• • •

'1
r
θ Ε Ο Δ Ω Ρ Η Τ Ο Υ Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ
ArIOPEITOY
Α Ν Α Ι Ρ Ε Σ Ι Σ
Α Ν Τ Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Ω Ν
Κ Α Ι Π Ρ Α Ξ Ε Ω Ν
δ ι ε ν ε ρ γ η θ ε ι σ ω ν ε ί ς β ά ρ ο ς Τ η ς Ε κ κ Α η σ ί α ς Γ Ο Χ Ε Α Α ά δ ο ς
\
i
ι
- κ υ ρ ο ϋ Χ ρ σ Ο σ Τ ό μ ο - κ α Ι Τ η ς Ε ξ α ρ χ ί α ς α ύ Τ η ς ε Ι ς Η ν ω
μ έ ν α ς Π ο Α ι Τ ε ί α ς κ α Ι Κ α ν α δ α
Ψ Π Ο 'TOU
,
Τ
Κ α θ η γ ο μ έ ν ο Τ η ς έ ν Β Ο σ Τ ώ ν η Τ ω ν Η Π Α
C Ι ε ρ α ς Μ ο ν η ς τ η ς Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς
ά ρ χ ι μ Π Π α ν τ ε Α ε ή μ ο ν ο ς Μ η τ ρ ο Π ο ύ Α ο
«'Α γ ν ο ο υ ν τ α ς δ ι δ ό ξ ο μ ε ν ι κ α κ ο u ρ
γ ο u σ 1 ν ο ύ κ έ τ έ ψ μ ε ν
Μ Α θ α ν ά σ ι ο ς .
. ­ .....

. \
ArlON Ο Ρ Ο Σ . Α Θ Η Ν Α Ι 1973
Π α ν σ σ Ο λ ο γ ι ώ τ α τ ε
Τ ο ι ς π α σ Ι π λ έ ο ν τ υ γ χ ά ν ε ι γ ν ω σ τ ό ν δ η ύ π ή ρ ξ α τ ε ό κ ύ
Ρ ι ο ς α υ τ ο υ ρ γ ο ς Κ α ι μ ε σ ο λ α β η τ η ς α μ α τ η ς ά ν τ 1 κ α ν ο ν 1­
κ η ς ά ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς τ ω ν Μ α τ θ α ι ϊ κ ω ν ύ π ο τ η ς Ρ Δ α σ π ο ρ α ς μ ε
τ α ς τ ό σ α ς ε κ τ ο τ ε θ λ ι β ε ρ α ς έ π ι π τ ώ σ ε ι ς έ π ι τ ο υ ί ε ρ ο υ α γ ω ν ο ς Γ Ο Χ
Έ λ λ ά δ ο ς τ η ν Δ ν ω τ έ ρ ω ά ν α γ ν ώ ρ ι ο ι ν θ ε ω ρ ο υ μ ε ν ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ή ν
δ ι ό τ ι
α ο υ δ ό λ ω ς ή ρ ω τ ή θ η ύ π ο τ η ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ς ή ή γ ε σ ί α τ ω ν
Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ω ν - ώ ς ά π ή τ ε ι έ ν π ρ ο κ ε ψ έ ν ψ τ ο Κ α ν ο ν κ ο ν Δ ί κ α Ι
ο ν κ α ι ή π ρ α ξ ι ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς - π ε ρ ι τ ο υ ί σ τ ο ρ ι ι ω υ τ η ς έ ν λ ό γ ψ
π α ρ α ι τ ά ξ ε ω ς π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ώ ς σ ο φ ο ς α ι τ ρ ο ς ν α π α ρ ά σ χ η κ α ι τ α ά ν α
γ κ α ϊ α ε ι ς τ η ν π ε ρ ί π τ ω σ ι ν φ ά ρ μ α κ α π ρ ο ς θ ε ρ α π ε ί α ν τ ο υ ά σ θ ε ν ο υ ς
ά λ λ ά ν ε π α ύ θ η ε ι ς τ α ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς κ α ι μ ό ν ο ν τ η ς ύ μ ε τ έ
ρ α ς π α ν ο σ ι ο λ ο γ ι ό τ η τ α
Ή ό ν α ι ν ν ό τ η ς τ η ς α ν ω τ έ ρ ω έ ν ε ρ γ ε ί α ς κ α θ ί σ τ α τ ω ε ι σ έ τ ι
μ ε γ α λ υ τ έ ρ α ι ω τ ό π ι ν τ η ς π α ρ ο υ σ ί ι α ς τ ρ ι ω ν ι ε ρ α ρ χ ω ν τ η ς π α ρ α τ ά ξ ε
ω ς τ ω ν ρ υ σ σ τ σ μ Κ ω ν έ ν ' Α μ ε ρ ι κ η κ α ι δ η κ α τ α τ α ς π α ρ α μ ο ν α ς
ά κ ρ β ω ς τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω α ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς χ ω ρ ι ς έ ν τ ο ύ τ ο ι ς ν α έ ρ ω τ η
θ ο υ ν ε ί ς ο υ δ έ ν κ α τ ο ι ά ν τ ε π ρ ο ο ώ π ε υ ο ν τ η ν σ μ η ν έ κ ε ί
ν η ν τ η ν έ π ί σ η ι μ ο ν K.:ll ν δ κ η ν ά δ ε λ φ ή ν έ κ κ λ η σ ί α ν τ ω ν Γ Ο Χ
έ ν Έ λ λ ά δ ι κ α ι ε Ι χ ο ν δ ε ό ν τ ω ς π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ή σ η τ η ν Ρ Σ ύ ν ο δ ο ν δ π ω ς
μ η π ρ ο β η ε ι ς ο υ δ ε μ ί α ν π α ρ σ μ ο ί α ν π ρ α ξ ι ν α ν ε υ κ α ι τ η ς σ υ μ π ρ ά ξ ε
ώ ς τ ω ν (Β '. σ 8) 1.
1-. Α Β Γ Δ Δ ι α τ ω ν ι α ρ α π λ ε υ ρ ω ς σ τ ο ι χ ε ί ω ν E-YY'ooO}t;EV τ α ς
Π Ρ Ύ γ η θ ε ί σ α ς ε π ι σ τ ο λ α ς η μ ω ν π ρ ο ς τ Ο ν α υ τ Ο ν π α ρ α λ π Τ Ύ ν , η τ ο ι τ ο ν π
Ε υ γ έ ν ι ο ν Έ ν τ α σ ο θ α έ ψ ι σ τ ω μ ε ν τ ν π ρ σ ν τ ο σ α ν α γ ν ι Ο Ο τ ο υ κ α Ι ο ι α
τ α ς α κ ο λ ο u θ ο ύ σ α ς σ η μ ι ε ι ώ σ ε ι ς τ ή ς π α ρ ο ύ τ ς έ π ι ι σ τ ο λ ή ς δ
Κ Π ς τ ω ν ό π ο ί ω ν ε Τ ν α ι ο ι τ τ ς έ π ε ξ 1) γ Ύ σ ι ς α ψ έ ν ς τ ω ν
δ υ σ ν τ ω ν π α ρ α τ ο ο ί ς π ο λ λ ο ί ς α π α Υ τ ω μ έ ν ω ν θ ε ο λ ο γ ι κ ω ν δ ρ ω ν κ α Ι Ι
φ ρ ά σ ε ω ν ά π 6 :5, ε ι ξ ι ς ο ψ έ τ έ ρ ο υ τ ω ν γ ρ α ψ σ μ έ ν ω ν ο ι α τ ή ς
α ν α Ο ρ ο ι μ ή ς ε ι ς τ ο Κ α Υ ο ν ι κ Ο ν Δ ί κ α ι ο ν , τ ν Ο ο η α τ ι κ ν , τ α ς Ι ε ρ α ς π α
ρ α Ο σ ε ι ς κ α Ι τ α σ ύ γ χ ρ ο Υ α γ τ ε γ ο ν τ α τ ή ς Έ κ κ λ Υ σ ί α ς Γ Ο Χ Ε λ λ ά ι Ο ο ς
-
β Κ α τ α ι ν γ ε ν ο μ έ ν η ν ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ν δ λ ω ς ά ν κ α ν ο ν ι κ ω ς
ο ύ δ ό λ ω ς έ ξ η τ ά σ θ η ή θ ε ο λ ο γ ι κ η δ Ι α φ ο ρ α τ ο υ φ ρ ο ν ή μ α τ ο ς τ ω ν δ ύ ο
π α ρ α τ ά ξ ε ω ν ά λ λ α μ ό ν ο ν τ ο έ ξ ω τ ε ρ ι κ ο ν κ α ι ά ρ γ ό τ ε ρ ο ν δ η μ Ο υ ρ γ η
θ ε ν α ι ο ν τ ω ν ά ν π κ α ν ο ν ι κ ω ν χ ε Ι ρ ο τ ο ν ι ω ν τ ο υ κ υ ρ ο υ Μ α τ θ α ί ο υ
\ \, θ ι , " έ ' ι
δ 10 κ α ι μ ε τ α τ η ν χ ε φ ο ε σ ι α ν τ ω ν α ν π ν α ε π Ι σ Τ Ρ ψ ο υ ν ε ν μ ε τ α ν ο ι
Κ ί α ι τ α π ε ι ν ώ σ ε ι ν α δ κ ι κ η ρ ύ ο υ ν μ ε γ α λ ο φ ώ ν ω ς Ε Ι Δ Ε Ν Ο θ Ε Ο Σ
Τ Η Ν Α Γ Ι Ο Τ Η Τ Α Μ Α Σ Τ Η Ν Α Κ Ρ Ι Β Ε Ι Α Ν Τ Η Σ Π Ι Σ Τ Ε Ω Σ
Μ Α Σ Κ Α Ι Μ Α Σ ... Ε Β Ρ Α Β Ε Υ Σ Ε Ν Δ Ι Α Τ Ο Γ Ε Γ Ο Ν Ο Σ Α Υ Τ Ο
Β Ι σ 16) έ ν ψ σ υ γ χ ρ ό ν ω ς ε π ε τ ί θ ε ν τ ο ε π ι σ ή μ ω ς κ α ι π α ν η γ υ Ρ Ι
κ ω ς κ α τ α τ ω ν ....ά ν π κ α ν ο ν ι κ ω ν Χ ρ υ σ ο ο τ ο μ ι κ ω ν ...
γ ,Α φ έ θ η ή έ φ α ρ μ ο γ η τ η ς ο ϋ τ ω γ ε ν ο μ έ ν η ς ά ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς
ε ί ς τ η ν ...Κ ί η ν θ έ λ η σ ι ν τ ω ν Μ α τ θ α ι ϊ κ ω ν Κ Ε Ο Μ ά ϊ ο ς 1972, σ
ά ν τ ι ν α τ ο υ ς έ π ι β λ η θ Ώ ή ι λ υ θ η τ έ α ό δ Ο ς π ρ ο ς μ ί α ν ε ξ ύ σ τ έ ρ ο υ
τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν δ ι ό ρ θ ω σ ι ν τ ο υ σ φ ά λ μ α τ ο ς μ ε ά π ο τ έ λ ε σ Ρ α τ η ν δ 1 ε ύ
Ρ υ ν σ 1 ν ά ν τ ι τ η ς θ ε ρ α π ε α ς τ ο υ ύ π ά ρ χ ο ν τ ο ς σ χ ί σ μ α τ ο ς
δ Ε ν σ υ ν ε χ ε ί ά ν τ ι ή Ρ Σ ύ ν ο δ ο ς φ ρ ο ν τ ί σ η ν α π λ η ρ ο φ ο
ρ η θ η τ α ς α ε ι θ ε ί α ς κ α ά ν η κ α ι ν Ο Υ ι κ ό τ η υ α ς τ ω ν Μ α τ θ ω ϊ κ ω ν κ α ι
π ρ ο σ α θ ή σ η ν α έ π α ν α φ έ ρ η τ ο ύ τ ο υ ς ε ί ς μ ί α ν σ χ ε π κ η ν τ ά ξ ι ν α ϋ τ η
δ λ ω ς Π α ρ α δ ό ξ ω ς ή δ Ι α φ ό ρ η σ ε ν τ ε λ ε ί ω ς ι έ π 1 κ Ρ ο τ ή σ α σ α
μ ά λ ι σ τ α δ ι α σ υ γ χ α Ρ η τ η Ρ ί ω ν γ ρ α μ μ ά τ ω ν τ η ν ά ν π κ α ν ο
ν ι κ η ν ι έ ν θ ρ ό ν η σ ι ν τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ Π α τ ρ ω ν κ Α ν δ ρ έ ο υ ώ ς ά ρ χ ι ε π ι
σ κ ό π ο υ τ ω ν Μ α τ θ α ι ϊ κ ω ν ι Κ Ε Ο Α ϋ γ 1972, σ 22), π α ρ α τ η ν ρ η τ η ν
ά π ό φ α ν τ η ς ά ν α γ ν ω ρ ί σ ε ώ ς τ ω ν ό μ ι λ ο ύ σ η ς π ε ρ έ ν α ς κ α μ ό ν ο ν
Α ι - Α ' ξ Ι '\' ,- \' έ λ λ
ρ χ ι ε π ι σ κ ο π ο υ τ ο υ κ υ ε ν π ο υ υ π ο :rov ο π ο ι ο ν κ α ι α π ε σ τ α ν
τ ο σ π ω ς έ ν ω θ ο υ ν Ή τ ο ι ε ν τ α υ θ α ε ύ Ρ σ ό μ ε Θ α έ ν ώ ο ν τ ο υ φ ω ν ο
μ έ ν ο υ Σ υ ν ο δ ι κ η ς ε π ι Β ρ α β ε ύ σ ε ω ς τ η ς ... ά π ε ι θ α ρ χ ί α ς π α ρ α π α σ α ν
ε ν ν ο ω ν Κ α ν ο ν ι κ ο υ Δ ι κ α ί ο υ 3 •
Ω ς ν α μ η η ρ κ ο υ ν π ά ν τ α τ α ά ν ω τ έ ρ ω τ ω ν ό π ο ί ω ν ύ π ή ρ ξ α τ ε
2-. Κ Ε Ο = Κ ή ρ υ ς Έ Κ ι κ λ η σ Ι α ς Ό ρ θ ο Ο ό ς ω ν τ ο ε π Ι σ η μ ο ν
δ Ύ μ σ Ι Ύ α ψ κ ν ο ρ γ α ν ο ν τ ω ν α σ θ α ϊ κ ω ν
3-. Κ α Ι μ ό ν ο ν δ ι α τ Ύ ν α ν ω τ έ ρ ω α ν τ ι κ α ν ι κ Ύ ν α ν α Ύ ν ώ ρ ι σ ν κ α Ι
τ α π ι κ ρ δ τ α τ α ε Ι Π α κ δ λ ο υ θ α α ύ Τ Ύ ς ή Σ ό Υ ο ο ο ς τ ω ν σ σ τ μ κ ω ν ή δ
ν α τ ο ν α ο ι α μ α ρ τ υ Ρ Ύ θ Ώ έ Υ τ δ ν ω ς κ α Ι ν α ο ι ο ο κ Ψ Ώ ε Ι σ έ τ ι κ α Ι σ χ έ σ ε ι ς π ρ ο ς
-
5
ά σ φ α λ ω ς ή γ ε ν ε σ υ ρ γ ο ς α ί τ ί α έ ν ε ρ γ ή ο α τ ε π α ρ α λ λ ή λ ω ς κ α ι τ α ς
κ α τ ω τ έ ρ ω ά ν κ α ν ο ν ι κ α ς π ρ ά ξ ε ι ς ά δ 1 α φ ο Ρ ή σ α ν τ ε ς τ ε
λ ε ί ω ς δ ι α τ α ς π ρ ο ς ύ μ ς κ ο ι ν ο π ο ι η θ ε ί σ α ς ά ν ο ι κ τ α ς έ π ι ο τ ο λ α ς
ή μ ω ν ε ί ς τ α ς ό π ο ί α ς κ α ι δ ι ε ζ ω γ ρ α φ ο υ μ ε ν π λ ή ρ ω ς τ ι Ι ν α λ υ σ ι ν τ ω ν
Μ α τ θ ω ϊ κ ω ν ά ν Ώ κ α ν ο ν ι κ ο τ ή τ ω ν
1. Ε ρ χ ό μ ε ν ο ς σ υ χ ν ω ς ε ί ς Έ λ λ ά δ α έ π ι κ ο ι ν ω ν ε ί τ ε μ ό ν ο ν
μ ε τ α τ η ς Μ ι α τ θ ω ϊ κ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς έ κ θ ε ι ά ζ ο ν τ ε ς δ ι α π ο ι κ ί λ ω ν κ η
τ ή ν Ρ Δ ι α σ π ο ρ ά ν α χ ρ ι ά π ο ι κ α τ α ι σ τ ά σ ε ω ς τ η ς τ ά ς ε ω ς Ο ύ ι ο ε ν ό μ ω ς τ ο υ
τ ω ν ε π ι ρ α ς ε ν ε ς δ σ ω ν κ α λ ώ ς γ ν ω ρ ί ζ ο ι μ ε ν κ α ο ι ι Χ τ ο υ τ ο ί σ ω ς δ π Π α ν
τ ε λ ε μ ω ν υ π ο λ α ι β ώ ν τ ο υ τ ο ώ ς α ι Ο υ ν α μ ί α ν ι α γ ω γ ν ε ν ο χ η ς θ έ
" "" 2. ό 1. Ο
δ ι α τ ώ ν ι Χ ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ώ ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν τ ο υ ά ι π ο τ ο υ μ η ν ο ς Σ ε π τ μ 1971 μ έ
χ ρ ι τ η ς σ μ ε ρ ν α π έ δ ε ι ς ε ν π ε ρ ι τ ρ ά ν ω ς ο τ ι ο ε ν f]to λ ό γ ο ς κ ε ν ο ς Ύ ι Τ Ύ
λ ε ψ ω ν ι κ π ε ι λ τ ο υ π ρ ο ς τ ο ν Ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ν κ ό ξ έ ν τ ν Θ Α Α Ν Α
Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Ω Τ Ο Υ Σ Μ Α Τ Θ Α Ι Ι Κ Ο Υ Σ Κ Α Ι Τ Ο Τ Ε ... ». ι τ ο υ τ ο
ο ι ό τ ι ό ά ι ν ω τ έ ρ ω Ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ς ρ ν θ Ύ τ ν ε κ π λ ρ ω σ ι ν α Υ τ ι κ α ν ο ν ι κ ο υ
τ ι ν ο ς α τ ι μ α τ ς τ ο υ .. Δ υ σ τ υ χ ώ ς ό κ α θ η γ ο ό μ ε ν ο ς ε Ι χ ε ν ά τ ι λ η ψ θ η ο τ ι
ε ς σ κ ε ι ή ο η κ α ν ν ε π φ ρ ν Ent τ η ς Ρ Δ ι α σ π ρ Χ ς
λ η σ ε ν α ε π ω ε ι Y,J α π α σ α ν τ η ν ι σ χ υ ν κ α ι ι ε ρ γ Ύ Τ Κ τ η τ τ ο υ υ τ ω
4--. Ό λ ό γ ο ς τ η ς τ ο ι α υ τ η ς Ο ι α γ ω γ η ς τ ο υ ν ω τ έ ρ ο υ κ α θ Ύ γ υ μ έ
ν υ έ ρ ι μ η ν ε υ ε τ α ι ε ό κ ό λ ω ς Ο τ α ν ν α ι μ ν η σ θ τ ι ς σ τ ι Ύ ι Μ α θ α ι κ π α
ρ ι τ α ς ι ς π α Ρ τ ή θ η π ά σ η ς π ρ ο σ π α ι θ ε ί α ς Ύ μ ι υ ρ γ ί α ς ι έ ς α ρ χ ί α ς τ η ς κ α
τ α τ ο π α ρ Ο ν τ ο μ έ λ λ ο ν ε ν -ci,j Δ ι α σ π ρ ώ ς ε μ ψ α ί v.EtIJ. ι ι ε κ τ η ς
σ ε τ ι κ η ς ε γ κ υ κ λ ί ο υ τ η ς Κ Ε Ο Ό κ τ '71, σ 18 -19) ..Ο δ τ ω ς Ύ ι δ δ ο ς
π ρ ό ς Ο η μ ι ο υ ρ γ ί α ν έ ν ο ς ι μ Χ ι Κ υ ή τ ο ι τ ο υ π Η α ν τ ε λ ι ε ή μ ο ν ς - μ ε
σ ο λ α η τ ο υ κ α ε ς ά ρ χ ο υ τ ώ ν Ε λ λ ή ν ω ν π ρ ο ς τ ν Ρ Σ υ ν ο ο ο ν η ρ χ ι σ ε ν α
ε ν ι χ ύ ε τ α ι σ α ψ ώ ς ...
Δ ι ι Χ τ ο Ο τ ο ά ι κ ρ ι β ώ ς ό π η ρ ς ε κ α τ δ σ ο ν Ε ν θ ο σ ι ώ ο η ς Ύ ι ε σ γ Ύ σ ί ς τ ο υ
π ε ν ώ π ι ο ν τ η ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ κ α τ ι Χ τ ν π ρ ώ τ η Υ ε π ί σ Ο ε ψ ι ν τ ο υ
Σ ε € κ Κ α λ λ ί σ τ ο υ ε ι Ά μ ε ρ ι κ Ά γ ι ο ι Ύ ψ π λ Τ τ α ι ε Ι π ε Υ τ ί π ρ ά τ
τ ο μ ε ν Έ δ ώ υ π ά ρ χ ο υ ν γ ι ο ι α ν ι θ ρ ω π ο ι υ π ά ρ χ ε ι γ ί α κ α ί ε ρ ι Χ σ ν ς
Ύ ι ό π ο ί α α γ ω ν ί ζ ι ε α ι δ ι α τ ν κ ρ ί Ό ε ι α ν τ η ς π ί σ τ ε ω ς Κ ή μ ε τ ς τ ν γ ν ο
ο Ο μ ι ε ν Έ κ τ η ς μ α ν η τ ψ ω ν η ε ί σ Ύ ς Ο μ ι λ ί α ς τ ο υ π Ε ό γ ε ν ί ο υ κ α τ α τ η ν
Θ Λ ε ι ο ρ γ ί α ν τ η ς 15-10-1971) .
Τ ο Ο ι α τ ί δ μ ω ς μ ε τ ι Χ τ η ν ε π ι σ τ Ρ ο ψ η ν ε ς Ά μ ε ρ ι κ η ς ό Σ ε β κ Κ ά λ
λ ι σ τ ο ς ε λ ω σ ε ρ μ α τ α ψ α β ι ε ρ ά τ ε κ α π ι κ ρ α κ α τ ι Χ τ η ς Ρ Δ ι α σ ο ρ Χ ς

6
ρ υ γ μ ά τ ω ν σ α ς τ ι Ι ν α ν κ α ν ο ν ι κ η ν π ο ρ ε ί α ν α υ τ ω ν κ α ι δ ι α Υ ω γ ή ν
γ ε ν ό μ ε ν ο ς ο ϋ τ ω ς α ϊ η ο ς τ η ς σ υ ν ε χ ι ζ ο μ έ ν η ς δ ι α σ τ ά σ ε ω ς η ς ε σ χ ά
τ ω ς ε φ θ α σ ε μ έ χ ρ ι τ ο υ σ η μ ε ί ο υ τ η ς ά π ο κ η ρ ύ ξ ε ω ς τ ω ν ρ υ σ α ί μ ι
κ ω ν ύ π α ύ τ ω ν ώ ς έ σ τ ε ρ η μ έ ν ω ν δ η θ ε ν τ η ς θ ε ί α ς Χ ά ρ ι τ ο ς ... Ε γ
κ ύ κ λ ι ο ς ά ρ χ π σ υ Α ν δ ρ έ ο υ τ η ς η ς Δ ε κ 1972, σ 39 κ α ι Κ Ε Ο
'72, σ 13).
2. Ε ν σ υ ν ε ρ γ α σ ί μ ε τ α τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ Κ α ν α δ α κ Β ι τ α λ ί ο υ
ι έ ", Ι -, Ι , , \ β
π ρ σ ο ε κ ι ι ι σ α τ ε ε ι ς τ η ν ε π α ρ χ ι α ν τ ο υ α ν ω τ ε ρ ω ε π ι σ κ ο π ο υ τ ο ν σ ε .
Κ ο ρ ι ν θ ί α ς κ Κ ά λ λ ι σ τ ο ν π ρ ο ς α γ α λ λ ί α σ ι ν ώ ς α ν α φ έ ρ ε τ α ι ε ι ς τ η ν
σ χ ε η κ η ν ε γ γ ρ α φ ο ν π ρ ό σ κ λ η σ ι ν τ ο υ ε κ ε ί έ λ λ η ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ π ο ι
μ ν ί ο υ Κ Ε Ο Α ϋ γ 1972, σ 26), ε ν ψ ώ ς γ ν ω σ τ ό ν ό ά ν ω τ έ ρ ω ε π ί
σ κ ο π ο ς κ Β ι τ ά λ ι ο ς δ ε ν ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ε ι ώ ς κ α ν ο ν Ι Κ ν ε π ί σ κ ο π ο ν τ ο ν
χ ε ι ρ ο τ ο ν η θ έ ν τ α ύ π ο τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ο υ κ Α ύ ξ ε ν τ ί ο υ κ ' Α κ ά κ ι ο ν δ ι α
τ ο έ ν α ν α δ ξ έ λ λ η ν ο ρ θ ό δ ο ξ ο ν π ο ί ρ ν Ο ν
,,<, , Β λ λ '
Σ η μ ε ι ω Τ έ Ο ν ε π ι σ η ς σ η ο α ν ω τ ε ρ ω κ π α ω ς ε κ υ κ ο φ ο ρ η σ ε ν
α π ο τ ο ν Α ϋ γ ο υ σ τ ο ν η δ η τ ο υ 1972 π ο ψ α ν τ ο ρ ι κ η ν ε γ κ ύ κ λ ι ο ν α π α γ ο
ρ ε ύ ω ν δ ι α ύ τ η ς ε ι ς τ ο υ ς ό ρ θ ο δ ξ ο υ ς π α ν τ ο ς ε θ ν ο υ ς κ α ι σ υ ν ε π ω ς
κ α ι τ ο υ ς Έ λ λ η ν α ς ο π ω ς έ κ κ λ η ά ζ ω ν τ α ι ε ι ς τ ο υ ς ι ε ρ ο υ ς Ν α ο υ ς
τ ο υ - Σ ε κ Α ' δ τ ο ν ο γ ο ν ο η δ ' ...μ ν η ι μ ο ν ε υ ε τ ω ε ι ς τ ο υ ς β κ α Κ Ο υ , ι α λ ' ε ν ",
α ν ω τ έ ρ ω Ν α ο υ ς τ ο Ό ν ο μ ά τ ο υ δ π ε ρ έ κ δ η λ ο Ι κ α τ α τ η ν έ γ κ ύ κ λ ι ο ν
π ά ν τ ο τ ε τ ο σ η μ α κ α α τ ε θ ε ν τ η ς α μ ι γ ο υ ς Ό ρ θ α δ σ ξ ί α ς Ε ν ά λ λ ο ι ς
λ ό γ ο ι ς ό σ ε β κ Β ι τ ά λ ω ς έ ν σ λ ψ τ ψ Κ α ν α δ ξ ί ε ν α κ α ι μ ό ν ο ν
- , θ δ " , " - β '
θ ε ω ρ ε ι ο ρ oU'\..,ov κ α ι α ν ν Ι Κ ν ε π ι σ Κ Ο Π ν τ η ν ...α υ τ ο υ σ ε α σ μ Ο
τ η τ α ... Ό ρ α σ χ ε η κ ω ς κ α ί TRUE VINE, Σ ε π τ '72, σ 27).
3. ' Α σ φ α λ ω ς τ Ώ nporrpon:fi σ α ς - κ α ι λ έ Υ ο μ ε ν τ α υ τ ο μ ε τ α π ε
Ρ Ο σ η ς κ α ι π λ η ρ ο φ ο ρ ο ύ σ η ς β ε β α ι ό τ η τ ο ς - γ ν ω σ τ ο ς Έ λ λ η ν ι ε ρ ε υ ς
τ η ς Ρ Δ ι ο ο π ο ρ α ς έ ν Ε ύ ρ ώ π η σ υ γ γ ρ ά φ ε ι ο ρ θ ρ α ν α ι η λ ο γ ω ν ε ν
α ύ τ ψ δ ι α τ α ν ή κ ε ι ε ι ς τ ι Ι ν Σ ύ ν ο δ ο ν τ ο υ κ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ Ε ι ς α ύ τ ο
Β σ 12) , δ δ έ π υ γ έ ν ς τ ά ς π α ρ α μ ο ν ά ς σ χ ε δ ό ν τ η ς ν α γ ν ω Ρ ε ώ ς
τ ω ν ε κ α Τ Υ γ ό ρ ε ι τ Υ ι ν α ν ω τ ρ ω Σ υ ν Ο Ο Ο Υ δ ι α λ ό γ ω ν τ ρ ο ι μ α κ τ ι κ ω ν Κ Ε Ο
Μ ά ρ τ '71, σ 9 κ α Ι Β σ 4) , κ α Τ Υ γ ο ρ ώ ν σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ο ν Σ ε € Σ ε ρ α
ψ ι μ Σ ι κ ά γ ο υ δ α ψ ο ο ε ρ ω ν ύ π α ι ν γ μ ω ν ω ς Σ ι μ ω Υ α κ Ο ν Κ Ε Ο
Δ ε κ '70, σ 9) , π α ρ α τ α ς δ α ι ε α ι ώ σ ε ς τ ο υ ε ν τ φ Κ ρ υ μ α τ τ η ς
15 Ό κ τ 1971 ο τ ι ε σ τ ε ι λ ε β λ Ι α ν α δ ι α φ ω τ ι σ θ ο σ ν ο ί ά Ν θ ρ ω π ο ι π ε ρ ι
τ η ς α κ ρ ε ί α ς τ η ς π ί σ τ ε ω ς (!) , τ ί ς ο α τ ό έ ρ μ ε υ σ ι ε ι ς ψ ς ...
ο α
1
ε ύ κ ό λ ω ς π α ρ α τ η ρ ε ί η ς μ ί α ν κ α θ ύ π ε ρ β ο λ η ν π ρ ο σ π ά θ ε ι α ν έ κ η μ ή
σ ε ω ς τ η ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ς μ ε σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν π α ρ α θ ε ώ ρ η σ ι ν τ ς α γ ω ν ι σ τ ι
κ ό τ η τ α ς κ α ι ν τ ω ς μ ο ν la δ 1 Κ ό τ η τ σ ς τ ω ν Γ Ο Χ Έ λ λ ό δ ο ς
ά ν α φ ο ρ ι κ ω ς π ρ ο ς τ η ν δ Ι Γ ή ρ η ν τ ο υ ό κ α ι ν Ο Τ ο Ρ ή τ ο υ κ α ά κ ο ι ν ω
ν ή τ ο υ π ρ ο ς τ ο υ ς π ο ι κ ί λ ο υ ς ό ρ θ δ ό υ ς τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν ώ ς έ π ί σ η ς
κ α ι τ ο ν ύ π ε ρ τ ο ν Ι ν τ η ς ά ρ ω γ η ς τ ο υ Ρ ω σ ι κ ο υ ε θ ν ο υ ς π ρ ο ς τ ν
υ Ρ ρ α τ ι μ έ ν η ν Έ λ λ ά δ α Τ ο κ ε ί ρ ε ν ο ν ε ί ς ORTHODOX
LIFE, τ ε υ χ ο ς Maiou - Ι ο υ ν ί ο υ 1972).
Τ ο ά ν ω τ έ ρ ω α ρ θ ρ ο ν ά π ε τ έ λ ε σ ε τ ο ν π ρ ο π ο μ π ο ν κ α ι τ ο ν α μ β ω ν α
tm τ ο υ ό π ο ί ο υ ά ν ε λ θ ό ν τ ε ς σ ε ί ς μ ε τ ό λ ί γ ο ν έ κ η ρ ύ ξ α τ ε τ ο φ υ λ ε τ ι
κ ο ν κ α ι σ φ ό δ ρ α ά ν θ ε λ λ η ν ι κ ο ν κ ή ρ υ γ μ ά σ α ς ώ ς θ α δ ω μ ε ν κ α τ ω
τ έ ρ ω
4. Μ η ά ρ κ ε σ θ έ ν τ ε ς ε ί ς τ α ά ν ω τ έ ρ ω κ υ κ λ ο φ ο ρ ε ϊ τ ε κ α τ '0­
κ τ ώ β ρ ι ο ν τ ο υ 1972 π ρ ο σ ω π ι κ ή ν σ α ς έ π ι σ τ ο λ ή ν έ ν μ ο ρ φ η ύ π ο μ ν ή
μ α τ ο ς π ρ ο ς τ ο υ ς έ π ι σ κ ό π ο υ ς τ η ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ς ύ π γ ρ α φ μ έ ν η μ ά
λ ι ο τ α κ α ι ύ φ έ τ έ ρ ω ν Ε λ λ ή ν ω ν κ λ η ρ ι κ ω ν ά ν η κ ό ν τ ω ν ώ ς ύ μ ε ϊ ς
, , " Σ δ ," , έ λ δ ' t
ε ι ς τ η ν α υ τ η ν υ ν ο ο ν κ ω ε ι ς τ η ν ο π ο ι α ν π ι σ τ ο η ν ι α κ η ρ υ σ σ ο ν
τ ω δ ύ ο τ ι ν ά π ρ ώ τ ο ν μ ε ν ή 11 Ο ν α δ '1 Κ ό τ η ς τ η ς Ρ Δ α σ π ο
ρ α ς ε ν α ν η π α σ ω ν τ ω ν λ π ω ν δ ι Κ ω ο δ α σ ι ω ν έ ν ' Α μ ε ρ ι κ η κ α ι β τ ο
ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ο ν τ η ς ύ π ά ρ ξ ε ω ς Ε λ λ η ν ι κ η ς έ ξ α ρ χ ί α ς Γ Ο Χ έ ν τ η α ύ τ η
ή π ε ί ρ ψ
Γ ρ ά φ ο μ ε ν τ α υ τ α δ ι ό τ ι έ ν ψ δ έ χ ε σ θ ε κ α τ α π ρ ω τ ο ν ώ ς μ ό ν η ν
κ α ν ο ν ι κ η ν δ Ι Κ σ ι δ ο σ ί α ν έ ν Ά μ ε ρ ι κ η τ η ν τ η ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ς δ ι ε κ δ ι
κ ο υ ν τ ε ς ο ϋ τ ω δ Ι α ύ τ η ν τ α δ ι κ α ι ώ μ α τ α μ ι α ς ν έ α ς Μ ε τ ρ ο π ό λ ι α κ α ι
λ έ
π ο ν
Δ δ
Ο Ι μ ε ν ο υ
"
α υ τ η
δ
ε μ π ο
δ ζ
ε ι τ η ν
, ρ ξ
ι ν κ α ι ε τ ι .-. . ε ο η
"
ε ν

1 υ π α
,
λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ν τ ω ν λ ο ι π ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν δ ι κ α ι ο δ ο σ ι ω ν - σ η μ ε ι ε ϊ τ ε χ α
ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ς τ α κ ά τ ω θ ι Π α σ α μ ε λ λ ο ν τ 1 κ η Ε λ λ η
ν ι κ η η μ η Ρ ω σ ι κ η έ ν ο ρ ί α θ α π ρ έ π ε ι ν α
δ ι ο ρ γ α ν ο υ τ α ι κ α τ α τ ο π ρ ό τ υ π ο ν τ ω ν η δ η
ύ π α Ρ χ ο υ σ ω ν έ ν ο Ρ 1 ω ν Υ Π Ο Τ Ο Ν Τ Ο Π Ι Κ Ο Ν Σ Υ Ν Ο
Δ Ι Κ Ο Ν Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Ο Ν Ή τ ο ι τ ο ν τ η ς Ρ Δ ι α α σ π σ ρ α ς
Σ α ς έ ρ ω τ ω μ ε ν : π ο ί α ό ρ θ ό δ α ξ ο ς δ ω ι ο δ ο ο ί α έ ν ' Α μ ε ρ ι κ η δ ι ε
κ ή ρ υ ξ ε ν Τ α υ τ α φ υ λ ε κ α κ α ι σ ω β ι ν ι σ τ ι κ α

κ η ρ ύ γ μ α τ α δ π ο ί α τ α
5-. Ό ρ ο ς ε κ φ ρ ά ζ ω ν τ ο ν έ θ ν ο φ λ ε τ σ μ ο ι λ λ ω ς τ α ς ψ λ ι ε τ
κ α ς δ α κ ί σ ε ς τ ν ό π ε ρ ε κ τ Ι μ ι σ ν η τ ο ι τ η ς ε θ ν ι κ η ς ψ λ τ ι μ ι α ς ά ν α φ ε
ρ μ έ ν ι ς ε ι ς π α ν τ ο π ρ ο ε ρ χ ι μ ε ν ο ν ε κ τ η ς π α τ ρ ί δ ο ς κ α ε ι ο κ ς ε ν τ α σ θ α
8
ά ν ω τ έ ρ ω Τ ο κ ή ρ υ γ μ ά σ α ς α υ τ ο δ ε ν σ η μ α ί ν ε ι ύ π α γ ω γ η ν
π ά ν τ ω ν τ ω ν ά ν θ ε ν ω Ώ κ ω ν κ α ι μ η έ χ ό ν ω ν Κ ν ω ν ί α ν π ρ ο ς τ α ς έ θ ν ι
κ ά ς τ ω ν ι έ κ κ λ η σ ί α ς Σ έ ρ β ω ν Β ο υ λ γ ά ρ ω ν Ρ ο υ μ ά ν ω ν Έ λ λ ή ν ω ν
ύ π σ τ η ν Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ν α μ ό ν ο ν ά φ α φ ο υ μ έ ν ο υ ο ϋ τ ω ς ά π
α υ τ ω ν τ ο υ δ Ι Κ ώ μ α τ ο ς σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ε ω ς δ Ι τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ η ε σ τ ω
έ π ι σ κ ο π η ς ;
Ε ν τ ο ι α ύ τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι έ α ν έ π ί σ κ σ π ό ς η ς έ κ τ ω ν ά ν η κ ό ν τ ω ν
, " , Ι ά β ξ Ι - Ε λ λ -,
ε ι ς τ ο ν υ ι μ ε ν σ η ν κ ω ο ν ι ε η ρ χ ε τ Ο τ η ς η ν ι κ η ς α ρ χ
π η ς λ ό γ ψ τ η ς έ ν ω π κ η ς τ η ς π ο ρ ε ί α ς ό μ ο υ μ ε τ ά Ό ν ω ν π ρ ε σ β υ τ έ ρ ω ν
τ ο υ κ α ι τ ω ν έ ν ο ρ ι ω ν τ ω ν π ο υ θ α ύ π ή γ ο ν τ Ο ο υ τ ο ι π ά ν τ ε ς Σ υ μ φ ώ
- , , " «: , Ρ Δ '
ν ω ς τ ψ κ η ρ υ γ μ α τ ι σ α ς ο υ χ ι υ π ο τ η ν . ι α σ ο ρ α ν μ ε χ ο ν τ ε ς
λ δ ι ι δ θ - Σ ι δ '"
Τ υ ι ω μ α σ υ γ κ ρ α τ η σ ε ω ς 1 ι α ς α ν ε ν ω Ώ κ η ς υ ν ο ο υ η ε π ι σ κ ο
π η ς Δ ι α τ ί α ύ τ ο τ ο ό π ο ί ο ν σ τ ε ρ ο υ ν τ Ι π ά ν τ ε ς Ο Ι ά ν θ ε ν ω Ώ Κ Ο Ι ό ρ
θ ό δ ο ι ξ ο ι τ ο κ α τ έ χ ε ι ψ ο ν ο π ω λ ι α κ ω ς ή Ρ Δ ι ο ο π ο ρ ά Σ υ ν ε π ω ς ο υ δ ό
λ ω ς ψ ε υ δ δ μ ε θ α ι ο τ α ν γ ρ ά φ ω ρ ε ν ο π δ έ χ ε σ θ ε Κ Ο Ι δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε τ ε Μ Ι
Α Ν Κ Α Ι Μ Ο Ν Ο Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Η Ν Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ο Ν Δ Ι Κ Α Ι Ο Δ Ο Σ Ι
Α Ν Ε Ν Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η τ η ν τ η ς Ρ Δ Η Ι Ο π ο ρ α ς π ρ α γ μ α τ ο ό π ο ί ο ν ο u­
τ ν ι κ κ λ σ Ι α ν α υ τ η ς Τ ο Υ ω τ έ ρ ω ψ α ό μ ε ν ν σ υ Υ τ ο ς α λ λ ς μ α ρ
'tUpE! α π ο σ Ι α Υ τ η ς κ α θ λ κ ό τ η τ ς τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς κ α λ π α ρ α Τ κ α
τ α Ο Ι ι κ η Υ τ ο υ ό π ο τ η ς τ π κ η ς σ Υ ό δ ο τ ο υ Π α τ ρ α ρ χ ε Ι Κ ω ν σ τ α Τ Υ Ο
π ό λ ε ω ς τ φ 1872, ό π ά ρ Χ ε ι ε ι σ έ τ ι ε Υ Τ Ο Υ Ο Υ μ έ χ ρ ι κ α ι σ μ ε ρ ε ι ς τ α ς α υ
τ ο ι κ ε ψ ά λ Ο ζ δ ρ Η ο Ο ό ζ ο ς Έ Κ ι κ λ η σ Ι α ς μ ε α μ ε σ Ο Υ κ Ι VOUYOY Τ ε μ φ ά ι σ ι v
τ η ς Έ κ κ λ σ Ι α ς ώ ς ί σ τ ο ρ ι ι κ ο υ θ ε σ μ ο υ "Cou Έ θ ν ο υ ς ε ι ς Ο ρ γ α ν π ο λ ι
τ κ η ς σ κ ο π ι μ ό τ η τ ο ς
Η ν ω τ έ ρ ω Σ ό ν α δ α ς ν τ λ η ψ θ ε σ α ί κ α ν ω ς τ ο ν τ ι κ α ν ο ι κ Ο ν μ ι α ς
τ ο ι α ό τ η ς ι α η ς ε σ τ λ Ι τ ε Ι ί σ ε ν τ α ό τ η Υ ώ ς ά κ ο λ ο ό θ ω ς Ά π ο κ η ρ ό τ τ ο
[!iEV κ α τ α κ Ρ Ι ν ο ν τ ε ς κ α ι κ α τ α δ ι κ ά ι ζ ο ν τ ε ς τ ο ν ψ λ ε τ ι σ μ ό Υ Τ τ έ σ τ τ α ς
• θ • ζ λ • ,
λ Ι ι α κ ρ ι σ ε ι ς κ α ι τ α ς ε ν ι κ α ς ε ρ ε ι ς κ α η ο υ ς κ α ι υ ι χ ο σ τ α σ ι α ς ψ ε τ ι κ α ς
ε ν -c'Y,j τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ Έ ι κ κ λ η σ Ι ώ ς Υ τ ι κ ε Ι μ ε ν ο ν -c'Y,j δ α σ κ α λ Ι τ ο υ Ε υ
α γ γ ε λ ί ο κ α ι τ ο Τ ς ί ε ρ ο ί ς κ α ν ό σ τ ω ν μ α κ α ρ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν ή μ ω ν ... τ ο υ ς
π α ρ χ Ο ε χ μ έ ν ο ς τ ο ν τ ο ι ο υ Τ Ο Υ ψ λ ε τ ι σ μ Ο Υ κ α ι ε π α υ τ φ τ ο λ μ ω Υ τ α ς π α
ρ α π η γ Υ ό Υ α ι κ α ι Υ ο ψ ε λ ε ς ψ λ ε τ κ α ς π α ρ α ι σ Υ α γ ω γ α ς κ η ρ ό τ τ ο μ ε Υ σ Υ ω
ο α τ ο ς ε ε ρ ο ς κ α ν ό σ ά λ λ ο τ ρ ί ο υ ς τ η ς μ ι α ς ά γ Ι α ς κ α θ λ κ η ς κ α ι α π ο
σ τ ο λ ι κ η ς Έ Χ κ λ η σ Ι α ς κ α ι α υ τ ο τ ο υ τ ο σ σ μ α τ ι κ ό ς ...» ('1. Κ α ρ μ Ι ρ η
Π ρ σ θ η κ α ε ι ς τ α Δ Σ Μ ν Ά θ η α 1967, σ 8-9). Τ ο π ε ρ ι φ υ λ ε τ ι σ ι μ ο υ
θ έ μ α δ ρ α π λ α τ ό ε ρ ο ν ε ι ς τ ο ε ρ γ Ο Υ τ ο υ Μ α ξ Ι μ ο Σ ά ρ δ ε ω Υ Τ ο Ο ι κ ο μ ε
ν κ Π α τ ρ α ρ χ ε Ο Υ σ 323-333, Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η 1972.
9
δ ε ό π Β Σ α α ς ή θ έ λ η σ ε ν α iOXUPlOefj η τ ο ν ί σ Ώ ε ι ς τ η ν π ρ ο
η Υ ο υ ι μ έ ν ω ς ι μ ν η μ ο ν ε υ θ ε ϊ σ α ν έ Π σ τ ο λ ή ν τ ο υ Δ ρ κ ε σ θ ε ι ς ε ι ς ο ν ε π α ι
ν ο ν κ α ι μ ό ν ο ν τ η ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ α ν ε υ τ ω ν λ ο ι π ω ν ύ μ ε τ έ ρ ω ν ά ν η
κ α ν ο ν ι κ ω ν κ η ρ υ γ μ ά τ ω ν κ α ι θ ε ω ρ ι ω ν
" ' Η
ε ν ο χ η
"
σ α ς ε ν π ρ ο κ ε ι μ ε ν ψ α υ
ξ
α ν ε ι ε ι σ
, έ
η π ε ρ σ σ τ ε ρ ο ν
δ
ε
δ ο μ έ ν ο υ ο η τ ο α ν ω τ έ ρ ω κ ή ρ υ γ μ ά σ α ς δ ε ν τ ο σ τ η ρ ί ζ ε τ ε ε ι ς τ ο ν ε ώ
τ ε ρ ο ν γ ε γ ο ν Ό ς τ ο υ κ η ρ ύ γ μ α τ ο ς τ ο υ υ μ ε ν σ μ α υ κ α Ι ύ π ο
τ ω ν έ ν Α μ ε ρ ι κ κ α ι ά λ λ α χ ο υ Ο ρ ι θ ο δ ό ξ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν κ ω σ υ ν ε
π ω ς ε Ι ς τ η ν ά ν ά γ κ η ν δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ς ν ε κ α τ η ς α Ι ρ έ σ ε ω ς α ν θ ε ν ω ι
κ η ς ό ρ θ σ δ ό ξ ο υ Σ υ ν ό ο υ μ η δ ό λ ω ς κ ο ι ν ω ν ο ύ σ η ς π ρ ο ς τ α ς
α ν ω τ έ ρ ω ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς Ε κ κ λ η σ ί ι α ς ά λ λ α ε ι ς τ η ν ύ π ό σ τ α ν κ α ι μ ό
ν ο ν τ η ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ς έ ν μ έ σ ψ τ ω ν λ ο ι π ω ν ζ ά ν η α ν α ν ω ν ό ρ θ ο
δ ό ξ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν Π α ρ α θ έ τ α μ ε ν π ρ ο ς α π ό δ ε ι ξ ι ν τ ο υ ς ι δ ί ο υ ς σ α ς
λ ό γ ο υ ς
Τ ο α ν ω τ έ ρ ω ο ο η γ ε ϊ ή μ α ς ε ι ς τ ο σ υ μ π έ ρ α σ μ α ο η α κ ό μ η κ α ι α ν
δ ε ν ύ π η ρ χ ε θ έ μ α π ί σ τ ε ω ς σ τ ο ν π α ρ ό ν τ α κ ά φ ό ν έ α ν α π ο Κ α ν ο ν ι
κ η ς α π ό ψ ε ω ς ρ ε υ ν ο υ σ ε η ς δ ι α τ η ν ά λ ή θ ε ι α ν σ ή μ δ ι α μ έ σ ο υ
ι η ς π λ η θ ύ ο ς τ ω ν δ ι κ α ι ο δ ο σ ι ω ν θ α κ α τ έ λ η γ ε ε ι ς τ η ν α ν ω τ έ ρ ω π ρ α
γ μ α η κ ό τ η τ α ο η δ η λ α δ η α π σ λ α ς τ α ς δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς α ϊ ό π ο ϊ α ι δ ι ε κ δ ι
κ ο υ ν κ α ν Ο Υ ι κ ό τ η τ α Ο Υ Δ Ε Μ Ι Α Π Λ Η Ν Τ Η Σ Ρ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Υ Δ Ι
Κ Α Ι Ο Υ Τ Α Ι Τ Α Υ Τ Η Σ Λ Ο Γ Ω Τ Ε Κ Α Ι Ε Ρ Γ Ω ...
Ο ϋ τ ω ς κ α τ ε λ ή ξ α τ ε σ υ μ π ε ρ α σ μ α η κ ω ς σ η κ ω π ρ ο τ ο υ κ η
ρ ύ γ ι μ α τ ο ς τ ο υ Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ ι μ ο υ κ α ι μ ε τ α τ ο υ ω Μ Ο Ν Ο Ν ή δ ι κ ω ο δ ο
σ ί η τ η ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ς ε Ι ν ω κ α ι ijToO κ α ν ο ν ι κ η έ ν σ λ Ώ τ Ά μ ε ρ ι κ α
,-, , ,
Kn η π ε ι Ρ ψ ....
Σ α ς έ ρ ω τ ω μ ε ν κ α ι π ά λ ι ν Α φ ο υ τ ο σ ο υ τ Ο ν κ α λ ώ ς γ ν ω ρ ζ ε τ ε
ν α έ ρ μ η ν ε ύ ε τ ε τ ο Κ α ν ο ν ι κ ο ν Δ ί κ α ι ο ν κ α ι ν α δ ι α χ ω ρ ί ζ ε τ ε π α ρ ο μ ο ί ω ς
\ , \ ,\ \ \ δ δ δ ' Α Τ Ή Κ Ε
τ α ς α ν η κ α ν ο ν ι κ α ς α π α τ α ς κ α ν ο ν ι κ α ς Ι Κ α Ο ο ο ι α ς ι α η . ­
Τ Ε Ε Ι Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ν Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Ν Μ Ε Χ Ρ Ι Τ Ό
1966, έ φ ο ο ο ν π λ η σ ί ο ν σ α ς ijTo ή μ ό ν η κ α ν ο ν ι Κ η Δ ι α
σ π ο ρ ά : ... Δ Ι Α Τ Ι έ ν σ υ ν ε χ ε ί ς ι π ρ ο σ χ ω ρ ή σ α ν τ ι ε ς α ρ ό τ ε σ ε ι ς α υ
\, \' '). Μ δ \ \
τ η ν ω ς π ν ε υ μ α Κ π ρ ο σ φ υ Υ ε ς φ ε υ Υ ο ν τ ε ς Τ υ ν ο ε ρ ν μ ν κ ω
\, , \ \ λ θ -, δ
τ η ν ι Κ τ α τ ο υ ς ο γ ο υ ς σ α ς ε ω ρ ε ι τ ε ω ς μ ο ν α 1­
κ Ο ν λ ό γ ο ν τ η ς π ρ ά ξ ε ώ ς σ α ς τ α ύ τ η ς τ ο ν Ι υ μ ν σ μ ό ν «ElvOJ1
, , f:! «: -:: , " - , ,
Υ ε γ ο ν ο ς Υ ρ α φ ε τ ε ο η η η μ ε τ ε ρ α ε ν ε ρ γ ε ι α τ η ς π ρ ο σ χ ω ρ η σ ε ω ς μ α ς
ύ π ο τ η ν Σ ύ ν ο δ ο ν ijTO δ α γ μ α η κ η (DOGMATICAL) δ η λ α δ ή π ρ ο
κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ υ ν η θ ω μ ε ν ν α π α ρ α μ ε ί ν ω μ ε ν Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ι Ε α ν τ ο Υ ε
γ ο ν ο ς τ η ς α ϊ ρ έ σ ε ω ς δ ε ν ε Ι χ ε έ κ δ η λ ω θ η ε ι ς τ α ς α λ λ α ς δ ι κ α ο δ ι Ί ο ί α ς
10
α Ι ό π ο Ι ω ι σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ ω σ η ε Ι ν α ι ό ρ θ ό δ ο ξ ο ι έ ν τ ψ ή μ ω φ α φ ί ψ σ ή μ ε
ρ ο ν π ι θ α ν ω ς Δ Ε Ν θ Α Ε Υ Ρ Ι Σ Κ Ο Μ Ε θ Α Υ Π Ο Τ Η Ν Σ Υ Ν Ο Δ Ο Ν ...
Ο Ι α ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο ι σ α ς σ υ μ φ ω ν ο υ ν ά π ο λ ύ τ ω ς μ ε τ η ν κ α τ ά λ η ξ ι ν τ η ς
έ ο τ ο λ η ς τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω π Β α σ Ι λ ε ί ο υ Ί δ ο υ ό λ ό γ ο ς δ τ έ μ ε ϊ ς
ο Ι Έ λ λ η ν ε ς ε ϊ μ ε θ α σ ή μ ε ρ ο ν υ π ο τ η ν Ρ Σ ύ ν ο δ ο ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α
μ η έ κ π έ σ ω μ ε ν τ η ς Π Ι Σ Τ Ε Ω Σ τ ω ν Π α τ έ ρ ω ν μ α ς
f , ξ '5 ι , ι ο ( ι
Κ α τ ο π ι ν υ τ ω ν ε α γ ε τ α Ι α σ τ ω ς τ ο σ υ μ π ε ρ α σ ρ α ο η μ η υ π α ρ
χ ο ν τ ο ς θ έ μ α τ ο ς Ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ μ ο υ θ α ε υ ρ ί σ κ ε σ θ ε μ έ χ Ρ 1 σ ή μ ε
Ρ ο ν υ π ο τ η ν Έ λ λ η ν ι κ η ν α ρ χ ι ε π ι σ κ ο π η ν Α μ ε ρ ι κ η ς - ε σ τ ω κ α ι
μ ε τ η ν ε λ λ ε ι ψ ι ν τ η ς χ α ρ α ς κ α ι τ η ς ε ι ρ ή ν η ς - μ η δ ό λ ω ς π ά ν τ ω ς
σ υ γ κ ι ν ο ύ μ ε ν ο ς έ κ τ η ς '" μ ο ν α δ 1 Κ ό τ η τ ο ς τ η ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ ...
Ε ξ δ σ ω ν σ μ ω ς κ α λ ω ς γ ν ω ρ ί ζ ο μ ε ν ο ύ δ α μ ο υ κ α ι ο ύ
δ έ π ο τ ε ή Ρ Δ ι α σ π ο ρ α δ ι ε ξ ε δ ί κ η σ ε δ ι έ α υ τ η ν μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α
κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς έ ν τ ψ δ υ η κ ψ ή μ φ α φ ί ψ α τ α τ ο ν υ ν π α ρ ά δ ε ι γ μ ά
σ α ς Α π ό δ ε ι ξ ι ς τ ο ύ τ ο υ α γ ε ν ό μ ε ν ω έ π ί σ η μ ο ι δ η λ ώ σ ε ι ς τ η ς κ α τ α
τ η ν έ ν ε τ ε ι 1971 γ ε ν ι κ η ν σ ν έ λ ε ν τ ω ν ά π α ν τ α ι χ ο υ έ π ι σ κ ό π ω ν
τ η ς ε ι ς Μ ό ν τ ρ ε α λ τ ο υ Κ α ν α δ α ε ν θ α μ ε τ α ξ υ τ ω ν α λ λ ω ν έ ξ ε α σ θ έ ν
τ ω ν θ ε μ ά τ ω ν κ α τ ε δ ί κ α σ ε ν κ α ι τ η ν ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ η ν π ρ α ξ ι ν τ ο υ Π α
τ ρ ι α ρ χ ε ί ο υ Μ ό σ χ α ς τ η ς χ ο ρ η γ ή σ ε ω ς η τ ο ι τ ο υ α ύ τ ο κ ε φ ά λ ο υ ε ι ς τ η ν
J ._, '
μ ε Ρ Κ α ν η ν Μ ε τ ρ ο π ό λ ι α δ ι α τ ω ν κ ά τ ω θ ι λ ό γ ω ν
Π λ η ν τ ο ύ τ ο υ ή π ρ α ξ ι ς α ϋ τ η ά π τ σ μ έ ν η τ ω ν Δ Ι ι Κ Α Ι Ω Ν Π Ο Λ
Λ Ω Ν Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Ω Ν ε χ ε ι η δ η π ρ ο κ α λ έ σ ε ι τ α ς α π ο φ α ω σ η κ α ς δ ι α
μ α ρ τ υ ρ ί α ς έ ν ο ς ά ρ ι θ μ ο υ έ κ τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν α ϊ τ ι ν ε ς
έ κ Ψ α ν ε ι σ έ τ ι κ α ι Κ ν ω ν ί α ν μ ε τ α τ η ς Ά ι μ ε ρ ι κ α ν ι κ η ς Μ ε τ ρ ο π ό λ ι α
θ ε ω ρ ο υ σ α τ η ν α ν ω τ έ ρ ω QVT1'l(jaVOVIKIjv π ρ α ξ ι ν μ ε τ α θ λ ί ψ ε ω ς κ ω
ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ο υ σ α τ α ύ τ η ν ώ ς α κ υ ρ ο ν ή Σ ύ ν ο δ ο ς τ ω ν έ π ι σ κ ό π ω ν τ η ς
Ρ ι ο ο ι κ η ς Ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε κ λ η σ ί α ς έ ν Δ α σ π ρ ξ - ή ό π ο ί α α χ ρ ι τ η ς
σ ή μ ε ρ ο ν δ ε ν ε χ ε ι τ ε λ ε ί ω ς π α ρ α π η θ η τ η ς έ λ π ί δ ο ς δ ι ά π ο κ α τ ά σ τ α σ ι ν
τ η ς έ κ κ λ η ο ι ι α σ η κ η ς έ ν ό τ η τ ο ς έ ν 'All,ePIKft - ...Δ π ο φ α σ ί ζ ε Ι ... »6.
π ο υ δ ύ ν α τ α ί τ ι ς ν α ε ϋ ρ τ ι ε ι ς τ ο υ ς α ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ο υ ς τ α υ μ έ τ ε
ρ α α δ ό κ ι μ α κ η ρ ύ γ μ α τ α Τ ι ς δ ε ν δ ι α κ ρ ί ν ε ι σ η Ρ Δ ι α σ π ο ρ α έ π ι θ υ μ ε ϊ
τ η ν ά π ο κ α τ ά σ τ α σ ι ν τ η ς έ κ κ λ η σ ι α σ η κ η ς έ ν ό τ η τ ο ς έ ν 'AllePIKft δ ι α
μ ι α ς κ ο ι ν η ς σ υ μ π Ρ ά ξ ε ω ς τ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν δ Ι Κ α Ι δ ο
6 -. Π ε ρ ι ο ο ι κ δ ν Orthodox Word, τ ε σ χ ο ς Ν ο ε μ ρ Ι ο υ 1971, σ
297 - 8.
11
α ι ω ν κ α ι τ ω ν ε θ ν ι κ ω ν τ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν τ ω ν ό π ο ί ω ν τ α δ ί κ α 1 α
ώ ς γ ρ ά φ ε ι π ρ ο σ έ β α λ ε ν ή ά ν α γ ν ώ ρ ι σ ι ς τ η ς Μ ε τ ρ ο π ό λ ι α
Ε α ν ε π ί σ τ ε υ ε ν έ α υ τ η ν ώ ς τ η ν μ ο ν α δ ι κ η ν κ α ν ο ν ι κ η ν δ ι κ α
δ ο σ ί α ν , δ ι α τ ί ν α μ η τ ο ι έ κ ή ρ υ τ τ ε ν τ ο υ τ ο ε π ι σ ή μ ω ς κ α ι ρ η τ ώ ς ε ν τ
ά ν ω τ έ ρ ψ Σ υ ν ό δ ψ Π ό τ ε α λ λ ο τ ε θ α η τ ο π ι ο ε π ί κ α ι ρ ο ς μ ι α τ ο ι α ύ τ η
ε ν έ ρ γ ε ι α 7.
π ο υ λ π ι Υ ν σ τ η ρ ι ζ ό μ ε ν ο ς δ Ω η ρ ύ σ σ ε τ ε π ρ ο ς ά π ά σ α ς τ α ς
7-. μ ό ν ο ν τ ο Ο τ ο ο ε ν ε π ρ α ξ ε σ ω ψ ρ ό ν ω ς ε ν ε ρ γ ο Ο Ο α 1j ά ν ω τ έ ρ ω
Ρ Σ ό ν ο ι δ ο ς α λ λ ά κ α Ι ε ν ε τ ε 1968 τ ό υ π ό τ η ν ε π ο π τ ε Ι α ν τ η ς λ ε ι τ ο υ ρ
γ ο ο ν τ π γ ρ α ψ ε Τ ν τ η ς ε κ τ υ π ω σ α ν α ν κ τ η ν ε π σ τ λ ν τ ο Ο π Π α ν
τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς π ρ ό ς τ ο ν έ κ δ ό τ η ν τ ο Ο π ε ρ δ κ Ό Λ ό γ ο ς σ τ ς ε κ δ ό τ η ς
ε ί ς ά ρ θ ρ ο ν τ ο υ ε Ι χ ε κ α τ η γ ρ σ ε τ η ν Ρ Σ ν δ ο ν ε π ν τ κ α ν ν κ ό τ η τ
ο u δ ε ν κ α ι π ά λ ν π α ρ υ σ ι ά ζ ε ε ί ς τ ά ς γ ρ α μ ι μ ά ς τ η ς α ν ω τ έ ρ ω έ π
σ Τ λ η ς τ ο δ π ο Τ ο ν ν ά ε π κ ρ τ τ ά ς ',10',1 θ έ σ ε ς τ ο Ο δ ρ α σ τ η ρ Ι ο υ κ α Ο η γ ο υ
μ έ ν ο υ
Ή σ ε τ κ η μ ά λ ι σ τ α α π ά ν τ η σ ς ε Ι ς τ ο κ ρ Ι σ μ ν σ η μ ε Τ ο ν τ η ς κ α τ η
γ ο ρ Ι α ς ο ό δ ε κ α θ υ π ο Ψ Ι α ν α ν α φ έ ρ ε τ ν ά π ε ρ Ι μ ν α δ κ ό τ η τ ς τ ή ς δ
κ α δ σ Ι α ς τ η ς α ν ω τ έ ρ ω Σ υ ν ό δ ο υ α λ λ ά π λ ω ς π ε ι ρ ά τ α ε κ τ η ς κ ν ω
ν Ι α ς τ ω ν ά λ λ ω ν ι ρ ι θ ο δ ξ ω ν ε κ λ η σ ω ν μ ε τ α υ τ η ς ν α π ο δ ε Ι ξ τ τ υ γ
ά ν ε " κ ν ω ν κ η κ α ι ο έ ν π λ έ ο ν Π α ρ α ι θ έ τ ο μ ε ν τ η ν σ χ ε τ ι κ η ν π ε ρ
κ ο π ή ν :
Ω ς ε χ ο μ ε ν ο η α ν α ψ έ ρ ε 1j κ α ν ν κ ό τ η ς τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ ο ό ι δ έ π ο τ ε
Ύ ι μ ψ ε ι σ ο η τ ή Η η υ π ο τ ω ν λ η θ ω ν Ό ρ θ ο δ ξ ω ν Ά π ο τ η ν - ρ ν δ σ χ η μ α
τ σ ι μ ς κ α ι 1j σ υ ν έ ε α α υ Τ Ύ ς ε ν ι σ χ ό θ η σ α ν ν ε γ ν ω ρ Ι σ ι θ η σ α ν κ α Ι η υ Λ ο
γ ή θ η σ α ν υ π ο τ ο Ο Π α τ Ρ ι ά ρ χ ο υ Τ ό χ ω ν ο ς τ ο Ο Ο Ι κ Π α τ ρ α ρ ι ε ί υ ε ν ε τ ε ι
1920, τ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ω ν κ α Ι Ι ε ρ α ρ χ Ι α ς τ η ς Σ ε ρ ο Ι α ς Κ ι α Ι Β λ ω ν τ ω ν ά λ
λ ω ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε Ι ω ν κ α Ι ψ θ ο δ ό ξ ω ν ε κ κ λ η σ ι α ι σ τ κ ω ν ρ χ ω ν α Ε δ π ο Τ ι λ
θ ο ν ε ί ς ε π α ψ η ν μ ε τ α ό τ η ς .. Ε π Ι σ η ς τ ο ε τ ή σ ι ο ν ε ρ ο λ ό γ ι ο ν τ η ς λ
λ η ν ι κ η ς Ά ρ ε π σ κ ι π η ς β ε ο α ι ο Τ «..•ε ρ σ κ ό μ ι ε θ α ε Ι ς π λ ρ η κ ο ι ν ω ν Ι α ν
μ ε τ ά " τ η ς Ρ Έ κ κ λ η σ Ι α ς τ η ς Δ ι α σ π ο ρ ά ς Μ η τ ρ Φ ι λ α ρ έ τ ο υ ... »
Τ ο α ό τ ο π α ρ α τ η ρ ε τ τ α ι κ α Ι ε ί ς τ ο ε ρ γ ο ν τ η ς Ι Μ ο ν η ς τ ο υ Α Η Ι
STORY OF RUSSIAN CHURCH ABROAD. Ο δ α μ κ α ',10­
ν ι κ τ ε κ μ η ρ Ι ω σ ι ς τ η ς . ε π θ μ Ι α ς τ ο Ο κ α θ η γ ο μ έ ν ο υ π ε ρ Ι μ ο
ν α δ κ ό τ η τ ο ς τ η ς κ α ν ν κ τ η τ ς τ η ς Ρ Σ υ ν Ο Ο υ ε ν μ έ σ ι ρ τ ω ν
λ ο ι π ω ν ψ θ ο δ ξ ω ν δ κ α ι δ σ ω ν π α ρ ά τ ά δ α τ μ π α Υ ι ζ μ ε Υ α ε ν τ ε π ι
σ τ ο λ Ώ τ ο υ . . '
12
δ ι ε υ θ ύ ν σ ε ι ς τ α κ ω ν ο φ α ν η σ α ς κ η ρ ύ γ μ α τ α ,Α σ φ α λ ω ς θ α μ α ς ά π α ν
τ ή σ ε τ ε ο η τ ι Ι ν δ ι δ α χ ή ν σ α ς έ π ι τ ό σ σ ο υ ν κ α ι έ π ι κ ρ ο τ ο υ ν Ο Ι ι ε ρ ο ι κ α
ν ό ν ε ς ο ς κ α ι ο ς τ η ς Α Ο ί κ ς τ η ς Β ς τ η ς Δ ο ς κ α ι
ο ς τ ω ν Ά γ Α π ο σ τ ό λ ω ν κ λ π ό μ ι λ ο ύ ν τ ω ν σ α φ ω ς π ε ρ ι τ η ς μ η
ύ π ά ρ ξ ε ω ς π ε ρ ι σ σ ο τ έ ρ ω ν τ ο υ έ ν α ς έ π ι σ κ ό ο υ έ ν τ η α ύ τ η π ό λ ε ι κ α ι
έ π α ρ χ ί ς ι ώ ς έ π ί σ η ς κ α ι α ύ τ η ή κ α θ ο λ ι κ ό τ η ς τ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς μ η π ε ρ ι ο ρ ι ζ ο μ έ ν η ς ε ί ς τ ο κ ή ρ υ γ μ α τ η ς σ ω τ η ρ ί α ς τ η ς ύ π ο σ τ
χ ε ί ω ν ό π ο ί α ή φ υ λ ή ή γ λ ώ σ σ α τ ο ε θ ν ο ς κ λ π κ α ι σ υ ν ε π ω ς π ό ν
τ ε ς Ο Ι ό ρ θ ό δ ο ι ξ ο ι ά ν θ ε ν ω η κ ο ι τ η ς Δ ι α σ π ο ρ α ς δ ύ ν α ν τ ω ν α ά σ φ α
λ ι σ θ ο υ ν κ α ι σ ω θ ο υ ν ύ π α τ η ν Σ ύ ν ο δ ο ν τ ο υ Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ Φ ι λ α
ρ έ τ ο υ κ α τ α τ ο π α ρ ά δ ε ι γ μ ά σ α ς '
Σ υ μ φ ω ν ο υ ν τ ε ς κ α τ ά ρ χ η ν μ ε τ ο ν ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν σ ν τ ω ς π υ ρ η ν α
τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω λ ό γ ω ν σ α ς ο ύ χ ι ό μ ω ς κ α ι μ ε τ α ς ά ν κ α ν ο ν ι κ α ς κ α ι
α ύ θ α ι ρ έ τ ο υ ς π ρ ο ε κ τ ά σ ε ι ς α ύ τ ω ν σ α ς έ ρ ω τ ω μ ε ν κ α ι π ά λ ι ν Έ φ 0­
8-. Ι δ ι ό τ η ς ε σ ω τ ε ρ ι κ Ύ μ α κ α ι ε ξ ω τ ε ρ ι κ Ύ τ ή ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς ι δ ι α
σ π ά σ τ ω ς μ ε ν σ υ ν ο ε δ ε μ έ ν π ρ ο ς τ Ύ ν έ ν ό τ τ α α ό Τ ή ς ε π ψ α ρ τ υ ρ ο ϋ σ α δ ε
τ Ύ ν ι κ α τ ά λ υ τ ο ν α υ τ ς σ ό ν ε ί Υ α ι Ύ ι κ α θ ο λ ι κ ό τ Ι ς α υ τ ή ς
Χ α ρ α κ τ ρ Ι ζ ο ν τ ε ς δ ε τ Ύ ν Έ κ κ λ η σ Ι α ν ώ ς κ α λ ι Κ Ύ ν ε ν ν ο ο υ μ ε ν τ Ύ ν κ α θ
δ λ ο ν τ ο ν κ ό σ μ ο ν ε π έ κ τ α σ ι ν α υ τ ς κ α ι τ Ύ ν μ ε τ α ξ Ι Ι π ά ν τ ω ν τ ώ ν ε θ ν ώ ν
κ α ι τ ώ ν λ α ώ ν δ ι ά δ ο σ ι ν κ α ι ε π ι κ ρ ά τ σ ι ν τ α ό τ ς Ο ύ σ η ς δ ε τ ή ς ε π ε κ τ ά
σ ε ω ς τ α ό τ ς τ ο π ι κ ij ς ι μ α κ α Χ Ρ ο ν ι κ ij ς δ δ ρ ο ς κ α θ ο
λ ι κ Ύ δ η λ ο τ π ρ ώ τ ο ν μ ε τ ό α ω ν ά ι ν τ ς Έ κ κ λ σ Ι α ς μ Ύ γ ρ α σ κ ο ό σ ς
π ο τ έ ά λ λ α π ρ ο Ο α λ λ ο ό σ η ς τ Ύ ν α ι κ α τ ά λ υ τ ο ν σ ι ι ν α υ τ ή ς δ ι α μ έ σ ο υ π ά ν
τ ω ν τ ώ ν α ώ ν ω ν κ α ι κ α τ α τ ο ϋ τ ο Ύ ι κ α ι θ ο λ Ι κ ό τ ς ε ν α ι ι δ ι ι ό τ η ς ε ς ω τ ε ρ ι κ Ύ
Έ π ε ι τ α δ ε ό δ ρ ο ς ο δ τ ο ς π ρ ο ϋ π ο θ έ τ ε ι τ Ύ ν Ι δ ι ά ρ ρ η κ τ ο ν έ ν ό τ η τ α α υ τ ς
δ ι ό τ ι ε α ν α ε ν δ ι α ψ ό ρ ο ι ς τ ό ι π ο ι ς κ α ι λ α ο Τ ς ε γ κ α ι θ ι δ ρ υ μ έ ν α ι Έ κ κ λ η σ Ι α ι
δ ε ν α π ε τ έ λ ο υ ν τ Ύ ν μ Ι α ν Έ κ κ λ η σ Ι α ν θ α τ ι Ο ό ν α τ ο ν Ύ ι Έ κ κ λ ι σ Ι α ν α
ε Ι ν α ι κ α θ λ ι κ Ύ κ α Ι κ α τ α τ ο υ τ ο Ύ ι κ α Η ο λ ι κ ό τ ς ε Ι ν α ι δ ι ό τ ς ε σ ω τ ε ρ ι κ Ύ
Π Τ ρ ε μ π έ λ α Δ ο γ μ α τ ι κ Ύ τ ό μ ο β σ 356). Δ ι α τ ο α τ ο α ι κ ρ ι ο ώ ς κ α Ι
, , , θ !: '''' , ,
π α ν τ ε ς α ν α τ ο ν κ ο σ μ ο ν Ο Ρ Ο ι Ο Ι χ ρ ι σ τ ι α ν Ο ι ε ι τ ε ε υ ρ ι σ κ ο ν τ α ι ε ι ς
Έ λ λ ά δ α ε ί τ ε ε ς Ρ ω σ Ι α ν ε ί τ ε ε ι ς Ά μ ι ε ρ ι κ Ύ ν α π ο τ ε λ ο ϋ ν τ Ύ ν Μ Ι α ν
Ά γ Ι α ν α θ λ ι κ Ύ ν κ α ι Ά σ τ λ ι κ Ύ ν δ λ κ ά δ α τ ο μ υ σ τ ι κ Ο ν σ ώ μ α τ ο υ
Χ ρ ι σ τ ο υ κ α Ι Σ ω τ ή ρ ο ς Ύ ι μ ώ ν τ ο ν σ τ υ λ ο ν κ α Ι έ δ ρ α Ι ω μ α τ ς λ ι ο θ ε Ι α ς τ ο
τ α ι μ ε ν tij; χ ά ρ ι τ ο ς τ Ύ ν ε λ π Ι δ α κ α ι σ ω τ η ρ ί α ν τ ο ϋ κ ό σ μ ο υ ... » Ά κ ο
λ ο θ Ι α ό σ Ι ο υ Γ ε ρ μ α ν ο σ τ ο υ ε ν Ά λ ά σ Κ ζ σ 14-5, ε Κ δ Ί Movij; Ά γ Ι
ο υ Κ υ π ρ ι α ν ο σ ' Α τ τ ι κ η ς .
13
σ ο ν τ υ γ χ ά ν ε τ ε τ ο σ σ υ τ ο ν δ ω π ρ ύ σ ι ο ς κ ή ρ υ ξ τ η ς Κ α θ ο λ ι κ ό τ η τ τ η ς
Έ κ κ λ η ο ί α ς κ α ι τ ω ν φ υ λ ε η κ ω ν κ α τ α σ υ ν έ π ε ι α ν δ ι α κ ρ ί σ ε ω ν έ λ ε γ
κ τ ή ς Δ Ι Α Τ Ι ά π ο δ έ χ ε σ θ ε ώ ς κ α ν ο ν ι κ η ν π ρ α ξ ι ν τ η ν ϋ π α ρ ξ ι ν κ α ι
λ ε ο υ Ρ Υ ί α ν τ η ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ έ ν Ά μ ε Ρ ι κ Ώ τ η ν σ η γ μ η ν ο π ο υ π ρ ο ϋ
π η ρ χ ε ν α ύ τ η ς ή ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς Έ λ λ η ν ι κ η τ ο ι α ύ τ η μ ε τ α τ η ς ό π ο ί α ς κ α ι
, , , λ ,,, ' Β λ έ .,
ε υ ρ ι σ κ ε τ ε v π η Ρ ε ι κ ο ι ν ω ν ι α π ε τ ε Ο Π Karu
τ ο υ ς λ ό γ ο υ ς σ α ς ή ά ν ω τ έ ρ ω Σ ύ ν ο δ ο ς π Ρ ώ τ η ε ύ ρ ί σ κ ε Τ α ε ν ο
χ σ ς ά π έ ν α ν τ ο υ Κ α ν ο ν ι κ ο υ Δ ι κ α ί ο υ τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς ... Κ α φ ο ς 0­
9.- Έ ν τ α Ο θ α κ ρ ί ν ο μ ε ν λ ί α ν ά π α ρ α ί τ η τ ο ν ν α σ η μ ε ι ώ σ ω μ ι ε ν ο λ ί γ α
τ ι ν α π ε ρ ι τ Ύ ς σ υ γ χ ρ ό ν ο υ π ρ ο ο λ η μ α τ ο λ ο γ ί α ς τ Ύ ς Θ ι ε ο λ ο γ ί α ς τ ώ ν ο ι κ α ι
ο ο ο ο ι ώ ν ε ν τ Ί Δ ι α σ π ρ κ α τ ό π ι ν τ ο σ κ α θ η μ ε ρ ι ν ώ ς α υ ξ α ν ο μ έ ν ο υ ά ν τ α
γ ω ν ι σ μ ο σ μ ε τ α ς υ τ ώ ν Ό ρ θ α δ ό ς ω ν Έ κ κ λ η σ Ι ώ ν Κ α τ ά ν Τ ι ύ π α ρ ξ ι ς
π ο λ λ ώ ν ψ θ ο δ ό ξ ω ν ε π ι ι σ κ ό π ω ν ι Σ υ ν ό δ ω ν ε ν τ Ί α ό Τ Ί π ό λ ε ι ι ε π α ρ χ ί
ά π ο τ ε λ ε Τ ξ έ ν ο ν τ ι δ ι α τ ή ν Ό ρ θ ό δ ο ξ ο ν ε κ κ λ η σ ι ο λ ο γ ί α ν δ ο ε κ ό ψ ι σ τ ά μ ε
ν ο ς ι ε ν Β Ά μ ε ρ Ι Κ Ί π λ ο υ ρ α λ ι σ μ ό ς τ ω ν δ ι κ α ι ο δ ο σ ι ώ ν τ ή ς Ό ρ θ α δ ξ ο υ Έ κ
κ λ η ι σ ί α ς ε δ η μ ι ο υ ρ γ ή θ η ε ξ α ι τ ί α ς τ Ύ ς ά ν α σ τ α τ ώ σ ε ω ς τ ή ν ό π ο ί α ν π ρ ο ε ι κ ά
λ ε σ ε ν Τ ι ε ν Ρ ω σ ί ι ε π α ν ά σ τ α σ ι ς τ ο ϋ 1917 ... κ α ί τ ο ι κ α ι π ρ ο α ό τ ή ς ε Τ
χ ε ν ε μ φ α ν ι σ θ Ύ ή ά θ ρ ό α μ ε τ α κ ί ν η σ ι ς ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν π ι σ τ ώ ν ε ι ς Ά μ ι ε ρ ι κ ή ν
\ Ε ,
κ α ι υ ρ ω π η ν
τ ο σ τ ο Ο Ο π ο τ ε λ ε Τ φ α ι ν ό μ ι ε ν ο ν ν έ ο ν ε ν τ Ί σ τ ο ρ ί τ Ύ ς ό ρ ό ξ υ Έ κ
κ λ η σ ί α ς κ α ι ν έ α ν μ ο ρ φ ή ν Δ Ι Χ σ π α ς κ α τ ά σ τ α σ ι ν ε Κ Τ α κ τ ο ν κ α ι ε κ ρ υ
θ μ ο ν ώ ς ε π ι τ ρ έ π ο σ α ν σ υ ν ύ π α ρ ξ ι ν π ο λ λ ώ ν μ η τ ρ ο π ο λ Ι Τ ώ ν ε ν τ ο ς τ ώ ν
α υ τ ώ ν δ ρ ί ω ν κ α ι ε ν τ ο Τ ς α ό τ ο ί ς σ ω ς τ ί τ λ ο ι ς ε ς α σ κ ο ύ ν τ ω ν Ε κ κ λ η Η α
σ τ ι κ ή ν ο ι ι κ α ι ο δ ο σ ί α ν ε π ι ε ι δ ι κ ώ ν ψ υ λ ώ ν ε π ι ά ν α τ ρ ο π Ί ρ η τ ώ ν κ α ν ο ν ι
κ ώ ν δ ι α τ ά ξ ε ω ν ... ». Δ ι α τ ο σ τ ο ά κ ρ ι Ο ώ ς κ α ι π α ρ ε π έ μ φ θ η π ρ ο π ο λ λ ώ ν η
ι δ ε κ α ε τ ι ώ ν Τ ι λ σ ι ς τ ο υ ε ι ς τ ή ν μ έ λ λ ο υ σ α ν ν α σ υ ν έ λ θ π α ν ο ρ ό ο ο ξ ο ν Σ ύ
'1000'1. Τ ή ν ν ω τ έ ρ ω θ έ σ ι ν ό π ε σ τ ρ ι ζ ν μ ε τ α π ε ι σ σ Ύ ς ε ν τ ά σ ε ω ς π ρ ο
δ ε κ ε τ ι ι ϊ ν Ύ ι δ η κ α ι ο σ η μ ε ρ ι ν ο ι θ ε ω ρ η τ ι κ ο ι κ α ι ύ Π ε ρ α σ π ι σ τ α Ι τ ο σ ά ν
τ ι κ α ν ο ν ι κ ο σ α ό τ ο κ ε φ ά λ ο υ τ Ύ ς Metropolia. Α ί μ η τ έ ρ ε ς ε κ κ λ η σ ί α ι ε γ ρ α
φ ε ν δ π J. Meyendorff, τ ώ ν δ ι α φ ό ρ ω ν ε θ ν ι κ ώ ν δ μ ά δ ω ν θ α δ ύ ν α ν τ
ε υ κ ό λ ω ς ν α ά σ φ α λ ί σ ο υ ν τ ο μ έ λ λ ο ν δ ι α τ Ύ ς ο η μ ι ο υ ρ γ ί α ς κ α τ ό π Ι ν
κ ο ι ν f) ς σ υ μ φ ω ν ί α ς μ ι α ς α υ τ ο κ ε φ ά λ ο υ Ο ρ Η ο ο ό ξ ο υ Έ κ κ λ η
σ ί α ς ε ι ς τ α ς Η ν ω μ έ ν α ς Π ο λ ι τ ε ί α ς Κ α τ α ο ε τ ο ν Α Schmemann π ρ ο ς
π ό δ Ε ι ξ ι ν τ Ύ ς ο ρ θ ό τ η τ ο ς τ Ύ ς ά π ό ψ ε ω ς δ τ ι ε ν τ Ύ δ ι α σ π ρ Τ ι α π α ρ α ί τ η
τ ο ς τ ο π ι κ ή έ ν ό τ η ς π ρ α Υ ι μ α τ ο π ο ι ε Τ τ α ι δ ι α μ έ σ ο υ τ Ύ ς δ ι κ α ι ο ι ο ο σ ί α ς τ ο ϋ
Ο ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο σ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ώ ς π ρ ώ τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ ε ν τ Ύ Ό ρ θ ο δ ξ ψ Έ κ
14
μ ω ς ν α γ ν ω ρ ί σ ω μ ε ν λ ε π τ ο μ ε ρ έ σ τ ε ρ ο ν κ α ι τ ο λ ο ι π ο ν π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν
τ η ς λ ί α ν Θ λ ι β ε ρ α ς έ π ι ο τ ο λ η ς σ α ς
Γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε κ α λ ώ ς Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ - γ ρ ά φ ε τ ε - σ τ ι έ π ι π ρ ο σ θ έ
τ ω ς π ρ Ο ς τ ο υ ς 11 τ ι τ ο υ λ α ρ ί ο υ ς έ π ι σ κ ό π ο υ ς ύ π ο τ ο ν ά π ο σ τ ά τ η ν ά ρ χ ι
ε π ί σ κ ο π ο ν ' Ι ά κ ω β ο ν ύ π ά ρ χ ο υ ν κ α ι ό κ τ ω ά ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ι α ύ τ ο α π ο κ α
λ ο ύ μ ε ν ο ι έ π ί σ κ ο π ο ι η α λ α ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ ω κ α ι ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ϊ τ α ι κ α ι
ο ι ο υ δ ή π ο τ ε έ η ς ρ υ θ μ ο υ π ε ρ ι π λ α ν ώ μ ε ν ο ι ε ι ς α ύ τ ο τ ο ή μ ι
σ φ α ί ρ ι ο ν χ ω ρ ι ς ο ύ δ ε 1. ς έ ξ α ύ τ ω ν ν α ε ί ν α ι KaVOVIKOC; κ α τ α
κ λ Ύ σ Ι δ έ ν π α ι τ ε ί τ α ι ο ϋ τ ε κ α ν ο ν ι κ Ύ ι έ μ Ύ ν ε ί α ο ϋ τ ε κ α ι ί σ τ ο ρ ι κ Ύ ι π ε ρ ι
π τ ω σ ι ο λ ο γ ί α Κ α ι σ ν ά κ μ Υ δ έ ν ό π η ρ χ ε Ο ς κ α ι ά λ λ ο ι π ρ ο γ ε ν έ σ τ ε ρ ο ι
κ α ν ό ν ε ς δ π λ ω ς τ ο γ ε γ ο ν ό ς ο τ ι ό Ο ι κ ο ι ψ ε ν ι κ ο ς Π α τ ρ ι ά Ρ Χ Υ ς ε ν α ι δ π ρ ω
τ ο ς έ π Ι σ κ ο π ο ς π α ρ έ χ ε ι δ λ Υ ν τ Ύ ι ν β ά σ ι ν ο π ω ς α υ τ ό ς κ α ι ο υ χ ι ά λ λ ο ς ά ν α
δ ε χ θ Ώ τ Ύ ι ν μ έ ρ ι μ ν α ν π ε ρ ι τ ω ν ν έ ω ν έ κ κ λ Υ σ ι α σ ι κ ω ν δ ρ γ α ν ώ σ ι ε ω ν μ Ύ ι
χ ι ε Κ Τ Υ μ έ ν ω ν ε Ι σ έ τ ι τ Ύ ι ν ή λ ι ι κ α ν δ ι α ι ο κ έ ψ α λ ο ν . . Μ ό ν ο ν δ ι α τ ο υ τ ρ ό
π ο υ τ ο ό τ ο υ δ ι ω θ ε Ο ο υ ν τ α ι κ α ι ε π ι λ ύ ο ν τ α ι δ ρ μ ο ν ι κ ω ς τ α τ ρ ί α κ α ί ρ ι α θ έ
μ α τ α τ α ο π ο ί α έ μ ι ψ α ν ί ζ ε ι τ ο σ π ω δ α ι ό τ α τ ο ν ψ α ι ν ό μ ε ν ο ν κ α ι π ρ ό Ό λ η μ α
τ η ς Δ ι α ι σ ι π ο ρ ά ς τ ι α τ ο δ ο γ μ α τ ι κ ο ν π ε ρ ι τ η ς ε ν ν ο ί α ς τ η ς τ ο π ι κ η ς ρ
χ η ς ξ ν ο ρ γ α ν ώ σ ε ι τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς β τ ο κ α ν Ο Υ ι κ ο ν π ε ρ ι δ ι κ α ι ο δ ο σ ί α ς
τ ο υ Ο Ι Ι κ ο υ μ ε ν ι κ ο υ Π α τ ρ ι ά ρ χ ο υ ε π ι τ ω ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν τ ω ν Ο ι α ι ο ύ ν τ ω ν ε ς ω
τ ω ν δ ρ ί ω ν τ ω ν ι υ ψ ι σ Τ α μ έ ν ω ν κ α τ α τ ό π ο υ ς ε κ κ λ η σ ι ω ν κ α Ι γ τ ο λ ε γ ό μ ε
ν Ο Υ Ψ υ χ ο λ ο Υ ι κ ο ν π ι ε ρ ι ε κ κ λ Ύ σ ι α σ τ ι κ η ς έ ν ό τ η τ ο ς
Σ ή μ ε ρ ο ν δ ι μ ω ς ό π η ρ ε τ ο υ ν τ ε ς ο Ε α ν ω τ έ ρ ω θ ε ο λ ό γ ο ι τ α σ χ έ δ ι α τ η ς
Μ ε τ ρ ο π ό λ ι α ε ό ρ ί σ κ ο ν τ α ι α Υ τ Ι π α λ ο ι τ η ς ε ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν φ κ α Υ Ο Υ ι κ η ς θ έ σ ε
ω ς κ α ι τ ω ν ι δ ί ω ν α υ τ ω ν λ ό γ ω ν ώ ς κ α Ι Ο γ ν ω σ τ ο ς ή μ ί ν κ α θ Ύ γ ύ μ ι ε ν ς
τ η ς σ τ ώ ν Ύ ς ...
Δ ι α τ ο υ τ ο ι ά κ ρ ι ο ω ς κ α ι κ α ν Ο Υ Ι Κ ι λ ύ σ ι ς τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω π ρ λ μ α τ ς
τ η ς Δ ι α σ π ο ρ ά ς μ ό ν ο ν ε ν π α ν ο ρ θ ο δ ό ξ ψ Σ υ ν ό δ ψ Υ α τ α ι Υ α ε π ι τ ε χ θ Ώ \
ε ν ν ο ε ί τ α ι μ α ι κ ρ α ν τ ω ν κ ρ α τ ι κ ω ν π α ρ ε μ λ ω ν κ α ι τ η ς Ο ί κ ο υ μ ε ν ι σ τ ι κ η ς
π ο λ ι τ ι κ η ς .. Σ υ ν ε π ω ς τ ό γ ε ν υ ν Ο τ ε Ο Μ η τ ρ ο π ο λ Τ Ύ ς Φ ι λ ά ρ ε τ ο ς ψ έ
ρ ε ι ε ύ θ ύ ν Υ ν ι α τ ι ν δ η μ ι ο υ ρ γ Ι α ν τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω Pluralismus τ ω ν ο ι κ α ι ο
- " < λ λ Α ,,, <, δ < < ,
υ ο ο ι ω ν ο υ Ο ε η ε η ν Ι Κ Ύ ρ χ π η ο υ τ ε ε τ ε ρ α τ ι ς ι κ α ι ο ο σ ι α Ύ ο ι π ο ι α
δ έ Υ θ α ε ι π ε θ ό μ ε ι ν α δ ι ε κ δ ι κ ή σ Ί δ ι έ α υ τ Ύ ι ν τ ο μ ο ν ο π ώ λ ι ο ν τ η ς κ α ν ν κ ό
τ η τ ο ς ε ν α ν τ ι τ ω ν λ λ ω Υ Ε κ κ λ Ύ σ ω ν ώ ς ε π α ν α σ τ α τ ι κ φ κ α ί ο υ χ ι κ α ν ν
κ φ Δ ι κ α Ι ψ η λ η σ ε ν α ε π ι τ ύ Ύ ε σ χ ά τ ω ς Α μ ε ρ ι κ α ν ι κ ή Metropolia
κ α Ι ώ ς δ υ σ τ υ χ ω ς π ε ι ρ ά τ α ι ε ξ ι Χ ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς ά σ ψ α λ ω ς ν α ε μ ψ α ν Ι σ Ί σ
μ ε ρ ο ν τ Ύ ι Υ Ρ Δ ι α σ π ο ρ ο ν δ π Π α ν τ ε λ ε ή μ ω ν
15
τ η ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν τ ο υ η τ η ν π α ρ ο υ σ α ν έ κ κ λ η Ο Ι α σ τ ι κ ή ν τ ο υ κ α τ ά σ τ α
'0 θ , - λ ' " , , , ,
σ ι ν ε α ς ν α μ α ς υ τ ρ ω σ η α π α τ ο ι ο υ τ ο υ ς ε π ι σ κ ο π ο υ ς .11 ε π ι
τ ρ έ ψ η τ ε δ θ ε ν Σ ε β α σ μ ι ώ τ α τ ο ι ν α έ γ ε ρ Η τ ο ι ο υ τ ο ς π ε ι ρ α σ μ Ο ς έ ν μ έ
. ­
σ φ η ι μ ω ν
Έ α ν δ ε λ η φ θ υ π Ό ψ ι ν σ τ ι μ ε τ α ξ υ τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω ό κ τ ω π ε ρ ι
π λ α ν ω μ έ ν ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε τ ε κ α ι τ ο υ ς ,Λ ο τ ο ρ ί α ς Π έ
τ ρ ο ν κ α ι Κ α ν α δ α Ά κ ά κ ι ο ν έ ξ ά ρ χ ο υ ς τ η ς Ί Σ υ ν ό δ ο υ τ ω ν Π α λ α ι ο
η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν Έ λ λ ά δ ο ς δ ι α τ ο υ ς Έ λ λ η ν α ς σ υ ν α δ έ λ φ ο υ ς τ ω ν τ η ς
,Α μ ε ρ ι κ η ς τ ι ς δ ε ν δ ι α β λ έ π ε ι τ ο ν μ ύ χ ι ο ν κ α ι τ ε λ ι κ ο ν σ κ ο π Ο ν
τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω έ π ι σ τ ο λ η ς σ α ς τ η ν ε ζ ο υ θ έ ν ω σ 1 ν η τ ο ι τ ω ν
δ ύ ο ά ν ω τ έ ρ ω ε π ι σ κ ό π ω ν δ ι α ρ η ι ι ά τ ω ν ψ ε ύ δ ο υ ς κ α ι δ ι α β ο λ η ς π ρ ο
' ,. , <, ξ V , ζ
κ ε ι μ έ ν ο υ ν α π α υ σ η υ φ ι σ τ α μ ε ν η η ε α ρ χ ι α τ ω ν α ι σ υ ν ε χ ι ε τ ε
Χ α ί ρ ο μ ε ν δ ι ό τ ι υ φ ί σ τ α ν τ α ι ε ί ς τ η ν Έ λ λ ά δ α γ ν ή σ ι ο ι ό ρ θ ό δ
Χ ρ ι σ τ ι α ν ο ί ά κ ο λ ο υ θ ο υ ν τ ε ς τ ο λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ο (SIC) ή μ ε ρ ο λ ό γ ι Ό ν
- Ε λ ,. \ , , θ ' - , Ι , ι ,
τ η ς α γ ι α ς Κ Κ η ω α ς μ ς α ε υ χ ο ρ ε α α υ τ ο ι ς ε ι ρ η ν η ν κ α ι ε ν ο τ η τ α
Ό θ ε ν α ν π α ρ υ σ ι α σ θ ί Δ ν ά γ κ η τ ι ς δ ι α υ τ ο υ ς ν α έ π ι σ κ ε φ θ ο υ ν ή ρ α ς
ε ν τ α υ Θ α ε ί ς τ ο ή μ ι σ φ α ί ρ ι ο ν τ α υ τ ο μ ε τ α χ α ρ α ς θ α τ ο υ ς υ π ο δ ε Χ θ ω
μ ε ν π ρ ο σ φ έ ρ ο ν τ ε ς φ ι λ ο ξ ε ν ί α ν κ α ι β ο ή θ ε ι α ν δ ι α π α ν τ ο ς μ έ σ ο υ π ο υ
δ ι α θ έ τ ο μ ε ν ώ ς ε π ρ ά ξ α μ ε ν κ α ι ε ί ς τ ο π α ρ ε λ θ ό ν έ φ σ σ ο ν θ α
σ ε β α σ θ ο υ ν τ η ν π α ρ ο υ σ α ν ε κ κ λ η σ Ι α σ τ ι κ ή ν μ α ς τ ά ξ ι ν α ζ ω ή ν ώ ς
ε χ ε ι ό ρ γ α ν ω θ η Κ Ο Ι π ο ι μ α ί ν ε τ α ι υ π ο τ η ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ω ν ε π ι σ κ ό π ω ν
τ η ς Ρ Ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Έ κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Δ α σ π ο ρ α ς Ά λ λ ά ε α ν ε λ θ ο υ ν
α ν ε υ ε κ ζ η τ ή σ ε ω ς κ α ν ο ν ι κ η ς ά δ ε ί α ς μ ε σ κ ο π ο ν ν α δ ι α ι ρ έ σ ο υ ν κ α Ι
ά ν α σ τ α τ ώ σ ο υ ν τ η ν ε ί ρ η ν ι κ η ν ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ η ν ζ ω ή ν μ α ς τ ό τ ε ο ϋ τ ε
μ ε τ α χ α ρ α ς θ α τ ο υ ς ϊ δ ω μ ε ν ο ϋ τ ε θ α τ ο υ ς δ ε χ θ ω μ ε ν .. Έ φ δ σ ο ν 0­
μ ω ς σ έ β ο ν τ α ι τ η ν κ α ν ο ν ι κ η ν ή μ ω ν τ ά ξ ι ν κ α ι ε π ι θ υ μ ο υ ν ν α β ο η θ ή
σ ο υ ν ή μ α ς ε ί ς τ η ν π ν ε υ ι μ α τ ι κ ή ν μ α ς ζ ω η ν υ π ο τ η ν Σ ύ ν ι α ι δ ο ν τ ο υ ς
σ ε β ό μ ε θ α κ α ι χ α ί ρ ο μ ε ν έ π ι τ ά φ ί ξ ε ι τ ω ν ε ν ό ν μ α τ ι τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ
»Έ ν π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι σ μ ω ς μ η σ ε β α σ μ ο υ τ η ς κ α ν ο ν ι κ η ς ή μ ω ν τ ά
ξ ε ω ς υ π ο τ η ν Σ ύ ν ο δ ο ν ε λ θ ο υ ν ο υ τ ο ι € ν ό ν ό Ρ α τ ι τ ο υ μ ι κ ρ ο π ρ ε π ο υ ς
ε θ ν ι κ ι σ μ ο υ ν α δ ι α ρ ρ ή ξ ο υ ν τ η ν ε ί ρ η ν ι κ η ν ε κ κ λ η σ ι α σ κ η ν ζ ω ή ν μ α ς
ο υ τ ε τ ο υ ς σ ε β ό μ ε θ α ο ϋ τ ε ε ι ς κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ο υ ς δ ε χ ό μ ε θ α Μ ι α ά ν τ ι
κ α ν ο ν ι κ η π ρ α ξ ι ς ε ν α ν τ ί ο ν μ ι α ς τ ω ν ε π ι σ κ ο π ω ν μ α ς ώ ς Π Χ ε ί ς τ η ν
Κ α ν α δ ι κ η ν ε π ι σ κ ο π ή ν θ ε ω ρ ε ϊ τ α ι ά π ο ή μ α ς ώ ς τ ο ι α ύ τ η έ ν α ν τ ί ο ν
σ λ ω ν τ ω ν ή ι ι ε τ έ ρ ω ν ε π ι σ κ ο π ω ν μ α ς
Ο Ι ", , λ
τ α ν ε γ ρ α φ α τ ε τ α ς α ν ω τ ε ρ ω γ ρ α μ μ α ς π α ν ο σ ι ο ο γ ι ω τ α τ ε ε ν ε
θ υ μ ή Ο η τ ε α ρ ά γ ε σ τ ι μ ό λ ι ς Π ρ ο ό λ ί γ ω ν μ η ν ω ν ε ι χ ε τ ε τ α σ ο υ τ ο ν 60­
ν α ύ σ ω ς κ α ι ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ω ς δ ι α τ α ρ ά ξ ε ι υ μ ε ϊ ς ά λ λ α κ α ι ή Σ ύ ν α δ ό ς
16
σ α ς τ η ν έ κ κ λ η ο ι α σ κ η ν ζ ω η ν Γ Ο Χ Έ λ λ ά δ ο ς δ ι α τ ω ν ν ε π η ρ έ
π τ ω ν π α ρ ε μ β ο λ ω ν σ α ς ε ί ς τ α ε σ ω τ ε ρ ι κ α μ ι α ς θ ε ω ρ ο υ μ έ ν η ς ά δ ε λ
φ η ς κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ η ς π ρ ο ς ύ μ α ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ...
Τ ί ν ι δ ι κ α ι ώ μ α π δ ε π ά λ ι ν α π α ι τ ε i τ ε ά π ο τ ο υ ς ε π ι σ κ ό
π ο υ ς μ ι α ς ά δ ε λ φ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς ν α ζ η τ ο υ ν α δ ε ι α ν π ρ ο κ ε ψ έ ν ο υ ν α
έ π ι σ κ ε φ θ ο υ ν α π ο ι μ ά ν ο υ ν τ ο ε ν 'ApePIKfi, Η ο ί μ ν ι ο ν π ρ ο ς τ η ν έ ν υ
π ά ρ χ ο υ σ α ν σ ή μ ε ρ ο ν έ κ κ λ η σ ω σ κ η ν κ α τ ά σ τ α σ ι ν ε ν Tfi Δ ι α σ π ο ρ ζ ί
τ ο υ τ ο π ρ έ π ε ι ν α π ρ ά τ τ ο υ ν κ α ι π ρ ά τ τ ο υ ν
Ο
Ο Ι τ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς τ ω ν
Μ α Τ θ α Ι Ϊ κ ω ν κ λ η ρ ι κ ο ί Ο Ι μ η δ έ π ο τ ε ά π ο κ τ ή σ α ν τ ε ς έ ξ α ρ χ ί α ν ά λ λ α
κ α ι μ η έ π ι θ υ μ ο υ ν τ ε ς τ η ν δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν τ η ς ώ ς έ δ ή λ ω σ α ν ε ύ Η υ ς μ ε
τ α τ η ν ά ν π κ α ν ο ν ι κ η ν ά ν α γ ν ώ ρ ί ν τ ω ν Κ Ε Ο Ό κ τ 1971, σ 18).
Ε α ν π ά λ ι ν τ α ς ά ν ω τ έ ρ ω ί δ ι ω π κ α ς γ ν ώ μ α ς σ α ς ε κ φ ρ ά ζ ε τ ε σ υ μ
φ ω ν ο ύ σ η ς κ α ι τ η ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ π ο λ υ θ α ε Π θ υ μ ο ύ σ α μ ε ν ν α τ ο γ ν ω
ρ ί σ ω μ ε ν ε κ τ η ς ί δ ί α ς ' Α ν α φ ο ρ ι κ ω ς δ ε π ρ ο ς τ η ν α ν κ α ν ο ν ι κ η ν
π ρ α ξ ι ν τ η ν δ ι α π ρ α χ θ ε ϊ σ α ν ε Ι ς τ η ν Κ α ν α δ ι κ η ν ε Π Ι σ ι ω π ή ν σ α ς ε
, , , , λ '8
χ ο μ ε ν ν α σ η ι μ ε ι ω σ ω μ ε ν τ α α κ ο ο υ ο
>" , r:I Ι ,
Κ σ τ α ρ χ η ν π α ρ ε τ η ρ η σ α μ ε ν ο π η ο χ ε Η κ η π ρ ο τ α σ ι ς σ α ς π ε ρ ι
τ η ς ι ά ν ω τ έ ρ ω ά ν κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς ε ύ ρ ί σ κ ε τ α Ι κ α ι ε Ι ς τ η ν μ ε τ α 18 ή
ι λ ι , λ - ")' β Σ ι Σ ι
μ ε ρ α ς κ υ κ ο φ ο ρ η σ α σ α ν ε π ι ο τ ο η ν τ ο υ ε ι κ α Υ ο υ κ ε ρ α μ ε ι μ
π ρ ο ς τ ο ν ά ρ χ ι ε π ί σ κ ο π ο ν κ Α ύ ξ έ ν π ο ν η ς κ α Θ ή μ α ς κ α κ ω ς Ι κ α ι
10.- Ό ρ α τ ο ν έ ο ν π ε ρ ι ο δ ι κ ο ν τ ο υ σ ε Κ ο ρ ι ν Θ ί α ς κ Κ α λ λ ί σ τ ο υ
«01 Α Γ Ι Ο Ι Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Α Ι τ ε υ χ ο ς π ρ ώ τ ο ν Ί α ν 1973) ε ν θ α € ν σ ε λ ί δ ι
3 δ ι α ψ η μ ί ζ ε τ α ι ο ι α κ α τ α λ λ ή λ ω ν ψ ω τ ο γ ρ α ψ ι ώ ν γ ι σ υ λ λ ε ι τ α υ ρ γ ί α κ α Ι κ ο ι
ν ω ν ί α τ ο ύ τ ο υ ε τ α τ η ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ τ Ύ δ ε ί τ η ς ι δ ε λ ψ η ς δ μ ο ό ξ ο υ Ρ
Έ κ κ λ η σ ί α ς ... ». Έ α ν δ ε σ κ ε ψ θ Ύ τ ι ς δ τ ι τ α α ν ω τ έ ρ ω λ Χ μ ά ν υ ν χ ώ ρ α ν
κ α τ Ό κ τ ώ ο ρ ι ο ν τ ο υ 1972, δ π α ρ χ ο ό σ η ς ή τ ο ι τ η ς δ ι α σ τ ά σ ε ω ς τ ώ ν δ ύ ο
π ε ρ σ σ ό τ ε ρ ν Τ ν Ρ Σ ύ ν ο δ Ο Υ fJ τ ο ν θ ρ α σ υ ν θ έ ν τ α ν υ Υ σ ψ ό δ ρ α α ν τ ι κ α ν ο
ν ι κ ο ν κ α ρ π ό ν τ η ς Τ ν Μ α ι θ α ι ϊ κ ν δ η λ ο ν ό τ ι π α ρ ά τ α ξ ι ν ;f.. Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν
Ο Τ Ι ε ι ς ά π ά σ α ς τ α ς δ η μ ο σ ί α ς κ α Ι δ ι ω τ ι κ α ς Ζ μ ψ α ν Ι σ ε ι ς τ ο υ α ν ω τ έ ρ ω κ
Κ α λ λ ί σ τ ο υ ω ς α ν α ι ψ έ ρ ε ι τ ο π ε ρ ι ο δ ι κ ο μ ό ν ι μ ο ς σ υ ν ο Ο Ο ς κ α Ι δ ι ε ρ μ η
, , Π λ Τ , λ
ν ε υ ς τ ο υ ε τ υ γ χ α ν ε ο π .. α ν τ ε ε η μ ω ν α σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ α ω ς ε υ κ ο ω ς
ε ν ν ο ο ύ μ ε ν α π α ρ α λ ε Ι π ο ν τ α ι ...
11.- Γ ρ ά ι ψ Ο ί μ ε ν κ α κ ώ ς κ α θ ό τ ι ο δ σ α π ρ ο σ ω π ι Κ α λ λ η λ Ο Υ ρ α ψ ί α
κ α Ι δ μ ι ε τ α τ ο υ α χ υ κ Α ό ξ ε ν τ Ι ο υ δ ε ν ύ π η ρ χ ε ν ο ι δ ε Ι ς λ ό
γ ο ς ν α κ ι ν π ι η θ Ύ ε Ι ς τ α ς ε λ λ η ν ο ρ Η ο ι δ ό ξ ο υ ς κ ο ι ν ό τ η τ α ς τ η ς Α μ ε ρ ι
κ η ς α χ ρ ι τ ι δ ε ε ν έ Ρ Υ ε ι α ι τ ο υ π α ν ο ι σ ι ο λ ο γ ι ω τ ά τ ο υ μ α ς α α γ χ ά ζ ο υ ν
17
ά ν η κ α ν ο ν ι κ ω ς έ κ ο ι ν Ο Π Ο ή Θ η ε ί ς ά π ά σ α ς τ α ς Έ λ λ η ν ο ρ θ ο δ ό ξ ο υ ς έ ν ο
ρ ί ς τ η ς Δ ι α σ π ο ρ α ς Π α ρ α θ έ τ ο μ ε ν τ α σ χ ε κ ο ν κ ε ί μ ε ν ο ν Γ ν ω ρ ί
ζ ε τ ε ά δ ε λ φ έ σ η μ ί α ά ν η κ α ν ο ν ι κ η π ρ α Ε ς έ ν α ν τ ί ο ν μ ι α ς τ ω ν ή μ ε
τ έ ρ ω ν έ Π Ι σ κ ο π ω ν θ ε ω ρ ε ϊ τ ω τ ο ω ύ τ η ύ π ο π α σ ω ν τ ω ν ή μ ε τ έ ρ ω ν έ π ι
σ κ ο π ω ν ... ». Τ ι ς ά μ φ ι β ά λ λ ε ι σ η ό σ υ γ γ ρ α φ ε υ ς τ η ς π ρ ώ τ η ς έ γ έ ν ε τ ο
κ α ι ό ύ φ η γ η τ η ς η μ α λ λ ο ν ό α ύ θ α ί ρ ε τ ο ς δ ω σ κ ε υ α σ τ η ς τ ο υ κ ε ι μ έ ν ο υ
τ η ς δ ε υ τ έ ρ α ς ; Α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς δ μ ω ς τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω γ ε γ ο ν ό τ ο ς κ α ι τ ω ν
ο σ ω ν σ χ ε τ ι κ ω ς γ ρ ά φ ο μ ε ν έ ν τ η σ η μ ε ι ώ σ ε ι 12, π ω ς ε Ι ν ω δ υ ν α τ ο ν ή
ά ν ω τ έ ρ ω π ρ α ξ ι ς ν α έ κ φ ρ ά ζ Ώ η Ί ν έ ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ψ Κ α ν ο ν ι κ η ν π ρ α
,
γ μ α η κ ο τ η τ α
'
Γ ν ω ρ ι
ζ
ο μ ε ν .
β
ε
β
ω ω ς σ η
"
η
Ρ
.
Σ
υ ν ο
' δ
ο ς α ν τ ε
, δ
ρ α σ ε ν κ ω
' δ
ε ν
π α ρ α δ έ χ ε τ ω α χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν ώ ς Κ α ν ο ν ι κ ο ν έ π ί σ κ ο π ο ν τ ο ν Σ ε β
κ 'AK6KlOV δ ι α τ ο υ ς Έ λ λ η ν α ς Ί ϊ ο υ Κ α ν α δ α μ ε μ ο ν ο δ ι κ η ν δ ι κ ω σ
λ ο γ ί α ν τ η ς Δ ν ω τ έ ρ ω δ ω γ ω γ η ς τ η ς τ ο γ ε γ ο ν ό ς σ η ό έ ν λ ό γ ψ έ π ί
σ κ ο π ο ς ε Ι χ ε χ ε φ ο τ ο ν η Θ η π ρ ε σ β ύ τ ε ρ ο ς ύ π ο τ ο υ Ρ ώ σ ο υ έ π ι ο κ ό π ο υ
Λ ε ο ν τ ί ο υ Δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ μ ω ς σ η ο ϋ τ ε ό Ι ε ρ α ς Ν α ό ς ε ί ς τ ο ν ό π α ο ν
ν α π ι σ τ ε ύ σ ω μ ε ν Ο Τ Ι π ρ ό κ ε ι τ α ι κ α ι π ά λ ι ν π ε ρ ι δ ι κ η ς τ ο υ ε l­
σ η γ Yj σ ε ω ς δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ τ ι δ ι α τ η ς α ν ω τ έ ρ ω κ ο ι ν ο π ο ι Υ ι σ ε ω ς ε π ε
, ,
ω γ χ α ν ο ν τ ο υ υ ο τ ι ν α
α Π α ρ ε Ι χ ε τ ο ε ι ς τ ο υ ς Μ α Ό θ α ι ί κ ο υ ς ή δ υ ν α τ ό τ η ς ν α τ ν α π ο κ τ Υ ι
σ ο υ ν α ν ε υ .. , π α ρ ε ς η γ Υ ι Ο ε ω ν - ε φ ο σ ο ν ο ε ν ε κ υ κ λ α ψ ό ρ η σ ε ν ε ι ς ε ν κ α ι
μ ο ν α ο ι κ ο ν α ν τ Ι τ υ π ο ν -, IEV σ υ ν ε χ ε Ι δ ε ν α τ ν έ Κ ι μ ι ε τ α λ λ ε υ θ ο σ ν α σ υ σ τ ό
λ ω ς ώ ς ε π ρ α ς α ν κ α ι μ ε τ ν ε π ι σ τ ο λ ή ν τ ο υ Θ ε ο ψ ι λ ο υ π ρ ο ς τ α π ε Ι ν ω
σ ι ν μ ε τ ω ν Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ω ν ε ς α ρ σ ι ν ο έ Ι δ ι κ Υ ι ν τ ω ν δ π ε ρ κ α ι ε σ π ε υ σ α ν
ό ν τ ω ς ν α π ρ ά ξ ο υ ν μ α τ Ί π α ρ α λ α ι Ό Ί τ η ς π ο λ υ γ ρ α ψ Υ ι σ α ν τ ε ς τ α ύ τ η ν κ α ι
Κ ι ο ι ν ο π ο ι ή σ α ν τ ε ς ά π α ν τ α χ ο υ Σ η μ ε ι ω τ έ ο ν τ ι τ ε λ ι ι κ ω ς ε ν ε ψ α ν Ι σ θ η ε ν ψ ω
τ ο τ υ π Ι κ α ι ε Ι ς τ ν π ι μ α ν τ ρ ι κ ν ε γ κ ύ κ λ ι ο ν τ ο υ α ρ χ π ο υ τ ω ν κ
Ά ν ι ο ρ έ ο υ τ η ς η ς Δ ε κ 1912.
β Δ ι α τ η ς α ν ω τ € ρ ω κ ο ι ν ο π ο ι Υ ι σ ε ω ς ε π λ η ρ ο ψ ο ρ ο σ ν τ ο α π α σ α ι π ρ ο
σ έ τ ι α ί έ λ λ η ν ο ρ θ δ ο ξ ο ι κ ο ι ν τ η τ ε ς τ η ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ ά ς ε ν Ά μ ι ε ρ ι κ κ α ι Ε υ
ρ ώ Π ο τ ι ο ί Μ α τ θ α ι ϊ κ ο Ι τ υ γ χ ά ν ο υ ν .. σ υ ν ε π έ σ τ ε Ρ ο ι κ α Ι
κ α ν ο ν ι κ ώ τ ε Ρ ο ι τ ω ν Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ω ν (!) , δ ι ο κ α Ι ή Ρ Σ ύ ν ο δ ο ς
ε π ι Ό Ρ α Ό ε ύ ο υ σ α τ α ς α ν ω τ έ ρ ω α ρ ε τ ά ς τ ω ν κ ο ι ν ω ν ε ί ε λ ε υ θ έ ρ ω ς
μ ε τ α υ τ ω ν π ρ ά γ μ α Ό π ε ρ α ρ ν ε ί τ α ι ν α π ρ ά ς Ώ Π ρ Ο Κ ι Ε ι μ έ ν ο υ κ α ι Π Ε Ρ Ι τ ω ν
Χ ρ υ σ α σ τ ο μ ι Κ ω ν .. Π ο ί ο ς ώ φ ε λ ε ί τ α ι ε κ τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω ε ν ε ρ γ ε ι ω ι ε Ι ν α ι π ε
ρ ι τ τ ο ν κ α Ι ν α π ο μ ν η σ θ κ α ν ...
18
έ χ ε ι ρ ο τ ο ν ή θ η ο ϋ τ ε τ ο π ο ί μ ν ι ο ν τ ο ό π ο ί ο ν κ α ι θ α έ π ο ί μ α ι ν ε ν ύ π ή
γ ο ν τ ο ε ί ς τ η ν Ρ Σ ύ ν ο δ ο ν τ ι ς δ ε ν δ ι α κ ρ ί ν ε ι τ η ν μ η ύ π ο
χ Ρ έ ω σ ι ν ύ π α γ ω γ η ς τ ο υ χ ε ι ρ ο τ ο ν η θ έ ν τ ο ς ύ π ο τ η ν ά ν ω τ έ ρ ψ
λ \' ι
ε κ κ η Ο σ τ ι κ η ν α ρ χ η ν
Δ ι ό τ ι έ α ν ό σ κ ο π ο ς τ η ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς τ ο υ ά π έ β λ ε π ε ν ε ι ς κ ά μ
π α ρ ό μ ο ι ο ν Δ Ι Α Τ Ι έ π ι τ ό σ α ε τ η τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν δ ε κ α ε τ ί α έ ν ε ρ γ ω ν
τ α τ η ς ι ε ρ ι σ ύ ν η ς τ ο υ έ ν Tfj α ν ω τ έ ρ ω π ό λ ε ι τ ο υ Μ ό ν τ ρ ε α λ κ α i
μ η ύ π α γ ό μ ε ν ο ς ε ί ς τ ο ν Σ ε β κ Β ά λ ν δ ε ν π ρ ο ε κ ά λ ε
σ ε ν τ α ς δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α ς κ α ι τ α ς σ χ ε η κ α ς κ υ ρ ώ σ ε ι ς τ ο υ Έ α ν ο ν τ ω ς
τ α π ρ ά γ μ α τ α ε ί χ ο ν ώ ς τ α έ μ φ α ν ί ζ ε ι σ ή μ ε ρ ο ν ε π ρ ε π ε π ρ ο π ο λ λ ω ν
έ τ ω ν ν α ε ί χ ε κ α θ α ι ρ ε θ η ό ά π ε ι θ η ς ο υ τ ο ς π ρ ε σ ύ τ ε ρ ο ς ... Δ ι α τ ι δ μ ω ς
δ ε ν σ υ ν έ β η τ ο υ τ ο ά λ λ α l}OU'vaν τ ί ο ν , μ έ χ ρ ι τ ω ν π α ρ α μ ο ν ω ν ί η ς
ε ί ς έ π ί σ κ σ π ο ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς τ ο υ α ι σ χ έ σ ε ι ς τ ω ν η σ α ν λ ί α ν
κ α ν ο ν ι κ α Ι κ α ι φ ι λ ι κ ώ τ α τ α 1; Δ ι α τ ί ν α κ ι ν η Θ α υ
τ ο ς κ α ι ή Ρ Σ ύ ν ο δ ο ς κ α τ α υ τ ο u Ε Υ θ Υ Σ Α Μ Α Tft π ρ ο α
γ ω γ τ ο υ ... Ή ό ν ω τ έ ρ ω τ ω ν δ ι α γ ω γ η δ ε ν ο δ η γ ε ί κ α ι α κ ο ν τ ά τ ι ν α
ν α σ κ ε φ θ δ η ή α ν τ ί δ ρ α σ ί ς τ ω ν α ϋ τ η μ ο ν α δ ι κ ο ν σ κ ο π ο ν ε Χ Ε Ι ν α π α
Ι δ \ , θ " Ι ), Η -
ρ α μ ε ι ν η ο μ ο ν α ι κ ο ς α ν ε ν ω κ ο ς ε Π κ π ς ε ν α υ Τ Ώ
μ ή π ω ς κ α ι σ ε Ι ς π α ν ο ο ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ε δ ε ν φ ρ ι κ ι α τ ε κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ω ς έ
π ι Tfj σ κ έ ψ ε ι Κ Ω Ι μ ό ν ο ν π α ρ ο υ σ ί α ς Έ λ λ η ν ο ς α ν θ ε ν ω τ ω υ ε ρ ά ρ
χ ο υ έ ν ' μ ώ ς σ α φ ω ς α π ε δ ε ί χ Θ η τ ο υ τ ο έ κ τ η ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ω ς
τ ο υ Σ ε Α σ τ ο ρ ί ο ς Κ Π έ τ ρ ο υ ,Α λ η θ ω ς ά δ υ ν α τ ο υ μ ε ν ν α σ υ λ λ ά β ω
μ ε ν π λ ή ρ ω ς π Π α ν τ ε λ ε η μ ο ν ό π ο ί α ν Θ έ σ ι ν θ α λ ά β η τ ε ε ι ς π ε ρ ί
π τ ω σ ι ν έ μ φ α ν ί σ ε ω ς έ σ κ ό π ο υ τ ι ν ο ς τ η ς έ λ λ η ν ι κ η ς α ρ χ ε ι π ι σ κ ο π η ς
, , θ - , ξ -, , '1'6 ι
ω ς α ν ε ν ω η κ ο υ κ α τ ο π ι ν α π ο κ η ρ υ ε ω ς τ ο υ α π ο σ τ α τ ο υ α κ ω ο υ
π ο λ υ φ ο β ο ύ μ ε θ α δ η α υ τ μ ά τ ω ς θ α δ η μ ι ο υ ρ γ η θ π ρ ό β λ η μ α κ α ν ο ν ι
κ ό τ η τ ο ς κ α ι δ ι α υ τ ό ν ...
Κ α τ ό π ι ν τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω δ ι α μ ί α ν ά κ ό μ η φ ο ρ α ν σ η μ ε ι ο υ μ ε ν σ η
ή π α ρ ο υ σ ί α τ η ς Έ λ λ η ν ι κ η ς έ ξ α ρ χ ί α ς Γ Ο Χ έ ν ' Α μ ε ρ ι κ η έ ν τ ψ π ρ ο
σ ώ π ψ τ ω ν έ π ι σ κ ό π ω ν Π έ τ ρ ο υ κ α ι Ά κ α κ ί ο υ ε ί ν α ι κ α ν ο ν 1 κ ω
τ ά τ η ο υ δ ό λ ω ς π ρ ο σ β ά λ λ ο υ σ α η π α ρ α κ ω λ ύ σ υ σ α τ α ς Π Ο κ ί λ α ς
δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α ς τ η ς Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ς Δ ι α τ ο υ τ ο ά Κ Ρ β ω ς φ ρ ο ν ο υ μ ε ν
σ η π α σ α σ υ ν έ χ ι σ ι ς τ η ς α ν ω τ έ ρ ω δ ι ε ν έ ξ ε ω ς τ ε λ ι κ ω ς θ α μ ε ι ώ σ η ή
θ ι κ ω ς τ η ν π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν η ν σ α ς Έ κ κ λ ' Α ρ χ η ν ε ν α ν η τ ω ν Γ Ο Χ Έ λ
λ
δ ,,-, θ - \' Ι \ β - \
α ς Ο Ι Ο Π Ο Ι ε π ι υ ι μ ο υ ν ν α α ν α μ φ ν η σ κ ω ν τ α ι μ ε τ α σ ε α σ μ ο υ κ α ι
ε υ γ ν ω μ ο σ ύ ν η ς τ ο υ γ ε γ ο ν ό τ ο ς τ ω ν π α ρ ε λ Θ ο υ σ ω ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ι ω ν τ ω ν
έ π ι σ κ ό π ω ν τ ω ν ύ π α υ τ η ς Ύ π ε ρ ά ν ω σ μ ω ς π ά ν τ ω ν τ ω ν λ ο ι π ω ν σ ι
α ν ω τ έ ρ ω π ι σ τ ο ί έ Π θ υ μ υ ν ν α μ η λ η σ μ ο ν ο υ ν τ η ν έ φ α ρ μ ο γ η ν τ η ς
19
σ υ ν ε π ε ί α ς κ ά ι δ κ ω ο σ ύ ν η ς ε ί ς ά π ά σ α ς τ ο ς ε ν ε ρ γ ε ί α ς τ ω ν φ ο β ο ύ
μ ε ν ο ι τ η ν π α ρ ά β α σ ι ν τ η ς Θ ε ί α ς π α ρ α γ γ ε λ ί α ς τ ο υ ά δ ε λ φ ο θ έ ο υ ε ί
δ ε π ρ ο σ ω π ο λ η π τ ε ί τ ε ά μ α ρ τ ί α ν ε ρ γ ά ζ ε σ θ ε ε λ ε γ χ ό μ ε ν ο ι ύ π ο τ ο υ
ν ό μ ο υ ώ ς α ρ α β ά τ ω
5) τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω σ μ ω ς ρ Κ Ρ Ο π ρ ε Π Ο υ ς , ά ν θ ε λ λ η ν κ η ς κ α ι σ φ ό
δ ρ α φ ι λ ο ρ ω σ ι κ η ς τ α κ κ η ς σ α ς έ γ ε ν ό μ η ν κ α ι έ γ α α ύ τ ή κ ο ο ς μ ά ρ
τ υ ς κ α τ α τ ο κ ή ρ υ γ μ ά σ α ς τ η ς η ς Α ύ γ ο ύ σ τ ο υ 1971, ε ν τ η α ι θ ο ύ σ η
τ ο υ ρ ω σ ι κ ο υ ι ε ρ ο υ Ν α ο υ τ ω ν Ά γ ί ω ν Π α τ έ ρ ω ν (524 W, 153Str)
τ η ς Ν Ύ ό ρ κ η ς δ π κ α ι π ρ σ ε τ ρ έ ψ α τ ε τ ο κ α θ α ρ ω ς έ λ λ η ν κ ο ν
έ κ κ λ η σ ί α σ μ ά σ α ς Ό π ω ς έ π τ ρ ε ί ς σ υ ν ε χ ε ί ς Κ υ ρ ι α κ α ς λ ε π ο υ ρ γ η θ η
ε ί ς Ρ ω ο ι κ ο υ ς ι ε ρ ο υ ς Ν α ο ύ ς μ έ χ ρ ι ν α ε π α ν έ λ θ ε τ ε π ρ ο ς θ Λ ε π ο υ ρ
γ ί α ν
Κ α ι τ ο π ρ α γ μ α τ ο υ τ ο δ ε ν θ α π α ρ ο υ σ ί α ζ ε ν ο ύ δ ε ν τ ο μ ε μ π τ ό ν
έ α ν δ ε ν ε ύ ρ ί σ κ ε τ ο ε γ γ ύ ς π ο υ έ λ λ η ν ι κ ο ς ό ρ θ ό δ ο ξ ο ς ι ε ρ ο ς ι ς μ ε
, θ " ι Δ δ t:I, λ
Ι
λ ι
α ν ε ν ω τ ι κ σ ν ι ε ρ ε α ε ο μ ε ν ο υ ο μ ω ς ο η ο ι γ α χ ι ω μ ε τ ρ α
μ α κ ρ ύ τ ε ρ ο ν ύ φ ί σ τ α τ ο ό ι ε ρ ο ς Ν α α ς τ η ς Ά γ ί α ς Μ α ρ κ έ λ λ η ς ρ ε Έ λ
λ η ν α ε π ί σ κ ο π ο ν κ α ι ι ε ρ έ α ά μ φ ο τ έ ρ ο υ ς π α λ ω ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί τ α ς π ο ί α
ή δ ι κ α ι Ο λ Ο γ ί α σ α ς δ ι α τ η ν ά ν ω τ έ ρ ω π ρ ο τ ρ ο π ή ν λ α μ
β α ν ο μ έ ν ο υ μ ά λ ι σ τ α ύ π ο ψ ι ν δ η ό ά ν ω τ έ ρ ω έ π ί σ κ ο π ο ς θ ε ω ρ ε ί τ ω
κ ο ι ν ω ν κ ο ς ύ π ο τ η ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ ά σ χ έ τ ω ς α ν ά π ο φ ε ύ Υ ο υ ν τ η ν κ ο ι
ι " "" Ι
ν ω ν ι α ν τ ο υ ε π ι σ η μ ω ς π ρ ο κ ε ι μ ε ν ο υ ν α ε υ χ α ρ ι σ τ η σ ο υ ν υ μ α ς τ ο ν
, , , ,
ε κ σ υ σ τ η μ α τ ο ς κ α τ η γ ο ρ ο ν τ ο υ ...
6) Δ η μ ι Ο υ ρ γ η θ ε ί σ η ς τ α ρ α χ η ς ε ι ς τ α ς ψ υ χ α ς τ ω ν ά π λ ω ν π ι
σ τ ω ν τ ω ν σ τ κ α τ ό π ι ν τ η ς κ α κ ο π ί σ τ ο υ δ η μ ο σ ι ε ύ σ ε ω ς
ύ Π τ ο υ σ τ ε ν ο υ σ υ ν ε ρ γ ά τ ο υ σ α ς π Ε ύ γ ε ν ί ο υ τ η ς γ ν ω σ τ η ς ε π ι σ τ ο
λ η ς τ ο υ ε π ι σ κ ό π ο υ Θ ε ο φ ί λ ο υ Δ Ι σ 1 έ ξ ε ρ ω τ ω μ ε ν π ο ί ο ς τ ο υ
τ η ν π ρ ο σ έ φ ε ρ ε ν ό έ π ί σ κ ο π ο ς Σ ι κ ά γ ο υ Σ ε ρ α φ ι μ ά ν α γ κ ά ζ ε τ α ι ν α
Ι ξ
η
λ
ε π ι σ τ ο η ν π ρ ο ς τ ο ν
Α ι
σ υ ν τ α π ρ ο σ ω π ι κ η ν PXlenlaKOHOV κ
Α
υ
ξ έ ν η ο ν π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α δ ι α β ε β ω ώ σ η τ ο υ τ ο ν π ε ρ ι τ η ς ψ ε υ δ ε σ τ ά
τ η ς δ η λ ώ σ ε ω ς τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω Θ ε ο φ ί λ ο υ
Σ ε ί ς ο μ ω ς έ κ μ ε τ α λ λ ε υ ό μ ε ν ο ς τ η ν ε ύ κ ω ρ ί α ν τ α ύ τ η ν π α ρ ε μ
β ά λ λ ε τ ε ε ι ς τ ο ν ά ρ χ ι κ ο ν κ α ι β ρ α χ ύ τ ε ρ ο ν τ ύ π ο ν τ η ς έ π ι σ τ ο λ η ς τ ο υ
π ρ ο τ ά σ ε ι ς ι δ κ ά ς σ α ς δ ι α π ν ε ο μ έ ν α ς ά π ο τ η ν γ ν ω σ τ η ν δ ι ά θ ε σ ί ν σ α ς
έ ν ω χ ύ σ ε ω ς τ η ς Μ α τ θ ω ϊ κ η ς π α ρ α τ ά ξ ε ω ς κ έ ξ Ο υ θ ε ν ώ σ ε
ω ς σ υ γ χ ρ ό ν ω ς τ ω ν XPUOOOTOPIKWV! Ό ρ ο α κ α ι η ν σ η μ ε ί ω σ Ί ν
τ ο υ π α ρ ό ν τ ο ς
,20
Ο ϋ τ ω ς α φ έ ν ο ς ό μ ι λ ε τ ε π ε ρ δ η μ 1 Ο υ Ρ γ Ι α ς κ α ν 0­
ν ι κ ο υ ζ η τ ή μ α τ ο ς δ σ ο ν α φ ο ρ ξ ί τ η ν χ ε ι ρ ο
τ ο ν Ι α ν μ ε α τ η ν α ρ ν η Ο ν τ ο υ Θ ε ο φ ί λ ο υ δ π ε λ α β ε μ έ ρ ο ς ε ί ς
α ύ τ η ν ώ ς ν α μ η t]To ά ρ κ ε τ η ή έ σ χ ά τ ω ς γ ε ν ο μ έ ν η Σ υ ν ο δ ι κ η α ν α
γ ν ώ Ρ Ι σ ι ς τ η ς κ α ι ή δ β ε β α ί ω σ ι ς τ ο υ ί δ ί ο υ τ ο υ Σ ε β Σ ε ρ α φ ί μ π ε
Ρ Ι τ η ς σ υ μ π ρ ά ξ ε ω ς Δ Υ Ο έ Π Ι σ κ ό π ω ν κ α τ α ύ τ η ν α φ έ τ έ ρ ο υ δ έ τ ο
κ α ι χ ε ι ρ ό τ ε ρ ο ν δ Ι α κ η ρ ύ π ε τ ε ξ ε ν ά κ ο υ σ τ ά π ν α π ε ρ ι Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Ε Ω Σ
Τ Η Σ Μ Α Τ θ Α Ι Ι Κ Η Σ Π Α Ρ Α Τ Α Ξ Ε Ω Σ Ε Κ Τ Ω Ν Π Ρ Α Γ Μ Α
Τ Ω Ν Ι δ ο υ ή σ χ ε τ ι κ η π ρ ό τ α σ ι ς
Ό θ ε ν ό μ ε λ ε τ ώ ν τ α π ρ ο α ν α φ ε ρ θ έ ν τ α μ ε α ν τ ι κ ε Ι μ ε ν ι κ ό τ η τ α
σ υ μ π ε ρ α ί ν ε ι δ τ ι τ ο ύ λ ά Χ Ι σ τ ο ν ή Μ α τ θ ω ϊ κ η π α ρ ά τ α ξ ι ς τ ε λ ι κ ώ ς δ ι
, , , r, δ λ λ ξ , , ,( ι δ '
κ ω ω ν ε τ ω ε φ ο σ ο ν ε ν η α ε ν τ η ν γ ν ω μ η ν τ η ν Ο Π Ο ν Ι Ε τ υ π ω
σ ε ν έ ξ α ρ χ η ς ... »12 Ύ π ο τ η ν γ ν ώ μ η ν έ ν τ α υ Η α έ ν ν σ ε Ι τ α Ι τ ο κ ή ρ υ
12.- Κ α ι ε ί ν α γ ε γ ο ν ο ς δ τ μ ε τ ο λ ί γ ο ν ό α υ τ ο ς Σ ε Ο κ Σ ε ρ α ψ ί μ
α π έ σ τ ε λ ε ν έ α ν ε π σ τ λ ή ν ε π θ υ μ ω ν ν ά δ κ α ο λ ο γ σ τ ο κ ε ί μ ε
ν ο ν τ η ς π ρ ώ τ η ς τ ο ό π ο Τ ο ν σ ψ α λ ω ς ε ξ u σ τ έ Ρ ο υ θ ά δ ε π ί σ τ ω
σ ε ν τ flxsv υ π σ τ η Ε κ α ν ά ς . μ ε τ α μ ο Ρ Ψ ι σ ε ς ε κ τ η ς
ε π ε μ ο ά ι σ ε ω ς τ ο Ο κ α θ η γ ο μ έ ν ο υ τ η ς Ί Μ ο ν η ς Μ ε τ α μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς Λ έ
γ ο μ ε ν τ ο σ τ ο μ ε τ ά π ε ρ σ σ η ς β ε α ό τ η τ ς κ α θ ό σ ο ν τ ο π ρ ω τ ό τ υ π ο ν τ η ς
έ π σ τ λ η ς τ υ γ χ ά ε έ λ λ η ν σ : ι γ ε γ ρ φ μ έ ν ο ν κ α ι ι δ χ ε ί ρ ω ς υ π
τ ο Ο Σ ε Ο π ο γ ε γ ρ α μ έ ν ο ν ε ν ψ ώ ς γ ν ω σ τ ό ν α τ ο ς γ ν ο ε τ ο υ μ ό ν ο ν τ Ύ
έ λ λ η ν κ Ύ ν ά λ λ ά κ α ι τ ά ε ν λ λ ά δ δ α ι δ ρ α μ α τ σ θ έ ν τ α μ ι ε τ α ξ υ τ ω ν δ ύ ο
π α ρ α τ ά ξ ε ω ν π α λ α ά τ ε κ α ι π ρ ό σ ψ α τ α π λ η ρ ο ψ ο ρ ο ό μ ε ν ο ς τ α σ Ό α ο υ μ ό
ν ο ν α ό τ ό ς α λ λ ά κ α ι α υ τ Ύ 1] Σ ό ν ο δ ό ς τ ο υ ε π σ μ ω ς κ α ι α ό θ ε ν τ κ ω ς
ό π ο τ ο Ο π Π α ν τ ε λ ε μ ν ς κ α ι μ ό ν Ο Υ ώ ς ε ϊ χ ο μ ε ν τ Ύ ν α γ α ι θ Ύ ν ε υ κ α ι
ρ ί α ν Υ ά δ α π σ τ ώ σ ω μ ε ν π ρ σ ω π κ ω ς κ α τ ά τ Ύ ν π ρ ό ο ψ α τ ο ν ε ι ς Ά μ ε ρ
, " ψ
κ η ν ε π σ κ ε ν μ α ς
Ε
" λ λ ' , θ - " , ,
ι ς τ η ν ν ε α ν τ ο υ π ν ε π ω τ ο η ν ε π υ μ ω ν ν α ε ι ρ η ν ε υ σ τ α ς
δ ό ο ε ρ ζ ό σ α ς π α ρ α τ ά ξ ε ς δ α τ Ι ο υ χ ι κ α ι τ Ύ ν έ α υ τ ο Ο σ υ ν ε ί δ η σ ν , κ α
τ α ψ ε ό γ ε ι ε ι ς ε π χ ε ί ρ η μ α κ σ τ α α ν τ α π κ ρ ν ό μ ε ν π ρ ο ς τ ό α ν κ ό
τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Δ ί κ α ν Γ ρ ά ψ ε Ι
Έ π ο μ έ ν ω ς δ τ α ν ό ε ς μ λ ς π α ρ ά τ α ξ ι ς ρ ν ε Τ τ α ι τ Ύ κ α ν
κ ό τ η τ α τ ο Ο ά λ λ ο υ α υ τ ό μ ι α τ α ρ ε Τ τ α τ Ύ ν ι δ κ ν τ ο υ κ α ν ν κ ό τ η τ α α ψ ο Ο
ε π ε κ υ ρ ώ θ η ό π ο τ ο Ο ι δ ί ο υ σ ώ μ α τ ο ς τ η ς Ρ Δ α σ π ρ ά ς Π ρ ο ψ α ν ι ο ς
ω σ κ Ύ Ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Έ κ κ λ η σ ί α ε κ τ ο ς Ρ ω σ ί α ς Ύ ι ε ί ν α Ύ κ α Ι
ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Ύ ι δ ε ν ε ί ν α Έ ά ν ε ί ν α τ ό τ ε κ α ι Χ δ ύ ο Ί ε ρ α ρ χ ί α τ η ς γ Υ η
21
Ylla τ η ς ά π ω λ ε ί α ς τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς ε ν ε κ α τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ ω ν ο τ ο
μ ί α ς .
Ε ' f, , λ " θ
ν TOlaUTn σ μ ω ς π ε ρ ι π τ ω σ ε ι π α ν ο ο ι ο ο γ ι ω τ α τ ε ε υ Ρ κ ε σ ε
σ ε ϊ ς ι ω ι ή Ρ Δ ι α σ π ο ρ α Σ Φ Ο Δ Ρ Α Ε Ν Ο Χ Ο Ι Ε Ν Α Ν Τ Ι Τ Ω Ν Ι Ε
Ρ Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ω Ν δ ι ό η κ α ί τ ο ι δ έ χ ε σ θ ε δ η ά π ω λ έ σ θ η ή χ ά ρ ι ς έ κ
τ ω ν ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν έ ν τ ο ύ τ ο ι ς έ κ ο ι ν ω ν ε ϊ τ ε μ ε τ α ύ τ ω ν μ έ χ ρ ι
τ ο υ 1966 σ υ λ λ ε ο υ ρ γ ο υ ν τ ε ς κ α ι σ υ μ π α ν η γ υ ρ ί ζ ο ν τ ε ς ..
Σ υ ν ε π ω ς έ α ν ά λ η θ ε ύ η τ ο κ ή ρ υ γ μ α τ η ς Μ α τ θ ω ϊ κ η ς π α ρ α
τ ά ξ ε ω ς έ ξ ο υ κ α ι ή δ ι κ α ί ω σ ί ς τ η ς π ρ έ π ε ι ν α π ο ρ ε υ θ η τ ε α ν ε υ
σ Ι α ς δ ρ θ ο Μ ξ ο υ Έ κ κ λ ι σ Ι α ς τ Ύ ς Έ λ λ ά ι δ ο ς ε ν α ι ε γ κ υ ρ ο ι ε α ν ο χ ι τ ό τ ε
ο υ ο ι ε μ Ι α ε ξ α υ τ ω ν ε ί ν α ι ε γ κ υ ρ ο ς
Θ α μ α ς ε ι π ι τ ρ έ Ψ Ώ ό μ ω ς ό Σ ε β ν α Ο ι α ω ν σ ω μ ε ν μ ε τ α ι ν ω τ έ ω
ρ ι ζ ι ι κ ω ς ν π ώ τ ι ν π α ρ ά τ α ξ ι ν τ ν τ ω ν Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ω ν ι π τ ε λ υ σ α ν
κ α ρ π ο ν τ Ύ ς α ι υ τ ο υ Σ ε α σ μ ι ό τ ι τ ς κ α τ ο υ κ υ ρ ο υ Λ ε ο ν τ Ι ο υ ι Ρ Σ ύ ν ο
ο ο ς υ π ο Χ Ρ ε ο υ τ ο ε κ τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν κ α τ ω ν Ι Κ α ν ό ν ω ν ν α
ι ν α γ ν ω ρ σ Ώ ώ ς ε π ρ α ξ ε κ α ο ι α τ ο ύ ς Μ ο ν ω τ έ ρ ω έ π ι σ κ ό π ο υ ς τ ι ς τ ω ν
ό π ο Ι ω γ σ υ ν ε χ ώ ρ ι σ ι ε τ ν ν τ ι κ α ν ν ι κ ν ε ν έ Ρ Ί ε ι α ν τ Ύ ς α ν ε υ ά Ί ο ε Ι α ς τ ι ς
χ ε ι ρ ο τ ο ν Ι α ς ι ε π ι ι σ κ ό π ω ν ο ι α τ ν ε κ κ λ ι σ α ν Γ Ο Χ Ε λ λ ά ι Ο ο ς
Π ρ ο κ ε ι ι μ έ ν α υ ο μ ω ς π ε Ρ τ Ύ ς ι ν α γ ν ω ρ Ι σ ε ω ς τ ω ν Μ α τ θ α ι ϊ κ ω ν
τ α π ρ ά γ μ α τ α ο ι α Ψ έ ρ ο υ ν σ φ ρ α Κ α τ α τ ν Ι ε ρ α ν Π α ρ ά ι ο ο σ ι ν κ α π ρ α ξ ι ν
τ Ύ ς Έ κ κ λ ι σ Ι α ς ο υ μ ό ν ο ν ι ε ν ε π ρ ε π ε ν α α ν α γ ν ω ρ ι σ θ ο υ ν ι Τ Ι α ε υ τ Ύ ς
σ υ μ Ψ ώ ν ι υ γ ν ώ μ ι ς τ ω ν Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ω ν ε κ τ ω ν ό π ο Ι ω ν Κ Ι ι π ε
κ ό π ι σ α ν ι λ λ α κ α Ι ι ξ κ τ έ λ ε σ ι ς τ Ύ ς ο Ι α ί ο π ο τ ε Ι Π ο φ ά σ ε ω ς ι ά ν α γ ν ω ρ Ι σ ε
ώ ς τ ω ν ε π ρ ε π ε ν α ι ν α τ ε θ Ί ε l ο ι κ ω ς κ α L μ ό ν ο ν ε l ς
α υ τ ο ύ ς κ α τ α τ α υ π ά ρ χ ο ν τ α σ χ ι ε τ ι κ α π α ρ α δ ε Ι γ μ α τ α ε κ τ Ύ ς Α Ι η ι
Ι κ υ μ ι ε ν ι κ Ύ ς Σ υ ν υ δ ρ α Β Ε Π τ ό μ ο ς 31, σ ε λ 97 κ α 181, M.P.q-.
τ ό μ ο ς 25, σ ε λ 356) .
Έ ν aUVEXElq. ο έ ο ν ν α τ ο ν ι σ θ Ί Ι κ α ν ω ς ο τ ι ι ι ν ω τ ρ ω π α ρ ά τ α ξ ι ς
τ ω ν Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ω ν θ ε ω ρ ο υ σ α τ ν Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ν ι δ ε λ ψ ν ε ν Χ ρ ι σ τ ψ
Έ κ κ λ ι σ Ι α ν π ρ ο ϋ π ο τ Ι θ ε τ α ι ο τ ι ο ε ν π ι σ τ ε ύ ε ι έ α υ τ ν ώ ς π τ ε λ Ύ τ ι ν α
ε ξ α ρ χ Ι α ν τ Ύ ς ν ω τ έ ρ ω Σ υ ν ό ο ο υ ε ν Ε λ λ ά Ο ι ώ σ τ ε ν α π ο ο έ χ ε τ α ι ι σ υ ζ ι
τ ι Τ ά π ά σ α ς τ α ς ε ν ι ε ρ γ ε Ι α ς α υ τ Ύ ς ώ ς κ α λ α ς κ α € π ι ε ι λ ι μ έ ν α ς ... Μ Ι α
σ ι α ύ τ ι ι π α Ι τ ι σ ι ς ε κ μ έ ρ ο υ ς τ Ύ ς Ρ Σ υ ν υ θ α ε σ ι μ α ι ν ε τ ο ό λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν
κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ν τ ς Ο ρ θ ο Ο ό ς ο υ Ά λ α θ τ ο υ κ α Π ρ ω τ ε Ι ο υ ε ν μ έ σ φ ε Ι ι κ ο σ τ ψ
, - ,
α ι ω ν ι . ..
Σ υ ν ε π ω ς ο Ο σ α ό ρ θ ό ο ο ξ ο ς ι Ρ Δ ι α σ π ο ρ α κ α κ α ν ν ι κ ε ν τ ψ σ χ ε
22
α ρ γ ο π ο ρ ί α ς Ο Μ Ο Υ Μ Ε Τ Α Τ Η Σ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Υ ε ν μ ε τ α ν ο ί ζ Ι π ρ ο ς
α ύ τ ή ν ϊ ν α κ α τ ό π ι ν σ χ ε κ η ς ό μ ο λ ο γ ί α ς π ί σ τ ε ω ς μ ε τ α χ ε ι ρ ο θ ε σ ί α ς
ε π α ν έ λ θ η τ ε α μ φ ό τ ε ρ ο ι ε ί ς η ν ό δ ο ν τ η ς ε κ κ λ η σ ι α σ κ η ς ε ύ τ α ξ ί α ς
κ α ι κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς ..
Ή μ ε ι ς δ μ ω ς ε ϊ δ ο μ ε ν δ λ ω ς ά ν τ ι θ έ τ ω ς δ τ ι ή Ρ Δ ι α σ π ο ρ α ε
χ ε ι ρ ο θ έ τ η σ α ν τ ο υ ς δ ι κ α ι ω θ έ ν τ α ς Μ α τ Η α ι ϊ κ ο ύ ς κ α ι ο ύ χ ι α ύ τ ο ι υ ν
Δ ι α σ π ο ρ ά ν κ α ι σ υ ν ε π ω ς τ ο κ ή ρ υ γ μ ά σ α ς ε Ι ν α ι Ν Ο θ Ο Ν ο ύ δ ό λ ω ς
π ι σ ε υ ό μ ε ν ν ύ π ο τ η ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ α λ λ α κ α ι ά π ο ύ μ α ς α κ ό μ η τ ο ν
ί δ ι ο ν .. Δ ι α τ ί λ έ γ ο μ ε ν τ ο υ τ ο
Δ ι ό τ ι ε ρ χ ό μ ε ν ο ν σ υ χ ν ω ς ε ί ς τ ο Α γ ι ο ν Ο ρ ο ς σ α ς β λ έ π ο μ ε ν
ν α λ ε π ο υ ρ γ η τ ε ε ί ς Μ ο ν α σ τ ι κ α ς α δ ε λ φ ό τ η τ α ς κ ο ι ν ω ν ο ύ σ α ς π λ ή
. ρ ω ς μ ε τ α μ ν η μ ο ν ε υ ό ν τ ω ν τ ο ν Π α τ ρ ι ά ρ χ η ν κ λ η ρ ι κ ω ν η κ α ι ά π λ ω ς
ν ε ο η ι μ ε ρ ο λ ο γ π ω ν ω ς ε π ρ ά ξ α τ ε κ α ι τ η ν η ν Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ τ ο υ π α
ρ ε λ Η ό ν τ ο ς ε τ ο υ ς Έ α ν δ ε ν ύ π ά ρ χ η Χ ά ρ ι ς ε ί ς τ ο υ ς ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ί
τ α ς π ω ς ε λ α φ ρ τ Ώ σ υ ν ε ι δ ή σ ε ι π α ρ α β ώ ν ε τ ε τ ο υ ς ι ε ρ ο υ ς Κ α
ι ( - -, Ι " ι
ν ο ν α ς ο ι OfiOl:Ol α υ σ τ η ρ ω ς α π α γ ο ρ ε υ ο υ ν μ ι α ν τ ο ι α υ τ η ν κ ο ι ν ω ν ι α ν
ε μ μ ε σ ο ν η π ο λ υ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο ν α μ ε σ ο ν π ω ς δ ε π ά λ ι ν τ ο κ α ι σ π ο υ
δ α ι ό τ ε ρ ο ν α π ο τ η ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ν σ α ς κ α ι μ έ χ ρ ι :rou 1966 Ε Ι Σ θ Ε
τ ι κ φ μ έ τ ρ ψ τ ς κ α ν ο ν ι κ ό Τ Υ τ ο ς ά π α σ ώ ν τ ώ ν ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν δ ι κ α Ι Ο ι σ ι ω ν
ε ν τ Ώ Δ ι α σ π ρ δ ι α τ ς γ ε ν ο ι μ Ζ ν Υ ς α ν α γ ν ω ρ ί σ ε ω ς τ ω Υ Μ α τ θ α ι ϊ κ ώ ν έ ν ρ
γ Υ σ ε π ρ α ξ ι ν α ν τ ι κ α ν ο ν ι κ 1) ν π α ρ έ χ ο σ α π λ ρ ε ς δ ι κ α ί ω μ α
ε Ι ς τ Υ ι ν Σ ό ν ο δ ο ν τ ώ ν Χ ρ σ ο σ τ ο μ ι Κ ώ ν α π ο ρ ρ ί ψ ε ώ ς Τ Υ ς
Κ α τ ό π ι ν τ ο ύ τ ω ν Σ ό ν ο δ ο ς τ ο υ κ Α ό ξ ε ν τ Ι ο υ δ ε ν δ έ χ ε τ α ι τ α ς α π ο
ψ ά σ ε ι ς τ ς Ρ Σ ν ό δ ο , σ τ α ν ε ί ν α ι τ ς α ρ ε σ κ ε Ι α ς τ η ς ώ ς ε γ ρ α ψ ε ν
ό Σ ε ι ο α σ μ ι ώ τ α τ ο ς α λ λ α π ά σ α ς κ α ι π ά ν τ ο τ ε α ρ κ ε ν α ε ί ν α ι κ α ν ο ν ι
κ α Ι κ α Ι α ο ε λ ψ ι κ φ τ φ τ ρ ό π ψ ψ Υ γ ο υ ι μ ε ν α ι ά δ Υ λ α δ Υ έ ψ α Ρ μ ο γ ς
Ι σ χ ό ι ο ς 1) π ε ρ ο χ ς δ ε δ α μ έ Υ ο υ Ό τ ι κ ά τ ι π α ρ ό μ ο ι ο ν θ α κ α τ έ σ τ ρ ε ψ ε ν ε ό θ έ
ω ς κ α ι θ ε τ ι κ ώ ς τ Υ ι ν κ α ν ν ι κ ν ε ν ι α ν τ ο υ opou τ ώ ν ο ε λ ψ ώ ν Έ κ κ λ η
σ ι ώ ν
Τ έ λ ο ς α ς μ α ς ε π ι τ ρ έ ψ ι δ Σ ε Ο ν α τ φ ό π ι ά λ λ ω μ ε ν μ ί α ν ε ρ ώ τ η σ Ι ν
π ο ί α ν ε κ τ ώ ν δ ύ ο ε π ι σ τ ο λ ώ ν tou Η ε ω ρ ε ώ ς ε κ ψ ρ ά ζ ο υ σ α π λ η ρ έ σ τ ε ρ ο ν τ ο
π ι σ τ ε ύ ω τ ο υ τ Υ ι ν π ρ ώ τ η ν τ ν ι ε τ έ ρ α ν ο ε δ ο μ έ ν ο ο τ ι τ γ χ ά ν ε ι ε κ
ο Υ λ ο ς ε Ι ς α ό τ α ς ε ν π ά ρ χ ο σ α α ν τ ί ψ α σ ι ς κ α ι ε ν α ν τ ι ό τ η ς ...
23
Ν Ε Ο Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Τ Η Σ τ ο υ τ έ σ η ν α ν ε υ Χ ά ρ ι τ ο ς κ α ι υ σ τ η
ι 13
ρ ι ω ν ...
13.- Έ ν τ α σ θ α π ρ έ π ε ι ν ά τ ο ν ι σ θ ο λ ω ς υ ι α ι τ έ ρ ω ς ο τ ι ε Ι ς τ ό α υ
τ ό α ι δ ι έ ξ Ο δ ο ν κ α τ α ν τ ά κ α ι ε ϊ τ ι ς ε κ τ ω ν Χ ρ υ σ ο σ τ ο μ ι κ ώ ν ι λ α ϊ
κ ώ ν η θ ι ε λ ε α π ο δ ε χ θ τ ό ι δ ι ό κ ι μ ι ο ν κ ή ρ υ γ μ α τ ο υ π Ε υ γ ε ν ί ο υ κ α ι τ ο υ ε
σ χ ά τ ω ς α ν α ψ α ν έ ν τ ο ς σ υ ν ο δ ο ι π ό ρ ο υ α υ τ ο υ π Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς Π ά ν τ ω ς
δ έ ν θ α τ α σ χ ε τ ο ν κ α ι α σ κ ο π ο ν ν α τ ο ν ι σ θ κ α λ ε ν τ α σ θ α ο τ ι ο υ μ ι κ ρ ο τ έ
ρ α ν σ ύ γ χ υ σ ι ν κ α ι β λ ά ι β η ν π ρ ο σ έ ψ ε ρ ε ν ε Ι ς τ ν Θ ε ο λ ο γ ί α ν τ ο υ Σ ε ρ ο υ α γ ω
ν ο ς τ ω ν Γ Ο Χ κ α ι τ ό γ ν ω σ τ ό ν ε ρ γ ο ν τ η ς Μ α γ δ α λ η ν η ς Μ ο ν α χ η ς μ ε τ α ς
ε π α ν α λ ή ψ ε ι ς τ ω ν α τ υ χ ώ ν δ ι δ α χ ώ ν τ ο υ π α ρ ε λ θ ό ν τ ο ς π ε ρ ι α π ω λ ε ί α ς τ Ύ ι ς
Χ ά ρ ι τ ο ς κ λ π .
Ή δ ι κ α ι ο λ ο γ ί α τ ω ν α ν ω τ έ ρ ω ο τ ι α λ η θ ε ύ ο υ ν ε Ι ς τ ο κ ή ρ υ γ μ ά τ ω ν
λ ό γ ψ τ η ς υ π ά ρ ξ ε ω ς τ η ς π ε ρ ι ω ν ό μ ι ο υ ε γ κ υ κ λ ί ο υ τ ο υ 1950, ο υ δ ε μ ί α ν π α
ρ έ χ ε ι α υ τ ο τ ς ι ε γ γ ό η σ ι ν δ μ έ δ τ ι κ α ι ι α ι υ τ ο ι ο Ε Μ α ι ο θ α ι ι ϊ κ ο Ι δ ρ α ι σ χ ε
τ ι κ ώ ς τ ό ,/0 π Φ λ ω ρ ί ν η ς δ α ρ ν η τ ς τ η ς δ μ ο λ ο γ Ι α ς ... » σ 29 κ α ι Ι 33) ,
α λ λ α κ α ι ο Ε π α ι ρ α ι κ ο λ Ο θ ή σ α ν τ ε ς τ α γ ε γ ο ν ό τ α ι τ η ς ε π ο χ η ς έ κ ε ί ν η ς Ν ε


η μ ε ρ ο λ ο γ τ τ α ι ι δ ρ α Σ π ί θ α ι Ί α ι ν 1970, σ 4), α π ο ρ ρ ί π τ ο υ ν τ ν r.zp:
π τ ω σ ι ν α π ο δ ο χ η ς υ π ό τ ο υ κ υ ρ ο υ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ τ ο υ π ν ε ό μ α τ ο ς κ α ι Ι γ ρ ά μ
μ α ι τ ο ς τ η ς α ν ω τ έ ρ ω ε γ κ υ κ λ ί ο υ 1
Ά λ λ α κ α ι Ι α ν ι ε χ θ ω μ ε ν ο τ ι τ ό ε π ί σ τ ε ι ε ν τ ό κ ή ρ υ γ μ α ι α υ τ η ς ώ ς
Ι σ χ υ ρ ί ζ ο ν τ α ί τ ι ν ε ς κ α ι π ά λ ι ν Ο Ι Δ Ε Ν Σ Η Μ Α Ι Ν Ε Ι Τ Ο Ι Τ Ο Δ Γ Η Μ Α Σ
Κ Α Ι Τ Η Ν Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α δ ε δ ο μ έ ν ο υ ο τ ι α ι υ τ κ ο ο Ι μ ό ν ο ν
μ ε τ α τ α υ τ α π ρ ά ξ ι ς κ α ι Ι π ο ρ ε ί α ι τ ω ν ο π α ι δ ω ν τ ο υ α λ λ ά κ α ι Ι τ ώ ν α ν τ ι π ά
λ ω ν τ ο υ Μ α ι τ θ α ι ϊ κ ω ν Β Ο Α κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ω ς δ ι α τ ο Α Ν Τ Ι Θ Ε Τ Ο Ν κ α ι τ ό
π ι ν μ ά λ ι σ τ α ι τ ώ ν γ ε ν ο μ έ ν ω ν χ ε φ ο τ ο ν ι ω ν τ ω ν μ έ ν κ α ι Ι χ ε φ ο θ ε σ ι ω ν τ ω ν
δ έ ...
Γ ρ ά ψ ο ν τ ε ς τ ά α ν ω τ έ ρ ω ο u δ ό λ ω ς ψ έ γ ο μ ε ν τ ν δ η μ ι ο υ ρ γ η
θ ε ί σ α ν α ν τ Ι δ ρ α ι σ ι ν κ α ι τ ά τ η ς ή μ ε ρ ο λ ο γ ι α κ η ς κ α ι ι ν ο τ ο μ Ι α ι ς ώ ς έ μ ι ψ α ι ί ν ε τ α ι ι
τ ο υ τ ο σ α ι ψ ω ς κ α ι Ι ε ξ α λ λ ω ν δ η μ ο σ ι ε υ μ ά τ ω ν ή μ ω ν Δ ι ά λ ο γ ο ι τ η ς ε ρ ή
μ ο υ σ 169 έ ξ Β ι σ 14., Δ ι σ 9 έ ξ Ά π ά τ η σ ι ς π ρ ό ς Έ κ κ λ Ά
γ ω ν α ι σ 13., ε ν θ α ι κ α ι Ι Ο ι α ι γ ρ ά ψ ο ν τ α ι ι τ ά κ α ι ν ο ν ι κ ά δ ρ ι α ι κ α ι τ ό ε π ι
6 ε β λ η μ έ ν ο ν τ η ς α ν ω τ έ ρ ω α ν τ ι δ ρ ά σ ε ω ς , α λ λ α ν τ ι θ έ τ ω ς ε π α ι ι
ν ο σ μ ι ε ν κ α ι Ι θ α ε π α ι ι ν ω μ ε ν τ α ό τ η ν
Τ ο ν α ε ί π ο υ ν δ μ ω ς κ α Ι δ ι α ι κ η ρ ό ξ ο ο ν δ π ο Τ α ι δ ι ε κ ή ρ υ ξ α ι ν τ ι ν έ ς τ ω ν
π α ι λ α ι ι ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν τ ο υ τ ο μ ι ε τ α ι ψ ρ ά ι ζ ε τ α ι ι τ ο ο λ ι γ ώ τ ε ρ ο ν ς ό π έ ρ
6 α σ ι ς τ ο υ α γ ω ν ο ς τ ω ν μ ε τ ο ν α χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν σ υ ν € χ ι ζ ό μ ε ν ν π ι
κ ρ ό τ α ι τ ο ν κ α ι ρ π ο ν τ η ς l δ ί α ι ς α ό τ ω ν δ ι α ι φ έ σ ε ω ς Δ ι α τ ο υ τ ο κ α ι ι ε π ι
24
μ έ ν ο μ ε ν ε π α υ τ ο σ π ρ κ ε ψ ν υ ν Χ γ Ι ν Ώ α ν τ λ η π τ ν δ τ α ν τ κ α ν ν κ ν
κ α ι ε σ ψ α λ μ έ ν ο ν ε Ι σ ε χ ώ ρ η σ ε ν ε ι ς τ η ν δ γ ά θ ε ω ρ Ι α ν τ ο σ π ε ν τ η κ ο ν τ α ε τ ο υ ς
μ ε τ ε μ π ο δ Ι ω ν α γ ω ν ο ς τ ω ν κ α ι τ ο δ π ο Τ ο ν Ε Ι χ ν τ ε λ κ ω ς ε π τ ε χ θ Τ Χ
μ έ γ σ τ α θ Χ ω ψ ε λ ή σ Ώ τ η ν μ ε λ λ ο ν τ κ η ν ι δ Ι ω ς α τ ο υ π ο ρ ε Ι α ν
τ η ν ε ν μ έ σ ψ μ ε ν γ ε ν ε ά ς α π σ τ ά τ δ ς τ ε λ Ο μ έ ν η ς π λ η ν δ υ ν α μ έ ν η ς π α ρ χ
τ α σ τ α ν Χ δ α κ ρ Ι ν Ώ σ α ψ ω ς δ Χ τ ο υ μ κ ρ υ π μ ν Ι υ τ η ς δ τ ε π π ό λ α ν
κ α ι α ν α λ η θ έ ς
Σ υ ν ε π ω ς δ Χ ν Χ ι ε π α ν έ λ Η ω μ ε ν ε ι ς τ ο θ έ μ α τ η ς ε γ κ υ κ λ Ι ο υ δ ι μ ά ς
κ α ι π ά ν τ α ε π ζ η τ υ ν τ α ε α κ ρ ν ω ς τ η ν α λ ή θ ε α ν δ ε ν ε ε σ η μ α σ Ι α ν τ Ι
ε Ι Π ε ν κ α ι τ Ι ε γ ρ α ψ ε ν ό α η β ι γ έ τ η ς τ ο υ π α λ α η μ ι ε ρ λ γ η τ σ μ υ κ α τ χ
τ η ν τ ε τ α ρ α γ μ έ ν η ν ε κ ε Ι ν η ν π ε ρ Ι ο δ ο ν 1935-50, λ λ Χ τ Ι ι δ ά σ κ υ ν δ Χ
τ ο π ρ ο κ ε Ι μ ε ν ο ν ο ε ε ε ρ ο ι κ α ν ό γ ε ς κ α ι ι σ ό ν ο λ ο ς π ρ ά ξ ς τ η ς Έ κ κ λ η σ Ι α ς
α μ ψ ό τ ε ρ α σ υ ν η γ ο ρ ο υ ν ό π έ ρ τ ω ν θ έ σ ε ώ ν μ α ς
Δ ό τ τ Ι ς δ ε ν δ α Ό λ έ π ε δ Χ ν Χ σ η μ ε ώ σ ω μ ε ν ε ν α κ α ι μ ό ν ο ν ε κ τ ω ν
π ο λ λ ω ν π κ ρ ω ν κ α ρ π ω ν τ η ς δ τ π ά σ α ε π κ ρ ό τ η σ ς τ η ς α δ ο κ Ι μ ο υ δ α
χ η ς τ η ς π ω λ ε Ι α ς τ η ς ά ρ τ ς σ η μ α Ι ν ε τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς κ α ι τ η ν Α Ν Α
Γ Κ Α Ι Α Ν Δ Ι Κ Α Ι Ω Σ Ι Ν Τ Ω Ν Α Ν Τ Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Ω Ν Μ Α Τ Θ Α Ι Ι Κ Ω Ν
κ α θ ό σ ο ν ό κ υ ρ ο ς Μ α τ θ α Τ ο ς κ α λ ω ς ε ν τ α ό Τ Ώ π ε ρ π τ ώ σ ε α π ε κ ή
ρ υ ξ ε ν τ η ν Σ ό γ ο δ ο ν τ ο υ ώ ς κ α κ ο δ ό ξ ο υ α ρ α κ τ η ρ σ θ έ ν τ ς κ υ ρ ο υ Χ ρ υ
, ι
σ ο σ τ ο μ ο υ ....
Δ Χ τ ο σ τ ο κ α ι ε λ π Ι ζ ο μ ε ν δ τ ο υ δ έ Π Ο Ό ε θ Χ κ η ρ χ θ τ υ τ ν τ ό π ο
τ ω ν α δ ό ω ν τ ο υ π Φ λ ω ρ Ι ν η ς ε Χ ν ο ν τ ω ς ε π υ μ υ ν ν Χ λ έ γ ω ν τ α Χ ρ υ
σ σ τ μ κ Ι κ α ι δ ά δ Ι τ ο υ Έ Ι χ ν δ μ ω ς π α ρ ε λ π Ι δ α ό π ά ρ ξ ο υ ν τ ν ε ς
α π ε ό μ ε ν τ η ν ν ω τ έ ρ ω δ δ α η ν ε π σ ή μ ω ς κ α ι ρ η τ ω ς τ ό τ ε Ο Υ Δ Ε
Μ Ι Α Ε Τ Ε Ρ Α Λ Υ Σ Ι Σ ό ψ Ι σ τ α τ α δ α υ τ ο ό ς π α ρ χ ν Χ λ ά ι Ό ο υ ν τ η ν α γ ο υ
σ α ν ε ι ς .. Κ ε Ρ α τ έ α ν ώ ς α π α τ ε Τ Τ ο π σ τ ε ό ω τ ω ν κ α ι γ ι σ υ
, Ι
ε π ε α ...
Έ π θ υ μ υ μ ι ε ν ν Χ € π ψ ε Ι ν ω μ ε ν ε π ι τ ο υ σ η μ ε Ι ο υ τ ο ό τ ο υ δ ό τ θ Χ τ η ς
α ν ω τ έ ρ ω ε γ ε ρ γ ε Ι α ς τ ω ν σ ι ε κ τ ω ν ρ υ σ σ τ μ κ ω ν π ι ε ό μ ε ν τ ο
π σ τ ε ό ω τ ω ν Μ α θ α κ ω ν έ ν ω θ ο υ ν μ ε τ α υ τ ω ν θ Χ δ η μ Ο u Ρ γ ή
σ ο u ν ε ν α π ο λ u μ ε γ ά λ ο κ α λ Ο ν ε ι ς τ ο ν ε ε ρ ο ν α γ ω ν α
Γ Ο Χ Ε λ λ ά δ ο ς Π ο Τ ο ν θ Ι χ σ u ν τ ε λ έ σ ο u ν &. π λ ο uσ τ (J.,­
τ α ε ι ς τ ο ν Χ ε ν ω θ ο σ ν ε π ι τ έ λ ο υ ς α π α ν τ ε ς
ο ε ψ ρ ο ν ο u ν τ ε ς κ α Ι δ α κ η Ρ u τ τ ο ν τ έ ς τ Υ ι ν α
π ώ λ ε α ν τ η ς Χ ά Ρ Τ Ο ς ε ν ο ε κ α τ η ς ι μ ε Ρ ο λ ο
γ α κ η ς κ α ι ν ο τ ο μ Ι α ς ε ι ς μ Ι α ν π α Ρ ά τ α ξ ν
ω σ τ ε ο δ ι α Ψ ω Υ ο υ Υ τ ε ς π Ρ Ο ς α υ τ ο uς ν Ι χ α π 0­
25
Π ώ ς δ ε ν α έ ξ η γ ή σ ω μ ε ν τ ο φ ω ν ό μ ε ν ο ν σ υ λ λ ε ι τ ο ύ ρ γ ω ν

τ η ς Ρ
Δ ι α σ π ο ρ α ς έ ξ ι κ ν ο υ μ έ ν ω ν μ έ χ ρ ι κ α ι α υ τ ο υ τ ο υ 1972 κ α τ α τ α ς
β ε β α ί α ς π λ η ρ ο φ ο ρ ί α ς Ι α ς μ ε τ α μ ν η μ ο ν ε υ ό ν τ ω ν τ ο ν Ο ί κ Π α
τ ρ ι ά ρ χ η ν σ έ ρ β ω ν κ λ η ρ ι κ ώ ν γ ε γ ο ν ο ς ο π ε ρ μ α ς ή ν ά γ κ α σ ε ν ν α ά ρ
ν η θ ω μ ε ν η Ί ν λ η ψ ι ν χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α ς ά π ο τ ο ν ύ μ έ τ ε ρ ο ν Π α ν ι ε ρ ώ τ α τ ο ν
κ Φ ι λ ά ρ ε τ ο ν κ α τ α τ ο ν Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ν τ ο υ 1971, τ η ν σ π γ μ η ν ο π ο υ
Ο Ι ύ μ έ τ ε ρ ο ι δ ι κ ω ω θ έ ν τ ε ς Μ α τ θ ω ϊ κ ο ι έ χ ε ι Ρ ο θ ε τ ο υ ν τ ο
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ο υ ν α γ ί ν ο υ ν κ ο ι ν ω ν ι κ ο ι ύ π ο τ η ς Δ ι α σ π ο ρ α ς Π ο υ
έ ν τ ο ι α ύ τ η π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι τ ο κ ή ρ υ γ μ ά τ ω ν π ε ρ ι ά π ω λ ε ί α ς τ η ς Χ ά ρ ι τ ο ς
μ ο ν α δ ι κ ό τ η τ α ς α γ ν η σ ι ό τ η τ ό ς τ ω ν Η μ ή π ω ς ψ ε υ δ ό μ ε θ α ι σ χ υ
ρ ι ζ ό μ ε ν ο ι ε ί ς τ ο ν π Ε υ γ έ ν ι ο ν ο η ο υ δ ε μ ί α έ π ί σ η μ ο ς δ ή λ ω σ ι ς ύ φ ί
σ τ α τ ω έ κ μ έ ρ ο υ ς τ η ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ ε ι ς τ η ν ό π ο ί α ν ν ά ν α φ έ ρ η τ α ι ή
τ ε λ έ σ ο u ν τ ή ν έ τ έ Ρ α ν τ ο α υ τ η ν μ ε τ ό u γ
ε ς φ ρ ό ν η V' α κ α t π σ τ ε υ ω
Ο δ τ ω δ α τ Ύ ς α ν ω τ έ ρ ω δ α λ γ Ύ ς Η α δ κ α λ γ η ι θ Ώ π λ έ ν ο υ μ ό ν ο ν
θ ε ο λ ο γ t Κ ω ς λ λ α κ α λ ο γ κ ω ς ή δ α ί ρ ε σ ς τ ω ν Γ Ο Χ
Κ ι Χ θ α π α υ σ Ί ν α ό φ ί σ τ α τ α τ ο τ ρ α γ ε λ α ι φ κ ν σ η μ ε ν ν σ χ Ύ μ ι α δ Ί ρ η μ έ
ν ω ν π α ρ α τ ά ξ ε ω ν 11 ε τ Ο α υ τ Ο δ μ ω ς φ Ρ ό ν η μ α κ α Ι
π σ τ ε ό ω
14.- Δ α τ Ύ ς α ν ω τ έ ρ ω π ρ ο τ ά σ ε ω ς κ α ί τ δ ε ν θ έ τ ο μ ε ν ε ι ς τ ή ν
α ό τ ή ν μ ο ρ α ν τ ή ν π ο ρ ε ί α ν τ Ύ ς 11. Δ α σ π ρ α ς μ ε τ α τ ω ν λ ο ι π ω ν ο ρ θ ο δ ό
ξ ω ν Έ κ κ λ η σ ω ν ε ν τ ό τ ς ε ϊ μ ε θ α ύ π χ ρ ε ω μ έ ν ν α ε κ ψ ρ ά σ ω μ ε ν κ α Ι
δ η μ ο σ ί ω ς τ ή ν δ υ σ α έ σ κ ε ά ν μ α ς δ ι α τ α σ υ ν ε χ ζ ό μ ε ν α ε ι σ έ τ σ υ λ λ Ξ ί τ ο υ ρ
γ α τ Ύ ς ν ω τ έ ρ ω Σ υ ν ό δ ο υ έ σ τ ω κ α ι α ν τ α Ο τ α τ ε λ ω ν τ α μ ε τ α π ρ ε σ Ό υ τ έ
ρ ω ν μ ό ν ο ν Τ Ύ ς Σ ε ρ Ό κ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς
Κ α α ν δ ε ν δ ό ν α Ό α ν α π α ρ ψ α θ Ώ τ ο Ι δ ά ι ζ ν τ η ς ε ν π κ ε μ έ ν φ
Έ κ κ λ η σ ί α ς π ο ρ ε υ ο μ έ ν η ς δ α μ έ σ ο υ π κ α ω ν π ε φ α σ μ ω ν κ α α ν τ π ά λ ω ν
ε ν τ ό τ ς τ α Ο τ α π ά ν τ α ο υ δ ό λ ω ς π ρ έ π ε ν α τ ή ν ε μ π ο ι δ Ι ζ ο υ ν ε ι ς τ ή ν ν θ ε
ν ω τ κ ή ν τ η ς π ο ρ ε ί α ν κ ι α ι δ μ ο λ ο γ ί α ν Γ ρ ά ψ ο μ ε ν τ ο σ τ ο δ τ α Α Ε α χ
τ ο ο δ ε δ α κ η ρ ό ξ ε ς τ η ς κ α τ α τ ο Ο Ι Κ μ ε ν σ μ ε π Ό ά λ λ υ ν κ α ι &. ν ά
λ ο γ ο ν σ τ ά σ ν κ α ι δ α γ ω γ ή ν Ό ρ α ORTHODOX WORD, Ν ο
ε μ Ό ρ 1971, σ 297) χ ι α ι β Η α π ο τ α ς ρ χ α ς τ ο Ο 1970 ρ ξ α μ έ ν η κ α
ν ν κ ή κ ν ω ν ί α τ η ς μ ε τ α τ η ς Έ κ κ λ η σ ί α ς Γ Ο Χ Ε λ λ ά δ ο ς α π α
τ ε κ α ι σ υ μ φ ω ν ο ν - τ ο υ λ ά χ σ τ ν ε ν τ ο ς κ α φ ί ς - π ο ρ ε ί α ν π ρ ο ς
α υ τ ή ν α λ λ ω ς θ δ κ Ώ μ ε γ ά λ ω ς τ ή ν δ ε λ φ ή ν τ α ό τ η ν Έ κ κ λ η
σ ί α ν Α Ε ε π ι τ ο υ π ρ ο χ ι ε ψ έ ν ο υ ο μ ω ς έ π ό μ ε ν α π α ρ α τ η ή σ ε ς μ α ς δ υ σ τ υ
26
δ Ι α ω π η τ η ς Κ Ο ν ω ν ί α ς τ η ς μ ε τ α τ ω ν ν ε ο η ι μ ε ρ ο λ ο γ η τ ω ν ..
Κ α ι έ φ Ο σ ο ν τ ο υ τ ο ά λ η θ ε ύ ε 1, π ω ς ε ί ν α ι δ υ ν α τ Ό ν ν α
δ ι ε κ δ ι κ η τ ε μ ε τ α τ ο σ α ύ τ η ς τ ό λ μ η ς δ ι κ α ι ώ μ α τ α π ο ι μ α ν τ ο ρ ί α ς κ α i
τ ω ν Έ λ λ ή ν ω ν Γ Ο Χ έ ν ' Α μ ε ρ ι κ Ώ δ ε δ ο μ έ ν ο υ δ η ά π α δ ε κ α ε Ί ι ω ν ε
χ ο υ ν έ π ι σ ή μ ω ς ο υ τ ο ι δ η λ ώ σ ε ι δ η Ο Υ Δ Ε Μ Ι Α Ν ι ω ι ν ω ν ί α ν έ π ι θ υ
μ ο υ ν ν α δ ι α τ η ρ ο υ ν μ ε τ α τ ω ν ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ τ ω ν ν ε ο η μ ε ρ ο λ ο γ ι τ ω ν
Δ
' ζ Ι Ι (", Ι Π '
ε ν ν Ο μ ι ε τ ε ο η α ρ α μ ε ν ο ν τ ε ς υ π ο Ί υ ς ε ι σ κ ο π ο υ ς τ ω ν ε
τ ρ ο ν κ α ι Ά κ ό κ ι ο ν τ υ γ χ ό ν ο υ ν π λ έ ο ν κ α ν ο ν ι κ ω ς ή σ φ α λ ι σ μ έ ν ο ί κ α ι
π α ρ α δ ο σ ι α κ ω ς σ υ ν ε π έ σ τ ε ρ ο ι ; Ή μ ή π ω ς Θ α η τ ο ά ν α λ η θ ε ς ν α ί σ χ υ
ρ ι ο θ ω μ ε ν δ η κ α ι δ ι κ α ι ώ μ α τ α 11 ο ν α δ ι κ η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ δ κ α ι ο
δ ο σ ί α ς έ α ν ε ί χ ε ν ή Ρ Δ ι α σ π ο ρ α έ ν Ά μ ε Ρ ι κ Ώ κ α 1 π ό λ ι ν
η τ ο λ ί α ν φ υ σ ι κ Ό ν ν α ά π α ι τ ή σ ο υ ν ϊ δ ι ο ν έ π ί σ κ ο π ο ν Ο Ι Έ λ λ η ν ε ς Γ Ο Χ
κ α τ ό π ι ν τ η ς ά ν ω τ έ ρ ω δ ι α γ ω γ η ς τ η ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ
Έ ω ς π ό τ ε λ ο ι π ό ν έ ν τ ψ ό ν ό μ α π τ η ς α Υ α ν ά κ ρ ι β ε ί α ς κ α ι ό ρ
θ ο δ ό ξ ο υ σ υ ν ε π ε ί α ς σ υ μ ν υ ν ά μ ε ν ο ς θ α ε ύ ρ ί σ κ ε σ θ ε ά ν τ ι φ ό σ κ ω ν ε ι ς
' θ \ "'Q -, - Ε ' ,
θ ε ο ν κ ω α ν ρ ω π ο υ ς κ α τ α τ ο Ε Ο ο ς τ ο υ α Υ α ι π η ι ο υ μ ο ι π υ γ ε ν ι ο υ ..
χ ώ ς σ υ ν θ έ τ ο υ ν θ λ ι β ε ρ α ν ε Ι κ ό ν α Γ ρ ά ψ ο μ ε ν τ ο σ τ ο δ ι ό τ ι ο ό δ ε μ Ι α
σ υ Υ κ ε κ ρ φ έ ν Υ μ ε τ α λ η ι έ Π Ύ λ θ ε ε ι ς τ η ν α ν ω τ ρ ω π ο ρ ε Ι α ν τ Ύ ς Ρ Δ ι α

σ π ο ρ ά ς α π ό τ ο σ 1970 μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν π α ρ α τ α ς σ ε τ ι κ α ς π ρ ο ε ι δ ο π ο ι ή
σ ε ι ς ή μ ώ ν ή α π ό τ ό 1971. Ό ρ α σ χ ε τ ι κ ώ ς κ α ι Orthodox Word, μ Υ
Ι ό ς Σ ε π τ ε μ β ρ Ι ο υ 1972, σ 227) .
Τ ε λ ι κ ώ ς δ ι έ π ι σ τ ο λ Ύ ς ή μ ώ ν ό π ό ή μ ε ρ ο μ Υ ν Ι α ν 20 Φ ε ρ 1973 π ρ ό ς
τ ό ν Ά ρ χ ι γ ρ α ι μ μ α τ έ α τ Ύ ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ έ τ ο ν Ι σ α μ ε ν Ο Τ Ι ή μ ε λ λ ο ν τ ι κ η κ ο ι
ν ω ν Ι α ή μ ώ ν μ ε τ α υ τ Ύ ς Δ Ε Ν Δ Τ Ν Α Τ Α Ι Ν Α Σ Τ Ν Ε Χ Ι Σ Θ Η έ ψ 000'1
" θ Ι λ θ δ , , ,
χ υ τ Υ α ε α κ ο ο υ Υ σ Ώ Τ Υ ν μ ο ι α ν ο ι κ ο ν ο μ Ι Κ Υ ν π ο ρ ε ι α ν
Δ ι α π ά ν τ α τ α ν ω τ έ ρ ω ε ό ε λ π ι σ τ ο σ μ ε ν ο τ ι λ Ι α ν ο υ ν τ ό μ ω ς
κ α ι ή Έ κ κ λ Υ σ Ι α Γ Ο Χ Έ λ λ ά ι δ ο ς α ρ χ π υ κ Α ό ξ ε ν τ Ι ο υ θ α π α ύ σ Ώ
ν α π ο α ρ α Τ Υ Ρ Ώ i&. π α θ ώ ς τ η ν ώ ς ά ν ω τ α κ τ ι κ η ν τ Ύ ς α ι δ ε λ ψ Ύ ς Ρ Σ υ
ν ό δ ο υ κ α ι θ α σ π ε ύ σ Ώ ν α ν α σ Τ Υ λ ώ σ Ώ τ α κ α ν ο ν ι κ ώ ς έ ν π ρ ο κ ε φ έ ν φ υ ψ Υ
γ ο ύ μ ε ν α κ α ι ι θ ι ε Τ Ύ θ έ ν τ α έ α ν β ε β α Ι ω ς έ π ι Η μ Ώ ν α ε ί ν α ι Ο τ ι κ α ι € π α γ έ λ
λ ε ϊ α ι μ η θ έ τ ο υ σ α ε ι ς κ Ρ Ι σ ι ν σ υ ν ε ι δ ή σ ε ω ς τ ο υ ς π ρ ο ς
α ό τ η ν έ ν κ ο ι ν ω ν Ι δ ι α τ ε λ ο σ ν τ α ς η ό π α Υ ο μ έ ν ο υ ς π ι σ τ ο ύ ς ...
Έ ψ α ρ μ ο γ η ο μ έ τ ρ ω ν χ α ι σ τ α θ ι μ ώ ν ε Ι ς τ α ς κ ρ Ι σ ε ι ς κ α Ι έ ν ε ρ γ ε Ι α ς
τ ώ ν π ι σ τ ώ ν α π ο τ ε λ ε ξ έ ν ο ν τ ι κ α Ι π α ρ ε Ι σ α κ τ ο ν δ ι α τ η ν ε κ ψ ρ α σ ι ν μ ι ά ς
Ό ρ θ ο ξ ο υ σ υ ν ε π ε Ι α ς κ α ι γ ν Υ σ ι ό Τ Υ τ ο ς ...
27
7) Τ έ λ ο ς ά π ο τ ο υ 1966 κ α ι έ ξ η ς δ ε ν έ π α ύ σ α τ ε ά π ο τ ο υ ν α κ α
- - " , , " , ,
τ η γ ο ρ η τ ε σ υ ν ε χ ω ς κ ω α κ α τ α π α υ σ τ ω ς ε ν π α ν Τ τ ο π ψ κ α ι π α ν τ ς Ι
, Σ β Α ' Π ' δ - Q. }(
π ε ρ ι σ τ α σ ε ι τ ο ν ε σ τ ο ρ ι ς Κ ε τ ρ ο ν ω ς η σ ε ν t:VOxov π ο ι
κ ί λ ω ν κ α ν ο ν ι κ ω ν π α ρ α β ά σ ε ω ν π ρ α γ μ α τ ο ό π ο ί ο ν δ ε ν π α ρ α λ ε ί ψ α
τ ε ν α π ρ ά ξ ε τ ε κ α ι κ α τ α τ η ν έ ν Α μ ε ρ ι κ π α ρ ο υ σ ί α ν μ ο υ έ π ι δ ε ι
κ ν ύ ο ν τ ε ς ο ϋ τ ω δ ι α γ ω γ η ν σ φ ό δ ρ α ά σ ύ ρ φ ω ν ο ν π ρ ο ς Ι ε ρ έ α τ ο υ θ ε ο υ
κ α ι σ υ ν τ ά κ τ η ν τ ω ν γ ν ω σ τ ω ν δ η λ ώ σ ε ω ν π ρ Ο ς τ ο π ε ρ ι ο δ ι κ Ό ν Ό Λ ό
γ ο ς
Π α ν ο ο ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ε
Τ
ά λ \ , "
α μ ε τ α π σ η ς η ε ρ ι η π κ ο τ η τ ο ς κ α ι α ν κ ε ι Ρ ε ν κ ο τ η τ ο ς α ν ω
τ έ ρ ω έ κ τ ε θ έ ν τ α τ ί σ η μ α ί ν ο υ ν δ ι α π ά ν τ α γ ν ώ σ τ η ν τ η ς Ι σ τ ο ρ ί α ς κ α ι
τ ο υ Κ α ν ο ν ι κ ο υ τ η ς Ε κ κ λ η σ ί α ς Δ ι κ α ί ο υ Ο ύ χ ι ο η έ π ι θ υ μ ε ϊ τ ε δ ύ ο
η ν ά π ρ ω τ ο ν μ έ ν ν α ό δ η γ ή σ η τ ε ω τ α ν τ ο π λ ή ρ ω μ α τ ω ν έ ν
,Α μ ε ρ ι κ ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν κ α ι σ υ ν ε π ω ς κ α ι τ ω ν Έ λ λ ή ν ω ν Υ Π Ο Τ Η Ν
Ρ Δ Ι Α Σ Π Ο Ρ Α Ν Κ Α Ι Μ Ο Ν Ο Ν ά π α γ ο ρ ε ύ ο ν τ ε ς ε ί δ ι κ ω ς τ ο υ ς έ
κ ε ϊ Έ λ λ η ν α ς δ π ω ς έ κ κ λ η σ ι ζ ω ν τ ω ε ί ς τ η ν ά π ο έ τ ω ν λ ε Τ ο υ ρ γ ο υ
σ α ν έ ξ α ρ χ ί α ν Γ Ο Χ Έ λ λ ά δ ο ς δ α κ η ρ ύ σ σ ο ν τ ε ς τ α ύ τ η ν ά ν τ 1 κ α
ν ο ν ι κ ή ν δ ε ύ τ ε Ρ ο ν δ έ ν α δ ι κ ω ώ σ η τ ε έ ν ώ π ι ο ν τ η ς ι σ τ ο
ρ ί α ς τ ο υ ς σ χ ι σ μ α η κ ο υ ς Μ α τ θ ω ϊ κ ο ύ ς δ ι έ π ι σ ή μ ο υ ά ν α γ ν ω ρ ί σ ε ώ ς
τ ω ν α ν ε υ ο ύ δ ε μ ι α ς π ρ ο η γ ο υ μ έ ν η ς μ ε τ α ν ο ί α ς κ α ι ά λ λ α γ η ς τ ω ν π α
γ ι ώ σ α ν τ ε ς ο ϋ τ ω κ α ι έ π ι σ η μ ο π ο ι ή σ α ν τ ε ς τ ο έ ν υ π ά ρ χ ο ν σ χ ί σ μ α π ρ α
ξ ι ς ή ό π ο ί α κ α ι μ ό ν ο ν σ α ς α θ ω τ ξ υ π ε ύ Θ υ ν ο ν ί σ σ β ί ο υ μ ε τ α ν ο ί α ς 16
15.- Ο ό δ έ π ο τ ε κ α Τ Ύ γ γ ε ί λ α μ ε ν δ ή π τ ε ErtE δ Ύ μ ο σ Ι ErtE δ ι
ω τ ι κ ω ς δ ι α τ α ς π ρ ο σ ω π ι κ ά ς τ ο υ ά μ α ρ τ Ι α ς τ α ς δ π ο Ι α ς δ Θ ε Ο ς κ α Ι μ ό ν ο ν
β ε α Ι ω ς ι Μ ν α τ α ι ν α γ ι ν ώ σ κ Η η θ ι κ ό Τ Ύ ς (Morality α Υ Τ Ι imorality)
δ έ ν ε μ π α δ Ι ζ ε ι τ ν χ ά ρ ι ν τ ω ν υ σ Τ Ύ ρ Ι ω ν Δ ι α τ ο ϋ τ ο τ ο ν λ ό γ ο ν κ α Ι ε γ ώ
, , , , , , λ λ
π α ν τ ο τ ε σ υ ε ι τ ο υ ρ γ ο υ ν μ ε τ α μ ψ α τ ε ρ ω ν ε π ι σ κ ο π ω ν κ α ι ο υ υ ε π ο τ ε
σ τ α θ μ ί ζ ω ν τ ν π ρ α σ ω π ι κ ν α ξ Ι α ν fJ α π α ξ Ι α ν τ ω ν Ό Ι δ ι ο ς δ Χ ρ ι σ τ ο ς
ε ί ν α ι ε χ ι ε ϊ ν ο ς δ ό π ο Τ ο ς δ ι α κ ο ν ε Τ ε ν 'ti1 Λ ε ι τ ο υ ρ γ Ι .. Ό τ α ν η ρ ν μ ε θ α
ν α σ υ λ λ ε ι τ ο υ ρ γ ή σ ω ι μ ε ν μ ε τ ά τ ι ν ο ς ε π ι σ κ ό π ο υ ι τ ι ν ω ν κ λ Ύ ρ ι κ ω ν π ά ν τ ο
τ ε ε π ρ ό κ ε ι τ ο δ ι α ο ο γ μ α τ ι κ ο υ ς λ ό γ ο υ Τ Η Ε SECOND Ο Ρ Ε Ν LETTER
Τ Ο Τ Η Ε LOGOS, 1968, σ 3---4. Έ ρ ω τ ω μ ε ν κ α τ ό π ι ν τ ο ό τ ω ν σ ό
ο υ ν τ α Ο τ α κ α Ι δ ι α τ ν α ν ω τ έ ρ ω π ε ρ Ι π τ ω σ ι ν fJ ο χ ι
16.- Δ υ σ τ υ χ ω ς ω ς α π έ Ο ε ι ξ α ν τ α π ρ ά γ μ α τ α τ ο Μ α τ θ α ι ί κ Ο ν σ χ Ι
σ μ α έ Ο Ύ μ ι ο ρ γ Ψ ε ν κ υ ρ Ι ω ς δ έ π Ι σ κ ο π ο ς Μ α τ θ α Τ ο ς δ ι ε τ ή Ρ Ύ σ ε ν ό π Ε ί ι
28
Δ ι ό τ ι ε ν ψ σ α ν ε τ ο ι μ ο ι σ χ ε δ ο ν ν α π ρ ο σ έ λ θ ο υ ν ε ί ς δ α ρ α γ μ α
τ ε ύ σ ε ι ς μ ε τ α τ ω ν Χ ρ υ σ ο σ τ ο ι ι ι κ ω ν π ι ε ζ ό μ ε ν ο ι ά φ έ ν ο ς μ έ ν ε κ τ η ς
, "",
δ η μ ι ο υ ρ γ η θ ε ι σ η ς ν ε α ς κ α τ α σ τ α σ ε ω ς μ ε τ α τ η ν α ν α γ ν ω Ρ ι ν τ ω ν
ά φ έ τ έ ρ ο υ δ έ υ π σ ι κ α ν η ς μ ε ρ ί δ ο ς κ λ ή ρ ο υ κ α ι λ α ο υ τ ω ν ε ρ χ ε σ θ ε
σ ε ί ς κ α ι ε ν ό μ έ τ ρ ψ π ε ρ π ε ρ ί ι κ α ι κ ο υ φ ό τ η π ϊ ν α π α Ρ α τ Ρ έ
ξ ω μ ε ν τ Ο κ υ Ρ 1 ώ τ ε Ρ c ν σ η 11 ε ί σ ν τ η ς ε ν ο
χ η ς σ α ς τ η ν ε ν Ψ υ χ Ρ Ψ η τ Ο 1 ε σ χ ε δ 1 α σ μ έ
ν η ν ά ν τ 1 Κ α ν ο ν 1 κ η ν π Ρ σ β ο λ η ν τ ω ν Μ α τ
θ α 1 ϊ κ ω ν Κ α Ί τ η σ υ ν ε ρ γ α σ ί ι Tillc: Ρ Σ υ ν ό δ ο υ ά ν α γ ν ω ρ ί ζ ε τ ε
, λ - θ δ \ -, Ι
τ ο υ τ ο υ ς ι α ν α ν κ α ν ο ν ι κ ω ς κ α ι σ τ α μ ε ν ο ι ο υ τ ω ι α τ η ς ε ν ε ρ γ ε α ς
σ α ς τ α ύ τ η ς ά μ φ ό τ ε ρ ο ι υ π ε ύ θ υ ν ο ι έ ν ώ π ι ο ν τ ω ν ι ε ρ ω ν Κ α ν ό ν ω ν
Η μ ή π ω ς ή α χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν δ ι α γ ω γ ή σ α ς δ ε ν δ α κ η ρ ύ τ τ ε ι σ τ ε ν
τ ο ρ ε ί ω ς τ η ν μ ε γ ά λ η ν ε π ι θ υ μ ί α ν ά λ λ α κ α ι ί σ χ υ ρ α ν π ρ ο σ έ π α ύ τ ο
π ε π ο ί θ η σ ί ν σ α ς δ π δ Ι Κ Ώ υ ο θ ε δ η λ α δ η κ α ι δ ύ ν α σ θ ε ν α ε ί σ θ ε ό
μ ο ν α δ ι κ ο ς - γ ε ν ι κ Ο ς ε ξ α ρ χ ο ς τ ω ν ά ν θ ε ν ω κ ω ν Έ λ λ ή ν ω ν ε ν Ά
μ ε ρ ι ι κ η ο ύ χ ι δ μ ω ς π ρ ο ς δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ν α ύ τ ο τ ε λ ο υ ς ά ν ε ξ α ρ τ ή τ ο υ
π λ η ν σ υ ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν η ς ό ρ θ ο δ ό ξ ο υ Ε λ λ η ν ι κ η ς ε ξ φ χ ί α ς η δ Ι Κ
δ ο σ ί α ς ά λ λ α π ρ ο ς ε ν ί σ χ υ σ ι ν κ α Ι δ 1 ε ύ Ρ υ ν σ ι Ι Tilc; Ρ ω σ ι
κ η ς Δ ι α σ ο ρ α ς κ α ι μ ό ν ο ν
Κ α τ ό π ι ν τ ω ν ά ν ω τ έ ρ ω π ω ς ν α μ η τ υ γ ά ν ι ε κ τ ο ς π ά σ η ς ά μ
Ψ Ο β η τ ή σ ε ω ς ή μ ε γ ά λ η ε ύ θ ύ ν η τ η ς υ μ ε τ έ ρ α ς Σ υ ν ό δ ο υ η τ ι ς ε ν θ α ρ
ρ ύ ν ο υ σ α ύ μ α ς ε ι ς τ α ς π ο ι κ ί λ α ς ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ α ς ε ν ε ρ γ ε α ς σ α ς ε π ι
τ ρ έ π ε ι ε ί ς π ά ν τ α γ ν ώ σ τ η ν τ ω ν ε κ ε ί κ α ι ε ν τ α υ θ α π ρ α γ μ ά τ ω ν ν α τ η ς
α τ α λ γ ί σ ι τ η ν ε ύ θ ύ ν η ν δ ι ε ξ α γ ω γ η ς δ ι υ ρ ω ν έ Η ν ο ψ υ λ ε π κ ο υ κ η
ρ ύ γ μ α τ ο ς ύ π ο τ ο π Ρ ο σ ω π ε ί ο ν τ η ς μ Ο ν α δ ι Κ ό τ η
τ ο ς τ η ς κ α ν Ο ν ι κ ό τ η τ ό ς τ η ς έ ν μ έ σ ψ τ ω ν λ ο ι π ω ν
ζ ά ν τ ι κ α ν ο ν ι κ ω ν ό ρ θ ο δ ό ξ ω ν δ ι κ α ι ο δ ο σ ι ω ν ...
Δ ι ό τ ι κ α ι π ά λ ι ν ε ρ ω τ ω μ ε ν ή ε ν τ ο ί ς π ρ ο η γ ο υ μ έ ν ς ά ν α π τ υ
χ θ ε ί σ α δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η ς υ μ ω ν τ ί α λ λ ο μ α ρ τ υ ρ ε ί π α ρ α τ η ν σ υ ν ε χ ι ζ ο μ έ
ν η ν κ α ι α χ ρ ι τ η ς σ ή μ ε ρ ο ν ε ί ς β ά ρ ο ς τ ω ν ρ υ σ Τ μ Κ ω ν
τ ω ν ε ν Ε λ λ ά δ ι κ α ι τ Δ ι α σ π ο ρ ξ ί π ο λ π ι κ ή ν σ α ς
Π ο ί ο ς ε κ τ ω ν ε ν ' Α μ ε ρ ι κ η Ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν ο ι α σ δ ή π ο τ ε ε θ ν ι κ ό τ η τ ο ς
δ ι ε κ ή ρ υ ξ ε ν ό π ο ι α δ ι ε σ α λ π ί σ α τ ε υ μ ε ι ς ε ν τ η ά ν ω τ έ ρ ω ε τ ε θ ε ί σ ι
ε Π Ο τ ο λ η σ α ς Α ϋ τ η σ η μ ε ι ω τ έ ο ν ε δ η μ ο σ ι ε ύ θ η ώ ς κ ύ ρ ι ο ν α ρ θ ρ ο ν
έ ν ς Τ μ π ρ ο ς κ α Ι ε σ χ ά τ ω ς ε π ι σ η μ ο π ο Ι η σ ε ν δ α ρ μ π Π α ν τ ε λ ε μ ω
Μ η τ ρ ό ο λ ο ς
29
ε ι ς τ ο ύ π ο τ η ν ά κ τ ϊ ν α δ ρ ά σ ε ω ς τ ο υ ά ν ω τ έ ρ ω κ α θ η γ ο υ μ έ ν ο υ κ υ κ λ ο
φ ο ρ ο υ ν φ υ λ λ ά δ ι ο ν ORTHODOX CRISTIAN WITNESS, μ η ν ο ς
Ν ο ε μ β ρ ί σ υ Ν ο 8, σ 1 - 4) .
Γ ν ω σ τ α ι τ η ς ι ε ρ α ς τ ω ν Κ α ν ό ν ω ν φ ω ν η ς ο ύ δ έ π ο τ ε ά π ε ρ ρ ί ψ α
μ ε ν τ ο δ υ ν α τ ο ν κ α ι έ π ι β ε β λ η μ έ ν ο ν

τ η ς σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς τ ω ν Έ λ λ ή
ν ω ν τ η ς Δ ι α ο π ο ρ α ς μ ε τ α τ ω ν Σ έ ρ β ω ν Ρ ώ σ ω ν Ρ ο υ μ ά ν ω ν κ λ π
Έ ν ν ο ε ϊ τ α ι β ε β α ί ω ς ά ν θ ε ν ω η κ ω ν ' Α π ο τ ο υ σ η μ ε ί ο υ δ μ ω ς α ύ
τ ο υ μ έ χ ρ ι τ ο υ κ η ρ ύ γ μ α τ ο ς τ η ς ά ν α γ κ α σ τ ι κ η ς ύ π α γ ω γ η ς
Π Α Ν Τ Ω Ν Τ Ω Ν Α Ν θ Ε Ν Ω Τ Ι ι Κ Ω Ν Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ω Ν ύ π ο τ η ν Ρ
Δ ι α σ π ο ρ ά ν ή δ ι α φ ο ρ α ε Ι ν α ι ά β υ σ σ α λ έ α
Δ Ι Α Π Α Σ Α Σ Ο θ Ε Ν Τ Α Σ Α Ν Ω Τ Ε Ρ Ω Α Ν Τ Ι Κ Α Ν Ο Ν Ι Κ Α Σ
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ Σ Α Σ σ α ς κ α τ α γ γ έ λ λ ω έ ν ώ π ι ο ν τ ο υ π ι σ τ ο υ
Λ α Ό υ τ ω ν έ ν Έ λ λ ά δ ι Π α α η ι μ ε ρ ο λ ο γ π ω ν ώ ς έ π ί σ η ς κ α ι τ ο υ ό ρ
θ ο δ ό ξ ο υ ά ν θ ε ν ω τ ι κ ο υ έ λ λ η ν ι σ μ ο υ τ η ς ,Α μ ε ρ ι κ η ς ώ ς
δ ε ι ν ο ν σ π ο ρ έ α ά λ λ ο τ ρ ί ω ν κ ω δ 1 α 1 Ρ ε τ 1 κ ω ν τ η ς Έ κ κ λ η
σ ί α ς τ ο υ Χ ρ ι σ τ ο υ κ η ρ υ γ μ ά τ ω ν Ή π ο ρ ε ί α τ η ς έ ξ α ρ χ ί α ς τ ω ν Έ λ
λ ή ν ω ν Γ Ο Χ έ ν ' Α μ ε ρ ι κ η δ ε ν π α ρ έ χ ε ι ε ι ς ο ύ δ έ ν α τ ο δ ι κ α ί ω μ α ν α
, , ά ζ " , θ
τ η ν ... π ρ σ τ α τ ε υ σ π ρ ο φ σ ε ι μ ε ι ο ν ο ς ... κ α ν ο ν ι κ ο τ η τ ο ς κ α ι ο ρ ο
δ ο ξ ί α ς
Ά χ ρ ι τ ο υ δ ε έ ξ ε θ έ σ α τ ε π α ν ε λ λ η ν ί ω ς κ α ι δ ι ο ρ ι θ ο δ ξ ω ς τ η ν Ρ
Δ ι α σ π ό ρ ά ν μ ε τ α ς γ ν ω σ τ α ς μ ε σ ο λ α β ή σ ε ι ς σ α ς ύ π ε ρ τ ω ν ά ν η κ α ν ο
17.- τ η ν α ν ω τ Θ ρ ω κ ο ι ν ω ν ί α ν κ α Ι σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ν ε π ι ά λ λ ε ι σ υ ν τ ο Ι ς
α λ λ ο ι ς κ α Ι σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς π ο ρ ε ί α τ ω ν π ρ α γ μ ά τ ω ν δ ι ό τ ι κ α Ι α ν π ο τ ε Υ μ ι
ouPY'Y)e1,j μ ί α α ό τ ο κ έ φ α λ ο ς ο ρ θ ό δ ο ξ ο ς Έ κ κ λ Υ σ ί α τ ς Ά μ ε ρ ι κ ς κ α Ι π ά
λ ι ν Ρ Σ ύ ν ο δ ο ς ώ ς κ α Ι ε ξ α ρ χ ί α τ ω ν Γ Ο Χ θ α δ ι α Τ Υ Ρ Υ θ ο σ ν μ α
κ ρ α ν τ ς μ ε Τ α ό τ ς κ ο ι ν ω ν ί α ς λ ό γ ψ α κ ρ ι ω ς τ ς α Υ θ ε ν ω τ ι κ ς π ο
ρ ε ί α ς τ ω ν
Σ υ ν ε π ω ς τ ί ς ε ν δ ι α Β λ έ π ε ι τ η ν α ν ά γ Κ Υ ν σ u ν ε Ρ γ α σ ί α ς
α π ά ν τ ω ν τ ω ν ε ν Ά μ ε ρ ι κ ο ρ θ ο δ ό ξ ω ν κ α Ι τ η ν σ ύ μ Π Υ ζ ι ν δ ι α τ Ι ό χ ι μ ι α ς
κ ο ι ν ς Σ υ ν ό δ ο υ τ ω ν Ά λ λ α κ α Ι π α ρ ο σ σ α χ ι α τ ά σ τ α σ ι ς ε α ν δ ι α Τ Υ Ρ Υ θ
τ ω ν α ε ς α ρ τ τ ω ν η τ ο ι Σ υ ν ό δ ω ν Ύ ι ε π ι σ κ ο π ω ν κ α Ι π ά λ ι ν
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α κ α Ι π λ Ρ Υ ς κ ο ι ν ω ν ί α τ ω ν τ υ γ χ ά γ ε ι π λ έ ο ν Ύ ι α π α ρ α Ι Τ Υ τ ο ς
ο υ μ ό ν ο ν δ ι ό τ ι δ έ ν π α ύ ο υ ν ν α ε ί ν α ι α δ ε λ φ α Ι Έ κ κ λ Υ σ ί α ι λ λ Χ κ υ ρ Ι ω ς
δ ι ό τ ι σ υ ν α γ ω ν Ι ζ ο ν τ α ι ε ν τ ψ α ό τ ψ σ τ Ι ψ τ ς α ν Η ε ω τ ι κ ς η τ ο ι δ μ ο λ ο γ Ι
α ς δ π ε ρ κ α θ μ α ς π ρ έ π ε ι ν α π ο τ ε λ σ τ ε ν ώ τ ε ρ ο ν κ α Ι ί ε ρ ώ τ ε ρ ο ν ε σ έ τ ι
σ ύ ν ο ε σ μ ο ν κ α Ι π ρ ο ο π ό θ ε σ ι ν κ α Ι α τ ς τ ς ε ν Χ ρ ι σ τ ψ ι δ ε λ φ ό Τ Υ τ ό ς τ ω ν !
30
ν ι κ ω ν Μ α τ θ ω ϊ κ ω ν δ δ η γ ή σ α ν τ ε ς τ α ύ τ η ν τ ε λ ι κ ω ς ε ί ς τ η ν γ ν ω σ τ η ν
ά π ό φ α σ ι ν τ η ς α ν α γ ν ω ρ ί σ ε ώ ς τ ω ν μ ε τ α π ι κ ρ ό τ α τ α ε κ τ ο τ ε α π ο τ ε λ έ
σ μ α τ α τ η ς λ ί α ν α ν π κ α ν ο ν ι κ η ς κ α ι π α ρ α π α σ α ν ε ν ν Ο α ν έ κ κ λ η σ ι α σ π
κ ο υ Δ ι κ α ί ο υ σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς α ν α γ ν ω ρ ι σ ά ν τ ω ν κ α ι α ν α γ ν ω ρ ι σ θ έ ν τ ω ν ...
Τ ώ ρ α έ π ι θ υ μ ε ϊ τ ε ν α Σ γ ί σ η τ ε κ α ι τ ο υ ς έ ν Α μ ε ρ ι κ ύ π ά ρ χ ο ν
τ α ς π ι σ τ ο υ ς τ ο υ π α λ ω ο υ έ ο ρ τ ο λ ο γ ί ο υ κ α ι ο σ ο υ ς έ κ τ ω ν ν ε ο η μ ε
ρ ο λ ο γ π ω ν ά π ο φ ε ύ γ ο ν τ ε ς τ η ν ο ι κ ο υ μ ε ν ι σ κ η ν Ε κ κ λ η σ ί α ν τ ο υ Ι α
κ ώ β ο υ έ ν ο υ ν τ ω μ ε τ α ύ τ ω ν ώ ς ε ύ ρ ι σ κ ο μ έ ν ο υ ς δ η θ ε ν ύ π α ά ν τ 1­
, " , ",
κ α ν ο ν ι κ ο υ ς ε π ι σ κ ο π ο υ ς π α ρ α σ υ ρ ο ν τ ε ς σ υ γ χ ρ ο ν ω ς κ ω τ η ν
Ρ Δ α σ π ο ρ α ν ε ι ς έ π ι κ ρ ό τ η σ ι ν τ η ς α ν ω τ έ ρ ω α ν π κ α ν ο ν ι κ η ς π ο λ ι π
κ η ς σ α ς κ α Ί θ έ τ ο ν τ ε ς ε ι ς κ ρ ί σ ι ν τ η ν ά ρ μ ο ν κ η ν κ ο ι ν ω ν ί α ν τ ω ν δ ύ ο
α δ ε λ φ ω ν Ε κ κ λ η σ ι ω ν
Δ ι α τ ο υ τ ο π α ν ο ο ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ε θ ε ρ μ ω ς σ α ς π α ρ α κ α λ ο υ μ ε ν έ ν
τ ψ ό ν ό μ α τ ι τ ο υ Κ υ ρ ί ο υ κ α ι π ά ν τ ω ν τ ω ν ο μ ο λ ο γ η τ ω ν τ η ς π ί σ τ ε ώ ς
μ α ς δ π ω ς π α ύ σ η τ ε τ ο υ λ ο ι π ο υ τ α ς α ν ω τ έ ρ ω α δ ο κ ί μ ο υ ς κ α ι ά ν π
κ α ν ο ν ι κ α ς έ ν ε ρ γ ε ί α ς σ α ς ι ω ι α ν τ α ύ τ ω ν π ρ ο σ π α θ ή σ η τ ε δ μ ο υ μ ε
τ α τ η ς Ρ Σ υ ν ό δ ο υ ν α φ έ ρ η τ ε ε ι ς τ η ν τ ά ξ ι ν τ η ν τ ε λ ε ί ω ς έ κ τ ρ α
π ε ϊ σ α ν π ά σ η ς λ ο γ ι κ η ς κ α ι κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ ο ς Μ α τ θ ω ϊ κ η ν π α ρ ά τ α ξ ι ν


π ρ ι ν ε Ι ν ω π ο λ υ α ρ γ α δ ι α ύ τ ή ν ύ μ α ς κ α ι τ ο υ ς σ υ ν ε ρ γ ά τ α ς σ α ς .. ·
Ε ύ ε λ π ι σ τ ο υ μ ε ν δ ε τ ε λ ι κ ω ς δ π ή π ρ ο ϊ σ τ α μ έ ν η ύ μ ω ν έ κ κ λ η σ ι α
σ κ η Α ρ χ η θ α α ν λ η φ θ έ π ι τ έ λ ο υ ς τ ο ά δ ό κ φ ο ν κ α ι α ν ε π ί τ ρ ε
π τ ο ν τ ο υ κ η ρ ύ γ μ α τ ό ς σ α ς κ α ι θ α σ π ε ύ σ ν α έ π α ν ο ρ θ ώ σ ο σ α κ α
κ ω ς έ δ η μ Ο ύ ρ γ η σ ε τ npoTponft κ α ι ό λ ι γ ω ρ ί τ η ς π ρ ο ς κ ο ι ν ο ν κ α
λ ο ν τ ο υ σ υ ν ό λ ο υ ά ν α τ ο ν κ ό σ μ ο ν ά ν θ ε ν ω π κ ο υ μ ε τ ώ π ο υ κ α ι δ ό ξ α ν
τ η ς ά γ ί α ς ή μ ω ν Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς Α μ ή ν
Μ ε τ α τ η ς έ ν Κ υ ρ ί ψ α γ ά π η ς
Θ ε ο δ ώ ρ η τ ο ς Μ ο ν α χ ό ς
Σ κ ή τ η Ά γ ί α ς Α ν ν η ς Tft 9:n Μ α ρ τ ί ο υ 1973,
ν ή ρ η τ ω ν Ά γ ί ω ν Τ ε σ ο α ρ ά κ ο ν τ α μ ι α ρ τ ύ ρ ω ν
18.- Χ α ρ α Κ Τ Υ ρ ι σ τ ι κ ω ς α ν α ψ έ ρ ο μ ε ν τ η ν τ ε λ ε υ τ α ί α ν ε γ κ ό κ λ ι ο ν τ ο Ο
α ρ χ π ο υ τ ω ν κ Ά ν δ ρ έ ο υ ε Ι ς τ η ν δ π ο ί α ν κ α ί ... π α ν Υ γ υ ρ ι κ ω ς OL Χ ρ υ
σ ο σ τ ο μ ι κ ο Ι Κ ρ ό σ σ τ α ι .. α ν ε υ Θ ε ί α ς Χ ά ρ ι τ ο ς !.. Έ ρ ω τ ω μ ε ν τ ο ν π α ν
ο σ ι ο λ ο γ ι ώ τ α τ ο ν σ υ ψ ρ ω ν ε Τ ι δ ι α τ ο ν ω τ έ ρ ω γ ε γ ο ν ό ς κ α α ν ο χ ι τ ί ε
π Ρ α ξ ε π ρ ο ς δ ι ό ρ Η ω σ Ι ν τ ο υ
.....-;
Β Β λ Ο Γ Ρ Α Φ Α

Δ ι α τ η ν σ υ γ γ ρ α φ η ν τ η ς π α ρ ο ύ σ η ς ε ϊ χ ο μ ε ν ύ π α φ ε ι τ α ς κ ά τ ω
θ ι π η γ α ς κ α ι β ο η θ ή μ α τ α
1.- Ε ι σ λ η τ ο υ κ α θ η γ ο υ μ έ ν ο υ π Π α ν τ ε λ ε ή μ ο ν ο ς π ρ ο ς τ ο υ ς
έ π ι σ κ ό π ο υ ς τ η ς Ρ Δ ι π σ π ο ρ α ς ύ π ο τ ο ν τ ί τ λ ο ν Ε π ι σ τ ο λ η
π ρ ο ς τ ο υ ς Σ ε β α σ μ ι ω τ τ ο υ ς κ α ι π ε φ ι λ η μ έ ν ο υ ς π ρ ω θ ι ε ρ ό ρ χ α ς
τ η ς Ό ρ θ Ρ ω σ Ε κ κ λ η σ ί α ς τ η ς Δ ι α σ π ο ρ α ς Τ ο κ ε ί μ ε ν ό ν τ η ς
ε Ι ς ORTHODOX CRISTIAN WITNESS, ν ο ι VI, Ν ο 8.
τ η ς 6 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 1972 π ή μ
2.-"Α ρ θ ρ ο ν τ ο υ π ρ ε σ β π Β Σ α κ Κ α ύ π ο τ ο ν τ ί τ λ ο ν Γ ι α τ ί ά ν ή
κ ο μ ε ν ε Ι ς τ η ν Ρ Σ ύ ν ο δ ο γ ». Κ ε ί μ ε ν ό ν τ η ς ε Ι ς ORTHODOX
LIFE, μ η ν Ό ς Μ α ί ο υ - 'Iouviou 1972.
3.- Π ε ρ ι ο δ ι κ ο ν Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α τ ό μ ο ς 1970, σ 445-456 ι α ι 1971,
σ
4.-0RTHODOXY Ι Ν Τ Η Ε USA, α ρ θ ρ ο ν τ ο υ π J. Meyendorff
έ ν τ ψ σ υ λ λ ό γ ι κ ψ τ ό μ ψ ORTHODOXY Ι Ν Τ Η Ε WORLD,
Α θ η ν ω 1964, ρ 350--359.
5.- Τ Η Ε CHALLENGE OF AMERICA, α ρ θ ρ ο ν Τ ο ο υ π Stephen
Upson έ ν τ ά ν ω τ έ ρ ψ σ υ λ λ ο γ η σ 360-374.
6.- Π Ν Τ ρ ε μ π έ λ α Τ Ο Α Υ Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Ο Ν Τ Η Σ Ε Ν Α Μ Ε Ρ Ι
Κ Ή METROPOLIA, Ά θ η ν α ι 1971.
7.- Ι Κ α λ ο γ ή ρ ο υ Ο Κ Ο Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ι Α Σ - Ή
Ο ρ θ ό δ ο ξ α δ ι α σ π ο ρ α κ α τ α τ η ν έ π ο χ η ν τ η ς Ο ί κ ο υ Ρ ε ν ι κ η ς
Κ ι ν ή σ ε ω ς θ ε Ο σ ν ί κ η 1967.
8.- Timothy Ware, Τ Η Ε ORTHODOX CHURCH: Ι δ ί ω ς τ ο κ ε
φ ά λ α ο ν DIASPORA AND MISSION.
9.- Α HISTORY OF RUSSIAN CHURCH ABROAD 1917 ­
1971. Ε δ Ί Μ ο ν η ς Μ ε τ α ι μ ο ρ φ ώ σ ε ω ς Η ο ο τ ώ ν η ς ρ ρ 210.
32
10.- Μ α ξ ί μ ο υ Σ ά ρ δ ε ω ν Τ ο Ο ί κ ο υ μ ε ν ι κ ο ν Π α τ ρ ι α ρ χ ε ϊ ο ν έ ν Tfi
- Ό ρ θ ο δ ό ξ ψ Έ κ κ λ η σ ί ς ι θ ε σ σ 1972.
11.- Α Ν Ο Ρ Ε Ν LETTER Τ Ο Τ Η Ε Ο Ο Σ 1968 ρ ρ 20.
12.- Τ Η Ε SECOND LETTER Τ Ο Τ Η Ε LOGOS, ρ ρ 32. Jorda­
nville 1968.
Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α
ORTHODOX WORD, Φ ω ν η τ η ς Ο ρ θ ο δ ο ξ ί α ς
TRUE VINE, Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Σ Ο Ρ θ Ο Δ Ο Ξ Ω Ν
ORTHODOX CRISTIAN WITNESS' σ ι Α Γ Ι Ο Ι Τ Α Ξ Ι Α Ρ
Χ Α Ι
ORTHODOX LIFE, Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Ι Σ
IRENIKON, Ε Ν Ο Ρ Ι Α
LAFOI TRANSMISE,
Τ ύ π ο ι ζ Γ Ρ Α Φ Ι Κ Α Ι Τ Ε Χ Ν Α Ι Β Γ Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α ο
Ί π π ο χ ρ σ Τ ζ 56, Τ λ 624-728 - Α θ Η Ν Α