P. 1
Yazılım Proje Yönetimi

Yazılım Proje Yönetimi

|Views: 2,290|Likes:
Published by ydurgun31
Yazılım Proje Yönetimi
Yazılım Proje Yönetimi

More info:

Published by: ydurgun31 on Mar 12, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

TMMOB EMO İstanbul Şube Bilgisayar Mühendisliği MDK

Yazılım Proje Yönetimi
Mehmet POTUR 10 Şubat 2010

Sunum Planı
Yazılım Proje Yönetimi Sunum Planı Proje Nedir? Proje Yönetimi Bir Yazılım Projesinin Aşamaları Teklif Verme Kararının Oluşturulması Proje Teklifi Hazırlığı Proje Teklifinin Yönetime Sunulması Projenin Başlaması Projenin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi Düzeltici Faaliyetlerin Yönetilmesi Projenin Kapatılması Proje Bileşen / Alt Bileşenlerinin Gözden Geçirilmesi Örnek Bir Proje Planının İncelenmesi Referanslar

Proje Nedir?
Amaç ve hedefleri belirlenmiş, belirli bir maliyetle ve belirlenen bir sürede tamamlanması beklenen iş veya işler bütünüdür Önceden belirlenmiş özel amaçlara belirli bir zaman diliminde en uygun bir şekilde ulaşmak üzere kaynakların nasıl ve ne şekilde kullanılacağını gösteren planlamadır Belirli bir başlangıç ve bitiş noktası olan amacı, kapsamı ve bütçesi açıkça tanımlanmış ve bir defaya mahsus gerçekleştirilen faaliyetler bütününe proje denir Belirli bir ekip tarafından, belirli bir başlangıç ve bitiş süresinde, belirlenmiş hedefler doğrultusunda, kaynak kullanılarak, gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür

Proje Yönetimi
Hedef, maliyet ve zaman kıstaslarına uygun eldeki kaynakları verimli bir şekilde programlama ve süreçleri kontrol etmektir Amaçların gerçekleştirilmesi için yapılması gerekli olan faaliyetlerin planlanması, organizasyonu, uygulanması ve kontrol edilmesidir Her “Yazılım Projesi” öncelikle bir projedir. Bu nedenle yazılımın zamanında ve istenilen niteliklerle bitirilmesi projenin iyi yönetilmesine bağlıdır. Başlangıcı ve bitişi belirli olan bir zaman aralığında, müşterinin istediği özelliklerde bir yazılımı, belirli kaynaklarda üretmektir Yazılım projeleri zaman-kalite-maliyet üçgeninde başarısızlıklarıyla ünlü projelerdir

Bir Yazılım Projesinin Aşamaları
Teklif Verme Kararının Oluşturulması Proje Teklifi Hazırlığı Proje Teklifinin Yönetime Sunulması Projenin Başlaması Projenin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi Düzeltici Faaliyetlerin Yönetilmesi Projenin Kapatılması Proje Bileşen / Alt Bileşenlerinin Gözden Geçirilmesi

Teklif Verme Kararının Oluşturulması
Proje konusu önerme veya Müşteri’den gelen talepler
– – – – Müşteriden gelen proje istemini belirten bir yazı Proje tanımlama dokümanı Teknik şartname Teklife çağrı

Teklif verme kararının alınması için önerilerin sunulması Teklif verme kararının alınması Proje Yöneticisinin ve çalışanlarının görevlendirilmesi Proje kodu ve adı

Proje Teklifi Hazırlığı-1
Proje Kapsamını Belirle
– Proje gereksinimlerini gözden geçir – Proje Tanımlama Dokümanı – Teknik şartname ve İş Tanımı – İdari Şartname – Taslak Sözleşme – Müşteriden gelen diğer belgeler – Alt yüklenicilerden gelen teklif dokümanları Proje kapsamı ve gereksinimleri ile ilgili incelemeler, proje konusu sistemin teknik çözümü ortaya çıkarılana kadar ve planlamaya esas oluşturacak bilgi sağlanana dek sürdürülür Sistem Çözüm Önerisi Belgesi hazırlanır. Sistem Çözüm Önerisi hazırlanırken olası tasarım alternatiflerinin değerlendirilerek en uygun çözüm seçilir – Proje Yöneticisi, Proje Ekibi ile birlikte, proje planlamasına esas oluşturacak kestirimleri yapar (maliyet, iş gücü, takvim)

Kestirimleri Oluştur

Proje Teklifi Hazırlığı-2
Projenin Kapsamı Tanımla
– Projenin üst seviye İş Kırınım Ağacını (Work Breakdown Structure) oluştur – Geliştirilecek, yeniden kullanılacak, satın alınacak yazılım/donanım gereçlerini ve teslim edilecek iş ürünlerini (List of Deliverable Items) belirle İş Kırınım Ağacı aşağıdaki iş adımlarını içermelidir: – Sistem/Alt Sistem Geliştirme etkinlikleri – Planlama ve izleme etkinliklerinin tanımlanması – Proje teslimatlarının tanımlanması Planlama aşamasında detaylandırılmak üzere sakla Tanımlı riskler ve riski önleyici/hafifletici faaliyetler incele Projenin kapanış koşullarını da tanımla

Proje Teklifi Hazırlığı-3
Projenin Tanımlı Sürecini Oluştur
– – – – – Proje boyunca izlenecek yaşam döngüsünü belirle Uygulanacak süreç tanımlarını seç Projeye uyarla ve projenin tanımlı süreci oluştur Projenin tanımlı süreci ile İş Kırınım Ağacı’nı uyumlu hale getir Zamanlamayı proje takvimine kaydet

İş Ürünü Özelliklerini Tahminle
– İş ürünlerine ilişkin büyüklük, iş gücü, takvim ve maliyet kestirimleri – Kestirim çalışmaları sırasında geçmiş projelerin kestirim verilerini kullanabilir – Proje Kestirim Belgesi Kalite Kütüphanesi’ne ekle

Proje Teklifini Oluştur
– – – Alt bölümlerde tanımlı etkinlikleri gerçekleştirerek proje teklifini oluştur İş Kırınım Ağacı esas alınır Benzer projelere ait bilgiler (proje planları, proje kapanış raporları, proje ölçümleri, vb.) kullanır

Proje Teklifi Hazırlığı-4
Bütçe ve Takvimi Oluştur
Proje takvimi, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde Gantt diyagramı ile tanımlanır – İş adımlarının tarihleri – İş adımları arasındaki bağımlılıklar – Proje kilometretaşları (aşamalar, teslimatlar, vb.) – İş adımlarının süresi – Takvime ilişkin varsayım ve kısıtlar Proje bütçesi için maliyet kestirimi, maliyete ilişkin varsayımları ve kısıtları esas alınarak dokümante edilir

Proje Organizasyonunu Belirle
– – – Proje yönetim yapısını ve iş paketlerini tanımla Hizmet alımı etkinliklerini tanımla Paydaşların rol ve sorumluluklarını ve paydaşlar arasındaki ilişkileri tanımla

Proje Teklifinin Yönetime Sunulması
Proje Yöneticisi, hazırlanan proje teklifi belgelerini ve Maliyet Öngörüm Formu’nu Yönetimin incelemesine sunar. Proje teklifi
– Müşteri isterlerinin karşılanması – Teknik çözüm – Takvim – Maliyet – Risk olasılıkları vb.

yönlerinden Yönetim Gözden Geçirme toplantısında değerlendirilir

Projenin Başlaması-1
Müşteri ile Kurum arasında Proje Sözleşmesinin imzalanması ile proje başlar Projenin Kapsamını Gözden Geçir
– İş Kırınım Ağacı’nı gözden geçir ve detaylandır – Destek etkinlikleri (eğitim, konfigürasyon yönetimi, risk yönetimi, kalite güvence, vb.) – Geliştirme dışı etkinlikler (ürün destek dokümanları, kullanıcı eğitimleri, vb.) – Ürünün bilgi teknolojileri (BT) altyapısı etkinlikleri – Satın alma ve tekrar kullanım ile ilgili etkinlikler

