d=SmOit

"
p[qmoå?y;y"
≈Ig,ex;y nm"
aq;d* a;≈mv,Rnm( )
svR/m;RqtR ÊvD svRvde ivd;' vr"
p;rg" sVvRiv¥;n;' d=o n;m p[j;pit" 1
¨Tp·ˇ" p[lyíwv iSqit" s'h;r Ev c
a;Tm; c;Tmin itœºt a;Tm; b[˜<yviSqt" 2
b[˜c;rI gOhSqí v;np[Sqo yitStq;
EteW;Ntu iht;q;Ry d=" x;S]mkLpyt( 3
j;tm;]" ixxuSt;v¥;vd∑* sm; vy"
sih g.Rsmo Deyo Vy·ˇ_m;]p[d≤xRt" 4
.+y;.+ye tq; peye v;Cy;v;Cye tq;nOte
tiSmn( k;le n doWoåiSt s y;v•opnIyte 5
¨pnItSy doWoåiSt i£ym;,wivRgihRt"w
ap[;¢Vyvh;roås* y;vt( Wo@xv;iWRk" 6
SvIkroit yd; ved' cre√dπ v[t;in c
b[˜c;rI .veˇ;vdUıv± | ò;to .veÌh» I 7
i√…v/o b[˜c;rI tu SmOt" x;S]e mnIiW…."
¨pk⁄v;R,kSTv;¥o i√tIyo nwiœk" SmOt" 8
yo gOh;≈mm;Sq;y b[˜c;rI .vet( pun"
n yitnR vnSqí sVv;‹≈mivv≤∆Rt" 9
an;≈mI n itœºˇu idnmekmip i√j"
a;≈me, ivn; itœn( p[;y…íˇIyte ih s" 10
jpe home tq; d;ne Sv;?y;ye c rtStu y"
n;s* tTflm;“oit k⁄v;R,oåPy;≈m;∞‰ut"
45

[Dak·ha Sm¨iti]

SmOit

]y;,;m;nuloMy' ih p[;itloMy' n iv¥te 11
p[;itloMyen yo y;it n tSm;t( p;p’ˇm"
me%l;…jnd<@ºn b[˜c;rI tu l+yte 12
gOhSqo devyD;¥wn%
R loª; vn;…≈t"
i]d<@ºn yitíwv l=,;in pOqKpOqk™ 13
ySywtLl=,' n;iSt p[;y…íˇI nc;≈mI
¨ˇ_ kmR £monoˇ_o n k;lo muin…." SmOt"
i√j;n;Ntu iht;q;Ry d=Stu Svymb[vIt( 14
îit d;=e /mRx;S]e p[qmoå?y;y"
aq i√tIyoå?y;y"
p[;t®Tq;y kˇRVy' yid≠√jen idne idne
tTsv| s'pv[ +y;…m i√j;n;mupk;rkm( 1
¨dy;Stmy' y;v• ivp[" =…,ko.vet(
inTynw…miˇkìmˇuR _" k;Mywí;NywrgihRt"w 2
y" SvkmR p·rTyJy ydNyTk⁄®te i√j"
aD;n;¥id v; moh;Ts ten pitto .vet( 3
idvsSy;¥.;ge tu ’Ty' tSyopidXyte
i√tIye c tOtIye c ctuqRe pçme tq; 4
Wœº c s¢me cwv a∑me c pOqk™ pOqk™
iv.;ge„veWu yTkmR tTp[v+y;MyxeWt" 5
¨W"k;le tu sMp[;¢e x*c' ’Tv; yq;qRvt(
tt" ò;n' p[kv⁄ IRt dNt/;vnpUvk
R m( 6
aTyNtm≤ln" k;yo nviCz{smiNvt"
ßvTyeW idv;r;]* p[;t"ò;n' ivxo/nm( 7
ÆKl¥≤Nt ih p[s¢u Sy î≤N{y;…, ßv≤Nt c
46

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

a©;in smt;' y;≤Nt ¨ˇm;Ny/mw" sh 8
n;n;Svedsm;k°,R" xyn;duiTqt" pum;n(
a•;Tv; n;creTkmR jphom;id ikçn 9
p[;t®Tq;y yo ivp[" p[;tò;yI .vet( sd;
smStjNmj' p;p' i]….vRWVRw yRpohit 10
¨WSyuW…s yTò;n' sN?y;y;muidte rv*
p[;j;pTyen tˇuLy' mh;p;tkn;xnm( 11
p[;t"ò;n' p[xs' ≤Nt Î∑;Î∑kr' ih tt(
svRmhRit pUt;Tm; p[;t"ò;yI jp;idkm( 12
ò;n;dnNtr' t;vdupSpxRnmuCyte
anen tu iv/;nen a;c;Nt" xu…ct; …my;t( 13
p[=;Ly p;d* hSt* c i]" ipvedMbu vI≤=tm(
s'vTO y;©ëœmUlne i√" p[mJO y;ˇtomu%m( 14
s'hTy itsO…." pUvmR ;SymevmupSpOxte (
tt" p;d* sm>yu+y a©;in smupSpOxte ( 15
a©ëœnº p[die xNy; `[;,' pí;dnNtrm(
a©ëœ;n;…mk;>y;ç c=u"≈o]e pun" pun" 16
kinœ;©ëœy; n;….' ˙dyç tlen vw
sVv;‹….Stu ixr" pí;√;Ù c;g[,e s'SpOxte ( 17
sN?y;y;ç p[.;te c m?y;ˆe c tt" pun"
sN?y;' nop;ste yStu b[;˜,o ih ivxeWt" 18
s jIv•ev xU{" Sy;NmOt" ê; cwv j;yte
sN?y;hInoåxu…cinRTymnhR" svRkmRsu 19
ydNyTk⁄®te kmR n tSy flmXnute
sN?y;km;Rvs;ne tu Svy' homo iv/Iyte
Svy' home fl' yˇu tdNyen n j;yte 20
47

[Dak·ha Sm¨iti]

[Dak·ha Sm¨iti]

SmOit

AiTvKpu]o gu®.[;tR ; .;…gneyoåq iv$(pit"
E….rev ¸t' yˇu tıët' Svymev ih 21
devk;Yy| tt" ’Tv; gu®m©lvI=,m(
devk;Yy;‹…, pUVv;‹ º mnu„y;,;ç m?yme 22
iptø,;mpr; º c k;Yy;‹<yet;in yàt"
p*Vv;‹… kNtu yt( kmR yid tTs;ym;cret( 23
n tSy flm;“oit bN?y;S]Imwqnu ' yq;
idvsSy;¥.;ge tu svRmte i√/Iyte 24
i√tIye c tq;.;ge ved;>y;so iv/Iyte
ved;>y;so ih ivp[;,;' prm' tp ¨Cyte 25
b[˜yD" s ivDey" W@©sihtStu s"
vedSvIkr,' pUv| ivc;roå>ysn' jp" 26
ttod;nç ix„ye>yo ved;>y;so ih pç/;
s…mTpu„pk⁄x;dIn;' s k;l" smud;˙t" 27
tOtIye cwv .;ge tu po„yvg;RqsR ;/nm(
ipt; m;t; gu®.;RYy;‹ p[j;dIn;" sm;…≈t;" 28
a>y;gtoåit…qí;Ny" po„yvgR ¨d;˙t"
D;itbRN/ujn" =I,Stq;n;q" sm;…≈t" 29
aNyeåPy/nyuˇ_;í po„yvgR ¨d;˙t"
.r,' po„yvgRSy p[xSt' SvgRs;/nm( 30
nrk˘ pI@ne c;Sy tSm;¥àen t' .ret(
s;vR.*itkm•;¥' kˇRVyNtu ivxeWt"
D;nivŒ" p[d;tVymNyq; nrk˘ v[jte ( 31
s jIvit y Evwko b¸….íopjIVyte
jIvNto mOtk;í;Nye y a;TmM.ryo nr;"
v◊qeR jIVyte k…íTk⁄$Mü b;qeR tq; prw" 32
48

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

a;Tm;qeåR Nyo n xKnoit Svodre,;ip du"≤%t"
dIn;n;qivix∑e>yo d;tVy' .Uit…mCzt; 33
adˇd;n; j;yNte pr.;GyopjIivn"
y∂d;it ivix∑e>yo y∆uhoit idne idne 34
tˇu ivˇmh' mNye xeW' kSy;ip r=it
ctuqRe c tq; .;ge ò;n;q| mOdm;hret( 35
itlpu„pk⁄x;dIin ò;nç;’i]me jle
inTy' nw…miˇk˘ k;My' i]iv/' ò;nmuCyte 36
teW;' m?ye tu y…•Ty' tTpun….R¥te i]/;
ml;phr,' pí;NmN]vˇu jle SmOtm( 37
sN?y;ò;nmu.;>y;ç ò;n.ed;" p[k°itRt;"
m;jRn' jlm?ye tu p[;,;y;mo ytStt" 38
¨pSq;n' tt" pí;Ts;iv}y; jp ¨Cyte
sivt; devt; ySy; su%m…¶≤S]/; iSqt" 39
ivê…m]AiWXzNdo g;y]I s; ivix„yte
pçme c tq;.;ge s'iv.;go yq;hRt" 40
iptOdve mnu„y;,;' k°$;n;çopidXyte
devíw vw mnu„ywí itYyR‚G.íopjIVyte 41
gOhSq" p[Tyh' ySm;ˇSm;∆‰eœ;≈mI gOhI
]y;,;m;≈m;,;Ntu gOhSqo yoin®Cyte 42
tenvw sIdm;nen sIdNtIhetre ]y"
mUlp[;,o .vet( SkNd" Sk;Nd;Cz;%;" spLlv;" 43
mUlne vw ivn∑en svRmte i√nXyit
tSm;TsvRpy[ àen r≤=tVyo gOh;≈mI 44
r;D; c;Nyw≤S]…." pUJyo m;nnIyí svRd;
gOhSqoåip i£y;yuˇ_o n gOh,e gOh;≈mI 45
49

[Dak·ha Sm¨iti]

[Dak·ha Sm¨iti]

SmOit

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

n cwv pu]d;re, SvkmRp·rv≤∆Rt"
aò;Tv; c;Py¸Tv; c;jPTv;ådÊv; c m;nv" 46
dev;dIn;mO,I .UTv; nrk˘ p[itp¥te
Ek Ev ih .u¤åπ •mproå•en .uJyte 47
n .uJyte s Evwko yo.u¤åπ •' ss;≤=,;
iv.;gxIlo yoinTy' =m;yuˇ_ody;pr" 48
devt;it…q.ˇ_í gOhSq" s tu /;…mRk"
dy; l∆; =m; ≈ı; p[D; yog" ’tDt; 49
Ete ySy gu,;" s≤Nt s gOhI mu:y ¨Cyte
s'‚v.;g' tt" ’Tv; gOhSq" xeW.uG.vet( 50
.uKTv; tu su%m;Sq;y td•' p·r,;myet(
îith;spur;,;¥w" Wœç s¢m' nyet( 51
a∑me loky;]; tu bih" sN?y; tt" pun"
homo .ojnkçwv y∞;NyÌ»h’Tykm( 52
’Tv; cwv' tt" pí;t( Sv;?y;y' ik≤çd;hret(
p[doWp…ím* y;m* ved;>y;sen t* nyet( 53
y;m√y' xy;no ih b[˜.Uy;y kLpte
nw…miˇk;in k;My;in inpt≤Nt yq; yq; 54
tq; tqwv k;Yy;‹…, n k;lStu iv/Iyte
aiSm•ev p[yÔu ;no ÁiSm•ev tu lIyte 55
tSm;TsvRpy[ àen kˇRVy' su%…mCzt;
svR] m?ym* y;m* ¸txeW' hiví yt(
.uÔ;ní xy;ní b[;˜,o n;vsIdit 56
îit d;=e /mRx;S]e i√tIyoå?y;y"
50

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

aq tOtIyoå?y;y"
gOhSq;≈mv,Rnm(
su/; nvgOhSqSy xBdy;…m nvwv tu
tqwv nv km;‹…, ivkm;‹i, tq; nv 1
p[Cz•;in nv;Ny;in p[k;Xy;in tq; nv
sfl;in nv;Ny;in in„fl;in nvwv tu 2
adey;in nv;Ny;in vStuj;t;in svRd;
nvk; nv inidR∑; gOhSqo•itk;rk;" 3
su/;vStUin v+y;…m ivix∑e gOhm;gte
mní=um%
uR ' v;c' s*My' d¥;∞tu∑ym( 4
a>yuTq;n…mh;gCz pOCz;l;pip[y;iNvt"
¨p;snmnuvJ[ y; k;y;R<yet;in yàt" 5
ÈW∂;n;in c;Ny;in .U…mr;pStO,;in c
p;dx*c' tq;>y©m;≈y" xynNtq; 6
ik≤ç∞;•' yq;x·ˇ_ n;Sy;nXnn( gOhe vset(
mO∆l' c;…qRne deymet;Nyip sd; gOhe 7
sN?y; ò;n' jpo hom" Sv;?y;yo devt;∞Rnm(
vwêdev' tq;itQymuıt» ç;ip x·ˇ_t" 8
iptOdve mnu„y;,;' dIn;n;qtpiSvn;m(
m;t;iptOgÂ
u ,;ç s'iv.;go yq;hRt" 9
Et;in nv km;R…, ivkm;R…, tq; pun"
anOt' p;rd;YyRç tq;.+ySy .=,m( 10
agMy;gmn;peyp;n' Steyç ih'snm(
a≈*tkm;Rcr,' …m]/mRvih„’tm( 11
nvwt;in ivkm;R…, t;in sv;R…, vjRyte (
a;yuivRˇ' gOhiCz{' mN]mwqnu .eWjm( 12
51

[Dak·ha Sm¨iti]

[Dak·ha Sm¨iti]

SmOit

tpod;n;vm;n* c nv goPy;in yàt"
p[;yoGymO,xu≤ıí d;n;?yyniv£y;" 13
kNy;d;n' vOWoTsgoR rh" p;pmk⁄Tsnm(
p[k;Xy;in nvwt;in gOhSq;≈…m,Stq; 14
m;t;ip]ogurR * …m]e ivnIte copk;·r…,
dIn;n;qivix∑e>yo dˇNtu sfl' .vet( 15
/UˇRe v≤Ndin mNde c k⁄v¥w e iktve x#π
c;$üc;r,c*r>yo dˇ' .vit in„flm( 16
s;m;Ny' y;…ct' Ny;s a;…/d;Rr;í tınm(
£m;y;tç in=ep" svRSvç;Nvye sit 17
a;pTSvip n dey;in nv vStUin svRd;
yo dd;it s mU!;Tm; p[;y…íˇIyte nr" 18
nvnvkveˇ;rmnuœ;npr' nrm(
îh lokÉ pre c ≈I" SvgRSqç n muçit 19
yqwv;Tm; prSt√∂^∑Vy" su%…mCzt;
su%du"%;in tuLy;in yq;Tmin tq; pre 20
su%' v; yid v; du"%' y≤Tk≤çt( i£yte pre
ttStˇu pun" pí;TsvRm;Tmin j;yte 21
n Klexne ivn; {Vy' {VyhIne k⁄t" i£y;
i£y;hIne n /mR" Sy;ımRhIne k⁄t" su%m( 22
su%' v;Hz≤Nt sveR ih t∞ /mRsmu∫vm(
tSm;ımR" sd; k;YyR" svRv,w"R p[yàt" 23
Ny;y;gten {Vye, ktRVy' p;rl*ikkm(
d;nç iv…/n; dey' k;le p;]e gu,;iNvte 24
smi√gu,s;hßm;nNTyç yq;£mm(
d;ne flivxeW" Sy;≤ı's;y;' t;vdev tu 25
52

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

smmb[;˜,e d;n' i√gu,' b[;˜,b[vu e
shßgu,m;c;YyeR TvnNt' vedp;rge 26
iv…/hIne tq; p;]e yo dd;it p[itg[hm(
n kÉvl' ti√nXyeCzπWmPySy nXyit 27
Vysnp[itk;r;y k⁄$Mü b;qRç y;cte
EvmiNv„y d;tVymNyq; n fl' .vet( 28
m;t;iptOivhInNtu s'Sk;ro√hn;id…."
y" Sq;pyit tSyeh pu<ys':y; n iv¥te 30
n tCzπyoå…¶ho]e, n;…¶∑omen l>yte
yCzπy^ " p[;Pyte pus' ; ivp[,e Sq;ipten tu 31
y¥id∑tm' lokÉ y∞;ip d…yt' gOhe
tˇÌu,vte dey' tdev;=y…mCzt; 32
îit d;=e /mRx;S]e tOtIyoå?y;y"
aq ctuqoRå?y;y"
pàImUl' gOh' pus' ;' yid CzNdoånuvitRnI
gOh;≈msm' n;iSt yid .;Yy;‹ vx;nug; 1
ty; /m;Rqk
R ;m;n;' i]vgRflmXnute
p[;k;Mye vˇRm;n; tu òeh;•tu inv;·rt; 2
avXy; s; .veTpí;¥q; Vy;…/®pe≤=t"
anukl
À ; nv;Gdu∑; d=; s;?vI ip[yMvd; 3
a;Tmgu¢; Sv;…m.ˇ_; devt; s; n m;nuWI 4
anukl
À kl]o yStSy SvgR îhwv ih
p[itkÀlkl]Sy nrko n;] s'xy" 5
SvgeåR ip dul.R ' Áºtdnur;g" prSprm(
rˇ_ Eko ivrˇ_oåNyStSm;t( k∑tr' nu ikm( 6
53

[Dak·ha Sm¨iti]

[Dak·ha Sm¨iti]

SmOit

gOhv;s" su%;q;Ry pàImUl' gOhe su%m(
s; pàI y; ivnIt; Sy;≤∞tD; vxviˇRnI 7
du"%; ÁNy; sd; ≤%•; …cˇ.ed" prSprm(
p[itkÀlkl]Sy i√d;rSy ivxeWt" 8
yoiWTsv;R jl*kÉv .UW,;Cz;dn;xnw"
su.TU y;ip ’t; inTy' pu®W' ÁpkWRit 9
jl*k; rˇ_m;dˇe kÉvl' s; tpiSvnI
îtr; tu /n' ivˇ' m;'s' vIy| bl' su%m( 10
sx˚; v;l.;ve tu y*vne ivmu%I .vet(
tO,vNmNyte pí;√éı.;ve Svk˘ pitm( 11
anukl
À ; nv;Gdu∑; d=; s;?vI pitv[t;
E….rev gu,yw ˇRu _; ≈Irev S]I n s'xy" 12
y; ˙∑mns; inTy' Sq;nm;nivc=,;
.ˇu"‹ p[IitkrI inTy' s; .;Yy;‹ hItr; jr; 13
ix„yo .;Yy;‹ ixxu.;[ tR ; pu]o d;s" sm;…≈t"
ySywt;in ivnIt;in tSy lokÉ ih g*rvm( 14
p[qm; /mRpàI c i√tIy; ritv≤ıRnI
Î∑mev fl' t] n;Î∑mupj;yte 15
/mRpàI sm;:y;t; in∂oRW; yid s; .vet(
doWe sit n doW" Sy;dNy; .;Yy;‹ gu,;iNvt; 16
aÎ∑;pitt;' .;Yy;| y*vne y" p·rTyjet(
s jIvn;Nte S]ITvç bN?yTvç sm;“uy;t( 17
d·r{' Vy;…/t' cwv .ˇ;‹r' y;vmNyte
xunI gO/I[ c mkrI j;yte s; pun" pun" 18
mOte .tR·r y; n;rI sm;roheıtë ;xnm(
s; .veˇu xu.;c;r; SvgRlokÉ mhIyte 19
54

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

Vy;lg[;hI yq; Vy;l' bl;duırte ivl;t(
tq; s; pitmuıT» y tenvw sh modte 20
c;<@;lp[Tyv…stp·rv[;jkt;ps;"
teW;' j;t;NypTy;in c;<@;lw" sh v;syet( 21
îit d;=e /mRx;S]e ctuqoRå?y;y"
aq pçmoå?y;y"
¨ˇ_' x*cmx*cç k;Yy| Ty;Jy' mnIiW…."
ivxeW;q| tyo" ik≤ç√+y;…m ihtk;Myy; 1
x*ce yà" sd;k;YyR" x*cmUloi√j" SmOt"
x*c;c;rivhInSy smStin„fl;" i£y;" 2
x*cç i√iv/' p[oˇ_' b;Ám;>yNtrNtq;
mO∆l;>y;' SmOt' b;Á' .;vxu≤ıStq;Ntrm( 3
ax*c;≤ı vr' b;Á' tSm;d;>yNtr' vrm(
¨.;>y;ç xu…cyRStu s xu…cnetR r" xu…c" 4
Ek; ≤l©π gude itßo dx v;mkre tq;
¨.yo" s¢ d;tVy; mOdiStßStu p;dyo" 5
gOhSqx*cm;:y;t' i]„vNyeWu yq;£mm(
i√gu,' i]gu,çwv ctuqSR y ctug,Ru m( 6
aıRps[ iO tm;]Ntu p[qm; mOiˇk; SmOt;
i√tIy; c tOtIy; c tdı| p·rk°itRt; 7
≤l©πåPy] sm;:y;t; i]pvIR pUYyRte yy;
EtCz*c' gOhSq;n;' i√gu,' b[˜c;·r,;m( 8
i]gu,Ntu vnSq;n;' ytIn;ç ctug,Ru m(
d;tVymudkNt;vNmOd.;vo yq; .vet( 9
mOd; jlen xu≤ı" Sy;• Klexo n /nVyy"
55

[Dak·ha Sm¨iti]

[Dak·ha Sm¨iti]

SmOit

ySy x*ceåip xw…qLy' …cˇ' tSy prI≤=tm( 10
aNydev idv; x*c' r;];vNyi√/Iyte
aNyd;pTsu ivp[;,;mNydev Án;pid 11
idvoidtSy x*cSy r;];vı| iv/Iyte
tdıRm;turSy;¸STvr;y;mıRm?vin 12
NyUn;…/k˘ n ktRVy' x*ce xu≤ım.I‚Pst;
p[;y…íˇen yuJyet iviht;it£me ’te 13
îit d;=e /mRx;S]e pçmoå?y;y"
aq Wœoå?y;y"
sUtk˘ tu p[v+y;…m jNmmOTyusmu∫vm(
y;v∆Iv' tOtIyNtu yq;vdnupvU x
R " 1
s¥" x*c' tqwk;ho i√i]cturhStq;
dx;ho √;dx;hí p=o m;sStqwv c 2
mr,;Nt' tq; c;Ny∂xp=Ntu sUtkÉ
¨pNySt£me,vw v+y;MyhmxeWt" 3
g[Nq;q| yo ivj;n;it vedm©¯" smiNvtm(
skLp' srhSyç i£y;v;'í•e sUtk° 4
r;jiTvRGdI≤=t;n;ç b;le dex;Ntre tq;
v[itn;' si],;çwv s¥" x*c' iv/Iyte 5
Ek;hStu sm;:y;to yoå…¶vedsmiNvt"
hIne hIntre cwv i√i]cturhStq; 6
j;itivp[o dx;hen √;dx;hen .U…mp"
vwXy pçdx;hen xU{o m;sen xuı‰it 7
aò;Tv; c;Py¸Tv; c .u¤åπ dTv; c y" pun"
Ev' iv/Sy svRSy sUtk˘ smud;˙tm(
56

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

Vy;…/tSy kdYyRSy A,g[StSy svRd;
i£y;hInSy mU%SR y S]I…jtSy ivxeWt" 8
Vysn;sˇ_…cˇSy pr;/InSy inTyx"
≈ı;Ty;givhInSy .Sm;Nt' sUtk˘ .vet( 9
n sUtk˘ kd;…cTSy;¥;v∆IvNtu sUtkm(
Ev' gu,ivxeW,e sUtk˘ smud;˙tm( 10
sUtkÉ mOtkÉ cwv tq; c mOtsUtkÉ
EtTs'htx*c;n;' mOtx*cen xuı‰it 11
d;n' p[itg[ho hom" Sv;?y;yí invtRte
dx;h;ˇu pr' x*c' ivp[oåhRit c /mRivt( 12
d;nç iv…/n; dey' axu.;ˇ;rk˘ ih tt(
mOtk;Nte mOto yStu sUtk;Nte c sUtkm( 13
EtTs'htx*c;n;' pUv;Rx*cen xuı‰it
¨.y] dx;h;in k⁄lSy;•' n .uJyte 14
ctuqåRe hin ktRVymiSq sçyn' i√jw"
tt" sçyn;dUıv± mR ©SpxoR iv/Iyte 15
v,;Rn;m;nuloMyen S]I,;meko yd; pit"
dxW$(}yhmek;h" p[sve sUtk˘ .vet( 16
yDk;le ivv;he c dex.©π tqwv c
Ùym;ne tq;¶* c n;x*c' mOtsUtkÉ 17
SvSqk;le iTvd' svRmx*c' p·rk°itRtm(
a;pÌtSy svRSy sUtkÉ n tu sUtkm( 18
îit d;=e /mRx;S]e Wœoå?y;y"
aq s¢moå?y;y"
loko vxI’to yen yen c;Tm; vxI’t"
57

[Dak·ha Sm¨iti]

[Dak·ha Sm¨iti]

SmOit

îiN{y;qoR …jto yen t' yog' p[bv[ IMyhm( 1
p[;,;y;mStq; ?y;n' p[Ty;h;rStu /;r,;
tkúívw sm;…/í W@©o yog ¨Cyte 2
n;r<ysevn;¥ogo n;nekg[Nq…cNtn;t(
v[tyw DwStpo….í n yog" kSy…c∫vet( 3
n c pQy;xn;¥ogo n n;s;g[inrI=,;t(
n c x;S];it·rˇ_Én x*cen s .veTKv…ct( 4
n m*nmN]k⁄hkìrnek"ì su’twStq;
loky;];ivyuˇ_Sy yogo .vit kSy…ct( 5
a….yog;ˇq;>y;s;ˇiSm•ev tu iníy;t(
pun" puní invedR ;¥og" …sı‰it n;Nyq; 6
a;Tm…cNt;ivnoden x*c£°@nkÉn c
sVvR.tU smTven yog" …s?yit n;Nyq; 7
yí;Tminrto inTym;Tm£°@Stqwv c
a;Tminϒ sttm;TmNyev Sv.;vt" 8
rtíwv Svy' tu∑" sNtu∑o n;Nym;ns"
a;TmNyev sut¢O oås* yogStSy p[…sı‰it 9
su¢oåip yogyuˇ_" Sy;∆;g[∞;ip ivxeWt"
ÈÎKce∑" SmOt" ≈eœo g·rœo b[˜v;idn;m( 10
y a;TmVyitrek,É i√tIy' nwv pXyit
b[˜I.Uy s Ev' ih d=p= ¨d;˙t" 11
ivWy;sˇ_…cˇo ih yitmoR=' n ivNdit
yàen ivWy;s·ˇ_' tSm;¥ogI ivvjRyte ( 12
ivWye≤N{ys'yog" kÉ…c¥og' vd≤Nt ih
a/moR /mRÂpe, gOhItStwrpi<@tw" 13
mnsí;Tmníwv s'yogç tq;pre
58

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

¨ˇ_;n;m…/k; Áºte kÉvl' yogv≤çt;" 14
vOiˇhIn' mn" ’Tv; =e]D' prm;Tmin
Ek°’Ty ivmuCyet yogoåy' mu:y ¨Cyte 15
kW;ymohiv=epl∆;x˚;idcets"
Vy;p;r;Stu sm;:y;t;St;n( …jTv; vxm;nyet( 16
k⁄$Mü vw" pç….g[;MR yw" WœSt] mhˇr"
dev;surmnu„ywStu s jet'u nwv xKyte 17
vlen prr;∑^;…, gO n( xUrStu noCyte
…jto yen≤e N{yg[;m" s xUr" kQyte bu/"w 18
bihmR%
u ;in sVv;‹…, ’Tv; c;….mu%;in vw
svRçvw ≤e N{yg[;m' mní;Tmin yojyet( 19
svR.;vivinmuˇR _" =e]D' b[˜…, Nyset(
Etı‰;nç yogí xeW;" SyugNR[ qivStr;" 20
TyKTv; ivWy.og;'í mno inílt;' gtm(
a;Tmx·ˇ_SvÂpe, sm;…/" p·rk°iˇRt" 21
ctu,;| s…•kWe,R pd' yˇdx;êtm(
√yoStu s…•kWe,R x;êt' /[vu m=ym( 22
y•;iSt sVvRlokSy tdStIit iv®ı‰te
kQym;n' tq;NySy ˙dye n;vitœte 23
Svs'v¥e ' ih td(b˜[ k⁄m;rImwqnu ' yq;
ayogI nwv j;n;it j;toN/o ih yq; `$m( 24
inTy;>ysnxIlSy susv' ¥e ' ih t∫vet(
tTsU+mTv;dindeXR y' pr' b[˜ sn;tnm( 25
bu/STv;.r,' .;v' mns;locn' yq;
mNyte S]I c mU%íR tdev b¸mNyte 26
sÊvoTk$;" sur;í;ip ivWye, vxI’t;"
59

[Dak·ha Sm¨iti]

[Dak·ha Sm¨iti]

SmOit

p[m;id…." =u{sTvwm;RnWu rw ] k; kq; 27
tSm;Êyˇ_kW;ye, kˇRVy' d<@/;r,m(
îtrStu n xKnoit ivWywr…..Uyte 28
n iSqr' =,mPyekmudk˘ ih yqo…mR…."
v;t;ht' tq; …cˇ' tSm;ˇSy n ivêset( 29
i]d<@Vypdexne jIv≤Nt bhvo nr;"
yo ih b[˜ n j;n;it n i]d<@;hR Ev s" 30
b[˜cYy| sd; r=ed∑/; mwqnu ' pOqk™
Smr,' k°ˇRn' kÉ≤l" p[=e ,' guÁ.;W,m( 31
s˚Lpoå?yvs;yí i£y;in„piˇrev c
EtNmwqnu m∑;©÷ p[vd≤Nt mnIiW," 32
n ?y;tVy' n vˇ_Vy' kˇRVy' kd;cn
Etw" svw"R susMp•o yit.Rvit netr" 33
p;·rv[Jy' gOhITv; c yo /meR n;vitœte
êpden;˚…yTv; t' r;j; xI`[' p[v;syet( 34
Eko ….=uyqR oˇ_Stu √* cwv …mqun' SmOtm(
]yo g[;mStq; :y;t Ëı±vNR tu ngr;yte 35
ngr' ih n kˇRVy' g[;mo v; …mqun' tq;
EtT]y' p[kV⁄ v;‹," Sv/m;R∞‰vte yit" 36
r;jv;ˇ;‹id teW;Ntu ….=;v;ˇ;‹ prSprm(
òehpwxNU ym;TsYy| s…•kW;Rds'xym( 37
l;.pUj;in…mˇ' ih Vy;:y;n' ix„ys'gh[ "
Ete c;Nye c bhv" p[pç;" k⁄tpiSvn;m( 38
?y;n' x*c' tq; ….=; inTymek;NtxIlt;
….=oíTv;·r km;R…, pçmo nopp¥te 39
tpojpw" ’xI.Uto Vy;…/toåvsq;vh"
60

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

d=SmOit"

vOıo g[hgOhItí yí;Nyo ivkle≤N{y" 40
nI®jí yuv; cwv ….=un;Rvsq;vh"
s dUWyit tTSq;n' bu/;n( pI@ytIit c 41
nI®jí yuv; cwv b[˜cYy;‹i√nXyit
b[˜cYy;‹i√n∑Stu k⁄lçwv tu n;xyet( 42
vs•;vsqe ….=umqRw nu ' yid sevte
tSy;vsqn;qSy mUl;Nyip in’Ntit 43
a;≈me tu yityRSy muÙˇRmip iv≈met(
ikNtSy;Nyen /me,R ’t’Tyoå….j;yte 44
s…mt' yÌ»hSqen p;pm;mr,;≤Ntkm(
s indRhit tTsVvRmk
e r;]oiWto yit" 45
yog;≈mp·r≈;Nt' yStu .ojyte yitm(
in≤%l' .o…jt' ten ]wloKy' scr;crm( 46
yiSmn( dexe vse¥ogI ?y;nyogivc=,"
soåip dexo .veTpUt" ik˘pnu StSy v;N/v;" 47
√wtçwv tq;√wt' √wt;√wt' tqwv c
n √wt' n;ip c;√wt…mTyetTprm;…qRkm( 48
n;h' nwv;NysMbN/o b[˜.;ven .;ivt"
ÈÎx;y;mvSq;y;mv;Py' prm' pdm( 49
√wtp=;" sm;:y;t; yeå√wte tu VyviSqt;"
a√witn;' p[v+y;…m yq; /mR" suin…ít" 50
t];TmVyitrek,É i√tIy' yid pXyit
tt" x;S];<y/IyNte ≈UyNte g[Nqsçy;" 51
d=x;S]' yq; p[oˇ_mxeW;≈mmuˇmm(
a/IyNte tu ye ivp[;Ste y;NTymrlokt;m( 52
îdNtu y" p#π∫KTy; Í,uy;d/moåipv;
61

[Dak·ha Sm¨iti]

[Dak·ha Sm¨iti]

SmOit

s pu]p*]pxum;n( k°iˇRç smv;“uy;t( 53
≈;v…yTv; iTvd' x;S]' ≈;ık;leåip v; i√j"
a=y' .vit ≈;ı' iptO>yíopj;yte 54
îit d;=e /mRx;S]e s¢moå?y;y"
sm;¢; cey' d=SmOit"

Reference:
Sm¨ti Sandarbha, Vol. I, (Delhi: Nag, 1981) p. 569.
62

MAHARISHI UNIVERSITY OF MANAGEMENT
VEDIC LITERATURE COLLECTION

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful