****************** **********************

JAI SAI RAM
****************************** **********************************

Mangalacharan Om Om Om

Om Sri Ganeshaye Namaha Om Sri Saraswatiye Namaha Om Sri Gurubhyo Namaha Om Sri Veda Purushaye Namaha Om Sri Ishta Devatabhyo Namaha Om Sri Kula Devatabhayo Namaha Om Sri Lakshmi Narayana Bhyam Namaha Om Sri Uma Maheshwaraye Bhyam Namaha Om Sri Mata Pitra Bhyam Namaha

Shuklaambara Dharam Vishnum Sashi Varnam Chatur Bhujam Prasanna Vadanam Dhyayate Sarva Vigno Pashantaye Vinayakam Guru Bhanu Brahma Vishnu Maheshwaram Saraswati Prana Mayado Sarva Karya Siddhaye Mangalam Guru Devaye Mangalam Jnana Dayine Manglam Parthi Vasaye Manglam Sathya Saine

Om Sri Bhagawan Sathya Sai Babaya Namaha Om Sri Ganeshaye Namaha Om Sri Maha Saraswatiye Namaha Om Bhur Bhuva Swaha Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dheemahi Dhio Yo Nah Prachodayat (3x)

Om Sri Sai Sadhu Vardhanaya Namaha. Om Sri Sai Sathya Dharma Parayanaya Namaha. We surrender to Sai Who was famous in His previous body as the resident of Shirdi. Om Sri Sai Sarveshaya Namaha. We surrender to Sai Who was born in the village of Parthi. We surrender to Sai Who is totally detached from all things. Om Sri Sai Satpurushaya Namaha. We surrender to Sai Who is the indwelling Spirit. Om Sri Sai Sathya Gunatmane Namaha. We surrender to Sai Who embodies supreme Virtue. Om Sri Sai Maheshwara Swarupaya Namaha. We surrender to Sai Who was born into the spiritual family of the Sage Bharadwaja. We surrender to Sai Who is solely devoted to teaching Truth and Righteousness. We surrender to Sai Who is the Divine Mother and Father of us all. We surrender to Sai Who is resident in the region of Parthi. We surrender to Sai Who fosters and promotes Goodness in the world. Om Sri Sai Parthi Kshetra Nivasine Namaha. Om Sri Sai Jodi Adipalli Somapaya Namaha. 9. 18. 5. Om Sri Sai Yashakaya Shirdi Vasine Namaha. 22. Om Sri Sai Bharadwaja Rishi Gothraya Namaha. Om Sri Sai Mahimatmane Namaha. We surrender to Sai Who is the Embodiment of Truth. We surrender to Sai Who is the Giver of boons. 8. We surrender to Sai Who is omnipotent.108 Names of Bhagavan Sri Sathya Sai Baba 1. Om Sri Bhagavan Sathya Sai Babaya Namaha. 19. Om Sri Sai Sathya Swarupaya Namaha. 12. Om Sri Sai Varadaya Namaha. We surrender to Sai Who is the eternal Truth. 20. . 13. 11. Om Sri Sai Sadhu Jana Poshanaya Namaha. 15. 6. 3. We surrender to Sai Who is Omniscient. We surrender to Sai Who is all Majesty and Glory. 7. We surrender to Sai Who guards and guides good people. Om Sri Sai Parthi Gramodhbhavaya Namaha. Om Sri Sai Sarva Antharyamine Namaha. We surrender to Sai Who is dear to all. 4. We surrender to Sai Who appeared as Shiva Shakti to save a devotee's child. 2. 21. 14. Om Sri Sai Sarva Shakti Murthaye Namaha. Om Sri Sai Sarva Sangha Parithyagine Namaha. We surrender to Sai Who is the Embodiment of Lord Maheshwara. Om Sri Sai Sarva Jana Priyaya Namaha. 16. Om Sri Sai Sarvajnaya Namaha. Om Sri Sai Bhaktavatsalaya Namaha. We surrender to Sai Who loves and protects the devotee like a mother. We surrender to Sai Who embodies all forms of God. 17. 10.

Om Sri Sai Apastamba Sutraya Namaha. 45. We surrender to Sai Who is the Resident of Dwarakamayi. Om Sri Sai Sarvabhaya Nivarine Namaha. 37. We surrender to Sai Who is the Guardian of the downtrodden. We surrender to Sai Who is pure Bliss. We surrender to Sai Who is ever engaged in fostering and guarding the world. Om Sri Sai Anandaya Namaha. 34. We surrender to Sai Whose Glory is not different from the Shirdi Avatar. Om Sri Sai Asahaya Sahaya Namaha. Om Sri Sai Shakti Pradaya Namaha. Om Sri Sai Apantaratmane Namaha. 29. 32. 25. We surrender to Sai Who is the essence of incarnating Godhead. Om Sri Sai Murthi Traya Swarupaya Namaha. Om Sri Sai Anatha Nathaya Namaha. Om Sri Sai Artha Trana Parayanaya Namaha. We surrender to Sai. We surrender to Sai Who is Kith and Kin of the whole world. We surrender to Sai Who was born in the lineage of the Sage Apasthamba. Om Sri Sai Avatara Murthaye Namaha. 40. Om Sri Sai Sharanagata Tranaya Namaha. Om Sri Sai Shankaraya Namaha. Om Sri Sai Chitravati Thata Puttaparthi Viharine Namaha. Om Sri Sai Loka Seva Parayanaya Namaha. We surrender to Sai Who bestows vitality and intelligence. Om Sri Sai Abhaya Pradaya Namaha. We surrender to Sai Who is the Incarnation of Shirdi Sai Baba. Om Sri Sai Loka Bandhavaya Namaha. We surrender to Sai Who was born in the Ratnakara dynasty. 41. Om Sri Sai Loka Nathaya Namaha. Om Sri Sai Shirdi Sai Murthaye Namaha. We surrender to Sai Who dissolves all fears. We surrender to Sai Who is Lord Shiva. We surrender to Sai Who lives at Puttaparthi on the banks of the Chithravati. Om Sri Sai Dinajana Poshanaya Namaha. We surrender to Sai Who bestows pure Bliss. 43. and Shiva. 26. We surrender to Sai Who is ever engaged in serving the distressed. . 27. We surrender to Sai Who is the supreme Benefactor of the destitute. 33. We surrender to Sai Who is the Helper of the helpless.23. Om Sri Sai Ratnakara Vamshodbhavaya Namaha. 44. 36. Om Sri Sai Shirdi Sai Abheda Shaktyavataraya Namaha. 35. 28. 42. We surrender to Sai Who saves those Who surrender. We surrender to Sai Who bestows courage. 30. 24. the indwelling Spirit Who carries us across the sea of Samsara. Om Sri Sai Ananda Daya Namaha. 38. Om Sri Sai Dwarakamayi Vasine Namaha. We surrender to Sai Who is the Form of Brahma. Vishnu. 39. 31. We surrender to Sai Who is Lord of all the world.

53. Om Sri Sai Aparupa Shaktine Namaha. Om Sri Sai Sarva Hridvasine Namaha. We surrender to Sai Who grants absolute Liberation. We surrender to Sai Who is utterly compassionate. We surrender to Sai Who bestows the fruits of merit. We surrender to Sai. Om Sri Sai Prematmane Namaha. We surrender to Sai Who is devoid of defects and deficiencies. We surrender to Sai Who destroys anger and desire. 54. Om Sri Sai Apad Bandavaya Namaha. 48. 58. 49. Om Sri Sai Karuna Karaya Namaha. 63. We surrender to Sai Who is the Form of the Unmanifested Godhead. Om Sri Sai Avyakta Rupine Namaha. We surrender to Sai Whose acts are unprecedented. We surrender to Sai Who is loved by all. Om Sri Sai Ananta Nuta Kartrine Namaha. 62. 60. 56. 55. the Creator Who is praised eternally. We surrender to Sai Who is our Friend and Guide through all calamities. Om Sri Sai Kama Krodha Dwamsine Namaha. Om Sri Sai Kalusha Viduraya Namaha. 67. We surrender to Sai Who destroys all suffering. We surrender to Sai Who removes all disease. Om Sri Sai Adi Purushaya Namaha. We surrender to Sai Who wears a golden colored robe. 59. Om Sri Sai Prema Murthaye Namaha. We surrender to Sai Who is the Sustainer and Support of all.46. We surrender to Sai Who is precious to devotees. . 65. Om Sri Sai Adbhuta Charyaya Namaha. Om Sri Sai Sarva Papa Kshaya Karaya Namaha. Om Sri Sai Sarva Roga Nivarine Namaha. 50. Om Sri Sai Bhakta Priyaya Namaha. We surrender to Sai Who is the primordial Being. Om Sri Sai Priyaya Namaha. Om Sri Sai Mukti Pradaya Namaha. We surrender to Sai Who is Love personified. 64. Om Sri Sai Adi Shaktaye Namaha. 52. We surrender to Sai Who is the Embodiment of Love. We surrender to Sai Who has delightful and wonderful powers. Om Sri Sai Prema Pradaya Namaha. 61. 51. We surrender to Sai Who inspires Love in all beings. We surrender to Sai Who is the Destroyer of all wrong doings. 57. 68. We surrender to Sai Who resides in the hearts of all beings. Om Sri Sai Sarva Badha Haraya Namaha. 47. 66. Om Sri Sai Sarva Adharaya Namaha. Om Sri Sai Punya Phala Pradaya Namaha. We surrender to Sai Who is the primeval Energy. Om Sri Sai Kana Kambara Dharine Namaha.

Om Sri Sai Siddhi Rupaya Namaha. 72. Om Sri Sai Purana Purushaya Namaha. Om Sri Sai Sujnana Marga Darshakaya Namaha. 71. We surrender to Sai Whose Will is immediately effective. 90. 88. We surrender to Sai Who teaches us the Celestial Song. 85. Om Sri Sai Bhaktajana Hridaya Viharaya Namaha. 76. Om Sri Sai Siddha Shankalpaya Namaha. . Om Sri Sai Jnana Swarupaya Namaha. Om Sri Sai Sundara Rupaya Namaha. Om Sri Sai Samsara Dukha Kshayakaraya Namaha. 89. We surrender to Sai Who is bound to devotees by their devotion. 84. Om Sri Sai Anna Vastra Daya Namaha. Om Sri Sai Atitaya Namaha. Om Sri Sai Arogya Pradaya Namaha. Om Sri Sai Bhakta Mandaraya Namaha. Om Sri Sai Phala Pradaya Namaha. We surrender to Sai Who fulfills all desires. We surrender to Sai Who sports and plays in the hearts of devotees. 83. 86. 87. Om Sri Sai Sarvabhishta Pradaya Namaha. 82. We surrender to Sai Who grants good health. We surrender to Sai Who reveals the path of attaining right Knowledge. We surrender to Sai Who is the manifestation of supreme Wisdom. We surrender to Sai Who reveals the path of devotion leading to supreme Wisdom. 91. Om Sri Sai Bhakti Jnana Pradipaya Namaha. Om Sri Sai Purushottamaya Namaha. Om Sri Sai Bhaktajana Hridaya Layaya Namaha. We surrender to Sai Who grants the attainment of divine Wisdom. 80. 81. We surrender to Sai Who is beyond the limits of time. Om Sri Sai Bhakti Jnana Pradaya Namaha. Om Sri Sai Kalatitaya Namaha. We surrender to Sai Who is the ever existent One. We surrender to Sai Who is the Embodiment of all accomplishment and perfection. Om Sri Sai Bhakta Paradinaya Namaha. Om Sri Sai Gita Bodhakaya Namaha. Om Sri Sai Punya Purushaya Namaha. 77. Om Sri Sai Jnana Siddhidaya Namaha. 70. We surrender to Sai Who is the Embodiment of divine Beauty. We surrender to Sai Who grants us food and clothing. We surrender to Sai Whose Glory transcends the three worlds. We surrender to Sai Who is the Universal Being. We surrender to Sai Who evokes supreme happiness in devotees. 74. 75. We surrender to Sai Who abates all suffering in this life. 73. We surrender to Sai Who ignites the spark of devotion and spiritual Knowledge.69. 78. We surrender to Sai Who bestows the fruits of our Karma. We surrender to Sai Who is the Embodiment of Purity. 79. We surrender to Sai Who dwells in the hearts of devotees.

103. Om Sri Sai Yogindra Vanditaya Namaha. We surrender to Sai Who grants all accomplishment and success. Om Sri Sai Sadhakanugraha Vata Vriksha Pratishthapakaya Namaha. We surrender to Sai Who is the Cause of all prosperity. We surrender to Sai Who removes physical and mental distress. Om Sri Sai Yogishwaraya Namaha. Om Sri Sai Sakala Samshaya Haraya Namaha. 101. 96. Om Sri Sai Sulabha Prasannaya Namaha. 99. We surrender to Sai Who is the Path and Fruit of all Yoga. 100. We surrender to Sai Who grants the essence of all knowledge. 105. Om Sri Sai Kalyana Gunaya Namaha. 97. Om Sri Sai Karma Dhwamsine Namaha. We surrender to Sai Who planted a sacred banyan tree to benefit spiritual seekers. Om Sri Sai Arthi Haraya Namaha. Om Sri Sai Apan Nivarine Namaha. 93. 104. 102. Om Sri Sai Sadhu Manasa Parishodhakaya Namaha. 106. Om Sri Sai Sarva Mata Sammataya Namaha. We surrender to Sai Who is revered by the masters of Yoga. We surrender to Sai Who is easy to please. 98. Om Sri Sai Sakala Tatva Bodhakaya Namaha. We surrender to the most excellent Divine Lord Sri Sathya Sai Baba. 107. We surrender to Sai Who has excellent and beautiful qualities. Om Sri Sai Sadhu Manasa Shobhitaya Namaha. Om Sri Sai Shanta Murtaye Namaha. We surrender to Sai Who prevents misfortune. Om Sri Sai Sarva Mangalakaraya Namaha. We surrender to Sai Who is the Embodiment of Peace. We surrender to Sai Who shines in the minds of good people. 94. 95. We surrender to Sai Who removes all doubts. Om Sri Sai Sarva Siddhi Pradaya Namaha. 108. Om Sri Sai Sri Bhagavan Sathya Sai Babaya Namaha. ~~~~ * ~~~~ . We surrender to Sai Who purifies the mind of the spiritual aspirant. We surrender to Sai Who accepts all religions.92. We surrender to Sai Who neutralizes karma.

Parama Karuna Nidhe. A Smile On My Lips. Sathya Narayana Bhajore Manasa Sadguru Chananam Adi Rama. Adi Shesha. Sathya Sai Baba. Bhagwan 12. Shambho Shankara 10. Bhagavan Kalimala Bhanjana. Aate Bhi Ram Bolo. Jnana Jyothi. Gathe Chalo. Baba Sai Baba I Sing To You A Light In My Heart. 4. A Temple In My Heart. Aanahi Padega [2Xj Aanahi Padega [2X] Bhaktone Hai Aaj Pukara Hamne Pukara Baba Sabne Pukara Dedo Dedo Hamko Sahara Shirdi-Sey Avo Chahe Parthi-Sey Avo Mathura-Sey Avo Ya Ayodhya-Sey Avo Mecca-Sey Avo Ya Madina-Sey Avo O Mere Maula. Sathya Sai Ram Sathya Sai Ram Bolo. Baba Sai Baba I Sing To You Joy In My Heart. Parthi Vaso Deena Janavana. I Sing To You Baba Sai Baba. Aanahi Padega Baba. Sathya Sai Ram 6. Gopala Krishna Pannaga Bhushana.1. Adi Pujya Deva Gajanana Gauri-Vara Tanaya Shubhanana Vighna Vinashaka Siddhi Vinayaka Jaya Jaga Vandana Tava Charanam 8. Shirdi Vasa Karuna Nidhe. Jate Bhi Ram Bolo Subhah Aur Shyam Bolo Ram Ram Ram Ghar Ghar Mey Ram Bolo. Akhila Jagat Key. Parthi Mahesha Shirdi Nivasi Bhagwan Darshan Do. Akhilandeshari Ma Anatha Rakshaki Ma {2X} Chamundeshwari Karuna Sagari (Pari)Palayamaam Gauri Hey Tribhuvano Palini Ma Hey Tnishula Dharini Ma {2X} Jaya Ma Jaya Ma Jaya Ma . Yashoda Bala Radha Patey. O Mere Sai Tum Kahin-Sey Bhi Avo 5. Sri Ramachandra Yadukula Tilaka. Sai Man Mandir Mey 2. Baba Sai Baba I Sing To You Aalanu Bahum Aravinda Nethram Atmabhi Ramam Manasa Smarami [2X] Bhuloka Vaikunta Parthi Nivaasam Prabhu Sal Ramam Manasa Smarami [2X] Aana Sundar Sai Hamare Ghar Kirtan Mey Aap Bhi Aana Sang Naradji-Ko Laana Aake Vina Bhajana Hamare Ghar Kirtan Mey Aana Sundar Sai Hamare Ghar Kirtan Mey Aap Bhi Aana Sang Krishnaji-Ko Laana Aake Bansi Bhajana Hamare Ghar Kirtan Mey Aana Sundara Sai Hamare Ghar Kirtan Mey Aap Bhi Aana Sang Gopiyon-Ko Laana Aake Raas Rachaana Hamare Ghar Kirtan Mey Aana Sundara Sai Hamare Ghar Kirtan Mey Pandhari Vasa Hari Narayana Panthi Nivasa Sai Narayana Varada Narayana Vedo Narayana JayaHari Narayana Jaya Jaya 7. Datha Sai Shirdi Nivasi Bhagavan Darishan Do. Peace In My Soul. Adi Narayana Sai Narayana Jaya Hari Narayana Jaya Jaya Akhanda Jyothi Jalavo Koti Surya Sam Tej Swarupa (Prakasha) Sai Tumho Divya Swarupa Akhanda Jyothi Jalavo [3x] Divya Jyoti. A Name On My Lips. A Song On My Lips. Adi Rama. Sathya Narayana Sai Natha Nagendra Shayana Chandro Vadana Kamala Nayana 9. Sathya Sai Baba. Prema Jyoti Jolavo Akhanda Jyoti Jolavo 11. Gauri Manohara Uma Patey. Yearning In My Soul. I Sing To You Baba Sai Baba. Raghu Ramachandra Sita Patey. Anantha Shayana Srinivasa Sri Venkatesha Raghukulci Tilaka. Mandir Mey Ram Bolo Gathe Chalo. A Prayer In My Soul. I Call To You Baba Sai Baba. 3. Akhanda Jyothi Jalavo. Sathya Sai Baba.

Allah Ho Akbar Allah Ho Akbar Allah Ho Akbar Esu Pitha Prabhu Allah Ho Akbar Shirdi Sai Parthi Sai. Amazing Grace. Bhajore Bhajo Sri Raghu Ram Bhajo. but now I see `Twas Grace that taught my heart to fear And Grace my fears relieved How precious did that Grace appear That hour I first believed When we've been there ten thousand years Bright shining as the sun We've no less days to sing God's praise Than when we first began Through many trials. Bhajore Bhajo Nanak Esu Mahavir Nam Bhajo Sri Buddha Deva Bhajo. Allah Ishwara Ekahi Nam Sab Mil Bolo Prabhu Key Nam Ram Rahim Esu Sai Nam Buddha Zorastra Mahavir Nam Ek Omkar Bolo Jai Sathya Nam Vehe Guru Vahe Guru Nanak Nam 19. Alakh Niranjan Bhava Bhaya Bhanjana Narayan Narayan Narayan Narayan Narayan Sai Narayan Narayan Narayan Narayan Sathya Narayan Narayan Narayan Narayan Sriman Narayan 15. Shiva Sai Shankari Daya Sagari. how sweet the sound That Saved a soul like me I once was lost. Allah Ho Akbar TumHo La Ilahi IL IL LA. Allah Ho Akbar Tumaho Sai Tumaho Antharyami Tumi Sar Ho Veda Puran Tumaho Sabka Jivan Ka Adhar Daya Karo Mere Baba Tumaho Antharyami 18. Amba Bhavani Shiva Shambhu Kumara Sri Gananatha Shanta Kara Purana Purusha Sathya Sai Natha Pranava Swarupa Parthisha 24. Maula Bhajo. Sarva Dharma Prabhu Tu Sathya Sai Prabhu Tu Treta Yuga-Mey Rama Prabhu Tu Dwapar Yuga-Mey Krishna Prabhu Tu Kali Yuga Mey Sai Prabhu Tu [Sarva Dharma Prabhu Tu Sathya Sai Prabhu Tu] 20. Govind Krishna Bhajo Sri Sathya Sai Bhajo. Parama Kripakari Sambavi Shankari. Allah Bhajo. Tumiho Ram Rahim Esu Tumho Nanak Tumho Zorashtra Bhi Ho Mahavir Tumho Gautam Buddha Karim [2x] Mere Ram Mere Ram Ram Rahim [4x] 22. Mata Maheshwari 14. Bhajore Bhajo Shirdi Sai Baba Bhajo. toils and snares I have already come `Twas Grace that led me safe thus far And Grace will lead me on 23.Jogadishwari Sai Ma 13. Zorastra Mahavir Tumaho Esu Pitha Prabhu Tumaho Allah Ho Akbar Tumaho 17. Bhajore Bhajo Maula Nam Bhajo. Akhilandeshwari Rajarajeshwari Daya Sagari. Amba Mandahasa Vadani Manohari Sai Jagadjanani . Allah Nam Bhajo. Hey Allah Sai Prabhu Ram Ram Bhajo Chahe Krishna Bhajo. Parama Kripakari Mangala Gauri. Allah Ishwara Tu Esu Buddha Prabhu Tu Zorashtra Mahavir Tu Sai Rama Tu Sai Krishna Tu. Allah Tumaho Ishware Tumho Tumiho Ram Rahim. Hey Rama Krishna Prabhu Ram Nanak Bhajo Gautam Bhajo Hey Buddha Sai Prabhu Ram Esu Bhajo Zorastra Bhajo Hey Mahavira Prabhu Ram Sai Bhajo Shirdi Sai Bhajo Hey Shirdi Sai Prabhu Ram Sathya Bhajo Sathya Sai Bhajo Hey Sathya Sai Prabhu Ram 16. Mohammad ur Rasullulah Gurunanak Bhi Tumaho. but now I'm found Was blind. Bhajore Bhajo 21.

Amba Shankari Parameshwari Shashi Shekari Amba Sarveshwari Jagadishwari Maheshwari Amba Amba Sundari Guna Manjari.. Anand Anand. Narayana Narayana Hari Narayana Narayana Sai Narayana [3x] 36. Gana Natha Gajanana Sai Ganesha Vinayaka Ambika Tanaya Gajanana Tribhuvan Palak Mangal Dayaka Vidya Buddhi Siddhi Pradayaka Sai Ganesha Vinayaka [2x] 31. I am one with Thee 33.. Anand Mey Sai Nam Mey Adbhutha Mey Sai Lila Mey Akhanda Mey Jyothir-Maya Mey (Athi) Sundara Mey Sai Rupa Mey 35. I am one with Thee Sathya is the ocean.Matha Matha Matha Jagadjanani Jagadjanani Subhakarni Sai Jaganmatha Sathya Sai Jaganmatha Sarveshwari Amba Rajeshwari Amba Amba Mandahasa Vadani Manohari Sai Jagadjanani 25 Amba Parameshwari Akhilandeswari Adi Para-Shakti Palayamam Tri-Bhuvaneswari Raja-Rajeswari Ananda Rupini Palayamam 26.. Ananda is the ocean Ananda. Shiva Shankari Amba Kadambari Swethambari Hari Sodari Amba 27. Ambe Janani Abhirami Abhaya Pradayini Shivakami Ambe Janani Abhirami Sambhavi Shankari Sarveshvari Shanta Swarupini Shiva Shankari Sathya Swarupini Sai Mata Sai Mata [2x] Sathya Swarupini Sai Mata Sashvata Ananda Dayini Mata 30. Gajanana Gajavadana. Anand Kishora Jai Jai Gokul Bala. I am one with Thee Dharam is the ocean. Ananda is the ocean. Ananda Ram. Anatha Bandho Sai Prabhu Aparadha Kshama Karo Sai Prabhu Jeevan Yathra Mey Sath Raho (Nij) Prem Bhakti Ham Ko Dijo . Hey Prem Maya Bhagwan O Bhagwan. Mangala Gao Vina Venu Mridanga Bhajao Anand Anand Mangal Gao Ananda Rupa Hari Narayana Ananda Rupa Sai Narayana Sai Janam Din Dhoom Machao Baba Janam Din Dhoom Machao 32. Anand Sagara Murali Dhara Mira Prabhu Radhe Shyam Venu Gopala Anand Sagara Murali Dhara Nand Yashoda.. Jai Venu Gopala 37. Ambika Tanaya. You are one with me Once You were a tiny stream But now a mighty sea O Bliss. O Peace. O Peace. I am one with Thee Shanti is the Ocean. Ananda Maya Bhagwan. Bramhananda Satchidananda Hari. I am one with Thee Prema is the ocean... (Sathya) Sai Bhagwan Hey Karuna Nidhey Prabhu Sai Ram (Hey) Kripa Nidhey Dinon-key Pran Avo Prabhu Mujhe Charan Lagalo Mujhe Daya Karo Bhagavan Mujhe Kripa Karo Bhagawan 34. Anand Shyam Narayana Hari. Narayana [3x] Prema Swarupa.. O Peace. O Peace. Ambe Bhavani Ma Jagadambe Gauri Sai Mata Sankata Harani Ma Jagadambe Gauri Sai Mata Kashta Nivaro Maiya Bhaktha Janoke Parthi Puri Sai Ma Jagadambe Gauri Sai Mata 29. Amba Sharada Devi Sarashwati Akhilandeshvari Janani [2x] Ananta Rupini Ananda Dayini Ambuja Lochani Abhaya Pradayini Akhilandeshvari Janani [2x] 28..

Prema Rupa Sai Yug Avatar Baba. Atma Mey Bas Jayo Baba Tum Bin Sab Mandir Hein Soone Atma Mey Bas Jayo Baba. Anand Ramana Achyutha Keshava. You are Father Your are all names. dear Lord. Shirdi Sai Ram Ki Arathi Utaro Sathya Sai Ram Ki Govind Shyam Ki Sia Pati Ram Ki Radhe Gopal Ki Sri Hanuman Ki Arathi Utaro Sathya Sai Ram Ki Sathya Sai Ram Ki Parthi Sai Ram Ki Arathi Utaro Sathya Sai Ram Ki 46. Atma Rama. Jai Sadguru Sai Namo 41. Antar Jyoti Jalavo Sai Brahma Sanatani Daya Karo Daya Karo Hey Purna Jyotir Mai Shiva Shakti Mai Kripa Karo Dina Daya Mai Patita Pavani Sai Jag Janani Daya Karo Sai Jag Janani Kripa Karo 40. Sai Ram Ram [3x] 50. Anatha Natha Sai Deena Bandhu Sai. Ananda Ramana Ravikula Bhushana. Sai Ram. Atma Ram. Sai Baba. Ayodhya Ram Sita Ram Sathya Sai Ram Sundara Ram Suguna Bhi Ram Sai Ram. Arathi Utaro Sathya Sai Ram Ki Sathya Sai Ram Ki. we Pray Grace us with Your Love this day Sai Baba. Antharanga Sai. Siva Shakti. Anupama Sundara Nanada Kishora Brindavana Ghana Shyam Murali Madhava Radhey Govinda Madhusudana Ghana Shyam Sathya Sai Sundara Shyam Kunja Vihari Mandara Giridhari Kamal Nayan Bhagwan Bhakton Key Prabhu Parthiswara Sai Natavar Sundar Shyam Sathya Sai Sundar Shyam 43. Aravinda Lochan. Anatar Jyoti Namo Pramatma Jyoti Namo Akhanda Jyoti Namo. Atma Rama. Rajiva Lochana Patita Pavana. Ananta Nama . Sri Sathya Sai 42. All that was and will be born 48. Karuna Sindhu Sai Antharanga Sai. At Your Feet. every form. Ghar Ghar Mey Bas Javo Baba [4x] 49. You are Month. Mam Jeevan Jyoti Namo [Sarv] Antaryami Namo. Hari Narayana Atma Rama. Dosha Nivarana Parama Niranjana. You are Krishna. Anatha Natha Sai Ram Krishna. Artha Janavana Sai Narayana. Hey Shubhanana 47. Araja Suno Giridhari Gopal Sundara Shayama Murari Gopal Araja Suno Giridhari Gopal Mohan Murali Sai Gopal Brindavana Sathya Sai Gopal Gathe Raho Sathya Sai Gopal 44. You are Rama O Baba. Sathya Narayana Aravinda Lochana. Atma Mey Bas Jayo Baba. O Baba.(Baba) Hriday Mandir Sey Math Javo Charanamrita Seva Dijo Prabhu 38. Artha Janavana Eashwaramba Nandana. Anand Ram Adbhuta Ram. Anga Peso Hey Rang Basanthi Sai Jaha-n Thu Ohi Prashanti Jobhi Tere Charan Mey Aye Pal-Mey Thu Usako Apanaye Ode Tere Pyar Ka Vyjayanthi Jai Jai Kar Sai Ki Jai Jai Kar 39. Araja Suno Mere Parama Kripalu Parthishwara Sai Deva Araja Suno Mere Parama Kripalu Sathya Sanathan Anthar-Yami Sakal Chara-char Tumho Swami Janam Maran-Sey Paar Karo [Baba] Bhava Bandhan Se Udhar Karo 45. Atma Mey Bas Jayo Baba Paramatma Tum Sare Jagat key Ram Rahim Tum Sare Jagat key Soone Man Mey Vaas Karo Tum Ghar Ghar Mey Bas Javo Baba. Janaki Jivana 51.

Nayan Hamare. Ayodhya Ke Sita Ram Brindavan Ke Radhe Shyam Radhe Shyam Jai Radhe Shyam Radha Madhava Sai Ram Sai Ram Jai Sai Ram Partipurishvara Sai Ram 62. Bhakton-key Pran 58. Idar Avo Swami (Sai) Darshan Do Bhagwan [2x] Nithya Nirmal. Hey Ghan Shyam .... Prabhu Avo Avo Swami Hriday Mandir Mein Avo Swami [Avo] Darshan Sey San Paap Vinashaka Sharanagata Key Bhava Bhandhar Vimochana Bhava Bhandha Vimochana Sathya Swarupa Avo Swami Prema Swarupa Avo Swami (Sai.Dwaraka Mey Aaye Dwaraka Vasi Shyam Hai. Dasharatha Nandan Ram Patita Pavan. Janam Liya Kausalya Nandan. Bhakta Prayana Avo Narayana. Avo Pyare. Tumiho Krishna Tumiho Vishwa Vidhata [2x] 61. Baar Baar Prabhu. Avo Gopala Giridhari Avo Avo Antaryami Avo Avo Anand Sai Avo Gopala Giridhari Avo Avo Atma Nivasi Avo Avo Shanti Nivasi 57. Payal Bhajavath (Avo) Avo Navanitha Chora Avo Avo Shyama Kishora Man Mandir Mey Sankirtan Mey SanKirtan Mey Sai Bhajan Mey (Avo) Avo Parthi Vihara Avo Avo Hridaya Vihara 55. Baar Baar.. Ayodhya Vasi Ram Hai. Sai Bhagawan Sathya Sai Bagavan Avo Prabhu Avo Sai Bhagavan Sathya Dharma Shanti. Avo Sai Pyare 59.avo. Avo Prabhu Avo. Ram Ram Ram 63.) 56.. Prema Pradatha Nithya Nirmala. Avo Sai Hridaya Mandir Mein Antar Jyothi Jaalavo Sai Matha Pitha Guru Praan Sakha Sai Sab Theerath Mere Tere Sharan Mein 60. Tumiho Vishnu Tumiho Shankar Rupa [2x] Tumiho Ram. Avo Sai Narayana Darashan Dijo Tumiho Jagat Vidhata [2x] Tumiho Brahma. Janam Liye Baar Baar Prabhu.Ram Ram. Sita Mohan Ram >>>>>>>>>> B <<<<<<<<<<< 64. Jivana Datha Jag Do Dharana. Avo Avo Swami. Avo Avo Sai Natha Avo Avo Hey Jagan Natha Avo Avo Sai Natha Darshan Key Liye Taras Rahe Hein Nayan Hamare O Sai Darash Dikhavo Daya Ke Sagar Avo Shankar. Bhakton-key Pran Sai Narayana. Avo Avo Sai Pyare Kirtan Karu-n Mein Sai Thumharey Avo Avo Sai Pyare Tum-ho Merey Nayanon-key Tarey Darshan Do Jivan-key Saharey 54. Parthi Sathya Sai Bolo Ram Sai Ram Bolo Sathya Sai Ram Ram Ram Ram Bolo. Janki Jivan..Ananda Mohana Sri Parandhma Atma Rama Ananta Nama Mayabhi Rama Manasa Prema Sundara Nama Sugunabhu Rama 52.. Ayodhya Vasi Ram. Sri Raghu Ram Devaki Nandan.avo. Janam Liye Sri Madhusudan. Hey Parameshvar 53. Avo Avo Shyama Kishora Avo Avo Nanda Kumara Rhuma Jhuma Nachath. Shirdi Mey Aaye Shirdi Sai Ram Hai. Nithyananada SatchidaNanda Prabhu (Sai) Darshan Do Bhagwan 65. Sai Hamare Avo TumBin Koyi Nahi-n Rakhwale (Baba) Tum Bin Kown Sahare Tum Bin Kown Sahare.

Bahuth Diya Tune Anand Baba Dukh Ko Sukh Kiya Jivan Mey Mera Bahuth Diya Tune Anand Baba Tumne Mujhko Prem Sikhaya Sathya Dharma Key Raha Dikhaya Man Mandir Mey Deep Jalaya Pavan Kiya Tune Jeevan Mera 70. Shiva Paramathama Namo Antharyami Namo Bhagwan Antharjyoti Namo Bhagwan Kalatitaya Siddhi Rupaya Sathya Sai Namo Antharyami Namo Bhagwan . Sai Sathya Palana Shirdi Puri Vasa. Bhagwan Krishna Namo. Bandho Sri Guru Sadguru Chranam Sri Guru Charanam Sadguru Charanam Sri Sai Charanam Sadguru Charanam Saba Dukha Haranam Bhavadhi Taranam 73. Sathya Sai Gopala 72. Bade Payare Sai Ram Prem Bharo Dil Mey Hamare Sai Ram Hum Bhakton Key Tum Ek Sai Ram Tumre Jagat Mey Bada Pyara Pyara Nam Sung Raho Har Dum Hamare Sai Ram Sung Raho Hamare Sai Ram [Hamare Sai Ram Bade Pyare Sai Ram] 71. Sathya Palana. Madhusudan Mukunda Sai Govinda. Bhagwan Bhagwan Patita Pavan Ram Daya Karo Daya Karo Daya Karo Bhagwan Patita Pavan Ram [Sai] Bhagwan Bhagwan Patita Pavana Ram Deena Dayalu. Sai Bhagwan 66. Jaya Hrishikesha [2x] Mangala Kara Hey. Sri Bhagwan Janam Liya Prabhu. Sai Bala Gopala Vasudeva Nandana Gopala Nanda Gopala. Sathya Palana [Baba] [Sai] Akhila Nivasa. Ananda Gopala Sai Gopala. Avo Mere Kirtan Me Antarayami Darasha Dikahvo Naiya Hamari Par Lagao [Baba] Antarjyoti Jalado Sai Jalado Sai [2x] Jivan Jyoti Tumho Sai [2x] 67. Ghansham Sundara Govind Madhava Hare. Bansidhara Sri Krishna Murari Kamsoddhari Sai Murari Mohana Muralidhari Sai Manasa Sanchari Mrudulaya Hari Krishna Murari Sai Murari [4x] 75. Bala Gopala (Sai) [2x] Devaki Nandana Gopala Bala Gopala. Pavan Purusha [Shirdi] [Hey Parthi] 68. Hey Shirdi Puri Vasa Savesha. Bansidhara Kanhaiya. Bhagwan Krishna Namo Pathitha Pavan Pathitho-ddharana Ramachandra Namo Vishwadhara Jagatparipala. Sai Gopala. Brindavan Vihara Bansidhara Kanhaiya.Ishwari Nandan. Baba. Jai Jai Sai Shyam Prem Bharo Dil Mey Hamare Sai Ram Hamre Sai Ram. Bala Gopal. Beda Paar Karo Mere Sai Udhar Karo Mere Baba Beda Paar Karo Mere Sai Allah Ishwar Sai Baba Shirdi Baba Parthi Baba Reham Nazar Karo Sai Baba Daya Karo Sai Kripa Karo 76. Hari Bhagwan Narahari Narayan. Bhagwan Bhagwan Sai Baba Tero Nam Sathya Sai Baba Tero Nam Bhagwan Bhagwan Sai Baba Tero Nam Koyi Kahta Hai Allah Ho Akbar Koyi Kehta Hai Yesu Sai Shankar Nanak Buddha Mahavir Sikander Premavathara Sai Ram Sai Ram Sai Baba Tero Naam Sathya Sai Baba Tero Nam 78. Sai Govinda Sai 74. Sai Sarvesha Hey Parthi Puri Vasa. GhanSham Sundara Giridhari Gopa Bala. Parama Kripalu Raksha Karo Bhagawan [Sai] Kripa Karo Bhagwan [Sai] 77. Baba. Bada Chit Chora Brindavan Sanchara Gopala Gopala Hey Murali Gopala [2x] Govardhan-NoDhara Gopal Bala Gopi Manohar Radhe Gopala 69.

Bhajamana Narayana Narayana Narayana Lakshmi Narayana Narayana Narayana Bhajamana Narayana Narayana Narayana Sathya Narayana Narayana Narayana Sai Narayana Narayana Narayana 89. Bhajaman Panduranga. Bhaja Govindam Bhaja Gopalam Bhaja Govindam Hare Hare Bhaja Govindam. Gopala Bhajamana Govinda Gopala Govinda Bolo Hari Gopala Bolo [2x] Govinda Gopala. Sai Ram [4x] 87. Bhajale Krishna Murari. Hare Rama Krishna Hare Ram 82. Bhaja Sai Ramam.Krishnaya Narayana Gopala Narayana / Govinda Narayana 92. Bhaja Govindam Govindam Bhaja Mudha Mate Samprapte Sannihithe Kaale Nahi. Hare Rama Hare Rama Hare Ram. Bhaja Gopalam Paramanandam Shyama Bhajo Nithyanandam Bramhanandam Satchidanandam Shyama Bhajo Prema Swarupam Deena Dayalam Satchidananda Shyama Bhajo Satchidanandam Sai Bhajo (Purna-avatharam Sai Bhajo) 84. Bala Mukundam Paramanandam Hare Hare Sri Rama. Bhaja Govindam Bhaja Gopalam Bhaja Radhe Sham Nam Rey Hare Hare Krishana. Bhaja Govindam. Govinda Narayan [2x] Ramaya Narayana. Nahi Rakshati Dugrum Karane Punarapi Jananam Punarapi Maranam Punarapi Janani Jatare Shayanam 85. Bhajamana Govinda Gopala Govinda Gopala. Bhaja Gopalam Bhajare Manasa Nanda Kumaram Bhajare Sathatham Bhajare Nithyam Bhagavanamam Pavan Namam [3x] Sai Namam Madhuram Madhuram 83. Vittala Jai Vittala Bhajaman Panduranga. Bhaja Govindam. Gopala 88. Bhaja Gopala Prabhu Giridhari Bhajo Brindavan Giridhari Bhaja Gopala Prabhu Giridhari Mayur Mukut Dhar Peethambar Dhari Sri Sathya Sai Murari 80. Narayanam [2x] Ajnana Nashakam Narayanam (Su) Jnana Bodhakam Narayanam Karuna Payonidhe Narayanam Sharanagatha Priay Narayanam 86. Hare Hare Rama Hare Sai Shambho Nam Rey Hare Ram. Vittala Jai Vittala Purandhar Vittala. Bhajamana Ram. Vittala Jai Vittala Vittala Jai Vittala Purandhara Vittala Purandara Vittala Jai Pundarikasha Vittala Bhajamana Panduranga. Govinda Narayana Govinda Narayana. Hare Ram. Bhajamana Rama Krishana Jaya Bolo Rama Krishan Jaya Sai Krishan Jaya [Bhajamana] Rama Krishan Jaya Bolo . Bhajaman Ram. Jaya Jaya Rama [2x] Sri Raghu Nandana Sita Ram [2x] Hari Narayana Bhajo Narayana Sai Narayana Hare Hare Sathya Narayana Hare Hare 81. Bhaja Govindam.Antharjyothi Namo 79. Hare Ram Ram Hare Ram Sita Ram. Vittala Jai Vittala 90. Radhe Sham. Bhajman Ram Panduranga Sai Ranga Bhajaman Ram [Bhajaman Ram] Bhajaman Keshava Bhajaman Madhava Bhajaman Yadava Bhajaman Rama [Bhajaman Ram] Bhajaman Murahara Bhajman Giridhara Bhajaman Raghuvara Bhajamaa Ram [Bhajman Ram] Bhajaman Mukunda Bhajaman Govinda Bhajaman Ananda Bhajaman Ram [Bhajman Ram] Panduranga Sri Ranga Bhajaman Ram [Bhajman Ram] 91. Bhajman Ram.

Panduranga Vittala Pandari Natha Panduranga. Bhajo Bhajo Vittala Bhajo Bhajo Vittala. Bhajo Madhura Hari Nam Saral Bhav Sey Sai Bhajo Madhura Bhav Sey Baba Bhajo Hari-Hi Sukh Hai. Bhajo Bhajo Vittala. Govinda Hare Mathura Natha. Rama Ram Ram (Sri) Ram Sri Rama Ram (Sai) Rama Rama Rama Ram Bhajo mana Bhajo Ram. Giridhari Mora Mukuka Pitambara Dhari Bhajamana Shyama Sundara. Hey Giridhari [2x] 98. Sathya Sai Vittala Rakumai Vittala. Bhajamana Sai Shyama Gopala Murali Manohara Sai Gopala Bhajamana Sai Shyama Gopala Nanda Kishora Natavara Lala [2x] Parthi Vihara (Prabhu). Rama Ram Ram Bhajo Bhajo Mana Baba Nam (Bhajo) Bhajo Bhajo Sathya Sai Ram Rama Rama Rama Ram (Sai) (Sai) Rama Rama Rama Ram [2x] . Sai Ram [2x] 101. Sita Ram Bhajo. Bhajare Manasa Bhaja Sai Ramam Bhajare Manasa Sri Sai Ramam Parthi Purisham Deena Dyalam [2x] Kalimala Bhanjan Pap Viduram Bhakto-ddharam Hridaya Viharam Parthi Purisham Papa Viduram Bhajare Manasa Sri Sai Ramam 99. Bhajo Bhajo Ram. Rama Rama Jaya Ramethi Rama Sita. Bhajo Gana nayaka. Shyama Murari 96. Shiva Nandana Ananda Dayaka. Panduranga Vittala Parthishwara Sai Natha Vittala Parameshwara. Rama Rama [2x] Hey Ramethi Rama Sita.Brahma Vishnu Mahadeva Mata Pita Guru Deva. Govinda Hare Govinda Murare. Sathya Sai Ram Kaliyuga Key Avatar Jagado-ddhara Sai Bagavan (Hey) Patita Pavan. Bhajamana Shyama Sundara. Gopala Murare Bhajan Karo Manuva. Giridhara Nagari [2x] Murali Manohara. Gaja Vadana Siddhi Vinayaka. Bhajo Ghan Shyam Bhajo Murali Gopal Bhajo Nanda Ke lal Bhajo Radhe [Bhajo] Giridhara Gopala Mathura Natha Kamala Nayana Hey Kaivalaya Dhama Nanda Ke Lal Bhajo Radhe [Bhaje] 104. Raghupati Sita Ram (Hey) (Sai)Ramethi Rama Sita. Sathya Sai Mahadeva Murali Manohar Sai Ghan Shyam 105. Rama Rama 100. Bhajaman Ramam Sri Ramam Sundara Shyamala Komala Ramam Shajamana Ramam Sri Ramam Bharatha Lakshmana Pujitha Ramam Maruthi Sevitha Manobhi Ramam Pankaja Lochana Prashanthi Ramam 94. Hey Giridhari (Sai) Radha Madhav. Radhe Radhe Shyam Bhajo Murali Monhara Sai Ghan Shyam Mata Pita Guru Deva. Giridhari Nagara Giridhara Nagara. Bhajo Ghan Shyam Bhajo. Jaga Vandana 103. Hari-Hi Shanti Hare Prashanti Nivasi Ram 106. Ranga Sai Vittala 102. Chitta Chandana Buddhi Pradayaka. Sathya Sai Ram Bhajo Bhajo Shyam.Raghukula Bhooshana Rama Rama Ram Radha Madhava Shyama Shyama Shyam Hare Ram Hare Ram Hare Krishana Hare Ram 93. Bhajo Madhura Hari Nam Nirantar. Sai Ghan Shyam Bhajo Bhajo Ram. Gaja Vadana Mangala Dayaka Subhacharana Bhajo Gana Nayaka. Giridhari Meera Key Prabhu. Bahamana Sita Ram Bhajaman Sri Ragurama Sai Ram Bhajamana Sita Ram Bhajore Manasa Bhajo Sai Ram Bhajo Bhajo Sathya Sai Ram 97. Sai Gopala 95. Sathya Sai Ram Bhajo Ghan Shyam Bhajo. Bhajo Mana Bhajo Ram. Bhajo Bhajo Ram Nam. Bhajan Karo Manuva.

Manava. Bhadrachala Ramam Bhajore Pavana. Ramethi Ramam Bhajore Sai Rama. Bhajore. Bhajo Sita Ram. Bhajore Bhayi Sai Ram Parthi Purisha Sai Ram [Putta] Bhajore Bhai Sai Ram Dwaraka Mayi Sai Ram Sada Sukh Dai Sai Ram Shirdi Purisha Sai Ram Parthi Purisha Sai Ram 115. Bhajore Bhajo Sada (Sub). Sai Hare Ram Bhajo Sita Ram. Radhe Govinda Bhajo. Bhajore Manasa Sai Charanam Pavana Tharaka Sai Charanam Nirmala Nishchala Nirupama Charanam Adi Anantha Sai Charanam Bhakti Mukti Pradayaka Charanam 116. Sai Gopala Sadgugu Natha. Radhe Nandalala Bhajore. Bhajo Shankara. Bhajore Sada Bhajo Rama Krishan Govinda Bhajo Hare Dina Bandhu Krishna Rama Govinda Bhajore Anatha Natha Sai Rama Govinda Bhajo Hare Dina Bandhu Krishna Rama Govinda 121 Bhajore Sadguru Sai Charanam . Premananda Guru Sai Guru Deva Sharanam Bhajo Shankara. Bhajo Radhe Shyam Govinda Gopala. Bhajo Sai Ramam Narayanam Bhajo Sai Ramam Narayanam Ajnaana Naashakam Narayanam Jnaana Bodhakam Narayanam Karunaapayonidhe Narayanam Sharanaagatha Priya Narayanam 109. Shyam Gopal Shyam Gopal Bhajo Murali Gopal Bhajo Sai Govind Bhajo Shyam Gopal Keshav NarHari Shyam Gopal Madhav Murahar Murali Gopal 110. Bhajore Rama Charan. Durga Bhavani Mahishasura Mardini Bhavani Daya Sagari Hey JagaJanani 113. Manava. Taraka Namam Bhajore Sri Rama. Abhinandan Hein Sai Nath Merey. Bhajo.107. Bhajore Ram Charan Bhajore Rajive Lochan Ramam Bhajore Rama. Sai Gopala Sai Gopala. Manava. Bhajo Radhe Shyam Keshava Madhav Radha Vallabha Varada Narayana Nayanabhi Ram [2x] Govinda Gopala Sai Hare Ram 112. Hari Hara Chranam [2x] Bramhananda Guru. Sai Gopala Akhileshwar-Ko. Hari Hara Charanam Vishwanatha Shiva Gauri Manohara Gauri Manohara [2x] Sai Manorbhava [Lingodbhava] Parameshwara 111. Bhajo Rama Charan Bhajo Shyama Charan Bhajo Vishnu Maheshwara Sai Charan Raghava Raghuvara Shirdi Purishwara Parthi Purishwara Sai Charan Nithyanandam Hridayanandam Premanandam Sai Charan 108. Tan Man Dhan Hein Bhajore. Antaryami Sab-Key Man-Ki Mahima Jani 119. Bhajore Manava Bhajo Hari Nam Bhajo Ghana Shyam Nam Bhajo Radhe Shyam Bhajore Manava Bhajo Hari Nam Hare Krishna Hare Ram Bolo Sai Raja Ram Govinda Gopala Bhajo Sri Sai Ram 118. Ramethi Ramam 120. Bhajore Bhai Sai Ram Sai Sab-Ka Hai Bhagwan Bhajore Bhayi Sai Ram Rama-Hi Sai Krishana-Hi Sai Yuga Avatara Narayana Sai Sai Sab-Ka Hai Bhagwan 114. Durga Bhavani Bhava Bhaya Bhanjani Sai Bhavani Bhajore Bhajo Sada (Sub). Sathatham. Bhajore Manava Baba Nam Sai Baba Nam Bhakta Janon-Key Bhagavan Bhajore Manava Baba Nam Prema Pradayaka bagavan Bhagavan Bhagavan (Putta) Parthi Purishwara Bhagavan 117.

PuttaParthi Purisha Mruthyunjaya Shiva Shaila Girisha Mohana Kara. Bolo Sathya Sai Ki Jai Rama Krishna Jai. Bhola Natha Hare Jagadisha Shaileswara Hara Uma Mahesha BholaNatha Hare Jagaadisha Bhava Bhaya Hari Hey Tripurari Shiva Ganga Dhara Sai Murari Sai Nath. Yogeshwar Hey Tripurari NityaNanda Brahmananda Premananda Sai Baba 132. Bhavani Nandana Bala Gajanana Pranava Swarupa Pahi Hey Parthi Purishwara Pahi [or Sai] 130 Bhavani Shankara Uma Maheshwara Parthipurishwara Sai Hare Bhava Bhaya Haari Hey Tripurari Parthipurishwara Sai Hare Bhola Natha Shiva Gangadhari Sai Shankara Shiva Sai Hare 131 Bhola Bhandari Baba. Bhola Jai. Bhava Bhaya Harana Vanditha Charana Jaya Radha Jaya Madhava Sai Mangala Charana Kalimala Dahana Narayana Keshava [Sai] Jaya Radha Jaya Madhava Sai 127. Bhasma Vibhushita. Bhav Sagar Sey Par Utaro Sai Nath Bhagavan Bhava Sagar Sey Par Utaro Allah Esu Buddh Mahavir Sab Namon Ki Ek Hai Mahima Sarve Dharam Ke Palan Haari Sai Nath Bhagwan 129. Shivaya Namah Om [4x] 125. Bhakta Parayana Parthishwara. Mana Moha Vinasha Jyothi Prakasha. Bhola Jai. Sai Ram 123 Bhasma Bhushi-tang Sai ChandraShekhra Phal Netra Shula Dhari Sai Shankara Bhasma Bhushi-tang Sai ChandraShekhra Sam Gan Priyakara Sai ShanKara Har Har Har Shiv Shambo Natan Shekhara Parthi Vasa Sai Dev Sai Shankara Sai Shankara Sathya Sai Shankara 124.Pavana Charanam Padma Dasha Charanam Bhajore Sadguru Sai Charanam Mukti Pradayaka Mohana Charanam Pap Vinashaka Partisha Charanam 122. Shiv Shiv Shiv Sai Baba Anath Rakshak Din Dyala Patit Pavan Sai Baba Yogeshwar Sai Murari. Bolo Sathya Sai Ki Jai 133. Prema Ki Dori Sumiran Kar Tero Nam. Puttaparthi Purisha Jaya Shiva Shankara. Bhav Bhaya Bhanjan. Bolo Sathya Sai Ki Jai Sanathana Dharmo-ddharaka Sai. Bolo Narayan Ki Jai Bhola Jai. Hey (Jaya) Jagadisha Bhava Nasha. Bhola Jai. Bhakata Vatsala Tero Nam. Sathya Sai Ki Jai. Sathya Saisha Jaya Shiva Shankara. Shesha Shayana Hari Pranava Swarupa Narayana Rajiv Lochana Adi Sanathana Bandha Vimochana Narayana Padmanabha Prabhu. Easwaramma Priya Sutha Sai. Hey (Jaya) Jagadisha 128. Sathya Sai Ki Jai. Sai Nath . Pavana Purusha Jai. Sai Patito-ddharana. Bhola Shankara Bhola (Sai) Bhola Shankara Bhola Saileshwara hara Viswambara Dhara Surya Chandra Pralayagni Nethra Dhara Shakti Sahitha Shiva Natana Manohara Hara Hara Shiva shiva Natana Manohara 134. O Sai Tum Sang Bandhi. Kamala Manohara Vaikunta Pate Narayana Pranava Swarupa Narayana 126. Bhavani Shankara Bhava Bhaya nashaka Hey Abhayankara (Bhola Shankara) Hara Hara Shankara SambaShiva [2x] Hara Hara Shankara Sai Shiva Om Namah Shivaya. Sathya Sai Ki Jai. Bhava Nasha. Aapad-Bandhava Govind Sai. O Sai Dukh Bhanjana Tero Nam.

Our True Guru Sri Sathya Sai Antar Jyoti Namo Paramatma Jyoti Namo Akhand Jyoti Namo Mama Jeevana Jyoti Namo Antaryami Namo Jaya SadGuru Sai Namo 143. Bolo Narayana Jai Jai Vittala Sai Narayana Ranga Ranga Vittala Bolo Narayana Jai Jai Vittala Govinda Vittala Rakumai Vittala Gopala Vittala Panduranga Vittala Sri Ranga Vittala Sai Ranga Vittala 139 Bolo Ram. Bramha Murari Sada Pujitha Namah Shivaya Namah Shivaya Bilwarchana Priya bhavani Shankara Namah Shivaya Namah Shivaya Mrithyunjaya Maha Deva Maheshwara Namah Shivaya Namah Shivaya Bhasmo-Dhoolitha Thejo Vigraha Namah Shivaya Namah Shivaya Longod-Bavakara Sai Maheshwara Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Om Namah Shivaya Shivaya Namah om [4x] 145. Sai Guru Nithyananda Guru Deva Rama Guru Sri. The Light That Is My Very Life Bow To The Indwelling Lord. To The Omnipresent Light Of God Bow To The Endless Light. Bramha Murari Surarchitha Lingam Nirmala Bhashitha Shobitha Lingam Janmaja Dukha Vinashaka Lingam Tat Pranamami Sadasiva Lingam Deva Muni Pravararchitha Lingam Kama Dahana Karunakara Lingam Ravana Darpa Vinasaka Lingam Tat Pranamami Sadasiva Lingam Bhaktajana Paripalitha Lingam Premamaya Paramathmaka Lingam Parthipuri Saileshwara Lingam Tat Pranamami Sadasiva Lingam . Sai Ram. Bolo Rama Sita Pate Jaya Lakshmi Kanta Radha Pate Kamala Nayana Kalinga Mardhana Kaveri Madhya Janardhana Bolo Rama Sita Pate Jaye Nagashayana Nalina Lochana Nartana Sundara nataraja Bolo Ram Sita Pate Jaye 141. Bolo Jai Sai ram Bolo Jai Sai Ram Bolo Jai Sathya Sai Ram [4x] Mandir Mey Sai Ram Masjid Mey Sai Ram (Bolo) GuruDwarey Mey Sai Ram Girijaghar Mey Sai Ram Bolo Jai Sathya Sai Ram 138. Bow To The Light Within. Sai Narayana Guru (Para) Bramha Guru. Hari Narayana (Sai) Sathya Narayana [1x] Bhaja Manu Va Thu Sathya Narayana Mere Ram. (Sathya) Sai Bhagavan Sai Ram. Hari Ka Nam Sri Hari Hari Om. Sai Ram. Bramha Guru. Mahadeva Sadguru Sai. Bolo Sai Ram Bolo Sai Ram Bolo Rama Krishna Bhagwan Bolo Sai Ram Bolo Sai Ram Bolo Sai Ram Hey Karunasindhu Ram Hey Bhagwan Bolo Sai Ram Bolo Rama Krishna Bhagvan Bolo Sai Ram Bolo Sai Ram Bolo Sai Ram [4x] 142. Hari Ka Nam 140. Sai Ram 137.135. Hey Ghan Shyam. Krishna Guru Jaya (Sai) Atma Linga Guru Deva 144. Sathya Sai Ram Sathya Nam. Bolo Bolo Sub Mil Bolo. Om Namah Shivaya Om Nama Shivaya. Om Namah Shivaya Jut Jata Mein Ganga Dhari Trishul Dhari Damru Bajave Dam Dam Dam Dam Damru Baje Goonj Utha Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya [3x] 136 Bolo Jai Jai Kar. Om Namah Shivaya Bolo Bolo Sub Mil Bolo. Bolo Jai Jai kar Bolo Jai Jai Kar Sai Baba Ki Patit Pavan Hey Ghan Shyama Sai Gopala Hey Ghan Shyama Prema Bhagavan. Sathya Sai Ram Sathya Nam. Dhyana Kare Nithya (Sai) Atma Linga Guru Deva Parama Guru Sathya. Sai Ram.

give us grace Remove the obstacles we face We bow to Thee. Chandra Shekharaya Namah Om Ganga Dharaya Namah Om Chandra Shekharaya Namah Om Om Namah Shivaya Namah Om Hara Hara Haraya Namah Om Shiva Shiva Shivaya Namah Om Saishwaraya Namah Om Sathya Saishwaraya Namah Om . Charan Kamal Sey Jodo. Murali Vala Nand Lala. Jvaname Pave Anando 159. Chant the Name of Lord Ganesha. Sai Ganesh We pray to Thee [2x] Give us wisdom. Parthipurishwara Baba Chand Aur Suraj Tumne Banayee Nadiyan Sagar Tumne Banayee [2x] Bramhanda Nayaka Baba. Bramhananda Rupa Sri Sai Deva Brinda Vihara Ananda Chanda Bramhananda Rupa Sri Sai Deva NithyaNanda AtamNanda Keshava Govinda Govinda Gopala Jaya Ananda Mukunda [2x] 149. Bramha Vishnu Maheshvara Saishwara Daya Karo Kripa Karo Parameshwara Sai Ram Sai Ram [2x] Parama Dayal Papa Vinasha Raksha Karo Raksha Karo Saishwara Daya Karo Kripa Karo Parameshwara 148. Dwarka nagari Tumne Banayee Shirdi Parthi Tumne Banayee (Basayee) 153. Charana Kamala Bandho [2x] Jyo Tishavantho Piyo Charanamrita. Lord Shiva's Son Please bless these songs we've just begun 156. chant the name Sai Ram. Bramha Swarupa Nada Swarupa Sathya Swarupa Dharma Swarupa Bramha Swarupa Nada Swarupa Jyoti Swarupa Divya Swarupa Shanti Swarupa Prema Swarupa Shirdi Swarupa Parthi Swarupa Deva Deva Deva Sathya Sai Deva 147. Jai Ram Ram All the names. Chandra Vadana Kamala Nayana Narayana Sai Narayana Anantha Shayana Deena Sharanya Narayana Sai Narayana 154. Charana Kamala bandho Sai Natha Key. Bramhanda Nayaka Baba. Charana Bina Shanti Nahin Shankara Sai Shankara Nama Bina Paramananda Nahin Nama Bhajore Namah Shivaya (Second Time Only) Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om [5x] 158. Chitta Chora. Chant the name Rama. Nand Gopala >>>>>>>> C <<<<<<<<<< 150. Jivaname Pave Anando Jivaname Pave Anando Jyo Tishavantho Piyo Charanamrita. Parthipurishwara Baba Ayodhya Nagari Tumen Banayee.146. Chandra Kaladhara Samba Sadasiva Shambho Mahadeva Siva Shmbho Mahadeva Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om [2x] 152. Jai Ram Ram (Ram) 155. Mujhe Charan Kamal Sey Jodo (Mujhe) Sai Charan Kamal Sey Jodo Baba Charan Kamal Sey Jodo Tere Mahima Likhi-Na Jaye Tere Mahima Kahin-Na Jaye Mujhe Charan Kamal Sey Jodo Sai Charan Kamal Sey Jodo Baba Charan Kamal Sey Jodo Tere Dware Jo-Bhi Aaye O Khali Kabhin-Na Jaye Mujhe Charan Kamal Sey Jodo Sai Charan Kamal Sey Jodo Baba Charan Kamal Sey Jodo 157. all the same Ram Ram So. Sri Ram R am Ram Live the name Rama. all the forms. Chanda Kirana Kula Mandana Ram Srimad Dasaratha Nandana Ram Kausalya Sukha Vardhana Ram Vishwamitra Priyadhana Ram 151.

Chitta Raja Chitta Raja Brindavana Ghana Mangala Charana Savari Surath Dina Harana Chitta Raja Chitta Raja Rupa Manohara Murali Madhavana Parathipurishwara Chitta Raja Chitta Raja Brindavana Ghana Mangala Charana 162. You are Protector You are Destroyer of Darkness [2x] Avo Sai narayana Darashana Dijo Tumiho Jagata Vidhata [2x] Tumiho Brahma. Darshan Do Prabhu Darshan Do Vinathi Karun Mey Bar Bar Prabhu [2x] Darshan Do Mujhe Sai Bhagwan Bhajana Mey Avo Sai Bhagwan Hridaya Mey Avo Sai Bhagwan Nayan Mey Avo Sai Bhagwan Dhyan Mey Avo Sai Bhagwan Sai Bhagwan Sai Bhagwan (Putta) ParthiPuri Key Sai Bhagwan 170. Ghanta Bhaje Dam Dam. Shyama Gopala Mathura Brija. Gopal. Gopal. Ram Ram Ram Danav Bhanjan Ram Sai. Ghan Ghan. Come Sai Lord Incarnate. Dam Dam Damru Natha Shiva Dhimitha Dhimitha Dhimi Bhola Natha Shiva Dam Dam Damru Natha Shiva Natana Manohara Nataraha Shiva Hara Hara Shankara Bhola Natha Shiva Shambho Shankara Vishwanatha Shiva . Shambho Bhaje Shiv Sai Shankar Sada Bhaje 164. Navnita Chora Gopal Gopal. Ghan Shyam Shayma Radhe Govinda. Dam Dam. Nanda Lala [3x] 160. Nanda Gopala Nanda Lala. Param Dayala >>>>>>>>> D <<<<<<<<<< 163. You are the Krishna You are our Lord and Provider [2x] You are Creator. Dina Diyala Parthipuri Ghan Shyam Shyama 169. Shiv Shiv. Give us Your Darshan You are the Lord of Creation [2x] You are the Rama. Darshan Do. Dam Dam. Shyamal Komal Ram Hey Ram Ram Jay Ram Sai. Sai Bhagwan Tumho Baba. Darshan Dijo Bhagwan Param Dayalo Bhagwan Darshan Dijo Bhagwan Adi Anantha Adbhutha Rupa Anand Datha Ashritha Vatsala Prema Swarupa Shanti Pradatha Satchidananda Sri Sathya Saisha 171. Gokula Bala Mana Mohana. Nand Lala Brindavana. Shyamal Komal Ram Dashrath Nandan Ram Sai Daya Sagara Ram Hey Dino Ke Prabhu Ram Sai Ram Ram Ram 166. Danav Bhanjan Ram Sai. Madana Gopala Nanda Lala. Tumiho Krishna Tumiho Vishwa Vidhata [2x] Shivaya Namah Shiva Sai Natha Shiva 165. Nanda Lala Nanda Lala. Darshan Do Darshan Do Darshan Do. Damru Bhaje Ghan Ghan. Radhe Gopala Darshan Do. Gopal. Ghan Shyam Shyama Mathura Natha. Gopal Govardhana Dhara Gopal Gopal. Purify And Our Sins Die in Your Fire Dance Shiva Dance In Our Hearts [3x] And Love Will Flow Like A River 167. Gopal Govardhana Dhara Gopal 161. Chita Chora Yashoda Ke Bal. Dam Dam.Nand Lala. Tumiho Vishnu Tumiho Shankara Rupa [2x] Tumiho Rama. Dance Shiva Dance In Out Hearts Blow Out The Winds of Desire [Sai] Purify Our Hearts. Darsh Dikhavo Mere Sai Nand Lala Daya Karo Mujhe Sai Gopala Daya Karo Mujhe Krishna Gopala Devaki Nandana Deen Dayala Mathura Natha Madan Gopala Sai Narayan Sada Kripala Daya Karo Mujhe Sai Gopala Daya Karo Mujhe Krishna Gopala 168. Damru Bhaje Shiv Shiv.

Tumho Baba, Deen Dayala Tumho Baba, Param Kripala (Baba) Tumho, Kruna Nidhan Dashan Do, Sai Bhagwan 172. Dasharadhe Rama, Jay Jaya Rama Raghukula Bhushana Raja Rama Dasharadhe Rama, Jay Jaya Rama Parthipurishwara, Sri Sai Rama (Sita Vallabha Sundara Rama) Sri Rama Jaya Rama Sathya Sai Rama 173. Dasharatha nandana Raja Rama Janaki Jivan Sri Raghu Rama Rama Rama Ravikula Soma Danava Bhanjana Kodanda Rama 174. Dasharatna Nandana Rama Chandra Prabhu Janaki Jivana Jaya Jaya Ram Sri Ram Jai Ram, Jaya Jaya Ram Sri Ram Jai Ram, Jaya Jaya Ram Raghukula Bhusan Dina Daya Ghan Patita Pavana Sita Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sita Ram 175. Dasharatha Nandana Rama, Daya Sagara Rama Dasha Mukha Mardhana Rama, (Hey) Daithya Kulanthaka Rama Lakshmana Sevitha Rama, Lakshmi Manohara Rama (Athi) Sukshma Swarupa Rama, Sundara Vadana Rama 176. Dasharatha Nandana Rama, Daya Sagara Rama Raghukula Tilaka Rama, Sathya Sai Sri Paramdhama Dasharatha Nandana Rama, Daya Sagara Rama Ahalyo-dharak Rama, Papa Vimochan Rama Shirdi Purisha Rama, Putta Parthi Puri Paramdhama 177. Dasharatha Ram Janaki Ram Maruti Sevita manobhi Ram Sita Ram Sri Raghu Ram Parthipurishwara Sri Sai Ram Jai Jai Ram Janaki Ram Ahalyoddharaka Ananda Ram 178. Daya Karo Bhagavan, Kripa Karo Bhagavan Bhagwan, Bhagwan

Hey Sai Natha Bhagwan Hey Kripa Nidhe Bhagwan 179. Daya Karo Bhagwan Shankar, Daya Karo Bhagwan Chandra Shekhara, Chandra Shekhra Vibhuthi Sundara, Daya Karo Daya Karo Bhagwan Shankar, Daya Karo Bhagwan Parvathi Ramana, Pannaga Bhushana Nilakanta, Daya Karo Trinetra Dhari, Trishul Dhari, Gangadhari Daya Karo 180. Daya Karo Hari Narayana Kripa Karo Hari Jaga Vandana Daya Karo Hari Narayana Bhavatita Bhagya Vidata Dina Natha Anatha Ke Natha 181. Daya Karo Hari Narayana Daya Karo Hey Kripa Karo Kripa Karo Baba Daya Karo Daya Karo Kripa Karo Narayana Deena Ke Bandho Deena Sharana Sai Narayana Daya Karo Kripa Karo Narayana 182. Daya Karo Hari Narayana Karuna Sagara Narayana Pankaja Nayana Pannaga Shayana Sri Vasudeva Narayana Papa Vinasha Prashanti Vasa Parthipuri Sai Narayana Paramananda Narayana 183. Daya Karo Key Daya Nidhey Hey Bhagwan Tan Man Dhan Sub Charan Tumharey Daya Karo Hey Daya Nidhey Hey Bhagwan Adi Ananta Hari Avinashi Sada Nirantar Ghat Ghat Vasi (Sai) Din Dayala Sada Krupala 184. Daya Karo Hey, Karuna Nidhan Sai Tumho Datha, Daya Karo Tumho Sai, Kripa Karo Prabhu Tum Sai, Anthar-Yami Parthipuri Bhagwan [2x] Tumho Datha, Daya Karo Tumho Sai, Kripa Karo 185. Daya Karo, Sadguru Sai Daya Karo

Shirdi Nivasa Sai Daya Karo Parthi Nivasa Sai Daya Karo [Daya Karo] Mira Key Tum Giridhara Nagara (Sai) Tumho Bramha Eashwara Radha Kantha Parvathi Ramana [2x] Deena Bandhava Sai Daya Karo Sadguru Sai Daya Karo Parthi Nivasa Sai Daya Karo 186. Daya Karo Sai Narayana Karuna Sagara Narayana Pankaja Nayana, Pannaga Shayana Sri Vasudeva, Narayana Papa Vinasha, Prashanti Vasa Parthi-Purishwara Narayana Parama-Nanda, Narayana 187. Daya Karo, Shiva Ganga Dhari Kripa Karo, Shiva Hey Tripurari Daya Karo, Shiva Ganga Dhari Nam Madhura Shubh Mangala Kari Alakh Niranjan Trishula Dhari Daya Karo, Daya Karo, Daya Karo Bhola Bhandari Daya Karo, Kripa Karo, Raksha Karo Bhola Bhandari 188. Daya Maya Sri Rama Hare Kripa Maya Sri Sai Hare Dharma Swarupa Rama Hare [4x] Prema Swarupa Sai Hare Sathya Dharma Shanti Datha, Sathya Sai Baba Hare 189. Daya Sagara, Karunakara Jagadishwara, Saishwara Daya Sagara, Karunakara Bhuvaneshwara, Akhileshwara Guna Gambhira, Saishwara [2x] 190. Daya Sudha Barsao Mata, Jai Jai Jai Ambe Prem Sudha Barsai Mata, Jai Jai Jai Ambe Devi Niranjani Sai Bhavani Sai Bhavani [1x] Jaya Jaya Jaya Ambe [4x] 191. Dayabhi Ram, Janaki Rama Madhura Manohara, Prabhu Sai Rama Atma Rama, Nayanabhi Rama

Kodonda Rama, Pattabhi Rama Raghupati Raghav Raja Ram Madhur Manohar Prabhu Sai Ram 192. Dayalu Deena Bandhu, Sarva Guna Dham Kripalu Sadguru, Govinda Ghana Shyam Govinda, Ghana Shyam, Radhe Radhe Shyam 193. Dear Lord, I know someday You will tkae your loving form away What shall I do when the form is gone Grant me the wisdom to carry on With devotion, not emotion Lord help me realize Your are always with me deep inside How could we ever be apart You are the one who fills my heart With devotion, not emotion 194. Deena Bandhava, Sri Sai Deva Daya Sagara Devadhi Deva Deena Bandhava, Sri Sai Deva Pahi Prabho Saishwara Dehi Vibho Jagadishwara Sharanam Prabho Sathya Sai Deva 195. Deena Dayala Hari Parama Dayala Radha Ramana Hari Govinda Gopala Madhura Manohara Krishna Gopala Radha Ramana Hari Govinda Gopala Meera Ke Prabhu Giridhara Bala Brindavana Ghana Madana Gopala 196. Deena Dayala Sri Sai Ram Jagadoddhara Prasanthi Rama Anatha Rakshaka Ananda Rama Atmabhi Rama Prabhu Sai Rama 197. Deena Dukha Bhanjana, Alakh Niranjana Karuna Maya Sai Deva Lakshmana Sevitha Ayodhya Rama Bhakta Sanjeevana Ayodhya Rama Dasharatha Nandana Ananda Dhama Raghupati Raghava Kalyana Rama Ayodhya Jana Priya Rama Karuna Maya Sai Deva 198. Deena Dukhiyon Key, Tharan Karan Tu Hai Isa Masiha, O Sai Baba Deena Dukhiyon Key, Tharan Karan Dharmoddharana Bhakta Parayana

Adi Narayan Sai Alakha Niranjan Bhav Bhaya Bhanjan Parthi Narayana Sai [2x] 199. Deena Dukhiyon Sey Prem Karo, Mera Sai Prasanna Hoga Sai Mera Mein Tera, Yeh Prem Ki Behti Dhara Yeh Prem Ki Behti Dhara Mera Sai Prasann Hoga 200. Deena Natha Shankara Karuna Sagara Shankara Parthi Purishwara Shankara Bhola Nataha Kailasa Vasa Parthi Purishwara Hey Paramesha Saishwara Deva 201. Dehi Sharanam Simha Vahini Dehi Sharanam Asura Vinasini Dehi Sharanam Bhava Bhaya Harini Dehi Sharanam Hari Narayani Dehi Sharanam Brahma Sanathani Dehi Sharanam Sai Narayani 202. Deva Devotthama, Deena Samrakshaka Devadhi Deva Daya Maya Sri Sai Deva Kripa Maya Patitodhara Papa Vidoora Parthi Vihara Parameshwara Bhasmodbhava-Kara Bhava Bhaya Nashaka Sri Sai Deva Kripa Maya 203. Devadhi Deva, Ganapati Deva Tum Sey Bad-Kar Kown, Baba Tum Sey Bad-Kar Kown Moriya Rey, Baba Moriya Rey Sukh Aur Dukh Mey, Sath Diya Rey, Tum Sey Bad-Kar Kown, Baba Tum Sey Bad-Kar Kown Sai Baba Rey, Sathya Sai Baba Rey Har Har Deva, Ganapati Deva Tum Sey Bad-Kar Kown, Baba Tum Sey Bad-Kar Kown Sai Baba Rey, Sathya Sai Baba Rey 204. Devaki Nandana Krishna Vasu Devaki Nandana Krishna Shyama Sundara Krishna Krishna Madhava Govinda Krishna Neela Megha Krishna Jai Sai Krishna Sai Krishna

(Hare) Govinda Gopala Krishna 205. Devaki Nandana, Shyama Gopala Brindavana Sri Sai Gopala Devaki Nandana, Shyama Gopala Meera Key Prabhu, Giridhara Nagara Gopi Manohara Shyama Gopala Bhakta Manohara Sai Gopala 206. Devaki Tanaya, Daya Nidhe (Vasu) Daya Nidhe, Kripa Nidhe (Vasu) Devaki Thanaya, Daya Nidhe Darshan Dijo, Deva Deva Darshan Dijo, Sai Deva Deena Natha, Sai Natha 207. Devi Bhavani, Jagatha Janani Manda Hasini Ananda Dayini Mangalkarini Karunya Rupini Narayani Devi Narayani Mahishasura Mardhini Ambe Bhavani 208. Devi Bhavani Ma, (Jaya/Sathya)Sai Bhavani Ma Daya Karo Sai Ma, Kripa Karo Sai Ma Jaya Ma Jaya Ma Devi Bhavani Ma Jaya Parthi Nivasini Ma Jaya Sai Bhavan Ma 209. Devi Durga Sai Janani Devi Bhuvana Mohini Tripura Dharini Triloka Palini Sakala Guna Gambhirini Simha Vahini, Sundara Rupini Sarva Mangala Dayini 210. Devi Sai Ma, Devi Sarasvati Ma Durga Bhavani Ma, Kali Kapalini Ma Jagadodharini Ma [Sathya] Sai Daya Karo Ma 211. Devi Saraswathi Ma Jaya Sai Saraswathi Ma Jaya Ma Jaya Ma Jaya Ma Jagadoddharini Ma Dasabhuja Dharini Ma Jaya Ma Jaya Ma Jaya Ma 212. Dam Dam Dam Dam Damru Bhaje [Har] Bhola Nath Shiv Shambho Bhaje Har Sai Nath Shiv Shambho Bhaje Ghan Ghan Ghan Ghan Ghanta Bhaje [Har] Gauri Nath Shiv Shambo Bhaje Har Sai Nath Shiv Shambho Bhaje Har Sathya Sai Shiv Shambho Bhaje

Dhanya Ho [Dhanya Ho Eashwaramba (2x)] 215. And Love is God And God and Man Are One 220. Venu Vinodana Nava Nava. Ghana Ghana Shyama Parthi Vihari Krishana Murari Madhusudana Ghana Shyama >>>>>>>>>>>> E <<<<<<<<<<< ++ Eashwar Allah Tere Naam Eashwari Nandan Sai Ram Ram Raghav Tere Naam Shirdi Purishwar Sai Ram Krishan Christu Tere Naam Karuna Sagar Sai Ram Ram Raghav Tere Naam . Divine Mother Soham you and I are one Shirdi Baba Soham You and I are one Jesus Christ Soham You and I are one Divine Father Soham You and I are one Bramha Bramha Soham You and I are one Allah Allah Soham You and I are one Budha Budha Soham You and I are one Sathya Sai Soham You and I are one 219. Dam Dam Dam Damru Bhaje Nache Shankar Nache Rey Dam Dam Dam Damru Bhaje Tunga Himchala Shringa Nivasita Nache Pralayankar Nache Rey Shristi Shankar Laya Pralayankar Nachere Shiva Nachere Nachere Sai Nachere 214. Door of My Heart. Sathya Sai Deva 217. Be Happy. Durge Durge Durge Jai Jai Maa [4x] Kali Kapalini Maa Karuna Sagari Maa Jagadoddharini Maa Jaya Durge Sai Maa 224. Nache Bhola Nath (Om) Nache Bholanath [4x] [Dhimitha] Mridanga Bole Har Har Har Om Damru Bole Har Har Har Om Vina Bole Sai Ram Sai Ram Nache BholaNath [4x] 216. Dina Dayala Parama Kripala Darshan Dijo Sai Gopala Dina Dayala Parama Kripala Parthi Purishwara Sai Nanda Lala Bhakta Paripala Sai Gopala 218. Dhimitha Dhimitha Dhim. Dina Bandhava Sri Sai Deva Daya Sagara Devadhi Deva Dina Bandhava Sri Sai Deva Pahi Prabho Sai-Eashwara Dehi Vibho Jagadishwara Sharanam Prabho. But Underneath Them All There's One Reality. Open Wide I Keep For Thee Wilt Thou Come. Night And Day I Look For Thee Night And Day 221. Wilt Thou Come Precious Baba Come To Me Will My Days Fly Away Without Seeing Thee My Lord Night And Day. Dhanya Ho Dhanya Ho Dhanya Ho Eashwaramba Jagat Ko Dijo Bal Baba Dhanya Ho Dhanya Ho Kaliyug Mein Avatar Liye Sakala Chara-Char Hey Bhagwan Jagado-ddharana Sai Narayana Dhanya Ho. Durga Bhavani Maa Jaya Jaya Sai Maa Kali Kapalini Maa Jaya Jaya Sai Maa [Durga] Parama Shivani Maa Jaya Jaya Sai Maa Jagadodharini Maa Jaya Jaya Sai Maa 223. Don’t Worry. Duniya Ke Rakhvale Hey Bhagavan Tuhi Mera Sai Ram Antar Mey Prem Bhav Jagavo Bhakt Premi Ko Rah Dikhavo Karuna Sagar Giridhar Nagar Puran Karo Mere Kam Hey Ram Tuhi Mera Sai Ram 222. Our Baba Loves us So Illusions Are Many. That You and I are One That God Is Love.213. Dwarka Natha Madhusudan GhanaShyam Devaki Nandana Sri Madhusudana Sai Sundara Shyama Dwarka Natha Madhusudan GhanaShyam Mandara Giridhara. Dhimitha Dhimita Dhim.

we all long for you Shiva. Easswaramba Janani Maheswaramba Janani Kaathyayani Janai Kamaleswari Janani ParthivasaJanani Sai Baba Janani Sai Baba Janani Sathya Sai Baba Janani SriSai Rama Janani Parthi Vaasa Janani Sai Baba Janani 229. Sai Narayana Sai Narayana. Ekadantha Sri Gananatha Easwaripriya Sutha Vinayaka Pranava Swarupa Gananatha Adipujya Sri Gananatha Parvathi Thanaya Vinayaka Pahi Pahi Hey Gananatha [Hey] Lambodhara Ganadhipa Vigna Harana Sai Vinayaka >>>>>>>>>> F <<<<<<<<<<<< 233. follow. its is You we call Father of believer. Father of us all Whatever name we sing. Easwarambaa Priya Thanya. Sathya Sai Elohim. Sathya Narayana Easwaraamba Priya Thanaya. Merey Baba Sri Sathya Sai Kshama Rup Sai Baba. Father of Messiah. Allah. and of doubter too Father as your children. Gajamukha Gajamukha Gananatha Suramuni Vandita Gunaseela [6x] 236. follow the Lord Openup and open the door Open the door to truth and love Let in the light and follow the Lord Love is the key so open the door (1x) Truth is the key so open the door (1x) Baba's the key so open the door (1x) Shiva's the key so open the door (1x) Follow. Gajanana Gajanana Prathama Pujana Gana Raya . Eashwaramba Priya Nandana Sai Jaya Jaga Vandana [2x] Eashwaramba Priya Nandana Ratnakarakula Bhooshana Rajiva Nayana Narayana Narayana Sathya Narayana Narayana Sai Narayana 227. Follow. Easwari Nandan Sai Gopala Hey Madhusudana Krishna Krishna Sai MadhuSudana Krishan Krishna JagadoDdhara Parthi Vihara Prema Swarupa PremaVathara DwarkaMayi Sri Sathya Sai Hey JaganMohana Krishan Krishna 231. Merey Baba Sri Sathya Sai Shirdi Key Sai. Jesus. Easwaramba Nandana Jagatha Vidhata [Hey] Parthi Nivasa Sai Deva Daya Karo Guru Deva Kamala Nayana Hey Hridaya Vihari [2x] Ananda Dayaka Hey Giridhari Charan Sharan Mey Lelo Ham-Ko Yug Avatara Krishna Murari Yuga Avatara Sai Murari Hey Parthi Nivasa Sai Deva 226. Teri Dwarka Mayi Parthi Key Sai. Lord. Sai Narayana Kali Yuga Mey Avatar Liye Kan Kan Mey thera Naam (O Sai) Kan Kan Mey Thera Naam 230. Ahura Mazda. Teri Yaad Mujhe Aayi Kshama Rup Sai Baba. the Lord most high (one and the same Sri Sathya Sai) 234. Daya Murthi Sathya Sai 232. follow the Lord (1x) >>>>>>>>>>> G <<<<<<<<<<<<< 235. follow. Prem Murti Sathya Sai Kshama Rup Sai Baba Daya Murti Sathya Sai Ek Baar Kshama Karo Sai. Adi Buddha (Tathagatha) One and the same. Ek Baar Kshama Karo Sai. Eashwaramba Priya Nandana Ratnaakara Kula Bhushana Akhila Loka Raajana Parama Pujya Ravana Aapasthamba Suthrana Antharanga Rangana Bharadwajasa Gothrana Bhavya Naama Kirthana 228.Shirdi Purishwar Sai Ram 225.

Gana Priye Sai Karuna Mayi Kadambari Amba Kathyayini Gana Priye Sai Karuna Mayi Hari Vallabhe Sukha Dayini Omkara Roopini Narayani Bhuvaneshwari Jaganmohini Sri Chakra Vasini Saishwari 246.. Gajavadana Hey Gananatha Shiva Nandana Vighna Vinasha Gajavadana Hey Gananatha Karunakara Prasanthi Nilaya Lambodara Mushika Vahana Girija Sutha Sankata Harana (Hey) Siddhi Vinaya Datha 244. Hey Shubhanana Vakra-Thunda Dhara. Gajavadana Gajanana. Gananatha Gananatha Mushika Vahana Jaya Gananatha Charanam Sharanam Gajanana Gananatha Gananatha Siddhi Vinayaka Gananatha Mukti Pradayaka Gananatha Jagadoddhara Jaya Gananatha Charanam Sharanam Gajanana 247.Gajanana Gajanana Prathama Prarthana Sri Gana Raya Lambodara Gana Raya [2x] 237. Gajavadana Vinayaka Sidhi Vidhatha Shiva Tanya Budhi Pradayaka Gajanana Parvati Nandan. Pahi (Sai) Gajanana Parama Niranjana. Bhav Bhaya Bhanjan Yug Yug Vanditha Jaya Sri Ganesha 242. Gajavadana Gajanana Gauri Thanaya Gananana Gajavadana Gananana Jai Jai Jai Gajanana [3x] Devadhi Deva Gajanana Gauri Thanaya Gajanana 240. Dukh Har-tha Mera. Gajavadana Sai Gajanana Gajanana Hey Subhanana Gajavadana Sai Gajanana Buddhi Pradayaka Gajanana Siddhi Vinayaka Subhanana Moksha Pradayaka Gajanana Mangala Dayaka Subhanana Gajanana Hey Subhanana 245.Aa-n…. Gajanana. Hey Shubhanana Prama Niranjana.Jai Jai Kar Huyi Jab Ander Ghar Ghar Mey Hein Tera Mandir Prem Ki Jyothi Jalane Vale Mere. Gajanana Hey Shubhanana Gauri Manohara Priya Nandana Pashupathi Tanaya Gajanana Parama Niranjana Shubhanana [Hey] 238. Ganapathi Bapa Moriya Avo Prabhu Merey Avo. Gananatha Omkara Rupa Sri Gananath Jnana Rupa Gananatha Omkar Rupa Siddhi Vinayaka Hey Rambha Sri Gananatha Jnana Rupa 248. Man Ki Jot Jalavo . Gananatham Gananatham Easwara Puthram Gananatham Mushika Vahana Gananatham Modaka Hastha Gananatham Gananatham Gananatham Easwara Puthram Gananatham Vamana Rupa Gananatham Maheshwara Puthra Gananatham Easwara Puthram Gananatham 249. Ganapathi Bapa Moriya. Gajavadana Gananatha.Aa-n…. Parthi Purisha Pranava Swarupa. Gajavadana 239. Vighna Vinasha Pranava Swarupa. Gajavadana Gananatha Gauri Tanaya Dayamaya Gajavadana Gananatha Bhuvana Dhara Pranava Swarupa Palaya Palaya Parthi Purisha 241. Ganpathi Bapa Moriya Sukh Karta.Aa-n Aa-n…Aa-n…. Mangal Murthi Avo Aa-n…. Gajavadana Gananatha Natha Gauri Vara Tanaya Gunalaya Gajavadana Gananatha Natha Vidya Dayaka Buddhi Pradayaka Siddhi Vinayaka Hey Shubha Dayaka 243. Parthi Purisha Sidhi Vinayaka.

Gangadhara Har Gauri Shiva Shambho Shankar Sambh Shiva Bramha Vishnu Prameshwar Rupa Shishta Jan Priya Sai Kripala Gangadhara Har Gauri Shiva [Sambh Shiva. Dukh-Har-Tha Mera. Sai Mahesha Parthi Purishwar.Ganapathi Bapa Moriya Sukh Kar-Tha.Palagh Utey Sab Teri Daya Sey Bidi Bidi Nava-Nith Tere Daya-Sey Sab-key Paar Lagane Vale Mori Naiya Par Lagavo Avo Prabhu Merey Avo.Aa-n…. Sathya Sainam Gajananam Nithya Smaranam. Sai Bhagwan [Sai Ram.. Gangadhara hara Gauri Shiva Shambho Shankara Samba Shiva Gangadhara Hara Gauri Shiva Jaya Jagadi(Shirdi)-shwara Jaya Parthi-Eashwara Shirdi Nivasa Sai Eashwara Parthi Purisha Parameshawara Jagado-dhara Sai-Eashwara Shambho Shankara Samba (Sai) Shiva 257. You're the one To clear the path before me Lord Sai within my heart.. Tumho Swami Ganapathi Baba. humbly adore Thee Lord Sai I pray Thouart kept in mind before me Lord Sai within my heart. humbly adore Thee Lord Sai I pray Thouart kept in mind before me Ganesha Sharanam.Avo Prabhu Merey Avo. Parama Pavanam. Sharanam Saisha [4x] 254. Mangal Murathi Avo 250.Aa-n…. Gangadhara Pahimam Sinatha Guru Satchidananda Guru Nilankanta Shiva Gangadhara [3x] Bhasma Vibushitha Gangadhara 259. Antharyami Sabki Bigadi BananeVale. Pahi Mahesha Pahi Mahesha. Ganga Jatadhar Gowri Mahesha Shiv Shiv Shankar. Sai Ram] 258.Aa-n…. Sai Ram.Aa-n Aa-n…Aa-n…. Ganapath Bapa Moriya Avo Prabhu Merey Avo. Mangal Murathi Avo Sukh Kar-Tha. Ganapath Bapa Moriya Avo Prabhu Merey Avo. Tum Shirdi Mey Prakat Huye-ho. Mangal Murathi Avo Aa-n…. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha [4x] Saisha Sharanam Sharanam Shaisha [4x] 253. Sai Ram. Sri Bhagwan Prakat Huye-the. Sathya Sai Ram Avo Avo. Ganapathi Om Jaya Ganapathi Om Gajamukha Varada Ganapathi Om Ganapathi Om Jaya Ganapathi Om Mushika Vahana Gajanana Modaka Hastha Gajanana Parama Niranjana Gajanana Paada Namasthe Gajanana 251. Shiva's Son I reverently implore Thee Ganesha. Gauri Ganesh Uma Mahesh Parvathi Nandan Parthi Ganesh Sharanam Ganesh. Sharanam Ganesh Shiva Nandan Ganapathi Ganesh . Sathya Sainam Gajananam 252.Sarey Jag Mey. Mangal Murathi Avo Ganapathi Bapa Moriya. Sathya Sainam Gajananam Sadguru Charanam.Aa-n…. Garuda Vahana Nayana Hey She-sha Sha-yana Narayana Garuda Vahana Narayana Sri Parthi Vasa (Lakshmi Ramana) Narayana Hari Om Hari Om Narayana 260. Gangadhara Hara. Parama Pavanam. Sathya Sainam Gajananam Bhava Bhaya Haranam Parama Pavanam. Samba Sada Shiva Sai Ram. Ganesha Sharanam. Sharanam Ganesha [4x] Saisha Sharanam. Sai Sarvesha 255. Shiva's Son I reverently implore Thee Ganesha. Hey Paramesha Parthi Purishwar. Parama Pavanam. Dukh-Har-Tha Mera. Ab Parthi Mey Vibuthi Sundar. Meri Bigadi Banavo Avo Prabhu Merey Avo. You're the one To clear the path before me Ganesha. Sai Ram Avo Avo. Shaila Girisha Ganga Jatadhar Gowri Mahesha Parvathi Ramana. Sambh Shiva (3x)] 256.Aa-n Aa-n…Aa-n…. Mangal Murathi Avo Aa-n…. Ganesha.

Athi Sundara Manda-Smitha Mukha. Damaru Dhara Bhola Bhandari Parameshwara Hara Bham Bham Har Bham Bham. Shiva Shankara Hara Bham Bham Har Bham Bham. Gauri Suthaya Om Namah Om Lambodaraya Om Namah Om Gauri Suthaya Om Namah Om Vighneshwaraya OmNamahOm OmNamahOm Om Bhava Dukha Bhanjana Om Namah Om 269. Hey Nand Lala . Hey Digambara Dum Dama Dum Dum Dama Dum. Bansi Adhariya Madhur Madhur Smitha. Gauri Nathaya Vishwa Nathaya. Sai Nathaya Namah Shivaya Gunatheethaya Gunadharaya Gunarnavaya Namah Shivaya Kala Kalaya Kalatheethaya Kalaroopaya Namah Shivaya Kalaroopaya Namah Shivaya [2x] Prema Roopaya Parthi Vasaya Sai Babaya Namah Shivaya 268. Ghan Shyam Sundara Bansidhara [Hey] Prabhu Krishan Kanhaiah Tuhi Mere Ma Baap Bhaiya Ghan Shyam Sundara Devaki Tanya Hey Nandalala Dina Bandhava Dwarka Natha Radha Hridya Nivasa Hare Krishna Madhusudana [Hey] Muralidhara Parthishwara Sathya Sai-Eashwara 275. Gauri Ganesha Vinayaka [2x] Shuklam Baradhara Natha Gajanana Sri Gana Natha Vinayaka Gajavadana Hey (Jaya) Ganapathi Vandana Mangala Murthi Gajanana [2x] 262. Shambho Nandana Parama Sumangala. Hey Digambara 267. Ghan Ghan Nila. Madana Samvariya Ghan Ghan Nila. Athi Sundara Megh Shyamala. Gauri Nandana. Ghan Ghan Nila Yadunandana Ghan Shyama Sundara Manamohana [Ghana] Natavara Giridhara Gopalana Murali Manohar Madhusudana 273. Gauri Nandana Gajanana Hey Shubha Mangala Gajanana Mushika Vahana Gajanana Modak Hasta Gajanana Gauri Nandana Gajanana Vighan Vinashaka Gajanana Siddhi Vinayaka Gajanana 264. Madhava Murahara Ghan Ghan Nila Vadana. Gajanana 266. Gauri Nandana Gajanana Girija Nandana Niranjana Gauri Nandana Gajanana Parvathi Nandana Shubhanana Shubhanana Shubhanana [2x] Pahi Prabho Mam Pahi Prasanna 265.261. Pada Ghunghariya 271. Bansi Adhariya Mora Mukut. Sai Manohara Govinda Gopala. Madhava Murahara 272. Gentle Lord. come. Giridhar Bala. Ghan Ghan Nila Vadana. Natavara Giridhara Megha Shyamala. Gauri Nandana Bala (Sai) Gajanana Gajavadana Gana Natha Gajanana Gauri Nandana Sai Gajanana Maha Ganapathe Sai Gajanana Gajanana Sai Gajanana 263. Mushika Vahana (Hey) Gana Vinodana. Gajanana Gangadhara Hara. let Your Radiance surround us. Ghan Shyam Gopala. PithamBar Dhariya Jhumak Jhumak Jhuma. Touching everyone You are the path and the goal [1x] Teach us to follow You faithfully [1x] You give the life to the soul [1x] May we be blessed with the grace of Sai. Ghan Shyam Gopala Man Mohan Jaganmohana Yadu Nandana Gopal Gopal Gopal Shyam Gopal [2x] Gopal Gopal Sai Gopal 274. Gauri Natha. Wholly immersed in Him 270.We crave the bliss of Your Darshan Swami.

Giridhar Gopala Hey Giridhar Gopala Hey Giridhar Gopala Meera Ke Prabhu Giridhar Nagara Suradas Ke Shyam Manohara Bhakton Ke Sathya Sai Manohara 279. Tribhuvana Pala Jagadoddhara. Govinda Radha Krishna Murari Govinda Sathya Sai Murari. Govinda Ghana Shyama Murari Gopala Giridhari Murari. Sai Shankara Parthi-Purishwara. Sai Shankara Sai Shankara Sai Shankara Giridhara Gopala Gopala Sai Gopala Sai Gopala Parthi Gopala Sai Gopala 278. Giridhari. Sai Gopala [2x] Giridhar Gopala Gopala Shirdi-Purishwara. Giridhara Gopala. Muni Jana Pala Parthi Vihara. Giridhara Merey Shyama Gopal Shyama Gopal Sai Gopal Giridhara Merey Shyama Gopal Govinda Govinda Gopi Gopal Govardhanodhari Gokula Gopal Shyama Gopal Sai Gopal Giridhara Merey Shyama Gopal Mukunda Murahari Mohana Gopal Murali Manohara Madhava Gopal Shyama Gopal Sai Gopal 283. Giridhar Gopala. Hey Nanda Lal Yashoda Ke Bala. Gopala Sai Gopala. Giridhara Merey Gopala Radhe Gopala Radhe Gopala Nanda Kishora Makkan Chora Yashoda Bala Gopala Radhe Gopala Radhe Gopala 282. Giridhari Lal Shyama Gopal Natavara Lal Madana Gopal Mathura Natha Krishna Gopal Sri Madhusudana Murali Gopal Yashoda Ke Bal Nanda Gopal Eashwaramba Priya Sai Gopal 286. Giridhara Sundara. Giriraja Thanaya Jaya Ma Hey Parthipurishwari Ma Giriraja Thanaya Jaya Ma Maha Jyothirmayi Shiva Shakthir Mayi Asura Vinashini Ma Jaya Devi Durge Jaya Ma Hey Dukha Vinashini Ma Hey Durgathi Nashini Ma 289. Giridhar Gopala. Murlidhara Hare [Hare] Govinda Gopala Damodara [2x] 280. Sai Gopala 285. Giving and forgiving . Gopala 287. Gokula Bala Radha (Atma) Lola. Giridhar Gopal Bolo Manuva Nand Kishora Navanitha Chora Natvar Lal Giri Dhar Bala Meera Key Prabhu Shyam Gopala Parthipurishwar Sai Gopala 277. Sai Giridhara Gopala Parthi Purishwara Sai Gopala [2x] Giridhara Gopala Sai Giridhara Gopala Meera Ke Prabhu Giridhara Nagara Pahimam Ghana Shyama (O) Shyama [2x] 281. Hey Nand Lala Keshav Madhav Shyam Gopala Shyam Gopala Shyam Gopala [2x] [Radha Madhav Ras Viola / Ras Viola Ras Viola] Bansi Dhar Hey Shyam Gopala Bansi Dhar Hey Sai Gopala 276. Gopala Govardhana-dhara Gopala Gopi Manohara Gopala Goparipala Gopala Gopi Jana Priya Gopala Gana Vinodana Gopala Gokula Bala Gopala 284.Devaki Nandan Shyam Gopala Giridhar Bala. Giridhari Nanda Kumar Kanhaiah Madhuvan Key Mohana Murali Bajayya Ananda Ram Balaramji Key Bhayya [2x] Giridhari Nanda Kumar Kanhaiah Gopi Manohara Raas Rachaiah Giridhari Nanda Kumar Kanhaiah 288. Giridhari Murari.

Gopala Bolo Ram Nam Bolo. God is all. Narayana] [Sai] Govinda Govinda Narayana 293. Gopala Govinda. Govinda Hare Murari Mayura Mukuta Peetambaradhari Brindava Sanchari [Jai] Sai Mukunda Murari Gopala Govinda. giving only love Loving all the living. Hari Nam Bolo Allah Sai. living only love [2] 290. Govinda Bolo. Gopala Gopala Sai. Kholte Hai Dware . Govadhana Giridhari. Gopala Gopala Nacho Gopala Nacho Nacho Sai Nandalala Rhuma Jhuma Rhuma Jhuma Nacho Gopala [Hey Nacho Gopala] Nacho Nacho Sai Nandalala 295. Buddha Nam Bolo Ye Nam Sare Hein. Govardhana Giridhari Murari Govardhana Giridhari Shyama Sundara Hey Bansidhari Mora Mukuta Pithambara Dhari Murali Manohara Krishna Murari Bhakton Key Sai Hridaya Vihari 303. Sai Nanda Lala 296. Gopi Ramana. Gopala Gopala Devaki Nandana Gopala Gopala Gopala Vasudeva Nandana Gopala Devaki Nandana Gopala Vasudeva Nandana Gopala 294. God is all. Govinda Hare Murari Shankha Chakra Gada Padmadhari Krishna Mukunda Murari [Sathya] Sai Mukunda Murari 297. Narayana Hari Narayana Hari [3x] 298. Gopala Gopala. Giridhara Bala Gopi Lola. Narayana Hari [Sai] Narayana Hari. Narayana Hari Gopala Govinda Narayana Hari Narayana Hari. Murari Hey Brij Bala Hey Vanamali Gokula Brindavana Samchari Meera Key Prabhu Hey Giridhari Parthi Vihari Sai Murari 302. Radhe Nanda Lala Gopala Gopala. Gokula Bala Go-Paripala Narayana [2x] [Narayana. Radhe Nanda Lala Murali Manohara.Loving all the living Helping all the helpless Never with a selfish heart Giving and forgiving. Gopala. Radhe Nanda Lala Brindavana Sanchara. Gopala [2x] Goparipala Gopala Govinda Govinda. Radhe Nanda Lala Govinda Gopala. Gokula Nandana Shyama Murari Maakhan Chora Gopala Sai Mathura Natha Madana Murari Shyama Sundara Sai Gokula Bala Suradas Prabhu Hey Giridhari Natavara Shyama Gopala Sai Maakhan Chora Gopala Sai 292. Gopala Radha Lola [Sai] Murali Lola Nandala Gopala Radha Lola Keshava Madhava Janardhana Vanamala Brindavana Bala Murali Lola Nandalala 299. Narayana Hari Nanda Lala Govinda. Radhe Nanda Lala Murali Manohara. Gopala [Gopala Sai Gopala Govinda Govinda Gopala [3x] 301. God is all there is! [1] God is all there is ! [1x] God is all there is! [Jai] [2x] Sai is all … Love is all … 291. Gopala Radhe Krishna Govinda Govinda Gopal Gopal Gopal Gopal Gopala Radhe Krishna Govinda Govinda Gopal Govinda Govinda Gopala Radhe Krishna Govinda Govinda Gopala Sai Krishna [Sai] Govinda Govinda Gopal Sai Govinda Govinda Gopal 300. Jivan Sahare Paramanand Sey Hein. Govinda. Esu Nanak Zorastra Mahavir. Veda Parayana Hari [Narayana Hari Jai Jai. Gopala.

Bhav Sey Bolo 304. Govinda Govinda Govinda Sai Gopala [2x] Madhava Murahara Govinda Madhura Manohara Govinda Murali Manohara Govinda Parthipurishwara Govinda 312. Narayana Hari Narayana Hari. Narayana Hari [3x] 307. Govinda. Sarva Naam Liye 313. Sai Gopala Mira Key Natha Prabhu Murali Gopala Govardano-ddhara Gopala Bala Radhey Gopala. Govinda Jai Jai Gopala Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai Sai Krishna Jai Jai Sai Rama Jai Jai Radha Ramana Hari Govinda Jai Jai 317. Narayana Hari Bhaktoddhara. Sai Murare. Rasa Vilola Govinda Govinda Govinda. Govinda Hare Gopala Hare Muralidhara Hey Ghana Shyama Hare Govinda Hare Gopala Hare Meera Ke Prabhu Giridhara Nagara Charana Kamala Bali Haarire 314. Gopala. Hare Madhava. Govinda Gopala Prabhu Giridhari Govinda Gopala Hridaya Vihari Govinda Gopala Prabhu Giridhari Nanda Kumara Navanitha Chora Hridaya Vihara Bada Chitta Chora Parthi Vihara Bada Chitta Chora [Putta] 308. Govinda Jai Govinda Govinda Jai Govinda [2x] Hare Murare. Govinda Hare Gopala Hare Hey Gopi Gopa Bala Govinda Hare Gopala Hare Hey Murali Gana Lola Govinda Hare Gopala Hare Hey Radha Ramana Lola Govinda Hare Gopala Hare Hey Nanda Gopa Bala 315. Govinda Gopala Krishna [Jaya] Radha Madhava Krishna Mandahasa Vadana Hare Krishna Mohana Murali Radha Krishna Govinda Govinda Krishna Govinda Gopala Krishna Govinda Madhava Krishna Sai Krishna [2x] 306. Sai Gopala 305. Govinda Hey Nandalal Bhajo Shyama Brindavana Bala Bhajo Govinda Hey Nandalal Bhajo Shyama Gopal Sai Gopal Radhe Gopal Shayama Gopal Radhe Jai Radhe Jai Radhe Gopal 316. Narayana Hari Narayana Hari Jai Jai. Bhajamana Radhe Govinda Radha Lola Govinda. Gopala. Govinda Gopala Hey Nanda Lala Radhey Golpala. Voh Nam Bolo Prem Sey Bolo. Govinda Govinda Gayiye-re Bhajo Radhe Gopala Krishna Gayiye Murali Manohara Gayiye-re Bhajo Nandake Lal Prabhu Gayiye Giridhari Giridhari Gayiye-re Mayi Meera-Ke Natha Prabhu Gayiye 311.Jo Nam Chaho. Govinda Jaya Govinda Gokula Nandana Govinda Ghana Ghana Neela Govinda Bala Mukunda Govinda Sai Mukunda Govinda Hey Ghana Shyama Govinda Gokula Nandana Govinda . Narayana Hari Govinda. Govinda Jai Govinda 310. Govinda. Govinda Mukunda Madhava Govinda Gopala Sai Gopala Mukunda Madhava Gopala Jai Hari Govinda. Jai Hari Gopala [4x] 309. Narayana Hari Jagadoddhara. Govinda Hare Gopala Hare Govinda Hare Avatara Hare [Liye] Govinda Hare Gopala Hare Thretha Mein Sitha Ram Bane Dwapara Mein Radhe Shyam Bane Kaliyuga Mein Sai Naam Liye Sai Nam Liye. Govinda Govinda. Bhajamane Radhe Govinda Krishna Keshava. Narayana Hari Partipurisha.

Krishna Krishna 319. Govinda Krishna Vittala [Jaya] Venu Gopala Krishna Vittala Ranga Ranga Vittala Jaya Panduranga Vittala Pandu Ranga Vittala Jaya Pandari Natha Vittala Govinda Vittala. Govinda Govinda Gopala Radhe Govinda Radhe. Govinda Govinda Gopala Radhe Venu Vilola. Krishna Jai. Govinda Narayana.318. Madana Mohana Murali Dhari Krishna Jai Krishna Jai. Govinda Govinda Govinda. Sai Narayana. Govinda Govinda Gopala Radhe 327. Vijaya Gopala. Krishna Jai Krishna Krishna Krishna Krishna Jai Govinda Krishna Jai. Govinda Radhe. Guru Baba Guru Baba Charanam Namosthuthe Guru Baba Sai Baba Bala Baba Sathya Baba Prema Baba . Mayi Mira Mana Vihari. Govinda Krishna Jai. Govinda Rama Jai Jai Gopala Rama Madhava Rama Jai Jai Keshava Rama Govinda Rama Jai Jai Gopala Rama Durlabha Rama Jai Jai Sulabha Rama Ekatu Rama Jai Jai Anekatu Rama 328. Govinda Madhava. Bala Krishna Krishna Krishna Krishna Jai 320. Hey Sai Narayana. Gopala Keshava [3x] Krishna Krishna Sai Krishna Krishna Krishna [Hari] Gopala Gokula Bala Sai Gopala [Ramana] [Mana] Mohana Madhu Sudana. Gopala Vittala Pandu Ranga Vittala Pandari Natha Vittala [Vittala Vittala. Govinda Radhe. Govinda Sadguru. Govinda Murahari Madhava Govinda Gopala Keshava Govinda Murahari Madhava Janardhana Sai Parti Vihari Govardhanoddhari Madhava Madhava Keshava. Govinda Muralidhara Murahara Govinda Ghana Shyama Harey Govinda Govinda Govinda Govardhana Giridhara Govinda Parama Dharma Harey Govinda Sai Shyama Harey 325. Govinda Krishna Jai. Gopala Krishna Jai Gopala Bala Bala Radha Krishna Jai Krishna Jai. Gopala Krishna Keshava. Madhava. Radhe Govinda[3x] 329. Krishna Govinda [2x] Vahe Guru Sathya Nam Sai Govinda Sai Govinda Vahe Guru Sathya Nam Sai Govinda Krishna Krishna Hare Hare. Govinda Govinda Gopala Radhe Bhakta Vatsala. Pandu Ranga Vittala Vittala Pandu Ranga Vittala Vittala Pandu Ranga] 321. Govinda Govinda Narayana Nanda Lala. Govinda Radhe. Jaya Madhava Jaya Keshava 323. Govinda Govinda Gopala Radhe Govinda Radhe. Govinda Radhe. Govinda Krishna. Hari Narayana 324. Gopala Krishna Jai. Govinda Madhava Gopala Keshava Jaya Nanda Mukunda Nanda Govinda Radhe Gopala Govinda Madhava Gopala Keshava [Om] Giridhari Giridhari Jaya Radhe Gopala Ghana Shyama Shyama Shyama Jai Jai Sai Gopala Jaya Nanda Mukunda Nanda Govinda Radhe Gopala 322. Gopala Narayana Govinda Govinda Narayana Govinda Gopala Narayana Govinda Govinda Narayana Sai Govinda Gopala Narayana 326. Krishna Jai Krishna Krishna Krishna Krishna Jai Krishna Jai Rama Krishna Jai Radha Krishna Jai. Krishna Jai. Sai Krishna. Gopala Jai Krishna Krishna. Gopala Krishna Jai Gopala Bala Bala Radha Krishna Jai Gopika Bala Hari Pyari. Bhagavata Priya. Vraja Bala.

Guru Dev Guru Dev. Guru Deva Priya Deva Sai Deva. Gurur Devo Maheswara Guru Deva Jay Deva. Jaya Sathya Saishwara Guru Bramha. Guru Dev Guru Dev. Guru Deva Sharanam Sharanam Sri Guru Deva Sharanam [2x] Bramha Vishnu Maheshwara Bramhanda Nayaka Saishwara Sathyam Jnanam Anantham Bramha Sathya Sai Sadguru Deva 337. Guru Govinda Mandara Giridhara. Jai Jai Jai Parthishwara 332. Jai Jai Jai Akhileshwara Jai Jai Jai Shiridishwara. Guru Deva Guru Deva Guruvayur-Pura Hari Deva Guru Deva Guru Deva Hari Narayana Sai Narayana Sharanam Sharanam Sai Deva 336. Guru Deva Bhajo Guru Deva Bhajo Guru Deva Bhajo Ramana Guru Sai Bhajo Sathya Sai Bhajo Guru Sai Bhajo Ramana Guru Bramha Bhajo Guru Vishnu Bhajo Guru Deva Mahesha Bhajo Guru Rama Bhajo Guru Krishna Bhajo Guru Nanak Deva Bhajo 335. Shashanka Shekhara Sai Shankara Daya Karo [2x] Gokula Ranjana Sai Gopala Raghukula Bhushana Sai Rama Hey Madananthaka Daya Karo [2x] 340. Shiridi Maheshwara Jaya Parthishwara Sai Kripala [Shiva] Sundara Rupa Sri Sai Deva [2x] Vaidehi Mohana Narayana [2x] 338. Guru Deva. Guru Deva Sai Guru Deva Janani Ma Sai Janani Ma Guru Deva Sai Guru Deva Prema Vahini Ma Jnana Vahini Ma Shanti Dayini Prema Dayini Saukhya Dayini Ma 341. Guru Bhagavan Sathya Sai Bhagavan Prasanthi Vasa Sai Bhagavan Dharma-Uddharaka Sai Bhagavan Mama Guru Natha Sai Bhagavan 331. Dayamaya Vibhuti Sundara. Guru Devaya Namo Namo Hey Parameswara Namo Namo Guru Devaya Namo Namo Omkaraya Namo Namo Partipurishwara Namo Namo Jagadishwaraya Namo Namo Prashanthi Ishara Namo Namo 343. Sri Sathya Sai Guru Dev Sharanam Sharanam Guru Charanam Sharanam Sharanam Bramha Charanam Sharanam Sharanam Vishnu Charanam Sharanam Sharanam Shiva [Sai] Charanam Guru Dev Guru Dev Sri Sathya Sai Guru Dev Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om [4x] 334.Guru Vara Guru Vara Guru Baba [Jai] Vidya Dayaka Guru Baba [Pra] Shanta Swarupa Guru Baba Guru Vara Guru Vara Guru Baba [Jai] 330. Guru Vishnu. Guru Dev Guru Dev Sathya Dharma Shanti Prema Sab-Ko Dijo Sathya Dharma Shanti Prema Swarupa Aap Hai Sathya Dharma Shanti Prema Jivan-Ka Marma Hai 333. Guru Deva Guru Deva. Guru Deva Jaya Deva Sharanam Sharanam Sai Deva Sharanam Sharanam Sadguru Deva Pranava Swarupa Devadi Deva Gnyana Pradayaka Jagadguru Deva Sharanam Sharanam Sadguru Deva 339. Guru Deva Sharanam Deva Pahi Prabho Sharanam Deva Guru Deva Sharanam Deva Sundara Rupa Sri Sai Deva Sharanam Sharanam Sadguru Deva 342. Guru Mahima Gavo Sadguru Sai Anantha Guru Bramhananda Ananda Guru Sai Satchitananda Guru Sai Guru Sathya Sai Guru . Gurur Devo Maheswara Jai Jai Jai Karunakara. Guru Bramha. Guru Vishnu.

Namami Shankara Uma Pathey Kailasi Shankara Hara Hara Shankara. Hara Hara Hara Hara Mahadeva Siva Siva Siva Siva Sada Siva [Om] Hara Hara Hara Hara Mahadeva Om Namo Namo Namah Sivaya Bramha Vishnu Surarchitaya Om Namo Namo Namah Sivaya Uma Ganesha Saravana Sevita Om Namo Namo Namah Sivaya Om Namo Namo Namah Sivaya 350. Guruvara Nam. Pavana Nam Sadguru Nam Guru Nanak Nam Guruvara Nam Pavana Nam Sadguru Sai. Namami Shankara . Guru Nanakaji-Ki Jai Jai Kar Jo Boleso Hoye Nihal Allah Sai Lelo Salam Maula Sai Lelo Salam Salam Salam Lakhon Salam Salam Salam Mera Salam Isu Pita Prabhu Sai Ram Buddha Zorastra Mahavira Nam Salam Salam Lakhon Salam Sai Mera Salam/ Sai Lelo Salam Salam Salam Lakhon Salam Salam Salam Mera Salam 345.Sai Satchitananda Guru 344. Hara Hara Mahadeva 353. Pavana Nam Sadguru Nam Guru Nanak Nam [Jai Guru Sadguru Nanak Nam. Guru Natha Guru Natha Sadguru Natha Sai Natha [3x] Sundara Rupa Sai Natha Prema Swarupa Sai Natha Parthi Purisha Sai Natha Prashanthi Nilaya Sai Natha 346. Hara Hara Gange Hey Nataraja. Sai Shambho Shankara 354. Hara Hara Mahadeva Om Namah Shivaya. Hara Hara Mahadeva Om Namah Shivaya. Shivaya Namoh Om Hara Hara Hara Hara Haraya Namoh Om Shiva Shiva Shiva Shiva Shivaya Namoh Om Hara Hara Mahadeva. Namami Shankara Ganga Dhara Shiva Chandra Kaladhara Parthi Purishwara Shiva Sai Shankara Hara Hara Shankara. Hey Shivaraja. Hara Hara Shankara. Jay Gangadhara Hara Hara Hara Hara Gange Hara Hara Gange. Hara Hara Gange Parthi Purishwara. Hara Hara Mahadeva. Sai Shambho Shankara Chandra Kaladhara Shankara Ganga Jatadhara Shankara Vyagrambaradhara Vibhuti Sundara. Shiva Shiva Shambho. Shiva Shankara Shankara Sayi [2x] 349. Mridanga Bhaje Hara Hara Mahadeva. Hara Hara Shambho. Hara Hara Hara Hara Gange Parthi Purishwara Jaya Gangadhara Hara Hara Hara Hara Gange Hara Hara Gange. Hara Hara Hara Hara Namami Shankara Bhajomana Sai Ram Hara Hara Siva Siva Sadasiva Bhajomana Sai Ram [2x] 351. Baba Nam Guruvara Nam. Damaru Bhaje Dhimitaka Dhimitaka. Shiva Shankara. Hara Hara Hara Hara Samba Shiva Vibhuti Sundara Sai Shiva Gangadhara Hara Gauri Shiva Thrishula Dhari Thrinethra Shiva Parthi Puri Paramesha Shiva Vibhuti Sundara Sai Shiva 352. Hara Hara Gange Shankara. Shivaya Namoh Om Dama Dama Dama Dama. Hara Hara Gange. Guruvayur Pura Sri Hari Krishna Narayana Gopal Mukunda Madhava Muralidhari Narayana Gopal Madhava Madhusudana Hari Narayana Gopal Govardhana Giridhari Murari Narayana Gopal Mukunda Madhava Muralidhari Narayana Gopal Narayana Gopal [Sai] Sri Hari Narayana Gopal [3x] 348. Jai Bolo Sai Baba Nam Jai Bolo Sai Baba Nam] 347.

[Hara Hara Hara Hara, Haraya Namah Om Shiva Shiva Shiva Shiva, Shivaya Namah Om Haraya Namah Om Shivaya Namah Om [2x] 355. Hara Hara Shankara Samba Sada Shiva Esha Mahesha Thandava Priyakara Chandra Kaladhara Esha Mahesha Hara Hara Shankara Samba Sada Shiva Esha Mahesha Amba Suta Lambodhara Vandita Esha Mahesha Thunga Himachala Shringa Nivasita Esha Mahesha 356. Hara Shiva Shankara Bhola Nath, Shiridi Purishwara Sai Nath Shiva Shiva Shankara Bhola Nath, Parthi Purishwara Sai Nath Ahi Bhushana Shiva Gauri Nath Parama Sumangala Sai Nath Girijananda Paramananda Samadhi Priya Ganga Nath 357. Hara Shiva Shankara Shashanka Shekara Hara Bham Hara Bham Bham Bham Bolo Bhava Bhayankara Girija Shankara Dhimi Dhimi Dhimi Taka, Nartana Khelo [2x] 358. Haraya Namah [2x] Haraya Rama Krishna Yadavaya Namah Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Mukunda Murari Hari Sri Madhusudana Narahari Narayana Sri Shesha Shayana 359. Haraya Namah Krishna, Yadavaya Namah Om Yadavaya, Madhavaya, Keshavaya Namah Om Haraya Namah Krishna, Yadavaya Namah Om Yadavaya, Madhavaya, Keshavaya Namah Om Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om Jai Radhe Radhe, Sri Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda Jaya Hari Bolo Yadavaya, Madhavaya Keshavaya Namah Om Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om 360. Hare Giridhara Bala Gopala [Hey] Govinda Govinda, Gopala Gopi Lola, Gopala [Sai] Govardhanoddhari, Gopala

361. Hare Govinda Murahara Madhava Hare Govinda Gopala Keshava Janardhana Sai Parthivihari Govardhano-ddhara Sai Madhava Madhava Keshava Hari Narayana 362. Hare Krishna Hare Ram, Sai Ram Sai Ram Gopal Govinda Bolo, Jai Sai Ram Madhava Mukunda Bolo, Jai Sai Ram Jai Jai Ram, Sai Ram, Jai Jai Ram Jai Jai Ram, Sai Ram, Jai Jai Ram Bolo Jai Jai Ram, Sai Ram, Jai Jai Ram Hey Parameshwara Parthi Purishwara, Daya Karo Hey Sai Ram Jai Jai Ram, Sai Ram, Jai Jai Ram Bolo [2x] Jai Jai Ram, Sai Ram, Jai Jai Ram 363. Hare Murare Sai Ram, Hare Murare Ram Parama Sumangala Sai Ram Parama Sumangala Ram Iswara Allah Tere Nam, Saba Tumaho Bhagvan Parama Sumangala Sai Ram Parama Sumangala Ram 364. Hare Ram, Hare Ram, Hare Rama Krishna Hare Ram [2x] Mukunda Madhava, Sri Sai Ram Hare Ram, Hare Ram, Hare Rama Krishna Hare Ram Govinda Gopala, Radha Key Shyam Giridhar Gopala, Meera Key Shyam Bolo Ram, Bolo Shyam, Bolo Sai Ghana Shyam [3x] 365. Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Kishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare 366. Hare Rama Krishna Hare Ram Bolo Rama Krishna Hare Ram Hare Rama Krishna Hare Ram Mukunda Madhava Jai Sai Ram Jai Jai Gopala Sai Ghana Shyam Hare Rama Krishna Hare Ram Dasaratha Nandana Sri Raghuram Kali Avathar Hai Sri Sai Ram

Hare Rama Krishna Hare Ram 367. Hari Ananda Maya Jaya Narayana Sai Ananda Maya Jay Narayana [2x] Vasudeva Nandana Radha Jivana [Murali Mohana] [Sai] Paramananda Madhava [Narayana Hari [Sai] Narayana [3x] 368. Hari Bol Hari Bol, Hari Hari Bol Mukunda Madhava, Govinda Bol Ram Bol Ram Bol, Ram Ram Bol Raghukula Bhushana, Ram Ram Bol Krishna Bol Krishna Bol, Krishna Krishna Bol Radha Madhava, Sri Krishna Bol Keshava Madhava, Govinda Bol Shiva Bol Shiva Bol, Shiva Shiva Bol Sai Shankara, Shiva Shiva Bol 369. Hari Bolo Hare Rama Nam Hari Bolo Hare Krishna Nam Hari Bolo Sathya Sai Ram Hari Bolo Hare Rama Nam 370. Hari Guna Gan Karo, Man Mero Sai Guna Gan Karo, Man Mero Hari Guna Gan Karo, Man Mero Hare Ram Hare Krishna, Krishna Krishna Sai Krishna Sai Guna Gan Karo, Man Mero [2x] 371. Hari Guna Gavo Hari Nama Gavo Anantha Ananda Hari Nama Rey Manana Japana Karo Hari Nama Rey Shravana Smarana Karo Hari Nama Rey Hari Om Hari Om Bolo Rey Sada 372. Hari Guna Kirthana Kaliyuga Sadhana Jagadoddhara Krishna Janardhana Hari Guna Kirthana Kaliyuga Sadhana Sai Murari Hey Madhusudana Mayura Mukuta Dhara Mahadeva Mohana Neela Varna Ghana Natajana Palana Jagadoddharana Krishna Janardhana 373. Hari Hara Om, Shiva Shankara Om [Sai] Narayana Hari Om Keshava Hey,, Shiva Madhava Hey [Sai] Narayana Hari Om Paramatma Antarayami

[Sai] Narayana Hari Om 374. Hari Hari Bhajomana Sai Ram Bhajore Sai Ram Bhajomana Sai Krishna Bhajore Hari Hari Bhajomana Sai Ram Bhajore Mukunda Madhava Vittala Bhajore Govinda Govinda Madhava Bhajore 375. Hari Hari Govinda, Hari Hari Bol Parthipurisha, Panduranga Pandari Natha, Hari Hari Parama Dayala, Pannaga Sai Paramananda, Hari Hari 376. Hari Hari Govinda, Hari Hari Giridhara Bala, Hari Hari Shyama Gopala Madhava Hari, Keshava Hari Yadava Hari, Nanda Lala Hari Hari Govinda, Hari Hari Giridhara Bala, Hari Hari Shyama Gopala Radha Jivana, Radha Mohana Radha Krishna, Gopala 377. Hari Hari Govinda Narayana Sri Hari Bol Jaya Hari Bol Hari Hari Govinda Narayana Hare Rama Hare Krishna Prasanthi Raja Rama Sai Ram Sai Ram Sai Ram Bol 378. Hari Hari Hari Hari Govinda Bol Mukunda Madhava Govinda Bol Hari Hari Hari Hari Govinda Bol Sri Madhusudana Hari Narayana Lakshmi Ramana Hari Govinda Bol Govinda Bol Govinda Bol Lakshmi Ramana Govinda Bol Parthi Sathya Sai Govinda Bol 379. Hari Hari Hari Hari Smarana Karo Hari Charana Kamala Dhyana Karo Murali Madhava Seva Karo Murahara Giridhari Bhajana Karo [Sai] 380. Hari Hari Nam Bhajo Bhajore Sundara Nam Bhajo Bhajore Hari Hari Nam, Hari Hari Nam, Hari Hari Nam, Sai Hari Hari Nam Radhe Radhe Shyam, Bhajo Bhajore, Sundara Nam Bhajo Bhajore Radhe Radhe Shyam, Radhe Radhe Shyam, Radhe Radhe Shyam,

Sai Radhe Radhe Shyam Sai Ram Nam Bhajo Bhajore Sundara Nam Bhajo Bhajore Sai Ram Nam, Sai Ram Nam, Sai Ram Nam, Sathya Sai Ram Nam 381. Hari Hari Narayana Hari Govinda Narayana Hari Gopala Narayana Hari Hari Narayana Sri Hari Narayana Hrishikesha Narayana Parthisha Narayana 382. Hari Hari Om Namah Shivaya Namoh Om [3x] Sathya Sanathana Sri Sai Hari [Namah] Om[2x] Dharma Parayana Sri Sai Hari [Namah] Om Shanti Nikethana Sri Sai Hari [Namah] Om Prema Niranjana Sri Sai Hari [Namah] Om 383. Hari Nam Gathe Chalo, Sai Nam Gathe Chalo Madhava Govinda, Govinda Madhava Nam Gathe Chalo Govinda Vittala, Gopala Vittala Jaya Parthi Vittala, Jaya Sai Vittala [2x] Madhava Govinda, Govinda Madhava Nam Gathe Chalo 384. Hari Nam Sumira Hari Nam Sumira Hari Nam Sumira Bhajare Thribhuvana Dharaka Sab Sukh Dayaka Vinathi Sahayaka Nam Japore 385. Hari Narayana Govinda [2x] Hari Narayana Duritha Nivarana Hari Narayana Govinda Keshava Madhava Govinda [2x] Hari Narayana Govinda [Govinda Govinda Govinda Sai Govinda [2x] 386. Hari Narayana, Hari Narayana, Hari Narayana Bhajore Hari Narayana, Sathya Narayana, Sai Narayana Bhajore Shyama Sundara Madana Gopala Satchidananda Sai Gopala [2x] Gopi Gopalana, Gopi Gopalana, Gopi Gopalana Bhajore Hari Narayana, Sathya Narayana, Sai Narayana Bhajore

388. Hari Narayana, Jaya Hari Om Sai Narayana Jaya Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Sai Om Paramathma Siva Hari Om Parabrahma Jaya Hari Om Hari Om Hari Om Sai Hari Om 389. Hari Om Ananda Narayana Narayana Hari Narayana Narayana Sai Narayana Hari Om Ananda Narayana Thriloka Palana Narayana [Putta] Parthi Nivasa Narayana 390. Hari Om, Hari Om, Hari Om Narayana [2x] Shantakara, Bhujanga Shayana, Padmanabha Narayana Lakshmi Ramana, Kamala Nayana, Sai Natha Narayana Hari Om, Hari Om, Hari Om Narayana 391. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Sai Om Sai Narayana Jaya Hari Om Sathya Narayana Jaya Hari Om Paramatma Shiva Sai Hari Om Parabramha Shiva Sai Hari Om Sai Narayana Jaya Hari Om Sathya Narayana Jaya Hari Om 392. Hari Om Hari Om Narayana Sai Om Sai Om Janardhana Hari Om Hari Om Narayana Pankaja Nayana Sai Narayana Jagath Paripala Narayana [3x] 393. Hari Om Namah Shivaya Shiva Shiva Hara Hara Parti Puriswara Sai Sankara Hari Om Sai Shankara Hari Om [Sathya] 394. Hari Om Namah Shivaya Shiva Shiva Shankara, Hara Parameshwara Saishwaraya Namah Om [2x] Sathya Saishwaraya Namah Om 395. Hari Om Namah Shivaya, Sai Om Namah Shivaya Ganga Jatadhara Gauri Manohara, Hey Shiva Shankara Namah Shivaya Trishula Dhari Hey Tripurari

so be true He is Peace. Hey Dina Dayalo Sai Rama Ram Parama Kripalo Sai Rama Ram Sai Rama Rama Rama Ram [2x] Hey Patita Pavana Sai Rama Ram Bhakta Vatsala Sai Rama Ram Sai Rama Rama Rama Ram [2x] 406. Saishwara Daya Karo. Nanda Kumara. Saishwara [Sai] Daya Karo. Brindavana Sanchara Murali Lola. so work for peace He is Good. Sahara Do Mujhe O Merey Sai Bhagavan Hridaya Mandira Mey Avo Sai Merey Dijo Kripa Varadan [Sai] Tuma Ho Merey Bhagavan Merey Sai Bhagavan 401. Bala Gopala. Namah Shivaya [4x] Shiva Shiva Shivaya. Namah Shivaya Shiva Shiva Shivaya. He is Love. Munijana Pala. Hari Om Namah Shivaya [2x] Hari Om Hari Om Hari Om Namah Shivaya[3x] 397. Hey Giridhara Gopala Nanda Kumara. Hey Giridhara Gopala Madhava Murahara. Sai Ram Sai Ram. Hey Bramha Hey Vishnu Dayamaya Hey Maheshwara Sathya Sai Parameshwara Mahashakti Shiva Sai Shankara Purna Theja Sai Avatara 402. Hey Giridhara Gopala. Papa Vinasha Raksha Karo. Madhura Manohara. Namah Shivaya Hari Om Tat Sat. Hey Giridhara Gopala. Giridhara Gopala Hey Giridhara Gopala. Hari Om Tat Sat. Hey Bramha Vishnu Maheshwara. Jaya Ram. Kripa Karo. Hari Om Namo Shiva Shakti Namo Sadguru Sri Sathya Sai Namo Hari Om Namoh Sita Rama Namo Jaya Sadguru Sri Satya Sai Namo Hari Om Namoh Radhe Shyama Namo [Jaya] 398. Sundara Kara. Parameshwara 403. Sai Ram [2x] Hey Parama Dayala. Hey Giridhara Gopala. Hey Giridhara Gopala Kaustubha Hara. Namah Shivaya [Sai] Hari Om Tat Sat. so be good He is Lord. Govardhano-ddhara. Kripa Karo.Sai Murari Namah Shivaya Om Namah Shivaya Namah Shivaya Shivaya Namah Om Namah Shivaya [2x] Sai Om Namah Om Namah Shivaya 396. Hey Giridhara Gopala. Maukthikadhara. Radha Hridaya Vihara Bhakto-ddhara. Tuma Ho Antharyami [Sai] Tuma Ho Merey Bhagavan Deena Dukha Bhanjana. Hey Giridhara Gopala Goparipala Gopilola. Namah Shivaya [2x] 399. Navaneeta Chora. His Name is Sai Sai Ram. Raksha Karo. Sai Ram Sai Ram. Giridhara Gopala Hey Giridhara Gopala. Sai Ram Hare Hare Sri Ram. Namah Shivaya [4x] Sai Om Tat Sat. Hey Gananatha Gajanana Hey Rambha Gajanana Hey Gananatha Gajanana Gauri Nandana Gajanana Gajanana Hey Gajanana [Vara] Siddhi Vinayaka Gajanana 407. Hey Dina Dayala Hare. Hey Giridhara Gopala. Giridhara Gopala Hey Giridhara Gopala. Giridhara Gopala Hey Giridhara Gopala. . Sai Ram Hey Bandha Vimochana Rama Hare Bhava Bandha Vimochana Rama Hare Hey Papa Samharaka Rama Hare Sai Ram Hare Hare Sri Ram Jaya Ram Sai Ram 405. He Dina Daya Ghana Sai Ghana Shyam Karuna Sindho Karo Kalyan Tumaho Baba Antharyami Tumaho Sab Key Jivana Swami Prema Barasa Dijo Sai Ghana Shyam Karuna Sindho Karo Kalyan 404. Parameshwara Sai Ram. Hey Giridhara Gopala. so learn to love He is Truth. Say “Sai Ram”! 400. Hey Anatha Natha Sai.

Shiridi Sathya Sai Ma 416. Hey Kamala Vadana Sai Ranga Kaivalya Panduranga Sai Gopala Ghana Ghana Neela Kutila Kunthala Thribhuvana Paala Bramha Vishnu Maheshwara Rupa Maya Lola Bramha Swarupa 414. Hey Nanda Lala. Shiva Raja Shankara Hey Indu Shekhara Shambho. Jaya Jaya Ram [Putta] Parthi Purishwara Sri Sai Ram Hey Dina Janon Key Pran 413. Murali Gopal Radhe Jay Radhe Jaya Radhe Gopal 420. Jaya Jaya Jaya [Sai] Ma Prema Sai Ma. Hey Jagadisha Saisha [Hey] Jagatparipala Paramesha Hey Jagadisha Saisha Kaliyug Mey Avathar Liye Sarva Dharma Avathar Liye Hindu Muslim Sikh Isaayi Sab Mil Gaye Saisha Sarva Dharma Priya Ram Bolo Sai Rama Jaya Ram 412. Hey Govinda Hey Gopala Hey Madhava Madhusudana Avo Avo Prabhu Avo Avo Mujhe Aakar Darisha Dikhao Sathya Dharma Shanti Prema Swarupa Prema Swarupa Avo Avo Prabhu Avo Avo Mujhe Aakar Darisha Dikhao 410. Sai Gopal 421. Jaya Nanda Lala Gopi Lola Gokula Bala Hey Nanda Lala Jaya Nanda Lala Vishwa Vandita Vijaya Gopala . Hey Kamala Nayana Bhagavan [Sri] Sathya Sai Bhagavan [Hey] Dina Janon Key Pran Hey Kamala Nayana Bhagavan [Hey] Patita Pavana Sai Ram [Putta] Parthi Purishwara Sri Sai Ram Sri Sai Ram. Gopala Giridhara Gopala. Lakshmi Matha Sai Matha Jagajjanani 415. Gauri Matha Ambe Bhavani. Pinaka Vaibhava. Sai Ma. Sai Gopala Shyama Gopal. Shiva Raja Shankara Om Hara Hara Shiva Shiva. Hey Madhava. Sathya Sanathana Sai 419. Hey Ma Jay Ma. Hey Nanda Lal Bhajo Shyama Brindavana Bala Bhajo Shyama Gopal. Raja Shankara Shiva Raja Shankara 411. Hey Nanda Lala. Sai Ma Vighna Vinashini Ma Mangala Dayini Ma [2x] Parthipurishwari Ma. Hey Ma. Sai Gopal Hey Nanda Lala. Hey Govinda Hey Ananda Nanda Gopala Mohana Muralidhara Shyama Gopala Hey Govinda Hey Ananda Nanda Gopala Sundara Giridhari Hare Natavara Lala Madhava Keshava Madona Gopala 409. Ananda Dayi Ma Kripa Sai Ma. Hey Madhava Hey Madhusudana Damodara Hey Muralidhara Hey Madhava Hey Madhusudana Mana Mohana Hey Yadunandana Deenavana Bhava Bhaya Bhanjana 418.Hey Giridhara Gopala 408. Hey Ma. Hey Nanda Lala. Hey Ma Sai Matha Jagajjanani Vina Vadini Saraswathi Matha Jagatha Palini. Hey Indu Shekhara Raja. Gopala Shyama Gopal. Hey Vraja Bala Makhan Chora Yashoda Key Bala Brindavan Key Gokula Bala Daya Karo Mujhe Sai Nanda Lala Makhan Chora Yashoda Key Bala 422. Madhusudana Daya Karo Krupa Karo Yadunandana Hey Madhava Madhusudana Alak Niranjana Bhava Bhaya Bhanjana Sathya Sanathana Sai. Sri Sathya Sai Ma Kripa Sai Ma. Sai Ma 417.

Shiva Moula Maheshwara . Bhavani Shankara Bhuta Pate. Sai Ram 428. Hey Avatari Prabhu Ram Janam Janam Merey Sath Raho Thum Sathya Sai Bhagavan Hey Nirakari Allah. Hey Guna Dham Raghava Sundara Ram Janaki Jivana Ram Hey Ram He Guna Dham Kausalya Thanaya Raghukula Ram Ayodhya Shiromani Dasharatha Ram Jaya Jaya Ram. Hey Nirakari Allah. Narayana [Sai Rama Narayana] Hare [Sai] Krishna. Ananda Nanda Gopala [2x] Hey Nanda Nanda. Hey Prashanti Nilaya Ram Hey Parthipuri Bhagavan [Hey] Ahalyoddharaka Ram. Sai Murari Hey Rishikesha Hridaya Nivasa Hridaya Nivasa Sai Murari Sai Murari. Sai Murari. Jaya Ram Sai Ram Ram Ram. Parthipuri Bhagavan Hey Manimaya Bhushana Ram Hey Kausalyatmaja Ram Hey Ravana Mardhana Ram Hey Rama Dutha Priya Ram Hey Patita Pavana Sai Ram 431. Jaya Sai Ram 430. Hey Ranga Panduranga Rakumayi Ranga Vittobha Ranga Hey Ranga Panduranga Kaveti Ranga Kasturi Ranga Karunya Ranga Karunantha Ranga Kalyana Ranga Kamaniya Ranga Sri Ranga Ranga Sri Sai Ranga 434. Parthipurishwara Ram (Parthipuri Bhagavan) Hey Ram. Hey Avatari Prabhu Ram Thum-Hi Hamarey Matha Pitha Sai Thum-Hi Hamarey Ram Janam Janam Merey Sath Raho Thum Sathya Sai Bhagavan [Hey Nirakari] Nanak Esu Buddha Mahavira Sub Hai Sai Bhagavan [Janam Janam] 425. Sai Murari 426. Sadguru Sai Ram Sadguru Sai Ram [2x] Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Sai Ram Hey Prema Swarupa. Hey Ram. Janardhana Hey Rama Narayana Nithyananda Bramhananda [Hare] Krishna Madhusudana Hare [Sai] Krishna Janardhana 432. Vaidehi Priya Ram Hey Patita Pavana Sai Ram Hey Raghukula Bhushana Ram Hey Ram. Hey Nanda Nanda Gopala.Veda Vedanta Venu Gopala Radha Vallabha Rasa Vilola 423. Sai Murari. Hey Ramba Janani Sri Sai Janani Bhavani Jagadambe Ma [2x] Tribhuvana Palini Hey Karuna Mayi Uma Saradamba [2x] Daya Karo Sai Ma Raksha Karo Sai Ma 433. Hey Ram. Hey Rama. Sai Murari Sai Murari Sai Murari. Hey Ram Bhagavan Hey Karuna Sindhu Ram Hey Dina Bandhu Sai Ram Bhakta Premiko Karuna Karo Baba [Sai] Daya Karo Raghu Ram Mujhe Kripa Karo Bhagavan Hey Janaki Jivana Ram/ Hey Maruthi Sevitha Ram Hey Parti Purishwara Ram Hey Dina Bandhu Sai Ram 429. Jaya Ram Sri Ram Ram Ram. Sadguru Sai Ram Sadguru Sai Ram [2x] Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Hare Ram Sai Ram Hey Anatha Natha Dina Bandho. Hey Parthi Purishaa Prashanthi Vasa. Hey Rudra Bhairava. Ananda Nanda. Hey Dasharadhe Raghu Ram Sri Ram. Papa Vinasha. Hey Parthi Purisha Prashanthi Vasa. Sadguru Sai Ram Hey Sadguru Sai Ram Hare Ram Sai Ram 427. Yadu Nanda Nanda Gopala [3x] 424.

Hey Vishwa Natha. Hey Ghana Shyama Daya Karo Kripa Karo. Hey Sai Jagannatha. I am no different from God. Yadu Nanda Gopal Gopal Gopal. I Love You. Listen to His Words Do not look outside for Him. Bhavani Shankara Bhakta Samrakshaka. Karuna Sindhu Jagannatha Hey Sai Jagannatha Hey [Sai] Parthi Jagannatha Hey Shiridi Jagannatha. Let us praise the Lord He has come on earth for us. Hey Gowri Natha. Raksha Karo Bhagavan 442. Yadu Nanda Gopal Shyama Sundara. Hey Shesha Shayana Narayana Veda Bharana Narayana Bhava Bhaya Harana Narayana Pavana Charana Narayana [Naraya Sai Naraya [3x] 438. a prayer for Thee! . Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Sai Ram 440. I am Peace eternally. deep in my soul My Lord. Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Pahimam Om Namah Shivaya. Sai Subhankara 435. Hey Shiva Shankara Namami Shankara Shiva Shankara Shambo Hey Girijapathi Bhavani Shankara Shiva Shankara Shambo [3x] [2x] Hey Shiva Shankara Namami Shankara Shiva Shankara Shambo Om Namah Shivaya. I Love You. He is our Joy I Love You Lord. Hey Shiva Shankara Natana Manohara Tandava Roopa Hey Parameshwara Sathya Swarupa Hey Nandeeshwara Gangadhara Hara Netra Manohara 441. Hey Sai Ranga Hey Panduranga Karunantharanga Hridayantharanga Hey Sai Ranga Hey Panduranga Sri Ranga Ranga Jaya Ranga Ranga Ananda Ranga Sadananda Ranga Karunantharnaga Hridayantharanga Hey Sai Ranga Hey Panduranga 437. I am God. I am ever pure Delight. Hey Sai Natha Bhagavan Deena Dayala Sai Ghana Shyama Sai Ghana Shyama [2x] Patita Pavana. Hey Sai Natha Bhagavan Daya Karo Daya Karo Daya Karo. You and I are One Shiridi Baba Sri Sathya Sai. Jaya Jaga Vandana Jaya Gauri Sutha Sai [Pahi] Gajanana Hey Shiva Nandana Jaya Jaga Vandana Parvathi Nandana Parama Daya Ghana Pahi Prabho Mam Sai [Pahi] Gajanana 439. Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Rakshamam Om Namah Shivaya. the One Reality I am Satchidananda Swarupa I am Om Tat Sat Om I am Love. Hey Vraja Bal. Mohana Gopal Hey Vraja Bal. Bhagavan Hey Vishwa Natha. Narayana Sai Baba Let’s all sing the name of Sai. Hey Gowri Natha. Himagiri Nandini Hey Jagajjanani Sub Dukh Bhanjani Loka Niranjani Surya Chandra Jyothi Prakashini Jagajjanani Mahishasura Mardhini 444. Hey Sai Jagannatha.Hey Rudra Bhairava. I am Truth. Hey Sai Jagannatha 436. In the heart of my heart is a lovely melody Deep in my soul is a prayer just for Thee Heart of my heart. Hey Parthi Jagannatha. Hey Sai Jagannatha Deena Bandhu Sai Natha. I am always full and Free. He is in Our Hearts 446. You and I are One Let’s rejoice and follow Him. Bhava Gochara Bhava Bhaya Nasha. I am the Infinite Supreme. Hey Shiva Nandana. Hey Abhayankara [2x] Hara Hara Shambho. I am God. I Love You Lord. Gokula Bal 443. Yadu Nanda Gopal Yashoda Key Bal. I am Om Tat Sat Om 445. Fear or grief can never touch me.

Ishwar Allah Tere Nam. just for You A song You wil sing to me Krishna. Jagadishwari Daya Karo Ma Shiva Shankari Kripa Karo Ma Saishwari Raksha Karo Ma Parthishwari Bhala Karo Ma Shiva Shankari Kripa Karo Ma 455. Shata Koti Pranama Sai Rama. Thu Mahavira Sai Govinda Sai. Jagadoddharaka. Sathya Sai Ram [Allah Sai. Jagodishwari Jaya Matha Bhavani Karunya Lavanya Akhilandeshwari Jagadishwari Jaya Matha Bhavani Hey Shiva Shankari Thriloka Palini Sharanagatha Paripalini Matha 456.Deep in my soul is a song just for Thee Come. a song for Thee! The songs that I sing are for all and for Thee But deep in my heart. Jagadodharini Ma Jago Jago Ma. Rakshaka Rama Moksha Pradayaka. In the Name of the Lord we sing praises Loving. Jagadodharini Matha Durga. Ranjana Rama Raja Rama. Janaki Rama Paramoddhara. O my Lord. Mata Durga 458. Ravikula Shoma Ravana Mardhana. my Lord. Moula Sai {4x}] 450. a divine melody A song just for You. Sri Raghu Rama Jagadoddhara Sai Rama Jagadashraya Sri Raghu Rama Parama Pavana. Moula Sai Esu Buddha Sai. almighty and universal In the name of the Lord we sing praises [1x] Praising all creation with awe and wonder Feeling His presence everywhere He is truth and joy He is peace and love Bhola Natha Hare Jagadisha Shaileshwara Hara Uma Mahesha Bhola Natha Hare Jagadisha [1x] Bhava Bhaya Hari Hey Tripurari Shiva Gangadhara Sai Murari Bhola Nath. Jagadisha Hare Jaya Ho Jagadoddhara Jaya Jaya Ho Jagadisha Hare Jaya Ho Allah Esu Nanak Sai Antharyami Buddha Mahavira Zorashtra Sarva Dharma Priya Deva Prashanthi Nivasa Sathya Sai Deva Jaya Ho Jaya Ho [2x] 454. Bhola Nath Sai Nath. Indu Vadana Yadu Nandana Eashwaramba Priya Nandana Indu Vadana Yadu Nandana Mandara Giridhara Hey Madhava Mangala Charitha Sayeeshwara 449. Mohana Rama Maruthi Pujitha. come to Me Heart of my heart. Mata Narayani Durga Durgathi Nashini. Mangala Rama 457. O my Lord. Ek Tumi Ho Karuna Sindho Ram Dina Janon Key Jivan Sahare Bhakta Janon Key Jivan Sahare Daya Karo Bhagavan [Mujhe] Kripa Karo Bhagavan Sab-Ka Malik. Ishwara Allah. Pattabhi Rama Lakshmana Sevitha. Shanti Pradayani Durga Jaya Durga. Jagadoddharini. Sathya Sai Ram Allah Sai. Sai Bhagavan Karuna Sagar. Nanak Sai Sarva Dharma Priya Sai Ram. Koti Pranama Sharanam. Sharanam. deep in my soul My Lord. Sai Nath 448. You will sing to me 447. Daya Nidhan 451. Jagadashraya. Lavanya Rama Rajiva Nayana. Devi Durga. Atma Rama 452. Dukha Vinashini Durga Jaya Mahishasura Samharini Durga Abhaya Pradayini. Jagadisha Hare Hey Shiva Shambho Samba Shiva Hara Sai Shiva Hey Tripurari Bhava Bhaya Hari [Hey] Parthipurishwara Shiva Shambho Samba Shiva Hara Sai Shiva 453. Gopala Sai. Taraka Nama Sri Rama. Sai Tere Nam Sarva Dharma Priya Sai Ram. Jago Jago Ma. Jago Jago Ma Janani .

Jago Jago Giridhari Gopala Jago Jago Hey Gokula-Bala Darshan Deejo Deena-Dayala Prabhu Paramatma Tribuvana-pala Sai Narayana Natavara Lala 467. Ambe Bhavani Jaya Jagadambe Ananda Bhairavi Sai Matha Dukha Nivarini Dukha Nivarini Sai Matha Dukha Nivarini Bhava Bhaya Harini. Bramha Swarupini 461. Sayeesvara Jago Jago. Jagajjanani Devi Saraswathi. Jagath Janani Ma. Durga Lakshmi Durga Lakshmi [1x] Mahishasura Samharini Matha 460.Hey Durga Devi Rana Chandi Devi Hey Shiva Ramana Jago Ma [2x] Jago Jagadodharini Ma 459. Prabhu Tumaho Mangala Dham Jai Sai Ram Jai Sai Ram Papa Vimochana Bhava Bhaya Bhanjana Sundara Nayanabhi Ram Prabhu Tumaho Karuna Nidhan Jai Sai Ram Jai Sai Ram 465. Jago Jago Ma Shankari Ma Shankari Ma Abhayankari Ma Matha Maheshwari Parvathi Ma Devi Dayakaro Shiva Ramana Janani Triloka Palini Ma Jai Jai Bhavani Ma 469. Jago Shankara Kashambaradhara Hey Paramesha Hey Tripurari Jai Partheesha Gangadhara Shankara Sai Sada Shankara Shiva Shambho Sada Shankara Satya Sai Sada Shankara 468. Jaya Ma 464. Jago Jago. Jago Shankara Jago Jago. Jagajjanani Jaya Jagadambe. Jagan Mathe. Ananda Rupini [Gana Vinodini] Matha Bhavani Ma. Jagatha Janani Devi Bhavani Jaya Jagadishwari Ma Sai Ma Jaya Jagath Palini Ma Sai Ma Jagatha Janani Devi Bhavani Parthi Nivasini Sai Bhavani Jaya Jaya Jaya Jaya Devi Bhavani 463. Sai Shankari Matha Maheshwari. Ambe Bhavani Bhava Bhaya Harini. Jai [Jaya] Bolo Jai Nandalala Jai Bolo Jai Murali Gopala Jai Bolo Jai Nandalala Nanda Krishora Shyama Gopala Nanda Kishora Sai Gopala Gopi Lola Gokula Bala Murali Lola Gokula Bala Dwaraka Natha Deena Dayala Sai Natha Deena Dayala 470. Jagath Palana Jagan Mohana Sundara Sai Gopalana Munijana Sevita Madhusudana Jagath Palana Jagan Mohana Keshava Madhava [Govinda] Janardhana Sridhara Madhava Damodhara Acchyuta Ananta Narayana Sai Narayana Acchyuta Ananta Narayana Sri Sai Krishna Narayana [2x] 462. Jagatha Janani Shiva. [2x]/Jaya ma Jaya Ma [2x] Kali Kapalini Ma. Jagathpathe Hari Sai Gopala Jagadodhara Sai Nanda Lala Madhuraadhipathe Krishna Gopala Madhura Madhura Hey Gana Vilola Jagadodhara Sai Nanda Lala Sai Nanda Lala Jai Jai Gopala [3x] 466. Jai Durga Lakshmi Saraswathi Sai Jaganmatha Sai Jaganmatha Maam Pahi Jaganmatha Sai Jaganmatha Maam Pahi Jaganmatha 471. Bramha Swarupini Jagath Janani Ma. Jagatho-ddharana Parthi Viharana Tumaho Karuna Nidhe. Jai Ganesha Jai Ganesha Hey Shiva Nandana Lambodara Ganesha Prathama Vandana Jai Ganesha Jai Ganesha Hey Shiva Nandana Shambho Mahadeva Pasupathi Nandana . Parvathi Ma Abhaya Pradayini. Devi Bhavani Jagan Mathe.

Vidya Buddhi Pradayaka Gajavadana Gauri Nandana [3x] Ganga Dhara Shiva Shambo Nandana 480. Hey Giridhara Gopala 485. Sai Ma 482. Sai Maheshwari Ma Jai Jai Jai Jaya Ma. Jai Jai Jai Madhusudana Madhava Keshava Keshava Madhava Gopala Gopalana [Sai] 483. Jai Jai Jai Jaya Ma. Gopi Gopala Bhajo (Sai) Radhe Shyam Hare Ram Ram Ram Ghana Shyam Shyam Shyam Sri Raghunandana Sri Rama. Sai Bhavani Ma 476. Trishula Dharini. Brindavana Govindalala Hare Ram Ram Ram. Ambe Bhavani Ma Jai Jai Janani. Jai Jai Vighna Vinashaka Jai Shubha Mangala Dayaka. Hey Shubha Dayaka Maha Ganapathi Deva 473. Sai Ma. Ambe Bhavani Ma Shiridi Bhavani Ma. Jai Hari Bol Jai (Sai) Sita Ram. Radhe Gopala Jai Jai Gopala Hey Nanda Lala. Hey Sai Saraswathi Maa Hey Vina Vadini Maa. Pitha Maha Deva Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Deva Vighna Harana Deva Sharana Pradhama Sharana Deva Siddhi Vinayaka. Jai Jai Gopala Sai Gopala. Jai Jai Jai Gananayaka. Govardhana Giridhari Radha Mohana Radha Jivana (Jaya) Manjula Kunja Vihari 475. Sai Janani. Gokula Bala (Jai) Brindavana Sanchara [2x] Sai Gopala. Parthi Bhavani Ma Atma Nivasi Ma. Jai Jai Sai Maa. Jai Jai Ram Jai Raghu Ram Raghukula Bhushana Sita Ram Jai Jai Ram Jai Raghu Ram Tapasa Ranjana Tarak Ram Danava Bhanjana Kodanda Ram Jai Jai Ram Jai Raghu Ram 486. Jai Jai Prabhu Giridhari. Jaya Ma [Sathya] Sai Bhavani Ma Simha Vahini. Jai Jai Jai Jai Ganapathi Deva Gajanana Gajanana Gajanana Hey Ganapathi Deva Mata Parvathi Pita Mahadeva Jai Jai Jai Jai Ganapathi Deva Gajanana Gajanana Gajanana Hey Ganapathi Deva 481. Ambe Bhavani Ma Ambe Bhavani Ma. Hey Giridhara Gopala Hey Giridhara Gopala. Parthi Nivisini Ma Jaya Ma. Jai Jai Jai Devi Jagadamba Shankata Harini Mangala Karini Jai Jai Jai Devi Jagadamba Jnana Shakti Vijnana Mayi Prema Mayi Kalyana Mayi Shubha De Mata Devi Jaganmata Jai Jai Jai Deva Jagadamba 479. Sai Bhavani Ma Jai Jai Bhavani Ma. Ghana Shyam Shyam Shyam 474. Sathya Sai Bhavani Ma Trishula Dharini Ma. Gopilola. Jai Jai Guru Deva. Jai Ganesha Jai Ganesha Jai Ganesha Deva Matha Devi Parvathi. Hey Giridhara Gopala. Dasharathe Jaya Raghu Rama Nanda Kishora Navanitha Chora.Ganga Jatadhara Shiva Priya Nandana Lambodara Ganesha Prathama Vandana 472. Ambe Bhavani Ma Jaya Ma. Jai Hari Krishna Jai Hari Krishna. Sri Sai Mahadeva [3x] Bramha Vishnu Maheshwara Sai Mahadeva Mata Pita Guru Deva Sathya Sai Mahadeva 478. Radhe Gopala 477. Sathya Sai Bhavani Ma Parthi Purishwari Ma. Jaya Ma [Sathya] Sai Bhavani Ma 484. Jai Jai Bhavani Ma. Jai Jai Jai Manamohana. Natavara Nandalala Hey Natavara Nandalala. Triloka Palini Ma Sai Ma. Vidya Dayini Maa . Jai Jai Janani Sai Janani.

Jaya Giri Vara Dhari Jai Radha Madhav Jaya Kunja Vihari Yashoda Nandana. Prabhata Smaranam Jai Shiridi Sai. Prabhata Smaranam Prathah Smaranam. Jai Nanda Lala Jai Jai Gopala Radha Madhava Shyama Gopala Devaki Nandana Krishna Kanhaiya Jugala Kishora Shyama Giridhari 490. Jai Jai Vaishnavi Devi Ma Jai Ma Jai Ma. Jai Jai Ma Sai Ma Jai Jai Vaishnavi Devi Ma. Jai Sai Ram Premavathara Sai Avathara Jai Sai Ram. Hare Rama. Jai Sai Ram. Jai Sathya Sai. Jai Sai Ram Pavana Purusha. Jai Jai Ma. Vidya Dayini Maa 487.Jai Jai Sai Maa. Jatha Vali Ma Pahada Vali Ma. Jai Narayana Sathya Narayana Keshava Madhava Hari Narayana Sri Krishna Govinda Sai Narayana Mukunda Madhava Shathya Narayana 491. Jai Sai Ram Bolo Jai Sai Ram Bolo Jai Sai Ram Jai Sai Ram Bolo. Parama Pavanam Parama Pavanam. Jai Sai Deva Satchidananda Prabhu Jaya Parameshwara Sri Sai Deva Manasa Bhajore Sathya Sai Deva Pathipurishwara Sai Maha Deva 493. Jai Sai Ram Bolo Jai Sai Ram Bolo Sathya Sai Ram Bhajore Manava Mangala Nam Bhajore Manava Sathya Sai Ram [2x] 494. Jai Sai Ram. Jai Sai Ram Bolo. Jai Ma Sai Ma Jai Jai Ma. Vraja Jana Ranjana Yamuna Theera Ban-Chari Jaya Radha Madhav. Jai Sai Ram Jai Sai Ram Bolo Jai Sai Ram Jai Jai Ram [2x] Anatha Rakshaka Sai Ram Apabandhava Sai Ram Premaswarupa Sai Ram [Sai] Premavathara Sai Ram 496. Parama Pavanam Sri Rama Charanam Parama Pavanam Jai Parthi Sai Prabhatha Smaranam Parama Pavanam Parama Pavanam Jai Prema Sai Prabhatha Smaranam 498. Jana Gana Mangala Dayaka Rama Parthipurishwara Sai Rama Sharanu Sharanu Hey Sai Rama Sai Rama Sharanu Sharanu Hey Sai Rama Bhava Bhaya Bhanjana Parthi Shyama 500. Jai Sai Ram Ramavathara Sai Raghu Ram Krishnavathara Sai Ghana Shyam Shivavathara Sai Shiva Ram Dharmavathara Sathya Sai Rama Purnavathara Sathya Sai Rama 497. Jai Jai Vaishnavi Devi Ma Shera Vali Ma. Jai Jai Ma. Jai Kailasa Nivasa Mahesha Jaya Jaya Jaya Jaya Jaya Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho Hara Hara Hara Hara Shambho Parthi Vihara Dukh Hara Linganugraha Leela Damaruka Natha Mandara Mala Shiva Shiva Shiva Shambho Hara Hara Hara Shambho 489. Shakti Pradayini Maa Hey Vina Vadini Maa. Hae Krishna. Jai Jai Ma Sai Ma 488. Jai Shiva Shankara Jaya Parameshwara Jai Shiva Shankara Sai Shiva Jai Shiridishwara Jaya Sai Shankara 499. Jai Jaga Janani Sai Ma Jai Ma Jai Ma. Jai Jai Vaishnavi Devi Ma. Janaki Jivana Rama Raghuvara Jaya Bhuvaneshwara Radhava Sundara . Jai Ma Sai Ma Jai Jai Ma. Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama. Jaya Kunja Vihari Hare Krishna. Koti Pranam Raghupathi Raaghava Raja Ram Pathitha Pavana Sita Ram Pavana Purusha Koti Pranam 495. Jai Radha Madhav Jaya Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabh. Hey Sai Saraswathi Maa Mukti Pradayini Maa. Rama Rama Hare Hare 492.

. Gowri Ganesha Himagiri Vasa. Janani Sai. Nandalala Govinda Gopala Hare Rama. Jaya Mangala Datha Mushika Vahana Sri Gananatha Vighna Vinashaka Bhagya Vidhatha Vande Saraswathi Sai Matha 512. Jaya Gopala. Jaya Devi Bhavani Ma Jaya Sai Bhavani Ma Jaya Devi Bhavani Ma Jagadishwari Sai Ma. Jnana Vahini Ma Dharma Vahini Ma. Sai Gopala Nithyananda Rupa. Jaya Deva Jaya Deva Jai Jai Ganapathi Deva Om Jaya Jaya Ganapathi Deva Vidya Dayaka Buddhi Pradayaka Siddhi Siddhi Kar Deva Jaya Deva Jaya Deva Jai Jai Ganapathi Deva Girija Nandana Bala Gajanana Jai Lambodhara Mushika Vahana Vighna Vinashaka Deva 509. Jaya Govinda Jaya Gopala. Janani Ma. Sai Krishna Gopala] 506. Jaya Parthi Nivasini Ma 510. Chira Sukha Dayini Jai Jai Sai Ma 504. Vighna Vinasha Lambodara Sutha. Jaya Gananatha Para Keshava Priya. Janardhana. Janani Janani Sathya Sai Shubha Janani Jagath Kaarini Paripoorani Sai-Eswari Janani Janani Janani Sathya Sai Shubha Janani Sathya Swaroopini Janani Dharma Samvardhini Janani Shantha Swaroopini Janani Prema Pradaayini Janani [sai] Janani Janani Sathya Sai Shubha Janani 502. Jaya Gananatha. Jaya Gopala Chinmaya Nanda Hey. Jaya Shiva Shankara Sai Parthi Purishwara Hey Jagadishwara. Janani Kripa Karo Ambe Sai Janani Jaya Jagadambe Janani Janani Janani Janani Mata Maheshwari Mangal-Dayini Ambe Mangala-Dayini Tripushiwari Jagadambe Abhaya-Dayini Amrita Bhashini Ambe Janani Janani Janani Janani 503. Gopala Jaya Gopala. Jaya Ganga Jatha Dhara Gauri Shankara Girija Mana Ramana Jaya Mrithyum Jaya Mahadeva Maheshwara Mangala Shubha Charana Nandi Vahana Naga Bhushana [Sai] Nirupama Guna Sadana Natana Manohara Neela Kanta Sai [Sai] Neeraja Dala Nayana 513. Parameshwari Sai Ma Jaya Sai Bhavani Ma. Jnana Vahini Ma Prasanthi Vahini. Gowri Ganesha 511. Hare Krishna Sai Krishna. Gopala [Hare Krishna Harey Krishna. Jai Jai Gopala Radha Ramana Hari Radha Gopala Natavara Giridhara Madana Gopala Murali Manohara Hey Nandalala 507. Jaya [Hey] Nanda Lala. Gopala 514. Jyothi Swarupa Hemachala Sutha. Jaya Ambe Ma Jagadishwari Yogeshwari Ma Parthishwari Jaya Ambe Ma Jagadishwari Maheshwari Ma Durgeshwari Saishwari Ma Sarveshwari Parthishwari Ma Parameshwari 508.Janaki Jivana Rama Raghuvara Ravikula Mandana Asura Nikhandana [Sai] Alak Niranjana Rama Jaya Bhuvaneshwara Raghuava Sundara Janaki Jivana Rama Raghuvara 501. Sai Gopala [Bolo] Jaya Sai Govinda. Jaya Ganesha. Devi Daya Mayi Janani Maa. Vishwa Swarupa Jaya Gananatha. Jaya Gopala Bolo Jaya Sai Govinda. Kripalini Maa [matha] Tumho Prema Swaroopini Maa Daya Karo Sathya Sai Maa Janani Prema Dayini Maa 505. Sai Janani Ma [3x] Prema Vahini Ma. Jaya Mangala Datha Vande Saraswathi Sai Matha Jaya Ganesha.

Parthi Purishwara Sai 515. Sathya Sai Ram Bramha Vishnu Shiva Sai Ram Prarabramha Rupa Sai Ram Matha Pitha Guru Sai Ram Jagad Guru Sathya Sai Ram 519. Jaya Guru Natha. Jaya Ho Hey Nataraj Gangadhara Bimbadhara Hey Nataraj Jaya Ho Hey Nataraj Om Namah Shivaya Shivaya Namoh Om [3x] Hey Hey Nataraj Gangadhara Bimbadhara Hey Nataraj 525. Sri Sai Vittala 529. Jaya Hanman. Pahi Murari Hala Haladhara. Sai Ram Jagad Guru. Jaya Ho Vittala. Jaya Ho Jaya Ho Mushika Vahana Hey Shiva Nandana Prathama Vandana Parvathi Thanaya Siddhi Vinayaka Siddhi Vinayaka Charanam Sharanam Vighna Haranam Hey Shiva Nandana Prathama Vandana 527. Prema Swarupa Sadguru Deva. Jaya Guru Omkara. Jaya Hari Govinda Jaya Narayana Vasudeva Narayana Hey Madhusudana Jaya Hari Govinda Jaya Narayana Karuna Nidhe Hey Madhava Mohana Parama Niranjana Yashoda Nandana Jaya Hari Govinda Jaya Narayana 524. Hey Tripurari Jaya Ho Nataraj Jaya Ho Nataraj Jaya Ho 528. Hey Nataraj Phala Lochana. Sai Maha Deva Shanti Swarupa. Nataraj [2x] Gangadhara Shambho. Jaya Ho Jaya Ho Gopalana Jaya Ho Jaya Ho Narayana Jaya Ho Jaya Ho Janardhana Jaya Ho Jaya Ho Niranjana 526. Rama Sathya Sai Jai Jai Hari Sri Hari. Jaya Guru Govinda Sadguru Govinda Madhava Govinda Pahimam Deena Dayalo Baba Deena Natha Parama Dayalo Hari Prasanthi Rama 518.Parthi Purishwara Sai Jaya Govinda Jaya Gopala. Sai Maha Deva Jaya Guru Omkara. Gauri Matha Gauri Matha Sai Matha . Jaya Jagadambe. Jaya Guru. Jaya Guru Omkara Sathya Swarupa. Sai Maha Deva Dharma Bodhaka. Jaya Guru. Hari Sathya Sai Parthi Purishwara Hey Jagadishwara. Sai Maha Deva 521. Jaya Ho. Jaya Hanuman. Rama Dutha Jaya Hanuman Veera Parakrama Jaya Hanuman Maruthi Raya Jaya Hanuman 523. Shiva Guru Natha Parthipuri Parameshwara Rupa Parama Dayala Sai Mahesha Jaya Jaya Sathya Saisha 520. Jaya Jaya Sadguru Omkara [Om] Bramha Vishnu Sada Shiva Hara Hara Hara Hara Mahadeva [Om] 522. Jaya Shiva Shankara Sai Jai Jai Ranga Pandu Ranga. Jaya Guru Deva Prabhu Sai Deva [Sai] Devadi Deva Pranamamyaham Sri Sai Deva Pranamamyaham Siva Siva Shambho Kailasa Pathe Parthipurishwara Palayamam Palayamam Sai Palayamam Devadi Deva Pranamamyaham Sri Sai Deva Pranamamyaham 516. Jaya Guru Omakara. Vittala Sri Sai Jai Jai Rama Sri Rama. Jaya Guru Deva Sri Guru Deva Devadhi Deva Sathya Sai Deva Omkara Rupa Parabrahma Deva Nithya Niranjana Sri Guru Deva Sharanam Sharanam Sri Guru Deva 517. Jaya Vittala Purandhara Vittala Gopala Jaya Ho Vittala Jaya Vittala [2x] Jaya Ho Vittala Gopala Sri Ranga Vittala. Jaya Guru Omkara Sadguru Deva.

Gajanana Gana Natha Gauri Nandana. Bramha Swarupini Jaya Janani Ma. Giridhara Nagara Bhakta Sakha. Jaya Jagadisha Jaya Paramesha Nilakanata Sadashiva Om Hari Om [2x] Devadhi Deva Deena Dayala Chandrashekhara Shambho [2x] Nilakanta Sadashiva 534. Matha Ambe Matha Ambe [3x] 535. Muni Jana Pala [Radha Lola Rasa Vilola] Tribhuvana Paripala. Jaya Jaya Govinda . Jaya Jagadambe. Moksha Pradayini Jaya Jaya Devi Namaste. Akhila Dharini Akhila Dharini [2x] Jaya Yogishwara.a. Bhava Bhaya Harini Janani Varabhaya Hasthe Dukha Nivarini.. Jaya Jagajjanani Ma Jaya Ma Jaya Ma Jaya Ma Sai Shiva Shankari Sai Parameshwari Ambe Bhavani Ma Jaya [2x] 537.Jaya Jagadambe Gauri Matha Kal Vinashini Jagado-ddharini Jagado-ddharini Parthi Nivasini Sai Matha 530. Jaya Jaya Devi Namaste Sathya Swarupini. Jaya Jagadisha Hare.. Bramhananda. Jaya Jagajjanani Karuna Sagari Kripa Mayi Daya Mayi Sai Kripa Mayi Jaya Jagadambe Jaya Jagajjanani Adi Shakti Sharanagatha Palini Veda Vilasini Jaya Jagajjanani Parthi Purishwari Sai Janani 531. Dukha Nivarini Bhava Bhaya Harini. Vidya Dayini. Ananda Dayini Jaya Jaya Devi Namaste. Bhagavan Gopala .n [2x] [Sathya] Sai Bhavani Ma 536. Hridaya Nivasini 539. Jaya Nandalala Suradasa Prabhu. Annapurna Matha Om 533. Bramha Swarupini Jaya Janani Ma. Pranava Swarupini Pranava Swarupini Ashta Bhujankitha. Prema Swarupini Tribhuvana Dharini Ambe Mangala Karini. Ambe Bhavani Bhava Bhaya Harini. Jaya Jaya. Trishula Dhari Shivom Hari Narayana Om. Sai Narayana Om Jaya Devi Bharathi. Gajanana Gana Natha Buddhi Pradayaka Hey Gana Natha Siddhi Vinayaka Hey Gana Natha [Jaya Gana Nath Sai Gana Nath [4x]] 541. Jaya Jagajjanani Jagatha Palini [Sathya] Sai Bhavani Ma Papa Vinashini Parthi Viharini Sura Muni Vandini Ma. Jaya Jaya Girija Bala Gajanana Jaya Shiva Shankara Parvathi Nandana Vighna Vinashaka Vijaya Gajanana Sharavana Sevitha Sumukha Gajanana Thava Pada Sharanam Sharanam Gajanana 542. Jaya Govinda Hare [Sai] Nithyananda. Ambe Bhavani Jaya Jagadambe. Jaya Jagajjanani Jagadambe Matha Bhavani Matha Ambe [2x] Jai Jai Jai Jai Jai Jai Jagadambe Jai Jai Jai Jai Jai Jai Matha Ambe Vaishnavi Matha. Jaya Janani Ma. Hey Gana Natha Jaya Jaya. Jaya Gopala Hare Arunachala Shiva Om. Jaya Jaya Devi Namaste. Jaya Jagadambe Matha Bhavani Hey Bhuvaneshwari Triloka Palini Jaya Jagadambe Matha Bhavani Hey Shiva Shankari Uma Maheshwari Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardhini Namo Namo Hey Jagadisha Matha 532. Jaya Jaya Devi. Jaya Nandalala Murali Lola. Karuna Sagara Meera Key Prabhu. Girija Matha Jaya Jagadambe. Ambe Bhavani 538. Ananda Bhairavi Sai Matha. Deena Dayala Jaya Jaya Govinda. Jaya Jaya Devi Namaste 540. Jaya Jaya Devi Namaste Kalika Palini.

Jaya Jaya Krishana. Jaya Jaya Jaya Hey Gajanana Gajanana Hey Gaja Vadana Jaya Jaya Jaya Hey Gajanana Parvathi Nandana Gajanana Pashupathi Thanaya Gajanana Adi Pujya Deva Gajanana 545. Sri Guru Natha Jaya Jaya Jaya Hey. Sadguru Natha Sadguru Natha Sadguru Natha Sadguru Natha Sri Sai Natha Sathya Swarupa Shiva Guru Natha Antharyami Vishwa Vidhatha Mukti Pradatha Sai Gurur Natha [Sadguru Nath Sai Nath Jai Guru Nath Sai Nath] 547. Janaki Ma Jaya Jaya Ma. Saradambike Chamundeshwari. Jaya Jaya Ma. Janaki Ma Jaya Narayani. Jaya Jaya Jaya Ma Saraswathi Jnana Pradana Karo Haro Gunamathi Jaya Jaya Jaya Ma Saraswathi Hamsa Vahini Vidya Daayini Jagatha Palini Veda Bhavani Mujhe Krupakaro Sai-Eswari 550. Jaya Jaya Jaya Raghurama Ravikulabdi Soma Sitha Ram Sri Raghu Ram Sathya Sai Rama Jaya Jaya Jaya Raghurama Ravikulabdi Soma Sitha Kantha Ram Jaya Janaki Jeevana Ram 551. Shankari Ma 555. Jaya Jaya Janani. Jaya Jaya Raghu Nandana. Jaya Jaya Jaya Hey Gajanana Parvathi Nandana Shubhanana Nilakanta Sutha Gajanana Siddhi Vinayaka Gajanana 546. Santha Sahayaka [Kamsa Samharaka] Savath Veda Purana Pukare Nanda-ka Lala. Sankata Harini Annapurani. Palaya Maam Shyama Sundari. Jaya Janaki Jeevana Rajivadala Lochana Jaya Jagadanandana Rajadhi Raja Ramachandara Sai Jagavandana 557. Jaya Jaya Jaya. [Sai] Radhe Gopala 556. Yadu Vamsha Dulare Bhuvana Mohana. Jaya Jagadoddharana Jaya Jaya Raghu Nandana. Janaki Ma Bhava Bhaya Harini. Dehi Maheshwari Jaya Jaya Janani. Manohara Pyare Jaya Jaya Jaya. Jagadabhi Ram [Hey] Dina Bandhu Sai Ram . Yadu Nandana Jaya Jaya Brindavana Chandana Jaya Jaya Krishana Yadu Nandana Jaya Jaya Krishana Mana Mohana Jaya Jaya Sai Gopalana [2x] 554. Murali Gopala Jaya Giridhara. Yashoda-Ka Bala [3x] Gopi Lola Hey Brija Natha Gopi Lola Hey Brija Bala 552. Jagadisha Mahesha Jaya Jaya Jaya Shiva Sai Mahesha Jaya Hey Shambho Sai Natha Jaya Jaya Jaya Hey. Anatha Natha 553. Sai Ma Jaya Gowrishwari. Jaya Jaya Jaya Hey. Yadu Vamsha Dulare Leela Lalitha. Janaki Ma Jaya Jaya Ma. Jaya Jaya Jaya Jaya Vandini Ma Jaya Paramesha Hridwasini Ma Jaya Jaya Jaya Jaga Vandini Ma Adi Shakti Parabrahma Swarupini Jagajjanani Chaturveda Vilasini Samba Vinodini Matha Bhavani Sambavi Shankari Moksha Pradayini 548. Jaya Janaki Jeevana Sharanagatha Palana. Jaya Jaya Jaya [Hey]. Jaya Jaya Jaya Jaya. Murali Gopala Jaya Hey Madhava. Jagadisha Mahesha Jaya Jaya Hey Kailasa Nivasa [Vasa] Jaya Jaya Jaya [Hey]. Akhilandeshwari Adi Parashakti. Ghana Ghana Nila [3x] Jaya Meera Prabhu. Palaya Maam 544. Sankata Harini Tribhuvana Dayini. Guru Deva Jaya Parameshwara Sai Deva Jaya Shirideeshwara Guru Deva Jaya Parthishwara Guru Deva Jaya Jaya Sadguru Sri Sai Deva 549. Jaya Jaya Ram.Sai-Eswari Amba Sai-Eswari [3x] 543. Brindavana Bala Jaya Jaya Mohana. Jaya Jaya Mohana.

Sai Ram 558. Jaya Sai Ram 560. Jaya Jaya Shankara. Shambho Parthishwara Sai. Viswa Vidhatha Jagadoddhara Namo Jaya Shirdisha. Taraka Nama Danava Bhanjana. Madhusudana Jaya Gopi Manoranjana . Jaya Jaya Ram. Raghukula Ram Ayodhya Shiromani Dasharatha Ram Jaya Jaya Ram. Hara Hara Shankara Jaya Jaya Hara Hara Mahadeva [2x] Jaya Om Hara Om Sada Shiva [2x] Adi Karana Ananda Rupa 567. Jaya Jaya Shankari Jaya Parameshwari Jaya Shiva Shankari Ma [2x] Jaya Visweswari Jaya Sarveswari Vibhuti Sundari Ma [2x] Jaya Ma Jaya Ma Jaya Ma [2x] Puttaparthiswari Jaya Jagadeeswari Vibhuti Sundari Ma [2x] Jaya Ma Jaya Ma Jaya Ma 568. Jaya Krishna. Sai Ram Jaya Jaya Ram. Madhusudana Yashoda Priya Nandana Jaya Krishna. Jaya Jaya Rama Janaki Rama Sri Raghunandana Rama Kausalyatmaja Taraka Nama Sada Smarami Rama Parthi Purishwara Sri Sai Rama Shrithajana Palitha Rama Ahalyo-ddharana Deena Dayavana Sada Smarami Rama 562. Shiva Shankar Samba Sada Shiva. Kripa Maya [2x] Alaka Niranjana. Jagadabhi Ram Danava Bhanjana Daya Maya Daya Maya. Jaya [Hey] Guna Dham Shyamala Sundara Ram Janaki Jivana Ram Jaya Jaya Ram. Jaya Jaya Ram. Jaya Mahadeva Namo Jaya Jaya Sai Namo. Sai Ram. Shiva Shambho Shaileshwara Karuna-May Shankara Lingodbhava Kara. Jai Sai Ram [Bolo] Jaya Jaya Ram. Shiva Shambho Trishula Jata Dhara. Ganga Dhari Hala Hala Dhara Shambho Samba Sada Shiva. Jaya Kailasa Pathe. Shambho Parthshwara Sai Shiva Shambho 569. Sai Ram Jaya Raghu Nandana Jaya Ram Jaya Sundara Nayanabhi Ram Jaya Dasharatha Nanadana Ram Jaya Maruthi Sevitha Ram Jaya Bhaktha Jivana Dhana Ram Jaya Sundara Nayanabhi Ram 559. Kodanda Rama 561. Jaya Jaya Rama. Jaya Parthisha. Jaya Raghu Rama. Jai Jai Ram. Raja Rama Jaya Jaya Rama [Sathya] Jaya Sai Rama Tapasa Ranjana. Jaya Jaya Rama[Sathya] Jaya Sai Rama Raghukula Bhushana. Dasaratha Nandana Raja Rama Abhaya Pradayaka Ananda Dayaka Tribhuvana Mohana Sai Rama Danava Bhanjana Deenoddharana Prema Sagara Sai Rama 563. Jaya Raghu Rama Sitha Rama Sri Raghu Rama Pasupathi Ranjana Pavana Nama Papa Vimochana Taraka Nama 564. Jaya Shubha Dayi Namo Jai Govinda Jai Gopala. Jaya Jaya Rama. Jaya Jaya Sai Namo. Jay Guna Dham Kousalya Thanaya. Asura Nikhandana Hey Dina Bandhu Sai Ram Jai Jai Ram. Jaya Paramesha Namo 566. Jaya Jaya Sadguru Sai Sadasiva Hara hara Shankara Shambho Mahadeva Jaya Jaya Sadguru Sai Sadasiva Nilakanta Sai Bhasma Vibhushitha Hara Hara Shankara Shambho Mahadeva Parthipurishwara Sai Maheshwara 565. Jaya Shubha Dayi Namo Abhaya Pradatha.Jai Jai Ram. Jaya Krishna Kunja Vihari Jaya Radha Hridaya Vihari Jaya Yamuna Teera Vihari Jaya Gopi Ke Hridaya Vihari Jaya Madhava Rasa Vihari Jaya Sai Parti Vihari 570.

Venu Gopala Radha Vallabha. Showri Parama Pavana. Jaya Ma. Jaya Narayana Jaya Hari Om Sri Narayana Jaya Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Sai Om Paramathama Jaya Hari Om Parabrahma Jaya Hari Om Hari Om Hari Om Jaya Hari Om 581. Jagajjanani Sai ma Daya Karo Sai Ma. Gokula Bala Jaya Nanda Lala. JagaJanani Jaya Jagadambe.Yadu Vamsha Kula Nandana Jaya Brindavana Palana Puttaparthi Puri Chandana 571. Ma… Tumho Prema Dayini. Prema Pradayini. Jaya Ma. Jaya Panduranga Prabo Vittala Jagadoddhara Hari (Sai) Vittala Pandari Natha. Jaya Parthisha Jaya Paramesha Jaya Sayeesha Namo Abhaya Pradatha Prema Pradatha Jaya Sayeesha Namo Karuna Sagara Hey Jagadisha Karuna Sagara Hey Paramesha Jaya Sayeesha Namo 585. Jaya Ma. Pandari Natha Paramatma Hey. Ma… Sab-ko Kripa Karo Janani 573. Jaya Hari Vittala Puranara Vittala. Rasa Vilola 580. Jaya Ma. Jaya Nanda Lala. Saishwari Sai Ma 575. Jaya Murali Madhava. Jaya Raghu Nandana Jaya Jaya Rama (Jaya Jaya Vandana Jaya Sai Rama) Jaya Jaga Janani Janaki Rama Jaya Raghu Nandana Jaya Jaya Rama Nava Nava Komala Megha Shyama Bhava Harana Badrachala Rama . Ananda Mayi Janani Sab-ko Kripa Karo. Jaya Narayana Jaya Hari Om Sai Narayana Haya Hari Om Jaya Narayana Jaya Hari Om Bramha Sivarchitha Jaya Hari Om Papa Vinashaka Jaya Hari Om Jaya Hari Om Jaya Hari Om Jaya Hari Om Om Jaya Hari Om 582. jai Jai Gopala Jaya Brindavana Madana gopala Jaya Parthisha Sai Gopala Mohana Murath Sai Gopala 579. Pandari Natha Vittala 583. Jaya Nanda Lala. Shanti Pradayini Ma Janani Ma Janani. Maheshwari. Parama Dayala Jagadoddhara hari Vittala 584. Jaya Panduranga Prabho Vittala Jagadoddhara Hari (Sai) Vittala Panduranga Vittala. Jaya Matheshwari. Hridayantha Ranga 578. Vijaya Gopala Veda Vedanta. Daya Karo Sai Ma Mukti Pradayini. Pandari Natha Vittala Sri Ramani Hridayantha Ranga Mangala Kara Karunantha Ranga Aashritha Dina Janavana Ranga Jagadoddhara Hari (Sai) Vittala Panduranga Vittala. Devi Bhavani Devi Saraswathi. Durga Lakshmi Mahishasura Samharini Matha 576. Jagadishwari Sai Ma Jagadishwari. Janani Bhakta Janon Key. Jaya Lambodara Pahimam Jagadamba Shutha Rakshamam Jaya Lambodara Pahimam Sharanagatha Rakshamam (Hey) Karunanidhe Pahimam Sri Gananatha Samrakshamam Nija Bhakthi Mudam Dehimam 572. Jaya Nanda Lala Vishwa Vandita. Jai Jai Gopala Mohana Murath Sai Gopala Jaya Nanda Lala. Jaya Ma. Purandhara Vittala Sri Ranganatha. Jaya Mira Prabhu Giridhari Jaya Govinda Krishna Murali Madhura Madhura Hey Giridhari Govinda Govinda Sai Murari 577. Jaya Nanda Lala Gopi Lola. Mangala Karini Mangala Karo Janani. Jaya Ma 574. Jaya Ma Kripa Karo Sai Ma.

Sai Trishula Dharini Ma 592. Sai Sankata Harini Ma Triloka Palini Ma. Jaya Sai Hare. Siva Harare 591. Gajanana Vidya Buddhi. Jaya Rama Raghu Rama Ranadhira Sukumara Raghupati Raghava Raja Rama Sai Rama Rama Rajeeva-Lochana Ram Ram 588. Niranjana Jaya Sri Ganesha. Vighna Nasha. Vighna Nasha. Gajanana Jaya Hey Ramba. Siva Harare. Sva Harare [Jaye] Jaya Gangadhara. Shiva Chidambara. Radhe Govinda Prema Sindhu Prema Nath. Jaya Ranga Pandu Ranga [2x] Sri Ranga Pandarisha [2x] Jaya Shirdisha Jaya Parthisha Pavan Purusha Sri Saisha Jaya Hari Vittala Sri Hari Vittala [3x] 589. Jaya Sai Shankara. Jhulana Jhuley Merey Sai Nand Lala Sai Nand Lala Hey Brij Pala Jhulana Jhuley Merey Sai Nand Lala Murali Lola Gokul Bala Rasa Manohara Gaana Vilola Jhulana Jhuley Merey Sai Nand Lala Dhire Dhire Hole Hole . Jaya Sri Ganesha. Jaya Bimbadhara Vyaghrambara Dhara Siva Harare. Jaya Rama Hare. Jaya Rama Hare. Jaya Abhayankara Samba Sada Siva. Siva Harare. Sai Govinda 597. Radhe Govinda Mukunda Murahara. Jaya Tu Vittala Jaya Vittala Purandara Vittala Gopala Jaya Tu Vittala Jaya Vittala Sriranga Vittala Sri Sai Vittala Purandara Vittala Gopala 598. Sarva Siddhi. Jaya Santoshi Ma. Siva Harare. Jaya Shiva Nandana. Jaya Sita Rama Hare Jaya Krishna Hare. Jaya Shankara. Jaya Krishna Hare Jaya Radha Krishna Hare Jaya Sai Hare. Jayathu Shiva Natana Shiva Jaya Jagadisha Mahesha Shiva Jayathu Shiva Natana shiva Bhasma Vibhushitha Bala Sashidhara Pingala Lochana Ganga Mohana Pinaka Vaibhava Sai Shankara 599. Jeevan Jyothi Jala Kanhaiaha Jo Kuch Mera Sab Hai Tera Jeevan Jyothi Jala Kanhaiaha Daya Karo Mujhe Hey Sai Shyama Charan Lagalo Mujhe Krishana Kanhaiaha Hey Anatha Natha Sri Sai Natha [2x] 600. Jaya Shankara Ganga Dhara Gauri Vara Girija Vara Nrapada Hara Shashi Shekhara Nitya Prasu Ni Jagadashraya Hridayu Sudha Karunakara Jaya Shankara Gangadhara 594. Daya Vantha Subhanana 596.586. Bhava Gochara. Omkara Parthi Vihara. Jaya Sadguru Sai Ram Jaya Sai Mahadeva Jaya Parthi-Puri Ke Ram Jaya Shirdi-Puri Ke Shyam Lohitambhardhara Parthi-Purishwara Sadguru Sai Ram [Jaya] Jaya Sai Mahadeva 590. Jaya Jaya Sai Ma [3x] Mangala Karini Ma. Jhulana Jhulaye Brij Bala Jhuley Nand Lala Jhuley Sai Baba Resham Ki Dori Sone Ka Palana Arathi Utarey Brij Bala Jhuley Nand Lala Jhuley Sai Baba 601. Murali Govinda Aa-n Jaya Murali Govinda Dina Bandhu Dina Nath. Papa Vidura Jagadoddhara. Jaya Sai Rama Hare 587. Jaya Sri Madhava Jaya. Bramha Para [3x] 593. Jaya Jaga Vandana Jaya Gauri Sutha Sai Gajanana Jaya Shiva Nandana Jaya Jaga Vandana Parvathi Nandana Parama Daya Ghana Pahi Prabho Mam Sai Gajanana 595. Sri Jagadama Nandana Ek Dantha.

Om Namah Shivaya Hey Tripurari Bhav Bhaya Hari. Kab Loge Khabar More Ram Mujhe Apna Banalo Ghana Shyam Sai Ram. Kahan Mey Dhundu Hey Bhagwan Darshan Do Darshan Do Darsh Dikhao Merey Sai Bhagwan Kabhi Mandir Mey Kabhi Masjid Mey Apaney Hridaya Mey Hai Bhagwan Kabhi Tirath Mey Kabhi Murath Mey Parthipuri Key Prabhu Sai Bhagwan Darshan Do Darshan Do Darsh Dikhao Mey Sai Bhagwan 606. Amba Saraswati Nada Bramha Mayi Vedavati Ananda Rupini Vidya Mayi Nada Bramha Mayi Sai Bhgavathi Sai Bhagavathi [2x] Parthi Purishwari. Ghana Shyam 605.602. Kailasa Patye Bhagwan Shankara Sai Nath Bhagavan Shankara Patita Pavana Sai Daya Ghana Sai Natha Bhagavan Shankara Nilakantha Trishula Dhara Ganga Dhara Shankara Swami Sai Natha Bhagwan . Sai Ram Ghana Shyam. Jhulana Mey Jhuley Merey Sai Ram Sathya Sai Ram Hey Bhagwan Jhulana Mey Jhuley Merey Sai Ram Eashwaramba Nandan Jai Sai Ram Jai Sai Ram Mana Mandir Mey Jhuley Sai Ram Jhuley Jhuley Sai Ram [1x] Jai Jai Sai Ram. Kailasa Patey Mahadeva Shambho Hari Om Namah Shivaya Jai Shiv Shankar Sai Shankar. Kalavathi. Kailasa Patey Bhagwan Shankar Ayodhyapathi Sri Rama Raghuvara Madhuradhipathe Krishna Natavar Parthipathe Bhagwan Shankar Rama Raghuvar Rama Raghuvar Krishna Natavar Krishna Natavar Parthipathe Bhagwan Shankar 607. Jhulana Jhuley Sai Gopala Krishna Natavara Nanda Lala Jhoolana Jholey Sai Gopala Govinda Giridhari Gokula Bala Shyama Manohara Murali Lola Gopika Sundara Premahi Lola 603. Jai Jai Sai Ram 608. Kalatitaya Siddhirupaya Yogiswaraya Namo Jagadhithaya Vishwarupaya Sayeeshwaraya Namo (Sathya) Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om [5x] 612. Sai Ram Ghana Shyam Shyam Shyam. Amba Saraswathi Nada Bramha Mayi Vedavathi 613. Kailasa Vasa Gangadhara Ananda Tandava Sada Shiva Himagiri Vasa Samba Shiva Ganapati Sevita Hey Jagadisha Sharavana Sevita Hey Paramesha Shaila Girishwara uma Maheshwara Phala Lochana Natana Natesha Ananda Tandava Sada Shiva Himgiri Vasa Samba Shiva 610. Kailasa Vasa Shiva Shankara Kanaka Sailesha (Sabhesha) Nateshwara Kailasa Vasa Shiva Shankara Aakasa Lingam Digambara Shiva Kama Sundara Chidambara Shiva Shakti Rupa Vishwambara 611. Kalavathi Kali Kapalini Devi Saraswathi Veda Parayani Kalavathi Kali Kapalini Mangala Gowri Matha Maheshwari Jagadodharini Durga Bhavani Pathitho-Dharini Sai Bhavani 614. Kali Kali Kripalini Ma Kali Kali Mahakali Ma >>>>>>>> K <<<<<<<<< 604. Om Namah Shivaya Hey Pralayankar Har Har Shankar Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Sai Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Namah Shivaya [2x] 609. Ghana Shyam Sai Ram Ram Ram.

Durga Jai Jai Kala Vinashini Kali Jai Jai Durge Durgathi Nashini Sai Jai Jai 617. Kanakambara Dhara Kamaniya Lochana Karuna Sagara Kari Varada Parthipurishwara Parama Pavana Thava Sharanam Bhava Haranam Prabho 626. Kali Kapalini Sai Ma Durge Durgathi Nashini Ma Kali Kapalini Sai Ma Durgathi Nashini. Kanha Kanhaiah Bansi Adhariya. Kalimala Bhanjana Hey Parameshwara Karuna Sindhu Ram Sai Ram Sai Ram Sai…Ram Sai Ram Ananda Dayaka Ayodhya Rama Prema Pradayaka Ram Bhakta Samrakshaka Prashanti Nilaya Tribhuvana Palaka Ram Karuna Sindhu Ram Sai Ram Sai Ram Sai Ram Sai Ram 619. Kali Kali Mahakali Kapalini Durga Durga Devi Durga Bhavani Mangala Gauri Mata Maheshwari Raja Rajeshwari Lakshmi Narayani 616. Kalimala Bhanjana Kodanda Rama Karunantha Ranga Kalyana Nama (Karuna Taranga Kaivalya Dhama/Rama) Maya Manusha Muni Jana Prema Madhura Manohara Mangala Nama Parthi Purisha Prabhu Paramathama Pathitha Pavana Pattabhi Rama 620. Kalyana Krishna Kamaniya Krishna Kalinga Mardhana Sri Krishna Govardhan Giridhari Murari. Kamala Nethra Saishwara Kaivalya Teja Sureshwara Kamala Nethra Saishwara Megha Shyama Ghana Gagana Sharira [2x] Shanta Bramha Maya Abhaya Kara [2x] 624. Durga Jai Jai Kala Vinashini Kali Jai Jai Durge Durgathi Nashini. Kamala Nayana Sai. Kali Yuga Avatara Sai Bhagwan Hey Kripa Nidhe Dino Ke Pran Kali Yuga Avatara Sai Bhagwan Easwaramba Nandan Sai Bhagwan Antharyami Sai Bhagwan Karuna Sindho Sai Bhagwan Parthi Purishwar Sai Bhagwan 618. Sai Kali Kapalini Sai Ma Vidya Dayini.an) Jnana Pradatha Mukti Pradatha Sharanam Charanam Devadhi Deva Sharanam Charanam Sri Sai Deva [Devadhi Deva [3x]] 623. Saraswathi (Amba) Jagadodharini Bhuvaneshwari Uma Rama Hey Lalithavathi Uma Rama Hey Parthishwari Uma Rama Hey Saishwari Uma Rama Hey Maheshwari Durgathi Nashini. Kamala Vadana Sai Ranga Kaivalya Panduranga [2x] Sai Gopala Ghana Ghana Nila Kutila Kuntala Tribhuvana Pala Bramha Vishnu Maheshwara Rupa [2x] Maya Lola Bramha Swarupa 625. Sai Guru Deva Sai Guru Deva Devadi Deva Kamala Nayana Sai Devadhi Deva (A. Gopi Man Sanchari Brindavan Key Tulasi Mala Pitambara Dhari Murari 621.. Gopi Man Sanchari Murari Gopi Mana Sanchari Govardhan Giridhari Murari. Brindavan Ghana Raas Rachiya Gokula Nandana Hey Chita Mohana Radha Mohana Shyama… Manasa Chora Nanda Kishora Parthi Vihara Sai Gopala Sai Gopala . Devadhi Deva Sai Guru Deva. Kamala Nayana Prabhu Kamala Pathe Kamalasana Prabhu Kamala Kantha Kamala Nabha Prabhu Kamala Ramana Kamaleshwara Prabhu Kamala Natha 622.Shambhavi Shankari Ma Sarva Shubhankari Ma Sathya Sai Maheshwari Ma Kali Kali Kripalini Ma 615.

Kanhaiah Teri Bansi Bhaje Merey Lal Nis Din Mein Bhajo Tero Naam Kanhaiah Teri Bansi Bhaje Merey Lal Hey Nand Lala Gopala Gopala Gopala Govinda Govinda Govinda Gopala Sai Krishna Sai Ram 628. Kasturi Tilakam. Karunantha Ranga Kari Raja Varada Kamalesha Sri Sai Rama Omkara Rama Prashanthi Rama (Hey) Parabrahmha Sathya Sai Rama Kamalesha Sri Sai Rama 636. Bhakta Sakha Prabhu Charano-Mey Lo Bhagwan Dukha Bhanjana Sri Ram Tribhuvana Sanchari. Karuna Sagara. Narayanam [2x] 639. Karuna Sagari. Kausalyathmaja Rama Charan Vaidehi Priya Ram Charan Maruthi Sevitha Rama Charan Bharatha Architha Sri Rama Charan Ahalyodharaka Rama Charan Shanthi Niketana Rama Charan Prashanthi Niketana Rama Charan Rama Charan (Sada Bhajo) Sathya Sai Charan 641. Kare Kankanam Sarvange Hari Chandanancha Kalayam Kante-Cha Muktavali Gopasthri Pariveshti-tho Vijayathe (Sai) Gopala Chudamani 638. Karuna Sagari. Shyam Gopala Karuna Sgara. Sai Gopala Meera Key Prabhu. Narayanam Kaliyuga Avatara. Kripakari. Kasturi Ranga Kaveti Ranga (Ranga) Sri Ranga Ranga Ranga [2x] Kalyana Ranga Karunanta Ranga (Ranga) Sri Ranga Ranga Ranga [2x] Garuda Gamana Ranga Shesha Shayana Ranga (Ranga) Sri Ranga Ranga Ranga [2x] 637. Karuna Nikethana. Shyama Gopala 631.627. Hey Nand Lala Murali Manohar. Kathyayani Kalmasha Nashini. Karuna Samudra Sri Rama Kausalya Tanaya Sri Rama Sharanagatha Priya Sai Rama Sharanam Sharanam Sai Rama 634. Kathyayani Kadambari Sai Kaliyuga Palini Karuna Sagari. Parthi Purishwara Ram Prema Swarupa Prashanthi Nikethana. Kameshwari Ananda Bairavi. Narayanam Kamala Nayanam. Hey Nand Lala Giridhari Nagara. Shaila Kumari. Bhakta Sahodari Parthi Nivasini. Paraathpari 633. Jyothi Swarupa Nithaya Niranjana Ram Adi Anantha Hey Prema Swarupa Dukha Bhanjana Sri Ram 629. Keshava. Karuna Sagara Divya Swarupa Papa Vimochana Ram Dukh Bhanjana Sri Ram Allah Ishwar Tere Nam Yadava Mohana Hey Ghan Shyam Parthi Purishwara Dina Dayavana Dukh Bhanjan Sri Ram 630. Maruthi Sevitha Ram Ahalyo-dharaka Rajiva Lochana Raghukula Bhushana Ram 635. Karuna Sindhu. Narayanam Guruvayur Pura. Dasharatha Nandana. Kamithartha Pradayani Kanchana Varuni Kaivalya dayini Kamala Vasini Lakshmi Narayani Parthi Nivasini Sai Narayani 632. Kasturi Tilakam Lalata Phalake Vakshasthale Kaustubham Nasagre Nava Mouktikam Karathale Venum. Narayanam Kasturi Tilakam. Narayanam Govinda Govinda. Kausalya Nandana. Madhava . Vaidehi Mohana Rajiva Lochana Ram Yuga Avathara Parameshwara Rama Asura Nikhandana Kodanda Rama Bharata Archita Sri Rama Parthi Purishwara Ram [2x] 640.

Koti Pranam Sai Koti Pranam [2x] Koti Surya Prabha Dasharatha Nandana Koti Pranam Sai Koti Pranam Komala Rama Kaivalya Dhama Koti Pranam Sai Koti Pranam 647. Yadu Vara Krishna Mura Hara Keshava. He Is The Dearest Born In The World As Sri Sathya Sai Hold Onto Him As Close As You Can Knowing Him As An Intimate Friend 644. Krishna Kanhaiha. Jaya Jaya Ram Kodanda Ram. Kalyana Ram Janaki Ram. Krishna Govinda Govinda Gopal Nandalal Radhe. Madhava 656. Hey Nandalal. Krishna Krishna Mukunda Janardhana Krishna Govinda Narayana Hare Atchuta-Nanda Govinda Madhava Satchidananda Narayana Hare 654. Koti Pranam Shata Koti Pranam Hey Dina Natha Sai Ram [3x] Koti Pranam Shata Koti Pranam Tumho Bhakto Ke Yug Avatar Tumho Nanda Nand Ke Lal Parthi Puri Ke Sai Gopal Hey Dina Natha Sai Ram [3x] 648. Krishna Krishna. Ayodhya Ram Parthi Purishwara Sai Ram Parthi Purishwara Sri Sai Ram 645. Yadu Vara Krishna Murali Manohara Sai Murari Sai Murari Sai Murari Mura Hara Keshava. Krishna Krishna. Madhava Krishna Krishna Madhava Sai Hare Brindavana Sanchari Sai Gopala Jaya Madhusudana Jaya Nanda Lala . Krishna Kanhaiha Brindavan Key Bansi Adhariya Radha Manohar Raas Rachaiya Murali Manohar Raas Rachaiya Giridhar Nagar Shyam Kanhaiha Sri Madhusudan Sai Kanhaiha 651. Yadava. Keshava Madhava. Govinda Bol [2x] 642. Venu Krishna Mohana Krishna. Madhava Krishna Krishna. Govinda Govinda Gopal Nandalal Hey Nandalal. Kodanda Rama Kalyana Rama Danava Bhanjana Pavana Rama Kodanda Rama Kalyana Rama Ahalyodharaka Pathitha Pavana Bhaktha Vatsala Sri Sai Rama 646. Govinda Govinda Gopal Nandalal Sita Vallabh Ram Jai Jai Radha Vallabh Shyam Jai Jai Sai Ghan Shyam. Yadava. Hey Nandalal Sai Nandalal Krishna Govinda Govinda Gopal Nandalal Radhe. Madhusudana Krishna Murari Krishna. Kodanda Ram. Krishna Bhajo Krishna Bhajo Murali Govinda Bhajo Sai Govinda Bhajo Sai Gopala Bhajo Krishna Bhajo Krishna Bhajo Murali Govinda Bhajo Giridhari Shyama Bhajo Sai Govinda Bhajo Madhuvana Sanchari Shyama Gopala Bhajo [3x] 649. Mukunda Krishna 655. Krishna Krishna. Manamohana Chitha Chora Radha Jeevana Megha Shyama Madhu Sudana Radha Kanta Yadu Nandana 653. Jai Deva Madhusudana [2x] Nethra Kamala Dala Atibha Manohara Antarayami Prabhu Parameshwara Maya Manusha Vesha Lila Dhara [2x] 643. Sai Ghan Shyam 650. Kalyana Ram Ananda Ram. Radha Krishna Govinda Gopala.Govinda Gopala [2x] Hari Bol Hari Bol. Hari Hari Bol Keshava Madhava. Krishna Krishna Krishna Krishna Govinda Govinda Gopala Krishna Krishna Krishna Krishna Govinda Krishna Krishna Govinda Govinda Krishna Krishna Gopala Gopala Govinda Gopala [4x] 652. Know That The Lord IS Sweetness Itself Everything Is A Sign Of His Grace He Is The Nearest. Krishna Kanhaiha Natvar Nand Kumar Kanhaiha Krishna Kanhaiha. Krishna Madhava.

Gokul Nandana Gopala Krishna. Sai Parthi Vihari 669. Lagale Man. Gopala. Govardhana Giridhari Mayur Mukut Dhara. Jaya Brindavan Gopala Sri Krishna Govinda. Mohan Shyam Murari Kamal Nayan Hari. Krishna Murari Natavara Natavara. Krishna Rama Govinda. Krishna Rama Govinda. Krishna Mukunda. Bandhav Nahi Sab Do Dinke Neend. Krishnaya Charanam. Murali Manohara. Krishna Radha. Sri Hari Krishna Krishna. Mandara Giridhari (Sai) Govinda Murahari Narayana (Putta) Parthi Purandhara Narayana 658. Jaya Krishna Radha Nanda Gopa Bala Navanitha Chora Krishna Radha. Sai Bhajan Sey Preet Mata Pita Sut. Krishna Krishna Nand Mukunda Govinda. Hey Krishna Hey Krishna Murari Krishna Murari. Krishna Murari Jaya Jaya Jaya Hey Krishna. Vibhuti Sundari. Navanit Chora Gopala [Hey] Govinda. Samaj Man . Govinda Giridhara Murali Mohana Narayana Parthi Purandhara Narayana Madhava Sri Hari. Jaya Krishna Radha [6x] 661. Krishnam Vandey Nanda Kumaram Radha Vallabha Navanita Choram Ramam Vandey Dasharatha Thanayam Sita Vallabha Raghukula Tilakam 666. Krishna Murari Bhav Bhaya Hari. Kaliy Mardhan. Parthipurishwara Gopala Gopala Sai Gopala [2x] Gopi Manohar Gokul Bala. Krishna Murari [Krishna Murari [2x]] Hari Hari Hari Hey Krishna. Kunja Vihari. Krishna Murari. Kya Karu-n Mey Shirdi Vasa Hey Prabhu Parthi Vasa Daya Karo Mangala Arathi Kab Loge Tum Mangala Guna Gavoo-n Mey >>>>>>>> L <<<<<<<<<< 670. Gokul Nandana Gopala 665.Jhulana Jule Mere (Sathya) Sai Nand Lala Krishna Madhava Sai Hare 657. Sri Hari Krishna Hey Govinda Gopala. Krishna. Gopala. Narayana Madhava Keshava Hari Narayana Keshava Madhava Hari Narayana Krishana Rama Govinda Narayana Sri Venu Gopala Krishna [2x] Madhava Madhusudana (Hari) Narayana 663. Hey Giridhari Gopal Parthi Vihari Hridaya Vihari. Gokul Nandan Gopala Rama Krishna Govinda. Krishna Rama Radhe Krishna Rama Gopala Krishna Janardhana Krishna Rama Radhe Krishna Rama Sri Madhusudana Vasudeva Nandana Vasudeva Nandana Vasudeva Nandana Gopala Krishna Janardhana 664. Sri Sai Krishna [Hey] Govinda. Hey Bhakta Sakha Bhagwan [2x] 659. Sai Murari 662. Kya Karu-n Mey. Krishnaya Charanam Krishnaya Charanam Namo Namah Krishnaya Charanam Namo Namah [2x] Sai-Easha Charanam Sai-Easha Charanam Sai-Easha Charanam Namo Namah Sai-Easha Charanam Namo Namah [2x] 667. Kshirabdi Shayana Narayana Sri Lakshmi Ramana Narayana Narayana Sai Narayana Natajana Paripala Narayana Vaikunta Vasa Narayana Vaidehi Mohana Narayana Narayana Hari Narayana Narahari Rupa Narayana 668. Hey Krishna Hey Krishna Murari 660. Krishana Murari. Bhakta Sakha Bhagwan (Hey) Bhakta Sakha Bhagwan. Brindavan Sanchari Gokul Nandana. Kya Karu-n Mey Koyi Nahin Merey Terey Bina Koyi Nahin Merey Sai Bina Kya Karu-n Mey.

Bala Gajanana Gajanana Shubhanana Lambodara Shiva Gauri Sutha Hey Shiva Nandana. Sai Bhajan Sey Preet Sai Prabho Nij. on the sea of changes reclines I offer all to the Thee. Lingod-Bhavakara Sai Shivon [2x] Gangadharaya Sai Shivom Lingod Bhavakara Sai Shivom Prema Swarupaya Bhuvaneshwaraya Pranava Karaya Sai Shivom Parameshwaraya Parama Pavithraya Gangadharaya Sai Shivom 680. Pahi Gajanana [2x] [Gajanana. Gajanana [2x]] 675. Let there be peace on earth and Let it begin with me [In unison:] Let there be peace on earth. like the river. Always. Lambodara. The peace that was meant to be With God as our father. Like the Earth so fair. always I am with you.Lagale Man. Always I am flowing towars you Like THE SKY Aove. Lord I am Thine. I am Thine. I am Thine [2x] Be Thou Mine. always surrounding you. O Be Thou Mine. Jaya Gajanana Parvati Nandana. Always I am caring for you Hare Rama. Let this be my solemn vow To take each moment and Live each moment in peace eternally Let ther be peace on earth And let it begin with me 677. like the moonlight Always. Bhava Bhaya Bhanjana Shambhu Kumara Gajanana [3x] Lambodhara Shiva Gauri Sutha 676. Rama Rama Hare Hare. . Like the sunlight. Lord God within my heart. Lord I am Thine. brothers all are we Let me walk with my brother in perfect harmony Let peace begin with me. Lambodara Shiva Gauri Sutha Hey Shiva Nandana. I am Thine [2x] [Repeat Song 3x] 682. so is divine Love. Lingod-Bhavakara Lingeshwara Parthiswara Maam Pahi Prabho Pahi Prabho Maam Dehi Vibho 679. Bandh Tumharo [2x] Sada Rahe Phir Meeth. Like the ocean. Lambodara Hey Gauri Nandana Vighna Vinashaka Shubhanana Siddhi Vinayaka Hey Dukha Bhanjana Asura Vinashaka Shubhanana Gauri Nandana Mushika Vahana Vighna Vinashaka Shubhanana 673. Lord God within Lord in the form of man I bow within to Thee Lord God within my heart. Parama Daya Ghana Labodara Jaya Gajanana Bandha Vimochana Bhava Bhaya Bhanjana Pranava Swarupa Hey Shiva Nandana Pahi Prabho Mam. Lord God within Lord with the lotus eyes. Hare Krishna. Lord of Compassion. Like the Birds of the air. Let this be the moment now With every step I take. Sai Bhajan Sey Preet 671. Be Thou Mine. Krishna Krishna Hare Hare [2x] 678. Lambodara Gana Natha Gajanana Parvathi Nandana Shubhanana Pashupati Tanaya Sidhi Vinayaka Pranava Kara Shambho Nandana Parthipurishna Pahi (Sai) Gajanana Parvathi Nandana Shubhanana 672. I am Thine Lord I am Thine. O Be thou Mine. Hare Rama. Hare Krishan. Samaj Man Sai Bhajan Sey Preet Lagale Man. Lord God within my heart Narayana Hari Narayana Narahari Rupa Namo Narayana Niraja Nayana Niradhi Shayana Narada Sannuta Namo Narayana 681. Lambodara Hey Vighneshwara Shmbhu Kumara Vighneshwara Ambika Tanaya Omkareshwara Hey Ramba Sai Shirdishwara Hey Ramba Sai Parthishwara 674.

we pray. No Birth. You are Ramayana. Sharanam Saisha [4x] 684. Love is the Way. The world resounds with your praises And Your Name is my Salvation Your Sweet name is my Foundation Sathya Sai. serve all. Love in my heart. we sing. lvoe in my home Love in m life. Truth is my Breath. Speak no evil. serve all. listen to the call of the Lord Love all. Bless us with Devotion Lord of Righteousness. Love all serve all". Sai is my Home Sai is my life. Ma. Your are the Vedas incarnate And Your Name is my Salvation Your sweet Name is my Foundation Sathya Sai. Hey Ma Sai Matha Jagajjanani Ma Hey Ma Vina Vadini. this is the call of the Lord If you love the Lord. Love is the Golden Road Follow the Road." says the Lord "Think no evil. Sathya Sai Rama Rahima Ko Bhajane Vale Tere Pujari Baba Tere Nam Ek Sahara [3x] Tumhi Ho Gita Tumhi Ramayan Tumhi Ho Veda Puran Tera Naam Ek Sahara [3x] 683. No Season For Love. Dharma Shanti Ananda Shirdi Sai. Love is flowing Like a river flowing From you and me Flowing out into the desert Setting all the captives free Peace is flowing like a river… Truth is flowing like a river… Bliss is flowing like a river… Halleluiah Halleluiah Halleluian Halleluah 687. Madhava Hare Madhusudana Hare Yadava Hare Yadu Nandana Hare Keshava Hare Radha Krishna Hare Janardhana Man Mohana Hare Sai Satchidananda Hare . this the the call of the Lord "See no evil. says the Lord 685. do no evil. Grace us with Thy Courage Lord of Peace. Sai is Love Sai is my heart. Sathya Sai.You who Sing this song now. My Inspiration You are the Gita. Sathya Baba. Love is My Form. No Death Prema Sathya Ananda. then you must love all If your serve the Lord. Bliss is My Food My Life is My Message. hear no evil. we Pray. Saraswathi Matha Jagatha Palini Gauri Matha Ambe Bhavani Lakshmi Matha Lakshmi Matha Sai Matha Jagajjanani 691. listen to the call of the Lord Love all serve all. then you must serve all Love all. Love is the Golden Road Step By Step we'll walk to the Lord [2x] Step By Step we'll reach the light 688. Expansion is My Life No Reason For Love. Love is the only Way Love is the Road. Lord of Truth. Sai my own Love Love Love is God Live Live Live in Love Love Love Love is God Live Live Live in Love Allelujah Allelelu Allelujah Allelujah Allelujah 686. Prema Baba Jai Jai >>>>>>>>>>> M <<<<<<<<<<<<< 689. Madhava Gopala Nanda Nandana Ghana Shyama Gopala Madhava Gopala Radha Hridaya Brindavan Lola Murali Manohara (Sai) Gopala) Giridhara Bala Jaya Hari Govinda Radhe Gopala [2x] 692. Prema Sai Jai Jai Shirdi Baba. Ma Dayanidhe Shiva Shankari Karunakari Kadambari Ma Dayanidhe Shiva Shankari Mataheshwari Yogeshwari Jagadishwari Amba Saishwari Saveshwari Swethambari Amba 690. Bring our hearts together Ganesha Sharanam. Teach us Understanding Lord of Love. Love all serve all. Sharanam Ganesha [4x] Saisha Sharanam.

Veda Parayana Madhava Keshava. Sai Ram Sai Ram 701. Veda Parayana 694. Madhura Madhura Hey Murali Dhari Murahara Shouri Hey Giridhari Madhura Madhura Hey Murali Dhari Hridaya Vihari Parthi Vihari Hari Hari Shri Hari Sai Murari 699. Sai Gopala Jaya Govinda. Madhuram Madhuram Madhuram Sai Madhava Nama Madhuram Mangala Namam Madhuram Madhuram Madhava Namam Madhuram Madhuram Smaranam Madhuram Sravanam Madhuram Sathyam Madhuram Sai Madhuram Sarvam Madhuram Seva Madhuram Madhava Namam Madhuram 705. Madhura Madhura Nam. Vandita Charana . Madhava Madhava Madhusudana Hari Madhava Mathuradhi Patey Keshava Madhava Madhava Mohana Murali Mukunda Madhava [2x] Pavana (Yadava) Parthi Murahari Madhava Jaya Jaya Jaya Hey Jaya Hari Madhava 695. Jaya Gopala 697. Madhava Mohana Kunja Vihari Madhura Natha Hey Giridhari Madhura Natha Murali Dhari Madhava Mohana Kunja Vihari Meera Key Prabhu Hey Giridhari Sai Murari Sai Murari 696. Madhura Puri Nilaye Minakshi Kama Koti Nilaye Kamkshi Kashi Pura Dhishwari Vishweshwari Parthi Pura Dhishwari Saishwari 704. Sai Ram Sai Ram Sai Ram Sai Ram. Sita Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram. Madhura Madhura Sai Naama Madhura Madhura Sai Dyanana Madhura Madhura Sai Naama Madhura Madhura Sai Geetha Madhura Madhura Sai Bodha Sundara Sundara Sai Roopa Jayathu Jayathu Sai Krishna 702.693. Madhusudana Hey Muralidhara Madhava Keshava. Murali Gopala Jaya Govinda. Madhura Madhura Murali Ghana Shyama Mathuradhi Pathe Radhe Shyama Suradasa Prabhu Hey Giridhari Meera Key Prabhu Hridaya Vihari 700. Sita Ram Sita Ram Madhura Madhura Nam. Madhava Murahara. Radhey Shyam Radhey Shyam Madhura Madhura Nam. Madhura Madhuram Sri Rama Namam Marapu Rani Madhura Geetham [2x -1x higher] Madhura Madhuram Sri Rama Nama Om Namoh Shirdishwaraya Om Namoh Parthishwaraya Shirdisha Namam Parthisha Namam Sri Rama Namam Madhurathi Madhuram 703. Madhura Madhura Hari Nam Bhajo Bhajo Krishna Murari Nam Bhajo Bhajo Madhura Madhura Hari Nam Bhajo Bhajo Murahari Narahari Nam Bhajo Bhajo Patitha Pavana Hari Nam Bhajo Bhajo Parthipuri Sai Nam Bhajo Bhajo 698. Madhava Keshava. Devadhi Deva Madhusudana Hey Muralidhara Manamohana Hey Narayana Narayana Sai Narayana [2x] Manamohana Hey Narayana Bhuvana Bharana. Narayana Bhava Bhaya Harana Narayana Tribhuvana Charana Narayana Sri Ramana. Jaya Gopala Parthi Puranjan. Parama Daya Ghana Deena Janavana. Narayana Sri Ramana. RadheyShyam Radhey Shyam Radhey Shyam Radhey Shyam. Madhusudana Hare Madhava Sri Vasudeva Janardana [2x] Hari Keshava Narayana Sri Hari Govinda Manamohana Janardana Jagatpalana Deenavan Dukha Bhanjana Aravinda Lochana Anandana Sri Vasudaeva Janardana [2x] 706.

Tan Mey Ram. Jai Jai Sai Ram Bolo Bolo Prem Sey Bolo. Jai Jai Sai Ram [2x] Sathya Dharma Shanti. Madhusudana. Madhuvana Sanchari Shyama Murari (Sri) Hey Madhusudana Murali Dhari Madhuvana Sanchari Shyama Murari Madhava Mohana Mayura Mukuta Dhara Mathura Natha Sa iGiridhari 713. Jai Jai Sai Ram Anand Mangala Dayaka Sai. Parthi Shankar Hara Hara Shankar. Shiva Shiva Shankar Parthi Shankar. Gowri Shankar Jaya Jaya Jaya Shiva. Man Ek Bar Hari Bol Hari Hari Bol Hari Bol Man Ek Bar Hari Bol Hari Hari Bol Hari Bol Bhava Sindu Par Kar Lo Bramhananda rupa Hari. Shyam Murari Akhin-ya Terey Darsh Ki Payasi [2x] . Pathitha Pavana Hari. Puttaparthi Ranga Madhava (Sri) Madhusudana 708. Madhuvan Murali. Murali Dhara Madhura Madhura Hey Giridhara Bala Madhava Madhusudana Hridayantha Ranga. Bhava Bhaya Haari [2x] 712. Jai Jai Sai Ram Jai Jai Sai Ram Bolo. Shyama Murari Saavariya-n More Raas Vihari Gokula Nandana (Ranjana). Mana Mandir Mey Avo Sai Nish Din Barsath Nayana Hamare Man Mandir Mey Avo Sai Suradas Key. Ek Bar Hari Bol Man Ek Bar Hari Bol Hari Pita Hari Mata Hari Guru-r Gyan Data Chidananda Rupa Hari. Ek Bar Hari Bol 718. Mahadeva Shiva Shambho Shankara Maheshwara Shiva Shambho Shankara Mahadeva Shiva SHambho Shankara Moulishwara (Gaurishwara) Shiva Shambho Shankara Madananthaka (Nata Nayaka) Shiva Shambho Shankara Mrithyunjaya Shiva Shambho Shankara 717. Madhuvan Key Murali Bala Nacho Nacho Nacho Nanda Lala Nanda Lala Nanda Lala Gopi Manohara Gopala Bala Parthi Purishwara Hey Sai Lala Nacho Nacho Nacho Nanda Lala 709. Madhuvana Murali Guna Gavo Madhusudana Hari Nama Bhajo Bhajo Vraja Gopi Priya Radhe Shyam Nam Raghupathi Raghava Raja Ram Namam Hridaya Vihari Sri Sathya Sai Ram Gauri Manohara Shankara Nam 710. Maha Ganapathe Gajanana Uma Maheshwara Priya Nandana Maha Ganpathe Gajanana Gana Nayaka Vanditha Charana Thava Charanam Bhava Bhaya Haranam Uma Maheshwara Priya Nandana 714. Madhuvana Murali Shyama Bhajo Madhura Manohara Krishna Bhajo Radha Madhava Shyama Bhajo Brindavan Gopala Bhajo 711. Prema Pradayaka. Maha Ganapathe Namostute Matanga Mukha Namostute [Maha] Himadrija Sutha Namostute [Sai] Omkareshwara Namostute 715. Man Mey Ram. Sai Shankar 716. Patitha Pavan Hari. Jai Jai Sai Ram [2x] 719. Jai Jai Sai Ram Jai Jai Sai Ram Bolo.707. Darsh Dikhao Sada Nirantar Bhajo Sai Ram [2x] Giridhara Nagara Natavara Shyam Sai Bhagwan. Man Mandir Mey Avo Sai Sai Bhagwan. Aur Sapan Mey Ram Bolo Bolo Prem Sey Bolo. Mahadeva Shiva Sai Shankar Bholenatha Sadasiva Shankar Sadasiva Shankar [2x] Vishwanatha Hey. Hey Giridhari Deenan Key Tum. Sri Sai Ranga Sri Ranga Ranga. Darsh Dikhao 720.

Atma Nivasi Radha Lola. Madhava Adi Narayana. Mangala Charana. Anantha Sai Avo Avo. Mandir Mey Avo. Mandir Mey Tum Ram Ho Sai Masjid Mey Noore Mohammed Mandir Mey Tum Ram Ho Sai Guru Dwarey Mein Tu Guru Nanak Man Mandir Mey Sai Sai Bolo Ram Ek Hi Ram Sab Mil Bolo Sai Ram [2x] 733. Manasa Bhajore Guru Charnam (Sathya) Sai Charanam Pranamamyaham Nirmala Hridaya Virajita Charanam Sakala Charachara Vyapaka Charanam Bhava Sagara Uddharaka Charanam Sai Charanam Pranamamyaham Sai Charanam Pranamamyaham 729. Man Mandir Mey Sai Ram Megha Shyam. Manasa Bhajore Guru Charanam Dustar Bhav Sagar Tarnam Guru Maharaj. Gajanana . Mandara Giridhara Madhura Manohara Meera Key Prabhu Giridhara Nagara Giridhari Giridhari Govardhana Giridhari [2x] Madhava Madhusudana Murali Gana Vilola 731. Gajanana Gajavadana. Vittala [Vittala Vittala. Darsh Ki Pyasi [2x] fast] 721. Ghana Shyama Gopala Nanda Kishora. Hridaya Vihari Krishna Murari Gopal Krishna Murari Gopal. Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Shivay Namah Om Arunachal Shiva Arunachal Shiva Arunachal Shiva Aruna Shiva Om Omkaram Baba. Mana MOhana Shyama Murari Hey giridhari Hridaya Vihari Brindavana Sanchari Mana Mohana Shyama Murari Gana Vilola Murari Gopala Gopi Lola Gokula Bala Kamala Vadana Sai Gopala 728. Mana Mohana. Pandu Ranga Vittala Vittala Vittala Parth Vasa Vittala] 732. Om Namo Baba 730. Ghyan Shyam Man Mohana Murali Gopal Hey Giridhari. Mana Mohana Nandalal Mana Mohana Madhusudana Brindavana Nandalal [2x] Mana Mohana Nandalal [2x] Brindavan Nandalal Mana Mohana Madhusudana Brindavana Nandalal 727. Mana Mohana Murali Gopala. Venu Gopala 723. Ghana Shyam. Mana Mohana Murali Gopal Mana Mohana Shyama Gopal Ghana Shyam. Jaya Govinda Radhe Gopala Pandari Natha Jaya Hari Vittala Govardhana Giri-dhari Gopala 726. Pandu Ranga. Guru Jai Jai (Sathya) Sai Nath SadGuru Jai Jai Om Namah Shivaya. Shubhanana Mangala Charana. Jaya Ram Janam Janam Ka Thum Sey Natha Parthi Puri Parameshwara Rupa Dina Dayala Hey Jagannatha Parthi Puri Parameshwara Rupa Charano Mey Lelo Prabhu Sai Ram Megha Shyam Radhe Shyam Sathya Sai Ram 722. Radhe Shyam. Natavara Lala Nanda Kishora. Mana Mohana Krishna Murali Dhari Madhura Natha Hey Giridhari Mangala Kara Hey Hridaya Vihari Madhura Madhura Hey Hari Murari 724. Venu Gopala Mana Mohana. Sai Murari Gopal 725. Madhava Madhava. Navanotha Chora Parthi Vihara. Sathya Sai Ram Sri Ram. Ghana Shyam.[Suradas Key Shyam Murari Akhin-ya Terey. Ghana Shyama Gopala Mathura Natha. Keshava Mandir Mey Avo. Sai Gopala [2x] Mathura Natha. Rukmai Vittala Ranga. Omkaram Baba Omkaram Baba.

Vidya Dayaka. Mata Maheshwari Ambe Bhavani. Vighna Vinasha Mangala dayaka. Mano Vanchitha Pradayini Mangala mangalya Shubha Dayini Kama Krodha Bhaya Nashini Karunya Lavanya Gunashalini Ananda Rupini Hey Shiva Shankari 739. Sathya Sai Janani Tribhuvana Mohini. Mata Pita Hari Bandhu Sakha Hari Narayana Hari Narayana Janaki Jivana Sita Mohana Lakshmi Ramana Narayana Narayana Sai Narayana 745. Akhilandeshwari Mangala Shubhakari Mata Maheshwari Rajiva Lochani Raja Rajeshwari Adi Para Shakti Sri Parameshwari Ananda Rupini Hey Shiva Shankari 738. Mangala Dayini. Parthi Narayani Prema Mayi. Mangala Shubhakari. Sharanam Gajanana 747. Hey Gananatha Hey Shiva nandana. Sai Ma 736. Mathanga Vadana. Buddhi Pradayaka Gauri Thanaya. Kalyana Dayini Jagadho-ddharini. Hey Gananatha Pranava Swarupa. Sathya Sai Janani 743. Jai Sai Ram [3x] 741. Mangala Mangala. Gajavadana Charanam Sharanam Gajavadana Mathanga Vadana. Jai Sai Ma Mangala Dayini. Gajavadana Gajanana Hey Shubhanana Ganesha Sharanam. Mangala Dayaka. Jai Sai Ram Jai Sai Ram Bolo. Sai Ma Tribhuvana Palini. Tribhuvan Janani Prema Mayi. Gajavadana Daya Karo. Jai Sai Ma Bhgya Pradayini. Manuva Bolo. Parthi Maheshwara Mangala Mangala Maha Shivarathri Parama Mangala Sai Lingodbhava Parama Mangala Shiva Sai Darshana Om Nam Shivaya Shivaya Namah Om [3x] 737. Shirdi Maheshwara Parama Mangala. Mathanga Vadana Gowri Nandana Mushika Vahana Gajanana Mathanga Vadana Gowri Nandana . Manuva Bolo Radhe Radhe Radhe Radhe Shyam Nam Rama Rama Rama Bolo Rama Sita Rama Nam Manuva Bolo Radhe Radhe Radhe Radhe Shyam Nam Ranga Ranga Ranga Bolo Panduranga Baba Nam Parthi Vasa Sai Deva Panduranga Baba Nam Thuka Ram Nam Deva Bhakta Sakha Baba Nam Panduranga Panduranga Panduranga Baba Nam 742. Daya Karo Daya Karo Hey. Gajanana 734. Sai Ma Bhava Bhaya Harini. Parvathi Nandana Mangala-Kari. Jai Sai Ma Jai Sai Ma. Jai Sai Ma Mata Maheshwari. Pahi Dayala Parthi Purishwara Jagath Paripala Pranava Swarupa Vighna Vinasha 735. Mathanga Vadana Ananda Sadana Maha Deva Shiva Shambho Nandana Mathanga Vadana Ananda Sadana Maya Vinashaka Mushika Vahana Matha Maheshwari Bhavani Nandana Maha Ganapathe Mangala Charana 746. Jai Sai Ram Bolo. Mata Pita Hari Bandhu Sakha Hari Narayana Sai Narayana [2x] Allah Tumho Esu Tumho Budh Zorashtra Mahavir TumHo Sab-Ka Malik Ek Hai Bhagwan Narayana Sai Narayana [2x] 744. Mata Maheshwari. Papa Vinashini Veda Kalavathi. Manuva Bolo Guru Charanam Manasa Bhajore Guru Chranam Sri Guru Chranam Sadguru Charanam Sai Charanam Namo Manava Bolo Guru Charanam Manasa Bhajore Guru Charanam Sri Guru Charanam Prabhu Pada Charanam Sai Charanam Namo Sadguru Chranam Pavana Charanam Sai Charanam Namo 740.

Sathya Sai Ram 756. Prabhu Ise Pag Pag Tuhi Sambhaley Moha Maya Key Bandhan Thodo. Mukunda Madhava. Gopala Madhura Megha Rupa Hari. Manasa Chora (Sai) Radha Madhava. Pag Pag Tuhi Sambhaley 749. Suthra Dhari [3x] Maya Manusha. Vesha Dhari [Sai Murari. Sai Rama 752. Sathya Sai Murari (2x)] 760. Nama Madhura [3x] 759. Murali Dharaa. Mohana Rama Hey Sai Rama Pavana Naama Prashanthi Rama Mohana Rama Hey Sai Rama Harunanidhe Prabhu Karunya Rama Bhaktha Jana Priya Palitha Rama Parthi Purishwara Hey Sai Rama Parthi Puriprabhu Hey Sai Rama 753. Pag Pag Tuhi Sambhale Pag Pag Tuhi Sambhaley Ise Ho. Mohana Murali Sunav Giridhari Avo Hridaya Mey Prabhu Giridhari Hey Giridhari Krishna Murari Sri MadhuSudana Hridaya Vihari (Murali Dhari) Mira Key Prabhu Radha Pyarey 751. Nanda Gopa Bala Ravo Ravo. Murali Bajavo Madhava Deena Dayala Gopala Murali Bajavo Madhava Madhura Madhura Hari Nama Bajavo Madhura Natha Sai Natha Nama Bajavo Nam Bajavo [2x] 758. Hey Sai Nandalal 757. Murali Gana Lola. Radha Lola. Hey Prabhu Apani Charan Mey Lelo Mera Jeevan Tere Havale Prabhu Ise.Pashupathi Nandana Parama Niranjana Papa Vinashaka Gajanana Lambodara Jaya Vighana Vinashaka Parthipurishwara Gajanana 748. Nivasi Nandalal (Hey) Antharatma Jyothi Hey Jyothi Nandalal Sathyam Shivam. Pag Pag Tuhi Sambhaley Mera Jeevan Tere Havale Prabhu Ise. Varaha Narahari. Mruthyum Jaya Namah Om Triambakaya Namah Om Lingeshwaraya Namah Om Saishwaraya Namah Om Om Namah Shivaya Namah Om [4x] 754. Smita Smita Sundar Mukharavanda Nacho NandLala NandLala Nacho NandLala NandLala [3x] Mira Ke Prabhu Lala NandLala Nacho NandLala NandLala 750. Mukunda Keshava Muralidhara Meera Pyare Radhe Shyama Venugopala Gopi Gopala Goparipala Govinda Bala Venugopala Nanda Yashoda Aananda Kishora Nanda Nanda Nandana Yadukula Nandana 755. Pag Pag Tuhi Sambhaley Bhava Sagar Mey Jeevan Naiyya. Mohan Raghu Rama Hey (Athi) Sundara Sri Rama [2x] Maruthi Sevitha Rama Rama Rama Jaya Rama Rama Rama Sai Rama Sai Rama Rama. Murari Gopal Hey Gopala Sai Hey Sai Nandalal Prashanthi Nivasi. Sathya Sai Ram Govinda Keshava. Dol Rahin Hai O Rakha-Vaiyya Dol Rahin Hai O Rakha-Vaiyya. Radha Lola Thretha Tugamuna Sita Ramudai Dwapara Yugamuna Radha Loludai Gitanu Thrapina Tharaka Namudai Yuga Yugamanduna Thagu Rupa Dhariyai . Dasavathari Ram Parthi Vasa. Sri Hari Rupa. Mera Jeevan Tere Havale Prabhu Ise. Sathya Sai Ram Mastya Kurma. Mukunda Murari Govardhana Giridhari Murari Maya Nataka. Kunja (Brinda) Vihara Ananda Ghana Rupa. Murali Dhara. Kari Varada Sri. Mukunda Murari. Palayamam Prabhu. Shivam Sundaram (Hey) Sundara Rupa Sai. Ise Par Tuhi Utarey.

Jagadoddhara Yashoda Bala Nanda Kumara 769. Murahara. Hey Yamuna Vihara Mukunda Govinda. Nada Brahma Saishwara Tandava Priyakara Shankara Nada Brahma Saishwara Gowri Ramana Sadasiva Hara Hara Gange Mahadeva [2x] 772. Nacho Hey Nataraj Shiva Shambho Hara Bhole Natha Shiva Shambho Nacho Hey Nataraj Shiva Shambho Shiva Shambho. Natavara Lal Nanda Mukunda. Radhe Shyam Murali Manohara Radhe shyam Radhe Shyam Bolo. Giridhara Brindavana Sanchara. Hare Giridhari 763. Radhe Shyam Brindavan Key. Sri Hari Mukunda Govinda. Murali Ghana Shyam Kanakambara Dhara Karuna Sagara Meera Key Prabhu Giridhara Nagara Parthipurishwara Sai Shyam 768.761. Sai Ghana Shyam 765. Murali Manohara Shyama Murari Gopala Sai Gopala Murali Manohara Shyama Murari Radha Lola Hare Giridhari Gopala Sai Gopala 766. Murali. Murali Manohara. Nada Brahmamayi Saishwari Bhagavathi Mata Kripa Sagari Nada Bahmamayi Saishwari Varahi Vaishnavi Vageshwari Mathangi Mahamayi Mookambike Parameshwari Hari Sodari (Bhava) Bhaya Harini Sathya Saishwari 773. Mythili Pathe Raghunandana Rama Raghava Rajiva Lochana Mythili Pathe Raghunandana Deenavana Hey Karuna Maya Kamala Nayana Kausalya Thanaya >>>>>>>>> N <<<<<<<<<<< 770. Radhe Shyam Gopi Vallabha. Gopari Pala Jaya Jaya Govinda. Natavara Lal Shyama Manohara. Murali. Naga Bharana Hey Nataraja Naga Linga Sai Shambho Shankara Naga Bharana Hey Nataraja Nandi Vahana Namah Shivaya Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om [3x] 775. Nada Swarupa Natya Kalabha Nataraja Shiva Namo Namo Gangajatadhara Tribhuvana Dharana Mrutyumjaya Shiva Namo Namo Bhola Shankara Bhavani Shankara Vibhuti Shankara Namo Namo Partipurishvara Hey Parameshvara Shiva Shaktishvara Namo Namo Namo Namo Sai Namo Namo 774. Radhe Shyam Gopi Vallabha. Murali Mohana Munijana Mohana Natana Manohara Gopala Nithya Niranjana Hridaya Sanjivana Deena Janavan Gopala Natana Manohara Gopala 767. Radhe Shyam Devaki Nandana. Murali. Gopala Bala Radha Key Pyara. Shiva Shambho Dum Dum Dum Dum Damru Baje Hara Bhole Natha Shiva Shambho Hara Sai Nath Shiva Shambho 771. Nama Bhajo Hari Nama Bhajo Narayana Hari Narayana Nanda Ananda Mukunda Hare . Hare Giridhari Govardhanoddhara. Natavara Gopi Jana Priya. Murali Krishna Mukunda Krishna Mohan Krishna Krishna Krishna Gopi Krishna Gopala Krishna Govardhana Dhar Krishna Krishna Radha Krishna Bala Krishna Rasa Vilola Krishna Krishna Shirdi Krishna Parthi Krishna Sri Sathya Sai Krishna Krishna 762. Murali Manohara. Hey Nanda Lala Murali Manohara. Gopala Bala 764. Murali Madhav. Muralidhara. Murali Ghana Shyam Mohana Murali Sai Shyam Murali.

Namasmarana Namasmarana Singing out in living adoration We are singing out in loving adoration Sambha Shiva Sai Baba Shiva Shakti Atma Swarupa To this name and this Form we will be born. Namo Dina Nathaya Namah Om Namo Devadi Devaya Namah Om Namo Trishula Dharaya Namah Om Namo Trinetra Dharaya Namah Om Namo Kailasa Vasaya Namah Om Namo Shirdi Vasaya Namah Om Namo Parthi Vasaya Namah Om Namo Prema Swarupaya Namah Om 788. Namah Parvathi Patiye Har Har Har Har Shankar Mahadeva Har Har Mahadeva [Har Har Har Har Mahadeva Shiv Shiv Shiv Shiv Sadashiva] Mahadeva Sadashiva Sadashiva Mahadeva 779. Namah Sri Guruve. Namaste Namaste Guru Maharaj Sadguru Sri Sathya Sai Maharaj Sharanam Sharanam Sri Saisha Shastanga Sharanam Savesha 786. Namami Vishnu Namami Maheshwara Smarami Bramha Smarami Vishnu Smarami Maheshwara Smarami Saishwara 781. Sadguru Charanam Namana Karu-n Mein Guru Charanam Pranava Nanda Ananda Chanda Sai Guru Mama Guru Satchidananda Shanti Pradayaka Guru Govinda Mangala Dayaka Sadguru Natha Eashwaramba Priya Tanya Namana Karu-n Mein Guru Charanam 784. Namami Nithyam Gananatham. Vighneshwarya Namah Om Hara Hara Nandana Namah Om Girija Nandana Namah Om Adi Pujya Deva Namah Om Vighna Vinashaka Namah Om Gajamukha Rupa Namah Om Gauri Tanya Namah Om Pashupathi Nandana Namah Om Parvathi Nandana Namah Om Vidya Dayaka Namah Om Mukti Pradayaka Namah Om Mukti Pradayaka Namah Om 778. Shiva Shakti Atma Swarupa We are singing out in loving adoration Shiva (Mritunjaya) Mahadeva Maheshwara Mangala Atma Swarupa Singing out in loving adoration (Sai) We're singing out in loving adoration 785. Smarami Nithyam Gjajvadanam Namami Nithyam Gananatham Smarami Nithyam Gajavadanam 782. Namo Namo 780. Namo Bhagavate Vasu Devaya Namo Bhagavate Sai Devaya Namo Bhagavate Vasu Devaya Rama Ram Ram Raghukula Tilaka. Namami Bramha. Namo Narayana Namo Narayana. Namo Namo Hari Narayana [2x] Narahari Rupa Narayana . Namami Shankara Uma Maheshwara Bhavani Shankara Shivani Shankara Parvathi Shankara Pashupati Shankara Maulishwara Sai Gauri Shankara 783. Namana Karu-n Mein Guru Charanam Guru Chranam.Brindavana Sai Baba Hare Baba Hare Sai Baba Hare [2x] 776. Raghupati Raghava Ram Shayama Shyama Shyam Yadukula Tilaka. Namah Om. Nama Bhajore Nama Bhajo Narayana Bhajore Sai Nama Bhajore Nama Bhajo Nanda Kishora Navanita Chora Parthi Vihara Sai Gopala 777. Patita Pavana Shyam Rama Rahim Krishna Karim Yesu Budha Mahavir Sarva Dharma Priya Sai Devaya 787. Namah Sri Guruve Namah Sri Guruve Namo Namah Namah Sri Guruve Namah Sri Guruve Namo Narayana.

Namo Sarada Mata Hey Vidya Jnana Pradayini Maa Vina Pushthaka Dharini Bhava Bhanjani. (Sai) Radha Pyare Nanda Lala Mayi Meera. Narayana Navanita Chora. Nanda Ke Lal Murali Gopal Giridhari Govinda Radhe Gopal Nanda Ke Lal Murali Gopal Nanda Mukunda Radhe Gopal Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Gopal Radhe Radhe Radhe Gopal Radhe Radhe Murali Gopal Radhe Radhe Radhe Gopal [O] Radhe Radhe Sai Gopal 795. Nanda Lal Nanda Lal. Nand Kishora. Nanda Ke Dulare. Namosthuthe Namosthuthe. Nanda Lala Nanda Lala Nanda Lala Yadu Nanda Lala Nanda Gopa Nanda Nandi (Sri) Nanda Lala Nanda Kumara Nanda Lala Navanitha Chora Nanda Lala Nanda Lala Nanda Lala Nanda Lala Yadu Nanda Lala Nanda Gopa Nanda Nandi (Sri) Nanda Lala Yashoda Bala Nanda Lala Yamuna Vihari Nanda Lala . Om Gajanana Om Gajanana Namosthuthe 794. Mansa Chora. Sathya Saishwari Sathya Saishwari Mata [3x] 792. Yashoda Ke Pyare Govinda Murare. Namo Sarada. Namosthuthe. Gokul Bala. Gopala Nanda Lala Gopala Yashoda Key Nanda Lala Devaki Key Gopala [1x] Krishna Kanhaiah Merey Pyare Lala. Parthi Vihari Nanda Lala 800. Namosthuthe [2x] Hey Shiva Nandana. Giridhar Gopala Sai Giridhar Gopala Parthi Giridhar Gopala Sai Giridhar Gopala [2 times. Namo Namo Nataraja Namo Hara Jata Joota Dhara Shambho [Om] Pavana Bramha Chari [Jaya] Danava mada Samhari Parthi Puri Vihari Parama Daya Ghana Showri Namo Namo Nataraja [3x] 790. Narayana 797. Hey Nand Lala Nand Lala. Navanit Chora. Namosthuthe Ganapathi Ganaraya Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe Ganapathi Ganaraya Hey Shivanandana Mushika Vahana Sai Gajanana Namosthuthe Namosthuthe Namosthuthe 793. Ganapathi Gana Raya Namosthuthe. Nanda Kishora. 1x] Murali Lola Muni Jan Pala. Namo Namo Sri Devi Namo Shrithajana Palini Sai Namo Chinmaya Rupini Devi Namo Sri Parthishwari Sai Namo 791. Narayana Nanda Kishora. Namo Sarada. Nanda Lal. Mano Ranjani Sathya Saishwari Mata Sathya Saishwari. Navanitha Chora. Hey Nand Lala Nand Lala. Nand Lala 799. Yashoda Key Pyare Karuna Sagara. Sai Murari 796.Nada Swarupa Narayana Parthi Purisha Narayana Papa Vimochana Narayana Narayana Hari Narayana [2x] 789. Nanda Lala Gopala Kanha Merey Nanda Lala. Narayana Narahari Rupa. Gopala 801. Navanita Chora Narayana Hari Madhava Madhusudana Muralidhara Gopi Jana Chitta Chora Brindavana Sai Kanhaiyya Narayana Hari Madhava 798. Nanda Kishora. Sai Gopala Govardhan Giridhari Murari. DinonKe Sahare Nanda Key Dulare. Yadu Nanda Lal Nanda Lala. Nand Lala Gopari Pala. Giridhara Nagara Murali Manohara. Narayana Nada Swarupa.

Nandishwara Hey Nataraja Nandatmaja Hari Narayana Narayana Sai (Hari) Narayana Nandishwara Hey Nataraja Naga Bharana Namah Shivaya [Namh Shivaya [2x]] Nada Swarupa Namo Namo Narayana Sai Narayana 811. Nanda Lala Yadu Nanda Lala Brindavana Govinda Lala (Murali) Radha Lola Nanda Lala (Jai) Keshava (Radha) Madhava Nanda Lala 806. Nanda Mukunda Narayana Navanitha Chora Narayana Madhava Mohana Muralidhara Muralidhara Muralidhara Yadava Sai Narayana Nanda Mukunda Narayana 807.Nanda Lala Nanda Lala Nanda Lala Yadu Nanda Lala 802. Radhe Gopala [2x] Murali Mohana Shyama (Sai) Gopala 808. Hey Ghan Shyam. Nandi Vahana Nataraja Harey Indu Sekhara Shivaraja Harey Nandi Vahana Nataraja Harey Bandha Vimochana Jaya Baba Harey Parthi Purishwara Shiva Sai Harey 810. Nanda Lala. Bala Gopala Murali Manohara. Narayana Hari Narayana Narahari Rupa Namo Narayana Narayana Hari Narayana Neeraja Nayana Neeradhi Shayana Narada Sannutha Namo Narayana . Nanda Lala Navanita Chora Natavar Lal Gopala Devaki Vasudeva Kumara (Swami) Deva Deva Gopala Nanda Lala Navanita Chora Natavar Lal Gopala Mohana Murali Gana Vilola (Mana) Mohana Hey Gopala 805. Nanda Lala. Narayan Sai Narayan Mohana Mukunda Hari Giridhara Govinda Hare Narayan Sai Narayan [4x] Allah Narayan Eshwara Narayan Nanak Narayan Esu Narayan Buddha Narayan Mahavir Narayan Sai Narayan Sai Narayan 814. Daya Karo Bhagwan Bhava Sagar Sey Par Utaro Kripa Karo Bhagwan Daya Karo Bhagwan Tumhari Sharan Bin Anath Hai Hum (Sai) Kripa Karo Bhagawan 804. Murali Mohan Shyam Mere Ram. Madhava Yadu Raya Jai Bhakta Brindaki Jai Jai Rama Nama-ki Jai Jai Sai Rama-Ki Jai Jai Govinda Jai Gopala. Narayan. Narayan. Jai Nanda Lala Jai Nanda Lala. Nanda Nanda Mukunda Gopala Murali Mohana Shyama Gopala Shyama Gopal Ghana Shyama Gopala Murali Mohana Shyama Gopala Jai Jai Jai Jai. Mohan Shyam. Nanda Lala Navanitha Chora Hey. Gopala Bala 803. Narada Prahlada Aur Bhakta Brinda Kaya Jai Govinda Jai Gopala. Nanda Nandana Hari Govinda Gopala Ghanashyama Mana Mohana [2x] Gopi Lola Gopala [2x] Gokula Bala Gopala Hey Nanda Lala Gopala Ghanashyama mana Mohana [2x] 809. Bhaja Man Narayan Murali Shyam. Nanda Lala. (Sathya) Sai Sadguru Nam 813. Madhava Yadu Raya Madhava Yadu Raya Madhura Nama Dheya Bhakta Brinda Kaya Paramananda Daya Jai Goinda Jai Gopala. Nanda Lala Nacho Nacho Nacho. Bhaja Man Narayan Sri Hari Madhav Narayan. Madhava Yadu Raya 812. Narayan Hari Nama Bhajore Narayana Veda Parayana Karuna Bharana Bhav Bhaya Harana Pavana Charana Patita Janavana [Narayana Hari Narayana Narayana Sai Narayana Narayana Sathya Narayana] [2x] 815.

Narayana Hari. Naga Bharana Phala Lochana. Narayana Hari Om Hari Om Hari Om (Sai) [2x] Shanta Kara Bhujanga Shayana Padma Nabha Hari Om Narayana Hari Om (Sai) 819. Narayan Hari Narayana Hari. Nataraja Nataraja Nartan Sundar Nataraja Shivaraja Shivaraja Shivakami Priya Shivaraja Chidambaresha Nataraja Parthipuresha Shivaraja Prem Swarupa Nataraja Prashanthi Vaasa Shivaraja 829. Hey Tripurari Nandi Vahana. Mangala Nam (Sathya) Sai Bramha.816. Narthan Sundar Nataraja Suramuni Vanditha Shivaraja Narthan Sundar Nataraja Halahaladhara Chandrakaladhara Gangadhara Hara Gowri Manohara Gangadhara Gangadhara Hara Hara Gangadhara 826. Narayana Hari. Govinda Saisha. Narayana Veda Parayana Hey Jagavanditha Narayana Narayana Veda Parayana Kshirabdi Shayana Narayana Sri Lakshmi Ramana Narayana Ghana Shyama Nila Narayana (Sai) Kaliyuga Avata Narayana 823. Shambho Mahadeva Shambho Mahadeva Sada Shiva [2x] 818. Parama Shiva Pavana Charana. Narayana. Pahi Mahesha 827. Narayan Veda Parayana (Shiva) Shambho Mahadeva. Mangala Nama. Hey Tripurari Jaya Hey. Sai Vishnu Sai Parameshwara. Radhe Nandlala Hare Hare Madhava Hare Gopika Lola Natavara Krishna Natavara Krishna. Narayana. . Natavara Krishna Natavara Krishna. Omkara Sai Murali Dhara. Narayana Hari Narayana Nanda Govinda Ananda Narayana [2x] Narayana Hari Narayana Narayana Sai Narayana Nanda Govinda Ananda Narayana [3x] 817. Nataraja. Narayana. Jaya Hey Shambho Nataraja. Narayana Hari Narayanam [3x] 824. Saishwara [Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om (4x-2x)] 828. Sai 821. Narayana Narayana Jaya Govinda Hare Narayana Narayana Jaya Gopala Hare 820. Nataraja. Narayanam Bhajo Narayanam Sathya Narayanam Sriman Narayanam Pankaja Vilochanam Narayanam (Bhakta) Sankata Vimochanam Narayanam Ajnana Nashakam Narayanam (Bhakta) Sujnana Poshakam Narayanam Karuna Payonidhi Narayanam Bhakta Sharanagata Nithya Narayanam Narayanam Bhajo Narayanam Narayana Hari Narayanam Hari. Namami Shankar Shiva Raja Shiv Shiv Shankar Shirdi Purishwar Shiv Shankara Parthi Purishwar Parameshvara Hridayeshwara. Narayani Namo Narayani Nadaswarupini Narayani Jagadoddharini Narayani Narayana Priya Manohari Ambe Narayani Lakshmi Narayani Sathya Narayani Sai Narayani 825. Natavar Giridhar Nandalala Gopala Shyama Sundara Natavar Giridhar Nandalala Meera Key Prabhu Giridhara Bala Suradasa Key Sada Kripala Murali Manohara Radhe Gopala [2x] 830. Narayana. Narayana Hari Narayana Sri Krishna Govinda Narayana Radha Sammetha Sri Narayana Narayana Sai Narayana [Narayana] Raghukula Bala Narayana Sita Sammetha Sri Narayana [Narayana] 822.

Sai Murari (6x)] 840. Nila Megha Shyamala Rupa Sai. Nataraja Viraja Asha Pasha Nasha Isha 839. Kaliyuga Avatara Nitya Ranjana Nirmala Charita. Krishna Gopala Navanitha Chora. O Bhagwan. Nith Bhajana Karun Tere Nam Parthishwara Sai Ram Sita Ram Bolo Radhe Shyam [2x] Parthishwara Sai Ram Guru Charanaraja Pahimam Sharanagatha Pahimam Koti Koti Thujhe Pranam Sankata Sey Thav Bhagwan 841. O Bhagwan Araj Suno Merey Sai Bhagwan Parthi Puri Key Tumho Data Brindavan Key Tumho Data .Radhe Nandlala Krishna Gokula Baba. Prabhu Panduranga Hare Parthipurisha Hare. Radhe Gopala Parthi Puri Key. Bala Gopala Yashoda nandana. Nis Din Bhajana Karo Manuva Pandari Natha Hare. Sai Narayana Nayano Mey Avo Narayana Narahari Rupa Narayana Narayana Nayano Mey Avo Narayana Mana Mandir Mey Deepa Jalavo Deepa Jalavo Nayano Mey Avo Narayana 835. Nirupama Yogindra Maha Teja. Sai Gopala [2x] 834. Jai Krishna Gokula Bala [Jai] Hare Hare Madhava Hare Gopika Lola 831. Nayano Mey Avo. Vittala Murari Hare [Vittala Murari. Nirupama Guna Sadana Charana. Nila Megha Ghana Shyama Murali Lola Ghana Shyama Radha Madhava Shyama Meera Key Prabhu Shyama Sai Krishna Hey Giridhari Sai Prabho Hey Nandalala Suradas Key Giridhari Jyothi Mohana Nandalala 836. Narayana Narayana. Bala Gopala Rasa Vilola. Gana Lola Gokula Bala Gita Koran Bible Mey Tera Rang Hai Brahma Vishnu Maheshwara Tera Roop Hai Sathya Dharma Shanti Prema Subko Diya (Baba) Hum Terey Charano Mey Sharan Liya [6x] 837. Niranjani Sai Bhavani Jaga Janani Ananda Dayini Niranjani Sai Bhavani Durga Lakshmi Narayani Sai Narayani Durga Lakshmi Narayani Sri Kamalarchana Hansa Vahini 838. Giridhar Gopal Veda Sa Jivan Ka-Adhar Gopi Manohar Hridaya Vihar 832. Sai Gopala Sai Gopala. Navanitha Chora. O Baba Sai Baba Dinon Ke Dukh Har De Baba O Baba Sai Baba Rama-Hi Baba Krishna-Hi Baba Nara Dehi Narayana Baba [2x] 843. Neeraja Dala Nayana Kashayambar Vesha Dharana. Giridhar Gopal Mira Prabhu Ghan Shyam Gopal Natavar Lal. Natavara Lal. Nithyanandam Sacchidanandam Hari Hari Hari Om Narayana Narayana Hari (Sai) Narayana Hari Hari Hari Om Narayana Prema-Swarupa Premananda [2x] Hari Hari Hari Om Narayana Narayana Sathya Narayana Hari Hari Hari Om Narayana >>>>>>>>> O <<<<<<<<<< 842. Prabhu Prashanthi Hare Parthi Purisha Hare. Navanit Chora Bala Gopal Yashoda Nandana Krishana Gopal Sai Gopal Sathya Sai Gopal Sai Gopal Bhajo Murali Gopal 833.

Tu Mera Data Tu Mera Malik. Sai Ghan Shyama 844. Pramatma Bhagwan Nand Bhagwan. Pyara Sai Sai Baba. Let my thoughts be in tuen with Thee O Lord. Jyoti Bhagwan Atma Bhagwan. take my mind. Antharyami Antarjyothi Jalavo Sai Tu Mera Pita. Mey Tara Balak Daya Karo Prabhu Dina Natha Kripa Karo Merey Sai Natha 848. Give Us Your Blessing Yashoda's Sweet Son. Sai Baba Om Bhagwan. O Lord.Sab Bhakton Key Man Ko Bhata Par Utaro Naiya Morey (Sathya) Sai Ghan Shyama. Sri Sathya Sai Babaya Namaha [4x] Tu Hai Sabka. take my everything. Tumhe Pranam 850. Nache Bhola Nath Mridang Bole Shiv Shiv Shiv Om Damru Bole Har Har Har Om Veena Bole Sai Ram Sai Ram Nache Bhola Nath [4x] 854. O Bhagwan. Give Us Your Blessing Divine Dancing Child. Ma Baap Bhaiya Tu Hai Merey. Pratah Smaranam O Sai baba. take my love. And let me be an instrument for Thee 847. Om Dhimita Dhimita Dhim. Let it merge in perfect oneness with Thee O Lord. O Nanda's Dear Child. Jagat Key Swami Tu Hai Merey. Darshan Dijo Yashoda Ke Bal Dharshan Dijo Pyare Nand Lal. take my soul. Om Bhagwan. Tumhe Pranam [3x] Sai Baba. Tumho Baba Sarva Dharma Priya Sai Baba Sathya Dharma Priya Sai Baba 849. Mera Sai [3x] Mera Sai. Give Us Your Blessing Dear Lord of Our Hearts Give Us Your Blessing Pyare Nanda Lal. Thava Suprabhatam Mangala Maya Bhava. Tuhi Meri Mata Tu Mera Bandhu. Let them work unceasingly to Thee O Lord. O Bhagwan Sathya Sai Bhagwan [2x] O Bhagwan O Bhagwan O Bhagwan Sai Baba Bhagwan O Bhagwan O Bhagwan O Bhagwan Shiva Sai Bhagwan Har Bhagwan. Dhimita Dhimita Dhim. Dwarka Bhagwan Shirdi Bhagwan. Darshan Dijo Natavar Lal Darshan Dijo Giridhar Gopal Darshan Dijo 851. O Merey Swami. Sri (Putta) Parthi Bhagwan 845. Sri Sathya Sai Babaya Namaha [4x] 852. Om Guru Deva Jaya Guru Deva Sai Natha Guru Deva . Om Dhim Dhim Dhimi Dhimi Natan Shiva Tandav Keli Vilas Shiva Lila Manush Vesha Shiva [Atma] Lingod Bhavakara Sai Shiva Sai Shiva Har Bal Shiva 853. Give Us Your Blessing Oh Nanda's Dear Child. O Lord. Anand Bhagwan Nityanand Bhagwan Brahmanand Bhagwan Ayodhya Bhagwan. O Sai Baba. O Bhagwan. Sai Baba Sai Baba Tumhe Pranam Tumhe Pranam Baba. Har Bhagwan Har Har Bhagwan O Bhagwan O Bhagwan O Bhagwan Sai Baba Bhagwan Prema Bhagwan. take my hands. O Sai. Thava Suprabhatam Sathya Sanathana. Har Bhagwan. let it flow in full devotion to Thee O Lord. purify me and make my heart worth stealing A precious possession that is full of loving feeling Take every good thought and take every action Soaked in the sweetness of love and compassion Baba Chita Chora Brindavana Sanchara Gopala Gopala Hey Murali Gopala Govardanaodhara Gopal Bala Gopi Manohar Radhe Gopala 846.

Om Shakti Om Iccha Shakti. Maha Shakti Om Om Shakti. Sai Mukunda Satchidananda. Easwari Nanda 858. Sai Mukunda Om Jai Jai Guru. Jnana Shakti Om Om Shakti. Prathpara Shiva Omkara Shiva Thava Sharanam Ek Natha Girija Pati Shankara Mahadeva Shiva Thava Sharanam (Hara) Om Shiva Om Shiva. Om Shakti. Om Shakti. Devaki Nanda Sai Mukunda. Om Shakti Om Shirdi Shakti. Omakara Mangalam Sai Mangalam. Om Shakti Adi Shakti. Om Jai Jai Guru. Omkara Mangalam Guru Mangalam. Om Shakti. Sai Mata Sai Mata. Om Hari Om Hari Om Bhajore Sada Om Hari Om Hari Om Sathya Narayana Hari Om Sai Narayana Hari Om Narayana Sathya Narayana Sai Narayana Hari Om Narayana Hari Om 856. Shiva Shakti Om Om Shakti. Om Namo Bhagvate Vasudevaya Om Namo Bhagvate Vasudevaya Sri Krishna Govinda Hare Murari Hey Natha Narayana Vasudevaya Keshava Madhava Hare Murari Hey Natha Narayana Vasudevaya Sri Krishna Govinda Hare Murari Hey Natha Narayana Vasudevaya Govinda Jai Jai. Om Mangalam. Om Shakti. Om Shakti. Gopal Jai Jai Radha Raman Hari Govind Jai Jai [Govinda Jai Jai. Raghu Natha Mangalam 859. Om Shakti Om Brahma Shakti. Sathya Shakti Om 866. Shivaya Namah Om [3x] Nandi Vahana Namah Shivaya (Hara) Namah Shivaya [2x] Sarva Loka Hara Namah Shivaya 861. Ghanshyama Mangalam Sri Rama Mangalam. Om Shiva Om Shiva. Om Shivaya Om Shivaya Sambho Shankar Om Shivaya Om Shivaya Om Shivaya Shambho Shankar Om Shivaya [3x] . Ananda Chanda Bala Mukunda. Om Namah Shivaya.Sadguru Natha Sai Deva Nithya Niranjana Guru Deva Satchidananda Rupa Sai Deva Karunatha Ranga Guru Deva Prem Avatara Sai Deva 855. Guru Pada Mangalam Om Mangalam. Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om [6x] Nandi Vahana Namah Shivaya Namah Shivaya [1x] Sarva Loka hara Namah Shivaya 862. Om Namo Bhagvate Vasudevaya Om Namo Bhagvate Vasudevaya Krishna Damodara Vasudevaya [2x] Govinda Madhava Vasudevaya Govinda Keshava Vasudevaya Mohana Madhava Vasudevaya Om Namo Bhagvate Vasudevaya 863. Gopal Jai Jai (3x) Radha Raman Hari Govind Jai Jai (3x)] 864. Vishnu Shakti. Sai Mata Omkara rupini. Kriya Shakti. Sai Mata Abhaya Pradayini. Sai Shakti. Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Shivaya Namah Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Namah Shivaya 860. Sai Natha Mangalam Shyam Mangalam. Sai Mata Om Jagajjanani. Para Shakti. Prathpara Shiva Omkara Shiva Thava Sharanam Gowri Shankara Ganga Shankara Samba Sadashiva Thava Shankara 867. Sathya Sai Mata [2x] Anatha Rakshaki Sai Mata 857. Sai Mukunda Sai Mukunda. Om Shiva Shakti Swarupa Om Shiva Shankara Rupa Om Sathya Sai Swarupa 868. Om Jagajjanani. Parathpara Shiva Omkara Shiva Thava Sharanam Himadri Shankara Prashanthi Shankara Uma Maheshwara Thava Sharanam Om Shiva Om Shiva.

Narayana Parthi Vasa. Pavani Janani Pancha Bootha Mayi. came this beautiful World Om Om Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Om Om Om Hari Om [2x] 872. Pannaga Shayana. Kali Avatara Parama Niranjana. Panduranga Vittala Jai. Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Om Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Sita Ram Sita Ram Sita Ram Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam 871. Panduranga. Om Sri Bhagwan Namo Namo Dina Dayala Sai Kripala Om Sri Bhagwan Namo Namo Namo Narayana Prashanti Vasa Mahanubhava Devadi Deva 870. Shivaya Namah Om [4x] 876. The Lord gave a Word. Kali Avatara Narayana Hari Om Pannaga Shayana. Parthi Nivasini Sanchita karma Vinashini. Such a beautiful sound Om Om Om Hari Om [2x] Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Om Om Om Hari Om [2x] From the silence of nothing. Thejor.869. Hari Narayana Govinda [4x] Bhajo Narayana Govinda Sai Narayana Govinda 881. Janani Satchidananda Mayi. Narayana [2x] Narayana Hari Narayana . Hare Pandari Natha. Pancha Bhoota Mayi. Om Om Om Hari Om From the sound of God. Hare 879. Pandari Natha Panduranga Vittala Ranga Ranga Vittala Panduranga Vittala Parthipurishwara Purandhara Vittala Sri Sai Vittala Sri Ranga Vittala Parama Dayala Panduranga Vittala 878. Sai Janani Pancha Bhootha Mayi. Pandari Natha Panduranga Vittala Murali Manohara Panduranga Vittala Pandari Natha Panduranga Vittala Narahari Rupa Sai Natha Vittala Sathya Sai Ranga Sai Ranga Vittala 877. Purandhara Vittala [3x] Vittala Jai Vittala Jai. Omkareshwara Hey Shiva Nandana Girija Sutha Gana Natha Gajanana Omkareshwara Hey Shiva Nandana Sidhi Vinayaka Mushika Vahana Lambodara Hey Sankata Mochana Narayana Sathya Narayana Narayana Sai Narayana 875. Om Om Om The Lord gave the world. Maya Mani Om Shakti Om Shakti Shiva Shakti Rupini Om Namah Shivaya. Papa Vinashaka Sathya Sanathana Tumho [2x] Deena Natha Hey. Pandari Natha Vittala [3x] Vittala Jai Vittala. Karuna Natha Sai Natha. Karuna Sagara Tumho >>>>>>>>>> P <<<<<<<<<<<< 874. Vittala Hare Dina Natha. Raku Mayi Vittala 880. Parthi Nivasini Omkara Rupini. Niraja Nayana (Sathya) Saishwaraya Hari Om Buddhi Pradayaka. Parthi Nivasini Panchakshara Mayi. Panduranga Vittale Hari Narayana. Omkara Priya Sai Rama Munijan Priya Sai Rama Omkara Priya Sai Rama Shanthakara Sai Rama Saakshatkara Sai Rama Omkara Priya Sai Rama Bhava Raga Priya Sai Rama Bhagavatha Priya Sai Rama Omkara Priya Sai Rama Nada Swarupa Sai Rama Natya Kalapa Sai Rama Omkara Priya Sai Rama 873. Padma Nabha. Panduranga. Prabhu Parameshwara. Panduranga Vittala.

Devi Bhavani Nada Vidyamayi. Parvathi Nandana Gajanana Pashupathi Nandana Niranjana Parvathi Nandana Gajanana Pahi Prabho Mam Pahi Prasanna Girija Nandana Niranjana Girija Nandana Shubhanana 895. Karuna Mayi Ma Sharanam Sharanam. Parthipurishwari Ma Jaya Sai Maheshwari Ma Dukh Nivarini Bhava Bhaya Harini (Sai) Abhaya Pradayani Ma Jaya Ma Sai Ma (Sai) Omkara Rupini Ma [4x] 892. Gopala Jai (Sai) Hey Nanda Mukunda. Shyama Govinda Madhura Manohara. Hare Rama Hare Hey Keshav. Parthi Purisha Prasanthi Vasa Sai Murari Sai Murari Sai Murari Sai Murari Sai Murari Hey Hrishikesh Hridaya Nivasa Hridaya Nivasa Sri Murari Sai Murari Sai Murari Sai Murari 890. Gopala Jai Hare Krishna Hare. Parkadalil Pallikonda Parandhama Parthipuril Avatharittha Sai Rama Dharmam Katta Rama Neeye Sai Rama Neela Varna Kannan Neeye Sai Shyama Kaliyugatthil Daivam Neeye Parandhama Kath Arulvai Karunakara Sai Rama Kath Arulvai Karunakara Sai Rama 886. Jagajjanani Jaya Jaya Jaya Hey Sai Janani Parthishwari. Govinda.882. Mukharavinda Hey Giridhari Sai Murari Avo Avo Sai Ghana Shyama 887. Sai [2x] Bhava Sagaroddhara Bhuvanavana [2x] Sharanagatha Prana Narayana [2x] Sri Sai Narayana. Parthi Nandana Radhe Shyama Avo Avo. Parvathi Shankari Girija Shankari (Sathya) Sai Shankari Namostute [2x] Hey Jagadishwari Parthipurishwari (Sathya) Sai Shankari Namostute [2x] . Sai Ma Jaya Jaya Jaya Hey Sai Janani 894. Par Karo Uddhar Karo Hey Prabhu Parthipuri Bhagwan Hare Ram Ram Ram Ghan Shyam Shyam Shyam Hey Sai Nath Bhagwan Deen Daya Kara Karuna Murthi Kaliyuga Avatara Sai Bhagwan Allah Sai Buddh Zorashtra Yesu Krishtu Bhagwan 883. Gopala Jai (Sai) Hey Nanda Mukunda Gopala Jai 885. Parthishwari. Parthi Puri Mey Janam Liya Jo Sai Rama Nam hai Mayura Mukuta Dhara Murali Manohar Sai Shyama Nam Hai Hey Shiva Shankara Uma Maheshwara Sai Shambho Nam Hai [Sai Baba Nam Hai] [2x] Hey Prameshwara Parthipurshwara Tuhi Mera Dhyan Hai 888. Mohan Hare Paramananda. Govinda. Sai [2x] 893. Parthishwara Sathya Saishwara Daya Karo Sai (Hey) Narayana Sri Sai Narayana. Govinda. Jagajjanani Veda Kalamayi. Narayani Karuna Sadani. Parthi Puri Sai Gopala Bala Shirdi Puri Sai Gopala Bala Meera Ke Tum Giridhar Gopala Bhajana Gaana Priya Sai Gopala 889. Madhav. Sai Ghan Shyama Parthi Nandana Radhe Shyama Brindavana Ghana. Parama Dayal Sai Ram (Hey) Bhagwan Bhagwan Treta Yug Mey Dasharath Nandan Dwapar Yug Mey Murali Mohan Kaliyug Mey Sai Narayan Ek Prabhu Anek Nam 884. Parthi Purishwaram Parama Dayalam Sadguru Devam Pranamayaham (Pra)Shanti Nivasam Jaya Sai Natham Namami Nithyam Sathya Sai Natham Shirdi Purishwaram Pranamamyaham (Putta) Parthi Purishwaram Pranamamyaham 891. Paramananda. Gopala Jai Mukharavinda Gopala Jai Satchidananda.

Dashrath Nandan Ram Pavan Nam. Moksha Pradayakam Guru Sakshat Parabramha. Govindaya Nama Om Paramathama Rupaya. Prathama Bhajore Ganapathi Sai Jai Jai Jai Jaya Sai Buddhi Pradayaka Hey Gananayaka . Yadavaya. Hari (Sai) Narayana [2x] Prabhu Nama. Prasann Ho Sathya Sai Ganesha Prathama Pujitha Vighana Vinasha Prasann Ho Sathya Sai Ganesha Pashan Kusha Dhara Parama Pavithra Mushika Vahana Gajanana Prasann Ho Sathya Sai Ganesha Prathama Pujitha Vighna Vinasha Lambodhara Hey Shambhu Kumara Ambika Tanaya Gajanana 907. Hey ParthiPuri Bhagwan Ram Jai Ram [Shri] Shri Ram Ram Ram Jai Ram Sai Ram Ram Ram Sai Ram 908. Hari Om Madhavaya. Sri Jagan Mohana Krishna 901. Parthi Dhama Jaya Jaya Jaya Hari. Pap Vimochan Ram 899. Garuda Vahana Krishna Mohana Krishna. Hari Om Hari Om. Ishtartha. Dasharathe Raghuram Prashanti Nilaya Ram. Pap Vimochan Ram Danav Bhanjan Ram. Parama Dhama Chalore Chalo Mana. Sai Rama 902. Sai Om Sathya Saishwaraya. Prabhu Mahima Kali Avatara. Pavana Rama. Pranavakara. Patita Pavan Sai Murari Bhav Sagar Sey Par Utaro Aapka Swarupa Antharyami Antharyami Antharyami Shraddha Bhakti Badado Swami 900. Tharak Ram. Janaki Jivana Rama Mohana Krishana. Sai Narayana. Hari Om Sathya Saishwaraya. Pare Sahayakam Paramartha. Parvati Shankari Uma Maheshwari Putta Parthishwari Sai Maheshwari Parvati Shankari Uma Maheshwari Sai Shiva Shankari Akhilandeshwari Sai Shiva Shankari Shiva Kameshwari Saileshwari Amba Pahimam Akhilandeshwari Rakshamam 897. Pranamamyaham. Patita Pavana Rama Pavana Rama. Vande Pranamamyaham Sai Sadguru. Prathah Smaranam Parama Pavanam Sathya Sai-Nam Gajananam Sadguru Charanam Parama Pavanam Sathya Sai-Nam Gajananam Bhava Bhaya Haranam Parama Pavanam Sathya Sai-Nam Gajananam 909.896. Pashupati Tanaya Bala Gajanana Tumho Vighan Vinasha Ganesha Tumho Vighan Vinasha Hey Shiva Nanadan Pahi Gajanan Vidya Buddhi Pradatha Mangala Kara Hey. Hari Om 905. Patita Pavan Ram (Putta) Parthi Purishwara Ram Pavan Nam. Pranamamyaham Bhav Bhaya Jaladhi. Prashanti Nilaya Ram. Pranamamyaham Sai Sadguru Pranamamyaham Pranamamyaham. Prathah Smaranam Sri Guru Charanam Saisha Sharanam Sri Guru Charanam Prathah Smaranam Sri Guru Charanam Bramhananda Pradayaka Charanam Sharanam Sharanam Saisha Charanam 910. Prabhu Leela. Pranamamyaham 904. Tharak Ram. Maheshwara Lingam Parthipurishwara Atmaja Lingam Bhaktadhishwara Taraka Lingam Thathpranamami Sadashiva Lingam 906. Hey ParthiPuri Bhagwan Ahalyoddharak Ram. Ganesha Sundara Sai Ganesha 898. Pranav Swarupa Hari Om. Sai Narayani [2x] Jai Jagadambe Ambe Bhavani Mahishasura Samharini Maha Maya Dukha Harini Jai Jagadambe Ambe Bhavani 903. Mangal Kara Hey Sundara Sai Ganesha. Pranamami Sri Durge.

Prem Sey Gavo. Prathama Vandana Gauri Nandana Hey Shiva Nandana Pahi (Sai) Gajanana Prathama Vandana Gauri Nandana Ek Dantha Guna Vantha Vinayaka Vighna Harana Shubh Mangala Charana Pranava Swaroopa Pahi (Sai) Gajanana 913. Rama Rama Ram. Prem Sey Bolo Ek Bar Sai Ram Jai Jai Ram. Moksha Pradayini Ma Jaya Ma Jaya Ma Jaya Ma. Prem Sey Avo. Rama Rama Ram. Ishwar Prem Hai 916. Prema Ishwar Hai. Jaya Ma 917. Sai Ram 919. Ishwar Prem Hai Prem Ishwar Hai. Prem Sey Gavo. Prabhuji Hridaya Mandir Me Sada Raho Prem Sey Avo Prabhuji Nayanon Mey Avo Parthishwara Parthishwara Hey Sayeeshwara Sath Raho Tum Sayeeshwara Shravanon Mey Avo Shirdishwara Shirdishwara Hey Parthishwara Jagadeeshwara Hey Bhuvaneshwara 914. Jaya Ma. Prema Mayi Sai ma. Prem Mudhita ManSe Kaho Rama Rama Ram. Prema Sey Bolo Hari Nam Bolo Prem Sey Radhe Shyam Bhajo Govinda Bhajo Bhajo Hari Ram Gopala Nam Bhajo Sai Ghana Shyam Bolo Ram Bolo Shyam [4x] Bolo Ram Ram Ram Bolo Bolo Shyam Shyam Shyam 920. Jaya Sathya Rama 922. Janan Mayi Sai Maa Jaya Ma Jaya Ma Jaya Ma Shiva Shakti Rupini Sai Ma. Sai Ram Prem Sey Bolo Ek Bar Sai Ram Merey Madhura Manohar Ram Hey Mohan Murath Ram [2x] Hey Karuna Sindhu Ram Hey Raghupati Raghav Ram Hey Pathita Pavan Ram Jai Jai Ram. Rama Rama Ram. Sri Rama Rama Ram Pap Ghate Dukh Mite Leke Rama Nam Bhav Samudra Sukhada Nava Ek Ram Nam Param Shanti Sukh Nidhan Divya Ram Nam Niradhar Ko Adhar Ek Ram Nam Param Gopya Param Divya Mantra Ram Nam Shant Hridaya Sada Vasat Ek Ram Nam Mata Pita Bandhu Sakha Sabahi Ram Nam Bhakt Janara Jeevan-Dhana Ek Ram Nam Rama Rama Ram. Prema Sudharasa Dijo Sai . Prathama Pujya Deva Gajanana Parthi Purishwara Sai Gajanana Prathama Pujya Deva Gajanana Parvati Nandana Bala Gajanana Pranava Swarupa Sai Gajanana Maya Vinashaka Mushika Vahana Mangala Kara Hey Sai Gajanana 912. Rama Rama Ram. Pavan Nam Rama Ram Raghu Nandana Rama Prema Sey Gavo Pavana Nam Atma Rama Jaya Raghu Rama Jaya Raghu Rama [3x] Atma Rama Jaya Raghu Rama Jaya Sai Rama. Sai Ram Bolo Ram. Sri Rama Rama Ram 918.Ganapathi Sai Hey Sukhadayi Jai Jai Jai Jaya Sai 911. Ishwar Prem Hai (Sai) Ram Rahim Krishna Karim Zorashtra. Esu Nanak Koyi Bhi Nam Japo-re Manava. Mangala Nam Govinda Gopala Bolo Hari Nam Prem Key Sindhu Dina Key Bandhu Karuna Maya Sai Nayanabhi Rama Govinda Gopala Bolo Hari Nam [Hare Krishna Hare Ram Sai Ram Sai Ram [3x] Sai Ram Sai Ram [6x] 921. Sai Ram Bolo Ram. Ishwar Prem Hai Har Dharkan Mey Sai Sama Hai. Prema Bhakti Jagavo Man Mey Avo Merey Bhajan (Man) Mey Baba Tumho Deen Janon Key Baba Tumho Bhakat Janon Key Swami Avo Mere Bhajan Mey Baba 915.

Your will is mine Your will is my will. Prema Swarupa Prema Anand Prema Swarupa Prema Bhagwan Your will is my will. Narayan Gopal Nand Kumara Navaneet Chora. Mere Masjid Mey. Janani Ma Sharanam Namostute. Narayan Gopal Radha Madhav Nanda Kumar. Narayan Gopal Yadukul Nandan Murali Lola. Sai Nath Gopal Sai Nath Gopal. Radha Krishna Karuna Lola Radhe Govinda Radhe Govinda Murali Govinda Radhe Radhe Govinda Murali Govinda 932. Ram Nam Sai Nam Karuna Sindhu Sita Ram Dina Bandhu Radhe Shyam Hare Krishna Hare Ram Amritha Nam Sai Nam 926.s divine Prema Swarupa Prema Anand Prema Swarupa Prema Bhagwan 924. Pyare Nand Lal Darshan Dijo Yashoda Key Bal Darshan Dijo Pyare Nand Lal Darshan Dijo Natavar Lal Darshan Deejo Giridhar Bal Darshan Dijo >>>>>>>>>>> R <<<<<<<<<<< 929.Paramananda Sada Sukha Dayi Prema Sudharasa Dijo Sai Prasanthi Nilaya Dwaraka mayi Pavana Purusha Sadguru Sai Dina Daya Ghana Sai Raghu Sai 923. Goparipala Radha Key Natavar lal. Mere Shakti Mey Avo Mere Atma Mey Avo Sai Ram Mere Atma Meye Avo Sai Ram 928. Kanhaiya Nanda Kumara. there's nothing left to do. Janani Ma Jagadambe Kripa-Kar Sai ma Karuna Mayi Janani Sai Ma (Hey) Tribhuvana Palini. Radha Madhava Madana Gopala Nanda Mukunda Natavara Lala Radha madhava madana Gopala Madhura Natha Dina Dayala Sai Govinda (Pahi Mukunda) Giridhara Bala 934. Sathya Sai Natha Gopal [3x] 935. Kanhaiya Gokula Bala. Punya Nam Pavitra Nam. Radha Radha Gokula Bala . Radha Madhav Nanda Kumar. Radha Key Natavar Lal. Puttaparthi-Puri Bhagwan Mere Mandir Mey. Your will is mine Your will is my will. Sai ma 925. Purandhara Ranga Hare Vittala Pandari Ranga hare Vittala Purandhara Ranga Hare Vittala Narahari Ranga Hare Vittala Murahara Ranga Hare Vittala 927. Narayan Gopal Gokul Bala Gana Vilola. There's nothing left to see. Radha (Sai) Madhava Gopalana [Sai] Govinda Gopala Narayana Narayana Sai Narayana Narayana Sathya Narayana [Sai] Narayana Veda Parayana 930. My will is Yours My will is Your will. Ram Nam Sai Nam Hare Krishna Hare Ram Madhur Nam Sai Nam Punya Nam Pavitra Nam. Mere Sukh Mey Avo Mere Bhagya Mey Avo Sai Ram Mere Bhagya Mey Avo Sai Ram Puttaparthi-Puri Bhagwan Mere Bhakti Mey Avo. Your Will. our wills entwine Prema Swarupa Prema Anand Prema Swarupa Prema Bhagwan There's no place to go. Kanhaiya 931. Prema Swarupini. Sai Ma Sharanam Namostute. Your Will's mine My will is Your will. Radha Krishna Kunja Vihari Murali Dhara Govardhana Dhari Radha Krishna Kunja Vihari Shankh Chakra Pithambar Dhari Karuna Sagara Krishna Murari Krishna Murari Krishna Murari Madhava Murari Madhusudana Murari 933. Rasa Vilola Mira Key Prabhu Nanda Lal. Mere Hridaya Mey Avo Sai Ram Mere Hridaya Mey Avo Sai Ram [2x] PuttaParthi-Puri Bhagwan Mere Dukh Mey Avo. Sai Ma Prema Swarupini. There's nothing left to be For your will is my will.

Radhe Govinda Krishna Murari Jaya Sai Mukunda Murari Radhe Govinda Krishna Murari Nanda Ananda Radhe Govinda Radhe Govinda ai Mukunda (Sathya) Sai Mukunda Murari 943. Radhe Govinda Murali Manohara Govinda. Hey Madhava Murahara Govinda [2x] 949. Radhe Govinda Hare. Hey Madhusudana Bansidhara. Radhe Govinda Radhe Gopala Sai Ram Bansidhara. Radhe Krishna. Radhe Krishna Radhe Krishna Jaya Sri Krishna Radhe Radhe [2x] Radhe Krishna Radhe Radhe Jaya Sri Krishna Radhe Radhe Sai Krishna Sai Krishna. Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda Hey Radhe Gopala [1x] Radhe Radhe Radhe. Natana Manohara Radhika Ramana. Murare Shyama Mukunda Hare Murare Radhe govinda Hare.Nanda Ananda Mukunda Gopala Radha Radha Gokula Bala Navanit Chora Shyam Gopala Radha Madhav Rasa Vilola Radha Madhav Sai Gopala 936. Komala. Radhe Govind Gopala. Radhe Govinda Giridhar Bala Meera Ke Prabhu Sai Gopala Radhe Govinda Giridhar Bala Hey Chitha Chora Shyam Gopala Madhur Madhur Hey Murali Vala 939. Murare Krishna Mukunda Hare. Madhusudana Krishna (Sai) Gopala Gopala Gopala 940. Hare Chitta Chora Radhe Govinda Radhe Gopala Sai Ram Hey Natavara. Jai Govind Radhe Gopala Govind Govind Gopala (Sai) Govind Govind Gopala Radhe Govind Gopala. Radhe Radhe Govinda Radhe Radhe Gopala Radhe Govinda Bhajo Radhe Gopala Radhe Mukunda Hare [Hey radhe Mukunda Hare [6x]] 948. Jai Govind Radhe Gopala Krishna Madhusudana. Radha Ramana. Murare Sai Mukunda Hare Murare Sai Govinda Hare Murare 942. Radhe Gopala [2x] Radhe Radhe Radhe. Gopala Giridhara Karuna Sagara Gopi Manohara Govardhana Dhara. Radhe Govind Bhajo Radhe Gopal Bhajo Murali Gopal Bhajo Sai Ghan Shyam [2x] Radhe Govind Bhajo Radhe Gopal Bhajo Sai Ghan Shyam Sai Ghan Shyam [2x] 938. Radhe Govinda Gopala Jaya Hari Venugopal Sai Gopal [2x] Nanda Nandana Gopala Jaya Hari Muralidhara Manamohana Sai Yasomathi Mayya Key Ladley [2x] Venugopal Sai Gopal [4x] 941. Narayana Veda Bharana Narayana Bhava Bhaya Harana Narayana Pavana Charana Narayana [Narayana Hari Narayana [6x]] 937. Rajiva Nayana Shyamala. Bansidhara. Jaya Sri Krishna Radhe Radhe [Sai Krishna Radhe Radhe Radhe Krishna Radhe Radhe {2x}] 946. Gopala Giridhara Muralidhara. Radhe Radhe Radhe Radhe Govinda Radhe Radhe Radhe Nanda Mukunda Giridhara Natavara Radhe Gopal Murali Manohara Sai Gopal Shankh-Chakra Dhara Radhe Gopal . Hey Natavara Nanda Kishora Ghana Shyama Sundara Megha Shyama Sundara Sai Rama 944. Radhe Mukunda Murari Govinda Govinda Govinda Ananda [3x] Radhe Mukunda Murari Govinda Giridhari Giridhari Ananda [3x] 947. Radhe Govinda Radhe Govinda Bhajo. Radhey Shyam (Putta) Parthishwara Sai Ram 945.

Vighna Bhanjana [2x] Parthi Purishwara. Radhe Shyama Hey Ghana Shyama Radha Madhava Mangala Dhama [2x] Radhe Shyama Hey Ghana Shyama Jaya Jaya Jaya Hey Megha Shyama Megha Shyama Megha Shyama (Hey Ghana Shyama Mangala Dhama) Jaya Jaya Jaya Brindavana Dhama 953. Hey Ghana Shyama Radha Madhava Mangala Dhama Radhe Shyama Hey Ghana Shyama Nanda Nandana Govinda Navanita chora Govinda Narada Priya Govinda Giridhara Bala Govinda Narayana Govinda Govinda Gokula Nandana Govinda Radhe Shyama Hey Ghana Shyama Bhakta Vatsala Govinda Bhagavata Priya Govinda Sai Krishna Govinda Papa Vimochana Govinda Narayana Govinda Govinda Gokula Nandana Govinda 954. Raghava Sundara. Raghuanandana Raghava Rama Hare Sita Rama hare.Radhe Govinda Bhajo Radhe Gopal 950. Radha Madhava Radhe Shyam Adi Narayana Radhe Shyam Anadi Purusha Megha Shyam Anatha Rakshaka Radhe Shyam Puttaparthishwara Radhe Shyam (Sai Shyam) 952. Govinda Hare Krishna Pashu Pathe [Sri] Parvathisha. Raghukula Bhushana Rajiva Nayana Eashwaramba Nandana. Raghukula Tilaka Sri Ram. Sai Rama Hare Raghunandana Raghava Rama Hare Hey Janaki Jeevana Rama Hare Hey Rajiva Lochana Rama Hare [Sita Rama Hare] . Hey Gopika Ranjana Murali Mohana Sri Madhusudana Krishna Krishna. Shankara Sada Shiva Sai Rama Sai Krishna. Sri Rama [2x] Raghupathi Raghava Raja Rama Patita Pavana Sita Rama 960. Hey Jagavandana Raghava Sundara. Raghu Pathe [Sri] Ramachandra Raghava Daya Nidhe Madhva [Sri] Radhikesha. Raghunandana Hey Raghunandana [2x] Pyare Merey Nandana Raghunandana Raghunandana Hey Raghunandana Rajiva Lochana Raghunandana Dasharatha Tanaya Raghunandana Dashamukha Mardhana Raghunandana Janaki Jeevana Raghunandana Raghunandana Hey Raghunandana 961. Radhe Gopala Devaki Nandana Radhika Jivana [1x] Nanda Nandana. Sai Narayana 957. Vittale Rakumai [2x] Panduranga Purandhar Vittale Rakumai [Jai Jai] Radheshyam Panduranga Vittale Rakumai [Jai Jai] Panduranga Purandhar Vittale Rakumai [Jai Jai] 951. Sathya Sai Maheshwara 958. Sri Madhusudana 955. Radha Shyam Panduranga. Sri Rama [2x] Kaushalya Sutha Jaya Jaya Rama Ravana Mardhana. Raghava Rama Raghuvira Sridhara Madhava Govinda Raghava Rama Raghuvara Keshava Madhava Madhusudana Achyutha Anantha Narayana Gpiya Lola Gopala 956. Sita Rama Raghukula Tilaka Sri Ram. Radhe Shyama. Radhika Jivana Krishna Janardhana Radhe Govinda. Rama Raghuvara Parama Pavana. Radhe Shyam. Rama Raghuvara Pathithoddharana Bhakta Parayana Ravana Mardhana. Radhe Shyam. Sathya Sai Rama Janaki Vallabha (Pavana Nama) Lavanya Rama Nirupama Sundara Sugunabhi Rama Prashanti Nilayam Pavana Dhama Jaya Jaya Rama Prabhu Sai Rama (Jagadabhi Rama Prabhu Sai Rama) 959.

Raghupathe Raghava Raja Rama O Raja Rama O. Raksha Karo Bhagwan Sathya Sai Bhagwan Pahi Dayalo Dehi Kripalo Raksha Karo Bhagwan Sathya Dhama Shanti Prema Pradatha Nithya Niranjana Jivana Datha Brahma Vishnu Maheshwara Rupa Sathyam Shivam Sundaram 973.[Jai Jai Ram Sita Ram] 962. Raghuvira Ranadhira Rama Rama Ram Rama Rama Ram Rakhumai Vittala Shyama Shyama Shyam Raghuvira Ranadhira Rama Rama Ram Sukumara Sundara Rama Rama Ram Rama Rama Ram Shirdisha Saisha [Parthisha] Rama Rama Ram 968. Raghupathi Raghava Raja Ram Pathitha Pavana Sita Ram Raghupathi Raghava Raja Ram Ishwara Allah Tere Nam Sab-Ko Sanmathi Do Bhagwan Raghupathi Raghava Raja Ram 966. Shyam Dhun Lage Lagi-Re Lagi Mohe Shyam Dhun Lage Ram Dhun Lage Mohe Shyam Dhun Lage Hare Ram Hare Ram Bolo Hare Ram Bhare Prem Anand Sey bolo Sai Hare Ram Ram Ram Ram Radhe Shyam Dhun Lage 975. Raghunatha Janaki Rama Hey Dasarathe Sri Rama Raghunatha Janaki Rama Raghunandana Bhava Bhaya Bhanjana Parthishwara Alakh Niranjana Hey Ravana Vali Mudandana Hey Bharathasritha Sri Rama 963. Raja Rajeshwari Jaganmohini Jagadambe Mangala Karini Jagadoddharini Vighna Vinashini Chira Sukhadayini Sai Janani 969. Adyantha Rahithe Adi Parashakti Aaduchu Ravamma 970. Ram Dhun Lage Mohe. Rajadi Raja Hey Sai Maharaja Dino-n Key Natha Bhagwan Devadi Deva Hey Sai Mahadeva (Putta) Parti Purisha (Nivasa) Sai Ram Hare/Sai Rama Rama Ram Rama Bolo/Sai Krishna Krishna Krishna Krishna 971. Raja Rajeshwari Parthi Parameshwari Rakshinchu Shankari Sri Jagadishwari Raja Rajeshwari Amba … Kanchi Kamakshi Madhura Minakshi Kashi Vishalakshi Kapada Ravamma Akhila Bhuvanamulo.. Raksha Raksha Jagadeeshwara Parthi Puri Parameshwara Pahi Pahi Parameshwara Dehi Dehi Thava pada Seva 974. Raghupathi Raghava Raja Ram Pathitha Pavana Sita (Sai) Ram Raghupathi Raghava Raja Ram Pathitha Pavana Sita (Sai) Ram Pama Rama Jaya Raja Ram Rama Rama Jaya Sai Ram [Rama Rama Jaya Raja Ram (4x)] 967. Raghava Mohana Megha Shyama Jai Jai Ram Sai Ram Jai Jai Ram Jai Jai Ram. Kausalyatmaja Sundara Rama Rama Rama Jaya Raja Rama. Rajiva Lochana Sai Narayana Narahari Rupa Namo Narayana Rajiva Lochana Sai Narayana Parama Daya Ghana Patita Pavana Nithya Niranjana Sai Narayana Narahari Rupa Namo Narayana 972.O Sita Rama Raghupathe Raghava Raja Rama Dasharatha Nandana Raja Rama..O Sita Rama 964. Raghupathi Raghava Nama Kaho Rajiva Lochana Nama Kaho Rama Kaho Sai Rama Kaho Rama Rama Sai Rama Kaho 965. Ram Jai Jai Ram. Jai Jai Ram . Jai Jai Rama Rama Sita Ram Patita Pavana Sita Pate Rama O Raja Rama O.

Narayana Narayana Hari Narayana [Sathya Narayana Sai Narayana {2x}] Rama Krishna govinda Narayana 979. Rama Bhajore Shyama Bhajore Parthi Gopala Sai Rama Bhajore Rama Hey Sai Tu Shyama Hey Sai Jagat Paripalaka Pavana Sai Nanda Ke Dulare Yashoda Ke Pyare Rama Bhajo Rama Bhajo Rama Bhajore 980. Sai Baba---Baba. Raghu Pati Raghava Ram Sri Ram Sri Ram. Hari Nam Bolo Hair Nam Bolo. Father and Friend Baba. Sarva Dharma Priya Sai Hare Allah Iswara Sai Hare [Guru] Nanaka Isu Buddha Hare Zorashtra mahavira Sai Hare (Sai) Savadharma Priya Sai Hare [Rama Hare Sai Krishna Hare (5x) Sarva Dharma Priya Sai Hare] 986. Sai Baba 983. Sai Baba---Baba. Baba. Baba. Sai Ram Bolo Sai Rama Parama Dayala Parama Dayala [3x] Mana Mandir Mey Diyya Ujala Rama Hare. Rama Hare. Rama Bolo. Wisdom and Truth. Baba. Sai Ram Sai Ram Sai Raghu Nandana Ram [2x] Ram Jai Jai Ram. Patitha Pavana Ram 982. Sai Ram Sai Ram Sai Raghu Nandana Ram [2x] 976. Krishna Came. Rama Hare Sita Ram. Hari Nam Bolo Allah Sai Bolo Maula Sai Bolo Nanak Sai Bolo Govind Sai Bolo Allah Sai Bolo Maula Sai Bolo [3x] 985. Rama Krishna Govinda. Give US Your Blessing. Jai Jai Ram Ahalyoddharaka. Rama Hare Sai Krishna Hare. Rama Bolo Rahima Bolo Krishna Bolo Karima Bolo Gautham Esu Nanak Bolo Buddha Zorashtra Mahavira Bolo Sathya Dharma Aur Shanti Prema Sey Sab Dhamonbki Jai Jai Bolo 981. Rama Bhajo Ghana Shyama Bhajo Pavana Sai Nama Bhajo Rama Bhajo Ghana Shyama Bhajo Allah Eshwara Nama Bhajo Sarva Dharma Priya Baba Bhajo Baba. Sri Raghu Nandana Raghukula Bhushana Ram Ram Jai Jai Ram. Rama Hare Radhe Shyam Sita Vallabha Sundara Ram Murali Manohara Radhe Shyam Parthipurishvara Sai Ram 987. Ram Ram Ram Sai Ram Sri Guru Jaya Guru Sathya Sai Ram Sathya Swarupa Sai Ram Dharmavathara Sai Ram Shanti Pradatha Sai Ram Premananda Pradayi Ram 978. Baba. Jai Jai Ram Sita Ram Sita Ram.Sita Ram Sita Ram. Rama Bolo Ram [Sri] [3x] Sri Ram Sri Ram. Rama Charan Sukha Dai Bhajore Rama Charan Sukha Dai Bhajore Ram Nam Ke Do Akshar Mein Sab Sukh Shanthi Samayee Ray Sai Nath Ke Charanon Me Aakar Jeevan Saphal Bano Re Tum [4x] 984. Rama Bolo. Janaki Jivana Ram Sri Ram Sri Ram. our Lord Has come His Name Is Sai (Sathya Sai) Give us Peace and grant us release . Ram Ram Bhajomana Hare Hare [3x] Raghupathi Raja Rama Ram Pathitha Pavana Sita Ram Sai Ram Bhajomana Hare Hare [2x] 977. Sai Baba One (Fountain) of Mercy. Rama Came. Lord Of (Love and Light) Light You are Mother. Rama Kaho Sai Rama Kaho Shyama Kaho Ghanashyama Kaho Esu Kaho Zorashtra Kaho Ek Vidhatha Sai Kaho Mandir Mey Kabhi Masjid Mey Apana Hridaya Mey Sai Bhagwan 988. Hari Nam Bolo Hari Nam Bolo.

Narayana Keshava Radhika Ramana Madhava Jaya Ranga Deva Radhika Ramana Madhava Hare Rama Hare Krishna Sita Rama Raghava Sai Rama Raghava Raja Rama Raghava Radhika Ramana Raghava 990. Tere Pujari Baba Tera Nam Ek Sahara [3x] Tumi Ho Gita. Narayana Dina Janavana. Rama Krishna. Rama Rama Rama Jaya Kodanda Rama Rama Rama Rama Jaya Kalyana Rama Rama Rama Rama Jaya Vaidehi Rama Rama Rama Rama Jaya Pattabi Rama Rama Rama Rama Jaya Atmabhi Rama Rama Rama Rama Jaya Sri Sai Rama . Govinda. Athi madura Rama Nama Rama Rama Rama. Sai Rama Bolo Sai Shyama Ghana Shyama Jai Bolo Rama Nama Bolo. Ghana Shyam 997. Rama Rama Ram Yadunandana Hey Ghanshyam Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram [2x] [Om] Sri Ram Jaya Ram Jaya Sai Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sai (Sita) Ram Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram [Om] Sri Ram Jaya Ram Jaya Sai Ram 1000. Narayana Hari Hari 995. Ramachandra Sai Prema Mudhita manase Kaho Ramachandra Sai Rama Rama Rama Bhajo Ramachandra Sai Rama Nama Madhura Nama Ramachandra Sai Rama Nama Sada Bhajore Ramachandra Sai Ramachandra Sai [2x] 1002. Narayana Bhava Bhaya Harana. Rama Lakshmana Janaki. Athi Madura Rama Nama (Pahi) Sai Rama Nama. Sai Rama Bolo Sai Shyama. Narayana Hari Hari Narayana Hari Hari Om. Rama Nama Bolo. Hari Narayana Dina Sharanya. Tumi Ho Ved Puran Tera Nam Ek Sahara [3x] Sathya Dharm Ki Jyot Jalane Aye Parthi Vihari O Dekho Aaye Kunja Vihari Tera Nam Ek Sahara [3x] 998. Jaya Jaya Jaya Raghu Rama Rama Rama Rama. Sai Narayana 992. Rama Krishna Vasudeva. Tumhi Ramayan. Rama Krishna Jaya Bolo (Bhaja Mana) Rama Krishna Jaya Sai Krishna Jaya Rama Krishna Jaya Bolo [Bhajamana] Raghu Kula Bhushana Rama Rama Ram Radha Madhava Shyama Shyama Shyam Hare Ram Hare Ram Hare Krishna Hare Ram Sai Ram Sai Ram Sai Krishna Sai ram 993. Jaya Jaya Jaya Sai Rama 1001. Rama Rama Rama. Rama Krishna Hari Mukunda Murari Panduranga Hari Panduranga Hari Rama Krishna hari Mukunda Murari Deva Deva Deva Maha Deva Deva Adi Deva Deva Bramha Vishnu Deva Adi Deva Deva Sathya Sai Deva Rama Krishna Hari Mukunda Murari Panduranga Hari Jai Jai Panduranga Hari [3x] Panduranga Hari [3x] 991. Athi Madhura Rama Nama Rama Rama Rama. Jai Bolo Hanumanki [4x] 996. Allah Ho Akbar Shirdi Sai Prabhu Tu Sai Ram Sai Ram Parthi Sai Prabhu Tu Sai Ram Sai Ram 994. Rama Krishna Hari. Rama Rama Jaya Raghukula Tilaka (Sai) Rajiva Lochana Ram Eashwaramba Sutha Jaya Jaga Vandana Ratnakara Kula Deepa [3x] 999. Rama Rama Rama Bhajo. Narayana Hari Hari Vishwarupa Sai Deva.Sri Lakshmi Ramana Narayana Sai Narayana Sathya Naryana [2x] (Hari) Om Anantha Narayana [3x] 989. Rama Krishna Prabhu Tu Hey Ram Hey Ram Sai Krishna Prabhu Tu Sai Ram Sai Ram Isu Pita Prabhu Tu. Hey Ram Allah Ishwar Tu. Hey Ram. Ram Rahim Ko Bhajane Vale. Narayana Hari Hari Vishwarupa Sai Deva.

rejoice. Sai Ram Say it With Love -. Krishana Radha. Ravikul Mandan. Megha Shyama Mangala Dharama Megha Shyama Mangala Dhama Raghu Rama Rajala Ram Pavana Nama Papa Vinasha. Sweet Sathya Sai.Sai Ram. Rama Rama Rama Rama Ram. Rama Rama Ramachandra Lord of Beauty. Vittala Rakumai. Saketha Rama Jaya Jaya Rama. Rama Rama Sai Rama [Putta] Parthipurisha Sai Ram Rama Rama Sai Rama Madhura Manohara Sundara Nam Shyamala Komala Nayanabhi Ram Ravikula Mandana Rajala Ram Parama Pavana Mangala Nam 1006. Repeat his name -. “Love is all that’s true” Loving You. Sai Ram He Is Everywhere. Thy Lotus Feet I kiss [[Rama]] As I look into Your eyes. Rama Sumira Mana Rama Sumira mana. Rama Rama. Ram Sri Raghu Nandana (Janaki Vallabha) Dasharatha Nandana Rama Chandra Sri Ram (2x) Bhajamana (Sai) Sita Ram Ram. Feel Him Shining Within You . Rama Rama Sita Rama. rejoice. Jaya Sai Rama 1005. Vittala Rakumai. Rejoice in the Lord (Sai) always and again I say rejoice Rejoice. Rajiv Lochana Raghava Karuna Niketan Krishna Janardhana Keshava Sri Madhusudana Murali Mohana Madhava 1014. Pattabhi Rama Sai Rama. Jai Jai Vittala. Ratnakara Kula Bhushana (Hey) [2x] Rajiv Nayana Sai Narayana Hey Ratnakara Kula Bhushana [3x] {2x} Eeswaramba Nandana Tribhuvana Vandita Mridu Charana Tribhuvana Palana Mridu Charana 1013. Ras Viola Nand Lala (Sai) Rdaha Madhav Nand Lala Ras Viola Nand Lala Nand Kishora Nand Lala (Hey) Navneet Chora Nand Lala [Nand Lala Sai Nand Lala (4x)] 1012. Ramam Bhajo Raghu Ramam Bhajo Raghu Kula Tilakam Ramam Bhajo Ramam Bhajo Raghu Ramam Bhajo Vaidehi Priya Ramam Bhajo Ramam Bhajo Vaikunta Vasa Ramam Bhajo Ramam Bhajo Raghu Ramam Bhajo Dasharatha Nandana Ramam Bhajo Ramam Bhajo Dasha Mukha Mardhana Ramam Bhajo 1011. Bhakt Parayana Keshava Ravikul Mandan. Rajiv Lochana Raghava Vasudev Nandana. Rama Sita. Shivanuta Nama Sri Rama 1007. Ramachandra Prabhu. Bhajamana (Sai) Sita Ram Bajamana (Sai) Radhe Shyam Shyam Bhajamana (Sai) Radhe Shyam Bhajamana Sri Ram Ram. Lord of Bliss. Janaki Rama Ramachandra Prabhu. Is all that I can do 1004. and again I say rejoice 1015.Sai Ram. Jai Jai 1008. Bhajamana Sai Ram 1009. Raghu Vamsha Nama Sita Pate Jaya. Sai Ram Picture His Form -. Janaki Rama Jaya Rama Ravikula Soma.1003. Lord who made all this Bhagwan Sri Sahtya Sai. Ravikula Shoma Kondanda Rama. Rama Sumira Mana. and again I say rejoice Rejoice.Sai Ram. Sri Sai Rama Sita Pate Jaya Janaki Rama 1010. Vittala. Jai Jai. Vittala. seeing infinity I know that You surely will set My soul free [[Rama]] In my heart You softly say. Ranatala Bhima. Raghu Vamsha Nama Ahalyoddharaka Sugunabhu Rama Ravana Samhara Kodanda Rama Ayodhya Rama Pattabhu Rama Ayodhya Rama Sathya Sai Rama Nava Nava Komala.

Rama Rama Ram Ram. Sada Bhajo Hari Nam Bhajore Gowri Shankar Nama Bhajo Bhajo Madhura Suddha Rasa Nama Bhajo Sri Raghu Rama Hey Ghan Shyama Sri Raghu Rama Hey Ghana Shyama Gowri Shankar Nam Bhajo Bhajo Jaya Jaya Govind Govardhan Sai Jaya Jaya Gopal Vanditha Sai 1019. Sai Janani Akhilandeshwari. Sri Rama Rama Ram Ram 1016. Durga Bhavani Sada Shiva Ranjani. Sadguru Brahma Santan Hey Param Daya Ghan Pavan Hey Janmaja Dukh Vinashan Hey Jagadodharana Karana Hey (Sathya) Sai Krishna Janardhan Hey [Janardan Hey (3x)] Bhav Bhaya Jaladhi Taran Hey 1024. Sadguru Sai Saraswathi Bramha Deva Sathi Bharathi Mangala Manjula Vagvilasini Vina Vadino Kalavathi Hamsa Vahini Vidya Dayini Veda Mata Sri Sai Bhagavathi 1027. Sada Bhajore Shankara Nam Sada Bhajore Shankara Nama Sada Japore Sai Nam Samba Sada Shiva Sai Sarveshwara Sundara Rupa Hara Gangadhara 1020. Sahara Do Bhagwan Mujhe Daya Karo Mujhe Kripa Karo (Mujhe) Sanmati Do Bhagwan >>>>>>>>>> S <<<<<<<<<<<< 1017. Sai Janani Sambhavi Shankari. Sada Shiva Ranjani. Sada Nirantar Hari Gun Gao Prem Bhakti Se Bhajan Sunao Sada Nirantar Hari Gun Gao Sai Nath Key Charano Mey Aao Man Mandir Mein Deep Jalayo Jeevan Naiya Par Lagao 1021. Sadguru Om Sadguru Om Shiv Shiv Sai Sadguru Om Shirdi Purishwar Sadguru Om Sri Sai Deva Sadguru Om Parthipurishwar Sadguru Om Param Dayala Sadguru Om Har Shiva Murthi Sadguru Om Bhavani Shankar Sadguru Om 1026. Rhuma Jhuma Nacho Nand Dular Madhav Mur Har Madan Gopal Rhuma Jhuma Nacho Nand Dular Radha Manohar Nat Var Lal [Natavar Lal [2x]] Govind Giridhar Murali Gopal Govind Giridhar Shyam Gopal Charanam Sharanam Sai Deva [2x] Guru Deva Guru Deva Guru Baba Sai Guru Deva Sada Shiva Sadguru Sai Deva Guru Brahma Guru Vishnu Mahedeva Narayana Parabrahma Guru Deva Zorashtra Buddha Allah Guru Deva Guru Nanak Esu Natha Guru Deva Sathya Sai Sadguru Sai Deva Satchidananda Guru Deva 1023. Sadguru Sai Saraswathi Sangeetha Priya Shanti Mathi Veena Vadini Nadamayi Veda Vidyavathi Jnana Mayi Parthi Purishwari Prema Mayi Sri Saishwari Swethambari 1028. Raja Rajeshwari Raja Rajeshwari [2x] Mata Maheshwari. Narayani 1022. Sa Sa Sai Natha Shammukh Natha Re Re Ramaniya Rup Satwika Natha Ga Ga Gurucharavan Bhav Sangh Vidhantha Ma Ma Mayur Vahan Murug Natha Pa Pa Parvati Tanya Vijya Natha Da Da Dhanuka Dharini Valli Natha Sa Sa Sai Natha Shanmukha Natha 1018. Sadguru Natha Sri Sai Natha Chinmaya Rupa Shiva Guru Natha Sadguru Natha Sri Sai Natha Mukti Pradayaka Mangal Rupa Bhakti Pradayaka Ananda Sai 1025. Sada Shiva Sadguru Sai Deva .

Sai Baba Tera Nam Allah Sai Tera Nam. Nanak Sai Tera Nam Esu Sai Tera Nam. Bhaya Harini Sai Dukha Nvarini. Yug Avatara Dina Dayala. Sai Bhavani Sai Bhavani Sai Bhavani Maa [2x] Subhankari Abhayankari Jai Sai Bhavani Maa Sai Bhavani Sai Bhavani Sai Bhavani Maa Durga Lakshami Saraswati Jai Sai Bhavani Maa Gayatri Shiv Gauri Maheshwari Sai Bhavani Maa 1038. Madhuram. Sri Baba Pranam Shirdi Baba Pranam O Mere Atma Ram (Baba) Lelo Mere Pranam Ishwar Allah Ram Sab Ke Ghar Sai Ram Puran Karo Mere Kam [Hey] Param Shanti Priya Ram 1034. Sankata Hara Sai Avatara. Madhuram Madhuram Anandam Radhe Shyama Geet Sudha. Tu Mahavir Sab Hai Sai Bhagwan [3x] Sai Ram Sai Ram. Sai Baba Tera Nam Tu Hi Brahma. Sai (Pahi) Gajanana Dinavana Sindhura Vadana Shritajana Palana Sai (Pahi) Gajanana Dinavana Ambika Tanya Amaradhishwara Aganita guna gana Ananda Dayaka 1030. Madhuram. Madhuram.Sahara Do Bhagwan Sada Sath Raho Hey Bhagavan Sada Raksha Karo Hey Bhagavan [2x] (Prabhu) Sahnti Bhakti Dey-Do Bhagwan 1029. Sukh Dayi Man Sai Bina. Pita Bhi Tu Avo Bhagwan. Sai Baba Janani Sathya Sai Baba Janani Sri Sai Rama Janani Parthi Vaasa Janani Sai Baba Janani 1033. Madhuram Anandam Sai Baba Geet Sudha. Sai Vishnu Sai Maheshwara [Sai Avatara] Sathya Sai. Madhuram. Jaya Maa [Atri Giri…Parthi Purishwara…. Sai Baba Tera Nam Sai Ram Sai Ram. Prema Sai Bhakta Janon ke. Sai Baba Tera Nam [3x] 1036. Madhuram Anandam Sai baba Geet Sudha. Tu Zorashtra Tu Hi Allah. Yug Avatara Sai Bramha. Sathya.] 1039. Sai baba Geet Sudha. Madhuram Anandam Shirdi Baba Geet Sudha. Madhuram Anandam [3x] 1032. Jina Kya Hai [2x] . Budha Sai Tera Nam Sai Rama Tera Nam. Daya Kro Parti Baba Shirdi Parthi Hridaya Nivasi Prashanti Sundar Sai 1035. Baba Sai [Sai Maheshwara] 1031. Madhuram Anandam Madhuram. Tu Hi Vishnu Tu Hi Nanak. Madhuram. Sukh Dayi Man Mata Bhi Tu. Sai Charan Pranamamyaham [3x] Janani Jagatham Pranamami Pranamami. Sai Baba Tera Nam. Tu Hi Esu Tu Hi Budha. Madhuram Anandam Parthi Baba Geet Sudha. Muhur Muhur Muhur Sai Janani Janama Maran. Sai Bhajan Bina Sukh Shanti Nahin Hari Nam Bina Anand Nahin Prem Bhakti Bina Uddhar Nahin Guru Seva Bina Nirvan Nahin Sai Bhajan Bina Sukh Shanti Nahin Jap Dhyan Bina Samyog Nahin Sai (Prabhu) Darsh Bina Prajnan Nahin Daya Dharm Bina Sat Karm Nahin Bhagwan Bina Koi Apna Nahin Sai Nath Bina Parmatma Nahin 1037. Sai Avatara. Sai Charan. Jina Kya Hai [2x] Sai Charan. Sai Bana Sakala Bhuvana Ke Data [2x] Roop Manohar Kamala Kanta Yug Avatar Sai Baba. Dijo Darshan Mat Jayo Sai. Man Mandir Sey Sai Bina.

Nayana Manohara Sai. Sai Govinda. Sai Govinda Gopala. Madhusudana Murari 1053. Giridhar Bala . Sai Govida Bol-do Mukh Sey [2x] Bol-do Sai Ram Jai Bolo Sai Ram Pal Pal Jivan Bitho-n Jaye Bol Hari ka Nam Jai Bolo Sai Ram Sai Govinda bol-do Mukh Sey [2x] Bol-do Sai Ram Rom Rom Mey Sai Basa Ley Swas Swas Mey Ram Jai Bolo Sai Ram [2x] 1045. Pran Sakha Charan Kamal Mey. Sai Rama Hey Natavara. Sharan Pado Tum Keertan Karo Tum Sai Key. Sai Hai Jivan. Samkeertan Karo Tum Sai Key Peetambar Dhara. Kunja Vihari Murali Dhara. Sai Ram Hamara [Sai Ram Ram Ram. Sai Rama Bansi Dhara. Krishna Murari Krishna Murari. Pran Sakha Sai. Sai Gopala. Natvar Lala Sai Madhav. Bansi Dhara. Keshava Murari Madhava Murari. Sai Durga. Megha Shyama Sundara Sai Rama 1048. Shirdi Sai Avatara Sai Ram Hamara. Pran Sakha Pran Sakha. Kunja Vihari Shanka Chakra. Hum Sai Ke. Deena Dayala Sai Govinda. Charan TumHarey Deejo Merey Sai. Darsh TumHarey Avo Mere Sai Man Mandir Mey [2x] 1047. Sai Kanhaiya Sai Kanhaiya Par Karo Merey Jivan Naiya Tum Ho Mere Maa Baap Bhaiya Atma Nivasi Krishan Kanhaiya Atma Nivasi Sai Kanhaiya Par Karo Meri Jivan Naiya 1052. Sai Gopala. Aisa Prem Hamara Sai Ram Hamara. Sai Ram Ram Ram [3x]] 1051. Lakshami Saraswati Prema-hi-Matmayi Thejomayi Manda Hasitha Mayi. Jaya Govinda Sai Gopala (Sai) Govinda Gvinda Gopala Krishna Madhusudana. Jivan Sathya Sai Tere bina Sai Sab Hai Andhera Paar Karo Meri Jivan Naiya Charan Lagalo Mujhe Sai Kanhaiya 1050. Hey Natavara Hey Natavara Nanda Kishora Ghana Shayama Sundara. Sai Madhav. Sab Key. Madan Gopala Nand Mukunda. Sai Ram Hamara Sathya Sai Hey Nam Tumhara. Sai Hamara. Samkeertan Karo Tum Sai Key 1041. Madan Gopala Mathura Natha. Hey Chitchora Sai Govinda. Pitambara Dhari Karuna Sagara. Sab Key. Govardhana Dhari Sai Krishna. Jivan Sathya Sai Sai Mera Jivan Sahara Sai Hai Jivan. Pran Vahini Pran Vahini [2x] Atma Jyoti Anandmayi [2x] 1043. Sai Ram Hamara Hindu Muslim Sikh Isayi Sabka PalanHara Sai Ram Hamara. Madhusudana Krishna (Sai) Govinda Govinda Govinda 1046. Sai Deva Sri Ganesha Vande Vighna Vinasha Paarvati Nandan Parthi Purisha Hey Shiv Nandan Jay Saisha [2x] 1042. Sai Govinda Sai Gopala Terey Bina Sai Sab Hai Andhera Sai Govinda Sai Gopala Lelo Mujhe Sai. Sai Gopala Gokula Bala Tulasi Mala Sai Gopala Radha Vallabha Rasa Vilola Tulasi Mala Sai Gopala 1044. Sai Krishna. Sai Guru Deva Janardana Anantha Shayana Narayana Sai Guru Deva Janardana Bhav Bhaya Bhanjan Madhusudana Mangala Pavana Sai Guru Charana Anantha Shayana Narayana 1049. Sai Darbar Mey Avo Avo Keertan Karo Tum Sai Key.1040.

Anatha Natha Shambho Shankara. Baba. Sai Nath Bhagwan Sathyam Shivam Sundaram. (O) Sai Nath 1060. Nirvikara Sadguru Nirvikara Sadguru. Anatha Natha Shambho Natha [2x] Nandi Vahana. Sai Nath Hare Sai Nath. Sai Ram Mere Sai Ram. Sai Nath Bhagwan Buddham Sharanam Gacchuami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam Gacchami [Sathya] Saisha Sharanam Gacchami 1063. Sai Narayana (Hare). Sai Nath Bhagwan Sai Nath Bhagwan. Sai Mukunda Murari Govinda Govinda Govinda Ananda [2x] Sai Mukunda Murari Govinda Giridhari Giridhari Ananda 1059.1054. Shiv Shankari Ma Girija Maheshwari Vaishnavi Ma Guru Devi Namo Namah Sai Devi Namo Namah 1056. Omkara Sadguru Sai Natha Dina Natha Bramha rupa Sadgure 1064. Shambho Nahta] 1062. Sai Natha Prabhu Ab Tum Avo Mana Mandir Mey Avo Avo Sundara Sai Bhagwan Avo Mangala Karuna Nidhan Avo Sumangala bhakton Key Pran 1065. Sathya Narayana Tribhuvana Vandita Sai (Baba) Dina Natha Hare. Sai Mata Pita Dina Bandhu Sakha Tere Charano-Mey Sai Mera Koti Pranam Sai Mata Pita Dina Bandhu Sakha Mujhe Shakti Do Mere Sai Shiva Mujhe Bhakti Do Mere Sai Shiva Mujhe Mukti Do Mere Sai Shiva 1057. Hare. Sai. Sai Nath. O Sai Maa Bramhahi Ma. Sai Mata. Sai Natha Dina Natha Bramha Rupa Sadguru Nirakar Hey Akar Sathya Sai Sadguru Mata Pita Satguru. Sai Nath Hare Dina Nath Hare. O Sai Maa Guru Devi Namo Namah Sai Devi Namo Namah Sai Mata. Parthi Nivasa Sai Natha. Sai Nath Hare Dina Nath. Sai Narayana Narayana Sathya Narayana Narayana Gana Loga Prabhu Narayana Deena Pala Jaya Narayana 1061 Sai Natha. Anatha Natha Anatha Natha. Sai Om Sai Om Sai Om Than man Pran Mey Sai Om Sai Om Sai Om Sai Om Shayan Sapan Mey Sai Om Gagan Pavan Mey Sai Om Shayan Sapan Mey Sai Om Nayan Nayan Mey Sai Om Janam Maran Mey Sai Om 1066. Sai Mera. Sakal Tuhi Sadguru Sai Natha Dina Natha Bramha Rupa Sadguru Omkara Sadguru. Jai Jagadambe Ma. Sai Nath Bhagwan. Pranava Swarupa Hari Om Narayana Hari Om [2x] Sathya Saishwaraya Hari (Namah) Om Yadavaya Madhavaya Govindaya Namah Om Atma Rupaya Namah Om . Parthipuri Bhagwan Deenon Key Tum. Jai Jagadambe. Shambho Natha Parthi Natha. Parthipuri Bhagawan 1058. Tu Hai Sahara Shirdi Avatara Sai. Sai Maha Deva (Sathya) (Putta) Parthi Purishwar Hey Sai Baba Maheshwar Hey Sathya Sai Maha Deva Nirupam Sundar Hey Sai Neeraj Dal Nayana Vibhuti Sundar Hey Sai Baba Maheshwar Hey 1055. Jai Jagadambe. Jai Jagadambe Ma. Sai Pita Aur Mata Sai Dina Dayala Data Sai Sai Pita Aur Mata Sai Sai Guru Sai Sakha Sahodara Sai Sathya Shiva Sai Sundara Veda Upanishada Gita Sai Dina Dayala Data Sai 1067. Pran Sakha Prabhu Mere. Bhola Natha [Sai Natha.

O Great One Save us from darkness. Sustainer of Life In You we take refugre from Strife O Stream of Mercy Divine Hey Ram Bhagwan Hey Karuna Sindhu Ram Hey Dina Bandhu Sai Ram Bhakta Premiko Karuna Karo Sai (Sai) Daya Karo Raghu Ram Hey Janaki Jivana Ram Hey Parthi Purishwar Ram Hey Dina Bandhu Sai Ram 1071. Sai Ram Sai Ram Sai Rama Bhajo Sita Ram Sita Ram Sita Rama Bhajo Sai Ram Ram. Sai Ram Bolo Bolo Sai Ram Sai Ram bolo Bolo Sai Ram [4x] 1073. Sai Ram Ram. Sai Ram Bhagwan O Compassionate loving God O Stream Of Mercy Divine Hear the cry of Humanity. Bhagwan Tumhara Nam Tum Bina Koyi Nahin Rakhwale Tum Bin Koyi Nahin. Hari Om. Hariday Mey Kar Ley Basera 1069. Sai Tere Nam-ne Dur Kiya Tuhi Hai Merey Pranon Ka Data. Jaya Keshava. Jaya Keshava. Sai Prema Dey Shanti Dey. Sai Ram Bhajomana Sai Ram Bhajore Radha Krishna Bhajoman Radha Krishna Bhajore Sai Ram Bhajomana Sai Ram Bhajore Sitha Ram Bhajomana Sitha Ram Bhajore Vittala Bhajomana Vittala Bhajore 1072. Jaya Murali Gana Lola Sai Ram Sai Ram. Hriday Mey Kar Ley Basera Sai Prashanti Mandir Tera Sai Deep Jalake. Hari Om [2x] Ek Andhiyara Chaya Tha. Man Mey Man Mey Me Teri Yadon Mey Khoya Rahun Tuhi Hai Merey Pranon Ka Data. Sai Ram Protector. Sai Gopala Jaya Madhava. Sai Deva Jaya Madhava. Sai Ram Ghana Shyam. Sai Rama Bhajo [1x] Radhe Shyam Radhe Shyam Radhe Shyam Bhajo . Sai Ram Sai Ram. Sai Ram. Param Dayala (Putta) Parthi Purisha. Hari Om. Sai Prashanti Mandri Teria [2x] Yaha-n Sai Bhakto-n Ka Hotha Hai Nith Naya Savera Hari Om. Sai Ram Sai Ram. Sai Rama Bhajo Sai Ram Ram Ram. Sai Gopala Pandari Natha. Ananda Dey Baba Prem Dey Tumho Baba Daya Key Sagar Tumho Baba Guna Mandir Nat Nagar Adi Ananta Hey Sathya Sanathana Alakh Niranjan Sai Janardhan SatChitaNanda Prabhu Kripa Kar. Jaya Murali Gana Lola 1077. Ananda Dey Sai Prema Dey 1070.Hari Om Hari Om Sathya Saishwaraya Namah Om 1068. Prem Dey Shanti Dey. Aapath Sambhale Tum Bin Prema Koyi Nahin Dene Vale Tum Ho Mere Atam Ram Baba Bhagwan Tumhara Nam Sai Ram Tumhara Nam 1074. Jai Sai Ram Parthipurishwara Sai Ram Sai Ram Sai Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavana Sita Ram Ishwar Allah Tere Nam Sab Ko SanMati Dey Bhagwan Sab Ko Sanmati Dey Sai Ram 1075. Sai Ram Bolo Bolo Sai Ram. Sai Ram Sai Ram Gaye Geet Sada Shubah Aur Sham Har Ek Pal Mey Har Ek Kshan Mey Bhajey Hum Sub Tera Nam Sai Gaye Geet Sada Subah Aur Sham Koi Kahey Tujhey Janaki Ram Koi Pukarey Radhe Sham Hamarey Liye Tum Sai Bhagwan Sai Gaye Geet Sada Subah Aur Sham 1076. Sai Ram Ram Ram.

Sai Krishan Hare [2x] Raghupati Raghav Ram Hare Rajiv Lochan Ram Hare Sai Ram Hare Sai Krishan hare (Putta) Parthipurishwar Sai Hare 1081. Merey Sai Ram Merey Sai. Sai Ram. Raghu Rama Kalyana Rama. Jay on Earth 1086. Merey Baba. Merey Pran Nath Ram Sai Ram. Manasa Rama Munijana Vandita. Sai Shyam. Sai Shyam. Sai Ram Hare. Kashtamulanu Pogottukade Shiva Shiva Shiva Shiva Shivayanare. Hey Ghan Shyam Shanta Saguna Hari. Shiva Keshavulu Samamanare Hari Hari Hari Hari Hariyanare. Sai Sai Samaran Karo Guru Charan Kamal Dhyan Karo Keshav Madhav Bhajan Karo (Sri) Sadguru Sai Seva Kao 1088. Mujhe Shanti Do Bhagwan Mujhe Shanti Do Bhagwan MErey Jivan Mey. Sai Nama Rama Nama Make Me Pure. Raghu Rama Maruthi Sevita. Merey Sai Ram Terey Dwar Pey Mein Avun. Dayabhi Rama Patita Pavana. Sathya Sai Rama Bolo Sita Villabh Tulasi Rama Lakshman Sevita Rama Sai Rama Bolo. Sai Nath Merey 1079.1078. Sai on Earth Sai Sai Sai. Sai Rama Hey Ghan Shyam Dasharath Nandan Sri Raghu Ram Parthi Purishwar Pavan Nam Pavan Nam Pavan Nam Parthi Purishwar Pavan Nam Sharnam Sharnam Hey Sai Ram Dashrath Nandan Hey Raghu Ram 1083. Love on Earth Jay Jay Jay. Sai Namana Karo [3x] 1089. Sai Rama 1082. Sai Rama. Sai Nama What To Say Of Sai Encompasses Them All Father-Mother Sai At Your Lotus Feet | Fall 1085. Sai. Sai Nama Siva Nam is Ego's Pyre. Sai Nama (Sathya) Rama Sai. Sai Sai Sai. Krishan Nama Sweet And Sure Sai. Raghu Rama Ravikula. Krishna Sai. Sai Sai Sayanare. Bhaktito Bhajanalo Paalgonare 1087. Atam Ram Sai Ram. Pavana Rama 1084. Ranga Sai Sai. Sai Sankeertana Sada Bhajo Sai Bhajo Sathya Sai Japo Mangala Murathi Dhyana Karo Sundara Vadana Smarana Karo Mangala Charana Namana Karo Namana Karo. for all the universe Peace Peace Peace. Mohana Rama Rama. Bhaktito Bhanalo Paalgonare Rama. Sarvam Bramham Mayamanare Baba Baba Bananare. Sai Rama Bolo. Shiva Sai. Sai Ram. Kodanda Rama Patabhi Rama. Sathya Sai Rama Bolo 1080. Raakshasa Gunamulu Pommanare Krishna Krishna Krishnanare. Hey Ghan Shyam Param Daya Ghan. Sai Sathya Palana Baba Sathya Palana Shirdi Puri Vasa Sai Savesha Jai Parthi Puri Vasa. Aatmaaraamuni Madi Ganare Baba Baba Babanare. Sathya Sai Rama Bolo Atmabhi Rama Ananda Dharma Ahalyo-ddharaka Karunya Rama Maruthi Sevita Hridayantha Rama Sai Ram Bolo. Peace on Earth For all the universe Love Love Love. Sathya Sai Rama Sathya Sai Rama. Sathya Sai Rama [2x] Sharanam Sharanam Hey. Hara Pramatma Bhakta Samrakshaka. Komala Rama Sai Rama. Rama Ramanare. Panduranga Lights the Fire Sai. Jai Shirdi Puri Vasa Savesha Sathya Palana Sai Sathya Palana Baba Sathya Palana . Sath Raho.

Saishwara [2x] Ganga Dhara Hara Gauri Shiva Samba Sadashiva. I desire. Bhole Shankara Sathya Narayana. Bole Mridangam Vine Bole Narayanam Sathya Narayana. Sai Shiva Shankari Sai Parameshwari Amba Bhavani Maa Jaya Jgajanani Maa Jaya Maa Jaya Maa Jaya Maa 1093. Sai. Sakshat Parabramha Sai. Guna Gavu-n Janam Janam Mein Gavu-n 1095. Parthi Sai Prema Sai. Sadguru Sai Apani Hriday Basavo Shirdo Sai. Saishwari Chandra Mukhi Sharanagatha Paripalini Shaswatha Ananda Dayani Sharanam Sharanam Jaganmayi Jaganmayi Shuddhamayi Kripamayi Sharanam Shranam Jganmayi 1101. Sai Tero Nam. Sai Shankara. Guru Vandaran Sathya Sai Guru Pada Ranjana. Vishnu Mahesha Sadguru Sai Parthi Purisha Charanam Namosthuthe Sai Mahesha 1102. Samba Sadashiva. Jai Shirdi Puri Vasa Savesha Sathya Palana 1090. Saishwara Narthan Sundara Natana Manohara Natya Priya Deva Nataneshwara [2x] 1103 Samba Vinodini Shiva Sai Shankari Mangala Gauri Mata Maheshwari . Guru Paramesha Guru Bramha Guru.Akhila Nivasa Jaya Hrishikesha [Jaya Hrishikesha] Mangala Kara Hey Pavana Purusha Shirdi Puri Vasa Sai Sarvesha Jai Parthi Puri Vasa. Saishwari Amba Jagadishwari (Sathya) (Hey) Deena Janavani Vara Dayini Jnana Swarupini Narayani Saishwari Amba Jagadishwari Veda Rupini Vagheshwari [2x] Prema Pradayani Parthishwari Mata Maheshwari manamohini 1100. Mridangam Bole Mridamgam [3x] Shiva Shiva Shiva Bole. Narayanam Damru Bole Dam Dam Dum Shiva Shiva Shiva Bole. Saisha Sharanam. Saishwari Amba Jagadishwari Kalyani Kanchipuri Kamakshi Saishwari Amba Jagadishwari Parthishwari Amba Parameshwari Matangi Madhurapuri Meenakshi 1099. Narayanam 1092. Sundara Ananta Guna Mandira Sundara Natana Sundara Bhuvana Sundara 1094. Sai Terey Charano Mey Koti Pranam Sharan Mey Lelo Sai Prabho Sai Terey Charano Mey Koti Pranam Tumho Merey Mata Pita Sai Tumho Merey Bandhu Sakha Tumho Merey Sabkuchh Sai Dijo Hamko Sharan Tumhare 1096. You are more precious than Silver Sai. Sundara Vyagrambhara Dhara Hare Hari Hara Sai Sundara. You are more value than Gold Sai. Sharanam Saisha Sathya Sanathana Sundar Isha Saisha Sharanam Sharanam Saisha Tandav Rudra Sada Shiv Sai Karuna Sagar Raghav Sai Gana Manohara Madhav Sai Buddhi Pradayaka Shambhava Sai 1098. Compares with You [Sung as a chorus] 1097. Sai Sundara. Tero Nam Janam Janam Mein Gavu-n [2x] Charan Tumhare. Sai Shankara Narayana Bhagwan (Baba) Tumho Mere Pran Deejo Mere Prabhu Shanti Mukti Shikhao Prabhu Mujhe Prema Bhakti Shirdi Rupa Baba Hey Bhagwan Parthi Purishwara Hey Bhagwan (Baba) Tumho Mere Pran 1091. you are more beautiful than Diamonds Nothing.

Sathya Dharma Shanti Prem Sab Ko Dijo Sathya Dharma Shanti Prem Swarup Aap Hein Sathya Dharma Shanti Prem Jivan Ka Marm Hein Guru Dev. Bhava Bhaya Harini 1113. Sathya Dharma Shanti Prema Swarupa. Sanathana Sarathe Saisha Sarvotthama Guna Nidhe Paramesha Ram Sai Ram Sai Ram Ram Suramuni Vandita Sadhujana Poshita Sarva Janashraya Saisha Sadguru Dev Satchidananda Sashtang Sharanam Mam Guru Deva Sashwang Sharanam Mam Sai Deva Ram Sai Ram Sai Ram Ram 1105. Durga Bhavani Durga Bhavani [2x] Adi Para Shakti Sai Narayani Jgadoddharini. Mahavira. Sarva Dharma Priya Sai Deva (Sai) Deva. Sai Ram Deva 1115. Deva Deva Sarva Dharma Priya Sai Deva Allah Esu. Guru Dev [2x] 1114. Deva Deva 1111. Parama Sivani Sarva Mangala. Sai Sai Ramana Pankaja Charana Namo Namo Vedoddharana Venkata Ramana Lakshmi Narayana Namo Namo Sai Narayana Namo Namo Namo Namo Namo Namo Pankaja Charana Namo namo 1106. Sarva Dukha Haranam Sadashiva Bole Nath Sava Klesha Haranam Sadashiva Dina Nath Sarva Dukha Haranam Sadashiva Bole Nath Sarva Shanti Karanam Sadashiva Sai Nath Sarva Pap Harnam Sadashiva Guru Nath 1112. Sathya Guru Dev Sada Bhajore Sai Guru Dev Sada Japore Shirdi Sai Parthi Sai Prema Sai Bhajore Shirdi Sai Parthi Sai Prema Sai Japore Sada Bhajore Sada Japore [3x] 1117. Govinda Maula Sai. Sai Janani Parthi Nivasini. Maula Ho. Sarva Mangala. Sai Janani Mata Maheshwari. Prashanti Nilaya Deva [2x] Tum Rama Ho Krishna Ho Sai Ram Deva [2x] Shiva Shankti Swarupa Baba. Budha. Sankata Harana. Hey Purn Avatara Baba Tum Allah Ho. Guru Nanak. Sapne Mey Avo Mujhe pass Bulavo Shyama Murari Sathya Sai Murari [2x] Jivan-Ki Naiya Ab Paar Lagavo Shyama Murari Sathya Sai Murari Parthi Bulavo Mujhe Bhajana Sunavo Charan Lagavo Mujhe Parthi Vihari Shyama Murari Sathya Sai Murari [3x] 1107. Sai Shankara (Sai) Deva. Sathya Guru Dev Raha Dikhao Prabhu Raha Dikhao Sai Deva Sathya Guru Dev Rah Dikhao Prabhu Tumho Merey Pran Data Tumho Merey Bhagya Data 1116. Sathya Narayana govinda Madhava.Akhileshwari Raja Rajeshwari Daya Sagari Parama Kripa Kari 1104. Hey Din Palana Baba Hey Prashanti Nilaya Baba. Madhava Zorashtra. Sapne Mey Avo Sai Murari Savari Surath Murali Dhari Sapne Mey Avo Sai Murari Sbke Sajan Prabhu Giridhari Sadguru Sai Parthi Vihari 1108. Sri Narayana Govinda Keshava Hare Krishna Hare Krishna Sai Krishna Hare Hare . Sarva Dharam Priya Deva Sathya Sai Deva Allah Esu Budha Aur Nanak Zoharashtra Mahavira Tumho Rma-Hi Tumho Krishna-Hi Tumho Vishwarupa Tumho [Sai] Vishwarupa Tumho 1110. Saravan Shiva Kumara Subrahmanya Karthikeya Vadivela Saravana Shiva Kumara Shanmukha Natha Jai Jai Shanmukha Natha Sharanam Sharanam Shanmukha Natha 1109.

Parthi Sai Smaranam Sri Guru Charanam Sab (Bhav) Dukha Haranam Sathya Sai Smaranam Smaranam (2x) Sathya Sai Smaranam 1121. Parthi Sai Smaranam Tribhuvan Palaka Sai Mahesha. Jnanam. Sai Ram 1122. Jaya Shiva Om Bhav Bhaya Hari. Parthi Nivasini Maa [PermaNand Dayini] Vighna Vinashini Bhav Bhaya Harini. Shiva Om 1128. Sathya Snathani Sai Ma Shaswatha Ananda Dayi Ma Sathya Sanathani Sai Ma Abhyaya Pradayini Sai Ma Sai Ma Sathya Sai Ma Shaswatha Ananda Dayi Ma 1124. Sathyam Shivam Sundaram TrinNetra Dhari. Jaya Shiva Om TriShula Dhari. Sathya Sai Thy Name so Sweet. Sathyam Shivam Sundaram Sathyam Shivam Sundaram Hey Paramesha Papa Vinasha. Bhasmoddhari Raksha Karo. Sai Prema Swarupini Ma Anand Dayani Hriday Viharini. Sathya Swarupa Sri Sai Rama Dharma Swarupa Dayabhi Rama Sathya Swarupa Sri Sai Rama Shanta Swarupa Sugunabhi Rama Prema Swarupa Prashanti Rama Karuna Swarupa Karunya Rama Sathya Dharma Shanti Prema Sundara Rama Sarva Thathwa Bodhaka Sri Sai Rama 1125. Parthi Nivasini Maa [PermaNand Dayini] 1126.Hare Rama Hare Rama Sai Rama Hare Hare 1118. Anantham Bramha [3x] Sathyam Bramha Jnanam Bramha Anantham Bramha 1127. Kali Kapalini Ma Tribhuvan Dharini Mangala Karini. Savari-n Savria-n Giridhara Nagara Natana Manohara. Sai Ram. Sathya Sanathan Nithya Niranjana Bhakta-Parayana Narayana Govinda Govinda Narayana (2x) Narayana Sai (Hari) Narayana (Putta) Parthi-Purandhara Narayana (Sai) Govinda Govinda Narayana 1123. Sathya Narayana Guru Deva Satchidananda Sai Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Sai Deva Sathya Narayana Guru Deva Sathya Swarupa Sai Deva Shakti Swarupa Guru Deva Mukti Pradatha Sai Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Guru Deva Sai Deva 1119. Sathya Sai Rama Hey Ghana Shyama Prema Sudha Baraso Shanti Sudha Barasao Sathya Sai Rama Hey Ghan Shyama Kali Yuga Mey Tum Yuga Avatari Sathya Sai Rama Hey Ghana Shayama 1120. Sathyam. Sathya Swarupini Ma. Sabhi Baba Ke Nam 1129. Sathyam Shivam Sundaram Yehi Sai Ke Nam Bramha Vishnu Mahesh Yehi Baba Ke Nam Shirdi Sathya Prem Sai Yehi Sai Ke Nam Ram Krishna Balaram Yehi Baba Ke Nam Maheshwari Sai Lakshmi Yehi Sai Ke Nam Saraswati Durga Ambike Yehi Baba Ke Nam Yesu Allah Vishwa Khudah Yehi Sai Ke Nam Vishwa Mey Jitne Prabhu Ke Nam. Sathyam Shivam Sundaram Sathyam Shivam Sundaram. Moksha Pradayini Ma Anand Dayini Hridaya Viharini. at Thy Feet Sai Ram. Name so Sweet Keep us always at Thy Feet. Sathya Sai Smaranam Sathya Sai Smaranam Smaranam. Shyamala Natavaria-n Savaria-n Sai Savaria-n Devaki Key Chayya Balaram-ki Bhayya Vasudevaji Key Kumar Kanhaiya Vasudevaji Key Kumar Kanhiyya . Sathya Sai Smaranam Smaranam.

Sai Shankara Shiva Shiva Shiva Shiva. Ganga Dhara Kailasa Vasa. Janardana Parthi Purishwara. Shankara Murare 1138. Shambho Shankar Deva Bhole Baba Mahadeva Sai Baba Mahadeva Pahi Prabhu Sharanam Deva [2x] Bhole Baba Mahadeva Sai Baba Mahadeva Har Har Gange Mahadeva Bhole Baba Mahadeva 1141. Shiv Shambho Mahadeva Samba Sada Shiva Sai Shankara. Patita Pavana 1136. Shambho Shankara Bhole Nath Parthi Shiva Sai Natha Shambho Shankara Bhole Nath Chandramowli Sada Shiva Hara Hara Gange Mahadeva 1140. Natana Manohara Parthi Purishwara. Shambho Shankara Sai Shiva Ganga Jatadhara Abhayankara Shambho Shankara Sai Shiva Ghora Ghata sama Theja Manohara Manako Bhave Sai Sundara Parthpurishwara Sai Shiva Hari Om Namah Om Namah Shivaya 1143. Shiva Shankara Shambho Mahadeva Ganga Dhara Parvathi Ramana. Shambho Mahadeva. Shambho Nache Maharaja Damaru Baje Nache Nataraja Om Namah Shivaya Shivaya Namah Om Hari Om Hari Om Sai Om Sai Om Hari Om Hari Om Hari Om Hari Om Sai Om Sai Om 1139. Shankara Murare Murahara Phanidhara. Schma Israel. Parameshwara Sai Parameshwara [1x] Paratpara. Shankara Murare Shambho Murare. Parvathi Ramana Bhav Bhaya Harana. Parameshwara Parvathi Ramana Parameshwara Parthipurisha Prabhu Saisha 1142.Adonai Elohenu. Bhav Bhaya Har Har Shambho Shiv Shiv Shiv Shambho. Sathya Saishwara Shambho 1134. Shivaya Namah Om . Shambho Maha Deva Hara Hara Shankara Mahandeva Thandava Priyakara Mahadeva [2x] Apad Bandhava Mahadeva Anatha Rakshaka Mahadeva 1133. Adonai Echod [3x] 1131. Shankara Murare Murahara Phanidhara. Shaila Girishvara Uma Maheshwara Kashi Vishveshvara Sada Shiva Sada Shiva Sada Shiva Sada Shiva Shambho Sada Shiva 1132. Shambho Mahadeva Har Har Har Har Har Shambho. Shambho Maha Deva. Shambho Mahadeva. Mallikarjuna Mangala Charana. Shambho Murare. Jagadishwara Shambho Mahadev Ganga Dhara [Karuna Sagara mahadeva Prema Sudharnava Shankara Sahajananda Mahesha Shiva Har Har Har Om Shankara Har Har Har Shiva Shankara Har Har Har Abyankar 1135. Mallikarjuna Pinaka Pani. Shambho Mahadeva Shiv Shambho Mahadeva Gangadhara Shankara Shiv Shambho Mahadeva Ghan Ghan Ghanta Baje Shiva Shiva Dama Dama Damaru Baje Har Bholenath Shambho Har Sai Nath Shambho 1137. Bhav-Bhaya Har Har Shambho Om Har Har Har Shambho. Trilocharna Shambho Mahadeva. Shambho Shankar Sada Shiva Chandra kala Dhara Hara Gangadhara Shambho Shankara Sada Shiva Parvathi Ramana Parameshwara Parameshwara.1130. Samba Sada Shiva Hara Hara Shankara. Samba Sada Shiva Ganga Jatadhara. Shambho Mahadeva. Bhola Maheshwara Shambho Shankara. Shambho Shankara.

Paramesha Pahimam Parvathi Nayaka. Shankara Sada-Shiva Chandra-Shekhara Chandra-Shekhara Sai Shankara Neela-Kantha Shula-Dhari Sai Shankara Phala-Nethra Tripurari Sai Shankara Chandra-Shekhara Sai Shankara 1153. Samba Sadashiva. Paramesha Pahimam Paramesha Pahimam [1x] Shambho Shankara. Hara Shambho 1155. Shankara Shankara Shankara Shankara Shambho Shankara Shiva Shambho Hara Shambho Shiva Shiva Shiva Shambho Shiva Shambho Hara Shambho Shambho Shankara Saisha Shankara Shankara Shankara Shankara Shambho Shankara Trishula Dhari Trinetra Dhari . Sai Shankara Shambho Shambho Shankara Samba Sada Shiva Girija Shankara Hara Hara Shiva Shiva Sai Shankara Shambho. SHankara Shankara Parvathi Maheshwara Chandramowli Shankara Chandrasekhara Shankara Shankara Parvathi Maheshwara Nandi Vahana Naga Bhushana Nila Kanta Shula Dhari Sai Shankara 1156. Shankara Shankara Sada Shiva Sada Shiva Sai Sambasiva Shankara Shankara Sada Shiva Amba Sahitha Samba Shiva Sambasiva Sai Sarveshwara 1157. Shambho Shankara.Hara Hara hara Hara. Shankara. Shambhu Kumara Gajanana Shankari Thanaya Gajanana Shambhu Kumara Gajanana Ambika Tanya gajanana Ambuja Lochana Gajanana 1150. Shambhu Kumara Gauri Tanaya Gajanana Sadaya Jaya Jaya Shambhu Kumara Gauri Thnaya Varada Ganesha Durita Vinasha Pranava Kara Natha Sadaya Gajanana Sadaya Jaya Jaya 1151. Haraya Namah Om 1144. Shankara Shambho Shankara. Shankara Sada Shiva Sabhapathe Manohara Chandra Sekhara Jatadhara Uma Maheshwara Shankara Sai Shankara [3x] Chandra Sekhara Jatadhara Uma Maheshwara Eashwara Sai Eashwara [2x] Eashwara Partheeshwara Chandr Sekhara Jatadhar Uma Maheshwara 3x 1154. Shambho Shankara Samba Sada Shiva Gauri Pathye Shiva Jaya Parthishwara Shambho Shankara Samba Sada Shiva Kailasa Vasa Sai Mahadeva Sai mahadeva [2x] Parthi Purisha Devadhi Deva [2x] 1145. Shambho Shankara Parthi Nayaka. Sai Shankara Shambho 1146. Saishwara Shankara Shankara Ganga Jatadhara Shankara Gauri Manohara Shankara Shankara Shankara Girija Ramana Shiva Shambho Hara hara Hara Hara. Shankara Nama Bhajo Shankar Shankr Nam Bhajo [3x] Pitambara Dhara Sai Shankara Chandra Kaladhara Sai Maheshwara 1152. Shambho Shankara Tandava Priyakara Hara Hara Shankara Jaya Hey [3x] [2x] Om Shivaya Om Shivaya Om Shivaya Dum Dum DUm Dum Damru Baje Ghan Ghan Ghan Ghan Ghanta Baje Jhanak Jhanak Thak Payal Baje Kailasa Vasa umapathe Har Trishula Umapathe Har Trinetra Gauripathe Om Shivaya Om Shivaya Om Shivaya 1148. Shiva Shambho Shankara Shambho Shankara. Shambho Shankara Samba Sada Shiva Sai Shankara Shambho. Samba Sadashiva Shambho Shankara 1147. Shambho Shiva Shankara Ganga Dhara hara Gauri Shiva Hara Hara Mahadeva Kailasa Vasa Parthisha paramesha Pahi Prabho 1149.

Sai Ram Sai Ram Sai Ram Hey Mangala Nayana Ram.Shiva Shambho Hara Shambho Shambho Shankara Saisha 1158. Sai Sundara Shiva Sharavanabhava Om Guru Sharavanabhava Om Mangala Gauri. Shankaram Bhajey Shamkaram Bhajey Parthi Vasa Sai Deva Shankaram Bhajey Sadgurum Bhajey Sadgurum Bhajey Satchidananda guru Sadgurum Bhajey 1160. Shanthakara Bhujanga Shayana Padmanabha hari Om Narayana Hari Om Hari Om Hari Om Narayana Hari Om Hari Om Hari O. Hey Gopi Jivan Shyam Sai Ram Sai Ram Sai Ram Hey Shirdi Ke Bhagwan. Parthi Key Baba Prema Maya Sai Prema Pradatha Eashwaramba Nandana Jagath Paripala Papa Vinashaka. Sharanam Sharanam. Shankra Shiva Shankara Shiva Shankara Shanmbho [2x] Shankara Shiva Shankara. Saisha Charanam Sadguru Sri Guru. Sharadey Jaya Sharadey. Sai Ram Sai Ram Sai Ram Shata (Ek) Baar Kaho Rey Sai Ram. Sharanagatha Sai Papa Haro Sadguru Ishvara Kalpa Tharo Dina Bandhava Thuma Bhaktonki Abhaya Pradayaka Dasa janonki [2x] 1167. Shiva Shambho Mahadeva Dam Dam Dam Damru Bhaje Shankar Ghan Ghan Ghan Ghanta Bhaje Har Bhole Nath Shambho Sathya Sai Natha Shambho 1159. Sai Ma 92x0] 1161. Hey Prasanti Nilaya Ram Shata Koti Namana Sai Ram. Parama Kripala . Sharady Hey Sukha Vani Bharati Janani Bhagya Vidayani Sharadey Hey Sukha Vani Mangala dayini Madhura Vani Gita Vinodini Sai Janani 1165. Shirdi Key Bhagwan. Vagvilasini Sharadey Saradey Jaya Sharadey Vidya Dayini Sharadey Sharadey Jaya Sharadey Veda mata Sharadey Hey Veda Mata Sharadey 1166. Sai Ram Sai Ram Sai Ram 1169. Parthi Key Baba Tumho Hamare Pyare Sai Baba Shirdi Key Sai. Shata Koti Namana Sai Ram. Shantha Durge Shanti Swarupini Shyamala Komala Manamohini Shantha durge Shanthi Swarupini Adi Anadhi Anantha Swarupini Moksha Pradayini Narayani 1163. Mama Guru Sai Guru Sharanam Sharanama Saisha Charanam Parthipurishwara Sai Gopalam Prashanthi Nivasam Guru Deva Charanam 1168. Shankara Nandana Shiva Sharavanabhava Om Guru Sharavanabhava Om Parthi Vihari Pranavakari Shiva Sharavanabhava Om Guru Sharavanabhava Om 1162. Shirdi Key Sai. Shankari Bhaktava Shankari Ma Sankara Harini Sai ma Pranava Swarupini Prema Pradayini (Putta) Parthipurishwari Palayamam Mangala Karini Manjula Bhashini Prema Dayini Sai ma [Sai Ma. Shesha Shaila Vasa Narayana Bhakata Parijata Narayana Shesha Shaila Vasa Narayana Sarva Jiva Vasa Narayana Sama Gana Lola Narayana Sathya Sai Rupa Narayana [2x] 1170. 1164. Hey Sai Ram Mandir Mandir Ghanta Bhaje Ghanta Bhaje [2x] Tere-hi nam Key Mahima Paye Bhakton-Key rakhvale Gopala [2x] 1171. Shanmukha Shanmukha. Hey Sai Ram Parthi Mey Tum Jama Liyo Rey Shirdi Key Bhagwan.

Har Har Shambho Bhav Nasha Kailash Nivasa Shiva Shambho Har Har Shambho Parvati Patey Har Pashu Pate (Har) Ganga Dhara Shiva Gauri Pate 1182. Sadguru Deva [2x] Guru Dev Guru Dev. Prem Sai Bhagwan 1179. Sadguru Nath Shirdi Key Sai Nath. Shiva Sai Shankara. Shankara Bhavatita. Ek Nam Sundar Nam Shirdi Sai Dwarka Mai. Sathya Sai Mahadev Gan Amrit Mey Bhav Bhi Dijo. Gangadhara Trishula Dharadhi Dhiva Shankara Trinethra Dhara Saishwara Lingodbhavakara Lingeshwara (Putta) Parthi Vihara. Shiva Shambho Shankara Mahadeva Maheshwara Shiva Shambho Shankara Mahadeva Shiva Shambho Shankara Mowleshwara Shiva Shambho Shankara Madanathaka Shiva Shankara . Shirdi Nivasa Sai . Bhava Gochara Kalatita. Omkareshwara [4x]] 1174. Shirdi Sai Bhajan Karo Deena Janonke sai bhakta Janonke Baba Kali Yuga Avata Mere Jeevan Adhara Sadguru Sai Ram Sri Guru Sai Ram 1176. Dina Nath Bhagwan Bhav Bandhan Sey Dur Karo Tum. Shiva Shambho Mahadeva Hala Har Dhar Shambho. Shankara (Putta) Parthi Nivasa Sai. Sai Nath Bhagwan Dukh Dur Karo Bhagwan 1178. Shirdi Maha Deva Shanti Prema Sadguru Natha Shirdi Puri Vasa Deva Shirdi Key Sai Nath. Anath Natha Shambho Hari Om. Shiva Shambho Mahadeva [3x] Chandra Kala Dhar Ganga Dhara Har Gowri Vara Shankara Shiva Shiva Shiva Shambho Har Har Har Shambho Har Bholenath Shambho Sathya Sai Nath Shambho 1183. Gangadhara Parthishwara. Shiva Shambho. Shiv Maheshwara Shiv Maheshwara. Prashanti Vasi Sai Ram Allah Iswar Sai Ram Parthi Puri Ke Hey Bhagwan Daya Karo Kripa Karo Raksha Karo Hey Bhagwan Sai Ram Sai Ram Ek Nam Sundar Nam 1177. Shirdi Sai Dwarka Mai. Shiva Shambho Shambho. Hari Om Namah Shivaya 1185. Hari Om. Prashanti Vasi Sai Ram Sai Ram Sai Ram. Sathya Saishwara Shiva Sai Shankara. Shiva Shambho Narayana Parth iVasa Saishwara Shiva Shambho Narayana Shirdi Vasa Jagadishwara Sathya Sai Shiva Shankara 1184. Shirdi Sai Bhajan Karo Sathya Sai Bhajan Karo Prema Sai Bhajan Karo Shirdi Sai Bhajan Karo Narayana Bhajan Karo 1175.1172. Shirdi Sai Hey Bhagwan Uddar karo Bhagwan Dukh Dur Karo Bhagwan Shirdi Sai Hey Bhagwan Janam Maran Sey Paar Karo Tum. Kala Bhairava [Jai Jagdishwara. Shirdi Maha Deva Deva. Shiva Shambho Mahadeva Har Har Har Har Mahadeva. Saishwara 1181. Guru Dev Guru Dev [2x] 1173. Prem Amrit Dhara Thav Seva Ke Avsar Diho. Hari Om Namah Shivaya Hari Om Om Om. Shiv Mahadeva Sai Ram Kailash Vasa mahadeva Jagadeshwar Bhav Mahadeva Tribhuvan Pal Baba Sai Deva [OM] 1180. Shiv Maheshwara Sai Ram Shiv Maheshwara Shiv Shankara. Prem sai Bhagwan. Shirdi Sai Parthi Sai Hamko Dijo Prem Amrit Dhara. Hari Om Om Om.

Shiva Shiva Bol Parvathi Ramana. Vibhuti Sundar Sai Shambho Shankara 1192. Shiva Shiva Bol Samba Sadashiva. Ganga Jatadhar Shankara Tandav Priyakar. Man Ban Jaye Prashanti Nilayam Sundar Murath Teri Bol Daya Karo Daya Karo Daya Karo Daya Karo (Hey) Anantha Rupa Daya Karo Hey nand Key Lala Daya Karo Hey Brij Key Bala Daya Karo Hey Murali Lola Daya Karo 1189. Sai Shambho Shankara Shiv Shiv Shambho. Shiva Shiva Bol [2x] Kailash Vasa. Shiva Shiva Bol [2X] Samba Sadashiva. Shiva Shiva Bol Shankara Shankara. Shiva Shiva Bol Shiva Shiva Bol. Shiva Shiva Shambho. Hara Hara Hara Madadevara Ganga Jatadhara. Shiva Shiva Shankara Om Shiva Om Har Har Shankara Om Shiva Om Shiva Shiva Shankara Om Shiva Om Nilakanta Sai Om Shiva Om [2x] Nilakanta Sai Om Shiva Om Gowri Shankara Om Shiva Om Uma Maheshwara Om Shiva Om . Thandava Priyakara Bhav Bhav Brairava Bhavani Shankar Hara Hara Bham Bham Bhola Maheshwara Dum Dum Damru Natana Manohara Sathyam Shivan Sai Sundara 1195. Natan Manohar Hala HalDhar Shankara Vyagrambaradhara. Mahesha Girisha Hara Hara Sai Mahadeva Shiv Shiv Shambho Mahesha Girisha Nandi Vahana Naga Bhushana Phala Lochana Tripura Vihara Parama Purusha Shiva Ganga Dhari Chandra Kaladhara parvathi Ramana Hara Hara Sai Maha Deva 1193. Gowri Manohara Parthipuri Parameshwara 1194. Hari Hari Bol Har Har Har Har. Parthipara Shiva Omkara Shiva. Vibhuti Sundar. Shiva Shiva Har Har Bhola Maheshwar Shambho Shankara Ganga Jatadhar Gowri Manohar Shambho Shankarra Shiva Shiva Har Har Bhola Maheshwar Shambho Shankara Vyagrambaradhara Chandrakaladhara Shambho Shankara Hala HalDhara ShailaGirishwar Shambho Shankara Ganga Jatadhar Gowri Manohar Shambho Shankarra 1191. Shiva Shiva Bhola Sai Man Ban Jaye Prashanti Nilayan. Shiva Shiva Shankara. Har Har Shambho Sai Shambho Shankara Chandra Kaladhar Shankara.Mrithyunjaya Shiva Shambho Shankara 1186. Shiv Shiv Shambho. Shiva Shiva Bol. Anantha Rupa Daya Karo Shiva Shiva Bhola Sai. Thava Sharanam 1190. thava Sharanam [2x] Namami Shankara. Thava Sharanam Om Shiva Om Shiva. Shiva Shiva Bol Parvathi Ramana. Thava Sharanam Uma Maheshwara. Shiv Shiv Shambho. Shiva Shiva Bol Namami Shankara. Shiva Shankara Parvati Ramana Gangadhara Bhuvana Bharana Sharanagata Vandita Charana Karunakara bhava Bhaya Harana 1187. Mahadev Bol Shiva Shiva Bhavani Shankara Bol Shiva Shiva Shankara Hari Hari Bol 1196. Shiva Shankara Shiva Shankara Shiva Shankara Rup Maheshwar Sai Shiva Shankar Shankar Shankar Sai OmKar Priya Shiva Shankar Sai Kailash Priya Shiva Shankar Sai Nata Jan Priya Shiva Shankar Sai Shiv Shankar Shankar Shankar Sai 1188. Har Har Shambo Sai Shambho Shankara Vyagrambaradhara. Shiva Shiva Bhola Sai. Shiva Shiva Bol [2x] Samba Sadashiva. Bhavani Shankara Uma Maheshwara. Shiva Shiva Shambho Sankara. Shiva Shiva Bhola Sai Daya Karo Daya Karo.

Shivaya Namah Om Shiv Shiv Shiv Shiv Shivaya Namah Om Har Har Har Har. Om Namah Shivaya Om 1204. Chandra-Sekharaya Namah Om Om Bhavaya Guna-Sambhavaya Shiva-Tandavaya Namah Om 1207. Shivaya Prameshwaraya. Namah Shivaya] 1198. Shiv Shiv Shiv Shiv Om Hey Rudra Bhairava Bhavani Shankara Shambho Shankara Shiva Shambho Shankara 1200. Har Har Har Har. Haraya Namaha Om Alakh Niranjan. Har Har Har Har Om Har Har Har Har Om. Shiva Shiva Shivaya. Shiva Shiva Shankara. Shivaya Namah Om Har Har Har Har. Shiva-Tandavaya Namah Om Shivaya Parameshwaraya. Shashi-Shekharaya Namah Om Bhavaya Guna-Sambhavaya. Tandav Priyakara Gangadhara Hara. Bhav Bhaya Bhanjan (Sathya) Sai-Eashwaraya Namah Om Pranava Swarupa Parameshwara Parthi-Eashwaraya Namah Om . Gowri Manohara Om Namah Shivaya. Shivaya Namah Om [Hri Om Hri Om Hri Om. Shivaya Namah Shiva.Shiva Shiva Shakti Om Shiva Om 1197. Shuklam Bara Dharam Ganapathi Manthram Nithyam Nithayam Japo Japo Vighna Vinashaka Vidya Dayaka Vira Ganapathi Bhajo Bhajo 1208. Shiv Shiv Shiv Shiv Shivaya Namah Om Har Har Har Har Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya [4x] 1203. Sai Shankara Gangadhara Shiva Trishula Dharaka Anga Vibhushita Bhasmoddaraka Amba Sahita Nartana Mohaka 1201. Bhava Bhava Bhavaya. Shivaya Namah Shiva Shivaya Namah Om. Shivaya Namah Om 1202. Shiva Shiv Shiv Shiv Om. Shiv Shiv Shiv Shiv Shivaya Namah Om Om Namah Shivaya. Samba Sadashiva Shiv Shiv Shiv Shiv. Shivaya Namah Om Shivaya Namah Shiva. Haraya Namah Om Om Namah Shivaya. Sai Shankar Om (Sathya) Sai Shankar Om Om Namah Shivaya Om. Shivaya Namah Shiva Shivaya Namah Om Namaha Shivaya Shavaya Namah Shiva. Shyama Sundara Hari Govinda Bolo Govinda Bol Hari Gopal bol Shyama Sundara Hari Govinda Bolo Mandana Mohan Prabhu Govinda Bolo Kamala Nayana Hari Govinda Bolo Radha Ramana Hari Govinda Bolo Govinda Bolo Gopala Bolo 1209. Shiv Shiv Shiv Shiv. Namah Shivaya 1206. Shiv Shiv Shiv Shiv. Sindura Vadana Gajanana Siddhi Vinayaka Gajanana Parvathi Nandana Bala Gajanana Mrithyunjaya Sutha Veera Gajanana Jaya Jaya Jaya Hey Gowri Nandana [2x] Jaya Parthishwara Sai Gajanana 1199. Sai Shankara Natana Manohara. Shiv Shiv Shiv Shiv Om Har Har Har Har Om [3x] Om Namah Shivaya Om. Om Namah Shivaya Om Shiv Shiv Shiv Shiv. Sindura Vadana Bala Gajanana Pranava Kara Hey Shiva Nanadana Sindura Vadana Bala Gajanana Vidya Buddhi Siddhi Pradayaka Mangala Dayaka Hey Shubha Dayaka Sri Sathya Sai Hey Gana Nayaka 1210. Hara Hara Hara Hara Shambho Tribhuvana Dharaka Halahala Dhara Shambho Hara Hara Hara Hara Shambho ALakh Niranjana Bhava Bhaya Bhanjana Pranava Kara SHambho [Hara] Ganga Dhara Hara Gauri Manohara [Shambho] Samba Sada Shiva Shambho [2x] [Hara] 1205.

Nama Bhajo (Hari Nama Bhajo) (Athi) Madhura Madhura. Radhe Shyam Bolo Bolo Radhe Shyam Hari Nam Bolo Bolo Hari Nam. Sri Gana Natha Gajanana Hey Ramba Gajanana Sri Gana Natha Gajanana Gauri Nandana Gajanana. Sri Ganaraya Jayagana Raya Sri Ganaraya Jayagana Raya Mangala Murti Moriya Siddhi Vinayaka Mangala Datha Ashta Vinayaka Mangala Dayaka Mangala Murthi Moriya Sindhura Vadana Pankaja Charana Sindhura Vadana Pankaja Charana Ganapath Bappa Moriya 1220. Sita Ram. Jaya Jaya Rama 1215. Sathya Sai Rama Dasharadhe Rama. Jaya Ganesha Jaya Guru Deva Sai Ganesha Parvathi Shankara. Sita Ram Bolo Bolo Sita Ram. You and I Are One Sai Baba Sohum. Shanmukha Natha Subrahmanyam Subrahmanyam. Sri Ganesha. Sri Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha Deva Mata Adi Para Shakti Pita Mahadeva Sri Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha Deva Mata Adi Parvati Pita Shankara Deva 1222. Jai Jai Ram. Sai Nama Bhajo 1213. Sita Ram Jai Jai Ram. Sita Vallabha. Jai Jai Ram Dasharatha Nandana. Hey Paramesha Rama Krishna Hari. Gajanana Hey Gajanana (Vara) Siddhi Vinayaka Gajanana 1219. Sita Ram. Nama Bhajo (Athi) Madhura Madhura. Raja Rama Dasharadhe Rama. Sita Ram. Sai Nama Bhajo Radhe Shyam. You and I Are One Sohum Sohum You and I Are One Lord Buddha Sohum You and I Are One Sohum Sohum You and I Are One Holy Mazda Sohum You and I Are One Sohum Sohum You and I Are One Jehova Sohum You and I Are One Sohum Sohum You and I Are One Allah Allah Sohum You and I Are One Sohum Sohum You and I Are One 1218. Sohum Sohum. Govinda Vittala Subrahmanyam. Jaya Ganesha Raksha Mam Sri Ganesha Pahi Mam. Jaya Ganesha Raksha Mam [Sri] [Jaya] 1223. Sri Ganesha. Sri Ganesha Pahi Mam Jaya Ganesha. Sai Natha Subrahmanyam 1221. Subrahmanyam. Jaya Jaya Rama Raghukula Bhushana. Jaya Sai Ram Jaya Jaya Ram Ram. Sai Ram Bolo Bolo Sai Ram [2x] 1212. Subrahmanyam. Sri Ganesha. Janaki Jeevana Raghukula Bhushana Jaya Jaya Ram Jaya Jaya Ram. Sri Ganesha Vinyaka Vighna Vinashaka Vinayaka Sri Ganesha Vinayaka Mangala Dayaka Vinayaka Bhav Bhaya Nasha Vinayaka [Putta] Parthi Prisha Vinayaka 1224. Jaya Sai Ram 1214. Jaya Ganesha. Sohum Sohum Dhyana Karo Sadguru Sai Smarana Karo Sohum Bramha Sohum Vishnu Sohum Sai Nama Bhajo Sohum Atma Siva Paramatama Bramhananda Se Hridaya Bharo Sadguru Sai Charana Pado 1217. Jaya Rama. Sri Gopala Gokula Bala Thulasi Mala Sri Gopala Sri Gopala Gokula Bala Brindavan Ke Gokula Bala . Sundara Rama Sri Rama. Skanda Kumara Vadivela Gowri Thanaya Vadivela (Om) Skanda Kumara Vadivela Karthikeya Karuna Sagara Dina Sharanya Vadivela Sri Sai Natha Vadivela 1216.Jesus Christ Sohum You and I Are One 1211.

Govinda Gopala Mathura Natha Madana Gopala Nanda Mukunda Shyama Gopala Nanda Mukunda Sai Gopala [Krishna Hare. Sathya Sai Sadguru Nithyananda Brahmananda. Sri Guru Jaya Guru Sai Natha Sadguru Dina Natha Bhole Natha Sai Natha Sadguru Sri Guru Jaya Guru Sai Natha Sadguru Alakh Niranjana Bhava Bhaya Bhanjana Sai Natha Guru Dina Natha Bhole Natha Sai Natha Guru 1227. Sathya Sai Guru Parama Purusha Guru. Sri Hari Jaya Hari Nanda Mukunda Hari Radha Ramana Hari Narayana Narayana Hari Narayana Narayana Sai Narayana [High] 1230.Murali Lola Sai Gopala 1225. Prema Sai Sadguru Sri Guru. Sri Mata JaganMata Sai Mata. Jaya Krishna Hare. Purushothama Guru Paratpara Guru Parthi Vasa Guru Parthi Vasa Guru [2x] 1228. Devaki Nandana Bhava Bhaya Bhanjana Sai 1239. Jai Guru Sadguru Sai Amrita Varshini Ananda Dayini Ananada Dayini Atma Nivasi. Sri Raghu Nandana. Jaya Guru. Sri Raghu Rama Raja Rama Sai Rama Sita Rama Sri Raghu Rama Raja Rama Prashanthi Rama Janaki Rama Kodanda Rama Pattabhi Rama . Sri Prundara Sai Vittala Sri hari Madhava Govinda Vittala Sri Purandara Sai Vittala Pandarinatha Panduranga Vittala Bhakta Samrakshaka Sri Krishna Vittala Parthipurandhara Sai Ranga Vittala 1236. Jaya Guru. Sri Guru Jai Guru Sadguru Sai Satchidananda Sada Sukhadai Sri guru. Sri Sathya Sai 1226. Vaikuntha Rama Sada Smarami. Sri Krishna Madhava. Bhava Bhaya Bhanjana Rama Rama Rama Sai Rama Rama Rama Ram Alakh Niranjana Asura Nikhandana Rajiva Lochana Bhava Bhaya Bhanjana Rama Rama Rama Sai Rama Rama Rama Ram 1237. Shahi-Gauri Mata Dharani-Mata Paripurani Mata Jagad Dharani Mata Bhava Harini Mata 1235. Ramethi Rama 1238. Sri Guru. Sri Guru. Satchidananda Guru Jaya Parameshwara. Dasharatha Nandana Bhadradhishwara Rama Vaidehi Priya. Jaya Hari Govinda Krishna Hare (3x)] 1233. Dasharatha Nandana Asura Nikhandana Sai Hey Yadu Nandana. Sri Raghu Nandana. Sathya Sai Sadguru Jnanopadesha Jnana Sai Sadguru Vedopadesha Vesa Sai Sadguru Githopadesha Murali Sai Sadguru (Hey) Karuna Kataksha Sathya Sai Sadguru 1229. Sri Lakshmi Ramana Narayana Narayana Veda Parayana Sri Lakshmi Ramana Narayana Bhava Bhaya Harana Vandita Charana Alakha Niranjana Narayana Vaidehi Mohana Narayana 1234. Sri Raghu Nandana Sita Rama Rajiva Lochana Raja Rama [2x] Bhava Bhaya Bhanjana Pavana Rama Atma Rama Sai Rama Kalimala Bhanjana Kodanda Rama 1240. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nithyananda Hare Rama Hare Krishna Radhe-Govinda [Radhe-Govinda Murali-Govinda Radhe-Radhe-Govinda Murali Govinda] 1231. Sri Raghu Nandana. Jaya Guru. Sri Krishna govinda Hare Murare Hey Natha Narayana Vasudeva Sri Krishna Govinda Hare Murare Hare Murare Sri Krishna Govinda Hare Murare Hey Natha Narayana Vasudeva 1232.

Jaya Jaya Ram. Sri Sathya Sai Santosha Dayi Sadguru Sai Sadananda Dayi Sri Sathya Sai Santosha Dayi Manusha Vesha Madhava Sai Mangala Rupa Mohana Sai 1254. Sri Rama Sri Raghu Rama Sri Rama Sita Rama Sri Rama Sri Raghu Rama Sri Rama Megha Shyama Sri Rama Sai Rama Sri Rama Sri Raghu Rama 1249. Raghu Nandana Hey Ghan Shyam Sri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Raghupathi Raghava Raja Ram Patita Pavana Sita (Sai) Ram Sri Ram Jaya Ram. Janaki Jivana Ram Patita Pavana Rama Hare Jaya. Jaya Jaya Ram Sri Ram Jaya Ram. Sri Rama Jaya Rama Jaya Jaya Rama Sri Rama Jaya Rama Sundara Rama Sri Rama Jaya Rama Jaya Jay Rama Sri Rama Jaya Rama Mangala Nama Sri Rama Jaya Rama Atma Rama Sri Rama Jaya Rama Sai Rama [4x] 1246. Jaya Ram Sri Ram Ram Ram Jaya Ram Ram Ram 1245. Sri Ram Jaya Ram. Sri Sai Rama Hare Sri Ramachandra. Sri Ram. Raghava Sundara Ram 1242. Jaya Sai Ram 1247. Jaya Rama Dasharathe Jaya Raghu Rama Kalyana Rama Kodanda Rama Sita Rama Sri Raghu Rama Sri Rama Jaya Rama. Maruthi Sevitha Ram Jaya Maruthi Sevitha Ram [2x] Jaya Jaya Ram. Sri Ram Ram Ram. Raghava Sundara Ram Sri Ram. Raghu Nandana Ram Ram Sri Ram Ram Ram. Prabhu Ramachandra Sai Rama Chandra Hare Sri Ramachandra Hare 1253. Jaya Jaya Ram [4x] Raghupati Raghava Raja Ram Pathitha Pavana Sita Ram Pathitha Pavana Sita Ram Ishwara Allah Thero Nam Sab-ko Sanmathi Do Bhagwan 1243. Sri Sai Rama Hare. Jaya Ram. Sharanam Bhava Rama Ram 1248. Janaki Jivana Ram Patita Pavana Rama Hare Jaya. Sri Rama Charanam Sri Rama Charanam Sri Rama Charanam Bhajey [2x] Vaidehi Ramam Vaikunth Ramam Bhoopala Chudamani [2x] Atma Bhi Ramam Prabhu Sai Ramam Sri Rama Chranam Bhajey Sada Sai Rama Charanam Bhajey 1244. Guru Govinda Parthi Purishwara Jaya Govinda Prashanthi Nilaya Sai (Radhe) Govinda Sri Guru Jaya Guru Vittala Govinda 1252. Sathya Sai Rama Sri Ram. Randhira Rama Ram Sri Ram Ram Ram. Sri Vasudeva Narayana Sai Narayana Janardhana Hey Madhusudana Sai Narayana Govardhanoddhara Gopalana Sai Narayana Hari Om Hari Om Hari Om Narayana 1255. Sri Rama. Jaya Jaya Ram. Sri Venkatesha. Saishwara . Sri Rama Rama Ram. Jaya Raghu Ram.Atma Rama Ananda Rama 1241. Sri Ramachandra Jaya Jagannatha Sita Pathe Jaya Raghu Natha SriRam Chandra Jaya Jagannatha Pathitha Pavana Dina Natha Parthipurishwara Sai Natha Sri Ramachandra Jaya Jagannatha 1250. Sri Ranga Sai Shesha Sai Sevitha Mohana Sri Sathya Sai Sri Ranga Sai Shesha Sai Karunamaya Sri Ranga Sai Kamaniya Nayana Sri Sathya Sai 1251. Janaki Jivana Ram Dinoddharana Rama hare Jaya. Sri Sai Natha. Bharatagraja Rama Ram Sri Ram Ram Ram. Jaya Ram.

Sathya Saishwara Balaji Govinda Saishwara [2x] Akhlanda Natha Ananda Rupa Venkatesha Sai Venkatesha [3x] Balaji Govinda Saishwara [2x] 1256. Shanmukhanatha Subrahmanyam [2x] Shiva Shiva Shiv Shiv Subrahmanyam Har Har Har Har Subrahmanyam Har Har Har Har Subrahmanyam Shiv Shiv Shiv Shiv Subrahmanyam Shiv Shiv Har Har Subrahmanyam Har Har Shiv Shiv Subrahmanyam Har Har Shiv Shiv Subrahmanyam Shiv Shiv Har Har Subrahmanyam Shiv Sharanvanabhava Subrahmanyam Guru Sharavanabhav Subrahmanyam Guru Sharavanabhava Subrahmanyam Shiva Sharavanabhava Subrahmanyam Shiv Shiv Har Har Subrahmanyam Har Har Shiv Shiv Subrahmanyam 1263. Mere Sai Ram . Srikari Kripakari. Start The Day With Love Fill The Day With Love End The Day With Love Sweet Love This Is The Way To God 1261. Subha Aur Shyam Bolo Hari Nam Gopi Gopala Bhajo Sai Ghan Shyam Subha Aur Shyam Bolo Hari Nam Chalo Man Chalo Sanghe Baba Key Dham Shirdi Key Dham Sathya Sai Key Dham 1262. Sundara Shyama Murari. Srinivasa. Sai Gopala Sri Hari Sri Hari Gopala Sri Hari Parama Niranjana Madhava Sai Sakala Charachara (Vyapaka) Yadava Sai Gopala Sri Hari Sri Hari Gopala Sri Hari 1267. Srinivasa. Sai Krishna Govinda 1258. Sai-Easha Srinivasa Venkatesha Tirupati Giri Vasa Govinda Garuda Vahana Govinda Govinda Kamala Nayana Govinda Govinda [Govinda Govinda Srinivasa Govinda Govinda Govinda Shirdi Vasa Govinda Govinda Govinda Parthi Vasa Govinda] 1260. Sri Venkatesha Balaji Govinda Saisha Srinivasa sri Venkatesha Parama Dayala Trimala Vasa Padma Lakshmi Vallabha Isha Pundarikaksha Papa Vinasha 1259. Sundara Shyam. Srinivasa Govinda Sri Venkatesha Govinda Puran Purusha Govinda Pundarikaksha Govinda Dash Vidh Rupa Govinda Krishna Rama Govinda Krishna Rama Govinda. Sukumara Sundara Sai Baba Bramha Vishnu Sai Shiva Rama Madhava Buddha Mahavira Tumho Yugavatara 1264. Venkatesha Shrita Jana Paripala. Sai Ghan Shyam Nache Sai Sundara Shyam Jhumak Jhumak Jhum Gungaro Bhaje. Shubhankari Saishwari Thandava Keli Priyakari.Tirumalai Vasa Saishwara Saishwara. Nache Ghan Shyam Nache Natvar Sai Sundar. Mere Sai Ram Nache Nache Man Mandir Mey. Sundara Mukha Sri Gajanana Ek Danta Sri Gajanana Sundara Mukha Sri Gajanana Prathama Namami Gajanana Rishi Muni Vanditha Gajanana (Hey) [Gajanana Om Gajanan (2x) Gajanana Sai Gajanana (2x) Rishi Muni Vanditha Gajanana (Hey)] 1265. Nayanabhi Ram Hey Gjana Shyam Nayanabhi Ram Natavara Shyam Nayanabhi Ram (Sai) Parthi Shyam Nayanabhi Ram (Sathya) Sai Shyam Nayanabhi Ram 1266. Kshemankari Saishwari Shankari Abhayankari. Bhairavi Pralayankari (Amba) Sarveshwari Sundari Daya Kari Maheshwari 1257. Sundara Sundara Nache Sundar. Subrahmanyam Subrahmanyam. Rama Krishna Govinda Krishna Rama Govinda.

Tujhko Mera Pranam Murali Manohar Asha Na Thodo Dukh Bhanjan Mera Sath Na Chodo Dwar Khada Hun Mai Dukhi Yari [2x] Sunle Meri Pukar O Sai Ram. Vinayaka Vighna Koti Hara Vimala Gajanana Sakala Vighna Hara Sai Gajanana Ishwari Nandana Parthi Gajanana Jai Jai Ganesha. Sri Sathya Sai Suswagatham Sathya Swarupam Sadguru Natham Dharma Swarupam Suswagatham 1273. Sundara Sundara. Tere Charan Mey aaye Hein Prabhu Hame Raksha Karo Sathya Sai Ram Sai Ram. Om Shakti Om. Sai Ram. I am Love . simply joy and peace There is only one religion. Hey Paramesha Raksha Karo Bhagwan (Mujhe) Daya Karo Bhagwan 1270. Sai Ram Mere Dukh Mey Avo. and He is omnipresent No more anxiety. Swagatham Swagatham. O Swami Breathe through us your Sacred Breath Sing through us Your sacred Song: "Love is all" [Sung as a round. the religion of love 1279. Sunley Pukar Sai Murali [2x] Madhura Murali Mangala Murali Mohana Murali Mukunda Murali Sumadhura Murali Sunaga Murali Madhava Murali Yadava Murali Madhumati Raga Lola Murali Maduvana Sanchari Shyama Murali 1272. Tujhko Mera Pranam Tujhko Mera Pranam O Sai Ram. Sai Ram. There is only one religion. the language of the heart There is only one God. ladires starting:] >>>>>>>>>>> T <<<<<<<<<<< 1275.Nache Sai Sundara Shyam 1268. Om Shakti Om [2x] 1271. Sundara Vadana. Sri Sathya Sai Suswagatham Prashanthi Nilayam Paramatma Rupam Parti Purisham Suswagatham Swagatham Swagatham. Mey Tera Darshan Kar Na Saka Baba Tere Siva Mera Koyi Nahi-n Hein Raksha Karo Sathya Sai Ram Sai Ram. Parthi Nivasa Daya Karo Sathya Sai Ram Baba Tere Siva Mera Koyi Nahi-n Hai Raksha Karo Sathya Sai Ram Sai Ram. Vinayaka Shubha Mangala Dayaka. Thandava Priakara Sai Parameshwara Nache Sai Shankara Nataraja [2x] Dam Dam Dam Dam Damru Bhaje Ghan Ghan Bhaje Paraliya Nache Gangadhara Nache Bimbadhara Nache Sai Shankara Nataraja 1278. Mere Sukh Mey Avo Mere Atma Mey Avo Sathya Sai Ram Baba Tuhi Ek Sahara Hai. There Is Love Within Me (3x). the religion of love There is only one language.Ab Sunle Mera Pukar 1276. Sundara Vadani Suguna Manohari Manda Haasa Mukha Shashi Vadani Chandana Kumkuma Alankrita Vadani Sai Maheshwari Raja Rajeshwari Om Shakti Om. Tera Siva Prabhu Koi Nahi Hai-n. Sai Ram Tu Mujh-Ko Dekh Raha Kab Sey. Swami. Sunle Meri Pukar 1277. Jai Shri Ganesha [3x] 1269. Om Shakti Om. Sai Ram. Sarasija Nayana Parthipuri Bhagwan Jagath Paripala Prashanthi Nilaya Tumho Mere Bhagwan Daya Karo Bhagwan Kripa Karo Bhagwan Parthi Purisha. Swagatham Swagatham Swagatham Sai Swagatham Hey Dina Bandhu Hey karuna Sindhu Hey Dinanatha Sai Ram Swagatham Swagatham Swagatham Sai Swagatham Puttaparthi Ke Vasi tumho Shirdi Nivasi Hey Sathya Sai Sharanam 1274. Sai Ram Hey Shirdi Nivasa.

There Is No Death. Sri Sai Bhagwan Tu Hai Anatha Bandho Dukh Aur Dard Ko Dur Karo Sukh Key Hi Karan. Sai Om 1280. Triloka Palini. Thirumala Vasa Govinda Hey Srinivasa Govinda Sankata Harana Govinda. There Is No Moon. Sai Rakhwale (Mujhe) Darshan Do Bhagwan. Venkata Ramana Govinda Antaryami Govinda Artha Janavana Govinda Shirdi Sai Govinda Sri Sathya Sai Govinda 1282. Darshan Do Bhagwan Tumho Mata Pita Tumiho . Knowing. O Sai Merey Tu Hai Sai Bhagwan 1289. Terey Mahim Mamata Maya Mey. Terey Lila Mein Kya Janun. There Is Peace. Bhagwan (O. I am Truth There Is Bliss Within Me (2x). Amba Jagadodharini Ma (Putta) Parthi Nivasini Ma. Tripura Sundari Ma. Amba Suguna Manori Ma Jaya Jag Janani Ma. Amba Daya Sagari Ma Sundar Vadani Ma. Beloved Sathya Sai There is No Sun. Beloved Sathya Sai 1281. I am God Hare Rama Rama (3x). There is Bliss. Tumho Hamare. I am Bliss There Is Light Within Me (3x). Sai Ram. Dukh Key Nivaran Mein Kya Janun. Sai Mere) Prana Sakha Bhagwan 1290. Kadambari Parthishwari.There Is Peace Within Me (2x). Jagadishwari Karunya Lavanya. Tum Bina Prana Nahi-n O Sai Merey Sab Bhakto-n Ka Tu Hai Sahara Rahim Kaho Raghu Ram Kaho Tum Bina Prana Nahi-n O Sai Merey Nanak Esu Mahavir Sri Shankar. I am Peace There Is Truth Within Me. Dina Sakha Bhagwan Bhagwan. I am Light There Is God Within Me (2x). True. There IS No You Or I There Is Only Sathya Sai Beloved Sathya Sai Sathya Sai. Tripurari Shiva Shankara Naga Bhushana Naga Bharana Tripurari Shiva Shankara Omkareshwara Namah Shivaya Mahabaleshwara Namah Shivaya (2x) 1286. Amba Pap Vimochani Ma 1285. There is God. Jagadishwari Sadanada Rupini. Prana Sakha Bhagwan Mata Pita Guru. Tumho. There Is No Birth. Hare Om Sai Rama Rama (2x). Sab Hai Andhera [2x] 1288. Tumho Datha Sai Shankara Sabko (Humko) Deejo Ananda Baba Tumho Datha Sai Shankara Avo Shankara Anatha Natha Anatha Natha [2x] {2x} Deejo Darshan Deena Natha 1291. Boundless God [3x] True God Knowing God Boundless God Sathyam Jnanam Anantam Bramha [3x] Sathyama Bramha Jnanam Brahma Anantam Brahma 1287. Prema Avatara Sai Ram Tumho Merey Pran. Saishwari Triloka Palini. Sathya Sai. Tu Hai anatha Bandho Karuna Sindhu. There Is No Earth or Sky There Is Only Sathya Sai Beloved Sathya Sai Sathya Sai. Amba Parameshwari 1284. Bandhu Tumho Bhakta Sakha Bhagwan Sai. Treta Yug Mey Ram Dwapar Yug Mey Shyam Kaliyug Key Sai Ram Parthipuri Sai Shyam Hey Ram Ghana Shyam Sai Ram Sai Shyam Treta Yug Mey Ram Dwapar Yug Mey Shyam Ayodhya Vasi Ram Madhura Vasi Shyam Parthipuri Sai Ram Parthipuri Ghana Shyam Prasahnthi Vasi Ram Parthipuri Ghana Shyam Hey Ram Ghana Shyam Sai Ram Sai Shyam 1283. Sathya Sai. Anatha Natha Bhagwan O Sai Mere.(3x).

Vighna Vinashaka. Vanamali Radha Ramana Giridhari Govinda Nila Megha Sundara Narayana Keshava Vanamali Radha Ramana Giridhari Govinda Bhakta Hridaya Mandara Bhanukoti Sundara Nanda Nanda Gopa Brinda Narayan Keshava 1300. Tumho Vighan Vinasha Ganesha [3x] Parvathi Nandana Pahi Gajanana Pranava Swarupa Parthi Purisha Sai Ganesha Vighna Vinasha Raghuvara Janani Janaki Rama Lakshmana Sevita Lavanya Rama Dasharatha Nandana Rama Raghuvara Janani Janaki Rama 1298. Gana Natha Pranava Swarupa (Gauri Manohar) Gana Natha Parthi Purishwara Gana Natha 1303. Vighneshwara Gananatha Gajanana Parvati Nandana Shubhanana Mangala Murti Sri Ganaraya Jaya Ganaraya Sri Ganaraya [2x] >>>>>>>>> V <<<<<<<<<<< 1296. Darshan Do Bhagwan 1292. Vighna Vinashaka. Bhakta Janon-key (Baba) Tumho Karuna Nidhan (Mujhe) Darshan Do Bhagwan. Tumho Shyam Sita Ram Radhe Shyam Ek Prabhu Sai Ram Bhagwan Bhakton Ke Pran Bhagwan Sai Ram 1294. Sathya Nam. Tumho Shyam Ram Rahim Ram Rahim Shyam Rahim Tumho Shyam Ram Rahim Allah Esu Buddha Mahavira Nanak Sai Zorashtra Bhi Ho Sarva Dharma Priya Sai Narayana (Shankara) 1295. Vinayaka [3x] Amba Bhavani Shiva. Tumho Merey Bhagwan Baba [3x] Parthipurisha Sri Sai Natha Shirdi Purisha Hey Jagannatha Tumho Mere Bhagwan Baba Prashanthi Vasa Sathya Saisha Parama Daya Ghana Purana Purusha 1293. Tumho Ram. Tumho Shyam Bhakton Ke Pran Bhagwan Sai Ram Tumho Ram. Darshan Do Bhagwan Dukhi Janon Key. Gana Natha (Sai) Gajanana Hey Gajavadana Vighna Vinashaka Gana Natha Gana Natha. Vaidehi Priya Vaikuntha Rama Bhaktoddharaka Rama . Sathya Nam Ji Bolo 1297. Hari Hari Om [4x] 1302. Vaishnavi Ma Varahi Ma Vishweshwari Ma Vani Ma Vaishnavi Ma Varahi Ma Shakti Swarupini Sai Ma Sai Ma Prema Sai Ma (Hey) Shanti Pradayini Santoshi Ma 1299. Vahe Guru Vahe Guru Vahe Guru Ji Bolo Sathya Nam Sathya Nam Sathya Nam Ji Bolo Nithya Nithya Japiye Tere Nam Ji Bolo Sathya Nam Sathya Nam Sathya Nam Ji Bolo Ram Ram Ram Ram Ram Ram Ji Bolo [1x] Rama Rama Rama Rama Rama Rama Ji Bolo Sathya Nam Sathya Nam Sathya Nam Ji Bolo Krishna Krishna Krishna Krishna Krishna Nam Ji Bolo Nithya Nithya Japiye Tere Nam Ji Bolo Hari Hari Hari Hari Hari Nam Ji Bolo Sathya Nam. Narayana Hari Hari Om [4x] Hari Hari Om. Vanamali Vedoddharana Vaikunta Pathe Narayana Giridhari Gana Manohara Garuda Vahana Narayana [3x] Vaikunta Pate Narayana 1301. Vasudeva. Shambu Kumara Karunya Lavanya Akhilandeshwara 1305.(Baba) tumho Dina Dayal (Mujhe) Darshan Do Bhagwan. Vighna-Vinashaka Vinayaka Gajavadana Sukha-Dayaka Mangala-Dayaka Vinayaka Parthipurisha Vinayaka Sathya Ganesha Vinayaka Gjavadana Sukha-Dayaka 1304.

Vinayaka Vinayaka Vighna Vinashaka Vinayaka Vidya Dayaka Vinayaka Vishwadhara Vinayaka Vinayaka Vinayaka. Vinayaka Vighna Vinashaka Vinayaka Gauri Nandana Hey Shvia Nandana Parvathi Nandana Gajanana Mushika Vahana Gajanana Modaka Hastha Gajanana [2x] 1312. Vishwanatha. Namostute Vishwadhara Namostute Sura Muni Vandita Vinayaka Bhava Bhaya Nasha Vinayaka Sharanam Sharanam Vinayaka 1308. Vinthi Suno Mere Sai Bhagwan Daya Karo Mujhe Sai Bhagwan Bhakta Jano KE Tumho Pran Deena Dayala Karuna Nidhan Tribhuvana Pala Sadhu Parithran 1315. Vina Pusthaka Mala Dharini Sai Saraswathi Swethambari Saishwari Pathitha Pavani Parthishwari Parameshwari Vishnu Mohini Lakshmi Narayani Shiva Shakti Rupini Sai Narayani Sai Sarawathi Swethambari 1311. Vighneshwaram Bhajore Manasa Vighna Haram Bhajare [3x] 1310. Vishnu Mohini Sai Narayini Kshirabdi Thanaye Sai Narayani Vishnu Mohini Sai Narayani Lakshmi Manorame Kanchana Varuni Kamala Kamini Sai Narayini Sukha Sampada Sowbhagya Pradayani 1317. Vinayaka Vishwadhara Namostute Namostute. Vighneshwaram Bhaja Vighneshwaram Sadguru Natham Gauri Sutham Hey Shiva Nandana Vighneshwaram Pranava Nandam Devi Sutham Siddhi Vinayaka Vighneshwaram Vidya Dayaka Gauri Sutham Vighneshwaram Bhaja Vighneshwaram (Sai) Sharanam Sharanam Devi Sutham 1309. Hari Nama Bina Viphala Bhramara Bina Bhramara raga Bina Raga Githa Bina Githa Vachana Bina Vachana Bhakti Bina Bhakti Viphala Hari Nama Bina Nama Bina Krishna Nam Bina [3x] 1316. Vishwadhare Shiv Avatari (Sathya) Sai Shankar Namo Namo Vishwadhare Shiva Avatari Mathura Natha Narayan Hari Narayan Hari [1x] (Sathya) Sai Shankar Namo Namo [3x] 1318. Vighneshwara Maha Devadhi Deva Vighna Vinashaka Deva Pranavakara Jyothi Swarupa Jaya Mangala Kara Deva [4x] 1307. Vighneshwara. Hari Nama Bina Viphala Jyothi Bina Jyothi Nayana Bina Nayana Bhava Bina Bhava Prema Bina Prema Bhakti Bina Bhakti Viphala Hari Nama Bina Nama Bina Krishna Nama Bina [3x] Viphala Prana. Shambho Shankara Vishwapala Hey Kripala Sai Shankara Vishwanatha. Gauri Natha. Viphala Prana. Gauri Natha. Vinayaka Vinayaka 1314.Ashta Vinayaka Gajanana Siddhi Vinayaka Gajanana 1306. Hari Nama Bina Nama Bina Krishna Nama Bina Viphala Prana. Vinayaka Vinayaka (Hey) Vishwadhara Vinayaka Vinayaka Vinayaka Siddhi Vinayaka Bhava Bhaya Nasha Suramuni Vanditha Sri Ganesha (Hey) Vishwadhara Vinayaka 1313. Vinayaka. Vinayaka Vinayaka. Shambho Shankara Nandi Vahana Shiva Naga Bhushana Chandra Shekhara Bhasma Bhushana Daya Sagara Uma Maheshwara Daya Sindhu Karuna Sindhu Gauri Shankara .

Gauri Shankara. Teaching us there is something more He says service the people in need Will open our hearts to ecstasy O. We Santify the day the Lord is born within us Glorifying Him. and I forget Your Name. my Lord [2x] Who is the man who dries our tears And takes away all our fears Who is the man who always gives. my Lord [2x] Who is the man feedling the poor. Sathya Sai Baba Sathya Sai Baba My Lord >>>>>>>>>> W <<<<<<<<<<<< 1325.Who is that man loving me O. The religion of love O. we celebrate this day . Who is the man all clothed in red with a dome of hair upon his head His loe extends as far as can be seen -. Teaching us by how he lives O. Why Fear When I Am Here So Says baba. Vittala Vittala Nam Vittala Vittala Nam Bhajo Hari Vittala Vittala Vittala Sai Vittala 1322. Vijayanti Dhara Vanamala Dhara Shankha Chakra Dhara Pita-ambaradhara Vijayanti Dhara Vanamala Dhara Srikara Purandhara Giridhara Nagara Murali Dhara Ghana Shyama Manohara 1326. Gauri Shankara 1319. my Lord [2x] Who is the man who raises His hand. Vittala Vittala Hari Vittala Vittala Vittala Nam Bhajo Sai Hari Vittala Panduranga Vittala. We celebrate this day We Santify the day the Lord is born within us No Other day. Sathya Sai Baba Sathya Sai Baba My Lord All I Want Is Your Love. And showers blessings on all of man He says the new world has come. and lead me home again Turn my life around. love and joy [1x] Peave and Lvoe [1x] Lvoe and Joy [1x] Of Your everlasting Peace. And Reach The Promised Land So Says Baba. And there's only one religion. Set my feet back on the ground Of Your everlasting peace. this is our new birth (1x) No other way. this is our true birth (1x) Living a life of living service Glorifying Him. Lord. Vittala Hari Vittala [3x] Panduranga Vithale Hari Narayan Purandhara Vithale Hari Narayan Hari Narayan Bhajo Narayan Sai Narayan Sathya Narayan 1321. My Child All I Want Is Your Faith All I Want Is Your Love In God No Matter What Your Faith [So Says Baba] [Why Fear] Krishna Buddha Jesus Allah All Came Through This Land All OF Them Brought THE Message Of Love Love Your Fellow Man [So Says Baba] [Why Fear] The Light You See In The Dark Of Night Is That Of God In Man Find The Light That Is In Your Heart. Vittala Bhajo (Hari) Sai Vittala Bhajo Vittala Bhajo Sai Vittala Bhajo Pandari Natha Panduranga Vittala Bhajo Parth iVasa Sai Deva Vittala Bhajo 1320. Sathya Sai [2x] 1328. Vittoba Vittala Panduranga Panduranga Hari Panduranga Vittoba Vittala Panduranga Narahari Ranga Ranga Pandu Ranga [2x] Purandhara Ranga Pandu (Sai) Ranga Panduranga Hari Panduranga 1324. Lord Take me by the hand. Lord. Love and Joy 1327. Vittala Vittala Narayana Panduranga Vittala Narayana Purandhara Vittala Narayana Vittala Vittala Narayana Paramesha Narayana Paramathma Narayana (Jaya) Puttaparthi Vasa Narayana Narayana Sai Narayana 1323. When my life seems lost.

The Lord everywhere The most righteous of deeds Shows compassion and care There is no one as near and as dear as the Lord He is present in all and in all can be adored Sai Bhajan Bina Sukh Shanti Nahin Hari Nam Bina Anand Nahin Prem Bhakti Bina Uddhar Nahin Guru Seva Bina Nirvan Nahin Jana Seva Bina Nirvan Nahin Sai Bhajan Bina Sukh Shanti Nahin Jap Dhyan Bina Sam Yog Nahin Prabhu Darsh Bina Satha Karm Nahin Bhagwan Bina Koi Apana Nahin Sai Natha Bina Paramatma Nahin 1333. Yamuna Thira Vihari. Yug Yug Key Avata. Without singing to the Lord. Gopala Krishna Murari Prema Hridaya Sanchari. Baba Sai Baba Allah Esu. Yoga Sambhuthe Jaganmathe Pranava Swarupini Namostute Padmasana Sthithe Namostute Dina Dayakari Namostute 1335. Yashoda Bala Madhava Keshava Yadu Nandana. there's no feeling of bliss With no love and devlotion. Gopala Krishna Murari 1329. No salvation can there be Without serving mankind. Father of the Universe. You are my Father You are my Nearest Kin. You are my Mother. Yadu Nandana. There's no peace or happiness We find union with him. we never will be free Without service to Him. The Light of the Mankind. my loving Lord Tmeva Mata Cha Pita Tmeva Tmeva Bandhu Cha Sakha Tmeva Tmeva Vidya Dravinam Tmeva Tmeva Sarva Mam Deva Sai Deva 1336. Nanak Sai Buddha Zorashtra Mahavira Sai Ram Rahim Jai. Sai Baba 1337. No salvation can there be Without singing to the Lord. When our minds are at rest The best wisdom is seeing. Chinni Krishna Ma Sai Govardhana Giridhari. Sai Baba Reside in Our Hearts. Sai Baba Cause of All Creation.Govardhana Giridhari. Ram Rahim Jai. Preserver And Destroyer Sat-Chit-Ananda Sai Baba Sai baba. Yashoda Nandana Gopala Nanda Kumara Gopala Yashoda Nandana Gopala Natavara Sundara Gopala Natana Manohara Gopala Gopala Sai Gopala Parthi Purishwara Gopala 1334. Parthipuri Sri Sai . Ram Rahim Jai Ram [2x] >>>>>>>>>>> V <<<<<<<<<<<< 1330. You are Lord of the Universe. Lord of the Universe Reside in Our Hearts.Sai Baba Sat-Chit-Ananda Sai Baba Mother of the Universe. You are my Treasure You are my Everything. Sai Baba Sai Baba. Yadu Nandana Gopala Jaya Brindavana Bala (Lola) Jaya Murali Gana Vilola Gopala Gopalaai Gopala 1331. Yashoda Bala Mathura Natha Mama Sai Natha Mandara Giridhari Madhusudana Hey 1332. there's no peace or happiness Without praising His Name. Sai Baba The Light of Mankind. Sai Rama Sai Krishna Sai Baba Baba Sai Baba. Brindavana Sanchari Govardhana Giridhari. Sai Baba Sai Baba. Gopala Krishana Murari Chitravathi Thira Vasi. You are my dearest Friend You are my Wisdom. Your are my Lord.

Vibhuti Sundara Om Paramananda . Yuga Avatara. Yug Yug Key Avatar Tumiho Merey Ram Merey Shyam. Sai Narayana Om Paramananda. Sai Gopala Yuga Yuga Mey Hein Jagath Paripala Parthi Purishwara Parama Kripala Dina Dayadhan Sai Gopala Jagadoddhara Sai Gopala Yuga Yuga Mey Hein Jagath Paripala [Jagath Paripala (2x)] 1341. Prema Saishwara Om Paramananda. Sitha Pathe Sri Ram ************************ . Sai Rama Alakh / Param Niranjana Prashanthi Rama Sri Raghu Rama (Janaki) Sai Rama Rama Rama Ram. Shirdi Sai Parthi Ram Jag Key Palan Har Tumiho Yug Yug Key Avatar Tumiho 1339. Satchidananda. Sri Sai Shankara Om Shirdi Purishwara. Yuga Avatara. Sri Sai Shankar Om Parama Dayala. Satchidananda. Satchidananda.1338. Sri Sai Shankara Om 1340. Rama Rama Ram. Parthi Purishwara. Shirdi Sai Parthi Ram Jag Key Palan Har Tumiho Yug Yug Key Avatar Tumiho Allah Ishwar Tere Nam Sab Ko Sanmati Do Sai Ram Allah Ishwar Tere Nam. Sai Rama Rama Rama Ram (Sai) Rama Rama Ram. Sita Pathe Sri Ram [2x] Yuga Avatara. Parthi Vihara. PapaSamhara. Yuga Avatara.

the Creator. Akaala Nirbhaya Aatmalinga Shiva Tu Meaning: Om Thou art that. Rahim Tao Tu Vasudeva Go Viswaroopa Tu. Creator of the lingam. Symbol of the formless Absolute. Skanda Vinaayaka. Ramakrishna Tu. God in the form of man. beyond time and fearless of adversities. Purushotthama Guru Tu Siddha Buddha Tu. and Vishnu. Yahva Shakthi Tu. Savitha Paavaka Tu Brahma Mazda Tu. the remover of obstacles. Thou art the Sun-fire Thou art Brahma. Esu Pitha Prabhu Tu Rudhra Vishnu Tu. the Transformer. Thou art Subramanya and Ganesha. . the creative Energy. the Sustenance of all. Thou art unparallelled. Destroyer of illusion. Thou art the Tao. Mazda. omnipotent and omnipresent. Thou art Shiva. the blissful Spirit. Thou art enlightened Buddha. O Lord! Thou art the Father of Jesus. all kindness. Thou art Rudhra. Chidaananda Hari Tu Advitheeya Tu. the Preserver.Subrahmanyam Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukhanatha Subrahmanyam (2x) Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam Hara Hara Hara Hara Subrahmanyam Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukhanatha Subrahmanyam (2x) Shiva Sharavanabhava Subrahmanyam Guru Saravanabhava Subrahmanyam Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukhanatha Subrahmanyam (2x) Sarva Dharama Prayer – Prayer Covering Different Faiths Om Tat Sat Sri Narayana Tu. Thou art Rama and Krishna. Thou art Vasudeva. Thou art the Embodiment of perfection and the perfect master. Thou art Rahim. Thou art Narayana. Thou art Hari. the Great One. Thou art Jehovah and the Divine Mother. always giving and expanding.

[Narayana Narayana Om Sathya. Narayana Narayana Narayana Om Narayana Narayana Om Sathya.Lord Giridhari. Victory to Lord of Lords . protector and friend in times of distress and calamities. Omkaara Roopa Ojaswi Om Saayi Mahadeva Sathya Saayi Mahadeva Mangala Aarathi Anduko (2x) Mandhara Giridhari Om Jaya Jagadheesa Harey O Splendorous One ! O Lord of Lords . Father.Lord Sai ! Thou Form is Pranava.Lord of Parthi Sashi Vadhana Sree Karaa Sarva Praana Pathey. O Lord of Universe. Lord Sathya Sai. Whose Form is Pranava. ************ . Maatha Pitha Guru Dhaivamu Mari Anthayu Neevey Swami Mari Anthayu Neevey Naadha Brahma Jagan Naatha (2x) Naagendra Shayanaa Om Jaya Jagadheesa Harey O Lord Sai! Thou art Mother. Victory to Thee. Sathya Sai.AARATHI Om Jaya Jagadheesa Harey Swami Sathya Sai Harey Bhaktha Jana Samrakshaka (2x) Parthi Maheshwara Om Jaya Jagadheesa Harey Victory to Lord of Universe. Who destroys grief. Swami Sarva Praana Pathey Aasritha Kalpa Latheeka (2x) Aapadh Baandhavaa Om Jaya Jagadheesa Harey O Graceful and Charming as a Full Moon ! O Auspicious One ! O Lord Sai! Thou art the Indweller and life-force of all Beings. and kinsman. Victory to Lord of Universe. Noble Teacher. We pray Thee to accept the auspicious waving of flame of light (signifying the removal of ignorance). evil and miseries of life and Who guards and protects devotees. Supreme Divinity and everything to us. Victory to Noble Teacher and Supreme Lord Sai. Resident of Mandhar mountain .fulfilling Divine creeper to those who have surrendered to Thee. the wish. O Lord Universe! Thou art Primeval Sound and art reclined on coiled serpent. Narayana Narayana Om Sathya Narayana Narayana Om Om Jai Sad Guru Devaa Chant the name of Lord Sathya Sai Narayana.

Vishnu. Lead me from darkness to light. Fill the Heart with infinite blish by realizing the highest Self.) Silence for at least 30 Seconds Loka Samasta Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu (May all the beings in all the worlds be happy) ASATHO MA PRAYER Asatho Maa Sad Gamaya Thamaso Maa Jyothir Gamaya Mrithyor Maa Amritham Gamaya ( Lead me from untruth to truth. Lead me from death to immortality ) Om Shanthi Shanthi Shanthi . Shiva and Sai.SOHUM Soham Soham Dhyana Karo Sadguru Sai Smarana Karo Soham Soham Dhayana Karo Soham Brahma Soham Vishnu Soham Sai Nama Bhajo Soham Soham Dhyana Karo Soham Atma Shiva Paramatma Brahmananda Se Hridaya Bharo Soham Soham Dhyana Karo (Meditate on “Sohum” [meaning: He and I are One] and recite the names of Lord Brahma.

) (In English) Sacred Ash. is fully absorbed in Brahman. Being associated with ingoing (prana) and outgoing (apaana) life breaths. in all actions. The offering is done by Brahman in the sacred fire which is Brahman. which bestows salvation. that which we masticate with the tongue. that which we swallow) and purify them. the sacred state which I desire to attain. Miraculous. Baba's Creation Flowing From His Blessed Hand. Holy Creation Granting Us The Greatest Wealth. (As we chant this prayer we are offering the different types of food to Brahman). Aham Vaishvaanaro Bhutva Praaninaam Dehamaashritha Praanaapaana Samaa Yuktaha Pachaamyannam Chatur Vidam Meaning: [This is 14th verse from the 15th chapter of Bhagavad Geetha] This sloka is a sort of acknowledgement and assurance to us from Brahman. God's Divine Protection Beloved Baba. He alone attains Brahman who. Grant Us Liberation ************************** . The offering itself is Brahman. I will digest all the four different types of food (that which we bite and chew. existing as fire God in the bodies of living beings." Vibhuti Prayer Paramam Pavithram Baba Vibhuthim Paramam Vichithram Leela Vibhuthim Paramaartha Ishtaartha Moksha Pradhaanam Baba Vibhuthim Idham Asrayami (I take refuge in the supremely sacred Vibhuthi of Lord Baba.Food Prayer: Brahmaarpanam Brahma Havir Brahmaagnau Brahmanaa Hutam Brahmaiva Tena Gantavyam Brahma Karma Samaadhinaha Meaning: [This is 24th verse from the 4th chapter of Bhagavad Geetha] The act of offering is Brahman. "I am Vaishnavara. the wonderful Vibhuthi. those which we gulp.

com .Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Shakshat Para Brahma Sai Tasmai Sri Guruve Namah Sai Bhajans Collection South San Francisco Sai Shrine http://www.osaibaba.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful