SlNiR GEREKLi

TUTKALI

iCiN

BASiiT BtR BENMARi

YAPIMI

OI"AN MALZEMEl..ER:

1 adet 31]-90° C gaalr, tek komakh termestau I}
1 adet spiral su 1$ltIC1$!(2) 1 adet nov ,"if! kontakh BIIlIhiBr(3) 1 adet 220V ikaz lIlDpulll(4) 1 adet plastik kUHl(5) 2: adet spiral kablo koruyucuni)

1 ad et ga Ivan iz Ii sac kazan

YAPILISI; Spiral SlI ISlllCISHun kablosunu keslyoruz, Kabloyn kestlkten sonra her ikj uetan da kablolan bagianulafl yapacag!ln~z kadar d!1~(akj yahtkan krsrm keserek (l9Ig:1 <;:lkanYQnlz ve ~u;arnn m~lyonlz" l

Parcalan

moure edeceglmlz

.kU1UnI.l1l

her lkl taraflndaki

kapaklara

matkapla

kablolarm

ve

termosratm ucunun ge!;ece.gi delikleri ~U;:~.yOFUZ.

Kestigimiz .kablolanher

iki tarattan knpaklardaki deliklerden gecirryoruz.

ISIHClya

giden kablotarafiadaki dellktea ietmostannprobunu da ger;lriyol"uz.
\llz(JltlgUtUZ

lsmcinm kablosu boyunca

probu

ISJ11C1Yil yakln

blr yere kadar geli:rip limak!yonll.

Burada, probun bbIOS;J,IIHI bukmemeye ve pro bun dibinden kirmamaya dikkat ediyoruz, Prop hassas oldugundan sen harekerlerde d ib inden kmlabilir, Sourasmda spiral kablo koruyucuyu kutunun kapagindan pro bun sonuna kadar rsurci kablosunun ve termostatm hassas prop kablosunun uzerine geciriyoruz,

Sonunda isineumz ismcmm kablcsunu

bu hale geliyor. Burada amat;: hassas alan reunostat destek alarak kmlmalardan ve kopmalardan korumak,

kablosuuu

ve

[p"ObUIlU,

Dalla snnra kutunun list yuzune <fif! kontakh anahtari ve ikaz lambasmi mOlIteediyomz. Termosrann milinin geeecegi deligi deliyoruz. Bu yerlesrirme planuu kendimiz belirliyoruz. Burada dikkat edecegimiz nokta elemanlan, montaj yaparken kablolan monta] yapacagnniz maya gore
dizmek,

Devresemasma gore kablolan gerekll yer:lereillO[l!rnj]lyomz. Burada <'I!ula.01511ele:klri:k Mlgk;:ill.e jiltiya~ d\lYllyornz. F<'lz.,nou ve t.o[,l'rakkab]olrlnnin blIrbirille bn$1nMnaSl ge~ek!}'(lr .. Bk de dlk_k_at edihnesi gerekea nokta, hem. faz hem de notrun aaahrarnzerlndcn almRlaS!chr. Yani anahrana her il> j:sllll.de kesmesi gerekiyor,

Montajm birmis halini gonnektesiniz. Baglanuiar pabuclarla yapildi ve nzerleriue izolasyon icin plastik izolasyon malzemesi gecirildi. Toprak baglantlsl ihmal edjlmedi. CUnkil herhangi bir elektrik kacaginda elektrige carprlrnamak icin bu gereklidir, Toprak baglantisi klemeus yardnnryla yap IIdr,

Terrnostath

hale getirilen

isrticnnn SOil hali resimdeki

gibidir,

TEST EDiLMESi: Galvaniz.li sacdan yaptmlan kazana su konduktan sonra 1 It. lik konserve kavanozu sisteme dahil edildi, Kavanoz bOI? durmayacagi iein ieerisine yererince su konnldu.

ISltlCI

kazana sokuldu ve termostann probunun su icine girmesi saglandl. Zaten prop ismcunn
ISltlCI

yam ma. kadar uzandigmdan

suya sokuldugunda

propta suya girmisti,

Anahtar acihp termostatrn diigmesi rsitmaya basladigun gosteriyordu,

cevrildiginde ikaz Iambasi yanmaY:l! bas ladi, Ell isiucnnn arnk ilk once termostatin diigmesi 40°C ye getirildi. Yaklasik liO dakika SOnIa S1I srcaklrg: 40"C ye ulasti ve termostann aU!gl, yani devreyi kestigi goruldii. Sonrasinda termostatm dl1igmesi 70°C ye ayarlandi ve toplam 30 daklka icerisinde SlJ sicakhgi 700e ye ulasu ve terrnostat isrticiya giden elektrigi kesti, YaklastkI saat test edilen termostath ismci 70"C IS1Y! korumak icin zaman zaman devreyi acti, suyu kisa surelerle Ism! ve tekrar devreyi kapadi. Termostat
.I

devreyi

kapadigmda

ikaz lambasi

sonuyordu,

actigmda

ise yamyordu.

Boylece

anlan kmmzi ikaz lambasrmn yamp sonmesmden kolayhkla enlayabiliyordurn.

Galvanizh

kazamn

disma

soguyacagllldall

isrncmin

tekrar

izolasyon malzemesi ile bit izolasyon yapihrsa SU daha ge~ lSltlllaslllzun arahklarla olacak, boylece enerji tasarrufu

saglanabilecektir. Herhangi bir lcazaya mahal vermernek icin kazana eiplak elle dokunmamak, benmariyi susuz eahstnmamak ve UZU!1 sure cahsn vaziyette bnakip gitmemek gerekmektedir, Su elektrigi ilettiginden termostatm oldugu kutunun rslanmamasi gerekmektedir, Elektrikle cahsan biitiin alerler her zaman ibir risk t~ldlgJ[lcian sorumluluk tarnamiyle

kendinize aittir,

DEYRE SEMASI:

ISfIlCf
TO?RAJ(

TERMOSTAT