KHONC CIA ÐÌNH 1

hffp://obooks.vdcmodIa.com
KHONC CIA ÐÌNH

Hector Malot
Hocfor MaIof 2
hffp://obooks.vdcmodIa.com
M!C I!C
CH!ONC 1: O IANC.................................................................................................................... 3
CH!ONC 2 : VINH ÐIÐT NCOI NHA C!A MA ....................................................................... 17
CH!ONC 3 : ÐI KHÀP ÐO ÐÂY................................................................................................ 34
CH!ONC 4 : NC!OI ÐAN ÐÂ! TIÐN C!A TOI..................................................................... 49
CH!ONC 5 : T!YÐT VA CHO SOI ........................................................................................... 61
CH!ONC 6 : ÐÐN PARIS........................................................................................................... 79
CH!ONC 7 : MOT TAY CH! ..................................................................................................... 84
CH!ONC 8 : CIA ÐÌNH IY TAN............................................................................................... 97

KHONC CIA ÐÌNH 3
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 1: O IANC
TôI Ia mô f dua fro nguo I fa nhaf duo c.
Nhung cho foI Iu c fam fuôI fôI vân fuong rang fôI co môf
nguo I mo boI vì môI Iuc fôI khoc IaI co môf nguoI dan ba nho nhang
ôm sIôf fôI frong haI canh fay va ru fôI khIôn nuoc maf fôI ngung
chay.
KhI fôI dI ngu không bao gIo ba không dôn ôm hôn fôI va khI
gIo fhang muoI haI Iam fuyôf dan chaf vao cac fâm kinh cua sô
frang xo a, ba nam Iây haI ban chân fôI va cu ngô I suoI âm chân fôI
frong haI ban fay ba, vua haf cho fôI ngho mô f baI haf ma dôn nay
fôI con nho Iom bom vaI câu. KhI fôI ca I nhau voI môf dua ban ba
IaI bao fôI kô cho ba ngho nhung nôI buôn cua fôI dô fìm IoI an uI
hoac fhu a nhân fôI co Iy.
Ðang va o nhung caI do va nhIôu caI khac nua nhu cach ba
noI voI fôI, nhìn fôI, vuôf vo fôI, mang fôI môf cach frìu môn, fôI fIn
rang ba Ia mo fôI.
Va dây Ia vì sao fôI bIôf ba không phaI mo fôI.
Iang fôI, noI cho dung hon, Iang noI fôI duoc nuôI day, goI Ia
Chavanon, môf frong nhu ng Iang nghoo nhâf o mIôn Trung nuoc
Phap.
Ðâf râf bac mau, muôn gaf haI fôf phaI bon phân hoac cho
fhôm châf caI fao dâf ma o frong nuo c không co. Vì fhô nguoI fa
chI gap |hoac if ra Ia o fhoI ky fôI noI dôn) râf if canh dông cay cây
frong khI frông fhây nhIô u vu ng mônh mông moc foan co fhach
fhao va cây dâu kIm. Hôf vung dâf foan buI cây IaI dôn vu ng dâf
fruông.
O du ng vao môf nôp gâp cua vu ng dâf do, frôn bo môf dong
suôI Ia nha fôI, noI fôI sông nhu ng nam dâu fIôn cua cuôc doI. Cho
Hocfor MaIof 4
hffp://obooks.vdcmodIa.com
dôn Iuc fam fuôI fôI không bao gIo frông fhâ y dan ông o frong nha
nay, fuy fhô mo fôI không goa chô ng, chông ba Ia fho doo da chua
fro IaI quô huong Iân na o kô fu khI fôI dôn fuôI hIôu bIôf duoc
nhung gì xay ra quanh mình. ChI fhInh fhoang ông moI guI ban bo
vô Iang vaI mâu fIn.
- Ma ÐarborIn na y, ông nha ba khoo, ông ây nho fôI bao ba Ia
công vIôc vân chay fôf va chuyô n fIôn cho ba dây nay. ChI co fhô.
Ong ÐarborIn o ParIs Iâu fhô fa dung fuong vì ông không
fhân fình voI vo ông ma ông o ParIs do công vIôc doI hoI. KhI nao
gIa ông so vô o voI ba vo gIa cua ông, va vo I sô fIôn ky cop duo c ho
so franh duoc nghoo khô.
Môf buôI chIôu fhang muoI môf, môf nguoI dan ông dung Ia I
fruoc ha ng rao nha chu ng fôI va hoI fôI co phaI dây Ia nha ma
ÐarborIn không.
TôI moI ông fa vao.
Ong dây rao va châm buoc vô phia nha fôI.
TôI chua nhìn fhây aI Iâ m bun bô bôf dôn fhô. Hang mang
bun phu fu chân Iôn dôn dâu ông khIôn nguoI fa hIôu ngay ông da
dI frôn nhu ng con duong râf xâu frong fhoI gIan kha daI.
Ngho fIông chung fôI ma ÐarborIn chay ra.
- TôI mang fIn fu ParIs vô dây.
- A! TroI oI! - Ma ÐarborIn kôu Iôn. - TaI va dôn voI Jorômo
rôI!
- Pha I dâ y, su fhu c Ia ông nha fa bj fhuong, cha c so quo mâf
fhôI. HIô n gIo ông ây dang nam bônh vIôn. TôI nam canh gIuong
ông ây nôn khI ra vIôn ông ây nho fôI qua nha nhan gIum. TôI
không o IaI duoc dâu vì co n ba dam nua phaI dI.
Ma ÐarborIn muô n bIôf ky hon bon moI ông fa o IaI an fôI.
Ma bao duong xâu va ngho noI frong rung co cho soI, sang maI hay
dI.
Ong ngôI xuông frong goc Io suoI vu a an vua kô cho chung fôI
ngho faI nan da xay ra fhô nao: ông ÐarborIn bj gIa n gIao dô do
KHONC CIA ÐÌNH 5
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bop nua nguo I va vì không chung mInh duoc faI sao ông cân phaI
dung o noI xay ra faI nan nôn nha fhâu không chju bôI fhuo ng môf
dông nao.
- Con nguoI fôI nghIôp ây không gap may rôI, ông fa noI, bon
Iau ca fhì fìm ngay duo c cach kIôm IoI nhung ông nha ba fhì không
duoc caI gì hôf. Tuy nhIôn fôI khuyôn ông ây kIôn fay fhâu khoan.
Ma ÐarborIn djnh dI ParIs.
Sang hôm sau chung fôI xuông Iang hoI y kIôn mu c su. Ong
mu c su vIôf fhu cho cha fuyôn u y o bônh vIôn ông ÐarborIn nam
va vaI hôm sau nhân duoc fra IoI noI rang ma ÐarborIn không cân
Iôn ParIs chI cân guI môf mon fIôn Iôn cho chông fhôI dô ông dI
kIôn nha fhâu.
Ngay Ia I ngay, fuân IaI fuân cu fhô frôI qua, nhIô u fhu guI
vô, fhu nao cung yôu câu guI fIô n fhôm, Ia fhu cuôI cung noI rang
nôu không co fIôn fhì ban con bo Roussoffo dI..ChI nhung nguo I da
sông o fhôn quô moI hIôu duoc canh khôn quân dau fhuong frong
ba chu "Ðan con bo". Thu c fô du nghoo fu ng dôn mây, gIa dình
dông dôn mây nguoI nông dân vân vung fâm không Io doI nôu nha
co môf con bo caI.
Ma ÐarborIn va fôI da nho con bo caI cua chung fôI ma sông
no du, cho foI fân Iu c ây fôI hâu nhu co bao gIo an fhjf dâu.
VoI IaI chung fôI yôu con bo Iam.
Ây fhô ma nay phaI xa no rôI.
Môf ông IaI dôn nha chung fôI, sau khI xom dI xom IaI
Roussoffo va nha c dI nhac IaI hang fram Iâ n Ia con bo nay không
fhich hop voI ông, không ban IaI duoc cho aI, không co sua, cuôI
cu ng moI noI Ia bang Iong mua nhung chI Ia vì Iong fôf muôn gIup
ma ÐarborIn ma fhôI.
Roussoffo hình nhu am hIôu nhâf djnh không chju ra khoI
chuông.
- Ra phia sau no duôI no ra. - NguoI IaI noI va dua fôI caI roI.
- Iam fhô không duoc. - Ma ÐarborIn bao.
Hocfor MaIof 6
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ma câm Iây soI dây daf, nho nhang bao con bo:
- Ra nao, ra nao, cô gaI dop.
Va Roussoffo không chông IaI nua, ra foI duong caI nguoI IaI
buôc no dang sau chIôc xo.
Thô Ia hôf sua, hôf bo. ÐuôI sang môf mâu banh, buôI chIôu
khoaI fây an voI muôI.
Sau do không bao Iâu dôn ngay fhu ba boo; nam ngoaI vao
ngay nay ma ÐarborIn da Iam cho fôI môf bua fIôc co banh xoo,
banh fâm bôf ran, fôI an nhIôu dôn nôI ma râf sung suong.
Nhung Iuc ây chung fôI con Roussoffo nôn co sua dô fâm bôf
va co bo cho vao chao.
Tuy nhIôn ma ÐarborIn da Ia m fôI ngac nhIôn; ma xIn hang
xom nha nay môf chon sua, nha kIa môf mIô ng bo, fhô Ia dôn frua
vô fôI fhây ma dang dô bôf vao môf chIôc chao bang dâf.
- O nay co ca bôf co a. - TôI vua noI vua buoc IaI gân.
- Ðung dây bo RomI cua ma a. Thô nguoI fa Iam gì voI bôf
nao7 - Ma ÐarborIn nhìn fôI hoI.
- Iam banh.
- Cì nua7
- Quây bôf.
- Cì nua nao7
- OI froI... con cu ng không bIôf nua..- Con bIôf hôm nay Ia
ngay fhu ba boo chu, ngay cua banh xoo va banh ra n ma...
- OI, ma ÐarborIn!
- Ma da fhu xôp sao cho ngay fhu ba boo dôI voI con không
dôn nôI fô qua. Nhìn vao fhu ng xom nao7
TôI hang haI nhâc nap fhung Iôn, fhây o frong co su a, bo va
ba qua fao.
- Ðua frung cho ma. - Ma noI. - Trong khI ma dâp fru ng con
gof fao nho.
KHONC CIA ÐÌNH 7
hffp://obooks.vdcmodIa.com
KhI bôf da nhao xong ma ÐarborIn daf chIôc IIôn frôn fro
nong, fhô Ia chI con doI dôn chIô u nu a fhôI vì vao bua fôI chung fôI
moI an banh xoo va banh ran.
CuôI cu ng nôn duoc fhap Iôn.
- Nhom Iua dI con. - Ma ÐarborIn bao fôI.
Không câ n phaI nhac fôI dôn Iân fhu haI.
Chang mây chôc ngon Iua dung du ng bôc Iôn ông khoI, anh
sang châp chon cu a no foa khap gIan phong.
Ma ÐarborIn nhâc chIôc chao ran froo frôn fuong xuông dô
no Iôn frôn ngon Iua.
- Ðua ma bo nao.
Ma caf if bo bang dâu con dao bo vao chao.
A I cha! Thom fhâf Ia fhom!
Tuy nhIôn du fâp frung chu y dôn mây dI nua fôI vân ngho
nhu co buoc chân ngoaI sân.
AI co fhô dôn vao gIo nay nhI7
Môf chIô c gây cha m vao nguong cua, cua mo fung ra.
Môf nguoI dan ông buoc va o, nho anh sang ngon Iua fôI fhây
ông fa mac môf chIôc ao bo-Iu frang fay chô ng môf chIôc gây fo.
- O dây dang Ia m fIôc dây a7 Cu yôn! - ông fa noI bang mô f
gIong fhô Iô.
- A! TroI oI! - Ma ÐarborIn kôu Iôn, daf manh chIôc chao
xuông dâ f.
RôI câm Iây canh fay fôI ba dây fôI vô phia nguoI dan ông
dang dung Ia I frôn nguo ng cua:
- Ðây Ia cha con.
TôI IaI gân dô hôn ông nhung ông Iây dâu chIôc gây ngan fôI
IaI.
- Thang nay Ia fhang nao dây7
Hocfor MaIof 8
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong buoc mây buo c vô phia fôI, chIô c gây vân gIo Iôn Iam fôI
Iu I IaI.
- A ra cac nguoI Iam fIôc ngay fhu ba boo. - Ong fa noI. - Sup
gì dây7
- Chang co sup gì ca. Chu ng fôI co cho ông dâu.
Ong fa nhìn quanh:
- Ðo nay, hanh nay. - ông noI. - Ðô n nam cu hanh voI mIô ng
bo Ia co mon sup ngon rôI con gì. Ta boc ha nh dI.
Ma ÐarborIn vôI Iam fhoo yôu câ u cua chông frong khI ông fa
ngôI vao chIôc ghô daI o goc Io suoI.
TôI không dam ro I noI chIô c gây da dua fôI foI. Ðua vao ban,
fôI nhìn ky nguoI khach moI foI nay.
Ðo Ia mô f nguoI dan ông dô nam muoI fuôI maf fhô nof danh
IaI, dâu ngooo sang vaI pha I sau chân fhuong vua rôI.
- Ða djnh nâu sup cho chung fôI voI mâu bo nay chu gì7
Tu mình bung chIôc dIa frôn co mIô ng bo ông fa dô fof mIông
bo vao frong chao.
Hôf bo, con gì Ia banh xoo nua co chu.
CIa nhu vao Iu c khac han fôI phaI xof xa voI faI hoa nay Iam
nhung Iu c nay y nghI nguoI dan ông ây Ia cha fôI chIô m cu ca fâm
hôn fôI.
TôI chua bao gIo fu hoI mình môf cach cu fhô fhô nao Ia môf
nguo I cha, nhìn con nguoI bông nhIôn fu frôn froI roI xuông nay fôI
cam fhây so haI.
- Ma y du ng dung Im fhô, ông fa noI, dI ma don dIa Iôn ban dI
chu.
TôI vôI vâng IoI. Sup da nâu xong. Ma ÐarborIn mu c sup ra.
Ðôn Iu c do ông fa moI ra ban ngô I va baf dâu an, chI fhInh
fhoang moI dung IaI nhìn fôI.
TôI hoang mang qua an không nôI.
KHONC CIA ÐÌNH 9
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðình fhuong no co an if nhu fhô nay không7
- A, vân fhô dây.
- Kô xac no! CIa nhu no không an fhì cang fôf!
ÐI nhIôn fôI không noI gì, ma ÐarborIn cu ng vây, ma cu dI IaI
quanh ban cham chu phu c vu chông.
- May không doI a7 - ông fa hoI fôI.
- Không a.
- Thô fhì dI ngu dI, va ngu ngay dI.
CIông nhu frong da sô nha nông dân, can bôp cua chu ng fôI
cu ng dông fhoI Ia phong ngu.
TôI vôI vang fhay quân ao dI ngu. Nhung ngu duoc hay
không IaI Ia môf chuyô n khac. TôI không buô n ngu! NguoI dan ông
ây Ia cha fôI! Thô fhì faI sao ông dôI voI fôI nghIôf nga nhu fhô7
Ðan muI vao fuong fôI cô xua duô I nhu ng y nghI frôn ma
không duoc.
Sau môf Iu c fôI ngho co nguoI dôn gân gIuong fôI.
Ngho fIô ng buo c chân châ m chap, koo Iô va nang nô fôI nhân
ra ngay không phaI ma ÐarborIn.
Môf hoI fho nong hôI Iuof frôn foc fôI.
- May ngu chua7 - Môf gIong nghon ngho n ho I fôI.
TôI câ n fhân không fra IoI.
- No ngu rôI, ma ÐarborIn noI, no co fhoI quon nam xuông Ia
ngu, ông co fhô noI duoc.
Co Io fôI phaI noI Ia fôI chua ngu, nhung fôI không da m.
- Vu kIô n cua ông dôn dâu rôI7 - Ma ÐarborIn hoI.
- Thua rôI! Cac quan foa dôu bao rang IôI o fôI.
NoI dôn dây ông dâm môf caI xuông ban.
Hocfor MaIof 10
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- KIôn fhua, ông noI fIôp, fIôn mâf, quo quaf, doI ngho o. Nhu
fhô chua du, vô dôn dây IaI con fhâ y môf dua fro con nua. Ða hay
gIaI fhich cho fôI vì sao không Iam fhoo IoI fôI bao7
- Vì fôI không fhô Iam duoc. NguoI fa không fhô bo môf dua
fro nuôI bang chinh sua mình.
- Co phaI con ba dâu.
- CuôI cu ng fôI cu ng muôn Iam fhoo IoI ông bao dây nhung
dung Iu c ây fhì no ôm, không pha I Iuc dom no dôn fra I fro vô fhua
nhân duoc.
- Thô no khoI khI nao7
- Sau frân ôm do IaI dôn frân khac, no ho ghô Iam, fhang bo
fôI nghIô p, ho dôn Iam naf Iong nguoI fa ra duoc. Cha ng phaI vì ho
ma fhang NIcoIas cua chu ng fa da chôf dây u7 TôI fuong nhu dom
no Iôn fInh no cu ng so chôf nhu fhô.
- Nhung sau do7
- ThoI gIan cu dâ n frôI.
- No Iôn mây rôI7
- Iôn fam.
- Thì no so dôn noI no phaI dôn vao Iuc Iôn fam.
- A! Jorômo, ông không djnh Iam dIôu do dây chu 7
- AI ngan can duoc fôI nao7.
Co môf Iuc Im Ia ng va fôI fho duoc, xuc dông Iam fôI ngho n
ngao dôn fac fho.
Chang mây chôc ma ÐarborIn noI fIôp:
- ParIs da Iam ông fhay dôI rôI!
- Co Io fhô. Nhung co dIô u cha c chan Ia no da Iam fôI quo.
Iam sao kIôm sô ng bây gIo7 Ta dâu con fIôn nua. Chang Io frong
khI mình không co gì an IaI con pha I nuôI fhôm môf dua fro không
phaI con mình7
- No Ia con fôI.
KHONC CIA ÐÌNH 11
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chang phaI con ba cu ng nhu không pha I con fôI vây. No
không phaI môf dua fro con nha nông. TôI da nhìn no frong bua
fôI: no mong manh Iam.
- Ðo Ia môf dua fro frung hâu. Sau nay no so Iam vIôc cho
chung fa.
- Nhung frong khI cho doI fa phaI Iam vIôc dô nuôI no.
- Nôu cha mo no doI fhì sao7
- Nôu fhô han ho da dI fìm no. Co Io ho da chôf.
- Nhung ho con sông fhì sao7 Môf ngay kIa ho dôn hoI fa fhì
sao7
- Ta dua ho dôn fraI fro chu sao7 ThôI fôI dôn chao £rancoIs
dây.
Cua ra vao mo ra rôI dong IaI. Ong fa dI mâf.
Thô Ia fôI nhom dây, goI ma ÐarborIn.
Ma chay dôn chân gIuo ng fôI.
- Ma không dô con dI dôn fraI fro vô fhua nhân chu 7
- Không, bo RomI cua ma a.
Va ma ôm hôn fôI, ghì chaf Iây fôI frong haI canh fay.
Su âu yô m cua ma Iam fôI can dam Iôn.
- Thô ra con da ngho fhây hôf nhung dIôu Jorômo noI rôI u7
- Vâng, ma không phaI ma con, ông ây không phaI cha con.
TôI không noI haI câu frôn bang cu ng môf gIong, boI vì nô u
nhu fôI khô fâm bIôf ma không phaI mo fôI, fôI IaI mu ng vì bIôf
ông fa không phaI cha fôI.
- Co Io ma nôn cho con bIôf su fhâf fhì hon. - Ma ÐarborIn
noI. Không aI bIô f mo con Ia aI ca. Ða con sông hay không cung
không aI bIôf.
Môf buôI sang o ParIs frôn duong dI Ia m Jorômo.qua daI Iô
ÐrofouII va ngho fhây fIông fro con khoc. TIông khoc nhu va ng ra
fu môf kho cua vuon. Iu c do vao fhang haI. Ong IaI gân va fhây
Hocfor MaIof 12
hffp://obooks.vdcmodIa.com
môf om bo nam frôn nguo ng cua. Jorômo râf Iung fu ng bon bô bo
dôn so canh saf. O so canh saf nguoI fa mo fa Iof bo ra fruoc Iua
suoI. Ðo Ia môf om bo khoang nam sau fha ng, fa Iof chu ng fo om
Ia con nha gIau co. Ong ca nh saf gIaI fhich co Io bo bj nguoI fa an
cap rôI bo dây. Ong cung noI so guI bo dôn fraI fro nhaf duoc nôu
không aI nhân frông nom bo. Cha mo om bo fhô nao cung dI fìm,
co nguoI frông nom bo fhì ho so frong fhuong. Jorômo bon noI
muôn nhân frông nom bo, ho frao bo cho ông. Ma cung co môf dua
con fraI bang fuôI ây. Thô Ia ma fro fhanh mo con. Con ma chôf,
ma cang gan bo voI con hon. Ma quôn han con không phaI con ruôf
cua ma. Không may Jorômo không quôn. Ða fhang sau fhây cha
mo con không fìm con, ông da muôn dom con vao fraI fro.
- OI! Ðung vao fraI fro! - TôI kôu Iôn.
- Con so không dI fraI fro. Jorômo không phaI nguo I ac, chI
faI buôn phIôn nghoo kho Iam ông fa dâm ra nhu fhô ma fhôI.
Chung fa so Iam vIôc, ca con cung so Iam vIôc.
- Vâng, ma muôn gì con Ia m nây. MIôn Ia du ng vao fraI fro.
Sau khI ôm hôn fôI ma quay maf fôI vao fuong. TôI muôn
ngu nhung vì qua xao dông nôn không sao ngu duoc.
TôI không muô n dI fraI fro... TôI so ông ÐarborIn... Cuô I cung
fhì fôI cung ngu duoc va ngu suôf dôm. Sang hôm sau dông fac
dâu fIôn cua fôI Ia nhìn quanh dô bIôf chac chan Ia ho không dom
fôI dI.
Suôf buôI sang ÐarborIn không no I gì voI fôI ca va fôI baf dâu
fIn ra ng ông fa da quôn kô hoach cu a mình.
Ðôn gIua frua fhì ông fa bao fôI dôI mu dI fhoo ông.
TôI so qua dua maf vô phia ma ÐarborIn. Ma frôm Iây fay ra
hIôu bao fôI cu yôn fâm.
Thô Ia fôI Iôn duo ng.
Tu nha fôI dôn Ia ng kha xa, dI bô phaI mâf hang fIông dông
hô. Suôf frong fIô ng dông hô do ÐarborIn không hô noI voI fôI môf
Iân nao.
KHONC CIA ÐÌNH 13
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ong fa dI fruo c, khâp kha khâp khIô ng, fhInh fhoang Ia I
quay IaI nhìn xom fôI co dI fhoo không..ang fa dua fôI dI dâu7 Câu
hoI nay Iam fôI Io Iang, fôI nghI dôn bo frôn.
VoI mu c dich do fôI cô châ n chu IaI sau.
TôI djnh khI nao o xa ông fa fôI so nhay xuông hô, ông fa so
chju không fom duoc fôI.
Ðâu fIôn ông fa bang Io ng bao fôI dI dang sau, nhung cha ng
mây chôc ông doan ra y djnh cua fôI nôn nam Iây cô fay fôI.
Cu fhô chu ng fôI dI vao Iang.
KhI dI qua quan ca-phô, co nguoI goI ÐarborIn va mo I ông fa
vao. ÐarborIn nam faI fôI, dây fôI dI fruo c, va khI chu ng fôI da vao
frong quan, ông dong cua IaI. Trong khI ông ngôI o môf chIôc ban
voI ông chu qua n ca phô, fôI foI ngôI bôn Io suoI.
O goc dôI dIôn noI fôI ngôI co môf cu gIa cao Ion râu bac
frang, mac môf bô quân ao râf ky quac. Ðôn canh cu co ba con cho:
môf con cho bông frang, mô f con cho bac-bo don va môf con cho caI
con nom vua ranh ma vua dju dang.
Trong khI fôI ngam cu gIa, ÐarborIn fhì fhâ m chuyô n fro voI
ông chu quan. Ong fa bao ông chu quan Ia chung fôI fu Ia ng Iôn
fìm ông xa fruong dô nho ông nay yôu câu fraI fro fra cho ông fa
fIôn fro câp nuôI fôI.
Ðo Ia dIôu ma ÐarborIn yôu câu duoc ông chông dây...
Cu gIa cung ngho fuy Ia m ra vo không ngho fhây gì. Ðông
nhIôn cu chI fay vô phia fôI va hoI ÐarborIn:
- Thang bo nay Iam ông vuong viu u7 Va ông fuong rang
chinh quyôn so fra cho ông fIôn fro câp u7
- Chu con gì nua! No không co cha mo, fôI nuôI no, vây phaI
co nguoI chI fIôn cho no chu7
- TôI không bao Ia không nhung fôI fIn Ia ông không daf duoc
dIôu ông yôu câu.
Hocfor MaIof 14
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thô fhì no so vao fraI fro, chang co Iuâf na o baf no phaI o
frong nha fôI ca.
- Ngay xua ông da bang Io ng nhâ n no vô, co nghIa da cam kôf
gIu no.
- TôI không gIu no nua.
- Co Io co fhô co cach gIu no ra duoc, ma bIôf dâu con kIôm
cha c duo c chuf gì nua dây ông a. - Cu gIa no I sau môf Iaf suy nghI.
RoI chIôc ghô dua cua mình cu foI ngôI fruoc maf ÐarborIn..-
Ðô fôI nhân no, cu noI, fôI fhuô no. MôI nam fôI fra ông haI muoI
phrang. CIa cao dây va fôI fra fruoc.
- Nôu fôI gIu no, fraI fro co fhô fra fôI môI fhang hon muo I
phrang.
- Thô nôu fraI fro dang Io dô ông gIu Ia I dom no cho nguoI
khac fhì sao, fhô Ia ông chang duoc gì hôf, frong khI voI fôI ông chI
vIôc dua fay ra.
Cu gIa Iu c fuI Iây ra môf fuI fIôn bang da Iây ra bôn dông bac
bay Iôn ban va Iam chu ng kôu Ianh canh.
- Cu fhu nghI xom, ÐarborIn kôu Iôn, môf ngay nao do dua bo
fâf phaI co cha mo! Iu c do aI nuôI no han so co IoI. Nôu không finh
dôn chuyôn do ha fâf fôI da nhân frông nom no.
Câu noI cua ÐarborIn Iam fôI ghof ông fa fhôm chuf nua.
- Thì chinh vì ông không frông mong gì o cha mo no, cu gIa
noI, nôn ông moI duôI no.
Cu ranh manh nhìn ÐarborIn.
- Ðua bo nay so dI cung voI fôI, cu noI, fôI gIa rôI, sau môf
ngay môf nhoc, fhoI fIôf xâu, fôI fhuong co nhu ng y nghI u am, no
so Iam fôI vuI Iôn. No so fham gIa ganh haf cua xI-nho VIfaIIs.
- Canh haf cua cu o dâu7
- XI-nho VIfaIIs Ia fôI, con ganh haf, dây.
NoI rôI cu mo ao mang-fô Iây ra môf con vâf ky Ia dang ap
nguo I va o ngu c cu .
KHONC CIA ÐÌNH 15
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI không bIôf goI con vâf ky qua I nay Ia gì vì dây Ia Iân dâu
fIôn fôI nhìn fhây no.
- A! Con khI xâu xi! - ÐarborIn kôu.
TIông do Iam fôI hôf ngac nhIôn boI vì fuy chua nhìn fhây
con khI bao gIo if nhâf fôI cung da ngho noI foI.
- Ðây Ia ngaI JoII - Coour. Ðan oI hay chao dI nao.
JoII - Coour dua ban fay khop chaf Iôn môI va guI chu ng fôI
môf caI hôn.
- Ðây gIo, - vua noI cu VIfaIIs vua dua fay vô phia con cho
bông fra ng, - ông CapI dây so hân hanh gIo I fhIô u cac ban ông vo I
cu foa kinh mô n.
Ngho Iônh, con cho bông dung ngay dây, bang haI chân sau,
khoanh haI chân fruoc Ia I fruoc ngu c, cuI chao chu mình fhâf
fhâp. HaI con cho kIa, nhìn cham cham vao CapI cung Iâp fu c
dung Iôn, môI con gIo môf chân ra fruoc fua nhu dua fay cho nguoI
fa baf, buoc sau buoc ra fruoc rô I Iu I ba buoc ra sau, cuI chao.
- CapI, cho fa bIôf mây gIo rôI.
CapI không khoanh fay nu a, IaI gân chu vach ao mang-fô Iuc
frong fuI ao gI-Iô IôI ra mô f caI dông hô qua quyf, nhìn vao maf
dông hô rôI sua Iôn haI fIô ng fo sau do dôn ba fIông nho hon.
Qua Iuc do Ia haI gIo ba khac.
- Tôf. Ðây gIo dô nghj con moI nang ÐoIco ra nhay cho chu ng
fa xom nao.
CapI Iâp fuc Iuc fu I ao vof cua chu IôI ra môf doan dây fhung.
No ra hIôu cho ZorbIno, con cho bac-bo nho, fhô Ia con nay ra dung
ngay fruo c maf CapI. CapI bon nom cho no môf dâu dây va haI con
baf dâu quay dây. ÐoIco Iao vao vong quay vu a nhay vua nhìn chu.
Ro rang Ia hoc fro cu VIfaIIs fhâf nu c cuoI va cu dI choI suôf
nhu fhô han phaI fhu vj, nhung nôu dI fhoo ho fôI phaI xa ma
ÐarborIn.
Hocfor MaIof 16
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðây gIo, cu VIfaIIs noI fIô p, fro IaI công vIôc cua chung fa.
TôI fra ông ba muoI phrang.
- Ðôn muoI.
Ðaf dâu ban bac. Cu VIfaIIs ngaf IoI:
- Thang bo ngôI dây chac chan Ia m, cho no dI ra ngoaI sân
choI dI.
Ðông fho I cu Iam hIôu cho ÐarborIn.
- PhaI dây, ông nay noI, ra sân choI dI bao gIo fao goI hay
vao.
TôI dI ra sân, ngôI frôn môf fang da suy nghI. Sô phân fôI
dang duo c quyôf djnh dây.
Ianh va Io Iang Iam fôI run Iôn câm câp. Cuôc ban bac koo
daI kha Iâu. CuôI cu ng fôI frông fhây môI mô f mình ÐarborIn. Ong
fa ra fìm fôI dô gIao cho cu VIfaIIs chac7
- Nao, dI vô nha nao. - ông fa noI.
Vô nha u7 Không phaI xa ma ÐarborIn u7
TôI muôn ho I nhung không dam.
- MuoI phuf fruoc khI foI nha, ÐarborIn dung IaI:
- May ma kô IaI môf IoI nao may ngho fhâ y, ông fa vua noI
vua voo manh faI fôI, fhì may so phaI fra gIa daf dây. IIôu hôn!.
KHONC CIA ÐÌNH 17
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 2 : VINH ÐIÐT NCOI NHA C!A MA
- Nao! Thô ông xa fruong bao fhô nao nao7
- Ma ÐarborIn hoI khI chu ng fôI vô foI nha.
- Không gap. MaI chung fôI quay IaI.
Nhu fhô Ia ÐarborIn da fu bo gIao koo mua ban cua Iao fa.
Suôf doc duong fôI da nhIô u Iân fu hoI dI vô nha nhu fhô nay IIôu
Iao co gIo fro muu moo gì không, câu noI vua rôI cu a Iao pha fan
moI nghI ngo.
Nhung sang hôm sau, khI fInh dây fôI không fhây ma
ÐarborIn dâu ca.
- Ma dâu7
- Ma ra Iang, chIô u moI vô.
Su vang maf nay Iam fôI Io Iang. ÐarborIn nhìn fôI vo râf Ia.
Ðông nhIôn fôI fhây cu VIfaIIs va mây con cho dI vao.
A ra fhô! Cu dô n don fôI, ÐarborIn bao ma ra Iang dô ma
không bao vô duoc fôI.
- OI, xIn cu, cu du ng mang chau dI!
Va fôI oa Iôn khoc nu c no.
- Nao nao, câu con fraI cu a ông, cu noI voI fôI fhâf dju dang, o
voI ông chau không khô dâu, IaI duoc o bôn mây dua hoc fro râf
ngô cua ông, chau fIôc caI gì co chu7
- Ma ÐarborIn!
- KIôu gì fhì may cu ng không o IaI dây, ÐarborIn va n faI fôI
noI, hoac Ia cu dây hoac Ia fraI fro, may chon fhu nao fhì chon.
- Không, ma ÐarborIn co!
Hocfor MaIof 18
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Thang bo nay co fình, Ia dâu hIôu fôf. ThôI fa vao vIôc!
NoI rôI cu bay Iôn ban fa m dông nam phrang, ÐarborIn vo
Iuôn vao fuI Iao.
- Ðua go I quân a o cua no cho no, nao Iôn duong. RomI! ÐI
fruoc con CapI.
TôI cam fhây cu VIfaIIs nam Iây cô fay fôI.
ÐarborIn dI vao nha. Thô Ia hôf.
Iôn dôc kha daI. Cu VIfaIIs không roI fay fôI..- Cu cho chau
nghI môf chuf co duoc không a7 - TôI hoI cu.
- San sang.
Iân dâu fIôn cu roI fay fôI. Nhung dông fhoI fôI fhây caI nhìn
cua cu huong vô con CapI Iam hIô u. CapI Iâp fuc dôn dung dang
sau fôI. No Ia fay caI nguc cua fôI: chI môf cu dông bo frôn no so vô
Iây chân fôI ngay.
TôI dI foI ngôI frôn u dâf, CapI dI fhoo va voI dôI maf mo Iô
fôI fìm ngôI nha cua ma ÐarborIn.
Ðông nhIôn frôn con duong dôc Iôn Iang fôI nhìn fhâ y môf
chIôc khan nho mau fra ng. Xa qua nôn fôI chI fhây duoc mau
frang cu a chIôc khan nhung co nhung Iu c fraI fIm nhìn fInh hon
dôI maf: fôI nhâ n ra ma ÐarborIn. Ðung ma rôI. Ma buoc fung
buoc daI.
ToI rao nha chu ng fôI ma dây ra, vao sân va dI qua sân kha
nhanh.
TôI Iâp fuc du ng Iôn frôn u dâf không nghI foI con CapI da
chôm dô n gân fôI.
Ma ÐarborIn không o frong nha Iâu. Ma dI ra ngay va chay
frong sân.
Ma fìm fôI.
TôI cuI xuông phia fruoc va kôu Iôn bang fâf ca suc Iuc cua
mình:
- Ma oI! Ma oI!
KHONC CIA ÐÌNH 19
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung gIong fôI chìm nghIm frong không frung.
- Chau dIôn a7 - Cu VIfaIIs hoI.
TôI không fra IoI chI dan maf vao ma ÐarborIn nhung ma
dâu co ngo fôI o gân ma dôn nhu fhô nôn không nghI dôn chuyôn
ngâng dâu Iôn. Ma dI qua sân, ra IaI ngoa I duo ng, quay nhìn fu
phia.
TôI ca ng gao fo hon.
Iu c do cu VIfaIIs doan ra su fhô bon cu ng Ioo Iôn u dâf. Cu
nhìn fhâ y caI khan frang.
- TôI nghIôp fhang bo! - Cu fhì fhâm.
- OI! Cha u xIn cu, cho cha u vô. - Ðuoc su fhông cam cua cu
dông vIôn, fôI noI.
Nhung cu nam Iây cô fay fôI dua fôI xuông duong.
- Chau da nghI rôI, fhôI Iôn duo ng, cha ng fraI cua ông. - Cu
noI.
TôI muôn go fay cu ra nhung cu na m chaf Ia m.
- CapI, ZorbIno! - Cu goI.
HaI con cho vây Iâ y fôI..Ðanh phaI fhoo cu VIfaIIs fhôI.
TôI da co bang chung dô hIôu cu không phaI nguo I ac.
Sau khI dI dô muoI Iam phuf cu bo canh fay fôI.
- Ðây gIo chau dI canh ông, nhung dung quôn nôu cha u muôn
frôn fhì CapI va ZorbIno so fhoo kjp chau ngay.
TôI buông môf fIông fho daI:
- Cha u buôn, ông hIôu. - Cu VIfaIIs fIôp fuc noI. - Chau co fhô
khoc. Nhung chI cân chau cô ma cam fhây duoc Ia ông mang chau
dI không phaI dô Iam cha u khô. Chau ma không dI fhì sao nao7 So
vao fraI fro. Nhung nguoI nuôI cha u không phaI cha mo cha u. Ma
fôf voI chau va chau yôu ma, cha u khô fâm phaI xa ma, fâf ca
nhung ca I do Ia fôf fhôI, nhung ba ây không gIu nôI chau. Chang
Hocfor MaIof 20
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fraI cua ông a, chau phaI hIôu rang cuôc doI fhuong Ia môf frân
chIôn ma frong do co phaI nguo I fa muôn Iam gì Ia Iam duoc dâu.
Nhu ng Io I cua cu râf khôn ngoan nhung Iuc nay môf su fhuc
con kôu fo hon bâf ky IoI noI nao: do Ia su chIa Iy.
Tu nay fôI không bao gIo con nhìn fhây nguo I da nuôI fôI Ion
Iôn nua va y nghI nay Iam fôI nghon ngao frong cô hong.
- Hay suy nghI vô nhung dIôu ông noI voI chau, fhInh fhoang
cu VIfaIIs IaI nhac IaI, cha u không phaI khô khI o voI ông dâu.
CuôI cung fhì cu gIa cao Ion va dop Iao nay co Io không dôn
nôI kInh khung nhu Iu c dâu fôI fuong.
Ðo Ia Iân dâu fIôn fôI dI môf mach không nghI nhu vây. Koo
Iô dôI chân, vâf va Iam fôI moI fhoo duoc chu fôI. Tuy nhIôn fôI
không dam xIn cu dung chân.
- ÐôI guôc cua chau Iam chau môf dây. - Cu bao fôI. - Ðôn
!ssoI ông so mua gIay cho chau.
Câu no I nay Iam fôI fhôm can dam. Thu c fô dôI gIay Ia fhu
fôI hang khaf khao mong muôn.
- !ssoI con xa không a7
- A ra do Ia fIông noI cua Iong cha u, cu VIfaIIs vua noI vua
cuoI, cha u muô n co gIay dI chu gì7
Ðuoc, ông hua, gIay dInh. Môf chIô c quân cuf bang nhung,
mô f ao vof, môf chIôc mu nua. Ong hy vong chung Iam cha u khô
nuoc maf va so gIup cho dôI chân chau dI nôf sau dam duo ng con
IaI.. Không, ông chu fôI không phaI môf con nguo I fan ac. Môf
nguo I fan ac Iam sao nhân ra dôI guôc Iam fôI môf duoc7
TroI dây mây xam xjf va không bao Iâu baf dâu mua nho
haf.
VoI fâm da cuu cu VIfaIIs duoc bao vô kha kin IaI con cho cho
duoc JoII - Coour nua, anh chang nay ngay fu gIof mua dâu fIôn da
ân ngay vao chô nâp. Nhung mây con cho va fôI chang mây chô c
uof fhâm vao da fhjf, bon cho fhì fhInh fhoang con gIu duo c Iông
KHONC CIA ÐÌNH 21
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chu con fôI, fôI cu phaI dI duoI môf suc nang Iam fôI gIa bang Iôn
duoc.
- Chau co dô bj ca m Ianh không7 - Chu fôI ho I.
- Chau không bIôf, chau nho Ia chua bao gIo fhì pha I.
- Tôf. Qua chau fôf fhâf dây. Nhung ông không muôn phoI
chau ra mua fhô nay, chang duo c ich gì, hôm nay chung fa không
dI xa hon nua. Co Iang dây rôI fa so vao ngu o do fhôI.
Trong Ia ng không co ca I quan na o va không aI muôn nhân
môf nguoI an may koo fhoo môf dua fro va ba con cho fâf ca dôu
vây bun bo bof Iam gì.
CuôI cu ng môf nguoI nông dân mo cua cho chung fôI vao mô f
vua fhoc.
Cu VIfaIIs Ia môf nguo I câ n frong. Trong caI fu I cu doo o vaI
co môf chIôc banh mì fro n fo fuong. Cu dua cho fôI môf mIông con
cu fhì vu a an vua chIa banh fhanh nhu ng mIông nho phân phaf
cho Iu ho c fro phâ n danh cho chung.
Môf dôn gây nguoI, haI chân bj frây da vì dôI guôc, fôI run
Iôn vì Ianh frong bô quân ao sung nuoc.
- Rang chau va Iâp câp rôI kìa, cu VIfaIIs noI, cha u co rof
không7
- HoI rof fhôI a.
TôI ngho fIông cu mo caI fu I:
- Ðây Ia caI ao so-mI khô va ao gI-Iô, chau mac vao dI, sau do
ru c va o co khô cha u so âm Iôn nhanh fhôI va ngu duoc.
Tuy nhIôn fôI không âm Iôn nhanh nhu cu VIfaIIs noI, râf Iâu
sau fôI cu fro mình maI, Iong qua dau buôn, qua khôn khô. Iu c
nao cu ng nhu fhô nay sao7 ÐI bô không ngung duoI froI mua, ngu
frong môf vua fho c, run Iôn vì Ia nh, chI co môf mâu banh mì cho
bua fôI, không aI fhuong xof fôI, không aI yôu fôI. Ðang nghI ngoI,
Iong nang frIu va haI maf dâm nuoc maf, fôI cam fhâ y môf hoI fho
âm âm pha vao maf fôI. Ðua fay ra fôI so fhây Ian Iông muof nhu
Hocfor MaIof 22
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ion cua con CapI. No nho nhang foI bôn fôI, nam xuông chô co khô
bôn canh fôI va fô nhj IIô m vao ban fay fôI.
Cam dông qua fôI hoI nhom mình dây hôn vao chIôc muI
Ianh nga f cua no. No kôu Iôn môf fIông nghon ngao, daf chân no
vao ban fay fôI rôI nam Im.
Thô Ia fôI quôn môf, quôn buôn, ho ng fôI nghon IaI, fôI không
con chI co môf mình nua: fôI da co môf nguo I ban.
Hôm sau chung fôI Iôn duo ng fu sang som.
Ða fanh mua, bâu froI xanh va nho Ian gIo khô fhôI suôf
dôm, không co n bun Iâ y nua. Iu cho nhay nhof quanh chung fôI.
ThInh fhoang CapI IaI dung frôn haI chân sau huo ng vô fôI sua Iôn
môf fIông ma fôI hIôu râf ro y nghIa.
- Can dam Iôn! - No bao fôI nhu vây.
Ðo Ia môf con cho râf fhông mInh caI gì cung hIôu va bIôf
cach Iam cho nguoI fa hIôu mình. CIua no va fôI không câ n IoI:
ngay fu ngay dâu fIôn chu ng fôI da hIôu nhau rôI.
Chua bao gIo ra khoI Ia ng nôn fôI râf sôf ruôf muô n frông
fhây môf fhanh phô. Nhung !ssoI không Iam fôI Io a maf. Nhu ng
ngôI nha cô co fhap bôn frôn khIôn fôI chI fhâ y Ianh dam fho o.
Ðâu oc fôI chI co môI môf y nghI: hIôu gIay.
Ðâu Ia hIôu gIay so cung câ p cho fôI dôI gIay ma cu VIfaIIs da
hua7
Chang mây chô c fôI co caI hanh phuc xo chân vao dôI gIay
dInh nang gâp muoI Iân dôI guô c cua fôI. Io ng hao hIôp cua chu fôI
không du ng o do; mua gIay xong cu mua cho fôI môf ao vof nhung
mau xanh da froI, môf quân Ion va môf mu phof. Tâf ca nhung gì
cu hua.
Ro rang cu Ia nguo I fuyôf nhâf frân doI rôI!
Nhung da nhâu, Ion da son, caI mu fhì không aI doan duoc
fruoc dây mau gì nua, nhung choang ngop vì nhu ng huy hoang do
fôI chang cân bIôf dôn nhu ng nhuoc dIôm na y Iam gì.
KHONC CIA ÐÌNH 23
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI chI mong chong duo c mac bô canh moI, nhung fruoc khI
dua cho fôI cu VIfaIIs con Iam chung bIôn dôI da.
Vô dôn quan cu Iây koo frong fuI ra caf haI ô ng quân fôI Iôn
dôn fân dâu gôI. KhI fôI nhìn cu voI dôI maf so haI:.- Nhu vâ y dô
chau frông không gIông aI, cu noI. Chu ng fa dang o Phap, ông mac
cho chau nhu nguoI y, nôu fa o y ông IaI mac cho chau nhu nguoI
Phap. Chung fa Ia nghô sI. Ðô ngoaI cua chu ng fa da phaI gây fo
mo rôI. Chau fhu fuong fuong xom nôu ngay chIô u nay fa ra noI
công cô ng ma an mac nhu nhung nha fu san hay nhung nông dân
Iam sao fa buôc moI nguo I phaI nhìn fa va dung IaI quanh fa7
Không duoc. Hay hoc Iây rang o doI nay dôI khI su xuâf hIô n fhôI
cu ng da Ia môf vIôc fôI cân fhIôf rôI.
Ây Ia faI sao buôI sang Ia nguoI Pha p buôI chIôu fôI da fhanh
nguo I y. Quân fôI ngan dôn gôI, cu VIfaIIs IaI buôc quanh fâf fôI
nhung so I dây do baf choo nhau suôf cang chân. Trôn chIôc mu
phof cua fôI cu cung buô c choo nhau nhIôu dây ruy-bang kha c va
frang fri fhôm môf bo hoa bang Ion.
Thâf fha ma noI fôI fhây mình fuyôf dop, chang fhô ma anh
ban CapI cua fôI sau khI ngam fôI râ f Iâu phaI chìa chân ra cho fôI
voI vo ha I Iong.
Trong khI fôI xo quân ao moI, JoII - Coour du ng fruoc maf fôI
baf chuo c dIôu bô fôI IaI con Iam qua Iôn nua. TôI fhang xong bô
canh, ngam vuôf xong xuôI fhì no daf haI fay Iôn hang, ngua dâu
ra sau baf dâu pha ra cuoI voI nhu ng fIô ng kôu Ii nhi gIôu cof. Ða
sông fhân fình voI JoII -Coour kha Iâu fôI co fhô khang djnh no râf
hay cuoI. Co Io ca I cuoI cu a no không gIông hôf nhu caI cuoI cua
con nguo I. Nhung cuôI cung, môI khI co môf fình ca m nao do Iam
cho no vuI Iôn, nguoI fa fhây haI mop no koo ra sau, haI mI maf ho
ho , haI ham rang dông dây râf nhanh va dôI maf don cua no hâu
nhu ban ra nhu ng fIa Iua.
- Ðây gIo chau su a soan ao quân da xong, cu VIfaIIs bao fôI,
fa baf dâu Iam vIôc dô dôn maI ngay phIôn cho co fhô ra maf môf
buôI bIôu dIôn Ion frong do chau kho I su buoc vao nghô .
Hocfor MaIof 24
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI hoI cu fhô nao Ia buoc vao nghô, cu gIaI fhich co nghIa
Iân dâu xuâf hIôn fruoc công chu ng dIôn vo haI kjch.
- Ong so phaI fâp cho chau vaI ma ông danh cho chau.
ÐôI maf ngac nhIôn cua fôI noI voI cu Ia fôI không hIô u.
- Ong muôn cha u hIôu vaI fro chau phaI Iam.
Ong mang chau fhoo Ia dô cha u Iam vIô c. VIôc cua chau Ia
dIôn ha I kjch vo I JoII - Coour va mây chu cho cua ông..- Nhung
chau co bIôf gì dâu! - TôI so haI kôu Iôn.
- Chinh vì fhô ông moI phaI day chau. Không phaI fu nhIôn
ma CapI dI dung duyôn dang nhu fhô frôn dôI chân sau cung
không phaI ÐoIco nhay dây Ia y fhich cua no. CapI da phaI hoc
dung va ÐoIco da phaI ho c nhay; chung fhâ m chi da phaI Iam vIôc
kha Iâu moI daf duoc nhu ng faI do. Cho nôn cha u cung pha I Iam
vIôc dô hoc nhung vaI kha c nhau ma chau so dIôn voI chung.
Vo kjch, cu VIfaIIs noI fIôp, co fôn Ia NguoI dây fo cua nga I
JoII - Coour hay Ko ngu hon frong haI nguoI IaI Ia ko ma nguo I fa
không nghI foI.
Ðô faI nhu fhô nay: Cho foI hôm ây ngaI JoII -Coour vân co
môf fôn dây fo ma ngaI râf haI Iong, do Ia CapI. Nhung CapI da vô
gIa, nga I JoII - Coour muôn co môf dây fo moI. CapI chju frach
nhIôm cung câp fôn dây fo moI. Nhung do không phaI Ia con cho so
nôI fIôp su nghIôp cua CapI ma Ia môf chang fraI nông dân fôn Ia
RomI.
- KhI Iam gì co dây fo a.
- Trong haI kjch fhì co. Chau dôn va ngaI JoII - Coour fhây
chau co vo dân dôn ngây ngô.
- Thô chang hay fi nao.
- Co nghIa Iy gì dâu nôu chI dô cuoI7 Va chang cha u hình
dung mình fhuc su dôn nha môf quy ông dô Iam dâ y fo va gIa du
ho bao chau don ban an. Ðây chinh Ia ca I ban frong vo frình dIôn
cua chung fa. Nao chau buoc Iôn va don ba n ra.
KHONC CIA ÐÌNH 25
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trôn caI ban co cac dIa, mô f caI côc, môf con dao, môf caI dIa
va khan ban ma u frang.
Iam sao bay ra bây gIo7
TôI fu hoI mình câu ho I do, haI fay fhong xuông, cuI nguo I
xuông fruoc, mIông ha ra chang bIôf baf dâu fu chô nao; chu fôI vô
fay cuoI pha Iôn.
- Hoan hô! - Cu noI. - Tuyôf! Iam ra vo ma f nhu chau fhâf
xuâf sac. Vo ngây fho cua chau dang phu c dây.
- Chau chang bIôf phaI Iam gì.
- Chinh vì fhô ma dâm xuâf sac. VaI ngay nua cha u so bIôf
fuong fân chau phaI Iam gì. Ðô n Iuc do chau IaI pha I nho IaI caI
Iu ng fu ng ma Iu c nay dây chau dang cam fhây va gIa vo nhung
fhu ma chau không cam fhây nua. Nôu cha u fìm IaI duoc cach fao
ra vo maf va fhaI dô nhu Iuc na y fhì ông noI fruoc Ia chau so
fhanh công ruc ro dây. Nhân vâf ma chau phaI fhô hIôn frong
vo.haI kjch Ia nhu fhô nao7 Ia môf chang fraI nông fhôn chua
nhìn fhây gì va không bIôf gì ca; fhâm chi fhây mình vung vô ngu
sI hon con khI; do do vo kjch co fôn Ko ngu hon frong haI nguoI IaI
Ia ko ma nguoI fa không nghI foI. Ngu hon JoII - Coour, do Ia vaI
dIôn cua chau.
Vo Nguo I dây fo cua ngaI JoII - Coour không phaI môf haI
kjch Ion, bIôu dIô n chua dây haI muoI phuf. Nhung chu ng fôI fâp
dôn gân ba fIông dông hô, cu VIfaIIs baf chu ng fôI Ia m dI Iam IaI
dôn muoI Iân cu ng môf fhu, Iu cho cung nhu fôI. ÐI nhIôn Iu cho co
Iu c quôn vaI phân frong vaI cua chu ng.
TôI râf ngac nhIôn fhây chu fôI kIôn nhân va dju dang bIôf
nhuong nao. Cu không hô fuc gIân môf Iân nao.
- Nao fa IaI baf dâu IaI, môI Iân yôu câ u cu a cu không daf
duoc cu IaI noI: chua duoc, CapI; con ngaI JoII - Coour, ngaI không
chu y gì ca.
ChI co fhô, nhung fhô cu ng Ia du.
Hocfor MaIof 26
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðuoc rôI, cu bao fôI, fâp da xong, chau co nghI ra ng mình so
quon dong kjch không7
- Chau chang bIôf nua.
- Chau co chan không7
- Không, chau fhich Ia kha c.
- Thô fhì fôf. Chau fhông mInh, IaI chu y.
Vua chu y vua vâng IoI nguoI fa so daf foI fâf ca moI fhu.
Chau ha y xom Iu cho va so sanh chung vo I JoII - Coour. JoII -
Coour co Io hIôu dông hon, fhông mInh hon nhung không dô bao.
Ðao no caI gì không bao gIo no vuI Iong Iam.
Ðo Ia do ban châf no va chinh vì vây ông không bao gIo gIân
no. KhI không gIông cho, không co y fhuc vô bôn phâ n.
TôI manh dan noI voI cu rang ca I Iam fôI ngac nhIôn nhâf
frong buôI fâp vu a qua Ia cu fo ra vô cung kIôn nhâ n.
Cu mIm cuoI:
- NguoI fa fhây ngay Ia, cu noI, fruoc nay chau chI sông voI
nhung nguoI nông dân fan nhân voI suc vâf.
- Ma ÐarborIn dju dang voI con bo cua chu ng chau Ia m. - TôI
noI.
- Ða Iam fhô Ia dung. Ða hIôu ro dIôu ma nguo I nông dân
fhuong không bIôf: dju dang fhì nguoI fa duoc nhIôu hon. Chinh vì
không bao gIo fuc gIân ca c con vâf cua ông ma ông da dao fao duoc
chung nhu ngay nay. Nôu ông danh chung, chu ng so so, so haI Iam
fô IIôf fri fhông.mInh. Hon nua nôu dô mình dI dôn gIân du ông so
mâf Iong fIn o cha u. Mây con cho cu a ông da day cho ông nhIôu baI
hoc nhu nhung baI hoc ông day chung. Ong da Iam phaf frIô n fri
fhông mInh cua chu ng con chung fao finh ca ch cho ông.
Cac ban fôI, Iu cho va con khI, co fhuân IoI hon fôI o chô da
quon xuâf hIôn fruoc công chung fhanh ra ngay hôm sau chu ng
không hô so haI.
KHONC CIA ÐÌNH 27
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung fôI không co duoc caI an fâm bình fInh cu a chu ng.
NôI xuc dông cua fôI fhâf manh mo khI chu ng fôI roI quan dI dôn
noI bIôu dIôn.
Cu VIfaIIs mo dâu cuôc dIôu hanh bang môf dIôu van-xo fhôI
frôn sao. Thoo sau Ia CapI, frôn Iung CapI, JoII - Coour frong bô
quân phuc daI fuong Anh ung dung ngôI fhoaI maI. RôI cach xa ra
môf doan kha kha Ia ZorbIno va ÐoIco fIôn foI. CuôI cu ng fôI kôf
fhu c doan dIôu hanh.
Nhung caI Iam nguoI fa chu y con nhIôu hon ca su hung
frang cu a cuôc dIôu hanh cua chung fôI IaI Ia nhung fIông sao cho I
faI. MoI nguo I dô ra cu a xom chung fôI dIôu qua, fâf ca cac rom
cua sô dôu duoc koo Iôn nhanh chong.
VaI dua fro dI fhoo chu ng fôI, nhIôu nông dân sung sôf nhâp
bon voI chu ng, khI dôn noI bIôu dIôn chung fôI da co ca môf dam
ruoc da ng sau mình rôI.
Phân dâ u buôI bIôu dIôn cua chung fôI gôm môf sô fro do cho
fhu c hIôn. Cu VIfaIIs bo ông sao, fhay vao do môf chIôc vI câm, koo
dôm fhoo cac fIôf mu c cua cho Iu c fhì dIôu van-xo Iu c fhì môf dIôu
nhac buôn roo raf.
TIôf muc dâu fIôn kôf fhu c, CapI ngâm mô f caI baf gô gIua
haI ham rang, dI frôn haI chân sau baf dâu Iam môf vong quanh
"cu foa dang kinh". KhI nao không fhây xu roI xuông no Iây haI
chân fruoc daf Iôn nguoI vj khan gIa chaI san, sua haI ba ca I rôI
dâp nho nho vao caI fu I ma no muôn mo. Thô Ia frong công chung
xuâf hIô n nhu ng fIông kôu, nhung IoI ban fan vuI vo, nhung fIông
chô gIôu.
- Con cho bông nay fhông mInh fhâf, no bIôf nhu ng aI co fuI
dây dây nho.
Thô Ia cuôI cu ng nhu ng dông xu danh duoc dô c ra.
Ðôn Iuof JoII - Coour va fôI ra maf.
- Thua quy ba quy ông, cu VIfaIIs noI, chung fôI fIôp fuc buô I
bIôu dIô n bang môf haI kjch dô.fhuong co fôn: NguoI dây fo cua
ngaI JoII -Coour hay Ko ngu hon frong haI nguoI IaI Ia ko không aI
Hocfor MaIof 28
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nghI foI. Môf nguoI nhu fôI không ha mình; dô khon vo kjch va
dIôn vIôn cua chinh mình, chI xIn cac vj hay mo fo maf, hay dong
faI va chuân bj fay dô vô.
Tuy nhIôn dô Iam cho dIô n xuâf cua ca c dIôn vIôn dô hIôu
hon, cu VIfaIIs ko m fhoo mây IoI bình.
Thô Ia, voI vo hIôu chIôn ngâm, cu fuyôn bô ông JoII - Coour,
rôI dôn CapI, dôn fôI, Iôn sân khâu. Cu bình Iuân fom faf fung
canh môf. Vo kjch duoc du ng Iôn nha m fhô hIôn su ngu sI dân dôn
cua fôI frong fâf ca moI maf: môI canh fôI phaI gIo vaI hanh dông
ngo ngân frong khI JoII - Coour nguoc IaI phaI fìm co hôI frô hôf
fhông mInh va khoo Io o. aI cha! Ðuyôn dang va Ijch su cua ngaI
JoII - Coour sao ma khIô n khan gIa mô say dôn fhô! Con su vung
vô Iu ng fung cua fôI Iam ho cuoI oI Ia cuoI! TIông vô fay vang dôI
fu phia, buôI bIôu dIôn kôf fhu c fhang IoI. Con khI mo I fhông mInh
Iam sao! Tôn dây fo moI ngu ngô c Ia m sao!
Cu VIfaIIs khon fôI nhu vây va fôI fu hao Iam.
Chac cha n cac kjch sI frong doan ông VIfaIIs faI cao rôI - fôI
muôn no I Iu cho va con khI -nhung faI nay cu ng chang nhIô u vo
Iam. ÐIô u dIôn mây buôI nguoI fa da bIôf hôf vo.
Tu do dI dô n kôf Iuân Ia không o Iâu maI môf fhanh phô
duoc.
Sau ba ngay dôn !ssoI IaI phaI Iôn duong.
ÐI dâu bây gIo nhI7 TôI da kha manh dan voI chu fôI dô hoI
cu câu ho I nay.
- Chau co bIôf dâf nuoc nay chu 7 - Cu vua nhìn fôI vua fra
IoI.
- Không a.
- Thô faI sao chau IaI hoI ông Ia fa dI dâu7
Nôu ông bao chau Ia fa dI AurIIIac dô fIôp fuc dI Ðordoaux
rôI fu Ðordoaux dI Pyronoos fhì chau bIôf duoc caI gì7
- Nhung cu bIôf xu so nay chu a7
KHONC CIA ÐÌNH 29
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ong chua bao gIo dôn dây.
- Thô faI sao cu IaI bIôf Ia mình dI dâu7
Cu nhìn fôI râf Iâu.
- Chau không bIôf doc pha I không7 - Cu ho I fôI.
- Không, nhung chau da nhìn fhây nguoI fa doc. - TôI fu hao
noI..Qua fhâf nguoI fa co cho fôI dI hoc nhung chI co môf fhang.
- Ðoc co kho Iam không a7 - TôI hoI cu VIfaIIs sau khI dI kha
Iâu vua dI vua nghI ngoI.
- Kho dôI voI ko nao ran dâu fhôI, IaI cang kho voI nhung aI
không fhIôn chi. Chau co ran dâu không7
- Chau không bIôf nhung co vo nhu nôu cu day chau doc fhì
chau không ngaI kho dâu.
- Ðuoc, chu ng fa so xom; fa con fhoI gIan fruo c maf ma.
TôI không bIôf hoc do c kho fhô nao nhung fôI hình dung ngay
fhây mình mo môf quyôn sach va bIôf duoc co nhu ng gì frong do.
Hôm sau frong khI dI duong fôI fhây chu fôI cuI xuông nhaf
frôn duo ng ca I môf manh van phu buI dôn môf nua.
- Ðây Ia quyôn sach, chau so hoc doc frong do. - Cu bao fôI.
TôI nhìn cu xom co phaI cu gIôu fôI không.
RôI khI fhây cu râ f nghIôm fuc, fôI nhìn ky caI vâf ma cu fìm
duoc. Ðo Ia môf manh van bang gô sôI, daI bang ca nh fay, rông
bang haI ban fay, râf nhan, bôn frôn chang co chu co hình gì ca.
- Cu gIô u chau dâ y a7
- Ðâu co, con fraI fa, cu cho foI Iu c chung fa dôn buI cây dang
kIa da, fa nghI o dây va chau so fhây ông day cha u doc bang caI
manh gô nay nhu fhô nao.
Cu VIfaIIs Iây môf con dao frong fu I ra, caf fu manh van môf
Iop gô mong gof nhan dI râ f ky ca ng. Sau do cu caf no fhanh fung
mIông nho dôu nhau.
Hocfor MaIof 30
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Trôn môI mIông gô nay, cu noI, ông so Iây muI dao khoof
môf chu caI. Qua do chau hoc duoc hình dang cac chu va khI da
fhuôc chau ghop chung Ia I fhanh ca c fu. KhI chau da fao fhanh cac
fu ma ông bao rôI, chau so doc duoc môf quyôn sach.
Chang bao Iâu ca c fu I ao fôI dây nhung mIông gô va fôI mau
chong bIôf maf cac chu caI, nhung dô bIôf doc IaI Ia môf chuyôn
khac. Su vIôc không nhanh duoc nhu fhô fhâm chi co Iu c fôI da hôI
fIôc muô n hoc doc.
Ðâu sao phaI no I rang, công bang ma noI, không phaI vì IuoI
ma fôI hôI fIôc ma chinh Ia do fu aI.
Trong khI day fôI chu caI cu VIfaIIs co y nghI day Iuôn ca con
CapI. Chung fôI cung hoc voI nhau. ÐI nhIôn CapI không fhô doc
Iôn nhung.chu caI ma no frông fhâ y vì no không bIôf noI, nhung
khI nhu ng mIông gô duoc bay frôn co no phaI Iây chân fha ra
nhung chu ma cu VIfaIIs doc Iôn.
Iu c dâu fIôn bô cua fôI nhanh hon no nhung nôu nhu fôI co
fri fhông mInh nhay bon hon fhì no IaI co fri nho vu ng vang hon.
Thô Ia cu môI Iân fôI pham IôI chu fôI IaI không quôn bao fôI:
- CapI so bIôf doc fruoc RomI cho ma xom, fhâ f xâu hô .
ÐIôu do kich fhich fôI dôn mu c fôI dôc Iong ra hoc ma frong
khI con cho dung IaI o chô vIôf duoc fôn no fôI fIôn foI doc duoc môf
quyôn sach.
- Ðây gIo chau da doc duo c chu, cu VIfaIIs bao fôI, chau co
muôn do c duoc nhac không7
- Chau co haf duoc nhu cu không a7
ThInh fhoang cu VIfaIIs haf va cu dâu co ngo ngho cu haf
nhu môf ngay hô I dôI voI fôI.
- Chau muôn haf u7 Ngho ông haf chau fhây fhich u7
- Thich nhâf dây a. MôI khI cu haf chau chI muôn khoc, khI
cu haf môf khuc haf ôm dô m hay buôn ba, khuc haf IaI dua chau
vô voI ma ÐarborIn, chau nghI dôn ma, chau nhìn fhây ma frong
KHONC CIA ÐÌNH 31
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nha. ây fhô ma chau co hIôu gì vô nhung IoI cu haf dâu vì no Ia
fIông y ma.
Vua noI vua nhìn cu, fôI fhây dôI maf cu nhu dâm nuoc maf,
fôI bon hoI cu noI nhu vây co Iam cu khô fâm phIôn nao gì không.
- Không con a, cu noI voI fôI bang môf gIong cam dông, con
Iam ông nho foI fuôI fro cua ông, fhoI fhanh nIôn dop do cu a ông.
Cu yôn fâm, ông so day con haf. Va vì con Ia nguoI co fâm Iong, ca
con nua, con cu ng so Iam nguoI fa khoc va vô fay.
Thô Ia ngay hôm sau chu fôI day âm nhac nhu da day fôI hoc.
Cu baf dâu gof nhung mIông gô nho rôI Iây dao khac Iôn do.
Chuân bj xong ca c baI ho c, phaI fhu fhâf Ia hoc nha c không phaI
kom nho c nhan hon hoc doc. Cu VIfaIIs, vôn kIôn nhâ n voI mâ y con
vâf cua cu Ia fhô ma nhIôu Iân phaI buc voI fôI.
CuôI cu ng nhu ng buoc dâu da vuof qua va fôI haI Iong fhây
mình da co fhô xuong âm môf dIôu nhac ma cu VIfaIIs vIôf frôn
môf fo gIây.
Ngay hôm ây cu faf nho vao môI bôn ma fôI haI caI faf yôu
va fuyôn bô ra ng nôu cu fIôp fuc nhu fhô fôI so fro fhanh môf ca sI
Ion..ÐI nhIôn chuyôn hoc hanh noI frôn không phaI chI Iam frong
môf nga y, va frong râf nhIôu fhang fu I quân fu I ao fôI nhof dây
cac mIông gô.
Hon nua hoc không dôu boI vì chI nhung Iu c rôI cu VIfaIIs
moI day fôI hoc.
MôI ngay chu ng fôI phaI hoan fâf doan hanh frình, daI ngan
fuy fhoo xom Iang o xa nhau hay không; phaI bIôu dIôn o fâf ca
nhung noI co co may kIôm duoc chuf fhu nhâp if oI; phaI fâp vaI
cho mây con cho va cho JoII - Coour; chuân bj bua an; chI sau fâf
ca nhu ng caI do moI noI dô n chuyôn hoc doc hay hoc nhac.
CuôI cu ng fôI da hoc duoc môf caI gì do va dông fhoI hoc dI
nhung quang duo ng daI. TôI Ia môf dua fro kha gây com ôm yôu
khI sông voI ma ÐarborIn; nay bôn canh cu VIfaIIs, sông gIua khi
froI, voI gIan khô, dôI chân va haI ca nh fay fôI khoo Iôn, phôI fôI no
ra, da fôI san san IaI, fôI co fhô chju du ng duoc Ia nh cu ng nhu
Hocfor MaIof 32
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nong, na ng cung nhu mua, nhu ng fhIôu fhô n nhung môf nho c ma
không dau khô chuf nao.
Chung fôI da vuof qua môf phân cu a mIôn Nam nuoc Phap.
Chung fôI cu fhang fIôn, gap dâu dI dây va cu fhây môf caI Iang
nao không dôn nôI nghoo khô qua chu ng fôI IaI chuâ n bj fIôn vao
môf cach oaI vô. TôI frang dIôm cho Iu cho, chaI Iông cho ÐoIco,
mac quâ n ao cho ZorbIno, dan mIô ng dan Iôn môf bôn maf con
CapI dô no co fhô dong vaI môf ông gIa cau nha u cau nha u, fôI
buôc JoII - Coour phaI mac quân ao daI fuong vao.
Cu VIfaIIs cho fôI duoc hoa n foan fu do phong fung:
- Không ngo chau IaI duoc ông cho dI qua foan bô nuoc Phap
o caI fuôI ma fro con chI dI hoc fIôu hoc hoac frung hoc, chau hay
nhìn, ha y hoc dI. Thây caI gì không hIôu hoac muô n hoI dIôu gì, cu
hoI ông. Co Io không phaI Iu c nao ông cung fra IoI duoc boI vì ông
không cho rang mình hIôu bIôf fâf ca nhung bIôf dâu ông co fhô
fhoa man duoc fo mo cua cha u fhì sao7 Không phaI xua nay ông
vân Iam gIam dô c môf ganh haf su c vâf fhông fhaI, ông cu ng da
hoc duoc nhung dIôu ngoaI nhung caI bô ich cho ông Iu c nay dô gIoI
fhIôu CapI va JoII - Coour voI "cu foa dang kinh". Nhung fa so noI
voI nhau chuyôn do sau. Chau chI cân bIôf Ia môf nguo I Iam fro
cho cung co môf vj fri dang kô frong fhIôn ha dây chu. Không phaI
fhuong dâu. Sau khI roI day nuI o Auvorgno chu ng fôI foI vu ng cao
nguyôn da vôI o Quorcy.
CIua bình nguyôn nay co môf Iang Ion fôn Ia IabasfIdo -
Muraf, chu ng fôI qua dôm o do frong vua fho c môf caI quan.
- Chinh o dây, cu VIfaIIs bao fôI buôI fôI fruoc khI dI ngu,
cu ng co fhô ngay faI caI quan nay, da sInh ra môf con nguoI baf
dâu doI mình Iam môf fhang bo quo f chuông ngua. Tôn ông fa Ia
Muraf. Ong da fro fhanh môf anh hung va nguoI fa da Iây fôn ông
daf cho Iang nay. Ong bIô f ông fa va da fu ng chuyôn fro fhuong
xuyôn voI ông fa.
- KhI ông fa con Ia fhang bo quof chuông ngua ây a7
- Không, cu VIfaIIs cuoI noI, khI ông ây Iam vua co.
KHONC CIA ÐÌNH 33
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Cu da fung quon môf ông vua7
Han gIo ng fôI fhôf Iôn phaI buôn cuoI Iam boI vì caI cuoI cua
chu fôI Ia I câf Iôn va koo daI râf Iâu.
- Ong so kô chau ngho chuyôn ông vua nay.
Thô Ia frong nhIô u gIo sau do chung fôI ngôI frôn chIôc ghô
daI, ông fhì no I, fôI fhì dan maf vao khuôn maf ông dang duoc anh
frang mo nhaf chIôu sang.
Chu fôI bIôf fhâf nhIôu dIôu!
Hocfor MaIof 34
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 3 : ÐI KHÀP ÐO ÐÂY
RoI vu ng dâf khô can cua nhung cao nguyôn da vôI va vung
dâf fruông, fôI nho IaI Ia chung fôI foI môf fhung Iung xanh fuoI
voI môf fhu nhâp kha kha, dâf daI gIau co cua xu so Ia m nguoI dân
sung fuc, chung fôI bIôu dIôn nhIô u buôI, nhu ng dô ng xu cu ng dô
dang roI xuông chIôc baf gô cua CapI.
Môf Iân, chung fôI ngu frong môf ngôI Iang kha nghoo khô,
froI vua sang da IaI ra dI. Chung fôI dI maI frôn con duong caI buI
mu va bông nhIôn fâm nhìn cua chung fôI, cho foI Iuc do vân bj
han chô frong mô f con duong bao quanh nhu ng ruông nho, fu
nhIôn mo ra môf không gIan mônh mông.
- Ðordoaux dây. - Cu VIfaIIs noI.
ÐôI voI môf dua fro nhu fôI, fu fruoc dôn nay moI chI nhìn
fhây vaI fhanh phô nho gap frôn duong dI, dây du ng Ia môf quang
canh fhâ n fIôn. Trôn sông fau bo qua IaI fâp nâp: môf sô fau fro vô
fu nhu ng chuyôn dI daI ngay frôn bIôn ca, môf sô kha c fu cang ra
dI. KhI foI chIôc câu nô I ÐasfIdo voI Ðordoaux, cu VIfaIIs không
con fhì gIo dô fra IoI môf phân fram nhung câu hoI ma fôI daf ra
cho cu nua!
Tu Ðordoaux chu ng fôI phaI dI qua Pau.
Hanh frình khIôn chung fôI phaI dI qua baI sa mac Ion fraI
daI foI fân day Pyrono os nay co fôn goI Ia mIôn Iandor. Không con
vuon nho, không con dông co, không co n vuon cây an fra I. HIôm
Iam moI frông fhây nha cua. Ðình nguyôn fraI daI fruoc maf
chung fôI dôn vô fân, dâf mau xam.
Suôf doc duong chI fhây fhach fhao khô vo I cây dâu kIm can
côI.
KHONC CIA ÐÌNH 35
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chung fa dang o mIôn Iandor, cu VIfaIIs noI, fa con phaI dI
fu haI muoI dôn haI muoI nham dam nua gIua sa mac nay. ÐôI
chân chau phaI can dam Iôn.
Nhung không pha I chI Iam cho dôI chân can dam Iôn ma con
phaI Iam cho caI dâu va fraI fIm cung can dam Iôn nu a boI vì buoc
chân frôn con duong fuong nhu không bao gIo fân cung nay nguo I
fa Iuôn cam fhâ y fran ngâp môf nôI buôn không sao chô ngu
nôI..Kô fu hôI ây fôI da nhIôu Iâ n dI nhu ng chuyôn dI bIôn va cu
môI Iân gIua daI duong không mô f canh buôm fôI IaI fìm IaI duoc
frong fôI caI fình cam buôn ba không sao djnh nghIa nôI ma fôI da
cam fhây frong ca nh cô don ây.
Pau dô IaI cho fôI môf ky nIôm fhu vj. Chu ng fôI o do ca mua
dông, ngay nao cung dI ra phô va nhung noI công công. Chu ng fôI
co môf công chu ng fro con không bIôf chan cac fIôf muc cua chung
fôI.
Môf buôI sang, chu ng fôI Iôn duong. Không bIôf hang bao
nhIôu fuân chung fôI cu fhang fruo c maf ma fIôn buo c. RôI môf fôI
kIa chu ng fôI foI môf fhanh phô Io n. Nha cua xây bang gach do,
phô xa co vIa ho Iaf bang nhung hon cuô I nhon. Chu ng fôI da dôn
TouIouso.
Hôm do cu ng nhu moI khI vIôc dâ u fIôn chung fôI Io Iang Ia
fìm noI fhuân fIôn dô bIôu dIôn. Chung fôI fìm duoc môf con duong
nhung môf vIôn canh saf bao chu ng fôI dI chô khac.
Mac du chu fôI chI Ia mô f nguoI Iam fro fhu ngho o va gIa,
nhung cu co fu frong cua mình, không chju dI. VIôn ca nh saf quay
Iung dI nhung hôm sau IaI foI, buoc qua dây fhung quây fhanh rap
haf cua chung fôI vao du ng gIua Iuc bIôu dIôn. Su can fhIô p nay
gây ra nhIôu fIô ng xì xao.
Ro rang Ia nguoI fa ung hô cu VIfaIIs. Ho chô gIôu vIôn canh
saf va fhich fhu vo I bô dang nhan nho cua JoII - Coour.
VIôn ca nh saf không co vo môf con nguo I kIôn nhâ n, dôf ngôf
quay gof.
Hocfor MaIof 36
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nôu ngay maI cho cua ông không bj buôc mom, fôI so dua ra
foa.
Ngay hôm sau fôI foI chô moI khI chang dây fhung. ChI vua
dao Iôn vaI nhjp dan hac-po moI nguoI da dô xô dôn fu fu phia.
VIôn canh saf cu ng dôn ngay sau do. JoII -Coour frông fhây
fruoc fIôn bon haI fay chô ng nanh, dâu ngu a ra sau, dI dI IaI IaI
quanh fôI nguoI cung do, ngu c uon ra vo I môf vo oaI vô râf Ia Iô
bjch.
Công chung cuoI ô Iôn va vô fay nhIôu frang daI. VIôn canh
saf chung hu ng, nom vô phia fôI nhu ng caI nhìn gIân du Iam cho
công chu ng ca ng Ia o fhôm.
Ðan fhân fôI cung muôn cuoI nhung không dam. VIôn canh
sa f cu dI dI IaI IaI ngoaI dây fhung. TôI goI JoII - Coour nhung no
không chju vâng IoI cu fIô p fuc dI nhu fhô, cu môI khI fôI muôn
fom Iây no no IaI chay fhoaf khoI fay fôI..VIôn ca nh saf cho Ia fôI
kich dông con khI, phang phang buoc vao bôn frong vong dây
fhung va ngay Iâp fuc gIang cho fôI haI caI fa f voo nguoI.
KhI fôI dung vu ng IaI duoc, cu VIfaIIs không hIô u bang cach
nao da dung gIua fôI va vIôn canh saf, nam Iây cô fay vIôn canh
saf.
- TôI câm ông không duo c danh fha ng bo nay.
VIôn canh saf muôn gIa ng fay ra nhung cu VIfaIIs cu nam
chaf Iây cô fay han khIôn han gIâ n dIôn Iôn. Chu fôI frông cao
fhuong fuyôf voI. VIôn canh saf fum Iây cô ao chu fôI va du dan
dây cu ra fruoc han. Cu VIfaIIs fu c qua dung fhang nguoI Iôn danh
manh va o cô fay vIôn ca nh saf dô go ra.
- Ong muôn gì chu ng fôI na o7 - Cu VIfaIIs ho I.
- TôI muô n baf cu.
- Không cân fhIôf phaI danh fhang bo.
- Thoo fôI!
Cu VIfaIIs da Iây IaI duoc bình fInh; cu không dap IoI han,
nhung quay IaI fôI:
KHONC CIA ÐÌNH 37
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Chau vô quan. O dây voI Iu cho. Ong so fIn cho chau sau.
Cu không noI duo c gì fhôm nua vì vIôn canh saf da IôI cu dI.
Thô Ia fan cuôc bIôu dIôn.
Công chu ng mau chong fan dI; chI co n vaI nguoI o IaI ban fan
vô nhung gì vua xay ra.
TôI vô quan râf Io Iang. Trong fhoI gIan nay fôI Iam gì7 Sông
fhô nao7 Sông bang gì7 Chu fôI co fhoI quon mang fIô n frôn nguoI
chua kjp dua cho fôI dông nao. TôI chI co vaI xu frong fuI.
TôI frôI qua haI ngay nhu vây frong Io Ia ng, không dam ra
khoI sân quan fro, chI frông nom JoII - Coour va Iu cho.
CuôI cung dôn ngay fhu ba co nguoI mang dôn cho fôI môf Ia
fhu cua cu VIfaIIs. Trong fhu chu fôI bao ho cho cu vao fu cho fhu
bay sau dua ra foa fIôu hình vô fôI da chông IaI vIôn chuc chinh
quyôn.
TôI dI na m fhôm fình hình, nguoI fa noI foa xu baf dâu Iu c
muoI gIo. Chin gIo sang fhu bay fôI Ia nguoI dâu fIôn vao phong
xu. Ðân dân phong dông Iôn. TôI không hIôu gì vô foa an va phap
Iuâf nhung fhoo ban nang, fôI haI hung kInh khu ng. Co vo nhu
chung fôI dang gap nguy hIôm.
TôI ngô I fhu mình dang sau chIôc Io suoI..Chu fôI không duoc
dom ra xu dâu fIôn. Ðaf dâu Ia nhung nguoI da an cap, da danh
nhau, aI cung no I Ia mình vô fôI nhung fâf fhay dôu bj kôf an.
Cuô I cu ng cu VIfaIIs ra ngô I frôn ghô daI ma nhung nguoI fruoc cu
da ngôI, gIua haI fay hIôn bInh.
Nhu ng gì Iu c dâ u nguo I fa hoI cu va cu fra IoI nhu fhô nao fôI
không bIôf gì hôf. TôI qua xu c dông dô ngho va dô hIôu. Hon nua
fôI không nghI dô n ngho. TôI cu nhìn chu fôI du ng fhang, maI foc
daI bac frang hâf ra sau frong fhaI dô môf con nguoI vua hô fhon
vua dau buôn. TôI nhìn vj quan foa fhâm vân cu.
- Nhu vây Ia cu fhua nhân da danh nhIôu Iân vIôn canh saf
baf cu 7
Hocfor MaIof 38
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Không, fhua chanh foa, chI co môf Iân fhôI a, fôI go ra khoI
caI sIôf chaf cua ông fa. KhI foI noI chung fôI djnh bIôu dIôn fôI
fhây ông canh saf faf fhang bo dI cu ng voI fôI.
- Thang bo co pha I con cu không7
- Không, fhua cha nh foa, nhung fôI yôu no nhu con fraI fôI.
KhI fhây no bj da nh, fôI da dô mình ca gIân mâf khôn, nam chaf
Iây ban fay ông ca nh saf ngan ông fa fIôp fuc danh no nua.
- Chinh ông cu ng danh vIôn canh saf chu gì7
- KhI ông nay na m vao cô fay fôI fôI quôn mâf nguoI Iao va o
fôI Ia aI va môf dông fac ban nang, không cô y da dua fôI dI qua
xa.
- O fuôI ông không fhô dô mình dI qua xa duoc.
- Không may Ia không pha I nguoI fa Iuc nao cung Ia m duoc
nhung vIôc phaI Iam.
- Ta so ngho dôn ông canh saf.
Tay nay kô IaI nhung chuyôn da xay ra, nhâ n manh vao cach
nguo I fa chô gIôu con nguo I han hon Ia cu bj danh.
Trong khI fay canh saf khaI voI foa cu VIfaIIs dang Io chu y
ngho fhì IaI nhìn quanh khap gIan phong. TôI hIôu cu fìm fôI. TôI
bon roI chô nâp, Ion IoI gIu a nhu ng nguo I fo mo, Iôn hang ghô dâu.
Cu nhìn fhây fôI va guong maf buô n râu cu a cu sang ha n Iôn, fôI
cam fhây cu sung suong khI nhìn fhây fôI, nuo c maf fran mI fôI du
fôI cô kìm IaI.
- Cu chI noI co fhô dô bao vô mình fhôI u7
- CuôI cu ng chu foa phIôn foa hoI.
- Phân fôI fôI cha ng co gì dô noI fhôm ca, nhung vì du a bo ma
fôI fhuong yôu fha m fhIôf sap sua fu cô vô fhân, vì no, xIn foa rông
Iuong.dô chung fôI chI phaI xa nhau frong fho I gIan ngan nhâf.
TôI cu fuong nguo I fa fra IaI fu do cho chu fôI, cu so không
Iam sao hôf.
KHONC CIA ÐÌNH 39
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Môf vIôn fhâm phan kha c phaf bIôu vaI phuf, rôI dô n chu foa
phIôn foa, bang gIong frang frong, noI rang nguo I co fôn VIfaIIs da
Iang ma va co nhung ha nh dông Iam fôn fhuong dô n nhân vIôn
chinh quyôn, bj kôf an haI fhang fu va bôI fhuong môf fram
phrang.
Qua hang nuoc maf fôI nhìn fhây ca nh cua qua do cu VIfaIIs
dI vao nay IaI mo ra, dang sau cu Ia môf fay hIôn bInh, sau do cua
dong IaI.
HaI fhang xa cach! ÐI dâu bây gIo 7
KhI vô foI quan fro Iong fôI nang frIu, haI maf hoo do, fôI
fhây ông chu quan da cho fôI o cua.
- Thô nao, ông fa hoI, chu may fhô nao7
- Ðj kôf an haI fha ng fu va bôI fhuong môf fram phrang.
- Thô frong haI fhang nay may Iam gì7
- Thua ông, chau không bIôf.
- A! May không bIôf7 May co fIôn fu nuôI fhân va nuôI Iu vâf
nay không7 - Thua ông không a.
- Thô may frông vao fao dô co chô o cha c7
- O, không a. Chau co frông vao aI dâu.
IoI fôI no I không gì fhu c bang.
- Ðuo c dây con a, may noI du ng, chu may da no fao qua
nhIôu rôI, fao không fhô dô may no fhôm nua ma ruf cuc không
cha c co duoc fra hay không. May phaI dI fhôI.
- Ong muôn cha u dI dâu a7
- Co phaI vIôc cu a fao dâu, fao chang phaI bô may cung
không phaI chu may, fao gIu may Iam gì7 Tâf nhIôn may phaI dô
IaI dây caI fuI cu a chu ma y. KhI na o chu ma y ra fu so dôn dây Iây
fuI va fhanh foan. Con ma y, may Iam gì cha ng fìm duoc cach kIôm
sông. ÐI dôn nhu ng suôI nuoc no ng ây, kIôm fIôn duoc dây. May
chI cân fro IaI khI nao chu may ra.
Hocfor MaIof 40
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI ca m fhây co chông IaI cu ng vô ich. TôI vao chuông ngua,
fhao cho va JoII - Coour, buôc chaf caI fuI cu a mình, doo dây chIôc
dan hac-po Iôn vaI, dI ra khoI quan.
Chu quan du ng o cua.
- Nôu co fhu fao so gIu cho may. - ông fa kôu fo bao fôI.
TôI vôI vang dI khoI fhanh phô nay. TôI chI co muoI môf xu.
TôI da fro fhanh chu gIa dình, fôI, môf dua bo không gIa dình, va
fôI y fhuc duoc fra ch nhIôm cua mình.
MuoI môf xu cua fôI không fhô cho chung fôI an ca bu a sang
Iân bua fôI, chu ng fôI danh dung mô f bua vao gIua frua. Quan fro
noI chung fôI vua bj duôI o ngoaI ô SaInf MIchoI frôn duo ng dI
MonfpoIIIor, Io fu nhIôn Ia fôI fhoo con duong ây.
CuôI cu ng fôI fhây da du xa TouIouso dô không co n so nua.
TôI vao hIôu banh mì dâu fIôn yôu câ u ban cho môf pao ruoI va fra
ho fam xu. TôI dI ra cap chaf banh mì duoI canh fay. ToI ca I cây
dâu fIôn gap frôn duong, chu ng fôI yôn vj, fôI chIa dôu chIôc banh
mì fron ra cho nam chu ng fôI.
Mac du bua fIôc nay không phaI Ia môf bua fIôc sau do cân
môf baI dIôn van, fôI vân fhây da dôn Iu c cân noI voI cac ba n fôI
môf vaI câu. Co Io CapI hIôu y djnh cua fôI vì no cu dan chaf dôI
maf fhông mInh va âu yô m cua no vao maf fôI.
- PhaI, ca c ban a, fôI co môf fIn xâu bao cho cac ban dây. Chu
chung fa phaI xa chung fa haI fhang. VIôc nay fruoc nhâf Iam cu
râf buôn, sau dôn chu ng fa cu ng vây. Cu Ia nguoI nuôI chu ng fa
sông, vang cu, chung fa roI vao fình canh kInh khu ng. Chu ng fa
không co fIôn.
Ngho fhây chu fIôn ma no râf hIôu, CapI bon dung Iôn frôn
haI chân sau dI môf vong nhu vâ n dI quanh "cu foa dang kinh"
vây.
- May muôn chu ng fa bIôu dIôn chu gì, fôI noI fIôp, qua do Ia
môf IoI khuyôn fôf. Nhung IIôu chu ng fa co fhu duoc gì không7 Tâf
ca Ia o do. Nôu chu ng fa không fhanh công, fôI xIn bao fruo c vo I
cac ban Ia ca gIa san chung fa chI co ba xu. PhaI fhaf Iung buôc
KHONC CIA ÐÌNH 41
hffp://obooks.vdcmodIa.com
bung. Tình hình Ia nhu vây dây, fôI mong cac ban hIôu su nghIôm
frong cu a no, dom hôf fhông mInh ra phu c vu xa hôI chu ng fa. TôI
doI hoI cac ban vâng IoI va can dam. Hay frông cây vao fôI, cung
nhu fôI frông cây o cac ban.
NghI ngoI môf Iaf fôI ra Iônh Iôn duong: phaI kIôm môf chô
ngu, kIô m bua sang maI, muôn vâ y chu ng fôI danh ngu ngoa I froI
dô fIôf kIôm.
Sau khoang môf gIo dI bô chu ng fôI foI môf ngôI Iang xom ra
phu hop voI vIô c fhu c hIôn mu c dich cua fôI. TôI frang dIô m cac
kjch sI cua mình, dI fha nh hang ngu chInh fô nhâ f co fhô, fIôn vao
Iang. Không may fhIôu ông sao cua cu VIfaIIs, fhIô u ca caI oaI vô
cua cu dô Iam mo I nguo I phaI nhìn. TôI cu ng IaI không co dang cao
Ion va caI dâu dIô n ca m cu a cu, frôn maf fôI fhô hIô n nô I Io Iang
fhì du ng hon Ia su fu fIn.
ToI môf baI dâf o gIua co môf caI may nuoc duoI bong mây
cây fIôu huyô n, fôI Iây da n ha c-po ra dao môf khu c van-xo. Nhac
râf vuI, ngon fay fôI nho nhang nhung Io ng fôI buôn ba, fôI cam
fhây mình ganh frôn haI vaI mô f frong Iuong qua nang.
TôI bao ZorbIno va ÐoIco ra nhay, chung vâng IoI ngay va ra
nhay fhoo nha c. Nhung chang aI buôn foI xom chu ng fôI ca mac
dâu frôn nguo ng cac cua ra vao fôI nhìn fhây nhung nguoI phu nu
ngôI dan Iaf hoac chuyô n fro voI nhau.
TôI fIôp fuc choI dan, ZorbIno va ÐoIco fIô p fuc nhay. Hình
nhu co nguoI fIô n IaI gân chung fôI, nôu môf nguoI dôn fhì so co
haI nguoI, rôI muo I, haI muoI nguoI khac nua.
Nhung fha hô fôI choI, fha hô ZorbIno va ÐoIco nhay, moI
nguo I vân cu yôn vj frong nha fhâ m chi chang fhom nhìn vô phia
chung fôI nua.
Thâf fuyôf vo ng! Co Io nhung nguoI nay không fhich nhay
chang7 TôI baf dâu haf khuc can-zô. TôI fhây môf nguoI dan ông
mac ao vof dôI mu phof fIôn dôn gân chu ng fôI. TôI haf cang hang
haI.
Hocfor MaIof 42
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nay! - ông fa kôu Iôn. - May Iam gì o dây fhô fhang nghjch
ngom na y7
- Ong fhâ y dây, fôI dang ha f.
- May co gIây pho p haf o xa fao không7
- Không a.
- Thô fhì cuf nô u không fao dua ra foa bây gIo, fhang an may
xâu xa nay. Tao Ia nguoI gac dông quô dây!
NguoI ga c dông quô!
TôI IaI dI frôn con duong ma fôI da dôn.
Àn may! TôI co dI xIn an dâu: TôI haf, fôI nhay, do Ia ca ch
Iam vIô c cua fôI, fôI co Iam gì xâu dâu!
ChI nam phuf sau fôI da ra khoI caI fhôn xom kom hIôu
khach nay. Iu cho fhoo fôI, dâu cuI xuông, hIôu Ia chung fôI da
gap chuyôn không may.
Chung fôI cu fhoo con duo ng frang fruoc maf ma dI. Hôf cây
sô nay sang cây sô khac, cho dôn Iuc nhung anh hô ng cuôI cung
cua maf froI dang Ian da bIôn mâf khoI bâu froI, chu ng fôI vân
chua fìm fhây môf chô nao co fhô ngu duoc.
Chung fôI du ng chân bôn môf ca nh ru ng, nghI ngoI o do,
CapI canh gac.
Ngay du hanh dâ u fIôn fhô nay fhâf Ia xâu.
Chuyôn dI ngay maI so ra sao7 TôI doI va khaf, ma chI con co
ba xu. Iam sao nuôI ca doan, nuôI ban fhân fôI, va nôu ngay maI
va ca nhung nga y fIôp fhoo nua không fìm duoc ca ch bIôu dIôn7
Chôf doI ca hay sao7
Vua Iâf dI Iâf IaI nhung câu hoI nay fôI vu a nhìn nhu ng vì
sao Iâp Ianh frôn dâu frong bâu fro I fôI fhâm. Chu ng fôI bo vo qua
va bj bo roI!
TôI cam fhây maf mình ngâp Iô rôI bông nhIôn fôI oa khoc.
TôI khoc frong haI ban fay, khoc không sao ngung Ia I duoc va bông
fôI cam fhây môf hoI fho âm âm Iuo f qua foc mình: do Ia CapI.
KHONC CIA ÐÌNH 43
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI Iây haI canh fay ôm Iây cô no va hôn Iôn caI mom âm cua
CapI, no bon fhôf Iôn haI ba fIông rôn nghon ngao, co Io no cu ng
khoc vo I fôI.
KhI fôI fInh dây, froI da sang ro va CapI ngôI fruoc maf fôI,
dang nhìn fôI, chIm hof frôn canh Ia, maf froI da Iôn cao, chIôu
xuông nhu ng fIa nang no ng Iam âm ca Iong nguo I..TôI da quyôf
djnh: fIôu nôf ba xu rô I sau do IIôu sau.
ToI Iang, chang cân hoI fham dâu Ia hIôu banh mì, caI muI
chung fôI da dua chu ng fôI foI do. Ða xu banh mì chI du cho chu ng
fôI môf bua sang com coI, nuôf qua nhanh chong.
Sau do fôI dI qua ngôI Ia ng fìm xom co chô nao fhuân fIôn
cho bIôu dIôn không.
Y djnh cua fôI Ia nghIôn cuu dja phuong fruoc da, dôn frua
moI quay vô fhu vân may. TôI nha m môf noI dô chu ng fôI fa m fhu
mình frong chôc Iaf o vung dông quô bôn canh, bôn bo môf con
sông dao. Chan nan xâm chIôm Iong chung fôI, nhu câu an fro nôn
fhôI fhu c. PhaI fao ra môf công vIôc gì do cho no bân bju.
TôI nho IaI cu VIfaIIs bao frong chIôn franh khI môf frung
doan ha nh quân Iâu môf moI, nguoI fa choI nhac khIôn bInh Iinh
quôn ca môf.
TôI Iây dan hac-po ra dao môf dIôu nhay rôI môf khu c van-
xo. Iuc dâu cac dIôn vIôn cua fôI xom chung chua san sang Ia m, ro
rang môf mâu banh Iu c nay moI Ia m nôn chuyôn. Nhung dân dân
âm nha c phaf huy hIôu qua : chung fôI quôn mâu banh không co va
fôI chI co n nghI dôn choI nhac, Iu cho chI con nghI dôn nha y ma
fhôI.
Ðông nhIôn fôI ngho fhây gIong frong froo cua môf dua fro
roo Iôn: Hoan hô!
Môf chIô c fau du ng IaI frôn sông dao, muI quay vô phia bo fôI
dang du ng, haI con ngua koo no dung IaI o bo bôn kIa. Ðo Ia môf
chIôc fau dac bIôf, fôI chua frông fhây caI fau nao gIông fhô bao
gIo: no ngan hon nhIôu so voI cac xa-Ian fhuong phu c vu vIôc dI IaI
frôn sông, frôn câu fau IaI duoc xây môf nha câu Iap kinh. Phia
Hocfor MaIof 44
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fruoc nha câu Ia môf caI hIôn co bong maf cua nhu ng cây Ioo cho
phu. Canh Ia cây moc vao chô nay môf fi chô kIa mô f fi o cac vôf
caf frôn maI nha ru xuông fung chum dây Ioo xanh muof. ÐuoI caI
hIôn do fôI frông fhây haI nguo I: môf phu nhân co n fro, vo quy
phaI va buôn buôn dang du ng va mô f câu bo frac fuôI fôI hình nhu
dang na m.
Co Io do Ia fhang bo da roo Iôn: Hoan hô!
Không co n ngac nhIôn nua fôI nâng mu cam on câu bo da vô
fay fôI Ða phu nhân hoI vo I gIong nguoI nuo c ngoaI:
- Chau chI vì fhich ma choI dan dâ y chu7
- Ða dô Iam cho cac kjch sI cua chau dIôn fro... voI Ia I cu ng dô
cho khuây khoa.
Câu bo ra hIôu va ba fa cuI xuông..- Chau muôn fIôp fuc choI
dan nua không7
- Ða fa hoI.
- XIn choI môf dIôu nhay, va nôu cu foa dang kinh muôn, fôI
so gIoI fhIôu nhIô u fro khac nua gIông nhu cac fIôf mu c frong cac
rap xIôc o ParIs.
Ðo Ia môf câu noI cua chu fôI, fôI cô gang fuôn ra nhu cu môf
cach cao quy. TôI câm Iây chIôc dan hac-po va baf dâu choI môf
dIôu van-xo, Iâp fuc CapI Iây haI fay ôm Iây mình ÐoIco va chu ng
baf dâu nhay fhoo nha c. Sau do JoII -Coour nhay môf dIôu sô-Iô.
Cu fhô chu ng fôI frình dIô n fâf ca moI fIôf mu c không bIôf môf Ia
gì. Cac dIôn vIôn haI kjch cua fôI dôu hIôu rang nguoI fa so fra
công cho nôI kho nhoc cu a chung bang môf bua com, chu ng Iam
vIôc không fIôc mình, ca fôI cung vây. Vua choI dan vua frông coI
cac dIôn vIôn, fhInh fhoang fôI IaI nhìn câ u bo, co dIô u ky Ia Ia fuy
co vo râf fhich nhung fro bIôu dIôn cua chung fôI, no vân cu nam
bâf dông, chI dông dây haI ban fay dô vô fay fan fhuo ng chu ng fôI
ma fhôI. No IIôf chang7
Ngon gIo vô fình da dua chIôc fau saf vao bo noI fôI dung, va
Iu c nay fôI nhìn câu bo ro nhu fôI o ngay frôn fau vây: foc no vang,
KHONC CIA ÐÌNH 45
hffp://obooks.vdcmodIa.com
maf no nhof nha f dôn nôI nhìn fhây ca nhung ma ch mau xanh
duoI Ian da frong suôf.
- Tra fIôn cac chau dIôn nhu fhô nao nhI7 -Ða phu nhân hoI.
- Tuy fhoo khan gIa fhich nhIôu hay if.
- Mo oI, fhô fhì fra cho daf vao mo a. - Câu bo noI.
RôI no noI fhôm mây IoI bang mô f fhu fIô ng ma fôI không
hIôu.
- Arfhur muôn nhìn gân cac dIôn vIôn xom sao. - Ða fa bao
fôI.
TôI ra hIôu cho Iu cho, chu ng nhay phoc xuông fa u. JoII -
Coour nhay fhì dô rôI nhung fôI không bao gIo fIn o no : môf khI Iôn
fau no co fhô gIo nhu ng fro hô bIô f dâu không hop voI fhj hIôu cua
ba quy phaI fhì sao7
- Con khI co du không7 - Ða fa hoI.
- Thua ba không a, nhung không phaI Iu c nao no cu ng vâng
IoI.
- Thô fhì chau hay xuông fa u cung voI no.
NoI xong ba ra hIôu cho môf nguoI dan ông dung o phia sau
gân banh IaI va Iâp fuc nguoI nay dI ra phia fruo c, bac môf fâm
van Iôn bo Iam fhanh mô f caI câ u cho phop fôI Iôn fau ma.không
phaI nha y IIôu nguy hIô m. Thô Ia fôI buoc Iôn fau môf cach frang
frong, chIôc dan hac-po frôn vaI va JoII - Coour frong fay.
- Con khI! Con khI! - Arfhur kôu Iôn.
TôI dôn gân câu bo va frong khI no njnh nof vuô f vo con khI
fôI fha hô ngam no.
Thâf Ia Ia! Qua Ia no bj buôc vao môf fâm van dung nhu Iuc
dâu fôI da nghI.
- Chau co cha mo hay if nhâf Ia môf ông chu chu7 - Ða quy
phaI hoI.
- Co a, nhung Iu c nay chau sông môf mình, frong haI fhang.
Hocfor MaIof 46
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- OI, chu bo dang fhuong! Iam sao phaI sô ng môf mình Iâu
dôn fhô, o fuôI chau!
- PhaI vâ y a, fhua ba.
- Ong chu co Io baf chau sau haI fhang phaI dom vô cho ông
fa môf mon fIôn chang7
- Không a, chI côf du sông cung ganh haf fhôI a.
- Cho foI hôm nay chau du sông chu 7
TôI do du fruoc khI fra IoI. TôI chua bao gIo gap môf nguoI
dan ba quy phaI Iam nay sInh frong fôI môf fình ca m fôn frong
nhu con nguo I dang hoI fôI dây. Ða hoI fôI voI bIôf bao Iong fôf,
gIong ba sao ma dju da ng, caI nhìn cua ba sao ma nha nha n, fhô Ia
fôI quyôf djnh no I su fhu c.
TôI kô cho ba ngho vì sao fôI phaI xa cu VIfaIIs va Iam sao
ma fu khI doI TouIouso fôI không sao kIôm nôI môf xu.
Trong khI fôI noI chuyôn Arfhur choI voI Iu cho fuy vây no
vân Iang ngho.
- Thô fhì bon anh han dang doI Iam nhI. -No kôu Iôn.
Ngho fhâ y fu doI ma chung hIô u râ f ro, Iu cho sua âm Iôn con
JoII - Coour fhì Iây fay xoa bung môf cach cuô ng nhIôf.
- OI, mo oI! - Arfhur noI.
Ða quy phaI hIôu ngay IoI goI do Ia nghIa fhô nao, ba noI vaI
IoI bang fIông nuo c ngoaI voI môf nguoI dan ba vua fho dâu ra khoI
canh cua ho mo va gân nhu ngay sau do ba fa bung ra môf caI ban
frôn da don san fhuc an.
- NgôI xuông con. - Ða quy phaI noI.
TôI không dô pha I van naI Iâu hon, daf dan xuông, nhanh
nhon ngô I ngay vao ban; Iu cho.ngôI quanh fôI fhoo fhu fu, JoII -
Coour fhì ngôI frôn dâu gôI fôI.
- Iu cho cua anh co an banh mì không7 -Arfhur hoI.
IaI con co an banh mì hay không7 TôI cho môI con cho môf
mâu banh mì, chu ng nhaI ngâu nghIôn.
KHONC CIA ÐÌNH 47
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Con con khI fhì sao7 - Arfhur IaI hoI.
Nhung chang cân phaI hoI han cham Io dôn no: frong khI fôI
cho Iu cho an no da chôp ngay môf mIông vo pa-fô va dang nghon o
duoI gâm ban.
Ðôn Iuof fôI, fôI Iây môf Iaf banh mì, va nôu nhu fôI không
ngho n nhu JoII - Coour fhì fôI cu ng an Iây an dô nhu no.
- TôI nghIôp chu bo. - Ða quy pha I vua noI vua rof dây côc
nuoc cho fôI.
- Nôu bon anh không gap chu ng om fhì so an fôI o dâu7 -
Arfhur hoI.
- Thì so nhjn an fôI.
Arfhur bon quay vô phia mo no, haI mo con no I voI nhau
bang fIô ng nuoc ngoaI, co vo nhu no yôu câu mo no dIô u gì do con
mo no dua ra vaI y kIôn pha n dôI.
Ðôf nhIôn ba bao fôI:
- Chau co dông y o IaI dây cung chu ng fôI không7
TôI nhìn ba không fra IoI vì câu hoI nay bâf chof qua dôI voI
fôI.
- Trôn fau nay ây a7
- PhaI. Con fraI fôI bj ôm, bac sI yôu câu buôc no vao môf fâm
van nhu chau frông fhây dây. Ðô no khoI buôn chan fôI dua no dI
choI frôn chIôc fau nay. Chau o IaI dây voI chung fôI.
Con khI va Iu cho cua cha u so bIôu dIôn cho Arfhur xom. Con
chau, nô u muôn, chau so choI da n hac-po. Nhu vây chau gIup
chung fôI, vô phia chung fôI, chung fôI cung co ich cho bon chau.
MôI ngay cha u do phaI Io fìm công chu ng, vIô c nay dôI voI môf dua
fro o fuôI chau không phaI dô dang gì.
So duoc sông frôn fau, frôn maf nuoc, hanh phuc nao bang!
Ðo Ia y nghI dâu fIôn dâp vao dâu oc fôI va Iam cho no sang Ioo
Iôn. Thâf Ia môf gIâc mo!
Hocfor MaIof 48
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ChI câ n suy nghI vaI gIây Ia fôI du cam fhây fâf ca nhung gì
khIô n fôI sung suong qua dô xuâf nay va nguoI dua y kIôn do ra
rông Iuo ng bIôf bao nhIôu!.TôI câm Iây ban fay ba quy phaI ma
hôn. Ða co vo cam kich vô su fhô hIôn Io ng bIôf on nay va vuôf vo
fran fôI môf cach âu yôm.
Vì nguoI fa yôu câu fôI choI dan hac-po, vây fhì Iam sao fôI co
fhô o fho dôI voI vIôc Iam fhoa Iong mong muôn cu a ho7 TôI câm
Iây cây dan, dung fruoc mu I fau va baf dâu choI nha c.
Cu ng Iuc do ba quy phaI dua môf chIô c co I bang bac Iôn
mIông va fhôI Iôn môf fIông choo faI.
TôI Iâp fuc ngung dan. Arfhur doan ra nôI Io Iang cua fôI.
- Mo fhôI coI dô cho haI con ngua IaI fIôp fuc dI dây.
Qua fhâf con fau nay da xa bo dang baf dâu Iuof frôn Ian
nuoc Ia ng Io cua con sông dao do ngua koo dI. Song vô vao fhân
fau, haI bôn duong cây côI chay nguoc IaI chung fôI, maf froI dang
Ian chIô u nhung fIa nang xIôn nghIông Iam chu ng sang Iôn.
- Anh choI dan dI chu7 - Arfhur bao.
Va gâf dâu Iam hIôu go I mo IaI gân, no nam Iây fay mo va
gIu ban fay mo frong fay mình suô f fhoI gIan fôI choI nhu ng ban
nhac ma chu fôI da day fôI.
KHONC CIA ÐÌNH 49
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 4 : NC!OI ÐAN ÐÂ! TIÐN C!A TOI
Mo Arfhur Ia nguoI Anh, fôn Ia ba MIIIIgan.
Ða goa chông va ngay sau do fôI duoc bIôf ba con môf câu con
fraI Ion nua nhung da mâf fich frong hoan canh râf bi mâf, dung
vao Iuc ông MIIIIgan hâp hôI, ba fhì dang ôm nang. KhI ba hôI
phu c fhì chô ng da chôf, con mâf fich. Cuô c fìm kIôm duoc ông
Jamos MIIIIgan, om fraI ông MIIIIgan dIôu hanh. Nhung ông
Jamos MIIIIgan Ia I co quyô n Io I nguoc voI ba chj dâu. Thu c vây,
nôu ông MIIIIgan chôf không con caI ông fa so fro fhanh nguoI
fhua kô cua anh mình.
Tuy nhIôn ông Jamos MIIIIgan không fhua kô duoc, vì bay
fhang sau caI chôf cua ông MIIIIgan, ba MIIIIgan sInh ha câ u bo
Arfhur.
Nhung cac bac sI fuyôn bô dua bo ôm yô u nay không sô ng
duoc. Ða haI chu c Iân fuong no chôf nhung rôI haI chuc Iâ n no IaI
duoc cu u sông..ThoI gIan gân dây nguoI fa phaf hIôn o no môf
bônh quaI ac goI Ia Iao khop hang. Ðô dIôu frj chung nay bac sI ra
Iônh chu a bang nuoc co Iuu huynh cho nôn ba MIIIIgan moI dôn
vung nu I Pyronoos. Nhung sau khI chua bang nuoc Iuu huy nh
không an fhua, nguo I fa fhu môf cach dIôu frj kha c: bônh nhân
phaI na m không duoc du ng dây.
Iu c do ba MIIIIgan moI da f dong mô f chIôc fau o Ðordoaux,
chIôc fau ma fôI da daf chân Iôn.
Ða không fhô nghI foI chuyôn dô con nam nhu fhô frong nha,
no so chô f vì buôn cha n. NguoI fa bIôn con fau fhanh môf can nha
nôI, co phong ngu , bôp, phong khach va hIôn. Tuy fhoo fhoI fIôf ma
Arfhur nam o phong khach hay caI hIôn nay, co mo bôn ca nh. ChI
cân mo maf ra Ia no nhìn fhây canh vâf dIôu qua.
Hocfor MaIof 50
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Ngay xuông fau fôI chI bIôf co môI phong ngu cua fôI frôn
fau ThIôn Nga nay. Mac du no bo xiu, dây Ia caI ca-bIn dop nhâf
ma fri fuong fuong fho ngây cua fôI co fhô uoc mo.
Cua sô khoof vao vo fau, co fhô dong IaI bang môf cua kinh
fron, vua chIôu sa ng vua Iam fhoang can phong. Chua bao gIo fôI
nhìn fhây môf can pho ng xInh xoo sach so dôn fhô, fuong duo c Iaf
bang gô Ianh sam danh voc-nI, frôn san fraI fâm baf danh xI ko ô
don frang.
Nhung không phaI chI cap maf Ia fhich fhu.
KhI nam frôn gIuo ng fôI co môf cam gIac fhoa I maI hoa n foan
moI Ia, Iân dâu fIôn nhu ng chIôc khan fraI gIuo ng xoa dju da fôI
chu không phaI ca o vao nguoI fôI.
Tuy ngu râf ngon frong chIôc gIuong âm cu ng ây, ngay fu
sang so m fôI da fro dây vì Io Iang không hIôu cac kjch sI cua fôI
qua dôm ra sao.
TôI fhây fâf ca nam dung vao vj fri ma dôm qua fôI daf
chung va o, chung dang ngu say sua nhu da fu nhIô u fha ng nay
sông frôn con fa u nay rôI. KhI fôI IaI gân, Iu cho fInh dây, vuI vo
dôn bôn fôI dô duoc fôI vuôf vo buôI sang. JoII -Coour, bang môf
dông fac kjch câm, gIaI fhich Ia no san sang Iôn maf dâf.
Ong fhu y fhu duong sông hôm qua dung gân banh IaI cu ng
da dây va Io vIôc co rua câu fau.
Ong bac fâm van Iôn bo va fhô Ia fôI va ca doan kjch nghô
cua fôI dI Iôn baI co frôn maf dâf.
Ðua nghjch voI Iu cho va JoII - Coour, nao chay, nao froo cây,
fhoI gIan frôI fhâf nhanh. KhI.chu ng fôI fro IaI, ngua da duoc moc
vao fau va buôc vao môf cây duong frôn con duong koo fau: chu ng
cho fIông coI dô ra dI.
TôI xuông fau, vaI phuf sau nguoI fa fha dây buôc fau vao bo
ra, nguo I fhuy fhu dung vao sau fay IaI, nguoI koo fau cuoI Iôn
ngua, chIôc rong ro c dây koo Iuôn qua do kôu Iôn ko n kof; chung
fôI Iôn duong.
KHONC CIA ÐÌNH 51
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Sung suo ng bIôf bao duoc dI choI frôn fau!
Ngua phI nuoc kIô u frôn bo không hô cam fhây dông dây gì
fhô ma chu ng fôI cu Iuof nho frôn maf nuoc, haI bôn bo co ru ng cây
Iu I IaI sau chu ng fôI, chang con ngho fhây gì hôf ngoaI fIông nuoc
xoay vao Iong fau, fIông nuoc vô hoa Iân vo I fIông Iong kong cua
chIôc nha c buôc va o cô ngua.
TôI dang cham chu chIôm nguo ng canh vâf fhì co fIô ng goI
dang sau. Ðo Ia Arfhur, nguo I fa da mang no ra ngoaI cung voI
fâm van, mo no o bôn canh.
- Anh ngu co ngon không7 - Arfhur hoI fôI.
TôI dôn gân, fìm IoI Iô phop noI voI ba mo va ca câu bo.
Ða MIIIIgan daf con vao noI không co anh nang chIô u vao va
ngôI xuông ca nh no.
- Chau ra chô khac nho, chu ng fôI sap hoc dây.
TôI Iam fhoo yôu câu va dI ra mu I fau.
TôI fhây Arfhur hoc fhuô c Iong môf baI hoc ma mo no doc fu
frong sach ra. Nam daI frôn van, không cu dông, no Iap IaI hay noI
dung hon, cô gang Iap IaI, vì no ngac ngu kInh khu ng va kho Iong
noI frôI chay duoc Iây ba fu, fhuo ng fhuo ng Ia nhâm. Mo no baf no
hoc IaI fu dâu, râf dju dang nhung cu ng râf cuong quyô f.
- Con không fhuô c baI ngu ngôn rôI. - Ða noI. - Hôm nay con
vâp nhIô u IôI hon hôm qua.
- Con da cô hoc... Con ôm ma...
- Mo không bang Iong con không hoc hanh gì ca, Iây Iy do ôm
con so Ion Iôn frong ngu dôf.
Ða MIIIIgan co vo râf nghIôm kha c fuy vây ba noI ma không
gIân du, gIong râf dju dang.
- Con không hoc duoc mo a, con doan chac nhu vây.
Va Arfhur bâf khoc..Nhung ba MIIIIgan không bj nhu ng gIof
nuoc maf Iam Iung Iay ma c dâu ba fo ra xu c dông.
- Con chI duoc choI sau khI da hoc fhuô c baI.
Hocfor MaIof 52
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NoI xong ba dua quyôn sach cho Arfhur rôI dI vao frong fau.
Ngay Iâp fuc Arfhur baf dâu doc câu chuyôn ngu ngôn, fu chô fôI,
fôI fhây môI no dông dây. Ro rang Ia no dang chuyôn fâm vao hoc.
Nhung su chuyôn fâm nay koo daI chang duoc bao Iâu, no nguoc
maf Iôn khoI quyôn sach, môI chI mâp may châm châm. RôI no
không doc cung chang nhac IaI nua. ÐôI maf no Iang fhang dây do,
gap maf fôI. TôI ra hIôu bao no hoc dI. No cuoI voI fôI, maf IaI nhìn
vao quyôn sach. Nhung chang mây chôc maf no IaI nguo c Iôn nhìn
fu bo no sang bo kIa sông.
TôI IaI gân.
- Ðm không ho c duoc, no noI, mac dâu om muôn Ia m.
- ÐaI ngu ngôn na y co gì Ia kho dâu.
- O, nguo c IaI Ia khac, no râf kho.
- Anh fhây no râ f dô chI ngho mo om doc anh da hâu nhu
fhuôc rôI.
No cuoI nghI ngo.
- Ðô anh doc cho om xom.
TôI câm Iây quyô n sach baf dâu doc fhuôc Iong ma chI phaI
nhìn vao sach ba bôn Iân.
- O, anh fhuôc u7 - No kôu Iôn. - Anh Iam fhô nao vây7
- Anh ngho mo om doc nhung vu a ngho vua chu y không
nhìn nhu ng ca I gì dIôn ra xung quanh anh.
No do maf quay dI va sau môf Iaf hô fhon, no noI:
- Ðm hIôu, om cu ng da cô ngho nhu anh, nhung Ia m sao dô
nho IaI fâf ca moI fu7
- Truyôn ngu ngôn nay noI vô caI gì nao7
TôI noI. - Vô môf con cu u chu gì. Anh nghI dôn nhu ng con
cu u. Sau do anh nghI dôn chu ng Iam gì. "Nhu ng con cu u sông yôn
ôn frong baI quây cua chung". Anh nhìn fhâ y chu ng dang na m va
ngu frong baI quây va fhô Ia anh không quôn nua.
KHONC CIA ÐÌNH 53
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- PhaI dây, no noI, om cu ng nhìn fhây chu ng: cuu frang co
cu u don co, ca nhu ng con cu u caI, cu u con. Ðm nhìn fhây ca ca I baI
quây nua, co rao chung quanh.
- Thô fhì om không quôn nua chu 7.
- O! Không.
- Ðình fhuong con gì gIu cu u nao7
- Nhung con cho.
- Thô khI cu u duoc an foan fhì cho Ia m gì nao7
- Chang Iam gì ca.
- Chu ng co fhô ngu. Ta noI "Nhu ng con cho ngu".
- Ðung vây, dô fhâf.
- PhaI không nao7 Ðây gIo fa nghI dôn chuyôn khac. Cu ng voI
Iu cho co n co aI gIu cuu nu a không7
- NguoI chan cu u.
- Nôu nhung con cu u dang an foan nguo I chan cu u không co
vIôc gì phaI Iam fhì anh fa dung fhoI gIan Ia m gì7
- ThôI sa o - Ðm co nhìn fhâ y không7
- Co. Anh fa ngôI duoI bong maf môf cây du non, cu ng voI
nhung nguoI chan cuu khac.
- Vây fhì, nôu om frông fhây cu u, fhây baI quây, nhung con
cho, nguoI chan cuu rôI, om co fhô doc fhuôc Iong baI ngu ngôn fu
dâu ma không IôI không7
- Co Io co fhô.
- Thu xom nao.
Sau vaI phuf Iuong Iu, no baf dâu doc:
- Nhung con cuu nam an foan frong baI quây, Iu cho ngu, va
nguo I chan cu u, duoI bong maf môf cây du non, dang fhôI sao voI
nhung nguoI chan cuu Iang gIông.
Thô Ia no vô haI fay vao nhau, kôu Iôn:
Hocfor MaIof 54
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- TôI fhuôc rôI!
- Thô om co muôn hoc phâ n cuôI cu a baI ngu ngôn fhoo nhu
cach do không7
- Co. Mo om so haI Iong.
Thô Ia chua dôn muoI Iam phuf no da fhuôc Iong baI ngu
ngôn va dang doc Iau Iau không hô ngac ngu fhì vua Iu c mo no
chof foI sau chu ng fôI. Iuc dâu mo no fuong chu ng fôI gân nhau dô
choI, nhung Arfhur không dô cho ba noI dôn haI câu.
- Con fhuôc baI rôI, no kôu Iôn, chinh anh ây day con ho c.
Ða MIIIIgan nhìn fôI râf ngac nhIôn khI Arfhur Iôn fIông doc
fhuôc baI Cho soI va con cu u non.
No doc voI môf vo fhang IoI va vuI mung, không hô ngâp
ngu ng..TôI nhìn ba MIIIIgan. Khuôn maf ba rang ro Iôn voI môf nu
cuoI rôI hình nhu maf ba uon uof nhung Iuc nay ba cuI xuô ng hôn
con fraI môf cach frìu môn.
- Nhung fu, Arfhur noI, chang nghIa Iy gì, nhung nguo I fa
nhìn fhây moI fhu va Ro mI da Ia m con nhìn fhây nguoI chan cu u
voI ông sao, con ngho fhây ca dIôu nhac ma anh fa fhôI sao nua.
Ða MIIIIgan khoc, khI ba dung Iôn fôI fhây frôn ma con fraI
co nuoc maf cua ba. Ða Ia I gân fôI, câm Iây fay fôI va sIôf fay fôI
môf cach dju dang dôn nôI fôI vô cu ng cam dông.
- Chau Ia câ u con fraI fôf qua dI mâ f. - Ða noI.
So dI fôI kô IaI su kIôn nay Ia dô moI nguo I hIôu duoc su fhay
dôI cua vj fri fôI kô fu nga y hôm do . TôI hôm qua nguoI fa con coI
fôI Ia môf nguoI Iam fro voI cho dô mua vuI cho dua con dau ôm
nhung baI hoc vua rôI da fach fôI ra khoI Iu vâf va fôI bông fro
fhanh môf nguoI ban, gân nhu môf nguo I ban fhân cua gIa dình.
Iu c nay khI fôI nho IaI nhu ng ngay frôI qua bôn canh ba
MIIIIgan va Arfhur, fôI fhâ y do Ia nhu ng ngay dop nhâf frong ca
fhoI fho âu cua fôI.
Arfhur kôf ban vo I fôI vô cu ng nhIôf fình, vô phia fôI fôI cu
dô buông frôI nhu fhô va do anh huong cua fhIôn ca m fôI coI no
KHONC CIA ÐÌNH 55
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhu môf dua om, chung fôI không bao gIo caI nhau, no không bao
gIo fo ra frjch fhuong do vj fri xa hôI cua mình con fôI fôI cu ng
không bao gIo fo ra Iung fu ng du chI Ia môf chuf xiu.
Tâf ca nhu ng dIô u nay Ia do fuôI fôI va su ngu dôf cu a fôI dôI
voI cuôc doI va cu ng nho su fô nhj va Iong fôf, ba MIIIIgan fhuong
noI voI fôI nhu voI môf dua con.
Cuôc du hanh fhâf fuyôf dIôu dôI voI fôI, không mô f phuf
môf moI hay chan nan, suôf fu sang dôn chIôu gIo nao cu ng co
vIôc.
Nôu quang canh hay hay fhì ca ngay chu ng fôI chI dI duo c
vaI dam, nôu quang canh don dIôu chu ng fôI dI nhanh hon.
Vao gIo nhâf djnh com duoc don ra ngoaI hIôn va vua an
chung fôI vua yôn Iang fhoo doI ca nh quan dI dông haI bôn bo.
KhI maf froI Ian, chung fôI dung IaI.
Không Iu c nao chung fôI bIôf dôn nhu ng gIo an không ngôI
rôI Iu c chIôu fôI, nhung gIo ma.nguoI du ha nh Iuôn cam fhây daI
dac va buôn ba. Nhu ng gIo nay, nguoc IaI, dôI voI chung fôI IaI qua
ngan nguI, gIo dI ngu dô n bâf chof vao du ng Iuc chu ng fôI chang
nghI dôn ngu chuf nao.
Tau du ng IaI ma froI Ianh fhì chung fôI gIam mình frong
phong khach, sau khI dôf môf ngon Iua nho cho do â m fhâp va do
suong mu, nguoI fa mang don dôn, daf Arfhur fruoc ban, fôI ngôI
bôn canh no, ba MIIIIgan cho chu ng fôI xom nhu ng sach franh hay
nhung buc a nh. Ða cu ng kô cho chu ng fôI ngho cac fruyô n fruyôn
fhuyôf, cac su kIô n Ijch su IIôn quan dôn dâf nuoc ma chu ng fôI
dang dI qua.
Phân fôI, buôI fôI nao dop froI, fôI ôm chIô c dan Iôn bo du ng
hoI xa xa sau môf caI cây, haf fâf ca nhu ng baI haf ma fôI bIôf,
choI fâf ca nhu ng khu c nha c ma fôI fhuô c. ÐôI voI Arfhur duoc
ngho nha c frong dôm khuya fInh Iang không nhìn fhây nguoI choI
dan Ia môf nIôm vuI Io n.
Hocfor MaIof 56
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thâf Ia môf cuôc doI ôm dju va sung suong dôI voI môf dua
fro chI vua doI maI nha franh cua ma ÐarborIn dô dI fhoo nhung
con duong Ion cua xI-nho VIfaIIs.
Ða haI Iân fôI fuong nhu nhung soI dây rang buôc fôI voI
nhung nguoI fhân yôu nhâf phaI fan vo, phaI kôf fhuc: Iâ n dâu khI
fôI bj ruf ra khoI ma ÐarborIn, Iân fhu haI phaI xa ca ch cu VIfaIIs,
ca haI Iâ n fôI dôu fhây mình fro froI frôn coI doI na y, không noI
nuong fu a, không nguo I nâng do chI co Iu vâf Iam ban.
Ây fhô ma frong canh cô don fuyôf vong fôI IaI fìm fhây môf
nguo I fo ra frìu môn fôI, ma fôI không duo c phop yôu: môf nguo I
dan ba xInh dop, dju dang, âu yôm; môf dua bo dôI xu voI fôI nhu
om dôI voI anh. Thâf vuI suong, fhâf hanh phu c dôI voI môf fraI
fIm Iuôn khao khaf yôu fhuong không bIôf bao nhIôu ma kô nhu
fIm fôI.
TôI pha I sung suong chu, ma fhu c fô fôI sung suo ng fhâf.
ThoI gIan frôI dI râf mau, da foI Iuc chu fôI ra fu. TôI vua vuI
mu ng dông fhoI vua bôI rôI.
Cang xa TouIouso bao nhIôu y nghI nay cang gIay vo fôI bây
nhIôu. ÐI fhuyô n nhu fhô nay fhì fhich fhâf nhung IaI phaI dI bô
quay vô suôf chang duong da frôI qua frôn maf nuoc. Nhâf Ia phaI
xa ba MIIIIgan va Arfhur, fu bo Iong fhuong môn cua ho, mâf ho
nua. y nghI nay Ia bong mây duy nhâf frong nhung ngay xan Ian
nay.
Môf hôm fôI quyôf djnh bao cho ba MIIIIgan bIôf va hoI ba
fhoo ba fhì mâf bao nhIôu ngay.dô chu ng fôI fro vô TouIouso vì fôI
muôn co maf o cô ng nha fu du ng Iuc chu fôI buoc ra.
Ngho noI dôn ra dI Arfhur kôu Ion:
- TôI không muôn RomI dI!
TôI fra Io I Ia fôI không duo c fu do, fôI fhuô c vô chu fôI va fôI
phaI fro vô Iam vIôc voI cu.
- Mo oI, phaI gIu RomI IaI. - Arfhur noI fIôp.
KHONC CIA ÐÌNH 57
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Mo fhì mo râf sung suong duoc gIu RomI, ba MIIIIgan noI,
con da kôf ban vo I anh ây rôI ma, mo cung râf môn anh ây, nhung
muôn gIu anh ây IaI cân haI dIôu kIôn: VIôc dâu fIôn Ia RomI phaI
muôn o cung chu ng fa da...
- A! RomI fhì muôn Iam chu. - Arfhur ngaf IoI.
- VIôc fhu haI, ba MIIIIgan noI fIôp không doI fôI fra IoI, Ia
chu anh ây fu bo quyôn gIu anh ây.
ÐI nhIôn cu VIfaIIs Ia môf nguo I chu fôf dôI voI fôI rô I va fôI
bIôf on su san so c cu ng nhu nhu ng baI hoc cua cu, nhung không
fhô so sa nh cuôc doI sông bôn cu voI cuôc doI ma ba MIIIIgan dô
nghj voI fôI.
- Truoc khI fra IoI, ba MIIIIgan noI fIôp, RomI phaI suy nghI
da. Mo không dô nghj môf cuôc sô ng chI vuI, chI dI choI ma Ia môf
cuôc sông Iao dông. PhaI hoc, phaI fhoo Arfhur frong hoc hanh,
phaI cân nhac IoI haI so voI cuô c sông fu do frôn nhu ng con duong
Ion.
- Thua ba, fôI noI, co gì ma phaI cân nha c, chau dam bao voI
ba nhu vây, chau fhây ngay gIa frj IoI dô nghj cua ba Ia fhô nao.
- Ðây mo xom! - Arfhur roo Iôn. - RomI muôn ma.
- Ðây gIo , ba MIIIIgan noI fIôp, fa cân phaI co duoc su fho a
fhuân cu a chu anh ây, vì vây mo so vIôf fhu cho cu dô cu gap
chung fa o Coffo vì chu ng fa không fhô quay IaI TouIouso duoc. Mo
so guI fIô n fau xo va gIaI fhich cho cu faI sao chu ng fa không fhô
dI fau ho a. Mo mong cu so foI fhoo IoI moI cua chu ng fa. Nôu cu
châp nhân nhung dô nghj cua mo, mo vân con phaI fhoa fhuân voI
cha mo RomI nua, ho phaI duoc hoI y kIôn.
Mây IoI sau cu ng nay Iam fôI cay dang fro IaI fhuc fô dau
buôn fu gIâc mo ma fôI dang bay bông.
Su fhâf fhô Ia bu ng nô. TôI ru ng roI. Ða MIIIIgan nhìn fôI
ngac nhIôn muôn fôI noI ra nhung fôI không dam fra IoI nhu ng câu
hoI cua ba. Ða IaI fuong fôI Io Iang vô vIôc chu fôI sap foI nôn
không gang ho I nu a.
Hocfor MaIof 58
hffp://obooks.vdcmodIa.com
May fhay da sap dôn gIo dI ngu fôI co fhô vao buông suy nghI
va so haI. Va sau khI da nghI dI nghI IaI hang fram Iâ n cung môf y
nghI, sau khI da châp nhân bIôf bao cach gIaI quyô f mâu fhuân
Iân nhau, fôI dung IaI o cach fhuân fIôn nhâf: dô mac no dôn dâu
fhì dôn, caI gì dôn voI fôI fôI danh châp nhân.
Ða ngay sau khI guI fhu dI ba MIIIIgan nhân duoc fra IoI. Cu
VIfaIIs vIôf vaI dong noI Ia râf hân hanh duoc dôn fhoo IoI moI cua
ba, fhu bay sau cu so dôn frôn chuyô n fau haI gIo chIô u.
TôI xIn phop ba MIIIIgan ra ga, dom fhoo Iu cho va JoII -
Coour. Chu ng fôI doI fa u dôn.
Ðon cho dung ngô I không yôn, chu ng cam fhây co caI gì do,
con fôI, fôI vô cu ng xu c dông.
Trong fâm hôn dôf naf cua fôI bao dâu franh mâu fhuân voI
nhau dang dIôn ra.
Chinh Iu cho bao cho fôI bIôf fau da dôn va danh hoI fhây
chu fôI. Ðông nhIôn fôI fhây mình bj koo dI va vì không chuâ n bj,
chung fhoaf khoI fay fôI. Chu ng cha y va sua Iôn mung ro, ngay Iâp
fuc fôI fhây chu ng nhay quanh cu VIfaIIs vua xuâf hIôn frong
frang phuc moI khI. Nhanh hon ca c ban, CapI Iao va o vong fay chu
fôI frong khI ZorbIno va ÐoIco bam rIôf vao chân cu. Ðôn Iuof fôI
fIôn foI, cu VIfaIIs daf CapI xuô ng dâ f ôm sIôf Iây fôI frong haI
canh fay va Iân dâu fIôn vu a ôm hôn fôI vua nhac dI nhac IaI:
- TôI nghIôp, con yôu dâu fôI nghIôp cua fa.
Chu fôI vôn không phaI nguoI kha c nghIôf nhung cu ng không
bao gIo fhich vuôf vo mon fron, fôI không quon voI nhung fhô hIôn
fình cam yôu fhuong frìu môn nhu fhô nôn cam dông qua, maf fôI
ngâp Iô.
TôI fhây cu gIa dI frong nha fu, Iung cong xuông, maf xanh
xao.
- Con fhây ông fhay dôI, dung không7 Nhung bây gIo fhì so
kha Iôn fhôI.
RôI cu dôI dô faI:
KHONC CIA ÐÌNH 59
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ða ma vIôf fhu cho ông do, con bIôf ba fa frong hoan canh
nao.
TôI kô IaI cu ngho chuyôn gap go cua chung fôI. TôI kô fhâf
daI vì so dôn hôI kôf fhuc phaI dô câp foI vân dô Iam fôI dang hôf
hôn vì fu Iu c nay không bao gIo fôI co fhô noI voI chu fôI Ia fôI
muôn o IaI voI ba MIIIIgan nua. Nhung fôI chua phaI fhu nhân
chuyôn nay, kô chua xong fhì chu ng fôI da foI khach san ba
MIIIIgan o. Hon nua cu VIfaIIs cu ng không noI gì voI fôI vô buc fhu
cua ba MIIIIgan, cung không noI foI nhu ng IoI dô nghj ma ba so
phaI noI voI cu .
- Cho ông bIôf sô buông cu a ba ây con con o IaI dây vo I Iu cho
va JoII - Coour.
TaI sao cu VIfaIIs không muôn fôI fham du cuô c no I chuyô n
voI ba MIIIIgan7 Chua fìm duoc câu fra IoI fhì fôI da fhây cu quay
vô.
- Con dôn fam bIôf ba dI, cu bao fôI, muoI phuf nua fa so dI.
TôI ngân ngu, ma c dâu cam gIa c vô quyôf djnh do Iam fôI
nga ngua.
- Thô ra con chua hIôu sao7 - Cu noI.
Chua bao gIo cu co fhoI quon noI xa ng voI fôI. TôI du ng dây.
- Cu noI Ia... - fôI hoI.
- Ia con co ich dôI voI ông, ông cu ng co ich voI con, va ông
không muôn bo con.
Vao buông ba MIIIIgan fôI fhây Arfhur dang khoc con mo no
dang cuI xuông an uI no.
- RomI, co phaI anh không dI không7 - Arfhur kôu Iôn.
Ða MIIIIgan fra IoI fhay fôI, gIaI fhich Ia fôI phaI vâng IoI.
- Chu chau fhu c su yôu fhuong chau RomI a, chau gIup ich
duoc cho cu nhIô u. Hon nua IoI cu noI Ia IoI cua môf con nguoI
Iuong fhIôn. Cu noI nhu fhô nay dô caf nghIa IoI fu chôI cua mình:
"TôI yôu fhang bo nay, no cu ng yôu fôI, baI hoc khac nghIôf cua
Hocfor MaIof 60
hffp://obooks.vdcmodIa.com
fruong doI hoc duoc o bôn fôI dôI voI no so co ich hon fình frang
dây fo gIa danh ma ba danh cho no du ba không muôn. Ða so dom
IaI cho no hoc vân, gIao duc, fao nôn fri fuô no nhung không fao
duoc finh cach cho no. No không fhô Ia con fraI ba. No so Ia con
fôI. TôI, fôI cung so day dô chau." - Con không muô n RomI dI! -
Arfhur kôu Iôn.
- Nhung anh ây phaI dI. - Mo no fra IoI.
TôI bon IaI gân Arfhur, ôm no frong fay va hôn no nhIô u Iân,
daf frong nhu ng caI hôn do fâf ca fình cam cua fôI dôI voI no. RôI,
ruf ra khoI caI sIôf chaf cua no fôI foI chô ba MIIIIgan, câ m Iây ban
fay ba ma hôn..Ða hôn fôI frôn fra n. Thô Ia fôI dung ngay Iôn va
chay ra cua:
- Arfhur, anh so yôu om maI maI! - TôI vua noI vua fhôn fhuc
Iam gIo ng fôI bj ngaf quang.
- Con ba, fhua ba, chau so không bao gIo quôn ba!
- RomI! RomI! - Arfhur kôu.
Nhung fôI không ngho fhôm nua, fôI da chay ra ngoaI.
Môf phuf sau fôI o bôn chu fôI.
- Iôn duong! - Chu fôI noI.
KHONC CIA ÐÌNH 61
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 5 : T!YÐT VA CHO SOI
IaI phaI fhoo gof buoc chân chu fôI dI doc fhoo nhung con
duong Ion, dây dan doo cang frôn chIôc vaI dau. IaI phaI Iam fro o
nhung noI công công, phaI cuoI pha I khoc dô mua vuI cho "cu foa
dang kinh".
Su chuyô n fIôp nay kha ngaf nghoo vì bao gIo nguoI fa cung
fhuong mau quon voI sung fu c, voI hanh phuc. TôI co nhung chan
ngan, buôn nan va môf nhoc chua fung cam fhây fruoc khI duoc
sông cuôc doI cua nhung nguoI sung suong frôn fhô gIan nay frong
haI fhang ôm dôm vua qua.
Trong nhung chuyôn dI bô daI dang dac nhu vây, nhIôu Iân
fôI fuf IaI sau dô mac su c nghI dôn Arfhur, dôn mo no , dôn fau
ThIôn Nga, cho fâm fuong fro vô sông voI qua khu.
May fhay frong nôI buôn cua fôI IaI co môf nIôm an uI: chu
fôI dju dang hon nhIôu, fruoc.dây chua fung fhây bao gIo. Vô maf
nay finh fình cu co fhay dôI Ion, hoac if nhâf Ia frong cach dôI xu
voI fôI. ÐIôu nay nâng do fôI nhIô u, fôI cam fhây mình không dôn
nôI cô don frong cuôc doI.
Sau khI fu Coffo ra dI, râf nhIôu ngay chu ng fôI không no I
foI ba MIIIIgan va fhoI ky fôI sông frôn fau ThIôn Nga; nhung dân
da dô faI nay xuâ f hIôn frong nhu ng cuôc chuyô n fro gIua chung
fôI, bao gIo chu fôI cung Ia nguo I dâ u fIôn dô câp foI va cha ng mây
chôc không ngay nao fôn ba MIIIIgan không duoc nha c foI.
- Con yôu ba ây Iam ha7 - Cu VIfaIIs bao fôI. - ông hIôu dIôu
do Iam, ba ây fhâf fôf voI con. Không phaI con chI nghI dôn ba ây
vì Iong bIôf on ma fhôI dâu.
RôI cu fhuong noI fhôm:
- PhaI nhu vây fhôI.
Hocfor MaIof 62
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iu c dâu fôI không hIôu, nhung dân dân fôI dI dôn fu bao
phaI nhu vây co nghIa Ia phaI fu chôI IoI dô nghj cua ba MIIIIgan
muôn gIu fôI o IaI voI ba. Han do Ia dIôu chu fôI nghI khI noI "PhaI
nhu vây fhôI" va hình nhu frong mây chu nay co chu f gì Iuyôn fIôc.
MôI Iân dôn môf fhanh phô nao do, noI dâu fIôn fôI dI fham
dôu Ia ko sông va câu, fôI fìm fau ThIôn Nga. KhI nao fhây môf
con fau môf nua chìm frong suong mu mo mjf fôI IaI dung cho.
Nhung không phaI no.
ThInh fhoang fôI manh da n ho I fham ca c fhuy fhu, fôI mô fa
con fau, nhung ho không nhìn fhây.
Chung fôI o Iyon nhIôu fuân Iô, khI nao co fhoI gIan cho
rIông mình fôI IaI ra ko sông Rhôno va sông Saôno. Nhung du cho
co fìm hoaI fôI cu ng cha ng fhây fau ThIôn Nga dâu ca.
Ða dôn Iuc phaI doI Iyon dô dI ÐIjon, fôI baf dâu cam fhây
không co n hy vong nao gap IaI ba MIIIIgan va Arfhur nua, vì o
Iyon fôI da nghIôn cu u moI ban dô nuo c Phap fìm duoc frôn gIa
cac quây ban sach, fôI bIôf con sông dao chinh ma fau ThIôn Nga
dI fhoo dô foI sông Ioa fach khoI sông Saôno o ChaIon.
Chung fôI foI ChaIon rôI IaI ra dI ma không gap fau ThIôn
Nga, danh fu bo uoc mo. PhaI Iam dIôu na y fôI không khoI buôn
ghô gom.
Ðô Iam cho nôI fhâf vong cua fôI fang fhôm, du ng Iu c na y
fhoI fIôf fro nôn râf xâu, mua dông.da foI, dI bô duoI mua, frong
bun ngay cang kho khan. ÐuôI fôI khI foI môf caI quan fôI fan hay
môf vua fhoc, nhoaI nguoI ra vì môf, nuo c mua ngâ m vao fân a o so
mI, bun Iâm dôn fân chân fo ko foc, fôI không fhô nao dI ngu voI
nhung y nghI fuoI vuI duoc.
KhI doI ÐIjon, chung fôI dI qua day dôI Ðo Vang fhì chof gap
môf frân Ianh âm Iam chu ng fôI ro f fhâu xuong, JoII - Coour con
buôn buc cau kInh hon ca fôI nua.
Muc dich cua chu fôI Ia dI dôn ParIs cang nhanh ca ng fôf boI
vì chI co o do chu ng fôI moI co co hôI bIôu dIôn frong mua dông.
KHONC CIA ÐÌNH 63
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung vì fuI fIôn co han không dI fau hoa duoc chung fôI danh dI
bô suôf chang duong.
Cho foI ChafIon moI vIôc vân fam xuôI chIô u, nhung khI doI
fhanh phô nay mua fanh va gIo quay vô huong bac. Ðâu froI koo
dây mây bIôu hIô n sap co fuyôf.
Tuy nhIôn chu ng fôI da foI duoc mô f ngôI Ia ng Io n ma không
gap fuyôf, nhung y chu fôI Ia phaI dôn Troyos cho fhâf nhanh boI
vì Troyos Ia môf fhanh phô Ion co fhô bIôu dIôn vaI buôI duo c nôu
nhu vì froI xâu ma phaI fru chân faI do.
- Con dI ngu som dI, cu bao fôI ngay sau khI chung fôI ôn
djnh chô o frong quan, maI fa Iôn duong som.
Cu cu ngôI bôn Io suoI frong bôp dô suoI âm cho JoII - Coour
suôf ngay da phaI chju Ia nh va không ngung rôn rI mac du chu ng
fôI da câ n fhân boc no frong nhIô u fâm chan.
Sang hôm sau fôI dây som.
- O dja vj cu, chu quan noI voI chu fôI, fôI so không dI, fuyôf
xuông dô n noI rôI.
- TôI dang vôI, cu VIfaIIs dap, fôI hy vong dôn duoc Troyos
fruoc khI fuyôf roI.
- Không dI nôI ba muoI cây sô frong môf gIo dâu.
Tuy vây chung fôI vân cu dI. Cu VIfaIIs ôm chaf JoII - Coour
duoI ao vof mong fruyôn cho no chuf hoI â m cua chinh mình, Iu
cho cha y fruo c chung fôI; o ÐIjon chu fôI da mua mô f fâm da cuu
bôn duoI Ia Ion, fôI frum vao nguo I fâm da cu u do, gIo quâf vao
maf Iam cho fâm da dinh chaf vao nguoI fôI.
Mo mIông ra cha ng fhu vj gì, chung fôI cu nhanh chân Ia ng
Iang ma dI..Vu ng chung fôI dI qua buôn fham vô cu ng cang Iam
fang fhôm yôn Ia ng, cô nhìn fhâf xa frong caI ngay fôI fro I nay
nguo I fa cu ng chI fhây nhu ng canh dông fro fruI, nhu ng ngo n dôI
can cô I va nhu ng canh rung chay so m.
Hocfor MaIof 64
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CIo vân fhôI fu phia bac va hoI co xu huo ng fhôI vô phia fây,
phia nay bâu froI co nhu ng dam mây mau dông hâ u nhu do nang
Iôn ca c ngon cây.
Ngay sau do môf vaI nu fuyôf fo bang canh buom bay qua
fruoc maf chung fôI, no cu bay Iôn IaI bay xuô ng, quay cuông
không cham xuông dâf.
Chung fôI dI chua duoc bao xa, fôI cho ra ng kho Iong dôn
duoc Troyos fruoc khI fuyô f xuông; nhung fôI chang Io Iam, fhâm
chi con fu bao mình fuyôf vua roI so Iam ngung gIo bac, Ianh so
gIam dI.
Nhung fôI chua hIôu fhô nao Ia môf frân bao fuyôf ma fôI so
hoc duo c ngay sau dây.
Tu phia fây bac nhu ng dam mây bay IaI gân va bâu froI phia
do duoc chIôu sang frang Iôn; man suon chu ng da mo: do Ia fuyôf.
Môf con mua fuyô f bao phu chung fôI.
- Ro ranh ranh Ia chu ng fa không dôn duo c Troyos rôI, cu
VIfaIIs noI, fa phaI fru frong can Iô u dâu fIôn fa gap fhôI.
NoI fhì dô dây nhung fìm dâu ra nha7 Truoc Iuc fuyôf bao
phu chu ng fôI, fôI da xom xof ky ca vung foI fân noI xa nhâf ma
maf fôI nhìn fhâu duoc, fôI chang fhây môf ngôI nha hay bâf cu caI
gì chung fo co Ia ng mac dâu dây. Nguoc IaI chung fôI sap vao môf
khu ru ng fhì co.
Iam sao frông mong vao môf ngôI nha duoc7
Nhung co Io sau hôf fhì fuyôf so không fIôp fuc roI nua
chang7
Tuyôf cang roI nhIôu hon.
Chang bao Iâu fuyôf da phu kin nhu ng gì can no frôn maf
duong: nhu ng dông da, dông co bôn vô duong, buI râm, buI cây
frong ca c hô. Ðâu vây chu ng fôI vân cu dI, fhInh fhoang IaI quay
maf ra sau dô fho.
Iu cho fhoo gof chu ng fôI, doI ho I môf chô ân ma chu ng fôI
không fhô dom IaI cho chu ng duoc. Chung fôI fIôn Iôn râf vâf va,
KHONC CIA ÐÌNH 65
hffp://obooks.vdcmodIa.com
không nhìn fhây gì, nguoI uof sung, Ianh buôf, va mac dâu da o
gIua rung nhung chung fôI chang duoc cho cha n fi gì, con duong
vân phoI ra fruo c gIo..May man fhay |co pha I Ia may không dây7),
con gIo dang Iô ng Iôn gIam dI môf chuf nhung fuyôf ca ng roI
manh, fuyôf không con roI nhu buI nua ma fung mang cu ng, fo.
ChI frong vaI phuf con duong phu môf Iop fuyôf day. ThInh
fhoang fôI fhây chu fôI nhìn sang bôn fraI fua nhu fìm foI caI gì
do; nhung o do chI fhây môf khu rung frô ng kha rông. Cu hy vong
fìm fhây gì o dây7
Ðông nhIôn fôI fhây cu VIfaIIs dua fay vô phia fraI nhu dô
Iam fôI chu y. TôI hình nhu nhìn fhây frong khoang rung fhua do
môf caI Iôu bang canh cây phu dây fuyôf. PhaI fìm môf con duong
dI foI Iôu. Râf kho.
O chô fân cung cua khu rung frông do, noI fIôp cân khu rung
co cây fo, fôI co cam gIac caI hô o chô con duong Ion da duo c Iâp
dây co Io co duong dI vao Iôu.
Iy Iuân nhu vây Ia dung, chung fôI gIâ m vao hô fuyôf ma
không bj fhuf va chang bao Iâu chu ng fôI foI caI Iôu.
Chô fru nay dang gIa môf ngôI nha. Iu cho nhanh chân hon
chung fôI, hang ha I hon chu ng fôI xông vao dâu fIôn, chu ng Ian Iôn
frôn maf dâf va su a Iôn mu ng ro. Chu ng fôI cung man nguyôn
không kom chI co dIôu Ia fhô hIôn ra khac chung ma fhôI.
- Ong da nghI ngay Ia o quang rung fhua na y fhô nao cu ng co
Iôu cua nguoI dI dôn cu I.
CIo fhì mac suc fuyôf roI.
- Vâng, fha hô cho no roI. - TôI noI voI vo fhach fhu c.
TôI ra cu a Iôu gIu ao vof va mu.
Ðô dac frong Iôu chI co môf caI ghô daI bang dâf va vaI fang
da dung Iam chô ngôI. Nhung caI ma frong hoan ca nh hIôn faI con
co gIa frj hon nhIôu dôI voI chu ng fôI, do Ia nam sa u hon gach daf
san frong môf goc Iôu Iam bôp.
Hocfor MaIof 66
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chung fôI co fhô nhom Iua. Iua duo c nhom râf nhanh va môf
ngon Iua sang bu ng nô Iop bop fuoI vuI frôn caI Io suoI cua chung
fôI.
A! Ngon Iua fuyôf dop! Ngon Iua quy hoa!
ÐI nhIôn chay nhu vây Iam cho khoI foa dây Iôu nhung quan
frong gì dôI voI chung fôI7 Chung fôI chI cân âm.
Trong khI fôI nam xop xuông dâf chông haI fay fhôI Iua, Iu
cho ngôI quanh bôp môf cach frang fro ng frôn haI chân sau, cô
ngong Iôn, phoI chIôc bu ng uof va Ianh ngaf ra fruoc ngon
Iua..Ngay sau do JoII - Coour ho chIôc ao vof cua ông chu ra, fhân
frong fho muI ra ngoaI nhìn xom mình dang o dâu; xom xo f chac
chan rôI no nhay phaf xuông dâf chIôm chô fôf nhâf fruoc ngo n Iua
va ho haI ban fay run rây bo xiu ra fruoc Iua.
Ðây gIo chung fôI da yôn fâm không chôf rof nua, nhung
chua gIa I quyôf duoc vâ n dô doI. May fhay chu fôI Ia nguoI fhân
frong va dây kInh nghIô m, buôI sang Iu c fôI con chua dây cu da
chuân bj fhu c an dI duong: môf chIôc banh mì fron va môf mIô ng
pho maf nho, cho nôn frông fhây chIôc banh fâf ca chung fôI dôu fo
ra râf haI Iong.
Khâu phân không nhIôu, fôI da hy vong nhâm: dang Io an ca
ca I banh, chu fôI chI cho chung fôI co môf nua.
- Ong không fhuôc duo ng, cu noI dô fra IoI cho caI nhìn do hoI
cua fôI, ông chua bIôf fu dây dôn Troyos co caI quan nao không.
Hon nua ông cung không bIôf khu rung na y. Ong chI bIôf vung
nay râf nhIôu ru ng. Co Io con xa moI co nguoI o. ÐIôf dâu fa bj
ham Iâu frong ca I Iôu nay fhì sao. PhaI Iuu IaI fhu c phâm.
Tuy nhIôn du cho bua an fhâf dam bac chung fôI cu ng vu ng
da Iôn nhIôu, chung fôI da co chô fru, ngon Iua ngâm dân vao
chung fôI môf nIôm âm ap ôm aI. Iu cho da ngu va fôI cu ng muôn
Iam nhu vây.
TôI không bIôf da ngu frong bao Iâu, khI fôI fInh dây fuyôf
da ngu ng roI. TôI nhìn ra ngoaI: dông fuyôf phu fruo c Iôu da day
Iôn nhIôu, nôu pha I Iôn duo ng ha n fuyôf phaI ngâp dôn dâu gôI fôI.
KHONC CIA ÐÌNH 67
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trong khI fôI dang dung o cua Iôu fôI ngho fhây fIông chu fôI
goI:
- Con muôn IaI Iôn duong chang7 - Cu bao fôI.
- Chau không bIôf, chau so Iam fhoo IoI cu bao.
- Thô nay nho, y ông Ia hang o IaI dây, if nhâf fa con co chô
fru ân, co Iua suoI.
TôI nghI chung fôI o IaI so không co banh mì, nhung fôI gIu y
nghI ây frong bu ng.
- Ong cho Ia fuyôf IaI sap roI fIôp ngay bây gIo dây, cu VIfaIIs
noI, fa không fhô phoI mình ra frôn duong frong khI không bIôf
nha cua co gân fa không. Tuyôf fhô nay ma qua dôm doc duong
cha c cha ng ôm a gì, fha o IaI dây con hon..Ðô an fôI cu VIfaIIs chIa
dôu mâu ba nh con IaI Iam sau. HoI ôI! Chang con duoc bao nhIôu,
chang mây chôc ma hôf nhan mac dâu chung fôI chIa banh fhanh
fung mIô ng nho xiu ma an dô koo daI bua com!
Tuyôf fIôp fuc roI, daI dang nhu Iu c fruoc, gIo nay sang gIo
khac Iop fuyôf phu frôn maf dâf cu day Iôn dân doc fhoo cac cum
chôI. …n com xong fhì chu ng fôI chI co n fhâ y Io mo nhung gì xay
ra bôn ngoaI fup Iô u boI vì vao caI ngay fôI fam nay bong fôI foI râf
som.
Ðôm rôI ma fuyôf vân không ngu ng roI. Vì phaI qua dôm o
dây nôn fôf nhâf Ia chu ng fôI dI ngu som, fôI cu ng Iam nhu Iu cho,
sau khI quân mình frong fâm da cu u ma fôI da hong khô Iuc ban
ngay, fôI nam daI bôn ngon Iua, dâu gôI frôn môf phIôn da nhan
dung Iam gôI.
- Ngu dI, cu VIfaIIs bao fôI, khI nao muôn ngu ông so danh
fhu c chau dây, boI vì môf frong haI chung fa phaI fhu c dô duy frì
ngon Iua.
TôI không dô nha c dôn haI Iân.
KhI chu fôI danh fhu c fôI dây, dôm da khuya.
Tuyôf không roI nua, Iua vân chay.
Hocfor MaIof 68
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðây gIo dôn phIôn chau, cu VIfaIIs bao fôI, chI cân chau
fhInh fhoang cho fhôm cuI vao bôp.
Ðôn Iuof cu nam daI fruo c ngon Iua, saf vao JoII - Coour
quân frong môf caI chan va chang bao Iâu cu fho dôu va fo, fôI bIôf
cu da ngu.
Thô Ia fôI dung dây, ron ro n frôn dâ u ngo n chân dI ra cua Iôu
dô xom bôn ngoaI fhô nao.
Tâf ca duoc chôn vuI frong fuyôf, nhìn ra fhâf xa cung chI
fhây nhu môf chIô c khan fraI ban mâp mô dây môf mau frang xoa.
Ðâu froI dIôm vaI ngôI sao Iâp Ianh nhung du chu ng co sang dôn
mây chang nua chinh fuyôf moI fao nôn a nh sang nhof nhaf chIôu
frôn quang ca nh nay. TroI IaI fro Ianh, o ngoaI kIa chac Ianh buôf
vì không khi fran vao Iôu rof cong Iôn duoc.
Chung fôI fhâf sung suong gap duo c can Iôu nay. Nô u không
so ra sao o gIua ru ng7
Ðu dI IaI râf kho fôI da Iam Iu cho fhu c gIâc, ZorbIno fhoo fôI
ra cua. No mau chan, muôn ra ngoaI. TôI Iây fay ra Iônh cho no
vao. No vâng IoI nhung caI muI vân huong ra cua, fo ra Ia môf con
cho buong bInh.
CuôI cu ng fôI foI gân ngon Iua. Trong môf Iuc Iâu, fôI nhìn
nhung fIa Iua bâp bung Iam vuI. Ðân dân, nôI môf mo I Iam fôI do
dân. TôI IaI chìm vao gIâc ngu frong khI vân fuong mình dang
fhu c..Ðông nhIôn fôI choang fInh boI fIông cho sua gIân du.
- CaI gì vây7 - Cu VIfaIIs cung fhu c dây kôu Iôn. - Co chuyôn
gì xay ra fhô7
- Chau không bIôf.
CapI Iao ra cua.
Ðap IaI fIông su a cua CapI Ia haI ba fIông ru fham fhIôf
frong do fôI nhân ra fIông con ÐoIco.
Nhu ng fIông ru nay vang Iôn fu phia sau Iôu. TôI djnh dI ra,
chu fôI ngan IaI.
- Cho fhôm cu I va o Iua da.
KHONC CIA ÐÌNH 69
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trong khI fôI fhoo IoI cu fhì cu Iây ra fu frong bôp môf quo
coI Iua va fhôI vao dâu foan cho no ru c Iôn. Cu gIu quo coI do frong
fay.
Ðu ng Iu c chung fôI djnh dI ra fhì môf fIông fru khu ng khIôp
vang Iôn frong yôn Iang.
- Cho soI rôI! ZorbIno va ÐoIco dâu7
TôI không fra IoI duoc. Co Io frong Iuc fôI ngu haI con cho da
ra ngoaI.
- Câm Iây môf quo coI Iua ra cu u chung dI.
Nhung khI ra dôn quang ru ng fhua, chung fôI cha ng fhây
cho cung chang fhây cho soI, chI fhây vôf chân nhu ng con cho In
frôn fuyô f.
Chung fôI cu dI fhoo vôf chân nay, nhung vôf chân dI quanh
Iôu; rôI o môf quang cach Iô u kha xa frong bong fôI chu ng fôI fhây
môf vung fuyôf bj cha dap, nhu fhô nhung con cho da Ian Iôn frong
do.
Cu VIfaIIs da khang djnh nôI hoang so cua fôI.
- Cho soI cap chung dI rôI.
Chu fôI fro vô can Iôu, fôI fhoo sau, môI buoc IaI ngoanh IaI
sau va dung IaI ngho ngo ng, nhung fôI chI ngho fhây fIông Iao xao
cua fuyôf.
Trong Iô u môf su ngac nhIôn dang cho doI chung fôI, nhu ng
canh cây fôI xôp frôn ngon Iua chay bung Iôn frong khI chu ng fôI
không co maf frong Iôu.
TôI chang nhìn fhây JoII - Coour dâu ca.
TôI goI no, dôn Iuof cu VIfaIIs go I no, nhung không fhây no
ra. Chung fôI câ m môf nam canh cây dang chay, dI ra fìm vô f fich
no.
Chung fôI không fìm fhây dâu vôf nao cua no ca.
Hocfor MaIof 70
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Chung fôI IaI va o Iôu, xom no co fhu mình sau bo cuI nao
không. Chu ng fôI fìm râf Iâu, fôI.froo ca Iôn vaI cu VIfaIIs fham
hIôm nhung canh cây dung Iôu, cu ng vô ich.
TôI hoI chu fôI xom cu co cho Ia no cu ng bj cho soI fha dI hay
không.
- Không, cu bao, soI không dam vao Iôu khI co anh sa ng dâu.
Chung fôI IaI baf dâu dI fìm nhung cung nhu Iân dâu không
dom IaI kôf qua gì.
- PhaI doI ban nga y ban maf fhôI. - Cu VIfaIIs noI.
Nhu ng ngôI sao faf dI va froI sang dân.
Ngay khI anh sang Ianh ngaf cua ban maI khIô n chung fôI
nhìn ro hình fhu cac bu I cây va ca c cây fo, chung fôI dI ra ngoaI.
Cu VIfaIIs vu frang bang môf caI gây fo, fôI cu ng vây. Trong khI
chung fôI maI fìm dâu vôf cua JoII - Coour frôn maf dâf, CapI bông
nhìn Iôn va sua vang mu ng ro, dIôu do co nghIa phaI fìm o frôn
không chu không phaI o duoI dâf.
Qua nhIôn chu ng fôI fhây maf fuyôf phu maI Iôu da bj gIâm
Iôn dây do cho foI môf canh cây Ion ru xuông maI Iôu. Maf chu ng
fôI doI fhoo canh cây nay, no Ia canh cua môf cây sôI, fhì fhây o fif
frôn cao chô môf cha c cây co môf caI bong fhâm ma u fhu mình o
do.
Ðo Ia JoII - Coour va chu ng fôI dô dang doan duoc caI gì da
xay ra: qua so haI nhu ng fIông ru cua cho va cho soI, JoII - Coour
Iao Iôn noc Iôu frong khI chung fôI ra ngoaI, rôI fu do Ioo fif Iôn cây
sôI cao va cu â n mình frôn do aI goI cung không fhua. Con vâf bo
nho fôI nghIôp mong manh ây han phaI Ianh cong.
Chu fôI nho nha ng goI no. No Ioo fhoan fhoaf fu canh no
sang ca nh kIa rôI nhay phoc xuô ng vaI cu VIfaIIs, chuI vao frong
ao vof cu a cu.
Tìm duoc JoII - Coour kô cu ng da Ia nhIôu, nhung nhung con
cho vâ n mâf dang. Co Io chu ng da bj soI ngoam duf cô rôI fha dôn
môf bu I râm nao do dô an fhjf fhoa fhich.
KHONC CIA ÐÌNH 71
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI nghIôp ZorbIno, fôI nghIôp ÐoIco.
Chung da Ia ban chung fôI, Ia dông hanh cu a chu ng fôI, vuI
suong hoan nan co nhau, va dôI voI fôI, frong nhung ngay buôn ba
cô don, chu ng Ia nhung nguoI ban fhân fhIô f.
Maf froI Iâp Ianh frôn bâu froI không gon mây va nhu ng fIa
nang IaI duoc fuyôf frang ngân không fì vô f phan chIôu IaI, khu
ru ng Iu c nay fhâf ru c ro. ThInh fhoang cu VIfaIIs IaI fho fay.vao
frong chan so JoII - Coour, nhung no không â m Iôn chuf nao.
- PhaI foI môf Iang nao fhôI, cu VIfaIIs noI, chu không JoII -
Coour chôf mâf.
Chan duoc ho nong Iôn, JoII - Coour duo c quân vao do rôI daf
vao frong ao vof saf ngu c chu fôI.
Chung fôI chuân bj dI.
- Ðây Ia môf caI quan da baf chu ng fa fra fIôn fro qua daf. -
Cu VIfaIIs noI.
Cu dI dâ u, fôI dI dang sau. Chu ng fôI phaI goI CapI, no cu
dung o nguong cu a can Iôu, muI huong vô noI cac ban no gap nan.
ToI duong caI duo c muoI phuf fhì chu ng fôI gap môf caI xo ba gac,
nguo I danh xo cho bIôf chI dô môf gIo nua chung fôI so foI môf ngôI
Iang. Chân chu ng fôI fang fhôm suc manh.
CuôI cu ng, duoI chân môf suon dô I xuâf hIô n nhu ng maI nha
frang cu a môf ngôI Iang.
Chung fôI không hô co fhoI quon vao nhu ng quan hang nhâf,
nhung caI quan ma vo sang frong cu a chu ng hua hon an ngon ngu
ngon. Chung fôI fhuong du ng IaI o nhu ng quan fro nguoI fa không
Iam chu ng fôI rông fuI.
Nhung Iân nay không pha I nhu vâ y: cu VIfaIIs cu dI foI môf
caI quan co froo fâm bIôn vang ruc.
Chu fôI Iây vo "ông chu" vao fhang bôp dô nghj chu quan cho
môf buông fôf co suoI.
Iu c dâu chu quan, mô f nguoI co bô dang chung chac không
fhom nhìn chung fôI, nhung dang dâp oaI vô cua chu fôI da khIôn
Hocfor MaIof 72
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ông fa phaI kinh nô, môf nguo I hâ u gaI nhân Iônh dân chu ng fôI
dI.
- Con dI nam dI. - Cu VIfaIIs bao fôI frong khI cô hâ u nhom Io
suoI.
TôI ngac nhIôn du ng yôn.
- Nhanh Iôn! - Cu VIfaIIs nhac IaI.
TôI danh vâng IoI.
Trong khI fôI nam duoI chIôc chan Iông cho â m Iôn, cu VIfaIIs
cu quay dI quay IaI chu JoII -Coour fôI nghIôp nhu muôn Ia m cho
no nong Iôn.
- Chau nong chua7 - Sau if Iâu cu VIfaIIs ho I fôI.
- Nong phaf ngôf Iôn rôI ây a.
Cu nhanh chong dI vô phia fôI, daf JoII -Coour vao gIuong fôI
va dan fôI ôm ghì no vao.ngu c. Con vâf bo bong fôI nghIôp san
sang Iam fâf ca moI fhu. No dan chaf mình vao nguo I fôI Im fhIn
fhif, nguoI no nong hu ng huc.
Chu fôI xuông bôp, chang mây chôc cu bung Iôn môf baf ruou
nong pha duong. Cu muôn JoII - Coour uô ng vaI fhìa ruou nay
nhung haI ham rang JoII - Coour cu nghIôn chaf IaI không sao mo
ra duoc.
No fho môf fay ra khoI gIuo ng vô phia chu ng fôI.
Truoc khI fôI vao ganh haf, JoII - Coour da môf Iân bj sung
huyôf phôI, nguoI fa da môf Iân frich huyôf o canh fay no, Iuc nay
cam fhây mình IaI ôm no bon gIo canh fay ra dô nguo I fa IaI frich
huyôf va chua cho no khoI nhu Iân fruoc.
Cu VIfaIIs không nhung xuc dông ma con Io Iang.
- !ông chô ruo u nay dI, cu VIfaIIs noI, ông dI fìm fhây fhuôc.
Không doI cu ra Iônh haI Iân, fôI uông baf ruou rôI nam vao
frong chan, nho fhôm caI nong cua ruou nu a fôI fuong mình chôf
ngaf.
Chu fôI dI không Iâu fro IaI ngay dom fhoo môf fhây fhuôc.
KHONC CIA ÐÌNH 73
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cu VIfaIIs không noI Ia dô fham cho bônh nhân nao, cho nôn
fhây fôI nam frong gIuong maf do nhu gâc ông fhây fhuôc bon fIôn
dôn phia fôI:
- Sung huyôf rôI. - ông fa noI.
Va ông fa Iac dâu, fo ra không co gì Ia fôf ca.
Ða dôn Iuc Iam ông fa fInh ngô. TôI bon koo chan Iôn môf
chuf, chI vao JoII - Coour noI:
- Ðônh nhân dây co a.
Ong fhây fhuôc Iu I IaI haI buoc, quay vô phia cu VIfaIIs, kôu
Iôn:
- Môf con khI u!
TôI fuong ông fa sap fuc gIân dI ra.
Nhung chu fôI Ia môf nguo I khôn khoo.
Vua Iô phop vua ra vo râf dang hoang, chu fôI ngan ông fhây
fhuôc IaI, gIaI fhich hoan canh cho ông fa.
NguoI y vôn Ia nhu ng nguoI bIôf Iây Io ng nguo I fa môf cach
khoo Ioo, ông fhây fhuôc IaI fu cua ra vao dI foI gân gIuong bônh.
Trong khI chu fôI gIaI fhich, co Io JoII-Coour doan duoc con
nguo I doo kinh nay Ia fhây fhuôc, no gIo ca nh fay ra dôn muoI Iân
dô duoc frich huyôf.
- Ong xom con khI nay fhông mInh nhu fhô nao, no bIôf ông
Ia bac sI nôn dua fay ra dô ông xom mach dâ y.
Câu noI do khIôn bac sI quyôf djnh kham.
- Ca nay kô cu ng Ia fhuc dâ y. - ông fa noI.
HoI ôI! Thâf buôn cho chu ng fôI. JoII-Coour bj do doa sung
huyôf phôI.
JoII - Coour yôu quy su cham soc cua fôI Iam, no ban cho fôI
môf nu cuoI dju dang; caI nhìn cua no gIông nhu ca I nhìn cu a môf
con nguoI vây. Ðo chu y dôn fâf ca moI fhu, chang Iâu Ia gì no
Hocfor MaIof 74
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhân xof fhây môI Iân no ho fôI IaI cho no môf vIôn duong daI
mach.
Môf buôI sang khI dI an frua vô, frong khI fôI dang o bôn JoII
- Coour - không bao gIo chung fôI bo no môf mình - fôI bIôf chu
quan doI fIôn chu fôI.
ChI con co nam muoI xu. Iam fhô nao bây gIo7
ChI co môI môf ca ch ra kho I nô I khôn dôn na y: do Ia ngay fôI
hôm do fô chu c môf buôI bIôu dIôn.
Ma fhoo fôI chuyôn nay hâ u nhu không fhô Iam duoc. ây fhô
nhung phaI bang bâf cu gIa nao cham soc JoII - Coour va cu u sông
no.
Trong khI fôI frông nguoI ôm, cu VIfaIIs fìm duoc môf phong
bIô u dIôn o cho. Cu vIôf va dan mâ y fâm ap-phich, bô fri môf sân
khâu bang mây fâm van va dung cam chI nam muoI xu mua nôn.
TôI Io Ia ng fu ho I chuong frình bIôu dIôn cua chu ng fôI so
gôm nhu ng gì. Nhung ngay sau do fôI kha ng djnh duoc ngay: fay
danh frô ng frong Iang dôI môf caI mu kô-pI do choang Iôn du ng IaI
fruoc quan va sau môf hôI frông rôn ra, doc Iôn chuong frình bIôu
dIôn nay.
Không bIôf moI nguoI so nghI fhô na o khI ho bIôf Ia cu VIfaIIs
da không fIôc nhu ng IoI hu a hon qua dang vô "CapI, con cho fhông
fhaI" va "môf ca sI fhân dông", fuc Ia fôI.
Phân da ng chu y nhâf cu a IoI chIôu hang Ia o chô nguo I fa
không quy djnh gIa chô ngô I, ma fuy fhuôc Io ng dô Iuo ng cua khan
gIa.
VIôc nay fhoo fôI kha fao bao. IIô u nguoI fa co vô fay chu ng
fôI hay không7 CapI fhì nôI fIông Ia du ng fhôI. Nhung fôI, fôI
không fIn fôI Ia môf fhân dông..Ða dôn gIo ra cho: fôI nho m môf
ngon Iua fo frong Io suoI bang nhung cây cu I Ion dô cho no chay
duoc Iâu; fôI u ky JoII - Coour frong chan - JoII - Coour khoc nuc no
vì không duoc fham gIa bIô u dIôn. Sau do chu ng fôI ra dI.
Chu fôI gIaI fhich cu cho doI nhu ng gì o fôI.
KHONC CIA ÐÌNH 75
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vì fhIô u ba dIôn vIôn nôn fôI va CapI so phaI dom hôf nhIôf
fình va faI nang ra Iam vIô c dô Iam sao fhu duoc bôn muoI phrang.
Cu VIfaIIs da chuân bj fâf ca, chI con vIô c fhap nôn Iôn;
nhung chu ng fôI chI cho phop mình co duoc caI xa xI do khI ma
phong da gân dông chu không fhì nôn so chay hôf fruoc khI bIôu
dIôn xong.
Trong khI chung fôI chIôm IInh sân khâu, fay danh frông con
dI môf fua cuôI cu ng quanh Ia ng. TIông frông IaI gân va ngoaI phô
co fIông ôn ao: dô haI chu c dua fro dôn xom.
Vân không ngu ng danh frông, fay danh frông du ng gIua haI
chIôc don xôp o ngay cua vao sân khâu, công chu ng chI con vIôc
vao chô cho xom bIôu dIôn nua fhôI.
TôI xuâf hIôn dâ u fIôn, haf haI baI haf hoa fhoo dan hac-po.
Thâf fha ma noI, vô fay không duoc sôI nôI mâ y. Xua nay fôI chang
bao gIo co caI fu aI cua nguoI kjch sI, nhung Iân nay su Ianh nhaf
cua kha n gIa Iam fôI nan Iong. Ro rang Ia nôu fôI không Ia m vuI
Iong ho fhì doI na o ho mo fuI fIôn ra.
Ðâu co phaI vì fhanh danh ma fôI haf, fôI haf Ia vì JoII -
Coour. O I chao! TôI nhung muôn Iam dông Iong công chung, Iam
ho phân khoI Iôn; nhung nhìn frong gIan phong dây nhu ng bong
nguo I ky Ia nay fôI fhây hình nhu mình chang Iam ho quan fâm
bao nhIôu.
CapI may man hon, duoc khan gIa vô fay nhIôu frang.
Cuôc bIôu dIôn vân fIôp fuc, nho CapI no kôf fhu c frong
nhung fIông vô fay râm râ p.
CIo phuf quyôf djnh da dôn. Trong khI fôI nhay môf dIôu vu
Tây Ðan Nha frôn sân khâu co cu VIfaIIs hoa dan fhoo, CapI
mIông ngâm chIôc baf gô, dI qua fâf ca moI hang khan gIa.
IIôu no co fhu duoc bôn muoI phrang hay không7
TôI môf dôn duf hoI nhung vân fIô p fuc nhay boI vì fôI chI co
fhô dung khI CapI quay vô. No không hô vôI va, khI nguoI fa
không cho fIôn fhì no Iây chân vô nho vao caI fuI fIô n không muôn
Hocfor MaIof 76
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mo ra..CuôI cu ng, no xuâf hIôn, fôI djnh ngu ng, nhung cu VIfaIIs
ra hIô u cho fôI cu nhay fIôp.
ToI gân CapI, fôI fhây caI baf gô con voI, con pha I fhôm
nhIôu.
Iu c nay cu VIfaIIs cu ng danh gIa fhu nhâp xong bon du ng
dây:
- TôI fIn Ia mình co fhô noI môf cach không fu khon rang
chung fôI da bIôu dIôn xong chuong frình; fuy nhIôn vì nôn vân
con chay, nôu nhu khan gIa muôn ngho, fôI xIn haf môf vaI khu c:
CapI so IaI dI fhôm vong nua, va nhung aI chua fìm fhây chô
mo fuI fIôn o dâu frong Iân CapI dI qua Iu c nay fhì Iân nay so mo
fuI fIôn kho o Ioo hon.
Mac du cu VIfaIIs Ia gIao su day fôI, fôI chua bao gIo fhây cu
haf nhu da haf buôI fôI hôm do.
TôI nhìn fhây môf phu nhân fro ngô I o hang ghô dâu vô fay
nhIôf IIôf dôn hôf suc mình. TôI da dô y nhân xof ba fa vì do không
phaI môf ba nông dân ma Ia môf phu nhân fhu c fhu, bôn canh ba
Ia môf dua bo cu ng vô fay fan fhuong CapI râf nhIôu, co Io no Ia
con fraI ba.
Sau khu c rô-man CapI IaI dI quyôn fIôn, fôI ngac nhIôn fhây
ba fa không cho gì vao frong baf CapI ca.
KhI chu fôI haf xong khu c RI-sa, ba fa ra hIôu cho fôI IaI gân.
- TôI muô n noI chuyôn vo I chu cha u.
ÐIôu nay Iam fôI hoI nga c nhIôn. Tuy nhIôn fôI cung fruyôn
daf y muôn nay foI cu VIfaIIs, Iu c na y CapI da fro vô chô chung fôI.
Iân quyôn fIôn fhu haI nay con duoc if hon Iâ n fruo c.
- Ða fa muôn gì ông7 - Cu VIfaIIs ho I.
- Muôn noI chuyô n voI cu a.
- Ong chang co gì noI voI ba fa ca.
- Ða ây không cho gì CapI, co Io bây gIo muôn cho no chang7
- Thô fhì CapI pha I dôn chô ba ây, không phaI ông.
KHONC CIA ÐÌNH 77
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Tuy nhIôn cu quyôf djnh dI nhung daf CapI fhoo. TôI cu ng dI
fhoo ho.
Trong Iu c do môf nguo I dâ y fo mang môf caI don Iông va môf
caI chan foI du ng bôn canh ba phu nhân va dua bo.
Cu VIfaIIs dôn gâ n va chao.
- XIn IôI da Iam phIôn cu, ba phu nhân noI, nhung fhô nao fôI
cu ng phaI ngo I khon cu moI xong. TôI Ia nhac sI ma, fhanh fhu
muôn noI dô.cu hIôu môf faI nang Ion nhu cu da Iam fôI xuc dông
dôn fhô nao.
- NoI dôn faI nang Iam gì o môf ông gIa nhu fôI. - Cu VIfaIIs
dap.
- XIn cu bIôf cho Ia không phaI fôI bj fhuc dây bo I fo mo xoI
moI. - Ða phu nhân noI.
- TôI san sang Iam fhoa Iong fo mo cua ba fhôI, cha c ba ngac
nhIôn fhây môf nguoI Ia m fro cho ma IaI haf duoc7
- PhaI no I Ia nga c nhIôn dôn fhan phu c.
- Co gì dâu, fôI fhì không phaI Iuc nao cu ng nhu fhô nay,
ngay xua, fhoI fôI con fro, da Iâu Ia m rôI, fôI Ia... dây fo cho môf ca
sI Ion va fôI cu baf chuo c haf dI haf IaI môf vaI dIôu, chI co fhô
fhôI.
Ða phu nhân không fra IoI nhung nhìn cu VIfaIIs kha Iâu
frong khI cu du ng fruoc maf ba fa voI môf fhaI dô Iung fung.
- XIn cha o cu. - Ða fa noI.
RôI cuI xuông CapI, ba fa daf vao chIô c baf gô môf dông
vang.
TôI cu fuong cu VIfaIIs so dua ba ra xo kIa dây, nhung cu
không Ia m gì hôf. KhI ba fa da cach xa cu vaI buoc, fôI ngho fhây
cu rua fhâm vaI Io I bang fIông y.
- Nhung ba fa cho CapI ca môf dông Iu-I co ma cu. - TôI noI.
Hocfor MaIof 78
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Môf dông Iu-I! - Cu noI, nhu ra khoI môf gIâc mo. - u nhI!
PhaI, fôI nghIôp JoII - Coour, ông da quôn mâf no. Ta dI vô voI no
dI.
Chung fôI vôI va fro vô quan fro.
TôI Iôn câu fhang dâu fIôn va chay vao buông. Iua chua faf,
nhung không bôc Iôn duoc fhanh ngon nua. TôI mau chong fhap
ngay môf ngon nô n va fìm JoII - Coour vì không fhây fIông no dâu.
No nam frôn fâm chan vo nhu dang ngu. TôI cu I xuông nho
nhang câ m Iây fay no dô cho no khoI fhu c gIâc. Ðan fay no Ianh
ngaf.
Iu c na y cu VIfaIIs buoc va o phong. TôI quay maf vô phia cu.
Cu VIfaIIs cu I xuô ng:
- OI fhôI! - Cu noI. - No da chôf. Chuyôn nay af phaI xay ra
fhôI.
KHONC CIA ÐÌNH 79
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 6 : ÐÐN PARIS
Chung fôI con cach xa ParIs Iam. PhaI Iôn duong frôn nhu ng
con duong fuyôf phu va dI bô fu sang dôn chIôu nguoc voI gIo bac
quâf vao maf chu ng fôI.
Nhu ng doan duong daI nay sao ma buôn fha m! Chu ng fôI cu
Iâm Iì fIô n foI cha ng frao dôI voI nhau Iây môf IoI, maf faI ngaf dI
vì gIo bâc, chân uof ma da day fhì rô ng.
Yôn Iang Iam fôI khô so không bIô f fhô nao ma kô; fôI cân
noI, cân khuây khoa; nhung cu VIfaIIs chI fra IoI bang vaI fu ngan
gon môI khI fôI hoI câu gì.
May fhay, CapI duoc caI dô fhô Iô fình ca m va fhuong frong
khI dI duong fôI hay cam fhây môf caI IuoI âm va nong daf frôn
ban fay fôI.
TôI dju dang vuôf vo no. No co vo cung sung suong vì su fhô
hIôn Iong fhuong môn cua fôI cha ng khac gì fôI sung suong fruoc
su fhô hIôn Iong fhuong môn cua no. TraI fIm cua môf con cho
cu ng cha ng kom nhay cam hon fraI fIm cua môf dua fro Ia bao.
Chung fôI cu dI bô frôn duong ca I, fhang fruoc ma f ma dI
frong gIa Ianh va fInh mjch cua mu a dông, chI nghI ngoI bang gIâc
ngu ban dôm frong môf chuông ngu a hay môf chuông cu u voI mô f
Iaf banh mong Ia m bua an fôI.
Cây sô fIôp fhoo cây sô, doan duong na y fIôp fhoo doan
duong kIa, chung fôI dân foI gân ParIs, fôI nhân ra dIôu nay không
cân dôn su bao fruoc cua nhu ng côf môc cam bôn duong: gIao
fhông ngay cang fâp nâp hon, mau fuyôf phu duong xa bân hon o
vung dông bang Champagno Chung fôI so Ia m gì o ParIs, nhâ f Ia
frong fình canh khôn khô hIôn nay7 Ðo Ia câu hoI fôI daf ra cho
mình voI nhIôu Io Iang va fhuong chIôm fron fâm fri fôI frong
Hocfor MaIof 80
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhung buôI dI bô daI dang dang. TôI muôn hoI cu VIfaIIs nhung
không dam vì frông cu râf u am.
CuôI cung môf hôm, fhoo caI cach cu nhìn fôI, fôI ca m fhây
sap duoc bIôf caI dIôu da bao Iâu hang mong moI.
Ðo Ia va o môf buôI sang, fôI hôm fruoc chu ng fôI ngu frong
môf caI fraI, sang hôm sau Iôn duong fu fInh mo, fu frôn dInh môf
suon dôI.chung fôI da fhây fruoc maf môf dam mây bang hoI nuoc
mau don bay frôn môf fha nh phô không Iô ma nguo I fa chI phân
bIôf duoc mây foa nha cao vuf Iôn. ParIs! ParIs! Cuô I cung da Ia
ParIs.
TôI dang cô gang fu daf mình vao frong dam Iôn xô n nao maI
nha, nao gac chuông, nao fhap dang mâf huf sau suong mu va
khoI fhì cu VIfaIIs châm buoc IaI foI bôn canh fôI.
- Thô Ia doI chu ng fa fhay dôI rôI, cu noI, chI bôn fIông dông
hô nua chu ng fa so foI ParIs.
Va... O ParIs chu ng fa so chIa fay nhau.
TôI dua maf nhìn cu VIfaIIs. Cu cu ng nhìn fôI, maf fôI faI dI,
môI fôI run Iôn, fhay dôu noI Iôn cho cu bIôf nhu ng gì dang dIôn ra
frong fôI.
- Chau co vo Io Iang phaI không7 - Cu noI, cung khô nao nhu
fôI.
- Chu ng fa chIa fay nhau! - CuôI cung fôI noI khI nhung gIây
phuf ngac nhIôn dâu fIôn da qua dI.
- Thang bo fôI nghIôp!
Câu noI nay va nhâf Ia gIo ng noI Iôn câu no I do Iam nuoc maf
fôI frao ra: da Iâu qua rôI fôI moI duoc ngho môf câu noI dây fhIôn
cam dôn fhô!
- OI! Cu Ia con nguoI fôf qua! - TôI kôu Iôn.
- Chau moI Ia câ u bo fôf, môf fraI fIm fi hon dung ca m. Chau
fhây dây, o doI co nhung Iu c nguoI fa cam fhây sung suong khI fìm
fhây môf nguoI ma fa co fhô dua vao duoc. Ong sung suo ng co
chau bôn canh, fhây cha u ngho ông noI ma maf nho a Iô ông nho
KHONC CIA ÐÌNH 81
hffp://obooks.vdcmodIa.com
nhom han nguoI. ÐoI vì ông, chu Ro mI bo bong cua ông a, ông cung
râf dau Iong.
ChI maI vô sau nay, khI ma fôI da co môf nguoI dô yôu fôI
moI cam nhân va hIôu fhâu fâf ca su du ng dan cua câu noI nay.
- Khô môf nôI Ia, cu VIfaIIs noI fIôp, bao gIo nguoI fa cu ng
phaI chIa fay du ng vao Iuc cam fhây nguoc IaI fu c Ia muôn gâ n
nhau hon nua.
- Nhung, fôI ruf ro noI, chang Io cu muôn bo chau o ParIs7
- Tâf nhIôn Ia không. ToI cuôI mua dông ông dô chau cho môf
padrono dô han dua cha u vao frong da m fro cu ng choI dan ha c-po.
RIông ông, ông so day dan hac-po va dan vI câm cho bon fro y Iam
vIôc frôn duong phô ParIs. O ParIs ho bIôf ông, ông da o dây nhIôu
Iân, fu ParIs ông moI dôn Iang chau dây. Ong chI câ n yôu câu duoc
day Ia nguoI fa cho ông day nhIô u không Iam xuô. MôI nguoI
chung fa so sông fhoo môf cach rIông. RôI dông fho I ông cu ng Io
day haI con cho fhay fhô cho ZorbIno va ÐoIco. Ong so day chu ng
gâp, sao cho sang xuân fa IaI co fhô Iôn duo ng, chau RomI bo bong
a, va fa so không roI nhau nua. Iuc nay ông doI hoI cha u phaI
du ng ca m va chju du ng. Sau nay moI vIôc so kha hon. Ta Ia I fro vô
cuôc sông fu do. Ong so dua chau sang Ðu c, sang Anh. Chau so Ion
Iôn, fri fuô mo rô ng. Ong so day cha u nhIô u dIôu dô chau fro fhanh
môf con nguo I. Ong da cam kôf vo I ba MIIIIgan va ông so gIu IoI.
Ðô fhu c hIôn nhu ng chuyô n du hanh do ông da baf dâu day chau
fIông Anh, fIông Ðu c, fIông y rôI dây, dôI voI môf dua fro o fuôI
chau do cu ng Ia môf caI gì dang kô, chua noI dô n vIôc cha u da
manh mo ran roI Iôn nhIô u. Chau xom dây, RomI bo bong cua ông
a, fâf ca không phaI Ia Iang phi.
Thu xôp nhu fhô nay co Io Ia fhich hop cho hoan canh hIô n
faI cua chu ng fôI hon ca. Ðây gIo dây khI nghI IaI, fôI fhây chu fôI
da fìm duoc cach gIaI quyôf fôf nhâf dô ra khoI fình fhô fhâf faI
haI cua chu ng fôI. Nhung nhung y nghI khI hôI fuong không gIông
nhu y nghI fôI co fhoaf dâu.
Trong ca c dIôu cu noI fôI chI nhìn fhây haI fhu: su chIa Iy cua
chung fôI va fay chu ma fhôI.
Hocfor MaIof 82
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trong nhung chuyôn dI qua cac Iang mac va fhanh phô fôI da
gap nhIôu fay chu, chu ng fhuô hoac kIôm bon fro con fu chô nay
chô khac rôI du ng roI vof ma dân bo n fro dI. Chung không gIô ng cu
VIfaIIs môf chuf nao o chô danh ac, bâf công, Iuôn doI hoI, say
ruou, mIông Iu c nao cung chu I rua, ban fay Iuc nao cu ng gIo cao
chuc danh.
TôI co fhô roI vao fay môf fhang chu nhu fhô Iam. Va IaI,
ngay ca may man gap chu fôf fhì cu ng IaI Ia môf fhay dôI.
TôI muô n fra IoI nhIôu dIôu Iam, nhu ng câu noI nhu dôn Iôn
fIm fôI va mIông fôI nhung fôI cô kìm non IaI. Chu fôI da doI hoI fôI
phaI can dam, phaI nhân nhuc, fôI muô n vâng IoI cu Iam cu kho I
dau khô fhôm. Hon nua cu không con o bôn fôI nua va fua nhu so
phaI ngho câu fra IoI cua fôI, cu da dI Iôn fruoc fôI mây buoc nhu
Iu c nay.
TôI dI fhoo cu, không bao Iâu chu ng fôI foI môf con sông, qua
môf chIô c câu dâ y bu n Iây chua fung fhây bao gIo; fuyôf don nhu
fhan gIa nho, phu Iôn vIa ho môf Iop dI dông ngâp dôn maf ca
chân.
Ðâu câu co môf ngôI Iang voI nhung con phô hop, sau do IaI
fIô p dôn vung quô nhung nhu ng can nha o dây chon chuc nhau râf
fham haI. Trôn duong caI xo cô dI IaI không ngung.
TôI Iôn gân cu VIfaIIs va dI bôn phaI cu, CapI fhoo saf gof
dang sau.
Chang mây chôc hôf Iang quô, chu ng fôI dô n môf phô không
nhìn fhâ y dâu Ia fân cu ng ca, haI bôn xa xa Ia nhung can nha
nghoo nan bân fhIu không duoc dop nhu nha o Ðordoaux,
TouIouso va Iyon.
Tuyôf duoc vun vao fung dông va frôn nhung dông fuyôf bân
cu ng nay nguoI fa dô fro, rau co fhôI rua, du cac IoaI rac ruoI,
không khi sac mu I hôI fhô I, fro con choI fruoc cua nha dua nao maf
cu ng xanh xao, chôc chôc IaI fhây nhu ng xo cho râf nang dI qua,
fro con franh râf khoo Ioo.
- Chu ng fa dang o dâu fhô nay ha cu7 - TôI hoI.
KHONC CIA ÐÌNH 83
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- O ParIs con a.
Co fhô fuong fuong duoc không7
Thuc fô fhâf xâu xa va khôn khô!
Ðây Ia ParIs ma fôI vân fha fhIôf mong duoc nhìn fhâ y7
HoI ôI! Ðung dây, dây Ia noI fôI so sông qua mua dông, xa cu
VIfaIIs... va CapI.
Hocfor MaIof 84
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 7 : MOT TAY CH!
Tuy fâf ca nhu ng gì quanh fôI dôu Iam fôI ghô fom, fôI vân
mo fo maf, hâu nhu quôn hoan ca nh nghIôm frong cua chung fôI,
dô nhìn xung quanh. Ca ng fIôn sâu vao ParIs fôI cang fhây if
nhung gì dap ung duoc hy vong hao huyôn cua fôI. Ro rang Ia
ParIs không bang Ðordoaux rôI.
Sau khI dI fhâf Iâu frong môf phô Ion, o do co nhu ng cua
hang cang fo cang dop hon khI chu ng fôI fIô p fuc dI, cu VIfaIIs ro
sang pha I va ngay sau do chu ng fôI foI môf khu hoan foan nghoo
khô: nhu ng ngôI nha cao va don hâu nhu cham vao nhau o frôn
cao, môf con suô I không dong bang chay gIu a Iong phô, va chang
dô m xIa gì dôn Ian nuoc hôI fhôI cuôn frong do, môf dam nguoI
dông nghjf cu dân bô frôn vIa ho nhây nhua. Chua bao gIo fôI
frông fhây nhu ng khuôn maf xanh xao dôn nhu fhô, cung chua
bao gIo fôI frông fhây bon fro con cu dI qua dI IaI gIua.nhung nguoI
bô hanh môf cach fao fon dôn nhu fhô. Trong cac quan ruou, ma
quan ruou fhì râf nhIôu, co nhung nguoI dan ông va dan ba dung
uông fruoc nhu ng quây ruou bang fhIôc, vu a uông vua Ia Iô I om
xom.
O goc môf ngôI nha, fôI doc fhây fôn phô IourcIno. Cu VIfaIIs
nho nha ng fach nhung nhom nguoI Ia m vuong IôI dI cua cu ra va
fôI fhoo saf cu chI so Iac mâf cu.
Sau khI qua môf caI sân Ion va môf IôI dI chu ng fôI foI môf
noI nhu môf IoaI gIông fôI fam va xanh ngan ngaf cha c han maf
froI không bao gIo chIôu foI. NoI nay frông co n fhâm fô va dang so
hon fâf ca nhu ng gì fôI da frông fhâ y cho foI Iu c ây.
- CarIfoII co nha không7 - Cu VIfaIIs hoI mô f nguoI dan ông
dang moc nhu ng gIo Iau Iôn fuong duoI anh sang cua môf caI don.
- TôI không bIôf, ông Iôn ma xom.
KHONC CIA ÐÌNH 85
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- CarIfoII Ia fay chu ma ông da noI voI chau dây. - Cu bao fôI.
- Han o dây.
Con phô, caI nha dôu không phaI Ia nhung fhu co kha nang
nâng Io ng hang haI cua nguoI fa Iôn. Vây fhì fay chu nhu fhô nao
dây7
Câu fhang Iôn bôn fâng, foI gân cua chung fôI ngho fhây môf
fIông vuf gon, rôI môf fIông nua, fIôp ngay sau do Ia môf fIông kôu
dôn xo ruôf. Môf gIong da n ông, gIong ngof ngao dâu IuoI, noI môf
vaI fIông gì do. Cu VIfaIIs xông va o gIan phong va gIâf khoI fay
nguo I dan ông kIa, chang phaI aI khac chinh Ia CarIfoII, mô f caI
roI ma fay na y dang du ng dô danh môf dua bo coI frâ n.
Chung fôI o frong môf noI gIông nhu vua fhoc Ion. O gIua Ia
môf khoang rông co môf Iu fro con, chung quanh kô dô muo I caI
gIuo ng.
Tuong va frân ma u gì không fhô djnh nghIa nôI.
Trôn duo ng dI vao fôI fhây môf dua bo ngôI fro froI frong môf
goc. Cuong maf no fhô hIôn ca nôI dau don va dju hIôn dôn sâu
sac. NguoI fa không fhô nao không nhìn no boI vì o no co môf nof
quyôn ru foaf ra fu dôI ma f dâm Iô.
Nhung fôI fro IaI chu y dôn chu fôI.
Cu khoanh haI fay dung fruoc maf CarIfoII.
Tâf ca xa y ra qua nhanh khIôn CarIfoII ngac nhIôn mâf môf
Iu c.
- Thâf Ia nhu c nha! - Cu VIfaIIs kôu Iôn. -Ð ung, fhâf nhu c
khI hanh ha fro con nhu vâ y!
- VIôc gì cu dây vao7 - CarIfoII noI..- VIôc ma IIôn quan dôn
canh saf ây.
- Canh saf7 - CarIfoII kôu Iôn.
- PhaI! - Chu fôI fra IoI không dô fay chu kIa Iam cho o do so
sôf.
Hocfor MaIof 86
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- VIfaIIs, ngho nay, - Thang cha do bình fInh IaI noI voI môf
gIong chô gIôu. - dung co doa fôI Ia so fuôn chuyôn ra, boI vì, vô
phia fôI, fôI cu ng muôn fuôn chuyô n ra dây. Nôu nhu fôI nha c IaI
caI dIô u ma fôI bIôf, nôu nhu fôI no I ra chI môf caI fôn fhôI fhì aI so
Ia nguoI phaI Io gIâu gIôm nôI nhu c nha cua mình nao7
Chu fôI Im không fra IoI duoc.
NôI nhuc nha cua cu7 TôI sung sôf. TôI chua kjp hô f ngac
nhIôn cu da nam fay fôI IôI ra câu fhang.
Cu VIfaIIs cu dI không noI câu gì chu ng na o chung fôI con o
frong phô dông nguoI nhung foI môf phô nho vang vo, cu ngôI
xuông mô f caI côf môc, dua fay Iôn fran nhIôu Iân, o cu do Ia dâu
hIôu cua su Iung fung.
- Ngho fhoo Iong hao hIôp Ia fôf, co Io fhô, cu noI nhu noI voI
chinh mình, nhung vì fhô fa ra vIa ho ParIs frong fu I không môf
dông xu.
Con co doI không7
- Suôf fu Iu c cu cho chau mâu banh mì sang nay chau da an
gì dâu.
- Thô fhì chau fôI nghIôp cua fa oI, fôI nay chau phaI nhjn doI
ma dI ngu fhôI, nô u nhu fa bIôf duoc fa so ngu o dâu!
Iu c nay da vô khuya, Ianh ca ng ngay cang buôf gIa , gIo bac
fhôI vô, dôm nay so gay go dây.
Cu VIfaIIs run Iôn. TroI fuy Ianh ma fay cu nong bong, nguo I
cu co gIâf fung hôI.
- Cu ôm rôI! - TôI noI.
- Ong so fhô fhâf, dang Io Iuc nay ông pha I co môf caI gIuo ng
âm, môf bua com fôI no nô frong môf can buô ng co Iua suoI. Nhung
fâf ca nhung ca I do chI Ia gIâc mo fhôI! CIo fa so Iam fhô nay nho:
KhI nao fa gap canh saf fa so dô ho dua vô dôn vây. Ong râf muôn
franh dIô u do, nhung ông không muôn dô con chôf rof, con oI, hay
can dam Iôn.
KHONC CIA ÐÌNH 87
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cu VIfaIIs dI râf vâf va, fho fo va hôn hôn nhu nguoI dang
chay. TôI hoI cu, cu không fra IoI va Iây ban fay ra hIôu Ia cu
không no I duoc.
Chung fôI cu dI gIua nhung buc fuong ma frôn cao froo Iung
Iang dây do môf ngon don dôm, ngon don dung dua voI fIông kôu
cua saf cu..Cu VIfaIIs du ng IaI, hôf hoI.
- Ong phaI nghI fhôI, không dI duoc nua. -Cu noI.
Môf caI cua ra vao mo vao môf hang gIâu va bôn frôn hang
gIâu do dung mô f dông phân chuông fo, gIo fhôI Ia m khô Iop rom
phu frôn cung cu a dông phân va Iam fung kha nhIôu rom ra frôn
maf phô ngay chân dông phân chuông.
- Ong so ngôI dây fhôI. - Cu noI.
Cu ra hIôu cho fôI fhu fhâ p chô rom IaI, rôI nga phjch frôn
Iop rom rac ây du ng hon Ia ngô I xuô ng do; rang cu va vao nhau Iâp
câp va ca nguo I cu run Iôn.
KhI fôI da vun von fâf ca chô rom fhu fhâp duoc, fôI foI ngô I
bôn cu VIfaIIs.
- Ap cha f nguoI vao ông, cu noI, va daf CapI Iôn frôn mình
chau, no so fruyôn cho chau môf chu f hoI âm.
Cu co vo môf dôn ra roI.
IIôu cu co y fhu c duoc fình fra ng cua mình không7 ÐIôu do
fôI không bao gIo bIôf. Nhung Iu c fôI fhu rom vao mình va ap saf
mình vao fhân cu, fôI cam fhây cu cu I xuô ng maf fôI va cu hôn fôI.
Thuong khI froI qua Ianh co fhô Iam nguoI fa fô cong va sung
so dôn mô dI nôu o ngoaI froI.
Truong hop cua chung fôI Ia nhu vây.
Vua fhu mình saf vao cu VIfaIIs xong fhì maf fôI cu dip IaI.
TôI cô hôf suc mo maf ra nhung không sao Iam nôI, fôI câu vao
canh fay mình fhâ f manh nhung da fôI không co n cam gIac gì, fôI
kho Iong Iam mình fhây dau du chI hoI môf chuf. Tuy nhIôn chân
dông do cung Iam fôI con co duoc phân nao y fhu c. Cu VIfaIIs, Iung
dua va o canh cô ng, fho môf cach môf nhoc.
Hocfor MaIof 88
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CapI da ngu, nam gIua haI chân fôI, nop mình vao ngu c fôI.
Trôn dâu chung fôI gIo vân fhôI ao ao. Trong phô không co môf aI,
ngay bôn canh chung fôI, o xa xa, o xung quanh chung fôI, fâf ca Ia
môf nôI Im Iang chôf cho c. CaI Im Iang Iam fôI haI hung. TôI cam
fhây nhu mình cu ng sap chôf o dây.
Y nghI vô caI chôf dua fôI fro vô Chavanon.
TôI nghIôp ma ÐarborIn! Chôf ma không ga p IaI ma! RôI fôI
nghI dôn Arfhur, dôn ba MIIIIgan.
HaI maf fôI nham chaf, fIm fôI Ianh cong, hình nhu fôI ngâf
dI.
TInh dây fôI fhây mình nam frôn môf caI gIuo ng, phong fôI
nam co môf ngon Iua fo chIôu sang..TôI nhìn quanh.
TôI không hô bIôf can pho ng nay cu ng nhu nhu ng khuôn maf
quanh fôI: môf nguoI dan ông mac a o vof mau xam va dI dôI guôc
mau va ng, ba bôn dua fro frong do co môf dua bo gaI fra c nam,
sau fuôI nhìn cho ng choc vao fôI voI dôI maf ngac nhIôn.
TôI nhom dây. MoI nguo I vôn va quanh fôI.
- Cu VIfaIIs dâu7 - TôI hoI.
- No hoI cha no dây. - Môf fhIôu nu co Io Ia chj ca cua bon fro
con noI.
- Ðo không phaI Ia cha fôI ma Ia chu fôI, vây cu dâu7 Con
CapI dâu7
Cu VIfaIIs ma Ia cha fôI co Io ho co n Iua IoI noI vô cu voI fôI
nhung vì cu chI Ia chu fôI nôn ho xof fhây cu don gIa n no I su fhâf,
va sau dây Ia nhu ng dIôu ho cho fôI bIôf.
Kho cua noI chu ng fôI nau mình Ia nha môf nguo I Iam vuon.
Khoang haI gIo sang ông fa mo cu a dI cho fhây chu ng fôI na m do.
NguoI fa goI chu ng fôI dây dô Iây chô cho xo dI nhung vì cha ng aI
frong haI chu ng fôI dông dây gì ca, chI co CapI sua Iôn fra Io I, ho
nam canh fay chung fôI Iay dây. Chung fôI cha ng cua quây fhôm
chuf nao. Thô Ia ho nghI co chuyôn quan frong dây.
KHONC CIA ÐÌNH 89
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NguoI fa mang don foI, kôf qua kham nghIôm cho fhây cu
VIfaIIs da chôf ro f con fôI fhì cu ng chang hon mây fi. Tuy nhIôn
nho co CapI nam frôn ngu c fôI nôn fôI con gIu duo c chuf hoI â m va
con fhoI fhop fho. NguoI fa bon mang fôI vao frong nha ông Iam
vuon, da f vao frong gIuo ng cua môf dua con vua bj IôI dây. TôI
nam do sau fIông dông hô gân nhu da chôf, nhung rô I fuân hoan
duoc fhIô f Iâp IaI, fho manh Iôn, va fôI vua moI fInh dây. Ianh
cong va fô IIôf dôn nhu fhô ca vô fhô xac Iâ n fri fuô, fhô nhung fôI
vân du fInh fao dô hIôu fâ m quan frong cua nhung Io I fôI vua duoc
ngho. Cu VIfaIIs da mâf!
NguoI dan ông mac ao vof mau xa m, co nghIa Ia nguoI Iam
vuon, da kô cho fôI ngho câu chuyô n nay va frong khI ông kô cô bo
con co caI nhìn ngo ngang không ngu ng dua maf nhìn cha. KhI cha
cô noI dôn chô cu VIfaIIs chôf, cô hIôu fIn na y Ia môf don fhô nao
dôI voI fôI, boI vì cô nhanh chong doI khoI goc mình dung fIô n vô
phia nguoI cha, daf ban fay mình Iôn canh fay ông con ban fay kIa
chI vao fôI dông fhoI fhôf Iôn môf âm fhanh râf Ia không phaI
fIông nguoI, no nhu môf fIông fho daI ôm dôm dây fhuong
cam..Iân dâu fIôn kô fu khI chIa fay voI Arfhur, fôI ca m fhây môf
fình cam fIn cây va âu yôm, cha ng khac gì fhoI ma ma ÐarborIn
nhìn fôI fruoc khI ôm hôn fôI. Cu VIfaIIs da chôf, fôI chI co môf
mình fhô ma hình nhu fôI không cô don, cu nhu fhô cu vân con bôn
canh fôI.
- PhaI, con a, cô bo IIso cua cha. - NguoI cha cu I xuông cô con
gaI. - ÐIôu do Iam cho câ u fa khô fhâf dây nhung danh pha I noI su
fhâf fhôI; fa ma không noI canh saf cu ng so noI.
Va ông fIôp fuc kô cho fôI ngho moI nguo I da dI bao canh saf
nhu fhô nao, ho da mang cu VIfaIIs dI ra sao, frong khI fôI duoc
daf vao gIuong AIoxIs, câ u con ca cu a ông.
- Con CapI dâu a7 - TôI hoI khI ông ngung IoI.
- CapI7
- Vâng, con cho ây a7
Hocfor MaIof 90
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- No dI fhoo caI cang rôI. - Môf frong nhung dua fro noI. - No
cu kho kho kôu Iôn nhu ng fIông kôu fham fhIôf.
TôI quyô f djnh dung dây nhung vua dung Iôn fôI suyf nga,
phaI vjn vao môf caI ghô du a.
- Chau cam fhây kho chju u7 - ông Iam vuon hoI fôI gIong
fhuong cam.
TôI fra Io I qua fôI fhây kho chju frong nguoI va nôu nhu mo I
nguo I cho phop fôI so ngôI canh ngo n Iua mô f Iuc. Nhung fôI không
cân fhôm hoI nong, caI câ n Ia fhu c an kIa. MuI fhom cua su p bap
caI bay foI chô fôI Iam fôI cang yôu Ia fhôm.
Cô bo con co caI nhìn Ia Ia ma cha cô goI Ia IIso hình nhu
doan duoc y nghI cua fôI vì dôf nhIôn cô bo dI va ngay sau do fro
IaI voI môf dIa sup bap caI. TôI yôu dôn nôI noI không ra fIông, fôI
Iây fay ra hIôu ca m on cô, nhung ông bô không dô fôI co n fhì gIo
nua, ông noI:
- Câm Iây dI, câu con fraI cua fôI a, IIso cho câu dung fhu
cân cho dây va nôu câu muôn, sau dIa nay so an fhôm dIa nua.
TôI ngôn hôf dIa sup chI frong co va I gIây.
KhI fôI daf chIô c fhìa xuông, IIso fhôf Iôn môf fIông kôu ha I
Iong. Cô câm Iây chIôc dIa fu fay fôI dua cho cha dI Iây fhôm rôI cô
mang Ia I cho fôI voI môf nu cuoI.
Cu ng nhu Iân dâ u, dIa su p hôf chI frong mô f fhoang..- aI cha,
câu bo cu a fôI, ông Iam vuo n noI, an gon nhI.
TôI do maf Iôn dôn fân mang faI nhung sau môf Iaf, fôI fhây
fôf nhâf Ia nôn fhu fhâf, fôI bon fra IoI ngay hôm qua fôI không an
com chIô u cung không an com sang.
- Con chu chau fhì sao7
- Cung nhu cha u vây.
Sup Iam fôI khoo Iôn, fôI dung dây djnh dI.
- Chau djnh dI dâu7 - NguoI cha ho I.
- Chau dI fìm cu VIfaIIs dô nhìn maf cu Iâ n cuôI.
KHONC CIA ÐÌNH 91
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Nhung chau bIôf chô nao ma fìm7 Chau fro o dâu7
- Chu ng chau chua co chô o vì vua foI hôm qua.
- Thô chau Iam gì7
- Chau choI dan hac-po, haf kIôm sông.
- Tôf nhâf chau nôn fro vô voI cha mo .
- Chau không co cha mo.
- Thô fhì cu ng pha I co chu, co dì chu.
- Không, chau chang co aI ca.
Vua noI fôI vua fIôn vô phia cua, chIôc dan hac-po doo frôn
Iung.
- Chau không so nhung con duong xa u7
- ÐI nhIôn chau fhich môf caI gIuong ôm, môf chôn suoI âm.
- Chau muôn gIuong ôm, suoI âm bang Iao dông chu gì7 Nôu
nhu ca ngay phaI dao dâf vâf va cha u co nhâ n không7 Nhung bao
dam co banh mì, fôI vô co gIuo ng ngu san sang, chau an dIa sup
ma frong Iong fho a man da kIôm duoc no. Va cuôI cu ng, o dây voI
chung fôI chau so co môf gIa dình.
Môf gIa dình!
TôI so không don dôc nua. Mây câu con fraI kIa so Ia anh om
cua fôI, cô bo IIso so Ia om gaI fôI.
Trong nhung gIâc mo fro fho cua fôI fôI da nhIôu Iân fuong
fuong mình fìm fhây cha va mo nhung chua bao gIo nghI dôn mình
co anh co chj co om. Thô ma bây gIo fu nhIôn nguoI fa mang IaI cho
fôI.
TôI vôI bo dây doo dan xuô ng khoI vaI.
- Thô Ia fra IoI rôI nho. - Nguo I cha cuoI môf caI cuoI fhuc su
fhoaI ma I. - Câu con fraI cua fôI ha y froo dan vao chIôc dInh nay,
khI nao không muôn o voI chu ng fôI nua câu IaI Iây no xuông dô
ma bay dI..- Chau chI dI ra ngoaI mô f Iân nay fhôI, fôI noI voI ông,
dô dI fìm cu VIfaIIs.
Hocfor MaIof 92
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðung qua rôI. - Con nguo I frung hâu do noI.
NgôI nha ma chung fôI nga khu y fruoc cua fhuô c vung
CIacIoro, ông Iam vuo n o do fôn Ia AcquIn. Iu c fôI duoc nhân vao
nha nay gIa dình gôm co nam nguo I: nguoI cha, PIorro; haI con fraI
AIoxIs va ÐonjamIn; haI con gaI, ÐfIonnoffo -cô Ion va IIso - cô uf.
IIso bj câm nhung không phaI Ia câm bâm sInh. O cô chu ng
câm không phaI Ia do dIôc.
HaI nam dâu cô noI duo c nhung vô sau, Iu c gân bôn fuôI fu
nhIôn không noI duoc nua. TaI na n nay xay ra sau môf frân co
gIâf, may man không anh huong dôn fri fhông mInh cua cô bo, caI
gì cô cu ng hIô u, hon fhô nua cô con fhô hIôn duoc fâf ca moI dIôu.
Ða AcquIn mâf sau khI sInh IIso duoc môf nam, kô fu ngay
ây chj ÐfIonnoffo Ia mo cu a gIa dình. Chj o nha com nuoc, khâu
va...
TôI froo cây dan hac-po Iôn va chuân bj kô cho moI nguoI
ngho chu ng fôI da dôf ngôf bj Ianh, bj kIôf Iu c ra sao fhì co fIông
cao vao công vuo n va môf fIông sua rôn xIôf.
- CapI rôI! - TôI du ng ngay Iôn.
IIso mo cua va CapI nhay vof vao Iong fôI, fôI ôm no frong
fay, no IIôm vao maf fôI va sua Iôn nhung fIông mu ng ro.
TôI nhìn ông AcquIn, ông hIôu fôI ngay.
- CapI so o dây cu ng voI chau.
Con cho hình nhu hIô u, no nhay xuông dâ f, dua chân phaI
Iôn chô fraI fIm, cuI chao. Tro con cuoI fhich fhu Iam, nhâf Ia IIso,
fôI râf muôn CapI bIôu dIôn môf fIôf mu c cho bo n fro con xom
nhung CapI nhay Iôn dâu gôI fôI, hôn fôI, rôI IaI nha y xuông dâf
koo koo fay ao vof cua fôI.
- No muô n chau dI ra ngoaI, no co Iy.
- Ðô dua chau dô n chô chu chau dây.
Nhu ng nhân vIôn canh saf da mang cu VIfaIIs dI noI Ia ho
cân fhâm vân fôI va ho so fro IaI frong ngay. Cho ho Iâu qua.
KHONC CIA ÐÌNH 93
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thây fôI Io Iang va doan ra Iy do, nguo I cha dua fôI dôn so
canh saf, o do nguoI fa hoI fôI hôf câu no dôn câu kIa. Nhu ng dIôu
fôI bIôf râf don gIan fôI cu vIôc kô ra.
- Con bây gIo fhô nao7 - ông câm hoI.
Ðôn dây nguo I cha can fhIôp vao câu chuyôn..- Chu ng fôI so
frông nom cha u, nôu ca c vj gIao chau cho fôI.
CIo fhì fra IoI dôn vân dô cu VIfaIIs, dIôu nay kha kho dôI voI
fôI vì fôI hâu nhu không bIôf gì vô cu ca. Tuy nhIôn co môf dIôm bi
ân ma Io ra fôI co fhô noI duoc: do Ia chuyô n xay ra frong Iâ n bIôu
dIôn cuôI cung cu a chu ng fôI khI cu VIfaIIs haf hay dôn nôI Iam
môf ba phu nhân phaI ngac nhIôn va fan fhuong; IaI con nhu ng
doa dâm cua CarIfoII, fôI cu fu hoI không bIôf co nôn gIu Im Iang
hay không. ÐIô u ma chu fôI cân fhân gIu kin dôn nhu fhô vô cuôc
doI mình IIôu co fhô dô Iô ra sau caI chôf cua cu không7
Nhung môf dua fro kho ma gIâu nôI ông câm canh saf caI gì.
Canh saf Ia nhu ng nguo I co cach fhâm vân Iam ban fhua ngay
không fhoaf nôI. Ðo Ia dIôu da xay dôn voI fôI.
- ChI co n cach dân no dôn nha fay CarIfoII na y. - ông câm noI
voI môf nhân vIôn canh saf.
- Anh so hoI fhang cha do.
Ca ba chung fôI cung dI: nhân vIôn canh saf, nguoI Ia m vuo n
va fôI. TôI dô dang nhâ n ra can nha. Thây canh saf dôn, IaI nhân
ra fôI nu a, CarIfoII faI maf. Tuy nhIôn ha n frân fInh ngay khI bIôf
vì sao chung fôI dôn.
Han kô fom Iuoc nhung dIôu mình bIôf:
- Ðon gIa n fhôI. Cu fôn Ia CarIo ÐaIzanI.
Cach dây khoang ba muoI nham bôn muoI nam, o y, CarIo Ia
ca sI nôI fIông nhâf. Nhung môf ngay kIa cu bj mâf gIong, Iu c do,
không co n Ia vua cua cac ca sI nua, cu không muôn vInh quang cua
mình bj gIam suf do mâf fhanh danh o nhu ng nha haf không xung
da ng voI mình. Cu dôI fôn, fro fhanh VIfaIIs. Cu fhu Iam râf nhIôu
nghô nhung không fha nh công. Cu fro fha nh nguoI Iam fro cho.
Hocfor MaIof 94
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Nhung du khô n khô mây dI nua frong cu vâ n con Io ng fu frong, cu
so chôf vì hô fhon nôu công chu ng bIôf rang con nguoI hIôn hach
CarIo ÐaIzanI da fro nôn cu VIfaIIs nghoo fung hIô n nay.
Ðo Ia IoI gIaI fhich dIô u bi ân da kich fhich fri fo mo cua fôI
không bIôf dôn bao nhIôu!
Cu VIfaIIs dang phu c qua! CIa nhu co nguoI bao fôI cu da
fung Iam vua chac fôI cung chang ngac nhIôn.
Hôm sau nguoI fa so an fang chu fôI va nguoI cha hua dân
fôI dôn du Iô an fang..Nhung hôm sau fôI vô cu ng fhâf vong vì
không sao dây duoc, ban dôm fôI Iôn con sôf nang. TôI bj sung
huyôf phôI.
Chinh nho frâ n sung huyô f phôI do ma fôI bIôf duoc Iong fôf
cua gIa dình AcquIn va du c fân fuy cua chj ÐfIonnoffo.
Thây fhuôc bao phaI dua fôI dI nha fhuong.
Nhu vây don gIa n nhâf. Tuy nhIôn nguoI cha không fhoo IoI
khuyôn nay.
- Vì chau roI vao cua nha fôI, chung fôI phaI gIu cha u.
Ðônh fôI koo daI va dau don, bj dI bj IaI nhIô u Iân nhung chj
ÐfIonnoffo vân không hô gIam kIôn frì va hy sInh. Râf nhIô u dôm
phaI co nguoI canh fôI, AIoxIs va ÐonjamIn Iân Iuof fhay nhau ngôI
bôn gIuo ng fôI. CuôI cung fhì fhoI ky duong bônh cu ng dôn nhung
phaI doI foI mua xuân moI ra khoI nha duoc.
Ðôn Iuc ây IIso dua fôI dI choI bôn bo sông ÐIovro. CIua frua
khI ma f froI Iôn cao nhâf, chu ng fôI ra dI, fay nam fay chung fôI cu
dI fhong fha, CapI dI dang sau.
Trong nhung cuôc dI choI cua chu ng fôI dI nhIôn IIso không
noI gì nhung chung fôI không cân dôn IoI noI. Chu ng fôI nhìn nhau
va hIôu fhâu nhau dôn nôI chinh fôI cu ng cha ng câ n noI voI om.
Sau rôI fhì suc Iuc fôI IaI fro IaI va fôI da co fhô Iam vuon. TôI
sôf ruôf cho doI dôn Iuc nay, vì fôI muô n mau mau Iam cho moI
nguo I nhung gì ma moI nguoI da Iam cho fôI, fôI muôn Iam vIôc
cho ho, dôn dap IaI bang su c Iu c cua fôI nhu ng gì ho da cho fôI. TôI
KHONC CIA ÐÌNH 95
hffp://obooks.vdcmodIa.com
chua bao gIo Iao dông chân fay nhung hình nhu fôI Iao dông duoc,
if nhâf Ia râf can fruong, fôI cu nhìn moI nguoI chung quanh ma
Iam fhoo.
Ðo Ia mua ma cây quô fru c baf dâu duoc dom foI cac cho
ParIs cho nôn cha AcquIn Iuc nay frông quô fru c, vuon chung fôI
dây môf gIông cây nay.
Công vIôc nguoI fa gIao cho fôI gôm co buôI sang khI suong
muôI da fan nhâ c cac fâm cho Iôn va buôI fôI fruoc khI suong muôI
xuông fhì IaI dây chung frôn cây quô fru c. Ðan ngay fôI pha I Iây
môf Iop rom phu Iôn dô cây khoI bj nang. Công vIôc koo daI kha
Iâu vì co hang mây fram fâm cho môI nga y phaI nhâc Iôn daf
xuô ng haI Iân va phaI frông nom cây.
O Iang fôI, fôI da frông fhâ y nhung nguo I nông dân Iam vIôc
nhung fôI chua bao gIo co.môf y nIôm nao vô su chuyôn câ n, Iong
can dam va cuong dô Iao dông cua nhu ng nguoI Iam vuon o ngoaI ô
ParIs. Ho dây som hon maf froI moc nhIôu, maf froI Ia n râf Iâu rôI
moI dI ngu, dom hôf suc mình ra Iao dông suôf ngay daI dang
dang. TôI cu ng da nhìn fhây nguo I fa frông frof frôn dâf, nhung
cu ng Ia I không co y nIôm nao vô vIôc bang Iao dông nguo I fa baf
dâf phaI san xuâf không nghI. O nha cha AcquIn fôI da co fhây fôf
ban fôf.
Mac dâu cuôc sô ng moI Ia m fôI râf môf nhoc nhung, fôI quon
voI no kha mau. Ðang fu do dI dây dI do bây gIo phaI gIam mình
gIua bôn buc fuong môf can vuon va suôf fu sang dô n fôI phaI Iao
dông vâf va, nhung o dây fôI da gap môf fhu ma fôI fuong da mâf
dI vInh vIôn: cuôc sông gIa dình. TôI co caI gIuong cua mình, co chô
cua mình o ban an noI da fâp hop fâf ca chung fôI IaI voI nhau.
Chung fôI cung co nhung gIo nghI ngoI vuI choI. ChIô u chu
nhâf, fâf ca chu ng fôI fu fâp duoI môf gIan nho xInh xa n saf ngay
nôp nha; fôI Iây dan hac-po froo frôn caI dInh xuông va dao nhac
cho haI anh om va haI chj om nha y. KhI ho chan nhay fhì ho bao
fôI haf cac fIôf mu c cua fôI cho ho ngho, baI haf vô fhanh phô
NapoIIfaIno bao gIo cung gây cho IIso môf hIô u qua không sao
cuong IaI duoc: cu haf dôn doan cuôI cu ng Ia maf om dâm Iô.
Hocfor MaIof 96
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Iu c do dô Iam om khuây khoa fôI choI môf dIôu nha c hô cu ng
voI CapI. ÐôI voI CapI chu nhâf cu ng Ia ngay Iô hôI: chu nhâ f Iam
no IIôn fuong IaI qua khu.
Nhu ng ngay chu nhâf nay cu ng Ia nhung ngay chu nhâf cua
cu VIfaIIs. TôI choI dan hac-po va haf nhu Ia dang co maf cu. Cang
Ion Iôn fôI cang fhôm hIôu cu dôI voI fôI co y nghIa nhu fhô nao.
HaI nam froI frôI qua nhu vây, va vì nguoI cha fhuong dom
fôI cu ng dI cho, dI dôn ko ban hoa, dôn MadoIoIno, Châfoau d`Ðau
hoac cac cua ha ng hoa, dân dân fôI bIôf ParIs.
TôI da frông fhây ca c foa nha, da va o môf vaI foa nha do, fôI
dI dao doc fhoo ko sông, frôn cac daI Iô, frong vuon Iuxombourg,
dIôn TuIIor-Ios, duong Champ SoIysoos.
Cha AcquIn cu ng co môf bô suu fâp sach vô fhao môc râf
phong phu. Mua dông dâu fIôn cua fôI frong gIa dình fhâf Ia daI,
công vIôc Iam vuon châm IaI frong nhIôu fhang. Iuc do dô buôI
fôI.co công co vIôc, sach duo c phân phaf cho chu ng fôI doc.
AIoxIs va ÐonjamIn không fhua huo ng duoc cua cha fhu hoc
hanh, fhuong fôI nao cung vây, moI xom duoc ba bôn frang da ngu.
RIông fôI, if ngu hon va fo mo hon, fôI doc foI fân gIo dI ngu moI
fhôI.
IIso không bIôf doc, nhung fhây fôI dam chìm frong sach om
fo mo muôn bIôf caI gì da Iam fôI ham fhich dôn nhu fhô. Ðm
muôn fôI doc cho om ngho, chI cho om xom. Ðo Ia môI quan hô moI
gIua chu ng fôI. TôI day om vo. Ðay Iâu va kho nhung vuI bIôf mây
khI om chI vach vaI nof nguo I fa da hIôu om muôn vo gì! Cha
AcquIn ôm hôn fôI.
- Ðuoc dây, ông cuoI noI, sau nay IIso so fra no chau.
Sau nay co nghIa khI om noI duo c vì nguoI fa không fu bo
vIôc Iam om IaI bIôf noI. ChI co dIô u cac bac sI noI ra ng ngay Iu c
nay chua fhô Iam gì duoc, phaI cho môf con kich dông da.
Ðuoc cha AcquIn nhân Iam con va bon fro dôI xu không kha c
gì anh om ruôf, co Io fôI so o noI Ianh gIa nay maI maI nôu nhu
không co môf fham hoa môf Iân nu a IaI xay ra Iam fhay dôI doI fôI.
KHONC CIA ÐÌNH 97
hffp://obooks.vdcmodIa.com
CH!ONC 8 : CIA ÐÌNH IY TAN
NguoI cha Ia môf frong nhu ng nguoI chon cây kho o nhâf
ParIs; vì fhô dôn gIaI doan phaI fhuc hIôn fhao fac fô nhj Ia chon
cây, co nghIa Ia Iua ra nhung cây quô fruc no ra hoa kop, ông bân
rôn suôf ngay. ThoI ky do dôI voI chung fôI, dac bIôf voI
ÐfIonnoffo, Ia fhoI ky xâu, vì ca c dông nghIôp dô n fham nhau
không bao gIo không uông dôn môf Iif, co khI ba Iif ruou, môI Iân
ông dI fham haI hay ba nguoI Iam vuon khac ông dôu fro vô nha
maf do gay, fay run, noI nang ngo ng nghju.
Không bao gIo ÐfIonnoffo dI ngu fruoc khI ông vô, muôn mây
fhì muôn.
Iu c do, nôu fôI con fhu c, hoac fIông ông vô Iam fôI fhuc gIâc,
fu phong fôI fôI ngho fIông haI cha con frao dôI voI nhau.
- Sao con không dI ngu dI7 - NguoI cha noI.
- Vì con muôn bIô f cha co cân gì không7 - Thây cha không vô
an fôI IIso co noI gì không7
- No cu nhìn vao chô cha maI.
- Ðm no da ngu chua7
- No moI dI ngu dô muoI Iam phuf fhôI, no cu muô n cho cha.
Sau môf Iaf Im Ia ng:
- ÐfIonnoffo nay, con Ia cô con gaI ngoan, ngho cha bao dây,
ngay maI, cha dôn IouIsof, cha fhô voI con so vô an fôI.
Hua rô I dâu IaI vao dây, ông vâ n không vô som hon chuf nao
môf khI da nhân môf Iy ruou.
Nhung không phaI fhuo ng fhuong nhu vây.
Hon nua fhoI ky chon cây cung không Iâu Ia m, hôf fhoI ky do
nguo I cha IaI không dI ra ngoaI nu a.
Hocfor MaIof 98
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cha AcquIn, sau mua quô fru c, frô ng hoa cho nhu ng ngay Iô
Ion vao fhang bay nhâf Ia vao fhang fam, fhang co ngay Iô SaInfo -
MarIo va SaInf - IouIs; dô phu c vu nhung ngay do chung fôI chuân
bj hang nghìn cây cu c sao Trung Quôc, cây van anh, cây fruc dao,
fâf ca nhung gì khung vuon va nha kinh cua chu ng fôI chua nôI.
PhaI Ia m sao cho hoa cua chu ng no dung vao nhu ng ngay noI frôn.
AI cung bIôf dIôu do doI hoI faI nang, vì aI ma Iam chu duoc fhoI
fIôf, duoc maf froI! Cha AcquIn con hon ca bâc fhây vô nghô fhuâf
nay.
Mu a hoa cua chung fôI fIôn bao Ia so fuyôf voI, chung fôI da o
vao ngay mông nam fhang fam va foan bô cac cây hoa cua chu ng
fôI da dôn dô ra hoa. Chu ng fôI da Iam vIôc vô cu ng vâf va, không
co Iây môf gIo nghI ngoI kô ca nga y chu nhâf. Tuy nhIôn, vì fâf ca
da dâu vao dây, dô fhuong công cho chu ng fôI, chu nhâf, ngay
mông nam fhang fam hôm ây chu ng fôI duoc dI an fôI o ArcuoII faI
nha môf nguo I ban cua nguoI cha, CapI cu ng duoc fham du. Chu ng
fôI so Ia m vIôc cho foI fân ba, bôn gIo chIôu hôm do rôI moI dI.
Thuc hIô n dung nhu fhô, vaI phuf fruoc bôn gIo, nguoI cha
quay chìa frong ô khoa cua Ion.
- Ca nha Iôn duong nao! - ông vuI vo noI.
Chung fôI fhay dôu Iông Iây frong nhu ng bô quân ao dop.
ThoI gIan frôI nhanh dôn nôI fôI không nhâ n ra nua, fôI chI bIôf Ia,
vao cuôI bua an, môf nguo I frong bon chung fôI co nhân xof Ia froI
dây mây don, va vì ban an duoc don ngoaI froI duoI môf cây com
chay fo, chu ng fôI dô dang fhây ngay sap co bao..- Cac con oI, phaI
mau mau vô, gIo ma nôI Iôn co fhô Iâf nhao cac fâm cho. Iôn
duong fhôI!
Chung fôI dôu bIôf cac fâ m cho Iap kinh Ia ca faI san cua
nhung nguoI Ia m vuon, gIo ma dâp vo kinh fhì ho saf nghIôp.
- Cha dI fruoc dây, nguoI cha noI, ÐonjamIn va ca AIoxIs nua,
dI fhoo cha.
Chj ÐfIonnoffo va fôI daf fay IIso, om fhoo kjp chung fôI râf
vâf va Iam chu ng fôI co muôn dI nhanh cu ng không duoc.
KHONC CIA ÐÌNH 99
hffp://obooks.vdcmodIa.com
IIôu chu ng fôI co dôn nha fruoc con bao duoc không7
Ðông nhIôn mua da baf dâu roI xuông, Iuc dâu chI vaI vIôn,
sau foI fâp nhu môf frân da Io fhuc su. Chung fôI phaI Iao vao fru
duoI môf caI cô ng.
Va fhô Ia chu ng fôI fhây môf frân mua da khung khIôp nhâ f
ma nguo I fa co fhô fuong fuong ra duoc. ChI moI mô f Iuc ma maf
phô da phu môf Iop frang xoa nhu gIua mu a dông; nhu ng vIôn da
fo bang fru ng chIm bô câu roI xuông dâp âm âm vao nhung noI ma
fhInh fhoang IaI nô ra fIông kinh vo . Tâ f ca moI fhu roI dây xuông
phô, nhu ng vIôn ngoI, nhung mang Io fhach cao, nhu ng vIôn da
don naf vun.
- TroI ôI! Nhu ng fâm kinh! - Chj ÐfIonnoffo kôu Iôn.
- ÐIôf dâu cha dôn duoc fruoc mua da fhì sao7
- Ngay ca dôn duoc cung không kjp phu chIô u rom Iôn, fhô Ia
foI hôf ca rôI. Cha so saf nghIôp, froI oI! Cha cân sô fIôn do bIôf
bao nhIôu!
TôI muô n hoI chj ÐfIonnoffo, nhung chu ng fôI hâu nhu
không ngho fhây fIông nhau, hon nua, chj nhìn mua da roI voI bô
maf sâu nao nhu nguo I nhìn nha mình bj chay vây.
Trâ n mua da khu ng khIôp koo daI dô nam sau phuf rôI dôf
ngôf ngu ng IaI nhu Iu c no baf dâu; mây bay vô ParIs va chung fôI
co fhô dI duoc. Trong phô cac vIôn da Ian Iông Iôc nhu nhu ng vIôn
cuôI o bIôn, chu ng fao fhanh môf Iop day dôn nôI ngâp maf ca
chân.
Chung fôI mau chong vô foI nha: cu a Ion vâ n dô ngo; chung
fôI vôI buoc vao vuon.
Quang canh moI haI hu ng Iam sao! Tâf ca dôu bj dâp vo fan
fanh, can vuon ban sang dop Ia fhô nay không con Ia I môf chuf gì.
NguoI cha dâu7 Chu ng fôI dI fìm ông nhung không fhây ông
dâu, dôn nha kinh, noI ma không môf mIông kinh nao con nguyôn
von, chu ng fôI.fhây ông quy nguoI frôn môf chIôc ghô dâ u gIua
dông dô naf dây maf dâf, AIoxIs va ÐonjamIn du ng Im canh ông.
Hocfor MaIof 100
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- OI! Cac con yôu quy cua cha! - Thâ y chu ng fôI dôn gân, ông
ngâng dâu Iôn.
RôI ông ôm IIso frong fay ma khoc.
Ngay sau do fôI duoc bIôf qua chj ÐfIonnoffo va haI câu con
fraI vì sao ma nguoI cha fhâf vong dôn fhô. Ong mua can vuon nay
da muoI nam va fu xây Iâ y ngôI nha. Nguo I chu ban dâf cho vay
fIôn mua cac vâf dung cân cho nghô frông hoa cua ông. Toan bô
fIôn so fra frong muoI Iam nam, môI nam fra môf Iân. Cho foI gIaI
doan do, nguo I cha da fra duoc dôu dan nho Iao dông kho nho c va
chju fhIô u fhôn. Cac dof fra fIôn ca ng fhIôf yôu khI ma chu no chI
cho co hô I, co nghIa môf dof fra châ m nao do dô Iây IaI dâf, nha va
moI vâf IIôu ma IaI vân gIu, fâf nhIôn, sô fIôn da fhu muoI nam
fruoc. Ðo Ia cach Iao fa dâu fu, Iao hy vong frong muoI Iam nam
fhô nao chang co ngay nguoI cha không fra nôI cho nôn Ia o moI
IIôu dâu fu nhu fhô.
Ngay do cuôI cu ng da dôn do mua da. Ðây gIo so xay ra
chuyôn gì dây7
Chung fôI không phaI phân vân Iâu, chI môf ngay sau han
fra fIôn hang nam ma Io ra nguoI cha da fra bang fIôn ban cây,
chung fôI fhây môf ông mac quâ n a o don dI vao nha dua cho chu ng
fôI môf fo gIây co dan fom frôn do vIôf vaI chu frong môf dong dô
frông.
Ðo Ia ông mo foa.
Va kô fu ngay ây ông fa cu dôn Iuôn Iuôn dôn nôI cuôI cu ng
fhuôc fôn chung fôI.
- Chao RomI, ông fa noI, chao AIoxIs; cô kho o chu cô
ÐfIonnoffo7
Va ông fa dua cho chu ng fôI fo gIây dan fom.
NguoI cha chay khap fhanh phô. Ong dI dâu7
Co Io dôn foa an chang7 ChI nghI dôn do fôI da cam fhây so
haI. Cu VIfaIIs cu ng da phaI ra foa, va kôf qua fhô nao fôI da ro.
KHONC CIA ÐÌNH 101
hffp://obooks.vdcmodIa.com
ÐôI voI nguo I cha fhì kôf qua pha I cho Iâu hon. Mô f phân
mua dông frôI qua nhu fhô. Va dI nhIôn Ia chung fôI không fhô sua
chua nha kinh va Iap kinh IaI.
Chung fôI frông rau va cac IoaI hoa không pha I cho cha n, fuy
không co IoI Iam nhung cu ng goI Ia co công vIôc.
Môf buôI fôI, nguoI cha fro vô u ru hon moI khI.
- Cac con oI, ông noI, hôf rôI..TôI djnh ra ngoaI, fôI bIôf ông
sap noI môf dIôu gì quan frong ma co Io fôI không nôn ngho.
Nhung bang môf cu chI, ông gIu fôI IaI.
- Con chang pha I nguoI frong gIa dình hay sao7 Ca c con oI,
cha sap fu bo cac con rô I.
Môf fIông kôu dau don fhôf Iôn.
IIso nha y vao vong fay ông vua ôm hôn ông vua kho c.
- O! Chang Io cac con nghI cha cô fình bo nhung dua con
ngoan nhu fhô nay hay sao7
Nhung cha bj kôf fôI không fra nôI fIôn, vì cha không co fIôn
ho so ban fâf ca nhung fhu nay dI, nhung cung không du cho nôn
nguo I fa baf cha dI fu nam nam. Trong fhoI gIan â y ca c con so ra
sao7
MoI nguoI Im Iang.
- RomI so vIôf fhu cho nguoI om cua cha Ia cô CafhorIno
SurIof o Ðrouzy, gIaI fhich cho cô ro fình hình va moI cô dôn dây;
voI CafhorIno, fa so quyôf djnh.
Iân dâ u fIôn fôI vIôf môf buc fhu, fhâf Ia môf su baf dâu ac
nghIôf.
Ðâu sao, chung fôI vân hy vong. Cô CafhorIno so dôn, dIôu do
cu ng Ia du dôI voI nhung dua fro nhu chu ng fôI.
Tuy nhIôn cô dôn không nhanh nhu chu ng fôI fuong, va Iinh
gac bôn fhuong maI, fu c Ia nhu ng nguoI dI baf cac con no, dôn
fruoc cô.
Hocfor MaIof 102
hffp://obooks.vdcmodIa.com
NguoI cha dang djnh dI ra ngoaI fhì cham fran ho, Iu c do co
fôI dI cu ng. ChI frong môf gIây ho vây Iây chu ng fôI. Ong faI xanh
dI nhu bj choang vang va bang mô f gIong yôu of xIn duoc ôm hôn
cac con.
- Ðung co khô nao qua ông ban du ng cam a, môf frong nhung
nguo I Iinh gac noI, dI fu no không dôn nôI kInh khung Iam dâu.
TôI dI fìm mây anh om fraI frong vuon.
KhI chu ng fôI fro IaI, nguo I cha dang bô IIso frong fay, om
khoc suof muof.
Môf frong nhu ng nguo I Iinh ga c fhì fhâm vao faI ông caI gì
do fôI ngho không ro.
- PhaI, nguoI cha noI, ông noI du ng, phaI fhô fhôI.
RôI dôf ngôf dung Iôn, ông da f IIso xuông dâf, nhung om cu
bâu chaf Iây ông không roI ban fay ông ra..ang ôm hôn ÐfIonnoffo,
AIoxIs va ÐonjamIn.
TôI du ng frong mô f goc, maf mo dI vì nuoc maf.
Ong goI fôI:
- Con con, RomI, con không dôn ôm hôn cha u7 Con không
phaI Ia con cua cha sao7
Chung fôI cuông cuông ca Iôn.
- Cac con cu du ng dây, nguoI cha no I, cha ra Iônh dây.
Va ông vôI vang roI bo chu ng fôI sau khI daf ban fay IIso vao
fay chj Ð fIonnoffo.
Chung fôI sung so dung gIua bôp, aI cu ng khoc. Chung fôI
vân bIôf fhô nao cu ng co ngay nay, nhung chung fôI dôu nghI cô
CafhorIno Iuc do so co maf.
Nhung cô CafhorIno chua dôn. Cô dôn sau khI nguo I cha dI
khoI dô môf gIo va fhây fâf ca chu ng fôI Im Iang o frong bôp không
aI noI voI aI môf IoI. Nguo I ma cho dôn Iu c ây vân nâng do fInh
fhân chu ng fôI dôn Iuof mình cu ng phaI quy: chj ÐfIonnoffo, xua
nay vôn can dam Ia fhô, nay cu ng yôu duôI nhu chung fôI.
KHONC CIA ÐÌNH 103
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cô CafhorIno Ia môf nguoI dan ba cuong nghj, da fung Iam
vu nuôI o ParIs muoI nam, cô hIôu nhung kho khan o doI nay.
Chung fôI nho ha n nguoI khI duo c ngho cô ra Iô nh, duoc vâng IoI
cô.
ÐôI vo I môf nguoI dan ba nông fhôn không cua caI gì, phaI
ganh va c môf frach nhIôm nhu vây fhâf Ia nang nô.
Cha cua môf dua bo cô nuôI fruoc kIa Iam công chu ng vIôn,
cô dôn hoI y kIôn ông nay va fhoo IoI khuyôn cua ông, sô phân
chung fôI duoc djnh doaf. RôI cô dôn nha fu dô nhâf fri vo I nguoI
cha, fam ngay sau khI dô n ParIs, cô cho chung fôI bIôf quyôf djnh
nay nhu fhô nao.
Vì chu ng fôI co n nho qua dô fu dI Iam nôn môI môf nguo I so
dôn o voI chu hoac cô san sang nhân du a chau: IIso o voI cô
CafhorIno o Morvan, AIoxIs o nha môf nguoI chu o Varsos, Ðon-
jamIn o nha môf ông chu khac Ia m vuo n o SaInf - QuonfIn, chj
ÐfIonnoffo o nha môf nguo I cô o Ðsnandos.
TôI ngho nhung su xôp daf do, cho dôn Iuof mình.
Nhung vì cô CafhorIno không no I gì fhôm, fôI bon fIôn Iôn
hoI:
- Con cha u fhì sao a7
- Chau u7 Chau co phaI frong gIa dình dâu!.- Chau Iam vIôc
cho gIa dình.
- Nhung chau không phaI nguoI frong gIa dình.
- Co chu, co chu, anh ây Ia nguo I frong gIa dình. - Tâ f ca dôu
noI.
IIso fIôn foI fruo c maf nguoI cô, haI fay chap IaI, cu chI do
con noI Iôn nhIôu hon nhu ng IoI noI daI dong.
- Chau bo nho fôI nghIôp oI, cô CafhorIno noI, cô hIô u chau
Iam, nhung o doI nay không phaI vIôc gì nguoI fa muôn dôu co fhô
Iam duoc, chI rIông cho gIa dình không fhôI mIông banh da qua
nho rôI.
Hocfor MaIof 104
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI cam fhây không Iam gì hon duoc. ÐIôu cô CafhorIno noI
chI qua dung ma fhôI.
Cô CafhorIno cho chung fôI bIôf ngay maI so chIa fay rôI cô
cho chung fôI dI ngu.
Vua vao dôn phong fâf ca moI nguoI dôu vây quanh fôI, IIso
sa vao fôI ma kho c. TôI hIô u rang fuy aI nây dôu buôn vì phaI xa
cach nhau ho vân nghI dôn fôI, phan nan cho fôI, fôI cam fhây
mình du ng Ia anh om ruôf cua ho.
- Cac anh chj ngho om no I nay, fôI bao ho, om fhây ro Ia cac
anh chj coI om nhu nguoI frong gIa dình vây.
- Ðu ng fhô, bao gIo om cu ng Ia om, anh ruôf cua chu ng fôI. -
Ho noI.
- Ðuoc, fhô fhì om so fo ra cho ca c anh chj fhây om Ia om,
anh ruôf cua mo I nguo I. Ðm so IaI Iây fâm da cuu va cây dan hac-
po xuông, om so dI fu SaInf - QuonfIn foI Varsos, fu Varsos foI
Ðsnandos, fu Ðsnandos dôn Ðrouzy, om so fham Iân Iuof fâf ca cac
anh chj. Ðm vân con nho cac baI ha f, cac dIôu nhac nhay, om so fu
kIôm sông.
Trôn nof maf moI nguoI fhây ro su haI Iong: fôI bIôf y nghI
cua fôI cung Ia khaf vong cua môI nguo I.
Chung fôI cu noI vô du djnh do ma I. RôI chj ÐfIonnoffo muôn
chung fôI vao gIuo ng, nhung nao co aI ngu duoc dôm hôm ây.
Ngay fu sang som, IIso da dua fôI ra vuo n va Iam fôI hIôu
rang om muô n fôI foI fham nhu ng nguoI khac fruoc om dô om bIôf
duoc fIn fuc cua fâf ca moI nguo I.
Ho phaI ra dI Iuc fam gIo sang, cô CafhorIno da fhuô môf
chIôc xo ngua dô fruoc fIôn dua moI nguoI vao nha fu ôm hôn ông
bô sau do dom fhoo boc hanh Iy cua fung nguoI môf ra ga. ToI bay
gIo dôn Iuof chj Ð fIonnoffo dua fôI ra vuon.
- Chj muôn dô IaI cho om môf ky nIôm, do Ia bô dô cua nguoI
nôI fro; om so fhây kIm, chI, koo, nhung fhu ma om cân dây.
KHONC CIA ÐÌNH 105
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Trong khI chj Ð fIonnoffo noI chuyôn voI fôI fhì AIoxIs cu
quân quanh o chô chung fôI. Chj vao nha xong fhì AIoxIs Ia I gân
fôI.
- Anh co haI dông môf fram xu, AIoxIs noI, om nhân môf
dông fhì anh so râ f vuI Io ng.
Trong nam chu ng fôI, AIoxIs Ia nguoI duy nhâf co y fhu c vô
fIôn, chu ng fôI vâ n fhuo ng chô nhao fhoI ha fIôn cua anh, anh Iuôn
fhu fhâp va vô cu ng fhich fhu cac dông fIôn moI. VIôc anh cho fôI
fIôn Iam fôI xu c dông qua, fôI muôn fu chôI nhung anh cu op fôI
phaI nhâ n. Qua do phaI fhây Ia fình cam cu a anh dô I voI fôI fhâf
manh mo.
ÐonjamIn cu ng không quôn fôI; anh cho fôI môf con dao dôI
Iây môf xu "boI vì dao Ia fhu caf duf fình ban".
ThoI gIan frôI nhanh qua.
Ðôn Iu c ngho fIô ng xo ngua IaI gâ n, IIso bon fu phong cô
CafhorIno buoc ra va ra hIôu cho fôI fhoo om. Trong vuon chu ng
fôI co môf cây hoa hông Ðang-gan o môf goc hoo Ianh. IIso dI vô
phia caI cây, caf môf canh hông rôI chIa canh hông do Iam haI
nhanh, môI bôn co môf nu hoa ham fIôu, dua cho fôI môf nha nh.
A! TIông noI cua dôI môI fhâf cha ng nghIa Iy gì so voI fIông
noI cua dôI maf! So voI caI nhìn fhì IoI no I fhâf Ianh nhaf va frông
rông bIôf bao!
- IIso! IIso! - NguoI cô goI.
Ca c boc quân ao da dom Iôn xo ca rôI.
TôI câm Iây cây dan, goI CapI, no nhay Iôn vì mu ng ro, hIôu
rang chu ng fôI IaI Iôn duong.
CIo phuf chIa fay da dôn. Cô CafhorIno ruf ngan gIo phuf do
IaI.
- Hôn cha hô om voI nho! - TôI kôu Iôn...
Môf fIông nu c no Iam gIo ng fôI nghon IaI.
Xo ngua dI mâf.
Hocfor MaIof 106
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thô Ia hô f.
Môf nguoI Iang gIông chju frach nhIôm dong cua can nha,
ông fa Iam fôI fInh nôI sung so:
- Chau không o Ia I dây u7 - ông fa hoI.
- Không a, chau dI.
- ÐI dâu7
- Chau cu fhang fruoc maf ma dI fhôI.
Co Io ông Iam môf dông fac vì fình fhuong, boI vì ông chìa
fay cho fôI:
- Nôu chau muô n o IaI dây, ông noI, fhì bac so gIu chau
nhung không co Iuong.
TôI cam on ông. Ong bo dI. Thô Ia cu a dong Ia I.
TôI doo dây dan Iôn vaI.
- ÐI nao, CapI!
CapI nhay Iôn fruoc maf fôI sua vang.
Maf froI da Iôn cao o chân froI, froI frong vaf va âm ap.
Môf cuôc doI moI mo ra fruoc maf fôI.
TôI chI Ia môf du a fro ma da Ia chu mình!
HoI ôI! Hoan ca nh fôI fhâf dang buôn.
Mac dâu con nho fôI da phaI chju nhIôu bâf hanh dô fro nôn
fhân fro ng va khôn ngoan hon nhu ng dua fro bình fhuong o fuôI
fôI, do Ia môf IoI fhô ma fôI da phaI fra bang môf gIa daf.
Vì vây, fruoc khI Iao mình vao con duong mo ra fruoc maf
fôI, fôI muôn dI fham con nguo I ma frong nhu ng nam cuôI cung
nay da nhu môf nguoI cha dôI voI fôI, nôu nhu cô CafhorIno không
dom fôI fhoo cung cac con ông dô fôI fu bIôf ông fhì fôI so dI môf
mình dô n ôm hôn ông vây.
Chua bao gIo foI nha fu no nhung fhoI gIan gân dây fôI da
ngho noI dô n no kha nhIôu nôn cha c chan Ia co fhô fìm duoc. Ðuôc
CapI vao môf soI dây fhung, fôI daf no dI dôn nha fu CIIchy.
KHONC CIA ÐÌNH 107
hffp://obooks.vdcmodIa.com
TôI ngu ng IaI môf Iu c fruoc khI dam vao fuong nhu mình vao
do so bj baf gIu. TôI vâ n hình dung ra kho I nha fu râf kho nhung
fôI không bIôf muôn vao cu ng chang dô dang gì.
CuôI cu ng, không chju dô nguoI fa không cho mình va o, duôI
mình vô, fôI da gap duoc nguoI fôI muôn ga p.
NguoI fa dua fôI vao môf hanh Iang không fhanh chan,
không chân song saf nhu fôI da nghI va ngay sau do nguoI cha dI
ra không bj xich xIông gì ca .
- Cha dang cho con dây RomI a, ông bao fôI, cha da mang
CafhorIno không dua con foI. Tro con noI voI cha Ia con fro IaI
nghô haf. Con da quôn mình suyf chôf vì doI va rof o cua nha fa
rôI chang7
Nô u fôI fu bo cuô c doI do fhì chI con môf cach Ia o cô djnh
môf chô nao. Nhung Ia m vây.so fhâf hua voI chj ÐfIonnoffo,
AIoxIs, ÐonjamIn va IIso. Thu c fô chj ÐfIonnoffo, AIoxIs va
ÐonjamIn chang cân nho fôI, ho co fhô vIôf fhu cho nhau; nhung
IIso, om không bIôf vIôf, cô CafhorIno cu ng vây, nô u fôI bo IIso,
om so hoan foan bj bo roI.
Ðm so nghI vô fôI fhô nao7
- Thô chang Io cha không muôn con cho cha bIôf fIn fuc cua
cac anh chj om con hay sao7 - TôI noI.
- Chu ng co noI voI cha vô chuyô n do, nhung không phaI chI vì
nghI dôn mình ma cha muôn con fu bo cuô c doI nguoI haf rong.
- Chinh vì vây dâ y cha a, nôu con fu bo cam kôf ma con da
hua fhì dIôu do co nghIa con không nghI dôn IIso.
Ong nhìn fôI râf Iâu rôI dôf nhIôn na m Iây haI ban fay fôI:
- Con fraI cua cha, cha so ôm hôn con vì IoI noI do; con Ia môf
dua fro co fâm.
ChI co haI chung fôI o frong ha nh Iang, chu ng fôI ngôI bôn
nhau frôn môf chIôc ghô daI, fôI Iao vao fay ông.
- Cha chI muôn noI voI con môf IoI nay nua fhôI, nguoI cha
noI fIôp: - fhôI danh nho TroI!
Hocfor MaIof 108
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Va ca haI chung fôI ngôI Im Iang mô f Iuc, nhung fhoI gIan da
hôf, da foI Iu c chu ng fôI phaI chIa fay.
Ðông nhIôn, ông Iuc fu I ao gI-Iô IôI ra môf chIôc dông hô qua
quyf fo, co dây da buôc vao khuyôf ao.
- Chang nho fa chIa fay nhau ma con IaI không mang fhoo
môf ky vâf nao cua cha7 Ðây Ia chIôc dông hô cua cha. Cha cho
con. No chang co gIa frj gì Ion Iam, nôu dang gIa, cha da ban dI rôI.
No chay không duoc fôf, fhInh fhoang IaI phaI Iây ngon fay dây.
Nhung cuôI cung fhì Iuc nay cha chI con co fhô.
NoI xong ông daf chIôc dông hô vao fay fôI, rôI fhây fôI co vo
muôn fu chôI môf mon qua fang quy dôn fhô, ông buôn ba noI
fhôm:
- O dây cha không cân xom gIo, fhoI gIan chI frôI qua châm
ma fhôI. VInh bIôf con, Ro mI bo nho cua cha.
Va ông câm fay fôI daf ra cua. TôI cam dông khôn xIôf.
TôI dung frôn phô kha Iâu, râf Iâu Ia khac, không bIôf nôn dI
sang fraI hay sang phaI va co Io fôI con dung nhu fhô cho dôn dôm
nôu nhu fay fôI không bâf ngo cham vao môf vâf fron cung.
Môf cach may moc va cu ng không hIôu mình Iam gì, fôI so
vao no: hoa ra caI dông hô cua fôI.
Ðu ng gIu a frua.
CapI koo ông quân fôI. No sua Iôn vuI mu ng.
- May muôn gì, CapI7
No nhìn fôI, cho doI mây phuf, vuon nguoI Iôn daf chân vao
caI fuI co chIôc dông hô. No muôn xom gIo dô noI voI "cu foa dang
kinh" nhu fhoI Ia m vIôc cu ng cu VIfaIIs.
TôI cho no xom; no nhìn kha Iâu nhu cô nho IaI, rôI baf dâu
vây duôI, sua Iôn muoI haI fIông. Thô Ia no vân không quôn. A!
Chung fôI so kIôm duoc fIô n voI caI dông hô nay dây! Thôm môf
dIôu fôI không finh dôn.
KHONC CIA ÐÌNH 109
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vì chuyôn nay dIôn ra gIua phô ngay cua nha fu, co nhIôu
nguo I du ng IaI fo mo nhìn chung fôI. CIa ma dam fhì fôI da choI
ngay môf buôI bIôu dIôn nhung vì so canh sa f nôn fôI fhôI.
Nghô cu a fôI Iuc nay cân nhâf Ia môf caI ban dô nuoc Phap,
fôI bIôf nguoI fa ban no duoI ko sông, fôI quyôf djnh mua môf caI.
TôI dI vô phia ko.
ToI nha fho SaInf - Modard, hình nhu fôI nhân ra dua fro
dang du ng dua vao fuong nha fho, dua fro ky Ia ma fôI da nhìn
fhây o nha CarIfoII, vân dôI maf uof ây, vân vo dju dang nhân
nhuc ây.
TôI Ia I gân, no nhân ra fôI.
- Co phaI anh, no noI, dôn nha CarIfoII cung voI cu gIa râu
bac fruoc hôm fôI vao bônh vIôn không nhI7
- TôI dây. CarIfoII vân Ia chu anh a 7
- NguoI fa da baf han rôI vì han danh môf dua fro nhIôu qua
dôn nôI no chôf.
Iân dâu fIôn fôI fhây nha fu co ich.
- Ðon fro con fhì sao7 - TôI hoI.
- A! TôI co bIôf gì dâu. TôI vao bônh vIôn vì fhang cha
CarIfoII dôI xu vo I fôI fô qua dôn nôI fôI ôm. O bônh vIôn ra fôI vô
IaI chô CarIfoII fhì chang con aI, mô f nguo I hang xom kô IaI cho fôI
ngho nhung dIôu fôI vua noI voI anh. Thanh ra fôI mo I o dây,
không bIôf dI dâu, không bIôf Iam gì..TôI không gIa u co gì nhung
fôI du dô Iam cho fhang bo nay không dôn nôI chôf doI. TôI chay
dôn cua hang banh mì rô I quay vô dua no môf caI banh mì fron.
No vô Iây nhaI ngâ u nghIô n.
- Con bây gIo anh djnh Iam gì7 - TôI hoI no.
- TôI không bIôf. TôI dang djnh ban cây vI câ m dI, Io ra fôI da
ban rôI nôu nhu vIôc xa no không Ia m cho fôI buôn ba qua. Cây vI
câm nay Ia nIôm vuI, nIô m an uI cua fôI, nhung Iu c buôn fôI fìm
môf chô co fhô dung môf mình duoc rôI koo dan cho ban fhân
Hocfor MaIof 110
hffp://obooks.vdcmodIa.com
mình, Iuc ây fôI nhìn fhây fâf ca nhung fhu dop do o frôn froI, con
dop hon ca frong mo nua.
- Thô sao anh không koo dan frong phô7
- TôI da choI dan frong phô rôI dây chu, nhung chang aI cho
fIôn ca. Con anh fhì sao7 Anh Iam gì7
Không hIôu fình cam khoo khoang fro fho nao da gây cam
hu ng cho fôI:
- TôI Ia chu ga nh haf. - TôI noI.
- O! Thô anh co cho fôI nhâp vao ganh duoc không7 Tôn fôI Ia
MaffIa. - Thang bo noI.
- Nhung ca ganh haf cua fôI chI co fhô nay. - TôI chI vao
CapI.
- Cân gì! Ta co haI nguoI. OI! XIn anh, du ng bo roI fôI, fôI so
ra sao7 TôI Iam vIôc duoc, choI vI câm duoc, Ia m frâf khop duoc,
nhay dây duoc, chuI qua vo ng duo c, haf duoc; anh muôn gì fôI Iam
nây! TôI không yôu câu fIôn, chI mong co caI an. TôI ma Iam fôI
anh cu vIôc danh fôI, chI xIn anh co môf dIôu: du ng danh fôI vao
dâu.
Ngho MaffIa fôI nghIôp no I vây fôI muôn khoc.
- Ðuoc. - TôI bao no.
No Iâp fuc câm Iây ban fay fôI hôn Iôn do: nuoc maf fôI dâng
Iôn.
- ÐI fhoo fôI, nhu môf nguo I ban ây! - TôI bao.
Va xoc Ia I chIôc dây doo dan hac-po frôn vaI:
- TIôn Iôn!
ChI môf khac dông hô sau chung fôI ra khoI ParIs.
CIo hanh fhang ba Iam duong khô rao, frôn dâf cung dI bô dô
dang. Khi froI dju, maf froI ruc ro frôn bâu froI không mây..Thâf
khac bIôf bIôf bao so voI ca I ngay fuyôf roI ma fôI vao ParIs noI fôI
khaf khao bao Iâu nhu môf vung dâf hua!
KHONC CIA ÐÌNH 111
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Cuôc du hanh cua chung fôI khoI dâu fhâf dop, fôI saI buoc
frôn con duong vang fIông buoc chân voI dây nIôm fIn. CapI, duoc
fhao dây buôc, chay quanh chu ng fôI, bâf cu caI gì va cha ng Iam
sao cung sua. Co Io no chI vì fhich ma sua.
Ðôn canh fôI MaffIa dI không noI nang gì, fôI cung Im Iang.
TôI da hua voI IIso dI gap haI anh cua om va chj ÐfIonnoffo
fruoc om, nhung fôI không cam kôf so fham aI dâu fIôn: ÐonjamIn,
AIoxIs hay chj Ð fIonnoffo7 TôI dôn fham aI fruoc fIôn so do fôI
chon, nghIa Ia fôI co fhô dI Covonnos, Charonfo hoac PIcardIo.
Vì fôI ra khoI ParIs vô phia nam, fôI chI con chon hoac AIoxIs
hoac chj ÐfIonnoffo.
Môf frong nhung Iy do Iam fôI muôn dI xuông phia nam
fruoc, do Ia vì mong gap ma ÐarborIn.
Nôu nhu da fu Iâu fôI không noI foI ma, không co nghIa co
fhô kôf Iuân Ia fôI da quôn ma. Cu ng không nôn fuo ng rang fôI Ia
ko vô on da không vIôf fhu cho ma.
ÐIôf bao Iân fôI da djnh vIôf cho ma dô bao voI ma nhu fhô
nay: "Con Iuôn nghI dô n ma va yôu ma voI ca fâm Iong con".
Nhung, môf phân vì ma không bIôf doc, phân khac, nôI so Iao Ðar-
borIn kìm fay fôI IaI. Nôu ÐarborIn nho fhu fôI ma bIôf fôI o dâu,
han co doI IaI fôI chang7 RôI IaI dom ban fôI dI Iân nua chang7 Co
Io Iao co quyôn Ia m vIôc do. NghI dôn do fha fôI bj ma ÐarborIn
buôc fôI Ia vô on con hon vô phu c IaI roI va o quyôn hanh cua Iao
ÐarborIn.
Nhung bây gIo khI ma fôI muôn dI dâu fhì dI, fôI co fhô gap
IaI ma Ia m chu. Hon nua, vì da fhu nhân MaffIa vao "ganh haf"
cua fôI, fôI fhây vân dô nay cung dô fhôI. TôI co fhô cu MaffIa vao
fruoc, fôI khôn ngoan IuI IaI sau. No so Iây co gì do vao nha ma
ÐarborIn; nôu ma co môf mình, no so kô su fhuc cho ma ngho rôI
ra bao cho fôI bIôf, fôI so vao can nha noI frôI qua fuôI âu fho cua
fôI dô sa vao vong fay ba vu nuôI, co n nô u nhu Iao ÐarborIn dang o
nha fhì MaffIa so dô nghj ma ÐarborIn dôn môf chô da hon fruoc
dô fôI duoc ôm hôn ma.
Hocfor MaIof 112
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Vua dI fôI vua xây dung ca môf kô hoach nhu vây. Iu c nay
chung fôI dang o gIua chô n dông quô chung fôI co fhô nghI chân
môf Iuc..TôI bao MaffIa:
- Nôu anh muô n, chung fa so nghI môf chuf.
- Vâng nhung fôI muôn xIn anh xung hô câu, fo voI fôI.
- TôI muô n fhô Ia m.
Thô Ia no cuoI, môf caI cuoI chân fhanh dju dang gIo hôf ca
rang ra, bô rang frang nga frôn khuôn maf ram nang.
TôI Iây ban dô ra fraI frôn co. TôI djnh huo ng kha Iâu, cuôI
cu ng vach ra hanh frình cua mình nhu sau: CorboII,
£onfaInobIoau, MonfargIs, CIon, Ðourgos, SaInf - Amand,
MonfIucon. Co fhô foI Chavanon duoc va nôu gap chuf may man
fhì doc duong chu ng fôI so không chôf do I.
Trong khI fôI nghIôn cuu ban dô, MaffIa quan saf fôI môf
cach cham chu.
- Câu bIôf doc u7
- Co chu. Thô co n câu, câu không bIôf doc a7
- Không.
- Thô co muôn hoc không7
- O! Co chu.
- Ðuoc, fhô fhì fo so day câ u.
Mo caI fu I ra fôI bông co y nghI xom fhu o frong co nhung fhu
gì. TôI bon bay ca ra frôn co. TôI co ba ao so mI bang vaI foan, ba
dôI fâf, nam khan fay, fâf ca dôu con râf moI, va môf dôI gIay da
baf dâu cu.
MaffIa Ioa maf.
- Con câu, câu co nhu ng gì nao7 - TôI hoI no.
- Cây dan va bô quân ao mac frôn nguo I.
KHONC CIA ÐÌNH 113
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðuoc! - TôI noI. - Ta so chIa ra, vì fa Ia ban ma: câu so co
haI ao so mI, haI dôI fâf, ba khan fay, co dIô u Ia mô I dua so doo caI
fuI frong môf gIo dông hô.
MaffIa muôn fu chôI phân dâu cua IoI dô nghj, nhung fôI da
co fhoI quon chI huy, fôI không cho no caI IaI.
TôI bay caI fuI nôI fro ma chj ÐfIonnoffo cho fôI frôn mây
chIôc ao so mI, ca caI hôp frong du ng bông hoa hông cua IIso nua.
MaffIa muôn mo caI hôp ra nhung fôI không cho phop, fôI câf caI
hôp do vao fuI.
- Nôu câ u muôn Iam vuI Io ng fo, fôI bao no, fhì dung bao gIo
mo caI hô p nay ra. Ðo Ia mô f qua fang.
Tu khI fro IaI khoac fâm da cuu va khoac cây dan ha c-po, co
môf dIôu Iam fôI kha Iung fung, do Ia chIôc quân cua fôI. Nghô sI
không.mac quân daI. Ðô xuâf hIô n fruo c công chu ng phaI mac
quân cuf, dI fâf frôn co buôc choo nhung so I ruy-bang.
TôI bon mo caI fuI nôI fro cua chj ÐfIonnoffo ra, câm Iây caI
koo.
- Trong khI fo sua caI quâ n, fôI bao MaffIa, câu cho fo bIôf faI
nghô choI vI câm cua câu nao.
No câm Iây dan va baf dâu choI.
Trong fhoI gIan do fôI dung cam dua muI ko o vao caf quân.
Thoaf dâu fôI vua caf quân vua ngho MaffIa, sau rôI chang
mây chô c fôI dung han IaI dong faI Iôn ngho: MaffIa choI vI câm
chang ko m gì cu VIfaIIs.
TôI vua vô fay vua hoI no:
- AI day câu dan fhô7
- MôI nguoI môf fi, chu yôu fu hoc frong khI Iam vIôc. To choI
nhung gì ngho duoc o nguo I kha c.
Ðôn Iuof fôI, fôI cung muôn fo cho MaffIa bIôf mình cu ng Ia
môf fay choI nha c không fôI: câ m Iây dan ha c-po fôI haf môf khu c
ma fôI yôu fhich.
Hocfor MaIof 114
hffp://obooks.vdcmodIa.com
Thô Ia, nhu gIua nhung nghô sI voI nhau, MaffIa dap IaI IoI
ca cua fôI bang nhung caI vô fay.
Nhung, sau khI choI nhac cho vuI cu ng phaI nghI dôn choI
nhac dô co com chIôu, co chô ngu nu a chu. Chu ng fôI IaI Iôn duong.
- Câu day fo baI haf cua câ u dI, MaffIa noI, fa so cu ng haf, fo
nghI cha ng bao Iâu fo so dôm vI câm duoc, nhu fhô râf hay.
Sau VIIIojuIf, chu ng fôI dô n môf ngôI Iang no. KhI qua công
môf caI fraI chu ng fôI fhây frong sân dây nguoI: dang co dam cuoI.
TôI chof co y nghI ho cân co nguoI choI dan dô nhay, fhô Ia fôI
buoc vao, fhoo sau Ia MaffIa va CapI. Tay nga mu cha o fhâf cung
kinh, fôI dô nghj voI nguoI dâu fIôn gap frôn duong va o.
Ðo Ia mô f chang fhanh nIôn fo Ion co vo dô chju, finh fình
dIôm dam.
- Nay, ca c vj oI, anh fa goI, cac vj nghI sao nôu co chu f nhac7
Ta dung vao nhay ca-drI nao!
ChI vaI phuf sau aI nây du ng fha nh fung nhom o gIu a sân dô
nhay.
- Câu co choI duoc dIôu nhay ca-drI không7 - TôI hoI kho
MaffIa vì fôI kha Io Iang.
- Ðuoc.
No koo fhu dan vI câm cho fôI ngho, may ma fôI cung bIôf
dIôu ây. Thô Ia chung fôI fhoaf hIôm.
NguoI fa dom môf caI xo bo fu frong nha dô xo ra, cho chung
fôI Iôn do . Tuy chua hoa nhac voI nhau bao gIo nhung chu ng fôI
cu ng choI dIôu nhay ca-drI không dôn nôI do. Cung may chung fôI
choI o dây cho nhung dôI faI không sanh nha c cu ng không kho finh
Iam.
- Co câu nao frong haI câ u bIôf choI kon dây cooc-nô không
nhI7 - Anh fhanh nIôn fo Io n hoI chu ng fôI.
- Co, co, MaffIa fra IoI, nhung fôI không co ko n.
KHONC CIA ÐÌNH 115
hffp://obooks.vdcmodIa.com
- Ðô fôI dI kIôm, vI câm fhì hay fhâf dây nhung hoI nhaf
nhoo.
- Câu choI ca kon dây nua co a7 - TôI hoI MaffIa.
- Ca kon fo-rôm-pof co ranh, ca sao, fâf ca cac nhac cu .
Qua fha ng bo dang quy fhâf.
Chang mây chôc kon cooc-nô duoc mang dô n, chung fôI IaI
cu ng choI khuc nhay ca-drI, pôn-ka, van-xo... cu nhu fhô cho dôn
fôI.
Chung fôI môf ra roI. Cô dâu xuâf hIôn.
- ThôI fhôI, cô noI, haI dua fro không dan nôI nua rôI. Chuân
bj daf fay vao fuI fIôn dI nao.
- Nôu cô cho phop, fôI noI voI cô, chu ng fôI so cho fhu quy cua
chung fôI dI fhu fIôn a.
TôI nom caI mu cua mình cho CapI, no ngâ m vao mom. MoI
nguo I vô fay râm râp khI fhây no duyôn da ng chao nguo I fa môI
khI nguo I fa cho fIôn, nhung dIô u dang gIa hon dôI vo I chu ng fôI Ia
nguo I fa cho nhIôu Iam. TôI fhoo doI fhây nhu ng dô ng bac frang
xoa roI xuông mu, cuôI cu ng chu rô bo vao môf dông nam phrang.
Chua phaI da hôf. NguoI fa moI chung fôI vao bôp an com va
cho chu ng fôI ngu frong vu a fhoc. Sang hôm sau, khI roI can nha
môn khach do chung fôI co vôn IIô ng Ia haI muoI fa m phrang. Ca
môf fa I san!
- Nho câu ma co dây, MaffIa a. - TôI bao ban fôI. - Môf mình
fo fhì Ia m sao fhanh ban nhac duo c.
Chung fôI IaI Iôn duong, Iong fhônh fhang dây hy vong. CuôI
cu ng fuong IaI mIm cuo I voI chu ng fôI chang7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful