telehandler Training Document/ TELESKOBİK YÜK ELLEÇLEME MAKİNESİ

TELESKOP K YÜK ELLEÇLEME MAK NELER TELEHANDLERS

OPERATÖR E T M K TABI TRAINING HANDBOOK FOR OPERATOR

TELESKOP K YÜK ELLEÇLEME MAK NES ; BUM S STEM LE HEM B R V NC N ÖZELL KLER N , KONSTRÜKS YON VE ATAÇMAN KULLANIMI LE DE B R FORKL FT N ÖZELL KLER N B R ARADA TA IMAKTADIR. ANCAK B R V NÇ G B DÖNER KULES , B R FORKL FT G B DE ASANSÖR S STEM BULUNMAMAKTADIR. DI ALANLARDAK YÜKLER N YÜKSEK ST F BÖLGELER NE ELLEÇLENMES NDE B R V NC N VE FORKL FT N YAPAB LECE B RÇOK ÖZELL E SAH PT R. TARIM ATAÇMANLARI VE ÇEKME GÜCÜ LE B R TARIM MAK NES OLARAK DA KULLANIMI YAYGINDIR.

TELESKOP K YÜK ELLEÇLEME MAK NES N OLU TURAN ANA ELEMANLAR

TELESKOP K BUM

ÇATAL ATAÇMANI

OPERATÖR KAB N ANA ASE

ÖN AKS

OPERATÖR KAB N BUM KALDIRMA S L ND RLER ARKA AKS ARKA A IRLIK

D ZEL MOTOR KAB N

MESNET AYAKLARI

AÇILMI TELESKOP K BUM

OPERATÖR KAB N

OPERATÖR KAB N

KONTROL VE KUMANDA KOLLARI

GÖSTERGE TABLOSU

EMN YETL KALDIRMA GÖSTERGES

TELESKOP K YÜK ELLEÇLEME MAK NES N KULLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER

1. Teleskopik yük elleçleme makinesinin alt n n göz kontrolü yap lmal d r.Bu kontrolde lastik bas nçlar n n durumu ile ya , su ve yak t kaçaklar n n durumu gözlemlenmelidir. 2. Makinenin dizel motorunun ya ,yak t ve su seviyeleri kontrol edilmelidir.Kay kasnak gerginlikleri gözlemlenmelidir. 3. anzuman ya seviyesinin kontrolü makinenin yürüyü pozisyonunda yap lmal d r.

TELESKOP K YÜK ELLEÇLEME MAK NES N ÇALI TIRDIKTAN SONRA ANCAK KULLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER

OPERATÖR KOLTU U

1.Operatör a rl k ayar kolu 2.Operatör oturma seviyesi ayar kolu 3.Koltuk kayd rma kolu

GÜVENL B R SÜRÜ Ç N EMN YET KEMER N Z MUTLAKA BA LI OLSUN

OPERATÖR KAB N AC L ÇIKI LARI

TELESKOP K YÜK ELLEÇLEME MAK NES N KULLANIRKEN D KKAT ED LMES GEREKEN KURALLAR

YÜK ELLEÇLEME

Yük - palet aynaya de mi bir durumda ve makinenin kald rma emniyetli kald rma kapasitesinin alt nda ve yükün a rl k merkezi aynadan itibaren 500 mm .de olacakt r.

Yükün a rl k merkezinden emin de ilseniz kald rmadan önce mutlaka yükün üzerindeki uyar lar okuyunuz.

Yükün elleçlenmesine ba lamadan önce çatallar n yük paletinin bo luklar na girecek ekilde konumlayarak makineyi yüke do ru yürütmeye ba lay n z.

Çatallar, yükün paletine konumlanarak yakla rken yükün A rll k merkezine göre ortalanmas da çok önemlidir.

Yüke; palet bo lu unu merkezleyerek ve aynaya tam temas n sa layarak girdikten sonra bum arac l ile yükün yerle temas kald rmak sureti ile kesilir.

Yükün istif noktas na ta nmas s ras nda kaymamas ve dolay s ile a rl k merkezinin gezmemesi için ekilde görülen 2 nolu operasyonla çatallar toplayarak ve yerden bir kar (30 cm)yükseklikte tutarak emniyetli yürüme lemine geçilebilir.

LAST KLER ÜZER NDE YÜKSEKTEN PALETL B R YÜKÜN ELLEÇLENMES
stiften al nacak yükün palet bo lu una pozisyonlanacak ekilde istife do ru makine yürütülür.

Paletin alt na veya üstüne sürtünmeden yani palet bo lu una palet çatallar n aynas na de inceye kadar makine yürütülür.

Yükün, ekildeki 2 nolu operasyonunda görüldü ü gibi kald r larak alttaki paletten temas n n yeterince kesilmesi gerekmektedir.

Yükün, ekildeki 1,2,3 nolu operasyon s ras ile istiften tamamen emniyetli bir ekilde ayr lmas sa lan r.Yani bum biraz kald r l r,teleskop içeri çekilir ve bum öne yat r l r.

Yükün güvenli bir ekilde istif noktas na ta nmas için teleskop tamamen içeri çekilir ve bum a a ya indirilerek istiften uzakla mak çin geri yürüme yap l r. Yük yerden bir kar yükseklikte ve çatallar operatör taraf na yat r lm bir ekilde güvenli yürünebilir.

PALETL YÜKÜN ST FLENMES
Güvenli yürüyü pozisyonunda yükün istiflenece i yerdeki istif noktas na pozisyon alarak gelinir.

Bum kald r larak ve teleskop aç larak yava yava yürüyerek istiflenecek yüksekli e kadar yüklü palet kald r l r. Burada dikkat edilmesi gereken ey yükün hala operatör taraf na yat k olarak güvenlikte olmas n n sa lanmas d r.

stifleme noktas nda yeterli yüksekli e ç kart lan yük s ras ile bum yat rma,teleskop geri çekme ,bu hareketleri birlikte yapma operasyonlar ile istifte bulunan ayn boyutlardaki di er bir yük paletinin tam üzerine merkezleyerek koyulur.

DEVR LMEYE KAR I KORUYUCU C HAZ:
Makine ,sürekli olarak kald r lan yük ile bum un e im ve Uzunlu unu kar la t rarak sinyal veren devrilmeye kar koruyucu bir sistemle donat lm t r.Bu cihaz makinenin çal ma limitleri a ld nda devreye girerek bumun hareketlerini durdurur.Bum ba lang ç pozisyonunda iken makine çal t r ld nda cihaz ye il kla bu durumu bildirir. Cihaz; makinenin çal mas s ras nda operasyon limitlerini ( %0-% 100 ) led klar n yakla m s ras na göre de i ik renklerde yakarak operatöre tehlikeli çal ma konumlar n sürekli göstermekte ve uyarmaktad r.Sar ledler yand nda akustik bir sesle operatörü uyar r.K rm z ledlerde ise bu ses h zlan r ve makinenin bum hareketleri otomatik olarak durur.

DEVR LMEYE KAR I KORUYUCU C HAZIN ÇALI MASININ GEÇ C OLARAK DURDURULMASI !!!!!

MAK NEN N GER YÜRÜYÜ ÜNDE SESL UYARI C HAZI VARDIR.BUNU H ÇB R EK LDE PTAL ETMEY N Z

D KKAT : TÜM YÜKLEME BO ALTMA YAN YÜK ELLEÇLEME OPERASYONLARI SIRASINDA MAK NEN Z N TÜM EMN YET S STEMLER N N ÇALI TI INDAN EM N OLUNUZ.

Makina yüklü durumda iken ve makine alarmlar çalarken hiçbir ekilde makinenin çatallar n öne yat rmay n z ,teleskobu d ar açmay n z veya bir yüke girmeye çal may n z.Aksi takdirde makineyi devirebilirsiniz.

Yük paletini herhangi bir konumda kald rd n zda özellikle yüksekte makinenizin alarmlar çal yorsa yukar daki ekilde görülen 1 teleskobu içeri çekiniz ,2 e er gerekliyse bumu biraz kald r n z ,yükü indiriniz. Bu operasyonlar s ras nda güvenli çal ma konumuna geçece inizden dolay alarmlar susacakt r. E er susmuyorsa makineyi devirebilirsiniz.

Makinenizin güvenli çal mas s ras nda her eyden önce a a daki ko ullar n kontrol edilip sa lanmas gerekmektedir. 1. Makinenin Lastik tekerlek bas nçlar n n durumu , 2. Çal ma zemininin durumu ,yumu ak ,bozuk ,kaygan vs. , 3. Elleçlenecek yükün a rl k merkezinin veya boyutlar n n yükün elleçlenmesine uygun olup olmad n n incelenmesi, 4. Çal ma alan nda rüzgar ve f rt na gibi hava ko ular n n olu olmad .

Makinenin çal mas s ras nda yer düzeyine dikli i çok önemlidir.

Yüksüz olarak öne do ru e imli alanlarda öne yada arkaya do ru yürüme yap labilir.

Yüklü olarak öne do ru e imli alanlarda geri yürüme yap lmal d r.

Teleskopik yük elleçleme makinelerinin üzerinde mutlaka o makinenin yük kald rma ve uzatma mesafelerine göre emniyetli kald rma yüklerini gösteren diyagramlar bulunmaktad r.Tüm operatörler makineleri kullanmadan önce bu diyagramlar dolay s ile makinenin teknik özelliklerini iyi bilmek zorundad rlar.

YAKIT DOLUM B LG S

BUM KULLANIM B LG LER

YÜKÜN ELLEÇLENMES

DEVR LME ENGELLEY C C HAZIN KONTROLÜ

A IRLI I B L NMEYEN B R YÜKÜN KALDIRILMASI

ATAÇMANLAR

ÇATAL T PLER

AYNA KULLANIMI VE T PLER

KEPÇE ATAÇMANI

ENDÜSTR YEL KAVRAMA ATAÇMANI

TEM ZL K ATAÇMANI

SÜPÜRGE ATAÇMANI

KÜREME VE DELME ATAÇMANLARI

BUM ATAÇMANI

ÜN VEVERSAL ÇABUK ATAÇMAN BA LAMA APARATI

TARIM EK PMANLARI

TELESKOP K YÜK ELLEÇLEME MAK NES KAZALARI

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful