You are on page 1of 1

ميحرلا نمحرلا لا مسب

ضارمأو ديلوتلا مسق سيئر / روتكدلا ذاتسلا لضالا ديسلا


!اس"لا
د#بو $%ي& $ي'(
!ا)*لا +,ر -./ $0,اوملاب 1ر2تلا م2(3ايس نم !ا4رلا
/1567 5-/ا%سل ا 8يي%9 / 167 نم لك -./ م2(3ايس نم +قوملا
ني:ا; ديم'لا د%/
<ر=أ >رم ?@Aلا اB: رر2تC لا -./
ر2Dلا لC)4 م2(3ايسلو
م2(د.يسل $مد0م
-/ا%سلا 8ي%9 /167
ني:ا; ديم'لا د%/ /167 مس0لا سيئر
ديسلا E3ا/ دم'م /36اا