Giaùo vieân: Hoà Thanh Tuaán Daønh cho hoïc sinh 10 5

B: BAØI TAÄP :

B1.BAØI TRAÉC NGHIEÄM
Caâu 1: Cho taäp hôïp A = {xe N / (x
3
– 9x)(2x
2
– 5x + 2 )= 0 }, A ñöôïc vieát theo kieåu lieät keâ laø :
a) A = {0, 2, 3, -3} b) A = {0 , 2 , 3 } c) A = {0,
2
1
, 2 , 3 , -3} d) A = { 2 , 3}
Caâu 2: Cho A = {xe N / (x
4
– 5x
2
+ 4)(3x
2
– 10x + 3 )= 0 }, A ñöôïc vieát theo kieåu lieät keâ laø :
a) A = {1, 4, 3} b) A = {1 , 2 , 3 } c) A = {1,-1, 2 , -2 ,
3
1
} d) A = { -1,1,2 , -2, 3}
Caâu 3: Cho taäp A = {xe N / 3x
2
– 10x + 3 = 0 hoaëc x
3
- 8x
2
+ 15x = 0}, A ñöôïc vieát theo kieåu lieät keâ laø :
a) A = { 3} b) A = {0 , 3 } c) A = {0,
3
1
, 5 , 3 } d) A = { 5, 3}
Caâu 4:Cho A laø taäp hôïp . xaùc ñònh caâu ñuùng sau ñaây:
a) {C}c A b) Ce A c) A · C = A d) A C = A
Caâu 5: Tìm meänh ñeà ñuùng trong caùc meänh ñeà sau:
a) R
+
· R
-
= {0} b) R \ R
-
= [ 0 , + · ) c) R
*
+
R
*
-
= R d) R \ R
+
= R


Caâu 6: Cho taäp hôïp soâ’ sau A = ( - 1, 5] ; B = ( 2, 7) . taäp hôïp A\B naøo sau ñaây laø ñuùng:
a) ( -1, 2] b) (2 , 5] c) ( - 1 , 7) d) ( - 1 , 2)
Caâu 7: Cho A = {a; b; c ; d ; e}. Soá taäp con cuûa A coù 3 phaàn töû laø:
a)10 b)12 c) 32 d) 8
Caâu 8: Taäp hôïp naøo laø taäp hôïp roãng:
a) {xe Z / x<1} b) {xe Q / x
2
– 4x +2 = 0} c) {xe Z / 6x
2
– 7x +1 = 0} d) {xe R / x
2
– 4x +3 = 0}
Caâu 9: Trong caùc taäp hôïp sau, taäp naøo coù ñuùng 1 taäp con
a) C b){x} c) {C} d) {C; 1}
Caâu 10: Cho X= {ne N/ n laø boäi soá cuûa 4 vaø 6}
Y= {ne N/ n laø boäi soá cuûa 12}
Caùc meänh ñeà sau, meänh ñeà naøo sai :
a) XcY b) Y c X c) X = Y d) - n: neX vaø ne Y
Caâu 11 : Cho H = taäp hôïp caùc hình bình haønh V = taäp hôïp caùc hình vuoâng
N = taäp hôïp caùc hình chöõ nhaät T = taäp hôïp caùc hình thoi
Tìm meänh ñeà sai
a) Vc T b)Vc N c)Hc T d)Nc H
Caâu 12 : Cho A =C . Tìm caâu ñuùng
a) A\ C =C b) C\A = A c) C \ C = A d) A\ A =C


B2.BAØI TÖÏ LUAÄN
Baøi 1: Cho taäp hôïp A = {xe N / x
2
– 10 x +21 = 0 hay x
3
– x = 0}
Haõy lieät keâ taát caû caùc taäp con cuûa A chæ chöùa ñuùng 2 phaàn töû

Baøi 2: Cho A = {x eR/ x
2
+x – 12 = 0 vaø 2x
2
– 7x + 3 = 0} ; B = {x eR / 3x
2
-13x +12 =0 hay x
2
– 3x = 0 }
Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau: A · B ; A \ B ; B \ A ; AB

Baøi 3: Cho A = {xeN / x < 7} vaø B = {1 ; 2 ;3 ; 6; 7; 8}
a) Xaùc ñònh AUB ; A·B ; A\B ; B\ A b) CMR : (AUB)\ (A·B) = (A\B)U(B\ A)

Trần Ngọc Điền - 01686.573.789
Giaùo vieân: Hoà Thanh Tuaán Daønh cho hoïc sinh 10 6


Baøi 4: Cho A = {2 ; 5} ; B = {5 ; x} C = {x; y; 5}. Tìm caùc giaù trò cuûa caëp soá (x ; y) ñeå taäp hôïp A = B = C


Baøi 5: Cho A = {x eR/ x
2
s 4} ; B = {x eR / -2 s x +1 < 3 }
Vieát caùc taäp hôïp sau döôùi daïng khoaûng – ñoaïn – nöûa khoaûng A · B ; A \ B ; B \ A ; R \ ( AB)

Baøi 6: Goïi N(A) laø soá phaàn töû cuûa taäp A . Cho N(A) = 25; N(B)=29, N(AUB)= 41.
Tính N(A·B) ; N(A\B); N(B\A)

Baøi 7: a) Xaùc ñònh caùc taäp hôïp X sao cho {a ; b}c X c {a ; b ;c ;d ; e}
b) Cho A = {1 ; 2} ; B = {1 ; 2 ; 3; 4; 5}. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp X sao cho A X = B
c) Tìm A; B bietá A· B = {0;1;2;3;4}; A\B = {-3 ; -2} ; B\A = {6 ; 9;10}
Baøi 8: Cho A = {xeR/ x s -3 hoaëc x >6 }; B={xeR / x
2
– 25 s 0}
Tìm caùc khoaûng , doaïn, nöûa khoaûng sau : A\B ; B\ A ; R \ ( AB); R \ (A·B) ; R \(A\B)

Baøi 9: Cho A = {x eR/ x
2
s 4} ; B = {x eR / -3 s x < 2 }
Vieát caùc taäp hôïp sau döôùi daïng khoaûng – ñoaïn – nöûa khoaûng : A · B ; A \ B ; B \ A ; R \ ( AB)

Baøi 10: Vieát phaàn buø trong R cuûa caùc taäp hôïp sau :
A= {xeR / – 2 s x < 1 0} B= {xeR / x> 2} C = {xeR / -4 < x + 2 s 5}

Baøi 11: Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau baèng caùch lieät keâ
A= { xeQ / (2x + 1)(x
2
+ x - 1)(2x
2
-3x + 1) =0 B= { xeZ / 6x
2
-5x + 1 =0}
C= { xeN / (2x + x
2
)(x
2
+ x - 2)(x
2
-x - 12) =0} D= { xeN / x
2
> 2 vaø x < 4}; E= {xeZ / x s 2 vaø x > -2}

Baøi 12:Cho A = {x eZ / x
2
< 4} B = { xeZ / (5x - 3x
2
)(x
2
-2 x - 3) = 0}
a) Lieät keâ A ; B b) CMR (A B) \ (A ·B) = (A \ B) (B \ A)

Baøi 13: Cho E ={xeN /1 s x < 7}; A= {xeN/(x
2
-9)(x
2
– 5x – 6) = 0 }; B = { xeN / x laø soá nguyeân toá s 5}
a) Chöùng minh raèng Ac E vaø B c E b) Tìm C
E
A ; C
E
B ; C
E
(A·B)
c) Chöùng minh raèng : E \ (A ·B)= (E \A) ( E \B); E \ ( AB) = ( E \A) · ( E \ B)


Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó.
0 và 1 không được coi là số nguyên tố

Các số nguyên tố từ 2 đến 100:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97.
Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất, và 2 cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất.

Trần Ngọc Điền - 01686.573.789

B bietá A B = {0. 19. 47. 29. Cho N(A) = 25. 83. B b) CMR (A B) \ (A B) = (A \ B)  (B \ A) Baøi 13: Cho E ={xN /1  x < 7}. 2 . A\B = {-3 . b} X  {a . B = {5 . N(B)=29.d . 73. R \ ( AB) C = {xR / -4 < x + 2  5} Baøi 11: Xaùc ñònh caùc taäp hôïp sau baèng caùch lieät keâ A= { xQ / (2x + 1)(x2 + x . 17. 5} . Tính N(AB) . 79. 5. 53.3x2)(x2 -2 x . Số 2 là số nguyên tố nhỏ nhất. 2} . B\ A .1)(2x2 -3x + 1) =0 B= { xZ / 6x2 -5x + 1 =0} C= { xN / (2x + x2)(x2 + x . 67. 43. và 2 cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất.3) = 0} a) Lieät keâ A . R \(A\B) Baøi 9: Cho A = {x R/ x2  4} . E= {xZ / x  2 vaø x > -2} Baøi 12:Cho A = {x Z / x2 < 4} B = { xZ / (5x . e} b) Cho A = {1 . y) ñeå taäp hôïp A = B = C Baøi 5: Cho A = {x R/ x2  4} .2)(x2 -x .2. B = {1 .c . A \ B . 0 và 1 không được coi là số nguyên tố Các số nguyên tố từ 2 đến 100: 2. 37. E \ ( AB) = ( E \A)  ( E \ B) Số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Giaù Ngọc : Hoà 01686.573. 31. 5}. B = {x R / -2  x +1 < 3 } Vieát caùc taäp hôïp sau döôùi daïng khoaûng – ñoaïn – nöûa khoaûng A  B . N(AUB)= 41. A= {xN/(x2-9)(x2 – 5x – 6) = 0 }.10} Baøi 8: Cho A = {xR/ x  -3 hoaëc x >6 }. 71. -2} . x} C = {x. 13. N(B\A) Baøi 7: a) Xaùc ñònh caùc taäp hôïp X sao cho {a . R \ ( AB). 9. 4. 89. A \ B . nöûa khoaûng sau : A\B . 59. 97. 23. B = { xN / x laø soá nguyeân toá  5} a) Chöùng minh raèng A E vaø B  E b) Tìm CEA . N(A\B).1. Xaùc ñònh caùc taäp hôïp X sao cho A  X = B c) Tìm A. B \ A . b . 7.12) =0} D= { xN / x2 > 2 vaø x < 4}. 3. CE(AB) c) Chöùng minh raèng : E \ (A B)= (E \A)  ( E \B). B = {x R / -3  x < 2 } Vieát caùc taäp hôïp sau döôùi daïng khoaûng – ñoaïn – nöûa khoaûng : Baøi 10: Vieát phaàn buø trong R cuûa caùc taäp hôïp sau : A= {xR / – 2  x < 1 0} B= {xR / x> 2} A  B . R \ (AB) . doaïn. 11. 61.789 Trần o vieânĐiền -Thanh Tuaán 6 Daønh cho hoïc sinh 10 . B={xR / x2 – 25  0} Tìm caùc khoaûng . CEB .Baøi 4: Cho A = {2 . B \ A . 3. 5}. 41.3. y. B\A = {6 . Tìm caùc giaù trò cuûa caëp soá (x . R \ ( AB) Baøi 6: Goïi N(A) laø soá phaàn töû cuûa taäp A .4}.