P. 1
Κρύσταλλος Κιτρίνης - Γιαμαλίδη Μαρίνα

Κρύσταλλος Κιτρίνης - Γιαμαλίδη Μαρίνα

5.0

|Views: 2,195|Likes:
Published by Marina G. Giamalidi

More info:

Published by: Marina G. Giamalidi on Aug 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/23/2015

pdf

text

original

Κρύσταλλος Κιτρίνης Γιαμαλίδη Μαρίνα

www.urSAFEnow.com
Ενέργεια: Προβολική
Πλανήτης: Ήλιος
Στοιχείο: Φωτιά
Κίτρινο: Το χρώμα του είναι κίτρινο (χρώμα της λογικής και της νoηoης)
Hλιακo κέντρο- το κέντρο της çυoικής και υλικής ouναμης
Aονείται με τον αρι0μo 6
Oεoς: Aaoλλων
Aρχάγγελος: Zοçιήλ
O κιτρίνης αaοτελεί έναν αao τους αγαaημένους μου κρυoτάλλους oιoτι η ενέργειά του
oυoχετί¸εται με το 0εo Aaoλλωνα. Είναι 0εoς της μουoικής, της aοίηoης, της χαράς, της ¸ωής και
της αρμονίας oτη çuoη. O 0εoς Aaoλλων λέγεται aως ήταν οoηγoς των Mοιρών aου κατευ0uνουν
την τuχη των αν0ρώaων. H μαντική ικανoτητα oυνoέεται με το 0εo Aaoλλωνα και είναι oτοιχείο
oυνυçαoμένο με εκείνον, εç' ooον ο 0εoς Aaoλλων αντιaροoώaευε την 0εïκή αρχή oτη γη. Σαν
Xριoτικoς 0εoς, oαν Hλιακoς Aoγος, ήταν çυoικo να γνωρί¸ει τα aαρελ0oντα, τα aαρoντα και τα
μέλλοντα. Aέγεται aως την ικανoτητα αυτή, του την aροoέçερε ο aατέρας του ο Aίας.
O κιτρίνης εaίoης oυoχετί¸εται με τον Aρχάγγελο Zοçιήλ.
O Aρχάγγελος Zοçιήλ είναι ο Aρχάγγελος της αçuaνιoης, της oοçίας, της çώτιoης, της
ενoοoκoaηoης, της αυτογνωoίας, της έμaνευoης, της ελaίoας, της χαράς και είναι oυνoεoεμένος με
το χρώμα κίτρινο.
Το oνομά του κρυoτάλλου κιτρίνη aροέρχεται αao το κίτρο, και μερικές çορές ο κιτρίνης
ονομά¸εται και «Ioaανικo τοaά¸ι». Aνήκει oτους χαλα¸ίες και το χρώμα του οçείλεται oτο oίoηρο
aου εμaεριέχεται oε αυτoν. O μωβ χρώματος χαλα¸ίας, είναι γνωoτoς ως αμέ0υoτος και κα0ώς
0ερμαίνεται oτη γη, oτη oυνέχεια, το χρώμα του γίνεται κίτρινο. O κιτρίνης βρίoκεται oτη γη είτε
ως ενιαίος κρuoταλλος είτε με την μορçή ακατέργαoτων τεμαχίων.
Aέγεται aως το χρηoιμοaοιοuoαν ως çυλαχτo oτην εaιoημία aανώλης κατά τη oιάρκεια της
Ελληνιoτικής aεριooου (336-27) a.X. Πι0ανώς λoγω των oιαçορετικών χρωμάτων και τη oιαuγεια
του, ο κιτρίνης oυνoέεται aαραoοoιακά με aολλές oιαçορετικές 0εραaευτικές ιoιoτητες. Στους
αρχαίους χρoνους, χρηoίμευε για την aροoταoία αao λοιμώçεις, μια και έχει αντιoηaτικές
ιoιoτητες.
Oταν ο κιτρίνης έρχεται oτη ¸ωή μας τoτε είμαoτε oεκτικοί oε ουράνια oοçία. Aκοuoτε
aροoεκτικά την oιαίo0ηoή oας και αçήoτε τον εαυτo oας να εμaνευoτεί. Aκολου0ήoτε το ένoτικτo
oας και μην αγνοήoετε νέες ή ίoως αoυνή0ιoτες ιoέες. Xρηoιμοaοιώντας κιτρίνη, να γνωρί¸ετε aως
τα λoγια και οι aράçεις oας έχουν ouναμη ώoτε να εμaνεuoουν τους άλλους. Εaιτρέ¡τε oτον εαυτo
oας να κα0οoηγείται αao την εoωτερική γνώoη, αçήoτε τη çανταoία oας ελεu0ερη και αçαιρέoετε
oλους τους aεριοριoμοuς.
Aιεγείρει γήινες αaολαuoεις, τη ouναμη της aροoταoίας και της εμaιoτοouνης. ανακουçί¸ει τη
oυναιo0ηματική ανιoορροaία. Πέτρα του Hλιακοu aλέγματος.
Maορεί να χρηoιμοaοιη0εί για να κα0αρίoετε την aνευματική αuρα γιατί κα0αρί¸ει και oιαλuει την
αρνητικoτητα aου εaιçέρει μια κατάoταoη 0ετικoτητας.
Σ σ!ματι"# $ί$δο, ο κιτρίνης είναι oυνoεoεμένος με το ouoτημα του oτομάχου και του
aεaτικοu. Mία αao τις ενέργειές του είναι η εçιoορρoaηoη του aεaτικοu oυoτήματος. Bοη0άει oτη
oυoκοιλιoτητα, oçινη oυoaε¡ία, oιαταραχές oιατροçής, αλλεργίες, oιαβήτη. Κα0αρί¸ει oaλήνα,
ήaαρ, νεçροuς, βοη0άει oτη oυoκοιλιoτητα, και oε λοιμώçεις της ουροooχου κuoτης, aροβλήματα
του ουροaοιητικοu. Εaίoης βελτιώνει την κυκλοçορία του αίματος και την αναιμία. O κιτρίνης 0α
βοη0ήoει oτη μείωoη των τοçινών τooο το oτομάχι, το ήaαρ, τη χοληooχο κuoτη ooο και το
oaλήνα. 1χει την ικανoτητα να αλλά¸ει το μεταβολιoμo του oώματος, κατά oυνέaεια εκείνοι aου
εaι0υμοuν να χάoουν βάρος, εaιλέγοντας κιτρίνη έχουν κάνει μία εçαιρετική εaιλογή. Ioορροaεί
τον 0υρεοειoή και είναι εçαιρετικoς για oλες τις aα0ήoεις του 0υρεοειoοuς και ενεργοaοιεί το 0uμο
αoένα. Εçαλείçει εçιάλτες και βοη0ά τον uaνο.
Σ σ%ναισ&ηματι"# $ί$δο' O κιτρίνης 0εωρείται κρuoταλλος aου χρηoιμοaοιείται για να
ανακουçίoει την κατά0λι¡η και την κακή ¡υχολογική oιά0εoη. 1χει την ικανoτητα να μειώνει τις
έντονες εναλλαγές της oιά0εoης και να ιoορροaεί τα τραuματα. Mας κάνει να νιώ0ουμε ευτυχία,
χαρά, αιoιοoοçία και εμaιoτοouνη. Aριoτος για την αuçηoη της αυτοεκτίμηoης. O χρυooς κιτρίνης
(golden citrine) είναι γνωoτoς για το 0άρρος και την αυτοaει0αρχία aου aροoçέρει. Εçαιρετική
aέτρα για την εçομάλυνoη της οικογενειακών oυγκροuoεων ή aροβλημάτων ομάoας, μειώνοντας το
0υμo και τις oυγκροuoεις και aροάγοντας την καλή oυνεργαoία και το oεβαoμo. Hρεμεί τις
έμμονες ιoέες και βοη0ά oτην αaοβολή των εçαρτήoεων.
Σ διανοητι"# $ί$δο' λέγεται aως çέρνει εaιτυχία ιoιαίτερα oτον εaιχειρηματικo τομέα και oτο
εμaoριο. Φέρνει καλή τuχη μερικές çορές με aολu αaροoooκητους τρoaους και είναι γνωoτoς ως
aέτρα της εaιτυχίας. Είναι ιoιαίτερα καλoς για εaιχειρηματίες και κατά την έναρçη μιας νέας
εaιχείρηoης υaοoτηρί¸ει την εaιτυχία των εaιχειρήoεων aαράλληλα με την υaοoτήριçη των
εaιχειρηματικών oχεoίων και τις εaιτυχημένες oχέoεις με τους oυνεργάτες και aρομη0ευτές.
Ενιoχuει την aνευματική oιαuγεια. Συχνά çέρεται oτην τoέaη των oημooιων ομιλητών, ώoτε να
oώoει κουράγιο και ενίoχυoη των oεçιοτήτων εaικοινωνίας τους. Aλλα του χαρακτηριoτικά είναι ο
εν0ουoιαoμoς και αaεριoριoτη ενέργεια. 1χει την ικανoτητα να ανοίγει το νου oε νέες oκέ¡εις και
βοη0άει oε 0έματα εκaαίoευoης. Εçαιρετική aέτρα για να υaοoτηρίçει νέα çεκινήματα ή να μας
oείçει το oρoμο aρος την εaιτυχία. Εaιλuει ¸ητήματα οικογένειας, νομικά 0έματα και oίκες. Εaίoης
έχει ouνoεoη με το χρυoo και τον aλοuτο και çέρνει αç0ονία και aλοuτο oτη ¸ωή μας. Maορεί
aαράλληλα να βοη0ήoει να μην είμαoτε άaληoτοι και oιγά oιγά να ιoορροaήoουμε τυχoν
υaερβολική aροoκoλληoη oτο υλικo εaίaεoο. 1τoι βοη0άει να εaικεντρώoουμε την aροoοχή μας
aεριoooτερο oτο oωρητή aαρά το oώρο.
Σ $ν%ματι"# $ί$δο' ο κιτρίνης oυνoέεται με το τoάκρα της κορώνας, με το ηλιακo aλέγμα
κα0ώς και το ιερo τoάκρα, ενώ είναι εçίoου χρήoιμος oτη oημιουργία καναλιοu κοoμικής oοçίας.
Είναι εaίoης μια aέτρα aροoταoίας. Φέρνει oοçία για τη λή¡η ορ0ών αaοçάoεων και βοη0ά oτην
αçαίρεoη τυχoν εμaοoίων. Aιευρuνει το νου.
Κα&αρισμ#ς το% "ρ%στ(λλο% "ιτρίνη
Iια τον κα0αριoμo του κρυoτάλλου κιτρίνη, μaοροuν να εçαρμοoτοuν oιάçορες τεχνικές. H aιο
oυνη0ιoμένη και εuκολη τεχνική είναι αυτή του νεροu aου εμaεριέχει αλάτι 0αλαooινo, χοντρo.
Εναλλακτικά μaοροuμε να χρηoιμοaοιήoουμε αλάτι Iμαλαïων. Τοaο0ετοuμε τον κρuoταλλο oε ένα
γυάλινο μaολ με νερo και αλάτι oτο οaοίο μaοροuμε να τοaο0ετήoουμε oταγoνες Serapis Bey για
να ενoυναμώoουμε την κα0αριoτική του oράoη. Auο ώρες είναι αρκετές. Aλλοι τρoaοι κα0αριoμοu
του κρυoτάλλου κιτρίνη είναι με τη βοή0εια κρυoτάλλων χαλα¸ία μονής αιχμής, οι οaοίοι 0α είναι
τοaο0ετημένοι oε κuκλο με την μuτη aρος τον κιτρίνη και aρo0εoη να κα0αρίoουν τον κρuoταλλο.
Εaίoης κα0αριoμoς μaορεί να γίνει με 0ιβετιανά κuμβαλα και με τη βοή0εια του ήχου αçοu το
ορυκτo τοaο0ετη0εί μέoα oε κρυoτάλλινο μaολ.
1νας άλλος τρoaος είναι ο κα0αριoμoς του κιτρίνη με 0υμίαμα του οaοίου ο καaνoς ιoαιτέρως εάν
εμaεριέχει çαoκoμηλο, ευκάλυaτο, λεβάντα κέoρο ή oανoαλoçυλο, βοη0άει oτον εçαγνιoμo του
κρυoτάλλου.
)νρ*ο$οίηση το% "ρ%στ(λλο% "ιτρίνη
Προκειμένου ο κιτρίνης να χρηoιμοaοιη0εί για τη 0εραaεία των τoάκρα, είναι oημαντικo
aρώτα να ενεργοaοιη0εί oωoτά. H ενεργοaοίηoη των κρυoτάλλων είναι εuκολη και μaορεί να
ολοκληρω0εί με μια oειρά τεχνικών.
Κοινές τεχνικές aου έχουν χρηoιμοaοιη0εί για την ενεργοaοίηoη κρυoτάλλων oτο aαρελ0oν
aεριλαμβάνουν τη χρήoη του ηλιακοu çωτoς ή του çωτoς της oελήνης. Aλλη μέ0οoος είναι η
εaαçή της aέτρας με τη μάνα γη, ώoτε να αaορροçήoει την ενέργεια αao τα çυτά και τη γη.
Oι μέ0οoοι aου χρηoιμοaοιοuν την νεώτερη τεχνολογία αναçέρονται ως τεχνικές ιoοχρονικής
ενεργοaοίηoης. Oι τεχνικές αυτές κάνουν χρήoη των κα0αρών τoνων. Συμaληρωματικά, τέooερις
çορές το χρoνο μaορεί κάaοιος να εaαναçορτίoει τις aέτρες μέoα αao τις αλλαγές των εaοχών
ώoτε να oιατηρήoει τα καλuτερα oυνατά αaοτελέoματα oε oυνoυαoμo με τη χρήoη της
ιoοχρονικής με0ooου ενεργοaοίηoης.
Aν και ο κιτρίνης oεν είναι αaαραίτητο να εaαναçορτί¸εται για να είναι αaοτελεoματικoς oτην
εçιoορρoaηoη των τoάκρα, είναι oημαντικo να oυνειoητοaοιήoουμε oτι χρηoιμοaοιώντας τις
ενoεoειγμένες με0ooους για τον κα0αριoμo και την ενεργοaοίηoη του κρυoτάλλου, μaορεί να
αυçη0εί η αaοτελεoματικoτητά του και oυνεaώς, να αυçη0εί η ouναμη αυτοu του κρυoτάλλου
μέoω ανοίγματος και άλλων ενεργειακών oιαuλων oε αυτήν. Aν και αυτές οι μέ0οoοι
ενεργοaοίηoης του κιτρίνη για τη 0εραaεία των τoάκρα είναι ένας εçαιρετικά αaοτελεoματικoς
τρoaος, εάν κάaοιος εaι0υμεί να ενεργοaοιήoει την aέτρα aιο γρήγορα, μaορεί εaίoης να εκ0έoει
την aέτρα oε κα0αρά χρώματα aου χρηoιμοaοιοuνται για τη oημιουργία oυγκεκριμένων
oυχνοτήτων, ώoτε να αυçήoει τις oυνατoτητες του κιτρίνη ώoτε η oιαoικαoία της 0εραaείας να
είναι ακoμη aιο αaοτελεoματική.
O κιτρίνης ως κρuoταλλος είναι αao τους aιο oημοçιλείς oτη 0εραaεία των chakra, oιoτι oυμβάλλει
oτην καλή λειτουργία και των εaτά τoάκρα και εaίoης oτην άριoτη ευ0υγράμμιoή τους ενoς με το
άλλο.
H ευ0υγράμμιoη των τoάκρα μεταçu τους, μaορεί να oημιουργήoει εoωτερική ειρήνη, υγεία,
0ετική ενέργεια, ευημερία και μια αίo0ηoη ιoορροaίας μεταçu oώματος και νου. Είναι εçαιρετικoς
oυνεργάτης oιoτι oaοια εργαoία και αν του oώoεις τη çέρνει εις aέρας χωρίς να oυγκρατήoει
αρνητική ενέργεια.
+ι,λιο*ρα-ία . $η*/ς $ληρο-ορι0ν1
1. 2unn3n456m78 Enc9c:o;<=36 o> 2r98?6:: 6n= @<m8?on< 6n= A643c'
Sco??2unn3n456m'B3<w<::3n4 CuD:3c6?3on8.
2. 2r98?6: E38=om F3? G S?<;56n3< H6rr38on'I6rD6r6 F:<3n<r
3. http://www.crystalhealingheart.com
4. A6n=378 A<?6;5983c6: @<m8?on<78 A6n=3 Fon<8n3
5. http://www.myhoroscope.gr
6. 2r98?6: H<6:3n4 JKLJ 6n= D<9on=' I6rD6r6 S. M<:oN3<r' A8c.M.
7. http://www.sobrietystones.com
8. Κρύσταλλοι οι δ(σ"αλοι το% -!τ#ς . S56O3:6 P!(ννα Μ$ρ(τη.
9. http://www.urSAFEnow.com . Γιαμαλίδη Μαρίνα

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->