdamas patenkinti savo lytin+ aistr-! 2000 m. rugs#$o 1 d.! apie 12 val.! nusived# maame/ius K. D.! gim. 1%%2 m.! ir G. K.!
gim. 1%%" m.! namo laiptin+! kur apnuogin+s savo lytin organ- mastur.avosi $ akivai6do$e. 2002 m. .alandio 21 d. rod# savo lytin or,
gan- maamet#ms :. ?. ir G. T. 2002 m. gegu#s 12 d.! apie 15 val.! $is pakviet# maamet E. 1. namo laiptin+! ta/iau ten .uvo sulaiky,
tas poli<i$os pareig7n 0.audiamo$i .yla 1r. 1,1&",0230"4. Visi ie nusika(timai atitinka naujojo $* "0 strai,sn&je numat&to nusika(timo
,o&mius- nes smurto ar kitokios ,rievartos ,rie maameius ne%uvo naudota.
Kauno miesto apylink#s teismo 2002 m. gruodio 2" d. nuosprendiu >. D. nuteistas pagal 1%&1 m. BK 121 straipsn u tai! kad
2001 m. vasar-! parengtinio tyrimo ir teisminio nagrin#$imo metu nenustatyt- m#nes ir valand-! savo .ute K. D. 0gim. 1%%2 m.4 kr7tin+
dirgino savo lytin organ-! taip atlikdamas tvirkinamuosius veiksmus 0.audiamo$i .yla 1r. 2K, 41&3200"4.
)isagino miesto apylink#s teismo 2004 m. gegu#s 10 d. nuosprendiu F. D. nuteistas pagal BK 15" straipsn u tai! kad 200" m.
rugs#$o m#nesio vidury$e! tiksliai nenustatyt- dien-! apie 21.00 val.! F. D. namo laiptin#s pirma$ame auk'te! siekdamas patenkinti savo ly,
tin+ aistr-! rankomis glost# nepilname/io ?. *. 0gim. 1%%1 m.4 kr7tin+! pilv- ir lytinius organus! taip $ tvirkindamas 0.audiamo$i .yla
1r. %5,01320044. Teismo nuomone! nukent#$usio$o ?. *. k7no dali! tarp $ ir lytini organ! apka.inimas .ei glostymas yra tvirkinamie$i
veiksmai.
Taiau kai kuriuose nuos,rendiuose ,ateikiama ,adar&t1 veik1 kva(i)ika9ija ke(ia a%ejoni1. Antai N. $. nuteistas u tai- kad savo
var,8 tr&n' tar, maameio (aun1 ir . jo s'dmenis- tai, ,at vien8 kart8 iu(,' maameio var,8. Veika kva(i)ikuota ,aga( $* "0 strai,s5
n.. >iuo atveju N. $. ,adar&to nusika(timo kva(i)ika9ija &ra a%ejotina- nes nustaius- kad jo nesmurtiniai seksua(iniai veiksmai ,rie maa5
met. kitokio )i=inio s8(&io %<du &ra susij7 su (&tin's aistros tenkinimu- ka(tininko veik8 reikia kva(i)ikuoti ,aga( $* "00 strai,snio 4 da(..
*itoje %&(oje ka(tininkas nuteistas ,aga( $* "0 strai,sn. u tai- kad numaudavo maametei ke(naites ir kidavo savo rankos ,irt8
. jos (&tinius organus- (aik&damas vien8/tris minutes. Tokia veikos kva(i)ika9ija &ra a%ejotina- nes veiksmai- kuriais (&tin' aistra tenkinama
tokiu %<du- (a%iau atitinka $* "00 strai,snio ,o&mius.
Paga( $* "0 strai,sn. kva(i)ikuojami ir tokie veiksmai- kai (&tikai sant&kiaujama ar (&tin' aistra tenkinama su maameiu jam su5
tinkant- ir teismas- .vertin7s to asmens ,si9?in7 ir so9ia(in7 %rand8- ,adar' ivad8- kad sutikimas &ra s8moningas ir duotas suvokiant su juo
darom1 veiksm1 ,o%<d. ir esm7.
Iaginimas ir seksua(inis ,rievartavimas turi %<ti atri%otas nuo ,rivertimo (&tikai sant&kiauti- kuris numat&tas $* "0" strai,sn&je.
$* "4!- "00 ir "0" strai,sniuose numat&ta %audiamoji atsakom&%' u ,rievartinius (&tinius sant&kius ar (&tin's aistros tenkinim8. Taiau
$* "0" strai,snio sud'tis nenumato )i=inio smurto kai, vieno i nukent'jusiojo va(ios ,a(auimo e(ement1 ,anaudojimo. $* "0" strai,s5
n&je numat&tas grasinimas a,ima grasinim8 ,anaudoti )i=in. smurt8 ir kitoki8 ,si9?in7 ,rievart8 :,av&=diui- grasinimas sunaikinti ar su5
gadinti nukent'jusiojo turt8- ,arduoti nukent'jus.j. ,rostitu9ijai ir ,an.;. Fsminis $* "0" strai,snio skirtumas nuo $* "4! ir "00 strai,sni1
&ra ir tas- kad grasinimai ,riveriant (&tikai sant&kiauti &ra nukrei,ti . j1 .g&vendinim8 ne da%ar- o ateit&je. Vienas i a(ternat&vi1 ios nu5
sika(timo sud'ties ,o&mi1 &ra (&tinis sant&kiavimas ar (&tin's aistros tenkinimas ,asinaudojant asmens ,rik(ausomumu- kuris ga(i ki(ti d'(
gimin&st's :vaikai ,rik(ausomi nuo t'v1;- santuokos- tarn&%os :virininkas ir sekretor'- dar%dav&s ir samdomas dar%uotojas;- materia(in's
,rik(ausom&%'s :asmuo teikia materia(in7 ,aram8 nukent'jusiajam; ir ,an.
)ilniaus ra$ono apylink#s teismo 200" m. .irelio 25 d. nuosprendiu B. *. nuteistas u tai! kad .endrinink grupe su dviem asmeni,
mis! kuriems paskel.ta paie'ka! 2001 m. rugp$7/io 11 d.! apie 22 val.! grasino panaudoti smurt- prie' nukent#$usi-sias B. ?. 0gim.
1%4 m.4! B. G. 0gim. 1%2 m.4 ir @. B. 0gim. 1%5 m.4! inodami! kad $os yra nepilnamet#s! siekdami tikslo sukelti pagrst- .aim+ ir gr#sm+
$ sveikatai .ei gyvy.ei ir su $omis lyti'kai santykiauti .ei kitaip tenkinti lytin+ aistr-! $ie 'ioms nukent#$usiosioms pasak#! kad $eigu $os ly,
ti'kai nesantykiaus ar.a netenkins lytin#s aistros su B. *. ir kitais min#tais asmenimis! tai .us i'vetos )okieti$- dir.ti prostitut#mis. Be
to! siekdami gyvendinti 'iuos savo tikslus ir matydami! kad $au temsta! 'alia apleistos 8ermos yra tik kr7mai ir laukai! arti n#ra gyvenvie,
/i! kad nukent#$usiosioms neinoma 'i vieta! i' kurios $os gal#$o .7ti i'vetos tik B. *. automo.iliu! $ie pasak#! kad kuo grei/iau $os sutiks
lyti'kai santykiauti ar kitaip tenkinti lytin+ aistr- su $ais! tuo grei/iau .us nuvetos namo. Taip nukent#$usiosios vykio vieto$e tapo 8akti',
kai priklausomos nuo kaltininko B. *. .ei kit dvie$ asmen! kurie pasinaudo$o 8akti'ku nukent#$usi$ priklausomumu nuo $. Dirmosios
instan<i$os teismas B. *. veik- kvali8ikavo pagal BK 151 straipsn! nors kaltinimas B. *. .uvo pareik'tas pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio "
dal. Teismas nurod#! kad B. *. iki lytinio santykiavimo ar lytin#s aistros tenkinimo ar min#t veiksm atlikimo momentu prie' nukent#$usi,
-sias 8i6inio smurto nenaudo$o ir negrasino tuo$ pat $ panaudoti 0.audiamo$i .yla 1r. 1,&,023200"4. I nuos,rend&je id'st&t1 A. @. vei5
kos kva(i)ikavimo ,aga( $* "0" strai,snio 2 da(. mot&v1 mat&ti- kad grasinim8 iveti . Vokietij8 dir%ti ,rostitut'mis teismas vertino kai,
grasinim8 ateit&je ,anaudoti smurt8- susidedant. i dviej1 da(i16 ,aties iveimo- kuris vertinamas kai, ,si9?inis smurtas- ir usi'mimo
,rostitu9ija- kuris a(oja ir k<n8- ir ,si9?ik8. Taiau jeigu teismas .vertint1 grasinim8 kai, .g&vendinam8 tuoj ,at- veika atitikt1 iaginimo
,o&mius- o ka(tinink1 odiai 2kuo greiiau jos sutiks (&tikai sant&kiauti- tuo greiiau %us ivetos namo3 tur't1 %<ti vertintini kai, ia5
ginimo nusika(timo ,o&mis / kitoks at'mimas ga(im&%'s ,rieintis.
.ukent"!usio!o asmens skundas ar !o teis"to atstovo pareikimas/
ar prokuroro reikalavimas kaip viena baudiamosios atsakomyb"s s%lyg
$audiamoji atsakom&%' u iaginim8- numat&t8 $* "4! strai,snio " da(&je- ir seksua(in. ,rievartavim8- numat&t8 $* "00
strai,snio " da(&je- ga(ima tik esant nukent'jusiojo asmens skundui ar jo teis'to atstovo ,areikimui- ar ,rokuroro reika(avimui. *ai n'ra
nukent'jusiojo asmens skundo ar teis'to atstovo ,areikimo- ar ,rokuroro reika(avimo- %audiamasis ,ro9esas nutraukiamas remiantis
$P* strai,snio " da(ies # ,unktu.
Klaip#dos miesto apylink#s teismo 200" m. kovo 12 d. nuosprendiu B. 1. nuteistas pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio 1 dal u tai!
kad 2002 m. liepos 14 d.! apie 4 val.! prie namo! panaudodamas 8i6in smurt- ir grasinimus! oraliniu .7du i'agino nukent#$usi-$- G. B.
Bpelia<in#s instan<i$os teismas 200" m. gegu#s 1% d. nutartimi pirmosios instan<i$os teismo nuosprend panaikino ir .audiam-$- .yl-!
remdamasis BDK " straipsnio 1 dalies 1 punktu! nutrauk#. Tok sprendim- teismas motyvavo tuo! kad B. 1. padaryta veika atitinka nusikal,
timo! numatyto 2000 m. BK 150 straipsnio 1 daly$e! poymius! ta/iau pagal ' statym- .audiamo$i atsakomy.# atsiranda tik tuo atve$u!
kai yra nukent#$usio$o skundas ar prokuroro reikalavimas! o 'io$e .ylo$e n#ra nukent#$usiosios skundo ir n#ra gauta prokuroro reikalavi,
mo. 1agrin#$ama .audiamo$i .yla pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio 1 dal i'kelta 2002 m. liepos 14 d. prokuroro nutarimu. Baudiamo,
sios .ylos pro<esui prad#ti nukent#$usiosios skundas ne.uvo .7tinas. G. B.! kaip liudyto$a! .uvo apklausta 2002 m. liepos 14 d.! ta/iau
apelia<in#s instan<i$os teismas 'io apklausos protokolo nepripaino nukent#$usiosios skundu! nes v#lesn#s apklausos metu $i teig# B. 1. $o,
ki preten6i$ neturinti. Teismas! nors ir nurod#! kad nutraukdamas .yl- vadovau$asi Baudiamo$o! Baudiamo$o pro<eso ir Bausmi vyk,
dymo kodeks sigalio$imo ir gyvendinimo tvarkos statymo 44 straipsniu! 'io statymo reikalavim nevykd#. Ostatymo 44 straipsny$e
nurodyta! kad $eigu pagal nau$-$ Baudiam-$ kodeks- perkvali8ikuo$ama nusikalstama veika! u kuri- asmuo atsako tik tuo atve$u! kai
yra nukent#$usio$o asmens skundas ar $o teis#to atstovo parei'kimas! ar prokuroro reikalavimas! pro<esas yra t+siamas! $ei to reikalau$a
nukent#$usysis ar $o teis#tas atstovas! ar prokuroras. *eigu nukent#$usysis ar $o teis#tas atstovas neparei'kia reikalavimo t+sti pro<es-! pro,
<esas gali .7ti t+siamas! $ei to nutarimu pareikalau$a prokuroras. Tod#l remdamasis 'ia statymo nuostata! apelia<in#s instan<i$os teismas
vis pirma prival#$o i'siai'kinti! ar nukent#$usio$i reikalau$a t+sti pro<es-! ir tik po to! $eigu nukent#$usio$i tokio reikalavimo nepareik't!
spr+sti klausim- d#l prokuroro reikalavimo reikalingumo. Be to! apelia<in#s instan<i$os teismas .yl- i'nagrin#$o nedalyvau$ant nukent#$u,
sia$ai G. B.! sprendim- panaikinti nuosprend ir nutraukti .audiam-$- .yl- par#m# nei'siai'kin+s nukent#$usiosios po6i<i$os d#l pro<eso
t+simo. 5ietuvos Buk'/iausio$o Teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ kolegi$a 200" m. lapkri/io 1 d. nutartimi panaikino apelia<in#s
instan<i$os teismo 200" m. gegu#s 1% d. nutart ir .yl- perdav# nagrin#ti i' nau$o apelia<ine tvarka 0.audiamo$i .yla 1r. 2K,&"23200"4.
)ilniaus ra$ono apylink#s teismo 200" m. rugs#$o " d. nutartimi 0kaltinamo$o :. K. pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio 1 dal4 prad#,
tas .audiamasis pro<esas nutrauktas. Bylo$e pro<esas nutrauktas! nes Hteismo nagrin#$imo stadi$os parengiamo$o$e daly$e nukent#$usio$i
atsisak# teismui pareik'ti nukent#$usiosios skund-! o prokuror# atsisak# pareik'ti teismui reikalavim-! kad kaltinamasis atsakyt u pada,
ryt- nusikaltim-! numatyt- BK 14% straipsnio 1 daly$e 0.audiamo$i .yla 1r. 1,142,023200"4.
Taiau $* + strai,sn&je nenumat&ta ga(im&%' at(eisti ka(tinink8 nuo %audiamosios atsakom&%'s d'( iaginimo ar seksua(inio
,rievartavimo d'( to- kad jis susitaik' su nukent'jusiuoju. @ei nukent'jus&sis %&(ai esant teisme ,areikia atsiim8s anksiau jo ,aduot8
skund8- teismas tokio ,areikimo atsi'mimo ne,riima ir ,ro9esas t7siamas to(iau.
Kretingos ra$ono apylink#s teismo 200" m. gruodio 12 d. nutartimi ;. F.! kaltinamo pagal BK 22 straipsnio 1 dal! 150 straipsnio
1 dal! .audiamo$i .yla nutraukta ir ;. F. atleistas nuo .audiamosios atsakomy.#s susitaikius su nukent#$usi-$a 0.audiamo$i .yla
1r. 1,1&2,"3200"4. Bylo$e nustatyta! kad nukent#$usio$i B. T. susitaik# su ;. F.! tod#l pagal BK " straipsn teismas nutrauk# .audiam-$-
.yl- prie' ;. F. ir atleido $ nuo .audiamosios atsakomy.#s. Toks teismo sprendimas kertasi su statymo reikalavimais.
5ietuvos Buk'/iausio$o Teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ kolegi$os 2004 m. kovo 2" d. nutartimi nuteisto$o C. B. D. ir nu,
kent#$usiosios E. D. kasa<iniai skundai atmesti! kolegi$a netenkino nukent#$usiosios pra'ymo taikyti BK " straipsnio 1 dalies " punkt- ir
nuteist-$ C. B. D. atleisti nuo .audiamosios atsakomy.#s kaltininkui ir nukent#$usia$ai susitaikius. Kolegi$a sprendim- motyvavo tuo! kad
pagal BK " straipsnio 2 dalies nuostat- re<idyvistas negali .7ti atleistas nuo .audiamosios atsakomy.#s 'io straipsnio 1 daly$e numaty,
tais pagrindais. B. C. D. yra re<idyvistas! nes $o teistumas pagal BK 11 straipsnio 4 dal n#ra i'nyk+s ir nepanaikintas 0BK 22 straipsnis4.
Be to! B. C. D. padar# sunk nusikaltim-! d#l kurio BK " straipsnio taikymas negalimas 0.audiamo$i .yla 1r. 2K,120320044.
ausm"s skyrimo klausimai
Teismai- skirdami %ausmes asmenims- ,ri,aintiems ka(tais ,adarius iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8- turi grietai vadovautis
$* VIII sk&riaus 2$ausmi1 sk&rimas3 nuostatomis ir atsive(gti . visas $* 04 strai,sn&je numat&tas s8(&gas. *adangi iaginimas ir sek5
sua(inis ,rievartavimas ,riskiriami ,rie sunki1 ir (a%ai sunki1 nusika(tim1- %e to- .stat&mo sank9ijose ,a,rastai numat&ta tik (aisv's at'mi5
mo %ausm'- teismai s,r7sdami %ausm's r<ies ,arinkimo k(ausim8 ,irmiausia turi svarst&ti (aisv's at'mimo %ausm's ,ask&rimo k(ausim8.
*itos %ausm's ga(i %<ti skiriamos tik esant $* 04 strai,snio da(&je ar $* #2 strai,sn&je numat&toms s8(&goms.
5ietuvos apelia<inio teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ kolegi$os 2004 m. .alandio 2 d. nuosprendiu pakeistas Kauno
apygardos teismo 200" m. gruodio 2" d. nuosprendis! nes pirmosios instan<i$os teismas! skirdamas .ausm+ pagal BK 1"5 straipsn ir
14% straipsnio 2 dal! nesilaik# BK 54! %1 straipsniuose esan/i .ausmi skyrimo taisykli ir paskyr# :. ). per 'velnias .ausmes. Kolegi$a
konstatavo! kad pirmosios instan<i$os teismas nepakankamai vertino padaryt nusikalstam veik pavo$ingumo laipsn! kalt#s 8orm-! kal,
tininko asmeny.+! $o gyvenimo ir elgesio s-lygas! atsakomy.+ lengvinan/i aplinky.i ne.uvim- ir u sunk sveikatos sutrikdym-! padary,
t- .endrinink grup#s! numatyta tik laisv#s at#mimo .ausm#! paskirtai terminuoto laisv#s at#mimo .ausmei 0vieneri metai4 neymiai vir'i,
$ant galim- skirti sank<i$o$e numatyt- minimal laisv#s at#mimo .ausm#s dyd. Kolegi$os manymu! d#l :. ). n#ra gyvendinti tokie .aus,
m#s tikslai kaip nu.audimas! paveikimas! kad nuteistasis laikytsi statym ir v#l nenusikalst. Kartu n#ra utikrintas teisingumo prin<ipo
gyvendinimas. ?unkus sveikatos sutrikdymas laikytinas sunkiu nusikaltimu. )ertinant :. ). padaryto nusikaltimo pavo$ingumo laipsn! ape,
lia<in#s instan<i$os teis#$ kolegi$a atsivelgia k#sinimosi dalyko vertingum- 0padaryta didel# ala nukent#$usiosios sveikataiM daugy.i,
niai sualo$imai vairiose k7no vietose! sumu'us pilv- ply'o .lunis4. 1uteistasis veik# ty/ia! atgailos d#l 'ios nusikalstamos veikos! noro
pad#ti atskleisti 'io nusikaltimo padarymo aplinky.es teisme neparei'k#. Der 'velni- .ausm+ :. ). pirmosios instan<i$os teismas paskyr# ir
u kit- sunk nusikaltim- 9 kvali8ikuot- i'aginim- 0BK 14% straipsnio 2 dalis4! padaryt- pakartotinai. Tod#l :. ). paskirtos laisv#s at#mi,
mo .ausm#s grietintinos. Ta/iau! atsivelgiant nepilname/i .audiamosios atsakomy.#s ypatumus! skirtinos 'velnesn#s .ausm#s 0.au,
diamo$i .yla 1r. 1B,1%320044.
5ietuvos Buk'/iausio$o Teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ kolegi$a 2004 m. sausio 1" d. nutartimi pakeit# Klaip#dos apy,
gardos teismo Baudiam$ .yl skyriaus teis#$ kolegi$os 200" m. liepos 14 d. nutart! pa'alino i' nutarties apra'omosios dalies nuteist,
$ >. B. ir E. G. sunkinan/i- aplinky.+! kad nusikaltim- pagal 2000 m. BK 14% straipsnio 2 dal $ie padar# .endrinink grupe 0.audia,
mo$i .yla 1r. 2K,"5320044. BK &0 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodoma! $og atsakomy.+ sunkinanti aplinky.# yra tai! kad veik- padar#
.endrinink grup#. BK &0 straipsnio 2 daly$e nustatyta! kad skirdamas .ausm+ teismas neatsivelgia toki- atsakomy.+ sunkinan/i- ap,
linky.+! kuri statyme nurodyta kaip nusikaltimo sud#ties poymis. @' apelia<in#s instan<i$os teismo nutarties matyti! kad teismas perkvali,
8ikavo pirmosios instan<i$os teismo pagal 1%&1 m. BK 11 straipsnio " dal kvali8ikuot- nuteisto$o E. G. nusikalstam- veik- 2000 m. BK
14% straipsnio 2 dal! kurio$e numatytas kvali8ikuo$antis veikos poymis yra tai! kad veika padaryta su .endrinink grupe. ?kirdamas .aus,
m+ E. G. apelia<in#s instan<i$os teismas 'i- aplinky.+ dar kart- atsivelg# nurodydamas! kad $i E. G. atsakomy.+ sunkinanti. Toks teis,
mo sprendimas prie'tarau$a BK &0 straipsnio 2 dalies nuostatoms! nes kvali8ikuo$antys poymiai taip pat yra nusikaltimo sud#ties poy,
miai. Btsivelgiant tai! kas i'd#styta! pripaintina! kad apelia<in#s instan<i$os teismas netinkamai pritaik# .audiam-$ statym-! ir 'i
E. G. atsakomy.+ sunkinanti aplinky.# naikintina. Overtinus! kad 'is netinkamas .audiamo$o statymo pritaikymas tur#$o takos ir nuteis,
ta$am >. B.! remiantis BDK "2& straipsnio 2 dalimi! 'i atsakomy.+ sunkinanti aplinky.# naikintina ir >. B.
)ilniaus ra$ono apylink#s teismo 200" m. .irelio 25 d. nuosprendiu B. *. nuteistas pagal BK 151 straipsnio 2 dal laisv#s at#mimu
tre$iems metams ir a'tuoniems m#nesiams! .ausm+ atliekant pataisos namuose. Dritaikius 2002 m. lapkri/io 2 d. statymo HE#l amnesti,
$osI 4 straipsnio 1 dalies 2 punkt-! neatliktos laisv#s at#mimo .ausm#s dalis sumainta ketvirtadaliu. )ilniaus apygardos teismo Baudia,
m$ .yl skyriaus teis#$ kolegi$a 200" m. rugs#$o 11 d. nuosprendiu pakeit# pirmosios instan<i$os teismo nuosprendM B. *. pagal BK
151 straipsnio 2 dal paskyr# laisv#s at#mimo .ausm+ tre$iems metams. Dritaikius BK 25 straipsn! B. *. paskirtos laisv#s at#mimo .aus,
m#s vykdymas atid#tas dve$iems metams! pareigo$ant $ .e institu<i$os! prii7rin/ios .ausm#s vykdymo atid#$im-! sutikimo nekeisti gyve,
namosios vietos. Bpelia<in#s instan<i$os teismas nuosprendy$e motyvavo! kad pirmosios instan<i$os teismo nuosprendy$e i'd#styti motyvai
B. *. skirti laisv#s at#mimo .ausm+! t. y. lengvinan/i atsakomy.+ aplinky.i ne.uvimas! tai! kad nukent#$usiosios patyr# didel+ moralin+
al- ir emo<in .7senos sutrikim-! n#ra pakankamas ir tikinamas pagrindas skirti laisv#s at#mimo .ausm+. Be to! nors teismas ir nustat#
B. *. atsakomy.+ sunkinan/i- aplinky.+ ir $is savo kalt#s i' esm#s nepripaino! 'ios aplinky.#s netrukdo $am taikyti BK 25 straipsn ir ati,
d#ti paskirtos .ausm#s vykdym-.
Dirmosios instan<i$os teismas pagrstai pripaino! kad B. *. vaidmuo padarant nusikaltim- .uvo antraeilis. 1uteistasis B. *. nusi,
kalto pirm- kart-! padar# apysunk nusikaltim-! administra<in#mis nuo.audomis ne.austas! dir.a! i'laiko 'eim-! mona n#'/ia! visi'kai
atlygino al-. BK 55 straipsny$e numatyta! kad asmeniui! pirm- kart- teisiamam u apysunkio ty/inio nusikaltimo padarym-! teismas pa,
prastai skiria su laisv#s at#mimu nesusi$usi- .ausm+ 0.audiamo$i .yla 1r. 1,&,02200"4.
4kirdami %ausmes asmenims- ,adariusiems iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8 nuo "4 iki "+ met1 amiaus- teismai turi itin ati5
diai iana(i=uoti nusika(timo ,adar&mo a,(ink&%es- ka(tininko asmen&%7- jo sant&ki1 su nukent'jusiuoju ,o%<d. ir skirdami %ausm7 vado5
vautis ne vien $audiamojo kodekso sk&riaus 2$ausm's sk&rimas3- %et ir KI sk&riaus 2Ne,i(namei1 %audiamosios atsakom&%'s &,atu5
mai3 nuostatomis. 4kirdami %ausm7 u rengim8si ir ,asik'sinim8 ,adar&ti iaginim8 ar seksua(in. ,rievartavim8- teismai turi atsive(gti .
tai- kad $* 0A strai,snio 2 da(&je ir $* #2 strai,sn&je numat&ta ga(im&%' tokiais atvejais esant ,agrindui skirti ve(nesn7 %ausm7- negu
numato .stat&mas.

0ivilinis iekinys iaginimo ir seksualinio prievartavimo
baudiamo!o!e bylo!e
4,r7sdami k(ausim8 d'( %&(oje ,areikto 9ivi(inio iekinio ir jo d&dio- teismai turi vadovautis $P* "0! strai,snio nuostata- kad nu5
kent'jus&sis d'( iaginimo ar seksua(inio ,rievartavimo turi teis7 ne tik . turtin's- %et ir . neturtin's a(os at(&ginim8. Livi(inis iekin&s
ga(i %<ti ,areiktas .tariamajam ar ka(tinamajam- ar u ka(tinam8j. materia(iai atsakingiems asmenims.
*onavos ra$ono apylink#s teismo 200" m. lapkri/io 2& d. nuosprendiu i' kaltinamo$o (. E.! nuteisto pagal BK 14% straipsnio 1 da,
l! priteista nukent#$usia$ai @. K. 4000 5t neturtin#s alos atlyginimo. Bylo$e nustatyta! kad d#l padaryto nusikaltimo nukent#$usio$i patyr#
paeminim-! psi<=ologin stres- .ei dvasinius i'gyvenimus ir sukr#timus! suma#$o $os .endravimo galimy.#s! tod#l yra pagrindas priteis,
ti neturtin+ al-. Bylo$e pareik'tas nukent#$usiosios @. K. pareik'tas <ivilinis ie'kinys d#l 10 000 5t neturtin#s alos priteisimo tenkintinas i'
dalies. Be to! atsivelgta nusikaltimo padarymo aplinky.es! pa/ios nukent#$usiosios elges! t. y. tai! kad $i nakt sutiko girtauti nepas,
tamo vaikino .ute! i' dalies sudarydama s-lygas nusikaltimui vykti. Taip pat teismas atsivelg# nukent#$usiosios sveikatos sutrikdymo
laipsn 0neymus4! kaltinamo$o turtin+ pad#t 0nedir.a! gyvena nuomo$amame .ute4. Teismas <ivilin ie'kin d#l neturtin#s alos sumaino
nuo 10 000 5t iki 4000 5t 0teismas vadovavosi s-iningumo! teisingumo ir protingumo kriteri$ais4 0.audiamo$i .yla 1r. 1,10&,013200"4.
$vados ir pasi+lymai
Teism1 ,raktikos a,i%endrinimas ,arod'- kad teismai tinkamai taiko naujojo $audiamojo kodekso nuostatas d'( iaginimo ir sek5
sua(inio ,rievartavimo- taiau teism1 s,rendimuose ,asitaiko k(aid1.
4iekiant suvienodinti teism1 ,raktik8 iaginimo ir seksua(inio ,rievartavimo %audiamosiose %&(ose- teism1 ,raktikos a,i%endrini5
mo a,va(g8 si<(oma a,svarst&ti Lietuvos Aukiausiojo Teismo senate ir j8 ,atvirtinti.
Lietuvos Aukiausiojo Teismo
$audiam1j1 %&(1 sk&rius