You are on page 1of 1

LENDA: Informatike I I TEMA:

Modifikimi i qelizes

Vend! i zhvillimit: Laborator


Objektivat: Ne fund te ores se mesimit nxenesi te jete / ofte:
1. Te identifikoje komandat qe sherbejne per editimin e nje qelize.
2. Te ndertoje tabele me tekst dhe shifra dhe te editoje te dhenat e saj.
3. Te modifikoje tabelen duke zbatuar konceptet e reja, replace, find etj Mjetet e
nevojshme: Kompjuter, ProgramiMicrosoft Excel 2007, Projektor. Fjale kyc:
Search, Find, Replace.

Bashkebisedim / 0 minuta
Mesuesi shfaq me ndihmen e projektorit dy tabela nje me te dhena, tjetren te paplotesuar te punuara
nga nxenesit.
Mesuesi u kekon nxenesve te listojne komandat me te perdorshme, per te bere nje ndryshim te
materialit te tabeles se punuar prejt tij:
a. Cut
b. Copy
c. Paste
Ne kete faze te ores se mesimit rikujtohen njohurite e marra me pare. Nxenesi
duhet t'i kryeje vete veprimet ne faqen e punes.

Veprimtari e udhehequr nga mesuesi


Paraqitet me ndihmen e projektorit nje tabele me tekst.
• Mesuesi kerkon nga nxenesit te vecojne ate element te tekstit qe dallon nga te tjeret. Duhet te
evidentohet perdorimi i "w" si mjet zevendesimi per germen "e" te gjuhes shqipe.
Mesuesi shpjegon fillimisht se cfare mund te realizojme permes seksionit Editing. Dy komandat
me te rendesishme per kete mesim jane: Find dhe Replace.
• Mesuesi demostron perdorimin e tyre.
I jepet nxenesit detyre qe te krijoje nje tabele me tekst dhe te beje zevendesimin e"w".
• Gjithashtu i kerkohet qe me ndihmen e komandes Find, te gjeje nje te dhene ne faqen e punes.

Detyre shtepie:
Te krijohet nje tabele dhe te modifikohet me ndihmen e komandave te reja. Te
pershkruhen ne fletore hapat e ndjekura per realizimin e modifikimeve.

Modele mesimi ■ 19