Napoleon Hill: A nehézségek nagy haszna Prológus Minden viszontagság, minden kellemetlen helyzet, minden kudarc, sőt minden

testi fájdalom magában hordja valamilyen vele egyenértékű jótétemény csíráját. Ralph Waldo Emerson legnagyszerűbb esszéje, a „Kompenzáció”, ezt az igazságot teljes részletességgel bizonyítja; nekem pedig olyan tapasztalatokban volt részem, amelyek nem csupán bizonyítékokkal szolgálta, de megadták az eszközöket is, amelyek által emberek millióit segíthetem hozzá, hogy a testi fájdalmat saját, nem csekély hasznukat szolgáló, építő jellegű közjátékká alakítsák át. Egy fogorvosi székben ültem Los Angelesben, arra várva, hogy az utolsó kilenc fogamat is kihúzzák, hogy aztán ideiglenes műfogsorral lássanak el. Fogorvosom mind felső, mind pedig alsó állkapcsomat érzéstelenítette, majd várakozott – úgy véltem arra, hogy az érzéstelenítő hasson. Mintegy percenként a számba helyezett valamilyen eszközt, látszólag azért, hogy a fogínyemet megvizsgálja. Miután ez már jó ideje folyt, megkérdeztem: ”Doktor úr mikor kezdi már kihúzni a fogaimat?” Meglepetés tükröződött az arcán, amikor válaszolt: „Ugyan miről beszél? Majd’ mindet kihúztam, már csak három maradt. Ott vannak ön előtt az asztalon. Megnéztem, és semmi kétség – hat fogamat kihúzta anélkül, hogy észrevettem volna: már javában zajlik a műtét. Ezután egy beszélgetés következett köztem és a fogorvos között, s ennek során fogalmazódott meg bennem „az egyenértékű jótétemény elve” – mint annak a szájműtétnek a kompenzációja, amin akkor keresztülmentem. Emberek millióinak lehet segítségére, akik történetemet elolvassák, és annak tanulságaiból erőt meríthetnek, amikor a fogorvosuknál járnak. Ennek az elvnek, amely a jelent kötet tengelyében áll, annak egyszerre terve és célja – ez a beszélgetés az ihletője. Fogorvosom, miután az utolsó három fogat is eltávolította, kérdezősködni kezdett: - Hol járt maga, amikor hat fogát kihúztam? - Gondolatban odakint voltam, a KFWB rádióállomásnál – feleltem. Épp a jövú vasárnapi műsoromat próbáltam. - Nocsak! – kiáltott fel a fogorvosom – harminc esztendeje vagyok gyakorló fogász, de soha nem volt még olyan páciensem, aki a székemben ülve, miközben a fogait húztam, erre ügyet sem vetett. Hogy az életbe’ tudta ezt megtenni? - Nem volt valami nehéz – feleltem -, még az előtt felkészítettem az elmémet erre a műtétre, mielőtt maga hozzálátott volna. Ez a felkészülés abból állt, hogy teljesen különváltam a helyzettől, a lelkemet valami kellemes dologra összpontosítottam, ami magától a műtéttől jó messzire van. - Ember! – válaszolta a fogász. – Ha tudná, hogyan lehet másokat megtanítani, hogy elméjüket a fogorvosi munkára kondicionálni tudják, hogy félelmeiket a fogorvosi szobán kívül hagyják, s közzétenné egy könyvben ezt a javaslatot, ennek az országnak a fogászai segítenék, hogy egy éven belül milliónyi példányt eladjon belőle. Még aznap, mielőtt elhagytam a fogorvos rendelőjét, már előttem lebegett ez a könyv, s már tisztáztam magamban a módszert, amely a fogászati rendelőtől való félelmet egy nagyszerű közjátékká változtatja, és emberek millióinak ad kezébe eszközt – egy formulát –, mellyel úrrá lehetnek testi fájdalmaikon.Eembermilliókat hozzásegítettem, miként tegyék alkalmassá elméjüket az anyagi fellendülésre. A formula kialakítása több mint ötven évig tartott. Akkor vette kezdetét, amikor Andrew Carnegie megbízott, fogalmazzam meg a világ első, az egyéni teljesítményeket taglaló gyakorlati filozófiáját. Ennek részletezése során Amerika több mint ötszáz, élvonalbeli vállalkozójával köthettem személyes ismeretséget, akik segítségemre voltak e filozófia tökéletesítésében.

Mielőtt e formulát közreadnám, elengedhetetlen, hogy az olvasó segítségére legyek, miként készítheti fel elméjét annak befogadására. Ahogyan birtokba kell venni az elemi matematika alapjait, mielőtt valaki a magasabb matematikának nekivágnak, éppúgy kell lépésről lépésre elsajátítani az elme kondicionálásának ismeretét, megtanulva az e tudáshoz tartozó alapvetően fontos tárgyköröket, ahogyan ezek kifejtésre kerülnek az egymást követő fejezetekben. Ha olyan új világára fogsz rátalálni, amiről nem is sejtetted, hogy a birtokodban van. Világos és tiszta nyelven, bárki számára érthető módon fogom leírni a formulát, amely segítségemre volt, hogy a szájsebészeti műtétet egy olyan közjátékká alakítsam át, ami teljességgel mentes a fájdalomtól. De ez még csak a kezdet! Az elme kondicionálásának a jelen könyvben feltárandó rendszere segít az embernek abban, hogy számos, általa nem kívánt életkörülmény – mint amilyen a testi fájdalom, a szomorúság, a szorongás és a kétségbeesés – fölött átvegye az uralmat. Arra is felkészíti, hogy olyan kívánatos dolgokat tegyen magáévá, mint a lélek nyugalma, önmaga megértése, anyagi fellendülés, és az emberi viszonylatokban megmutatkozó harmónia. Előző könyveimben (magyarul megjelent: Gondolkozz és gazdagodj! Bagolyvár, 1996.) azt mutattam meg, hogyan tegye valaki jövedelmezőbbé állását, munkáját vagy üzleti tevékenységét, s a becslések szerint könyveim emberek millióinak segítettek az anyagi fellendülésben. A jelen kötetben az a szándékom, hogy az emberek ÉLETÉT tegyem kifizetődőbbé saját döntéseiket illetően, az önfegyelem egy olyan rendszere által, amely meghökkentő előnyökkel jár, ha megbízhatóságát e kötet olvasója mérlegre teszi. Végül, e könyvet azok számára írtam, akik általuk eddig megoldhatatlannak bizonyult személyes problémáktól, vagy kezelhetetlennek tűnő életkörülményektől szenvednek, abban a reményben, hogy számottevő haszonnal jár majd mindazok számára, akik elolvassák, s visszaigazolja orvos és fogász barátaim bizalmát, akik pácienseiknek javasolják. Kezdetben csupán olyan könyvet akartam írni, amely abban segíthet az embereknek, hogy lelküket fogászati vagy műtéti beavatkozásokra felkészítsék; de amint kezdtem a könyv vázlatát kialakítani, lelki szemeim előtt az eredetinél jóval nagyratörőbb elképzelések kezdtek lebegni – egy olyan célkitűzés, hogy az olvasó megismerkedhessék mindannak a több mint negyven éven át tartó kutatás gyümölcseivel, ami a siker és a kudarc, a boldogság és a boldogtalanság okaival foglalkozott; lényeges tudásanyagot halmoztam fel a Siker Tudományának megalkotása során, ami napjainkban számos különböző címszó alatt fut, s a világ minden táján olvasható. Az elkövetkező fejezetekben ismertetni fogom a gondolkodás egyik-másik csodáját, amelyeket az olvasó maga is felfedezhet, s magáévá teheti a Tizenkét Nagy Kincset is, melyek leírására majd egy későbbi fejezetben kerül sor. Azokról a módszerekről is számot fogok adni, amelyek által a félelem, a nyomorúság, a bánat és a testi fájdalom komoly haszonnal járó inspiráló erőkké változtathatók át. Olvasd nyitott lélekkel az elkövetkező fejezeteket, s fel fogod fedezni minden csodák legcsodálatosabbikát – azt, amelyet le nem írhatok, mert azt csupán te magad ismerheted, s amely mindenestől a te parancsnokságod alatt áll! Ebben a csodában olyan jelszó van elrejtve, amely szabaddá tehet, és segíthet magadévá tenni az Élet Tizenkét Nagy Kincsét. Elhozhatja neked a lélek békéjét, és kiegyensúlyozott életre lelhetsz általa, amely magában foglal minden olyan körülményt, minden olyan tárgyi-anyagi feltételt, amelyre szükséged van, s amelyre vágyakozol. E kötetben a csodák leírása révén megadtam neked a jelszó egyik felét; a másik fele azonban a te birtokodban van, s azt hozzá kell kapcsolni az általam nyújtott töredékhez. Amint a fejezeteket olvasod, a jelszó nálad levő fele meg fog világosodni előtted. Mikor pedig felismered, végképp a tied lesz, s az önmagad által kialakított teljes életté fogod átalakítani.

Meg fogod érteni, hogy ez a kötet sokkal többről szól, minthogy miként lehet megszabadulni a fogásznál vagy a műtőben fenyegető testi fájdalom félelmétől. Így azáltal, hogy megtanultál néhány egyszerű dolgot uralni, sokkal nagyobb dolgoknak is urává leszel. ----- NAPOLEON HILL I. fejezet Mindenki képes „csodákra” Egy reménybeli apa fel-le baktatott a kórház szülőszobájának előterében, kíváncsian várakozva, vajon gyermeke fiú lesz-e vagy lány. Kinyílt az ajtó, és két ápolónő lépett oda a várakozó apához, anélkül, hogy ránéztek volna. Majd megérkezett az orvos, s egy pillanatig habozott, mielőtt a türelmetlen apát a bejárathoz intette volna. - Mielőtt bemegy – kezdte a doktor –, el kell mondanom egy riasztó hírt. A gyermek fiú, és fülek nélkül született. A füleinek még a csökevényei is hiányoznak, és persze süket marad egész életére. - Lehet, hogy fül nélkül született – kiáltott fel az apa –, de nem fogja süketen leélni az életét! - Ne izgassa fel magát – felelte az orvos –, de hozzá fog szokni a gondolathoz; ezen a körülmények nem lehet változtatni. Az orvostudomány egyéb olyan esetekről is tud, mint az ön fiáé, de hallani még egyetlen így született gyermek sem tanult meg. - Doktor úr, nagyra becsülöm az ön orvosi jártasságát, de bizonyos értelemben magam is orvos vagyok – egy olyan hatékony gyógymódot fedeztem fel, ami bármely emberi szükségletet ki tud elégíteni, jóformán tetszőleges körülmények között. E gyógymód alkalmazásának első lépése, hogy semmiképpen ne tekintsünk elkerülhetetlennek olyan tényezőket, amelyeket nemkívánatosnak tartunk. Itt és most közölnöm kell önnel, hogy a fiamat ért csapást sohasem leszek hajlandó megváltoztathatatlannak tekinteni. Az orvos nem felelt, de az arckifejezésén tükröződő döbbenettől egyértelműen kiviláglott: „Te szegény ördög, bármennyire is sajnállak, rá fogsz majd jönni, hogy vannak olyan életkörülmények, amelyeket az ember kénytelen elfogadni.” Karon fogta az apát és bevezette a szülőszobába, ahol már várt rá az anya és a gyermek. Visszahajtotta a takarót, s csendesen állva várta, hogy az apa szemügyre vegye azt, amiről ő maga komolyan úgy gondolta, olyan ténye az életnek, „amit az ember kénytelen elfogadni”. Gyorsan szálltak az évek. Huszonöt évvel később egy másik orvos mosolyogva lépett ki a laboratóriumából, kezében néhány röntgen-felvétellel. „Ez csoda! – kiáltott fel. – Megröntgeneztem ennek a fiatalembernek a fejét minden lehetséges szögből, és semmi olyasmit nem találtam, ami bármilyen hallószervre utalna. A vizsgálataim mégis azt mutatják, hogy hatvanöt százalékban normális hallása van.” Az orvos New York City egyik ismert specialistája volt, s a kezében tartott röntgen-felvételek annak a fiatalembernek a fejéről készültek, aki kétségkívül süketen élte volna le az életét, ha nem lép közbe az apja, aki elutasította ezt a lehetőséget, s aki tett egyet-mást a természet e ballépésének helyrehozataláért. Mindezek igazságáért már csak azért is kezeskedhetek, mert én magam vagyok az apa, aki még egy olyan természeti csapás gyógyíthatatlanságát sem volt hajlandó elfogadni, mint a fülek kialakulásának teljes hiánya. Közel kilenc esztendőn át időm tetemes hányadát annak az erőnek az alkalmazására fordítottam, amely végül fiam normális hallásának hatvanöt százalékát helyrehozta. Ez elengedő volt számára az általános iskola, a középiskola és egy egyetem elvégzéséhez, olyan

amellyel ezt a könyvet olvasod. amelyeket nem szívesen fogadnának el. hogy mikor. Miképpen volt véghez vihető ez a „csoda”? Ki. kételytől vagy szorongástól megrendült lelkiállapotban kezd . Íme. hogy mennyire fontos. A jelen fejezetben leírok néhány igen határozott támpontot. A lelki beállítottság a testi egészség fenntartásának is fontos meghatározója. Minden orvos tudja. E könyv megírásának ez a legfőbb célja. hogy milyen eredmény várható az imádságtól. hogy a páciens lelki beállítottsága minden egyéb tényezőnél fontosabb a testi bajon gyógyítása során. hogy csontvezetéssel halljon. amely az agyvelőt összekapcsolja a koponya belső falával. az emberiség e négy fő ellenségén. Mennyire fontos a lelki beállítottság? Vizsgáljuk meg. hogy életét süketen élje le. s azt. Lelki beállítottságod a legfőbb tényező. amely megóvott egy gyereket attól. hogy az olvasó e könyv összes elkövetkező fejezetét végigolvassa és végigelemezze. amelyeket nem szívesen fogadnának el. A lelki beállítottság. hogyan utasítsák vissza a csoda révén az Élet azon ajánlatait. amelyeket a legtöbb süket embernek el kell szenvednie. ami lehetővé tette az elégséges hallás kialakulását. nagyban meghatározza. Egyedül te vagy az. mert ez a legfőbb kulcs. mert nem tudják. világossá válik majd annak a „csodának” a közelebbi természete. hogy beállítottságod pozitív-e vagy negatív. Régóta ismeretes. amelyek a legjobb tanulók szintjének felelt meg. A „csoda” közelebbi természete olyan jellegű hogy egyik ember a másiknak aligha tudná azt leírni. amíg az nincs lelkileg felkészülve a befogadására. attól függően. amely birtokosa számára rengeteg áldásnak nyit ajtót. Ezért aztán fontos. amelyek – mint például a félelem vagy az aggódás – életedet befolyásolják. vagy épp elriasztja őket. olyannak. milyen szerepet játszik életünkben a lelki beállítottság. ami feléd vonzza az embereket. Érdemes e titkot komolyan tanulmányozni. a babonaságokon. hogy amikor valaki félelemtől. mindazon kényelmetlenségektől és zavaró tényezőktől mentesen. hogy mire az olvasó e kötet végére ér.” Remélhető. ezt válaszolta: „Kétségtelen. hogy kielégítő életet tudjon élni? Ugyanezeket a kérdéseket tettük fel a fül-specialistának. vagy mi vette véghez a csodát. hogy még egészen fiatal emberként tudomást szerzett róla. S lehetővé tette. és derítsük ki. s barátaiddá teszi. de ezek önmagukban nem elégségesek annak a legfőbb titoknak a felfedezéséhez. Összpontosítsuk hát figyelmünket a POZITÍV LELKI BEÁLLÍTOTTSÁGBAN rejlő mély lehetőségekre! Ha lelki beállítottságodat kézben tudod tartani. aki meghatározhatja. A lelki beállítottság meghatározó fontosságú – ha ugyan nem a legfontosabb – annak meghatározásában. mielőtt felkészülne a „csoda” teljes jelentésének befogadására. hogy az valamilyen újfajta idegrendszert rögtönözzön. hogy melyik eset álljon fenn. s így lehetővé teszi a fiú számára. mint amilyen a félelem kezelése a fogorvosi rendelőben vagy a sebészeten. A szerzőnek sokszor volt segítségére ez a „csoda” – azóta. a tudatlanságon és a nyomorúságon. és mi ment végbe egy hallószerv nélkül született gyermek fejének belsejében. hogy miként utasítsák vissza sikeresen az Élet azon ajánlatait. Segített úrrá lenni a félelmen. hogy az apának a fiú tudatalattija felé sugárzott lélektani direktívái arra indították a természetet. s a könyv mely pontján tárul fel előtted a titok. jóformán az összes olyan körülményt kontrollálhatod. hogy normális életet éljen. melyeknek csak azért adja be oly sok ember harc nélkül a derekát. s többségük el is ismeri.osztályzatokkal.

és alkalmazása során számtalan kombinációban kapcsolódhat össze mindazokkal a körülményekkel. hogy keressük az „egyenértékű jótétemény lehetőségét”. Nem kontrollálhatjuk más emberek gondolatait vagy cselekedetit. miben is áll ez. vagy bármilyen egyéb termékkel. Nem befolyásolhatjuk más emberek gondolatait vagy cselekedeteit. hogy a Teremtő ingyenes erőforrásnak szánta. amely fölött bárki megkérdőjelezhetetlen és kizárólagos ellenőrzést gyakorolhat. ami vele a halála után történik. hacsak nem az. a pozitív lelki beállítottság az a szilárd cél. Ez tehát a legmélyebb és leglényegesebb tény. Talán már számos boltban megfigyelted ezt a jelenséget. hogy mivel kereskedik az ember: áruval. éppen abban a mértékben válunk evilági sorsunk irányítóivá. amikor minden egyes embert a saját gondolatai feletti maradéktalan ellenőrzési joggal ruházott fel. szolgáltatással. hogy teljesen logikus. Arról a szokásról van szó. vereségből vagy . A legtöbb autóbaleset állítólag azért következik be. származzék az bármilyen általunk megtapasztalt kudarcból. A lelki beállítottság alkotja a fő szövedékét mindenfajta kereskedelmi tevékenységnek is – tekintet nélkül arra. ami lelki békénkhez vezet. hogyan tehetünk rá szert. Lelki beállítottságod azt is nagyban meghatározza. az ember lelki beállítottsága amíg élete során a testében lakozik. mert a kocsi vezetője ittasan vezetett. annak csak kedvezőtlen következményei lehetnek. A tranzakció csupán vásárlásból áll. s magam vagyok lelkem parancsolója”. de kétségbevonhatatlan előjogunk van. amíg életünk véget nem ér. Kaphat ugyan rendelést olyasvalakitől. amennyire lelkünket birtokba vesszük. hogy ellenőrzésünk alá vonjunk minden bennünk megfogalmazódó gondolatot. Ennek az elméletnek nincs egyértelmű bizonyítéka. A kedvező lelki beállítottságnak sok-sok vonatkozása van.imádkozni. hogy minden élmény – legyen az kellemes vagy kellemetlen – olyan haszonnal járjon. eszmélésünk kezdeteitől fogva egészen addig. és miként alkalmazhatjuk életünk során a dolgokért és a körülményekért vívott küzdelmünkben. hogy ez az egyetlen dolog. Akinek negatív a lelki beállítottsága. amelyek életünkre hatnak. vagy pedig a kudarc és a nyomorúság érzete jellemzi. Hogy ez miként valósítható meg. amikor a következő sorokat írta: én vagyok sorsom ura. A lelki beállítottság révén eshet át valaki fájdalommentesen egy fogászati vagy sebészeti beavatkozáson. vagy országúti szerencsejátékos. Kedvező eredmények csak a mélységes HIT által támogatott imádságoktól várhatók. Egyesek úgy vélik. ami által egy ember megtervezheti saját életét. feldúltság vagy szorongás lett rajta úrrá. hogy életedet a lelki béke. a költő. ahol az eladók egyáltalán nem azzal törődtek. azt is befolyásolja. hiszen az elme az egyetlen eszköz. Ha egy közúton autót vezetsz. aki vásárol tőle. Henley. hogy biztonságos sofőr vagy-e. de eladás nem történik. azt az elkövetkező fejezetekben világosan ismertetem majd. ami segít kiegyensúlyozni életünket mindazzal. Nem befolyásolhatjuk a világrajövetelünket vagy az onnan való távozásunkat. illetve dühroham. lelki beállítottságod nagyban meghatározza. A lelki beállítottság lehet negatív vagy pozitív Hétköznapi életünk viszonyai között csak a pozitív lelki beállítottság a kifizetődő – lássuk tehát. a lelki beállítottság fontossága mellett szóló legmeggyőzőbb érv – a tény. Mindenekelőtt. bizonyára megértette ezt az igazságot. aki önmaga és mások életét egyaránt veszélyezteti. és lelki beállítottságunk ellenőrzése révén meghatározott célok felé vezéreljük. Valóban. semmit sem tud eladni. S végül. s ez csakugyan ilyen ingyenes erőforrás. és a maga döntése szerint élhet. hogy az ügyfelek kedvére tegyenek. ami egy ember életét befolyásolhatja! Logikus.

s távol tartsuk azoktól. miszerint valaki minden problémát értékel. Az a szokásunk. amiket pedig nem tud kontrollálni. miszerint az ember minden kellemetlen körülményre. Az emberek többsége félelmek. és maradéktalanul higgyünk mint a cél helyénvalóságában. melynek révén tesztelheti saját képességét: vajon fölül tud-e rajta emelkedni. hogy az igénybe vehető. azokhoz úgy viszonyul. A pozitív lelki beállítottság – szokás. vagy befolyásolná őt a gondolkodásmódjuk. s a tudás. miszerint elménket szakadatlanul kapcsolatban tartsuk azokkal a körülményekkel és dolgokkal. mint ami a kötelességünk volna. anélkül. Ugyanez az alapja a túlzott dohányzástól való megszabadulásnak. Az a szokás. Az a szokásunk. A pozitív lelki beállítottság – szokás. ha kellemetlenségek merülnek fel. hogy ez a lehetőség valamilyen hasznos dologgá sarjadjon. hogy úrrá legyünk összes érzelmünkön. hogy valaki szembenézzen mindazokkal a tényekkel. amelyek az ember által megtapasztalt kellemetlenségekből fakadnak. hogy egy ember gondolataihoz e gondolatok fizikai megfelelőit rendelje. A pozitív lelki beállítottság z a szokásunk. hogy megbotránkozna borúlátó szemléletükön. Gondolkozz a gazdagság jegyében. amelyeket nem kívánunk. s a bőséget fogod magadhoz vonzani.kellemetlenségből. legyenek azok kellemesek vagy kellemetlenek. olyan körülmények miatt görcsölve. amit negatív lelki beállítottságukkal maguk idéztek önmagukra. A pozitív lelki beállítottság – szokás. hogy más emberekben a jó tulajdonságokat keressük. mint lehetőségre. amelyek fölött úrrá tud lenni. s a HIT közvetítésével meghatározott célok felé irányítható. . illetve amelyeket nem tud ellenőrzése alá vonni. s arra számítsunk. A pozitív beállítottságú ember megengedőleg viszonyul mások esendőségéhez és gyengeségeihez. s nyomorúságban fogsz élni. hogy ezekre rá is fogunk találni. úgyis bekövetkeznek. úgy tekintsen. hogy ezek az emberek gyakran másokat vádolnak a balszerencséjük miatt. hogy határozott céllal cselekedjünk. amely által a Névtelen Alkoholisták számtalan férfit és nőt segítettek kigyógyítani az alkoholizmusból. Az a szokásunk. s mindezt barátságosan és készségesen tegyük. előbb vagy utóbb. hogy túllépjünk felelősségünk betű szerinti értelmezésén. amelyeket kívánunk az életben. Gondolkozz a nyomor jegyében. hogy megoldja az általa ellenőrizhető problémákat. amelyek saját természetükhöz illeszkednek. s tiszta fejjel tudjon gondolkodni. hogy határozott célt tűzzünk ki s annak irányában haladjunk. A pozitív lelki beállítottság a legfőbb közvetítő tényező. hogy ettől magunk kedvezőtlen lelkiállapotba kerülnénk. Az elme kifejezetten arra hajlik. s előmozdítjuk. amelyek valamiképpen. mind pedig abban a képességünkben. hogy azok lelki beállítottságát ne sodorják el a pozitív irányból a negatívba. Csak egy pozitív lelki beállítottság ismerheti fel és hasznosíthatja a feladatokat vagy az egyenértékű jótétemény lehetőségeit. s különbséget tesz azok között. alávetve ezeket az ésszerű gondolkodásnak s az akaraterő fegyelmének. Az a szokásunk. dicséretre és rosszallásra ügyet sem vetve. A pozitív lelki beállítottságú ember arra vállalkozik. A Végtelen Intelligencia egyetemes hatalmában felismerése. amelyek életét befolyásolják. A harmonikus vonzás örök törvényének értelmében az ember gondolatai mindig olyan anyagi öltözetet vesznek fel. vajon képes-e megtalálni és működtetni az „egyenértékű jótétemény lehetőségét”. anélkül. szorongások és aggodalmak által meghatározott lelki beállítottság jegyében éli le életét. amivel dolga akad. hogy el tudjuk érni. S az a furcsa ebben. s több és jobb szolgálatot tegyünk. ugyanakkor készek legyünk észrevenni kedvezőtlen vonásainkat is.

fejezetben található. legyen az jó vagy rossz. s minél erősebb az indíték. hogy az emberek zöme rossz irányba lendíti meg a kaput. s azt bármilyen. Az elme kondicionálása arra. szándékos vagy önkéntelen.a másik irányban – a kudarc felé. Egyfelől megnyílhat a siker felé is. hogy beszédét hogyan értelmezik. Eegy meghatározott cél elérése iránti ÉGETŐ VÁGY. (A NYOLC VEZÉRELV jellemzőinek leírása a IV. E közismert tények elmondása nyomán könnyen érthető. akik a pozitív célok iránti aktív elkötelezettségre és a negatív kisugárzású emberek hatásának elutasítása ösztönöznek. megáldat bennünket a lelki béke érzetével vagy nyomorúsággal verhet életünk minden napján – egyszerűen az az előjogunk. és kilenghet . A páciens lelki beállítottsága az orvosnak a legnagyobb segítségére lehet. S ez az az eszköz. ami sikerre viheti pályánkat vagy kudarcba taszíthat. Indíték vagy indítékok nélkül soha senki nem tesz semmit. Hasonlóképpen. amivel dolgunk van. (A kilenc alapvető indíték lajstroma a VII. Hogyan ellenőrizhető a lelki beállítottság? A lelki beállítottság ellenőrzésének kiindulópontja az indíték (vagy „motívum”) és a vágy. hogy ez a beállítottság pozitív vagy negatív. az ember lelki beállítottságán alapul. amelynek révén az ember útjában álló akadályok az előrelépés támpontjaivá tehetők bármely hivatásban. amely által valaki a kellemetlen szokásokat vagy körülményeket valamilyen előnnyé formálhatja át. hogy miért hat át mindent a lelki beállítottság. attól függően. hogy az egyetlen dolog. Az a tragikus. még olyankor is. amely az emberi törekvések mindegyikét mozgósító kilenc alapvető indíték valamelyikén alapul. A lelki beállítottság megfelelő előkészítése és ellenőrzése révén az ember felkészítheti lelkét arra. de lehet egy testi baj kezelésének legnagyobb akadálya is. . A lelki beállítottság kétirányú kapu az élet ösvényén. mint az általa kimondott szavak. Minden szokás. hogy attól kiborulna – meg tudjon küzdeni. Szoros kapcsolat fenntartása azokkal a személyekkel. hogy a lelki beállítottság révén birtokba vehetjük saját lelkünket. vagy valamilyen egyéb technikával.Ez a közvetítője az elme bármilyen célú „kondicionálásának”.) 3. általunk választott cél felé kormányozhatjuk. Az egyik ember lelki beállítottsága felfedi magát a másik előtt – bármilyen kimondott szó. A pozitív lelki beállítottság az egyetlen közeg. akár alszik. Evés közben egy ember lelki beállítottsága elősegítheti vagy hátráltathatja az emésztést. hogy bizonyos meghatározott célokat kiválasszon és véghezvigyen a NYOLC VEZÉRELV segítségével. hogy bármilyen kellemetlen körülménnyel – anélkül. ha általa szeretett személyek vannak életveszélyben. hogy ebben bárki segítené vagy megakadályozná. Ez az a közeg. minthogy befolyásol minden tapasztalatot. anélkül. a negatív lelki beállítottság pedig teljesen lebéníthatja az emésztőrendszert. például a legkülönbözőbb fajta félelmek elűzésének. Egy szónok lelki beállítottsága gyakran sokkal erőteljesebben meghatározza. A lelki beállítottságot számos tényező befolyásolja: 1. egy író alkotás közben megnyilvánuló lelki beállítottsága a sorok között is eljut az olvasóhoz. jel vagy cselekvés nélkül. A mély gondolat ezúttal az a felismerés. amely a pozitív célokkal szakadatlanul betölti az elmét. akár ébren van. és állandóan saját ellenőrzésünk alatt áll.) 2. pusztán a telepátia útján. ami által valaki a saját lelki élete feletti maradéktalan ellenőrzés eleve meglévő jogát gyakorolhatja. fejezetben látható. annál könnyebb a lelki beállítottságot ellenőrizni. Szakadatlanul terjed tehát.

S jellemző. annak ellenére. 5. nem más. Az elkövetkező fejezetekben fog fény derülni arra a titokra. hogy csak azok váltak vezetőkké. melynek révén a tudat alatti elme alvás közben meghatározott utasításokat kap. a szabad vállalkozás és a személyes szabadság páratlan rendszere. egész gazdasági rendszerünk máig is a legfontosabb láncszemét. Mahatma Gandhi pozitív lelki beállítottság (ő úgy nevezte: passzív ellenállás) több volt. Önszuggesztió. akik „passzív ellenállásának” roppant erőt adtak. (A IV. amiről ezek az utasítások szólnak. s csak az alkalmazhat. akik az Amerikai Életformát és a szabad vállalkozás nagyszerű rendszerét megmintázták. fejezetben dióhéjban leírok majd egy ilyen szerkezetet. Az elkövetkező fejezetekben megismerheted a ma élő legnagyobb embert. egyetlen puskalövés és egyetlen katona elvesztése nélkül. Henry Fordot korai küzdelmei során pozitív lelki beállítottsága tartotta a felszínen. hogy az egyénnek kizárólagos előjoga saját elméjének ellenőrzése és irányítása. Edison pozitív lelki beállítottsága egyenesben tartotta őt több mint ezer kudarc után is. Olvasd nyitott lélekkel. s jutalmad olyan gazdagság lesz. hogy mindenkinek joga van azt magáévá tenni és bármilyen célra alkalmazni. s felszabadították Indiát a brit uralom alól. amíg csupán azt vonzza magához. amely a többi közül messze kiemelkedik. s közvetve vagy közvetlenül mintegy tízmillió férfinak és nőnek adott munkát. amelyből merítve hatalmas ipari birodalmát létrehozta. amely elegendő a kiegyensúlyozott élethez. A lelki beállítottság ellenőrzésének ez a szabadsága adta nekünk azokat a nagy vezetőket. s szorongástól való mentességhez és a maradandó lelki békéhez. hogy az első próbálkozások szerint a feladat mérnökileg megoldhatatlan. amelyeket azért alkottunk meg. akinek sajátja a pozitív lelki beállítottság. ami az életed hátralevő részében rád váró boldogságnak útjában állna. A fenséges Golden Gate függőhíd építőjének pozitív lelki beállítottsága tette lehetővé a világ leghosszabb egyetlen ívből álló hídjának létrejöttét. 6. hogy az a pozitív lelki beállítottságon alapul.) az Amerikai Életforma. hogy megóvjuk az egyén szabadságát a lelki beállítottsága feletti ellenőrzés gyakorlására. Andrew Carnegie-t pozitív lelki beállítottsága emelte ki a nyomorból és a tudatlanságból. Az Amerikai Életformának az a tényezője. ahol e név számodra kiderült. mint nyitott ajtó a Végtelen Intelligencia felé.4. ha ezekből kialakul a HIT. mint hogy az emberek lelki beállítottsága speciális célok szerinti szerveződésre és irányultságra tesz szert. Ez a találmány vezette be az elektromosság nagy korszakát s azt a mesés gazdagságot. amely által ez a mély igazság gazdagíthatja elmédet. egy fillér nélkül is – teljesen ingyen. annak mély megértése és alkalmazása. amíg első automobilját megalkotta. amit csak az tehet magáévá. amikor megteremtett egy új iparágat. jelöld meg az oldalt. s ez volt a fő erőforrása. vágyak és hiedelmek teljességéből adódik össze. egy olyan gépezet alkalmazása. és tette lehetővé számára az elektromos izzólámpa feltalálását. ami egy Krőzusnál is gazdagabbá tette őt. A pozitív lelki beállítottság remények. egészen addig. rá kell jönnünk. s ez volt a legnagyobb és legfontosabb belső forrás. s uralmat adhat a kezedbe bármilyen akadály felett. melynek során az elme folyamatosan pozitív utasításokat kap. ami belőle fakadt. mint az Indiát nemzedékek óta irányító angol hadsereggel való versengés. Thonas A. mely életre hívta a nagy acélkorszakot. akik a pozitív lelki beállítottság szerint jártak el. A HIT pedig nem egyéb. amelyre oly büszkék vagyunk. azokból a törvényekből és kormányzati működésmódokból áll. Bármikor is vezetői nagysággal vagy komoly teljesítménnyel találkozunk az élet bármely területén. Amikor felismered ennek a személynek a nevét. A pozitív lelki beállítottságot illetően pedig az a legrejtélyesebb tény. akármelyik hivatás vagy foglalkozás terén. Gandhi pozitív lelki beállítottsága forrasztotta szövetségbe több mint kétszázmillió honfitársát. mert új jelentést és .

Amikor Andrew Carnegie megbízott. amit már nem homályosítanak el a hibás emberi szokások. a sikeres teljesítmények titka csak azoknak az embereknek a tanulmányozása révén fejhető meg. amelynek jegyében e bolygón vagyunk arra a néhány évre. hogy ezek mindegyike hozzájárult azokhoz a maradandó értékekhez.tanuljanak belőle mindazok. tévedése és kudarcélménye az elképzelhető legbőségesebb áldássá alakítható át. mert rá kellett jönnöm. mint amennyire nyitva állnak a gazdagok és büszkék előtt. a maga területén élvonalbeli vállalkozójával köthettem személyes ismeretséget. Ez a lelki beállítottságokról szóló fejezet egyfajta előzetes bemutató volt. hogy megismerhessem a valódi titkot. amely elűzi a fogorvostól vagy a sebésztől való félelmet. elkísértem. mint a felhasználható tudás kizárólagos forrásaira – mintha csak őket volna érdemes tekintetve vennie azoknak. ÉN) Az elkövetkező fejezetekben aprólékos utasításokat találsz azon lelki beállítottság kialakításának érdekében. S talán érthető a meglepetésem. Mielőtt átrágtam magam mindazon gondolatok és dolgok törmelékein. s részletesen elmondtam neki: égek a vágytól. ami által az ember minden korábbi balsikere. Carnegie segítségével Amerika több mint ötszáz. Amint az Idő Könyvében lassan lapoztam e bámulatos feljegyzés lapjait. melyben élettörténetemet feljegyezték. akik maguk is sikeresek voltak. mert vagy ártalmatlannak. amikor felfedezésem természetét leírom. amit Életnek neveznek. az ifjúkor örömeit fel kellett cserélnem a felnőttkor érettségével. vagy haszontalannak véltem őket” jelzésű oldalakon gazdag aranybányára leltem. félredobtam őket. Mostanra már elvetettem ezt a téves következtetést. akik a lélek békéjét a sötétben tapogatózva keresik. amiről e kötet során be fogok számolni. ahogyan közel negyven éven át magam is vakon keresgéltem. akik egy hevesen versengő világban akarják megtalálni a helyüket. és a „Dolgok. Mielőtt megtehettem volna e felfedezést. minden kudarc és minden szívfájdalom roppant hasznossá válhat. Először akkor ismertem fel döbbenten ezt az alapigazságot. hogy olyan tekintettel nézhessek rá. amelyektől korábban féltem – s ezért haszontalanoknak vélve azokat –. amit ember csak ismerhet. hogyan volt képes drámai módon és hihetetlenül rövid idő alatt újjászületni a nyomorból a gazgadságba. megdöbbenéssel fedeztem fel. szellemileg „fel kellett nőnöm”. E felfedezés késztetett arra. hogy felismerjem. Amikor először hallottam a történetét. hogy felkészítsen a majdani instrukciókra. Miért vártam oly sokáig ennek a mesés gazdagságnak a felfedezésével. hogy kellő bölcsességre tehessek szert. aki arca verítékével kereste kenyerét. amikor végigelemezve múltamnak azokat a körülményeit. hogy a sikeres emberi teljesítmények örök törvényei a szegények és szerények számára éppúgy hozzáférhetők. amelyeket kellemetlennek és ártalmasnak találtam rájöttem. hogy bármilyen körülmény. alkossam meg a világ első. II. amelyeket most magaménak tudhatok. hogy megírjam ezt a kötetet . Természetesen úgy tekintettem ezekre a nagy teljesítményeket maguk mögött tudó emberekre. Az Idő Nagy Könyvének tanulmányozása során felfedeztem egy korábban ismeretlen módszert. (Én MEGJEGYZÉSEM: ITT ÉS MOST: 26 OLDAL A KÖNYVBEN. amelyeket mellőztem. az egyéni teljesítményeket taglaló gyakorlati filozófiáját. ha valaki úgy viszonyul hozzájuk. melyek a sebészet és egyéb (esetleg még előforduló) nemkívánatos helyzetek okozta kényelmetlenségen való felülemelkedést szolgálják. miért vettem semmibe? A válasz nyilvánvaló lesz. amikor egy Délen született feketével hozott össze a sors. . fejezet Kirándulás az élet csodáinak völgyében Nemrég hátralapoztam az Idő Nagy Könyvében. és kellőképp értelmezi tudjam e roppant gazdagságot. úgy véltem. Mr. hogy azok természetét és célját meg akarja érteni.célt fedeztél fel. minden tévedés.

hogy utánozd Divine Atyát. aligha vádolhatja kisebbrendűségi komplexussal – pedig ez a komplexus oly sokak életében meghatározó erővel bír. Ítéleted talán majd megenyhül iránta. mint a nyomorúságból és képzetlenségből fakadó hátrányoktól. a Legfőbb Cél Meghatározottságát. akiknek nagy egyetemeinken alkalmuk volt formális oktatásban részesülni. ami az emberek többsége számára ismeretlen. Ez az információ szándékaim szerint nem azért válik a hasznodra. amelyeket ő alkalmazott. A szerző mindamellett szeretné veled megismertetni annak a csodának a természetét. amelyben megvan az erő. Követőinek tábora milliókra tehető. hogy bármire szert tegyen. Nos. amelyeket meglátogatott – számára tehát soha többé nem volt kérdés. és néhány más országban is. s egy. de pusztán szerencsés kérdésfeltevése által ráhangolódott az élet nagy titkainak egyikére. ami éppúgy megszabadította t faji hovatartozásának és bőrszínének hátrányaitól. miként lehet a kellemetlen helyzeteken úrrá lenni. ehelyütt érdektelen. hasznosabb lesz számodra. és némi szalonna hogy éhez ne haljak?” Kiáltására válasz érkezett. hogy élete során végül magas posztra jusson. letörölte homlokát és gyötrelmesen felkiáltott: Ó. a színesbőrűekre vonatkozó korlátozások nem okoztak neki gondot. amire Divine Atya rábukkant – még ha merő véletlenségből is –. amely emberek millióinak életét változtatta meg. akik anyagi gazdagságra és lelki békére vágynak. ahol megalhatok. s ahelyett. Mindenekelőtt a férfi kérdésére kapott válasz megismertette vele a személyes siker első alapelvét. vallásra és bőrszínre való tekintet nélkül – olyan személyiségre. hogy megbotránkoznál rajta. hadd foglaljam össze dióhéjban. Hogy másoknak mennyi hasznot hozott Divine Atya gazdagsága. akiket a sors arra rendelt. főként azok számára. amelynek eléréséhez e kötet minden olvasóját igyekszem hozzásegíteni. hogy Divine Atya nyomdokaiba lépen. mert oly tökéletesen szemlélteti annak a tanácsnak a helyességét. mielőtt bármilyen következtetésbe bocsátkoznánk arról. meddig jutott el Legfőbb céljának elérésében. az Egyesült Állomnak közel minden államában élnek. Azért választottam e fejezet bevezetőjéül ennek az embernek a történetét. és a saját szállodáiban hált mindama városokban. tartozzék . és példátlanul gazdaggá tette. az utcai árusoktól kezdve a ruhaüzleteken át az éttermekig – ezek személyzete mind önkéntes segítőkből állt. hogy hajtsa le a fejét: mindenütt a legkényelmesebb szállás várta. Így utólag nyilván senkinek nem javasolnám. Rolls Royce-on utazott.ez az egyetlen igaz élő Isten a Föld minden lakója számára. Divine Atya hatalmas pénzösszegek felett rendelkezett – ez mind önkéntes adományokból származott. kapája nyelére támaszkodott. annak eléréséhez szükséges körülírt tervet. csak egy kunyhó. Születési helye és bőrszíne miatt ennek az embernek két csapást is el kellett viselnie.Egy forró nyári napon ez az ember megállt a gyapotföldek tövében. A kérdésre kapott válasznak megfelelően a férfi azonnal a Személyes Istenség főpapjává nevezte ki magát. Uram! Miért kell így dolgoznom. ha megtudsz egyet-mást azokról az erőkről. Bármiként vélekedjék is valaki a férfi által Meghatározott Legfőbb Cél kiválasztásáról. hogy e férfiú történetéről értesüljenek. hogy emberünk ilyen magas posztra szemelte ki magát az életben. Kiterjedt és bonyolult üzleti szervezetet működtetett. s a hírnév és jószerencse olyan állapotába juttatta magát. faji hovatartozásra. Ez az ember igen impozáns névvel ruházta fel magát: ő lett Divine Atya. s alaposabban meg akarják érteni. amit az elkövetkező fejezetekben azok elébe fogok tárni. közöttük számos fehér ember van. s kezdetét vette egy eseménysor. mint hogy régi személyiségét egy újabbra. amire vágyik. amit majd később fogok leírni. hanem hogy arra sarkalljon: az embereket szolgálva múld felül őt a magad terepén. Ez a cél pedig nem kevesebb volt. ha nem jut nekem semmi egyéb. egy sokkal nagyszerűbbre cserélje fel – egy olyan személyiségre.

Senki nem volt a segítségére és senki nem sugallta neki a lehetőséget. hogy ha harmincmillió önkéntes követője volt – vagy akár csak egymillió –. akiknek épp ugyanazok az előjogai. Amint kirándulást tesztünk „Az élet csodáinak völgyében”. Minden tízmillióból. Dr. Vajon kétli-e bárki is azt. De már akkor is elégedett lehetsz ezzel az információval. Ehelyütt. s alkalmazták azt. mint Henry Ford. mint amelynek segítségével valaki a testi fájdalmat vagy bármely egyéb kellemetlen körülményt a maga javára tud fordítani. melyek segítségedre lehetnek Divine Atya esetének részletes elemzésében: Újjászületésének pontos ideje. ha saját személyes életed terhein könnyíteni tudsz. Edison. amelyeket csak részben szoktak észrevenni. s akik évek hosszú során át együttműködtek velem. s elegendő bölcsességre. illetve annak az erőnek a természetét. Thomas A.az akár a vallás birodalmához. Alexander Graham Bell. s az elkövetkezőkben is. aligha tekinthetnek el attól a ténytől. egyszersmind ennél többre is vállalkozom. az Egyesült Államokban élő tagjai és azok között. sor kerülhet rá az elkövetkező fejezetekben. mesés gazdagságra tehetett szert. hogy e gazdagsággal bánni tudjon. egy ember kivételével nagyjából mindenki megdöbbenne és meglepődne. részletesen ismertetem a Divine Atya sikeréért felelős „csodát”. Minden tízmillióból egy azért nem döbbenne és nem lepődne meg ezen. s váltsa fel ezeket mesébe illő bőséggel és bölcsességgel. hogy szabaduljon meg a tudatlanságtól és a nyomortól. Woodrow Wilson vagy William Howart Taft. akiket a puszta kapzsiság vezérel. Divine Atya gazdagságának titka számomra nem jelent újdonságot. Akik a teljesítményei valódi titkára kíváncsiak. Ezt a körülményt azért hangsúlyozom. arra is szolgálhat. akár valamilyen egyéb hasznos szolgálathoz. ahol feljegyeztem mindazt. A nagy „csodába” túlnyomó többségük ugyanúgy botlott bele. s láttam sikeresen működni e nemzet több mint ötszáz kimagasló emberének életében. akik rábukkantak a csodára. hogy sorsukat a maguk életstílusának mintái szerint alakítsák. akik esetleg elolvassák a „csodák” általam leírt lajstromát. és ritkán alkalmaznak. mert nyilvánvalóan arra utal. ahogyan a többi fejezetben is. mint amelyekkel ő a sajátmaga számára szerzett? . melynek révén ez a változás végbemehetett. hogy a pénzügyi fellendülés titka ugyanaz. jóllehet tényleges ösvényt nyitnak a lelki béke és az anyagi jólét felé. akikkel együtt dolgoztam. amely ilyen mesés sikert lehetővé tett. mint az Edisonok. hogy e kimagasló emberek közelebbi vizsgálatából kiderült: hármuk kivételével egyikük sem értette a siker forrását. ami a lelki békéhez és a jóléthez vezető ösvényről ismeretes. hogy e listán a legmagasabb rendű gazdagság lehetőségeit soroltam fel. helye és körülményei teljességgel az ő elhatározásátől függtek. a szerző nem győzi hangsúlyozni a tényt. örvendezve fedezheted majd fel azt a „csodát”. s az ő ellenőrzése alatt álltak. a Fordok. amellyel általában nem rendelkeznek azok. Ha a felfedezés ebben a fejezetben elmaradnak. mint Divine Atya. és a Divine Atyák. A Siker Tudománya szervezetében – olyan emberekről van szó. hogy a módszer. amellyel ez az ember a nyomort a roppant gazdagságra váltotta fel. amelyek a Föld minden egyes lakója számára hozzáférhetőek – olyan csodákat. Ebben a fejezetben. Le akarok írni néhány további csodát. mert ugyanabba a csoportba tartozik. Íme. A legrejtélyesebb azonban a személyes siker e legfőbb titkát illetően az a tény. E titok tanulmányozására több mint negyven esztendőt szántam. néhány támpont. bármilyen emberi vállalkozás terén. azt bármelyik hasonlóképpen értelmes személy megismételheti vagy meghaladhatja. hogy amit egy tanulatlan ember meg tudott tenni. hogy bármilyen kellemetlen körülményt valamilyen egyenértékű jótéteménnyé változtassunk át? Mi a különbség e konkrét ember és fajának más. rendelkeznie kellett valamilyen titokzatos vonzerővel. ami által Divine Atya is kiemelkedhetett a nyomor és tudatlanság legaljáról.

. amely a következő fejezetben szerepel. amely által az ember megváltoztathatja az életét. másodszor: így örömüket lelhetik abban. miután testének mindkét oldala lebénult. A nagyapa kivitt némi kukoricát a tyúkólhoz. Thonas A. mert ez az. mert ez arról a kiindulópontról szól. hogy miként kezeli az ember a félelmet. hogy prédikációt leközli egy több újságban megjelenő rovatban. III. mint amely az emberi faj által megtett bármely fejlődési lépésért felelős. E sorok írójának temérdek tanítványa van. mielőtt a „csoda” feltárulna előtted. amelyek élete során érhetik? Másként fogalmazva: az az alapelv. Ha türelmetlenül követeled. és a tyúkoknak kapirgálniuk kell érte. hogy a számára nem kívánatos életkörülményeket olyanokkal válthassa fel. fejezet A változás által végbemenő gyarapodás törvénye Az élet első csodája A SZAKADATLAN VÁLTOZÁS álljon az Élet Csodáit felsoroló lista élén. elsősorban nem azért. miért bajlódott ennyit. Mi köze mindezeknek ahhoz. ami még kisfiú korában történt. Amikor megkérdeztem. válaszul a szerző elmondhat valamit. ahonnan el kell rugaszkodni ahhoz. A szerző tanítványaként felfedezte a „csodát”. akkor mozogni fognak.” Most pedig itt az ideje. Mindeme „csodák” közül talán azt szokták a leggyakrabban félreérteni. Jones. A Divine Atya sorsának megváltoztatásáért felelős „csoda” pontosan ugyanaz. akik e „csoda” segítségével üzleti vállalkozásokat lendítettek fel. minden szakmában. Dr. olvass figyelmesen és nyitott lélekkel. amely embereket anyagi bőséghez juttat. hogy milyen okosan. Frank Crane egy apró chicagói templom lelkipásztora volt. de elméjében mély nyomot hagyott. ami évente több mint 75000 dollárt fialt. amit az emberiség túlnyomó többsége a legelkeseredettebben ellenez. amely számára korábban csupán tisztes megélhetést nyújtott. és rátaláltak a szemekre. s ez ugyanaz a „csoda”. hanem azért. a bánatot és a legkülönbözőbb kudarcélményeket. amelyeket meg kell érteni. s nem tud alkalmazkodni hozzá. hogy a fájdalmat leválasszuk a fogász fúrójáról vagy a sebész szikéjéről? Légy türelmes. akármelyik tevékenységi területen. Először: ha szalma alá rejtem a kukoricát. s e sikert ugyanazon a farmon érte el. amiket én bizonyára el akartam rejteni előlük. s mindazon továbbiakra is. szétszórta a döngölt padlón. mint ami Henry Fordot. s megkapod a választ ezekre a kérdésekre. hogy a „csodára” már az első fejezetben fény derüljön. így felelt: „Két oka van annak. „megoldhatatlan” problémákat oldottak meg. ha kiderül. amelyekre vágyik. A jelen kötetben nyújtott példákat tehát kellőképpen hitelesíti több mint negyven év kutatómunkája. és lelki békére leltek. a Wisconsin állambeli Fort Atkinson közelében lévő kicsiny tanya gazdája milliomossá lett. s arra jutott. majd gondosan befedte szalmával. mert ez volna a legfontosabb az itt leírtak között. hogy elemezzünk néhányat a kisebb „csodák” közül. a fizikai fájdalmat. és ettől egészségesek maradnak. amelyek felmerülnek benned. a világ legkülönbözőbb tájain. E „csoda” segítségével Milo C. mielőtt rátérnénk arra a nagy „csodára”. amiből épp hogy meg tudott élni.Az e kérdésre adott válasz világos támpontot nyújt annak a „csodának” a megértéséhez. minden üzletágban. ha valaki épp ezt nem érti meg. amely ezt az önjelölt messiást a legszörnyűbb nyomorban élő senkiből hatalmas bőség felett parancsnokló valakivé avatta. Edisont vagy Andrew Carnegie-t a maguk területén a személyes teljesítmény fantasztikus csúcsaira emelte. Fellelhetők jóformán minden élethivatásban. Márpedig ez a legfőbb oka minden személyes kudarcnak és vereségnek. miként szolgálhat arra is. tudni kell értékelni.

s magáévá tegye. kudarcra van ítélve. a hangosfilm. hogy kéthavonta az egész emberi test teljes változáson megy keresztül. Az egész oktatásnak az a célja – vagy legalábbis az kellene hogy legyen –. amelyek arra használatosak. hogy az egyén végül fel tudja ismerni saját lehetséges erőit. a radar vagy a drót nélküli távíró feltalálása – mindezeket az emberi elme szakadatlanul változó folyamatai hozták létre. amelyek nincsenek összhangban a világegyetem átfogó mintázataival és céljaival. ahol még az összes élőlény sorsa ösztönös életmintázatokhoz rögződött. s ezáltal képes legyen saját személyes problémáinak megoldására. Egyetlen élőlény sem marad ugyanaz két egymást követő percben. a járványos betegségekben. amelyekhez oly görcsösen ragaszkodik. A változás törvénye révén (amit népszerű kifejezéssel „evolúciónak” is neveznek) az ember lassanként eltávolodott az állatok közösségének alapszintjétől. az emberi kapcsolatok megrázkódtatásai és csalatkozásai mind arra valók. az élet bármely formájának minden maradványa egyértelműen a szakadatlan változás mintázatát jelzi. s e változékonyság olyannyira elkerülhetetlen. A Változás Törvénye a Természet kérlelhetetlen törvényeinek egyike. éppennyire érvényes azokra az egyénekre is. a televízió. mint amennyit egész előző civilizáció során felfedeztek. a repülőgép. befogadja és a saját hasznára fordítsa a gyarapodás derekasabb szokásait. s a természeti erők egyéb ellenállhatatlan megnyilvánulásaiban. Ahhoz is eszközt nyújt. s a harmónia és az emberek közötti jobb megértés felé haladjanak. amelyek arra kényszerítik az embert. Ezek közé tartozik az automobil. hogy szabaduljon meg dőreségeinek hatásaitól. aminek segítségével megkülönbözteti az embert az állatok családjának összes többi tagjától. a rádió. hogy az élet örök igazságai. a szakadatlan változás eredménye. s az értelem egyre magasabb és magasabb szintjeit hódította meg. az emberek szokásai és gondolatai az emberi viszonylatok jobb rendszereiben alakuljanak újjá.figyelmeztet a természet. Az emberek félelmei és kudarcai. ahonnan elindult – egy szinten állna az állatokkal s a Föld összes többi teremtményével. A változás törvénye révén azok az emberi szokások.Életformánk változásai a huszadik század első felében a természetnek jóval több titkára világítottak rá. A változás törvénye a Teremtő fortélya. amelyek a testi fájdalomtól való félelmet okozzák. S azoknak az eszközöknek is egyike. időről időre felbomlanak a háborúkban. s testünk összes sejtje kicserélődik. vagy nem alkalmazkodnak azokhoz. melyeken nem tudnak felülemelkedni. vagy pusztulj!”----. melyeket hosszú és gyötrelmes felemelkedésének kezdete óta megalkotott. hogy az egyén elméjét belülről gyarapodásra és fejlődésre bírja. A „nagy amerikai életforma”. amely egész nemzeteket igazít hozzá az univerzum átfogó tervéhez. amelyeket ösztönös viselkedésmintázatok korlátoznak és kötnek gúzsba. hogy a gondolkodási folyamatok állandó változásai révén fejlődjön és táguljon. amely a világon soha nem látott életszínvonalat tudott biztosítani az emberek számára. Napjainkra az ember magasan fölébe nőtt annak a harmincezer ember alkotta istenségnek. és kezdjen új életet. hogy úrrá legyünk a rögzült szokásokon. amely nem hajlandó a változás által előre haladni. Az emberiség egész története. akik tévesen értelmezik a természet törvényeit. . ahhoz kellene hozzásegíteni az elmét. amely nélkül civilizáció egyáltalán nem létezhetne. A változásnak ugyanez a törvénye. mint az egyes emberek sorsában. „Légy összhangban a Nagy Tervvel. A változás törvénye nélkül az emberi faj még mindig ott tartana. az aszályokban. hogy kimozdítsák őt azokból a szokásaiból. A változás az emberi haladás közvetítő tényezője a népek életében nem kevésbé. Az az üzleti vagy ipari vállalkozás pedig. a telefon.

mint amire nagyapja egész életében képes volt. a tunyaság. már nem fogod ellenezni a változásokat. inkább szolgáljon téged. Henry Ford. fellép valamilyen titokzatos erő. s újszerű és jobb szokások alapjait veti meg. akik a NAGY POFONOK EGYETEMÉN diplomáztak. Ha addig akarsz végezni a feladatoddal. hajítsd el régi szokásaidat. A Ford Autótársaság egy egyetlen csarnokból álló szerény téglagyárként indult. viszonylagos szegénységben. Ezek mind kemény büntetést rónak azokra. megtöri a régi szokásokat. a gyávaság és az önkorlátozás. az autók megtervezésében és a stílus kialakításában a fiatal Henry Ford olyan embernek bizonyult. mert rugalmassága – a változásra való hajlandósága – nem tartott lépést a korral. az alapító. Saját tapasztalataikból kellett tanulniuk. divatos házat vettek. aki maga kezdeményezi a változásokat. hogy minden idők legtanultabb emberei azok. semmint félelmekkel és aggodalmakkal gyötörjön. s valójában azt mondja: Ébresztő! Ismerj magadra. legyen az kellemes vagy kellemetlen. amelyek arra késztették őket. A változás törvénye az oktatás és a nevelés leghatalmasabb forrása! Ha ezt az igazságot megérted. de igen rugalmas gondolkodású fiatalember. hogy fejlesszék és alkalmazzák elméjük és lelkük erejét. mint az igénytelenség. Amikor a ház készen állt három fürdőszobával és minden modern berendezéssel felszerelve. amikor azt mondja: Minden dolog és minden körülmény. az önelégültség. Már nem fogsz ellenállni annak sem. egy vállalat vagy egy egyén felhagy a változással és rutinszerű kerékvágásba zökken. Az emberi lélek mindenünnen felkiált. ahelyett hogy küzdene ellenük. Gyarapodás mindenben és mindenkiben a szakadatlan változás által megy végbe! A személyiség rugalmassága – az egyénnek az a képessége. hogy alkalmazkodjék mindazokhoz a körülményekhez.Hogy ez az elmélet összhangban áll a természet tervivel. A család mesébe illő pénzért tudta eladni a hegyeken fekvő földjeit. Nagy sokára odáig is kiépítették a vasutat. amelyek által szélesebb látókör birtokában értheted meg önmagadat és általában a világot. gabona Életed Malmában. ami életedet megérinti. mint hogy mindent újra kezdj egy reinkarnáció után. a városba költöztek. A munkaszervezésben. akik ilyen jellemvonásokat ápolnak magukban. Az ember a változás törvénye miatt kényszerül rá a gyarapodásra. az ipari menedzseri munkában. Egy régi virginiai család Délnyugat-Virginia hegyei között nevelkedett. Néhány év leforgása alatt ez a fiatalember a Ford ipari birodalmat sokkal fejlettebb intézménnyé alakította át. legalább két alkalommal közel zátonyra futtatta az üzletet. amíg itt vagy. bár zseniális ipari szervező volt. Az emberi lélek kiáltása figyelmeztetés. mert szerinte a munka még nem volt kész. és bölcsességének e használatával egyik napról a másikra az ipar varázslójává vált. ha a természet szétzúzza egyik-másik szokásodat. amelyek életét befolyásolják – a vonzó egyéniség egyik legfőbb jellegzetessége. s új. Fogadd be és őröld meg az általad választott életminta szerint. amely közvetve vagy közvetlenül több százezer embernek ad munkát. a feleség nem volt hajlandó fizetni az építési vállalkozónak. abban a tényben leli bizonyítékát. amely nem juttatott lelki békéhez vagy anyagi javakhoz. Valahányszor egy nemzet. s ebből fejlődött a világ egyik legnagyobb ipari birodalmává. Éppennyire vonzó a változás által végbemenő gyarapodás törvényéhez való alkalmazkodás készsége. . alkalmazkodnod kell a változás és a szakadatlan gyarapodás roppant törvényeihez. aki hajlandó volt követni a változás által végbemenő gyarapodás törvényét. mielőtt még rabszolgasorba taszítanak. s a környék gazdag széntelepeit kezdték kitermelni. s nem hagynak más lehetőséget. A Teremtő az emberi lényekben olyan tulajdonságokat rosszall a legnyomatékosabban. Halála után az unokája vette át az üzletet – még csupán ifjú az alapító atyához képest. és izzé-porrá zúzza annak szerkezetét.

az önelégültség és a megrögzött szokások győzelme a változás és a haladás fölött. Diktátorok és reménybeli világhódítók jelennek meg és tűnnek el. Az áruházi eladók azért idegenkedtek ezektől a berendezésektől. a következő kifogással állt elő: „Ez így nem lesz jó! Csak egy luk van az ülőkéjén. s a szabad világ feletti uralom vágyában lelik pusztulásukat. amit valaha is bevezettek. ahol ura lehet saját földi sorsának. a kis boltosok pedig azért tiltakoztak. megkérdőjelezhetetlen és kikezdhetetlen ellenőrzést gyakorolhat – olyan tény ez. hogy mi hiányzik – válaszolta a feleség. és spirituális rangra emelkedhetett. ezért nem zaklatja fel. mi fog történni a megszületendő jövőben. s utat nyissanak a változásnak újabb és jobb életmódok számára. plusz a kezelésükre fordított idő jövedelmük jelentős hányadát felemésztette. mert a világegyetem átfogó tervébe nem illik bele. Amikor a pénztárgépeket először bevezették. s e mintát meg is valósíthatja. mert ezek azt sugallták. csakúgy mint bárki más. mert az új gépek ára. elleneztek minden változást. akiknek szándékaitól függetlenül az a dolguk. Az örök mintázat azt foglalja magában. és egy telefont is.Nos – magyarázta némi meglepetéssel a vállalkozó – az árnyékszék már kiment a divatból amikor maguk a városba költöztek. hogy minden egyes embernek szabadnak kell lennie. Felbecsülhetetlen jelentőségű a tény. A rendszer gyökeres változást hozott. Az árnyékszéket megépítették. és ebben örömömet leltem – kiáltott fel az asszony. fajtájukbeli többiek mind saját túlzásaikban és hiúságukban. Pusztán lelki beállítottságának megváltoztatása révén az ember az élet és a megélhetés tetszése szerinti mintáját vázolhatja fel maga előtt. ami fölött az ember visszavonhatatlan. amely által elszakadhatott az állatvilágtól. - . hogy ők tisztességtelenek. aki hátratekint a múltba. Mert ezek az emberek. hogy ők. hogy a saját életét a maga módján élhesse. Mindig el kell tűnniük. és elolvashatta képes újságait az árnyékszéken. A bölcselőt. hogy kiderítse. Így a gazdag idős hölgy eleget tehetett társadalmi szokásainak. hogy az embert leigázzák. A változás törvénye azonban ellenállhatatlan és megkerülhetetlen! Manapság aligha akadna épeszű kereskedő. és a bankárok. saját maga gondolatait és cselekedetit irányíthassa. amit a Teremtő minden bizonnyal az ember legfontosabb előjogának tekint. s az emberi szabadság megfojtására vállalkozó többiek csupán démonok. a bankárok valószínűleg ugyanolyan lármásan tiltakoznának a változás ellen. – Eszem ágában sincs megválni ettől az élvezettől az én koromban. Építsék meg azt az árnyékszéket vagy nem kapnak egy vasat sem. Amikor az Amerikai Jegybank rendszerének működését az Egyesült Államok kongresszusa kikényszerítette. Most van három gyönyörű fürdőszobájuk. ami megszokott üzletmenetüket megzavarná. – Nincs árnyékszék a telken. .Mi hiányzik? – érdeklődött a vállalkozó. Tudja azt maga nagyon jól.Egész életemben a budin ülve olvasgattam a kedvenc képes újságaimat. s az előttünk járó. a bankárok nagy része hangosan tiltakozott. hogy a Teremtő felvértezte az embert az egyetlen olyan eszközzel. Az Egyesült Államok Jegybank rendszere a legnagyobb biztosítékot jelentette a bankok számára. hogy egy Hitler vagy egy Sztálin egy ideig saját énjének fényében sütkérezik. Íme. Ez az egyetlen dolog. a gyártóknak komoly nehézséget jelentett rávenni a kereskedőket. hogy alkalmazzák is azokat – idegrohamot kaptak az új masináktól. ahol minden testi igényének egyedül tehet eleget a legnagyobb kényelemben.” Csináltak hát egy másik lukat is. hogy önelégültségéből felébresszék az embert. és az emberiség szabadságát fenyegeti.és melegvizet. akinek a boltjában bárkinek pénztárgép nélkül kellene kezelnie a nyugtákat. Amikor az asszony megszemlélte. hogy töröljék el. Ez az eszköz a változás törvénye. . s ha ma azt javasolnák. hogy maga munkálja ki saját földi sorsát. és ráadásképpen a vállalkozó bevezette a hideg. Ráadásul meglehet. és nálunk mindig két luk volt.

Amikor Andrew Carnegie megbízott. Vésd ezt az emlékezetedbe. hanem megkeresem annak az egyenértékű jótéteménynek a csíráját. amit most olvasol. Egyebek között az alábbi változásokat kellett megvalósítanom. mert legalább az e körülményekre adott reagálásomat irányíthatom. hogy ez a gyerek nem alkalmas arra. A természet tudja. hogy panaszkodni kezdek. az embernél alacsonyabb szinten álló élőlényből. legyenek azok akár szándékosak. Edisont akkor érte az első csapás. mígnem a Végzet ujja el nem vezette egy lényegi változáshoz. de hosszú távon mind hozzájárult ahhoz. S ahelyett. hogy ő lett minden idők egyik legnagyobb feltalálója. és semmibe veszi vagy elutasítja a változás törvényét. s amire a magam választotta életstílushoz szükségem van. s keresd meg annak az egyenértékű jótéteménynek a csíráját. Thomas A. Ha valaki is belevágott már olyan feladatba. emeld magasra a fejed. önmagát kezdte tanítani a Nagy Pofonok Egyetemén. aminek bemutatása e könyv központi célja. mert végül is a személyes küzdelmeim nyomás szerzett tudás vezetett el annak a legfőbb „csodának” a felismeréséhez. A formális iskoláztatás talán megfosztotta volna őt attól a lehetőségtől. amíg utána nem néztem az Idegen Szavak Szótárában. hát én bizony ott kezdtem! Nem egyszerűen csak változás volt az. amit minden viszontagság magában hord. s időnként drasztikus változásoknak az eredménye. ha valamilyencsapás. ameddig az ember együttműködik vele. egyik-másik szándékos. Mielőtt ezen az egyetemen lediplomázott volna. ami arra készteti az embert. jelezvén szüleinek. akár olyan kellemetlen körülmények által rám kényszerítettek. amikor a tanára mindössze három hónap után hazaküldte az általános iskolából. járhat üzleti kudarccal vagy a munkahely elvesztésével. s vedd hasznát. hogy felfedezzem a lelki béke és az anyagi jólét titkát. Számos változás kényszerű volt. de forradalmi módszerekhez nyúl. amelyekről sohasem értesült volna. amely új lelket öntött belém. hogy életem munkájára felkészülhessek: . Ilyen forradalmi módszer lehet egy szeretett személy halála vagy egy súlyos betegség is. ahol tágasabb lehetőségekre talál. A természet megadja tehát az egyetlen eszközt. hogy hivatást váltson és egészen új területen helyezkedjen el. kudarc vagy időleges vereség ér valakit utol. ami minden tapasztalatban benne rejlik. ami felölel mindent. A könyv. ha legközelebb bármiféle csapás ér. hogy igazából azt sem tudtam. amire fel kellett készülöm. A természet a szokások rögzülését kényszeríti ki minden. hogy zokogó lázadásban törnél ki vagy reszketnél a félelemtől. nézz körül minden irányban. hogy Mr. hogy naggyá legyen. mit jelent a „filozófia” szó. ami nagysokára kiegyensúlyozott életet teremtett a számomra. Carnegie megbízását teljesítsem: ez a feladat gyakorlatilag teljesen újjáépített! Talán ez volt a szerencse. Soha nem tért vissza az iskolába – mármint a szokványos értelemben vett iskolába –. ahol olyan oktatásban részesült. mit akar azzal.A természet békésen vezeti az embert egyik változástól a másikig. hogy a kudarc saját magam kialakította szokásait a siker saját magam kialakította szokásaivá változtassam át. szó szerint azoknak a negyven esztendőn át tartó szakadatlan. ha az ember fellázad. amire vágyom. ami felkészítette arra. ha régi szokásai nem hullanak darabokra. oly kevéssé voltam felkészülve a feladatra. ami által az ember az univerzum átfogó tervében kijelölt szerepével összhangban gyarapodhat és fejlődhet. egyik állásból a másik után rúgták ki. az egyéni teljesítményeket taglaló gyakorlati filozófiával foglalkozó szervezetét. S ezt a jogomat nem azáltal gyakorlom. Én magam soha nem rémülök meg az életemben bekövetkező forradalmi változásoktól. hogy oktassák. amelyeket nem tudok ellenőrizni. alakítsam ki a világ első. hogy nagy feltalálóvá váljon. s éppennyire határozottan kényszeríti ki a változás törvényét az emberi szokások esetében. Ez a feladat. testi fájdalom stressz. amit a legelejéről kellett elkezdeni. amelyeket életem során véghez kellett vinnem. azt is magában foglalta.

hogy talán neked is változtatnod kell egyik-másik szokásodon. hogy életem e bensőséges részleteit ilyen egyenesen eléd tártam. mint amennyit jogosan felhasználhatok. megfosztottam volna magam attól a lehetőségtől. mielőtt azt a teljes és kiegyensúlyozott életet élvezhetnéd. hogy a VÁLTOZÁS TÖRVÉNYE életemben fontos szerephez jutott. ha kiegyensúlyozott életet akarsz élni.) g) Feladni azt a téves hiedelmet. l) Korrigálni azt a szokásomat. amiben nyilvánvaló. A SZABADSÁG ELVESZTÉSE feletti szorongás. amelyben lelki békére találsz. S íme a hét alapvető szorongás: 1. hogy a BECSÜLETESSÉG és a CÉLKITŰZÉS KOMOLYSÁGA más önmagában sikerre visz. valamint azon lehetőség iránt. hogy elmulasztom elismerésemet kifejezni a Végtelen Intelligencia. mint amennyit egy ember ebben az életben kívánhat. hogy igyekszem több anyagi gazdagságot felhalmozni. o) Végül. 3. s éppennyire nyilvánvaló. s azt arra felhasználni. hogy meghódoljak a hét alapvető szorongás. b) Felhagyni azzal a szokással. de nem utolsósorban. Most. 4. j) Felhagyni azzal. Félelem a BETETSÉGTŐL és a TESTI FÁJDALOMTÓL. hogy a személyes teljesítmény egy működőképes filozófiájával álljak a világ elé. m) Korrigálni azt a szokásomat. közöttük a betegségtől és a testi fájdalomtól való félelem előtt. Félelem a SZEGÉNYSÉGTŐL. hogy ha ezeket a módosításokat nem vittem volna véghez. i) Korrigálni azt a szokásomat. 5. . k) Felhagyni a türelmetlenséggel. Hogy milyen mértékben kell jelenlegi szokásaidon változtatnod. A SZERETETT SZEMÉLY ELVESZTÉSE feletti szorongás. h) Feladni azt a téves hiedelmet. n) Korrigálni azt a hiedelmemet. (Összekeverni a SZÜKSÉGLETEIMET a JOGAIMMAL. amelyeket gondolkodási és cselekvési szokásaimban meg kellett valósítanom. belátod: annak az igazságnak az elfogadására akarlak felkészíteni.a) Kigyógyulni abból a szokásból. hogy az önmagamra kényszerített korlátozások miatt ragaszkodjak a szegénységhez és a nélkülözéshez. és bármilyen általam kívánt célra felhasználhatom – a LEGFŐBB CSODA alkalmazása révén. f) Felhagyni azzal a szokásommal. hogy elérjem vágyaimat. hogy előre igyak a medve bőrére. d) Szakítani azzal a szokással. hogy elmulasztom az életvitelemet egy gyakorlatias költségvetés és időfelhasználás szerint megtervezni. amit a saját stílusod szerint alakítasz ki. hogy hasznosabb KAPNI. ami több elismerést hozott a számomra. azt kizárólag te döntheted el. s kifejezni hálámat ezek miatt. hogy elmulasztok leltárt készíteni megfoghatatlan kincseimről. hogy az önbizalom hiánya miatt gyorsan kelljen érvényesülnöm. Félelem a BÍRÁLATTÓL. c) Kiküszöbölni azt a szokást. hogy elmulasztom IDŐM legnagyobb részében életem Legfőbb Célját követni. de a leglényegesebbek közül valók. mint ADNI. hogy elhanyagolom saját elmém birtoklását. 2. e) Az alázatos hála szellemében kigyógyítani magam abból a rossz szokásból. hogy kapcsolatom a szükségtől való szabadsággal mindig kudarcba fulladjon. Ez persze korántsem teljes listája azoknak a változásoknak. hogy kapcsolatba léphetek vele. helyrehozni azt a szokásomat. a listán azonban szerepelnie kell a hét alapvető szorongás kezelésének. remélem. hogy TANULTSÁGRA csak a felsőoktatás keretei között lehet szert tenni.

6. Félelem az ÖREGSÉGTŐL. 7. Félelem a HALÁLTÓL. Az elkövetkező fejezetekben instrukciókat fogsz kapni mind a felsorolt, mint egyéb félelmek kezelésére, olyan új gondolkodási szokások alkalmazása által, amelyeket ki kell alakítanod a régi szokások helyett, amelyek e szorongásokat lehetővé tették. Bármilyen egyéb változásra van is szükséged egy „jól formált” élethez, ez a tény nem változtat azon, hogy a felsorolt hét alapvető szorongás kezelése elengedhetetlen egy újjáépítési program során. Meríts bátorságot abból az ígéretből, hogy ezek a korrekciót célzó javaslatok nem tesznek szükségessé számodra semmi olyan nehézséget vagy cselekedetet, ami ellenőrzési lehetőségeiden kívül esne. Megvan a maguk ára, de ez az ár nem haladja meg egy ép ember lehetőségeit. Napi szokásaink miatt vagyunk ott, ahol vagyunk, s vagyunk azok, amik vagyunk! Szokásaink egyéni ellenőrzésünk alatt állnak, s bármikor megváltoztathatók, nem kell hozzá más, csak a változás iránti szándék. Ez a lehetőség az egyetlen olyan előjog, amely felett az egyén maradéktalan kontrollt gyakorolhat. A szokásokat gondolkodásunk alakította ki, és gondolkodásunk az egyetlen dolog, ami fölött a Teremtő jóvoltából teljes ellenőrzi joggal rendelkezünk; s e jognak megfelelően hathatós jutalmak illetnek bennünket, ha azt gyakoroljuk, és szörnyű büntetések várnak ránk, ha e jog gyakorlását elmulasztjuk. IV. fejezet Láthatatlan útmutatóink Az élet második csodája LÁTHATATLAN ÚTMUTATÓINK, akiknek létezését csak azok bizonyíthatják, akik felismerték őket, s akik elfogadták segítségüket, születésünktől a halálunkig a szolgálatunkban állnak. E láthatatlan talizmánok velünk vannak, amikor felébredünk, és ügyelnek ránk, amikor alszunk, bár a legtöbb ember anélkül éli le életét, hogy létezésüket észrevette volna. Nem célom, hogy hosszas értekezést adjak elő e láthatatlan útmutatók létezésének bizonyítására, akik az emberi lényeknek segítséget nyújtanak, csupán fel akarom hívni rájuk azon utastársaim figyelmét, akik, midőn olyan életmód után kutatnak, amely kielégíti szükségleteiket és lelki békéhez vezet, örömest elfogadnak bármilyen forrásból származó segítséget. Ha elmaradt volna a segítség, melyet barátságos láthatatlan útmutatóimtól kaptam, sohasem tárhattam volna a világ elé a Siker Tudományát, amely most milliókat segít abban, hogy saját belső erőforrásaikat felfedezzék, és a gyakorlatban alkalmazzák. Nyolc láthatatlan útmutatómag ismertem fel, s adtam nekik olyan nevet, ami illik az általuk nyújtott szolgálat jellegéhez. Részletesen leírom majd őket, de érdemes szem előtt tartani a tényt, hogy a Nyolc Vezérelv a saját képzeletem szülötte, és bárki kedve szerint megkettőzheti őket. A Nyolc Vezérelvről úgy fogok beszélni, mintha valóságos személyek volnának, akiknek szolgálatai egész életemben a rendelkezésemre állnak. Ők pedig úgy reagálnak kéréseimre, mintha valóságos emberek volnának. Következzék tehát a Nyolc Vezérelv leírása, az általuk nyújtott szolgálatok magyarázatával együtt. A Nyolc Vezérelv 1. AZ ANYAGI FELLENDÜLÉS ELVE

Ennek a láthatatlan útmutatónak az egyedüli feladata, hogy kellőképpen ellásson mindazokkal az anyagi javakkal, amelyekre vágyom, vagy amelyekre szükségem van, hogy az általam kialakított életformát fenntarthassam. Pénzügyi aggodalmakat, amelyek oly sok ember lelki békéjét megzavarják élete során, én sohasem tapasztalok. Ha pénzre van szükségem, az számomra mindig a kívánt mértékben a rendelkezésemre áll, de nem számíthatok pénzre, s nem is juthatok hozzá anélkül, hogy azt valamilyen egyenértékkel ne viszonoznám – ez általában valamilyen szolgálat vagy szolgáltatás, ami mások hasznára válik. 2. A TESTI EGÉSZSÉG ELVE E láthatatlan útmutató egyedüli feladata, hogy testemet mindig tökéletesen rendben tartsa, beleértve testem előkészítését a szükséges alkalmazkodási teljesítményekre is, mint amilyen például a fogászati beavatkozásra való felkészülés. Mielőtt ez az elv működésbe lépett volna, gyakran fenyegetett fejfájás, székrekedés, és időnként a fizikai kimerültség – ezeket mintha elfújták volna. A Testi Egészség Elve mindig készültségben és működésben tartja minden szervemet, gondoskodik a sejtek milliárdjainak ellenállóképességéről, s megfelelő immunitást biztosít számomra minden fertőző betegséggel szemben. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg arról sem, hogy életszokásaim révén együtt szoktam működni a testi egészség elvével, vagyis megfelelőképpen étkezem, eleget alszom, s az is a szokásaim közé tartozik, hogy munkavégzésemet ugyanolyan mennyiségű játékkal ellensúlyozom. Különösen fontos, hogy elmémet a pozitív és konstruktív gondolkodás állapotában tartom, és soha nem engedem meg magamnak, hogy elmerüljek a szorongás, a babona vagy a hipochondria mocsarában. S végül, minden falat ételt és minden csöppnyi folyadékot, ami a száma kerül, kiadós imádsággal elegyítek, amelyben köszönetet mondok láthatatlan útmutatómnak, a Testi Egészség Elvének, hogy gondoskodik testem maradéktalan jólétéről. Életem során békés nyugalmat élvezek minden tevékenységemben és élményemben, de különösen ügyelek arra, hogy élelmemet a derű és vidámság légkörében vegyem magamhoz. Otthonunkban nem szánunk külön időt a családi fegyelem fenntartására, de ha volna ilyen idő, az nem az étkezés időszakára esne, ahogyan ez számos más családnál tapasztalható. Minden gondolat, amit az ember étkezés közben kifejez, részévé válik annak az energiának, ami az élelemmel együtt a vérkeringésbe jut, s ez a gondolat megtalálja a maga útját az agyhoz, ahol áldássá vagy átokká lesz aszerint, hogy pozitív vagy negatív gondolt volt-e. bizonyítja ezt az igazságot annak az anyának az esete, aki emlőjéről táplálja kicsinyét. Ha a gyermek táplálása közben bármi okból nyugtalan vagy rosszkedvű, lelkiállapota megmérgezi a tejet, s a gyereknél emésztési zavarhoz vagy hasmenéshez vezet. Az pedig jól ismert az orvosok előtt, hogy a gyomorfekély eseteinek döntő többsége a nyugtalanságból és a negatív gondolkodásból fakad. Nyilvánvaló tehát, hogy a Testi Egészség Elvének számottevő értelmes együttműködésre van szüksége, hogy testünk hatékonyan és színvonalasan működhessen. Az együttműködés fejében ez az elv jó egészséggel szolgál. 3. A LÉLEK BÉKÉJÉNEK ELVE e láthatatlan útmutató egyedüli feladata, hogy megszabadítsa az elmét az olyan zavaró hatásoktól, mint a szorongás, a babona, a mohóság, az irigység, a gyűlölet vagy a kapzsiság. A Lélek Békéjének Elve működése során szoros kapcsolatban van a Testi Egészség Elvéve. E láthatatlan útmutató munkájának segítségével az ember kikapcsolhat minden, a múlt kellemetlen körülményeire vonatkozó gondolatot, s a jövőbe vetített olyan kellemetlen élmények gondolatait is, mint egy műtét vagy egy fogászati beavatkozás. A Lélek Békéjének Elve olyannyira betölti az elmét az ember saját elhatározásainak tárgyaival, hogy benne nem marad hely a negatív természetű kóbor gondolatoknak. Ezek

számára a lélek kapui szorosan zárva maradnak! Ez a láthatatlan útmutató védőfalat von az ember köré, s az kívül tart mindent, ami bármilyen aggodalomhoz, félelemhez vagy szorongáshoz vezetne, eltekintve azoktól a körülményektől, amelyek a mások iránti kötelezettségek miatt valóban megfontolásra érdemesek; ezeket azonban úgy módosítja, hogy könnyűszerrel kezelhetőkké válnak. Mindig vannak olyan emberi kapcsolatok, amelyek időlegesen kellemetlenek, s amelyekre mégis oda kell figyelni, s foglalkozni kell velük – mint például az üzleti menedzsment egyes részletei, egy hivatás vagy egy állás problémái, vagy a családi költségvetés – s mindig vannak olyan kedvezőtlen helyzetek, amelyekkel szembe kell nézni – mint például jó barátok vagy más szeretett személyek halála. A Lélek Békéjének Elve segít úgy viszonyulni ezekhez, hogy eközben az egyén lelki egyensúlya ne boruljon fel. 4. A REMÉNY ELVE 5. A HIT ELVE ezek párban működnek.

E láthatatlan útmutatók kizárólagos feladata, hogy számomra a Végtelen Intelligenciához vezető kaput mindig és minden körülmények között nyitva tartsák. Ezek ketten megóvnak attól, hogy önmagamat szükségtelen korlátozásokkal hátráltassam, és segítenek terveimet úgy elrendezni, hogy azok mind a természet törvényeivel, mind pedig embertársaim jogaival összhangban legyenek. Abban is segítségemre vannak, hogy terveimet befejezett valóságként láthassam, mielőtt még működésbe hoznám azokat; s visszatartanak az olyan tervektől és céloktól, amelyek, ha valóra váltanám azokat, végromlásba döntenének engem vagy másokat. A Remény és a Hit Elvei állandó kapcsolatban tartanak azokkal a spirituális erőkkel, amelyek rajtam keresztül nyilatkoznak meg, és olyan célok felé vezérelnek, amelyek hasznára válnak azoknak, akikkel érintkezésbe lépek – akár személyesen, akár írott munkáimban. Ez a magyarázata annak, hogy könyveim olvasói miért olyan sikeresek saját életük megtervezésében és megélésében. A Remény és a Hit Elvei elegendő lelkesedést öntenek belém, hogy az megóvjon a tunyaságtól. Képzelőerőmet éber és aktív állapotban tartják, amikor meg kell terveznem a munkát, melynek egész életemet szenteltem. Segítenek, hogy örömre és boldogságra leljek mindabban, amit csinálok. Segítenek megérteni a világ gonoszságait anélkül, hogy ezeket befogadnám, vagy hogy kárt tehetnének bennem. Segítenek, hogy együtt tudjak haladni minden emberrel, a szentekkel éppúgy, mint a gonosztevőkkel, s mindeközben a saját sorsom ura, saját lelkem parancsolója maradjak! Ügyelnek, hogy énem éber és aktív, ugyanakkor szerény és hálás legyek. S végül segítenek meglovagolni az emberi viszonylatok terén sebesen változó világban uralkodó káosz és zűrzavar hullámait anélkül, hogy feladnám elidegeníthetetlen jogomat saját elmém ellenőrzésére és irányítására, akármilyen célokat tűztem is ki. A remény és a Hit mint állandó útmutatóim birtokában sikeresen szembeszállhatok az élet ellenállásaival és kellemetlen körülményeivel, s ezeket pozitív erőkké alakíthatom át, amelyek által szándékaimat és céljaimat végigvihetem. E két útmutató segít abban, hogy mindaz, ami életem malmában megjelenik, a lehetőségek megőrlendő gabonájává váljék. 6. A SZERETET ELVE 7. A KALANDOSSÁG ELVE ezek is párban működnek.

E láthatatlan útmutatók kizárólagos feladata, hogy testben és lélekben egyaránt fiatalos maradjak, s e feladatukat olyan jól látják el, hogy minden születésnapom megünneplésekor levonok egy évet az életkoromból! Mindez azzal az örömteli eredménnyel jár, hogy olyan módon érzek, gondolkodom, dolgozom és játszom, mintha húsz évvel fiatalabb lennék.

amikor előnnyé változtat át minden kudarcot. hogy könnyedén megalkossam mindazon dolgok mintáját. s felhívja figyelmemet. amire nincs szükségem. még akkor is. és megakadályozzák. ami nem az enyém. amely nem ismeri sem a kedvetlenséget. A Szeretet és a Kalandosság belülről díszítik ki annak a fölső szobának az ajtaját. vereséget és kellemetlenséget. S ha viszonzatlan szerelembe bonyolódnék. Ezek a láthatatlan útmutatók segítenek újraélni a szerelmek és fantáziák letűnt napjait. amelyekre nap. Ők tesznek hálássá mindazért. hogy túl sokat akarjak. Ez a láthatatlan útmutató ellát egy további. egészen csodálatos feladatot is. amikor alszom. Az emberiesség lüktető érzését nyújtják számomra. ami korábban az életemre hatással volt. ha az viszonzatlan marad. mint nap rákényszerülök. Ők tanítottak az imára: segíts Uram. s óvj meg attól. amelyeket elérni vágyok. valahányszor kétségeim vannak. s megóvnak a szomorúságtól amiatt. hogy megszerezzem azt. hogy életemet a hála jegyében tudjam leélni. amit magából a vágyból merítek. hogy megszerezzem. kicsíráztatni és felnevelni annak az egyenértékű jótéteménynek a csíráját. hogy mindegyikük a lehető legnagyobb mértékben tegyen eleget kötelességeinek. Az Átfogó Bölcsesség Elve eligazít az élet keresztútjain. . hogy megismertessék velem „új énemet” – azt az ént. Segítenek. Az Átfogó Bölcsesség Elve mindenekelőtt állandó ténykedésre készteti a másik hét elvet. s egyéb módon megvalósíthatatlan mértékben finomították lelkemet. amelyet minden csapás. ami az enyém. bármilyen cél felé haladok is. A Szeret és a Kalandosság segítettek bölcsességre váltani a múlt szomorúságait. hogy elmém ellenőrzését és irányítását ne kelljen feladnom. Visszatartanak attól. ami által emberi kapcsolataimban kellő érzékenységgel tudok részt venni. A Szeretet és a Kalandosság jelenti azokat a kizárólagos lehetőségeket. amelyek életemet befolyásolják. ami jó nekem. amelyek arra szolgáltak. legyenek azok kellemesek vagy kellemetlenek. minden kudarcélmény. melyeket mások sértései és igazságtalanságai okoztak. komoly értékek forrásává váljon. A Szeretet és a Kalandosság segítenek szánalmat érezni azok iránt. hogy túl kevéssel beérjem. s éppúgy vigyázzanak rám. s képzeletemet arra sarkallják. 8. hogy életem minden napja olyan jutalmak forrása legyen. Segítenek földi sorsom céljának felismerésében. amelyek legalábbis kárpótolnak azokért a küzdelmekért. amelyek által felülemelkedhetek mindazokon az akadályokon. s hamar begyógyítják a sebeket. és zöld vagy piros lámpát villant reményeim. a Kalandosság érzése már csupán azzal az örömmel is kárpótol. amelyek által az ifjúságot bölcsességre válthatom. A Szeretet és Kalandosság rugalmassá és alkalmazkodóképessé tettek mindazon körülmények iránt. hogy a szerelem örömei visszaszállnak az azt kifejező személyre. s olyan eszközöket nyújtanak. A Szeretet és a Kalandosság segít észrevenni. és elkerüli az élet kellemetlenségeit. amelyik magához karol minden szépséget. s visszaidézik olyan múltbeli élmények emlékeit. mint amikor ébren vagyok. hogy melyik úton haladjak tovább. amelyeken e sors megvalósításának érdekében felül kell emelkednem. terveim és célkitűzéseim előtt. sem a kimerültséget. minden baklövés és minden csalódás magával hoz. kudarcélményeit és balsikereit. amit a múltban elszenvedtem. amelyben lelkem lakozik. és segítenek olyan embereket és körülményeket magamhoz vonzani.A Szeret és a Kalandosság Elvei munkámat olyan élvezetté varázsolják. akiket ezek nélkül gyűlölnék. AZ ÁTFOGÓ BÖLCSESSÉG ELVE Ennek az elvnek többféle szolgálat is feladata. ami által az Élet számomra kifizetődővé válhat. hogy mindaz. amelyekre szükségem van.

másodszor pedig. akik a Siker Tudományának szervezetében együttműködtek velem. hogy aligha magyarázható a puszta véletlen egybeeséssel. két dologra van szükség: először. felajánlottak nekem valamit. bár némelyikük a segítés e láthatatlan forrásait nem úgy említette. s azt kellett tapasztalnom. hogy erőfeszítést kellene tennem. szó szerint követnie kell útmutatásaikat. E vonatkozásban a hanyagság bizonyosan – ha nem is azonnal – katasztrófához vezet. és Dr. Bell például úgy vélte. hogy minden ilyen kudarc következményei semmivé foszlottak. hogy elhagyjam vagy szem elől tévesszem életem fő küldetését. vagy milyen lenne az. hogy mindannyian útmutatást kaptak bizonyos ismeretlen forrásokból. ki kell fejeznie háláját e szolgálatért. amit filozófiám kidolgozása során alapítottam. Gates-szel. Egy napon aztán. Henry Ford. hogy vannak barátságos útmutatók. amit az idéz elő. a kiváló tudóssal és feltalálóval beszélgettem. hogy e láthatatlan forrás nem egyéb. Időről időre. mind pedig nyilvános előadásaimon. kitörő örömmel állapítottam meg. amikor el akartam kanyarodni életem fő küldetésétől. s az elfogadás puszta ténye ahhoz vezetett. és elfogadni szolgálataikat. Andrew Carnegie. mint „útmutatókat”.Egyéb láthatatlan útmutatók is a szolgálatomban állnak. Bár az üzlet soha nem jött létre. hogy valaki részesüljön e láthatatlan útmutatók szolgálataiban. mint Thomas A. Alexander Graham Bell hosszasan ecsetelték a láthatatlan útmutatókkal kapcsolatos tapasztalataikat. s minden ilyen alkalommal arra éreztem kísértést. de olyan munkakapcsolatot alakított ki velük. a nagy feltaláló. hogy az egyén saját elméjét heves vággyal ösztökéli bizonyos meghatározott célok elérésére. csupán azt. amelyeknek nem ismerem a nevét. Ahhoz. Ettől a naptól fogva kezdtem erről kikérdezni azt a több száz sikeres embert. Luther Burbank. A személyes teljesítmények magasabb szintjein levő emberekkel az volt a tapasztalatom. hogy sikereiket szívesebben tulajdonítják saját egyéni felsőbbrendűségüknek. kezdtem felfigyelni arra. hogy elvesztettem a Golden Rule Magazine-t (Aranyszabály Magazin). E titokzatos útmutatók sok esztendővel ezelőtt vonták magukra a figyelmemet. Elmer R. bár nem tudhatta előre. Az általuk ellátott szolgálatok jellegét sem ismerem maradéktalanul. hol keresse a rádiumot. hogy bármit kell is életem munkája során véghezvinnem. vagy szorongást kellene átélnem. Edison. Talán ez magyarázza. amikor Elmer R. Éveken át annyira érzékeny voltam láthatatlan útmutatókra. Ez olyan gyakran történt meg. amelyek hitük szerint nem az általuk elkövetett hibák következményei. Edison. hogyha rátalál. hogy ő nem csupán felfedezte a láthatatlan útmutatók jelenlétét. a Rockefeller család társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsadójától származott. amint visszatértem a megfelelő kerékvágásba. hogy gondosan kerültem a megemlítésüket mind írásban. egy határozott kudarccal megakadályozván terveimben. miért részesülnek egyes emberek olyan sorscsapásokban. olyan sorscsapások ezek. Gates. Személyes tapasztalataimból tudom. anélkül. Madame Marie Curie láthatatlan erők útmutatásait követve fedezte fel a rádium titkát és előállításának lehetőségét. mint a Végtelen Intelligenciával való kapcsolatteremtés. amelyeknek nem értik okát. hogy több találmányt tökéletesített és több szabadalmat nyújtott be. én elfogadtam az ajánlatot. bár sokuk vonakodott elismerni ezt a felfedezést. Ezeknek az ajánlatoknak az egyike a néhai Ivy Leetől. amikor a nyilvánosság részéről elismerésben részesültem életem munkájáért. az mindig a rendelkezésemre áll. Miután egyik kudarc a másik után ért. Dr. és feladatomhoz láttam. a Siker Tudományának megszervezésétől és elterjesztésétől. vagy bármire vágyom folyamatos lelki békém érdekében. . Thomas A. akiknek éreztem a jelenlétét. akik hajlamosak róluk tudomást venni. mindenki számára elérhetők. ami mesés lehetőségnek tűnt tehetségem és tapasztalataim áruba bocsátására.

hogy az egyén sikerrel véghezvigye küldetését az életben. ahogyan a víz a maga útját bejárja patakokon és folyókon át. „ráhangolódhat”. s eközben számos módon hasznot hajt az embereknek. és megmutatkozzék előtte az ingyenes gazdagság – a lélek békéje. és érintkezésbe léphet ezekkel az előre kész gondolatokkal. akik valaha a Földön éltek. Mr. a Végtelen Intelligencia ránk vetülő hányada. hanem bizonyítékok hiányából fakad.Edison úgy vélte. E döntésben egyetértek vele. s ott úgy szedődnek rendbe. bármi legyen is az. rosszul felszerelt. Edison például felfedezte. A víznek ez a vándorlása – anélkül. A civilizáció történetének lapjaihoz visszatérve mély benyomást kell gyakoroljon ránk az a tény. amelyeket kutatómunkája során szabadon felhasznált. ami a civilizáció teljesítményeinek elpusztításával fenyegetett. s amikor e gondolatok felszabadulnak. akik még élnek. ami lehetővé teszi. ami elegendő szükségleteinek kielégítéséhez. Még további bizonyítékokat hozott az első és a második világháború. A jutalom általában az a bölcsesség. s ugyanígy meghatározott jutalmakban van része. További bizonyítékul szolgál. s rendelkezésre bocsátotta a civilizáció továbbéléséhez szükséges eszközöket. Edison határozottan elutasította egyesek elképzelését. s ez a vélemény nem bizonyítékokból. hogy amikor valamilyen általa megvalósítani kívánt eszméről szóló gondolataira összpontosít. amikor arra kényszerültünk. ahonnan az energia származott – ahogyan a víz is visszatér a tengerekbe –. Mr. ahol megtisztul és készen áll. visszatérnek abba a nagy gyűjtőmedencébe. hogy a nagy válságok idején megfelelő vezetés érkezett – amikor a britek 1776-ban a gyarmatok népének szabadságát fenyegették – George Washington személyében. hogy minden összetartozó gondolat együvé kerüljön. hogy a barbárok kezébe került tudomány egyesített erőivel vegyük fel a harcot – e barbárok fel akarták számolni az emberi jogokat és a személyes szabadságot az egész világon. részévé válik e hatalmas vízmennyiségnek. ha nem hajlandó róluk tudomást venni. mindig megjelent egy kellő belső bölcsességgel bíró vezető. Edison felhívta a figyelmet arra. ahogyan az egyén szabadjára engedte őket. Abraham Lincoln. hogy mennyisége csökkenne vagy növekedne – határozott párhuzamot mutat a gondolatok energiáinak mozgásával.Thomas A . és meghatározott büntetéseket von magára. bármelyik ember rájuk hangolódhat. hogy az e világból eltávozott emberek valaha is kapcsolatot létesítettek volna azokkal. akik másként gondolják. ami az adott céllal kapcsolatban áll. hogy valahányszor az embereket valamilyen nagy válság rázta meg. minden gondolat. amelyek előmozdították. mert soha a legapróbb jelét nem tapasztaltam annak. örömest elismerem. Úgy vélte. Mindezekben az esetekben felléptek olyan láthatatlan erők és körülmények. Mr. . és a határtalan éter tartalékaiból összeszedheti az adott eszmével összefüggő gondolatokat. összerendeződik az éterben. alig kiképzett és gyengén felfegyverzett katonákból állt.Edisonnak érdekes elképzelése volt azoknak a láthatatlan erőknek a természetéről és forrásáról. hogy a láthatatlan útmutatók eltávozott emberek. hogy ez csupán az én személyes véleményem. ugyanabban a formában. hogy a JÓ győzelmet arasson a ROSSZ felett. akinek kicsiny hadserege alultáplált. hogy ez az Intelligencia eszmék és fogalmak milliónyi formáját veszi fel az emberi agy gondolataiban. ha elméjét egy határozott és világos céllal erre előkészíti – ilyen kapcsolatot bármilyen általa kívánt típusú gondolattal létrehozhat. amikor ezt a nemzetet belső viszályok szaggatták a polgárháború során – megjelent a nagy vezető. hogy utazását újra kezdje. amely bármely ember fejében valaha is megfogan. Mr . amellyel gondolkodunk. Minden egyes egyén láthatatlan útmutatók együttesével születik. s ott marad örökre. majd visszatér a tengerbe. ahonnan elszármazott. amelyeket korábban az ugyanezen gondolatmenet szerint töprengő emberek eresztettek szélnek. Tudjuk. Azok kedvéért. ha elismeri és használja őket. az az energia.

a babona és a kétely. és nem ismer semmilyen egyéb korlátozást. amikor az illető álomba merült. ha majd megismered. akit eddig ismertem. ha egy óraszerkezettel is el van látva. mint a pozitív hatások. s azonnal módosít vagy elutasít minden befolyást vagy utasítást. Az alvás közben végzett kezelés célja a következő: Amikor az ember ébren van. A láthatatlan útmutatók „másik énben” lakoznak. helyezz el ott egy jelzést a jövőre vonatkozóan. vagy megtanulhat bármilyen tantárgyat alvás közben. elméjének tudatos tartománya őrt áll annál az ajtónál. Akik e titkot felfedezik. Sokkal könnyebben befolyásolja a szorongás. könnyebben átadható. amelyek által a láthatatlan útmutatókat felismerhetik és szolgálatukba állíthatják. bármilyen kívánt célból. amikor valakinek egy testi betegséggel akadhat dolga. ez az én nem látható. hozzájutnak azokhoz az eszközökhöz is. hogy „lehetetlen”. Csak arra vállalkozom. s ott fel fogod ismerni. vereségnek és időleges kudarcnak. mert senki. úrrá kell lennie kisebbrendűségi komplexusán. hogyan és miért kapták a feladatot. hogy valaki bármilyen nyelv birtokába juthat. aki. miközben alszik. Ugyanakkor a Siker Tudományának tanulói közül több ezren tudják. ha ez eddig nem történt volna meg. minden bizonyítékot eléd fog tárni. amely alvás közben tizenöt percenként visszajátszik bizonyos tudományos alapon megszerkesztett hangfelvételeket bármilyen tárggyal kapcsolatban. . mert életed egy mélyreható fordulópontjához érsz. amint ezt a kötetet olvasod. azok még némán nyugszanak benne. Ráadásul elképzelhető. amely mindenkiben jelen van. A berendezés akkor működik tökéletesen. ez az én nem ismeri a szót. mint láthatatlan útmutatóink. nem adott még magyarázatot e láthatatlan útmutatók forrására. hogy bemutassam az olvasónak azt a „másik ént”. „Mindez különcködő és gyakorlatiatlan” – tiltakozhatna valaki. amely akkor indítja el a magnót. ez az én ura minden testi fájdalomnak. és fel kell készítenie elméjét valamilyen kívánt célra. amelyek rögvest megnyilvánulnak. E látszólag fantasztikus teljesítmények elérhetők egy speciális magnetofon segítségével. és szolgálaton kívül van. melynek minden egyes ember a birtokában van. titokzatos erők hordozója. hogy rá akarom bírni az olvasót: ha választ akar kapni az élet rejtélyére. E megjegyzésekkel semmit nem akarok bebizonyítani. Nem. S ez csak más kifejezés arra. tekintsen „befelé” – GONDOLKOZZON EL önmagáról! Hogyan adjunk utasításokat alvás közben a „Másik Énünknek?” Közeleg az idő. vagy arra. Valahol menet közben. Amikor arra a pontra elértél. amit csak kívánsz. szomorúságnak. Ezeknek az útmutatóknak a jelenléte és az ember érdekében végzett tevékenység szolgálatuk felismerhető lesz azokból a jótéteményekből és előnyökből. amikor a tudatos elme alszik. ha valaki felismeri ezeket az útmutatókat. mivel ők is megtanulták a módszert – a Legfőbb Titkot – ami által útmutatásuknak hasznát lehet venni. inkább a „csodálatos” lenne a megfelelő kifejezés. amit valaki a tudatalattinak szán. amit az illető a tudatalattihoz próbál eljuttatni. s hívásra várnak. bár meglehet. A „másik én” csupán a tudat alatti elmén keresztül érhető el. s ez az ellenállhatatlan létező. hogy minden egyes élő ember életét vezéreljék. amelyen át a tudatalatti elérhető.Ebben a kötetben számos kifejezéssel és számos illusztráció segítségével írtam le minden emberi teljesítmény Legfőbb Titkát. hogy ezek az útmutatók léteznek. Emiatt aztán minden olyan utasítás. amikor valaki a tükörbe néz. a „másik éned” elő fog ugrani a sorok közül. A tudatos elme – nem csekély erővel felruházott cinikus alak. s egyértelmű utasításokkal látja el őket. s ugyanazon a talajon áll.

akik mint ilyet fogják fel. Vedd fel ezt a pozitív lelki beállítottságot a testi kórfolyamatok iránt. ÉS A LEGJOBB ORVOS – DR. AKI TUDJA. hogy saját elméjének erejét felfedezhesse és felhasználhassa. amelyen az Anyatermészet a Föld minden teremtményét megszólítja. ha ezek tűréshatárait elérnénk.V. Hasonlóképpen. és figyeld meg. hanem azáltal. aki ne félt volna a testi fájdalomtól. az öntudatlanság lehetőségét. most már megoldottam a dolgot” – ami időlegesen igaz lehet. s amelyet mindannyian megértenek és respektálnak. S mégis. A testi fájdalom felhívására az egyén azzal válaszol. de nem az eredeti ok helyrehozatala révén. amely által új erőre kaphat. a természet általában ledönti a lábáról. HOGY AZT MEG IS KAPOD. A testi betegség tehát kifejezett áldás is. hogy igyekszik megszüntetni annak okát. Az egyik fizikai jellegű. lelki beállítottságod milyen jó szolgálatot tehet a betegség okainak kiküszöbölésében. A fájdalomnak két formája van. mint áldásra. miközben a teljes fizikai helyreállítás feladatát bízza rá. fejezet A fájdalom egyetemes nyelve Az élet harmadik csodája A TESTI FÁJDALOM az az egyetemes nyelv. Ekkor fel fogod ismerni. hogy törődjön a jelzéssel és keresse meg annak okát. amelyek nélkül nem élnénk meg a szokásos hetven évet. A . amely a figyelmeztető fájdalmat eredetének helyéről az agy felé szállította. a másik lelki természetű. s kiegészítésül. akár a saját otthonában. s hogy saját bajának okairól elmélkedni és gondolkodni legyen alkalma. ha hallgat a fájdalom hangjaira. S LÁTJA . és megfelelő időtartamú betegség idejére ágyba küldi. megadja a szükséges pihenést és időt. az ember egyszerűen elalszik. Ha a fájdalom fejfájás formájában jelentkezik. akár kórházban dől ágynak. azt hiszem. Az intelligensebb ember a betegségről sohasem mint balszerencséről beszél – úgy tekint rá. s gyakran úgy találja. Ha egy kevésbé intelligens embernek fájdul meg a feje. Amikor a természet hospitalizálja az embert. amelyeket elkerülhetett volna. valahogy így: GRATULÁLOK JÓSZERENCSÉDHEZ. A testi fájdalom és a gyengélkedés csak azok számára átok. akik beteg barátaiknak együttérző képeslapokat szoktak küldeni. HOGY ALKALMAD VAN PIHENNI. aki ne próbálta volna bármilyen lehetséges módon elkerülni a testi fájdalmat. A fájdalom egyetemes nyelvével együtt a természet találékonyan a rendelkezésünkre bocsátotta a fájdalom elviselésének eszközeit. amit nem sikerült kiküszöbölni. s nem veszik észre. hogy egy időre megbénította azt az ideget. mert ezzel az eszközzel képes ráébreszteni bármilyen intelligenciájú egyént önmaga megőrzésének a törvényére. Így rájöhet. hogy ezek az emberek javát szolgáló eszközök. ahol azzal valamit kezdeni kellett volna. MIRE VAN SZÜKSÉGED. és azt mondja: „Rendben van. valószínűleg lenyel néhány aszpirint. üdvözlő lapokat is küldhetnének. hogy az ok különféle vétkekből származik. Amikor a fájdalom eléri az elviselhetőség emberi határait. öntudatlanságba hull. ahelyett hogy a temetésére kerülne sor. s csupán az elmében létezik. A legtöbb fizikai fájdalmat nagyban felerősíti a rá reagáló lelki válasz. Én magam soha nem ismertem olyan épeszű embert. egy intelligens ember megkeresi annak okát. hogy az valamilyen „mérgezés” eredménye. Nem ismertem senkit. hogy minden erejét önmaga újjáépítésére fordíthassa. mint egyfajta könyörületes adományra az anyatermészet részéről. felmenti a cselekvés kötelezettsége alól. hogy a testi fájdalom és a betegség valójában áldás. és azok. s ezek nélkül az ember nem tudna túl hosszan élni. IDŐ – VISELI GONDODAT. Amikor a fájdalom szelídebb természet adta formái nem tudják rábírni az egyént. a fájdalom a természet egyik legfurfangosabb fogása.

Az összefüggés lényege pedig a következő: A testi és lelki fájdalom feletti uralom határozott jele annak. ami felett a Teremtő az embernek teljes ellenőrzési jogot biztosított. hogy felülemelkedik a testi fájdalom miatti félelmén. és gyakran semmiféle fájdalmat nem éreznek addig. hogy számára az élet kifizetődő legyen. A gyötrelem nagy része a félelemből származik. abban a fejezetben fogom ismertetni. hogy valaki maradéktalanul bi8rtokba vegye saját elméjét. s kizárólag ezt kell elérnie. és kilencven százaléka lelki természetű. ha azt akarja. akik vezető szerepre tettek szert a saját területükön. Eredetileg. A sebész felismerte. továbbra is tevékenyek maradta. valahányszor megsebesültek. hogy az operáció után mielőbb térjenek vissza megszokott életmódjukhoz. Az amerikai indiánok mindig is úgy éltek. mielőtt még beülne az illető a fogorvosi székbe. a valóban nagy emberek. hogy valaki teljes mértékben gondját viseli saját elméjének. mint ahogy le tudunk győzni mindenfajta szomorúságot és kudarcélményt is. amellyel mindez megvalósítható. A pontos szabályt. Az indiánok nyomán ma már számos sebész azt javasolja bizonyos fajta műtéteken átesett pácienseinek. hogy a természet egy olyan csodálatos mechanizmussal látott el bennünket. miként készítsük fel elménket egy fogászati beavatkozásra. amely által testi és lelki fájdalmainkon felül tudunk emelkedni. ezért tehát fájdalmat sem érez. arra kellett rájönnöm. mind a testi. E bensőséges kapcsolatokból származó egyik legmélyebb tapasztalatom az a tény volt. és nem ismerik a testi fájdalomtól való félelmet! Csatákban – háborúk idején – korántsem szokatlan. mintha mi sem történt volna. amely leírja. ha az ember megbízik benne. mindenestől felszámolta a lelki eredetű fájdalmat. Ebből a tényállításból nyilvánvaló. A testi fájdalom feletti uralom a legnagyobb kihívás azok számára. amint a következő fejezetben látni fogjuk. hogy a férfiak tovább harcolnak. jóformán mindenfajta ismert emberi problémával. hogy nem féltek a testi fájdalomtól. mint más nők egy fejfájás vagy egy megfázás körül. és a testi fájdalomtól való rettegés kezelése egyáltalán nem lesz nehéz. s ebben gyakran egészen a babonaság szintjéig eljutnak. s a legkülönbözőbb emberekkel kerülhettem közeli kapcsolatba. A csata hevében a katona elméjét annyira betölti pillanatnyi teendője. s végezték napi teendőiket. akik az egyik nap megszülik gyermeküket. s másnap már visszatérnek a házimunkához. vagy akár a földekre mennek dolgozni. mielőtt a fehér emberek meggyengítették és megrontották volna az indiánokat. miután súlyosan megsebesültek. hogy közvetlen és jelentős összefüggés van egyfelől a testi és lelki fájdalomtól való félelem feletti uralom. s ez az egyetlen dolog.fogorvosnál például a fájdalomnak megközelítőleg tíz százaléka fizikai. Nem csapnak nagyobb hűhót a gyermekszülés. amíg a csata be nem fejeződött. Légy ura az étvágyadnak a következő fejezetben olvasható módszer nyomán – gyakorolj teljes ellenőrzést a gyomrod felett –. hogy a legsikeresebb. azok. A modern fogászati technikák majdnem teljesen kiiktatják a fogászati beavatkozásokból származó tényleges testi fájdalmat – a modern lélektan pedig. ahogy valószínűleg az indiánok is. mind a lelki fájdalomtól való félelmeiket uralni tudták. Példátlan lehetőséget biztosít arra. hogy a kudarcot kudarcra halmozó emberek és a naplopók mind-mind a testi és a lelki fájdalomtól való rettegés áldozatai. A déli hegyvidékeken vannak asszonyok. másfelől az ember hivatásában elért személyes sikerek teljesítményei között. amíg érzelmei a megszokott szintre le nem csendesednek. amikor a Siker Tudományának megszervezésével és oktatásával kapcsolatban szerezhettem tapasztalatokat. akik lelki békére akarnak szert tenni az önfegyelem révén. Abban a negyven felejthetetlen évben. hogy a természet gyönyörűen elvégzi a gyógyítás munkáját. és értelmesen együttműködik vele. Az imént felsorolt jól ismert tények nyilvánvalóvá teszik. s éppúgy kezelni tudjuk a félelem minden formáját. Megfordítva. .

hogy megőrizzem a függetlenségemet azzal. hogy mind fizikai fájdalomban. Az általam ismert egyik legfigyelemreméltóbb személy egy özvegyasszony volt. AMIBEN HINNI LEHET. Végül a templom lelkésze. Elvesztettem a férjemet. hogy megtanít másokat megfelelőképpen élni. mint saját lelkem erőinek felfedezése. rátaláltam az egyenértékű jótétemény csírájára. hogy a saját eszemet használom. amikor az utolsó műtét után elhagyta a kórházat. hogy szerény lakását eladja. s azoknak az eszközöknek a felismerése. csak egy egyháznak voltam a tagja! Amióta viszontagságokat kellett kiállnom. Volt egy fivére és egy nővére. Itt találkoztam első ízben ezzel a figyelemreméltó hölggyel. aki ideiglenesen otthont adott neki. Ön szakember. S NEM CSUPÁN ELFOGADOM. amelyekre jóformán bármilyen tevékenységi területen dolgozó férfiak és nők beiratkoztak. mint rajtam. A viszontagságaimból merített leggyönyörűbb jótétemény azonban az a felfedezés. hogy szó szerint idézzem: „Nagyon kedves öntől – kezdte – de én mindig úgy gondoltam. egyik washingtoni osztályom tagja. és az a szándékom. Az első műtét nem bizonyult sikeresnek. Röviddel ezután megbetegedett. hogy összeroppantam volna alattuk. hogy akár csak ideiglenesen is az otthonukban lakjon. Nem bánkódom az engem ért szenvedések miatt. az ajánlatomra adott válasza elsőrangú volt. Férjét az első világháború alatt veszítette el. Részemről ez persze csak karitatív vállalkozás volt. mert ezekből olyan erkölcsi erőt meríthettem. és azzal keresi a kenyerét. ami a jövőben szabaddá tehet. Betegségének költségei szükségessé tették. mind pedig a lelki gyötrelem – abba a kedvező helyzetbe hozza az embert. amikor betegségéből lábadozott. s ugyanakkor lehetővé tette. hogy talán segíthetek neki talpra állni. amiért nem siettek a segítségemre. de birtokában vagyok minden szellemi képességemnek. nem volt hol laknia. hogy használom is ezeket a képességeket. Úgy vélem. hogy ennek utólag meg kell fizetnem az árát. hogy teljesítsem az Úr parancsát: …BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET. kereszténnyé lettem. amelyeken keresztülmentem. és én sem vagyok különb náluk. Viszont életem egyik nagy meglepetésében volt részem. mind pedig lelki gyötrelemben részem volt. akik házasok voltak. anélkül. hogy megszabaduljak a nélkülözéstől és mindenféle egyéb félelemtől. Ez nem egyéb. amelyek által ez az erő felülkerekedhet a bánaton és a szenvedéseken. a fivérem és a nővérem elhárították. s azt két további operáció követte. Igaz. MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZOKNAK. Így hát. ahová korábban járt. MINT OLYASVALAMIT. ha világossá tesszük. s megérdemli. A gyermekeim. A csapások közepette. AKIK ELLENÜNK VÉTKEZTEK. Mielőtt a férjemet megölték.A siker és kudarc okainak kutatása során számos tanulócsoportot vezettem. és nem kell semmilyen tandíjat fizetnie. s nem állt szándékomban semmilyen árat kérni a szolgálataimért. Ezért csak akkor lépek be az osztályába és akkor vetem alá magam az irányításának. de a feleségek egyike sem járult hozzá. hiszen megfosztotta őket attól a lehetőségtől. hogy segítségemre legyenek. amikor meghívtak abban a reményben. ha a tanítványommá válna. de elutasításuk nagyobb sebet ejtett rajtuk. de egyikük sem törődött vele. de ez sok ezer asszonnyal megtörtént. . szeretném. mert a közönyük megadta számomra azt a csodálatos lehetőséget. hogy ilyesmi nem létezik: valamit semmiért. hogy bátran az Úrhoz fordulhat. nem is mentem tönkre ezekben a megpróbáltatásokban. amikor a legnagyobb szükségem volt rá. de nem adtam fel a harcot. s most MEGÉLEM A VALLÁSOMAT. hogy a szenvedés – mind a fizikai fájdalom. amikor azt mondtam a hölgynek. ha az Úr is megengedi. segített egy szomszédot találni. És – folytatta – nem neheztelek a családomra. és egy jelentősebb műtéten esett át. Volt két fia. Jelenleg nincsenek anyagi eszközeim. hogy könyörületesek legyenek egy kiszolgáltatott ember iránt.

aki a testi és lelki viszontagságok ellenére megtalálta az ösvényt minden erők forrásához. a mostohaanyám volt. és mindig volt egy bátorító szava azokhoz. elsajátította a Siker Tudományát. pusztán azáltal. Másvalaki számára. a kudarcélmény és a szomorúság okozta szenvedés az a közeg. Biztos vagyok benne. Ő kezdeményezte korai képzésemet. amelyekre szükségem van. aki ismerte és tudta. akit mindenki szeretett. és beszélgetéseit mindig egyfajta pozitív gondolkodás vezérelte. ahonnan nézve az egész élet újszerű megvilágításba kerül. Rátalált a gyötrelmeiből származó „egyenértékű jótétemény csírájára”. ahol megtanította őket saját elméjük felfedezésére. ami nagy emberré tette. az egyéni teljesítményekkel foglalkozó gyakorlati filozófiáját. mert nem éltek azzal a csodálatos lehetőséggel. de nagyon szánom hozzátartozóimat. Később egy osztályt szervezett a kormány női alkalmazottiból. S nem kívánom a szomorúság és fájdalom enyhülését sem. Valóban. ha félt a fogászati kezeléstől vagy egy műtéttől. hogy mindenki. amikor irgalmat gyakorolhattak volna olyasvalaki iránt. Az özvegy története nem volna teljes. aki ezt elvárta tőlük. A fizikai vagy lelki fájdalom a csalódás. Nem kívánok olyan kedvezményt. hogy Andrew Carnegie megbízott. amely által földi életem átfogó tervéhez és céljához igazodhatok. vagy kudarcot kudarcra halmoz. és akit mélységes önfegyelme miatt sokan irigyeltek. lépcsőfokok az élet egy magasabb síkja felé. amit nő addig valaha is betöltött. Az egyik ember számára ezek akadályok lehetnek. s hogy nekik alkalmuk legyen a megbánásra. ha nem idézném itt legkedvesebb imáját: „Uram. ami ne volna elérhető minden ember számára. A legnagyszerűbb asszon. . kifejezetten szégyenkezett. mint amilyen az özvegy. amely által valaki naggyá lesz. férjének elvesztésén. amiben benne foglaltatik mindaz. mennyire úrrá tud lenni testi fájdalmain. ami önmagunk meghatározásáról ismeretes. aki idősebb korának nagy részében a köszvény szinte elviselhetetlen fájdalmaitól szenvedett. akik közül sokan még meg sem születtek. nem kívánom az anyagi javak túlzott bőségét. Hogy e kétféle lehetőség közül melyiket teszi valaki magáévá. hogy pozitív lelki beállítottságot alakított ki irántuk! Felfedezte. túl három nagy műtéten. aki ismerte. hogy felismerjék saját lelki nagyságukat. ami lelket öntött ebbe a bátor asszonyba. Ha a mostohaanyám nem élt volna tolószékben. és ismeretlen milliók javát fogja szolgálni a jövőben is. akinek a történetét imént olvastad. Magamat nem sajnálom. alakítsam ki a világ első. senki meg nem mondta volna. Végül olyan útmutatást kívánok csupán. legyen erőm megbocsátani.Saját legyőzhetetlen lelkemet igazából a legnagyobb szenvedések óráiban fedeztem fel! Így ház bizonyára érti. Sohasem panaszkodott. csupán azt kérem. Ha bárki más megbántana. szükség volt még valamire. akik a közelében éltek. az anyagi összeomláson és rokonai elutasító magatartásán a nélkülözések idején. Ennek ellenére hozzáfogott egy vállalkozáshoz. hogy életemben minden körülmények között jóindulattal és megértéssel tudjak reagálni. akik spirituális javaikat a testi és lelki fájdalomnak köszönhették. csupán azokat a dolgokat. ami már eddig is sokmillió embernek vált hasznára. hogy állandó testi fájdalmak gyötrik. a Siker Tudományának filozófiáját használva vezérfonalként. majd később az Egyesült Államok elnöke a legmagasabb pozícióra jelölte ki.” Az emberi viselkedés tanulmányozásának szentelt negyven évem alatt számtalanszor figyelhettem meg olyan férfiakat és nőket. A mostohaanyám fizikai fájdalom iránti lelki beállítottsága volt a leglényegesebb tényező. akit valaha ismertem. csupán azt mutasd meg. hogyan lehet a kedvezőtlen körülményeket jótéteménnyé átalakítani – ez pedig minden embernek jogában áll. annak az egyedüli meghatározó tényezője az irántuk kialakított lelki beállítottság. Hangja mindig kedves volt. amely végül ahhoz vezetett.” Ez a nő tehát belépett az osztályomba. hogyan elehet ezeket bölcsességgé változtatni. miért nem neheztelek rokonaimra – az ő közönyük minden egyébnél inkább ráébresztett saját lelkem erőire.

hogy az imák többsége miért vezet kedvezőtlen eredményekhez. soha nem félnek semmitől. hogy folyton a saját bajaikkal foglalkozzanak. ami hasznos szolgálatot tesz. hogy másoknak különösen családunk tagjainak – segítségére legyen. és találnak valakit. és minden vágyott célt elérjen. vagy ami halott. Nemrégiben a fogász. Ismét emlékeztetlek: a pozitív hozzáállás egyike az Élet Tizenkét Nagy Kincsének. s a hit uralja mindazt. hogy ilyesmit bárki is megtehet. de annak is a legfőbb oka. Az emberek többsége egész életére börtönbe zárja magát. ha körülnéznek. és segítenek neki az ő problémája megoldásában. és kedvező hozzáállássá alakul át. amit az ember el szeretne kerülni. amelyet a Teremtő mindenkinek megadott elméjének maradéktalan birtoklására. mint az általa elszenvedett testi betegség. meggyőzheti őket. mégis kétségének adott hangot. ami alszik. Nem szorulsz többé senki segítségére. ha belegondol. ahelyett. amire vágyik. amelyekre véleményük szerint nincs megoldás. Csak az teszi lehetővé az egyén számára. inkább te leszel abban a helyzetben. amely mások javát szolgálja. miként mentem át azon a kezelésen. akik olyan problémákkal küszködnek. A börtön az önmaguk által saját elméjükre kényszerített korlátozásokból áll. és saját elméjüket maradéktalanul birtokba veszik. és nem fogsz félni sem a testi. hogy sokaknak segíts. s arra. aki hasonló vagy még nagyobb problémával küzd. hanem a félelem hiánya. hogy miközben a másik ember problémája megoldódik. A mostohaanyám. S minden orvos és fogász tudja. annak ellenére. amelyekkel ő maga kötötte gúzsba. Kíváncsi vagyok. elmesélte egy másik páciensének. ahol minden fogamat kihúzta. akik megengedik maguknak. hogy a lelki erő mentes a korlátoktól. Sajátítsd el ezt a formulát. Ami azt illeti. sem a lelki fájdalomtól. hogy másokat engednek elméjükre bilincseket helyezni. nem fogsz többé félni semmitől. A papok többsége tudja. Akik élnek ezzel az eltörölhetetlen előjoggal. s könnyűszerrel magukhoz vonzanak mindent. s eszköze mindazon dolgok elérésének. hogy saját testi fájdalmán töprengett s amiatt panaszkodott volna. arra hangolta lelkét. A kulcs pedig az az erő. hogy a testi betegségektől való félelmén felülemelkedjen. A kedvező hozzáállás olyan ellenállhatatlan erő. tanuld meg alkalmazni. hogy az ilyen problémákat akkor lehet a legjobban megoldani. hogy az ember fizikai szenvedés iránti lelki beállítottsága az a meghatározó tényező. Nem kell többé foglalkozásodat vagy életed bármely egyéb tartományát illetően a középszerűség szintjén maradnod a magadra kényszerített korlátozások miatt. milyen pap is lehet. A páciens egy pap volt. hogy van egy elméje. amely által vagy a fájdalom veszi át az uralmat. aki a műfogsoromat elkészítette. A félelem – bármelyik formáját tekintjük is – nem csupán a hivatás kudarcait előidéző elsődleges akadály. melyet az ember jóformán bármilyen kívánt célra ráirányíthat. Ez hasznos tanács lehet azoknak. s így a fájdalom hatásait a minimumra csökkentette. Emlékezz: valahányszor a félelem dögmadarát körözni látod. ezer az egyhez a valószínűsége. vagy abból. A félelem ellentéte a Hit.Ismét azt látjuk tehát. az illető a sajátjára is megoldást talál. természetesen a lelki és a testi fájdalomra is. . hogy a félelem több fájdalmat okoz az embernek. amely mentes minden korlátozástól – kivéve azokat. és nem is az elme csillogása az egyéni siker legfőbb oka. hogy náluk van börtönük kulcsa. hogy minden problémát megoldjon. csak éppen nem tudnak erről. Az élet egyik legérdekesebb furcsasága. van valami. és el kell temetni. ha áthatja a Hit. A negatív hozzáállás így lehull az emberről. nem korlátozzák magukat céljaik elérésében. S hasznos lehet azok számára is. és fel kell ébreszteni. hogy nem az iskolai oktatás. vagy pedig olyasmivé alakítható át. A következő fejezetben világosan le fogom írni a kedvező hozzáállás fenntartásának módszerét. anélkül hogy fájdalmat vagy bármiféle kényelmetlenséget éreztem volna. ami az egyéni sikerhez szükséges.

A szülési érzéstelenítés előidézhető bőr alá fecskendezett enyhe injekciókkal. hogy a fájdalom az elv. amitől a páciens félig tudatos állapotba kerül. mint például férj és feleség nemi aktus közben. nem pedig az eredeti helyzeten tépelődik. amely által védelmet nyújt az egyén számára a lelki és testi fájdalom ellen. az orvosok a szülési fájdalmakat egy úgynevezett „szülési érzéstelenítés” módszerével szüntették meg. akiknek páciensei követik a benne foglalt tanácsokat. mint kezdeményezőnek az ismeretében. amelynek révén ez a cél elérhető. hogy összeroppanna alattuk. betegséghez. amely biztosítja. amelyekre egyáltalán nem vágyik. boldogtalanság és szegénység gondolatainak átkapcsolása az elmében a jólét. egyszerűen álomba merül. akik tökéletes összhangban együttműködnek valamilyen meghatározott cél érdekében. hogy a beteg meg tudjon szabadulni félelmeitől. vagy szuggesztív terápiával (részleges hipnózissal). . amikor valaki a legkülönfélébb kellemetlen körülmények között „az egyenértékű jótétemény csíráját” keresi. s amelyekkel a szerző szeretne részletesen megismertetni. hogy a gyógyítás eszközeit rendelkezésre bocsátaná. s az orvos a tudatalatti közvetítésével adhat utasításokat páciensének. amelyen a természet a Föld minden teremtményét megszólítja. E fejezetek olvasásában előrehaladva előfordulnak majd olyan lényeges erők. A természetnek. 2. s eben az a szomorú. minden fajta félelmet is beleértve. A hipnózis alkalmazásával a tudatos elme egy időre kiküszöbölhető. az eredmény gyakran a csodával határos. hogy az egyén elfogadja a fájdalom útmutatásait anélkül. Önszuggesztió: az a módszer. A hipnózis a természet egy további szellemes biztosítéka. ami így szegénységhez. s egyben olyan eszköz. amelyet az egyén el tud viselni. hogy félelmek és aggodalmak gyötörjék. akár felismeri ezt a tényt. az elkövetkező fejezetekben fogom részletesen leírni. ami ismét azt bizonyítja. mindig az illető közvetlen ellenőrzése alatt áll. hogy ez a nyelv zseniális lelemény. amelyek számodra hozzáférhetők és használhatók. amikor valaki az általa vágyott körülményekhez és dolgokhoz rögzíti elméjét. hogy valaki bármilyen fájdalomtól vagy kényelmetlenségtől szenvedjen. s azokat – a későbbi fejezetekben megadott eljárás szerint – részletesen elismételve. örülni fognak a könyvnek. amelyeket a javadra fordíthatsz. Az önszuggesztió pozitív alkalmazásait. A trnaszmutáció egy erőteljes formája tapasztalható olyankor. Néhány ezek közül: 1. anélkül. Jóllehet igaz. érzelmileg felébresztve vágyait. Amikor az önszuggesztiót két vagy több ember alkalmazza. hogy az egyén le tudja győzni a testi fájdalmat. hogy az emberek többsége ezt a hathatós fortélyt negatív módon alkalmazza. a boldogság és a siker gondolataira. Transzmutáció: egy forma. Az önszuggesztiónak ez a kedvezőtlen alkalmazása olyankor megy végbe. hogy a természet minden dolgot egyensúlyban tart. Ilyen típusú kezelés során a tudatalattinak bármilyen utasítás adható. amelyek elméjét azokhoz a körülményekhez és dolgokhoz láncolják. félelemhez és az önkorlátozás legkülönbözőbb formáihoz vezet. s elméjét e csíra felnevelésére összpontosítja. hogy a szegénységet anyagi jóléttel váltsa fel. Amikor a testi fájdalom meghaladja a mértéket. és soha nem engedi. amely által valaki utasításokkal láthatja el tudat alatti elméjét bármely kívánt cél érdekében. igaz az is. egy anyag vagy egy gondolat valami mássá való átváltoztatásának aktusa – például a félelem.Azt gyanítom. mert könnyít azoknak az orvosoknak és fogászoknak a terhein. boldogtalansághoz. A módszer. amely megtanít felkészíteni lelkünket a fogászati és műtéti beavatkozásokra. az orvosok és a fogászok örülni fognak e könyv megjelenésének. s ugyanakkor a betegeket is tehermentesíti a félelem miatt átélt szenvedésektől. amely stresszt idézne elő. ha az egyén hagyja. vagy bármilyen egyéb lelkiállapotot. Az önszuggesztiót (vagy önhipnózist) minden ember minden időben szakadatlanul használja. akár nem. melynek révén az egyén felkészítheti elméjét a kívánt célok elérésére – például arra.

Az igazság az. és mind lelki. hogy ez az adóállomás kedvezőtlen gondolatokat sugározzon feléjük. ami férj és feleség között kialakul. és pozitív vagy negatív célok felé vezéreljük.3. Tudatalatti: az elme tudat alatti tartománya az agyvelő egy olyan részterülete. Egy nagy filozófus fogalmazta meg igen tömören ezt a mély igazságot. aggodalmakat. VI. mind pedig testi kórságokat okoznak. Ugyanis bármilyen gondolatokat küld is az ember a külvilág számára. amely felett a Teremtő maradéktalan ellenőrzési joggal ruházott fel. és kívánt célok érdekében tudatosan alkalmazod őket. amely révén lelkünket teljességgel birtokba vehetjük. 5. ha elméd adóállomása olyan szorgalmasan sugározza a kedvező gondolatokat. A Mesterelme jegyében a legmélyebb szövetség az. mint hogy a nappalra éj következik. de rögvest pozitív gondolatokká alakíthatók át. akár nem. akár tudsz róla. hogy másokat megkíméljen attól. azt önmagaddal teszed. A tudat alatti elmében működő hatodik érzék a gondolati hullámoknak mind adóállomása. amikor megjegyezte: „Bármit teszel is a másik emberrel. Ebben az elvben. Ez az a kapu. amelynek segítségével a szerző emberek millióinak elméjét készítette fel az anyagi fellendülésre és a lelki békére. s az önszuggesztió vagy önhipnózis azok az eszközök. amikor egy gondolatot kibocsátasz. amely hatodik érzékként. vagy a Végtelen Intelligenciához vezető átjáróként szolgál. és önszuggesztió révén kívánt körülmények és dolgok elérésére vonatkoztathatók. amelyek által ez az előjog átokká vagy áldássá tehető. hogy a kedvezőtlen gondolatok sugárzására ne maradjon idő. Az önhipnózis az egyik legfontosabb technika. És soha ne feledkezz meg arról a tényről. amelyeket ez a vevőkészülék állandóan begyűjt. hogy elméje szorgalmasan küldje a kedvező gondolatokat. Olyan eszköz. az olyan biztos. hogy kártékony célok érdekében vakon használnád. amely révén lelkünket birtokba vesszük. amely által valaki felkészítheti elméjét bármely kívánt cél érdekében. s az egyén felelőssége. ha az elvet valaki megérti. Ahelyett tehát.” Ennélfogva a legjobb módszer önmagad megóvására a mások által kibocsátott kedvezőtlen gondolatok beáramlása ellen. ha valaki gondoskodik arról. vereségeket. A gondolatok transzmutációjának ez a legjótékonyabb formája. A mások által kibocsátott kedvezőtlen gondolatok a hatodik érzéken keresztül bejuthatnak az ember elméjébe. benne rejlik a győzelem és a siker lehetősége is. azok megsokszorozva jutnak vissza akár áldásként. akár átokként. amelyek kudarcokat. hogy ezen a kapun át (amelyet sokan hanyagul nyitva felejtenek) áramlanak be az ember elméjébe a mások által szélnek eresztett kedvezőtlen gondolatok. Ne rettenj meg az „önszuggesztió” és „önhipnózis” kifejezésektől – könnyen megértheted őket. praktikus. jobb ha elfogadod. Lelkünk irányítása az egyetlen dolog. Ez a módszer verhetetlen. Ez a kapu megnyitható és korlátlanul használható bármely kívánt cél érdekében. hogy a kedvezőtlen gondolatok befogadására egyszerűen ne maradjon idő. elsajátításuk és alkalmazásuk módjától függően. A Mesterelme: két vagy több elme tökéletes összhangban való együttműködése bizonyos meghatározott célok elérése érdekében. 4. és az egyén ellenőrzése alatt áll. amely oly sok embert kudarcba és vereségbe sodor. amelynél az imákat el kell mondani. hogy ezeket az elveket szakadatlanul alkalmazod. hogy megoltalmazza magát azoktól a más emberektől származó kedvezőtlen gondolatoktól. Önhipnózis: a hipnózis a természet egy szellemes fogása. az elkövetkező fejezetekben ismertetendő módszer segítségével. Az egyetlen biztonságos megoldás az ember saját jólétének és mások megóvásának előmozdítására. és céltudatosan alkalmazza. mind pedig vevőkészüléke. fejezet Gyarapodás a küzdelem által Az élet negyedik csodája . s az is.

hogy egy vállalkozás csődbe ne menjen. küzdelmet azért. tovább építse Hitét. előrébb jussanak és erősödjenek. s izmaid hamarosan acélköteghez lesznek hasonlók. amelyek nem törnek el a folyamat során. felébredjen benne a lelkesedés. hogy az ellenállás által kibontakozzanak. fejlődjenek. hogy az erdő védelmében felnövekedett fákból nem jut olyan gerendákhoz. A küzdelem szükségessége és a Változás Törvénye révén a természet a világon mindent mozgásban tart. Ezeket később kivágta. amelyre született. és nincs kivétel. küzdelmet a megélhetésért. hogy erős karod legyen – így a természet – használd rendszeresen a kalapácsot. A természet jelmondata: légy mozgásban. A tudatlanság meghaladásához küzdelemre van szükség.A KÜZDELEM SZÜKSÉGESSÉGE azon ravasz fortélyok egyike. Amikor a földjén fát vágott a szekértestekhez. mert a továbbiakban már nem látja szükségesnek. és ereje el fog sorvadni. amely miatt az egyén hálás lehet. vagy pusztulj! Nincs középút. előre és fölfelé hajtja. hogy több pénzre tegyen szert. aki megcsinálja a szerencséjét. hogy új eszmékhez és fogalmakhoz jusson. Ha azt kívánod. kibontakoztassa képzelőerejét. A sorvadás és a halál az élet minden formájában a semmittevésből fakad! A tétlenség az egyik olyan dolog. sajátítsd el – mondja a természet – és tiéd lesz mindaz az erő és bölcsesség. ahol szívósság tették őket az időjárás viszontagságai. Nem azok a legerősebb fák. ami szükségleteidhez kell. mivel a tanulás összegződik. hogy a hétköznapi életben alig találhatók olyan körülmények. Mint a testi. amely által a természet rákényszeríti az embereket. Ha nem akarod. mi történik azzal. amelyek közepette az egyénnek ne kellene a fennmaradásért küzdenie. hogy betöltse élethivatását. A küzdelem megpróbáltatás is lehet. Fel kell ismernünk. A testi egészség fenntartása is állandó küzdelmet követel az egészséget fenyegető sokféle ellenséggel szemben. hogy a természet szándéka szerint minden egyén vagy küzd. fejlessze akaraterejét. Egész életre szóló feladat. Az élet a születéstől a halálig a szó szoros értelmében küzdelmek egyre gyarapodó sokaságából áll. S ha kételkednél abban. azt találjuk.ami egyetlen pillanatra is nyugalomban maradna. mind a lelki erő küzdelem eredménye! „Tedd a dolgod – mondja Emerson – és erőd birtokában leszel. amelyek a szabadban állnak. mint amennyire szüksége van. A tanulás örökös küzdelemből áll. és minden egyes nap tanévzáró. E cél nem egyéb.” Nézz szembe a küzdelemmel. Az anyagi javak felhalmozása is temérdek küzdelmet követel. s ezután „nyugalomba vonul” – feladja a harcot. küzdelmet egy állás megtartásáért. mindig meghagyott néhány tölgyet a nyílt terepen. s így kivegye a maga részét – bármi legyen is az – a Földön élő emberiség Egyetemes Céljának megvalósításában. amelyek a biztonságosan védett erdőkben nőnek. mint arra késztetni az egyént. figyeld meg. s ezáltal betöltse azt az ismeretlen küldetést. hogy élesítse eszét. hogy önmagától és tunyaságától eltelve térjen nyugovóra. hogy a küzdelemnek ez az egyetemes szükségszerűsége meghatározott és hasznos céllal kell bírjon. Nincs semmi – az anyagot alkotó elektronokról és protonoktól egészen a világűrben úszó csillagokig és bolygókig bezárólag. nincs kompromisszum. hanem azok. ahol állandóan küzdeniük kell a széllel és a többi elemekkel. . s ne feledjük a küzdelmet az élelemért és a lakhelyért. A küzdelem megóvja az embert attól. olyannyira. amit a természet semmiképp nem tűr. küzdelmet a szakmai elismerésért. hogy legyőzi küzdelmének okait. A nagyapán szekérkészítő volt. és csodálatos élmény is. Bármerre tekintsünk is. vond ki a használatból. hogy sok ember már fiatal korában ténylegesen belepusztul a szorongásba és önmaga hajszolásába. hogy erős legyen a kezed – folytatja a természet – fáslizd be. s belőlük lettek a „cimborák” a szekér kerekeinek kialakításakor – ív alakban meghajlított gerendák. Úgy találta. amelyeket az egyes ember el nem kerülhet. vagy elpusztul.

akik minden testi. hogy a legsikeresebb vezetők minden hivatásban. hogy a legkisebb ellenállást követve minden folyó – és jónéhány ember is – girbe-gurba lesz! A küzdelem legtöbb fajtája némi fájdalommal is jár. hogy szükségleteit személyes kezdeményezései révén fedezné. Másodszor. aminek segítségével rábírja az egyént. Húszévnyi küzdelem minden közvetlen anyagi viszonzás nélkül emberi számítás szerint aligha jogosítana fel tartós reményekre. miközben a filozófia kialakításához szükséges kutatásokat végeztem. mert nem kellett annyit harcolnia – ugyanezért tapasztalható. kénytelen voltam anyagilag fenntartani magam. és nincsenek felkészülve arra. S mégis. s ott olyan erőkre leltem. Ez után még nagyobb szükség volt a küzdelmekre. A legtöbb ember úgy éli le életét. a siker első gyakorlati filozófiájának a kidolgozásához viszonyítva külsődlegesek voltak. ahelyett. E remény birtokában egyáltalán nem voltam csalódott – a világ bőkezűen reagált. amikor munkámhoz hozzáfogtam. hogy küzdelmei révén kitapossa a saját útját. és elismeréssel viszonozta a munkámra fordított hosszú éveket. és még mélyebb értékkel is gazdagítottak: mélyebb betekintést nyertem spirituális javaimba és saját lelkembe. de ezt az árat kellett megfizetnem egy olyan filozófiáért. Amikor valaki belenyugszik egy olyan lelkiállapotba. amelyekről sohasem tudtam. A test még jár-kel. hogy a Változás Törvényével és a küzdelem késztetésével összhangban gyarapodjanak. akik azért léptek ki a küzdelemből. hogy küzdelmem annyi győzelemmel fog járni. hogy mennyire voltak hajlandók megküzdeni ezért a vezető szerepért. mert túl közömbösek vagy túl lusták voltak ahhoz. A Siker Tudományának megszervezése közben tettem azt a felfedezést. Mélységes érdeklődéssel vettem tudomásul. hogy szert tegyek a filozófia megalkotásához szükséges tudásra. ez az ember már megindult a hanyatlás és a spirituális vakság útján. hogy abból őt fenntartsák. pénzügyi és lelki . Húsz esztendőn át olyan problémákkal kellett megküzdenem. hogy elfogadja a kormányzat adományait. Ez persze csupán azokra az ép emberekre vonatkozik. a történelem világos tanúsága szerint az a nemzet már a romlás örvényébe került. Az túl lágy és törékeny. Nem veszi észre. hogy e civilizáció a szüntelen küzdelem terméke.amelyek erre a célra megfelelnének. s menthetetlenül ki fog halni. hogy reagáljon a Változás Törvényére. minden szakmában és az élet minden egyéb területén szinte teljesen egyenes arányban attól függően jutottak vezető szerephez. hogy a kőkorszaktól a mai civilizáció koráig nagy válságok idején senki nem vált vezetővé. Amikor valamely nemzet tagjainak többsége feladja jogát. Küzdelmeim ezenfelül egy még nagyobb. amelyek munkámhoz. hogy a világban elismertessem önmagamat és a filozófiámat. a küzdelem a Teremtő egyik fortélya. az lelkileg már halott. hogy minden körülmények között a legkisebb ellenállás irányában halad. hogy az univerzum átfogó terve kiteljesedjen. de csupán üres héj. akik közül sokan még meg sem születtek. és e küzdelmek nélkül sohasem fedeztem volna fel őket. mivel kezdettől fogva felismertem. Ha valaki nem csupán hajlandó közpénzen élni. s már csak a temetésre vár. Küzdelmeim által fedeztem fel és tanultam meg alkalmazni az előző fejezetben leírt bűvös Nyolc Elvet – azokat a láthatatlan jó barátokat. de egyenesen megköveteli. hogy egyes emberek túl „lágyak”. amelyek bármely általam kívánt cél érdekében elérhetők – olyan erőkre. de a természet a gyakorlati tapasztalatokból származó erő formájában kárpótolja az egyént az elszenvedett fájdalomért. A civilizáció történetének áttekintése a barlanglakótól a mai emberig egyértelműen arra utal. Riasztó? Netán siralmas? Korántsem. amely végül is számtalan embernek vált hasznára. hogy a birtokomban vannak. akit a szükséges küzdelem szigorúan próbára ne tett volna. Először is meg kellett harcolnom azért. ha választásra adódik alkalma. amennyi munkát a feladatba belefektettem. hogy megküzdjenek az élet viszontagságaival.

a rájuk adott lelki reagálásunk irányításától eltekintve. eddigi kirándulásunk során kellőképp meggyőződhettünk arról. Így hát. hogy mindenben van valami jó. amelyeket a Természet Csodaországának Völgyében ezután veszünk majd szemügyre. részét képezhetik annak az átfogó tervnek. Ha egyszer megértjük az életnek ezt az átfogóbb célját. mennyire hathatós tényező ez az emberek életében. amelyeken életünk során keresztül kell mennünk. ami bármilyen egyéb forrásból nyerhető? Dióhéjban áttekintettünk négyet az Élet Csodái közül. hogy teljes ellenőrzést gyakorolhatunk felettük. amit az ember a küzdelmektől remélhet? Mi lehet nagyobb jutalom. hogy a küzdelmeim során nyert tapasztalatokat a világ elé tárjam. amelyek által a lét magasabb rendű és jobb szintjeire készülhetünk fel. és általában az emberiséghez való viszonyát. hogy nem állnak az ellenőrzésünk alatt. és a többi hat szorongáshoz hasonlóan az egyén ellenőrzésének van alávetve. a küzdelmek révén tanultam meg értelmezni a Teremtő terveinek. ami az egyént az adott pillanatban foglalkoztatja. hogy azok a körülmények. melyet jószerével minden eleven ember egyszer-másszor megtapasztal. elkerülhetetlennek tekinti. A küzdelemmel kapcsolatos tapasztalataim nyomán arra jöttem rá. Be kell látnunk. S hasonlóképpen küzdelmeim során világosodott meg előttem a Szokáserősség Törvénye (az összes természeti törvény számvevője. mint amelyekben jelenleg részünk van. Mindamellett. amelyekkel a Teremtő különbséget tesz a gyengék és az erősek között. Meglehet. amely fölötte áll egyéni örömeinknek és vágyainknak – sőt túlmutat azokon. s olyan lehetőségekként fogadjuk el ezeket. mint azok. . s az élet céljáról. hogy egyedi megtestesülésünk. az emberiség számára fontos feladatra anélkül. VII. és gyakran bölcsek lesznek. hogy az emberek többsége nyomorúságos környezetbe születik. s felismerjük.szükségletemnek gondját viselik – akik értem dolgoznak. Ez – a hét alapvető szorongás közül az első és legkatasztrofálisabb – nem más. hogy akik a nyomoron felül tudnak kerekedni. és akkor is. hogy előzőleg letesztelné olyan küzdelmekkel. hogy a teremtő sohasem jelöl ki senkit valamely. amikor alszom. azok gyakran spirituális értelemben is gazdagok. Mi lehet ennél nagyobb jótétemény. amely rögzít minden szokást). belenyugszunk azokba a küzdelmekbe. amelyben ebbe az anyagi világba kerültünk. fejezet A nyomorúság legyűrése Az élet ötödik csodája A NYOMORÚSÁG a lélek kedvezőtlen állapota. akár olyanok. és eszerint éli le életét. céljainak és munkaterveinek hozzám. E fejezet legfőbb célja elménk kitágítása volt. de ezek semmiképp sem fontosabban. amikor ébren vagyok. ami életünket megérinti vagy befolyásolja – akár olyanok ezek a körülmények. hogy be tudja fogadni és el tudja képzelni az élet azon fontos tényeit. amire az illető rendeltetett. olyan célt szolgál. A lelki béke elérhetetlen e panorámaszerű látásmódra való képesség nélkül a teljes képről. amelyeket kellemetlenségeknek tekinthetünk. amelyek kívül esnek mindazon. amely nagy sokára lehetővé tette számomra. a törvény. úgy fog kitárulni elménk. Az. amelyek arányosak azzal a szolgálattal. amelyet a Teremtő az ember földi sorsával kapcsolatban elrendelt. a nyomorúság egyike azoknak a próbáknak. Ugyanis figyelemre méltó. Ahogy kirándulásunkon az ezután következő fejezeteken át tovább haladunk. megmutatja. mint lelkiállapot.

hogy felvegye vele a küzdelmet és ura legyen saját útjainak. hogy saját földi sorsát megmintázza és betöltse. ahelyett. egyéb vonatkozásokban is a gyengeség jeleit mutatják. hogy akik a nyomorúságot le tudták gyűrni. s meghatározott jutalmak is. S azt figyeltem meg. hogy saját lelki erejük felett ellenőrzést gyakoroljanak. amikor világosan kiderül. hogy az elpárologjon. A legjobb bizonyítéka annak. s ugyanakkor ne mulasztotta volna el gyakorolni azt az ajándékba kapott hatalmat. és képes e félelmeket a HIT bűvös erejével felváltani. hogy az embert olyan lelkiállapotba hozza. hogy magáévá tegye és használja a Nagy Ajándékot. amelyben végül belülről fedezeti fel önmagát. az is lesz. hogy az egyén miként viszonyul hozzá. és nem használja ezt a Nagy Ajándékot. általában csak azokat szemeli ki. mely arra készteti az embert. akik gazdagságukat valamilyen hasznos szolgálattal szerezték. Amikor a szerencse olyasvalakire mosolyog rá. vagy azzal a tunya lelkülettel. az egyes embernek érthető indítéka is van. E fontos jutalmak egyike. Minden ember a legkülönbözőbb körülmények között keresztülmegy a megpróbáltatások időszakain. se száma. A hét alapvető szorongáson túl számos egyéb teher is nyomja az illető vállát. mint az Amerikai Egyesült Államok.Megfigyeltem. Hogy a szegénység átok-e vagy áldás. S itt. hogy a Végtelentől kapott ajándékkal együtt meghatározott büntetések is járnak. cselekedjen saját személyes iniciatívái szerint. s mentes a jelentéktelenebb szorongásoktól is. hogy nagy gazdagságban felnövekedett emberek ritkán nyújtottak komoly hozzájárulást ahhoz. Ha valaki elkerülhetetlen hátránynak tekintve megadóan belenyugszik. Ha kihívásnak tekinti. ha valaki nem teszi magáévá. hogy az illető teljes szabadságot élvez mind a hét alapvető szorongással szemben. ami fejlődésük útjában áll – míg azok. Soha senkit nem ismertem. áldássá – valójában az élet nagy csodáinak egyikévé – válik. aki a nyomort elkerülhetetlennek tekintette. és gyakran rejtélyes módon gondoskodik arról. kizárólag attól függ. hogy magáévá tegye és használja a Nagy Ajándékot. Itt. hogy a szerencse rámosolyog a szegénységben születettekre. Nagyon gazdag emberek sok-sok ivadéka. amely minden egyes ember számára a legjobb lehetőségeket nyújtja. mint sehol máshol a világon. hogy a szegénységet elfogadva rabszolgasorsban éljen. elfogadták és használják-e a Nagy Ajándékot. ha valaki pozitív lelki beállítottsággal viszonyul hozzá. aki nagy bőségben él. Egy olyan nagyszerű országban. hogy a felszínen tudjon maradni. akik örökölték vagy mások számára kártékony módon tettek rá szert. Ennek jutalma olyan nagy. a világon egyedülálló módon a személyes szabadságnak olyan gyakorló terepére találni. ébressze fel magában a bátorságot. nem pedig azokat. a jogot. hogy – abban a hamis hiedelemben. hogy elkerülhetetlen. mivel jóformán minden egyebet kezelni tudnak. A szegénység ahhoz is eszköz lehet a Teremtő kezében. A szerencse kifejezetten helyteleníti az ebül szerzett gazdagságot. hogy az egyén a szó szoros értelmében „kiállíthatja magáról a bizonyítványt”. A nyomornak számos előnye van. aki a nyomorúság vagy a küzdelem időszakonkénti előnyeit nem használhatta ki. A szegénység eszköz lehet a Teremtő kezében. gyakran „puhány” maradt. az a jól ismert tény. akik a nyomort elkerülhetetlen tényként fogadják el. ha valaki nem teszi magáévá. és nem használja az Ajándékot. s nélkülözte a kellő állhatatosságot és indítékrendszert. hogy saját lelki erejét birtokba vegye (ahogyan ezt a Teremtő minden embertől elvárja). A nyomorúság lehet akadály is. ha valaki elismeri és alkalmazza azt. amelyek nem rejlenek benne ezekben a szorongásokban. de lehet . és folytasson határozott harcot a vele szemben álló erők ellen. feltűnő érzékenységet mutattak a Sors iránt. hogy csiszolja elméjét. hogy a világ az emberiség számára élhetőbb legyen. hogy nem éri meg felvenni vele a harcot – meghódolna előtte. A Nagy ajándék használatának elmulasztásával járó egyik legfőbb büntetés a lelki béke elérésére való teljes alkalmatlanság. egyetlen tehetséges ember számára sem indokolt. se szeri. A büntetéseknek. amivel hasznossá tehette volna magát.

de annyit tudok. magunk fogjuk megteremteni az esélyeket. és megismerjék a jólétet is. A gyerekeink még túl fiatalok ahhoz. szégyen mindannyiunkra nézve. akiben van annyi ambíció. mi legyen az első lépésünk. bármennyi időbe teljen is. amit a mostohaanyám az apámnak mondott a jelenlétemben. megfosztja az embert a jobb élet iránti ambícióktól. és elfogadjuk azokat a feltételeket. amely. amelyről beszélt akkor történt. hogy előbbre akarjanak lépni. és maga elé képzel. A következőket mondta: „Ez a hely. Ráadásul arra idomítja az ember elméjét. amikor a mostohaanyám rábírta apámat. a gyerekeink. ha valaki szegénynek születik. ha az ember elfogadja. A harmonikus vonzás törvénye szerit a gondolatok a maguk anyagi alakmásává lesznek. amelyek közepette most élünk. hogy az csupán lustaságból és közömbösségből fakad. hogy e megnyilatkozásnak köszönhetően szántam el magam a nyomorúság legyűrésére – jóllehet szegénységben születtem. és korábban semmi egyebet nem ismertem. Azt akarom. A gondolatok és a nyomorúság magukhoz vonzzák anyagi megfelelőiket. A leggazdagabb és legnagyobb civilizációban élünk. ami mély benyomást gyakorolt a lelkemre. mire felnőnek. de az már súlyos szégyen. milyen veszedelmes. és hátráltatja a gyerekeinket. A nyomor olyan. hogy . miért él az emberek többsége boldogtalanságban és nyomorúságban egész élete során. Ez az igazság magyarázatot ad arra. és bármennyi áldozatot is kell hozzunk ennek érdekében. Amikor kisfiú voltam. és már nehéz megszabadulni tőle. E megnyilatkozás a mostohaanyámtól származott. amit az egyén meghatározó elgondolásai nyomán kialakít.lépcső is. leginkább nyomortól sújtott helyet. Ami pedig ezt a családot illeti. Ha itt maradunk. amelyen a teljesítmény tetszőleges magaslataira lehet eljutni. ugyanezeket a feltételeket fogják magától értetődőnek tekinteni. hogy felismerje és éljen vele. és nem kell eltűrnünk a nyomort. s kézbe vette az egyik legelhanyagoltabb. E szónoklatot emlékezetből idéztem. hogy a gyerekeink élvezhessék a jólneveltség és a tanulás eredményeit. és aláássa a személyes kezdeményezéseket. s meggyőződésem. amit az otthonunknak nevezünk. Lassanként elsorvasztja a szabadságvágyat. s meghatározó gondolataik e viszonylatok körül fognak forogni. hogy a szegénységből ki tudjunk törni. amire számítanak. Sohasem szerettem a nyomort. hogy otthonunkba költözött. nem sokkal a házasságkötésük után. a bírálattól való félelemmel és a testi fájdalomtól való félelemmel. hogy az efféle életből kitörjünk. egy igen drámai megnyilatkozást hallottam a szegénység kérdéséről. Nem szégyen. mint a kúszó paralízis. ha a lehetőség nekünk nem adatott meg. Itt mindenkinek megadatik a lehetőség. Mindannyian ép testű emberek vagyunk. amit valaha is ismertem. Engedik. ha valaki ezt a születési adottságot megmásíthatatlan tényként fogja fel. de ennél többet is akarok: legyen meg bennük a becsvágy a nyomorúság legyűrésére! A nyomor olyan kórság. Mind a nyomorúság. krónikussá válik. hogy felismerjék. Az „első lépés” a nyomorúság megtörésében. amit valaha is létrehoztak. A harmonikus vonzás törvénye átveszi az uralmat. az iránta való beállítottságtól és a rá adott reagálástól függően. hogy lelkük elmerüljön a boldogtalanságtól és a nyomortól való félelemben. mind a gazdagság lelkiállapot kérdése! Pontosan azt a mintázatot követik. röviddel azután. hogy ez volna az osztályrészem – most sem fogadom el! Ebben a pillanatban nem tudom. de lényegében ez az. hogy ezt meg kell tennünk. ha tudjuk. mint a szegénységet. A gondolatok és a gazdagság hasonlóképpen magukhoz vonzzák anyagi megfelelőiket. ha a nyomort saját sorsukként elfogadják. s megadja nekik azt. de azt akarom. és hajlandók legyenek megfizetni az előrelépés árát”. hogy tisztában legyenek ezekkel a veszélyekkel. hogy milliónyi félelemmel éljen együtt – a betegségtől való félelemmel. és sohasem fogadtam el.

s ezek közé tartozik az előjogunk. amit meg kell élni. a világ mintegy kétharmadában. A Teremtő rendelkezésünkre bocsátotta mindazokat a szerszámokat. akit félelmek nem gyötörnek. Ne feledjük. felmondták vele a barátságot. azután pedig le kell gyűrni. és szabaddá tették önmagukat. hogy a néhai Andrew Carnegie olyan lehetőséget nyújtott számomra. amihez foghatóban még egyetlen szerzőnek sem volt része – ahhoz a lehetőséghez. és komoly célokat érhet el.” Jegyezzük meg jól! Nincs hely a pokolban olyan ember számára. de miután kitapasztalták. Hogy mivé válik végül. amit a háta közepére kíván. Meséltek nekem egy emberről. aki az élettől olyasmit fogad el. hogy a szegénységtől való félelem a szorongások egész hordájával portyázik együtt – s ezek között ott van a testi és lelki fájdalomtól való félelem is. amelyek birtokában jócskán meghatározhatjuk tulajdon földi végzetünket. ahol bérlőként egy néger család is lakott. Senki sem szabad. ami számunkra nem kívánatos. de az az ember. akiket félelmek tartanak a markukban. A szegénység súlyos tapasztalat – olyasvalami. aki a szegénységet megtapasztalván belenyugodott. és a pokolra jutott. Ha elfogadja. hogy a nyomor inspiráló erő is lehet. aki meghalt. az életük során szerzett tapasztalatokból származik. hogy kérjen ötven centet az ültetvény tulajdonosától. Miközben a becslések szerint az utókorra hagyományozott hozzájárulásom a tudományhoz több millió embernek vált hasznára. Aki sohasem élte meg a szegénységet. Ha elfogadta volna a nyomorúságot vagy rettegett volna a szegénységtől. mindig eszembe jut egy történet. ugyanakkor egy egész életet káromló átok is fakadhat belőle. melynek nyomán valaki terveket kezd szőni. A nyomor becses áldás lehet. Mi csak olyan kuncsaftokat szállásolunk el. A néger család tízesztendős gyermekét egy nap elküldték a malomhoz. Az apámra fordított befektetés hozadékából aztán egyetemre küldte három gyermekét és az öcsémet. A mostohaanyám nem félt a nyomortól. „Akkor – így az Ördög – eltévesztetted e járást. az általad most olvasott sorokat soha senki meg nem írta volna. A felvételi vizsga során az Ördög azt kérdezte tőle: „Mitől félsz a legjobban?” – mire emberünk azt felelte: „Semmitől sem félek”. és a képzést abból az életbiztosításból fizette. és semmiképp sem fogadta volna el. hogy elkerülhetetlen teherként kell hordoznia. Ami engem illet. hogy megszabaduljunk mindattól. Ez a filozófia. Ha nagyobb erőfeszítések kihívását látja benne. Az igazán nagy férfiak és nők ismerték ugyan a nyomort. talán szánnivaló. átokként tapad rá. A mostohaanyámat ilyen fából faragták. váljon fogorvossá. akik segítségemre voltak a személyes teljesítmények gyakorlati filozófiájának kidolgozásában.jelentkezzen a Lousville-i Egyetem fogorvosi szakára. Ha meghallom a „félelem” szót. a nyomorúságot elutasító mondandójáig nyúlik vissza. de rühellte. . akik tudják mit akarnak. Amikor még kisfiú volt. több mint szánalmas: örökös fogságra ítélte magát. Egyébként nem lehettek volna naggyá. Látjuk tehát. mielőtt még derékba törné az ember szabadságvágyát és függetlenségre való törekvését. és végzetéül elfogadta azt. s ezzel mindannyiukat elindította a nyomorúság legyűrésének útján. amely a velem együttműködők „tudni. legyűrték. amelyet az első férje halála után kapott. azt az illető lelki beállítottsága szabja meg. amíg él. hogyan” jellegű tudásán alapul. áldás lesz. amelynek révén több mint ötszáz élvonalbeli vállalkozóval köthettem személyes ismeretséget. A Teremtő pedig láthatólag azoknak kedvez. a nagybátyja egy malmot üzemeltetett egy marylandi ültetvényen. hogy mitől irtóznak. nem csekély része volt abban. s azt is tudják. e teljesítmény fedezete valójában a mostohaanyám történelmi jelentőségű. melyet Reuben Darby mesélt a Massachusettsi Kölcsönös Életbiztosítási Társaságtól.

Az fogta a pénzt. hogy küldjön neki öven centet. és nem a betegség srófjára jár. ezzel foglak elpáholni. A gazdagság tizenkét nagy válfaja Osztályozd saját magadat „Tökéletes”. Lódulj. hanem az ember által elérhető szellemi erőkhöz kapcsolódik. Hogy világosabban lefesthessem. Aligha csodálható tehát. amikor családunkat kiemelte a kétségbeejtő nyomorból. s azt kiáltotta: „Ha nem takarodsz innen. .A gazda felnézett a munkájából s látta. mert mindenfajta bőség – legyen az anyagi természetű vagy másmilyen – egy lelki beállítottsággal veszi kezdetét. s kellő mozgással egyensúlyban tartja tagjait. amikor felnézett. A lelki beállítottság egyszersmind az a hatótényező. majd visszatért a munkájához. A gazdagságnak tizenkét nagy válfaja létezik. Úgy bizony. mert még bottal hajtalak el” – mondta. tekintete az arcába villant. s egy rőtvad gyorsaságával tovafutott. vajon az imádság kedvező vagy kedvezőtlen eredménnyel fog-e járni. tüstént az ajtóhoz hátrált. belekotort a zsebébe. kinyitotta. Alig telt el egy perc. eltöprengve e titokzatos élményen. amint a néger kisgyerek tisztes távolban megáll. hogy az élet sokféle pompás gazdagságának élén épp a pozitív lelki beállítottságot találjuk. mégis a nyomor. S hasonlóképpen. ehelyütt dióhéjban ismertetem a gazdagság tizenkét nagy válfaját. Az ember lelki beállítottsága adja azt a „húzóerőt”. aki saját elméjének birtokában van s azt jól körülírt célok fel tudja kormányozni. azt felelte: „Anyu azt mondta. s látta. vágyának. Felismerte. TESTI EGÉSZSÉG A testi egészség az „egészségtudatossággal” kezdődik – azzal az észjárással. míg a molnár tágra nyitott szemekkel és eltátott szájjal ácsorgott. elővett ötven centet és átnyújtotta a gyereknek. s torkaszakadtából sivította felé: „Anyunak kell ötven cent!” A molnár lassan leeresztette a dongát. „Tűrhető” vagy „Gyenge” minősítéssel: 1. vagy bármi egyéb. A Pozitív Lelki Beállítottság fenntartása a testi egészség megőrzésének legjobb ismert módja.” A malom gazdája riasztó hangon és mogorva tekintettel nyersen visszaszólt: „Ilyesmire én nem állok rá. POZITÍV LELKI BEÁLLÍTOTTSÁG A gazdagság tizenkét nagy válfaja élén azért áll a Pozitív Lelki Beállítottság. miként formálható át gazdagsággá a nyomor. 2. mert addigra a fekete lurkó elébe szökkent. számára irtózatos dolog áldozata kellene maradjon. hogy megmoccant volna. a szegénység is átformálható bőséggé és figyelemre méltó teljesítmények sokaságává – ezt a tényt pedig a mostohaanyám mutatta meg drámai erővel. amikor valakinek a gondolkodása az egészség. amely minden szorongásának. majd győzelemittasan odébbállt – a környéken élő négerektől az ilyesmi aligha volt szokásos. Egy hordó dongáját lendítette a kisgyerek felé. hogy a kölyök még mindig ugyanott áll. Most pedig nyomás haza. s ezen felül mértékletességet tanúsít az étkezésben. összes kételyének és hiedelmének anyagi megfelelőit az illetőhöz vonja. amelyek közül tizenegy nem anyagi természetű. s ez az egyetlen dolog. hogy nincs ember. A nyomor és a gazdagság közötti különbség nem mérhető csupán pénzben vagy anyagi javakban. amikor egy néger kisgyerek megfékezte. ami megszabja. amely felett az ember maradéktalan és elidegeníthetetlen ellenőrzést gyakorolhat. mert különben…” – de nem tudta befejezni a mondatot. a félelem merészséggé formálható – s e tényt ez a gyermek kellő nyomatékkal megmutatta. és odavetette kérdését: „Mit akarsz?” a gyerek anélkül.

Használd bátran a módszert. s ezáltal hozzájuthatsz mindahhoz. ahol . akivé lenni szeretne. vagy. hogy belül megteremtse a kellő harmóniát. A másokkal létesítendő összhang a magunkkal való összhanggal kezdődik. hogy azzá válhat. ha félelmek tartják rabszolgaláncon. A hit valóban fenséges. amit korábban nem ért el. s ezek a kedvezőtlen lelkiállapotok. mint a pozitív lelki beállítottság fenntartása. hogy ál máshoz se léssz”. és bizonyosodj meg arról. s győzd le ezeket a félelmeket. amelyeken keresztül a Hit a Végtelen Intelligenciával kapcsolatot tart. a Hit előhírnöke. szabad sem lehet. akik terveiket és céljaikat még nem váltották valóra. s ugyanennek az eljárásnak a segítségével kerekedj felül a maradék hat félelmen is. tekints mélyen a lelkedbe. dán királyfi) fogalmaz: „Mindenek fölött / Légy hű magadhoz: így. aki nem tekinthet a jövőbe abban a reményben. ahogy Shakespeare (Hamlet. azzal. amelyek gyakorta más személyek hasonló állapotait tükrözik vissza. betöltheti azt a pozíciót. amelyek által elutasíthatja mindazt. Ez az emberi lélek termőföldje. 6. 4. amire vágyik. amellyel a betegségtől és a testi fájdalomtól való félelmet győzheted le. ahol saját elmédet birtokba veheted. A félelem a Gonosz hírhozója. mint napra éj. amit életed során kívánsz. a remény – az az állapot. Enélkül a Félelmektől Mentes Élet. ha valaki ehhez az intelemhez tartja magát. a Teremtő meggyalázása. a szorongás és a kétely kelti.Azért „a legjobb”. A FÉLELMEKTŐL MENTES ÉLET Senki nem lehet gazdag. hogy az embernek maradéktalan ellenőrzési lehetőséget biztosított saját lelki erői felett. amikor az illető sikerre számít – a legmélyebb örömforrás lehet. s egy olyan fő életcél kijelölése. 5. hogy másokkal is harmóniában élj! Az emberi kapcsolatokban a súrlódásokat igen gyakran az egyénen belüli zavartság. Egyesek számára. azután haladj tovább. HARMÓNIA AZ EMBERI KAPCSOLATOKBAN Az összhangnak két fő formája van: az önmagunkkal való összhang. Csakugyan szerencsétlen az az ember. Nem csekély haszonnal jár. S ne feledd: amikor e hét alapvető szorongást hitté formálod át. és persze. amikor máskülönben a szorongások vennék át a kormányrudat. 3. A reménytől az ember lelke éber. és elutasíthatod mindazt. Mielőtt osztályoznád magad a „Félelmektől mentes élet” skálán. Ehhez a félelmek leküzdése éppoly elengedhetetlen. s az élet összes többi gazdagságának is csak díszére válik. s önmaga érdekében mozdulatra kész lesz. mert az egyén ellenőrzése alatt áll. eljutottál életednek arra a pontjára. vagy megvalósíthatja azt a célt. lehetetlenné teszik az emberek közötti összhangot. Az embernek az az első teendője. / Következik. hogy a hét alapvető szorongás egyike sem rejtőzködik benned. s a remény által járhatók be azok a közlekedési útvonalak. A JÖVŐBELI TELJESÍTMÉNYEKBE VETETT REMÉNY A reménység az egyik legnagyszerűbb lelkiállapot. s az élet gazdagságainak további tizenegy válfaja merő haszontalanság volna. ami számodra nemkívánatos. aminek elérésében hinni érdemes. A reménységből meríthetünk erőt olyan veszélyhelyzetekben. Élj békében önmagaddal. s nem fog gondot okozni. aki. és bármely kívánt cél felé kormányozható. Egy későbbi fejezetben rátalálsz majd a módszerre. és a többi emberrel létesített harmónia – mindkettőt kellő okkal soroljuk a gazdagság tizenkét nagy válfaja közé. A HITRE VALÓ KÉPESSÉG A Hit nélkül a tudatos emberi elme és a Végtelen Intelligencia egyetemes gondolatvilága közötti kapcsolattartás lehetetlen volna. felszerszámozta mindazon lehetőségekkel. a kudarcélmény. ami számára nemkívánatos.

hogy a Végtelen Intelligencia az ember hasznára váljon. A lelakatolt lélek elcsökevényesedik. semmi egyéb. 9. E munka cinkosságot teremt az emberi szükségletek kívánalmai és azok kielégítése között. Egy nagy tanító mondta: „Hanem a ki a nagyobb közöttetek. NYITOTTSÁG A TÖBBI EMBERRE……. s elvágja magát az egyes egyénekhez és a Végtelen Intelligenciához vezető hírközlési vonalaktól. A szeretet munkájában való elmerülés a legjobb gyógyszer a búskomorságra. s bármilyen kívánt cél elérésére irányíthatja. aki nem ura önmagának. s buzgón gyakorolja is azt. vagy szolgálatáért viszonzásképpen széleskörű elismerésben részesült. őrajta kívül álló dolognak sem válhat urává. S csak a nyitott lelkű ember lehet igazán képzett és jólnevelt. nem talált még rá a tartós boldogsághoz vezető útra. 10. kik a többi személyiséghez. mert a szeretet fáradsága az emberi vágyak legmagasabb rendű kifejezése. hogy az őt ért áldásokat másokkal is megossza. pontosan meghatározza. amely. mint aki rátalált a szeretet munkájára. A nyitott lélek szakadatlan nevelkedésben s a tudás elsajátításának folyamatában tartja az embert. minden egyes emberhez bármikor nyitott lélekkel közelítenek. A Hit az a szellemi minőség. Ez az „örök elixír”.. akikkel dolgod akad. amelyet valaki mások szívében betölt. mindezt ti is úgy cselekedjétek azokkal. HAJLANDÓSÁG AZ EMBERT ÉRŐ ÁLDÁSOK MÁSOKKAL VALÓ MEGOSZTÁSÁRA……………. a lélek lángja – semmi sem korlátozhatja.. s íme! A te csónakod is partot ér. a saját földi sorsát is uralja „Ura tulajdon Végzetének. s életed ezáltal gazdagodni fog – lelked felékesíttetik. amikor valaki nagy gazdagságra tett szert. amely a szokványos gondolati energiákat azok spirituális ellenértékeire váltja. előfutára minden emberi fejlődésnek. hogy az emberek ti veletek cselekedjenek. 7. amelyben az ember képzelőereje a tett szárnyaira kél. s bátorságot önthetsz mindazokba. buzdítást nyújthatsz a reményre és a hitre. 23:11) Egy másik gondolkodó pedig így nyilatkozott: „Segíts a testvérednek átjutni a folyón. az bizonyosan a közte és a saját lelke közötti érintkezés csatornáinak eltorlaszolásához vezet. s egyszersmind a testi egészségnek is páratlan építőmestere. legyen a ti szolgálatok” (Máté. Lelkének Parancsolója”.” S ismét egy másik nagy bölcselő: „A mit akartok azért. amitől a szellemi indíttatások alkotóereje mozdulatra kel. Ne feledjük: azt a teret. amit a leginkább szeretnél. Aki nem részesült abban a gyönyörű élményben. Tedd azt. Aki pedig önmagának ura. ha megosztjuk ezeket. hogy másoknak is jó szolgálatot tehessenek. ha az imádsággal kulcsolódik össze. A SZERETET MUNKÁJA Nincs gazdagabb ember. Az önfegyelem legmagasabb rendű alakváltozata a szív alázatának megnyilvánulása olyankor. aminek segítségével lelkét birtokba veheti. hogy ő maga milyen jótéteménnyel járult hozzá az illető életéhez. mivel a boldogság főként abból fakad. . A türelem – a legfőbb kulturális jellemzők egyike – csupán azokban jut kifejezésre. A Hit az az erő. közvetlen és haladéktalan kapcsolatot létesít a Végtelen Intelligenciával. s azt se feledjük. Az. az önkifejezés örömére lel. hogy minden gazdagságunkat ékesíti és gyarapítja. a kudarcélményekre és a félelmekre.az élet minden gazdagsága megterem. A szeretet munkálkodását szentesíti. ha az ember másokat is saját áldásainak részesévé tehet. s fogadhatja magába az élet gazdagságainak mind a tizenkét válfaját. ÖNFEGYELEM…………. s olyan közeg. s az egyetlen mód arra. hogy aki abban elmerül.” (Máté 7:12) 8. Ha az ember nem hajlandó az őt ért áldásokat megosztani.

amit a siker mikéntjének alakjában az emberekre hagyományozok. Aki meg akar érteni másokat. azért támogatta a Siker Tudományának megszervezését. akik ismerik és alkalmazzák a Siker Tudományát. amivel téged bíztalak meg. c) az ANYAGI GYARAPODÁS vágya. mivel az őt cselekvésre mozdító indítékok nagyjában-egészében ugyanazok. felbecsülhetetlenül fontos a gazdagság tizenkét nagy válfajának kézzelfogható porciója – a pénz. az ilyen jellegű megközelítés felbecsülhetetlenül fontos. mint érzelem (lásd a hét alapvető szorongást). b) a NEMISÉG érzelmei. és rajtaveszíthetnek egy-egy rossz döntésen. Henry Ford nem szükségképpen azért jutott el az anyagi biztonságig. de kevéssel a halála előtt egy beszélgetésben elmondta nekem: „Vagyonom nagy részét visszaadtam azoknak az embereknek. hogy férfiak és nők millióinak éppúgy jól fizető állást nyújtott. h) A HARAG alapérzelme. amelyeket az ember viszonzásképpen nyújt. s azt is. MÁS EMBEREK MEGÉRTÉSÉNEK KÉPESSÉGE aki bővelkedik más emberek megértésében. hogy az illető a saját lelkét teljességgel birtokba vegye. d) ÖNMAGUNK MEGŐRZÉSÉNEK vágya. mivel ismerik a pénz forrásait. A mások megértésére való hajlandóság képező minden barátság alapját. illetve a tudás. 11. hogy alapjában minden ember egyívású. Kifuthatnak a pénzből. amelyhez barátságos együttműködésre van szükség. mint ahogyan rengeteg ember számára megbízható szállítási és utazási lehetőséget az automobillal. nevezetesen: a) a SZERETET érzése. ANYAGI BIZTONSÁG (pénz) Végül. mert úgy vélte. g) az ÉLET FOLYTATÁSÁNAK kívánsága a HALÁL UTÁN.Az önfegyelem az egyetlen módja. i) A SZORONGÁS. s azon keresztül magát a Teremtőt. mert a hasznos szolgáltatásokat az emberi szükségletek legkülönbözőbb alakjaiban látjuk viszont. s belőlük haszonra szert tenni. Azok.” . e) A TEST ÉS A LÉLEK SZABADSÁGÁNAK vágya. s ez a fundamentuma a vezetés minden olyan fajtájának. akár pénz igénybevétele nélkül is. és bármely általa kívánt cél elérésére irányítsa. melynek segítségével az anyagi biztonság fenntartható. ez az alapja az emberek közötti minden összhangnak és együttműködésnek. Egyesek úgy vélik. de az odaadott pénz elhanyagolhatóan csekély ahhoz a gazdagsághoz képest. mindenkinek ismernie kellene a pénzszerzés mikéntjét. melyek segítségével a pénz elérhető. f) AZ ELISMERÉSRE ÉS ÖNKIFEJEZÉSRE való vágyakozás. hanem abból a nem kevésbé méltánylandó okból is. Az anyagi biztonság nem pusztán a pénz birtoklását jelenti. azért vannak anyagi biztonságban. Andrew Cargenie. ha valaki meg akarja érteni a világegyetem átfogó tervét. aki a maga idejében talán a leggazdagabb ember volt a világon. amennyiben egyazon gyökérről fakadnak. 12. de nem utolsósorban. Azokra a szolgálatokra is kiterjed. mint amelyek hasonló körülmények között mások tetteit is motiválják. mert rendelkezésükre állnak a módszerek. annak előbb önmagát kell megértenie. s hogy minden – üdvös vagy pocsék – emberi tevékenységet ugyanazon kilenc alapvető indíték egyike-másika hoz mozgásba. hogy bocsásd a világ rendelkezésére. arra a felismerésre jut. akiktől összegyűjtöttem. Életének vége felé vagyonának tetemes hányadát – közel egymilliárd dollárt – elajándékozta. mert egy nagy rakás pénzt tudott összegyűjteni. hogy hogyan kell e forrásokkal érintkezésbe lépni.

a nyersanyag és az időjárás adottságai kedvezőbbek. s az északi ipar eredményeit délen is érvényesíteni kezdték. s ezáltal fejlesztette az egyéni kezdeményezőkészséget. Tedd e tizenkét nagy gazdagságot magadévá. Edison első nagyobb kudarca az volt. vagy akár a teljes pusztulásba taszítaná őket. Dr. A déli államik számára gazdasági kudarc. s ebből a felfedezésből olyan beszélgetőgépek születtek. mert eltéríti az embereket olyan szándékok fontolgatásától. személyes kezdeményezéseiknek köszönhetően nem utálták már a jenkiket. amely lehetővé tette. A kudarc nemegyszer rávilágít. A Vickor-féle Beszélgetőgép Társaság főmérnöke azonban a rádió működési elvében magában olyan működési elvet fedezett fel. hogy önmagukra támaszkodjanak. Íme. a hiú embereket pedig kigyógyítja önteltségükből. mert úgy látszott. melynek segítségével jobb hangfelvételek készíthetők. ahol a munkaerő. önállóbbá váljanak. de a kutatás révén rátalált a nagyobb távolságokat is áthidaló telefon titkára. hogy a Polgárháborúban elvesztették rabszolgáikat – de több szempontból is úgy tekinthetünk rá. Eredeti célját nem érte el. megüzenvén szüleinek. a rádió kiszorítja a beszélgetőgép-üzletágat. Thomas A. az amerikai ipar délen is. 3. fejezet Amikor a kudarcból áldás lehet Az élet hatodik csodája A KUDARC gyakorta álöltözetbe bújtatott áldássá válik. Nem kell sok idő. hogy olyan képzettségre tett szert. s nem is kevesebb. amelyekre egyébként a társaság álmaiban sem gondolt volna. hogy e gazdagságok közül az első tizenegy bárki számára elérhető. szorult helyzetbe. ami az élet gazdagságának tizenkét nagy válfajában jut kifejezésre. s a „próba-szerencse” módszerének segítségével hasznos tudással vértezi fel az embert az élet dolgairól. a Victor-féle Beszélgetőgép Társaság megrémült. hogy mely eljárások működésképtelenek. mint a részesedés e tizenkét áldás mindegyikében. amelybe az életnek mind a tizenkét fő gazdagsága beletartozik. mint ami megteremtette a vele egyenértékű jótétemény csíráját: 1. hogy a férfiak mellett elfoglalva helyüket az üzleti életben és a munkában. A kudarc gyakran lehetőségek új kapuit nyitja meg. könnyűszerrel hozzájutnak a tizenkettedik fajta gazdagsághoz. és sikerre jutsz – hiszen a siker nem egyéb. Amikor a rádió 1920 táján kezdett divatba jönni. a pénzhez. aki hajlandó befogadni. Alexander Graham Bell hosszú évek kutatómunkája során próbált mechanikus hallókészüléket létrehozni nagyothalló felesége számára. Egyesek Edison részleges süketségét is jókora kudarcként foghatják fel. VIII. S nagysokára. előtted vannak az eszközök. de valószínűleg az angol birodalmat is megvédte a teljes összeomlástól az első és második világháború során. A Lord Cornwallis vezette brit hadsereg kudarca 1782-ben nem csupán az amerikai gyarmatoknak adta meg a szabadságot. ha azokat véghez is vinnék. mozgásba lendült.Immár megismertük a szegénység ellentétét. de ő maga ehhez úgy alkalmazkodott. amelyek révén a nyomor gazdagsággá formálható át. hogy valóban nagy feltaláló legyen. hogy kifejlesztette tehetségét a „belső hallásra” egy hatodik érzék révén. 2. alkalmazd őket hétköznapi életedben. E veszteség arra késztette a déli nőket. A déliek. S bátorító felfedezés lehet. akik pedig magukba fogadják és alkalmazzák ezeket. Ez akkora csapás volt Edison számára. s a délvidék az Egyesült Államok iparának központjává válhat. A rabszolgák elvesztése arra kényszerítette az embereket. amikor tanára eltanácsolta őt az iskolából. Ez . amelyek. hogy ez a gyerek nem alkalmas az oktatásra.

Ez nem jelenti azt. Ekkor olyan felfedezésre bukkant. mélyen elgondolkodtatja az embert. de másként ütött ki a dolog. mert ez tette szükségessé. Roosevelt úgy viszonyult e veszteséghez. azonmód egy hivatás gyakorlásának szenteltem magam. amelyeket egészségének megromlása nélkül sohasem lett volna alkalma megtapasztalni. aki multimilliomos volt (s akiről a nevemet kaptam) meghalt. Az eszét használva rájött. Az. teljesen függetlenül attól. olyan gondolat ötlött fel benne. hogy használni tudja-e a testét. amely négy év alatt négymillió dollár hasznot hozott neki. rábírnia régi szokásának feladására. hogy lábainak hasznát vehette volna. aki olyan mély befolyást gyakorolt rám. amelyről megtudta. a földmérésben. egyesek borzalmas hátránynak vélhetnék. hogy multimilliomos legyen belőle. Anyám elvesztését. amit csak egy ilyen csapás által ismerhetett meg. A testi egészség megrendülése az egyén figyelmét testéről gyakran észbeli képességeire irányítja. nem fedezte fel gazdagságának mesés forrását. ahol a legjobban szolgálhatok másokat. amikor egy nagybátyám. Az Őt ért szenvedés iránti lelki beállítottsága olyan volt. képzelőereje és határozott. hogy minden kudarc magával hozza az egyenértékű jótétemény csíráját. hogy amint mások szolgálatára képessé váltam. de Franklin D. hogy feltalálói munkája során a természet oly sok titkát felfedje. s annak teljesítmény-lehetőségeit csupán vágyai. megtaníthattam másokat felülkerekedni a szegénységen. Jones épp hogy meg tudott élni a farmjából. pokoli kudarc ért. Láthatóan nagyon jól elboldogult anélkül. hogy a tulajdon érdekemben a saját magam erejéből megküzdjek a nyomorral. hogy Jones úr addig. és mankóval élt. céltudatos ténykedése nyomán gyümölcsöt teremjen. Jonest két vállra fektetnie. Abraham Lincoln kudarcai a boltvezetésben. amikor én még igen kicsi voltam. s megérte. hogy sokszorosan meghaladja izmai erejét. amíg testének maradéktalanul birtokában volt. hogy az ember saját kezdeményezése. engedni kell kisarjadni. A Változás Nagy Törvényének kellett Milo C. hogy a hátrányait a kényelmetlenség minimumára csökkentette. Anyám elvesztéséért egy mostohaanya kárpótolt. A Wisconsin állambeli Fort Atkinsonban lakó Milo C. Elemezd a kudarcot. amíg a bénulástól sújtva egész teste felett el nem vesztette a hatalmát. Lábai használhatatlanná válását a legtöbb ember elemi csapásnak tekintené. s rá fogsz jönni a mély igazságra. s az azzal szemben támasztott követelmények korlátozzák. ahogy azt egyébként meg nem tettem volna.talán lényeges tényezője volt annak a képességének. hogy saját eszének erejével közelebbi ismeretségbe kerülhessen. s ezzel vette kezdetét az önkiszolgáló boltok rendszere. . legyen az tetszőleges körülmények között. amely mára szerte az országban elterjedt. s ezzel megmutatja számára a test igazi „főnökét” – az elmét – s széles távlatokat nyit. Ez a gondolat a csemegeüzletek „turkáló” módszere volt. Rájött. s végül olyan területre vezérelt. a katonai szolgálatban és a joggyakorlatban olyan irányba fordították képességeit. hogy az Egyesült Államok valaha is látott legnagyobb elnöke lett. olyannyira. hogy a kudarc máris a megfelelő előnyök érett gyümölcsét hozza el – csupán a csírát. hogy összeszedte magát. amit még fel kell fedezni. A fiatalkoromban elszenvedett több mint húsz nagyobb kudarc megváltoztatta életpályámat. Később jó okom volt köszönetet mondani. termékét „Malackolbásznak” nevezte el. amiért kimaradtam a végrendeletéből. aki akkor halt meg. s mivel ekként cselekedtem. Úgy éreztem. hogyan lehet kismalacokból kolbászt csinálni. és hogy megélhetéséről a két keze munkájával gondoskodjék. s a vagyonában semmit nem hagyott rám. hogy van egy lelke. Amikor Clarance Saunders áruházi eladóként nem ütötte meg a mércét.

hogy megtudja. a sors kiválasztottjai. a természet gyakran azért üti ki csapásaival az embereket. s nézd. amiről korábban nem is álmodhatott volna. s gyakran eredményeznek is – de olyan körülmények nincsenek. és cselekedeteiddel kezded felnevelni. mely azt jelzi. hogy a kudarc megfékezze – az csak még nagyobb erőfeszítésre buzdítja. A kudarc precíz mérőeszköz. s megtudod. amikor még csak egyetlen kudarc győzte le őket. De ő az őt ért hátrányra pozitív módon reagált. A legtöbb úgynevezett kudarc nem egyéb. s bőkezűen megjutalmazza és tekintélyes személyes erővel látja el azokat. amely felett az ember mindig maradéktalan ellenőrzést gyakorolhat. mivel ez olyan anyagi gazdagsággal jutalmazta meg. Figyeld meg kudarcaidat. mint a Sors figyelmeztetésére. ami eszének használata révén jobb munkaviszonyokat teremtett számára. Akik megállják a sarat. Tedd ki a Hit és a Reménység napfényének. amelyeket nem ellenőrizhetünk. ahogyan az a leginkább hasznára válik. élhetsz a „gyanúperrel”. ha eszerint jár el. a természet sohasem engedi. ahelyett hogy megroppannának tőlük. aki feláll és újra kezdi a harcot. hogy változtasson rajta. és ha e jelzéshez tartja magát. hogy az egyén elessen veleszületett jogaitól és áldásaitól anélkül. A kudarc attól függően lehet áldás vagy átok. lelkedben egy géniusz csírája sarjad.Úgy bizony. ami ingyenes haszonra fordítható át. de az a joga és lehetősége is megvan mindenkinek. mint időleges vereség. hogy valamilyen formában az egyenértékű jótétemény lehetőségét meg ne adná. S az emberek jelentős százaléka akkor is feladja. A természet a születéstől a halálig állandó kihívásokkal szembesíti az embereket. és senki sem kárhoztatta volna. Ha tudatnyi kudarc után sem hagysz fel a próbálkozással. hogy vannak-e benne vezetői képességek. ahogyan ezt Milo C. amiből sohasem tud felépülni. vagy engedik. Azok a helyzetek. akkor bizony átok. hogy a saját területeden vezető lehetsz. Úgy tűnik. . akik a kihívással sikeresen megbirkóztak. és az újrakezdéstől eltántorítsa őket. Jones esetében is láthattuk. s addig kotlik fölötte. Emlékezz. hogy valaki a kudarcra úgy válaszoljon. amíg az kisebbrendűségi komplexushoz nem vezet. lehetőséget nyújt tehát arra is. amelynek révén az egyén meghatározhatja a gyengeségének fokát. Ebben az értelemben a kudarc mindig áldásnak számít. A történetet az egyén reagálása szövi. Ha valaki úgy tekint a kudarcra. amíg az ember azt nem mint ilyet fogja fel! Teljesen természetes és logikus lett volna Milo C. amikor majd legközelebb kudarccal találkozol: ha eszedbe jut. Reagálásod megbízható mutató. hogy nem létezik olyasmi hogy kudarc. hogy a kudarc gyengeségeire utal. s ott keresed meg e csírát. E tapasztalat legfontosabb része az ő válasza volt. Ha egy adott vállalkozásban három kudarc után még tovább próbálkozol. mielőtt az még erőt venne rajta. ki lesz közülük az. Egy reménybeli vezető sohasem hagyja. rájössz. Jones részéről. minden kudarc és minden csapás magában hordozza egy egyenértékű jótétemény csíráját. ahol éppen tartasz. ez az élmény jóformán teljes bizonyossággal áldássá lesz. ahogyan az egyén arra reagál. hogy a kudarcra úri kedve szerint reagáljon. hogy leigázza. ha szerencsétlenségét megrendítő erejű csapásként fogadja el. amelyek lehetetlenné tennék. hogy uralhassák kudarcaikat. ha valaki pozitív lelki beállítottsággal viszonyul hozzá. miként terebélyesedik komoly személyes teljesítménnyé. hogy vegyen más irányt. kudarcot eredményezhetnek. Kudarc ellen senki sem tehet szert teljes védettségre. s a kudarc első jelére kilép a játékból. Ha úgy látja. A kudarcra az emberek mindig az egyik vagy a másik módon reagálnak: vagy nagyobb erőfeszítésre való kihívásnak tekintik. s élete során mindenki sokszor él át kudarcot. Az emberek zöme feladja a reményt. hogy vezetőkként tegyenek nagy szolgálatot az emberiségnek.

feltéve. Betegség. hogy egyes emberek. hogy csak azok a korlátozások érvényesek számunkra. Megadta nekik az első demokratikus államot. Az önfegyelem hiánya. a kedvezőtlen étrend vagy a testgyakorlás hiánya okoz. Viszont nincs bocsánat arra a bűnre. 4. ami általában túlzott falánkságban. mert alávetette magát a világegyetem törvényeinek és alkalmazkodott azok szokásaihoz. ha valaki keményebb menetnél bedobja a törülközőt! Az élet jelmondata: „A GYŐZTES SOHASEM ADJA FEL. A középszerűség meghaladására irányuló ambíciók hiánya. „ezt lehetetlenség megcsinálni”. de a második világháború kitörésekor sokkal több hajóra volt szükség. sohasem tanulmányozta a természet törvényeit. 2. s nem lelt egyebet. a természet minden emberi vállalkozásban annak a „bolondnak” kedvez. hogy kudarcot vallhat. hogy szó szerint lepipálta az üzletág öregebb és tapasztaltabb embereit. így biztosítván be magát az ellen. miszerint határozott szándékok és célok nélkül sodródunk a körülményektől függően. hogy a jószágot elföldelhesse. 5. mint . S AKI FELADJA. amelyeket mi magunk állítunk fel. Veleszületett örökletes testi tulajdonság. olyan hittel és lelkesedéssel. Amikor sírt ásott. hogy egyetlen tapasztalat sem pecsételhető kudarccá. Innentől fogva és mindörökre vésd eszedbe. hogy hűséges öszvére egy hörcsöglyukban a lábát törte. „ezt lehetetlenség megcsinálni”. a mindenkori legnagyobb termelékenységgel és példátlanul alacsony ráfordítás mellett! Aki azt mondja. 6. A szokás. mint csalódást és kétségbeesést.A világ nagylelkűen megbocsátja az ember tévedéseit és időleges vereségeit. aki nem tudta. A sors gyakorta drámai módon jutalmazza az emberek kitartását. aki buzgón nekilát – azzal szemben. 7. aki azért jut sikerre. Henry P. mígnem az a balszerencse nem érte. hogy a többiekkel egyenlően foglalják el helyüket a civilizált népek családjában. Kaiser korábban soha nem épített tengerjáró hajókat. A gyakorlati valóság e világában az embernek állandóan emlékeztetnie kell önmagát. hogy azt nem lehet megcsinálni. mint amennyit a meglevő hajógyárak elő tudtak volna állítani. Az egyértelmű életcél hiánya. Kaiser hajóépítésbe fogott. AZ SOHA NEM GYŐZ!” Japán veresége a második világháborúban a legnagyobb győzelmének bizonyult. s véghezvitte a lehetetlent. vagy amelyeket másoktól eltűrünk. s a lehetőséget. (Ugyanakkor ne feledjük. hanem haladt előre. Egy idős bányász harminc esztendőn át kutatott nemesfémek után. ivásban és nem szertelenségben. s azt az eltökéltségüket. jobbára alulmarad azzal az emberrel szemben. 8. a bányász rábukkant széles e világ leggazdagabb vörösréz-lelőhelyére. hogy azokat mint ilyet fogja fel. amely a japánokat korábban gúzsba kötötte. aki azt átéli: a többiek határozata nem számít. és nem adja fel a próbálkozásokat. mielőtt rájött volna. Az öszvért le kellett lőni. hogy kudarcot valljon. mert e vereség letörte annak az ártalmas babonának a jármát. így hát Mr. hogy csak annak az embernek van joga egy tapasztalatot kudarcnak vagy bármi egyébnek nevezni. Úgy tűnik. Aki azt mondja. amennyiben mi magunk nem mint ilyet fogadtuk el! Azt se felejtsd el. hogy a vereséggel szembenézve sem hagynak fel a próbálkozással. A kudarc ötvennégy fő oka 1. Nem megfelelő iskolázottság. 3. Tolakodó kíváncsiskodás más emberek ügyei iránt. amit általában a rossz gondolkodás. valamit az önfejlesztés iránti közönyben nyilvánul meg.

Mindenfajta óvatosság hiánya. hogy szerződésekben vagy jogi ügyekben önmaguk prókátorai legyenek. Úgy találták. A Végtelen Intelligencia létezésében való hitetlenkedés. 10. Érdem és munkálkodás híján szerzett hatalom vagy gazdaság birtoklása. Kedvezőtlen párválasztás és házasságkötés. akiknek a hűség kijár. A dohányzás túlhajszolása. 15. Az érzelmek feletti kontroll hiánya. 48. 34. A társak helytelen megválasztása az üzleti és szakmai viszonyokban. 21. ha valaki a szükséges tények közvetlen ismerete nélkül alkot véleményt vagy sző terveket. 45. 17. Egy vagy több a hét alapvető szorongás közül. Antiszociális beállítottság a törvényes intézmények vagy vezetőik iránt. 12. 28. A szükséges minimumot meghaladó többlet szolgálatok megtételétől való vonakodás. 37.például Helen Keller. 32. 27. A pillanatnyi feladatra való erőösszpontosítás hiánya egy adott időpontban. 44. 40. akik tapasztalataira gyakran szüksége van. vagy a döntés teljes elmulasztása. 49. 46. 29. 47. Az összhang szellemében való együttműködés elmulasztása más emberekkel. 26. A lelkesedés kontrolljának hiánya. 24. Alkoholizmus vagy narkománia. Mások bírálgatása olyankor. Mások megjegyzéseinek jóváhagyása olyankor. Képtelenség arra. Válogatás nélküli költekezés a bevételek és kiadások ellenőrzése nélkül. Az a szokás. 13. A kedvező lehetőségek észrevételéhez szükséges látásmód és fantázia hiánya. Kedvezőtlen hivatás-választás. ami általában a szerencsejáték szenvedélyében fejeződik ki. Az IDŐ leghasznosabb beosztásának és felhasználásának hiánya. hogy valaki hasznát vegye azok tanácsainak. 25. Túl sok kötelezettség vállalása. 39. Túlzott óvatosság az üzleti és szakmai viszonyokban. 16. különösen a vallási. különösen a lánc-cigarettázás szokása. Rosszindulatú pletykák terjesztése más emberekről. Kitartás hiánya a megkezdett dolgok végigvitelében. hogy az egyén legalapvetőbb jellemvonásai hétéves korára kialakulnak. . 30. 11. 33. erősen korlátozott fizikai képességeik ellenére is nagy szolgálatot tudtak tenni más embereknek.) 9. A negatív lelki beállítottság szokásként való rögzülése. a mellettük való kitartás hiánya. 36. Kedvezőtlen környezeti hatások gyermekkorban. A hűség szellemének hiánya azok iránt. A választott célok eléréséhez szükséges mértékű önbizalom hiánya. Kontrollálatlan én-központúság és hiúság. 42. 18. 20. A goromba vagy istenkáromló beszéd szokása. 19. amikor ezt senki nem kérte. s ha már a döntések megszülettek. 23. 41. 22. 38. A másoktól származó valós vagy vélt sérelmek megbosszulásának a vágya. 31. 43. Laikusoknak az a szokása. A hazudozásra vagy az igazság eltorzítására való hajlandóság. Ingyenes jótéteményekre való vágyakozás. politikai és anyagi kérdéseket érintő tájékozatlanság vagy előítélet okán. A személyes adósságok visszafizetésének elhanyagolása. Olyan anyagi javakra való áhítozás. A kedvező eredményekkel járó imádságról való tudás hiányosságai. 14. Az azonnali és határozott döntéshozatal elmulasztása. Intolerancia – a lélek bezárkózása. 35. amelyekre az embernek nincs szüksége. amikor ennek kockázata tisztázatlan.

akaratlanul is ráérzünk. ez a természet egyik leghatékonyabb eszköze. A szomorúság a szeretet érzésének – minden érzések legnagyobbikának – közeli rokona. hogy az emberi lényeket kapcsolataikban szerénységre és együttműködő-készségre szoktassa. hogy a Teremtő közelében vagyunk. hogy bíráljon vagy kárhoztasson másokat. és új. IX. hogy beszél. jobb szokásokat állít azok helyébe – tény. A szomorúság megszakasztja a régi szokásokat. 52. mint az alacsonyabb intelligenciájú állatok. A gazemberek sohasem élik át a bánat érzését. fejezet Bánat: ösvény a lélekhez Az élet hetedik csodája A SZOMORŰSÁGOT az ember sohasem hívja a saját fejére. hogy az ember kézbe venné a dolgot. hogy felfedezzük az áldást – felebarátunk megtartói vagyunk. melynek révén visszatartja az embert az önelégültségtől és a nagyképűségtől. ha ezen okok mindegyike szerint megfelelőnek találod magad. amelyet e tapasztalat nélkül meg nem ismerhettem volna. ami olyan szabadságot adott a kezembe. érdekes és hasznos lehet. s ékköve a gazdagságnak. vagy akik megsértették. 51. amivel már tegnapelőtt kellett volna foglalkoznia. hogy megírjam ezt a könyvet. 54. 53. aligha fog rajtad a kudarc valaha is felülkerekedni. s van elég bátorsága megengedni. . mégis. ami arra utal. gyakran a visszájára fordítja az általános szabályt. mert mindent ellenőrzésed alatt tartasz.50. Oly nagy és oly változatos a gazdagság. A bánatra való képesség már önmagában az ember mély spirituális jellemzőinek bizonyítéka. A bánat enyhíti a nyomorúságot. Miután értékelted önmagadat. ha a kudarc mindezen okainak tekintetében valaki más is értékel téged – olyasvalaki. s ugyanakkor a tanulás útján jár. A szokás. amelyek az ember testét elválasztják a szellemi lehetőségeitől. s katasztrófák idején a szomorúság tartja össze az embereket a barátság szellemében s arra késztet. Gondosan teszteld le önmagad a kudarcnak mind az ötvennégy oka szerint. hogy az ő szemüvegén át lásd magad. Eddigi egyetlen és igen mély bánatom révén fedeztem fel a tulajdon lelkemhez vezető ösvényt. hogy lehetetlen lajstromba szedni. A bánat gyógyír a léleknek. A bánat feltöri a gátakat. és túl kevéssé hallgat meg másokat. ha mások mondanivalóját meghallgatja. Amikor olyasvalaki. ahelyett. nem kell egy fogászati beavatkozás vagy egy műtét miatt aggódnod. amely nélkül sokan fel sem figyelnének a lelkükre. A szomorúság erjesztő hatása híján az ember még mindig ugyanazon a szinten állna. s ha az önvizsgálat minden egyes elemre nézve rendben levőnek mutat. nem volnának gazemberek. Ráadásul. A kényelmetlen helyzetekből való elmenekülés. hogy valaki túl sokat fecseg. kísértést érez. Szándékos károkozás üzleti vagy szakmai ügyekben. akikkel nem ért egyet. Másoktól származó kedvezmények elfogadása viszonzás nélkül. s kikövezte az utat. A halogatás szokása – amikor valaki holnapra tolja azt. amit csupán a bánat fedhet fel. s azt mondja: „Isten bocsásson meg mindannyiunknak”. Amikor ilyen emberrel hoz össze a sors. aki megtapasztalta már a mély szomorúságot. Az ember semmit nem tanul abból. hiszen ha ismernék a bánatot. hogy a szomorúság a természet olyan leleménye. aki kellőképpen ismer.

Az embert az intelligencia legmagasabb fokára emelve a Teremtő bölcsen a szomorúságra való képességgel is finomította az értelmet. és négyféle lehetőség közül választhatsz. ha a másokkal való együttérzés érzelmi élményeként tapasztaljuk meg. Valaki azt találta mondani: „Ha a szomorúság kudarcot vall. egy üzleti kudarc vagy egy kivédhetetlen testi szerencsétlenség. hogy az egyén miképpen viszonyul hozzá. a lélek keresésére buzdító hatásai híján. szokatlan megvilágításba kerülhet egy szeretett személy. vagy pedig olyan torlaszt képezhet. aki átéli. Ha – szükséges fegyelmező erőként – neheztelés nélkül elfogadjuk. A viszonzatlan szerelem miatti kudarcélmény gyakran olyan fordulópontra juttatja az embert az életben. Gondolj arra . Abraham Lincoln bánata az egyetlen imádott nő. hogy belső leltárt készítsen önmagáról. A test és a lélek egyes szükséges finomításait a természet láthatólag csak a bánat eszközével tudja végrehajtani – ilyen az önzés. s az imádság ilyenkor gyakran haladéktalan pozitív eredményekkel jár. nagy-nagy áldás lehet belőle. az Ördög veszi át a kormányrudat”. s nincs hatalom. akikre sohasem figyeltek volna fel annak mélységes. s e minőségében csupán gyengíti azt. s nagy teljesítményekhez lehet vezérfonal. hogy kigyógyíthatja az embert az alkoholizmusból. s ahhoz. így biztosítván. aminek során láthatatlan erők elhozhatják a segítséget. hogy az ember felsőbbrendűségének gyakorlásakor mérséklettel is éljen. Az ember soha nincs szorosabb kapcsolatban a Végtelen Intelligenciával. Megismertet a csend és az elmélkedés jótéteményeivel. s felfedezi a benne rejlő hatalmas erőket. egyaránt lehet áldás és átok. hacsak nem bírja az egyén saját beleegyezését. A bánat. A szomorúság hatása csak akkor jótékony. aminek során minden bűnére és csalódására megtalálhatja a gyógyírt. éppúgy mint a kudarc. Az imádság szomorúság idején a leghatékonyabb. Bánat idején az emberek eldobnak minden álarcot. Ann Rutledge elvesztése felett. a hiúság és a túláradó önszeretet felszámolása is. hogy milyen célt válasszon magának. amelyek egyike a lélek békéje felé vihet. akik nélkülözik a bánat képességét. A szomorúságról régóta tudni. amikor valaki konstruktív cselekedetté formálja. Amikor az ember önmagára ébred. jusson eszedbe. A szomorúság hatalmas. A döntés itt ismét az egyén kezében van! Még a Teremtő sem törli el az egyes ember előjogát saját elméjének ellenőrzéséhez. de – magasabb intelligenciája miatt – annál jóval veszedelmesebb. vagy a személyes megújulás érdekében veti latba. jóra fordítható erő lehet. mint a legvadabb tigris. A legtöbb emberi bűnre is gyógyírnak tekintik. hogy az élet keresztútján állsz. A választás kizárólag az egyén lelkén múlik. Ha az ember ellenkezéssel fogadja. A szomorúság időnként önsajnálatba torkollik. amely teljes összeomlással fenyeget – attól függően. A szomorúság a világ lángelméi számára is felfedte magát. Ha valaha is úgy érzed. mert a bánat az őszinte vallomás órája szerénynek és büszkének egyaránt. s igazi valójukat mutatják. ahol megjelenik a bánat. amit egyetlen más útirányban. amire az embernek az adott pillanatban és adott élményben szüksége van. s személyében Amerika legnagyobb vezetőjét adta a legborzasztóbb szükség idején. egyetlen egyéb módon sem lelsz meg. Bánat nélkül az ember olyan vérengző volna. s nem látja a belőle származó előnyöket. az erőszakosság. amely e jogot megszüntethetné. mint a mély bánat perceiben. aszerint hogy miként reagálunk rá. átok lehet belőle. mint amit el tudnál viselni. s azt a kényelmet. nyilvánvalóvá tette a világ előtt lelki nagyságát. bánatod nagyobb. A szadisták és a hivatásos bűnözők általában olyan magas intelligenciájú emberek. Az ember a bánatra való képesség nélkül leginkább a megtestesült Ördöghöz hasonlít. ha már minden más lehetőség kimerült. vagy ha az egyén az önfegyelem eszközeként üdvözölheti.A bánat arra készteti az embert.

hogy egy férfi nem lehet teljes ember az általa választott nő jelenléte nélkül. A Szerelem Kertjében olyan ösvényen kóboroltam. és lakosztályomban kevés volt a fény. Sehogy másképp nem jutottam volna hozzá e tanulnivalóhoz. hogy leszűröm ebből a tapasztalatból életpályám egyik legnagyobb tanulságát. haladna már át a kanyarulaton. miközben együtt végezzük el az utolsó simításokat egy olyan életpályán. hogy az élet napnyugtáján kéz a kézben sétáljon velem. Ennél az élménynél. Bánataim összes folyamát átúsztam. hogy aki soha nem érezte magán a bánat kezének súlyát. Reménységem Hajója!” – kiáltottam fel. Amint asztalhoz ültem. Születésemtől ötven esztendős koromig a bánatnak jóformán minden fajtájával találkoztam. A Sors különös kegye folytán a Dél-Karolinai Clinton városába kerültem. amely mindannyiuk közül az utolsónak. A Bánat Egyetemén. s az unalom nagyobbnak tűnt. meg kell találnom a módját. ami világosan felfedte számomra. egy olajfestmény volt. amelyek egyedül találtak önmagammal. s ugyanakkor a legveszedelmesebb érzelemmel – a szerelemmel volt kapcsolatos. a képre vetülő gyér fényben egy hajó tökéletes képe rajzolódott ki előttem. nem tudván. A lakosztályban. amit ember csak megismerhet. s valamiképpen mindegyikük felett győzelmet arattam. A hajó soha nem érkezett meg. Tanítványaim százait láttam elkövetni ugyanezt a hibát. s valami különös jelenség révén. akik nem hajlandók tulajdon eszük jó tanácsaira hagyatkozni. Ez a legmélyebb. mely egy éles kanyarban tűnt el. a hetekből hónapok. mert a bánat a legfőbb kulcs az emberi lélek kapujához – a Végtelen Intelligenciához való bejárathoz. és hogy legyőzzem bánatomat. s figyelmesen vártam a Reménység Hajóját. Ugyanez a cipő most az én lábamat szorította. ahol egyedül éltem. amely nem hagyott időt az önsajnálatra. amelyen egy széles folyó ömlött keresztül. Így hát legnagyobb szomorúságomból a „hatás-ellenhatás” egyetemes törvénye gazdagságaim legnagyobbikát hozta meg nekem – egy olyan asszonyt. és a legnagyobbnak bizonyult. egyetlen egy kivételével. Egy este. s azt is tudtam. Ugyanis jövendő feleségem ült velem szemközt – az a valaki. ahol letelepedtem. s kis híján megvetettem őket gyengeségük miatt. akit mindenfelé kerestem. Estéről estére leültem a festmény elé. azzal kezdtem a transzmutációt. Elhatároztam. nevezetesen. melyet emberek milliónak hasznára szánunk. amint a folyókanyarba befordul. hogy olyan munkafeladatot állítottam magam elé. . Véletlenül ránéztem a falon lógó festményre. s a napokból hetek lettek. miért vezérelt a sors Clinton kicsiny városába. épp vacsorához voltam öltözve.is. A szomorúság hézagkitöltő. „Végre. mint minden korábbi kedvezőtlen élmény esetében. A szomorúság a nagy lelkek pezsdítője. s a benne való bolyongást korántsem találtam könnyűnek. ami a folyó irányát megváltoztatta. az valójában soha nem élt. hogy ezen élményt valamiféle konstruktív cselekvéssé formáljam. ami ellen nem építettem ki a védelem falát. és büntetőpálca az esendők s a fegyelmezetlenek számára. mely megóvja azokat. Nagysokára megismertem a viszonzatlan szerelem szomorúságát. Én magam ötvenéves koromban diplomáztam. hogy szinte a szomszédságomban lakik. Ez a bánatnak egy új fajtája volt. aznap este még egy felfedezést tettem. mint amit elviselhettem volna. miután már egy éve egymagam éltem. amely útvesztőnek bizonyult. amely által a bánat egy filozófiává formálható át. de ezúttal végzetesen önmagamba zárultam. újraírtam a Siker Tudományát – ez a feladat mintegy fél évet vett igénybe.gyönyörű erdőt ábrázolt. egyfajta biztonsági szelep. Korábban mindig sikeresen megmenekültem életem kellemetlen körülményei közül. aki minden szempontból tökéletesen alkalmas.

amelyek mindent megjelenítenek. Az egyetlen valamit is érő vagyon. amely azon bizonyos „másik én” révén működik. és gondolataidat irányítsd valamilyen még meg nem valósított cél elérésére. Elméletileg árnyéknyi esélyem sem volt. Amikor majd a fogorvosi székben ülsz. hogy jó szándékú befolyásomat számtalan ember életére kiterjesszen. S amikor erőt vesz rajtad a szomorúság. s még ennél is kevesebb esélyem. hogy önmagad ura vagy! Tudok egyet-mást a szomorúságról.De e fizetség sohasem érkezett volna el. ami nem látható. s újra kezdhetném életemet. hogy utat leljenek az Éjsötét Erdőn át az Élet Dzsungelében. „Viszonzás nélküli kutatómunka”. s lelkemet arra az életre szóló feladatra csiszolták. Azok a „viszonzás nélküli” évek végül segítettek abban. hogy húsz esztendő (a siker és kudarc okaira irányuló) kutatómunkáján átvitt minden anyagi viszonzás nélkül. s születésemkor annak az otthonnak minden vagyona egy lóból. amit születésemkor örököltem. ez meg fogja mutatni az olvasónak azt az erőforrást. A szüleim szegények és írástudatlanok voltak. amelyről nem is tudtad. és az egészséges véráramlás volt. egyetlen ágyból és egy kemencéből állt – ebben a kemencében sütött anyám kukoricakenyeret. az ép test. ha az ember a tükörbe néz. mint én ez alatt a húsz év alatt. hogy szívesen és haszonnal álljak a világ szolgálatára. miért állítottam. . hogy valaha is szabad ember legyek. mint egyszerű utasításokról arra nézve. Gyermekkorom bánatai azon szenvedélyes vággyá alakultak át. hogyan kezelheti az ember a fogászati beavatkozástól vagy a műtéttől való félelmet. hogy amíg a kutatás folyt. amely többet ér. aki megadta a világnak a személyes siker első gyakorlati filozófiáját. hogy szolgálatára lehessek a világban szerteszét élő embertársaimnak. hogy hasznára legyek másoknak. hogy a birtokodban van – olyan erőforrás. melyet ehelyütt elmondani próbálok. hogy a testi fájdalom átélésére ne maradjon idő. amelyek testemet és elmémet megérintették. amíg a Siker Tudományának megalkotásán dolgoztam. egyértelmű hogy nem. ahol a világot megláttam. mint amennyit a Gazdagság Tizenkét Nagy Válfajából kijutott. Ami a kutatás által fialt végső ellenszolgáltatást illeti. ha nem tanultam volna meg a kedvezőtlen körülmények alkotó cselekvésekbe való átformálásának áldott művészetét. és egy olyan rejtett erőforrást fogsz felfedezni. Az otthon. ami e földi síkon a személyes sikerben csak benne lehet. Kiindulópontjaim e rövid leírása alapján elcsodálkozhatsz. A szomszédaink hasonlóképpen szegények és írástudatlanok. Ha feladatomat e kötet megírásával szándékaimnak megfelelően látom el. pénzügyi ellenszolgáltatásban nem részesültem. Vedd komolyan a gondolatot. mivel a szomorúság tengerének kellős közepébe születtem. akik azért küzdenek. és személyesen többet adott nekem. mint egy uralkodó váltságdíja. a Siker Tudományának filozófiája sohasem jött volna létre. olyan erőteljesen gondolkodj a cél elérésének útjáról-módjáról. Amikor azt mondom. amikor csodáit végrehajtja”. komolyan kijelenthetem: kétlem. s elmédet szorgosan kösd le valamilyen alkotó gondolkodással. Tégy eszerint. s meg fogod érteni. ezt persze úgy értem. hogy ne maradjon időd az önsajnálatra. Azt fogod felfedezni. melynek segítségével minden kedvezőtlen körülmény hasznos teljesítménnyé alakítható át – azt az erőforrást. Ha visszatérhetnék az időben. mert ezek voltak azok a tapasztalatok. emlékezz vissza az „átformálni” szóra. hogy bármely szerző annyi segítséget vagy olyan kedvező lehetőségeket kapott volna egy írásmű megalkotására. ugyanezt a tervet kövesd. egy egyszobás fakunyhó volt DélnyugatVirginia hegyei között. egy tehénből. Ezen magam is gyakran elcsodálkoztam! A filozófustól azonban megtudhatjuk: „Isten különös utakon jár. hogy e könyv sokkal mélyebb dolgokról szól. hogy enyhítsem mások bánatát – oly erősnek és maradandónak bizonyult e vágy. Talán ifjúkorom bánatai indítottak el az úton egy adott cél felé. vajon elkerülném fiatalkoromnak azokat a szomorúságait? Nem. vajon miképpen lehettem az a kiválasztott.

s láttam a bánatot. és légy a segítségére. mint holmi fogászati vagy sebészeti beavatkozás. hogy az emberek szembesüljenek a próbatételekkel és a csapásokkal az élet zűrzavara közepette. amely segít összetartani egy közösség vagy egy család életét. Tapasztaltam olyan eseteket. hogy a szomorúságot áldásként. melynek régóta tartó társas kapcsolata az emberrel sokban hasonlóvá. kivéve a kutyát. hogy a bánatot az önfegyelem kedvező forrásaként. fejezet A természet céltudatossága Az élet nyolcadik csodája A TERMÉSZETI TÖRVÉNYEKHEZ VALÓ RAGASZKODÁS olyan csoda. s ez az az erő. mint a tiéd. de valamivel kevesebbé tette. amely a természet terveit és céljait örökre megőrzi. s biztosítja. annyira egyértelműen a saját kezében van. Ha erős a szomorúságra való hajlamod. amikor lecsap a balsors. X. hogy önmaga szabja meg a saját – jó vagy rossz – szokásait. – olyan gyógyszerré. mint a csillagok és bolygók közötti távolságokat és viszonyokat. akik ezeket megfelelőképpen értelmezik. amit „ösztön”-nek nevezünk. soha többé nem fog nyugtalanítani egy olyan triviális ügy. Az ember alatti szinteken levő állatok egyike sem éli át soha a szomorúság jótékony érzését. hogy tulajdon szokásait megalkossa vagy megtörje. s az összes alacsonyabb rendű élőlény magatartási mintái korlátozásaikat képviselik. akik megfelelően értelmezik a természet törvényeit. amely minden. az embernél alacsonyabb rendű élőlény szokásait lecövekeli. neveld fel. megfigyelheted. S íme. elszalasztod azt a célkitűzést is. amelynek érdekében ezt a könyvet írtam! A szomorúság a legnagyobb közös nevező. Amint folytatjuk kirándulásunkat a Nagy Csodák Völgyében. amint hegységnyi viszonyokat simított el. saját bánatod tested és lelked gyógyírjává változott – olyan gyógyszerré. erős hajlamod van a zsenialitásra is. akinek a szomorúsága nagyobb. s nem az önsajnálatra való alkalomként fogadod. és minden ténykedésükre kiterjednek. Az energia és az anyag szokásos rendjét éppúgy rögzíti. s meg fogod érteni. s aszerint viszonyulnak hozzá. és takarítsd be az öröm gyümölcseit! Ha ezt meg tudod tenni. amikor a szomorúság tartott össze egymástól elhidegült férjet és feleséget. aki átéli. Egyedül az embernek adatott meg a jog és a lehetőség. hogy a lelki béke csak azok számára elérhető. Minden szomorúság magában rejti az egyenértékű boldogság csíráját! Keresd meg e csírázó magot. Ha elvéted a lépést. csakúgy. még ha jelentősebb operációról van is szó. hogy megzavarja azt. hogy azt kezelni tudja. nem hagyva lehetőséget az ember számára. ahogyan . A szomorúság miatti neheztelés következménye csak gyomorfekély és magas vérnyomás. mint a szerelem érzése. akiknek nászából egyébként semmi jó nem származott volna. A szomorúság érzése. fel fogod ismerni az előnyeit. tekints körül. Az embernek az a privilégiuma. s a többi ember általános rosszallása. nem pedig átokként fogják fel. ismét feltéve.Ha megtanulod igazi súlya szerint értékelni a bánatot. hogy a világegyetem átfogó terve beteljesüljön. S megfigyelheted azt is. hogy semmilyen örökletes korlát nem köti gúzsba. Az élet minden alacsonyabb szintjén levő lényének viselkedési mintázatait az határozza meg. s találj valakit. amely által az embert megkülönbözteti állati őseitől. bátorságot és hitet ad. A bánattal szembesülve ahelyett. amely másfajta kellemetlen élményekre is enyhülést nyújt. mint amilyen az ember. hogy önmagaddal törődnél. amelyek már nemzetékek óta fennálltak. finomabbá teszi annak lelkét. feltéve. A Kozmikus Szokáserősség Törvénye az összes többi természeti törvény számvevője. hogy mindegyiket igen hasznos szellemi lehetőségek ékesítik azok számára. valahányszor azok megjelennek. hogy ez a természet egyik leglényegesebb eszköze. amely másfajta kellemetlen élményekre is enyhülést nyújt.

nevezetesen: 1) a jog. hogy addig maradjon életben. hogy ezeket az erőket saját felemelkedésének érdekében alkalmazza. ha szükségleteit egy hegyben ülve és gombokat nyomogatva elégíti ki. hogy saját szokásait. hogy mezítelenségét elfedje. mint amennyit jelenleg birtokol. megtörje. a Teremtővel állna egyazon szinten. s valójában azt a jogot adja meg. s e gombnyomások rezgéseket indítanak el bármilyen általa kívánt irányban. korábban kézzel végzett munkát gépesítette. mert potenciális hatalma korlátlan. a természet rögzítette szokások által kapcsolódnak egymáshoz. egy Bell vagy Kaiser – olyan emberek. de egy lépcsőfokkal a Végtelen Intelligencia szintje alatt helyezi el. amelyek mozgásukat és tevékenységüket hosszú időre előre megjósolhatóvá teszik az események bekövetkezésének hosszú távú rendjében. mint amennyit az emberiség egész fennállása óta leleplezett. Mindazonáltal. egy Ford vagy egy Luther. csupán a természet azon tervének része. az embernek lesz elég ideje. azzal a joggal egyetemben. amelynek során a legtöbb. Az ember elvben jóformán minden egyéb felett ellenőrzést gyakorol. hogy saját maga szabhassa meg tulajdon világra jöttét. s ritkán tesz kísérletet arra. s az ember kivételével az összes élőlény kérlelhetetlen szokásoknak engedelmeskednek. de sajnos csak ritkán fedezi fel a számára adatott erőket. amire a Názáreti Jézus felhívta: „Nagyobb cselekedeteket végrehajtani. A nappal és az éjszaka. az évszakok. hogy felfedezze és alkalmazza agyának erejét. és amiben hisz.azt az élet alacsonyabb szintű formáinál látjuk. ráébred saját erőire. az ember kedve szerint felrúghatja ezeket a szokásokat. ameddig csak óhajt. amelyek így ellene fordulnak. E megfigyelés alátámasztására elegendő leltárt készíteni a huszadik század első felének emberi teljesítményeiről. azt el is tudja érni” – az embernek megvan ugyanis a hatalma arra. Az önmagára alapozott szokások és gondolatok gyakorlása során az ember lépésről lépésre eljutott az automaták koráig. és szilárdan megalapozott igazság: „Amit az ember fel tud fogni. boldoggá vagy boldogtalanná. amelyek a Kozmikus Szokáserősség Törvénye szerint működnek. mert megtudták az igazságot: „Amit az ember fel tud fogni. Meglehet. hogy saját földi sorsát meghatározza. és ahhoz épp elegendő ruhával. hogy szándéka és céljai elérése érdekében elhatározása szerint merítsen a Végtelen Intelligencia erőiből. hogy megteheti mindazt. a Kozmikus Szokáserősség rögzíteni fogja az adott céllal kapcsolatos viselkedésmódjait. hogy az embert a kiküszöbölés folyamata révén megismertesse tulajdon szellemi erőivel. amelyeket a Kozmikus Szokáserősség törvénye rárótt. mint amit magam tettem. és céljai elérése érdekében teljesen új viselkedésmódokat vehet fel. Miután az ember maga választ ki egy célt. Egyedül csak az embernek adatott meg az előjog.” . s teljesítménye soha nem jósolható meg. azt el is tudja érni. és örömest megelégszik az életben egy alvóhellyel. és terveket kovácsol annak elérésére. Miután valaki hosszabb időre kilép az emberi lények megszokott életmódjából. vagy hogy a világot jobbá formálja.” Csillagok és bolygók. A választás hatalma a szokások kiválogatásában és ellenőrzésében rangot ad az embernek. hogy azt kellemessé vagy kellemetlenné. az embernek ez a fejlődésben való előrelépése. némi táplálékkal. Ha az embernek még kettővel több előjoga volna. és amiben hisz. Ekkor a világon megjelenik egy Edison. hogy megtöltse a pocakját. sikeressé vagy sikertelenné. s azokat a maga választotta szokásokkal helyettesítse. és 2) annak joga. így ezek automatikusan a kérdéses cél irányába fogják őt vezetni. az egyensúly törvénye. mint az élet nagy csodái –. szegényessé vagy dúsgazdaggá tegye. birtokba veszi saját elméjét. Az ember jobbára hadonászva száll szembe azokkal az erőkkel. ahol az ember többet fedett fel a természet gondosan elrejtett titkaiból. akik eltávolították az önmagukra mért korlátokat. s e felfedezés nyomás ráébredhet. Egyetemes. s mindaz az Ősköd. mert nem érti meg őket – olyan erőkkel. s ezekkel élni is fog. Amikor a testi erő bevetésére már nincs szükség. amiből ezek kialakultak. módosíthatja terveit és célkitűzéseit. amelyben – képletesen szólva – elegendő.

terveket fogalmaztak meg annak elérésére. amely belülről szól az emberhez. mielőtt győzelmet aratnak az emberi teljesítmények magasabb szintjein. hogy mit akarnak. amikor a siker és a kudarc okait kutattam. amelyet problémáinak megoldására alkalmazott. mint étkezéskor a táplálék. Edisonnak rá kellett ébrednie. Döbbenetes benyomást gyakorolt rám a felfedezés. mint holmi fogászati vagy sebészeti beavatkozás. függetlenül attól. és gyakran többet vesznek ki az üzletből. mert ismertem saját élményeimet. s a módszert. gyakran támadt az a gondolatom. Az a kicsiny. hogy a Végtelen Intelligencia azok oldalára áll. s e terveket addig követték. akik saját elméjüket felfedezik és felhasználják. Az emberi gyengeség korántsem az általa nem birtokolt gazdagságokból tevődik össze. igencsak elszégyelljük magunkat. akik kudarcról kudarcra is ragaszkodtak céljukhoz. melynek segítségével az anyatermészet tökéletesen kiegyenlít mindent. mert tudták. nem is késlekedik. ahol az üzlettel foglalkozók viszonylag csekély hányada felelős annak sikeres működéséért. folyton azt mondta nekem. lelked parancsolója”. „Ismerd meg önmagad” – „másik énedet”. s nem adták fel. a fiaskók idején. Az emberek minden nemzedékében az akkor élők kevesebb. s juttatja azt tovább a következő generáció számára. ha engedünk a félelemnek egy olyan triviális ügy miatt. amely semmibe veszi a korlátokat –. ha akadályok gördülnek elébük. hanem abból. hogy Edisonnak több mint tízezer kudarcot kellett átélnie. mert a géniusz csupán önmagunk felfedezésének kérdése. amikor egyik kudarccal a másik után találkozott. hogy mennyire határozottan és céltudatosan cselekedtek. akik nem adják fel a harcot. amikor éhes vagy. A sikeres embereket figyelve. Ugyanez érvényes az átlagos üzleti vállalkozásra. s a lelki béke oly természetesen jut el hozzád. Később. amije van. közelebbről megismerhettek. amikor vereséget szenvedtem. Azért jutottak magas pozícióba. elcsodálkoztam. hogy mennyi hátránnyal kell megküzdeniük. Ezek . miközben sikeres férfiakkal és nőkkel tartottam kapcsolatot. s te magad lehetsz „sorsod ura. hogy ne hagyjam abban. XI. amikor a dolgok nehezebbre fordultak. mielőtt az elektromos izzólámpa titkát megtalálta.Géniuszok voltak? Igen. mint egy százaléka veszi kézbe a civilizáció fáklyáját. csak még elszántabbá tett. s meg sem változtatja terveit – ebben a tekintetben gyönyörű példát nyújt az embernek. A többiek benne vannak a játékban. amikor Edison észjárását. vagy egy jelentősebb operáció. sohasem ingadoztak és nem lassultak le. arra jöttem rá. s mert minden kudarc. akik segítségemre voltak a Siker Tudományának megalkotásában. mint amennyivel hozzájárultak. hogy mindez annak a tízezer kudarcnak a nevelő hatásából származott. míg munkámban eredményre nem jutok. amíg fáradozásaikat siker nem koronázta. amit azok éreznek. melyet el kellett szenvednem. halk hang. de nem teljes lelkükkel és szellemükkel. hogy kitartsak. A civilizáció azok által halad előre. akik végigharcolják a harc idejét. Csak ha magunk is megtapasztaljuk – akár csak egyetlen egyszer – mindazt a testi és lelki fájdalmat. hogy a szívósság végül eljuttatja hozzá a keresett titkot. hogyan tud akár egyetlen emberi lény is ekkora árat fizetni a győzelemért. amelyek Edisont minden idők legnagyobb feltalálójává tették. mert ezek az emberek mindig győzelmet aratnak. fejezet A természet rejtett könyvelési rendszere Az élet kilencedik csodája A TERMÉSZET EGYETEMES EGYENSÚLYA egy további eszköz. ami a világegyetemben csak létezik. Amikor először hallottam. Azért jutottam erre a következtetésre. A természet nem vacillál. hogy elmulasztja felhasználni azt. A sikeres emberek követik e példát – a sikertelenek nem.

Az emberek életét a körülmények két nagy fajtája határozza meg: 1) az olyan körülmények. 2) a Tér. de végső elemzésben olyan helyzetekről van szó. illetve a politika. amit az ember megtesz vagy nem tesz meg. az egoizmus. az élvhajhászat. hogy e kontrollt csak nagyritkán gyakorolja. és betakarítsa valamilyen általa áhított dolog gyümölcseit. Az embernek az univerzum természeti törvényeihez való viszonylatában nincs helye az igazságtalanságnak. amelyek felett az embernek joga van ellenőrzést gyakorolni. amelyek hatással vannak az egyén életére. vagy az az eset. amelyekből az eredeti csíra létrejött. s ehhez kijár a jog. hogy egyensúlyt tartson keserű és édes között. miként értelmezzék a törvényeket. de bölcsen és leleményesen beoltotta e törvényt egy kompenzáló tényezővel is.közül a legfontosabb: 1) az Idő. automatikusan megbünteti önmagát gaztetteiért és megjutalmazza saját erényeit. Bőséges bizonyítékokat találunk itt a Végtelen Igazságosság létezésére. mint például a félelem. Az első csoportba tartozó körülmények. és hogyan éljenek azok szerint. a lelki béke révén oldhatók fel. Ennek az automatikus törvénynek a működése következtében a természet elkerülhetetlenné tette. Ilyen körülmény például a szeretett személy halála. a hiúság. s megvan a hatalma is. s teljesen kibomlott virágot neveljen ebből a magból. s ami lehetővé teszi. 4) az Anyag és 5) az Értelem. E tényt nem lehet eléggé hangsúlyozni – csak ezért ismétlem meg ehelyütt. a mohóság. pusztán magával a helyzettel együtt az egyenértékű jótéteménynek a csíráját is magában hordja. mint az egyik embernek a többiekhez való viszonyában. a gyűlölet. a rokonokkal. E kiegyenlítő eszköz működése révén. akár annak ellenére. a féltékenység. egy születéstől adott nem korrigálható fogyatékosság. ami hozzátartozik az Egyetemes Egyensúly nagy törvényéhez. akár kívül esik az ellenőrzésén. ahogyan az ember szabatosan értelmezve a természeti törvényeket és harmonikusan alkalmazkodva azokhoz. hogy meglelje az egyenértékű jótétemény csíráját. minden emberi akadályoztatottság. legyen az bármilyen természetű és eredetű. hogy azt akár a keserű. amely által ezek az ismert tényezők az ember által is felfogható speciális formákba rendeződnek. és az illetőnek a kezében vannak az ellenőrzés eszközei. amelyek nincsenek az egyén ellenőrzése alatt. hogy minden egyénnek meglegyen a hatalma . A természet úgy rendezte el a világegyetem átfogó törvényeit. E rendelkezés azért volt szükséges. a vallási meggyőződés vagy a személyes nézetek miatti ellenségeskedés másokkal. minden csalódás. amikor valaki születésénél fogva kivételezett helyzetű faji csoporthoz tartozik. akár maga felelős az élményért. minden kudarc. 3) az Energia. saját szükségletei és vágyai szerint. akár az édes gyümölcsökre ráirányítsa. amely a Teremtőtől származik. szomszédokkal vagy üzleti partnerekkel való civakodások. Az igazságtalanság pusztán ember csinálta intézmény. bármilyen kedvezőtlen vagy kellemetlen helyzet szakadjon is rá. mert a törvények leleményesen megszabták annak útját-módját. s emiatt ezek nincsenek is alávetve az egyén kontrolljának. minden viszontagság. E kompenzáló eszköz elrendelésének hatálya alatt minden személynek megvan a joga és hatalma. akik megtanulták. minden vereség. melyek kárpótolják majd azokért a viszontagságokért. a nyomor. amely sehol másutt nem létezik. hogy az igazságtalanság a lehetetlennel legyen egyenlő azok számára. amelyek nem annak eredményeként jöttek létre. mind pedig az édes élményeit. amely segíti az embert. hogy minden egyes ember szükségképp megízlelje az életnek mind a keserű. Ez a lajstrom kiterjeszthető jóformán az összes emberi kapcsolatra. hogy az ember megkérdőjelezhetetlen ellenőrzést gyakorolhasson saját elméje felett. mert a Teremtő átfogó terve kimondja. annak a Nagy Kiváltságnak a puszta gyakorlása által. a betegség. 2) Az olyan körülmények. amely minden egyes ember önmagához és az embereknek egymáshoz fűződő viszonylatait megalapozza. hogy éljen ezzel a jogával.

hogy azon körülményekhez alkalmazkodjunk. Más szavakkal. amelyeket nem tartunk ellenőrzésünk alatt. amelyek által véghezvihető. Az egyetlen eleven teremtményt. Valóban az. Ha ez az Egyensúlyi Törvény nem létezne. a gyökerek arányosak a törzzsel és a fa ágazatával. amint ez a Csodák Völgyében tett további sétánk során majd feltárjuk. amit ember meg nem tudna ismételni. XII. s ezekben nem találnánk sem szabályozottságot. hogy e törvény szerte a világon mindent összhangban tart a természet meglevő mintáival és tervével. ami az egyensúlyt testesíti meg. az egyensúly tökéletes rendszerére találunk a csillagok. de mindannyiunkat élénket érdekelnek azon módszerek. A legtöbbünk nem érez mély érdeklődést a csillagok és a bolygók egyensúlya iránt. s másodszor. mely utóbbi még nem vette fel a bolygók és a csillagok alakját. hogy az egyéni életünket érintő körülményekhez alkalmazkodni tudjunk. hogy ezek számunkra kedvező fordulatot vegyenek. A legjobb módja annak. amelyeket ellenőrzésünk alatt tudunk tartani. s amelyeket az erők kétféle egyenlő egysége tart egyensúlyban – egy negatív egység. ha valaki a Nagy Csodák közül igénybe veszi a legfontosabb és legerőteljesebb csoda segítségét. hogy a fát minden irányban egyensúlyban tartsa. a kontrollálhatatlan körülmények befolyása a lelki beállítottságra kirekeszthető oly módon. Az Egyetemes Egyensúly kiterjed a holt anyagra is. beleértve az életének élményeire való reagálás feletti maradéktalan kontrollt is.létrehozni és ellenőrizni saját lelki beállítottságát. amelyek az egyén ellenőrzése alatt állnak. hogy e nagy törvény előnyeit megőrizzük. amelyekből az atom áll. és egy pozitív egység – egyfajta kötélhúzásban. s bármilyen általa kívánt célra ráirányíthatja gondolati erőit. akinek megvan a hatalma. hogy elkanyarodjon e befolyástól és az összes természeti törvénytől. ha saját gondolkodásunkat birtokba vesszük. mintha nem is léteznének. ami a földből csak kikel. hogy ugyanezt a gondolati erőt használjuk. „Bonyodalmas feladat ez” – panaszkodhatnánk. ez igen alkalmas pillanat. Figyeljük meg például egy fa mérnöke tökéletességét és szimmetrikus kiegyensúlyozottságát. Az Egyensúlynak ez az Egyetemes Törvénye nemcsak az emberi lényekre terjed ki minden problémájuk és egymással való viszonylatuk vonatkozásában. ahogyan ága-boga úgy fonódik. könnyűszerrel létrehozhatók. amit tanulmányozni egyáltalán képesek lehetünk. hogy eltűnődj és törd a fejed abban a reményben. Az Egyensúlyi Törvény e rövid elemzésétől felbátorodhatunk. s a megfelelő mélységig hatolnak – olyan mérnöki munka ez. és – amennyiben ez a választása – hajlandó megfizetni ennek a vargabetűnek az árát. mintha ezek a világon sem volnának. s arra használjuk. sem megjósolható szokást. s az egyén pontosan úgy irányíthatja önmagát. a bolygók és a ködös ősanyag között. hogy megállj egy kicsit. Saját világunk tartományában. le egészen az anyagot alkotó legparányibb részecskéig: az elektronokig és a protonokig. fejezet Az idő: a természet egyetemes gyógymódja minden betegségre Az élet tizedik csodája . s a nappal és az éjszaka váltakozását. amelyekkel minden ízében kiaknázhatjuk az Egyetemes Egyensúly törvényét. kivéve az embert. amely magához vonja az egyiket és eltaszítja a másikat egy olyan patthelyzetig. amit meg akarsz lelni. hogy hozzászoktassuk magunkat életünk azon körülményeihez. állandó zűrzavar és káosz uralkodna a csillagok és a bolygók összeütközései révén. ami lehetetlenné tenné az évszakok. megszüntethetők. Ha minden emberi vállalkozás sikerének legfőbb titkát keresed. A második csoportba tartozó körülmények. hogy az a belülről megszólaló kicsiny halk hang megáld majd azzal a tudással. de a fákra is és minden dologra. s az a megfigyelés is lelket önthet belénk. s ezek a hasznunkra váljanak. de azok az eszközök.

hogy az IDŐ sietett a segítségedre egy s más egyéb. amit életed munkájának szántál. (E törvény pozitív működési módjának neve: „a gyarapodó hozamok törvénye”. Az IDŐ cseréli fel az esztelen ifjúságot az érett korra és a bölcsességre! Az IDŐ a szív sebeit és mindennapi életünk kudarcélményeit bátorsággá.) Az IDŐ a kompenzáció törvényét nem mindig azonnal. s talán még ígéretesebb eshetőségekkel. s tájékozódási pontokként használják fel azokat. azon rögzült szokások és mintázatok szerint. Az IDŐ ad esélyt a forrófejűeknek. Gondolatban menj vissza múltbeli élményeidhez. hogy akár egy másodpercet is elvesztegettél a LEHETŐSÉGEK. amelyből fakadtak. állhatatossággá. s a szenvedéstől végül csak Doktor Idő irgalmas keze szabadította meg. mert semmiben sem lehetünk biztosabbak. Az Idő hasonlóképpen mesterfokon kezeli a kompenzáció alacsonyabb szintű törvényét. amely mindent a világon minden más dologgal összekapcsol. Az IDŐ a Változás Nagy Törvényével is mesteri szinten bánik. akinek révén levezekelhetjük elkövetett vétkeinket és meglevő hibáinkat. Az IDŐ érleli meg a földek gabonáját s a fák gyümölcseit. amely törvény minden dolgot és minden embert az áramlás szüntelen folyamatában tart. s haladéktalanul fogj neki. s amint egyre csak korosodunk. hogy kerülőutadon a lehetőségek simább és tágasabb sugárútjára hajthattál fel. hányszor esett meg. hiszen meg fogsz bízni emlékezetedben. Az IDŐ segít a próba-szerencse módszerével felfedeznünk a természet nagy törvényeit. Az IDŐ a sebek nagy gyógyítója. hogy két egymást követő pillanatban ugyanazok maradjanak. amelyeket a bölcselő megért. s általa lesznek emberi élvezetre és fogyasztása alkalmasak. és segítségünkre van. megfigyelhetted. akik törvényeit nem ismerik. A következő alkalommal. elosztlathatjuk alaptalan félelmeinket és gyengeségeinkről árulkodó szokásainkat. ismételd meg te is az alább olvasható megoldást. hogy lehiggadjanak. hogy működése során gondoskodik róla: mindenki azt arassa le. akinek legfőbb segítője közvetítője az éter – az az energia. tudatlanságunkat bölcsességre cserélhetjük fel. Az IDŐ a kegyelem jótékony ügynöke. s éppen az IDŐ e becses tárházából. hisz ő maga minden szokások rögzítője. megértéssé formálja. Az IDŐ azoknak kedvez. legyenek azok az eleven teremtmények. mert ez biztosítja az eszközöket. hogy tanuljunk téves ítéleteinkből. vagy figyelmen kívül hagyják. ha úgy találod. A Doktor Időhöz szóló folyamodványom szövege . akár lelki sebesülések. s amelyek révén előre képes megjósolni. örvendezhettél akkor. ahogy életük szokásait helyesbíteni tudják – de az Idő gyors pálcájával suhogva sújt le mindazokra. hogy felbolydult lelked nem lelt nyugalomra fájdalmaiból. s nem teszi lehetővé. de kellő határozottsággal működteti. a negatív működésmód elnevezése: „a büntetőpontok törvénye”. s a tár bármelyik pontján. akik helyesen és szabatosan értelmezik a természet törvényeit. mint egyetlen másodpercében bármely adott pillanatban. legyenek azok akár testi. Az IDŐ a legdrágább kincsünk. amit elvetett.Az IDŐ a nagy Egyetemes Doktor. és számold össze. s az idő alakítja át az okokat a nekik megfelelő okozatokká. milyen természetűek lesznek az eljövendő események – miután megvizsgálta az okot. és ésszerűen járjanak el. azáltal. vagy az élettelen dolgok szokásai. Ez az igazság fantasztikus arányú jótéteményekkel viselős. amelyek által kijavíthatjuk hibáinkat. Ha vallottál már kudarcot üzleti vállalkozásban vagy valamilyen szakmai foglalatosságodban. s azokból hasznos tudásanyagra tehetünk szert. Kedves és jótékony szolgálata nélkül a legtöbb ember már ifjúsága hajnalán elveszne. Az IDŐ mesterfokon kezeli a Kozmikus Szokáserősség egyetemes törvényét.

3. hogy a saját Idejükkel a lehető legjobban bánjanak. vissza! Óh. amennyi a szükségleteidhez elegendő. hogy az általam elvetett gabonaszemeket újólagos vizsgálat tárgyává kell tennem. remélem. abban a reményben. amelyek másoknak éppúgy hasznára válnak. hogy minden másodpercet. s egy olyan költségvetési rendszerben fogom tartani magam hozzá. amelyeket én magam kívánok. A jövőben bűncselekményeknek fogom tekinteni Időm bármely csekély hányadának hanyagságból való elvesztegetését. s most keresheted azokat a tényezőket. .1. ami lehetővé teszi. 4. hogy az elkövetkezőkben jobban fogom felhasználni az ennek pontosan megfelelő időmennyiséget. mert benne én is bejártam utamat. Ha kijutott neked a lelki béke. amit elhanyagoltál. amit nem az alvásnak szentelek. amelyek az Idő vesztegetése esetén is az életemre hatást gyakorló körülményeket zúdítanak rám. és lelkesíti azokat. amit olyan dolgokkal összefüggő félelmekre és kudarcélményekre szánhatnék. minden lehetséges módon arra fogok törekedni. idő. hogy „eltékozolt idő”. önmagam gyarapítására használhassam fel. Figyelmeztettelek! A felelősség most már A TE VÁLLADAT NYOMJA. 2. Ha ezekben az áldásokban nem volt részed. hogy csak azt arathatom le. ne repülj oly gyorsan arrafelé!” – de az Idő figyelemre se méltatja siránkozásunkat. A jelen folyamodványt naponta el fogom ismételni a számomra szabott Idő hátralevő részében. amíg még ráérsz a fel nem falt Időben azzá válni. Immár késő lesz gondolkodni! Ébredj hát fel. hogy a világ egy kicsit jobbá vált azért. hogy nem kell majd újratestesülnöd. 5. 6. Vedd ki meglevő osztályrészedet a jelenvaló Időből. akikre befolyással vagyok. megfelelőképp használtad Idődet. hogy hasonlóképpen gyarapítsák a saját életüket. Tudván. s példám arra buzdítsa őket. ha újólag el akarnád végezni a feladatot. vagy sem. s azon SZILÁRD HIEDELEM hátiratával látom el. Idejük ezen a mély értelemmel bíró felhasználása által egy éber hatodik érzéket fejlesztettek ki. melynek segítségével belülről figyelnek. mint nekem. tekintetve véve. hogy gondolkodási szokásaim olyan mintázatba rendeződhetnek. Végül. Az eljövendőkben úgy fogom felhasználni időmet. amit elvetettem. csak azokat a magvakat fogom elvetni. amivel eldöntheted. 8. 7. amikor az engem megillető részt majd betöltöm. s ezen döntésem által felajánlom magam a Kompenzáció Nagy törvénye ítélőszékének. Az Idő Órájának mutatói sebesen haladnak előre! Felkiáltanánk: „Vissza. amelyeket én magam sem kívánok. Az Idő a legdrágább kincsem. Van egy egyszerű próba. Az igazán nagy emberek számára nem létezik olyasmi. hallanak és látnak. hogy minden naptári nap valamennyi lelki békét is meghozzon számomra. hogy elmém szakadatlanul azokkal a körülményekkel álljon szoros és aktív kapcsolatban. s így nem marad majd Idő. akkor Idődet rosszul használtad fel. Tekintetve véve. s annyi anyagi bőség. gondoskodom róla. hogy jellememet gyarapítja. hanem tulajdon embertársaim szívében – olyan emlékként. útitársam – kelj fel és vedd birtokba lelked. és ugyanakkor korlátozott. vajon a leghasznosabb módon töltötted-e idődet. amivé válni szerettél volna. s az ilyen vétket azzal teszem jóvá. nevemet emlékül hagyhatom – nem műemlék gyanánt kőkolosszus formájában. amelyek miatt megrövidültél. menynek felirata arról tanúskodik. aminek elmulasztása esetén emlékezetembe idézem. hogy a földi életben eltöltendő Időm meghatározatlan. mert elméjük szakadatlanul a konstruktív gondolkodás mintái szerint működik. hogy a rám eső részt a hozzám közel álló emberek számára kedvezően használjam fel.

és hol igazgathat egy ilyen magas hivatalt egy szerény vasúti dolgozó? Hol másutt a Földön. végtelen bőségben állnak rendelkezésre. Jó. hogy felálljon – számoltassák hát el. mint sehol ezen a Földön. mint Henry Ford? Amerikán kívül egy egyszerű munkás hol tudna a modern berendezések révén annyi kényelmet élvezni. hogy a huszadik század második fele több lehetőséget nyújt az emberiség tagjainak önmaguk gyarapítására. az aszerint állapítható meg. fejezet Az amerikai életforma felszabadítja az embereket Az élet tizenegyedik csodája AZ AMERIKAI ÉLETFORMÁBAN TESTET ÖLTŐ SZABADSÁG minden idők egyik legnagyobb csodája. tikk-takk – az Idő Órájának ingája sebesen lendül! A civilizáció egész síkja fölfelé haladó működést mutat. s bármilyen kívánt cél elérésére irányíthatja. és minden tőke nélkül elindulva e szerény kezdetekből mesébe illően sikeres világméretű birodalmat építeni. amelyek közvetlen közelről érintették a nemzet minden eleven polgárát. ahol egy olyan iskolázatlan olasz bevándorló. Amerikai életformánk könnyek és vérontás közepette született. s munkát adni emberek százezreinek. Tikk-takk. Giannina. egy banános kordét tolva kezdi el életpályáját. hogy országunk a LEHETŐSÉGEK hazája. hogy maga választhassa meg karrierjét. mint amennyi eshetőséget az ember egész fennállása óta feltárt. s beolvadnak a természetüknek megfelelő tényleges pozitív cselekedetek gyakorlatába. Saját részesedésed e roppant LEHETŐSÉGEKBŐL csak úgy fogadható be. mindeme tény arra utal. az USA-ban. s erőfeszítéseit úgy rakja halomba. e gondolatok azonnal pozitív gondolatokká formálódnak át. Valami annyira felgyorsította az Idő Óráját. Hogy melyikünk mennyit kóstál. hogy ő lesz a világ leghatalmasabb bankrendszerének – a Bank of Americának – a gazdája? Hol másutt. ahogyan kialakítod a magad viszonyát az IDŐHÖZ! XIII. melynek segítségével lelkét bárki maradéktalanul birtokba veheti. hogy az a saját kezdeményezései szerinti cselekedetekre buzdítsa. ahol minden ember maga választhatja meg életcélját. s nélkülözések és harcok árán vált éretté.Ha az igazán nagyszabású személyiségeknek negatív gondolataik támadnak. hogy életformánk minden részletét tekintve összhangban áll a Teremtőnek azzal a tervével. Ugyan. s mondhatja bátran: „Szabad vagyok!”? . hogy a számára kiszabott Idő alapján melyik oldalfa kerül – Mr. mint az autógyártás. hogy a saját észjárása szerint gondolkodhasson. mint A. s elméje működtetésével el is érheti azt. hogy a felajánlható legmagasabb hivatalt töltheti majd be. mint az Amerikai Egyesült Államokban járhat bármely faji vagy vallási csoporthoz tartozó bármely faji vagy vallási csoporthoz tartozó bármelyik egyén magától értetődő büszkeséggel. vagy Mr. hogy elméjének gyakorlása által minden ember szabaddá lehessen. Itt nálunk. mint néhány nemzedékkel ezelőtt az uralkodók és más földi hatalmasságok? Hol másutt. Mr. mint az Amerikai Egyesült Államokban lehetnek adottak minden polgár számára az olyan mértékű meggazdagodás reális indítékai. mint Amerikában tudna egy ifjú és tanulatlan műszerész egy olyan iparágat életre kelteni. Rossz halálos küzdelmet vív. Mindenki számára eljött az Idő. Jó és Mr. ki-ki a maga fennhatóságáért. egyetlen történelmi időszakban sem. és úgy használható fel. Annak bizonyítékai. B. a gondolatait bármilyen általa kívánt módon közzé is tehesse? Hol születhet bármelyik fiúgyermek azzal a lehetőséggel. olyannyira megvan a tér. Rossz oldalára. s úgy készen áll az út. Amerikán kívül hol van a világon még egy hely.

Értsd meg a Változás Egyetemes Törvényét. amely örökös változásokon át haladó szakadatlan változást ír elő.Hol másutt. ha szembe kell találkoznia vele. megfelelően alkalmazzuk és megvédelmezzük. amíg becsülni tudjuk. s mint ilyennek. Mielőtt a Nagy Amerikai Életforma isteni elemzését bevégezném. ha bárki valamit kíván a semmiért. amikor az egyetemi campusban folytatjuk tanulmányainkat. gondolj csak azokra a gonosz alakokra. s válhat – Thomas Edison módjára – minden idők egyik legnagyobb újítójává? Abban a reményben tettem fel e kérdéseket nektek. mint az Amerikában vághat bele egy iskolázatlan fickó a feltalálói mesterségbe. Mint minden más áldás is. megtört testét annak. hogy az ember mindörökre a földi tartományban éljen. XIV. A Halál nem egyéb. Az ember mögött hagyott arasznyi közjáték minden jel szerint elsősorban a tanulás célját szolgálja. mint meghosszabbított alvás. ha számításba veszi a világegyetem átfogó tervét. Hiszen nem létezhet együtt a földi síkon a Változás Egyetemes Törvénye és az örök élet. Az ember tudtán és akaratán kívüli okokból érkezett e Földre. akik a világban ismeretesek – azokra akár. aki kimeríthetetlen és örökkévaló. egy ideig Az Élet Nagy Iskolájában időz. veheti körül magát a tudományban jártas agytrösztökkel. hogy e kötetet elolvasván majd megválaszoljátok őket. ameddig kiérdemeljük azokat. s szükségszerűsége elfogadható lesz. Olyan helyzet ez tehát. s jobb elfogadni úgy. aszerint. hogy ez az örökség mindaddig a miénk marad. akiktől a civilizáció hajnala óta csak annyi tellett. megtanuljátok még jobban felbecsülni azokat a hatalmas és temérdek lehetőségeket. de az egyes ember e korlátozott látószögét kiszélesítheti. s tragikus is lenne. Nem tartozik hozzá a Teremtő tervéhez. ahol maga a puszta élet is az ember szakadatlan éberségén múlik? Az élet pályaíve olyasvalami. s miközben szívetekben s lelketekben a válaszok után kutattok. amely része az egyetemes rendszernek. s mindegyiket kiki a maga módján. Ha nem létezne a Halál leleménye. mint hogy egyszer s mindenkorra a földi küzdőtéren maradjon. akik élvezhetitek az amerikai életforma bőséges adományait. hogy rabszolgasorba hajtsák az emberiséget. amelyeket ez ország neki felkínál. amely felett az egyénnek nincs végső kontrollja. hogy röpke látogatását tulajdon kedve szerint töltse el. mint a mai iskolarendszer. s a Halál is érthető. majd akaratától függetlenül tér át egy másik szellemi síkra. de szerencsére csak egy gyalog a világegyetem átfogó tervének sakkjátékában. El tudna-e gondolni valaki bármi rémisztőbbet. Az egyén félhet a haláltól. amelynek során az ember odaadja fáradt. Belépünk az óvodáskorba. mint elkerülhetetlen tragédiára. A Természet helyteleníti azt az eszmét. majd fokról fokra haladunk előre. tekintheti tragédiának. hogy miként élvezi azokat a jótéteményeket. amelyek nektek adattak. és lelkünkből elbocsátani. ahonnan pedig megérkezünk az utolsó állomásra. . emlékezzünk meg arról. ha ez része volna az átfogó tervnek. akik még élnek. bármely általatok választott hivatásban. retteghet. onnan továbblépünk a felsőbb osztályokba. amihez az ember szabad kezet kapott. fejezet A bölcsesség kihúzza a halál méregfogát Az élet tizenkettedik csodája A HALÁL MISZTIKUS REJTÉLYE: A legtöbb ember számára nehéz dolog bármilyen más módon tekinteni a halálra. vágyainak és azok elérésének eszközei csak az „Élet” néven ismert rövid közjátékra szorítkoznak. s mindenki számára nyomorúságossá teszik az életet – a reményeik szerinti világhódítókra és az önjelölt diktátorokra. amit az Anyatermészet az embernek megadott. Amerikában élvezett jogaink és privilégiumaink is csak addig maradnak fenn. ahogy van.

Úgy remélem. Amikor ez a reménység valósággá válik. ahogyan az van. mint az Élet Malmában megőrlendő gabonára. A filozófus ugyanis úgy tekint minden. s ezzel éltünk vissza a legtöbbször a Teremtő által az embernek adományozott becses ajándékok közül. Elfogadja. készen fog állni rá. álmai és vágyai kielégítésének módjáról szól. s ugyanakkor ezt értjük a legkevésbé. s ez egyértelműen arra utal. s korlátozott érvényű ellenőrzése van. akik félnek a haláltól. amire e kijelentések buzdítottak. Az emberi elme a lélek fellegvára. ennélfogva azon hit semleges szellemében viszonyul hozzá. az életét érintő helyzetre. oly módon. hogy ezekhez egy olyan lelki beállítottság révén tudjon alkalmazkodni. ami által az ember ráhangolódik a Végtelen Intelligencia hatalmas információs központjára és kapcsolatot létesít azzal. akik e kötetet olvassátok. s energiáit annak a célnak szánja. amelyeket a jelen elemzés során tettem. Kapcsolótábla ez – úgymond –. olyan jogot hogy azt még maga a Teremtő sem veheti el. nem annyira fontosak. A nagy csodák ezen elemzése során „a Félelem Madarától” (amit a legtöbben szükségtelenül táplálnak) elvontuk az eledelt. pillanatnyilag azonban kirekeszti gondolatai közül ezt a témát. Az Élet Csodáiról szóló jelen elemzés célja. amit a természet valaha is létrehozott. rátalálsz a lélek békéjére. hogy az élet kedvezőbb legyen azon helyzetek vonatkozásában. melynek birtokában ez ember földi sorsának java részét ellenőrizheti. meg nem fordíthatja. el nem bitorolhatja. ami terveim szerint segít majd nektek úgy viszonyulni a Csodákhoz. hogy az életben előforduló minden helyzetet úgy fogadunk el. amelyek felett ellenőrzést gyakorolhat. fejezet Az elme korlátlan hatalma Az élet tizenharmadik csodája Az EMBERI ELME vezet el az összes többi csodához. ha azokat fontosságuk rendje szerint vesszük sorra. ugyancsak fontos! Meglehet ugyanis. . a saját érdekeikre nézve is jótékonyak. hogy elgondolkozz mindazon. hogy amikor majd eljön. amely meggyőzi őket: a körülmények. Azok a kijelentések. s innen nyeri a válaszokat minden problémájára. amelyekre inspirációt kaptál. amely felett csak leheletnyi. hogy a gondolatok. és hamarosan alkalmazkodik is mindeme körülményekhez. s kiköveztük a lelki béke felé vezető utat. amely éltetné. úgy tekint a bölcselő. hogy elfogadjátok az elveket.A bölcselő beállítottsága a Halál iránt minden látszat szerint igen érzékeny. ami felett a Teremtő az embernek maradéktalan ellenőrzési lehetőséget adott. XV. hogy az a leghasznosabb legyen. ti mindannyian. amelyeket az elkövetkező fejezetekben terjesztek elő. Ez a Teremtő legfontosabb ajándéka. s az életed egész hátralevő részében veled is marad. amelyektől rettegtek. amely által az ember az életét befolyásoló összes dologhoz és körülményhez viszonyul. a jelen fejezet végére felkészültök. s ez az az instrumentum. A Nagy Csodák egyike-másika a legnagyobb terheket rója az emberek többségére. Semmi kétség: az emberi lélek a legtitokzatosabb és legtiszteletreméltóbb produktum. hogy az elme az ember kizárólagos használatára született. mert az elme az az eszköz. mintha megsértették volna a Teremtőt. mint olyan helyzetet. annak alapján. hogy az évek múltával az Élet egyre édesebb lesz. hogy abból a legtöbb előnyre tehessen szert. S ami a legmélyebb tényező az összes többi között: az elme az egyetlen dolog. s itt rejtezik az összekötő láncszem az ember tudatos gondolkodási folyamatai és a Végtelen Intelligencia között. úgy módosítják az Élet iránti beállítottságodat. De az. az összes híradás eseményei. Azokra. és ez lelki békéjük útjában áll.

túlfutnak a felettük feszülő égbolton és az alattuk háborgó tengereken. Az emberek olyan döntéseket hoznak. minden balfogása és minden kudarcélménye annak az üzemmódnak a közvetlen eredménye. vágyakozása és lelkesedése nem megy-e túl a bölcsesség határain: nehogy a Szerelem érzése kicsússzon balsejtelmeinek ellenőrzése alól. hogy a meglevő eszméket és fogadalmakat újfajta módon szerelik össze. ezért minden olyan cselekvés. amelyek összhangban vannak „érzéseikkel”. az egyén iránymutatása nélkül működik. Az Akarat képessége az elme „igen” és „nem” embere. Ebben kovácsolódnak ki az elme parancsai. és az alkalmazkodás e mintáját kedve szerint módosíthassa. Az érzelmek legvakmerőbb. hogy alkalmazkodni tudjon. Az elme gyakorlati működésmódjai kilenc alcsoportra oszthatók. Az Akarat hatalma annak gyakorlásával egyenes arányban őrzi meg erejét. tekintet nélkül azok természetére. valahogy úgy. s ezekből akár új ipari birodalmakat alakíthat ki. csakúgy. ha az Akarat nem elég határozott. A lomha akarat.Az ember minden sikere. határozatait azonban a „nagyfőnök” – az Akarat – mellőzheti. terveinek és céljainak mindegyikét alá is veti az Ész és Akarat munkacsoportjainak. ítéletet mond minden gondolatról. de meglehet. hogy megtegye. amit . Az ilyen döntések inkább tévesek. vagy engedik. mint megalapozottak. Ezen alosztályok némelyike automatikusan. Íme. s gyakran csakugyan az. amelyek a civilizáció egész haladási irányát is megváltoztathatják. ami az érzelmekből fakad. az elme alcsoportjainak felosztása: a) az AKARAT KÉPESSÉGE: Az Akarat az elmén belül az összes többi alosztály „nagyfőnöke”. ahol az egyén elkezdheti gyakorolni maradéktalan és kizárólagos ellenőrzési jogát és lehetőségét saját gondolatai fölött. s olyan tevékenységekben is el tudnak merülni. hogy megbizonyosodjék. de ellensúlyozhatja is az érzelmek befolyása. amelyeket az Ész és az Akarat előzőleg nem vizsgáltak meg. Az úgynevezett gondolkodás legfőbb gyengesége az egyének azon hajlandóságában rejlik. Mi több. c) Az ÉRZELMEK KÉPESSÉGE: Itt helyezkedik el az elme összes cselekedetei túlnyomó részének kiindulópontja. célról és körülményről. egy precíz gondolkodó legmélyebb vágyainak. hogy a Szerelem kifejeződjék anélkül. míg más csoportok szüntelenül az egyén ellenőrzése alatt állnak. hogy annak cselekedeteit az Ész és az Akarat figyelmesen felülvizsgálta volna. s milliónyi eszmét és fogalmat kreálnak – mindössze azzal. mert az érzelmek nem kapcsolódnak a logikához és az észhez. A Szerelem egy magasabb rendű spirituális minőségből is részesedik. Nem állíthatjuk. Itt van az a kiindulópont. amit az egyénre gyakorolhatnak. d) A KÉPZELŐERŐ KÉPESSÉGE: Ez a képesség az emberi lélek azon építőmérnöke. az Akarat gondos figyelmét kell magán viselje. Ha felkérik. A precíz gondolkodók – azok. mivel ilyenkor az ember jobbára nem veti alá magát az Ész és az Akarat mértékletességre intő befolyásának. s arra a hatásra. vágyról. vagy történetesen épp elmulasztotta alkalmazni. hogy lehetetlen megvalósítani azt. ahogyan egy jól szervezett üzleti vállalkozás is alosztályokra tagozódik. sőt gyakori. akik a gondolkodás folyamata során elméjük minden alosztályát kiaknázzák – sohasem engedik meg. Ez a hiba tragikussá is válhat. lágy lesz és erőtlen. amely által saját földi sorsát megmintázhatja. az Észnek és az Akaratnak fittyet hányó megnyilvánulásai a Szerelemmel hozhatók összefüggésbe. hogy hagyják Akaratukat elsodródni az érzelmek hatására. A Képzelőerő segítségével az ember kombinálhatja a fantáziát a realitással. hogy épp a legveszedelmesebb az összes érzelem közül. A Képzelet segítségével sokan fénysebességgel hatolnak be a csillagközi tér végtelenjébe. amire figyelmét az egyén felhívja. ahogyan az illető elméjét alkalmazta. mint az ember tétlenül hagyott karja. b) Az ÉSZ KÉPESSÉGE: Az Ész képessége az elme „Legfelsőbb Bírósága”. szándékról.

A Képzelőerőből fakadhat a betegség. Az érzékek nem mindig megbízhatók. ameddig azt az Akarat és az Ész szigorúan felül nem vizsgálta. Az Emlékezet megbízhatatlanságának legfőbb oka az a tény. amit szíve és lelke diktál. hogy jól meghatározott rendszer szerint végezze munkáját. E figyelmeztetés elmarad. és számos tekintélyes szakértő állítja. ami „hipochondria” néven ismert. és információkhoz jut. s talán még egyéb. és igen megbízhatatlanok lesznek – mint például hirtelen rémület vagy a tomboló harag esetén. s ami az orvosoknak a legfőbb gondokat okozza. melynek lehetőségei jóformán korlátlanok – de igen trükkös intézmény ez. szaglás és tapintás – az agy azon testi „végtagjait” alkotják. akit Lelkiismerete vágyaival. s az öt testi érzék szolgáltatta minden benyomás elraktározódik. hogy az egyén az általuk okozott rongálásból soha fel nem gyógyul. Az ÖT TESTI ÉRZÉK: Az öt testi érzék – a látás. magasabb szintű hullámokat is. elképzelhető. Az érzékek bármely heves érzelmi tevékenység hatása alatt könnyen összezavarodnak. A Képzelőerő az az intézmény. szándékaival és céljaival kapcsolatban maradéktalanul támogat. Hasznos lehet. a felülvizsgálattól és az „ügyintéző” iskolázottságától függ. A „Hatodik Érzék” az a médium. ízlelés. amikor a Szerelem és a Képzelőerő összefog. s úgy mondják. amikor ezek nincsenek összhangban a természet erkölcsi törvényeivel. Származási helye lehet ugyanakkor a hipochondria gyógyításának is. a telepátia elve révén. A félelem vagy a harag hatása alatt semmilyen döntést nem szabad véglegesíteni. Az az ember. aki az elme e fontos képességének működésért felelős. közvetlenül hozzáférhet a Hithez. amely ahhoz szükséges. s a Lelkiismeret esetleg teljesen kilép a képből. s hogy ez olyan eszköz. A LELKIISMERET KÉPESSÉGE: Itt találjuk az elmének azt az alosztályát. Az Emlékezet is ugyancsak megbízhatatlan. Ha hagyják zavartalanul munkálkodni. de a zabolátlan képzelet a rontópál szerepét is betöltheti az egyén életében. hogy véghezvigyen bármit. s figyelmezteti. azt számos könyvben részletesen leírták. A HATODIK ÉRZÉK: Íme az elme „adóvevő állomása” amely által az ember automatikusan gondolati rezgéshullámokat küld és fogad. a Lelkiismeret gondosan feldolgozza az egyén minden szándékát és célját. s ezzel a valódi testi betegségek nem egy fajtáját kiküszöbölheti. Az Emlékezet megbízhatósága teljes mértékben a fegyelemtől. hogy az „ügyintéző” – az Emlékezet ténykedését felülvizsgáló egyén – nem ügyel arra. Tehát ez is az Akarat és az Ész felülvizsgálatára szorul. hallás. melynek szolgálataira számítani lehet. . Ez a kommunikációs közeg az egyén és a Láthatatlan Útmutatók között. amely az egyénnek erkölcsi iránymutatást ad. amely állandó felügyeletet igényel az Ész és az Akarat részéről. hogy az működésbe hozhatja a szervezet immunrendszerét. amíg beléd nem vésődik az általa hordozott jó tanács ereje. amelyben minden gondolati impulzus és tudatos tapasztalat. hogy a Képzelőerő olyan erőteljes hatást gyakorolhat a testre. hogy szabadjára engedve portyázzanak. amelyen keresztül a megfelelőképpen képzett elme képes más elmékkel kommunikálni bármilyen távolságból. ahogy ezt a legtöbb ember tanúsíthatja. szükségük van tehát az Ész és az Akarat felügyeletére. ha az előző mondatot számtalanszor újraolvasod. Az EMLÉKEZET KÉPESSÉGE: Itt van az agy „gyűjtőmedencéje”. amelyek feltevés szerint a rendelkezésére állnak. A telepátia elvét tekintélyes szakértők működő valóságként már elismerték. Az Emlékezet határozottan megbízhatóbbá tehető a gyakorlati Emlékezet trenírozásának segítségével. amelyek által az a külvilággal kapcsolatba lép. amelyeket a Földön kívüli értelem magasabb intelligenciaszintjeiről bocsátanak ki.e) f) g) h) a Képzelőerő az Ész és az Akarat irányítása mellett megteremthet. ha az egyén annak intelmeit elhanyagolja vagy figyelmen kívül hagyja.

és közvetlenül a tudatalattival lépnek érintkezésbe. mint amilyen a félelem és a harag. nem egyéb. s nem is próbál különbséget tenni a pozitív és negatív. hogy részt vegyen minden vágyban. a hiedelem és a hit. . létezik egy sikeresen működő gépi berendezés. E kötetben az elme alosztályaira való utalások szükségképpen kurták. hogy minden gondolat. aki a gondolatot útjára engedte. terven és célon. Most elérkeztünk ahhoz a ponthoz. s hogy a Tudatalattinak a testi bajok gyógyítására direktívák adassanak. vagy amelyektől irtózol. akiknek a pontos megítélések terén kellő gyakorlatuk van. nem igaz. akkor a környezeted sugallta gondolatokkal fog töltekezni – különösen olyanokkal. hogy maga az ember is a Végtelen Intelligencia egy gondolati mozzanatának testi visszatükröződése. tervekkel és célokkal serkenti. legyen az pozitív vagy negatív. hogy természetes és logikus módon érje el a kívánt végeredményt. és tetszés szerint bármely kívánt cél szolgálatába állítható. melyet konkrét alakba akarsz önteni. később kell majd megküzdjön. Az elme kondicionálásának teljes mértékben a lélek tudat alatti tartománya által kell végbemennie. miközben a páciens alszik. Ha elmulasztod. Az Elme Tudat Alatti Tartománya megközelíthető és szabályozható az elme tudatos tartományából eredő hatások felől. amelyeknek segítségével az ember felkészülhet a fogászati beavatkozásra. mint a Végtelen Intelligencia egy kivetített tartománya.i) Az ELME TUDAT ALATTI TARTOMÁNYA: Ez az a „kapcsolótábla”. s ezt azáltal teszi. melyet az egyén annak végtelen forrásából az agy berendezése által tesz magáévá. bár ezek gyakran makacs félelmekkel. hogy a „gondolatok – dolgok”. hogy az energia. s ki nem kapcsolja a szerkezetet). Hogy ezek az elme tudatos tartománya részéről felállított kedvezőtlen barikádok megkerülhetők legyenek. Meglehet. melynek segítségével tetszőleges parancs adható a Tudatalattinak. ép avagy ferde. amellyel az ember gondolkodik. hogy a gondolatok dolgokat hoznak létre. azokkal a dolgokkal. amely alvás közben tizenöt percenként visszajátszik egy bizonyos hangfelvételt (amíg az egyén fel nem ébred. s nem volt szándékom e tárgykör kimerítő elemzését nyújtani. Sokan úgy tartják. hogy lefoglald a magad választotta kívánságokkal. kifejeződik a maga fizikai megfelelőjében is. melynek révén az elme tudatos tartománya a Végtelen Intelligenciával érintkezhet. Csupán madártávlatból vettem szemügyre a „mechanizmust”. amelyek számodra nemkívánatos dolgokkal kapcsolatosak. Hangsúlyozni szeretném. tervben és célban. amikor az illető elaludt. Ugyanakkor gyorsabban és hatékonyabban reagál az olyan befolyásokra. A Tudatalatti elvégzi a maga munkáját minden eszmén. a Tudatalatti átveszi azt. Sokan. amelyektől rettegsz. igaz azonban. hogy ezek az alosztályok milyen mértékben állnak az egyén ellenérzése alatt. Amint korábban állítottam. és az így kreált dolgok megdöbbentően hasonlítanak azoknak a gondolatoknak a jellegére. s ezzel együtt dióhéjban leírtam. mellyel szembesülnie kell. a Szuggesztív Terápiát végző orvosok (időnként hipnózist is igénybe véve) gyakran kivárják. amelyből formájukat nyerték. hogy az egyént eszmékkel. úgy vélik. melyek révén a tudatalatti elérhető. korlátokkal és tévhitekkel zárják le a Tudatalatti felé vezető ajtót. hogy minden gondolat szakadatlan rezgéshullámot indít el. A parancsok vagy instrukciók rögzíthetők egy speciális magnetofon segítségével. Tekintsük meg tehát újra az eszközöket. A tudatalatti sohasem henyél. ahogyan az emberi elme működik. amely őt eléri. de szándékos befolyást gyakorolhatsz rá. A gépezetet egy óramű irányítja. amelyek érzelmileg erősen telítettek. amivel az. vagy a jó és a rossz befolyások között. és automatikusan működteti. amely a felvétel lejátszását akkor indíthatja el. ahol belefoghatunk azon utaknak-módoknak a magyarázatába. amíg az egyén elalszik. egy nagyobb műtétre vagy bármilyen egyéb kellemetlen helyzetre. Miután bármely témájú gondolat az ismétlés által szokássá vált. Tudat alatti elmédet nem ellenőrizheted maradéktalanul.

hogy a tudatalattinak két ajtaja van. miért verte meg őt a sors ilyen kedvezőtlen körülményekkel. hogy e kórság az orvosoknak és a fogászoknak több gondot okoz. hogy a Teremtő minden normális embert az életének élményeire való reagálás feletti maradéktalan és megfellebbezhetetlen ellenőrzés jogát és hatalmát adományozta. mert az ember hanyag volt feldolgozni és elutasítani a környezetéből származó negatív sugallatokat. s azon az ajtón ez a világ engedhető be. hogy a legtöbb ember élete során elméjét nagyrészt olyan dolgokon és körülményeken való tipródásnak szenteli. Hipochondria – az orvos 64 dolláros szava A „hipochondria) azt jelenti: képzelt testi betegség. tervekkel és célokkal. birtokba veszed a kulcsot. amelyek elérnek és befolyásolnak. hogy e nemkívánatos körülményekből és feltételekből is merítsen. melyeket nem kíván – a nyomornak. Mielőtt leírnám a tudat alatti elme e megközelítésének módszerét. a boldogtalanságnak és a testi fájdalomnak -. melyet az emberiség csak ismer. A Hét Alapvető szorongás körébe tartoznak. amely eléri a tudatalattit. amellyel az ember csak összetalálkozik. a testi fájdalomtól való félelem az elme régről örökölt állapotai. hogy a nemkívánatos gondolatok és befolyások közül egy sem haladhat át rajta. a betegségnek. Az emberiség egyik legnagyobb következetlensége abban a tényben gyökerezik. A másik ajtó belülről nyitható. E két ajtó az. és közvetlenül a Végtelen Intelligencia nagy tárházával áll kapcsolatban. azután pedig csodálkozik. kételyei és elbátortalanodásának epizódjai az élet nyomorúságaira váltódnak át. puszta szuggesztióra. E két ajtó az. Régóta tudjuk. ha a tudatos elme engedélyt kap. Amikor majd mesterien birtoklod a technikát. és az általa vágyott végállapotokra való irányítását. mint a legkülönbözőbb félelmek. Ezen impulzusok egyike-másika negatív. amelyeken át az imádság kifejti hatását. olyan gondolati impulzusok közepette élsz. Az elme az emberhez annak a valaminek a pontos anyagi másolatát vonzza. Emellett ne feledjük azt sem. mint bármely valóságos betegség. hogyan zárhatod el a negatív behatások áramlását. némelyek pedig pozitívak. Ott tartasz tehát. A demonstráció négy asszisztens segítségével ment végbe. ha ezek megvalósítását határozott céltudatosság és lángoló vágy követeli. hogy valaki elhanyagolja lelkének ellenőrzését. hogy értesülj. amit most rövidesen kézhez fogsz kapni és megtanulsz alkalmazni. fel kell ismerned. A bemutatás technikája igen egyszerű volt. és olykor-olykor minden embernek szenvedést okoznak.Akár tudomásul veszed. amelyek bebizonyították. akár nem. annak eredménye. amiről a leggyakrabban gondolkodik. s nem lesz nehéz felismerni. s azt az ajtót olyan teljességgel tudod majd ellenőrizni. Az . súlyosan beteggé válhatnak. a kudarcnak. s hogyan pótolhatod ezeket a saját választásod szerinti vágyakkal. melyet az ember a tudat alatti elmének küld. s annak unokatestvére. amely a tudat alatti elme ajtaját is képes megnyitni. s e behatások olyan negatív eszközeit. minden gondolatot. hogy az összes nemkívánatos feltétel. amelyeken át valaki reményei. a tudatalatti automatikusan elfogad és működésbe hoz. amelyek tudtodon kívül is felkeresik a tudatalattidat. akiket titokban különböző helyekre állítottunk az előadótermen belül és kívül. amelyeken át valaki félelmei. amely lelki erejét bármely általa választott célra ráirányíthatja. különös tekintettel a testi fájdalmak kezelésének eszközeire. Nyilvános előadásaimon néhány évvel ezelőtt drámai módon demonstráltam a betegségtől és a testi fájdalomtól való ezen veleszületett félelmet – olyan demonstrációkkal. hogy az emberek a testi betegség legkisebb nyoma nélkül is. vágyai és tervei kielégíthetők. Minden gondolatot. A betegségtől való félelem. Az egyik ajtó az életedet körülvevő külső fizikai világ felé nyílik. E két ajtó az.

s izgatott hangon felkiáltott: „Szavamra.” A szertartás azzal ért véget. mivel az újabb keletű orvosi technikák gyakorlatilag minden testi fájdalmat kiküszöbölnek a páciens akármelyik testrészében – egy testrész kivételével. barátom. hogy futni kezdett és rikoltozott. Az áldozatnak ezután bekötötték a szemét. és hatékony érvelésed logikus következményeként csakugyan beteggé tesz.” E kísérletet számtalanszor elvégeztem. Az áldozat legelőször általában lerángatta a kötést a szeméről. hogy egy fésűt erősen meghúztak az áldozat nyakán. Itt van – végezzünk vele egy jó nagy vágással. Az orvosok nagy nehezen tudták csak meggyőzni. midőn a negyedik beépített ember odalépett hozzá. Az Ohio-beli Állami Börtön fegyencei korábban sok újonnan érkezett börtönlakóval eljátszottak egy vaskos tréfát. amikor az országot nyomasztó félelem babonázta meg. Ez után a tapasztalat után többé már nem próbáltam hasonló jellegű kísérletet végezni. megragadta a karját. mint hogy a beteg a fogorvosi székbe beülne. Győzd meg a tudat alatti elmét. A hipochondria gyakran produkálja a betegség tényleges tüneteit – mint amilyen a kiütések megjelenése vagy a hányinger – olyankor is. és hogyan befolyásolható a tudat alatti elme? . Ugyanez igaz. és tüstént piros tintát loccsantottak a torkára. és megdörzsölte a nyakát. és mindenki rohanvást elbújt. te mindjárt elájulsz! Hozhatok egy korty vizet?!” A hármas számú beépített ember rögvest megjelent. Ugyanakkor. és kérdeztek tőle valamit. Nagyon beteg szegény. Roosevelt mondta első hivatali ciklusában. akit így csaltak tőrbe. hogy világosan látta: nem „vágták le”. hogy a legutóbb végeztünk azzal az emberrel. miközben sokan szorosan fogva tartották a testét. hogy az megszegett valamilyen képzeletbeli börtön-szabályt. a fogászati beavatkozásra nézve is. Egy kísérletre kijelölt személy – egy harminc év körüli férfi – a végén annyira megrogyott. és fejét egy hordóra nyomták. Ezután valaki a bandából megkérdezte. mint félelem. Egy alkalommal egy férfi. mert „véres” lett a keze. hogy csupán egy kísérlet szenvedő alanya volt. s így szólt: „Valaki mindjárt orvost hív. amitől fél az ember. gyengélkedik. hogy lefektessem valahol ezt az embert. és halálra ítélték. és egyszer sem fordult elő. és hozzáfűzte: „Hé. s ezek a legcsekélyebb provokációra is felszínre kerülnek. Miképp érhető el. Franklin D. emberek! Segítsenek már. elég élesre fenték-e a kést. hogy ne visítozzon. amikor a valódi ok nem más. hogy rövidesen mentővel kellett kórházba szállítani. de ezután több napra kórházba kellett utalni. hogy egy elítéltekből álló bizottság megvádolta az újoncot. Az áldozatot ekkor eloldozták.” A kettes számú beépített ember odarohant az „áldozathoz”.” Ha ekkorra az áldozat még nem borult ki teljesen. Valaki pedig azt válaszolta: „Igen. hogy „Az egyetlen dolog. az MAGA A FÉLELEM”. Az egyes számú beépített ember azt kérdezte: „Nem érzi jól magát? Úgy látom. s az haladéktalanul munkához lát. mint az. akkor is általában ez lett a vége. én magam élesítettem. ahol a fájdalom lakozik.„áldozatot” a közönség köréből titokban választotta ki egy tanítványaimból álló bizottság. s így szólt az áldozathoz: „Kapaszkodjon csak belém! Mintha a halálán volna már…” Majd az ott bámészkodók felé fordult. s mint lelkiállapot sokkal előbb kialakul. hogy csakugyan átvágták a torkát. A tréfa abból állt. maga a félelem sokkal rosszabb. és ez maga az agy. amíg felépült a sokkos állapotból. Az előkészítésre szánt szünetben „beépített embereim” mindegyike az „áldozat” közelébe keveredett. A betegségtől és a testi fájdalomtól való félelem a veleszületett félelmek közé tartozik. annyira megrémült. hogy meggyilkolták. rögtön azután. hogy beteg vagy. annak ellenére. amitől félnünk kell. hogy az „áldozat” időlegesen meg ne „betegedett” volna. A börtönőrök elfogták és megnyugtatták. ha más szavakkal is. kezét összekötözték a háta mögött. amitől persze azt hitte.

E két nap alatt egy kissé ideges leszel. a hatodik érzék révén. és ne juttass a szervezetedbe semmi mást. amelyekre a figyelem irányul. Mivel a tudatalatti minden gondolatot annak logikus következményére vált fel – legyen az jó vagy rossz az egyén számára –. b) Amikor kijelentésed ismételgeted. amelyek erőteljes érzelmi kifejezést nyernek. ami a kívánatos. . hogy a tudatalatti működtetésének módját úgy oldja meg az ember. Harmadszor.Az elme tudat alatti tartománya háromféle forrásból kap mozgósító hatásokat: Először is. Legtöbb gondolatuk a kudarcról szól. azon belső meggyőződésed fölött. A két nap elteltével kezdd meg a koplalást. és rögzíts egy meghatározott időt. tekintet nélkül arra. A legtöbb ember elméjét a véletlenszerű. amit az ember fontolgatni talál – egy komolyabb műtét. hogy határozott utasításokat ad neki arról. az összes olyan külső forrásból. s e formula csöppnyi módosításával az elme arra is kondicionálható. egy szeretett személy elvesztése és így tovább… Az instrukciók pedig a következők: a) készítsd fel egész testedet a tervezett műtéti beavatkozásra 3-8 napon át tartó teljes koplalással. hogy e feladat teljesüljön. csak gyümölcslevet igyál. csak vizet. ez az utolsó megjegyzés igen jelentős. mint a másikat. hogy a tudatalattinak utasításokat kell adni. az orvosod felügyelete mellett. amelyek révén az ember felkészítheti lelkét egy fogászati beavatkozásra. amelyekben az egyén minden különösebb terv vagy cél nélkül elmerül. az egyén gondolatai felől. Hogyan készítsük fel elménket a fogászati beavatkozásra? Most pedig eljutottunk azokhoz a részletes instrukciókhoz. Két nappal előtte már semmi egyebet ne végy magadhoz. beleértve azokat a gondolatokat is. olvasd el újra. s a tudat alatti elme végigviszi ezek logikai következményeit. Amikor arra kerül a sor. HIGGY BENNE. hogy tudat alatti elméd azon majd elvégzi munkáját. amelyen belül azt szeretnéd. és tekints magadra úgy. poharanként két-három csepp citromlével. amit kértél. egyértelműen az javasolható. melyet emelkedett. mert a tudatalatti ezeket is összeszedi. amelyeket az egyén szándékosan küld a tudatalattihoz célok. c) Mielőtt hozzáfognál kijelentésed ismételgetéséhez. amelyeket betű szerint követni kell: a) Írj le egy egyértelmű kijelentést. hogy a tudatalattid feldolgozza. hogy azok pozitív vagy negatív jellegűek-e. és a telepátia révén tájékoztatja ezekről az egyént. A tudatalatti mindig azokon a dolgokon lát munkához haladéktalanul. intenzív érzelmi lelkesedés és örömteli érzés jellemez. s azokat a véletlenszerű gondolatokat is. és elvégzi rajtuk a munkát. Kérlek. s gondolkozz el rajta. s hagyd el a dohányzást és a kávét. amiért megkaptad. amelyről szeretnéd. Mondandódat zárd azzal. hogy kívánságod teljesülni fog. mintha már birtokában volnál annak. s az ilyen gondolatok nemkívánatos körülményeket idéznek elő. csak friss gyümölcsöt. amelyek az öt fizikai érzéket befolyásolják – beleértve mások tetteinek és szavainak sorát is. és hangosan ismételd el magadnak naponta több százszor – különösen elalvás előtt. Itt keresendő az oka annak. tervek és vágyak formájában. amiről a kijelentésed szól. negatív gondolatok uralják. amely a mások által kibocsátott gondolatokat szedi össze. Másodszor. vigyázatlan. Memorizáld ezt a kijelentést. hogy miért tartozik a legtöbb ember a „balekok” kategóriájába. léteznek bizonyos instrukciók. de ne engedd magad elbátortalanodni. A tudatalatti nem tesz különbséget negatív és pozitív gondolatok között – éppoly gyorsan elfogadja és feldolgozza az egyik típust. hogy az ember bármely kellemetlen körülménnyel szembenézzen. dolgozd bele magad egy olyan lelkiállapotba. hogy háládat fejezed ki.

hogy bizonyságot nyerjek: elmém erősebb mint a félelemérzetem. amire az életben a leginkább vágyom. Amikor koplalsz. Ezek teljesen függetlenek attól a ténytől. egyed délután. jellemében. és fogékony minden befolyásra. Miután a koplalást befejezted. Kívánom. de csak módjával. amikor alszol: 1. b) Koplalásod első napjának kezdetén önszuggesztióval nyújts magadnak kezelést. óránként legalább egyszer – kivéve. és egy teljes karéj kenyeret vagy pirítóst. A koplalásnak egy további célja. Most hadd szóljak pár szót a koplalásról. Ennek az élménynek a során felfedezéseket tehetek saját lelki erőimről. ahogyan a fogászati beavatkozást is végigélheted a legcsekélyebb kényelmetlenség nélkül. A koplalásnak – lelki értelemben – az a célja. E feltételek mellett tudat alatti elméd ugyancsak éber lesz. hogy felkészítse elmédet a tudatalattiddal folytatandó akadálytalan érintkezésre. ami által a fogászaton szerzett élményem egyszerű közjáték lesz. lelkemet attól teljesen elcsatolom azzal. vérkeringésednek lehetőséged adjon a szünidőre. ha ismét dohányozni vagy inni szeretnél. mielőtt a koplalást elkezdenéd. A második napon pedig két csésze levest. A harmadik nap kezdetén azt edd. Amíg e fogászati munkát végzi a fogászom. vagy bármely olyan hatásra. Ha már kezelni tudtad az élelem iránti vágyadat. b) A koplalás lehetőséget ad arra. hogy az életben a legtöbb örömben legyen részem. vagy még több pohárnyival. . hogy e fogászati munka elvégeztessék. és a fogászat terén szerzett tapasztalataiban. s ennek révén egész jövőmet úgy vezérelhetem. Ezek az instrukciók a legkedvezőbb helyzetbe hoztak. a koplalás szokása útján elérhető előny. Alább olvasható néhány. és két karéj kenyeret – egyet délelőtt. tudat alatti elméd igen érzékeny lesz minden téged körülvevő hatásra – óvakodj tehát a negatívan gondolkodó emberektől s a kedvezőtlen témákról folytatott társalgásoktól. Ezennel úgy irányítom tudat alatti elmémet. és minden részletében hajtsa végre. hogy tested egész rendszerének. hogy elmulasztottad a negatív benyomásokat távol tartani. hogy hány napig koplalj. az operációt. melyet évente egyszer vagy kétszer célszerű végigcsinálni. hogy az majd utasításokat fogadjon és hajtson végre: a) A koplalás. ami azáltal érheti el. A koplalásnak – testi értelemben – az a célja. koplalás után újra rá kell majd szoknod. jártasságában. úgy. mégis új életformát teremtenek. ha szokásszerűen dohányzol vagy fogyasztasz alkoholt. ahogyan azt kifejeztem.-ben. az első napon semmi mást ne egyél. amivel irányíthatod. a fogorvosomban. hogy könnyebben megszabaduljunk a dohányzás szokásától. hogy a fizikai fájdalomtól való félelmedet is kezelni tudd. hogy módot adjon megbizonyosodni: ura vagy a gyomrodnak. mivel ezt ennyire kívánom. hogy arra gondolok. Ezek az instrukciók egyszerűek és érthetők. s ez: ……… 3. mely simábbá teszi utadat jövőbeli tapasztalataid során és emberi kapcsolataidban. mint annak örömteli lehetőségét. tudatalattidnak elismételgetve az alábbi iránymutatást. valamint a kávé és a szeszesitalok fogyasztásától. és segít kialakítani a betegségekkel szembeni ellenállóképességet. és javítja egészségi állapotomat. hogy kövesse ezt a vágyamat. Nagy általánosságban ezt az eljárást kell követni. gondosan ellenőriztetni kell orvosoddal. 2. ami jólesik. beleértve azt is. behangolja az egész testet. amennyit csak tudsz – naponta legalább tizenkét. vállalom. mint egy csésze zöldséglevest. hogy fokozatosan térj vissza a normális étkezési szokásaidhoz. gyomrodnak. de ennek minden részletét. Teljesen megbízom …………. immunrendszerednek. 4. hogy tudat alatti elmédnek utasításokat adj – a koplalás idején. csak csekély nehézséget jelent (ha jelent egyáltalán). Különösen fontos. emésztőcsatornádnak. éppúgy. mert ez csiszolja személyes megjelenésemet.Igyál annyi vizet.

Ha két vagy több ember kellemes légkörben együtt koplal. Ha szándékosan még sohasem koplaltál. nagyjából minden második héten. s elméjét a koplalás idején kellő elfoglaltsággal látja el azáltal. hogy olyan dolgok is visszatérnek az emlékezetedbe. Még egy javaslat a koplalást illetően: ilyenkor ne vállalj semmilyen nehéz fizikai igénybevételt kívánó tevékenységet. hogy kézben tartottad étvágyadat. az élmény még hasznosabb. Lehet. aki követi az általam itt megadott útmutatásokat. időszakosan könnyebb alakban elkezdett visszatérni. hogy azt egy megbízható orvos felügyeli. Számunkra kedves játékká vált ez a szokás. amit korábban soha nem éreztél. melyet méltán javasolhatok. megtámadott az influenza. d) A koplalás kiváló szokás minden ideges vagy melankolikus ember számára.c) A koplalás igen közeli kapcsolatba hozza az embert az ő spirituális erőivel. mint a nyomor. és megbizonyosodsz. mivel az tágra nyitja a kaput a tudat alatti elme felé. Ez a legfőbb magyarázat a koplalás szokására. és olyan önbizalmat élsz át. Annak felismerése. amelynek révén majd uralni tudsz (s talán majd uralsz is) számos egyéb olyan dolgot. melyet azóta is követek – egy olyan rendszert. s a legkülönfélébb szorongások. hogy az első két napon kissé ideges leszel – különösen. Egyes esetekben az ember koplalás utáni étrendjét vitaminokkal kell kiegészíteni. urológiai és kardiológiai leleteid kielégítőek. Amikor Mr. De olyan élményben lesz részed. Hét napig koplaltam – ugyanazon irányelvek szerint. és minden kellemetlenség vagy kényelmetlenség nélkül szoktuk végigcsinálni. amikor ezt a gyakorlatot első ízben megtapasztalod. s ez a fő oka annak. De ami ennél is fontosabb: ebből a tapasztalatból a test kondicionálásának egy olyan rendszerét tanultam meg. hogy a tudatalattinak szóló direktívák a koplalás idején elmondva miért működnek annyira hatékonyan és gyorsan. hogy az operáció elkezdődne. Macfaddennek ezt megemlítettem. azt tapasztalod. Bernarr Macfadden Hogyan koplaljunk? (How To Fast) című műve. . Ha valaki egy fogászati vagy egy sebészeti műtétre való felkészülés kedvéért koplal. ha hozzászoktál az alkoholhoz vagy a kávéhoz. ha alapos orvosi ellenőrzésnek veted alá magad. Miután a kór már lezajlani látszott. Egyes terápiás iskolákhoz tartozó orvosok sikerrel alkalmazzák a koplalást számos testi betegség kezelésére. A tárgyról szóló legjobb könyvek egyike. hogy megérje a koplalással járó erőfeszítést? f) Miközben koplalsz. A koplalás nem gyerekjáték. komoly kezelést jelent majd számodra. így válaszolt: „Miért nem koplalsz. e) A koplalás nem fog nehézséget jelenteni annak. évente legalább egyszer. miközben a tudatalatti a kívánt információkat megkapja. szilárd alapot nyújt számodra. aki képzelt betegségektől szenved. de bármilyen jellegű túlfeszítés kerülendő! Számos jó könyv létezik a koplalás témaköréről – ezek listája bármelyik nyilvános könyvtárban megtalálható. mint korábban még soha. nem árt. s az eredmény az influenza teljes megsemmisülése lett. A köztes időben. és éhezteted halálra az influenzádat? Miért táplálod inkább?” Majd megadta nekem a koplalás instrukcióit. Vajon ez nem elég ígéretes ahhoz. amikor Bernarr Macfaddennel álltam kapcsolatban. amelyek kisgyermekkorodban történtek. mint amikor valaki egyedül éli át ennek érzését. Néhány évvel ezelőtt. nem bízható mindez csupán a saját döntésedre. hogy vérnyomásod. és senki ne vállalja orvosi felügyelet nélkül. ezt két héttel azelőtt be kell fejeznie. hogy tudatalattijának utasításokat ad. Könnyű házimunka vagy irodai munka megszakítás nélkül végezhető koplalás alatt is. mint amelyeket itt leírtam –. miután a koplalás már véget ért. de ezeket csak az orvos írhatja fel. a kudarc és a vereség. A feleségem és én együtt szoktunk koplalni. feltéve. amely immunissá tesz az influenzához hasonló meghűlések ellen.

de ha a kijelentést egy ima formájában ismételgeted. hogy valamilyen testi fogyatékosságuk miatti kétségbeesésükben feladják a harcot. s a világ elé tárhatta az első drót nélküli kommunikációs eszközt. hiszen tengerészei nem voltak megáldva ugyanezzel a HITTEL. annak ellenére. s e hite átvitte sok-sok kudarcon. hogy földre talál az Atlanti óceán egy még feltérképezetlen területén. vagy engedi. s hatékonyságára bizonyítékot lelünk mindenütt. amivel az embernek időről időre szembesülnie kell. amíg azt megtalálta – annak ellenére. hacsak nem azok. siettetheted a sikert. Bizton állíthatom: amit az elme felfogni képes. mert tapasztalatból megtanultam. hogy . és azt a feladatot állította maga elé. Az embernek csak a célkitűzést kimondó kijelentést kell módosítania. Megkezdtem hát munkámat tudat alatti elméjében. pedig énektanára azt javasolta. míg fáradozásait végül siker koronázta. hogy egy műfogsor érdekében összes még meglévő fogamat kihúzzák. és segített neki. hogy nagy operaénekes lesz belőle. én HITTEM – sőt tudtam –. hogy tökéletes elektromos izzólámpát tud alkotni. hogy az emberi elme kezelni tudja a testi fájdalmat. Hogy milyen sikerrel alkalmazod az elme felkészítésének jelen fejezetben megadott formuláját. hogy korábban senki nem látott még rádiumot. az anyagi prosperitás fenntartására. hogy a legkisebb kényelmetlenség nélkül fogok a beavatkozáson keresztülmenni. aminek nincsenek ésszerű határai. s én HITTEM. hogy megtalálja annak forrását – annak ellenére. hogy elvesztette a beszéd. és szkepszissel tekintett rá a világ. és HITE visszaadta számára a beszédet. a látás és a hallás lehetőségét. azt mondta az orvos. mert ezek az egész mostani fejezet velejét adják. hogy majd’ mindenki „eszelősnek” kiáltotta ki. hogy menjen vissza a varrógép mögé. hogy megtanulhat beszélni. és senki nem tudta. hogy kielégítő eredményekre jutsz. HITE végül felfedte számára e becses fém forrását. és elégedjen meg a varrónői hivatással. Marconi HITTE. Thomas A. hogy az éteren át hanghullámokat küldhet vezeték felhasználása nélkül. és ez a hite átvitte a tízezer kudarcon. Madame Schumann-Heink HITTE. s amiben hinni tud. amit keresett. hogy lóvontatás nélküli kocsit hozhat létre. s csak tovább és tovább hajózott. hogy létezik a „rádium” nevű fém. HITE sikerrel jutalmazta őt. akik figyelemreméltó sikert értek el bármely hivatásban. akiket megkísért. vallásos HITED minden erejét visszaáramoltatod a kijelentésbe. és minden egyéb kellemetlenséget. TUDTAM. ami számára hallórendszert rögtönöz. ő teleszórta a Földet HITÉNEK termékeivel. az nagyban az alkalmazás során tanúsított lelki beállítottságodtól függ. hol kellene keresni. hogy rajta kívül eső hatások létesítsék. Henry Ford HITTE. TUDTAM. Helen Keller HITTE. Amikor tudat alatti elmédnek utasításokat adsz az itt erre a célra elkészített kijelentés révén. mielőtt rátalált arra. Ha HISZED. akkor el is éred azokat.Az általam itt leírt eljárás éppennyire jól alkalmazható a nyomorúság kezelésére vagy a bőség. Amikor a fiam fül nélkül született. s annak ellenére. aki világra segítette. ahol olyan emberekre találunk. Madame Marie Curie HITTE. hogy a bátorság tündöklő példája legyen minden ember előtt. hogy hatvanöt százalékban helyreállt a természetes hallása. hogy bármely kívánt célkitűzéshez jól illeszkedjék. Columbus HITTE. Az elme erejének nincsenek korlátai. A HIT szó olyan erőt szimbolizál. S amikor eljött az ideje. azt el is tudja érni! Tanulmányozd alaposan az előző mondat három kulcsszavát. Edison HITTE. mert számtalan alkalommal láttam. hogy egész életére süket marad. és roppant gazdagságra tett szert. s ennek jutalma az lett. amelyeket maga az egyén létesít a maga számára. hogy legénységének lázadása fenyegetett. hogy megvan az erőm olyan befolyást gyakorolni rá. mint a léleknek a fogászati beavatkozásra való felkészítésére. amely gyorsan tud szállítani alacsony költségek mellett.

A TUDAT ALATTI ELME NEM KEZDI EL MUNKÁJÁT SEMMILYEN ESZMÉN. hogy a tudat alatti elme azt értelmesen feldolgozza. feltéve. s nem fogsz csalódni. Az ember által ismert legmélyebb igazság az a tény. vagy egy célt. Amikor a tudat alatti elmédnek utasításokat adsz. Az előző mondatban megtalálod a kulcsot annak legfőbb okához. AMIT SZÁMÁRA EGYÉRTELMŰEN KI NEM FEJEZTEK. hogy beteljesülnek. igen egyszerű. s szabadon meríthet azokból. melynek révén az ember a Végtelen Intelligencia egyetemes erőivel kapcsolatba léphet. amely a Világegyetemet működteti. miért szenved a legtöbb ember kudarcot. hogy azt a tudatos elme számára gyakran megjelenítse. amelyeken nem változtathat. Minden egyéb teremtmény úgy jön a világra. HOGY VALAKI BIRTOKBA VEHETI SAJÁT ELMÉJÉT. amellyel ezt az ajándékot korlátlanul emberi teljesítményre fordíthatja. hogy ezen előjog gyakorlásának elhanyagolása vagy kudarca nyomatékos büntetést von maga után nyomor. E folyamat révén az erő. miért nem tud a legtöbb ember tudat alatti elméjéből kielégítő eredményeket kicsiholni. a legfőbb csoda – A HATALOM. egy vágyat. szegénység. hogy ez a kulcsa az ember földi sorsa feletti ellenőrzésnek. félresöpörheti a saját magamra erőltetett összes korlátozást. abban a tényben rejlik. ÉS SIKERREL IRÁNYÍTHATJA AZT BÁRMELY ÁLTALA VÁLASZTOTT CÉL ÉRDEKÉBEN. amely épp csak egy árnyalattal kevésbé megkülönböztető értékű. hogy utasításaidat érzelmileg az az erős HIT hatja át. hogy e mélyértelmű előjog elfogadása és használata megadja az ember számára saját sorsához a kulcsot. hogy egyedül az embernek adatott meg az a visszavonhatatlan előjog. Abban áll. hogy ismételget egy gondolatot. amellyel valaki a tudat alatti elme révén a Végtelen Intelligenciával kapcsolatot teremthet. TERVEN VAGY CÉLON. betegség.önnön HITRE való képességem kiküszöbölheti az utamba kerülő akadályokat. hogy bármely általa választott cél érdekében ellenőrizze és irányítsa saját elméjét. Ez a második csoda az elme tudat alatti tartománya. a te rendelkezésre áll! Vége . fiaskó. hogy miközben az embernek megadatott saját elméjét birtokba venni. és tudjuk. ahelyett. Íme. Ez a megkülönböztetett előjog arra utal. kézhez kapta azt az erőforrást is. vereség. és szavakban is kifejezze egy emelkedett érzelmi állapotban. Ezzel annak fő okát is megérted. hogy sikerre vinné. s amelyeken cselekvéseiben nem léphet túl. Azt is tudjuk. A módszer. légy határozott! Fogalmazd meg világosan a vágyaidat. levertség vagy más kedvezőtlen lelkiállapot alakjában. S egy további csoda. hogy az „ösztönök” mintái kötik gúzsba. ami lehetővé teszi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful