UDK 23/28 Va203

~I

NIHIL OBSTAT

Sac. Jonas Cikana, S.T.L Censor ad hoc deputatus

IMPRIMATUR

Rimantas Norvila

Episcopus Vilkaviskensis Marijampole, 2008 12 15, Nr. 407

Sv. Judas Tadas.

XVII a. freskos fragmentas is Opera del Duomo muziejaus Florencijoje.

ISBN 9986-894-78-6

© Sudare kun. Tadeus Vallian

ZODIS SKAITYTOJUI

Gyvenime nestinga skaudziu problernu, kuriu saknys dazniausiai gludi nuoderneje. Zmones kencia del valstybiu vadovu tarpusavyje nesuderinamu arnbiciju. Atsiranda nelygybe tarp prabangiai gyvenanciu ir paskutine vilti prarandanciu, skurstanciu bedarbiu, Vieni griebiasi nesaziningo verslo, rizikuodami savo ir artimuju likimu, kiti gi ritasi bedugnen, susipainioje alkoholizmo, narkomanijos pinklese, is kuriu kyla ivairios blogybes: vagystes, seimu skyrybos, daugybe beglobiu vaiku, psichines traumos, ligos ...

Siq problernu akivaizdoje zmogi; kartais apima neviltis: jis neranda iseities, netenka jegu grumtis su gyvenimo audromis. Tada daugeja savizudybiu, vienisos motinos palieka savo vaikus, aug a tarpusavio neapykanta, pavydas, kersto troskimas ...

Atsidures sudetingoje situacijoje, ne vienas problerna banda spresti tik savo jegomis, nes nezino, kad malda padeda surasti geriausia iseiti.

Tuo tarpu tokioje padetyje ypac reikalingas zmogaus dvasinis atgimimas, dvasios jegu ir tikrosios vilties susigrazinimas. Isgelbeti H gali Dievas per visuotine savo Baznycia,

Zmogui, netekusiam atramos gyvenime, pavyzdys yra sventieji. [ie artimi vargstantiems, nes taip pat grumesi su savo netobulumais, sic pasaulio vargais ir pagundomis. Sventieji yra ne tik pavyzdys, bet ir

pagalba, nes savo malda uztaria mus Dievui.

Sis leidinelis pristato viena ypatinga sventaj]

apastala [uda Tada, gyvenusi pirmaisiais krikscio- ~,

nybes metais. [is gerbiamas kaip nelaiminguju, bet kokia vilti praradusiuju uztarejas, kaip padejejas sprendziant beviltiskus reikalus. Sv. Judo Tado uztarimas padeda sugrazinti, sustiprinti zmogaus tikejima bei atgaivinti dvasia, Sis sventasis pagelbsti gyvenime pasimetusiam zmogui surasti tikraji kelia, vedanti i laiminga Amzinybe.

Yra zinomas visai nesenos praeities atvejis, kai nepaliaujama nuosirdi malda i sv. Iuda Tada suteike stiprybe motinai istverti ziauriose salygose ir leido issipildyti dideliam troskimui, kad jos sunus, gimes Sibiro tremtyje, uzaug~s taptu kunigu. Sunus buvo pakrikstytas Tado vardu. Ir tik veliau paaiskejo, kad jis gime sventojo Judo Tado diena.

Kvieciu visus pasitiketi ir melsti uztarimo sio ypatingo sventojo, kuris vis ada veiksmingai gelbsti pakliuvusius i beviltiskas situacijas. Prasau skaitytojus papasakoti apie sv. [uda Tada savo seimos nariams, draugams ir pazjstamiems, patarti [sigyti si mazyt] leidineli ir paskatinti kreiptis i sventaji sprendziant savo ir kitu problemas. Tebunie sv. Judas Tadas tikras dvasinis kiekvieno draugas ir palydovas per sic pasaulio labirintus i laiminga Amzinybe,

Kun. Tadeus Vallian

4================

==============================5

SV. JUDO TADO GYVENIMAS (pagallegendq)

Tai sukele jq zyniq pykti. Sv, Judas Tadas apie 70 - tuosius metus po Kristaus buvo nuzudytas.

[o palaikai (relikvijos) VII ar VIII amziuje buvo nugabenti ! Roma ir patalpinti sv. Petro bazilikoje, kur iki siol sulaukia dideles pagarbos.

Kadangi sventasis yra daug keliaves skelbdamas Evangelija, tcdel ikonografijoje dazniausiai vaizduojamas su keleivio lazda rankoje (su lazda dar ir tcdel, kad, kaip sako legenda, ja buves uzrnustas), taip pat su Isganytojo atvaizdu ant krutines, kuriuo isgyde karaliu Abgara nuo raupsq. Kiti atributai - kirvis, alebarda, kampainis ir kryzius su ilgu kotu, reiskia, kad jis mire del Kristaus kankinio mirtimi.

Sv. Iuda Tada kartu su apastalu sv. Simonu Baznycia mini spalio 28 d. (plg, Lk6, 15-16; Apd 1,13).

1548 m. rugsejo 22 d. popiezius Paulius III suteike visuotinius atlaidus visiems, ta diena lankantiems jo kapa,

~I

Mazai zinorne apie sv. Judo Tado gyvenima, nors tai buvo nepaprasta asmenybe.

Sv. Judas Tadas buvo apastalas ir Kristaus giminaitis. [o tevas Kleopas buvo sv. Juozapo, Iezaus globejo, brolis. Judo Tado motina vadinosi Marija Kleopiene ir buvo J ezaus motinos giminaite. Taigi, apastalas Judas Tadas is motinos ir is globejo puses buvo [ezaus giminaitis ir, matyt, maldingai bei dievobaimingai isaukletas. Tiketina, kad jis anksti pazino [ezu Kristu ir buvo paveiktas [o iSganingos [takes. Judas Tadas yra vieno is Apastalu laisku autorius, kuri pradeda prisistatydamas kaip "J ezaus Kristaus tarnas ir Iokubo brolis", Tai vienas trumpiausiu laisku - H sudaro vienas skyrius. [arne apastalas sv. Judas Tadas ispejo apie krikscioniskojo tikejimo priesus, ragino budeti ir kovoti uz Kristaus sventiesiems patiketa tikejima (plg, Iud 1, 3-4).

Po Sventosios Dvasios atsiuntimo per Sekmines apastalas sv. Judas Tadas skelbe Evangelija. Pagal tradicija, jis apastalavo daugiausia Palestinoje ir kaimyniniuose krastuose,

Jis pasizymejo isskirtiniu apastalisku uolumu ir uzsidegimu del Kristaus ir sielu isganymo, Visur, kur jis pasirodydavo, daug pagoniu priimdavo kriksta.

GELBETOJAS

IS BEVILTISKOS PADETIES

Sv. Judo Tado kultas buvo ir tebera gyvas daugelyje pasaulio krastu, kuriuose yra baznyciu ir koplyciu, tituluotu sv. Judo Tado vardu. Pavyzdziui, musu kaimyneje Lenkijoje yra apie 20 sventoviu, skirtu jo gar-

6==============================

7

bei. Ne vienoje jlf kabo votai - dedami ar kabinami padekos zenklai uz isklausytas maldas. Sv, Judas Tadas gerbiamas kaip uztarejas sprendziant beviltiskus reikalus. Beveik kiekvieno paveikslelio, isleisto su sio sventojo atvaizdu, antroje puseje yra spausdinama malda i sv. Iuda Tada - gelbetoja, globeja ir uztareja tu, kurie, pateke ! beviltiska padeti, nepajegia rasti budu is jos issivaduoti.

Nuolatine rnalda i sv. Iuda Tada yra tikrai labai reiksminga, Remiantis vienu is privaciu apreiskimu, pavyzdziui, sv. Brigitai pasircdes Kristus apreiske, kad sv. Judas Tadas yra galingas padejejas visiems, kurie yra pateke ! beviltiska gyvenimo situacija. Tai rodo, kad maldos ! s! sventaj] yra malonios Dievui, todd sv. Judo Tado uztarimas yra toks veiksmingas.

Linkime, kad siame leidinelyje pateikiamos maldos didintu pasitikejima sventuoju, padetu kiekvienam nusivylusiam ir pasimetusiam su sv. Judo Tado uztarimu ir pagalba issivaduoti is beviltiskos padeties, isvengti nelaimiu bei nesekmiu. Nuolatinis pamaldumas ! sv. [uda Tada testiprina tikejima Dievu, ismoko tinkamai melstis, padeda suprasti, kad dvasines vertybes Dievui labiausiai patinka.

MALDOS I SV. IUD1\. TAD4 MALDA ATSIDURUS BEVILTISKOJE PADETYJE

Sv. Iudai Tadai, Iezaus Kristaus giminaiti, garbingas apastale ir kankiny, garsus stebuklais ir dorybemis, patikimas ir uztariantis visus, kurie platina tavo garbe ir pasitiki tavimi. Tu esi didis globejas ir gelbetojas is beviltiskos padeties, Todel kreipiuosi ! tave ir is sirdies gelmiu prasau: ateik man! pagalba beviltiskoje padetyje, padek savo galingu uztarimul Iuk tu gavai is Dievo privilegija padeti savo pagalba tiems, kurie jau yra beveik viskuo nusivyle. Pazvelk i mane! Mano gyvenimas sunkus kaip kryziaus nesimas. Mano kelias nuklotas erskeciais, 0 mana dienos yra nodesio dienos ir mana sirdis kupina sielvarto. Siela kankina niurios mintys: jq aperne neramumas, silpnadvasiskumas ir nepasitikejimas. Nebematau Dievo Apvaizdos, ir tikejimas mana sirdy ima svyruoti. Nepalik manes sioje liudnoje padetyje. Paskubek man padetil Per visa savo gyvenirna as busiu tau dekingas ir gerbsiu tave, kaip ypatinga savo globeja. Dekosiu Dievui uz Io malones ir sieksiu, kad vis labiau butu gerbiamas tavo atminimas. Amen.

8===================================

=================9

~I

MALDA PRASANT DIEVO PALAIMOS

SEIMOS MALDA

Garbingasis sv. [udai Tadai, tu zemeje turejai dvi ypatingas privilegijas: buvai apastalas ir Viespaties giminaitis. Dabar Danguje tu dziaugiesi begaline garbe, kaip atpildu uz savo vargus ir kankinyste.

Isprasyk mums is visu gerybiu Davejo reikalingu maloniu, kad butu mums vaisingi tau Dievo apreiksti pamokymai, kuriuos perdavei savo laiske: siekti tobulumo, pagristo tikejimu, melstis i Sventaja Dvasia, issilaikyti Dievo meileje, visais tinkamais budais padeti pagalbos reikalingiems (pIg. J ud 20- 23).

Taip tu isaukstini garbe ir didybe To, kuris gali mus apsaugoti nuo nuoderniu ir nesuteptus nusivesti i musu laukianti amzinaj] dziaugsma. Amen.

Garbingasis sv. Judai Tadai, galingasis uztarejau prie Dievo sosto, pazvelk gailestingai i mus, savo ypatingus globotinius. Su dideliu pasitikejimu tau patikime visus musu seimos reikalus. Ismelsk mums tai, ko reikia zemiSkame gyvenime, palaimink musu darbus ir pastangas del kasdienes duonos, kad mes linksmiau ir laisviau galetume atsiduoti Dievo tarnystei. Savo uztarimu nukreipk nuo musu visas blogybes, ligas ir pelnytas bausmes. Ismelsk mums pagalbos visuose musu reikaluose ir varguose. Mes visiskai pasitikime tavimi, kuris beviltiskais atvejais taip daznai suteikei pagalba ir isklausei. Amen.

10==================================

==================================11

~I

LIGONIO MALDA

MALDA PRASANT LAIMINGOS MIRTIES

Gailestingasis sv. Judai Tadai, tu svenciausiojo [ezaus Vardo galia savo rankomis daugeliui ligoniu suteikei prasyta iSgijimq, tad ateik ir man ligoje padeti, Istiesk ant manes savo stebuklinga ranka, kad as vel atgauciau sveikata ir Dievui dar uoliau tarnauciau,

As pasizadu, sv. Iudai Tadai, tavo gerumo niekada nepamirsti ir liudyti, koks tu esi galingas ir greitas uztarejas prie Dievo sosto musu varguose. Amen.

Garbingasis Viespaties apastale, sv. [udai Tadai, tu tiek daug gali pas Dieva! Del to tau patikiu visa savo gyvenima, 0 ypac savo mirti. Man nereikes mirties bijoti, jei tu jos valanda padesi ir manes neapleisi. As gyvenime nuosirdziai tave gerbsiu, tik prasau, ateik man i pagalba mirties valandal Neleisk man iseiti is sic pasaulio be verto Sakramentu priemimo. Apsaugok mane ta karcia valanda nuo piktojo prieso antpuoliu ir paveik, kad malone ir meile su Iezumi susivienijes, Svc. Mergeles Marijos akivaizdoje ramiai numirciau. Amen.

