You are on page 1of 457

化工原料&产品词汇

灭滴灵 Metronidazole

柠檬酸 Citric Acid

硝酸钙 calcium nitrate

癸二酸 Sebacic Acid

冰醋酸 glacial acetic acid

维生素 C 磷酸镁 Magnesium Ascorbyl Phosphate

对苯二酚 Hydroquinone

环丙沙星盐酸 CIPROFLOXACIN HCL

氢氧化钠 Sodium Hydroxide

吗菌灵醋酸盐 dodemorph acetate

烯酰吗啉 dimethomorph

百菌清 Chlorothalonil

尼索朗 hexythiazox

哒螨灵 pyridaben

葡萄糖酸-δ-内酯 glucono delta lactone

硫酸粘杆菌素 colistine sulfate

恩诺沙星 Enrofloxacin Base

土霉素盐酸 OxyTetraCycline HCl

黄磷 Yellow Phosphorus

索布瑞醇 Sobrerol

1
焦棓酸 PYROGALLOL

硫乙醇酸 THIOGLYCOLLIC ACID

茴香硫醚 THIOANISOLE

1-溴-3-氯丙烷 1-BROMO-3-CHLOROPROPANE

氟苯 FLUOROBENZEN

叔丁基胺 tert-butylamine

丙烯酸树脂 Acrylic resin

顺铂 Cisplatin

卡铂 Carboplatin

依托泊苷 Etoposide

食用乳糖 EDIBLE LACTOSE

十六烷醇 cetyl alcohol

甘油 Glycerine

过硫酸铵 ammonium persulfate

三聚磷酸钠 Sodium tripolyphosphate

氧化镁 Magnesium oxide 97%

硅酸乙酯 Ethyl silicate 40

青蒿琥酯 Artesunate

磷酸三钠 triSodium Phosphate

对苯二酚 hydroquinone

月桂醇硫酸钠 sldium lauryl sulfate

对羟基苯甲酸 para hydroxy benzoic acid

2
乙酰基六角缩氨酸-3 Acetyl Hexapeptide-3

双氰胺 Dicyandiamide

二氯异氰尿酸钠 SODIUM DICHLORO ISO CYANURATE

氯霉素棕榈酸酯 CHLORAMPHENICOL PALMITATE

三硬脂酸铝 Aluminium Tristearate Micronized sterile

维生素 B6 VITAMIN B6

磺胺胍 Sulfaguanidine

松香树脂 Gum Rosin

苯甲酸钠 SODIUM BENZOATE

双氧水 Hydrogen Peroxide

6-氨基己烷-1-醇 6-aminohexan -1-ol

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

2,3-二氨基甲苯 2,3-diamino toluene

吲哚 indole

2-甲基吲哚 2-methyl indole

三苯基硼 triphenyl borane

松油精 Dipentine

十六烷醇 Cetyl Alcohol

呋喃-2-硼酸 FURAN-2-BORONIC ACID

莫匹罗星 Mupirocin

高锰酸钾 Potassium Permanganate

噻苯咪唑 Thiabendazole

3
2-amino-2-(hydroxy methyl)-1,3,propane diol

二环戊二烯 Dicyclopentadiene (DCPD)

金红石型氧化钛 Titanium Dioxide (Rutile) Top grade

硼酸 boric acid

氧化铅 Lead Oxide

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

叔丁基锡烷 tributyl stannane

碳黑 Carbon Black Elftex 430

碳黑 Carbon Black N300

碳黑 Carbon Black N-326

磷酸 PHOSPHORIC ACID

硝酸铅 LEAD NITRATE

硬脂酸铅 LEAD STEARATE

次硫酸钠 Sodium Hydrosulfite

磷酸二氢铵 Ammonium Dihydrogen Phosphate

水合肼 Hydrazine Hydrate

甲氧萘丙酸 naproxen

扑热息痛 paracetamol

干酪素 casein food grade

柠檬酸 citric acid

黄磷 YELLOW PHOSOPHORUS

硫代硫酸钠 Sodium Thiosulfate

4
玉嘧磺隆 rimsulfuron 25%

硝酸钙 Calcium nitrate

硫酸钾 Potassium sulphate

磺胺地索辛钠 sulfadimethoxine sodium

氯化钠 Sodium Chloride

藻酸钠 sodium alginate

烯丙酰氯 Acryloyl Chloride

柠檬铬黄 Lemon chrome yellow

三聚磷酸钠 Sodium Tri Poly Phosphate

磷酸酯 SULPHOSUCCINIC ACID ESTER

轻质苏打灰 SODA ASH ( LIGHT )

间氯苯胺 m-chloro aniline

马来酐 Maleic Anhydride

氰基胍 Dicyandiamide

头孢他啶 Ceftazidime

头孢曲松 Ceftriaxone

二硫化钼 molybdenium disulfide

三氯乙酸 TRICHLOROACETIC ACID CRYSTAL

癸二酸 sebacic acid

尿素 urea

诺氟沙星 Norfloxacin

噻吩草胺-P Dimethenamid-P

5
三聚磷酸钠 Sodium Tripolyphosphate

氧化铁黄 iron oxide yellow

氧化铁红 iron oxide red

1,1,1-三氯乙烷 1,1,1-TrichloroEthane

氯化铵 Ammonium Chloride

苯酚 PHENOL

甲氧苄氨嘧啶 TRIMETHOPRIM

磷酸三钙 tricalcium phosphate

酒石酸苯甲曲秦 Phendimetrazine Tartrate

碳酸氢钠 sodium bicarbonate

氯四环素盐酸 Chlortetracycline HCl

三水合氨卡青霉素 Ampicillin Trihydrate micronized

山梨糖醇 Sorbitol Powder

一水葡萄糖 Dextrose Monohydrate

碳化钙 calcium carbide

柚皮甙 Naringin

叶绿素铜钠盐 sodium copper

苏打灰 soda ash

酒石酸盐 tartrate

鉻酸銨 AMMONIUM CHROMATE

苦味酸 PICRIC ACID

甲酸铵 AMMONIUM FORMATE

6
聚丙烯薄膜 PP SHEET FOR OPP TAPE

氨基乙酸 Glycine

氨比西林 AMPICILINE

土霉素盐酸 Oxytetracycline HCL

6-溴-2-羟基萘 6-Bromo-2-hydroxynaphthalene

2,6-二甲氧基萘 2,6-Dimethoxynaphthalene

2,6-二羟基萘 2,6-Dihydroxynaphthalene

6-甲氧基-2-羟基萘 6-Methoxy-2-hydroxy naphthalene

2-叔丁基-4-甲基苯酚 2-Tertiary-butyl-4-methylphenol

炉甘石 Calamine

5-溴-2-甲基嘧啶 5-Bromo-2-methyl pyridine

氯化镁 Magnesium Chloride

氢氧化钾 Potassium Hydroxide

二氯甲烷 METHYLENE CHLORIDE

六缩氨酸乙酸酯 acetyl hexapeptide-3

邻苯二甲酸二异丁酯 Diisobutyl Phthalate

单硬脂酸甘油酯 Glyceryl Monostearate

艾地苯醌 Idebenone

百灭宁 Permethrin

制霉菌素 Nystatin

细胞色素 C Cytochrome C

二甲基对甲苯胺 Dimethyl-p-toluidine

7
十八烷基酰氯 Octadecyl chloride

氨基葡萄糖硫酸钾 Glucosamine Sulfate Potassium

三偏磷酸钠 Sodium Trimetaphosphate

4-溴苯酚 4-bromophenol

甘油 glycerine

安息香酸 benzoic acid

大豆脂肪酸 soya fatty acid

二环戊二烯 Dicyclopentadiene

固体石蜡 PARAFFIN WAX

疏松石蜡 RESIDUE WAX

残余蜡 RESIDUE WAX

橡胶加工油 RUBBER PROCESS OIL

丁基橡胶 BUTYL RUBBER

冰醋酸 ACETIC ACID, GLACIAL

三氯乙烯 TRICHLOROETHYLENE

乙酰乙酸甲酯 Methyl acetoacetate

磷酸三苯脂 Triphenyl Phosphate

三氟乙酸乙酯 Trifluoroacetic Acid Ethyl Ester

七水硫酸亚铁 FERROUS SULFATE HEPTAHYDRATE

硬脂酸钙 Calcium stearate

3-氨基巴豆酸甲酯 METHYL-3-AMINO CROTONATE

亚硫酰二氯 Thionyl Chloride

8
乙二醛-双(2-羟基缩苯胺) Glyoxal bis (2-hydroxyanil)

氧化镍黑 NICKEL OXIDE black

硅酸钠 Sodium Metasilicate

水合肼 Hydrazine Hydrate

N-月桂酰肌氨酸钠 Sodium Lauroyl Sarcosinate

二水目酸钠 Sodium Molybdate Dihydrate

草酸 Oxalic Acid

二甲基二硫代氨基甲酸钠 Sodium Dimethyl Dithio Carbamate

N,N-二(3-氨丙基)甲胺 N,N-Bis(3-aminopropyl)methylamine

二甲基环己胺 Dimethyl cyclohexyl amine

三乙二胺 triethlene diamine

松香 Gum rosin

维生素 C Vitamin C

磷酸 Phosphoric Acid

六偏磷酸钠 Sodium Hexa Meta Phosphate

硝酸 Nitric Acid

(R)-(-)-噻唑啉-4-羧酸 (R)-(-)-THIAZOLIDINE-4-CARBOXYLIC ACID

二氯甲烷 Methylene Chloride

丙烯酸丁酯 Butyl acrylate

5α-雄烯二醇环戊丙酸酯 5-alpha Androstenediol Cypionate

硼酸 Boric Acid

氯化铁 FERRIC CHLORIDE

9
六偏磷酸钠 Sodium HexametaPhosphate

焦磷酸四钠 Tetrasodium Pyrophosphate

磷酸二氢钠 Monosodium Phosphate


阿维菌素 abamectin

伊维菌素 Ivermectin

聚乙二醇 600 Polyethylene Glycol-600

2-氯乙醇 2-Chloroethanol

克他命盐酸 Ketamine HCL

氨己烯酸 Vigabatrin

硫酸庆大霉素 GENTAMICIN SULPHATE

苯芴醇 LUMEFANTRINE

重质苏打灰 dense soda ash

尿素 Urea

一乙醇胺 Mono Ethanol Amine

邻苯二甲酸二丁酯 Di Butyl Phthalate

液体无水氨 Liquid Anhydrous Ammonia

碳酸氢铵 AMMONIUM BICARBONATE

硫脲 Thio Urea

甲氧普烯 methoprene

葵子麝香 musk ambrette

麝香酮 musk ketone

甲基柏木醚 methyl cedryl ether

二戊烯 dipentene

10
二苯醚 DIPHENYL OXIDE

喹啉-6-羧酸 QUINOLINE-6-CARBOXYLIC ACID

重铬酸钠 Sodium Bichromate

四苯基溴化磷 Tetraphenylphosphonium Bromide

2-甲基-5-硝基酚 2-methyl-5-nitrophenol

钼酸钠 Sodium Molybdate

甲苯 Toluene

三磷酸钠 Sodium Tripolyphosphate

碳化钙 Calcium Carbide

表氯醇 Epichlorohydine

水合肼 Hydrazine Hydrate

P-甲酚 p-Cresol

P- 3-氨基对甲苯甲醚 P - CRESIDINE

过(二)硫酸系列 Persulfates Series

锌粉 ZINC DUST

二甲基二硫代氨基甲酸钠 Sodium Dimethyl Dithio Carbamate

二水钼酸钠 Sodium Molybdate Dihydrate

2-溴戊酮 2-Bromopentane

苏打灰 SODA ASH LIGHT 99.2%

磷酸氯代对苯二酚 CHLORQUINE PHOSPHATE.

乙酸锰 manganese acetate

4-叔丁基-儿茶酚 4-tert-Butylcatechol

11
酶 enzyme

氧化钴 Cobalt Oxide

草酸 Oxalic Acid

2-甲基-5-甲氧苯并唑 2-methyl-5-methoxy benzoxazole

三磷酸钠 Tri sodium Phosphate

电缆用聚氯乙烯树脂 PVC RESINS FOR CABLE MANUFACTURING

2,4-二硝基-6-溴苯胺 2,4 dinitro 6 bromo aniline

蚁酸&氢氟酸 Formic acid & Hydrofluoric acid

Ferric acid & Iron oxide

二硫化碳 CARBON DISULPHIDE

1,2,3-氢硫基四唑唑 1,2,3-Mercaptotetrazole

5 或 6 硝基苯甲酸咪唑 5 or 6 Nitrobenzo imidazole

甲基苯并三唑 Methylbenzotriazole

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride min 99.5%

食盐(工业级) NACL / COMMON SALT ( INDUSTRIAL GRADE)

5-氟-2-甲基吲哚 5-Fluoro-2-methylindole

7-甲氧吲哚 7-Methoxyindole

6-甲氧吲哚 6-Methoxyindole

5-甲氧吲哚 5-Methoxyindole

4-甲氧吲哚 4-Methoxyindole

过氧化氢 HYDROGEN PEROXIDE 50%

柠檬酸 Citric Acid Mono BP-93 & BP-98

12
白甜菜糖 white beet sugaar 45 icumsa

钠羧甲基纤维素 CMC (Sodium Carboxymethyl Cellulose) BP/USP

固体石腊 PARAFFIN WAX

2,3-二甲基吡啶 2,3-Lutidine/2,3-Dimethyl Pyridine

反丁烯二酸的 FUMARIC ACID

草甘膦 Glyphosate 62 % IPA Salt

乙酸锰 Manganese Acetate

玉米淀粉 CORN STARCH

1,10-无水邻二氮杂菲 1,10-Phenanthroline anhydrous

硫酸软骨素 Chondroitin Sulfate (Bovine) 85% min. dry basis

磺胺嘧啶 Sulphadiazine BP

反丁烯二酸 FUMARIC ACID TECH GRADE

六磷酸钠 sodium hexametaphosphate

地塞米松 Dexamethasone Base

棕榈油(天然) palm oil (crude)

氯化聚丙烯 Chlorinated Polypropylene III

二氧化锆 ZIRCONIUM DIOXIDE 99.5%

碳酸锰 Manganese carbonate

氧化钴 Cobalt oxide 72%

反丁烯二酸 Fumaric acid

柠檬酸 citric acid

硝酸钡 barium nitrate 99.3%min

13
碳化钙 calcium carbide

三羟甲基丙烷 TriMethylolPropane(TMP)

微晶纤维素 MICROCRYSTALINE CELLULOSE M 101

2-羟基萘 Beta Naphthol ( 2-hydroxy naphthalene)

顺丁烯二酐 Maleic Anhydride

冰醋酸 Glacial acetic acid

戊二醛(医药级) Glutaraldehyde(Pharm. grade)

鱼石脂 Ichthammol base

氢氧化钠 Sodium Hydroxide

柠檬酸 Citric Acid mono

硬脂酸 Triple Pressed Stearic Acid

叔丁醇 tert-butanol

十二(烷)酸 lauric acid

苯肼 Phenylhydrazine

高锰酸钾 Potassium Permanganate

美远志根酊 TINCTURE SENEGA

吐根酊 TINCTURE IPECAC

磷霉素钙 Fosfomycin Calcium

二甲基二硫代氨基甲酸钠 Sodium Dimethyl Dithiocarbamate

松节油 GUM TURPENTINE OIL

氰亚铁酸钾 POTASSIUM FERROCYANIDE 99%

二氧化钛 Titanium Dioxid TiO2 Food grade

14
丙烯酸(酯化级) acrylic acid(esterification grade)

钛 Titanium metal powder

铬合金 Chrome metal powder

N-甲基 o-苯二胺 N-Methyl-o-phenylenediamine

甲酰四氢叶酸 LEUCOVORIN ACETATE

阿霉素 Doxorubicin

蚁酸 Formic Acid-85%

一水柠檬酸 citric acid - monohydrate

二氧化钛 titanium dioxide

N-丁基醋酸 N-Butyl Acetate

磺胺钡 BARIUM SULPATE PRECIPITATED

2-氯乙烯盐酸胺 2- Chloroethyl Amine Hydrochloride

苯(甲)酸苄酯 benzyl benzoate

4-巯基-2-乙烷基苯酚 4-mercapto-2-ethyl phenol

磷酸 phosphoric acid

聚丙烯片 PP Lamination Grade,3375 RM

大豆低聚糖(颗粒) SOYBEAN OLIGO SACCHARIDE (Granules)

6-醌氯亚胺酸 6-QUINOLINECARBOXYLIC ACID

碳酸钡 Barium Carbonate - 99.5% Min.

无水硫酸钠, Sodium Sulphate Anhydrous, Soda Ash (Heavy & Light

无水硫酸钠, Sodium Sulphate Anhydrous, Soda Ash (Heavy & Light

石油焦(炭) Cacined Petroleum Coke

15
高锰酸钾 Potassium Permanganate

硫酸铝 aluminium sulphate

硅酸钠 sodium silicate

保险粉 Rongalite C

梭链孢酸钠 Fusidic Acid Sodium (Sodium Fusidate)

硫磺 C. I. Sulphur Blue 7 (53440)

硬脂酸 Triple Pressed Stearic Acid

凝胶 Gelatin 250 bloom and above (BORVINE)

碳酸钙 CALCIUM CARBONATE FROM OYSTER SHELL

甲酸钠 SODIUM FORMATE 97%

甲酸钠 SODIUM FORMATE 97%

氢硫化钠 SODIUM SULFHYDRATE

硫化钠 SODIUM SULFIDE 60% MIN.

聚氯乙烯混合物 PVC Compound

中间体 intermediates

甘露醇 mannitol pyrogen free usp.

泛酰醇 d.panthenol usp/ip

泛酸钙 d.calcium pantothenate usp/ip

蓝硅胶 Blue Silica Gel 3-5mm

糠醛 furfural 98.5%

保险粉 sodium hydrosulfite

水杨酸 salicylic acid , BP / USP Grade

16
二氯甲烷 Methylene Chloride

保险粉 rongalite

氧化铬绿 chrome oxide green

三价铬酸 chromic acid

蚁酸 Formic acid 85%

草酸 Oxalic acid 99%

过氧化氢 hydrogen peroxide 50%

2-氨基 5-甲基噻唑 2-amino-5-methyl thiazole

五氟苯 penta fluoro benzene

四氟苯 tetra fluoro benzene

3-溴噻吩 3-bromo thiophene

3-甲基噻吩 3-methyl thiophene

癸二酸 SEBACIC ACID

甲苯,二甲苯,溶剂级石脑油 Toluene, Xylene, Solvent Naphtha

维他命 B1/B6 Vitamin B1/B6

维他命 AD3 Vitamin AD3

长石 Feldspar

石灰石(钙) Limestone (Calcium Carbonate)

碱灰(碳酸钠) Soda Ash (Sodium Carbonate)

硅石 Silica sand

冰醋酸 ACETIC GLACIAL ACID

丙酮 Acetone

17
醋酸 ACETIC ACID 99 % ( GLACIAL ) - TECHNICAL GRADE

二氧化钛 Titanium Dioxide b 101 Anatase Grade

5-硫代异酞酸二氢钠盐 5-Sulfoisophthalic acid monosodium salt

氟酸 FLuorspar Acid Grade

三甲基苯氯化铵 Trimethyl Phenyl ammonium chloride

乙酸甲酯 Methyl acetate

草酸 Oxalic acid 99.6% min.

乙酰胆碱碘 Acetyl choline Iodide

三氟甲烷磺胺锂 Lithium Trifluoro methanesulfonate

N-(2-氯乙烯)-甲烷磺胺 N-(2-Chloroethyl)-methanesulfonamide

硝酸 Nitric Acid

冰醋酸 Glacial Acetic Acid

液态石蜡 light liquid paraffin oil

过氧化钠 sodiumperoxide

丁内酯 Gamma-butyrolactone

二甲基硫 dimethyl sulphide

硫化钠 Sodium Sulphide

2-二乙基氨基乙基硫醇 2-DIETHYL AMINOETHANE THIOL

制霉菌素 NYSTATIN

无水乳糖 Lactose Anhydrous

硬脂酸镁 Magnesium Stearate

亚磷酸钾 potassium phosphite

18
三甲基苯氯化铵 Trimethyl Phenyl ammonium chloride

三氧化锑 Antimony trioxide min 99,5 %

聚丙烯 Polypropylene (PP)

萘 Naphthaline balls 3/4

固体石腊 Paraffin Wax Semi Refined

木胶 wood glue

柠檬酸 Citric Acid Mono and Anh

2,6-二异丙基苯酚 2,6-diisopropylphenol

铑 Metallic Rhodium

氯化铑(III) Rhodium (III) Chloride Hydrate

乙酸甲酯 methyl acetate

磷酸三丁酯 Tributyl phosphate

三氯化磷 PHOSPHOROUS TRICHLORIDE

白色接合剂 WHITE CEMENT

二氧化锰 Manganse Dioxide

氯酸钾 POTASSIUM CHLORATE 99.8%

六偏磷酸钠 Sodium Hexa Meta Phosphate

阻燃剂 flame retardant

过氧化氢 Hydrogen Peroxide 60%

过氧化氢 Hydrogen Peroxide 60%

冰醋酸 Glacial acetic acid min. 99.5%

异丙醇(食品级) ISOPROPYL ALCOHOL-FOOD GRADE

19
甲乙酮 Methyl Ethyl Ketone

4,4 二醛联苯 4,4'-Biphenyldialdehyde

重铬酸钠 SODIUM DICHROMATE

磷酸三丁酯 Tributyl phosphate

乙酸甲酯 methyl acetate

三甘醇 Triethylene Glycol 删除的内容: 三乙丙撑二醇

色氨酸 d-tryptophan

钼酸钠 Sodium Molybdate

五氧化二钒 Vanadium Pentoxide

二氯苯 Dichloro Benzene

硒 Selenium

亚硝酸钠 sodium nitrite

硼砂 Borax

硫酸二甲基二硫代氨基甲酸 sodium Dimethyldithiocarbamate

硫酸铜(食品级) Copper sulphate (feed grade)

结晶香草醛 VANILLIN CRYSTAL

硝酸钠(化肥级) sodium nitrate (fertilizer grade)

反丁烯二酸 FUMARIC ACID

L-谷酰胺 L-Glutamine

橡胶用磷酸三氯乙烯 Trichloroethyl Phosphate for rubber

一水柠檬酸 Citric Acid Monohydrate

安息香酸 benzoic acid

20
混合二甲苯 Mixed Xylene

环己酮 Cyclohexanone

1,4-丁二醇 1,4-Butanediol

反丁烯二酸 FUMARIC ACID

硝酸钠 sodium nitrate

香草糖晶体 VANILLIN CRYSTAL

硫酸铜 Copper sulphate (feed grade)

L- 赖氨酸盐酸盐 L-lysine HCL

双氯芬酸钠 DICLOFENAC SODIUM BP

镉合金 Cadmium Metal

硅酸锆矿石 zirconium ore silicate

硒金属粉末 Selenium Metal Powder

一水氢氧化锂 Lithium Hydroxide Monohydrate

SBS 热塑人造橡胶 SBS Thermoplastic elastomer white color powder

甲苯 xylene

维他命 vitamin a palmitiat

石墨粉末 powdered graphite

聚氯乙烯粉状/P 废料 VC POWEDER & PVC SCRAPS

环己酰亚胺 cycloheximide

l-苏氨酸 l-threonine

l-一水赖氨酸 l-lysine monohydrate

l-半胱氨酸 l-cysteine

21
氨基葡(萄)糖盐酸 Glucosamine HCL

氯化锌 zinc chloride 98% min 删除的内容: 多聚氨酯泡沫


Poly-Urethane Foam Agent
氯化铵 ammonium chloride

碘 Iodine

磷酸二氢钾 Monopotassium phosphate

戊二醛 Glutaric dialdehyde

碳酸水 SODA ASH DENSE

多虑平中间体 DOXEPIN INTERMEDIATES

冰醋酸 Acetic Acid Glacial

醋 酸 丁 酯 N-BUTYL ACETATE

氢氧化钾 potasium hydroxide

硫酸镁 magnisium sulphate

二甲基二硫代氨基甲酸钠 sodium Dimethyldithiocarbamate

吐温-60 Tween-60

盐酸 HCl 98-99% (USB/BP standard )

盐酸 HCl 98-99% (USB/BP standard )

碳酸水石 soda ash

三聚氰胺 Melamine

马来酸氟伏沙明 FLUVOXAMINE MALEATE

卡马西平 Carbamzepine

硫化褐 10 号 C.I. Sulphur Brown 10

硫化兰 7 号 C.I. Sulphur Blue 7

22
柠檬酸钠 Sodium Citrate

一水柠檬酸 CITRIC ACID MONO

苛性苏打薄片 Caustic Soda Flakes 96% and 99%

磷酸三氯乙酯 Trichloroethyl Phosphate

乳酸环丙沙星注射液 Ciprofloxacin Lactate

山梨酸钾 Potassium Sorbate

碳酸氢钠 SODIUM BICARBONATE

聚乙烯基吡咯烷酮 PVP K120

多虑平中间体 DOXEPIN INTERMEDIATES

母料 Master Batch

高氯酸钠 Sodium Perchlorate

三氧化二砷 Arsenic Trioxide

硫酸亚铁 ferrous sulphate

Fluorene(95%)

维生素 c usp ,土霉素 Vitamin C USP, Oxytetracycline HCl

重晶石 Barytes

过氧化氢 Hydrogen Peroxide

氯羟柳胺 OXYCLOZANIDE BPV

亚硝酸钠 Sodium Nitrite Tech Grade

三月桂胺 trilaurylamine (Tridodecylamine

对 羟 基 苯 甲 酸 甲 酯 Methyl p-Hydroxybenzoate

盐酸甲基麻黄碱 Methylephedrine HCL

23
高三尖杉酯碱 Homoharringtonine

1-(氯甲基)萘 1-(Chloromethyl) naphthalene

氧化铁黄 IRON OXIDE YELLOW HD718

反丁烯二酸 FUMARIC ACID

苛性苏打薄片 CAUSTIC SODA FLAKES

甲基氢醌 toluhydroquinone

Sodium Hyaluronate 透明质酸钠

n-丁基醋酸 N-butyl Acetate

硝酸镍薄片 NICKEL NITRATE FLAKES

硝酸钴 晶体/薄片 COBALT NITRATE CRYSTALS / FLAKES

环已亚胺 Hexamethyleneimine

磷酸三钙 Tricalcium Phosphate

二氧化锰 Manganese Dioxide

双氯苯双胍己烷葡(萄)糖酸盐 CHLORHEXADINE 20%

戊二醛 LUTARALDEHYDE

一氯乙酸 Monochloro Acetic Acid

二氧化钛 TITANIUM DIOXIDE -- RKB2 & VULKACIT -- LDA

硼酸 Boric Acid

黄磷 Yellow Phosphorus

亚硫酸氢钠 SODIUM BISULPHITE

碳酸氢钠 SODIUM BICARBONATE

磷酸 phosphoric acid 85 % tech. grade

24
五水硼砂 BORAX PENTAHYDRATE-99.9% MIN

冰醋酸 ACETIC ACID GLACIAL 99.5%

无水亚硫酸钠 sodium sulphite anhydrous 99.3%

苏打 soda ash light 99%

苛性碱颗粒 caustic soda prills 99%

过氧化氢 HYDROGEN PEROXIDE 50%

过氧化脲 N46 UREA N46

〈药〉扑热息痛 paracetamol

氯化钙 drous calcium chloride

维生素 B1,B2,B3,B12,K3,... Vitamins B1,B2,B3,B12,K3,...

磷酸 phosphoric acid

十二(烷)醇钠 Lauryil Sodium

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS

分散蓝 79 200%Disperse Blue 79 200%

分散蓝 56 100% Disperse Blue 56 100%

分散黑 EX-SF Disperse Black EX-SF

硫酸锰 MANGANESE SULPHATE 32% IN MN

反丁烯二酸 FUMARIC ACID

三硫化二锑 Antimony Trisulfide

三苯甲烷 triphenyl borate

硫酸镁 Magnesium sulphate

硝酸钙 Calcium nitrate

25
磷酸二氢钾 Monopotassium phosphate

卡托普利 Captopril

次氯酸钙 Calcium Hypochlorite

水合葡萄糖 DEXTROSE MONOHYDRATE

小苏打 Sodium Bicarbonate

苏打 SODA ASH LIGHT

对氨基苯酚 para amino phenol

过(二)硫酸甲 POTASSIUM PERSULFATE

异丙醇 Iso propyl Alcohol

氯仿 Chloroform

富铝红柱石砖 (325 目 ) mullite 325 mesh

羟甲基乙二醛 HYDROXYMETHYL GLYOXAL

戊醛 VALERALDEHYDE

L-苹果酸 L-MALIC ACID

2,6 二甲代苯胺 2,6-Xylidine

酒石酸唑吡坦片 Zolpidem Tartrate

6-硝基藜芦酸 6-nitroveratric acid

2-硝基-4,5 二甲氧基安息香酸 2-Nitro-4,5-dimethoxybenzoic acid

磷酸 phosphoric acid

磷酸三钠 trisodium phosphate

9-芴甲基-N-琥珀酰亚胺基碳酸酯 Fmoc-Osu

氰硼氢化钠 SODIUM CYANO BOROHYDRIDE

26
三氟乙酸酐 TRIFLUORO ACETIC ANHYDRIDE

甲酚 p-cresol

塞克硝唑 Secnidazole

2-亚氨氢氯化硫醇 2-Iminothiolane hydrochloride (Traut's Reagent)

硫酰胺 SULFAMIDE

苄醇 Benzyl Alcohol

二甲替甲酰胺 DIMETHYL FORMAMIDE

白明胶 GELATINE (bovine)

锂 Lithium Products

焦碳酸二叔丁酯 Di-tert butyl pyrocarbonate

4-羧酸-噻唑 (R)-(-)-Thiazolidine-4-carboxylic acid

叔丁基咔唑盐 Tert-Butyl Carbazate

锌(用做涂料等的)钡白 lithopone

环丙沙星 ciprofloxacin base

混合物 mix fcl

过氧化氢 Hydrogen Peroxide

多阴离子纤维素 poly anionic cellulose for oil drilling ,HV

p-氯-0-硝基苯胺 p-chloro-o-nitroaniline

灰黄霉素 Griseofulvin

1,3-二甲基-4,5-二氨基尿嘧啶 1,3-dimethyl 4,5-diamino uracil

苯(甲)酸钠 Sodium Benzoate

磷酸三钠 TRI SODIUMPHOSPHATE

27
氯化钙粉 CaCl2-powder

电石 Calcium Carbide

2-氨基-5-氟代甲基苯酸 2-Amino-5-fluorobenzoic acid

过氧化双苯甲酰 Di benzoyl peroxide paste

3-氟安息香酸 3-Fluorobenzoic acid

DL 酒石酸 DL TARTARIC ACID

氧化锌 93% zinc oxide 93%

硫酸锌 zinc sulphate mono

8-苄基茶碱 8-Benzyl Theophylline

d-戊醛糖 d-xylose

磷酸二钙 饲料等级 dicalcium phosphate feed grade

水合肼 Hydrazine Hydrate

氟利昂 11,12 Freon 11, 12

高锰酸钾 Potassium Permanganate BP93 or BP98

氨基磺酸 Sulphamic Acid 99.5%min

二氯甲烷 methylene chloride

新霉素 硫酸盐 NEOMYCIN SULPHATE

叔-丁基卡唑 TERT-BUTYL CARBAZATE

碱库 SODA ASH LIGHT

过氧化氢 HYDROGEN PEROXIDE

安息香酸 Benzoic Acid

二氧化钛 b101 锐钛矿 TITANIUM DI OXIDE B101 ANATASE

28
P-甲苯磺酰氰 p-Toluene sulfonyl cyanide

4,4'-二醛联苯 4,4' Biphenyldialdehyde

卫生球 naphthalene

一甲胺 Monomethylamine

聚氯乙烯糊 PVC paste

苯胺油 aniline oil

三聚磷酸钠 Sodium Tripolyphosphate

左旋(四)咪唑盐酸 Levamisole Hcl BP/USP

一种肺结核特效药 oxamic hydrazide

2,6-二硝基苯胺 202,6-dinitroaniline

黄磷 yellow Phosphorous

精酰胺 DMPAT

四氮六甲圜 Hexamine

乙二醇乙醚 Ethylene Glycol

1,2 双乙氧基苯 1,2-DIETHOXY BENZENE (C.A.S.:250.46.6

乙酸乙酯 ethyl acetate

碳化钙 Calcium Carbide

氯化甲基苯基尿素 Chloro Alkyl Phenyl Urea Condensate 删除的内容:


单烷基醚聚乙烯 Poly Mono
磺酸钠烷 Sodium alkane Sulphonate Alkyl Ether

聚乙烯醇薄膜 PVA (PVOH) FILM

头孢西丁钠盐 cefoxitin sodium salt

精酰胺 DMPAT

29
甲氰咪胍 CIMETIDINE USP

雷尼替丁 RANITIDINE HCL

铅铬绿 Chrome Green 99.0%min

二氧化钛 Titanium Dioxide

6-氨基-1,3 双甲基尿嘧啶 6-amino-1,3-dimethyluracil

双氰胺 Dicyanadiamide 99.5%

乙烷深蓝醋酸盐 Ethyl Cyano Acetate

调药血管注射剂项目 PHARMA INJECTABLE ITEMS

Bon Acid

无水硫酸钠 sodium sulphate anhydrous

二氧化钛 TiO2-Enamel grade-5FCL

氯乙酸乙酯 Ethyl Chloro Acetate

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS 99%

硫酸铵 ammonium sulphate 21%

七水硫酸镁 MAGNESIUM SULPHATE HEPTAHYDRATE 99.5%

羟基安息香酸 Para Hydroxy Benzoic Acid

1,3-丙磺内酯 1,3-propane sultone

青霉素 P-12 钠盐 Oxacillin sodium salt

盐酸林肯霉素 lincomycin hydrochloride

柠檬酸 CITRIC ACID FOOD GRADE

碳酸二甲酯 Di Methyl Carbonate

30
苏打 soda bicarbonate

硫化钠 SODIUM SULPHIDE 60% MIN. RED & YELLOW

甲酸钠 SODIUM FORMATE RECOVER FROM SODIUM HYDRO PLANT

扑热息痛 PARACETAMOL

o-nitrotoluene

扑热息痛细粉 Paracetamol BP Fine Powder

三甲氧苄二氨嘧啶 Trimethoprim BP

乳酸 Lactic Acid 88%

硫酸盐新霉素 NEOMYCIN SULPHATE

不规则聚丙烯 Atactic Polypropylene

三磷酸盐钠 STPP( sodium tripolyphosphate)

2,4-二氯-5-氟苯乙酮 2,4-Dichloro-5-Fluoro Acetophenone

丙酮 acetone

异丙醇 isopropanol

三(氮)唑核苷 Ribavirina

苯(甲)酸钠 sodium benzoate bp 98

硫酸镁 magnesium sulphate

硫氰酸盐 Erythormycin Thiocyanate

1,4-丁二磺酰,二钠盐 1, 4-butanedisulfonic acid, disodium salt

氧化铬绿 Chrome Oxide green 99.0%min

头孢氨苄 Cephalexin Monohydrate Micro/Compacted

对硝基甲苯 Para Nitro Benzyl Chloride

31
氢氧化钠 SODIUM HYDROSULPHITE

二氧化钛 Titanium Dioxide

尿素 Urea 46% prilled

二硫龙 disulfuram

谷氨酸单钠 msg powder type

硫磺 sulphur dyes all colors

无水茶碱 Theophylline Anhydrous

磷酸钾 Mono potassium phosphate

氯苄 Benzyl Chloride

香草醛 vanillin

扑热息痛 Paracetamol

琥珀酰亚胺 succinimide

硝基苯胺 N-methyl-p-nitroaniline

巯基乙酸 Thioglycolic acid

丙二醇 Propylene glycol

马来酸盐 PHENRAMINE MALEATE

金属钠 sodium Metal 99.5%

氯化镁 Magnesium Chloride (Anhydrous)

二硫龙 disulfuram

聚乙烯 Polyethylene Granules (LDPE & HDPE)

2-羧基-9-芴酮 9-fluorenone-2-carboxylic acid


删除的内容: 聚醚 Polyether
PU and MDI
尿素 UREA 46

32
二甘醇 DIETHYLENE GLYCOL

乙醇 1-Piperdino Ethanol

青霉素酶 penicillin injections

聚乙烯吡咯烷酮 pvp k 30 technical grade

硫脲 thiourea dioxide 99%

聚乙烯醇 PVA 1788

无水柠檬酸 citric acid anhydrous bp

柠檬酸钠 sodium citrate

扑热息痛 Paracetamol

强力霉素 Doxycycline hychlate

甲氟喹 Mefloquine hydrochloride

氯胍 proguanil hydrochloride

双甘膦 PMIDA 98%

螺旋霉素 Spiramycin Base

硫酸庆大霉素 GENTAMYCIN SULPHATE STERILE BP98

邻苯二甲酸 Diisonoyl Phthalate (DINP)

酞酸二异癸酯 Diisodecyl Phthalate (DIDP)

AmmoniumChloide battery grade

丙烯酰胺 ACRYLAMIDE

铬酸 chromic acid

氢溴酸 Hydrobromic acid 48% in water solution

维生素 Vitamin C

33
苯酚晶体 phenol crystal

油酰胺 Oleamide

氧氟沙星 Ofloxacin Usp24

苯甲精 Ortho tolyl benzonitrile

丙酰氯 propionyl chloride

离析大豆蛋白 isolated soy protein

氨基乙酸 glycine food grade

苯二胺 meta phenylene diamine

萘酚 BETA NAPHTHOL

邻甲氧基苯胺 ORTHO ANISIDINE

碘 IODINE CRUDE

双氰胺 DICYANDIAMIDE 99.5 PCT

丙二酸 diethyl malonate

N-甲基吡咯烷酮 N-methylpyrrolidone

硫脲 Thiourea 99% min

碳酸钙 CALCIUM CARBONATE (FOOD GRADE)

 て镁 MgO

吡喹酮 praziquantel

梭链孢酸 FUSIDIC ACID

硬化防止剂 Antioxidant 22E46

杀螟晴 Cyanox 1790

二甲基二硫醚 Dimethyl Disulfide

34
辅酶 Coenzyme Q10

硅烷 Dimethyl Dichloro Silane

二甲基碳酰氯 Dimethyl Carbonyl Chloride

烟酸甲酯 Methyl Nicotinate

3-氯苯甲基氰化物 3-Chloro Benzyl Cyanide

1,2,3-苯并三唑 1,2,3-Benzotriazole

赤铁 HEMATITE, SPECULAR (Fe203)

法莫替丁 Famotidine

碳酸钡 Barium carbonate

黄磷 Yellow Phosphoru

酪氨酸 L-TYROSINE

4-苯基-1-丁醇 4-phenyl-1-butanol

电石 Calcium Carbide

安息香酸 M-nitro benzoic acid

硝酸钠 Sodium Nitrate

碳酸钙 Calcium Carbonate

水银& 硒 Mercury & Selenium

三聚磷酸钠 STPP tech grade

曲酸 Kojic Acid

蛋黄素 LECITHIN

硫代硫酸钙 Calcium Thiocyanate

硫氰酸盐 ERYTHROMYCIN THIOCYANATE BP98

35
环戊醇 CYCLOPENTANEMETHANOL

糖精钠 Sodium Saccharin BP93

2-甲氧基-5-硝基吡啶 2-methoxy-5-nitropyridine

二氧化钛 TITANIUM DIOXIDE POWDER, ANATASE

巴龙霉素 Paromomycin sulfate

2-羟基-1,4-萘醌 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone (Lawsone).

偶氮二异丁腈 Diisopropyl azodicarboxylate

双氯芬酸钾 Diclofenac Potassium

双氯芬酸钠(游离溴) Diclofenac sodium (free bromide)

3-溴甲苯 3-bromotoluene

1-苯甲基-4-哌啶酮 1-benzyl-4-piperidone

抗坏血酸维生素 C ASCORBIC ACID

葡萄糖 DEXTROSE

过硼酸钠 Sodium Perborate

碳酸钠 CALCIUM CARBONATE

二苯胺 diphenylamine

辅酶 Q10 coenzyme Q10

氢氯化物 Homomorpholine hydrochloride

尿素 UREA 46%

粗石油焦 RAW PETROLEUM COKE ( RPC )

二氧化钛 TITANIUM DIOXIDE FIBER GRADE

尿素 Thio Urea

36
聚二甲基二烯丙基氯化铵 Poly Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride 删除的内容: 二甲基聚乙烯

黄体酮 HYDROXY PROGESTERRONE CAPTORATE BP98

1-溴己烷 Hexyl Bromide 1-Bromohexane

过硫酸铵 Ammonium Persulfate (98.5% min)

甘油 GLYCERINE CRUDE

苯甲酮 Benzophenone

三氧化锑 Antimony Trioxide

低密度聚乙烯 LDPE (film grade) 删除的内容: new

氰化钙 calcium cyanide

三甲基乙酸 pivalic acid

碳化钙 CALCIUM CARBIDE

地塞米松 Dexamethasone BP93

地塞米松 Dexamethasone BP93

乙酰苯 Acetophenone

戊基 Amyl alcohol

磷酸 Phosphoric Acid (Technical Grade)

无水重铬酸钠 Sodium Dichromate anhydrous

炔丙醇 propargyl alcohol (PA)

邻苯二甲酸盐 Dibutyl Phthalate

磷酸二氢铵 monoammonium phosphate (ammophos)

硝苯吡啶 NIFEDIPINE DDP

过氧化氢 hydrogen peroxide 35%

37
维他命 vitamin b6 usp

蒽醌 Anthraquinone 98.5%

4-氯,三氟甲苯 4-chloro Benzotrifluoride

乳酸 Lactic Acid

溴氯乙酸 Bromodi chloroacetic acid

戊烷 Pentane

4-甲基苯磷二酚 4-Methyl Catechol

四氧化三铁 Iron Oxide

聚乙烯 POLY ETHYLEN

甘露醇 Mannitol pyrogen free USP24

周效磺胺 Sulphadoxine bp/usp

乙嘧啶 Pyrimethamine bp/usp

三苯基锑 Antimony Trioxide

安息香酸 BENZOIC ACID-INDUSTRIAL GRADE

苯甲醇 Benzyl Alcohol

4-羟基香豆素 4-HYDROXY COUMARIN

苯亚甲基丙酮 BENZALACETONE

钨酸钠 sodium tungstate dihydrate

吡啶羧酸 2,3-Pyridinedicarboxylic acid

乙酰丁基乙酸酯 2-(Acetoxymethyl)-4-(benzyloxy)butyl acetate

亚硫酸钠 Sodium sulfide

间苯二酚 Resorcinol diacetate

38
羟甲基吡啶 4-hydroxymethylpiperidine

3-氨基-1-吡唑 3-amino-1-pyrazole

苯并噻唑 2,2'-Dithiobis(benzothiazole)

丙酰溴 PROPIONYL CHLORIDE

麦芽糖醇 Maltitol Crystalline Dry Form

丙二醇 Propylene Glycol USP

水合肼 HYDRAZINE HYDRATE

邻苯二甲酸盐 DiButyl Phthalate

泛酸钙 d.calcium pantothenate usp/ip

泛酰醇 d.panthenol usp/ip

树脂酸钙 Calcium Resinate

过氧化氢 Hydrogen Peroxide

甘露醇 Mannitol Usp 24

左旋(四)咪唑 LEVAMISOL HCL.

氨基环己醇 Trans-4-Amino Cyclohexanol

碳酸二甲酯 Dimethyl Carbonate 99.5%

挥发性漆稀释剂 LACQUER THINNER

蚁酸 FORMIC ACID 85%

异抗坏血酸钠 D-SODIUM ERYTHORBATE

亚硝酸钠 sodium nitrite 99%

硝基苯 m-nitro chloro benzene

三溴化磷 PHOSPHORUS TRIBROMIDE

39
N-丁间酮酰苯胺 ACETOACETAMIDE

乙醇 deodorized ethanol

抗坏血酸维生素 C Ascorbic Acid (Vitamin C)

四氮六甲圜 Hexamine

硫酸铝 Aluminium Sulfate

氢氧化铝 Hydrate Alumina

烃氧基钠 sodium alginate

双环己基 DICYCLO HEXYL KETON

次氯酸钙 Calcium hypochlorite 65%

马来酸酐 Anhydride Maleic

苏打 soda ash light & soda bi carbonate

阿苯哒唑 Albendazole CP 2000

焦磷酸钾 Mono potassium phosphate

柠檬酸 Citric Acid anhydrous BP

山梨酸钾 Potassium sorbate foodgrade

焦亚硫酸钠 Sodium metabisulfite foodgrade

糖精钠 Sodium Saccharine 450 x BP

钙化醇 Ergocalciferol

硫代硫酸钠 SODIUM THIOCYANATE 99% PURE

戊醛酸 PivalicAcid

硅酸铝 pure aluminium silicate

柠檬酸钠 SODIUM CITRATE

40
次氯酸钠 SODIUM HYPOCHLORITE

阿替洛尔 Atenolol

氟化氢铵 AMMONIUM BIFLUORIDE

酸酐 ERYTHROMYCIN ESTOLATE

硬脂酸盐 Erythromycin stearate

氯化钾 POTASSIUM CHLORIDE

无水柠檬酸 CITRIC ACID ANHYDROUS BP98 / USP 24

右旋糖 DEXTROSE

乙烯-醋酸乙烯共聚物 EVA Copolymer 18%

山梨(糖)醇 SORBITOL

醋酸苄酯 Benzyl Acetate FFC

甲苯 Toluol

反丁烯二酸 FUMARIC ACID

硫化钠 SODIUM SULPHIDE

三羟乙基胺 TRIETHANOLAMINE

无水柠檬酸 Citri Acid Anhydrous BP93

葡(萄)糖胺 Glucosamine HCL

三乙胺 Triethylamine

二异丁烯 Diisobutylene

琥珀酸盐 SUMATRIPTAN SUCCINATE

双氰胺 DIcyandiamide

硬脂酸 STEARIC ACID

41
苯甲酸乙酯 Ethyl Benzoate

硫化钠 SODIUM SULPHIDE

三乙醇胺 TRIETHANOLAMINE

3,4-二氨基苯甲醇 3,4-Diaminobenzenemethanol

无水柠檬酸 Citri Acid Anhydrous

氟美松,倍他米松 Dexamethasone Base,Betamethasone Base

蚁酸 FORMIC ACID 8 5 %

萘 Fine Naphthalene

苛性钠 Caustic Soda

碳酸锶 Strontium Carbonate

黄磷 Yellow Phosphorus

软骨素 Chondroitin Sulfate (Bovine)

4-噻唑羧酸 4-Thiazole carboxylic acid

乙胺丁醇 Ethambutol free base

六氯环己烷 HEXACHLOROBUTADIENE

甲酸钠 SODIUM FORMATE

抗坏血酸维生素 C ascorbic acid

柠檬酸 citric acid

焦磷酸钾 potassium permangenate

维生素 C vitamin c

香草醛 vanillin

抗坏血酸维生素 C ascorbic acid usp/bp

42
盐酸 amprolium HCl

氨基喹啉 3-Aminoquinoline

三氟醋酸银 Silver Trifluoroacetate

1,3-丁二烯 Hexachloro-1,3-butadiene

硅酸镁 Magnesium Silicate q-agent

安息香酸 TRIMETHOXY BENZOIC ACID (FOR MANUFACTURING OF T.M.

维生素 C Vitamin C ( ascorbic acid )

马来酸多潘立酮 Domperidone Maleate

重铬酸钠 Sodium Bicarbonate - Food Grade

呋喃 TETRA HYDRO FURAN

纤维醇 inositol

邻苯二甲酰胺 PHTHALIC ANHYDRIDE

水合茶叶碱 THEOPHYLLINE ANHYDROUS

硫脲 THIOUREA

丙酮 acetone

丁基醋酸盐 butyl acetate

二甲苯 Xylene

三聚磷酸钠 STPP

多异氰酸酯 POLYMETHYLENE POLYPHENYLISOCYANATE 删除的内容: 聚甲烯化合物

乙胺丁醇 Ethambutol

一水柠檬酸 Citric acid monohydrate Food grade

无水柠檬酸 Citric acid anhydrous Food grade

43
磷酸三钠 Trisodium Phosphate Tech. Grade

铬酸 Chromic acid

三苯基锑 antimony trioxide

铵 ammonium heptamolybdate

四氢萘酮 Tetralone an intermediate of Sertraline

硫尿素 Thio Urea

甲基尿嘧啶 6-Methyl Uracil

硝酸铵 AMMONIUM NITRATE

酞菁染料 iron phthalocyanine

联乙醯对二氨基联苯 N.N'-Diacetyl benzidine

甲氧萘丙酸 NAPROXEN USP /BP2000

硫酸羟胺 hydroxylamine sulphate

盐酸赖氨酸 Lysine HCL Feed Grade

二甲基丙二烯 3:3 DIMETHYL ACRYLIC ACID

炭黑 Carbon Black N330

氢氧化锂 Lithium Hydroxide MonoHydrate

癸二酸 Sebacic Acid

壬二酸 Azelaic Acid

碳酸水 Soda Ash Light 99.2% min.

硅酸二钙 Dicalcium Phosphate (Feed Grade)

磺胺 Sulfanilamide (Best Quality)

二盐酸吡啶 pyridine 2- aldehyde

44
异癸醇 isodecanol

高锰酸钾 Potassium Permanganate 99.5%

钼酸钠 Sodium Molybdate

钠 Sodium Moly Ore

氯吡啶 2-Chloropyridine-n-oxide

溴安替比林 2-Bromopyridine-n-oxide Hbr

云母 Talc Powder

氯化钙 Calcium Chloride Flakes 77%

过氧化氢 hydrogen peroxide

铬酸钙 Calcium Chloride Prills 94%

反丁烯二酸 Fumaric Acid (Food grade)

半胱氨酸蛋白酶 L-Cysteine HCL Anhydrous

(左旋)苯丙氨酸氮芥 Meloxicam

亚乙基二硝胺 Dinitro salicylic Acid

二氧化钛 Homatropine Methylbromide

过(二)硫酸钠 Sodium Persulfate

过硫酸铵 Ammonium Persulfate

阿苯哒唑 Albendazole 99% (BP98 /USP)

磷钼酸铵 AMMONIUM MOLYBDATE 85%

钨酸钠 SODIUM TUNGSTATE

氯化钙 Calcium Chloride

联乙醯对二氨基联苯 N.N'-Diacetyl benzidine

45
联苯 4,4-Diiodo Biphenyl

3-甲基二苯胺 3-methyl diphenylamine

二甲基苯胺 dimethyl aniline

雷酸钠 SODIUM FORMATE 97%

甲硫氨酸 dl methionine feed grade

氯化铵 AMMONIUM CHLORIDE 99.5% MIN

亚硝酸钠 SODIUM NITRITE 99%

重铬酸氨 AMMONIUM BICARBONATE

氢氧化钠 4-Styrenesulfonic Acid, Sodium Salt Hydrate

软化剂 Anionic Softener

聚乙烯醇 Poly vinyl Alcohol

柠檬酸 Citric acid monohydrate

酞化青染料 PHTHALOCYANINE GREEN 7

苯(甲)酸钠 SODIUM BAICARBONATE 99% (FOOD GRADE)

辅酶 Coenzyme Q10

苛性苏打 CAUSTIC SODA FLAKES 99%MIN

氯化钙 CALCIUM CHLORIDE FLAKES 74%MIN

扑热息痛 PARACETAMOL

三溴硝基甲烷 5-bromophthalide

硫酸锌 Zinc Sulfate

酒石酸钠 Sodium Sulphate

重铬酸钠 SODIUM DICHLOROISOCYANURATE

46
乳酸薄荷酯 Menthyl Anthranilate

苯二甲蓝染料 PHTHALOCYANINE GREEN 7

纯酒精 Pure Alcohol

扑热息痛 PARACETAMOL

三溴硝基甲烷 5-bromophthalide

硫酸锌 Zinc Sulfate

酒石酸钠 Sodium Sulphate

重铬酸钠 SODIUM DICHLOROISOCYANURATE

氨基苯甲酸胺 Menthyl Anthranilate

乙酸乙酯 Ethyl Acetate

硫酸锌 Zinc Sulfate

水合肼 Hydrazine Hydrate 80 %

水合肼 Hydrazine Hydrate 80 %

二氯甲烷 Methylen Chloride

氯仿 Chloroform

维生素 C Vitamin c

丙酮 Aceton

尿囊素 allantoin

保险粉 rongalite(sodium formaldehyde sulphoxylate)

重铬酸钾 Potassium Bichromate, 99.7%

溴苄基氰 3-Bromobenzonitrile

无水硫酸钠 sodium sulphate anhydrous

47
三溴化砷 ARSENIC TRI OXIDE 98% MIN

双氰胺 DICYANDIAMIDE

季戊四醇 PENTAERYTHRITOL

纤维素甲醚 METHYL CELLULOSE (CMC)

柠檬酰胺 CITRIC ACID MONOHYDRATE BP 98

萘酚 Beta Naphthol

亚铁氰化钾 yellow potassium ferrocyanide

三甲铵 TMA(TriMethylAmine)

甲叉丁二酸 Itaconic Acid 99%

羊毛脂 Lanolin usp

硅酸钠 4-Styrenesulfonic Acid, Sodium Salt Hydrate

黄磷 Yellow Phospherous

三聚氰胺 Melamine

苯基丙氨酸 L-Phenylalaine 99%

碘化钠 Sodium Iodine 99%

溴化钠 Sodium Bromide 99%

原硅酸钠 Sodium nitrite 99%

冬氨酸 L-Aspartic acid Food grade

苛性苏打 Caustic Soda Flakes

嘧啶 3-Amino Pyridine

氟代烃 HYDROFLUORIC ACID 70%.

柠檬酸 Citric Acid Anhydrous USP

48
有机硅树脂 SILICONE RELAESE EMULSION

丙酮 Acetone

苯甲醛 4-(Trifluoromethyl) benzaldehyde

溴化钠 Sodium Bromide

四氮六甲圜 hexamine

三碘化锑 ANTIMONY TRIGLYCOLATE

三溴化锑 ANTIMONY TRIACETATE

维生素 B6 PYRIDOXINE HCL (B6)

偏硅酸钠 Sodium Metasilicate

重铬酸氨 Ammonium Bicarbonate Food Grade

氯化锌 ZINC CHLORIDE

氯化钙 CALCIUM CHLORIDE FUSED

硝酸铵 AMMONIUM NITRATE

甲基联苯 2-cyano-4'-methyl biphenyl

氯化铁 ferric chloride

亚硝酸钠 SODIUM NITRATE 99.5% MINIMUM

草酸 Oxalic Acid

碳酸铵 Ammoniu Bicarbonate

酒石酸钠 Sodium Sulphate Anhy

镍产物 nickel powder

氧化锌 Zinc Oxide

氢硫化铵 AMMONIUM SULFATE crystal

49
环丙烯 Cyclopropanecarboxylic acid

硬脂酸钙 Calcium Stearat

乙氧基钠 Sodium Ethoxide

吡唑 Pyrazole

碳酸钙 CALCIUM CARBONATE

酮戊二酸单酰胺 2-KETOGLUCONIC ACID

硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS 99%MIN

重铬酸氨 AMMONIUM BICARBONATE FOOD GRADE

柠檬酸 CITRIC ACID MONOHYDRATE

二甲基甲酮 DIMETHYL GLYOXIME

硫化钠 SODIUM SULPHIDE

碳酸水 SODA ASH LIGHT

碳酸氢钠 SODIUM BICARBONATE

1,4-环己六醇 1,4-cyclohexanediol

亚硝碱液 Nitrite Sodium

过氧化氢 HYDROGEN PEROXIDE

一乙酸酯 MONO SODIUM GULTAMATE

氢氧化钠 SODIUM HEXA META PHOSPHATE(SHMP)

氢氧化钠 SODIUM HYDROSULPHITE

柠檬酰胺 CITRIC ACID MONODHYRATE

三溴化锑 ANTIMONY TRI OXIDE

50
化工原料&产品词汇(2)

三溴化砷 ARSENIC TRI OXIDE

苹果酸 MALIC ACID

蚁酸 FORMIC ACID

高锰酸钾 Potassium Permanganate

苯酚 phenol ice crystal(hydroxy benzene-phenol)

芒硝 Glauber Salt

磺胺二甲嘧啶 SULFADIMIDINE

氟锆酸钾 Potassium Fluoride

氢氧化铝 Wet Aluminium Hydroxide Tender

苯酚 phenol (hydroxy benzen)C6H5OH

柠檬酰胺酸 Citric Acid mono & Anhydrate

地塞米松 Dexamethasone

无水氟化铝 Anhydrous Aluminium Chloride

三硫化锑 Antimony Trisulphide

氟化钙 Calcium Fluoride (Fluorspan)

碳酸氢钾 Potassium Benzoate

酪酸钙 calcium carbonate light 98%min.

白明胶 Gelatine

碳酸钙 Calcium Carbonate

丙酸睾丸甾酮 Testosterone propionate

51
砷化铬 Chromic Anhydride

镍铬合金氯化物 Nickel chloride

碳化钙 calcium carbide

氯化铝 ALUMINIUM SULPHATE 17%MIN GRANULAR

碳酸氢钠 sodium bicarbonate food grade

氯化钙 74% CALCIUM CHLORIDE FLAKES 74%MIN

磷酸 Phosphorous Acid FLAKE

扑热息痛 PARACETAMOL

酪酸钙 calcium carbonate light

左氟沙星 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE 删除的内容: 左旋葡聚糖

氧化丁烯 OXYBUTINNCHLROIDE

羟胺酸 Hydroxylamine HCL

THEOPHYLLINE ANHYROUS 茶碱

Synthetic Rubber-SBR1502 and or SBR 1500 合成橡胶

GLYOXAL 乙二醛

3-methyl-4-nitrobenzonitrile 3-甲基-4-硝基苯甲酰氯

Aluminum Hydroxide 氢氧化铝凝胶

Trifluoroacetic acid methyl ester 三氟乙酰化酸甲酯

微晶腊 Microcrystalline Wax

方石英粉末 CRISTOBALITE POWDER

(水合)茚三酮 Ninhydrin

硫化迟延剂 VULCANIZATION RETARDER C.T.P / PVI

52
荧光增白剂 CBS

碳黑 CARBON BLACKS (5 GRADES)

陶土 CHINA CLAY FINE FOR TYRES

N-异丙基-N`-苯基对苯二胺 IPPD

苯并三唑 Benzotriazole

氧化镁 MAGNESIUM OXIDE(95-99%)-CALCINED

香皂 TOILET SOAP

聚氯乙烯添加剂 PVC ADDITIVES

胶质 PECTIN

氯四环素 CHLORTETRACYCLINE 15% (CTC15%)

多菌灵 CARBENDAZIM

12-羟基硬脂酸 12-Hydroxy Stearic Acid

玫瑰精 rhodamine b extra 500%

单磷酸鸟苷 Guanosine 5'-Monophosphate

二甲氧基甲烷 Methylal(dimethoxymethane)

三十烷醇 triacontanol price quote

二氧化钛 Titanium Dioxide

盐酸林可霉素 LINCOMYCIN HCL

2,3,4,4-四羟基苯酮 2,3,4,4-tetrahydroxybenzophenone

γ丁内酯 Gamma Butyrolactone

羟氨苄青霉素粉末 Amoxycillin Powder

三甲氧苄二氨嘧啶 Trimethoprim

53
强力霉素 Doxycycline Hcl

甲硝哒唑 Metronidazole

周效磺胺 Sulphadoxine

亚磷酸铅 Lead Phosphite, Dibasic (Coated)

碳酸钙 Calcium Carbonate

硫酸铜 copper sulphate

异戊巴比妥钠 Sodium Amo Barbital

2,3- 吡啶羟酸 2,3-Pyridine carboxylic acid

三氟甲烷磺酸酐 Trifluoromethanesulfonic anhydride

L-色氨酸 L-Tryptophan (Feed grade)

7-氨基庚酸 7-Amino Heptanoic acid

联苯 Biphenyl

叶酸 Follic Acid

舒喘宁 Salbutamol

硬脂酸锌 Zinc Stearate

硬脂酸铅 Lead Stearate

氟化铝 ALUMNIUM FLUORIDE

四溴乙烷 Tetra Bromo Ethane

石腊油 White Mineral Oil USP/FCC

反丁烯二酸 Fumaric Acid

3-羟基-4-甲氧基苯甲醛 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde

3-羟基苯甲醇 3-Hydroxybenzyl alcohol

54
4-羟基-2,6-二甲基吡啶 4-Hydroxy-2,6-Dimethylpyridine

七钼酸铵 Ammonium Heptamolybdate

聚氨酯 Polyurethanes 删除的内容: 聚亚安酯

异丙隆 Isoproturon

间硝基本甲醛 3-NITROBENZALDEHYDE

硫氰酸钠 Sodium Thiocyanate

D-脯氨醇 D-prolinol

己内酰胺 Caprolactam (Nylon Fibre Grade)

水化氧化铝 ALUMINA HYDRATE

一乙醇胺 MONOETHANOLAMINE

噻吩 THIOPHENE

氟硅酸钾 Potassium Fluorosilicate 95% min

硝酸铵 ammonium nitrate

三聚磷酸钠 Sodium Tripoly Phosphate (STPP)

1,4-二溴-2-丁烯 1,4 dibromo-2-butene

钨酸盐 Tungstate

枸椽酸钠 Trisodium Citrate BP

无水碳酸钠 anhydrous sodium carbonate

6-硝基喹啉 6-NITROQUINOLINE

铅的氧化物 Lead(IV) oxide (Lead Dioxide, Lead Peroxide)

氟硅酸钾 Potassium Fluorosilicate 95% min

三羟乙基胺 Triethanolamine 99% (TEA 99%)

55
杀藻胺 Benzalkonium Chloride 80% (BKC80%)

碳化钙 CALCIUM CARBIDE

溴化钾 potassium bromide

抗坏血酸维生素 C ASCORBIC ACID

磺胺多辛 sulfadoxine

2,4,5-三甲氧基苯甲酸 2,4,5-trimethoxybenzoic acid

二氯异氰尿酸钠 DCCNA

异丙酚 PROPOFOL

氯磺化聚乙烯 Chlorosulfonated Polyethylene

三聚磷酸钠 sodium tripolyphosphate

酒石酸 D(-) TARTARIC ACID

氨基胍碳酸盐 AMINOGUANIDINE BICARBONATE

莫卡 MOCA(4,4'-methylene-bis-(2-chloroaniline))

1,2,3-苯并三氮唑 1,2,3-BENZOTRIAZOLE

二硫化钼 Molybdenum Disulfide

硫酸软骨素 Chondroitin Sulfate (Bovine Origin)

J 酸 J ACID

乙酸钠 SODIUM ACETATE

三聚磷酸钠 sodium tripolyphosphate: tech grade

聚氯化铝 poly aluminium chloride

皂角苷 Saponin / TSM

磺基丁二酸钠二辛酯 Dioctyl Sodium Sulfosuccinate

56
N - 甲基吡咯烷酮 N-methyl-2-pyrrolidone

利福平 Rifampicin

鄰苯二甲酐 Phthalic Anhydride

紫杉醇 PACLITAXEL

二硫化钼 Molybdenum Disulfide

2-甲基呋喃 2-Methyl Furan

邻位煤馏油 Ortho Cresol

氰酸钾 Potassium CYANATE

硅酸钠 SODIUM SILICATE

苯甲醇 Benzyl Alcohol

藻酸钙 Calcium Alginate

硝酸铵 Ammonium Nitrate Prill

强力霉素 Doxycycline HCL ( Veterinary)

氯四环素 Chlortetracycline HCL ( Veterinary)

盐酸壮观霉素 Spectinomycin HCL ( Veterinary)

氨苄青霉素 Ampicillin Trihydrate ( Veterinary)

亚硝酸钠 SODIUM NITRITE

氟芬隆 Flufenoxuron

二氯甲烷 methylen Chloride tech grade

无水羊毛酯 LANOLIN ANHYDROUS BP/USP (PHARMA GRADE)

双甘膦 pmida98%

5-甲基吡嗪-2-羧酸 5 METHYL PYRAZINE - 2 - CARBOXILIC ACID

57
硫糖铝 SUCRALFATE

3-甲氧基丙胺 3 methoxy propyl amine

二甲替甲酰胺 dimethyl formamide

3-对羟基苯乙酮 3-Hydroxyacetophenone

聚磷酸钠 sodium polyphosphate

氯化丁基橡胶 Chlorobutyl

(S)-4-苯基-2-恶唑酮 (S)-4-Phenyl-2-oxazolidinone

硫酸铝 ALUMINIUM SULPAHTE

甲醇 METHANOL

]呋喃妥英 Nitrofurantoin

铬酸 Chromic Acid 99.7 % min

扑热息痛 PARACETAMOL BP2001

左西替利嗪 levocetrizine

庚烷 Heptane

固体石腊 PARAFFIN WAX

甘草浸液 licorice extract

水杨酸 salicylic acid

苛性钠 CAUSTIC SODA FLAKES

磺胺甲噁唑 SULPHAMETHOXAZOLE USP

糖精钠 SODIUM SACCHARIN BP93

甲基乙二醇 PROPILEN GLICOL USP

微晶纤维素 MICROCRYSTALLINE CELLULOSE PH 101

58
甲苯咪唑 MEBENDAZOLE USP

甘露醇 N.F,USP MANNITOL

乳酸钠 SODIUM LACTATE

酮康唑 KETOKONAZOL

葡萄糖酸钙 CALCIUM GLUCONATE USP

甘油 GLYCERINE USP

硬脂酸镁 MAGNESIUM STEARATE

对苯二酚 Hydroquinone

4-羟基苯甲醛 4-Hydroxy Benzaldehyde

对甲基苯乙酮 4-Methyl Acetophenone

4-氯苯磺酰胺 4-Chloro BenzeneSulfonamide

2-噻吩乙胺 2-Thiophene Ethyl Amine

正丁基锂 n-Butyl Lithium

草酸 oxalic acid

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS 99%

富马酸 Fumaric Acid

2,4 噻唑烷二酮 2,4-Thiazolidinedione

次氯酸钙 Calcium hypochlorite 65%

连二亚硫酸钠 Sodium Hydrosulfite 85%

L-苯丙氨酸 L-phenylalanine

钛白粉(锐钛型) Titanium Di Oxide ( Anatase )

燃烧焦碳 Calcined Coke

59
亚硝酸钠 sodium nitrite

氢氧化镁 Magnesium Hydroxide

轻质纯碱,重质纯碱 Soda Ash Light & Dense

对乙酰氨基酚 Acetaminophen

氯化对硝基苯甲酰 P-Nitrobenzoyl Chloride

2,6-二羟基苯甲酸 2,6-DIHYDROXY BENZOIC ACID

乙酰胺双(三甲基硅烷基) N,O-BIS(TRIMETHYL SILYL)ACETAMIDE

次氯酸钙 CALCIUM HYPOCHLORITE

熊脱氧胆酸 Ursodeoxycholic Acid ( UDCA)

六偏磷酸钠 SODIUM HEXAMETA PHOSPHATE

洛索洛芬钠 loxoprofen sodium

D-脯氨醇 D-prolinol

恩诺沙星 enrofloxacin

奥美拉唑粉末 Omeprazole powder

伊曲康唑粉末 Itraconazole powder

骨螺紫 Murexide

重铬酸钠 SODIUM DICHROMATE

盐酸二甲双胍 Metformin HCL

硫氰酸红霉素 Erythromycin Thiocyanate

头孢噻肟钠 CEFOTAXIME SODIUM STERILE

盐酸多巴酚丁胺 Dobutamine Hydrochloride USP

活性精致白土 activated bleaching earth 1040

60
舍雷肽酶 Serratiopeptidase

癸酸南诺龙 NANDROLONE DECANOATE

盐酸土霉素 OXYTETRACYCLINE HCL

1,2,4-三氯(代)苯 1.2.4. trichlorobenzene

表氯醇 Epichlorohydrin

尼克酸 NICOTINIC ACID

抗坏血酸维生素 C ASCORBIC ACID ( V.C. )

氧化铬绿 Chrome Oxide Green

重铬酸钠 Sodium Dichromate

氯磺化聚乙烯 Chlorosulfonated Polyethylene

涤纶短纤和涤纶(聚酯)纱 Polyester Staple Fibre & Polyester Yarn 删除的内容: 涤纶短丝和聚酯


棉纱
环丙胺 Cyclopropylamine

氢溴酸 Hydrobromic acid

二甲基硫醚 dimethyl sulfide

丁丙诺啡 Buprenorphine

硫酸庆大霉素 GENTAMYCINE SULPHATE STERILE

吗啉 Morpholine

季戊四醇 PENTA

硫化蓝 SULPHUR BLUE BRN 150%

红铅 RED LEAD OXIDE

水合肼 HYDRAZINE HYDRATE

六偏磷酸钠 SODIUM HEXAMETA PHOSPHATE

61
2-氨基-4,6-二羟基嘧啶 2-Amino-4, 6-dihydroxypyrimidine

乙胺嘧啶 Pyrimethamine hcl

亲水性橡胶条料 Hydrophilic Rubber Strip Joint for tunnel

活性氧化铝 Active Alumina

奇放线菌素 Spectinomycin

硼氢化钠 粉末 SODIUM BOROHYDRIDE 98 % POWDER

维他命 E vitamin E

叶绿酸 CHLOROPHYLLIN

一水柠檬酸 citric acid mono BP93

亚铁氰化钠 Sodium ferrocyanide

胎圈用钢丝 Tyre Bead Wire

邻苯二甲酸二辛酯 Di Octyl Phthalate(DOP)

硒粉 Selenium powder

苯酚 Phenol

硫化黑 Sulphur Black

过氧化氢 hydrogen peroxide

钛二氧化物 Titanium Di Oxide

亚硫酰(二)氯 thionyl chloride

水飞蓟 Silymarin

氯化锌 Zinc chloride

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS

氢氧化镁 Magnesium Hydroxide

62
酰基转移酶 ACYLASE

次氯酸钙 CALCIUM HYPOCHLORITE 65% GR

多喜霉素 DOXICILIN HCL

骨化三醇 CALCITRIOL USP

紫杉醇 PACLITAXEL 99.5% (HPLC)USP

硫酸锌 Zinc sulphate

景致固体石蜡 Fully Refined Paraffin Wax

三乙醇胺 Triethanolamine

硫代硫酸钠 Sodium Thiosulphate 99%, Technical grade

重亚硫酸钠 Sodium Metabisulphate 65%

硬脂酸 Stearic Acid

氢氧化铝 Aluminium Hydroxide

甲基睾丸酮 Methyltestosterone

碳化钙 calcium carbide

环己酮 CYCLOHEXANONE

雕白粉 rongalit

氰化苯 Benzyl cyanide

松香 GUM ROSIN

克林霉素磷酸酯 Clindamycin Phosphate

异丙醇 ISO PROPYL ALCOHOL ( IPA )

甲乙酮 METHYL ETHYL KETON ( MEK )

8-羟基喹啉硫酸盐 8-Hydroxyquinoline Sulphate

63
丙烯酸丁酯单体 Butyl Acrylate Monomer

丙烯酸-2-羟基乙酯 2-Hydroxy ethyl acrylate

丙烯酸乙酯 ethyl acrylate

甲基丙烯酸甲酯 Methyl Methacrylate Monomer

溴化 3-二甲氨基甲酰氧基-1-甲基吡啶 PYRIDOSTIGMINE BROMIDE

保险粉 Rongalite

氯化铜溶液 Cupric Chloride Solution

托拜厄斯酸 Tobias Acid

2-萘酚 Beta Naphthol

涕灭威 ALDICARB

丙二醇 PROPYLENE GLYCOL

氯化铵 AMMONIUM CHLORIDE

蚁酸 FORMIC ACID 85%

氫氟酸 HYDROFLOURIC ACID 70%

氫氟酸 HYDROFLOURIC ACID 70%

月桂基乙醚硫酸钠 SODIUM LAURYL ETHER SULPHATE

熊去氧胆酸 URSODEOXYCHOLIC ACID BP/USP/EP

鹅去氧胆酸 CHENODEOXYCHOLIC ACID BP/USP/EP

乙醇镁 Magnesium ethoxide Mg(C2H5O)2

L-酪氨酸 L-Tyrosine

端氨基聚醚 Amino Terminated polyether(ATPE)

氟硅酸钠 Sodium silicofluoride

64
次磷酸钠 Sodium hypophosphite

醋酸 ACETIC ACID

富马酸亚铁 ferrous fumarate

锌钡白 Lithopone

苛性钠 CAUSTIC SODA (SODIUM HYDROXIDE),

磷酸三苯脂 Triphenyl phosphate (TPP)

3-碘-2,2-二甲基丙醇 3-Iodo-2,2-dimethyl propanol

泛影葡胺 Meglumine Diatriazoate

泛影酸钠 Sodium Diatriazoate

1-溴异喹啉 1-Bromo Isoquinoline

2-氨基恶唑 2-Amino Oxazole

3-溴-2-对氟苯甲醚 3-Bromo-2-Fluoro anisole

四苯硼酸钠 Sodium tetraphenyl borate

3-甲基噻吩 3-Methyl thiophene

5-三氟甲基尿嘧啶 5-(Trifluoromethyl) uracil>98%

3-氟苯磷二酚 3-Fluoro catechol

2-(2-溴乙基)苯甲醛 2-(2-Bromoethyl)benzaldehyde

二缩三乙二醇 Tri Ethyleneglycol

硫代乙酸 Thioacetic acid

丙烯晴 ACRYLONITRYL

依地酸二钠 Edetate DiSodium

锌渣 ZINC DROSS

65
磷酸三丁酯 tri butyl phosphate

乙二胺四乙酸 ethylene diamine tetraacetic acid

2,2-二甲基环丙甲酰胺 2,2-dimethylcyclopropane carboxamide

4-碘苄基溴 4-Iodo benzyl bromide

一异丙胺 Mono Isopropylamine

草甘膦 Glyphosate

2,3-二氯苯甲酸 2,3-Dichlorobenzoic acid

2-溴-5-氟吡啶 2-Bromo-5-Fluoropyridine

2,3 二氯吡啶 2,4-Dichloropyridine

5-羟基-3-硝基吡啶 5-Hydroxy-3-nitropyridine

2-甲基-5-溴吡啶 2-Methyl-5-Bromopyridine

2-氯-3-甲基吡啶 2-Chloro-3-Picoline

4-氨基-2-氯嘧啶 4-Amino-2-Chloro Pyridine

2-氨基-3-硝基-4 甲基嘧啶 2-Amino-3-Nitro-4-Methyl Pyridine

二甲基甲酰胺 DIMETHYL FORMIDE

表氯醇 Epicholorohydrin

甲醇 carbinol

鄰苯二甲酸二辛酯 Di-Octyl Phthalate

乙醇钠 Sodium Ethylate

2,3-二氯-1,4-萘醌 2,3-dichlro-1,4-naphtho quinone

2-噻吩甲醛 2-thiophene carboxaldehyde

3-氯嘧啶 3-cloro pyridine

66
无水溴化铝 ALUMINIUM BROMIDE ANHYDROUS

低亚硫酸钠 Sodium Hydrosulphite

丁酸钙 Calcium Butyrate

丁酸钠 Sodium Butyrate

龙胆紫 GENTIAN VIOLET (Basic Violet 3)

重亚硫酸钠 sodium meta bisulphate

硫代硫酸钠 sodium thiosulphate

氯霉素 Chloramphenicol

2-甲基间苯二酚 2 Methyl Resorcinol

维他命 B2 Vitamin B2

2,2-二氯二乙醚

三氧化锑 antimony trioxide 99.5%min

水溶性聚酯树脂 Polyester Resin Water Soluble 删除的内容: 溶于水的聚脂树衣康酸 ITACONIC ACID 99%

4-溴-2-氟代甲苯 4-Bromo-2-fluorotoluene

碳化钙 Calcium Carbide

1—苯基—2—丙酮 phenyl-2-propanone.

布洛芬 IBUPROFEN

5-溴苯酞 5 Bromo Phthalide

2-甲氧基对苯二酚 2 Methoxy Hydroquinone

醋酸 Acetic acid

磷酸 phosphoric acid

67
碘 iodine

间苯二酚 resorcinol

苏打 SODA ASH (LIGHT)

硫酸锂 Lithium Sulphate

四氢铝锂 Lithium Aluminium Hydride

硼氢化钠 Sodium BoroHydride

五水合硫代硫酸钠 Sodium Thiosulfate Pentahydrate

醋酸乙烯酯单体 Vinyl Acetate Monomer

苯酸钠 Sodium Benzoate

辛醇 Octanol

藻酸钠 Sodium alginate

丙烯酸单体 Acrylic Acid Monomer

苛性钠 CAUSTIC SODA FLAKES 96%

硫酸锰 manganese sulphate

磷酸三钠 trisodium phoshate

聚乙烯醇 PVA 13-99, 10-98, 24-99

2,3,4-三氟苯甲酸 2-3-4-TRIFLUOROBENZOIC ACID

丙烯酸丁酯单体 Butyl Acrylate Monomer

丙烯酰胺 Acrylamide

苯甲基磺醯化氟 Phenylmethylsulfonyl fluoride

乙二胺四乙酸和磷酸三丁酯 EDTA 4a & TBP

铁钒 Ferrovanadium (FeV-80%)

68
轮转凹印油墨 GRAVURE INK FOR LAMINATING OPP FILM

接合剂 Cement

乙基已酯单体 Ethyl Hexaly Acrelate Monomer

四氢吡咯 Pyrrolidine

吩噻嗪 Phenothiazine

托拜厄斯酸 Tobias Acid

萘酚 Beta Naphthol

碳酸钙 CALCIUM CARBONATE

四笨基硼酸钠 Sodium tetraphenyl borate

5-硫代-D-葡萄糖 5-Thio-D-Glucose

2-氨基苯甲腈 2-Amino Benzonitrile (2-Cyano aniline)

1-溴异喹啉 1-Bromoisoquinoline

2-氨基唑 2-Amino Oxazole

3-碘-2,2 二甲基丙醇 3-Iodo-2,2-dimethyl propanol

3-溴-2,2-二甲基丙醇 3-Bromo-2,2-dimethyl propanol

泛影葡胺 Meglumine Diatriazoate

泛影酸钠 Sodium Diatriazoate

新戊酸 PIVALIC ACID CRUDE (25%)

娜芙维亚 nelfinavir

硫代硫酸钠 Sodium Thiosulphate

硫酸锂 Lithium Sulphate

二甲亚砜 DiMethylSulphoxide

69
N-溴代丁二酰亚胺 N-Bromosuccinimide

硫脲 ThioUrea

5-溴吲哚 5-Bromoindole

二苯乙烯双三 型荧光增白剂勃兰克福 Blankophor

1-苯基-5-巯基四唑 1Phenyl 5 Mercapto Tetrazole

硫氰酸红霉素 Erythromycin Thiocyanate

糖精钠 Sodium Saccharin

水杨酸 Salicylic Acid cosmatic grade

聚碳酸酯 Polycarbonate

焦亚硫酸钠 Sodium Meta bisulphite food& Tech grade

乙酸 Acetic Acid

磷酸 phosphoric acid food grade 85%

聚酯切片 PET Resin / Poyester Chips Bottle Grade

羧甲基纤维素钠 SCMC(SODIUM CARBOXY METHYL CELULLOSE

呋喃唑酮 FURAZOLIDONE BP / USP

4,4-二氯甲基-1,1-联苯 4,4'-bis(chloromethy)-1,1'-biphenyl

布洛芬 Ibuprofen

无水硫酸钠 Sodium Sulphate Anhydrous

硫酸钡 Barium Sulphate

水性 PP 接着剂 LAMINATING ADHESIVE FOR OPP FILM

链佐星 streptozocin

次氯酸钙 CALCIUM HYPOCHLORITE

70
2,3-二氯苯胺 2,3 dichloroaniline

纺织化学品助剂 textile chemical auxiliaries

二氧化锰 Manganese Dioxide

单甘醇 Monoethylene Glycol (MEG)

恩诺沙星 Enrofloxacin Hcl

愈创木酚 guaiacol

硬脂酸 STEARIC ACID

丙戊酸钠 sodium valproate

對 - 甲苯胺 p-Toluidine

鄰-甲氧苯胺 o-Anisidine

cyclophosphamide

HDPE, ABS, N6

霉酚酸酯 mycophenlate mofetil

达卡巴嗪 dicarbazine

酸和染料 acid and direct dyes

4-苯基尿唑 4-Phenylurazole

木瓜蛋白酶 PAPAIN (6000 U/mg)

盐酸奥昔布宁 Oxybutynin HCL

丙二醇 propilenoglicol

甲氧吡丁苯 buflomedil

黄磷 YELLOW PHOSPHEROUS

氢氧化氯 Aluminium Hydroxide Powder(to make Alum.Sulfate)

71
硫酸铁 FERRIC SULPHATE

冰醋酸 GLACIAL ACETIC ACID 99.5%

藻酸钠 SODIUM ALGINATE GUM

癸二酸和乙酰乙酸乙酯 Sebacid acid and Ethyl Acetoacetate

硫酸 SULFERIC ACID ( Origin : KOREA )

合成樟脑 Synthetic Camphor

伯林尼尔 Diminazine Aceturate

二甲基苯基吡唑酮 Phenazone

乙基-5-羟吲哚-2-羧酸酯 Ethyl-5-hydroxyindole-2-carboxylate

氯化钾 POTASIUM CHLORIDE

萘球 Naphthalene Balls

海藻酸钠胶 SODIUM ALGINATE GUM

针织机油 Knit oil

润滑脂 Greases

N,N-二乙基羟胺 N,N - diethylhydroxylamine

他达那非 Tadalafil(Cialis)

替勃龙 Tibolone

油脂 Greases

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS

过氧化氢 Hydrogen Peroxide 50%

冰醋酸 Glacial Acetic Acid 99.8%

3,5 二氟苯胺 3,5-Difluoro analine

72
氯化钙 Calcium Chloride Clinker

甲乙酮 mek(methyl ethyl ketone)

硝酸钠 Sodium Nitrate

帕罗西汀 paroxetin hcl

乙基-4-辛酸甲酯 Ethyl-4-methyloctanoate

1,7-二氧螺环-[5,5]十一烷 1,7-Dioxaspiro-[5.5]undecane

娜芙维亚 nelfinavir

乙二胺四乙酸二钾盐 EDTA Dipotassium salt

盐酸米洛环素 minocycline hcl

利托那韦,沙奎那韦 ritonavir,sequinavir

环丙贝特 ciprofibrate

新生霉素氯化钠 Novobiocin sodium salt

头孢他啶 ceftazime

香豆素 coumarin

盐酸硫代利哒 thioridazine hcl

丙二醇 propylene glycol

缬沙坦 valsartan

匹格列酮 pioglitazone

维生素 A 棕榈酸酯 vitamin a palmitate

硫利达嗪/盐酸甲硫达嗪 thioridazine /thioridazine hcl

阿托伐他汀钙 atorvastatincalcuim

糖精钠 Sodium Saccharin USP26 (20-40 Mesh)

73
2-氨基-6-甲基嘧啶 2-Amino-6-Methyl Pyridine

过氧化氢 Hydrogen Peroxide.

1-辛醇 1-octanol

亚硫酰氯 Thionyl Chloride

对氨基苯甲醚 Para Anisidine

邻氨基苯甲醚 Ortho Anisidine

硫化碱 Sodium Sulphide

甲酸钠 Sodium Formate

硫酸锰 Manganese Sulphate

硫酸氢钠 Sodium Bicarbonate

硫酸铬 33 % Basic Chrome Sulphate

大豆卵磷脂 SOYA LECITHIN

硫氰酸红霉素 Erythromycin Thiocyanate

轻质纯碱 SODA ASH LIGHT

5-氯戊酸 5-chloro valeric acid

吡喹酮 praziquantel

精氨酸 l-arginine

氯化钾 Potassium Chloride 95% Min and 100%

2-甲基嘧啶 2 methyl pyridine

氧氟沙星和左氟沙星 OFLOXACIN & LEVOFLOXACIN

再生高密度聚乙烯 RECYCLED HDPE

丁基乙烯醚 Butyl Vinyl Ether

74
丙三醇 GLYCERINE

维生素 H Biotin 2% (feed grade)

山梨醇 Sorbitol 70%

苯酚 Phenol

甲灭酸 MEFENAMIC ACID

γ-丁内酯 gamma-butyrolactone

西洛他唑 Cilostazole

潘多拉唑 Pantoprazole

兰索拉唑 Lansoprazole

氟硅酸钠 SODIUM FLUOROSILICATE

连二亚硫酸 SODIUM HYDROSULPHITE

颜料黄 Pigment Yellow 73

二溴乙烷 Ethylene di bromide

N-甲基-4-氯哌啶 N- Methyl 4 Chloro Piperidine Base

烟酸甲酯 Methyl Nicotinate

糖精钠 sodium saccharine usp

富马酸亚铁 ferrous fumarate usp

烟酸胺 niacinamide usp

尼亚新 niacin usp

氨基乙酸 usp24 glycine usp24

氨基乙酸 glycine technical

一氯醋酸 monochloro acetic acid

75
二甲氧基对苯二酚 2-methoxyhydroquinone

精练锌 zinc concentrate

聚乙二醇 Polyethylene Glycol (PEG 400)

氢氧化锂 Lithium Hydroxide

克林霉素磷酸酯 Clindamycin Phosphate

聚醋酸乙烯 Polyvinyl Aceate

盐酸苄达明 Benzydamine Hcl

二甲基压砜 DIMETHYL SULPHOXIDE

谷氨酸钠 MONO SODIUM GLUTAMATE (MSG)

沥青 BITUMEN

顺丁烯二酸二丁 Dibutyl Maleate

丙酮酸钠 Sodium Pyruvate

丙烯腈 ACRYLONITRILE A BASIC RAW MATERIAL FOR THE MANUFAC

苛性钠 Caustic soda Flakes

高锰酸钾 Permangante Potassium

轻质纯碱 soda ash light

二乙氧基乙酸甲酯 di ethoxy methly acetate

2-氨基-4,6-二氯嘧啶 2 amino 4,6 dichloro pyrimidine

丙烯酸丁酯 丙烯酸乙酯 Butyl Acrylate / Ethyl Acrylate

玉米淀粉 Corn Starch

苯胺油 Aniline Oil

二苯乙二醇 diphenylethane

76
二氯甲烷 methylene dichloride

二苯乙烷 diphenylethane

丙酸氯倍他索 CLOBETASOL PROPIONATE

美洛昔康 MELOXICAM

地奈德 DESONIDE MICRONIZED

L-肉碱 L-CARNITINE

辛找他汀 simvastatin

3-氨基-5-巯基-1,2,4-三氮唑 3-amino-5-mercapto-1,2,4-triazole

5-羟基烟酸 5-Hydroxy Nicotinic Acid

蒽 Anthracene

顺丁烯二酸酐 MALEIC ANHYDRIDE

叔丁基 4 溴苯 4 Bromo Tert Butyl Benzene

脱氢皮质醇 prednisolone base EP / Bp93 micro

去氢逆孕酮 Dydrogesterone

二氯三氟乙烷 CF3CHCl2,Dichelorotrifluoroethane

硝酸钠 POTASSIUM NITRATE 99.8% Min

十二烷基硫酸钠 Sodium lauryl sulphate

黄原胶树脂 Xanthan Gum

酚嘧啶 扑蛲灵 Oxantel Pamoate

二甲替甲酰胺 DIMETHYL FORMAMIDE

苛性钾 Specs: Min 90% CAUSTIC POTASH(POTTASSIUM HYDROXIDE).

2,4 二甲代苯胺 2,4 Xylidine

77
尼非那韦 nelfinavir

辛伐他汀 simvastatin usp24

牛胰岛素 Bovine Insulin

戊二酸酐 Glutaric Anhydride

双(三甲基硅)酰胺钾 Potassium bis(trimethylsilyl) amide

金属汞 MERCURY METAL 99.99% (500+500FLASKS)

6-氯烟酸 6-Chloro Nicotinic Acid

棉纱染料靛青 Indigo Dyed Cotton Yarn

硝酸 Nitric Acid 68% Min.

树脂 Resin

炔酮菊酯,丙烯菊酯 Prallethrin,d-Allethrin etc.

蚁酸 Formic Acid

硫酸新霉素 Neomycin Sulphate

磷酸二铵 DAP

玻璃用硅密封剂 SILICON SEALANT FOR GLASS

木糖醇 Xylitol

磷酸 Phosphorous Acid

5-氨基-2-硝基甲苯 5 Amino 2 Nitro Toluene

吗啉 Morpholine

利血平 Reserpine

碳酸钙 calcium carbonate

离子交换树脂 Ion Exchange Resin, strong anion and cation

78
蚁酸 ACID FORMIC

盐酸氯苯胍 ROBENIDINE HCL

顺丁橡胶 Butadiene Rubber 删除的内容: 聚丁橡胶

5-氨基-2-硝基甲苯 5 Amino 2 Nitro Toluene

p-溴甲苯 p-Bromo Toluene

硫化钠片 SODIUM SULPHIDE FLAKES 60% MIN.

硅酸铝钾 LITHIUM ALMINIUM SLICATE

五氧化二钒薄片 Vanadium Pentoxide in FLAKES

锌钡白 LITHOPONE 28-30%

三氧化砷 ARSENIC TRI OXIDE 98%

分散深蓝 DISPERSE NAVY BLUE EXSF 300% & BLUE 56 100%

三氧化二锑 ANTIMONY TRI OXIDE

L 冬氨酸 L-Aspartic acid Food grade

活性炭 Activated carbon

水合肼 HYDRAZINE HYDRATE

醋酸甲羟孕酮 Medroxyprogesterone Acetate

肌安宁 Carisoprodol

双氯芬酸钠(游离溴) Diclofenac sodium (free bromide)

双氯芬酸钾 Diclofenac potassium

舒必利 Sulpiride

氯化钙 cacl2

萘 naphthalene

79
次氯酸钙颗粒 Calcium Hypochlorite granular 70% Min.

五氧化二钒薄片 Vanadium Pentoxide in FLAKES

阿奇霉素 Azythromycin

无水马来酸 Maleic Acid, Anhydrous

三聚磷酸钠 Sodium Tripolyphosphate

二乙基-3-羟基戊二酸 Diethyl-3-Hydroxy Glutarate

对溴甲苯 Para Bromo Toluene

2-甲基间苯二酚 2 Methyl Resorcinol

用于橡胶工业的各

碳酸氢钠 Sodium Bicarbonate

十二烷基酚 4-dodecylphenol

维生素 B12 VIT.B12 (CIANOCOBALAMIN)

孕酮 PROGESTERONE

水解胶原蛋白 Collagen Hydrolysate

羧甲基纤维素钠 Sodium carboxy methyl cellulose (CMC)

氧化铁红,氧化铁黄 Iron Oxide Red 129, Yellow 313

安息香酸钠 Sodium Benzoate

丙烯酸丁酯 BUTYLACRYLATE

季戊四醇 PENTAERYTHRITOL

硫酸铝 ALUMINIUM SULPHATE

硫酸钠 SODIUM SULPHATE

一氯化硫和二氯化硫 Sulphur Monochloride and sulphur dichloride

80
固体石蜡 Paraffin Wax

吐氏酸 Tobias Acid

2-萘酚 Beta Naphthol

碳酸钙 CALCIUM CARBIDE

马来酸甲麦角新碱 Methyl Ergometrine Maleate

聚四氢呋喃 polytetramethylene ether glycol 删除的内容: 聚四甲基醚二醇

2-氯苯胺 2-Chloro Aniline

2-溴苯肼 2 Bromo Phenyl Hydrazine

N-氯苯肼 N-Chloro Phenyl Hydrazine

异喹啉 Isoquinoline

乙酸异戊酯 Isoamyl Acetate FCC

肉桂酸 Cinnamic Aldehyde FCC

丁酸乙酯 Ethyl Butyrate

乙酸乙酯 Ethyl Acetate

过碳酸钠 Sodium Percarbonate

聚酯纤维 Polyester Fibre for for spinning

2-溴苯肼 2-Bromo Phenyl Hydrazine

2-氯苯肼 2-Chloro Phenyl Hydrazine

2-氯苯胺 2-Chloro Aniline

卡托普利 Captopril

水解胶原蛋白 Collagen Hydrolysate

聚丙烯颗粒 PP GRANULES

81
硫酸新霉素 Neomycin Sulphate

溴乙酸乙酯 Ethyl Bromo Acetate

磷酸二钙 Dicalcium Phosphate

异喹啉 Isoquinoline

葡萄糖酸钙 Calcium Gluconate

1,2-苯并二氢吡喃酮 1,2-Benzodihydropyrone

亚甲基二氯苯胺 Methylene Bis Ortho Chloro Aniline

盐酸雷尼替丁 RANITIDINE HCL

丙烯酸乙酯 ETHYL ACRYLATE

苛性钠颗粒 CAUSTIC SODA PRILLS

次氯酸钙 chlorine tablet

次氯酸钙 chlorine tablet

1-甲基-3-羟基四氢吡咯 1-methyl-3-pyrrolidinol

2-巯基-4-嘧啶盐酸盐 2-MERCAPTO-4-METHYLPYRIMIDINE HCL

苛性钠薄片,松香 CAUSTIC SODA FLAKES, GUM ROSIN

顺丁烯二酸酐 MALEIC ANHYDRIDE

磷酸 Phosphoric Acid

单甲基邻苯二胺 N-Methyl-O-Phenylenediamine

尼龙浸胶帘子布 Dipped Nylon Tyre Cord Fabric

硬脂酸 STEARIC ACID

叶酸 Folic Acid

甲基苯二胺 N-Methyl-O-Phenylenediamine

82
顺丁烯二酐 MALEIC ANHYDRIDE MIN 99.5 %

二乙基-3-羟基戊二酸 Diethyl-3-Hydroxy Glutarate

延胡索酸亚铁 Ferrous Fumarate

安替比林 Antipyrine

四丁基酒石酸氢铵 TETRABUTYLAMMONIUM HYDROGEN SULFATE

氯化铵 DODECYLTRIMETHYL AMMONIUM CHLORIDE

丙烯酸脂 CALCIUM ACRYLATE

甘脲 GLYCOLURIL

三聚氰胺甲醛树脂 Melamine Formaldihyde Resin 删除的内容: 三聚氰胺

维生素 E Natural Vitamin E

氨基苯甲酸盐 9-Anthraldehyde

无水氨 ANHYDROUS AMMONIA

杀藻胺 benzalkonium chloride

戊二醛 glutaraldehyde

乙酸苯酯 Ethyl bis ( 2, 4 dinitro phenyl

硫代硫酸钠 Sodium Thioglycolate 28

马来酸 TIMOLOL MALEATE ACID

葡(萄)糖胺 Glucosamine

氯化钙 CALCIUM CHLORIDE FLAKES 74%MIN

活性碳 activated carbon

乙酸乙烯树脂 VINYL ACETATE MONOMER ( VAM )

过氧化氢 HYDROGEN PEROXIDE 50 %

83
异本醇 ISO PROPYL ALCOHOL ( IPA )

过氧化丁酮 METHYL ETHYL KETON (( MEK ))

石碳酸 PHENOL 99.8 % MIN (( CARBOLIC ACID ))

倍他米松 Betamethasone Valerate

硫酸新霉素 Neomycin Sulfate

抗菌素 BBK8 Amikacin Sulfate

氧化锌,碘酸锌 ZnO,Zinc Ingots,Zinc Oxide

次氯酸钙 Calcium Hypochlorite

氨基乙酸 Glycine

维生素 C Ascorbic Acid

丙烯腈 ACRYLONITRILE

氯四环素 Chlortetracycline Hcl

呋喃它酮 Furaltadone

1,5-环辛烷 1,5-Cyclooctane

左咪唑盐酸 Levamisol Hcl

氧化镉 Cadmium oxide

次氯酸钙 calcium hypochlorite

邻苯二甲酸二丁酯 DIBUTYL PHTHALATE

阿苯哒唑 Albendazole CP2000

土霉素 Oxytetracycline HCl BP

聚乙二醇 PEG 400 (Poly ethylene Glycol 400)

磷酸 Phosphoric Acid 98.5% Min

84
松脂 Turpentine

α-蒎烯 alpha pinene 95%

铜粉 Copper Powder

烷化环烷 Alkylated Naphthalene Sulfonate

对苯二酚 Hydroquinone

甲醛水 Formalin

硫磺块 Sulphur element slab 99.5%

碳酸氢钠 sodium bicarbonate

氧化镁 MAGNESIUM OXIDE(95% AND 90%)

氯铂酸镁 MAGNESIUM CHLORIDE(47%)

头孢克肟 Cefixime

磷酸 phos acid

甲基氮杂环己烷 N- Methyl Piperidine Base

丙烯腈 ACRYLONITRILE

硬脂酸 Stearic Acid

天仙子碱溴氢酸盐 Hyoscine -N-butyl Bromide

聚丙烯酸 POLYACRYLIC ACID 删除的内容: 聚丙烯酸酯


POLYACRYLIC ACID 50%
三聚氰胺 MELAMINE MIN 99.8% Min - Antiscalant And Dispers

二氧化硫脲 THIO UREA 99% MIN.

二氧化钛 Titanium Dioxide (Rutile)

阿米洛利 HCL AMILORIDE HCL

碘化钾 potassium iodide

85
醋酸基甲硫氨酸 N-ACETYL-L-METHIONINE

苯(甲)酸钠 SODIUM BENZOATE

氯[二氯苯氧基]苯酚 Irgasan DP 300

H-酸 H. ACID

氰基甲酸乙酯 ETHYL CYANOACETATE

甲醛 Formaldehyde 37% Solution in water

硬化防止剂 Antioxidant (similar to Irganox 1076)

氢氧化铝 Alpha Aluminium Hydroxide

二乙醇胺 Coconut Diethanolamide

月桂基乙醚硫酸钠 Sodium Lauryl Ether Sulphate

萘 Napthalene

黑烟末 CARBON BLACK

哌替啶 Meperidine

丙烯酸树脂 FIRST GRADE ACRYLIC TOW RAW WHITE

芴酮 9-Fluorenone

抗坏血酸维生素 C Ascorbic Acid

甲基钴胺素 Methyl cobalamin

雷酸钠 Sodium Formate

辛二酸 Octanedioic Acid

3,3,5 甲基水杨酸盐 3,3,5 Trimethylcyclohexyl Salicylate

软木脂 Suberic Acid

三水(合)乙酸钠 SODIUM ACETATE TRIHYDRATE

86
三聚氰胺 Melamine 99.0% Min

高锰酸钾 Potassium permanganate

呋喃唑酮,痢特灵 Furazolidone

牛磺胆酸 choloramphenicol

二甲胺四环素 MINOCYCLINE HCL

双氧水 H2O2

软木脂 Suberic Acid

丙烯酸酯 BUTYL ACRYLATE

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE

碳酸钾 potassium carbonate

氨丙基转移酶 p-Beta Aminopropionaldehyde

苛性钠 caustic soda prills

甲基水杨醇 Homosalate USP 26

过氧化氢 hydrogen peroxide

三氯硝基甲 3,4,5 Trichloronitrobenzene

戊唑辛 Pentazocin Base

甲基乙基苄基原醇 Methyl Ethyl Aniline

十一醇 11-Bromo undecanoic acid

林丹 Lindane

石蜡 CHLORINATED PARAFFIN 52 %

硫酸铬 Basic Chromium Sulphate, Chromic Acid, Sodium Dich

氰基甲酸乙酯 ethyl cyanoacetate

87
脂肪酸 adipic acid

甘油磷酸 Iron(III) glycerophosphate

鲨烯 Squalene

氯化钠透明质酸 Hyaluronic acid sodium salt

神经酰胺 Ceramide

氯苄 Benzyl Chloride

薯蓣皂苷配基 diosgenin

分散染料 Disperse - Reactive Inquiry

硫酸钠 SODIUM COCO-SULFATE (flakes or powder)

过氧化氢 HYDROGEN PEROXIDE

硫磺 Sulphur

亚硝酸钴钠 sodium cloride

醋酸 ACETIC ACID GLACIAL 99.5%

蚁酸 FORMIC ACID

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE 50%

苛性苏打碱水 caustic soda flacks 96%

苏打水 SODA ASH LIGHT 99%

海藻酸钠 sodium alginate

生化酶 ENZYMES

5-甲基苯并 5 Methyl Benzoxazole

羟胺氧硫酸胲 Hydroxylamine-O-Sulfonic Acid

甲苯胺 ortho toluidine min 99%

88
盐酸洁霉素 LINCOMYCIN HCL

糖原质 Glycofurol

锌羟基吡啶硫酮 Zinc Pyrithione

氢氟酸 70% Hydrofluoric Acid 70%

吐氏酸 TOBIAS ACID 97%

对氨基苯甲醚 Para Anisidine

原亚锑酸盐 Ortho Anisidine

苯二胺 Meta Phenylene Di Amine

氰尿酰氯 CYANURIC CHLORIDE

2-萘酚 BETA NAPTHOL

蒽醌 Anthraquinone

2-氯,5-硝基甲苯醚 2 Chloro 5 Nitro Anisole

苯胺酸 Phenyl Acetic Acid (Powder)

抗坏血酸钙 Calcium Ascorbate

丁氨酸 Gamma Amino Butyric Acid

天门冬酸钾 Potassium Aspartate

天门冬酸镁 Magnesium Aspartate

立痛定 Carbamazepine

2-丙基戊酸钠 Sodium Valproate

丙戊酸 Valproic Acid

苯妥英 Phenytoin Sodium Salt

三乙撑三聚氰酰胺, 三乙撑蜜胺 TRIETHYLENE GLYCOL

89
顺丁烯二酸酐 MALEIC ANHYDRIDE

戊唑辛 Pentazocin Base

木糖醇 Xylitol

磷氨基乙酰乙酸 Phosphonothyl Amino Diacetic Acid

3,6-醋酸基水杨酸 3,6-Dichloro Acetyl Salicylic Acid

丙二醇一甲基醚 Glycol Monomethyl ether

2-氯,5-硝基苯甲醚 2 CHLORO 5 NITRO ANISOLE

顺丁烯二酸酐 MALEIC ANHYDRIDE

硬脂酸 Stearic Acid

硬脂酸钠 sodium stearate

草酸 OXALIC ACID 99% Min

双氰胺 DCDA

苏打含 88-92%的硫酸盐 hydro sulphite of soda 88-92%

硫磺 SULPHUR BLACK BR200,

散装麻醉药及维他命 Bulk Drugs and Vitamins

硫酰胺 SULFAMIDE

氟硅酸钾 potassium silicafluoride

亚苄基酸 Toluenesulfonic Acid

乙二醇 Monoethylene Glycol

重油 heavy normal parfaffin oil

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS 99%(DERIVATIVE OF VISCOS

结合剂 General Purpose Cement

90
三氯二硝基甲苯 3 Chloro 2 Nitro Toluene

过氧化氢 HYDRODGEN PEROXIDE

金属镁 MAGNESIUM METAL 99%

木素磺化盐 lignosulfonate / naphtalene sulfonate

硝酸铵 Ammonium nitrate

硝酸铵 Ammonium nitrate

碳酸镁 MAGNESIUM CARBONATE

酒石联乙醯酸酯 Diacetyl Tartaric Acid Ester

次氯酸钙,苏打 CALCIUM HYPOCHLORITE, SODA ASH

二已基丙二酸 diethyl malonate

2-氨基,4-硝基苯酚 2 Amino 4 nitro phenol 删除的内容: 高密度聚乙烯


Black HDPE Jacket
萘酚 Beta-naphthol Compound

反丁烯二酸 Fumaric Acid 低密度聚乙烯 Black LDPE


Jacket Compound
三氯二硝基甲苯 3 Chloro-2-Nitro Toluene

己二酸二辛酯 DIOCTY PHTHALATE(D.O.P)

丙烯酸 Acrylic Acid

丙酮 Di Acetone Alcohol

环氧固化剂 curing agent (polyamide base liquid) for epoxy res

冷却系统的阻蚀剂 Corrosion Inhibitor for Closed Cooling Systems

均聚物 Homopolymer

共聚物 Copolymer

三元共聚物 Terpolymer

91
锡锑锭 TIN INGOTS

氢过氧化异丙苯 Cumene Hydroperoxide 80%

四丙基过钌酸铵 Tetrapropyl ammonium perruthenate 删除的内容: 四聚丙烯基苯

磷酸 Phosphoric Acid

苛性钠 caustic soda

碳化钙 CALCIUM CARBIDE

萘酚 Beta-naphthol

甲苯 Toluene

甲醇 Methanol

丙酮 Acetone

二氯甲烷 Methylene Chloride

醋酸 Acetic acid

醋酸乙酯 Ethyl acetate

1,1,1-三羟乙基乙烷 Trimethylolethane

分散染料 DISPERSE DYES

苛性钠 CAUSTIC SODA FLAKES

碳酸钾 POTASSIUM CARBONATE

苛性钾 CAUSTIC POTASH

谷氨酸钠 MONO SODIUM GLUTAMATE

氯化铵 AMMONIUM CHLORIDE

苛性苏打碱水 CAUSTIC SODA LYE

焦亚硫酸钠 SODIUM META BISULPHITE

92
巴豆酸甲酯 METHYL COBALAMINE

五氧化二钒 Vanadium Pentoxide in FLAKES

二氧化钛 Titanium Dioxide

药用碳酸氢钠

药用碳酸氢钠

双氧水 50%

双氧水 50%

双氧水 50%

冰醋酸(99.5% & 99.8%)

四氢呋喃

N-甲基γ酸 N-methyl gamma acid

1,4-二氯蒽醌 1,4-Dichloro anthraquinone

若杜林酸 rhoduline acid

-5-甲基 1H-1,2,3,4 四唑 5- Methyl 1H-1,2,3,4-Tetrazole

硫酸亚铁 ferrous sulphate

若丹明 rhodamine

H 酸 h acid

精制萘 refined naphthalene

萘 naphthalene

K 酸 k acid

J 酸尿素 j acid urea

J 酸 j acid

93
1,3,5 三异丙基苯 1,3,5 Triisopropyl Benzene

2,4 二溴丁酸 2,4 Dibromobutyric Acid

3,4 二氨基甲苯 3,4 Diamino Toluene

他卡西醇 Tacalcitol

二苯基硅二醇 Diphenylsilanediol

2,4 二溴丁酸 2,4 Dibromobutyric acid

五氧化二磷 Vanadium Pentoxide in FLAKES

香草醛 vanillin

苯乙醇 phenyl ethyl alcohol

二氧化钛 Titanium Dioxide for Pain

3,4 二氨基甲苯 3,4 Diamino Toluene

水性漆染料胶合剂 Paint Binder for Water Based Paint

邻苯二酚 Catechol

醋酸生育酚 Tocopheryl acetate

1,3,5 三异丙基苯 1,3,5 Triisopropyl benzene

2,4 二溴丁酸 2,4 Dibromobutyric acid

奥利索酸 Oxolinic Acid Micronized

维生素 B1 VITAMIN B 1 Mono

烟酰胺 NICOTINAMIDE USP

金霉素 CHLORTETRACYCLINE HCL

二辛基酞酸酯 dioctyl phthalate (dop)

磷酸三甲苯酯 Tricresyl Phosphate, Potassium Salt

94
四水合钼酸铵 Ammonium Molybdate Tetrahydrate

4-氯-3-甲基苯甲酰溴 4-chloro-3-methylphenacyl bromide

2-巯基-5-甲基苯并咪唑 2-mercapto-5-methylbenzimidazole

碳酸铋钠 SODIUM BI CARBONATE(USP)

TDI

陶瓷纤维 CERAMIC FIBRES

戊基黄酸钠 POTASSIUM AMYLIC X

硼砂(五水合物)

吡啶-4-甲醛 Pyridine-4-Carboxaldehyde

磷酸 Phosphoric Acid 85 % min

未消光的若丹明 DEMAF Raw mat of Rhodamine

甲基磺酰氯 Methanesulfonyl chloride

邻胡基甲苯 ortho nitro toluene

beta-萘酚 Beta-naphthol

硫磺 Sulphur(S)

磷酸氢二铵 Diammonium phosphate

磷酸岩 Rock phosphate

杆菌肽 Bacitracin

硫酸钠 sodium sulfate

片状苛性钠 CAUSTIC SODA FLAKES

亚硝酸钠 Nano2(sodium Nitrite

氯化苄烷铵溶液 BENZALKONIUM CHLORIDE SOLUTION

95
玻璃管材 glass tubing

L 谷胱甘肽 L Glutathione (Reduced)

海藻酸钠 sodium alginate tech grade

3-羟基吡啶 3 Hydroxy Pyridine

特级吸收剂 Super absorbent

扑热息痛 Paracetamol

对溴甲苯 para-bromo toluene

1-溴-3,5 二甲苯 1-bromo-3,5 dimethyl benzene

4-溴-2,6 二甲基苯甲醚 4-bromo-2,6 dimethyl anisole

布洛芬 IBUPROFEN

托拜厄斯酸 Tobias Acid 97%

2-萘酚 2-Naphthol 99.1%

肌醇六磷酸钙镁 Phytin

橡胶 1500,1712,1808 SBR 1500,1712, 1808

橡胶 1500,1712,1808 SBR 1500,1712, 1808

喹啉 quinoline

维生素 B 12 Vitamin B 12 1 %

硫酸链霉素 Streptomycin Sulphate

硫酸氨基羟丁基卡那霉素 A Amikacin Sulphate

磷酸氯林霉素 Clindamycin Phosphate

沙奎那维碱 Saquinavir Base

乙硫异烟胺 Ethionamide

96
缬草 Valerian Officinalis

奥曲肽 Octreotide

亮丙瑞林 Leuprolide

甲氟喹 Mefloquine Hcl

非格司亭 Filgrastim

美罗培南缓释机剂 Meropenem buffered sterile

青蒿琥酯 Artesunate

蒿甲醚 Artemether

萘啶酮酸 Nalidixic Acid

水杨酸 salicylic acid T / G 99%

苯酚 phenol

问荆草萃取物 Equisetum Arvense Extract Dry Conc.

无环鸟苷钠 Acyclovir Sodium

强的松龙 Prednisolone

乙炔雌二醇 Ethinylestradiol

炔雌烯醇 Lynestrenol

麦考酚酸酯 Mycophenolate Mofetil

布洛芬 Ibuprofen BP/EP

周效磺胺 Sulfadoxine BP / USP

青黛 Natural Indigo

氰尿酰氯 cyanuric chloride

J-酸 J - ACID

97
H-酸 H-ACID

托拜厄斯酸 tobias acid

氯霉素 CHLORAMPHENICAL INJECTIONS

氢化可的松 HYDROCORTISONE INJECTIONS

高性能液体色谱 HPLC

医药和实验室化学品 pharmaceuticals and lab.chemicals.

