You are on page 1of 6

irh iRuh www.shivgundesign.

com
maaNasaacaI kSaavar trI Eawa AsaavaI laagato. %yaalaa kaozotrI ivaSvaasa zovaavaa laagatao. tumhI Aaistk Asaala tr dovaalayaatIla dovaavar
www.marathimann.in
ivaSvaasa zovaala. jar naaistk Asaala tr QyaoyavaadI sT^ilana laoinanavar tumacaI Eawa Asaola. tumacaI sava-ca sauK svaPnao AvatrlaI AsatI tr
ivaSvaasa va Eawa yaaMcaI tumhalaa kQaIca AavaSyakta vaaTlaI nasatI. pNa Asao kQaIca GaDt naahI. mhNaunaca tr manauYya kaoNa%yaa trI AdRSya
Sa@tIcyaa AaQaaravar va svat:cyaa p`ya%naaMnao sauKakDo jaaNyaacao yaSasvaI ica~ satt rMgavat Asatao.
www.dreamwebdesign.in
ivavaah mhTlaa mhNajao A%yaMt piva~, A%yaMt maMgala Asaa saMskar Aaho. ivavaahanaMtrcao jaIvana mhNajao 'Jaalao gaolao ivasara' ha maM~ satt manaat
www.marathirangbhoomi.com
japayalaa hvaa. va %yaap`maaNao AacarNa krayalaa hvao. kQaIkQaI xaullak vaaTNaa-yaa gaaoYTItUna ivavaahacaI roSaImagaazI tuTlaI jaato. to roSaImabaMQa
jaIvanaBar kayama sva$pacao rahavao mhNauna ptI-p%naIMnaI svat:cyaa jaaoDIdaracao gauNadaoYa samajauna GaoNao AavaSyak Aaho. yaa jagaat inadao-Sa Asao
www.shivgundesign.com
kahIca nasato. 'vya@tI tovaZyaa p`vaR%tI %yaap`maaNao kmaI AiQak Pa`maaNaat kaoNata naa kaoNata daoYa Asataoca.

Pa%naI www.marathimann.in
ptI
www.dreamwebdesign.in www.shivgundesign.com
Pa%naI
www.marathirangbhoomi.com
janmaidnaaMk 21 maaca- to 19 eip`la
www.marathimann.in
kt-bagaar va ]dar p%naI
www.shivgundesign.com www.dreamwebdesign.in
yaa kaLat janma pavaNaarI s~I SarIranao, bauwInao va kt-bagaarInao tojasvaI Asato. tI Aaplaa irkamaa vaoL sauwa caaMgalyaa rcanaa%mak kamaat Kca- krto. tI ivanaaodI va

sauMdr Asatowww.marathimann.in
www.marathirangbhoomi.com
caaMgalaI baaolakI Asato. svat:cyaa kuTuMbaalaa Aaiqa-k sqaOya- p`aPt haoNyaasaazI tI puYkL maohnat Gaoto. ptIcyaa ]dyaaoga vyavasaayaat tI caaMgalaI madt krIla. tI t$NaI
. itlaa kQaIhI ma%sar KpNaar naahI. ma%sar va spQaa- krNao ho daona dugau-Na itcyaat Asatat. hI yauvatI EaImaMt Asaola, tr saZL hatanao Kca- krNyaasa
maagaopuZo pahNaar naahI. kuTuMba va naatovaa[-k itcyaa ]pkaracao gaaoDvao naohmaI gaatat. nava-yaalaa hI yauvatI caaMgalao kamasauK do} Sakola. jabardst mah%vaakaMxaa AsaNaa-
yaa yauvakalaa hI yauvatI inaiScatca SaaoBaola.
www.dreamwebdesign.in www.shivgundesign.com
janmaidnaaMk 20 eip`la to 20 mao
www.marathirangbhoomi.com
sahnaSaIla p%naI
www.shivgundesign.com
yaa kalaKM
www.marathimann.in
Dat janmalaolaI s~I jaNaU sahnaSaIlatocaI mautI-ca Asato. hI yauvatI ptIsaazI, svat:cyaa kuTuMbaasaazI vaaTola tao %yaaga krayalaa maagaopuZo pahNaar naahI. AadSa-
maata, p`omaL sahcaairNaI ptIcyaa sauKasaazI sadOva JaTNaarI yaapoxaa iktItrI pTInao itcao vaNa-na krta yao[-la. saMsaarI jaIvanaat tI puNa-pNao samarsa haoto. itcyaa manaalaa

kQaIhI SabdaMtwww.marathimann.in
www.dreamwebdesign.in
GaTspaoTacaa ivacaar kQaIhI iSavaNaar naahI. ptIba_la itcyaa taoMDatuna caukunahI kQaI ApSabd inaGaNaar naahI. itcyaaSaI Aajapya-Mt jaao saMsaar kolaa %yaacao vaNa-na
krta yaoNaar naahI. Aaja kahI xao~at qaaoDafar yaSasvaIpNaa vaaTyaalaawww.shivgundesign.com
Aalaa ikMvaa yaot Aaho tao itcyaamauLo hI p`amaaiNakpNaacaI kbaulaI svat:laa
dyaavaIca laagaola. vaoL AalaI tr vaaTola to k$na paoT BarNyaacaI va saMsaar caalavaNyaacaI kt-bagaarI itcyaat Asato. pNa itlaa nava-yaavar AvalaMbauna rahNyaat Kra
www.marathirangbhoomi.com
AanaMd vaaTtao. vyaavasaaiyak ikMvaa yaSasvaI yauvakanao ASaa yauvatISaI ja$r ivavaah kravaa. tI %yaalaa saMpuNa-pNao sauKI krIla.
www.dreamwebdesign.inwww.marathimann.in
janmaidnaaMk 21 mao to 21 jaUna
www.marathirangbhoomi.com
ivacaarI va bauiwmaana p%naI
www.shivgundesign.comwww.dreamwebdesign.in
yaa kaLat janmalaolaI s~I bauiwmaana Asato. ivavaah JaalyaanaMtrhI tI saamaaijak kaya- krIt AsalyaamauLo ik%yaok vaoLa tI Aaplyaa ptIcaa raoYa AaoZvaUna Gaoto. Aaplyaa
nava-yaanao AapNaakDo baaOiwk va samaana djaa-caI jaaoDIdar mhNauna pahavao Asao www.marathirangbhoomi.com
itcao mat Asato. hI yauvatI saMsaairk kaya- yaaogyair%yaa k$na Gaoto. tI Aaplyaa baaOiwk
www.marathimann.in
kt-bagaarInao caaM galaaca pOsaa imaLivat AsalaI trI itcao Aaplao Gar ksao caalalao Aaho yaavar baarIk laxa Asato. tI svat:cao kama svat: @vaicatca krIla. itlaa
saMsaarat svacCta va TapTIp hvaI Asato. itlaa AvyavaisqatpNaa mauLIca AavaDt nasatao. samajaat tI caaMgalyaa p`karo camakU Sakola. Da^@Tr, vakIla tsaoca
ivaSaoYak$na janasamaajaaSaI saMbaiQat vyavasaayaat caaMgalaIca madt k$ Sakola. ihcaI vaR%tI qaaoDI caMcala AsalyaamauLo itcaa pit itcyaakDo saMSayaI vaR%tInao pahatao. itcao
www.dreamwebdesign.in
baaolaNao va ivanaaod krNyaacaI pwt %yaalaa saMSayaat paDNyaat karNaIBaut Asato. pNa yaa yauvatIcaI bauwI tIva` Asauna ivacaarSa@tI baLkT Asato. vaaTola tovaZI saMkTo
AalaI trI tI Aaplyaa nava-yaacaa va Garacaa sahsaa %yaaga krNaar naahI.

www.marathirangbhoomi.com
www.shivgundesign.com
www.marathimann.in
janmaidnaaMk 22 jaUna to 22 jaulaO
caaMgwww.dreamwebdesign.in
alaI p%naI www.shivgundesign.com
www.marathirangbhoomi.com
yaa kalaKMDat janma pavaNaa-yaa s~Icao Gar va kuTuMibaya yaaMvar KroKuro p`oma Asato. hI yauvatI AadSa- maata Asato. p`oma, sahnaiSalata, sahanauBaUtI [%yaadI caaMgalao gauNa
itcyaat Asatat. tI Aaplyaa nava-yaalaa sahja KuYa k$ Sakto. tIcyaa saovaaiSala vaRwww.marathimann.in
%tImauLo itlaa caaMgalaa maana imaLtao. hI yauvatI lahrI AitSaya Baavanaap`Qaana va
caTkna ragaavaNaarI Asato. jaIvanaatIla jaTIla p`SnaaMnaa taoMD doNyaasa maaga-dSa-naasaazI va madtIsaazI itlaa nava-yaacyaa sahkayaa-caI garja Asato. navara ha itcaa maaoza
AaQaar Asatao. svat:cyaa saMsaarat tI samarsa hao}na jaato. yaa yauvatISaI ivavaah krNaara yauvak itcyaa AQaIna haoNyaacaI Sa@yata naakarta yaot naahI.
www.dreamwebdesign.in
janmaidnaaMk 23 jaulaO to 23 Aa^gasT
dovatawww.shivgundesign.com
p%naI www.marathirangbhoomi.com
yaa kaLat janma pavalaolaI s~I %yaagaI Baavanaap`Qaana va sahnaSaIla Asato. itlaa saamaaijak kayaa-caI far maaozI haOsa Asato. laaokaMnaa tI Aaplyaa GarI AaNato va
www.marathimann.in
%yaaMcyaakDUna svat:caI va nava-yaacaI vaahvaa k$na Gaoto. tI Aaplyaa ptISaI ekinaYT rahto. jyaacyaavar tI p`oma krto %yaacyaasaazI vaaTola tao %yaaga krayacaI itcaI
tyaarI Asato. itcyaa %yaagaacaI ikMmat maa~ kuTuMbaatIla vya@tI hvaI %yaa p`maaNaat krIt nasatat. ptI va Gar yaaMcyaavar Asalaolyaa itcyaa inaYzocaI ikMmat kQaIhI
krta yaoNaar naahI evaZI tI maaozI Asato. kt-bagaar yauvakacaI sahcaarINaI Jaalyaasa itcyaa gauNaaMnaa caaMgalaaca vaava imaLtao. yaa yauvatIlaa p`BaavaI jaIvanasaaqaI iMmaLalyaasa
www.dreamwebdesign.in
%yaalaa tI Aaplao sava-sva dana krto. KraoKr hI yauvatI saaxaat dovata Asato Asao mhTlao tr vaavagao zrNaar naahI.

janmaidnaaMk 24 Aa^gasT to 23 saPToMbar


www.marathirangbhoomi.com
caaMgalaI sahcaairNaI
yaa kalaKMDat janma pavalaolyaa s~IcaI vaR%tI AaQyaai%mak Asauna itcaI p`kRtI naajauk Asato. hI yauvatI EaImaMt yauvakacaI sahcaarINaI haoNao AiQak caaMgalao. tI Aaplyaa
ptIcyaa baaOiwk BaukocaI caaMgalaI tRPtI k$ Sakola. Anaok s~I pu$YaaMcaa itcyaa saBaaovaar naohmaI garaDa pDlaolaa Asatao. prMtu tI Aaplyaa nava-yaakDo va kTuMbaakDo
kQaIhI dula-xa krNaar naahI. tI AitSaya AakYa-k AsalyaamauLo itcaI stutI krNyaasa Anaok yauvak puZo sarasaavalaolao idsauna yaotat. yaa yauvatIcao jaIvana saamaanya
www.shivgundesign.com
s~Ipoxaa AiQak gauMtagauMtIcao Asato. vaoL p`saMgaanausaar tI Aaplyaa ptIlaa caaMgalaIca madt krIla. PatIcyaa [cCa AakaMXaa pu-yaa krNyaacaI kuvat itcyaat Asato. hI
yauvatI p`omaL va bauiwmaana Asato. ]cca p`karcao vaOvaaihk saaO#ya doNaarI yaaogya ASaIca hI sahcaairNaI Aaho.

www.marathimann.in
janmaidnaaMk 24 saPToMbar to 23 Aa^@Taobar
yaaogya sahcaairNaI
www.dreamwebdesign.in www.shivgundesign.com
yaa kalaKMDat janma pavalaolyaa s~IcaI vaR%tI AaQyaai%mak AsaUna itcaI p`kRtI naajaUk Asato. hI yauvatI EaImaMt yauvakacaI sahcaairNaI haoNao AiQak caaMgalao. tI Aaplyaa
ptIcyaa baaOiwk BaukocaI caaMgalaI tRPtI k$ Sakola. Anaok s~I pu$YaaMcaa itcyaa saBaaovaar naohmaI garaDa pDlaolaa Asatao. prMtu tI Aaplyaa nava-yaakDo va kuTMubaakDo
www.marathirangbhoomi.com
kQaIhI dula-xa krNaar naahI. tI AitSaya AakYa-k AsalyaamauLo itcaI stutI krNyaasa Anaok yauvak puZo sarsaavalaolao idsaUna yaotat. yaa yauvatIcao jaIvana saamaanya
www.marathimann.in
s~Ipoxaa AiQak gauMtagauMtIcao Asato. vaoL p`saMgaanausaar tI Aaplyaa ptIlaa caaMgalaIca madt krIla. ptIcyaa [cCa AakaMxaa puyaa krNyaacaI kuvat itcyaat Asato. hI
yauvatI p`omaL va bauiwmaana Asato. ]cca p`karcao vaOvaahIk saaO#ya doNaarI yaaogya AsaIca hI sahcaarINaI Aaho.
www.shivgundesign.com
janmaidnaaMk 24 Aa^@Taobar to 22 naaovhoMbar www.dreamwebdesign.in
QaOya-vwww.marathimann.in
aana va inaBa-ya p%naI
www.marathirangbhoomi.com
yaa kalaKMDat janmalaolaI s~I AitSaya QaOya-vaana Asato. GaratIla kt-vyaaMnaa far mah%va Aaho. ASaI itcaI QaarNaa Asato. ivavaah ha gaMBaIr saMskar Aaho ho jaaNaUna hI
www.dreamwebdesign.in
www.shivgundesign.com
yauvatI ekinaYz rahto. p`oma tajao TvaTvaIt rahNyaasaazI itlaa Garat naohmaI AanaMd hvaa Asatao. kuTuMbaat rahNao tSaIca saMsaaracaI jabaabadarI polaNao tIlaa AitSaya
AavaDto. tI svat:cyaa saMsaarat AgadI samarsa haoto. Aaplyaa manaap`maaNao Gar sajavaNyaacaI itlaa haOsa Asato. yaa yauvatIcyaa manaat kQaIhI BaItIcaa spSa-hI haoNaar
naahI. p`saMgaI tI AitSaya inaBa-ya va kzaorhI banato. tI navayaavar p`oma krIla. pNa %yaalaa tI dovatocao sqaana kQaIhI doNaar naahI. navara jasaa Asaola tsaa tI pahato.
www.marathirangbhoomi.com
www.marathimann.in
svat:cao ivacaar tI spYTpNao maaMDIla. itcyaat ivaYayavaasanaa AiQak Asatat. itlaa %yaa dRYTInao tRPtI hvaI Asato. kahI vaYaa-naMtr itlaa vaOvaaihk vaasanaocaa kMTaLa
yaotao. itcyaa vaasanaaMcaI tRPtta JaalaI naahI tr tI baMD krNyaasa maagaopuZo pahNaar naahI.

www.dreamwebdesign.in
www.marathirangbhoomi.com
www.shivgundesign.com
janmaidnaaM k 23 naaovhoMbar to 21 iDsaoMbar
]%saahI p%naI www.shivgundesign.com
www.marathimann.in
yaa kaLat janmalaolaI s~I nava-yaalaa caaMgalaa sallaa do[-la. saMsairk va saamaaijak jaIvanaat tI ptIbaraobar Baaga Gao[-la. hI yauvatI ivavaahanaMtr ptIcyaa jaIvanaat sahja
www.marathimann.in
samarsa haoto. svat:cao Gar va maulao yaaMcaI tI manaapasauna kaLjaI GaoNaarI AsalyaamauLo baahya jagaat vaavarNaa-yaa ptIlaa hI yaaogya sahacaairNaI Aaho. itcaI stuit krNaaro
www.dreamwebdesign.in
puYkL Asatat. pNa ptIlaa saMSaya yao[-la Asao vat-na tI kQaIhI krNaar naahI. tIlaa capL jaIvana AavaDt Asato. Aaplyaa nava-yaacyaa va maulaaMcyaa daoYaaMvar tI
kQaIhI paMGa$Na GaalaNaar naahI. %yaaMcyaavar tI spYT iTka krIla. vaOvaahIk vaasanaa itcyaat Asatat. pNa ptInao AakYa-kir%yaa Aaplyaa BaavanaaMSaI samarsa hao}na
%yaa tRPt kravyaat ASaI itcaI [cCa Asato. itcyaa AMgaat Amaap ]%saah Asatao. www.dreamwebdesign.in
www.shivgundesign.com
www.marathirangbhoomi.com
janmaidnaaMk 22 iDsaoMbar to 19 jaanaovaarI www.marathirangbhoomi.com
saMsaarI va ivaSvaasaU www.marathimann.in
p%naI
yaa kaLat janmalaolaI s~I p`%yaok vastucaa yaaogya ]pyaaoga krNaarI Asato. hI yauvatI qaaoDIfar pu$YaI p`vaR%tIcaI AsaUna tI ivaSvaasaU vyavaisqat va kt-bagaar Asato.
GargautI vyavahar tIwww.dreamwebdesign.in www.shivgundesign.com
AitSaya kuSalatonao hataLto. tI svat:cao Gar caaMgalyaa p`karo caalavaIla. KaTksarIcyaa baabatIt itcaa hat kaoNaIhI QarNaar naahI. Aaplyaa
maulaaMcyaa va nava-yaacyaa AaSaa-AakaMxaa pu-yaa krNaat itlaa AanaMd vaaTtao. s~Icao AMgaI AsaNaaro maad-va sahanauBautI yaa kaomala Baavanaa yaa yauvatIsa bahut k$na nasatat.
itcyaa AMgaI kt-vyat%prta Asato. jyaa yauvakavar tI p`oma krIla %yaacyaaSaI tI kayama ekinaYT rahIla. vyavaharI sahcaarINaIcaI AavaSyakta AsaNaayaa yauvakanao
www.marathimann.in
www.marathirangbhoomi.com
ihcyaaSaI ivavaah kolyaasa tI %yaasa inaiScatca sauKI krIla.

janmaidnaaMk 20 jaanaovaarI to 19 foba`uvaarI


www.dreamwebdesign.in
baaOiwk va p`omaL p%naI
www.shivgundesign.com
www.marathirangbhoomi.com
yaa kalaKMDat janmalaolaI s~I bauiwmaana va kt-bagaar Asato. tI jaSaI ]%kRYT gaRihNaI Aaho tSaIca tI AadSa- maOi~NahI Aaho. tI Aaplao dOnaMidna vyavahar sahjapNao
par paDIt Asato. kt-vyadxata, BaUtdyaa, ekinaYTta [%yaadI caaMgalao gauNa itcyaat Aahot. yaa yauvatIlaa jagaatIla AsaM#ya ivaYaya AavaDtat. itcaa Aaplyaa nava-
www.marathimann.in
yaavar pUNa- ivaSvaasa Asatao. manamaaokLopNaanao kolaolaI cacaa- itlaa ip`ya Asato. baaOiwk tojaisvatonao itcaa caohra kayamacaa camakt Asatao. yaa yauvatInao bauiwmaana
yauvakaSaI ivavaah kolyaasa itcao AaiNa %yaacyaa bauiwmatocao Anaok pOlaU p`kaSamaana haotIla. yaa jagaat naavalaaOikk haoNyaasaarKo kaya- ihcyaa hatUna GaDola. tI Aaplyaa
ptIcyaa sauK duK:SaI inaiScatpNao samarsa hao} Sakola.
www.dreamwebdesign.in www.shivgundesign.com
janmaidnaaMk 20 foba`uvaarI to 20 maaca-
www.marathirangbhoomi.com
svaPnaaLU va AakYa-k p%naI
www.marathimann.in
yaa kalaKMDat janmalaolaI s~I sauMdr pNa svaPnaaMcyaa manaaorajyaat rmaNaarI Asato. itlaa krmaNaukIcao kaya-k`ma ivaYaoSa AavaDtat. sahcaairNaI mhNaUna jaI kt-bagaarI AMgaI
laagato itcaI ]NaIva ihcyaat Asato. ihcyaa [cCa AakaMxaa far maaozyaa Asatat. pNa %yaa sa%yasva$pat p`%yaxaat ]trNao ASyakca Asatat Asao mhTlao trI vaavagao
www.dreamwebdesign.in
zrNaar naahI. yaa yauvatIlaa vaOvaaihk sauKacaI eoYaaramaacaI far AavaD Asato. prmaoSvaraivaYayaI ihcyaa ivaiSaYT klpnaa Asatat. itcyaa AMgaI vasat Asalaolyaa
www.shivgundesign.com
jabardst [cCaSa@tInao tI AanaMdI va AaSaavaadI Asato. ihlaa saMttI jaast haoto. SarIr p`kRtInao hI qaaoDIfar naajaukca Asato. trIpNa hI t$NaI ekinaYT va p`maoL
rahato.
www.marathirangbhoomi.com
www.marathimann.in
www.dreamwebdesign.in
www.marathirangbhoomi.com
www.shivgundesign.com
www.shivgundesign.com
www.marathimann.in
www.marathimann.in
www.dreamwebdesign.in
www.dreamwebdesign.in
www.marathirangbhoomi.com
www.marathirangbhoomi.com
www.shivgundesign.com
Pa%aI
www.marathimann.in
janmaidnaaM k 21 maaca- to 19 eip`la
kamauk ptI www.shivgundesign.com
www.dreamwebdesign.in
yaa kaLat janmalaolaa pu$Ya kaoNa%yaahI t$NaIlaa AakYa-k vaaTavaa Asaaca Asatao. pNa idsato tsao nasato ho yaa yauvakacyaa baabatIt 100 T@ko Kro Asato. %yaanao
www.marathimann.in
p`omaacao ivalaxaNa AdBaut Asao ica~ roKaTlaolao Asato. %yaalaa far huSaar sauMdr va caaMgalaI t$NaI hvaI Asato. tao jyaa t$NaacaI ivavaahasaazI inavaD krtao itcao naOitk
www.marathirangbhoomi.com
AacarNa far caaMgalao Asaavao Asao %yaalaa vaaTto. vyai@tSa: tao maa~ %yaa baabatIt ekinaYz Asaolaca yaacaI Ka~I nasato. %yaalaa jao vaaTto tao to saaMgaayalaa kQaIhI
kcarNaar naahI. jao sauK Garat imaLt naahI to sauK baahor imaLvaNyaacaa tao p`ya%na krIla. jao Garat imaLt naahI to baahor imaLvalao tr ibaGaDlao kuzo Asao %yaalaa
www.dreamwebdesign.in
vaaTto. ha yauvak huSaar va svaaiBamaanaI Asatao. %yaalaa sahcaairNaIkDuna p`omaacao gauZgauMjana hvao Asato. tumhalaa ivavaahanaMtr yaa ptIcao KroKuro p`oma hvao Asaola tr
%yaacyaa SaarIirk vaasanaaMSaI tumhalaa samarsa vhayalaa hvao.

www.shivgundesign.com
janmaidnaaM k 20 eip`la to 20 mao www.marathirangbhoomi.com
Baagyavaana ptI
www.marathimann.in
yaa kalaKMDat janmalaolaa pu$Ya Garacyaa ]ija-tavasqaosaazI ijavaacao rana krIla. saMsaarat yaSasvaI haoNyaasaazI laagaNaaro bahutok sava- caaMgalao gauNa yaa yauvakat AaZLuna
yaotat. ha t$Na baaho$na SaaMt idsat Asalaa trI tao ivaYayaI Asatao. %yaacyaa ivaYaya vaasanaaMcaI caaMgalyaa p`karo tRPtI %yaalaa hvaI Asato. saMsaarIk jaIvanaat tao
www.dreamwebdesign.in
Aaplyaa p%naI, maulaaMvar p`oma krtao. %yaalaa caaMgalao vyavaisqat sajavalaolao Gar, maulaaMnaa ]%kRYT iSaxaNa, caaMgalao kpDo va krmaNauk yaa gaaoYTI hvyaa Asatat. yaa yauvakalaa
saaMOdyaa-caI far AavaD Asato. ik%yaok vaoLa Aaplyaapoxaa EaImaMt yauvatISaI tao ivavaah krtao. Aaplyaa sahcaairNaInao sauMdr idsaavao va AaplyaaSaI p`omaanao vaagaavao ASaI
%yaacaI [cCa Asato. kuTuMbaatIla sava- vya@tIMnaI AapNaavar p`omaacaa vaYaa-va kravaa va saaMsaairk jaIvana sauKI kravao Asao %yaasa vaaTt Asato. jaIvanaat %yaacao Qyaoya far
www.marathirangbhoomi.com
www.shivgundesign.com
maaozo Asato. ivavaahbaw JaalyaanaMtr saMsaairk jabaabada-yaa par paDtanaa %yaalaa ~asa pDlaa trI %yaacaI %yaalaa KMt nasato. ivavaahamauLo Aaplao svaatM~ naYT Jaalao ASaI
tk``ar tao kQaIhI krNaar naahI.

