]àÓÜá«Ý

babababababababababababababab
g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á ÊÜááS±Ü£ÅPæ
ÓÜíÓݧ±ÜPÜÃÜá :

±ÜÃÜÊÜá±Üäg ]à ]à 1008 ]àÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Üì]à±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
]àÊÜáñ…ÓÜñÝÂñܾ£à¥Ýì®Ýí PÜÃÜáOÝÃÜÓܱæäàÑñÝ >
ÓæàÊÜÂñÝí ÃÜÔPæçÊÜÞì«æÌ$ç@ ]àÓÜá«ÝÊÜÞÓܱܣÅPÝ >>

ÓÜí±Üâo 14 ËPÜê£ ÓÜíÊÜñÃÕÜ Ü ±èÐÜÊÜÞÓÜ g®ÜÊÜÄ 2011 ÓÜíbPæ 10
KKKKKK ]àÓÜá«Ý

ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á ÓÜÆÖÝ ÊÜáívÜÚ KKKKKK

±Üí. ÃÝÊÜÞaÝ¿áì PÜqr (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ )
±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áì ÊÜÞÖÜáÈ
±Üí. Ë. ±ÜÅ»íÜ g®ÝaÝ¿áì
±Üí.ÓÜñÂÜ «Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr

±Üí. ÃÜíWÝaÝ¿áì WÜáñÜÆ
¤ (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ )
±Üí. ±ÜíyÜÄà®Ý¥ÝaÝ¿áì WÜÆWÜÈ
±Üí. ÊÜá«ÝÌaÝ¿áì ÊæãTÝÎ

WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX

ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. ˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜáñܤÆ
¯ÊÜìÖÜOæ @ ]à G. ¹. ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì--

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿á «ÜÊÜáì¨ÜÎìÊÜáívÜÈ
vÝ>>Gí.Gí.hæãàÎ,A«ÜÂPÜÒÃÜá
]à ÊæíPÜoÃÝÊ… PÝ¿áì¨ÜÎì
]à G®….¹.Öæa….PÜáÆPÜ~ì
]à q.GÓ….ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®…
]à WæãàËí¨ÜÊáÜ ã£ì ¨æàÓÝÀá
ÓÜÆÖææWÝÃÜÃÜá & ]à Pæ.BÃ…. WÜívÜÊÜÞÈ
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
F
F
S
MS
eS
e
r
F
ÎÅàÊÜásÜ©í¨Ü SMS ÊÜáãÆPÜ
e
Fre

SM

ÓÜí¨æàÍÜ ÓÜá«Ý

ree

SM

ree
SM
S
S

ñÜÊáÜ ¾ Êæã¸æçÈWæ ±ÜÅ£¯ñÜ EbñÜÊÝX ±ÜíaÝíWÜ ÖÝWÜã
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á ÊÝñæì,ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÙáÜ ×ÓÜÇÝWÜᣤ¨
¤ .æ ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ °
A±æàQÒÓáÜ ÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ Êæã¸æçȯí¨Ü ON UMQUOTES Gí¨Üá pæç±… ÊÜÞw 09870807070 Wæ
SMS ÊÜÞw. DWÝWÜÇæà 24,229 PÜãR ÖæaáÜ c g®Ü C¨ÜÃÜ ÇÝ»ÜÊ®
Ü áÜ ° ±Üv¿
æ áᣤ¨ÝªÃ.æ ñÝÊÜä
ÓÜÖÜ aÜí¨Ý¨ÝÃÜÃÝX ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPÜì, ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ ©XÌg¿á ÓÜí¨æàÍÜ ±ÜvÀ
æ áÄ. ñÜÊáÜ ¾
B±Ü¤ CÐÜÄr WÜã D ËÐÜ¿áÊÜ®áÜ ° £ÚÔ ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ÓÜí±ÜPìÜ ÊÜ®áÜ ° PÜÈÔ³ Pæãw.
- uttaradimath.org

ÊÜááS±Üâo Ë®ÝÂÓÜ @ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ¨ÝÊÜ|WæàÄ

60/01

ËhݱÜâÃܨÜÈÉ ®Üvæ¨Ü ÊÜáÖÝÓÜÊÜÞÃÝ«Ü®æ¿áÈÉ ""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''
¹vÜáWÜvæWæãíw¨Üáª, ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° GÆÉ ÎÅàÓÜá«Ý ÊÝaÜPÜÄWÜã
ñÜÆá²ÓÜáÊÜ E¨æªàÍÜ©í¨Ü D ÓÜíbPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoWæãÚÓÜᣤ¨æªàÊæ.
&ÓÜí.

ËÐÜ¿Þ®ÜáPÜÅÊÜá~PÝ
1 ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý/ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý/¨ÝÓÜÓÜá«Ý
2 ÓÜñÝÂñܾÊÝ~
3 ®ÜáwÊÜááñÜá¤
4 ""ÎÅàÓÜá«Ý''®Üv¨
æ áÜ Ÿí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì±Ü¥Ü
5 ËÍÜÌË»Ü㣠ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ÜÃÜá
6 A¼®ÜÊÜ ñÝívÜʨ
Ü È
Ü É "ÊÜ|ì¯ñÜÂñÜÊ
Ì Ý¨Ü'
7 ÊæçÐÜ¡ÊÜ ©àûæ
8 Xàñæ¿á ÓÜí¨æàÍÜ
9 ÎÅàÊÜá¨Ý½WÊ
Ü ñÜ PÜ Ræ ¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜ PæãvÜáWæ
10 "ÓÜÌË×ñÜ ÊÜ꣤'
11 Gíoá APÜÒÃÜWÜÙÜ KíPÝÃÜ
12 ""ÓÝ—Ìà''
13 ÊÜÞÓܱÜíaÝíWÜ

±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX
-±Üí. ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á...
±Üí >> g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
±Üí >> G. ÖÜĨÝÓÜ»Üor
±Üí >> ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ
±Üí >> AÍÜÌñݧÊÜÞaÝ¿áì ÊÜÞÖÜáÈ
vÝ >> ±Üí>> B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ®ÝWÜÓÜí²Wæ
±Üí >> g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ±ÜWÜvÝÆ
±Üí >> ÃÜZãñܤÊÜÞaÝ¿áì Ë. ®ÝWÜÓÜí²Wæ
±Üí >> ÎÅàÍÝaÝ¿áì ÖÜ®ÜáÊÜáÓÝWÜÃÜ

3
4
8
9
13
16
23
25
28
33
37
44
64

ÎÅà±Ü¨Ü¾®Ý»Ü£à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®æ & 3,4&12&2010, ®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜWÜvæx
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÓÝPÝÒñ… ÎÐÜÂÃÜÈÉ AWÜÅW|
Ü ÂÃݨÜ, ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ WÜÅí¥ÜWÚÜ Wæ
Êæ ã or Ê æ ã ¨Ü Æ á qàPæ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÃÜ b Ô B©qàPÝaÝ¿áìÃæ í ¨æ à ±Ü Å Ô¨Ü œ Ã Ý¨Ü ,
ÎÅàÊÜá¨ÜáñÜä Ý©ÊÜásÜ¨Ü ²àsÜ樆 Æ
°Ü íPÜÄÔ¨Ü, ÊÜáÖÝ®Üá»ÝÊÜÃݨÜ, Ë¨Ü£Ì Ë
¤ áíWÜÆÃÝ¨Ü ÎÅà
ÎÅà±Ü ¨ Ü ¾ ® Ý»Ü £ à¥Ü ì ÃÜ BÃÝ«Ü ® æ ¿ á®Ü á ° AÊÜ Ã Ü ÊÜ á ãÆÊÜ ê í¨ÝÊÜ ® Ü Ó Ü § Ù Ü Ê Ý¨Ü
®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜWÜvæx¿áÈÉ EñܤÃÝ©ÊÜásÝ—àÍÜÃÝ¨Ü ÎÅà 1008 ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá Ëgêí»ÜOæÀáí¨Ü BaÜÄÔ¨ÜÃÜá.
±ÜäÊÝìÃÝ«Ü®æ¿áí¨Üá ¨Ý̨ÜÎ¿á ±ÜÅ¿ááPܤ ±ÝÅñÜ@ ¸æàWÜ®æ ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ
±Üähæ¿á®Üá° ÊÜááXÔ ±ÜíaÝÊÜáêñÝ©WÜÙ®Ü áÜ ° ®æÃÊ
Ü àæ ÄÔ¨ÜÃáÜ . ÓÜíhæ ÆPÜ©
Ò à±æäàñÜÊ
Õ ,Ü »Üg®æ,
˨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. ÊÜá«ÝÂÃÝ«Ü®æ¿áí¨Üá ±ÝÅñÜ@ ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
ÎÅà±Ü¨Ü¾®Ý»Ü£à¥ÜìÃÜ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ÊÜáÖÜñÜÌÊÜ®Üá° ñÜÊÜá¾ E±Ü®ÝÂÓܨÜÈÉ ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ
ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ, ±ÜíaÝÊÜáêñÜ, ÖÜÓæã¤à¨ÜPÜ, AÆíPÝÃÜWÜÙÜá gÃÜáX¨ÜÊÜâ. ÓÝËÃÝÃÜá »ÜPܤÃÜá
BÃÝ«Ü®æ¿áÈÉ ±ÝÇæãYívÜá ±Üâ¯àñÜÃݨÜÃÜá.
2

g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

... ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý ...
¿áí ¿áí ÇæãàPÜí ÊÜá®ÜÓÝ ÓÜí˻ݣ
ËÍÜá¨ÜœÓÜñÜÌ@ PÝÊÜá¿áñæà ¿ÞíÍÜc PÝÊÜÞ®… >
ñÜí ñÜí ÇæãàPÜí g¿áñæà ñÝíÍÜc PÝÊÜÞí&
ÓܤÓݾ¨Ýñܾýí ÖÜÂaÜìÁáਅ »Üã£PÝÊÜá@ >> A¥ÜÊÜì (5&10)
ÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü ÓÝ£ÌPÜWÜá|ÊÜíñÜ®Ý¨Ü þݯ¿áá ¿ÞÊÜ ¿ÞÊÜ ÇæãàPÜÊÜ®Üá°™,
ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° CÐÜr±ÜvÜáÊÜ®æãà B¿Þ GÆÉ A¼àÐÜrWÜÙÜ®Üã° »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü PÜê±æÀáí¨Ü
±Üvæ¿ááÊÜ®Üá. B¨ÜªÄí¨Ü AíñÜÖÜ Bñܾþݯ¿á®Üá° ÓæàËÓÜáÊܨÜÄí¨Ü iàÊÜÃÜá
Ÿ¿áԨܪ®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜÃÜá.
GGGGGGGGGGGGGGGG

... ÊÝÂÓÜÓÜá«Ý ...
¨æàÖæàí©Å¿á±ÝÅ|ÊÜá®æãà—¿Þí Áãà
g®Ý¾±Ü¿áPÜáҨܽ¿áñÜÐÜìPÜêaæf†$ç@ >
ÓÜíÓÝÃÜ«ÜÊæáçìÃÜËÊÜááÖÜÂÊÜÞ®Ü@
Óܾ$êñÝ ÖÜÃæà»ÝìWÜÊÜñܱÜÅ«Ý®Ü@ >> »ÝWÜ. 11&2&49
¿ÞÊÜ®áÜ ñÜ®¿
¾Ü ábñÜ®¤ ÝX ÎÅàÖÜÄ¿á®æà° «Ý娆 ÊÜÞvÜáñݤ, ÓÜ¨Ý ñÜ®°Ü ÍÜÄàÃÜ
Cí©Å¿á ±ÝÅ| ÊÜá®ÜÓÜáÕ Ÿá©œ CÊÜâWÜÚWæ ÓÜíŸí—st ÖÜáoár ÓÝÊÜâ ÖÜÔÊÜâ
¸Ý¿ÞÄPæ »Ü ¿ á ÍÜ Å ÊÜ á BÍæ W Ü Ù æ í Ÿ ÓÜ í ÓÝÃÜ « Ü Ê Ü á ìWÜ Ú í¨Ü Êæ ã àÖÜ P æ R
JÙÜWÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊæäà AÊÜ®æà »ÝWÜÊÜñæãàñܤÊÜá®Üá.
GGGGGGGGGGGGGGGG
ñÜ®ÜáÊæ®Ü°¨æí¸æ®æ ñÜ®ÜÊæ®Ü°¨ÜÆÉ > ÊÜá®ÜÊæ®Ü°¨æí¸æ®æ
ÊÜá®ÜÊæ®Ü°¨ÜÆÉ > «Ü®ÜÊæ®Ü°¨æí¸æ®æ «Ü®ÜÊæ®Ü°¨ÜÆÉ >
¨Ý
g®ÜÊæ®Ü°¨æí¸æ®æ g®ÜÊæ®Ü°¨ÜÆÉ >
ñÜ®ÜáÊÜá®Ü«Ü®Üg®ÜÊÜâ A®ÜᩮܨÜÈ Wæãàvæ >
ÓÜ
ÊÜ®Üg»ÜÊÝ©WÜÙÜ G~Óæ ±æàÙÜáÊܨæà®Üá >
ÓÜá
Pæã®æÊæã¨ÜÆá ¯ÊÜÞ¾—à®ÜÊÜ¿á ¹vܨæ >
C¯ñÜá ±æäí©ÃÜÈPæR ÊÜá~¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜÞ& >
«Ý
£®Ü E±ÜaÝÃÜÊÝÂPæ Z®ÜÊÜáãÃÜá &
£ ®ÜÊÜá¾ Ëg¿áËsÜƮܰ ±æÅà&
ÃÜOæ Cí¨ÜÈ ¯ÊÜá¾ ÓÜPÜÆaæàÐær±ÜŨÜÊæä >> & Ëg¿á¨ÝÓÜÃÜá

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

3

ÓÜñÝÂñܾÊÝ~

PÝwYaÜác PÜáw¨Ü PÜêÐÜ¡ & 10

"±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX
HIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHIHI
AX°¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üã° ËáàÄ¨Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ & 2
ÓÜÊÝìíñÜ¿ÞìËá¿Þ¨Ü ÓÜÊÜìÍÜPܤ®Ý¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ ""ñÝ®Üá AX° ÊÜÞvÜáÊÜ
PÝ¿áìQRíñÜÆã Pæãàq±Üoár ËáXÇÝ¨Ü PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñæ¤à®æ, AX°¿á
ÊÜÂQ¤ñÊ
ÌÜ ®Ü ã
Ü ° ËáàÄ¨Ü ÊÜÂQ¤ñÌÜ ñÜ®¨
°Ü áÜ '' GíŸá¨Ü®áÜ ° A®æàPÜ ¨ÜêÑWr ÚÜ í¨Ü ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨ÜÃÈ
Ü É
ñܮܰ ±ÜaÜ®ÜQÅÁá¿á ÊÜá×Êæá¿á®Üá° A¥æçìÓÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜÊÝX¿áã ñæãàÄÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX
AX°±Ý®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ýª®æ. AX°¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üã° ËáàÄ¨Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ ñܮܰÈɨæ GíŸá¨Ü®Üá°
±ÜaÜ®ÜQÅÁá¿á ÊÜáãÆPÜ ÓݹàñÜá±ÜwԨݪ®æ.
vܹº¿áÈÉ®Ü BÖÝÃÜ ±ÜaÜ®ÜÊÝXÆÉ™. Öæãpær¿áÈÉ®Ü BÖÝÃÜ ±ÜaÜ®ÜÊÝX¨æ ?
JŸº ÊÜÂQ¤ bQñæÕWÝX JŸº Êæç¨ÜÂÃÜ ŸÚ Ÿí¨Ü. B Êæç¨Ü ÃæãàXWæ PæãvܸæàPݨÜ
LÐÜ—¿á®Üá° ¯àw¨Ü. B Êæç¨ÂÜ ÓÜÆ
Ì ³ «ÝËáìPÜ®ÝX¨Üª PÝÃÜ| ""¿ÞÊÜâ¨æà Äà£Àáí¨Ü
ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí¨Ü g®ÜÄWæ JÙæÛ¿á ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° ÖæàÙܸæàPÜá'' GíŸ ¨ÜêÑrÀáí¨Ü LÐÜ—
¿á®Üá° ñæW¨
æ áÜ PæãÙÜáÊ
Û âÜ ¨ÜÃÜ hæãñæWæ ¨æàÊÜÃÜ ÓÜþ O
Ü ¿
æ á®Üã° ÊÜÞvÜá GíŸá¨ÝX ÃæãàXWæ
ÓÜãbÔ¨Ü. ""LÐÜ— PæãvÜáÊÜâ¨Üá ¯ÊÜá¾ PæÆÓÜ. A¨Ü®Ü°Ðærà ÊÜÞw. ¨æàÊÜÃÜ ŸWæY HPæ
ÖæàÙÜᣤàÄ?''Gí¨Üá ±ÜÅÎÔ° ¨Ü ÃæãàX. A¨ÜPRæ Êæç¨ÂÜ @ ÖÝWÜÆ™É . ¨æàÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖË
Ü Æɨàæ
¿ÞÊÜ PæÆÓÜÊÜä ®Üvæ¿ááÊÜâ©ÆÉ™. ®Ý®Üã ÓÝPÜÐÜár K©¨æ, PæàÚ¨æ, PÜÈñæ, ®æãàw¨æ,
Pܱ¿
³æ á®Üá° ÊÜá®ÜáÐܨæàÖÜ樆 áÜ ° GÆÉ樆 ã
Ü ° PÜñÄ¤Ü Ô¨æ. B ¨æàÖÜ, A¨ÜÃÜ ÓÜêÑ,r ÓÜêÑ¿
r á ÊæçbñÜÅÂ
ŸÖÜÙÜ A¨Üáñ½ Ê
Ü ÝX¨æ. ®ÜÊáÜ ¾ ¨æàÖܨÈ
Ü É BWÜáÊÜíñÜÖÜ A¨Üáñ½ Ê
Ü Ý¨Ü PÝ¿áìWÜÙ®Ü áÜ ° WÜÊáÜ ¯Ô¨ÜÃæ
®ÜÊÜá¾®Üã° ËáàÄ¨Ü Jí¨Üá AÊÜÞ®ÜáÐÜ ÍÜQ¤ C¨æ GíŸá¨ÝX ®Ü®ÜWæ ËÍÝÌÓÜ Ÿí©¨æ.
×àWÝX ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ±ÜÅ¿áñÜ° AÐærà™. GÆÉÊÜä B ¨æàÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜ©í¨ÜÇæà
BWÜáÊÜâ¨Üá. A¨ÜPÝRX ¨æàÊÜÃÜ ÓܾÃÜOæ ÊÜÞvÜÆá £ÚÔ¨æ Gí¨Üá EñܤÄÔ¨Ü.
Êæç¨Ü娆 ÊÜÞ£®ÜÈÉ ËÍÝÌÓÜ ŸÃÜÈÆÉ™ ÃæãàXWæ. ÖÝWÝX ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉÁáà
Jí¨Üá ©®Ü ÊÝÓÜÊÝXÃÜÆá ÃæãàXWæ £Úst Êæç¨Ü™. BWÜÈ, AÊÜÍÜÂÊÝX CÃÜáñæ¤à®æ
Gí¨Ü ÃæãàX. ÊÜá®æWæ Ÿí©ÃÜáÊÜ A£¦Wæ ¯àÃÜá&BÖÝÃÜWÜÙÜ®Üá° Pæãoár B£¥ÜÂ
ÊÜÞvܸæàPÜÆÉ ! A¨ÜPÝRX ÖæãñÜᤠÖæ㣤Wæ £íw ÖÝÆá ÊÜáêÐÝr®Ü° »æãàg®Ü GÆÉÊÜ®Üã°
¯àvÜᣤ¨Üª Êæç¨Ü®Üá Jí¨Üá PÜÃÝÃÜá ÊÜÞvÜá¨Üª & ""¯à®Üá H®æà®Üá PÜáw¿áᣤàÁãà
H®æà®Üá £®Üᣰ ठÁãà A¨ÜÃÈ
Ü É A«Üì»ÝWÜ樆 áÜ ° Jí¨Üá vܹ¿
º áÈÉ ÖÝPܸàæ PÜá'' Gí¨Üá.
B ±Ü Å PÝÃÜ Jí¨Ü á ©®Ü ¨ Ü AÊÜ — ¿áÈÉ ñÝ®Ü á Óæ à Ëst GÆÉ BÖÝÃÜ ¨ Ü È É ® Ü
A«Üì»ÝWÜÊÜ®Üá° vܹº¿áÈÉÁáà ÖÝQ Cqr¨Üª ÃæãàX.
4

g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

ÊÜáÃÜá©®Ü ÓÝ°®Ý©WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜááXÔ ÓÜáWÜí«Ü¨ÅÜ ÊÂÜ ÊÜ®áÜ ° Çæà²ÔPæãívÜá Fresh BX
Êæç¨Ü娆 ÊÜá®æÀáí¨Ü ÖæãÃÜoá¯íñÜ ÃæãàX. BWÜ Êæç¨Ü ÖæàÚ¨Ü & ¯à®Üá ÖæãàWÜáÊÝWÜ
¯®Ü° hæãñæ BÖÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÖÝQ¨Üª D vܹº¿á®Üã° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ÖæãàWÜá Gí¨Üá
£Úst . A¨Ü Ã Ü í ñæ vÜ ¹ º ¿ á®Ü á ° ñæ W æ ¨ Ü á Pæ ã ÙÜ Û Æ á ÖÜ £ ¤ Ã Ü Öæ ã à¨Ü à æ vÜ ¹ º
PæãÙæñÜÊÝÔ®æÀáí¨ÝX ®ÝÃÜᣤ¨æ. ÊÜáãWÜá ¸ÝÀá ÊÜáábcPæãívÜá KwŸí¨Ü ÃæãàX
""®Ü¯í° ¨Ü ÓÝ«ÜÂËÆÉ'' Gí¨Üá EñÜĤ Ô¨Ü. ÊÜáñæ¤ ¯à®Üá CÐÜár Fresh BX Ÿí©©ªà¿á.
B¨ÜÃæ B vܹº¿áá ÖÝWæàPæ ®ÝÃÜᣤ¨æ ? Gí¨Üá ±ÜÅÎ°Ô¨Ü Êæç¨Ü™. ""®Ý®Üá EívÜ
BÖÝÃÜ W Ü Ù æ Æ É ±Ü a Ü ® Ü Ê ÝX¨æ . Öæ ã ÆÓæ Æ É Öæ ã ÃÜ W æ Öæ ã àX¨æ . ÖÝWÝX ®Ý®Ü á
ÓÜa
Ì Ê
fÜ ÝX¨æઠ®æ. D vܹ¿
º áÈÉ BÖÝÃÜ ÖÝQ¨Üê ã
Ü AÈÉ ±Üa®Ü Ê
Ü ÝXÆÉ™ Gí¨Üá ÃæãàX¿á
EñܤÃÜ. ÖÝWݨÜÃæ vܹº¿áÈÉ HPæ ±ÜaÜ®ÜÊÝXÆÉ ? ¯®Ü°ÈÉ HPæ ±ÜaÜ®ÜÊÝX¨æ ?
GíŸ Êæç¨ÂÜ ÃÜ ±ÜÅÍW°æ æ "®Ý®Üá ±Üa®Ü Ü ÊÜÞwPæãíw¨æઠ®æ' Gí¨Üá ÖæàÚ¨Ü ÃæãàX. ¯à®æà
±ÜaÜ®Ü ÊÜÞwPæãÙÜáÛÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ ÖæàWæ ±ÜaÜ®Ü ÊÜÞwPæãíw ? ±ÜaÜ®ÜPÝRX H®æà®Üá
ÊÜ Þ w© ? B vÜ ¹ º ¿ áÈÉ ¿ áã BÖÝÃÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° ÖÝQ©. Öæ ã pæ r Á áíŸ D
vܹº¿áÈÉ¿áã BÖÝÃÜWÜÙÜ®Üá° ÖÝQ©. C¨Ü®Üá° ¹oár ¯à®Üá ÊÜÞw¨Ü ËÍæàÐÜ PÝ¿áì
H®Üá ? Öæãpær¿áÈÉ Pæç ÖÝQ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° PÜáqr¨æ¿Þ ? ÃÜṺ¨æ¿Þ ? CÆÉ™.
BÖÝÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÖÝPÜáÊÜâ¨Ü®áÜ ° ¹orÃæ ¸æàÃæ ÊÜÞw¨æઠ®Üá ? ¸æàÃæ H®Üã ÊÜÞwÆÉ™. B¨ÜÃæ
D vܹº¿áÈÉ ±ÜaÜ®ÜÊÝXÆÉ™. Öæãpær¿áÈÉ ±ÜaÜ®ÜÊÝX¨æ. PÝÃÜ| ¯®Ü° Öæãpær¿áÈÉ
C¨Ü᪠±ÜaÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜÂQ¤ ¸æàÃæ C¨Ýª®æ. AÊÜ®Üá A¨Ü®Üá° ±ÜaÜ®Ü ÊÜÞw ËñÜÃÜOæ
ÊÜÞw¨Ü. ÓÜÌaÜf ÊÜÞw¨Ü. ¯®ÜWæ aæçñܮܠPæãor™. EñÝÕÖÜ Pæãor™. AíñÜÖÜ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü
A®ÜáWÜÅÖÜËÆɨæà EívÜ A®Ü° ±ÜaÜ®ÜÊÝWÜÆã ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. ®Ý®æà ÓÜÌñÜíñÜÅ Gí¨Üá
£Ú¿á¸æàvÜ GíŸá¨ÝX Ÿá©œÊÝ¨Ü ÖæàÚ ÃæãàX¿á®Üá° PÜÚÔPæãor Êæç¨Ü Gí¨Üá
PÜ¥æ¿á®Üá° PæàÙÜáñæ¤àÊæ.
C¨Üá ÖæãÃÜX¨Ü᪠AX°¿áá ÊÜÞvÜáÊÜ ¸æàÀáÓÜáÊÜ PÝ¿áìQRíñÜÆã JÙÜWæ C¨Üáª
±ÜaÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ¨æàÊÜÃÜ PÝ¿áì ŸÖÜÙÜ ¨æãvÜx¨Üá. AX°¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üã° ËáàĨÜ
(A®ÜíñܱÜoár ÖæaÝc¨Ü) ÊÜÂQ¤ñÜÌ »ÜWÜÊÜíñܮܨÜ᪠GíŸá¨Ü®Üá° A¥æçìÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá.
AX°¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üã° ËáàÄ¨Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ & 3
AX°¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üã° ËáàÄ¨Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üá° »ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ £Ú¿ááÊÝWÜ, A¨Ü®Üá°
ÊÜáñæã¤í¨Üá Äà£Àáí¨ÜÆã £Ú¿áŸÖÜá¨ÝX¨æ. »ÜWÜÊÜíñÜ PæàÊÜÆ AX°¿áÈÉ ÊÜÞñÜÅ
C¨Ü᪠±ÜaÜ®Ü ÊÜÞvÜáñݤ®æ Gí¨ÜÐærà AÆÉ™. ÓÜã¿áì®ÜÈɨÜ᪠±ÜaÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÜ®Üã
AÊÜ®æà. B¨ÜªÄí¨ÜÆã AX°¿á®Üã° ËáàÄ¨Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ AÊܮܨÜáª. AX°¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌPÜãR
»Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü ÊÜ Â Q¤ ñ Ü Ì P Ü ã R H®Ü á ÊÜ Â ñÝÂÓÜ ? Gí¨Ü à æ , AX° ¿ á PÝ¿áì ŸÖÜ Ù Ü

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

5

ÔàËáñÜÊݨܨÜ᪙. A¥Ýìñ… AX°¿áÈɨÜ᪠±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ¸æàÀáÓÜáÊÜ PÝ¿áìÊÜ®Üã°
»Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® æ à ÊÜ Þ wÔ¨Ü Ã Ü ã ÓÜ Ö Ü AX° ¿ áÈÉ ¨ Ü á ª ÊÜ Þ wÓÜ á ÊÝWÜ ŸÖÜ Ù Ü Pæ Æ ÓÜ
ÊÜÞwÓÜáÊÜâ©ÆÉ™. AÊÜ®Ü ÁãàWÜÂñæWæ ñÜPíRÜ ñæ ÔàËáñÜÊÝX PÝ¿áìWÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞwÓÜáñݤ®.æ
H®Üá ÔàËáñÜÊÝ¨Ü PÝ¿áì ?
ÃÝg¯WÜã Ÿá©œ PÜÈst aÜÊÜáñÝRÃÜ ±ÜÅÓÜíWÜ
A¨Ü P æ ã R í ¨Ü á ÃÝg®Ü PÜ ¥ æ ¿ á®Ü á ° Pæ à ÙÜ á ñæ ¤ à Êæ . ¿ÞÃÜ á PÝ£ìPÜ Ê Ü Þ ÓÜ ¨ Ü
AÃÜáOæãà¨Ü¿áPÝÆPÜãR ÊÜááíaæ ®Ü©¿áÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞw, ®Ü©¿áÈÉÁáà ¯íñÜá
g±Ü&±ÝÃÝ¿áOÝ©WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜáÊÜÃã
æ à, AÊÜÄWæ 1000 ÃÜã ÓÜí»ÝÊÜ®æ ¯àvÜáñæठ®æ
Gí¨Üá vÜíWÜáÃÜ ÖæãwÔ¨Ü. ŸvÜñÜ®Ü¨Ü ¸æàWæ¿áÈÉ ñÜñܤÄÓÜᣤ¨Üª JŸº ¸ÝÅÖܾ| B
ÃÝg®Ü PÜ Ã ÝÄ®Ü í ñæ aÜ Ú ¿áÈÉ Á áà ÓÝ° ® Ü ÊÜ Þ w¨Ü , ®Ü © ¿áÈÉ Á áà ¯íñÜ á
g±Ü&±ÝÃÝ¿á|WÜÙ®Ü ã
Ü ° ÊÜááXÔ¨Ü. PÜÃÝÄ®Ü ±ÜÅPÝÃÜ ÃÝg®Üá ÓÜí»ÝÊÜ®æ Pæãvܸàæ PݨÜ
±ÜÅÓÜíWÜ ŸíñÜá. D ÊÜÂQ¤ ÓÝ°®Ý©WÜÙÜ®Üá° ÓÜÄ¿ÞX ÊÜÞvÜáñݤ®æÁãà CÆÉÊæäà Gí¨Üá
WÜÊÜá¯ÓÜÆá JŸº®Ü®Üá° ®æàËáԨܪ™ ÃÝg. ×àWÝX ÃÝg AÊܮܮÜá° PÜáÄñÜá & CÊÜ®Üá
ÓÝ°®Ý©WÜÙÜ®Üá° ÖæàWæ ÊÜÞw¨Ýª®æ ? Gí¨Üá PæàÚ¨Ü. A¨ÜPæR AÊÜ®Üá ÖæàÚ¨Ü &
ÖÝWæà¯ÆÉ™. ¿ÞÊÜ AX°¿á®Üã° ÖÜbcPæãíwÆÉ™. B¨ÜÃæ ŸÖÜÙÜ ¨ÜãÃܨÜÈÉ AÃÜÊÜá®æ¿á
(¸æÙPÜ áÜ )©à±Ü ÊÜÞñÜÅ CñÜᤠGí¨Ü. B PÜãvÜÇàæ ÓÜí»ÝÊÜ®¿
æ á®Üá° ÃܨáÜ Wª ã
æ Úst ÃÝg.
PÝÃÜ| ¨ÜãÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ©à±Ü¨Ü ÍÝTæ CÊܯWæ Ÿw¿áᣤñÜᤨܪÄí¨Ü CÊܯWæ aÜÚ
BXÆÉ™. AíñæÁáà BÃÝÊÜáÊÝX ÓÝ°®Ý©WÜÙ®Ü áÜ ° ÊÜÞw¨Ýª®æ Gí¨Üá ÃÝg®Ü ÓÜÊáÜ ¥Üì®æ.
A£à¨ÜãÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ©à±Ü ®Ü®Ü° aÜÚ¿á®Üá° ±ÜÄÖÜÄÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà ? GíŸ ±ÜÅÍæ°
¸ÝÅÖܾ|®Ü ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ ŸíñݨÜÃÜã ÃÝg¯Wæ PæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ ? ×àWÝX ¸ÝÅÖܾ|®Ü
BÓæWæ GÙÜáÛ¯àÃÜá ¹ñÜᤙ.
ÊÜáÃÜá©®Ü ÊÜáí£ÅÁãí©Wæ ÃÝg®Üá ÊÝ¿ááËÖÝÃÜPæR Öæãà¨ÝWÜ JŸº ÊÜÂQ¤ JÇæ
Öæ㣤ÔPæãívÜá PÜáÚ£¨Üª™. JÇæ¿á ÊÜááí¨æ PÜáÚñÜá H®Üá ÊÜÞvÜᣤÃÜáË ? Gí¨Üá
ÃÝg ±ÜÅΰԨÜ. AvÜáWæ ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ Gí¨Üá AÊÜ®Üá EñܤÄÔ¨Ü. aÜQñÜ®Ý¨Ü ÃÝg®Üá
±ÝñæÅ&«Ý®ÜÂWÜÚÆɨæà AvÜáWæ ÖæàWæ ÓÝ«Ü ? AÊÜâ GÈÉ ? Gí¨Üá PæàÚ¨Ü. ¨ÜãÃܨÜ
ÊÜáÃÜ¨Ü ÊæáàÈqr¨ªÜ ±ÝñæÅ¿á®Üá° ñæãàÄÔ A¨ÜÃÈ
Ü É «Ý®ÜÂWÜÚÊæ Gí¨Ü B ÊÜÂQ¤™. ÃÝg¯Wæ
ñÜvæ¿áÇÝWÜÈÆÉ™. GÇæãÉà ¨ÜãÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÝñæÅWæ CÈÉÃÜáÊÜ ¸æíQ¿á ÍÝTæ¿áá
ñÜWÜáÆáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã ÓÝ«ÜÂÊæà ? Gí¨Üá PæàÚ¨Ü ÃÝg. A¨ÜPæR AÊÜ®Üá ""GÇæãÉà
¨ÜãÃܨÈ
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ AÃÜÊáÜ ®æ¿á ©à±Ü¨Ü ÍÝTæ¿áá ®Ü©¿áÈÉ ÓÝ°®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ¸ÝÅÖ|
¾Ü ¯Wæ
ñÜWÜáÆáÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, ÊÜáÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÝñæÅWæ CÈÉ®Ü ¸æíQ¿á ÍÝTæ¿áá ñÜWÜáÙÜÈ'' Gí¨Üá
aÜÊÜáñÝRÃÜ¨Ü EñܤÃÜ ¯àw¨Ü. ÃÝg¯Wæ ñܮܰ ñܲ³®Ü AÄÊÝÀáñÜá. B ¸ÝÅÖܾ|®Ü®Üá°
PÜÃæÔ GÃÜvÜÃÜÐÜár ÓÜí»ÝÊÜ®æ Pæãoár PÜÚÔ¨Ü.
g®ÜÊÜÄ 2011
6 WWWWWWWWWWWWWWWWWW

AX°¿á ÍÜQ¤ ÔàËáñÜ. »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÍÜQ¤ A±ÜÄËáñÜ.
ñÝñܳ¿áì & AX°¿á ÍÜQ¤ ÔàËáñÜÊݨܨÜ᪙. ñܮܰ ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí¨Ü¨Üª®Ü°Ðærà ±ÜaÜ®Ü
ÊÜÞvÜŸÖÜá¨æà ÖæãÃÜñÜá ¨ÜãÃÜ C¨Üª¨Üª®Üá° ±ÜaÜ®Ü ÊÜÞvÜÆá AX°Wæ ÓÝ«ÜÂËÆÉ™. B¨ÜÃæ
®ÜÊÜá¾ ¨æàÊÜÃÜá ?
ñݲ¯à ±Ýb¯à aæçÊÜ Íæãàb¯à aÜ ±ÜÅPÝίà >
®æçÊÜ ÃÝg®… ÃÜÊæà@ ÍÜQ¤@ ÍÜQ¤®ÝìÃÝ¿á|ÓÜ ÓÝ >>
Gí¨Üá ÖæàÙܨÜíñæ ÓÜã¿ÞìíñÜWÜìñÜ®Ý¨Ü ®ÝÃÝ¿á|®Üá ñÝ®æà GÆÉ
«Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜPÜÌ ÊÜÞvÜáÊܨÜá ? ÓèÃÜÍÜQ¤Àáí¨ÜÇæà GÆÉ ÊÜ®ÜÓܳ£WÜÙÜã ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨Üá,
ÓèÃÜÍQÜ À
¤ áí¨ÜÇàæ ÊÜ®ÓÜ £³Ü WÜÙÈ
Ü É «Ý®ÜÂWÜÙáÜ ±ÜPÊ
ÌÜ ÝWÜáÊÜâ¨Üá. ÖÜ|á¡WÙÜ áÜ ±ÜPÊ
ÌÜ ÝWÜáÊÜâ¨Üã
ÓèÃÜ Í Ü Q ¤ À áí¨Ü Ç æ à . GÈÉ ¨ æ ÓÜ ã ¿áìÊÜ á ívÜ Æ ? GÈÉ ¨ æ »Ü ã Ëá ? B¨Ü à æ
ÓÜã¿ÞìíñÜWÜìñÜ®ÝX AÐÜár ¨ÜãÃܨÜÈɨÜáªWæãívæà »ÜãËá¿áÈÉ®Ü GÆÉ «Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá°,
GÆÉ ÖÜ|á¡WÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÔ ±ÜPÜÌÊÜÞw ®ÜÊÜáWæ ¯àvÜáñݤ®ÜÆÉ™ »ÜWÜÊÜíñÜ ! D PæÆÓÜÊÜ®Üá°
AX°¿áá ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà ? C¨Üá AX°¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üã° ËáàÄ¨Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜÆÉÊæà ?
ÖÜ£¤ÃÜ Ÿí¨ÝWÜ ÊÜÞñÜÅ ±ÜaÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ AX°¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌ GÈÉ ? «æÂà¿á@ ÓܨÝ
ÓÜËñÜêÊÜáívÜÆÊÜá«ÜÂÊÜ£àì ®ÝÃÝ¿á|@ Gí¨Üá ÖæàÚ¨Üíñæ ÓÜã¿ÞìíñÜWÜìñܮݨÜ
®ÝÃÝ¿á| A£à¨ÜãÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ »ÜãËá¿áÈÉÃÜáÊÜ «Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá° ±ÜPÜÌ ÊÜÞwPæãvÜáÊÜ
B »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ GÈÉ ?
ÓÜã¿áì®ÜÆãÉ JŸº PÜêÐÜ¡ CÃÜáÊÜ
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ñÝñܳ¿áì¯|ì¿á¨ÜÈÉ ÖæàÚ¨Üíñæ PÜêÐÜ¡±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Üá ñܮܰ
AÊÜñÝÃÜPÝ¿áì ÊÜááXÔ ÖæãÃÜvÜáÊÝWÜ ñܮܰ Óܯ°«Ý®ÜÊÜ®Üá° I¨Üá PÜvæ Coár
ÖæãÃÜo®Üíñæ. ÍæàÌ ñÜ©àÌ ±Ü¨È
Ü É Jí¨Üá. ŸÅÖÇ
¾Ü ã
æ àPܨÈ
Ü É GÃÜv®Ü ¿
æ á¨Üá. ÓÜWÌ ì
Ü ÇæãàPܨÈ
Ü É
ÊÜáãÃÜ®æ¿á¨Üá. ÓÜã¿áì®ÜÈÉ ®ÝÆR®æ¿á¨Üá. PÜêÐÜ¡ÊÜáíñÜÅ g±Ü ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÄWæ ´ÜÆ
PæãvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX »ÜãËá¿áÈÉ I¨Ü®æ¿á¨Üá. ×àWæ I¨Üá PÜvæ ñܮܰ Óܯ°«Ý®Ü Cqr¨Ýª®æ.
AíñÜ Ö Ü ÓÜ ã ¿ÞìíñÜ W Ü ì ñÜ ® Ý¨Ü PÜ ê ÐÜ ¡ ±Ü Ã Ü Ê Ü Þ ñÜ ¾ Öæ à Ú¨Ü @& Öæ à AX° !
A£à¨ÜãÃܨÜÈÉÃÜáÊÜ ±Ü¨Ý¥ÜìÊÜ®Üã° ±ÜaÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ®Ü®Ü° ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ÊÜááí¨æ ÖÜ£¤ÃÜ
Ÿí©¨Üª®Üá° ÊÜÞñÜÅ ±ÜaÜ®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ¯®Ü° ÊÜÂQ¤ñÜÌ GíñÜÖÜá¨Üá ? ®Ü®Ü° ÊÜÂQ¤ñÜÌ¨Ü ÊÜááí¨æ
¯®Ü° ÊÜÂQ¤ñÜÌ H®Üã AÆÉ™ Gí¨Üá £ÚÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX, AX°¿á ÊÜÂQ¤ñÜÌÊÜ®Üã° ËáàÄ¨Ü ÊÜÂQ¤ñÜÌ
ñܮܰ¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° gWÜ£¤Wæ ÓݹàñÜá±ÜwÓÜáÊÜâ¨ÜPÝRX AX°¿á®æ°à ®ÜáíX¹or™. B
ÊÜáãÆPÜ Cwà gWÜ£¤®Ü ÊæáàÇæ ñÝ®Üá ÊÜÞvÜáÊÜ A®ÜáWÜÅÖÜ GíñÜÖÜá¨Üá ? Gí¨Üá
ñæãàÄÔPæãor™. C¨Üá PÜêÐÜ¡ PÝwYaÜác PÜáw¨Ü¨ÜªÃÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜáñæã¤í¨Üá ËaÝÃÜ.
...ÓÜÍæàÐÜ...

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

7

g¿á¨Ü £àÊÜÞì®Ü
" -±Üí. ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
®Üáw
ÊÜááñÜᤠFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGF
˨ݦì¿Þ¨Ü樆 áÜ ±ÜÄàPæ¿
Ò áÈÉ ÓÜ»¿
æ áÈÉ™, ÊÝPÝÂ¥Üì¨ÜÈÉ
»ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜ ÓÜí¨Ü»ÜìÊÜ®Üá° ±Üvæ¿ááñݤ®æ. B¨ÜÃæ B PÝƨÜÈÉ Ë¨Ý¦ì¿áá
ñÝÙæ¾Àáí¨Ü, Pæãà±ÜWæãÙÜÛ¨æà, ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá° ÊÜÂWÜÅÊÜÞwPæãÙÜÛ¨æà ÊÜ£ìÓÜáÊܨÜá ŸÖÜÙÜ
ÊÜááS™. Jí¨æãí¨Üá ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ™ PæàÚ¨Ü ±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÃÜ PæãvÜÆá BWܨæà
ÊæáçÁáÆÉ ¹ÔÊÜÞwPæãívÜá, PÜ|á¡ Pæí±ÝXÔ Pæãà²ÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá Eíoá. C¨ÜPæR
PÝÃÜ| ®ÜÊÜá¾ÈÉ A®Üá»ÜÊÜ, A«Ü¿á®Ü, ÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÙÜ PæãÃÜñæ. ¿ÞÊÜ®ÜÈÉ D
ÊÜáãÃÜÃÜ ±Üä|ìñæ CÃÜáñܤ¨æ AÊÜ®Üá A®Ý¿ÞÓÜÊÝX ¯ÎcíñæÀáí¨Ü ñÝÙæ¾Àáí¨Ü
EñܤÃÜ Pæãoár GÆÉÃÜ WèÃÜÊÜPæR ±ÝñÜÅ®ÝWÜáñݤ®æ.
ŸÖÜÙÜ ×í©®Ü ÊÜÞñÜá. CŸºÃÜá ¨æãvÜx ˨ÝÌíÓÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ JÊæá¾ ŸÖÜÙÜ
©ÊÜÓWÜ ÙÜ Ü Jí¨Üá ÊÝPÝÂ¥Üì ®ÜvÀ
æ áñÜá. AÈÉ g¿á ¿ÞÃܨáÜ Gí¨Üá ¯«ÜìÄÓÜáÊÜ
gÊÝ¸ÝªÄ ÓܻݱܣWÜÙܨÜ᪙. ÓܻݱܣWÜÙÜá ŸÖÜÙÜ Öæ㣤®ÜÊÜÃæWæ PÝ¿áªÃÜá. B¨ÜÃæ
¿ÞÊÜâ¨æãà ñÜáñÜáì PÝ¿áì¨Ü ¯Ëáñܤ ÊÝPÝÂ¥Üì¨Ü ®ÜvÜáÊæÁáà ÓܻݱܣWÜÚWæ
ÖæãÃÜWæ ÖæãàWܸàæ PÝÀáñÜá. ÖæãÃÜváÜ ÊÜ ÊÜáá®Ü° ÓܻݱܣWÜÙáÜ B CŸºÃáÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ
PæãÃÜÙÜÈÉ Jí¨æãí¨Üá ÊÜÞÇæ ÖÝQ ÖæãÃÜoÃÜá. ŸÖÜÙÜ Öæ㣤®Ü ®ÜíñÜÃÜ Ÿí¨Ü
ÓܻݱܣWÜÙÜá C¨ÜªQR¨Üª ÖÝWæ JŸº ˨ÝÌíÓÜÃÜ®Üá° ËgÀáà Gí¨Üá NãàÑÔ¨ÜÃÜá.
ÓÜ»¿
æ áÈÉ CÃÜáÊÜÊÃÜ Æ
æ ÄÉ WÜã BÍÜ¿
c áì. Pæã®æWã
Ü «æç¿áì ÊÜÞw JŸº ÓÜ»ÝÓܨÃÜ áÜ
ÓܻݱܣWÜÙÜ®Üá° PæàÚÁáà¹orÃÜá. ¯àÊÜâ CÊÜÃÜ®æ°à ËgÀáà Gí¨Üá ÖæàWæ
¯«ÜìÄÔ¨ÜÄ ? Gí¨Üá. A¨ÜPæR ÓܻݱܣWÜÙÜá ""®Ý®Üá CŸºÃÜã ±ÜíwñÜÃÜ
PæãÃÜÙÜÈÉ¿áã Jí¨æãí¨Üá ÊÜÞÇæ ÖÝQ¨æª™. ÊÜÂQ¤ ÊݨÜ&ËÊÝ¨Ü¨Ü ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ
¨ÜáŸìÆ®ÝWÜáñܤ Pæãà±ÜPRæ DvÝWÜáñݤ®.æ Êæáç¹Ô¿ÞWÜáñܨ
¤ .æ C¨æà PÝÃÜ|©í¨ÝX
JŸº ˨ÝÌíÓÜÃÜ PæãÃÜÚ®Ü ÊÜÞÇæ ¸ÝwñÜᙤ . ÊÜáñæãŸ
¤ º ˨ÝÌíÓÜÃáÜ ¨ÜáŸìÆÃÝWܨàæ
PÜá²ñÜÃÝWܨæà C¨Üª±ÜÅ¿ááPܤ AÊÜÃÜ ÊÜÞÇæ ¸ÝwÃÜÈÆÉ™. ÖÝWÝX ¸ÝvÜ¨Ü ÊÜÞÇæ
CÃÜáÊÜÊÜÃæà ËgÀáà Gí¨Üá NãàÑÔ¨æ Gí¨ÜÃÜá. Joár ñÝñܳ¿áì @& ÓÜ»æ
±ÜÅÊa
Ü ®Ü Ü ÊÝPÝÂ¥Üì CÊÜâWÜÙÈ
Ü É ÊÜá®ÜÓ®ÕÜ áÜ ° E¨æÅàPÜWã
æ ÚÓܨàæ ñÝÙæÀ
¾ áí¨Ü CÃܸàæ PÜá.