金属钠 Sodium Metal

各种青霉素 PENICILLIN INJECTIONS (VARIOUS)

多肽抗坏血酸 Ascorbic Acid Polypeptide

乌龙茶浓缩液 Oolong Tea Extract

醋酸乙烯酯单体 VINYL ACETATE MONOMER

碳酸氢钠 SODIUM BICARBONATE

碳酸氢铵 AMMONIUM BICARBONATE

n-壬烯 n-Nonene

苏打粉 Soda Ash Light 99.2%

冰醋酸 Acetic Acid Glacial

谷氨酸钠 Monosodium Glutamate

未加工自然光黄蜂蜡 Natural Light Yellow Bees wax

石蜡 Paraffin wax

1-酪氨酸 l-tyrosin

维拉帕米 Verapamil

杆菌肽 bacitracin

98
硫酸多粘菌素 B Polymyxin B-sulfate USP

维生素 E 50% (动物饲料) Vitamin E 50% (Animal feed grade)

氯化胆碱 Choline Chloride 60%

硫酸新霉素 Neomycin Sulfate USP

3,4-双乙氧基苯乙酸 3,4-Diethoxyphenylacetic acid

盐酸可乐宁 Clonidine Hydrochloride

亚硫酸氢钠 Sodium Bisulphite

3,4-双乙氧基苯乙胺 3,4-diethoxyphenylethylamine

叔丁基氯乙酸丁酯 Tertiary Butyl Chloroacetate

3-氨基巴豆酸乙脂 Ethyl-3-Aminocrotonate

外购件和原料 Purchased part and material

硫氰酸铵 Ammonium Thiocyanate

高锰酸钾 Potassium Permanganate

聚乙二醇 Polyethylene Glycol 3350 (PEG 3350) (Pharm. Grade

氧化铬 Chrome Oxide

重铬酸钠 Sodium Bichromate

烯丙氧基乙醇 allyloxyethanol

亚硫酸钠 sodium sulphite

乙酸 Acetic Acid

十水合硼砂 BORAX DECAHYDRATED

硫酸新霉素 500 BOU NEOMYCIN SULPHATE BP/USP

溴化锌 ZINC BROMIDE

99
1 苯基 3 羟基 1,2,4 三唑 1 phenyl 3 hydroxy 1,2,4 triazole

二乙基硫代磷酰氯 diethyl thiophosphoryl chloride

碳黑 CARBON BLACK (N-220 & N-330)

托拜厄斯酸 TOBIAS ACID

乙基-3-氨基丁烯酸酯 Ethyl-3-Amino Crotonate

叔丁基氯代醋酸酯 Tertiary Butyl Chloroacetate

乙二胺四乙酸铁铵 EDTA Ferric ammonium

冬氨酰苯丙氨酸甲酯 Aspartame

2% 维生素 H Biotin 2%

吲达帕胺 INDAPAMIDE

异间苯二甲腈 Isophthalodinitrile

甲氨基甲酰氯 Methylaminoformyl chloride

1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 1 phenyl 3 methyl 5 pyrazolone

二氯联苯胺 Dichloro Benzidine Di Hydrochloride (DCB)

γ 丁内酯 Gamma Butyrolactone

2-氰基吡嗪 2-cyano pyrazine

7-氨基-4-甲基香豆素 7-Amino-4-Methyl Coumarin

半精致石蜡 PARAFFIN WAX Semi Refined

恩诺沙星 enrofloxacin hcl

亚硫酸氢钠 Sodium Bisulphite

甲黄酸溴麦角环肽 Bromocriptine Mesylate

夫西地酸钠 Sodium Fusidate BP/IP

100
101
化工原料&产品词汇(3)

梭链孢酸 Fusidic Acid IP

10%叶黄素酯胶囊 Xangold 10% Beadlets

D-泛酸钙 D - Calcium Panthothenate

核黄素苷酸钠 Riboflavin Phosphate Sodium

核黄素 Riboflavin

甲灭酸 Mefenamic Acid

n-异氰酸丁酯 n-Butyl isocyanate

异氰苯酸酯 Phenyl isocyanate

p-氯苯异氰酸酯 P-Chlorophenyl isocyanate

3,4-二氯苯基异氰 3,4-Dichlorophenyl isocyanate

环已异氰酸酯 Cyclohexyl isocyanate

环已氯甲酸酯 Cyclohexyl chloroformate

n-丁基氯甲酸酯 n-Butyl chloroformate

n-丙基氯甲酸酯 n-Propyl chloroformate

氯甲酸异丙酯 Isopropyl chlorocarbonate

氯甲酸乙酯 Ethyl chloroformate

氯甲酸甲酯 Methyl chloroformate

硬脂酰氯 Stearyl chloride

p-硝基苯甲酰氯 p-Nitrobenzoyl chloride

p-氰苯基异氰酸酯 p-cyano phenyl isocyanic ester

十二氯甲酸脂肪酸酯 chloro carbonic acid twelve fattiness ester

102
m-苯二甲基异氰酸酯 m-phenylenedimethylene isocyanic ester

p-硝基氯甲酸苄酯 p-nitryl chlorine benzyl formate

p-氟苯异氰酸酯 p-fluo phenyl isocyanic ester

o-硝基氯甲酸苯酯 o-nitryl chlorine phenyl formate

p-硝基氯苯 p-nitryl chlorine phenyl

p-邻苯二甲酰氯 p-Phthalyl chloride

1,m-邻苯二甲酰氯 1,m-Phthalyl chloride

乳胶漆分散剂 Dispersing Agents for Emulsion Paints

茚 Indene

异苯二甲腈 Isophthalodinitrile

二氯苯胺苯乙酸钠 Diclofenac sodium

车轮内胎 inner tubes for tyres

磷酸三钠 tsp

羟基 丙基 甲基纤维素 Hydroxy propyl methyl cellulose

扑热息痛 Paracetamol DC96

硫酸铝 SODIUM ALUMINATE

二氯甲烷 Methylene Chloride

对苯甲酸 para Toluic Acid

亚硫酸铋钠 Sodium Bi Sulphite

尿素 40% N UREA 46% N

磷酸三苯酯 Triphenyl phosphate

口服硫酸新霉素 Neomycin Sulphate oral

103
扑痫酮 Primidone

苯基丁氮酮 Phenylbutazone

维生素 B2 磷酸钠 Vitamin B2 Sodium Phosphate

维他命 B6 Vitamin B6

维他命 B2 Vitamin B2

维他命 B1 Vitamin B1 hcl

二苯乙内酰脲 Phenytoin Sodium

呋喃咀啶 Nitrofurantoin

左旋氯霉素 Chloramphenicol Levo

噻苯咪唑 Thiabendazole

甲砜氯霉素 Thiamphenicol

噻苯咪唑 Thiabendazole

索法酮中间体 Sofalcone's intermediates

氢氧化钾 Pottasium Hydroxide

重铬酸钾 Potassium Dichromate

氯化钾 Potassium Chloride

硫酸铝 SUCRALFATE

硫酸铝 Aluminum Sulphat

二甲胺四环素 MINOCYCLINE

白色硫酸铝 White Aluminium Sulphate (iron free)

硫酸铝粉末 Aluminium Sulphate usp (powder)

右旋糖苷 DEXTRAN 500.000

104
颗粒状氧四环霉素 oxytetracycline granulates

精制固体石蜡 PARAFFIN WAX Semi Refined

重铬酸钠 Sodium Dichromate

7-氨基-4-甲基香豆素 7-Amino-4-Methyl Coumarin

石油树脂 petroleum resin

维他命 B1 vitamin b1 HCL

火棉胶 Collodion

桐油 Tung Oil

精致固体石蜡 PARAFFIN WAX Semi Refined

灰黄霉素 GRISEOFULVIN

氧四环素 OXYTETRACYCLINE

呋噻米 FRUSEMIDE

酮康唑 KETOCONAZOLE

麻黄素 EPHEDRINE HCL

无水茶碱 THEOPHYLINE ANHYDROUS

脱氢皮质醇和强的松 PREDNISOLONE & PREDNISONE

聚乙烯基吡咯烷酮 K30 PVP K30

无味氯霉素 CHLORAMPHENICOL PALMITATE

阿司匹林 ASPIRIN

阿莫地喹 AMODIAQUINE HCL

扑尔敏 CHLORPHENIRAMINE MALEATE

强力霉素 DOXYCYCLINE

105
淀粉 STARCH

泻盐 EPSOM SALT

二磷酸钙 DI-CALCIUM PHOSPHATE

甲腈咪胺 CIMETIDINE

吐温-80 TWEEN 80

吡喹酮 PRAZIQUANTEL

蚁酸 FORMIC ACID

蚁酸 FORMIC ACID

聚乙烯醇 Polyvinyl Alcohol

硫酸铜 Copper SULPHATE

硫酸铝 ALUMINIUM SULPHATE

液体苛性钠 CAUSTIC SODA LIQUID

片型苛性钠 CAUSTIC SODA FLAKES

固体苛性钠 CAUSTIC SODA SOLID

过氧化氢 HYDROGEN PEROXIDE

硅酸钠 SODIUM SILICATE

无水碳酸钠 soda ash light

亚硫酸钠 SODIUM SULPHITE

2,2,2-三氯乙烯基甲酸酯 2,2,2-trichloroethylchloroformate 97.5%

4-二甲胺嘧啶 99% 4-dimethylaminopyridine 99%

双苯基乙醇 Dipherylethanol

2,4 二氨基苯氧基-二氯乙酰 2,4-Diaminophenoxy-ethanol 2HCL

106
嘧啶胺 PYRIMITHAMINE

1,6 乙烯乙二醇 1,6 hexyleneglycol

4-壬基水杨醛肟 4-Nonyl Salicylaldoxime

二氯甲烷 METHYLENE CHLORIDE

丙烯乙二醇 Propylene Glycol

乙烯 乙二醇 Ethylene Glycol

邻苯二甲酸二辛酯 DIOCTYL PHTHALATE(D.O.P)

固体石蜡 PARAFFIN WAX

2,4-双甲氧基-苯甲醛 2,4-Dimethoxyb-enzaldehyde

2-氨基-5-氯苯甲酰胺 2-amino-5-chlorobenzamide

铬酸 ChROMIC ACID

丙硫苯咪唑片 ALBENDAZOLE

氧四环素 OXYTETRACYCLINE

左旋咪唑 LEVAMISOLE

周效磺胺 SULPHADOXINE

异丁苯丙酸 IBUPROFEN

扑热息痛 PARACETAMOL

黄原胶 XANTHAN GUM

亚铁氰化钾 potassium ferrocyanide

邻苯二甲酸二辛酯 diocty phthalate

苛性钠(液状) Caustic Soda Solid

苛性钠(粒状) Caustic Soda Prills

107
苛性钠片 Caustic Soda Flakes

水合肼 Hydrazine Hydrate

三聚磷酸钠 Sodium Triplyphosphate

蚁酸 Formic Acid

硝酸 Nitric Acid

磷酸 Phosphoric Acid

扑热息痛 paracetamol BP

n,n-二环己基碳二亚胺 n,n-dicyclohexylcarbodiimide

2-氯-2 氰吡啶 2-chloro-2-cyano pyridine

2,3,4,5-四甲基-2-环戊烯酮 2,3,4,5-tetramethyl-2-cyclopentenone

苛性钠 caustic soda

甲硝哒唑 metronidazole

氯化钾 potassium chloride

无水葡萄糖 dextrose anhydrous

N,N-二甲基甲酰胺 N,N-DIMETHYL FORMAMIDE

氨基 J 酸 Amino J Acid

2-脱氧-d-核糖 2-deoxy-d-ribose

2,2-二甲基环戊烷 2-dimethylcyclopentanone

反式-1,4-二溴-2-丁烯 Trans-1,4-dibromo-2-butene

颜料黄 138 Pigment Yellow 138 (CI#56300)

对二氯苯 Para Dichloro Benzene (PDCB)

苯酚 Phenol

108
聚丙烯 polypropylene

冰醋酸 acetic acid

黄磷 yellow phosphorus

甘油 glycerol

轻质苏打灰 Soda ash light

硫酸十二烷酯硫胺 thiamine dilaurylsulfate

聚氨酯 PU

硅树脂 silicone

聚丙烯 PP

高密度聚乙烯 HDPE

醋酸乙烯乙酯 Ethyl vinylacetate

聚醋酸乙烯 poly vinyl acetate

碳酸钙 CALCIUM CARBONATE 325

单质钠 SODIUM METAL

羊毛脂醇 lanolin alcohol

吐氏酸 tobias acid

邻甲氧基苯磺酸钾 potasium guaiacol sulfonate

硫酸铝 aluminium sulphate

维生素 B1 盐酸 vitamin b1 hcl

氰尿酰氯 cyanuric chloride

双氧水 hydrogen peroxide

碳酸钙 calcium carbonate

109
磷酸 PHOSPHORIC ACID F.G 85%

山梨糖醇(粉状) SORBITOL POWDER F.G

山梨糖醇 SORBITOL LIQUID 70% D.CH.G

香兰素 VANILLIN

聚乙二醇 POLYETHYLENE GLYCOL 400

糠醇 furfuryl alcohol

四氢糠醇 TETRAHYDROFURFURYL ALCOHOL

硼酸 BORIC ACID

苛性钾(片状) CAUSTIC POTASSIUM FLAKE

无水柠檬酸 CITRIC ACID ANHY

铬酸 ChROMIC ACID

碳酸钠 Dense Sodium Carbonate

5-羧基-4-甲基噻唑 -5-formyl-4-methylthiazole

硝酸铵 ammonium nitrate

聚乙烯蜡 Polyethylene wax

脂肪酸 Adipic Acid

硫酸钠 SODIUM SULPHATE

苛性钠(片状) CAUSTIC SODA FLAKES

氨合成催化剂 Ammonia Synthesis Catalyst

甲苯 TOLUENE

一水葡萄糖 Dextrose Monohydrate

无水葡萄糖 Dextrose Anhydrous

110
硬脂酸镁 Magnesium stearate

凡士林 Vaseline (White petroleum jelly)

醋酸氢化可的松 Hydrocortisone acetate

山梨醇酐单硬脂酸酯

梭链孢酸 fusidic acid

酪蛋白钠 sodium caseinate food grade

异抗坏血酸钠 sodium erythorbate FCCIV

维生素 C ASCORBIC ACID BP2000/USP24

碳酸钡 barium carbonate

2-溴-4-甲氧基-6-硝基苯酚 2-bromo-4-methoxy-6-nitro phenol

甲酚 cresol

2,6-二氯苯甲酰胺 2,6-difluorobenzamide

2,6-二氯苯甲酰氯 2,6-difluorobenzoyl chloride

甲福明二甲双胍盐酸 metformin hydrochloride

甲基丙烯酸甲酯 MMA

丙烯酸 2-乙基己酯 2-EHA

丙烯酸丁酯 butyl acrylate

5-氯-2-丙酮 5-chloro-2-pentanone

2-溴-2-硝基丙烷 2-bromo-2-nitropropane

精对苯二甲酸 PTA

甲乙醇 MEG

铅 lead

111
乙基三苯基溴化磷 Ethyltriphenylphosphonium brimide

丁基三苯基氯化磷 Butyltriphenylphosphonium chloride

乙氧基双酚 A ethoxylated bisphenol A

1,6-二溴己烷 1,6-dibromo hexane

对二氯苯 Paradichlorobenzene

二甲乙醇胺 Dimethylethanolamine

间苯二甲腈 Isophthalodinitrile

三聚磷酸钠 SODIUM TRIPOLY PHOSPHATE

叔丁醇 TERTIARY BUTYL ALCOHOL

甲苯 Toluene

苯酚 Phenol

甲醇 Methanol

异丙醇 ISO-proryl alcohol(ipa)

丙酮 Acetone

十二烷基苯磺酸钠 dodecyl benzene sulphonic acid

直链烷基苯磺酸钠 linear alkylbenzene sulphonic acid

二氧化钛 titanium dioxide

β-萘酚 BETA NAPHTHOL

苛性钠 CAUSTIC SODA FLAKES

无水柠檬酸 CITRIC ACID ANHYD. BP98

一水柠檬酸 CITRIC ACID Mono BP98

二氧化硫脲 Thiourea Dioxide 99%min

112
杀虫剂、除草剂 Insecticides (tech) & Herbicides (tech)

氯化铁 Ferric chloride

碘化银 silver iodide

红霉素硬脂酸 Erythromycin Stearate

碳化钙 Calcium carbide

亚硝酸钠 Sodium nitrite

二氧化钛 Titanium dioxide

甘菊提取物 Camomile Extract

藻类提取物 Algae Extract

碳酸钠 Sodium Carbonate

醋酸乙烯单体 Vinyl Acetate Monomer

偏三磷酸钠 Sodium Meta Triphosphate

硫酸钠 Sodium Sulfate

甲基钴胺素 methyl cobalamin

沥青 Asphalt

溴甲醚 Bromomethyl methyl ether

尿素 Urea-N-46%

汞齐或其衍生物 LIQUID / VISCOUS AMALGAM , OR DERIVATIVE

甲酸 formic acid

葡糖醛酸内酯 Glucuronolactone

液体石腊 white oil

己酸羟孕酮 Hydoxyprogesterone caproate

113
吡喹酮 praziquantel

缬沙坦 valsartan

聚乙二醇 PEG400,600(poly ethylene glycol)

诺氟沙星 NORFLOXACIN

三氧化锑 Antimonium Trioxide

磺胺嘧啶 Sulphadiazine Bp

纯对苯二酸 purified terephthalic acid

硼酸,硼砂 Boric Acid,Borax

柠檬酸 citric acid mono bp93

甲酸钠 SODIUM FORMATE

硫磺 YELLOW RECOVERED SULPHUR LUMPS

马来酐 MALIEC ANHYDRIDE

三聚氰胺 melamine 99.8%

硒粉 selenium powder

醋酸 ACETIC ACID

醋酸乙烯单体 VAM

2,4-二甲苯酚 2,4-xylenol

2,6-二叔丁基苯酚 2,6-ditertiary butyl phenol

2,4-二叔丁基苯酚 2,4-ditertiary butyl phenol

锗粉 germanium powder

活性炭 ACTIVATED CARBON

醋酸乙酯 Ethyl acetate

114
磷酸铵 Mono Ammonium Phosphate

磷酸钾 Mono Potassium Phosphate

7-羟基-6-甲氧基香豆素 scopoletin

苯甲酸钠 Sodium Benzoate

磷酸氢二铵 DIAMMONIUM PHOSPHATE

阿明洛芬 Alminoprofen

苯恶洛芬 Benoxaprofen

氟洛芬 Fluprofen

米洛芬 Miroprofen

吡恶芬 Pirprofen

硫恶洛芬 Tioxaprofen

甲醛合次硫酸氢钠 sodium formaldehyde sulphoxylate

萘基胺 ALPHA-NAPHTHYL AMINE

硫酸 Sulfuric acid

盐酸 HYDROCHLORIC ACID

盐酸 HYDROCHLORIC ACID

芸香苷 rutin

芸香苷 rutin

亚硫酸氢钠 SODIUM HYDROSULPHITE

苯甲酸 Benzoic Acid

安息香酸钠 Sodium Benzoate

PET 片 PET CHIPS

115
丙烯酸 Acrylic Acid

二氧化钛 titanium dioxide

异丁醇 Iso Butanol

醋酸乙烯单体 Vinyl Acetate Monomer

苯乙烯单体 Styrene Monomer

丙烯酸丁酯 Butyl Acrylate

4-二甲氨基吡啶 4-(DIMETHYLAMINO)-PYRIDINE

3-甲基乙酰氯 TRIMETHYLACETYL CHLORIDE

铬酸(片状) CHROMIC ACID FLAKES

磷酸氢钙 CALCIUM PHOSPHATE DIBASIC

甲基二乙醇胺 Methyl Diethanolamine

聚乙二醇 Polyethylene Glycol

二乙苯 diethylbenzene

维生素 VITAMINs

蚁酸 formic acid

戊烷 Pentane

焦磷酸钙 Calcium Pyrophosphate

一氯乙酸 MONO CHLORO ACETIC ACID

2-乙基己酸 2-ethyl hexanoic acid

电解质 Electrolyte

碳纤维 Carbon Fiber

磷酸二钙 dicalcium phosphate

116
硫酸铬 CHROME SULPHATE

蚁酸 FORMIC ACID

磷酸 PHOSPHORIC ACID

碳化钙 CALCIUM CARBIDE

间氯氰苯 m-chlorobenzonitrile

三氯氰苯 3-chlorobenzonitrile

肾上腺素盐酸 Epinephrine HCl

氟羚甲基睾丸素 Fluoxymesterone

双氧水 Hydrogen Peroxide

磷酸三钠 TRISODIUM PHOSPHATE

六偏磷酸钠 SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE

十二醇硫酸钠 sodium lauryl sulfate

DL-泛酰醇 DL-Panthenol

N,N-二乙基间苯胺 N,N-Diethyl Meta Toluamide

二聚酸 Dimer Acid

2,6-二氯苯腈 2,6-Dichlorobenzonit

2,6-二氯苯腈 2,6-Dichlorobenzonit

2,6-二氟苯腈 2,6-Difluorobenzonit

2-胺基-3-氯苯甲酸 2-A

2-胺基-3-氯苯甲酸甲

二氧化氯 Stable chlorine dioxide

二氧化氯 Stable chlorine dioxide

117
2-胺基-5-氯硝基苯 2-a

2-胺-5-氯苯甲酰胺 2-a

2-胺-5-氯苯甲酸 2-amino-5-c

2-胺-5-氯苯甲酸甲酯

氟铃脲 hexaflumuron

硝酸钠 SODIUM NITRATE

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS

化学脱墨剂 DE-INKING CHEMICALS

三聚氰胺 MELAMINE

甲醇 METHANOL

甲醛 PARA FORMALDEHYDE 91 %

正构石蜡 N PARAFFIN & HEAVY NORMAL PARAFFIN

橡胶工艺用油 RUBBER PROCESS OIL ( RPO )

食用级碳酸氢铵 AMMONIUM BICARBONATE FOOD GRADE

全/半精制石蜡 FULLY REFINED & SEMI REFINED PARAFFIN WAX

重油 HEAVY CUT RESIDUE OIL

二氧化氯 chlorine dioxide

鬼臼脂 podophyllin

鬼臼脂 podophyllin

亚硫酸氢钠 NaHSO3, 95% min

亚硫酸氢钠 NaHSO3, 95% min

氟化氢(气体) HYDROGEN FLUORIDE GAS

118
吡啶 HF PYRIDINE

苯乙烯 styrene

乙二醇 monoethylene glycol

二甘醇 diethylene glycol

顺式丁烯二酐 Maleic anhydride

邻苯二酸酐 phthalic anhydride

硫化黑 sulphur black

CI 颜料黑 7 CI Pigment Black 7

CI 颜料绿 7 CI Pigment Green 7

CI 颜料紫 23 CI Pigment Violet 23

CI 颜料蓝 153 CI Pigment Blue 153

CI 颜料红 146 CI Pigment Red 146

CI 颜料红 170 CI Pigment Red 170

CI 颜料红 123 CI Pigment Red 123

CI 颜料红 122 CI Pigment Red 122

CI 颜料橙 34 CI Pigment Orange 34

CI 颜料黄 83 CI Pigment Yellow 83

CI 颜料黄 17 CI Pigment Yellow 17

L-天门冬氨酸 L-aspartic acid

碳酸镁 Magnesium Carbonate Light

恶霉灵 hymexazol

蓖麻油 Castor Oil

119
壬二酸 Azelaic Acid

金属钙 calcium metal

镁粉 magnesium powder

铍粉或铍锭 beryllium powder or ingot

二氧化钛 Titanium Di Oxide

硅胶 ilica Gel 2,5 mm bleu

硫磺 sulphur

香兰素 VANILLIN

山梨酸钾 POTASSIUM SORBATE FCCIV

片状苛性钠 CAUSTIC SODA FLAKES

顺丁烯二酸甲基新麦角碱 methyl ergometrine Maleate

氯化琥珀酰胆碱 succinyl choline chloride

丁胺卡那霉素 Amikacin Sulphate

氯胺酮 ketamine

乙胺碘呋酮 amiodarone

雷尼替丁 Ranitidine Hcl

液状葡萄糖 liquid glucose

磺酸 sulfonic acid

L-天门冬氨酸 L-aspartic acid

戊二酸二甲酯 dimethyl glutarate

青霉素 V 钾 PENICILLIN V POTASSIUM

氟化氢-吡啶 Hydrogen Fluoride-Pyridine

120
4-醋酸基-3-(醋酸基甲基)丁醇 4-acetoxy-3-(acetoxymethyl)butanol

异丁烯酸钠 SODIUM METHACRYLATE

甲基丙烯酸烯丙酯 allyl methacrylate

吡乙酰胺 piracetam

双氯酚酸钾 Diclofenac potassium

瓜尔胶 guar gum

阿拉伯橡胶 acacia gum

1,2,3-苯并三唑 1,2,3-Benzotriazole

泛醌 Coenzyme Q10

安息香 benzoin

三硅酸镁/异极矿粉 MAGNESIUM TRISILICATE/CALAMINE POWDER

亚硝酸钠 Sodium Nitrite

亚硫酸氢钠 Sodium Bisulphite

尼文酸 N.W. Acid

硫氮酮 DILTIAZEM HCl

环戊酮 CYCLOPENTANONE

乙腈 Acetonitrile

氧化镁 Magnesium Oxide

D-2-氨基丁醇 D-2-Amino Butanol

氧化铁红 190 iron oxide red 190

氧化铁红 129 iron oxide red 129

氧化铁黄 313 iron oxide yellow 313

121
林可霉素 LINCOMYCIN

冰醋酸 Acetic acid glacial

普卢利沙星 prulifloxacin

碳酸钾 potassium carbonate

丙酸钠 SODIUM PROPIONATE FOOD GRADE

丙酸钙 CALCIUM PROPIONATE FOOD GRADE

无水三氯化铁 FERRIC CHLORIDE ANHYDROUS

亚硫酸氢钠 SODIUM HYDROSULPHITE 88%MIN

厄多司特 Erdosteine

D-环丝氨酸 D-Cycloserine Antituberculosis

β-D-熊果苷 Beta-D-Arbutin

头孢妥仑匹酯 Cefditoren pivoxil Cephalosporins

头孢克肟 Cefixime Cephalosporins

齐多夫定 Zidovudine. Anti-Viral

1,2,3-苯并三唑-4-酸 1,2,3-benzotriazole-4(5)-carboxylic Acid

钼酸钠 Sodium molybdate

食用级碳酸氢铵 AMMONIUM BICARBONATE FOOD GRADE

酵母 Saccharomyces

磷酸三钠 TRISODIUM PHOSPHATE

六偏磷酸钠 SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE

红霉素硫氰酸盐 Erythromycin Thiocyanate

敌草腈 2,6-Dichlorobenzonitrile

122
氧化锌 zinc oxide

甲灭酸 MEFENAMIC ACID

活性漂土 Activated bleaching earth

氧化铁黄、红 Yellow & Red Iron Oxide

固体苛性钠 Caustic soda solid

氰化亚铁 ferrocyanide

磷酸三钠 TRISODIUM PHOSPHATE

碳化钙 calcium carbide

硫酸奎宁 QUININE SULPHATE

磷酸三钙 Tricalcium Phosphate

硫酸锡 Tin Sulphate

藻酸钠 Sodium Alginate USP Powder

苏打灰 Soda Ash

五氧化铅 Lead Pentoxide

扑热息痛 PARACETAMOL

3,4-二羟基苯甲酸 3,4-DIHYDROXY BENZOIC ACID

柠檬酸 Citric Acid

氧化苯乙烯 STYRENE OXIDE

活性炭 Activated Carbon

香兰素 Vanillin

硒粉 selenium powder

盐酸 Hydrochloric Acid

123
重硫酸砷 Arsenium Bisulphate

三氧化锑 antimony trioxide

六偏磷酸盐钠 SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE

正己烷 Hexane

硝酸钾 Potassium Nitrate

2-乙基噻吩 2-Acetyl Thiophene

6-氨基尿嘧啶 6-Amino Uracil

锐钛型钛白粉 B101 TITANIUM DIOXIDE ANATASE B101

氧化锌 Zinc Oxide

正丁醇 N-BUTONOL

金红石型钛白粉 Rutile type Titanium Dioxide

高锰酸钾 potassium permaganate

二甲代苯胺 2,4-XYLIDINE

乙二醇 ETHYL GLYCOL

蓖麻油 Castor Oil

丙二酸 Malonic Acid

(4-)乙酰胺(-2-)乙氧苯甲酸甲酯 Ethopabate

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

二甲胺四环素 Minocycline HCL

亚硫酸钠 Sodium Sulphite

烟酰胺 niacinamide

烟酸 niacin

124
甲酸钠 sodium formate

二氯甲烷 METHYLENE CHLORIDE

甲苯 toluene

甘油 glycerine

石蜡 PARAFFIN

线型低密度聚乙烯 LLDPE

聚丙烯 PP

1,1-二氯乙烯 vinylidene chloride

乙酸乙酯 ETHYLE ACETATE

苯甲酸 benzoic acid

石蜡油 Paraffin Oil

蓖麻油 Castor Oil

硫磺 Sulphur

硝酸钠 SODIUM NITRATE

去乙酰环丙氯地孕酮醋酸盐 cyproterone acetate

腺嘌呤 Adenine

苏打灰 soda ash

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

碘 iodine

丙咪嗪盐酸 Imipramine HCl

硬脂酸 Stearic Acid

氯化钠 sodium chloride

125
碳化钙 calcium carbide

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE

硫氢化钠 Sodium Hydrosulphide

糖精钠 SODIUM SACCHARINE

石蜡 PARAFFIN

硅铁 ferrosilicon

季戊四醇 Pentaerythritol

硬脂酸金属盐 Metallic stearates

碳化钙 calcium carbide

线型低密度聚乙烯 LLDPE

聚丙烯 PP

醋酸乙酯 ETHYLE ACETATE

二硫化钼 Molybdenium Disulfide

富马酸 Fumaric Acid

偏二氯乙烯 vinylidene chloride

5-硝基异酞酸 5-nitro isophthalic acid

苯甲酸 benzoic acid

对氨基苯酚 4-aminophenol

DL-蛋氨酸 DL-methionine

蓖麻油 Castor Oil

石蜡油 Paraffin Oil

硫磺 Sulphur

126
阿苯哒唑 Albendazole

马杜霉素铵 Maduramycin Ammonium

奥芬达唑 Oxfendazole

氯霉素碱 chloramphenicol Base

3-氰基嘧啶 3-Cyano Pyridine

高锰酸钾 Potassium Permanganate

白磷 WHITE PHOSPHORUS

4-硝基间二甲苯 4-Nitro-meta-Xylene

偏亚硫酸钾 Potassium metbisulphite

氢氟酸 hydroflouric acid

VB6

VB2

2-氨-4,6-二氯嘧啶 2-Amino-4,6-dichloro pyrimidine

环氧油 Epoxy oil

碳酸二甲酯 Dimethyl Carbonate

二苯胍 diphenyl guanidine

四氯化碳 carbon tetra chloride

2,4-二甲代苯胺 2,4-Xylidine

马来酸酐 Maleic Anhydride

孕烯炔醇酮 Ethisterone

孕烯炔醇酮 Ethisterone

氧化铜 cupric oxide

127
马来酸酐 maleic anhydride

碳化钙 calcium carbide

甲醇 Methanol

铵合氯化汞 Ammonium Mercuric Chloride

氧氯化铋 Bismuth Oxychloride

麝香草酚 Thymol Crystals

氯化铁 Ferric Chloride 96%

磷酸 Phosphoric Acid 85%

山梨糖醇 sorbitol

3-氟儿茶酚 3-FLUOROCATECHOL

硫酸博来霉素 BLEOMYCIN SULPHATE

蛋氨酸 methionine

孕烯醇酮 PREGNENOLONE

二苯醚 Diphenyl Oxide

足叶草毒素 PODOPHYLLOTOXIN

葡萄糖酸 Gluconic Acid 50%

橡胶添加剂 MBTS

橡胶添加剂 CBS

橡胶添加剂 MBT

橡胶添加剂 DPG

氰化氢 Hydrogen cyanide

酚醛树脂 Phenolic Resin

128
丁基脒盐酸 Butyl Amidine HCl

甲苯 Toluene

硫酸铝 ALUMINIUM SULPHATE

无水乳糖 lactose hydrous

二苄醚 dibenzyl ether

草酸钠 Sodium Oxalate

硫化钠 SODIUM SULPHIDE

三甲氧苄二氨嘧啶 Trimethoprim

甲福明二甲双胍盐酸盐 Metformin HCL

4-羟基-3-甲氧基苯甲醇 4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol

乙酰基肉碱 Acetyl-L-Carnitine

DL-肉碱 DL-Carnitine

2-甲-4-氯苯氧基乙酸 MCPA 93% Acid

脱氧核糖核酸钠盐 Deoxyribonucleic acid sodium salt

二氯甲烷 METHYLENE CHLORIDE

四氢呋喃 Tetrahydrofuran

草酸钠 Sodium Oxalate

蒽诺沙星碱 Enrofloxacin Base

异戊醇 iso amyl alcohol

电石 CALCIUM CARBIDE

环丙甲羟二羟吗啡酮盐酸盐 Naltrexone Hcl

链霉蛋白酶 A Pronase A

129
邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

甲基丙烯酸甲酯单体 MMA MONOMER

三聚磷酸钠 Sodium Tripolyphospahte

黄胞胶 Xanthan Gum

3,5-二甲基吡唑 3,5-DIMETHYL PYRAZOLE

氰化氢 Hydrogen cyanide

甲苯 Toluene

硫酸铝 ALUMINIUM SULPHATE CHIPS

橡胶添加剂 rubber accelerator

含水乳糖 lactose hydrous

二苄醚 dibenzyl ether

烯丙基溴 Allyl bromide

L-半胱氨酸合盐酸 L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE

维生素 E 粉 Vitamin E Powder 50%

己内酰胺 Caprolactam

过二硫酸钾 Potassium Persulfate

精对苯二甲酸 PTA

二苯胺 diphenylamine

直链烷基苯 Linear Alkylbenzene

三甲氧苄二氨嘧啶 Trimethoprim

甲福明二甲双胍盐酸盐 Metformin HCL

乙酰基肉碱 Acetyl-L-Carnitine

130
DL-肉碱 DL-Carnitine

DNA 钠盐 Deoxyribonucleic acid sodium salt

二氯甲烷 METHYLENE CHLORIDE

镁粉 Mg Powder

氧化硼 B2O3

铁 Fe

铅锭 Pb

甘油 Crude Glycerine

甲基丙烯酸羟乙酯 HYDROXY ETHYL ACRYLATE

甲基丙烯酸羟丙酯 HYDROXY PROPYL METHACRYLATE

SM STYRENE MONOMER

甲基丙烯酸丁酯 BUTYL METHACRYLATE

二氯甲烷 METHYLENE CHLORIDE

十水硼砂 Borax Deca Hydrate

五水硼砂 Borax Penta Hydrate

氧化锌 Zinc Oxide

硼酸 Boric Acid

十水硼砂 BORAX DECAHYDRATE

双氧水 Hydrogen Peroxide

柠檬酸三钠 trisodium citrate

1,3-丙二醇 1,3-Propylene Glycol

二乙基己醇 2-Ethyl Hexanol

131
二乙二醇 Diethylene Glycol

草酰胺 oxamide

尿醛树脂(UF-80) Precondensed Urea-Formaldehyde Resin(UF-80)

VAM Vinyl Acetate Monomer

DOP Dioctyl Phtalate

PVC Emulsion

尿素 Urea

三聚氰胺 Melamine 99.8%

三聚磷酸钠 Sodium Tripolyphosphate

草甘膦 glyphosate

苛性钾 片状 caustic potash flakes

利福平 Rifampcin

碳酸钡 barium carbonate

硫酸钠 sodium sulphate

γ酸 Gamma acid

尿素 Urea 46

尼龙 66 树脂 Nylon 66 resin

尼龙 6 树脂 Nylon 6 resin

甲苯二异氰酸酯 TDI

扑热息痛 Paracetamol

PET 原料 PET material

石蜡 Paraffin Wax

132
热印箔 Hot stamping foil

氯氰菊酯 cypermethrin

奥芬达唑 oxfendazole

双甘膦 PMIDA

盐酸苯氯雷司 Benfluorex HCL

普罗布可 probucol

十水硼砂 BORAX DECAHYDRATE

蜂胶 propolis

季戊四醇 pentaerythritol

四氢邻苯二甲酸酐 Tetra Hydro Phthalic Anhydride

四氢邻苯二甲酸酐 Tetra Hydro Phthalic Anhydride

维生素 B6 PYRIDOXINE

胶原酶 Collagenase

阿霉素中间体 Doxorubicin Intermediates

重甘醇 heavy glycol

苛性钠 Caustic Soda

六氯代苯 Hexachlorobenzene

双氧水 Hydrogen peroxide

双氧水 Hydrogen peroxide

甲基异丁酮 METHYL ISOBUTYL KETONE

丁二酸酐 Succinic anhydried

2,4-二氯甲苯 2,4-Dichloro Toluene

133
2,4-二氯甲苯 2,4-Dichloro Toluene

3,4,5-三甲氧基苯甲酰氯 3,4,5-Trimethoxybenzoyl chloride

肉桂酸 Cinnamic Acid

麦牙醇 Maltol

沸石 Zeolite

异丙醇,丁三醇 on Isopropyl Alcohol and Tert. Butanol

二氧化锌 Zinc Oxide

各种希有金属(详见备注)

鲸蜡醇 Cetyl Alcohol

二氧化钛 TITANIUM DIOXIDE

乳糖 lactose

六氯代苯 Hexachlorobenzene

藜芦醛 veratraldehyde

松香 Gum Rosin

1-樟脑磺酸 l-camphorsulfonic acid

木质磺酸铬 CHROME LIGNOSULPHONATE

硼粉 Boron metal powder

酮康唑 ketoconazole

氟康唑 fluconazole

过硫酸钾 potassium peroxymonosulfate

对苯甲胺 P-Toluidine

对氯酚 P-Chlorophenol

134
米胺 Mesidine

磷酸 PHOSPHORIC ACID

醋酸丁酯 BUTYL ACETATE

异醋酸丁酯 ISO BUTYL ACETATE

异本醇 ISOPROPYL ALCOHOL ( IPA )

甲苯二异氰酸酯 toluene diisocynate 80/20 ( tdi 80/20 )

苯乙烯 STYRENE MONOMER ( SM )

普罗布可 probucol

氮磷钾肥料 NPK

纯碱 SODA ASH

甲酸钠 SODIUM FORMATE

多氯化铝 POLY ALUMINIUM CHLORIDE

N-乙酰基-L-谷氨酸 N Acetyl L Glutamic Acid

氯霉素 Chloramphenicol

(S)-β-羟基-γ-丁内酯 (S)(-)BETA-HYDROXY-GAMA-BUTYROLACTONE

精制石蜡 paraffin wax(white fully refined)

氰尿酰氯 Cyanuric Chloride

精制石蜡 PARAFFIN WAX FULLY REFINED

碘 iodine

refined naphthalene

马铃薯淀粉 potato starch

柠檬酸钙 CALCIUM CITRIC ACID

135
硫酸钴 cobalt sulphate

碘酸钙 calcium iodate

碘酸钾 potassium iodate

久效磷 Monocrotophos

水杨醛 SALICYLIC ALDEHYDE

抗坏血酸钠 SODIUM ASCORBATE

抗坏血酸 ASCORBIC ACID

薄荷油 Peppermint Oil 50%

2-氟-5-甲基苯甲腈 2-Fluoro-5-methylbenzonitrile-97%

4-苯腈硼酸 4-Cyanophenyl boronic acid

对三氟甲基硼酸 P-Trifluoromethyl boronic acid

2-氟-5-甲基氰苯 2-Fluoro-5-methylbenzonitrile 97%

薄荷油 70% Peppermint Oil 70%

薄荷油 50% Peppermint Oil 50%

抗坏血酸维生素 C ASCORBIC ACID

抗坏血酸钠盐 SODIUM ASCORBATE

水杨醛 SALICYLIC ALDEHYDE

硫磺 Sulphur

碘酸钾 potassium iodate

碘酸钙 calcium iodate

硫酸钴 cobalt sulphate

柠檬酸钙 CALCIUM CITRIC ACID

136
马铃薯淀粉 potato starch

二氧化钛 TITANIUM DIOXIDE

甘露醇 MANNITOL

铬酸锰 MANGANESE SULPHATE MONO

半/全精制石蜡 Semi/Fully Refined Paraffin wax

淀粉 Starch

50%双氧水 Hydrogen Peroxide 50%

去氢孕酮 Dydrogesterone

二乙撑三胺 Diethylenetriaminee

美喹他嗪 mequitazine

百里酚酞 Thymolphthalein

品绿 SF 黄 Light Green SF Yellow

溴甲酚绿 Bromocresol Green

甲基红 Methyl Red

酚酞红 Phenol Red

片状硫化钠 Sodium Sulfide Flakes

亚硝酸钠 sodium nitrite

蒽 Anthracene

4-二甲氨基苯甲醛 4-Dimethylaminobenzaldehyde

过氧化钠 Sodium Peroxide

硫代乙酰胺 thioacetamide

硼酸锂 Di Lithium Tetra Borate

137
碳酸锂 Lithium Carbonate

十水硼砂 BORAX DECAHYDRATE

泛醌 Ubiquinone

双氧水 Hydrogen Peroxide

糖精 aspartame

硫酸锰 manganese sulphate

利血平 Reserpine

5,7-二羟黄酮 5,7-dihydroxyflavone

草酸依地普仑 Escitalopram

盐酸雷洛昔芬 RALOXIFENE HCL

NITROVIN PURE

2-溴戊烷 2-Bromo pentane

二乙撑三胺 Diethylenetriaminee (DETA)

5-溴烟酸 5-Bromonicotinic Acid

羟基吡啶硫酮 2-Mercaptopyridine-N-oxide

96%马拉松 malathione 96%

L-香芹酮(合成的) L-Carvone (Synthetic)

三氯乙酸酐 Trichloroacetic anhydride

三氯乙酸 Trichloroacetic acid

戊二酐 Glutaric Anhydride

5-溴戊酸 5-Bromo valeric acid

二对甲氧基三苯甲基氯 4,4-Dimethoxytrityl chloride

138
胡椒基氯化物 Piperonyl Chloride a.k.a. 3,4-(Methylenedioxy)-ben

2-氯嘧啶 2-Chloro pyrimidine

1-(3,4 亚甲二氧苄基)哌嗪 1-Piperonyl piperazine

苯酚 phenol

红霉素硫氰酸盐 ERYTHROMYCIN THIOCYANATE

银杏叶提取物 24/6 Ginkgo Biloba Extract 24/6

硬酯酸 Stearic Acid

那可丁碱 noscapine base

口服链霉素硫酸盐 Streptomycine Sulphate Oral BP

盐酸土霉素 OXYTETRACYCLINE HCL

动物酯 Tallow, suet and coconet oil

O,O-二乙基硫代磷酰氯 o,o-diethyl thiophosphoryl chloride

三甲基乙酰氯 Pivaloyl Chloride

五氧化二钒(粉) Vanadium Pentoxide powder

2-氧代-L-古洛糖酸 2KGA

三甲基氢醌 TMHQ

异卟绿醇 isophytol

四氢邻苯二甲酸酐 Tetra Hydro Phthalic Anhydride

芬苯达唑 fenbendazole

硅酸铅 lead silicate

腊粉 sumatriptan

氰化钠 sodium cyanide

139
1,4-丁炔二醇 1,4-butynediol

PVA

盐酸西替利嗪 cetrizine hcl

醋酸乙烯酯单体 VINYL ACETATE MONOMER

硫酸氢钾 POTASSIUM PESULPHATE

邻苯二甲酸二丁酯 DIBUTYL PHTHALATE

甲基萘 METHYL NAPHTHALENE

乙二醛(40%) Glyoxal 40%

4-溴吲哚 4-bromoindole

N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐 n,n-diethyl-p-phenylenediamine sulfate

石蜡,疏松石蜡 parrafin wax , slack wax

2,4-二溴苯酚 2,4-Dibromo phenol

噻唑 Thiazole

2-甲基噻唑 2-Methyl Thiazole

氯醛 chloral

羟氯扎胺 BPV Oxyclozanide BPV

盐酸蒽诺沙星/碱蒽诺沙星 Enrofloxacin Base/Hcl

3-(二甲基氨基)苯甲酸 3-(Dimethylamino)benzoic acid

亚甲基兰 methylene blue

PVC 树脂 PVC RESIN

羟氨苄青霉素 amoxycillin

氯化汞 MERCURIC CHLORIDE

140
硫磺粉 SULPHUR POWDER

对甲苯甲醛 p-tolualdehyde

工业级磷酸 PHOSPHORIC ACID TECH.GRADE

三氯乙醛 chloral

2-甲基噻唑 2-Methyl Thiazole

噻唑 Thiazole

2,4-二溴苯酚 2,4-Dibromo phenol

氨 ammonia

四水葡糖二酸钙/四水蔗糖酸钙 Calcium Saccharate 4H2O

潘生丁 Dipiridamol

微粉状黄体酮 Progesterone micronised

六水葡糖二酸钙/六水蔗糖酸钙 Calcium Saccharate 4H2O

氟哌利多/达哌啶醇 Droperidol

杆菌肽锌 Zinc Bacitracin

天冬氨酸钙 Aspartate Calcium

诺氟沙星碱 Norfloxacin Base

羊毛脂 Lanolin Anhydrous

石蜡 Parafin

β-胡萝卜素 BETA CAROTENE

抗坏血酸 ASCORBIC ACID

维生素 B6 盐酸盐 PYRIDOXINE HCL

维生素 B2

141
盐酸硫胺素

维生素 A 棕榈酸盐

维生素 A 醋酸酯

碘 IODINE

溴化十六烷基三甲铵(粉状) CETRIMIDE POWDER

三氯乙醛 chloral

R-舒喘宁 R-Salbutamol

十六烷基氯 Cetyl Chloride

盐酸二甲胺四环素 MINOCYCLINE HCL

亚硫酸铵 AMMONIUM BISULFITE

ß-萘酚 BETA NAPHTHOL

对甲苯磺酸 p-Toluene sulfonic Acid

硝酸胍 Guanidine Nitrate

甲基异丁基酮 MIBK

乙腈 Acetonitrile

异丁醇 Iso Butanol

乙酸异丙酯 Iso Propyl Acetate

异丙醚 Iso Propyl Ether

甲苯 Toluene

甲醇钠 Sodium Methoxide

正丁醇 Normal Butanol

异丙醇 Iso Propyl Alcohol

142
乙酸丁酯 Butyl Acetate

乙酸乙酯 Ethyl Acetate

冰醋酸 Acetic Acid (Glacial)

维生素 C vitamin C

一氯乙酸 Mono Chloro Acetic Acid

乌洛托品 hexamethylenetetramine

盐酸鸟氨酸 ornithine hcl 99%

邻氯苯酚 ortho chloro phenol

硫酸庆大霉素 gentamycine sulfate BP 98

右旋丙氧芬 DEXTROPROPOXYPHENE

盐酸四环素 tetracycline hcl

三聚磷酸钠 Sodium TriPolyPhosphate - 90%

氧化铝 aluminium oxide

萘 naphthalene

苯甲酸 benzoic acid

频哪醇 Pinacol

2-氯盐酸乙胺 2-Chloro ethylamine Hydrochloride

苯酚 Phenol

硝苯地平 Nifedipine

正丁醇 n-buthanol

二甲基苯基乙酸 dimethyl phenyl acetic acid

2,2,2-三氟乙醇 222 Trifluoro ethanol

143
溴化钠 Sodium Bromide

固体石蜡 paraffin wax

4,4-二甲基苯偶酰 4,4-DIMETHYL BENZIL

硫化钠 sodium sulphide 60% flakes fe:50ppm max

活性蓝 Reactive blue

直接橙 direct orange s

分散红 Disp red fb

分散蓝 Disp blue 2bln 100 %

分散黑 EXSF Disp black EXSF 300 %

分散染料 Disperse Dyes

磷酰氯 Phosphorus oxychloride

2,6-二氯苯酚 2,6 dichlorophenol.

无水氯化钙 Calcium Chloride Powder Anhydrous

齐多夫定 Zidovudine

对二氧六环 P-Dioxane

苯甲酸钠 Sodium Benzoate

PVC 树脂 PVC Resin

硫化钠 Sodium Sulphide

碳酸亚铁 FERROUS CARBONATE

2-氨基三氟甲苯 2-amino benzotrifluoride

维生素 B1 VITMAIN B1

维生素 B6 VITMAIN B6

144
维生素 B12 VITMAIN B12

三磷酸甲苯酯 tri cresyl phosphate

锑酸甲葡胺 Meglumine Antimonate

硝酸钾 potassium nitrate

水杨醛肟 salicylaldoxime

乙酰基丙酮 Acetyl Acetone

邻甲酚 M-cresol

对甲酚 p-cresol

1,2,3,4-四氢化萘 Tetralin

1,2,4- 三唑 1,2,4- Triazole

铅黄(颗粒状) Litharge granular type

硅酸铝 ALUMIUM SILICATE

试剂级碘化钾 potassium iodide reagent grade

环己烯 Cyclohexene

1-乙酰基萘 1-acetyl naphthalene

2-乙酰基萘 2-acetyl naphthalene

纺织化学品 chemicals used in textile processing

亚苄基丙酮 BENZYLIDENE ACETONE

甲氧基醋酸甲酯 Methoxy Methyl Acetate

肌安宁 Carisoprodol

一水头孢环己烯 CEFRADINE MONOHYDRATE POWDER BP/USP

两性霉素 B Amphotericin B

145
安替比林 Antipyrine

丁基化羟基甲苯 BHT

硫酸卡那徽素 kanamycin sulphate 99%

二亚乙基三胺 Diethylenetriamine (DETA)

脂肪酸 adipic acid

表氯醇 epichlorohydrin

多菌灵 carbendazim

硫酸氢铵 AMMONIUM BISULFATE

氰化亚铜 Cuprous cyanide

异丙醇 ISO Propyle Alcohol

氧氟沙星 OFLOXACIN

盐霉素 Salinomycin.

硝化甘油 NITROGLYCERINE

2-硝基联苯 2-nitro biphenyl

奥利斯他(脂酶抑制剂) Orlistat

谷氨酸一钠 MSG

钛白粉 TITANIUM DIOXIDE RUTILE/ANATASE

1,2,3-苯并三唑 1,2,3-benzotriazol

液碱 caustic soda liquid

溴化钾 Potassium bromide

溴化钠 Sodium bromide

溴 Bromine

146
硫氰酸胍 Guanidine Thiocyanate

无水氯化铝 Aluminum chloride (anhydrous)

无水高氯酸锂 Lithium perchlorate (anhydrous)

无水氯化锂 Lithium chloride (anhydrous)

三氧化钼 Molybdenum Trioxide

双氧水 H2O2 50%:

二甘醇 DEG

甲乙酮 MEK

1-氨基蒽醌 1-amino anthraquinone

富马酸 Fumaric Acid

聚苯乙烯 polystyrene

氧化铝 aluminium oxide

尿嘧啶 uracil

聚乙烯醇 PVA

硫化黑 SULPHUR BLACK BR 150

硅树脂 Silicone resin

瓶级聚酯切片 Bottle grade Polyester Chips

胡椒基醇 Piperonyl Alcohol

碳酸二乙酯 Diethyl Carbonate

乙酸乙烯单体 VAM

硼酸 boric acid

表氯醇 epichlorohydrin

147
氯化橡胶 Chlorinated Rubber

氧化铬绿 Chrome Oxide green

2-甲氧基乙醇 2 Methoxy Ethanol

片碱 caustic soda flakes, 96% minimum

三硅酸镁 MAGNESIUM TRISILICATE

氢氧化钾 POTASSIUM HYDROXIDE 90 and 95%

二氧化钛 Titanium Dioxide

氧化锌 Zinc Oxide

硬脂酸 stearic Acid

硝基纤维素 nitro cellulose

过氧化钾 Potassium peroxide 85

次氯酸钙 Calcium Hypochlorite 68

红磷 RED PHOSPHOERUS

三苄胺 tribenzylamine

氧化铝 aluminium oxide

柠檬酸三苯氧胺 TAMOXIFEN CITRATE

氧化锌 ZINC OXIDE

N-乙酰基异哌啶酸 N-Acetyl isonipocotic acid

异哌啶酸 isonipecotic acid

2-乙酰基-r-丁内酯 2-Acetyl Gamma Butyrolactone

1,3-二氟苯 1,3-difluorobenzene

玻璃纤维 Glass Fiber

148
无水甜菜碱 BETAINE anhydrous

2-硝基丙烷 2-NITROPROPANE

抗坏血酸钠 sodium ascorbate

水合肼 Hydrazine Hydrate

2,5-二氟硝基苯 2,5-Difluoronitrobenzene

二甲基甲酰胺 DMF

三乙胺 tri ethyl amine

草酸 oxalic acid

异戊醇 Isoamyl alcohol

四环素 Tetracycline

粗萘 CRUDE NAPHTHALENE

1-硝基丙烷 1 Nitro propane

3,5-二氯异氰酸苯酯 3,5 Dichloro Phenyl Isocyanate

棕榈酸氯霉素 CHLORAMPHENICOL PALMITATE

壬烷 Nonane

N-乙酰-1-肉毒碱 N-Acetyl-l-carnitine

三乙醇胺 TEA (Tri-ethanolamine)

抗微生物剂 Biocide

硝酸钠 Sodium Nitrate

葡萄糖酸钠 Sodium Gluconate

木素磺化钠 Sodium Lignosulphonate

蒎烯 PINENE

149
碳酸钙 CALCIUM CARBONATE

2,5-二甲基哌嗪 2,5 Dimethyl Pyrazine

N,N-二丁胺 N,N -Dibutylamine

固体石蜡 Paraffin Wax

PVC 树脂 PVC Resin

尼龙 66 树脂 Nylon 66

尼龙 6 树脂 Nylon 6

氯化铵 ammonium chloride

罂粟碱 Papaverine

聚丙烯 Polypropylene

松香 GUM ROSIN

4-硝基苯基丙氨酸 4-Nitro -Phenylalanine

丙烯酰胺 ACRYLAMIDE

戊烷 Pentane

B-胡萝卜素 Beta Carotene

盐酸洁霉素 LINCOMYCIN HCL

滑石 TALCUM

硅酸镁 magnesium silicate

硅酸钙 calcium silicate

偏亚硫酸钠 sodium metabisulphite

亚硫酸氢钠 sodium bisulphite

微晶纤维素 Microcrystalline Cellulose RC581

150
氮磷钾肥料 NPK fertilizers

盐酸克他命 ketamine hydrochloride

灭滴灵 METRONIDAZOLE BP98

重碳酸钠 sodium bicarbonate

硝酸 nitric acid 68pct

磷酸 phosphoric acid 85pct tech grade

ANILINE 苯胺

邻苯二酰胺 PHTHALAMIDE

4-羟基-N-甲基-2-喹啉 4 HYDROXY N-METHYL-2- QUINOLONE

邻氨基苯甲酸 ANTHRANILIC ACID

氰酸钠 Sodium Cyanate

水处理化学品 Water Treatment Chemicals

砒霜 Arsenic Trioxide 98% min

邻苯二甲酸酐 phthalic anhydride

苯甲醛 benzaldehyde tech

丙烯酸甲酯 methyl acrylate

1,4-二氟苯 1,4 Difluoro benzene

水扬酸甲酯 METHYL SALICYLATE

甲醇 MANTHOL CRYSTAL BP

全精练石蜡 fully refined paraffin wax

二硫代草酰胺 DITHIOOXAMIDE

山梨醇 sorbitol powder/ sol /70%

151
锑酸钠 sodium antimonate

152
化工原料&产品词汇(4)

壬基酚 NP

亚硫酸氢钠 Sodium Bisulphite

己内酰胺 caprolactam

对甲氧基苄醇 p-Methoxy benzyl alcohol

1-戊烯 1-Pentene

碳酸钡 Barium Carbonate

2-乙酰基噻吩 2-Acetyl thiophene

重亚硫酸铵 ammonium bisulfite 56% to 70%

巯基乙酸 Thioglycolic acid 80%

聚乙烯吡咯烷酮 PVP

甲酸钠 sodium formate

磷酸 phosphorice acid 85pct tech grade

乙腈 Acetonitrile

东莨菪碱 Scopolamine

美海屈林 MEBHYDROLINE NAPADISYLATE

氰酸钠 SODIUM CYANATE

蚁酸 Formic Acid 85%

硫氰酸钠 SODIUM THIOCYANATE

甲醛 formaldehyde

硫代乙酸 thioacetic acid

亚铁氰化钾 POTASSIUM FERROCYANIDE

153
美洛昔康 Meloxicam

石蜡 PARAFFIN WAX

硝基甲烷 Nitromethane

2-噻吩乙腈 2-thiophene acetonitrile

亚硝酸钠 sodium nitrite

2,2-二甲基硫代磷酰氯 o,o-diethyl thiophosphoryl chloride

乙烯磷 Ethephon

对二甲苯 Paraxylene

无水氯化铝 Aluminum chloride anhydrous

无水高氯酸锂 Lithium perchlorate anhydrous

无水氯化锂 Lithium chloride

甲基锡稳定剂 methyl tin stabilizer

试纸 Test stripes for water

三聚磷酸钠 sodium tripolyphosphate

三氧化钼 molybdenum trioxide

扑湿痛 mefenamic acid

甲灭酸 mefenamic acid

醋酸甲酯 methyl acetate

注射级盐酸土霉素 OXYTETRACYCLINE HCL BP/USP INJECTABLE GRADE

癸二酸二甲酯 dimethyl sebacate

谷氨酸一钠 Monosodium Glutamate

苯基丙二酸 PHENYL MALONIC ACID

154
氟比洛芬 Flurbiprofen

对异丙胺 p-isopopylaniline

邻氯苯胺 o-chloroaniline

L-天冬氨酸 L-Aspartic acid

活性碳 ACTIVATED CARBON

替硝唑 Tinidazole

氯化胆碱 choline chloride 60%

三氧化锑 Antimony Trioxide

亚硝酸钠 Sodium Nitrite

丙烯酸乙酯 Ethyl Acrylate

甘菊油 Chamomile oil

替米沙坦 Telmisartan

a-硫辛酸 Alpha lipoic acid

麦角酸 Lysergic acid

异喹啉 Iso quinoline

分散红 13 DISPERSE Red 13

分散黑 EXSF DISPERSE Black EXSF

分散黄 211 DISPERSE Yellow 211

分散紫 33 DISPERSE Violet 33

分散橙 3 DISPERSE Orange 3

分散紫 63 DISPERSE Violet 63

活性黄紫 63 REACTIVE Violet 63

155
活性黄 160 REACTIVE Yellow 160

活性黄 145 REACTIVE Yellow 145

活性橙 122 REACTIVE Orange 122

活性红 195 REACTIVE Red 195

活性蓝 21 REACTIVE Blue 21

活性蓝 19 REACTIVE Blue 19

活性黑 5 REACTIVE Black 5

活性黑 HFGR REACTIVE Black HFGR

苯磺酸 Benzenesulfonic Acid 90% Technical Grade

维生素 C Vitamin C

盐霉素 Salinomycin Granules 12%

乙腈 acetonitrile

碘化钠 sodium iodide

硫磺 SULPHUR

硫酸铝 ALUMINIUM SULPHATE 17% MIN

骨化三醇 Calcitriol

一水柠檬酸 CITRIC ACID BP MONO

氢氧化钴 Cobalt Hydroxide 61%

4-三氟甲基苯胺 4 -TRIFLUORO METHYL ANILINE

过氧化苯甲酰 BENZOYL PEROXIDE

头孢噻肟钠 CEFOTAXIME SODIUM

糖精钠 SODIUM SACCHARINE BP 88/93

156
2,5-二甲基吲哚 2,5-DIMETHYLINDOLE

D-盐酸鸟氨酸 D-ORNITHINE HYDROCHLORIDE

(R)-(+)-1,2,4-丁三醇 (R)-(+)-1,2,4-BUTANETRIOL

格列本脲 GLIBENCLAMIDE

三苯砷 TRIPHENYLARSINE

N-十二烷基间苯二酚 N-DODECYLRESORCINOL

硫氰酸苄酯 BENZYL THIOCYANATE 98%MIN

香草醇 VANILLYL ALCOHOL MIN 98%

滑石粉 TALCUM POWDER

三氧化二砷 Arsenic Trioxide 98% min White in Colour

L-甲基多巴 L-Methyl Dopa USP24

聚醋酸乙烯酯 polyvinyl acetate

二甲基二硫代氨基甲酸钠 Sodium dimethyldithiocarbamate 40% min

片碱 CAUSTIC SODA FLAKES 96% MIN

己酸羟孕酮 Hydroxyprogesterone caproate bp 98

壬基苯酚 nonylphenol

1,2-丙二胺 1,2 Propanediamine

2-乙基己酸 2 ethyl hexanoic acid 99.5% Min

酸性绿 25 ACID GREEN 25

酸性蓝 129 ACID BLUE 129

酸性染料 ACID DYES

酸性媒介蓝 MORDANT BLUE

157
酸性蓝 ACID BLUE

甲醇 methanol

甲苯 toluene

丙酮 acetone

硅胶 Colloidal silica

硫酸化蓖麻油 Sulfated Castor Oil

马来酸 Maleic acid Food grade

氯酸钾 Potassium Chlorate

氯酸钠 Sodium Chlorate

磺酰氯 Sulfuryl Chloride

油酸 oleic acid

ABS 树脂 ABS resin

邻硝基苯甲醛 Ortho Nitro Benzaldehyde

2,6-二甲基萘 2,6-dimethylnaphthalene

钼酸铵 ammonium molybdate

硫酸铜 copper sulphate

尿素 urea

偏亚硫酸钠 sodium metabisulphite

退热冰 acetanilide

甘油 Glycerine 99.5%

异喹啉 isoquinoline

扑热息痛 Paracetamol BP98/USP24

158
活性染料 Reactive dyes

黄磷 yellow phosphorous

碳黑 carbon black

L-盐酸半胱氨酸 L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE

4-羟基-3-甲氧基苄醇 4-hydroxy-3-methoxy benzyl alcohol

2-羟基肉桂酸 2-hydroxy cinnamic acid 98%

2,4-二氨基硫酸苯甲醚 2,4-Diaminoanisole sulfate

硫氰酸苄酯 Benzyl thiocyanate 98% min

L-苯基丙氨酸 L-Phenyl Alanine 98 % ee/GLC

阿苯哒唑 Albendazole

维生素 K1 Vitamin K1

2-羟基吡啶 2-Hydroxy Pyrimidine

三乙胺 Tri Ethyl Amine

吡咯烷 PYRROLIDINE

氯化铝 ALUMINIUM CLORIDE

β-萘酚 BETA NAPHTHOL

五氧化二矾 Vanadium Pentoxide

维生素 B2 V B2

维生素 B1 V B1

核黄素 Riboflavin DC Grade

格列齐特 Gliclazide

环丙沙星 Ciprofloxacin

159
氯霉素 Chloramphenical

硫酸链霉素 Streptomycin sulphate

粉末状甲醇钠 sodium methoxide powder 99% min

无水柠檬酸 CITRIC ACID ANHYDROUS

一甲基苯胺 mono methyl aniline

高氯酸钠 SODIUM PERCHLORATE

2,5-二氯硝基苯 2,5-dichloro nitrobenzene

4-氯苯甲酮 4-CHLORO BENZOPHENONE

氧化铝 ALUMINIUM OXIDE

2,3,5-三溴苯甲酸 2,3,5-tribromo benzoic acid

5-氯水杨醛 5-CHLORO SALICYLALDEHYDE 99%

苯甲酮 Benzophenone

二硫化碳 Carbon Disulfide 99%

L-天冬氨酸 L-Aspartic Acid 99%min

硫氰酸钾 Potassium Thiocyanate 99%

硫氰酸铵 Ammonium Thiocyanate 99%

活性炭 activated carbon 99%

硫化黑 2BR Sulphur Black 2BR

脂肪酸 Fatty Acid Distillate

橡胶级硬脂酸 Stearic Acid Rubber Grade

乙氧基亚甲基丙二腈 Ethoxy methylene malononitrile 99%

1,4-二溴丁烷 1,4-dibromo butane

160
L-苯基丙胺酸 L-Phenyl Alanine

溴乙烷 Ethyl Bromide min 99 %

盐酸 HYDROCHLORIC ACID 33-35%

香蓝素 VANILLIN FCCIV

酸性绿 28 Acid Green 28

酸性绿 41 Acid Green 41

直接黄 88 Direct Yellow 88

直接黄 44 Direct Yellow 44

直接黄 27 Direct Yellow 27

直接黄 26 Direct Yellow 26

直接黄 83 Direct Yellow 83

直接黄 50 Direct Yellow 50

直接黄 44 Direct Yellow 44

睾丸激素丙酸酯 TESTOSTERONE PROPIONATE

羟孕酮己酸酯 HYDROXYPROGESTERONE CAPROATE

吩噻嗪 PHENOTHIAZINE

己二酸哌嗪 PIPERAZINE ADIPATE

甲基二乙醇胺 MDEA

亚硫酸氢钠 sodium hydro sulphite

亚硝酸钠 sodium nitrite

天然橡胶 Natural Rubber

全精练石蜡 PARAFFIN WAX FULLY REFINED

161
硝酸铋 BISMUTH NITRATE

正己醇 N-Hexanol min 98 %

2,5-二硝基对二甲苯 2,5 di nitro p- xylene

1,4-二甲基-2,5-二硝基苯 1,4 di methyl 2,5- di nitro benzene

荧光增白剂 Optical Brightener TBO

葡萄酸 gluconic acid

电石 CALCIUM CARBIDE

2-吡咯烷酮 2-Pyrrolidone

氯化锌 Zinc Chloride

乙烯-醋酸乙烯共聚物 EVA

硫酸铁 Ferrous Sulphate

聚乙烯吡咯酮碘 POVIDONE IODINE

二甲亚砜 Dimethyl sulphoxide

聚丙二醇 PPG

酚醛树脂 PHENOL FORMALDEHYDE RESIN

2-乙基己酸 2 ethyl hexanoic acid

乙醇酸 GLYCOLIC ACID

乙酸乙烯单体 VAM

甲醇 methanol

双氧水 hydrogen peroxide 50%

硼酸三甲酯 Trimethyl Borate

聚氯化铝 Poly Aluminium Chloride

162
磷酸 PHOSPHORIC ACID 85

氧化铌 Niobium oxide 99.9%

氧化铈 ceric oxide 99.9%

氧化钐 Samarium oxide 99.9%

氧化铕 Europium oxide 99.9%

邻苯二甲酸二辛酯 D.O.P

邻苯二甲酸酐 PHTHALIC ANHYDRIDE

氯化石蜡 CHLORONATED PARAFFIN WAX 42%

十二烷基苯磺酸 DDBSA HARD 98%

苯酚 PHENOL ICE CRYSTAL OR PHENOL SOLID 99%

无水氯化铁 Anhydrous Ferric Chloride

偏亚硫酸钠 sodium metabisulphite

三氧化铬 CHROMIUM TRIOXIDE

电石 calcium carbide

硝化甘油 nitroglycerin pellets

4-氨基-1,2,4-三唑 4 amino 1,2,4 triazole

硫酸铝 Aluminium Sulphate

1,3-二氟苯 1,3-difluorobenzene 99%

儿茶酚 Catechol

三氧化二锑 ANTIMONY TRIOXIDE

甲酸钙 calcium formate

阿奇霉素 Azithromycin

163
固体石蜡 PARAFFIN WAX

季戊四醇 Pentaerythritol

异冰片 isoborneol

白炭黑 WHITE CARBON BLACK

亚硫酸氢钠 Sodium Hydrosulphite (Hydrous), 88 % & 90% min

冰醋酸 Acetic acid (Glacial), 99.85% min

无水硫化钠 Sodium sulphate anhydrous, 99% min

轻质苏打 Soda ash light, 99.2% min

片碱 Caustic soda flakes, 96% & 98% min

双氧水 Hydrogen peroxide 50%

比沙可啶 Bisacodyl

盐酸敌菌净 DIVERDINE HCL

铬酸 Chromic acid

壬基苯酚 nonyl phenol

1,2-戊二醇 1,2 pentanediol

阿托伐他汀 Atorvastatin

葡萄酸 gluconic acid

2,6-二氯哌嗪 2,6 Dichloro Pyrazine

异香兰素 Isovanillin

六偏磷酸钠 Sodium Hexa meta Phosphate

月桂醇 Lauryl Alcohol

1-辛醇 1-Octanol

164
正己醇 1-Hexanol

涂料着色剂 colorants for paints

氟伏沙明 FLUVOXAMINE

巴豆醛 CROTONALDEHYDE

硝基甲烷 Nitromethane 99% Min.

盐酸二甲胺四环素 Minocycline Hydrochloride

维生素 E VITAMIN E

二甲基硫醚 Dimethyl Sulfide

碳酸钙 Calcium Carbonate

滑石粉 TALCUM POWDER

硫酸铝 ALUMINIUM SULPHATE

氢氧化铝 ALUMINIUM HYDROXIDE

次氯酸钙 CALCIUM HYPOCHLORITE

2,4-二氯氟苯 2,4 dichloro fluorobenzene

环丝氨酸 cycloserine

一水柠檬酸 Citric Acid Monohydrate BP93

D-丙胺酸 D Alanine

酒石酸 TARTARIC ACID -DL

五水硅酸钠 SODIUM METASILICATE PENTAHYDRATE

苯甲酸 Benzoic Acid

2-乙基己醇 2EH

邻氯对甲苯胺 o-chloro-p-toluidine

165
吗啉 Morpholine

梭链孢酸钠 Sodium Fusidate

正庚烷 NORMAL HEPTANE

对氨基苯酚 para aminophenol

异哌啶酸乙酯 isonipecotic acid ethyl ester

草酸 Oxalic Acid

分子筛 MOLECULAR SIEVES 4A and 13X

1,2-二氨-2-甲基丙烷 1,2-Diamino-2-methylpropane

磷酸 Phosphoric acid

片碱 Caustic soda 96 % flakes and pearl

苯并三唑 BENZOTRIAZOLE

甲乙酮 METHYL ETHYL KETONE

双氰胺 DCDA

3-甲氧基苯甲醛 3-Methoxy benzaldehyde

2,6-二羟基苯甲酸 2,6-dihydroxy benzoic acid 99 % min.

十水硼砂 borax 10H2O technical grade

五水硼砂 borax 5H2O technical grade

硼酸 boric acid technical grade

染料中间体 DYES INTERMEDIATES

四甲基胍 TETRA METHYL GUANIDINE

碳酸钠 Sodium Carbonate

碘甲烷 Methyl Iodide

166
氢氧化铝 ALUMINIUM HYDROXIDE

β-胡萝卜素粉末 Beta Carotene Powder

哌嗪 PIPERAZINE 65%

聚丙烯酸钠 sodium polyacrylate

钼酸钠 sodium molybdate

全精练石蜡 Paraffin wax Fully refined

头孢噻呋钠 ceftiofur sodium

氯化钙 Calcium Chloride BP

重碳酸钠 Sodium Bicarbonate BP

糖精钠 Sodium Saccharine

谷氨酸一钠 Monosodium Glutamate

毒死蜱 Chlorpyrifos 94

右旋苯氧司林/吩斯啉 d-Phenothrin 94

残杀威 Propoxur

配合剂 Synergist S-421 95

胡椒基丁醚(Piperonyl butoxide)(PBO) 95

右旋反式丙烯菊酯 d-trans Allethrin

胺菊酯 Tetramethrin 97

氯氰菊酯 Cypermethrin

苄氯菊酯 Permethrin

敌敌畏 DDVP

氨水 AMMONIA SOLUTION

167
还原染料 vat dyes

过氧化苯甲酰 benzoyl peroxide 27% for food grade

轻质苏打 Soda Ash Light Grade

青霉素 Penicillin G

N-丁醇 N Butanol

苯肼 Phenyl Hydrazine 98 % pure

1,4-丁二醇 1,4 Butanediol

丙烯酸乳液 ACRYLIC EMULSION

PVC 树脂 PVC RESIN

邻二氯苯 orthodichlorbenzene

对二氯苯 paradichlor benzene

氧化苯乙烯 Styrene oxide 98% min.

黄原胶 Xanthan Gum

硝酸钠 Sodium Nitrite 99.0% min

碳酸钠 Sodium Carbonate 99.0% min

对氨基苯酚 Para Amino Phenol

硫化钠 SODIUM SULPHIDE FLAKES 60%

颜料黑 Pigment black

盐酸吗茚酮 molindone hcl

磷酸三乙酯 Tri Ethyl Phosphate

2,5-二甲氧基 4-氯苯胺 2,5-Di Methoxy-4-Chloro Aniline

2,4-二甲苯 2,4 Xylidine

168
邻甲苯胺 Ortho Toluidine

氢氧化铝 Aluminum HYDROXIDE 99.5% FLAKES

胰岛素/胰凝乳蛋白酶混合物 Trypsin /Chymotrpsin Mixture

硅酸乙酯 ethyl silicate

糖精钠 sodium saccharin

D-苹果酸 D-Malic acid

2-氨基-6-氯嘌呤 2-Amino-6-chloro purine

哌啶 piperidine

醋酸钴 Cobalt acetate

氯化钴 cobalt chloride

硫酸钴 cobalt sulphate

硝酸钴 cobalt nitrate

三氯乙酸 Trichloroacetic acid

氯化汞 Mercuric chloride

双氯芬酸钠 DICLOFENAC SODIUM

对苯磺酸 P-TOLUENE SULFO ACID

硫氰酸钠 SODIUM THIOCYANATE 68-70%

右美沙芬 Dextromethorphane Hbr

扑热息痛 Paracetamol

维生素 C Ascorbic Acid, Vitamin C

布洛芬 Ibuprofen

磺唑氨酯 Oxfendazole

169
硫酸庆大霉素. Gentamycin Sulfate

片碱 CAUSTIC SODA-FLAKE

对硝基甲苯 PARA NITRO TOLUNE

双氰胺 Dicyandiamide 99.5 % min

1,5-二甲基萘 1,5-Dimethyl naphthalene

十水硼砂 BORAX DECHYDRATE 99.5% Min

十水硼砂 BORAX DECHYDRATE 95% Min

磺唑氨酯 Oxfendazole

黄磷 Yellow Phosphorus 99.9% min

庆大霉素 GENTAMYCINE

辅酶 Q ubiquinone

辅酶 coenzyme

甲苯 Toluene

丙酮 Acetone

颜料蓝 15 pigment Blue 15

颜料棕 13 pigment Brown 13

颜料橙 13 pigment Orange 13

颜料紫 23 pigment Violet 23

颜料绿 7 pigment Green 7

颜料红 8 pigment Red 8

颜料黄 14 pigment Yellow 14

颜料黄 12 pigment Yellow 12

170
磺胺噻唑 Sulphathiazole

乙醇酸 Glycolic acid, 99% (Tech. grade)

间苯二胺 meta phenylene diamine 99 %

甲基多巴 Methyl Dopa

盐酸正丁霉素 DAUNORUBICIN HCL

邻氯青霉素钠 cloxacillin sodium

一水柠檬酸 citric acid mono

无水柠檬酸 citric acid anhydrous

二甲基甲酰胺 DMF - dimethyl formamide

苏打 Soda Ash

异丙醇 ISO Propyle Alcohol

磷酸 Phosphoric Acid

钛白粉 Titanium Dioxide Anatase B101

三聚磷酸钠 Sodium Tripolyphosphate

苯磺酸 Benzene sulfonic acid Technical Grade

三氯乙烯 trichloroethylene min 99%

金属锂 Lithium Metal

氨腈钙 Calcium Cyanamide 60%

4-乙酰基丁酸甲酯 4-acetyl butyric acid methyl ester 98%min

碳酸钙 calcium carbonate

固体石蜡 paraffin wax

扑热息痛 PARACETAMOL DC GRADE

171
安息香酸甲硝唑 Metronidazole Benzoate BP

甲状腺素钠 Thyroxine Sodium

对甲苯磺酸酸钠盐 P-Toluenesulfinic acid, sodium salt

润滑油 Lubricating oils

油脂 Greases

间甲酚 META CRESOL - 99%

乙酰氯 Acetyl Chloride 98% Min.

二甲基亚砜 DMSO 99.8% MIN.

氯化钠 Sodium Chloride Pharma Grade

格列胺脲(优降糖) GLYBURIDE (GLIBENCLAMID)

二(聚)季戊四醇 Dipentaerythritol

氢氯化异丙嗪 promethazine hydrochloride

赖氨酸 Lysine

聚丙二醇 POLYPROPYLENE GLYCOL ( PPG )

三氯乙酸 Trichloroacetic acid

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE 35PCT & 50PCT

乙氧基壬基酚 NONYL PHENOL ETHOXYLATED

锌钡白 Lithopone (28-30%)

乙醇 Ethyl Alcohol 95%

硼酸 boric acid

分散黄 56 disperse yellow 56

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS

172
苯甲酸 BENZOIC ACID BP93

硝酸钛 Titanium Nitrate

海绵钛 Titanium Sponge 40-60 mesh

铝粒 Aluminium Granular 50-150 mesh

硝基纤维素漆 Nitrocellulose

碳酸乙烯酯 ethylene carbonate

L-精氨酸 L-Arginine

葡萄糖酸钙 Calcium Gluconate

片碱 caustic soda flakes 96% min

2-乙基己醇(2EH)

四氢呋喃 Tetrahydro furan(THF)

亚硝酸异戊酯 isoamyl nitrite

2-羟基苯乙酸 2-hydroxy phenyl acetic acid

氟米龙 FLUOROMETHOLONE

线性烷基苯磺酸 LABSA

硝酸 NITRIC ACID

3,5-二溴甲苯 3-5 di bromo toluene

石油树脂 petroleum resin

无水溴化锌 Zinc Bromide Anhydrous

烟碱 nicotinamide

盐酸维生素 B1 vitamin b1 hcl

四氢呋喃 Tetrahydro furan(THF)

173
硫酸阿米卡星 Amikacin Sulphate

a-萘胺 ALPHA NAPHTHYLAMINE

精萘 REFINED NAPHTHALENE

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE

异氰酸甲酯 METHYL ISOCYANATE

磺胺嘧啶 sulfadiazine

己二酸 ADIPIC ACID

尼龙 610 NYLON610

重铬酸钠 Sodium Bichromate

硝酸纤维素 cellulose nitrate

4-羟基苯甲酸 4-HYDROXY BENZOIC ACID

棕榈油 palm oil

糠醛 Furfural

高锰酸钾 Potassium Permanganate

粗/精萘 Crude / Refined naphthalene

磷酸克林霉素 Clindamycin Phosphate

合成橡胶 Synthetic Rubber

a-溴乙酸苯酯 ALPHA BROMO PHENYL ACETATE

己二酸 Adipic Acid

丁醇 Butanol

碳酸钙 Calcium Carbonate Powder, 99.50(CaCo3)

表氯醇 Epichlorohydrin

174
醋酸维他命 A VITAMIN A ACETATE

PVC 树脂 PVC Resin

硫磺 Sulphur - 99.5% - pharmaceutical grade

尿素 Urea 46% agricultural grade

甲氰菊酯 Fenvalerate

代森锰锌 Mancozeb Tech 80%

二亚乙基三胺 Diethylene triamine (DETA)

氢氧化钴 Cobalt Hydroxide 61 % min

双氰胺 Dicyandiamide 99.5 % min

阿苯达唑 albendazole

盐酸氨溴索 Ambroxol HCl

青霉素 V PENICILLIN –V

肾上腺素 Adrenaline

季戊四醇 PENTAERYTHRITOL

金属钠 SODIUM METAL

一乙醇胺 Monoethanol Amine

甲基二乙醇胺 Methyldiethanol Amine

颜料黄 Pigment green

颜料绿 Pigment green

颜料黑 Pigment black

颜料橙 Pigment orange

颜料白 Pigment white

175
颜料蓝 Pigment blue

颜料红 Pigment red

硫酸铵 Amonium Shlphate, Tech

氧化镁 Magnesium Oxide

氯化钠 Sodium Chloride 96%

镍粉 nickel powder 99.9%-325mesh

红磷 Red-phosphorus 99% to above

正丁醇 N Butanol

蒽诺沙星 Enrofloxacin Base

呋喃唑酮 Furazolidone BP 98

分散染料 Disperse Dyes

散蜡 paraffin wax slack

冰醋酸 GLACIAL ACETIC ACID 99.9% min

片碱 caustic soda flakes 98% min

二氯乙烯 ETHYLENE DICHLORIDE

苯乙烯 STYRENE

粗萘 Naphthalene crude

氢化氟化吡啶 Hydrogen Fluoride Pyridine

DL-2-氨基丁醇 DL-2-AMINO BUTANOL

苯酚 PHENOL(CRYSTAL)

分散红 Disperse Red

分散橙 Disperse Orange

176
分散绿 Disperse Green

分散棕 Disperse Brown

分散蓝 Disperse Blue

分散黑 Disperse Black

氧氟沙星 OFLOXACIN

利福平 RIFAMPICIN

盐酸强力霉素 DOXYCYCLINE HCL

磷酸氯喹 CHLOROQUINE PHOSPHATE

林肯霉素 LINCOMYCIN

硫酸链霉素 Streptomycin sulphate

庆大霉素 GENTAMYCINE

片碱 Caustic Soda (Flakes

三聚氰胺 Melamine powder

甲醇 Methanol

甲醛 Formaldehyde 37%

苯酚 Phenol 95% or cristal phenol

碳酸氢铵 Ammonium Bicarbonate FOOD GRADE

重铬酸钠 sodium bichromate 98%

硫化钠 Sodium sulfide 60% flakes

维 C Vitamin C food grade

烧碱 Caustic Soda 50% Membrane Grade

硫化黑 SULPHUR BLACK BR 200%

177
多效唑 PACLOBUTRAZOL

N,N-二甲基乙酰胺 N,N-Dimethyl acetamide

盐酸环丙沙星 ciprofloxacin HCl

辛酸锡 stannous octoate

脱水吗啡 APOMORPHINE

苯甲酸苄酯 Benzyl benzoate

盐酸氯洁霉素 clindamycin hcl

盐酸阿密曲替啉 AMITRIPTYLINE Hcl

混旋蛋氨酸 DL METHIONINE

氧化铈 cerium oxide

季戊四醇 Pentaerythritol

氢氧化铝 aluminium hydroxide

乙酸 ACETIC ACID

布洛芬 Ibuprofen

灭滴灵 Metronidazole

全精炼石蜡 paraffin wax fully refined

扑热息痛 paracetamol powder

碱性蓝 3 Basic Blue 3

碱性黄 28 Basic Yellow 28

碱性紫 16 Basic Violet16

碱性红 18 Basic Red 18

酸性蓝 3 Basic Blue 3

178
酸性紫 90 Acid Violet 90

酸性红 249 Acid Red 249

酸性橙 116 Acid Orange 116

酸性蓝 7 Acid Blue 7

酸性蓝 40 Acid Blue 40

EDTA 乙二胺四乙酸

克百威 Carbofuran

二甘醇 DiEthylene Glycol

醋酸苄酯 Benzyl Acetate

N-甲基二乙醇胺 N-Methyldiethanolamine

丙酮 Acetone

果糖糖浆 Fructose Syrup F85

醋酸维生素 E VITAMIN E ACETATE

雌二醇 ESTRADIOL

二亚乙基三胺 Diethylenetriamine (DETA)

无水柠檬酸 Citric Acid Anhydra food grade

草酸 oxalic acid

硫化锌 Zinc Sulphate

硫化钠 Sodium Sulphide Flakes

己酸 Caproic Acid

邻甲苯 Ortho Toludine

对甲苯 Para Toluene

179
三甲基间苯三酚 TRIMETHYL PHLOROGLUCINOL

3,4-二甲氧基苯乙腈 3,4dimethoxyphenylacetonitrile

甲醇 METHANOL

氯化镁 magnesium chloride flakes purity more than 45%

丙烯酸 ACRYLIC ACID

丙烯酸丁酯 BUTYL ACRYLATE

季戊四醇 PENTAERYTHRITOL

乙酸乙烯单体 VAM

尿素 Urea Fertilizer 46N granular

乙醛 acetaldehyde 99% pure

PVC 树脂 PVC RESIN

氯化铝 Aluminium Chloride

锌钡白 Lithopone B301 ZnS 28-30%

保险粉 Sodium Hydrosulphite 80%

邻二甲苯 Ortho xylene 98% min

(R)-3-溴扁桃酸 (R)-3-Bromo mandelic acid

无水咖啡因 Caffein anhydrous

1-溴十二烷 1 bromo dodecane

藻酸钠 SODIUM ALGINATE

硫氰酸铵 AMMONIUM THIOCYANATE 98% and 99%

硫氰酸钠 SODIUM THIOCYANATE 98% and 99%

四甲基碘化铵 Tetramethylammonium iodide

180
聚乙烯吡咯碘酮 Povidone Iodine

多聚甲醛 paraformaldehyde

甲酸甲酯 methyl formate

叔丁醇 ter-butanol

2-溴甲苯 2-BROMO TOLUENE

4-溴甲苯 4-BROMO TOLUENE

环丝氨酸 CYCLOSERINE

烟酸阿朴吗啡 APOMORPHINE HCL

利福霉素 rifamycin

DL-肉毒碱 DL-CARNITINE

二异丙胺 DIISOPROPYLAMINE

氯化石蜡 chlorinated paraffin wax

染料中间体 dyes intermediates

全精练石蜡 paraffin wax fully refined

二氧化钛 titanium dioxide b-101

松香 GUM ROSIN ww grade

氢氧化铝 Aluminum Hydroxide Gel Powder Dried

邻氨基苯甲醚 O-Anisidine

环丙沙星 CIPROFLOXACIN USP 24

固体石蜡 PARAFFIN WAX

乌洛托品 hexamine

合成樟脑 synthetic camphor

181
1,8-二氨辛烷 1,8-diamino octane 99 % min. 99 % min.

2,3-二氯甲苯 2,3-dichloro toluene 99%

1,3-二亚氨基异吲哚 1,3 di imino iso indole 99%

氢硫化钠 sodium hydrosulphide 99%

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS 99%

新戊二醇 Neopentyl Glycol 99%

4-羟基-N-甲基喹啉 4 HYDROXY N METHYL QUINOLINE 99%

对苯磺酸 P-TOLUENE SULFO ACID 99%

维生素 C VITAMIN C 99%

4-甲基环己酮 4-Methylcyclohexanone 99%

新霉素 chloramphenicol

1,3-二氟苯 1,3-difluorobenzene 99%

苄醇 Benzyl Alcohol

2-苯基乙醇 2 Phenyl ethanol 99%

硝酸钠 SODIUM NITRATE

对苯二酚 HYDROQUINONE

颜料黄 12 Pigment Pigment yellow 14

颜料红 8 Pigment Red 8

颜料蓝 15 Pigment Blue 15

颜料棕 13 Pigment Brown 13

颜料橙 13 Pigment Orange 13

苯氧苄胺 phenoxybenzamine

182
曲氟尿苷 Trifluridine

头孢氨苄 cefalexin

烧碱 caustic soda flakes 97% to 99.%

苏打 soda ash

氧化铁 Iron Oxide

碳酸钙 Calcium Carbonate

3,4,5-三氟硝基苯 3,4,5-Trifluoro Nitrobenzene 99% MINIMUM

全精炼石蜡 Fully Refines Paraffin Wax 58/60

葡萄糖 Dextrose

蚁酸 Formic acid 85%

苯乙酸 Phenyl Acetic Acid

硝酸钙 calcium nitrate

赖诺普利 Lisinopril

盐酸万古霉素 VANCOMYCIN HCL

盐酸氧甲唑啉 OXYMETAZOLINE HCL

2-甲基间苯二酚 2-methylresorcinol

甲酸钠 sodium formate 96-97%.

硬脂酸 stearic Acid 1801-1850

聚碳酸酯 POLYCARBONATE

蒽醌 AQ

2-氨基-2,4,6-二氯吡啶 2- Amino 4,6 Dichloro Pyrimidine

4-氯苯胺 4-Chloro Aniline

183
二氧六环 Dioxane

固体石蜡 PARAFFIN WAX

硫化锌 Zinc Sulfide

对二甲苯 Para Xylene

丙酸钙 calcium propionate

表柔比星 Epirubicin

己二酸 ADIPIC ACID

5-溴-2-氯吡啶 5-Bromo-2-chloropyrimidine

芬芳可塑剂 AROMATIC PLASTICIZER

二硬脂酸胺 Di-Stearyl amine

二葵胺 Di-Decyl amine

二辛胺 Di-Octyl amine

二戊胺 Di- pentyl amine

二正丁胺 Di-n-Butyl Amine

硬脂酸胺 Stearyl Amine

环己胺 Cyclohexylamine

钛白粉 TITANIUM DIOXIDE B-101 GENERAL GRADE

丙酮 Acetone

氟乐灵 trifluralin

双氧水 Hydrogen Peroxide

正磷酸 Orthophosphoric Acid

硫化钠 SODIUM SULFIDE yellow flakes

184
甲氧基醋酸 Methoxy acetic acid

2-羟基-3-萘酸 Bon Acid

氯化锶 Strontium Chloride

尿素 Urea

重质苏打 Soda Ash - Dense

甲状腺素钠 thyroxine sodium

地塞米松 DEXAMETHASONE BP98

双氰胺 DICYANDIAMIDE

氧氟沙星 ofloxacin usp 24

乳糖 lactose BP

聚碳酸酯片 POLYCARBONATE SHEET

硫化钠 SODIUM SULFIDE

磷酸二钙 DCP

硫酸新霉素 NEOMYCIN SULPHATE

过氧化苯甲酰 benzoyl peroxide

磷矿石 Rock Phosphate

a-溴苯乙酸 ALPHA BROMO PHENYL ACETIC ACID

草酸 Oxalic Acid 99,6-99,4 %

亚硝酸钾 Potassium Nitrite

单乙醇胺 Monoethanol Amine

甲乙酮 MEK

异丁醇 isobutanol

185
双氧水 HYDROGEN PEROXIDE 50%,

月桂基硫酸钠 Sodium Lauryl Sulphate BP/USP

红紫酸铵 Ammonium Purpurate 98%,

氢氧化铝 aluminium hydroxide

轻质苏打 soda ash light

三甲基对苯二酚 Trimethyl Hydroquinone

马来酸酐 maleic anhydride

苯酚 phenol

丙酮 Acetone

2-苄基丙烯酸 2- benzyl acrylic acid

固体石蜡 Paraffin Wax

喹啉酸 QUINOLINIC ACID

氯氰菊酯 CYPERMETHRIN

8-甲基喹啉 8-METHYL QUINOLINE

异喹啉 ISOQUINOLINE 99%

4-乙基苯酚 4- ETHYL PHENOL

苯甲酸钠 Sodium Benzoate

四氢呋喃 TETRAHYDROFURAN (THF)

二氧化硅 Silicon Dioxide

活性染料 reactive dyes

磷霉素钙 FOSFOMYCIN CALCIUM

氟比洛芬 FLURBIPROFEN USP24

186
蚁酸 formic acid 85%

2-羟基苯乙酸 2 hydroxy phenyl acetic acid.

格列本脲 Glibenclamide

赖氨酸 Lysine

7-氯喹哪 7-CHLORO QUINALDINE

8-氨-6-甲氧基喹啉 8-AMINO-6-METHOXY QUINOLINE

皂角苷 Saponin

三苯甲基氯 TRITYL CHLORIDE

四氢萘酮 TETRALONE

醋酸甲脒 FORMAMIDINE ACETATE

苦氨酸钠 Sodium Picramate

别嘌呤醇 ALLOPURINOL

甲砜氯霉素 THIAMPHENICOL

梭链孢酸 Fusidic Acid

敌敌畏 DDVP

烟酸鱼精蛋白 Protamine HCL

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE

丙烯酸丁酯 Butyl Acrylate

L-肉毒碱 L-carnitine

二甲双胍 metformin

甲硫咪唑 methimazole

PVC 树脂 PVC Resin

187
糠醛 Furfural

三甲基间苯三酚 TRIMETHYL PHLOROGLUCINOL

间苯三酚 PHLOROGLUCINOL

乙氧基亚甲基丙二醇 Ethoxy methylene malononitrile 99%

苯甲酸 BENZOIC ACID BP98

苯甲酸钠 Sodium benzoate

磷酸 Phosphoric Acid

烟酸陪替丁 PETHIDINE HYDROCHLORIDE BP

二氧化铬 Chromium Dioxide

灭鼠剂 RODENTICIDE

聚氨酯橡胶 Polyurethane Rubber

4-羟基苯甲酸 4-HYDROXY BENZOIC ACID

乳果糖 LACTULOSE

烟碱 Nicotinamide

硫磺酸 sulfuric acid

山梨醇溶液 Sorbitol Solution 70

二氯甲烷 METHYLENE CHLORIDE 99%

葡萄糖液 Glucose Liquid

苯甲酸苄酯 Benzyl benzoate

羧甲基纤维素 CMC 60%

合成橡胶 Synthetic Rubber SBR 1502

脱水吗啡 APOMORPHINE

188
次氯酸钠 Sodium Hypochlorite

a-甲基多巴 Alpha Methyl Dopa

代森锰 MANEB 20% WP

氯氧化铜 COPPER OXYCHLORIDE 37,5%

4-溴邻苯二甲酸酐 4-Bromo Phthalic anhydrus

溴化锌 Zinc bromide

四氯乙烷 tetra chloro ethane

氯化聚丙烯 Chlorinated polypropylene

1,2-二甲氧基已烷 1,2-DiMethoxy Ethane

辛酸铋 Bismuth Octoate

布洛芬 Ibuprofen

草甘膦 Glyphosate 41%

盐酸三甲胺 Trimethylamine Hydrochloride

无水三甲胺 Trimethylamine Anhydrous

硝苯地平(心痛定) Nifedipine

甲腈咪胍 Cimetidine

阿替洛尔 Atenolol

2,3-二氯-1,4-萘二酮 2,3-dichloro-1,4- naphthalenedione

西布曲明 Sibutramine

盐酸羟甲唑啉 Oxymetazoline HCL

阿托伐他汀 Atorvastatin

聚四氟乙烯 PTFE POWDER 删除的内容: ptfe powder

189
1-氯己烷 1-Chlorohexane

1-己硫醇 1-Hexanethiol

无氧化二锑 antimony pentaoxide

格列吡嗪 glipizide

固体苯酚 Phenol,Solid

十二烷基苯磺酸 DDBSA HARD 98%

赖诺普利 Lisinopril

维他命粉 Vitamin E Powder 50%

马来酸依那普利 Enalapril Maleate

巯甲丙脯氨酸 Captopril

阿奇霉素 Azithromycin

特比萘芬 Terbinafine

多潘立酮 Domperidone

泮托拉唑(潘托拉唑) Pantoprazole

克拉匹多 Clopidogrel

碱性紫 14 basic violet 14

碱性橙 2 basic orange 2

碱性绿 4 basic green 4

甲乙酮 Methyl Ethylene Ketone

脂肪酸 Adipic acid

吲达帕胺 Indapamid

N,N-二甲基乙酰胺 N,N-dimethylacetamide

190
邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

五氧化二矾 Vanadium Pentoxide

双氯芬酸钠 diclofenac sodium

二苯基磷酸甲苯酯 Di Phenyl Cresyl Phosphate

PVC 树脂 PVC RESIN

烟碱 NICOTINAMIDE

环丙基甲基酮 Cyclopropyl Methyl Ketone

2,4-二氟苯 2,4 Difluorobenzene

甲苯咪唑 mebendazole

聚乙烯醇 Polyvinyl Alcohol

d-核糖(d-Ribose)

扑热息痛 paracetamol

细胞色素 Cytochrome C

甘露醇 Mannitol

N-甲基哌嗪 N-Methyl Piperazine

钛粉 Titanium metal powder

锌粉 Zinc metal powder

氧化铋 bismuth oxide

氧化钴 cobalt oxide

氧化镉 cadmium oxide

邻氨基苯甲醚 O-Anisidine

抗坏血酸钠 SODIUM ASCORBATE

191
四环素 tetracycline

磷化铝(Phosphide Aluminium)

灰黄霉素 Griseofulvin

麦草畏 dicamba 98%

制动液 brake fluid

氧化苯乙烯 STYRENE OXIDE

三亚乙基四胺 Triethylenetetramine (TETA)

间硝基苯甲酸 M-NITROBENZOIC ACID

二甲苯烷二异氰酸酯 MDI

1,3-二甲氧基苯 1,3 Dimethoxy benzene

对甲苯酰氯 P-Toluoyl chloride

氧化铝粉 Alumina Powder

氧化锌 zinc oxide

硫酸铁 Ferrous Sulphate

硼砂 borax

硼酸 boric acid

肾上腺素 Adrenaline

非那甾胺 Finasteride

溴棕三甲铵 Cetrimide

甲氨蝶呤 Methotrexate

异酞酸 IsoPhthalic acid

二亚乙基三胺 DETA

192
石墨粉 Graphite Powder 99 %

吗啉 MORPHOLINE 100 %

2-苯基吲哚 2-Phenyl Indole 99%

3,5-二羟基苯乙酮 3,5-Dihydroxyacetophenone 99%

二苯醚 Diphenyl Oxide 99%

氢化双酚 A Hydrogenated Bisphenol A 99%

一甲胺 monomethyl amine 99%

乙腈 Acetonitrile 99%

丙二酸二甲酯 dimethyl malonate 99%

环磷酰胺 Cyclophosphamide 99%

盐酸氯洁霉素 Clindamycin hcl 99%

水合肼 hydrazine hydrate

庆大霉素 gentamycine

氯乙酸乙酯 ethyl chloroacetate

氯代醋酸甲酯 methyl chloroacetate

4-氨基尿嘧啶 4-amino uracil

利尿磺胺 furosemide

2,6-二氯-4-氨吡啶 2,6-dichloro-4-aminopirymidine

灭滴灵 metronidazole

对氯苯磺酰胺 p-chloro benzenesulfonamide

精盐 refined salt

保险粉 rongalite

193
季戊四醇 pentaerythritol 99.7% nitration

对二乙苯 p-diethyl benzene 98.%min

1,4-二氧杂环乙烷 1,4-dioxane

片碱 caustic soda flakes 99.0%.or 98.5%

四乙基氢氧化铵 tetraethyl ammonium hydroxide

醋酸镁 magnesium acetate

聚乙烯 polyethylene

盐酸安普罗铵 Amprolium Hydrochloride

电石 Calcium Carbide

丁基橡胶 BUTYL RUBBER

硅橡胶 SILICONE RUBBER

三元乙丙橡胶 EPDM RUBBER

磷酸二钙 DCP

3,5-二羟基苯甲酸 3,5-Dihydroxybenzoic acid

乙氧基亚甲基丙二腈 Ethoxy methylene malononitrile 99%

盐酸 hydrochloric acid 33-35%

二氯乙烯 ETHYLENE DICHLORIDE

磷酸氢二氨 DAP

蛋氨酸 Methionine

赖氨酸 Lysine

K 酸 K Acid

删除的内容: Cynuric
三聚氰氯 Cyanuric Chloride
Chloride

194
乙烯基砜 vinyl sulphone

活性氧化铝 Activated Alumina

1,3-二氟苯 1,3-difluorobenzene 99%

表氯醇 epichlorohydrin

鲸蜡醇 cetyl alcohol

安息香胶 BENZOIN

聚乙烯吡咯酮碘 POVIDONE IODINE

碘 iodide

碘化钠 sodium iodide

分散红 302 Disperse Red 302

分散红 278 Disperse Red 278

分散紫 48 Disperse Violet 48

分散蓝 214 Disperse Blue 214

分散蓝 164 Disperse Blue 164

分散蓝 5 Disperse Blue 5

分散染料 Disperse Dyes

羧甲基纤维素 CMC

过硼酸钠 Sodium Perborate

三聚磷酸钠 STPP

抗坏血酸钠 SODIUM ASCORBATE

松香 GUM ROSIN WW GRADE

季戊四醇 Pentaerythritol

195
邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

三聚氰胺 MELAMINE POWDER 99.8%

固体石蜡 Paraffin Wax

轻质纯碱 Soda Ash Light

无水硫酸钠 Sodium Sulphate Anhydraus

碳酸氢钠 Sodium bicarbonate

硫化钠 sodium sulphite

十二烷基硫酸钠 sodium

苯甲酰氯 Benzoyl chloride 99% min.

维生素 C Vitamin C (Ascorbic Acid)

双氧水 Hydrogen Peroxide

冰醋酸 Glacial Acetic Acid 99.7% Min

精萘 Refined Naphthalene

粗萘 Crude Naphthalene

N-丁醇 n-Butanol 99%

亚硫酰氯 THIONYL CHLORIDE 97%

乙腈 Acetonitrile min 99.50 %

还原蓝 4 Vat blue 4

还原紫 1 Vat violet 1

还原红 6B Vat red 6b

还原棕 1 Vat brown 1

还原绿 1 Vat green 1

196
硬脂酸锌 Zinc stearate

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE

无水柠檬酸 CITRIC ACID ANHYDROUS BP93/USP23

糠醇 Furfuryl Alcohol 98.0% Min

二硫化钼 Molybdenum disulfide 99%

苯基丙醇胺 PHENYL PROPANOLAMINE

长春花朵灵 Vindoline

长春碱 Catharanthine

二苯醚 Diphenyl Oxide

氢化双酚 A Hydrogenated Bisphenol A

冶金焦 METALLURGICAL COKE

2-苯基吲哚 2- Phenyl Indole

硝酸铵 ammonium nitrate Industrial Grade

脱水羟基孕酮 ETHISTERONE

烷基溴 Alkyl Bromide

石墨粉 Graphite Powder

乙烯辛烯共聚物 POE 删除的内容: 聚氧化乙烯

甲苯二异氰酸酯 TDI

二甲苯烷二异氰酸酯 MDI

吗啉 MORPHOLINE 100 %

氯化钾 POTASSIUM CHLORIDE WHITE

吐氏酸 Tobias Acid

197
β萘酚 Beta Naphthol

一甲胺 monomethyl amine 99.5%

硝酸钠 SODIUM NITRATE 99% Min.

二乙二醇 diethylene glycol

对硝基苯胺 P-NITRO ANILINE

硫化钠 SODIUM SULFIDE

固体石蜡 Paraffin Wax

磷酸三甲酯 TMP

核黄素 RIBOFLAVIN

甘露醇 MANNITOL

二氯甲烷 METHYLENE CHLORIDE

三元乙丙橡胶 EPDM RUBBER

马拉硫磷 Malathion

溴氰菊酯 Deltamethrin

三氧化二砷 ARSENIC TRIOXIDE

D-丙氨酸 D-Alanine

乳果糖 LACTULOSE

苯甲酸苄酯 benzyl benzoate

锇酸 osmic acid

H 酸 H Acid 100%Basic

硫酸新霉素 neomycin sulphate

硫酸金他霉素 gentamycin sulphate

198
维生素 B1 vitaminB1

维生素 C vitamin c bp2000/usp24 min.99.5%

粗碘 CRUDE IODIDE min.99.5%

8-羟基喹啉 8-HYDROXY QUINOLINE 99.5%

维生素 A,D Vitmin A, D

脂肪酶 LIPASE ENZYME

异香豆素 Isocoumarin >97%

(S)-4-苯基-2-噁唑烷酮 (S)-4-PHENYL-2-OXAZOLIDINONE

(S)-4-苯基-2-恶唑烷酮 (S)-4-PHENYL-2-OXAZOLIDINONE

反式-4-甲基异氰酸环己酯 TRANS-4-METHYL CYCLOHEXYL ISOCYANATE

反式-2,3-二甲基哌嗪 Trans-2,5-Dimethylpiperazine

对苯二甲酸二甲酯 Dimethyl Terephthalate

碳酸胍 Guanidine Carbonate 99%

4,5-二氰基咪唑 4,5-dicyanoimidazole 99%

无水硫酸锌 Zinc Sulphate anhydrous, 99.5% min

无水硫代硫酸钠 Sodium Thio Sulphate 97%

四氯乙烯 Tetrachloro ethylene

一甲基苯胺 Mono Methyl Aniline 99% Min

糖精钠 SODIUM SACCHARINE

乳酸 Lactic Acid

氢硫化钠 Sodium Hydrosulphide

多菌灵 carbendazim

199
双氰胺 DICYANDIAMIDE 99.5%

二乙二醇 diethylene glycol

维生素 C Vitamin C (Ascorbic Acid)

乙酸戊酯 Amyl Acetate Food Grade

硫氰酸钠 Sodium Thiocyanate 98% min

2-乙基-1-溴-乙烷 2-ethyl-1-bromo hexane

固体散蜡 slack paraffin wax

乙酸 acetic acid

无水硫酸钠 Sodium Sulphate Anhydraus

乙硫醇 ethyl mercaptan 99wt% min

一乙二醇 monoethylene glycol

羧基乙酸淀粉钠 Sodium Starch Glycolate

非那宗 Phenazone

六水哌嗪 PIPERAZINE HEXAHYDRATE

氧化锌 Zinc Oxide

甲氧基乙酸 Methoxy Acetic Acid

硫酸 Sulphonic acid

磷酸镁 magnesium phosphate

3-氯邻二甲苯 3-chloro-ortho xylene

环丙沙星 CIPROFLOXACIN

电石 Calcium Carbide

丙酮 Acetone

200
氢氧化钡 Barium Hydroxide

对溴氰苯 p-bromo benzonitrile

异构间二甲苯 Mix-Xylene (Isomer Grade)

四甘醇 Tetraglycol 99%

巯基乙酸甲酯 Methyl Thioglycolate

2-溴乙苯 2-Bromo Ethyl Benzene

2-氯乙苯 2-chloro Ethyl Benzene

七水硫酸锌 Zinc sulfate (ZnSO4, 7H2O)

氯化铁溶液 ferric chloride Solution(38%

次磷酸 Hypophosporous Acid, 50%

钛白粉 Titanium Dioxide

三氯磷酸酯 trichlorfon 98%

苯酚 Phenol

棕榈油 palm oil

乙酸 Acetic acid

苛性钠 caustic soda

尼龙 11 (粉末/颗粒) Nylon11 in powder/granular form

单乙醇胺 MEA

钛粉 TITANIUM POWDER

羧甲基纤维素钠 SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE 62% Min.

磷酸 phosphoric acid 85%

丙二酸二甲酯 Dimethyl Malonate

201
溴化钠 Sodium Bromide Technical Grade

石油醚 Petroleum Ether 40-60

丙烯酸甲酯 Methyl Acrylate

碘 Iodine

硬脂酸 Stearic Acid

氧化锌 zinc oxide (99.7%)

2-羟乙基硬脂酰胺 2- hydroxyethyl stearamide

次氯酸钙 CALCIUM HYPOCHLORITE 70%

一水柠檬酸 CITRIC ACID MONO BP93

对叔丁基苯酚 Para Tertiary Butyl Phenol 99%

分散蓝 60 disperse Blue 60

分散蓝 56 disperse Blue 56

分散红 167 Red 167

分散蓝 EXSF Blue EXSF 300

分散黑 EXSF Black EXSF 300

氟化氢铵 ammonium bifluoride

氟化钾 potassium fluoride

氟化钠 sodium fluoride

合成橡胶 Synthetic Rubber SBR 1502

3-氨基-4-甲氧基乙酰苯胺 3-AMINO 4-METHOXY ACETANILIDE

六氰高铁酸钾 Potassium Hexacyanoferrate

甲酸钠 Sodium Formate

202
蚁酸 formic acid

203
化工原料&产品词汇(5)

磷酸岩 ROCK PHOSPHATE

纺织化学品 TEXTILE CHEMICALS

氯化胆碱 choline chloride

氢化蓖麻油 HYDROGENATED CASTOR OIL

二硫化钼 Molybdenum disulfide

水解胶原质粉末 Hydrolyzed collagen powder

3,5-二羟基苯乙酮 3,5-Dihydroxy acetophenone

香兰素 O-Vanillin

乙二醇 Monoethylene Glycol (MEG)

单宁酸 tannic acid

硫磺 Sulphur

甲基叔丁基醚 MTBE

溴化钠 NaBr

戊二醛 glutaraldehyde

1,2-二甲氧基乙烷 12 Dimethoxy ethane

2-氨基苯甲醛 2-amino benzaldehyde

I 酸 J-ACID

4-氯苯酰甲基溴 4-CHLORO PHENACYL BROMIDE

维生素 B12 Cyanocobalamin

铬酰氯 Chromyl Chloride

双氰胺 DCDA

204
多菌灵(carbendazim 50%)

硝酸 nitric acid 68%

2,3-二氨基吡啶 2,3-Diamino pyridine

1,3-二亚氨基异吲哚 1,3 di imino iso indoline

硫酸托普霉素 Tobramycin Sulphate

2,3-二氯苯甲酸 2,3-DICHLORO BENZOIC ACID

2,3-二氯甲苯 2,3-Dichloro Tolune

硫酸铬 CHROME SULPHATE

铸造用焦碳 Foundry Coke

氯化钙 CALCIUM CHLORIDE POWDER

硫酸钡 barium sulfate

顺酐 maleic anhydride

苦氨酸钠 sodium picramate

甲砜氯霉素 THIAMPHENICOL

蚁酸 formic acid 90%

2-苄基丙烯酸 2- benzyl acrylic acid

异喹啉 isoquinoline 99.9%

喹啉(quinoline)99.9%

4-氯丙基氯 4-chloro butyryl chloride 99%

线型低密度聚乙烯(LLDPE)

酸性橙染料 acid orange

海藻酸钠 SODIUM ALGINATE

205
过氧化二枯基/过氧化双苯异丙基 dicumyl peroxide

磷酸二钙 DCP

β萘酚 Beta Naphthol

蚁酸 formic acid

硫氢化钠 sodium hydrosulphide

硫化钠 SODIUM SULFIDE

苯 Benzene

己内酰胺(Caprolactam)

无水硫酸钠 Sodium Sulphate Anhydraus

多库脂钠/琥珀辛酯钠 DOCUSATE SODIUM

磺胺 sulfamide

异亚丙基丙酮 Mesityl oxide

频哪酮 Pinacolone

磷酸二钙 DCP

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE 50%

柠檬酸 Citric acid

六氯苯 hexachlorobenzene

丙二醇 Propylene Glycol

一丙醇 monopropylene glycol

N,N-二甲替乙酰胺 N. N. Dimethyl Acetamide

1-溴十二烷 1 bromo dodecane

L-苯基丙氨酸 L-PHENYLALANINE

206
L-脯氨酸 L- PROLINE

L-丝氨酸 L-Serine

二异丙基醚 Di Iso Propyl Ether

分散蓝 79 diperse blue 79

麦精 Malt Extract

羰基铁 CARBONYL IRON

三聚磷酸钠 STPP

固体苯酚 Phenol,Solid

5-溴-2-氯苯甲酸 5-Bromo-2-Chloro benzoic acid

轻质柴油 LIGHT DIESEL OIL

甲基异丁基酮 MIBK

燃料油 BOILER OIL

散蜡(SLACK WAX)

固体石蜡 PARAFFIN WAX

氯化石蜡 Chlorinated Paraffin

对苯醌 para benzoquinone

棕榈脂肪酸 PALM FATTY ACID

甘露醇 Mannitol USP/BP

木质磺素钠 sodium lignosulfonate)

薄荷醇 Menthol

轻质苏打 soda ash light

草酸 oxalic acid 99%

207
三聚氰胺 melamine 99.8%min

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE-30%

氯化钙 CALCIUM CHLORIDE-94%

硫氰酸钠 SODIUM THIOCYANATE

1,2,3-苯并三唑 1.2.3 Benzotriazol

L-抗坏血酸维生素 C L- Ascorbic Acid

EDTA 乙二胺四乙酸

硼氢化钠 Sodium Borohydride 97%min, Granular

硫酸黏素菌 Colistin Sulphate

青霉素 G 钾 Penicillin G Potassium

丙烯酸树脂 Acrylics Resin

二氧化钛 Titanium Dioxide rutile

溴化钠 Sodium Bromide

硬脂酸铅 Lead Stearate

硬脂酸钙(Calcium stearate)

4-溴苯甲醛 4 Bromo Benzaldehyde

三甲基乙醛 TRIMETHYL ACETALDEHYDE

1-羟基苯并三唑 1-hydroxybenzotriazole ANHYDROUS

2-溴-5-硝基噻吩 2-BROMO-5-NITROTHIOPHENE

木素磺化钙 Calcium Lignosulphonate 99.99 % min

氢氧化锂 Lithium Hydroxide

水合肼 hydrazine hydrate

208
二氯乙烯 ETHYLENE DICHLORIDE

六水合氯化铝 Aluminium chloride hexahydrate

聚合氯化铝 Poly Aluminium chloride

对氨基苯乙醚 PARA PHENETIDINE

5-噻唑甲醇 5-Thiazole methanol

异丁醛 Isobutyraldehyde

1,4-二溴丁烷 1,4 Dibromo Butane

L-苯基丙氨酸 L-Phenylalanine

维生素 C VITAMIN C (ASCORBIC ACID) BP2000/USP24

活性炭 activated carbon 99%

L-天冬氨酸 L-Aspartic Acid 99%min

三苯氯甲烷 Triphenyl methane chloride 99%

六水硝酸钴 cobalt nitrate hexahydrate

六水氯化钴 cobalt chloride hexahydrate

糖精钠 SODIUM SACCHARINE

3-吲哚醋酸 3-Indole-acetic acid

5-氯-2,4,6-三氟吡啶 5-Chloro-2,4,6-trifluoro-pyrimidine

二氯丙酮 Dichloro acetone

铬黄 Chrome Yellow 99%

硫酸钡 barium sulfate 99%

二氧化钛 titanium dioxide

氟化镁 Magnesium Fluoride

209
氟化铝 Aluminium Fluoride 99%

聚合氯化铝 Poly aluminum Chloride (PAC)

熟石灰 hydrated lime min 95%

散蜡(SLACK WAX)

直接黑 179 Direct Black 179

颜料红 112 Pigment Red 112

颜料红 207 Pigment Red 207

颜料红 9 Pigment Red 9

高锰酸钾 Potassium Permanganate

桐油 TUNG OIL

对甲基氯苯 PARA NITRO CHLOROBENZENE (PNCB)

长春花朵灵 Vindoline 90%

吡喹酮 Praziquantel

对苯并喹啉 p-Benzoquinoline Min. 98%

新戊酰溴 Pivaloyl bromide

磺胺喹噁啉钠 Sulfaquinoxaline Sodium CP2000

升华水杨酸 SUBLIMATE SALICYLIC ACID

医用水杨酸 MEDICINAL SALICYLIC ACID

β萘酚 Beta Naphthol 99% MIN

三元乙丙橡胶 EPDM

环丙基甲基酮 Cyclopropyl Methyl Ketone

硫化钠 SODIUM SULFIDE

210
分散红 60 Disperse Red-60

分散蓝 60 Disperse Blue-60

分散黑 EX-SF Disperse Black EX-SF

分散蓝 56 Disperse Blue-56

分散蓝 79 Disperse Blue-79

分散红 167 Disperse Red-167

苹果酸 Malic Acid

乳酸 Lactic Acid

反丁烯二酸(fumaric acid)

天冬甜素 aspartame

叶酸 Folic Acid

8-羟基硫酸喹啉 8-HYDROXY QUINOLINE SULPHATE

甲基丙烯酸 Methacrylic acid

鲸蜡醇 cetyl alcohol

依匹噻嗪 epithiazide

1,8-辛二醇 1,8 Octane Diol

2,4,5,6-四氨基硫酸吡啶 2,4,5,6-tetraaminopyrimidine sulfate

抗坏血酸维生素 C ASCORBIC ACID

4-甲基-2-硝基茴香醚 4-Methyl-2-nitro-anisole

碘 IODIDE 99% min

2,4-二溴噻唑 2,4-dibromothiazole

葡萄糖酸铁 Ferrous Gluconate BP/USP

211
分散染料 Disperse Dyes

六亚甲基二胺 HEXAMETHYLENE DIAMINE

间茴香醛 meta-anisaldehyde 99%

烧碱 Caustic Soda (Sodium hydroxide)

二甲苯 XYLENE

甲苯 TOLUENE

苯甲酸钠 Sodium benzoate

乙二胺四乙酸二钠 EDTA Disodium

六甲基磷酰胺 HEXAMETHYL PHOSPHORAMIDE 99%

蚁酸 Formic acid 85%

三聚氰胺树脂(Melamine Resin)

泮托拉唑 pantoprazole

异丁胺 ISOBUTYLAMINE

3-(s)-羟基四氢呋喃 3-(s)-HYDROXY TETRAHYDROFURAN

环戊二烯 CYCLOPENTADIENE

四甲脲 Tetramethylurea min. 99.5%

石英粉 Silica Flour 10 micron

铬酸 chromic acid 99.5% Min

N,N-二甲基甲酰胺 N,N-Dimethyl formamide 99.9% min

N-甲基甲酰胺 N-Menthyl Formamide 99%

双氰胺 DICYANDIAMIDE 99.5%

二甲胺基硼烷 (Dimethylamine-borane) 98%

212
三氧化铋 Bismuth Trioxide

碳酸氢钠 Sodium Bicarbonate Coarse DC185(RM-044)

无水柠檬酸 Citric Acid Anhydrous (RM-094)

山梨醇溶液 Sorbitol Solution 70

碳酸钙 CALCIUM CARBONATE Light (U-208)

氯化铝 Aluminium Chloride

安乃近 Analgin

聚乙烯吡咯酮碘 POVIDONE IODINE

蓖麻油 CASTOR OIL

甲醇钠 sodium Methoxide

无水咖啡因 Caffein anhydrous

十溴二苯醚 decabromodiphynly oxide

氧化镉 CADMIUM OXIDE

4-氯-3,5-二甲苯酚 4-chloro-3,5-xylenol 99%

乙醇钾(potassium ethoxide)

抗坏血酸维生素 C ASCORBIC ACID

高锰酸钾 Potassium Permanganate

乙酸 ACETIC ACID

咖啡因 caffeine

五氧化二钒 Vanadium pentoxide 93% min in flakes

N,N-二甲基甲酰胺 N,N-Dimethyl formamide 99.9% min

4-氨基苯酚 4-amino phenol, 98.5 % min

213
亚氯酸钠(Sodium Chlorite)80 pct

异丙醇 IPA

苯乙酸 phenylacetic acid

木素磺化钠盐 Sodium Salt Lignosulphonate

烧碱 CAUSTIC SODA 98%

维生素 C(抗坏血酸)ascorbic acid

碳酸钙 CALCIUM CARBONATE

乙腈 ACETONITRILE

PVC 树脂(悬浮) PVC RESIN SUSPENSION GRADE K- value 65-67

合成橡胶 SBR

乙烯-醋酸乙烯共聚物 ETHYLENE VINYL ACETATE ( EVA ) 1802

丁醇 BUTANOL IN BULK

甲苯 TOLUENE

甲醇(桶装) METHANOL IN DRUM PACKING

一水柠檬酸 CITRIC ACID Monohydrate BP 93

硝铵 Ammonium Nitrate 98% to 99%

重质苏打 soda ash dense

3,5-二羟基苯甲酮 3,5-di hydroxy aceto phenone

邻香兰素 O-VANILLIN

丙烯酸甲酯 Methyl Acrylate

碘 IODIDE

苯酚 PHENOL CRYSTAL

214
石油醚 40-60 Petroleum Ether 40-60
二溴乙烯 Ethylene Dibromide

1,3-丙二胺 1,3 Propanediamine

季戊四醇 Pentaerythritol

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

1,4-二碘苯 1,4-Diiodobenzene

碘 IODIDE

碘化钾 POTASSIUM IODIDE

聚乙烯吡咯酮碘 POVIDONE IODINE

安息香胶 BENZOIN

邻氯苯胺 Ortho-Chloro aniline

2-辛醇 2-Octanol

直接黑 179 Direct Black 179

硅酸铝钠 sodium alumino silicate

硝酸铵 ammonium nitrate

乙硫醇 ethyl mercaptan

正丙醇 n-Propanol

可发性聚苯乙烯(EPS)

三正丙胺 Tri N-Propyl Amine

三光气 TRIPHOSGENE 99.5%

新戊酸氯甲酯 Chloro methyl pivalate

硫化钠 Sodium Sulphide 60%MIN SOLID FUSED

球状氧化锆 Zirconia ball

215
感光胶粘剂 sensitive adhesives

苏打 soda ash

片碱 caustic soda solid / flakes

溴 Bromine

甲基丙烯酸 METHACRYLIC ACID

十溴代二苯醚 DBDPO

对甲氧基苄醇 p-Methoxy Benzyl Alcohol

十溴二苯醚 Decabromodiphenyl oxide

四甲基乙二胺 Tetramethyl Ethylene Diamine

纯碘 IODINE PURE

碘化钾 POTASSIUM IODIDE 99%MIN BP

环丙基甲基酮 cyclopropyl methyl ketone

二甲基环己胺 dimethylcyclohexylamine

磷酸 Phosphoric Acid 85%

苯酚 Phenol

芳香型可塑剂 Aromatic plasticizer

钛白粉 Titanium Dioxide Anatase B101

硼氢化钾 POTASSIUM BOROHYDRIDE 97% MIN

异丁醇 isobutanol

甲酸铵 ammonium formate 86%

精练蓖麻油 CASTOR OIL REFINED GRADE

聚乙二醇 400 PEG 400

216
乙酰氯 Acetyl Chloride

N-甲基甲酰胺 n-METHYL FORMAMIDE

咖啡因 caffeine

线性烷基苯 LINEAR ALKYL BENZENE (LAB)

乙二胺四乙酸二钠 EDTA Disodium

无水氯化镁 Magnesium Chloride Anhydrous

高氯酸钾 Potassium Perchlorate

羟基丙基甲基纤维素 HYDROXY PROPYL METHYLCELLULOSE

冰晶石 Cryolite

二环戊二烯 dicyclopentadiene

草酸二乙酯 DI ETHYL OXALATE

丙烯酸丁酯 Butyl ACRYLATE

丙烯酸乙酯 ETHYL ACRYLATE

3,5-二氯-4-氨基苯甲酮 3,5-dichloro-4-amino acetophenone

聚乙烯醇 Polyvinyl Alcohol

羟乙基纤维素 HYDROXY ETHYL CELLULOSE

电石 Calcium Carbide

羧甲基纤维素 CMC 99.5%

山梨酸 Sorbic Acid

山梨酸钾 Potassium Sorbate

苯甲酸 BENZOIC ACID BP93

聚乙烯醇(絮状物) POLYVINYL ALCOHOL (PVA) 17-99, FLOCCULE

217
二乙醇胺 DEA

异丙胺 Iso Propyl amine

硬脂酸 Stearic Acid

油酸 Oleic Acid

甜菜碱 Betaine 30

反丁烯二酸 Fumaric acid

蚁酸 Formic acid

三乙烯基乙二醇 TRI ETHYLENE GLYCOL

一乙烯基乙二醇 MONOETHYLENE GLYCOL

二氯甲烷 METHYLENE CHLORIDE

甲醇 METHANOL

线性烷基苯磺酸 LABSA 96%

异丙醇 ISOPROPYL ALCOHOL

松香 GUM ROSIN X GRADE

松香 GUM ROSIN WW GRADE

冰醋酸 GLACIAL ACETIC ACID FOOD GRADE

乙酸乙酯 ETHYL ACETATE FOOD GRADE

二乙烯基乙二醇 DIETHYLENE GLYCOL

二乙基胺 DIETHANOL AMINE

二丁基邻苯二甲酸盐 DBP

乙基丙烯酸己酯 ETHYL HEXYL ACRYLATE

丙烯酸丁酯 BUTYL ACRYLATE

218
丁醇 BUTANOL

丙酮 ACETONE

醋酸丁酯 butyle acetate

熟石灰 hydrated lime 97%

水杨酸 Salicylic acid

氯基环己烷 Chlorocyclohexane

蓖麻油 CASTOR OIL

邻苯二甲酸酐 Phthalic anhydride

水合氯醛 Chloral Hydrate

盐酸 L-赖氨酸 L-Lysine mono Hydrochloride

L-苯基丙氨酸 L-PHENYLALANINE

L-脯氨酸 L- PROLINE

L-丝氨酸 L-SERINE

2-辛酮 2-OCTANONE

4-溴苯甲醛 4 Bromo Benzaldehyde

亚硫酸钠 SODIUM SULPHITE

无水羊毛脂 lanolin anhydrous bp93

阴离子交换树脂 ANION EXCHANGE RESIN 717

脂肪酸 ADIPIC ACID

乙烯基三氯硅烷 vinyl trichloro silane

磺酰氯 SULPHURYL CHLORIDE

间苯二酚 Resorcinol

219
三乙烯乙二醇 tri- ethylene glycol

微晶蜡 microcrystaline wax 70#, 85#

六氟磷酸钾 Potassium Hexafluorophosphate

电石 Calcium Carbide

异佛尔酮(ISOPHORONE)

马来酸酐 Maleic Anhydride

苯乙酮 ACETOPHENONE

P-甲酚定 PARA CRESIDINE( 99%)

硬脂酸 Stearic acid

二氧化钛 titanium dioxide

双氟化铵 Ammonium bifluoride

D-葡萄胺 D-Glucamine

2-乙基苯肼 2-ethyl phenyl hydrazine

磷酸三正丁酯 TRI N BUTYL PHOSPHATE

氰尿酰氯 CYANURIC CHLORIDE

亚硫酰氯 Thionyl Chloride

孟布酮 menbutone

氨腈 CYANAMIDE

甲酸钠 sodium formate 95%

二氧化硅 Silicon Dioxide

天然固体乳胶 Natural Latex 62% Solids

对氯甲苯 4-Chlorotoluene 99.5%

220
甲苯二异氰酸酯 TDI

碳酸钙 Calcium Carbonate

合成橡胶 synthetic ruber

三聚磷酸钠 STPP

2,3-二羟基呋喃 2,3-dihydrofuran

粗萘 Crude Naphthalene

一水柠檬酸 CITRIC ACID Monohydrate BP 93

铅黄 Litharge

S-苦杏仁酸 S-Mandelic acid

2-乙酰噻吩 2-Acetyl thiophene

3-氨基-4-甲基吡啶 3 Amino 4 Methyl Pyridine

硬脂酸锌 Zinc stearate

硅油 Silicone Oil

2-氰硫基苯并噻唑 2-Mercapto benzothiazole

3-氨-2-氯嘧啶 3-Amino-2-Chloropyridine

甲醇 METHANOL

4-氯邻苯二甲酸酐 4-CHLOROPHTHALIC ANHYDRIDE

3-氯邻苯二甲酸酐 3-CHLOROPHTHALIC ANHYDRIDE

柠檬酸 Citric acid 99.5%-100%

曲普利啶 Tripolidine

苏打 Soda Ash 99% min

硅酸钠 Sodium Silicate Pentahydrate 98%

221
硫酸钠 Sodium Sulphate 99%min

乙酰丁内酯 aceto butyrolactone

甲苯二异氰酸酯 TDI LIQUID

甲基多巴 METHYL DOPA

葡(萄)糖酸 Gluconic Acid

2-哌啶羧酸 2 Piperidine Carboxylic Acid

l-(-) 二苯甲酰酒石酸 l-(-) Di Benzoyl Tartaric Acid

丙烯酸甲酯 Methyl Acrylate

电石 Calcium Carbide

二甲基甲酰胺 DMF - dimethyl formamide

轻质高岭土 Kaolin light

硫氰酸钠 Sodium Thiocyanate

线性烷基苯磺酸 LABSA

环己酮 Cyclohexanone

丙酮 Acetone

异丙醇 Iso Propyl Alcohol

丁醇 Butanol

苯 Benzene

甲苯 Toluene

混二甲苯 Mixed XYLENE

聚维酮 K 30 POVIDONE K 30 BP/USP

三羟甲基乙烷 Trimethylol Ethane -TME

222
乌洛托品 hexamine

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE

4,4-二甲氧基三苯甲基氯 4,4 Dimethoxy Trityl Chloride

谷氨酸一钠 Monosodium Glutamate

亚硫酰氯 Thionyl Chloride

磷酸 Phosphoric Acid 85%

2,4-二硝基酚 2,4- Dinitrophenol

亚硫酸 sulfonic acid

磷酸三钠肥料 TSP Fertilizer

亚硝酸钠 sodium nitrite

固体石蜡 Paraffin Wax

硅氧烷 siloxanes

季戊四醇 Pentaerythritol

柠檬酸三乙酯 TRIETHYL CITRATE

甲醇 METHANOL

固体石蜡 Paraffin Wax

氟里昂 113 freon 113

氟里昂 142 freon 142

氟里昂 11 freon 11

氟里昂 22 freon 22

氟里昂 13 freon

酸性黑 acid black

223
氯环丙烷 Cyclopropanoyl Chloride

碳酸镍 Nickel Carbonate

盐酸正癸胺 N-Decylamine Hydrochloride

2,6-二乙基苯胺 2,6 Di Ethyl Aniline

间苯三酚 phloroglucinol

咖啡因 caffeine

炔丙醇 propargyl alcohol

L-赖氨酸 L-Lysine

聚乙烯 polyethylene

柠檬酸 Citric acid

聚乙烯醇 Polyvinylalcohol

氢硫化钠 Sodium Hydrosulphide 85% min

分散剂 Dispersing Agents

苯酐 PA

烧碱 Caustic Soda Flakes 99%

硫酸氢钠 sodium bisulfate

赤铁矿 HEMATITE

一水乳糖 Lactose Monohydrate

对氯三氟甲苯 p-chloro benzo trifluoride-99%

溴硝丙二醇 Bronopol

微晶纤维素 Microcrystalline Cellulose

氧化钨 Tungsten oxide 99.999%

224
十水硼砂 BORAX DECHYDRATE

六偏磷酸钠 Sodium hexametaphosphate

硫酸铵 Ammonium Sulphate Technology

D-色氨酸甲酯 D-Tryptophan Methyl ester

2,5-二氯苯酚 2,5 Di Chloro Phenol

硫磺 Sulphur

乙醛酸 glyoxylic acid

糖精钠 SODIUM SACCHARINE

不溶性糖精 INSOLUBLE SACCHARIN

甲酰胺 Formamide

二氧化铅 lead dioxide PbO2

氧化铅 lead oxide yelow PbO 96%

百草枯 PARAQUAT

柠檬酸钠 SODIUM CITRATE

碳酸氢铵 Ammonium Bicarbonate

次氯酸钙 HypoChlorite Calcium

硫磺 Sulphur

锌粉 zinc powder

天然固体乳胶 Natural Latex 62% Solids

异丙醇 IPA

甲醇 METHANOL

维生素 B2 Vitamin B2

225
2,3-二氨基嘧啶 2-3-DIAMINOPYRIDINE

1,3-二氨基嘧啶 1-3-DIAMINOPYRIDINE

1,4-戊二醇 1-4-PENTANEDIOL

1-羟基-1,2,3-苯并三唑 1-Hydroxy-1-2-3-Benzotriazole Anhydrous

盐酸二氯乙烷 EDC Hydrochloride

三甲基乙醛 Trimethyl acetaldehyde

N-苯基马来酰亚胺 n-Benzyl Maleimide

2-氨基-1,3-丙二醇 2-Amino-1-3-Propanediol

3-羟基-1-甲基吡咯烷 3-hydroxy-1-methyl pyrrolidine

D-苯基丙氨酸 D-PHENYL ALANINE

L-CYSTEINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE(L-一水一羟基巯基丙氨酸)

L-苯基丙氨酸 L-PHENYLALANINE

制冷剂 141B refrigerant 141b

三氧化锑 Antimony Trioxide

三醋酸锑 Antimony Triacetate

氢硫化钠(Sodium Hydrosulphide 90% min)

线性烷基苯磺酸 LABSA 96% , 99%

羧甲基纤维素 CMC 99.5%

2,4-二氯苯氧基乙酸 2.4-DICHLOROPHENOXYACETIC ACID

颜料棕 24 PIGMENT BROWN 24

对氨基苯甲酰胺 Para Amino Benzamide

三氧化钨 Tungstic Oxide

226
聚乙烯醇 Polyvinylalcohol

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE

苛性钠 CAUSTIC SODA SOLID

PVC 树脂 PVC RESIN

硫酸钾 Potassium Sulfate

甲酸 Formic Acid 85% technical grade

轻质纯碱 Soda Ash Light

二甲苯 XYLENE

己烷 HEXANE

甲苯 TOLUENE

甲苯二异氰酸酯 TDI

多元醇(POLYOL)

邻苯二甲酸二辛酯 DOP

异丙醇 IPA

碳酸氢钠 sodium bicarbonate

苏打 soda ash

碳酸钠 sodium carbonate

硫化钠 sodium sulphite

乙酸 acetic acid

氯化胆碱 Choline chloride

分散红 60 Disperse Red-60

分散蓝 60 Disperse Blue-60

227
分散黑 EX-SF Disperse Black EX-SF

分散红 56 Disperse Blue 56

分散红 79 Disperse Blue 79

分散红 167 Disperse Red 167

无水氯化锌 Zinc Chloride Anhydrous

氯化锌 Zinc Chloride

硫酸铝 Alluminium Sulphate

碳酸氢钠 Sodium Bicarbonate

草酸 Oxalic Acid

三聚磷酸钠 Sodium Tripolyphosphate (STPP)

硫化钠 Sodium Sulphide

碳酸氢铵 Ammonium Bicarbonate

磷酸 Phosphoric Acid

亚硝酸钠 Sodium Nitrite

保险粉 Sodium Hydrosulphite

无水硫酸钠 Sodium Sulphate Anhydraus

烧碱 Caustic Soda Flakes

J 酸 J Acid

H 酸 H Acid

三乙胺 CYCLO HEXYL AMINE

一乙醇胺 MONO ETHANOL AMINE

甲氧基丙基胺 METHOXY PROPYL AMINE

228
异丙醇胺 ISOPROPANOLAMINE

甲酸 Formic acid

柠檬酸钠 Trisodium Citrate

大豆脂肪酸 soya fatty acid

医药级磷酸 Phosphoric acid (medicine grade)

盐酸恩诺沙星 Enrofloxacin HCL

全精练石蜡 fully reffined paraffin

高密度聚乙烯树脂(HDPE resin)

低密度聚乙烯树脂(LDPE resin)

线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE resin)

PP 树脂 PP Resin

PVC 树脂 PVC Resin

恩氟沙星 ROFLOXACIN BASE

色氨酸 TRYPTOPHAN

L-精氨酸 L- ARGININE

氰尿酰氯 CYANURIC CHLORIDE

β萘酚 Beta Naphthol

β萘酚 Beta Naphthol

J 酸 J acid

吐氏酸 TOBIAS ACID

P-甲酚定 PARA CRESIDINE

奥利斯他(脂酶抑制剂) Orlistat

229
chloropyramine 氯吡拉敏

左旋多巴 Levodopa

卡比多巴 Carbidopa

玉米粉 Maize Starch

木薯粉 Tapioca Starch

苯甲酸钠 Sodium benzoate

一水柠檬酸 CITRIC ACID MONO

焦磷酸钠 Sodium pyrophosphate

硫氰酸钠 Sodium Thiocyanate 99%

异丁苯 Isobutyl Benzene 99%

间丙烯酸甲酯 Methyl metacrylate 99%

N-丁醇 n-butanol 99%

N-戊醛 n-valeraldehyde 99%

灭滴灵 Metronidazole plain BP.98 99%

甘露醇 Mannitol BP 99%

纤维醇 Inositol nf12 99%

磺唑氨酯 Oxfendazole 99%

醋酸镍 Nickel Acetate

亚硫酰氯 Thionyl Chloride

5-氯-2-氟苯甲酸 5-chloro-2-fluorobenzoic acid 99%

三氯氯甲酸乙酯 Trichloro ethyl chloroformate 99%

六偏磷酸钠 Sodium hexametaphosphate 99%

230
松香 Gum Rosin N GRADE OR WW GRADE

4-硝基苯基肼 4-Nitrophenylhydrazine

维 C vitamin c

O,O-二甲基-S-(苯基乙酸乙酯)二硫代磷酸酯 PAP

橘皮苷 Hesperidin

糖精钠 Sodium Saccharine USP 24

磷酸 Phosphoric Acid food grade 85 %

戊腈 Valeronitrile

硫酸硒 Selenium Sulphate

碘 晶粒状 Iodine

硫酸铁 Ferrous Sulphate

硫酸锌 Zinc Sulphate

硫酸镁 Manganese Sulphate

磺胺喹噁啉钠 Sulfaquinoxaline Sod.

盐霉素 Salinomycin

EDTA 钠盐 Sod EDTA

一水乳糖 Lactose Monohydrate

β萘酚 Beta Naphthol

乌洛托品 hexamine

溴化奎宁 Quinium Bromide

双氯芬酸钾 Diclofenac Potassium

烧碱 Caustic Soda Lye 46 to 48 %

231
硫酸镁石 KIESERITE 27% MgSO4 H2O

凝胶粉末 Gelatin powder

苯酚 PHENOL

N-丁醇 N-BUTANOL

甲醇 METHANOL

二甲苯 XYLENE

甲苯 TOLUENE

亚硫酸胺 AMMONIUM BISULFITE

H 酸 H acid

J 酸 J acid

季戊四醇 Pentaerythritol

氯化钙 Calcium Chloride

电石 Calcium Carbide

抗坏血酸维生素 C Ascorbic Acid

月桂醇 Lauryl Alcohol

硬脂酸钠 Sodium Stearate

铬酸锌 ZINC CHROMATE

3,5-二特丁基-4-羟基甲苯 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxytoluene

一氯苯 mono chloro benzene

氯苄 Benzyl Chloride

枯烯 Cumene

吡喹酮 PRAZIQUANTEL BP 98

232
维 C Vitamin C

2,3-丁基-4-羟基茴香醚 BHA

五氧化钒 VANADIUM PENTAOXIDE

碳酸钡 BARIUM CARBONATE

碳酸钠 SODIUM CARBONATE

香兰素 Vanillin

正丁醇 N-BUTANOL

异丁醇 ISO-BUTANOL

氧化铁红 Iron Oxide red

N-丁醇 N- BUTANOL

苯酚 PHENOL

(2r,3s)-3-苯基异色氨酸盐酸盐 (2r,3s)-3-phenylisoserine.HCl salt

六亚甲基二胺 Hexa Methylene Di Amine

嘧啶-2-乙醛 Pyridine 2- aldehyde

氯二甲苯酚(Chloroxylenol) Powder BP.

二氧化锰 MANGANESE DIOXIDE

碳酸钙 Calcium Carbonate

邻二甲苯 Orhto Xylene

L-脯氨酸 L-Proline

邻甲苯 Ortho toluene

对硝基甲苯 Para Nitro Toluene

N,N-二甲基苯胺 N-N-dimethyl aniline

233
密封剂 Sealant

双氧水 Hydrogen Peroxide

尿素 Urea 46%

三甲基氯硅烷 Tri Methyl Chloro Silane-TMCS

聚乙烯吡咯烷酮 PVP K30 USP24

硝酸镉 Cadmium Nitrate

硫酸镉 Cadmium Sulphate

氯化镉 Cadmium Chloride

硫酸钴 Cobalt Sulphate

硝酸钴 Cobalt Nitrate

氯化钴 Cobalt Chloride

乙烯醋酸乙烯酯 ethylene vinyl acetate

二氧化钛 titanium dioxide

合成橡胶 synthetic ruber

云母(自然或合成) mica

硫化钠 Sodium Sulphide

去草胺(BUTACHLOR 85%T)

双氧水 Hydrogen Peroxide 35% & 50%

丙酮 ACETONE

己二腈 Adiponitrile

2-苯基乙胺 2- PHENYL ETHYL AMINE

8-羟基喹啉 8 Hydroxy Quinoline Min. 99%

234
甲基叔丁基醚 Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE)

对氨基苯酚 Para Amino Phenol

硅酸镁(滑石)Magnesium Silicate (Talcum)

甲酸乙酯 ETHYL FORMATE

甲醇 METHANOL

粗萘(灰色薄片) Crude Naphthalene,grey flakes

三甲氧基硅烷 Trimethoxy silane

磷矿石 Rock Phosphate (72%Min BPL)

胆酸 Cholic Acid

蚁酸 FORMIC ACID 85%

亚硫酸胺 AMMONIUM BISULFITE

异酞酸(ISOPHTHALIC ACID)

三羟甲基丙烷 Trimethylol propane

硫化钠片 Sodium Sulphide Flakes

乙醇酸 Glycolic acid

水银粉末 MERCURY POWDER

硝酸 nitric acid

(N,N-二乙基)氨基-乙酰苯胺 (N,N DIETHYL)AMINO ACETANILIDE

3-羟基喹哪-4-羧酸 3 HYDROXY QUINALDINE 4 CARBOXYLIC ACID

2,6-二溴-4-硝基苯胺 2,6 DIBROMO 4 NITRO ANILINE

2,6-二氯-4-硝基苯胺 2,6 DICHLORO 4 NITRO ANILINE

2,4-二氯苯 2,4 DICHLORO BENZENE

235
2-氰基-4-硝基苯胺 2 CYANO 4 NITRO ANILINE

2-氰基-4-硝基-6-溴苯胺 2 CYANO 4 NITRO 6 BROMO ANILINE

2,4-二氯甲苯 2,4 DI CHLORO TOLUENE

2-氨基-5-硝基苯酚 2 AMINO 5 NITRO PHENOL

1,4-氨基-2,3-二氯蒽醌 1,4 DIAMINO 2,3 DICHLORO ANTHRAQUINONE

1,6-己二醇 1 6 HEXANEDIOL

氨基-2-溴-4-羟基蒽醌 AMINO 2 BROMO 4 HYDROXY ANTHRAQUINONE

氨基蒽醌 AMINO ANTHRAQUINONE

苯酚 PHENOL

N-丁醇 N- BUTANOL

甲醇 METHANOL

二甲苯 XYLENE

甲苯 TOLUENE

氢化钠 sodium hydride

石油醚 Petroleum Ether 40-60

4-溴氟苯 4-bromo fluoro benzene 99%

瓜尔(豆)胶 GUAR GUM

磷酸二钙 DCP

锌粉 zinc dust 96%

PVC 树脂 PVC Resin

氯化钙 Calcium Chloride

尿素 Urea 46%

236
电石 Calcium Carbide

合成橡胶 SBR 1500 & 1502

碳酸钙 Calcium Carbonate

乙烯醋酸乙烯(EVA)

油酸 oleic acid

倍硫磷 Fenthion

B-萘酚 Beta naphthol

维生素 B3 VITAMIN B3

硝酸铁 Ferric Nitrate

亚硫酸钾 potassium sulfite

焦亚硫酸钠 SODIUM METABISULPHITE 65PCT

4,4-二亚甲基二苯胺 4,4 methylene di aniline

氢化铝锂 LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE

氰化铜 copper cyanide

甲酸钠 sodium formate

2,3,4-三氯硝基苯 2,3,4-Trichloronitrobenzene

1,2,3-三氯-4-硝基苯 1,2,3-Trichloro-4-nitrobenzene

半精炼固体石蜡 Paraffin Wax 58/60 Semi Refine

邻苯二甲酸酐 Phthalic anhydride

磷酸二钙 Di- Basic calcium phosphate

二甲基对甲苯胺 dimethyl-p-toluidine

3-氯-1,2-丙二醇 3-Chloro-1,2-propanediol 99.5% min. (

237
一氟苯 MONO FLUORO BENZENE

三聚氰胺 Melamine

亚硝酸钠 Sodium Nitrite

脱漆剂 Paint Remover

赤霉酸 Gibberellic Acid

己内酰胺(Caprolactam)

萘啶酮酸(NALIDIXIC ACID )

粗萘 Crude Naphthalene

邻二甲苯 Ortho Xylene

硫氢化钠 Sodium hydrosulphide 70%

6-氨基青霉烷酸 6-APA

2- 噻吩乙醇 2-thiophene ethanol

N,N-二甲基苯胺 n,n-dimethyl aniline

尿素 Urea

丙烯酸甲酯 MA

聚酰胺(尼龙)PA 删除的内容: 聚丙烯酸酯

磷酸岩 ROCK PHOSPHATE

醋酸维生素 E Vitamin E Acetate

叔丁醇 TERTIARY BUTYL ALCOHOL

一水柠檬酸 CITRIC ACID MONO BP93

异丁醇 ISO BUTANOL

甲醇 METHANOL

238
二甘醇 DEG

溴奎环二苯酯 Clidinium Bromide

谷氨酸一钠 Monosodium glutamate 99% in

氯酸钠 Sodium Chlorate

过氧化二异丙苯 Di Cumyl Peroxide 99%

聚乙烯 polyethylene

增白剂 brighteners

氨基硅树脂软化剂 amino silicone softner

还原染料 vat dyes

抗坏血酸钙 CALCIUM ASCORBATE

氯苄 Benzyl Chloride

枯烯 cumene

维生素 C VITAMIN C

香兰素 Vanillin

碳酸钙 Calcium Carbonate

毒死蜱 Chlorpyrifos 94

残杀威 Propoxur 97%

配合剂 Synergist S-421 90

胡椒基丁醚(Piperonyl butoxide)(PBO) 80

氯氰菊酯 Cypermethrin 90

苄氯菊酯(Permethrin)

右旋反式丙烯菊酯 d-trans Allethrin

239
胺菊酯 Tetramethrin 90

敌敌畏 Dichlorvos(DDVP) 98

硝基甲烷 NITROMETHANE

酸性黑 acid black

锌粉 zinc dust 96%

2-甲基-5-硝基苯胺 2 Methyl 5 Nitro Aniline

三(4-溴苯基)胺 Tris(4-bromophenyl)amine 99%

一水/七水硫酸锌 Zinc Sulphate 7H2O, 1H2O 98% min

2-甲基-3-硝基苯胺 2 Methyl 3 Nitro Aniline

胆酸 CHOLIC ACID

七叶树挤出液 HORSE CHESTNUT EXTR ACT

麦芽油 WHEAT GERM OIL

亚硫酸钠 SODIUM HYDROSULPHITE

冰醋酸 ACETIC ACID GLACIAL

硫酸铜 Copper Sulphate

轻质苏打 Soda Ash (light)

柴油机 Diesel

汽油 Petrol

燃料 Fuel

双氧水 Hydrogen Peroxide 35%&50% min

芸香苷 Rutin NF11

2-噻吩乙胺 2-thiophene ethylamine

240
甲基异丁基酮 MIBK

氯苄 Benzyl Chloride

三氧化二锑(ANTIMONY TRIOXIDE) 99.5%

钛白粉 TITANIUM DIOXIDE B101

三氧化二砷 ARSENIC TRIOXIDE 98%

红铅粉 RED LEAD OXIDE GLASS GRADE 97% MIN.

酸性黄 ACID YELLOW

酸性棕 ACID BROWN

酸性黑 ACID BLACK

硫化蓝 DISPERSE BLUE

硫化深蓝 DISPERSE NAVY BLUE EXSF 300%

硫化黑 DISPERSE BLACK EXSF 300%

硫化蓝 SULPHUR BLUE BRN 150%

硫化黑 SULPHUR BLACK BR 200%,

邻苯二酰胺 PHTHALAMIDE

DL-色氨酸 DL Tryptophan

丙酮 ACETONE

甲苯 TOLUENE

2-乙基丙烯酸己酯 2-ETHYL HEXYL ACRYLATE

醋酸乙烯酯 VINYL ACETATE

苯乙烯单体 STYRENE MONOMER

聚乙烯-聚醋酸乙烯共聚物片 PEVA

241
聚氯乙烯片 PVC sheets

颜料 pigment

树脂 resin

二嗪农 Diazinon

磷矿石 Rock Phosphate

冶金焦 Metallurgical Coke

叠氮化钠 Sodium Azide

吲哚-2-羧酸 Indoline-2-carboxylic acid

吲哚-2-羧酸乙酯 Ethyl indole-2-carboxylate

柚子提取液 GRAPEFRUIT EXTRACT

乙基乙酰乙酸 Ethyl Acetoacetate

4-氨基萘-1-磺酸钠 Sodium 4-Aminonaphthalene-1-Sulfonate

硫代甲酰胺 THIOFORMAMIDE

叔胺苯 TERT-AMYL BENZENE

反-2,6-二甲基吗啉 CIS-2-6-DIMETHYL MORPHOLINE

2,6-二氟苯酚 2-6-DIFLUOROPHENOL

4-二氟甲氧基安息香酸 4-DIFLUOROMETHOXY BENZOIC ACID

3,5-二氯-3-氨基嘧啶 3,5-DICHLORO-3-AMINOPYRIDINE

硬质 PVC PVC R 删除的内容: 聚氯乙烯

4-溴苯基乙酸 4-BROMO PHENYL ACETIC ACID

三氯萘醌 Dichlone

磺唑氨酯 Oxfendazole

242
纤维醇 Inositol nf12

甘露醇 Mannitol BP

维生素 C Vitamin c

灭滴灵 Metronidazole plain BP.98

无水二盐基磷酸钙 Di-basic calcium phosphate anhydrous

无水柠檬酸 Citric acid anhydrous BP.93

亚磷酸三甲酯 Trimethyl phosphite

抗坏血酸钙 CALCIUM ASCORBATE

尿素 Urea 99%

颗粒壮硝酸铵 Ammonium Nitrate prilled 99%

氧化三丁基锡 Tributyltin Oxide

清洁剂 Detergents

木素磺化铬铁 Ferrochrome Lignosulphonate

季戊四醇 pentaerythritol 98%

二嗪农 Diazinon

福美双 Thiram

乐果 Dimethoate

萎锈灵 Carboxin

草甘膦 Glyphosate

2-硝基-3-甲基嘧啶 2-NITRO-3-METHYL PYRIDINE 98%MIN.

7-吖吲哚 7-AZAINDOLE 98%MIN.

1,2-二氯乙烷 1,2-dichloro ethane

243
抗坏血酸维生素 C ASCORBIC ACID

双氰胺 DICYANDIAMIDE 99.5%

D-半胱氨酸 D-Cysteine 98%UP

N-戊醛 n-valeraldehyde

硼酸 boric acid

维生素 K3 注射剂 VITAMIN K3 INJECTABLE

混合苯基苯酚 Mixed phenyl phenol

邻苯二甲酸甲基油酰酯 MOP

邻苯二甲酸二烷酯(DAP)

尿素 Urea

肥料 Fertilizer

硫化钠 SODIUM SULPHIDE FLAKES RED 60-62%

邻苯二甲酸酐 Phthalic anhydride

苯海拉明 Diphenhydramine

异噻唑啉生物杀灭剂 isothiazolines biocide purity >14%

硝铵 Ammonium Nitrate

苯甲酸钠 SODIUM BENZOATE

苯海拉明 Diphenhydramine

邻苯二甲酸酐 Phthalic anhydride

苦味酸 Picric Acid

脱氧核糖核酸钠 Sodium deoxyribonucleate BP98

间二甲苯 Meta Xylene 99%

244
氨腈 CYANAMIDE 99%

氯化汞 Mercuric Chloride 99%

盐酸环戊通 cyclopentolate HCL 99%

香兰素 vanillin food grade,100%fine mesh

叠氮化锂 Lithium Azide

赖氨酸盐酸盐 L-(+)-Lysine Monohydrochloride

戊二酸 Glutaric Acid

脂肪酸 Adipic acid

琥珀酸 Succinic acid, 98.0% min

硝酸铵 ammonium nitrate

油酸(oleic acid )

倍硫磷 Fenthion

阿吗碱 Raubasine

盐酸阿霉素 doxorubicin hcl

顺铂 cisplatin

碳酸锂 LITHIUM CARBONATE

溴奎环二苯酯 Clidinium Bromide

谷酸一钠 Monosodium Glutamate 99

无水葡萄糖 DEXTROSE ANHYDROUS

N-戊醛 n-Valeraldehyde

三氯乙腈 Trichloroacetonitrile

N-溴琥珀酰亚胺 N-Bromosuccinimide

245
四水铬酸钠 Sodium Chromate Tetrahydrate 99%

二甲基二硫醚 Dimethyl disulfide

氢氧化钠 Sodium Hydroxide

双氧水 Hydrogen Peroxide

苏打 Soda

硫酸钠 Sodium Sulfate

2,5-二氨-4,6-二氯嘧啶 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine

丁基三甘醇醚 Butyl Triglycol Ether 99%

2-仲丁苯基-N-甲基氨基甲酸盐 2-sec-butylphenyl-n-methylcarbamate

2,5-二氨-4,6-二氯嘧啶 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine

亚硝酸钠 SODIUM NITRITE 99%

镍 Nickel

一乙基乙二醇 Mono Ethylene Glycol

二乙基丙二酸 DIETHYL MALONATE 99.5%MINIUM

3,5-羟基四氢呋喃 3,5-hydroxy tetrahydrofuran

异丁胺 ISOBUTYLAMINE

甲基苯乙烯 METHYL STYRENE

甘氨酰胺 GLYCINAMIDE

N-甲基苯胺 N-METHYL ANILINE

磷酰氯 Phosphorus oxychloride

乙醇酸 Glycolic acid

2-氯烟酸 2-CHLORO NICOTINIC ACID

246
聚丙烯 POLYPROPYLENE

丙烯 PROPYLENE

高密度聚乙烯 HDPE

低密度聚乙烯 LDPE

β-胡萝卜素粉末 Beta Carotene Powder

L-天冬酰胺( L-Asparagine)

白固体石蜡 white paraffin wax

全精炼/半精炼固体石蜡 PARAFFIN WAX, FULLY & SEMI REFINED

分散蓝 177 Disperse Blue 177 S

分散红 302 Disperse Red 302

分散黄 42 Disperse Yellow 42

藻酸钠 Sodium Alginate

硫酸葡糖胺 Glucosamine Sulphate

巯甲丙脯氨酸(Captopril)

无水氯化铝 Aluminium Chloride (Anhydrous)

亚硫酰氯 Thionyl Chloride

2-甲氧基安息香酸 2 Ethoxy Benzoic Aid

硼酸 BORIC ACID(USP)-REAGENT GR

氯化钙 CALCIUM CHLORIDE(77%)

壳聚糖 CHITOSAN

氢溴酸 HYDROBROMIC ACID

对甲醛 PARA FORMALDEHYDE PRILLS(91%,95%)

247
氯乙酸乙酯 ETHYL CHLORO ACETATE

多氯化铝 ALUMINIUM POLYCHLORIDE

三聚磷酸钠 Sodium Tri Poly Phosphate STPP

氰尿酰氯 Cyanuric Chloride

苯酚 PHENOL

5-甲基-5-三甲基甲锡烷基嘧啶 5-methyl-5-trimethylstannylpyridine

反丁烯二酸(fumaric acid)

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

1-钾-1,2,4-三唑 1-K-1,2,4-triazole 95%

1-钠-1,2,4-三唑 1-Na-1,2,4-triazole 95%

扁桃酸 Mandelic acid 99%

磷酸三甲酯 trimethyl phosphite 99%

丙烯酸酯单体 acrylate monomer

L-赖氨酸 L-Lysine 50%

乌洛托品 Hexamine

二氧化钛 Titanium dioxide

五氧化二钒 Vanadium pentoxide

呋喃唑酮 Furazolidone

双氟化铵 Ammonium bi-fluoride

来沙尔 Lysol

脱氧核糖核酸钠 Sodium deoxyribonucleate

苦味酸 Picric Acid

248
氯酸钠 Sodium Chlorate

甲苯 Toluene

丙酮 Acetone

环己酮 Cyclohexanone

正醋酸丁酯 Nomal Butyl acetate

硬脂酸 Stearic acid

芦丁(RUTIN DAB10)

鞣酸 Tannic Acid

五氟安息香酸 Penta Fluoro benzoic Acid

五氯嘧啶 Penta chloro pyridine 98% min

四乙铅 TETRAETHYLLEAD

二甲双胍 metformin

D 异亮氨酸 D-ISOLEUCINE

嘧啶-2-乙醛 Pyridine 2- aldehyde

还原红 3b vat red 3b

1,2-二甲基环己烷 1,2-dimethyl cyclohexane

胆酸 Cholic Acid

月桂基乙醚硫酸钠 Sodium Lauryl Ether Sulphate

阿卡(波)糖 Acarbose

铬酸钠(Sodium Chromate)

曲酸 Kojic Acid

草酸 OXALIC ACID

249
硝酸钠 sodium nitrite Tech grade

碳酸钡 Barium carbonate 99.8%

磷酸 Phosphoric Acid 85% Food Grade

1,2-二氯乙烷 1,2-dichloro ethane

安息香酸 Benzoic Acid

氯化钠 Sodium Chloride 99%

氨基磺酸胍 Guanidine Sulfamate 99%

维 C vitamin C

聚乙烯 polyethylene

N-戊醛 n-valeraldehyde

PVC 树脂 PVC RESIN

新戊酰氯 Pivaloyl Chloride

硼酸 boric acid

3-甲基-1,3-丁二醇 3-methyl-1,3-butanediol

4-甲硫基苯基硼酸 4-(methylthio) phenyl boronic acid

粘溴酸 Mucobromic acid

二氯间二甲苯酚 dichloro meta xylenol(DCMX

3,5-二甲苯酚 3,5 xylenol

羧甲基纤维素钠 SODIUM CARBOXYMETHYL CELLULOSE

硝酸钴 Cobalt Nitrate

聚氨酯 Poly Urethane

环氧树脂 Epoxy Resin

250
聚亚安酯树脂 Polyurethane resins

4,4-亚甲基二苯胺 4,4 methylene di aniline

对甲氧基苯基乙腈 p methoxy phenyl acetonitrile

异丙醇 Isopropyl Alcohol 99%

2-糠酰氯 2-Furoyl Chloride

反丁烯二酸(fumaric acid)

水合肼 hydrazine hydrate

高氯酸 perchloric acid

无水咖啡因 Caffein anhydrous

牛油/牛脂 tallow

猪油 lard oil

安息香酸钠 sodium benzoate

二苄(化)二硫 dibenzyl disulfide

一水柠檬酸 citric acid mono bp93

二苯胺 DIPHENYLAMINE

邻丙酸三甲酯 tri ethyl ortho propionate

松香 Gum Rosin

桐油 TUng Oil

海藻提取物 Seaweed Extract

2-丁苯基-N-甲基氨基甲酸酯 2-butylphenyl-n-methylcarbamate

咖啡因 caffeine

二氯异氰尿酸 DICHLOROISOCYANURIC ACID

251
苯基氯甲酸酯 Phenyl Chloroformate 99%

2,5-二氨基-4,6-二氯嘧啶 2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine

溴氢化钠 Sodim Boro Hydride

脚子油 Foots Oil

固体石蜡 Paraffin Wax

分散红 1/13 Disperese Red 1 and 13

分散蓝 56 Disperese blue 56

分散黄 211 Disperese Yellow 211

分散蓝 Disperese Blue Mixture

分散黑红 60 Disperse red 60

分散黑 EXSF Disperse Black EXSF

靛青染料 indigo dye

胶料用聚乙烯醇 PVA for sizing

甲乙酮 Methyl Ethyl Ketone (MEK)

糠醛 Furfural

去氧剂 Oxygen Scavenger

五氯花碳 Carbon tetra Chloride

碳酸钠 Sodium Carbonate

腐蚀和污垢沉淀抑制剂 Corrosion and Scale Inhibitor

2-乙氧基安息香酸 2 ethoxy benzoic acid

2-戊酮 2 Pentanone

全氯乙烯 perchloroethylene

252
丙酸 Propionic acid, min 99 % purity.

偏六磷酸钠 Sodium Meta Hexa Phosphate 62 and 67 % P2O5 contents

对邻苯二甲酸二甲酯 DIMETHYL TEREPHTHALATE

混合二甲代苯胺 MIX XYLIDINE

EVA 树脂 EVA 1802

合成橡胶 SBR

PP 树脂 PP RESIN

PVC 树脂 PVC RESIN

硫氢化钠 SODIUM HYDRO SULPHIDE SOLID 70% MIN

重碳酸钠 Sodium Bicarbonate Food Grade

辛可卡因 Dibucaine

五氯硝基苯 PCNB

2-乙基乙酸己酯 2 ETHYL HEXYL ACETATE

向日葵油 Sunflower Oil

粉末涂料用环氧树脂 Epoxy resin for Powder Coatings

乙氧基亚甲基丙二酸酯 EMME

碘化锌 ZINC IODIDE

硫酸铵(肥料) Ammonium sulfate fertilizer

糠醛 furfural 98.5 % min

可溶性醋酸纤维素 CELLULOSE ACETATE SOLUBLE

间丙烯酸甲酯 Methyl metacrylate

丙烯酸丁酯 butyl acrylate

253
化工原料&产品词汇(6)

氯化汞 Mercuric Chloride

电石 CALCIUM CARBIDE

蜡 WAX

氟米龙 Fluorometholone

轻质苏打 Soda Ash (light) 99.2%

盐酸 HYDROCHLORIC ACID - 33-35%

异丁苯 Isobutyl Benzene

二氨腈 DICYANAMIDE

亚硝酸钠 sodium nitrite tech grade

多羟基聚醚(Polyether polyol)

氨腈 CYANAMIDE

重碳酸铵 Ammonium Bicarbonate , Food Grade

间二甲苯 Meta Xylene

天来宝(荧光增白剂)Tinopal Cbs-X

麦芽酚 Maltol FCC

香芹酚 Carvacrol

茴香脑 Anethole 21/22

1,2-二甲基环己烷 1,2-dimethyl cyclohexane

BOPP 薄膜 BOPP film

HDPE 薄膜 HDPE film

PP 薄膜 PP film

254
PVC 薄膜 PVC film

媒介蓝 13 mordant blue 13

还原红 3b vat red 3b

磷酸氯喹 Chloroquine Phosphate BP 2000

安息香酸钠 Sodium benzoate

二苄(化)二硫 dibenzyl disulfide

亚硫酸氢钠 sodium sulfite anhy 96%

无水偏亚硫酸氢钠 sodium metabisulfite anhy 96%

酸式亚硫酸铵溶液 ammonium bisulfite 56% solution

硝酸钠 SODIUM NITRATE MIN. 42 %

氢氧化铝 ALUMINIUM HYDROXIDE

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

水银 Mercury 99.999% purity

聚酯纤维 polyster fibre 1.5 D-388mm-semidull

聚乙烯 POLYETHYLENE

双酚 A Bisphenol A

甲酸钠 sodium formate

金属锑 Antimony Metal 99.65% & 99.96%.

N-乙基吡咯烷 N VINYL PYRROLIDINE 99.5%

3-二甲基氨基安息香酸 3-Dimethylaminobenzoic Acid (CAS: 99-64-9)

水银 Mercury

金属硅 Pure Silicon Metal

255
肌醇六磷酸 phytic acid 50%

三苄糖苷 Tribenoside 99.0%

L-色氨酸 L-Tryptophan Feed Grade

2-氰基吡嗪(2-Cyano Pyrazine)99%

三氧化锑 ANTIMONY TRIOXIDE SB 203 99.8 PCT

五水硼砂 BORAX PENTAHYDRATE

十水硼砂 BORAX DECHYDRATE

醋酸丁酯 N-BUTYL ACETATE

碳酸钾 POTASSIUM CARBONATE

氢氧化铝 ALUMINIUM HYDROXIDE

硝酸钠 SODIUM NITRATE

硫酸钠 SODIUM SULPHATE

碳酸钡 barium carbonate

分散黑 SE-2B DISPERSE BLACK SE-2B 300%

分散蓝 56 DISPERSE BLUE 56 100%

分散红 167 DISPERSE RED 167 100%

分散红 60 DISPERSE RED 60 200%

分散橙 DISPERSE ORANGE 30 200%

分散橙 DISPERSE ORANGE 29 200%

J 酸 JAcid

二嗪农 Diazinon

2-乙氧基安息香酸 2-Ethoxy Benzoic Acid

256
苯亚甲基丙酮 Benzal Acetone

N-醋酸苯酯 n-Butyl Acetate (99.5% Min.)

硫酸 Sulphonic acid

强力松香 FORTIFIED ROSIN

天冬甜素 aspartame

草酸 Oxalic Acid 99.6PCT

硫磺酸 sulfuric acid 98% consistency min

分散蓝 79 DISPERSE BLUE 79

羟丙基甲基纤维素 HPMC

异丁醛 ISOBUTYRALDEHYDE

双氧水 Hydrogen Peroxide 50%

粗萘 Napthalene Crude grey flakes

硝酸 NITRIC ACID 68% and 98%

吡硫瓮锌 Zinc Pyrithion 48%

山梨醇溶液 Sorbitol Solution USP

三氯乙烯 Trichloroethylene

环己酮 Cyclohexanone

金红石型钛白 rutile type

亚硫酸氢钠 sodium hydro sulphite

2,6-二乙基苯胺 2,6 DEA

大豆脂肪酸 soya fatty acid

甘油 Glycerine

257
2,6-二异丙基苯胺 2,6-Di isopropyl Aniline

三亚乙基四胺 TRIETHYLENETETRAMINE

五氧化二矾 Vanadium Pentoxide

2-氨基-4,6-二甲氧基嘧啶 2-Amino4,6-Dimethoxy pyrimidine

一氯丙酮 Mono Chloro acetone

碳酸氢钠 Sodium Bicarbonate

硫化钠 Sodium Sulphide

高铼酸钾 potassium perrhenate

聚乙烯吡咯烷酮 PVP H-30

氨基乙酸 Glycine Technical

聚氨酯树脂 polyurethane resin

L-色氨酸 L-Tryptophan

Butanal

片碱 Caustic soda flakes 96PCT IN FCL/BULK

氰化钠 Sodium cyanide

固体苯酚 PHENOL SOLID

硫酸锰 Manganese Sulphate 98% powder(Mn 31%).

钼酸铵 Ammoniun molybdate

磷酸二钙 DCP

五水硼砂 Borax PENTAHYDRATE FOOD GRADE

十水硼砂 Borax Decahydrate FOOD GRADE

硼酸 BORIC ACID,TECHNICAL GRADE

258
硼砂 Borax

安乃近 Analgin DAB10

高碘酸 Periodic acid 99%

DL-蛋氨酸 Dl-Methionine Feed grade / poultry

6-氨基头孢菌素 6-APA

烟酰胺 niacinamide USP, POWDER, WHITE (IN TEN LOT)

山梨醇 Sorbitol

对氨基苯酚 PARA AMINOPHENOL

松香 Gum Rosin WW/WG/N Grade

甲基异丁基酮 MIBK

2,3-二氢呋喃 2,3-dihydro furan

泰乐菌素酒石酸盐 TYLOSIN TARTARATE BPV

2-酮古洛糖酸-2-Keto L-Gulonic Acid

抗坏血酸钠 Sodium Ascorbate

维 C Vitamin C

无水氨茶碱 Aminophylline Anhydrous

次磷酸 HYPOPHOSPHOROUS ACID

过氧化氢 Hydrogen Per Oxide

3-氨基苯乙酮 3-Amino Acetophenone

二氧化硫脲(Thiourea dioxide)

奥芬得林 Orphenadrine Citrate

氧化铂 Platinum oxide

259
二甲氧基乙烷 Di methoxy ethane

无水硫代硫酸钠 Sodium Thio Sulphate(Anhydrous)

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

异丁醇 isobutanol

正丁醇 N-butanol

1-羟基苯三氮唑 1-hydroxybenzotriazole

β萘酚 Beta Naphthol

2,6-二乙基苯胺 2,6 DEA

活性炭 activated carbon

石蜡 paraffine

柚子树挤出液 Grapefruit Extract

2,3,4-三氟硝基苯 2,3, 4 -Trifluoro Nitrobenzene

六水哌嗪 Piperazine hexahydrate

无水醋酸 Acetic Anhydride

枯烯 Cumene

氯苄 Benzyl Chloride

苯甲醛 Benzaldehyde

安息香酸钠 Sodium benzoate

固碱 Caustic soda solid

片碱 Caustic soda flakes

碳酸钙(Calcium carbonate)

硬脂酸 Stearic acid

260
干椰子粉 Dessicated coconut powder

碳黑 Carbon black

PVC 树脂 PVC resin

氯化钠 Sodium Chloride

无水葡萄糖 Dextrose Anhydrous

维生素 C Ascorbic Acid

柠檬酸胺铁 Ferric Ammonium Citrate

n-甲基苯胺 n-methyl aniline 99%-99.5%

维生素 C 棕榈酸酯 Ascorbyl Palmitate

无水柠檬酸 CITRIC ACID(ANHY)-USP/BP 93

分散红 167 Disperse Red 167

分散蓝 56 Disperse Blue 56

分散黑 EXSF Disperse Black EXSF

分散蓝 EXSF Disperse Blue EXSF

分散染料 Disperse Dyes

2,6-二甲苯 2,6 Xylidine

2,4-二氯氯苄 2,4 Dichloro Benzyl Chloride

4,4-二氨基二苯醚 4,4'-DIAMINO DIPHENYL ETHER 99%

邻氨基二苯酚 O-AMINO DIPHENYLSULFONE 99%

二氯五氟乙烷 Dichloro tetrafluoro ethane 99%

1-羟基环己基苯基酮 1-Hydroxy cyclohexyl phenyl ketone 99%

4-氯-2-硝基苯酚 4-CHLORO-2-NITRO PHENOL 99%

261
N-甲基-4-硝基苯胺 N-METHYL-4-NITRO ANILINE 99%

2,5-二胺苯磺酸 2,5-DIAMINO TOLUENE SULFATE 99%

丁炔二醇 butynediol

硝酸钠 sodium nitrite 99%

乙基硫代氯甲酸酯 ethylthio chloroformate

氰酸钾 potassium cyanate

一甲基苯胺 mono methyl aniline 99.5%purity

五氟安息香酸 pentafluoro benzoic acid

2,6-二甲基哌嗪 2,6-dimethylpiperazine

十二烷基苯磺酸钠 Sodium Dodecyl Benzene Sulphonate

乙基纤维素 ETHYL CELLULOSE

过氧化二枯基/过氧化双苯异丙基 dicumyl peroxide

双氰胺 Dicyanodiamide

烯丙醇 Allyl Alcohol

亚磷酸二甲酯 dimethyl phosphite

2,6 二特丁基苯酚 2,6-di-tert-butyl phenol

还原紫 1 Vat Violet 1

还原红 29 Vat Red 29

还原红 31 Vat Red 31

还原橙 9 Vat Orange9

还原橙 3 Vat Orange 3

还原黄 F3 Vat YellowF3

262
还原黄 2 Vat Yellow2

还原黄 1 Vat Yellow 1

间苯二胺 Meta Phenylene Diamine

活性蓝 Reactive blue

β萘酚 Beta Naphthol 99%

氰尿酰氯 Cyanuric Chloride

吐氏酸 Tobias Acid

H 酸 H-Acid

二乙醇胺 DIETHANOLAMINE

氯仿 CHLOROFORM

阿斯巴甜 ASPARTAME POWDER BP/USP

N-乙烯砒咯烷酮 N-VINYL PYRROLIDONE NVP99.5%MIN

乙烯乙烯醋酸共聚物 Ethylene Vinyl Acetate

丙二醇 Propylene Glycol

氧化锡 Tin Oxide

氧化锌 Zinc Oxide

氧化锑 Antimony Oxide

碲粉 Tellurium powder

碲化镉粉 Cadmium Telluride powder

氯化镉粉 Cadmium Chloride powder

硫化镉粉 Cadmium Sulfide powder

镉粉 Cadmium powder

263
四氢呋喃 TETRA HYDRO FURAN- THF

硝酸钛 titanium nitrate

硝酸铊 thallium nitrate

苯三唑甲酚 tinuvin

2,6-吡啶二羧酸 2,6-Pyridine dicarboxylic acid

三聚氰胺 melamine

对-甲酚 p-Cresol

酸化硫酸铜 acidified copper sulphate

硫酸锰 Manganese Sulphate

B-萘酚 Beta naphthol

抗生素 Antibiotics

L-精氨酸 L-arginine HCl

氯氰柳胺 CLOSANTEL BASE Tech .98% min

糖精钠 sodium saccharine usp

2,2-二氟硝基酚 2,2-Difluoro Nitrophenol

碳酸钠 SODIUM CARBONATE

邻甲苯基氰 O-TOLUNITRILE 99% PURE MIN,

1,2-戊二醇 1,2-pentanediol

烯丙基氯 ALLYL CHLORIDE

吐氏酸 TOBIAS ACID 97% MIN.& 98% MIN.

马来树脂 Maleic Resin

硬脂酸 stearic acid

264
N-乙酰基-L-谷氨酸 N-ACETYL-L-GLUTAMINE

七水硫酸铁 FERROUS SULPHATE.HEPTAHYDRATE,FE-20%

焦亚硫酸钠 SODIUM METABISULPHITE 97-98%)-FOOD

对甲氧基苯乙腈 PARA METHOXY PHENYL ACETONITRILE

1,3-环己二酮 1,3-CYCLOHEXANEDIONE

R-缩水甘油 R-Glycidol

碘 iodine

活性炭 activated carbon

乙酸 Acetic Acid

异氰酸酯 isocyanate

林丹 Lindane

松香 Gum Rosin WW/WG/N Grade

凡士林 Petroleum jelly

山梨醇溶液 Sorbitol Solution

丙二醇 Propylene Glycol

对溴安息香酸 Para Bromo Benzoic Acid

氧化镍 Nickle Oxide tech grade

缩水丁酸甘油 R(-)Glycidyl butyrate

2,3,5 三碘安息香酸 2,3,5- Tri iodo benzoic acid

分散蓝 exsf 300 disperse Blue Exsf 300

分散黑 exsf 300 disperse black exsf 300

硫酸钠 Sodium Sulphate

265
磷酸二钙 Di-calcium phosphate

聚酰胺(polyamide)

赖氨酸盐酸盐 L-Lysine Monohydrochloride

D-色氨酸 D-Tryptophan

D-苯基丙氨酸 D-PHENYL ALANINE

双氯芬酸钾 Diclofenac Potassium

双氯芬酸钾 Diclofenac Potassium

双甲眯 Amitraz

2,4-二氟硝基苯 2,4-DIFLUORO NITROBENZENE 99%

亚甲基氯 METHYLENE CHLORIDE

4-氨基嘧啶 4-AminoPyridine

环丁砜 Sulfolane

活性蓝 222 Reactive Blue 222

活性蓝 221 Reactive Blue 221

活性红 195 Reactive Red 195

活性红 194 Reactive Red 194

活性橘黄 64 Reactive Orange 64

活性黄 145 Reactive Yellow 145

活性黑 GR Reactive Black GR

活性黑 5 Reactive Black 5

活性蓝 59 Reactive Blue 59

活性蓝 21 Reactive Blue 21

266
活性蓝 19 Reactive Blue 19

活性紫 5 Reactive Violet 5

活性红 35 Reactive Red 35

活性橘黄 17 Reactive Yellow 17

活性橘黄 42 Reactive Yellow 42

棕榈酸氯霉素 Chloramphenical Palmitate

氯霉素 CHLORAMPHENICOL BP98

2,6-二溴吡啶 2,6-DIBROMO PYRIDINE 99%

草甘磷 glyphosate

碳酸钡 barium carbonate

对苯醌 para benzoquinone

盐酸土霉素 Oxytetracycline HCL BP/USP

锌试剂 ZINCON

甘露醇 mannitol

碘 iodine

海藻酸钠 sodium alginate

锌钡白 lithopone

电石 Calcium Carbide

棉纤维素 cotton cellulose

亚硫酸氢钠 sodium hydro sulphite

苯酚晶体 phenol crystal

合成橡胶 SBR

267
烧碱 CAUSTIC SODA 98%

聚丙烯 POLYPROPYLENE

乙酸 ACETIC ACID

聚乙二醇 400 PEG 400

碳酸钠 SODIUM CARBONATE

氢氧化钠 46-50%溶液 SODIUM HYDROXIDE 46-50% solution

阻燃剂 Flame Retardant

L-脯氨酸 L-Proline

L-丝氨酸 L-Serine

4-氯丁基氯 4-Chloro Butyryl Chloride 99%

4-氟-4-氯苯甲酮 4-Fluoro-4-Chlror Benzophenone 99%

二氯醋酸甲酯 Methyl Dichloro Acetate

盐酸羟胺 Hydroxylamine Hydrochloride 99%

氯鼠酮 CHLOROPHACINONE

敌鼠 Diphacinone

溴敌鼠 Bromadiolone

塔隆 Brodifacoum

杀鼠灵 Warfarin

右旋反式胺菊酯 d-trans-Tetramethrin

胺菊酯 Tetramethrin

残杀威 Propoxur

抗蚜威 Pirimicarb

268
增效醚 Piperonyl Butoxide

右旋反式苯氧司林/吩斯啉 d-trans-Phenothrin

苄氯菊酯(Permethrin)

甲基对硫磷 Methyl Parathion

马拉硫磷 Malathion

倍硫磷 Fenthion

甲氰菊酯 Fenpropathrin

杀螟硫磷 Fenitrothion

菊酯 Esbiothrin

硫丹 Endosulfan

乐果 Dimethoate

溴氰菊酯 Deltamethrin

二嗪农(Diazinon)

避蚊胺 DEET

敌敌畏 DDVP

右旋反式氯氰菊酯 d-trans-Cyphenothrin

毒死蜱 Chlorpyrifos

双甲眯 Amitraz

a-氯氰菊酯 Alpha cypermethrin

右旋反式丙烯菊酯 d-trans Allethrin

亚列宁/丙烯菊酯 Allethrin

杀虫剂 insecticide

269
大豆脂肪酸 soya fatty acid

可可粉 Cocoa Powder

萜烯 terpene

二甲基砜 METHYL SULFONYL METHANE.

N,N-二甲基氨基乙酸 N,N DIMETHYLY GLYCINE

对苯醌 para benzoquinone

甲基琥珀酰氯 Methyl Succinyl Chloride

乙基琥珀酰氯 Ethyl Succinyl Chloride

间溴苯甲醚 Meta Bromo Anisole

硝基甲烷 Nitromethane

苯甲醛 benzaldehyde

氨基酸 Amino Acid

一水/无水柠檬酸 Citric Acid An/Mo

4-羟基喹啉 4-HYDROXY QUINOLINE

2,6-二氯-3-硝基吡啶 2,6-dichloro-3-nitropyridine

盐酸氨基胍 Amino Guandine HCL

2-氨基-3-氰基-5-甲基噻吩 2-Amino-3-Cyano-5-Methyl Thiophene

2,3-二氯苯甲酰氯 2,3- Dichlorobenzyl Chloride

噻吩-2-乙醇 Thiophene-2-Ethanol

2-氯苯基氨基乙酸 2-Chlorophenyl Glycine

卡巴多司 Carbadox 98%

分散黑 exsf disperse black exsf 300

270
甲酸钠 SODIUM FORMATE

二氯甲烷 Methylene Chloride

壬基酚 NONYLPHENOL

硫化钠 Sodium Sulphide

蚁酸 formic Acid

草酸 Oxalic Acid

沉淀碳酸钡 Barium Carbonate Precipitated 98% Min

二氧化钛 Titanium dioxide(Enamel grade)98% min

氧化锌 Zinc oxide 99.7% min

氟石粉 Fluorspar Powder

氧化钴 Cobalt oxide72% min

氟硅酸钠 Sodium Silicofluoride 98% min

硝酸钠 Sodium Nitrate 98%

十水硼砂 Borax Decahydrate 99.5

红铅 Red Lead

分散剂 MF Dispersant MF

双氰胺 Dicyanodiamide 99.5%

盐酸强力霉素 Doxycycline Hydrochloride

三水合氨苄青霉素 Ampicillin Trihydrate

盐酸安普罗铵 Amprolium HCL

a-甲基糠醇 alpha Methyl furfuryl alcohol MIN. 99.5% PURITY

五氧化二矾 Vanadium Pentoxide

271
二甲基氨基肉桂醛 di methyl amino cinnamaldehyde

高锰酸钾 Potassium Permanganate

N 乙基-N-甲基氨基甲酰氯 N-ETHYL-N-METHYL CARBAMOYL CHLORIDE

4-(氯甲基)盐酸吡啶 4-(CHLOROMETHYL)PYRIDINE HYDROCHLORIDE

L(-)2-氨基丁酸 L(-)2-AMINOBUTYRIC ACID

L(+)2-氨基丁酸 L(+)2-AMINOBUTYRIC ACID

2,6-二氯氰苯 2,6,dichloro benzonitrile

白碳黑 White Carbon Black

磷酸氢钙 dicalcium phosphate

正己胺 normal hexyl Amine

磷酸 phosphorice acid

多库脂钠/琥珀辛酯钠 DOCUSATE SODIUM

邻甲苯 Ortho Toluene

B-萘酚 Beta naphthol

2-溴丙酸 2-Bromopropionic Acid

直链烷基苯 LAB

硝化甘油 NITROGLYCERIN 10%

全精炼固体石蜡 fully refined PARAFFIN WAX 58-60

三聚氰胺 melamine 99.8%

棕榈酸氯霉素酯 chloramphenicol palmitate

氯霉素 chloramphenicol

1-萘酚 1-Naphthol

272
酸化硫酸铁 acidified copper sulphate

轻质苏打 soda ash light 99.2%

赤霉酸 Gibberellic Acid

铅黄 Litharge

磺酰氯 SULPHURYL CHLORIDE

氯甲酸苯酯 Phenyl Chloroformate

8-羟基喹啉 8-Hydroxy Quinoline

1-酚酞 1-phenolphthalein

4-氨基吡啶 4-AMINO PYRIDINE

2,6-二乙基苯胺 2,6-diethyl aniline

高氯酸 perchloric acid

邻苯二甲基二氯 o-Xylylene Dichloride

二甲苯 Xylene

丙酮 Acetone

溴化甲基哌羟苯酯 Pipenzolate Methyl Bromide

硫酸妥布霉素 Tobramycin Sulphate

氧化铜(黑色) COPPER OXIDE(BLACK)

固体石蜡 PARAFFIN WAX

异丁醇 ISO-BUTANOL

正丁醇 N-BUTANOL

苯酚 PHENOL

甲醇 METHANOL

273
二甲苯 XYLENE

甲苯 TOLUENE

柠檬酸 Citric Acid

双向拉伸聚丙烯薄膜 Bi-Oriented Polypropylene Films 删除的内容: 双取向聚丙烯薄5-氨基-2-氰基三氟甲苯 5-Amino-2-cyano benzotrifluoride 99%

水杨醛 SALICYL ALDEHYDE 95% MIN.

2-溴乙基苯 2-bromoethyl benzene

烯丙醇 Allyl Alcohol

十水硼砂 Borax Decahydrate 99.5%

2,2,2-三氯乙基氯甲酸酯 2,2,2 Tri ChloroEthyl ChloroFormat

邻苯二甲酸酐 phthalic anhydride

四氢呋喃 Tetrahydro furan(THF)

硅石 silica

1,2-二甲氧基乙烷 1,2 Dimethoxy ethane

甘油 glycerine USP/BP grade OR industrial

烧碱 Caustic Soda Flakes

三甲基氯硅烷 Tri Ethyl Chloro Silane

柠檬酸钾 sodium Potassium

柠檬酸钠 sodium citrate

紫尿酸 violuric acid

钛白粉 Titanium Dioxide rutile

丁草胺 Butachlor technical 92%

274
纤维胶 viscose

胰岛素 Human Insulin

二癸基二甲基氯化铵 Didecyl dimethyl ammonium chloride

4-硝基苯胺 4-Nitroaniline

4-氯苯胺 4-Chloroaniline

醋酸钾 potassium acetate 98

磷钨酸盐 酸 phosphotungstate

碳酸钙 Calcium Carbonate

卫生球 NAPHTHALENE

凡士林 VASELINE

白油 WHITE OIL

凡士林油 PETROLEUM JELLY

变压器油 TRANSFORMER OIL

全精炼/半精炼石蜡 FULLY & SEMI REFINED PARAFFIN WAX

二乙醇胺 DIETHANOLAMINE

一乙醇胺 mono ethanolamine

皮革染料 Leather dyestuff

N-甲基吡咯烷酮 NMP

硬脂酸(橡胶级) Stearic Acid Rubber grade

乌洛托品 Hexamine

六亚甲基四胺 Hexamine

氯化钨 Tungsten Chloride

275
氯化锆 Zirconium Chloride

分散染料 Disperse Dyes

二乙基丙二酸乙酯 Diethyl ethylmalonate

2-氨基-5-甲基吡啶 2-AMINO - 5 METHYL PYRIDINE

一水柠檬酸 CITRIC ACID MONO BP93

抗坏血酸维生素 C ASCORBIC ACID

无水柠檬酸 Citric Acid AN

一水柠檬酸 Citric Acid MON

氯化亚锡 stannous chloride

三羟甲基丙烷 trimethylolpropane

硅表面活性剂 Silicon surfactant

抗静电剂 Antistatic agent

三亚乙基二胺 TEDA

磷酸三甲酯 TMP

4-溴苯基苯酚 4-bromo phenylphenol purity >98%.

胞(二)磷胆碱钠 CITICOLINE SODIUM

一乙醇胺 mono ethanolamine

二乙醇胺 diethanolamine

呋喃丹 Carbofuran-

吗琳 morpholine

对苯醌 para benzoquinone

二甲基砜 METHYL SULFONYL METHANE.

276
N,N-二甲基糖胶 N, N-Dimethylglycine

2,3-二氯硝基苯 2,3-dichloro nitro benzene

二异丁基邻苯二甲酸酯 DI-ISOBUTYL PHTHALATE

硝酸 NITRIC ACID 68%

醋酸乙酯 Ethyl Acetate

硫磺 Rock Sulphur

三聚氰胺甲醛树脂 melamine formaldehyde resins

尿素甲醛树脂 urea formaldehyde resins

水杨酸钠 Sodium Salicylate Technical Grade

水杨酸升华级 Salicylic acid sublimed Grade

酸凝干酪素 Lactic Casein

N,N-二甲替乙酰胺 N. N. Dimethyl Acetamide (Tech. Grade)

亚硝酸钠 SODIUM NITRITE

邻甲酚 Ortho Cresol 99%

1,2-二甲氧基苯 1,2-dimethoxybenzene

烧碱 Caustic Soda Flakes

硫酸铜 Copper Sulphate Crystals/ Fine powder

磷光颜料 phosphorescent pigment

氯化汞 Mercuric chloride

三氯乙酸 Trichloroacetic acid

三氯化锑 Antimony Trichloride

盐酸 L-赖氨酸 l-lysine hcl

277
羧甲基纤维素 Carboxymethyl Cellulose

二甲基亚砜 Dimethyl Sulfoxide

一水柠檬酸 citric acid mono bp93

萘粉 Naphthalene POWDER

磷酸 phosphorice acid

氢氧化锌 zinc hydroxide

二乙醇胺 diethanolamine

一乙醇胺 monoethanolamine

环己烷 cyclohexane

乙酸乙烯酯单体 vinyl acetate monomer

邻苯二甲酸酐 phthalic anhydride

美利曲辛 MELITRACEN

甲基硝苯硫磷酯 Methyl Parathion

多菌灵 Carbendazim

盐酸维生素 B6 VITAMIN B6 HCL

马来酸 Maleic acid

多羟基聚醚(RIGIT POLYETHER POLYOL)

双氧水 Hydrogen Peroxide 50

冰醋酸 Glacial Acetic Acid 99.5/99

分散红 35 disperse Red 35

分散橙 16 disperse Orange 16

分散蓝 21 disperse Blue 21 133%

278
分散棕 9 disperse brown 9

分散黄 160 disperse Yellow 160 150%

分散蓝 19 disperse Blue 19

分散橙 122 disperse Orange 122 150%

分散红 195 disperse Red 195 150%

分散黄 145 disperse Yellow 145 150%

分散黑 B disperse Black B 150%

分散红 35 disperse Red 35

还原红 35 Red 35

还原橙 16 Orange 16

还原蓝 21 Blue 21 133%

还原棕 9 brown 9

还原蓝 19 Blue 19

还原红 195 Red 195 150%

还原黄 145 Yellow 145 150%

还原黑 B150% reactive Black B 150%

喹硫磷 Quinalphos

多菌灵 Carbendazim

a-溴巴豆酸甲酯 MBC

三氧化钛 Titanium dioxide E101 and B101

硅树脂密封剂 Silicone Sealants

硼氢化钠 Sodium Borohydride Powder

279
乙酸 ACETIC ACID

双氰胺 Dicyanodiamide

保险粉(连二硫酸钠) Sodium HydroSulphite

新戊酰氯 Pivalyl Chloride

N-甲基葡萄胺 n methyl glucamine

赤霉酸 Gibberellic acid

萘 naphthaline powder

聚 a-烯烃 Poly alpha Olefins (PAO)

5-异喹啉磺酸 5-Isoquinolinesulphonic acid

光敏剂 photosensitizers

苛性钠 Caustic soda 50% grade

水合氯醛 Chloral Hydrate

对氨基苯乙醚 PARA PHENETIDINE

脂肪酸 Adipic acid

锌锭 Zinc Ingot

乙基己醇 Ethyl Hexanol

硝酸钠 Sodium Nitrate

氯仿 Chloroform

甲醛 Formaldehyde

二甲基甲酰胺 DMF - dimethyl formamide

双氰胺 DCDA - Dicinamide diamide

三氯乙烯 Trichloro Ethylene

280
甲苯 Toluene

苯乙烯单体 Styrene Monomer

苯酚 Phenol

四氯乙烯 Perchloroethylene

对二甲苯 Para Xylene

邻二甲苯 Ortho Xylene

正丁醇 Normal Butanol

乙烯 Ethylene

二甲苯 Xylene

甲乙酮 Methyl Ethylene Ketone

甲醇 Methanol

二氯乙烯 Ethylene Dichloride

异丙胺 IPA

苯 Benzene

丙酮 Acetone

乙酸 Acetic Acid

甲基琥珀酰氯 Methyl Succinyl Chloride

乙基琥珀酰氯 Ethyl Succinyl Chloride

间溴苯甲醚 Meta Bromo Anisole

硝基甲烷 Nitromethane

氨基酸 Amino Acid

生铁片 Pig Iron Scrap

281
正丁胺 n-Butyl Amine 99%

O-甲酚酞 O-Cresolphthaleine 99.9%

丁基氯 Butyryl Chloride

硝酸钠 Sodium Nitrite 99%

碱性蓝 7 Blue 7

a-萘酚 Alpha Naphthol 99%

B-萘酚 Beta naphthol 99.1%

2-乙基己胺 2 ethyl HexylAmine 99%

二乙基苯胺 Diethyl Aniline

醌茜 Quinizarin 99% /98%

3-甲氧基丙胺 3-methoxy Propyl amine 99%

1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮 1-phenyl-3-methyl-5-Pyrazolone 99%

对氨基苯乙醚(p-phenetidine)

若丹明 B Rhodamine B

N-乙酰乙酰苯胺 Aceto Acet Anilide 99%

水杨酸 Salicylic acid

醋酸钴 Cobalt acetate 99%

2-氨基-4-硝基苯酚 2-amino-4-nitrophenol 98%

2-氨基-5-硝基苯酚 2-amino-5-nirto Phenol 99%

双丙酮丙烯酰胺 DAA

正丁醇 N-butanol

甲基异丁酮 mibk

282
醋酸丁酯 butyle acetate

异丙胺 ipa

丙酮 acetone

稀释剂 thinner

甲醇 methanol

乙醇(食用级)food grade ethanol

山苍子油/木姜子油 Litsea Cubeba Oil

松节油 Turpentine Oil

荷兰薄荷油 Spearmint Oil 56

r-甲基紫罗兰酮 Methyl Ionone (Guma)

薄荷酮 Menthone 95

薄荷醇 Menthol

小茴香萜烯 Fennel terpene

桉树油 eucalyptus oil 80

桉油精 Eucalyptol

D-香芹酮 D- Carvone 99

柠檬油精 Limonene

二羟基月桂烯 Dihydromyrcene

二羟基月桂烯醇 Dihydromyrcenol 85

丁香油 Clove Oil

香茅油 Citronella Oil

樟脑 Camphor DAB 8

283
樟脑醛 Camphoric Aldehyde

2-蒎烯 Beta Pinene 95

茴香脑 Anethole 21/22

罗勒油 Basil Oil

N-甲基盐酸羟胺 n-Methyl Hydroxylamine HCL 99%

氯甲酸苯酯 PHENYL CHLORO FORMATE

全精练和半精练石蜡 PARAFFIN WAX FULLY AND SEMI REFINED

车用油漆 car paints

喷漆 spray paints

百里酚酞 thymolphthalein

还原橙 3 Vat Orange 3

还原橙 2 Vat Orange 2

还原橙 1 Vat Orange 1

2-呋喃甲酰氯 2-Furoyl chloride

氰化钙 Calcium Cyanide(min 62%)

3-巯基丙酸 3-Mercapto propionic acid

氯甲烷 Methyl Chloride

2-氯丙酸甲酯 2-Bromo propionic Acid Methyl Ester

三氯苯酚 Trichlorophenol 98%

苯海拉明 Diphenhydramine

分散染料 DISPERSE DYES

阳离子染料 CATIONIC DYES

284
酸性染料 ACID DYES

三聚磷酸钠 SODIUM TRI POLY PHOSPHATE 删除的内容: SODIUM TRY


POLY PHOSPHATE
硫氢化钠 SODIUM HYDRO SULPHIDE

六偏磷酸钠 SODIUM HEXAMETA PHOSPHATE

六偏磷酸钠 SODIUM HEXAMETA PHOSPHATE

十二烷基硫酸钠 SODIUM LAURY ETHER SULPHATE

硫酸 SALPHONIC ACID SOFT

醋酸钠 SODIUM ACETATE

片碱 CAUSTIC FLAKES

壬基酚 NONYLPHENOL NP 9 10

草酸 OXALIC ACID

黄体酮 Progesterone

硅树脂密封剂 Silicone Sealants

碳酸钠 Sodium Carbonate 99.5%

奈啶酸 Nalidixic Acid

溴棕三甲胺 Cetrimide

十水硼砂 BORAX DECAHYDRATE 99.5%

十水硼砂 BORAX DECAHYDRATE 99.5%

脂肪酸 Adipic Acid

硬脂酸 stearic acid

碳酸钙 calcium carbonate

钛白粉 titanium dioxide

285
氢氧化钙(》95%) Calcium Hydroxide Min puirty 95

硫脲 thiourea

双氰胺 DCDA

对硝基甲苯 PNT

电石 Calcium Carbide

钛白粉 Titanium Dioxide Anatase for Paint

海藻酸钠 SODIUM ALGINATE

双氧水 Hydrogen Peroxide 50%

盐酸洁霉素 LINCOMYCIN HCL

直接红 23 Direct Red 23

直接黑 22 Direct black 22

活性蓝 19 Reactive blue 19

直接蓝 B2R Direct blue B2R

异苯二醛 iso-phthalaldehyde

邻苯二醛 o-phthalaldehyde

双氰胺 Dicyandiamide (DCDA)

工业盐 Industrial Salt

硬脂酸 STEARIC ACID

棕榈脂肪酸 PALM FATTY ACID

棕榈脂肪酸滤渣 PALM FATTY ACID DISTILATE

磷酸 PHOSPHORIC ACID 85 INDUSTRIAL GRADE

硫化青绿 SULPHUR BLUE GREEN CV 100%

286
硫化蓝 SULPHUR BLUE BRN 150%

硫化黄 SULPHUR YELLOW GC 250%

硫化黑 SULPHUR BLACK BR 200%,

电石 Calcium Carbide

硅酸 Ferro Silicon

钛白粉 TiO2 Anatase B101

精炼石蜡 Refined Paraffin Wax

聚乙烯醇 PVA

氯仿 chloroform

二氯甲烷 methylene chloride

琼脂 Agar

瓜尔胶 Guar Gum

克拉霉素 CLARITHROMYCIN

DL-蛋氨酸 Dl-Methionine Feed grade

氧氟沙星 OFLOXACIN

洁霉素 LINCOMYCIN HCL

左旋氯霉素 CHLORAMPHENICOL LEVO

抗坏血酸维生素 C ASCORBIC ACID

聚酯短纤维 polyester staple fiber

尿素 Urea N%46

聚丙烯 Polypropylene

聚丙烯 Polypropylene

287
硫酸锡 tin sulphate

绿化锡 tin chloride

硅胶 silica gel

腐霉剂 procymidone 50% WP

苯醚威 Fenoxycarb 25% WG

嗪草酮 metribuzin 70% WP

赛苯隆 Thidiazuron

赤霉素

霜霉威 Propamocarb

禾草灵 diclofop-methyl

乙氧氟草醚 oxyfluorfen

二甲戊乐灵 pendimethalin

三唑醇 Triadimenol

毒死蜱 Chlorpyrifos

阿维菌素 abamectin

碳酸氢钠 Sodium Bi carbonate

硅酸钠 Sodium Silicate

元明粉 Hydro Sulphite of soda 88% T2 Grade

苏打 Soda Ash

偏硅酸钠 Sodium Meta Silicate

双氧水 Hydrogen peroxide 50% vtv 10T

液碱 Caustic soda lye 50% vtv 50T

288
乙酸 Acetic acid

3-羟基-2-甲基吡啶 3-hydroxy-2-methyl pyridine

N-甲基盐酸羟胺 n-Methyl Hydroxylamine

2,3,5-三甲基吡啶 2,3,5-Collidine

碱性孔雀绿 cationic green melachite

甲醇 METHANOL

三氯化钛 titanium trichloride

碳酸钡 barium carbonate

硝酸钠 sodium nitrate

碳酸钾 potassium carbonate

氢氧化铝 aluminium hydroxide

十水硼砂 borax decahydrate

三氧化二锑 antimony trioxide

硫酸钠 sodium sulfate

铬酸锌 ZINC CHROMATE

氯乙酸 MONO CHLORO ACETIC ACID

对二氯苯 PARA DICHLORO BENZENE

2,4-二氯苯胺 2,4-dichloroaniline

四氯化钛 Titanium Tetrachloride

磷酸三正丁酯 TRI N BUTYL PHOSPHATE

白油 WHITE OIL GRADE NO.15

分散蓝 2BLN DISPERSE BLUE 2BLN

289
分散黑 EX-SF DISPERSE BLACK EX-SF300%

分散蓝 EX-SF DISPERSE BLUE EX-SF 300 %

分散蓝 79 DISPERSE BLUE 79

硫酸二甲酯 DiMethyl Sulphate

2-氨基-4-氯二苯胺 2-amino-4'-chlorodiphenylamine

溴化四乙胺 Tetraethylammonium bromide

磷酸 PHOSPHORIC ACID 85

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE 50%

钛白粉 Titanium di oXide

盐酸 Hydrochloric Acid

醋酸 Acetic Acid

碳酸氢钠 Bicarbonate

焦亚硫酸钠 SODIUM METABISULPHITE

液氯 Chlorine 65%-70%

醋酸乙酯 ethylacetate

丙酮 Sodium Ethylhexanoate

乙基己酸钠 Sodium Ethylhexanoate

二氯甲烷 Methylene Chloride

三聚磷酸钠 STTP

甲醇 Ethanol

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

表氯醇 Epichlorohydrin

290
双酚 Bisphenol

颗粒状烧碱 cahstic soda prills

氧化铁棕 Fe2O3 as brown pigment

硫脲 THIO UREA 99%

丙酸 PROPIONIC ACID

苄胺 Benzylamine

N,N-二甲基甲酰胺 N,N-Dimethylformamide

异丙醇 Isopropyl Alcohol

乙二醇 Ethylene Glycol

丙酮 Acetone

四氯化碳 Carbon Tetrachloride

甲乙酮 methyl ethyl ketone

氯化钡 barium chloride

液氩 Liquid Argon

五氧化二矾 Vanadium Pentoxide

硝酸铵 Ammonium Nitrate Porous Prills ( Eplosive Grade )

乙腈 Acetonitrile Min 99.5 %

4-苯基丁酸 4 Phenyl Butyric Acid

电石 CALCIUM CARBIDE

金属锂 Lithium Metal (small blocks / dispersed)

甲醇 methanol

硫酸 Sulphonic acid

291
偏硅酸钠 Sodium Meta Silicate

三聚磷酸钠 Sodium Tri Poly Phosphate STPP

重质纯碱 Soda Ash Danse

轻质纯碱 Light soda ash

无水硫酸钠 Sodium Sulphate anhydorous

碳酸钠 Sodium bi carbonate

片硫化钠 Sodium Sulphide flakes

烧碱 Caustic soda

过氧化氢 Hydrogen per Oxide

醋酸 Acetic acid

氨基磺酸 sulfamic acid

环己胺 Cyclo Hexyle Amine

吗啉 Morpholine 99%

三聚磷酸钠 tripoly phosphate sodium STPP

磷矿石 Rock Phosphate

硫磺 Sulphur - Minimum 99%

草甘磷 Glyphosate

敌草隆 Diuron 80% WP

莠灭净 ametryn 80% WP

碳酸钠 SODIUM CARBONATE

碳酸氢钠 SODIUM BICARBONATE

氯化钠 SODIUM CHLORIDE

292
氢氧化钾 POTASSIUM HYDROXIDE

云母矿 MICA

氯化钾 POTASSIUM CHLORIDE

杀菌剂 BACTERICIDES

流动改进剂 FLOW IMPROVERS

阻垢剂 Scale inhibitors

三乙二醇. Triethylene glycol

胺阻蚀剂 AMINE CORROSION INHIBITORS

热塑性塑料树脂 THERMOPLASTIC RESINS

高温泥浆稳定剂 HI TEMP MUD STABILISER

除氧剂 OXYGEN REMOVER

硫化氢吸收剂 H2S SCAVENGER

泥浆润滑剂 MUD LUBRICANTS

消泡剂 DEFOAMER

表面活性剂 SURFACTANT

乳化剂 EMULSIFIER

钻井清洗剂 DRILLING DETERGENT

发泡剂 FOAMING AGENT

改性木质素磺酸钙 MODIFIED LIGNOSULPHONATE

聚丙烯酸钠 SODIUM POLYACRYLATE

褐煤 LIGNITE

变性多糖 MODIFIED POLYSACCHARIDE

293
甲基纤维素 CMC (PURE AND TECHNICAL GRADES)

凹凸棒 Attapulgite

熔融状膨润土 PEPTIZED BENTONITE

膨润土 BENTONITE

重晶石粗矿 BARITE COARSE GROUND

碳酸钙 CALCIUM CARBONATE

赤铁矿 HEMATITE

重晶石 BARITE

3,4-二氟溴苯 3,4-difluorobromobenzene

磷酸 Phosphoric acid

聚丙烯酰胺 polyacrylamide

分散橙 80 disperse orange 80

甲基苯磺酸钠 Sodium Toluene Sulphonate

硅铁 Ferrosilicon

电石 Calcium carbide

咪唑 imidazole

氟甲喹 Flumequin

石蜡 N-paraffine

碳酸二甲酯 dimethyl carbonate

福美双 thiram

三氯杀螨砜 tetradifon

百草枯 PARAQUAT

294
久效磷 monocrotophos

禾草敌 molinate

甲基对硫磷 methly parathion

甲胺磷 methamidophos

代森锰 maneb

代森锰锌 MANCOZEB

草甘磷 glyphosate

硫丹 endosulfan

乐果 dimethoate

敌敌畏 D.D.V.P

氧氯化铜 copper oxychloride

毒死蜱 chlorpyrifos

丁硫克百威 Carbosulfan

多菌灵 Carbendazim

甲萘威 carbaryl

克菌丹 captan

工业萘 NAPTHALENE FLAKES. (INDUSTRIAL GRADE)

精萘 NAPTHALENE FLAKES. (REFINED)

线性烷基苯 LINEAR ALKYL BENZENE

线性烷基苯磺酸 LINEAR ALKYL BENZENE SULFONIC ACID

烷基苯 ALKYL BENZENE

碳酸钙 CALCIUM CARBONATE

295
Urea 46%N

氯乙酸 MONO CHLORO ACETIC ACID

三聚氰胺 Melamine

聚丙烯酸酯增稠剂 Polyacrylate thickeners 删除的内容: 聚丙烯酸增稠剂


Polyacrylate thickeners
硝酸钠 sodium nitrate

对苯二酚 Resorcinol

聚氯乙烯糊树脂 pvc resin paste grade 删除的内容: 聚氯乙烯树脂


pvc resin paste grade
红铅 Red Lead Granule

三乙胺 TRIETHYLAMINE

2-氰基甲苯 2- Cyano Toluene

聚氨酯树脂 POLYURETHANE RESIN

酶 ENZYME

漂白剂 SYNTHETIC OPTICAL WHITNER

非离子柔软剂 NON IONIC SOFTNER

活性柔软剂 REACTIVE SOFTNER

酸性柔软剂 CATIONIC SOFTNER

纺织化学品 Textile Chemicals

双氧水 hydrogen peroxide 35% OR 50%

2-氟苯胺 2-fluoro aniline

2-甲基萘 2-methyl naphthalene

山梨酸 sorbic acid

硫酸锶 Strontium Sulphate

296
2,4-二氯苯酚 2,4 Dichloro Phenol

甲胺 Methyl amine

正丙醇 n-propanol

异丙醇 Iso-propanol

四乙铅 TETRA ETHYL LEAD

燃料油 Fuel Oil

甲醇 Menthol Crystal

聚酯瓶片料 PET Bottle Chip

无铅汽油 Unleaded Gasoline

橡胶传送带 Rubber Conveyor Belt Scrap

草甘磷 Glyphosate

三氧化二锑 Antimony Trioxide : 99.5% Min

三氧化二砷 ARSENIC TRIOXIDE 98%

金属镍盐 nickel salts

金属钴盐 Cobalt salts

金属钼盐 molybdenum salts

分散紫 28 Disperse Violet 28

2-氯吡啶 2-Chloro Pyridine

对苯二酚 HYDROQUINONE MONOMETHYL

氢氧化钴 Cobalt Hydroxide

硫丹 Endosulfan

聚乙烯醇 PVA Fibre grade

297
酶 enzyme

柔软剂 softener

乙酸 acetic acid

3-氯甲苯 3-Chlorotoluene

全氯乙烯 perchloroethylene

苯酚 phenol

硫酸钠 Sodium Sulphate

异丁醇 isobutanol

染料和中间体 DYES AND INTERMEDIATES

丁醇 butanol

二乙醇胺 dethanolomine

2,6-二氯苯酚 2,6 Dichloro Phenol

貂油 MINK OIL

硫磺 sulfur 99.5% Min

叔丁基对苯二酚 Tert. Butyl Hydroquinone

甲基氯丙烯 METHYL ALLYL CHLORIDE

铁氰化钾 POTASSIUM FERRICYAINDE

溴化钠 Sodium Bromide

溴化钠 Sodium Bromide

碳酸钾铝 Potash Alum

2-氯吡啶 2-Chloro Pyridine

氯化铵 ammonium chloride min. 99.5%

298
3-氨基-5-甲氧基异恶唑 3-amino-5-methoxyisoxazole

对甲苯磺酰氰 p-toluenesulfonyl cyanide

环戊二烯 cyclopentadiene

二碳酸二叔丁酯 Di-tert-butyl dicarbonate

全氟辛酸 Perfluorocaprylic Acid

季戊四醇 PENTAERYTHRITOL MONO

烷基苯磺酸 Alkyl Benzene Sulfonic Acid

2,4,6-三溴苯酚 2,4,6 Tribromo phenol

3-Methoxyacrylonitrile 3-甲氧基丙烯晴

钛白粉 TITANIUM DIOXIDE ANATASE(ENAMEL GRADE)

2-萘酚 Beta Napthol

邻甲基苯胺 Ortho toludiene

氧化铬绿 Chromium oxide gree

乌洛托品 HEXAMINE

重铬酸钠 Sodium bichromate

铬酸 chromic acid

过氧化氢 hydrogen peroxide

甲酸 formic acid

精炼石蜡 PARAFIN WAX 58-60 , FULLY REFINED

锆矿石 Zirconium Ore

1,6-己二醇 1 6 HEXANEDIOL

硫酰胺 SULFAMIDE

299
丁醇 BUTANOL

EDTA 四钠盐 EDTA Tetra sodium

二乙基硫代磷酰氯 o,o-diethylthiophosphoryl chloride

分散蓝 56 Disperse Blue- 56 100%

氯化石蜡 Chlorinated Paraffin

半精炼石蜡 SEMI-REFINED PARAFFIN WAX

丙酸 Propionic Acid

钛白粉 Titanium Dioxide rutile

石蜡 PARAFFIN WAX

葡萄糖 glucose

琥珀酸钾 potassium succinate

甲酸 formic acid

乙苯 Ethyl Benzene

烯丙醇 Allyl Alcohol

三正丙胺 Tri-n-Propylamine

轻质纯碱 Soda Ash Light 99.2% min.

烧碱 Caustic Soda Flakes 99%

重铬酸钠 sodium dichromate 99%

邻苯二甲酸苷 Phthalic Anhydride

甲酸钠 Sodium Formate 97%

碳酸钾 Potassium Carbonate

二异丙胺 DI-ISOPROPYL AMINE

300
氢氧化铝 Aluminium Hydroxide

分散红 1 Red-1 200%

分散红 60 Red-60 200%

分散蓝 56 DISPERSE Blue -56 100%

分散橘红 25 DISPERSE Orange-25

膨润土 BENTONITE

盐酸二甲双胍 metformin HCl

还原粉红染料 VAT DYES PINK

还原绿染料 VAT DYES GREEN

直接黑染料 direct black dyes

活性印花染料 reactive printing dyes

2,5-二羟基对氯苯胺 2,5 dimethoxy 4 chloro aniline

甲基丙烯酸 METHACRYLIC ACID

丙酰氯 PROPIONYL CHLORIDE

酸性橙 61 Acid Orange 61

煤焦油 Coal Tar

萘粉 Napthalene Powder

溴碳酸乙酯 ETHYL-4-BROMO CROTONATE

碳酸钙 calcium carbonate

对二氯苯 para dichlorobenzene

硝酸铵 AMMONIUM NITRATE ( POROUS PRILLS )

十二烷基硫酸钠 Sodium Lauryl Sulfate

301
钼酸锌 Zinc Molybdate

碳酸钡 Barium Carbonate

磷酸 PHOSPHORIC ACID

碳酸氢钠 SODIUM BICARBONATE

硫酸 SULPHUNIC ACID

草酸 OXALIC ACID

过氧化氢 HYDROGEN PEROXIDE

硫化黑 SULPHUR BLACK

保险粉 Sodium Hydrosulphite

三正丙胺 tri-n-propyl amine

对二氯苯 p- dichlorobenzne

邻二氯苯 o- dichlorobenzne

三氯苯 trichlorobenzen mixture

二异丙胺 DI-ISOPROPYL AMINE

alpha 纤维素 ALPHA CELLULOSE

离心泵 Centrifugal Pumps:

隔膜计量泵 METERING DIAPHRAGM PUMPS

对氨基苯酚 Para Amino Phenol

甲己酮 methyl hexyl ketone

马来酸 Maleic acid

半精炼石蜡 SEMI-REFINED PARAFFIN WAX

氯乙酸 Mono Chloro Acetic Acid

302
甲醇 Methanol

2-氯丙酸甲酯 methyl 2 chloro propionate

氯乙烯 Methylene Chloride

甲醇 Methanol

醋酸乙酯 Ethyl Acetate

丙酮 Acetone

异丙醇 Isopropyl Alcohol

碳酸钡 Barium Carbonate

磷酸 PHOSPHORIC ACID 85%MIN.

碳酸氢钠 SODIUM BICARBONATE 99% MIN.

草酸 OXALIC ACID 99.6%MIN

硫酸 SULPHUNIC ACID

甲醇 METHANOL

硫化黑 SULPHUR BLACK 200%MIN.

亚硫酸钠 SODIUM SULPHITE 60-70% MIN

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE 35% OR 50% MIN.

正丁醇 N.BUTANOL.solvant

保险粉 SODIUM HYDROSULPHITE 88% OR 90%MIN

片碱 CAUSTIC SODA FLASKS 96% OR 98% OR 99.5%MIN

1,4-丁二醇 1,4 butanediol

Sodium Acetate anhydrous grade

甲基三氯硅烷 METHYL TRICHLORO SILANE

303
氯化钯 Palladium Chloride

304
化工原料&产品词汇(7)

草甘磷 Glyphosate IPA salt %62

吲哚-6-羧酸 Indole-6-carboxylic acid

烧碱 CAUSTIC SODA

甲酸 Formic Acid

精萘 Refined Napthalene Powder

氯化钙 calcium chloride anhydrous

甲酸钠 SODIUM FORMATE 97% MIN

低密度聚乙烯 LDPE

聚丙烯 PP

高密度聚乙烯 HDPE

聚氯乙烯 PVC

氧化锌 Zinc Oxide

三聚氰胺 Melamine

纤维素 Cellulose

塑料树脂 plastic resin

塑料小球 plastic pellet

工程塑料 ABS

水合阱 Hydrazine Hydrate

2-萘酚 beta Naphthol

甲苯二异氰酸酯 TDI 80/20

氯化铵 Ammonium Chloride battery grade 99.5 %

305
溶剂油 Solvent Oil

氮-氧化吡啶 PYRIDINE N OXIDE

四乙铅 tetra ethel lead

甲酸钠 SODIUM FORMATE

辛酸 octanoic acid

甲酸 Formic Acid.

异丙醇 Isopropyl Alcohol

磷酸三钠 Trisodium Phosphate Technical Grade

D-甘露醇 D-Mannitol

2-甲基戊醇 2 Methyl 1 Pentanol

胞嘧啶 Cytosine

对氨基苯甲醚 Para Anisidine

乙酸乙烯酯 vinyl acetate

二甲氨基吡啶 Dimethylamino pyridine

糖精钠 Sodium Saccharine

乌洛托品 HEXAMINE tech grade

氢氧化钠 Caustic Soda

硫酸 Sulphuric Acid

二甲苯 Xylene

甲苯 Toluene

苯 Benzene

漂白粉 Bleaching Powder

306
液氯 Chlorine 65-70%

海藻酸钠 Sodium Algenate

糖精钠 Sodium Saccharine

苯甲酸钠 Sodium Benzoate

柠檬酸 Citric Acid

甲醇 Methanol

丙酮 Acetone

正丁醇 N-Butanol

活性黑 5 REACTIVE BLACK 5 100%

活性紫 1 REACTIVE VIOLET 1

活性橙 13 REACTIVE ORANGE 13

活性红 31 REACTIVE RED 31

活性红 76 REACTIVE RED 76

活性橙 12 REACTIVE ORANGE 12

活性黄 18 REACTIVE YELLOW 18

溴化 3-二甲氨基甲酰氧基-1-甲基吡啶 Pyridostigmine bromide

溴吡斯的明 Pyridostigmine Bromide

氟化铝 AlF3(Low density)

草酸 OXALIC ACID 99.6PCT

立德粉 LITHOPONE B 301

溴化钾 Potassium bromide (99,5%)

溴化钠 Natrium bromide

307
三羟甲基丙烷 Trimethylolpropane

正丙醇 N-PROPANOL

1-乙氧基-2-丙醇 1-Ethoxy-2-propanol

1,4-丁二醇 1,4-Butanediol

硫化黑 SULPHUR BLACK CRUDE

邻硝基苯酚 o-Nitrophenol

壬基酚聚氧乙基醚 NONYL PHENOL POLYOXYETHYLENE

硼化锆 zirconium boride 99.5% pure

棚化钛 titanium boride

苯甲醛 Benzaldehyde

钛白粉 TITANIUM DI OXIDE ANATASE B 101

五氧化二钒 Vanadium pentoxide

对硝基苯甲酸 4-nitrobenzoic acid

盐酸羟胺 HYDROXYL AMINE HCL

丙酮 Acetone 99.5%

2-甲基戊醇 2 Methyl 1 Pentanol

生物素 Biotin 2%

盐酸林肯霉素 Lincomycin hcl

金霉素盐酸盐 Chlortetracycline HCl

蒽诺沙星碱 Enrofloxacin Base

加氯器 Gas / Liquid chlorinator

黄铜锭 BRASS FORGE

308
无水氯化铁 Anhydrous Ferric Chloride

三聚氰胺 MELAMINE 99.8%

铜管 COPPER PIPE

硫酸铁 Ferrous Sulfate

硫酸钠 sodium sulphate

保湿剂 wetting Agent for Printing Inks

增塑剂 Plasticizers for Printing Inks

分散剂 Dispersing Agent for Printing Inks

聚乙烯腊 Ployethylene Wax

矿物油 Mineral oil

桐油 Tung oil

精炼亚麻子油 Alkali Refined Linseed Oil (pale grade)

马来树脂 Maleic Resin

石油树脂 Petroleum Resin

酚醛树脂 Phenolic Modified Rosin Ester

酞菁蓝 15:3 C.I. No.15:3

颜料红 53:1 pigment Red 53:1

颜料蓝 61 pigment Blue-61

立索尔红 59:1 Lithol Red-49:1

颜料绿 7 pigment Green 7

颜料紫 23 pigment Violet 23

颜料黄 13 pigment yellow 13

309
颜料黄 12 pigment yellow 12

氨甲环酸 Tranexamic Acid

丙烯腈 Acrylonitrile

维 C vitamin c

异丙胺 Isopropylamine

土豆淀粉 potato starch

盐酸氮斯汀 azelastine Hcl

焦亚硫酸钠 Sodium Metabisulphite

亚钠 Sodium Nitrite

2,4,6-三甲氧基苯甲酸 2,4,6 trimethoxy benzoic acid

氨比西林 Ampicillin Trihydrate

碳酸钠 sodium carbonate

N-乙基甲胺 N-ETHYL METHYLAMINE

乙烯基甲苯 Vinyl toluene

四乙铅 Tetra Ethyl Lead

一甲胺 methylamine

二甲苯 xylene

异丙醇 iso propanol

三乙醇胺 tri ethanol amine

氯甲酸苯酯 phenyl chloroformate

草胺磷 Glufosinate ammonium

对二氯苯 p-dichloro benzene

310
消泡剂 anti foam

醋酸丁酯 butyle acetate

邻苯二甲酸二辛酯 Di octyle phthalate

间二氯苯 Meta Dichlorobenzene

辛酸铅 lead octoate 36%

3-氨基巴豆酸乙酯 ethyl-3-amino crotonate

氧化铈 CERIUM OXIDE

二氧化硒 selenium dioxide

分散深蓝 exsf disperse navy blue exsf

分散黑 exsf disperse black exsf

钛白粉 titanium dioxide

海藻酸钠 sodium alginate

过氧化氢 hydrogen peroxide

异钛酸盐 ISOPHTHALIC ACID SALTS

2-甲氧基-5-硝基苯酚 2-methoxy-5-nitrophenol

甲基萘 Mehyl Naphthalene

甲基丙烯酸甲酯 MMA

丙烯腈 Acrylonitrile

金属镓 GALLIUM metal pure

2-氯-6-氟苯甲醛 2-chloro-6-fluoro benzaldehyde

2,4-二氯甲苯 2,4-Dichloro Tolune

对氨基苯磺酸 Sulphanilic Acid

311
3,4-二氯三氟甲基苯 3,4 Dichloro Trifluoro Methyl Benzene

5-硝基间苯二甲酸乙酯 Monomethyl-5-Nitro Isophthalate

5-氨基间苯二甲酸 5-Amino Isophthalic acid

5-硝基间苯二甲酸 5-Nitroisophthalic acid

5-羟基间苯二甲酸 5-Hydroxy Isophthalic acid

氯化铝 Amonium Cloride 99.9 % battery grade

尿素 Urea 46% N(min) , 1% moisture (max) (% by wt)

三聚磷酸钠 sodium tripolyphosphate

吡啶 pyridine

邻苯二胺 O-Phenylene Diamine

二氯甲烷 Methylene Chloride

对氟溴苯 p-Fluoro bromo benzene

N,N-耳乙基苯甲酰胺 N.N. Diethyl Benzamide

丙稀菊酯 allethrin

钨酸钠 Sodium Tungstate

2-氯吡啶 2-chloro pyridine 99.5%

甲苯 Tolune

四丁基溴化铵 Tetrabutyl amonium bromide

2,4-二氯甲苯 2,4-Dichloro tolune

铝箔 A lminum Foil

十烷基二甲基氯化铵

糠醛 Furfural 98.5% Min

312
黄铅 Lead Oxide Yellow

聚乙烯醇 poly vinyl alcohol

三氯乙烯 trichloroethylene

硫脲 thio urea

四氯乙烯 Perchloroethylene

甲基异丁酮 methyl iso butyl ketone

丙二醇 propylene glycol

吡啶 pyridine

甲乙酮 methyl ethyl ketone

辛酸 octoic acid

多聚甲醛 paraformaldehyde

异丙醇 iso propyl alcohol

间苯二甲酸 Iso phthalic Acid

异丁醇 iso butyl alcohol

二氯丁醇 di chloride normal butanol

液碱 caustic soda liquid

间甲酚 m-cresol

铬粉 chrome flour

硫酸铁 Ferrous Sulphate Hepta Hydrate

对氯间氨基苯磺酸 4 CHLORO Metanilic acid

N,N-二甲基乙酰胺 N. N. Dimethyl Acetamide

甲醇 Methanol

313
硝酸钠 Sodium Nitrate

亚硝酸钠 Sodium Nitrite

醋酸乙酯 Ethyl Acetate

氯化钾 Potassium Chloride

2-氯-4,6=二甲基吡啶 2-chloro-4,6-dimethyl pyrimidine

氧化苯乙烯 Styrene oxide

异亚丙基丙酮 Mesityl oxide

甲基异丙酮 methyl iso butyl ketone

1,2-二甲氧基苯 1,2-Dimethoxybenzene

抗氧化剂 antioxidant 765

硫化钠 sodium sulphide solid

环丙基溴 Cyclopropyl Bromide

衣康酸 Itaconic Acid

三聚氰胺氰尿酸盐 melamine cyanurate 删除的内容: 三聚氰胺氰脲酸


盐 melamine cyanurate
聚阴离子纤维素 Polyanionic Cellulose

红铅 RED LEAD OXIDE

草酸 Oxalic Acid Dihydrate

苯酚 Phenol

石蜡 Paraffin Wax

戊二醇 1,2-Pentanediol

烧碱 Caustic Soda Flakes min.99% & 96% & Soda Ash Light

甲苯 Toluene

314
氯仿 Chloroform

5-氰基吲哚 5-cyano indole

氯甲酸苯酯 PHENYL CHLORO FORMATE

4-硝基二甲苯 4-Nitrometaxylene

椰子油 coconut fatty oil

碳酸氢钠 Sodium Bicarbonate

碳酸二甲酯 Dimethyl Carbonate

三氯苯乙酮 Trichloroacetophenon

2,4-二氯苯甲酰氯 2,4 Dichlorobenzyl Chloride

双氰胺 Dicyanodiamide

2 氰基-4-硝基苯胺 2 CYANO 4 NITRO ANILINE

对氨基苯甲醚 Para-Anisidine

酸性绿 Acid green

酸性黄 Acid yellow

酸性红 Acid red

酸性蓝 Acid blue

酸性黑 Acid Black

镍铝合金粉 Nickel Aluminium Alloy Powder

氢氧化钠 Sodium Hydroxide

四丁基溴化铵 Tetrabutyl Ammonium Bromide

硫酸二甲酯 DI METHYL SULPHATE

发光颜料 flush pigment

315
聚酯 polyster resin

甲基异丙酮 Methyl isobutyl ketone

媒介黑 17 Mordant Black 17

媒介黑 11 Mordant Black 11

媒介黑 1 Mordant Black 1

丁酸 butyric acid

强酸 strongly Acidic

硼酸 BORIC ACID

苯甲酸 BENZOIC ACID

乙醇酸 GLYCOLIC ACID

结晶紫 CRYSTAL VIOLITE

戊二醛 GUTALDEHYDE

4 溴扁桃酸 4-Bromo mandelic acid

3-甲氧基对氯苯胺 3-Methoxy-4-Chloroaniline

2,6-二氟苄醇 2,6-difluoro benzyl alcohol

液体葡萄糖 Liqui Glucose food grade

烧碱 NAOH

碳酸钠 Na2CO3

2 甲基吡嗪 2-METHYL PYRAZINE

2-甲基-5-硝基咪唑 2-METHYL 5 NITRO IMMIDAZOLE

双氧水 Hydrogen Peroxide 35%

克拉维酸钾 Clavulanic Potassium

316
溴丙烷 N-PROPYLE BROMIDE

盐酸去氧肾上腺素 Phenylephrine Hydrochloride

联氨 Hydrazine Hydrate

3-硝基苯甲酰氯 3 NITRO BENZOYL CHLORIDE

双氰胺 DICYNADIAMIDE 99.5 % MIN

硝酸钍 thorium nitrate 99.99% purity

对氯甲苯 4-Chlorotoluene

氧化镨 Praseodimium Oxide

六氯丁二烯 Hexachlorobutadiene

硫代乙二醇 THIOGLYCOL

硝酸钇 ytrrium nitrate 99.99% purity

氯化铁 ferric chloride

岩芹酸 Petroselinic acid

二甲氧甲烷 Methylal

二次乙基三胺 Diethylene triamine

4-氯 1,2 苯二胺 4- CHLORO 1,2 PHENYLENE DIAMINE

酸性橙 2 ACID ORANGE-II 50%

氟化铝 Aluminium Fluoride

利血平 Reserpine

对氯甲苯 4-Chlorotoluene

碳酸镁 magnesium carbonate

硫酸镁 magnesium sulphate

317
酮麝香 MUSK KETONE

葵子麝香 Musk Ambrette

水杨酸甲酯 Methyl Salicylate

芳樟醇 Linalool

柠檬油 Lemon Oil

环己异龙脑酯 Isobornyl Cyclohexanol

醋酸异戊酯 Isoamyl Acetate

洋茉莉醛 HELIOTROPIN

天竺葵油 Geranium oil

甲酸香叶酯 Geranyl Formate

乙酸香叶酯 GERANYL ACETATE

香叶醇 Geraniol

桉树油 eucalyptus oil

丁子香酚 Eugenol

二戊烯 Dipentene

香茅油 Citronella Oil

柠檬醛 Citral

苯甲酮 Benzophenone

苯甲酸苄酯 Benzyl Benzoate

苄醇 Benzyl Alcohol

醋酸苄酯 Benzyl Acetate

对氨基苯乙醚 PARA PHENETIDINE 98% MIN

318
保险粉 SODIUM HYDRO SULFITE

碳酸钙 Calcium Carbonate

苯甲酸钠 Sodium Benzoate

氢氧化钾 Potassium Hydroxide

钠 SODIUM METAL

醇酸树脂 alkyd resin

异丙醇 Iso Butanol

2-乙基己醇 2-Ethyl Haxanol

对羟基苯甲酸 parahydroxy benzoic acid (Polymer Grade of 99

锌 Zinc Metal

醋酸 Acetic Acid

苯乙酮 Acetophenone

碳酸锂 Lithium Carbonate

氢氧化锂 Lithium Hydroxide

氧化锂 Lithium Oxide 98%min

2-乙酰噻吩 2-acetylthiophene

3-甲基-2 环戊烯酮 3-Methyl-2-Cyclopentenone

异丙醇 Iso Proryl Alcohol

甲醇 Methanol

苯酚 Phenol

1,1,1-三氯乙烷 1,1,1 Trichloroethane

异丙醇 Isopropyl Alcohol

319
甲苯 Toluene

丁醇 Butanol

丙酮 Acetone

苯三唑 124 Triazole

4-氨基苯三唑 4 Amino 124 Triazole

羟基苯三唑 1- Hydroxy Benzotriazole

二氨基马来腈 Diaminomaleonitrile

2-甲基-5-硝基咪唑 2 Methyl 5 Nitro Imidazole

乙二醇 Ethyl Thio Phenol

氢氧化铝 Aluninium Hydroxide

甲基三甲氧基硅烷 methyltrimethoxy silane

氰酸钾 potassium cyanate

硝酸钍 THORIUM NITRATE

酒石酸泰乐菌素 Tylosin Tartrate

酒石酸泰乐菌素 Tylosin Tartrate

马杜霉素铵 Maduramycin Ammonium

3 氯丙二醇 3-Chloro 1,2-Propanediol

2 溴萘 2 Boromo Naphthalene

还原橙 7 Vat Orange 7

氯化胆碱 Choline chloride

分散蓝 56 Disperse Blue 56

还原红 6B Vat Red 6b

320
还原红 3B Vat Red 3b

钛白粉 Titanium Dioxide Anatase 101

糖精钠 sodium saccharine

喹乙醇 Olaquindox

硝酸银 SILVER NITRATE

硝基纤维素 Nitrocellulose

异丙胺 Isopropyl Amine

衣康酸 Itaconic Acid

甲基丙烯酸 Metaacrylic Acid

丙烯酸 Acrylic Acid

脂肪醇 Fatty Alcohol(C12-C14 and C12-C18)

乙腈 ACETONITRILE 98% min and 99% min

金属钠 Sodium Metal

钼酸钠 Sodium Molybdate

月桂酸 LAURIC ACID 99 % MIN

苯乙烯单体 STYRENE MONOMER

三聚氰胺 MELAMINE 99.8 % MIN

溴丙烷 N-Propyl Bromine

正丙硫醇 N Propyl Mercaptan

氧化钴 COBALT OXIDE

醋酸 Acetic Acid

苯硫酚 Thiophenol

321
苯硫酚 Thiophenol

乙酸 Acetic Acid

乙酸乙酯 Ethyl Acrylate

粗萘 Napthalene Crude

钛白粉 Titanium Dioxide

丙烯酸丁酯 Bulye Acrylate

菲尼酮 S Phenidone S

菲尼酮 B Phenidone B

菲尼酮 A Phenidone A

无水硫酸钠 Sodium Sulphate Anhydrous

酚红 Phenol Red

甲酚紫 cresol purple

十二烷基硫酸钠 Sodium lauryl sulphate

分子筛 molecular sieve 4A

绿草定 TRICLOPYR ACID

连二亚硫酸钠 Sodium Hydrosulphite

长春瑞宾 Vinorelbine

磷酸氯喹 Chloroquine Phosphate BP98

富马酸酮替芬 Ketotifen Fumarate

2-氨基蒽醌 2-aminoanthraquinone

苯并蒽酮 Benzanthrone

生物素 biotin 2% and 99%

322
异丁苯 Iso Butyl Benzene

铬酸 Chromic Acid Flakes 99.5 percent min

锰粉 Manganese Metal Powder

氢氧化钾 potassium hydroxide

氯化铵 Ammonium chloride

2,4,6-三甲氧基苯乙酮 2,4,6-Trihydroxy Acetophenone

硫酸钾 potassium sulphate

硝酸钾 potassium nitrate

硝酸钙 Calcium nitrate

1,3,5 甲基苯 Mesitylene

三甲胺 Trimethylamine

羟基喹啉 Hydroquinone

碳酸钡 Barium carbonate

硫酸锌 zinc sulphate heptahydrate

溴丙烯 allyl bromide

乙二醇 Glyaxol - 40 %

焦硫酸钾 POTASSIUM PYROSULPHATE

焦硫酸钾 POTASSIUM PYROSULPHATE

H 酸 H acid

二苯胺 Diphenyl amine

酸性棕 235 Acid Brown 235

酸性蓝 113 Acid blue 113

323
间苯二胺 Meta Phenylene Diamine

2 萘酚 Beta Naphthol

碱性橙 2 Basic Orange 2

酸性黑 1 Acid Black 1

直接红 23 Direct Red 23

阿苯哒唑 Albendazole USP24 and CP2000

抗坏血酸钠 SODIUM ASCORBATE

1,6-二羟基萘 1,6-dihydroxynaphthalene

鬼臼毒素 podophyllotoxin

D-葡萄糖醛酸内酯 D-Glucuronolactone

5-甲氧基-2-四氢萘酮 5-Methoxy-2-tetralone

3,4,5-三氟苯腈 3,4,5-Trifluorobenzonitrile

新生霉素钠 Novobiocin sodium salt

丙氧芬 propoxyphene

环氧树脂 Epoxy resin

富马酸酮替芬 ketotifen fumarate

磷酸氯喹 Chloroquine Phosphate BP98

苄基甲基酮 benzyl methyl ketone

碳酸钡 Barium Carbonate

水合阱 hydrazine hydrate N2H4 * H2O - 100%

硼酸 Boric acid

七水硫酸锌 zinc sulphate heptahydrate

324
碳酸钡 Barium carbonate

硝酸钡 barium nitrate

对苯二酚 Hydroquinon

甲乙酮 Methyl ethyl ketone

三甲胺 Trimethylamine

硝酸钙 Calcium nitrate

硝酸钾 potassium nitrate

硫酸钾 potassium sulphate

五氧化二磷 phosphorus pentoxide

六偏磷酸钠 Sodium hexametaphosphate 68%

氯化铵 Ammonium chloride

氢氧化钾 potassium hydroxide

无水硼砂 Borax pentahydrate

草酸 oxalic acid 99%

蔗糖 Sucrose

辛伐他汀 simvastatin

乙酰氨基酚 Acetaminophenol Bp/USP

2-甲基咪唑 2 Methyl Imidazole

2-氯苯甲酮 2-Chlorobenzophenone

五氯化磷 Phosphorus pentachloride

对二氯苯 para-dichlorobenzene

氟化铝钠 sodium aluminum fluoride

325
甲氧苄胺嘧啶 Trimethoprim

酒石酸泰乐菌素 Tylosin Tartrate

硫酸链霉素 streptomycin Sulphate Oral BP 98

氨丙啉 Amprolium

苏打 Soda ash

群青 ULTRAMARINE BLUE NO.462

磺胺甲嘧啶钠 Sulfamerazine Sodium 98% up

马来酸多潘立酮 Domperidone Maleate

多潘立酮 Domperidone

吡啶氯铬酸盐 Pyridinium chlorochromate on silica gel

1,3-丁二醇 1,3 BUTYLENE GLYCOL

烧碱 caustic soda flux

轻质苏打 Soda ash light

乙酸 acitic acid

双氧水 Hydrogen peroxide - 35 & 50%

十二烷基苯磺酸钠 DODECYL BENZENE

硝普钠 Sodium Nitroprusside 98%

红磷 Red Phosphorus 98.5% Min.

纺织助剂 Textile Auxilearies

群青 ULTRAMARINE BLUE NO.462

头孢氨苄 CEPHALEXIN

维 C ASCORBIC ACID

326
雄烯二酮 Androstenedione

安宫黄体酮 medroxyprogestrone Acetate

十溴二苯醚 Decabromodiphenyl oxide

碳酸钡 barium carbonate

氢氧化铵 AMMONIUM HYDROXIDE

葡萄糖 Glucose food grade

铬绿 CHROME OXIDE GREEN 99.0% MIN

分散黄 42 Disperse Yellow 42

三甲胺 Trimethylamine 99%

格列美脲 glimepiride

盐酸西布曲明 Sibutramine HCL

硫辛酸 Alpha-lipoic Acid

L-蛋氨酸 L - Methionine

腺苷 Adenosine

青霉素 G 钾 Penicillin G Potassiium crude or first crystal

草酸 OXALIC ACID

六偏磷酸钠 SODIUM HEXAMETAPHOSPHATE

冰醋酸 ACETIC ACID GLACIAL Industrial Grade

硫化钠 sodium sulphide solid/ flakes 60

硫酸铝 aluminium sulphate flakes

碳酸氢钠 sodium bicarbonate

亚硝酸钠 sodium nitrite 99

327
五氧化二钒 Vanadium Pentoxide

海藻酸钠 Sodium Alginate

2-溴-2 苯乙酸 2-bromo-2-phenylacetic acid

氢氧化铝 ALUMINIUM HYDROXIDE

氟比洛芬 Flurbiprofen

维生素 C ascorbic acid

过氧化氢 hydrogen peroxide 30% pharma grade

盐酸 Hydrochloric Acid 33%

硝酸 Nitric Acid 68%

硫酸钠 Sodium sulphate crystals & Anhydrous

辣椒红色素 CAPSAICIN

硝酸锶 strontium nitrate

硬脂酸 STEARIC ACID

J 酸 J acid

H 酸 H acid

异丁醇 Isobutanol

海藻酸钠 Sodium Alginate

乙酰氨基苯酚 Acetaminophenol Powder PB/USP

辛伐他汀 simvastatin

苯甲酸 Benzoik Acid

3-甲氧基苯乙酮 3-METHOXY ACETOPHENONE

脂肪酸 fatty acids

328
碳酸氢铵 AMMONIUM BICARBONATE FOOD GRADE

邻苯二甲酸酐 pthalic anhydride

甲酸钠 SODIUM FORMAT

双氧水 hydrogen per oxide 50%

利血平 Reserpine

秋水仙碱 colchicine

辅酶 Q10 Coenzyme Q10

琥珀氯霉素钠 CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE

5-Fluoroindole 5-氟吲哚

各种溶剂 all kinds of SOLVENTS

丙酮 ACETONE

异丙醇 ISOPROPYL ALCOHOL

醋酸乙酯 ETHYL ACETATE

乙二醇 ETHYLENE GLYCO

甲醇 METHANOL

二氯甲烷 Methylene Chloride

碘化钾 potassium iodide

3,5-二甲酚 3,5-xylenol

对苯基苯酚 p-phenyl phenol

氯化镍 Nickel Chloride

三氯乙醛 chloral

无硫化磷 phosphorus penta sulfide

329
正丙醇 N-PROPANE THIOL

2,6-二氯苯并噻唑 2,6-DICHLORO BENZOXAZOLE

2-萘酚 Beta Napthol

氧化铁黄 Yellow iron oxide

氧化铁红 190 red iron oxide 190

氧化铁红 130 red iron oxide 130

氧化铁红 101 red iron oxide 101

片碱 caustic soda flakes

乙酰水杨酸 acetylsalicylic acid bp2000

扑热息痛 Paracetamol powder bp2000

琥珀氯霉素钠 CHLORAMPHENICOL SODIUM SUCCINATE

生物素 BIOTIN

醋酸铝 alumininum acetate

2-巯基乙醇 2-Mercapto ethanol

柠檬酸 Citric acid

石蜡 paraffin wax

保险粉 HYDROSULPHITE OF SODA 88%

丙烯酸丁酯 butyl acrylate

托芬那酸 tolfenamic acid

头孢他啶 Ceftazidime

三聚氯氰 cyanuric chloride

碳棒 carbon rod

330
氯磺酸 chlorosulfonic acid

1,3-二溴-5,5-二甲基己内酰脲 1,3 DIBROMO 5,5-DIMETHYL HYDANTOIN

2-(1-环己烯基)环己酮 2-(1-cyclohexenyl)-cyclohexanone

DL-蛋氨酸 dl methionine

碳黑 330 Carbon Black 330

氯化钾 POTASSIUM CHLORIDE

石蜡 PARAFFIN WAX

二氯甲烷 Methylene Chloride

四甲基硅烷 TETRAMETHYLSILANE

磺胺酸 Sulfanilic Acid

甲基乙醇胺 Mono Methyl Ethanol Amine

2-氨基苯磺酸 ORTHO AMINO PHENOL SULPHONIC ACID

2-氨基苯酚磺酸 ORTHO AMINO PHENOL SULPHONIC ACID

2-氨基-1-苯酚-4-磺酸 2-AMINO-1-PHENOL-4-SULPHONIC ACID

4-硝基-2 氨基苯酚 4 NITRO 2 AMINO PHENOL

碳酸钾 potassium carbonate

精炼石蜡 FULLY REFINED PARAFFIN WAX 58-60'

半精炼石蜡 SEMI REFINED PARAFFIN WAX 58-60'

盐酸胍 Guanidine HCL

阿司匹林 Aspirine

敌草隆 DIURON

氯氧化铜 copper oxychloride

331
恶草酮 oxadiazon

杀螟松 fenitrothion

玉米淀粉 Corn Starch

有机颜料 organic pigments for powder coatings

无机颜料 inorganic pigments for powder coatings

蒽诺沙星 Enrofloxacin Base

呋喃唑酮 Furazolidone BP98

硝铵 Ammonium Nitrate

乙二醇 Ethylene Glycol

二硝基甲苯 DiNitroToluene

硝酸 Nitric Acid

硝化纤维 Nitrocellulose

硫酸 Sulphuric Acid

甲醇 methanol

丙酮 acetone

烧碱 caustic soda

亚列宁 Allethrin 93%

呋喃菊酯 d-cis/trans Furamethrin 80%

百列灭宁 Bioresmethrin

右旋苄呋菊酯 d-resmethrin

苄呋菊酯 resmethrin

杀螟硫磷 fenitrothion 95%

332
旋苯醚菊酯 d-phenothrin 90%

溴氰菊酯 decamethrin

残杀威 Propoxur 97%

右旋反式丙烯菊酯 d-trans Allethrin 93%

毒死蜱 chlorpyrifos

增效剂 synergist

增效醚 Piperonyl Butoxide

氯氰菊酯 cypermethrin 92%

胺菊酯 Tetramethrin 90%

氯菊酯 permethrin

敌敌畏 Dichlorvos (DDVP) 98%

J 酸 J acid

H 酸 H acid

间氨基苯磺酸 Metanilic acid

三聚氯氰 Cyanuric Chloride

K 酸 K Acid

硫化钠 Sodium Sulphide Solid

4B 酸 4B Acid

氨基 C 酸 Amino C Acid

吗啉 Morpholin

磺化吐氏酸 Sulpho Tobias Acid

硫酸钴 Cobalt Sulphate

333
苯胺 Aniline

磺胺酸 Sulfanilic Acid

甲基乙醇胺 Mono Methyl Ethanol Amine

邻氨基苯磺酸 ORTHO AMINO PHENOL SULPHONIC

2-氨基-1-苯基-4-磺酸 2-AMINO-1-PHENOL-4-SULPHONIC ACID

4-硝基 2-氨基苯酚 4 NITRO 2 AMINO PHENOL

石灰石粉 Lime Stone powder

长石粉 Feldspar Powder

石英粉 Quartz Powder

舒马曲坦中间体 Zolmitriptan Intermediate

佐米曲坦中间体 Zolmitriptan Intermediate

碳酸钙 Calcium Carbonate

硝酸铵 Ammonium nitrate

肌氨酸 Creatin

2,4-二氯苯甲酰氯 2,4-dichlorobenzyl chloride

对氯氯苄 4-chlorobenzyl chloride

对氯甲苯 4-CHLOROTOLUENE

DL 苯基丙酸 DL-2-PHENYL PROPIONIC ACID

2,4-二氯三氟甲苯 2,4-DICHLOROBENZOTRIFLUORIDE

腺苷 adenosine

苯甲酰溴 BENZOYL BROMIDE

苯甲酰氯 BENZOYL BROMIDE

334
亚硝酸钠 SODIUM NITRITE

敌草隆 Diuron

多菌灵 Carbendazim

D(-)-酒石酸 D(-)-Tartaric acid

邻甲氧基苯胺 ORTHO ANISIDINE

苏打 soda ash

L-天冬氨酸 L-Aspartic Acid 99%min

3-羟基苯甲醛 3-hydroxy benzaldehyde

丙烯酸树脂 vinyl resin

盐酸硫胺 THIAMINE HCL

头孢他啶 Ceftazidime Pentahydrate

硫酸沙丁胺醇 Salbutamol sulfate

醋酸炔诺酮 Norethisterone Acetate

S 聚丙烯酸钠 Sodium Polyacrylate

磷酸氢钙 dicalcium phosphate

甲基哌嗪 N-METHYL PIPERAZINE

氯化亚锡 Stannous Chloride

K 酸 K-Acid

片碱 Flake Caustic Soda

双氧水 Hydrogen Peroxide

氯化钾 POTTASIUM CHLORIDE

对羟基苯甲酸 PARA HYDROXY BENZONIC ACID

335
异丙醇 Isopropyl Alcohol

5-甲氧基吲哚 5-Methoxyindole

黄血盐钾 POTASSIUM FERROCYANIDE 99% min.

一水柠檬酸 citric acid mono

无水柠檬酸 citric acid anhydrous

羟苯甲酸甲酯 para methyl paraben

甘露醇 MANNITOL

双氯芬酸钠 DICLOFENAC SODIUM

甲硝唑 Metronidazole

诺氟沙星 Norfloxacin

环丙沙星 Ciprofloxacin

2,3-二氯苯甲醛 2,3 dichloro benzaldehyde

3,5-二氯苯甲醛 3,5 dichloro benzaldehyde

一水硫酸锌 Zinc Sulphate Mono

辛二酸 suberic acid

七水硫酸锌 Zinc Sulphate Heptahydrate

磷酸氢二钙 dicalcium phosphate

3,5-二甲基苯酚 3,5-xylenol

乙氧基苯 ethoxy benzene

2-甲基-4-乙基吡啶 2-methyl-4-ethyl pyridine

异氰酸苯酯 phenyl isocyanate

环丙胺 Cyclopropylamine

336
粗萘 Naphthalene Crude

双氧水 Hydrogen Peroxide 35%

醋酸钠 SODIUM ACETATE

磷酸 PHAOSPHORIC ACID

壬基酚 NONYLPHENOL NP 9 10

草酸 OXALIC ACID

片碱 CAUSTIC FLAKES

十二烷基硫酸钠 SODIUM LAURY ETHER SULPHATE

六偏磷酸钠 SODIUM HEXAMETA PHOSPHATE

保险粉 SODIUM HYDRO 88%

三聚磷酸钠 SODIUM TRI POLY PHOSPHATE 删除的内容: SODIUM TRY


POLY PHOSPHATE
过碳酸钠 SODIUM PER CARBONATE

叔丁基二甲基氯硅烷 TERT-BUTYL DIMETHYL CHLORO SILANE

N,N-二癸胺 DI-N-DECYLAMINE 98%

混旋蛋氨酸 DL METHIONINE FEED GRADE

次硫酸钠 Sodium Hydrosulfite 88% min

苯甲酸钠 SODIUM BENZOATE BP 93

尿素 UREA (Industrial grade)

氯霉素碱 CHLORAMPHENICOL BASE

盐酸氯苯胍 ROBENIDINE HCL

键氰基苯胺 M-Cyano Aniline

3-氨基苯甲腈 3-Amino Benzonitrile

337
电石 Calcium Carbide

硫代硫酸钾 Potassium Thiosulphate

硫酸铁 Ferrous Ferrous

一水硫酸锌 Zinc Sulphate Monohydrate

七水硫酸锌 Zinc Sulphate Hepta

2,2-二氯丙烷 2,2 dichloropropane

3-氯丙醇 3-CHLORO PROPANOL

马来酸酐 Maleic Anhydride

头孢克罗 Cefaclor

辅酶 Q10 Coenzyme Q10 99.0%

辅酶 Coenzyme Q10

辅酶 Coenzyme Q10

氢 Hydrogen 50%

粘胶短纤维 viscose staple fibre

维生素 C VITAMIN C

维生素 E VITAMIN E

17-羟已酸孕酮 HYDROXY PROGESTERONE CAPROATE

丙胺酸 Beta Alanine

正丁醇 Normal Butanol

苯胺油 Aniline Oil In Bulk

还原黑 27 Vat Black 27 100%

还原黑 25 Vat Black 25

338
还原棕 1 Vat Brown 1

4-氨基-2,6-二氯苯酚 4-AMINO-2-6-DICHLOROPHENOL

对乙酰氨基酚 PARACETAMOL BP98

右旋柠檬烯 d-limonen

1,1,2-三氟硝基苯 1,1,2TRIFLUORONITROBENZENE

聚苯乙烯 POLYSTYRENE

锑 Antimony metal 99.999%(5N)

粗萘 Crude naphthalene

2 氯 3,4-二甲氧基吡啶 2-chloro 3,4-dimethoxy pyridine HCl

乙酸 acetic acid

SODIUM METABISULPHITE 焦亚硫酸钠

硫酸钠 sodium sulphate

海藻酸钠 sodium alginate

硝基甲烷 nitroethane

硅酸 Ferro Silicon

甲醛 Formaldehyde

氧化铁黑 Black Oxide

氯化锡 STANNAOUS CHLORIDE

硫酸锡 stannaic sulphate

二氧化锡 stannaic oxide

锡酸钠 sodium stannate

替普瑞酮 Teprenone

339
糠醇 furfuryl alcohol

硫酸钠 Sodium Sulphate salt

甲基已内酰胺 N-Methylcaprolactam

2-氨基三氟甲苯 2-Amino benzotrifluoride

钛白粉 Titanium Di-Oxide

2,6-二甲苯 2,6 Xylidine

碳酸钡 barium carbonate

碳酸钠 Sodium carbonate

硫酸二甲酯 dimethyl sulfate 99 % min.

芦丁 RUTIN Pharma Grade

乙氧基苯 ethoxy benzene

2,6-二氯苯并唑 2,6-dichloro benzoxazole

对硝基氯苯 Para Nitro Chloro Benzene

丁胺酯 Butamirate

奥芬得林 Orphenadrine Citrate

利血平 RESERPINE BP/USP

肉桂酸乙酯 ETHYL CINNAMATE

扑热息痛 Paracetamol BP

2-甲氧基萘 2-Methoxy Naphthalene

碘 Iodine

加替沙星 Gatifloxacin

氢氧化铝 Aluminium Hydrate

340
硫酸钠 Sodium Sulphate

己烷 Hexane

庚烷 N-Heptane

碘 Iodine

盐酸 hydrochloric acid

异酞酸 Isophthalic Acid

糠醛 furfural

硅酸钾 Potassium Silicate

甘露醇 MANNITOL

金属钠 SODIUM METAL

衣康酸 ITACONIC ACID

活性蓝 19 Reactive Blue 19 100%

戊酸 1-PENTANOL

吐氏酸 Tobias Acid

2-萘酚 Beta Naphthol

J 酸 JAcid

J 酸 JAcid

亚氯酸钠 SODIUM CHLORITE

亚硫酸钠 SODIUM HYDROSULPHITE

三聚磷酸盐 tripoliphosphate

硫酸镍 Nickel Sulphate

氯化镍 Nickel Chloride

341
乳酸 Lactic Acid

阿斯巴甜 ASPARTAME

乳酸钙 CALCIUM LACTATE WHITE POWDER

三甲基戊烯 2,4,4-Trimethyl-1-pentene

邻甲酚 m-CRESOL

对甲酚 p-CRESOL

溴哌利多 Bromperidol

盐酸硫利达嗪 Thioridazine Hydrochloride

间二氯苯 META DICHLORO BENZENE

甲醛 formaldehyde

单乳糖 Lactose Mono 200 Mesh-BP

扑热息痛 Paracetamol powder

甲酸 FORMIC ACID 85% Min

柠檬酸钙 calcium citrate comercial grade

磷酸氢钙 Dicalcium phosphat

乳酸 Lactic Acid

雷洛芬 raloxifene HCl

香茅油 Citronella Oil

苯甲酸钠 SODIUM BENZOATE

乙氧基壬基酚 NONYL PHENOL ETHOXYLATED

丙酮 Acetone

氢氧化铝 ALUMINIUM HYDRATE

342
PVC 树脂 PVC RESIN

比卡胺 bicalutamide

氯苯 chlorobenzene

盐酸 Hydrochloric Acid

磷酸氢钙 Dicalcium Phosphate

D-苯丙氨酸 D-Phenylalanine

对甲氨基苯酚 Metol photo grade

过碳酸钠 SODIUM PERCARBONATE

磷酸 PHOSPHORIC ACID

草酸 OXALIC ACID

保险粉 SODIUM HYDRO SULHIDE 88 90

片碱 CAUSTIC FLAKES 98 99

壬基酚 HARD NONYLPHENOL

HARD NONYLPHENOL

硫酸 SALPHONIC ACID SOFT

六偏磷酸钠 SODIUM HEXAMETA PHOSPHATE

醋酸钠 SODIUM ACETATE

十二烷基硫酸钠 SODIUM LAURYL ETHER SULPHATE

三聚磷酸钠 SODIUM TRY POLY PHSOPHATE

对硝基苯甲酸 para nitro benzonic acid

石蜡 paraffin wax

对硝基氯苯 para nitro chloro benzene

343
碳酸钙 calcium carbonate

青霉素 G 钾 pencilline g potassium

废纸 waste paper

甲酸钠 sodium formate

甲基异丁酮 methyl iso butyl ketone (mibk)

金属钠 sodium metal

邻苯二甲酸酐 phathalic anhydride

顺酐 maleic anhydride

微晶蜡 microcrystaline wax

硅酸乙酯 Ethyl Silicate

金属钠 Sodium Metal

2,3-二甲基苯胺 2-3 DIMETHYL ANILINE

萘 napthalene

粒状尿素 Granular Urea

锌粉 Zinc Dust

海藻酸钠 sodium alginate

萘球 naphthalene balls

苯乙酸 CRUDE PHENYL ACETIC ACID

氧化锰 Manganese Dioxide

硝酸铵 AMMONIUM NITRATE

3-甲基噻吩 3 methyl thiophene

异丙醇 Isopropyl Alcohol

344
阿斯巴甜 Aspartame

麦芽糖醇 Maltitol

维生素 E tocopherol

抗坏血酸钙 calcium ascorbate

混合脂肪酸 fatty acid mixture

利血平 Reserpine

抗坏血酸钠 Sodium Ascorbate

泼尼松龙 Prednisolone

吡拉西坦( Piracetam

扑热息痛 Paracetamol

盐酸四环素 Oxytetracyclline HCL

氧氟沙星 Ofloxacin

诺氟沙星 Norfloxacin

左旋咪唑 Levamisole

肌醇 Inositol NF

灰黄霉素 Griseofulvin

桉树油 eucalyptus oil

磷酸克林霉素 Clindamycin Phosphat

柠檬酸 Citric Acid

西咪替丁 Cimitidine Type A/AB

环丙沙星 Ciprofloxacin

卡马西平 Carbamazeplne

345
硼砂 Borax

阿替洛尔 atenolol

维 C Acid Ascorbic

阿昔洛韦 Aciclovir

乙酰水杨酸 Acetyl Salicylic Acid

阿斯匹林 Aspirin

安乃近 Analgin

群青 Ultramarine Blue 10MT

钛白粉 Titanium Di Oxide

钼酸钠 Sodium Molybrate

无水硫酸钠 Sodium Sulphate Anhydrous

硝酸钠 Sodium Nitrate

酞菁蓝 B Phthalocyanine Blue B

锌钡白 Lithopone

氧化铁红 Iron Oxide red

硫酸钡 Barium Sulphate

对甲基苯乙酮 p-methyl aceto phenone

二氧化硅 Silicon Dioxide

氧化铁 Ferric Oxide

硫酸钠 Sodium sulfate

硼酸 Boric Acid

碳酸钠 Sodium Carbonate

346
氯化铝 Aluminium Chloride

齐多夫定 Zidovudine

苯胺油 Aniline Oil

2 萘酚 Beta Napthol

氢化蓖麻油 Hydrogenated Castor Oil

羟基硬脂酸 HYDROXY Stearic Acid

顺蓖麻酸 ricinoleic acid

片碱 Caustic Soda Flakes

液氯 Liquid Chlorine

盐酸 Hydrochloric Acid

氢氧化钾 Potassium Hydroxide

硫酸钡 Barium Sulphate

甘油 Glycerine

脂肪酸 Fatty Acids

对氨基苯甲醚 p-anisidine

茴香硫醚 Thioanisole

氢溴酸后马托品 Homatropine Hydrobromide

二甲胺 n n dimetylaniline

3-甲基噻吩 3 methyl thiophene

硝酸铵 AMMONIUM NITRATE

硫酸锡 STANNOUS SULPHATE CRYSTALLINE

磷酸氯喹 CHLOROQUIN PHOSPHATE

347
氯唑西林钠 Cloxacillin Sodium

盐酸强力霉素 DOXYCYCLINE HCL

硫氰酸红霉素 ERYTHROMYCIN THIOCYANATE

硫酸庆大霉素. Gentamycin Sulfate

灭滴灵 METRONIDAZOLE

萘普生 NAPROXEN

核黄素 RIBOFLAVIN

邻苯基苯酚钠 Sodium ortho phenyl phenol

苯甲酸钠 Calcium benzoate

丙酸钠 Sodium malate

异抗坏血酸 Iso ascorbic acid

阿斯巴甜 Aspartame

异麦芽糖 Iso maltose

麦芽糖醇 Maltitol

氯酸钾 Potassium chlorate 99.7%min

甜蜜素 Sodium Cyclamate

乳糖醇 Lactitol

六偏磷酸铵 Hexamethylphosphoric acid triamide

一氯二氟乙酸 chloro difluoro acetic acid

苯磺酸铵 ammonium benzene sulfonate

Potassium permanganate

化肥 Fertilizer

348
钼酸钠 Sodium molybdate

钼酸钠 Sodium molybdate

钼酸铵 Ammoniun molybdate

金属锰 manganese metal

邻苯二甲酸二辛酯 DOP

氧化铍 Beryllium Oxide

丫啶橙 Acridine orange

阿尔新蓝 ALCIAN BLUE 8GX

阿尔新黄 Alcian yellow

酸性品红. Acid fuchsin

亮甲苯蓝 Brilliant cresyl blue

溴甲酚绿 Bromocresol green

苏木色精 HAEMATOXYLIN

甲基绿 METHYL GREEN

盐酸强力霉素 DOXYCYCLINE HYCLATE

头孢氨苄 Cephalexin

妥布霉素 Tobramycin

盐酸四环素 Tetracycline HCL

氨苄青霉素 Ampicillin Sodium

氯唑西林钠 Cloxacillin Sodium

克林霉素磷酸酯 Clindamycin Phosphate

硫酸庆大霉素 Gentamicin Sulfate

349
甜菜碱 betaine HCL

水化氯醛 Chloral Hydrate

硬脂酸 STEARIC ACID

乙烯-醋酸乙烯共聚物 Injecatable EVA Copolymer

聚氯乙烯稳定剂/润滑剂 PVC STABILIZERS/LUBRICANTS 删除的内容: 聚氯乙烯润滑剂

聚氯乙烯树脂 PVC RESIN

铅黄 LEAD OXIDE (YELLOW)/LITHARGE

二甲苯 YLENE

发泡剂 BLOWING AGENT(ADC)

氧氟多沙 OFLOXACIN

磺胺多辛 Sulphadoxine

氯霉素 CHLORAMPHENICOL

过硫酸铝 AMMONIUM PER SULFATE

叔丁胺 TERTIARY BUTYL AMINE

4-氯苯酚 4-chloro phenol

土霉素碱 Oxytetracycline Base

滑石粉 TALC POWDER

异氰酸盐 ISOCYANATE

4-三氯甲烷苯甲酰氯 4(TRIFLUOROMETHOXY)BENZYL CHLORIDE

环氧丙醇 R- GLYCIDOL

5-甲基靛红 5-METHYL ISATIN

硫化蓝 BRN 150% Sulphur Blue BRN 150%

350
硫化黄 GC Sulphur Yellow GC

硫化红酱 3B

汞 mercurry

一水柠檬酸 CITRIC ACID MONOHYDRATE BP93

异丙醇 Iso Propyl Alcohol

甲酸 Formic acid 85%

甲基纤维素 METHYL CELLULOSE

二异氰酸三甲酯 Trimethyl Diisocyanate

异佛尔酮二异氰酸酯 isophorone diisocyanate

丙酮 Acetone

氢氧化钠 Sodium Hydroxide

硫酸铜 Copper Sulphate

油漆稀释剂 Lacquer Thinner

二氯甲烷 Methylene Chloride

甘油 Glycerine, BP Grade

全氯乙烯 Perchloroethylene

三氯乙烯 Trichloroethylene

二甲苯 Xylene

异丙醇 Isopropyl Alcohol

甲乙酮 Methyl Ethyl Ketone

邻苯二甲酸二异壬酯 DINP

邻苯二甲酸二辛酯 DOP

351
邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

过氧化氢 Hydrogen Perxide

过氧化氢 Hydrogen Perxide

烧碱 Caustic Soda

醋酸乙酯 Ethyl Acetate

醋酸丁酯 Butyl Acetate

乙二醇 Ethyl Glycol

丁二醇 Butyl Glycol

柠檬酸 Citric Acid

倍他胡萝卜素 Betacarotene

维生素 D3 Dry Vitamin D3 100 cws

维生素 D1 Dry Vitamin D3 100 cws

维生素 K1 Vitamin K1

维生素 B1 Vitamin B1

维生素 B2 Vitamin B2

维生素 B6 Vitamin B6

醋酸维生素 E Vitamin E Acetate (50%) type CWS/F

4-甲氧基苯乙腈 4-Methoxy Phenyl Acetonitrile

氧氯化磷 Phosphorus Oxychloride

苏打 Soda Ash Light and Dense

甲苯 Toluene

邻苯二甲酸二辛酯, DIOCTYL PHTHALATE

352
二甲基甲酰胺 Dimethyl formamide

石蜡 Paraffin Wax

盐酸四环素 TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE

盐酸强力霉素 doxycycline hcl

诺氟沙星 NORFLOXACIN.

盐酸环丙沙星 ciprofloxacin HCl

苏合香烯 Storax BP

硫代硫酸铵 AMMONIUM THIOSULFATE

无水羊毛酯 Lanolin Anhydrous

生素 C 棕榈酸酯 Ascorbyl Palmitate

硫磺 Crude Sulphur

镍催化剂 Nickel Catalyst

3.4-二氯苯胺 3,4 dichloroaniline

维生素 B1 VITAMIN B1 MONO

硫脲 thiourea

乳酸钙 CALCIUM LACTATE WHITE POWDER

维他命 C 钠 SODIUM ASCORBATE

维他命 C 钾 POTASSIUM ASCORBATE

对苯基苯酚 Para Phenyl Phenol

酒石酸美托洛尔 METOPROLOL TARTRATE

2-氨基-6-氯嘌呤 2-Amino-6-Chloropurine

替加色罗 Tegaserod

353
2,4,5,6-四氨基吡啶 2,4,5,6-tetra aminopyrimidine

二氯甲烷 methylene chloride

乙酰丙铜 Acetylacetone

乙酰丙铜锌 Zinc acetyl acetonate

乙酰丙铜锌 Zinc acetyl acetonate

皮革染料 leather dyes

酸性染料 acid dyes

1,4-丁二醇 1,4 ButaneDiol

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS 99PCT

矿棉 Mineral Wool

异丙醇 isopropyl alcohol

双氯芬酸二乙胺 DICLOFENAC DIETHYLAMINE

丙烯腈 ACRYLONITRILE

环己苯 cyclohexyl benzene

碳酸亚乙烯酯 vinylene carbonate

碳酸二乙酯 diethyl carbonate

碳酸丙烯酯 propylene carbonate

碳酸乙烯酯 ethylene carbonate

电池用锂盐 Lithium Salts for battery application

锌钡白 Lithopone B301

溴联苯甲烷 Bromodiphenylmethane

1,4-环己二酮 1,4-CYCLOHEXANEDIONE

354
对羟基苯乙酸乙酯 4-hydroxyphenylacetic acid ethyl ether

355
化工原料&产品词汇(8)

环丙基溴甲烷 Cyclopropylmetyl bromide

对甲氨基苯甲酸 4-(Metylamino)-benzoic acid

谷氨酸 L-glutamic acid

2,3-二溴丙醛 2,3-Dibromopropionaldehyde

盐酸奥昔布宁 OXYBUTYNIN HYDROCHLORIDE

异丙醇 2-propanol

磷酸三乙酯 Triethyl Orthophosphate

氯甲酸乙酯 Vinyl chloroformate

2,2,2-三氯氯甲酸乙酯 2,2,2-TRICHLORO ETHYL CHLOROFORMATE

溴化氰 CYANOGEN BROMIDE

盐酸氯洁霉素 Clindamycin hcl

青霉素 G 钠 Benzylpenicillin sodium

丁基橡胶 Butyl Rubber

苯甲酸乙酯 ETHYL BENZOATE

对羟基咔唑 4-HYDROXY CARBAZOLE

间硝基苯甲酸 M-NITROBENZOIC ACID

维 C 片 Ascorbic Acid Plain

土霉素盐 OXYTETRACYCLINE HCL BP98

溴联苯甲烷 Bromodiphenylmethane

烯丙基溴 allyl bromide 98%

异氰酸苄酯 benzyl isocyanate

356
双氯芬酸钾 Diclofenac Potassium

双氰胺 Dicyandimide

二氧化锰 Manganese Dioxide

醋酸酐 Acetic Anhydride

酚醛树脂 phenolic resin

壬基酚 nonyl phenol

谷氨酸钠 Monosodium glutamate

硫酸钴 COBALT SULPHATE

硼砂 borax

甘氨酸 glycine

二羟黄酮 5,7-Dihydroxyflavone

3,4-二氟苯腈 3,4-difluoro benzonitrile

氯苯 mono chloro benzene

甲醇 METHANOL

苯酚 PHENOL

异丁烯 ISOBUTYLENE

硫酸钾 Potassium Sulphate ,94%

2 萘酚 BETA NAPHTHOL

J 酸 J.ACID 90 PCT

吐氏酸 TOBIAS ACID 97 PCT

正丙胺 Tri N-Propyl Amine

柠檬酸 citric acid mono FCC/BP93

357
氯化铵 Ammonium Chloride

糠醇 FURFURYL ALCOHOL

硝基甲烷 NITROMETHANE

盐酸半胱氨 CYSTEAMINE HCL

二甲基亚砜 DMSO

哌嗪 PIPERAZINE 68%

醋酸纤维素 Cellulose Acetate

卡铂 Carboplatin

再精练润滑油 RE-REFINED USED LUBRICATING OIL

派盯 piperidine

丙烯酸丁酯单体 Butyl Acrylate Monomer

双氰胺 Dicyandiamide

一水柠檬酸 Citric Acid monohydrate

一水柠檬酸 Citric Acid monohydrate

二乙醇胺 Diethanolamine

乙二胺 Ethylene Diamine

桐油 Tung Oil Paraformaldehyde 91%

多聚甲醛 Paraformaldehyde 96%

甲基异丁酮 Methyl Iso Butyl Ketone

坦索罗辛 Tamsulosin

氟萘 1-Fluoronaphthalene

1,10-菲啰啉 1,10-Phenanthroline

358
丙烯酸乙脂 Ethyl acrylate

丙烯酸丁脂 Butyl acrylate

Methyl acrylate

氟烟酞酯 Talniflumate

他尼氟酯 Talniflumate

非洛地平 Felodipine

亚磷酸三壬酯 tris(nonyl phenyl) phosphate

亚磷酸三苯酯 triphenyl phosphite

亚磷酸三乙酯 triethyl phosphite

亚磷酸三甲酯 trimethyl phosphite

亚磷酸三丁酯 tributyl phosphate

环丝氨酸 cycloserine

ß 胡罗卜素 Beta Carotine

邻苯二甲酸二乙酯 diethyl phthalate

酞酸二乙酯 diethyl phthalate

精炼石蜡 Fully Refined Paraffin Wax

桐油 Tung Oil

多聚甲醛 Paraformaldehyde 91%

丙酮 ACETONE

石蜡 Paraffin Wax

双氯酚酸钠 DICLOFENAC SODIUM

硫酸新霉素 NEOMYCIN SULPHATE (500 BOU)

359
维生素 b2 VITAMIN B-2 (96%)

维生素 b1 VITAVITAMIN B-1 HCL

维生素 b6 VITAMIN B-6 BP/USP GRADE

伏格列波糖 Voglibose

西司他丁 cilastatin

坦索罗辛 Tamsulosin

替卡西林钠 Ticarcillin Disodium

克他命 Ketamine

丙泊酚 Propofol

酸贝那普利 Benazepril Hydrochloride

他唑巴坦 Tazobactam Sodium

头孢丙烯 Cefprozil

吡啶 Pyridine

2-甲基吡啶 2-Methylpyridine

异丙醇 Iso propyl alcohol

硫化钠 SODIUM SULPHINDE FLAKES

SODIUM SULPHINDE FLAKES

硫磺酸 SULPHONIC ACID.

双氧水 HYDORGEN PEROXIDE 50

片碱 CAUSTIC SODA FLAKES

硫化黑 SULPHUR BLACK 522

分散黄 DISPERSE YELLOW

360
分散绿 DISPERSE Green

分散蓝 DISPERSE BLUE.

分散黑 DISPERSE BLACK.

石蜡 paraffin wax

三聚氰胺 Melamine

丙烯腈 ACRYLONITRILE

砒霜 ARSENIC TRIOXIDE

铝锭 ALUMINUM INGOTS

盐酸特比萘芬 Terbinafine Hcl

万古霉素 Vancomycin

碳酸钙 Calcium Carbonate

硫辛酸 thioctic acid

食品添加剂 food additives

液体葡萄糖 Liquid Glucose

硼酸钠 Sodium Tetraborate

硫酸银 Silver sulfate

硝酸银 Silver Nitrate

甲醇 Ethanol

染料黄 X-GL DYES YELLOW X-GL

染料红 X-GRL RED X-GRL

阻燃剂 FLAME RETARDANTS

2-氯-4 硝基苯胺 2-chloro-4-nitroaniline

361
邻氨基苯甲酸 anthranilic acid

2,4-二氯苯胺 2,4-dichloro aniline

邻甲酚 o-cresol

溴苄 benzyl bromide

氯化铵 Ammonium Chloride chemical pure

柠檬酸 citric acid

对氨基苯乙醚 PARA PHENETIDINE 99.5% PURITY

片碱 CAUSTIC SODA FLAKES

苯酚 PHENOL ICE CRYSTAL

碳酸钠 SODIUM BI CARBONATE FOOD GRADE

半精炼石蜡 PARAFFIN WAX SEMI REFINE

丙酮 Acetone

正丁醇 N-butanol

烧碱 Caustic Soda

苯甲醛 Benzaldehyde FFC

异丁苯 Isobuytel Benzene

异丙醇 Isopropyl Alcohol

醋酸 acetic acid

氧化铝 ALuminium Oxide

金刚玉 Emery grains

甲基丙烯酰胺 Methacrylamide

丙烯酸丁酯 BUTYL ACRYLATE

362
TDI TOLUENE DIISOCYNATE 80/20

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE 50 % MIN

苯酚 PEHNOL 99.7 % MIN

季戊四醇 PENTAERYTHRITOL 98 % MIN

沉淀碳酸钡 BARIUM CARBONATE PRECIPITATED 99% Min

纯碱 Purchase of 25,000 MT Soda Ash Light

硫氰酸铵 Ammonium Thiocyanate

尿素 urea 465

依巴斯汀 ebastine

硫酸庆大霉素 Gentamycin Sulfate

聚乙烯吡咯酮 Povidone, USP/EP

硫酸镁 magnesium sulfate

氢化铝锂 LITHIUM ALUMINIUM HYDRIDE

硼氢化钠 SODIUM BOROHYDRIDE

精炼石蜡 PARAFFIN WAX Fully Refined

尿素 UREA 46%N

乳糖 LACTIC ACID 80%FOOD GRADE

阿糖胞苷 cytosine

高氯酸 perchloric acid

氯丁橡胶 Neoprene Rubber

高氯酸 Neoprene Rubber

氯丁橡胶 Neoprene Rubber

363
头孢哌酮钠 Cefoperazone

粒状碳酸钾 pottasium carbonate granules

硝酸钠 sodium nitrate

硝酸钾 pottasium nitrate

醋酸钠 sodium acetate

H 酸 h acid

糖精 Saccharin

炔诺酮 Dydrogesterone

维生素 C VC

氨已烯酸 Vigabatrin

盐酸强力霉素 Doxycycline HCL

头孢克肟 Cefixime Micronized

氢化泼尼松 Prednisolone Acetate

青霉素钠 Benzylpenicillin sodium salt

片碱 caustic soda flasks

树脂 rosin

石墨 graphite

异丙醇 ISOPROPYL ALCOHOL

乙二醇 GLYCOL

氯化钙 CALCIUM CHLORIDE POWDER

异丙醇 ISOPROPYL ALCOHOL

石蜡 PARAFFIN WAX

364
氧化镁 MAGNESIUM OXIDE

2,6-二氨基甲苯 2,6 di amino toluene

精氨酸 Arginine

聚丙烯 POLY PROPYLENE (PP

青霉素 G 钾 Penicillin G Potassium

纯碱 Sodium Bicarbonate

沉淀碳酸钡 Barium Carbonate Precipitated 99%

2-甲基吡啶 2 METHYL PYRIDINE

尿素 UREA

2-萘酚 Beta Naphthal

J 酸 J Acid

吐氏酸 Tobiac Acid

Dl-天门冬氨酸 DL-Aspartic Acid

DL-丙氨酸 DL-Alanine

肌氨酸酐 Creatinine

间苯三酚 Phloroglucinol

丙酮酸钠 Sodium pyruvate

铜粉 copper powder

分散染料 disperse dyes

沥青 BITUMEN

ZINC INGOT,LEAD INGOT,ALUMINIUM INGOT,TIN INGOT

元明粉 sod.hydrosulphite 85% and 88%

365
纯碱 soda ash light

醋酸 acetic acid 99.5%

双氧水 ydrogen peroxide 50%

甲酸 formic acid 85%

二氧化锑 tellurium dioxide

橡胶带 rubber belts

六氯苯 hexachlorobenzene

硝基甲烷 Nitromethane

正丙醇 n-Propanol

D-丝氨酸 D-SERINE 99.0%

9,10-二溴蒽 9,10- dibromo anthracene

1-乙基-2 巯基苯噻唑 1-Ethyl-2-Mercapto benzimidazole

1-苯基-巯基四唑 1-Phenyl-5-mercapto tetrazole (PMT)

3-乙氨基-丙烷-1,2 醇 3-Diethylamino-propane-1,2diol

5-硝基苯并咪唑 5-Nitro benzimidazole

氨基键酰氯马啉 Morpholine carbamoyl chloride

5-甲基苯并三唑 5-Methyl Benzotriazole

对苯二酚一硫酸钾 Potassium Hydroquinone Monosulphate

4 硝基苯甲酰胺 Para Nitro Benzamide

3,5-二氯苯甲酰氯 3,5-Dichloro Benzoyl chloride

1,4-丁磺酸内酯 1,4-Butane sultone

4-氯-3-硝基苯磺酰氯 4-Chloro-3-nitrobenzene sulfonyl chloride

366
3,4-二羟基苯甲酸乙酯 Ethyl-3,4-Dihydroxybenzoate

硒氰酸钾 Potassium Selenocyanate

硫氰酸钾 Potassium Thiotosylate

对甲苯磺酸酸钠盐 PARA Toluenesulfinic acid, sodium salt

溴化铁 Ferrous Bromide

3-溴甲基庚烷 3-Bromo methyl heptane

硬脂酸 triple pressed stearic acid

甲酸钠 sodium format

催化剂 catalyst

异丙醇 isopropyl alcohol

磷酸 Phosphoric acid Technical grade 85%

硝基纤维素 Nitro cellulose resin

六氯苯 hexachlorobenzene (C6Cl6)

碘比醇 iobitridol

盐酸左旋咪唑 LEVAMISOLE HCL

甲氧苄氨嘧啶 TRIMETHOPRIM

次硫酸钠 sodium hydrosulfite 90% min

乙二酰二胺 oxamide

氯代磷酸二甲酯 DIETHYL CHLORO PHOSPHATE

D 丝氨酸 D Serine

奥芬达唑 Oxfendazole

谷氨酸钠 L-glutamic acid sodium salt

367
月桂酰氯 Lauroyl chloride

3-羟基三氟甲苯 3-hydroxy benzotrifluoride

三氯丁锡 butyltin trichloride

有机颜料 Organic Pigments

硝酸钠 sodium nitrite

橡胶硫化促进剂 M 2 Mercaptobenzothiazole (MBT)

磷酸氯喹 CHLOROQUINE PHOSPHATE

碘 Iodine

丙酮 ACETONE

硬脂酸 Stearic Acid

氟马西尼 Flumazenil

盐酸苯海索 Benzhexol HCL

2,6-二氨基甲苯 2,6-Diamino Toluene

邻苯二甲酸酐 phthalic anhydride

糠醇 FURFURYL ALCOHOL

呋喃他酮 FURALTADONE HCL

盐酸金霉素 CHLOROTETRACYCLINE HCL

烯丙醇 allyl alcohol

五氟苯甲酸 penta fluoro benzoic acid

硝酸钾 potassium nitrate

尿素 Urea

丙烯酸树脂 Acrylic resin

368
氯四环素 CHLORTETRACYCLINE HCL

西米替丁 cimitidine

左旋咪唑 LEVAMISOLE HCL

利眠宁 chlordiazepoxide(base) fine powder

二盐基磷酸钙 ca. phosphate dibasic usp23

右旋酒石酸 L(+)tartaric acid

苯巴比通 phenobarbitone (phenobarpital) usp23/bp98

丁烯二酸铁 ferrous fumerate

溴奎环二苯酯 Clidinium Bromide

甲状腺素钠 thyroxine sod

氟他胺 FLUTAMIDE

阿昔洛韦 Acyclovir

扑热息痛 paracetamol bp98/usp24

磷酸 PHOS ACID TECH 85

3-氯-1,2-丙二醇 3-CHLORO-1,2-PROPANEDIOL

2,3-二氯-1-丙醇 2,3-DICHLORO-1-PROPANOL

甲腈咪胍 Cimetidine Type AB

对苯二酚 HYDROQUINONE 99%

水杨酸甲酯 METHYL SALICYLATE BP/USP GRADE

维生素 C Ascorbic acid

松香 GUM ROSIN

敌菌净 Diverdine

369
氯化镁 Magnesium Chloride 6H2O,

奎奴普丁 quinupristin

二氧化硒 Selenium dioxide

环己酮 Cyclohexanon

异丙醇 Isopropyl alcohol

沉淀碳酸钡 BARIUM CARBONATE PRECIPITATED 99% Min POWDER FORM

阿普唑仑 alprazolam

盐酸氨洛林 Amiloride HCl

阿替洛尔 Atenolol

倍他米松戊酸盐 Betamethasone 17 valerate

无水咖啡因 Caffein anhydrous

双嘧达莫 Dipyridamole

甲强龙 Methylprednisolone

4-溴苯乙烯 4-bromo-styrene

维 C Vitamin C

2,3,4-三氟苯胺 2,3,4-Trifluoroaniline

五氟苯甲酸 PENTA FLUORO BENZOIC ACID

盐酸敌菌净 DIVERDINE HCL

皂角苷 Saponin

联氨 Hydrazine Hydrate

二甲基砜 METHYL SULFONYL METHANE.

碳酸铜 Copper Carbonate

370
糖精钠 sodium saccharin

果糖 Fructose

氢氧化铵 Aluminium hydroxide

无水氨茶碱 AMINOPHYLLINE ANHYDROUS

盐酸苯海拉明 DIPHENHYDRAMINE hcl

甲氧苄胺嘧啶 TRIMETHOPRIM

烟碱 NICOTINAMIDE

山梨酸钾 POTASSIUM SORBATE GRANULAR WHITE

DIBUCAINE 辛可卡因

乙醛 Aldehyde C- 11

2-氯=5=硝基吡啶 2-chloro-5-nitro pyridine

醋酸甘油酯 glycerol mono acetate bulk

锑化镉 Cadmium telluride fine powder

硫化锑镉 telluride Cadmium sulphide

氯化镉 Cadmium chloride fine powder

炭粉 Carbon fine powder

铜粉 Copper powder

氧化锡 Tin oxide

氧化锌 Zinc oxide

硼酸 Boric Acid

三氧化二锑 Antimony Trioxide

水合阱 Hydrazine Hydrate 80%

371
吐氏酸 TOBIAS ACID

奥美拉唑 Omeprazol

乙酰乙酸苄酯 Benzyl Aceto Acetate

盐酸雷尼替丁 RANITIDINE HCL

磺胺 sulfamide

双氧水 Hydrogen Peroxide 50%

硼酸锌 Zinc Borate

草酸 OXALIC ACID

硫酸铵 AMMONIUM SULPHITE

一乙醇胺 Monoethanolamine MEA BASF

奥利司他 orlistat

钛白粉 Titanium Dioxide pigment

酪氨酸 L-TYROSINE

二羧酸联苯二甲酯 Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate

碳酸锂 Lithium Carbonate

酸锂 Lithium Carbonate

酸锂 Lithium Carbonate

硬脂酸锂 lithium Stearate

氯乙烯 Vinyl Chloride

聚醋酸乙烯 Vinyl Acetate Copolymer

谷氨酸钠 Mono Sodium Glutamate

硬脂酸锌 Zinc stearate

372
煅烧氧化铝 Calcined polishing aluminum oxide

醇酸树脂 Alkyd resin.

聚酰胺树脂 Polyamide resin

苯乙烯单体 Styrene monomer

丙烯酸增稠剂 acrylic thickener

过氧化苯甲酰 benzoyl peroxide

不饱和聚酯树脂 Unsaturated polyester resin

硝基纤维素树脂 Nitro cellulose resin

苯乙烯-丙烯酸树脂乳液 Emulsion styrene - acrylic resin

丙烯酸树脂乳液 Emulsion acrylic resin

羟基丙烯酸树脂 Hydroxylated acrylic resin

热塑性丙烯酸树脂 Thermoplastic acrylic resin

丙烯酸树脂 Acrylic resin

地塞米松 DEXAMETHASONE BASE

尿素 urea

2,3-二溴丙酰氯 2,3 dibromo propionyl chloride

六偏磷酸钠 Sodium Hexa meta phosphate

漂白粉 Bleaching Powder

苯乙烯单体 Styrene monomer

头孢拉定 Cefradine

青霉素 Penicillines

分散染料 disperse dye

373
还原染料 reactive dyes

氯化磷 Phosphorous Chloride

邻甲苯酚 Ortho Cresol

一水柠檬酸 Citric Acid Monohydrate

五水硼砂 Borax Pentahydrate

甲酸钠 SODIUM FORMATE

硼酸钠 SODIUM BORATE

甲乙胺 thyl methyl amine

3-甲氧基丙醇 3 METHOXY PROPANOL

磷酸 PHOSPHORIC ACID 85PCT TECH GRADE

烧碱 CAUSTIC SODA/CAUSTIC SODA FLAKES

三聚磷酸钠 Sodium Tripolyphosphate Technical G

三甲基苯 Three methyl Benzene

盐酸氨溴索 Ambroxol HCl

1,2,4-三氯苯 1,2,4 Trichlorobenzene

2,3-二氯苯甲酰氯 2,3 dichloro benzoyl chloride

对氨基苯酚 Para amino phenol

咪唑 Imidazole

硫酰胺 SULFAMIDE

碳酸钡 StBarium Carbonate

碳酸锶 Strontium Carbonae

颜料中间体 Pigment Intermediates

374
2-氨基乙醇胺 2-Amino ethanolamine

氮杂环丙烷 aziridine

四环素 Tetracycline

异丙醇 isopropyl alcohol

甲酰胺 Formamide

邻苯二甲酸酐 Tetra hydro Phthalic anhydride

二甲基乙酰胺 N,N-DIMETHYLACETAMIDE

苯酚 Phenol Crystals

六氟化硫 Sulfur Hexaflouride

苯巴比通 Phenobarbitone

苏打 soda ash dense

维 C ascorbic acid

肾上腺素 Adrenaline

三氯卡班 Triclocarban

维他命 E 醋酸盐 tocopherol acetate

托非索泮 Tofisopam

马来酸曲美布汀 Trimebutine Maleate

维 C vit c dc 97%

头孢孟多酯钠 cefamandole nafate

柔红霉素 Daunorubicin

聚酯粒 PET granules

氨基磺酰胺 SULFAMIDE

375
氨基磺酰胺 SULFAMIDE

2-氨基-1-丙炔 3-AMINO-1-PROPYNE

3,4,5-三氟硝基苯 3-4-5TRIFLUORONITROBENZENE

4-咪唑烷酮 4-imidazolidinone

2 , 6- 二氯嘌呤 2,6-Dichloropurine 99%

双氰胺 DICYANDIAMIDE

罗非昔布 rofecoxib

戊烷 n-pentane

2,4-二氯苯甲酸 2-4,Dichlorobenzoic acid

4-硝基间苯二甲腈 4-Nitrophthalonitrile

炔诺酮 Norethisterone

2,4-戊二酮 2,4 pentanedione

乙胺噻吩 2 Thiopheneethylamine

4- 枯基苯酚 4-cumylphenol

二丙胺 dipropyl amine

叔丁基儿茶酚 tert-butyl catechol

二氧戊环 1,3-DIOXOLANE

Sodium methoxide

烧碱 Caustic soda min98%

五氧化二铌 Niobium Pentxoxide

聚乙醇酸 POLYGLYCOLIC ACID

聚乳酸 poly lactic acid

376
甲酸钠 ]sodium formate

微晶蜡 microcrystalline wax

立痛定 CARBAMAZEPINE BP 2000

灭滴灵 Metronidazole

精萘 Refined Naphtalene Powder

胆茶碱 Choline Theophyllinate

氯化钙 CALCIUM CHLORIDE FLAKES

丙烯酸树脂 Acrylic Resin

醇酸树脂 Alkyd Resin

碳酸亚锆 cobaltous carbonate CP Grade

氢溴酸槟榔碱 Arecoline hydrobromide

辛醇 OCTYL PHENOL

过硫酸钾 POTASSIUM PERSULPHATE

丙烯酸乙酯 ETHYL ACRYLATE

硅酸钙 Calucium Silicate powder

邻硝基甲苯 Ortho Nitro Toluene

吐氏酸 tobias Acid

对苯二酚 Hydroquinone

间苯二胺 Meta Phenylene Diamine

J 酸 J Acid

对硝基甲苯 Para Nitro Toluene

2-萘酚 Beta Napthol

377
三聚氰氯 Cynuric Chloride

对苯二胺 Para Phenylene Diamine

对氨基苯酚 Para Amino Phenol

2,3-二氯苯甲酸 2-3, Dichloro benzoic Acid 99%

4-氨基水杨酸 4-Amino salicylic acid

5-氯吲哚 5-Chloro indole

5-甲基吡啶-2 羧酸 5-Methyl pyrazine-2-carboxylic acid

2-甲基哌嗪 2-Methyl Piperazine

间溴苯甲醚 Meta Bromo Anisole

羟苯磺酸钙 Dobesilate Calcium

酸油 Acid Oil

硫酸钠 SODIUM SULPHATE

硫酸钠 SODIUM SULPHATE

强力霉素 Doxycycline HCl

依托泊苷 etoposide

硫酸庆大霉素 Gentamycin Sulfate

葡萄糖酸锑钠 Sodium Stibogluconate

丝裂霉素 MITOMYCIN C

4-氯水杨酸 4-Chlorosalicylic acid 99%

阿米替林 Amitriptyline

甲基异炔酮 Tibolone

阿尔新蓝 8GS Alcian Blue 8GS

378
司帕沙星 Sparfloxacin

加替沙星 Gatifloxacin

左氟沙星 Levofloxacin

异丙醇 isopropyl alcohol

红磷 Red phosphorus

磷酸 phosphorice acid

氢溴酸西酞 Citalopram Hydrobromide

碳酸钠 Sodium carbonate

氢溴酸 hydrobromic acid

丙酮 Acetone

正丁醇 N-butanol

愈创木酚 Guaiacol 99.5%

表氯醇 Epichlorohydrin 99.5%

2-氯丙酸 2 chloro propionic acid

苛性钠 Caustic Soda Flakes

巯基苯甲酸 Thiosalicylic acid

酒石酸唑吡坦 Zolpidem Tartrate

醋酸 acetic acid, food grade

布拉西诺内酯 brassinolide

氧化锌 Zinc Oxide

钛白粉 tio2 anatase b101

分散蓝 3G disperse navy blue 3g

379
海藻酸钠 sodium alginate 800 cps

滑石粉 haichen talc powder no1 and no2

异丙醇 isopropyl lacohol min 99.93

硫化钠 sodium sulphide min 60% red flake

棕榈油脂肪酸 palm fatty acid

强力霉素 oxycycline

树脂 Resin

3-氰基吡啶 3-cyanopyridine

邻溴苯甲酸 o-bromobenzoic acid

杆菌酞 Bacitracin

碱式硫酸铜 Basic Chrome Sulphate

氯苄 Benzyl Chloride

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

苄硫醇 Benzyl mercaptan

乐果 Dimethoate Tech

苯乙酸 phenyl acetic acid

氰化铜 Copper Cyanide

氰化锌 Zinc Cyanide

氰化钾 Potssium Cyanide

煤油 Kerosene Oil

柴油机 Diesel

2,4-二氟硝基苯 2,4-DIFLUORO NITROBENZENE

380
2,4-二氟苯胺 2,4-DIFLUORO ANILINE

阿普唑仑 alprazolam

金刚烷 amantadine hcl

聚丙烯 polypropylen

氯化钡 BARIUM CHLORIDE,99%

三氯生 trichlorfon

2-萘酚 Beta naphthol

三聚氰酸 CYANURIC ACID

吐氏酸 TOBIAS ACID

氯碘喹啉  Clioquinol

玉米油 Canola oil

碳酸钙 Calcium Carbonate

对亚苯基二胺 P- pHENYLENE dI AMINE

三氮唑 RIBAVIRIN USP24

二乙醇胺 Diethanolamine

石蜡 Paraffin wax

丙酮酸钠 pyruvic acid sodium

苯周位酸 PHENYL PERI ACID

轮胎 tire

2-吲酮 吲酮的合成

管子 pipe

氢氧化钾 Pottasium hydroxide

381
氧氟沙星 Ofloxacine USP 23

强力霉素 Doxycycline USP 23

邻二氟苯 1,2-Difluorobenzene

精萘 Refined naphthalene

线性烷基苯磺酸 Linear Alkyl Benzene Sulphonic Acid 96%

甘露醇 Mannitol

甲基二乙醇胺 Activated Methyl Di Ethanol Amine (MDEA)

硫酸铜 Copper Sulphate

磷酸 Phosphoric Acid

除雾器 demister

亚硝酸钠 Sodium Nitrite

氯化胆碱 CHLORIDE CHOLINE

磷酸普奈马喹 primaquine phosphate

甲酸 Formic Acid

氯化铈 Cerium II Chloride

活性氧化铝 Activated Alumina Beads 3 mm diameter

焦亚硫酸钾 Potasium Metabisulfite

硝酸钙 Calcium Nitrate

甲强龙 MethylPrednisolone

甲基强的龙醋酸盐 MethylPrednisolone Acetate

双氯芬酸钠 diclofenac sodium

十二烷基硫酸钠 SODIUM LAURYL SULPHATE

382
无水亚硫酸钠 SODIUM SULPHITE ANHYDROUS 96%

硫化蓝 BRN 150% SULPHUR BLUE BRN 150%

硫化黑 BR 200% SULPHUR BLACK BR 200%

明胶 Gelatine

聚乙酸乙烯酯 Polyvinyl acetate

乳酸 Lactic acid

无水柠檬酸 Citric acid anhy

钛白粉 Titanium Dioxide

玉米淀粉 Moulding maize starch

石蜡 Paraffin

碳酸钠 sodium carbonate

邻硝基氯苯 O-NITRO CHLORO BENZENE

对硝基氯苯 P-NITRO CHLORO BENZENE

邻硝基苯胺 0-NITRO ANILINE

对硝基苯胺 P-NITRO ANILINE

间二硝基苯 M-DI NITRO BENZENE

丙基纤维素 Propyl Cellosolve

间二甲苯 META XYLENE

氧化锌 zinc oxide

聚苯乙烯 expandable polystyrene

烧碱 caustic soda

氯化钠 Sodium Chloride

383
维生素 B1 VITAMIN B1

邻二氯苯 ORTHODICHLORO BENZENE

氯恶唑仑 CLOXAZOLAM

群青 ULTRAMARINE BLUE

1,3,5-三甲基苯 MESITYLENE

白油 WHITE OIL

呋喃核糖 1-beta-d-ribofuranose

3-氰基-1,2,4-噻唑 3-cyano-1,2,4-triazole

硫代乙酸 Thioacetic acid

活性炭 Activated Carbon

铁氰化钾 otassium ferricyanide Photo Grade

对苯二酚 Hydroquinone

亚硒酸钠 Sodium Selenite Sol. 45 %

硝酸钙 Calcium Nitrate beads

戊二醛 Glutaraldehyde

烧碱 Caustic Soda

磷酸 Phosphoric Acid

间苯二酚 resorcinol

螺旋藻 spirulina powder

丙烯酸 Acrylic Acid

硫酸铜 Copper Sulphate

磺胺甲噁唑 Sulphamethoxazole

384
氨甲环酸 Tranexamic Acid

细胞红素 C CYTOCHROME C

盐酸陪替丁 Pethidine hcl

一水柠檬酸 Citric Acid Mono

托普霉素 Tobramycin

四丁锡 Tetrabutyltin

氯化钠 Sodium Chloride(Salt for Industrial purpose)

硫化红 6 SULPHUR RED 6

硫化棕 10 SULPHUR BROWN 10

硫化黄 2 SULPHUR YELLOW 2

硫化黑 1 SULPHUR BLACK 1 200%

地塞米松中间体 Dexamethasone Intermediate

维生素 B2 Vitamin B2

四乙铅 Tetra Ethyl Lead

丙酮 acetone

硝酸钴 cobalt nitrate

青霉素普鲁卡因 Procaine Penicillin G

青霉素普鲁卡因 Procaine Penicillin G

硫酸链霉素 STREPTOMYCIN SULPHATE ORAL GRADE

硫酸粘杆菌素 COLISTIN SULPHATE PURE GRADE

盐酸呋喃他酮 FURALTADONE HCL

无水葡萄糖 DEXTROSE ANHYDROUS

385
2,3,4-三氟硝基苯 3,4,5 TRIFLUORONITROBENZENE 99%

亚胺培南 Imipenem

塞普隆柠檬酸盐 cyproterone Citrate

替考拉宁 Teicoplanin

酮洛芬 KETOPROFEN

多巴胺 Dopamine HCL

地高辛 Digoxin

硫唑嘌呤 azathioprine

利培酮 risperidone

氯恶唑仑 CLOXAZOLAM

依维菌素 Ivermectin HCL

牛磺酸 Taurin

橙皮甙 hesperidine

磺胺胍 Sulfaguanidine

酸土霉素 OXYTETRACYCLINE HCL

米托蒽醌 Mitoxantrone

异环磷酰胺 Ifosfamide

芬达唑 oxfendazole

乙胺嘧啶 Pyrimethamine

盐酸苯海拉明 Diphenhydramine

盐酸曲普利啶 Triprolidine hcl

石蜡 white paraffin wax fully refined 60/62 oh

386
氰酸钠 Sodium Cyanate 98% tablet

3,5-二叔丁基水杨酸 3,5 Di-Tert Butyl Salicylic Acid

甲基化乙醇 Methylated Spirit

氢氧化钙 Calcium Hydroxide

硫磺 Sulphur

烧碱 Caustic Soda

氢氧化钙 Calcium Hydroxide (Hydrated Lime)

刹车油 Brake Oil

草甘磷 glyphosate 95%

敌草隆 Diuron Tech

百草枯 Paraquat 20%

敌稗 Propanil

氯氰菊酯 cypermethrin

生物菊酯 Esbiothrin

碳酸钠 Sodium Carbonate

片碱 Caustic Soda Flake

石墨电极 Graphite Electrodes

盐酸奎那定 Quinidine HCL

盐酸金鸡纳定 Cinchonidine HCl

氧化铬 CHROMIUM OXIDE

四乙铅 Tetra Ethyl Lead

谷氨酸钠 Mono Sodium Glutamate

387
柠檬酸 Citric Acid

氢氧化铝 Aluminum Hydroxide Al(OH)3

醋酸 Acetic Acide

氢溴酸 Hydrogen bromide

三甲基氯硅烷 Trimethylchlorosilane

无水醋酸钠 sodium acetate, anhydrous

甲苯 Toluene

氰化钠 Sodium cyanide

三乙醇胺 Triethanolamine

溴化四丁基铵 Tetrabutylammonium bromide

二氯甲烷 Dichloromethane

恩丹西酮 Ondansetron

多聚甲醛 Paraformaldehyde

盐酸二甲胺 Dimethylamine HCL

甘露醇 Mannitol USP

氯化钾 potassium chloride

维生素 B12 Cyanocobalamin IP/BP/USP

硫脲 Thiourea

西拉达司 seratrodast

利福平 RIFAMPICIN

螺旋霉素碱 SPIRAMYCIN BASE

氯化铝 Aluminum chlorohydrate

388
汞 mercury

四乙铅 Tetra Ethyl Lead

四乙铅 Tetra Ethyl Lead

氯霉素棕榈酸盐 Chloramphenicol Palmitiate

醋精 Triacetin

橘皮苷 Hesperidin

亚硫酸钠 SODIUM BI SULPHITE

乙酰丙酸钙 Calcium Levulinate

乐果 DIMETHOATE

烧碱 Caustic Soda Lye

氯化钾 Potassium Chloride

红磷 Red Phosphorus

头孢噻吩钠 Cefalotin Sodium

硫酸长春新碱 vincristine sulphate

山梨糖 Sorbose

硼粉 Boron Metal Powder

硝酸硼 Boron Nitride

甲基多巴 Methyldopa

异亚丙基丙酮 Mesityl oxide

2-甲基-4-氯苯氧基乙酸 MCPA 93%Tech

敌草隆 Diuron 97%tech

敌陴 propanil 95%tech

389
3,4-二甲基苯酚 3:4 dimethyl phenol

2,3,4,5-四氟苯甲酸 2,3,4,5 Tetra fluoro benzoic acid

二甲基亚砜 DIMETHYL SULPHOXIDE

正辛醇 n - Octanol

甲酸 Formic Acid 85%

聚噻吩 Polythiophene

2-甲基吡啶 2-methylpyridine

硫化锑 ANTIMONY SULPHIDE

五水苯甲酸 PENTAFLUOROBENZOIC ACID 99%

轻质碳酸镁 Magnesium Carbonate Light 41-45%

2-氯苄胺 2-CHLOROBENZYLAMINE

甘露醇 mannitol

甘露醇 mannitol

青霉素 G 钾 penicilline g potassium

无水茶碱 Theophylline Anhydrous

对苯二酚 Hydroquinone

钛白粉 Titanium Dioxide - Anatase Grade B101

五氧化二铌 Niobium Pentoxide 99.99%

香豆素 Coumarin

游霉素 Natamycin

硫酸铵 ammnium sulphate

水合氯化铁 Ferric Chloride Hydrated

390
甲醛 formaldehyde

Isopropyl Alcohol

盐酸氯丙嗪 Chlorpromazine hcl

二氧化硫脲 Thiourea Dioxide

间氨基苯酚 Metha Amino Phenon

对苯二酚 Hydroquinone

扎西他滨 Zalcitabine

硝唑尼特 Nitazoxanide

8-羟基喹啉 8 Hydroxy quinoline

西拉达司 seratrodast

地拉普利 Delapril

吗啉 Morpholine

氧化锌 Zinc Oxide 99.5%

2,6-二氟苯胺 2,6-Difluoroaniline

2,6-二氟甲苯 2,6-Difluorotoluene

1,3 -二氟苯 1,3-Difluorobenzene

2,4-二氟苯胺 2,4-difluroaniline

三氯乙烯 Trichloroethylene

全氯乙烯 Perchloroethylene

二氯甲烷 Methylene Chloride

锑酸钠 Sodium Antimonate

氢氧化钠 Caustic Soda Flakes

391
苏打 Soda Ash

2-噻吩碳酰氯 2-thiophen carbonyl chloride

清洁剂 Detergent

氧化锌 Zinc Oxide

氧化锌 Zinc Oxide

钛白粉 Titanium Dioxide Anatese

烧碱 Caustic Soda

替考拉宁 Teicoplanin

链霉蛋白酶 PRONASE A

普仑司特 Pranlukast

瑞巴匹特 Rebamipide

醋氯芬酸 Aceclofenac

格列美吡拉 Glimepiride

莫匹罗星 Mupirocin

硫氢化钠 sodium hydrosulfide(NaHS)

己內酸胺 Caprolactom

诺氟沙星 Norfloxacin USP 22

异丙醇 Alcohol Isopropyl USP Anyhdrous

氢氧化钾 potassium hydroxide

醋酸乙酯 ethyl acetate

乙酸 acetic acid

甲醇 methanol

392
柠檬酸 citric acid

金属钠 sodium metal

钛白粉 tio2

醋酸乙酯 vinyl acetic monomer

醋酸丁酯 butyl acetic monomer

烧碱 caustic soda

双氧水 hydrogen peroxide

松香 rosin

尿素 46 Urea 46

氯化铁 Ferric Chloride

5-氯水杨酸 5-chlorosalicylic acid

2-氯-4-硝基苯胺 2- chloro-4-nitroaniline

2-氯-4-硝基苯胺 2- chloro-4-nitroaniline

无水哌嗪 Piperazine anhydrous

消泡剂 anti foam for SILICON OIL

马来酸酐 maleic anhydride

环己酮 cyclohexanone

磷酸三甲酯 trimethyl phosphite

间苯二酚 Resorcinol

铝酸钠 Sodium Aluminate

法莫替丁 Famotidine

消炎痛 INDOMETHACIN BP99

393
氢化可的松 HYDROCORTISONE BP

红霉素 Erythromycin base

克霉唑 Clotrimazole

氧氯化磷 Phosphorous OxyChloride

布洛芬 Ibuprofen

正己醇 N-Hexanol

乙二醛 glyoxal -40%

汞 mercury metal

4-氯-8(三氟甲基)-喹啉 4-Chloro-8-(trifluoromethyl)-quinoline

1,4-丁二醇 2 BUTENE 1,4 DIOL

硝基甲烷 NITOMETHANE

盐酸半胱氨 CYSTEAMINE HCL

磺胺二甲嘧啶 Sulfadimidine

甲乙铜肟 Methyl Ethyl Ketoxime

2-甲基哌嗪 2 Methyl Piperazine

对硝基苯甲酸 PARA NITRO BENZOIC ACID

水合阱 HYDRAZINE HYDRATE

氨基安替比林 4-Aminoantipyrine

琥珀酰亚胺 Succinimide

2,4-二氨基甲苯 2,4 DI AMINO TOLUENE

炭化钨 Tungsten carbide

钨矿 Tungsten ore

394
钛白粉 titanium dioxide(Anatase)B-101

壬酸 Nonanoic acid

轻质苏打 soda ash light

重质苏打 soda ash dense

苯乙烯单体 styrene monomer

甲苯 toluene

二甲苯 xylene

十二硫醇 Dodecyl Mercaptan

乙硫醇 ethyl mercaptan

二甲二硫醚 dimethyl disulfide

二氯甲烷 methylene chloride

羊毛酯 wool grease

过氧苯甲酰 benzoyl peroxide

EDTA 二钠 edta disodium

氰化钠 sodium cyanide

丙烯酸 acrylic acid

己二酸 Adipic acid

Maleic Anhydride 马来酸酐

硝酸 nitric acid

醋酸 acetic acid

羊毛酯 lanoline

维生素 C VITAMIN C

395
8-羟基喹啉 8- Hydro Oxy Quinoline

阿替洛尔 atenolol USP 23

羟氨苄青霉素钠 AMOXYCILLIN TRIHYDRATE BP 99

硝酸钙 Calcium Nitrate

磷酸一钾 Mono Pottasium Phosphate

硝酸钾 Pottasium Nitrate

硫酸钾 Pottassium Sulphate

月见草油 Evening Primrose Oil

轻质苏打 Soda Ash (light)

醋酸氢化泼尼松 Prednisolone Acetate USP23 / USP24

H 酸 H acid

J 酸 J acid

三聚氰氯 CYANURIC CHLORIDE

异丙基苄醇 Isobutyl Benzyl Carbinol

磷矿石 Rock Phosphate

金属镁 Magnesium metal

氯化苄 Benzyl Chloride

氢化催化剂 Hydrogenation catalyst

异戊醇 Isoamyl alcohol

1,3-二氨基-2-羟基丙烷 1 3 diamino 2 hydroxy propane

元明粉 Sodium sulfate anhydrous.min(99%)

红磷 RED PHOSPHOROUS

396
氯丁橡胶 Polychloroprene rubber

醋酸乙烯单体 Vinyl acetate monomer

聚乙烯醇 poly vinyl alcoho

茶多酚 tea phenol from tea

石英 quartz

2,6-二甲基苯胺 2 6 xylidine

对甲酚 PARA CRESOL

安乃近 Analgin

醋酸乙烯单体 Vinyl acetate monomer

聚乙烯醇 Poly vinyl alcohol

鱼油 Fish Oil

间二硝基苯 1,3-dinitro benzene MIN 98%

盐酸强力霉素 doxycycline hcl

咪唑 Imidazole

琥珀酸二乙酯 DIETHYL SUCCINATE

氯甲酸钾酯 Methyl Chloroformate

邻甲苯胺 Ortho Toluidine

苯甲酸甲酯 Benzyl Benzoate

丙烯酸丁酯单体 Butyl Acrylate Monomer

丙烯酸乙酯 Ethyl Acrylate Monomer

二乙醇胺 Diethanolamine

一水柠檬酸 Citric Acid monohydrate BP 93

397
三聚磷酸钠 Sodium Tripoly Phosphate

胆红素 Bilirubin

两性霉素 AMPHOTERICIN

倍他米松 BETAMETHASONE

硝酸镧 Lanthanum Nitrate 99.9%

2,4,5-三氯苯胺 245 Trichloroaniline

片状铬酸 Chromic Acid Flakes

一水葡萄糖 DEXTROSE MONOHYDRATE BP

一乙胺 Mono Ethyl Amine

钛白粉 titanium dioxide

甲酸 FORMIC ACID 85%

铬酸 CHROMIC ACID 99.5%

磷酸 PHOSPHORIC ACID 85%

硝酸 NITRIC ACID 68%

石炭酸 CARBOLIC ACID

硬脂酸 STEARIC ACID

脂肪酸 FATTY ACID 99.5%

山梨醇 SORBITOL

沥青 BITUMEN 85/100

活性白土 ACTIVATED BLEACHING EARTH

碳黑 CARBON BLACK

氯化锌 ZINC CHLORIDE 98%

398
石蜡 PARAFFIN WAX

硫酸铬 CHROME SULPHATE

石墨粉 GRAPHITE POWDER

钛白粉 TITANIUM DIOXIDE RUTILE/ANATUS

炱白粉 TITANIUM DIOXIDE RUTILE/ANATUS

次氯酸钙 CALCIUM HYPOCHLORITE

2-萘酚 Beta Napthol 98% Min.

J 酸 J-Acid 90% Min.

K 酸 K-Acid

N-甲基_J 酸 N-Methyl J-Acid

对硝基苯胺 Para Nitro Aniline

对氨基苯磺酸 Sulfanilic Acid 98% Min

3,3-二氯二苯基苯胺 3,3-Dichloro Biphenyl Diamine

萘酚 AS-PH Napthol AS-PH 98% Min.

萘酚 AS-IRG Napthol AS-IRG 98% Min

萘酚 AS-OL Napthol AS-OL 98% Min

苯基甲基吡唑啉酮 Phenyl Methyl Pyrazolone 98% Min

硝酸钠 Sodium Nitrite 99%

柠檬酸 Citric Acid

二硫代草酰胺 dithiooxamide

3-叔丁基苯酚 3-tert-butylphenol

咪唑 Imidazole

399
苯甲酸苄酯 Benzyl Benzoate

盐酸半胱胺 CYSTEAMINE HCL

邻甲苯胺 Ortho Toluidine

硫酸钠 Sodium Sulfate

右旋丙氧芬 Dextropropoxyphene Napsilate

丁二酸二乙酯 DIETHYL SUCCINATE

亚油酸 Linoleic Acid

大豆卵磷脂 Soybean Lecithin

2-溴丙酰溴 2-bromo propionyl bromide

2-溴丙酰溴 2-bromo propionyl bromide

3-氨基四氢吡咯 3-amino pyrrolidine

乙醇酸 glycolic acid

三聚氰胺 melamine

法莫丁 Famotidine

普里米酮 Primidone

阿昔洛韦 Acyclovir

索法酮 Sofalcone

三聚磷酸钠 sodium tripoly phosphate

硅酸钠 Sodium Silicate

利福平 Rifampicin

硫酸庆大霉素 Gentamycin Sulphate

硫酸阿米卡星 Amikacin Sulphate

400
周效磺胺 Sulphadoxine

强力霉素 Doxycycline

安乃近 Analgin

扑热息痛 Paracetamol

双氯芬酸钠 Diclofenac Sodium

无水茶碱 Theophylline Anhydrous

氧氟沙星 Ofloxacin

一水肌氨酸 Creatine Monohydrate

1,2,4-三氯苯 1,2,4-trichlorobenzene

甲酸钠 Sodium Formate

尿素 Urea Fertilizer

烧碱 Sodium Hydroxide

硫磺 Sulphur

硼砂 Borax Decahydrate

磷矿石 Rock Phosphate

硼酸 Boric Acid

碳黑 Carbon black Feed Stock

半精炼石蜡 Semi refined paraffin wax

石蜡 Pure paraffin wax

蜂蜡 Bees wax

尿素 Urea46

蒙脱石 Dioctahedral Smectite

401
钛白粉 Titanium Dioxide

三水氨苄西林 Ampicillin Trihydrate

阿莫西林 amoxycilline Trihydrate bp

无水头孢氨苄 cephalexin Anhydrous bp

邻氯青霉素 Cloxacillin Sodium

扑热息痛 Paracetamol bp

制冷剂 R-22 Refrigerant

甲酸 FORMIC ACID

甲酸 FORMIC ACID

苯丁胺 PHENTERMINE

对氨基苯甲酸 PARA AMINO BENZOIC ACID ( PABA)

3,5-二氨基苯甲酸 3,5 diaminobenzoic acid

合成橡胶 synthetic rubber

硅酸锆 Zirconium Silicate

氢氧化铝 aluminium hydro

活性炭 activated carbon

磷酸 Phosphoric acid

新戊酸氯甲脂 Chloromethyl pivalate

头孢噻呋钠 ceftiofur sodium

山梨醇 SORBITOL POWDER USP 24

维生素 B6 VITAMIN B6

周效磺胺 SULPHADOXINE

402
卡马西平 CARBAMAZEPINE

醋酸维生素 E VITAMIN E ACETATE 96%

氮氨菲啶 Isometamidium

对羟基苯甲醛 PARA HYDROXY BENZALDEHYDE

无水硫酸钠 Sodium Sulphate Anhydrous

碳酸钠 Sodium Carbonate Dense

碳酸铯 Cesium Carbonate

氯化铕 Europium Chloride

海藻酸钠 SODIUM ALGINATE

保险粉 SODIUM HYDROSULPHITE

硫化蓝 BLACK BO SULPHAR DYES BLACK BO

硫化蓝 BRN SULPHAR DYES BLUE BRN

氢氧化钾 POTASSIUM HYDROXIDE

烧碱 caustic soda flakes 96%

季戊四醇 pentaerythritol 98%

邻硝基苯酚 2-Nitrophenol

对硝基苯酚 4-Nitrophenol

乳酸 LACTIC ACID

地塞米松中间体 Dexamethasone Intermediate

胸酐 Thymidine

扑热息痛 Paracetamol BP2001

电石 Calcium Carbide

403
氢化可的松 hydrocortisone

磺胺酸 sulfanilic acid

非诺贝特 fenofibrate

二氧杂环乙烷 DIOXANE

DL-蛋氨酸 DL- Mathionine

赖氨酸盐酸盐 L-Lysine Mono hydrochloride

吲哚-3-羧酸 Indole-3-Carboxylic Acid

硫酸钡 Barium Sulfate

三聚磷酸钠 Sodium Tripoly Phosphate

扑热息痛 paracetamol powder BP

丙烯醛 Acrolein

美洛昔康 Meloxicam

盐酸曲马多 Tramadol hcl

对氟溴苯 Para Fluoro Bromo Benzene

1,3-二氯苯 1 3 Di Fluoro Benzene

安乃近 analgin dab 10

硫酸庆大霉素 GENTAMYCIN SULPHATE

灭滴灵 metronidazole bp

磷酸氯喹 chloroquine phosphate bp

水杨酸 Salicylic Acid

一水柠檬酸 Citric Acid Monodyrate BP93

阿齐红霉素 azithromycin

404
甲酰胺 formamide

维生素 A 棕榈酸酯 Vitamin A Palmitate 1.7 M.I.U/Gram

葡萄糖酸锌 ZINC GLUCONATE

电石 Calcium Carbide

H 酸 H acid

环烷酸钠 sodium napthionate

2 萘酚 beta napthol

4B 酸 4b acid

2B 酸 2b acid

三聚氰氯 cyanuric chloride

甲醇 methanol

硬脂酸 STEARIC ACID

氧化锌 zinc oxide

2,6-二羟基甲苯 2, 6-dihydroxytoluene

灰黄霉素 Griseofulvin

头孢拉定 Cephradine

头孢拉定 Cephradine

头孢噻肟钠 Cefotaxime Sodium

二氧化硒 SELENIUM DIOXIDE

石蜡 PARAFFIN WAX

还原染料 vat dyes

萘酚 Naphtols

405
异丁苯 ISOBUTYLBENZENE

406
化工原料&产品词汇(9)

2,4,5-三氟-3-羟基苯甲酸 2,4,5-trifluoro-3-Hydroxy benzoic acid

叔丁基甲苯 4-tert-butyltoluene

钼酸钠 Sodium Molybdate

碳酸锶 Cesium Carbonate

电石 Calcium Carbide

烧碱 caustic soda

苯 benzene

甲醇 methanol

丙二醇 propylene glycol usp

氧化锌 zinc oxide

磷酸铝 aluminium phosphide

赖氨酸 Methionin

2,6-二羟基甲苯 2, 6-dihydroxytoluene

葡萄糖酸钙 Calcium Gluconate

油酸乙酯 Ethyl Oleate

灰黄霉素 griseofulvin

溴乙酸乙酯 METHYL BROMOACETATE

线性苯磺酸 Alkyl Benzene Sulphonic Acid

硅酸铝钠 sodium alumino silicate

壬醇 N-Nonanol

二氧化硒 SELENIUM DIOXIDE

407
石蜡 PARAFFIN WAX

制霉菌素 NYSTATIN

硫磺 sulphur black

还原染料 vat dyes

萘酚 Naphtols

异丙基苯 ISOBUTYLBENZENE

乙氧化壬基酚 Nonyl Phenol ethoxylated

氧化钴 Cobalt Oxide 72-73%

苏打 SODA ASH LIGHT

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS

氢氧化铝 Aluminium Hydroxide

Aluminium Hydroxide

硼酸 BORIC ACID

烯丙基氯 ALLYL CHLORIDE

土霉素盐 Oxytetracycline Hcl USP

非那吡啶盐酸盐 Phenazopyridine Hcl

三氯化铝 Aluminium Trichloride

二氰二胺 Dicyanodiamide

丙二醇 Propylene glycol usp

盐酸半胱胺 Cysteamine HCL 95%

无水葡萄糖 DEXTROSE ANHYDROUS

盐酸肼 Hydrazine Dihydrochloride

408
保险粉 Sodium Hydrosulphite

醋酸 acetic acid

二甲苯 Xylene

甲苯 Toluene

白酒 White Spirit

三氯乙烯 Trichloroethylene

稀释剂 Lacquer Thinner

IPA 间苯二甲酸

甲酸胺 ammonium formate

氢化铝锂 Lithium Aluminium Hydride

维生素 A 醋酸酯. Vitamin A acetate

三聚磷酸钠 STPP

氟达拉滨 fludarabine

邻氨基苯酚 ORTHO AMINO PHENOLIC ACID

对硝基苯胺 Para Nitro Aniline

5-氯烟酸 5-chloronicotinic acid

1-氨基-7-萘酚 1 Amino 7 Naphthol

百草园 paraquat

冰醋酸 acetate acid gracial

轻质苏打 SODA ASH LIGHT

2-甲氨基乙醇 2-METHYLAMINO ETHANOL

氟达拉滨 fludarabine

409
麦考酚酸 Mycophenolic acid

甲基异炔诺酮 Tibolone

尿素 Urea 46

对二氯苯 P-dichlorobenzene

樟脑 Camphor

头孢氨苄 Cephalexin monohydrate

四环素 Tetracycline HCL USP23

强力霉素 Doxycycline hydrate BP98 USP23

2,3-二羟基呋喃 2,3-dihydrofuran

甘油 Glycerine

烧碱 Caustic Soda

苏打 oda Ash

阿莫西林 Amoxycillin

氨苄青霉素 Ampicillin

醋酸乙酯 Ethyl Acetate

异丙醇 Isopropanol

碳酸二甲酯 dimethyl carbonate

二甲亚砜 Dimethyl sulphoxide

n,n-二甲基甲酰胺 n,n,-dimethyl formamide

糠醇 furfuryl alcohol

苯甲醛 benzaldehyde

丙烯腈 acrylonitrile

410
无水柠檬酸 Citric Acid, USP Anhydrous

二水柠檬酸钠 Sodium Citrate, usp, Dihydrate Powder

山梨醇 Sorbitol Solution usp

1-氨基-7-萘酚 1 Amino 7 Naphthol

尿素 Urea

氮磷钾肥 NPK

氯化汞 MERCURIC CHLORIDE

汞 MERCURY (METAL)

环己基扁桃酸 Cyclo hexyl mandelic acid

酪氨酸甲酯 L-Tyrosine methyl ester

赖诺普利 Lisinopril

比沙可啶 Bisacodyl

林肯霉素 LINCOMYCIN

氯氰菊酯 cypermethrin

磷酸三钙 Tri calcium phosphate

聚氯乙烯 PVC RESIN

L 谷氨酸 L GLUTAMINE

乙酸 acetic acid

1,2,4-三氯苯 1, 2, 4.Trichlorobenzene

2,5-二甲氧基苯胺 2,5-dimethoxy aniline

铝锭 ALUMINUM INGOT

硫酸二甲酯 dimethyl sulphide

411
酚酞 Phenolphtalein

双氧水 hydrogen peroxide

生物素 BIOTIN

苄醇 Benzyl Alcohol

乙醇酸 Glycolic Acid

2,3-二氯苯甲酸 2,3-Dichloro Benzoic Acid

苯丙酮 Propiophenone

醋酸异丙酯 Iso Butyl Acetate

醋酸异丙酯 Iso Butyl Acetate

质酸 hyaluronic acid

3,5-二羟基苯甲酸 3,5-Dihydroxy benzoic acid

锇酸 OSMIC ACID

金属钙 calcium metal

金属钾 potassium metal

氢氧化铵 Ammonium Hydroxide 26BE

替硝唑 Tinidazole

低密度聚乙烯 Low density polyethylene

柠檬酸 citric acid

金属钠 sodium metal

碳黑 carbon black n330

甲酸钠 Sodium formate 97%

硝酸钴 Cobalt nitrate

412
黄原胶 Xanthan Gum

单氟磷酸钠 sodium monoflurophosphate

白油 white oil no.15

PVC 树脂 PVC Resin

铬酸 chromic acid

亚硫酰氯 Thionyl chloride

二甲氧苄啶 DIAVERIDINE

酮康唑 ketoconazole

邻甲酚 Ortho Cresol

6-甲氧基-2-溴萘 6 methoxy 2 bromo Naphthalene

油酸乙酯 Ethyl Oleate

季戊四醇 pentaerythritol

羟乙基纤维素 Hydroxyethylcellulose

AMMONIUM SUCCINATE

氢化可的松丁酸盐 Hydrocortisone Butyrate

乙酸 acetic acid

酪氨酸 L Tyrosine

草酸 Oxalic Acid

磷酸 PHOSPHORIC ACID

柠檬酸 CITRIC ACID

柠檬酸 CITRIC ACID

氯化钙 CaCl2.6H2O 70% min

413
硝酸钠 NaNO2 99% min

碳酸钠 NaCO3, 98% min,25Kg

硝基甲烷 Nitromethane 99%

扑热息痛 Paracetamol BP 98

盐酸胱胺 Cystamine HCL 95%

氯霉素 Chloramphenicol

氨苄西林 Ampicillin Trihydrate

维生素 C Ascorbic Acid

阿斯匹林 Asprin

比沙可啶 Bisacodyl

乳酸钙 Calcium Lactate

扑尔敏 chlorpheniramine maleate

磷酸氯喹 Chloroquine Phsophate

环丙沙星 Ciprofloxacin

邻氯青霉素 Cloxacillin

复方新诺明 cotrimoxazole

地塞米松 Dexamethasone

双氯芬酸钠 Diclofenac Sodium

强力霉素 Doxycycline

硫酸亚铁 Ferrous Sulphate

叶酸 Folic Acid

灰黄霉素 Griseofulvin

414
布洛芬 Ibuprofen

吲哚美辛 Indomethacin

甲苯达唑 Mebendazole

甲基多巴 Methyldopa

甲硝唑 Metronidazole

青霉素 V Pencillin V

吡罗昔康 Piroxicam

泼尼松 Prednisolone

磺胺甲噁唑 Sulphamethoxazole

甲氧苄啶 Trimethoprim

2-萘酚 2-Naphthol

吐氏酸 Tobias Acid

表面活性剂 surfactant

3-羟基丁酸乙酯 3-HYDROXY BUTYRIC ACID ETHYL ESTER

乙胺丁醇 Ethambutol

硫酸钡 Barium Sulphate

一水柠檬酸 Citric Acid Mono BP93

糖精钠 Sodium Saccharin

氧化铒 Erbium Oxide

氧化镧 Lanthanum Oxide

氧化钕 Neodymium Oxide

氯化钠 sodium hydrochloric acid

415
黄磷 YELLOW PHOSPHOURS

2-氯丙酸乙酯 ethyl-2-chloro propionate

乙氧基苯 ethoxy benzene

吐氏酸 TOBIAS ACID

硫酸鱼精蛋白 Protamine Sulfate

氯化钡 BARIUM CHLORIDE

依普利酮 eplerenone

氨基乙酸 glycine

L-(+)-2-氨基丁酸 L-(+)-2-Aminobutyric Acid

S-(+)-2-氨基-1-丁醇 S-(+)-2-Amino-1-Butanol

4-溴丁酸乙酯 Ethyl-4-Bromo Butyrate

正丁腈 n-Butyronitrile

苏打 SODA ASH

盐酸 Hydrochloride Acid, 30-33%, qty 50MT

金属钙 calcium metal

溴化锂 lithium bromide

氢氧化锂 lithium hydroxide

氯化锂 lithium chloride

碳酸钴 cobalt carbonate

硝酸钴 cobalt nitrate

硫酸钴 cobalt sulphate

钴粉 cobaltpowder

416
氯酸钾 potassium chlorate

硝酸钙 Ca Nitrate

糠醇 FURFURYL ALCOHOL

氧化镁 MAGNESIUM OXIDE

水杨酸 salicylic acid

甘油 glycerol

醋酸钠 sodium acetate

甲酸 FORMIC ACID

柠檬酸 citric acid

柠檬酸 citric acid

黄原胶 Xanthan

碳酸二甲酯 DIMETHYL CARBONATE

氯雷他定 Loratadine

氧氟沙星 Ofloxacin

萘普生 Naproxen Base

黄原胶 XANTHAN GUM FOOD GRADE

正己醇 N-Hexanol

甲基苄胺嘧啶 trimethoprim BP98

磺胺二甲嘧啶 sulphamethazine

对氨基苯磺酸钠 Sodium sulfanilate

4-硝基-2-氨基苯酚 4-Nitro-2-aminophenol

氧化丙烯 propylene oxide

417
无水柠檬酸 Citric Acid, usp, Anhydrous Powder

盐酸多巴胺 Dopamine Hydrochloride

2,6-二硝基甲苯 2,6-Dinitro Toluene

阿斯匹林 Aspirin (Aectaminophin)

山梨醇 Sorbitol Solution, USP

无水哌嗪 piperazine anhydrous

硫酸铜 copper sulphate

钛白粉 titanium dioxide

山梨酸 Sorbic Acid

纳洛酮 naloxone

泮库溴铵 Pancuronium

活性炭

2-氯烟酸 2-Chloro Nicotinic Acid

氯乙酸叔丁酯 TERT-BUTYL CHLORO ACETATE

蛇床 Cnidium monnier

异丙醇 Isopropanol (96%)

醋酸乙酯 Ethyl Acetate

敌稗 Propanil

环己酮 cyclo-hexanon

乙二胺 ethene diamine

恶草酮 oxadiazon

羟氨苄青霉素 Amoxycillin

418
氨苄西林 Ampicillin

甘油 Glycerine

苏打 Soda ash light/dense

聚酯片 polyester chips

尼龙片 nylon6 chips

聚酯纤维 polyester fibres

头孢氨苄 Cephalexin monohydrate

四环素 etracycline HCL USP23

强力霉素 Doxycycline hydrate BP98 USP23

固碱 Caustic Soda Solid & Flakes

二氯甲烷 Methylene Chloride

全氯乙烯 Perchloroethylene

三氯乙烷 Trichloro ethane

碘 Iodine

碘化钾 Potassium Iodine

氢氧化钾 potassium hydroxide

2-甲基-4-乙基吡啶 2-methyl-4-ethyl pyridine

柠檬酸哌嗪 piperazine citrate

磷酸二钙 Dicalcium Phosphate Feed Grade

灰黄霉素 Griseofulvin

硫酸奎宁 Quinine Sulphate Di HC

格列齐特 Gliclazide

419
盐酸多巴胺 Dopamine HCl

马来酸盐 Maleate

米诺环素 Minocycline HCl

烧碱 Caustic Soda 47 % minimum

2-羟基-6-甲氧基-苯甲酮 2-Hydroxy-6-methoxyacetophenone

硼砂 Borax Decahydrate 99.5%

万古霉素 Vancomycin

溴酸钠 Sodium Bromate

溴化钠 Sodium Bromide

正溴己烷 N- Hexyl Bromide

二溴乙烯 Ethylene Dibromide

氢溴 酸 Hydrobromic acid

乙二醛 Glyoxal

对硝基苯胺 PARA NITRO ANILINE (PNA) 99%

硝酸钙 Calcium nitrate

氯化钙 Calcium chloride

硼酸 Boric acid

加替沙星 Gatifloxacin

半精炼石蜡 Paraffin Wax, semi -refined

马来酸酐 Maleic anhydride

氧化铜 Cupric Oxide

硫化锌 Zinc Sulfide

420
硫酸钡 Barium Sulfate

二羟基苯甲醛 Dihydroxy benzaldehyde

芝麻酚 sesamol

紫苏油 perilla oil

乙硫异烟胺 Ethionamide

硬脂酸 STEARIC ACID

月桂酸 LAURIC ACID

CARBOXIN 萎锈灵

聚乙烯醇 POLY VINYL ALCOHOL

a—氯氰菊酯 alpha-cypermethrin

多菌灵 Carbendazim

硫化钠 sodium sulphide flask

头孢菌素钠 Sterile Cephalothin Sodium

高锰酸钾 POTASSIUM PERMANGANATE

萘普 生 Naproxen,

环庚酮 CYCLOHEPTANONE

磷酸三甲苯酯 Tritolyl Phosphate

甘氨酸钠 Sodium Glycinate

三聚氰胺 MELAMINE 99.9%

碳酸钡 BARIUM CARBONATE

氯化钡 BARIUM CHLORIDE

尿素 UREA 46% N

421
安替比林 antipyrine

苯乙烯单体 styrene monomer

丙酮酸 PYRUVIC ACID

左旋多巴 Levodopa

卡比多巴 Carbidopa

异丙醇 Isopropyl Alcohol

氢氧化锂 Lithium Hydroxide

Lithium Hydroxide

次氯酸钙 Calcium Hypochlorite 65%

头孢氨苄 cephalexin

乳酸 lactic acid

氰化钾 potassium cyanide

糠醇 FURFURAL ALCOHOL

胶树脂 gum rosin

蝶酸 TECHNICAL PTEROIC ACID

碳酸钡 Barium carbonate

灭滴灵 Metronidazole BP98

4-氨基苯甲醛 007-095-4652327

4-硝基苯甲醛 4-nitrobenzaldehyde

氯化镁 Magnesium Chloride

氯化钙 Calcium Chloride

三氯杀螨醇 Dicofol

422
异丙醇胺 Isopropanolamine

胸苷 BETA THYMIDINE

拉夫替丁 Lafutidine

双氧水 Hydrogen Peroxide

硝酸 Nitric Acid 98%

脂肪酸 Fatty Acids

氨甲叶酸 Methotrexate USP 24

组氨酸 D-Histidine

4-氟联苯 4-fluoro biphenyl

硝基甲烷 Nitro Methane

肌苷 Inosine

叶酸 Folic Acid Bp98

硬脂酸铝 ALUMINIUM STEARATE

谷氨酸钠 monosodium glutamate

三溴化磷 Phosphorous tri bromide

二氯乙烷 Dichloroethane

月桂醇 Lauryl Alcohol

四氢呋喃 TETRAHYDROFURAN

高锰酸钾 potassium permanganate

硫酸甲酯 methyl sulfate

4B 酸 4 B acid

丙烯酸乙酯 ETHYL ACRYLATE

423
三乙醇胺 Triethanolamine

扑热息痛 Paracetamol

三硫化二锑 Antimony trisulfide

硝酸 Nitric Acid

白油 WHITE OIL (INDUSTRIAL GRADE-A)

锌粉 zinc dust

乙醇酸 Glycolic acid

三聚氰胺 melamine

硅酸钠 Sodium Silicate

苯乙烯单体 styrene monomer

钛白粉 titanium dioxide

卡比多巴 Carbidopa

盐酸洛非西定 Lofexidine Hydrochloride

左旋多巴 Levodopa

培哚普利 Perindopril

牛羊油 Tallow Inedible Grade

头孢丙烯 Cefprozil

5-氰吲哚 5-cyanoindole

1,4-丁二醇 1;4 BUTANE DIOL

2-乙基己酸 2 ethyl hexanoic acid

苯酚 ADIPIC ACID

双酚 A BISPHENOL A

424
丁醛 BUTYRALDEHYDE

三聚氯氰 Cyanuric Chloride

硫酸新霉素 NEOMYCIN SULFATE USP25

三聚磷酸钠 STPP

分散黑 EX-NSF Disperse Black'EX-NSF 300%

硫化黑 501 Sulphar Black 501 200%

微晶蜡 Microcrystalline Wax 85#

石蜡油 Paraffin Wax 3-5% Oil

聚丙烯蜡 Poly Propylene Wax

聚丙烯蜡 Poly Propylene Wax

凡士林 Vaseline

白油 White Oil

硅油 Silicone Oil

化肥 Fertilizer

硼砂 borax

硼酸钠 sodium borate

烧碱 Caustic Soda

硬脂酸 Stearic Acid

钛白粉 Titanium Dioxide Rutile Grade

凝胶 Gel Wax

蜂蜡 Honey Wax

三聚氰胺 MELAMINE POWDER 99.8%

425
液氯 liquid chlorine

乙腈 Acetonitrile

磷酸 Phosphoric Acid Tech Grade 85%

尿素 Urea Ferterlizer

季戊四醇 pentaerythritol

齐多夫定 Zidovudine

拉夫米定 Lamivudine

三丁胺 Tributylamine

单过硫酸氢钾 Potassium Monopersulfate

钛白粉 titanium dioxide rutile

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE

聚氯乙烯 PVC Resin

粒碱 caustic soda in pearl

片碱 caustic soda in flake

替硝唑 Tinidazole

合成樟脑 SYNTHETIC CAMPHOR DAB 6

环戊通 Cyclopentolate

硫酸钠 Sodium Sulphate

三聚磷酸钠 STPP

氯乙酸 Mono Chloro Acetic Acid

环丁砜 Sulfolane

羟基乙酸 Glycolic acid

426
三聚氰胺 melamine

硅酸钠 Sodium Silicate

苯乙烯单体 styrene monomer

氯压定 Clonidine HCL

金属钠 SODIUM METAL

硫脲 THIOUREA

硅铁 Ferro Silica

磷酸二钙 Di-calcium phosphate

苯酚 Phenol

铁锰合金 Ferro Manganese

石蜡 Paraffin Wax

甲苯 Toluene

荧光增白剂 fluorescent brighting agent

冰醋酸 glacial acetic acid

亚氨二苄 Iminodibenzyl

二氯苯胺 dichlorphenamide bulk powder

醋酸乙酯 ethyl acetate

高锰酸钾 POTASSIUM PERMANGANATE

盐霉素 Salinomycin

食用磷酸 food phosphates

柠檬酸 citric acid

土霉素盐 Oxytetracycline Hcl

427
聚丙烯 Polypropylene

碳酸二甲酯 Dimethyl Carbonate

蓖麻油脂肪酸 Castor Oil Fatty Acid

吐氏酸 TOBIAS ACID

酚酞 PHENOLPHTHALEIN

三聚氰胺 MELAMINE POWDER 99.8%

石蜡 Paraffin Wax

沥青 Bitumen

白油 White Oil

邻苯二甲酸酐 pthalic anhudride

钛白粉 Titanium dioxide (Rutile and Antase)

苏打灰 Soda Ash (Dense and Light)

亚硝酸钠 Sodium nitrite

氧化锌 Zinc Oxide

氧化镁 Magnesium Oxide

维生素 C Vitamin C

氢氧化钠 Caustic Soda

柠檬酸 Citric Acid Anhydrous 40-120 Mesh

碳黑 Carbon Black

三氯乙烯 TRICHLOROETHYLENE

二氯甲烷 Methylene Chloride

氧化锌 ZInc Oxide 99/ 99.5%

428
碳酸钡 Barium Carbonate

烧碱 Caustic Soda

亚硝酸钠 sodium nitrite

水杨酸 Salicylic Acid

水杨酸钠 Sodium Salicylate

水杨醛 Salicylaldehyd

伊维菌素 Ivermectin

铬酸 CHROMIC ACID FLAKES

六水氯化铝 Aluminum Chloride Hexahydrate

六水氯化铝 Aluminum Chloride Hexahydrate

灰黄霉素 Griseofulvin

异丙醇 Isopropyl Alcohol

氨基苯甲酸 anthranilic acid

邻甲基苯胺 o-toluidine

乙酰丙酮 acetyl acetone

五氧化二磷 phosphoric pentoxide

二甲基二氯硅烷 DIMETHYL DICHLOROSILANE

残杀威 Propoxur

毒死蜱 chlorpyrifos

杀螟松 Fenitrothion/95%

对氨基苯甲酸 Para Amino Benzoic Acid

胺菊酯 Phthalthrin

429
西杀必利 Cisapride

苏打 soda ash Light

醋酸乙烯 vinyl acetate between %6 to %10 for plastic

醋酸胺 Ammoniom-Acetate

甲酸钠 sodium formate

皂角苷 SAPONIN

二氯甲烷 Methylene Chloride

二乙醇胺 Diethanolamine

红磷 red phosphorus

轻质苏打 soda ash Light

醋酸胺 Ammoniom Acetate

甲酸钠 sodium formate

硅酸锆 zirconium silicate

联氨 HYDRAZINE 55% industrial

顺式-1-4-二氯-2-丁烯 cis-1-4-dichloro-2-butene

藜芦醛 Veratraldehyde

葡萄糖酸铁 Ferrous Gluconate for food applications

2-甲氧基乙胺 2 methoxy ethylamine

七钼酸胺 AMMONIUM HEPTAMOLYBDATE

二乙醇胺 Diethanolamine

醋酸酐 Acetic Anhydride

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHYDROUS

430
硫酸铝 ALUMINIUM SULPHATE

片碱 Caustic Soda flakes

氢氧化铝 ALUMINIUM HYDROXIDE 64%MIN

烧碱 CAUSTIC SODA FLAKES 96% MIN

氯酸钾 POTASSIUM CHLORATE 99.7% MIN

无水硫酸钠 SODIUM SULPHATE ANHY., 99.2% MIN

甲硫酸新斯的明 NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

高密度聚乙烯 HDPE

低密度聚乙烯 LDPE

聚丙烯 PP

聚氯乙烯 PVC

三氯化钛溶液 Titanium Trichloride Solution

六水氯化铝 Aluminum Chloride Hexahydrate

全氯乙烯 PERCHLOROETHYLENE

醋酸 acetic acid

高锰酸钾 Potassium Permanganate

亚甲基氯 METHYLENE CHLORIDE

氢氧化钾 POTASSIUM HYDROXIDE

氯雷他定 Loratadine

克拉霉素 CLARITHROMYCIN

阿奇霉素 AZITHROMYCIN

硫酸新霉素 Neomycin Sulphate

431
硫酸粘菌素 Colistin Sulphate

磺胺嘧啶 Sulphadiazine Sodium

甲氧苄啶 Trimethoprim

维生素 A Vitamin A

维生素 b1] Vitamin B1

维生素 b2 Vitamin B2

维生素 b6 Vitamin B6

维生素 b12 Vitamin B12

维生素 E Vitamin E

维生素 D3 Vitamin D3 500,000 I.U/GM

维 C Vitamin C (Ascorbic Acid)

赖氨酸 L-Lysine

生物素 Biotin

亚硒酸钠 Sodium selenite

D-泛酸钙 Calcium D-Pantothenate

烟酸 Nicotinic Acid

双甲眯 Amitraz

碘 Iodine Crystals

碘化钾 Potassium Iodide

乳糖 Lactose Anhydrous

聚乙二醇 400 PEG 400

丙二醇 Propylene Glycol

432
乙醇 Ethanol

甲醇 Methanol

无氧化二锑 antimony pentaoxide

苯酚 PHENOL

双氧水 HYDROGEN PEROXIDE 50%

多聚甲醛 PARAFORMALDEHYDE

苏打灰 SODA ASH 99.2% ( LIGHT

丙硫翌烟胺 PROTHIONAMIDE

环丝氨酸 CYCLOSERINE

乙硫异烟胺 Ethionamide

帕珠沙星 Pazufloxacin

阿克他利 Actarit

氨力农 Amrinone

甲基异丁酮 methyl iso butyl ketone

醋酸乙酯 ethyl acetate

苯甲酸苄酯 Benzyl Benzoate

胡荽油 coriander oil

邻氨基苯甲酸 anthranilic acid

醋酸酐 acetic anhydride

乙酰丙酮 acetyl acetone

五氧化二磷 phosphoric pentoxide

敌杀死 Decamethrin

433
右旋苄呋菊酯 d-resmethrin

毒死蜱 chlorpyrifos

右旋苯醚菊酯 d-phenothrin

杀螟硫磷 Fenitrothion

残杀威 Propoxur

增效醚 piperonyl butoxide

氯氰菊酯 cypermethrin

钛白粉 TiO2 Anatase

间甲酚 m-cresol

地诺前列酮 Dinoprostone

硫酸钡 Barium Sulfat

2-氰基-4-硝基苯胺 2-CYNO-4 NITRO ANILINE

J 酸 J-Acid

吐氏酸 Tobias Acid

柠檬酸 Citric Acid

1-溴-5-氯戊烷 1-Bromo-5-Chloropentane

硫酸钠 Sodium Sulphate

邻苯二甲酸酐 Pthalic Anhydride

硫酸 Sulphuric Acid

氯化钠 Sodium Chloride Solar Or Rock

石蜡 Paraffin Wax

磷肥 Phos Rock Fertilizer In Bulk

434
硝酸锶 Strontium Nitrate

线性烷基苯 Linear Alkyl Benzene

H 酸 H-acid

磷酸二钙 Dicalcium Phosphate

赖氨酸 Lysine

蛋氨酸 Methionine

丙烯酸塑料 Acrylic Plastic

棕榈酸油 Palm Acid Oil

抗坏血酸钠 Sodium Ascorbate

无铅汽油 Unleaded Gasoline

丙环唑 Propiconazole 25% EC

维生素 A vitamins A

维生素 C vitamins C

维生素 B vitamins B

维生素 D vitamins D

乙腈 Acetonitrile

3,5-二叔丁基苯酚 3,5 di tert. butyl phenol

硫酸钡 Barium Sulfat

三聚磷酸钠 SODIUM TRIPOLYPHOSPHATE

苯甲醇 Benzyl alcohol

维生素 B vitamin b100

罗沙替丁乙酸酯 Roxatidine Acetate

435
金诺芬 Auranofin

卡维地洛 carvedilol

尼扎替丁 Nizatidine

邻苯二甲酸酐 Phthalic Anhydride

维 D vitamins D

叶酸 folic acid

葡萄糖 glucosamine

参汁 ginseng panax extract

棕榈油 Palm Oil

还原黑 27 Vat Black 27

还原黑 25 Vat Black 25

还原棕 1 Vat Brown 1

EDTA 二钠 EDTA Disodium Salt

过氧化钙 CALCIUM PEROXIDE

无水氨 anhydrous ammonia

2-氰基-4-甲基联苯 2 cyno -4 methyl biphenyl

高锰酸钾 POTASSIUM PERMANGANATE

酒石酸 D(-)TARTARIC ACID

山梨酸钾 Potassium Sorbate

2-溴-2-甲基丙酸 2-bromo-2-methyl propionic acid

氯苯 benzyl chloride

2-乙酰异丙基溴 2-acetoxy isobutyryl bromide

436
2,2-甲氧基丙烷 2,2-dimethoxypropane

镍 nickel high speed

戊二醛 Glutaraldehyde 50%

汞 RED MERCURY in liquid form only

间酞酸二甲酯 dimethyl isophthalate

1,2,4 -三氯苯 1,2,4-Trichloro Benzene

2,5-二氯甲基吡啶 2 chloro 5 chloro methyl pyridine

正己醇 n-Hexanol

液体石蜡 Liquid Paraffin

长春胺 Vincamine

苯胺油 Aniline Oil

苏打 soda ash (light and dense )

液氨 Liquid Ammonia

磷酸 Phosphoric Acid

甘油 Glycerine

酸性棕 98 Acid Brown 98

酸性棕 97 Acid Brown 97

利血平 Reserpine

硬脂酸 Stearic Acid BP93 or 98

链霉素 Streptomycin sulphate

安乃近 Analgin

黄磷 Phosphor (Phosphorus) yellow

437
苯甲醛 Benzaldehyde

硫磺 HIGH-QUALITY SULPHUR

异丁醇 ISO BUTYL ALCOHOL) 99

ISO BUTYL ALCOHOL) 99

氯化钾 OTASSIUM CHLORIDE

对硝基甲苯 p-nitrotoluene

沥青 Bitumen Grade 85-100

碳酸钡 Barium Carbonate

三聚氰胺 Melamine Powder

液氨 Liquid Ammonia

碳酸铜 copper carbonate

无水柠檬酸 Citric Acid Anhydrous 40-80mesh

2,3-二甲苯 2, 3 Xylidine

酮基布洛芬 Ketoprofen BP 93

2- 噻吩乙醇 2-thiopheneethanol

3,3,4,4-四甲基苯甲酮 3,3'4,4'-tetramethylbenzophenone

硫化黑 SULPHUR BLACK BR.200PCT

乙酸 Acetic acid

乙腈 ACETONITRILE 99.9% & 99.5%

硝酸钙 calcium nitrate

盐酸丁丙诺啡 Buprenorphine hcl

麦角固醇 ergosterol

438
烧碱 caustic soda

2-氯吡啶 2-Chloropyridine

叔胺 TERTIARY AMINE

PVC 树脂 pvc resin emulsion/paste

盐霉素 Salinomycin

苛性钠 caustic soda lye (47%-50%

甘油 Glycerin usp 99.5%

香兰素 O-Vanillin

氧化铅 LEAD OXIDE

硫酸 Sulfonic Acid

环丙胺 Cyclopropylamine

间溴氟苯 M-Bromofluorobenzene

邻溴氟苯 O-Bromofluorobenzene

对溴氟苯 P-Bromofluorobenzene

前列腺素 Dinoprostone

左炔诺孕酮 Levonorgestral

炔诺酮 Norethisterone

2,4-二氨基-6-氯吡啶 2,4-amino-6-chloropyridine

碳酸钙 Calcium Carbonate

雌三醇 Estriol

雌二醇 Estradiol Hemihydrate

头孢匹罗 Cefpirome

439
钛白粉 titanium di oxide B101

硝酸钙 Calcium Nitrate

苛性钠 Caustic Soda Solid

氯化锌 Zinc Chloride

硫化钠 Sodium Sulphide Solid

硝酸铵 Ammonium Nitrate

碳酸钾 Meureat Of Potash

甲醇 Methanol

尿素 Urea 46%

二乙醇胺 Coconut Diethanolamide

麦芽糊精 Maltodextrin

钛白粉 Titanium Dioxide

地塞米松 dexamethasone

甲醇 Methanol

硼砂 Borax Pentahydrate

菊酯 Esbiothrin

甲基丙烯酸 Methacrylic acid

磷酸三甲酯 Trimethyl Phosphite

四环素 Tetracycline

三乙二胺 Triethylene Diamine

过硫酸胺 Ammonium Persulfate 98.5%

金属铅 METALI LEAD 99.9% OR LESS

440
碘 Iodine tech

聚丙烯 isotactic polypropylene

盐酸洛美沙星 Lomefloxacin hcl

对甲酚 p-cresol

硝化季戊四醇 Pentaerythritol Nitration

聚丙烯 PP Material

普尼拉明 prenylamine

甲酸 Formic Acid

氢氟酸 Hydrofluoric Acid

钛白粉 Titanium Dioxide Rutil

聚乙烯醇 Polyvinyl Alcohol

PVC 乳液 pvc resin emulsion/paste

烧碱 caustic soda

甘油 Glycerin usp 99.5%

香蓝素 O-Vanillin

环己胺 Cyclohexylamine

间溴氟苯 M-Bromofluorobenzene

邻溴氟苯 O-Bromofluorobenzene

对溴氟苯 P-Bromofluorobenzene

硫酸钡 Barium Sulfate

乳酸 L- LACTIC ACID

强的松 0091-22-2081567

441
3,5-二氟苯胺 3-5 DIFLUOROANILINE

四氢呋喃 Tetrahydrofuran

甲基异丁酮 Methyl Isobutyl Ketone

丁基溶纤剂 Butyl Cellosolve

丙烯酸丁酯 Butyl Acrylate Monomer

2-乙基醋酸己酯 2 Ethyl Hexyl Acralate Monomer

石蜡油 Paraffin oil

3,4,5-TRIFLUORONITROBENZENE 3,4,5 三氟硝基苯

B-谷脂醇 B-SITOSTEROL

脱氢皮质醇 PREDNISOLONE

强的松 Prednisone

3,5-二氟苯胺 3-5 DIFLUOROANILINE

土霉素碱 Oxytetracycline Base BP (98)

乙腈 Acetonitrile

四氢呋喃 Tetrahydrofuran

甲基异丁酮 Methyl Isobutyl Ketone

过硫酸钾 Potassium Persulphate

轻质苏打 Soda Ash Light

乙酸丁酯 Butyl Acetate

乙酸乙酯 Ethyl Acetate

焦碳 Hard Coke

柠檬酸 CITRIC ACID BP 93

442
亚硫酸钠 SODIUM HYDROSULPHITE

石蜡油 Paraffin oil

吡哌酸 PIPEMIDIC ACID

4-氯-2,5-二氨基甲苯 4 chloro 2,5 diamino toluene

2-甲氧基溴乙烷 2 Methoxy Ethyl Bromide

正丁苯 n-butyl benzene

硼砂 BORAX DECAHYDRATE

苯亚甲基丙酮 BENZALACETONE

甲酸 FORMIC ACID 85%

二乙醇胺 Diethanolamine

甲醛 Formaldehyde

甲酸 Formic Acid

乙醇酸 Glycollic acid

异丙醇 Iso propyl alcohol

氧化镁 magnesium Oxide

甲醇 Methanol

磷酸一钠 Monosodium Phosphate

磷酸 phosphoric acid

氢氧化钾 potassium Hydroxide

葡萄糖酸钠 sodium Gluconate

硫代硫酸钠 Sodium Thiosulphate Pentahydrate

硫酸 Sulphuric Acid

443
过氧化钡 Barium Peroxide

丙酮 Acetone 99.99

二甲基亚砜 Dimethyl Sulfoxide

三氮唑 1,2,3 Benzotriazole

聚丙烯 POLYPROPYLENE

氢氧化钠 Sodium Hydroxide

氢羊化钠 Sodium Hydroxide

一乙胺 Mono Ethyl Amine

硫磺 Sulfur

碳酸钠 Sodium Carbonate

替米沙坦 Telmisartan

醋酸乙烯单体 Vinyl acetate monomer

甲酸钙 Calcium Formate

乙基纤维素 ETHYL CELLULOSE

硝酸钠 Sodium Nitrate

冰醋酸 Glacial Acetic Acid

甲醇 Methanol 99.9%

聚氯乙烯树脂 PVC RESINS

聚乙烯醇 Polyvinyl Alcohol

聚丙二醇 POLYPROPYLENE GLYCOL 删除的内容: 烯醇

氯化锌 zinc Chloride

O-CRESOL

444
桉树脑 Cineol

低密度聚乙烯 LDPE

高密度聚乙烯 HDPE

聚丙烯 PP

氯化镁 Megnesium Chloride 96%

氧化镁 Megnesium OXIDE

糠醛 Furfural 98.5%

色氨酸 Tryptophan

琼脂 agar

硫酸丁胺霉素 Amicacin Sulfate

阻燃剂 flame retardant halogen free

土霉素碱 Oxytetracycline Base BP (98)

氨基葡萄糖 Glucosamine Hcl & Sulfate USP

叶酸 Folic acid USP

珊瑚钙 Coral Calcium

维生素 A Vitamin A 650iu/g

维生素 H Biotin USP

氨基乙酸 Glycine USP

酸性棕 83 ACID BROWN 83

酸性棕 100 ACID BROWN 100

酸性棕 214 ACID BROWN 214

酸性棕 348 ACID BROWN 348

445
酸性棕 349 ACID BROWN 349

酸性黑 210 ACID BLACK 210

酸性黑 234 ACID BLACK 234

聚丙烯酰胺 Polyacrylamide

对乙酰氨基酚 Acetaminophen

阿莫西林 Amoxicillin

安非他明 Amphetamine

螺内酯 Spironolactone

它莫西芬 Tamoxifen

四环素 Tetracycline

茶碱 Theophylline

氨喋啶 Triamterene

发昔洛韦 valacyclovir

缬沙坦 valsartan

维拉法辛 Venlafaxine

维拉帕米 Verapamil

华法林 Warfarin

唑吡坦 Zolpidem

泮托拉唑 pantoprazole

硫氰酸红霉素 ERYTHROMYCIN THIOCYANATE

维生素 C Ascorbic acid

双氧水 Hydrogen Per Oxide 50 pct

446
4-羟基香豆素 4-Hydroxycoumarin

丁香酚 eugenol

地塞米松 DEXAMETHASONE

磷酸 Phosphoric Acid Food Grade

糖精钠 Sodium Saccrine Granuler

葡萄糖 Glucosamine

维生素 B12 vitamin B12 pure

生物素 Biotin USP pure

苯酚 phenol

磷酸 PHOSPHORIC ACID 85% MIN

碳酸锶 Strontium carbonate powder

碳酸氢钠 sodium bicarbonate

二氧化钨 Tungsten oxide

胡椒醛 Heliotropin

盐酸硫胺 Aneurine HCL

阿斯巴甜 Aspartam USP23

阿替洛尔 Atenolol

蜂蜡 Bees wax

比沙可啶 Bisacodyl

碳酸铋 Bismuth carbonate

2-氨基-5-甲基吡啶 2-Amino-5-Methyl Pyridine

丙烯酰胺 Acrylamide

447
草甘膦 Glyphosate

乐果 dimethoate

硫化黑 sulphur black

线性烷基苯磺酸 LINER ALKYL BENZENE SULPHONIC ACID SOFT 96%

丙二酸二甲酯 DIMETHYL MALONATE

硝酸钠 SODIUMNITRATE

布波尔 BRONOPOL

三氯生 TRICHLOSAN

乙酸钠 Sodium Acetate

三氯苯 Trichloro Benzene

硝酸钠 Sodium Nitrite

磷酸二钠 Di-Sodium Phosphate

氯化亚铜 Cuprous Chloride

钼酸铵 Ammonium Molybdate

大红色基 Fast Scarlet G

色酚 AS-LC apthol AS-LC

色酚 AS-IRG apthol AS-IRG

色酚 AS-GS apthol AS-GS

色酚 AS-E apthol AS-E

色酚 AS-KB apthol AS-KB

色酚 AS-BS apthol AS

色酚 AS apthol AS

448
硫酸 Sulfanilic Acid

对硝基苯胺 Para Nitro Aniline

H 酸 H-Acid

苯胺油 Aniline Oil 99%

1-萘胺-4-磺酸钠 Sodium Naphthionate

醋酸维生素 E VITAMIN E ACETATE 96% LIQUID

邻苯二甲酸酐 PHTHALIC ANHYDRIDE

丙烯腈 ACRYLONITRILE

苯乙烯单体 STYRENE MONOMER

乙二醇 Ethylene glycol

碳黑 CARBON BLACK

焦磷酸钠 SODIUM ACID PYROPHOSPHATE

urea 46%

2,5-反三氟甲基苯胺 2,5,Bis Trifluoro Methyl Aniline

5-氨基-2 氟苯甲酸 5-Amino 2-Fluoro Benzoic Acid

5-羧基-6-氟喹那啶 5-Carboxyl-6-Fluoro Quinaldine

1,1-环丙烷二羧酸 1,1,Cyclopropane Dicarboxylic Acid

硅酸钠 Sodium Silicate

安乃近 Analgin DAB 10

双氯芬钾 Diclofenac Potassium

三丙胺 Tri Butyl amine

谷氨酸钠 mono sodium glutamate

449
正己醇 N-Hexanol

片碱 caustic soda flakes

丙炔醇 Propargyl alcohol

典拉酸 Ioxitalamic Acid

盐酸曲普利啶 Triprolidine hcl

钛白粉 Titanium dioxide USP23,BP98

无水茶碱 Theophylline anhydrous

十二硫酸钠 Sodium Lauryl sulphate

磺胺乙酰钠 Sulphacetamide Sodium

利福平 Rifampicin

核黄素 RIBOFLAVINE

雷尼替丁 Ranitidine HCL

盐酸异丙嗪 Promethazine hcl

吡啶 Pyridine

甲醇 Menthol Crystals

家属钠 SODIUM METAL

石蜡 PARAFFIN

典拉酸 Ioxitalamic Acid

硝酸异山梨醇酯 Iso Sorbide dinitrate

利多卡因 Lidocaine

羊毛醇 Lanoline alcohol

甲灭酸 Mefenamic acid BP98

450
水杨酸甲酯 methyl Salicylate

水杨酸甲酯 thyl Salicylate

无水氯化锰 Manganese chloride anhydrous

甲基多巴 Methyl Dopa

硝酸萘甲唑啉 Naphazoline nitrate

扑热息痛 Paracetamol USP23,BP98

维生素 B6 Pyridoxin HCL

盐酸异丙嗪 Promethazine HCL USP23,BP98

氧化锑 Antimony trioxide

盐酸雷尼替丁 Ranitidine HCL

氟石 Flourspar

维生素 C vitamin C

氨甲环酸 Tranexamic Acid

松香 GUM ROSIN

邻苯二甲酸二异癸酯 Di Iso Decyl Phthalate

邻苯二甲酸二异癸 7 酯 Di Iso Decyl Phthalate

邻苯二甲酸二辛酯 DOP

硫酸 Sulphuric Acid %98

液碱 Caustic Soda Liquid %48 50

双氧水 Hydrogen Peroxide %50

氯化钠 Sodium HydroChloric Acid %30

甲醛 formaldehyde 37%

451
苯酚 PHENOL

硫酸锌 Zinc Sulfate Hepta

钒酸铵 ammonium vanadate

二甲基砜 Dimethyl Sulfoxide

甲醇 Methanol

氟石 Fluorspar

氢氧化锂 Lithium Hydroxide 56.5%.

磷酸 phosphoric acid 85%

香茅油 Citronella Oil

白油 White Oil

硝基胍 Guanidine Nitrate

辛醇 Octanol

4-氨基丁酸 4-amino butyric acid

无规则聚丙烯 Atactic Polypropelene 删除的内容: 不

聚苯乙烯膜 Polystyrene Film

分散蓝 79 Blue-79

分散红 Disp. Red-167

分散黑 EX-SF Disp. Black EX-SF-300%

硫化黑 Sulphur Black BR-200

甲醇 METHANOL 99%

甘露醇 Mannitol

叶酸 Folic Acid

452
维生素 B6 Vitamin B6

甲基吡咯烷酮 methyl-2-pyrrolidone

硫酸二甲酯 di methyl sulphate

伐昔洛韦 valacyclovir

环氧树脂 Epoxy Resin (Novolac)

甲酸 Formic acid 85% min

蒽诺氟沙星 Enrofloxacin base

碳酸氢胺 Ammonium bicarbonate food grade

卡那霉素 Kanamycin sulfate

氯丙嗪 CHLORPROMAZINE HCL

硝基甲烷 NITROMETHANE 99%

氨基苯甲酸 Anthranilic Acid

一水柠檬酸 CITRIC ACID MONO

对氨基苯甲酸 Para Amino Benzoic Acid

对硝基苯胺 p-Nitroaniline

1-甲基氨基蒽醌 1-Methyl amino anthraquinone

1-氨基蒽醌 1-Amino anthraquinone

1,4-二氨基蒽醌 1,4-Diamino anthraquinone

玫瑰红 B Rhodamine B

苏丹红 Sudan IV

聚酰胺树脂 POLYAMIDE RESIN

苯胺 Aniline

453
碳黑 CARBON BLACK

活性漂土 ACTIVATED BLEACHING EARTH CS-1040

活性碳 ACTIVATED CARBON

醋酸 ACETIC ACID 99.5

硝酸 NITRIC ACID 68%

柠檬酸 CITRIC ACID BP93

磷酸 PHOSPHORIC ACID 85%

铬酸 CHROMIC ACID

碳酸钠 SOD.CARBONATE

无水硫酸钠 SOD.SULPHATE ANY

碳酸氢钠 SOD.BICARBONATE

甲酸钠 SOD.FORMATE

硫酸钠 SOD.SULPHIDE

草酸 OXALIC ACID 99.5%

2,4-二甲苯胺 toluene 2-4 diamine

卡巴多司 Carbadox

呋喃唑酮 Furazolidone

六次甲基四胺 Hexamethylene Tetramine

3-氨基喹啉 3-AMINOQUINOLINE

乙酰乙酸乙酯 methyl aceto acetate

格列齐特 GLICLAZIDE B.P. 2000

群多普利 TRANDOLAPRIL

454
磷酸二钙 Dicalcium phosphate

硅酸锆 zirconium silicate

硫酸胺 ammonium sulfate

烧碱 caustic soda

苏打灰 soda ash dense

煅烧氧化镁 magnesia calcined

硫磺 sulfur industrial

硝酸胺 ammonium nitrate

氢氟酸 Hydrofluoric Acid

醋酸 Acetic Acid %100

硝酸 Nitric Acid %56

乙腈 acetonitrile

2,5-二羟基喹啉 2 5 Dihydroxy quinoline

异喹啉羧酸 1-isoquinolinecarboxylic acid

乙酰丙酮酸乙酯 ethyl acetopyruvate

灭滴灵 METRONIDAZOLE

普鲁卡因 PROCAINE HCL, PHARMA GRADE

甘露醇. Mannitol

四环素 TETRACYCLINE HCL

2 甲基萘 2 METHYL NAPTHALENE

硼砂 BORAX DECAHYDRATE 95% MIN

铝酸钠 Sodium Aluminate

455
3,4-二甲氧基苯甲酸 3,4-DIMETHOXYBENZOIC ACID

甲氧基苄腈 HOMOVERATRONITRILE

吡咯烷酮 2-Pyrrolidone 99%

乙酰乙酸异丙酯 ISOPROPYL ACETOACETATE

聚异丁烯 polyisobutylene 删除的内容: 丙

间二苯酚 Resorcino

氯化汞 Mercuric chloride 99.5% & 99.9%

氧化镁 Natural manganese dioxide

氧化锌 Zinc oxide 99.5%

氯化锌 Zinc chloride 98%

无水硫酸钠 Sodium Sulphate Anhy., 99/99.5

四乙铅 Tetra Ethyl Lead

吗啉 Morpholine

注释:
第一次修订根据 POPO 提出的意见进行修改的
修订地方:
聚丙烯醇 POLYPROPYLENE GLYCOL 应为聚丙二醇
不规则聚丙烯 Atactic Polypropelene 应为无规聚丙烯
聚异丙烯 polyisobutylene 应为聚异丁烯
多聚氨酯泡沫 Poly-Urethane Foam Agent 建议删掉该词条
单烷基醚聚乙烯 Poly Mono Alkyl Ether 建议删掉该词条

聚醚 Polyether PU and MD 建议删掉该词条或改为:聚醚(型)聚氨酯 Polyether urethane


二甲基聚乙烯 Poly Dimethyl Diallyl Ammonium Chloride 应为:聚二甲基二烯丙基氯化铵
低密度聚乙烯 new LDPE 去掉 new

聚甲烯化合物 POLYMETHYLENE POLYPHENYLISOCYANATE 应为多异氰酸酯


左旋葡聚糖 LEVOFLOXACIN HEMIHYDRATE 应为左氟沙星
聚亚安酯 Polyurethanes 应为聚氨酯

456
涤纶短丝和聚酯棉纱 Polyester Staple Fibre & Polyester Yarn 应为涤纶短纤和涤纶(聚酯)纱,其中不应含

溶于水的聚脂树脂 Polyester Resin Water Soluble 应为水溶性聚酯树脂更好,聚脂为聚酯

聚丁橡胶 Butadiene Rubber 应为顺丁橡胶


聚四甲基醚二醇 polytetramethylene ether glycol 应为聚四氢呋喃
三聚氰胺 Melamine Formaldihyde Resin 应为三聚氰胺甲醛树脂
聚丙烯酸酯 POLYACRYLIC ACID 50% Min - Antiscalant And Dispers 应为 POLYACRYLIC ACID 聚丙烯酸
三乙撑三聚氰酰胺, 三乙撑蜜胺 TRIETHYLENE GLYCOL 应为三甘醇
高密度聚乙烯 Black HDPE Jacket Compound
低密度聚乙烯 Black LDPE Jacket Compound 建议删掉,其中 jacket compound 是(电缆)护套料的意思
四聚丙烯基苯 Tetrapropyl ammonium perruthenate 应为四丙基过钌酸铵
聚四氟乙烯 ptfe powder 应大写

三聚氰氯 Cynuric Chloride 应为 Cyanuric Chloride


聚氧化乙烯 POE 应为乙烯辛烯共聚物
聚丙烯酸酯 PA 应为聚酰胺(尼龙)
聚氯乙烯 PVC R 应为硬质 PVC
双取向聚丙烯薄膜 Bi-Oriented Polypropylene Films 最好写成双向拉伸聚丙烯薄膜
多羟基聚醚(RIGIT POLYETHER POLYOL)其中 POLYETHER POLYOL 是聚醚多元醇
三聚磷酸钠 SODIUM TRY POLY PHOSPHATE 中 try 应为 tri
聚丙烯酸增稠剂 Polyacrylate thickeners 应为聚丙烯酸酯增稠剂 Polyacrylate thickeners
聚氯乙烯树脂 pvc resin paste grade 应为聚氯乙烯糊树脂 pvc resin paste grade
三聚氰胺氰脲酸盐 melamine cyanurate 应为三聚氰胺氰尿酸盐 melamine cyanurate
聚氯乙烯润滑剂 PVC STABILIZERS/LUBRICANTS 应为聚氯乙烯稳定剂/润滑剂

457