Suggested answers: 1.

As many as five hundred people are believed to have been killed in what is widely regarded as the worst flood in a century in this region.
=> Ngêi ta tin r»ng ®· cã tíi 500 ngêi thiÖt m¹ng trong trËn lò ®îc cho lµ tåi tÖ nhÊt trong 1 thÕ kû trë l¹i ®©y cña vïng nµy.

2. The fans were deeply relieved when their soccer team scored the late goal they badly needed.
=> C¸c cæ ®éng viªn thë phµo nhÑ nhâm khi ®éi bãng cña hä ghi ®îc bµn th¾ng muén mµng mµ hä ®ang rÊt kh¸t khao.

3. Had it not for Henry, I might not have met you and we could still be strangers by now.
=>NÕu kh«ng nhê cã Henry, cã lÏ anh ®· kh«ng gÆp em vµ chóng m×nh ®Õn giê vÉn lµ ngêi l¹.

4. If it sees a stranger entering the house without the master's company, the dog barks furiously. => NÕu thÊy mét ngêi l¹ ®i vµo ng«i nhµ mµ kh«ng cã chñ nhµ ®i cïng, con
chã sÏ sña lªn d÷ déi.

-------------5. H¼n lµ h«m qua anh ta thøc khuya «n bµi chø nÕu kh«ng tr«ng ®©u cã b¬ phê thÕ kia. => He must have stayed up late last night to study, otherwise he wouldn’t have looked that tired.

(vÕ sau c©u nµy lµ ®iÒu gi¶ ®Þnh víi otherwise nªn thêi cña ®éng tõ cÇn chuyÓn thµnh kiÓu nh trong c©u ®iÒu kiÖn lo¹i 3). 6. Chõng nµo anh ta cha thu ®îc kÕt qu¶ nh mong muèn th× chõng ®ã anh
ta sÏ cßn tiÕp tôc viÖc thÝ nghiÖm cña m×nh. => As long as he hasn’t got the expected results, he will keep continuing his experiments. HoÆc: => Not until he gets the expected results will he stop continuing his experiments.

7. T«i nhí râ ®· ghi l¹i sè ®iÖn tho¹i cña b¹n råi chØ cã ®iÒu t«i quªn khuÊy ®i mÊt lµ m×nh ®· ghi nã vµo ®©u th«i.

=> I clearly remember writing your phone number but have thoroughly
forgotten where I put/left/wrote it.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful