®

EMACO S33
Προαναµεµιγµένο, µη συρρικνούµενο, ρεοπλαστικό κονίαµα για πακτώσεις µηχανηµάτων
Περιγραφή
Το EMACO®S33 είναι ένα ειδικό παρασκεύασµα για
την παραγωγή ρεοπλαστικού κονιάµατος που δεν
συρρικνούται ούτε στην πλαστική ούτε στην
σκληρυµένη κατάσταση. Το EMACO®S33 συνιστάται
για πάκτωση µηχανηµάτων µε µεγάλο πάχος
(>100mm) ανάµεσα στην πλάκα έδρασης και στα
θεµέλια, ειδικά σε θερµά κλίµατα.
Σε σύγκριση µε το EMACO®S55 έχει µεγαλύτερη
µέγιστη διάµετρο των αδρανών (9,5 mm αντί των 2,5
mm) και εποµένως η περιεκτικότητα σε τσιµέντο είναι
χαµηλότερη όπως χαµηλότερη είναι η θερµότητα
ενυδάτωσης. Το EMACO® S33 δεν περιέχει µεταλλικά
αδρανή και χλωριούχα άλατα.
Συσκευασία και αποθήκευση
Το EMACO® S33 συσκευάζεται σε σάκκους των 30kg
ανθεκτικούς στην υγρασία. Αποθηκεύστε σε
προστατευόµενο και ξηρό χώρο. Μην χρησιµοποιείτε
το προϊόν αν ο σάκκος είναι κατεστραµµένος .
Προετοιµασία του κονιάµατος
Για την σωστή ανάµιξη του κονιάµατος EMACO® S33
συνιστάται η ακόλουθη διαδικασία :
• Ελέγξατε οτι η διαθέσιµη ποσότητα του
EMACO® S33 είναι επαρκής για την πάκτωση
των µηχανηµάτων λαµβάνοντας υπόψη οτι
απαιτούνται 2200 kg του EMACO® S33 για να
ληφθεί 1m3 κονιάµατος
• Σιγουρευτείτε οτι όλος ο αναγκαίος
εξοπλισµός για την παρασκευή του
κονιάµατος(αναµικτήρας, καροτσάκι,
κουβάδες, µυστριά, κ.λ.π.) είναι σε προσιτό
µέρος .
• Ελέγξατε οτι έχουν γίνει οι προκαταρκτικές
εργασίες που αφορούν την προετοιµασία της

θεµελίωσης από σκυρόδεµα, των
µηχανηµάτων και των καλουπιών,
ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται στην
παράγραφο «Οδηγίες για πάκτωση ακριβείας
µηχανηµάτων».
Ανοίξτε τους σάκκους του EMACO®S33 που
απαιτούνται λίγο πριν αρχίσει η ανάµιξη.
Βάλτε στον αναµικτήρα την ελάχιστη
ποσότητα νερού ανάµιξης όπως δίνεται στον
Πίνακα 1. Ξεκινήστε τον αναµικτήρα και
προσθέστε το EMACO®S33 γρήγορα και µε
συνεχή ροή.
Αναµίξτε για 3-4 λεπτά µετά την προσθήκη
µέχρις ότου το
όλου του EMACO®S33
κονίαµα γίνει οµοιογενές και δεν περιέχει
σβώλους.
Προσθέστε νερό αν είναι αναγκαίο
(ακολουθώντας τον Πίνακα 1) µέχρις ότου
επιτευχθεί η απαιτούµενη συνεκτικότητα και
αναµίξτε ξανά για 2-3 λεπτά. Η ποσότητα του
νερού µπορεί να διαφέρει ελαφρά σε σχέση
µε αυτό που δίνεται στον Πίνακα 1, ανάλογα
µε την θερµοκρασία του περιβάλλοντος και
την σχετική υγρασία.Σε θερµά και ξηρά
κλίµατα µπορεί να απαιτηθούν ελαφρά
µεγαλύτερες ποσότητες νερού και το αντίθετο
συµβαίνει σε ψυχρά και υγρά κλίµατα.

Επίδραση της θερµοκρασίας
Το EMACO®S33 µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα
όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος στην διάρκεια
της διαδικασίας της εφαρµογής είναι µεταξύ +5 °C και
+50°C. Όµως όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος
είναι πολύ χαµηλή (+5 ως +10°C), οι αντοχές
αναπτύσσονται µε αργότερο ρυθµό. Όταν απαιτείται
γρήγορα υψηλή αντοχή, συνιστώνται οι ακόλουθες
προφυλάξεις:
α) αποθηκεύστε τους σάκκους του EMACO® S33 σε
περιβάλλον προστατευόµενο από το κρύο.

(δείτε το σηµείο 9) Πίνακας 1: Aπαιτήσεις σε νερό για την παραγωγή του κονιάµατος EMACO® S33 Τύπος εργασίας Πάκτωση µηχανηµάτων Πάκτωση στύλων και δοµικών στοιχείων σιδήρων ή από σκυρόδεµα Συνιστώµενη συνεκτικότητα Πολύ ρευστη Κάθιση Νερό ανάµιξης min max 260 10. Στην ίδια πλευρά αφήστε ελεύθερο χώρο 150 mm µεταξύ της πλευράς του καλουπιού όπου εκχύνεται το EMACO® S33 και της πλάκας έδρασης του . Στην πλευρά όπου πρόκειται να εκχυθεί το κονίαµα προβλέψατε ένα ύψος 150 mm ή περισσότερο που θα µπορεί να φτάσει το κονίαµα. Οι αριθµοί παρακάτω αναφέρονται στους αντίστοιχους αριθµούς στο σχήµα.3% 10. Τα καλούπια πρέπει να είναι ανθεκτικά και στεγανά για να αποφευχθεί η αποστράγγιση του νερού από το κονίαµα και αγκυρωµένα και στηριγµένα στέρεα για να αντέξουν την πίεση του κονιάµατος όταν τοποθετείται και ισοπεδώνεται. Αν η θερµοκρασία είναι χαµηλότερη από τους 0°C.7% ρευστή 150 8. Καλούπια 4. 3. Σε υψηλότερες θερµοκρασίες ο χρόνος διατήρησης της ρευστότητας ελλατώνεται σταδιακά. Αν ο χρόνος αυτός δεν είναι αρκετός για την τοποθέτηση του κονιάµατος. Καθαρίστε προσεχτικά τόσο τα βλήτρα. να τροποποιηθούν ή να απορριφθούν από τον µηχανικό. ευθυγραµµίστε και αλφαδιάστε το µηχάνηµα. αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της πάκτωσης. τοποθετήστε ένα λεπτό στρώµα γράσσου πάνω σε αυτές για ευκολότερη αποµάκρυνση. γράσσα και σκόνη.0% 11. Αυτές οι οδηγίες µπορούν να ακολουθηθούν. Τοποθετήστε. γράσσα και σκόνη ή από οτιδήποτε άλλο υλικό που θα µπορούσε να επιδράσει στην ενυδάτωση του τσιµέντου. Στα θερµά κλίµατα πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα µέτρα κατά την φάση της ωρίµανσης: η επιφάνεια πρέπει να διατηρηθεί υγρή ή πρέπει να εφαρµόσετε στην επιφάνεια που είναι εκτεθειµένη στον αέρα την αντιεξατµιστική µεµβράνη MACKURE C µόλις η επιφάνειακή κατεργασία έχει ολοκληρωθεί. εξασφαλίζοντας οτι η τελική θέση τοποθέτησης δεν θα τροποποιηθεί κατά την διάρκεια των ακόλουθων εργασίων.® EMACO S33 β) χρησιµοποιήστε θερµό νερό ανάµιξης (+30°C ώς +50°C) γ) αρχίστε την τοποθέτηση το πρωί.Αν οι σφήνες πρέπει να αποµακρυνθούν (δείτε σηµείο 11). Ελέγξατε οτι οι οπές απεγκλωβισµού του αέρα έχουν γίνει πάνω στην πλάκα εδράσεως. είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασµό και την εκτέλεση των εργασιών που είναι κατάλληλες για την συγκεκριµένη εγκατάσταση. Καθαρίστε τόσο την επιφάνεια όσο και τις οπές των βλήτρων από λάδι. διαβρέξτε µέχρι κορεσµού το σκυρόδεµα της θεµελίωσης µε νερό για 6 τουλάχιστον ώρες προ της έκχυσης του κονιάµατος. γ) προετοιµάστε το κονίαµα κατά την κρύα ώρα της ηµέρας . τον ιδιοκτήτη ή τον εργολάβο αφού αυτοί και όχι εµείς. 2. Αν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή (≥35°C) το µόνο πρόβληµα είναι η απώλεια ρευστότητας . όσο και το κάτω µέρος της πλάκας εδράσεως από το λάδι. το ΕMACO® S33 διατηρείται ρευστό για περισσότερο από µία ώρα. Προετοιµασία της θεµελίωσης και της µηχανής 1. Γενικά σε θερµοκρασίες µεταξύ +15°C και 25°C. Πριν τοποθετήσετε το µηχάνηµα αποµακρύνετε το αποσαθρωµένο σκυρόδεµα και απογυµνώστε τα αδρανή χρησιµοποιώντας ένα καλέµι ή άλλο εργαλείο κατάλληλο για να χαντρώσετε την επιφάνεια θεµελίωσης και να την καταστήσετε τραχειά. Αποµακρύνετε το επιπλέον νερό από τα θεµέλια µε πεπιεσµένο αέρα ή µε χρήση απορροφητικών σφουγγαριών και από τις οπές των βλήτρων µε απορροφητικά σφουγγάρια ή µε σιφώνιο.0% Οδηγίες για πάκτωση ακριβείας µηχανηµάτων Οι ακόλουθες οδηγίες και συστάσεις βασίζονται στην πείρα που έχει προκύψει από την πρακτική εφαρµογή του κονιάµατος EMACO® S33 για την πάκτωση µηχανηµάτων. συνιστώνται οι ακόλουθες προφυλάξεις : α) αποθηκεύστε τους σάκκους του EMACO® S33 σε ψυχρό µέρος β) χρησιµοποιήστε κρύο ή παγωµένο νερό ανάµιξης. επικοινωνήστε µε κάποιον από τους τεχνικούς µας πριν αρχίσετε την τοποθέτηση. Μετά την τοποθέτηση και ευθυγράµµιση της µηχανής. δ) προστατεύστε το ρευστό EMACO®S33 από τον κρύο καιρό καλύπτοντας µε θερµοµονωτικά καλύµµατα.

Παρατηρώντας αν παρουσιάζει κραδασµούς η επιφάνεια του νερού σε ένα δοχείο πάνω στην πλάκα έδρασης του µηχανήµατος. Αν οι εκτεθειµένες ακµές του κονιάµατος πρέπει να διαµορφωθούν διαφορετικά. 11. Στις άλλες πλευρές αφήστε τουλάχιστον 50 mm ανοιχτό χώρο ανάµεσα στο καλούπι και την πλάκα έδρασης και ύψος 50-100 mm που θα µπορεί να φτάσει το κονίαµα. µπορεί να είναι χρήσιµο: α) να αυξήσετε το προαναφερόµενο ύψος των 150mm β) να χρησιµοποιήσετε ελαφρά πιο ρευστό κονίαµα (µε περίπου 5-10% περισσότερο νερό) προκειµένου να λιπανθούν τα θεµέλια του σκυροδέµατος και µετά να συνεχίσετε µε κονίαµα µε την συνηθισµένη ρευστότητα. Στην πραγµατικότητα χρησιµοποιώντας το κονίαµα EMACO® S33 δεν είναι απαραίτητο να αποµακρυνθούν οι σφήνες παρά µόνο αν κάτι τέτοιο συνίσταται από τον κατασκευαστή του µηχανήµατος. Αποφύγετε την έκχυση του κονιάµατος από δύο αντίθετες πλευρές. προκειµένου να µπορούν να αποµακρυνθούν τα καλούπια. Τοποθέτηση του κονιάµατος Μετά την ανάµιξη του EMACO®S33 µε νερό σύµφωνα µε τις οδηγίες της παραγράφου «Προετοιµασία του κονιάµατος» η διαδικασία της τοποθέτησης µπορεί να αρχίσει ως ακολούθως : 6. 7. 10. Για τον σκοπό αυτό µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο η διογκωµένη πολυστερίνη όσο και το ίδιο το κονίαµα EMACO®S33 σε πλαστική συνεκτικότητα αλλά και άλλα κατάλληλα υλικά. Όλες οι εκτεθειµένες στον αέρα επιφάνειες πρέπει να προστατευτούν αµέσως από την εξάτµιση του νερού για 24 ώρες τουλάχιστον. Είναι γεγονός οτι οι κραδασµοί µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την πρόσφυση του κονιάµατος µε την πλάκα έδρασης . αλλά το κακό αποτέλεσµα είναι µόνο αισθητικό. είτε µε υγρά καλλύµατα είτε µε ψεκασµό της αντιεξατµιστικής µεµβράνης MACKURE C (δείτε τις οδηγίες χρήσης στο τεχνικό φύλλο του προϊόντος). Αυτό µπορεί να επιτευχθεί είτε διαβρέχοντας µε νερό. . 12. Στην πραγµατικότητα το γεγονός αυτό δεν προκαλεί τις συνέπειες της συρρίκνωσης (αποκόλληση του κονιάµατος κάτω από την πλάκα έδρασης). επιφανειακές µικρορηγµατώσεις. εφόσον έχουν γρασσαριστεί όπως περιγράφεται στο σηµείο2. µετά τη πήξη του κονιάµατος και την έναρξη της σκλήρυνσης. ελέγχετε αν οι κραδασµοί από τα µηχανήµατα που λειτουργούν κοντά δεν µεταδίδονται στην θεµελίωση του µηχανήµατος που πρόκειται να πακτωθεί. Χρησιµοποιήστε ένα κατάλληλο κλειδί για να σφίξετε τα παξιµάδια οµοιόµορφα και στην συνιστωµένη τάση. Συνήθως πρέπει να εκχυθεί από την µία µόνο πλευρά για να αποφευχθεί η παγίδευση αέρα. Στεγανοποιήστε τα καλούπια για να αποφύγετε διαρροές και µείωση του ύψους πτώσης του κονιάµατος. Οι προσωρινές σφήνες στήριξης µπορούν να αποµακρυνθούν µετά από 2 µέρες. µετακινώντας εύκαµπτα χαλύβδινα καλώδια µπρός και πίσω κάτω από την πλάκα έδρασης του µηχανήµατος Επεξεργασία «φινιρίσµατος» της πακτώσεως 9. βοηθώντας το. 5. Το κονίαµα θα εκχυθεί µε συνεχή ροή. αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε χρήση ενός µυστριού ή ενος σφυριού. Σιγουρευτείτε οτι το κονίαµα γεµίζει πλήρως τον χώρο ανάµεσα στην πλάκα έδρασης και την θεµελίωση. 8. Αν δεν ακολουθηθεί η αγωγή ωρίµανσης. Ο παγιδευµένος αέρας πρέπει να αποµακρυνθεί µε χρήση οπών διαφυγής αέρα που έχουν προηγουµένως ανοιχθεί στην πλάκα έδρασης (δείτε το σηµείο 2).® EMACO S33 µηχανήµατος. Εάν η ροή του κονιάµατος εµποδίζεται από διάφορα εµπόδια η παρουσία οπών διαφυγής αέρα είναι πολύ σηµαντική. οι άλλες µηχανές πρέπει να σταµατήσουν την λειτουργία τους τουλάχιστον µέχρις ότου πήξει το κονίαµα και έχει αρχίσει η σκλήρυνση (τουλάχιστον µετά 10-12 ώρες σε θερµοκρασία 20°C). Αν αυτό συµβαίνει. µπορεί να παρατηρηθούν στις εκτεθειµένες επιφάνειες. Αφού το µηχάνηµα µπεί σε λειτουργία είναι καλή πρακτική συντήρησης να ελέγχετε οτι οι βίδες και οι κοχλίες είναι σφιγµένοι. ειδικά αν ο καιρός είναι θερµός και ξηρός. Όταν πρόκειται να πληρωθούν µε κονιάµατα εκτεταµένες πλάκες εδράσεως και προκειµένου να διευκολύνετε την ροή του κονιάµατος. Μην δονείτε το κονίαµα κάτω από την πλάκα έδρασης.

µε νερό 11% Η παρούσα έκδοση αντικαθιστά κάθε προηγούµενη: Σεπτέµβριος 2006 BASF Construction Chemicals Hellas S.gr .® EMACO S33 Τυπικές εφαρµογές Το EMACO®S33 είναι σχεδιασµένο για εργασίες πακτώσεως ακριβείας ελαφρών ή βαρέων µηχανηµάτων. 210 3311050 – 54 ● Fax 210 3311061 Θεσσαλονίκη: Ανδριανουπόλεως 8 & Επανωµής 26 ● 551 33 Καλαµαριά Τηλ.ακόµη και αν υπόκεινται σε θερµικές µεταβολές όπως : • στροβίλους αερίου ή ατµού • γεννήτριες • συµπιεστές • µηχανές χαρτοποιίας • τόρνους οριζόντιους και άλλων τύπων • µηχανήµατα άλεσης • πλάνες • πρέσσες • έλαστρα θέρµης ή ψυχρής έλασης • πάγκους τανύσεως • µηχανήµατα ανοίγµατος οπών • µηχανές πετρελαίου • γερανοί • αντλίες • εξοπλισµοί διακίνησης υλικών • σπαστήρες • µηχανήµατα κοπής µαρµάρων • Εικ.1: Ενδεικτικός µέσος όρος µηχανικών αντοχών του EMACO® S33.basf-cc. 22620 22471 ● Fax 22620 28573 www.A. 2310 417101 / 417106 ● Fax 2310 417115 Εργοστάσιο Θήβας: Τηλ. Αθήνα: Οµήρου 8 & Πανεπιστηµίου ● 105 64 Αθήνα Τηλ.