You are on page 1of 2

Biology Test

Total Marks 35
Section A
1 Tahir Basheer
2 Allah Nawaz
3 M Asif
4 Aftab hussain
5 Attar Khan
6 m Sana Ullah
7 M Lateef Ullah
8 M Uzair
9 M Shoaib
10 Arab Ameer
11 Usama lateef
12 M Faraz Khan
13 M Hasnain Raza Khan
14 Muzamil Shah
15 Jawad Hussain Shah
16 Esar Ahmad Shah
17 Shahid Lateef
18 Wasim Akbar
19 Haris Khan
20

9th

Pass marks 12
Section B
25 Ameer Hamza
25 Ali raza Khan
15 Asad Jamal
12 M Temoor
18 Majid Khan
27 M Gulraiz Khan
27 Shair Jahan
13 Waqar Khan
13 Waqas Khan
12 Fasi ullah Khan
31 M Yasir
24 Muzamil Hussain
17 Sadam Hussain
24
9
25
30
29
31

25
18
17
23
7
12
1
12
zero
23
30
30
25

Section C Shafiq ur Rehman Abu Bakar Rehmat Ullah M Bilal Khan M Asad iqbal Farhan M Zeeshan Khan Asad Abbass Badi ur rehman Aqib Junaid Mehbob Hussain Ghulam Sagheer Ejaz Khan M Junaid Aamir Nawaz Aftab Ahmad Khan Hasan Shah Izhar Hussain M Waqas 27 22 22 23 31 25 6 6 18 6 6 1 18 30 30 30 26 9 13 .