Teve musu ... ; Sveika, Marija ... ; Garbe Dievui ....

12=================================

=================================13

DEVYNDIENIS J SV. JUDi} TADi} (kaip atlikti devyndieni)

Turint intencija - prasyrna (jas galima tureti ir kelias), devynias dienas is eiles meldziamasi su dideliu pasitikejimu prasant sventojo uztarirno.

IS pradziu kalbama devyndienio izangos malda, paskui sv. Judo Tado litanija, po jos - pabaigos malda. Tada meldziarnasi Teve musu ... , Sveika, Marija ... , Garbe Dievui .... Pabaigoje patariama prideti maldas sv. Judo Tado garbei: Maldq atsidurus beviltiskoie padetyje arba Ligonio malde bei kita atitinkama maida.

fZANGOS MALDA

o slovingasis apastale sv. [udai Tadai, tikrasis J ezaus ir Marijos giminaiti, garbinu Dieva ir dekoju Jam uz visas malones ir privilegijas, suteiktas tau.

Ismelsk man pagalba nelaimese, sielvartuose, kanciose, patarima visais man sunkiais gyvenimo klausimais, materna ir greita paramq, jei busiu beviltiskoje padetyje.

o sv. [udai Tadai, nuolankiai maldauju tave, paziurek i mane su uzuojauta, ateik man, gal ir nevertam, i pagalba, Savo galinga malda uztark mane reikaluose, del kuriu su didziu pasitikejimu siandien kreipiuosi i tave, kad as galeciau su atnaujintu tikejimu garb inti Dieva, myleti Ii ir tuo nusipelnyti laiminga arnzinybe. Amen.

14==================================

=================================15

sv JUDO TADO LITANIJA (asmeniniam kalbejimui)

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Kristau, isgirsk mus. Kristau, isklausyk mus, Teve, Dangaus Dieve, pasigailek musul

Sunau, pasaulio Atpirkejau, Dieve, pasigailek musul Sventoji Dvasia, Dieve, pasigailek musul

Sventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailek musul Sventoji Marija,

Sventoji Dievo Gimdytoja, Sventoji rnergeliu Mergele, Visu sventuju Karaliene, Sventasis Iudai Tadai,

Artimasis Iezaus, Marijos ir Iuozapo giminaiti, Garbingasis apastale, Tvirtasis apastale, Slovingasis apastale, Tikrasis [ezaus sekejau, Svento neturto myletojau, Nuolankumo paveiksle,

Nusizeminimo pavyzdy,

Kantrumo paveiksle,

Dieviskosios meiles liepsna,

Sventumo zvaigzde,

Dievo rnaloniu inde,

Tikejimo liudytojau,

16===============================

Didysis stebukladari, Pragaro baime, Baznycios sule, Nuliudusiuju guodejau, Nusidejeliu priebega, Kencianciuju prieglauda, Vargstanciuju gelbetojau, Galingasis uztarejau,

Ypatingasis globejau beviltiskoje padetyje, Malonusis visu tave gerbianciuju padejejau ir sarge,

J ezau Kristau, pasigailek musul

DeI sv. Judo Tado nuopelnu Tave meldziame, isklausykmus!

DeI jo nusizerninimo ir kantrybes Tave meldziame, isklausyk musl

DeI jo pamokslu ir mokymo Tave meldziame, isklausyk mus!

DeI jo stebuklu Tave rneldziame, iSklausykmus! DeI jo garbingos kankinio mirties Tave meldziame, isklausyk musl

Dievo Avineli, kuris naikini pasaulio nuodernes, atleisk mums, Viespatie!

Dievo Avineli, kuris naikini pasaulio nucdemes, iSklausyk mus, Viespatiel

Dievo Avineli, kuris naikini pasaulio nuodernes,

pasigailek musul

~

N<

===================================17

MELSKIMES

Tavo garbingoje zmogysteje, Marijoje, angeluose ir sventuosiuose, slovinu Tave ir dekoju uz visas malones bei privilegijas, kurias tu suteikei savo isrinktajam sventajam apastalui ir giminaiciui [udui Tadui. Prasau Tave del jo nuopelnu ir uztarimo suteikti malone ir pagalba visuose mana varguose, 0 ypac mirties valanda, mane stiprinti ir saugoti nuo piktojo prieso puolimu, Amen.

Visagali, gailestingasis Dieve ir Atpirkejau, nuolankiai meldziame Tavo Didybe, kad mes, nuosirdziai pagerbdami Tavo isrinktaji apastala ir giminaiti sv. Iuda Tada, jo zymiais nuopelnais ir galingu uztarimu gautume Tavo dieviskosios palaimos malone. Prasorne per Kristu, musu Viespati, Amen.

PABAIGOS MALDA

Sv Iudai Tadai, apastale ir Iezaus bei Marijos giminaiti, sveikinu tave. Del tavo meiles dieviskajai Sirdziai nuolankiai tave prasau: gailestingai pazvelk t mane! Nepaniekink mana skurdzios maldos, neapvilk mana pasitikejimol Dievas tau dave malone ateiti zrnonems t pagalba beviltiskais atvejais. Tad padek man, kad galeciau deramai pagerbti tavo gailestingurna. Per visa gyvenima busiu tau dekingas ir nuosirdziai gerbsiu tave, kol galesiu tau padekoti Danguje. Amen.

Teve miisu ... ; Sveika, Marija ... ; Garbe Dievui ....

sv MISIOS SV. JUDO TADO GARBEI

PADEKOS MALDA

Patariama sunkiais atvejais uzsakyti sv. Misias sv. Judo Tado garbei bei jose dalyvaujant sukalbeti tokia malda:

"Amzinasis Teve, visagali Dieve! Meiliai pazvelk i sias atnasas, kurias as Tavo garbei maldingai aukoju, pagerbdamas sventojo Judo Tado atminima. Tai trokstu atlikti su tokia meile ir su tokiu nusizerninimu ir pamaldumu, bei sirdies atsidavimu, kaip Tau aukojosi Tavo mylimasis Sunus [ezus Kristus. Sias sv. Misias skiriu didesnei Tavo garbei. Dekoju Tau uz visas sv. Judo Tado uztarimu gautasias malones, uz jo garbe Danguje ir uz pagalba visuose mana reikaluose.Amen."

Viespatie Iezau Kristau, vienybeje su Svenciausiosios Trejybes neapsakoma slove, kuria ji apreiskia

SV. JUDAI TADAI, PADEK IR MUMS, KAIP JAU ESI PADEJ1~S DAUGELIUI KITl}!

18==================================

==================================19

Literatiira

1. APASTALl) ISTORIJOS. SVENTIEJI SIMONAS IR JUDAS. Bernardinai.lt., 2005.

2. CATOHOLIC BIBLICAL ENCYCLOPEDIA, by John Steinmuller, STD Wagner, Inc. 1955.

3. DIDYSIS RAMYBES SALTINIS (rnaldaknyge), paruose spaudai prelatas P. M. Juras, Tevu Pranciskonu spaustuve, 680 Brooklyn 21, N. Y.,1961.

4. LIETUVH) ENCIKLOPEDIJA, devintas tomas, Lietuviu enciklopedijos leidykla, 1956 (isleista Amerikoje).

5. NAUJASIS TESTAMENTAS, LVK.Katalikl) pasaulio leidiniai. Vilnius, 2006

6. NOWENNA Do Swietego Judy Tadeusza, Ks. Iozef Pachucki T. J. Wydanie szoste, MARIA VINCIT, Wroclaw, 2006.

7. SWIECI NA KAZDY DZIEN, Ks.Winenty Zaleski SDB, Wydawnictwo salezjanskie, Warszawa, 1989.

8. SVENTVIV GYVENIMAI, Kun. K. A. Matulaitis, PH., D., MIC., isleido Marijonu vienuolija Amerikoje, spausdinta .Draugo" spaustuveje, 1949.

9. SVENTVJV GYVENIMAI, (Lietuvos kataliku kalendorius), Kun. Alfonsas Bulota, Laimutis Benys. Kaunas, 1994.

10. SVENTIEJI GLOBEJAI IR IV SIMBOLIAI, Fernando ir Gioia Lanzi, Alma litera, Vilnius, 2005

11. VILTI PRARADUSIVIV GLOBEJO sv JUDO TADO GYVENIMAS, Kun. W A. Marchant, o. P., .Draugas" Pub. Co. 2334 S. OAKLEY Ave, Chicago, Illinois, 1993.

Spausdino UAB "Spaudos praktika" Chemijos g. 29, LT-51333 Kaunas

Tiraias 3000 egz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful