You are on page 1of 1

PROSES KERJA KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN

DAN PEMBELAJARAN
BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG
MELULUSKAN

1.

Meneliti laporan pencerapan Pengetua/Penolong


yang telah dibuat ke atas Kanan/GKMP/Guru
guru-guru panitia
Cemerlang

2.

Mengeluarkan
surat
panggilan mesyuarat panitia
khusus
bagi
Guru Kanan Mata
mempertingkatkan kaedah
Pelajaran
P & P yang terbaik bagi
satu-satu tajuk sukatan
pelajaran

3.

Mesyuarat
dijalankan
seperti yang dijadualkan Penolong
bagi membincangkan modul Kanan/GKMP/Ketua
kaedah pengajaran terbaik Panitia
bagi tajuk-tajuk tertentu

4.

Guru-guru
melaksanakan modul

5.

Perbincangan
semula
mencerminkan
keberkesanan modul

6.

Laporan
kepada
Guru
Kanan
Mata
Pelajaran,
Penolong
Kanan
dan
Pengetua

cuba

UNDANGUNDANG/
PERATURAN