THORWALD DETHLEFSEN

A SORS MINT ESÉLY

EREDENDŐ TUDÁS A TELJESSÉGRŐL EZOTERIKUS PSZICHOLÓGIA

* * *

T au — Benső ú T - ik alauz k önytár ából

!

http://www. T au.hu

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

2

Azoknak szól Thorwald Dethlefsen könyve, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. A szerző, az ezoterikus pszichológia megalapozója, az okkultizmus, a régi titkos tanok (asztrológia, homeopátia, reinkarnáció) világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors ugyanis nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért sorsunkat meg kell tanulnunk megismerni és megérteni. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Thorwald Dethlefsen erre az útra vezeti olvasóit világhírű könyvében. Az Út a teljességhez – A betegségek jelentése és jelentősége című könyvének alapgondolatait mélyíti el, szélesíti ki és szövi tovább A sors mint esélyben Dethlefsen, az ezoterikus pszichológia megalapítója. * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

3

Fordította: Hajós Gabriella A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thorwald Dethlefsen: Schicksal als Chance. Esoterische Psychologie – das Urwissen zur Vollkommenheit des Menschen © 1979 C. Bertelsmann Verlag GmbH, München Alapkiadás: Arkánum Kiadó, Budapest, 1992 Hungarian translation © Hajós Gabriella, 1992 Magyar Könyvklub, Budapest, 1994 ISBN 963 8289 50 3 * * *

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

4

Ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik a világosságot keresik

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

5

TARTALOM

A SORS MINT ESÉLY _______________________________________________1 TARTALOM ________________________________________________________5 ELŐSZÓ ___________________________________________________________9 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA_______________________________________________________11 Az ezoterikus világkép ___________________________________________16 Az ezotéria mint út ______________________________________________23 A hermetikus filozófia____________________________________________26
HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA ____________________ 27

Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn _________________________29 Test, lélek és szellem ___________________________________________34 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA ___________________________43

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 6 A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése ________________________46 A hipnózis mint jelenség _________________________________________49 Egy hipnózismodell _____________________________________________54 A hipnózisterápia _______________________________________________57 Konzekvenciák _________________________________________________60 A VALÓSÁG POLARITÁSA _________________________________________65 Az élet: ritmus __________________________________________________68 A megbékélés __________________________________________________74 A bűn projekciója _______________________________________________77 A rezonancia törvénye ___________________________________________80 A környező világ mint tükör_______________________________________82 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT _____________89 A valóság ősprincípiumai ________________________________________92 Az égitestek mint reprezentánsok ________________________________101 Az idő minősége _______________________________________________106 A horoszkóp mint mérőeszköz ___________________________________111 A horoszkóp mint az élet tanterve ________________________________118 A tanulás polaritása ____________________________________________120 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 7 Asztrológia a reinkarnáció alapján________________________________129 A sors beteljesítése ____________________________________________134 A betegség mint információ _____________________________________141 A szabadsághoz vezető út ______________________________________143 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS______________________________________146 A betegség és a halál mint a sors jelei ____________________________150 Homeopátia ___________________________________________________157 Az információ mint gyógyeszköz _________________________________162 A hasonlóság elve _____________________________________________168 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS ______________________________________174 Az egység ____________________________________________________185 A teremtés hármassága ________________________________________188 A bibliai teremtéstörténet _______________________________________191 Kiűzetés a Paradicsomból ______________________________________195 Betegség és bűnbeesés ________________________________________200 A betegségen át az üdvösségbe _________________________________203 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA _______________________208 .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 8 A halál – a lét másik formája ____________________________________211 A karma törvénye ______________________________________________215 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át ____________________218 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA ______229 A fogantatás és a születés élménye ______________________________233 Találkozás a múlttal ____________________________________________237 Bűn és felelősség ______________________________________________242 Az ősprobléma: a hatalom ______________________________________245 Túlvilági tapasztalatok __________________________________________248 A földhöz kötött lélek ___________________________________________252 A lélek fejlődési fokozatai _______________________________________255 Vallás és reinkarnáció __________________________________________258 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS ________________________________265 Az okkult technikák értelméről ___________________________________275 Az ezotéria és a menekülés a világ elől ___________________________276 Hazatérés_____________________________________________________280 .

hogy a tárgyalt témák sok kereső ember számára vezérfonalat jelentettek. alvásban és birtoklásban. mint a találás maga. . Ezért tarthatja most Ön a tanfolyam első szemeszterének témakörét könyv formájában a kezében. azaz rugalmassá válunk. mint hogy „kérdésessé tesszük a dolgokat”. akik akár hely-. A keresés megnyitja az embert. A kurzusok nagy sikere arról tanúskodik. A résztvevők. Hol van ez a cél? Meglelhetjük-e egyáltalán? Menjünk vissza a templomba. arra ösztönöztek. de különösen azok. pozícióinkat feladjuk. A keresés ugyanis nem más. A könyv nagy előnye a sokszorosíthatóság.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 9 ELŐSZÓ Az utóbbi években a nagyközönség körében egyre erősebb a spirituális témák iránti érdeklődés. akár időproblémák miatt az előadásokat nem tudták látogatni. hogy e tanfolyamok témáját könyv alakban is jelentessem meg. amelyet intellektuális terjeszkedésünk vak buzgalmában odahagytunk? Vagy egyedül a keleti tanok és vallások adnak választ? A sok nyitott kérdés keresővé teszi az embert. A szerző terápiás tevékenysége mellett pár éve rendszeresen esti és hétvégi kurzusokat tart Ezoterikus pszichológia címmel. ivásban. S e keresés csaknem fontosabb lehet. Futótűzként terjed a felismerés: az élet célja semmiképpen sem merülhet ki evésben.

s beindítja az elhárító mechanizmusokat. Ez a bevezetés előzetes felkészülést nem igényel. hacsak nem akarunk lemondani önmagunk kiteljesítéséről. Ugyanakkor megvan a maga hátránya is – nevezetesen. 1978 októberében Th. de belső nyitottságot igen. Kívánom. hogy könyvem minél több kereső embernek nyújtson legalább egy kis segítséget! München. Eleinte minden ismeretlen tudattalan szorongást ébreszt bennünk. Ebben a könyvben is sok olyan gondolattal és megállapítással találkozhat az olvasó.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 10 mely által az olvasók széles köréhez juthat el. D. amely ellenállást válthat ki belőle. ragaszkodunk a megszokotthoz. beállítottságát feladnia. Mint a tanfolyam első szemesztere. hogy az olvasó előítéletek nélkül fogadhassa be az új. Ennek a követelménynek nehezebb eleget tenni. . Senkinek sem könnyű megszokott kliséit. mint gondolnánk. Márpedig ennek a könyvnek a célja a tudat fejlesztése és kitágítása. Túlságosan is könnyen rögződünk az ismerthez. hogy sokat veszít az élőbeszéd személyességéből. A valódi beavatás az ősidőkben is csak szájhagyomány útján valósulhatott meg. s így szokatlan gondolatokat. s új belátásokkal helyettesítenie – mégis folyamatosan ezt kell tennünk. ez a könyv is az ezoterikus világképbe szeretné bevezetni az olvasót.

A „tudományos” jelző olyan kritériummá vált. mondván. hogy a mindenség túl van az emberi értelmen és teljesen magától jött létre. elmélet vagy gondolat helyessége mérhető. azt. Herbert Fritsche Századunk gondolkodását az ún. akik bedőlnek a sivár mesének s szívük szerint elválasztanák a kozmosztól az istenit. amellyel bármely megállapítás. ami kijelöli a Teremtmények célját.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 11 EZOTÉRIA MINT A VALÓSÁG SZEMLÉLETÉNEK TUDOMÁNYTALAN MÓDJA A véletlen azoknak ad nyugovást. Valamennyien tudományos kategóriákban . természettudományos világkép határozza meg. a mélyértelműt.

szükségessé válik egy újabb és átfogóbb elmélet. Minden elmélet szerzője saját tudatállapotáról ad képet az elmélet megszületésének időpontjában. hogy valamennyi új generáció egészen biztos benne: a . hogy legjobban saját hibáinkból tanulunk. E megállapításunkat hathatósan alátámasztja. mindenki tudja. s törvényszerűségek felfedezésével rendet teremtsen a megjelenési formák sokfélesége között. A tudományos munkának az a célja. E célból olyan elméleteket alkot. Így magas fokú „tudományhívővé” válunk anélkül. s a korábbi elméletek nemsokára szűkösnek bizonyulnak. hogy az emberiség egyre fejlődő. hogy tudatában lennénk a szó képtelenségének. Mindebben csak az a groteszk. Törvényszerű tehát. A folyamatos kutatás során a tudatállapot is továbbfejlődik. amelyek a valóságot a lehető legjobban felfogják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 12 gondolkodunk olyan területeken is. s új felismeréseket fogadjon be. A tudomány története az emberi tévedések története. A ma igazsága ugyanis a holnap tévedése. hogy gondolatilag áthatoljon a valóságon. Semmi okunk rá. amelyeknek tulajdonképpen a tudományhoz semmi köze sincsen. hogy emiatt szégyenkezzünk. ha egy pillantást vetünk a tudomány történetére. és így tovább. egyre táguló tudata előbb vagy utóbb minden elméleten túlnőjön.

amelyen a tudományba vetett hit könnyedén felülmúlja bármilyen vallásos szekta hitének erejét. hogy a tudomány kizárólagossági igényével szemben kifejezésre juttassuk kételyeinket: . amelyek feljogosítanak bennünket arra. amelyet a tudományos élet azokkal szemben tanúsít. Egyik legfőbb gyengeségünk. amely a valóság és a gyanúsan zajosan hangoztatott objektivitás között megfigyelhető. Csakhogy a tudomány esetében különösen izgalmas az a diszkrepancia. A látható világ számunkra anyagként jelentkezik – ennek megfelelően a tudomány is az anyag feltételeihez igazította munkamódszereit. Megdöbbentően hasonlít a vallásos fanatizmushoz az a magatartás is. Ez minden bizonnyal így helyes – mindazonáltal csak addig. az ő koruk viszont az abszolút és végleges igazságot találja fel. Ez az a pont. ameddig a kutatás ténylegesen és kizárólag az anyagra vonatkozik. hogy gondolatilag rögződünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 13 tévedéseket mindig a múltban követték el. Itt ütközünk abba a két alapvető hibába. s utolsó leheletünkig minden erőnkkel védjük álláspontunkat. A tudományos munka a látható világ kutatásával kezdődött. Az így születő eredmények legjobb esetben is csak az anyagra lehetnek érvényesek. akik valamilyen új szemlélet birtokában kétségbe vonják az adott kor „általános érvényű” igazságait.

amelyek nincsenek feltétlenül kapcsolatban az anyaggal. 2. pontból arra következtetnek. Egyre nő azoknak a száma. Az l. akik a valóságot illetően már nem akarják átengedni a terepet a kizárólagosságra igényt tartó tudománynak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 14 1. Ennek jogosultságát – többek között – az alábbi kérdésekben fogalmazhatjuk meg: Vajon a tudomány – a technika területén kétségbevonhatatlanul elért sikereivel együtt – boldogabbá tette-e az emberiséget? Képes-e a tudomány segítséget nyújtani az emberi problémák megoldásában? Meg tudja-e válaszolni azokat a legbensőbb emberi kérdéseket. Alighanem megérett az idő arra. tehát az anyagon kívül nincsen semmi. Ezt az ördögi kört csak úgy szakíthatjuk meg. s kiterjesztik azokra a területekre is. hogy csak az anyaggal lehet foglalkozni. ha felismerjük saját módszereink korlátait. hogy ezt a lépést megtegyük. hogy csak ez mérhető. amelyek az emberi létezésre vonatkoznak? . ám a tudományos gondolkodás számára szokatlan módszerekkel közeledünk a nem anyagi természetű jelenségekhez. vagy pedig adekvát. A tudomány munkamódszereit tudatosan az anyag kutatásának követelményeihez igazították – ezt a módszert azonban manapság öntudatlanul alkalmazzák.

mint egyes szomatikus tüneteket. amelyek a fertőzéses megbetegedések vagy a csecsemőhalálozás csökkenését bizonyítják. Napjainkban például jelentősen növekszik a pszichés megbetegedések száma. mert ugyanakkor nem szólnak arról. ha a „betegséget” mint olyat mérnék. a tudományos gondolkodással polárisan ellentétes módszerhez. s nem egymástól elkülönítve vizsgálnák annak különféle megjelenési formáit. inkább csak azt akartuk bemutatni. vagy melyek azok. ez a módszer pedig az ezotéria fogalomköréhez tartozik. amelyek éppen a vizsgált időszakban keletkeztek. nem annyira a tudomány bírálata volt a célunk. Ne hagyjuk magunkat megtéveszteni azoktól a statisztikáktól. hogy a továbbiakban szükségképpen és joggal folyamodunk egy. Eredetileg az ezotéria és a . Mindazzal. amellyel időt takaríthat meg. mely betegségek váltak gyakoribbá. amit eddig elmondtunk. Az orvosi statisztikáknak is csak akkor lenne értelme. úgy látszik. Minél több olyan segédeszközt talál fel az ember. Az úgynevezett modern orvostudománynak egyetlen százalékkal sem sikerül csökkentenie a betegséget a világban. annál kevesebb ideje van. ezeket még nem sikerült olyan eredményesen elnyomni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 15 Vajon az emberi tudat fejlődése lépést tartott-e a külső technikai fejlődéssel? A válasz a fenti kérdésekre egyértelmű és megrázó – sikernek nyoma sincs.

megfelelő mennyiségű szorgalom befektetésével a tudományt elsajátíthatja. a bölcsesség tana. Ez olyan magától értetődő számunkra. A tudománynak az a követelménye önmagával szemben. s így nem más.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 16 titkos tanok. hogy utat ne nyitnánk a zabolátlan fantáziának. A dolgok értelme mint igazság azonban mindig csak az egyes ember számára nyilvánulhat meg. hanem mindenekelőtt „miért”-jére kérdez rá. ez azt jelenti. A tudást . A tudás nem. Ez a miért a dolgok értelmére vonatkozik. Az ezotéria tehát aszociális. Ennek a könyvnek az a feladata. Aki elég tehetséges. Az ezoterikus világkép A tudomány kizárólag funkcionálisan gondolkodik. hogy lépésről lépésre bevezessen az ezoterikus gondolkodás rendszerébe. hogy nemcsak a valóság „hogyan”-jára. A tudomány átadható. Az ezotéria tartalomban gondolkodik. hogy csodálkozva kérdezzük. ezért nélkülöz minden nyilvánosságot. Ezek a fogalmak azonban jó ideje téves elképzeléseket váltanak ki. hogy mindenki számára megközelíthető legyen. egyáltalán hogyan lehetne gondolkodni még anélkül. – azonos fogalmak. mint a tulajdonképpeni összekötő kapocs a megjelenési formák világa és az ember között. az okkultizmus stb.

mindkettőnek megvan a maga jogosultsága. amelyek kölcsönösen feltételezik egymást. amely a felismerhetetlenségig újrarágja néhány valóban tudó ember tudásának morzsáit. . Ez utóbbi átadható. jó okom van-e arra. individuális megismerési aktussal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 17 sajnos gyakran összekeverjük olyan felhalmozott ismeretekkel. hiszen a hit a tudás elérésének legfőbb előfeltétele. a valódi tudást azonban szorgalommal sohasem érhetjük el. Mindezzel semmiképpen sem szeretnénk leértékelni a hitet. amely metafizikus természetű. A hit és a tudás két különböző fokozat. csak olyan teljességgel személyes. de nem szabad összekeverni őket egymással. hogy „a tudás legyen mindenkié”. hogy valamiben higgyek vagy sem. amelyek teljességgel érdektelenek. amit nem tartunk lehetségesnek. nem tapasztalhatjuk meg. A valódi tudás mindig saját tapasztalatunk eredménye. céltalanok. azt csak hihetem. sem továbbadni nem lehet. Hinni annyi. Amit másoktól veszek át. Ezen a valószínűség-számítások sem változtathatnak. A hit alapvetően azt jelenti. hogy lehetségesnek tartunk valamit. mint nem tudni. sem átvenni. Ebből a szempontból a természettudomány olyan hitközösségnek tűnik. márpedig azt. s amely nagyvonalúan nem vesz tudomást a tömegek azon követeléséről. de sohasem tudhatom. Az sem számít.

Az ezoterikus titoktartásnak semmi köze a titokzatoskodáshoz. ez a titoktartás a dolog természetéből kényszerűen adódik. Később. A valódi ezotéria működése rejtőzködő. Ezek a kevesek – akik a megismerés keskeny ösvényét járták. hogy az ezoterikus kör sosem akarja meghódítani a világot. a külső kör (exoteros görögül annyit jelent: külső). az ezotéria is csak a keveseké. hogy esetében nem valódi ezoterikus közösségről van szó. hogy e két kör feltételezi egymást. s hogy egzisztenciáját mindkettő a másik pólusnak köszönheti. hogy tudóvá váljanak – alkotják az ezoterikusok körét. a fizikában képzetlen ember nem ismerheti fel egy fizikai törvény jelentőségét. mint amennyit tagtoborzásra áldoz. az úgynevezett „belső kört” (esoteros görögül annyit jelent: belső). Így minden olyan egyesülés vagy társaság. a polaritás törvényének vizsgálata során világosabbá válik majd számunkra. hogy létét homályban tartsa. csalhatatlanul bebizonyítja – árulkodjék a neve vagy a hirdetésének szövege akár az ellenkezőjéről –. Ebből a tudásból az következik. tehát . Ezt a kicsiny belső kört a lényegesen nagyobb exoterikusok köre veszi körül. több fáradságot fordít arra. ha tudatállapota megfelel e tudás szintjének. Az ezoterikus tanok minden további külső tevékenység nélkül is titkosak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 18 Miként a tudás mindig az egyes emberé volt. amely növekedésén s taglétszámának gyarapodásán fáradozik. Egy. Egy ember csak akkor ismerhet fel és tehet a maga számára hasznossá valamilyen tudást.

hogy készek legyenek segítséget nyújtani azoknak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 19 számára az akkor is semmitmondó. Az ezoterikus tudás rejtjelezett formájában mindenki számára hozzáférhető. a tudatlan mégsem meríthet belőle. de a sötétség nem fogadta be azt. és megtanulok kottát olvasni. hanem az.” (Máté ev.) . („És a világosság a sötétségben fénylik. hogy azt követeljem a zeneszerzőtől. ez nem jogosít fel arra. 7. Először meg kell tanulnunk használni a szemünket ahhoz. Ezért el sem kell rejteni. ha egyébként korszakalkotó jelentőségű. A törvények felismerése csak azt viheti előre. hogy képesek legyünk látni. haszontalannak és értelmetlennek tartják őket.” János ev. 1. A tudóknak nem az a feladatuk. vagy pedig örökre lemondok a zene mélyebb megértéséről. a titkos tanokkal is. „Kérjetek és adatik néktek. aki magas fokon magáévá tette a fizika tudományát. hogy vagy veszem a fáradságot. A törvény a fizikába be nem avatottak előtt titok marad. vagy ahogyan nevezik. 7. keressetek és találtok. mert azokat ismerem.) Ha nem tudok kottát olvasni. Ugyanígy van ez az ezoterikus tudással. Ugyanígy van ez az ezotériával is. A tömegek nem ismerik a szimbólumok értékét. akik kérik ezt a segítséget. Ilyenkor el kell döntenem. zörgessetek és megnyittatik néktek. 5. használjon műve leírására betűket vagy számokat. hogy a tudatlanok megértőképességéhez igazodjanak.

Ezt tévesztik szem elől azok az embertársaink. Ezzel a példával az ezotéria mint út s a puszta ténygyűjtés különbségét akartuk megvilágítani. még inkább ösvény. amelyeket csak meg kell tanulnunk ahhoz. hány kilométer. útnak kell indulnunk. amelyet szorgalommal elsajátíthatunk. akik utaztak már ezen az úton. Lehetséges. de egyet semmiképpen sem érünk el vele: a célt. bár teli torokból hirdetik. és így tovább. mozgásba kell lendülnünk. meg kell tennünk ezt az utat. ha útra kelünk. Ezt az utat a térképen pontosan megnézhetjük. megfelelő könyvekből utánaolvashatunk. Bécset. hogy tudjunk. hogy igen izgalmas és érdekes a München-Bécs útvonallal való foglalkozás. tényeknek vagy törvényeknek. amelyet csak akkor érhetünk el. hogy előzetes tájékozódásunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 20 Iménti hasonlatainkkal azt kívántuk bemutatni. Vegyük konkrét példaként a Münchenből Bécsbe vezető utat. Az ezotéria olyan célhoz vezet. információink hasznosnak bizonyulnak. hogy az ezoterikus világkép mellett állnak. Minden út valamilyen célhoz vezet. akik. kiszámolhatjuk. Az ezotéria nem valamiféle gyűjtőfogalma dátumoknak. mint az. Az ezotéria út. de még fél lábbal sem léptek rá az . hogy az ezotéria nem olyanfajta tudás. Lehet. de semmilyen elmélet sem helyettesítheti az út megtételét. beszélhetünk olyanokkal. Ha egyáltalán el akarjuk érni. képeket nézhetünk az út mentén fekvő városokról.

hogy az ezoterikus út kötelez. A funkcionális tudományok nem kötelezik semmire művelőiket. a dolgok átélését. azonnal át kell helyeznünk a valóságba. Kémiai felfedezése nem érinti életét és magatartását. magatartásunkat folyamatosan változtatjuk. Saját életünket. mert tudat alatt pontosan érzi. így magunk is változunk. Röviden: az ezotéria maga a fejlődés. Ennek közvetlen hatása van a lét minden területére. ugyanakkor nyugodtan verheti a feleségét. Egy vegyész manapság szenzációs felfedezést tehet. Ezen az úton járni azt jelenti. (Hangsúlyozzuk. még a legkisebbet is. egyes szokásainkat azonnal hatálytalanítja. nem fog pereskedni és így tovább. pereskedhet a bátyjával. Sajnos. Ha valaki például valóban megértette.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 21 ezotéria útjára. mi az asztrológia.) Az exoterikus külvilág azért harcol olyan szenvedélyesen az ezoterikus igazságok átszivárgása ellen. szidhatja a társadalmat és így tovább. e kettő ritkán esik egybe. ez szükségképpen megváltoztatja a világhoz való viszonyunkat. hogy felismeréseinket. hogy az ezoterikus tanok köteleznek. Felismeréseinket tehát szükségképpen át kell ültetnünk a valóságba. Teljesen másként van ez a legcsekélyebb ezoterikus „felfedezés” esetén. az soha többé nem fogja a külvilágban keresni a vétkest. hogy az asztrológia üzletszerű művelése és az asztrológia valódi megértése két nagyon különböző dolog. megújulunk. . ez azt jelenti.

amíg az funkcionális jellegű. de sohasem mer semmibe „beleharapni”. de ez az embereket – hál' istennek – nem változtatja meg. hogy tisztán materialisztikus tudományt műveljen. Egy ideje ezt a konfliktust a parapszichológia nevű trükk segítségével próbáljuk meg kicselezni. hogy e „tudomány” művelői elmennek a pszichológia mellett. s így egyszerűen megtagadja a nem materiális jelenségeket. A parapszichológia az ezoterikus világképből fakadó követelmények élét szeretné lefaragni – a tudomány steril módszereivel. hogy mindenki önmagáról mond ítéletet: a parapszichológia névválasztás (görögül a para azt jelenti: mellé) is azt fejezi ki. A sors iróniája. . hogy felismeréseihez tartsa magát. Az archívumok megtelnek szignifikációs számításokkal. s a „kiszaglászottról” vitatkozik. A parapszichológia hazug és gyáva. s így semmire sem kötelez. A parapszichológia egyfolytában szaglászik. Képességei azonban ahhoz sem elegendők. mert még ahhoz sincs bátorsága.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 22 Az emberek szívesen elfogadnak minden új felfedezést. s levonja belolük a konzekvenciákat.

Gyarapodó felismeréseink nyomán meg kell változnunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 23 Az ezotéria mint út Miután meglehetősen világosan elhatároltuk magunkat mind a tudománytól. sok van mindkettőből. tudatosabbá kell válnunk. de remélem. a kémiai menyegző. . jóga. ezek a kifejezések most még frázisnak hatnak. eligazítanak bennünket. Ezek a diszciplínák azonban semmiképpen sem öncélúak. a kozmikus tudat elérése. Említsük meg példaként itt a legfontosabbakat: asztrológia. hogyan értsük meg őket. Meglehet. kabbala. mágia. útmutatók és útjelző táblák. hogy valódi feladatunkat és célunkat világosabban megértsük. tarot. Ji Csing. s meg kell tanulnunk. Ezek a fogalmak az emberi út végcélját próbálják körülírni. Ennek az útnak a célja az emberi teljesség. meg kell ismernünk az univerzum törvényeit. útmutatók utunkon. amelyek az egyes kereszteződésekben felvilágosítanak. hogy merre is menjünk tovább. a következőkben egyre több tartalommal telnek majd meg. a bölcsesség megtalálása. hogy ezt a célt elérjük. alkímia. Ahhoz. Ilyen segédeszközök az ezoterikus technikák és diszciplínák. Igen hasznos. forduljunk végre az ezoterikus út felé. ha egy ilyen úton vannak tájékozódási pontok. mind a parapszichológiától. a polaritás legyőzése. az Unio Mystica. hanem a tájékozódásban segítenek. meditáció. az Istennel való egyesülés.

vagy csak az ingára esküsznek. hogy leragadunk egy útjelzőnél. hogy a régi rögződésektől megszabadítsanak: csak hogy éppen ők igen gyakran választott útmutatójukhoz tapadnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 24 Gyakran esünk abba a hibába. Ennek ellenére azt kell mondanunk: mindenki saját kultúrája rendszereihez és szimbólumaihoz áll a legközelebb. mert napjainkban nagyon divatosak a keleti vallások és ezoterikus rendszerek. hogy utunkat követnénk. Ezt teszik azok. hogy csak a rögződés tárgya változott meg. Ezt csak azért említem meg. akik csak az asztrológiára. hogy saját területén már meg is találta a kulcsot a világ problémáinak megoldásához. Ezért aztán nehéz észrevenni. Ennek az igazságnak az elérését a különböző korokban és kultúrákban különböző módszerek szolgálták. hogy az úton továbbhaladjanak. Minden ezoterikus fejlődés végpontja az igazság megismerése. Igazság csak egy van. Pedig az ezoterikus diszciplínák feladata éppen az. s nem veszik észre. Ezek az emberek. milyen gazdag a választék itt . Van egy sereg olyan specialista. Egy nyugati ember számára sokkal nehezebb s rendszerint jóval tovább is tart a Kelet útmutatásait követve célhoz érni. Ezek – segédeszközként – egyformán jók és használhatók. és így saját magukat akadályozzák abban. megrekednek kedvenc útmutatójuknál. Ehelyütt szóljunk még az ezotéria keleti és nyugati technikáiról. Azt hiszik tehát. ahelyett. hogy továbbjutottak. sajnos. aki azt képzeli.

hogy minden tudás mindig jelen van. Kezdettől fogva őrzi mindazt a tudást. sosem kell korrigálni. A tudás mindig jelen van. Abban a tévhitben él. hogy felismerhesse. hiszen nem öregszenek el. hogy minden felfedezéssel közelebb kerülünk az igazsághoz. hogy jobban alkalmazkodnak gondolkodás. és lassan odáig fejlődnie. az alkímiára és a mágiára. de a gyermeknek. Az ezotéria egyidős az emberiséggel. A modern tudomány nem érti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 25 Nyugaton ezoterikus módszerekből. a kabbalára. Pedig ezeknek megvan az az előnyük. kizárólag a nyugati ezotéria négy nagy oszlopára: az asztrológiára. Mindig volt és mindig lesz. amelyekből az idők során olyan másodrendű tudományok fejlődtek ki. mint az asztronómia. a kémia stb. Ezoterikus szemmel nézve mindez éppen fordítva van. ami az emberek számára az univerzumról hozzáférhető. hogy e költeményeket képes legyen elolvasni és meg- . tanulnia kell az iskolában. Tanításai függetlenek az időtől. mikor fogunk „mindent” tudni. csaknem minden munkámban. vagy modernizálni őket. Lássunk egy példát: Homérosz költeményei igen régóta megvannak. Ezért támaszkodom.és életmódunkhoz. Ezeket többnyire magasrendű tudományokként tartják számon. s csak idő kérdése. de az embernek kell fejlődnie ahhoz.

biológia stb. Azt reméli. mert a magas fokú specializáció mind jobban és jobban megnehezíti az interdiszciplináris megértést. akit így hívtak: Hermész . A hermetikus filozófiát az ezotéria ősatyjáról nevezték el. mert minden területre vonatkozik. vagyis a speciális területekre. s képes minden sajátos részletet adekvát módon beilleszteni a valóság egészébe. ő először olvassa. fizika. A specialistát zavarja az ilyen tudás. speciális tárgyakra (mint orvostudomány.). A gyermek számára nincs jelentősége annak. hanem a centrumában kezdődik. Ez az eredeti cél azonban egyre elérhetetlenebb messzeségbe kerül. már csak rá kell vetítenünk őket a kör egyes cikkeire. A hermetikus filozófia Ha a valóságot egy körrel ábrázoljuk. Az ezotéria az egyetemes törvényszerűségeket vizsgálja – ha ezeket felismertük. hogy a speciális területen folytatott kutatások egyszer majd elérkeznek a kör középpontjába. pedig évezredek óta olvasható. kémia. Az ezoterikus gondolkodás a hermetikus filozófia alapelvét követi. hányan olvasták előtte Homéroszt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 26 érteni. akkor azt mondhatjuk: a tudomány ezt a kört cikkekre osztja. Az ezoterikus foglalatosság nem a kör kerületén.

anyja a Hold. úgy. Ennek a smaragdtáblának a szövege így hangzik: HERMÉSZ TRISZMEGISZTOSZ: TABULA SMARAGDINA l. . 3.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 27 Triszmegisztosz. Ez a „háromszorosan is nagy Hermész” beavatott volt és pap Egyiptomban. A tábla. Dajkája a föld. 4. Ereje tökéletes. mint ami fenn van. Az. elfogadva azt. Tizenöt tézisét zöld. lett minden teremtett dolog. hazugság nélkül. keleti korundból készített táblára írta fel: ez minden bölcsességek kvintesszenciája. és ami fenn van. ami lenn van. pontos életútja a történelem homályába vész. Így érted meg az egyetlen csodát. 7. Ez a világ első anyagának forrása. az Egy gondolatból. melynek jó ideje nyoma veszett. 2. biztos és igaz. ugyanaz. 5. Tabula smaragdina néven vonult be a történelembe. A szél hordozta méhében. 6. ami lenn van. Apja a Nap. 8. ha a földbe visszafordul. És ahogy minden dolog az Egytől származott. Való. ugyanaz.

(Hamvas Béla fordítása) Tudom. Ettől kezdve menekül előled minden sötétség. 13. hanem megértőképességünké. befogadja a magasabb és az alacsonyabb erőket. hogy első látásra milyen semmitmondó lehet ez a szöveg a modern ember számára. Ez azonban nem a szöveg hibája. hozzáértéssel. befejeztem. Ezért hívnak Hermész Triszmegisztosznak. Így teremtették a világot. a durvát a finomtól. Amit a Nap műveleteiről mondtam. Ez a nagy erő erejének ereje: mert minden légneműt legyőz. eredménye csodálatos lesz. fölöslegessé vál- . aki teljességében megérti ezt a szöveget. és minden szilárdat áthat. A földről az égbe száll. 11. gyengéden. Válaszd el a földet a tűztől.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 28 9. E tizenöt tézis összefoglalja mindazt a tudást. Annak. 10. aztán pedig a földre. Annak a számára. 14. Így éred el a világ legnagyobb dicsőségét. 15. ami ezt a módszert követi. mert a világ tudásának három része birtokomban van. 12. ami az ember számára valaha is hozzáférhető volt: egyszerre írja le az univerzum teremtését és az alkimista bölcsek kövének előállítását.

és ami fenn van. tehát a megjelenési formák minden szintjén ugyanazok a törvények uralkodnak. ugyanaz. hogy az univerzumban mindenütt. ami lenn van. . akiknek ezek a megállapítások fantasztikus rajongásnak tűnnek. Aki azonban veszi a fáradságot. Biztosan vannak. úgy lenn”. Az analógia törvénye: amint fenn. a hermetikus filozófia kulcsa. makrokozmikus és mikrokozmikus szinten. Így érted meg az egyetlen csodát. s ez elegendő ok lesz számukra. fenn és lenn. ugyanaz. és tanulmányok útján egyre mélyebben behatol a hermetikus nyelv és szimbolika rejtelmeibe. Az a feltételezés áll mögötte. hogy az ezotéria iránti érdeklődésüket ismét egy életre feladják. birtokában lesz a bölcsesség egésze. amely így szól: „Az. „az égben és a földön”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 29 nak a könyvtárak. „amiből semmi sem hiányzik: teljes és egész”. melyet többnyire rövidítve idéznek: „amint fenn. egyszer talán maga is átélheti e szöveg jelentőségét.” Ez a tézis. úgy lenn Pillanatnyilag csak a kettes számú tézissel foglalkozunk. ami lenn van. mint ami fenn van.

a fényspektrumnak csak kis részét látjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 30 Például az érzékelés esetében: a kontinuumnak mindig csak egy darabját ismerhetjük meg. amelyek körül atomrészecskék köröznek. tízmillió fényév távolság pedig túl nagy. Egyes állatok olyan hangokat vagy színeket is képesek észlelni. A szilárd részecskék közti távolságok relációja megfelel az égitestek közötti távolságok relációjának a naprendszerben. amelyekre az ember segédeszközök nélkül képtelen. fogalmilag még gyakran ki tudjuk fejezni. az emberi. Ezen a problémán segít át bennünket az „amint fenn. Ennek alapján ugyanis lehetőségünk nyílik rá. vagy többnyire még azzal sem megközelíthető. elképzelnünk azonban lehetetlen. egy masszív vastömb megpillantásakor mégis nehezen tudjuk elképzelni. úgy lenn” zseniális formulája. csak segédeszközzel. Minden. a „közepes” nagyságrendre. csak meghatározott területen belül halljuk a hangfrekvenciákat. Bármilyen pontosan tudjuk is mindezt. Ugyanígy van ez a képzelőerővel is. Csak közepes nagyságú dimenziók elképzelésére vagyunk képesek – ha valami túl kicsi vagy túl nagy. hogy egy vasdarab szinte kizárólag köztes terekből áll. Manapság tudjuk például. hogy a törvények szemléletét és . ami ez alatt vagy e fölött van. Megismerésünk rá van utalva. Képzelőerőnk számára a vírus – mint önálló organizmus – túl kicsi.

mint kiszámíthatatlan s nem törvényszerű esemény. úgy lenn” analógiája csak akkor jogosult. a komputer nem üzemeltethető többé rendeltetésszerűen. akkor ezek a beépített véletlenreprezentánsok a teljes kozmoszt káosszá változtatják. Ha létrehozunk egy komputert.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 31 kutatását az általunk megközelíthető területre korlátozzuk. ezért napjainkban szokatlannak tűnik.) A kozmosz viszonytörvények uralma alatt áll. Ha a kapcsolási körbe szándékosan néhány olyan tranzisztort. Később még konkrétan megvizsgáljuk ezt az asztrológia területén. amelyek nem tartoznak a törvényszerű kapcsolási tervbe. a véletlennek nincs helye benne. mely már az első véletlen bekövetkeztével megszűnne létezni. ha képesek vagyunk felismerni az univerzum teljességét mint kozmoszt. . Az „amint fenn. Ugyanez érvényes világunkra is. akkor egy kis kozmosz keletkezik: hiszen különféle törvényszerűségek alapján konstruáljuk meg. Az analógiás gondolkodás nem kauzális gondolkodás. A véletlen. Ez az analógiás gondolkodás teszi lehetővé az ember számára az univerzum korlátlan felfogását. minden kozmoszt káosszá változtat. kondenzátort vagy ellenállást forrasztunk. s működése is e törvények betartásától függ. (Kosmos görögül annyit jelent: rend. majd az ezúton nyert tapasztalatokat analóg módon átvigyük a számunkra megközelíthetetlen szintekre is.

amelyet szabványos (vagy: normális) . az ugyanis. a kidobott számok összege törvényszerű görbét mutat. Ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. hogy a véletlen profi védelmezői. nem véletlenül születik szegény vagy gazdag szülők gyermekének. és így tovább. Még egyszer: véletlen nem létezik. amikor az emberiség még nem jött rá a szabadesés törvényére. hanem törvényszerűen esett a kő a fejére. Ha ez a kő történetesen X. Nem véletlenül beteg az ember. hogy a törvény létét tagadjuk. A statisztikus ugyanis azt gondolja. Ha viszont elég sokáig foglalatoskodunk kockavetéssel. hanem törvényszerűen fog leesni. sem az az időpont. hogyha kockát vetünk. az eredmény véletlenül lesz három. mégsem riad vissza attól. úr fejére esett egy kő.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 32 Többnyire a tudomány is a természet törvényszerűségeire támaszkodik. úrnak éppígy nem véletlenül. nem üti el véletlenül az autó. akkor X. A kövek akkor is törvényszerűen lefelé estek. Sem a tény nem véletlen. hogy saját véletlen-fogalmuk tarthatatlanságát a rájuk jellemző módszertani szigorúsággal bebizonyítsák. hogy ugyanakkor a véletlen fogalmát is beépítse rendszerébe. Az már megint csak a sors iróniája. akkor az nem véletlenül. Ha egy bizonyos magasságból elejtünk egy követ. amelyben ez történt. úr fejére esik. öt vagy valamilyen más szám. a statisztikusok nem engedhetik meg maguknak. hogy X. Elsőre nem mindig felismerhető számunkra ez a törvény. Minden esemény mögött egy törvény áll.

hogy minél gyakrabban számoljuk el magunkat egy feladványban. mind kicsiben. hogy törvényszerű. hogy eredetileg más értelme lehetett. A nagy számok törvényszerű szabványeloszlása magától értetődően bizonyítja. annál helyesebb lesz az eredmény. Legjobb esetben is csak azt mondhatjuk. Hiszen végül is egy test törvényszerű röppályája sem egyes véletlen szakaszokból tevődik össze! Ha a statisztikusoknak igaza lenne. Minő csoda! Az egyes nem törvényszerű eredmények összege törvényszerűséget mutat. hogy kozmoszról beszéljünk. ezért aztán ki kell zárnunk mindenféle véletlent.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 33 eloszlásnak nevezünk. (Véletlen németül: Zufall: megesés. ami az emberrel törvényszerűen megesik. hogy mi. A világ szemlélése arra késztet bennünket. odaesés). amely szerint az evolúció a génbalesetek(!) összeadódásával magyarázható. hogy törvényszerű determináltságukat azonnal észlelhessük. egyes eredményekre épül. rá vagyunk utalva az események egy bizonyos minimális nagyságára ahhoz. Hasonló a darwinista logika is. hogy azokból következtetéseket tudjunk levonni. úgy lenn”. annak is érvényesnek kellene lennie. Azt jelzi. Ha a kozmosz rendezett egységet mutat. és. „amint fenn. emberek. akkor mindenütt ugyanannak a törvényszerűségnek kell uralkodnia. mind nagyban. . hogy az egyes dobások eredménye túl kicsi ahhoz. Egyébként magán a „véletlen” szón is felismerjük.

és fordítva. hogy megismerhesd Istent. Az ember a makrokozmikus univerzum hű képe – semmi sincsen kívül. lélek és szellem Ha közelebb megyünk az emberi makrokozmoszhoz. Ezért áll a delphoi templom falán a felirat: „Ismerd meg önmagad. Sokkal inkább magától értetődő az a folyamat. hogy ezek mind egy közös ideának vannak alárendelve. Ez korántsem magától értetődő. nincsenek alávetve semmilyen ösz* A delphoi Apolló templom oszlopcsarnokában lévő felirat eredetileg így hangzik: “Ismerd meg önmagad. és tanúsíts önmérsékletet. amelyet a hulla bomlásakor figyelhetünk meg: az egyes kémiai alkotórészek saját törvényszerűségüket követik („saját akaratukat”).” (A kiadó) . ami analógiásan ne lenne meg az emberben.”* Test. s az „ember” nevű összkoncepciót szolgálják. először az emberi testtel találkozunk. Élő ember esetében ez a test a megfelelő kemikáliák puszta összegétől – amelyekből építkezik – abban különbözik. hogy az embert mint mikrokozmoszt azonosnak tartsa a makrokozmosszal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 34 Ez az analógia jogosította fel Paracelsust arra.

régebben használt fogalom neve: lélek. Köztudott. Egy másik. akkor ebben valamely instanciának kell közreműködnie. az az instancia. Mindenki tapasztalatból tudja. A lélek olyan instancia. Ennek egyenes következménye. Ha ez az élő ember esetében nem így van. hogy képes az anyagot koordinálni. hiszen ha lényegi kritériuma az. Ez az instancia azonban csak az élő emberre van befolyással. Ez a tudat olyan kontinuitást képez. amely minőségileg különbözik az anyagi természetű testtől. amely a test anyagi építőköveit egységgé fogja össze és koordinálja. Kézenfekvő tehát. amit a test – mely folyamatosan sejteket épít fel és le – nem birtokol. hogy az általunk kutatott instancia azonos a fenti két fogalom valamelyikével. A lélek tudat. hogy a halál pillanatában anyagi szinten semmi nem tűnik el az emberből. hogy az általunk kutatott instancia nem lehet materiális természetű – ez nem is várható el tőle. hogy egy emberből halála pillanatában a tudata.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 35 szefogó koncepciónak. . Születésétől haláláig mint létező. individualitás. nehezen lehetne ő maga is anyag. De mi is a tudat? Az ember tudatában van önmagának. a halottban nem működik többé. az élete tűnik el. amely befolyásolni és ezáltal koordinálni tudja az anyagi különbözőségeket. érzékelő individuumot éli meg önmagát.

s azt is tudták. sőt annak mélységeit és rétegeit is. a valóságban azonban a pszichológia még távoli érintkezésben sincsen az emberi lélekkel. ha egy mai kutató. Bár nagyra van szakterminológiájával.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 36 A modern pszichológia sajnos nem ismeri a lélek fogalmát. hogy a materiális előfeltételek megsemmisülésével a „lélek” is megszűnik létezni. A pszichológia az emberben lévő „pszichés tényezőt” vizsgálja. Ha lélekről vagy tudatról beszélünk. mintha ismerné a lélek természetét. elimináció. mint például az amerikai dr. hanem a tudomány terméke. hogy az ember lelki tevékenysége az agy s az intakt idegrendszer terméke. nem anyagi instanciát értünk. ezen olyan önálló. A tudomány fogalmi és gondolati slampossága majdhogynem lehetetlenné teszi. Ennek a léleknek a létezéséről a vallások. Moody és mások klinikai halálból reanimált emberek beszámolóit közlik. hogy a dolgok valamelyest is saját helyükre kerülhessenek. hogy ez a lét a halálon túl is folytatódik: A közvélemény és a tudomány azonban szemmel láthatóan szenzációsnak és megdöbbentőnek tartja. sem nem függ ezektől. a központi idegrendszernek vagy ilyesminek). Ez a valami azonban nem a lélek. E két fogalom összecserélése vezette a pszichológiát arra a megállapításra. amivel azt a látszatot kelti. hát még ha . amely sem nem terméke az anyagnak (az agynak. 1. a beavatottak és az okkultisták mindig is tudtak. amiből következik.

a hatást kibocsátókhoz azonban egyáltalán nem közeledik. nehogy valaki a génekben keresse az információt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 37 ezekben egybehangzóan arról számolnak be az érintettek. A pszichológia psziché. Egyelőre csak azért érintettük ezt a témát. „hogyan hagyták el saját testüket a többiek számára láthatatlanul. az információ azonban soha nem anyagi természetű. 2. a lélek kihatásainak gyűjtőfogalma. Minden állatnak. A pszichológia lélekfogalma az ösztönök. minden növénynek. ennek azonban finomabb természetűnek kell lennie. A macska tehát saját farkába harap. tudatnak vagy léleknek kell jelen lennie. .vagy lélekfogalma (s ebbe a mélypszichológiát is beleértjük) a fent leírt fogalommal nem azonos. minden embernek lelke van. ahol alaki folyamatok zajlanak le. ahol mindent továbbra is láttak. hogy az anyagnak információra van szüksége ahhoz. hogyan tartózkodtak továbbra is a térben. konfliktusok és komplexusok helye. hallottak és érzékeltek”. Úgy gondolják. hogy mindenütt a természetben. szorongások. Végül említsük még meg. Később pontosan be fogjuk mutatni az információ és az információhordozó közötti különbséget. annak csupán eliminációja. Ki ösztönzi munkára az agyat és az idegrendszert? Köztudomású ugyanis. A földi létezés keretein belül a léleknek is anyagi hordozóra van szüksége. hogy tevékenykedjék. hogy a hatást maga az agy vagy a központi idegrendszer bocsátja ki.

Ezek a kísérleti eredmények azt az ezoterikus állítást támasztják alá. a békapete körüli mezőben a béka formáját tudta kimutatni. hogy minden élőlényt ilyen elektromágneses mező vesz körül. hogy ezt az elektromágneses mezőt tartsuk a léleknek. s ez nem más. legújabb kutatási eredményei. amely az élő szervezetet körülveszi. hogy ez a mező az asztráltest anyagi korrelátuma.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 38 Ezért beszélnek okkult körökben az úgynevezett asztráltestről. amely szerint minden élőlény egy számára előre adott formába fejlődik bele. Ebből arra a következtetésre jutott. Ebben a láthatatlan. kifejlett növény formáját. Burr fejlett technikai körülmények között vizsgálta azt az elektromos mezőt. Az élet nem lehet azonos a tudattal. amely szerint az úgynevezett Kirlián-fotón az asztráltest képét látjuk. de mérhető tér-képben minden új sejtnek megvan a maga helye. mint „az élet”. Sokkal inkább azt mondhatnánk. hátra van még egy igen fontos fogalom. Hasonló tévedést fejez ki az a nézet is. Ennek ellenére óvakodjunk attól. Harold Saxon Burrnak. Ebben az összefüggésben említésre méltóak az amerikai Yale egyetem professzorának. A Kirlián-fotón valójában csak az élőlény energetikus kisugárzása és a magas feszültségű mező közötti cserehatás látszik. Hiszen az öntudatlanság és a halál között a nyelv is különbséget tesz. Így például a mákszem körüli mezőben megtalálta az érett. Miután valamelyest megkíséreltük tisztázni a test és a lélek mibenlétét. Az .

csak az élet hatása válik láthatóvá az anyagon belül.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 39 élet szintén nem állhat anyagból. Mindenki hallott már a klasszikus hármas felosztásról: test. egy élet van. ha e szellem rajtunk keresztül is működik . Az élet (szellem). Ha „földi életünket” befejezzük. az élet megértésétől még távolabb áll: csupán az élet anyagi megnyilvánulásaival foglalkozik. Közelebbről nézve az ember „testi egysége” is további egységekre osztályozható. anonim. Csak egy szellem van – ezáltal az élet bennünk az egységet reprezentálja –. szellem. lélek. Ez a funkcionális individuali- . csak a kapcsolatnak lesz vége – az életből magából semmiképpen sem pusztul el semmi. A tudomány már magát a lelket sem ismeri. ellentétben a lélekkel. Eszerint az ember is – mint a természet bármely más teremtménye – test. mint például a szervek egységeire. s ezt az egységet „én”-nek nevezi. Az élet fogalma a legtitokzatosabb fogalom. Önmagát egységként érzékeli. Az élet olyan minőség. amely minden élőlény sajátja.ilyenkor élünk. ez az az „isteni szikra”. sem elpusztítani nem tud. A hermetikus filozófia tanítása szerint a szellem az élet. személytelen. nem magával az élettel. Az ember életet sem teremteni. lélek és szellem hármasságából áll. A szerv is egy individuális egység. amely tökéletesen kivonja magát az emberi beavatkozás alól. Egyébként nem tudnánk megkülönböztetni a szívet a májtól. Csak egy szellem. Részt vehetünk benne.

Igen sok ellenállásba fog ütközni azonban az a személy. tudata van akkor is. Nyilvánvalóan szokatlan gondolat ez. bár a kutya tudata ugyebár kétségtelenül teljesen más. kétségtelen tehát. vagy hál' istennek. amely élve fejlődik. hogy teljesen és egészen „májsejt” legyen. hogy miben rejlik az ilyen esetben a kutya és a légy között húzott elválasztóvonal jogosultsága. szaporodni képes. Ha tovább elemezzük a máj nevű individuumot. A máj szintén önmagába zárt egységként. Sajnos. bár felmerül a kérdés. mint az emberé. s individualitást mutat. amely az „én vagyok” érzékelésére képes. hogy minden szervnek individuális tudata van.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 40 tás azonban azt feltételezi. de szerveinknek is saját tudatot kell tulajdonítanunk. hogy tudata is van. A sejt él. Egyedüli és kizárólagos feladata. ha nekünk nehézséget okoz tudatunkkal belehelyezkedni más életformák tudatába. amelybe ő (a máj) integrálva van. mert egyébként a fölérendelt individualitás. az ember. miután mindig csak magunknak tulajdonítunk tudatot. újabb egységekbe ütközünk. Feladata. A sejtek egyenként szintén individuumok. rosszul érezné magát. . individualitásként érzékeli önmagát. amelyeknek a neve sejt. Minden lénynek. hogy mint máj betöltse törvényszerű funkcióját. aki egy légynek tulajdonít tudatot. Ezenkívül néhányan hajlandóak még a kutyájuknak tudatot tulajdonítani.

amely hamarosan elveszíti formáját. Ahogyan felbomlik a halott ember teste. és személyes szabadságvágy ébred benne. Igyekeznünk . Az égitest is csak egy nagyobb élőlény szerve. csak hullát látnánk. Ha egy kicsit is átgondoljuk ezt a rendet. Ha nem így volna. inkább megpróbálja őket eltávolítani. Az. a Föld is individuális intelligencia. felbomlik a halott égitestek teste is. az embernek. és így tovább. s az ember is csak része egy még nagyobb egységnek. Amint a sejt. mint individuum. a szerv is része egy nagyobb szervezetnek. mint sejteknek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 41 Ha ehhez nincsen kedve. növény vagy állat – lelke és szelleme is van. hanem egy halott égitesttel. figyeljük csak ezt meg például az aszteroidövben. Ha ez nem így lenne. része egy nagyobb individuumnak. hogy betöltsük az egészben ránk rótt szerepet. a naprendszeré. szintén az a feladatunk. hogy saját létét megőrizze. amelyet a Föld nevű égitestnek hívunk. Mint a többi égitest. hogy ne csak testi megjelenésformákat lássunk. Hozzá kell szoknunk végre. ráksejtté válik. hanem tudattal is rendelkezik. nem egy élő égitesttel lenne dolgunk. Az ember is csak egy sejt egy nagyobb szervezetben. amely nemcsak testtel. nem szokott gratulálni nekik újonnan elnyert szabadságukhoz. akiben ilyen önállóságra ébredt sejtek vannak. ugyanis elhagyja a nagyobb rendet. hamarosan tudatára ébredünk. Minden testnek – legyen az kő. hogy nekünk. a szervnek.

Ha pedig szándékosan elhagyjuk ezt a rendet. ne csodálkozzunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 42 kell tehát. ahogyan testünk sejtjeitől is elvárjuk ezt. hogy megkóstoljuk félreértett szabadságunkat. . hogy lehetőleg hasznos sejtek legyünk. úgy lenn. ha megsemmisülünk. Hiszen: amint fenn. mert különben e világ ráksejtjeivé válhatunk.

Ha a hipnotikus jelenségeket „példázatnak” tekintjük. akik okkultizmussal foglalkoznak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 43 HIPNÓZIS – A VALÓSÁG KARIKATÚRÁJA Csak az értheti meg a feleszmélés nehézségét. . aki teljesen felfogja. mindig is különös izgalommal töltötte el a hipnózis gondolata. hogy a hipnózisterápiára egy kis ezoterikus címkét ragasszanak. 2. Gurgyijev A hipnózis nem tartozik feltétlenül az ezotéria körébe. hogy most mégis miért tárgyaljuk. mint különösen hatékony „gyógyeszköz”. analóg módon tényleg fontos következtetéseket vonhatunk le belőlük a valóságra nézve. Napjainkban a hipnózis elfogadottá vált a nyilvánosság előtt. emellett gyakran attól sem riadnak vissza. Azt. több okkal alá fogjuk támasztani: 1. hogy a feleszméléshez hosszú és kemény munka szükséges. Azokat az embereket. 3. G.

ami igencsak hasonlít a magnetikus erőhöz. Az animális itt azt jelenti: „élő. hogy az animális magnetizmust állati magnetizmusnak fordították. aki a mágnessel szép sikereket ért el. Meglehetősen ostoba dolog. . Habár reinkarnációs terápiámban már évek óta nem alkalmazok hipnózist. egy napon megpróbálta a mágneslapokat emberi kézzel helyettesíteni. aki a betegségeket és fájdalmakat mágneslapok ráhelyezésével próbálta gyógyítani. Ebben az időben élt Bécsben egy orvos. lelkes”. kísérleti fázisban segítségül hívtam a hipnózist. pusztán azért. Ezt az emberi tulajdonságot Mesmer „animális magnetizmus”-nak nevezte el. Miután a kézrátétellel való gyógyítás is sikeres volt. Az ötlet tulajdonképpen ősrégi. sőt a Bibliában is. Ezzel csak azt a különbséget akarta kifejezni. hogy a hipnózis története 1775-ben kezdődik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 44 4. mert az első. hogy az emberben is van valamilyen erő. Mesmer. Az úgynevezett tudományos orvosi hipnózisnak terjedelmes szakirodalma van. Paracelsusnál is megtaláljuk. s ezekből a könyvekből megtudhatjuk. Friedrich Anton Mesmer. Utoljára. a közvélemény – nekem kellemetlenül – még ma is összekapcsolja vele a nevemet. amely a vas magnetizmusa és hasonló helyzetben az emberi kéz ereje között van. Mesmer arra a következtetésre jutott. de nem utolsó sorban: első reinkarnációs tapasztalataimat hipnotikus állapotban kiváltott regresszió útján nyertem.

Bécset el kellett hagynia. „akinek az volt a tragédiája. Végül is a vitatott animális magnetizmust a Francia Tudományos Akadémia is vizsgálni kezdte tudományos módszerekkel. hogy állást foglalhasson az új gyógymód körül folyó nyilvános vitákban. hogy bár felfedezte a hipnózis csodálatos erőit. Mesmernek Párizsból is távoznia kellett. mint ahányan gyűlöltek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 45 Mesmer terjedelmes művében leírja az animális magnetizmus elméleti alapjait. Ezzel a tudományos ítélettel persze másodjára is megbélyegzik Mesmert. s „mesmerizmus”-nak nevezett módszerével kezelte a társadalom elitjét. amely napjaink tudományos életét arra ösztökéli. amivel életében egyáltalán nem foglalkozott. próbálja meg legalább utólag rehabilitálni Mesmert. . Ezzel Mesmer felett kimondták a tudomány halálos ítéletét. akit legalább annyian tiszteltek. Így ma már minden tankönyv Mesmert „mint a hipnózis tulajdonképpeni atyját” ünnepli. Szegény fejének ugyanis a hipnózishoz semmi köze sem volt. Jelentős gyógyeredményei következtében kora csodadoktorává vált. Nem nevezhetünk halálában valakit olyan dolog ősatyjának. azonban teljesen tévesen. s végül magányosan. Hosszas vizsgálódás után a tudományos grémium arra a végkövetkeztetésre jutott. Jogos az a bűntudat. hogy a Mesmer-féle magnetikus erő jelenléte nem bizonyítható. Párizsban élt. nyomorban halt meg. magnetizmusként interpretálta őket”.

A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése Miután Mesmert tisztáztuk a hipnózis felfedezésének gyanúja alól. ősrégi hiányosságot pótol ezzel. ha behatóan foglalkozik Mesmer művével. Mivel tehát a fixáció által létrejött állapot igen hasonlít az alváshoz. melynek törté- . térjünk most át az angol szemorvosra. amikor a tudomány – legalábbis egy részterületen – eléri majd Paracelsus fejlettségi szintjét. a szemhéj reflexszerűen lecsukódik. Ha tehát mindenképpen ősapát akarunk keríteni a hipnózisnak. Miután manapság szorgalmasan tanulmányozzák a magnetikus mező gyógyító hatását. eljön lassan az a nap. aki 1843-ban a következő felfedezést tette: ha valaki néhány percen keresztül olyan fényes tárgyat fixál. A magnetizmusnak semmi köze a hipnózishoz. A magnetizmus önálló kezelési módszer. s bizony ma sem érti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 46 Akkoriban a tudomány nem értette meg a magnetizmust. amelyet a magnetizőrök mind a mai napig alkalmaznak. Braid a jelenséget „hipnózis”-nak nevezte el (hypnos görögül: alvás). s egy alváshoz hasonló állapot jön létre. amely enyhén szemmagasság felett. Braidre. Az orvostudomány mégis igen jól teszi. körülbelül húsz centiméterre van.

a híres elmeorvos és agyfiziológus is hipnózissal kísérletezett. Nancyban a hipnózis továbbfejlesztésén és kutatásán Liébeault és Bernheim dolgozott (1866-1884). Charcot-nak feltűnt a hisztéria tünetei és a hipnózis során fellépő jelenségek közötti hasonlóság. akkor leginkább még Braid jöhet szóba. Sigmund Freud fiatal. de a saját praxisában nem volt különösebb sikere az újonnan elsajátított hipnózisterápiával: egyszerűen nem feküdt neki a dolog. hogy Charcot a hipnózis elméleti magyarázatát szintén az agy meghatározott fiziológiai folyamataiban keresse. Elméletük középpontjában. Ők szóbeli szuggesztióval próbálták elérni a hipnotikus állapotot – sikerrel. Miután akkoriban. A mai terminológia szerint motivációs pszichikai ráhatásról beszélnénk. és Charcot-t is Párizsban. kézenfekvő volt. sikertelen orvos korában felkereste Bernheimet Nancyban. mint a hipnózis lényegi faktora. mint minden más pszichózist. A hipnózis újabb kori történetének következő fontos állomása Nancy és Párizs. hogy megtanulja tőlük a hipnózis technikáját. a szuggesztió áll. a hisztériát is ismeretlen agymegbetegedésnek tartották.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 47 nete messze visszanyúlik a görög szentélyek gyógyálmaihoz. Visszatért Bécsbe. Bár egy jó hipnotizőrnek nincs . Páciensei – a kornak megfelelően – majdnem kizárólag hisztériások voltak. Körülbelül ugyanebben az időben a párizsi Salpétriére Idegklinikán Charcot.

mint a zenéhez. Mindenesetre Freud Bernheimnél megismert egy olyan kísérletet. s a kísérleti személyek lépésről lépésre elérték. amely a hipnózis során történt. hogy erőltessék meg magukat. A hipnózis utáni éber állapotban a megkérdezetteknek tényleg semmilyen emlékük nem volt a hipnózis alatt történtekről. Azt gyanította. és emlékezzenek az elfelejtett időtartamra. Ahogyan azonban pszichológiai eszközökkel megszüntethető a hipnotikusan előidé- . hogy a felébredés után a kísérleti személyek a hipnózisbeli cselekvésekre és eseményekre ne emlékezzenek (poszthipnotikus amnézia). Ezek után Bernheim erős pszichés nyomást gyakorolt pácienseire. amelyre az érintett nem akar emlékezni. amelyet tehát emlékezetében elfojtott. Néhány emlékfoszlány föl is merült végül. A hipnózis technikája ugyanúgy elsajátítható. mint a zongorázásé – ám a technika önmagában senkiből sem csinál mestert. hogy a lelki betegek élettörténetében is kell lennie egy vagy több olyan eseménynek. és poszthipnotikus szuggesztióval megpróbálta elérni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 48 szüksége veleszületett természetfeletti képességekre. Ezt a tapasztalatot vitte át Freud a neurotikusok kórtörténetére. alapvető megfontolások kiindulópontjává vált. hogy emlékezni tudtak minden olyan eseményre. amely számára további. mégis. a hipnotizáláshoz is kell némi tehetség. Bernheim kísérleti személyeivel a hipnózis során bizonyos szuggerált cselekvéseket hajtatott végre.

s így a hipnózis mint pszichoterápiás eljárás elfogadottá vált. amelyekben a pszichoanalízis nem tudott meghonosodni. ébresztés a hipnózisból és 4. 3. A hipnotikus álom indukciója többnyire úgy történik. illetve elfojtott emlékei ismét tudatosuljanak. s ebben a formájában mi is jól ismerjük „pszichoanalitikus módszer” néven. analóg módon annak is lehetségesnek kell lennie. álmosságot szuggerálunk. hogy a páciens elfelejtett. a pszichoanalízis terjedése egyre jobban háttérbe szorította a hipnoterápiát. a hipnotikus álom indukciója. Miután későbbi írásaiban Freud negatívan nyilatkozott a hipnózisról. Freud az elfelejtett anyag tudatosítására irányuló technikát továbbfejlesztette. 2. Kivételt képeznek a kelet-európai országok. s gyakran alátámasztjuk ezt még valamilyen fényes . kísérletek hipnotikus állapotban. A hipnózis mint jelenség A hipnózis többnyire három vagy négy szakaszra osztható: 1.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 49 zett emlékezetkiesés. hogy verbális úton fáradtságot. poszthipnotikus utasítások esetleges megvalósítása.

nem is zavarja a hipnózist. a kísérleti személy követi a hipnotizőr minden szuggerált utasítását. Ha viszont azt mondja. az indukciót később gyakran egy percnél rövidebb idő alatt is sikerül megismételni. Ha például a hipnotizőr azt szuggerálja. a kísérleti személy verejtékezni kezd. hogy melegszik. A hipnotikus kísérletek határtalanok. Könnyedén láttathatunk vele például egy nézőkkel zsúfolt teremben olyan erdőt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 50 tárgy fixáltatásával. és attól is. Ez az első szakasz változó időtartamú. Egyszerű szuggesztióval egyes testrészeket merevvé. hogy elviselhetetlenül hideg van. hogy első hipnózisról van-e szó. Azt láttatunk a kísérleti személlyel. Ha a hipnotikus állapot bekövetkezett. és egyre nagyobb a hőség. . fémspirált vagy hasonlót mutatunk fel. korongot. s nemsokára csöpög az izzadság a homlokáról. ezen lehetőségek kimeríthetetlenségét mindenki ismeri. például egy tollat. hossza függ a kísérleti személy karakterétől. így az bármilyen kívánt hallucinációt ki tud váltani. Külső megfigyelő számára még meglepőbb az. amikor kinyittatjuk a kísérleti személy szemét – s ez egyáltalán nem töri meg. amit akarunk. Ha valakinél egyszer már elértek mély hipnotikus állapotot. amelyben embernek nyoma sincs. bénává vagy érzéketlenné tehetünk. aki egyszer egy nyilvános hipnózison akár csak nézőként részt vett. Az első hipnózis indukciója ezzel szemben akár tizenöt percig is eltarthat. a kísérleti személy teljes testében vacogni kezd.

illetve értéktelenségéről a következőkben még beszélni fogunk. Ilyen módon éber állapotban a hipnózis bármely jelensége előhívható. hogy inzulint kapott. Világítsuk meg röviden a „poszthipnózis” jelentését is. hogy a jobb kar merev. mintha valóban inzulininjekciót adtunk volna neki. ha háromszor tapsolunk. Ha egy cukorbetegnek – aki inzulininjekción él – hipnotikus állapotban fiziológiailag teljesen indifferens főzősóoldatot injekciózunk be azzal a szuggesztióval. hogy a kísérleti személy csak akkor tudja a karját ismét megmozdítani. rövidesen hólyag keletkezik a tenyerén. hogy egy. hogy az egy darab izzó acél. Ezután felébresztjük a kísérleti személyt. a hipnózisban adott utasítást olyan jelzéshez kössük. Ha a kísérleti személy tenyerébe egy fémpénzt teszünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 51 Végül említsünk meg még két pszichológiai kísérletet. Bár teljesen ébren van. ennek csak az a feltétele. az amúgy szokásos időn belül annyira csökken az illető vércukorszintje. Erre a poszthipnózisra és jelzéshipnózisra álljon itt a következő példa: a hipnózis során azt szuggeráljuk. amelyet a hipnózis befejezése után fogunk adni a páciensnek. Lehetőség van arra. Ugyanakkor azt is szuggeráljuk. hogy a kísérleti személybe „betápláljuk”. hogy a hipnózisban adott szuggesztiót a felébredés után is működésben tartsuk. Ezek a példák már közelről érintik a hipnotikus eljárás terápiás lehetőségeit. így mozgásképtelen. de arra is. s azt szuggeráljuk. s valamilyen jelzéshez kössük. amelyeknek értékeiről. mégsem tudja a jobb karját moz- .

Abban a pillanatban viszont.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 52 dítani. és még egy ajándékot is átnyújt önnek. Odamegy az ajtóhoz. Abszolút éber. Ha egy idő múltán a hipnotizőr rágyújt a cigarettára. semmire sem fog emlékezni. hallja. hogy az ajtóban ott áll a Mikulás egy angyal kíséretében. pihentnek érzi magát. Rövidesen mind a ketten elhagyják a termet. hiszen nyár van. a szuggerált történet minden részletében le fog zajlani. hogy valaki tréfát űz önnel. kinyitja s legnagyobb csodálkozására látja. Legnagyobb meglepetésére konstatálnia kell. Egy másik. Emiatt meg is érinti a Mikulást. hogy kopognak az ajtón. bár valójában se nem látni. amelyben a kísérleti személlyel megegyeztünk. tökéletesen frissnek. hogy ellenőrizze. se nem hallani semmit. . Gyanakszik. hogy mind a Mikulás. valódi-e. Ennek ellenére ébren semmire sem fog emlékezni abból. Most én felébresztem önt. hogy rágyújtok egy cigarettára. mind az angyal valódi. ha elhangzik a három taps. ahogyan azt elmondtam önnek. Ezt ön igen sajátosnak fogja találni. bonyolultabb poszthipnotikus szuggesztió lenne a következő: „Amikor felébresztem. s minden úgy fog történni.” Ezek után felébreszthetjük a kísérleti személyt. meghúzza a szakállát. Az igézet csak úgy oldható fel. és csak beöltözött. amit most megbeszéltünk. amikor meglátja. A Mikulás beszélni is fog.

Az emberekben mélyen gyökerezik az az elképzelés. kivitelezésre kerül éber állapotban is. ajándék).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 53 Az itt leírt szuggesztió igen komplex. mert meg akarják tenni. mert egyszerűen tennie kell. hogy cselekedeteik magyarázatául valamilyen plauzibilis.. de nem tudja. hogy miért teszi. amelyet többnyire poszthipnotikus szuggesztió esetén figyelhetünk meg: a racionalizáció tendenciája. mert mind akusztikus (kopogás. . mind taktilis (a szakáll megérintése) hallucinációkat tartalmaz. amelyet a hipnózis során adtunk. hogy mit csinál. Minden megbízatás. Ezért aztán... ha megkérdezzük a kísérleti személyeket. hogy mindent azért tesznek. miért teszik éppen ezt vagy azt. beszéd). Inkább görcsös kísérleteket fognak tenni arra. hogy csak utasítást hajtanak végre. a kísérleti személy tesz valamit. Gyanakszik.. Ehhez jön még a szuggerált kétség. a kísérleti személy maga is csodálkozva figyeli. hogy valaki tréfát űz önnel. ezt azonban a kísérleti személy az ellenőrzéssel eloszlatja. angyal. mind optikai (Mikulás. elfogadható okot találjanak. és csak beöltözött!) Van még egy fontos jelenség. Ha a hipnózisbeli megbízatás túlságosan logikátlan. a jelenség kritikája. sosem fog eszükbe jutni. (.

A tudományban nem létezik általánosan érvényes hipnóziselmélet. hogy szombat este van. Az előadás még nem kezdődött el. Először azonban azt szeretnénk megmagyarázni. Az embereket. ami körülöttünk van. figyeljük a körülöttünk lévő zsongást. Tudjuk. s a cselekmény leköt bennünket. a szomszéd székeken ülők öltözékét. Figyelmünket még nem irányítottuk egyetlen pontra. a függöny felemelkedik. a színház belső terét. A terem elsötétedik. Gondolatok. Amíg együtt szenvedünk és reményke- . egy pillantásnyira a programfüzetet. s a sokféle elméletet nem szeretném még a magaméval is gazdagítani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 54 Egy hipnózismodell A továbbiakban még részletesen meg fogjuk beszélni. Így az imént még csapongó figyelmünk egyre inkább a színpadon folyó eseményekre koncentrálódik. Képzeljük el. és hogyan jönnek létre ezek a gyakran hihetetlen jelenségek. hogy a fent leírtaknak mi a jelentősége számunkra. másnap kialhatjuk magunkat. a hangszerek hangját. ugyanakkor minden teljesen közömbös és érdektelen lesz számunkra. így sok mindent érzékelünk. mi is tulajdonképpen a hipnózis. a darab elkezdődik. Inkább néhány szemléletes példával bemutatom a hipnózis folyamatát. hogy színházban ülünk. megfigyelések. benyomások sokasága kavarog bennünk. Előadás után talán még beülünk valahová.

mert az kívül kerül érzékelési zónáján. Ezekben az esetekben ugyanaz történik. Koncentráció esetén a tudat beszűkül az érdeklődés tárgyára. Egy ilyen szituációban egyszerűen az történik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 55 dünk a színpadi hősökkel. Ha a szórólencsét egy gyűjtőlencsével helyettesítjük. találjuk magunkat ismét az „itt és most”-ban. Ugyanerre az effektusra építünk. a tudat beszűkül egy pontra. és kivilágosodik a nézőtér. a fény koncentrálódik. különböző intenzitással. Szó szerint elfelejtjük. Ez mindennapos folyamat. Mindenki ismeri azt a jelenséget. hogy mások is jelen vannak. hogy a tudat egyetlen pontra koncentrál. nem gondolunk hétköznapjainkra. s az egyre szűkebbé váló fénysugár mint egy kereső fényszóró már csak egy picinyke pontot világít meg. A gyermek pillanatok alatt meg tud feledkezni fájdalmáról. ha valaki hív vagy megszólít bennünket. hogy mutatunk neki valami érdekeset. sem az előadást követő vacsorára. hogy egy izgalmas könyv olvasása közben nem halljuk meg. de állandóan megtörténik velünk. mind érzékelési mezőnkről minden más eltűnik (külső ingerelszegényedés). sőt azt is. síró kisgyermeket úgy próbálunk a fájdalmától elterelni. amely egy szórólencsén keresztül egy relatíve nagy felületet világít meg. Csak amikor lemegy a függöny. hogy egyáltalán színházban vagyunk. s mind a tudatból. míg a felület többi része sötétbe . amikor egy megsebesült. A tudat beszűkülését összehasonlíthatnánk egy fényforrással.

Ezeket a funkciókat a tudatalattiban lévő . mind másoknál. s e célból a legkülönbözőbb technikákat fejlesztették ki: koncentrációs és meditációs gyakorlatok. de lyukat is égethet a felszínbe. mint a teljes felület megvilágítása esetén. Senki sem irányítja tudatosan testhőmérsékletét. Ilyenkor történhet meg az is. s a kezdeti tudatbeszűkülés a tudat kitágulásává transzformálódik. vércukorszintjét. A hipnózis csak az egyik lehetséges technika. amely megközelíthetővé teszi a psziché tudattalan rétegeit. addig ismeretlen dimenzió nyílik meg előtte. A fénynyaláb nemcsak a pontot fogja rendkívüli módon megvilágítani. biofeedback stb. a hormonok kiválasztását. hogy tudatunk egy szinttel mélyebbre hatol. gyújtólencse. amelyek az autonóm testi folyamatok irányításáért felelősek. A fény intenzitása a kis pont esetén összehasonlíthatatlanul nagyobb. hipnózis. illetve lézersugár). ahol a dolog átcsap ellentétébe. s új. autogén tréning. kévébe gyűlik s egyetlen pontot emel ki. Ebben az összehasonlításban a fény a tudatunkat jelenti – hétköznapi tudatunk a szórt fénynek felel meg. Az emberek minden korban próbálkoztak e folyamat szándékos előidézésével mind maguknál. Ha koncentrálunk. A tudatalatti e rétegében találjuk többek között azokat a programokat. mélyebb dimenzióba is behatolhat (vö. szívverését és így tovább.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 56 merül. Ez az új szintre való áttörés elérheti azt a pontot. s egy új.

az egész test verejtékezni kezd. megszűnik a szimptóma. s egyes programokat másokkal cserélhetünk fel. hogy a hipnózis terápiásan jól alkalmazható. s kicseréli az éppen játszott kazettát egy másikra. ami- . Képzeljünk el egy óriási szállodát. Abból indulunk ki. Ha valaki bejuthat abba a terembe. Az „inzulininjekció-program” lejjebb viszi a vércukorszintet. amelynek termeiben zene szól. És éppen ez a hipnózisterápia gyenge pontja. Ha betápláljuk a „forróságprogramot”. ez a terápia is csak a szimptómákat tudja megszüntetni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 57 programok irányítják. a zene az egész házban egy csapásra megváltozik. mint az akadémikus orvostudomány bármely más módszere. hogy minden szimptómának valamilyen hibás program az oka. Hipnotikus állapotban hirtelen bejárásunk lesz ezekhez az egyébként többnyire megközelíthetetlen „programközpontokhoz”. Ha ezt a hipnózisban egy új. kívánatos programra cserélhetjük fel. A hipnózisterápia Az előzőekből következik. ahol a magnetofon működik. Szándékosan mondok „szimptómát”. bár a hipnoterapeuta itt inkább „betegséget” mondana. Ugyanez történik a hipnózisban is. Az újonnan betáplált programok azonnal működésbe lépnek.

pénzt. ugyanannyira nem kétlem a hipnózisterápia eredményességét sem. Amennyire nem kétlem egy vakbéloperáció eredményességét. Ezoterikus értelemben „hipnózissal történő gyógyításról” beszélni soha nem lehet helyénvaló. tulajdont. A hipnózisterápia tapasztalatából fejlődött ki az autoszuggesztió. aki egyébként nem volt orvos. és így tovább. tanai és formulái („Napról napra minden szempontból egyre jobban érzem magam”) . hogyan lehet pozitív gondolatok ismétlésével és vizualizálásával betegségeket gyógyítani. a pozitív gondolkodás és a finális gondolkodás módszere. az talán csak a könyv végére lesz világos. így nagyjából ugyanazon a szinten van. aki az előbbiek alapján a betegséggyógyítás kulcsát a hipnózisban vélné megtalálni. Ugyanakkor egyik módszer sem érinti a „betegség” területét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 58 vel még távolról sem gyógyította meg a „beteg embert”. Az önszuggesztió egyik nagy úttörője a nancy-i Émile Coué. mint mondjuk a sebészet. Hogy e kettő között mi a döntő különbség. A hipnózis képes a fájdalmak és a tünetek megszüntetésére. gazdagságot szerezni. E pillanatban csak annak az elsietett eufóriának akarjuk elejét venni. Bizonyos esetben mindkettő szükséges lehet és segíthet is. mely elfoghatja azt. örök egészséghez jutni. mert a szuggesztív hipnózisterápia sosem hozhat gyógyulást a szó valódi értelmében. ezért nem is gyógyíthat egyik sem. Ezek a módszerek azt tanítják.

hogy a betegségek eltűnjenek. A következő mondás sokkal közelebb áll a valósághoz: „Az ember nem az. hiszen mindig hazugság. hogy módszereit terjeszteni kell a világban. hanem az. Coué alapaxiómája így szól: „Csak képzelőerőnk tesz beteggé vagy egészségessé bennünket.” (Hans Blüher) Coué ugyanolyan magabiztosan megy el a betegség metafizikus aspektusa mellett. saját hatalmunkban áll beteggé vagy egészségessé tenni magunkat. aminek kigondolták.” Miután ez az alapaxióma nem állja meg a helyét. amit gondol. amit gondol. amellyel egészséget. Coué is. Valódi gyógyulás csak az igazsággal történő találkozás során jöhet létre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 59 Európában egész mozgalmat váltottak ki. igenis kétségbe vonjuk viszont azt az egyre elterjedtebb véleményt. amelyet couéizmusnak neveztek. Bár ez szeretetre méltó gondolat. a modern orvostudomány is vakon hisz abban. Ez érvényes minden olyan szuggesztív módszerre és rendszerre. hogy ezek . nem állja meg a ráépített módszer sem. hogy a fenti praktikákkal el lehet érni a megígért eredményt. boldogságot vagy vagyont kívánhatunk magunknak. a betegség problémájával azonban nem adekvát. Mivel ez irányítható. A szuggesztió soha nem gyógyíthat. Az ember ugyanis az. mint azt a mai orvostudomány teszi. Nem vonjuk kétségbe.

Abból. hogy mindenkit kopasznak lát. fontos felismerésekre juthatunk. Adhatunk valakinek olyan poszthipnotikus utasítást. azzal a különbséggel. hogy lásson mindenkit kopasznak. A karikatúrának az a nagy előnye más rajzokkal szemben. A hipnózis semmi alapvetően újat nem hozott. mint bárki más.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 60 a praktikák egybeesnének az ezotéria tanításaival. Az érzékelés nem annyira a külvilágtól függ. hogy valamely cselekmény hatékony. A hipnózis a valóság karikatúráját nyújtja. hogy általa gyorsabban és jobban felismerjük a lényegit. még távolról sem következik. Ez az észlelés számára . csak a valódi viszonyokat rajzolta át. mint inkább az ember saját belső programjaitól. Konzekvenciák A hipnózis jelentősége nem terápiás vagy kísérleti felhasználásában rejlik. hogy jogosult lenne. túlságosan erős benne a hatalmi aspektus. Ez az ember éber állapotban ugyanúgy fogja észlelni a külvilágot. ez pedig ellentmond az ezoterikus szándéknak. Az ezoterikus út szempontjából a hipnózis inkább veszélyes. A hipnózis megmutatja az érzéki észlelések relativitását. Ha viszont a hipnotikus jelenségeket hasonlatoknak tekintjük.

mert övék az abszolút többség. az objektivitás. Szuggeráljuk most ezt a programot tíz embernek. Kézenfekvő. Kinek lesz hát igaza? Miután ahhoz szoktunk. hogy mindenkinek haj van a fején. hogy a valóság kritériumának a többségi véleményt tartsuk. A valóságot . s hozzuk őket össze csak két másikkal. de kettő állítani fogja. az illúziók. emberünk nem egészen normális. hogy nincs minden egészen rendben nála. amit látnak. a valóság fogalmával. Gondolkozzunk el ezen a példán. ők ugyanis a jelenlévőket hajjal együtt látják. hogy azt feltételezik. Példánkban a tíz ember jobb helyzetben van. Ezért beszélnek a hinduk a világról mint „Májá”-ról. hogy a többiek kopaszok. Ha tíz másik ember társaságában van. milyen óvatosan kell bánnunk az érzékelés. hogy felismerhessük. a régi egyiptomiak Ízisz fátylát emlegetik. Először tehát azt kell megtanulnunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 61 abszolút reális lesz. a többi tíz ellenkező tartalmú meggyőződésébe fog ütközni. Platón pedig barlanghasonlatával azt akarta megértetni az emberekkel. illúzió áldozatai. akkor az ő azon meggyőződése. ekkor tízen fogják kopasznak látni a jelenlévőket. csak árnyék. hogy ne tulajdonítsunk túlságosan biztos valóságszintet a formák világának. ezúttal a két „normális” kerül abba a gyanúba. hogy semmi sem valódi. Amíg ezt az árnyékot valóságnak vélik. s milyen kevés köze van a többség véleményének az igazsághoz. szemfényvesztések világáról.

ha elhagyjuk a barlangot. amely szerint: „Azért teszem ezt. hogy mindezek programok. azt bizonyítja. mint azok. manapság neurózisnak nevezzük.” Szándékosan ismertettem olyan részletesen a szuggerált Mikulás példáját. azt akartam bemutatni vele. Ha kibírtuk a valósággal való konfrontációt. azt mondaná: azért . a kétség és a kontroll is programok kihatása: a racionalizáció programja azonban igen megnehezíti ennek belátását. A neurotikusok többet éltek át. amely az igazsággal való találkozást követi. Az ember azt hiszi. A hipnóziskísérletek továbbá azt tanítják nekünk. Ha viszont nem viseljük el. akik még nem merészkedtek ki az árnyékbarlangból – de nem bírták elviselni az igazságot. úgy tévedésbe esünk. Vagy ahogyan ezt Pascal megfogalmazta: „Ha az eldobott kőnek tudata lenne. holott tétetnek vele. mert így akarom. hogy tesz valamit. Ez a tévedés nem azonos eredeti tévedésünkkel. nézet. beleértve a kritika képességét is. hogy minden érzékelés. Az a tény. s ezen felül van még egy speciális program is. de ez a valóság elviselhetetlenül vakító. hogy az ember programjai terméke. mert közben röviden láttuk a valódi fényt. tetszés szerint lecserélhető. Azt a tévedést. vélemény. Az ember programok terméke. látóvá leszünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 62 csak akkor fedezhetjük fel. hogy még a kritikus megfontolások.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 63 repülök.” A hipnotizált személyek programjai csak azért tűnnek fel. csak saját. akik ébren vannak. Fel kell ébrednünk – akkor egy csapásra felismerjük. hipnotikus utasításokat hajtotok végre. így kevésbé feltűnőek. azt sem állapíthatja meg. Ezért el kell hagyni a platóni árnyékbarlangot. Váljatok meg megkedvelt hipnotikus álmaitoktól. ezek azonban szokványosak. hogy alszik. Valójában mindenki hipnózisban van és „alszik”. de vannak néhányan. hogy a többiek alusznak-e. mint a gépek. . akik még nem váltunk tudatossá. „Ébredjetek fel!” – ez a ma követelménye. Az emberlét olyan terv. A hipnózis egyetlen valódi jelentősége ebben a tükörfunkcióban rejlik. mert szokatlanok. Amíg azonban alszik az ember. akik ébren vannak. Amíg alszik az ember. hogy majdnem mindenki alszik. A nem hipnotizált ember is programokra hallgat. amelyet minden egyes embernek meg kell valósítania. mégis ez az a valóság. Amíg alszik az ember. hogy aludtunk. láthatatlan fonalon függő marionett. nem ismeri fel azokat. Látványa szokatlan és idegen lesz. s bátran szembe kell nézni a vakító valósággal. melyekben. A hipnotizált ember rab. tükröt tart elénk. mert repülni akarok. nem állapíthatja meg. siralmas valóságunkat példázza. amelyről titokban mindenki álmodik.

ne gondolja azt. hogy a semmit keresi – csak fel kell ébrednie s meg kell tanulnia látni –. hogy még több álomkórt szuggerál az emberekbe? Aki az ezoterikus utat akarja járni. hiszen a valóság mindenütt jelen van. . akik képesek kinyitni a szemüket. Hogyan is szolgálhatná tehát az ezotéria a hipnózist? Hogyan is vállalhatná a felelősséget azért. Az ezotéria felrázza azokat. akik már nem alszanak olyan mélyen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 64 Az ezotéria a kollektív homályból a valódi emberség éber tudatába akarja vezetni az embert.

sok emberi tévedés lenne kiküszöbölhető. s az ellentmondások összhangba hozhatók. a végletek találkoznak. az igazságok csak féligazságok. mindennek megvan ellentétében a párja. egyforma és különböző ugyanaz az ellentétek a természetben azonosak. két pólusú. Utunk célja a polaritás legyőzése. . Ha jobban értenénk a polaritás törvényét. Kybalion A hermetikus filozófia alapja a polaritás törvénye. csak mértékükben különböznek. Fejlődésünk útján meg kell ütköznünk a polaritással.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 65 A VALÓSÁG POLARITÁSA Minden kettős.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 66 A szfinx rejtvénye így szólt: „Mi az. élete delén két lábon jár. Kisgyermek korában négykézláb mászik. túl magától értetődőnek hat a polaritás törvénye. Az emberben minden. mert nem tudott megfelelni egy tréfás rejtvényre. hogy az egyes szám elgondolhatatlan. Ez a kérdés azonban több ennél. . A négyes szám ősidők óta az anyag szimbóluma. aki ezt a feladatot megoldja. s öreg korában harmadik lába a botja. az emberi út fő állomásairól szól. A számszimbolikában ez azt jelenti. Az ember számára lehetetlen a polaritáson kívüli egység elképzelése. este pedig három lábon jár?” Aki ezt a rejtvényt nem tudta megoldani. Ez a kérdés ezoterikus értelmezése. két pólusban nyilvánul meg. amíg nincs a kettő. arra pusztulás. ezt szimbolizálja a kettő. amit a megjelenési formák világában talál s amire képzelőereje kiterjed. ami reggel négy. ha ettől a polaritástól eloldjuk magunkat. így nem is látszik érdemesnek közelebbről foglalkozni vele. Az örök életet az éri el. Oidipusz tudta a választ: az ember. Az evolúciós út kezdete (a reggel) az anyagival való megbirkózás – itt kell megtanulnunk felfogni a polaritást –. délben kettő. az egyes tehát előfeltételezi a kettőt. s egy harmadik világba lépünk. Csak akkor kerülhetünk a tökéletesség estéjébe. megsemmisülés várt. Ha valaki ezekkel nem tud megbirkózni. az szó szerint halálos. Kezdetben túl egyszerűnek. az ember keresztje. Mégsem volna arányos halálos büntetéssel sújtani valakit azért.

s konkrét esetben megszoktuk. fény és sötétség. Ezeket a fogalompárokat ellentéteknek nevezzük. A kettő mindig csak az egy következménye lehet. A végtelenségig folytathatnánk a sort. Gondolkodásunk hibája. ezek azonban az emberi tudat számára polaritásokként nyilvánulnak meg. vagy sötét vagy világos. ezek az ellentétek kizárják egymást. hogy azt hiszszük. hogy nem is létezik. savas és lúgos. Van plusz és mínusz. jó és rossz. Ezt a pontot azonban képtelenek vagyunk elképzelni. vagy jó vagy rossz. gömb vagy kör lenne. Mi azonban az . elektromos és magnetikus. A valóság egységekből áll. A jelenségeket állandóan odarendeljük valamely fogalompárhoz. Az egységet mint olyat nem vagyunk képesek érzékelni. dúr és moll. A pontnak tehát nincsen dimenziója. alá van rendelve a kettőnek. hiszen minden fogalomnak megvan az ellenpólusa. A polaritás érzékelése törvényszerűen feltételezi az egység létezését. férfi és nő. ha mégoly kicsivel is. Az emberi tudat a polaritás törvényére hallgat. hogy a kérdést így tegyük fel: „vagy-vagy”. ha lenne. Ez az egység tehát felfoghatatlan az ember számára. Valami vagy nagy vagy kicsi. ugyanis a pont bármely elképzelése feltétlenül együtt jár valamilyen kiterjedéssel. Ebből azonban nem szabad azt a következtetést levonnunk. Az egyes szám geometrikus szimbóluma a pont – a pontnak nincsen sem térbeli.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 67 Geometrikus szinten ez sokkal könnyebben megérthető. sem felületi kiterjedése.

úgy lenn. abszolút biztonsággal követi az ellentéte. De éppen ezek az ellentétek alkotják az egységet. és fordítva. A két pólus állandó váltakozása ritmust teremt. hogy kilégzünk. tehát „mind-mind”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 68 egységet csak két aspektusban látjuk. Ha elpusztítjuk a ritmust. Hiszen. A ritmus minden élet alapmintája. A ritmus mindig két pólusból áll. Amit azonban a légzéssel kapcsolatosan majdnem mindnyájan magától értetődőnek tartunk. amint fenn. amíg tartásunk. azt szinte más területen figyelmen kívül hagyjuk. nem lélegezhet be. mint már mondtuk. sohasem „vagy-vagy”. s kiterjeszthetjük őket az egész univerzumra. Mindaddig. Az emberek egészségesek akarnak lenni. s ezek ellentétesnek tűnnek számunkra. Az élet: ritmus Az ember számára a polaritás alaptapasztalata a légzés. elpusztítjuk az egységet. Aki nem hajlandó kilélegezni. Ezen tanulmányozhatjuk a polaritás törvényeit. Az egyik pólus a másikból él. s a betegségek . Ha kiküszöbölöm az egyiket. létük egymástól függ. A kilégzést ugyanilyen biztonsággal követi a belégzés. azt minden további nélkül. az életet pusztítjuk el. beállítódásunk „valamiért” vagy „valami ellen” van. Az egyik pólus törvényszerű következménye a másik. Ha belégzünk. eltűnik a másik is.

a céllal ellentétes irányba. hanem lehetőleg mennél hátrább. Aki egy követ a lehető legmesszebbre akar dobni. hogy azok a következő évben a lehető legillatosabbak legyenek. Ezt a törvényt az ember nem akarja felfogni. hogy az egészség és a betegség egymást kölcsönösen feltételező polaritások. Minden valami mellett vagy valami ellen való kitartás: fixáció. Aki megértette a polaritás törvényét. Ezért minden megelőző (preventív) orvoslás illúzió. hogy csak a halálon keresztül érjük el az életet. A fixáció megakadályozza a . amelyen legtöbben sikertelenül kísérelnek meg előre jutni. hátra hajlik. tehát mozgás. és a sikertelenségéből se nagyon tanul. az dobás közben nem a cél irányába. Nem akarják felfogni. Az élet ritmus. hogy minden cél csak az ellenpóluson keresztül érhető el. amelyek egymásból élnek. az tudja. „Minden folyik” – mondja Hérakleitosz. hogy csak úgy lehetünk szabadok. Az egészség létét a betegségnek köszönheti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 69 ellen fordulnak. A Tibeti Halottaskönyv azt tanítja: „Aki nem tanulta meg a halált. Minden ezoterikus rendszer azt tanítja. ha alávetjük magunkat a törvénynek. nem tanulhatja meg az életet sem.” Krisztus is azt tanítja. hanem bűzös trágyával – mégis ebből nő ki a jó szagú virág. Az egészség csak a betegségből keletkezhet. Állandóan közvetlen utakat keres. A kertész sem illatos parfümmel trágyázza rózsáit. s nem a közvetlenül célhoz vezető úton.

Az élet bármely területére vonatkozzék is egy fixálódott vélemény vagy nézet. A módszer lényege. nézeteinket. mindig szükségünk van az ellentétes pólusra is. Ha őszintén elemeznénk önmagunkat. A valóságról az emberi nyelv nem képes egyértelmű kijelentéseket tenni. hogy a teljes igazságot leírhassuk. Ahhoz. . s azt egy harmadik pontról mint teljességet kezdjük felfogni. míg a két pólus egyenlő súlyúvá nem válik. semmi nem esik olyan nehezünkre. Az ezoterikus tanításnak van egy ősi technikája. Ha a paradoxon megfogalmazása hiányzik. hogy egyértelmű és ellentmondásmentes kijelentésekre törekedett. Az ősi tanok. Így bármely kijelentés. Az lett a tudomány végzete is. mint véleményünk megváltoztatása. az akadályozza a fejlődést. hogy szinte kizárólag ilyen fixációkból élünk. s ezt konzekvensen és mindaddig tesszük. csak részkijelentés lehet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 70 mozgást. Úgy tűnik. Ebben a pillanatban automatikusan eloldozódunk a polaritástól. amely a valóságra vonatkozik. a kijelentés tökéletlen. melynek segítségével megtanulhatjuk átpolarizálni véleményeinket. hogy elkezdjük képviselni minden eddigi véleményünk ellenkezőjét. Egy állítás az igazságnak mindig csak egy aspektusát fejezheti ki. meg kellene állapítanunk. paradoxon. ezért életellenes. Ezt a technikát Az újjászületés élménye című könyvemben részletesen bemutattam.

Minden korban szenvedélyesen vitatják. A polaritás törvényéből az következik. Csak ha a vagy-vagyot felszámoljuk. a másik a részecskeelmélet. joga van a létezéshez. Ha a fény hullámokból áll. A fény hullám is. hogy a „vagy-vagy” formájú kérdésfeltevésben volt a hiba. egymásnak ellentmondó vélemény fogalmazódott meg. Vagy-vagy. hogy hibás a kérdésfeltevés. hogy az ember teljesen determinált. A tudományban a fény kutatása fordulópontot jelentett. ami létezik. és egyszersmind teljesen szabad. Időközben aztán kiderült. akkor nem hullám.és részecsketermészete csak különböző kísérleti úton bizonyítható. részecske is. Az egyik a hullámelmélet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 71 mint például a Tao te king. vajon az ember szabad-e vagy determinált. s felismerjük. látszólag ellentétes természetű dolognak az egyidejűsége számunkra elképzelhetetlen. Ha viszont részecskékből áll. Bár ennek a két. mégis való. Az ember ugyanis a polaritást csak időben egymás után tudja érzékelni – egyidejűleg nem. . nem áll részecskékből. A fénysugár természetét illetően két. gondoljunk előbb mindig a fény kettős természetére. hogy mindennek. Így a fény hullám. s a kettő látszólag kizárja egymást. Itt sem veszik észre. vagy az alkímia ellentmondásos megfogalmazásain nevetgélők káröröme elsietett volt. Ha filozófiai problémákkal foglalkozunk. csak akkor közeledhetünk az igazsághoz.

mely örökké rosszra tör. s a rossz televénye a jónak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 72 Egy törvényszerűen működő kozmoszon belül sosem lehet semmi. Ha elveszem az elektromos áram negatív pólusát. Csak éppen azt nem vesszük észre. megszűnik a pozitív pólus is. Ha nem vagyok hajlandó kilélegezni. hogy az ellentéte mellett vagyunk. Hibás emberi szokás a világot olyan dolgokra osztani. a jó kikényszeríti a rosszat. s ezt mi nem téphetjük szét. az többnyire azt jelenti. Így kiállunk a béke mellett és ellenezzük a háborút. . szeretjük a boldogságot és ellene vagyunk a szenvedésnek. Ez a magatartás ellenszegül a valóságnak. a jó mellé állunk és ellenezzük a rosszat. annak ismét be kell vezetnie a véletlen fogalmát.”* * Jékely Zoltán fordítása. Aki ezt nem tudja elfogadni. egészségesek akarunk lenni és ellenezzük a betegséget. amelyeknek tulajdonképpen nem kéne lenniök. többé nem tudok belélegezni sem. Ha valami ellen foglalunk állást. Ahogy Mefisztó mondja Goethe Faust-jában: „Az erő része. Minden manifesztációnak megvan a maga értelme. s örökké jót mível. és olyanokra. amelyeknek szabad lenniök. hogy mindezek a fogalmak párban vannak. elválaszthatatlan egységet alkotnak. egyébként nem jöhetne létre. „aminek tulajdonképpen nem kellene lennie”. Éppen így feltételezi a béke a háborút.

amelyek már manifesztálódtak. Önmagukban a dolgok értékmentesek. megvan a maga értelme és oka. egyébként nem történt volna meg. hogy ezt a gyilkosságot jónak vagy helyesnek kellene tartanunk. sem nem rossz. Az. szubjektíve azonban rosszabbul érezzük magunkat. hogy egyes manifesztációk ellenállást váltsanak ki belőle. hogy elismerjük a valóságot. semmi értelme. Így például a magány sem nem jó. A valósággal szemben kifejtett nyomás érezhető ellennyomást hoz létre. hogy ne akceptáljuk a megtörtént gyilkosságot. Csak az emberi hozzáállás teszi őket az öröm vagy a szenvedés forrásává. Ha nem akarunk szembekerülni a kozmikus renddel. Ha szembeszállunk a valósággal. Ha például egy gyilkosság történik. hogy szabad volna ilyesmit elkövetnünk. neutrálisak. sem nem kellemes. Különbséget kell tennünk olyan dolgok között. amelyek még nem váltak valósággá. vagy az. Az emberi szenvedések legnagyobb része a manifesztálódott körülményekkel szemben kifejtett ellenállásból ered. csak annyit jelent.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 73 Ezekkel a gondolatokkal semmiképp sem akartunk legitimálni bizonyos szándékos és rossz magatartásformákat. sem nem kellemetlen. Ebből nem következik az. inkább csak meg akartuk óvni az olvasót attól. az a valóság részévé lesz. hogy minden dolog létjogosultságát elismerjük. Az egyik ember szenvedésként . ezzel mit sem változtatunk az objektív tényeken. s olyanok közt.

Lassan megszabadulunk fixa ideáinktól. A megbékélés Ha magunkévá tesszük az első fontos szabályt. hogy aktivitásával megváltoztathatja a világot. mert van. aki azt hiszi. A valódi aktivitás a nyugalomban keletkezik. hogy valójában a körülmények rabszolgája lett. Sohasem maguk a körülmények szabják meg kedélyállapotunkat. Azt gondolják. Csak ebben a nyugalomban tudjuk úgy szemlélni a dolgokat. a másik az önmegismerés és a meditáció előfeltételének tartja. többnyire észre sem veszi. hogy értelmük is megnyilvánuljon számunkra. s ebben reménytelenül tönkremennek. Az az ember ugyanis. hogy minden. Az egyik ember törekvéseinek legfőbb célja a tulajdon. hogy azonnal bele akarna avatkozni. s azok alakítják őt. mások játékszerévé válnak. jó. attól. Nem szívesen mondanak le már meg- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 74 éli át. hanem mindig a hozzáállásunk a körülményekhez. egyre több nyugalom és béke költözik belénk. ha valaki történni enged valamit anélkül. ugyanez a másik számára fölösleges teher. Ezt hallván azonban a legtöbben fellázadnak. ami van. s mégse válunk tétlenekké. hogy valamiért vagy valamivel állandóan harcolnunk kell. Az érettség jele. ha követik ezt a szabályt.

amelyekről az a véleményünk. hogy jobb lett volna. ahol vagyunk. Mialatt belülről szemléljük ezt az eseményt és a hozzá tartozó embereket. Nézzük meg sorsunk e „negatív” szituációit azokkal a személyekkel együtt. személyes sorsunk törvényszerű velejárója volt. ahogy van. meg akarják „mutatni”. hogy mestere tanításait még nem fogta fel tökéletesen. akikkel feloldatlan viszályban voltunk vagy vagyunk. amikor elfogták. s hagyjuk. Ezt a terhet a következő gyakorlattal építhetjük le: egy nyugodt órában üljünk vagy feküdjünk le. Próbáljuk megérteni a történtek értelmét. hogy minden úgy történt. s jobb lett volna. a mögöttünk lévő évek eseményeit. Legtöbben mint óriási terhet hurcoljuk magunkkal múltunkat. s lassan hálásak leszünk. személyeket. Az ezoterikus ösvény kapuja zárva marad azok számára. csukjuk be a szemünket. .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 75 kedvelt harcaikról – persze csak önvédelemből –. hogy „kicsodák”. ha soha nem találkozunk velük. akikről úgy gondoljuk. ahogyan történt. ha nem éltük volna át őket. tudatosítsuk magunkban. hatalmat akarnak gyakorolni. hogy belső szemünk előtt olyan helyzetek játszódjanak le. hogy ez az egész úgy. hogy valamilyen jogtalanságot követtek el ellenünk. Péter is kardot rántott a Getsemáne-kertben. akik nem képesek harmóniában élni a valóság jelenségeivel. s hogy enélkül az esemény nélkül ma nem ott volnánk. s ezzel csak azt bizonyította.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 76 Csak ha már tényleg sikerült belülről rámosolyognunk a történtekre s azok résztvevőire. hogy „már rég megbékéltünk velük”. csak akkor térhetünk át egy következő esemény szemlélésére. megszabadul a belső nyomástól. hogy az egyes történések egyszerűen maguktól bukkanjanak fel. s közben panaszkodunk. mert „a fal nyom minket”. minden erőnkkel nyomjuk ezt a falat. hogy visszanyom. Bár elméletileg igen egyszerű feladni ellenállásainkat. amelyekkel „hadilábon állunk”. Hagyjuk felmerülni azokat az eseményeket is. Amíg ugyanis minden erőnkkel a falnak feszülünk. a fal ellenállhatat- . s ha ellenállásunk csökken. hogy a fal is teljes erővel visszanyom bennünket. Bár ez a hasonlat nyilván meglehetősen banálisnak tűnik. a gyakorlatban mégis hihetetlenül nehezünkre esik. azt fogja tapasztalni. de aki rendszeresen gyakorol. s azzal ugyanezt végig kell csinálnunk. hogy levesszük a kezünket a falról. mégis legtöbben valamilyen fal előtt állunk. hogy egyre könnyebbé válik. hogy nyomnunk kell a falat. Ez a helyzet úgy oldható meg. A falból jövő nyomás hirtelen magától megszűnik. Bár kezdetben a legtöbb embernek nehezére esik ezen gyakorlatok elvégzése. a fal is erősebben fog visszanyomni. Hagyjuk. intellektusunk ne működjék közre ebben. még ha úgy gondoljuk is. csak ha már meg tudtuk köszönni nekik. Ha erősebben nyomjuk. érezzük. hogy segítségünkre voltak sorsunk megvalósításában. ne fojtsunk el egyetlen részletet sem. Túlságosan mélyen meg vagyunk győződve róla.

Ténylegesen az a benyomásunk. s kényszerűen egyre erősebben nyomjuk vissza. hogy elengedjük a falat. Aki elismeri a fal létjogosultságát. Tessék csak kipróbálni a fal példáján. annak már nem kell azt nyomnia. Ez azonban tévedés. a külvilágban keresi a vétkest. A bűnösök széles skálán helyezkednek el: sorsunkért a családtagoktól a kormányzatig. Az emberiség közös szokása. hogyan befolyásolják és hogyan határozzák meg az embereket a környezeti tényezők. A bűn projekciója A bűn projekciójának (kivetítésének) problematikája beláthatatlan horderejű. igaz. mintha a fal nyomna bennünket. a bűnösség projekcióját a pszichológia és a szociológia tudománnyá avatta. Sőt. Hogy e szemfényvesztést átlássuk. a nevelési stílusban vagy a traumatikus szü- . az időhiánytól a társadalomig mindenki felelőssé tehető. elég bátornak kell lennünk ahhoz. hogy mindarra. mindjárt jobban fogjuk érteni a probléma lényegét. Minden területen arról beszélünk. ezzel szankcionálva a kollektív tévedést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 77 lanul ránk dől. a fal sem fogja őt háborgatni. A pszichoanalízis és az őskiáltás elmélete a neurotikus zavar okát a gyermekkorban. aminek nem volna szabad lennie.

kiutat mutat a betegségből. akkor majd minden neurózis okát a születés előtti élményekben fogják megtalálni. mely személyek vagy milyen körülmények voltak okai szenvedéseinek. hogy mindegyik a külvilágban keresi a helyzetek vagy zavarok okát. Olyan baktériumok és vírusok sincsenek. amelyek formálják az embert. egy ponton tévednek: . Kétségtelenül sokkal kevésbé tetszetős és kevésbé praktikus is. amit az ezotéria e témában kínál. ezáltal nyújtja mindazt. hogy a bűnösséget másokra vetítsük ki. Akik azt hiszik. Bármilyen különbözőek is a kezelési módszerek és elméletek. Nemsokára a pszichoanalízis hivatalosan is magáévá teszi a regressziós módszereket. nem a nevelés határozza meg a felnőttet. az mindenképpen közös bennük. Nincsenek olyan környezeti befolyások. amely lehetővé teszi. Nem lesz könnyű kisöpörni a fejekből a környezeti befolyásolás esti meséjét. hogyan változtathatjuk meg sorsunkat. Minden elmélet ugyanis. amelyet a szociológusok tömege terjeszt. viszont megmutatja. amelyek betegséget okoznak. sorsunk alakulásában senki sem bűnös. Bárki mesélje is el sorsát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 78 lő-gyermek viszonyban keresi. amit mások csak ígérgetni tudnak. hogy egzakt bizonyítékokkal tudják cáfolni fenti megállapításainkat. minden helyzethez hozzá fogja fűzni. a többségnél minden bizonnyal megértésre fog találni.

hogy a fiatalkorú bűnözők családi körülményei meghatározott vonásokat mutatnak. hogy minden olyan esetben. Korreláció az. mert” lesz. hiszen csak annyit mondanak. ahogyan mi nevetünk azon. Ezek a korrelációk stimmelnek. amikor fellép az egyik. hogy a Föld korong alakú. hogy egy bizonyos fertőzéses megbetegedés fellépte esetén mindig megtalálható egy bizonyos vírus. Nem vitatjuk. amit ők bizonyítéknak tartanak. Mégsem tudják olyan könnyen megcáfolni azt. hogy egy bizonyos neurotikus zavar esetén bizonyosra vehetők az anyaproblémák. . A megfigyelt „ha ez. összefüggések megfigyelésén alapul. hogy egy bizonyos betegségnél egy bizonyos vírus jelen van. Az eredmények ilyen jellegű transzformációja azonban már nem jogos. akkor az is”-ból suba alatt „azért. Ezt azután az a teljesen tudománytalan. amit mi állítunk. de ha ebből azt vezetjük le. ám tudományos körökben igen kedvelt lépés követi. ezek pedig csak korrelációk. hogy a korrelációkat kauzalitásként interpretálják.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 79 mindaz. hogy ezek a vírusok a betegség okai. ezen a jövő generációk ugyanolyan szívből fognak kacagni. jelen van a másik is. hogy nincsenek külső befolyások.

Ez nemcsak a valóság érzéki észlelésére. csak a középhullámú adásra lesz rezonáns. hogyan is ragadtathatna el bennünket bármely isteni jelenség?” Goethe e gondolata elhagyja a fizikai rezonanciák világát. hogy egy ember valamit érzékelhessen. Az ultrarövid hullám és a hosszúhullám megismerhetetlen marad számára. bizonyos megfelelésben kell lennie az érzékelendővel. Ahhoz. s ha nem lenne bennünk isteni erő. ez hozza olyan helyzetbe. A valóságnak mindenki csak azt a területét képes érzékelni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 80 A rezonancia törvénye A fizikából mindnyájan ismerjük a rezonancia fogalmát (resonare latinul annyit jelent: visszhangzani). Semmi sem érzé- . nem tartozik a „világképéhez”. s a rezonancia törvényét arra a területre alkalmazza. a hangvilla számára a hang nem is létezik. az érzékelést tehát ez a rezonancia teszi egyáltalán lehetővé. sosem pillanthatnánk meg a Napot. amelyre rezonáns. Az a rádióvevő. Ha ez nem így van. A hangvilla csak azoknál a hangoknál rezeg. amelyeknek a frekvenciája megfelel a hangvilla saját frekvenciájának. hogy „együtt tudjon rezegni” vele. hanem a valóság összfelfogására is vonatkozik. amelyik középhullámra van beállítva. amely bennünket is foglalkoztat. Goethe így fogalmazta ezt meg: „Ha szemünk nem lenne napszerű. hiszen nem képes érzékelni.

Erre akkor döbbenünk rá leginkább. azt hiszi. Ha valakit elgázolnak az utcán. annak affinisnak kell lennie az ilyen típusú élménnyel. amelyekre rezonánsak vagyunk. Ezért hiszi mindenki azt. hogy az olvasottakból mennyit képes felfogni. aki mégis. helyzetekkel kerülhetünk érintkezésbe. csak azt az elvet akartuk bemutatni rajtuk keresztül. emberekkel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 81 kelhető. amikor évekkel később újraolvasunk egy könyvet. amelyekkel affinitásunk van. holott az. hogy teljesen megértette. A verekedés mindenkori következményeit ezek szerint az is viseli. nem is került volna bele. hogy a valóság egészét ismeri. gondolatokkal. amit ismer. amit olvasunk. vagy. legyen bár jogilag és funkcionálisan a gázoló a vét- . „jobban értjük”. mindenkori tudatállapotától függ. Mindezek az összefüggések eléggé közismertek s laposak. Megfelelő affinitás nélkül nincsen manifesztáció. amelyet majd a sorssal kapcsolatosan is alkalmazni akarunk. ami kívül van rezonáló képességünk határain. aki azt hiszi. Miután az évek során tudatunk kitágult. nincs semmi más. Ha nem lett volna megfelelő affinitása. ahogyan ezt a későbbiekben nevezni fogjuk. hogy teljesen vétlenül került a csetepatéba. s hogy azon kívül. ezek a dolgok nem is léteznek számunkra. Senki sem kerül véletlenül bele egy vitába vagy verekedésbe. Csak olyan eszmékkel. Aki például olvas egy könyvet.

megtehetem. együtt fog velem szitkozódni. különben nem tapasztalhatta volna meg. Ha reggel belenézek a tükörbe. amihez neki magának affinitása van. Az úgynevezett környező világ valójában tükör. . Önmagán kívül mást meg sem pillanthat benne. hogy az elütött érett volt erre az eseményre. A környező világ mint tükör Tudom. míg végül behúzok ennek a konok pofának. mindenki számára azonos valóságból csak az jut el hozzá. az ellentétek fokozódnak. hogy megszokott legyen. Aki ennek a ténynek nincsen tudatában. Mindennapi életünkben azonban majd mindnyájan konokul végigvezetjük a fenti folyamatot. mert az igaz. ez nem változtat azon a tényen. A tükörben lévő arcot azonban ez nem fogja befolyásolni. Harcolunk a külvilágban ellenségeinkkel. s egy barátságtalan pofa néz vissza rám.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 82 kes. sőt. hogy ezért jól lehordom. az téves viselkedési formákba kényszerül. Egy kijelentés helyességének azonban nem kritériuma. hogy ez a szemlélet meglehetősen szokatlan. objektív. A fürdőszobatükör valahogyan mégis megússza ezt a játszmát. Nem nagy ügy. mert valamennyien tudatában vagyunk tükörfunkciójának. s így a tükröt is ripityára töröm. amelyben mindenki csak saját látványában részesül.

amelyekkel konfrontálódunk. Azért hoztunk fel az eddigiek során szinte kizárólag negatív példákat. Az egyik legjobb önismereti módszer az. Egyébként nem zavarná. Ezt viszont nem szívesen vesszük tudomásul. mert minden. A valóságban azonban mindenki önmagával küzd. mert az emberi szenvedés is ezekből ered. főnökeink jogtalan húzásaival. Bár a tükörben csak magunkat láthatjuk. Ha valakit felbosszant egy másik ember fukarsága.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 83 gonosz szomszédainkkal és rokonainkkal. amelyek enélkül a segédeszköz nélkül láthatatlanok maradnának. ha . hogy ő maga is fukar. a társadalommal és sok minden mással. Mit törődne ő a másik ember fösvénységével. és sehol egyetlen győztest. Ugyan kit is győzhetnénk le egy tükör előtt vívott magányos csörtében? A rezonancia és a tükrözés törvénye természetesen mind pozitív. csak azt mutatja. mert olyan részleteket pillanthatunk meg benne önmagunkból. hihetetlen információs forrás nyílik meg előttünk. ami a külvilágból zavar bennünket. hogy megfigyeljük saját környezetünket. A sors pozitív oldalával általában mindannyian jól elvagyunk. mégis használjuk. mind negatív értelemben érvényes. hogy saját magunkban még nem békültünk meg ugyanezzel a princípiummal. Ezért is látunk mindenütt veszteseket. az biztonsággal jelzi. Ha tudatára ébredünk a környező világ tükörfunkciójának. s azokat az eseményeket.

amilyen. Ezen viszont már felindulnak a kedélyek. az emberiességért. az igazságosságért. s mégsem nyúl senki azokhoz az eszközökhöz. A fű zöld színén senki nem izgatja fel magát. Ha józanul figyelünk meg egy dolgot. akkor az olyannak mutatkozik. Elfogadná. Mindenért „harcolunk”: a békéért. A fű éppenséggel zöld – persze elképzelhető lenne pirosnak is. vele együtt az egész világ megváltozik. de zöld. Ha a tükörben egy barátságtalan alakot látok. Sokkal egyszerűbb s eredményesebb is lenne megteremteni a békét mint olyat. csak el kell mosolyodnom – s ő vissza fog mosolyogni. amelyek sikerhez vezetnek. csak használni kell tudni. s kezdődik a harc a békéért. hogy létezik a világban háború. az egészségért. Mindenkinek módjában áll saját elképzelése szerint alakítani és megváltoztatni az egész világot – küzdelem és külső hatalom nélkül. Aki megváltoztatja affinitását. mint olyan tényt. új programra lesz vevő. s így egészen más világot lát. ebben biztosak lehetünk! Mindenki a világot akarja megváltoztatni. Az embernek csak önmagát kell megváltoztatnia. . mert ez nem érint emberi problémákat. mint a mező zöldje. amely nem izgatja fel. és ennek nyilván megvan a maga értelme. s lám.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 84 ő maga nagyvonalú. ugyanolyan tény. Az. A kulcs mindenkinek a kezében van. és amitől nem hagyja zavartatni magát.

hogy mindennek. annál inkább a helyére tesz mindent. Van a pszichopatológiában egy fogalom. ezt mi „szenzitív vonatkoztató gondolkodásnak” neveznénk. hogy az átélő személy számára minden történésnek megvan a maga jelentése. amelyben éppen vagyunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 85 Minden ember a saját „világában” él. nyilvánvaló. Bármi történik velünk. ami velünk történik. Ha megtanuljuk azt. ez általában a skizofrén betegek sajátja. amely örök törvényeket követ. éppen most és éppen ez?” Amíg nem szokunk hozzá a kérdésfeltevéshez. rövidesen meg fogjuk tanulni. s megfejteni hozzánk való viszonyát. Ezek a világok csak annak a valódi világnak a részletei vagy aspektusai. a külvilág. A legfontosabb követelmény . Ez azt jelenti. rákérdezzünk az értelmére. nemcsak saját problémáinkat fogjuk jobban megismerni. Ahány ember. rögeszmésen önmagukra vonatkoztatnak. de a változtatás lehetőségét is. a „vonatkoztatási rögeszme”. hogy nehéznek találjuk a válaszadást is. Minél tudatosabb az ember. s nem engedelmeskedik az emberi változékonyságnak. Legmegbízhatóbb információs forrásunk arról a szituációról. azonnal fel kellene tennünk a következő kérdést: „Miért történik éppen velem. Ebben is gyakorlat teszi a mestert. akik mindent. hogyan lehet felismerni a dolgok értelmét. Ennek a beteges vonatkoztatási rögeszmének azonban megvan a pozitív pólusa is. annál inkább érdekli a történésekben rejlő információ. annyi világ. ami a világban történik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 86 önmagunkkal szemben. Ha valamilyen kellemetlenség történik velem. Az emberek úgy . A bebiztosító rendszerek a biztosító társaságoktól a szocializmusig széles skálán helyezkednek el. hogy minden létezővel harmóniában legyünk. hogyan előzzük meg. hogyan biztosítsuk be magunkat a sors esetlegességeivel szemben. aki ezt felfogja. megtalálja önmagában is. minden bosszantó esemény csak hírnök. ezt felhívásként kell értékelnem. Minden gonosz ember. magában keresse az okot. Csak az szabadulhat meg ettől a szorongástól. s gazdagok sem leszünk véletlenül. Mindkét jelenség csak abban az esetben manifesztálódhat. aki vállalja a felelősséget. Nem ölnek meg bennünket véletlenségből. Akinek ez nem sikerül. Abban. s hajlandó saját sorsáért felelősséget vállalni. Mindazt. megszűnik a fenyegető véletlenektől való szorongás. Korunk fő foglalatossága. a makrokozmosz pontos mása. Minden ilyen törekvés mögött szorongás áll. amit kívül érzékel. ám mindegyiknek ugyanaz a célja: külső intézkedésekkel megváltoztatni vagy megakadályozni a sorsszerű események bekövetkezését. s odaáll sorsa elé. Ha én belül harmóniában vagyok a valóság különböző aspektusaival. ha megértünk rá. Az ember mikrokozmosz. médium. amely a láthatatlant láthatóvá teszi. akkor ezek külső megjelenési formái sem zavarhatnak a világban. ha affinitásunk van vele. hogy forduljak bensőmben a történtek által jelzett problematika felé.

hogy létezik egyáltalán olyan ember. A képes folyóiratban. . hogy közben elfelejtenek megérni a gazdagságra. s nem jut eszükbe. Akik az ezoterikus tanok iránt érdeklődnek. alig sejtettük. amelyre addig egyáltalán nem figyeltünk. széles e világban keresik a nekik való gurut. aki ilyen különös témával foglalkozik. Így például megismerkedünk a „hangyák szerelmi életének” specialistájával. amelyet olvasunk. A „véletlenek eme láncolata” mögött – amit valamilyen formában szinte mindnyájan átéltünk már – semmi más nincsen. Kicsiben sokan átélték már e törvény működését. hogy találkozni fogunk azzal a könyvvel. Így biztosak lehetünk benne. Egyszerre csak konfrontálódunk egy témával. amelyre szükségünk van – ha valóban szükségünk van rá. információval vagy kontaktussal. sőt. Még éppen azon csodálkozunk. ahhoz a guru maga megy oda. hogy egyáltalán létezik. s egy látogatás alkalmával felfedezzük. maga is ezzel a kérdéssel foglalkozik – bár korábban soha nem beszélt róla. hogy aki megérett. akivel évek óta tartjuk a kapcsolatot. és akkor valahonnan „véletlenül” kapunk ajándékba egy könyvet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 87 akarnak meggazdagodni. a legjobb rendszert. hogy jó ismerősünk. szintén van egy cikk a témáról. ez önmagában elegendő – meg fogjuk kapni. ugyanerről. Ha valóban szükségünk van valamire. mint affinitás – vagy a rezonancia törvénye.

ami van. mert megtalálta – önmagában. és felismeri. Az ezoterikus út az örök vándorlás. hogy minden jó. megváltoztatja a világot is. Enélkül az érettség nélkül pedig semmi haszna a keresgélésnek. A bölcs a lét minden területével harmóniában él. a törekvésnek. Nem keresi a boldogságot többé. . Aki megváltozik. ezért világa minden világok legjobbika. az ólomból arannyá nemesedés útja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 88 és ha érettek vagyunk a találkozásra. A világon nincs mit javítani. Látja a valóságot. annál több javítanivaló van rajtunk.

mely élve nő.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 89 AZ ASZTROLÓGIA AMELY LEMÁSOLJA A VALÓSÁGOT Mint a világnak mikor átadattál. más nem lehetsz magadnál: megmondották szibillák és próféták.) . a rendeltetett formát. Így kell lenned. úgy sarjadtál s felnőve úgy haladtál: törvény szerint. s trónjánál a Planéták. állott a Nap. Mivel idők s hatalmak el nem rontják. Goethe: Orphikus ősigék (Keresztury Dezső ford. mely végzetednek célt ád.

s ez mind a hívek. A hívei és ellenfelei között dúló viták újra és újra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 90 Több okból szeretnék itt részletesen beszélni az asztrológiáról: 1. Az asztrológia a legnagyobb nyilvánosságnak örvendő ezoterikus tudomány. 2. Ezért úgy tekintjük. hogy így majd a hivatalos tudomány is elismeri őket. s fokozatosan hozzáidomítani a tudomány funkcionális gondolkodásmódjához. 4. hogy próbálja megoldani az itt követke- . 3. hogy mérvadó a többi jóstechnika tekintetében is. kérem az olvasót. Az eredeti asztrológia mind belső struktúráját. témánk megértése szempontjából fontos absztrakt gondolatmenetbe bocsátkoznék. soha nem szűnő szenvedéllyel lángolnak fel. Azt remélik. Mielőtt még néhány. mind az ellenfelek megértésének útjában áll. A laikusok asztrológiával kapcsolatos elképzelései többnyire alapjaiban hamisak. Ez a folyamat az eredeti asztrológiát tisztán technikává degradálta. A korszellemnek megfelelően egyre több asztrológus próbálja az asztrológiát ezoterikus eredetétől elválasztani. mind gondolkozásmódját tekintve tipikus ezoterikus diszciplína. A sors és a betegség problematikáját is az asztrológia filozófiai alapjaiból kiindulva fogjuk elemezni.

kecske.. hangya.. Megoldás:. Mind az elemek tana. Az eleinte átláthatatlannak tűnő sokféleséget csak két. pisztráng. A karakterisztikus közösséget mutató egyedek számára gyűjtő fogalmat keresünk (például növények. ásványok stb.. állatok. 2.. Kutatunk azok után az egységek után.. amely alá a következő fogalmak besorolhatóak. ahol is a fogalmak látszólag igen heterogének. Minden filozófia és tudomány ezt az alapvető emberi vágyat fejezi ki.. elefánt. seregély. Az a) feladat minden bizonnyal senkinek sem okoz nehézséget. A megjelenési formák sokféleségével szembesülve természetes emberi igény e sokféleség rendszerezése.. Megoldás:.. medve. amelyekből a különböző keverési arányok útján e sokféleség létrejön. mind a Szókratész előtti filo- . Sokkal problematikusabb a b) feladat megoldása. krokodil. Így szintjeire osztjuk a valóságot (állatvilág. kövek). a) kutya. fekete. szerzetesi cella.. Az „állat” gyűjtőfogalma mindenki számára azonnal felismerhető. b) ólom. bányász. növényvilág. alapvetően különböző úton tudjuk rendszerezni: 1.. A következőkben lépésről lépésre megmagyarázzuk a két kérdés értelmét. borostyán.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 91 ző két feladatot: nevezze meg azt a gyűjtőszót.). fog.

Induljunk ki abból a megfontolásból. A változó összetétel. Egy ilyen rendszer lehetővé teszi. olyan egységeket kell találnunk. mind pszichés szinten. A legújabb korban a legimpozánsabb példa erre az elemek periódusos rendszere.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 92 zófusok erre a gondolkodási modellre építenek. A valóság ősprincípiumai Vigyük át ezt a második eljárást – amely az elemek periódusos rendszerében csak az anyag szintjén érvényes – a valóság más szintjeire is. Úgy gondolják. mindig valamilyen információra van szüksége. hogy a sokféleség korlátozott számú egységből épül fel. mint a dolog maga. Mondhatjuk tehát. hogy először ott a kő. hogy eredetibb és valóságosabb a dolog ideája. hogy a megjelenési formák sokaságát néhány ősminőségre redukáljuk. hogy formát öltsön. s aztán az ember a kő szemlélete so- . mind az állatvilágban. amelynek struktúráját immár könnyebben megérthetjük. amelyek minden szinten érvényesek. Az első fejezetben már beszéltünk róla: az anyagnak ahhoz. Sajnos materialisztikus korunkban ennek a szemléletnek éppen az ellentéte az elfogadott. mind a növényvilágban. illetve a különböző keverési arányok adják azt a sokszínű valóságot. mind materiális. Miután rendszerünkkel a valóság teljességét akarjuk felfogni.

y. „). hanem az idea sűrűsödik képpé. csak azután valósíthatja meg. hipotetikus egységeinknek archetipikus ideáknak kell lenniök. A valóságban ez pontosan fordítva van. Miután azonban az ideák világa látható és érzékelhető világunk ősképe. Még pontosabban azt jelenti ez. a valóság ezen ősi építőköveinek egyszerűen létezniök kell. először a kép ideáját kell megtalálnia. hogy milyen szimbólumokat választunk ki e célra. Pillanatnyilag teljesen mindegy. lehetséges és korunknak megfelelő szimbólum az x. Az ember számára azonban igen nehezen megközelíthető az olyan világ. Van tehát valami olyan konkrét dolog. Nem a kép teremti meg az ideát. Ezzel x egy bizonyos ősideát jelöl az ideák világában.. z és így tovább. Ezeknek az ősképeknek (archetípusoknak). s jelöljük őket absztrakt szimbólumokkal. A kő ideája nélkül sosem manifesztálódhatna egy konkrét kő. x ősideának a manifesztálódott jelenségek világában is jelen kell lennie. hogy x ősidea meghatározott reprezentánsa a valóság minden szintjén megtalálható. Ezért egyelőre alakítsunk ki merőben hipotetikus egységeket. amely . Az idea és a nyelv mindig előbb van készen.. amely tisztán csak ideákból áll. Ha a festő festeni akar egy képet. Tegyük fel. Ha a „valóság periódusos rendszerét” akarjuk rnegteremteni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 93 rán kifejleszti a „kő” szót és a kő ideáját. mint az anyagi reprezentáns („Kezdetben vala az ige.

hogy az x alá rendelt fogalmakat az eredetileg b)-vel jelzett kérdések alatt is felfedezzük. amelyben a közösséget az . Ezáltal csak az válik érthetővé. bár most még nem látjuk át egészen. Vegyük tudomásul viszont. Előfordulhat. hogy ezt felismerjük. ha tudomásul vesszük ezt a rendszert. Valamenynyien elég iskolázottak vagyunk ahhoz. az itt felsorolt szintek tetszőlegesen bővíthetők (például zöldségfélék. akkor nem szolgál rá az „ősidea” névre. hogy helyes-e. hangszerek. mind az ásványok között. miben különbözik az a) feladat a b) feladattól. hogy a függőlegesség őselve a megjelenési formák minden szintjén átvonul. mi ennek a beosztásnak az értelme. mind az emberi világban az x ősideát reprezentálja. azaz az állatvilág fogalmait tartalmazta. miben áll jogosultsága. E szerint a gondolatmenet szerint készíthetünk egy olyan táblázatot. Ha ez az x nem fedezhető fel bármely tetszőleges szinten. sörrészvénytársaságok. Az a) feladat egyetlen szint. s e szinteken függőlegesen végigvonulnak bizonyos ősideák vagy ősprincípiumok. Ebben a táblázatban a valóság különböző szintjein már ott találjuk x és y néhány reprezentánsát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 94 mind a növényvilágban. A szintek száma korlátlan. Egyelőre elegendő. építészeti stílusok és így tovább). amely különböző szinteket jelöl. A b) feladat viszont egy olyan függőleges princípiumláncolat fogalmait tartalmazta. ne vizsgáljuk most.

artériás vér a princípium definíciója struktúra.gyulladások. impulzus sorvadásos betegségek. jelen vannak. gátlás. amelyet most x-nek nevezünk. jóllehet. magyal. fogak y (?) vas csalán ragadozók. temető . kolostor.kovácsműhely. mesze. harcmező na.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 95 az egyelőre még nem definiált ősprincípium alkotja. hogy függőlegesen gondolkodjunk. rájövünk: nem vagyunk hozzászokva ahhoz. kecske csontváz. ahogyan ez majd lassan kiderül. idő energia. ezért nem fedezzük fel a közös vonásokat. bogáncs. ellenállás. Ősprincípium ég ásvány növény állat test betegségek hely x (?) ólom. sebesülések sedés. mész borostyán. kőképződés börtön. rágcsálók izom. Ha megpróbáljuk konkrétan megoldani a b) feladatot. öregek ottho. zsurló holló.

idős emberek fekete. függőlegesen pedig princípiumláncokra osztható. úgy lenn” alapvetés szükségképpen vezet a függőleges gondolkodáshoz. A táblázatból az alábbi végkövetkeztetések adódnak: ha valamelyik ősidea bármilyen okból megváltozna. kölcsönhatásának meg kell nyilvánulnia a látható világ minden szintjén. A tudományos és ezoterikus gondolkodási rendszerek a fentiek következtében pontosan 90 fokkal fordulnak el egymástól. hogy a két felfogás hívei „elbeszélnek egymás mellett”. Hasonlóképpen az ősprincípiumok minden interakciójának. Az „amint fenn. hideg pusztaság bányászok. A tudomány úgyszólván kizárólag szintekre oszt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 96 táj társadalmi helyzet szín hegység. az ezotéria pedig szinte ugyanilyen kizárólagosan princípiumláncokra. hogy megértsük: a valóság vízszintesen szintekre. Ez a szükségszerű összefüggés ugyanakkor lehetővé teszi. sötétkék vulkanikus táj katona piros Fontos. így távolról sem kell azon csodálkoznunk. ennek a változásnak az idea reprezentánsaiban egy időben láthatóvá kellene válnia a valóság minden szintjén. .

hogy ma templomba kell mennem. visszakövetkeztethetek mind az ősprincípiumok szintjére. hogy pontosan ismerjük a függőleges megfeleléseket. akkor abból a tényből. és minden vasárnap disznósült van ebédre. vagy a sörrészvénytársaságok viselkedésére nézve is. s az egyik szint megfigyeléséből adódó következtetéseket képesek legyünk analóg módon alkalmazni egy másik szint viszonylataira is. Ha ezt a megfelelést ismerem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 97 hogy egy tetszőleges. az emberi társadalomra. Így tisztán elméleti síkon az állatok megfigyelése alapján következtetéseket vonhatunk le a növényekre. következtetni tudok . ahogyan ezek az állatok egymással viselkednek. konkrét szint reprezentánsának megfigyeléséből visszakövetkeztessünk a számunkra egyébként megközelíthetetlen ősideára. konkrét szintekre. hogy minden vasárnap templomba kell mennem. Egy banális példával ez körülbelül ezt jelentené: ha tapasztalatból tudom. azaz az egyik szint megfigyeléséből analógiásan következtethetek a másik szintre. s ennek a legcsekélyebb köze sincs a kauzalitáshoz. s egybegyűjthetem őket az állatkertben. Ennek az eljárásnak csak az az előfeltétele. Abból a megfigyelésből. mind más. Ezt a gondolkodást nevezzük analógiás gondolkodásnak. összefoghatom a princípiumoknak megfelelő állatokat. Még konkrétabban: az állatvilág szintjén minden ősprincípiumnak egy meghatározott állat felel meg.

Térjünk vissza „valóságtáblázatunkhoz”. a csillagos ég különösen alkalmasnak mutatkozik. hogy mindkét esemény a vasárnaphoz kötődik. Alapvetően mindegy. A levont következtetés helyessége ugyanis egy harmadik közös ponton múlik. mégpedig azon. hogy egy megfigyelés kiindulópontjául melyik szintet választom. hogy ennek ellenére a történelem során alig volt olyan szint. Később még látni fogjuk. Így például mindenkit lebeszélnék arról. bár a templomba menésnek a legcsekélyebb köze sincs a disznósülthöz. Ez a következtetés helyes eredményhez vezet. Mivel az égbolt az égitestekkel együtt éppen . amelyet e célból ki ne próbáltak volna.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 98 arra. s a két dolog között semmilyen kauzális összefüggés nincsen. hogy múlt és jövő interpolálása során ne legyünk állandó megfigyelésre utalva. s az is mindegy. hogy az általam vázolt „ősprincípium-állatkertet” a napi gyakorlatban alkalmazza. Az égi szint nem keveredik más szintekkel. hogy analógiás következtetéseimet mely szintekre vonatkoztatom. s az égitestek matematikailag kiszámítható viselkedése lehetővé teszi. Ha ideális megfigyelési szintet keresünk. hogy ma disznósült lesz ebédre. A gyakorlatban azonban mégsem minden szint egyformán megfelelő. Ezt a harmadik közös pontot viszont a következtetés levonásakor teljes mértékben figyelmen kívül hagyhatjuk.

ez a fogékonyságot. amelyeket az égbolton képviselnek. E három alapszimbólum jeléből alkották az összes többi ősprincípium szimbólumjelét. amelyeket nem tetszés szerint választottak. míg a testnek a kereszt a szimbóluma. Ezért is kapták az égitestek azoknak a princípiumoknak a nevét. hiszen az emberiség történetében ezeket nem x-nek. ami a természetben található. ezek a jelek az ősprincípiumok kiolvasható hieroglifái. a test–lélek–szellem hármasságára épül. ez a szellemi princípium egységét és tökéletességét érzékelteti. A bevezetőben már említettük. amint mi tettük. nyilván emlékeznek is rá. illetve a héj. amely a négyes szám analógiájára az anyag lényegét reprezentálja. a lelki princípium befolyásolhatóságát ábrázolja. mint a többi. Az égitest-nevek szimbólumok jelei.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 99 olyan valóságszint. A szellemet ősidők óta a kör szimbolizálja. hogy minden. Forduljunk hát végre ezen ősprincípiumok neve felé. az ősprincípiumok reprezentánsainak itt is meg kell lenniük. A lélek jele a félkör. y-nak vagy z-nek hívták. a felvevőképességet. persze csak ideiglenesen. .

Megszakítaná gondolatmenetünket. a befogadót reprezentálja. szimbóluma a héj R. ugyanakkor a szellem az. középen a centrummal. A Jupiter princípiumnál V a lelki faktor uralkodik az anyagi fölött. A Hold a lelkit. s szimbóluma egy kör. ami az anyagot alulról mozgásba hozza. mert az anyag az előbbi princípiumok egyike nélkül életképtelen. A Mars szimbóluma (eredetileg így írták. Elég. magában nem fordul elő. hét kérés van a miatyánkban. ha emlékezetünkbe idézzük. Az ókorban hét égitestet ismertek. Q. A Merkúr szimbóluma S a három princípiumot harmonikus kiegyenlítettségében. hogy a szivárványnak hét színe van. és így tovább. A kereszt (+) az anyag szimbóluma. hét napból áll a hét. manapság. Ennek ellenpólusa a Vénusz T. ez mutatja. ez azonban nem hatálytalanítja a klasszikus 7-es számot. hogyan dominál az anyag a szellem felett. bár a mai napig számuk további hárommal tízre bővült. A Nap a szellemprincípiumot reprezentálja. ha ezt itt most részletesen indokolnánk. . itt egyértelműen dominál a szellem az anyag fölött. hogy elkerüljék az összecserélés veszélyét. egységben mutatja be. de a Szaturnusz esetében az anyag egyértelműen terheli a lelkit W.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 100 Bizonyos megfontolások alapján az ókor bölcsei 7 ősprincípiumot tételeztek fel. a keresztet többnyire nyíllal helyettesítik U ).

Ezenkívül ezeket az égitesteket megszemélyesítették. akkor valójában a Szaturnusz-ősprincípiumra gondol. Táblázatunkat tehát a következőképpen kell kiegészítenünk: Ősprincípium a princípium definíciója ég (x) W struktúra. Csak a merőben gyakorlati munkánál. Ha az asztrológia a Szaturnuszról beszél. a Szaturnusz nevű égitestet. a Vénusz. a Merkúr. ellenállás. amely a 7 ősprincípium hatását a valóság különböző szintjein vizsgálja. hogy az elmúlt korokban a 7 ősprincípiumot a Nap. idő Szaturnusz (y) energia. Az asztrológia az ősprincípiumok tana volt és marad. a Jupiter és a Szaturnusz jelölte. impulzus Mars Az égitestek mint reprezentánsok Az asztrológia a 7 ősprincípium tana. a Hold. s istenségként tisztelték őket. és az égitestek is ugyanezt a nevet kapták. a Mars. gátlás. nem az . Ezt a 7 ősprincípiumot egy-egy égitesthez rendelték. s ezek rendszere.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 101 Láthatjuk tehát. a megfigyelésnél használja az ősprincípium reprezentánsát.

Az égitestek egy praktikus. tudományosnak tartják magukat. mert olyan kutatási eredményekre hivatkoznak. Ezeket a korrelációkat senki sem vonja kétségbe. Ellenvetésük azért nem találó. Az egész zavar onnan ered. a napkitörések és az élő sejt elektromagnetikus mezője között. annak idővel már nincs is szüksége erre a szintre. Aki tényleg ért az asztrológiához. A fenti korreláció csak azt bizonyítja. hogy még mindig vannak olyan asztrológusok. Sőt közülük egyesek különösen haladónak. ezzel még távolról sem bizonyítottuk. . hogy a magatartásformák analógok a különböző szinteken. Mindent mindennel összefüggésbe hozhatunk. de behelyettesíthető szintet testesítenek meg. Így például az asztrológia ellenzői tagadják. akik hisznek egy ilyen befolyásban. s így bármely szinten felismeri a princípiumokat. mivel megtanulta. hogy az égitestek konkrét befolyással bírhatnának az emberekre. hogy a dolgok között kauzális összefüggés lenne. amelyek korrelációt mutatnak ki az égitestek helyzetének változásai. mert maga az asztrológia sem feltételezi. hogy az égitestek befolyást gyakorolnak az emberre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 102 égitesteké. Szeretnénk kiküszöbölni az asztrológiával kapcsolatosan leggyakrabban előforduló félreértéseket és tévedéseket. de semmit sem mondanak a kozmikus faktorok földi sejtekre gyakorolt befolyásáról.

az ideák szintjén ezek azok az építőkockák. abban az időben. Az asztrológia vonatkoztató területe az égbolt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 103 Ne hagyjuk. mégis mindegyik egy közös princípiumot reprezentál. Egy tetszés szerinti szint megfigyeléséből levont következtetés az analógia segítségével bármely más szintre átvihető. Az asztrológusok horoszkópokat állítanak fel államalapításokra. . szerződéskötésekre. Az asztrológia archetipikus ősprincípiumokkal foglalkozik. Így olyan analógialáncok keletkeznek. Ilyen esetekben vajon mit ér a sok okos szöveg a sejtek elektromagnetikus mezőire gyakorolt befolyásáról? A horoszkópok többségénél minden asztrológus olyan égitestpozíciókkal számol. Ezek az ősprincípiumok függőlegesen átvonulnak a megjelenési formák minden szintjén. hogy ezek a vizsgálati eredmények meggyőzzenek bennünket arról. 2. hogy az asztrológia az égitestek emberi életre gyakorolt hatását vizsgálja. Foglaljuk össze: 1. nem is álltak az égen (lásd tranzitok. alapkőletételre és így tovább. amelyeknek egyes tagjai különböző szintekhez tartoznak ugyan. amelyek reálisan. 3. direkciók. szolárok és így tovább). amelyre értelmezésük vonatkozik. amelyekből a valóság összes megjelenési formája felépül.

5. Soroljunk fel néhány példát erre: Újabban belsőépítészeink szívesen terveznek olyan tereket. Az ugyanilyen nevű égitestek csak ezeket az ősprincípiumokat reprezentálják. ezért is tűnik olyan értelmetlennek ez a fajta gondolkodás a kívülálló számára. Az égitestek és a valóság különböző szintjei között nincsen kauzális összefüggés. Az asztrológia alapvetően függőlegesen gondolkodik. 7. Az asztrológia ősprincípiumai a Nap. az Uránuszt és a Plútót.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 104 4. a Jupiter és a Szaturnusz. de nem befolyásolja. 6. A függőlegesnek ez a szempontja minden ezoterikus rendszerre jellemző. amely tetszőleges pontossággal mutat valamit. a Hold. Lapozzunk csak át néhány lakberendezési la- . a Merkúr. amelyekben minden fekete. a Neptunuszt. így felel meg az ezoterikus axiómának is: amint fenn. A vertikális analógialáncolatok azonban sok. de nem okozza azt. egyébként felfoghatatlan összefüggést érthetővé tesznek. a Mars. s ezt krómacéllal kombinálják. úgy lenn. Az asztrológia tehát olyan mérőszerkezet (a valóság mérőszerkezete). Az ezotérián kívül kizárólag horizontális gondolkodási rendszereket ismerünk. a Vénusz. A hőmérő is csak méri a hőmérsékletet. Az utóbbi időkben az asztrológia még három princípiumot bevont.

az expanziót. (Gondoljunk csak a magyar „szerencsemalacra”. s ehhez egyetlenegy növényt éreznek illőnek. A német köznyelv tehát a szerencse fogalmát ugyanabból a függőleges láncból egy másik fogalommal helyettesíti. amely szintén ezt a princípiumot képviseli. hogy valaki „kiugrik a sorból”. s figyeljük meg ezeket a terveket. „becsavarodik”. Az a német kifejezés. Tudattalanul azonban ez az ösztön a Szaturnusz-princípium szimbólumláncolatát követi. Ez természetesen a belsőépítész biztos stílusérzékéből következik. azt. Látni fogjuk. „abnormálisan viselkedik”. – A ford. a bőséget. nehezen tudjuk ezt a nyelvi fordulatot megmagyarázni. Hasonlóan állunk a következő fordulattal is. és ez a magyal. a magyalt. a „nagy szerencsét”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 105 pot. hogy az ilyen környezetbe a tervező kivétel nélkül egyfajta növényt álmodik. hogy „madara van” (er hat einen Vogel) az Uránusz-princípium szimbólumláncából ered. A fekete tér a Szaturnusz princípiumát testesíti meg. annak ez világos összefüggés. A disznó az állatvilágban a Jupiter princípiumot reprezentálja. ) Ha nem ismerjük a függőleges analógialáncot. amely szimbólumlánc a kontinuitás megszakítását reprezentálja. A német hétköznapi nyelv a szerencse (Glück) szó helyett a disznó (Schwein) szót is használja. A kívülálló számára egyes nyelvi fordulatok még szemléletesebbek lehetnek. . Aki azonban képzett az asztrológiában.

A fa mint anyag a Jupiterprincípium alá tartozik. Ha az időről beszélünk. ezen általában mennyiségi mértéket értünk. A fával való háromszoros érintkezés útján a szerencseprincípiummal próbálunk meg kapcsolatba lépni. ha háromszor lekopogjuk egy falapon.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 106 Utolsó példaként utaljunk arra a babonára. Elégedjünk meg egyelőre ezekkel az egyszerű példákkal. meddig tartott. a minőségi aspektus (görögül: kairosz) is ki kell egészítse. Az időt kizárólag mennyiségnek tekintjük. Az asztrológiaterápia összefüggésében később még vissza fogunk térni a rendszer gyakorlati használhatóságára. amelyek a függőleges gondolkodási rendszer hasznát és jogosságát próbálják megvilágítani. közelebbről szemügyre kell vennünk egy kevéssé közkeletű fogalmat. A polaritás törvénye szerint azonban az idő mennyiségi aspektusát (görögül: Kronosz) egy ellentétes pólus. hogy az asztrológiát mint mérőeszközt még jobban megértsük. . amely szerint szerencsénket úgy biztosítjuk be. mikor történt. Azt kérdezzük. mennyi idő telt el azóta. Az idő minősége Ahhoz.

Másképpen ez azt jelenti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 107 Az időnek nem csak mennyisége. minősége is van. amelyet közben sajnos már elfelejtettünk. hogy „minden kezdet magában hordja a véget”. amelyek kvalitatív tartalma megfelel a mindenkori időkvalitásnak. amikor ezt az uralkodó időkvalitás megengedi. Akkoriban elsődlegesen az idő minőségével foglalkoztak. Mivel az idő maga is csak a valóság egyik szintje. pontosabban egy bizonyos princípiumkeverék uralkodik. hogy az beléphessen s manifesztálódhassék a valóságban. Ez a törvény azt jelenti. Az idő ezek szerint utat nyit valamilyen lappangó tartalomnak. de egy évtized is) meghatározott minőségű. hogy egy bizonyos időpontban csak olyan események valósulhatnak meg. aki valamit is el tudna képzelni az idő „minőségéről”. nevezetesen. hogy a kezdet pillanatában már benne foglaltatik az egész folyamat és a vég . az időkvalitás azt jelenti. az időkvalitások is az ősprincípiumoknak felelnek meg. amelyek adekvátak ezzel a minőséggel. és a mennyiségét hanyagolták el. Régebben mindenki tudta az alábbi törvényt. amelyben csak olyan események jelenhetnek meg. Régen ez éppen fordítva volt. egy másodperc. Manapság azonban alig akad valaki. csak akkor. Így egy meghatározott időpontban egy bizonyos princípium. Egy repülőgép nem zuhanhat le „akármikor”. Az időkvalitásnak nincs köze az időtartamhoz. hogy minden időpont vagy időszelet (s ez lehet egy óra.

mint „belenézni az órába” (hora = óra. ugyanúgy. s az asztrológián belül semmiképpen sem a legérdekesebb fejlemény. új magjaival együtt. bele lehet szólni. tehát egy horoszkóp felállítása egy ember születési percének alapján viszonylag új. A személyes horoszkóp. skopein = nézni). A horoszkóp ezek szerint egy meghatározott időpontban az égboltról készült pillanatfelvétel. fontosabb vállalkozásokra vonatkoztatták. Régen a papok feladata volt az időkvalitások kinyomozása. hogy a történésekbe bele lehet avatkozni. nagy súlyt helyeztek arra. horoszkópot csinálni nem más.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 108 is. Ezért ha egy bizonyos vállalkozás lefolyását és kedvező végét be akarjuk biztosítani. Mivel régen tudtak az időkvalitásról. ahogyan minden magban benne van a kifejlett növény. . Ebből származik a „horoszkóp” szó. mint a háború kezdő időpontja. Mindig mindenben minden ott van. A pap a konkrét kérdés után „az órába nézett”. Osztjuk ugyan azt az elképzelést. Minden vállalkozás ugyanis annak az időkvalitásnak megfelelően fog fejlődni. hogy megtudja annak minőségét. Mégis. meg kell keresnünk a kezdet számára megfelelő időkvalitást. Eredetileg a horoszkópokat inkább olyan eseményekre. minden kezdetben ott van a vég is. szerződések kötése stb. A magban ott a gyümölcs és a gyümölcsben a mag. amelyben kezdődött. hogy minden vállalkozást a „megfelelő órában” kezdjenek el.

Egyes asztrológusok ugyanis abból a tényből. értelmezték a szent tyúkok táplálkozási magatartását. A vonatkoztatási szintek viszont tetszés szerint változtathatók. mint a horoszkópkészítés. egyedül az dönti el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 109 Emlékezzünk csak arra. megpróbálják az asztrológia „tudományosságát” levezetni. Így például a tarotkártyák használata látnoki célokra nem kevésbé „tudományos” vagy nem „babonásabb” módszer. A jóseljárások történetében igen sok szintet használtak fel vonatkoztatási rendszerként. s ezek mind a függőleges analógiás következtetés gondolati rendszerében működtek. hogy amikor a papoknak kellett megállapítani a kedvező időkvalitást. nem az égbolt vizsgálata volt egyetlen és kizárólagos módszerük. hogy a módszer gyakorlója mennyire képes analóg módon más szinteken alkalmazni az ál- . Ez azonban értelmetlen dolog. hogy a horoszkópkészítésnél matematikai táblázatokban kell az adatoknak utánanézni. a Ji Csing és hasonlók. s ezekből következtettek a meghatározott időpontban uralkodó princípiumokra. Minden jós-. megfigyelték a madarak röptét. Ezekben a régi Rómából ismert módszerekben az égbolt helyett az állatvilág volt a megfigyelések kiindulópontja. s elhatárolják magukat minden olyan „komolytalan” praktikától. hogy egy módszer komoly-e vagy komolytalan. Azt. mint a tarot. illetve látnoki rendszer ugyanolyan principiális alapon működik. Felhasználták erre az állati belsőségeket.

Az ember ugyanis. Itt válaszolunk arra a gyakori szemrehányásra is. Ez a tapasztalás az emberi psziché számára sokkal valóságosabb. hogy az asztrológia még mindig geocentrikus világképpel dolgozik. A horoszkóp mindig arra a helyre vonatkozik. Minden rendszer legfőbb nehézsége ez az átvitel. Véleményünk szerint ez helyes. . ebből a perspektívából szemléli az eget. mint az a funkcionális tudás. hogy a Föld a Nap körül kering. nap mint nap átéli például. este pedig lenyugszik. Ez az ember számára pszichésen nem átélhető. mindegy. hiszen az emberek számára nem létezhet más világkép. hogy kártyavetésről vagy asztrológiáról beszélünk. amelyen a felmért esemény manifesztálódott. hogy reggel felkel a Nap. Ezért vannak mindig túlsúlyban a komolytalanok a komolyakkal szemben. Az asztrológiára visszatérve egy horoszkóp tehát egy meghatározott időpontban. egy meghatározott helyre vonatkoztatva grafikusan ábrázolja az égbolt helyzetét. Így minden horoszkóp egy idő–hely egyenlet. Sőt az átélő emberre vonatkoztatva a heliocentrikus világkép kifejezetten hibás lenne. függetlenül az asztronómiai számításoktól. tehát teljesen irreleváns. az asztrológiában egyébként „értelmezésnek” nevezik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 110 tala használt szinten nyert megfigyeléseket.

amely szerint az égitestek befolyásolják az emberi sorsot. de általában az emberek és különösen az asztrológus számára egyedül a Föld lehet a vonatkoztatási pont. elveszíti székhelyét. A horoszkóp mint mérőeszköz Az asztrológia nem az a hit. s eszébe sem jut. Az ember csak önmagát élheti át középpontként. * A könyv a két német állam újraegyesítése előtt íródott. Bonn a Német Szövetségi Köztársaság fővárosa. ezért hadakozott az egyház olyan sokáig a heliocentrikus világképpel. Ha a mélyére nézünk. Ha nem ezt teszi. a világot is csak önmagára vonatkoztathatja. hogy képleteivel befolyásolhatná a nehézkedési erőt. ugyanakkor semmiképpen sem alap arra. hogy névjegyemre én mint müncheni lakos egy bonni címet nyomassak. s ez ebből a szempontból jogos is volt.* Ez így helyes. Az emberi élet ugyanis itt játszódik le. lelkileg gyökértelenné válik. . A fizika is szimbólumok (számok és betűk) útján próbálja meg leképezni a valóságot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 111 A heliocentrikus világkép tehát jó lehet a tudomány vagy az asztronauták számára. az asztrológia egy rendszer a valóság leképezésére.

és milliomod-másodperceket is tudunk mérni. Ma már ezred. amelyet generációk óta változatlanul ismétel minden asztrológiai tankönyv. mint később. Amíg csak a napórát ismerték. Először is azt mondanánk: a csillagok sem ezt. nem tudták olyan pontosan mérni az időt. ezzel bizonyos hőséget ajánl a hőmérsékletnek. ennek is csak az emberi képességek szabnak határt. amely az időkvalitás megértésére van hitelesítve. a mechanikus órával. magának a mérhetőségnek nincsenek határai.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 112 A horoszkóp olyan mérőeszköz. Az itt következő mondás viszont. teljes képtelenség: „A csillagok hajlamossá tesznek. A hőmérőről se mondhatjuk: ha a higanyszál harminc fokot mutat. s a pontosság mértékét gyakorlatilag a mindenkori technikai lehetőségek szabják meg. . sem azt nem csinálják. Gyakorlati alkalmazásában az asztrológia eredményei gyakran igen durvák. A pontosság növelése az asztrológusok technikai adottságaitól s a mérőeszközök további fejlesztésétől függ. Ugyanígy van ez az asztrológiával is. Amint az idő mennyisége is tetszőleges pontossággal mérhető. amelyet a legtöbb szerző saját szerénysége és komolysága bizonyítékának tart. több gondolkodási hiba található.” Ebben a mondatban. Pontosságának mértéke technikai variabilitásától függ. munkája tetszőleges pontosságú. ennek a hőségnek azonban nem kell szükségszerűen bekövetkeznie. de nem kényszerítenek. kívánnivalót hagynak maguk után.

amelyekben a környező világ egyáltalán nem vesz részt. a környezeti hatásokból és a kozmikus faktorokból áll össze. és hol élhető át ezeknek a kozmikus faktoroknak a hatása? Mely sorsrészletekben van illetékességük? Itt ugyanis a sors olyan eseményeiről kellene beszélnünk. amelyet az asztrológiára fordítunk. Ebben az állításban igen kevés a következetesség. Ebben a mondatban nemcsak az almát és a körtét keverik össze. Ha ilyen eredményeket akarunk. hasonlóan jelentékeny megállapítás így hangzik: Az emberi sors az öröklött tényezőkből. A nevelés és a környező világ szintén csak egyegy szintet jelentenek. amelyeken az ősprincípiumok manifesztálódnak. Egy további. hogy a kijelentő elfogadhassa a természettudományokat. azaz vagy stimmel – vagy nem. ha feldobunk egy tízfillérest. annál több viszont a vágy. Ha a fent idézett mondat igaz volna. elveszett idő lenne még öt perc is. egyszerűbb. Mik ezek. csak azt mutatják meg. A környező .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 113 A csillagok nem kényszerítenek semmire. s mintegy mellékesen melléjük csempéssze az asztrológiát is. Ez a mottó ugyanis minden asztrológiai kijelentésnek ötven százalékos valószínűséget tulajdonít. a nevelésből. mert ellenkező esetben a környezeti befolyások kategóriája lenne illetékes. Első kérdésünk az lenne. hogyan áll öszsze egy bizonyos időpontban a valóság. hogy milyen természetűek ezek a „kozmikus faktorok”. Ezt azonban kényszerítő pontossággal.

kijelentéseik azonosak. ha sziklaszilárd meggyőződése. hogyan lennénk betegek vírusok nélkül. hogyan ölhetnének meg bennünket. a kezében. Az akupunktúra erre igen szemléletes példa.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 114 világ a végrehajtó szerv. mint az égboltból. hogy kauzális hatást tulajdonít a csillagoknak. a kéz. hiszen az egész mindig ott található minden részletben. mindig csak a sors „végrehajtói”. ahogyan a magban is benne van a növény. A sejtinformációk szintjéből ugyanúgy kiolvasható a valóság. majd ugyanez bekövetkezett az orr. Egy ember minden sejtjében ott hordja horoszkópját. minden sejtjében. Ha az asztrológussal megesik. vonatkozásában. Csak a szimbólumok nyelve különbözik. hogy az öröklött tulajdonságok „oka” a génstruktúra. Ugyanígy minden ember horoszkópja megtalálható a szemében. Az öröklött tényezők szintén egy másik szintet testesítenek meg. amelyen ismét csak megtalálható valamelyik ősprincípium reprezentánsa. a fülében. kezdetben az egész testre vonatkozott. később felfedezte a fülben az egész embert. a láb stb. ha nem lennének gyilkosok? Ezek a környezeti faktorok azonban sohasem az okok maguk. hogyan vehetnénk rossz néven a humángenetikustól. a lábában. Hogyan élhetné át az ember a környező világ médiuma nélkül a „kozmikus faktorokat” (amelyek ugye az ősideákat jelentik)? Hogyan üthetnének el bennünket autó nélkül. . A genetikusok lelepleződnek – ők is csak az asztrológusok kollégái.

kuruzslónak az olyan orvost. hogy megismerhessük az asztrológiát. A fenti megtisztelő kijelentések azonban kizárólag az olyan asztrológiára érvényesek. Megvolt az oka. Annak is megvolt az alapja. a csillagok valódi üzenetének megfejtésén nyugszik. Megvolt annak az alapja. minden szinten ugyanolyan sikerrel alkalmazható. Az asztrológia átfogja a teljes valóságot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 115 Minden csak ugyanazt az egy valóságot képezi le. univerzális. miért nevezték régen az asztrológiát „királyi tudománynak”. Az igazi asztrológia filozófia – ezért beszélt Schult „asztrozófiáról” –. nem pedig embertársaink jövőjében való kutakodás. hogy Kepler írásának a következő sokatmondó címet adta: Intés az asztrológia ellenségeinek. amely az önismereten és a természet megismerésén keresztül az Isten megismeréséhez vezet. Az asztrológia megtanít bennünket arra. Az igazi asztrológia ezért legvégül fölöslegessé teszi önmagát. miért nevezte Paracelsus sarlatánnak. hogy saját szituációnkból kiindulva megértsük embertársainkat és a világot. meg kell tanulnunk. akit meg- . Ahhoz. s így belülről megbékélhessünk velük. aki nem ért az asztrológiához. s nem azokra a túlságosan is elszaporodó torzképekre. Az igazi asztrológia a beavatás útja. amelyek ma asztrológia címszó alatt futnak. amely szilárdan gyökerezik az ezoterikus világképben. Hogyan is haragudhatnánk arra.

Mint bármely esemény vagy vállalkozás esetében.vagy radixhoroszkópnak is nevezik – három különböző érvényességi területe van: 1. A születési asztrológia a horoszkópot a születés pillanatára. A születési horoszkópnak – alap. hogy az a későbbiekben milyen. amit a pszichológusok karakter. A horoszkóp azt méri. hogy milyen időkvalitás közepette indul ez az életút. pedig messzire nyúló elméleti következményei vannak. hogy az érintett számára mikor melyik problématerület válik átélhetővé. Megmutatja azt. Az alaphoroszkóp ugyanakkor a születési folyamat eseményhoroszkópja is. itt is elkezdődik valami. pontosabban az első lélegzetvétel pillanatára állítja fel. Az időfaktor arról fog felvilágosítást adni. Mind az életre. mind a születés eseményeire ugyanaz a horoszkóp vonatkozik.vagy személyiségstruktúrának neveznek. ezért azt is tudja. Éppen ezt a harmadik illetékességi területet hagyták mindeddig egészen figyelmen kívül. ebből szükségszerűen megkapjuk az életutat. 3.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 116 értettünk? Az igazi asztrológia a valóság új dimenziójának látványát nyitja meg előttünk. Ha ehhez a karakterstruktúrához – amely önmagában természetesen statikus – hozzáadjuk az idő faktorát. 2. Más szavakkal: egy ember . s ezt egy ember életútjának nevezzük.

Ha azonban az egyes hangok közötti távolság kitágul. Ha valaki a megszokott tempóban fütyüli a „Nyuszi ül a fűben”-t. amely egy ember sorsában megjelenik. pozitív vagy negatív sorsesemény). a közepes arányokra vagyunk utalva ahhoz. Korábban már beszéltünk a dimenzió problémájáról. emberek. Ez a szemlélet ellentmond minden olyan elméletnek. Ez a felgyorsított lejátszás az asztrológiában a születés. akkor ráismerünk. Valójában a megfelelő módszerrel (reinkarnációs terápia) bebizonyítható. azt mondhatjuk. biztonsággal meg kell hogy mutatkozzék a születés során. a dalt egységében (alakjában) nem fogjuk felismerni többé. amely a betegségek vagy az események „okát” az ember biográfiájában keresi. ha a melódiát felgyorsítva játszszuk le egy magnón.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 117 élete születésének felnagyítása. Ugyanez érvényes arra. Ugyanis minden kezdet magába zárja a véget is. s akkor említettük. Minden esemény. ami kicsinyítve születésében ne lett volna jelen. hogy mi. hogy valamilyen alakot vagy formát (Gestalt) fel tudjunk ismerni. amelynek belső struktúrája csak időbeli szétosztásában lesz mint „élet” felismerhető. mint egy sokszorosan lekicsinyített analóg esemény. hogy minden probléma visszakövethető egészen a születésig. Ha fordítva szemléljük. s mindennap csak egyetlen hangot hallunk. hogy egy ember életében soha semmi nem tud manifesztálódni (legyen az betegség. .

így azt kívánja tőlünk. s ez lehetővé teszi a probléma megoldását. A horoszkóp az a feladat. amelyet egy embernek életében meg kell valósítania. Ezen a helyen néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a probléma fogalmához. A valóságban nincsenek problémák. Egy hatéves gyermek számára komoly probléma a szorzás. amelyek közepette egy ember ebbe a létbe lépett. egy harmincéves számára aligha – időközben ugyanis megtanult szorozni. be kell töltenie. ha nem képes azt tudatába beépíteni. és azon ősprincípiumok specifikus rangsorolását és egymáshoz való viszonyát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 118 A horoszkóp mint az élet tanterve A horoszkóp szimbolikus formában mutatja az idő minőségét. Minden úgynevezett konstelláció (az asztrológusok ezen a princípiumok bizonyos csoportosulását értik) egy meghatározott feladatot. Egy bizonyos szituáció akkor lesz problémává az ember számára. Minden tanulási folyamat a tudat kitágulásával jár. Fontos. ezért soha nem szabad elfelejtenünk. váltsuk meg őt problé- . hogy minden probléma csak a szituáció és tudatállapotunk között fennálló nívókülönbséget jelöli. ezzel megváltjuk „problémásságától”. hogy a megváltott szituáció általában soha többé nem süllyed a probléma szintjére. s oldjuk el. Ha egy feladatot megoldunk. problematikát testesít meg. illetve tanterv. hogy a tanulási folyamatban előrelépjünk. Ennek a megváltási folyamatnak az a következménye.

hogy elhárítsa őket. A mindennapi életben mégis a legtöbb ember úgy viselkedik. Ez ugyanúgy érvényes a féregre. s meg kell váltanunk problémásságuktól. mint amilyennek lennie kellene. mind az ezotéria számára minden élet célja az evolúció. Beszéltünk már arról. hogy minden konstelláció egy ilyen probléma szimbolikus formája. Mind a tudomány. életünk végére lehetőleg egészen meg kell váltanunk őket problémásságuktól. azt találjuk. hogy az evolúciót a „véletlen” génmutációk termékének tekintse. fejlődik. Ha a természetben valamilyen közös lényegi vonást keresünk. aktív megvalósítással át kell helyeznünk életünkbe. Mindezeket a konstellációkat tanulással. s a környező világtól várják el. Életünk tanulási folyamat – ez. sokak számára nem olyan magától értetődő. sajnos. hogy minden fejlődik. A tudomány hajlamos arra.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 119 másságától. Bár a születés időpontjában a konstellációk még problémák”. Hogyan történik ez a fejlődés? Kizárólag tanulási folyamatokon keresztül. hogy minden. Abban viszont mindenki egyetért. ami él. Az ezotéria ezzel szemben az evolúcióban egy definiált célra irányuló fejlődést lát. . s a horoszkóp ezáltal az élet tantervének tekinthető. mint az emberre. mintha a problémák „mint olyanok” léteznének.

hogy a horoszkópban ennek az embernek a sorsa válik láthatóvá. amely ezen változtathatna. hanem konfrontálódniuk kell velük. s a hozzávetőleges válaszhoz is csak lépésről lépésre juthatunk el. Ha viszont tantervről.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 120 Ez a tanulási folyamat – mint láttuk – problémák megoldásán keresztül zajlik le. tehát be kell . ezért sokan azt állítják. Miután a problémamegoldás mindig megerőltetéssel jár. hogy a tanulást soha ne hagyhassuk abba. mint egy fátum. Ez volt s ez is marad a legbonyolultabb kérdés. Azt az instanciát (felső hatalmat) nevezzük sorsnak. hol van az emberi szabadság. A tanterv maga bizonyosan determinált. A tanulás polaritása Témánkban jó ideje ott feszül a kérdés: milyen mértékben determinált a sors. amely gondoskodik arról. vagy a feladatok megoldásáról beszélünk. illetve feladataink betöltése. A horoszkópban valóban ott találjuk egy ember inkarnációjának teljes tantervét. mindjárt közelebb kerülünk a dolgok rejtett értelméhez. és ezért újabb problémákkal szembesít bennünket. amelynek semmi sem állhat ellent. A problémákban tehát tulajdonképpen az evolúció hajtókerekét láthatjuk. Ez viszont úgy hangzik. az élőlények többnyire nem keresik maguknak a problémákat.

A tudattalan tanulás a szenvedés útján való tanulás. hogy tudatunkat kitágítsuk. tehát a tudattalan tanulásra korlátozza magát. hogy újabb tapasztalatokat kockáztassunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 121 teljesednie. melyik úton lépjünk előre a tanulás folyamatában. A tudattalan tanulás. Ez automatikusan életbe lép. s így urai legyünk a sorsunk felvetette problémáknak. hogy álljon sorsa kihívásai elé. Különbséget teszünk tehát a teljes mértékben determinált megoldandó problémák és a megoldási út „hogyan”-ja között. Az emberek többsége a második lehetőségre. ha egy problémát elmulasztunk tudatosan megoldani. Ha készek vagyunk arra. betegségektől sem kell félnünk. hogy fixációinkat. A polaritás törvénye azonban a determináltságon belül is érvényben marad. a legnagyobb sorscsapásoktól. Ez azt követeli az embertől. hogyan váltsuk meg problémáinkat problematikusságuktól. 2. álláspontjainkat kérdésessé tegyük. A tudatos tanulás. Erre az utóbbira a polaritás két különböző lehetőséget kínál: 1. aktív módon váltson meg problematikusságától. Ez a törvény választás elé állít bennünket. hogy újakat sajátítsunk el. s minden problémát szabad akaratából. . hogyan teljesítsük saját tantervünket.

struktúra. Emeljünk ki egy ember horoszkópjából egy konstellációt. Tisztán technikailag ez azt jelenti. ez azt jelenti. s nem választható el egymás- . s problémáinknak legalábbis egy részét átélés útján. a sors fog belekényszeríteni bennünket a tudomásul nem vett tanulási folyamatba. hogy ennél az embernél az energia és az ellenállás összekapcsolódik. Nézzünk erre egy példát. amelyet a szaknyelv „Szaturnusz-Mars-kvadrátnak” nevez. Egy szituáció értelmét csak akkor foghatjuk föl egészen. Ilyenkor a szituáció áldozatai leszünk. mert túl nagy az azt átszenvedő ellenállása. míg a Mars princípiumához az energia és az impulzus fogalmait rendeltük. Ez a Szaturnusz-Mars-konstelláció csak egy meghatározott feladatot szimbolizál. A probléma megoldatlan maradványa így általában egy újabb kényszertanulás magvává válik. amelyet kvadrátnak nevezünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 122 Abban a pillanatban azonban. hogy amikor ez az ember született. ha megbékélünk vele. amikor problémáinkat elodázzuk. A Szaturnusz princípiumát az előzőekben röviden már ismertettük a következő címszavakkal: ellenállás. Ezekben a kikényszerített szituációkban azonban a tanulás többnyire tökéletlen. a Szaturnusz bolygója 90 fokos szöget zárt be a Mars bolygójával. gátlás. vagy letagadni őket (a pszichológusok ezt „elfojtásnak” nevezik). szükségszerűen megoldjuk. megpróbálunk menekülni előlük. Ha ez a két princípium egy horoszkópban olyan kapcsolatba kerül.

különben nem tudna energiát kifejteni. se nem pozitív. a probléma azonban magában az érintett emberben van. A konstelláció tehát: feladat. s ez könnyen vezethet az „ellenállások keresésének eszkalációjához”. amely se nem jó. hogy őt mindenütt gonosz módon elgáncsolják. . annál kevésbé fogja problémáját megoldani. Az ilyen ember az ellenállásokon nő fel. Akárhová kerül. Nem is tartja a „saját problémájának”. Valójában ennek az embernek még szüksége is van ezekre az ellenállásokra. mert csak úgy váltható meg problematikusságától. Mennél inkább kivetíti azonban a „vétkest” a környező világra. mindig ellenállásba fog ütközni. s maga semmit sem tesz a probléma megoldásáért. azt teszi felelőssé érte. Tételezzük fel továbbá. aki affinitása által törvényszerűen kerül kapcsolatba a konstellációjának megfelelő külvilággal – azt is mondhatjuk: tudattalanul keresi azt. a problémát mindig a külvilágra projiciálja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 123 tól. Ez az ember bármikor akarjon tehát energiát kifejteni. Mindig panaszkodni fog a külvilágra. az lesz a véleménye. Bár valóban a környező világ az ellenállás végrehajtó szerve. viszont át kell helyeznünk a valóságba. se nem rossz. hogy emberünk e problémáját hosszú távon elfojtja. se nem negatív. Ezt röviden „energiaellenállás-problematikának” nevezzük.

hogy autójával 180 km-es sebességgel nekimegy egy fának. ha nem is a kívánatos tökéletességgel. s azt tanácsolja az illetőnek (ha az tanácsát kéri). Így megismerte az ősprincípiumot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 124 Vannak bizonyos technikai eljárások az asztrológiában. Az ilyen esemény mintha fel is jogosítaná az asztrológust arra. Hogyan nézne ki a tudatos megoldás? Emberünknek olyan tevékenység. ezt nevezik kiváltásnak. hogy mikor lesz egy ember számára különösen aktuális egy bizonyos konstelláció. hogy az ilyen konstellációkat rossznak vagy veszélyesnek nevezze. Ezekből az eseményekből mindig tanulunk. amelyben áldozatként kerül szembe az elhárított „energiaellenállás” problematikával. A legtöbb asztrológus hajlamos arra. mert vonakodott feladatát tudatosan végrehajtani. Meglehetősen függetlenül attól. amelyekkel felismerhetjük. hogy veszélyes és negatív konstellációról beszéljen – valójában azonban egy teljesen semleges konstelláció lett veszélyes emberünk számára. a megjelölt időpontban olyan szituációba fog jutni. amelyben a leírt princípiumokat (energia/ellenállás) a . Így aztán megtapasztalja. hogy az illető követi-e ezt a (teljesen esztelen) tanácsot. mi az energia (180 km-es sebesség) és mi az ellenállás (a fa). hogy a kiváltás kiszámolt időpontjában legyen különösen óvatos. olyan foglalatosság után kéne néznie. Erre egy ősprincípiumoknak megfelelő analóg lehetőség például.

Nem fog nekimenni a fának akkor sem. A megfelelő időben számára is meg fog mutatkozni a konstelláció. A Mars önmagában véve iránytalan energiája itt a Szaturnusz struktúrájára talál. de lábbal is kivitelezhető ütéseknek a rettenetes erejét gyakran demonstrálják úgy. Így. Példánkban kínálkozik erre a karate. amelyeket milliméteres pontossággal a cél előtt kell leállítani. hogy éppen ebben az időpontban például győz egy karateküzdelemben. lehet. hogy puszta kézzel kettétörnek egy téglát vagy egy deszkát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 125 valóság egy tetszőleges szintjén folyamatosan megvalósíthatja. Aki ezt a megoldást választja. Aki ezt a sportágat megtanulja. ha 180 km-es sebességgel vezet. és ezeket az ütéseket ugyanilyen rendkívüli figyelemmel kontroll alatt kell tartani. Ennek a sportágnak tehát két kiemelkedő jellegzetessége van: az ütések rendkívül energikusak. A karate tehát pontosan megfelel a Szaturnusz-Marskonstellációnak. annak nem kell félnie a konstelláció kiváltódásától. a napi edzéssel folyamatosan megvalósítja konstellációját. új dant kap. Ezzel a példával azt akartuk megvilá- . de nem fogja őt veszélyeztetni. Ebben a sportágban hihetetlen intenzitású ütéseket tanulunk meg kivitelezni. vagy ilyesmi. A tapasztalás és a szembesülés révén egyre jobban megismeri problematikáját – s ez a felismerés magától áttevődik a lét egyéb szintjeire is. egyébként a harci partner számára halálosak volnának. Ezeknek a kézzel.

A modern asztrológiai rendszerek részben már képesek a szintek meghatározására. vagy ha győz . Tisztában kell lennünk azzal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 126 gítani. hogy a célhoz vezető úton állandó elhárításunk miatt mennyit szenvedünk. Ez a példa megvilágítja az asztrológiai prognózisok pontosságának kérdését is. nem tartozik a sorsra az. konkrétan ezek a princípiumok végtelenül sokféle szinten megvalósíthatók. s mi a különbség a tudatos és tudattalan út között. A sors a végeredményben jelentkezik. milyen mértékben determinált a feladat megoldási kényszere. A sors a tanulási folyamat céljának elérése. ezek a rendszerek azonban olyan differenciáltak. s az esetleges technikai fejlődés e felismerés pontosságát még finomíthatja is. Később még látni fogjuk. számunkra sem lehet olyan nagyon jelentős. Bár egy kívülálló számára meglehetősen sajátosnak tűnhet. Az asztrológia távolról sem alkalmas a megvalósulás szintjeinek meghatározására. hogy bizonyos szintek dominanciája felismerhető. Az asztrológia a princípiumok szintjén dolgozik. A „távolról sem” itt azt jelenti. hogy mindez nem az egzaktság hiánya. nem az út minőségében. hogy éppen a szintek kicserélhetőségéből fontos terápiás lehetőségek adódnak. hanem a függőleges gondolkodási rendszer sajátossága miatt van így. ha valaki nekimegy a fának. Mivel a sors számára nincs jelentősége a megvalósítási szintnek. hogy ez prognosztikai felhasználásukat gyakorlatilag lehetetlenné teszi. hogy az asztrológus szemében „ugyanaz”.

s úgy gondolja. csak a prioritásokat akarja áthelyezni. hogy fejlődjék. amit mondtunk. Úgy viselkednek. mi is tulajdonképpen ez a boldogság. a sorssal szemben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 127 a karatéban – másrészről azonban pontosan ez az a gondolkodásmód. Az emberek általában igen sajátos követelményeket támasztanak az élettel. hogy lustálkodjék és élvezze a napsütést. mintha joguk lenne ahhoz. Így a külvilág bizonyos dolgait azonosítja ezzel a vágyott boldogságérzéssel. hogy ezt a keresést siker koronázza. Az ember keres valamit. gazdagok. Ez nemcsak joga. és képességei szerint szolgálja ezt a világot. ezt boldogságnak nevezi. ha ezeknek a dolgoknak a birtokában lesz. az szenved. meg is találja szerencséjét. boldog is . Aki tudatosan ezt teszi. Minden ember megszakítás nélkül keresi a boldogságát. semmilyen életellenes mellékzöngéje nincs. A sorscsapás és a betegség legtöbbször valamilyen szabad akaratunkból nem tudomásul vett tanulási folyamat negatív aspektusa. A bejáratott utak azonban legnagyobbrészt alkalmatlanok arra. hogy jól érezzék magukat. ugyanakkor nincs pontos elképzelése arról. Annak. Milyen groteszk félreismerése ez a valóságnak! Vajon miből vezetik le ezeket az igényeiket? Az ember nem azért inkarnálódik erre a világra. Röviden így fogalmazhatnánk: aki nem tanul. egészségesek és boldogok legyenek. hanem azért. amely a valóság egészen új összefüggéseinek felismerését lehetővé teszi. de cselekvéseinek legfőbb mozgatórugója is.

A boldogság ott nő. ezért is beszélnek a németek üdvösségről. hogy boldog legyen. s azt fogja gondolni. Megkapja a vágyott eledelt. hogy a boldogság külső dolgoktól függ. s úgy gondolja. ahol az ember tudatában feladatának felismeri azt a kegyelmet. azt hiszi. Ezzel egy végtelen és értelmetlen hajtóvadászat kezdődik. kiderül. S ha ezt is elérte. alkalmatlan arra. hogy a boldogság teljessége csak akkor az övé. elismerésre vágyik. Kigyógyítják betegségéből. ameddig nem a mieink. [A német nyelvben az üdvösség szó a boldog (Glück) és a lélek (Seele) szó összetétele. ő lenne a világ legboldogabb embere. Nem vesszük észre. Valahányszor ugyanis elértük a boldogság vágyott hordozóját. a lélek egy állapota. ha egy lakása is lesz. hogy közvetítse a hőn vágyott boldogságot.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 128 lesz. egy krónikus betegség fogja megakadályozni abban. dicsőségre. „Szerencsére” a halál aztán átmenetileg megváltja a boldogság utáni fáradságos hajtóvadászattól. A boldogság a tudat.] A boldogság tökéletesen független a külvilágtól. amikor azt hisszük. A boldogság ott nő. Akkor követjük el a hibát. ha teleehetné magát. s magányosnak érzi magát. ahol az ember harmóniába kerül a világgal. s a boldogságot nem lehet birtokolni. hogy szolgálhat. „már csak” emberekre van szüksége a boldogsághoz. hogy a külső dolgok csak addig izgalmasak. Ha megvan a lakás. Aki éhes. egy kertes házra fog vágyakozni. . A boldogságra nem lehet vadászni. Ha ez is megvan.

A szenvedés „szerencsénkre” (zum Glück – boldogulásunkra) gondoskodik róla. a sorsa? Ez így van. más lenne a tanterve. hogy leálljunk. Azt gondolhatják. amely célhoz vezet. Az ember élete során ezt a látenciát (benne rejlő tartalmat) átteszi a valóságba. Az emberi életben nincsen véletlen. így végül is ugyanaz. más időpontnak más a minősége. Láttuk. ezért más életutat jelent. megakadályozza. vajon egy embernek. s ezáltal mégiscsak út. Asztrológia a reinkarnáció alapján Térjünk vissza a születési horoszkóphoz. hogy jóllehet. Egy ember életútja születésekor eldől. . a születés pillanatában ott vannak újra egy csokorban: egyszóval a születés órájának véletlenje dönti el sorsunkat? Ha hűek maradunk felismerésünkhöz. hogy ne kerüljünk örökösen tévutakra. s mint ilyet. hogy az élet tantervét. A szenvedés mindig kerülőút. A szenvedés gondoskodik róla. Felvetődik a kérdés. ha „véletlenül” néhány órával előbb vagy később született volna. hogy ne adjuk fel a keresést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 129 A szenvedés a boldogság ellentéte. az ember sorsát mutatja be. nagy lendülettel „kiérveltük” az emberi életből a véletleneket.

Minden esemény csak tartalmának formai kifejeződése. amelyben mindig marad valami a követelések vagy a tartozások oldalán. a születésnek – mint eseménynek – is determináltnak kell lennie valamilyen törvényszerűség által. s egy tartalmat reprezentál. ahogyan a gyermeket elképzeljük. A formából megismerhetjük a tartalmat.) A születés formai esemény. hogy valaki halála pillanatában sorsa minden feladatát és követelményét tökéletesen felfogta és megoldotta volna. hogy visszanyúljunk a reinkarnációhoz. amely egy meghatározott időkvalitásban manifesztálódik. szűzies lélek. Ha egy lélek biográfiájára rávilágítunk (erre még visszatérünk). hogy az értékes tartalom utáni kutatásban elhanyagolhatjuk a formát. vagy nem oldott meg. Érzékeltessük ezt egy képpel: Mondjuk azt. (Tipikus fiatalkori tévedés. akit tartalmilag csak születése pillanata határoz meg. A tartalomnak és a formának egybe kell csengenie. Legritkább eset. azaz egy tiszta. Ez a lélek mindegyik életében meghatározott tantervvel konfrontálódott. Mi ez a tartalom? Itt tematikusan arra kényszerülünk. Majdnem mindig marad valami. és fordítva.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 130 amely szerint e világon nem létezhet véletlen. hogy a mérleg utolsó vonala alatti jel a lé- . amelyet többé-kevésbé jól oldott meg. amit nem fogott fel. A születéssel nem egy „tiszta lap” jön a világra. mint egy évvégi kereskedelmi mérleg. olyan ez. a földi életek hosszú láncolatát találjuk mögötte.

aki a reinkarnációt tagadván. köztes eredménye. A horoszkóp tehát a földi életek addigi láncolatának csak egy törvényszerű.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 131 lek kódszáma. a fenti törvények szerint azonban a fogantatás időpontja korrelál a születés időpontjával. Reinkarnációs vonatkoztatás nélkül az asztrológia tarthatatlan nonszensz. miért van az egyik embernek ilyen. milyen alapvetően összekapcsolódik az asztrológia a reinkarnáció tanával. ha az időkvalitás megfelel saját kvalitásának. Ez a kódszám a lélek kvalitatív érettségét szimbolizálja. a másiknak olyan horoszkópja. kielégítő választ tudna adni arra a kérdésre. így mondhatjuk. nincs olyan asztrológus. ha a lélek „tartalmi kvalitása” összecseng az időkvalitással (ez a rezonancia törvénye!). A horoszkóp reinkarnáció nélkül a véletlen. amely csak akkor nyílik meg. se nem igazságtalan. Az időkvalitást korábban előfeltételnek neveztük. Itt derül ki. Így se nem véletlen. hogy a születés időkvalitása elárulja az inkarnált lélek természetét. Ha . Ez az inkarnációs időpont a fogantatás időpontja. amelyben a tartalmilag adekvát esemény manifesztálódni képes. Ebben az esetben is az időkvalitás az anyagi valóságra nyíló ajtó. Ez a lélek akkor inkarnálódhat újra. vagy a sors akaratának terméke lenne. A horoszkóp az ember karmáját mutatja – az erre az inkarnációra szükségessé vált tantervet.

az államban keresték. Nincsenek jó és rossz horoszkópok. Mindenekelőtt akkor. míg másokat nehezebb áttenni a valóságba. amelyre a bűnösséget ki lehet vetíteni. E szemlélet áldozatai életük minden nehézségére a „rossz horoszkópban” találják meg a vétkest. teljesen értelmetlen asztrológiával foglalkoznom. hogy az . amely növeli azt a veszélyt. Sajnos az asztrológiai technikák s korunk funkcionális gondolkodásmódjának keveredése következtében az asztrológusok körében egyre több olyan gondolkodási hiba jelenik meg. ha a bolygók befolyásáról beszélnek. de kétségtelenül vannak olyan feladatok. amit mindenki maga vívott ki magának – senki sem panaszkodhat miatta. hogy nem csendesednek el a babonás szemrehányások. Így a csillagok is olyan területté válnak. hogy az asztrológiától tanácsot kereső embert több kár éri. amelyeket könnyebb. a sikeres embereket pedig irigylik a „jó horoszkópjukért”. hiszen akkor csak eme akarat törvényszerűségeit számolhatom ki. nem szabad azon csodálkoznunk. Ha az asztrológia erre a szintre süllyed. az asztrológiai tanácsadás következtében egyszerre csak a Szaturnusz lesz a bűnbak. Amíg eddig a bűnöst a környezetben.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 132 azonban feltételezem a véletlent és a sors akaratát. Ebből a téves alapállásból szinte automatikusan adódik az asztrológia híveinek legelterjedtebb tévedése: az. a munkahelyen. a családban. mint amennyi haszna származik belőle. A horoszkóp olyasmi.

hogy minden feladatába belefogjon. mint az emberiség ilyen félrevezetését! Így alakulnak ki az asztrológiafüggő személyiségek. meg akarják tudni. mindenki meg is próbálja a maga módján – az orvosok az intenzív osztályokkal. hogy kicsit átverjék a sorsot. hiszen fél éven belül minden jóra fordul. Akkor következnek majd be a szerencsés események. Mégse essen kétségbe egészen az illető. hogy a következő hónapokban legyen felettébb óvatos. akik minden utazás előtt egy pillantást vetnek horoszkópjukra stb. mert ebben az időszakban egy gonosz és veszélyes konstelláció lép működésbe. győzelmek és így tovább. ne mérjék az asztrológiát használóinak tévelygésein – hiszen akkor nemsokára tényleg besorolhatnánk a kábítószerek közé. Inkább semmilyen asztrológiát. ha a három érintett napban még az ágyból sem kel ki. jól vagy rosszul állnak-e a csillagok. hogy a sorsot meg lehet csalni. a Jupiter ugyanis trigonban fog állni a Nappal. s itt lesz az ideje. Az emberiséget kifejezetten izgatja az az idea. s így előnyöket csikarjanak ki maguk és klienseik számára a csillagokról való tudásból. Szinte mindenütt azzal a szándékkal foglalkoznak asztrológiával. semmire ne vállalkozzék. s legjobb. akik minden döntésük előtt kikérik az asztrológus véleményét. Erre az alapállásra épülnek azután az efféle tanácsok: valakinek sürgősen azt ajánlják. az .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 133 asztrológia olyan módszer. Kérjük. amellyel az ember sorsát korrigálhatja.

hanem hogy beteljesítsük a sorsunkat. ez az asztrológia tulajdonképpeni kulcsa. Ugyanaz a szakadék. Az istenek világa az antikoknál a valóság hasonló leképezési rendszere volt. ellenkező esetben erőszakkal veszik el tőlünk az áldozatot. választja el napjaink asztrológiáját az igazi asztrológiai bölcsességtől. ezt azonban még részletesen ki kell majd fejtenünk. hogy a Biblia is szigorúan erre a 7 princípiumra épül. mintha holt égitestekként. A görögök az istenekkel való érintkezés zökkenőmentes lebonyolításának egyszerű útját ismerték: amíg az isteneknek áldozunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 134 asztrológusok a horoszkóppal. mint amilyen az asztrológia. ha az ősprincípiumokat „istenekként” képzeljük el. A régi görögöknél és rómaiaknál a bolygóprincípiumok istenek. . amely az orvostudomány és a valódi gyógyítás között tátong. Ez a formula máig is érvényes. hogy segítségével átverjük. A sors beteljesítése Az asztrológia nem arra való. Az ősprincípiumokat megszemélyesítették. Csak megemlítjük. A valósághoz is közelebb áll. nem ártanak nekünk. s mint az istenalakok tulajdonságait írták le.

nem bocsátja be. Az ember életútja a tökéletességhez kell vezessen. amelyeket még nem valósítottunk meg. aki a meghívást nem fogadta el. az biztos lehet benne. amikor áldozniok kellene.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 135 Az „áldozás” fogalmán azt értik. szembesüljön velük. még hiányoznak belőlünk. Aki azonban hallván az istenség kopogását. becsukja ajtaját. nem akarja megismerni. Így a sors törvényszerűen mindig olyan princípiumokkal szembesít bennünket. Ez az a veszélyes pont. hogy bezárkóznak. amelyek még idegenek számunkra. elfojtják a valóságot. amelyben az első pillanattól kezdve biztos a sors győzelme. hogy saját élményszféránkban teret biztosítunk egy ősprincípiumnak. mint vesztes. minden kis lépés tökéletesebbé tesz bennünket. hogy ő maga volt az. vagy ellenállást fejtenek ki – csődöt mondanak. amelyen sokan beleesnek abba a hibába. s az istenséget magába engedi. Az ősprincípiumok különböző időszakokban követelik meg az embertől. hogy helyet biztosítson nekik. panaszkodni fog a gonosz sorsra. az áldozott neki. . Ezzel veszi kezdetét a sors és az ember közötti küzdelem. hogy megismerhesse. így semmi félnivalója nincsen. tehát tudatunkba integráljuk. s nem veszi észre. amely tönkreteszi. Aki elébe áll a felszólításnak. ha valami addig hiányzót. Az ember. valami ismeretlent integrálunk. Tökéletesebbek pedig akkor leszünk. hogy rá lesz kényszerítve a megtagadott áldozatra.

hogy az ember tudomására hozza. ellenkezőleg. Valamely probléma vagy betegségtünet mindig egy kons- . tanácsot. megszerethesse. milyen tantervet kell ebben az inkarnációban beteljesítenie. mikor „melyik istenség fog bekopogni”. Az asztroterápiát az utóbbi években fejlesztettük s építettük ki. Ebben rejlenek az „asztroterápia” valódi lehetőségei. amelyeken az új princípiumot megvalósíthatja. a konstellációt beválthatja. s megmagyarázza neki azokat a princípiumokat. Az asztrológus nem jósolhatja meg a kérdező jövőjét. azt megtanuljuk szeretni is. bátorítást kell adnia ahhoz. A valódi asztrológiai tanácsadás nem inthet óvatosságra senkit egy princípiummal (konstellációval) kapcsolatosan. Az asztrológiai tanácsadásnak az lenne a feladata. hogy amit valóban megismerünk. s hogyan kell bánnia vele ahhoz. hogy aki gyűlöl. Túlságosan gyakran megfeledkezünk arról. hogy megismerhesse. nem ismeri gyűlölete tárgyát. illetve azok különböző konstellációihoz. A függőleges gondolkodás lehetővé teszi az asztrológus számára. Eszerint a lehető legtöbb szint odarendelhető a tíz ősprincípiumhoz. hogy informálja arról. Alapja a fejezet elején vázolt „valóságtáblázat”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 136 Most térünk rá az asztrológia értelmére. A gyűlölet mindig azt jelenti. hogyan szembesüljön vele az érintett. hogy a tanácskérőnek olyan szinteket nevezzen meg. Azt viszont megteheti. amelyekkel szembesülnie kell. ha nem akarja tőle fejlődését elrabolni.

hogy egy olyan princípiummal ismertesse meg a beteget. A „valóságtáblázat” segítségével olyan módon tehetünk fölöslegessé egy betegséget.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 137 telláció beváltása egy meghatározott szinten (például a testi vagy lelki betegség szintjén). hogy a következő hónapokban valaki a „Szaturnusz-fázisba” lép. Ismét nézzünk egy egyszerű példát az elmondottakra. s néhány szinten ismerjük már az alárendelhető fogalmakat (lásd: „valóságtáblázat”). balesetektől tartanak. Egyes asztrológusok óvják klienseiket ettől a konstellációtól. Ez a figyelmeztetés azonban semmit sem . amellyel önszántából nyilvánvalóan nem volt hajlandó szembesülni. hogy ugyanannak a princípiumnak egy másik szinten kínálunk megvalósulási lehetőséget. megszorításoktól. mert azt különösen „rossz”-nak tartják. azaz esedékessé válik egy Szaturnusz-konstelláció. hanem valóban fölöslegessé teszi – mivel egy másik szinten lezajlik a megtanulandó princípiummal való szembesülés. Példánkban azért használjuk ismételten a Szaturnusz-princípiumot. tehát függőleges irányban szintet váltunk. Minden betegségnek az a feladata. mert már megismerkedtünk vele. Ez a módszer nem legyőzi a tünetet. Kiszámíthatjuk például. ezért mindenki szörnyen fél tőle. másrészt pedig. veszteségektől. Ezt függőleges irányú tudatos szimptómaeltolásnak nevezhetjük.

hogy megértessük vele ennek létjogosultságát. Lehetőleg kizárólag fekete ruhát hordjon. Legyen ez a szoba kopár: fehérre vagy feketére festett. hacsak annyit nem. kerülje a társaságot. s járjon gyakran temetőbe. szórakoztat. de kliensünk a táblázat segítségével hamarosan követni tudná őket. ahová egyedül visszahúzódhat. így a kliens ezzel kapcsolatos ellenállását képes lesz leépíteni. rendezzen be magának egy olyan szobát. Ha teheti. magába fogadja „Szaturnusz Istent”. saját életébe integrálja azt. tegye ki esetleg a falra a tizenharmadik tarot-kártyát (a Halált). hogy ezt a szükségszerű folyamatot megkönnyítsük. Íróasztalára odaállíthat egy koponyát vagy egy homokórát. hogy az érintett közelebbről megismerkedjék a Szaturnusz-princípiummal. Ezek után egész sor tanácsot adnánk neki arra. azt. vonuljon vissza . mindent. hogy ez a valóság egyik építőköve. s egy nyilvánvalóan gonosz bolygó áldozatának érzi magát. ami szétszór. A valóságban azonban a Szaturnuszkonstelláció csak azt jelenti: megérett az idő arra. hogy szorongani kezd. Amilyen gyakran csak lehetséges. Ahhoz. Tanácsaink kezdetben kissé sajátosnak tűnnének. hogyan tudja aktív módon megvalósítani ezt a princípiumot az életében. a partikat.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 138 használ a kliensnek. Valami ilyesmit mondanánk: az elkövetkező időben állítson le minden expanzív törekvést. mi először is megmagyaráznánk az illetőnek ezt a princípiumot. hogy tökéletesebbé váljék. aminek a bujasághoz köze van.

Ezeket a dolgokat ugyanis nem csak mi tesszük. Ha ez az időszak elmúlt. s meg fogja tanulni szeretni a megszorítottságot. Ha kliensünk követi tanácsaink jó részét. Mindenben. homeopátiás formában. Mivel azonban páciensünk mindezt szabad akaratából teszi. Kerülje a bőséges étkezést – táplálkozzék például makrobiotikusan.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 139 ebbe a szobába. klasszikus zenét. olvassa a Tibeti Halottaskönyvet és a Biblia egyes részeit. Teljesen áttekinthető. ólom. meg fogja állapítani. azok is tesznek velünk valamit. hogy ajánlásaink a Szaturnusz-princípium függőleges. vagy koplaljon. a lemondást s a struktúrát (tehát a szükségszerűre való redukciót) a maga értelmességében. elkerülhetetlenül megismeri és megérti a Szaturnusz-princípiumot. hogy módja nyílt a valóság . A lehetőségek további szintekre is kiterjeszthetők. Hallgasson komoly. hogy a halál. egyszeri nagy dózisban. A gyógyszerek közül az ólom vagy a mész jöhet szóba. zsurló. temető. figyeljen a rendre. fekete. halálszimbólumok és így tovább. Az italok közül részesítse előnyben a zsurlóteát. s a mindenkori pácienshez igazíthatók. amit tesz. a magányosság. nem fog ellenállást kifejteni. analógiás láncából erednek: struktúra. a csönd korábban gondosan került problémájával való szembesülés érettebbé tette. Tanulja meg ismerni és szeretni a csönd és a magány áldásait. Próbálja meg élete sok területét újra strukturálni.

Tantervét teljesítette s így megoldotta problémáját. sőt őt magát is foglalkoztatja a gondolat. milyen halálközelségben volt balesete alatt. a bőséges evésről. jobb. Ebben az időszakban aktívan azt tette. s van ideje végiggondolni a dolgokat. hogy „hogyan” tanulunk. . hogy a tanulás célja determinált. hogy halottakat gurítanak el a folyosón. Ha ajánlásainkat nem követi. ha szabad akaratából teszi! A szoba berendezése – amelyben fekszik – a legszükségesebbekre korlátozódik. hogy foglalkozzék a halállal. hogy egy ilyet rendezzen be magának. a beszorítottság. inkább eddigi életstílusát folytatja. ezeket a dolgokat nem kedveli. mert úgy véli. csak mi úgy gondoltuk. Sokat van egyedül. Például egy közlekedési baleset következtében kliensünk kórházba kerül. Láthatjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 140 egy új dimenziójának megismerésére. vagy kényszer hatására. s az „áldozatot” erővel fogja kikényszeríteni tőle. amit tennie kellett: a valóság egy számára új aspektusát tanulta meg látni s integrálni. mi is azt ajánlottuk. a társaságról. Hiszen megmondtuk már. hogy a lemondás. Itt aztán sok mindenről le kell mondania – a partikról. a magány „nem neki való”. a Szaturnusz-konstelláció „ellenségesnek” fog mutatkozni vele szemben. A választható különbség mindig csak abban mutatkozik meg. szabad akaratunkból. éppen ezt tanácsoltuk neki. minden szórakozásról. Többször átéli. hogy a végeredmény ugyanaz. éppen azt ajánlottuk.

Az így értelmezett terápiának mindig az a kérdés a kritériuma. egyébként nem vezethet gyógyuláshoz. Ebből adódik. Bár létezik néhány olyan terápiás módszer. Ahelyett hogy támogatnánk. az olvasmányok vidámak. ha meg akar gyógyulni. holott azok egyszerűen csak az analógia törvényére épülnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 141 A betegség mint információ A fentiekhez hasonló módon található megoldás a már manifeszt betegségekre. el akarjuk terelni őt a problémájától. problémákra is. a magánnyal. a halállal és így tovább. Ezzel az alaptörvénnyel szemben ma mindenütt vétenek. A depressziós páciensnek is a Szaturnusz reprezentánsaival kell szembesülnie – a fekete színnel. hogy módszereik hatékonyságát magyarázzák. hogy mit akar a betegség a páciens tudomására hozni. Végül is a gyászolót se próbáljuk meg viccekkel feldobni. . (A hasonlóságprincípiumról a homeopátiában lásd a következő fejezetet.) Nem túl színvonalas módszer. hogy homeopátiásan kell eljárnunk. amely az analógia törvényére hallgat. A betegszobák tarkák és barátságosak. Komplikált elméleteket fabrikálnak. minden területen szembeszállunk a sors akaratával. Mit nem akar az érintett megtanulni? A terápiának a betegség szándékában álló tanulási folyamatot kell helyettesítenie. alkalmazóik azonban ezt még csak nem is sejtik. ha egy depressziós pácienst fel akarunk vidítani.

Sokkal inkább ez a foglalatosság fog segíteni rajta. az irracionálissal. amit Neptunusz is akar tőle: szembesülhet tudattalanjával. az álomszerűvel. mi van élete hátterében. ködösítés. Itt tényleg megteheti azt. hogy a közvélemény miért nem tudja egymástól elválasztani a csalást. A továbbiakban emberünk esetleg pszichoterapeutához is elmegy kezelésre. Analógiás lánca többek között ezeket a területeket foglalja magában: alkohol.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 142 A Neptunusz princípiuma a következőknek felel meg: az előtérben álló. láb. drogok. álmodozáshoz. Ehhez az szükséges. a palackzöld szín. illetve áteresztőképes legyen a felületi. másrészről magyarázat arra is. s nem az. misztika. a logika. Az orvos nyugtatókat ír fel neki. Ez valamelyest segít. hozzáférhetővé kell tennie tudattalanját. hasonlókhoz vezet. víz. álmok. ezotéria. a konkrét dolgok feloldása. ) Ha egy ember életében a Neptunusz lesz illetékes. hogy átmenetileg elveszítse prioritását. méreg. az illúziót és az ezotériát. Ez viszont koncentrációs nehézségekhez. mert „méreg”. a tudat. akkor neki azt kell felmutatnia. A tudattalannak ez a szokatlan áttörése ezt az embert orvoshoz viszi. s így ugyanahhoz az analógiás lánchoz tartozik. (Egyébként ez az analógiás lánc megmagyarázza. víziók. csalás. tudattalan. hogy ezoterikus területeken ténylegesen miért olyan gyakori a megtévesztés – az öncsalás és mások megtévesztése. az intellektus. amit a pszichoanalitikus elmélet erről az eljárásról .

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 143 állít. mit is jelent a sors fogalma. Eredményei az asztrológiától függetlenül is érvényesek. Megválaszolatlanul maradt azonban a predesztináció és az emberi szabad akarat kérdése. a szabadság annak . E kérdés megválaszolásakor könnyen zsákutcába jutunk. Az asztrológiát segédeszközként használtuk fel a sors behatóbb megismerésére. Sorolhatnánk még a példákat. Ha a tengernél töltene néhány szabad hetet. ahogyan azt a legtöbben gondolják. A szabadsághoz vezető út Az asztrológia példáján megkíséreltük megértetni önökkel. nem pedig kizárja egymást. amely összetartozik. az ugyanígy segítene. A determinizmus és a szabadság két olyan pólus. és éppenséggel feltételezi. A két pólus egyidejűségét – amint a többi polaritásét is – értelmünkkel igen nehezen. vagy sehogyan sem tudjuk felfogni. hogy felismerjük az asztrológia és a tágabb értelemben vett ezotéria jellemzőinek. itt azonban csak „valóságtáblázatunk” jelentőségét akartuk bemutatni. ha a polaritás törvényét nem vesszük figyelembe. amely lehetővé teszi. állításainak törvényszerű struktúráját. s hogyan kell sorsunkkal helyesen bánnunk. és egy ezoterikus regényt olvasna. amint a lábfürdő és a színterápia a palackzöld színű fénnyel úgyszintén.

A szenvedés nem más.” . Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja – ez az út azonban nem a szabadság útja. aminek neve: szabadság. Ha beteljesítjük a törvényt. nem érzékelünk súrlódást többé. az egy lesz azzal. ami útjába állhatna. Crowly ezt így fogalmazza meg: „Mindenki legyen olyan. és fordítva. A paradox igazság így hangzik: csak az szabad.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 144 ellenére nem létezik determinizmus nélkül. Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)! 3. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert törvényszerűségnek! E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők: 1. A kettő kölcsönösen feltételezi egymást. maga is törvénnyé lesz – s ezentúl semmi nincsen. aki engedelmeskedik a törvénynek. mint egy csillag. a belégzés a kilégzést. hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)! 4. ahogyan a fény a sötétséget. Ezért a szabadságba vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet. mint a világ törvényei és az emberek között fennálló súrlódás. Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)! 2. Ismerd fel. s kövesse pályáját.

” . ha azt mondhatjuk: „Uram. különben érezni fogjuk a súrlódást. ha pályájáról letér. Ez az aktivitás bizalomból ered. amit akarok” éndominanciájából. A szabadság legmagasabb fokát akkor értük el. legyen meg a te akaratod.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 145 Egy csillag mindaddig szabad. ezt a pályát azonban meg kell ismernünk. fülelnie kell. Az embernek először el kell hallgatnia. A rabság akkor kezdődik. hogy megismerhesse saját pályáját – azután azonban aktívan be kell járnia azt. s nem az „azt csinálok. hogy nem a saját pályánkon haladunk. Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája. amelyet ebben a kozmoszban járnia kell. Sem az aktivitást. amíg pályáján mozog. sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni – a kettő csak együtt alkot ritmust. amelyet az vált ki.

A betegség és az egészség problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember. hogy lassan felfogják végre: az orvostudomány elméleteinek szintje . míg a másik oldalon egyre több a beteg ember. a technika területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át. Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést. s egyre drágább a betegség. A biológiai normalitás helyreállítása soha nem gyógyulás a szó magasabb értelmében. Mekkorára kell nőnie az események nyomásának ahhoz. mind a társadalom számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 146 BETEGSÉG ÉS GYÓGYULÁS Üdvözítő nélkül nincsen gyógyulás. csodálkoznunk kell azon. hogy még mindig milyen egyoldalúan és jámboran kezelik a témát. Az egyik oldalon. A gyógyulás üdvözülés. s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. az erről folyó sokszínű vitákat nézzük. Herbert Fritsche A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség.

lefolyásuk megfigyelése alapján fejlesztette ki az egyes betegségeknek megfelelő gyógymódokat. amelyekben a betegeket papok gyógyították – rítusokkal és varázsénekekkel. amelyek az orvostudományban máig is kötelezőek. önmagukban kezdte vizsgálni. a gondolkodás hibái nem lesznek erényekké. s a „hídverő pap” (pontifex latinul azt jelenti: hídépítő) úgy gyógyított.). szakított törzse tradícióival. e. így a vallás ügye. A . Túlságosan is elnézőek vagyunk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 147 egyszerűen nem adekvát a betegséggel mint olyannal. Hippokrátész a híres aszklepiád törzsből származott. Ha az egyes részterületeken elért haladást összevetjük a másutt történt visszalépéssel. Hippokrátész. akkor az orvostudomány Hippokrátész óta alig változott. Ez a törzs Görögországban évszázadok során olyan gyógyintézményeket rendezett be. a papi orvoslással. A betegség Isten haragjának kifejeződése volt. 400. s így békítette meg az istenséggel. pedig attól. A hippokrátészi visszalépés előtt a gyógyítás a papok. hogy szélesebb területen alkalmazzuk őket. aki maga is nagy súlyt helyezett származására. s a betegségeket a vallástól függetlenül. hogy a beteget bűnbánatra szólította fel. A modern orvostudomány Hippokrátészig megy vissza (Kr. Ezzel teremtette meg azon módszerek alapjait.

hogy valakinek ez és ez a betegsége. a szemlélet a „betegségtől” a „betegségekhez” fordult. Nem mondhatjuk azt. mint senki más. ez semmilyen emberi beavatkozástól nem függ. hogy a „betegséggel mint olyannal” egyáltalán nem foglalkoztak. Így az orvostudomány máig is egyes „betegségek” diagnózisával és terápiájával foglalkozik. a világban megjelenő betegek száma nem változik. illetve ha változik is. Azzal. Csak hogy éppen ez a betegség az. Értekezés a gyógyítás tudományáról című művében. ugyanakkor nem vettek tudomást arról. s a gyógyulás a bűnbánathoz. hogy beteg. Ezért írj a Hans Blüher. illetve annak konkrét tünetei. az az egyes betegség. tehát e téren nem is változott semmi. A betegségek önmagukban való szemlélete során látványosan befolyásolni tudták az egyes tünetegyütteseket (mint például a járványos megbetegedéseket vagy a fertőzéseket). aki ezeket az összefüggéseket olyan filozofikusan látta át. a jó útra téréshez. hogy „A betegségek az emberiség felhalmozott javai. Ha az orvos meggyógyít . amellyel a modern orvostudomány nem foglalkozik. amivel viszont foglalkozik. azt kell mondanunk. hogy Hippokrátész elfordult ettől a tradíciótól. Következésként az orvostudomány eredményei is ezekre az egyes betegségekre korlátozódnak. s nem veszi figyelembe a tulajdonképpeni betegség problematikáját.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 148 papi orvoslásban a betegség mindig a bűnhöz kapcsolódik. az emberiség betegségét nem érintik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

149

egy beteget, ezzel nem semmisít meg egy darab betegséget a világban – aminthogy az elégetéssel sem semmisítjük meg az anyagot –, csak ennek az embernek az individuális betegségrészét veszi le, és anélkül, hogy tudná, egy másikra teszi rá.” Mivel alaptémánk a sors, a betegséggel mint olyannal, „az emberiség felhalmozott javaival” is foglalkoznunk kell. Ebben az összefüggésben bennünket a tünetek kevésbé érdekelnek. A mi szemléletünkkel szükségszerűen együtt jár, hogy a gyógyítást a filozófiával és a vallással kapcsoljuk össze, akkor is, ha ezt az összekapcsolást az orvostudomány szorongva kerüli. Magától értetődik, hogy ezáltal más következtetésekre jutunk a betegségek gyógyításával kapcsolatosan is. A félreértések elkerülése érdekében már most hangsúlyozzuk: nem arról van szó, hogy bármit vagy bárkit is támadnánk, bárki tetteit elítélnénk. Nem kétséges, hogy orvostudományunk sok esetben megadja a szükséges segítséget, s a szükséghelyzetben ezt mindenki csak köszönettel veheti. Szemlélődésünk szintje azonban nem a segítség, hanem a betegség, és annak gyógyítása. A szükséges beavatkozások között az orvosi terápiának megvan a maga létjogosultsága, sőt áldása is, ennek azonban a gyógyuláshoz nincsen köze. A gyógyulás ugyanis megszentelődés (németül gyógyítani: heilen, megszentelni: heiligen), s ez az orvostudomány előtt ismeretlen dimenziókat érint. Kérjük, hogy a

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

150

fogalmak és az összefüggések magyarázatát ne tekintsék kritikának, inkább kísérletnek, amivel arra akarunk rámutatni, hogy mely területeken cselekszünk túlságosan is tudattalanul. A tudatosságnak azonban szükségszerű előzménye a tudattalan. Mindennek megvan a létjogosultsága, a maga idejében-később azonban megszűnik. A tévedés a megismerés hiányossága – ezért minden tévedés saját transzmutációjára vár, egyszer minden ólomnak arannyá kell változnia. Ahogyan a tél a nyárról álmodik, s a nappal előkészíti az éjszakát, úgy hordozza magában az igazságot minden tévedés is – a mi feladatunk az, hogy ezt a fénycsírát a sötétségből kiszabadítsuk.

A betegség és a halál mint a sors jelei
Láttuk már, hogy a betegség az embert egy általa még nem elfogadott valósággal akarja megbarátkoztatni; segítségével személyes fejlődésünk útján passzív módon léphetünk előbbre. A betegségek mindig információt hordoznak. Értelmetlen betegség nem létezik. Ebből következik, hogy értelmére rákérdezhetünk. Korunk orvostudományának veszélyessége abban mutatkozik meg, hogy a betegségeket önmagukból, funkcionálisan próbálja magyarázni, s látszólagos válaszával meggátolja a pácienst

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

151

abban, hogy rákérdezzen betegsége miértjére. Legbelül minden beteg ember érzi, hogy köze van a betegségéhez, valamiféle bűntudat ez: a beteg számára betegsége mindig többet jelent, mint teste hibás működését. A beteg sejtését azonban manapság csírájában elfojtja az orvos, mert megmagyarázza neki, hogy betegsége nem más, mint ez és ez... Ezzel a betegség mint információhordozó, mint partnerünk a fejlődés fáradságos útján, egyre inkább elveszíti szerepét, s megbélyegződik, mint olyan ellenség, akit minden eszközzel le kell győznünk. Feltűnő, hogy az orvostudomány kizárólag a betegségek elleni küzdelemről beszél. Ezek után ki csodálná, hogy éppen az orvosok nem képesek a betegséget mint olyant megérteni? Senki sem értheti és ismerheti meg azt, ami ellen „harcol”. Amíg az orvostudomány fel nem hagy ezzel a küzdelemmel, el kell viselnie sorsát, s ez nem más, mint hogy éppen a betegség dolgaiban nem kompetens, mert hiányzik belőle a megértés. Az első lépés a beteg számára az kell legyen, hogy betegségével harmóniát alakít ki, megtanul igent mondani rá. Ám ha orvosa is betegsége ellen küzdőnek tekinti őt, hogyan sikerülhetne ez neki? Az ellenállás mindig ellenállást szül, a küzdelem küzdelmet. Miként a háborút viselő kormányok is csak győzelmeikről számolnak be népüknek, a veszteségről soha, orvosi körökben is csak a betegségek fölött aratott győzelmekről hallunk. Ilyen sok győzelmi jelentés után lassan már

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

152

az ellenség nyomát sem volna szabad látnunk... Az ellenség azonban – hál' istennek – olyan hatalmas, hogy nem befolyásolják sem az injekciók, sem a tabletták, sem a sebészek szikéje. Hál' istennek – mondom én, mert a betegségek megszűnésével az emberi fejlődéstől is búcsút vehetnénk. Az ember csak azért gyógyulhat meg, mert beteg – betegség nélkül nincsen egészség. Az orvostudomány második legnagyobb, maga gyártotta ellensége a halál, ezt szintén megpróbálja legyőzni. Ez a foglalatosság ugyanakkor nyilvánvalóan megakadályozza abban, hogy közelebbről megismerje „az életet”. Az orvostudomány még nemigen jutott túl az élet egyes megnyilvánulásainak vizsgálatán. Az élet maga mint önálló minőség ezekben a professzionális körökben relatíve ismeretlen. Már csak azért sem érdemes csodálkozni ezen, mert ha belegondolunk, az orvostudomány a kezdetektől fogva mindmáig hullákon tanult – így inkább a halottak, mint az élők tudománya. Itt is ugyanaz az őstörvény érvényesül, mint az egyes ember sorsában. Az ember különös intenzitással mindig azzal kényszerült foglalkozni, amitől idegenkedik. Ha közelebbről szemügyre vesszük ezt a kérdést, kissé gyanúsnak találjuk, hogy a betegségekkel és a halállal szemben éppen azokban van ellenállás, akiknek – saját bevallásuk szerint – az a céljuk, hogy másokon segítsenek. Aki idegenkedik valami-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

153

től, az nincs megbékélve azzal a valamivel, ebből pedig ismét csak tudattalan szorongás következik. A segítség tehát lelepleződik, mint a külvilágba áttolt küzdelem az igazi problémával, vagyis a betegségtől és a haláltól való megoldatlan szorongással. Aki felfogta, hogy mi a betegség, nem fog többé a „betegség elleni küzdelemről” beszélni. Aki megbékélt a halállal, nem fog többé a „halállal való versenyfutásról” beszélni, ha sikerült fenntartania egy ember testi funkcióit egy intenzív osztályon. Az egyik újság például kétségbeesett orvosokról számolt be. Kétségbeesésük oka egy fiatalember volt, aki a balesete után rövid ideig visszanyerte eszméletét, s ezalatt mereven elutasította – vallási okokból – a vérátömlesztést. Csodálkozva kérdezzük, miért voltak az orvosok annyira kétségbeesve? Remélhetőleg azért, mert nem volt olyan erős a hitük, mint a páciensé. Ha az orvostudomány hatalmi törekvései továbbra is ilyen mértékben terebélyesednek, lassan az alkotmánynak kell majd biztosítania a betegséghez és a halálhoz való jogot. A segítségnek azonban kellemetlen mellékzöngéje lesz, ha mindenáron, akaratunk ellenére is ránk tukmálják. Természetesen nem lehetünk egyoldalúak, s nem tehetünk úgy, mintha az orvosok volnának okai annak, hogy szegény pácienseik nem képesek színvonalasan feldolgozni a betegség és a halál jelenségét. A rezonancia törvénye szerint mindenki azt

A szimptómáknak jelző funkciója van. amilyent megérdemelnek. hogyan bánjon a sorssal. Az em- . hogy a szimptómákat megszüntessük. hogy meglazítsa a körtét. ha a hűtőtérben szokatlanul magasra emelkedett a hőmérséklet. A technikában sokféle jelzőrendszer létezik. s ha az elalszik. Ezért nincs értelme az orvostudományt megváltoztatni. nem él többé a törvény szerint. s ha e jelzéseket helyesen értjük. hogy az ember kicsúszott a rendből. s nincs kedve többé betegségéért viselni a felelősséget. Esetünkben ez azt jelenti. Ez az egyes esetekre is érvényes. elvárásaival maga neveli ki az olyan orvostudományt. hogy a betegek olyan orvostudományt kapnak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 154 kapja. amire rászolgál. Ezért a világon a legkevésbé az a fontos. A szimptómák maguk nem betegségek. utat mutathatnak nekünk a betegség és a gyógyulás felé. csak a pácienseket – s könyvünkben éppen erről van szó. A betegség azt jelzi. büszkén bejelentse. A betegséget szimptómák jelzik. Minden beteg ember ahhoz a terapeutához kerül. Normális ember ilyenkor nem megy oda a hűtőszekrényhez. aki az ő szintjének megfelel – s ez fordítva is így van. Ilyen például a mélyhűtőben a piros lámpa. amely akkor villan föl. amilyen manapság a miénk. ezért van minden terapeuta olyan mélyen meggyőződve módszere hatékonyságáról! Ha egy társadalom elfelejtette. hogy megjavította a gépet.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

155

berek „megjavításában” mégis egyre ez a groteszk eljárás ismétlődik. Alighogy felvillan egy szimptóma, az orvos megszünteti, s trükkjét terápiája sikerének könyveli el. Így keletkezik az a paradoxon, hogy az orvostudomány sikerstatisztikái kizárólag azon a tényen alapulnak, hogy az orvostudomány nem képes gyógyítani. Minden elfojtott szimptóma ugyanis arra kényszeríti az embert, hogy kikezeletlen betegségét egy másik szinten jelezze. Az új szimptóma elfojtása azután már a következő terápia sikere lesz, és így tovább. Bár a szimptómaeltolás fogalma éppen ezt az effektust fedi – a magas fokú specializáció miatt, hiszen a páciens a következő betegséggel a következő szakorvoshoz megy –, ez egyre kevésbé tűnik fel. Az ember mindig valamelyik ősprincípiumtól betegszik meg, soha nem a baktériumoktól, a vírusoktól, a mérgektől vagy hasonlóktól. Az embert meggyógyítani annyit jelent, hogy egészebbé tesszük, megszenteljük, közelebb visszük a kegyelemhez. A gyógyulás egy olyan tudatosodási folyamattal kapcsolódik össze, amely megbékíti a beteget azzal az ősprincípiummal (istenséggel), amely őt megbetegítette. Magától értetődik, hogy az így értelmezett gyógyulás nem az egyre fejlődő technikai segédeszközök, kifinomuló diagnosztikai módszerek, vagy a még magasabb szintű gyógyszervegyészet kérdése.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

156

A gyógyítás mindig papi aktus, amely túl van a tisztán anyagin. A gyógyítás ezért csak bizonyos korlátok között tanulható meg, a valódi gyógyító a természettől kapja papi legitimitását, a valódi gyógyító beavatott. Paracelsus és Hahnemann például ilyen természettől fogva beavatott volt. Ilyenek mindig voltak, s persze vannak is, bár hírnevük nem hasonlítható össze az előzőekével, de az igazi tudók mindig kevesen vannak – s ők magukon viselik a szentség bélyegét –, s ezek a kevesek azok, akik valójában a világot megváltoztatják. Az orvos Vlagyimir Lindenberg Utazás bensőnkbe című művében Buturlin azt mondja: „... de legkevésbé a bölcsek, a szentek, az imádkozók nélkül létezhet a világ. Bár nem láthatók, bár nem hallunk felőlük, mégis sokkal valóságosabbak, mint bárki más, mert egyedül ők az állhatatosak közülünk”. Tekintettel arra, milyen sok a beteg ember, a gyógyítóval szemben támasztott fenti követelmények valóságidegennek, irrealisztikusnak tűnhetnek. S valóban, aligha tudnánk feltölteni orvosi nagyüzemeinket ilyen valóságos gyógyítókkal. Napjainkban a betegbiztosítás fedezte privát orvosok sem olyan emberek, akik pácienseik lelki teljességével törődnének. Nem tartozik témánkhoz, ezért nem indokoljuk részletesen, vajon ezek a körülmények a ma orvostudományának előfeltételei, vagy következményei-e. Mi azt akarjuk bemutatni, hogy igenis vannak olyan gyakorlati módszerek,

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

157

amelyekkel a gyógyítást az ősprincípiumoknak megfelelően végezhetjük, de ehhez a nagy beavatottak tanait és utasításait kell követnünk.

Homeopátia
A homeopátiát Samuel Hahnemann (1755-1843) fejlesztette ki s adta tovább. A homeopátia a gyógyításban a legalapvetőbb ismeretekkel bíró módszer. Amióta csak homeopátia létezik, ellenfelei éppen olyan szenvedélyesen küzdenek ellene, amilyen szenvedélyesen képviselik hívei. A következőkben a homeopátiával részletesebben is foglalkozni fogunk. Nemcsak azért, mert a törvényhozók részéről felmerülő aktuális veszély sürgetőleg veti föl a nem orvosi körök iránti megértést, hanem mindenekelőtt azért, mert a homeopátia sokkal több, mint puszta terápiás módszer. Ha a homeopátiával közelebbről foglalkozunk, észrevesszük, hogy az univerzum valóságos gyógyító princípiumán alapul. A módszer konkrét terápiás felhasználását is ez a tartalom legitimálja. A továbbiakban a homeopátia példáján fogjuk bemutatni, hogy az ezoterikus világkép képes az egyes hatásösszefüggések olyan egyszerű, olyan világos reprezentálására, ami a materiálisan gondolkodó ember számára logikailag lehetetlenségnek tűnik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

158

A legfőbb támadások a homeopátiás gyógyszerek előállítási módja ellen irányulnak. A homeopátiás gyógyszer „annyira híg”, hogy aligha lehet benne hatóanyag, mondják. Ezt a sajtó feltűnő hajthatatlansággal azon a példán demonstrálja a nyilvánosság előtt, hogy valamilyen kivonatból egyetlen cseppet a Boden-tóba vagy az Északi-tengerbe cseppentünk, szimbolikusan megkavarjuk, és kijelentjük, hogy a túlsó parton kimert üvegcse víz körülbelül a D 30-as homeopátiás hígításnak fog megfelelni. A bizonyítási eljárást még tudományosabbnak tartják, ha a gyógyszertárban vásárolnak öt különféle homeopátiás gyógyszert, s ezeket a legmodernebb eszközökkel egészen atomstruktúrájukig analizálják csak azért, hogy megállapítsák, mind az öt üvegcse alkoholt tartalmaz, meg némi szennyező anyagot. Ezzel a csalást le is leplezték, s „a nyilvánosság érdekében” hangosan követelik a törvényhozástól, hogy rendeleti úton lépjen fel végre a homeopátia ellen. Hogy magunk is áldozatul ne essünk ennek a homeopátiától tökéletesen idegen érvelésnek, nézzük meg először, hogyan is készülnek a homeopátiás gyógyszerek. Ezeknek a gyógyszereknek a kiindulóanyaga szinte bármilyen anyag lehet, a homeopátia azonban elsődlegesen mégis a következő három területből merít: az ásványok, az állatok és a növények világából.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

159

Vegyük például a nadragulyát vagy belladonnát (Bell.). E növény gyümölcséből készítik a kiindulóanyagot, amelyet ezért őstinktúrának is neveznek (szimbóluma = ∅). Ebből az őstinktúrából csak egy részt vesznek, kilenc rész oldószert adnak hozzá, például alkoholt, s a kettőt összerázzák. Ezt az összerázást, ami mindig pontosan meghatározott számú rázó mozdulatból áll, hatványozásnak nevezik. Az eljárás végeredményét Bell. D 1-nek nevezik, ez tehát a Belladonna első decimális hatványa. Ha ebből a Bell. D 1-ből ismét veszünk egy részt, és azt összerázzuk tíz rész oldószerrel, megkapjuk a Bell. D 2-t. Ezt a hatványozást ismétlik állandóan, s ez a következő sémához vezet: 1 rész Bell. D ∅ +9 rész alkohol = Bell. D 1. (az arány = 1 : 10) 1 rész Bell. D 1+9 rész alkohol = Bell. D 2 (az arány = 1 : 100) 1 rész Bell. D 2+9 rész alkohol = Bell. D 3 (az arány = 1 : 1000) 1 rész Bell. D 3+9 rész alkohol = Bell. D 4 (az arány = 1 : 10 000) 1 rész Bell. D 4+9 rész alkohol = Bell. D 5 (az arány = 1 : 100 000) 1 rész Bell. D 5+9 rész alkohol = Bell. D 6 (az arány = 1 : 1 millió) 1 rész Bell. D 6+9 rész alkohol = Bell. D 7 (az arány = 1 : 10 millió) ↓

D 500-as. s ennyiben. hogy már a D 23-as hatványban sem lehet egyetlen molekula sem az ősszubsztanciából (példánkban a Belladonnából). de D 200-as. a Belladonna feliratra egyáltalán nem szolgál rá. mint D 12-es. mint az alkohol rituális összerázása. D 30 (az arány = 1 : 1 kvintillió) Bár táblázatunkat a D 30-nál befejeztük. például Belladonnát ugyanúgy vehetünk D 3-as hígításban. mindnyájan tudjuk. A fenti séma szerint a belladonna D 200 egy rész Belladonnához annyi alkoholt használ fel.mindkettő tiszta alkohol. D 1000-es és D 10 000-es hígításban is. Mindegyik homeopátiás gyógyszer kapható a legkülönfélébb hatványokban. . Nos. hogy egy orvosság hatványozásának itt be kell fejeződnie. D 30-as. a Belladonna 30 a Belladonna 200-tól semmiben sem különbözik . ami a D 23-as hatvány után történik. D 29+9 rész alkohol = Bell.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 160 1 rész Bell. hogy az egyes szám mögé 200 nullát kell raknunk. az korántsem jelenti azt. nem más. Minden. Ha a kémia szintjén nézzük. A homeopátia mégis ezekkel a „magas hatványokkal” dolgozik – Hahnemann minden terápiás kúrájában szinte kizárólag a harmincadik hatványt használta. ha úgy nézzük-.

hiszen ezzel beigazolódott. . ebből. A valódi homeoterapeuta azonban azért használja a D 30-as hatványt. amelyeknél a hatványok 1 : 100-zal lépnek előre a decimális 1 : 10 előrelépés helyett. ha ezeknek az orvosságoknak az adagolására gondolunk. ezért előnyben is kell részesítenünk őket – természetesen még hamarabb hagyjuk el az anyagi szintet – a C 12-től az ősszubsztancia nyomát sem találjuk az orvosságban. Ha például egy páciensnek felírják a D 6-ot. már nem az anyaggal dolgozik. az adag mindig 7 csepp. hogy az orvosságban „semmi” sincs abból az anyagból. A homeopátiás gyógyszerek ugyanis nemcsak folyékony formában kaphatók. Ezeknél a tejcukor az oldószer. minden két órában egy adagot kell bevennie. a zavar csak nő. vagy 7 globuli. Hahnemann késői periódusában azután előállt az LM-hatvánnyal is (kvintacentimális hatvány).Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 161 Ellenfelei most örülnek. mondjuk. hanem kis tejcukorgolyócskák formájában is. hogy biztos lehessen benne. hogy léteznek az úgynevezett Chatványok is. Az ezzel összefüggő szakproblémák itt most minket nem érdekelnek. hogy a homeopátia a „semmivel” dolgozik. ez a magas hatványoknak felel meg. Ha már az a tény is problémákat okoz. amit felirata ígér. de a terápiában jobban alkalmazható. amely az alkoholt helyettesíti. A C-hatványok esetében – ezek tulajdonképpen az eredeti hatványok. ezek a globulik. A teljesség kedvéért meg kell említenünk.

A zavarodottság csak nő. Legközelebb viszont ugyanez az asszony egészen más gyógyszert kap a saját mandulagyulladására. Az információ mint gyógyeszköz Ne csodálkozzunk tehát. Az is feltűnő. s aztán hat hétig semmilyen más gyógyszer szóba sem jöhet. míg a D 200-ból egyetlen egyszer. hogy a gyógyszerekhez semmiféle utasítás. Ezek annyira egyértelműek. ha azt hallja. „amelyben már abszolúte semmi nincsen”. így könnyű dolguk van a gúnyolódó ellenfeleknek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 162 A harmincadik hatványon (D 30) lévő gyógyszerből a páciensnek napjában csak egyszer szabad bevennie egy adaggal. ami a férjének a mandulagyulladásnál segített. ha azt éljük meg. A másik oldalon viszont ott vannak a módszer sikerei. mint placebo-effektus. túl sok a tisztázatlan részlet. hogy a homeoterapeuta ugyanazt a gyógyszert írja fel egy asszonynak a visszereire. hogy semmiképpen sem írhatók le olyan címszavakkal. s hat hét múlva majd jelentkezzen – s mindezt a 200-as hatványnál. akik a homeopátiát egyszerűen babonának tartják. A gyógyszerkonzumáláshoz szokott polgárnak igen különös érzés lehet. használati javaslat nincsen. hogy most bevesz 7 cseppet valamiből. spontán gyó- .

ha a következő két fogalmat – az információt és az információhordozót – megkülönböztetjük egymástól. amiről bárki meggyőződhet. hogy miért nem próbál ugyanennyi sikert elérni a placebohatással. szégyellhetné magát az akadémikus orvostudomány. hogy hogyan és miért éppen a homeopátia képes gyógyítani. Voll-féle gyógyszerteszt és így tovább. aki egy harminc éve homeopátiás gyakorlatot folytató orvost azzal gyanúsít. Az azonban még tudományos magyarázatra szorul. Minden funkcionális bizonyítéknál sokkal érdekesebb ugyanis az. Kolisko-féle kapilláris dinamolízis. hogy miért hajlandók az állatok is képzelőerejük segítségével a homeoterapeuta sikereit gyarapítani. A homeopátiás gyógyszerek hatásosságát illetően itt egész sor tisztán kísérleti bizonyítékot sorolhatnánk föl-például Pfeifer-féle kristallizáció. hogy a homeopátiás módszerek hatékonysága messze megelőzi bármilyen akadémikus orvostudományi eljárás hatékonyságát. Inkább azt emelnénk ki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 163 gyulás vagy autoszuggesztió. hogy ez viszont minden pontjában ellentmond a szokásos orvosi elképzeléseknek. Ez olyan tény. A fenti ellentmondások gyorsan feloldhatók. Itt azonban szó sincs arról. Figyeljünk meg . hogy mi bármit bizonyítani akarnánk azoknak. hogy kizárólag betegei képzelőerejével gazdálkodik. Naiv és ostoba az. akik azt nem tudják és nem is akarják megérteni. Ha így volna ugyanis. aki akar. és miért.

Ha két kazettánk van. Az. Egy dolog azonban biztosan nem merül fel többé az analízis során. Erre a kazettára felvehetünk egy koncertet vagy egy előadást. a laborban nem mérhető. Az előadás vagy a zene az információ. nem tudjuk megmondani. s nincsen rajtuk felirat. a kazetta maga pedig az információ hordozója. amelyen rajta áll a könyv súlya. A homeopátia ellenfele szemszögéből tulajdonképpen a teljes könyvkínálat egy nagy csalás. melyiken van a zene. hiszen nagyjában-egészében minden könyv ugyanabból az anyagból áll. hogy a különböző címeknek különböző tartalmak felelnek meg. hogy analizálják egészen az atomstruktúrájáig. végül kaphatunk egy listát. vászonból és nyomdafestékből áll. Mondjuk. s ez Európa története. A könyv tartalma – a tulajdonképpeni információ – az elemzés folytán elvész. A könyv papírból. amelynek a továbbjutáshoz materiális hordozóra van szüksége. tehát nem állapítható meg. hogy a tartalma Európa története.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 164 egy magnókazettát: egy műanyag tokból és egy feltekert műanyag szalagból áll. Az információ mindig valami nem materiális. a pontos kémiai összetétel és így tovább. csak éppen a felirat különbözik rajtuk. Az információhordozó a legkülönbözőbb szubsztanci- . Egy könyvvel ugyanez a helyzet. a spektrálanalízis eredményei. Ha ezt a könyvet odaadjuk egy tudósokból álló csoportnak azzal a megbízatással. és melyiken az előadás. pontos méretei.

mert minden anyag már magában is „beteg”. papír. kő. a hordozó nem olyan fontos. fém. ez az egy kötet elegendő lesz az információ továbbításához. A testben csak a betegség lábnyomai mutatkoznak meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 165 ákból állhat – lehet kazetta. a gyógyításnak mindig a tudat kitágulásával kell együtt járnia. hogy közvetítse a beteg számára hiányzó információt. nem az anyag. lemez. levegő és így tovább –. Fontos maga az információ. hogy „gyógyszernek” nevezzük (azaz az üdvösség közvetítőjének). Ha Goethe Faustját meg akarom ismerni. hogy mindig az ember az. Ugyanazok az információhordozók a legkülönbözőbb információkat adhatják tovább. fa. A betegséggel kapcsolatban mondtuk már. hogy papírra van-e nyomva. Általában elsődleges az információ. Ugyanebből tíz további kötet sem juttat több információhoz. alkalmasnak kell lennie arra. mégis mindig ugyanazt a feladatot tölti be. Ezt az egyszerű példát alkalmazzuk most az általunk vizsgált problémára. másodlagos. . Ha kapok egy példányt Goethe Faustjából. Ha egy tabletta arra tart igényt. fémbe karcolva vagy éppen rámondták egy szalagra. ugyanakkor ugyanazon információk számára megfelelhetnek a legkülönbözőbb hordozók is. Az anyag mint olyan nem betegedhet meg. aki beteg. Mint már korábban is hangsúlyoztuk. A tudat kitágulása információáramlást jelent.

amelyek az ő testi szervezetében kifejlődik. Ha egy emberből éppen hiányzik egy ősprincípium – az orvos is azt kérdi: Mi nincs rendjén? – megkereshetjük azt a makrokozmoszban. . Minél hosszabb ideig rázzák rituálisan az anyagot. növény vagy állat válik egyedivé. mint ásvány. lelkében rejlik. annál jobban kioldjuk a lényeget az anyag fogságából. az állat stb. s a megszabadított információt olyan alkalmas információhordozóhoz kössük. akkor ebből az ember-mikrokozmoszból hiányzó valaminek a makrokozmoszban is meg kell lennie. s az ott lelt információt elfogyasztathatjuk a beteggel. tehát annál erőteljesebben lesz képes információit a nem anyagi térben kifejteni. Az előbbiekben leírt folyamat során a növény lényegét. információját leoldjuk testi megjelenési formájáról. megszabadítsuk materiális kötöttségétől. A homeopátiában a hatványozással éppen ez történik. Ehhez azonban az kell. amely képes azt továbbadni. A makrokozmoszban minden princípium. amely annak az ősprincípiumnak a megjelenítője. annál magasabb lesz a hatvány. hogy az ásvány. individualitását fokozatosan (!) leválasztják a növény testi megjelenési formájáról. neutrális információhordozóhoz – ilyen az alkohol vagy a tejcukor – kötik. amely szerint az ember a mikrokozmosz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 166 Ha emlékszünk még arra a megfelelésre. s a szabaddá váló információt egy új. Egy gyógynövény lényege éppen egyediségében. a növény.

mert az alacsonyabb hatványok még anyagi nyomokat is tartalmaznak. a homeopátia lényege a hatványozás. szinte kizárólag a D 30-as hatvány fölött dolgozik. akkor sem történne se több. A hahnemanni értelemben vett homeopátia nem „egészen kis mennyiségű gyógyszerrel” való terápia. ezért is kell gyakrabban szedni őket. Mivel a valódi homeoterapeuta számára csak az információ érdekes. önmagát „kritikusnak” nevező csoportja tiltakozik a magas hatványok ellen. ugyanabból a könyvből 10 példány sem hordoz több információt. Ezért nincs annak a bizonyos példának („egyetlen csepp a Boden-tóban”) semmiféle kapcsolódása a homeopátiához. az alacsony hatványokat pedig anyagi elméleteken keresztül be akarja illeszteni az akadémikus orvostudomány gon- . hogy a hatványozás fokozatos „átszellemítési folyamat”. mert a homeopátia nem a hígításon múlik. 100 névjegykártya nem mond többet egy címről. mint egy. se kevesebb. így hatásuk testi kitérőket tesz. s az addig gyógyíthatatlan betegség örökre megszűnik. mint egy. az felismeri az anyag hígítási és hatványozása közötti különbséget. Ezt azért hangsúlyozzuk. mert a homeoterapeuták egyik. hanem anyagi értelemben vett gyógyszer nélküli terápia.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 167 Ezért növekszik a hatékonyság a hatványozással olyan mértékben. Ha a beteg két globuli helyett véletlenül egy fél kilót venne be az orvosságból. mert mint már könyvpéldánknál elmondtuk. Aki megértette. hogy a D 200as oldatból gyakran elég két csepp vagy két globuli.

ezzel mindig árulást követnek el. rátérünk a dolog lényegére. Hogyan tudom megállapítani. az orvoslás teljes spektrumára nézve érvényes. hogy makrokozmikus területen miben manifesztálódnak ezek a hiányzó információk? A válasz Hahnemann klasszikus megfogalmazásában így szól: „Similia similibus curantur” azaz „Hasonlót a hasonlóval kell gyógyítani”. Már Paracelsus is azt mondta: „Amit a fogak rágnak.” A hasonlóság elve Miután megpróbáltuk megmagyarázni a homeopátiás gyógyszerek előállításának és hatékonyságának elvét. a gyógyszer nem látható. hogy melyek azok az információk. Ebből a szempontból a különböző szubsztanciák csak abban különböznek egymástól. s csak saját neurózisukról állítanak ki bizonyítványt. A hasonlóság törvényének konkrét alkalmazása a következőképpen történik: majdnem minden természetben található szubsztancia mérgező. Ha nem kompetens követők ezoterikus diszciplínákat más rendszerekbe akarnak beilleszteni. hanem az energián. A hasonlóság törvénye a homeopátia magva. hogy a mér- . és hogyan ismerem föl. Nem a testen múlik. az nem gyógyszer.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 168 dolkodási rendszerébe. amelyekre a betegnek szüksége van.

A gyógyszert tehát úgy próbálják ki. szubjektív reakcióját mutatja. ha ugyanazt a szubsztanciát különböző individuumokon kipróbálják. Az emberi szervezetben azonban bizonyos mennyiségtől kezdve minden szubsztancia mérgezési tüneteket okoz. amelyet egy bizonyos szer az egészségesen előidézett. Bár a mérgezéssel előidézett betegségkép mindig csak egy bizonyos test individuális.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 169 gező hatás beállásához melyikből milyen adagra van szükség. növény stb. mint a higanyból. Így kapják meg egy bizonyos szubsztancia mérgező. hogy attól megbetegszik. Így például a főzősóból jóval nagyobb adagra van szükség ahhoz. A fellépő tüneteket a legpontosabban megfigyelik és feljegyzik. Ha az orvos olyan beteget talál. . hanem hatványozott formában kapja. hogy egy egészséges ember beveszi és megbetegszik tőle. akkor ez a szer „simile”. amely képes a beteget meggyógyítani. akinek tünetegyüttese feltűnően hasonlít ahhoz a betegségképhez. A homeopátia gyógyszereit egészséges embereken ellenőrzi: egy egészséges szervezetű ember annyit vesz magához valamely szubsztanciából (legyen az ásvány. A beteg azonban a gyógyszert nem anyagi (mérgező). hogy mérgező legyen.). illetve gyógyhatásának képét. mégis leírható az anyag jellemző hatásmechanizmusa. azaz a megfelelő orvosság.

akkor ennek a páciensnek a Belladonna lesz a megfelelő orvossága hatványozott formában. például a Belladonna mérgező hatása következtében az egészséges embernél karakterisztikus tünetekkel járó betegséget idéz elő. hogy a görög pharmakon szó jelentése egyszerre méreg és orvosság. A homeopátia úttörői a gyógyszerek ezreit ellenőrizték saját testükön észlelt mérgezési tünetek útján. aki szabad akaratából lemerül a betegségbe. hogy homeopátiás úton – a hasonló szenvedés útján – megválthassa az emberiséget. amely hasonlít a Belladonna által okozott mérgezés tünetegyütteséhez. Ha egy beteg embernek. mert így szenvedése által hasonló helyzetbe kerül. így együtt szenvedett pácienseivel. Gondoljunk itt Krisztusra. Mert similia similibus curantur – hasonlót a hasonló gyógyítja. Ahogyan a hatványozás által gyógyszer lesz a méregből. . A homeopátia tulajdonképpeni jelentése: homoion = hasonló. aki nem szedett Belladonnát. Itt mutatkozik meg ismét a polaritás törvényének óriási jelentősége: ami az egészséges ember számára méreg. Nyilván az sem véletlen. az a betegnek orvosság.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 170 Ismételjük meg még egyszer: egy bizonyos gyógyszer. mint a beteg. úgy lesz valódi gyógyító abból az orvosból. pathein = szenvedni. aki Istenként szabad akaratából lett szenvedő ember. olyan tünetegyüttese van. Az orvos megbetegítette magát.

amit az asztrológiával kapcsolatosan az ősprincípiumokról mint betegségokokról mondottunk. A betegben az egyik. az anyagi megjelenési mód sötétségéhez kötve. egyre újabb és újabb anyagok vizsgálatára kerül sor. mert az egészségesnek. A zuhanás az ideák világából az anyag birodalmába a princípiumot mérgezővé teszi. Az ember mint mikrokozmosz nem anyagi egységek formájában valamennyi ősprincípiumot magában hordozza. Ha felidézzük azt. megbetegszik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 171 Bár a homeoterapeuták gyógyhatás szempontjából hihetetlenül sok anyagot megvizsgáltak már. „meghülyül” (Fritsche). megmérgezi magát. Ha az egészséges ember az ősprincípiumot anyagi megjelenési formájában magához veszi. mert ők maguk sincsenek még megváltva. A beteggel is ugyanez történik. . hogy anyagi szubsztanciák soha nem gyógyíthatnak. A makrokozmosz szintén tartalmazza ezeket az ősprincípiumokat. egyre világosabbá válik előttünk a homeopátia munkamódszere. illetve gyógyító hatása szempontjából a teljes makrokozmoszt ellenőrizte. A homeopátia csak akkor teljesítette feladatát. a „hasonló” gyógyszer kiválasztása egyre nehezebb lesz. dacára annak. bűnös formájukban. s testében materializálódik. hogy így esetenként a helyes. ha mérgező. Az anyagivá vált ősprincípium megmérgezi őt. Ezért is mondtuk fentebb. de zuhanó. a szentnek a mérgező az ellenpólusa. őt uraló princípium belezuhan az anyagiba.

a nagy Paracelsus már Hahnemann . hogy a testi szinten anyagivá és mérgezővé vált ősprincípium kiválasztódjék. Ezt minden nagy orvos tudta. teste hirtelen körülbelül hatszázszor annyi ként fog kiválasztani.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 172 ezért megbetegszik. ezért éli meg mérgező hatását a test szintjén. Az akadémikus orvostudomány allopátiásan gondolkodik. amire szüksége van. Szüksége lesz tehát erre az ősprincípiumra. A beteg azt kapja. hogy a homeopátiás alapelv szerint épül-e fel. vagy sem. Az ellentétek princípiuma ellentmond a világtörvénynek. hogy kitalálja. Az ellenállás mindig ellenállást teremt. akinek az a nehéz feladat jutott. A hasonlóság elvével Hahnemann egy ősprincípiumot fogalmazott meg érvényesen. ezt a hiányzó ősprincípiumot nyújtja betegének gyógyszerül. tehát ellentétek – per contraria – útján próbál gyógyítani. A kapott információ gondoskodik arról. A hiányzó ősprincípiumot bár a makrokozmoszból származik. A kiválasztás kísérletileg mérhető: ha a páciens egy adag Sulfur D 200-at kap (ként). melyik ősprincípiumtól betegedett meg a páciens. de gyógyítást nem. A homeoterapeuta. de a nem anyagi szinten. A gyógyulás csak a hasonlóság folytán következhet be – ezért bármilyen terápiás módszert lemérhetünk azon. a hatványozás eloldotta a makrokozmosztól. s így visszaváltoztatta nem anyagi formájába. mint normálisan – 5.76 grammot naponta. bár hatásokat kiválthatunk vele.

amint a mérget is méreggel gyógyítjuk.” Paracelsus már ismerte a hasonlóság elvét. hogyha egy betegség arzénikum jellegű. s az ugyanolyan anatómia kölcsönösen gyógyít. az anthrax anthraxot. Ezért van szüksége a depressziónak sötét teremre. Mert az arzénikum arzénikumot gyógyít. de a hatványozástól eltérő módon. . Ezért gyógyítja egyik ember a másikat – mert ugyanaz az anatómiája. de még nem ismerte a gyógyszerek hatványozás útján való előállítását. ezért minden gyógyulásnak kicsiben megváltási folyamatnak kell lennie. amely a betegséget kicsiben a bűnbeesés megismétlésének tartja. gyógyszerként a Szaturnusz-princípiumot írjuk fel neki.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 173 előtt 200 évvel azt mondta: „Egy betegséget semmiképpen sem lehet per contraria – tehát az ellentétes szerekkel – gyógyítani. Ha valaki a Szaturnusz princípiumától szenved. A gyógyszer alkimista elkészítésénél a méregből szintén transzmutációval lesz gyógyszer. mert homeopátiás struktúrája most már érthetőbb lesz. csak a hasonlóval” (sed quodlibet suo simile). Paracelsus a Paragranumban azt írja: „Tudod. Végezetül idézzük emlékezetünkbe az előző fejezetben felvázolt asztroterápiát. A fentiekben felvázolt módszerekben közös az a szemlélet. Ehelyett gyógyszereit alkimista úton hozta létre. és nem tarka színekre stb. azt megmutatja a kúra.

kettőt leüss majd hármat ossz: meggazdagodsz. hogy még nem nyert beavatást. Néggyel mit érsz? Ötölj. csak azt árulja el.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 174 TEREMTÉS ÉS BŰNBEESÉS A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. hatolj. Aki mindenáron kerülni kívánja. boszorka szól! Hét – s nyolcra vigyázz! . Herbert Fritsche Most idesüss! Egy tizet üt.

tíz: megmeredj.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 175 Elér a gyász. mennyiségi és minőségi aspektusáról. a számok a teremtés alapmintájaként és ősszimbólumaiként jelennek meg számunkra. Püthagorasz – aki az ősi Egyiptomban az . Amint manapság szinte kizárólag az idő mennyiségére vagyunk tekintettel. Ha megértjük a számok minőségét. Beszéltünk már az idő polaritásáról. a számok esetében is csak mennyiségeket ismerünk. s ez a minőségük. pedig hát ez Goethe esetében ugyancsak merész feltételezés. Ez a boszorka-egyszeregy! Goethe: Faust (Jékely Zoltán fordítása) Goethe Boszorkányegyszeregye alig érthető a ma embere számára. A számoknak azonban szintén megvan az ellentétes pólusú aspektusuk. kilenc is egy. három litert. egyszerű szójátékra gondolunk. három fokot stb. Például a hármas szám mindig valamilyen mennyiséget jelent számunkra: három almát. Gyakran értelem nélküli.

Hívei és követői a gravitáció törvényét csak kíváncsiságuk kielégítésére használták. nekifogott a Biblia-fordításnak. A számok ősminőségek. nem is ők teremtették. Ha helyesen nézzük. egy magasabb rend valóságai. Sem a számokat. egy magasabb valóság hasonlatainak tartotta. . A gravitáció törvényét hasonlatnak tekintette. Amikor Isaac Newton felfedezte a gravitáció törvényét. s ezzel bebizonyították értetlenségüket. s többek között könyvet írt Dániel próféciáiról és János apostol Jelenések Könyvéről. s ezzel a függőleges gondolkodás elveit követte. csak rájuk találtak. hogy a szám a világ legelemibb építőköve. A zseniális szellemet éppen ez különbözteti meg követőitől. holott a számokat és a matematikai összefüggéseket elsősorban minőségi szinten szemlélte. A matematikában a mai napig érvényesek a tételei. hogy akárcsak megközelítőleg is bejárnánk a számmisztika óriási birodalmát. gyökere. Ezért – amennyire ez további gondolatmenetünk szempontjából szükséges és segítségünkre van – bemutatjuk a számok néhány minőségi jellemzőjét anélkül. sem a nyelveket nem az emberek találták ki. a számokban megnyilvánulnak a teremtés törvényei és titkai – a számok leképezik a teremtés folyamatát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 176 ezoterikus tanok beavatottja volt – azt tanította.

a teozófikus redukciót és a teozófikus addíciót. Például: 10=1+0=0 11=1+1=2 12=1+2=3 13=1+3=4 2311 = 2+3+1+1 = 7 666 = 6+6+6 = 18 = 9 Ebből a műveletből következik. összegzés . Ez az eljárás általánosan ismert a számjegyek összegének meghatározására. hogy elemeire bontja. s ezeket addig adja össze. Csak kilenc számjegy van.* A teozófikus redukció a több számjegyű számot egy számjegyre vezeti vissza. mégpedig úgy. amíg egyetlenegy számjegy nem lesz belőlük. hogy kivétel nélkül minden szám az első 9 számjegy különböző megnyilvánulása. Ha ezeket kimerí- * redukció (latin) jelentése: csökkentés addíció (latin) jelentése: hozzáadás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 177 Az ezotéria a számokkal kapcsolatban elsősorban két számtani műveletet használ.

7-es. mert: . hogy 4 = 10 = 1 7 = 10=1 tehát 4 = 7 Ha ezt a két műveletet szisztematikusan alkalmazzuk. hogy egy adott számot valamennyi benne rejlő számmal aritmetikusan összeadunk. A teozófikus addíció abból áll. hogy az 1-es. 10-es mind ugyanaz. hogy az első ciklus (0) teljes: 10. csak más szinten. Például: a 3-as szám teozófikus értéke 1+2+3 = 6 a 4-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4 = 10 a 7-es szám teozófikus értéke 1+2+3+4+5+6+7 = 28 a 28 redukálható 2+8 = 10 = 1+0 = 1 Ebből az következik. Itt ismét elkezdődik az 1-től 9ig vezető fejlődés. megmutatkozik a számsor felépítésében rejlő belső struktúra. vagyis 1. Meg kell állapítsuk. 4-es.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 178 tettük. mondhatjuk. Ezáltal az 1-től 9-ig tartó számjegysor minden fejlődés és teremtésfolyamat alapmintáját adja.

10.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 179 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1 Láthatjuk. 7. 4. 13. hogy 1 4 7 10 13 2 5 8 11 14 3 6 9 12 15 és így tovább. Ellenőrizzük: . 19 stb. Láthatjuk. 16. mert a 4-es szám az 1 egységet reprezentálja. hogy az első függőleges sor minden számjegye (1. Így leírhatjuk.) ugyanannak az egységnek különböző formája. de magasabb szinten. hogy a számsor hármasával felosztható.

Ezoterikus körökben ez ősrégi tudás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 180 1=1 4 = 1+2+3+4+10 = 1 7 = 1+2+3+4+5+6+7 = 28 = 10 = 1 10=1+0=1 13=1+3=4=1 16=1+6=7=1 19=1+9=10=1 és így tovább. amelyet a legkülönbözőbb megfogalmazásokban adtak tovább. Végső elemzésben tehát minden szám a négy első számjegyre redukálható. a negyedik lépés már az első hármas egység ismétlését vezeti be egy új szinten. ezek pedig a következő rendszerben vannak: 1 4 2 3 Minden teremtés és fejlődés hármas lépésekből áll. mint például a .

„Jod Hé Vau Hé” tanában. újrakezdés egy új szinten. ebből indul ki az impulzus. a Víz és a Levegő után a negyedik elem a Föld. Az őstörvényt a mi korunk a dialektikában találja meg: tézis-antitézis-szintézis. De az elemek klasszikus tana is ugyanezt az összefüggést fejezi ki: a Tűz aktív. a magába fogadó. passzív. a kabbalisták tetragrammatonja. amelynek ellenpólusa vagy antagonisztikus ellentéte a passzív. a püthagoraszi tetraktisz. s mint ilyen: eredmény. A Föld azonban nem tiszta princípium. Az ellentétpár tagjai között a kiegyenlítő.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 181 négy elem. férfias. A négy első számot a következő ősideákhoz rendelték: Az 1-es az eredeti egységet reprezentálja. egyrészről az első teremtő hármasság passzív következménye -4 = páros szám = női (-). bipoláris. amely képes felvenni az 1-es teremtő impulzusát (oppozíció. A Tűz. és így tovább. a nőies princípium. teremtő princípium. a formálható Víz. ugyanakkor másrészről egy új szint aktív újrakezdését jelöli -4 = 1. a semleges közvetítő a Levegő-elem. A 2-es a befogadó. A 4-es önmagában semmi újat nem hoz. Ez a négy klasszikus elem tehát ősprincípium. teremtő princípium. az 1-es viszont pozitív (+). antagonizmus). az egység (1-es) és az oppozíció (2-es) kapcsolatának eredménye. hanem az első három keveréke. . Így ez aktív. A 3-as közömbös.

kultúra és vallás ugyanazokat az univerzális összefüggéseket tartalmazza. Szám Princípium Polaritás Elemek India Mágia 1 aktív + Tűz Tejas szalamander akarni 2 passzív – Víz Apas vízisellő merni 3 egyensúly + Levegő Vájú tündérek tudni 4 eredmény – Föld Prithivi gnómok hallgatni . a vízzel. Ez a táblázat önmagában lehetővé teszi azt a felismerést. a tűzzel. s csak szimbólumaikban. hogy végső soron minden rendszer. a levegővel és a földdel. függőleges irányban – segítségével képesek lesznek rá. amely az első négy ősprincípium szimbolikus analógiáit mutatja be. hogy ezt a négytagú ősprincípiumot a legkülönbözőbb rendszerekben és szimbólumokban felismerjék.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 182 nem szabad összekevernünk őket megjelenési formájukkal. bár ezek valóban az ősprincípiumoknak megfelelő reprezentánsok. A következőkben egy táblázattal ismertetjük meg önöket. s nyelvükben különböznek egymástól (lásd a táblázatot).

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 183 Állatöv oroszlán (") skorpió (#) sas János sasszárny Hé Biná kelyhek kőr nyugat vízöntő ($) bika Máté emberfej Vau Jecira kardok pikk dél bika (%) angyal Lukács bikatest Hé Assia érmék (pentákel) káró észak az apokalipszis oroszlán állatai Evangélisták Szfinx Kabbala Márk macskaláb Jod Kabbalisztikus Azilut világok Tarot Kártya Égtájak botok treff kelet A számok struktúrájával is azt akartuk bizonyítani. csak az első hármasság valamilyen ismétlése: . ezen túl sosem jöhet létre semmi alapvetően új. hogy a teremtés mindig hármas lépésekben történik.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 184 Ez az összefüggés a geometriában is kimutatható. A hármas számot követő számjegyek geometrikus megfelelői kizárólag háromszögekből épülnek fel. ami megint csak azt mutatja. A 3-as szám geometrikus ekvivalense a háromszög. s a négyes számtól kezdve már csak ismétlések következnek: 3 = háromszög 4 = négyzet 2 háromszögből 5 = pentagramm 3 háromszögből 6 = hexagramm 2 háromszögből . hogy a hármasság az alapteremtést ábrázolja.

amely bár nem hozzáférhető az ember számára. az „egy Istennel”.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 185 7 = hétágú csillag 4 háromszögből 8 = nyolcágú csillag 4 háromszögből 9 = kilencágú csillag 5 háromszögből 10 = tízágú csillag 6 háromszögből Az egység Ha a számsor fejlődését analógiásan a teremtési folyamat kulcsának tekintjük. hogy az 1-es számjegyet mindig is a Teremtő Istennel azonosították. a polaritás tapasztalatából mégis szükségképpen . nem lepődhetünk meg azon. Isten annak az egységnek a fogalma.

ez pedig az egység. a poláris világ létéből ugyanilyen biztonsággal következtethetünk egy nem poláris. ) Az egyes számot önmagában sohasem valósíthatjuk meg. Az egyes szám önmagában nem sokszorozható. Ha az ember mint korlátozott tudatú poláris lényt ismeri fel önmagát. csak kiterjesztése által észlelhetjük. Ebből a definícióból következik. . hogy valamennyi elképzelésünk Istenről téves kell legyen. mert minden emberi elképzelés poláris. Ezt az eredeti. Ahol kettősség van. Egység nélkül polaritás sem lenne. látensen megbújnak benne az összes többi számok. mindenható Istenre. nem képes felfogni. akkor a polaritás törvényéből az következik számára. Így maga Isten is csak a teremtésen keresztül válik felfoghatóvá. apa nélkül nem lenne fiú. Teremtő nélkül nem lenne teremtés. hogy ennek meg kell legyen az ellentéte is. nem változtatható. számunkra megközelíthetetlen egységet nevezzük Istennek. Ahogyan a gyermek létéből bizonyossággal következtethetünk az apa létére. ami nem poláris. (Hasonlítsuk csak össze a mondottakat a parancsolattal: Ne csinálj magadnak faragott képet. képzelőerőnk azt. Az egyes mindig megőrződik az összes többi szám saját megnyilvánulási formájában is. Az egyes minden lehetőséget magában foglal. hiszen 1 x 1 = 1 és 1 : 1 = 1. ott feltételeznünk kell az egységet.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 186 következik.

megkezdődik a teremtés folyamata. Az egységnek ebben az állapotában nincsen megismerés. Az 1 nem észlelheti önmagát mint 1-et. Az Isten viszont végtelen. de az Univerzum nem fogja át Istent. véges és korlátolt. Valamennyi forma alá van vetve a térnek és az időnek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 187 Ugyanez érvényes az Istenségre is: benne foglaltatik minden. meg akarja ismerni önmagát. amíg nincsen semmi. mert akkor nem volna ő az egy Isten. de ő is ott van minden teremtett dologban. Az egyes ott van minden számban. akkor Istennek mindent át kell fognia. amikor az Istenség önmagára akar ébredni. Rajta kívül nem létezhet semmi. Hogy emberi nyelven fejezzük ki magunkat. Isten átfogja az univerzumot. Térben és időben végtelennek kell lennie. Rajta kívül nem létezhet semmi más. ő maga azonban nem tartalmaz más számokat. mert a megismerés szubjektumhoz és objektumhoz kötődik. abban a pillanatban. Ha Isten mindenható. Az aktív 1-nek meg kell teremtenie önmagából ellenpólusát. Semmi sem növelheti és semmi sem csökkentheti: ő oszthatatlan. amely tükréül szolgál. ami a valóságban létezik. hiszen a végesség. tiszta szellem. . ami nem 1. a kezdet és a vég a polaritás fogalmai. élő. a korlátoltság. szüksége van a polaritásra.

mint női. hármat találhatsz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 188 A teremtés hármassága Így születik a 2. s az 1-esből következett kettősséget új. akkor nem lehetne sem teremtő. A hármas egység e misztériumát próbálják kifejezni a vallások: Atya. három próbát kell kiállni a mesében. Brahma. Visnu és Siva. sem atya. Szentlélek.” A 3-as szám tehát. közömbösíti. három a magyar igazság . mint azt már a számok strukturális elemzésekor láttuk. azt a tökéletes teremtést reprezentálja. Ezért három. és ez minden dolgok számára meghasonlást vagy halált jelentene. reflektív szám: Megtörtént a hasadás. vagy a meghasonláshoz vezetne. A kettesből azonban szintén kényszerűen meg kell születnie a hármasnak. amely az 1-es és a 2-es ellenpólusok közötti feszültséget feloldja. Ízisz. Ozirisz és Hórusz. pontnak. Eliphas Levi ezt a következő szavakkal fejezi ki: „Ha Isten csak egy lenne. megteremtődtek a poláris. a tökéletes szám: háromszor kopogjuk le a fán. amely még nem lépett a materialitás területére. Fiú. az a vég nélküli antagonizmushoz. passzív. hogy a lények és a számok végtelen sokaságát önmagából és saját képére megteremthesse. ellentétekből álló világ alapjai. annak a 3. a hármas egységben foglalja össze. A 3-as a nemzőképes polaritás eredménye. ha kettő lenne. magasabb egységben. A népnyelvben is a hármas a teljes.

A teret is átfogja a hármas: hossza. a zenében ott a hármashangzat. az alapszínek száma három: kék. A példákat a végtelenségig sorolhatnók. hogy a teremtés tőle elkülönült és megkülönböztethető lett. emberekre azonban mindez paradox módon hat. Az univerzum véges. Az időt múltra. a teremtés nem állhat szemben ővele. Ha ezt a gondolatmenetet következetesen végigjárjuk. jelenre s jövőre osztjuk. Isten. hogy a teremtés minden szinten hármas felépítésű. széle és magassága van. mint az egy. poláris. az alkímiában a három lényegi alkotórész: a só. kiderül. A hármasság a megismerhetőség szempontjából közelebb áll az emberhez. az következik. Isten továbbra is átfogja. Isten nem lenne többé mindenható. változó. itt csak azt akartuk érzékeltetni. szilárd vagy gáznemű lehet. Isten teremtővé vált. az továbbra is benne marad. a kén és a higany. Számunkra abból. A további differenciálódás mindig ennek a hármasságnak egy új szinten való megismétlése. még meg nem nyilvánult Isten. az anyag halmazállapota folyékony. Ránk. sárga. hogy Isten önmagából teremtett. piros. s bár a teremtést önmagából merítette. Ez azonban tévedés. hogy az univerzum valójában nem is létezik. mert ha így volna. a minden- . a mindent átfogó Istenen kívül nem létezhet semmi sem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 189 és így tovább.

csakúgy. sem valamely részével. kizárólagos. „A világmindenség a maga végtelen szellemében számtalan univerzumot hoz létre. Az idő és a tér csak a kereszt metszéspontjában esik egybe. hogy ezek rajta kívül is léteznének. tehát 3 x 3. ezek Eónokon (világkorszakokon) át fennmaradnak. mint a megváltást a matériától. de a világmindenség szempontjából e milliónyi univerzum létrejötte. hogy a teremtés egésze csak Isten álma. Ezért rajta kívül nem létezhet semmi. A 4-es az anyag száma.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 190 ható azonban végtelen. A bölcsek azzal magyarázzák ezt a problémát. itt szabadul meg a polaritástól – ezért is szimbolizálhatja a kereszt a materiális kötöttséget. hanyatlása és halála nem több egy pillanatnál. Ha a kocka felületét kiterítjük. Az ember is teremt ideákat anélkül. hogy a terem- . és ő maga szintén nem lehet az univerzum. A 4-es számmal elérhetjük a materiális szintet. ugyanakkor nem is azonosak vele. a világmindenség az álmodó Isten szellemi teremtménye. fejlődése. keresztet kapunk. szimbólumai a négyzet vagy a kocka. Éppen így teremtette Isten az univerzumot. Az ember az anyag keresztjére van feszítve. 9 számjegy létezik. szellemi teremtés. Ha az első négy szám minőségi jelentését megértettük.” Térjünk vissza a számsor analógiájához. mert minden szellem. határtalan. egyelőre a többi számmal nem kell foglalkoznunk. Ez azt jelenti. az idő és a tér polaritása.

így jön létre a kabbalisták „3 világa”. Így az ezotériában mentális. amelyeknek az ember esetében a mentális-. a fényt és a sötétséget. és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon. a Genezis első fejezetében olvashatjuk. mind az egész földön. az ég madarain.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 191 tés három szinten manifesztálódik. a barmokon. az univerzumtól kezdve egészen az emberig. az asztrál-. előbb meg kell értenünk. és uralkodjék a tenger halain. a lélek és a test. ennek részletes megvitatása azonban most túl messzire vezetne. Az „amint fenn. asztrális és materiális szintről beszélünk. Ez a „3 világ” mind a legkisebb. vagy más szavakkal: a szellem. amelyről az analógiával foglalkozó fejezetben szóltunk – az eget és a földet. A bibliai teremtéstörténet Ahhoz. úgy lenn” tétele szerint ez az isteni szentháromság analóg módon bármely megjelenési formára átvihető. „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. mi a különbség a különböző „világok” között. hogy a bibliai teremtéstörténetet megértsük. hogyan teremtette Isten hét nap alatt a világot – emlékezzünk itt a hét ősprincípiumra. az állatokat és az embereket. Mózes első könyvében. Teremté tehát az Isten az embert az ő . mind a legnagyobb világban jelen van. illetve a fizikai test felel meg. a növényeket.

ischsa = asszony). 7. lelkes lényről olvashatunk. Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. hogy látná. I.” (Héberül isch = férfi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 192 képére. „Formálta vala az Úristen az embert a földnek porából.” (Móz. és Ádámhoz vitte volna. az annak neve. ki az én csontomból való csont.” (Móz. mint élő. És monda Ádám: Immár találtam hozzám hasonló társat. és lehellett vala az ő orrába életnek lehelletét. és az égen repeső minden állatokat. mert ez férfi-emberből vétetett. amely ezen a fokon még androgün volt. az ember képét éppenséggel. 2.” A nő teremtéséről végül a 21-23. szakaszban pedig ezt mondja: „Mert amikor az Úristen formálta volna a földből a mezei minden vadakat.) A 19.) A Genezis első fejezetében leírt hétnapos teremtéstörténet kifejezetten nem az anyagi világra vonatkozik. Isten megteremtette az embert mint férfit és nőt. És azt a csontot. és egy oldala tetemét kivévén hússal tölté bé annak a helyét. l. I. minémű névvel nevezne minden állatokat: mert valaminémű nevet adott Ádám minden állatnak. „Valának pedig ők mindketten mezíte- . és az én testemből való test. így lőn az ember élő lélekké. az ősideák teremtését írja le. A Genezis első két kötetében Ádámról. szakasz számol be: „Annak okáért az Úristen bocsáta nagy mély álmot Ádámra. és elaluvék. amelyet az Úristen kivett vala Ádámból építté asszonyi-állattá: és vivé azt Ádámhoz. ez neveztetik asszonyembernek. 2627.

Az első szinten. I. Az első fejezet hétnapos teremtése az ideák világára vonatkozik. de sokkal később következik annak a leírása. hogy Isten az embert a maga képére teremtette. az ember ősképe. férfi és asszony egyszerre. Bármilyen gyakran idézzék is. Már az első fejezetben olvashatunk mind az ember. még nem lépett be a polaritásba. majd az aszszonyt Ádám bordájából. hogy egyes. ezért még nem is vált anyagivá. mind a növények és az állatok teremtéséről. Csakhogy itt az áll. ezt anyagi világunk konkrét emberére nem vonatkoztathatjuk. 2. hogy az ember. 25. Ez az ember a kabbalisták „Adam Kadmon”-ja. Az első fejezetben teremtett ember ideálkép. a másodikban azonban észrevesszük.” (Móz. tehát legyetek olyan tökéletesek. az ideák szintjén az ember androgün. amely még nem esett bűnbe.. (Hegyi beszéd) Isten már az első fejezetben megteremti az embert mint férfit és nőt. nem lehet sok köze ahhoz a konkrét emberhez. Ádám és az ő felesége: és nem szégyenlik vala.). az állat és a .. hogyan formálta Ádámot a földből.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 193 lenek. Isten már itt megteremti az „embert”. legjobb esetben is csak azt a célt jelzi. amelyet mi ismerünk és megtestesítünk. Azért idéztük ilyen kimerítően a Bibliát. amely felé az emberiségnek fejlődnie kell – „. gyakran félreértett helyekre felhívjuk a figyelmet: a Genezis egymás után különböző teremtésekről számol be. hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtette őket. amilyen tökéletes Atyátok fenn a mennyben”.

Ezért is mondják. lehelet. a második fejezetben egy másik szinten. Az a teljes teremtési folyamat. a polaritás még nem jelent meg tudatában. amelyet az első fejezet a hetedik nappal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 194 növényvilág teremtése még egyszer megtörténik. amely szerint az ember meztelenségét még nem ismerte fel. Ezen a szinten az ember még androgün. Inkább annak az asztrális lelki mintának a teremtése ez. (Vö. ami azt jelenti. ezúttal az alakok földből való megformálásával. ami abban fejeződik ki. míg a második (1. mely később az anyagi megformálás alapját adja. Egységben lenni annyit . ami azt jelenti. Isten az ember orrába „lehellett vala életnek lehelletét”. mindkét nemet magában hordja. Csak a második fejezetben jönnek létre a formák. nem individualizálódott. hogy tudata még teljes volt. Az utalás. arra mutat. ) Bár a formák ezen a szinten teremtődtek – a kabbalisták ezt Jecirának nevezik –. egy másik világban megismétlődik. hogy később az „asszony” ellenpólust Isten az emberből veszi ki. hogy ezen a fokon lelkileg még tökéletesen benne volt az egységben. a görög „psziché” szót. lélek. s nem kívülről állítja az ember mellé. második fejezet) a formaadás szintjén történik meg. s így „lett az ember élő lélekké”. ennek a mi materiális szintünkhöz még mindig nincs semmi köze. hogy a Paradicsomban még tudott beszélni Istennel és az állatokkal. Az első teremtés az ősideák. a vasárnappal lezárt. nem különült még el a kozmikus tudattól.

s ugyanakkor az anyagiságba . A bűn a megismerés ára. A Paradicsom annak az egységnek a szimbóluma. A paradicsomi ember tudata kozmikus volt. és leválván az egységről. hogy a megismerés a polaritáshoz kötődik. A bűn – leválás az ősegységről. Az ember azáltal lett képes a jót a rossztól megkülönböztetni. hogy az ember mindennel azonos. mert bűn és polaritás egy és ugyanaz. Ezt az összefüggést nevezi az egyház eredendő bűnnek. bűnössé vált. Kiűzetés a Paradicsomból Fentebb már említettük. de tudással nem rendelkezett. a nemek még nem váltak el egymástól. az Istentől. hogy lépjen a megismerés útjára. Ebben az egységben még nem vált el eredetétől. az ént a nem éntől csak a polaritás választja el. Az embernek a Paradicsomból. mert ha eszik. az ember még nem ismerte az individualitást. amelyben az ember eredetileg élt. hogy evett a tiltott fa gyümölcséből. halandó lesz. vagy az egység tudatállapotából való kiűzetése egyenlő a polaritásba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 195 jelent. Az egységből a tudat polaritásába zuhant. A megismerés és a bűn között fennálló szétszakíthatatlan kapcsolatot gyakran figyelmen kívül hagyjuk. A paradicsomi embernek ezért nem szabad ennie a tudás fájáról. Következésképp minden ember bűnös. A kígyó beszélte rá az embert arra.

az anyag a sötétséget szimbolizálja. amint elérte a legmélyebb pontot. az egység boldogságát az orgazmusban éli át. Ezt a vágyat boldogságkeresésnek hívja az ember – a boldogság azt jelenti. A nemi aktusban az ember azt a polaritást győzi le. átvált egy felfelé irányuló mozgásba. legyőzzük a polaritást. amely örökösen arra késztet mindenkit. evolúcióba csap át. Így az anyaghoz mindig is a gonosz. az ősfénytől. amikor a homeopátiás gyógyszerek elkészítése kapcsán a természet mérgező aspektusáról beszéltünk. a sötét. Erre gondoltunk. A testi egyesülés eme rövid pillanataiban az em- . a sátánt joggal nevezik „e világ urának”. A durva természetű anyag a lehető legtávolabb van az eredettől. A kabbalisták definíciója szerint a rossz (a gonosz) nem más. hogy valódi otthonát keresse. amely a nemekben ölt testet. csak az anyagi világ bűnös. az involúció lefelé irányuló mozgása is felfelé irányuló mozgásba. Csak az anyagi ember halandó. Mint a fény ellenpólusát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 196 való lezuhanással. mint a szexualitás. kikerült az egységből. Miként az inga lengése is egy bizonyos ponton szabályszerűen átvált az ellentétes irányba. és visszavágyik oda. a sátáni jelzők tapadtak. Bűnös az egész anyagi világ. A fény lezuhanása az anyag sötétségébe olyan involúció (visszafejlődés). Ez az a minden élőlényben benne lakozó vágy. amely. mint „a fény hiánya”. az evolúcióba. Anyagi-testi szinten az egység keresése nem más. s újra megleljük az egységet.

Minden vallásos és ezoterikus rendszer – különböző képekben és hasonlatokban – azt a célt tűzi ki elénk. Azért tanítja minden vallás. ezért állandó ismétléssel próbáljuk újra megszerezni. az unio mystica. mint poláris lény. kozmikus tudattal egyesítsük. korlátolt tudatunkat a nagy. csak a polaritást szilárdítja meg. mert egyedül a szeretet képes az egodominancia legyőzésére. Amíg van „én”. hogy sóvárgásunkat az örök boldogság után csak akkor csillapíthatjuk. Ha azonban szexuális tapasztalatainkat a lelki és a szellemi szintre átfordítjuk. a mindent átfogó. amelyből kiszakadtunk egykoron. Ilyen az alkimisták kémiai menyegzője. a megvilágosodás és így tovább. amire egyébként. Minden ilyen kép és metafora ugyanazt jelenti. ha visszatérünk az egységbe. A testi egyesülésből kinövő üdvösség azonban nem tartós. visszatérést az Isteni Egységbe. amely elválasztja az embert az egységtől. . Amíg egodominanciáját erősíti az ember. a misztikus menyegző. világos lesz előttünk. Az anyagi világ alá van rendelve az időnek – ezért mulandó minden anyagi és testi boldogság.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 197 ber már „hasonlatos Istenhez”. Ez a lépés elválaszthatatlan az ego bizonyos feladatától. olyasmire képes. hogy kicsi. nem lenne az: életet nemz. hogy szeressük felebarátainkat. kell lennie „nem én”nek is – minden „én azt akarom” csak magasabbra húzza a falat. a conjunctio oppositorium.

meneküljön minden földi dolog elől. éppen a magas fokú individualizáció következtében olyan ismeretekkel gyarapít. s aki ennek örömére borjút vágat. Sajnos egyes körökben ezt a következtetést vonják le. ha annak voltaképpen az eredeti egység a célja. mert ő elbukik. Ha a teremtés visszatér eredetéhez. Merész dolog egy ilyen kérdésre felelni. és megismerésre tör. hogy Isten őt különösen szerette. és boldogulását valamilyen „álszellemi” szinten keresse. Lucifer. a fényhozó mítosza arról szól. az anyagi világot. miért volt szükség egyáltalán a teremtésre. űzzük el a bűnt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 198 Felmerülhet a kérdés. ha nagy kanyarral kike- . mert bűnt követett el. s Isten ennek úgy fog örülni. s szólítsuk fel az embert. A teremtéstörténetben az embernek azért van központi jelentősége. akinek elveszett fia hazatért. a tanulás. A megtett út. hogy átkozzuk el a földi. Egy szép napon Lucifer a megismeréstől megvilágosodva saját akaratából fog visszatérni. a válasz ugyanis olyan területekre visz. gazdagabban. holott a problémákat nem oldhatjuk meg. éppen mert széttörte. amelyek az egységet gazdagítják. Az analógiás gondolkodás segítségével azonban – képeken és hasonlatokon át – legalábbis megközelítő választ tudunk adni. Nem arról van szó tehát. ellökte magától az egységet. tudatosabban tér vissza. mint ahogyan levált róla. mint az apa. a világ elől való menekvést ezoterikus megoldásnak tartják. és ünnepet ül. amelyek idegenek az emberi tudattól: gondolkodásmódunk nem adekvát ezzel a kérdéskörrel.

holott csak saját földi életüket nem tudják vagy nem akarják kézben tartani. csak addig terebélyesedhet. Mindaddig. akik ürügyül használják fel az ezoterikus tanokat. Ha a fa a korona javára lemond a gyökereiről. A megváltás útja Jézusnál azt jelentette. hogy felfelé nyithassunk. vagy a világi problémák legyőzéséhez. A fa koronája csak addig nőhet. Nem menekülhetünk el a sötétség elől . az első vihar kidönti. A Biblia ezt az alászállást számtalan képben fejezi ki: fényesség jött a sötétbe – ezért ünnepeljük a karácsonyt. vámosokkal és ringyókkal érintkezett. hogy ő teljes mivoltában belemerült az emberi létbe.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 199 rüljük őket. aki teljes mélységeiben bejárta a sötétséget. amikor a leghosszabb a sötétség. szenvedések. lent is be kell biztosítanunk magunkat. A polaritás törvényét megsérteni vagy túllépni rajta: kikerülhetetlen bukáshoz vezet. halálával pedig megjárta a poklot. ameddig gyökerei elbírják. a téli napfordulón. A korona kiterjedése tehát korrelál a gyökér kiterjedésével – ahhoz. Csak az lehet elég érett ahhoz. jogtalanságok érték. csakis ha szembesülünk velük. a fény születését azon a napon. az embert megköti a polaritás. Ezt a törvényt hágják át mindazok. hogy a felemelkedés útjára lépjen. A menekülésnek a világ elől semmi köze a világ megváltásához. amíg anyagi teste van. Jézus istállóban született és nyomorban.

A bűnbeesés az egységből a polaritásba való zuhanás. A Grál kelyhében fogták fel Krisztus vérét. A bűntől az ember el nem oldozható – csak megváltható tőle. Az ember beteg. s bűnösségében mondani rá igent. a sötétséget át kell változtatnunk fénnyé. igaz. a bukás és a megváltás e mély összefüggését dolgozza fel a grál mítosza is. az egész anyagi teremtés beteg. A kereszténység ereje és titka: felismerni a világ és az ember bűnösségét. ez a kehely abból a kőből volt kifaragva. időről időre az egyház éppen az ellenkezőjére fordította ezt.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 200 úgy. Betegség és bűnbeesés A betegség a bűnbeesés mikrokozmikus szinten való megismétlése. akkor minden bizonnyal az ősi kereszténység életigenlésében találjuk meg. hogy nem nézünk oda. A megismerés és a bűn. ha nem akarjuk árnyékként örökösen magunk mögött cipelni. Az ember mint olyan bűnös. Egészséges ember nem létezik. amely lezuhantában Lucifer koronájából kiesett. ez csak az or- . Ha a kereszténység és a keleti vallások között egyáltalán valami különbséget keresünk. mert poláris lényként létezik – ezt jelenti az eredendő bűn fogalma.

hiszen legfőbb céljuk a betegségek megelőzése. „A higiéné egészséges ideáltípusát. valójában ez teszi emberré az embert. hogy minden gyer- . s ezért tud segíteni a betegnek abban. mindig együtt kellene járnia érettségünk növekedésével. A szülők tudják. és belezuhanhatnak az anyagiságba. hogy keresztülmenjen rajtunk. hogy az ősprincípiumok eltompulnak. Nem fogják fel. A beteg bűnös – mind konkrét.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 201 vostudomány találmánya. betegségét üdvözüléssé kell transzmutálnia (átalakítania). s megmérgezik az élő szervezetet. ehhez azonban hagynunk kell. ami gyógyítható. bűnösségével konfrontálódnia kell. A homeopátiás és az alkimista gyógyszerkészítés eloldozza a természetet anyagiságától. Miként a betegség mindenkor mikrokozmikus bűnbeesés. mind metafizikai értelemben –. Az emberek még mindig azt hiszik. hogy a betegség az emberiség legértékesebb java. hogy a betegség elkerülhető balszerencse.” (Hans Blüher) Az orvostudomány elméletei is ezen a ponton mondanak csődöt. hogy betegségét az „egészebbé válásba” polarizálja át. demonstrációs céllal találta ki az orvostudomány. nem szabad kitérnünk előle. A homeopátiával összefüggésben már beszéltünk arról. a fejlődéssel. igen. mely mentes az eredendő bűntől. Annak. A betegség gyógyíthatóvá tesz. ha kigyógyulunk valamely betegségből. mert csak a beteg az. a gyógyulásnak is mindenkor mikrokozmikus megváltási folyamatnak kell lennie.

Aszklépiosz botján felegyenesedik. ő a betegség okozója. s ez az ellenkezőjét jelenti. Az embernek nem elkerülnie kell a szenvedést. Aki mindenáron kerülni kívánja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 202 mekbetegség érettebbé teszi a gyermeket – bár védőoltással ez természetesen megakadályozható. Meier és Herbert Fritsche a paradicsomi kígyó körülölelte fát Aszklépiosz* botjával hozza összefüggésbe. Ezért ismételjük meg Herbert Fritschének azt a mondását. A paradicsomi fán lefelé néz a kígyó. hanem fölé kerekedni. Ahogy orvosság lesz a méregből – miként a megszabaduláshoz is csak a bűnnel való konfrontáció útján juthatunk el –. hogy még nem nyert beavatást.. Az embert a bukás útján a paradicsomi kígyó indította el. A.” Ehelyett magára vette a szenvedést – a világ bűnét. de ő a főszereplő az emberi felemelkedésben.. ha Isten Fia vagy. úgy lesz a betegséget hozó kígyóból gyógyulást hozó. csak azt árulja el. nem demonstrálta hatalmát. (A kiadó) . E világ gyógyítójává. egyik jelképe a botra tekeredő kígyó. a gyógyításban is: ezt jelképezi Aszklépiosz botja. amelyet a fejezet elején már idéztünk: „A szenvedés bárhol és bárhogyan felbukkanhat. C. és nem követte a felszólítást: „Szállj le a keresztről. mert nem kerülte el a szenvedést.” Jézus azért lett Üdvözítő. e világ * Aszklépiosz a gyógyítás görög istene.

Ebből a szempontból korunk orvostudomány. Az üdvösség elnyerése azonban nem ilyen egyszerű. mert hasonlóvá lett benne Isten az emberhez (de nem azonossá!). amelynek már a Paradicsom óta meghatározott iránya . sem nyers koszttal. autoszuggesztióval vagy egészséges táplálkozással. természetgyógyászati és egyéb gyógyító törekvései megdöbbentően hatástalanok. fel sem merül. mint pozitív gondolkodással. sem barna kenyérrel.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 203 gyógyszerévé lett. Így a „pozitív gondolat hívei” és az „egészség apostolai” egyaránt az ezoterikus zászló alá sorakoznak. sem korai lefekvéssel. anyagi hordozói a kenyér és a bor. A betegségeket éppoly kevéssé lehet megakadályozni oltással. hogy kiindulópontjuk jogosultságán egyáltalán elgondolkodnának. hogy a betegség mélyen az emberlét metafizikus ősokaiban gyökeredzik. sem szuggesztiós formulákkal nem lehet kikényszeríteni. Az egészség fanatikusai valamennyien funkcionális intézkedésekkel akarnak szembeszegülni egy olyan fejlődéssel. Krisztus beteg testét s kiontott vérét azóta is gyógyszerként homeopátiás magashatványban adják az embereknek. Miközben mindenfelé a betegségmegelőzés legalkalmasabb módszerein vitatkoznak. A betegségen át az üdvösségbe Fenti fejtegetéseinkkel azt akartuk bemutatni.

A test a szellem temploma. Ettől teljesen függetlenül megvannak azok a lehetőségek. egészséges állattá válik – az emberi út azonban más: az embernek szenvedés árán kell megismeréshez. amelyekkel életmódunkat a testiség területén is egyre inkább a törvényszerűhöz igazíthatjuk. Így elképzelhető. természetes életet él. akik az állatok természetes. Vannak. Ennek azonban semmi köze a betegségek megelőzéséhez. az ezoterikus fejlődéshez hozzá tartozik. Az út a betegségen keresztül vezet az egészséghez. hogy megtisztítsuk és tisztán tartsuk. hanem arról. hogy „egészséges maradjon”. betegség árán üdvösséghez jutnia. hogy bárkinek „egészségtelen” életet ajánlanánk. Nem arról van szó elsősorban. A félreértéseket elkerülendő: szó sincs róla. . s így „egészséges” is lehet a diéta. A kérdés ugyanis nem úgy hangzik: egészség vagy betegség. Szükségképpen állandóan különbséget teszünk. A beteg számára egy ideig szükséges. hogy aki egészséges. ebből azonban nem következik. egészséges életére szoktak hivatkozni – ők azonban nem veszik figyelembe az ember sajátos feladatát. hogy mit teszünk. hogyan látunk hozzá és hogyan folytatjuk. hogy a nem beteg is tartson speciális diétát azért. az egészséges szónak csak a beteg szóra vonatkoztatva van létjogosultsága.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 204 van.

ha azt képzeljük el. aminek elveszítésétől fél. minden kényszer nélkül a törvény szerint kezdünk táplálkozni. amelyben egészen magától. hogy a húsevő élőlények kizárólag vegetárius élőlények húsát fogyasztják. Hasonlítsuk csak össze a búza tartósságát a belsőségekével vagy a kagylóéval. Ezzel szemben étvágyunk aligha sínyli meg. ha minden étkezéskor ellenőrizzük. hogy a tudatosság növekedésével növekszik a húsevéssel szemben táplált ellenszenv is.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 205 Ide tartozik például a vegetárius étkezés kérdése. hogy lelki üdvösségét egy falatka hús megsemmisíti. az valószínűleg egyáltalán nem birtokolja azt. hogy vajon jogunk van-e a húsevésre. Minél tisztább egy termék. Az ilyen megfontolások idővel olyan tudatállapothoz segítenek bennünket. a gyümölcsöt. hogy magunk szedjük a zöldséget. Aki azt hiszi. Az extremitásoktól azonban óvakodjunk. Meggondolandó például. Meglehetősen közömbös. hogy egészségesebb vagy sem. vajon képesek lennénk-e táplálékunkat teljes egészében magunk elkészíteni. annál tartósabb. A táplálékok tisztasága szempontjából mértékadó tartósságuk is. sokunknak elmenne az étvágya a borjúkotlettől. ennél sokkal érdekesebb kérdés. Ha magunknak kellene a borjút levágnunk és feldarabolnunk. A tapasztalat azt mutatja. Gyakorlatnak nem rossz. . a gabonafélét. s utána még mindig jó étvággyal elfogyasztani.

Felekezeti értelemben tehát egyetlen konkrét vallásra sem gondolunk. az csak a csomagolás különbségeit látja. Ez persze a vallásokra. mert kultúránk. Aki azt hiszi. a religio pedig visszakapcsolás az ember saját eredetéhez. Az. . és kibontjuk a tartalmat. hogy a gyógyulás kizárólag a vallás ügye. neveltetésünk révén a Biblia gondolatkincse áll hozzánk a legközelebb. hogy mindig ugyanaz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 206 Mindezen kérdésekben sokkal kevésbé döntőek maguk a konkrétumok. mindig az eredeti értelmében vett „religio”-ra gondolunk. látni fogjuk. hogy valójában mi is az „élet”. és nem az egyházakra vonatkozik. amelynek a kifejeződései. mint maga az agyoncsapott légy. Ezért pedig ő sokkal több szánalmat érdemel. A Bibliát azért idéztem olyan gyakran. A törvényeknek megfelelő élet mindig a megismerésből ered – az egészség fanatikusainak törekvései viszont félelemből fakadnak – a félelem pedig a tudás hiánya. Ha vallásról beszélünk. a funkcionális orvostudomány keretei között soha nem történhet meg. Végső soron azonban mindegyik vallás ugyanazt tanítja – az egyetlen igazságot. Korábban már beszéltünk arról. félreérthetetlenül tanúsítja: nem fogta fel. ami emberi. Az egyházak emberek művei. hogy a vallások különböznek egymástól. Ha vesszük a fáradságot. minden. mint az a tudatállapot. aki még képes agyoncsapni egy legyet. tökéletlen és gyarló.

aki az ősalapokhoz vezető utat készíti elő a többiek számára.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 207 Az ezotériában helye van minden felekezetnek és vallási irányzatnak. Az egyházaknak ezzel szemben nincsen helyük az ezotéria számára. mert a konkréthoz ragaszkodnak. amelyik a különböző képek és hasonlatok mögött áll. hogy az ősigazságokat felfogható képekbe csomagolva közelebb viszik az emberiség széles köreihez. Csak így válik a pap pontifexszé – hídverővé –. Pappá válni végül is nem egy szakma eredménye. a kisebben azonban nincs tér a nagy számára. az ezotéria azt az igazságot és törvényt mutatja fel. hanem a beavatásé az emberlét misztériumába. Az ezotéria azokhoz szól. akik hajlandóak az őstudást magukévá tenni. Az egyházak létjogosultsága abban áll. A gyógyítás megbékítés Istennel – Jézus ezekkel a szavakkal gyógyított: „Bűneid megbocsáttatnak. A nagyobb mindig tud helyet biztosítani a kisebbnek.” .

az inga rezgése mindenben . Emlékszünk még rá. És az újjászületések körtáncának is csak a szeretet vetheti végét. ha a szeretetben lel tudásra. Hans Sterneder: Az örökkévaló éneke Már gondolatmenetünk legelején beszéltünk a polaritás törvényszerűségeiről. A Kybalionban a bölcsek már évezredekkel ezelőtt így fogalmaztak: „Semmi sem nyugszik. minden felemelkedik és lesüllyed.és beáramlik. onnan csak akkor szabadul. minden rezgés. minden mozog.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 208 A REINKARNÁCIÓ MINT AZ ÉLET RITMUSA Akit tudatlansága az ok és okozat keresztjére feszített. Minden ki. minden élet alapmintája. mindennek megvan a maga ideje. s a két pólus állandó váltakozásából hogyan áll elő a ritmus. az egyik pólus hogyan kényszeríti ki a másikat.

” Ezzel elárulja. bár a dimenzió túl nagy ahhoz. A halál az életet ugyanazzal a bizonyossággal követi. hogy képes függőlegesen. úgy az ébrenlétet is egész biztosan az alvás váltja fel. Egy élőlény születésekor egyetlen dologban lehetünk egészen biztosak. a ritmus egyensúlyt teremt. az ébredést. az ébrenlét – alvás ritmusára. mint a be.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 209 megmutatkozik. analógiás láncban gondolkodni. Válasszuk megfigyelésünk tárgyául a lélegzet ritmusát. . hogy „minden rezgés”. Az alvás egy idő múltán kikényszeríti ellenpólusát. itt is a tapasztalat bizonyítja: az élet kényszerű következménye a halál. egyébként mindannyian ugyanazt a törvényt követik. mint a belégzést a kilégzés. A törvény érvényességét. ahogy a kilégzés újra belégzést sürget.” A modern fizikának nincs semmi kifogása az ellen. Ahogy a belégzés után szükségképpen kilégzés következik. hogy az ember átláthassa ezt. a kilengés mértéke egyenlő jobbra és balra. az alvás és az ébrenlét – csak ritmus.és kilégzés. hogy egyszer meg fog halni. A népnyelv azt mondja: „Az álom a halál kistestvére. Az univerzum különböző jelenségei csak a rezgésszámban különböznek egymástól. s az itt föllelt törvényszerűségeket analóg módon vigyük át egy nagyobb ritmusra. mely szerint az egyik pólus kikényszeríti a másikat. abban. Az élet és a halál – ugyanúgy.

Minden megjelenési forma a rezgés törvényét követi: az apály és a dagály. ébrenlét és így tovább. Mindenkinek jogában áll nem hinni a reinkarnációban. a napszakok – a megfigyelés mindenütt ugyanarra az eredményre vezet: mindenütt a poláris váltakozások ritmikus játékát tapasztaljuk. miért lenne éppen az élet esetében érvénytelen egy olyan törvényszerűség. . alvás.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 210 Ugyanezen törvény szerint azonban a halál minden kétséget kizáróan kikényszeríti az életet. hogy hitt benne – a reinkarnáció ugyanis nem hit. hogy tudott róla. vagy reinkarnációnak nevezik (reinkarnáció: újra testet öltés). mint az ébrenlét. hanem filozófiai értelemben vett megismerési képesség kérdése. hogy minden olyan hipotézis az abszurdba hajlik. amelyek megszakíthatatlan váltakozásukban ritmikusan betagolódnak a többi létforma egzisztenciájába. és nem azt. Láthatjuk. az elektromosság. Miért lenne éppen az élet-halál polaritása kivétel. amelyben nincsen helye a reinkarnációnak. a háború és a béke periódusai. amely minden más jelenségnél bizonyítható? A lélek eme ritmikus vándorlását életen és halálon át ősidők óta lélekvándorlásnak. azzal azonban tisztában kell lennie. mert csak a reinkarnáció áll összhangban univerzumunk törvényeivel. mint Goethe. Az élet és a halál olyan polaritások. Erről Platón ugyanúgy tudott. Szándékosan mondtam. az évszakok. hogy az élet-halál-élet ismételt váltakozása ugyanazt a ritmikus képet adja.

funkcionális bizonyíték a tudományos argumentáció koronatanúja. A valóságot is léte igazolja. mert nem a hit tárgya. „bebizonyítottam”. mint a tudat. Az a megállapítás például. így független lesz a bizonyítékoktól. hogy valamely természeti folyamat egy csapásra a semmiben végződik. s nincs szüksége külső bizonyítékokra. s így vezet a tudáshoz. mert nem része a valóságnak. hogy higgyenek benne. A külső. amelynek segítségével a lélek anyagi testekben való állandó ván- .Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 211 Ezért azután meglehetősen furcsa. Aki tud valamit. ez tartalmilag annyit jelent: „el kell hidd nekem”. annak nem kell hinnie. így nem is válhat tapasztalattá. hogy „a halállal minden megszűnik” bizonyítandó. A valóságban egyetlen olyan területet sem találunk. ahol kimutathatnók. miután másokat is arra kényszerít. A halál – a lét másik formája Definíciónk szerint a lélek nem más. hogy mennyien követelnek bizonyítékokat a reinkarnáció igazolására. A valóságnak nincs szüksége bizonyítékra. Ez az éntudat olyan folytonosságot tesz lehetővé. Ha azt mondom. a tudásnak azonban legfőbb ellensége. A valóság az egyes ember tapasztalatán keresztül működik.

Az identitás folyamatossága nemcsak a földi életekre terjed ki. Annak. csak a létnek egy másik. hanem arra a teljes ritmusra. amely az élőket és holtakat egymástól elválasztja. amelynek fázisait életnek és halálnak nevezzük. ellentétes pólusú formája. a polaritás törvénye alapján meg kell legyen az ellenpólusa – ezt hívjuk túlvilágnak. a „túlvilág” kifejezés is elsődlegesen érzékelő képességünk határát jelzi. hiszen az evilág meglétéből törvényszerűen következik. hogy azután átéljen egy olyan. A halál nem „nemlét”. A meghalás így nem más. Nem érdemes vitatkozni a túlvilág létéről vagy nemlétéről. a különbség inkább a tudat vagy az érzékelés különböző fokozataival fejezhető ki. amit mi evilágnak nevezünk. Az evilág és a túlvilág helyileg nem különbözik egymástól. anyagtól eloldozott kompenzáló fázist. . Amint „az álmok világa” sem jelent földrajzi realitásunktól elkülönült teret. mint annak a küszöbnek az átlépése. A lélek váltakozó testi burokban gyűjti tapasztalatait a földön. és átkerülünk a túlvilágra. egy csapásra a túlvilág lesz az evilág. Ha ugyanis átlépjük a halál küszöbét. A túlvilág kifejezés a testben lévő ember szemszögét jelzi. Így a testiben lévő emberek szintje. mert tartózkodási helyünk mindig csak evilág lehet. A testileg ma élő emberek szféráját nevezzük evilágnak. amelyet mi „halál”-nak nevezünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 212 dorlása ellenére mindig ugyanazt az „én”-t élheti át. a holtak ismeretlen birodalmát pedig túlvilágnak.

s az egyidejűségből itt lesz csak egymásutániság. Az emberi lélek útja a tanulás útja. hosszú út. hogyan váljék tudatosabbá – célja pedig az eredeti egységhez való visszatérés. Egy túlvilági halált mi. az túlvilági szemszögből ugyanannak az embernek a születése. ahogyan a Nap mit sem tud arról. se le nem nyugszik. objektivitása a polaritással keletkezik és szűnik meg. hogyan fejlődjék. hogy az időtlen. sok apró lépésből áll. hogy az egyik szemlélő előtt éppen lebukik a horizonton. Aki egy kicsit is elszakad a megjelenési formák szubjektivitásától.ugyanúgy. hogy evilág és túlvilág. s ezalatt meg kell tanulnia. sok téve- . Olyan tanulási folyamat ez. születés és halál végső soron ugyanazok. Az egység csak a mi poláris tudatunkban hasad ellentétté. amelynek célja a tökéletesség. s ez a fenti törvényeket követi. A halál tehát szubjektív élmény. míg a másik ugyanakkor felkelni látja. hiszen valójában se fel nem kel. földi halandók egy gyermek születéseként ünneplünk. Az emberi léleknek – amely a megismerés kedvéért kivettetett az időt és teret nem ismerő egységből – szubjektív időútját a materiális világ sötétségén keresztül kell bejárnia. felismeri. Ami a mi szemszögünkből egy ember halála. Hasonlóan állunk a születéssel és a halállal is. Csak poláris tudatunk kényszerít bennünket arra. örök életet az élet és a halál polaritásaként tapasztaljuk meg . amellyel pályáját befejezi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 213 ahová nem tartozunk többé. túlvilág lesz számunkra.

a maga feladataival. Az élet tanulás – függetlenül attól. hogy a sors erői értelmesek-e – ezért sokan kétségbe is esnek. nehézségeivel. tényleg kétségbe vonhatjuk. amivel szemben a legnagyobb ellenállást fejti ki. hogy a meg nem tanultat mégiscsak felfogja. Szünet után újra kezdődik a tanév. sikereivel és sikertelenségeivel. s az embernek egyre újabb lehetőségeket nyújt. A sors megvesztegethetetlen igazságossággal gondoskodik arról. hogy az egyes ember akceptálja ezt vagy sem. Attól függően. s a hibákat kompenzálja. A tanulást a szünidő követi. hogy mindenki azt tanulja meg. problémáival. Az egyes inkarnációkat tulajdonképpen egy iskolatípus különböző osztályaival hasonlíthatnánk össze. hogy a sors határtalanul türelmes. Egyedül a majdhogynem végtelennek látszó inkarnációk sora garantálhatja a végső sikert. következő osztályba léphet. vagy éppenséggel ismételnie kell az előzőt. mely alatt néha pótolnunk kell azt. hogy mennyit integrált a tudat az előző tananyagból. hogy ebben az életben nem mindenki . A sors ugyanezen princípium szerint működik – az egyetlen különbség.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 214 désből és sok helyesbítésből. Nyilvánvaló. megfelel egy iskolai osztálynak. Ha izoláltan szemlélünk egy életet. Teljességében a sors csak a reinkarnációval együtt érthető meg. amit a legkevésbé akar elfogadni. Amit mi egy földi életnek nevezünk. amit hiányosan vagy sehogyan sem tanultunk meg.

miért éppen ő született süketnek vagy bénának. gondoskodik arról. Csak az képes a sors értelmét és igazságosságát felismerni. Mindezek értelmét akkor sem tudjuk sokkal jobban feltárni. Értelem nélkül azonban az élet elviselhetetlen az emberek számára. s önmagát alá nem rendeli a törvényszerűnek. A karma törvénye A múlt tettei és az aktuális sors lefolyása között ok-okozati összefüggés van: ezt nevezzük karmának. akár ateista valaki. . a reinkarnációs gondolatkör nélkül meglehetősen nehéz elmagyarázni neki. Az élet értelmének keresése alapvető igény. hogy az élete: egy hosszú láncolat egyik tagja. hogy az ember ugyanazzal a problématípussal mindaddig konfrontálódjék. aki az életet el tudja oldani az egyszeriségből. miért ő pillantotta meg „minden világok legjobbikát” nyomorékon vagy debilen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 215 indul ugyanarról a starthelyről. Egy életpálya ugyanis az őt megelőző egész tanulási folyamat eredménye. s felismeri. amíg cselekedeteivel meg nem váltja problémásságától. ha Isten kifürkészhetetlen akaratára hivatkozunk. A karma a kiegyenlítődés törvénye. és ez egészen bizonyosan nem a társadalom hibája! Akár vallásos.

a haladásba vetett pozitivisztikus hiszékenység ügyesen eltussolja. A karma törvénye azt követeli az embertől. sőt minden gondolat halhatatlan és kitörölhetetlen. s a bűnösséget a társadalomra. ami történik vele. ha leleplezzük az emberi ravaszság e rafinált elméleteit. rá kell jönnie. amelyet a reinkarnációval kapcsolatban tapasztalunk: mi. Világos. amelyet korunk embere nem akar megtenni. Ezek a mai elméleti modellek teoretikusan kiválóan funkcionálnak – azt pedig. hogy egy ellentétes mozdulat kompenzálja. ha mindazért. A felelősség elválaszthatatlan a dolgok értelmétől – kölcsönösen feltételezik egymást.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 216 Ezért minden tett. hogy felháborodást szül. ha öncsalásnak nevezzük őket – mert ha összedőlnek. a betegségkeltő anyagokra vagy a gonosz véletlenre vetíthetjük. Minden tett és minden gondolat arra vár ugyanis. a vétkest ismét csak önmagunkban kereshetjük. . hogy a gyakorlatban csődöt mondanak. ő vállalja a teljes felelősséget. amit átél. Teljesen érthető az a széles körű elhárítás. amelyek megszabadítanak a felelősségtől. hogy a dolgok értelme csak úgy ismerhető fel. Ha viszont az ember elkezd őszinte lenni önmagával – s az őszinteségnek ez a legnehezebb formája –. hogy sorsáért viselje a teljes felelősséget – ez az a lépés. emberek sok fáradsággal és csinnadrattával összeeszkábáltuk azokat a végre tökéletesnek tűnő elméleteket.

amit az előző napokon tettünk és átéltünk. Ha valaki az utóbbi időben mindenkivel konfliktusba került a környezetében. pedig ez csak azért van. hogy nekikezdjünk az új napnak. illetve tapasztalatainkat. elkövetett hibáinkat. vagy jelentős adósságot csinált. A halál és a testi élet állandó váltakozása az éjszaka–nappal ritmus felnagyítása. akkor ez befolyásolni fogja az új napot. hogy a dolgok elvesztették értelmüket. egyszersmind azonban az eddigi reinkarnációs lánc következménye is. Másrészről viszont az új nap lezajlását szükségképpen meghatározza az. befolyása alatt áll. akkor ez a nap még egészen tisztán áll előttünk. hogyan alakítjuk – mit élünk át a nap folyamán. Aki a bűnt elfogadja. kihasználatlan lehetőségekben is gazdag – ráadásul analóg módon így kell gondolkodnunk minden „új élet” esetében is. Amikor reggel felébredünk. lelkét elhanyagolta. felismeréseinket tükrözi. mire használjuk. Aki a dolgok értelmét keresi.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 217 Korunkban az emberek többsége szenved attól. Nehéz felfognunk. annak a dolgok értelme megnyilatkozik. Bizonyos. mert szabadulni próbálnak a felelősségtől. esetleg testét. mi döntjük el. hogy minden új nap a múlt okozati hatása. bár a nap önmagában korlátlan lehetőségeket hordoz. Egyetlen új nap kezdetén sem tehetjük meg nem történtté addigi tet- . amely eddigi problémáinkat. hogy minden új élet új esély. amely a lehetőségek tömegét kínálja. ugyanakkor azonban új. legelőször is a bűnbe ütközik.

hogy a korábbi inkarnációink alatt gyűjtött minden tudást elfelejtenénk. Ez a hatás a tudat . s ez az új testet öltés idején az addig megszerzett konkrét tudásból és képességekből kinőtt érettségében jelenik meg. Maga a konkrét dolgokkal való foglalatosság és tanulás mégis kivált belőlünk egy olyan hatást. amit addig szőttünk. minden bizonnyal megvan az oka. amely akkor is tovább rezeg. ugyanazt kell tovább szőnünk. egy új inkarnációban sem semmisíthetjük meg múltunkat. amikor a konkrétumokból már semmire nem emlékszünk. Mások épp ellenkezően. miért nem emlékezünk korábbi inkarnációinkra. gondolatainkat és cselekedeteinket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 218 teinket. hogy mindazt a tudást. Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át Gyakran felvetik. Nem igaz. micsoda ostobaság és mennyire célszerűtlen. s ebből azt vezetik le. s így kezdhet mindig mindent elölről. azt mondják. hogy a múltról való tudásunkat tilos tudatosítanunk. Összehasonlításul: az iskolában igen sok konkrét dolgot tanultunk. sőt az igazság éppen ennek az ellenkezője. s mindig mindent újra kellene kezdenünk. Az ember minden inkarnációjában kapcsolódik az addig elért tudásszinthez. amit az ember sok inkarnáción keresztül gyűjt. minden új testet öltéskor elfelejti. amelyet ma már nem tudunk.

képességekkel stb. a nyolcadikos játszva megoldja őket. Mivel nincsenek objektív problémák. vagy öröklődik. s ennek sem az örökléshez. Az egyenlősítésnek semmi köze sincs az igazságossághoz – a hierarchikus gondolkodásnak sincs köze a diktatúrához.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 219 tágulása. Szubjektíve . Éppen ezért születünk olyan különböző szintű érettséggel. Minden ember feladatai és problémái annak a fokozatnak felelnek meg. amit reinkarnációink láncolatában megtanultunk. sem a sokat emlegetett környezeti befolyásokhoz nincsen semmi köze. Az emberek nem egyformák – még ha korunkban egyre nagyobb hangerővel folyik is az egyenlősítés. akkor az emberek különböző osztályok tanulói–egy harmadikost pedig senki sem terhelne meg integrálszámítással. Az elsősnek megoldhatatlanul bonyolultnak tűnnek a törtekkel való műveletek. A lélek meghatározott fejlődési fokon áll. általános érvényű megoldások sem lehetnek. A pszichológusok máig is vitatják. nincs többé szükségünk rájuk. Válaszunk: sem-sem. amelyen éppen van. intelligenciával. vajon az intelligencia tanulható-e. hogy segítségükkel megtanuljunk írni. A színes papírbetűk is csak arra valók. amiben a tanulás tárgyának nincsen túl nagy jelentősége. magunkkal hozott tudatállapotunk érettségében fog tükröződni. Mindaz. de amint megtanultunk. Ha – előző hasonlatunknál maradva – a különböző inkarnációk egy iskola különböző osztályainak felelnek meg.

Az emberi individuumok differenciálódása azoknak a tapasztalatoknak az eredménye. Minden hittérítés hibás. hogy az emberek tudata nincs azonos színvonalon. Ha egy bizonyos problémát mindenki számára megközelíthetővé akarunk tenni. hogy az individuumok különböző szinten vannak. akik erre magukban affinitást fedeznek fel. aki még védi magát. megfeledkezünk arról. ha ezzel feladatainkat . Abból. Bizonyos készségekre és képességekre is érvényes ez. Ebben van a hittérítő probléma gyökere is. Korábbi életeink képességeit tehetségként magunkkal hozzuk ebbe az inkarnációba. hogy az emberek különböző szinten állnak. ami lényegi. ezért a hittérítéssel semmiképpen nem érthetünk egyet. Az ezotéria ajánlat azok számára. Az ezotéria sosem próbálkozik hittérítéssel – tudja. amelyeket korábbi inkarnációikban szereztek. Egyszerűen támadás megrohanni egy olyan embert az igazsággal. de ennek a törtekhez semmi köze nincsen. s a hittérítő saját fejlettségi fokát másokra projiciálja. A felejtés homályába csak a konkrét keret merül. semmit sem felejtünk el. Ugyanígy van ez minden emberi problémával.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 220 mind az elsős. ennek azonban semmi jelentősége nincsen. s általános érvényű megoldásokra törekszünk. mind a nyolcadikos hozzáállása helyes. mert nem veszi figyelembe.

hogy azok csak segédeszközök. ebben gondolkozunk. Aki azonban ezt a tapasztalatot már integrálta tudatába. A zenélésnek vagy a festésnek önmagában nincsen semmiféle értéke. mert különben eltérítenének bennünket eredeti tantervünktől. . úgyszólván elfelejtjük – s ez jó is így. amely addig tehetségként nem jelentkezett nála. Azokat a képességeinket viszont. túlságosan felértékeljük a dolgokat önmagukban. ha ezek segítségünkre vannak. hogy korábbi (többnyire művészi természetű) képességeit tudatába integrálja. amelyeknek jelenlegi életfeladataink megoldásában nincsen szerepük. Ezért mindenkit óva intünk: a reinkarnációs terápiát ne arra használja. esetleg letérítjük őt valódi útjáról. Mivel korunkban a hasznosság az egyik fő elv.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 221 színvonalasabban meg tudjuk oldani. annak erre a forrásra nincsen szügsége. csak ha az azt művelőre vonatkoztatjuk. sőt terápiának nevezi – ez pedig igen veszélyes! Ha ugyanis valakiben – külső beavatkozással – ebben az életében egy olyan képességet ébresztünk fel. Sajnos néhány kísérletező pszichiáter ezt a lehetőséget – amely kísérleti szempontból a reinkarnáció egyik legmeggyőzőbb bizonyítéka – különösen célszerűnek vagy színvonalasnak tartja. és nem veszünk tudomást arról. A zenélés lehet mélyebb tapasztalás forrása.

Egy bizonyos tudás egy meghatározott fejlődési foknak szól. amink van. hogy egy bizonyos tematika még nem zárult le. és egy hosszú fejlődési folyamat éppen most éri el csúcspontját. nem kell. Ezzel szemben a csodagyerek jelenség a leginkább magától értetődő példa arra az esetre. Ha a lélek a zenéből elsajátította azt. s arról sem ábrándozom. mint a Sabin-cseppek. a zenének nincs többé értéke a számára. s ne ácsingózzunk állandóan olyasmire. Az emberiség többsége . Az ő életében más területek lesznek relevánsak. amely megakadályozza őt a jelen feladatainak megoldásában. hogy a zene ebben az életében is feltétlenül szerepet játsszék. Nem gondolom. ha mindenki átlátná eddigi összes inkarnációit. azzal dolgozzunk. s így könnyebben koncentrálunk az itt és most érzékelésére. hanem a lélek érési folyamatára is. Ebben az univerzumban semmi sem vész el – ez nemcsak a fizikára érvényes. Semmiképpen sem a természet ostoba hibája az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 222 Azért. hogy jobb lenne. ez olyan időzavarhoz vezethet. hogy a reinkarnációs terápia egyszer majd olyan mindennapos lesz. mert ötszáz évvel ezelőtt valaki áldott tehetségű zenész volt. hogy korábbi inkarnációinkat elfelejtjük. amit elsajátíthatott. amink nincs. hiszen megvan ennek a maga értelme: tudatunk megszabadul egy ballaszttól. Ha ez a lélek ismét felismeri magában a zenei képességet. Bízzuk hát magunkat nyugodtan a sorsra.

biztosak lehetünk benne: senki nem kerülhet olyan helyzetbe. Az . adott esetben mégis bárki számára kiemelkedő jelentőségű lehet. ha ennek még nem jött el az ideje. A jógi olyan testtartásokat vesz fel. ez azt jelenti. Az alkimista is olyan mesterséges dolgokat állít elő laboratóriumában. vagy megfelelő technikával elérhetővé vált. amilyeneket saját akaratából egyetlen élőlény sem venne fel soha. hogy az illető olyan szenzitív lélek. A példákat tetszés szerint szaporíthatnánk: de csak arra akartunk utalni. hanem az emberi fejlődés és megismerés mesterséges terméke. Az inkarnációs láncok tudatos áttekintése mindig is része volt az ezoterikus fejlődési folyamatnak. Ennek a művészetnek a művei ezért „műviek” és nem „természetesek”. vagy egyszerűen magától megtörtént. úgy mondjuk: van. A tudat kitágításának ezoterikus útja nem „természetes út”. azaz az ember és a kozmosz megváltásában.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 223 még nem olvasta Dante Isteni színjátékát – jól is van ez így –. hogy bár az ezoterikus beavatás a természet törvényeihez igazodik. Van egy jelenség. aki képes beleolvasni az Akasha-krónikába. hogy korábbi inkarnációival megismerkedjék. az emberi megismerőképesség révén végül is művészetté válik. amelyek ebben a formában a természetben nem fordulnak elő. Az emberlét feladata éppen az ilyen mesterséges evolúciós folyamatokban határozható meg. aki belelát mások inkarnációiba. és. Mivel véletlenek nincsenek.

). Sokkal nagyobb azoknak az embereknek és különösen gyerekeknek a száma. mivel a puszta információ még nem segít senkit közelebb múltjához.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 224 Akasha-krónika olyan adatbankhoz hasonlítható. így a beavatás megakadályozásának legbiztosabb eszköze. Az Akasha-krónikában olvasó által nyert inkarnációs információk aligha hasznosak annak. vagy tanult – olvasni tudnak más emberek inkarnációiban. amelybe – az időtől függetlenül – be van táplálva a múlt. mint általában . Mindenesetre tisztában kell lennünk azzal. kritikátlanul hinnünk ebben. hiszen csak azok az információk lesznek megfoghatóak a páciens számára. az ilyen esetekben nem jöhet létre identitásérzés. nem kell abszolút módon. Mivel azonban az inkarnációs jóslatokat nehéz vagy lehetetlen kontrollálni. a jelen és a jövő minden eseménye. akiről szólnak. akik korábbi inkarnációikból emlékeznek bizonyos dolgokra. Azok. A kíváncsiság korunk betegsége. A kíváncsiság mindig az éretlenség jele. Az Akasha-krónikában való olvasás képessége színvonalasan csak terápiában alkalmazható. akik tudatukkal képesek információkat előhívni az Akasha-krónikából – legyen ez a képességük adott. amelyekhez valamilyen korlát nem engedte eljutni őket (például ilyenek a debilisek vagy a beszédhibákkal küszködők stb. hogy a kíváncsiság sohasem elegendő motívum az inkarnációk megismeréséhez.

Azokban a kultúrákban. Így van ez azokkal a gyermekekkel is. hogy nyilvánosságra hozzák őket. s ez azután a teljes komplexus elfojtásához vezet. A pszichotikus tünetek jó része szintén a tudatba spontán módon jutó reinkarnációs emlékek számlájára írható. nyugodtan mondhatjuk. Bármilyen külső szituáció. amelyekben a reinkarnáció része a világképnek. s ennek az átélésnek a benyomásait nem tudja elhelyezni az időben. Ezekben a kultúrákban a gyermekek reinkarnációs emlékei egészen magától értetődőek. elfojtják őket. A reinkarnációs háttér nemcsak a pszichotikus tüneteket teszi érthetőbbé. ezért fel sem merül. hogy korábbi életének egyes morzsái a tudatába hatolnak. minden természetesen másként van. Az ilyen jellegű gyermeki elbeszéléseket a szülők szorongásból vagy értetlenségből gyakran megtiltják. tárgy vagy személy restimulálhat annyira egy embert. A reinkarnáció a hallucinációk és tévképzetek egész sorára ad magyarázatot. A korábbi inkarnációk emlékei a hatodik életévben amúgy is többnyire maguktól eltűnnek. mint az elmebetegség fenyegető jeleit. vagy elhallgatják. A mi kultúránkban gyakran fel sem ismerik az efféle emlékeket. hogy a korábbi testet öltésekben minden betegség „okát” meg- . akiknek még – különösen életük első hat évében – meglehetősen szabad bejárásuk van múltjukba.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 225 gondoljuk.

melynek belső egysége egy közös téma jegyében határozható meg. hogy mindennek az okát a korai gyermekkorban keressük és találjuk meg. miután sok fáradsággal végre rászoktattuk magunkat. Azt állítjuk tehát. ad infinitum. A születési horoszkóppal kapcsolatban azonban már megpróbáltuk tisztázni. Mindamellett tudatában vagyunk annak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 226 találjuk. hogy az életünkben megjelenő minden probléma csakis az eddigi tanulási-tapasztalási folyamat terméke lehet. Ennek ellenére az ok fogalmát sajnos túlságosan is gyakran és egészen helytelenül alkalmazzák. sokak számára milyen provokatív ez az állítás. amelyek a távoli múltba nyúlnak vissza. hogy ennek az „oknak” szintén vannak determinánsai. hogy nem létezik olyan pszichés vagy szomatikus tünet. Pontosan tudom. Asztrológiai okfejtések nélkül is érthető. Az „ok” fogalmát persze óvatosan alkalmazzuk. hiszen a betegség valódi okát végső soron nem találhatjuk meg. „Ok”-ról beszélvén mi egy folyamat számunkra még megfogható kezdetére gondolunk. Ez a tanulás . s egy élet folyamán sohasem merülhet fel olyan téma. hogy testi vagy pszichés tünetegyüttesről van-e szó. melynek szorosabb oka megtalálható lenne ebben az életben. hacsak nem akarunk kikötni a bűnbeesés metafizikus történéseinél. hogy maga a születés a teljes élet lerövidítve. függetlenül attól. amely a születés alatt lekicsinyítve meg ne jelent volna.

Mindazzal. a megelőző alvási szakasz ellenére egész addigi fejlődésünket hoztuk magunkkal jelzálogként. sem a születésnél. azt a koncepciót szeretnénk alátámasztani. amely saját pszichoterápiás módszerünkhöz. mégis – tudatosan – minden eddigi módszer és elmélet ellen- . számunkra szükséges tanulási programja. amit eddig elmondtunk. speciális. hanem átfogja összes inkarnációinkat. a reinkarnációs terápia mai formájához vezetett. amely a problémát megválthatja „problémásságától”. A reinkarnációs terápiát jómagam és munkatársaim fejlesztettük ki. Ha felmerül valamilyen probléma egy napon. igen naiv dolog volna ennek okát csupán az adott napban keresni. Ha valaki e tananyag valamelyik speciális problémájának megoldásában csődöt mond. Földi életünket ugyanígy előfeltételekkel kezdjük: eddigi testet öltéseinknek megvan a karmája. akkor csak az addig megtett teljes út tudatos szemlélete hozhatja meg azt a belátást. Ez a módszer. Talán világosabb lesz ez az összefüggés. és 1975 óta alkalmazzuk. Nem kezdhettük ugyanis ezt a napot egy „előtörténet nélküli valamiként”. sem a fogantatásnál nem fejeződik be. ha ismét párhuzamot vonunk egy élet és egy nap közé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 227 azonban. ha visszafelé nézzük. bár nem új a pszichoterápiás módszerek egyre terebélyesedő erdejében. amit már a fogantatáskor magunkkal hoztunk ebbe az inkarnációba. vagy nem érti meg annak értelmét. megvan a saját.

Alapállásunkból természetesen következik. sem nem primérterápiás kezelés. mind terápiás módszerünk diametrikusan szemben áll minden eddig megszokott koncepcióval. s az ezoterikus világ. A reinkarnációs terápia megkísérli félretenni az akadémikus pszichológia tarthatatlan koncepcióit. hogy mind nézeteink. melynek a korábbi traumáktól való megszabadítás a célja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 228 pólusát testesíti meg. és nem is a hipnoterápia egyik speciális formája.és emberképből próbál egy konzekvens terápiát kifejleszteni. A reinkarnációs terápia nem korábbi életekre kiterjesztett pszichoanalízis. .

Míg a fáradságos életek láncolata nyugvó körré nem rendeződik benned – míg akaratod világakarat nem lesz. s az idő időtlen. s látod. váltakozó ölekbe. Manfred Kyber . mígnem megtanulsz olvasni a fényben. s a csönded – csönd és örökkévalóság. hogy élet és halál ugyanaz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 229 A REINKARNÁCIÓS TERÁPIA MINT A TÖKÉLETESEDÉS ÚTJA Újra és újra leszállsz ide a földre.

fogantatásukat. Ezekben a kísérletekben sikerült elérni. A kísérleteimről készült jegyzőkönyveket s a belőlük levonható elméleti konzekvenciákat az Élet az élet után és Az újjászületés élménye című könyveimben tettem közzé. az az ötletem támadt. s az angol Arnall Bloxham és Denys Kelsey szintén évtizedeken keresztül végzett a korábbi életekbe visszavezető hipnotikus regressziós terápiát. hogy mai tüneteink és korábbi életeink között nyilvánvaló kapcsolat áll fenn. Elképzelésem megvalósítása során döntő jelentőségű volt. 1956-ban Bridey Murphy esete hozta izgalomba a nyilvánosságot. hanem korábbi inkarnációikat is újra átéljék. Ahogy egyre jobban megszilárdult bennem ez az elmélet. fejlődésüket az anyaölben. amikor sikerült egy olyan módszert kifejlesztenem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 230 A reinkarnációs terápia az 1968 óta végzett kísérleteim sorozatán alapul. Ezen tisztán kísérleti célú. s közzé is tették eredményeiket. előző életekbe történő visszavezetések nyomán arra a meggyőződésre jutottam. Kísérleteim segédeszköze a hipnózis volt. hogy a korábbi inkarnációk tudatosítását terápiásan fel lehet használni. Ezek a kísérletek sem új dolgok. hogy a kísérleti alanyok ne csak saját születésüket. amely lehetővé tette a korábbi inkarnációba való regressziót a kísérleti személy hipnotizálása nélkül. A korábbi életekből . ez tette lehetővé az időbeli regreszsziót. a múlt században már Albert de Rochas is végzett hasonló kísérleteket.

mintsem a hipnotizőrtől. s végre tudatosan élne. hogy az embereket éberebbé. minden terápia központi kérdése. Amint már a hipnózisról szóló fejezetben említettük. Ráadásul a hipnózis nem szakítható el a hatalom problémájától. hogy az ember folyamatosan „alszik”. megtanítsuk őket. hogy egyre világosabban lássák a valóságot. A hipnózis továbbá könnyen passzív felhasználóvá teszi a pácienst. álmossá teszi a pácienst. s mi sem áll távolabb tőlünk annál. az ezoterikus cél viszont ennek éppen az ellenkezője. ami egy pszichoterápiás ülésen történik. amit a pácienstől a mindennapi életben elvárunk. Mindannak. hogy hozzájáruljunk a továbbra is álmatag életvezetéshez. a hipnotizálhatóság sokkal inkább a páciens ősbizalmától függ. hogy meglegyen bennük az ősbizalom. hogy lemondtunk a hipnózisról. Ezentúl még számos más érv is szól a hipnózisfüggőség ellen. s ez. ám pszichikailag zavart emberektől várhatjuk el a legkevésbé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 231 származó emlékeket sikerült mindenkiben úgy tudatosítanunk. Célunk az. marionettként él. kicsiben azt kellene reprezentálnia. aki ezután a hipnózistól és a hipnotizőrtől . A hipnotizációs eljárás fáradttá. A probléma ugyanis éppen az. mint később látni fogjuk. pilledtté. tudatosabbá tegyük. vakon. ahelyett hogy felébredne. Ezoterikus körökben nem alaptalanul bírálják a hipnózist. s óvnak tőle ősidőktől fogva.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 232 várja majd vágyai kielégítését. Az ellazítás tehát a figyelmet kívülről befelé fordítja. s a páciens megtanulja. hiszen a reinkarnációs terápia időközben teljesen független lett a hipnózistól. kellően megindokoltam. . sőt majdnem lehetetlen leírni. Jogos a kérdés. hogy hipnotizáltuk volna. Ez azonban tévedés. Ezután a terapeuta segítő kérdéseire különböző elképzelések és képek merülnek föl. hogy rá lenne utalva a hipnózisra. Úgy gondolom. Módszerünk eredménye. Röviden ellazítással kezdünk. Terápiánk során tehát a regresszió éber tudatállapotban következik be. Ezt meglehetősen bonyolult. hogyan funkcionál hát az „új módszer”. amely alkalmas a terápiás célú időregresszió előidézésére anélkül. hogy a páciens belső hangjaira figyeljen. hogy a páciens meditatív állapotba kerüljön. Ez a kívülálló számára nyilvánvalóan teljességgel hihetetlenül hangzik. ezért a nyilvánosság még ma is a hipnózissal hozza összefüggésbe a reinkarnációs terápiát. sem álmosság nem jelentkezik. Ez az ellazítás lehetővé teszi. hogy a reinkarnációs terápiában minden páciensünk képes volt korábbi életeit tudatosítani anélkül. ez segíti elő. hogyan kell ezeket megfigyelnie s egyidejűleg beszámolnia róluk. s ezalatt sem fáradtság. miért kerestem olyan módszert.

Ha már képes arra. ha azonban megtanuljuk. így kiderül. ez ismét sok. ez tölcsérszerűen beszívja őt”. mint temetésekor. hogy valaki jelen lehet saját fogantatásakor. s ismét valami behatároltban. A fogantatás megtapasztalása után bejárjuk a fogantatás és a születés közti időszakot. a gyermek számára különösen kellemetlen tapasztalat forrása lesz. Kortársaink többsége számára rossz tréfának tűnik az. egészen a fogantatásig. mennyi szorongást. még tovább megyünk visszafelé az időben. látja. Aki maga nem tapasztalta. hogy a tudatot és a testet fogalmilag elválasszuk egymástól. ami születése alatt és után történt. anyagiban.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 233 A fogantatás és a születés élménye Már a második vagy harmadik ülésen „visszavezetjük” a pácienst saját születésébe. fájdalmat. egészen magától értetődő lesz. Ekkor azt éli át. minden anyaméhben töltött hónapot. újra érzi. . hogy születésének minden részletét és szakaszát tudatosan átélje (ehhez többnyire ismétlésekre van szükség). Az ember éppúgy jelen van anyagi teste fogantatásakor. Az első időregresszió során újra átéli saját születését. átéli a szülők nemi aktusát. sötétben találja magát. abortuszkísérletet él át az embrió. látja a teret és jövendő szüleit. alig hiszi. hallja és érzékeli azt. s hirtelen „egyfajta örvény vonzását érzi. hogy teste fogantatásakor már mint érzékelő és átélő tudat volt jelen.

Persze szenzációnak hat. hogy eddigi összes páciensünk s valamennyi kísérleti alanyunk kivétel nélkül leírta fogantatását. s ez a lánc még igen sok inkarnáción fog keresztülhúzódni. hogy a születés előtti időszakot tudatosan éljük át. A primérterápiákban egyre gyakoribb. hogy többen arra a meggyőződésre jussanak. miszerint a későbbi konfliktusok és zavarok „valódi okát” a születés előtt. Erre azt tudjuk válaszolni. ha mindezt az eddigi elméletekkel és terápiás módszerekkel hasonlítjuk össze. Talán valamikor majd kísérleti úton magyarázható lesz. Így lassan ezekben a körökben is elfogadottá válik az a nézet. A fogantatástól a születésig tartó időszak tudatos áttekintése több belátást hoz a páciensnek. hogyan alakult ki az az el- . mint több száz óra analízis. Ezek az élmények azonban éppoly kevéssé okai a pszichés zavaroknak. Az előzőekkel összefüggésben manapság egyre többen azt hangoztatják. mint ahogyan a Freud óta elnyűtt kisgyermekkori élmények egy problémalánc tagjai. hogy a kezelés során a páciens spontán módon regrediál a születésbe. s így fennáll annak a veszélye.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 234 Összehasonlítva a születés előtti tapasztalatokkal. hogy a lélek csak a fogantatást követő harmadik hónapban kapcsolódik össze a testtel. az első gyermekévek kínos élményei ártalmatlan epizódok csupán. illetve a születésben lehet megtalálni. és az embrionális állapotba. s azzal egyidejűleg az anya testébe való beköltözést.

gyámoltalan és fiatal. lelke azonban több ezer év érettségét hordozza magában. A születés előtti nevelés. kezdje olyan korán gyermekei nevelését. Minden szülő és szülész számára szinte beláthatatlan horderejű. hogy az újszülött lelkileg idősebb. amely szerint a lélek csak a harmadik hónapban inkarnálódik. minden mondatot ért.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 235 mélet. mint szülei. s lassan a klinikák is meghajolnak a tudatosabb szülők kívánalmai előtt. hogy megfelelően fejlődjenek. lehetőleg már azon a napon. hogy a gyermek fogantatásától kezdve mindent. ami történik. Semmi okunk sincs arra. amelyen a gyermek meglétéről tudomást szerez. tudatosan érzékel. Minden szülőnek azt tanácsoljuk. hogy a növekvő embrió csak testi méretében olyan pici. Leboyer „szelíd szülés módszere” napjainkban egyre nagyobb visszhangra talál. de legyen itt elég annyi. azt is. amilyen korán csak lehet – azaz. kifejezik érkezése . hogy a szülők az anyaméhben lévő gyermekkel normálisan beszélgetnek. miután a sejteknek kezdettől fogva információra van szükségük ahhoz. Ez a nézet számomra valószínűtlenül hat. Teljes mértékben lehetséges. hogy a bébivel értelmetlenül gügyögjünk – minden szót. amit jobb lenne nem az ő jelenlétében kimondani. s amit beszélnek körülötte. Köteteket tudnánk megtölteni a terhesség és a születés idejére vonatkozó tanácsainkkal. Hál' istennek Dr. az eugenetika abban áll.

Ha az embrióval megszületése előtt a megfelelő módon beszélgetünk. Az embrióhoz intézett egyetlen világos mondat több eredményre vezet. Az embrió áttekinti leendő élete problémáit. jelenébe és jövőjébe. ekkor kerülünk be a polaritásba. átlátja leendő élete fontosabb fázisait – hasonlítsuk csak össze ezt a haldoklás folyamán jelentkező életfilmmel! Ez a tudás akkor oltódik ki bennünk. amikor először levegőt veszünk. Mivel az embriónak még nincsen saját légzési ritmusa. Ez az oka annak is. A megszületéstől való szorongás nem anynyira magára a születésre vonatkozik. hogy a születési horoszkópot a felsírás. hogy a gyermek megpróbálja megakadályozni a megszületést.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 236 felett érzett örömüket. illetve az első lélegzetvétel időpontjára számítják ki. A szülés nehézségei és incidensei arra vezethetők vissza. ekkor tagolódunk be az időfüggőségbe. és csak jó zenében. mint egy többhetes terhesgimnasztika. Ebből ered a megszületéstől való szorongás. Ezért bejárása van még múltjába. jó irodalomban. hogyan fog a most kezdődő élettel megbirkózni. mint bármilyen más. klinikai technika. hogy tudása a születéssel kioltódik. az embrió sokkal inkább attól fél. jó filmben és jó színházban részesítik őt. ez többet segít. elmondják neki a születés folyamatát. Azok a szülők pedig. akik hetekig . ezért olyan gyakori a megszületés megakadályozására irányuló kísérlet. s tudja. nem egészen foglya a polaritásnak.

Ha a kliens már több korábbi életét áttekintette. áttekinti ezt az életét. Magától értetődik. Találkozás a múlttal Ha a páciens már tudatosította a születését.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 237 vitatkoznak azon. hogy megbékélhessen az élet legelfojtottabb ellenpólusával. Kübler-Ross és mások klinikai halálból visszatért kliensei elmondtak. hogy a korábbi halálát is tudatosan átéletjük vele. a halállal. hogy egy korábbi életébe regrediáljon. szorongása meghátrál tudása előtt. akkor hozzásegítjük. születésétől haláláig. dr. (A szorongás a tudás hiánya!) Például az egyik páciensem még a terápiás ülés alatt spontán ezt mondta: „Furcsa. vagy elutasítja őket. amit dr.” Pácienseim elbeszélései a halálról szinte mindenben megegyeznek azzal. hogy ilyen egyszerű meghalni. ne csodálkozzanak. ha gyermekük zavart lesz. fogantatását és embrionális fejlődését (ehhez körülbelül öt terápiás ülésre van szükség). sose gondoltam volna. hogy megtartsák-e a gyermeket vagy sem. úgy oldódik el tőle a halálban. Ekkor egy másik történeti időben éli meg magát. s ennek alakulását követjük több korábbi inkarnáción ke- . vezérfonalként kiválasztunk egy tetszőleges szimptómát. Amint a tudat a fogantatáskor összekötődik a testtel. Ezután már nem fél a haláltól. Moody.

hogy bizonyos jelenségeket szuggesztíve közvetítsünk vagy éppen kiprovokáljunk. mint azt a modern történetírás teszi. Mivel kedzetben ezek az eredmények egyáltalán nem feleltek meg elvárásainknak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 238 resztül. és semmiben sem különböznek más terapeuták munkaeredményeitől. de lényegesen távolabb megyünk vissza a múltba. Egy körülbelül 12 ezer éves atlantiszi inkarnáció nálunk egyáltalán nem számít különösen réginek. Tökéletesen tudatában vagyunk annak. Pácienseinknek néhány ülés után már semmi kedvük ahhoz. érthetően sohasem próbálkoztunk azzal. Ezzel a módszerrel relatíve igen gyorsan igen távoli inkarnációkhoz jutunk. Az elmúlt testet öltések számát illetően meglehetősen gyakoriak a téves elképzelések. hogy ők már négyszer is éltek! Elmúlt életeink száma valójában áttekinthetetlenül sok. hogy elmúlt életeiket számolgassák. Sokan büszkén beszámolnak róla: tudják. . amelyeket egyegy terápián átívelünk. pedig ezek klienseinkkel való mindennapos munkánk eredményei. amelyek kapcsolatban állnak a tünettel. hogy egyes olvasóink számára egészen elképzelhetetlenek a kijelentéseink. Nehéz lenne számokat mondanom. Ennek megfelelően az egyes életeknek csak azokkal a részleteivel foglalkozunk. A kívülálló számára azok az időtávolságok is elképzelhetetlenek.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 239 Magunk is a materiális szintet kezdtük el kutatni. s meditáljon el azokon az asztronómiai nagyságrendeken. amelyekkel ma a tudomány dolgozik. Munkánk során alapvetően revideálnunk kell majd az ember korával és eredetével kapcsolatos nézeteinket. Térjünk vissza most a reinkarnációs terápia lefolyásához. hogy az emberi tudat felfogja. A páciens a tünetlánc újraátélése során észreveszi. Az anyagi világ kétségkívül grandiózus kutatása után most a lelki élet kutatása folyik. . tehát minden fejlődést hanyatlás és pusztulás követ. Hivatalosan alig néhány lépés van mögöttünk ezen az úton. Az emberiség sokkal idősebb. Kezdetben magam is áldozatul estem ennek – hasonlítsák össze az itt leírtakat Az újjászületés élménye című könyvem megfelelő fejezetével. így még sok. amelyek sokban hasonlítottak korunkhoz. Az emberiség még mindig Bábel tornyát építi. Ezen a ponton igen nagy a veszélye a téves interpretációknak. A ritmus törvénye ezen a területen is érvényesül. mint azt manapság feltételezik. az menjen csak el egy planetáriumba. teljességgel elképzelhetetlen jelenség vár arra. hogy aktuális problémája vagy tünete ősrégi. s eközben számunkra is elképzelhetetlen dimenziókhoz kellett hozzászoknunk. Aki itt most végére ért a csodálkozásnak. Időről időre már voltak olyan magas kultúrák. hasonló formában szinte mindegyik előző életében előfordult.

. hogy megfulladt. illetőleg a tünet „okának” tekintsük. törvényszerű történés. amelyet ebbe az életébe is magával hozott. amelyet erre az életre kifejlesztettünk. hogy annak az embernek a lelke. aki egyik életében vízbe fulladt. hajlamosak vagyunk arra. amelyet már abba az inkarnációba is korábbról vittünk magunkkal. s átéli. Ha a korábbi inkarnációkra alkalmazzuk azt a gondolatsort. hogy víziszonyának okát a megfulladás tényében lássuk. amely tartalmilag egybecseng a beteg jelenlegi tünetével. akkor a traumatikus élmény egészen biztosan nem ostoba véletlen volt. ugyanis egy probléma külső megjelenítése. ugyanazon a szinten marad. hogy valamely zavar okát a korai gyermekkorban kell megtalálnunk. Átéli. Vagy egy másik páciens. A szokásos pszichológiai gondolkodás rendszerében hajlamosak vagyunk arra. aki fél a magasságtól. ez azonban nem jogosít fel bennünket arra. hogy az egyik korábbi életében egy nyílvessző beletalál a bal szemébe. hanem egy olyan probléma kifejeződése. hogy a tünet okát ezekben a korábbi élményekben lássuk. az. hogy ezt a szituációt „őstraumának”. mint az az elképzelés. következő életében félni fog a víztől. hogyan lökték le egy szikláról előző életében. Vagy megfordítva: nagyon is elképzelhető. Ez a következtetés azonban alapvetően téves.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 240 Ha a korábbi életben olyan traumatikus helyzetet találunk. Lássunk egy példát: egyik kliensem nem lát a bal szemére.

hogy a tünet. örök áldozatként éli meg önmagát. akinek a bal szemét a nyílvessző kilőtte. ha egy páciens úgy gondolja. amelyben későbbi szenvedéssorozata okát látta. amelyben a bal szeme világát elveszíti. s amelynek tartalmát ismételte későbbi életei megfelelő formáiban. amikor valaki saját karmikus bűnével szembesül. ilyenkor kliensünket abba a szituációba regrediáltatjuk. ugyanis mindkét esetben a külvilágra vetíti ki a felelősséget. aki másoknak okozza mindazt. még sok olyan szituáció lesz. A páciensnek integrálnia kell árnyékát. tehát cselekvőként kell megélnie önmagát. . s maga a lánc adja minden szituációban a közös problémát. amely szükségszerűvé tette későbbi szenvedéseinek sorozatát. Nincs számottevő különbség aközött. Ha folytatjuk példánkat. zavarai okát anyja viselkedésében kell keresnie. Ekkor a páciens azzal a saját karmikus bűnével szembesül. ez azt jelenti. mert azt gondolja. „őstraumájának” nevezhetnénk őket. sok más. ami miatt pár ezer éve megállás nélkül panaszkodik. olyan szituációt fogunk találni. A döntő lépés akkor következik be. hogy előélete valamelyik kellemetlen eseményében. amikor a terápiában egy tünetlánc feltételezhető végére érünk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 241 Ha továbbkeresünk. vagy ha úgy. Mindettől valami egészen különböző dolog történik. hogy annak a páciensnek a múltjában. Mindezek az események egy lánc szemei. A kliens egészen addig a pontig csak szerencsétlen. amelyek mind olyan minőségűek. méghozzá olyan cselekvőként.

olyan. amit az egyház az eredendő bűn fogalmával ír le. 2. a következő gyakorlati okai vannak: 1. Konkrét végpont. determinánsai után tovább is kutathatnánk. félnek. Egy aktuális problémára vonatkoztatva mindenesetre a karmikus bűn a végtelen ritmus egy fázisának legalábbis az elejét fogja jelenteni. Ha még egyáltalán használjuk az „ok” fogalmát. Annak. . Vannak. hogy nem bírnak majd együtt élni ezzel a tudással. hogy megismerjék saját bűneiket. Bűn és felelősség A páciens a bűn elismerésével teljes sorsáért magára kell vállalja a felelősséget – ez pedig olyan lépés. De még ez a karmikus bűn sem az abszolút végpont. akik szoronganak attól. de hatalmas lépés a gyógyulás felé.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 242 hogy mások okozzák azt neki. Szembesülni bűnünkkel nem egyszerű. akkor ezt az okot így feltétlenül a karmikus bűnben találjuk meg. amely megnyitja a gyógyulás kapuját. hogy ezt mégsem tesszük. nem létezik.

Ezek a szorongások azonban nem igazolódtak be. egyszerűen a valóság megpillantása. amit elfojtunk”. megkönnyebbültnek érzi magát. ha megtudják. ez az egész nyomás megszűnik.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 243 Sokan azt hiszik. az a nyomás. nem újabb terhet veszünk magunkra. ha túlterheljük magunkat bűnnel és önváddal. Amikor a bűnnel foglalkozunk. El kell fogadnunk. A konfrontációt megelőzően éppen a bűnről való tudattalan tudás okoz szorongást. Hibák nélkül . semmiképpen sem lesznek képesek feldolgozni ezt. mert előbb-utóbb összeroppanunk súlyuk alatt. egészségesebb lesz. hogy „csak az nyomaszt. A bűnnel való konfrontáció a terápiában abszolút értékítéletmentesen történik meg. egészebb. mint múltjának egy darabját tudatosan integrálja. Ha a konfrontáció gyakran kellemetlen is. s ez az ára tanulásunknak. A bűn elfojtása. kerülnünk kell minden szélsőséget. amelyet olyasmi okozott. hanem megszabadulunk egy tehertől. egyre teljesebb. Amikor konfrontálódunk bűnünkkel. hogy emberlétünkből eredően bűnösök vagyunk. Ha az ember addig tökéletesen elfojtott árnyékát lépésről lépésre tudatába integrálja. s a páciens a látványt. hogy valamikor megöltek valakit. mert eltávolít a valóságtól – de ugyanolyan egészségtelen. Ősi bölcsesség. annak nem lehetnek negatív hatásai. másokra való kivetítése beteggé tesz bennünket. Ha sikerül meglátnunk bűnünket. Ami tudatos. utána mindenki szokatlanul szabadnak. amiről állítólag egyáltalán nem volt tudomásunk.

aki átmegy a sötétségen. tehát bűn terheli. hogy mint ember bűnös. . mint minden más polaritás. e kettő is középen egyesül. bűnei felismeréséhez. aki ezt elérte. s a valóságban kölcsönösen feltételezik egymást. A karma célja az emberi belátás. Kegyelemben csak az részesülhet. Az egyházi tradíció meglehetősen kiegyensúlyozott viszonyban van a bűn kérdésével. az elismeri bűnösségét. amely szerint minden bűnnek megvan a maga következménye. A karma törvénye gondoskodik róla. Aki kéri a kegyelmet. hogy egyszer minden ember eljusson hibái. Először is tudatosítja a hívőben. Így a kegyelem csak a karmán keresztül lehet hatékony. aki kéri. hogy a kegyelem elve ellentétben áll a karma kemény törvényével. és mégis kerüli a tüzet. aki korábban ne követett volna el bűnt. az megérett a kegyelemre. Ezért nincsen olyan ember. akik azt vetik ellenünk. majd a feloldozással mentesíti őt ettől a tehertől. Csak az érheti el a fényt. Vannak. Nincsen olyan ember. aki még soha nem égette meg magát. A karma és kegyelem közötti ellentmondás látszólagos.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 244 nincsen fejlődés.

bár a távoli múltban jóval durvább és sokkal látványosabban strukturált. A probléma ma is ugyanúgy jelen van. mint mondják. amely az embert kudarcra ítélte. hiszen.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 245 Az ősprobléma: a hatalom Egy terápián belül több karmikus láncot. Tudattalan hatalmi vágyaink kiélésére korunkban a betegség biztosít szabad teret. ez az a pont. mindent megpróbáltak. Mi azonban nem ezekre az alibitettekre gondolunk. hogy egészséges szeretne lenni. Az ember a hatalomba betegszik bele – régebben egészen kiélte. Ezek a láncok végül is egyfajta csomópontban végződnek. de a hatalom volt s maradt is az a probléma. hogy ismét egészségesek legyenek. s azok karmikus bűnokait követjük. ahol a páciens mindeddig csődöt mondott. amely így kezdődik: „azt akarom” vagy „azt szeretném” – hatalmi igényeinket fejezi ki. hogy azok egy közös témára redukálhatók. ma rafináltan kendőzi –. ugyanis beteg- . míg ma már többnyire felismerhetetlenül kifinomult. Valójában ezért nem akarnak a betegek betegségeiktől megszabadulni. ez a téma pedig a hatalom. Korunkban a hatalomgyakorlás leggyakoribb formája a betegség. A hatalom ellentéte az alázat. Természetesen a beteg azt hiszi. mint egykor. ők mindent megtettek. azt találjuk. Minden kijelentés. Ha pácienseink ősproblémáit elemezzük. Bár ezt maguk a betegek hangosan cáfolják. szublimálódott.

mi a jó. Senki sem élhet itt és most tuda- . csak hogy hatalomhoz jusson. mint az egodominancia. kísérlet arra. avagy lemondjon a hatalomról. hogy választania kell: beteg legyen-e. hanem a valóság megtapasztalása útján. ő akarta eldönteni. Egykor a Paradicsomban is a hatalomvágy vezette az embert. Ezért a hatalomért az ember mindig kész volt magas árat fizetni. Aki azonban korábbi inkarnációi részleteiben átéli hatalomvágyát. ezért is gyógyul meg a páciens. Ha felismeri. hogy évezredeken át nem riadt vissza a szenvedéstől. Ez a képesség nem intellektuális szinten fejlődik ki. A reinkarnációs terápia nem menekvés a múltba. hogy a pácienst a jelenbe vezesse. bár nem is kezeltük őket. hanem ellenpólusként használja fel a múltat arra. hogy megízlelje az almát: nem akarta alárendelni magát a törvénynek. hogy semminek ne rendeljük alá magunkat. egyszerűen feleslegessé válnak a kliens számára. A tudat a jelenben változik. mindig szívesen kötött szövetséget a Sátánnal. a választás semmi esetre sem lesz könnyű. Hogy hatalmát megtarthassa. az lassan itt és most is észre fogja venni és le fogja leplezni.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 246 sége motivációja nem tudatosult benne. adta el neki a lelkét. ami átpolarizálja az embert. A hatalom ugyanaz. Csak az lesz képes arra lassanként. aki átlátja. hogy akaratunkat másokra kényszerítsük. ez az. mi a rossz. hogy leckét vegyen alázatból. A tünetek szó szerint maguktól eltűnnek.

A reinkarnációs terápia a homeopátia hasonlóságtörvényét követi: a beteg a tünetláncok mentén folyvást hasonló szituációkkal szembesül. A reinkarnációs terápia a megtisztulás fáradságos útja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 247 tosan. Csak az tud megválni a múltjától. s az tudattalanul hat benne tovább. Az egymásra következő reinkarnációkban mi nem vigaszt látunk. hanem éppen azt a követelményt. ekkor viszont sosem sejtett világossággal lesz képes átélni a jelent. így az idősíkok összekeveréséhez vezet. Mindaddig igent mondunk a földi életre. nem egy új élet ígéretével vigasztalja az embereket. meg kell tisztítanunk. s így eloldhatja az embert az ősproblémájától. mert olyan érdekesnek tartjuk. hogy az ember valóban állandóan és valóban tudatosan a jelenben éljen. ameddig az fejlődésünk szem- . Minden ezoterikus út célja az. Azért nézzük meg a múltunkat. nem a nép ópiuma. s közben rátalál a bűn mérgére. ha elfojtja a múltját. Ez a méreg azonban gyógyszer lesz számára. Az a múlt újra és újra felbukkan az emberben. mert ma már lényegtelen – és nem azért. A reinkarnációs terápia nem elégíti ki a korábbi életek iránti kíváncsiságot. mert a felismerés a mérget hatványozza. hogy a tökéletesedésre irányuló fejlődésünk során megszabaduljunk az újjászületések körforgásától. Ehhez jelenünket a múlttól el kell választanunk. aki beépítette azt tudatába.

mint különböző fejlődési fokain az emberi tudat maga. A rezonancia törvényének megfelelően az elhunyt lelke a túlvilágon azt a szintet éri el. mint alig néhány évvel ezelőtt. illetve a testet öltések közötti időszakokról sokkal bővebb tapasztalatok állnak rendelkezésünkre. egy olyan egység. Ezért is van az. tisztán képi szint. s amelybe visszavágyunk. amelyek a páciens szempontjából relevánsak. amelyből egykoron kiváltunk. A túlvilágról. melyben a formák a legkülönbözőbb lelki tartalmaknak felelnek meg. A fenti témáról általános érvényű kijelentéseket azért is nehéz tennünk. hogy a túlvilági tapasztalatok terén még gyerekcipőben járunk. A túlvilág asztrális világ.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 248 pontjából szükséges. vajon múltban tett utazásaik során a páciensek az egyes inkarnációk közötti időszakokról is beszámolnak-e. hanem éppen olyan differenciált. A terápián belül azonban megpróbálunk csak azokkal az időszakokkal foglalkozni. s kerüljük azokat a kérdéseket. mert a túlvilág sem mutat homogén képet. amelyek pusztán kíváncsiságunkat elégítenék ki. kutatásainkat e téren azonban még korántsem fejeztük be. amely ma- . célunk azonban túl van a materiális világon. Túlvilági tapasztalatok Gyakran felvetődik az a kérdés.

s kegyetlen módon visszaélt a hatalmával. Mivel ezek a szintek különbözőek. többek között patkányszerű állatok. de nem találok semmit. Hosszú . Rémségesen sokáig kell itt maradnom. aki igen távoli előző életében uralkodó pozícióban volt. A táj diszharmonikus. Minden félelemkeltő. s minden remeg a rémülettől. egy lyukat vagy egy hasadékot keresek. minden éles. a következőképpen írta le a túlvilágot: „Halálom szenvedésekkel teli. Még a színárnyalatok is fenyegetőek. mint egy tájat. hogy a túlvilág pokol vagy mennyország-e a számára. hogy az ember nem szokik hozzá a borzalmakhoz. Az egyik páciensem például. szögletes. Mindenekelőtt olyan rémséges halálfélelmem van. hogy majd megőrülök. hideg. lassú és magányos. amiben elbújhatnék. Más lények is vannak itt. Az elhunyt gyakran úgy éli meg a túlvilágot. Fúj a szél. Így minden lélek a saját túlvilágába kerül. Szörnyű zajt és robajt hallok. szakadatlanul valami rejtekhelyet keresek. Céltalanul bolyongok. Mindig az adott lélektől függ. elutasító. a levegő telve rémült sóhajokkal.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 249 gával vitt tudatállapotának megfelel. Az a legrémesebb. illetve bizarr tájon találom magam. nehezen tudnánk a túlvilágot egy egységes képben megragadni. melynek külleme és hangulata az ő lelki minőségének felel meg. majd valamilyen sötét szférában. amelynek képei végül is csak a lélek tudatállapotát tükrözik vissza.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

250

idő után végre találok egy hasadékot, ebbe gyorsan benyomakodom, illetve beszív valami.” Mind hasonlóan kellemetlenek azok a túlvilágleírások, amelyek hatalommal, karriervággyal, gonoszsággal és szeretetlenséggel teli életet követnek. Ezektől az esetektől eltekintve, a túlvilágot általában szépnek, kellemesnek írják le. Egy haldokló gyermek beszámolója például így szól: „Lassan minden könnyebb lesz, elkezdek lebegni. Nem vagyok többé én, és mégis én vagyok, mindent látok, látom a mamámat, a papámat, a házvezetőnőt, és magamat is az ágyban. Fellebegek a mennyezetig, majd visszalibegek, és megsimogatom a mamámat. Azután megint fellebegek, látom a házat és a kertet. Apám anyja, a nagyanyám kézen fogva vezet. Nagyon kedves hozzám. Elmondja, hová vezet, és hogy mindent meg fog mutatni. Lágy, hullámos tájra érünk, más lényeket is látok itt. Nem beszélünk, mégis tudom, hogy mit mondanak, s ők is tudják, hogy én mit mondok. Mindenki jól érzi magát, mindenki boldog. Lágy, fényes színeket látni, amelyek valahogyan átmennek egymásba.” A túlvilágról szóló leírások a legszörnyűbb ősborzalomtól a legfantasztikusabb tájakig tartanak. Azok a lények, amelyekkel ott találkozni lehet, mindig a hely minő-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

251

ségének felelnek meg. Még egyszer hangsúlyozzuk, hogy a túlvilág nem anyagi szint, hanem tisztán pszichikai világ, ettől azonban még nem kevésbé valóságos. Eddigi tapasztalataink azt mutatják, hogy a túlvilág a lélek fejlődési szintjének felel meg, így minden benne található lény és jelenség is. A túlvilágon is van kontaktus a lelkek, illetve lények között, sőt nyilvánvalóan még tanulhatunk is ott. Magasabban fejlett lények segítségében csak azoknak lesz részük, akik kérik ezt. A test halála után gyakran azonnal világosan látjuk az életünk során elkövetett hibákat. Ha eltekintünk a teljesen sötét szféráktól, a túlvilág annyira kellemes, hogy általában senki sem nagyon akar innen visszatérni a materiális világba. Csak akkor jutunk olyan belátásra, hogy még egyszer inkarnálódnunk kell, ha felismerve saját hibáinkat, jóvá akarjuk tenni, ki akarjuk egyenlíteni őket. A túlvilág éppolyan differenciált és sokrétű, mint itteni világunk. Mivel a halál önmagában nem alkalmas arra, hogy a lelket jelentékenyen érettebbé vagy okosabbá tegye, a butaság és a bölcsesség a túlvilágon is hasonló módon oszlik meg, mint itt a földön – bár ezt a spiritiszták sokszor elfelejtik. Nem arról van szó, hogy kétségbe vonnánk egyes spiritisztikus jelenségek valódiságát, de mindenkit óvni szeretnénk attól, hogy tévedhetetlennek tartson, s glóriát vonjon minden kijelentés köré, csak azért, „mert odaátról jött”. Sokkal csekélyebb annak az esélye, hogy spiritiszta médi-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

252

umokon keresztül valóban magas színvonalú spirituális üzenethez jussunk, mint annak, hogy fejletlen lelkek, vagy akár nem is emberi lények privát véleményeit és nézeteit halljuk.

A földhöz kötött lélek
Most olyan témát érintünk, amelynek megértéséhez még nem adottak a feltételek, de mivel igen fontos, nem tehetjük meg, hogy szót se ejtsünk róla. Azokat a lelkeket nevezzük „földhöz kötöttnek”, akik valamilyen okból olyan erősen fixálódnak a földön történtekhez, hogy a földi test elhagyása után nem a saját útjukat járják a túlvilág szféráiban. Minden érdeklődésük földi eseményekre vonatkozik, ezért egy élő ember testében próbálnak helyet találni, hogy ismét cselekvőképesek legyenek. Az ilyen földhöz kötöttség oka – bármilyen furcsán hangozzék is – többnyire az, hogy az illető nem érzékelte tudatosan saját halálát. Annak, hogy valaki „nem veszi észre” saját halálát, gyakran az az oka, hogy szilárdan hisz benne: a halállal mindennek vége. Ha valaki ezzel a meggyőződéssel hirtelen meghal, szubjektíve olyan kevéssé változnak meg számára a dolgok, hogy egyszerűen nem jut eszébe, hogy meghalt. Az egyetlen érzékelhető változás cselekvőképességében lesz, ezt azonban hamar

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

253

kiegyenlíti, ha egy másik földi testhez tapad, s ezáltal az az érzése lehet, hogy befolyással van a földön történtekre. A földhöz kötöttség másik oka lehet valami olyan alapvető hiba, amelyet az illető még halála után is feltétlenül maga szeretne korrigálni, de oka lehet az is, hogy a hátramaradott gyászolók az elhunyt lelkét magukhoz akarják láncolni, „nem engedik szabadon”. Bizonyos körülmények között egy élő személyt több földhöz kötött lélek is megszállva tarthat, de ezt a „megszállottságot” ne keverjük össze a démonokkal vagy az ördögtől való megszállottsággal. A földhöz kötött lélek semmi rosszat nem akar, igen sajnálatos helyzetben van, segítségre szorul. Túlvilági lények azonban mindaddig nem nyújthatnak segítséget neki, amíg a földi történésektől el nem fordul, s nem kér tőlük segítséget. Így az élők feladata, hogy az ilyen lelkeknek megadják a szükséges segítséget. Ezért van az, hogy minden eredendő vallás ismeri a halotti mise vagy a holtakért való közbenjárás rítusát. Igen jelentékeny dokumentuma ennek a Tibeti Halottaskönyv; a benne leírt rítusnak az a feladata, hogy az elhunyt lelkét vezesse. Ha valakit lelkek tartanak megszállva, ez könnyű tünetektől egészen az elmebetegségig terjedő zavarokat okozhat. Sok szól amellett, hogy a skizofrénia fogalma alá tartozó betegségek jó részének köze van a földhöz kötött lelkek jelenlétéhez. Ezekben

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

254

az esetekben nem a pácienst, hanem a lekötött lelkeket kell kezelni, ez hozzásegíti őket ahhoz, hogy elszabaduljanak, s így a kliens is megszabadul tüneteitől. A század első felében dr. Wickland amerikai pszichiáter több mint harminc éven keresztül kezelt skizofrén betegeket ezzel a módszerrel. Munkáját – ami igazán nem volt egyszerűnek nevezhető – felesége tehetsége tette lehetővé, aki, mivel kiemelkedő médium volt, a terápiás foglalkozásokon a földhöz kötött lelkek rendelkezésére bocsátotta testét, s ezek rajta keresztül beszéltek és fejezték ki magukat. Az ilyen lélek terápiájának lényege, hogy felvilágosítják állapotáról, s utólag tudatossá teszik benne halálát. Fel kell fognia, hogy nincsen saját teste, így a földi dolgok nem érintik többé. Szó szerint fordulatot kell tennie, fel kell ismernie új útját, s az úton kapható segítséget. Az utóbbi években saját tapasztalatokat is gyűjtöttünk ezen a területen. Bár Wickland tapasztalatai beigazolódtak, az is kiderült, kezdetben milyen veszélyeket rejtenek az efféle eljárások. Ezért minden laikust óva intünk attól, hogy ilyen jellegű kísérletekbe kezdjen. Terápiánkon belül újabban lehetőség mutatkozott arra, hogy a földhöz kötött lelkekkel médium nélkül is kapcsolatba lépjünk, s így kezelhessük is őket. Ezt a terápiát én „megváltó terápiának” nevezem, mert az érintett lelket eloldozza kötöttségeitől, saját útjára tereli.

ha imádkoznak.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 255 A megváltó terápiában központi szerepe van az imának – egyes lelkek könyörögnek. amely szerint az egyes inkarnációk között több száz vagy ezer év telik el. A laikusok úgy segíthetnek rajtuk. hogy a távolabbi múltban több évszázadra kiterjedő köztes időszakok is előfordultak. Sok minden szól amellett. Bár munkánk s felismeréseink e témában még kezdeti stádiumban vannak. egészen biztosan téves. amely a holtat idekötözheti. A lélek fejlődési fokozatai Az egyes lelkek különböző időtartamokat töltenek a túlvilágon. visszaszólíthatja. Mindebből az következik. Az az elterjedt vélekedés azonban. hogy ebben a problémakörben a segítségnyújtás. Ma azonban többnyire tíz évnél is rövidebb idő telik el az egyes inkarnációk között. hogy imádkozzunk értük. ha halotti misét mondatnak értük – ennél nagyobb szolgálatot aligha tehetnek nekik. hogy ezek a lelkek segítségre szorulnak. Ezért tisztában kell lenniük azzal. A spiritiszták is főként ilyen földhöz kötött lelkekkel érintkeznek. s nem égi bölcsességek közvetítői. azt azonban már eddigi tapasztalataink is mutatják. illetve a terápia teljesen új lehetőségeire nyílik mód. gondolattal. hogy a hátramaradottaknak fel kellene hagyniuk minden olyan tevékenységgel. A köztes időszakok meg- .

Minél rövidebb a köztes időszak. hogy a gimnázium előtt és után is vannak még tanintézmények. hogy az emberiség mint olyan. az „állatvilágban” még csoportlélek uralkodik. növény-. Az emberi lélekben olyan emléknyomokat is találunk. nem egy zárt kör állandó létszámmal. Sokszor fölvetődik az a kérdés. míg eléri azt az érettségi szintet. inkább csak egy köztes állomás. Ha az inkarnációkat egy iskola osztályaival hasonlítjuk össze. s ma már semmiképpen sem gyakoriak. az emberiségre például azt mondhatjuk. Ebben az összefüggésben soha ne feledkezzünk meg arról. illetve ásványi világig nyúlnak vissza – ezeket azonban nem kell szorosabb értelemben vett inkarnációknak elgondolnunk. amelyek egészen az állat-. hogy még az állatvilágban is akad tanulnivalója.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 256 rövidülése. Ezek a visszafokozódások főként az emberlét kezdetére vonatkoznak. amely már kívül esik az emberi birodalmon. annál több ember él a földön. vajon az ember az inkarnációk során változtatja-e a nemét vagy . a lélek is különböző birodalmakat jár be. amely az emberiségbe lépéshez szükséges – s ha mint ember tökéletessé vált. Az individuális lelki fejlődés csak az emberi létben kezdődik. ha valaki „visszafokozódik” valamilyen állati inkarnációba. illetve meghosszabbodása irányítja a népesedés növekedését. Egyes esetekben mégis előfordulhat. illetve csökkenését. a végtelen hierarchiában még számtalan feladat várja. ha emberként olyan súlyosan megsértette az emberi magatartás alapformáit.

gyakran találkoznak. hogy a különböző testet öltések problematikája milyen hasonló – évezredek telnek el anélkül. Ebben a felismerésben gyökerezik a terápia sikerének egy része. Az egyik legfantasztikusabb jelenség az. de nincsenek mindig együtt. Bár tapasztalatból tudjuk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 257 sem. a kérdést mégsem lehet pontosan megválaszolni. Miután ezzel kapcsolatban több hipotézist ellenőriztünk. A reinkarnációs terápia legmegrázóbb tapasztalatai közé tartozik. amikor a léleknek bizonyos tapasztalatok megszerzéséhez vagy karmája betöltéséhez erre van szüksége. amelyhez egy ellentétes nemű duállélek csatlakozik. hogy a nemek váltakozhatnak. a vonzódás és az ellenszenv elmúlt idők maradványai. amikor valaki hosszú inkarnációs láncokon keresztül mindig ugyanazzal a személlyel találkozik. Ellentétes nemű inkarnációk csak olyan esetekben fordulnak elő. hogy alapvető magatartásmódok megváltoznának. pillanatnyilag azon a véleményen vagyunk. A tudatunk számára rettenetesen hosszú időszakok áttekintése során a problémák és hibaláncolatok . Mivel a lélek és a duállélek fejlődése függ egymástól. hogy a lélek meghatározott nemmel rendelkezik. mivel nem vagyunk még tisztában azzal a törvénnyel. Testet öltéseinek többségében a lélek ugyanazt a nemet viseli. akivel szemben elkövettük. A szerelem és a gyűlölet. amely a nemek változtatását vezérli. Karmikus vétkünk árát mindig ugyanannak a személynek fizetjük meg.

Megtapasztalja védettségét egy értelemtől vezérelt kozmoszban. Ez az ősalapokhoz való visszakapcsolás már religio. A páciens eredetileg csak azt várja. A lélek csak akkor betegszik meg. hogy ez csak mélytudata megváltozásával együtt történhet meg. hogy a vallás problematikája egyáltalán nem zárható ki a pszichoterápiából. A reinkarnációs terápia úgy működik. azaz. Ez a felismerés rákényszeríti.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 258 struktúrája teljesen megvilágosodik előttünk. hogy sorsáért magára vállalja a felelősséget. amit egykor elvetett. hogy minden tettével csak azt aratja le. A reinkarnációs terápiában az ember megismeri sorsa értelmét és igazságosságát. hogy az ember konfrontálódik bűneivel. hiszen a gyógyítás a vallás ügye. s nem veszi észre. rákényszerül. hogy megváltozzék. hogy egyetlen feladata: ennek a kozmosznak a szolgálata. Vallás és reinkarnáció Tapasztalataink azt mutatják. s felismeri. hogy a tünetei megszűnjenek. amely a legkisebb részletekig megmutatja a személyiség struktúráját. Felismeri. ugyanakkor újból elvet vele valamit. ha a dolgok elveszítik . Azáltal. terápiánk végső célja. hogy az „itt és most”-ban éljen. mint egy mikroszkóp. amit egyszer le kell majd aratnia.

Sajnos az emberek többségében a vallásos tudat erősen infantilis. amennyire őt a neurózis a normalitástól eltérítette – csak éppen a másik irányban. Éppen a pszichésen beteg az. hogy egyik vagy másik vallásos irányzat vagy felekezet természetéről vitatkozunk. Ezért aztán . Ha homeopátiás módon gondolkodunk tovább. sőt a legtöbb terapeuta szándékosan kerüli őket. Ha egy pácienst elkísérünk individualizációja útján. egy sikeres terápia után a páciensnek ugyanannyira kell a normalitás fölött állnia. amely „egészen normális átlagember” számára többnyire tökéletesen ismeretlen. A gyógyítás célja tehát soha nem lehet az.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 259 értelmüket számára. megbetegedett az igazság mérgétől. hogy a beteg ismét olyan normális legyen. mint megbetegedése előtt volt. akkor csak attól az igazságtól gyógyulhat meg. van-e Isten. A religióval kapcsolatos infantilizmus éppoly erős az egyházak híveiben. mint ellenségeiben. Ezeket a témákat – bármennyien állítják az ellenkezőjét – nem a terapeuta veti fel. A religióval való szembesülés nem ugyanazt jelenti. A neurotikus „többet” látott – de nem bírta elviselni a valóság látványát –. amelytől megbetegedett. Mindkét csoportban ijesztően ritkán fogják fel a religio lényegét. A terápia nem ad teret az egyházi missziónak. akit már megérintett az a valóság. mi a megváltás. feltétlenül találkozunk a következő kérdésekkel: mi az élet értelme.

nem lesz többé agresszió az emberi vallási közösségek gyengéivel szemben. kivételt képez a Rudolf Steiner tanait követő keresztény közösség. sok minden szól amellett. azok. A hivatalos keresztény egyház elutasítja a reinkarnációt. ezen mindig a religiót. s így is marad. hogy csatlakozik-e valamelyik valláshoz vagy felekezethez. aki felfogta. Időről időre újra feltűnnek közöttünk a valódi beavatottak. Bár nehezen igazolható. Ha a terápia során egy páciens megérti a religio lényegét. keresztre feszítik őket. akik a valódi. hogy mi a vallás. s ez jól példázza. hogy a kereszténység gondolatköre igenis összefér a reinkarnációval. nem az egyházakat és az intézményeket. Ezen az alapon kell szemlélnünk a „reinkarnáció és a kereszténység” problémakörét is. saját döntésére bízzuk. vagyis csak a tiszta tanokat értjük. Abban. Az egyházi intézmények emberek alkotásai. sőt mint rituális keretet gyakran saját útján fel tudja használni őket. Az intézmény lényegéhez tartozik a hatalom gyarapítása – a hatalom pedig minden vallás fő ellensége. mint minden más intézmény. ezért ugyanúgy ki vannak téve emberi tévedéseknek és hibáknak. örök érvényű tanokat hirdetik – de a mindenkori szolgálatban lévő írástudók és farizeusok üldözik. vagy pedig folytatja individuális útját. hogy Krisztus ide- . hamisítatlan.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 260 az egyes vallások és egyházak tanai és az igazi között mély szakadék tátong – ez mindig is így volt. Amikor mi vallásról beszélünk.

) Majd Máté evangéliumában (17. Csak Jusztinián császár idején.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 261 jében s azután még jó pár évszázadon keresztül a reinkarnációban való hit egészen magától értetődő volt. ) „És elméne Jézus és az ő tanítványai Czézárea Filippi falvaiba. 10-13. és útközben megkérdé az ő tanítványait. ”(Vö. 27-28. Máté evangéliuma 16. vajon Keresztelő Szent János Illés próféta reinkarnációja volt-e. 13-14. 553-ban. és némelyek Illésnek. s förtelmes restaurációjában. Így például minden evangélistánál ott találjuk azt a kérdést. mondván nékik: Kinek mondanak engem az emberek? Ők pedig felelének: Keresztelő Jánosnak. De mondom néktek. Ennek ellenére vannak olyan helyek a Bibliában. némelyek pedig egynek a próféták közül. az ökumenikus zsinaton utasították el a reinkarnációs tanokat: „Átkozott legyen. amelyek bár nem elégségesek ahhoz.) a következőket találjuk: „És megkérdezék őt az ő tanítványai.” Állítólag a Szentírást is ekkor tisztították meg a reinkarnációra vonatkozó szövegektől. Bizonyosságot e témában csak a vatikáni könyvtár szolgáltathatna. mégis egyértelműen azt mutatják. hogy Krisztus tanítványai számára az újraszületés gondolata magától értetődő volt. hogy előbb Illésnek kell eljőnie? Jézus pedig felelvén monda nékik: Illés bizony eljő előbb. és mindent helyreállít. hogy a reinkarnációt a keresztény tanok tárgyává tegyék. aki hisz a lélek kitalált előegzisztenciájában. hogy Illés . (Márk evangéliuma 8. mondván: Miért mondják tehát az írástudók.

miért hallgat az emberi lélek egyszer a jóra. aki születésétől fogva vak vala. Ugyanez érvényes János evangéliumára: „És amint eltávozék. és nem ismerék meg őt. aki eljövendő vala. Ekkor megértették a tanítványok. láta egy embert. ki vétkezett. O. 1-3. csak éppen egy harmadik aspektust mutat fel. Illés ő.” (9. Sok egyházatya megnyilvánulása még egyértelműbb a reinkarnációt illetően. nem vonja kétségbe a kérdés jogosságát.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 262 immár eljött.) A tanítványok kérdésében benne rejlik a korábbi inkarnációk feltételezése. Ezen Jézus válasza sem változtat. K. hanem. amely nem volt benne a kérdésben. hallja. amely megelőzi ezt a mostanit. Ezenképen az ember Fiának is szenvednie kell majd őtőlük. Hadd álljon itt néhány ezek közül: A nagy Origenész ezt írja: „Aki tudni akarja.) Ez a valamennyi evangéliumban felvetődő kérdés csak a reinkarnációval a háttérben érthető meg. hogy nyilvánvalókká legyenek benne az Isten dolgai. És kérdezék őt tanítványai. – Az életek egymá- . máskor a gonoszra. keresse az okot egy olyan életben. amit akarának. ha be akarjátok venni. hanem azt mívelék vele. vagy ennek szülei. hogy vakon született? Felele Jézus: Sem ez nem vétkezett.” „Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala. hogy Keresztelő Jánosról szóla nékik.” (Máté 11. És. Akinek van füle a hallásra. mondván: „Mester. 13-15. Schmidt Nem csak egyszer élünk című könyvében számos erre vonatkozó idézetet gyűjtött össze. sem ennek szülei. ez-é.

hogy nem.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 263 sutánjában mindannyian a tökéletesség felé haladunk. hogy egyre újabb és egyre jobb életet éljünk.” Mindezekkel az idézetekkel és nevekkel még csak meg sem kíséreljük azt a látszatot kelteni. Szent Jusztinusz. Alexandriai Kelemen. Ezért az egyes ember nem áll választás előtt. vagy más világokban. mintha bizonyítható lenne. vagy sem. hogy jelentős lépést tennénk előre. Nemesius és mások is. Tertian. azt kell mondanunk. legyen az a földön. hogy a reinkarnáció körüli vitába a Bibliát is be kellene vetni. Philo. ezen mind a földön. – Sorsunk. Louis Pasavali érsek ezt írja: „Az a véleményem. Szent Hilarius. Színvonalasabbnak tartom. .” Kifejezetten a reinkarnáció tanai mellett foglalt állást még Szent Jeromos. hogy komolyan ellenőrizzük. mind más világokban való újjászületést értek – sok olyan rejtélyt oldhatnánk meg vele. Ha e kérdést előítéletek nélkül akarjuk megválaszolni. Nem hiszem azt. ha az újjászületés gondolatát nyilvánosan képviselhetnénk. hogy a reinkarnáció tana része a keresztény gondolatkörnek. vajon a keresztény gondolatkör és Krisztus tulajdonképpeni tanai ellentmondanak-e a reinkarnációnak. Nyssai Szent Gergely. hogy vagy keresztény marad. amelyek amorf ködként nyomasztják az emberek szellemét és értelmét. Az újjászületések végén odaadásunk Istennek valamennyi szennytől megtisztít bennünket. Minden vélemény alátámasztható híres személyiségekkel és szövegekkel. Ruffinus.

. Az „írástudók” már akkoriban sem tartoztak Krisztus szorosabb baráti köréhez. A valódi kereszténységhez mindig is szükség volt arra a bátorságra. amellyel az ember a kötelező nézetektől eltekintve saját útját járja – s ez máig sem változott meg.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 264 vagy hisz az újjászületésben.

hogy az ezotéria út. amelyen járni kell. hogy kirajzolódjék az általunk ajánlott út karaktere. hanem az. aki az érzékitől az érzékfelettiig szárnyalva az emberlétet kiteljesíti. Már könyvünk legelején említettük. mit kell tennünk konkrétan ahhoz. Herbert Fritsche A sokféleséget egyszerűségnek kell követnie. így nekünk is meg kell próbálnunk egyesíteni az eddig előadott legkülönbözőbb részaspektusokat. hogy ne ragadjunk le a szemlélődésben. Nem az valósítja meg Isten akaratát. hogy célhoz érjünk. Elméleti fejtegetéseink után tehát ismét felmerülhet az a kérdés.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 265 A MINDENNAPI ÉLET MINT RÍTUS Az ember az. hanem valóban az ezoteri- . akinek léte mindig kockázatos. aki metafizikai vészkijáratot keres.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

266

kus útra léphessünk. Aki receptet vár tőlünk kérdésére, mélyen csalódik: akinek viszont elégségesek az utalások, többet fog találni, mint amennyit fel tud dolgozni. Ugyanis nincsen semmi, ami ne a célra utalna. Mi emberek mégis úgy vagyunk ezzel, mint az a kisgyermek, aki még nem tud olvasni, s ezért nem képes elsajátítani a tengersok írásos információt. Nekünk is meg kell tanulnunk először elolvasni a valóság betűit, hogy felismerhessük: minden látható csak magasabb eszmék hasonlata, hieroglifája. Ezt a fajta olvasást és gondolkodást ugyanúgy el kell sajátítani, mint a hagyományos írást és olvasást. Ez a könyv a valóságnak ehhez a szemléletéhez akarja közelebb hozni önöket. Mivel itt csak az első lépések bemutatására van lehetőség, tudatosan lemondtunk a nagy ezoterikus rendszerek ismertetéséről, mivel ezek megértéséhez és feldolgozásához szakkifejezések tömegére lenne szükség. Vizsgálódásunk egyedüli és kizárólagos tárgya a sors volt – társunk, amellyel mindannyiunknak foglalkoznia kell. Saját sorsunk a legindividuálisabb, a leginkább testre szabott rendszer a világon. Az ezoterikus út éppen ezért azzal kezdődik, hogy saját sorsunkkal szembesülünk. E szembesülés célja nem a hétköznapi értelemben vett gazdagság, siker és boldogság, hanem a valóság mélyebb megismerése, a tudat kiszélesítése, találkozás azzal az instanciával, amelyet Istennek nevezünk.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

267

Az ezoterikus út nem ígér világi dicsőséget, csillogást és elismerést, sokkal inkább munkát, magányt és szakadatlan küzdelmet a valósággal. Ez az út keskeny és göröngyös, sajnos azonban mégis az egyetlen, amely a megszabadulás szűk kapujához vezet. Nagy a veszélye annak is, hogy menet közben elbukunk vagy lezuhanunk; ez az út ugyanis meredek. A polaritás törvénye alapján a hasznossággal egyenes arányban nő a veszélyesség. Ugyanazzal a késsel vághatunk kenyeret, és meggyilkolhatunk egy embert. Ha úgy készítjük el a kést, hogy az ne legyen alkalmas emberölésre, nem lesz alkalmas kenyérszelésre sem. Egy pici elem nem veszélyes, viszont nem alkalmas rá, hogy egy várost ellásson elektromossággal. Minél magasabbra mászunk egy hegyen, annál távolabb látunk – s annál mélyebbre is zuhanhatunk. Biztosabb, ha lenn maradunk, s ott is négykézláb mászunk – de akkor a kilátás is ennek a helyzetnek fog megfelelni. Az ezoterikus út a legmagasabb csúcsokra vezet, ezért életveszélyes. A megváltás és a bukás ugyanolyan közel vannak egymáshoz, mint a zseniség és az őrület. Az ember azonban belekóstolt a paradicsomi almába, ezzel pedig a megismerés útja mellett döntött, így végig is kell mennie az úton, ha haza akar találni. Ez az az út, amelyet Krisztus mutatott, és amely egyre lejjebb vezet, míg „a nagy mű” meg nem valósul, s a mélyből fel nem villan a megváltás fénye.

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

268

Utaljunk ezen a helyen az ezoterikus beavatásnak arra a stádiumára, amelyet mindenki elér, aki erre az útra lép: a magányra. A magány törvényszerű fázis, mindenkinek át kell mennie rajta; a tarot-ban a kilencedik kártya, a Remete szimbolizálja. Ez a magány független a külső körülményektől; az ember belülről átéli, hogy nem értik meg. Mély-énje és a környező világ között megjelenik a megnemértettség, a másság szakadéka. Akkor is remete lesz, ha százával veszik körül az emberek. Amilyen bizonyos, hogy ez a fázis bekövetkezik, olyan bizonyossággal fogja felváltani majd egy másik. A magány is csak átmeneti stádium, amely többek között meg akar tanítani bennünket hallgatni és figyelni. Mielőtt erre az útra lépünk, legjobb, ha feladjuk illúzióinkat. Sok ember okkult érdeklődését gyakran az motiválja, hogy olyan képességekre, erőre akar szert tenni, amelyek mások fölé emelik, hatalmat biztosítanak neki. Ahol ez a motiváció akár rejtetten, akár nyíltan megjelenik, ott az ezoterikus út elkerülhetetlenül a „fekete mágiába” vezet. A fekete mágia olyan tevékenység, amely művelője hasznára, egodominanciája erősítésére szolgál. Az úgynevezett „fehér mágia” lényege pedig az, hogy átvilágítsa a sötétséget, az „ólmot” „arannyá” transzmutálja, közreműködjék planéták megváltásában, szolgálja a fényt. Azonban „Csak az bocsáthat ki fényt, aki maga is fénnyé vált. Csak az támaszthat fel, aki újjászületett.” (Fritsche) Valódi ha-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

269

talomról akkor beszélhetünk, ha valakinek van hatalma, de nem használja. Krisztus mindenhatósága abban nyilvánult meg, hogy amikor felszólították, szálljon le a keresztről, megtagadta. Ameddig az ember használja a hatalmát, rabszolga, és nem ébredt öntudatra. A nyilvánosság ezt nem érti, ezért állandóan azt követeli az okkultistáktól, hogy igazolják állításaikat, demonstrálják a látható csodát. A valódi ezotéria sosem felel meg az efféle elvárásoknak. Bár a közvélemény a csodák véghezvitelének megtagadásából arra következtet, hogy csodák nincsenek is – ez azonban annak a tévedése, aki ezt a következtetést vonja le; ez az ő problémája, és nem a miénk. Már a pusztában kísértő Sátán is látható bizonyítékot követelt (vö. Lukács ev. 4, 1-13.) – de nem kapta meg. Ez az a jelentős különbség, amely a parapszichológia és az ezotéria között feszül. Ameddig kíváncsi valaki, a beavatás kapui zárva maradnak előtte. Amikor motivációnkban már biztosak vagyunk, s tudjuk, hogy cselekvéseink rugói közt sem kíváncsiság, sem a hatalom nem szerepel, megtehetjük első lépéseinket az új ösvényen. De máris itt a következő intés: Csak semmi sietség! Vannak, akik vad tempóban ezoterikus titkokra kezdenek vadászni az újonnan felfedezett, ezoteri-

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély

270

kus tájon. A megismerés és a fejlődés azonban nem siettethető tetszésünk szerint, megvan a saját ritmusuk, s nem tűrik a kényszert. Évek óta foglalkoztat Albertus barát mondása: „Ha a keresés szenvedéllyé válik.” Meglehetősen gyakori manapság, hogy az ezotéria szenvedélybetegséggé válik, a benne szenvedők kielégíthetetlenül keresik az egyre újabb rendszereket és igazságokat, mohón bekebelezik őket anélkül, hogy megemésztenék, lefordítanák őket a maguk számára. Az út így kiruccanássá válik. Fanatizmus és intolerancia jellemzi azokat, akik túlságos sietségükkel Istent viszontteljesítményre akarják kényszeríteni. A fejlődésnek nyugalomra van szüksége, bár ez a nyugalom nem jelent tétlenséget. A nyugalomnak abból a bizalomból kell kinőnie, hogy minden, aminek meg kell történnie, a megfelelő időben meg fog történni. Amint a parasztnak is ki kell várnia, míg kinő és megérik a vetés, az embernek is meg kell tanulnia várni, míg megérik az idő. „Ha sietsz, csak kényelmesen”, szól a népi bölcsesség, ez az ezotériára is vonatkozik, s az arányos középutat mutatja. Szerintem nem az a legfontosabb, hogy ezoterikus társaságok vagy egyesületek után kutassunk, vagy gurut keressünk magunknak Indiában. Napjainkban egyre több ilyen egyesület működik – bár tradícióik, nagyságuk és céljaik különböznek egymástól. Ha az egészen kis csoportokat és köröket is tekintetbe vesszük, számuk áttekint-

Egy rendszer vagy egy társaság értékét abszolúte soha nem határozhatjuk meg. ebben az esetben pedig a társaság az ő számára értékes lesz. inkább csak relatíve. Ezek az impulzusok nagyjából függetlenek az adott csoport belső értékeitől. impulzust. amikor a társaság betöltötte feladatát az egyes ember szempontjából: ő már egy következő lépésre érez indíttatást. Ezért úgy általában nem mondhatunk véleményt arról. Ha valaki affinitást érez egy bizonyos társaság iránt. hogy értelmesek vagy értelmetlenek-e – mégis engedtessék meg nekünk néhány alapvető gondolat ezzel kapcsolatban. a kereső ember tudatszintjéhez képest. újabb megismerési szintre érkezett. az azt mutatja.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 271 hetetlenül magas. hogy annak. Semmi sem lehet olyan rossz ezen a világon. hogy tanaiból nyilvánvalóan profitálhat. Ez a helyzet a legritkább esetben tartós. s így többnyire nem tudja követni egyes tagjainak fejlődési tempóját. Így eljön az a nap. s egy kereső ember számára adott időpontban mindegyik adhat egy bizonyos lökést. . Minden csoportnak megvan a maga jogosultsága. Bizonyos nagyságtól kezdve minden társaság belső fejlődése lelassul. aki megtanult tudatosan látni. ne közvetítene valamiféle információt.

a fekete mágia befolyása alatt álló csoportok. a tiszta fehér mágiát követő csoportok. azok a csoportok. . felmerül a kérdés. alapirányultságuk szerint minőségileg három csoportot különböztetünk meg: 1. s attól függetlenül használjuk őket. s a társasági fontoskodásra. ezoterikus szempontból tökéletesen érdektelen csoporttól. amelyek jelentéktelenségüknél fogva sem az egyik. melyek szükségképpen csak egy szeletét ölelik föl a valóságnak. hogy az érintett csoport magát ezekkel a fogalmakkal kapcsolatba hozta-e valaha vagy sem. Kialakul egy tanítványi kör. amelynek ezotériája a mester szavainak konzumálásában merül ki. energiájukat elvonják saját belső fejlődésüktől. a másként gondolkodókkal való rivalizálásra használják. sem a másik irányzatba nem sorolhatók. ahelyett hogy megszabadulna a fixációtól. térítésre. Ha eltekintünk ez utóbbi. illetve a „fekete mágia” a mi szóhasználatunkban alapvető polaritások szimbólumai.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 272 A társaságoknak ez a veszélye. egyedül üdvözítő igazsággá kiáltják ki. Így pedig az útból zsákutca lesz. Eltekintve a nagyobb társaságok fent jelzett általános veszélyeitől. A „fehér”. 2. 3. Saját tanaikat. A rendszer öncéllá lesz és rögződik. A csoport a kölcsönös önbizonyítások menedékhelye lesz. mely jegyek alapján különböztetjük meg egymástól a fehér és a fekete mágiát.

hogy „bal” és „jobb oldali” út. ezért vissza is kell térnie a fénybe. csak az út árnyéka. a megváltásról. A sötétség a fény hiánya. A „bal oldali” ösvény hatalommal kecsegtet – a „jobb oldali ösvény” áldozatot kíván. megvilágosodásról a fényre. mint olyan antagonisztikus ellentétre.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 273 Ugyanezt a polaritást leírhatjuk azokkal a szavakkal is. Nem véletlenül asszociálnak ősidők óta az igazságról. A két út ugyanannak a polaritásnak két fele. Az egyes ember azonban döntés előtt áll. hogy minden a fényből született. mi itt csak azt hangsúlyozzuk. csak óriási kerülőút. Ebben a kérdésben mindenki szabadon dönthet – választásának következményeit azonban teljes egészében viselnie kell. szenvedésről a sötétségre. hogy a „bal oldali” utat el akarnánk átkozni –. A döntést mindenki maga hozza meg. sötét ösvény ezért semmi sajátos célhoz nem vezet. betegségről. melyik irányt válassza. illetve el kell viselnie. a hazugságról. . a fényét-e vagy a sötétségét. amely végül mégis visszatér a fény birodalmába. a csalásról. mert a másik tulajdonképpen nem is út. tévedésről. szükségünk van rá. a megismerésről. s ennyiben mindkettő jogosult – ezért itt szó sincs arról. hogy mi az ezoterikus úton mindig a fény útját értjük. Meg kell fontolnunk azonban. Így a döntés sokak számára kézenfekvő. amely a „helyes” utat megvilágítja nekünk. A bal oldali.

anélkül hogy keresésére indulna. kísérletek arra. Hiszen az utat végül is mindenkinek magának kell megtennie. Ha valakinek segítségre van szüksége. A bal oldali sötét pólus tipikus jegyei: valamiféle hatalmi törekvés – legyen az akár a társaság nagysága. segítséget kér. bármilyen drogfogyasztás. és soha nem vezet függőséghez. amelyik a sötét ösvény mellett kötelezte el magát. Ahhoz. A valódi ezotéria nehezen szervezhető. ameddig csak szüksége van rá. ameddig tanácsot. elegendő. hittérítés vagy hasonlók –. szolgálatára állni. ha bizonyos szempontokból ellenőrizzük a társaságot. hogy úgy kössenek magukhoz embereket. csak segíteni a kereső embernek.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 274 Igen sok olyan szervezet és társaság működik. ezt persze hivatalosan a legkevésbé sem ismerik el. A valódi ezotéria – amennyiben szervezett formában egyáltalán előfordul – nem akar mást. hogy később nehéz vagy lehetetlen legyen számukra a kiválás. A valódi ezotéria a szabadság útját mutatja meg. . legjobb. ha valóban szükségünk van rá. meg fogja kapni. Ezért mielőtt valahova belépnénk. ezért nem is kellene feltétlenül nagy szervezetekben keresnünk. hogy segítséget kapjunk.

ha hiányzik a kőhöz a bölcs?” Ugyanez fordítva is igaz. ha magatartásunktól elkülönítve végezzük őket. hogy fejen állunk-e. hogy egyidejűleg többféle technikát vetünk be. Hiába gyakoroljuk hát a legszorgalmasabban a legeslegjobb és legtitkosabb technikákat. A rítus a makrokozmikus valóság tudatos mikrokozmikus leképezése. s ezért nem tudjuk átültetni őket életünk egyéb területeire. visszafojtjuk-e a lélegzetünket. különböző hatékonyságú és veszélyességű úgynevezett okkult gyakorlat és technika létezik. teljesen hatástalanok maradnak. A legtöbb gyakorlat nem önmagában értékes. ha rendszeresen elvégezzük. Goethe ezt mondta: „Hogyan is használhatna a bölcsek köve. mert minden tevékenység megszentelhető – legyen az bármilyen egyszerű vagy banális –. Itt is érvényes a mértékletesség kívánalma. Nem annyira azon múlik. s ezzel értelmet adunk neki. Ha le akarjuk győzni a polaritást. És ezért a legigényesebb gyakorlatnak azt tartom. akkor válik azzá. először is meg kell szüntetnünk az „ezoterikus gyakorlatok” és az úgynevezett „normális élet” közötti különbséget – másként az . vagy krumplit hámozunk – a sikert mindig a tudatosság foka dönti el. ne akarjuk előrehaladásunkat azzal felgyorsítani. ha tudatosan csináljuk. nem fogjuk fel hasonlat jellegüket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 275 Az okkult technikák értelméről Sokféle. ha mindennapi életünket rítussá nemesítjük.

mint istentisztelet? Csak mi emberek gondoljuk. Számukra az ezotéria csak menekülést jelent egy olyan problematika elől. hogy az ezotéria eltávolítson bennünket a földi világtól. hogy minden kézfogást. Azok. veszélyes útra lépnek. mocskosat kínosan kerülnek – csak hogy a fenthez. hogy örökösen fontosabb dolgunk van. Az ezotéria és a menekülés a világ elől Aki mindenapi életét rítussá alakítja. sötétet. s ezzel tetteink értelmét magukba a tettekbe helyezzük. a tisztához fordulhassanak –. mint szakadatlanul teremtőjét dicséri? Vajon a madárdal és a tenger morajlása más-e. hanem segítenie kell abban. minden szót. földi. hogy az ezotéria a világ elől való menekvés eszközévé válik számára. ami alsó. Mi mást tesz az a mezei virág. megváltsuk vele. és mint tisztátalant. minden tettet istentiszteletté nemesítsünk. anyagi természetű. Nem szabad. a mennybélihez. Az ezotéria sajnos éppen azokra az emberekre gya- . amelyet nem képesek kézben tartani. Törekvéseinknek az a célja. hogy földi létünket átlényegítsük.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 276 ezotéria hobbivá degradálódik. amelyik önzetlenül kínálja szépségét és árasztja illatát. akik megvetnek mindent. nem lesz kitéve annak a veszélynek.

” A forma világa úgy sajátítható el jól. Ha egy misztikusnál szétesésre utaló jelek lépnek fel. A forma – edény. ha ezoterikus törvények szerint kezdünk rákérdezni saját sorsunkra. s hogy vissza kell térnie az anyag fegyelméhez. amely mindaddig körülveszi a folyékony tudatot. hogy túlságosan korán törte szét az öntőformát. Elsősorban ezt kívánja elősegíteni ez a könyv. míg az meg nem szilárdul annyira. ha korán vesszük le róla az öntőformát. felsőbb szintekre húzódjék vissza.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 277 korol különösen nagy hatást. ezért tekintsük át még egyszer e gondolat alapstruktúráját. a tudat a formátlanba hull. a káosz és nem a fény világába kerül. akik a mindennapi élettel. az anyagi világ problémáival nem tudnak megbirkózni – ezért aztán ezoterikus körökben meglehetősen egyenlőtlen a viszony a valódi beavatottak és a világ elől menekülő neurotikusok között. Aki természetétől fogva a misztikus ösvény követésére hajlik. annak ellenszenves a formák fegyelme. Ha mohón ráveti magát a misztikus ösvényre. hogy ne tudjon szétfolyni többé. s csak ezután húzódhatik vissza a formák világából. ahogyan az agyag is szétesik. s mielőtt arra megérett volna. . Ha túlságosan korán széttörjük az edényt. hogy a formák szintjén feladja az élettel való küzdelmet. míg a forma világát el nem sajátítja. s túl nagy a kísértés. tudjuk. Dion Fortune igen pontosan fogalmazza meg ezt a problémát: „A misztikusnak először a formák szintjén kell betöltenie feladatát.

amelyet „nem én”ként érzékelünk. Önmagunkat korlátolt tudatként éljük meg. hanem létünk minősége teremti külső világunk minőségét. Ezen az úton az a legproblematikusabb jelenség. Ha valaha is el akarjuk érni ezt az egységet. s megtanulja. az a valóság egyre újabb dimenzióit fogja felfedezni. amíg aludt. hogy nem a külső körülmények áldozatai vagyunk – amint azt eddig hittük –. hogy tudatát egyre jobban kitágítsa. hogyan tartsa nyitva a szemét. . s a világ megismerése önmagunk megismeréséhez. ezt a korlátolt tudatot nevezzük „én”-nek – s ezzel szemben áll a külvilág. s megtanítsuk látni a valóságot. Csupa ellentét között találjuk magunkat – pedig milyen mélyen vágyódunk az egységre. amelyeket nem is sejtett. meg kell tanulnunk úgy egyesíteni magunkban a látszólagos ellentéteket. hogy az ember mint mikrokozmosz analógiája a makrokozmosznak – így a „külső” a „belső” tükörképe. Ezek szerint az önismeret a világ megismeréséhez vezet. hogy tudatunk a polaritásokra hasadt valósággal találkozik. A benne felébredt vágy a valóság egyre tökéletesebb megismerésére rábírja majd. hogy felébresszük az alvót. Aki engedi tudatát felébreszteni. A bölcsek azt állítják. Ezen a fokozaton kell megtanulnunk. hogy azok fejlődésünk lépcsőfokaivá váljanak. s így a valóságot egyre több nézőpontból szemlélve fogadja be.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 278 Minden fáradozásunk célja az.

fokozatosan elég érettek leszünk ahhoz. Szemünk megszűnik a világot horizontális szintekben látni. hogy ezeket a szinteket függőleges princípiumláncok szövik át. A megbékéléssel azonban új dimenziók nyílnak meg előttünk. minden folyik. amit külvilágunkban érzékelni és megélni szeretnénk.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 279 Elsajátítjuk a rezonancia törvényének tudatos alkalmazását.” Akárhová nézzünk is. új összefüggések. akik feleselnek a valósággal. fejlődésnek. amelyek rejtve maradnak azok előtt. evolúciónak nevezzük. egyszerre csak az egész jelenségvilág e magasabb valóság hasonlataként jelenik meg előttünk. Szükségképpen megbékélünk mindennel. és lassan megértjük. ami van. Mivel minden jelenség csak valamely ősprincípium meghatározott kifejeződése. úgy lenn. s hogy cselekedve kell átélnünk ahhoz. hogy minden úgy jó. Így végül is a problémában ismerhetjük fel minden fejlődés motorját. változik. és amint változunk. s felfedezzük. hogy megoldhassuk. hogy minden probléma kihívás. s felfedezi. mit is akart kifejezni Hermész Triszmegisztosz a következő szavakkal: „Amint fenn. s így fogjuk fel. s megválthassuk „problémásságától”. Fejlődés azonban csak tanulási folyamatokon keresztül jöhet létre – a tanulási folyamatok viszont problémamegoldásokhoz kötődnek. módosul: s mivel ez a szakadatlan változás célirányosnak tűnik fel előttünk. semmi sincs nyugalomban. . ahogy van.

amely gondoskodik róla. s önszántunkból követni. hogy merő lustaságból kikapcsolódjunk az evolúcióból. hogy valamely problémát tanulás révén megváltsunk „problémásságától”. Csak annak nyílik meg a totális szabadság. A szeretet az egyetlen. hogy minden lény bejárja előírt pályáját. méghozzá olyan partner. annál inkább meg fogjuk ismerni sorsunk negatív aspektusát. amelynek vak véletlenszerűségétől az emberiség annyira reszket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 280 Hazatérés A kereső ember számára az anonim sors. hogy legyőzzük az ego hatalmi igényeit. és maga is összeolvad a törvénnyel. A szenvedés csak úgy válik feleslegessé. aki megtalálja a helyét a kozmosz rendjében. aki alá tudja rendelni magát neki. A szenvedést az a súrlódás okozza. és kiderül. A hatalomvágy az emberiség legfőbb ellensége. Az ellenségünknek vélt sorsból partner lesz. amelyik megakadályozza. ha igyekszünk saját pályánkat egyre jobban kiismerni. egyáltalán nem anonim. amely a törvényszerűen előírt pálya és az egyes személy mozgásiránya között jön létre. Csak az nem éli meg kényszernek a törvényt. a szenvedést. Minél jobban vonakodunk attól. ami a lét minden . hogy a sors az az instancia. Feltárulnak törvényszerűségei. minél inkább ellenállunk saját sorsunknak. s a tetejében egyre rafináltabban álcázza magát. A hatalom ellenpólusa az alázat vagy a szeretet. Ehhez az szükséges.

A szeretetben megmutatkozik. képén egy rózsáktól körülölelt. a szeretet transzmutációra. Csak a szeretet ereje tudja az alacsonyrendűt magasrendűvé változtatni. nyomásra ellennyomás a válasz. vékony asszonyt látunk. s most tudja. mert meg akarta tudni. s gyógyulásban reménykedik. amikor hallgatott a kígyó kísértésére. mi rossz. Ez a lap a szeretet erejét és hatalmát szimbolizálja. az alázatos pedig hatalmas. amelyből egykoron a paradicsomi bűnbe zuhant. s visszavezeti az embert a tudatnak abba az egységébe. A tarot huszonkét lapja közül a tizenegyedik van a középpontban. mi jó. gyűlöletre gyűlölet. amit a világ semmilyen külső hatalma sem győzhet le. nagy lépést tesz útján előre. A betegség az ember esélye. aki puszta kézzel fogja be egy vad oroszlán száját. Így leszakadt az egységről. mi jó. mi rossz.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 281 területén képes legyőzni az én és a nem én közötti polaritást. ezért csakis a megismerés lehet a gyógyszer számára: mert „similia similibus curantur”. A szeretet legyőzi az ellentétek polaritását. A megismerés azonban méreggé vált számára. mert csak . Az ember még androgün lény volt. Aki megvalósítja a szolgálat és az alázat hatalmát. Küzdelemre küzdelem. s a paradicsomi egység tökéletességében élt. hogy a gyenge valójában erős. Az ember szenved a megismerés polaritásától. az Erő. így átváltoztatásra képes. Az emberi lét alapvetően beteg.

Ezzel fizetünk azért. hogy karmánkból egyre többet megoldjunk és ledolgozzunk. Aki viseli a felelősséget sorsáért. hogy nem találjuk az élet értelmét. Nem úgy kell felfognunk tehát a betegséget és a szenvedést. a karma pedig a személyes.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 282 azt lehet gyógyítani. meghasonlás Istennel – a gyógyulás: Istennel való megbékélés. voltaképpen az első lépéseket tesszük a szabadulás felé. Az eredendő bűn a betegség személytelen aspektusa. önmagát az univerzum törvényszerűségeibe ágyazva éli meg. aki beteg – s csak az képes a gyógyulásra is. amit átél és ami történik vele. A személyes és a személytelen bűn találkozási pontján a betegség gyógyulásba csap át. hogy meg akartunk szabadulni a felelősségtől. Csak az fogja felfedezni az élet értelmét. Az úgynevezett gyógyító műveletek csak formális körülményeket biztosítanak ehhez a folyamathoz. hogy megpillanthassuk a mélységben felvillanó fényt. s ez gyökértelenné tesz bennünket a kozmoszban. és hogy ugyanakkor újabb karmikus terheket ne vegyünk magunkra. megszabadul szorongásaitól – mert megtalálja a visszakapcsolást az . amelyeket mindenáron el kell kerülnünk. A tudatos élet lehetőséget ad arra. Korunk betegsége az. Amikor átéljük és megszenvedjük őket. aki képes vállalni a teljes felelősséget mindazért. mint zavaró körülményeket az életünkben. A betegség mikrokozmikus bűnbeesés.

Csak akkor ismerhetjük fel célunkat. Az egység neve: Isten. A religio tartalma eredetileg éppen ez a visszakapcsolás. A tökéletesség az egység kifejezése. ha ismerjük eredetünket.Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 283 ősalapokhoz. . A cél a tökéletesség.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful