You are on page 1of 9

MESTSK AS BRATISLAVA - RAA Materil na rokovanie Miestnej rady MZ M Bratislava - Raa a komisie miestneho zastupitestva

Nvrh k posilneniu transparentnosti a otvorenosti Mestskej asti Bratislava Raa __________________________________________________________________________

Predkladate: Mgr. Michal Drotovn,

Aprl 2012
1

I. Zhrnutie 1.1. Vchodisko: Hodnotenie mestskej asti Raa v prieskume Transparency International Slovensko. Dostupn na http://samosprava.transparency.sk/sk/city/11130 1.2. Rieenie: Materil predstavuje ideov nvrh, na zklade ktorho sa zan kroky pre zvenie otvorenosti a transparentnosti mestskej asti. 1.3. Zdroje informci a prvnych noriem: Zkon . 211/2000 Z.z. o slobodnom prstupe k informcim Zkon . 138/1991 Z.z. o majetku obc Zkon . 25/2006 Z.z. o verejnom obstarvan Dotaznk Transparency International Slovensko Otvoren samosprva Protikorupn minimum 2010: Odporania pre samosprvy http://samosprava.transparency.sk/sk/city/11130 1.4. Postup pri schvaovan: Navrhujem da na pripomienkovanie materil do komisi a miestnej rady, nsledne predloi na najbliie rokovanie miestneho zastupitestva 15.05.2012 na schvlenie.

DVODOV SPRVA Shrn informci: Zkladnm cieom predkladanho materilu je posilnenie transparentnosti a otvorenosti mestskej asti v nvznosti na posledn znme hodnotenie mestskej asti Raa v oblasti otvorenosti samosprv. Monitorovanie opatren, ktor slovensk mest a obce z tohto hadiska prijmaj, vedie nielen k ich vzjomnmu porovnvaniu medzi sebou, ale posilneniu dvery obyvateov k ich mestu. Medzi zkladn organizcie, ktor sa venuj hodnoteniu slovenskej samosprvy z hadiska transparentnosti a otvorenosti patria Transparency International Slovensko a Aliancia Fair Play. Hodnoteniu opatren, ktor realizuje slovensk samosprva sa venuje aj Centrum pre hospodrsky rozvoj, ktor v spoluprci s vybranmi partnermi ako z radov primtorov, tak aj odbornej verejnosti zverejuje kvartlne Hodnotenie samosprvnych opatren (tzv. HSO indiktory). V hodnoten otvorenosti mestskej asti Bratislava-Raa, ktor zverejnila organizcia Transparency International Slovensko, zskala naa mestsk as nelichotiv 87. umiestnenie v rebrku 100 najvch samosprvy. (zdroj: http://samosprava.transparency.sk/sk/city/11130) Dan hodnotenie bolo vytvoren ete poas predolho vedenia a niektor pripomienky u boli aktulne zapracovan (napr. zverejovanie zmlv, faktr a objednvok; VZN o zhromaden obyvateov a o dotcich. Nakoko je vak cieom mestskej asti by v nasledujcom rebrku o najvyie, povaujem za potrebn upravi alie body, ktor by zvili transparentnos a otvorenos naej mestskej asti. Indiktory boli v prpade Rae v roku 2010 nasledovn: - Prstup k informcim, 35% - as verejnosti na rozhodovan, 24% - Verejn obstarvanie a zabezpeovanie sluieb, 47% - Predaj a prenjom majetku, 25% - Rozpoet, 13% - Dotcie a granty, 29% - Byty a socilne zariadenia, 14% - Personlna politika, 0% - Etika a konflikt zujmov, 30% - zemn plnovanie a stavebn rad, 80% - Obecn podniky a investcie, 0%. Viacer hodnoten nedostatky mono odstrni jednorzovmi rozhodnutiami prednostky miestneho radu resp. starostu mestskej asti, niektor oblasti si vyaduj koncept celkovho rieenia. A. Nvrh rieenia Oblasti transparentnosti a otvorenosti zahaj vea opatren, ktor je mon nie len o do kvantity, ale aj kvality prijma takmer neustle. Preto sa navrhuje tmto materilom stanovi priority pre nadchdzajce roky, v rmci ktorch sa pripravia konkrtne opatrenia k ich naplneniu. Materil len opatrenia na dve skupiny: I. opatrenia prijat jednorzovo bez konceptu rieenia II. opatrenia prijat s konceptom rieenia, priom sa navrhuje prednostne riei zvenie transparentnosti a otvorenosti a v rmci irej diskusie z hadiska systmovch rieen v troch zkladnch oblastiach hospodrenie s majetkom mestskej asti, a dotan a grantov systm mestskej asti, verejn obstarvanie mestskej asti; personlna politika mestskej asti a politika prideovania bytov. 3

B. Nvrh opatren Cie Posilnenie participcie obyvateov mestskej asti na innosti miestneho zastupitestva Opatrenie Zsadn dokumenty tkajce sa fungovania mestskej s predkladan na pripomienkovanie verejnosti rovnako ako nvrh VZN Miestny kontrolr s spoluprci s IT oddelenm zabezpe pri distribcii materilov na rokovanie mestskho zastupitestva aj zverejovanie dokumentov v prslunej asti internetovej strnky www.raca.sk. Poznmka Zsadn dokumenty a projekty zverejova s predstihom na verejn pripomienkovanie na internetovej strnke www.raca.sk Na internetovej strnke www.raca.sk je potrebn vytvori samostatn poloku kontrolr a do nej umiestova a archvova: Sprvy o vykonanch kontrolch, Sprvy o sanostiach, Pln kontrolnej innosti, Sprvy o innosti kontrolra.

Zverejovanie dokumentov tkajcich sa innosti miestneho kontrolra

Zvenie otvorenosti miestneho zastupitestva a komisi miestneho zastupitestva

1. prava povinnosti zverejovania materilov predkladanch na rokovanie MsZ, miestnej rady a komisi miestneho zastupitestva na strnke mestskej asti v zmysle 2. zavedenie mechanizmu voby lenov komisi zo strany obanov pri vytvran komisi na zklade verejnho oznamu s ponukou asti v komisich 3. prehadn zverejovanie zpisnc miestneho zastupitestva, miestnej rady a komisi miestneho zastupitestva 4. prehadn zverejovanie dochdzky poslancov na miestne zastupitestvo, miestnu radu a komisie miestneho zastupitestva 1. prija Etick kdex volench predstaviteov mestskej asti a Etick kdex zamestnancov mestskej asti a jej organizci. 2. predklada rozren majetkov priznania starostu a poslancov (napr. v truktre projektu Politikaopen od Aliancie Fair-play) a zverejova ich spolu s potvrdenm o podanom daovom priznan na internetovej strnke mestskej asti poas vkonu verejnej funkcie. 3. zavies systm monitorovania lenstva zamestnancov radu v riadiacich, kontrolnch alebo dozornch orgnoch inch prvnickch osb. 4. zavies reim rieenia 4

prava webovej strnky www.raca.sk a prehadn zverejovanie a archvovanie.

Zvenie transparentnosti miestneho zastupitestva, miestneho radu a starostu mestskej asti

Zavies Etick kdex zamestnancov, ktor bude obsahova: deklarciu majetkovch, peanch

sanost spojenmi s poruenm etickho kdexu (zabezpeen chrnen oznamovanie nekalch praktk na pracovisku whistleblowing). 5. na internetovej strnke obce trvalo zverejni vetky dokumenty tkajce sa personlnej politiky pracovn poriadok aj etick kdexy. 6. na internetovej strnke owww.raca.sk trvalo zverejni zpisnice zo zasadnut komisie na ochranu verejnho zujmu na internetovej strnke obce.

alebo inch vlastnckych pomerov; rieenie konfliktu zujmov; pravu zneuvania svojho postavenia, sluobnch informci a dvery nadriadenho na zskanie neoprvnench vhod pre seba alebo svojich blzkych; pravu vyuvania verejnch prostriedkov na osobn prospech; pravu prijmania darov, vhod a pod.; pravu akceptovanho sprvania a konania po skonen pracovnho pomeru; sankcie v prpade poruenia ustanoven kdexu.

7. na internetovej strnke
www.raca.sk prp. aj spolonosti s asou mestskej asti trvalo zverejova vron sprvy, zakladacie (zriaovacie) listiny, kontrakty s mestskou asou a vedenie (resp. zloenie orgnov). v maximlnej monej miere realizova vberov konania. pri vberovch konaniach pouva vdy aj psomn testy. upravi rieenie konfliktu zujmov lenov vberovej komisie a trvalo ho zverejni. zavies zkaz menova blzke osoby a zamestnancov inch spolonkov tchto obchodnch spolonost za zstupcov mestskej asti do obchodnch spolonost s majoritou obce. zverejova informcie o konan vberovho konania min. 7 dn vopred na internetovej strnke www.raca.sk.

1. 2.

3.

4.

Zvenie transparentnosti personlnej politiky na miestnom rade

5.

Zpisnice z vberovho konania by mala obsahova min. charakteristiku obsadzovanho miesta, dtum zverejnenia informcie o vonom pracovnom mieste, poet a men uchdzaov, men, priezvisk a titul lenstva lenov v komisii, sumrne hodnotenie komisie a poradie uchdzaov po hodnoten.

zasla uchdzaom a trvalo zverejni na internetovej strnke www.raca.sk zpisnice z vberovho konania. 1. do tvorby zemnho plnu resp. zemnch plnov zny zapoji o najv poet obyvateov mestskej asti. 2. zavies kriterilnu metodiku posudzovania a zsadu jednotnej aplikanej praxe (zsada materilnej rovnosti)
6.

Zvenie transparentnosti stavebnho radu mestskej asti

3.

4.

5.

6.

pri porovnatench stavebnch zmeroch. zavies elektronick podateu a elektronick register iadost v stavebnom konan. Trvalo zverejni na internetovej strnke www.raca.sk zemn pln a zemnoplnovacie podklady (napr. urbanistick tdie). Informcie o pripravovanch zmench a doplnkoch zemnho plnu resp. zemnho plnu zn medializova aj prostrednctvom miestnych mdi, v miestnej tlai a na internetovej strnke. Na radnej tabuli a na internetovej strnke Rae zverejni informcie o kadej iadosti o zemn rozhodnutie resp. stavebn povolenie doruen obci + archv takchto iadost. Vyuva intitt doasnej radnej tabule ( 26 zkona 71/1967 Zb. o sprvnom konan) a zaiatky vetkch konan umiestova na mieste investcie a sasne ich trvalo zverejni na internetovej strnke Rae. umoni verejnosti prstup na zasadnutia komisi rozhodujcich o pridelen bytu ako aj o prevode bytov do osobnho vlastnctva. zavies elektronick evidenciu iadost (o pridelenie bytu, prevod bytov do osobnho vlastnctva a o miesto v socilnom a predkolskom zariaden, ktorho zriaovateom je obec) s monosou sledovania stavu iadosti zverejnenej na internetovej strnke sprvcu / mestskej asti. na internetovej strnke www.raca.sk trvalo zverejni pravidl prideovania bytov a pravidl prevodu bytov do osobnho vlastnctva. na internetovej strnke www.raca.sk zverejni oznmenia o zasadnut komisi rozhodujcich o pridelen bytu 6

Ad.: body 4. a 7. vytvorenie samostatnej podstrnky pre stavebn rad a prehadn zverejovanie dokumentov.

7.

1.

Zvenie transparentnho nakladania s obecnmi bytmi a miest v predkolskom zariaden.

Zahrn do VZN o bytoch a upravi internetov strnku a vytvori tam podkapitolu pre viu prehadnos.

2.

3.

4.

a prevodu bytov do osobnho vlastnctva min. 7 dn pred jej stretnutm. 5. na internetovej strnke www.raca.sk trvalo zverejni priebene aktualizovan (minimlne kadch 6 mesiacov) zkladn tatistiku o bytoch v sprve obce (koko bytov m mestsk as, koko je v prenjme, koko je vonch a pod.) a iadateoch o byt a miesta v socilnych a predkolskch zariadeniach mestskej asti. 6. na internetovej strnke sprvcu bytov trvalo zverejni zoznam socilnych a predkolskch zariaden, ktorch zriaovateom je obec vrtane informcie o aktulnom pote klientov, pote vonch miest resp. pote iadateov o miesto v zariaden, informcie o monostiach zskania miesta v zariaden, rozpote zariadenia, informcie o vedcom/sprvcovi zariadenia a pote zamestnancov zariadenia. 1. na zmeny schvlenho rozpotu uplatova rovnak pravidl ako na nvrh rozpotu (zverejnenie na internete na pripomienkovanie verejnosou at.). 2. na internetovej strnke www.raca.sk trvalo zverejni Register investinch akci obce (obsahuje prehad plnovanch investinch akci v obci) za ben a tri predchdzajce uplynul rozpotov roky. 3. na internetovej strnke Rae trvalo zverejova finann vron sprvy obce, audity vrtane informci o vvoji dlhovej sluby obce, a to vetko pri repektovan zsady veobecnej zrozumitenosti. Zvenie transparentnosti a otvorenosti rozpotu 4. na internetovej strnke Rae trvalo zverejova finann vron sprvy obce vrtane informci o vvoji dlhovej sluby obce a vke 7

Vo veobecnosti vina informcii o rozpote a zverenom te je na internetovej strnke, jedn sa o rozrenie a zvenie otvorenosti.

1. 2.

3.

Zvenie transparentnosti ohadom udeovania dotci a grantov

4.

5.

vyplatench miezd a odmien volench predstaviteov obce, a to vetko pri repektovan zsady veobecnej zrozumitenosti. zavies elektronick podateu pre iadosti o grant/dotciu. sprstupni verejnosti zasadnutia komisi rozhodujcich o pridelen dotcie / grantu. na internetovej strnke Rae zverejova aktulne grantov vzvy vrtane presnho postupu rozhodovania o udeovan dotci/grantov a systm ich hodnotenia, asov medznky, a to v jednoduchom formte. na internetovej strnke Rae trvalo zverejova zpisnice zo zasadnut komisi rozhodujcich o pridelen dotcie vrtane zoznamu udelench aj neudelench dotci. Na internetovej strnke Rae trvalo zverejova rozhodnutia o pridelen dotcie/grantu vrtane hodnotiacich tabuliek k jednotlivm projektom.

Vlani bolo pre viu transparentnos prijat VZN . 4/2011 o podmienkach poskytovania dotci prvnickm osobm a fyzickm osobm podnikateom. V nvrhu sa jedn o urit nadstavbu. Je potrebn urobi prehadn podstrnku na internetovej strnke www.raca.sk

Na internetovej strnke Rae trvalo zverejova sprvy o realizovanch akcich financovanch z dotcie/grantu a zverejova pozvnky na podujatia financovan z dotcie/grantu. 1. vyuva prednostne elektronick aukcie ako spsob realizcie verejnho obstarvania. 2. spracovva audity ronch plnov verejnho obstarvania a ronch sprv o stave a vsledkoch verejnho obstarvania a zverejni ich na internetovej strnke www.raca.sk. 3. zavies a na internetovej strnke obstarvatea trvalo zverejni etick kdex verejnho obstarvania platn a zvzn pre vetkch zastnench na procese verejnho obstarvania vrtane rieenia konfliktu zujmov na
6.

strane verejnho obstarvatea. Zvenie transparentnosti pri verejnom obstarvan a zabezpeovan sluieb 4. Na internetovej strnke obstarvatea trvalo zverejni vetky dostupn informcie o verejnom obstarvan (intern smernice; oznmenia o verejnch obstarvaniach; informcie o ustanoven komisi pre hodnotenie ponk a rieen iadost; vsledky obstarvan). 1. pri predajoch a njmoch pouva san metdy vdy, ke je to efektvne, nielen vtedy, ke to prikazuje zkon. 2. pri predajoch a njmoch pouva elektronick aukcie vdy, ke je to efektvne. 3. san podklady zostavova tak, aby jedinm kritriom pri vyhodnocovan ponk bola cena (vetky ostatn kritri zohadni v sanch podkladoch). 4. informcie o vsledku obchodnch verejnch sa vrtane zpisnice z procesu predaja / njmu majetku zasla vetkm uchdzaom a trvalo zverejni na oficilnej internetovej strnke. 5. zverejova dopadov tdie na obec v prpade prijatia veru.
6.

Dan opatrenia nadvzuj na v sasnosti u zverejovan zmluvy, faktry a objednvky

Zvenie transparentnosti pri predaji a prenjme majetku mestskej asti

do njomnch zmlv vdy zahrn monos vypovedania zmluvy zo strany mestskej asti.