You are on page 1of 2

Hå S¥ B¸O C¸O QUYÕT TO¸N C¤NG TR×NH HOµN

THµNH

Tªn c«ng tr×nh:


H¹ng môc:
Chñ ®Çu t :
Thêi gian thùc tÕ KC-HT:
Nguån vèn ®Çu t:
Thñ tôc hå s¬ gåm: (tÊt c¶ b¶ng gèc hoÆc c«ng chøng)
Cßn
Sè §· Bæ
Néi dung thiÕ
TT cã sung
u
01 Tê tr×nh ®Ò nghÞ phª duyÖt quyÕt to¸n
02 Chñ tr¬ng ®Çu t
03 Biªn b¶n x¸c ®Þnh mÆt b»ng x©y dùng
04 Tê tr×nh xin chØ ®Þnh thÇu KS-TK-DT
05 QuyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu t vÊn kh¶o s¸t, thiÕt
kÕ- dù to¸n
06 Hîp ®ång t vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ- dù to¸n
07 B¶ng vÏ TK, b¶ng dù to¸n c«ng tr×nh
08 BB nghiÖm thu t vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ- dù to¸n
09 KÕt qu¶ thÈm ®Þnh TK b¶n vÏ TC-TDT c«ng tr×nh
x©y dùng
10 KÕt qu¶ thÈm ®Þnh B¸o c¸o KTKT- TK b¶n vÏ TC-TDT
c«ng tr×nh XD
11 QuyÕt ®Þnh phª duyÖt B¸o c¸o KTKT- TK b¶n vÏ TC-
TDT CT
12 Tê tr×nh xin thÇu x©y dùng
13 QuyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu x©y dùng
14 Hîp ®ång x©y dùng
15 QuyÕt ®Þnh chØ ®Þnh thÇu t vÊn gi¸m s¸t x©y
dùng
16 Hîp ®ång t vÊn gi¸m s¸t x©y dùng
17 QuyÕt ®Þnh cö c¸n bé gi¸m s¸t x©y dùng cña ®¬n
vÞ thi c«ng
18 Q§ cö C.bé gi¸m s¸t XD cña chñ ®Çu t (nÕu kh«ng
thuª TV)
19 C¸c biªn b¶n nghiÖm thu x©y l¾p tõng phÇn, giai
®o¹n
20 B¶ng quyÕt to¸n k. lîng giai ®o¹n (nÕu CT cã thanh
to¸n k. lîng)
21 B¸o c¸o chÊt lîng cña ®¬n vÞ t vÊn kh¶o s¸t, thiÕt

22 B¸o c¸o chÊt lîng cña ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng
23 B¸o c¸o chÊt lîng cña ®¬n vÞ Chñ ®Çu t
24 NhËt ký c«ng tr×nh x©y dùng (A,B lËp)
25 B¶ng vÏ thiÕt kÕ hoµn c«ng
26 B¶ng quyÕt to¸n x©y dùng
27 C¸c biªn b¶n, chñ tr¬ng, ®Ò xuÊt trong qu¸ tr×nh
x©y dùng cã sù thay ®æi vÒ thiÕt kÕ, dù to¸n vµ
kh¸c (nÕu cã)
Ngµy th¸ng
n¨m
Chñ ®Çu t Ngêi nhËn hå s¬