janmaidnaaMk 21 mao to 21 jauna www.marathimann.in


bauiwmaanawww.shivgundesign.com
ptI
www.dreamwebdesign.in
yaa kalaKMDat janmalaolaa pu$Ya A%yaMt bauiwmaana samaajakayaa-caI AavaD AsaNaara Asatao. %yaacao saMsaairk jaIvana maa^Dna- AaT- p`maaNao AspYT Asato. Aaplyaa
www.marathimann.in
sahcaairNaInao Aaplyaa BaavanaaMSaI samarsa vhavao. AaplyaaSaI bauiwvaadI cacaa- kravaI ASaI %yaacaI Apoxaa Asato. ha pu$Ya svat:cyaa GaraSaI kQaIca baw nasatao. %yaacyaa
www.marathirangbhoomi.com
svaBaavaacyaa lahrIp`maaNao vaagauna SahaNapNaanao %yaacyaa p%naInao %yaalaa hataLavayaasa hvao. %yaalaa is~yaaMcao va [tr laaokaMcao far maaozo AakYaNa- Asato. yaa gaaoYTI %yaacyaa
p%naInao sahna kravayaasa hvyaa. %yaacao baa( jagaaSaI AsaNaaro p`oma ]GaDo Asato. %yaaba_la %yaacyaa sahcaairNaInao gaMBaIr ASaI dKla kQaIhI Gao} nayao. tSaI dKla
www.dreamwebdesign.in
GaoNyaacaa p`ya%na p%naIkDuna Jaalyaasa itlaa %yaalaa kayamacao maukavao laagaola. p`ItIcaI JauLUk ASaa yauvakalaa AakiYa-t krto. ASaa yauvakacyaa sahcaarINaInao %yaacyaa
jaIvanaasa caaMgalao vaLNa laavaNao AavaSyak Aaho. %yaasaazI %yaalaa Takuna baaolaU naka. tsao kolyaasa sava-ca gaaoYTI ]laT haotIla. %yaapoxaa sahjair%yaa yaa gaaoYTI hataLlyaa
gaolyaasa tumhI tumacyaa saMsaarasa manaasaarKo vaLNa laavaU Sakala.
www.shivgundesign.com
www.marathirangbhoomi.com
janmaidnaaMk 22 jauna to 22 jaulaO
Baagyavaana ptIwww.marathimann.in www.shivgundesign.com
yaa kaLat janma pavalaolyaa pu$Yaacao svat:cyaa Garavar far p`oma Asato. samaajaat maanasanmaana imaLavaa ASaI %yaacaI [cCa Asato. p`oyasaI ikMvaa BaavaI AayauYyaat haoNaarI
www.dreamwebdesign.in
sahcaairNaI caaMgalaa Aqa-laaBa krNaarI Asaola , ASaaca yauvatISaI ha yauvak ivavaah krIla. saasaurvaaDIkDUna BarpUr huMDa imaLavaa ASaI yaa t$NaacaI sauPt [cCa Asato.
www.marathimann.in
yaamauLo BaavaI AayauYyaat svaasqya imaLvaNyaacao Aaplao Qyaoya saaQya hao[-la Asao %yaalaa vaaTto. p`%yaok gaaoYTIMvar TIka krNyaacaI va daoYa kaZNyaacaI AavaD Asato. [tr
pu$YaaMpoxaa ha pu$Ya Aaplaa baraca vaoL svat:cyaa Garat Kca- krIla. yaa kalaKMDat janmalaolyaa yauvakacaI vaR%tI lahrI, BaavanaaSaIla va caMcala Asato. yaacao mana satt
www.marathirangbhoomi.com
p%naI saBaaovaar ipMgaa GaalaIt Asato. ha t$Na ivaYayaI AsaUna yaacyaa ivaYayavaasanaa Ait tIva`tonao jaagaRt haotat. kaoNa%yaaca gaaoYTIt tao samaaQaanaI nasatao. %yaacaI sadOva
www.dreamwebdesign.in
kahI naa kahI tk`ar caalauca Asato. svat:cyaa kuTuMbaavar maa~ %yaacao inassaIma p`oma Asato.
janmaidnaaMk 23 jaulaO to 23 Aa^gasT www.shivgundesign.com
QyaoyavaadI ptI www.marathirangbhoomi.com
www.marathimann.in
yaa kaLat janmalaolaa pu$Ya AitSaya svaaiBamaanaI Asatao. %yaacao saMsaairk jaIvana saurLIt Asato. Aaplyaa p%naI va maulaaMnaI maaozo vhavao, samaajaat camakavao, laaokaMnaI %yaaMcaI
stutI kravaI ASaI %yaacaI [cCa Asato. GaratIla sava- vastuMcaa purvaza ha yaaogyair%yaa krtao. ha pu$Ya ekinaYz AsaUna vaR%tInao p`omaL Asatao. tsaaca tao far raoma^MiTk
www.dreamwebdesign.in
Asatao. svat:caI p%naI va maulao yaaMcyaapasaUna %yaacyaa kahI inaiScat Apoxaa Asatat. ha pu$Ya ivaYayaI Asatao pNa p`%yaxaat maa~ %yaacaI ivaYayavaasanaa kmaIca Asato.
svat:caI p%naI AadSa- AsaavaI ASaI %yaacaI manaIYaa Asato. %yaacyaakDo dyaaLUpNaa, AaOdaya- va p`omaL svaBaava Aaho. %yaacaa p`%yaok Sabd ha kayada Asatao.
sahcaarINaIivaYayaI AiBamaanahI Aaho. ittkIca inaYzapNa Aaho.
www.marathirangbhoomi.com
www.shivgundesign.com
janmaidnaaM k 24 Aa^gasT to 23 saPToMbar
kt-vyadxa ptI
www.marathimann.in
yaa kaLat janmalaolaa pu$Ya Aaplao ta$Nya puYkL vaYao- kayama zovaU Saktao. P`a%yaok gaaoYTIt kahItrI daoYa kaZNao ho %yaacao svaBaava vaOiSaYTya Asato. vaOvaihk jaIvana
hI ek BaagaIdarI Aaho Asao %yaacao mat Asato. yaa kalaKMDat janmalaolao Anaok pu$Ya Aivavaaiht rahNaoca AiQak psaMt krtat. ivavaah ha saamaaijak saMsqaocao ek
AMga Aaho Asao %yaacao mat Asato. ptI mhNaUna ha yauvak kt-bagaar Asatao. p%naI va svat:caI maulao sauKI zovaNyaasaazI %yaacaI sadOva QaDpD caalalaolaI Asato.
www.dreamwebdesign.in www.shivgundesign.com
saMkTaMpasaUna tao Aaplyaa p%naI, maulaaMcao caaMgalyaa p`karo saMrxaNa k$ Saktao. ha t$Na bauiwmaana, ivavaokI va p`omaL Asatao. vaasanaaMcao taMDva %yaalaa psaMt nasato.
svat:cyaa p%naIvar %yaacao ekinaYz p`oma Asato. kamavaasanaocyaa baabatIt ha farsaa ]%sauk nasatao.

www.marathirangbhoomi.com
janmaidnaaMk 24 saPToMbar to 23 Aa^@Taobar www.marathimann.in
saBya AaiNa saaQaa ptI
www.dreamwebdesign.in
yaa kalaKMDat janmalaolaa pu$Ya AitSaya Baavanaap`Qaana Asatao. %yaalaa svat:cyaa prMprocaa far AiBamaana Asatao. AaplaI sahcaairNaI sauroK idsaavaI, GaratIla vaatavarNa
p`sanna rahavao Asao %yaalaa vaaTto. tao Aaplyaa GaracaI vyavasqaa caaMgalyaa p`karo k$ Saktao. P`aoma hI ]cca p`karcaI klaa Aaho Asao %yaacao mat Asato. ha yauvak
www.shivgundesign.com
www.marathirangbhoomi.com
ivaYayaI Asataoca. %yaalaa %yaacyaa p%naIkDUna jyaa p`karcao sauK hvao Asato to na imaLalyaasa tao inaraSaavaadI banatao. Pa%naI %yaacyaa mataMSaI iktIhI jauLvaUna GaoNaarI
AsalaI trI %yaalaa sahcaairNaIkDUna p`omaat naaivanya hvao Asato. %yaalaa GaTsfaoTacaI kQaI ja$rI vaaTNaar naahI. %yaacyaa vaasanaop`maaNao saaqa idlyaasa tumhI %yaalaa sahja
KuYa k$ Sakala.
www.marathimann.in
janmaidnaaMk 25 Aa^@Taobar to 22 naaovhoMbar
ivaYayaIwww.dreamwebdesign.in
va AhMkarI ptI
www.shivgundesign.com
yaa kalaKMDat janmalaolyaa pu$Yaalaa EaImaMtIcao AakYaNa- Asato. yaa ptIbaraobar ivavaahanaMtr sauKasamaaQaanaanao va SaaMttonao rahNao mhNajao tumhalaa tarovarcaI ksart kravaI
www.marathirangbhoomi.com
laagaNaar Aaho. %yaacaI p`%yaok Aa&a va ivacaar yaaMcao palana tumhalaa krayalaa hvao. jaIvanaatIla p`%yaok kaya-xao~at %yaap`maaNao saMsaarIk jaIvanaatahI ha yauvak jaulamaI
Asatao. bahutok k$na yaa t$Naacao vaOvaaihk jaIvana du:Kdayak GaTnaa Asato. %yaanao manaat AaNalyaasa tao Aaplyaa sahcaarINaIsa va kuTuMibayaaMnaa caaMgalaIca madt k$
www.marathimann.in
Saktao. %yaacaI saMSayaI va gauPt zovaNyaacaI vaR%tI tSaIca sa%vaacaI Baavanaa yaamauLo Aaplyaaiva$w saMSayaacao jaaLo ivaNalao jaat Aaho, Asao %yaalaa satt vaaTt Asato.
vaOYaiyak dRYTyaa ha yauvak AitSaya kamauk Asatao. svat:caI p%naI va maulao yaaivaYayaI %yaacyaa manaat p`oma Asato. prMtu %yaacyaa saMSayaI vaR%tImauLo %yaalaa sauK vaaTt naahI.
jaIvanaatIt QaDaDInao va AMgaI Asalaolyaa icakaTInao kaoNa%yaahI xao~at ha yauvak inaiScatca yaSasvaI haotao.
www.dreamwebdesign.in
janmaidnaaMk 23www.shivgundesign.com
naaovhoMbar to 21 iDsaoMbar
idladar ptI www.marathirangbhoomi.com
yaa kalaKMDat janmalaolyaa www.marathimann.in
pu$Yaalaa vyai@tgat jaIvana ho xaud` tsaoca paorkTpNaacao Aaho Asao vaaTto. tao maanava jaatIcyaa va samaajaacyaa ]nnatIsaazI sadOva JaTt
Asatao. %yaacao jagaavar inasvaaqaI- p`oma Asato. yaa yauvakalaa maaozyaa manaacaI ma%sarriht jaIvanasaaqaIcyaa sauKat saamaavaUna jaaNyaacaI klpktaa AsaNaarI sahcaarINaI hvaI
Asato. ha yauvak dOvaI mhNaayalaa kaoNatIhI hrkt naahI. tao ivaSaala dRYTIkaonaacaa AsalyaamauLo %yaacyaa sahcaarINaInao pNa AaplaI dRYTI ivaSaala kravayaasa hvaI. yaacaI
www.dreamwebdesign.in www.shivgundesign.com
vaR%tI saahsaI va KoLaDU Asato. yaa t$Naacyaa Baavanaa tIva` AsaUna %yaaMcaI tRPtta laagalaIca haoNao AavaSyak Aaho. tao Aaplyaa p%naISaI ekinaYT Asatao. kaoNa%yaahI
pirisqatIt ha Aaplaa saMsaar caaMgalaaca krIla. yaacaI vaagaNaUk maaohk AaiNa idladar Asato.
www.marathirangbhoomi.com
www.shivgundesign.com
janmaidnaaM k 22 iDsaoMbar to 19 jaanaovaarI www.marathimann.in
vyavaharI ptI
www.marathimann.inwww.dreamwebdesign.in
yaa kaLat janmalaolaa pu$Ya kMjauYa Asatao. tao jyaunyaa matacaa AsaUna %yaacaI vaR%tI hukmaI Asato. ivavaahakDo pahNyaacaI dRYTI pUNa-pNao vyavaharI Asato. %yaanao puYkL pOsaa
imaLvalaa trI %yaacyaa p%naInao %yaalaa ivacaa$naca Kca- ikMvaa danaQama- krayalaa hvaa. saMsaarIk jaIvanaat AanaMdalaa farSaI jaagaa nasato. tao naohmaI saMSayaga`st Asatao. %yaacyaa
www.shivgundesign.com
www.marathirangbhoomi.com
Baavanaa tIva` AsaUna %yaacaI tRPtI %yaalaa hvaI Asato. saMsaairk jaIvanaat %yaalaa Kra AanaMd AaNata yaot naahI. Aaplyaa sahcaairNaIcyaa BaavanaaMSaI samarsa haota Aalao naahI trI
www.dreamwebdesign.in
saMsaarat laagaNaaro yaaogya gauNa %yaacyaat Asatat. Aajacyaa yaugaat Asavaa tr vyavaharI navara Asavaa ASaI klpnaa tumacyaa manaat inaiScatca AalaI Asaola.

www.marathirangbhoomi.com
www.shivgundesign.com
janmaidnaaMk 20 jaanaovaarI to 18 foba`uvaarI
www.marathimann.in
ivacaarI va dxa ptI
www.marathimann.in www.dreamwebdesign.in
yaa kaLat janmalaolaa pu$Ya ivacaarI va saBya Asatao. tao savaa-MsaI saar#yaaca p`omaanao va AapulakInao vaagatao. ha yauvak p`omaL va ]dar AsaUna idlaolyaa vastucaI foD vhavaI ASaI %yaacaI
www.marathirangbhoomi.com
Apoxaa nasato. ivavaah hI ek GargautI yaaojanaa AsaUna %yaalaa sahkayaa-caI ja$rI Aaho Asao tao maanatao. sauiSaixat yauvatISaI %yaanao ivavaah kolaa tr %yaacao BaavaI jaIvana inaiScatca
sauKavah hao[-la. %yaacyaa sahcaairNaInao ivaSaala dRYTI zovaayalaa hvaI. nava-yaanao f@t itcaavarca p`oma kravao ho %yaacyaabaabatIt kQaIhI jauLNaar naahI. tao p%naI va kuTuMbaIya
www.dreamwebdesign.in
yaaMcyaavar p`oma va AapulakI yaabaabatIt dujaaBaava daKivaNaara nasatao. Asaa ha ivacaarI navara Aaplyaalaa AavaDolaca naa.

www.marathirangbhoomi.com
www.shivgundesign.com
www.shivgundesign.com
www.marathimann.in
“Empowering people building Dreams”
www.marathimann.in
www.dreamwebdesign.in
janmaidnaaMk 19 foba`uvaarI to 20 maaca- www.dreamwebdesign.in
www.marathirangbhoomi.com
ivaYayaI va ivacaarI ptI
www.marathirangbhoomi.com
yaa kalaKMDat janma pavaNaara pu$Ya ivacaarI laxapUva-k kama krNaara va AitSaya p`omaL Asatao. tao sahcaairNaIvar satt p`omaacaa vaYaa-va krIla. %yaacaI vaR%tI svaPnaaLU
AsalyaamauLo jaIvanaacyaa laZyaat %yaacyaa p%naIlaa far ~asa Baaogaavaa laagatao. Garat %yaacaa baraca vaoL vaayaa jaatao. %yaacyaat isqarta sa%ya%%va va takd nasalaI trI yaSasvaI
haoNyaasaazI laagaNaarI icakaTI maa~ BarpUr saKavah Asato. ha yauvak ivaYayaI AsaUna %yaacyaa Saairirk vaasanaocaI tRPtI sahanauBaUtIpUva-k hvaI Asato. yaa yauvakacyaa jaIvanaat
www.shivgundesign.com
vaOYaiyak tRPtIlaa far mah%vaacao sqaana Aaho AaiNa hI tRPtI %yaalaa naohmaI hvaI Asato. hvaa tr ha %yaacaa duga-Na mhNaa. %yaadRYTInao %yaacaI sahcaairNaI haoNaa-yaa yauvatInao to iktpt
sauKavah zrola ho zrvaavayaasa hvao. evaZo inaiScat kI jaIvanaatIla maad-vaacao gauNa %yaacyaat AsalyaamauLo tao caaMgalaa ptI hao} Saktao.

www.marathimann.inwww.shivgundesign.com
www.dreamwebdesign.inwww.marathimann.in
Shivgun Design is offering a suitewww.dreamwebdesign.in
www.marathirangbhoomi.com of communication services such as
Advertising, Web Designing, Print Production under one roof.

www.shivgundesign.comwww.marathirangbhoomi.com
Design l Print l Finish l Deliver

Shivgun Advertising and Graphic Design, based in Mumbai, provides clients with creative services for designing and

www.marathimann.in
production of brand identity, advertising and corporate communications, annual reports, posters, brochures, packaging,
catalogues, newsletters, signage, books, calendars, invitations, restaurant menus, collateral material and exhibition
displays, and websites.

www.dreamwebdesign.in
All Design, Web, Print & Mktg. Solution
www.shivgundesign.com
www.marathirangbhoomi.com
• Domain Name & Hosting
• Website Designing & Mktg.
• Brochure, Booklet Design & Printing
• Brand Identity Design & Printing
• Search Engine Optimisation(SEO)
• Flash/PPT Presentations www.marathimann.in
• Photography (indoor & Outdoor)
• Posters, Signage & Hoarding
• Stall Design & Signage • Logo Copyright Trademark
• Google & Others Marketing • Newspaper Classifieds
www.dreamwebdesign.in
Web Design & Hosting Service
www.marathirangbhoomi.com
When Technology synergies with Creativity, the result is creation of an elegant and professional Website.

Business Head :
www.shivgundesign.com
Mr. Sushant C.Nagwekar
24 A, Sai Sadan Soc., Mhada Complex,
Chandivali, Near Sakinaka Police Stn.,
www.marathimann.in
Powai/Sakinaka, Mumbai 400072,India.
Contact : +91 9920858520 & 9869837598
Office : 022 2269 1730 Ext: 12 • Fax : 022 28478148 www.dreamwebdesign.in
shivgundesign@gmail.com, sushant@shivgundesign.com
Marketing Head : Sonal@shivgundesign.com
www.marathirangbhoomi.com