8

g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á... .. .

""ÎÅàÓÜá«Ý'' ®Üvæ¨Üá Ÿí¨Ü ÓÜáÊÜ|ì±Ü¥Ü
I¨Üá¨ÜÍÜPÜWÜÙÜ ×í¨æ. ÎÅà˨Ý—àÍÜÃÜ Óܯ°— ÃÝOæà¸æ®Üã°ÃÜá. AÈÉ ÎÅàÊÜá«ÜÌÃÜ
ÊÜáãƲàsÜ ÎÅàEñÜä Ý©ÊÜásÜ ¹àvÜá¹qrñáÜ .¤ ÎÅàÎÅàÓÜñݼý£à¥ÜìÃÜá ÎÐÜÂÃÜ ŸÃÜáÊÜâ
G¨ÜáÃÜá ®æãàvÜᣤ¨ÃªÜ áÜ . ±ÜâÐÜ ÊܨÂÜ ÐÜÑàu , ±ÝÅñ@Ü , ±Üí. WÜáñÜÆ
¤ WÜáÃÜáÃÝhÝaÝ¿áìÃÜá
BWÜËáÔ¨ÜÃÜá. ÎÅàÓÜñݼýÄWæ ÖÜÄ¿á ŸÚ ñæÃÜÙÜáÊÜ BñÜáÃÜ. ÖÜÄ¿á ²àsܨÜ
ÖæãOæWÝX ÖÜávÜáQ¨ÜÃÜá. ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá®Ü ±æÅàÃÜOæ, ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ B¨æàÍÜ.
WÜáÃÜáÃÝhÝaÝ¿áìÄWæ EñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü ²àsÜ J²³Ô¨ÜÃÜá. gWܨÜáYÃÜá±Üor ¯àw¨ÜÃÜá.
ÎÅàÊÜá«ÜÌÃÜ Êæà¨ÝíñÜÓÝÊÜÞÅg嬆 ÃÝgÃܮݰXÔ, A¼ÐæàPÜWæç¨ÜÃÜá. ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü
£à¥ÜìÃæí¨Üá ÖæÓÜÄÔ¨ÜÃÜá. Aí¨æà ÖÜıÜâÃÜPæ ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá WÜáÃÜá ÎÅàÓÜñݼýÃÜá.
ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨ÜÃÜ Êæà¨ÝíñÜÓÝÊÜÞÅg ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ÊÜáÖÝÓÜíÓݧ®Ü.
»ÝÃÜñ¨
Ü Ü ñÜáí¸æÇÝÉ ÓÝËÃÝÃÜá ÊÜásÜ¨Ü ÍÝTæWÙÜ áÜ . »ÝÃÜÊÝ¨Ü PÝ¿áìWÜÙáÜ . PÝ¿áì¨Ü
»ÝÃÜ A±ÝÃÜ. ¯ÊÜì×ÓÜÆá C¨Üª¨Ü᪠¨æçÊÜŸÆ, þݮܟÆWÜÙæÃÜvæà. ŸvÜñܮܨÜÈÉ ¸æÙæ¨Ü
Ÿ¨ÜáPÜá. ŸvÜPÜÆá ¨æàÖÜ. ŸíWÝÃÜŸ|¡. C±Ü³ñæ¤íoÃÜ ñÜÃÜá| ÓÜí®ÝÂÔ. ¹vÜÆá
ÊÜá®æÁáà CÆÉ. Öæã®Üá° ÖÜ| Êæã¨ÜÇæà CÆÉ. ¹or¨Ü᪠ÊÜávÜ©&ÊÜáPÜRÙÜ®Üá°. ±Üvæ¨Ü¨Üáª
ÊÜáÖݲàsÜÊÜ®Üá°. ×w¨Ü¨Ü᪠ÊæçÃÝWÜ嬆 ¨ÝÄ. ÓÜí®ÝÂÓÜ¨Ü PÜáÆáÊæá¿áÈÉ A±Ü³o
b®Ü°ÊݨÜÃÜá. ÊÜÃÜáÐÜ ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÀáñÜá. ÊÜáÙÜTæàvܨÜÈÉ Êæã¨ÜÆ ÎÅà®Ý°$¿áÓÜá«Ý
ÊÜáíWÜÙÜ. ÊÜáÖÝÊÜáÖݱÜíwñÜÃÜá G¨ÜáÄ®ÜÈÉ. WÜÅí¥ÜPÝÃÜÃÝ¨Ü ÎÅàqàPÝaÝ¿áìÃÜ
Óܯ°«Ý®Ü.
ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨ÜÃÜ ÓÜá«Ý®ÜáÊÝ¨Ü BÃÜáWÜípæ ®ÜvæÀáñÜá. A¨Üá ÍÝÔ÷à¿á
ÃÜÓܨèñÜ|. A®ÜáWÜÊÜá ±ÜÄÐÝRÃÜWÜÙÜá, ±ÜâíTÝ®Üá±ÜâíS ËaÝÃÜWÜÙÜá. ÊÝÂPÜÃÜ|¨Ü
×®æ°Çæ, ñÜPÜì¨Ü ÍæçÈ. GÆÉ q±Ü³~WÜÙÜ ËÍæàÐÜ ËÊÜÃÜOæ. Jí¨æãí¨Üá ±Ü¨ÜPÜãR ÖÜñݤÃÜá
ÖæãÓÜ A¥ÜìWÜÙÜ ËÊÜÃO
Ü .æ ËÆûÜ| E®Üñ° WÜ íÜ Wæ¿ÞX ÖÜÄÀáñÜá. WÜí¼àÃÜ ¯ÃÜã±ÜO.æ
A¨Üá½ñÜ A®Üá»ÜÊÜ. ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨ÜÃÜ®Üá° ®æãàvÜÆá ÊÜááS ÊæáàÆPæR£¤¨ÜÃÜá. IÊÜñÜá¤
ÊÜÃÜáÐÜ ÊæáàÇ棤¨Ü ÊÜááS CÚÓÜÈÆÉ. C¨Üá ÊÝÊÜá®ÜÃÜá £ÅËPÜÅÊÜáÃÝ¨Ü ŸWæ.
ÎÅàÓÜ á «ÝÊÜ á íWÜ Ù Ü ¨ Ü ÓÜ ¾ Ã Ü O æ ÖÜ a Ü á c ÖÜ Ó Ü á ÃÝX EÚ¿á¸æ à PÜ á . ÎÅàÊÝÂÓÜ
ÊÜá«ÜÌg¿á£à¥ÜìÃÜ ÓÜí¨æàÍÜ ¯ñÜÂÊÜä ¨æãÃæ¿á¸æàPÜá. ÊÜásÜPÜãR ÊÜÞ«ÜÌÃÜ ÊÜá®æÊÜá®æWÜã
ÓÜ¨Ý ÓÜí±ÜPÜìËÃܸæàPÜá. ÍÝÓÜ÷¨Ü ËaÝÃÜWÜÙÜá ÓÜÊÜìÃÜ ŸÚ, £Ú¿ÞX ÓÜáÚ¿á¸æàPÜá.
A¨ÜPÝRX ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ Óܯ°—¿áÈÉ Aí¨æà ÖÜÆÊÜâ ÓÜíPÜƳWæç¨ÜÃÜá. WÜÅí¥ÜWÜÙÜ

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

9

ÓÜíWÜÅÖÜ, ÓÜíÍæãà«Ü®Ü, ±ÜÅPÝÍÜ®Ü, GÇæÉvæWæ ÊÜásÜWÜÙÜ ¯ÊÜÞì|, ±ÜíwñÜÃÜ
ÎÅàÊÜásÜÊÜ®æ°à ˨ݲàsÜ ÊÜÞw, ®ÜãÃÝÃÜá ˨ÝÌíÓÜÃÜ ¯ÊÜÞì|.
±ÝsܱÜÅÊÜaÜ®Ü, ÊÜÅñܯ¿áÊÜáWÜÙÜ ÓÜíPÜƳWæç¨ÜÃÜá. ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨ÜÃÜá
ÓÜñÜÂÓÜíPÜƳÃÜ ²àsÜ. AíñæÁáà AÊÜÃÜ GÆÉ ÓÜíPÜƳWÜÙÜã ÓÜñÜÂÊݨÜÊÜâ.
PÝ¿áìWÜÙæÇÝÉ ®æÃÜÊæàĨÜÊÜâ.

±æäàÐÜOæ.
¯ÃÜíñÜÃÜ
PÜáÚñܨÜáª
PæçWæãívÜ

ÊÜáíWÜÙÜ¨Ü ÊÜáÖÝÓܾÃÜOæWÝX AÊÜñÜÄst ""ÎÅàÓÜá«Ý'' 1953 Ëg¿á¨ÜÍÜËá&
¿áí¨Üá ÊÜáñæ¤ ÖæãÓÜÃÜã±Ü¨ÜÈÉ BÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. ÊÜááÙÜá¸ÝX騆 ±Üí. Ga…. Pæ.
ÃÜ í WÜ ® Ý¥ÝaÝ¿áìÃÜ á ÓÜ í ±Ý¨Ü P Ü Ã ÝX¿áã, ÎÅà®Ü í ¨Ü W Ü á w PÜ ê ÐÜ ¡ Ê Ü á ã£ìWÜ Ù Ü á
E±Ü Ó Ü í ±Ý¨Ü P Ü Ã ÝX ±ÝÅÃÜ í »Ü © í¨Ü Æ ã PÝ¿áì¯ÊÜ ì ×ÓÜ á ñÜ ¤ Ÿí¨Ü Ã Ü á .
EñÜ ¤ à ݩÊÜ á sÜ ¨ Ü È É Á áà ÎÅàÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å Êæ ã à¨Ü £ à¥Ü ì ÃÜ á ËÍÝÆÊÝ¨Ü WÜ Å í¥ÝÆ¿á
¯ËáìÔ¨ÜÃáÜ . A¨Ü®à°æ ÎÅàÓÜá«Ý PÝ¿ÞìÆ¿á ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . D PÝ¿ÞìÆ¿á¨ÝÌÃÝ
WÜÅí¥ÜÓÜíÍæãà«Ü®æ, A®ÜáÊݨÜ, ±ÜÅPÝÍÜ®Ü PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. ÓÝËÃÝÃÜá
ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ¸æÙæ¨Üá Ÿí¨Ü D ñÜñܤ$ÌÊÝÖÜPÜ ±ÜÃÜí±ÜÃæÁáà ÓÜ¨Ý ÓÝÊÜìPÝÈPÜ ÓÜíÓæ§.
ÊÜáÖÝÓÜíÓݧ®Ü. GÆÉÊÜ®Üã° ÓÜíÓݧ®Ü©í¨ÜÇæà ¯ÊÜì×Ô¨ÜÃÜá. ÖÜñݤÃÜá ÍÜñÜPÜWÜÚí¨Ü
ÓÜÊÜáWÜÅ ÓÜÊÜÞgPæR ±ÜíwñÜÃÜ®Üá° ¯ËáìÔ, WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ, ±ÝsÜ ±ÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÙÜ®Üá°
ÊÜÞvÜáñܤ Ÿí¨Ü D ÓÜíÓæ§ ñܮܰ PÝ¿áìÊÜ®Üá° ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæÔñÜá.
1955ÃÜÈÁ
É áà »ÝWÜÊñÜ Ê
Ü ®Ü áÜ ° A®Ü¿
Ì Þ¥Üì, ËÍæàÐÜ q±Ü~
³ WÜÙÜ »ÝÊÝ¥Üì¨æãí©Wæ
¯àvÜÆá ÓÜíPÜȳÓÜÇÝÀáñÜá. ±Üí. ®Üí¨ÜWÜáw PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ìWÜÙÜá B PÝ¿áìÊÜ®Üá° ±ÜÅ£
£íWÜÙÜã ÊÜÞvÜáñݤ Ÿí¨ÜÃÜá. I¨Üá ÓÝËÃÜ ±ÜâoWÜÙÜÈÉ Gíoá ÓÜRí«ÜWÜÙÜ®Üá°
¯àvÜÇÝÀáñÜá. ±ÜÅ££íWÜÙÜã ÎÅàÓÜá«Ý¨ÜÈÉ ¯¿áñÜÊÝX ŸÃÜáÊÜâ¨ÜÆɨæà ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX
Jí¨æãí¨Üá ÓÜRí«ÜWÜÙÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙܮݰX ¯àvÜÇÝÀáñÜá. C¨ÜÆɨæà ±ÜÅ£ £íWÜÙÜã
A®ÜáÊÝÂTÝ®Ü, ŸÅÖܾÓÜãñÜÅ»ÝÐÜ嬆 A®ÜáÊݨÜWÜÙÜ®Üã° ¯àwñÜá. AÊÜä ±ÜâÓܤPÜWÜÙÝX
¨æãÃæñÜÊÜâ.
1955 ÊÜá®Ü¾¥Ü ÓÜíÊÜñÜÕÃܨÜÈÉ ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ ±Üâ|©®Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ
""ÎÅàÓÜá«Ý'' ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ¿á®Üá° ±ÜÅPÜqÓÜÇÝÀáñÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÎÅàÊÝÂÓÜÃÝgÃÜ ÖÝWÜã
ÎÅàÃÜZãñÜÊ
¤ áÜ £à¥ÜìÃÜ BÃÝ«Ü®Ý AíWÜÊÝX¿áã ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæWÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜÃÇ
Ü ÝÀáñÜá.
ÎÅàÓÜñÂÜ ±ÜÅÊã
æ à¨Ü£à¥ÜìÃÜ ¨Ý̨ÍÜ Ê
Ü ÝÑìPܱp
Ü Ýr¼ÐæàPæãàñÜÊ
Õ Ü ®æ®²
Ü WÝX Jí¨Üá ËÍæàÐÜ
ÓÜþ |
Ü ÓÜíbPæ¿á®Üá° ÖæãÃÜñÃÜ Ç
Ü ÝÀáñÜá. D ÓÜíbPæ AÊÜÃÜ PÝ¿áì, aÜÄñæÅ, ÊÝPÝÂ¥Üì,
ÓÜí¨æàÍÜWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãíw©ªñÜá.
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

10

ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜ Bþæ¿áíñæ, ÓÜíÓÜ¢ñÜ È²¿áÈÉ, A£ÍÜá¨ÜœÊÝ¨Ü ÓÜÊÜáWÜÅ
ÓÜÊÜìÊÜáãÆWÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° PæàÊÜÆ 25 ÃÜã±ÝÀá¿áÈÉ ¯àvÜÇÝÀáñÜá. ÎÅàÓÜá«Ý
PÝ¿ÞìÆ¿á©í¨Ü ®Üvæ¨Ü ÊÜáÖÝPÝ¿áì˨Üá. ÊÜáãÊÜñݤÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æÁáà
D PÝ¿áì ®ÜvæÀáñÜá. ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜá ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂPæR
PÜáÚñÝWÜ ±ÜÅ£©®Ü A®ÜáÊÝÂTÝ娆 ±ÜÅÊÜaÜ®Ü ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ±Üí. G®…. PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ìWÜÙÜá
A¨Ü ® Ü á ° ÓÜ á í¨Ü Ã Ü Ê ÝX ÓÜ í WÜ Å ×Ô ÎÅàÓÜ á «Ý¨Ü È É ¯àw¨Ü Ã Ü á . A¨Ü ® Ü á ° ÊÜ á áí¨æ
PÝ¿ÞìÆ¿á©í¨Ü 200 ±ÜâoWÜÙÜ ±ÜâÓÜP¤ Ê
Ü ®Ü Ý°X ±ÜÅPÝÎÔ¨ÜÃáÜ . IñÜÃàæ ¿á E±Ü¯ÐÜ£®¤ Ü
ÓÝÃÝ¥ÜìÊÜ®Üá° ¯àvÜáñݤ A¨Ü®Üá° ±ÜâÓܤPÜÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ¯àw¨ÜÊÜÃÜá ±Üí. Ga…. Pæ.
ÃÜíWܮݥÝaÝ¿áìÃÜá. ŸÅÖܾÓÜãñÜÅ»ÝÐÜÂ, A®ÜáÊÝÂTÝ®ÜWÜÙÜ®Üá° PܮܰvÜ È²¿áÈÉ,
±ÝÃÝ¿á|PæR E±Ü¿ááPܤÊÝ¨Ü bPÜR BPÝÃܨÜÈÉ ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜá »ÝÄà Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ
ÐÜp…ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ gÃÜáXÔ¨ÜÃÜá. BWÜ ®Üvæ¨Ü 20®æà ÓÜá«ÝÊÜáíWÜÆ¨Ü ÓݾÃÜPÜÊÝX
ÎÅàÓÜá«Ý ËÍæàÐÜÓÜíbPæ¿á®Üá° ¯àvÜÇÝÀáñÜá. ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ aÜÄñæÅÁãí©Wæ
ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý ÖÝWÜã g¿á£à¥ÜìÃÜ C®ÜáÚ° ¨Ü PÜê£WÜÙÜ ŸWæY ®Ýw®Ü GÆÉ ×Ä¿á
±ÜíwñÜÃÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãíw¨æ B ËÍæàÐÜÓÜíbPæ. C¨Üá E±Ü¿ááPܤ ÖÝWÜã
ÓÜíWÜÅÖÜ~à¿á ÓÜíbPæ¿ÞX¨æ.
""ÎÅàÓÜ á «Ý'' ±Ü £ ÅPæ ¿ áá 1981ÃÜ È É Pæ Æ ÊÜ â PÝÃÜ | WÜ Ú í¨Ü ¯í£ñÜ á . BWÜ
ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜ Bþæ¿áíñæ, AÊÜÃÜ ÖÜ៺ÚÛ¿á aÝñÜáÊÜÞìÓܨÜÈÉ ÎÅàÓÜá«Ý
±Ü£ÅPæ¿á®Üá° «ÝÃÜÊÝvÜPæR ñÜÃÜÇÝÀáñÜá. ÎÅà ±Üí. ±ÜíyÜÄà®Ý¥ÝaÝ¿áìÃÜá, ±Üí.
ÊÜáÙÜXà g¿á£à¥ÝìaÝ¿áìÃÜá ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÝX ±ÝÅÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. PÜÙæ¨Ü C±Ü³ñÜá¤
ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ A®æàPÜ ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜÇÝÀáñÜá. ÎÅàÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá,
ÎÅà®ÜÃÖ
Ü ÄÜ £à¥ÜìÃÜá, ÎÅàÊÜÞ«Ü棆 à¥ÜìÃÜá, ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜá, ÎÅàÓÜñÂÜ ®Ý¥Ü£à¥ÜìÃÜá,
ÎÅàÓÜ ñ Ü Â ¸æ ã à«Ü £ à¥Ü ì ÃÜ á , ÎÅàÓÜ ñ Ü Â ÓÜ í «Ü Ã Ü á , ÎÅàÓÜ ñ Ü Â ËàÃÜ Ã Ü á , ÎÅàÓÜ ñ Ü Â þÝ®Ü Ã Ü á ,
ÎÅàÓÜ ñ Ü Â «ÝÂ®Ü Ã Ü á , ÎÅàÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å Êæ ã à¨Ü Ã Ü á (±Ü Å Êæ ã à¨Ü ñÜ Ã Ü í X~) Êæ ã ¨Ü Ç Ý¨Ü
ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü GÆÉ ¿á£ÊÜÃæà|ÂÃÜ aÜÄñæÅ¿á®Üá° PÜÅÊæáà| ÎÅàÓÜá«Ý¨ÜÈÉ
ÇæàS®ÜWÜÙÜ ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ¯àvÜáñݤ, AÊÜâWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜ ±ÜâÓܤPÜWÜÙܮݰX ¯àvÜÇÝX¨æ.
ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ÜÃÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜ ¹wPÜê£WÜÙÜá Êæã¨ÜÇÝ¨Ü 20PÜãR ÖæaÜác ±ÜâÓܤPÜWÜÙÜ®Üá°
""ÎÅàÓÜá«Ý'' ÊÜáãÆPÜ ¯àvÜÇÝX¨æ.
""ÎÅàÓÜá«Ý'' ÊÜÞÓܱܣÅPæ ÓÜ¨Ý ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜÊÜÞg¨Ü hæãñæWæ HPÝPÝÃÜÊÝX
Óܳí©ÓÜáñܤÇæà Ÿí©¨æ. ¨æÌ$çñÜԨݜíñÜ, ÓÜíÓÜ¢£, ÓÜíÓÝRÃÜ, ÓܨÝaÝÃÜWÜÙÜ ±ÜÅaÝÃÜ

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

11

±ÜÅÓÝÃܨÜÈÉ ñܮܰ ÔíÖܱÝÆá ÓÜÈÉÔ¨æ. ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜ PÜÃÜáOæ¿á PÜãÓÝX
¸æÙæ¨Ü ""ÎÅàÓÜá«Ý'' ±Ü£ÅPæÀáí¨ÝX ÊÜá®æ ÊÜá®æ¿áÈÉ GÆÉÃÜ ŸÚ¿áÈÉ AÊÜÃÜÊÜÄWæ
A¥Ü ì ÊÝWÜ á ÊÜ »ÝÐæ Í æ ç È¿áÈÉ ñÜ ñ Ü ¤ $ Ì þ Ý®Ü ÓÜ á ÚÀáñÜ á . ¸æ Ù æ À áñÜ á . C¨Ü P ÝR X
ÎÅàÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÄWæ A®ÜíñÜ ±ÜÅOÝÊÜáWÜÙÜá.
PÜÙ¨
æ Ü A®æàPÜ ÊÜÐì
Ü WÜÚí¨Ü ±Üâ®Ü@ ¸æíWÜÙã
Ü ÃÜ®áÜ ° ÓæàÄ¨Ü ÎÅàÓÜá«Ý ÖæãÓÜÃã
Ü ±Ü¨È
Ü É
Öæ ã ÃÜ Ö æ ã ÊÜ á á¾ £ ¤ ¨ æ . C¨Ü Ã Ü ±Ü â ®Ü @ Íæ c à ñÜ ® Ü P æ R PÝÃÜ | ÃÜ á ÎÅàÎÅàÓÜ ñ ÝÂñÜ ¾ £ à¥Ü ì ÃÜ á .
""g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—''¿á ÊÜááS±Ü£ÅPæ¿ÞX ÖæãÃÜŸÃÜáñܤȨæ. ÎÅàÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá
A®æàPÜ ñÜÃÜá| ÖæãÓÜÇæàSPÜÃÜ®Üá° ÎÅàÓÜá«Ý ÊÜáãÆPÜ ¯ËáìԨݪÃæ. Ԩܜ, ±ÜÅԨܜ
±Ü í wñÜ Ã Ü ® Ü á ° D Çæ à S®Ü PÝ¿áì¨Ü È É ñæ ã vÜ X Ԩݪ à æ . ±Ü Å £ £íWÜ Ù Ü ã
ÎÅàÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÃÜ ÊÜåèÈPÜ E±Ü®ÝÂÓÜ, ÇæàS®ÜWÜÙÜá, ±Ü£ÅPæ¿á BPÜÐÜìOæ¿ÞXÊæ.
D ÓÜÆ¨Ü ""ÎÅàÓÜá«Ý ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ'' A±ÜäÊÜìÊÝX¨æ. ®Ýw®Ü ±ÜÅTÝÂñÜ
˨ÝÌíÓÜÃÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° JÙÜWæãívÜ D ÓÜáÊÜ|ì ÓÜíbPæ ÓÜíWÜÅÖÜ~à¿áÊÝX¨æ. D
±Ü£ÅPæ¿á A¼ÊÜÞ¯ K¨ÜáWÜÃÜá, ±æäàÐÜPÜÃÝ¨Ü GÆÉÄWÜã, ÇæàSPÜÃÝ¨Ü ±ÜíwñÜÄWÜã
PÜêñÜýñæWÜÙÜá. ¯Êæá¾ÆÉÃÜ ÓÜÖÜPÝÃÜ, ÓÜÆÖæWÜÙÜá ÓÜ¨Ý ÊÜááí¨ÜáÊÜÃæ¿áÈ.
ÎÅàÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÃÜ BÍæãàñܤÃÜWÜÚWæ Óܳí©ÓܸæàPÝX¨æ. ÓÜÊÜáWÜÅ ÓÜÊÜÞg¨Ü
ÓÜÊÝìíXà| ×ñÜ¨Ü ÖÜÊÜ~PæÁáà ÎÅàÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ iàÊÝÙÜ. AÊÜÃÜ ÖÜíŸÆWÜÚWæ
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ¸æíŸÆ C¨æ. AÊÜÃÜ BÎàÊÝì¨Ü, A®ÜáWÜÅÖÜ¨Ü ŸÆ ÎÅàÓÜá«ÝPæR
±ÜÅŸÆÊÝXÃÜÇæí¨Üá ±ÝŦìÓÜáÊæÊÜâ.
Cí¨Üá ±Üí. ˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜáñܤÆÃÜÊÜÃÜá ÎÅàÓÜá«Ý¨Ü ÓÜí±Ý¨ÜPÜñÜÌ
ÊÜ×ԨݪÃæ. ±ÜíwñÜÃÜá, ±ÜÅ£»ÝÍÝÈWÜÙÜá, A«Ü¿á®ÜÎàÆÃÜá B¨Ü AÊÜÃÜ ÓÝÃÜ¥ÜÂ
ÎÅàÓÜ á «Ý ±Ü £ ÅPæ ¿ á ÓÜ Ê ÝìíXà| A¼ÊÜ ê ©œ W æ PÝÃÜ | ÊÝWÜ È ¨æ . ÎÅà G. ¹.
ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áìÃÜá C¨ÜPÝRX ŸÖÜÙÜ ÍÜÅËáԨݪÃæ. ÓÜÖÜPÜÄst GÆÉÄWÜã PÜêñÜýñæWÜÙÜá.
" WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá.
±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ ÊÜáãÆÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜPæR ÃÜgñÜPÜÊÜaÜÓÜÊÜá±ÜìOæ
ÊÜáÙÜTæàvÜ PæÒàñÜŨÜÈÉ ËÃÝgÊÜÞ®ÜÃÝXÃÜáÊÜ ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ ÊÜáãÆÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜPæR
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÎÅà w.BÃ….ÊÜá«ÜÌÃÝh… PÜáoáퟨÜÊÜÃÜá ÓæàÊÝÃÜã±ÜÊÝX ¯àw¨Ü 7 Pæi
ñÜãPÜ¨Ü ÃÜgñÜPÊ
Ü a
Ü Ê
Ü ®Ü áÜ ° ±ÜÃÊ
Ü áÜ ±Üäg 1008 ÎÅàÓÜñÝÂñÜ£¾ à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ ÍܯÊÝÃÜ,
©®ÝíPÜ 13&11&2010 ÃÜí¨Üá ÓÜÊÜá²ìÔ¨ÜÃÜá.

g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

12

ËÍÜÌË»Ü㣠ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ÜÃÜá
" vÝ>> ±Üí >> g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
FGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFG

D ÍÜ ñ Ü Ê Ü Þ ®Ü ¨ Ü ÍÜ P Ü ± Ü â ÃÜ á ÐÜ Ã Ü á ÎÅàÓÜ ñ Ü Â «ÝÂ®Ü Ã Ü á . 訆 ã ñÜ ® Ü ñÜ ± Ü Ô Ì W Ü Ù Ü á .
ÇæãàPæãà±ÜPÝÃÜPæR ÊæáçñÜÙæ¨Ü ±Üâ|±ÜâÃÜáÐÜÃÜá. »ÝÃÜ£à¿á B«ÝÂñܾ ±ÜűÜíaÜPæR ËÓܾ¿á
±ÜâÃÜáÐÜÃÜá. «ÝËáìPÜ ±ÜűÜíaܨÜÈÉÁáà ±ÜÓÜÄst ÖæÓÜÃÜá. ±ÜÅ£»æ, ±ÝíwñÜÂWÜÚWæ
ÊÜáñæãí¤ ¨Üá ÖæÓÃÜ áÜ . ÊæçÐÊ
¡Ü ÔÜ ¨ÝœíñÜ¨Ü gWܨáÜ ÃY áÜ WÜÙáÜ ÎÅàÓÜñÂÜ «Ý®ÜÃáÜ . AÊÜÃáÜ ÊÜÂQ¤¿áã
Öè¨Ü á . A¼ÊÜ Â Q¤ ¿ áã Öè¨Ü á . ÊÜ Â Q¤ ¿ á C£ËᣠCÆÉ ¨ æ ª à A¼ÊÜ Â Q¤ . A¨æ à
ÊÜáÖÝË»Üã£. AÚ¿ááÊÜâ¨Üá ÊÜÂQ¤ «ÜÊÜáì, ÓÜ¨Ý EÚ¿ááÊÜâ¨æà A¼ÊÜÂQ¤¿á
ÊÜáÊÜáì. ÍÜñÜÊÜÞ®Ü PÜÙæ¨ÜÃÜã, AaÜcÚ¿á¨Ü ÖÜaÜcÖÜÓÜáÃæà ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ÜÃÜá.
ÎÅàÓÜ ñ Ü Â «ÝÂ®Ü Ã Ü á ÓÜ ® ÝñÜ ® Ü « Ü Ê Ü á ì¨Ü ÊÝWæ Y à ¿áPÝÃÜ Ã Ü á . ÓÜ ® ÝÂÓÜ « Ü Ê Ü á ì¨Ü
ÓÜíË«Ý®ÜÎȳ. ñÜñܤ$Ì ±ÜűÜíaÜ¨Ü ¯OÝì¿áPÜ. ˨ÜÌñ… ±ÜűÜíaÜ¨Ü ¯ÊÜÞì±ÜPÜ.
Êæç©PÜԨݜíñÜ¨Ü ¯ÃÜã±ÜPÜ. ¸è©œPÜûæàñÜÅ¨Ü PÝÅí£PÝÄ. ˨æàÍÜÓÜíÓÜ¢£Wæ, ®ÝÔ¤PÜ
ÇæãàPÝ¿áñܱÅÜ þWæ ,æ ÊæãàÖÜP¿
Ü ááQ¤ÊݨÜWÚÜ Wæ Ÿá©œiàËWÜÙáÜ ŸÈ¿ÞWÜáÊÜ ÓÜíPÜÅÊáÜ |
PÝÆÊܨÜá. ±ÝÍÝcñÜÂÃÜ ÓÜí±ÜPÜì©í¨Ü «ÜÊÜáì¨Ü ÊÜáãÆñÜñܤ$ÌWÜÙÜ ÓÜËáàûæ, ±ÜÄàûæWÜÙÜ
±ÝÅÃÜí»Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»ÜìÊܨÜá. AíñÜÖÜ ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÓÜ®ÝñܮܫÜÊÜáì, ÓÜíÓÜ¢£¿á
®Ý¿áPÜÃÝX AÊÜñÄÜ Ô¨ÜÊÃÜ àæ ÎÅàÓÜñÂÜ «Ý®ÜÃáÜ . »ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü Ë»Üã£. ¨æàÍܨáÜ ¨ÜWª Æ
Ü PÜãR
BÔ¤PÜñæ¿á®Üá° hÝWÜêñÜËÄst «ÜÊÜÞìaÝ¿áì. ˨ݦì, ˨ÝÌíÓÜÃÜ®Üá° ÓܨÝ
±æäàÑst ¿á£ÃÝg. ±ÝsÜÍÝÇæ, ±ÜíwñÜÃÜ®Üá° GÇæÉvæWæ ¯ËáìÔ¨ÜÊÜÃÜá. ¯ñÜÂÊÜä
ÖÜñݤÃÜáÓÜÖÜÓÜÅ g®ÜÄWæ A®Ü° E~st A®Ü°±Üä|ì. ÓÜÄÓÝq CÆÉ¨Ü Ë¨Ý—ÃÝgÃÜá.
ÎÅàÓÜñÂÜ «Ý®ÜÃÜ ±ÜÅ£»æ, ±ÝíwñÜÂ, ÊݨÜ, ÊÝPÝÂ¥Üì, ˨ݦìÊÝñÜÆ
Õ Â, A®Ü¨
° Ý®Ü,
þݮܨݮÜ, WÜÅí¥ÜÇàæ S®ÜWÚÜ Wæ ÓÜÊáÜ WÜÅ»ÝÃÜñÊ
Ü àæ ñÜǨ
æ ã
Ü X ñÜǸ
æ ÝXñÜá. Êæç©PÜ«Ê
Ü áÜ ì¨Ü
EÚËWÝX AÊÜÃáÜ ÃÜã²Ô¨Ü Áãàg®æWÙÜ áÜ , ÖÝQ¨Ü ÓÜñ…ÓÜí±ÜŨݿáWÜÙáÜ , ¯ËáìÔ¨Ü
±ÜíwñܱÜÃÜí±ÜÃæWÜÙÜá, ±ÝsÜÍÝÇæ, ÓÜ»æ, ÓÜÊæá¾àÙÜ®ÜWÜÙÜá PæãíwPÜÙÜaܨæà Cí©WÜã
¸æÙæ¨ÜáPæãívÜá Ÿí©Êæ. ËÍÝÆ ±ÜíwñܱÜűÜíaÜPæR ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ÜÃæà ñÝÀá¸æàÃÜá.
E¨ÜYÊÜá WÜíWæãà£Å. ÓÜÊÜÞg¨Ü ¸ÝÚWæ ¸æ®Üá°ÆáŸá AÊÜÃÜá. AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáPæà A¨Üá½ñÜ.
AÊÜÃÜ iàÊÜ®ÜÊæà Êæà¨ÝíñÜ. AÊÜÃÜ ÊÜÞñæà ñÜñܤ$ÌþÝ®Ü. L¨Ý¿áìÊæà AÊÜÃÜ ÓÜÌ»ÝÊÜ.
AÊÜ Ã Ü ÖÜ ê ¨Ü ¿ áÊæ à ËÍÝÆ. gWÜ Ê Ü PÜ í vÜ á ÖÜ Ã Ü Ó Ü á ÊÜ â ¨æ à AÊÜ Ã Ü ¨æ à ÊÜ ± Ü ä hæ .
±ÝsܱÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÙæà AÊÜÃÜ EÔÃÜá.

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

13

ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ÜÃÜá »ÜQ¤¿á ŸÆÊÜ®Üá°, ¨æçËàÍÜQ¤¿á®Üá°, ®Üí¹Wæ¿á Ô©œ¿á®Üá°,
ÓÝ«Ü®Ü¨Ü ÓÝÊÜá¥ÜìÂÊÜ®Üá°, Êæç©PÜԨݜíñÜ¨Ü ÓÜñÜÂñæ¿á®Üá°, ÊÝPÝÂ¥Üì¨Ü ÃÜáb¿á®Üá°,
A®Ü°¨Ý®Ü¨Ü PÜñÜìÊÜÂÊÜ®Üá°, ËÍÜÌPæR ÊÜá®ÜWÝ~ÔPæãorÃÜá. Êæç¿áQ¤PÜ iàÊÜ®ÜPÜãR, ÓÜÊÜÞg
iàÊÜ ® Ü P Ü ã R ÓÜ í ZÐÜ ì ŸÃÜ ¨ Ü í ñæ ÓÜ Ì « Ü Ê Ü á ì, ÓÜ Ê Ü ì ÓÝ«ÝÃÜ | «Ü Ê Ü á ìWÜ Ù Ü ® Ü á °
Jí¨ÝXÔ¨ÜÊÜÃÜá ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ÜÃÜá. JŸº ¨æàÊÜÃÜá, Jí¨Üá «ÜÊÜáì, Jí¨æà ԨݜíñÜ,
Jí¨Üá Ë«Ü¨Ü BaÝÃÜ¨Ü Aw¿áÈÉ ÓÜÊÜáWÜÅ ÓÜÊÜÞgÊÜ®Üá° Jí¨ÜáWÜãwÔ¨ÜÃÜá.
ÊæçÐÜ¡ÊÜԨݜíñÜÊÜ®Üá° ËÍÜÌ«ÜÊÜáìÊܮݰXÔ¨ÜÃÜá. GÆÉÄWÜã ÍÝÍÜÌñÜÓÜáS¨Ü ÊÝÓܤÊÜ ¨ÝÄ
ñæãàĨÜ, GÆÉ þÝ®ÜWÙÜ ®Ü áÜ ,° A®Üá»ÜÊ&Ü BaÜÃO
Ü ¿
æ á hæãñæWæ hæãàwÓÜáÊÜ ±ÜÅQÅÁá¿áÈÉ
ñæãvÜXÔ¨ÜÃÜá.
ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ÜÃÜá ÖæãÓÜ ËaÝÃÜ ÖæàÃÜÆá ÖæãÃÜvÜÈÆÉ. ÊÝÓܤÊÜñæ AÄ¿áÆá
£ÚÔ¨ÜÃáÜ . ÊÜáãÆWÜÅí¥ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ÓÜñÌ íÜ ñÜÅÊÝX A«Ü¿á®Ü ÊÜÞvÜáÊÜ ¿ááWÜ ±ÜÅ棆 ìÔ¨ÜÃáÜ .
ÊÜá£à¿á ¨ÜêÑXr íñÜ ÊÜáãƨÜêÑr ¸æÙÔæ ¨ÜÃáÜ . A«Ü¿á®Ü ûæàñÜŨÈ
Ü É ÖæãÓÜ PÝÅí£Wæç¨ÃÜ áÜ .
Êæà¨ÜÊÝPÜÂWÜÚí¨ÜÇæà Êæà¨Ü¨Ü A¥Üì&ËÊÜÃÜOæ, E±Ü¯ÐÜ£¤¯í¨ÜÇæà E±Ü¯ÐÜ£¤®ÜÈÉ¿á
ÍÜŸªWÜÙÜ ¯ÊÜìaÜ®Ü, ÓÜãñÜÅWÜÚí¨ÜÇæà ÓÜãñÜÅWÜÙÜ ÊÝÂS®Ü, ÓÜãñÝÅ¥Üì ¯|ìÀáÓÜáÊÜ
PÜÅÊÜá BÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá. Xàñæ¿á ÊÝPÜÂ, ÍÜŸªWÜÚí¨ÜÇæà Xàñæ¿á A¥Üì ËÊæàaÜ®æ
ÊÜÞvÜÆá £ÚÔ¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨ÝX Êæà¨Ü, E±Ü¯ÐÜñÜá¤, ÓÜãñÜÅ, XàñæWÜÙÜ ËaÝÃÜ
ÓÜ Ê Ü ì ÓÜ Ê Ü á ¾ ñ Ü Ê ÝWÜ á ÊÜ í ñæ ÊÜ Þ w¨Ü Ã Ü á . g®Ü ¾ h ÝñÜ ÊÜ á £à¿á ÓÜ í Qà|ìñæ À áí¨Ü
Ÿá©œ i àËWÜ Ù Ü ® Ü á ° , Êæ á àÆPæ R £ ¤ ¨ Ü Ã Ü á . ÓÜ Ê Ü á ãÖÜ ÓÜ Ê Ü á ¾ £ ¿áÈÉ Êæ ç ÐÜ ¡ Ê Ü Ô ¨Ýœ í ñÜ
ÊÜá®ÜWÝ~Ô¨ÜÃÜá. GÆÉ ÊÜáñÜ, ±Üí¥Ü¨Ü WÜÅí¥ÜWÜÙÜÈÉ¿á ËaÝÃÜWÜÚí¨ÜÇæà ¨æÌ$çñÜÊÜ®Üá°
ÊÜáíwÔ¨ÜÃÜá. ËaÝÃÜ ±ÜÅÊÝÖÜPæR ÖæãÓÜ©PÜáR ñæãàÄÔ¨ÜÃÜá. Ÿá©œWæ ÖæãÓÜ B¿ÞÊÜá
¯àw¨ÜÃÜá.
bPæãRàw¿á PæãÆìÖÜÚÛ ÊÜá®æñܮܨÜÈÉ 138 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ (1872)ÃÜÈÉ
AÊÜ ñ Ü Ä Ô¨Ü Ã Ü á . ÎÅàÓæ à ñÜ ã ÃÝÊÜ á ®æ ¯ Ô¨Ü Ã Ü á . ñÜ ® Ü ° ÖÜ © ®æ í oÃÜ ÖÜ Ã æ ¿ á¨Ü È É
ÎÅàÓÜ á «Ý©WÜ Å í¥Ü W Ü Ù Ü ±ÝsÜ Öæ à Ú¨Ü Ã Ü á . Êæ ç ÐÜ ¡ Ê Ü ± Ü Ã Ü í ±Ü Ã æ ¿ á ÊÜ á ãƲàsÜ
EñÜä Ý©²àsÜÊàæ Ä ÎÅàÓÜñÂÜ «Ý®ܣà¥ÜìÃݨÜÃáÜ . ÊÜásÜ樆 áÜ ° ËÍÜË
Ì ¨ÝÂÆ¿á ÊÜÞw¨ÜÃáÜ .
40 ÊÜ Ð Ü ì ¨Ü Êæ à ¨ÝíñÜ Ó ÝÊÜ Þ ÅgÂ¨Ü È É A±ÝÃÜ ÓÝ«Ü ® æ W æ ç ¨Ü Ã Ü á . EvÜ á ²¿á
ÎàÃÜ ã ÃÜ á ÊÜ á sÜ ¨ Ü ÎÅàÆü$¾ à í¨Ü Å £à¥Ü ì ÃÜ á , ±Ü È ÊÜ Þ ÃÜ á »Ü í vÝÃÜ P æ à Ä ÊÜ á sÜ ¨ Ü
ÎÅà˨ÝÂÊÜޮܣà¥ÜìÃÜá, ÓÜáŸÅÖܾ|ÂÊÜásÜ¨Ü ÎÅà˨ÝÂÔí«Üá£à¥ÜìÃÜá, PÜáí¨Ý±ÜâÃÜ
ÊÝÂÓÜÃÝgÊÜásÝ—àÍÜÃÜá, PÜãvÜÈà ÖÝWÜã ¸ÝÙÜWÝÃÜá Aûæãà»Ü£à¥ÜìÊÜásÝ—àÍÜÃÜá,
¼àÊÜá®ÜPÜpær , ÓÝWÜÃÜPÜpær , gWܨÜáYÃÜá ÊÜÆÉ»ÝaÝ¿áìÃæà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü 13 g®Ü
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

14

gWܨÜáYÃÜáWÜÚWæ ÓÜÊÜáWÜÅ Êæà¨ÝíñܱÝsÜ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. C¨ÜÆɨæà ±ÝívÜáÃÜíXà
PÜ ê ÐÝ¡ a Ý¿áì&g¿ÞaÝ¿áì, ÊÜ á ÙÜ X Êæ à ¨Ü Ê ÝÂÓÝaÝ¿áì, ÊÜ Ã Ü T æ à w
±Ü Å ¨Ü á ÂÊÜ Þ ° a Ý¿áì&®Ü Ã Ü Ô íÖÝaÝ¿áì, ¿áýËsÜ u Ç ÝaÝ¿áì, bíaæ ã àÚ
PÜ ê ÐÝ¡ a Ý¿áì, WÜ Æ WÜ È PÜ ã ÊÜ Þ ìaÝ¿áì&ÊÜ á á¨Ýª a Ý¿áì&ÃÝÊÜ Þ aÝ¿áì,
ÊÜ á ÖÝÖÜ á È Wæ ã à±ÝÇÝaÝ¿áì, ÖÜ á ÆX ÖÜ á aÝc a Ý¿áì, WÜ í WÜ ã ÃÜ á
Wæãà±ÝÇÝaÝ¿áì, ÊÝÆPæãívÜ ®ÜÃÜÔíÖÝaÝ¿áì, C®Ü° PÜêÐÝ¡aÝ¿áì, ². ².
Æü$¾à®ÝÃÝ¿á| E±Ý«Ý¿á, PÜpær ÎÅà¯ÊÝÓÝaÝ¿áì, Öæa…. ÓÜ៺ÃÝÊ…,
¨æàÎPÝaÝ¿áì, EvÜá² ÔàñÝÃÝÊÜÞaÝ¿áì, hÝÈàÖÝÙÜ ÎÅà¯ÊÝÓÝaÝ¿áì,
PæãÆìÖÜÚÛ ¼àÊÜáÓæà®ÝaÝ¿áìÃæà Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ®ÜãÃÝÃÜá g®Ü ©WÜYg ˨ÝÌíÓÜÃÜ®Üá°
Ԩܱ
œ w
Ü Ô¨ÜÃáÜ . PÝÎ, ±ÜÅ¿ÞWÜ, WÜ¿Þ, ÊÜááíŸÀá, ÊÜá¨ÝÅÓ…, ±ÜâOæ, Öæç¨ÃÜ Ý¸Ý¨…,
£ÃÜ á ±Ü £ , ÎÅàÃÜ í WÜ , ¸æ í WÜ Ù Ü ã ÃÜ á , ËhÝ±Ü ä ÃÜ Êæ ã ¨Ü Ç Ý¨Ü ¨æ à ÍÜ ¨ Ü GÇæ É v æ W æ
±ÝsÜÍÝÇæWÙÜ ®Ü áÜ ° Óݧ²Ô¨ÜÃáÜ . A®æàPÜ ±Ü£ÅPWæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ®ÜvÔæ ¨ÜÃáÜ . ±æäàÑÔ¨ÜÃáÜ . ®ÜãÃÝÃÜá
WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅPÝÎÔ¨ÜÃÜá. ÓÜÌñÜ@ ÖÜñÜᤠÓÝËÃÜ ±Üâo¨ÜÐÜár ÊÝ_¾¿á ÃÜbÔ¨ÜÃÜá.
ÔËØ Ç …ÓÜ ã o, ÓÜ » ÝÓÝÃÜ ÓÜ í WÜ Å ÖÜ , aÜ í ©ÅPÝÊÜ á ívÜ ® Ü , XàñÝÓÝÃÜ ,
XàñݱÜÅ£±Ü¨Ý¥ÜìaÜí©ÅPÝ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° ÃÜbÔ¨ÜÃÜá. PܮܰvÜ, ñæÆáWÜá,
ñÜËáÙÜá, ÊÜáÃÝt, CíXÉàÐ…WÜÙÜÈÉ GÆÉ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ®Üá° A®ÜáÊÝ©Ô ±ÜÅPÝÎÔ¨ÜÃÜá. Cí¨Üá
ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ¿á GÆÉ ±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaܮܱÜÃÜí±ÜÃæ ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ÜÃÜ ÎÐÜÂ&±ÜÅÎÐÜÂÃܨæªà BX¨æ.
CíñÜÖÜ ÎÅàÓÜñÜ«Ý®ÜÃÜá 1942ÃÜ aæçñÜÅ ÍÜá¨Üœ AÐÜrËá ©®Ü ±ÜíyÜÃܱÜâÃܨÜÈÉ
ÊÜêí¨ÝÊܮܱÜÅÊæàÍÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá. B A¨ÜÊÜáÂaæàñÜ®ÜPæR ÊÜáÖÝ®ÜÊÜá®Ü.....

ÎÅàÓÜá«Ý ±æäàÐÜPÜÃÜá
1)
2)
3)
5)
6)

ÎÅà
ÎÅà
ÎÅà
ÎÅà
ÎÅà

Ga….Ë. ÓÜíiàÊÜÊÜáã£ì ñÜáÊÜáPÜãÃÜá
w.Pæ.¨æàÍܱÝívæ «ÝÃÜÊÝvÜ
Gí.GÓ….ÊÜáígá®Ý¥Ü ¸æíWÜÙÜãÃÜá 4
².GÓ….¸ÝÇÝi ¸æíWÜÙÜãÃÜá 78
ÊæíPÜpæàÍÜ ÊÜásÜ¨Ü ¸æíWÜÙÜãÃÜá & 50

D ÊÜáÖܯà¿áÃÜá ÎÅàÓÜá«Ý±Ü£ÅPæ¿á Êæáà騆 A¼ÊÜޮܩí¨Ü ±æäàÐÜPÜÃÝXÃÜáÊÜÃÜá.
ÖÜÄ&ÊÝ¿áá&WÜáÃÜáWÜÙÜá AÊÜÄWÜã, AÊÜÃÜ PÜáoáíŸPÜãR þݮܻÜQ¤&B¿áá&
BÃæãàWÝ©WÜÙÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜÇæí¨Üá ±ÝŦìÓÜáÊæÊÜâ.
&ÓÜí.

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

15

A¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊܨÜÈÉ "ÊÜ|ì¯ñÜÂñÜÌÊݨÜ'
" ±Üí >> G. ÖÜĨÝÓÜ»Üor
FGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFG

A¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊÜ & EñÜ ¤ à ݩÊÜ á sÜ ¨ Ü WÜ á ÃÜ á ±Ü Ã Ü í ±Ü Ã æ ¿ áÈÉ Ÿí©ÃÜ á ÊÜ
ÎÅàÓÜñÜ®ݥܣà¥ÜìÃÜá ÃÜbÔÃÜáÊÜ WÜÅí¥Ü A¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊÜ. ÎÅàÊÝÂÓÜ£à¥ÜìÃÜá
ÃÜbÔÃÜáÊÜ ñÜPÜì ñÝívÜÊܨÜíñæ D WÜÅí¥ÜÊÜä ËÍæàÐÜÊÝX ñÜPÜì ԨݜíñܨÜ
ËÊÜáÍæìWÝX ËáàÓÜÇÝX¨æ. ±ÜûÜ«ÜÃÜ ËáÍÜÅ, ÃÜáb¨Üñܤ, ÃÜZá®Ý¥Ü ÎÃæãàÊÜá~
ÊÜááíñÝ¨Ü ®æç¿ÞÀáPÜÃÜ ÊݨÜWÜÙÜ®Üá° D WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ÖæÓÜÃ棤 ËÊÜáÎìÓÜÇÝX¨æ. ñÝ®Üá
"ÓÜá«Ý' ±Ý®Ü©í¨Ü AÊÜáêñÜñÜÌÊÜ®Üá°±Üvæ¨Üá ñÜPÜìÊæíŸ ÓܱÜì¨Ü ñÜÇæ¿á ÊæáàÇæ
®Ü Ë È®Ü í ñæ ¯¼àì£Àáí¨Ü ñÝívÜ Ê Ü ÊÝvÜ á ñæ ¤ à ®æ Gí¨Ü á WÜ Å í¥Ü P ÝÃÜ Ã Ü á
ÖæàÚPæãíw¨ÝªÃæ.
ÓÜá«Ý±Ý®Ýñ… »ÜÁãà£àñÜ@ ñÜPÝì ÎàËÐÜÊÜáã«Üì¯ >
PÜÃæãàËá PæàQÊÜñ… ÓÜñÜ®ݥæãà˜¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊÜÊÜå… >>
D A¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊÜ WÜÅí¥Ü¨Ü ±ÜÅñÜÂûÜ SívܨÜÈÉ ŸÃÜáÊÜ Jí¨Üá ËÐÜ¿á
ÊÜ|ì¯ñÜÂñÜÌÊݨÜ.
ÊÜ|ìWÜÙæí¨ÜÃæà®Üá? & ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ±ÜâÓܤPÜ ¨ÜÈÉ ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ÃæàTæWÜÙÜ®Üá°
"ÊÜ|ìÊÜÞÇæ' G®Ü°ÇÝWÜá ñܤ¨æ. B¨ÜÃæ, CÊÜâ ÊÜ|ìWÜÙÜÆÉ. CÊÜâ ÊÜ|ìWÜÙÜ®Üá°
ÓÜíPæà£ÓÜáÊÜ ÃæàTæWÜÙÜá. D ÃæàTæWÜÙÜá »ÝÐæÀáí¨Ü »ÝÐæWæ ¸æàÃæ¸æàÃæ¿ÞWÜáñܤÊæ.
B¨ÜÃæ ÊÜ|ìWÜÙÜá »ÝÐæ¿á ÊÜÂñÝÂÓÜ©í¨Ü ÊÜÂñÝÂÓÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. B«Üá¯PÜ C£ÖÝÓÜ
ÖæàÙÜáÊÜíñæ ȲÁáà CÆÉ¨Ü ÓÜí¨Ü»ÜìWÜÙÜÆãÉ BvÜá»ÝÐæ CñÜá¤. B¨ÜªÄí¨Ü Ȳ ¸æàÃæ
ÊÜ|ìWÜÙÜá ¸æàÃæ.
ÖÝWݨÜÃæ ÊÜ|ìWÜÙæí¨ÜÃæà®Üá? »ÝÃÜ£à¿á ¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü ÊæçÍæàÑPÜ
ԨݜíñÜ "«Ü¯Ì ËÍæàÐÜWÙÜ àæ ÊÜ|ìWÜÙáÜ ' G®Üáñ° ¨
¤Ü .æ «Ü¯Ì (Sound) BPÝÍÜ¨Ü WÜá|. A¨Üá
ÊÜOÝìñܾPÜ, «ÜÌ®ÝÂñܾPÜ Gí¨Üá GÃÜvÜá Ë«Ü. WÝÚ, ÊݨÜÂ, »æàÄ, ñÜÊÜápæWÜÙÜá ÊÜÞvÜáÊÜ
ÍÜŸª «ÜÌ®ÝÂñܾPÜWÜÙÜá. ®ÝÊÜâ ¸ÝÀáÀáí¨Ü BvÜáÊÜ »ÝÐæ ÊÜOÝìñܾPÜ ÍÜŸª. «Ü̯WÜÙÜá
ÓÝíPæà£PÜWÜÙÜá. hÝWÜpæ¿á ÍÜŸª PæàÚ¨ÜÃæ ±Üähæ ®Üvæ¿áᣤ¨æ Gí¨Üá F×ÓÜáñæ¤àÊæ.
B¨ÜÃæ B ÍÜŸªPæR ±ÜähæÁáí¨Üá A¥ÜìÊÜÆÉ. B¨ÜÃæ ÊÜOÝìñܾPÜ ÍÜŸªWÜÙÜá PæàÊÜÆ
ÓÝíPæà£PÜWÜÙÜÆÉ. ""ÖÜÓÜá'' GíŸ ÍÜŸªPæR ËÎÐÜr ÊÝ¨Ü Jí¨Üá A¥Üì˨æ. CíñÜÖÜ
ÍÜŸªWÜÙÜá »ÝÐæ¿áÈÉ ŸÙÜPæ¿ÞWÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ, «Ü̯WÜÙÜ ŸÙÜPæ »ÝÐæ¿áÆÉ. ×àWæ
BPÝÍÜ¨Ü WÜá|ÊÝ¨Ü «Ü̯ ËÍæàÐÜWÜÙæà ÊÜ|ìWÜÙÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá ®æç¿ÞÀáPÜÃÜ ÊݨÜ.
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

16

®Ý¿á¨ÜÍÜì®ÜQRíñÜÆã ±ÝÅbà®ÜÊÝ¨Ü ËáàÊÜÞíÓݨÜÍÜì®ÜÊÜâ ÊÜ|ìWÜÙÜá,
AûÜ Ã Ü W Ü Ù Ü á , «Ü Ì ¯ ËÍæ à ÐÜ W Ü Ù Ü Æ É . «Ü Ì ¯ ¿áÆÉ ¨ Ü , «Ü Ì ¯ Àáí¨Ü A¼ÊÜ Â PÜ ¤ W æ ã ÙÜ á Û Ê Ü
¨ÜÅÊÜÂËÍæàÐÜWÜÙæà ÊÜ|ìWÜÙÜá Gí¨Üá ±ÜÅ£±Ý©ÓÜáñܤ¨æ. «Ü̯ ÊÝ¿áá訆 WÜá|ÊݨÜÃæ
A¨ÜÄí¨Ü A¼ÊÜÂPܤÊÝWÜáÊÜ AûÜÃÜ ±ÜÅñæÂàPÜ ¨ÜÅÊÜÂ. «Ü̯ ûÜ~PÜÊݨÜÃæ AûÜÃÜ ¯ñÜ GíŸ
ÊݨÜÊÜ®Üá° ËáàÊÜÞíÓݨÜÍÜì®Ü AÊÜÆí¹Ô¨æ. ÊÜ|ìWÜÙÜá Joár 51 ÓÜíTæ¿áÈÉÊæ.
AÊÜâ ¯ñÜÂÊÝX¨Ü᪠ÖÜáoár ÓÝÊÜâWÜÙÜá AÊÜâWÜÚXÆÉ. AÐærà AÆÉ; ËÍÜÌ¨Ü GÇæÉvæ D
ÊÜ|ìWÜÙÜá BPÝÍܨÜíñæ ÊݲÔÊæ. GÇæÉvæ ÊݲԨܪÃÜã ÊÜ|ìWÜÙÜ þÝ®Ü GÆÉÄWÜã,
¿ÞÊÝWÜÆã ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí¨æ ÖÜñÜᤠÖÜÆÊÜâ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá C¨ÜªÃÜã PÜñܤÇæ¿áÈÉ
AÊÜâ ¿ÞÊÜâ¨Üã PÝ|áÊÜâ©ÆÉ. AÊÜâ PÝ|¸æàPݨÜÃæ PÜñÇ
¤Ü æ PÜÙ¨
æ áÜ ¸æÙPÜ áÜ ÖÜÄ¿á¸æàPÜá.
A¨ÜÃÜíñæ, ÊÜ|ìWÜÙÜá ¿ÞÊÝWÜÆã GÇæÉvæ C¨ÜªÃÜã «Ü̯ËÍæàÐÜWÜÙÜá C¨ÝªWÜ ÊÜÞñÜÅ
ÊÜ|ìËÍæàÐÜWÜÙÜ þÝ®ÜÊÜâípÝWÜáñܤ¨æ. ®ÝÊÜâ EaÜcÄÓÜáÊÜâ¨Üá «Ü̯WÜÙÜ®Üá° ÊÜ|ìWÜÙܮܰÆÉ.
Jí¨æãí¨Üá ÊÜ|ìPÜãR ÊÜÂígPÜÊÝX Jí¨æãí¨Üá «Ü̯WÜÚÊæ. B¿Þ¿á «Ü̯WÜÙÜá
QË¿á ŸÚ Ÿí¨ÝWÜ A¨ÜÄí¨Ü A¨ÜPæR ÓÜíŸí—st ÊÜ|ìWÜÙÜá ÊÜÂPܤÊÝWÜáñܤÊæ.
«Ü̯Àáí¨Ü ÊÜ|ìWÜÙÜ þÝ®Ü ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜá
A®æàPÜ ÊݨÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜáíwÓÜáñܤÊæ. ±ÜÅPÝÍÜÊÜÞ®ÜÊÝ¨Ü ÊÜá~Wæ ÊÜá|á¡ ÊÜáábc¨ÜÃæ A¨Üá
ÖæãÙæ¿ááÊÜâ©ÆÉ. ÊÜáábc¨Ü PæãÙæ¿á®Üá° ñæãÙæ¨ÝWÜ ÊÜá~ ÖæãÙæ¿ááñܤ¨æ. A¨ÜÃÜíñæ
«Ü¯Ì WÜÙáÜ ¯ñÜÂÊÝ¨Ü ÊÜ|ìWÜÙÈ
Ü É ËÍæàÐÜñ¿
æ á®Üá° ñÜí¨ÜáPæãpÝrWÜ ÊÜ|ìWÜÙáÜ QËÀáí¨Ü
PæàÙÜƳvÜáñܤÊæ. C¨Üá Jí¨Üá ÊݨÜ. C®æã°í¨Üá ÊÝ¨Ü ×àX¨æ & QËWæ WÝÚ
ÊÜáábcÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü QË ñܮܰ ÓÜËáà±Ü¨ÜÈɨܪÃÜã ÊÜ|ìWÜÙÜ®Üá° WÜÅ×ÓÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÝÊÜâ
EaÜÄc st ÊÜ|ìWÜÙáÜ QËWæ ÊÜáábc¨Ü D WÝÚ¿á®æà° ÓÜÄÔ ÊÜ|ìWÜÙ®Ü áÜ ° £Ú¿ááÊÜíñæ
ÊÜÞvÜáñܤÊæ. ×àWæ «Ü̯WÜÙÜá Cí©Å¿á ÓÜíÓÝRÃÜ Gí¨Üá ÊÜáñæã¤í¨Üá ÊݨÜ.
¨æÌ$çñܨÜÍÜì®Ü D GÃÜvÜã ÊݨÜWÜÙÜ®Üá° J±Üâ³ÊÜâ©ÆÉ. PÜ~¡Wæ ¸æÙÜQ®Ü ÓÜÖÝ¿á
¸æàPÝWÜáÊÜíñæ QË ÊÜ|ìWÜÙÜ®Üá° WÜÅ×ÓܸæàPݨÜÃæ «Ü̯¿á ÓÜÖÝ¿á ¸æàPÜá. ×àWÝX
«Ü̯ C¨ÝªWÜ ÊÜÞñÜÅ QË¿áá ÊÜ|ìWÜÙÜ®Üá° WÜÅ×ÓÜáñܤ¨æ. C¨Üá ¨æÌ$çñܨÜÍÜì®Ü¨Ü ÊݨÜ.
""«Ü̯WÜÙæà ÊÜ|ìWÜÙÜÆÉ, «Ü̯Àáí¨Ü ÊÜÂPܤÊÝWÜáÊÜ ¯ñÜÂÊÝ¨Ü ñÜñܤ$Ì ÊÜ|ìWÜÙÜá''
GíŸ D ÊÝ¨Ü¨Ü ÊæáàÇæ A®æàPÜ Bûæà±ÜWÜÚÊæ. AÊÜâWÜÚWæÆÉ "A¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊÜ'¨ÜÈÉ
EñܤÃÜÊÜ®Üá° ¯àvÜÇÝX¨æ. AÊÜâWÜÙÜÈÉ PæÆÊÜ®Üá° CÈÉ ¯ÃÜã²ÓÜÇÝX¨æ.
Bûæà±Ü 1 :& «Ü Ì ¯ ¸æ à Ãæ , ÊÜ | ì ¸æ à Ãæ Gí¨æ à Pæ Öæ à ÙÜ ¸ æ à PÜ á ? «Ü Ì ¯ Ááà
ÊÜ|ìÊæí¨ÜÃÝWܨæ? C¨Üá Êæã¨ÜÆ Bûæà±Ü. C¨ÜPæR EñܤÃÜ & ÊÜ|ìWÜÙÜá ¯ñÜÂÊÝXÊæ.
«Ü̯ A¯ñÜÂ. ""¯®æ° PæàÚ¨Ü APÝÃÜÊÜ®æ°à Cí¨Üá PæàÙÜᣤ¨æªà®æ'' GíŸ A®Üá»ÜÊÜ©í¨Ü
¯®æ° ÊÜáñÜᤠCí©®Ü APÝÃÜWÜÙÜá Jí¨æà. B¨ÜÃæ «Ü̯ ®ÝÊÜâ ®æãàvÜᣤ¨Üªíñæ ÖÜáoárñܤ¨æ,

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

17

ûÜ|¨ÜÈÉ QÒà|ÊÝWÜáñܤ¨æ. Öæ|á¡ WÜívÜáWÜÙÜ «Ü̯¿áÈÉ, XÚ¿á «Ü̯¿áÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜ˨æ.
B¨Ü à æ AÊÜ Ã Ü á «Ü Ì ¯ Àáí¨Ü ÓÜ ã bst ÊÜ | ìWÜ Ù Ü È É ÊÜ Â ñÝÂÓÜ Ë ÆÉ . Öæ O Ý¡ W Ü È à,
WÜívÝWÜÈà, XÚ¿ÞWÜÈà AÊÜâ ÊÜÞw¨Ü "ÖÜÓáÜ ' GíŸ «Ü¯Ì ¸æàÃæ¿Þ¨ÜÃã
Ü A¨ÜÄí¨Ü
£Ú¿ááÊÜ ÍÜŸª, A¨ÜÃÜ A¥ÜìWÜÙÜá ¸æàÃÜÆÉ. ×àWæ A¯ñÜÂÊݨÜ, ÊÜÂQ¤ ¸æàÃæ¿Þ¨Üíñæ
˼®ÜÊ
° ÝWÜáÊÜ «Ü¯Ì ¯ñÜÂÊݨÜ, HPÜË«ÜÊÝ¨Ü ÍÜŸñª ñÜ $¤Ü QÌ íR ñÜ Ë¼®ÜÊ
° ݨÜá¨Üá. CÐæàr AÆɨæ
"ÖÜÓÜá' Gí¨Üá QÃÜáb¨ÜÃÜã ¨ÜãÃܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ «Ü̯ ÊÜÞñÜÅ PæàÙÜáñܤ¨æ, ÍÜŸª¨Ü AÄÊÜâ
EípÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. C¨ÜÄí¨ÜÆã «Ü̯Ááà ÍÜŸªÊÜÆÉ Gí¨Üá £Ú¿áŸÖÜá¨Üá.
Bûæà±Ü 2 :& ÓÜã¿áì®Ü ±ÜÅPÝÍÜ ®ÜÊÜá¾ ÊÜááí¨æ CÃÜáÊÜ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá PÝ|áÊÜíñæ
ÊÜÞvÜáñÜÊ
¤ .æ ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜááí¨æ PÜ~W¡ æ PÝ|áÊÜ GÐÜár ÊÜÓáÜ W¤ ÚÜ ÊæÁãà AÊæÆÊ
É äÜ ÓÜã¿áì®Ü
¸æÙÜQ®ÜÈÉ PÝ|áñܤÊæ. Jí¨Üá ¸æÙÜQ®ÜÈÉ Jí¨Üá ÊÜÓÜᤠÊÜÞñÜÅ PÝ|áÊÜâ¨Üá, ÊÜáñæã¤í¨Üá
ÊÜÓÜá¤ÊÜ®Üá° ®æãàvܸæàPݨÜÃæ ¸æàÃæÁáà ¸æÙÜPÜá ¸æàPÜá GíŸ ¯¿áÊÜá CÆÉ. C¨ÜÃÜíñæ,
ÊÜ|ìWÜÚWæ «Ü̯¿áá ÊÜÂígPÜÊݨÜÃæ Jí¨æà «Ü̯Àáí¨Ü GÆÉ ÊÜ|ìWÜÙÜ þÝ®ÜÊÜä
HPæ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ? Jí¨æãí¨Üá ÊÜ|ìWÜÙÜ þÝ®ÜPæR Jí¨æãí¨Üá «Ü̯ ¸æàPÜá GíŸ
¯¿áÊÜáÊæàPæ ? C¨ÜÄí¨ÝX «Ü̯Ááà ÊÜ|ìÊæí¨Üá £Ú¿ááÊÜâ ©ÆÉÊæ ? «Ü̯ ¸æàÃæ
ÊÜ|ì ¸æàÃæ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÖæàWæ?
C¨ÜÃÜ ±ÜÄÖÝÃÜ : JŸº ÊÜÂQ¤ ÊÜá®ÜáÐÜ®Üã BXÃÜŸÖÜá¨Üá, ¸ÝÅÖܾ|®Üã
BXÃÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . GÃÜ v Ü á PÝÆá, Pæ ç WÜ Ú í¨Ü AÊÜ ® Ü á ÊÜ á ®Ü á ÐÜ Â ®æ í ¨Ü á £Ú¨Ü Ã æ
ÎTÝ&¿áþæãà±ÜËàñÜWÜÚí¨Ü AÊÜ®Üá ¸ÝÅÖܾ|®æí¨Üá £Ú¿ááñܤ¨æ. ×àWæ JŸº®æà
ÊÜÂQ¤¿áÈÉÃÜáÊÜ GÃÜvÜá «ÜÊÜáìWÜÚWæ ÊÜÂígPÜWÜÙÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ¿ÞXÃÜáÊÜíñæ QË¿á
ÓÜËáà±Ü¨ÜÇæÉà A®æàPÜ ÊÜ|ìWÜڨܪÃÜã Jí¨æãí¨Üá ÊÜ|ìWÜÚWæ Jí¨æãí¨æà «Ü̯WÜÙÜá
ÊÜÂígPÜWÜÙÝXÃÜŸÖÜá¨Üá.
®Ü Ê Ü á ¾ í ñæ Á áà ÍÜ Ÿ ª ¯ñÜ Â ñÜ Ì Ê Ü ® Ü á ° Öæ à ÙÜ á ÊÜ ËáàÊÜ Þ íÓÜ P Ü Ã Ü á ×àWæ ã í¨Ü á
ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜáñݤÃæ & ÓÜã¿áì®Ü QÃÜ| PÜ~¡Wæ PÝ|áÊÜ PæÆÊÜâ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá°
¸æÙÜX¨ÜÃÜã ®ÜûÜñÜŨÜíñÜÖÜ ÊÜáñæ¤ PæÆÊÜ®Üá° ¸æÙÜWÜáÊÜâ©ÆÉ. ®ÜûÜñÜÅWÜÙÜá PÝ|¸æàPݨÜÃæ
ÃÝ£ÅÁáà ŸÃܸàæ PÜá. ×àWæ PÜ~W¡ æ PÝ|áÊÜ GÆÉ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ Ü þÝ®ÜPã
Ü R ÓÜã¿áì±ÜÅPÝÍÜÊàæ
PÝÃÜ| G®Ü°ÇÝWܨÜá. A¨ÜÃÜíñæ QËÀáí¨Ü PæàÙÜáÊÜ GÆÉ ÊÜ|ìWÜÚWÜã Jí¨æà «Ü̯
ÊÜÂígPÜÊÝWܸæàQÆÉ.
×àWæ ÓÜÊÞ
Ü ®æàí©Å¿á WÝÅÖÂÜ ÊÝ¨Ü ÊÜÓáÜ W¤ ÚÜ WÜã ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÊÜÂígPÜWÚÜ ÃÜŸÖÜá¨Üá
Gí¨Ý¨Ü ÊæáàÇæ ÊÜ|ìWÜÚWÜã ±ÜÅñæÂàPÜ «Ü̯WÜÙÜá ÊÜÂígPÜWÜÙÝWÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨Ü®Üá°
A®Üá»ÜÊÜ¨Ü B«ÝÃÜ©í¨Ü AíXàPÜÄÓÜ ¸æàPÜá.
Bûæà±Ü 3 :& ÊÜ|ì ¸æàÃæ, «Ü̯ ¸æàÃæ GíŸ ÊݨܨÜÈÉ ÊÜ|ìWÜÙÜá BPÝÍܨÜíñæ
GÇæÉvæ ÊݲÔÊæ. «Ü̯WÜÙÜá ÔàËáñÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ CÊæ. ×àWÝX ®ÜÊÜá¾
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

18

QË¿áÈÉÃÜáÊÜ «Ü̯ AÈÉÃÜáÊÜ "A' GíŸ ÊÜ|ì¨Ü Jí¨Üá »ÝWÜÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ
A¼ÊÜÂQ¤WæãÚÓÜáñܤ¨æ. ÖÝX¨Üª ÊæáàÇæ ÓÜÊÜáWÜÅ APÝÃÜ¨Ü þÝ®Ü ŸÃÜáÊÜâ¨æíñÜá? C¨Üá
PÜáÃÜávÜ®æ㟺 B®æ¿á PÝÆ®Üá° ÊÜááqr C¨Üá PÜí»Ü Gí¨ÜíñÝWܸæàPÜÆÉÊæ?
±ÜÄÖÝÃÜ :& ®ÝÊÜ â ®Ü © ¿á®Ü á ° ®æ ã àvÜ á ñæ ¤ à Êæ , GñÜ ¤ Ã Ü ¨ Ü ×ÊÜ Þ Æ¿áÊÜ ® Ü á °
PÝ|áñæ¤àÊæ, ¨æãvÜx ŸíWÜÇæ¿á®Üá° ®æãàvÜáñæ¤àÊæ. B¨ÜÃæ CÊæÆÉÊÜ®Üá° bPÜR CÃÜáÊæ¿á®Üá°
ÓÜÊÜáWÜÅÊÝX PÜívÜíñæ PÝ|áÊÜâ©ÆÉ. ®Ü©¿á Jí¨Üá »ÝWÜÊÜ®Üá° ®æãàw ""C¨Üá ®Ü©''
Gí¨Üá £Ú¿ááñæ¤àÊæ. ×àWæ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÓÜã§Æ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ Jí¨Üá »ÝWÜÊÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ
®æãàw ÓÜÊÜáWÜÅñæ¿á®Üá° £Ú¿ááÊÜâ¨Üá ÇæãàPÜÃÜã{. A¨ÜÃÜíñæ WÜPÝÃÜ¨Ü Jí¨Üá »ÝWÜ
£Ú¨ÜÃÜã ""C¨Üá WÜPÝÃÜ'' GíŸ þÝ®Ü ŸÃÜŸÖÜá¨Üá.
Bûæà±Ü 4 :& Êæà¨ÜÊæí¨ÜÃæ PÜÅÊÜ៨ܜÊÝ¨Ü ÊÜ|ìÃÝÎ. ÊÜ|ì ¸æàÃæ «Ü̯ ¸æàÃæ
G®Üá°ÊÜâ¨Ý¨ÜÈÉ Êæà¨ÜÊÜ®Üá° ®ÝÊÜâ EaÜcÄÓÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉÊÝ©àñÜá. ®ÝÊÜâ
EaÜcÄÓÜáÊÜâ¨Üá «Ü̯¿á®Üá°, ÊÜ|ìÊܮܰÆÉ. Êæà¨Ü «Ü̯¿áÆÉ, ÊÜ|ì. Aí¨ÜÊæáàÇæ
EaÜcÄÓÜÇæà BWÜ¨Ü Êæà¨ÜÊÜ®Üá° ""ÓÝÌ«ÝÂÁãà A«æÂàñÜÊÜÂ@'' Gí¨Ü á A«Ü  ¿á®Ü
ÊÜÞvÜáÊÜíñæ ¯Ÿìí«Ü ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ?
EñܤÃÜ :& iàÊÝñܾ ¯ñÜÂ. B¨ÜÃÜã iàÊÜ ÖÜáoárñݤ®æ. AÊܯWæ ÖÜáoár Gí¨ÜÃæ
¨æàÖÜ¨Ü ÓÜíŸí«Ü. ×àWæ ¨æàÖÜ ÖÜáoárÊÜâ¨ÜÄí¨Ü A¨ÜÃæãÙÜX®Ü iàÊÜ ÖÜáoárñݤ®æ.
¨æàÖÜ ®ÝÍÜÊݨÝWÜ iàÊÜ®ã
Ü ®ÝÍÜÊÝWÜá ñݤ®æ G®Üáñ° à¤æ Êæ. ¨æàÖæãàñÜ£³ Á
¤ áà iàÊæäàñÜ£³ ¤
¿ÞWÜáÊÜíñæ Êæà¨ÜÊæí¨Üá PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜ ÊÜ|ìWÜÙÜ A¼ÊÜÂQ¤Wæ PÝÃÜ|ÊÝ¨Ü «Ü̯¿á
EaÝcÃÜÊæà Êæà¨æãà aÝcÃÜ. «Ü̯¿á A»ÝÂÓÜÊæà Êæà¨Ý»ÝÂÓÜÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ.
Bûæà±Ü 5:& ÊÜ|ìWÜÙÜá ¯ñÜ ÖÝWÜã BPÝÍܨÜíñæ GÇæÉvæ ÊݱÜPÜÊÝXÊæ Gí¨Üá
ÖæàÚ¨ÝWÜ Jí¨Üá ¨æãvÜx ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ÊÜÞ«ÜÌ ÊÝÂTÝ®ÜPÝÃÜÃæà ÊÜááí©qr¨ÝªÃæ &
ÊÜ|ìWÜÙÜ PÜÅÊÜ៨ܜÊÝ¨Ü hæãàvÜOæ ±Ü¨Ü. ÃÜPÝÃÜ¨Ü ÊÜááí¨æ ÓÜPÝÃÜ Ÿí¨ÜÃæ "ÃÜÓÜ@'
GíŸ ÍÜŸª. AÊæà GÃÜvÜûÜÃÜWÜÙÜá ×í¨ÜáÊÜááí¨Ý¨ÜÃæ "ÓÜÃÜ@'. D GÃÜvÜ㠱ܨÜWÜÙÜÆãÉ
AûÜÃWÜ ÙÜ áÜ ÓÜÊÞ
Ü ®ÜÊݨÜÃã
Ü AûÜÃWÜ ÙÜ Ü hæãàvÜO¿
æ á PÜÅÊáÜ ¸æàÃæ. C¨ÜÄí¨ÝX A¥ÜìÊÜä
¸æàÃæ¿ÞWÜáñܤ¨æ. ×àWæ ±Ü¨ÜWÜÙÜÈÉ ÊÜ|ìWÜÙÜ PÜÅÊÜáÊÜâ ÊÜááS ±ÝñÜÅÊÜ®Üá° ÊÜ×ÓÜáñܤ¨æ.
ÊÜ|ìWÜÙÜá ÖÜáqr ®ÝÍÜÊÝWÜáñܤÊæ Gí¨Üá ÖæàÚ¨ÝWÜ Êæã¨ÜÆá ÖÜáqr¨Ü AûÜÃÜ
Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Üá; BÊæáàÇæ ÖÜáqr¨Ü AûÜÃÜ ÊÜááí©®Ü¨áÜ Gí¨Üá ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÊÜ|ì
WÜÚWæ ÖÜáoár&®ÝÍÜWÙÜ àæ CÆÉÊíæ Ÿ ԨݜíñܨÈ
Ü É D Äࣿá PÜÅÊáÜ ÊÜ®áÜ ° ÖæàÙÜáÊÜâ¨æíñÜá?
A¥ÜÊÝ, ÊÜÓÜá¤WÜÙÜá ÖÜáor©¨ÜªÃÜã ±ÝŨæàÎPÜÊÝX¨ÜªÈÉ "¨æçÎPÜ'' PÜÅÊÜáÊÜ®Üá°
ÖæàÙÜŸÖÜá¨Üá. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ ¯ñÜÂÊÝ¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞ|áWÜÙÜ®Üá° Jí¨Üw E¨Üª¨Ü ®æƨÜÈÉ

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

19

Jí¨ÜÃÜ A®ÜíñÜÃÜ ÊÜáñæã¤í¨Ü®Üá° hæãàwÓÜáñݤ Öæãà¨ÜÃæ AÊÜâWÜÙÜÈÉ ¨æçÎPÜ PÜÅÊÜáÊÜ®Üá°
PÝ|ŸÖÜá¨Üá.
×àWæ A¯ñÜÂÊÝ¨Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜÈÉ PÝÈPÜ PÜÅÊÜá. ¯ñÜÂÊݨÜ, ÊݱÜPÜÊÜÆÉ¨Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜÈÉ
¨æçÎPÜ PÜÅÊÜá. D GÃÜvÜã Ë«Ü¨Ü PÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÊÜ|ìWÜÙÜÈÉ ÖæàÙÜÇÝWܨÜá. AÊÜâWÜÙÜá
¯ñÜÂWÜÙݨÜá¨ÜÄí¨Ü PÝÈPÜ PÜÅÊÜáËÆÉ. ÓÜÊÜìñÜÅÊݱܤÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü ¨æçÎPÜ PÜÅÊÜáÊÜä CÆÉ.
×àXÃÜáÊÝWÜ ÊÜ|ìWÜÙÈ
Ü É PÜÅÊáÜ ÊÜ®áÜ ° ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? PÜÅÊáÜ Êæà CÆÉÊݨÜÃæ ""ÓÜÃ'Ü ',
""ÃÜÓÜ'' ÍÜŸªWÜÚWæ A¥Üì»æà¨ÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜá¦ìÓÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ?
D ÓÜÊÜáÓæÂWæ ñÜíñÜÅÓÝÃÜ WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ BaÝ¿áìÃÜá Jí¨Üá ±ÜÄÖÝÃÜÊÜ®Üá°
ÓÜãbԨݪÃæ &
ÊÜOÝì®Ýí ¨æàÊÜñÝ®Ýí aÜ ¯ñÜÂñÝÌñ… ®Ü PÜÅÊÜá@ ÓÜÌñÜ@ >
ÊÜÂQ¤PÜÅÊÜáí ŸÅÖܾŸá¨èœ A±æàûÜ$ PÜÅÊÜá EaÜÂñæà >>
"ÊÜ|ìWÜÙÜÈÉ A¼ÊÜÂQ¤ PÜÅÊÜáÊÜ®Üá° B«ÜÄÔ PÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÖæàÙܸæàPÜá' Gí¨Üá
BaÝ¿áìÃÜá ¯àw¨Ü ¯¨æìàÍÜ®Ü. BaÝ¿áìÃÜ ¯¨æìàÍÜ®ÜÊÜ®Üá° GÃÜvÜá ÄࣿáÈÉ
A¥æìçÓÇ
Ü ÝX¨æ. ÊÜ|ìWÜÙáÜ ¯ñÜÂWÜÙݨÜÃã
Ü AÊÜâWÜÙÆ
æ É Jí¨æà ¸ÝÄWæ ®ÜÊáÜ ¾ Ÿá©œ¿áÈÉ
PÝ~ÔPæãÙÜáÊ
Û âÜ ©ÆÉ. ÊÜáñæãŸ
¤ ú áÜ EaÝcÃO
Ü æ ÊÜÞw¨Üíñæ Jí¨ÜÃÜ A®ÜíñÜÃÜ ÊÜáñæãí¤ ¨Üá
PÜÅÊÜ៨ܜÊÝX ®ÜÊÜáWæ £Ú¿ááñܤ¨æ. ×àWæ ÊÜ|ìWÜÙÜá ÖÜáor©¨ÜªÃÜã AÊÜâWÜÙÜ þÝ®Ü
ÖÜáoárñܤ¨æ. B þÝ®Ü¨Ü PÜÅÊÜá¨Üíñæ ÊÜ|ìWÜÙÜÈÉ PÜÅÊÜá. A¥Ýìñ… ÊÜÓÜá¤ñÜ@ ÊÜ|ìWÜÙÜÈÉ
PÜ Å ÊÜ á ËÆÉ . AÊÜ â WÜ Ù Ü þÝ®Ü ¨ Ü Ç æ É à PÜ Å ÊÜ á ËÃÜ á ÊÜ â ¨Ü á . B PÜ Å ÊÜ á ÊÜ ® æ ° à ÊÜ | ìPÜ Å ÊÜ á
G®Ü°ÇÝWÜáÊÜâ¨Üá A¥ÜÊÝ "PÜÅËáPÜ þÝ®Ü ËÐÜ¿áñÜÌí' C¨æà ÊÜ|ìWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ PÜÅÊÜá.
C¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ PæÆÊÜÃÜ Bûæà±Ü˨æ. ÎÅàÊÜá®…®Ý¿áÓÜá«Ý¨ÜÈÉ ""PÜÅÊÜáÓÜá¤
ÊÜ|ì«ÜÊÜáì@'' G®Ü°ÇÝX¨æ. ÊÜ|ìWÜÙÜ þݮܨÜÇæÉà PÜÅÊÜá, A¨Ü®æ°à ÊÜ|ìWÜÙÜÈÉ
BÃæ ã à²ÓÜ Ç ÝWÜ á ÊÜ â ¨Ü á G®Ü á ° Ê Ü ±Ü û Ü ¨ Ü È É þÝ®Ü ¨ Ü È É Ã Ü á ÊÜ PÜ Å ÊÜ á ÊÜ | ìWÜ Ù Ü
«ÜÊáÜ ìÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ÖæàWæ? B¨ÜĪ í¨Ü þÝ®Üg®ÜÂÊÝ¨Ü PÜÅÊáÜ ËÍæàÐÜÊâÜ ÊÜ|ìWÜÙÇ
Ü àÉæ C¨æ.
ÖæàWæ ¨æçÎPÜ PÜÅÊÜáQRíñÜ PÝÈPÜ PÜÅÊÜáÊÜâ ËÆûÜ|Êæäà ÖÝWæÁáà D GÃÜvÜã
PÜÅÊáÜ WÜÚXíñÜ ¸è©œPÊ
Ü Ý¨Ü ÊÜ|ìWÜÙÈ
Ü ¿
É á PÜÅÊáÜ ËÆûÜ|ÊݨÜá¨Üá. PÜÅÊáÜ ÊÝX ÖÜáqr¨Ü
A|¡ñÊ
Ü áÜ í¾ ©ÃÜÈÉ CÊÜ®áÜ Êæã¨ÜÈWÜ, AÊÜ®áÜ ®ÜíñÜè
Ü Ê
Ü ®Ü áÜ G®Üáñ° à¤æ Êæ. B¨ÜÃæ "Cí¨Üá',
"®ÝÙæ', GíŸ PÝÆ¨Ü PÜÅÊÜá ¨æçÎPÜÊÜä AÆÉ PÝÈPÜÊÜä AÆÉ. A¨ÜÃÜíñæ ¯ñÜÂÊݨÜ
ÊÜ|ìWÜÙÜÈÉ ËÆûÜ|ÊÝ¨Ü Jí¨Üá PÜÅÊÜá˨æ.
×àWæ Ÿá©œPÜÅÊÜáÊæà ÊÜ|ìPÜÅÊÜá Gí¨Üá Jí¨Üá ±ÜûÜÊݨÜÃæ, Ÿá©œPÜÅÊÜá
±ÜÅ¿ááPܤÊÝ¨Ü ÊÜ|ìPÜÅÊÜá Gí¨Üá ÊÜáñæã¤í¨Üá ±ÜûÜ. ÎÅàÊÝÂÓÜñÜñܤ$ÌýÃÜá ÊÜáñÜá¤
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

20

ÎÅàÊÝÂÓÜ£à¥ÜìÃÜá (ñÜ.ñÝí) Êæã¨ÜÆ ±ÜûÊ
Ü ®Ü áÜ ° G£¤ ×w¨ÜÃæ ÎÅà¯ÊÝÓÜ£à¥ÜìÃÜá ÊÜáñÜá¤
A¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊÜPÝÃÜÃÜá GÃÜvÜ®æ¿á ±ÜûÜÊÜ®Üá° AÊÜÆí¹Ô¨ÝªÃæ. AÊÜÄŸºÃÜÆãÉ
ÎÅà¯ÊÝÓÜ£à¥ÜìÃÜá DÍÜÌÃÜ®Ü Ÿá©œ¯ËáñܤÊÝX ÊÜ|ìWÜÙÜÈÉ PÜÅÊÜáÊÜâ ÖÜáoárñܤ¨æ, JÊæá¾
ÖÜáqr¨Ü D PÜÅÊÜá ÊÜáñæ¤ ÍÝÍÜÌñÜ Gí©¨ÝªÃæ. A¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊÜPÝÃÜÃÜá D PÜÅÊÜá
ÖÜáoárÊÜâ¨Üã CÆÉ, ®ÝÍÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üã CÆÉ, A¨Üá A®Ý©¯ñÜÂÊÝX¨æ. B¨ÜÃÜã A¨Üá
DÍÜÌÃÜ ÓÜíPÜÇݳ—à®Ü G®Üá°ñݤÃæ. ×àWæ ÊÜ|ìWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ PÜÅÊÜáÊÜâ A®Ý©¯ñÜ Gí¨ÝWÜ
ÎÅà¯ÊÝÓÜ£à¥ÜìÃÜá Jí¨Üá ¸Ý«ÜPÜÊÜ®Üá° ñæãàÄÓÜáñݤÃæ & ÊÜ|ìWÜÙÜíñæ AÊÜâWÜÙÜ
«ÜÊáÜ ìÊÝ¨Ü PÜÅÊáÜ ÊÜä ¯ñÜÂÊݨÜÃæ ASíwñÜÊÝ¨Ü PÜÅÊáÜ ÊÜáñÜᤠÊÜ|ìWÜÚWæ A»æà¨Ü樆 áÜ °
ÖæàÙܸæàPÝWÜáÊÜâ¨Üá. GÃÜvÜá ÊÜ|ìWÜÙÜ Jí¨æà «ÜÊÜáìÊÝ¨Ü PÜÅÊÜáÊÜä GÃÜvÜã
ÊÜ|ìWÜÚí¨Ü A¼®Ü°ÊݨÜÃæ BWÜ GÃÜvÜã ÊÜ|ìWÜÚWÜã A»æà¨ÜËÃܸæàPÝ©àñÜá.
ÃÝÊÜá®æíŸ ÃÜã±Ü ÖÝWÜã PÜêЮ¡Ü íæ Ÿ ÃÜã±Ü Jí¨æà ŸÅÖÓ¾Ü ÃÌÜ ã
Ü ±ÜÃݨÝWÜ ÃÝÊÜáPÜêÐÃ¡Ü ã
Ü
A¼®Ü°ÃÝWÜáÊÜíñæ. B¨ÜªÄí¨Ü ÊÜ|ì«ÜÊÜáìÊÝ¨Ü PÜÅÊÜáÊÜâ A®Ý©¿áÆÉ, ÓÝ©,
ÖÜáoárñ¨
¤Ü .æ ÊÜ|ì ¯ñÜÂ, A¨ÜÃÜ «ÜÊáÜ ìÊÝ¨Ü PÜÅÊáÜ A¯ñÜÂ. ×àWÝX PÜÅÊáÜ PÜãR ÊÜ|ìPÜãR
AñÜÂíñÜ A»æà¨ÜËÆÉ. ""Síwñæà »æà¨Ü IPÜÂíaÜ''. B¨ÜªÄí¨ÜÇæà GÃÜvÜá ÊÜ|ìWÜÚWÜã
±ÜÃÜÓܳÃÜÊÝX A»æà¨ÜËÆÉ. C¨Üá ÎÅà¯ÊÝÓÜ£à¥ÜìÃÜ ÊݨÜ.
B¨ÜÃæ, ¿ÞÊÜ ±ÜûÜÊÜ®Üá° ÎÅà¯ÊÝÓÜ£à¥ÜìÃÜá ¯ÃÝPÜÄÔÃÜáÊÜÃæãà A¨æà ±ÜûÜÊÜ®Üá°
A¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊÜPÝÃÜÃÜá ÔÌàPÜÄԨݪÃæ. ÎÅà¯ÊÝÓÜ£à¥ÜìÃÜá ÖæàÚ¨Ü ¨æãàÐÜÊÜ®Üá°
ÊÝÂÓÜñÜñܤ$ÌýÃÜá ±ÜÄÖÜÄԨݪÃæ & PÜÅÊÜá ÊÜ|ì«ÜÊÜáìÊݨÜÃÜã A¨Üá ÓÜíÁãàWܨÜíñæ
©ÌÐÜuÊÜÆÉ. HPܯÐÜu A±ÜÃÜ ÓÜíŸí—. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ iàÊÜ ÊÜáñÜᤠDÍÜÌÃÜ CŸºÃÜã
¯ñÜÂÃÜá; AÊÜÄXÃÜáÊÜ »æà¨ÜÊäÜ ¯ñÜÂ. B »æà¨ÜÊâÜ iàÊÜ ÓÜÃÌ ã
Ü ±ÜÊݨÜÃã
Ü iàÊæàÍÜÃÌ ÄÜ Wæ
A»æà¨ÜËÆÉ. HPæí¨ÜÃæ iàÊÜÓÜÌÃÜã±Ü ÊÝ¨Ü »æà¨Ü DÍÜÌÃÜ®Ü «ÜÊÜáìÊÜÆÉ. B »æà¨ÜPæR
DÍÜÌÃÜ ±ÜÅ£ÁãàX. ×àWæ »æà¨ÜÊÜâ ÖæàWæ GÃÜvÜÃÜ «ÜÊÜáìÊÜÆÉÊæäà ÖÝWæÁáà GÃÜvÜá
ÊÜ|ìWÜÙÜ PÜÅÊáÜ ÊÜä GÃÜvÃÜ Ü «ÜÊáÜ ìÊÜÆ.É Jí¨ÜÃÈ
Ü ¨
É áÜ ª ÊÜáñæãí¤ ¨ÜPRæ ÓÜíŸí—Ô¨æ, AÐæ.r
B¨ÜªÄí¨Ü PÜÅÊÜá ¯ñÜÂÊæ®Ü°Æá AwxÁáà¯ÆÉ.
×àWæ A¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊÜ ÖæàÙÜáÊÜíñæ, DÍÜÌÃÜ ÓÜíPÜÇݳ—à®ÜÊÝ¨Ü Jí¨Üá
PÜÅÊÜáËÍæàÐÜ ÊÜ|ìWÜÙÜÈÉ ÓÝÌ»ÝËPÜÊÝXÁáà C¨æ. ÊÜ|ìWÜÙÜíñæÁáà Êæç©PÜ
ÊÜ|ìWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ D PÜÅÊÜáÊÜä A®Ý©¯ñÜÂ.
ñÝívÜÊPÜ ÝÃÜÃÜ D A¼±ÝÅ¿áPæR ÊÝÂÓÜññÜ $¤Ü ý
Ì ÃÜ Bûæà±Ü˨æ & ñÜñ$¤Ü Ë
Ì ¯|ì¿á¨ÜÈÉ
qàPÝaÝ¿áìÃÜá ""®Ü × ÊÜ¿áí Êæà¨ÜÓÜ PÜãoÓܧ ¯ñÜÂñÝí ŸãÅÊÜá@'' Gí©¨ÝªÃæ.
Êæà¨ÜÊÜâ BPÝÍܨÜíñæ ÓÜÊÜì¥Ý ¯ñÜÂÊÜÆÉ. A¨ÜÃÜ ÊÜ|ìWÜÙÜá ¯ñÜÂÊݨÜÃÜã PÜÅÊÜá A¯ñÜÂ
Gí¨Üá A¨ÜÃÜ »ÝÊÜ. ×àWÝX ""Êæç©PÜ ÊÜ|ìWÜÙÜ PÜÅÊÜáÊÜä ¯ñÜÂ'' GíŸ ÊݨÜ
qàPÝÊÝPÜÂPæR ËÃÜá¨ÜœÊÝWÜáñܤ¨æ.
""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá
]àÓÜá«Ý
21

ËÐÜáñ¡ ñÜ $¤Ü ¯Ì |ì¿á¨Ü qàPÝÊÝPÜ ±ÜÃÊ
Ü áÜ ñÝ®Üá ÊÝ¨Ü A¥ÜÊÝ A»Üá±ÜWÊ
Ü áÜ ÊݨÜ.
ñÜñ$¤Ü ÓÌ íÜ TÝ®ܨÈ
Ü É BaÝ¿áìÃæà ""¯ñÝ Êæà¨Ý@'' Gí¨Üá BPÝÍÜ ¨ÜíñæÁáà Êæà¨ÜWÙÜ ã
Ü
PÜãoÓܧ ¯ñÜ Gí©¨ÝªÃæ Gí¨Üá A¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊÜPÝÃÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á. B¨ÜªÄí¨Ü
ÊÜ|ìWÜÙÜíñæ PÜÅÊÜáWÜÙÜã ¯ñÜÂÊæ®Ü°Æá ¿ÞÊÜ ¸Ý«ÜPÜÊÜä CÆÉ.
ÊÜ|ìWÜÙÜá ¯ñÜÂÊæàPæ ? & ®ÝÊÜâ EaÜcÄÓÜáÊÜâ¨Üá PæàÊÜÆ «Ü̯¿á®Üá° A¨Üá
ÊÜ|ìÊÜÆ.É ÊÜ|ìWÜÚWæ «Ü¯Ì ÓÜíPæàñÜ. ÊÜ|ìWÜÙáÜ ÖÜáoárÊâÜ ¨Üã CÆÉ, ®ÝÍÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üã
CÆÉ. A®Ý© ¯ñÜÂWÜÙÜá AÐærà AÆÉ; ÊÜ|ìWÜÙÜá GÇæÉvæ ÊݱÜPÜÊÝXÊæ. D ÊݨÜ
ÊæáàÇæ$¾ çWæ AÓÜíWÜñÊ
Ü ¯æ ÓÜáñܨ
¤ .æ Aí¨ÜÊáæ àÇæ C¨Ü®áÜ ° ÊÜÞ«ÜÔÌ ¨ÝœíñÜ HPæ J²³Pã
æ ÙÜáñÛ ¨
¤Ü ?
æ
A¨ÜPæR A¼®ÜÊÜ ñÝívÜÊÜPÝÃÜÃÜ EñܤÃÜ & ""±ÜÅÊÜÞ|ԨܜÊæà¨Ý±èÃÜáÐæà¿áñÝÌ®ÜÂ-&
¥Ý®Üá±Ü±ÜñæÂ$çÊÜ ÊÜOÝì®Ýí PÜãoÓܧ ¯ñÜÂñÜÌÔ¨æœà@''
Êæà¨ÜWÜÙÜá A±èÃÜáÐæà¿áWÜÙæí¨Üá ±ÜÅÊÜÞ|WÜÙÜá £ÚÓÜáñܤÊæ & ""A®Ý©¯«Ü®Ý
¯ñÝÂÊÝWÜáÓÜêÐÝÂÓÜÌ¿áí»ÜáÊÝ'' Êæà¨ÜWÜÙæí¨ÜÃæ ÊÜ|ìWÜÙÜá. Aí¨ÜÊæáàÇæ ÊÜ|ìWÜÙÜ®Üá°
A±èÃÜáÐæà¿á & ¯ñÜ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá A¯ÊÝ¿áì.
ñÜPÜìñÝívÜÊÜPÝÃÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ & Êæà¨ÜWÜÙÜá A±èÃÜáÐæà¿áWÜÙÝWܸæàPݨÜÃæ
ÊÜ|ìWÜÙÜá ¯ñÜ WÜÙæí¨Üá J±Ü³Çæà¸æàPÝ¨Ü A¯ÊÝ¿áìñæ H¯ÆÉ. ÊÜ|ìWÜÙÜá
A¯ñÜ Â WÜ Ù Ý¨Ü Ã Ü ã ÊÜ | ìWÜ Ù Ü B®Ü á ±Ü ä Ëìà A®Ý© PÝÆ©í¨Ü Jí¨æ à
ÄࣿÞXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü Êæà¨Ü A±èÃÜáÐæà¿áÊÝWÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÊÜ|ìWÜÙÜá
¯ñÜÂÊæ®Üá°ÊÜâ¨Üá ÊÜÓÜá¤Ô§£. A¨ÜPÝRX A¨Ü®Üá° ¿ááQ¤Àáí¨Ü ÓÝ—ÓܸæàQ¨æ &
ÊÜÓÜá¤ñÜÓÜᤠÊÜOÝì®Ýí A¯ñÜÂñæÌà˜² ¯¿áñÝ®Üá±ÜäËìàPÜñÜÌ
¯ñÜÂñÜÌÓÜ ®Ü Öݯ@ > ÊÜ|ì¯ñÜÂñæãÌàQ¤ÓÜᤠÊÜÓÜá¤Ô§£ ±ÜŨÜÍÜì®Ý¥Ýì >>

ÃÜã±ÜÓÜÂ

ÓÝ̼±ÝÅ¿á : ÊÜÓÜá¤ñÜ@ «Ü̯ ÊÜáñÜᤠÊÜ|ìWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàQÔ «Ü̯¿áá AÊÜÂPܤÊݨÜ
ÊÜ|ìPæR ÊÜÂígPÜ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üá AÊæçþݯPÜÊæ¯ÓÜáñܤ¨æ. B«Üá¯PÜ ËþÝ®Ü «Ü̯
ñÜÃÜíWÜWÜÙÜ®Üá° ÖæãÃÜñÝX ±ÜÅñæÂàPÜÊÝ¨Ü QËWæ PæàÚÓÜáÊÜ ÊÜ|ìWÜÙÜ®Üá° ±ÝÅ¿á@
J²³PæãíwÆÉ.
AÆÉ ¨ æ , ¿ÞÃÜ A®Ü á »Ü Ê Ü P Ü ã R AËaÝÄñÜ Ê ÝX ñæ ã àÃÜ ¨ Ü «Ü Ì ® Ü Â £ÄPÜ ¤ Ê Ý¨Ü
ÊÜ | ìWÜ Ù Ü ® Ü á ° J±Ü â ³ Ê Ü â ¨Ý¨Ü Ã æ A®Ü á »Ü Ê ÝWæ ã àaÜ Ã Ü Ê Ý¨Ü Óæ ã – à oÊÜ ® Ü á ° J±Ü â ³ Ê Ü
Êæç¿ÞPÜÃÜ|ÃÜ®Üá° ¯ÃÝPÜÄÓÜáÊÜâ¨æíñÜá? AÊÜÃÜ Óæã–àoPÜãR ®ÝÊÜâ PÜȳÓÜáÊÜ ÊÜ|ìPÜãR
CÐæàr ÊÜÂñÝÂÓÜ. Óæãà– o «Ü¯Ì ÊÜÂíWÜÂÊÝ¨Ü ASívÜ ñÜñ$¤Ü .Ì ÊÜ|ì ÓÜÊáÜ á¨Ý¿áÃÜã±ÜÊݨÜ
±Ü¨Ü «Ü¯Ì ÊÜÂíWÜÂÊÝ¨Ü ÓÜSívÜ ñÜñ$¤Ü .Ì B¨ÜĪ í¨Ü CíñÜÖÜ ÊÜ|ìñÜñ$¤Ü ¨
Ì Ü ±ÝÅÊÞ
Ü ~PÜñ¿
æ á
ŸWæY Öæbc®Ü ËÊÜáÍæì ®Üvæ¿á¸æàPÝX¨æ.

g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

22

ÊæçÐÜ¡ÊÜ ©àûæ
" ±Üí >> ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊ
áXÅàÊÜ
FGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFG

±ÜÅÓáÜ ñ¤ Ü ÊæçÐÊ
¡Ü ©
Ü àûæ¿á®Üá° GÃÜváÜ ±ÜÅPÝÃÜÊÝX ËíWÜwÓÜŸÖÜá¨Üá. (1) ¸ÝÖÜ©àûæ,
(2) BíñÜÃÜ©àûæ Gí¨Üá.
""E±ÜËàñÜ ÎTÝŸí«Üí F«Üì̱ÜâívÜÅí ÓÜáÍæãà»Ü®ÜÊÜå… >
aÜPÜÅÇÝídÜ®Ü×à®ÜÓÜ ˱ÜÅÓÜ ˴ÜÆí »ÜÊæàñ… >>''
GíŸá¨Üá ÊÜê¨Üœ ÊÜá®ÜáWÜÙÜ ÊÜÞñÜá. Aí¨ÜÃæ ""¿áþæãà±ÜËàñÜ, ÎTÝŸí«Ü®Ü,
ÓÜáí¨ÜÃÊ
Ü Ý¨Ü F«Üì±
Ì âÜ ívÜÅ«ÝÃÜO,æ aÜPÝÅ©ÇÝídÜ®×
Ü à®ÜÊÝ¨Ü ¸ÝÅÖ|
¾Ü ®Ü PÜÊáÜ ìWÜÙáÜ
´ÜƱÜŨÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ''. D ÊÜÞñÜá ®æàÃÜÊÝX ¸ÝÖÜ©àûæWæ ÓÜíŸí—Ô¨Üáª.
ÊÜáãÃÜá ÓÜ|¡ GÙæWÜÙÜ®Üá° ÖæãÓæ¨Üá ÊÜÞw¨Ü ÊÜáãÃÜá ¨Ü±Ü³ÊÝ¨Ü GÙæWÜÙÜá
¿áþæãà±ÜËàñܨÜÈÉÃܸæàPÜá. ¸ÝÅÖܾ|®Ü ¿áþæãà±ÜËàñÜÊÜ®Üá° ÖÜ£¤¿á ¨ÝÃÜ©í¨Ü
ÊÜÞwÃܸæàPÜá. ûܣſá¯WݨÜÃæ AWÜÓæ¿á ®Ýįí¨Ü ÊÜÞwÃܸæàPÜá. ÊæçÍܯWݨÜÃæ
PÜáÄ¿á EOæ¡¿á ¨ÝÃÜ©í¨Ü ÊÜÞwÃܸæàPÜá. ÍÜã¨ÜůWæ ¿áþæãà±ÜËàñÜ«ÝÃÜOæ CÆÉ.
HPæí¨ÜÃæ E±Ü®Ü¿á®Ü ÓÜíÓÝRÃÜÊæà AÊÜÄXÆÉ.
A®æàPܱÜÅPÝÃÜ¨Ü ÍÝÄàÄPÜ ÊæçÐÜ¡ÊÜbÖæ°WÜÙÜ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ ÍÜÄàÃÜ CÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã
EÚÔPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü ÖÝWÜã ÓܳÐÜrÊÝX G¨Ü᪠PÝ|áÊÜ »ÜWÜÊܨÝþݱÝÆ®ÜÃÜã±ÜÊݨÜ
Êæç©PÜbÖæ° A¨Üá & "ÎTÝŸí«Ü®Ü'. ÎTÝÃÜ×ñÜÊÝX ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜá
´ÜƱÜŨÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. D ËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ÍÜáÅ£¿áá ×àWæ ÖæàÙÜáñܤ¨æ &
"ÄPæã¤à ÊÝ HÐæãà ®Ü ²×ñÜ@ ¿á®Üá¾ívÜÓܤÓæ¾$ç ñܨܲ«Ý®Üí ¿ábfTÝ'' Gí¨Üá.
¸æàÃæ ¸æàÃæ ±ÜÅÊÜÃܨÜÊÜÃÜá ¸æàÃæ ¸æàÃæ ÄࣿáÈÉ ÎTÝÊÜ®Üá° ¹vÜŸÖÜá¨Ý¨ÜÃÜã
"ÊÜá«ÜÂÎTÝ«ÝÃÜ|' ÓÜÊÜìMáѱÜÅÊÜÃÜÃÜ ÓÜí±ÜŨݿáÓÜÊÜá¾ñÜÊݨܨÜáª.
ÍÝŨܜí ÓÜí«Ý g±æäà ÖæãàÊÜá@ ÓÝÌ«Ý¿á@ ²ñÜêñܱÜì|í >
ÊÜÂ¥Üìí »ÜÊÜ£ ñÜñÜÕÊÜìí F«ÜÌì±ÜâíyÜÅí Ë®Ý PÜêñÜÊÜå… >>
GíŸ ±ÜÅÊÞ
Ü |ÊÜâ £ÚÓÜáÊÜíñæ F«Üì±
Ì âÜ íyÜÅÃ×
Ü ñÜÊÝ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜñÊ
RÜ áÜ ìWÜÙáÜ
´ÜƨݿáPÜÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉÊæí¨Üá ÖæàڨܪÄí¨Ü AÊÜÍÜÂÊÝX F«Üì̱ÜâíyÜÅ«ÝÃÜOæ
ÊÜÞvÜÇæà¸æàPÜá.

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

23

¿áÔ¾®… WÜêÖæà £ÐÜu£ Wæãà²aÜí¨Ü®Üí »ÜPÝö ÆÇÝpæà ÊÜá®Üáhæãà ¹»Ü£ì >
ñÜÔ¾®… WÜêÖæà £ÐÜu£ ÓÜÊÜì¨Ý ±ÜÅ»Üá@ ÎÅ¿ÞbìñÜ@ PÜíÓܯÐÜã¨Ü®æãà ÖÜÄ@ >>
D ÊÜ á áíñÝ¨Ü ±Ü Å ÊÜ Þ |WÜ Ù Ü í ñæ »Ü W Ü Ê Ü £ ø ¿ áÊÝ¨Ü ¨ Ü á ª Wæ ã à²aÜ í ¨Ü ® Ü .
Wæãà²àaÜí¨Ü®Ü, »ÜWÜÊܨܲìñÜÊÝ¨Ü ÎÅàWÜí«Ü, AíWÝÃÜ, AûÜñÝ©WÜÙÜ®Üá° «ÜÄÓܸæàPÜá.
«ÝÃÜÁáàñ… ñܱܤaÜPÜÅí aÜ ¨ÜüOæà ¸ÝÖÜáÊÜáãÆPæà >
Óܤ®æà aÜ gsÜÃæà aæçÊÜ ñÜñÜ@ ÍÜíSí ñÜá ÓÜÊÜÂñÜ@ >
»ÜágÊÜáãÇæà Óܤ®æà aæçÊÜ «ÝÃÜÁáàñ… ±ÜíaÜÊÜáá©ÅPÝ@ >>
GíŸ ÊÜÃÝÖܱÜâÃÝ|¨Ü ÊÜÞ£®Üíñæ ŸÆ»Üág¨Ü ÊæáàÇæ, ŸÆÓܤ®Ü¨Ü ÊæáàÇæ,
gsÜÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ Jí¨æãí¨Üá ñܱܤ aÜPÜÅ«ÝÃÜOæ ÊÜáñÜᤠGvÜ»Üág ÊÜáñÜᤠGvÜÓܤ®ÜWÜÙÜ
ÊæáàÇæ Jí¨æãí¨Üá ñܱܤÍÜíS«ÝÃÜOæ ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá. A¥ÜÊÝ ""aÜPÜÅÍÜíTè
¨ÜÌÁãà¸ÝìÖæãÌà@ A¥ÜÊÝ «ÝÃÜÁáਅ Ÿá«Ü@ '' GíŸ ±ÜÅÊÜÞ|¨Üíñæ GÃÜvÜã
»ÜágÊÜáãƨÜÈÉ ñܱܤÊÜáá¨ÝÅíPÜ®Ü ÊÜÞwÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá.
hæãñæWæ ÊÜáPÜRÚWæ ÊæçÐÜ¡ÊÜ ÖæÓÜÃÜáWÜÙÜ®Üá° CvܸæàPÜá. D ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙæÆÉÊÜä
¸ÝÖÜ©àûæWÜÙÜá.
»Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ¯ Wæ ÓÜ Ê Ü á ®Ý¨Ü Ê Ü ® Ü á A¥Ü Ê Ý ×Ä¿á®Ü á ×í¨æ ¿ áã CÃÜ È ÆÉ ,
ÊÜ á áí¨æ ¿ áã CÃÜ á ÊÜ â ©ÆÉ . DWÜ Æ íñÜ ã CÆÉ Ê æ à CÆÉ Gí¨Ü á £Ú¨Ü á AÊÜ ® æ à
ÓÜêÐÝr$¨ÜÂÐÜrPÜñÝì, AÊÜ®æà A®ÜíñÜWÜá|±ÜıÜä|ì Gí¨Üá ¯ÎcñÜÊÝX £Ú¨Üá B
ÎÅàÖÜÄ¿á®Üá° ®ÜÊÜá¾ IÍÜÌ¿áì, ÖæívÜ£, ÊÜáPÜRÙÜá, Ÿí«ÜáWÜÙÜá ÊÜááíñÝ¨Ü GÆÉQRíñÜÆã
ÖæaÝcX ²Åà£ÓܸæàPÜá. C¨Ü®æ°à »ÜQ¤ G®Üá°ÊÜÃÜá. C¨æà ÊÜááSÂÊÝ¨Ü AíñÜÃÜ©àûæ.
"ÊÜáÊÜá ÓÝÌËáà ÖÜįìñÜÂí' GíŸ A®ÜáÓÜí«Ý®Ü GíñÜÖÜ ¨æãvÜx B±ÜñÜá¤WÜÙÜá
Ÿí¨ÜÃÜã ÊÜáÃæ¿á¸ÝÃܨÜá. ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜÊÜáÓܤ ÓÜñÜRÊÜáìWÜÙÜ®Üá° »ÜWÜÊÜíñܯWæ & ""®ÝÖÜí
PÜñÝì ÖÜÄ@ PÜñÝì......'' Gí¨Üá ÓÜÊÜá²ìÓܸæàPÜá. ÓÜ¨Ý ÓÜñÜR¥ÝÍÜÅÊÜ|¨ÜÈÉ BÓÜQ¤
CÃܸæàPÜá. »ÜWÜÊܨܽPܤÃÜÈÉ¿áã WèÃÜÊÜ CÃܸæàPÜá. »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓܾÃÜOæ ÊÜáÃæ¿ááÊÜí£ÆÉ.
Êæà¨ÜWÜÙÜá, ñܨܮÜáÓÝÄ¿Þ¨Ü WÜÅí¥ÜWÜÙÜÈÉ BÔ¤PÜŸᩜ CÃܸæàPÜá.
HPݨÜÎà, aÝñÜáÊÜÞìÓÝ© ÊÜÅñÝaÜÃÜOæ ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊæçÐÜ¡ÊÜ®Üá
BaÜÄÓÜÇæà¸æàPÜá. ¯Ñ¨ÜœPÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ¹vܸæàPÜá.
×àWæ GÃÜvÜá ±ÜÅPÝÃÜ¨Ü ©àûæWÜÙÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨Üá GÃÜvÜ®æ¿á¨ÜPæR ÓÜÖÜPÝÄ.
ÊæãàûݱæàüWæ GÃÜvÜã ñÜÃÜÖÜ¨Ü ©àûæ¿áã A±æàüñÜÊæà BXÃÜáñܤ¨æ.

g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

24

Xàñæ¿á ÓÜí¨æàÍÜ
" ±Üí >> AÍÜÌñݧÊÜÞaÝ¿áì ÊÜÞÖÜáÈ
FGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFG

Xàñæ¿áá ËÍÜÌÃÜã±Ü¨Ü ÓÝü¿ÞX¨æ. Xàñæ¿áã ËÍÜÌÃÜã±ÜÊÝX¨æ. A®Ý©,
A®ÜíñÜ ËÍÜÌÃÜã±Ü¨Üíñæ Xàñæ¿áã A®Ý©¿ÞX¨æ A®ÜíñÜÊÝX¨æ. Xàñæ¿áÈÉ
ËÍÜ Ì Ã Ü ã ±Ü ¨ Ü ¨Ü Í Ü ì ®Ü Ê ÝWÜ á ÊÜ í ñæ ñÜ ñ Ü Ì þ Ý®Ü ¨ Ü ËÍÜ Ì Ã Ü ã ±Ü Ê Ü ä PÜ í vÜ á ŸÃÜ á ñÜ ¤ ¨ æ .
A®ÜíñÜÊàæ ¨ÜWÙÜ Ü ÓÜáÊÜá«ÜáÃÜ, Z¯à»ÜãñÜÃÓÜ Ê
Ü àæ Xàñæ¿á ÃÜã±Ü¨È
Ü É ±ÜÅÊ×
Ü Ô¨æ. gWÜ£®¤ Ü
A®ÜíñÜÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü, ŸÅÖܾ®Ü ®æçgÓÜÌÃÜã±Ü, iàÊÜÃÝÎWÜÙÜ ±ÝÃÜñÜíñÜÅÂ, ŸÅÖܾ®Ü
A®ÜíñÜWÜá|WÜÙÜ ÓÜíPæàñÜ, ËÍÜÌËÆûÜ|®Ý¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ÓÝÌñÜíñÜÅÂ, ±ÜıÜä|ìñæ,
þÝ®Ü Ë þÝ®Ü W Ü Ù Ü ÊÜ á ÖÜ ñ Ü Ì , PÜ Ê Ü á ìÁãàWÜ ¨ Ü ËÓݤ Ã Ü , þÝ®Ü Á ãàWÜ ¨ Ü ±ÝËñÜ Å Â,
»ÜQ¤ÁãàWÜ¨Ü A¯ÊÝ¿áìñæ, «ÝÂ®Ü¨Ü AÊÜÍÜÂPÜñæ, A±ÜÃÜã±Ü¨Ü þÝ®ÜÊÜá×Êæá,
±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ±ÜÅÓÝ¨Ü¨Ü A¯ÊÝ¿áìñæ CÊæà Êæã¨ÜÇÝÊÜâWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜÇÝX¨æ.
iàÊÜ ® Ü ÊÜ á ÖÝ¿áýÊÝX¨æ . ¿áý¨Ü ÓÝÊÜ á XÅWÜ Ù Ü ® Ü á ° ±Ü Ã Ü Ê Ü Þ ñÜ ¾ ® Ü á
¨Ü¿á±ÝÈԨݪ®.æ ¿áý¨ÜÈÉ ±ÝÆáWÝÃÜÃÝX, ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñÜ®¾ Ü ©ÊܱÜÅÓݨÜ樆 áÜ ° ÓÜí±Ý©Ô
ÍÝÍÜÌñÜÓÜáSÊÜ®Üá° ÓÜí±Ý©ÓÜáÊÜâ¨æà ÓÝ«ÜPÜ®Ü «æÂà¿áÊÝX¨æ.
ÓÝ«Ü®Ü¨Ü PÜÅÊÜá ×àX¨æ :& A±ÜÃæãàûÜþݮݮÜíñÜÃÜ ÊÜÞw¨Ü ±ÜıÜPÜÌ»ÜQ¤Àáí¨Ü
ËÐÜ á ¡ ± Ü Å ÓÝ¨Ü . B ±Ü Å ÓÝ¨Ü Ê æ à ÓÝûÝñ… Êæ ã àûÜ Ó Ý«Ü ® Ü Ê Ü â . A±Ü à æ ã àûÜ þ Ý®Ü
ÊæãàûÜÓÝ«Ü®ÜÊÝX¨æ. »ÜWÜÊܨݜ$®ܩí¨Ü ÊæãàûÜÓÝ«Ü®ÜÊÜâ ¯ÎcñÜÊÝWÜáñܤ¨æ. A¨ÜÄí¨Ü
±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ÓÝûÝñÝRÃÜ. D ¨ÝÄ¿áÈÉ ®Üvæ¿á¸æàPݨÜÃæ ÍÜÅÊÜ|, ÊÜá®Ü®Ü, ÊæçÃÝWÜÂWÜÙÜ
PÜÊÜaÜWÜÚÃܸæàPÜá.
ÊÜÞ®ÜÔPÜԨܜñæ AñÜÂíñÜ BÊÜÍÜÂPÜ. ÍÜŨæœ, ¯ÐæuWÜÙÜ hæãñæWæ ±ÜËñÜÅþÝ®ÜÓÝ«Ü®æWæ
ÊæçÃÝWÜ嬆 PÜwÊÝ| A¯ÊÝ¿áì. Êæã¨ÜÆá ÓÝ«ÜPÜ®Üá ÊÜá®æãà»ÜãËá¿á®Üá°
ÖÜÓÜ®ÜáWæãÚÓܸæàPÜá. ÊÜá®ÜÔÕ®Ü ÊÜááÓÜáÃæ¿á®Üá° ñæãÙæ¿á¸æàPÜá. ÊÜááÙÜáÛWÜڨܪÃæ
ñæWæ¨ÜáÖÝPܸæàPÜá. ÓÜñÜñÜÊÝX »ÜQ¤¿á ±ÜÅÊÝÖÜ ÖÜÄ¿ááÊÜíñæ ÊÜÞvܸæàPÜá. »ÜQ¤¿á
±Ü Å ÊÝÖÜ PÜ Ê Ü Æ á Jvæ ¨ Ü á ¸æ à Ãæ PÜ v æ W æ Öæ ã àWÜ ¨ Ü í ñæ ÓÝÊÜ « Ý®Ü ® ÝXÃÜ ¸ æ à PÜ á .
±ÜÃÜÊÜá«ÜÊÜáì¨Ü A®ÜáÐÝu®Ü©í¨ÜÇæà D ÊÜá®ÜÊÜáí©ÃÜ ÍÜá¨ÝœWÜáÊÜâ¨Üá. þÝ®ÜËþÝ®ÜWÜÙÜ
±ÜÃܨæWÜÚí¨Ü B ÊÜáí©ÃÜÊÜ®Üá° ÍÜêíWÜÄÓܸæàPÜá. ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ &
ÓÜÌË×ñÜÊÜêñÝ »ÜPÝö »ÜWÜÊܨÝÃÝ«Ü®ÜÊæáàÊÜ ±ÜÃÜÊæãà «ÜÊÜáì@ > ñÜ©ÌÃÜá¨Üœ@
ÓÜÊæäà옱Ü«ÜÊÜáì@ > »ÜWÜÊܨܗà®ÜñÝÌñ… ÓÜÊÜìÓÜ >>

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

25

Agáì®Ü®Üá ÓÜÌË×ñÜÊÜ꣤¿Þ¨Ü ¿áá¨Üœ©í¨Ü ¯ÊÜêñܤÊÝWÜáÊÜ Ô§£¿áÈɨܪÃÜã
±ÜÃÜÊÜá«ÜÊÜáì©í¨Ü ¯ÊÜêñܤ®ÝXÆÉ. AÊÜ®Üá ÊÜáÖÝ»ÜPܤ. AÊܯWæ D Ë«Ü E±Ü¨æàÍÜ
HPæ ? GíŸáÊÜ ÓÜ í ÍÜ ¿ á ŸÃÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ü á . qàPÝÃÝ¿áÃÜ á ®Ý¿á©à²Pæ ¿ áÈÉ
ŸÃæ ¿ ááñݤ à æ & "®Ü »ÜPÝö—PÜí ±ÜÅñæÂàPÜí ±ÜÃÜÊÜá«ÜÊÜáì@' & ÓÜ Ì Ë ×ñÜ Ê Ü ê £¤ À áí¨Ü
ËáÈñÜÊÝ¨Ü »ÜQ¤Ááà ±ÜÃÜÊÜá«ÜÊÜáì. ÓÜÌË×ñÜÊÜ꣤ ÊÜáñÜᤠ»ÜQ¤ A®æãÂà®ÜÂÊÝXÊæ.
»ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ »ÜQ¤¿á®Üá° ÓÜí±Ý©Ô ÓÜÌË×ñÜ PÜñÜìÊÜÂPÜÊÜáìÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà
±Ü Ã Ü Ê Ü á «Ü Ê Ü á ìÊÝX¨æ . ÓÜ Ì Ë ×ñÜ Ê Ü ê £¤ A¥Ü Ê Ý »Ü Q ¤ CÊÜ â WÜ Ù Ü È É Jí©ÆÉ © ¨Ü ª Ã Ü ã
±ÜÃÜÊÜá«ÜÊÜáìÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü BÃÝ«Ü®æ¿á®Üá° »ÜQ¤Àáí¨ÜÇæà ÊÜÞvܸæàPݨÜ
PÝÃÜ|WÜÙæà®Üá ? GÆÉÊÜä ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ÊÜÍÜ˨æ. «ÜÊÜÞì«ÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° »ÜWÜÊÜíñÜ®æà
¯«ÜìÄԨݪ®æ.
PÜêÐÜ¡ ÖæàÙÜáñݤ®æ &
A¥Ü aæàñÜÌËáÊÜáí «ÜÊÜáìÂí ÓÜíWÝÅÊÜáí ®Ü PÜÄÐÜÂÔ >
ñÜñÜ@ ÓÜÌ«ÜÊÜáìí Qà£ìí aÜ ×ñÝÌ ±Ý±ÜÊÜáÊݱÜÕ$ÂÔ >>
¯à®Ü á D «Ü Ê Ü á ìÓÝ«Ü ® Ü Ê Ý¨Ü ¿áá¨Ü œ Ê Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ vÜ © ¨Ü ª à æ , ¿áá¨Ü œ Ê Ü ® Ü á °
¹vÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÜ«
Ì Ê
Ü áÜ ìÊÜ®ã
Ü ° ÊÜáñÜ㤠Qà£ì¿á®Üã° ¹oár ±Ý±Ü樆 áÜ ° Öæãí¨Üᣤà¿á.
ÓÜí»ÝËñÜ®Ý¨Ü ÊÜá®ÜáÐܯWæ A±ÜQà£ì¿áá ÊÜáÃÜ|QRíñÜÆã ÖæaáÜ .c ¯à®Üá ¿áá¨Üœ
ÊÜÞvܨæà A±ÜQà£ì¿á®Üá° Öæãí¨Ü¸æàvÜ. GÆÉÄí¨ÜÆã ÖæWÜYÚPæ¿á®Üá° ±Üvæ¨Ü ¯®ÜWæ
A±ÜQà£ì¿áá ÓÜÄ¿áÆÉ. gWÜ£¤®Ü GÆÉ ËàÃÜÃÜã ¯®Ü°®Üá° ¯í©ÓÜáÊÜÃÜá. BvܸÝÃܨÜ
ÊÜÞñÜáWÜÙÜ®Üá° BvÜáñݤÃæ. ÍÜñÜáÅWÜÙÜ ¯í¨æ¿á®Üá° PæàÙÜáÊÜâ¨Üá ŸÖÜÙæà ¨Üá@SPÜÃÜ.
Xàñæ¿á E±ÜÓÜíÖÝÃܨÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÜí¨æàÍÜ D ÄࣿÞX¨æ &
¿áñÜ@ ±ÜÅÊÜ꣤»ÜãìñÝ®Ýí Ááà®Ü ÓÜÊÜìËá¨Üí ñÜñÜÊÜå… >
ÓÜÌPÜÊÜáìOÝ ñÜÊÜá»ÜÂaÜì ԩœí Ëí¨Ü£ ÊÜÞ®ÜÊÜ@ >>
±ÝÅ~WÜÙÜ ±ÜÅÊÜ꣤WÜÙÜá, aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá ¿ÞÊÜ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ¯í¨Ü BWÜáñܤÊæäà B
Êݱܮ¤ Ý¨Ü ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñÜ®¾ ®Ü áÜ ° ÓÜË
Ì ×ñÜPñÜ ì
Ü ÊÜÂPÜÊáÜ ìWÜÚí¨Ü ±ÜäiÔ þݯ¿áá ÊæãàûÜ樆 áÜ °
Öæãí¨Üáñݤ®æ.
±ÝÅ~WÜÙÜ ±ÜÅÊÜ꣤Wæ PÝÃÜ| ±ÜÃÜí±ÜÃæÀá¨æ. ÊÜá®ÜÍÝÂÓÜ÷ýÃÜá D PÜÅÊÜáÊÜ®Üá°
J±Ü³Çæà¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. ÊÜá®ÜÔÕ®Ü JñܤvܨÜíñæ Cí©Å¿áWÜÙÜá ±ÜÅÊÜêñܤÃÝWÜáñܤÊæ. ÊÜá®ÜÓÜáÕ
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

26

Ÿá©œÀáí¨Ü ±ÜÅaæãà©ñÜÊÝWÜáñܤ¨æ. Ÿá©œ¿áÈÉ iàÊÜ®Üá ñܮܰ ÁãàWÜÂñæ¿áíñæ
±ÜÅ£¹í¹ÓÜáñݤ®æ. ÁãàWÜÂñæ¿áíñæ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Üá AÊܮܮÜá° ±æÅàÄÓÜáñݤ®æ. ®ÜÊÜá¾
±ÜÅÊÜ꣤WÜÙÜ ÊæçÐÜÊÜáÂÊæà ¼®Ü°ñæWæ ÓÝü. ¨æàÊÜñæWÜÙÜ Ÿá©œ MáÑWÜÚWæ CÃÜÇÝÃܨÜá,
MáÑWÜÙÜ QÅ¿ÞPÜÃÜ|ÓÝÊÜá¥Üì ÊÜÞ®ÜÊÜ®ÜÈÉÃÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ®ÜÊÜá¾ ¨æàÖÜ,
Cí©Å¿á, Ÿá©œ, ÊÜá®ÜÓáÜ Õ ¿ÞÊÜâ¨Üã ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜÍË
Ü ÆÉ. GÆÉÊäÜ DÍÜPêÜ ñÊ
Ü Ý¨Ü¨áÜ .ª ®ÝÊÜâ
ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ GíŸáÊÜ AÖÜíPÝÃÜ ÖÝÓÝÂÓܳ¨Ü.
BaÝ¿áìÃÜ B¨æàÍܨÜíñæ & "ÓÜÊÜìÓÜ »ÜWÜÊܨܗà®ÜñÜ̯ÍÜc¿Þ¨æàÊÝ®ÜÖÜíÊÝ©à'
GÆÉÊÜä »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜÍܨÜÈɨæ Gí¨Üá ¯«ÝìÃÜÊÝWÜ©¨ÜªÃæ AÖÜíPÝÃÜÊÜ®Üá° ¹vÜÆá
ÓÝ«ÜÂËÆÉ. ±ÜÅÊÜ꣤¿á Êæã¨ÜÆá ®ÜÊÜá¾ AÔ¤ñÜÌÊÜä ®ÜÊÜá¾ Pæç¿áÈÉÆÉ. ¿ÞÊÜ®æ㟺®Üá
DX¨Ýª®æí¨Üá £Ú¨ÜáPæãíw¨ÜªÃæ, ÊÜáÃÜáûÜ|¨ÜÈÉ AÊÜ®Üá DXÆÉ Gí¨Üá ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ
ÊÜÞvܸæàPÝWÜáñܤ¨æ. g®Ü¾ÊÜáÃÜ|WÜÙÜá ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ¯¿áÊÜá®Ü¨ÜÈÉÊæ.
¯ÎcñÜþÝ®ÜÊæà ±ÜÅÊÜñÜìPÜ, ´ÜƱÝŲ¤Wæ ±ÜÅÁãàgPÜ. Ôí²¿á®Üá° ¸æÚÛÁáí¨Üá
£Ú¨ÜáPæãívÜÃæ, B Ôí²¿áá A¥ÜìQÅ¿ÞÍÝÈ¿ÞWܨÜá, B Ôí²Àáí¨Ü ÊݱÝÃÜ
ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. A¨ÜÃÜíñæ ÊÜÂPܤ ËÍÜÌ¨Ü ËÓݤÃÜ¨Ü ×í¨æ, AÊÜÂPܤÊÝ¨Ü ÍÜQ¤
CÃÜÇæà¸æàPÜá. B ÍÜQ¤Wæ ŸÅÖܾ®æí¨Üá, ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®æí¨Üá E±Ü¯ÐÜñÜá¤WÜÙÜá, Êæà¨ÜWÜÙÜá,
þݯWÜÙÜá, C£ÖÝÓÜ ±ÜâÃÝ|WÜÙÜá PÜÃæ¿ááñܤÊæ. »è£PÜ ËþÝ®Ü¨Ü ËPÝÓÜ©í¨Ü
A£àí©Å¿á ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ ÊÜáÖÜñÌÜ ÖæaÝcX¨æ. ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñܯ¾ í¨Ü Ô¨ÜÊ
œ ݨÜ, ±ÜÃÊ
Ü Þ
Ü ñܯ¾ í¨Ü
BËÐÜrÊÝ¨Ü »è£PÜ ËþÝ®Ü¨Ü ÊÜÞWÜì ±ÜÅÍÜÓܤÊÝWÜáñܤ¨æ. GÆÉ »è£PÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜá,
AÊÜ â WÜ Ù Ü «Ü Ê Ü á ìWÜ Ù Ü á , AÊÜ â WÜ Ù Ü AÊÜ Ó æ § ±Ü Ã Ü Ê Ü Þ ñÜ ¾ ® Ü ÊÜ Í Ü ¨ Ü È É Ê æ . ±Ü ¨ Ý¥Ü ì
ÓÜíÍæÉàÐÜ&ËÍæÉàÐÜ©í¨ÜÇæà ÖæãÓÜ ±Ü¨Ý¥Üì g®Ü¾ÊÝXÃܸæàPÜá. B ±Ü¨Ý¥Üì ®ÜÊÜá¾
ÊÜÍܨÜÈÉÆÉ. A|á ±ÜÃÜÊÜÞ|áWÜÙÜÈÉ ¿ÞÃÜã ÍÜQ¤¿á®Üá° ñÜáíŸÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. A®æàPÜ
A|áWÜÙÜá ÓæàĨÜÃæ Ë®ÝÍÜPÝÄ¿Þ¨Ü ¸Ýí¸ÝWÜáñܤ¨æ. A|á ±ÜÃÜÊÜÞ|áWÜÚWæ
±ÜÃÜÊÜÞñܾ®æà ÍÜQ¤¿á®Üá° Pæãqr¨Ýª®æ. AÊÜ®æà AÈÉ BËÐÜr®ÝX¨Ýª®æ. GÆÉÃÜã
ÊÜáÖÝËþݯWÜÙÜá, SWæãàÆÍÝÓÜ÷ýÃÜá, ÇæPÜR©í¨ÜÇæà gWÜ£¤®Ü BWÜáÖæãàWÜáWÜÙÜ®Üá°
£Ú¿ááÊÜ £ÚÓÜáÊÜ ËþݯWÜÙÝWÜÇÝÃÜÃÜá. D ËÆûÜ|±ÜÅÊÜ꣤Wæ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®æà PÝÃÜ|.
˨ÜáÂñ…ÍÜQ¤ Jí¨æà Ä࣠±ÜÅÊÜ×ÓÜᣤ¨ÜªÃÜã, ±ÜÅPÝÍÜÊÝÖÜPÜ ŸÆáºWÜÙÜ ÁãàWÜÂñæWæ
A®ÜáWÜá|ÊÝXÁáà ŸÆẠ±ÜÅPÝÍÜ ¹àÃÜáñܤ¨æ. ÖÝWæ iàÊÜÃÝÎWÜÙÜÈÉ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü
±æÅàÃÜOæ Jí¨æà Ë«ÜÊÝX¨ÜªÃÜã, A—ÐÝu®Ü»ÜãñÜ iàÊÜÃÜ ÁãàWÜÂñæ¿áíñæ B ±æÅàÃÜOæ
A¼ÊÜÂPܤÊÝWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü iàÊÜÃÝÎWÜÙÜÈɨܪ »æà¨Ü, ±æÅàÃÜPÜ®Ý¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ»æà¨Ü,
Ԩܜ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ ÓÜñÜÂñæ ÓܳÐÜrÊÝWÜáñܤ¨æ.

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

27

ÎÅàÊÜá¨Ý½WÜÊÜñÜPæR ¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜ PæãvÜáWæ
" vÝ >> ±Ü>> B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì Ë. ®ÝWÜÓÜí²Wæ
FGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFG

ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥Üì»ÜWÜÊÜñݳ¨ÝaÝ¿áìÃÜá »ÝWÜÊÜñÜ¨Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá° ñÜÊÜá¾
PÜ ê £WÜ Ù Ü È É ŸÖÜ Ù Ü ÖÜ ê ¨Ü ¿ áíWÜ Ê Ü á ÊÝX ÊÜ ~ ìԨݪ à æ . ÎÅàÊÜ á ¨Ý½ W Ü Ê Ü ñ Ü Ê Ü ® Ü á °
ÊæçÃÝWÜÂÓÜí×ñæÁáí¨æà ±ÝÅbà®ÜÃáÜ WÜáÃÜá£Ô¨ÝªÃ.æ GÈÉ¿áÊÜÃWæ æ »ÝWÜÊñÜ ¨
Ü Ü BÙÜÊݨÜ
A«Ü¿á®ÜÊÜâ ®Üvæ¿ááÊÜâ©ÆÉÊæäà AÈÉ¿áÊÜÃæWæ ÊæçÃÝWÜÂÊÜâ g¯ÓÜÇÝÃܨÜá. ÓÝ«Ü®æ¿á
±Ü¥Ü¨Ü ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÊæáqrÇÝX ÊæçÃÝWÜÂÊÜâ GÆÉÄWÜã AñÜÂíñÜ BÊÜÍÜÂPÜÊÝX¨æ. ¿á£WÜÚWæ
ÊæçÃÝWÜÂÊæà ×Ä¨Ý¨Ü »ÝWÜÂÊæí¨Üá ÊÜ~ìÓÜƳqr¨æ. CíñÜÖÜ ÊæçÃÝWÜÂg®ÜPÜÊÝ¨Ü ÖÝWÜã
Ÿá©œ ¿ á ®æ ç ÊÜ á ìÆÂÊÜ ® Ü á ° , ÎÅàÖÜ Ä ¿áÈÉ ²Åࣿá®Ü á ° EíoáÊÜ Þ vÜ á ÊÜ
ÎÅàÊÜ á ¨Ý½ W Ü Ê Ü ñ Ü Ê Ü ® Ü á ° aæ ® Ý° X Pæ à Ú Êæ ç ÃÝWÜ Â ÊÜ ® Ü á ° ÓÜ í ±Ý©Ô WÜ á ÃÜ á WÜ Ù Ü ŸÚWæ
ÓÜ®ÝÂÓÜ©àûæWæ ñæÃÜÙܸæàPæí¨Üá "ÍÜáÅñÝÌ »ÝWÜÊÜñÜí ÍÜá¨Üœí BaÝ¿áìí ÍÜÃÜ|í ÊÜÅhæàñ…'
¿á£±ÜÅ|ÊÜPÜƳ¨ÜÈÉ ÎÅàÊÜá«ÜÌÃÜá B¨æàÎԨݪÃæ.
D ×®æ°Çæ¿áÈÉ »ÝWÜÊÜñÜ¨Ü ÖÜê¨Ü¿áÊÜ®Üá° BËÐÜRÄÓÜÆá PæàÊÜÆ PÜÃÜáOæÀáí¨Ü
»ÝWÜ Ê Ü ñ Ü P æ R ÎÅàÊÜ á ¨ÝaÝ¿áìÃÜ á ñÝñÜ ³ ¿ áìÊÜ ® Ü á ° ÃÜ b Ô¨Ü Ã Ü á . D
»ÝWÜ Ê Ü ñ Ü ñ ÝñÜ ³ ¿ áìPÜ ê £¿áá ÓÜ ã § Æ ¨Ü ê Ñr À áí¨Ü »ÝWÜ Ê Ü ñ Ü Ê ÝÂTÝÂ®Ü Ê æ ¯ Ô¨Ü Ã Ü ã
»ÝÐÝñÜ Å ¿áWÜ Ù Ü ±Ü Ä PÜ Æ ³ ® æ CÆÉ ¨ Ü ±Ü â ÃÝ|WÜ Ù æ í Ÿ AÃÜ | 嬆 ¨ÝÄÖæ ã àPÜ ¯ Wæ
ÊÜ Þ WÜ ì ¨Ü Í Ü ì ®Ü ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ B£¾ à ¿áWæ Ù æ ¿ á®ÝX¨æ . »Ü W Ü Ê Ü ñ ݳ ¨ Ü Ã Ü ñÝñÜ ³ ¿ áì¨Ü
WÝí¼à¿áìÊÜ ® Ü á ° ÊÜ ~ ìÓÜ á ÊÜ â ¨Ü á ¨æ à ÊÜ ñ æ W Ü Ú Wæ ÓÝ«Ü Â ÊÝ¨Ü ÓÜ í WÜ £ . AíñÜ Ö Ü
ñÝñܳ¿áì¨Ü ¸æÙÜQ®ÜÈÉ ÓÜÊÜáWÜÅ »ÝWÜÊÜñÜ¨Ü A¥ÜÊÝ PæÆÊÜâ ÓÜRí«ÜWÜÚWæ ÊÝÂTÝ®ÜÊÜ®Üá°
¯àw ÓÜgj®ÜÄWæ E±ÜPÜÄÔÃÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞ«ÜÌÊÝÂTÝ®ÜPÝÃÜÃÜ ÊæçÎÐÜr$ÂÊÝX¨æ.
»ÝWÜ Ê Ü ñ Ü ¨ Ü ÊÝÂTÝ娆 P ÝÃÜ Ã Ü È É Êæ ã or Ê æ ã ¨Ü Æ á EÇæ É à TÝÖÜ ì ÃÝ¨Ü ,
ÓÜPÜÆÍÝÓÜ÷±ÜâÃÝ|WÜÙÜ ÃÜÖÜÓÜÂÊÜ®Üá° £Ú¨ÜÊÜÃÜá ÎÅàËg¿á«ÜÌg»ÜpÝrÃÜPÜÃÜá. »ÜWÜÊÝ®…
¸Ý¨ÜÃÝ¿á|ÃÜá ÖÝWÜã gWܨÜáYÃÜá ÎÅàÊÜá®… ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÃÜá ÖÜ®æ°ÃÜvÜá ÓÜRí«ÜWÜÚWæ
CÊÜ Ä í¨Ü ÊÝÂTÝ娆 ¨ Ü Óæ à Êæ ¿ á®Ü á ° ÔÌ à PÜ Ä Ô¨Ü Ã Ü á . »ÝWÜ Ê Ü ñ Ü ¨ Ü Íæ ã É à PÜ Ê Ü ® Ü á °
ÊÝÂTݯÓÜ á ÊÝWÜ »ÝWÜ Ê Ü ñ Ü ñ ÝñÜ ³ ¿ áìÊÜ ® Ü á ° AÃÜ X ÔPæ ã ívÜ á AvÜ P Ü W æ ã ÚÔÁáà
ÊÜáãÆÊÜ®Üá° ÊÝÂTݯÓÜáÊÜâ¨Üá ÎÅàËg¿á«ÜÌg£à¥ÜìÃÜ ÍæçÈ. AÊÜÃÜ ®ÜíñÜÃÜ CíñÜÖÜ
ÍÝÓÜÓ÷ àæ Êæ¿á®Üá° ÊÜÞw¨Ü PÜÃáÜ OÝÙÜáWÜÙáÜ ÎÅàÓÜá—àí¨ÜÅ£à¥ÜìÃÜá, ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá,
ÎÅà¯ÊÝÓÜ £ à¥Ü ì ÃÜ á , ÎÅàÓÜ ñ Ü Â «Ü Ê Ü á ì£à¥Ü ì ÃÜ á , ÎÅàÊÝÂÓÜ ñ Ü ñ Ü Ì ý £à¥Ü ì ÃÜ á ¯ñÜ Â
ÓܾÃÜOÝÖÜìÃÜá.
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

28

QÉÐÜrÊÝ¨Ü ÖÝWÜã WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü »ÝWÜÊÜñÜ¨Ü ÊÝÂTÝÂ®Ü¨Ü ±ÜÃÜí±ÜÃæ¿áÈÉ
ÊÜáí¨Ý—PÝÄWÜÙÜ®Üá° WÜÊÜá®Ü¨ÜÈÉÄÔPæãívÜá ÊÜáãÆ»ÝWÜÊÜñÜ ÖÝWÜã ñÝñܳ¿áìPæR
±ÜÅñæÂàPÜÊÝX ÊÝÂTݯÓÜáÊÜ PÜÃÜáOæ¿á®Üá° ñæãàĨÜÊÜÃÜá ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá. ñÜÊÜá¾
ñܱÜÓÜáÕ ÖÝWÜã ÍÝÓÜ÷ÓæàÊæWÜÚí¨Ü Êæà¨ÜÊÝÂÓܨæàÊÜÃÜ PÜÃÝÊÜÆퟮÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Ü D
ÊÜáÖܯà¿áÃÜ AÔ§WÜÙÜÈÉ »ÝWÜÊÜñÜÊÜâ ÖÝÓÜáÖæãPÝRXñæ¤í¨Üá ±ÝÅýÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ.
±ÜÃÊ
Ü áÜ ÖÜíÓÜ ±ÜÄÊÝÅgPÝaÝ¿áìÃÝ¨Ü ÎÅàÓÜñÂÜ «ÜÊáÜ ì£à¥ÜìÃÜá ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜ®áÜ °
BaÝ¿áìÊÜ¿áìÃæí¨Üá WèÃÜËÔ AÊÜÃÜ ÊÝÂTÝÂ®Ü¨Ü hÝw®ÜÈÉ ñÝÊÜâ ÊÝÂTÝ®Ü
ÃÜbÓÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÝX £ÚԨݪÃæ. ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜ D A®Ü®ÜÂÍæçÈ¿á®Üá° ÊÜááí¨æ
±ÝÅ¿á@ GÆÉ ÊÝÂTÝ®ÜPÝÃÜÃÜá ÊæáçWÜãwÔPæãíw¨ÝªÃæ. ÎÅàÓÜñÜ«ÜÊÜáì£à¥ÜìÃÜá,
ÎÅà¯ÊÝÓÜ£à¥ÜìÃÜá&¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá ÊÝÂTÝ娆 ÊÜÞvÜ¨Ü »ÝWÜÊÜñÜ ÓÜRí«ÜWÜÚWæ
ÊÝÂTÝÂ¯Ô ñÜÊÜá¾ ÍÝÓÜ÷ ÓæàÊæ¿á®Üá° ®ÜvæԨݪÃæ. D ÊÜáãÊÜÃÜá ÊÜáÖܯà¿áÃÜ
ÊÝÂTÝ®ܨæãí©Wæ »ÝWÜÊÜñÜ ÊÜáñÜᤠ»ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áìWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü, ÓÝ«ÜPܯWæ
ñÜñÜÌþÝ®Ü¨Ü ÓÜí±Ü£¤¿á®Üá° A±ÜäÊÜì Äà£Àáí¨Ü PÜÃÜá~ÓÜáÊÜâ¨Üá. C¨Üá ˨ÝÌíÓÜÃÜ
A®Üá»ÜÊÜԨܜÊÝ¨Ü ÓÜíWÜ£.
±ÜÅPêÜ ñÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜ AÊÜWÝÖÜ®Wæ ÝX ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜ »ÝWÜÊñÜ q
Ü ±Ü~
³ ¿áÈÉÃáÜ ÊÜ
Jí¨æÃÜvÜá ÊæçÎÐÜr$ÂWÜÙÜ®Üá° CÈÉ EÇæÉàUÓÜÇÝX¨æ. ±ÜÅ¥ÜÊÜáÓÜRí«Ü »ÝWÜÊÜñܨÜÈÉ Jí¨Üá
ÍæãÉàPÜÊÜ®Üá° E¨ÝÖÜÃÜOæ¿ÞX WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá &
ËÍæãàPæãà ŸÅÖܾÓÜí±ÜñÝ ÓÜíe®Ü°¨æÌ$çñÜÓÜíÍÜ¿á@ >
Èà®Ü±ÜÅPÜ꣮æçWÜáìOÝÂñ… AÈíWÜñÝ̨ÜÓÜí»ÜÊÜ@ >> (1&15&3)
CÈÉ Íæ ã É à PÜ ¨ Ü A¥Ü ì ÊÜ ® Ü á ° ÊÜ Þ wPæ ã ÙÜ á Û Ê Ü â ¨Ü á AñÜ Â íñÜ QÉ Ð Ü r Ê ÝX¨æ .
ÍæãÉàPÜÊÝÂTÝ®ÜPæR ÖæãÃÜo ñÝñܳ¿áìÊÜä A£ WÜí¼àÃÜÊÝX¨æ &
±ÜÅPÜê£í ÓÝÌñܾÓÜíÎÉÐÝrí WÜáOÝ®… ÓÜñÝÌ©Pݮܲ >
PÜÊÜÞì~ ÓÜãûÜ$¾¨æàÖÜí aÜ hÝ¿áÊÜÞ®Ý ÖÜÃæà¨ÜêìÎ@ >>
¨ÜÖæà¨Ü¥Ý² Êæç ¨ÜWæœàí«Ü®ÜÊÜñ… ñÜñÜá³®Ü@ ±Üâ®Ü@ >
¿ÞÊܨÝÃÜŸœPÜÊÜáì ÓÝÂñ… BËÊÝ옲 £ÃæãàÊÜÅhæàñ… >>
ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜ ÊÝÂTÝÂ®Ü¨Ü ¸æÙÜQ®ÜÈÉ D ÍæãÉàPÜÊÜâ PæÆÊÜâ ÊÜáÖÜñÜ̱Üä|ì
ÓÜíWÜ£¿á®Üá° ®ÜÊÜáWæ £ÚÔPæãvÜáñܤ¨æ. CÈÉ ±ÜÅPÜê£ Gí¨ÜÃæ ¨ÜáÐÜrÊÝ¨Ü ÓÜÌWÜáOÝaÝf©PÝ
ÖÝWÜã ±ÜÃÜÊÜÞaÝf©PæWÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ÓÜñÝÌ©PÝ®… WÜáOÝ®… GíŸÈÉ
»ÝÊÜÃÜã±ÜAþÝ®ÜÊæ¯Ô¨Ü WÜá|ñÜÅ¿áÃÜã±ÜÊÝ¨Ü gvܱÜÅPÜꣿá®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá.

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

29

±Ü Å PÜ ê ñÜ CÈÉ PÜ Ê Ü á ìWÜ Ù æ í ¨Ü Ã æ A±Ü à æ ã àPÜ Ò þ Ý®Ü ¨ Ü ±Ü Å »ÝÊÜ © í¨Ü ®Ü Ð Ü r Ê ÝWÜ á ÊÜ
A±ÝÅÃÜ Ÿ œ P Ü Ê Ü á ìWÜ Ù æ í ¨Ü á A¥Ü ì ÊÝX¨æ . ±ÝÅÃÜ Ÿ œ P Ü Ê Ü á ìÊÜ â »æ ã àWÜ © í¨Ü Ç æ à
®ÝÍÜÖæãí¨ÜáÊÜâ¨Üá. ÓÜãûÜ$¾¨æàÖÜÊæí¨ÜÃæ ÈíWÜÍÜÄàÃÜÊÜâ. A² ÍÜŸª©í¨Ü PÝÊÜáÊÜ®Üá°
ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPÜá. ×àWæ Joár BÃÜá iàÊܯXÃÜáÊÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊÝ¨Ü BÊÜÃÜ|WÜÙÜá.
CÊÜâWÜÙÜÈÉ ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáìQRíñÜ ¼®Ü°ÊÝ¨Ü I¨Üá BÊÜÃÜ|WÜÙÜá A±ÜÃæãàûÜþݯ¿Þ¨Ü
Agáì®Ü ¯ Wæ »Ü Q ¤ À áí¨Ü ÎÅàPÜ ê ÐÜ ¡ ® Ü «ÝÂ®Ü Ê Ü ® Ü á ° ÊÜ Þ w¨Ü PÝÃÜ | ËPÝÃÜ Ê Ü ® Ü á °
EíoáÊÜÞvÜᣤÆÉ™. ±ÜÅPÜꣿá ËPÝÃÜÊÜâ AñÜÂƳÊÝXÃÜáÊÜ PÝÃÜ| ÈíWÜÍÜÄàÃÜÊÜä
AÊܯWæ ÖÜáÄ¨Ü ¹àg¨Üíñæ ÊÜáñæ¤ g®Ü¾ÊæñܤÆá PÝÃÜ|ÊÝWܨÜá. ±ÝÅÃÜŸœPÜÊÜáì, PÝÆ,
PÜÊÜáì, AþÝ®ÜWÜÚí¨Ü ñÜñÜÌþÝ®ÜÊÜâ þݯWæ £Ãæãà×ñÜÊÝWÜáÊÜâ¨Üá. ±ÜÅPÜêñÜ ÎÅàÖÜÄ¿á
PÜÃÜáOæÀáí¨Ü ±ÝÅÃÜŸœÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÔ, ÊÜáñæ¤ þÝ®Ü¨Ü hÝWÜê£Àáí¨Ü Agáì®Ü®Üá
ÓÜÖÜgÊÝ¨Ü ñܮܰ Ô§£Wæ ÊÜáÃÜڨܮÜá. A±ÜÃæãàûÜþݯ¿Þ¨ÜÊÜ®Ü PæÆÊÜâ ±ÝÅÃÜŸœWÜÙÜ®Üá°
»Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü á E±Ü Ê Ü á ¨Ü ì Wæ ã ÚÓÜ Ÿ ÖÜ á ¨Ý¨Ü Ã Ü ã Pæ Æ ÊÜ â ±ÝÅÃÜ Ÿ œ P Ü Ê Ü á ìWÜ Ù Ü ® Ü á °
A®Üá»ÜÊÜ©í¨Ü ÊÜÞñÜÅÊæà PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ×àWæ D ÍæãÉàPÜÊÜâ iàÊÜÃÜ BÃÜá
BÊÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠA±ÜÃæãàûÜþݯ¿á ±ÝÅÃÜŸœ»æãàWÜ¨Ü A¯ÊÝ¿áìñæ ÖÝWÜã
»æãàWÝ®ÜíñÜÃÜ¨Ü ±ÜÄÍÜá¨Üœ AÊÜÓ槿á®Üá° ÊÜ~ìÓÜáñܤ¨æ. ÊÜáãÆ »ÝWÜÊÜñÜ ÖÝWÜã
ñÝñܳ¿áìWÜÙÜÈÉ ®ÜÊÜá¾íñÜÖÜ AýÄWæ ÓÜá–oÊÝX PÝ|¨Ü A®æàPÜ ÊÜáÖÜñÜ̱Üä|ìÊݨÜ
ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá° ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá CÈÉ £ÚԨݪÃæ.
C¨ÜÃíÜ ñæ ©Ì£à¿áÓÜíR «Ü »ÝWÜÊñÜ ¨
Ü Ü Jí¨Üá E¨ÝÖÜÃO
Ü ¿
æ á®Üá° WÜÊáÜ ¯ÓÜŸÖÜá¨Üá &
C¨Üí »ÝWÜÊÜñÜí ®ÝÊÜá ±ÜâÃÝ|í ŸÅÖܾÓÜËá¾ñÜÊÜå… >
A—àñÜÊÝ®… ¨Ý̱ÜÃÝ¨è ²ñÜá¨æÌ$çì±Ý¿á®Ý¨ÜÖÜÊÜå… >>
D ÍæãÉàPÜ¨Ü ÊæáàÆá®æãào¨Ü A¥Üì ×àX¨æ. ÍÜáPÜÊÜáá¯WÜÙÜá ±ÜÄàüñ… ÃÝg¯Wæ
»ÝWÜÊÜñÜÊÜ®Üá° E±Ü¨æàÎÓÜáÊÝWÜ, ®Ý®Üá C¨Ü®Üá° ñÜí¨æWÜÙÝ¨Ü ÎÅàÊæà¨ÜÊÝÂÓÜÄí¨Ü
¨Ý̱ÜÃÜ¿ááWÜ¨Ü B©¿áÈÉ PÜÈ£ÃÜáÊæ®æí¨Üá £ÚÓÜᣤ¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ÊÜÓÜá¤Ô§£¿á®Üá°
WÜÊÜá¯Ô¨ÜÈÉ ¨Ý̱ÜÃÜ¿ááWÜ¨Ü ±ÝÅÃÜí»Ü¨ÜÈÉ ÎÅàÊæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜ AÊÜñÝÃÜÊÝWÜÈà
»ÝWÜÊñÜ ¨
Ü Ü ÃÜa®Ü ¿
æ ÞWÜÈà ®Üv©
æ ÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ÊÝÂÓÜÃÜ AÊÜñÝÃÜÊݨÜá¨Üá ¨Ý̱ÃÜ ¿
Ü ááWܨÜ
Pæã®æ¿áÈÉ.
D ×®æ°Çæ¿áÈÉ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá "¨Ý̱ÜÃݨè' GíŸ ±Ü¨ÜÊÜ®Üá° Jvæ¨Üá
¨Ý̱ÜÃÜ¿ááWܨÜÈÉ PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜQRíñÜ Êæã¨ÜÆá »ÝWÜÊÜñÜ ÃÜaÜ®æ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨æí¨Üá
ÊÝÂTݯԨݪ à æ . AíñÜ ã ®æ à ÃÜ Ê ÝX ¨ÝÌ ± Ü Ã Ü ¿ ááWÜ ¨ Ü Pæ ã ®æ ¿ áÈÉ »ÝWÜ Ê Ü ñ Ü
ÃÜaÜ®æ¿ÞXÃÜáÊÜâ¨æí¨Üá ÓÜÃÜÙÜÊÝX £ÚÓÜÆá ÓÝ«ÜÂËÃÜáÊÝWÜ WÜí¼àÃÜÊÝ¨Ü ÄࣿáÈÉ
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

30

A¥ÜÊÝ Ë±ÜÄàñÜþÝ®ÜPæR AÊÜPÝÍÜ ¯àvÜáÊÜíñÜÖÜ ±Ü¨ÜË®ÝÂÓÜ HPæ ? GíŸ ±ÜÅÍæ° CÈÉ
ÓÜÖÜgÊÝX ÊÜáãvÜáÊÜâ¨Üá. D ±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá Jí¨æÃÜvæà ÊÜÞñÜá
WÜÙÜÈÉ BaÝ¿áìÃÜ ÖÜê¨Ü¿áÊÜ®Üá° BËÐÜRÄÓÜáñݤÃæ.
ÊÜ á ãÆ»ÝWÜ Ê Ü ñ Ü ¨ Ü È É ÓÜ ³ Ð Ü r Ê ÝX ¨ÝÌ ± Ü Ã Ü ¿ ááWÜ ¨ Ü Pæ ã ®æ ¿ áÈÉ »ÝWÜ Ê Ü ñ Ü
ÃÜaÜ®æ¿ÞX¨æ Gí¨Üá £ÚԨܪÈÉ »ÝWÜÊÜñÜÊÜ®Üá° ÃÜbst ÎÅàÊæà¨ÜÊÝÂÓܨæàÊÜÃÜ
ÓÜÊÜìýñÜÌÊÜâ ÓÜá–oÊÝX £Ú¿áᣤÃÜÈÆÉ. B¨ÜÃæ »ÜWÜÊÜñݳ¨ÜÃÜ ÊÝÂTÝ®ܨÜíñæ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü
©ÊÜÂÊÜÂQ¤ñÊ
ÌÜ ®Ü áÜ ° ±ÜÅ£¹í¹ÓÜáÊÜ »ÝWÜÊñÜ ÃÜ a
Ü ®Ü æ AÊÜ®Ü ÖÜáqrXíñÜÆã Êæã¨ÜÇàæ ®Üv©
æ ¨æ
GíŸ ÓÜíWÜ£¿áá A¨Ü®áÜ ° ¯Ëáìst ÊÝÂÓÜÃÜ ÓÝÊÜìýÊÜ®áÜ ° ÓÜáí¨ÜÃÊ
Ü ÝX £ÚÓÜáÊÜâ¨Üá.
ÎÅàÊæà¨ÜÊÝÂÓܨæàÊÜÃÜ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ, »ÝWÜÊÜñÜ PÜê£WÜÙÜ ÃÜaÜ®æ¿ÞWÜáÊÝWÜ A¨ÜÃÜ
±ÜÅÊáÜ áS ±ÝñÜÅ«ÝÄWÜÙáÜ ÖÜáor©ÃÜáÊÜâ¨Üá WÜÊáÜ ®ÝÖÜì ÓÜíWÜ£. ÎÅàÊÝÂÓÜÃÜ ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜ
ÃÜaÜ®æ¿á I®ÜãÃÜ ñæãí»Üñæ¤àÙÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ «ÜêñÜÃÝÐÜó®Ü g®Ü¾ÊÝX¨æ. A®ÜíñÜÃÜ
±ÝívÜá ÖÝWÜã ¿áá—ÑuÃÜ, ¼àÊÜá ÊÜáñÜᤠÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü g®Ü¾ ÓÜí»ÜËÔ¨æ. D GÆÉ
±ÜÅÊÜááS ±ÝñÜÅ«ÝÄWÜÙÜ ÖÜáqrXíñÜ ÊÜááíaæÁáà »ÝÃÜñÜ, »ÝWÜÊÜñÜWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ
ÊÜááí©®Ü GÆÉ ÓÜíWÜ£WÜÙÜ®Üá° ÎÅàÊÝÂÓÜÃÜá ¯ÃÜã²ÓÜáÊÜâ¨æí¨ÜÃæ ÓÜÊÜìýÃÜÆɨÜÊÜÃÜá
D PÜê£WÜÙÜ®Üá° ÃÜbÓÜÇÝÃÜÃæíŸá¨Üá ÓÜÃÜÙÜÊÝX A¥ÜìÊÝWÜáÊÜ ÓÜíWÜ£. D ×®æ°Çæ¿áÈÉ
ÊÝÂÓÜÃÜ ÓÜÊÜìýñÜÌÊÜ®Üá° ÓÜá–oÊÝX £ÚÓÜÆá ÍÜáPÜÊÜáá¯WÜÙÜá ¨Ý̱ÜÃÜ¿ááWÜ¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ
Gí¨Üá ÓܳÐÜrÊÝX ®Üáw¿á¨æà A±ÝÃÜ A¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ñÜáí¹PæãívÜá ¨Ý̱ÜÃܨÜÈÉ
PÜêÐÝ¡ÊÜñÝÃÜ¨Ü Êæã¨ÜÆá GíŸá¨ÝX A¥ÜìÊÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜ "¨Ý̱ÜÃݨè' GíŸ
±Ü¨ÜÊÜ®Üá° ŸÙÜԨݪÃæ. ×àWæ ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá ÊÜáãÆ »ÝWÜÊÜñÜ¨Ü ÊÜáñÜᤠA¨ÜÃÜ
ñÝñܳ¿áì¨Ü ÖÜê¨Ü¿áÊÜ®Üá° A±ÜäÊÜì Äà£Àáí¨Ü ÊÝÂTݯÔÃÜáÊÜÃÜá.
±Ü¨Ü¨Ü LbñÜÂÊÜ®Üá° ËÊÜÄÓÜáÊÜ C®æã°í¨Üá E¨ÝÖÜÃÜOæ¿á®Üá° C¨æà ÓÜíR«Ü¨ÜÈÉ
WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá &
ÍÜŸªÓÜÂ × ŸÅÖܾ| HÐÜ ±Üí¥Ý@ (2&2&2)
D ÍæãÉàPÜ¨Ü ñÝñܳ¿áìÊÜâ ×àX¨æ : GÆÉ ÍÜŸªWÜÙÜ ÊÜááTÝÂ¥Üì ÎÅàÖÜÄÁáà
BXÃÜáÊÜ®Üá. AX°, Cí¨ÜÅ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü ÍÜŸªWÜÙÜ®Üá° Jvæ¨Üá ®æãàw¨ÝWÜ PÝ|áÊÜ
A¥ÜìWÜÙÜá Aí£ÊÜáÊÝX ÖÜÄ¿áÈÉÁáà ®æÇæ ¯ÆáÉÊÜÊÜâ. D ÍÜŸªWÜÙÜ ÊÜááTÝÂ¥ÜìÊÜ®Üá°
B¿Þ ¨æ à ÊÜ ñ æ ¿ áÈÉ ®ÝÊÜ â PÝ|ÇÝÃæ Ê Ü â . D ×®æ ° Ç æ ¿ áÈÉ D ÍÜ Ÿ ª W Ü Ú í¨Ü
ÊÜááSÂÊÝaÜ®Üá ÎÅàÖÜÄ¿ÞX¨Ü᪠AÊÜááSÂÊÜ꣤Àáí¨Ü Cí¨ÜÅ, AX° Êæã¨ÜÇݨÜ
ÍÜŸªWÜÚí¨Ü B¿Þ ¨æàÊÜñæWÜÙÜá ÊÝaÜÂÃÝXÃÜáñݤÃæ.

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

31

CÈÉ ¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜ ÊÝÂTÝÂ®Ü¨Ü ÓæãWÜÓÜ®Üá° PÝ|ŸÖÜá¨ÝX¨æ.
ÖÜÄÁáà GÆÉ ÍÜŸªWÜÚí¨Ü ÊÝaÜ®ÝXÃÜáÊÜÈÉ PÜÊÜáìË—, ¯Ðæà«ÜWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜ
A®æàPÜ ¨æàÊÜñWæ ÙÜ áÜ ÖÝWÜã AÊÜÃÜ ÊÜá×Êæá¿á®Üá° £ÚÓÜáÊÜ Êæà¨ÜÊÝPÜÂWÜÙÜ WÜ£ H®Üá ?
GíŸ ±ÜÅÍæ° ÓÜÖÜgÊÝX¨æ. D ±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ »ÝWÜÊÜñÜÊÜâ ÎÅàÖÜÄ¿áá GÆÉ ÍÜŸªWÜÚí¨Ü
ÊÜááSÂÊÝX ÊÝaÜ®Üá GíŸá¨ÝX ®æàÃÜÊÝX £ÚÓܨæà "±Üí¥Ý@' GíŸ ±Ü¨ÜÊÜ®Üá°
ŸÙÜÔ¨æ. C¨ÜÃÜ ×®æ°Çæ ×àX¨æ : ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÊÜÓÜá¤Ë®Ü AÔ¤ñÜÌ, A¨ÜÃÜ PÝ¿áìWÜÙÜá
ÖÜÄ¿á A—à®ÜÊÝ¨Ü PÝÃÜ| B¿Þ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜÈÉ B¿Þ ÃÜã±Ü©í¨Ü PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá°
®ÜvæÓÜáÊÜ ÎÅàÖÜÄ¿á ÓÜí±ÜPÜì©í¨ÜÇæà B ÊÜÓÜá¤WÜÚWæ B ÍÜŸªÊÝaÜÂñÜÌ˨æ. ÖÜÄ¿á
ÓÜíŸí«ÜËÆÉ¨Ü ÊÜÓáÜ Ê
¤ àæ D ËÍܨ
Ì È
Ü É PÝ|ÔWܨáÜ . D ×®æÇ
° ¿
æ áÈÉ ÍÜŸÊ
ª âÜ ±ÜÅ£Áãí¨Üá
ÊÜÓÜá¤Ë®Ü JÙÜXÃÜáÊÜ ÓÝÃÜÃÜã±Ü®Ý¨Ü ÎÅàÖÜÄ¿á®Üá° £ÚÔ AÊÜ®Ü ÓÜíŸí«Ü¨Ü ÊÜáãÆPÜ
B¿Þ ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° AÊÜááSÂÊÜ꣤Àáí¨Ü £ÚÔPæãvÜáñܤ¨æ. ÊÜááí¨æ »ÝWÜÊÜñܨÜÈÉ &
"ÊÜÞí Ë«Üñæ¤à A¼¨Üñæ¤à ÊÜÞí' GíŸá¨ÝX Ë—¯Ðæà«Ü ÃÜã±ÜÊÝ¨Ü ÓÜPÜÆÍÝÓÜ÷ÊÜâ
Aí£ÊÜáÊÝX ÖÜÄ¿á ÊÜá×Êæá¿á®æ°à ÊÜ~ìÓÜáñܤ¨æ Gí¨Üá ±ÜÅ£±Ý©ÓÜÇÝX¨æ.
B¨ÜĪ í¨Ü GÆÉ ÍÜŸWª ÚÜ í¨ÜÆã ÎÅàÖÜÄÁáà ÊÝaÜ®ÝX¨Ýª®.æ ×àWæ ±Ü¨¨
Ü Ü LbñÜÂÊÜ®áÜ °
ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX £ÚԨݪÃæ. CíñÜÖÜ A±ÜäÊÜì ÊÝÂTÝ®ÜWÜÙÜá BÊÜáãÇÝWÜÅÊÝX AÊÜÃÜ

q±Ü³~¿áÈÉ ¨æãÃÜPÜáñܤÊæ.
ËÍæàÐÜ ±ÜÅPÜoOæ &

ÊÜáPÜRÚWÝX EbñÜ ÖÜê¨Ü¿á BÃæãàWÜ ñܱÝÓÜOÝ Î¹ÃÜ
ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ… ÖÝÊæàÄ ZoPÜ ÖÝWÜã ®ÝÃÝ¿á|ÖÜê¨Ü¿ÞÆ¿á,
¸æíWÜÙÜãÃÜá C¨ÜÃÜ ÓÜí¿ááPݤÍÜÅ¿á¨ÜÈÉ ±ÜÅ££íWÜÙÜã D PæÙÜWæ PÝ~st ©®Ü¨Üí¨Üá
ÊÜáPÜRÚWÝX EbñÜ ÖÜê¨Ü¿á BÃæãàWÜ ñܱÝÓÜOÝ Î¹ÃÜÊÜ®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX¨æ. C¨ÜÃÜ
E±ÜÁãàWÜÊÜ®Üá° BÊÜÍÜÂPÜñæ C¨ÜªÊÜÃÜá ±Üvæ¿á¸æàPæí¨Üá Ëþݱܮæ.
*±ÜÅ££íWÜÙÜá 2®æà ÍܯÊÝÃÜ GÓ….w.Gí. ®ÝÃÝ¿á|ÖÜê¨Ü¿ÞÆ¿á, ÓÜá±ÜÃ…
Óæ³ÐÝÈq QɯP… ÊÜáñÜᤠvæçWæã°àÔrP… ÓæíoÃ…, ©ÊÜpæ PÝí±æÉP…Õ™, PÜɸ… Ãæãàv…, ÖÜ៺ÚÛ™.
0836&2254488
*±ÜÅ££íWÜÙÜá 2®æà ÃÜËÊÝÃÜ «Ü®ÜáÐ… ÊÜáÈrÓæ³ÐÝÈq ÖÝÔ³oÇ…, ¨ÜáWÝìËÖÝÃÜ,
¸ÝWÜÆPæãàpæ. 08354&226533

Öæbc®Ü ËÊÜÃÜWÜÚWÝX ÖÝWÜã ÊÜÞ«ÜÌÊÜáPÜRÚWæ ÖÜê¨Ü¿á¨Ü ñæãí¨ÜÃæ C¨ÜªÈÉ ÓÜí±ÜQìÔ &
ÎÅà ¹.GÓ….PÜáÆPÜ~ì, ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ…, EñܤÃÝ©ÊÜásÜ, ÃÝhæàí¨ÜÅ®ÜWÜÃÜ,
ÖÝÊæàÄ &581110 ¨ÜãÃÜÊÝ~ & 98804 22111
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

32

"ÓÜÌË×ñÜ ÊÜ꣤'
" ±Üí >> g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ±ÜWÜvÝÆ
FGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFG

iàÊÝñܾ®Üá Jí¨Üá ±Üü. C¨Üá A®ÜíñÜ B®Üí¨Ü¨Ü BWÜÓܨÜÈÉ ÓÜÌaÜfí¨Ü ËÖÝÃÜ
ÊÜÞvܸàæ PÝX¨æ. A¨ÜPÝRX ÈíWÜÍÄÜ àÃÜ¨Ü AívÜPã
æ àÍÜ¨Ü »ÜíWÜÊÝWܸàæ PÝX¨æ. A¨ÜPÝRX
A±ÜÃã
æ àûÜþÝ®Ü ÖÝWÜã ¯ÊÜêñP¤Ü Ê
Ü áÜ ìWÜÙíæ Ÿ ÃæPWRæ ÙÜ áÜ ÊÜáãvܸàæ PÝX¨æ. A¨ÜPÝRX ñÝÀá
ÖÜQR ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ±ÜÅÓÝ¨Ü¨Ü PÝÊÜâ ¸æàPÝX¨æ.
¯ÊÜêñܤ PÜÊÜáì :
¯ÐÝR Ê Ü á ®æ À áí¨Ü ÓÜ Ì Ë ×ñÜ Ê Ü ê £¤ ¿ áÈÉ »Ü Q ¤ À áí¨Ü »Ü W Ü Ê Ü ¨ ÝÃÝ«Ü ® æ Á áà
±ÜÃÊ
Ü áÜ «ÜÊáÜ ì. ""ÓÜË
Ì ×ñÜÊêÜ ñÝö »ÜPÝö »ÜWÊ
Ü ¨
Ü ÝÃÝ«Ü®Ê
Ü áæ àÊÜ ±ÜÃÊ
Ü ã
æ à «ÜÊáÜ ì@'' (Xà.ñÝ)
Cí¥Ü BÃÝ«Ü®æ ÃÜã±Ü ±ÜÃÜÊÜá«ÜÊÜáìÊæà A±ÜÃæãàûÜþݮܩí¨Ü ÓæàÄ ÓÜíÓÝÃܯÊÜ꣤Wæ
PÝÃÜ|ÊÝWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¯ÊÜêñܤPÜÊÜáìÊæí¨Üá ÖæÓÜÃÜá ±Üv橨æ.
ÓÜÌË×ñÜ ÊÜ꣤ :
ÊÜÞ®ÜÊܯWæ ñܮܰ ÊÜ|ìPÜãR, BÍÜÅÊÜáPÜãR A®ÜáWÜá|ÊÝX ÍÜáÅ£&Óܾ$ê£WÜÙÜÈÉ Ë«Ý®Ü
ÊÜÞw¨Ü PÜÊÜáìWÜÙÜá Gí¨Üá A¥Üì.
H¯¨ÜÃÜ LbñÜÂ? :
ËÍÜÌ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜá®æ. BñÜ®æà D ÊÜá®æ¿á ¿ágÊÜÞ®Ü. BñÜ®Ü B¨æàÍܨÜíñæ
CÈÉ GÆÉ ®Üvæ¿á¸æàPÜá. ÍÜáÅ£&Óܾ$ê£WÜÙæà ÖÜÄ¿á Bþæ¿á®Üá° £ÚÓÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜá.
ÊÜá®æ¿áÈÉ GÆÉ Jí¨æà ñÜÃÖ
Ü ¨
Ü Ü PæãsÜwWÜÙáÜ CÃÜáÊÜâ©ÆÉ. AwWæ ÊÜá®æ, ¨æàÊÜÃÜ ÊÜá®æ,
ÊÜáÆWÜáÊÜ PæãsÜw, ŸaÜcÆá GíŸ ®Ý®Ý Ë»ÝWÜWÜÚÃÜáñܤÊæ. A¨ÜÃÜíñæ GÆÉ ÊÜá®æ¿á
ÓܨÜÓÜÂÃÜá Jí¨æà ñÜÃÜÖÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜÆá ÓÝ«ÜÂËÆÉ. JŸºÃÜá ÓÜí±Ý©ÓÜáñݤÃæ.
C®æãŸ
° ú áÜ AwWæ ÊÜÞvÜáñݤÃ.æ ÊÜáñæãŸ
¤ ú áÜ ÊÜáñæãí¤ ¨Üá. C¨æà ñÜÃÖ
Ü Ü D ±ÜűíÜ aܨÈ
Ü É
®Üv橨æ. CÈÉ PæÆÓܨÜÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜ˨ܪÃÜã ÖæàWæ ´ÜƨÜÈÉ ÊÜÂñÝÂÓÜËÆÉÊæäà A¨æà Äà£
AÊÜÃÜÊÜÄWæ Ë×ñÜ PÜÊÜáìWÜÙÜ®Üá° ±ÜäÃæçÔ ÖÜÄWæ A±Üì| ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊÜÃÜÊÜÃÜ
ÁãàWÜÂñæWæ A®ÜáWÜá|ÊÝX ´ÜÆ ÓÜÊÜáÊÝXÁáà ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. ÎÅàÖÜÄ ±ÜûܱÝñÝ©
¨æ ã àÐÜ W Ü Ú Wæ WÜ á Ä¿ÞWÜ á ÊÜ â ©ÆÉ . BñÜ ® Ü ¯¿áÊÜ á Pæ R ®ÝÊÜ â A®Ü á WÜ á |ÊÝX
®Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛ©¨ÜªÃæ BñÜ®Üá ®ÜÊÜáWæ ´ÜÆ ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü ÍÜáÅ£ Óܾ$ê£WÜÙÜÈÉ
ÖæàÚ¨Üíñæ ®Üvæ¿á¸æàPÜá.

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

33

C®æã°í¨Üá ÊÜÞWÜì :
D ±ÜűÜíaÜÊæÆÉ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü¨Üá. CÈÉÃÜáÊÜ GÆÉ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜá BñܯWæ ÓæàĨÜáª.
BñÜ®Ü A±ÜO
³ À
æ áÆɨàæ ¿ÞÃÜã ¿ÞÊÜ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ®Ü ã
Ü ° ÔÌàPÜÄÓÜáÊÜí£ÆÉ. D ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙ®Ü áÜ °
ÔÌàPÜÄÓܨàæ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ ÖÝXÆÉ. C¨Ü®áÜ ° ÆüÔÁáà PÜê±ÝÓÝWÜÃ®Ü Ý¨Ü ÎÅàÖÜÄ¿áá PæÆÊÜâ
iàËPæWÜÙÜ®Üá° ñܮܰ »ÝWÜÊÜñÜ WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ ñæãàĨݪ®æ. A±Ü³Oæ Pæãqr¨Ýª®æ. D A±Ü³OæWæ
A®ÜáWÜá|ÊÝX ®Üvæ¨ÜáPæãívÜá »ÜWÜÊܨÜÌÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° E±ÜÁãàXÔ¨ÝWÜ ®ÜÊÜáWæ ¿ÞÊÜ
¨æãàÐÜËÆÉ. iàÊÜ®ÜÊÜä ÓÝWÜáñܤ¨æ. ±Üâ|ÂÊÜä ¨æãÃæ¿ááñܤ¨æ. C¨æà ±Ý±Ü ±ÜÄÖÝÃÜPÜ,
±Üâ|±ÝűÜPÜÊÝ¨Ü ÊÜá«ÜÂíñÜÃÜ ÊÜÞWÜì. C¨æà ÓÜÌÊÜ꣤.
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá Ÿ~¡Ô¨Ü iàËPæWÜÙÜá :
MáñÝÊÜáêñÝ»ÝÂí iàÊæàñÜ ÊÜáêñæà®Ü ±ÜÅÊÜáêñæà®Ü ÊÝ >
ÓÜñÝ®ÜêñÝ»ÝÂí iàÊæàñÜ ®Ü ÍÜÌÊÜêñÝ PÜ¥ÜíaÜ®Ü >>
ÊÜÞ®ÜÊܮݨÜÊÜ MáñÜ, AÊÜáêñÜ, ÊÜáêñÜ, ±ÜÅÊÜáêñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜñÝ®ÜêñÜ iàËPæWÜÙÜ®Üá°
BÍÜÅÀáÓÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ ÍÜÌÊÜ꣤¿á®Üá° ÊÜÞñÜÅ ÓÜÊÜì¥Ý BÍÜÅÀáÓܸÝÃܨÜá.
MáñÜÊÜ꣤ :
MáñÜÊÜáãídÜÎÆí ±æäÅàPܤí & MáñÜÊÜ꣤ Gí¨ÜÃæ FídÜÎÆ ÊÜ꣤. Aí¨ÜÃæ
ÖæãƨÜÈÉ ¸æÙæ PÜpÝÊÜâ B¨ÜÊæáàÇæ ¿ágÊÜޮܮÜá «Ý®ÜÂÊÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãívÜá
Öæãà¨ÜÊæáàÇæ EÚ¨Ü PÝÙÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×Ô ñÜí¨Üá Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá. A¥ÜÊÝ PÝw®ÜÈÉ
¸æÙæ¨ÜÊÜâWÜÚí¨Ü iàËÓÜáÊÜâ¨Üá MáñÜÊÜ꣤.
AÊÜáêñÜ ÊÜ꣤ :
AÊÜáêñÜí ¿á¨Ü¿ÞbñÜí & A¿ÞbñÜ ÊÜ꣤Àáí¨Ü Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá. ¿ÞÃÜ
ÊÜááí¨æ¿áã ¸ÝÀá¹oár PæçaÝb ¸æàvܨàæ , Ÿí¨Ü¨ÃªÜ È
Ü É Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá. C®æãŸ
° ú ®Ü áÜ °
¸æàvÜáÊÜâ©ÆÉ. PæãorÃæ ¸æàvÜ G®Üá°ÊÜâ©ÆÉ. C¨Üá AÊÜáêñÜÊÜ꣤.
ÊÜáêñÜ ÊÜ꣤ :
ÊÜáêñÜí ñÜá ¯ñÜ¿ÞíaÝ ÓÝÂñ… & C®æãŸ
° ú Ü ¸æãWÜÓWæ æ ¸ÝÀá ÖÜbc Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá.
C¨Üá ¯ñÜÂÊÜä PæàÚ ÓÝÀáÓÜáÊÜ ÊÜáêñÜ ÊÜ꣤.
±ÜÅÊÜáêñÜ ÊÜ꣤ :
±ÜÅÊÜáêñÜí PÜÐìÜ |í ÓÜ$¾ êñÜí & ±ÜÅÊáÜ êñÊ
Ü íæ ¨ÜÃæ FÙÜáÊܨáÜ , PÜêÑ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. PÜêÑ
ÊÜÞvÜáÊÝWÜ ®æƨÜÈÉ ÓÜÖÓÜ ÝÅÃáÜ QÅËáQàoWÜÙáÜ ÓÝ¿ááñÜÊ
¤ .æ B¨ÜĪ í¨Ü A¨Üá ±ÜÅÊáÜ êñÜ ÊÜê£.¤
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

34

ÓÜñÝ®ÜêñÜÊÜ꣤ :
ÓÜñÝ®ÜêñÜí ñÜá ÊÝ~gÂÊÜå… & ÓÜñÝ®ÜêñÜ ÊÜ꣤ Gí¨ÜÃæ ÊÝ~g ÊݱÝÃÜ. CÈÉ
±Üä|ì ÓÜñÂÜ PÜãR AÊÜPÝÍÜËÆÉ. ±Üä|ì ÓÜáÚÛWã
Ü AÊÜPÝÍÜËÆÉ. ±Üä|ì ÓÜáÙÜáÛ ÖæàÚ¨ÜÃæ
ÊݱÝÃÜ ÓÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. ±Üä|ì ÓÜñÜ ÖæàÚ¨ÜÃæ Xoár±ÝvÝWÜáÊÜâ©ÆÉ. B¨ÜªÄí¨Ü C¨Üá
ÓÜáÙÜáÛ ÓÜñÜÂWÜÙÜ PÜƸæÃÜPæ¿á ÊÜ꣤.
ÍÜÌÊÜ꣤ :
ÍÜÌÊÜ꣤¯ìàaÜÓæàÊÜ®Üí & ÍÜÌÊÜ꣤ Gí¨ÜÃæ ¯àaÜÓæàÊÜ®æ. ×à®ÜÃÜ PÝÈWæ AvÜx¹¨Üáª
Ÿ¨ÜáPÜáÊÜâ¨Üá. A¨Üá ®ÝÀá¿á Ÿ¨ÜáPÜá. CÊÜâWÜÙÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÊÜ꣤ WÝÅÖÜ ?
WÜêÖÓÜ §Ü ¸ÝÅÖ|
¾Ü ¯Wæ MáñÜÊêÜ £¤ ÍæÅàÐÜ.u A¨ÝWÜ©¨ÜÈ
ª É AÊÜáêñÊ
Ü êÜ £À
¤ áí¨Ü ¸ÝÙܸàæ PÜá.
A¨Üã B ÊÜÂQ¤Wæ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨ÜÈ
ª É ¿ÞaÜ®¿
æ áá. ÓÜ®ÝÂÔWÜÙ,Ü ÊÜoáWÜÙÜ A¥ÜÊÝ ÃÝgÃÜ
ÊÜ꣤ ÊÜáêñÜÊÜ꣤Àáí¨Ü ¸ÝÙܸæàPÜá. A¨Üã ÓÝ«ÜÂËÆÉ©¨ÝªWÜ ±ÜÅÊÜáêñÜ ÊÜ꣤¿á®Üá°
BÍÜÅÀáÓܸæàPÜá. A¨Üã ÓÜÖÜ ÓÝ«ÜÂÊÝWÜ©¨ÝªWÜ ÓÜñÝ®ÜêñÜÊÝ¨Ü ÊÝ~gÂÊܮݰ¨ÜÃÜã
BÍÜÅÀáÓܸæàPÜá. B¨ÜÃæ ÃÜÓÜËPÜÅ¿á ÊÜÞvܸÝÃܨÜá. H®Ý¨ÜÃÜã ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá. B¨ÜÃæ
ÍÜÌÊÜ꣤¿á®Üá° ÊÜÞñÜÅ BÍÜÅÀáÓܸÝÃܨÜá. Cí©®Ü ©®Ü¨ÜÈÉ C¨Üá A¯ÊÝ¿áìÊݨÜ
ÊÜ꣤¿Þ¨Ü¨Ü᪠¨æãvÜx ¨ÜáÃÜíñÜ.
¨æàÊÜÃÜá Pæãor EñܤÊÜáñÜÌÊÜ®Üá° £ÃÜÓÜRÄÔ, ¯àaÜÃÜ®Üá° ÓæàËÓÜáÊÜâ¨Üá Gí¨ÜÃæ
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü Bþæ £ÃÜÓÜRÄÔ¨Üíñæ. ÊæáàÇÝX ¨æàÊÜÃæà D ÊÜ꣤¿á®Üá° ¯Ðæà—Ԩݪ®æ.
C¨æà ¨æàÍÜ¨Ü ÓÜPÜƨÜá¼ìûæ, ÊÜáÃÜ|, »Ü¿áWÜÚWæ ÊÜáãÆÊÝX¨æ.
A±ÜägÂ@ ±ÜägÂñæà ¿áñÜÅ ±ÜähæãÂà ¿áñÜÅ ®Ü ±ÜägÂñæà >
ñÜñÜÅ £Åà~ »ÜËÐÜÂí£ ¨Üá¼ìûÜí ÊÜáÃÜ|í »Ü¿áÊÜå… >>
Gí¨Üá ÍÝÓÜ÷ ®Üáw¿áᣤ¨æ. ±ÜägÂÃÜ £ÃÜÓÝRÃÜ, A±ÜägÂÃÜ ±ÜâÃÜÓÝRÃÜWÜÙæà ¨æàÍܨÜ
¨Üá¼ìûæ, ÊÜáÃÜ|, »Ü¿áWÜÚWæ ÊÜáãÆ PÝÃÜ|. DWÜ D ¨ÜáÃÜíñÜ©í¨Ü ¨æàÊÜÃæà
PݱÝvܸæàPÜá.
Jí¨Üá Pæç¿áÈÉ SvÜY C®æã°í¨Üá Pæç¿áÈÉ SáÃÝ®… ×w¨Üá Ÿí¨Ü ÊæãWÜÆÄWæ
ñÜÇæ PæãorÃÜã gáor®Üá° PæãvÜÈÆÉ ®ÜÊÜá¾ ±ÜäËìPÜÃÜá. B¨ÜÃæ ¸æçŸÇ… ×w¨Üá Ÿí¨Ü
CíXÉàÐÜÄWæ ÊÜáÃÜáÊÜÞñÝvܨæà gáoár ¸æãàÚÔ¨ÜÃÜá. ®ÝÊÜá ñæWæ¨ÜÃÜá, ±ÜíaæWÜÙæÆÉ
±ÝÂíoáWÜÙݨÜÊÜâ. Êæà¨ÜWÜÙæÆÉ G.¹.Ô.w.WÜÙݨÜÊÜâ. ±ÝíwñÜÂÊæÆÉ ±Ü¨ÜËWÜÙݨÜÊÜâ.
±ÝÃÜñÜíñÜÅ$¨ÜÆãÉ Ÿá©œÀáí¨Ü ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂÊÜ®Üá° PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜÛ¨Ü ¨æàÍÜ ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂÊÜ®Üá°
±Üv¨
æ ã
Ü GÆÉ Äà£Àáí¨Ü ±ÜÃñÜ íÜ ñÜÅÊÝX¨æ. Cí¨Üá »ÝÃÜñ¨
Ü àæ ÍÜ¨Ü ÖÜ|PæR ¸æÇæ CÚ©¨æ.

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

35

ÓÜ § Ù Ü P æ R ¸æ Ç æ CÚ©¨æ . g®Ü Ä Wæ ¸æ Ç æ CÚ©¨æ . ÍÝÓÜ ÷ P æ R ¸æ Ç æ CÚ©¨æ . GÆÉ Ê Ü ä
AÓÝÌñÜíñÜÅ$嬆 ¹ÔWæ ¸æí¨ÜáÖæãàXÊæ. AÐæràPæ »ÝÃÜñÜ¨Ü PÝÆPÜãR ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂËÆÉ.
AÊæáàÄPÜ¨Ü PÝÆÊæà PÝÆ. AÈÉ¿á ÖÜWÇ
Ü àæ ÖÜWÆ
Ü á, AÈÉ¿á ÃÝ£ÅÁáà ÃÝ£Å. AÈÉ¿á
ÖÜWÆ
Ü ÈÉ ¨Üáw¿á¸æàPÜá. AÈÉ¿á ÃݣſáÈÉÁáà ÊÜáÆWܸàæ PÜá. AÈÉ¿á ÃݣŠCÈÉ¿á
ÖÜWÇ
Ü Ý¨ÜĪ í¨Ü ÓÜÄ¿ÞX ¯¨æÅ¿áã ÖÜñáÜ Ê
¤ âÜ ©ÆÉ. ÓÜáSPÝRX ÖæãàÃÝo iàÊÜ®Ü ±ÝvÜá,
ÓÜí±Ý©Ô ÓÝ¿ááÊÜâ¨ÜPRæ ÔàËáñÜÊÝÀáñÜá. ÃݣŠGÆÉ PÝ¿ááÊÜ (ÍÜÊ
Ì êÜ £)¤ ®ÝÀá¸ÝÙÜá
¸æàvÜÊæà ¸æàvÜ Gí¨Üá »ÝWÜÊÜñÜ ÓÝÃÜᣤ¨æ. C¨æãí¨Üá Ä࣠¨æàÍÜ¨Ü ÓÝÌñÜíñÜÅ$ÂPæR
PÜÃæ PæãoríñæÁáà. C¨ÜÄí¨Ü ¨æàÍÜ ÓÜÌñÜíñÜÅ Gí¨Üá NãàÑÓÜáÊÜâ¨ÜÐærà AÆÉ, ÖÜÄÁáà
ÓÜñÌ íÜ ñÜÅ Gí¨Üá NãàÑÔ¨Üíñæ¿áã BWÜáñܨ
¤ .æ »ÜWÊ
Ü ¨
Ü P½Ü Ã¤Ü àæ ! ÖÜÄ ÓÜÊäæ àìñÜÊ
¤ áÜ ®æí¨Üá
ZípÝNãàÐÜ©í¨Ü ®Üáw¿ááñݤ PÝÅí£¿áÈÉ ÊÜáá®Üá°XY. ®ÜÊÜáWæÇÝÉ ÖÜÄÁáà ÓÝÌËá.
®ÝÊÜâ H¯¨ÜªÃÜã BñÜ®Ü ¨ÝÓܨÜÈÉ, ÊÝñÜÕƨÜÈÉ, PÜÃÜáOæ¿áÈÉ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜÊÜÃÜá. A¨æà
®ÜÊÜáWÜáÚ¿áÈ Gí¨Üá ÎÅàÓÜñܯ—WÜÙÜá ÖæàÚ¨Ü QË®Üáw C¨Üá.
ñÝñæãà gWÜñÝí ñÝÅñÝ g®ÜÀá£Åà ÓÜí±Ü¨Ýí ®æà£Åà >
ÁáàÐÝí ñè Wæãà±Ý¤Ãè ¿ÞaÜÁáà¿áá@ ñæಠQí ¯àaÝ®… >>
gWÜ g j ® Ü P Ü ® æ à ñÜ í ¨æ , ÓÜ P Ü Æ ÓÜ í ±Ü ñ … A—àÍÜ Ì Ä à Æü$¾ à ¨æ à ËÁáà ñÝÀá.
×àXÃÜ á ÊÝWÜ AÊÜ Ä àÊÜ ì ÃÜ ÃÜ û Ü O æ ¿ áÈÉ Ã Ü á ÊÜ D ÊÜ Þ ®Ü Ê Ü ¯àaÜ Ã Ü ÊÜ á áí¨æ
PæçaÝaÜáÊÜâ¨æàPæãà ? B¨ÜªÄí¨Ü ¯àaÜÓæàÊÜ®æ¿á®Üá° ¹oár, ÓÜÌË×ñÜÊÜ꣤Àáí¨Ü
»ÜQ¤Àáí¨Ü »ÜWÜÊܨÝÃÝ«Ü®æ¿á®Üá° ÊÜÞvæãà|, ´ÜÆ¨Ü PÝÊÜá®æWÜÙÜ®Üá° ñæãÃæÁãà|.
ÃæPWRæ ÙÜ ®Ü áÜ ° ±ÜvÁ
æ ãà|. ÖÜıÜÅÓݨܨÈ
Ü É ÈíWܨàæ ÖÜ¨Ü AívÜPã
æ àÍÜ樆 áÜ ° »ÜíXÔPæãívÜá
ÊæãàûÝPÝÍܨÜÈÉ ËÖÝÃÜ ÊÜÞvæãà|.

ÖæãÙæ®ÜÃÜÔà±ÜâÃܨÜÈÉ ÓÜÖÜÓÜÅÍÜíTݼÐæàPÜ
©. 21&12&2010 ÃÜí¨Üá ÖæãÙæ®ÜÃÜÔà±ÜâÃÜ¨Ü ÎÅà EñܤÃÝ©ÊÜásܨÜÈÉ
ÊÜÞWÜìÎàÐÜì ±Üä~ìÊæá¿á ¯Ëáñܤ ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜÞ©ÓÜíÓݧ®±
Ü ÅÜ £ÊæáWÜÚWæ
ÓÜÖÜÓÜÅÍÜíTݼÐæàPÜÊÜ®Üá° ÎÅà ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. ÓÜÊÜáWÜÅ
ŸÅÖܾÓÜãñÜÅWÜÙÜ ±ÝÃÝ¿á|ÊÜ®Üá° GÃÜvÜá ¸ÝÄ ÊÜÞvÜáñݤ QÒàÃݼÐæàPÜÊÜ®Üá°
ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ®ÜãÃÝÃÜá »ÜPܤÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô ÎÅàÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®Ü
ÖÝWÜã ±ÜÅÓݨÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá «Ü®ÜÂÃݨÜÃÜá.

g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

36

Gíoá APÜÒÃÜWÜÙÜ KíPÝÃÜ (KíPÝÃÜ¨Ü ÊÜáÖÜñܤ$Ì)
" ±Üí>> ÃÜZãñܤÊÜÞaÝ¿áì Ë. ®ÝWÜÓÜí²Wæ
FGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFG

GÆÉ APÜÒÃÜWÜÚWÜã ÊÜáãÆ ÓæãÅàñÜÔÕ®Üí£ÃÜáÊÜ AñÜÂíñÜ ÊÜÞíWÜÈPÜÊÝ¨Ü APÜÒÃÜ
KíPÝÃÜ.
KíPÝÃÜÍÝc¥ÜÍÜŸªÍÜc ¨ÝÌÊæàñè ŸÅÖܾ|: ±ÜâÃÝ >
PÜísÜí ¼ñÝÌ Ë¯¿Þìñè ñÜÓݾ®Ý¾íWÜÈPÝÊÜâ»è >>
Gí¨Üá ÖæàÚ¨Üíñæ ÊÜ|ìÓÜêÑr¿á PÝƨÜÈÉ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ÊÜááS©í¨Ü Êæã¨ÜÆá
ÖæãÃÜÖæãËá¾¨Ü ÊÜ|ì KíPÝÃÜ. dÝí¨æãàWÜ E±Ü¯ÐÜ£¤®ÜÈÉ GÆÉ APÜÒÃÜWÜÙÜÈÉ
KíPÝÃÜÊæà ÓÜÊÜì±ÜÅ«Ý®Ü APÜÒÃÜÊæí¨Üá ÓÝÌÃÜÓÜÂPÜÃÜÊÝX ¯ÃÜã²ñÜÊÝX¨æ &
±ÜÅhݱܣ: ÇæãàPÝ®… A»ÜÂñܱÜñ…, ñæà»æãÂà˜¼ñܱæ¤à»ÜÂ@ ñÜÅÀáà ˨ÝÂ
ÓÜí±ÝÅÓÜÅÊÜñ… > ñÝí A»ÜÂñܱÜñ…, ñÜÓÝ A¼ñܱݤ¿Þ HñÝ®ÜÂPÜÒÃÝ~ ÓÜí±ÝÅÓÜÅÊÜíñÜ
»Üã»ÜáìÊÜÓÜÌÄ£ >> ñݯ A»ÜÂñܱÜñ…, ñæà»æãÂà A¼ñܱæ¤à»ÜÂ@ KíPÝÃÜ@ ÓÜí±ÝÅÓÜÅÊÜñ… >>
ÓÜêÑrPÜñÜêìÊÝ¨Ü ŸÅÖܾ GÆÉ ÇæãàPÜWÜÙÜÆãÉ ÓÝÃÜÍæÅàÐÜuÊݨÜá¨Ü®Üá° A®æÌàÑÓÜáñݤ
ÊÜáãÃÜá Êæà¨ÜWÜÙÜ®Üá° ÍæÅàÐÜuÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ԨܮÜá. D Êæà¨ÜWÜÙÜ®Üã° BÄÔ ÊÜáãÃÜá
ÊÝÂÖÜê£WÜÙÜ®Üá° ÍæÅàÐÜuÊæí¨Üá ±ÜÄWÜ~ԨܮÜá. AÊÜâWÜÚí¨ÜÆã C®Üã° ÓÝÃÜñÜÃÜÊݨÜ
ÊÜáãÃÜá APÜÒÃÜWÜÙÜ KíPÝÃÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Ü®Üá. D KíPÝÃÜÊæà GÆÉ ÇæãàPÜWÜÙÜÆãÉ
ÍæÅàÐÜuÊÝ¨Ü ÊÜ|ì G¯ÔñÜá. D KíPÝÃÜÊæà ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ±ÜūݮܮÝÊÜá G¯Ô¨æ.
KíPÝÃÜ¨Ü g±ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜáñܤ ÖÜÄÓܾÃÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜÊܯWæ ÓÜíÓÝÃÜ©í¨Ü ËÊæãàaÜ®æ
¨æãÃÜPÜáÊÜâ¨ÝX Xàñæ¿áá ÖæàÚ¨æ &
KËáñæÂàPÝPÜÒÃÜí ŸÅÖܾ ÊÝÂÖÜÃÜ®… ÊÜÞÊÜá®ÜáÓܾÃÜ®… >
¿á@ ±ÜÅ¿Þ£ ñÜÂg®… ¨æàÖÜí ÓÜ ¿Þ£ ±ÜÃÜÊÜÞí WÜ£ÊÜå… >>
AÆɨàæ GÆÉ ÓÜñÊ
RÜ áÜ ìWÜÙã
Ü KíPÝÃÜ¨Ü EaÝcÃO
Ü Á
æ ãí©Wæ BÃÜí»ÜWã
æ ÙÜáÊ
Û âÜ ¨ÝX
£Úst Xàñæ¿áá, KíPÝÃÜÊÜâ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÊÜááS®ÝÊÜáÊÝX GÆÉ PÝ¿áìWÜÙÜÆãÉ
»ÜWÜÊÜñÜRñÜêìñÜÌ¨Ü A®ÜáÓÜí«Ý®ÜPæR ±ÜäÃÜPÜÊÝX ¯í£¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ÓÜãbÔ¨æ. ×àWæ
ÊÝ_¾ ¿ á±Ü Å ±Ü í aÜ P æ R à ®æ à ñÝÀá¸æ à ÃÝX ¯íñÜ KíPÝÃÜ ¨ Ü ÓÜ Ì Ã Ü ã ±Ü ÖÝWÜ ã
A¥ÜìÊݲ¤¿á®Üá° ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX ¯ÃÜã²Ô¨Ü ÍæÅà¿áÓÜáÕ ÎÅàÊÜá¨Ý®Üí¨Ü£à¥Üì
»ÜWÜÊÜñݳ¨ÜÄWæ ÓÜÆáÉñܤ¨æ.

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

37

KíPÝÃܨÜÈÉ APÜÒÃÜWÜÙæÐÜár ?
KíPÝÃܨÜÈÉ ÊÜáãÃÜá APÜÒÃÜWÜÙæíŸá¨Üá ±ÜÅԨܜÊÝ¨Ü ÊÜÞñÜá. ÊÜáãÃÜáÊÜÃæ, ®ÝÆáR
A¥ÜÊÝ I¨Üá GíŸ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜã CÊæ. ÍÜíPÜÃÝaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ ±ÜűÜíaÜÓÝÃÜ
WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ KíPÝÃÜÊÜ®Üá° HÙÜPÜÒÃÜWÜÚí¨Ü PÜãw¨Ü᪠Gí¨Üá ÖæàÚÃÜáÊÜÃÜá &
APÝÃÜÍÝc±ÜâÂPÝÃÜÍÜc ÊÜáPÝÃæãà ¹í¨ÜáÃæàÊÜ aÜ >
®Ý¨Ü@ ÍÜQ¤ÍÜc ÍÝíñÜÍÜc ñÝÃÜ»æà¨Ý@ ÓÜËáàÄñÝ@ >>
B¨ÜÃæ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ "ñÜíñÜÅÓÝÃÜÓÜíWÜÅÖÜ' WÜÅí¥Ü¨ÜÈÉ KíPÝÃÜÊÜ®Üá°
GíoPÜÒÃÜWÜÚí¨Ü ¿ááPܤÊݨܨÜ᪠Gí©ÃÜáÊÜÃÜá &
APÝÃݨÜ£ÍÝíñÝíñÜ@ Óæãà˜¿áí AÐÝrPÜÒÃæãà ÊÜáñÜ@ > (1&3)
Gíoá APÜÒÃÜWÜÙÜá GíŸ ÊÜÞ£Wæ B«ÝÃÜ Êæáà騆 ÊÝPÜÂÊæà BX¨æ. HPæí¨ÜÃæ
ñÜíñÜÅÓÝÃÜÓÜíWÜÅÖÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ PæÆÊÜâ ÍæãÉàPÜWÜÙÜá ËÐÜã¡PܤÊÝ¨Ü ñÜíñÜÅÓÝÃÜ©í¨ÜÇæà
®æ à ÃÜ Ê ÝX E¨Ü œ Ä ÓÜ Æ ³ o r Ê Ü â WÜ Ù Ü á . B¨Ü ª Ä í¨Ü C¨Ü á ñÜ í ñÜ Å ÓÝÃÜ ¨ Ü ÊÜ Þ ñÜ á .
±ÜÅÊÜÞ|ñÜÊÜáÊÝX¨æ. ÊÜÞñÜÅÊÜÆɨæà
APÝÃݨÜ£ÍÝíñÝíñÜ@ Óæãà˜¿áÊÜáÐÝrPÜÒÃæãà ¿áñÜ@ >
GíŸ ŸêÖܨÝÃÜ|ÂPÜ»ÝÐܨÜÈÉ E¨ÝÖÜÄst ÊÜÞñÜã ±ÜÅÊÜÞ|ÊÝX¨æ.
APÝÃÜ, EPÝÃÜ, ÊÜáPÝÃÜ, ®Ý¨Ü, ¹í¨Üá, PÜÇÝ, ÍÝíñÜ, A£ÍÝíñÜ ×àWæ Gíoá
APÜÒÃÜWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãívÜ KíPÝÃܨÜÈÉ Êæã¨ÜÆ ÊÜáãÃÜá APÜÒÃÜWÜÙÜá ®ÜÊÜá¾ QËWæ
PæàÚŸÃÜáÊÜÊÜâ, ®ÜíñÜÃÜ¨Ü I¨Üá A®Üá»ÜÊÜPæR ÓܳÐÜrWæãàaÜÃÜWÜÙÜÆÉ. APÜÒÃÜWÜÙÜá ÖÜáoárÊÜ
Êæã¨ÜÆ ÖÜíñÜ A£ÍÝíñÜ. A¨ÜÄí¨Ü ÍÝíñÜ, A¨ÜÄí¨Ü PÜÇÝ, A¨ÜÄí¨Ü ¹í¨Üá,
A¨Ü Ä í¨Ü ÓÜ Ì Æ ³ AÓÜ ³ Ð Ü r Ê Ý¨Ü ®Ý¨Ü . D I¨Ü ã APÜ Ò Ã Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° «Ý娆 © í¨Ü
PÜívÜáPæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá ñÜíñÜÅÍÝÓÜ÷ £ÚÔ¨æ.
®Ý¨Ü Êæã¨ÜÇݨÜÊÜâWÜÙÜá ÊÜ|ìWÜÙæà ? ÊÜ|ì«ÜÊÜáìWÜÙæà?
Óæãà˜¿áÊÜáÐÝrPÜÒÃæãà ÊÜáñÜ@ GíŸ ñÜíñÜÅÓÝÃÜ¨Ü ÊÜÞñÜá ±ÜÅ|ÊܨÜÈÉ Gíoá
APÜÒÃÜWÜÙæí¨Üá £ÚÔ¨æªà®æãà ¯g. B¨ÜÃæ C¨Ü®Üá° J±Ü³Æá PæÆÊÜâ ñæãí¨ÜÃæWÜÚÊæ. Cí¥Ü
ñæãí¨ÜÃæWÜÙÜ®Üá° ñÜíñÜÅÓÝÃÜÓÜíWÜÅÖÜ¨Ü ÊÝÂTÝ®ܨÜÈÉ dÜÇÝÄ BaÝ¿áìÃÜá EÇæÉàUÔ
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÖÝWÜã ÎÅàÊÜáqràPÝPÜêñݳ¨ÃÜ Ü PÜê£WÜÙÜ ×®æÇ
° ¿
æ áÈÉ AÊÜâWÜÙ®Ü áÜ ° ×àWæ
±ÜÄÖÜÄԨݪÃæ.
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

38

(1) ®Ý¨Ý©WÜÙ®Ü ã
Ü ° APÜÃÒ WÜ ÙÜ íæ ¨Üá ±ÜÄWÜ~Ô¨ÜÈÉ "±ÜíaÝÍܨ… ÊÜ|ìÊÝaÝÂ@ ñÝ@'
(1&5) GíŸá¨ÝX ÊÜááí¨æ APÜÒÃÜWÜÙÜ®Üá° IÊÜñÜᤠGí¨Üá ±ÜÄWÜ~ÔÃÜáÊÜâ¨ÜÃÜ ËÃæãà«Ü
ŸÃÜáÊÜâ¨Üá. ®Ý¨Ý©WÜÙã
Ü ÓæàÄ IÊÜñQ¤Ü íR ñÜ Öæaàcæ APÜÃÒ WÜ ÙÜ áÜ BWܸàæ PÜÆÊ
É àæ ? ×àWÝX
®Ý¨Ý©WÜÙÜ®Üá° ÊÜ|ìWÜÙæ®Ü°¨æà ÊÜ|ì«ÜÊÜáìWÜÙæ®Ü°¸æàPÜá. B¨ÜÃæ ®Ý¨Ý©WÜÙÜá
ÊÜ | ì«Ü Ê Ü á ìWÜ Ù Ý¨Ü È É ñÜ á Äà¿Þ©ÃÜ ã ±Ü W Ü Ú Wæ ÊÝaÜ P Ü W Ü Ù ÝWÜ á ÊÜ â ¨Ü á ×àWæ .
BaÝ¿áìÃÜá ®Ý¨Ý©WÜÙÜã ÓæàĨÜíñæ Gíoã APÜÒÃÜWÜÙÜã PÜÅÊÜáÊÝX ËÍÝÌ©
ÃÜã±ÜWÜÚWæ ÊÝaÜPÜWÜÙæí¨Üá ""ÊÜá¨ÜãűÝOÝí aÜ ÊÝaÜPÜ@'' GíŸÈÉ £ÚԨݪÃÜÐær.
ÊÝaÜPÜñÜÌÊÜâ ÊÜ|ìWÜÚXÃÜáÊÜâ¨æà ÖæãÃÜñÜá ÊÜ|ì«ÜÊÜáìWÜÚXÆÉÊÜÐær? Aí¨ÜÊæáàÇæ
®Ý¨Ý©WÜÙÜ®Üã° ÊÜ|ìWÜÙæí¨æà J±Ü³¸æàPÜá GíŸ ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° ÊÜ|ì«ÜÊÜáìWÜÚWÜã
ÊÝaÜPÜñÜÌÊÜ®Üá° J²³ ±ÜÄÖÜÄÓÜŸÖÜá¨Üá. ¿ÞPæí¨ÜÃæ MáWݽÐܨÜÈÉ BaÝ¿áìÃÜá
ÊÜ|ì«ÜÊÜáìWÜÙÝ¨Ü ÓÜÌÃÝ©WÜÚWÜã ÊÝaÜPÜñÜÌÊÜ®Üá° £ÚÔÃÜáÊÜÃÜá &
¨ÝyÜÂìÊæáàÊÝ®Üá¨Ýñݤ¥Üì@ E¨ÝñܤÓÜ EaÜcñÝ¥ÜìñÝ >
¯àaÜñÝ ÓÜÌÄñÜÓÝÂ¥Üì@ ±ÜÅaÜ¿áÓÜ ¿á¥ÝÔ§£@ >>
ÓÜÊÜÞÖÝÃæà AUÇÝ A¥Ýì@ ÓÜÌÃÝ¥Ýì®Ýí C¿áí Ô§£@ >> (1&97)
A®Üá¨ÝñܤÓÜÌÃÜÊÜâ EPܤËÐÜ¿á¨ÜÈÉ ¨ÜêyÜñæ¿á®Üã° , E¨ÝñܤÓÜÌÃÜÊÜâ ÍæÅàÐÜuñÜÌÊÜ®Üã°,
ÓÜÌÄñÜÓÜÌÃÜÊÜâ ¯àaÜñÜÌÊÜ®Üã°, ±ÜÅaÜ¿áÓÜÌÃÜÊÜâ EPܤËÐÜ¿á¨ÜÈÉ HPÜÃÜã±Üñæ¿á®Üã°,
ÓÜÊÜÞÖÝÃÜÓÜÌÃÜÊÜâ GÇÝÉ A¥ÜìWÜÙÜ®Üã° £ÚÓÜáÊÜâ¨Üá.
×àWæ ÊÜ | ì«Ü Ê Ü á ìWÜ Ù Ý¨Ü ÓÜ Ì Ã Ü W Ü Ú Wæ ÊÝaÜ P Ü ñ Ü Ì Ë ÃÜ á ÊÝWÜ ®Ý¨Ý©WÜ Ù Ü ã
ÊÜ|ì«ÜÊÜáìWÜÙÝX¨Ü㪠¿ÞÊÜâ¨æà A¥ÜìPæR A¥ÜÊÝ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ñÜáÄà¿Þ©
ÃÜ ã ±Ü W Ü Ú Wæ ÊÝaÜ P Ü W Ü Ù ÝWÜ Æ á ñæ ã í¨Ü à æ CÆÉ . B¨Ü ª Ä í¨Ü ®Ý¨Ý©WÜ Ù Ü á
ÊÜ|ì«ÜÊáÜ ìWÜÙÝX¨Üê ã
Ü , ÊÜ|ìWÜÚWÜã ÊÜ|ì«ÜÊáÜ ìWÜÚWÜã ÊÝaÜPñÜ Ê
ÌÜ âÜ ÓÜÊÞ
Ü ®ÜÊݨÜ
PÝÃÜ| ""Óæãà˜¿áí AÐÝrPÜÒÃæãà ÊÜáñÜ@'' ÊÜááíñÝ¨Ü PÜvæWÜÙÜÈÉ ®Ý¨Ý©WÜÙÜ®Üã°
L±ÜaÝÄPÜÊÝX ÊÜ|ìWÜÙæí¨æà ÊÜÂÊÜÖÜÄԨݪÃæ. ÊÝÓܤÊܨÜÈÉ AÊÜâWÜÙÜá ÊÜ|ìWÜÙÜÆÉ.
2) ÊÜáñæãí¤ ¨Üá PÝÃÜ|, ±ÜÅ|ÊÜÊáÜ íñÜÅPRæ BaÝ¿áìÃÜá APÜÃÒ ®Ü ÝÂÓÜ樆 áÜ ° £ÚÓÜáÊÝWÜ
B©ÊÜ|ìñÜÅ¿áí ®Ý¼ÖÜêbfÃÜÓÜáÕ ¿á¥ÝPÜÅÊÜáÊÜå… > (1&34)
Gí¨Üá ÊÜáãÃÜá APÜÒÃÜWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ ®ÝÂÓÜ ÖæàڨݪÃæ. ±ÜÅ|ÊܨÜÈÉ Gíoá
APÜÒÃÜWÜÚÃÜáÊÜâ¨æà ¯gÊÝX¨ÜªÈÉ Gíoã APÜÒÃÜWÜÚWÜã ®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÖæàÙܸæàPÝXñÜá¤.
ÖæàÚÆÉ. Aí¨ÜÊáæ àÇæ KíPÝÃܨÈ
Ü É ÊÜáãÃæà ÊÜ|ìWÜÙáÜ , ®Ý¨Ý©WÜÙáÜ ÊÜ|ì«ÜÊáÜ ìWÜÙáÜ
Gí¨Üá ¯ÍÜc¿áÊÝWÜáÊÜâ¨Üá.

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

39

D GÃÜ v Ü ã ÓÜ Ê Ü á Óæ  WÜ Ú WÜ ã dÜ Ç ÝÄ BaÝ¿áìÃÜ á EñÜ ¤ Ã Ü Öæ à ڨݪ à æ .
""Óæãà˜¿áí AÐÝrPÜÒÃæãà ÊÜáñÜ@'' (1&3) GíŸá¨ÝX ±ÜÅ|ÊܨÈ
Ü É Gíoá APÜÃÒ WÜ ÙÜ íæ ¨Üá
£ÚÓÜáÊÜ D ÊÝPÜ嬆 hæãñæ APÜÃÝ© 50 ÊÜ|ìWÜÙÜá ±ÜÅ|ÊÜ¨Ü 8 APÜÒÃÜWÜÚí¨Ü
ÊÜÂPܤÊÝXÊæ Gí¨Üá £ÚÓÜáÊÜ ""ÊÜOÝìÓݤÃÝ|ì»æà©ñÝ@'' (1&5) GíŸ ÊÜÞñÜá,
®ÝÃÝ¿áOÝÐÝrPÜÒÃÜ ÊÜáíñÜÅÊÜä ±ÜÅ|ÊÜ¨Ü 8 APÜÒÃÜWÜÚí¨ÜÇæà ÊÜÂPܤWæãíw¨æ Gí¨Üá
£ÚÓÜáÊÜ ""ñÝÃÝÐÝrPÜÒÃÜ»æà¨ÜÊÝ®…'' (1&10) GíŸ ÊÜÞñÜã D PÜꣿáÈÉÁáà
Ÿí¨Ü©ª¨æ. AÆɨæà ""B¨æÂ$ç@ ñÝÃÜaÜñÜáÊÜìOæçì@'' GíŸÈÉ ±ÜÅ|ÊܨÜÈÉ¿á Êæã¨ÜÆ
®ÝÆáR ÊÜ | ìWÜ Ú í¨Ü ®ÝÆáR ÊÝÂÖÜ ê £WÜ Ù Ü á ÊÜ Â PÜ ¤ Ê ÝXÊæ GíŸ ÊÝPÜ Â ÖÝWÜ ã
B©ÊÜ|ìñÜÅ¿áí 1&34 Gí¨Üá Êæã¨ÜÆ ÊÜáãÃÜá ÊÜ|ìWÜÚí¨Ü ®Ý¼, ÖÜê¨Ü¿á, ÎÃÜ
CÊÜâWÜÙÜÈÉ ®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜ ÊÝPÜÂ, D GÃÜvÜã PÜvæWÜÙÜÆãÉ Gíoá APÜÒÃÜWÜÙÜÈÉ
Êæã¨ÜÆ 4 ÊÜ|ìWÜÚí¨Ü Êæã¨ÜÆ 3 ÊÜ|ìWÜÚí¨Ü Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ
EÚ¨ÜÊÜâWÜÙÜã ÊÜ|ìWÜÙæí¨Üá £ÚÔ¨ÜíñÝWܨæ.
C¨ÜÆɨæà ŸêÖܨÝÃÜ|ÂPÜ»ÝÐܨÜÈÉ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá &
aÜñÜá¥Üì±Ý¨æãà WÝ¿áñÝÅ$Â@ ±ÜÅ|ÊÜ@ ÓÜÊÜáá¨ÝÖÜêñÜ@ >
APÝÃݨÜ£ÍÝíñÝíñÜ@ ±ÜÅ|Êæäà˜ÐÝrPÜÒÃæãà ¿áñÜ@ >>
Gí¨Üá aÜñÜáËìÍÜíñÜÂPÜÒÃÝ, £Å±Ü¨Ý G¯Ô¨Ü WÝ¿á£ÅWæ ±ÜÅ|ÊÜÊÜâ aÜñÜá¥Üì±Ý¨Ü
Gí©¨Ýª à æ . B ±Ü Å |ÊÜ GíoPÜ Ò Ã Ü W Ü Ù Ü ® æ ã ° Ù Ü W æ ã íw¨æ Gí¨Ü á Öæ à ڨݪ à æ . CÈÉ
®Ý¨Ý©WÜ Ù Ü ® Ü á ° APÜ Ò Ã Ü W Ü Ù æ í ¨Ü á PÜ í sÜ ñ Ü @ Öæ à ÙÜ á ÊÜ hæ ã ñæ W æ 8 APÜ Ò Ã Ü W Ü Ù Ü 3
±Ý¨ÜWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãívÜ WÝ¿á£ÅWæ ±ÜÅ|ÊÜÊÜâ 4®æà ±Ý¨Ü G¯ÓܸæàPݨÜÃæ C¨Üã 8
APÜÃÒ WÜ ÙÜ ®Ü ã
æ Ù° WÜ ã
æ ÙÜÇ
Û àæ ¸æàPÜá ñÝ®æà. ×àWæ ±ÜÅ|ÊÜ樆 áÜ ° AÐÝrPÃÒÜ Ü Gí¨Üá ¯|ìÀáÓÜÆá
A®æàPÜ ±ÜÅÊÜÞ|WÜÚÊæ.
×àWæ J²³ ¨ Ü È É IÊÜ ñ Ü ¤ Q R í ñÜ Öæ a Ü á c ÊÜ | ìWÜ Ù Ü ® Ü á ° J²³ ¨ Ü í ñÝX
""±ÜíaÝÍܨÜÌ|ìÊÝaÝÂÍÜc'' ÊÜááíñÝX ÍÝÓÜ÷¨ÜÈÉ ÊÜ|ìWÜÙÜá IÊÜñÜᤠGíŸ ÊÜÞ£Wæ
ËÃæãà«Ü ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉÊæà ? Gí¨ÜÃæ CÆÉ. ±ÜÅ|ÊÜ©í¨Ü A¼ÊÜÂQ¤WæãívÜ ÊÜ|ìWÜÙÜá
50 GíŸá¨Üá B ÍÝÓÜ÷ÊÝPÜ嬆 A¼±ÝÅ¿á. ÖæãÃÜñÜá 50 QRíñÜ Öæbc®Ü ÊÜ|ìWÜÙæà
CÆÉÊæí¨ÜÆÉ.
ÊÜÞñÜÅÊÜÆÉ 50 QRíñÜ ¸æàÃæ¿ÞX PÜÒPÝÃÜÊÜ®Üá° ±ÜÅñæÂàPÜ ÊÜ|ìÊæí¨æà J²³ ""HPÜ
±ÜíaÝÍܨÜÌOÝì®Ýí'' (2&7) ""ÊÜÞñÜêPÝ HPܱÜíaÝÍÜñ…'' ÊÜááíñÝ¨Ü PÜvæWÜÙÜÈÉ 51
ÊÜ | ì±Ü Å £±Ý¨Ü  ÃÝ¨Ü ¨æ à ÊÜ ñ æ W Ü Ù Ü BÊÝÖÜ ® æ ¿ á®Ü á ° Öæ à ڨݪ à æ . C¨Ü Æ É ¨ æ à
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

40

""WÜWìÜ ÃÜWã
æ à«Ý²íWÝ©à®Ýí NãàÐÝ@ A² ®Ý¨ÜÊÞ
Ü ñÜÅÊÜÂígPÜñàÌæ ®Ü »ÜWÊ
Ü ¨
Ü ÝÌaPÜ Ý HÊÜ'
GíŸ PÜÊáÜ ì¯|ì¿á¨Ü ÊÝPÜÂPæR qàPæ ŸÃæ¿ááÊÝWÜ qàPÝaÝ¿áìÃÜá ""NãàÐÝOÝí
APÝÃÝ© ±ÜíaÝÍܨPÜ ÃÒÜ Ü AÊÜÂígPÜñàÌæ ˜² ñܨ£Ü ÄPÜ@¤ NãàÐÜÊÂÜ íWÜÂ@ ®Ý¨æãà ®ÝÊÜá ÊÜ|ì@
ÊÜáíñÜÅÍÝÓæ÷à ±ÜÅԨܜ@'' Gí¨Üá ®Ý¨ÜÊæíŸ ÊÜ|ìÊÜ®Üá° 50 ÊÜ|ìWÜÚXíñÜ ¸æàÃæ¿ÞX
¯ÃÜã²Ô¨ÝªÃæ.
D GÆÉ PÝÃÜ|WÜÚí¨ÜÆã ±ÜÅ|ÊܨÜÈÉ GíoPÜÒÃÜWÜÚÊæ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° J±Ü³¸æàPÜá.
×àWæ AÐÝrPÜÒÃÜñÜÌÊÜâ ±ÜÅÊÜÞ|ԨܜÊÝXÃÜáÊÝWÜ ®Ý¨Ý©WÜÙÜ®Üá° ÊÜ|ìWÜÙÜá Gí¨Üá
ÖæàÚ¨Ü᪠L±ÜaÝÄPÜÊÝX GíŸ ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÜÆÉ.
C®Üá° GÃÜvÜ®æ¿á PÝÃÜ|, Êæã¨ÜÆ ÊÜáãÃÜPÜÒÃÜWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ ®ÝÂÓÜ ÖæàÚ EÚ¨Ü
APÜÒÃÜWÜÚWæ ÖæàÚÆÉ GíŸá¨Üá. C¨ÜPæR ÓÜÊÜÞ«Ý®Ü ×àX¨æ. ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá
®ÝÆR ® æ à A«Ý¿á¨Ü È É "Kí Zê~@ ÓÜã¿áì B©ñÜÂ@' GíŸ ÓÜ ã ¿ÞìÐÝr P Ü Ò Ã Ü
ÊÜáíñÜŨÜÈÉ KíPÝÃÜ ¹oár EÚ¨Ü HÙÜPÜÒÃÜWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ ®ÝÂÓÜ ÖæàڨݪÃæ. ÓÜÊÜìýÃÜã,
ÓÜÌñÜíñæÅàaÜfÃÜã B¨Ü BaÝ¿áìÃÜá KíPÝÃÜPæR ®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÖæàÙÜ©ÃÜÆá PÝÃÜ|ÊÜ®Üá°
Cí©®Ü ®ÜÊÜáWæ £Ú¿áÆá AÓÝ«ÜÂ.
A¥ÜÊÝ BÃÜá ÖÝWÜã 8 APÜÒÃÜWÜÙÜ ÖÜíÓÜÊÜáíñÜÅPæR ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜã A—PÝÄWÜÙݨÜ
PÝÃÜ| AÊÜâWÜÚWæ ®ÝÂÓÜ ÖæàÚ EñܤÊÜÞ—PÝÄPÜÊÝ¨Ü 7 APÜÒÃÜ¨Ü ÖÜíÓÜÊÜáíñÜÅPæR ®ÝÂÓÜ
ÖæàÙÜ©ÃÜáÊÜíñæ ÊÜ|ìñÜÅ¿áWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãívÜ ±ÜÅ|ÊÜ g±Ü¨ÜÆÉÐærà ÊÜá®ÜáÐÜÂÄWæ A—
PÝÃÜËÃÜáÊÜ PÝÃÜ| Êæã¨ÜÆ ÊÜáãÃÜá ÊÜ|ìWÜÚWÜÐærà ®ÝÂÓÜ ÖæàڨݪÃæ®Ü°ŸÖÜá¨Üá.
ÊÜáãÃÜÄí¨ÝÃÜí¼Ô A®ÜíñÜ APÜÃÒ WÜ ÙÜ ®Ü ã
æ Ù° WÜ ã
æ ívÜ KíPÝÃÜ¨Ü g±ÜPRæ ŸÅÖݾ©WÜÙàæ A—
PÝÄWÜÙÐ
Ü àræ . ÖÝWݨÜÃæ ÊÜ|ìñÜÅ¿ÞñÜP¾ Ê
Ü Ý¨Ü ±ÜÅ|ÊÜ樆 à°æ Êæã¨ÜÆá £ÚÓÜáÊÜâ¨Üá ¹oár
Gíoá ÊÜ|ìWÜÙÜ ±ÜÅ|ÊÜÊÜ®Üá° ±ÜÅÓݤËÔ¨Ü᪠HPæ Gí¨ÜÃæ, ±ÜÅPÜêñÜ ±ÜÅÓÜíWÜÊÜâ ÊÜáíñÜÅWÜÙÜ
EñÜ ³ £ ¤ W æ ÓÜ í Ÿí—st PÝÃÜ | ÊÜ á íñÜ Å WÜ Ù Ü EñÜ ³ £ ¤ W æ AÐÝr P Ü Ò Ã Ü ±Ü Å |ÊÜ Ê æ à
E±Ü¿ááPܤÊÝWÜáÊÜ PÝÃÜ| A¨Ü®æ°à ÖæàڨݪÃæ. g±Ü ±ÜÅPÜÃÜ|¨ÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ÊÜ|ìWÜÙÜ
KíPÝÃÜÊÜ®æ°à ŸÙÜÓÜáÊÜ PÝÃÜ| AÐÜrPæR ÊÜÞñÜÅ ®ÝÂÓÜ ÖæàڨݪÃæ. ÖÝWÝX ®Ý¨Ý©WÜÚWæ
®ÝÂÓÜ ÖæàÚÆÉ G®ÜáÊ
° âÜ ¨ÜÄí¨Ü AÊÜâWÜÙáÜ ÊÜ|ìWÜÙàæ AÆÉ Gí¨Üá ÓÝ—ÓÜÆá ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ.
×àWæ KíPÝÃÜÊÜâ GíoPÜÒÃÜWÜÙÜ®æã°ÙÜWæãívܨÜ᪠Gí¨æã±Ü³Æá ÓܳÐÜr ±ÜÅÊÜÞ|WÜÚÊæ.
¸Ý«ÜPÜWÜÚÆÉ.
AÐÜrÊÜ|ìWÜÚí¨Ü ±ÜÅ£±Ý¨Ü ÃÜã±ÜWÜÙÜá
DÊÜÃXæ ®Ü ËÊÜÃO
Ü À
æ áí¨Ü KíPÝÃÜ¨Ü ÓÜÃÌ ã
Ü ±Ü樆 áÜ ° £Ú¨ÜíñÝÀáñÜá. C®Üá° A¨ÜÃÜ
A¥ÜìÊݲ¤. A®ÜáÊÝÂTÝ®ܨÜÈÉ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃæà £ÚÔÃÜáÊÜíñæ

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

41

""KñÜñÜÌÊÝbà ÖæãÂàíPÝÃÜ@ ÊÜPÜöÓè ñܨÜáYOæãàñÜñÝÊÜå…''
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü WÜá|±ÜıÜä|ìñæ¿á®Üá° KíPÝÃÜ ±ÜÅ£±Ý©ÓÜáñܤ¨æ. AÆɨæà
ñÜíñÜÅÓÝÃÜÓÜíWÜÅÖܨÜÈÉ £ÚÔ¨Üíñæ
ÓÜ ËÍÜÌñæçgÓܱÝÅýñÜáÄà¿ÞñݾíñÜÃÝñܾ®ÝÊÜå… >
±ÜÃÜÊÜÞñܾþÝ®Ýñܾ¿ááhÝí ÊÜá¨ÜãűÝOÝí aÜ ÊÝaÜPÜ@ >>
Gíoá APÜÒÃÜWÜÙÜã PÜÅÊÜáÊÝX ËÍÜÌ, ñæçgÓÜ, ±ÝÅý, ñÜáÄà¿á, Bñܾ, AíñÜÃÝñܾ,
±ÜÃÜÊÜÞñܾ, þÝ®Ýñܾ GíŸ Gíoá ÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üá° £ÚÓÜáÊÜâ¨Üá. ¿á£±ÜÅ|ÊÜPÜƳ¨ÜÈÉ
£ÚÔ¨Üíñæ
PÜêÐæã¡à ÃÝÊæãà ®ÜêÔíÖÜÍÜc ÊÜÃÝÖæãà ËÐÜá¡ÃæàÊÜ aÜ >
±ÜÃÜíhæãÂà£@ ±ÜÃÜíŸÅÖܾ ÊÝÓÜá¨æàÊÜ C£ PÜÅÊÜÞñ… >>
APÝÃݨæà@ ñÜ¥Ý ÍÝíñÝ£ÍÝíñÜÓÜ ¨æàÊÜñÝ@ >>
D Gíoá ÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üá° £Ú¿áŸÖÜá¨Üá. ŸêÖܨÝÃÜ|ÂPÜ»ÝÐæãÂà¨ÝÖÜêñÜ
ñÜñÜÌÓÝÃܨÜÈÉ C®Üã° GÃÜvÜá ˫ܨÜÈÉ AÐÝrPÜÒÃÜ ±ÜÅ£±Ý¨Ü »ÜWÜÊܨÜãűÜWÜÙÜ®Üá°
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá £ÚԨݪÃæ. Êæã¨ÜÆ ÊÜáãÃÜPÜÒÃÜWÜÙÜá PÜÅÊÜáÊÝX aÜñÜáÊÜááìS®Ü
AíñÜ ¿ ÞìËá¿Þ¨Ü ÓÜ ê Ñr P Ü ñ Ü ì ŸÅÖÜ ¾ ® Ü ® Ü ã ° , ±ÝÆPÜ ® Ý¨Ü ËÐÜ á ¡ Ê Ü ® Ü ã ° ,
ÎÊÝíñÜ¿ÞìËá¿Þ¨Ü ÓÜíÖÝÃÜPÝÃÜ| ÎÊܮܮÜã°
¹í¨ÜáÊÜìPÜö¯ÃÜá¨ÜœPÜÊÜå… ±ÜŨÜáÂÊÜÞ°¨Ý®ݰ¨Ü±ÜäÊÝì@ ÓÜÊÝì®Ý°ÃÝ¿áOÝñܾPÝ®… >
¹í¨ÜáÊÜâ A¯ÃÜá¨Üœ, ®Ý¨ÜÊÜâ ±ÜŨÜáÂÊÜá°, NãàÐÜÊÜâ ÓÜíPÜÐÜì|, ÍÝíñÜÊÜâ
ÊÝÓÜá¨æàÊÜ, A£ÍÝíñÜÊâÜ ®ÝÃÝ¿á| ×àWæ PÜÅÊáÜ ÊÝX Gíoá ÃÜã±ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ±ÜÅ£±Ý¨Ü®æ
ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. AÆɨæà
±Ü¨Ü¾®Ý»Ý©PÝ HÊÜ ÊÜáã£àì®ÝìÃÝ¿áOæãàñܤÃÝ@ >
±ÜÅ|Êæäà˜¿áí ÊܨÜñÜÂÐèr ñÜÓݾ®Ý¾®Ý¼«Ý¿áPÜ@ >>
±Ü ¨ Ü ¾ ® Ý»Ü ® Ü A®Ü í ñÜ Ã Ü © í¨Ü ®ÝÃÝ¿á|®Ü Êæ ã ¨Ü È ®Ü ÊÜ Ã æ X ®Ü A¥Ýìñ…
ÖÜêÑàPæàÍÜ, ÎÅà«ÜÃÜ, ÊÝÊÜá®Ü, £ÅËPÜÅÊÜá, ÊÜá«ÜáÓÜã¨Ü®Ü, ËÐÜá¡, WæãàËí¨Ü, ÊÜÞ«ÜÊÜ
×àWæ Gíoá ÃÜã±ÜWÜÙÜ®Üã° PÜãvÜ ±ÜÅ£±Ý©ÓÜáñܤÊæ.
E±ÜÓÜíÖÝÃÜ
£ÅÊÜÞñÜÅÊÜÞ©ñÜ@ PÜêñÝÌ ¿ÞÊÜaÝc®ÜíñÜÊÜÞñÜÅPÝ@ >
±ÜÅ|ÊÝÓæ¤à Ë»æà¨æà®Ü ÖÜ®ÜíñÝ ±ÜÄQà£ìñÝ@ >
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

42

Gí¨Üá ÎÅà»ÝWÜÊÜñÜ HPݨÜÍÜÓÜRí«Ü ñÝñܳ¿áì¨ÜÈÉ ÖÝWÜã ""A®ÜíñÜÊÜÞñÝÅíñÜ&
ÊÜ á á¨ÝÖÜ Ã Ü í £ ¿áí £ÅÊÜ Þ ñÜ Å ±Ü ä ÊÜ ì í ±Ü Å |Êæ ä àaÜ c ¿ áí Ÿá«Ý@'' Gí¨Ü á
ÊÜá«ÜÌËg¿á¨ÜÈÉ £ÚÔ¨Üíñæ¿áã KíPÝÃܨÜÈÉ Jí¨Üá, ÊÜáãÃÜÄí¨ÝÃÜí¼Ô A®ÜíñÜ
APÜÒÃÜWÜÚÊæ. AÊæÆÉÊÜ®Üã° ±ÜÅñæÂàPÜÊÝX £Ú¿ááÊÜ AÖÜìñæ ®ÜÊÜáXÆÉ. E±ÝÓÜ®æ¿á
ÁãàWÜÂñæ¿áíñÜã CÆÉÊæà CÆÉ. ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ŸêÖܨݽÐܨÜÈÉ £ÚÔ¨Üíñæ
ŸÅÖܾOæãà˜®æÂ@ ®Ü WÜÊÜáÂñæà Gí¨Üá ÖÝWÜã ÊÝ¿áá±æäÅàPܤ¨ÜÈÉ £ÚÔ¨Üíñæ AñÜÅ
Ü
AÐÜÊ
r Þ
Ü ñÜÅÊÜá² aæàñ… ÍÜáÅ|á¿ÞñÜÆ
– ÊÜÞ±Üâ¿
° Þñ… > Gí¨Üá Gíoá APÜÃÒ WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÍÜÅÊ|
ÊÜÞw¨ÜÈÉ ±Üâ|±ÝŲ¤ Gí¨Üá ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ C¨Üá £Ú¨ÜáPæãÙÜÛÆÐærà ÁãàWÜÂ
ÖæãÃÜñÜá ÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWÜã E±ÝÓÜ®æWæ ÁãàWÜÂÊÜÆÉ Gí¨Üá £ÚÔ¨ÜíñÝWÜáÊÜâ¨Üá. ♦
AWÜ鬆 ÊÜáÖܯà¿áÃÜá
ÊÜááíŸÀá¿á ±ÜÅԨܜ˨ÝÌíÓÜÃÝ¨Ü ±Üí. AÍÜÌñݧÊÜÞaÝ¿áì
ÊÜÞÖÜáÈà CÊÜÃáÜ ©. 22.12.2010 ÃÜí¨Üá CÖÜÇã
æ àPÜ樆 áÜ ° ñÜÂiÔ¨ÜÃáÜ .
AÊÜÃÜ A|¡í©ÃÝ¨Ü ±ÜíwñܱÜÅPÝívÜ ÊÜÞÖÝÖÜáÈà Wæãà±ÝÇÝaÝ¿áìÃÜÈÉ A«Ü¿á®Ü
ÊÜÞw¨Ü CÊÜÃÜá ÊÜááíŸÀá¿áÈÉÁáà ±ÝsÜ&±ÜÅÊÜaÜ®Ü ¯ÃÜñÜÃÝX¨ÜªÃÜá. ÓÜíÓÜ¢ñÜ, ×í©,
ÊÜ á ÃÝtà, PÜ ® Ü ° v Ü , CíXÉ à Ð… »ÝÐæ W Ü Ù Ü È É ±Ü Å »Ü á ñÜ Ì Ê Ü ® Ü á ° ±Ü v æ © ¨Ü ª CÊÜ Ã Ü á EñÜ ¤ Ê Ü á
ÊÝX¾WÜÙÝX¨ÜªÃÜá. ×í©»ÝÐæ¿áÈÉ ÔËÇ… ÓÜãp…, ÓÜ»ÝÓÝÃÜÓÜíWÜÅÖÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü A®æàPÜ
WÜÅí¥ÜWÙÜ ®Ü ã
Ü ° A®ÜáÊݩԨݪÃ.æ ±ÜÃÊ
Ü áÜ ±Üäg ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ CÊÜÃÜ ÊÝ_¾¿áÓæàÊæ¿á®Üá°
WÜ Ê Ü á ¯Ô «Ý娆 ± Ü Å Êæ ã à¨Ü ± Ü Å ÍÜ Ô ¤ ¿ á®Ü á ° ¯àw A®Ü á WÜ Å ×st ª Ã Ü á . AÆÉ ¨ æ à A®æ à PÜ
ÓÜíZ&ÓÜíÓæ§WÜÙÜá CÊÜÃÜ®Üá° WèÃÜËÔÊæ. CÊÜÃÜá ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÄWæ AñÜÂíñÜ
B£¾à¿áÃÝX¨ÜªÃÜá. CÊÜÃÜ AWÜÈPæ¿á ÊÝñæì¿á®Üá° PæàÚ¨Ü ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾
ËÐÝ¨Ü Ê Ü ® Ü á ° ÊÜ Â PÜ ¤ ± Ü w ÓÜ á ñݤ ""®Ü Ê Ü á ¾ ¸ÝÆ©í¨Ü Æ ã ±Ü í .AÍÜ Ì ñ ݧ Ê Ü Þ aÝ¿áìÃÜ ® Ü á °
®æãàw¨æªàÊæ. AÊÜÃÜ ÓÜÖÜê¨Ü¿áñæ, ÓÜÃÜÙÜñæ, ˨ÜÌñÜᤙ, ÊÝX¾ñæ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü AÊÜÃÜ WÜá|WÜÙÜ®Üá°
®ÝÊÜä ±ÜÅñÂÜ PÜÒ A®Üá»ÜËÔ¨æઠÊæ. CíñÜÖÜ EñÜÊ
¤ áÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃÜ AWÜÈPæÀáí¨Ü ®ÜÊáÜ ¾ ÊÜá®ÜÔWÕ æ
®æãàÊÝX¨æ. ÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃáÜ AÊÜÄWæ EñÜÊ
¤ áÜ Óܨ£YÜ ¿á®Üá° ¯àvÜÈ'' Gí¨Üá ±ÝŦìÔ¨ÜÃáÜ .
*. ®Ýw®Ü ×Ä¿á ÓÝ×£WÜÙÜá, bíñÜPÜÃÜá, C£ÖÝÓÜ ÓÜíÍæãà«ÜPÜÃÜã B¨Ü ÎÅà¿ááñÜ
B¨Ü ÃÝÊÜÞaÝ¿áìÃÜá © 4&12&2010 ÃÜí¨Üá ¸æíWÜÙã
Ü Ä®Ü ñÜÊáÜ ¾ ¯ÊÝÓܨÈ
Ü É ¯«Ü®ÃÜ Ý¨ÜÃáÜ .
±ÜÅԨܜ B¨Ü ÊÜá®æñܮܨÜÈÉ g¯Ô¨Ü CÊÜÃÜá ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜ ²ÅࣱÝñÜÅÃÝX¨ÜªÃÜÆɨæà
ÎÅàÊÜásÜ¨Ü BñÜÂíñÜ A¼ÊÜÞ¯ ÎÐÜÂÃÝX¨ÜªÃÜá. A®æàPÜ ÓÜíÍæãà«Ü®Ý PÜê£WÜÙÜ®Üá°, I£ÖÝÔPÜ
PݨÜíŸÄWÜÙÜ®Üá° ÖÝWÜã ÊæçaÝÄPÜ ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨Ü CÊÜÄWæ PÜ®ÝìoPÜ ÃÝg ±ÜÅÍÜÔ¤™,
Pæ à í¨Ü Å ÓÝ×ñÜ Â APÝvÜ Ë á ±Ü Å ÍÜ Ô ¤ Êæ ã ¨Ü Ç Ý¨Ü ±Ü Å ÍÜ Ô ¤ W Ü Ù Ü á ƼÔÊæ . CÊÜ Ã Ü AWÜ È Pæ W æ
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ËÐݨÜÊÜ®Üá° ÊÜÂPܤ±ÜwÔ ÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜá AÊÜÄWæ ÓܨÜY£¿á®Üá°
¯àvÜÈ Gí¨Üá ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá.
&©ÊÝ®ÜÃÜá, EñܤÃÝ©ÊÜásÜ

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

43

""ÓÝ—Ìà''
(Ô÷à¿áÃÜ «ÜÊÜÞìaÜÃÜOæWÜÙÜ ÓÜíü±Ü¤ ÓÝÃÜ)
"±Üí >> ÎÅàÍÝaÝ¿áì ÖÜ®ÜáÊÜáÓÝWÜÃÜ
FGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFGFG

ÎÅàPÜÃÜ®Ü PÜÃÜÊæà BPÝÃÜÊÝXÃÜÆá D ±ÜÄÓÜÃÜ¨Ü ±ÜÄPÜƳ®æ. C¨ÜÃÜ ÓÜÄ¿Þ¨Ü
AÄÊÜâ ÊÜáÃæ¿á¨Ü, ÊÜÞWÜ¨Ü E¨ÜÃÜ ÊÜáÄ¿ÞXÃÜÈ. A£à PܯÐÜrÊÝ¨Ü D
¯¿áÊÜáWÜÙÜ®æ°à WÜÄÐÜuÊæí¨Üá £Ú¿á¸æàvÜ. £Ú¨Üá £Ú¿á¨ÜÊÜÃÜ®Üá° £ÃÜÓÜRÄÓܸæàvÜ.
£Ú¨ÜÊÜÃÜ®Üã° ÊÜÞ¯ÓÜÆã ÊÜáÃæ¿á¸æàvÜ. ¸æàWÜ®æà HÙÜá. ŸÆ ÊÜáWÜáYÆÇæÉà HÙÜá.
GÇæÉà CÃÜá. Gíñæà CÃÜá. G¨æãªvÜ®æ ¯®Ü° PæçWÜÙÜ®Üá° ®æãàwPæã. AWÜÅÙݨÜ
ÆPÜáËá¿á®Üá° PÜÃÝWÜŨÜÈÉ, ®ÜvÜáË®ÜÈÉ ®ÝÇæã¾WÜ®Ü ÃÝ~¿á®Üá°™, ÊÜáãƮݨÜ
Wæ ã àËí¨Ü ® Ü ® Ü á ° PÜ Ã Ü Ê Ü á ãÆ¨Ü È É bí£Ô ®Ü Ë áÓÜ á . CÈÉ ¿ áÊÜ Ã æ W æ BÈíXÔ
BÎàÊÜ ì ©Ô aæ ç ñÜ ® Ü Â ¨Ü bÆáÊæ á ¿á®Ý° X ÊÜ Þ w BÆÓÝ©WÜ Ù Ü ¯ ° Æ É Ê ÝXÔ¨Ü
""±ÝÅý''¯Wæ A®ÜíñݼÊÜí¨Ü®æWÜÙܮܰ²ìÓÜá. ŸÆWÜ~¡®ÜÈÉÃÜáÊÜ ""ËÍÜÌ'' ®Ü®Ü°
©®Ü±Üä|ìÊÜä ÓÜñÝR¿áìWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw, ÊÜÞwÓÜÇæí¨Üá ¸æàvÜáñݤ »ÜQ¤Àáí¨Ü
¸ÝWÜá. ÍèaܨÜÈÉ PæàÍÜÊܮܮÜá° ®æ®æ. AÐÜr»Üág®Ý¨Ü ÖÜÄ¿á®Üá° bí£ÓÜáñݤ
¨ÜíñÜ«ÝÊÜ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞwPæãà. ÊÜÞ«ÜÊÜ®Ü ÊÜá®Ü¨æãí©Wæ ÊÜááSÊÜ®Üá° ÊÜÞiìÓÜá.
ÓÜíñÜÓÃÜ ¥
Ü ¨
Ü Ü ÓÝÃܦÁáà ÓÜa
Ì ñfÜ .æ A¨ÜPÝRX PÜÓÜ ñæW¨
æ áÜ ÍÜá¨ÜWœ ã
æ ÚÓÜá. PÜÓË
Ü ¨æv
ª æ
PÜÈÀáÃÜáÊÜ. PÜÈÀá¨æªvæ ÓÜñÝR¿áì ÓÜíPÜábñÜWæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá. ¨æàÊÜÃÜ ÊÜá®æ ÓÜÌaÜfñæWæ
(±ÜÅñÂæ àPÜ PÜÓŸ
Ü ÄPæ) ¸ÝÄWæ CÃÜÈ. BÚWæ ÖæàÙܸàæ vÜ. ÊÜáÑ®… ñÜø
Ü àæ vÜ. HPÜaPÜ ÝÅ—
±Ü£ AíŸÄàÐÜ ÊÜáÖÝÃÝg®æà PÜÓŸ
Ü Ú¨ÝWÜ ¯à®ÝÃÜá ? ¨æàÊÜÃÜ ÊÜá®æ PÜÓŸ
Ü Ú¨ÝWÜ
GÐÜár PÜ|WÜÙÜá Êæáç ÓæãàPÜáÊÜÊæäà AÐÜár ÓÝËÃÜ ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ ÓÜÌWÜìÓÜáS ¯®ÜWÜáíoá.
¸ÝWÜáÊÜâ¨Üá, HÙÜáÊÜâ¨Üá C¨æÆÉ ¯à®ÜÄ¿á¨æà ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÝ¿ÞÊÜá. B¨ÜªÄí¨Ü
C¨Ü®æ°í¨Üã ¹vܸæàvÜ. BÆÓÜÂ, A®ÝÃæãàWÜÂPæR AÊÜPÝÍÜ ¯àvܸæàvÜ.
ñÝÂg «ÜãÙÜá JÙܸÝÃÜ©ÃÜÆá ÊÜá®æ ÊÜááí¨æ ¯àÃÜ®Üá° Ôí±ÜwÓÜá. Aí¨ÜÃæ
¥ÜÚ ÖÝPÜá. AÈÉ ÃÜíWÜá ÃÜíWÝ¨Ü ÃÜíWæãàÈ ÖÝPÜá. ÃÜíWÝÄ¿ÞWÜá. ÃÜíWæãàÈ
ÖÝPÜáÊÜ PÝÆ AÃÜáOæãà¨Ü¿á¨Ü PÝÆ. A¨Üá ¨æàÊÜñæWÜÙÜ ÓÜíaÝÃÜ¨Ü PÝÆ. B
PÝƨÜÈÉ ¿ÞÊÜ ÊÜá®æ AÆíPÜêñÜÊÝXÃÜáÊÜâ¨æãà, GÆÉ b®Ü¾¿á®Ü bÖæ°WÜÙÜá
b×°ñÊ
Ü ÝXÃÜáÊÜâ¨æãà AÇæãíÉ ¨Üá ûÜ| ¯íñÜá, ¨æàÊÜÊáÜ í©ÃÜÊíæ ¨Üá £Ú¨Üá AÈÉÃáÜ ÊÜ
»Ü g PÜ Ä Wæ »ÝWÜ Â ËàÊÜ Ã Ü á ËŸá«Ü Ã Ü á . A¨ÝÊÜ © ÆÉ ¨ æ à PÝÆáaÝb ¹©ª ¨ Ü ª à æ
ÍܲÓÜáÊÜÃáÜ . hæãñæWæ »è£PÜÇÝ»ÜÊâÜ íoá. A¨æà®Üá Wæãñæठ? Wæ㣤Ʃ
É ¨Üê æ ÖæàÙÜáÊæ.
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

44

QËWæãoár PæàÙÜá. ÃÜíWæãàÈ ¸æ|aÜáPÜÈÉ®Ü ±Üâw. A¨ÜÃÜÈÉ Ë¨Üᣤ®Ü AíÍÜÊÜâíoá.
ÊÜááíhÝË®ÜÈÉ ¯®Ü° ¸æÃÜÙÜáWÜÙÜ ÊÜá«æ ÃÜíWæãàÈ¿á ZÐÜìOæ¿Þ¨ÜÃæ ˨ÜáÂñ…
ÓÜíaÝÃÜÊÝX ¯¨æª¿á ÊÜáŸáºÖæãàX aæçñܮܠbÊÜáá¾ÊÜâ¨Üá. ÊÜááí©®Ü PÝÃÜÂWÜÙÜá
ÓæãàñÝÕ×ñÜÊÝWÜáÊÜÊÜâ. ÓÝPÜÐÜár g®ÜÓæàÊÜPÜÃÜá, ÓÝËÃÝÃÜá PÝ¿áìWÜڨܪ ²àsÝ—
±Ü£WÜÙæà ÓÜÌñÜ@ ÃÜíWæãàÈ ÖÝPÜáÊÝWÜ ¯à®ÝÃÜá ?
BñܾÍÜá©œWÝX ¨æàÖÜÍÜá©œ¿ÞWܸæàPÜá. DWÜ ÓÝ°®ÜPæRàÙÜá. ¿ÞÊÜ ®Ü©¿áÈÉ
Ëáà¿ááÊæÁãà B ®Ü¨Ü¼ÊÜÞ¯¨æàÊÜñæ, B ¨æàÊÜñæ¿áÈÉ ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜá, B
ÊÝ¿ááË®ÜÈÉ Æü$¾à, AÊÜÙÜÈÉ ÖÜÄ¿á ËÍæàÐÜÃÜã±ÜÊÜ®Üá° bí£ÓÜá. ÊÜá®æ¿áÈÉ
Ëáí¨ÜÃÜã A®ÜáÓÜí«Ý®Ü ÊÜáÃæ¿á¸æàvÜ. APÜRÃæ¿á PÜÃæWæ KWæãvÜáÊÜ WÜíWæWæ —
PÝRÃÜ, £ÃÜÓÝRÃÜËà¿á¨æà ±ÜâÃÜÓÜRÄÓÜá. ÓÝ°®ÝíWÜ|PæR ÓÜíñÜÓÜ© ÓÜÃÜÓÜÃÜ®æà ÓÝXŸÃÜÆá
ÓܾÃÜOæÀá¨ÜªÃÜã ÓÝPÜá D ÓÜáÃÜWÜíWæWæ. Óæãಯí¨Ü ÓÜÌaÜfñæ Ÿí©àñÜá. ±ÝÄñÜÅ$Âñæ
¸ÝÃÜ ¨ Ü á . A¨Ü á A®Ü á ÓÜ í «Ý®Ü © í¨Ü Ç æ à ÓÝ«Ü Â . ÊÜ Ó Ü ® Ü Ë ÆÉ ¨ æ à Gí¨Ü ã
ÓÝ° ® Ü W æ ç ¿á¸æ à vÜ . A¨Ü Ä í¨Ü I×PÜ ÖÝWÜ ã ±ÝÃÜ Ê Ü Þ ¦ìPÜ Ê ÝX ÊÜ á ÖÝ
A®Ü¥ì
Ü ÊÜâíoá. A¨Üá gÇݼÊÜÞ¯Wæ ÊÜÞvÜáÊÜ A±ÜÊÞ
Ü ®Ü. ÓÜÃÓÜ £ÌÜ à&»ÝÃÜ£à¿áÃÜ
A±Ü³Oæ ¸æàw ÔàÃæ PÜá±Ü³ÓÜWÜÙÜ®Üá° ñæãvÜá.
£àÊÜŨÜÈÉ Wæãà²àaÜí¨Ü®Ü «ÜÄÓÜá. ®ÝÊÜáËÆÉ¨Ü ÊæãWÜ ÓܾÍÝ®Ü ÓܨÜêÍÜ.
®ÝÊÜáËÆɨæà ¯à ÊÜÞw¨Ü ¿ÞÊÜ ÓÜñÝR¿áìPÜãR, ®ÜÊÜáÓÝRÃÜPÜãR ´ÜÆËÆÉ. C¨ÜPæR
hÝ£¿á ¯Ÿìí«Ü®æÀáÆÉ. ÊÜ¿áÔÕ®Ü ±ÜÄËᣠCÆÉ. ÊÜá®æ¿áÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÍÜáWÜÚWÜã
Wæãà²àaÜí¨Ü®Ü ÖÜaÇ
cÜ àæ ¸æàPÜá. A¨Ü®áÜ ° £¨ÜÇ
ª àæ ¸æàPÜá. A¨ÜÃÜ ÊÜá«Ü¨ÜÈÉ PÜáí¨ÜáWÜÙ®Ü °Ü
PÜáqr ÊÜáíWÜÙË
Ü àÊÜ PÜáíPÜáÊÜáÊÜ®áÜ ° «ÜÄÓÜá. A¨Üá ÖÜṺWæ ñÝPܸÝÃܨáÜ . ÊæáàÆá¾SÊÜâ
hæ ã Âࣿáíñæ aÜ ã ±ÝXÃÜ È . qPÜ Ú ¿á®æ ã ° à o㟮æ ã ° à ÖÜ b c P æ ã ívÜ á
ÃÜ P Ü ¤ Ó Ü í aÝÃÜ Ê Ü ® Ü á ° ÊÜ á í¨Ü W æ ã ÚÔ aÜ Ê Ü á ìÊÜ ® Ü á ° ®Ü Ã Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° ¨Ü á ŸìÆÊÜ ® Ý° X
ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàvÜ. ¨æàÊÜÄWæ A²ìÔ A¼ÊÜáí£ÅԨܪ®Üá° ÊÜÞñÜÅ «ÜÄÓÜá. BWÜ
±ÜËñÜÅÙÝWÜáË. ¯à «ÜÄÔ Eڨܨܪ®Üá° Gí¨Üã ¨æàÊÜÄWæ, ×Ä¿áÄWæ ¯àvÜ©ÃÜá.
A¨ÜÄí¨Ü ÊÜáÖÝ A®Ü¥ÜìÊÜâíoá.
ÓÝ¥Ü ì PÜ Ÿ¨Ü á QWæ ÊÜ á ñæ ã ¤ í ¨Ü á E±Ý¿á. AÄWÜ Ú Wæ ±ÝÐÝ|ÊݨÜ
AÄÑ|ÊÜ®Üá° «ÜÄÓÜá. Óèí¨Ü¿áì¨Ü hæãñæ PÝí£¿áã ÖæaÜácÊÜâ¨Üá. C¨ÜÃÜÈÉ
ÃæãàWܯÃæãà«ÜPÜ ÍÜQ¤ CÃÜáÊÜâ¨Üá. A¨ÜPÝRX ×Ä¿áÃÜá H®Ý¨ÜÃÜã WÝ¿áÊݨÜÃæ
C¨Ü®Üá° ÖÜaÜácÊÜÃÜá. C¨Ü®Ü°Äñæà ÆãÀá±ÝÍÜcÃÜ ÖÜáaÜác®ÝÀá PÜwñÜ¨Ü ÆÔPæ¿áÈÉ
C¨Ü®Üá° ÓæàÄÔÃÜáÊÜ. EbñÜÊÝ¨Ü ÍÜá¨ÜœÊݨÜ, ¿ááPܤÊÝ¨Ü ±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝ¨Ü D
]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

45

AÄÑ|ÊÜ®Üá° AÆüÔ ¨Üáí¨ÜáÊæaÜc ÊÜÞw, AÍÜá¨ÜœÊݨÜ, A®Üá±Ü¿ááPܤÊݨÜ,
A±ÝÅÊÜÞ~PÜÊÝ¨Ü ¿ÞÊܨæãà QÅàí ŸÚ¨ÜáPæãívÜá ÊæãWÜÊܮܰ, ÊÜá®ÜÊܮܰ
ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° ®ÜáaÜác®ÜãÃÜá ÊÜÞw ÖÜáaÜcÃÝWÜáÊܨÜá ¯®ÜWÜábñÜÊæà ?
ÃÜÊÜá~à¿áÊÝ¨Ü ¯®Ü° PæàÍÜÃÝοá®Ü° Gí¨Üã ¯ÃÝÓæÀáí¨Ü ÖÜÃÜËÃܸæàvÜ.
¯®Ü ° Êæ á àÇæ ¨æ à ÊÜ Ä Wæ A±ÝÃÜ PÜ Ã Ü á Oæ ¿ ááíoá. ¯à®Ü á ¯ñÜ Â ¨Ü È É ÎÃÜ Ó Ý° ® Ü
ÊÜ Þ vÜ © ¨Ü ª Ã Ü ã ÍÜ á ¨Ü œ Ù ÝXÃÜ ¸ æ à Pæ í ¨Ü á ¯®Ü ° ÊÜ á áw¿áÈÉ WÜ í Wæ , ¿áÊÜ á á®æ ,
ÓÜÃÜÓÜÌ£¿áÃÜ®Üá° CqrÃÜáÊÜ. ¯à ÖÝQPæãÙÜáÛÊÜ ÖæÄÚ®Ü 3 PÝÆáWÜÙæà D 3 ®Ü©WÜÙÜá.
AÊÜâWÜÙÜ®æ°à Ÿí—ÓÜ©¨ÜªÃæ ±ÝËñÜÅ$ ÖæàWæ EÚ©àñÜáš ! WÜíWæ¿á D ÃÜã±ÜÊÜ®Üá°
±ÜäiÔ AÆíPÜÄÓܸæàPÜÆÉÊæà ? A¨ÜPÝRX ÖÜã ÊÜááw. B ÖÜã ¨æàÊÜÄWæ
A²ìñÜ Ê ÝX¨Ü ª à æ WÜ í Wæ W æ ÓÜ Ê Ü á ¾ ñ Ü . ±Ü ä ñÜ Ê Ý¨Ü Cí¥Ü ÓÜ á WÜ í «Ü ±Ü â ÐÜ ³ © í¨Ü
±ÜÅÓܯ°àPÜÄÔPæãívÜÃæ ¯®Ü°ÈɨÜ᪠A®ÜáWÜÅ×ÓÜáÊÜÙÜá. A¨Ü®Üá° ¹oár AÊÜÙÜ PÝÆ®æ°à
PÜñܤÄÔ ÖÝWæà hæãàñÜá¹orÃæ A¥ÜÊÝ ÃÜŸºÃ…¯í¨ÜÇæãà ±ÝÉÔrP…¯í¨ÜÇæãà
PÜ q r Ö ÝQ¨Ü Ã æ ±Ü Å ÓÜ ® Ü ° Ù ÝWÜ á ÊÜ Ù æ à AÊÜ Ù Ü á ? A®Ü á WÜ Å ÖÜ ¯®Ü W æ ÔQR à ñæ à ?
±ÜËñÜÅÙæ¯ÓÜáÊæ¿Þ ¯à®Üá ? ÊÜá®æWæ Ÿí¨Ü A£¦WÜÙÜ®Üá° þݯWÜÙÜ®Üá° ×àWæ
AWèÃÜËÓÜáÊÜâ¨Üá EbñÜÊæà ?
Añ椿á ÊÜá®æ¿áÈÉ ±ÝÅÃÜí¼PÜ ÖÜíñܨÜÈÉ A®Üá»ÜÊÜ AƳ. gÊÝ¸ÝªÄ hÝÔ¤.
ÖæãÙæÊÜ ¨ÝÄ ËÃÜÙÜ. ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá ÓÝËÃÜ. BWÜ GÐærà PÜÐÜrWÜÙÜá PÜᣤWæWæ Ÿí¨ÜÃÜã
ñÝÙÜ á G®Ü á ° Ê Ü â ¨Ü ® Ü á ° £ÚÓÜ Æ á PÜ á £¤ W æ W æ ñÝÚ PÜ q r Ó Ü á ÊÜ Ã Ü á . C¨Ü á ÊÜ á íWÜ Ù Ü
ÓÜãñÜÅÊæ¯ÓܸæàPݨÜÃæ ÓÜãñÜÅ(¨ÝÃÜ)¨ÜÇæÉà CÃܸæàPÜá. ÊÜáíWÜÙÜÊÜä BXÃܸæàPÜá.
¨ÝÃÜËÆɨæà PæàÊÜÆ ŸíWÝÃܨÜÈɨܪÃæ ÊÜáíWÜÙÜÊæ¯ÓܨÜá. D ÓÜãñÜÅPæR ÊÜÞíWÜÆÂ
ŸÃÜáÊܨÜá ÖæàWæ ? GíŸ ÓÜí¨æàÖÜPæR Óܾ$ꣿáá EñܤÄÓÜáÊܨÜá. PÜÄÊÜá~Àáí¨Ü
D ÓÜãñÜÅPæR ŸÃÜáÊÜâ¨Üá ±ÝËñÜÅ$Â. D PÜÄÊÜá~Àáí¨Ü PÝoWÜÙÜ PÜãWÜá ¯àWÜáÊÜâ¨Üá.
PÜÄÊÜá~ÀáÆÉ¨Ü ÓÜãñÜÅ ÓÝÊÜޮܠŸíWÝÃÜÓÜÃÜ G¯ÓÜáÊÜâ¨Üá. ¯à®Üá Jí¨ÜÃæûÜ|
±Ü£¿á®Üá° ¹qrÃܸÝÃܨÜá. B¨ÜÃæ A¨Üá AÓÜí»ÝÊÜÂ. ±Ü£ÁãvÜ®æ ÖæãàWÜÇÝÃܨÜ
A¯ÊÝ¿áì ±ÜÄÔ§£ Ÿí¨ÝWÜ D ñÝÚ ±Ü£¿á ±ÜÅ£¯—¿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá. B¨ÜªÄí¨Ü
¯ñÜ ñÝÚ¿á®Üá° ±ÜäiÓÜá. ±Ü£ÀáÃÜáÊÜÊÜÃæWÜã Gí¨Üã ñÝÚÀáÆÉ©ÃܸæàvÜ.
®ÜáÄñÜÊÜÙÜá ®Ý Gí¨Üá ŸÙæWÜÙÜ®Üá° gÄ¿á¸æàvÜ. Pæç ŸÙæWÜÚí¨Ü ñÜáí¹ÃÜÈ.
ŸÙæWÜÚÆÉ¨Ü PæçWæ PæãÙæ ÖÝQÓÜáÊÜ ¿áÊÜá®Üá. »ÝWÜÊÜñܨÜÈÉ PÜáÊÜÞÄ PÜíPÜ|¨Ü
¨ÜêÐÝríñÜ PæàÚÃÜŸÖÜá¨ÜÆÉ. A£à A¯ÊÝ¿áì˨Üáª, »ÜËÐÜ嬆 ¨æãvÜx ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá°
ÓÜêÑrÔPæãívÜá Jí¨æà ŸÙæ¿á®Üá° A¨Üá Jí¨æà PæçWæ «ÜÄÓÜáÊܨÜá «ÜÄÔ¨ÜÃÜã
g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

46

ËÐÜQÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ¹àÃÜáÊÜ ÃÜPܤ×àÃÜáÊÜ ±ÝÉÔrP… ŸÙæ¿á®Üá° «ÜÄÓÜáÊܨÜá ÊÜááñæô¨æ¿á
ÆûÜ|ÊÝ©àñæ ? ¯à PæàÙܨæ¿á ¨æàÊÜ Óè»ÝWÜÂËñܤÃÜã ¯à®Üá ŸÙæÀáÆɨÜ
¨è»ÝìWÜ嬆 ŸÄWæç¿á®Üá° Ÿ¿áÔ¨ÜÃæ, ŸÙæ¿á®æ°à «ÜÄÓÜ¨Ü AÊÜÓæ§ ¯àw¿Þ®Üá
hæãàPæ. B¨ÜĪ í¨Ü ÖÜÔÃÜá WÝi®Ü ŸÙæWÙÜ áÜ ¯®Ü° Pæç ñÜáí¹ÃÜÈ. ¨æàÊÜÃáÜ g®Ý¾íñÜè
Ü Ü
±Üâ|©í¨Ü D »ÝWÜ Pæãqr¨ÜªÃæ ŸíWÝÃÜ¨Ü ŸÙæ¿á®Üá° «ÜÄÔPæã.
ÊÜá¨ÜáÊæ¿ÞX¨ÜªÃæ WÜáÃÜáÊÜáíñÜÅ, PÜêÐÜ¡ g±Ý©WÜÙÜ®Üá° EñܤÊÜá WÜáÃÜáWÜÚí¨Ü
E±Ü¨æàÍܱÜvæ. E»Ü¿áÍÜá©œ ±Üvæ¨Üá ©®ÜPæR PܯÐÜu ®ÜãÃÜá ¸ÝÄ¿Þ¨ÜÃÜã g²ÓÜá.
¯®ÜWÝX ®ÜãÃÝÃÜá A±ÜÃæãàûÜþݯWÜÙÜ ®ÜáwWÜÙÜáíoá. ¯ñÜ PܯÐÜu ÖÜñܤ®Ý°¨ÜÃÜã
ÖÝwÁáà ¸Ý¿áÈÉ ¯àÃÜ®æã°à ÊÜáñæ¤à®Ü®æã°à ÖÝPÜáÊæ Gí¨Üá ±ÜÅ£þæWæçÀáÂ.
ÓÜíÓÝÃܨÜÈÉ ÓÜíÓÝRÃÜ ×àWæÁáà ¸æÙæ¿áÈ. WÜ Å ×Pæ WÝÅí¦PÜ Ê ÝXÃÜ È . WÜ Å í¥Ü
ËÃÜá¨Üœ¨Ü ÊÜÞñÜ®Üá° ¿ÞÃÜá ÖæàÚ¨ÜÃÜã PæàÙÜ©ÃÜá. ¨æàÊÜÄWæ ÊÜÞw¨æªÆÉÊÜ®Üá°
¯Êæà©ÓÜá. Ë×ñÜÊÝ¨Ü ±ÜÅ£±Ü¨Ý¥Üì¨ÜÈÉ A¼ÊÜÞ¯ ¨æàÊÜñæ¿á®Üá° ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü
ÃÜã±ÜÊÜ®Üá° bí£ÓÜá. ±Ü£, A£¦ ¸Ýí«ÜÊܨÜÈÉÃÜáÊÜ ±ÜÃÜÊÜÞñܾ¯Wæ A²ìÓÜá.
bíñÜ®Á
æ ãí©Wæ ®æçÊàæ ¨ÜÂPæR BÓÝ̨®Ü Wæ æ ¯àw¨ÝWÜ ±Üâ|¨æãvÜ®æ ÊÜÞ®ÜËà¿áñæ¿áá
ÊÜá®Ü¨È
Ü É ÊæáÃæ¿ááÊÜâ¨Üá. ÓÝÊÜޮܠ¯¿áÊÜá EbfÐuÜ £í¨ÜÃæ ±Ý±Ü. B¨ÜÃæ ±Ü£¿á
EbfÐÜu ±Üâ|ÂPæR Öæ¸ÝºXÆ㠱ܣ ÊÜÞw¨Ü ±Üâ|嬆 ÓÝÃÜ, ¨Ý®ÜÃÜ ´ÜÆ, þݮܨÜ
ÊÜáÊÜáì, «ÜÊÜáì¨Ü ¯Ðæu, D ÊÜáãÆPÜ ¯®Ü°ÈÉ ÓæàÃÜáÊܨÜá. ±Ü£¿á ÓÜÌ»ÝÊܨÜíñæ
¯®Ü° ÓÜÌ»ÝÊÜÊÝX ¼®Ü°¼±ÝÅ¿áWÜÙÜá ¨ÜãÃÜ ÓÜÄÊÜÊÜâ. ÓÜíÓÝÃÜ ÓÜáWÜÊÜá ÓÝWÜáÊܨÜá.
ÖÜÊÜ~Pæ ÖæaÜác£ÃÜÈ ÓÝ«Ü®æ¿áÈ. ÊÜáWÜá ! GÆÉ ÊÜÅñÜWÜÚWæ ËÍæàÐÜ ÓÝ«Ü®æWæ,
A—PÝÃÜ ŸÃÜáÊܨÜá ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ®ÜíñÜÃÜÊæà B¨ÜÃÜã ÊÜá¨ÜáÊæ¿á ±ÜäÊÜì¨ÜÈÉ
¯®ÜXÃÜáÊÜ ÓÝ«Ü®æ ÓÝWÜÃܨÜÐÜár. ÊÜá®æ¿á ÊÜáÈ®Üñæ ÖÝWÜá ¨æàÖÜ¨Ü ÊÜáÈ®Üñæ
PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá A£à ÊÜááSÂ. BWÜ ¯à ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü ÊÜááS ÊÜ꣤WÜÙÜá
PÝñÝÂÀá¯ÊÜÅñÜ, ËPÝ®Ü WèÄÊÜÅñÜ ÊÜááíñݨÜÊÜâ. D ÊÜÅñÜWÜÚí¨Ü ÊÜááí¨æ ¯®Ü°
ÓÝ«Ü®æWæ ±æÅàÃÜPÜ®ÝWÜáÊÜ, ¨ÜáÍÜcoWÜÚÆÉ¨Ü ÓÝ£ÌPÜ ±Ü£ ¨æãÃÜPÜáÊÜ. B¨ÜªÄí¨Ü ñܱܳ¨æà
D ÊÜÅñÜWÜÙÜ®æ°à ÊÜÞvÜá.
CÐÝr¨ÜÃÜã ÊÜÞw¨ÜÃæ ÓÝ«Ü®æ¿áñܤ ÊÜááS ÊÜÞw¨Üíñæ. ÊÜááS ÊÜÞw¨ÜÃæ
Añܤ ®Üvæ¿ááË. ®Üvæ¨ÜÃæ ÊæáàÇæàÃÜáË. ÊæáàÇæàĨÜÃæ ÊÜááPÜáí¨Ü®Ü ¨ÝÔ¿ÞWÜáË.
¨ÝÔ¿Þ¨Ü Ã æ Êæ ã àaÜ P Ü ® Ü ±Ü Å ÓÝ¨Ü . ±Ü Å ÓÝ¨Ü © í¨Ü Ç æ à Êæ ã àûÜ . B Êæ ã àûÜ
¯®Ü°¨ÝWÜÇæí¨æà G®Ü° Ö柺¿áPæ. ¯ñÜ Jvæ¿á®Ü ±Ý¨Ü¨Üw¿áÈÉ ¸æàvÜáÊÜ ¸æàwPæ.

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

47

ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜ£¤®Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá &
ÊÜ á ÖÜ Ÿ ãŸ®Ü W Ü ÃÜ & CÈÉ 1 ÊÜÐÜì©í¨Ü ®Üvæ¿á£¤ÃÜáÊÜ ÊÝȾàQÃÝÊÜÞ¿Þ|¨Ü
E±Ü®ÝÂÓÜ¨Ü ÊÜáÖÝÊÜáíWÜÙÜÊÜáÖæãàñÜÕÊÜÊÜâ ©.26&12&10 ÃÜí¨Üá AñÜÂíñÜ Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü
gÃÜáXñÜá. A®æàPÜ˨ÝÌíÓÜÃáÜ D Jí¨Üá ÊÜÐì
Ü ¨Ü þÝ®ÜÓñÜ ÅÜ ¨È
Ü É »ÝWÜÊ×
Ü Ô ñÜÊáÜ ¾ ÊÝ~Àáí¨Ü
g®ÜÄWæ ÃÝÊÜÞ¿á|¨Ü ñÜñܤ$ÌWÜÙÜ®Üá° ¸æãà—Ô¨ÜÃÜá. ±Üí. B®Üí¨ÝaÝ¿áì hæãàÎ CÊÜÃÜá
ÃÝÊÜÞ¿á| ¿áá¨ÜPœ ÝívÜ¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ樆 áÜ ° ÊÜÞw ÊÜáíWÜÙÊ
Ü ®Ü áÜ ° ®æàÃÜÊàæ ÄÔ¨ÜÃáÜ . ®ÜãÃÝÃÜá
ÍæãÅàñÜêWÜÙÜá ÊÜÐÜì¨Üá¨ÜªPÜãR ÃÝÊÜÞ¿á|ÊÜ®Üá° BÈÔ «Ü®ÜÂÃݨÜÃÜá. ÓܧÚà¿á ±ÜÄÐÜ£¤®Ü
ÓÜíaÝÆPÜÃã
Ü B¨Ü ±Üí. B®Üí¨ÝaÝ¿áì hæãàÎ CÊÜÃáÜ Jí¨Üá ÊÜÐì
Ü ¨Ü D PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨Ü
¯ÊÜìÖÜOæ¿á®Üá° AñÜÂíñÜ ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ÊÜÞw¨ÜÃÜá.
ÊÜáaÜÈà ±Üor| & CÈÉ®Ü ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ÊÜ£Àáí¨Ü PÝ£ìPÜÊÜÞÓܨÜÈÉ ËÍæàÐÜ ©à±æäàñÜÕÊÜ,
«Ý£ÅàÖæãàÊÜá, þÝ®ÜÓÜñÜÅ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° BÁãàiÔPæãÙÜÛÇÝXñÜᤙ.
®ÝÃÝ¿á|±æào & ÓÜÚ§ à¿á ±ÜÄÐÜ£®¤ Ü ÊÜ£Àáí¨Ü ©.4,5&12&2010 D GÃÜváÜ ©®ÜWÙÜ È
Ü É
Pæ ã ±Ü ³ Ã Ü P æ Ò à ñÜ Å ¨Ü È É ÆPÜ Ò © à±æ ä àñÜ Õ Ê Ü ÖÝWÜ ã ÆPÜ Ò ± Ü â Ðݳ a Ü ì ®æ PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á WÜ Ù Ü ® Ü á °
BÁãàiÔPæãÙÜÛÇÝXñÜᤙ. GÃÜvÜá ©®ÜWÜÙÜ PÝÆ ¸æÚX¯í¨Ü ÓÝ¿áíPÝƨÜÊÜÃæWæ ÓÜá±ÜÅ»ÝñÜ,
±ÝÃÝ¿á|, »Üg®æ, ®ÜêñÜÂ, ˨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ.
C¨æà ±ÜÅÓíÜ WܨÈ
Ü É ÃÝ¿áaÜãÄ®Ü ±ÜÄÐÜ£®¤ Ê
Ü ÃÜ áÜ ±Ý¨Ü¿ÞñæÅ¿á ÊÜáãÆPÜ Pæã±Üó PÜ àÒæ ñÜÅPRæ Ÿí¨Üá
PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á ¨Ü È É ±ÝÇæ ã Y í vÜ Ã Ü á . ÃÝ¿áaÜ ã ÃÜ á , Öæ ç ¨Ü Ã Ý¸Ý¨Ü , Êæ á ÖÜ Ÿ ãŸ®Ü W Ü Ã Ü ,
®ÝÃÝ¿á|±æàpæ, ÊÜáPܧDž Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÜvæÀáí¨Ü Ÿí¨Ü ÓÜáÊÜÞÃÜá 700 PÜãR ÖæaÜác »ÜPܤÃÜá
»ÝWÜÊÜ×ԨܪÃÜá. ®ÝÃÝ¿á|±æàpæ¿á ±ÜÄÐÜ£¤®Ü ÓÜíaÝÆPÝÃÝ¨Ü ±Üí. ÓÜñܯ— BaÝ¿áì
CÊÜÃÜ ®æàñÜêñ¨
ÌÜ È
Ü É ÖÝWÜã CñÜÃÜ GÆÉ ÓܨÓÜ ÂÜ ÃÜáWÜÙÜ ÓÜÖPÜ ÝÃܨã
æ í©Wæ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÊÜâ AñÜÂíñÜ
¿áÍÜÔÌ¿ÞX gÃÜáXñÜá. D ±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ ±Üí.ÎÅà®Ý¥ÝaÝ¿áì Pæã±Ü³ÃÜ Êæã¨ÜÆáWæãívÜá
Pæã±Ü³ÃÜ¨Ü ®ÜÃÜÔíÖܨæàÊÜÃÜ AaÜìPÜÃÜá ËÍæàÐÜ ÓÜÖÜPÝÃÜÊÜ®Üá° ¯àw¨ÜÃÜá.
«ÝÃÜ Ê ÝvÜ & «ÝÃÜ Ê ÝvÜ ¨ Ü ÎÅàEñÜ ¤ à ݩÊÜ á sÜ ¨ Ü È É Jí¨Ü á ÊÜ Ð Ü ì ¨Ü ÊÜ Ã æ W æ
ÓÜ Ê Ü á WÜ Å ÎÅàÊÜ á ¨…»ÝWÜ Ê Ü ñ Ü ¨ Ü E±Ü ® ÝÂÓÜ ÊÜ Þ ÈPæ ¿ á®Ü á ° 12 g®Ü ˨ÝÌ í ÓÜ Ä í¨Ü
BÁãàiÔPæãÙÜÛÇÝX¨æ. ©. 06&12&2010 ÃÜí¨Üá ±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñà
CÊÜÃÜá D ÊÜÞÈPæ¿á ±ÜÅ¥ÜÊÜáPÜáÓÜáÊÜáÊÜ®Üá° ±ÜÅ¥ÜÊÜáÓÜRí«Ü¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ
Êæà¨ÜÊÝÂÓܨàæ ÊÜÄWæ ÓÜÊáÜ ²ìÔ¨ÜÃáÜ . ÊÜáíWÜÙ¨
Ü íÜ ¨Üá PÜãvÜÈà B¿áì APæãàÒ »Ü£à¥Üì ÊÜásÝ—
àÍÜÃÝ¨Ü ÎÅà ÎÅà ÃÜZáËg¿á£à¥ÜìÃÜá E±ÜÔ§ñÜĨÜ᪠A®ÜáWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá.
±Ý±ÝÃܱÜqr & ñÜËáÙÜá®Ýw®Ü ±Ý±ÝÃܱÜqr¿áÈÉ ÎÅàÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ B¨æàÍܨÜíñæ 12
£íWÜÙáÜ 12 g®Ü ˨ÝÌíÓÜÄí¨Ü 12 ÓÜíR «Ü »ÝWÜÊñÜ ¨
Ü Ü E±Ü®ÝÂÓÜ樆 áÜ ° BÁãàiÔPæãÙÜÇ
Û ÝX¨æ.
A¨ÜÃÜ ±ÜÅ¿ááPܤ ©. 15&12&2010 Äí¨Ü 5 ©®ÜWÜÙÜÊÜÃæWæ ±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì
ÊÜá×Ñà ±ÜÅ¥ÜÊÜáÓÜRí«Ü¨Ü E±Ü®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ®ÜvæÔPæãorÃÜá.

g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

48

C¨æà Äà£à¿ÞX ñÜËáÙÜá®Ýw®Ü ±ÜÅÊÜááS FÃÜáWÜÙÜÈÉ ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ…,
«ÜÊÜáìþÝ®ÜÊÝׯ¿á ÊÜáãÆPÜ »ÝWÜÊÜñÜ, ÃÝÊÜÞ¿á|, ñÝñܳ¿áì¯|ì¿á Êæã¨ÜÇݨÜ
WÜÅí¥ÜWÙÜ Ü ËÍæàÐÜ E±Ü®ÝÂÓÜPÝ¿áìPÜÅÊáÜ WÜÙ®Ü áÜ ° ÖÜËá¾Pã
æ ÙÜÇ
Û ÝXñÜá.¤ AÊÜâWÜÙÜ ËÊÜÃÜ ×àX¨æ &

DÊÜÃæWæ ®Üvæ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá &
ÊÜÞPÝì¿á®…Pæãàpæ
PÜvÜÆãÃÜá
£ÃÜáPæãàÀáÆãÃÜá
ñÜíhÝÊÜäÃÜá
ÓæàÆÊÜå…
PÜÃÜãÃÜá
«ÜÊÜáì±ÜâÄ

»ÝWÜÊÜñÜ
»ÝWÜÊÜñÜ
»ÝWÜÊÜñÜ
»ÝWÜÊÜñÜ
ÃÝÊÜÞ¿á|
»ÝWÜÊÜñÜ
ÃÝÊÜÞ¿á|

12&11&10 &16&11&10
14&11&10 & 20&11&10
22-&11&10 & 28&12&10
29&11&10 & 05&12&10
06&12&10 & 12&12&10
06&12&10 &12&12&10
24&12&10 & 30&12&10

±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì
±Üí.±ÜÅ»Üíg®ÝaÝ¿áì
±Üí. WÜáÃÜáÃÝhÝaÝ¿áì
±Üí. ÃÜZáPÜOÝ¡aÝ¿áì
±Üí. ±ÜÅ»Üíg®ÝaÝ¿áì
±Üí. XÄàÍÝaÝ¿áì
±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì

C®Üá° ÊÜááí¨æ ®Üvæ¿ááÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá &
±ÝíwaæàÄ
ÊæàÆãÃÜá
£ÃÜá±Üä³Ã…
DÃæãàv…
ÎÅàÃÜíWÜí

»ÝWÜÊÜñÜ
»ÝWÜÊÜñÜ
ÃÝÊÜÞ¿á|
»ÝWÜÊÜñÜ
»ÝWÜÊÜñÜ

08&01&11 & 14&01&11
18&01&11 &24&01&11
20&01&11 & 26&01&11
20&01&11 & 26&01&11
21&02&11 & 27&02&11

±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì
±Üí. ÓÜñÜÂËg¿ÞaÝ¿áì
±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì
±Üí. ±ÜÊÜÊÜÞ®ÝaÝ¿áì
±Üí ±ÜÅÊæãà¨ÝaÝ¿áì

ÜÅ|
ÜÊáíñ ÃÝÊÜá®Ý¥Ü±ÜâÃÜ¨Ü ®ÜËàPÜêñÜ ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ¨æàÊÝÆ¿á¨Ü E¨Ý^o®æ
B

ËPÜ꣮ÝÊÜá ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ ÊÜÞZ ÍÜáPÜÉ ©Ì£à¿Þ ©. 5&2&2011 ÍܯÊÝÃܨÜí¨Üá ÖÝÓÜ®Ü
iÇæÉ¿á ÃÝÊÜá®Ý¥Ü±ÜâÃܨÜÈÉ ®ÜËàPÜêñÜÊÝ¨Ü ÎÅàÊÜásÜ¨Ü ¨æàÊÝÆ¿á¨ÜÈÉ ÎÅà EñܤÃÝ©
ÊÜásÝ—àÍÜÃÝ¨Ü ÎÅà ÓÜñÜÂÊÜÃÜ£à¥ÜìÄí¨Ü ±ÜÅ£ÐÝu²ñÜÊÝ¨Ü ÊÜááS±ÝÅ|¨æàÊÜÃÜ ±Üâ®Ü@±ÜÅ£ÐÝu±Ü®æ
ÖÝWÜã PÜÈ¿ááWÜ¨Ü PÜƳÊÜêPÜÒÃÝ¨Ü ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜÊÜÃÜ ÊÜá꣤PÝÊÜêí¨ÝÊܮܨÜ
±ÜÅ£ÐÝu±Ü®æ¿á®Üá° ÎÅà ÎÅà 1008 ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ AÊÜáêñÜÖÜÓܤ©í¨Ü
®æÃÜÊæàÄÓÜáÊÜĨݪÃæ.
PÝÃÜ| GÆÉ ÓܨܽPܤÃÜá D PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜá ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜPæR
±ÝñÜÅÃÝWܸæàPÜá.
ÎÅàÊÜásÜ¨Ü iàOæãàì¨ÝœÃÜ¨Ü ÓæàÊæWæç¨Ü ÊÜáÖܯà¿áÃÜá @ AÃÜPÜÆWÜãvÜá ñÝÆãPÜá
ÖÝ®ÜWÜÆÉ WÝÅÊÜá¨Ü ÎÅàÊÜᣠ®ÝWÜÆQÒ$¾à ©.ÓÜã¿áì®ÝÃÝ¿á|±Ü³®ÜÊÜÃÜ PÜáoáíŸ,
Ÿí«Üá&ŸÙÜWÜ ÊÜáñÜᤠ»ÜPݤ©WÜÙÜá.
ËÍæàÐÜ BÓÜPܤÃÜá @ ÎÅà®ÝWæàí¨ÜÅÊÜáã£ì ±ÜÅWÜ£ PÜípæãÅàÇ… ¸æí.62

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

49

ÎÅàg¿á£à¥Üì Ÿêí¨ÝÊÜ®Ü
EñܤÃÝ©ÊÜásÜ, ŸÓÜÊÜ®ÜWÜáw ¸æíWÜÙÜãÃÜá 4
»ÜWÜÊܨܽPܤÄWæ A¼®Üí¨Ü®æWÜÙÜá....
ñÜÊÜáWæ £ÚÓܸæàPÝ¨Ü ËÐÜ¿áÊæà®æí¨ÜÃæ @ ±ÜÅ£ ÊÜÐÜì¨Üíñæ D ÊÜÐÜìÊÜä
±ÝÅñÜ @ ÓÜ ¾ Ã Ü ~ à¿áÃÝ¨Ü , ñÜ ± Ü Ô Ì Ê Ü Ã æ à |ÂÃÝ¨Ü ÎÅà 1008 ÎÅà ÃÜ Z ãñÜ ¤ Ê Ü á £à¥Ü ì
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ BÃÝ«Ü®æ¿á®Üá° ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÎÅà g¿á£à¥ÜìŸêí¨ÝÊÜ®Ü Óܯ°—¿áÈÉ
ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX¨æ.
ià|ìÊÝ¨Ü ÊÜásÜ¨Ü ±Üâ®ÜÃÜáijàÊÜ®Ü PÝ¿áìÊÜâ ±ÜÅWÜ£¿áÈÉÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÖÝWÜã
ÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° ÓܧÙÝíñÜÄÔÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü D ¸ÝÄ BÃÝ«Ü®æ¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá°
ÊÜá«ÝÂÃÝ«Ü®æWæ ÊÜÞñÜÅ ÔàËáñÜWæãÚÓÜÇÝX¨æ. ±ÜÅ£ÊÜÐÜìÊÜä BÃÝ«Ü®Ý ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ
ñÜ®áÜ ÊÜá®Ü«®Ü WÜ ÚÜ í¨Ü ñÝÊÜâ ËÍæàÐÜÓàæ Êæ ÓÜÈÔÉ ©ªàÄ. D ¸ÝÄ ®Üv¿
æ ááÊÜ ÊÜá«ÝÂÃÝ«Ü®¿
æ á
(17&01&2011, ÓæãàÊÜáÊÝÃÜ) ±ÜÊÜìPÝƨÜÈÉ ¿á£WÜÙÜ ¨ÜÃÜáÍÜ®Ü ±Üvæ¨Üá ±ÜÅÓݨÜ
ÔÌàPÜÄÓܸæàPÝX Ëþݱܮæ.
»ÜPݤ©WÜÚWæ A®Ý®ÜáPÜãÆÊÝX¨ÜªÈÉ A®ÜÂ¥Ý »ÝËÓܸÝÃܨÜá.

ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÜá. ÎÅà g¿á£à¥Üì˨ݲàsÜ ¸æí.4

]à A®Üíñܱ¨
Ü ®
¾Ü Ý»Ü oãÃ…Õ Bív… pÝÅÊæÇ…Õ, (Ä)
EñܤÃÜ »ÝÃÜñÜ (PÝÎà&Ÿ¨ÜÄà)¿ÞñæÅ
©®ÝíPÜ & 28&04&11 Äí¨Ü 24&05&11ÃÜÊÜÃæWæ ÊÜáñÜá¤
©®ÝíPÜ & 30&05&11 Äí¨Ü 24&06&11ÃÜÊÜÃæWæ
¿ÞñÝÅÓÙ§Ü WÜ ÙÜ áÜ & ±ÜâÄ,PæãàOÝPÜì,»ÜáÊÜ®àæ ÍÜÃÌ ,Ü ÓÝQÒWã
æ à±ÝÆ,WÜ¿Þ, Ÿá¨ÜWœ ¿
Ü Þ, PÝÎà, ±ÜÅ¿ÞWÜ,
AÁãà«ÝÂ, ®æçËáÍÝÃÜ|Â,ÖÜĨÝÌÃÜ,MáÑPæàÐÜ,Ÿ¨ÜÄà®Ý¥Ü,¨æÖÜÈ, BWÝÅ, ÊÜá¥ÜáÃÝ, ±ÜâÐÜRÃÜ,
ÊÜÞñÜêWÜ¿Þ,¨ÝÌÃÜPÝ, »æàp…&¨ÝÌÃÜPÝ, ®ÝWܮݥÜ, ±ÜÅ»ÝÓÜPæÒàñÜÅ, ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü CñÝ©
±ÜÅ£©®Ü ¨æàÊÜÃܱÜähæ&®æçÊæà¨ÜÂ,ÊÜáwÀáí¨ÜFo,2aÜÖÝ/Pݵ,ÃݣŠE±ÜÖÝÃÜ, ÊÜÓÜ£ÓèPÜ¿áì,
Bpæãà,ŸÓÜáÕ,ÃæàÇæÌaÝgáìWÜÙÜá ÓæàÄÊæ

Ôàoá Jí¨ÜPæR ÃÜã 13,900/& (ÃæçÇæÌàPæãàa… ÊÜáãÆPÜ)
Cí¨æà Ôàoá Jí¨ÜPæR ÃÜã 3,000/& PÜÚÔ ñÜÊÜá¾ ÔàoáWÜÙÜ®Üá° ÄÓÜÊ…ì ÊÜÞwÔ.

(Pæà¨ÝÃܮݥÜ, PÜáÃÜáPæÒàñÜÅ, ®æà±ÝÙÜ ÖæãàWÜáÊÜÊÜÄWæ ÊÜÂÊÜÓæ§ C¨æ)
ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜÃÜá : D Vijayendracharya Kosgi Ph: 040-24223393/094407 02447
* 21&2&11 Äí¨Ü 8 ©®ÜWÙÜ Ü ¨ÝÌÃPÜ Ý ÊÜÞñÜêWÜ¿Þ ÓæãàÊÜá®Ý¥Ü ¿ÞñæÅWÙÜ áÜ CÊæ. Ôàoá Jí¨Üá ÃÜã.7.900

g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

50

ÊÜ«Üá¸æàPÝX¨æ.
1 WæãàñÜÅ @ ÊÜåè¨ÜYÆ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜäÊÝì»Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí/Gí.¹.G
®èPÜÄ @ µvæÈq (I.q) PÜí ¿áÈÉ ÔÓÜrÊÜå… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜá®æñܮܨÜ
ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí.BÃ… ÃÝZÊæàí¨ÜÅ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 98, 080 28606304
2 WæãàñÜÅ @ ÖÜÄñÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ AÎ̯ 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (PÜí.Óæç) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü GPÜÕíaÜÃ… PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.¹.G CñÝ©
±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ±æäÅà™.ÃÜÊæáàÍÜ. BÃ….¨ÜáWÜì ¸æí.70 080/26542040/9986013958
3 WæãàñÜÅ @ WÝWæàì¿á ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÓÝÌ£à 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 26 GñܤÃÜ@ 5.10 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô/G®… I I q
(PÜí.) ®èPÜÄ @ ÊÜÞPæàìqíW… GQÒPÜáÂqÊ… (ÊÜááíŸÀá¿á »ÝÃÜñÜ ÃÜŸºÃÜ ÊÜPÜìÕÈ.PÜí.¿áÈÉ) A±æàPæÒ @
±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ, ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü 5.2 QRíñÜ ÖæaÜác GñܤÃÜËÃÜáÊÜ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ G.ËØ™.ÊÜááÙÜWÜáí¨Ü ÊÜááíŸÀá 022/28673627/9769888506
4 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜäÊÝìÐÝyÝ 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 26 GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (C&Ô) ®èPÜÄ
@ Gí.GÓ….Ô ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C/±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜêñÜ
ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠÃæàTÝ vÜíŸÙÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 85 080/26799002/ 9886677994
5 WæãàñÜÅ @ ËÐÜá¡ÊÜ«Üì®Ü ®ÜPÜÒñÜÅ @ hæÂàÐÝu 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (PÜí.Óæç) ®èPÜÄ @
Ô.Ô.².¿áá. PÜí. ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÓÝ´ÜrÊæàÃ… ±æäÅà±æàÍÜ®ÜÃ…. ÊÝ.B.7 ÆPÜÒ A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà ñÝí£ÅPÜ
±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá
ÓÜí±ÜQìÔ @ «Ü®Üíg¿áÃÝÊ… ¸æí.102 080/28460216/9448206224
6 WæãàñÜÅ @ ±ÜäñÜÊÜÞ®ÜÓÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ A®ÜáÃÝ«Ý & 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 31 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ w±æäÉàÊÜÞ (Êæá)
®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü BÃ….GÓ….Gí,. ´ÝÊÜáì ±æù™.È.PÜí.¿áÈÉ ÓæãràÃ… CíaÝgì A±æàPæÒ @ ².¿ááÔ/
±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ Ô. ÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÝÊ… ¸æí 09618545871
7 WæãàñÜÅ @ PÝÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ bñÝÅ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ GÓ….q.q.G´… PÜí±ÜäÂoÃ…
ñÜÃܸæ࣠®èPÜÄ @ PÜí±ÜäÂoÃ… ÖÝvÜìÊæàÃ… ÓÜËìÓ… A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜÙÝ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜá®æñܮܨÜ
ÊÜ«Üá(EñܤÃÜPÜ®ÝìoPܨÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæà)
ÓÜí±ÜQìÔ @ WÜáÃÜáÃÝg ÎWÝYË «ÝÃÜÊÝvÜ 0836/2742985/9036907249
8 WæãàñÜÅ @ PèÎPÜ ®ÜPÜÒñÜÅ @ bñÝÅ ñÜáÇÝÃÝÎ ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 35 GñܤÃÜ@ ±Ü¨ÜË @ I.qI ÊÜáñÜᤠÔ.GÓ….Ô
±æäÅàWÝÅËáíW… ®èPÜÄ @ ±ÜâOæ¿áÈÉ GÇæPæãóà®æãÂàÊÜÞÂqP… PÜí.¿áÈÉ Ô.G®….Ô.±æäÅàWÝÅÊÜáÃ… A±æàPæÒ @
±Ü¨ÜËà«ÜÃæ/²¿ááÔ BXÃÜáÊÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜ«Üá(®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃæ EñܤÊÜá) ÓÜí±ÜQìÔ @
ÎÅà¯ÊÝÓÜ.GÓ….ÊÜásܨÜ. ±ÜâOæ 09765390354/9886028477
9 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ®ÜPÜÒñÜÅ @ «Ü¯ÐÝu 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 31 GñܤÃÜ@ 5.8 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(PÜí.Óæç) ®èPÜÄ @
q.Ô.GÓ… PÜí.¿áÈÉ Ô௿áÃ… ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C(PÜí.)CñÝ© ñÝí£ÅPÜ
±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿ÞX ®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜ«Üá(E.PÜ.B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÝÊ….Pæ. PÜáÆPÜ~ì ¹hݱÜäÃÜ 9480566174/9611461921

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

51

10 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜâÐÜ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 39 GñܤÃÜ@ 5.11 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô(CÇæPÝó¯PÜÕ) ®èPÜÄ
@ ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ŸÖÜáÃÝÑóà¿á PÜí±Ü¯¿áÈÉ AÓæãÔÁáàp… ÊÜÞ®æàgÃÜ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí.i.®ÝWæàí¨ÜÅ ¸æí. 9845334697
11 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÍÜÅÊÜOÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 34 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ w±æäÉàÊÜÞ (Êæá) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ TÝÓÜX PÜí±Ü¯¿áÈÉ Ô௿áÃ… GQÕPÜáÂqÊÜØ A±æàPæÒ @ ÓÜáÎQÒñÜ ÊÜáñÜᤠÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá
(PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ) ÓÜí±ÜQìÔ @ G®… Pæ ÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÝÊ… ¸æíWÜÙÜãÃÜá 080 23426570,
9741126570 /9591379320
12 WæãàñÜÅ @ ÎÅàÊÜñÜÕ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.9 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(I.q) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÃÝŸoì ¸ÝÍ… PÜí.¿áÈÉ ±ÝÅhæP…r ÊÜÞ®æàgÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C A¥ÜÊÝ ñÜñÜÕÊÜÞ®Ü ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ
¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá ÓÜí±ÜQìÔ @ G.i PÜáÆPÜ~ì ¸æíWÜÙÜãÃÜá 85. 080 26420864/ 9945685906
13 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜá[Ý 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 31 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.¹.G&Gí.¹.G ®èPÜÄ @
«ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü IÔIÔ.I ¸ÝÂíP…®ÜÈÉ BµàÓÜÃ… A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáí¨ÜÃÜ ÓÜáÎQÒñÜ ÊÜ«Üá (EñܤÃÜ
PÜ®ÝìoPܨÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ.
ÓÜí±ÜQìÔ@ ¹.GÓ…. ÃÝ¿áaÜãÃÜ ¨ÝÃÜÊÝvÜ 9342401779/0836/2740779
14 WæãàñÜÅ @ PÝÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ «Ü¯ÐÜu 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô (PÜí.Óæç) ®èPÜÄ @
KÃæàPÜÇ… PÜí.¿áÈÉ qàÊÜå… ÈàvÜÃ… ÊÝÑìPÜ ÊæàñÜ®Ü 5ÆPÜÒÃÜã. A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá
(®èPÜÄ ÊÜÞvÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ ¼àÊÜáÓæà®ÝaÝ¿áì ±ÜâÃæãà×ñÜ ¸æí. 9986616550/9886759803

15WæãàñÜÅ: PÜÍܱÜ, ÊÜÐÜì@ 32, GñܤÃÜ : 5.8, ±Ü¨ÜËà@ ².¿áá.Ô, E¨æãÂàWÜ @ Öæç¨ÝŸݨ…
EÓݾ¯¿Þ ËÍÜË
Ì ¨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ ÓÜÃPÜ ÝÄ PæÆÓÜ. ÓÜíÌ ñÜ ÊÜá®æ Öæãí©ÃÜáÊÜ D ÓÜáí¨ÜÃÜ ÊÜÞ«ÜÊ
Ì ÃÜ ¯
Ü Wæ
ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá ¸æàPÝX¨æ.
ÓÜí±ÜQìÔ & G. ±ÜÅÖÝɨÜÃÝÊ…. ¨Üã. 040 24743459, 09963485001
16 Gotra : Kasyapa Age : 37 Height : 5.6 Qualification : BE (Ele) Job: Software
engr In MNC at mumbai Requirement well qualified BE, MCA,MBA, Working.
Contact : Prof. R.B Deshapande Ph. 0836 2741115, 9008449280

17 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ PÜ꣤PÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.6 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (pæÈPÝí) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ALCATELLUCENT(India) C¨ÜÃÜÈÉ ÓÝ´…rÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C A¥ÜÊÝ
¸æàÃÝÊÜâ¨æà ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜ«Üá. (®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜÊÜÄWæ B¨ÜÂñæ)
ÓÜí±ÜQìÔ @ ÃÜíWÜ®Ý¥Ü ËáqrÊÜá¯, ¸æíWÜÙÜãÃÜá&61 ¨Üã. 080 26396605/ 99169 25831

18 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñܤÃÝ´ÝÆáY¯à 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5.4 ±Ü¨ÜË @
G®….q.q.G´…. ®èPÜÄ @ ±ÜâOæ¿á pÝpÝ hÝ®ÜÕ®…Õ PÜípæãÅàÇ… BpæãàÊæãàqÊ…Õ È. C¨ÜÃÜÈÉ
Ô௿áÃ… wÓæç®… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜ꣤±ÜÃÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜ«Üá.
ÓÜí±ÜQìÔ @ Ë.BÃ….PÜÆPæãàq. ¨Üã. 94490 18564/ 99023 85042
19 WæãàñÜÅ @ A£ÅÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ®ÜÊÜìÓÜá 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 30 GñܤÃÜ@ 5.10 ±Ü¨ÜË @
².Ga….w(PæÊæáÑó) ®èPÜÄ @ ÊÜááíŸÀá¿áÈÉ Gí.G®….Ô ®ÜÈÉ Ëþݯ A±æàPæÒ @ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá. ÓÜí±ÜQìÔ @ vÝ.Ë.GÊÜå… PÜáÆPÜ~ì ±ÜâOæ 21. 09890802623

g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

52

20 WæãàñÜÅ @ ËÍÝÌËáñÜÅ ®ÜPÜÒñÜÅ @ AÎ̯ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 40 GñܤÃÜ@ 5.4 ±Ü¨ÜË @ w.Gí.C ®èPÜÄ @
PæãÇÝرÜâÃÜ¨Ü TÝÓÜX PÜí.¿áÈÉ væ±ÜâÂq ÊÜÞ®ægÃ… A±æàPæÒ @ ÊÜÞÂqÅP… A¥ÜÊÝ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿Þ¨Ü
ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜ«Üá. ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí.Ga….WÜÆWÜÈ PæãÇÝرÜâÃÜ 0231/2639249
21 Gotra : Vashista Nakshatra : vishaka Age : 29 Height : 5.6 Degree : BCA &
MBA Job : Brand Assouiate in M/s Orchard Advg.Pvt.Ltd., Mumbai. Requirement :
Well educated cultured bride Contact : Anand katti Hyd 040/24611950/9949900120
22 Gotra : Agatsya Nakshatra : Anuradha 2 Age : 26 Height : 5.11 Degree :
MBA Job : Automobile Busines Requirement : Graduate and suitable bride from well
cultured family Contact : Pandurangrao Joshi BJP 08352/250912/9886377855
23 Gotra : Bharadwaj Nakshatra : Anuradha Age : 33 Height : 5.10 Degree : BE
Job : Software Engineer in IBM Bangalore Requirement : Well edueated, suitable
bride from respected and cultured family
Contact : G B Kulgod BNG 080/23620233/9448370200
24 Gotra : Kashyapa Nakshatra : Mriga 4 Age : 32 Qualification Bcom Job :
Computer operator in Eng. Sub Dvv Office Muddebihal Requirement : Educated and
well cultured bride Contact : Anand G Kulkarni Muddebihal 9900909541/9482376696
25 Gotra : Kashyapa Nakshatra : Magha 2 Age : 30 Height : 5.8 Degree : BE
Job : Engr in MNC at Pune Requirement : BE/BSC/MBA etc qualified and working,
fair looking bride knowing kannada & Marathi
Contact : B N Joshi Pune 020/2761027/09527855148

ÊÜÃܸæàQ¨æ
1 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±Üâ¸Ýº 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 26 GñܤÃÜ@ 5. ±Ü¨ÜË @ ¹.C ®èPÜÄ @ C®æã–àÔÓ…
(¸æíWÜÙÜãÃÜ) ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C.A¥ÜÊÝ ¿ÞÊÜâ¨æà E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á
E¨æãÂàWܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ ².GÓ….¸ÝÇÝi ¸æíWÜÙÜãÃÜá 78 080/26660147/9741165444
2 WæãàñÜÅ @ PÝÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ BÍæÉàÐÝ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 23 GñܤÃÜ@ 5.1 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí ®èPÜÄ @ A±æàPæÒ @
±Ü¨ÜËà«ÜÃܮݨÜ, JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÓÜáÓÝÌ»ÝÊÜ¨Ü ÓÜáÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí.ÊÝ©ÃÝg «ÝÃÜÊÝvÜ 9448464216/9980380759
3 WæãàñÜÅ @ »ÝÃܨÝÌg ®ÜPÜÒñÜÅ @ Ãæãà×~ 3 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 27 GñܤÃÜ@ 5 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (Ô.GÓ…) ®èPÜÄ @
Ga….².PÜí¿áÈÉ A±æàPæÒ @ Gí.GÓ….Ô/¹.C/Ô.G CñÝ© E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃæ¿ÞX JÙæÛ¿á
®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÃÜ ÓÜí±ÜQìÔ @ ÍÝÂÊÜáÃÝÊ… ®ÜÊÜÈ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 73. 9945747054/9945035065
4 WæãàñÜÅ @ ÊÜåè¨ÜYÆ ®ÜPÜÒñÜÅ @ «Ü¯ÐÜu 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5.4 ±Ü¨ÜË @ ¹.C (I.q) ®èPÜÄ @
aæ®æ°$ç®ÜÈÉ C®æã–àÔÓ…®ÜÈÉ ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.C/Gí.pæàP… CñÝ© E®Ü°ñÜ
±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ E.PÜ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ G.¹.gÖÝXàÃܨÝÃÜ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 94 080/23411709/9886311302
5 WæãàñÜÅ @ PÝÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜá[Ý 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 24 GñܤÃÜ@ 5.2 ±Ü¨ÜË @ ¹.¹.G. ².i.w.Ô.G. ÊÜáñÜá¤
Gí.¹.G ®èPÜÄ @ ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ B®Üí¨Ü ÃÝt ÓÝrP… ¸æãÅàPÜÓÜì ®ÜÈÉ CQÌq ÊÜÞ®ægÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C/Ô.G/
Gí.¹.G CñÝ© E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ Gí.BÃ…. PÜáÆPÜ~ì ËhݱÜâÃÜ 08352/267107 / 9448636550

]àÓÜá«Ý

""ÎÅàÓÜá«Ý ÓÜáÊÜ|ìÓÜíbPæ''¿á B¿áª ÇæàS®ÜWÜÙÜá

53

6 WæãàñÜÅ @ gÊÜá¨ÜX° ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÖÜÓݤ 4 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 26 GñܤÃÜ@ 5.2 ±Ü¨ÜË @ ¹.C ®èPÜÄ @ Gí´ÝÂÔÓ…
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… A±æàPæÒ @ ¹.C CñÝ© ñÝí£ÅPÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á
PæÆÓܨÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ ÓÜí±ÜQìÔ @ ÎÅàÊÜᣠÆQÒ$¾à ÃÜíWÜ®Ý¥Ü aܮܰ±Üor| 9342017170
7 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ ÊÜáãÇÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 25 GñܤÃÜ@ 5.3 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí & Ô.G ®èPÜÄ @ A±æàPæÒ
@ ¹.C/Ô.G CñÝ© ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á ®èPÜÄ ÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ BÃ… BÃ….ÇæãàPݱÜâÃÜ væãí¹ÊÜÈ(±Ü) 0251/2497342/ 9892361802
8 Gotra : haritas Nakshatra : Pubba 4 Age : 22 Hight : 5.1 Degree
BA Job : Requirement : well settled (Preferobly in Bangalore/Mysore)
groom From respeetable Madhwa Family Contact : 9008899603

9 WæãàñÜÅ @ ÊÜáá¨ÜYÆ ®ÜPÜÒñÜÅ @ »ÜÃÜ~ 2(ÊæáàÐÜ) Date of Brith 19-02-1983 GñܤÃÜ
@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.GÓ….Ô(PÜí.Óæç) Gí.¹.G, (Ga….BÃ…) A±æàPæÒ @ ¹.C/Gí.C/Gí.pæP…/
Gí.Ô.G/Gí.¹.G CñÝ© E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX ÓÝ´ÜrÊæàÃ… Cíi¯à¿áÃ… BXÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌ
ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜá®æñÜ®Ü¨Ü JÙæÛ¿á ®ÜvÜñæ ÖÝWÜã ÓÜáÓÜÌ»ÝÊÜ¨Ü ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ ².Pæ hæãàÎ ¸æíWÜÙÜãÃÜá 11. 080&41650056, 9980408363
10 Gotra : Kaushika Nakshatra : Poorva(pubba) 3 Age : 27 Hight : 5.6
Degree BA ms(pscy) Job : Pvt co Requirement : Engr/Doctor/CA well setled
Madhwa groom Contact : Gururaj N Kalibhat BNG 92 08023331767/9449031767

11 WæãàñÜÅ @ A£Å ®ÜPÜÒñÜÅ @ EñܤÃÝ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 28 GñܤÃÜ@ 5.2 ±Ü¨ÜË @ Gí.¹.G A±æàPæÒ @ ¹.C, Ô.G,
Gí.¹.G CñÝ© E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ ±Ü¨ÜË«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á ®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ ÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ »ÝWÜÂÃÜã±Ý ÊÜá|ãÃÜ Öæç¨ÝÅ¸Ý¨Ü 08801407058
12 WæãàñÜÅ @ ÎÅàÊÜñÜÕ ®ÜPÜÒñÜÅ @ ±ÜâÐÜ 1 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 29 GñܤÃÜ@ 5 ±Ü¨ÜË @ ¹.PÝí ÊÜáñÜᤠ±Ü¨ÜË ®èPÜÄ @
Iw¹I ¸ÝÂíP… ¸æí.®ÜÈÉ Ô.PÜÓÜrÊÜáÃ… ÄÇæàÐÜ®…Õ GQÒPÜáÂqÊÜØ A±æàPæÒ @ E®Ü°ñÜ ±Ü¨ÜËà«ÜÃÜ®ÝX JÙæÛ¿á
®èPÜÄ¿áÈÉÃÜáÊÜ EñܤÃÜPÜ®ÝìoPÜ¨Ü ÊÜÞ«ÜÌ ÊÜÃÜ ÓÜí±ÜQìÔ @ Pæ.i.PÜáÆPÜ~ì ¸æí.64/9886322213
13 WæãàñÜÅ @ PÜÍÜ屆 ®ÜPÜÒñÜÅ @ hæÂàÐÝu 2 ÊÜ¿áÓÜáÕ @ 24 GñܤÃÜ@ 5.5 ±Ü¨ÜË @ ¹.C(I.GÓ…) ®èPÜÄ @
¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ q.Ô.GÓ… PÜí.¿áÈÉ ÓݱÜrÊæàÃ… Cí. A±æàPæÒ @ ¹.C,/Gí.¹.G CñÝ© E®Ü°ñÜ ñÝí£ÅPÜ
±Ü¨ÜË«ÜÃÜ®ÝX ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ®èPÜÄÊÜÞvÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÞ«ÜÌÓÜí±ÜŨݿáÓܧ ÊÜÃÜ
ÓÜí±ÜQìÔ @ ËØ™.®ÝWÜÃÝhÝaÝ¿áì E±ÜÃÝÙÜ ŸÙÝÛÄ 08392/256793/9916761341
14 Gotra : Atresh Nakshatra : Magha 3 Age : 23 Height : 5.4 Degree : Btech
Job : Software Engr in IBM co at Bangalore Requirement : Highly Qualified and well
emplyed groom from well cultured family (Within age group of 25-28)(Madhwas
Prefered) Contact : Gurunathachar gudi Hyd 040/23097650/9849033411
15 Gotra : Bharadwaj Nakshatra : Magha 4 Age : 27 Height : 5 Degree : MSc.
Job : Clerk in SBI Requirement : Well Qualified and well employed groom from
Cultured Family Within 28 to 31 yrs agr Contact : S Padmanabha Rao Harihar
08192/240617/7829215208

±Ü¨Ü¾&®ÝW… ÊÜ«Üá&ÊÜÃÝ®æÌàÐÜ| Pæàí¨ÜÅ
¯ÊÜáWæ ñÜPRÜ GÇÝÉ ñÜÃÖ
Ü ¨
Ü Ü ¸ÝÅÖ|
¾Ü ÊÜ«áÜ &ÊÜÃÄÜ WÝX ±æäàpæãà ÊÜáñÜá¤
hÝñÜP¨
Ü ã
æ í©Wæ
ÓÜí±ÜQìÔ & w. ®ÝWÜÃÝh…ÃÝÊ… @ ¨ÜãÃÜÊÝ~ @ 9243101883
240/2, Êæã¨ÜÆ®æà ÊÜáÖÜw, 2®æà Êæáç®…, 2®æà ¸ÝÉP…, ñÝÂWÜÃÝg®ÜWÜÃÜ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá 28
ÓÜÊÜá¿á @& ÓÝ¿áí 4 Äí¨Ü 7. »Ý®ÜáÊÝÃÜ 11.30 Äí¨Ü 7

g®ÜÊÜÄ 2011
WWWWWWWWWWWWWWWWWW

54

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful