You are on page 1of 2
UNIDADE 6 Lingua AV Nome e apelides: Curso: Le este poema e, despois, contesta as preguntas. 11 Esa boca que abre de repente, eses dentes tan duros ¢ afiados, eses ollos que miran fixamente, ese rabo que vai de lado a lado. 5 Esas poutas con unllas afiadas, esa panza que incha lentamente, esa dura expresién da sia mirada, ese corpo nadando na corrente. E eu na barca non deixo de miralo, 40 pois ainda que pareza moi tranquilo, & mellor que non trate de enfadalo, porque estou a falar... do crocodilo! ‘Ana M.* Fernandez, Tres voltas ao planeta, Everest Que partes do corpo se mencionan neste poema? De que animal se fala? Onde se encontra este animal? Copia algiin verso que xustifique a tia resposta. a) Cantos versos ten 0 poema en total? E cantas estrofas? b) Todas as estrofas teiien o mesmo ntimero de versos? Cantos? c) Repara na tiltima estrofa. Que palabras riman? A rima é asonante ou consonante? UNIDADE 6 Lingua AV 5) A que partes do corpo deste animal cres que poden referirse as seguintes metaforas?: — Os coitelos da stia boca: — Aguill6ns nas poutas: — Bate na auga co seu ltego: 6) Repara nas palabras tranquilo (verso 10) ¢ trate (verso 11): a) Divideas en lexema e morfemas. b) Que indican os morfemas? 7) Das seguintes palabras, rodea as que tefien o mesmo lexema que afiados (verso 2) ¢ risca as que non 0 tefian: afiador confianza afiadoira afianzar afiadura 8) Escribe as contracciéns que hai no poema, asi como as preposicions ¢ os artigos que as forman: 9) Nas contracciéns anteriores, substinie 0 artigo determinado polo indeterminado que cumpra ¢ escribe o resultado, > > i G@ Cantos puntos hai no poema? Para que serven?