Projenin Başlaması-2
Projenin Tanımlı Sürecini Detaylandır
– Projenin tanımlı sürecini detaylandır – Zamanlamasını proje takvimine kaydet Projenin tanımlı süreci en az aşağıdaki süreçleri içerir: – Proje Planlama, Yönetim ve İzleme – İster Geliştirme ve Yönetimi – Yazılım/Donanım Geliştirme – Sistem Tümleştirme – Doğrulama ve Geçerleme – Kalite Güvence – Konfigürasyon Yönetimi – Satın Alma – Risk Yönetimi

Projenin Başlaması-3
İzleme ve Kontrol Adımlarını Planla
Projeyi izleme ve kontrol etme adımlarını planla Aşağıdaki izleme ve kontrol adımlarını planla: – Gelişme toplantılarının sıklığı ve takvimi – Gelişme raporlarının sıklığı ve takvimi – Teknik gözden geçirme (sistem isterleri gözden geçirme, yazılım/donanım isterleri gözden geçirme, ön tasarım gözden geçirme, kritik tasarım gözden geçirme, kod gözden geçirme, teste hazırlık gözden geçirme ) toplantılarının takvimi – Kilometre taşı (aşama, vs.) toplantılarının sıklığı ve takvimi – Proje kestirimlerinin tekrarlanma takvimi

Projenin Başlaması-4
Bütçe ve Takvimi Güncelle
– İş adımlarının tarihleri – İş adımları arasındaki bağımlılıklar – Proje kilometre taşları (aşamalar, teslimatlar, vb.) – İş adımlarının süresi – İzleme ve kontrol adımları – Takvime ilişkin varsayım ve kısıtlar

Projenin Başlaması-5
Proje Çalışanlarını Belirle
– Proje Yönetici Yardımcısı, Kalite Sorumlusu, Konfigürasyon Yöneticisi – Alt yüklenici sorumlusu, satın alma sorumlusu, eğitim sorumlusu, v.b. – Teknik çalışanlar

Proje çalışanlarının atanması sırasında aşağıdaki yol izlenir:
– Gereken yetkinlikler belirlenir – Seçilen kişiler yetkinliklerine göre projenin uygun iş adımlarına atanır

Projenin Başlaması-6
Proje içinde sağlanacak eğitimler planlanır:
– İçerik (gereken yetkinlikle ilişkili olarak) – Eğitime katılacak proje çalışanları – Eğitim süresi – Eğitimin tarihleri – Dış eğitimse eğitimi sağlayacak kurum (mümkünse) – Eğitmen (mümkünse) – Eğitimin tahmini maliyeti

Projenin Başlaması-7
Proje Organizasyonunu Detaylandır
– Paydaşların belirlenmesi ve projeye katılımları için gereken yöntemler (hizmet alımı, alt yüklenici, doğrudan alım veya ihale yöntemi v.s) ve kaynaklar belirlenir – Paydaşlar arasındaki rol ve sorumluklar ile aralarındaki ilişkiler belirlenir – Paydaşların projeye katılım zamanları belirlenir – Paydaşlar arasındaki kritik bağımlılıklar belirlenir – Paydaşların koordinasyonu ile ilgili yöntemler belirlenir – Paydaşların gerçekleştireceği iş ürünü özelliklerine ilişkin dokümantasyonun hazırlanması – Paydaşların gerçekleştireceği iş ürünü özelliklerinin, doğrulanması ve geçerlenmesi ile ilgili yöntemler – Paydaşların gerçekleştireceği iş ürünleriyle ilgili olarak, karşılaşılabilecek olası problem belirlenir

Projenin Başlaması-8
Kaynakları Belirle
– Süreç gereksinimleri (sürecin uygulanması için gerekli yazılım, donanım, hizmet alımı vb) – Çalışan gereksinimleri (çalışma ortamı gereksinimleri vb.) – Geliştirme ve test ortamı gereksinimleri (Tesis, araç, yazılım, donanım vb.) – Ürün entegrasyonu, doğrulama ve geçerleme ortamı gereksinimleri (Tesis, araç, yazılım, donanım vb.) – Sağlanan geliştirme ortamının kullanım, bakım ve işletmesi ile gereksinimler Satın alınacak kaynaklar için aşağıdakileri tanımlanır: – Miktar – İhtiyaç duyulan tarih – Kaynağı temin süresi (mümkünse) – Kaynağı kullanma süresi – Kaynağın sağlanabileceği kurumlar

Projenin Başlaması-9
Proje Açılış Toplantısı Yap
– Tüm proje çalışanlarının katıldığı bir açılış toplantısı düzenlenir – Proje kapsamı, sorumluluklar ve hedefler duyurulur

Projenin Tanımlı Süreç Etkinliklerini Planla
– Proje boyunca izlenecek yaşam döngüsünü ve uygulanacak süreç etkinliklerini detaylandırılır – İki haftayı aşması tahmin edilen planlama etkinliklerini ayrıca planlanır – Uygun Proje Ekibi personelini görevlendirilir – Projenin yazılım/donanım/sistem geliştirme ile ilgili süreçlerine ilişkin etkinlikleri planlanır

Projenin Başlaması-10
İster Kaynaklarını ve İster Temin Etme Yöntemlerini Belirle
– Müşteri ihtiyaçlarının temin edileceği potansiyel ister kaynaklarını belirlenir İsterler aşağıda belirtilen kaynaklardan temin edilebilirler: – Geliştirme projesinin amacı ve iş hedef(ler)i – Sistemin uygulama sınırları / etki alanı – Sistemin çalışacağı operasyonel çevre (ör. zamanlama kısıtları, birlikte çalışabilirlik kısıtları) – Sistemin çalışacağı organizasyonel çevre (iş süreçleri, organizasyon yapısı, organizasyon kültürü, vb) – Paydaşlar, Müşteri (Uygulama etki alanı içindeki uzman personel, yöneticiler, vb) – Son kullanıcılar, Pazar Analistleri, Alan Uzmanı, Teknik Danışman, Proje Ekibi, – Sözleşme / Teknik Şartname / İş Tanım Dokümanı / Proje Tanımlama Dokümanı – Konuya dair yasal mevzuatlar, Standartlar / Düzenleyiciler (Regulators) – Geliştirilmiş olan benzer sistemler

Projenin Başlaması-11
Risk Yönetimi Adımlarını Planla
– Proje riskleri belirlenir ve kayıt altına alınır

Veri Yönetimini Planla
– Projenin veri yönetimi etkinlikleri planlanır

Ölçme ve Analiz Adımlarını Planla
– Projelerin gelişimini izlemeye yönelik bilgi ihtiyaçları ve ilişkili ölçümler, Ölçme Veri Tabanı’nda tanımlanır – Kurumsal bazda proje ve süreç performanslarını değerlendirmeye yönelik bilgi ihtiyaçları ve ilişkili ölçümler de Ölçme Veri Tabanı’nda tanımlanır

Konfigürasyon Yönetimi Adımlarını Planla
– Projenin konfigürasyon yönetimi etkinlikleri planlanır ve kayıt altına alınır

Projenin Başlaması-12
Kalite Güvence Adımlarını Planla
– Projenin kalite güvence etkinlikleri planlanır

Satın Alma Etkinliklerini Planla
Proje boyunca ihtiyaç duyulan ürün ve hizmet alımları, alt yüklenici sözleşmeleri planlanır – Satın alınan ürünün projeye entegrasyonu için gerekli kaynakların (Personel, teçhizat, vb.) sağlanması – Satın alınan ürünün iletilmesi, saklanması, projeye entegrasyonu, bakımı ile ilgili gerekli eğitimlerin alınması – Satın alınan ürünün saklanmasının, dağıtımının ve kullanımının, tedarikçi sözleşmesinde ve/veya lisans anlaşmalarında belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasının sağlanması

Projenin Başlaması-13
Proje Planlarını Bütünleştir
– Hazırlanan proje planları; proje hedefleri, müşteri beklentileri ve süreç gereksinimlerini karşıladıklarını doğrulamak ve bütünleştirmeye engel hususları saptamak için gözden geçirilir – Proje ve ürün arayüz riskleri (eksik arayüz tanımları, hazır yazılım ürünlerinin temin edilebilirliği, proje ekibinin iletişim problemleri, vs.) belirlenir ve analiz edilir – Planlardaki iş adımları, kritik geliştirme faktörleri ve proje riskleri dikkate alarak sıralanır – Planların uyumluluğu, proje paydaşları arasında kontrol edilir ve ilgili paydaşlar arasındaki olası uyuşmazlık durumların çözüm yöntemleri analiz edilir

Projenin Başlaması-14
Bütünleşik Planlar İçin Taahhüt Al
– Bütünleşik planlar gözden geçirilir – Proje Yöneticisi, Proje Yöneticisi Yardımcısı, proje iş paketi yöneticileri, alt yükleniciler ve müşteri temsilcileri katılır – Gözden geçirme toplantısında paydaşlardan bütünleşik planlar için taahhüt alınır – Bütçeyi ve paydaşlar arasındaki anlaşmalar yeniden düzenlenir – Takvim ve paydaşlar arasındaki gereksinim listesi güncellenir – Güncellenen planlar proje paydaşlarına iletilerek onay alınır – Proje uygulamalarından elde edilen deneyimler ‘Öğrenilen Dersler Formu’na kaydedilir

Öğrenilen Dersleri Kayıt Altına Al

Projenin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi-1
Gelişmeler proje planları esas alarak izlenir
Proje izleme ve kontrol aşağıdaki yöntemlerle gerçekleştirilir: – Kestirimlerin tekrarlanması – Gelişme raporları, Gelişme toplantıları, Teknik gözden geçirme toplantıları – Kilometretaşı (aşama, vs.) toplantıları Proje süresince aşağıdaki hususları izlenir: – Proje planlama parametreleri (büyüklük, iş gücü, takvim ve maliyet)’nin durumu – Proje Performansı,Taahhütler, Riskler, Kaynaklar, Veri yönetimi – Paydaşların katılımı – Ortamın projenin ihtiyacını sağlaması ve koordinasyonu desteklemesi – Proje ölçümlerinin eşik değerlerine göre durumu Projenin gelişimi ile ilgili bilginin aşağıdaki proje paydaşlara iletilir: – Kurum Yönetimi, Kullanıcılar (varsa) – Müşteriler, Alt yükleniciler (varsa), Ana yüklenici (varsa)

Projenin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi-2
İş Ürünü Özelliklerini Tekrar Tahminle Gelişimi İzle ve Raporla
– Proje teklif hazırlığı aşamasında yapılan kestirim çalışmaları tekrarlanır – Oluşturulan kestirimler Proje Kestirim Belgesi’ne kaydedilir – Gelişmeler belgelenir ve eşik değerlerin aşılıp aşılmadığı kontrol edilir – Gelişme raporlandırılırken, gerçekleşen iş ürünü özelliklerini hesaplanır (büyüklük, iş gücü, takvim, maliyet vs.) ve gerekirse tekrar kestirim yapılır Ek olarak aşağıda belirtilen hususlar izlenir: – Takvime göre ilerleme durumu ,Maliyet ve harcanan iş gücü – İş ürünü ölçümleri ve görevlerin tamamlanma kriterleri – Sağlanan ve harcanan kaynaklar – Proje Personelinin bilgi ve beceri durumları, eğitim ihtiyaçları – Belirlenen iç ve dış taahhütlerin yerine getirilme durumu – Proje riskleri, Veri Yönetimi etkinlikleri – Paydaşların katılımı ve kritik bağımlılıklar – Paydaşlar arası koordinasyon etkinlikleri – Düzeltici Faaliyetlerin durumu

Projenin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi-3
Gelişme Toplantısı Yap
– Periyodik olarak tanımlanan zamanlarda ve/veya proje gelişimini proje çalışanlarıyla tartışma ihtiyacı doğduğunda, gelişme toplantıları düzenlenir – Gelişme toplantısının amacı; projede gelinen noktayı ve riskleri değerlendirmek ve sorunları tartışarak gerekli düzeltici faaliyetleri belirlemektir Aşağıdaki hususlar dikkate alınır: – Takvime göre ilerleme durumu – Proje elemanlarının bilgi ve yetkinlik gereksinimleri, Riskler – Proje ölçümleri ve ölçme etkinlikleriyle ilgili hususlar – Veri yönetimi hususları, Paydaşların katılımı ile ilgili hususlar – Kritik Bağımlılıklar, İş ürünleri ve/veya süreçlerle ilgili ortaya çıkan problemler – Düzeltici faaliyetlerin durumu, Karar analizi ve çözümleme ihtiyaçları

Projenin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi-4 Teknik Gözden Geçirme Toplantısı Yap
– Sözleşme koşullarını da dikkate alarak tanımlı zamanlarda ve genellikle tanımlı süreç adımlarının sonlarına denk gelen zamanlarda teknik gözden geçirme toplantıları düzenlenir – Sistem İsterleri Gözden Geçirme SİGG-SRR, Ön Tasarım Gözden Geçirme ÖTGG-PDR, Kritik Tasarım Gözden Geçirme KTGG-CDR, Teste Hazırlık Gözden Geçirme THGG-TRR

Projenin İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi-5
Kilometretaşı Toplantısı Yap
– Proje Yönetim Planı’nda tanımlanan zamanlarda, genellikle aşama sonlarına veya iş ürünü teslimatlarına denk gelen kilometretaşı toplantıları düzenlenir Aşağıdaki hususlar dikkate alınır: – Takvime göre ilerleme durumu – Proje elemanlarının bilgi ve yetkinlik gereksinimleri, Riskler – İş ürünleri ve/veya süreçlerle ilgili ortaya çıkan problemler – Proje ölçümleri, Gereksinimlerdeki değişiklik oranları – Doğrulama ve Geçerleme faaliyetleri – Veri yönetimi hususları, Paydaşların katılımı ile ilgili hususlar – Kritik Bağımlılıklar, Düzeltici faaliyetlerin durumu – Karar analizi ve çözümleme ihtiyaçları

Düzeltici Faaliyetlerin Yönetilmesi
Proje performansının veya iş ürünleri özelliklerinin proje planlarından saptığı durumlarda, projenin hedeflerini yakalamasını sağlayacak düzeltici faaliyetler başlatılır Doğrulama ve geçerleme etkinlikleri sırasında belirlenen hususlar;

– Proje planlamaya esas olan özellikler (büyüklük, iş gücü, takvim ve maliyet) için eşik değerlerin aşılması – Karşılanmayan taahhütler, Gereksinimlerdeki değişiklikler – Risk durumlarında önemli değişiklikler, Paydaşların katılımı ve bağımlılıkları ile ilgili hususlar – Yönetilen veri ile ilgili hususlar (güvenlik, gizlilik, vs.)

Kabul testlerinde ve garanti kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklar için düzeltici faaliyet başlatır Bu aşamadan önce ortaya çıkan uygunsuzluklar ve değişiklik istekleri için değişiklik yönetimi kapsamında düzeltici faaliyet başlatılır Düzeltici faaliyetlerin durumu, proje gelişme ve kilometre taşı toplantılarında gözden geçirilir Düzeltici faaliyetlerin planlandığı gibi gerçekleştiği kontrol edilir

Projenin Kapatılması
Tanımlı proje kapanış koşulları oluştuğunda (tüm görevlerin tamamlanması, geçici kabulün yapılması, vs.) proje kapanış etkinlikleri başlatılır Tüm proje çalışanlarının katılacağı bir kapanış toplantısı düzenlenir Bu toplantıda aşağıdaki hususlar ele alınır:

– Proje hedeflerinin karşılanma durumu (planlanan ve gerçekleşen veriler) – Proje uygulamalarından öğrenilen dersler

Toplantıda ortaya çıkan hususları ve kararları dikkate alarak gerekli ise, Müşteri’nin onayına sunulur Gerçekleşen ürün büyüklüğü, iş gücü, takvim ve bütçe değerlerine göre, Kestirim Veri Tabanı güncellenir Proje Gelişme Raporu’nun sonucu ve proje kapanış adımlarını gözden geçirilir ve proje kapanış koşullarının sağlandığı güvence altına alınır Yönetim, Proje Gelişme Raporu’nu onaylar. Gerektiği durumlarda, Yönetim onayından önce, Müşteri onayı beklenir

Proje Bileşen / Alt Bileşenlerinin Gözden Geçirilmesi
Proje kapanış tarihinden önce proje bileşen/alt bileşenlerinin gözden geçirme etkinliği başlatılır Bileşen/alt bileşenlerin kullanılma potansiyeli olan alanlardan oluşan Proje Tekrar Kullanılabilir Ürün Raporu hazırlanır Toplantıda aşağıdaki hususlar ele alınır: Bileşen/alt bileşenlerin tekrar kullanılabilirlik durumu Bileşen/alt bileşenlerden tekrar kullanılabilir yeni bileşenler ve/veya pazarlanabilir yeni ürünler gerçeklemek için gerekli kaynağın tespiti Tekrar kullanılabilir bileşenlerin ve/veya pazarlanabilir yeni ürünlerin kullanma potansiyeli bulunan alanların tespiti Tekrar kullanılabilir bileşenlerin yeni proje alma ve proje maliyeti düşürme açısından değerlendirilmeleri Tekrar kullanılabilir bileşen/alt bileşenler ve/veya pazarlanabilir yeni ürünlerden uygun olanlar için kaynak planlaması yapılır

Örnek Bir Proje Planının İncelenmesi-1
1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 GİRİŞ 9 AMAÇ, KAPSAM VE HEDEFLER 9 VARSAYIMLAR VE KISITLAR 9 TESLİMATLAR 9 İŞ DAĞILIM AĞACI VE İŞ PAKETLERİ ÖZETLERİ TAKVİM VE BÜTÇE ÖZETİ 10 PLANIN GELİŞİMİ 10 BELGEYE BAKIŞ 10 KAYNAKLAR 11 TANIMLAR VE KISALTMALAR 12 TANIMLAR 12 KISALTMALAR 12 PROJE ORGANİZASYONU 13 PROJE ÖRGÜTLENMESİ VE İLGİLİ TARAFLAR ARAYÜZLER 13 ROL VE SORUMLULUKLAR 13 PROJE EKİBİ 13 KRİTİK BAĞIMLILIKLAR 14

9

13

5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.3 5.3.1 5.3.2 5.3.3 5.3.4 5.3.5 5.4 6 6.1 6.2 6.3 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 8 9

YÖNETSEL SÜREÇ PLANLARI 15 BAŞLANGIÇ PLANI 15 KESTİRİM PLANI 15 ÇALIŞAN PLANI 15 ÇALIŞANLARIN EĞİTİM PLANI 15 KAYNAK TEDARİK PLANI 15 SATIN ALMA PLANI 16 İŞ PLANI 17 UYARLAMA 17 İŞ / TAKVİM / KAYNAK TANIMLAMA 17 BÜTÇE ATAMA 18 KONTROL PLANLARI 19 İSTERLER KONTROL PLANI 19 TAKVİM VE BÜTÇE KONTROL VE RAPORLAMA PLANI 19 KALİTE KONTROL PLANI 19 ÖLÇME VE ANALİZKONTROL PLANI 20 DÜZELTİCİ FAALİYET KRİTERLERİ 20 KAPANIŞ PLANI 20 TEKNİK SÜREÇ PLANLARI 21 YAZILIM GELİŞTİRME PLANI / SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ YÖNETİM PLANI ALTYAPI PLANI 21 ÜRÜN KABUL PLANI 21 DESTEK SÜREÇ PLANLARI 22 KALİTE GÜVENCE PLANI 22 KONFİGÜRASYON YÖNETİM PLANI 22 ÖLÇÜM PLANI 22 DOĞRULAMA VE GEÇERLEME PLANI 22 RİSK YÖNETİM PLANI 22 KARAR ANALİZİ VE ÇÖZÜMLEME PLANI 22 SÜREÇ İYİLEŞTİRME PLANI 23 DİĞER PLANLAR 24 EKLER 25

21

Referanslar
CMMI for Development Version 1.2 IEEE STD 1058-1998 Software Project Management Plans IEEE STD 1490-2003 A Guide to the Project Management Body of Knowledge IEEE STD 1220-1998 Application and Management of the Systems Engineering Process IEEE STD 1059-1993 Software Verification and Validation Plans IEEE STD 730-2002 Software Quality Assurance Plans IEEE STD 828-1998 Software Configuration Management Plans IEEE STD 1540-2001 Software Life Cycle Processes-Risk Management IEEE STD 1219-1998 Software Maintenance IEEE STD 1061-1998 Software Quality Metrics Methodology IEEE STD 1045-1992 Software Productivity Metrics

TEŞEKKÜRLER

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->