You are on page 1of 8

Kompletní průvodce programem

obrázek přední strany. Klepnutím na tlačítko výpisu zjistíte nejen výrobce mechaniky, její

Nespalte se
Náhled zkontrolujte výsledek ■ a tlačítkem Tisk technickou specifikaci, ale i zmíněný přehled
jej vytiskněte. podporovaných typů médií a variant zápisu. ■
Pokud vás zajímá, jaká média lze ve vaší
vypalovací mechanice používat, prohlédněte si
detailní výpis, který najdete pod volbou Vypa-
lovačka | Informace o zařízení. Použít můžete
i klávesovou zkratku CTRL + R. V přehledném při vypalování CDBurnerXP 4
Potřebujete
občas vypálit CD
nebo DVD médium, převést
hudbu anebo si vytvořit obal DVD?
Pokud netrváte na profesionálních
funkcích a umíte ocenit jednoduché

U českého Seznamu (tedy na serveru Email.


cz) má maily mnoho uživatelů. V našem a přehledné uživatelské prostředí, přirozené
unikátním průvodci představíme ty ovládání a české rozhraní, je pro vás
nejzajímavější funkce, které nabízí. Pokud CDBurnerXP ideálním nástrojem.
Email.cz nepoužíváte, nezoufejte: drtivou Navíc nástrojem, který ušetří
většinu postupů můžete použít i u svého i vaši peněženku.
mailu, stačí jen vědět, co hledáte.
Připravil: Josef Přikryl

Postup složení příručky


X Vytrhněte
obsah
prostřední dvoulist [
1. Rychlá instalace programu 6. Není hudba jako hudba
Y Sklopte dvoulist k sobě 2. První spuštění 7. Kopírování CD a DVD
3. Vypalování vlastních CD a DVD 8. Umí zapsat i vymazat
Z Ustřihněte spodní část
4. Digitální obraz ISO 9. Užitečné pomůcky
5. Hudební CD
Y Y

8 1

Kompletní průvodce programem
uložené audiostopy a vyzve vás k vložení mazat disk. V horní roletce zvolte mechaniku, do
Rychlá instalace programu instalace, nainstalují se tím všechny dostupné prázdného zapisovatelného CD. Podobně jako které jste disk vložili, a vyberte metodu mazání.
Nejnovější, čtvrtou verzi programu CDBurnerXP doplňky a jazyky. Program automaticky vytvoří v případě vytváření Audio CD máte možnost K dispozici jsou dva režimy. Rychlé vymazání
najdete na aktuálním CD JNP 4/09 v sekci zástupce rychlého spuštění v nabídce Start. upravit rychlost zápisu v pokročilých volbách ve skutečnosti nesmaže data uložená na médiu,
Programy. Instalace nevyžaduje téměř žádné Pokud chcete používat CDBurnerXP jako a zvolit, zda mají být na výsledném CD jednotli- ale pouze odstraní odkazy na ně. Pozor! Pomocí
uživatelské zásahy. Můžete se proto do ní pustit, výchozí vypalovací program, zatrhněte možnost vé skladby odděleny pauzou či nikoli. specializovaných programů na obnovu dat jsou
aniž byste měli s instalací programu jakékoli Asociovat soubory s obrazy ISO s progra- Běžné kopírování datového CD nebo DVD takto „smazaná“ data stále čitelná!
předchozí zkušenosti. mem. ■ Toto nastavení můžete v budoucnu neobtěžuje žádným nastavováním ze strany Druhá možnost Plně vymazat RW disk, ■ jak
Vložte CD 4/09 do mechaniky a po uživatele. Klepnutím na tuto volbu zobrazíte
automatickém spuštění menu, zvolte nabídku dialogové okno, ve kterém můžete zvolit
Programy. V seznamu vyberte CDBurnerXP Pro zdrojovou mechaniku a tu, která má být použita
4 a klepnutím na tlačítko Otevřít ■ spusťte jeho k vypálení, a rychlost zápisu. ■
instalaci.

již název napovídá, odstraní data z média úpl-


ně. Tato forma vymazání je časově náročnější.
Mazat můžete CD-RW média, přepisovatelná
DVD+/-RW, ale i DVD-RAM disky.

Užitečné pomůcky
Součástí mnoha vypalovacích programů je

!
i nadstavba pro vytváření potisků a obalů.
Průvodce instalací je kompletně lokalizován CDBurnerXP není výjimkou. Nenabízí sice potisk
do češtiny. V úvodním okně klepněte na tlačítko Program CDBurnerXP vlastního média, ale obal CD a DVD si s ním
Další, ■ v následujícím zatrhněte svůj souhlas neumí kopírovat chráněná CD vytvoříte snadno.
a DVD. Při pokusu o kopírování napří- V nástrojové liště vyberte možnost Soubor
klad chráněného filmového DVD obvyk- | Vytisknout obal nebo použijte klávesovou
le zobrazí informaci o nedokončeném zkratku CTRL + P. Vybrat si můžete klasickou
zápisu. Chybou obvykle není nekvalitní CD krabičku, včetně zadní strany, slimovou
médium, jak je v popisu uvedeno, ■ ale krabičku, běžný obal DVD a mini krabičku na
chyba při překonávání ochrany. 8cm média. ■ Do pole Titul zadejte název dis-
ku, pomocí roletky vložte aktuální datum a do-
plňte prostřednictvím Průzkumníka Windows

s licenčními podmínkami ■ Klepněte na tlačítko


Další a umístění složky souboru změňte pouze Umí zapsat i vymazat
v případě, že máte nainstalovány programy Poslední volbou základního rozhraní je možnost
v jiné než obvyklé složce programů. Pokračujte Vymazat přepisovatelný disk. Pokud máte
klepnutím na tlačítko Další. ■ V pátém kroku přepisovatelné CD nebo DVD vložte jej do
instalace ponechejte nastavenu volbu Plná mechaniky a klepnutím přejděte do nabídky Vy-

2 7
Kompletní průvodce programem
vybrané hudby a klepnutím na tlačítko Přehrát ■ CD sice v počítači lze přehrávat, ale použitý kdykoli měnit. Klepnutím na tlačítko Instalovat CDBurner XP spočívá v tom, že v horní části
můžete zkontrolovat, zda přidávaný soubor je formát je vzhledem ke své datové rozpínavosti spustíte samotný proces instalace programu do okna soubory vyberete, pomocí tlačítka myši je
skutečně vámi požadovaná skladba. Stejnou nevhodný pro archivace. počítače. Po jeho dokončení instalaci ukončete přidáte do spodní části a nakonec je vypálíte.
možnost nabízí i místní nabídka po klepnutí Na běžné CD se vám vejde několikanásobně klepnutím na tlačítko Dokončit a vyčkejte na Nejdříve vložte do mechaniky prázdné CD
pravým tlačítkem myši na vybranou skladbu. méně takto upravených souborů než například automatické spuštění programu. a chvíli počkejte, než se v programu načte.
Přidávat můžete pouze hudební soubory, MP3 skladeb. Na většině médií je kromě jejich V horní části okna vyhledejte soubory a složky,
jiné, například dokumenty nebo obrázky na kapacity uváděn i čas. Například CD může První spuštění které chcete vypálit, ■ a pomocí myši nebo
mít kapacitu 700 MB a 80 minut. Právě čas je Pokud chcete použít jiný jazyk programu,
pro takto upravené hudební soubory určující. vyberte příslušnou jazykovou lokalizaci pomocí
Na CD se ve formátu CDA vejde přibližně 23 roletky. K dispozici je čeština i slovenština.
skladeb, stejné množství ve formátu zabere Základní nabídka, která se zobrazuje s každým
pouhých 140 MB ze 700MB kapacity CD. spuštěním programu CDBurnerXP slouží jako
Pro vypalování MP3 souborů proto vždy rozcestník pro výběr akce. K výběru máte
používejte volbu vytvořit Datové CD! Datový disk, Audio CD, Vypálit obraz ISO,
Kopírovat disk a volbu pro vymazání přepisova-
Kopírování CD a DVD telných CD a DVD. ■ Co nabízí jednotlivé volby
Nabídka Kopírovat disk obsahuje poněkud a jaké jsou postupy jejich použití?
zavádějící podnabídku Kopírovat zvuk
a Kopírovat data. ■ Ve skutečnosti bude

audiokompilaci přidat nelze. O celkovém


zaplnění vás opět informuje spodní stavová tlačítka + ■ je přetáhněte do spodní části.
lišta. Pokud máte přidány všechny hudební O tom, kolik na CD nebo DVD ještě zbývá
soubory, které chcete vypálit, klepněte na místa, vás informuje přehledný diagram v dolní
tlačítko Vypálit disk, nebo použijte klávesovou části okna. ■
zkratku CTRL + B.
Podobně jako u datového CD jsou i při
vytváření hudebních CD k dispozici dílčí nasta-
vení. Můžete si zvolit, zda mají být jednotlivé
skladby od sebe odděleny pauzou či zda
chcete vytvořit souvislou audio nahrávku. Vypalování vlastních CD a DVD
Rozšířená nastavení v tomto případě nenabízí rozhodování, kterou z nich použít, jednoduché. Vytvoření datového disku je první a jednou
nic jiného než v případě datových voleb, tedy Volbu Kopírovat zvuk použijte pouze v případě, z nejpoužívanějších možností. Umožní vám
především nastavení rychlosti vypalování. že chcete vytvořit identickou kopii originálního vypálit záložní CD a DVD, archivovat fotogra-
hudebního CD. Pro všechny ostatní varianty fie, vypalovat MP3 soubory nebo pracovat
Není hudba jako hudba (včetně kopírování CD s MP3) je připravena s digitálními obrazy médií. Klepněte na možnost
Klepnutím na vybranou možnost spustíte převod volba Kopírovat data. Datový disk.
hudebních souborů do formátu CDA kompa- Klepnutím na možnost Kopírovat zvuk Hlavní okno programu je rozděleno na dvě
tibilního s běžnými CD přehrávači a následně spustíte proces tzv. grabování, ■ program načte části. V horní najdete seznam souborů a složek
bude zahájeno samotné vypálení. Prostřednic-
tvím nabídky Vytvořit Audio CD nevytvoříte CD
ve vašem počítači. ■ Jde o klasické hierarchické
zobrazení, jak je znáte například z dialogových
?
s oblíbenými „em-pé-trojkami“, ale převedete oken pro ukládání a otevírání souborů. V dolní
hudební soubory MP3 (ale i WMA) do formátu části je pak seznam souborů a složek, které se
určeného pro klasické CD přehrávače. Taková na disk vypálí. ■ Princip práce s programem

6 3
Kompletní průvodce programem
souborů. Tato volba se tedy hodí pro zálohová-

!
ní dat. Všechny ostatní volby ponechejte beze
změny.
Chcete-li se o disku dozvě- Pokud se vám nezobrazuje
Před samotným vypálením můžete ještě na-
dět více informací, stiskněte okno s možností výběru roz-
stavit jmenovku disku, tedy název, který se vám
kombinaci kláves Ctrl + I. Zobrazí se šířená nastavení, patrně jste v minulosti
pak pod ikonou cédéčka zobrazí v okně Tento
dialogové okno s grafickým znázorně- zatrhli volbu Příště se neptat. Chcete-li
počítač. Klepněte na tlačítko Nastavit jmenovku
ním jeho zaplněnosti a dalšími údaji. ■ aby se vám tato nabídka znovu zob-
razovala, klepněte na volbu Soubor | a v dialogovém okně do políčka Jméno disku
Tuto funkci využijete zejména při doda-
Volby a zatrhněte možnost Zeptat se, napište požadovaný název. Nakonec klepněte
tečném zápisu na CD nebo DVD.
jak vytvořit datový (zvukový) disk. ■ na tlačítko Nastavit jmenovku a okno se zavře.
Nastavení potvrďte tlačítkem OK. Vypalování spustíte klepnutím na tlačítko Vypálit
disk a jeho průběh budete moci sledovat v infor-
mačním okně. – Vypálit obraz ISO. ■ Rozhraní je mnohem
úspornější než v případě vytváření datových CD
Digitální obraz ISO a DVD. Klepnutím na tlačítko se třemi tečkami
Kromě přímého vypálení můžete s CDBur- otevřete Průzkumníka Windows a vyhledejte
nerXP data uložit v digitálním otisku, tzv. ISO digitální otisk s koncovkou ISO. Poklepáním
obrazu. Název ISO je odvozen od systému jej načtěte do programu a klepněte na tlačítko
ISO 9660, který je používán k ukládání dat Vypálit disk. ■
na CD. ISO obraz je vlastně virtuální kopie
fyzického CD nebo DVD média a můžete
Pokud máte vybrány všechny soubory, které s ním, prostřednictvím dalších programů
chcete na médium zapsat, klepněte na tlačítko (například virtuální mechaniky), pracovat
Vypálit. ■ Zobrazí se vám dialogové okno, stejně jako s médiem fyzickým. Lze z něj data
s možností Ponechat disk otevřený (pro pozděj- kopírovat, instalovat programy a lze jej také
zkopírovat na optické médium. Pokud chcete
vytvořit takovýto digitální otisk CD, zvolte
Upravit můžete především rychlost vypalo- místo vypálení možnost Soubor | Uložit
vání, ■ která je přímo úměrná kvalitě zápisu. kompilaci jako soubor ISO. ■
Pokud nespěcháte, nastavujte vždy hodnotu
16×, která poskytuje dobrý poměr mezi kvalitou
a rychlostí. Další volbou je metoda zápisu, vol- Přestože CDBurnerXP pracuje především
ba Disc At Once znamená, že se celé CD nebo s digitálními obrazy s koncovkou ISO, poradí
DVD vypálí najednou a nebude možné na ně si i s dalšími jako například s koncovkou NRG
později doplnit další data. Naopak Session od konkurenčního Nera. Postup je v takovém
At Once umožňuje pozdější přidání dalších případě stejný.

Hudební CD
Nabídka vytvořit Audio CD nabízí podobné roz-
hraní jako v případě vytváření klasického datové-
ší dodatečný zápis), Uzavřít disk a Rozšířená ho disku. Prostředí je rozděleno na dvě poloviny,
nastavení. ■ Klepněte na možnost Rozšířená přičemž přetažením z horní části do spodní
nastavení a v novém okně upravte vlastnosti přidáváte jednotlivé hudební soubory. Na
vypalování. Práci s ISO obrazy nabízí další záložka rozdíl od datového disku najdete v menu Audio
základního menu programu CDBurnerXP CD i jednoduchý přehrávač hudby. Označením

4 5
Kompletní průvodce programem
souborů. Tato volba se tedy hodí pro zálohová-

!
ní dat. Všechny ostatní volby ponechejte beze
změny.
Chcete-li se o disku dozvě- Pokud se vám nezobrazuje
Před samotným vypálením můžete ještě na-
dět více informací, stiskněte okno s možností výběru roz-
stavit jmenovku disku, tedy název, který se vám
kombinaci kláves Ctrl + I. Zobrazí se šířená nastavení, patrně jste v minulosti
pak pod ikonou cédéčka zobrazí v okně Tento
dialogové okno s grafickým znázorně- zatrhli volbu Příště se neptat. Chcete-li
počítač. Klepněte na tlačítko Nastavit jmenovku
ním jeho zaplněnosti a dalšími údaji. ■ aby se vám tato nabídka znovu zob-
razovala, klepněte na volbu Soubor | a v dialogovém okně do políčka Jméno disku
Tuto funkci využijete zejména při doda-
Volby a zatrhněte možnost Zeptat se, napište požadovaný název. Nakonec klepněte
tečném zápisu na CD nebo DVD.
jak vytvořit datový (zvukový) disk. ■ na tlačítko Nastavit jmenovku a okno se zavře.
Nastavení potvrďte tlačítkem OK. Vypalování spustíte klepnutím na tlačítko Vypálit
disk a jeho průběh budete moci sledovat v infor-
mačním okně. – Vypálit obraz ISO. ■ Rozhraní je mnohem
úspornější než v případě vytváření datových CD
Digitální obraz ISO a DVD. Klepnutím na tlačítko se třemi tečkami
Kromě přímého vypálení můžete s CDBur- otevřete Průzkumníka Windows a vyhledejte
nerXP data uložit v digitálním otisku, tzv. ISO digitální otisk s koncovkou ISO. Poklepáním
obrazu. Název ISO je odvozen od systému jej načtěte do programu a klepněte na tlačítko
ISO 9660, který je používán k ukládání dat Vypálit disk. ■
na CD. ISO obraz je vlastně virtuální kopie
fyzického CD nebo DVD média a můžete
Pokud máte vybrány všechny soubory, které s ním, prostřednictvím dalších programů
chcete na médium zapsat, klepněte na tlačítko (například virtuální mechaniky), pracovat
Vypálit. ■ Zobrazí se vám dialogové okno, stejně jako s médiem fyzickým. Lze z něj data
s možností Ponechat disk otevřený (pro pozděj- kopírovat, instalovat programy a lze jej také
zkopírovat na optické médium. Pokud chcete
vytvořit takovýto digitální otisk CD, zvolte
Upravit můžete především rychlost vypalo- místo vypálení možnost Soubor | Uložit
vání, ■ která je přímo úměrná kvalitě zápisu. kompilaci jako soubor ISO. ■
Pokud nespěcháte, nastavujte vždy hodnotu
16×, která poskytuje dobrý poměr mezi kvalitou
a rychlostí. Další volbou je metoda zápisu, vol- Přestože CDBurnerXP pracuje především
ba Disc At Once znamená, že se celé CD nebo s digitálními obrazy s koncovkou ISO, poradí
DVD vypálí najednou a nebude možné na ně si i s dalšími jako například s koncovkou NRG
později doplnit další data. Naopak Session od konkurenčního Nera. Postup je v takovém
At Once umožňuje pozdější přidání dalších případě stejný.

Hudební CD
Nabídka vytvořit Audio CD nabízí podobné roz-
hraní jako v případě vytváření klasického datové-
ší dodatečný zápis), Uzavřít disk a Rozšířená ho disku. Prostředí je rozděleno na dvě poloviny,
nastavení. ■ Klepněte na možnost Rozšířená přičemž přetažením z horní části do spodní
nastavení a v novém okně upravte vlastnosti přidáváte jednotlivé hudební soubory. Na
vypalování. Práci s ISO obrazy nabízí další záložka rozdíl od datového disku najdete v menu Audio
základního menu programu CDBurnerXP CD i jednoduchý přehrávač hudby. Označením

4 5
Kompletní průvodce programem
vybrané hudby a klepnutím na tlačítko Přehrát ■ CD sice v počítači lze přehrávat, ale použitý kdykoli měnit. Klepnutím na tlačítko Instalovat CDBurner XP spočívá v tom, že v horní části
můžete zkontrolovat, zda přidávaný soubor je formát je vzhledem ke své datové rozpínavosti spustíte samotný proces instalace programu do okna soubory vyberete, pomocí tlačítka myši je
skutečně vámi požadovaná skladba. Stejnou nevhodný pro archivace. počítače. Po jeho dokončení instalaci ukončete přidáte do spodní části a nakonec je vypálíte.
možnost nabízí i místní nabídka po klepnutí Na běžné CD se vám vejde několikanásobně klepnutím na tlačítko Dokončit a vyčkejte na Nejdříve vložte do mechaniky prázdné CD
pravým tlačítkem myši na vybranou skladbu. méně takto upravených souborů než například automatické spuštění programu. a chvíli počkejte, než se v programu načte.
Přidávat můžete pouze hudební soubory, MP3 skladeb. Na většině médií je kromě jejich V horní části okna vyhledejte soubory a složky,
jiné, například dokumenty nebo obrázky na kapacity uváděn i čas. Například CD může První spuštění které chcete vypálit, ■ a pomocí myši nebo
mít kapacitu 700 MB a 80 minut. Právě čas je Pokud chcete použít jiný jazyk programu,
pro takto upravené hudební soubory určující. vyberte příslušnou jazykovou lokalizaci pomocí
Na CD se ve formátu CDA vejde přibližně 23 roletky. K dispozici je čeština i slovenština.
skladeb, stejné množství ve formátu zabere Základní nabídka, která se zobrazuje s každým
pouhých 140 MB ze 700MB kapacity CD. spuštěním programu CDBurnerXP slouží jako
Pro vypalování MP3 souborů proto vždy rozcestník pro výběr akce. K výběru máte
používejte volbu vytvořit Datové CD! Datový disk, Audio CD, Vypálit obraz ISO,
Kopírovat disk a volbu pro vymazání přepisova-
Kopírování CD a DVD telných CD a DVD. ■ Co nabízí jednotlivé volby
Nabídka Kopírovat disk obsahuje poněkud a jaké jsou postupy jejich použití?
zavádějící podnabídku Kopírovat zvuk
a Kopírovat data. ■ Ve skutečnosti bude

audiokompilaci přidat nelze. O celkovém


zaplnění vás opět informuje spodní stavová tlačítka + ■ je přetáhněte do spodní části.
lišta. Pokud máte přidány všechny hudební O tom, kolik na CD nebo DVD ještě zbývá
soubory, které chcete vypálit, klepněte na místa, vás informuje přehledný diagram v dolní
tlačítko Vypálit disk, nebo použijte klávesovou části okna. ■
zkratku CTRL + B.
Podobně jako u datového CD jsou i při
vytváření hudebních CD k dispozici dílčí nasta-
vení. Můžete si zvolit, zda mají být jednotlivé
skladby od sebe odděleny pauzou či zda
chcete vytvořit souvislou audio nahrávku. Vypalování vlastních CD a DVD
Rozšířená nastavení v tomto případě nenabízí rozhodování, kterou z nich použít, jednoduché. Vytvoření datového disku je první a jednou
nic jiného než v případě datových voleb, tedy Volbu Kopírovat zvuk použijte pouze v případě, z nejpoužívanějších možností. Umožní vám
především nastavení rychlosti vypalování. že chcete vytvořit identickou kopii originálního vypálit záložní CD a DVD, archivovat fotogra-
hudebního CD. Pro všechny ostatní varianty fie, vypalovat MP3 soubory nebo pracovat
Není hudba jako hudba (včetně kopírování CD s MP3) je připravena s digitálními obrazy médií. Klepněte na možnost
Klepnutím na vybranou možnost spustíte převod volba Kopírovat data. Datový disk.
hudebních souborů do formátu CDA kompa- Klepnutím na možnost Kopírovat zvuk Hlavní okno programu je rozděleno na dvě
tibilního s běžnými CD přehrávači a následně spustíte proces tzv. grabování, ■ program načte části. V horní najdete seznam souborů a složek
bude zahájeno samotné vypálení. Prostřednic-
tvím nabídky Vytvořit Audio CD nevytvoříte CD
ve vašem počítači. ■ Jde o klasické hierarchické
zobrazení, jak je znáte například z dialogových
?
s oblíbenými „em-pé-trojkami“, ale převedete oken pro ukládání a otevírání souborů. V dolní
hudební soubory MP3 (ale i WMA) do formátu části je pak seznam souborů a složek, které se
určeného pro klasické CD přehrávače. Taková na disk vypálí. ■ Princip práce s programem

6 3
Kompletní průvodce programem
uložené audiostopy a vyzve vás k vložení mazat disk. V horní roletce zvolte mechaniku, do
Rychlá instalace programu instalace, nainstalují se tím všechny dostupné prázdného zapisovatelného CD. Podobně jako které jste disk vložili, a vyberte metodu mazání.
Nejnovější, čtvrtou verzi programu CDBurnerXP doplňky a jazyky. Program automaticky vytvoří v případě vytváření Audio CD máte možnost K dispozici jsou dva režimy. Rychlé vymazání
najdete na aktuálním CD JNP 4/09 v sekci zástupce rychlého spuštění v nabídce Start. upravit rychlost zápisu v pokročilých volbách ve skutečnosti nesmaže data uložená na médiu,
Programy. Instalace nevyžaduje téměř žádné Pokud chcete používat CDBurnerXP jako a zvolit, zda mají být na výsledném CD jednotli- ale pouze odstraní odkazy na ně. Pozor! Pomocí
uživatelské zásahy. Můžete se proto do ní pustit, výchozí vypalovací program, zatrhněte možnost vé skladby odděleny pauzou či nikoli. specializovaných programů na obnovu dat jsou
aniž byste měli s instalací programu jakékoli Asociovat soubory s obrazy ISO s progra- Běžné kopírování datového CD nebo DVD takto „smazaná“ data stále čitelná!
předchozí zkušenosti. mem. ■ Toto nastavení můžete v budoucnu neobtěžuje žádným nastavováním ze strany Druhá možnost Plně vymazat RW disk, ■ jak
Vložte CD 4/09 do mechaniky a po uživatele. Klepnutím na tuto volbu zobrazíte
automatickém spuštění menu, zvolte nabídku dialogové okno, ve kterém můžete zvolit
Programy. V seznamu vyberte CDBurnerXP Pro zdrojovou mechaniku a tu, která má být použita
4 a klepnutím na tlačítko Otevřít ■ spusťte jeho k vypálení, a rychlost zápisu. ■
instalaci.

již název napovídá, odstraní data z média úpl-


ně. Tato forma vymazání je časově náročnější.
Mazat můžete CD-RW média, přepisovatelná
DVD+/-RW, ale i DVD-RAM disky.

Užitečné pomůcky
Součástí mnoha vypalovacích programů je

!
i nadstavba pro vytváření potisků a obalů.
Průvodce instalací je kompletně lokalizován CDBurnerXP není výjimkou. Nenabízí sice potisk
do češtiny. V úvodním okně klepněte na tlačítko Program CDBurnerXP vlastního média, ale obal CD a DVD si s ním
Další, ■ v následujícím zatrhněte svůj souhlas neumí kopírovat chráněná CD vytvoříte snadno.
a DVD. Při pokusu o kopírování napří- V nástrojové liště vyberte možnost Soubor
klad chráněného filmového DVD obvyk- | Vytisknout obal nebo použijte klávesovou
le zobrazí informaci o nedokončeném zkratku CTRL + P. Vybrat si můžete klasickou
zápisu. Chybou obvykle není nekvalitní CD krabičku, včetně zadní strany, slimovou
médium, jak je v popisu uvedeno, ■ ale krabičku, běžný obal DVD a mini krabičku na
chyba při překonávání ochrany. 8cm média. ■ Do pole Titul zadejte název dis-
ku, pomocí roletky vložte aktuální datum a do-
plňte prostřednictvím Průzkumníka Windows

s licenčními podmínkami ■ Klepněte na tlačítko


Další a umístění složky souboru změňte pouze Umí zapsat i vymazat
v případě, že máte nainstalovány programy Poslední volbou základního rozhraní je možnost
v jiné než obvyklé složce programů. Pokračujte Vymazat přepisovatelný disk. Pokud máte
klepnutím na tlačítko Další. ■ V pátém kroku přepisovatelné CD nebo DVD vložte jej do
instalace ponechejte nastavenu volbu Plná mechaniky a klepnutím přejděte do nabídky Vy-

2 7
Kompletní průvodce programem
obrázek přední strany. Klepnutím na tlačítko výpisu zjistíte nejen výrobce mechaniky, její

Nespalte se
Náhled zkontrolujte výsledek ■ a tlačítkem Tisk technickou specifikaci, ale i zmíněný přehled
jej vytiskněte. podporovaných typů médií a variant zápisu. ■
Pokud vás zajímá, jaká média lze ve vaší
vypalovací mechanice používat, prohlédněte si
detailní výpis, který najdete pod volbou Vypa-
lovačka | Informace o zařízení. Použít můžete
i klávesovou zkratku CTRL + R. V přehledném při vypalování CDBurnerXP 4
Potřebujete
občas vypálit CD
nebo DVD médium, převést
hudbu anebo si vytvořit obal DVD?
Pokud netrváte na profesionálních
funkcích a umíte ocenit jednoduché

U českého Seznamu (tedy na serveru Email.


cz) má maily mnoho uživatelů. V našem a přehledné uživatelské prostředí, přirozené
unikátním průvodci představíme ty ovládání a české rozhraní, je pro vás
nejzajímavější funkce, které nabízí. Pokud CDBurnerXP ideálním nástrojem.
Email.cz nepoužíváte, nezoufejte: drtivou Navíc nástrojem, který ušetří
většinu postupů můžete použít i u svého i vaši peněženku.
mailu, stačí jen vědět, co hledáte.
Připravil: Josef Přikryl

Postup složení příručky


X Vytrhněte
obsah
prostřední dvoulist [
1. Rychlá instalace programu 6. Není hudba jako hudba
Y Sklopte dvoulist k sobě 2. První spuštění 7. Kopírování CD a DVD
3. Vypalování vlastních CD a DVD 8. Umí zapsat i vymazat
Z Ustřihněte spodní část
4. Digitální obraz ISO 9. Užitečné pomůcky
5. Hudební CD
Y Y

8 1