P. 1
Adventisti

Adventisti

|Views: 669|Likes:
Published by Mirta Didara
Djelo mlade autorice, proizaslo iz istrazivanja koje ce vas pribliziti zivotu i vjerovanjima adventista, krscana za koje 'svi' znaju ali ih vrlo malo uistinu poznaje.
Djelo mlade autorice, proizaslo iz istrazivanja koje ce vas pribliziti zivotu i vjerovanjima adventista, krscana za koje 'svi' znaju ali ih vrlo malo uistinu poznaje.

More info:

Published by: Mirta Didara on Jun 21, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/02/2012

pdf

text

original

Sections

Adventisti imaju vlastite πkole u kojima se trude djecu
i mladeæ pripremiti da æive krπÊanskim æivotom. Vjeruju
da se mladi trebaju razvijati svestrane i skladno — tjelesno,
duπevno, socijalno i duhovno. Za duhovno uzdizanje vjer-
nika i svakodnevno prouËavanje Crkva ima biblijske pou-
ke za predπkolsku, πkolsku djecu, srednjoπkolce i odrasle.
Redovito se odræava vjeronauk za sve razrede osnovne i
srednje πkole. Vjeronauk se priznaje uËenicima i uvodi se
u πkolski imenik i godiπnje svjedodæbe.

AdventistiËki odgojni sustav sastoji se od:

4522 osnovne πkole,

5533 πkole koje djeluju u okvirima mjesnih crkava,

1011 srednjih, viπih πkola i koledæa,

81 sveuËiliπte,

18102 profesora i nastavnog osoblja.

11

SEVENTH-DAY ADVENTIST YEARBOOK, 1995. str. 4.

23

U Republici Hrvatskoj trenutaËno djeluje:

Teoloπki fakultet KrπÊanske adventistiËke crkve,

srednja πkola gimnazijskog smjera,

srednja πkola medicinskog smjera.12

Prva teoloπka πkola KrπÊanske adventistiËke crkve os-
novana je kod nas 1931. godine u Zagrebu.

Srednja medicinska πkola i gimnazija smjeπtene su
danas u Maruπevcu kraj Varaædina. Ta πkola je pomogla
adventistiËkoj mladeæi da saËuvaju svoju vjeru i da se
osposobe i postanu korisni Ëlanovi druπtva. AdventistiËki
teoloπki fakultet, u suradnji s Teoloπkim fakultetima u Fran-
cuskoj, NjemaËkoj, Engleskoj ili Americi omoguÊuju stu-
dentima da uz obrazovanje postignu i najviπa akademska
zvanja iz teologije.13

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->