You are on page 1of 15

PERSEKITARAN BILIK DARJAH YANG MESRA

BUDAYA

ALI IMRAN BIN MAD AMIN


JULIUS ANAK PATRICK
SHALMAN BIN PAUMIE
PISMP PKMP 1 JAN 2013

PEMBINAAN PERSEKITARAN BILIK


DARJAH YANG MESRA BUDAYA

PENGUR
USAN
PERSEKI
TARAN
FIZIKAL

PEDAGO
GI
RELEVA
N
BUDAYA
DAN
KEPELB
AGAIAN

PERHUBU
NGAN
ANTARA
KELOMPO
K ETNIK

PENGUR
USAN
PERSEKI
TARAN
SOSIOEMOSI

PENGURUS
AN
PENGAJARA
N DAN
PEMBELAJA
RAN

SOSIOLI
NGUISTI
K

PEDAGOGI
KELAS
BERCANTU
M

PENILAIAN
BERASASKA
N BUDAYA

Pelan lantai

Sudut dan
ruang
bacaan

Kebersihan

1PENGURUSAN
PERSEKITARA
N FIZIKAL

Pencahayaan
dan
pengudaraan

Hiasan bilik
darjah

Sususan
perabut dan
peralatan

Susunan
kerusi dan
meja murid

2-DEFINISI
PENGURUSAN SOSIO
EMOSI
Ditakrifkan sebagai satu
proses berinteraksi dan
mengadaptasi diri dalam
masyarakat

Guru sebagai
model utama

Persekitaran
dan
pengalaman

Guru mestilah
bersikap santun dalam
percakapannya, rajin
dan komited terhadap
tugas, bijak, bersih
dan penyayang.

Persekitaran yang
sesuai dan kondusif

Sebaliknya guru perlu


tegas dalam
memperbetulkan
kesalahan murid

Guru menggunakan
pengalaman bekerja
bagi memahami dan
berinteraksi dengan
murid

Komuniti
pembelajara
n

Peranan
bermain

Dapat diwujudkan melalui


pembinaan persekitaran
yang prihatin dan
penyayang dimana murid
mempunyai rasa
tanggunjawab untuk
mewujudkan
pembelajaran yang
sempurna.

Sekiranya kanak-kanak
berasa gembira dengan
tindakan mereka dan
tindakan tersebut
diterima sebagai
kejayaan kanak-kanak,
mereka akan
bersemangat untuk
mencuba lagi.

Dapat dibina melalui


pendekatan koperatif

Guru sepatutnya
menyediakan lebih
banyak aktiviti bermain
kerana bermain
mendorong pemupukan
budaya kolaboratif dan
koperatif

3-PERHUBUNGAN
ANTARA KELOMPOK
ETNIK

Murid perlu
bergaul dan
belajar
mengenali antara
satu sama lain
bagi mewujudkan
nilai-nilai
perpaduan.

Justeru, guru
perlu melibatkan
semua murid
secara langsung
ketika waktu P&P
dilaksanakan.

4-PENGURUSAN PENGAJARAN DAN


PEMBELAJARAN

Guru memilih murid daripada pelbagai


etnik untuk aktiviti berkumpulan dan
tindakan ini mengalakkan perkongsian
idea dan pandapat

Melayan karenah murid dengan adil


tanpa membeza-bezakan murid

Mengadakan lawatan bagi mengetahui


sejarah sesuatu etnik bagi menimbulkan
minat murid terhadap etnik yang lain.

5-PEDAGOGI RELEVAN BUDAYA


DAN KEPELBAGAIAN KELOMPOK
Pembelajaran lebih berkesan apabila murid menyebati pengetahuan, konsep,
procedur, kemahiran dan strategi yang mereka pelajari daripada situasi pelbagai
budaya ke dalam kesepaduan ilmu dan nilai tanpa prejudis budaya lagi.

Ia adalah mustahak bagi murid memahami latar belakang mereka yang


berlainan budaya, proses aktif pembelajaran rentasi budaya walaupun belajar
dalam kepelbagaian tetapi ia menyatupadukan ilmu pengetahuan.

Selain daripada membantu pelajar perolehi pengetahuan, pedagogi relevan


budaya beri motivasi murid belajar secara konstektual, iaitu mengambilkira
pengalaman murid yang berbeza.

6-PEDAGOGI KELAS
BERCANTUM
Diwujudkan apabila murid bilangan murid dalam
satu tahun persekolahan kurang daripada 15 orang.
Sesebuah kelas Tahun 1,2,3 akan dicantumkan
sekiranya bilangan murid tidak mencukupi.
Bilangan guru termasuk guru besar tidak melebihi 5
orang.

7-SOSIOLINGUISTIK

8-PENILAIAN BERASASKAN BUDAYA

SEKIAN TERIMA KASIH