Ö REN M HEDEFLER

Ö retim plan n n önemini kavrayabilme, Ö renme-ö retme sürecinde yap lacak çal malar aç klayabilme, Ö retme-ö renme sürecinde ö retmen davran lar n çözümleme, Ö retme-ö renme sürecinin a amalar n kavrayabilme, Ö renme-ö retme sürecinde kullan lan temel yakla mlar bilme, Ö renme-ö retme sürecine ili kin farkl bak aç lar geli tirebilme.

Ö renme, bireyin çevresiyle etkile imi sonucu meydana gelen kal c davran de i ikli idir. Bu süreç, kendili inden olu abildi i gibi planl olarak da gerçekle ebilmektedir.

Ö renme Sürecinde Ö retmenin Sorumlulu u
Ö rencilerin derse kat l m n sa lamak ve yüreklendirmek, Olumlu ve yap c davranmak, Uygulamalar , dersin bütünüyle ili kilendirmek, Ö rencilere zorluklar yenmesinde yard mc olmak, Ö rencilere becerilerini geli tirme konusunda f rsatlar vermek, Ö rencileri motive etmek.

Ö renme-Ö retme Sürecinin A amalar
Ö retimin-Ö renimin Planlanmas , Ö retimin-Ö renimin Uygulanmas , Ö retimin-Ö renimin De erlendirilmesi.

Ö retimin Planlanmas
Ö retmenin kendine güvenmesini sa lar, Konunun mant kl bir s rada sunulmas n kolayla t r r, Konuya uygun ö retme yöntemlerini seçmeyi kolayla t r r, E itim durumlar n düzenleme ve uygulamay sa lar, Disiplin sorunlar n önlemeye yard m eder.

yi Bir Planda unlar Yer Almal d r;
Ö renci merkezli ve uygulanabilir etkinliklere yer verir, Çevresel ve bireysel farkl l klar dikkate al r, Esnek bir yap ya sahiptir, Uygun yöntem ve teknikleri içerir.

Her tür ve düzeydeki e itim-ö retim kurumlar nda görev yapan ö retmenlerin yapacaklar planlar, Ünitelendirilmi Y ll k Plan, Ders plan ,

Ö retimi Uygulama
Haz rl k (dikkat çekme, güdüleme, gözden geçirme), Sunu (derse geçi ve geli tirme), Uygulama (bireysel-grupla ö retme etkinlikleri), Özetleme.

Haz rl k A amas ;
Haz rl k a amas nda içerikle ilgili kazand r lacak davran lara uygun, F kra, An , Hikaye anlatma, Konunun hedeflerini, Ö renci aç s ndan kazan mlar , Ne gibi yararlar sa layaca ....

Sunu A amas ;

Ö rencinin ö renme-ö retme sürecine etkin kat l m n sa layan ön ko ul ö renmeler; Bili sel, Duyu sal, Devini sel giri özellikleridir.

Bili sel Giri Davran lar;

Bir konunun ö retilmesini kolayla t ran ön ö renmelerdir. Yeni ö renmeler, eski ö renilen bilgilerle ili kilendirilmelidir.

Duyu sal Giri Özellikleri;
Ö rencinin ö renme konusuna kar ; lgisi, Güdülenmi li i, Korkusu, Kendine güveni, Geçirdi i ö renme ya ant lar , Konu/derse kar olumlu yada olumsuz tutum ve tav rlar geli tirmesine neden olabilir.

Devini sel (Psiko-motor) Özellikler;
E er konuyla ilgili yeni hedef davran lar n ö renilebilmesi, devini sel nitelikte ön art davran lara ba l ysa bunlar n önceden iyi belirlenmesinde yarar vard r. Yaz yazabilmek, Kalem tutabilmek, Çizgi çizmek, Denge çubu unda yürümeyi ö renmek vb.......

Uygulama A amas ;

Bireysel Ö renme Etkinlikleri, Grupla Ö renme Etkinlikleri.

Bireysel Ö renme Etkinlikleri;
Ö rencilerin psikolojik ve fiziksel özellikleri, ilgileri, gereksinimleri birbirinden farkl d r. Her ö rencinin kendi yetenekleri çerçevesinde ilerlemesi ve yarat c dü üncelerini geli tirebilmesi için bireysel ö renme etkinliklerinin i e ko ulmas gerekir. Bunlar;
Ödevler, Deneyler, Problem çözme etkinlikleri olabilir.

Grupla Ö renme Etkinlikleri;
Her s n f, sosyal bir gruptur. Ö retme ve ö renme sürecindeki etkinlikler gruba yönelik yap l r. birli ine dayal ö renme, Proje çal malar , Gezi gözlem ve inceleme çal malar vb...
Bir konunun gruplar taraf ndan ara t r larak s n fta incelenmesi, S n fça yada grupça yap lan bir gezinin raporla t r lmas vb...

Ö retimin De erlendirilmesi;
Yaz l ve sözlü sorular sormak, Testler uygulamak, Defterleri incelemek, Ev ödevleri vermek, S n f içindeki derse yönelik tutum ve tav rlar n gözlemek vb.. Derslerin son 5-10 dakikas , özetleme ve de erlendirmeye ayr lmal d r.

S n fta Etkili Ö renme-Ö retme Ortam n n Olu turulmas
inizi ve ö rencilerinizi sevin, S n fta pozitif enerjiyle girin, Derse ve konuya odaklan n, Görsel, i itsel araç ve gereçlerden yararlan n Ö rencilerin soru sormas n te vik edin, Sözel ve sözel olmayan ileti imi iyi kullan n,

S n fta Etkili Ö renme-Ö retme Ortam n n Olu turulmas
Dersi ilginç hale getirin, Dersi s n fta gezerek anlat n, Tek rolünüzün bilgi aktarmak olmad n unutmay n.

Ö renme-Ö retme Sürecine li kin Yeni Yakla mlar
birli ine dayal ö renme, Bireyselle tirilmi ö renme, Yap salc ö renme, Çoklu zeka teorisi

Üç Davetsiz Misafir
Bir kad n, evinden d ar ç kar. Uzun beyaz sakall tan mad üç ya l adam n evinin önünde oturduklar n görür ve öyle der: Ben sizi tan m yorum; ama aç olmal s n z. Lütfen içeriye gelin ve bir eyler yiyin. Adamlar öyle sorar: Evin erke i içerde mi? Kad n: Hay r. O, d ar da diye cevap verir.

Adamlar: Öyleyse içeri gelemeyiz derler. Ak am olup kad n n e i eve geldi inde, kad n ba ndan geçenleri kocas na anlat r. O da ´Git onlara söyle ben evdeyim, içeri gelebilirler.µ der. Kad n d ar ç kar ve onlar içeri davet eder. ´Hepimiz ayn anda içeri girmeyiz.µ der ya l adamlar. Kad n ö renmek ister: ´Niye giremezsiniz?µ Ya l adamlardan biri aç klar:

´O·nun ad KAL TE.µ der, arkada n gösterir ve bir di erine i aret eder, ´O BA ARI, ben ise SEVG .µ sonra ekler: ´ imdi, içeri gir ve e inle konu . Hangimizi evinize istersiniz?µ Kad n içeri girip söylenenleri e ine anlat r. Adam duyunca ne elenir. ´Ne güzel!µ der. ´Madem öyle, Kalite·yi içeri ça ral m ve evimiz kaliteli olsun.µ e i itiraz eder: ´Can m, niçin Ba ar ·y ça rm yoruz?µ

Bu s rada konu tuklar n evin di er kö esinde bulunan çocuklar duyar ve kendi fikirlerini söylerler: ´Sevgi·yi ça rsak daha iyi olmaz m ? Evimiz sevgiyle dolar!µ ´Çocuklar m z n önerisini dikkate alal m.µ der adam, e ine. ´D ar ç k ve Sevgi·yi bizim misafirimiz olmas için davet et.µ Kad n d ar ç kar ve üç ya l adama sorar: ´Hanginiz sevgi ise, lütfen içeri gelip misafirimiz olsun.µ der

Sevgi aya a kalkar ve eve do ru yürümeye ba lar. Di er iki ya l adamda onu takip eder. Kad n a rm bir ekilde Kalite ve Ba ar ¶ya sorar: ´Ben sadece Sevgi·yi davet ettim, siz niye geliyorsunuz?µ Kalite ve Ba ar cevap verirler: ´E er Kalite·yi ya da Ba ar ·y davet etmi olsayd n di er ikisi d ar da kal rd ; ama sen Sevgi·yi davet ettin. O nereye giderse, biz de oraya gideriz. Nerde Sevgi var ise, orada Ba ar ve Kalite vard r.µ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful