Zakon o javnim nabavkama u BiH

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04

)

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE 395 ZJN SG BiH 49/04

Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda, odr`anoj 27. septembra 2004. godine i na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 23. septembra 2004. godine, usvojila je ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE POGLAVLJE I. OP]E ODREDBE ODJELJAK I. OSNOVNI PRINCIPI I DEFINICIJE ^lan 1. (Svrha i predmet zakona) (1) Ovim zakonom uspostavlja se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, prava, du`nosti i odgovornosti u~esnika u postupcima nabavke i postupak kontrole javnih nabavki radi osiguranja: a) najefikasnijeg na~ina kori{tenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke; b) izvr{enja nabavke i dodjeljivanja ugovora o javnoj nabavci, koji vr{e ugovorni organi u skladu s postupcima utvr|enim ovim zakonom i c) da, pri tome, ugovorni organi preduzmu sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravi~na i aktivna konkurencija me|u potencijalnim dobavlja~ima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti. (2) Javna nabavka odnosi se na nabavku roba, usluga i radova, a provode je "ugovorni organi" iz ~lana 3. ovog zakona u skladu s Pravilima utvr|enim u ovom zakonu i u prate}im podzakonskim aktima usvojenim u skladu s odredbama ~lana 53. ovog zakona. ^lan 2. (Definicije) (1) "Hitni postupak" podrazumijeva poseban oblik hitnog ograni~enog postupka koji mo`e biti primijenjen kada po{tivanje propisanih rokova nije mogu}e zbog hitnosti, prijetnje ugro`avanja okoli{a ili vi{e sile. (2) "Kandidat" podrazumijeva dobavlja~a koji je podnio zahtjev za poziv da u~estvuje u ograni~enom ili pregovara~kom postupku.
1

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(3) "Konkurs za izradu idejnog rje{enja" podrazumijeva postupak koji ugovornom organu omogu}ava da osigura, uglavnom u oblastima prostornog ure|enja, urbanizma, arhitekture i gra|evinarstva ili obrade podataka, plan ili rje{enje koje izabira Konkursna komisija u postupku konkurentskog nadmetanja sa ili bez dodjele nagrada. (4) "Elektronska sredstva" podrazumijevaju telegraf, faks ili drugu telekomunikacijsku opremu namijenjenu za prijenos podataka. (5) "Okvirni sporazum" podrazumijeva sporazum ograni~enog trajanja izme|u ugovornog organa i dobavlja~a, a njegova je svrha utvr|ivanje okvira za ugovore koji }e se dodjeljivati u tom periodu, naro~ito u pogledu predmeta ugovora, a kada je to primjereno, i u pogledu predvi|enih vrijednosti, obima ili koli~ine, kao i cijene. (6) "Subvencionirani ugovor" podrazumijeva dodjeljivanje ugovora o javnim nabavkama roba, usluga i radova koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju. (7) "Pregovara~ki postupak" podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora s jednim ili vi{e pozvanih dobavlja~a. Ovaj postupak mo`e se provoditi sa ili bez prethodnog objavljivanja obavje{tenja o nabavci, isklju~ivo prema uslovima utvr|enim u ovom zakonu. (8) "Otvoreni postupak" podrazumijeva postupak u kojem svaki zainteresirani dobavlja~ mo`e dostaviti ponudu. (9) "Pretkvalifikacija" podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ, na osnovu selekcionih kriterija definiranih u tenderskoj dokumentaciji, vr{i izbor kvalificiranih kandidata, koji }e se pozvati da dostave ponude u ograni~enom ili pregovara~kom postupku. (10) "Ugovor o javnoj nabavci usluga" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaklju~uje radi ostvarivanja finansijske koristi a odnosi se na osiguranje usluga koje nisu izuzete od ovog zakona. Ovaj ugovor nije ugovor o nabavci roba ili radova definiranih u stavu (10), odnosno (11) ovoga ~lana. Usluge koje su izuzete od ovog zakona navedene su u Aneksu II., dio C, koji je sastavni dio ovog zakona. Ugovor o javnoj nabavci mo`e biti: a) Ugovor o javnoj nabavci, ~iji su predmet i robe i usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga, ukoliko vrijednost odnosnih usluga prelazi vrijednost roba obuhva}enih tim ugovorom. b) Ugovor o javnoj nabavci, ~iji su predmet usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga. On uklju~uje i radove u smislu Aneksa I. ovog zakona koji su sporedni u odnosu na osnovni predmet ugovora. (11) "Ugovor o javnoj nabavci roba" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaklju~uje radi ostvarivanja finansijske koristi i odnosi se na kupovinu, leasing, zakup ili najamnu kupovinu, sa ili bez opcije otkupa roba (sirovina, proizvoda, opreme i drugih predmeta bilo kojeg oblika i veli~ine), uklju~uju}i neophodnu pripremu mjesta izvo|enja radova i usluga ugradnje. (12) "Ugovor o javnoj nabavci radova" podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaklju~uje radi ostvarivanja finansijske koristi, a za predmet ima ili izvo|enje ili i izvo|enje i
2

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

projektiranje radova koji se odnose na neku od djelatnosti utvr|enih u Aneksu I., koji je sastavni dio ovog zakona, ili realizaciju, bez obzira na sredstva, posla koji odgovara uslovima utvr|enim od strane ugovornog organa. Pojam "radova" podrazumijeva rezultat gradnje ili gra|evinskih radova uzet u cjelini, a koji je sam po sebi dovoljan za ispunjenje neke ekonomske ili tehni~ke funkcije. (13) "Zahtjev" podrazumijeva pisani dokument kojim dobavlja~ podnosi zahtjev za poziv za u~e{}e u ograni~enom ili pregovara~kom postupku. (14) "Ograni~eni postupak" podrazumijeva postupak u kojem bilo koji dobavlja~ koji `eli postati kandidat mo`e zahtijevati u~e{}e i u kojem samo oni kvalificirani kandidati koje pozove ugovorni organ mogu dostaviti ponude. (15) Pojmovi "dobavlja~", "pru`alac usluga" i "izvo|a~ radova" podrazumijevaju svakog privrednog subjekta, koji mo`e biti fizi~ko ili pravno lice ili grupa takvih lica koja na tr`i{tu nudi robe, usluge ili radove. Ukoliko nije druga~ije nazna~eno, pojam "dobavlja~" podrazumijevat }e "dobavlja~", "pru`alac usluga" ili "izvo|a~ radova". (16) "Ponuda" podrazumijeva dokument koji podnosi dobavlja~ i kojim nudi snabdijevanje proizvodima, pru`anje usluga ili izvo|enje radova pod uslovima koji su odre|eni od strane ugovornog organa. (17) "Tenderska dokumentacija" podrazumijeva dokumen- taciju kojom se opisuje predmet nabavke, uslovi ugovora i postupak izbora najpovoljnije ponude, a objavljuje je ili dobavlja~ima predstavlja ugovorni organ. Ova dokumentacija uklju~uje obavje{tenje o nabavci, poziv na dostavu ponuda, tehni~ke specifikacije, nacrt ugovora i druge relevantne dokumente i obja{njenja. (18) "Ponu|a~" podrazumijeva dobavlja~a koji je dostavio ponudu. (19) "Alternativna ponuda" podrazumijeva ponudu u kojoj se nude druga~ije karakteristike predmeta ugovora u odnosu na one koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji. (20) "Pisani" ili "u pisanoj formi" podrazumijeva svaki izraz koji se sastoji od rije~i ili brojeva koji se mogu pro~itati, umno`iti i naknadno saop}iti, a tako|er i informacije koje se prenose i arhiviraju uz pomo} elektronskih sredstava, naravno pod uslovom da je sadr`aja osiguran i da se potpis mo`e identificirati. ODJELJAK II. PRIMJENA ZAKONA ^lan 3. (Ugovorni organi) (1) Pod ugovornim organom podrazumijeva se:

a) svaki organ uprave na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno na kantonalnom, gradskom ili op}inskom nivou (u daljem tekstu: organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave);

3

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

b) svaki javni subjekt i/ili privredno dru{tvo, tj. organ, kako je to definirano u stavu (2) ovog ~lana; c) svako javno dru{tvo / preduze}e koje obavlja neku od djelatnosti definiranih u stavu (3) ovog ~lana i nad kojim ugovorni organ mo`e vr{iti dominantan uticaj po osnovu vlasni{tva nad tim dru{tvom / preduze}em, finansijskog u~e{}a u tom dru{tvu / preduze}u ili po osnovu Pravila o upravljanju tim dru{tvom / preduze}em. (2) Javni subjekt, tj. organ, u skladu sa stavom (1) ta~ka b) ovog ~lana, podrazumijeva svaki subjekt: a) osnovan u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od op}eg interesa, a nema industrijski ili komercijalni karakter, b) koji ima svojstvo pravnog lica i

c) koji ve}inskim dijelom finansiraju organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definirani u ovom stavu; ili u kome nadzor nad upravljanjem vr{e organi ili subjekti definirani u ovom stavu; ili koji ima upravni, upravlja~ki ili nadzorni odbor u kojem su vi{e od polovine ~lanova imenovali organi na dr`avnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definirani u ovom stavu. (3) Djelatnosti koje obavljaju javna dru{tva / preduze}a iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana sastoje se od: a) osiguranja ili rada fiksnih mre`a s ciljem pru`anja javnih usluga u vezi s proizvodnjom, transportom ili distribucijom: 1) 2) 3) vode, elektri~ne energije ili plina ili toplotne energije;

ili snabdijevanja takvih mre`a vodom, elektri~nom energijom, plinom ili toplotnom energijom; b) 1) eksploatacije geografske lokacije sa svrhom: istra`ivanja ili crpljenja nafte, plina, uglja ili drugih ~vrstih goriva, ili

2) smje{taja zra~ne, morske ili rije~ne luke ili drugih terminala za prijevoznike u zra~nom, morskom ili rije~nom saobra}aju; c) rada mre`a koje pru`aju usluge javnog prijevoza putem `eljeznice, metroa, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili `i~are; d) osiguranja ili rada javnih telekomunikacionih sistema ili pru`anje jedne ili vi{e javnih telekomunikacionih usluga.
4

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(4) U slu~aju da neku od djelatnosti definiranih u stavu (3) ovog ~lana osigurava i jedno ili vi{e preduze}a koja nisu obuhva}ena definicijom iz stava (1) ta~ka c) ovog ~lana, Vije}e za konkurenciju }e, na tra`enje direktora Agencije za javne nabavke a po osnovu zahtjeva odnosnog ugovornog organa, ocijeniti / izjaviti da li je tr`i{te za datu djelatnost (relevantno tr`i{te) konkurentno. U slu~aju da je to relevantno tr`i{te progla{eno konkurentnim, direktor Agencije za javne nabavke predlo`it }e izmjenu i dopunu ovog zakona, kojim se, u odnosu na konkretnu djelatnost, od obaveze po{tivanja ovog zakona osloba|aju svi definirani ugovorni organi. (5) Agencija za javne nabavke priprema liste kategorija ugovornih organa. Ako se ugovorni organ definiran u st. (1) do (3) ovog ~lana ne na|e na listi koju utvrdi Agencija za javne nabavke, on }e, bez obzira na to, biti obuhva}en ovim zakonom. ^lan 4. (Ugovori koji su predmet ovog zakona) (1) Ugovorni organi dodijelit }e ugovore o javnoj nabavci radova, roba i usluga u skladu s odredbama ovog zakona i njegovim podzakonskim aktima. (2) Ovaj zakon tako|er se primjenjuje na dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci radova, roba i usluga koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju. Ugovorni organ koji daje takve subvencije du`an je osigurati po{tivanje odredbi ovog zakona u slu~ajevima kada subvencionirani ugovor dodjeljuje neko drugo fizi~ko ili pravno lice, odnosno du`an je i sam po{tivati odredbe ovog zakona u slu~ajevima kada dodjeljuje subvencionirani ugovor za ili u ime tih fizi~kih ili pravnih lica. (3) Okvirni sporazum koji se provodi u skladu s odredbama ~lana 32. ovog zakona se, u smislu ovog zakona, smatra ugovorom zaklju~enim u skladu s ovim zakonom. ^lan 5. (Ugovori na koje se ne primjenjuju odredbe ovog zakona) (1) Sljede}i ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

(a) ugovori koji se odnose na dr`avne tajne, kao {to je definirano relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u Bosni i Hercegovini; (b) ugovori ~ije izvr{enje mora biti popra}eno posebnim mjerama sigurnosti, u skladu s relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama va`e}im u Bosni i Hercegovini; (c) ugovori koji se dodjeljuju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura me|unarodnih, kreditnih ili donatorskih subjekata; (d) ugovori iz oblasti odbrane koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu oru`jem, vojnom opremom i namjenskim materijalom; (e) kupovina ili iznajmljivanje, bilo kojim finansijskim sredstvima, zemlji{ta, postoje}ih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja iz njih proisti~u.

5

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(2) Koncesioni ugovori dodjeljuju se u skladu sa zakonima o koncesijama u Bosni i Hercegovini. ODJELJAK III. ZAJEDNI^KE ODREDBE ^lan 6. (Vrijednosni razredi) (1) Vrijednost ugovora o javnoj nabavci procjenjuje ugovorni organ na po~etku postupka nabavke u skladu s odredbama od stava (5) do stava (8) ovog ~lana. Ta vrijednost odredit }e koje }e se poglavlje ovog zakona primjenjivati na postupak dodjele ugovora, u skladu s odredbama iz stava (2) i stava (3) ovog ~lana. (2) Primarni, tj. doma}i vrijednosni razredi:

a) Kada je vrijednost ugovora jednaka ili ve}a od 30.000,00 KM u slu~aju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slu~aju radova, ugovorni organ primjenjivat }e Pravila utvr|ena u Poglavlju II. ovog zakona. b) Kada je vrijednost ugovora ni`a od 30.000,00 KM u slu~aju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slu~aju radova, ugovorni organ primjenjivat }e Pravila utvr|ena u Poglavlju III. ovog zakona. (3) Me|unarodni vrijednosni razredi:

Kada je vrijednost ugovora u slu~aju roba i usluga jednaka ili ve}a od 500.000,00 KM za dr`avne organe ili 700.000,00 KM za lokalne organe ili javne subjekte definirane u ~lanu 3. stav (2) ovog zakona, ili u slu~aju kada je vrijednost radova jednaka ili ve}a od 2.000.000,00 KM, postupak }e, osim u slu~aju usluga nabrojanih u Aneksu II., dio B ovog zakona, biti otvoren za me|unarodnu konkurenciju. Ugovorni organ postupat }e u skladu s Pravilima utvr|enim u Poglavlju II. ovog zakona, uz primjenu sljede}ih odredbi: a) objavljivanje obavje{tenja o nabavci iz ~lana 20. ovog zakona dopunjava se objavljivanjem sa`etka obavje{tenja o nabavci na engleskom jeziku; b) obavje{tenje o nabavci }e tako|er biti objavljeno u skladu sa stavom (4) ~lana 20. ovog zakona; c) rokovi navedeni u ~lanu 21. stav (5) i stav (6) ta~ka a) i b) ovog zakona se u svakom pojedinom slu~aju produ`avaju za 12 dana; d) dva roka navedena u ~lanu 21. stav (6) ta~ka c) ovog zakona produ`avaju se i iznose 12, odnosno 10 dana. (4) Vrijednosni razredi navedeni u ovom ~lanu va`it }e do momenta njihove izmjene na na~in utvr|en u podzakonskim aktima. (5) Vrijednost ugovora o javnoj nabavci je procijenjena ukupna vrijednost, bez uklju~enog iznosa pripadaju}ih indirektnih poreza, koju pla}a ugovorni organ za predmet ugovora.
6

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(6) Osnov za izra~unavanje vrijednosti okvirnog sporazuma je procijenjena maksimalna vrijednost, bez uklju~enog iznosa pripadaju}ih indirektnih poreza, svih ugovora predvi|enih u datom periodu. (7) Procjene iz st. (5) i (6) ovog ~lana moraju biti va`e}e u vrijeme objavljivanja obavje{tenja o nabavci ili, u slu~ajevima kada se takvo obavje{tenje ne zahtijeva, u momentu u kojem ugovorni organ zapo~inje postupak dodjele ugovora. (8) Ugovornim organima nije dozvoljeno dijeljenje predmeta ugovora s namjerom izbjegavanja primjene nabavnih postupaka utvr|enih ovim zakonom. Ugovor se mo`e dijeliti samo ako su svi dijelovi tako podijeljenog ugovora predmet istog postupka o javnoj nabavci, koji je, u skladu s odredbama ovog zakona, odabran za taj cjelokupni ugovor. ^lan 7. (Komisija za nabavke) (1) Za provo|enje postupaka javne nabavke, u skladu s Poglavljem II. ovog zakona, ugovorni organ obavezan je imenovati Komisiju za nabavke. (2) Za provo|enje postupaka javne nabavke, u skladu s Poglavljem III. ovog zakona, ugovorni organ mo`e imenovati Komisiju za nabavke. (3) Uspostavljanje i rad Komisije za nabavke regulirat }e se podzakonskim aktima. ^lan 8. (Upotreba jezika) Svi dokumenti navedeni u ovom zakonu koje, u vezi s postupcima dodjeljivanja ugovora propisanim ovim zakonom, ispostavljaju ugovorni organi ili koje podnose ugovornim organima sa~injavaju se na jednom od zvani~nih jezika u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama ~lana 6. stav (3) ta~ka a) ovog zakona. Pored toga, tenderska dokumentacija mo`e se pripremiti i na engleskom ili bilo kom drugom odgovaraju}em jeziku, s tim da se pri tome mora sa~uvati cjelovitost sadr`aja informacija iz tenderske dokumentacije. Sa`etak objave obavje{tenja o javnoj nabavci uvijek se mo`e pripremiti na engleskom ili bilo kom drugom odgovaraju}em jeziku za me|unarodno objavljivanje - kao {to je navedeno u ~lanu 20. st. (4) i (5) ovog zakona. ^lan 9. (Povjerljivost) Uva`avaju}i va`e}e propise o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini: a) Povjerljive informacije sadr`ane u bilo kojoj tenderskoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehni~ke informacije ili poslovne tajne ili znanja (know-how) u~esnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvani~no uklju~eno u postupak nabavke. b) Nakon javnog otvaranja tendera, nijedna informacija vezana za ispitivanje, poja{njenje ili ocjenu tendera i razmatranje ugovornog organa ili Komisije za nabavke ne smije se otkrivati

7

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

nijednom u~esniku tendera ili tre}em licu prije nego {to se odluka o dodjeli ugovora ne saop}i pobjedniku tendera. POGLAVLJE II. POSTUPCI DODJELE UGOVORA U KATEGORIJI DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA ODJELJAK I. IZBOR POSTUPKA ZA DODJELU UGOVORA ^lan 10. (Vrste postupaka za dodjelu ugovora) Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvr{enju radova dodjeljuju se putem jednog od sljede}ih postupaka i prema uslovima navedenim u ~lanu 11. ovog zakona: a) b) c) d) e) otvoreni postupak; ograni~eni postupak s pretkvalifikacijom; pregovara~ki postupak s objavljivanjem obavje{tenja o nabavci; pregovara~ki postupak bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci; konkurs za izradu idejnog rje{enja. ^lan 11. (Uslovi za primjenu postupaka dodjele ugovora) (1) Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu otvorenog postupka, osim u slu~aju da su ispunjeni uslovi iz st. (2) i (5). (2) U slu~aju obimnih ili slo`enih nabavki, koje iziskuju provo|enje postupka pretkvalifikacije, mo`e se koristiti ograni~eni postupak. Ugovor o pru`anju konsultativnih usluga bit }e dodijeljen po procedurama ograni~enog postupka. (3) Ugovorni organi mogu izuzetno ugovore dodjeljivati putem pregovara~kog postupka, nakon objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci, na na~in kako je to ni`e opisano. Isklju~ena je mogu}nost primjene ovog postupka na ugovore koji na bilo koji na~in uklju~uju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rje{enja. Slu~ajevi dodjele ugovora nakon objavljivanja obavje{tenja o nabavci: a) u slu~aju kada su u otvorenom ili ograni~enom postupku dostavljene samo ponude koje ne ispunjavaju postavljene uslove i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome osigurao da ugovorni uslovi u skorije vrijeme provedenog postupka nisu zna~ajno promijenjeni;

8

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

b) u izuzetnim, posebnim slu~ajevima ugovora o izvo|enju radova ili pru`anju usluga, kada priroda radova ili usluga ili rizici koji se odnose na prethodno navedeno ne dozvoljavaju prethodno utvr|ivanje ukupnih cijena; c) kada se odnosi na ugovore o javnim nabavkama radova - za radove koji se izvode isklju~ivo s ciljem istra`ivanja, testiranja ili razvoja, a ne s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade tro{kova istra`ivanja i razvoja. (4) Ugovorni organi izuzetno mogu ugovore dodjeljivati putem pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci, u ni`e navedenim slu~ajevima. Isklju~ena je mogu}nost primjene ovog postupka na ugovore koji na bilo koji na~in uklju~uju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rje{enja. Slu~ajevi dodjele ugovora bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci: a) kod ugovora o javnim nabavkama radova, roba ili usluga:

1) u slu~aju kada nijedna ponuda ili nijedna odgovaraju}a ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograni~enom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome osigurao da ugovorni uslovi u skorije vrijeme provedenog postupka nisu zna~ajno promijenjeni i da su svi ponu|a~i koji zadovoljavaju minimum kvalifikacionih zahtjeva pozvani na pregovaranje; 2) kada nijedan zahtjev za u~e{}e u ograni~enom postupku nije dostavljen ili nijedan kvalificirani kandidat nije zatra`io u~e{}e u ograni~enom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovaraju}im izmjenama uslova i pri tome osigurao da ugovorni uslovi u skorije vrijeme provedenog postupka nisu zna~ajno promijenjeni; 3) kada zbog su{tinskih, tehni~ki dokazivih ili umjetni~kih razloga, ili zbog razloga koji se odnose na za{titu ekskluzivnih prava, samo odre|eni dobavlja~i mogu izvr{iti nabavku, pru`iti usluge ili izvr{iti radove i kada ne postoji druga mogu}nost izbora; 4) kada se izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane doga|ajima nepredvidivim za dati ugovorni organ, ne mogu ispo{tovati ovim zakonom utvr|eni minimalni rokovi za ubrzani ograni~eni postupak. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ne smiju se ni u kom slu~aju mo}i dovesti u vezu s ugovornim organom. b) kod ugovora o javnim nabavkama roba:

1) kada su proizvodi u pitanju proizvedeni isklju~ivo za svrhe istra`ivanja, eksperimentiranja, prou~avanja ili razvoja; ova odredba ne odnosi se na koli~insku (serijsku) proizvodnju s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade tro{kova istra`ivanja i razvoja; 2) za dodatne isporuke koje vr{i prvobitni dobavlja~, a koje su namijenjene ili kao djelimi~na zamjena redovnih isporuka ili ugradnji, ili kao pro{irenje postoje}ih isporuka ili ugradnji, kada su prethodni ugovori jo{ uvijek na snazi, kada nema su{tinskih izmjena u cijenama i drugim uslovima i kada bi promjena dobavlja~a obavezala ugovorni organ na nabavku materijala razli~itih tehni~kih karakteristika, {to bi rezultiralo pojavom nekompatibilnosti ili disproporcionalnih tehni~kih pote{ko}a u radu i odr`avanju; trajanje takvih ugovora kao i trajanje obnovljenih ugovora, kao op}e pravilo, ne mo`e biti du`e od jedne godine ra~unaju}i od dana dodjele inicijalnog ugovora;
9

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

3)

za robe nu|ene i kupljene na berzovnom tr`i{tu;

4) za nabavku robe pod izuzetno povoljnim uslovima, ili od dobavlja~a koji je u postupku likvidacije svojih poslovnih aktivnosti, ili od potra`iva~a ili vr{ioca ste~aja, ili u aran`manu s povjeriocima, ili u sli~nom postupku; c) u slu~aju ugovora o javnim nabavkama usluga, kada odnosni ugovor slijedi nakon konkursa za izradu idejnog rje{enja, provedenog u skladu s odredbama ~l. 43. i 44. ovog zakona, a ugovor se dodjeljuje pobjedniku, odnosno jednom od pobjednika konkursa; u posljednjem slu~aju svi pobjednici konkursa pozivaju se na u~e{}e u pregovorima; d) u slu~aju ugovora o javnim nabavkama usluga i radova:

1) za dodatne usluge ili radove koji nisu uklju~eni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaklju~eni ugovor ali koji, usljed nepredvi|enih okolnosti, postanu neophodni za izvr{enje ili izvo|enje u njima opisanih usluga, odnosno radova, i kada se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu tehni~ki ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez ve}ih nepogodnosti za ugovorni organ. Me|utim, takvi ugovori jedino se mogu zaklju~iti s dobavlja~em kome je dodijeljen glavni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne usluge ili radove ne mo`e pre}i 50% od vrijednosti glavnog ugovora; 2) za nove usluge ili radove koji predstavljaju ponavljanje sli~nih usluga ili radova povjerenih dobavlja~u kojem je isti ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takve usluge ili radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen prvi ugovor u skladu s otvorenim ili ograni~enim postupkom. Na mogu}nost vo|enja postupka ukazat }e se ve} pri raspisivanju tendera za prvi projekat, a ukupne procijenjene tro{kove kasnijih usluga ili radova ugovorni organ uzet }e u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti ugovora. Ovaj postupak mo`e se primjenjivati samo tokom tri godine nakon zaklju~ivanja prvobitnog ugovora. (5) Konkurs za izradu idejnog rje{enja mo`e biti otvoren kada ugovorni organi dodijele ugovore u skladu s ~lanom 2. stavom (2) i ~l. 43. i 44. ovog zakona. ^lan 12. (Prestanak postupka dodjele ugovora) (1) Kada je postupak dodjele ugovora pokrenut putem objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci, on mo`e biti okon~an samo u sljede}im slu~ajevima: a) b) 1) 2) 3) nakon zaklju~enja ugovora ili okvirnog sporazuma; nakon otkazivanja postupka o dodjeli ugovora iz jednog od sljede}ih razloga: nijedna ponuda nije dostavljena u odre|enom krajnjem roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su zna~ajno ve}e od bud`eta ugovornog organa;

10

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

4) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor; 5) broj kvalificiranih kandidata je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor; c) postupak dodjele ugovora otkazan je zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora. (2) Kada je postupak dodjele ugovora otkazan bez dodjele ugovora ili zaklju~ivanja okvirnog sporazuma, potrebno je objaviti obavje{tenje o otkazivanju, koje sadr`i informacije u skladu s podzakonskim aktima. ODJELJAK II. ZAJEDNI^KE ODREDBE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI I SPECIFIKACIJAMA ^lan 13. (Neophodne informacije) (1) Ugovorni organ priprema tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima. U tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ dat }e potpune informacije o uslovima ugovora i postupcima dodjele ugovora, koji su ponu|a~ima dovoljni za pripremu svojih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi. (2) Obavje{tenja o nabavci pripremljena u skladu s ~lanom 19. ovog zakona ~ine sastavni dio tenderske dokumentacije. (3) Tenderska dokumentacija sadr`avat }e jasne i odgovaraju}e informacije za odabrani postupak dodjele ugovora. Tenderska dokumentacija, u najsa`etijem obliku, sadr`ava sljede}e informacije, a prema detaljnijoj razradi koja }e biti utvr|ena podzakonskim aktima: a) ugovorni organ;

b) odabrani postupak dodjele ugovora i podatak o tome da li se predvi|a zaklju~ivanje okvirnog sporazuma; c) d) e) f) g) h) opis datih proizvoda, usluga ili radova; iznos, obim ili koli~ina; koli~inske specifikacije, tehni~ke specifikacije, opis posla / zadatka; mjesto izvr{enja / obavljanja radova ili isporuke; navo|enje mogu}nosti za podno{enje ponuda po lotovima; rokovi za izvr{enje / isporuku predmeta ugovora ili trajanje ugovora; navo|enje mogu}nosti za podno{enje alternativnih ponuda (varijanti);

11

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

i) kriteriji izbora koji ustanovljuju minimalne uslove za kvalifikaciju kandidata ili ponu|a~a i informacije za vr{enje takve procjene; j) kriteriji za dodjelu ugovora utvr|eni kao "ekonomski najpovoljnija ponuda" ili "isklju~ivo najni`a cijena"; k) l) uslovi predlo`enog ugovora; period va`enja ponuda;

m) garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude); garancija za dobro izvr{enje posla i svako drugo tra`eno osiguranje za privremena pla}anja; n) o) p) q) r) s) mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za u~e{}e; mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda; mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda; valuta u kojoj se izra`avaju cijene; informacija o kalkulaciji cijene; zahtjev u pogledu upotrebe jezika.

(4) Tenderska dokumentacija bit }e pripremljena u skladu s modelima i/ili standardnom tenderskom dokumentacijom, a pripremit }e je Agencija za javne nabavke. (5) Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, ugovorni organ po{tivat }e principe jednakog tretmana i nediskriminacije dobavlja~a. Ugovorni organ ne smije koristiti savjete bilo kojeg lica koje mo`e imati bilo kakav direktni ili indirektni interes za ishod postupka dodjele ugovora ukoliko je vjerovatno da to mo`e uticati na stvarnu konkurenciju za odnosni ugovor. (6) Ugovorni organ mo`e napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one u~ine dostupnim zainteresiranim dobavlja~ima istog dana, a najkasnije pet dana prije roka utvr|enog za prijem zahtjeva ili ponuda. U slu~aju da takve izmjene podrazumijevaju bilo kakvu su{tinsku promjenu predmeta ugovora, rok za prijem zahtjeva ili ponuda }e se shodno tome produ`iti i to najmanje za sedam dana. ^lan 14. (Tehni~ke specifikacije) (1) Tehni~ke specifikacije bit }e nediskriminatorne prema dobavlja~ima i osiguravat }e pravi~nu i aktivnu konkurenciju. (2) Uva`avaju}i postoje}e obavezuju}e tehni~ke propise koji su definirani u zakonima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini, tehni~ke specifikacije pozivat }e se na:

12

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

a) 1) bh. standarde koji su u skladu s evropskim standardima, tehni~ka odobrenja ili zajedni~ke tehni~ke specifikacije koje se koriste u Evropskoj uniji; ili 2) me|unarodnoprihva}ene standarde, tehni~ke propise ili norme; ili

3) druge bh. standarde ili druge reference tehni~ke prirode, uz napomenu da su prihvatljivi i proizvodi, usluge i radovi koji su u skladu s drugim standardima ili tehni~kim referencama odobrenim od me|unarodnopriznatih institucija za standardizaciju u drugim dr`avama, a koji su barem su{tinski ekvivalentni navedenim referencama. b) ugovorni organ nema pravo odbiti ponudu na osnovu toga {to ponu|eni proizvodi, usluge ili radovi ne ispunjavaju postavljene zahtjeve u pogledu standarda nazna~enih u tehni~koj specifikaciji ukoliko ponu|a~ u svojoj ponudi mo`e dokazati da rje{enja koja nudi zadovoljavaju na su{tinski ekvivalentan na~in zahtjeve postavljene u tehni~koj specifikaciji tenderske dokumentacije; c) ili, kada ne postoje primjenjivi standardi, tehni~ki propisi ili norme do `eljenih funkcionalnih karakteristika ili zahtjeva za izvr{enje posla, koji tako|er obuhvataju i one koji se odnose na za{titu zdravlja i sigurnosti gra|ana, kao i one koji se odnose na za{titu okoli{a; ove karakteristike ili zahtjevi moraju biti precizni i jasni kako bi se dobavlja~ima omogu}ilo da izrade svoje ponude, a ugovornom organu da dobije robe, usluge ili radove koji }e ispuniti postavljene objektivne zahtjeve. (3) Svaka nedosljednost u tehni~kim propisima u Bosni i Hercegovini zbog eventualnih razlika u relevantnim entitetskim legislativama ne}e ni pod kojim uslovima biti razlog za odbijanje bilo koje ponude koja osigurava najmanje su{tinsku ekvivalentnost ponu|enih proizvoda, usluga ili radova s referencama koje je zahtijevao ugovorni organ. (4) Ugovorni organ odbit }e sve ponude kojima se nude robe, usluge ili radovi koji su{tinski ne ispunjavaju tehni~ke specifikacije sadr`ane u tenderskoj dokumentaciji. (5) Pozivanje na robe odre|ene izrade ili izvora snabdijevanja, ili na odre|eni proces, ili na robne marke, patente, tipove ili odre|eno porijeklo, ili proizvodnju, radi favoriziranja ili eliminacije odre|enih dobavlja~a, proizvoda ili metoda je zabranjeno, osim kada je ugovorni organ u nemogu}nosti da kori{tenjem objektivnih tehni~kih specifikacija navede opis predmeta ugovora koji je dovoljno precizan i u potpunosti razumljiv. U takvom slu~aju ugovorni organ obavezan je navesti da }e prihvatiti proizvode, usluge ili metode koji su ekvivalentni u pogledu njihovih osobina dodavanjem izraza "ili ekvivalent". ^lan 15. (Period va`enja ponude) (1) Period va`enja ponude odre|uje ugovorni organ. Period va`enja ne mo`e biti kra}i od navedenog u tenderskoj dokumentaciji i ni u kom slu~aju ne}e biti kra}i od 30 dana. Ukoliko se u ponudi ne navede period njenog va`enja, smatrat }e se da ponuda va`i za period nazna~en u tenderskoj dokumentaciji. (2) Tokom perioda va`enja ponude, ugovorni organ mo`e od dobavlja~a, u pisanoj formi, zahtijevati da produ`e period va`enja do odre|enog roka. Svaki dobavlja~ ima pravo odbiti takav zahtjev bez gubljenja prava u vezi sa osiguranjem ponude.
13

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(3) Dobavlja~ koji pristane produ`iti period va`enja ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produ`ava period va`enja ponude i osigurava produ`enu garanciju za ponudu (za ozbiljnost ponude). Ponuda se ne mo`e mijenjati. Ukoliko dobavlja~ ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u pogledu produ`enja perioda va`enja ponude ili ne produ`i rok va`enja ponude ili ne osigura produ`enu garanciju za ponudu (za ozbiljnost ponude), smatrat }e se da je dobavlja~ odbio zahtjev ugovornog organa. ^lan 16. (Osiguranje ponude. Osiguranje izvr{enja ugovora) (1) Ugovorni organ mo`e zahtijevati da se efektivnost ponuda garantira putem odgovaraju}ih garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude). Garancije za ponudu (za ozbiljnost ponude) ne}e iznositi vi{e od 1 do 2% od ponu|enih cijena. (2) Ugovorni organ mo`e zahtijevati da se izvr{enje ugovora garantira putem odgovaraju}ih garancija za izvr{enje. Garancije za izvr{enje ne}e iznositi vi{e od 10% od vrijednosti ugovora. (3) Ugovorni organ ne mo`e odbaciti garancije za ponudu (za ozbiljnost ponude) ili za izvr{enje ugovora na osnovu toga {to garanciju nije izdao privredni subjekt Bosne i Hercegovine, pod uslovom da garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude), garancije za izvr{enje ugovora i institucija koja je izdala garanciju ispunjavaju uslove postavljene u tenderskoj dokumentaciji. ^lan 17. (Alternativne ponude) (1) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi da li odobrava alternativne ponude. Alternativne ponude mogu se dozvoliti samo onda kada je kriterij za dodjelu ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda. U razmatranje se uzimaju jedino alternativne ponude koje zadovoljavaju minimalne uslove koje je postavio ugovorni organ. (2) Pored minimalnih zahtjeva koje su alternativne ponude obavezne ispunjavati, ugovorni organ }e u tenderskoj dokumentaciji navesti i sve ostale zahtjeve za njihovo podno{enje. (3) U postupcima dodjele ugovora o javnoj nabavci roba ili usluga, ugovorni organ koji je odobrio podno{enje alternativnih ponuda ne mo`e odbiti alternativnu ponudu samo na osnovu ~injenice da bi ona vodila ka promjeni karaktera ugovora - od ugovora o javnoj nabavci usluga u ugovor o javnoj nabavci roba ili obrnuto. ^lan 18. (Davanje tenderske dokumentacije) (1) a) b) Ugovorni organ mo`e, kako je primjereno, dobavlja~ima dati tendersku dokumentaciju: na zahtjev dobavlja~a; zajedno s pozivom na dostavu ponuda;

14

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

c) objavljivanjem na web-stranici javnih nabavki u skladu s podzakonskim aktima ili kori{tenjem drugih elektronskih sredstava. (2) Ugovorni organ }e dobavlja~ima otpremiti tendersku dokumentaciju u roku od tri dana nakon prijema zahtjeva za dostavljanje tenderske dokumentacije. Ako na osnovu ~lana 21. stava (6) ta~ke c) ovog zakona ugovorni organ skrati rokove odre|ene za prijem zahtjeva za u~e{}e i za prijem ponuda, rok za otpremu tenderske dokumentacije bit }e smanjen na dva dana. (3) Prilikom davanja tenderske dokumentacije, ugovorni organ }e se u odnosu na dobavlja~e pridr`avati principa jednakosti i nediskriminacije. Ugovorni organ ne smije dati tendersku dokumentaciju nijednom dobavlja~u prije objavljivanja obavje{tenja o nabavci. (4) Ugovorni organ mo`e za sve dobavlja~e odrediti jednaku nov~anu naknadu koja se pla}a za tendersku dokumentaciju. Nov~ana naknada }e pokrivati / uklju~ivati samo stvarne tro{kove kopiranja i dostavljanja dokumentacije dobavlja~ima. Zainteresirani dobavlja~i imat }e pravo na uvid u tendersku dokumentaciju prije nabavke. ODJELJAK III. TRANSPARENTNOST I JAVNOST ^lan 19. (Obavje{tenje o nabavci) (1) Ugovorni organ objavit }e obavje{tenje o javnoj nabavci o razmatranom ugovoru, osim u slu~ajevima u kojima se ugovor dodjeljuje u pregovara~kom postupku bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci. Obavje{tenje o javnoj nabavci }e svim zainteresiranim dobavlja~ima pru`iti dovoljno informacija koje }e im omogu}iti da ocijene da li `ele dostaviti ponudu za razmatrani ugovor. (2) Obavje{tenje o javnoj nabavci sadr`avat }e kratku informaciju u skladu s relevantnim bitnim informacijama iz tenderske dokumentacije spomenute u ~lanu 13. ovog zakona i sastojat }e se od maksimalno 650 rije~i. (3) Obavje{tenje o nabavci }e, u pogledu informacija koje sadr`i i forme u kojoj se sastavlja, biti u skladu s odredbama podzakonskih akata. ^lan 20. (Objavljivanje obavje{tenja) (1) Sva obavje{tenja o javnoj nabavci, obavje{tenja o dodjeli ugovora i obavje{tenja o poni{tenju ugovorni organ objavljuje u "Slu`benom glasniku BiH". Obavje{tenja objavljena u "Slu`benom glasniku BiH" objavljuju se i na web-stranici javnih nabavki dostupnoj putem Interneta. (2) Formu i obrazac obavje{tenja koja se objavljuju u "Slu`benom glasniku BiH" odredit }e Agencija za javne nabavke u saradnji s Redakcijom "Slu`benog glasnika BiH". (3) Obavje{tenja o nabavci, obavje{tenja o dodjeli ugovora i obavje{tenja o poni{tenju procedure ugovorni organi mogu objaviti i u drugim publikacijama ili na web-stranicama koje
15

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

nisu navedene u stavu (1) ovog ~lana. Takva obavje{tenja ne smiju se objavljivati u drugim publikacijama niti na drugim web-stranicama prije datuma njihovog objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a ne smiju sadr`avati ni dodatne ili bilo koje druge informacije osim onih objavljenih u "Slu`benom glasniku BiH". (4) U slu~aju ugovora ~ija vrijednost prelazi vrijednost me|unarodnih vrijednosnih razreda iz stava (3) ~lana 6. ovog zakona, obavje{tenje o nabavci obavezno se treba objaviti ili u novinama s me|unarodnim opticajem ili na web-stranici javnih nabavki sigurno dostupnoj u inozemstvu, u skladu s odredbama podzakonskih akata. (5) Me|unarodno objavljivanje odre|eno u stavu (4) ovog ~lana mo`e se koristiti i u slu~aju ugovora ~ija vrijednost ne prelazi iznos me|unarodnih vrijednosnih razreda. ^lan 21. (Minimalni rokovi za podno{enje zahtjeva i ponuda) (1) Ugovorni organ utvr|uje mjesto, datum i sat za podno{enje zahtjeva za u~e{}e u ograni~enom ili pregovara~kom postupku, i/ili za podno{enje ponuda. (2) U slu~aju prijema zahtjeva ili ponude nakon odre|enog datuma i sata, oni se dobavlja~u vra}aju neotvoreni. (3) Minimalni rokovi za prijem zahtjeva ili ponuda ra~unaju se od dana objavljivanja obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH" ili od datuma otpreme poziva za dostavljanje ponuda pretkvalificiranim kandidatima. (4) Minimalni rokovi za prijem zahtjeva ili ponuda koje je odredio ugovorni organ ne mogu biti kra}i od rokova definiranih u ovom ~lanu i dovoljno su dugi kako bi zainteresiranim stranama dali dovoljno vremena za sastavljanje i podno{enje ponuda. Prilikom odre|ivanja ovih rokova, ugovorni organ uzima u obzir kompleksnost uslova ugovora i vrijeme potrebno za sastavljanje zahtjeva i ponuda. (5) U slu~aju otvorenog postupka, minimalni rok za prijem ponuda ne mo`e biti kra}i od 28 dana od datuma objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH". (6) U slu~aju ograni~enog ubrzanog ili pregovara~kog postupka:

a) krajnji rok odre|en za prijem zahtjeva za u~e{}e ne mo`e biti kra}i od 18 dana od datuma objave obavje{tenja o nabavci u "Slu`benom glasniku BiH"; b) krajnji rok odre|en za prijem ponuda u slu~aju ograni~enog postupka ne mo`e biti kra}i od 28 dana od datuma otpreme poziva za dostavljanje ponuda pretkvalificiranim kandidatima; c) u slu~ajevima kada su ispunjeni uslovi za primjenu ubrzanog ograni~enog postupka, ugovorni organ ima pravo utvrditi rok za prijem zahtjeva koji nije kra}i od osam dana i rok za prijem ponuda koji nije kra}i od pet dana. (7) Ako iz bilo kojeg razloga tenderska dokumentacija ili neki njeni dijelovi nisu dostavljeni u odre|enom roku, a

16

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

blagovremeno su zatra`eni, ili ako se nakon osiguranja tenderske dokumentacije poka`e da se ponude mogu pripremiti samo nakon posjete mjestu izvo|enja ili nakon pregleda na licu mjesta dokumenata koji podr`avaju tendersku dokumentacijiu, rokovi za prijem ponuda produ`avaju se za period od najmanje sedam dana, kako bi se omogu}ilo da svi dobavlja~i budu upoznati sa svim informacijama koje su neophodne za sastavljanje ponude. (8) Zainteresirani dobavlja~i mogu u pisanoj formi od ugovornog organa tra`iti poja{njenje tenderske dokumentacije blagovremeno i najkasnije deset dana prije isteka roka za podno{enje zahtjeva i ponuda. Ugovorni organ odgovorit }e u pisanoj formi, pridr`avaju}i se principa stvarne konkurencije u postupku dodjele, a odgovor }e biti otpremljen svim kandidatima ili ponu|a~ima najkasnije pet dana prije isteka roka za podno{enje zahtjeva ili ponude. Ako odgovor ugovornog organa dovede do izmjena tenderske dokumentacije, ugovorni organ }e, u skladu sa stavom (5), ~lana 13. ovog zakona, produ`iti rok za podno{enje zahtjeva ili ponude najmanje za period od sedam dana. (9) Zahtjeve ili ponude mogu podnositi pojedina~ni dobavlja~i kao i grupe dobavlja~a, kako je to utvr|eno u stavu (14), ~lana 2. ovog zakona. Od takvih grupa ne}e se tra`iti da osnuju novo pravno lice kako bi dostavile zahtjeve ili ponudu, ali }e one preuzeti solidarnu odgovornost za svoje obaveze. (10) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi da se zahtjevi ili ponuda obavezno podnose u pisanoj formi i da ih treba potpisati lice koje je ovlastio dobavlja~. Ugovorni organ tako|er zahtijeva da se ponude dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti s potpisom i pe~atom, osim u slu~aju ponuda za konsultantske usluge koje se dostavljaju u dvije koverte u skladu s odredbama podzakonskih akata. Stranice ponude (s dodacima) treba da budu numerirane. Garantni dokumenti, spomenuti u ~lanu 16. ovog zakona, mogu biti neuvezani i bez numeriranih stranica. (11) Na zahtjev dobavlja~a, ugovorni organ osigurava potvrdu o prijemu ponude uz navo|enje datuma i vremena prijema. ODJELJAK IV. KVALIFIKACIJA, SELEKCIJA I DISKVALIFIKACIJA ^lan 22. (Provjeravanje kvalifikacija dobavlja~a) (1) U skladu s minimumom zahtijevanih kvalifikacionih uslova koje kandidati i ponu|a~i treba da ispunjavaju, a koji su utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ ocjenjuje i provjerava da li je kandidat ili ponu|a~ kompetentan, pouzdan i sposoban da izvr{i ugovor. (2) U skladu sa stavom (1) ovog ~lana, ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi kriterije za selekciju i time uspostavlja minimum zahtjeva za kvalifikaciju kandidata ili ponu|a~a u pogledu njihove li~ne situacije u skladu s ~lanom 23. ovog zakona, njihovu podobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti u skladu s ~lanom 24. ovog zakona, njihovo ekonomsko i finansijsko stanje u skladu s ~lanom 25. ovog zakona, te njihove tehni~ke i/ili profesionalne sposobnosti u skladu s ~lanom 26. ovog zakona. Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji od kandidata i ponu|a~a tra`i obaveznu dostavu informacija i dokumenata koji dokazuju da njihove kvalifikacije odgovaraju onima koje zahtijeva ugovorni organ u skladu s ~l. 23. do 26. ovog zakona.
17

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(3) Minimum kvalifikacionih uslova koje je ugovorni organ odredio za kandidate i ponu|a~e i broj dokumenata koji su potrebni za njihovo dokazivanje obavezno treba da budu srazmjerni predmetu ugovora i uskla|eni s njim. Oni ne smiju imati ograni~avaju}i efekat na konkurenciju i moraju biti razumni, jasni i precizni. Ugovorni organ }e od dobavlja~a zahtijevati samo one informacije koje su neophodne da bi se utvrdilo da li dobavlja~ zadovoljava kvalifikacione uslove koje je postavio ugovorni organ. Ovi uslovi ne smiju onemogu}avati ostvarivanje prava dobavlja~a na za{titu intelektualne svojine i poslovnih tajni. (4) Ugovornom organu nije dozvoljeno odbiti zahtjev za u~e{}e ili ponudu isklju~ivo na osnovu toga {to su podneseni ili od pravnog od fizi~kog lica. (5) Samo onim kandidatima ili ponu|a~ima ~ije kvalifikacije zadovoljavaju selekcione kriterije uspostavljene u tenderskoj dokumentaciji bit }e dozvoljeno da nastave postupak javne nabavke. ^lan 23. (Ograni~enja za u~e{}e dobavlja~a u postupku javne nabavke) (1) Ugovorni organ }e, u tenderskoj dokumentaciji, predvidjeti da zahtjev za u~e{}e u ograni~enom postupku ili ponuda moraju biti odbijeni u slu~aju da je kandidat, odnosno ponu|a~: a) pod ste~ajem ili pred likvidacijom, ili je u{ao u odre|eni aran`man s povjeriocima, ili je obustavio ili ograni~io poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proisti~e iz sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran; b) predmet postupaka za progla{enje ste~aja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma / aran`mana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sli~nog postupka u skladu s relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registriran; c) osu|en u sudskom postupku za kr{enje zakona u smislu njegovog poslovnog pona{anja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude; d) progla{en krivim za ozbiljan profesionalni prekr{aj od strane nadle`nog suda u periodu od pet godina i da je taj prekr{aj prethodio datumu podno{enja zahtjeva ili ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran; f) nije ispunio obaveze u vezi s pla}anjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registriran; g) propustio da dostavi ili dostavio pogre{ne informacije na tra`enje prema ~l. 23. do 26. ovog zakona.

18

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(2) U slu~ajevima kada ugovorni organ od kandidata ili ponu|a~a zahtijeva da pru`i dokaze da se nijedan slu~aj iz stava (1), ta~. a), b), c), e) ili f) ovog ~lana ne odnosi na njih, ugovorni organ du`an je da kao zadovoljavaju}e prihvati sljede}e dokaze: a) u slu~ajevima iz stava (1), ta~.e a), b) ili c) ovog ~lana, osiguranje izvoda iz sudskog registra ili ekvivalentnog dokumenta koji je izdao nadle`ni sudski ili upravni organ u Bosni i Hercegovini, ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje to lice dolazi, a koji pokazuje da su postavljeni zahtjevi ispunjeni; takvi dokumenti ne mogu biti stariji od tri mjeseca; b) u slu~ajevima iz stava (1), ta~. e) ili f) ovog ~lana, uvjerenje koje nije starije od tri mjeseca a izdao ga je nadle`ni organ u Bosni i Hercegovini ili nadle`ni organ odnosne dr`ave. (3) Agencija za javne nabavke sastavit }e listu organa u Bosni i Hercegovini koji su nadle`ni za izdavanje dokumenata iz stava (2) ovog ~lana. ^lan 24. (Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji mo`e od kandidata, odnosno ponu|a~a zahtijevati da doka`u svoju registraciju u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim registrima zemlje u kojoj su registrirani ili da osiguraju posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju relevantnu profesionalnu djelatnost. ^lan 25. (Ekonomska i finansijska podobnost kandidata ili ponu|a~a) (1) U tenderskoj dokumentaciji ili, ako je to primjereno, u dijelu tenderske dokumentacije koji se odnosi na pretkvalifikaciju, ugovorni organ utvr|uje minimalne uslove u pogledu ekonomske i finansijske podobnosti kandidata ili ponu|a~a i, kao dokaz da su ti uslovi ispunjeni, od njih mo`e zahtijevati da osiguraju jednu ili vi{e od ni`e navedenih referenci: a) odgovaraju}a bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovaraju}eg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavlja~ registriran; c) izjavu o ukupnom prometu dobavlja~a i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za period ne du`i od tri posljednje finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine; d) bilans uspjeha za period ne du`i od tri posljednje finansijske godine za koje se raspola`e podacima, ili od datuma registracije, odnosno po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavlja~ registriran, odnosno po~eo s radom prije manje od tri godine. (2) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji precizira koju referencu ili reference kandidati, odnosno ponu|a~i moraju osigurati da bi dokazali svoju ekonomsku i finansijsku podobnost.
19

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 26. (Tehni~ka i profesionalna sposobnost) (1) Ugovorni organ utvr|uje minimalne zahtjeve u pogledu tehni~ke, odnosno profesionalne sposobnosti kandidata ili ponu|a~a koje oni treba da ispunjavaju u skladu sa st. (2), (3), (4) i (5) ovog ~lana. Stoga se od njih zahtijeva da osiguraju jedan ili vi{e dokaza iz st.a (2), (3), (4) i (5) ovog ~lana. (2) U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci roba, dokazi o tehni~koj sposobnosti kandidata, odnosno ponu|a~a mogu se osigurati na jedan ili vi{e od sljede}ih na~ina: a) lista glavnih isporuka dobavlja~a izvr{enih u posljednje dvije do tri godine, s vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvr{enih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavlja~eve kontrole, samo uz izjavu dobavlja~a o izvr{enim isporukama; b) opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti dobavlja~a, mjere za osiguranje kvaliteta i njegovu opremljenost i osposobljenost za ispitivanja i istra`ivanja; c) navode o anga`iranom tehni~kom osoblju i tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavlja~u; d) uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, a ~iju je vjerodostojnost dobavlja~ obavezan potvrditi ukoliko to ugovorni organ zahtijeva; e) uvjerenja koja su izdata od agencija za kontrolu kvaliteta ~ija je kompetentnost priznata, a kojima se, jasno utvr|enim referentnim navo|enjem odgovaraju}ih specifikacija ili standarda, potvr|uje podobnost proizvoda; f) u slu~aju kada su proizvodi koji se nabavljaju slo`eni ili ukoliko se, izuzetno, za posebne namjene, osigurava provjera proizvodnih kapaciteta dobavlja~a, te, ako je to potrebno, i njegovih kapaciteta za prou~avanje i istra`ivanje, kao i mjera za kontrolu kvaliteta, koju provodi ugovorni organ ili koju u njegovo ime provodi nadle`ni zvani~ni organ zemlje u kojoj je dobavlja~ registriran; g) saop}enje / naznaka elemenata ugovora koje dobavlja~ namjerava podugovarati.

(3) U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci usluga, ugovorni organ mo`e od kandidata ili ponu|a~a zahtijevati da osiguraju jedno ili vi{e od sljede}ih sredstava, kao dokaz njihovih tehni~kih i profesionalnih sposobnosti: a) listu glavnih usluga pru`enih u posljednje dvije do tri godine, s ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvr{enim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan kontrole pru`aoca usluga, samo uz izjavu pru`aoca usluga o izvr{enim uslugama; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije pru`aoca usluga i/ili kvalifikacije njegovog rukovode}eg osoblja i naro~ito kvalifikacije lica, odnosno licâ koja su odgovorna za pru`anje konkretnih usluga;

20

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

c) navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju pru`aocu usluga; d) izjavu pru`aoca usluga o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i o broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine; e) izjavu o tehni~koj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspola`e pru`alac usluga za izvr{enje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta; f) u slu~aju kada su usluge koje se pru`aju slo`ene ili ukoliko se, izuzetno, osiguravaju za posebne namjene, provjera tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti pru`aoca usluga te, ako je to potrebno, i njegovih kapaciteta za prou~avanje i istra`ivanje, kao i mjera za kontrolu kvaliteta, koju provodi ugovorni organ ili koju u njegovo ime provodi nadle`ni zvani~ni organ zemlje u kojoj je pru`alac usluga registriran; g) saop}enje / naznaka elemenata ugovora koje pru`alac usluga namjerava podugovarati.

(4) U postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci radova, dokazi o tehni~kim i profesionalnim sposobnostima kandidata ili ponu|a~a mogu se osigurati na jedan ili vi{e od sljede}ih na~ina: a) lista radova koji su izvedeni u posljednje tri do pet godina uz prilaganje potvrda o zadovoljavaju}oj izvedbi za najva`nije radove; potvrde uklju~uju vrijednost, vrijeme i lokaciju izvo|enja radova i navode da li su radovi izvedeni u skladu s pravilima poslovanja i da li su propisno okon~ani; u slu~aju kada je to potrebno, ove potvrde ugovornom organu direktno dostavlja odre|eni nadle`ni organ; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvo|a~a radova, kao i/ili kvalifikacije njegovog rukovodnog osoblja, i naro~ito kvalifikacije lica, odnosno licâ koja su odgovorna za izvo|enje konkretnih radova; c) navode o anga`iranom tehni~kom osoblju ili tehni~kim organima, naro~ito o onim zadu`enim za kontrolu kvaliteta, bez obzira na to da li neposredno pripadaju izvo|a~u radova; d) izjavu izvo|a~a radova o prosje~nom godi{njem broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine; e) izjavu o tehni~koj opremi koju izvo|a~ ima na raspolaganju za izvo|enje konkretnih radova; f) izjavu o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja.

(5) Ukoliko u tenderskoj dokumentaciji zahtijeva osiguranje uvjerenja koja izdaju nadle`ni organi, a kojima se potvr|uje da dobavlja~ zadovoljava odre|ene standarde osiguranja kvaliteta, ugovorni organ du`an je pozvati se na sisteme osiguranja kvaliteta koji se baziraju na relevantnim me|unarodnim ili standardiziranim specifikacijama. Ugovorni organ tako|er je du`an prihvatiti i druge dokaze o ekvivalentnim mjerama osiguranja kvaliteta od dobavlja~a koji nemaju pristupa takvim uvjerenjima ili mogu}nosti da ih pribave u zadatom roku.

21

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 27. (Diskvalifikacija po osnovu sukoba interesa ili korupcije) (1) Uva`avaju}i zakone u Bosni i Hercegovini o dr`avnoj slu`bi kao i druge relevantne propise, ugovorni organ odbit }e zahtjev za u~e{}e u postupku javne nabavke ili ponudu ukoliko je kandidat ili ponu|a~ sada{njem ili biv{em zaposleniku ugovornog organa dao ili je spreman dati mito, u vidu nov~anih sredstava ili u bilo kojem nenov~anom obliku, kao poku{aj radi ostvarivanja uticaja na radnju ili odluku ili tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ }e u pisanoj formi informirati ponu|a~a i direktora Agencije za javne nabavke o odbijanju takvog zahtjeva ili ponude i o razlozima odbijanja, te to konstatirati u Izvje{taju o postupku javne nabavke. (2) U slu~aju da zahtjevi ili ponude koje je ugovorni organ primio u toku postupka javne nabavke prouzrokuju ili mogu prouzrokovati bilo kakav sukob interesa, ugovorni organ }e, djeluju}i u skladu s relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili odnosnim internim pravilima, osigurati efektivnu za{titu svrsishodnog provo|enja ovog zakona. ODJELJAK V. VO\ENJE POSTUPAKA ^lan 28. (Otvoreni postupak) U provo|enju otvorenog postupka ugovorni organ du`an je: a) pripremiti tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ~l. 13. do 17. i u skladu s ~lanom 21. ovog zakona; b) objaviti obavje{tenje o javnoj nabavci u skladu s ~l. 19. i 20. ovog zakona, pozivaju}i sve zainteresirane dobavlja~e da zatra`e tendersku dokumentaciju, te da pripreme i podnesu ponude koje ispunjavaju uslove navedene u tenderskoj dokumentaciji; c) dobavlja~ima osigurati tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ~lana 18. ovog zakona; d) shodno ~lanu 33. ovog zakona, organizirati i provesti javno otvaranje blagovremeno primljenih ponuda; e) verificirati kvalifikacije ponu|a~a prema kriterijima izbora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji u skladu s ~l. 22. do 26. ovog zakona; f) ocijeniti ponude koje su dostavili kvalificirani ponu|a~i prema kriterijima za dodjelu ugovora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji u skladu s ~l. 34. do 37. ovog zakona i dodijeliti ugovor ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu; g) informirati ponu|a~e o odlukama donesenim u vezi sa ocjenom ponuda kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona; h) ponuditi ugovor najuspje{nijem ponu|a~u u skladu s odredbama ~lana 39. ovog zakona.

22

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 29. (Ograni~eni postupak) U provo|enju ograni~enog postupka ugovorni organ du`an je: a) pripremiti tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ~l. 13. do 17. i u skladu s ~lanom 21. ovog zakona. Tenderska dokumentacija mo`e biti pripremljena u dva dijela, koja odgovaraju pretkvalifikacionoj i tenderskoj fazi postupka; b) objaviti obavje{tenje o nabavci u skladu s ~l. 19. i 20. ovog zakona, pozivaju}i sve zainteresirane kandidate da zatra`e pretkvalifikacionu dokumentaciju (ukoliko se ona daje odvojeno od obavje{tenja o nabavci) i da podnesu zahtjev za pretkvalifikaciju prila`u}i potrebne informacije i dokumente; c) dati kandidatima pretkvalifikacionu dokumentaciju (ukoliko se ona daje odvojeno od obavje{tenja o nabavci) u skladu s odredbama ~lana 18. ovog zakona; d) izvr{iti izbor kandidata koji }e biti pozvani da podnesu ponude na na~in utvr|en u ~l. 22. do 26. ovog zakona; e) informirati kandidate o odlukama donesenim u vezi s pretkvalifikacijom kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona. Informiranje odabranih kandidata mo`e se provesti u isto vrijeme kada se oni budu pozivali da podnesu ponude; f) dati tendersku dokumentaciju svim odabranim kandidatima istovremeno, u skladu s odredbama ~lana 18. ovog zakona, pozivaju}i ih da pripreme i podnesu ponudu koja ispunjava zahtjeve navedene u tenderskoj dokumentaciji; g) organizirati i provesti javno otvaranje blagovremeno primljenih ponuda, kako je predvi|eno u ~lanu 33. ovog zakona; h) ocijeniti i uporediti otvorene ponude prema kriterijima za dodjelu ugovora utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji, u skladu s ~l. 34. do 37. ovog zakona, i dodijeliti ugovor ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu; i) ponu|a~e informirati o odlukama donesenim u vezi sa ocjenom ponuda, kako je predvi|eno u ~lanu 38. ovog zakona; j) ponuditi ugovor najuspje{nijem ponu|a~u u skladu s odredbama ~lana 39. ovog zakona. ^lan 30. (Vo|enje pregovara~kog postupka) (1) Ugovorni organ provodi pregovara~ki postupak uz objavljivanje obavje{tenja o nabavci pod sljede}im uslovima: a) obavlja pretkvalifikacioni postupak u skladu s odredbama ~lana 29. ovog zakona, kako je primjereno za pregovara~ki postupak;

23

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

b) poziva najmanje tri kvalificirana kandidata da podnesu inicijalne ponude i u~estvuju u pregovorima o tehni~kim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora; c) na osnovu rezultata obavljenih pregovora, poziva u~esnike da podnesu svoje kona~ne ponude i me|u njima identificira najuspje{nijeg ponu|a~a u skladu s kriterijima izbora prema ~lanu 34. ovog zakona. (2) Kada primjenjuje pregovara~ki postupak bez objave obavje{tenja o nabavci, ugovorni organ du`an je: a) u slu~aju da je na pregovore pozvano vi{e od jednog kandidata, verificirati da li su kvalifikacije kandidata u skladu s kriterijima navedenim u pozivu, pregovarati tehni~ke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora i, na osnovu rezultata odr`anih pregovora, pozvati u~esnike da podnesu svoje kona~ne ponude i me|u njima odrediti uspje{nog ponu|a~a u skladu s kriterijima za dodjelu prema ~lanu 34. ovog zakona; b) u slu~aju da je samo jedan kandidat pozvan na pregovore, verificirati da li su kvalifikacije kandidata u skladu s kriterijima navedenim u pozivu, i pregovarati tehni~ke, ekonomske, pravne i druge aspekte ugovora s ciljem postizanja ekonomski najpovoljnije ponude za ugovorni organ. (3) Daljnje odredbe u vezi s vo|enjem pregovara~kog postupka bit }e odre|ene u podzakonskim aktima. ^lan 31. (Zahtjevi u pogledu pregovara~kog postupka sa ili bez objavljivanja obavje{tenja o javnoj nabavci) Tokom pregovara~kog postupka, ugovorni organ pridr`ava se sljede}ih zahtjeva: a) pregovori se vode sa svakim kandidatom odvojeno;

b) nijedna informacija dobijena od kandidata, a tako|er ni informacije o rje{enjima koja su predlo`ili kandidati ne mogu se otkriti tre}im licima bez prethodne saglasnosti tog kandidata; c) svim kandidatima / ponu|a~ima postavit }e se isti zahtjevi i pru`it }e im se iste informacije; mora biti osigurana jednakost tretmana prema svim kandidatima / ponu|a~ima; d) zapisnici i izvje{taji o postupku pregovora sa~injavaju se u skladu s odredbama ~lana 41. ovog zakona. ^lan 32. (Okvirni sporazumi) (1) Ugovorni organ mo`e zaklju~iti okvirni sporazum samo nakon provedenog otvorenog ili ograni~enog postupka u skladu s odredbama ovog zakona. (2) Na osnovu okvirnog sporazuma zaklju~enog u skladu sa stavom (1) ovog ~lana, ugovorni organ posljedi~no }e imati pravo da tokom cijelog ugovornog perioda zaklju~uje ugovore sa

24

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

uspje{nim ponu|a~em bez primjene postupaka utvr|enih u ovom zakonu u pogledu svakog od ugovora koji su dodijeljeni po osnovu okvirnog sporazuma. (3) Ugovorni organ mo`e razmotriti dodjelu okvirnog sporazuma samo uz postojanje jedne ili vi{e ni`e navedenih okolnosti: a) predmet ugovora su svakodnevne usluge ili potro{ne robe, koje nisu klasificirane kao trajna sredstva; b) c) predmet ugovora su robe ili usluge ~ije se cijene i uslovi isporuke ~esto mijenjaju; predmet ugovora su stalne popravke ili radovi na odr`avanju;

d) kada ugovorni organ treba dodijeliti vi{e identi~nih ugovora u roku od jedne godine, a okvirnim sporazumom bi se omogu}ilo smanjenje tro{kova nabavke. (4) Nakon zaklju~enja okvirnog sporazuma, njegove odredbe ne mogu se mijenjati.

(5) Ugovornim organima nije dopu{teno kori{tenje okvirnih sporazuma na nepropisan na~in ili na na~in kojim se spre~ava, ograni~ava ili ugro`ava konkurencija. ODJELJAK VI. OCJENA I DODJELA UGOVORA ^lan 33. (Otvaranje ponuda) (1) Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda neposredno nakon isteka roka za podno{enje ponuda, kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji. (2) Ponude se otvaraju na sastanku Komisije za nabavku na dan i sat koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji. Svi dobavlja~i koji su na vrijeme dostavili ponude ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati postupku otvaranja ponuda. Izmjena krajnjeg roka za prijem ponuda uticat }e na promjenu datuma otvaranja ponuda. (3) Koverte otvara predsjedavaju}i Komisije za nabavke na otvorenom sastanku, bez obzira na to da li tom sastanku prisustvuju ponu|a~i ili njihovi predstavnici. (4) Proceduru otvaranja koverti, uklju~uju}i i onu za ponude konsultantskih usluga, kao i pravila o saop}avanju relevantnih informacija o sadr`aju tendera propisat }e podzakonski akti. (5) Rezultati postupka javnog otvaranja ponuda unose se u zapisnik sastanka prema obrascu zapisnika koji utvr|uje Agencija za javne nabavke. (6) Zapisnik o otvaranju ponuda dostavlja se svim ponu|a~ima odmah ili najkasnije u roku od tri dana, ra~unaju}i od vremena otvaranja ponuda. (7) Naknadni postupci analize ponuda, njihove ocjene i pore|enja provode se na zatvorenom sastanku Komisije.
25

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 34. (Kriteriji za dodjelu ugovora) (1) Nakon izbora kvalificiranih kandidata ili ponu|a~a, kako je propisano ~l. 22. do 26. ovog zakona, ugovorni organ dodjelu ugovora zasniva na jednom od sljede}ih kriterija: a) ili ekonomski najpovoljnije ponude za ugovorni organ, a po osnovu navedenih kriterija za evaluaciju utvr|enih kriterija u skladu s prirodom i svrhom predmeta konkretnog javnog ugovora, npr: kvalitet, cijena, tehni~ka sposobnost, funkcionalne i ekolo{ke karakteristike, operativni tro{kovi, ekonomi~nost, postprodajni servis i tehni~ka pomo}, datum isporuke i period isporuke ili period izvr{enja; b) ili najni`e cijene tehni~ki zadovoljavaju}e ponude.

(2) Ugovor se dodjeljuje odabranom ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu s ta~. a) i b) stava (1) ovog ~lana. ^lan 35. (Ocjena ponuda) (1) Ugovorni organ ocjenjuje i poredi ponude koje su podnijeli kvalificirani ponu|a~i, primjenjuju}i kriterije za dodjelu ugovora navedene u tenderskoj dokumentaciji u skladu s ~lanom 34. ovog zakona. (2) U otvorenom i ograni~enom postupku, pregovori izme|u ugovornog organa i ponu|a~a o osnovnim aspektima ugovora, a naro~ito o cijeni, nisu dozvoljeni. Me|utim, ugovorni organ mo`e od ponu|a~â zahtijevati da pojasne svoje ponude bez uno{enja bilo kakvih izmjena u sadr`aj ponude. ^lan 36. (Neprirodno niske ponude) (1) Ukoliko se, za dati ugovor, dostavljene ponude poka`u neprirodno niskim u odnosu na robu, usluge ili radove koji su predmet ugovora, ugovorni organ }e od ponu|a~a zahtijevati da opravda ponu|enu cijenu. Ako ponu|a~ ugovornom organu ne pru`i zadovoljavaju}e opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbaciti ponudu. (2) Da bi dobio opravdanje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva da doti~ni ponu|a~ pru`i detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uklju~uju}i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ uzima u razmatranje obja{njenja koja se na primjeren na~in odnose na: a) ekonomi~nost proizvodnog procesa, pru`enih usluga ili gra|evinske metode;

b) izabrana tehni~ka rje{enja i/ili izuzetno pogodne uslove koje ponu|a~ ima za dostavu roba ili usluga ili za izvo|enje radova; c) originalnost posla, roba ili usluga koje je ponu|a~ ponudio;

26

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

d) uskla|enost s va`e}im odredbama koje se odnose na radnu za{titu i uslove rada na mjestu gdje se izvodi rad, pru`a usluga ili isporu~uje roba. ^lan 37. (Preferencijalni tretman doma}eg) Preferencijalni tretman za doma}e mo`e biti primijenjen samo u mjeri u kojoj to dopuste podzakonski akti. ODJELJAK VII. DU@NOSTI NAKON DODJELE UGOVORA ^lan 38. (Obavje{tavanje kandidata i ponu|a~a o rezultatima) (1) Ugovorni organ }e istovremeno, a najkasnije u roku od sedam dana od dono{enja odluke, pismeno obavijestiti kandidate, odnosno ponu|a~e koji su blagovremeno podnijeli zahtjeve ili ponude o odlukama koje su donesene u pogledu pretkvalifikacije, ocjene ponuda ili obustavljanja postupka. (2) Obavje{tenje kandidatima, kao minimum, obavezno sadr`i podatke o tome da li je dati kandidat zadovoljio pretkvalifikacije ili ne. U slu~aju da nije, navode se razlozi. (3) U obavje{tenju ponu|a~ima ~ija je ponuda odbijena obavezno se navode razlozi odbijanja. (4) Obavje{tenje svim ponu|a~ima, kao minimum, obavezno sadr`i ime ponu|a~a kome je ugovor dodijeljen i razloge izbora te ponude u skladu s ~lanom 9. ovog zakona. (5) U slu~aju da je postupak obustavljen, u obavje{tenju kandidatima ili ponu|a~ima navode se razlozi obustavljanja. ^lan 39. (Ugovori) (1) Ugovorni organ nudi ugovor onom kvalificiranom ponu|a~u koji je dostavio najni`e ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu s odredbama ~l. 35. do 37. ovog zakona. Ugovor se zaklju~uje u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine o obligacijama. Nijedan ugovor ne mo`e se zaklju~iti u periodu od 15 dana od datuma kada su ponu|a~i obavije{teni o rezultatu u skladu sa stavom (1) ~lana 38. ovog zakona. (2) a) Ako dobavlja~ kojem je dostavljen prijedlog dodjele ugovora: u pisanoj formi odbije dodjelu ugovora; ili

b) propusti da ostavi garanciju za izvr{enje ugovora o nabavci, kako je propisano u tenderskoj dokumentaciji; ili c) propusti da potpi{e ugovor o nabavci; ili

27

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

d)

odbije da zaklju~i ugovor pod uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji;

ugovorni organ predla`e dodjeljivanje ugovora onom dobavlja~u ~ija je ponuda po redoslijedu odmah nakon ponude najuspje{nijeg ponu|a~a koji je odbio dodjelu ugovora. (3) Prilikom dodjele ugovora o nabavci, cijena navedena u najuspje{nijoj ponudi, kao i uslovi utvr|eni u tenderskoj dokumentaciji ne mogu se mijenjati. Ukoliko se u tenderskoj dokumentaciji dopu{ta odredba o varijabilnoj cijeni (cjenovna formula), zasnovana na odre|enim / definiranim objektivnim pravilima, takva odredba mo`e biti unesena u ugovor. (4) Dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor ne}e sklapati podugovor ni o jednom bitnom dijelu ugovora bez prethodnog pismenog odobrenja ugovornog organa. Elementi ugovora koji se podugovaraju i identitet podugovara~a obavezno se saop}avaju ugovornom organu blagovremeno prije sklapanja podugovora. Ugovorni organ obavijestit }e dobavlja~a o svojoj odluci u roku od 15 dana nakon prijema saop}enja, navode}i razloge u slu~aju odbijanja. Dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora. (5) Ugovorni organ u ugovoru postavlja uslov da dobavlja~ kojem je dodijeljen ugovor o javnoj nabavci nema pravo da zapo{ljava, u svrhu izvr{enja ugovora o javnoj nabavci, fizi~ka ili pravna lica koja su u~estvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila u svojstvu ~lana ili stru~nog lica koje je anga`irala Komisija za nabavke, nadle`na za dodjelu navedenog ugovora o javnoj nabavci, najmanje {est mjeseci po zaklju~enju ugovora. ^lan 40. (Obavje{tenje o dodjeli ugovora) (1) Ugovorni organ u skladu s ~lanom 20. ovog zakona objavljuje obavje{tenje o dodjeli ugovora na osnovu rezultata postupka dodjele. Takva obavje{tenja objavljuju se {to je prije mogu}e, ali ne kasnije od 30 dana po zaklju~enju ugovora. (2) U slu~aju da je u skladu s ~lanom 32. ovog zakona zaklju~en okvirni sporazum, ugovorni organ objavljuje obavje{tenje o dodjeli ugovora na osnovu zaklju~enog okvirnog sporazuma i nije du`an objavljivati obavje{tenja o dodjeli svakog ugovora koji se zaklju~i na osnovu tog sporazuma. (3) Obavje{tenje o dodjeli ugovora sadr`ava informacije koje reguliraju podzakonski akti. ^lan 41. (Izvje{taj o postupku nabavke) (1) Ugovorni organ priprema izvje{taj o svakom postupku dodjele ugovora koji se obavi u skladu s odredbama ovog poglavlja, uklju~uju}i i slu~ajeve kada je zaklju~en okvirni sporazum. (2) Izvje{taj uklju~uje primjerene informacije zavisno od izabranog postupka dodjele. Minimum informacija koje izvje{taj sadr`i utvr|uje se u podzakonskim aktima. (3) Izvje{taj se priprema i dostavlja Agenciji za javne nabavke u roku od 15 dana nakon datuma okon~anja postupka nabavke. Agencija za javne nabavke utvr|uje pravila i obrasce za dostavu izvje{taja.
28

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 42. (Arhiviranje dokumenata) Zaklju~eni ugovori o nabavci, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti vezani za nabavku, ~uvaju se u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine koji se odnose na arhiviranje. ODJELJAK VIII. KONKURS ZA IZRADU IDEJNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ^lan 43. (Provo|enje konkursa za izradu idejnog rje{enja) (1) Konkurs za izradu idejnog rje{enja ogla{ava se u skladu s odredbama ~l. 19. i 20. ovog zakona. (2) Konkurs za izradu idejnog rje{enja provodi se kako bi se odredio u~esnik ili u~esnici koji su podnijeli najbolji plan ili idejni prijedlog kada se namjerava: a) dodijeliti ugovor o pru`anju usluga pobjedniku konkursa ili jednom od pobjednika konkursa. U ovom slu~aju ugovorni organ mo`e se opredijeliti da iza postupka konkursa za izradu idejnog rje{enja uslijedi postupak dodjele ugovora o pru`anju usluga i to putem pregovara~ke procedure bez objave obavje{tenja o nabavci kako je navedeno u ~lanu 11. stav (3) ta~ka c) ovog zakona, pozivaju}i jednog ili vi{e pobjednika konkursa na pregovore o uslovima ugovora; ili b) osigurati nagrade pobjedniku ili pobjednicima konkursa ili druge nagrade za u~e{}e.

(3) Ugovorni organ utvrdit }e pravila za organizaciju konkursa za izradu idejnog rje{enja i uklju~iti ih u tendersku dokumentaciju pripremljenu na primjeren na~in u skladu s ~lanom 13. ovog zakona. (4) I pravnim i fizi~kim licima dozvoljeno je da u~estvuju u konkursu za izradu idejnog rje{enja. (5) Prihvatanje u~esnika u konkursu za izradu idejnog rje{enja ne mo`e se ograni~avati pozivanjem na odre|enu teritoriju niti se mo`e provoditi drugo ograni~enje diskriminatornog karaktera. (6) Ugovorni organ mo`e se odlu~iti na provo|enje pretkva- lifikacionog izbora kandidata, koje }e pozvati da dostave svoje idejne projekte. U tom slu~aju, ugovorni organ odre|uje nediskriminatorne kvalifikacijske kriterije koji mogu osigurati stvarnu konkurenciju i navodi ih u tenderskoj dokumentaciji. ^lan 44. (Konkursna komisija) (1) Projekte koje su ponu|a~i blagovremeno podnijeli ocjenjuje Konkursna komisija, koju formira ugovorni organ ili ovla{teni organ. Ugovorni organ du`an je u potpunosti ovlastiti Konkursnu komisiju za ocjene projekata i odre|ivanje jednog ili vi{e pobjednika. Konkursna
29

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

komisija sastavljena je isklju~ivo od fizi~kih lica koja su nezavisna od u~esnika u konkursu. Samo se fizi~ka lica besprijekorne reputacije koja su potpisala Izjavu o nepristrasnosti i Izjavu o povjerljivosti imenuju za ~lanove Komisije. U slu~aju kada se od u~esnika u konkursu zahtijeva posebna stru~na kvalifikacija, Konkursna komisija formirat }e se uz zastupljenost stru~njaka tra`ene kvalifikacije. (2) Konkursna komisija je samostalna u dono{enju svojih odluka ili mi{ljenja. Ocjenjuju se samo anonimno prijavljeni projekti. Konkursna komisija mo`e saznati ime uspje{nog u~esnika, odnosno uspje{nih u~esnika isklju~ivo nakon {to donese odluku u vezi s jednim ili vi{e najboljih idejnih rje{enja ili projekata. (3) Projekti se ocjenjuju prema kriterijima za ocjenjivanje utvr|enim u tenderskoj dokumentaciji, a oni ne moraju nu`no biti zasnovani na najni`oj cijeni ili ekonomski najpovoljnijoj ponudi. (4) Konkursna komisija odlu~uje isklju~ivo na svojim sastancima. Na sastancima Konkursne komisije vode se zapisnici, koji su sastavni dio Izvje{taja o postupku, a on se sa~injava i dostavlja Agenciji za javne nabavke, u skladu s odredbama ~lana 41. ovog zakona. POGLAVLJE III. DODJELA UGOVORA ISPOD DOMA]IH VRIJEDNOSNIH RAZREDA ^lan 45. (Vrste postupaka za dodjelu ugovora ispod doma}ih vrijednosnih razreda) (1) Ugovor o nabavci roba, usluga ili radova ~iju je vrijednost ugovorni organ procijenio na iznos koji je ni`i od doma}eg vrijednosnog razreda iz stava (2) ~lana 6. ovog zakona mo`e se dodijeliti u jednom od sljede}ih postupaka: a) kroz postupak koji je utvr|en u ~l. 10. i 11. ovog zakona, prema uslovima iz tih ~lanova i u skladu s Pravilima iz Poglavlja II. ovog zakona; ili b) kroz postupak konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda u skladu s odredbama ~lana 46. ovog zakona i stava (2) ovog ~lana. (2) Ugovor za nabavku roba, usluga ili radova ~iju je vrijednost ugovorni organ procijenio u skladu s odredbama st. (5) do (8) ~lana 6. ovog zakona na iznos koji je jednak ili manji od 3.000,00 KM mo`e se dodijeliti putem direktnog sporazuma, u skladu s odredbama ~lana 47. ovog zakona. Ugovorni organ du`an je osigurati da ukupna godi{nja vrijednost takvih kupovina ne prelazi 10% njegovog ukupnog godi{njeg bud`eta za nabavke. (3) Ugovorni organ priprema i dostavlja izvje{taj Agenciji za javne nabavke o svakom ugovoru dodijeljenom u skladu s odredbama ovog poglavlja, kako je odre|eno u podzakonskim aktima i prema obrascu izvje{taja koji utvrdi Agencija za javne nabavke. Svi dokumenti koji se odnose na dodjelu ugovora ~uvaju se u skladu s ~lanom 42. ovog zakona. ^lan 46. (Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda)

30

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(1) Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda je postupak u kojem ugovorni organ, radi dodjeljivanja konkretnog ugovora u skladu s odredbama st. (3) do (6) ovog ~lana, upu}uje zahtjev za dostavljanje ponuda za snabdijevanje robama, uslugama ili radovima odre|enom broju dobavlja~a, davalaca usluga ili izvo|a~a radova, a pri tome taj broj nije manji od tri. (2) Ugovorni organ mo`e dodatno objaviti odgovaraju}e obavje{tenje u "Slu`benom glasniku BiH". (3) Zahtjev za ponude iz stava (1) ovog ~lana obuhvata adekvatne i dovoljne informacije na osnovu kojih dobavlja~i mogu pripremiti svoje ponude na stvarno konkurentskom osnovu. Zahtjev tako|er sadr`i i precizan rok i mjesto prijema ponuda. Dodjela ugovora isklju~ivo se zasniva na najni`oj cijeni u skladu s ta~kom b) ~lana 34. ovog zakona. (4) Svaki dobavlja~, pru`alac usluga ili izvo|a~ radova mo`e ponuditi samo jednu cijenu, koju nakon dostavljanja ponude ne mo`e mijenjati. O ponu|enoj cijeni se ne pregovara. (5) Ugovorni organ ocjenjuje primljene ponude nakon isteka roka spomenutog u stavu (3) ovog ~lana na osnovu kriterija koji su utvr|eni u skladu sa stavom (3) ovog ~lana. Ukoliko su prikupljene najmanje tri odgovaraju}e ponude, ugovorni organ ugovor dodjeljuje onom dobavlja~u, davaocu usluga ili izvo|a~u radova koji zadovoljava kriterije za dodjelu navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda. (6) U slu~aju kada su prikupljene manje od tri odgovaraju}e ponude, ugovorni organ poni{tava postupak i zapo~inje naredni obnovljeni postupak. Me|utim, ukoliko se ugovorni organ u prethodnom postupku opredijelio na dodatno objavljivanje obavje{tenja iz stava (2) ovog ~lana, tada se ne zahtijeva ponavljanje postupka u slu~aju prijema manje od tri odgovaraju}e ponude i ugovorni organ u tom slu~aju mo`e neposredno pristupiti dodjeljivanju ugovora dobavlja~u ~ija ponuda zadovoljava kriterije navedene u zahtjevu za dostavljanje ponuda, u skladu s odredbama ~l. 38. i 39. ovog zakona. (7) Agencija za javne nabavke priprema obrasce i/ili standardne dokumente koji se koriste u postupku konkurentskog zahtjeva za podno{enje ponuda. ^lan 47. (Direktni sporazum) Direktni sporazum podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ prikuplja prijedlog cijene ili ponudu od pojedina~nog dobavlja~a, davaoca usluga ili izvo|a~a radova i pregovara ili prihvata tu cijenu kao uslov za kona~ni sporazum. Takav postupak definira se u internom pravilniku ugovornog organa, koji ga utvr|uje u skladu s modelom koji priprema Agencija za javne nabavke. POGLAVLJE IV. PRIMJENA ZAKONA ODJELJAK I. INSTITUCIJE ^lan 48. (Agencija za javne nabavke)
31

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(1) Agencija za javne nabavke (u daljem tekstu: Agencija) ovim zakonom se osniva kao samostalna, upravna organizacija sa statusom pravnog lica. Agencija }e imati sjedi{te u Sarajevu i posjedovat }e pe~at u skladu sa Zakonom o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03). (2) Agencija }e imati dvije filijale sa sjedi{tem u Banjoj Luci i Mostaru. Filijale ne}e imati status pravnih lica i ne}e biti ovla{tene da donose odluke bez odobrenja Agencije. One }e imati pe~ate identi~ne pe~atu Agencije, koji }e kao jedinu dopu{tenu razliku dodatno sadr`avati naziv i lokaciju filijale. (3) Agencija }e po~eti s radom u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Uloga Agencije je da osigura pravilno provo|enje ovog zakona. Detaljne nadle`nosti Agencije bit }e definirane u podzakonskim aktima. Nadle`nosti Agencije }e obavezno uklju~ivati: a) predlaganje izmjena i dopuna ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata, u cilju osiguranja njihove djelotvornosti i svrsishodnosti; b) unapre|enje informiranosti ugovornih organa i dobavlja~a o propisima o javnim nabavkama i njihovim ciljevima, postupcima i metodama; c) objavljivanje priru~nika i uputstava, kao i izrada i a`uriranje standardnih obrazaca i modela, u skladu s odredbama ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata, namijenjenih ugovornim organima; d) pru`anje tehni~ke i savjetodavne pomo}i i ugovornim organima i dobavlja~ima u vezi s primjenom i tuma~enjem odredbi ovog zakona i prate}ih podzakonskih akata; e) uspostava sistema za pra}enje ugovornih organa u vezi s primjenom ovog zakona;

f) prikupljanje, analiza i objavljivanje informacija u vezi s postupcima javnih nabavki i dodijeljenim ugovorima o javnim nabavkama; g) razvijanje elektronskog informacionog sistema dostupnog na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, koji bi dodatno, pored "Slu`benog glasnika BiH", objavljivao tendersku dokumentaciju; h) pokretanje i podr{ka razvoju prakse elektronskih nabavki i komunikacija u oblasti javnih nabavki; i) objavljivanje informacija u vezi s obukom, objavljivanje priru~nika i druge vrste pomo}i na planu profesionalnog razvoja u podru~ju javnih nabavki; j) k) (5) vo|enje evidencije akreditiranih predava~a iz oblasti javnih nabavki; podno{enje godi{njih izvje{taja Vije}u ministara Bosne i Hercegovine. Agencija ima direktora i Odbor.

32

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(6) Direktor Agencije donosi Pravilnik o unutra{njoj organizaciji Agencije u roku od dva mjeseca nakon uspostavljanja Agencije. (7) Odbor Agencije daje saglasnost na podzakonske akte koje donosi direktor Agencije.

(8) U skladu s odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04), Vije}e ministara Bosne i Hercegovine imenuje direktora sa statusom sekretara s posebnim zadatkom na period od pet godina s mogu}no{}u jednog ponovnog imenovanja. Direktora mo`e razrije{iti du`nosti Vije}e ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Odbora, a u skladu s odredbama Zakona o dr`avnoj slu`bi Bosne i Hercegovine. (9) Odbor Agencije sastoji se od sedam ~lanova. ^lanovi su: ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine, ministar finansija Federacije Bosne i Hercegovine, ministar finansija Republike Srpske i ~etiri stru~njaka koji su izabrani putem javnog konkursa na na~in predvi|en podzakonskim aktima. Gradona~elnik Br~ko Distrikta imenuje u Odbor jednog posmatra~a iz Br~ko Distrikta. Direktor Agencije ima status posmatra~a u Odboru. ^lanovi Odbora, osim ministara ili njihovih predstavnika, uklju~uju}i posmatra~a iz Br~ko Distrikta, imaju petogodi{nji mandat u Odboru, uz mogu}nost jednog ponovnog imenovanja. (10) ^lanovi Odbora ve}inom glasova izme|u sebe biraju predsjedavaju}eg na period od dvije godine. Odbor se sastaje jednom u tri mjeseca ili ~e{}e, ukoliko predsjedavaju}i to ocijeni potrebnim. Agencija Odboru osigurava odgovaraju}a sredstva i kadrovsku podr{ku kako bi Odboru bilo omogu}eno da izvr{ava svoje du`nosti u skladu s ovim zakonom. (11) Svi ugovorni organi s teritorije Bosne i Hercegovine obavezni su sara|ivati s Agencijom, njenim direktorom i Odborom kada oni obavljaju svoje aktivnosti koje proisti~u iz okvira nadle`nosti utvr|enih ovim zakonom i prate}im podzakonskim aktima. ^lan 49. (Ured za razmatranje `albi) (1) Provo|enje odredbi ovog zakona osigurat }e se postupkom utvr|enim u Odjeljku II. ovog poglavlja, koji }e kao drugostepeni organ voditi Ured za razmatranje `albi (u daljem tekstu: UR@). (2) UR@ se ovim zakonom osniva kao samostalna, upravna organizacija sa statusom pravnog lica. UR@ }e imati sjedi{te u Sarajevu i posjedovat }e pe~at u skladu sa Zakonom o pe~atu institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/98 i 14/03). (3) UR@ }e po~eti s radom u roku od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona.

(4) Predsjedavaju}i UR@-a donosi Pravilnik o unutra{njoj organizaciji UR@-a u roku od dva mjeseca od uspostavljanja UR@-a. (5) UR@ se sastoji od tri ~lana, koji se biraju iz reda priznatih stru~njaka upravnog prava i/ili upravnog postupka, koji imaju status jednak statusu nezavisnih sudija, nespojiv s obavljanjem bilo koje druge neposredne ili posredne, stalne ili povremene du`nosti, sa izuzetkom akademskih aktivnosti, i tri ~lana, koji su stru~njaci u oblasti izvo|enja radova, javnih nabavki, transporta i strate{kog poslovnog upravljanja, a izabrani su putem javnog konkursa na na~in predvi|en podzakonskim aktima.
33

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(6) Po okon~anju javnog konkursa, Vije}e ministara predla`e Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine ~lanove UR@-a, uzimaju}i u obzir da dva ~lana budu iz Federacije BiH i jedan iz Republike Srpske. (7) (8) ^lanove UR@-a imenuje Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine. UR@ dostavlja godi{nje izvje{taje Parlamentarnoj skup{tini Bosne i Hercegovine. ODJELJAK II. POSTUPAK REVIZIJE ^lan 50. (Prigovori) Svaki dobavlja~ koji ima legitiman interes za konkretan ugovor o javnoj nabavci i koji smatra da je ugovorni organ u toku konkretnog postupka dodjele ugovora prekr{io jednu ili vi{e odredbi ovog zakona i/ili prate}ih podzakonskih akata ima pravo ulo`iti prigovor na postupak, na na~in i u rokovima utvr|enim u ~lanu 51. ovog zakona. ^lan 51. (Postupak i rokovi za podno{enje i razmatranje prigovora) (1) Prigovor se podnosi odnosnom ugovornom organu kao prvostepenoj instanci u `albenom postupku, u pisanoj formi, u roku od pet dana od dana kada je podnosilac saznao ili je trebalo da sazna za navodnu povredu ovog zakona, i ne kasnije od jedne godine od datuma navodne povrede. (2) Po prijemu pismenog prigovora, ugovorni organ obustavlja postupak dodjele ugovora u toku dok se prigovor u potpunosti ne razmotri i ne donese odluka prije isteka roka utvr|enog u stavu (4) ovog ~lana. (3) Ugovorni organ du`an je, ukoliko je to potrebno, produ`iti rokove za postupak dodjele ugovora za period trajanja obustave iz stava (2) ovog ~lana. U slu~aju da zbog razmatranja prigovora do|e do promjene rokova postupka dodjele ugovora o kojima su dobavlja~i bili prethodno obavije{teni, ugovorni organ }e im o tome uputiti obavje{tenje, navode}i razloge za produ`enje rokova. (4) Ugovorni organ obavezan je razmotriti prigovor i donijeti obrazlo`enu odluku u roku od pet dana od prijema prigovora i najkasnije narednog radnog dana obavijestiti podnosioca prigovora o donesenoj odluci i istovremeno je obrazlo`iti. (5) Ako ugovorni organ propusti da razmotri prigovor u roku utvr|enom u stavu (4) ovog ~lana ili prigovor odbije, podnosilac prigovora mo`e ulo`iti pismenu `albu UR@-u u roku od pet dana po~ev od prvog radnog dana nakon isteka roka utvr|enog u stavu (4) ovog ~lana, ili, u slu~aju da je ugovorni organ odbio prigovor u prvostepenom postupku, od datuma kada je ugovorni organ o tome obavijestio podnosioca prigovora. Kopija pismene `albe istovremeno }e biti dostavljena ugovornom organu. (6) Po prijemu kopije pismene `albe podnosioca, ugovorni organ obustavit }e postupak dodjele ugovora u toku na period od pet dana, osim ako UR@ ne izda druga~ije pismene instrukcije.
34

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(7) Stavovi (5) i (6) ovog ~lana ne primjenjuju se u slu~aju postupka direktnog sporazuma prema stavu (2) ~lana 45. ovog zakona. ^lan 52. (Ovla{tenja Ureda za razmatranje `albi) (1) Po prijemu `albe u pismenoj formi, UR@ }e se uvjeriti da je ugovorni organ obustavio postupak dodjele ugovora u toku na period od pet dana, osim ukoliko mu UR@ druga~ije nalo`i. Prije isteka ovog roka, UR@ donosi odluku o tome da li }e se izdati privremeni nalog u skladu sa stavom (2) ovog ~lana i o tome obavje{tava ugovorni organ najkasnije narednog radnog dana. (2) U bilo kom trenutku nakon prijema `albe, a prije zaklju~enja ugovora, UR@ mo`e, putem privremenog naloga i u o~ekivanju svoje kona~ne odluke po `albi, obustaviti postupak dodjele ugovora na koji se odnosi navodna povreda ili obustaviti provo|enje bilo koje odluke ili radnje ugovornog organa za vrijeme odvijanja postupka, u sljede}im slu~ajevima: a) s obzirom na informacije kojima raspola`e UR@, vjerovatno je da }e `alba biti rije{ena u korist `albenika, i/ili b) odluka o obustavi postupka ne bi prouzrokovala nesrazmjernu {tetu na ra~un javnog interesa, ugovornog organa ili ponu|a~a. (3) Prije zaklju~enja ugovora o javnoj nabavci, UR@ je, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovog zakona, ovla{ten da: a) sa~ini izjavu u vezi s pravnim pravilima ili principima koji se odnose na predmet `albe;

b) u cjelini ili djelimi~no poni{ti bilo koji akt ili odluku ugovornog organa koji nisu u skladu s ovim zakonom, {to podrazumijeva i ovla{tenje za otklanjanje bilo koje tehni~ke ili druge specifikacije koja nije u skladu s ovim zakonom; c) izda nalog ugovornom organu da otkloni svaku povredu i da nastavi postupak dodjele ugovora u skladu s tim; d) izda nalog za prekid postupka dodjele ugovora;

e) donese odluku o naknadi {tete `albeniku, koji je, kao ponu|a~, a zbog po~injene povrede ovog zakona, pretrpio gubitak ili {tetu. (4) Nakon zaklju~enja ugovora o javnoj nabavci, UR@ je, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovoga zakona, ovla{ten da: a) sa~ini izjavu u vezi s pravnim pravilima ili principima koji se odnose na predmet `albe i, ukoliko je to opravdano; b) dodijeli naknadu {tete `albeniku, koji je, kao ponu|a~, a zbog po~injene povrede ovoga zakona, pretrpio gubitak ili {tetu.

35

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

(5) Visina od{tete koja se dodjeljuje u skladu s ovim stavom ograni~ena je do iznosa tro{kova pripreme ponude ili do 10% ponu|a~eve ponu|ene cijene, zavisno od toga koji je od ova dva iznosa ve}i. UR@ mo`e, ukoliko smatra da je odluka ili radnja ugovornog organa naru{ila bilo koju obavezu iz ovog zakona, ugovornom organu nalo`iti da `albeniku nadoknadi tro{kove `albenog postupka. (6) Na odluku UR@-a mo`e se podnijeti tu`ba nadle`nom sudu Bosne i Hercegovine u roku od 45 dana od datuma kada je ta odluka upu}ena `albeniku. U slu~aju da tu`ba nije podnesena sudu u predvi|enom roku, odluka UR@-a je kona~na. Sud postaje nadle`an tek po okon~anju administrativnog `albenog postupka pred UR@-om. (7) U slu~aju da UR@ smatra da je slu`beno lice ugovornog organa izvr{ilo promi{ljenu i namjernu povredu ovog zakona, ugro`avaju}i time njegovu svrhu navedenu u ~lanu 1. ovog zakona, UR@, pored ovla{tenja navedenih u st. od (1) do (5) ovog ~lana, mo`e: a) b) da podnese prekr{ajnu ili krivi~nu prijavu nadle`nom sudu; ili izre}i nov~ane kazne u iznosu do 4.000,00 KM.

(8) U skladu s odredbama ovog ~lana, podzakonskim aktima regulirat }e se procedure rada UR@-a, uklju~uju}i i objavljivanje godi{njeg izvje{taja o aktivnostima UR@-a. POGLAVLJE V. USVAJANJE PODZAKONSKIH AKATA ^lan 53. (Podzakonski akti) U roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog zakona, Vije}e ministara Bosne i Hercegovine }e, na prijedlog ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine, usvojiti podzakonske akte u kojima }e biti poja{njene postavke ovoga zakona u skladu s njegovim odredbama, a posebno u smislu ~l. 1., 4., 6., 7., 12., 13., 18., 19., 20., 30., 37., 40., 41., 45., 48., 49., 50. i 52. ovog zakona. POGLAVLJE VI. PRIJELAZNE ODREDBE, PRESTANAK VA@ENJA, STUPANJE NA SNAGU ^lan 54. (Privremeno vr{enje nadle`nosti Agencije za javne nabavke i Ureda za razmatranje `albi) (1) U prijelaznom periodu od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, nadle`nosti Agencije za javne nabavke vr{it }e Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. (2) U prijelaznom periodu od tri mjeseca od stupanja na snagu ovog zakona, nadle`nosti Ureda za razmatranje `albi vr{it }e Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, Ministarstvo finansija Republike Srpske i Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svojih nadle`nosti.

36

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("SG" 49/04)

^lan 55. (Okon~anje zapo~etih postupaka dodjele ugovora) Sve radnje u postupcima javne nabavke koje su zapo~ete objavljivanjem obavje{tenja o nabavci, u skladu sa do tada va`e}im propisima o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini, prije stupanja na snagu ovoga zakona, i za koje nije zaklju~en ugovor o nabavci ili protiv kojih se vodi sudski ili bilo koji drugi postupak, bit }e okon~ane u skladu s propisima o javnim nabavkama do tada va`e}im u Bosni i Hercegovini. ^lan 56. (Prestanak va`enja) (1) Nakon stupanja na snagu ovog zakona prestaje va`iti Odluka o postupku nabavke roba, usluga i ustupanju radova za potrebe institucija Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 13/03 i 7/04) kao i svi ostali propisi koji su regulirali materiju propisanu ovim zakonom, uz izuze}e slu~ajeva iz ~lana 55. ovog zakona. (2) U roku od 60 dana nakon stupanja na snagu ovog zakona, nadle`ni organi entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine stavljaju van snage Zakon o postupku nabavke robe, usluga i ustupanju radova RS-a ("Slu`bene novine RS", broj 20/01); Uredbu o postupku nabavke roba, o uslugama i ustupanju radova u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/03, 58/03 i 11/04); Pravilnik o postupku nabavke robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik Br~ko Distrikta", broj 14/02), kao i sve ostale propise koji su regulirali materiju utvr|enu ovim zakonom, uz izuze}e slu~ajeva iz ~lana 55. ovog zakona. Ovaj zakon primjenjivat }e se u entitetima i Br~ko Distriktu. ^lan 57. (Stupanje na snagu) Ovaj zakon stupit }e na snagu osmog dana nakon objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a objavit }e se i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. PSBiH broj 101/04 27. septembra 2004. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Martin Ragu`, s. r. Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Goran Milojevi}, s. r.

37

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE 127 ZJN SG BiH 19/05

Na osnovu ~lana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 52. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 18. februara 2005. godine, i na 38. sjednici Doma naroda, odr`anoj 22. februara 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) u ~lanu 48. stav (3) rije~i: "tri mjeseca" zamjenjuju se rije~ima: "{est mjeseci". ^lan 2. U ~lanu 49. stav (3) rije~i: "tri mjeseca" zamjenjuju se rije~ima: "{est mjeseci". ^lan 3. U ~lanu 54. stav (1) i stav (2) rije~i: "tri mjeseca" zamjenjuju se rije~ima: "{est mjeseci". ^lan 4. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". PSBiH broj 160/05 22. februara 2005.godine Sarajevo Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH [efik D`aferovi}, s. r. Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Velimir Juki}, s. r.

337

ZJN SG BiH 52/05

Na osnovu ~lana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarana skup{tina Bosne i Hercegovine, na 59. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 29. juna 2005. godine, i na 45. sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. jula 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04 i 19/05) u ~lanu 48. stav (3) rije~i: "{est mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "devet mjeseci". ^lan 2. U ~lanu 49. stav (3) rije~i: "{est mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "devet mjeseci". ^lan 3. U ~lanu 54. stavovi (1) i (2) rije~i: "{est mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "devet mjeseci". ^lan 4. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH". PSBiH broj 208/05 28. jula 2005. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH [efik D`aferovi}, s. r. Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Velimir Juki}, s. r.

334

ZJN SG BiH 52/05

Na osnovu ~lana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 22. decembra 2004. godine, i na sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. jula 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O IZMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U stavu dva (2) ~lana 34. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04) rije~ "najni`e" mijenja se rije~ju "najbolje" ^lan 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u "Slu`benom glasniku BiH", a objavit }e se i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. PSBiH broj 205/05 28. jula 2005. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH [efik D`aferovi}, s. r. Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Velimir Juki}, s. r.

53

ZJN SG BiH 08/06

Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 21. decembra 2005. godine, i na 53. sjednici Doma naroda, odr`anoj 31. januara 2006. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05 i 52/05) u ~lanu 48. stav (3) rije~i: "devet mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "12 mjeseci". ^lan 2. U ~lanu 49. stav (3) rije~i: "devet mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "12 mjeseci". ^lan 3. U ~lanu 54. st. (1) i (2) rije~i: "devet mjeseci" zamjenjuju se rije~ima: "12 mjeseci". ^lan 4. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".

PSBiH broj 265/06 31. januara 2006. godine Sarajevo

Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH dr. Nikola [piri}, s. r.

Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Mustafa Pamuk, s. r.

178

ZJN SG BiH 24/06

Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 75. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 7. marta 2006. godine, i na 55. sjednici Doma naroda, odr`anoj 27. marta 2006. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05 i 92/05) u ~lanu 49. stav (3) rije~i: "u roku od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona" zamjenjuju se rije~ima: "do 31.3.2006. godine". ^lan 2. U ~lanu 54. stav (2) rije~i: "od 12 mjeseci od stupanja na snagu ovog zakona" zamjenjuju se rije~ima: "do 31.3.2006. godine". ^lan 3. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".

PSBiH broj 285/06 27. marta 2006. godine Sarajevo

Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH dr. Nikola [piri}, s. r.

Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Mustafa Pamuk, s. r.

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE 444

ZJN SG BiH 70/06

Na osnovu ~lana IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 25. jula 2006. godine, i na 61. sjednici Doma naroda, odr`anoj 27. jula 2006. godine, donijela je ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06 i 24/06) u ~lanu 26. u stavu (2) dodaje se ta~ka h), koja glasi: "h) dokaz da je ispunio obaveze u vezi s pla}anjem koncesionih naknada ako je predmet javne nabavke roba koja je predmet ugovora o koncesiji." ^lan 2. U ~lanu 39. iza stava (4) dodaje se novi stav (5), koji glasi: "(5) Ugovorni organ ne}e odobriti zalju~enje ugovora s podugovara~em ako on ne ispunjava uslove predvi|ene ~l. 23., 24., 25. i 26. ovog Zakona." Dosada{nji stav (5) postaje stav (6).
^lan 3. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH".

PSBiH broj 335/06 27. jula 2006. godine Sarajevo

Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Martin Ragu`, s. r.

Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Goran Milojevi}, s. r.

70

ZJN SG BiH 12/09

Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 41. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 3. decembra 2008. godine, i na 24. sjednici Doma naroda, odr`anoj 29. januara 2009. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06) u ~lanu 6. u stavu (2) u ta~kama a) i b) broj "30.000,00" zamjenjuje se brojem "50.000,00" i broj "60.000,00" zamjenjuje se brojem "80.000,00". ^lan 2. U ~lanu 45. u stavu (2) broj "3.000,00" zamjenjuje se brojem "6.000,00". ^lan 3. Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a bit }e objavljen i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine.

PSBiH broj 290/09 29. januara 2009. godine Sarajevo

Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Niko Lozan~i}, s. r.

Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Dr. Mladen Ivani}, s. r.

338 ZJN SG BiH 60/10 Na osnovu ~lana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 75. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 7. aprila 2010. godine, i na 48. sjednici Doma naroda, odr`anoj 13. jula 2010. godine, usvojila je ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09) u ~lanu 52. stav (6) mijenja se i glasi: "(6) Odluka UR@-a je kona~an upravni akt. UR@ obavezan je dostaviti svoju odluku `aliocu i ugovornom organu. Ugovorni organ obavezan je dostaviti odluku UR@-a svim ostalim ponu|a~ima koji su u~estvovali u postupku koji je prethodio dono{enju odluke UR@-a i to najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odluke UR@-a. Protiv odluke UR@-a mo`e se podnijeti tu`ba u upravnom sporu pred Sudom Bosne i Heregovine u roku od 30 dana od dana prijema odluke. Tu`ba kojom se pokre}e upravni spor nema suspenzivno djelovanje. U upravnom sporu protiv odluke UR@-a Sud Bosne i Hercegovine odlu~uje po hitnom postupku. Na osnovu zahtjeva za odga|anje od izvr{enja kona~nog upravnog akta UR@-a odlu~uje Sud Bosne i Hercegovine rje{enjem o privremenoj mjeri." ^lan 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH", a bit }e objavljen i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku RS" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH".

PSBiH, broj 541/10 13. jula 2010. godine Sarajevo

Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH Dr. Milorad @ivkovi}, s. r.

Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH Sulejman Tihi}, s. r.

Pravilnik o postupku direktnog sporazuma ("SG" 53/06)
Na osnovu člana 47. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 49/04,19/05, 52/05, 8/06 i 24/06), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije, direktor Agencije za javne nabavke, donosi PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA Član 1. (Svrha i predmet pravilnika) (1) Pravilnikom o postupku direktnog sporazuma, koji predstavlja model (u daljem tekstu:Pravilnik) definiraju se osnove pripreme i vođenja postupka direktnog sporazuma. (2) Ugovorni organi iz člana 3. (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon), dužni su donijeti interni pravilnik o postupku direktnog sporazuma, koji će biti usklađen sa ovim Pravilnikom. Član 2. (Definicije i uslovi za primjenu postupka direktnog sporazuma) (1) Postupak direktnog sporazuma se primjenjuje na nabavku roba, usluga ili radova čija je vrijednost procijenjena od strane ugovornog organa na iznos jednak ili manji od 3.000 KM. (2) Direktni sporazum je postupak u kojem ugovorni organ traži prijedlog cijene ili ponudu od jednogdobavljača, pružaoca usluga ili izvođača radova (u daljem tekstu: dobavljač) i pregovara ili prihvata tu cijenu, kao uslov za konačan sporazum. (3) Ukupna godišnja vrijednost svih nabavki putem direktnog sporazuma ne smije preći 10% ukupnog godišnjeg budžeta za nabavke ugovornog organa. Član 3. (Principi dodjele direktnog sporazuma) (1) Ugovorni organ ne može provesti postupak direktnog sporazuma sa namjerom da diskrimnira ili favorizuje bilo kojeg dobavljača. (2) Postupak direktnog sporazuma se provodi na način da osigura poštovanje principa iz člana 1. Zakona. Član 4. (Priprema postupka) (1) Procjenjivanje vrijednosti nabavki koji su dodijeljeni postupkom direktnog sporazuma vrši se u skladu sa članom 6. st. (5), (7) i (8) Zakona i članom 8. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 3/05). (2) Procijenjena vrijednost nabavke može se bazirati ili na cijenama prethodnih sličnih nabavki, ili iz dobavljačevog kataloga, ili iz istraživanja tržišta koje je prethodno urađeno ili je urađeno u vrijeme konkretne nabavke putem direktnog sporazuma. (3) Procijenjena vrijednost nabavke mora biti važeća u trenutku kada ugovorni organ zatraži prijedlog cijene ili ponudu od jednog dobavljača. Član 5. (Odluka o primjeni postupka dodjele direktnog sporazuma) Nakon prijema ponude jednog dobavljača, a prije donošenja odluke o direktnom sporazumu, ugovorni organ razmatra, uzimajući u obzir princip najefikasnijeg korištenja javnih sredstava, da li: a) prihvata prijedlog cijene ili pregovara o istoj, ili b) u slučaju neprihvatljivosti cijene ili nepovoljnog ishoda pregovora, ugovorni organ će se obratiti drugom dobavljaču da dostavi prijedlog cijene ili ponudu, ili c) će odabrati drugu vrstu postupka, definiranu Zakonom. Član 6. (Definiranje potreba ugovornog organa) (1) Ugovorni organ će pažljivo razmotriti svoje zahtjeve koji se odnose na robe, usluge ili radove. (2) Zahtjev za prijedlog cijene ili ponuda obuhvata detaljan opis roba, usluga ili radova koji se traže, uključujući i relevantne faktore poput količine, kvaliteta, tehničkog opisa, estetskih i funkcionalnih zahtjeva, okolišnih osobina, mjesta i roka za isporuku i/ili slično, a primjereno predmetu nabavke. Član 7. (Odabir dobavljača) (1) Uzimajući u obzir čl. 2. i 3. ovog Pravilnika, ugovorni organ odabira dobavljača kojeg će pozvati i tako provesti aktivnosti nabavke. (2) Prije odluke o pozivanju određenog dobavljača, ugovorni organ provjerava situaciju na odgovarajućem tržištu roba, usluga ili radova, posebno, tržišnu cijenu roba, usluga ili radova koji su predmet nabavke. (3) Ugovorni organ odabira dobavljača na način koji garantira adekvatnu razmjenu vrijednosti za novac. Član 8. (Provođenje postupka) (1) Ugovorni organ informira odabranog dobavljača o svim zahjevima koji se odnose na robe, usluge ili radove koji se namjeravaju nabaviti. (2) Kada traži prijedlog cijene ili ponudu, ugovorni organ daje dobavljaču dovoljno vremena da pripremi prijedlog cijene ili ponudu, uzimajući u obzir kompleksnost nabavke. (3) Slijedeći princip dobre prakse u nabavci, ugovorni organ će odabrati dobavljača koji je dovoljno kvalificiran da uredno izvrši ugovor. (4) Ugovorni organ pažljivo ocjenjuje ponuđene robe, radove ili usluge u odnosu na zahtjeve koje je sam utvrdio. (5) Kada vodi pregovore koji se odnose na prijedlog cijene ili ponudu, ugovorni organ djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom praksom. Član 9. (Prihvatanje predložene ili dogovorene cijene i zaključivanje direktnog sporazuma) (1) Ugovorni organ osigurava da dogovorena ili prihvaćena cijena ne bude viša od odgovarajuće tržišne cijene. (2) Ugovorni organ može vršiti nabavke direktnim sporazumom na način da zaključi poseban ugovor u pismenoj formi.

1

(3) Direktni sporazum smatra se zaključenim i kada ugovorni organ prihvati račun ili drugi osnov za plaćanje u slučaju: a) nabavki čija vrijednost iznosi 500,00 KM ili manje, direktni sporazum smatra se zaključenim uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije; b) nabavki čija vrijednost je viša od 500,00 KM, nabavka direktnim sporazumom se dokazuje narudžbenicom ugovornog organa ili ugovorom u pismenoj formi. (4) Ugovorni organ može internim pravilnikom i drugačije definirati vrijednosnu granicu za stav (3) tačka 1 ovog člana, ali samo unutar te vrijednosti. (5) Ugovorni organ mora biti u mogućnosti da dokaže da su principi javnih nabavki zadovoljeni u konkretnom postupku direktnog sporazuma. Član 10. (Pravo prigovora) U postupku direktnog sporazuma, dobavljač ima pravo prigovora, a žalba nije dopuštena. Član 11. (Prelazne i završne odredbe) (1) Ugovorni organi su dužni donijeti ili uskladiti postojeće interne pravilnike o postupku direktnog sporazuma u roku od 3 (tri) mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika. (2) Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave i objavit će se u "Službenom glasniku BiH". Broj: 01-02- 876-2/06 DIREKTOR Đinita Fočo 06. juli 2006. godine Sarajevo

2

Pravilnik o akreditaciji i registraciji predavača javnih nabavki ("SG" 99/06)
Na osnovu člana 48. (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), uz prethodnu suglasnost Odbora Agencije, direktor Agencije za javne nabavke, donosi PRAVILNIK O AKREDITACIJI I REGISTRACIJI PREDAVAČA JAVNIH NABAVKI Član 1. Ovim Pravilnikom se definiše postupak akreditacije i registriranja predavača u oblasti javnih nabavki, uloga Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:AJN) u postupku akreditiranja i registracije i druga pitanja u vezi sa postupkom akreditiranja i registriranja predavača. Član 2. AJN je nadležna da uspostavi i održava Registar akreditovanih predavača javnih nabavki u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: RAPJN). Član 3. RAPJN predstavlja ažuriranu listu/bazu podataka lica koja su kvalificirana putem programa obuke predavača u javnim nabavkama, te je lista/baza podataka dostupna svim zainteresovanim na web stranici AJN Prvu grupu certificiranih predavača, koja je uspješno okončala obuku u organizaciji Tehničke pomoć EU–AJN će unijeti u RAPJN i činit će akreditirane predavače u skladu sa ovim Pravilnikom. Član 4. Predavači koji uspješno okončaju obuke, koje AJN bude organizovala, provodila, administrirala ili pomagala prema programu obuke koji utvrdi AJN u budućem periodu, steći će status akreditovanih predavača. Postupak priznanja programa obuke drugih institucija radi sticanja statusa akreditovanog predavača javnih nabavki, provodit će AJN po odredbama Zakona o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH" broj 29/02 ) i ovom Pravilniku. Akreditovane predavače iz st.1. i 2. ovog člana AJN će staviti na listu RAPJN, u roku od 30 dana od dana sticanja statusa akreditovanog predavača ili priznanja programa drugih institucija. Izgled akreditacije propisuje AJN i dat je kao Anex III ovog Pravilnika. Član 5. RAPJN čine osnovni podaci o predavačima prema abecednom redu prezimena predavača i to: a) puno ime predavača b) adresa i kontakt informacije c) podaci o certifikatu (podaci o programu, lice koje izdaje certifikat, broj i datum) d) datum akreditacije e) registarski broj f) posebna stručna oblast (napr. javni radovi, zdravstveni sektor, obrazovanje) ukoliko je dostupno, g) ostale informacije kao što su: broj stručnih programa obuke o javnim nabavkama koje je predavač implementirao u prošlosti, prethodne ocjene kvaliteta, dodatna stručna usavršavanja predavača i sl. Član 6. AJN, pored podataka o predavačima koji su dostupni svim zainteresiranim, u RAPJN vodi i druge evidencije o svakom predavaču i to: a) ostale lične podatke o predavaču (broj lične karte, podaci o mjestu boravka, itd.) b) podatke o poslodavcu (kontakt adresa, kontakt osobe, itd.) c) sve profesionalne programe obuke koje je predavač implementirao (određenje programa, datum, mjesto, organizator, broj učesnika, itd.) d) učešća u obukama koje su bile organizovane za predavače e) učešće i podrška aktivnostima AJN, prvenstveno onim koje se odnose na obuku (priprema radnog plana, priprema daljih programa obuke predavača i profesionalne obuke, organiziranje i priprema obuke, učešće na sastancima, itd.), f) ocjena predavačevog rada bilo koje vrste putem monitoringa i evaluacije predavačevog djelovanja od strane AJN, g) ocjena bilo koje vrste ili komentari o predavačevom radu koje pružaju učesnici obuke i / ili institucije koje naručuju profesionalne programe obuke koje je je predavač implementirao u prošlosti h) povreda pravila bilo koje vrste u odnosu na ZJN, podzakonska akta i ovaj Pravilnik RAPJN sadrži podatke iz stava (1) ovog člana za sve predavače koji su upisani, kao i one koji su brisani sa liste akreditiranih predavača. Član 7. Predavači imaju obavezu da informiraju AJN o svim promjenama u njihovom registru ili o ostalim relevantnim podacima navedenim u članovima 4. i 5. ovog Pravilnika i to u roku od 30 dana, izuzimajući informacije koje se odnose na profesionalne programe obuke koje predavač implementira , u skladu sa članom 5. ovog Pravilnika i u tom slučaju se odnosno obavještenje mora dostaviti AJN-u ne kasnije od 3 radna dana prije održavanja same obuke. Pismeni izvještaj o završenoj obuci mora se dostaviti AJN-u u roku od 5 radnih dana nakon izvedbe svakog programa, i mora sadržavati slijedeće: a) b) c) d) e) ime i mjesto institucije / organizatora obuke, datum i mjesto održavanja obuke, registrirani broj učesnika, opservacije i/ili ostale relevantne informacije koje su korisne za razvoj sistema obuke, evaluacione liste učesnika obuke o uspješnosti obuke i predavača

Forma pismenog izvještaja i evaluacionog lista data je kao Anex I i II ovog Pravilnika. Član 8. AJN će donijeti Kodeks ponašanja, koji, uz ovaj Pravilnik, definira set pravila koja se primjenjuju na akreditovane predavače u cilju obezbjeđenja i zaštite ugleda predavača javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, i AJN-a, kao nadležne institucije. Član 9. U cilju da se osigura dobar kvalitet profesionalnih obuka o javnim nabavkama koje izvode akreditovani predavači, AJN organizira, pruža stručnu pomoć i/ili podržava zvaničnu aktivnost monitoringa s ciljem redovnog ocjenjivanja obuke koju provode akreditovani predavači. Član 10. Dužnost AJN je da osigura da različiti moduli programa profesionalne obuke budu stručno/ispravno izrađeni/pripremljeni, a da se pri tome obezbjedi i obuhvati tematski ciljana pravila postupaka, aktivnosti, tema / set pitanja, odnosno posebna pitanja javnih nabavki i/ili probleme od posebnog interesa raznih učesnika u javnim nabavkama, koji su relevantni za praksu javnih nabavki. Bosni i Hercegovine.

1

Član 11. Dužnost AJN je da razvije i svim akreditiranim predavačima učini dostupnim module različitih programa profesionalne obuke o javnim nabavkama, zajedno sa odgovarajućim, neophodnim materijalima za obuku, sa ciljem da se omogući predavačima da se pripreme na odgovarajući način i kasnije implementiraju module programa navedene u članu 10. ovog Pravilnika. Član 12. AJN objavljuje na svojoj web stranici listu svih razvijenih modula programa profesionalne obuke, ili sažetak nastavnog plana i programa takvih modula, kako bi sve zainteresirane strane (ugovorni organi, privredni subjekti, itd.) mogle tražiti organizaciju ili organizirati radionice obuke za konkretne module koje će implementirati pozvani akreditovani predavači. Član 13. Kada je akreditirani predavač pozvan u skladu sa članom 12. ovog Pravilnika, može održati samo module programa profesionalne obuke koji su pripremljeni u skladu sa članom 11. ovog Pravilnika. Član 14. Dužnost akreditovanog predavača je da provodi program profesionalne obuke (predložen / podržan i/ili organizovan od strane AJN, ADS, ili druge odgovarajuće institucije) na koji je pozvan, u skladu sa njegovim/njenim poslovnim obavezama i/ili raspoloživošću. Član 15. Troškove akreditiranog predavača snosit će zainteresirana strana koja ga poziva radi održavanja obuke, a ukoliko ista nisu osigurana akreditovani predavač može odbiti poziv za izvođenje programa profesionalne obuke javnih nabavki Kako je jedan od obaveznih preduslova za kandidate za program obuke bila odgovarajuća podrška poslodavca za takve obuke i za budući angažman u ulozi predavača, eventualna novčana naknada za predavača može biti dogovorena sa zainteresovanom stranom, koja poziva/ organizatorom takve obuke, ali u skladu sa prethodnim dogovorom sa stalnim poslodavcem. Definiranje radnog statusa predavača tokom takvog angažmana, mora biti učinjeno uz prethodno odobrenje poslodavca predavača, te poslodavac mora biti upoznat sa iznosom naknade koju predavač može primiti za predmetno predavanje. U slučaju da je predavač nezaposlen ili samozaposlen takav prethodni dogovor ne može biti preduslov za dogovor o novčanoj naknadi. Član 16. AJN na početku svake godine može utvrditi minimalan broj obuka koje se od akreditovanih predavača očekuju /ili su ih obavezni izvesti tokom određenog vremenskog perioda, sa ciljem da se osigura ispravno korištenja kapaciteta vezanog za obuku javnih nabavki, imajući pri tome u vidu broj dostupnih akreditovanih predavača, kao i stvarne potrebe i registrirani interes svih strana zainteresovanih za takvu obuku, počev od 2007. godine. Član 17. Dužnost akreditovanog predavača je da odgovori na pozive za učešće i polaganje ispita koji se odnose na dalje obučavanje ili usavršavanje predavača putem programa obuke, i/ili ostalih oblika obuke koje organizira /podržava AJN. Član 18. Akreditovani predavač je dužan da u potpunosti poštuje sva pravila koja su definirana ovim Pravilnikom, kao i drugim aktima koja uređuju rad akreditiranih predavača( napr. Kodeks ponašanja)., ili generalnim pravilima u vezi sa javnom nabavkom. Član 19. Status akreditovanog predavača, kao i akreditaciju može povući AJN, u slijedećim situacijama: a) Više od 24 mjeseca su prošla od datuma posljednjeg važećeg certifikata sa obuke, i akreditovani predavač nije uspješno učestovao i položio ispit u daljem obučavanju ili u naprednim programima obuke predavača (s tim da je u tokm periodu AJN organizirala takve programe) na koje je on/ona bio pozivan više puta od strane AJN (dozvoljeni opravdani razlozi, kao što su bolest, službeno odsustvo i sl.); b) Ukoliko u više navrata i bez razumnog (prihvatljivog) obrazloženja akreditovani predavač je odbio da sprovede obuku (koju je predložila / podržala i/ili organizirala AJN, ADS, ili neka druga odgovarajuća institucija) na koju je on/ona bio pozvan, i/ili nije sproveo, u datom vremenskom periodu, dovoljan broj obuka koji je AJN uspostavila kao obavezni minimum, u skladu sa članom 16.ovog pravilnika. c) Ukoliko je kroz monitoring utvrđeno da je u više navrata negativno ocijenjena izvedba obuke datog akreditovanog predavača; d) Ukoliko više učesnika različitih obuka, koje je akreditovani predavač izveo, je uložilo zvaničan/pisani prigovor AJN-u o izvedbi akreditovanog predavača, a AJN je dokazala da su navodne optužbe opravdane i ozbiljne; e) Ukoliko akreditovani predavač bude osuđen pravosnažnom sudskom odlukom na kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci, danom stupanja na izdržavanje kazne zatvora; f) Ukoliko je akreditovani predavač prekršio pravila definirana u ovom Pravilniku i/ili Kodeksu ponašanja, i/ili kompromitirao ugled akreditovanih predavača javnih nabavki Bosne i Hercegovine na neki drugi način; g) Ukoliko je postupao suprotno sistemu javnih nabavki, i/ili kompromitirao ugled institucija sistema javnih nabavki. Član 20. Rješenje o oduzimanju statusa akreditovanog predavača u oblasti javnih nabavki,donosi direktor AJN. Postupak oduzimanja statusa akreditovanog predavača provodi komisija kojuimenuje direktor AJN posebnim rješenjem. Komisija broji tri člana, i čine je državni službenici uposleni u AJN. Član 21. Protiv rješenja direktora AJN o oduzimanju statusa akreditovanog predavača u oblasti javnih nabavki dopuštena je žalba Žalbenom vijeću pri Vijeću ministara BiH. Žalba se neposredno predaje ili šalje poštom AJN i to u roku od 15 dana od dana prijema rješenja. AJN je dužna da postupi po žalbi na način da istu preispita u smislu člana 222. ZUP-a, te dostavi Odboru AJN na mišljenje. Po pribavljenom mišljenju Odbora AJN, žalba se razmatra u skladu sa čl.-223-225. ZUP-a. Ukoliko AJN u radu po žalbi utvrdi da je žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamjenila rješenje koje se žalbom pobija, proslijedit će je Žalbenom vijeću Vijeća ministara BiH, u roku od 8 dana od dana prijema žalbe, putem pošte. Član 22. U prelaznom periodu do donošenja modula obuke, obaveza predavača definisana članom 13. ovog Pravilnika, ne primjenjuje se. Član 23. Na konačan akt Žalbenog vijeća Vijeća ministara BiH, nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine.

2

Član 24. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH". Broj :01-01_______ /06 DIREKTOR Đinita Fočo Dana____________2006.godine Sarajevo ANEKS I IZVJEŠTAJ PREDAVAČA 1. IME I PREZIME PREDAVAČA 2. ADRESA I KONTAKT TELEFON 3. INSTITUCIJA IZ KOJE DOLAZI 4. PODACI O AKREDITACIJI 5. IME I MJESTO INSTITUCIJE /ORGANIZATORA OBUKE 6. DATUM I MJESTO ODRŽAVANJA OBUKE 7. REGISTRIRANI BROJ UČESNIKA OBUKE 8. TEMA – NAZIV MODULA REALIZIRANE OBUKE 9. OSTALE INFORMACIJE U VEZI SA REALIZIRANOM OBUKOM 10. ZAPAŽANJA PREDAVAČA U VEZI SA OBUKOM 11. OSTALE INFORMACIJE Datum i mjesto _____________________ Potpis predavača _____________________ ANEKS II Molimo učesnike obuke o javnim nabavkama da za ocjenjivanje programa obuke i predavača, koriste ocjene od 1 do 5. 1. DIO KOJI SE ODNOSI NA PREDAVAČA 1.1 Početno predstavljanje ciljeva i sadržaja 1.2 Prezentacija teorijskih sadržaja 1.3 Prezentacija praktičnih sadržaja/vježbi 1.4 Jasnoća izlaganja 1.5 Sposobnost da zainteresira učesnike 1.6 Razumjevanje potreba učesnika 1.7 Način održavanja predavanja 1.8 Sposobnost interakcije sa učesnicima 1.a PROSJEČNA OCJENA (upisuje AJN) 2. DIO KOJI SE ODNOSI NA AJN 2.1 DIDAKTIČKI MODALITETI 2.1.1 Kvalitet i prilagođenost pratećeg materijala ( tekstovi i drugi materijali) pripremljeni od AJN 2.1.2 Da li su u programu trebali više biti zastupljeni praktični primjeri sa vježbama 2.1.3 Da li su u programu trebala više biti zastupljena teorijska znanja 2.1.a PROSJEČNA OCJENA (upisuje AJN) 2.2 OSTVARENI CILJEVI OBUKE 2.2.1 Unapređenje znanja 2.2.2 Unapređenje stručnosti 2.2.3 Primjenjivost stečenih znanja u daljnjem radu 2.2.4 Originalnost programa u odnosu na druge programe u kojim ste učestvovali 2.2.a PROSJEČNA OCJENA ( upisuje AJN) UKUPNA OCJENA OBUKE/popunjava AJN/ 3. VAŠA ZAPAŽANJA I SUGESTIJE 3.1 Zapažanja o održanoj obuci: 3.2 Sugestije za slijedeće obuke: Potpis učesnika obuke _____________________ ANEKS III IZGLED PROPISANE AKREDITACIJE OCJENA OCJENA

3

Prednja strana akreditacije

Zadnja strana akreditacije

4

Pravilnik o monitoringu postupaka javnih nabavki ("SG" 48/08)
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,81/07 i 94/07), člana 48. stav 4. tačke e) i 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 49/04, l9/05, 52/05 8/06, 24/06 i 70/06 ), na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 45. sjednici održanoj 24.04.2008.godine, donijelo je PRAVILNIK O MONITORINGU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI I OPŠTE ODREDBE Član 1. (Predmet i nadležnost za provođenje monitoringa) (1) Pravilnikom o monitoringu postupaka javnih nabavki (u daljem tekstu: Pravilnik) definiše se sistem praćenja primjene Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon). (2) Predmet monitoringa postupaka javnih nabavki obuhvaća zakonitost primjene pojedinačnih postupaka javnih nabavki kod ugovornih organa. (3) Agencija za javne nabavke (u daljem tekstu: Agencija) zadužena je da provodi monitoring postupaka javnih nabavki za sve ugovorne organe. Član 2. (Izvori za praćenje postupaka javnih nabavki) Za vršenje potrebe praćenja postupaka javnih nabavki, Agencija će koristiti: a) obavještenja vezana za javne nabavke objavljena u Službenom glasniku BiH i u dnevnim novinama, b) izvještaje o postupku nabavke koje u skladu sa Zakonom ugovorni organi dostavljaju Agenciji, c) odluke Ureda za razmatranje žalbi (u daljem tekstu URŽ), d) izvještaji ureda za reviziju u Bosni i Hercegovini, e) dopisi koje ugovorni organi i ponuđači upućuju Agenciji, f) dopisi od strane drugih nadležnih institucija (inspekcije, policije, sudovi, tužilaštva i dr.), g) izvještaji nevladinih organizacija, h) informacije iz medija. Član 3. (Kriteriji za provođenje monitoringa) Kriteriji na osnovu kojih Agencija vrši izbor postupaka javnih nabavki za monitoring su: a) vrijednost nabavke, b) težina nepravilnosti, c) posredan značaj. Član 4. (Odabir kriterija) (1) Kod određivanja vrijednosti nabavke u postupku praćenja uzima se u obzir: a) procjenjena vrijednost javne nabavke ukoliko je postupak nabavke u toku, ili b) ugovorena vrijednost nabavke, ukoliko je izvršen izbor najpovoljnijeg ponuđača i ugovor sa istim zaključen. (2) Težina nepravilnosti je stepen povrede Zakona i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki, posebno ukoliko je dokazana povreda osnovnih načela javnih nabavki definisanih Zakonom: a) b) c) d) trošenje javnih sredstava, pravedna i aktivna konkurencija među dobavljačima, jednak tretman (nediskriminacija), transparentnost.

(3) Posredan značaj se odnosi na povezanost konkretne nabavke sa nabavkama iz prethodnih postupaka, kao i sa nabavkama koje se planiraju u vezi sa njom u budućnosti, i da li se nepravilnosti kod datog ugovornog organa ponavljaju. II POSTUPAK MONITORINGA Član 5. (Pokretanje postupka monitoringa) Postupak monitoringa se provodi na osnovu saznanja do kojih Agencija dolazi iz izvora navedenih u članu 2. ovog Pravilnika i može se vršiti u svakoj fazi postupka javne nabavke. Član 6. (Postupanje Agencije u postupku monitoringa) (1) Kada Agencija, na osnovu uvida u Obavještenje, izvještaj kao i putem komunikacije sa URŽ i dr., utvrdi da je došlo do određenih povreda Zakona i podzakonskih akata, obratit će se ugovornom organu putem dopisa u kojem će ukazati na učinjene nepravilnosti i dati preporuku za otklanjanje istih, ukoliko je iste moguće otkloniti u Zakonom utvrđenim rokovima. (2) Kopiju dopisa iz stava 1 ovog člana, Agencija će dostaviti i nadležnom uredu za reviziju. (3) Agencija će periodično i po potrebi na web stranici i putem informativnih materijala i brošura ukazivati na uočene nepravilnosti. Član 7. (Postupanje ugovornog organa u postupku monitoringa) (1) Ugovorni organ je dužan da po navedenom dopisu postupi, otkloni nepravilnosti i da o tome obavjesti Agenciju najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana otklanjanja uočenih nepravilnosti. (2) Ukoliko ugovorni organ ne postupi po dopisu Agencije, dužan je izvijestiti Agenciju o razlozima zbog kojih nije otklonio uočene nedostatke. III POSTUPANJE SA UTVRĐENIM NEPRAVILNOSTIMA Član 8. (Postupanje po utvrđenim nepravilnostima u postupku monitoringa)

1

(1) Nakon uočene nepravilnosti u postupanju ugovornog organa, državni službenik Agencije, sačinjava zabilješku u kojoj navodi činjenično stanje utvrđeno prilikom monitoringa, kao i dopis u kojem će ukazati ugovornom organu na uočenu nepravilnost i dati preporuku na koji način da se ista otkloni. (2) Agencija je dužna u dopisu ukazati ugovornom organu da će u slučaju da ne otkloni uočenu povredu, u ostavljenom roku, sve informacije o predmetnom postupanju dostaviti nadležnom uredu za reviziju i uočenu povredu postaviti na web stranu Agencije, kao primjer loše prakse. Član 9. (Preporuke u svrhu educiranja) (1) Ugovorni organ kod koga je uočena povreda odredbi Zakona i podzakonskih akata iz oblasti javnih nabavki, dužan je postupiti u skladu sa članom 7. ovog Pravilnika. (2) Ukoliko ugovorni organ ne otkloni uočeni nedostatak, Agencija će na web stranu postaviti informaciju o uočenim povredama zakona, sa nazivom ugovornog organa, kao i preporukom koja je data za otklanjanje uočenog nedostatka. Član 10. (Publikovanje rezultata postupka monitoringa) Direktor Agencije donosi odluku o periodičnom objavljivanju uočenih nedostataka i postupanju ugovornih organa po uočenim nedostatcima. Član 11. (Koordinacija u postupcima monitoringa) Agencija će putem koordinativnih sastanaka sa uredima za reviziju i URŽ-om ukazati na uočena postupanja, te u saradnji sa uredima za reviziju i URŽ dati edukativnu informaciju putem web strane sa preporukama za daljnja postupanja kod konkretnih slučajeva loše, ili pogrešne primjene zakona ili podzakonskih akata u vezi sa javnim nabavkama. IV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 12. (Završne odredbe) Ovaj pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MINISTARA BIH dr. Nikola Špirić VM broj 71/08 24.04.2008. godine, Sarajevo

2

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o akredit. i regist. predavača jn ("SG" 59/08)
Na osnovu člana 48. stav 4. tačka a) i stav 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke na 18. sjednici, održanoj 6. juna 2008., direktor Agencije donosi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AKREDITACIJI I REGISTRACIJI PREDAVAČA JAVNIH NABAVKI Član 1. U članu 4. Pravilnika o akreditaciji i registraciji predavača javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 99/06), iza stava 1. dodaju se novi stavovi 2. i 3. koji glase: "Status akreditovanog predavača mogu steći državni službenici zaposleni u AJN koji rade na normativno-pravnim poslovima, poslovima obuke i analize i poslovima pružanja tehničke i savjetodavne pomoći u implementaciji Zakona o javnim nabavkama. Zaposleni u AJN iz prethodnog stava stiču status akreditovanog predavača po sopstvenom zahtjevu nakon proteka roka od dvije godine od dana prijema u radni odnos u AJN. Nakon ispunjenja propisanih uvjeta direktor Agencije donosi odgovarajuće rješenje." Stav 2. postaje stav 4. Stav 3. postaje stav 5. koji se mijenja i glasi: "Akreditovane predavače iz stava 1.,3. i 4. ovog člana AJN će staviti na listu RAPJN, u roku od 30 dana od dana sticanja statusa akreditovanog predavača ili priznanja programa drugih institucija." Stav 4. postaje stav 6. Član 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-01-1398-2/06 19. juna 2008. godine Sarajevo Direktor Đinita Fočo, s. r.

1

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("SG" 20/09)
Na osnovu čl. 47. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), uz predhodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, donosi PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA Član 1. U Pravilniku o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH", broj 53/06), u članu 2. stav (1) broj "3.000,00 KM", zamjenjuje se brojem "6.000,00 KM". Član 2. Pravilnik stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj : 01-02-2-1031/09 25.02.2009.godine Direktor Đinita Fočo

1

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o monitoringu postupaka jn ("SG" 50/10)
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 48. stav 4. tačke e), člana 53. i člana 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), na prijedlog Agencije za javne nabavke, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 121. sjednici održanoj 20. maja 2010. godine, donijelo je PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MONITORINGU POSTUPAKA JAVNIH NABAVKI Član 1. U članu 6. stav (1) Pravilnika o monitoringu postupaka javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 48/08), riječi "izvještaj kao i putem komunikacije sa URŽ-om i dr." brišu se. U članu 6. stav (2) se briše. Dosadašnji stav (3) postaje stav (2). Član 2. U članu 7. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: "Ukoliko se primitak dopisa za ispravku nepravilnosti vremenski podudara sa periodom obustave postupka zbog prigovora, žalbe ili privremenog naloga URŽ-a, ugovorni organ je dužan o tome izvijestiti Agenciju." Član 3. U članu 8. stav (1) riječi "zabilješku u kojoj navodi činjenično stanje utvrđeno prilikom monitoringa kao i" brišu se. Član 4. U članu 9. iza stava (2) dodaje se stav (3) koji glasi: "U slučaju nepostupanja ugovornog organa po preporuci Agencije u postupku monitoringa, ili neizvještavanja Agencije o razlozima za nepostupanje, kompletan predmet dostavlja se nadležnom uredu za reviziju." Član 5. U članu 11. dosadašnji stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Agencija organizira koordinativne sastanke sa uredima za reviziju na kojima prezentira nalaze monitoringa po izvještajima ureda za reviziju, te zajedno utvrđuju stavove koje će učiniti javno dostupnim, putem web strane, radi edukativnog djelovanja na ugovorne organe, na način da će dati preporuku za otklanjanje uočene pogrešne primjene Zakona i podzakonskih akata, kao i uočene loše prakse u postupcima javnih nabavki." U članu 11. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi: "(2) Agencija periodično i po potrebi organizira koordinativne sastanke sa URŽ-om, na kojima prezentira nalaze monitoringa po odlukama URŽ-a, te zajedno utvrđuju stavove koje će Agencija učiniti dostupnim putem web strane, u cilju otklanjanja pogrešne primjene Zakona ili podzakonskih akata, kao i uočene loše prakse." Član 6. Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 122/10 20. maja 2010. godine Sarajevo Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Dr. Nikola Špirić, s. r.

1

Poslovnik o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH
Na osnovu čl. 52. stav (8) i 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05 i 8/06), člana 22. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 3/05) i tačke II Odluke o imenovanju predsjedavajućeg Ureda za razmatranje žalbi broj URŽ-106/06 od 21. septembra 2006. godine, na osnovu prethodne saglasnosti članova Ureda za razmatranje žalbi, na sjednici Ureda za razmatranje žalbi održanoj u Sarajevu 16. novembra 2006. godine, predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi donio je POSLOVNIK O RADU UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJAK I – OPĆE ODREDBE Član 1. (Predmet Poslovnika o radu) Ovim Poslovnikom o radu Ureda za razmatranje žalbi (u daljnjem tekstu: Poslovnik) utvrđuju se pravila rada Ureda za razmatranje žalbi (u daljnjem tekstu: URŽ), kao i druga pitanja u vezi s postupkom razmatranja žalbi dobavljača. Član 2. (Pojmovi korišteni u Poslovniku) (1) Pojmovi predsjedavajući URŽ-a, član/ovi URŽ-a, predsjednik vijeća, član vijeća, izvjestilac, stručni savjetnik, nezavisni vještak i druge stručne osobe, koji se koriste kao pojmovi Poslovnika, pisani u muškom rodu, odnose se bez razlike na muški i na ženski rod. (2) Odredbe Poslovnika, koje se odnose na stručnog savjetnika URŽ-a, koriste se također i za pripravnike koji su u URŽ-u na obuci. ODJELJAK II – POSTUPAK RADA Član 3. (Podnošenje žalbe) (1) Žalbu može podnijeti svaki dobavljač (u daljnjem tekstu: žalilac) u skladu s članom 51. stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05 i 8/06; u daljnjem tekstu: ZJN), ako je prethodno podnio prigovor u skladu s članom 50. ZJN-a. (2) Žalba se podnosi u pismenoj formi, mora biti razumljiva i sadržavati sve potrebne elemente da bi se po žalbi moglo postupiti. Žalba se podnosi na jednom od jezika i pisama koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini. (3) Žalba treba sadržavati: a) ime ili naziv žalioca, prebivalište ili sjedište žalioca, ime zastupnika ili punomoćnika žalioca ako ga ima; b) naziv ugovornog organa protiv kojeg se podnosi žalba, broj i datum odluke ugovornog organa protiv kojeg se donosi odluka; c) navode i dokaze koji potvrđuju blagovremenost podnošenja žalbe, u skladu sa rokovima propisanim članom 51. ZJN-a; d) navode o povredama odredbe ili odredbi ZJN-a koje su navodno prekršene u postupku javnih nabavki; e) opis činjeničnih okolnosti iz kojih proizlazi povreda odredbi ZJN-a koje su prekršene u postupku javne nabavke; f) izjavu ili dokaz, u pravilu, o istovremenom upućivanju kopije žalbe ugovornom organu u skladu s ovim članom; g) podatak o visini ponude koju je žalilac ponudio u postupku javne nabavke na koji se žalba odnosi; h) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi na žalbu, u iznosu propisanom Zakonom o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH" br. 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06) i Tarifom administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH" br. 16/02, 43/04 i 8/06), prema tački h) ovog stava; i) valjan dokaz o imenovanju punomoćnika za prijem pismena u Bosni i Hercegovini ili advokata sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, ako je sjedište ili prebivalište žalioca izvan Bosne i Hercegovine; j) uredan potpis žalioca i pečat (ako ga žalilac ima) ili potpis ovlaštenog lica odnosno punomoćnika (ako ga žalilac ima). (4) Žalilac dostavlja žalbu URŽ-u neposredno ili poštom. Žalba se može dostaviti i faksom ili e-mailom, s tim da je u tom slučaju žalilac obavezan da žalbu dostavi URŽ-u i neposredno ili poštom, najkasnije u roku od pet dana od dana kada ju je uputio URŽ-u faksom ili e-mailom. (5) Ako ocijeni da dostavljena žalba ne sadrži obavezne elemente navedene u stavu (3) ovog člana URŽ će, postupajući u skladu s članom 8. ovog Pravilnika, bez odlaganja o tome obavijestiti žalioca i naložiti mu dopunu žalbe, najkasnije u roku od tri dana. (6) URŽ je dužan da kopiju obavijesti iz stava (5) ovog člana istovremeno dostavi ugovornom organu, koji je dužan postupiti na način propisan članom 11. stav (3) ovog Pravilnika, kao i u smislu člana 51. stav (6) ZJN-a. (7) Odredbe stava (5) ovog člana primijenit će se i u slučaju da žalilac ne postupi na način predviđen u st. (2) i (4) ovog člana. (8) Podnosilac žalbe je dužan bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana, dopuniti žalbu u skladu sa zahtjevom URŽ-a, i ako to propusti učiniti u navedenom roku žalba se odbacuje u skladu s članom 15. ovog Poslovnika. (9) U skladu sa stavom (5) ovog člana žalilac je obavezan kopiju dopune dostaviti ugovornom organu, a izjavu ili dokaz o dostavi kopije dopune žalbe URŽ-u i, u pravilu, istovremeno ugovornom organu. Ugovorni organ u tom slučaju rok iz člana 51. stav (6) ZJN-a računa od dana prijema kopije dopune žalbe. Član 4. (Registar) (1) URŽ vodi registar podnesenih žalbi. (2) Predsjedavajući URŽ-a, uz prethodnu saglasnost članova URŽ-a, internim aktom određuje formu i način vođenja registra. Član 5. (Funkcionalna nadležnost za dodjelu žalbi) (1) Po prijemu žalbe predsjedavajući URŽ-a donosi odluku u skladu s članom 6. ovog Poslovnika, kojom dodjeljuje žalbu vijeću URŽ-a (u daljnjem tekstu: vijeće) i ujedno istom odlukom određuje sastav vijeća koje ima predsjednika vijeća i dva člana vijeća, od kojih je jedan izvjestilac, ili URŽ u punom sastavu koji čine imenovani članovi URŽ-a. (2) Predsjedavajući URŽ-a može dodijeliti žalbu članu pojedincu URŽ-a ako vrijednost ugovora u postupku javnih nabavki ne prelazi vrijednosti iz člana 6. stav (2) ZJN-a. (3) Ako član pojedinac URŽ-a, kojem je dodijeljeno rješavanje određene žalbe, nakon pregleda dokumentacije smatra da odluku treba donijeti vijeće, predložit će predsjedavajućem URŽ-a da predmet dodijeli na rješavanje vijeću. (4) Ako vijeće iz stava (1) ovog člana nakon pregleda dokumentacije smatra da odluku treba donijeti URŽ u punom sastavu, predložit će predsjedavajućem URŽ-a da predmet dodijeli na rješavanje URŽ-u u punom sastavu koji čine imenovani članovi URŽ-a. Član 6. (Redoslijed dodjele žalbi)

(1) Predsjedavajući URŽ-a bez odlaganja dodjeljuje žalbu s dostavljenom dokumentacijom izvjestiocu vijeća ili članu pojedincu URŽ-a, u skladu s članom 5. ovog Poslovnika. (2) Svaki član vijeća je obavezan da se upozna s predmetom žalbe. Svaki član vijeća mora imati potpun i neograničen pristup dokumentaciji iz predmeta žalbe kojom raspolaže URŽ. (3) Izvjestilac je član vijeća koji priprema i vodi detaljan izvještaj o predmetu žalbe, a koji treba da sadrži najmanje sažetak žalbe, bitne činjenice i prijedlog odluke vijeća. (4) Predsjedavajući URŽ-a za svaku pojedinu žalbu imenuje, u skladu s članom 5. ovog Poslovnika, predsjednika i članove vijeća URŽ-a od kojih je jedan izvjestilac, kao i stručnog savjetnika ako to smatra potrebnim. Najmanje jedan član vijeća mora biti iz reda stručnjaka za upravno pravo/upravni postupak, odnosno iz reda stručnjaka iz oblasti javnih nabavki. (5) U pravilu, predsjedavajući URŽ-a dodjeljuje predmete po automatizmu, a prema abecednoj listi prezimena članova URŽ-a. (6) U slučaju odsutnosti ili izuzeća zbog sukoba interesa, predsjedavajući URŽ-a imenuje narednog člana URŽ-a, u skladu sa stavom 4. ovog člana. Član 7. (Stručni savjetnici, nezavisni vještaci) (1) Ako ocijeni potrebnim da stručni savjetnik treba učestvovati u radu o žalbi, predsjedavajući URŽ-a, nakon dodjeljivanja žalbe, određuje koji stručni savjetnik URŽ-a treba sarađivati na pripremi prijedloga za odluku vijeća ili člana pojedinca po žalbi. (2) Član vijeća - izvjestilac ili član pojedinac URŽ-a dodjeljuje konkretne zadatke stručnim savjetnicima URŽ-a i rukovodi njihovim radom na pojedinačnim predmetima. (3) Kada je za utvrđivanje ili ocjenu neke činjenice važne za rješavanje žalbe potrebno stručno znanje kojim ne raspolaže URŽ, odredit će se nezavisni vještak. Član 8. (Popratna i dodatna objašnjenja) (1) Predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a može odlukom zahtijevati od podnosioca žalbe da uz svoju žalbu priloži dodatnu dokumentaciju, u naloženom roku koji ni u jednom slučaju ne može biti neprimjeren ili dodatno ometati postupak javnih nabavki i istovremeno obavijestiti ugovorni organ o tako postavljenom zahtjevu podnosiocu žalbe. (2) Predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a može zahtijevati i od ugovornog organa i od podnosioca žalbe dodatna pojašnjenja, dostavljanje relevantne dokumentacije, pregled prostorija ili drugih lokacija relevantnih za predmet žalbe ili mogu odlučiti da to uradi član vijeća, stručni savjetnik ili angažirani vještak. (3) Predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a ima pravo zahtijevati od svakog lica, ugovornog ili javnog organa da podnese materijale ili dokaze za koje opravdano smatra da imaju značaj za odlučivanje u slučaju, kao i poduzeti neku drugu radnju koja je potrebna i opravdana kako bi se otkrilo je li došlo do povrede zakonskih propisa. (4) Predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a može, kada ocijeni da je potrebno za rješavanje žalbe, pozvati strane u postupku da se izjasne o predmetu žalbe na usmenoj raspravi. Član 9. (Izuzeće zbog sukoba interesa) (1) Član URŽ-a ili druga osoba koja je na osnovu ovog Poslovnika uključena u rješavanje određene žalbe ne može donositi odluku o određenoj žalbi ili biti uključena u postupak odlučivanja ako je sa ponuđačem ili ugovornim organom, pravnim predstavnikom ili osobom koju su ovlastili ponuđač, ugovorni organ ili njihovi pravni predstavnici, članovima uprave ili odgovornim predstavnicima u poslovnoj vezi, u direktnoj ili indirektnoj (uključujući rodbinsku vezu zaključno sa četvrtim koljenom) rodbinskoj vezi, u bračnoj (čak i ako je došlo do prekida braka) ili vanbračnoj zajednici, ili u tazbinskoj vezi zaključno s trećim koljenom. (2) Na osnovu ovog Poslovnika, a u skladu sa stavom (1) ovog člana, ne može donositi odluke o određenoj žalbi niti biti uključen u postupak rješavanja određene žalbe član URŽ-a, odnosno druga osoba koja je bila u radnom odnosu, odnosno zaposlena kod ponuđača ili ugovornog organa, a od prestanka radnog odnosa nisu protekle najmanje dvije godine. (3) Uzimajući u obzir razloge iz st. (1) i (2) ovog člana, kao i druge razloge za izuzeće, član URŽ-a mora bez odlaganja obavijestiti predsjedavajućeg URŽ-a, koji je dužan donijeti odluku o izuzeću člana URŽ-a. Protiv ove odluke nije dopuštena žalba. Odredbe ovog stava analogno se primjenjuju i na drugu osobu koja je na osnovu ovog Poslovnika uključena u rješavanje određene žalbe, ako po odredbama ovog člana ne može biti uključena u postupak njenog rješavanja. (4) U slučaju da kod predsjedavajućeg URŽ-a postoje razlozi iz st. (1) i (2) ovog člana, predsjedavajući je dužan bez odlaganja o tome obavijestiti ostale članove URŽ-a, koji donose odluku o njegovom izuzeću. (5) Protiv odluke iz st. (3) i (4) ovog člana nije dopuštena žalba. Član 10. (Sjednice vijeća) (1) Vijeće donosi odluku o žalbi na, za javnost zatvorenoj, sjednici koju saziva i kojom predsjedava predsjednik vijeća. (2) Član URŽ-a, izvjestilac o pojedinačnoj žalbi, usmeno izlaže sadržaj žalbe, bitne činjenice i prijedlog odluke. Nakon izlaganja izvjestioca predsjednik vijeća daje riječ ostalim članovima vijeća koji mogu izložiti svoje mišljenje u vezi s predmetom o kojem je izvjestilac izlagao. Nakon završetka rasprave prelazi se na glasanje za donošenje odluke. (3) O donesenoj odluci na sjednici vijeća URŽ-a se sačinjava zapisnik o vijećanju u koji se upisuje kako je svaki prisutni član URŽ-a glasao i izreka odluke. Zapisnik, koji potpisuju svi prisutni članovi vijeća koji su glasali i zapisničar, kuvertira se i čini sastavni dio odluke vijeća. (4) Na vijeću se odluke donose prostom većinom glasova članova vijeća. Predsjednik i članovi vijeća se ne mogu uzdržati od glasanja. (5) Osim predsjednika, članova vijeća i zapisničara, samo stručni savjetnik koji je radio na pripremi predmeta o žalbi može biti prisutan na sjednici vijeća. Član 11. (Krajnji rok za donošenje odluke o žalbi) (1) Sve strane u postupku čine sve napore da što prije otklone povredu nastalu u postupku javne nabavke. (2) Vijeće ili član pojedinac URŽ-a mora donijeti odluku o žalbi u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema kompletne žalbe u skladu s članom 3. ovog Poslovnika. (3) Ugovorni organ je nakon prijema kopije žalbe od žalioca, u skladu s članom 51. stav 6. ZJN-a, dužan bez odlaganja obustaviti postupak javne nabavke na period od pet (5) dana i dostaviti URŽ-u dokaz o obustavi postupka javne nabavke bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri (3) dana od dana prijema kopije žalbe, uz svu relevantnu dokumentaciju kojom raspolaže uključujući, ali se ne ograničavajući na:

a) kopiju oglasa o javnom nadmetanju; b) tendersku dokumentaciju; c) provedbeni interni akt na osnovu kojeg su vrednovane ponude; d) zapisnik o otvaranju ponuda, te zapisnik o vrednovanju ponuda odnosno očitovanje o načinu dodjele bodova po predmetnim kriterijima; e) kompletnu fotokopiju ponude najpovoljnijeg ponuđača; f) kompletnu fotokopiju ponude žalioca; g) kopiju preporuke Komisije za nabavke ugovornom organu o izboru najpovoljnijeg ponuđača; h) kopiju obavijesti ugovornog organa o izboru najpovoljnijeg ponuđača; i) kopiju odluke o prigovoru; j) dokaz o uručenju odgovora o prigovoru; k) kopiju odluke ugovornog organa o imenovanju Komisije za nabavke, ukoliko je ona imenovana u postupku javnog nadmetanja na koji se odnosi predmetna žalba. (4) Ako ugovorni organ iz objektivnih razloga nije u mogućnosti dostaviti URŽ-u svaki pojedinačni dokument naveden u stavu (3) ovog člana, uz dokumentaciju kojom raspolaže dužan je dostaviti URŽ-u posebnu izjavu i navesti razloge zbog kojih nije u mogućnosti dostaviti neki od dokumenata čija je dostava propisana u stavu (3) ovog člana, a sve u zavisnosti od faze postupka u kojoj je izjavljena žalba. (5) Osim dokumentacije iz st. (3) i (4) ovog člana URŽ može zatražiti od ugovornog organa i drugu dokumentaciju. Ukoliko raspolaže dokumentacijom koja se traži primjenom ovog stava, ugovorni organ ju je dužan dostaviti URŽ-u bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva od URŽ-a. (6) Uz traženu dokumentaciju u smislu st. (3) i (4) ovog člana, ugovorni organ u istom roku može dostaviti URŽ-u i odgovor na žalbu. (7) U slučajevima kada za to postoji opravdan razlog, vijeće ili član pojedinac URŽ-a može predložiti produženje krajnjeg roka za rješavanje žalbe, najviše za narednih 30 (trideset) dana, uz prima facie procjenu ishoda predmeta žalbe. U takvim je slučajevima predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a dužan, blagovremeno i prije isteka roka od 15 (petnaest) dana, dostaviti predsjedavajućem URŽ-a konkretan prijedlog za produženje krajnjeg roka. (8) Predsjedavajući URŽ-a donosi odluku o pitanju produženja krajnjeg roka za najviše 30 (trideset) dana, u zavisnosti od: a) b) c) d) složenosti žalbe, prima facie procjene ishoda predmeta žalbe, ranijih odluka i mogućnosti izdavanja privremenog naloga, u skladu s članom 52. ZJN-a, svih drugih okolnosti vezanih za određeni slučaj, uzimajući u obzir mogućnosti povrede različitih interesa, uključujući i javni interes.

(9) Nakon donošenja odluke u skladu sa stavom 8. ovog člana, URŽ o tome obavještava podnosioca žalbe i ugovorni organ. (10) Ako ugovorni organ u roku predviđenom u stavu (3) ovog člana ne dostavi URŽ-u svu relevantnu dokumentaciju kojom raspolaže ili koju je URŽ zatražio zahtjevom u smislu ovog člana, URŽ je dužan ponovo pismeno pozvati ugovorni organ da traženu dokumentaciju dostavi URŽ-u odmah, a najkasnije u naknadnom roku od tri dana od momenta prijema ponovnog zahtjeva URŽ-a, uz naznaku da će u slučaju nepostupanja po takvom zahtjevu donijeti odluku na osnovu stanja u spisu. Član 12. (Privremeni nalog) (1) U bilo kojem trenutku nakon prijema žalbe, a prije zaključivanja ugovora, u smislu člana 6. ovog Poslovnika određeni predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a mogu donijeti odluku o izdavanju privremenog naloga u skladu s uvjetima iz člana 52. st. (1) i (2) ZJN. (2) U slučaju iz stava 1. ovog člana, URŽ obavještava podnosioca žalbe i ugovorni organ o odluci iz stava (1) ovog člana. Član 13. (Odluka) (1) Na osnovu činjenica utvrđenih u postupku o žalbi, URŽ donosi rješenje ili drugi akt (u daljnjem tekstu: odluka) u pismenoj formi o žalbi koja je predmet postupka, ako ovim Poslovnikom ili zakonom nije drugačije određeno. (2) Odluka URŽ-a mora, pored odluke o predmetu žalbe, sadržavati referentni broj, datum, izreku, obrazloženje odluke, pouku o pravnom lijeku, potpis ovlaštene osobe i pečat URŽ-a. (3) Odluka se donosi u pismenoj formi u najmanje tri (3) primjerka. Sve primjerke odluke potpisuje predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a. Po jedan primjerak odluke se dostavlja podnosiocu žalbe i ugovornom organu, a jedan primjerak se arhivira u spisu URŽ-a. (4) URŽ dostavlja odluku svim subjektima iz stava (2) ovog člana bez odlaganja, a najkasnije u roku od tri (3) dana od donošenja odluke. (5) URŽ je dužan arhivirati svu relevantnu dokumentaciju u vezi sa pojedinačnom žalbom. Član 14. (Donošenje odluke u postupku) (1) Odluka u postupku se donosi nakon kompletiranja neophodne dokumentacije i utvrđivanja svih relevantnih činjenica, kao i svih dokaza bitnih za donošenje odluke o žalbi. (2) Odluka o vođenju postupka, u kojoj u toku postupka donošenja odluke o žalbi URŽ određuje prekluzivni krajnji rok, mora sadržavati i jasno upozorenje o tome koje su posljedice nepridržavanja takvog krajnjeg roka. (3) Odluke o vođenju postupka potpisuje predsjednik vijeća ili član pojedinac URŽ-a kojem je dodijeljen slučaj. Član 15. (Nadležnosti URŽ-a ) (1) Kod donošenja odluke o žalbi, URŽ ima ovlasti: a) odbaciti žalbu ako prethodno nije podnesen prigovor nadležnom ugovornom organu, b) odbaciti žalbu kao neblagovremenu, ako je žalba podnesena poslije isteka rokova iz člana 51. stav (5) ZJN-a, c) odbaciti žalbu kao neurednu, ako podnosilac žalbe ne dopuni žalbu u roku propisanom članom 3. ovog Poslovnika, d) odbaciti žalbu kao nedozvoljenu ako žalbu nije podnio dobavljač/ponuđač definiran u članu 50. ZJN-a, e) odbiti žalbu kao neosnovanu, ukoliko utvrdi da nije došlo do povrede ZJN-a, f) donijeti jednu ili više odluka navedenih u članu 52. stav (3) ili 52. stav (4) ZJN-a, ako je žalba osnovana. (2) Ukoliko žalilac povuče žalbu postupak se obustavlja zaključkom. (3) Pri donošenju odluke URŽ se, u načelu, ograničava na povredu/povrede navedene u žalbi. Poštujući granice žalbenog zahtjeva, URŽ može raspravljati i o povredi/povredama za koje žalilac nije znao i nije imao načina da sazna, a koja/e su uticale ili su mogle uticati na odluku ugovornog organa. Član 16. (Provođenje odluke) (1) URŽ može zahtijevati od ugovornog organa da pravovremeno podnese izvještaj URŽ-u o ispravci nepravilnosti koje su predmet odluke URŽ-a ili izvještaj o tome kako ugovorni organ primjenjuje odluku URŽ-a. (2) Odluke URŽ-a se objavljuju u punom tekstu na web stranici koju koristi URŽ.

Član 17. (Troškovi postupka žalbe) (1) Troškovi postupka su troškovi koji se javljaju tokom ili zbog postupka žalbe (u daljnjem tekstu: troškovi). (2) Kod donošenja odluke o tome koje troškove treba nadoknaditi, vijeće ili član pojedinac URŽ-a primjenjuju odredbe o troškovima postupka predviđene Zakonom o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH" br. 29/02 i 12/04). Član 18. (Vještaci i troškovi vještačenja) Kad je za utvrđivanje ili ocjenu neke činjenice važne za rješavanje stvari potrebno stručno znanje kojim ne raspolaže vijeće ili član pojedinac URŽ-a koji vodi postupak o žalbi, izvest će se dokaz vještačenjem. Kod donošenja odluke o izvođenju dokaza vještačenjem i troškovima vještačenja primjenjuju se odredbe o vještacima predviđene Zakonom o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH" br. 29/02 i 12/04). Član 19. (Primjena Zakona o upravnom postupku) Žalbeni postupak se provodi u skladu s odredbama ZJN-a i ovim Poslovnikom, dok se odredbe Zakona o upravnom postupku primjenjuju samo ako određena pitanja nisu regulirana ZJN-om i ovim Poslovnikom. ODJELJAK III - ODLUČIVANJE URŽ-a U IZUZETNIM OKOLNOSTIMA Član 20. (Glasanje člana URŽ-a u odsutnosti) (1) Ukoliko postoje osobito važni razlozi koji ne trpe odlaganje donošenja neke odluke iz nadležnosti URŽ-a duže od 24 sata zbog nedostatka kvoruma propisanog ovim Poslovnikom, u tom slučaju odsutni član URŽ-a može odlučivati glasanjem preko faksa ili e-maila. (2) Odlučivanje u slučaju iz stava 1. ovog člana punovažno je isključivo pod uvjetom da odsutni član URŽ-a nakon obavljenog glasanja preko faksa ili e-maila potpiše originalni zapisnik o takvom glasanju i dostavi ga u sjedište URŽ-a. ODJELJAK IV – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Član 21. (Postupanje sa žalbama primljenim prije stupanja na snagu ovog Poslovnika) (1) Odredbe člana 11. ovog Poslovnika i Zakona o upravnom postupku o rokovima za rješavanje žalbi ne primjenjuju se na žalbe primljene u URŽ prije stupanja na snagu ovog Poslovnika. (2) U roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Poslovnika umjesto roka od 15 (petnaest) dana za rješavanje žalbi iz člana 11. st. (2) i (7) ovog Poslovnika primjenjivat će se rok od 30 (trideset) dana. Član 22. (Izmjene i dopune Poslovnika o radu URŽ-a) Izmjene i dopune ovog Poslovnika vrše se na isti način na koji je donesen ovaj Poslovnik. Član 23. (Stupanje na snagu) Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Član 24. (Objava na web stranici) Ovaj Poslovnik bit će objavljen i na web stranici koju koristi URŽ. Broj: URŽ-140/06 Predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi Dr. Amir Pilav Sarajevo, 16.11.2006.godine

Poslovnik o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Ureda za razmatranje žalbi BiH
Na osnovu čl. 52. stav (8) i 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05 i 8/06), člana 22. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 3/05), tačke II Odluke o imenovanju predsjedavajućeg Ureda za razmatranje žalbi broj URŽ-106/06 od 21. septembra 2006. godine i člana 22. Poslovnika o radu Ureda za razmatranje žalbi ("Službeni glasnik BiH" broj 100/06), na osnovu prethodne saglasnosti članova Ureda za razmatranje žalbi, na sjednici Ureda za razmatranje žalbi održanoj u Sarajevu 28. februara 2007. godine, predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi donio je POSLOVNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. (1) U Poslovniku o radu Ureda za razmatranje žalbi ("Službeni glasnik BiH" broj 100/06) u članu 3. stav 3. se mijenja i glasi: "(3) Žalba treba sadržavati: a) ime ili naziv žalioca, prebivalište ili sjedište žalioca, ime zastupnika ili punomoćnika žalioca ako ga ima; b) valjanu punomoć u originalu ili ovjerenom prijepisu ako žalilac podnosi žalbu uz pomoć punomoćnika; c) naziv ugovornog organa protiv kojeg se podnosi žalba, broj i datum odluke ugovornog organa protiv kojeg se donosi odluka; d) navode i dokaze koji potvrđuju blagovremenost podnošenja žalbe, u skladu s rokovima propisanim članom 51. ZJN-a; e) navode o povredama odredbe ili odredbi ZJN-a koje su navodno prekršene u postupku javnih nabavki; f) opis činjeničnih okolnosti iz kojih proizlazi povreda odredbi ZJN-a koje su prekršene u postupku javne nabavke; g) izjavu ili dokaz, u pravilu, o istovremenom upućivanju kopije žalbe ugovornom organu u skladu s ovim članom; h) podatak o visini ponude koju je žalilac ponudio u postupku javne nabavke na koji se žalba odnosi; i) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi na žalbu, u iznosu propisanom Zakonom o administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH” br. 16/02, 19/02, 43/04 i 8/06) i Tarifom administrativnih taksi ("Službeni glasnik BiH” br. 16/02, 43/04 i 8/06), prema tački h) ovog stava u originalu ili ovjerenom prijepisu; j) valjan dokaz u originalu ili ovjerenom prijepisu o imenovanju punomoćnika za prijem pismena u Bosni i Hercegovini ili advokata sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, ako je sjedište ili prebivalište žalioca izvan Bosne i Hercegovine; k) preciziran zahtjev odluke čije donošenje traži žalilac od URŽ-a (npr. poništenje ili preinačenje odluke ugovornog organa, zahtjev za naknadu štete, zahtjev za naknadu troškova žalbenog postupka - troškovnik); l) navode i dokaze o visini prouzrokovane štete ukoliko se žalbom traži naknada štete u skladu s tačkom k) ovog stava; m) uredan potpis žalioca i pečat (ako ga žalilac ima) ili potpis ovlaštenog lica odnosno punomoćnika (ako ga žalilac ima)." Član 2. Iza člana 6. dodaje se novi član 6a. koji glasi: "Član 6a. (Spajanje postupka) (1) Ako postoji više žalbi koje se odnose na isti postupak dodjele ugovora, predsjedavajući URŽ-a može donijeti zaključak da se sve žalbe rješavaju u jednom vijeću ili kod jednog člana URŽ-a. U tom slučaju donosi se jedna odluka za sve žalbe. Rokovi se računaju od datuma prispijeća posljednje žalbe. (2) Protiv zaključka iz stava 1. ovog člana nije dopuštena posebna žalba ili tužba kojom se pokreće upravni spor". Član 3. U članu 13. u stavu (4) iza riječi: "iz stava" broj "2" zamjenjuje se brojem "3". Član 4. U članu 15. stav 3. se mijenja i glasi: "(3) Pri donošenju odluke, URŽ se ograničava na žalbene navode. URŽ može razmatrati i odlučivati o povredama koje nisu eksplicitno navedene u žalbi, ako su te povrede ozbiljne i ako bi rezultirale poništenjem postupka dodjele ugovora." Član 5. Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj: URŽ-28/07 Predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi Dr. Amir Pilav Sarajevo, 28.2.2007. godine

Lista ugovornih organa koji su obavezni primjenjivati ZJN BiH ("SG" 03/05)
Na osnovu člana 3. stav (5) i člana 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/04), Ministarstvo finansija i trezora donijelo je LISTU UGOVORNIH ORGANA, PO KATEGORIJAMA, KOJI SU OBAVEZNI PRIMJENJIVATI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE Članom 3. stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/04), u daljem tekstu:Zakon, utvrđeno je da će Agencija za javne nabavke utvrditi listu kategorija ugovornih organa, definiranih članom 3. Zakona, koji su obavezni primjenjivati Zakon. Članom 54. Zakona utvrđeno je da Ministarstvo finansija i trezora obavlja funkcije Agencije do njene uspostave, te shodno tome utvrđuje se lista kategorija ugovornih organa koji su obavezni primjenjivati Zakon. Ova Lista ugovornih organa po kategorijama je pomoćno sredstvo za ugovorne organe koji su obavezni primjenjivati Zakon. 1. Svaki organ na državnom ili lokalnom nivou uprave, iz člana 3. stav (1) Zakona; 2. svaki javni subjekt, tj. organ definiran članom 3. stav (2) Zakona te, shodno tome, utvrđuju se sljedeće kategorije: a) Obrazovanje–univerziteti, institucije za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, edukativne ustanove i slične obrazovne institucije; b) Nauka, istraživanje i razvoj – subjekti koji se bave istraživanjem, zatim naučna udruženja, ustanove čija je djelatnost promoviranje nauke, tehnologije i izuma; c) Poslovanje i ekonomija–poslovna, bankarska i trgovinska udruženja, industrijske i privredne komore, poljoprivredna i zanatska udruženja i esnafi, stručna udruženja, organizacije koje promoviraju poduzetništvo i ekonomski razvoj, organizacije koje promoviraju turizam, te slične organizacije; d) Socijalno osiguranje–fondovi za zdravstveno i penziono osiguranje, fondovi za osiguranje posljedica nesretnog slučaja ili nezgoda i druge ustanove za socijalno osiguranje; e) Zdravstvo–bolnice, medicinski centri, ustanove za medicinsko istraživanje i druge zdravstvene ustanove; f) Kultura–pozorišta, orkestri, muzeji, biblioteke, arhivi, druge ustanove za umjetnost i kulturu, zoološki i botanički vrtovi, zaštita kulturnohistorijskog i prirodnog naslijeđa; g) Socijalna skrb–jaslice, obdaništa, dječiji domovi, centri za rekreaciju, domovi kulture, starački domovi, smještaj za beskućnike; h) Sport–sportski centri i objekti; i) Sigurnost–vatrogasne brigade, druge spasilačke i urgentne službe; j) Otpad, sakupljanje i odvoz smeća–čišćenje ulica, odstranjivanje smeća i otpadnih voda (kanalizacije); k) Zaštita okoliša–održavanje parkova i zelenih površina, nacionalni parkovi i slično; l) Održavanje puteva – održavanje i popravka puteva; m) Šume–ustanove za gazdovanje šumama; n) Upravljanje vodama–objekti za regulaciju vode, građevinski radovi odvodnjavanja i navodnjavanja; o) Zaštita potrošača–Udruženje potrošača; p) Izgradnja, građevinarstvo i stambene jedinice–urbano planiranje, urbani razvoj, agencije za izgradnju stambenih jedinica. 3. Svaka javna kompanija, definirana članom 3. stav (3) Zakona, preko koje ugovorni organ može imati dominantan utjecaj, a vrši jednu od sljedećih djelatnosti: a) osiguranja ili rada fiksnih mreža s ciljem pružanja javnih usluga u vezi s proizvodnjom, transportom ili distribucijom: - vode, - električne energije ili - plina ili toplotne energije, ili snabdijevanja takvih mreža vodom, električnom energijom, plinom ili toplotnom energijom; b) eksploatacije geografske lokacije sa svrhom: - istraživanja ili crpljenja nafte, plina, uglja ili drugih čvrstih goriva, ili - smještaja zračne, morske ili riječne luke ili drugih terminala za prijevoznike u zračnom, morskom ili riječnom saobraćaju; c) rada mreža koje pružaju usluge javnog prijevoza putem željeznice, metroa, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare; d) osiguranja ili rada javnih telekomunikacionih sistema ili pružanje jedne ili više javnih telekomunikacionih usluga. Ova lista ugovornih organa po kategorijama je pomoćno sredstvo za ugovorne organe koji su obavezni da primjenjuju Zakon. Ako ugovorni organ definiran u tačkama 1 do 3 ove liste nije obuhvaćen, to ne isključuje njegovu obavezu postupanja, ukoliko je definiran članom 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. Broj 01-STK- 129/05 Ministrica mr. Ljerka Marić, s.r. 12. januara 2005. godine Sarajevo

1

Lista o izmjeni liste ugovornih organa koji su obavezni primjenjivati ZJN BiH ("SG" 86/06)
Na osnovu člana 3. stav (5) i člana 48. stav (4) tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke, direktor Agencije donosi LISTU O IZMJENI LISTE UGOVORNIH ORGANA PO KATEGORIJAMA KOJI SU OBAVEZNI PRIMJENJIVATI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE U tački 2. podtačka c) Liste ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05), iza riječi: "trgovinska udruženja" brišu se riječi: "industrijske i privredne komore", a ostali dio teksta se ne mijenja. Ova Lista o izmjeni Liste ugovornih organa po kategorijama koji su obavezni primjenjivati Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-02-407-3/06 Direktor Đinita Fočo, s. r. 11. oktobra 2006. godine Sarajevo

1

Odluka o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg ("SG" 105/06)
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br.30/03, 42/03 i 81/06), člana 37. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06) i člana 20. stav (2) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 3/05), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 136. sjednici održanoj 21.12.2006.godine, donijelo je ODLUKU O OBAVEZNOM KORIŠTENJU PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI Član 1. (1) Ovom odlukom utvrđuje se obavezna primjena korištenja preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki u svim sektorima, u cilju obnove i zaštite razvoja privrede Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BIH). (2) Od primjene ove odluke u postupku javnih nabavki izuzeta je nabavka električne energije, kao specifične robe u sektoru električne energije. Član 2. Ugovorni organi definisani u članu 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) obavezni su da, u postupku javnih nabavki, koriste preferencijalni tretman domaćeg , na način da primjene preferencijalne cijene samo u svrhu poređenja ponuda, u skladu sa članom 37. Zakona i članom 20. stav (1) tačka a) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Uputstvo). Član 3. (1) Ugovorni organi su dužni da prilikom računanja cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanje za preferencijalni faktor cijene domaćih ponuda, u visini od 10%. (2) Odredbe stava (1) ovog člana primjenjuju se za ugovore koji se dodjeljuju u 2007. i 2008. godini. Član 4. (1) Korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg u smislu člana 20. Uputstva, primjenit će se na domaće ponude koje podnose pravna ili fizička lica, sa sjedištem u BiH, osnovane prema zakonima BiH, i kod kojih u slučaju ugovora o nabavkama, najmanje 50% od ponuđenih roba imaju porijeklo iz BiH, a u slučaju ugovora o uslugama i radovima, najmanje 50% radne snage, za izvršenje ugovora, je iz BiH. (2) Preferencijalni faktor za ponude iz stava (1) ovog člana utvrđuje se u svrhu poređenja ponuda, u visini od 10% za ugovore koji se dodjeljuju u 2007. i 2008. godini. Član 5. Ugovorni organi su dužni navesti korištenje preferencijlnog tretmana domaćeg u obavještenju o javnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji, u skladu sa odredbama Uputstva i ove odluke. Član 6. Početkom primjene ove odluke prestaje da važi Odluka obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaceg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 50/05) i Odluka o izmjeni Odluke o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaceg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH" broj 65/06). Član 7. (1) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2007.godine. (2) Ova odluka objavljuje se u "Službenom glasniku BiH". VM broj _____________ Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Adnan Terzić 21.12.2006. godine Sarajevo

1

Odluka o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg ("SG" 29/09)
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i čl. 37. i 48. stav (4) tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), na prijedlog Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici održanoj 26. februara 2009. godine, donijelo je ODLUKU O OBAVEZNOM KORIŠTENJU PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG U POSTUPKU JAVNIH NABAVKI Član 1. (Primjena preferencijalnog tretmana domaćeg) (1) Ovom odlukom utvrđuje se obavezna primjena preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki u svim sektorima, u cilju obnove i zaštite razvoja privrede Bosne i Hercegovine. (2) Od primjene ove odluke u postupku javnih nabavki izuzeta je nabavka električne energije, kao specifične robe u sektoru električne energije. Član 2. (Subjekti primjene) Ugovorni organi definisani u članu 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon) obavezni su da, u postupku javnih nabavki, koriste preferencijalni tretman domaćeg, na način da primijene preferencijalne cijene samo u svrhu poređenja ponuda, u skladu sa članom 37. Zakona i članom 20. stav (1) tačka a) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 3/05 i 24/09), (u daljnjem tekstu: Uputstvo). Član 3. (Visina i rok preferencijalnog faktora) (1) Ugovorni organi su dužni da prilikom računanja cijena ponuda, u svrhu poređenja ponuda, umanje cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor, u visini od 10%. (2) Odredbe stava (1) ovog člana primjenjuju se za ugovore koji se dodjeljuju od 2007. do 2012. godine. (3) Odredbe stava (2) ovog člana se ne primjenjuju počev od maja 2010. godine, za zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju srednjeevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidirana verzija srednjeevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.) ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 9/07). Član 4. (Obaveze ugovornog organa) Ugovorni organi su dužni navesti korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg u obavještenju o javnoj nabavci i tenderskoj dokumentaciji, u skladu sa odredbama Uputstva i ove odluke. Član 5. (Prijelazne odredbe) (1) Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupku javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 105/06). (2) Izuzetno od odredbe člana 5. ove Odluke, svi postupci koji su započeli prije stupanja na snagu ove Odluke provest će se i okončati u skladu sa odlukom koja je važila u to vrijeme. Član 6. (Stupanje na snagu) Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. VM broj 50/09 Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Dr. Nikola Špirić, s. r. 26. februara 2009. godine Sarajevo

1

Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("SG" 03/05)
(Objavljeno u Službenom glasniku BiH 03/05 od 24.01.2005. godine) Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" brojevi 30/03 i 42/03) i člana 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/04) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, na 72 sjednici, održanoj 16.12.2004. godine, donijelo je UPUTSTVO O PRIMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE ODJELJAK I Član 1. (Primjena uputstva) Ovo uputstvo detaljnije razrađuje primjenu Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 49/04), u daljnjem tekstu: Zakon, kako je navedeno u članu 53. ovog zakona. Član 2. (Osnovni elementi javne nabavke) Ugovorni su organi dužni, svojim internim aktima o unutarnjoj organizaciji, osigurati da se poslovi dodjele ugovora o javnim nabavkama vrše na način da se osigura efikasnost, transparentnost, nepristrasnost, jednak odnos prema svim stranama, te konkurencija u skladu sa Zakonom i ovim uputstvom. Član 3. (Razmjena informacija) (1) Prilikom provođenja postupka za javnu nabavku razmjena informacija između ugovornog organa i ponuđača obavlja se u pismenoj formi, u skladu s članom 2. stav (20) Zakona. (2) Ugovorni organ ima pravo izabrati sredstvo razmjene informacija, vodeći računa o tome da izabrano sredstvo mora biti dostupno svim zainteresiranim za postupak nabavke i da se ne ograničava pristup ponuđača svim fazama postupka nabavke. (3) Razmjena informacija između ugovornog organa i ponuđača treba osigurati: a) zaštićenost integriteta i sveobuhvatnosti podataka, b) da informacija koju je ponuđač izričito naznačio kao povjerljivu ili kao profesionalnu tajnu, a sadržana je u ponudi ili zahtjevu za učešćem u postupku nabavke, ne smije biti ustupljena licu koje nije učestvovalo u postupku nabavke, c) da ugovorni organi razmotre sadržaj ponude tek nakon isteka roka određenog za dostavljanje ponuda. (4) U slučaju da su kao sredstvo razmjene informacija odabrana elektronska sredstva, primjenjuju se sljedeća pravila: a) informacije koje se razmjenjuju na ovaj način, uključujući i mjere zaštite sadržaja od neovlaštenog pristupa, moraju biti dostupne zainteresiranim, pod uslovom da je povjerljivost osigurana, b) tehničke karakteristike sredstava koja se koriste u elektronskoj razmjeni informacija moraju biti kompatibilne sa proizvodima komunikacione tehnologije u širokoj upotrebi – da bi se izbjegla mogućnost ograničavanja učešća ponuđača u postupku nabavke. (5) Ukoliko se ugovorni organ opredijeli za sredstvo razmjene informacija iz stava (4) ovog člana, to ne isključuje njegovu obavezu da sve ponude, kao i zahtjeve za učešćem u postupku nabavke, mora dostaviti i u pismenoj formi, u skladu s članom 21. stav (10) Zakona. Ugovorni organ može dozvoliti da se zahtjevi za učešćem u postupku nabavke dostave putem faksa ili elektronskom poštom, a takvi zahtjevi naknadno moraju biti potvrđeni i u pismenoj formi a prije isteka utvrđenog roka. (6) Sve detalje i uslove u vezi s izborom sredstva za razmjenu informacija ugovorni organ mora naznačiti u obavještenju o javnoj nabavci uključujući i rok dostave ponuda. (7) Zahtjevi za dostavu tenderske dokumentacije mogu biti upućeni u pismenoj formi, putem faksa ili elektronske pošte, ili putem telefona, uz obavezu ponuđača da u što kraćem roku dostavi zahtjev u pismenoj formi, a najkasnije do roka utvrđenog u obavještenju o javnoj nabavci. Ukoliko ponuđač ne dostavi zahtjev u pismenoj formi do utvrđenog roka, smatra se da je odustao od učešća u javnoj nabavci, uz obavezu da ugovornom organu nadoknadi troškove tenderske dokumentacije i dostavljanja na adresu ponuđača. Član 4. (Ugovorni organi) Ugovorni organ, direktno ili indirektno, vrši "dominantan utjecaj" na javno preduzeće, u skladu s članom 3. stav (1) tačka c) Zakona, u slučaju da ugovorni organ u odnosu na preduzeće: a) posjeduje većinu upisanog kapitala preduzeća, ili b) posjeduje kontrolu nad većinom glasova zasnovanih na emitiranim dionicama preduzeća, ili c) može imenovati više od polovine članova upravljačkog, administrativnog ili nadzornog organa preduzeća. Član 5. (Uspostava Komisije za javne nabavke) (1) Ugovorni je organ dužan utvrditi poslove koje Komisija za javne nabavke (u daljnjem tekstu: Komisija) treba izvršiti, te joj u svrhu ispunjavanja utvrđenih poslova dodjeljuje potrebna ovlaštenja, u skladu sa Zakonom. (2) Komisija odgovara ugovornom organu za izvršenje poslova i izvršava samo one poslove i zadatke koje ugovorni organ dostavi u pismenoj formi. (3) Prilikom formiranja Komisije moraju biti ispunjeni sljedeći uslovi: a) Komisiju, koja se sastoji od najmanje 3 (tri) člana, formira ugovorni organ. U slučaju ugovora čija procijenjena vrijednost prelazi međunarodne vrijednosne razrede iz člana 6. stav (3) Zakona, Komisija se sastoji od 5 (pet) članova. Broj članova sa pravom glasa uvijek je neparan. Kada se neki od članova Komisije angažiraju izvan ugovornog organa, oni ne mogu predstavljati većinu u Komisiji. b) Ugovorni organ je dužan, između članova Komisije, imenovati predsjedavajućeg Komisije, koji usmjerava rad Komisije i na taj način osigurava poštivanje odredaba Zakona i ovog uputstva; c) Ugovorni organ također imenuje i sekretara Komisije, bez prava glasa, koji vrši administrativne poslove za Komisiju, priprema zapisnik sa sastanaka Komisije i izvještaje o radu Komisije, vodi dokumentaciju i vrši druge poslove koje zahtijeva predsjedavajući Komisije. d) Prilikom imenovanja članova Komisije, ugovorni organ mora voditi računa da izabrani članovi Komisije poznaju propise o javnim nabavkama i da najmanje 1 (jedan) član Komisije posjeduje posebnu stručnost u oblasti predmeta javne nabavke. (4) Ugovorni organ za člana Komisije ne može imenovati lice za koje je utvrđeno da je u posljednjih 5 (pet) godina:

1

a) nadležni sud donio presudu kojom je utvrđeno da je to lice počinilo krivično djelo koje sadrži elemente korupcije, krivično djelo pranja novca ili krivično djelo primanja ili davanja mita,uključujući djela vezana za finansijski interes Bosne i Hercegovine ili neke druge države; b) nadležni sud donio presudu kojom je utvrđeno da je lice izvršilo ili na bilo koji drugi način učestvovalo u izvršenju krivičnog djela falsificiranja; c) nadležni sud ili drugi upravni ili administrativni organ utvrdio da je lice odgovorno za zloupotrebu položaja i ovlaštenja, čime je prekršilo standarde profesionalnog ponašanja u vršenju dodijeljenih poslova i radnih zadataka; d) Ured za razmatranje žalbi, na osnovu utvrđenih činjenica, ustanovio da je zloupotrijebilo službeni položaj ili pogrešno interpretiralo informacije o dostavljenim dokumentima u vezi s postupkom javne nabavke ili u vezi s aktivnostima utvrđenim zakonima u Bosni i Hercegovini. (5) Ugovorni organ ili subjekat koji je osnovao Komisiju ima pravo, na svoju ili na inicijativu Komisije, pozvati stručnjake za slučajeve gdje predmet javne nabavke zahtijeva specifično tehničko ili specijalizirano znanje koje inače nije dostupno unutar ugovornog organa. Stručnjaci angažirani na ovaj način nemaju pravo glasa. Član 6. (Rad Komisije za javne nabavke) (1) Rad Komisije za javne nabavke obuhvata sljedeće: a) Komisija djeluje u ime ugovornog organa, u granicama datog ovlaštenja; b) Komisija, nakon okončanog postupka, daje ugovornom organu preporuku, zajedno s izvještajem o radu i razlozima izdavanja takve preporuke; c) Konačnu odluku o dodjeli ugovora donosi ugovorni organ, koji snosi odgovornost za javnu nabavku. Ugovorni organ može prihvatiti ili odbaciti preporuku Komisije za javne nabavke. Ukoliko ugovorni organ ne prihvati preporuku Komisije, on je dužan sastaviti zapisnik o razlozima neprihvatanja preporuke Komisije; d) Komisija djeluje od dana donošenja odluke o njenom formiranju do okončanja svih poslova vezanih za javnu nabavku koje joj u pismenoj formi povjeri ugovorni organ ili do donošenja odluke o prekidu postupka javne nabavke; e) Komisija odluke donosi na sastancima prostom većinom glasova, putem javnog glasanja; f) Odluke Komisije unose se u zapisnik. U zapisniku se navode razlozi na osnovu kojih je Komisija donijela odluku, isti se obrazlažu i u zapisnik se unosi stav svakog člana Komisije s izdvojenim mišljenjem. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije koji su učestvovali u radu i koji su prisutni; g) Član 9. Zakona, koji se odnosi na povjerljivost, izričito se primjenjuje na sve članovi Komisije, članove angažirane izvan ugovornog organa, kao i stručnjake koje je angažirala i imenovala Komisija; h) Svaki član Komisije, bilo da je zaposlenik ugovornog organa ili član angažiran izvan ugovornog organa, kao i stručnjak angažiran izvan ugovornog organa, može učestvovati u radu Komisije tek nakon što potpiše izjavu o nepristrasnosti u odnosu na ponuđače i izjavu o povjerljivosti; (2) Izvještaj o broju i predmetu sastanaka Komisije, uključujući i zapisnike sa sastanaka, priprema se i prilaže uz izvještaj o ukupnom postupku dodjele ugovora, pripremljenom u skladu s članom 41. Zakona te, u određenim slučajevima, u skladu s članom 45. stav (3) Zakona. Član 7. (Zajedničke javne nabavke više ugovornih organa) (1) Ugovorni organi mogu donijeti odluku da zajednički provode postupak javne nabavke, za jednu ili više nabavki u određenom vremenskom roku. (2) Kada više ugovornih organa učestvuje u postupku jedne ili više javnih nabavki, u skladu s postupcima utvrđenim Zakonom, svaki od ugovornih organa koji učestvuje u zajedničkom postupku nabavke bit će jasno naznačen u tenderskoj dokumentaciji. Svaki ugovorni organ koji je učestvovao u zajedničkom postupku nabavke zaključuje poseban ugovor s izabranim ponuđačem. (3) Ugovorni organi mogu prenijeti odgovornost za obavljanje postupaka javnih nabavki ili dodjeljivanje ugovora ili okvirnih sporazuma na jedan ugovorni organ. (4) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili vlade na lokalnom nivou mogu odlučiti da organiziraju zajedničku javnu nabavku za određenu vrstu robe, usluga ili građevinskih radova za ugovorne organe. U tom slučaju, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ili vlada na lokalnom nivou određuje organ odgovoran za provođenje zajedničke nabavke. ODJELJAK II Član 8. (Proračunavanje vrijednosti ugovora) (1) Procijenjena vrijednost ugovora o javnoj nabavci, u skladu s članom 6. stav (1) Zakona, proračunava se na sljedeći način: a) Procijenjena vrijednost ugovora o robama, uslugama ili radovima jednaka je ukupnom neto iznosu naknade koju ugovorni organ treba platiti za sve robe, usluge, radove, nepokretnu imovinu i druge objekte navedene u ugovoru, uključujući, u slučaju ugovora o radovima, objekte potrebne za izvršenje takvog ugovora koje ugovorni organ treba ustupiti izvođaču radova. b) Procijenjenu vrijednost takvih roba, usluga ili radova čini njihova procijenjena neto cijena u vrijeme objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci, ili, u slučajevima kada takvo obavještenje nije potrebno, u trenutku kada ugovorni organ započinje postupak dodjele ugovora. (2) U određivanje procijenjene vrijednosti predloženog ugovora o robama, uslugama ili radovima, ugovorni organ je dužan uključiti sve segmente krajnje neto cijene koju ugovorni organ treba platiti za takve robe, usluge i objekte – kod ugovora o dodjeli radova. (3) Ukoliko su robe, usluge ili radovi podijeljeni u nekoliko lotova, od kojih je svaki lot predmet zasebnog ugovora, ukupna procijenjena vrijednost svih takvih lotova koristi se za određenje vrijednosnog razreda svakog od tih ugovora, u skladu s članom 6. Zakona. (4) U slučaju ugovora o lizingu, zakupu ili najamnoj kupovini roba ili predloženih ugovora o uslugama koji ne navode ukupnu vrijednost koja treba biti osnova za proračunavanje, vrijednost ugovora je: a) ukupna neto vrijednost ugovora, uključujući procijenjenu rezidualnu vrijednost na domaćem tržištu, u slučaju zaključivanja ugovora na određeno vrijeme; b) mjesečna neto vrijednost pomnožena sa 48 (četrdeset osam), u slučaju ugovora s neograničenim periodom trajanja ili u slučaju kada se ne može odrediti dužina trajanja ugovora.

2

(5) U slučaju kada postoje realne pretpostavke da bi predloženi ugovor mogao biti produžen, obnovljen ili bi poslije njega mogao uslijediti naredni ugovor o novim robama, uslugama ili radovima, osnova za proračunavanje procijenjene neto vrijednosti ugovora za takav predloženi ugovor jeste maksimalni mogući ukupni iznos u skladu s predloženim ugovorom, uključujući maksimalni mogući ukupni iznos u skladu s realnim pretpostavkama o mogućnosti da bi ugovor mogao biti produžen, obnovljen ili bi poslije njega mogao uslijediti naredni ugovor o novim robama, uslugama ili radovima. (6) Ukoliko predloženi ugovor sadrži alternativnu ponudu, osnova za proračunavanje procijenjene neto vrijednosti ugovora je maksimalni mogući ukupni iznos javne nabavke, lizinga, zakupa ili najamne kupovine, uključujući sve iznose koji mogu postati naplativi usljed primjene klauzule o alternativnoj ponudi. (7) Za potrebe proračunavanja procijenjene neto vrijednosti predloženih ugovora o uslugama koji obuhvataju osiguravajuće usluge, bankarske usluge ili druge vrste finansijskih usluga, ili usluge izrade idejnog rješenja, gdje je to moguće, može se uzeti u obzir: a) naplativa premija, u slučaju osiguravajućih usluga; b) troškovi provizije, kamata, kao i druga vrsta naknade u slučaju bankarskih usluga i drugih finansijskih usluga; c) troškovi ili naknade, u slučaju izrade idejnog rješenja. Član 9. (Izmjene i dopune vrijednosnih razreda) (1) Direktor Agencije za javne nabavke (u daljnjem tekstu: Agencija) može, prema Zakonu, pokrenuti inicijativu za izmjenu i dopunu vrijednosnih razreda, u opravdanim slučajevima, naročito u slučaju: a) značajne promjene stope inflacije, b) značajne promjene ekonomskih uslova u Bosni i Hercegovini, c) promjene Zakona Evropske unije o javnoj nabavci. (2) Uz prethodno odobrenje Upravnog odbora Agencije, direktor Agencije inicijativu za izmjenu i dopunu vrijednosnih razreda podnosi Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. ODJELJAK III Član 10. (Tenderska dokumentacija) (1) Tenderska dokumentacija priprema se tako da, pored navedenog u članu 21. stav (10) sadrži i informacije u skladu sa članom 13. stav (3) Zakona, a najmanje sljedeće: a) podatke o ugovornom organu, i to: naziv ugovornog organa, adresu i broj telefona, faksa i /ili e-mail adresu osobe ili osoba ovlaštenih za komunikaciju sa dobavljačima u vezi sa postupcima javnih nabavki; b) rokove za isporuku roba i usluga, odnosno završetak radova ili dužinu trajanja ugovora; gdje je to moguće, precizirat će se datum do kojeg isporuka roba i usluga treba početi, odnosno početak izvođenja radova. U slučaju okvirnog sporazuma, precizira se početak i trajanje tog ugovora. c) minimalne uslove koje alternativne ponude moraju zadovoljiti, ukoliko su alternativne ponude prihvatljive; d) kriterije za selekciju koji se odnose na položaj ponuđača, u skladu s odredbama člana 23. Zakona, i to: - informacije koje dokazuju da ponuđači ne spadaju u slučajeve za koje je opravdano isključenje, - kriterije za selekciju koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničke i/ili profesionalne mogućnosti koje se očekuju od ponuđača, u skladu s članovima 24. do 26. Zakona, kao i informacije potrebne za njihovu procjenu, - potvrde o ispunjavanju uslova neophodnih za kvalifikaciju grupe pojedinačnih ponuđača, ukoliko podnose jedinstvenu ponudu. e) ukoliko je kao kriterij dodjele ugovora o javnoj nabavci odabrana "ekonomski najpovoljnija ponuda" u skladu sa članom 34. Zakona, u tom slučaju treba uključiti i potkriterije koji se primjenjuju pri ocjeni ponuda, opadajućim redoslijedom prema važnosti, uz relativno učešće za svaki potkriterij. f) uslovi ugovora koji ponuđačima predlaže ugovorni organ, sa nacrtom ugovora (ukoliko ga je moguće pripremiti); g) tačno mjesto, datum i sat otvaranja ponuda, kao i napomenu o tome koja lica su ovlaštena da prisustvuju otvaranju ponuda, a nisu navedena u članu 33. Zakona; h) informaciju da su sve cijene u ponudi izražene u KM (konvertibilne marke), a ukoliko su cijene izražene u stranoj valuti, uz napomenu da će, u svrhu ocjenjivanja i poređenja sa ponudama drugih kvalificiranih ponuđača, cijene biti pretvorene u KM i to po kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda (ili po kursu na drugi datum ili na način koji utvrdi ugovorni organ); i) informacije vezane za metod i način kalkulacije cijene, tako da cijena uključuje sve pripadajuće poreze; j) ukoliko se iste zahtjevaju, format bankovnih garancija ili drugih odgovarajućih sredstava osiguranja, s ciljem pružanja garancije za ponudu i izvršenje ugovora u skladu sa članom 16. Zakona; k) da li je i u kojoj mjeri dozvoljeno podugovaranje; l) zahtjeve u pogledu upotrebe jezika, u skladu s članom 8. i 13 stav (3) tačke s) Zakona; m) ukoliko ponudu dostavlja grupa ponuđača, zahtjev da takva grupa, uz ponudu, podnese i potpisan originalni primjerak ugovora o njihovoj saradnji. (2) Tenderska dokumentacija priprema se u skladu s uzorcima i/ili standardnom tenderskom dokumentacijom koju objavljuje Agencija, uz prethodno odobrenje Upravnog odbora Agencije, i to ne kasnije od 90 (devedeset) dana od osnivanja Agencije. Član 11. (1) U skladu s članom 19. stav (3) Zakona, obavještenje o nabavci sadrži najmanje sljedeće informacije u skladu s postupkom dodjele ugovora, i to: a) naziv ugovornog organa, adresu, broj telefona i/ili faksa, web stranicu i/ili e-mail adresu ukoliko ih posjeduje; b) naziv službe kod koje se može dobiti tenderska dokumentacija, adresu, broj telefona i/ili faksa, kao i e-mail adresu ukoliko ista postoji; c) vrstu postupka dodjele ugovora i informaciju o tome da li je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma; d) planiranu nabavku roba, usluga ili izvođenje radova, uz kratak opis karakteristika predmeta ugovora, uključujući i navode o tome da li je predmet ugovora podijeljen u lotove, i mogućnosti dostavljanja ponuda za jedan ili više lotova; e) ograničenja u pogledu mjesta i vremena isporuke roba i usluga ili izvršenja radova; trajanje ugovora gdje je to primjereno; f) da li su alternativne ponude dozvoljene ili nedozvoljene;

3

g) tačno mjesto, datum i sat prijema pismenih ponuda i tačno mjesto, vrijeme i sat otvaranja ponuda – u slučaju provođenja otvorenog postupka; h) tačno mjesto, datum i sat prijema pismenih zahtjeva za učešće u slučaju upotrebe ograničenog ili pregovaračkog postupka javne nabavke; i) kriterije za ocjenu ponuda definisanih kao "najniža cijena" ili "ekonomski najpovoljnija ponuda". U slučaju "ekonomski najpovoljnije ponude" potrebno je uključiti i potkriterije koji se primjenjuju prilikom ocjene ponuda, opadajućim redoslijedom prema važnosti, uz relativno učešće za svaki potkriterij. j) kratki opis zahtjeva u pogledu garancije osiguranja ponude i garancije za izvršenje ugovora ukoliko se iste zahtjevaju; k) zahtjeve u pogledu upotrebe jezika; l) eventualnu novčanu naknadu za tendersku dokumentaciju, odredivu u skladu s članom 18. stav (4) Zakona. (2) U skladu s članom 40. stav (3) Zakona, obavještenja o dodjeli ugovora uključuju najmanje sljedeće informacije: a) naziv ugovornog organa, adresu, broj telefona i/ili faksa, web stranicu i/ili e-mail adresu ukoliko ih posjeduje; b) informacije koje definiraju obavještenje o javnoj nabavci objavljeno za dodijeljeni ugovor; c) vrstu postupka dodjele ugovora i informaciju o tome da li je zaključen okvirni sporazum; d) predmet ugovora; e) kriterije za dodjelu ugovora; f) broj primljenih ponuda; g) minimalnu i maksimalnu cijenu primljenih ponuda (raspon cijena); h) datum zaključivanja ugovora; i) naziv i adresu ponuđača kojem je dodijeljen ugovor; j) cijenu odabrane ponude; k) kada je to primjereno, vrijednost i procentualni dio ugovora koji će biti moguće podugovoriti s trećim licima. (3) Pored informacija koje određuju obavještenje o javnoj nabavci objavljeno za predviđeni ugovor, obavještenja o poništenju procedure najmanje sadrže i odgovarajuće informacije iz stava (2), tačke a), c) i f) ovog člana. ODJELJAK IV Član 12. (Vođenje pregovaračkog postupka sa ili bez objave obavještenja o javnoj nabavci) (1) Vođenje pregovaračkog postupka sa ili bez objave obavještenja o javnoj nabavci, prema članu 30. stav (3) Zakona, primjenjuje se u skladu sa sljedećim uslovima: a) Ugovorni organ može predvidjeti odvijanje pregovaračkog postupka u više uzastopnih faza, kako bi se primjenom kriterija za dodjelu ugovora navedenih u tenderskoj dokumentaciji smanjio broj ponuda. U takvim slučajevima, ugovorni organ obavještava ponuđače o rezultatima svake faze. Tenderska dokumentacija uključuje informaciju o tome da li se ovaj metod primjenjuje ili ne. b) Rokovi određeni za prijem ponuda postavit će se tako da učesnicima ostavljaju razuman rok za pripremu i dostavljanje ponuda. c) Konačne ponude otvaraju se u skladu s članom 33. Zakona. ODJELJAK V Član 13. (Otvaranje ponuda) (1) Ugovorni organ otvara sve ponude dostavljene prije isteka roka za dostavljanje ponuda, na mjestu i u vrijeme koje je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, u skladu s članom 33. Zakona. (2) Ponude koje se dostave nakon utvrđenog roka ne otvaraju se i neotvorene se odmah vraćaju ponuđaču. (3) Pri otvaranju svake pojedinačne ponude, ugovorni organ prisutnim ponuđačima za svaku prihvaćenu ponudu saopćava: a) naziv predmetnog ponuđača, b) ukupnu cijenu ponude navedene u ponudi, osim u slučaju kada predmetna ponuda predstavlja samo komponentu tehničke ponude u dvostepenom postupku otvaranja tendera, c) svaki popust naveden u ponudi; popust koji nije naveden neće se razmatrati pri ocjeni ponuda. (4) Sve saopćene informacije neposredno se bilježe u zapisnik Komisije, koji na kraju sjednice potpisuju predsjedavajući Komisije za nabavke kao i svaki od predstavnika ponuđača koji su prisustvovali otvaranju ponuda. Takav zapisnik odmah postaje sastavni dio tenderske dokumentacije, a kopije zapisnika bez odlaganja se dostavljaju svim ponuđačima, uključujući i one ponuđače čiji predstavnici nisu prisustvovali otvaranju ponuda. Član 14. (Ispitivanje, ocjena i poređenje ponuda) (1) Ugovorni organ može pismenim putem zahtijevati od ponuđača pismeno pojašnjenje bilo kojeg dijela njegove ponude s ciljem olakšanja procesa ispitivanja, ocjene i poređenja ponuda. Potrebne informacije ili pojašnjenja ne smiju predstavljati izmjenu ponude, niti ih ugovorni organ može prihvatiti kao izmjenu ponude. (2) Ugovorni će organ ispraviti grešku u ponudi koja je isključivo računske prirode, ako se takva greška otkrije tokom ispitivanja ponuda. U slučaju da se računska greška ispravlja, ugovorni organ je dužan predmetnom ponuđaču odmah uputiti pismeno obavještenje o svakoj takvoj ispravci i tek nakon što ponuđač pismeno odobri primljeno obavještenje o ispravci, može nastaviti rad s unesenom ispravkom. U slučaju da ponuđač odbije potvrditi predloženu ispravku, ponuda se odbija bez ulaganja zahtjeva za naplatu garancije za ponudu, ukoliko ista postoji. (3) Ugovorni organ smatra ponudu odgovarajućom ukoliko ista ispunjava zahtjeve utvrđene obavještenjem o nabavci i tenderskom dokumentacijom. Izuzetno, ugovorni organ može smatrati ponudu odgovarajućom ukoliko: a) ponuda sadrži greške ili propuste koji se mogu ispraviti a da se time ne mijenjaju bitni uslovi ili aspekti ponude, niti narušava konkurencija, ili b) ako sadrži samo manja odstupanja koja ne mijenjaju niti se bitno udaljavaju od karakteristika, uslova i drugih zahtjeva utvrđenih obavještenjem o nabavci i tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se svakom takvom odstupanju na što je bolje mogući način dodijeli odgovarajući mjerni izraz, te da se ista na primjeren način uzmu u obzir prilikom ocjene i poređenja ponuda. (4) Izuzev komunikacije konkretno dopuštene stavovima (1) i (2) ovog člana, sve komunikacije, razgovori ili pregovori bilo koje vrste između ugovornog organa i ponuđača u vezi s dostavljenom ponudom, su nedopuštene. Član 15. (Podugovaranje)

4

Najuspješnijem ponuđaču nije dopušteno, bez prethodne pismene saglasnosti ugovornog organa, podugovaranje sa trećim stranama u mjeri većoj od navedene u njegovoj ponudi. ODJELJAK VI Član 16. (Osiguranje ponude) (1) Ugovorni organ može od ponuđača tražiti da podnese garanciju za ponudu u skladu s članom 16. Zakona za one ponude na koje se primjenjuju procedure iz Odjeljka II Zakona. (2) Ukoliko je ustanovljen zahtjev za podnošenje garancije za ponudu, ugovorni organ odbija i ne uzima u razmatranje ponude onih ponuđača koji nisu ispoštovali ustanovljeni zahtjev. (3) Dostavljena garancija za ponudu realizuje se u slučaju da: a) ponuđač povuče ponudu nakon isteka roka za dostavljanje ponuda, a prije isteka roka važenja ponuda naznačenog u tenderskoj dokumentaciji; ili b) ponuđaču se dodijeli ugovor, a: - ponuđač odbije potpisati ugovor, ili - ne ispoštuje neki od uslova navedenih u tenderskoj dokumentaciji koji je potrebno ispuniti prije potpisivanja ugovora, ili - ne zaključi odnosno ne potpiše ugovor koji je u skladu s uslovima navedenim u tenderskoj dokumentaciji. (4) Ukoliko, u skladu s članom 16. Zakona, ugovorni organ zahtjeva dostavljanje garancije za ponudu, iznos zahtjevane garancije ne može biti veći od 2% (dva posto) od ponuđenih cijena, uz uslov da isti ne može biti manji od 2.000 KM (dvije hiljade konvertibilnih maraka). Član 17. (Vrste i način davanja garancije za ponudu) (1) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi sve uslove vezane za vrstu, formu, iznos, kao i druge uslove koji se odnose na zahtjevanu garanciju za ponudu. (2) Garancija za ponudu se može dostaviti u formi: certificiranog čeka, obveznice, bezuslovne bankovne garancije ili kreditnog pisma. Garancija za ponudu se također može doznačiti u gotovini ili gotovinskom ekvivalentu, kao što su telegrafska bankovna doznaka ili bankovni transfer, pod uslovom da je garancija primljena prije isteka navedenog roka. (3) Ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji navodi i sve zahtjeve koje subjekt koji izdaje takve čekove, obveznice, kreditna pisma ili garancije mora ispuniti. (4) Agencija, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Agencije, izdaje uputstvo kojim propisuje minimalne uslove koje subjekti koji izdaju certificirane čekove, obveznice, kreditna pisma ili bankovne garancije moraju ispunjavati kako bi ti instrumenti bili prihvatljivi. (5) Ukoliko ugovorni organ zahtijeva dostavu garancije za ponudu, u tenderskoj dokumentaciji mora biti navedeno sljedeće: a) iznos garancije ponude i njen period važenja, b) rok za dostavljanje garancije za ponudu, c) izjava o slučajevima u kojim se pristupa realizaciji garancije, uključujući i ispunjenje zahtjeva iz člana 19. stav (4) ovog uputstva. Član 18. (Obaveze ugovornog organa prema garanciji za ponudu) (1) Ugovorni organ vrši povrat sredstava ili dokumenata koja predstavljaju garanciju za ponudu i to u roku od 10 (deset) radnih dana u slučaju gotovinskog depozita, odnosno 5 (pet) radnih dana u drugim slučajevima, a po nastupanju bilo kojeg od sljedećih slučajeva: a) odbijanje, ocjena ponude kao neodgovarajuće ili istek perioda važenja ponude, b) dodjela i stupanje na snagu ugovora o javnoj nabavci, c) zvanično otkazivanje ili okončanje postupka javne nabavke prije dodjele ili stupanja na snagu ugovora o javnoj nabavci, ili d) povlačenje ponude prije isteka određenog roka za dostavljanje ponuda, osim ukoliko je u tenderskoj dokumentaciji izričito naznačeno da povlačenje ponuda nije dozvoljeno. (2) Ukoliko nastane neki od slučajeva iz stava (1) ovog člana, ugovorni organ, u pismenoj formi, obavještava ponuđača o odluci i vrši povrat sredstava odnosno, u slučaju kada je garancija za ponudu dostavljena u formi certificiranog čeka, obveznice, ili bezuslovne bankovne garancije ili kreditnog pisma, poduzima sve neophodne mjere kako bi ponuđaču koji je dostavio garanciju omogućio povrat sredstava od subjekta koji je izdao garanciju. (3) Ukoliko ponuđač ospori realizaciju garancije za ponudu, ugovorni organ zadržava tako realizirana sredstva deponovanim na odgovarajućem računu sve do momenta do kojeg ponuđač ne iscrpi sva svoja prava žalbe u odnosu na odluku ugovornog organa. Član 19. (Garancija za dobro izvršenje posla) (1) Ugovorni organ može, ukoliko je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji, tražiti od najuspješnijeg ponuđača da podnese garanciju za dobro izvršenje posla, kao preduslov za potpisivanje i stupanje na snagu ugovora o javnoj nabavci. (2) Ugovorni organ osigurava da iznos svake garancije za dobro izvršenje posla iz stava (1) ovog člana ne bude veći od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora i da je utvrđen u iznosu dovoljnom da osigura nadoknadu svake štete i troškova čije nastajanje ugovorni organ razumno može očekivati u slučaju da dobavljač prekrši zaključeni ugovor o javnoj nabavci. (3) Ugovorni organ osigurava da tenderska dokumentacija i odgovarajući ugovor o javnoj nabavci sadrže detaljne odredbe o vrsti, formi, iznosu, statusu, uslovima, realizaciji i povratu za svaku od traženih garancija za dobro izvršenje posla. Ugovor sadrži i sljedeće odredbe: a) zahtjev prema ugovornom organu kojim se traži da dobavljaču dostavi pismeno obavještenje o svakom navodnom propustu dobavljača da postupi po ugovoru, i b) davanje razumnog roka dobavljaču za ispravku takvih propusta. (4) Ukoliko ne nastupi ni jedan od slučajeva koji bi zahtjevao realizaciju garancije za dobro izvršenje posla, ugovorni organ vrši povrat sredstava ili dokumenta koji predstavljaju garanciju za dobro izvršenje posla prema uslovima iz ugovora. ODJELJAK VII Član 20. (Korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg) (1) U cilju zaštite razvoja i obnove privrede Bosne i Hercegovine, i to samo u periodu tranzicije, koji je naveden u tačkama b) i f) ovog stava, ugovorni organ može, u skladu s članom 37. Zakona i u skladu s utvrđenom ekonomskom politikom:

5

a) primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda u skladu s članom 35. Zakona; b) prilikom obračuna cijena ponuda u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor ne veći od: - 15% za ugovore koji se dodijeljuju u 2005. i 2006. godini, - 10% za ugovore koji se dodijeljuju u 2007. i 2008. godini, - 5% za ugovore koji se dodijeljuju u 2009. i 2010. godini; c) u svrhu ovog člana, domaće ponude su ponude koje podnose kompanije (ili fizička lica) locirane u Bosni i Hercegovini, osnovane prema zakonima u Bosni i Hercegovini, kod kojih, u slučaju ugovora o nabavkama, najmanje 50% (pedeset posto) od ponuđenih roba imaju porjeklo iz Bosne i Hercegovine, a u slučaju ugovora o uslugama ili radovima, najmanje 50% (pedeset posto) radne snage za izvršenje ugovora ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine; d) u slučaju ugovora o uslugama ili radovima, prilikom obračuna cijena ponuda u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene ponuda koje nisu iz Bosne i Hercegovine za 5% (pet posto) ukoliko najmanje 50% (pedeset posto) radne snage za izvršenje ugovora ima porijeklo iz Bosne i Hercegovine; e) svako korištenje preferencijalonog tretmana domaćeg u skladu s ovim članom mora biti navedeno a njegova primjena objašnjena u tenderskoj dokumentaciji. f) Odredbe ovog člana prestaju važiti 01. 01. 2011. godine. (2) U okviru ovog člana, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine može definirati politiku, pojedinosti i druge uslove za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg, a naročito sektore, u kojima bi primjena preferencijalnog tretmana domaćeg bila obavezna ili preporučena. ODJELJAK VIII Član 21. U skladu s članom 49. stava (5) Zakona, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u roku od 8 (osam) dana nakon objavljivanja ovog uputstva u "Službenom glasniku BiH", pokreće proceduru za otvoreni konkurs za izbor članova Ureda za razmatranje žalbi. Član 22. Podzakonske akte iz člana 53. Zakona, u vezi s članovima 48, 49, 50. i 52. Zakona, donijet će Agencija i Ured za razmatranje žalbi, kada se ispune za to potrebni uslovi. Član 23. (1) Ovo će se uputstvo objaviti u "Službenom glasniku BiH". (2) Ovo uputstvo stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". VM broj 300/04 Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Adnan Terzić, s.r. 16. decembra 2004. godine Sarajevo

6

Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, dodjeli ugovora i poništenju
(Objavljeno u Službenom glasniku BiH br. 17/05, od 28. marta 2005. godine) Na osnovu člana 20. stav (2), a u vezi sa članom 13. stav (3), 12. stav (2) i člana 40, te na osnovu 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), ministar finansija i trezora donosi UPUTSTVO O NAČINU PRIPREME OBAVJEŠTENJA O NABAVCI, O DODJELI UGOVORA I PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE Član 1. Ovim se uputstvom utvrđuje način pripreme obavještenja koje su ugovorni organi iz člana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon) dužni koristiti u postupku javne nabavke, u skladu s odredbama Zakona. Član 2. (1) U skladu s odredbom člana 20. stav (2), Zakona utvrđuju se sljedeći obrasci obavještenja: a) Obavještenje o nabavci priprema se u skladu sa članom 13. stav (3) i 19. Zakona, te članom 11. stav (1) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 3/05 ), (u daljem tekstu: Uputstvo) i to prema modelu obavještenja - Aneks 1; b) Obavještenje o dodjeli ugovora priprema se na osnovu člana 40. Zakona, te člana 11. stav (2) Uputstva, i to prema modelu obavještenja - Aneks 2; c) Obavještenje o otkazivanju postupka nabavke priprema se na osnovu člana 12. stav (1) tačka b) i stav (2), kao i poništenja nabavke iz člana 20. stav (1) i 46. stav (6) i obustavljanja postupka nabavke iz člana 38. stav (2) Zakona i člana 11. stav (3) Uputstva, i to prema modelu obavještenja - Aneks 3. (2) Obrasci obavještenja iz stava 1. tačke a), b) i c) ovog člana nalaze se u prilogu ovog uputstva i čine njegov sastavni dio. Član 3. U slučaju da javna nabavka prelazi međunarodne vrijednosne razrede, potrebno je objaviti kratak sažetak obavještenja o nabavci (Aneks 1) i na engleskom jeziku, u skladu sa članom 6. stav (3) tačka a) Zakona. Sažetak na engleskom jeziku treba sadržavati najmanje sljedeće podatke, pri čemu se popunjavaju rubrike pod oznakama iz Aneksa 1 ovog uputstva i to: a) Ime/naziv ugovornog organa (I.1), b) Vrstu ugovora (II.2), c) Sažet opis predmeta ugovora (II.4), d) Ukupni kvantitet i/ili opseg ugovora (II.5), e) Vrstu postupka (IV.1), f) Uvjete za dobijanje tenderske dokumentacije (IV.4), g) Krajnji rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće (IV.6). Član 4. (1) Prilikom izrade obavještenja o javnoj nabavci ugovorni organi su dužni ispuniti minimum tehničkih uvjeta potrebnih za objavljivanje predmetnog obavještenja i to: a) b) c) d) e) obavještenja moraju biti popunjena na računaru ili rukom (štampanim slovima), rubrike u koje se unosi tekst, a koje se ne popunjavaju, ugovorni organi ostavljaju prazne, rubrike koje daju mogućnost izbora trebaju se zaokružiti ili označiti na neki drugi, prepoznatljiv i uočljiv način, obavještenja se dostavljaju faksom, poštom ili lično na adresu "Službenog glasnika BiH", obavještenje koje ugovorni organ dostavi faksom, nije potrebno dostaviti i poštom.

(2) Ugovorni organ uz obavještenje za objavu dostavlja i narudžbenicu ili zahtjev za objavu, potpisan od ovlaštenog lica i ovjeren pečatom. Član 5. Ugovorni organi prilikom pripreme obavještenja ne popunjavaju one rubrike koje nisu potrebne za konkretni predmet javne nabavke. Objavljuju se samo one rubrike koje su popunjene za određenu nabavku. Član 6. (1) Obavještenje koje dostavi ugovorni organ "Službenom glasniku BiH" objavljuje se svakog ponedjeljka. (2) Sva obavještenja koja budu dostavljena "Službenom glasniku BiH" do utorka bit će objavljena u ponedjeljak naredne sedmice. (3) Sva obavještenja koja budu dostavljena "Službenom glasniku BiH" nakon utorka neće biti objavljena u ponedjeljak naredne sedmice, već će se objaviti u prvom narednom broju. Član 7. Nakon objavljivanja obavještenja "Službeni glasnik BiH", bez odlaganja, dostavlja obavještenje na objavu Agenciji za javne nabavke, u elektronskoj formi, u svrhu objavljivanja na web-stranici javnih nabavki. Član 8. Ukoliko ugovorni organi obavještenja o javnoj nabavci ne pripreme u skladu s ovim uputstvom i aneksima 1, 2 i 3, "Službeni glasnik BiH" odbija objavljivanje istog. "Službeni glasnik BiH" će primati na objavu sva obavještenja koja budu dostavljena i u formi koja ne odgovara modelu obavještenja iz aneksa 1, 2 i 3, i to u prijelaznom roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ovog uputstva. Član 9. Elektronski uzorci obrazaca obavještenja iz aneksa 1, 2 i 3 ovog uputstva bit će dostupni bez naknade svim ugovornim organima na web-stranici javnih nabavki i web-stranici JP NIO Službenog lista BiH. Uzorak obrasca obavještenja iz aneksa 1, 2 i 3 ovog uputstva bit će dostupan ugovornim organima i u papirnoj formi u Agenciji za javne nabavke, nakon osnivanja iste, i u Službenom glasniku BiH. Član 10. Ovo uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-STK1-02-816/05

1

ANEKS 1

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI OBAVIJEST O NABAVI ОБАВЈЕШТЕЊЕ О НАБАВЦИ
Robe / robe / rобе Usluge / usluge / услуге Radovi / radovi / радови Odjeljak I: Odjeljak I: Дио I: I.1. UGOVORNI ORGAN UGOVORNO TIJELO УГОВОРНИ ОРГАН   

PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / Контакт-особа Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број Faks / Faks / Факс Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

Organizacija / Organizacija / Организација Adresa / Adresa / Адреса Grad / Grad / Град Telefon / Telefon / Телефон

Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) / Електронска пошта (е-маил)

I.2.

ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОГУ ДОБИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Kao pod I.1. Kao pod I.1. Као под I.1.  Kao u Aneksu A Prema Aneksu A Види Анекс А

I.3.

ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА Kao pod I.1. Kao pod I.1. Као под I.1.  Kao u Aneksu A Prema Aneksu A Види Анекс А

I.4.

ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ / ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕШЋЕ Kao pod I.1. Kao pod I.1. Као под I.1.  Kao u Aneksu A Prema Aneksu A Види Анекс А

1

I.5.

VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN1) VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3 ZJN2) ВРСТА УГОВОРНОГ ОРГАНА (члан 3 ЗЈН3) I.5.a upravni organ tijelo uprave управни орган na državnom nivou na državnoj razini на државном нивоу ostali ostali остали javni subjekt javni subjekt јавни субјект na entitetskom nivou na entitetskoj razini на ентитетском нивоу javno preduzeće javno poduzeće јавно предузеће na lokalnom nivou na lokalnoj razini на локалном нивоу

I.5.b

1 2

Zakon o javnim nabavkama BiH Zakon o javnim nabavama BiH 3 Закон о јавним набавкама БиХ 2

Odjeljak II: Odjeljak II: Дио II: II.1

PREDMET UGOVORA PREDMET UGOVORA ПРЕДМЕТ УГОВОРА

VRSTA UGOVORA: VRSTA UGOVORA: ВРСТА УГОВОРА: Robe / robe / робе Usluge / usluge / услуге Radovi / radovi / радови   

II. 2.

DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (članak 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) ДА ЛИ SE НАМЈЕРАВА ЗАКЉУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ? (члан 32 ЗЈН) (уколико је примјењиво) Da Da Да  Ne Ne Не 

II.3.

NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA NAZIV / REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA НАЗИВ / РЕФЕРЕНЦА ПОД КОЈИМ ЈЕ КОНКРЕТАН УГОВОР ЕВИДЕНТИРАН КОД УГОВОРНОГ ОРГАНА

II. 4.

OPIS PREDMETA UGOVORA:(ako je potrebno, koristiti dodatni list papira) OPIS PREDMETA UGOVORA:(ako je potrebno, koristiti dodatni list papira) ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА: (ако је потребно, користити додатни лист папира)

II. 5.

UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OPSEG UGOVORA УКУПНА КОЛИЧИНА (БРОЈ ЈЕДИНИЦА) И/ ИЛИ ОБИМ УГОВОРА

II.6.

MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA MJESTO ISPORUKE ROBA ILI LOKACIJA IZVRŠENJA USLUGA ILI RADOVA МЈЕСТО ИСПОРУКЕ РОБА ИЛИ ЛОКАЦИЈА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА ИЛИ РАДОВА

3

II. 7.

PODJELA NA LOTOVE PODJELA NA LOTOVE ПОДЈЕЛА НА ЛОТОВЕ Da Da Да  Ne Ne Не 

Ponude se mogu dostavljati za / Ponude se mogu dostavljati za / Понуде се могу достављати за: jedan lot jedan lot један лот II. 8.  nekoliko lotova nekoliko lotova неколико лотова  sve lotove sve lotove све лотове 

PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) PRIHVATLJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (članak 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) ПРИХВАТЉИВОСТ АЛТЕРНАТИВНИХ ПОНУДА? (члан 17 ЗЈН) (уколико је примјењиво) Da Da Да  Ne Ne Не 

II.9

TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA ТРАЈАЊЕ УГОВОРА ИЛИ РОК ИЗВРШЕЊА Ili: period u mjesecima Ili: period u mjesecima Или: период у мјесецима Ili: započinje Ili: započinje Или: започиње i/ili danima i/ili danima и/или данима i/ ili završava i/ ili završava и/ или завршава (od dodjele ugovora) (od dodjele ugovora) (од додјеле уговора)

4

Odjeljak III: Odjeljak III: Дио III: III. 1.

PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN) IZNOS JAMSTVA ZA PONUDU, ukoliko se zahtijeva (članak 16 ZJN) ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУДУ, уколико се захтијева (члан 16 ЗЈН)

III. 2.

OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (član 16-17. UPZ 4) OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (članak 16-17. NPZ 5) ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ГАРАНЦИЈОМ ЗА ПОНУДУ, ако је примјењиво (члан 16-17. УПЗ6)

III. 3.

IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (član 16 ZJN) IZNOS JAMSTVA ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtijeva (članak 16 ZJN) ИЗНОС ГАРАНЦИЈЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, уколико се захтијева (члан 16 ЗЈН)

III. 4.

OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19 UPZ) OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S JAMSTVOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (članak 19 NPZ) ОСТАЛИ ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ГАРАНЦИЈОМ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА, ако је примјењиво (члан 19 УПЗ)

III. 5.

USLOVI ZA UČEŠĆE – LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN) UVJETI ZA UČEŠĆE – OSOBNA SITUACIJA (članak 23 ZJN) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЛИЧНА СИТУАЦИЈА (члан 23 ЗЈН)

4 5

Uputstvo o primjeni zakona o javnim nabavkama BiH Naputak o primjeni zakona o javnim nabavama BiH 6 Упутство о примјени закона о јавним набавкама БиХ 5

III. 6.

USLOVI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN) UVJETI ZA UČEŠĆE – SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (članak 24 ZJN) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – СПОСОБНОСТ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ (члан 24 ЗЈН)

III. 7.

USLOVI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN) UVJETI ZA UČEŠĆE – EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (članak 25 ZJN) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА ПОДОБНОСТ (члан 25 ЗЈН)

III. 8.

USLOVI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN) UVJETI ZA UČEŠĆE – TEHNIČKA I/ ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (članak 26 ZJN) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ – ТЕХНИЧКА И/ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ (члан 26 ЗЈН)

6

Odjeljak IV: POSTUPAK Odjeljak IV: POSTUPAK Дио IV: ПОСТУПАК IV. 1. VRSTA POSTUPKA: VRSTA POSTUPKA: ВРСТA ПОСТУПКА: Otvoreni / Otvoreni / Отворени Ograničeni / Ograničeni / Ограничени Ubrzani ograničeni / Ubrzani ograničeni / Убрзани ограничени Pregovarački / Pregovarački / Преговарачки Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Конкурентски захтјев за достављање понуда Konkurs za izradu idejnog rješenja Natječaj za izradu idejnog rješenja Конкурс за израду идејног рјешења Ostali Ostali Остали IV. 2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN): KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (članak 34 ZJN): КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА (члан 34 ЗЈН): (a) Samo najniža cijena Samo najniža cijena Само најнижа цијена      

(b)

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju  niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu) Економски најповољнија понуда по питању ниже наведених критерија (према опадајућем редослиједу) učešće / učešće / учешће učešće / učešće / учешће učešće / učešće / учешће učešće / učešće / учешће učešće / učešće / учешће učešće / učešće / учешће % % % % % %

1) 2) 3) 4) 5) 6)

7

IV. 3.

PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ) PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (članak 20 NPZ) ПРИМЈЕНА ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ (члан 20 УПЗ)

IV. 4.

USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN): UVJETI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (članak 18 ZJN): УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (члан 18 ЗЈН): Može se obezbijediti do Može se obezbijediti do Може се обезбиједити до Novčana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista naplaćuje Novčana naknada za tendersku dokumentaciju, ukoliko se ista naplaćuje Новчана накнада за тендерску документацију, уколико се иста наплаћује

IV.5.

ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN) ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE, ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (članak 8 ZJN) ЗАХТЈЕВИ У ПОГЛЕДУ ЈЕЗИКА ПОНУДЕ, уколико су осим службених језика БиХ прихватљиви и други језици (члан 8 ЗЈН)

IV. 6.

ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА / ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ (datum), (nadnevak), (датум), (vrijeme) (vrijeme) (вријеме)

IV.7.

MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUDITELJ DUŽAN OBEZBIJEDITI МИНИМАЛАН ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ КОЈИ ЈЕ ПОНУЂАЧ ДУЖАН ОБЕЗБИЈЕДИТИ Do Do До ili ili или mjeseci i / ili dana mjeseci i / ili dana мјесеци и / или дана nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda након крајњег рока за подношење понуда

8

IV. 8.

DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA (u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ) NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA (u slučaju otvorenog postupka) (članak 33 ZJN, članak 13 UPZ) ДАТУМ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА (у случају отвореног поступка) (члан 33 ЗЈН, члан 13 УПЗ) Datum / nadnevak / датум Mjesto / mjesto / мјесто

9

Odjeljak V: Odjeljak V: Дио V:

DODATNE INFORMACIJE DODATNE INFORMACIJE ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

10

Aneks A Aneks A Анекс А
I.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОГУ ДОБИТИ ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / Контакт-особа

Organizacija / Organizacija / Организација

Adresa / Adresa / Адреса

Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број

Grad / Grad / Град

Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број

Telefon / Telefon / Телефон

Faks / Faks / Факс

Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) / Електронска пошта (е-маил)

Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

I.3.

ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA АДРЕСА НА КОЈОЈ СЕ МОЖЕ ДОБИТИ ДОКУМЕНТАЦИЈА Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / Контакт-особа

Organizacija / Organizacija / Организација

Adresa / Adresa / Адреса

Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број

Grad / Grad / Град

Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број

Telefon / Telefon / Телефон

Faks / Faks / Факс

Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) / Електронска пошта (е-маил)

Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

I.4.

ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE / ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE АДРЕСА НА КОЈУ СЕ ДОСТАВЉАЈУ ПОНУДЕ / ЗАХТЈЕВИ ЗА УЧЕШЋЕ Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / Контакт-особа

Organizacija / Organizacija / Организација

Adresa / Adresa / Адреса

Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број

Grad / Grad / Град

Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број

Telefon / Telefon / Телефон

Faks / Faks / Факс

Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) / Електронска пошта (е-маил)

Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

11

ANEKS 2

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA OBAVIJEST O DODJELI UGOVORA ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Robe / robe / rобе Usluge / usluge / услуге Radovi / radovi / радови Odjeljak I: Odjeljak I: Дио I: I.1. UGOVORNI ORGAN UGOVORNO TIJELO УГОВОРНИ ОРГАН   

PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / Контакт-особа Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број Faks / Faks / Факс Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

Organizacija / Organizacija / Организација Adresa / Adresa / Адреса Grad / Grad / Град Telefon / Telefon / Телефон

Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (email) / Електронска пошта (е-маил)

I.2.

VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN1) VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3 ZJN2) ВРСТА УГОВОРНОГ ОРГАНА (члан 3 ЗЈН3) I.2.a upravni organ tijelo uprave управни орган na državnom nivou na državnoj razini на државном нивоу ostali ostali остали javni subjekt javni subjekt јавни субјект na entitetskom nivou na entitetskoj razini на ентитетском нивоу javno preduzeće javno poduzeće јавно предузеће na lokalnom nivou na lokalnoj razini на локалном нивоу

I.2.b

1 2

Zakon o javnim nabavkama BiH Zakon o javnim nabavama BiH 3 Закон о јавним набавкама БиХ

1

Odjeljak II: Odjeljak II: Дио II: II.1

PREDMET UGOVORA PREDMET UGOVORA ПРЕДМЕТ УГОВОРА

VRSTA UGOVORA: VRSTA UGOVORA: ВРСТА УГОВОРА: Robe / robe / робе Usluge / usluge / услуге Radovi / radovi / радови   

II. 2.

DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN) (ukliko je primjenjivo) DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (članak 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) ДА ЛИ СЕ НАМЈЕРАВА ЗАКЉУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ? (члан 32 ЗЈН) (уколико је примјењиво) Da Da Да  Ne Ne Не 

II.3.

NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA NAZIV POD KOJIM SE KONKRETAN UGOVOR VODI KOD UGOVORNOG ORGANA НАЗИВ ПОД КОЈИМ СЕ КОНКРЕТАН УГОВОР ВОДИ КОД УГОВОРНОГ ОРГАНА

II. 4.

OPIS PREDMETA UGOVORA/ OPIS PREDMETA UGOVORA/ ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА:

II. 5.

PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) ПРОЦИЈЕЊЕНА УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ (без ПДВ-а)

2

Odjeљak III: Odjeљak III: Дио III: III. 1.

POSTUPAK POSTUPAK ПОСТУПАК

VRSTE POSTUPKA: VRSTE POSTUPKA: ВРСТЕ ПОСТУПКА: Otvoreni / Otvoreni / Отворени Ograničeni / Ograničeni / Ограничени Ubrzani ograničeni / Ubrzani ograničeni / Убрзани ограничени Pregovarački / Pregovarački / Преговарачки Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Конкурентски захтјев за достављање понуда Konkurs za izradu idejnog rješenja Natječaj za izradu idejnog rješenja Конкурс за израду идејног рјешења Ostali Ostali Остали     

III. 2.

KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN): KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (članak 34 ZJN): КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА (члан 34 ЗЈН): (a) Samo najniža cijena Samo najniža cijena Само најнижа цијена 

(b)

Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu) Ekonomski najpovoljnija ponuda po pitanju  niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu) Економски најповољнија понуда по питању ниже наведених критерија (према опадајућем редослиједу) učešće / učešće / учешће učešće / učešće / учешће učešće / učešće / учешће učešće / učešće / учешће učešće / učešće / учешће učešće / učešće / учешће % % % % % %

1) 2) 3) 4) 5) 6)

3

Odjeljak IV: Odjeljak IV: Дио IV: IV. 1.

DODJELA UGOVORA DODJELA UGOVORA ДОДЈЕЛА УГОВОРА

NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA NAZIV I ADRESA NAJUSPJEŠNIJEG PONUĐAČA НАЗИВ И АДРЕСА НАЈУСПЈЕШНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Broj ugovora Broj ugovora Број уговора Organizacija / Organizacija / Организација Adresa / Adresa / Адреса Grad / Grad / Град Telefon / Telefon / Телефон Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број Faks / Faks / Факс Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (email) / Електронска пошта (е-маил)

IV.2.

INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNIŽOJ / NAJVIŠOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA INFORMACIJE O CIJENI NAJUSPJEŠNIJE PONUDE I NAJNIŽOJ / NAJVIŠOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA ИНФОРМАЦИЈЕ О ЦИЈЕНИ НАЈУСПЈЕШНИЈЕ ПОНУДЕ И НАЈНИЖОЈ / НАЈВИШОЈ ЦИЈЕНИ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Cijena najuspješnije ponude: Cijena najuspješnije ponude: Цијена најуспјешније понуде: Cijena: najniže ponude Cijena: najniže ponude Цијена: најниже понуде IV. 3. PODUGOVARANJE PODUGOVARANJE ПОДУГОВАРАЊЕ / najviše ponude: / najviše ponude: / највише понуде:

Da li se predviđa podugovranje? Da li se predviđa podugovranje? Да ли се предвиђа подуговрање? Da Da Да  Ne Ne Не 

4

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti vrijednost ili procentualni dio ugovora za koji se predviđa podugovaranje sa trećim licima: Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti vrijednost ili procentualni dio ugovora za koji se predviđa podugovaranje sa trećim licima: Уколико је одговор потврдан, навести вриједност или процентуални дио уговора за који се предвиђа подуговарање са трећим лицима: Vrijednost: Vrijednost: Вриједност: ili Dio: ili Dio : или Дио : % ili nepoznato % ili nepoznato % или непознато

5

Odjeljak V: Odjeljak V: Дио V: V.1.

DODATNE INFORMACIJE DODATNE INFORMACIJE ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA DATUM ZAKLJUČENJA UGOVORA ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА BROJ PRIMLJENIH PONUDA BROJ PRIMLJENIH PONUDA БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U “SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”? DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U “SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”? ДА ЛИ ЈЕ ЗА ОВАЈ УГОВОР БИЛО ОБЈАВЉЕНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ У “СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БИХ”? Da Da Да  Ne Ne Не 

V.2.

V.3.

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavještenja: Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavještenja: Уколико је одговор потврдан, навести референце тог обавјештења: Broj obavještenja Broj obavijesti Број обавјештења V.4. u “Službenom glasniku BiH” br. u “Službenom glasniku BiH” br. у “Службеном гласнику БиХ” бр. objavljenom dana objavljenom dana објављеном дана

DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, уколико је примјењиво

6

ANEKS 3

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ
Robe / robe / rобе Usluge / usluge / услуге Radovi / radovi / радови Odjeljak I: Odjeljak I: Дио I: I.1. UGOVORNI ORGAN UGOVORNO TIJELO УГОВОРНИ ОРГАН   

PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / Контакт-особа Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број Faks / Faks / Факс Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

Organizacija / Organizacija / Организација Adresa / Adresa / Адреса Grad / Grad / Град Telefon / Telefon / Телефон

Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (email) / Електронска пошта (е-маил)

I.2.

VRSTA UGOVORNOG ORGANA (član 3 ZJN1) VRSTA UGOVORNOG TIJELA (članak 3 ZJN2) ВРСТА УГОВОРНОГ ОРГАНА (члан 3 ЗЈН3) I.2.a upravni organ tijelo uprave управни орган na državnom nivou na državnoj razini на државном нивоу ostali ostali остали javni subjekt javni subjekt јавни субјект na entitetskom nivou na entitetskoj razini на ентитетском нивоу javno preduzeće javno poduzeće јавно предузеће na lokalnom nivou na lokalnoj razini на локалном нивоу

I.2.b

1 2

Zakon o javnim nabavkama BiH Zakon o javnim nabavama BiH 3 Закон о јавним набавкама БиХ

1

Odjeljak II: Odjeljak II: Дио II: II.1

PREDMET UGOVORA PREDMET UGOVORA ПРЕДМЕТ УГОВОРА

VRSTA UGOVORA: VRSTA UGOVORA: ВРСТА УГОВОРА: Robe / robe / робе Usluge / usluge / услуге Radovi / radovi / радови   

II. 2.

DA LI SE NAMJERAVAО ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) DA LI SE NAMJERAVAО ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (članak 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo) ДА ЛИ СЕ НАМЈЕРАВАО ЗАКЉУЧИТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ?(члан 32 ЗЈН) (уколико је примјењиво) Da Da Да  Ne Ne Не 

II.3.

NAZIV POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA NAZIV POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA НАЗИВ ПОД КОЈИМ ЈЕ КОНКРЕТАН УГОВОР ЕВИДЕНТИРАН КОД УГОВОРНОГ ОРГАНА

II. 4.

OPIS PREDMETA UGOVORA / OPIS PREDMETA UGOVORA / ОПИС ПРЕДМЕТА УГОВОРА:

II. 5.

PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) PROCIJENJENA UKUPNA VRIJEDNOST (bez PDV-a) ПРОЦИЈЕЊЕНА УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ (без ПДВ-а)

2

Odjeljak III: Odjeljak III: Дио III: III. 1.

POSTUPAK POSTUPAK ПОСТУПАК

VRSTE POSTUPKA: VRSTE POSTUPKA: ВРСТЕ ПОСТУПКА: Otvoreni / Otvoreni / Отворени Ograničeni / Ograničeni / Ограничени Ubrzani ograničeni / Ubrzani ograničeni / Убрзани ограничени Pregovarački / Pregovarački / Преговарачки Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda Конкурентски захтјев за достављање понуда Konkurs za izradu idejnog rješenja Natječaj za izradu idejnog rješenja Конкурс за израду идејног рјешења Ostali Ostali Остали     

III.2.

RAZLOG PONIŠTENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (član 12 ZJN): RAZLOG PONIŠTENJA POSTUPKA DODJELE UGOVORA (članak 12 ZJN): РАЗЛОГ ПОНИШТЕЊА ПОСТУПКА ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА (члан 12 ЗЈН): u navedenom krajnjem vremenskom roku nije podnesena nijedna ponuda; u navedenom krajnjem vremenskom roku nije podnesena nijedna ponuda; у наведеном крајњем временском року није поднесена ниједна понуда; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; ниједна од примљених понуда није прихватљива; cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno veće od budžeta ugovornog organa; cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno veće od budžeta ugovornog organa; цијене свих прихватљивих понуда су знатно веће од буџета уговорног органа; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurencju za konkretni ugovor; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurencju za konkretni ugovor; број примљених прихватљивих понуда је мањи од 3 (три) и не осигурава стварну конкуренцју за конкретни уговор; broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor; broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor; број квалифицираних кандидата је мањи од 3 (три) и не осигурава стварну конкуренцију за планирани уговор; drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora. drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora. други доказиви разлози који су изван контроле уговорног органа и који се нису могли предвидјети у вријеме покретања поступка додјеле уговора.

3

Odjeljak IV: Odjeljak IV: Дио IV: IV.1.

DODATNE INFORMACIJE DODATNE INFORMACIJE ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

DATUM PONIŠTENJA DATUM PONIŠTENJA ДАТУМ ПОНИШТЕЊА BROJ PRIMLJENIH PONUDA BROJ PRIMLJENIH PONUDA БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА INFORMACIJE O NAJNIŽOJ / NAJVIŠOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA INFORMACIJE O NAJNIŽOJ / NAJVIŠOJ CIJENI PRIMLJENIH PONUDA ИНФОРМАЦИЈЕ О НАЈНИЖОЈ / НАЈВИШОЈ ЦИЈЕНИ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА / najviše ponude: / najviše ponude: / највише понуде:

IV.2.

IV.3.

Cijena: najniže ponude Cijena: najniže ponude Цијена: најниже понуде IV.4.

DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVKE BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U “SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”? DA LI JE ZA OVAJ POSTUPAK NABAVE BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U “SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”? ДА ЛИ ЈЕ ЗА ОВАЈ ПОСТУПАК НАБАВКЕ БИЛО ОБЈАВЉЕНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ У “СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БИХ”? Da Da Да  Ne Ne Не 

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti referentni broj obavještenja: Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti referentni broj obavještenja: Уколико је одговор потврдан, навести референтни број обавјештења: Broj obavještenja Broj obavijesti Број обавјештења IV.5. u “Službenom glasniku BiH” br. u “Službenom glasniku BiH” br. у “Службеном гласнику БиХ” бр. objavljenom dana objavljenom dana објављеном дана

DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo DRUGE INFORMACIJE, ukoliko je primjenjivo ДРУГЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, уколико је примјењиво

4

Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda ("SG" 17/05)
(Objavljeno u Službenom glasniku br. 17/05 od 28.03.2005. godine) Na osnovu člana 33. stav (5) i 54. stav (1) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/04), ministar finansija i trezora donosi UPUTSTVO O NAČINU VOĐENJA ZAPISNIKA O OTVARANJU PONUDA Član 1. Na osnovu člana 33. stav (5) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i člana 13. stav (4) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj 03/05), nakon javnog otvaranja ponuda, ugovorni organ je dužan unositi podatke u zapisnik sastanka prema obrascu zapisnika koji je dat u Aneksu, koji čini sastavni dio ovog uputstva. Član 2. Zapisnik o otvaranju ponuda sadrži sve podatke koji su utvrđeni obrascem zapisnika i koji se unose u zapisnik na sastanku, koji počinje u vrijeme i na mjestu koji su utvrđeni u obavještenju o nabavci. Zapisnik o otvaranju ponuda ugovorni organ vodi na način da: (1) sve saopćene informacije neposredno se bilježe u zapisnik, (2) na kraju sjednice zapisnik potpisuju predsjedavajući Komisije za nabavke, kao i svaki od predstavnika ponuđača koji su prisustvovali otvaranju ponuda, (3) takav zapisnik odmah postaje sastavni dio tenderske dokumentacije, (4) kopije zapisnika bez odlaganja se dostavljaju svim ponuđačima, uključujući i one ponuđače čiji predstavnici nisu prisustvovali otvaranju ponuda. Član 3. Ovo uputstvo će se objaviti u "Službenom glasniku BiH" i stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". Broj 01-STK-02-815/05 Ministar mr. Ljerka Marić, s.r. 7. marta 2005. godine Sarajevo

1

(Objavljeno u Službenom glasniku br. 17/05 od 28.03.2005. godine) (Објављено у Службеном гласнику бр. 17/05 од 28.03.2005. године)

ZAPISNIK SA OTVARANJA PONUDA ZAPISNIK SA OTVARANJA PONUDA ЗАПИСНИК СА ОТВАРАЊА ПОНУДА
1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG TIJELA ПУНИ НАЗИВ И АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА Kontakt-osoba / Kontakt-osoba / Контакт-особа Poštanski broj / Poštanski broj / Поштански број

Organizacija / Organizacija / Организација Adresa / Adresa / Адреса Grad / Grad / Град Telefon / Telefon / Телефон

Identifikacioni broj / Identifikacioni broj / Идентификацијски број Faks / Faks / Факс Internet adresa (web) / Internet adresa (web) / Интернет адреса (web)

Elektronska pošta (e-mail) / Elektronska pošta (e-mail) / Електронска пошта (е-маил)

2.

VRSTA UGOVORA VRSTA UGOVORA ВРСТА УГОВОРА Robe / robe / робе Usluge / usluge / услуге Radovi / radovi / радови   

3.

NAZIV / REFERENCA TOG UGOVORA KOD UGOVORNOG ORGANA NAZIV / REFERENCA TOG UGOVORA KOD UGOVORNOG ORGANA НАЗИВ / РЕФЕРЕНЦА ТОГ УГОВОРА КОД УГОВОРНОГ ОРГАНА

_________________________________________________________________________ 4. DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILO OBJAVLJENO OBAVJEŠTENJE U “SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”? DA LI JE ZA OVAJ UGOVOR BILA OBJAVLJENA OBAVIJEST U “SLUŽBENOM GLASNIKU BIH”? ДА ЛИ ЈЕ ЗА ОВАЈ УГОВОР БИЛО ОБЈАВЉЕНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ У “СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ БИХ”? Da Ne Da  Ne  Да Не -1-

Datum, mjesto Nadnevak, mjesto ___________________________ Датум, мјесто Potpis predsjedavajućeg Potpis predsjedatelja _______________________ Потпис предсједавајућег

Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavještenja: Ukoliko je odgovor potvrdan, navesti reference tog obavještenja: Уколико је одговор потврдан, навести референце тог обавјештења: Broj obavještenja Broj obavijesti Број обавјештења 5. u “Službenom glasniku BiH” br. u “Službenom glasniku BiH” br. у “Службеном гласнику БиХ” бр. objavljenom dana objavljenom dana објављеном дана

DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA NADNEVAK I MJESTO OTVARANJA PONUDA ДАТУМ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА Datum / nadnevak / датум Mjesto / mjesto / мјесто

6.

OSOBE ZADUŽENE ZA PROVEDBU OTVARANJA PONUDA U IME KOMISIJE ZA NABAVKE/ UGOVORNOG ORGANA: OSOBE ZADUŽENE ZA PROVEDBU OTVARANJA PONUDA U IME KOMISIJE ZA NABAVKE/ UGOVORNOG TIJELA: ОСОБЕ ЗАДУЖЕНЕ ЗА ПРОВЕДБУ ОТВАРАЊА ПОНУДА У ИМЕ КОМИСИЈЕ ЗА НАБАВКЕ/ УГОВОРНОГ ОРГАНА: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ PREDSTAVNICI PONUĐAČA PRISUTNI PRILIKOM OTVARANJA PREDSTAVNICI PONUDITELJA PRISUTNI PRILIKOM OTVARANJA ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА ПРИСУТНИ ПРИЛИКОМ ОТВАРАЊА Ponuđač Ponuditelj Понуђач 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Predstavnik Predstavnik Представник

7.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Datum, mjesto Nadnevak, mjesto ___________________________ Датум, мјесто Potpis predsjedavajućeg Potpis predsjedatelja _______________________ Потпис предсједавајућег

-2-

8.

DRUGE OSOBE PRISUTNE TOKOM OTVARANJA PONUDA (AKO IH IMA) DRUGE OSOBE PRISUTNE TOKOM OTVARANJA PONUDA (AKO IH IMA) ДРУГЕ ОСОБЕ ПРИСУТНЕ ТОКОМ ОТВАРАЊА ПОНУДА (АКО ИХ ИМА) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ SPISAK PONUDA KOJE SU STIGLE NA VRIJEME SPISAK PONUDA KOJE SU STIGLE NA VRIJEME СПИСАК ПОНУДА КОЈЕ СУ СТИГЛЕ НА ВРИЈЕМЕ Registracijski broj Registracijski broj Регистрацијски број 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Naziv/ime ponuđača (šifra) Naziv/ime ponuditelja (šifra) Назив/име понуђача (шифра) Datum prijema Datum primitka Датум пријема

9.

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Datum, mjesto Nadnevak, mjesto ___________________________ Датум, мјесто Potpis predsjedavajućeg Potpis predsjedatelja _______________________ Потпис предсједавајућег

-3-

10.

SAŽETAK PRIMLJENIH PONUDA SAŽETAK PRIMLJENIH PONUDA САЖЕТАК ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА
Broj koverte sa ponudom / Broj kuverte sa ponudom / Број коверте са понудом Naziv/ ime ponuđača (šifra) / Naziv/ ime ponuditelja (šifra) / Назив/ име понуђача (шифра) Datum prijema ponude / Datum prijema ponude / Датум пријема понуде Ukupni broj paketa / Ukupni broj paketa / Укупни број пакета Koverta sa ponudom, ispravno zatvorena i potpisana ili opečaćena / Kuverta sa ponudom, ispravno zatvorena i potpisana ili opečaćena / Коверта са понудом, исправно затворена и потписана или опечаћена da/ne / da/ne / да/не Tenderski obrazac ispravno popunjen / Tenderski obrazac ispravno popunjen / Тендерски образац исправно попуњен Ponuda ispravno potpisana / Ponuda ispravno potpisana / Понуда исправно потписана Svi elementi ponude dostavljeni / Svi elementi ponude dostavljeni / Svi elementi ponude dostavljeni / Ukupna cijena ponude / Ukupna cijena ponude / Укупна цијена понуде Ponuđeni popust/ Ponuđeni popust/ Понуђени попуст/

Registracijski broj ponuđača / Registracijski broj ponuditelja / Регистрацијс ки број понуђача

da/ne / da/ne /да/не

da/ne / da/ne / да/не

da/ne / da/ne /dа/не

Datum, mjesto Nadnevak, mjesto ___________________________ Датум, мјесто Potpis predsjedavajućeg Potpis predsjedatelja _______________________ Потпис предсједавајућег

4

11.

POTPISI PREDSTAVNIKA PONUĐAČA PRISUTNIH TOKOM OTVARANJA PONUDA POTPISI PREDSTAVNIKA PONUĐAČA PRISUTNIH TOKOM OTVARANJA PONUDA POTPISI PREDSTAVNIKA PONUĐAČA PRISUTNIH TOKOM OTVARANJA PONUDA Ponuđač Ponuditelj Понуђач 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Predstavnik Predstavnik Представник Potpis Potpis Потпис

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Datum, mjesto Nadnevak, mjesto ___________________________ Датум, мјесто Potpis predsjedavajućeg Potpis predsjedatelja _______________________ Потпис предсједавајућег

5

(Naziv ugovornog organa) (Adresa) (Ovlaštena-odgovorna osoba) IZVJEŠTAJ o provedenom postupku nabavke iz poglavlja III Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
Vrsta postupka R.b. Vrsta predmeta nabavke Ime i broj Cijena prijavljenih dostavljen ponuđača/ ih ponuda dobavljača

Predmet nabavke (opis)

Konkuren ski zahtjev

Direktni sporazum

Podaci o izabranom ponuđaču/dobavljaču ( naziv ponuđača, sjedište, zemlja)

Datum zaključenj a ugovora

Vrijednost dodijeljenog ugovora
bez PDV-a sa PDVom

Robe

Usluge

Radovi

    

    

    

    

    

NAPOMENA: Kvadratiće ispunjavati sa oznakom “X” u zavisnosti od vrste postupka i vrste predmeta nabavke

Uputstvo o obliku i sadržaju izvještaja o provedenom postupku jn iz poglavlja III ZJN
(Objavljeno u "Službenom glasniku BiH" broj 101/06) Na osnovu člana 45.stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine,, broj: 49/05,19 /05,52/05,8/06,24/06 i 70/06), uz prethodnu saglasnost Odbora AJN, direktor Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine, donosi: UPUTSTVO O OBLIKU I SADRŽAJU IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNIH NABAVKI IZ POGLAVLJA III ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE I Ovim Uputstvom propisuje se oblik, sadržaj i upotreba obrasca Izvještaja o provedenom postupku javnih nabavki utvrđenih u Poglavlju III Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Izvještaj), koji sastavlja ugovorni organ naveden u odredbama člana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine. II Ugovorni organ dužan je mjesečno podnijeti Izvještaj o svakom provedenom postupku nabavke koji je prethodio dodjeli i zaključenju ugovora, u skladu sa Poglavljem III Zakona o javnim nabavkama BiH, najkasnije u roku od 7 dana u tekućem mjesecu za protekli mjesec, na obrascu koji je sastavni dio ovog Uputstva. III Izvještaj obavezno sadrži sljedeće elemente: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. redni broj (upisuje se po redoslijedu provedenih postupaka); vrste postupka; vrsta predmeta nabavke; kratak opis predmeta nabavke; naziv i broj prijavljenih ponuđača/dobavljača; cijena dostavljenih ponuda ( ili procijenjena vrijednost), podaci o izabranom ponuđaču; datum i broj zaključenog ugovora odnosno narudžbenice; vrijednost dodijeljenog ugovora odnosno nabavke sa PDV-om i bez PDV-a. IV Iznad naslova Izvještaja u lijevom gornjem uglu ugovorni organ upisuje sljedeće podatke: 1.naziv ugovornog organa , datum i broj Izvještaja; 2.adresa -sjedište; 3.ime i prezime ovlaštene – odgovorne osobe u ugovornom organu. V U slučaju započetih a nedovršenih postupaka nabavki nakon završetka izvještajnog perioda isti će biti obuhvaćen u narednom izvještajnom periodu u kojem je isti okončan zaključenjem ugovora. Ukoliko ugovorni organi sastavi i pripremi Izvještaj suprotno ovim Uputstvom i na nepropisnom obrascu, Agencija će isti odbaciti i smatrat će se da nije dostavljen. VI Elektronski obrazac Izvještaja, kao sastavni dio ovog Uputstva bit će dostupan bez naknade svim ugovornim organima na web-stranici Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Ugovorni organi su dužni Izvještaje dostavljati isključivo putem pošte. VII Sastavni dio ovog Uputstva čini tabelarni obrazac "Izvještaj o provedenom postupku Javnih nabavki utvrđenih u poglavlju III Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine" - kao aneks 1.Uputstva. VIII Ovo Uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine". Broj: 01-02-_______/06 DIREKTOR Đinita Fočo 08.12.2006. godine Sarajevo

1

Uputstvo o primjeni i korištenju modela STD za postupke jn ("SG" 56/07)
(Objavljeno u "Službenom glasniku BiH" broj 56/07) Na osnovu člana 13.stav (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06) i člana 10. stav (2) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH ( "Službeni glasnik BiH" broj 03/05), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke, direktor Agencije za javne nabavke donosi: UPUTSTVO O PRIMJENI I KORIŠTENJU MODELA STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA POSTUPKE JAVNE NABAVKE ZA ROBE, USLUGE I RADOVE Član 1. (1) Ugovorni organi obavezni su da prilikom izrade tenderske dokumentacije koriste modele standardne tenderske dokumentacije koji čine sastavni dio ovog Uputstva. (2) Modeli standardne tenderske dokumentacije odnose se na svaki postupak javne nabavke za dodjelu ugovora iz Poglavlja II Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon). Član 2. (1) Modeli standardne tenderske dokumentacije sadrže: a) Poziv za dostavljanje ponude, b) Opšte informacije u vezi sa postupkom, c) Informacije o ugovornom organu, d) Predmet nabavke, e) Instrukcije za dobavljače ( način komunikacije sa dobavljačima, priprema ponude, povjerljivost, računanje cijene, mjesto i datum i vrijeme prijema ponuda, mjesto i datum i vrijeme otvaranja ponuda, garancija za ponudu, period važenja ponude), f) Kvalifikacija ( kriteriji za učešće i dokumentacija), g) Ocjena ponuda ( kriteriji dodjele ugovora, preferencijalni tretman domaćeg, zabrana pregovora, neprirodno niske ponude, ispravka grešaka i propusta), h) Informacije o zaštiti prava dobavljača, i) Potpisivanje ugovora ( garancija za dobro izvršenje ugovora, uslovi iz ugovora), j) Informacije o tenderskoj dokumentaciji, k) Aneksi. (2) Za ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom i pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja, modeli standardne tenderske dokumentacije se razlikuju u dijelovima koji se odnose na fazu I i fazu II ovih postupaka. Član 3. (1) Modeli standardne tenderske dokumentacije, pored neophodnih informacija iz člana 2. ovog Uputstva, koje moraju biti sastavni dio svakog konkretnog tenderskog dokumenta, sadrži i informacije koje su date kao opcije, za koje ugovorni organ, u skladu s predmetom nabavke odlučuje da li će ih uvrstiti u tenderski dokument. (2) Ukoliko ugovorni organ odluči da koristi opciju navedenu u modelu standardne tenderske dokumentacije, ista se koristi na način da se riječ opcija briše, a tekst predmetne opcije postaje sastavni dio konkretne tenderske dokumentacije. (3) Ukoliko ugovorni organ odluči da ne primjenjuje opciju/e iz modela standardne tenderske dokumentacije u potpunosti je/ih briše prilikom izrade konkretne tenderske dokumentacije. Član 4. (1) U slučaju opcija koje su date u modelima standardne tenderske dokumentacije, ugovorni organ može postupiti na slijedeći način: a) ako se radi o podjeli predmeta javne nabavke po lotovima, ugovorni organ dužan je svaki lot opisati i navesti da li dobavljač može podnijeti ponudu za jedan lot, više njih ili za sve lotove; b) ako se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma, ugovorni organ je dužan navesti početak i trajanje tog okvirnog sporazuma, kao i procjenjenu količinu robe, ili usluge ili radova koje planira nabavljati za period trajanja okvirnog sporazuma; c) ako se zahtijeva osiguranje ponude, odnosno garancija za ozbiljnost ponude, ugovorni organ je dužan navesti sve elemente garancije, a posebno novčani iznos, formu, povrat i zadržavanje garancije; d) ako se dozvoljavaju alternativne ponude, ugovorni organ je dužan postaviti minimum zahtjeva koje te alternativne ponude moraju ispuniti, uz naznaku da opcije cijena nisu dozvoljene; e) Ako se zahtjeva garancija za dobro izvršenje posla, ugovorni organ treba navesti detaljne odredbe o vrsti, formi, novčanom iznosu, uslovima, predaji, realizaciji i povratu za traženu garanciju. (2) Ugovorni organ dužan je uz standardnu tendersku dokumentaciju uključiti nacrt ugovora ili osnovne elemente sa uslovima za konkretnu nabavku, vodeći pri tome računa da nacrt ugovora, odnosno elementi iz standardne tenderske dokumentacije, koji će činiti ugovor, budu u skladu sa sa propisima koji uređuju obligaciono-pravne odnose u Bosni i Hercegovini. Član 5. (1) Prilikom pripreme standardne tenderske dokumentacije za konkretni postupak javne nabavke, ugovorni organ dužan je pripremiti na način da su jasno defnisani svi elementi iste, bez dvosmislenih mogućnosti, kao i jasnih i određenih uputa za dobavljače, i uz obavezno poštivanje principa iz člana 1. Zakona. (2) Ugovorni organ dužan je prilikom pripreme standardne tenderske dokumentacije kod vrednovanja ponuda po kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda, jasno i precizno dati upute svim zainteresiranim dobavljačima na koji način će vrednovati svaki podkriterij, unutar utvrđenog kriterija. (3) Ukoliko je ugovorni organ za postupak javne nabavke odabrao kriterij najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude, dužan je navest minimum tehničkih uslova za predmetnu javnu nabavku, uz obavezno poštivanje odredbi čl. 1. i 14. Zakona. Član 6.

1

Sastavni dio modela standardne tenderske dokumentacije čini i model konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, te je ugovorni organ dužan koristiti isti na način da model prilagodi za svaku konkretnu javnu nabavku. Član 7. (1) Ugovorni organi dužni su primjenjivati modele standardne tenderske dokumentacije koje su sastavni dio ovog Uputstva, kao anexi i to: a) Anex I - Standardna tenderska dokumentacija za javnu nabavku roba za otvoreni postupak, ograničeni postupak i pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci; b) Anex II – Standardna tenderska dokumentacija za javnu nabavku usluga za otvoreni postupak, ograničeni postupak i pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci; c) Anex III – Standardna tenderska dokumentacija za javnu nabavku radova za otvoreni postupak, ograničeni postupak i pregovarački postupak sa objavom obavještenja o nabavci; d) Anex IV- Model konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda; Član 8. (1) Ugovorni organi dužni su primjenjivati modele standardne tenderske dokumentacije u svim postupcima javne nabavke, koje pokrenu nakon stupanja na snagu ovog Uputstva. (2) Modeli standardne tenderske dokumentacije su dostupni za ugovorne organe na web strani Agencije za javne nabavke, bez naknade. Član 9. Ovo Uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a obavezna primjena počinje tri mjeseca od stupanja na snagu ovog Uputstva. Član 10. Ovo Uputstvo se objavljuje u "Službenom glasniku BiH". Broj: 02-02-2230/07 DIREKTOR Đinita Fočo Dana, 18.07.2007. godine Sarajevo

2

ANEKS I IZVJEŠTAJ o provedenom postupku javne nabavke iz Poglavlja II Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine I - PODACI O UGOVORNOM ORGANU 1) Naziv ugovornog organa: _____________________________________ 2) Sjedište i adresa : ____________________________________________ 3) Djelatnost – Sektor i statistički broj : ________________________ 4) Ovlaštena osoba : ____________________________________________ II - PODACI O VRSTI POSTUPKA I PREDMETU JAVNE NABAVKE 1) 2) 3) 4) Redni broj predmeta nabavke: _________________________________ Vrsta postupka: ____________________________________________ Predmet nabavke: __________________________________________ Kratak opis predmeta nabavke: ________________________________

III– PODACI O VRIJEDNOSTI JAVNE NABAVKE 1) Procjenjena vrijednost nabavke: __________________________________ 2) Ugovorena vrijednost javne nabavke bez PDV-a: ____________________ 3) Ugovorena vrijednost nabavke sa PDV-om: _________________________ IV - PODACI O ODABRANOM DOBAVLJAČU 1) Datum zaključenja ugovora : ______________________________________ 2) Naziv odabranog dobavljača i zemlja u kojoj je registriran : ______________ V – PODACI O DOBAVLJAČIMA KOJI SU UČESTVOVALI U POSTUPKU 1) 2) 3) 4) Broj primljenih ponuda : __________________________ Broj kvalifikovanih dobavljača : ____________________ Broj odbačenih ponuda : __________________________ Naziv dobavljača koji su učestvovali u postupku i zemlja u kojoj su registrirani : a) ____________________________________ b) ____________________________________ c) ____________________________________ .

VI – PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA (zaokružiti) a) Da b) Ne (Ukoliko je odgovor da, ugovorni organ je obavezan popuniti Anex II)

ANEKS II IZVJEŠTAJ o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabavke I - PODACI O UGOVORNOM ORGANU 1) 2) 3) 4) Naziv ugovornog organa: _______________________________________ Sjedište i adresa : ______________________________________________ Djelatnost – Sektor i statistički broj : _______________________________ Ovlaštena osoba : ______________________________________________

II - PODACI O VRSTI POSTUPKA I PREDMETU JAVNE NABAVKE 1) Redni broj predmeta nabavke: _____________________________________ 2) Vrsta postupka: _________________________________________________ 3) Kratak opis predmeta nabavke: ____________________________________ III - PODACI O ODABRANOM DOBAVLJAČU 1) Naziv odabranog dobavljača i zemlja u kojoj je registriran : _____________________________________________________________ IV – PODACI O VRIJEDNOSTI JAVNE NABAVKE 1) Ponuda sa najnižom cijenom u postupku ( u KM): ______________________ 2) Cijena odabrane ponude sa preferencijalnim faktorom ( u KM) : ___________ 3) Razlika cijene odabrane ponude sa preferencijalnim faktorom i ponude sa najnižom cijenom ( u KM) : _____________________________ .

Uputstvo o obliku i sadržaju izvještaja o provedenom postupku jn iz poglavlja II ZJN
(Objavljeno u "Službenom glasniku BiH" broj 82/07) Na osnovu člana 41.stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/05, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), uz prethodnu saglasnost Odbora AJN na XIII sjednici, održanoj 14.09.2007. godine, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine donosi UPUTSTVO O OBLIKU I SADRŽAJU IZVJEŠTAJA O PROVEDENOM POSTUPKU JAVNIH NABAVKI IZ POGLAVLJA II ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. Ovim Uputstvom propisuje se oblik, sadržaj i upotreba obrasca Izvještaja o provedenom postupku javnih nabavki utvrđenih u Poglavlju II Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 49/05, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), koji priprema ugovorni organ naveden u odredbama člana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:Zakon). Član 2. Ugovorni organ dužan je dostaviti Agenciji za javne nabavke (u daljem tekstu: Agenciji) izvještaj o postupku javne nabavke u roku od 15 dana nakon datuma okončanja postupka javne nabavke, prema Aneksu I ovog Uputstva. Član 3. Izvještaj iz Aneksa I obavezno sadrži slijedeće elemente: I-Podaci o ugovornom organu, II-Podaci o vrsti postupka i predmetu javne nabavke, III-Podaci o vrijednosti javne nabavke, IV-Podaci o odabranom dobavljaču, V-Podaci o dobavljačima koji su učestvovali u postupku, VI-Podaci o primjena preferencijalnog tretmana domaćeg Član 4. Ukoliko je u postupku javne nabavke primjenjen preferencijalni tretman domaćeg, ugovorni organ je dužan sačiniti Izvještaj iz Aneksa II, koji obavezno sadrži slijedeće elemente: I-Podaci o ugovornom organu, II-Podaci o vrsti postupka i predmetu javne nabavke, III-Podaci o odabranom dobavljaču, IV-Podaci o vrijednosti javne nabavke. Član 5. Ukoliko ugovorni organ sastavi i pripremi Izvještaj suprotno ovom Uputstvu i na nepropisnom obrascu, Agencija će isti odbaciti i smatraće se da nije dostavljen. Član 6. Elektronski obrazac Izvještaja, kao sastavni dio ovog Uputstva biće dostupan bez naknade svim ugovornim organima na web stranici Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine. Ugovorni organi su dužni izvještaje dostavljati isključivo putem pošte. Član 7. Sastavni dio ovog Uputstva čine obrazac Izvještaja o provedenom postupku javnih nabavki utvrđenih u poglavlju II Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine"-kao aneks I. Uputstva i obrazac Izvještaja o primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabavke, kao Anex II Uputstva. Član 8. Ovo uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

1

Na osnovu čl.33. stav (4) i 48. st. (4) tačka a) i (7) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije za javne nabavke na XVII sjednici, održanoj 14.03.2008. godine, direktor Agencije d o n o s i UPUTSTVO o izmjeni Uputstva o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda Član 1. U Uputstvu o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05), u Aneksu, koji je sastavni dio Uputstva, tačka X mijenja se i glasi: X-Sažetak ponuda primljenih u roku
Broj protokola ugovornog organa Redni broj koverte ponude Naziv / Ime dobavljača Koverta sa ponudom ispravno zatvorena (zapečaćena ili potpisana) (da / ne) Ukupna cijena ponude Ponuđeni popust

Član 2. Ovo Uputstvo stupa na snagu 8 (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku BiH“. DIREKTOR Broj: 01-50- 776-6-1/08 Sarajevo, 14.03.2008. godine Đinita Fočo

Uputstvo o izmjeni i dopuni uputstva o primjeni ZJN BiH ("SG" 24/09)
(Objavljeno u "Službenom glasniku BiH" broj 24/09) Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 48. stav (4) tačka a) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), na prijedlog Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 78. sjednici održanoj 26. februara 2009. godine, donijelo je UPUTSTVO O IZMJENI I DOPUNI UPUTSTVA O PRIMJENI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. U Uputstvu o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05), u članu 20. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) U cilju zaštite razvoja i obnove privrede Bosne i Hercegovine i to samo u periodu tranzicije i stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica i Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" Međunarodni ugovori, broj 10/08), ugovorni organ može, u skladu sa članom 37. Zakona i u skladu sa utvrđenom ekonomskom politikom: a) Primijeniti cjenovni preferencijalni tretman isključivo u svrhu poređenja ponuda u skladu sa članom 35. Zakona; b) Prilikom obračuna cijena ponuda u svrhu poređenja ponuda, umanjiti cijene domaćih ponuda za preferencijalni faktor ne veći od: 15% za ugovore koji se dodjeljuju u 2005. i 2006. godini, 10% za ugovore koji se dodjeljuju od 2007. do 2012. godine, 5% za ugovore koji se dodjeljuju u 2013. i 2014. godini. c) Preferencijalni tretman domaćeg se može primjenjivati do maja 2010. godine, kada će prestati primjena preferencijalnog faktora za zemlje potpisnice Aneksa 1 Sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini - Konsolidirana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006.) ("Službeni glasnik BiH"- Međunarodni ugovori, broj 9/07); d) U smislu ovog člana, domaće ponude su ponude koje podnose ponuđači locirani u Bosni i Hercegovini, čije su firme osnovane u skladu sa zakonima u Bosni i Hercegovini kod kojih: - u slučaju ugovora o nabavkama roba, najmanje 50% (pedeset posto) ukupne vrijednosti od ponuđenih roba imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine, - u slučaju ugovora o nabavkama usluga, najmanje 50% (pedeset posto) radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine, - u slučaju ugovora o nabavci radova, najmanje 50 % (pedeset posto) ukupne vrijednosti roba, koje se ugrađuju imaju porijeklo iz Bosne i Hercegovine i najmanje 50 % (pedeset posto) radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine. e) Preferencijalni faktor domaćeg se može primijeniti i za ugovore o nabavkama usluga ili izvođenja radova, prilikom obračuna cijene ponuda, u svrhu poređenja ponuda ugovorni organ će umanjiti cijene ponuda ponuđača koji nisu iz Bosne i Hercegovine, za 5% (pet posto) i to ukoliko najmanje 50% (pedeset posto) radne snage za izvršenje ugovora su rezidenti iz Bosne i Hercegovine. f) Svako korištenje preferencijalnog tretmana domaćeg u skladu sa ovim članom mora biti navedeno, a njegova primjena detaljno objašnjena u tenderskoj dokumentaciji." Iza stava (2) člana 20. dodaje se novi stav (3) koji glasi: "(3) Odredbe ovog člana prestaju važiti 1. januara 2015.godine, izuzev tačke c) stava (1) ovog člana." Član 2. Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Dr. Nikola Špirić, s.r. VM broj 31/09 26. februara 2009. godine Sarajevo

1

Uputstvo o pripremi i dostavi izvještaja o dodjeli ugovora u postupcima jn ("SG" 81/09)
(Objavljeno u "Službenom glasniku BiH" broj 81/09) Na osnovu člana 41. stav 3. i člana 45. stav 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 49/05, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09), uz prethodnu saglasnost Odbora AJN na XXV sjednici, održanoj 28. septembra 2009. godine, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine donosi UPUTSTVO O PRIPREMI I DOSTAVI IZVJEŠTAJA O DODJELI UGOVORA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI IZ POGLAVLJA II I POGLAVLJA III ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA BOSNE I HERCEGOVINE Član 1. Ovim Uputstvom propisuje se način pripreme i dostavljanje Izvještaja o dodjeli ugovora u postupcima javnih nabavki iz Poglavlja II i Poglavlja III Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Zakon), korištenjem web informacionog sistema Agencije za javne nabavke (u daljem tekstu: elektronski sistem za dostavu izvještaja), u formi i sa obrascima koji su ugovorni organi obavezni koristiti u postupku javne nabavke. Elektronski sistem za za dostavu izvještaja dostupan je na web strani javnih nabavki (www.javnenabavke.gov.ba). Član 2. Elektronskim sistemom za izvještavanje o dodjeli ugovora u postupcima javne nabavke, se osigurava brži i funkcionalniji proces dostave Izvještaja iz Poglavlja II i Poglavlja III Zakona. Agencija za javne nabavke će pripremiti Priručnik za korištenje elektronskog sistema za dostavu izvještaja, kojim će usmjeravati operatere kroz sistem, i isti će biti dostupan na web strani javnenabavke.gov.ba. Član 3. Ugovorni organ je dužan registrovati glavnog operatera, u svrhu korištenja elektronskog sistema za dostavu izvještaja, koji će izvršiti proces prijave ugovornog organa u sistem. Ugovorni organ može registrovati samo jednog glavnog operatera, za kojeg dostavlja podatke u pismenoj formi, prilikom procesa registracije. Za potrebe ugovornog organa, nakon registracije ugovornog organa i glavnog operatera, može se registrovati do 8 (osam) pomoćnih operatera, kojima će biti omogućeno korištenje određenih funkcija u sistemu za izvještavanje. Član 4. Registrovani operateri, u ime ugovornog organa (u daljem tekstu: operater) će vršiti funkciju unosa i upravljanja izvještajima, u slijedećim oblicima: 1. unos izvještaja o dodjeli ugovora, 2. generisanje statističkih izvještaja, 3. pregled završenih izvještaja. Član 5. Ugovorni organ je dužan izvršiti unos izvještaja o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke u elektronski sistem za dostavu izvještaja, u roku od 15 dana nakon okončanja postupka javne nabavke iz Poglavlja II i Poglavlja III Zakona. Rok od 15 dana odnosi se i na članove 6. i 7. ovog Uputstva. Član 6. Ukoliko je dodjeli ugovora prethodilo zaključivanje okvirnog sporazuma, onda je ugovorni organ dužan dodati svaki dodjeljeni ugovor/ugovore, u formu "dodaj ugovor u okvirni sporazum". Član 7. Ukoliko je postupak dodjele ugovora imao podjelu na lotove, a jedan ili više lotova se nije okončao dodjelom ugovora, ugovorni organ je dužan po okončanju postupka za taj/te lot/ove unijeti izvještaj. Član 8. Ugovorni organ u modulu "Generisanje statističkih izvještaja" ima mogućnost generisanja statističkih izvještaja o unesenim ugovorima, uz pomoć kojih može voditi statistiku svojih dodijeljenih ugovora u postupcima nabavke, za određeni vremenski period, po slijedećim parametrima: 1. 2. 3. 4. 5. broj postupaka, ukupna vrijednost ugovora po postupcima, vrijednost pojedinačnih ugovora po dobavljaču, vrijednost pojedinačnih ugovora za sve dobavljače, vrijednost ugovora po okvirnom sporazumu. Član 9. Ugovorni organ u "pregledu završenih izvještaja" ima mogućnost pregleda završenih izvještaja i pretraživanja izvještaja po zadatim elementima. Član 10. Ugovorni organ je dužan unijeti tačne podatke prilikom registracije u elektronski sistem za dostavu izvještaja. Ugovorni organ unosi sve podatake u Izvještaj i odgovoran je za tačnost unesenih podataka. Član 11. Ugovorni organi u prelaznom periodu od 01.11.2009. god do 31.12.2009.godine, dostavljaju Izvještaje o dodjeljenom ugovoru u postupku javne nabavke za Poglavlje II i Poglavlje III Zakona, putem pošte, ukoliko nisu završili proces registracije. Član 12. Ugovorni organ je obavezan da završi proces registracije u elektronski sistem za dostavu izvještaja do 31.12.2009. godine. Član 13.

1

Ugovorni organ je obavezan dostavljati Izvještaje o dodjeljenom ugovoru u postupku javne nabavke za Poglavlje II i Poglavlje III Zakona isključivo putem elektronskog sistema za dostavu izvještaja, počev od 01.01.2010. godine. Član 14. 01.01.2010. godine prestaju da važe Uputstvo o obliku i sadržaju Izvještaja o provedenom postupku javnih nabavki iz Poglavlja II Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 82/07) i Uputstvo o obliku i sadržaju Izvještaja o provedenom postupku javnih nabavki iz Poglavlja III Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj: 101/06). Član 15. Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog (8) dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine". Broj: 01-50-4682-2/09 Sarajevo, 1. oktobra 2009. godine

2

Uputsvo o načinu objavljivanja obavještenja u postupcima javnih nabavki ("SG" 43/11)
(Objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 43/11) Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08 ) i čl. 20. i 53. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), na prijedlog Agencije za javne nabavke, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 150. sjednici održanoj dana 11. maja 2011.godine, donijelo UPUTSTVO O NAČINU OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Član 1. (Predmet) Ovim uputstvom se utvđuje način objavljivanja obavještenja u postupcima javnih nabavki, koji su ugovorni organi iz člana 3. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), (u daljem tekstu: Zakon), obavezni primjenjivati u postupcima javnih nabavki, u skladu sa odredbama Zakona. Član 2. (Vrste obavještenja) (1) Ugovorni organ dostavlja obavještenja u postupcima javnih nabavki na objavljivanje putem Informacionog sistema za elektronsko objavljivanje obavještenja ( u daljem tekstu: Informacioni sistem). (2) Objavljivanje obavještenja se vrši na web stranici javnih nabavki www.javnenabavke.gov.ba i u "Službenom glasniku BiH". (3) Obavještenja koja se primjenjuju su: a) Obavještenje o nabavci, 1) Obavještenje za konkurs za izradu idejnog rješenja, b) Obavještenje o dodjeli ugovora, 1) Obavještenje o dodjeli ugovora za pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, c) Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke, 1) Obavještenje o poništenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, d) Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda, e) Obavještenje o nabavci-međunarodno objavljivanje, f) Ispravka obavještenja. (4) Obrasci obavještenja navedena u stavu (3) ovog člana dostupna su na web stranici javnih nabavki iz stava (2) ovog člana, u elektronskom obliku. (5) Obrasci obavještenja u papirnoj formi su dati kao Prilozi ovog Uputstva i čine njegov sastavni dio. Član 3. (Postupak registracije) (1) Ugovorni organ je dužan prije početka korištenja Informacionog sistema izvršiti registraciju. (2) Nakon unosa podataka obaveznih za registraciju ugovorni organ je dužan da dostavi pismenu potvrdu podataka Agenciji za javne nabavke. (3) Ukoliko ugovorni organ ne posjeduje tehničke pretpostavke za korištenje Informacionog sistema dužan je popuniti obrazac za registraciju, koji je dat kao Prilog i čini sastavni dio ovog Uputstva. Član 4. (Korištenje Informacionog sistema) (1) Ugovorni organ nakon što se registruje može nesmetano koristiti obrasce u aplikaciji. (2) Ugovorni organ je odgovoran za popunu obrazaca u aplikaciji. (3) U slučaju vrijedonosnog razreda za koji se zahtjeva međunarodno objavljivanje ugovorni organ pored objavljivanja obavještenja o nabavci, dužan je objaviti obrazac na engleskom jeziku. Ugovorni organ je odgovoran za tekst oglasa na engleskom jeziku. (4) Ugovorni organ koji nema mogućnosti dostavljanja obavještenja on-line putem, može koristiti obrasce u papirnoj formi do prelaska na on-line dostavu, a najkasnije 2 (dvije) godine od dana stupanja na snagu ovog Uputstva. (5) Kada ugovorni organ dostavi obavještenje u JP NIO "Službeni list BiH"( u daljem tekstu: "Službeni list BiH") on-line, dužan je istovremeno dostaviti i narudžbenicu ili pismeno koje se obavezno mora pozivati na broj obavještenja koji je dodjeljen automatski. Član 5. (Mogućnosti Informacionog sistema) (1) On line unos podataka potrebnih za izradu i objavljivanje obavještenja u postupcima javnih nabavki podrazumjeva unos traženih podataka (izbor između ponuđenih opcija, unos informacija ili oznaka) u predviđena polja. (2) On-line unos podataka omogućava ugovornom organu: a) b) c) d) e) jednostavan i brz unos podataka u predviđena polja, ispravljanje i brisanje unesenog teksta, prije konačnog slanja na objavljivanje, pomoć pri unosu podataka, automatsku dojavu o neispunjenim poljima, automatsku dojavu uočenih grešaka unosa prije slanja na objavljivanje. Član 6. (Uslovi za korištenje Informacionog sistema) Za korištenje Informacionog sistema potrebno je da ugovorni organ obezbjedi minimum tehničkih uslova potrebnih za izradu i obavljivanje obavještenja u postupcima javnih nabavki i to: a) pristup internetu i b) internet preglednik. Član 7. (Dostavljanje obavještenja u papirnoj formi)

1

(1) Ugovorni organ koji ne ispunjava minimum tehničkih uslova iz člana 6. stav (1) ovog Uputstva, popunjava obrasce u papirnoj formi, te ih zajedno sa popratnim aktom šalje "Službenom listu BiH" faksom, poštom ili ličnom dostavom. (2) Ugovorni organ je obavezan obrasce za obavještenja u postupcima javnih nabavki popunjavati čitko, a ispravke moraju biti unesene vidljivo i dokazivo. (3) "Službeni list BiH" nije obavezan objavljivati obavještenja iz stava (1) ovog člana, ukoliko u dostavljenom obrascu nisu uključeni svi obavezni podaci, o čemu će bez odgode obavijestiti ugovorni organ. (4) U slučaju da "Službeni list BiH" objavi tekst obavještenja, popunjenog u papirnoj formi koji nije istovjetan dostavljenom tekstu ugovornog organa "Službeni list BiH" će objaviti ispravak obavještenja na propisanom obrascu iz priloga ovog Uputstva, bez naknade, u prvom narednom broju "Službenog glasnika BiH" od momenta kada ga je ugovorni organ o tome obavijestio na dokaziv način, a u skladu sa rokovima predviđenim Zakonom. Član 8. (Objavljivanje obavještenja) (1) Obavještenja dostavljena on-line "Službenom list BiH" do četvrtka u 12:00 sati, bit će objavljena u ponedeljak naredne sedmice. (2) Obavještenja dostavljena u "Službeni list BiH" u skladu sa članom 7. stav (1) ovog Uputstva do utorka u 16:00 sati, bit će objavljena u ponedeljak naredne sedmice. (3) Obavještenja koja budu dostavljena "Službenom list BiH" poslije rokova utvrđenih u st. (1) i (2) ovog neće biti objavljena u ponedeljak naredne sedmice, već će biti objavljena u prvoj narednoj sedmici. Član 9. (Prelazne odredbe) Danom početka primjene ovog Uputstva prestaje da važi Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke ("Službeni glasnik", broj 17/05). Član 10. (Stupanje na snagu) Ovo uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH”, a primjenjivat će se od 01.09.2011.godine. VM broj Sarajevo, 11. maja 2011. godine Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Dr. Nikola Špirić PRILOG A Obavještenje o nabavci A. 1. Obavještenje o nabavci za konkurs za izradu idejnog rješenja PRILOG B Obavještenje o dodjeli ugovora PRILOG C Obavještenje o poništenju postupka nabavke PRILOG D Dodatno obavještenje za konkurentski zahtjev PRILOG E Obavještenje o nabavci-međunarodna objava PRILOG F Ispravka obavještenja PRILOG G Obrazac za registraciju

2

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I 1.

Kao u Aneksu A

I 3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I 1. I 4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće Kao pod I 1.
 

Kao u Aneksu A

Kao u Aneksu A

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 5.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzeće I 5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

  

Državni nivo Entitetski nivo Brčko distrikt BiH Kantonalni nivo Opštinski nivo (FBiH) Opštinski nivo (RS) Grad

      

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Opštinu u FBiH] [Upisati Opštinu u RS] [Upisati Grad]

I 5.c. Djelatnost ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Službe javnog reda i sigurnosti Zaštita okoliša Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo
    

Javno preduzeće Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Električna energija Traženje i vađenje nafte ili plina Traženje i vađenje ugljena i drugih čvrstih goriva Vodosnabdijevanje Poštanske usluge Željezničke usluge Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare Djelatnosti luka-morskih ili riječnih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zračne luke Telekomunikacije

    

 

 

 

  

I 6. Zajednička nabavka Da

Ne

I 6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
(Popunjava se samo u slučaju da se radi o zajedničkoj nabavci – vidjeti tačku I 6.).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora
(Odaberite ili upišite samo jednu opciju).

Robe Kupovina Leasing Zakup Ugovor o zakupu s opcijom kupovine Kombinacija svega navedenog

Usluge
    

Radovi

Upisati uslugu iz liste usluga Aneksa II dio A i B ZJN

Upisati naziv klase iz liste aktivnosti Aneksa I ZJN

II 2. Podjela na lotove Da (Popunjava se Aneks B za svaki lot) II 2.a. Broj lotova

Ne

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za (Odaberite samo jednu
opciju)

Jedan lot Više lotova Sve lotove II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum
(Ne popunjava se u slučaju pregovaračkog postupka).

  

Da  II 3.a. Trajanje okvirnog sporazuma (Ne popunjava se ako
postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks B).

Ne

II 3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a

II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

II 5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks B).

II 5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako se ne namjerava zaključiti okvirni sporazum).

II 6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks B).

II 7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
(Popunjava se samo u slučaju „Ekonomski najpovoljnije ponude“ – vidjeti tačku IV 2.).

Da II 8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ne

(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako se ne namjerava zaključiti okvirni sporazum).

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE III 1. Da li се zahtjeva garancija za ponudu? Da
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji). 

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora? Da
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji). 

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

III 4. Ograničenja za učešće
(Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji).

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Odjeljak IV: POSTUPAK IV 1. Vrsta postupka
(Odaberite samo jednu opciju).

Otvoreni postupak Ograničeni postupak Ubrzani ograničeni postupak Pregovarački postupak s objavljivanjem obavještenja o nabavci IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora
(Odaberite samo jednu opciju).

   

Najniža cijena tehnički zad. ponude IV 2.a. Podkriteriji

Ekonomski najpovoljnija ponuda

(Popunjava se samo u slučaju „Ekonomski najpovoljnije ponude“).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

učešće učešće učešće učešće

% % % %

IV 3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV 3.a. Datum Može se obezbijediti do IV 3.b. Novčana naknada Da IV 3.b-1. Iznos novčane naknade

Ne

IV 4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće Datum IV 5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum Vrijeme Adresa i mjesto Vrijeme

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

ANEKS A
I 2. Adresa za dodatne informacije Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

ANEKS B
Podaci o lotovima/dijelovima predmeta nabavke

Lot broj

I Opis I 1. Naziv predmeta ugovora

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

II Ukupna količina ugovora ili obim ugovora

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog sporazuma

III Podkriteriji
(Popunjava se samo u slučaju „Ekonomski najpovoljnije ponude“).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

učešće učešće učešće učešće

% % % %

IV Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

V Dodatne informacije

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI ZA KONKURS ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Adresa za dodatne informacije Kao pod I.1.

Kao u Aneksu A

I 3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I.1. I 4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće Kao pod I.1.
 

Kao u Aneksu A

Kao u Aneksu A

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 5.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzeće I 5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

  

Državni nivo Entitetski nivo Brčko distrikt BiH Kantonalni nivo Opštinski nivo (FBiH) Opštinski nivo (RS) Grad

      

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Opštinu u FBiH] [Upisati Opštinu u RS] [Upisati Grad]

I 5.c. Djelatnost ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Službe javnog reda i sigurnosti Zaštita okoliša Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo
    

Javno preduzeće Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Električna energija Traženje i vađenje nafte ili plina Traženje i vađenje ugljena i drugih čvrstih goriva Vodosnabdijevanje Poštanske usluge Željezničke usluge Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare Djelatnosti luka-morskih ili riječnih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zračne luke Telekomunikacije

    

 

 

 

  

I 6. Zajednička nabavka Da

Ne

I 6.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
(Popunjava se samo u slučaju da se radi o zajedničkoj nabavci – vidjeti tačku I 6.).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli)

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora Usluge II 2. Podjela na lotove Da (Popunjava se Aneks B za svaki lot). II 2.a. Broj lotova

Ne

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za (Odaberite samo jednu
opciju).

Jedan lot Više lotova Sve lotove

  

II 3. Opis II 3.a. Naziv idejnog rješenja

II 3.b. Kratak opis idejnog rješenja

II 4. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
(Popunjava se samo u slučaju „Ekonomski najpovoljnije ponude“ – vidjeti tačku IV 3.).

Da

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE III 1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu? Da
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) 

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora? Da
(Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji) 

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

III 4. Ograničenja za učešće
(Obavezni uslovi za učešće iz člana 23. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji)

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Odjeljak IV: POSTUPAK IV 1. Vrsta postupka Konkurs za izradu idejnog rješenja IV 2. Predviđa se dodjela
(Odaberite samo jednu opciju).

Ugovora

Nagrade
(Kriterij za dodjelu kao u tenderskoj dokumentaciji).

IV 3. Kriterij za dodjelu ugovora
(Popunjava se samo u slučaju ako se predviđa dodjela „Ugovora“ – vidjeti tačku IV.2.).

Najniža cijena tehnički zad. ponude IV 3.a. Podkriteriji

Ekonomski najpovoljnija ponuda

(Popunjava se samo u slučaju „Ekonomski najpovoljnije ponude“ – vidjeti tačku IV.3.).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli)

učešće učešće učešće učešće

% % % %

IV 4. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske dokumentacije IV 4.a. Datum Može se obezbijediti do IV 4.b. Novčana naknada Da IV 4.b-1. Iznos novčane naknade

Ne

IV 5. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće Datum IV 6. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda Datum Vrijeme Adresa i mjesto Vrijeme

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

ANEKS A
I 2. Adresa za dodatne informacije Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za učešće Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

ANEKS B
Podaci o lotovima/dijelovima predmeta nabavke

Lot broj

I Opis I 1. Naziv idejnog rješenja

I 2. Kratak opis idejnog rješenja

II Podkriteriji 1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli)

učešće učešće učešće učešće

% % % %

III Dodatne informacije

OBAVJEŠTENJE O DODJELI UGOVORA
Broj obavještenja o nabavci
(Ne popunjava se u slučaju „Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci“).

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 2.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzeće I 2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

  

Državni nivo Entitetski nivo Brčko distrikt BiH Kantonalni nivo Opštinski nivo (FBiH) Opštinski nivo (RS) Grad

      

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Opštinu u FBiH] [Upisati Opštinu u RS] [Upisati Grad]

I 2.c. Djelatnost ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Službe javnog reda i sigurnosti Zaštita okoliša Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo
    

Javno preduzeće Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Električna energija Traženje i vađenje nafte ili plina Traženje i vađenje ugljena i drugih čvrstih goriva Vodosnabdijevanje Poštanske usluge Željezničke usluge Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare Djelatnosti luka-morskih ili riječnih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zračne luke Telekomunikacije

    

 

 

 

  

I 3. Zajednička nabavka Da

Ne

I 3.a. Ugovorni organi koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci
(Popunjava se samo u slučaju da se radi o zajedničkoj nabavci – vidjeti tačku I 3.).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora
(Odaberite ili upišite samo jednu opciju).

Robe Kupovina Leasing Zakup Ugovor o zakupu s opcijom kupovine Kombinacija svega navedenog

Usluge
    

Radovi

Upisati uslugu iz liste usluga Aneksa II dio A i B ZJN

Upisati naziv klase iz liste aktivnosti Aneksa I ZJN

II 2. Podjela na lotove Da (Popunjava se Aneks D za svaki lot). II 2.a. Broj lotova

Ne

II 2.b. Dodjeljuje se ugovor za (Odaberite samo jednu opciju). Jedan lot  Više lotova  Sve lotove  II 2.b-1 Redni brojevi lotova (Upisati lotove za koje se
dodjeljuje ugovor).

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum
(Ne popunjava se u slučaju pregovaračkog postupka).

Da  II 3.a. Trajanje okvirnog sporazuma (Ne popunjava se ako
postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks D).

Ne

II 3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a

II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

II 5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks D).

II 5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako nije zaključen okvirni sporazum).

II 6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks D).

II 7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
(Popunjava se samo u slučaju „Ekonomski najpovoljnije ponude“ – vidjeti tačku III 2.).

Da

Ne

II 8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako nije zaključen okvirni sporazum).

Odjeljak III: POSTUPAK III 1. Vrsta postupka
(Odaberite samo jednu opciju).

Otvoreni postupak Ograničeni postupak Ubrzani ograničeni postupak Pregovarački postupak s objavljivanjem obavještenja o nabavci (Obavezno popuniti i Aneks C) Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci (Obavezno popuniti i Aneks C) III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
(Odaberite samo jednu opciju).

    

Najniža cijena tehnički zad. ponude III 2.a. Podkriteriji

Ekonomski najpovoljnija ponuda

(Popunjava se samo u slučaju „Ekonomski najpovoljnije ponude“).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

učešće učešće učešće učešće

% % % %

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA
(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks D).

IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača Ponuđač

Grupa ponuđača IV.1.a. Broj članova grupe ponuđača

Domaći Naziv IDB/JIB Opština/Grad
(Dodati onoliko tabela koliko ima članova grupe ponuđača).

Strani

Država

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
(Tačke IV 2.a., IV 2.b. i IV 2.c. popunjavaju se ako nije predviđena „Zajednička nabavka“).

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a IV 2.b. Ako je vrijednost ugovora izražena godišnje ili mjesečno navesti Godišnja vrijednost IV 2.c. Datum zaključenja ugovora Mjesečna vrijednost

IV 2. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci
(Popunjava se samo u slučaju ako je predviđena „Zajednička nabavka“).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a

Datum zaključenja ugovora

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

IV 2.d. Broj primljenih ponuda IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks D).

V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora Da V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da V 3. Dodatne informacije
 

Ne

Ne

ANEKS C
a) Odabrati uslov iz Zakona za primjenu „Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci“
(Odaberite samo jednu opciju).

Član 11.

Stav (3)

Tačka a) Tačka b) Tačka c)

  

b) Navesti razloge za primjenu „Pregovaračkog postupka s objavljivanjem obavještenja o nabavci“

c) Odabrati uslov iz Zakona za primjenu „Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci“
(Odaberite samo jednu opciju).

Tačka a)

Član 11.

Stav (4)

Tačka b) Tačka c) Tačka d)

Alineja (1) Alineja (2) Alineja (3) Alineja (4) Alineja (1) Alineja (2) Alineja (3) Alineja (4) Alineja (1) Alineja (2)

          

d) Navesti razloge za primjenu „Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci“

e) Broj ponuđača sa kojima ste pregovarali

f) Naziv ponuđača sa kojima ste pregovarali

ANEKS D
Podaci o lotovima/dijelovima predmeta nabavke

Broj lota za koji se dodjeljuje ugovor

I Opis I 1. Naziv predmeta ugovora

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

II Ukupna količina ugovora ili obim ugovora

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog sporazuma

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

III Podkriteriji
(Popunjava se samo u slučaju „Ekonomski najpovoljnije ponude“).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

učešće učešće učešće učešće

% % % %

Odjeljak IV: DODJELA UGOVORA IV 1. Podaci o najuspješnijem ponuđaču/grupi ponuđača Ponuđač

Grupa ponuđača IV 1.a. Broj članova grupe ponuđača

Domaći Naziv IDB/JIB Opština/Grad
(Dodati onoliko tabela koliko ima članova grupe ponuđača).

Strani

Država

IV 2. Informacije o dodjeli ugovora
(Tačke IV 2.a., IV 2.b. i IV 2.c. popunjavaju se samo u slučaju ako nije predviđena „Zajednička nabavka“).

IV 2.a. Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a IV 2.b. Ako je vrijednost ugovora izražena godišnje ili mjesečno navesti Godišnja vrijednost IV 2.c. Datum zaključenja ugovora IV 2. Informacije o ugovornim organima koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci
(Popunjava se samo u slučaju ako je predviđena „Zajednička nabavka“).

Mjesečna vrijednost

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

Konačna ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a

Datum zaključenja ugovora

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

IV 2.d. Broj primljenih ponuda IV 2.e. Broj prihvatljivih ponuda IV 2.f. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a IV 2.g. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V 1. Da li su korišteni pravni lijekovi u postupku za dodjelu ovog ugovora Da V 2. Da li je nabavka finansirana iz sredstava EU? Da V 3. Dodatne informacije
 

Ne

Ne

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE
Broj obavještenja o nabavci
(Ne popunjava se u slučaju „Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci“).

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 2.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzeće I 2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

  

Državni nivo Entitetski nivo Brčko distrikt BiH Kantonalni nivo Opštinski nivo (FBiH) Opštinski nivo (RS) Grad

      

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Opštinu u FBiH] [Upisati Opštinu u RS] [Upisati Grad]

I 2.c. Djelatnost ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Službe javnog reda i sigurnosti Zaštita okoliša Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo
    

Javno preduzeće Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Električna energija Traženje i vađenje nafte ili plina Traženje i vađenje ugljena i drugih čvrstih goriva Vodosnabdijevanje Poštanske usluge Željezničke usluge Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare Djelatnosti luka-morskih ili riječnih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zračne luke Telekomunikacije

    

 

 

 

  

I 3. Zajednička nabavka Da

Ne

I 3.a. Ugovorni organi koji su učestvovali u zajedničkoj nabavci
(Popunjava se samo u slučaju da se radi o zajedničkoj nabavci – vidjeti tačku I 3.).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora
(Odaberite ili upišite samo jednu opciju).

Robe Kupovina Leasing Zakup Ugovor o zakupu s opcijom kupovine Kombinacija svega navedenog

Usluge
    

Radovi

Upisati uslugu iz liste usluga Aneksa II dio A i B ZJN

Upisati naziv klase iz liste aktivnosti Aneksa I ZJN

II 2. Podjela na lotove Da (Popunjava se Aneks E za svaki lot). II 2.a. Broj lotova

Ne

II 2.b. Poništava se (Odaberite samo jednu opciju). Jedan lot  Više lotova  Sve lotove  II 2.b-1 Redni brojevi lotova (Upisati lotove koji se poništavaju).

II 3. Da li je zaključen okvirni sporazum
(Ne popunjava se u slučaju pregovaračkog postupka).

Da  II 3.a. Trajanje okvirnog sporazuma (Ne popunjava se ako
postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks E).

Ne

II 3.b. Procijenjena ukupna vrijednost bez PDV-a

II 4. Opis II 4.a. Naziv predmeta ugovora

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

II 5. Ukupna količina ugovora ili obim ugovora
(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks E).

II 5.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a
(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako nije zaključen okvirni sporazum).

II 6. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova
(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks E).

II 7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?
(Popunjava se samo u slučaju „Ekonomski najpovoljnije ponude“ – vidjeti tačku III 2.).

Da

Ne

II 8. Trajanje ugovora ili rok izvršenja
(Popunjava se ako ne postoji podjela na lotove i ako nije zaključen okvirni sporazum).

Odjeljak III: POSTUPAK III 1. Vrsta postupka
(Odaberite samo jednu opciju).

Otvoreni postupak Ograničeni postupak Ubrzani ograničeni postupak Pregovarački postupak s objavljivanjem obavještenja o nabavci Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci III 2. Kriterij za dodjelu ugovora
(Odaberite samo jednu opciju).

    

Najniža cijena tehnički zad. ponude III 2.a. Podkriteriji

Ekonomski najpovoljnija ponuda

(Popunjava se samo u slučaju „Ekonomski najpovoljnije ponude“).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

učešće učešće učešće učešće

% % % %

Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
(Odaberite samo jednu opciju. Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks E).

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva Cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno veće od budžeta ugovornog organa Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora

     

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE
(Ne popunjava se ako postoji podjela na lotove – vidjeti Aneks E).

V 1. Datum poništenja V 2. Broj primljenih ponuda V 3. Broj prihvatljivih ponuda V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a

V 5. Dodatne informacije

ANEKS E
Podaci o lotovima/dijelovima predmeta nabavke

Broj lota koji se poništava

I Opis I 1. Naziv predmeta ugovora

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

II Ukupna količina ugovora ili obim ugovora

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog sporazuma bez PDV-a

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja/Trajanje okvirnog sporazuma

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

III Podkriteriji
(Popunjava se samo u slučaju „Ekonomski najpovoljnije ponude“).

1. 2. 3. 4.
(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli).

učešće učešće učešće učešće

% % % %

Odjeljak IV: RAZLOG PONIŠTENJA
(Odaberite samo jednu opciju).

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva Cijene svih prihvatljivih ponuda su znatno veće od budžeta ugovornog organa Broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor Broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor Drugi dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora

     

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE V 1. Datum poništenja V 2. Broj primljenih ponuda V 3. Broj prihvatljivih ponuda V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a V 5. Dodatne informacije

DODATNO OBAVJEŠTENJE ZA KONKURENTSKI ZAHTJEV
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Kao pod I 1.

Kao u Aneksu A

I 3. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 3.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzeće I 3.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

  

Državni nivo Entitetski nivo Brčko distrikt BiH Kantonalni nivo Opštinski nivo (FBiH) Opštinski nivo (RS) Grad

      

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Opštinu u FBiH] [Upisati Opštinu u RS] [Upisati Grad]

I 3.c. Djelatnost ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Službe javnog reda i sigurnosti Zaštita okoliša Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo
    

Javno preduzeće Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Električna energija Traženje i vađenje nafte ili plina Traženje i vađenje ugljena i drugih čvrstih goriva Vodosnabdijevanje Poštanske usluge Željezničke usluge Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare Djelatnosti luka-morskih ili riječnih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zračne luke Telekomunikacije

    

 

 

 

  

I 4. Zajednička nabavka Da

Ne

I 4.a. Ugovorni organi koji učestvuju u zajedničkoj nabavci
(Popunjava se samo u slučaju da se radi o zajedničkoj nabavci – vidjeti tačku I 4.).

R.br. 1. 2. 3. 4.

Naziv ugovornog organa i nivo kojem pripada

(Ako je potrebno, dodati redove u tabeli)

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA II 1. Vrsta ugovora
(Odaberite ili upišite samo jednu opciju).

Robe Kupovina Leasing Zakup Ugovor o zakupu s opcijom kupovine Kombinacija svega navedenog

Usluge
    

Radovi

Upisati uslugu iz liste usluga Aneksa II dio A i B ZJN

Upisati naziv klase iz liste aktivnosti Aneksa I ZJN

II 2. Opis II 2.a. Naziv predmeta ugovora

II 2.b. Kratak opis predmeta ugovora

Odjeljak III: POSTUPAK III 1. Rok i mjesto za prijem ponuda Datum Vrijeme Adresa i mjesto

ANEKS A
I 2. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

PROCUREMENT NOTICE – INTERNATIONAL PUBLICATION
Part I: CONTRACTING AUTHORITY I 1. Official name and address of the contracting authority Organization Contact person

Address

Postal code

Municipality/City Telephone E-mail

Identification number Fax Internet address

1 2. Address from which further information can be obtained As in step I.1.

As in Annex A

I 3. Type of the contracting authority and main activity 1 3.a. Type of contracting authority
(Select only one option)

Administrative bodies Public subjects Public enterprise I 3.b. Level of government where contracting authority belong to
(Select only one option in the left side of the table) (Depending on the chosen level fill only one option in the right side of the table).

  

State level Entity level Brcko District BiH Cantonal level Municipality level (FBiH) Municipality level (RS) City

      

[Should not be filled] [Enter the Entity] [Should not be filled] [Enter the Canton] [Enter the Municipality in FBiH] [Enter the Municipality in RS] [Enter the City]

I 3.c. Activities of contracting authority
(Select only one option)

Administrative bodies Public Administration

Public subjects Defense Services of public order and safety Environmental Protection Economy and Finance Health Residential economy and utilities Social care Leisure, culture and religion Education Other
       

Public enterprise Transmission or distribution of gas or heat Electricity Finding and extracting oil or gas Finding and extracting coal and other solid fuels Water supply Postal services Train services Services the city railways, trams, trolleybuses, buses or lifts Port activity - the sea or river ports and other terminal equipment Activities of the airport Telecommunications

       

 

  

Part II: OBJECT OF THE CONTRACT II 1. Type of the contract
(Select or enter only one option)

Goods Purchase Lease Rental Hire purchase A combination of these

Services
    

Works

Enter a service provider from the list in Annex II Part A and B of the PPL

Enter the name of the class from the list of activities in Annex I of the PPL

II 1.a. Title of the object of the contract

II 1.b. Description of the object of the contract

II 1.c. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Part III: PROCEDURE III 1. Type of procedure
(Select only one option)

Open procedure Restricted procedure Accelerated procedure Negotiated procedure with publication of procurement notice III 2. Conditions for obtaining tender documents III 2.a. Date Obtainable until III 2.b. Price of tenders documents, if a fee is required

   

III 3. Time limit and place for receipt of tenders/requests to participe Date Time Address and place

Part IV: ADDITIONAL INFORMATION

ANNEX A
I.2. Address from which further information can be obtained Organization Contact person

Address

Postal code

Municipality/City Telephone E-mail

Identification number Fax Internet address

ISPRAVKA OBAVJEŠTENJA
Broj obavještenja koje se ispravlja

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Kontakt osoba

Adresa

Poštanski broj

Opština/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail)

Identifikacioni broj/Jedinstveni identifikacioni broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Ispravlja se sljedeće

REGISTRACIJSKI OBRAZAC
Agencija za javne nabavke BiH Faks: (033) 251-595
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN I 1. Podaci o ugovornom organu Naziv Naziv organizacione jedinice koja ima status pravnog lica

IDB/JIB

Adresa

Općina/Grad Telefon Elektronska pošta (e-mail) Odgovorna osoba i pozicija odgovorne osobe

Poštanski broj Faks Internet adresa (Web)

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost I 2.a. Vrsta ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ uprave Javni subjekt Javno preduzeće I 2.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ
(Odaberite samo jednu opciju u lijevom dijelu tabele). (U zavisnosti od odabranog nivoa upisati samo jednu opciju u desnom dijelu tabele).

  

Državni nivo Entitetski nivo Brčko distrikt BiH Kantonalni nivo Opštinski nivo (FBiH) Opštinski nivo (RS) Grad

      

[Ne popunjava se] [Upisati Entitet] [Ne popunjava se] [Upisati Kanton] [Upisati Opštinu u FBiH] [Upisati Opštinu u RS] [Upisati Grad]

I 2.c. Djelatnost ugovornog organa
(Odaberite samo jednu opciju).

Organ Uprave Javna uprava

Javni subjekt Odbrana Službe javnog reda i sigurnosti Zaštita okoliša Privreda i finansije Zdravstvo Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti Socijalna skrb Slobodno vrijeme, kultura i religija Obrazovanje Ostalo
    

Javno preduzeće Prijenos ili distribucija plina ili toplotne energije Električna energija Traženje i vađenje nafte ili plina Traženje i vađenje ugljena i drugih čvrstih goriva Vodosnabdijevanje Poštanske usluge Željezničke usluge Usluge gradske željeznice, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare Djelatnosti luka-morskih ili riječnih luka i druga terminalna oprema Djelatnosti zračne luke Telekomunikacije

    

 

 

 

  

Odjeljak II: GLAVNI OPERATER II 1. Podaci o glavnom operateru Ime Telefon Elektronska pošta (e-mail) Prezime Faks Pozicija

Prilog: - Uvjerenje o poreznoj registraciji/Potvrda o registraciji

Potpis odgovorne osobe ___________________________________

M.P.

Ispravka uputstva o načinu objavljivanja obavještenja u postupcima jn ("SG" 47/11)
(Objavljeno u "Službenom glasniku BiH" broj 47/11) Nakon izvršenog sravnjivanja sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u Uputstvu o načinu objavljivanja obavještenja u postupcima javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 43/11), koje je objavljeno na srpskom jeziku, potkrala tehnička greška, te u skladu sa članom 101. Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 22/03) i članom 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 11/05), a na prijedlog Agencije za javne nabavke (kao obrađivača Uputstva i kao organa u čijem djelokrugu je staranje za izvršenje Uputstva), daje se ISPRAVKA UPUSTVA O NAČINU OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U Uputstvu o načinu objavljivanja obavještenja u postupcima javnih nabavki ("Službeni glasnik BiH", broj 43/11), u članu 4. stav (5) riječi: "Službeni glasnik BiH", zamjenjuju se riječima: "Službeni list BiH". U članu 7. st. (1) i (3) riječi: "Službeni glasnik BiH", zamjenjuju se riječima: "Službeni list BiH", i u stavu (4) u prvom i četvrtom redu riječi: "Službeni glasnik BiH", zamjenjuju se riječima: "Službeni list BiH". U članu 8. st. (1), (2) i (3) riječi: "Službeni glasnik BiH", zamjenjuju se riječima: "Službeni list BiH" u odgovarajućem padežu. Broj 01-02-1056-2/10 8. juna 2011. godine Sarajevo Direktor Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara BiH Dragan Podinić, s. r.

1

Anex IV

MODEL KONKURENTSKOG ZAHTJEVA ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda

Zaglavlje ugovornog organa <Broj i datum> NAZIV DOBAVLJAČA <Adresa dobavljača>

PREDMET: Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za ____________________ [upisati kraći opis predmeta nabavke] Poštovani, U ime __________________ [naziv ugovornog organa] pozivam Vas da dostavite ponudu u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH» br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom. 1. Predmet nabavke 1.1 Predmet javne nabavke je _______________[precizno navesti predmet javne nabavke]. 1.2 OPCIJA – ako je predmet nabavke podjeljen na lotove Ugovor će se izvršavati prema slijedećim lotovima: Broj lota/ova Opis lota/ova 1.3 Dobavljač može dostaviti ponudu za [samo jedan lot] [sve lotove] [____ lotova (navesti broj lotova)]. 1.4 Robe / usluge / radovi će se dostaviti / pružiti/ izvoditi do _________. 1.5 Mjesto dostavljanja roba / pružanja usluga / izvođenja radova je ____________. 2. Uslovi za učešće i potrebni dokazi 2.1 Da bi učestvovali u proceduri javnih nabavki, ugovorni organ može predvidjeti neke od uslova za dobavljače, srazmjerno predmetu nabavke, kao što su: a) dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenje jednog ili više uslova iz člana 23. Zakona, ukoliko se ista zahtjeva;

b) pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima; c) ekonomsko i finansijsko stanje treba garantirati ispravno izvršenje ugovora; d) tehnička i profesionalna sposobnost treba garantirati ispravno izvršenje ugovora. 2.2 Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda. 3. Zahjevi po pitanju jezika Ponuda, svi dokumenti i prepiska u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateća dokumentacija i štampana literatura koju dostavi dobavljač mogu biti napisani na drugom jeziku, u međunarodnoj upotrebi, pod uslovom da se uz njih dostavi zvaničan prijevod relevantnih dijelova na jeziku na kojem je napisana ponuda. 4. Priprema ponuda 4.1 Dobavljači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda. Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove. 4.2 Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu: _______________________[tačna adresa], do [datum i vrijeme]. Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju dobavljača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba. Osim toga, u slučaju da ponudu dostavlja grupa ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene osobe ovlaštćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). 4.3 Dobavljač dostavlja ponudu u originalu i 1 (jednoj) kopiji, na kojima će jasno pisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Original ponude i kopija trebaju biti zapečaćeni u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom dobavljača, imenom i adresom dobavljača, na kojoj će stajati: „Ponuda za _______________ (dostavljanje roba/pružanje usluga/izvođenje radova)- ne otvarati”. 4.4 Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Izmjena ili povlačenje ponude mora biti izvršena u skladu sa tačkom 4.3. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće:“IZMJENE PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”. 5. Rok za dostavljanje ponuda

Rok za dostavljanje ponuda ističe ____________ (dan/mjesec/godina) u _____sati. 6. Kriterij dodjele ugovora i cijena Ugovor se dodjeljuje dobavljaču na osnovu kriterija najniže cijene tehnički zadovoljavajuće ponude. Dobavljači mogu ponuditi samo jednu cijenu i ne mogu je mijenjati. O cijeni se neće pregovarati. U postupku konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, ugovorni organ će primjeniti preferencijalni tretman domaćeg, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o obaveznom korištenju preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javne nabavke. Ugovorni organ će navesti koju dokumentaciju zahtjeva kao dokaz za primjenu preferencijalnog tretmana domaćeg. 7. Obavještenje o dodjeli Dobavljači će biti obaviješteni o rezultatima postupka za dodjelu ugovora, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača. 8. Informacije o zaštiti prava dobavljača U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pismenoj formi, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obavjesti o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od 1 (jedne) godine od dana kada je navodna povreda učinjena. U ime ugovornog organa ______________________

Anex III

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI RADOVA JAVNA NABAVKA PUTEM OGRANIČENOG POSTUPKA

SADRŽAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE ............................................................... 3 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE .............................................................................. 7
NAČIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/PONUĐAČIMA......................................................... 7 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/PONUDE .................................................................................. 7

6. FAZA BR. 1 – PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 7
MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE............................................... 7 USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI ...................................................................................... 8

7. FAZA BR. 2 – DOSTAVLJANJE PONUDA ................................................................................... 11
POVJERLJIVOST......................................................................................................................................... 12 DOSTAVLJANJE PONUDA ........................................................................................................................ 12 IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA ...................................................................................................... 12 RAČUNANJE CIJENE ................................................................................................................................. 12 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJA PONUDA ...................................................................... 13 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ............................................................................ 13 PERIOD VAŽENJA PONUDA ..................................................................................................................... 14

8. OCJENA PONUDA .......................................................................................................................... 14
KRITERIJI DODJELE UGOVORA .............................................................................................................. 14 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG .............................................................................................. 16 ZABRANA PREGOVORA ........................................................................................................................... 17 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ................................................................................................................. 17 ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 17

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA....................................................................... 18 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 18
USLOVI IZ UGOVORA ............................................................................................................................... 18 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUĐAČA........................................................................................ 19

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 19 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 19

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
Broj nabavke.............. Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj____, od ______, pozivate se da dostavite zahtjev za učešće u ograničenom postupku za izvođenje slijedećih radova: .................................................................. [koncizno opisati predmet traženih radova, kao i navesti osnovne informacije o lotovima]. Faza br. 1-Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) ličnu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2 - Poziv na dostavljanje ponuda: Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje ponuda ponuđačima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa. Ponuđači dostavljaju ponude koje će pregledati ugovorni organ da bi se osiguralo da kandidati zadovoljavaju zahtjeve za učešće i da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji dostavi najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi bili pozvani da dostave ponude, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA- da li se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma [navesti: DA/NE] Ako se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zaključuje. Zahtjevi za učešće se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: ............................................. [navesti tačnu adresu] najkasnije do ......………………… [navesti datum i sat kada rok ističe]. Svi kandidati će biti obaviješteni o ishodu kvalifikacije i to u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Samo kvalificirani kandidati će biti pozvani da dostave ponude. Kriteriji dodjele ugovora OPCIJA 1- ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [prema opadajućem redoslijedu, sa relativnim procentualnim učešćem]: …………………………………………………………………..

.......…………………………………………………………….. Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2 - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti izabranom ponuđaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: “Zakon”). Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće: “Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuđača “Ugovorni organ” – [naziv ugovornog organa] “Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine “Postupak nabavke”– postupak koju provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije. “Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05) “Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi radove i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. “Ponuđač” – dobavljač koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom „Kandidat“- dobavljač koji je podnio zahtjev da učestvuje u ograničenom postupku “TD” – ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga: a) nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku ; b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;

c) cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalificiranih kandidata je manji 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog računa ( ukoliko je dostupno): ________________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima:______________________________, Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je izvođenje __________________ [navesti predmet nabavke precizno] radova. __________________________ radovi uključuju: 1. ………………………..…………………. 2. ………………………..…………………. 3. ……………………………………………. Ponuđač sa kojim je ugovor potpisan će izvoditi radove: Od: ____________________ (datum) Do: ____________________ (datum)

OPCIJA – ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Radovi će se izvoditi u slijedećim lotovima: Broj lota Opis lota

Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Rok za izvođenje radova je _________. OPCIJA – ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadržavati raspored izvođenja radova po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto izvođenja radova _________________. Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate: ____________________________, ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se ponuđači mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani ponuđač se treba obratiti na gore navedenu adresu u tački 3. prije datuma odlaska kako bi potvrdio svoju zainteresovanost za planirani odlazak na lice mjesta. Dodatne informacije ili pojašnjenja koja će se davati tokom obilaska, će se dostaviti svim kvalificiranim ponuđačima.Sve troškove obilaska snose ponuđači. 4.5 Ponuđačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA - ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedećim minimalnim uslovima: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) ……………………………………………. Jedan dobavljač može dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda od strane jednog dobavljača je razlog za odbijanje tog dobavljača. 4.6 Ponuđačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne može biti veće od ____% vrijednosti ugovora. Ponuđači trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem ako on ne ispunjuava uslove propisane čl. 22-26. Zakona. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE
Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem _____________ [odabrati metod komunikacije npr. faks], uz obavezu da se ista proslijedi poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za učešće/ponude 5.3 Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ ponuda.Ugovorni organ ne snosi nikakave troškove kandidata/ponuđača u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između kandidata/ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja kandidata/ponuđača mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije zahtjeva za učešće/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi zahtjeva osim neizmijenjene odštampane literature trebaju parafirati ili potpisati ovlaštena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Osim toga, u slučaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz zahtjev se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđačau toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Zahtjevi se dostavljaju u originalu. OPCIJA- Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, ali isti naknadno moraju biti dostavljeni u štampanom obliku prije isteka vremenskog roka za podnošenje zahtjeva.

5.2

5.4

5.5

5.6

5.7

6. FAZA br. 1 – PRETKVALIFIKACIJA
Mjesto, datum i vrijeme podnošenja zahtjeva za učešće 6.1 6.2 Zahtjevi se podnose na slijedeću adresu: ____________________________________. Rok za podnošenje zahtjeva za učešće ističe dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu/ponuđaču vraćeni neotvoreni.

Uslovi za učešće i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa čl. 22-26. Zakona kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove: a) da nema smetnje za njihovo učešće u smislu odredbe čl.23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima; c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 6.4 U skladu sa članom 23. Zakona zahtjevi se odbija ako je kandidat: a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistječe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g ) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokaze: a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje

zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji, u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza (direktnih i indirektnih) u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; 6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedeće minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri – ugovorni organ može imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje …………….. godine [navedite period ne duži od tri godine odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan,odnosno počeo sa radom prije manje od ____ godine] ne smije biti ispod ..…………………… KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajući zahtjev.

6.6

6.7

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) odgovarajuća bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine].

6.8

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove: a) Uspješno iskustvo (OPCIJA- kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje …………………… ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih …………….. [navedite period ne kraći od tri i ne duži od pet godina]; b) Mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim objektima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora: 1 ………………………………………. 2 ……………………………………... 3 …………………………………..…. c) Zaposleno najmanje …………….. lica kao zaposlenika na neodređeno vrijeme i/ili najmanje …………… osoba među rukovodnim kadrom u posljednje 3 godine; d) Obrazovne i stručne kvalifikacije zaposlenika, a posebno onih koji su nadležni za izvođenje radova koje se odnose na predmet nabavke; e) Tehnička lica ili tehnički organi koji su uključeni, u skladu sa slijedećim kriterijima: 1 ………………………………………. 2 ……………………………………... 3 …………………………………..….

6.9

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave kandidati [izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) listu glavnih radova vršenih u posljednje _________ godine [navedite period ne kraći od tri i ne duži od pet godina], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvršenim najbitnijim radovima koje su izdali primaoci radova i u kojima stoji da su radovi izvršeni u skladu pravilima trgovine te da su uspješno izvršeni; ako bude potrebno, nadležni organ će podnijeti takve potvrde direktno ugovornom organu; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije kandidata i/ili kvalifikacije njegovoga rukovodnog osoblja i naročito kvalifikacije lica, odnosno licâ koja su odgovorna za izvođenje radova; c) navode o angažovanom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, naročito o onim licima zaduženim za kontrolu kvaliteta, bez obzira na to da li neposredno pripadaju kandidatu; d) izjavu kandidata o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine; e) izjavu o prosječnom godišnjem broju uposlenika i broju upravnog osoblja u posljednje 3 (tri) godine; f) izjavu o tehničkoj opremi dostupnoj kandidatu za izvođenje ovih radova; g) naznaka elemenata ugovora koje kandidat namjerava podugovarati.

6.10 Ako je period od registracije/osnivanja kandidata kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja.

6.11 U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tačkama 6.7 i 6.9 tenderske dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet javne nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.4 i 6.5 moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. 6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa. Dokumenti koji se navode pod tačkom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije ili od kandidata, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom.U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.13 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa, poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.15 Kandidati će odmah biti obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. 6.16 Odabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je odredio ugovorni organ pozivaju se da podnesu ponude.

7. FAZA br. 2 – DOSTAVLJANJE PONUDA
7.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive. Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________, 7.2.2___________, 7.2.3___________.

7.2

7.3

Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost

7.4

Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.” Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje ponuda

7.5

Ponuđači će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Ponuda za izvođenje __________ radova – ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”. Izmjena ili povlačenje ponuda

7.6

Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE” ili „POVLAČENJE PONUDE”. Računanje cijene Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku radova koji će se izvoditi, njihov kraći opis, količinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze.Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu, koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.

7.7

7.8

7.9

Ponuđač će navesti u rasporedu cijena ukupan iznos ponude za radove (sa svim porezima).

7.10 Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji, Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme dostavljanja ponuda 7.11 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: ______________________________________. 7.12 Rok za dostavljanje ponuda ističe _____________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka biti će vraćene ponuđaču neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 7.13 Javno otvaranje ponuda će se održati dana _____________ [dan/mjesec/godina], u ___ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala________________. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude. OPCIJA - Garancija za ponudu 7.14 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači trebaju dostaviti u originalu garanciju za ponudu. Iznos tražene garancije za ponudu je _____KM ( riječima:______KM). OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U slučaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedeći: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - _______ KM 7.15 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena. 7.16 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ček, obveznica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

7.17 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponuđač treba također dostaviti i potvrdu o izvršenom bankovnom transferu. U svim predviđenim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u tački a) do d)) trebaju biti validni tokom cijelog perioda važenja ponude. U slučaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na račun ugovornog organa, vremenom dostavljanja će se smatrati vrijeme

prijema garancije na bankovnom računu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima. Period važenja ponuda 7.18 Ponude moraju važiti do ______ . (OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda). Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

8. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriteriji dodjele ugovora 8.1 OPCIJA 1 - Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda. [Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ može odlučiti koje kriterije, odgovarajuće predmetu nabavke, želi da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za upoređivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz čl.22-26. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najniže ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa niže navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena – čija je vrijednost ________(npr. 50 %) b)…………(npr. period izvršenja) – čija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) …………(npr.……………………….) – čija je vrijednost ________( npr. 20 %) Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom: G = P + T + S + …….

Pri čemu je: G – ukupan broj bodova P – broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu T – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđeni period izvršenja S – broj bodova koje je ponuđač dobio za …………………………… 1. Cijena

Maksimalan broj bodova [npr. 50] će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze). Drugi ponuđači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema sljedećoj formuli: [50] Pri čemu je: P – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [50] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu 2. Period izvršenja (npr.)

Opcija 1 Period izvršenja koji je ponudio ponuđač – maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najkraći period izvršenja, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom: [30] Pri čemu je: T – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za ponuđeni period izvršenja Tt – vremenski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Ts – najkraći ponuđeni vremenski period [30] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najkraći period izvršenja Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 30. Bodovi za period izvršenja će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 30 bodova 2. 31 do 60 dana – 20 bodova 3. 61 dan i više – 10 bodova

3.

Garancijski period (npr.)

Opcija 1 Garancijski period koji je ponudio ponuđač – maksimalno [npr. 20] bodova Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najduži garancijski period u skladu sa slijedećom formulom: [20] Pri čemu je: G- broj bodova za ponuđeni garancijski period Gt – garancijski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Gl – najduži ponuđeni garancijski period [20] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najduži period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 20. Bodovi za garancijski period će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 2. 31 do 60 dana – 3. 61 dan i više – Preferencijalni tretman domaćeg 8.2 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda, prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 35. Zakona. Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage angažirano na izvršenju ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ će definisati dokumente kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz BiH. Cijene ponuda koje nisu iz BiH će se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angažovano za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH. 10 bodova 15 bodova 20 bodova

8.3

8.4

8.5

Zabrana pregovora 8.6 Sa ponuđačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, ugovorni organ može od ponuđača tražiti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u određenom roku, s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu. Neprirodno niske ponude 8.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na radove koji su predmet ugovora, ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ugovornom organu ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo da odbaci ponudu. Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtjeva od ponuđača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje: a) ekonomičnosti procesa proizvodnje; b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuđaču za izvođenje radova; c) originalnosti radova koje ponuđač predlaže; d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se radovi izvršiti. Ispravke grešaka i propusta 8.9 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je predvidio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se ponuđaču.

8.8

8.10 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima: a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška; b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos; c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA
9.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponuđač saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51.stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 9.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

9.2

9.3

10. POTPISIVANJE UGOVORA
10.1 Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora. OPCIJA - Garancija za dobro izvršenje ugovora 10.2 Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je ______% [navedite iznos ne veći od10 %] od vrijednosti ugovora. 10.3 Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ček, mjenica, bezuslovna bankarska garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

10.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora: [popunitu skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora 10.5 Ugovorni organ zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najbolja za [____ ] [za dati lot]. 10.6 Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora nalaze se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (“nacrt”). Ponuđač mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi).

10.7 Svaku stranu nacrta koji popuni ponuđač treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascom za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao aneks ____. U obrascu za podnošenje ponude ponuđač potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor. Garancija i druge obaveze ponuđača 10.8 Ponuđači su obavezni da dostave garanciju za izvedene radove, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od _____KM. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove i troškove slanje tenderske dokumentacije ponuđačima. Zainteresirani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe. 11.2 Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. 11.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim kandidatima ili ponuđačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će, produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 11.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuđačima na isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – RADOVI

Naziv ugovora i broj nabavke: ………………………………. Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj ………………..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli) Ime / imena ponuđača Glavni ponuđač* Član grupe ponuđača* Itd… * * dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku 'glavni ponuđač' (i sve ostale rubrike izbrisati) KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail Potpis

IZJAVA PONUĐAČA U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. ……………………….(broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Nudimo izvođenje slijedećih radova, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja: Lot br. [….]: [opis radova uz naznaku količine] Lot br. [….]: [opis radova uz naznaku količine] 3. Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi: Lot br. 1: [……………………………………………..] KM Lot br. 2: [……………………………………………..] KM U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom ……….… tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %] ili [...] u slučaju da nam bude dodijeljen lot br. ……. Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. Ova ponuda važi […………] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do […../…../…..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 7. tenderske dokumentacije. Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa tačkom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: […………………………………………………………………] Potpis: […………………………………………………………] Mjesto i datum: […………………………………….………….] Pečat firme / preduzeća: Uz ponudu je dostavljeno slijedeće: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU Strana ____ od _____ Naziv ponuđača: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 Redni br. 2 Opis radova 3 Datum / vrijeme izvođenja radova (od __do___) 4 Cijena sa posebno iskazanim PDV-om

Ukupno

Potpis ponuđača __________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa Instrukcijom ponuđačima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija. Ugovorni organ može samostalno odrediti šta uključuje jedinična cijena radova i način definisanja cijene, kao i eventualne popuste na ponudu.

ANEKS 4 POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača ___________________

Anex I

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA
JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OGRANIČENOG POSTUPKA

SADRŽAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE ............................................................... 2 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE .............................................................................. 6
NAČIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/PONUĐAČIMA ............................................................... 6 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/PONUDE........................................................................................... 6

6. FAZA BR. 1 – PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 7
MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE .................................................... 7 USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI ............................................................................................... 7

7. FAZA BR. 2 - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ................................................................. 10
POVJERLJIVOST......................................................................................................................................... 11 DOSTAVLJANJE PONUDA ........................................................................................................................ 11 IZMJENA I POVLAČENJE PONUDA.......................................................................................................... 11 RAČUNANJE CIJENE ................................................................................................................................. 11 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJA PONUDA ...................................................................... 12 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ............................................................................ 12 PERIOD VAŽENJA PONUDA ..................................................................................................................... 13

8. OCJENA PONUDA .......................................................................................................................... 13
KRITERIJI DODJELE UGOVORA .............................................................................................................. 13 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG ............................................................................................. 15 ZABRANA PREGOVORA ........................................................................................................................... 16 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ................................................................................................................. 16 ISPRAVKA GREŠAKA I PROPUSTA ......................................................................................................... 16

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA....................................................................... 17 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 17
USLOVI IZ UGOVORA ............................................................................................................................... 17 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUĐAČA........................................................................................ 18

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 18 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 18

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
Broj nabavke___________.

2

Ovim pozivom za dostavljanje zahtjeva za učešće, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj_______ od_________ pozivate se da dostavite zahtjev/e za učešće u ograničenom postupku za nabavku slijedećih roba: ..........................................................[koncizno opisati robe koje su predmet ugovora kao i navesti osnovne informacije o lotovima]. Faza br. 1-Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata, u skladu sa odredbama čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) ličnu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2-Poziv na dostavljanje ponuda: Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje ponuda ponuđačima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa. Ponuđači dostavljaju ponude koje će pregledati ugovorni organ, da bi se osiguralo da kandidati zadovoljavaju zahtjeve za učešće i da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji dostavi najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi bili pozvani da dostave ponude, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA - da li se se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma [ navesti DA/NE ] Ako se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zaključuje. Zahtjevi za učešće se trebaju dostaviti na slijedeću adresu............................. [navesti tačnu adresu], najkasnije do ......………………………………… [navesti datum i sat kada rok istječe]. Svi kandidati će biti obaviješteni o ishodu kvalifikacija u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o rezultatima kvalifikacije. Samo kvalificirani kandidati će biti pozvani da dostave ponude. Kriteriji dodjele ugovora OPCIJA 1 - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [prema opadajućem redoslijedu, sa relativnim procentualnim učešćem]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2 - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti izabranom ponuđaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

3

Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće: “Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuđača “Ugovorni organ” – [naziv ugovornog organa] “Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine “Postupak nabavke”– postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije “Podzakonski akti”–podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (’’Službeni glasnik BiH’’broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke (’’Službeni glasnik BiH’’ broj 17/05 ) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda (’’Službeni glasnik BiH’’ broj 17/05 ) “Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi robe i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. “Ponuđač” – dobavljač koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom „Kandidat“ – dobavljač koji je podnio zahtjev da učestvuje u ograničenom postupku “TD” – ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga: a) b) c) d) nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalificiranih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

4

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog računa (ukoliko je dostupno): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima / ponuđačima:____________________________________,Tel. ____________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je ________________ [navesti predmet nabavke precizno]. OPCIJA – ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Robe će se dostavljati u slijedećim lotovima: Broj lota Opis lota

Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Robe treba dostaviti do _________. OPCIJA – ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadržavati raspored dostavljanja roba po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto dostavljanja roba _________________. Ponuđačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA- ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedećim minimalnim uslovima:

5

a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) ……………………………………………. Jedan ponuđač može dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda od jednog ponuđača je razlog za odbijanje te ponude. 4.5 Ponuđačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne može biti veće od ____% vrijednosti ugovora. Ponuđači trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku.Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem ako on ne ispunjava uslove propisane čl.22-26. Zakona. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE
Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem _____________ [navesti metod komunikacije npr. faks], uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za učešće/ponude 5.3 Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva / ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakave troškove kandidata/ponuđača u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između kandidata/ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja kandidat/ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije zahtjeva za učešće/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odštampane literature, trebaju parafirati ili potpisati ovlaštena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenog lica. Osim toga, u slučaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz zahtjev se mora dostaviti i

5.2

5.4

5.5

5.6

6

punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). 5.7 Zahtjevi se dostavljaju u originalu. OPCIJA - Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, ali isti naknadno moraju biti dostavljeni poštom prije isteka roka za podnošenje zahtjeva.

6. FAZA br. 1 – PRETKVALIFIKACIJA
Mjesto, datum i vrijeme podnošenja zahtjeva za učešće 6.1 6.2 Zahtjevi se podnose na slijedeću adresu: ____________________________________. Rok za podnošenje zahtjeva za učešće ističe dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu vraćeni neotvoreni. Uslovi za učešće i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa čl. 22-26. Zakona, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove: a) da nema smetnje za njihovo učešće u smislu odredbe člana 23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima; c) da njhovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 6.4 U skladu sa članom 23. Zakona, zahtjev se odbija ako je kandidat: a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistječe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj registrovan; c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju: 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokaze: a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj

7

b)

c)

d)

e)

kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedeće minimalne kriterije (zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri – ugovorni organ može imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora): a) ukupan promet u zadnje …………….. godine [navedite period ne duži od tri godine, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine] ne smije biti ispod ..…………………… KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjericima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajući zahtjev. 6.7 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg]:

6.6

8

a) odgovarajuća bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine]. 6.8 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove: a) Uspješno iskustvo (OPCIJA - kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje …………………… ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih …………….. [navedite period ne kraći od dvije i ne duži od tri godine]; b) Mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim objektima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora: 1. ………………………………………. 2. ……………………………………... 3. .…………………………………..…. c) Tehnička lica ili tehnički organi koji su uključeni, u skladu sa slijedećim kriterijima: 1.………………………………………. 2 .……………………………………..... 3.……………………………..………… 6.9 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave kandidati [izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) listu glavnih roba dostavljenih u posljednje _________ [navedite period ne kraći od dvije i ne dužiod tri godine], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole kandidata, samo uz izjavu kandidata o dostavljenim robama; b) opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže kandidat za dostavu roba i osiguranje kvaliteta; c) navode o angažovanom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju kandidatu. 6.10 Ako je period registracije/osnivanja kandidata kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja.

9

6.11 U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost grupe ponuđača. Stoga članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 6.7 i 6.9 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.4 i 6.5 moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. 6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa. Dokumenti koji se navode pod tačkom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije ili od kandidata, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.13 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa, poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni ili da dopuni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.15 Kandidati će biti odmah obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. 6.16 Odabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozivaju se da dostave ponude.

7. FAZA br. 2 - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
7.1 Ponuđači koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive. Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________ (npr. detaljne tehničke specifikacije hardvera), 7.2.2___________ (npr. spisak instaliranog softvera), 7.2.3___________ (npr: uslovi garancije/ izjava o garantnom roku). 7.3 Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude.

7.2

10

Povjerljivost 7.4 Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.” Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje ponuda 7.5 Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDE” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi :“Ponuda za dostavljanje_________ roba – ne otvarati do _________________________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”. Izmjena i povlačenje ponuda 7.6 Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE” ili „POVLAČENJE PONUDE”. Računanje cijene 7.7 Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će se dostaviti, zemlje njihovog porijekla, količinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka BiH na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude. Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.

7.8

7.9

7.10 Ponuđena cijena roba treba uključivati sve troškove i obaveze vezane za tu robu, a naročito:

11

a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba; b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi; c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini ako ovaj ugovor bude dodjeljen; d) cijena svakog prijevoza; e) osiguranje; f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD; g) drugi troškovi. 7.11 Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme dostavljanja ponuda 7.12 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: ________________________________. 7.13 Rok za dostavljanje ponuda ističe________ [dan/mjesec/godina] u _______ sati. Ponude koje se dostave nakon isteka ovog roka bit će vraćene ponuđaču neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 7.14 Javno otvaranje ponuda će se održati dana ________ [dan/mjesec/godina] u ___sati u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ____. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude.

OPCIJA - Garancija za ponudu
7.15 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači trebaju dostaviti garanciju u originalu za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je ________ KM (riječima: ___________KM). OPCIJA- ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U slučaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedeći: Lot 1 - _______KM Lot 2 - _______ KM 7.16 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena. 7.17 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika: a) ovjereni ček, b) obveznica,

12

c) bezuvjetna bankovna garancija, d) kreditno pismo, e) gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer). 7.18 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponuđač treba također dostaviti i potvrdu o izvršenom bankovnom transferu. U svim predviđenim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u tački a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda važenja ponude. U slučaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na račun ugovornog organa, vremenom dostavljanja će se smatrati vrijeme prijema garancije na bankovnom računu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima. Period važenja ponuda 7.19 Ponude moraju važiti do ______ . (OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda). Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

8. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude u skladu sa tehničkim kriterijima, ugovorni organ može, u skladu sa članom 26. Zakona, predvidjeti da ponuđači dostavite slijedeće: a) uzorke, opise i/ili fotografije roba koje će dostaviti, a čiju autentičnost mora ovjeriti ponuđač; b) potvrde koje izdaju nadležne agencije za kontrolu kvaliteta kojim se potvrđuje da su robe koje su jasno identificirane po referencama, u skladu sa specifikacijama ili standardima; c) (OPCIJA - ako su robe koje će se isporučiti kompleksne ili izuzetno su potrebne u određene svrhe): provjera koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadležni zvanični organ zemlje u kojoj je ponuđač registriran, nad proizvodnim kapacitetima ponuđača i, ako je potrebno, nad mogućnostima proučavanja i istraživanja i mjerama kontrole kvaliteta. Kriteriji dodjele ugovora 8.1 OPCIJA 1 - Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda

13

[Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ može odlučiti koje kriterije želi da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za upoređivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz čl.2226. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa niže navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena – čija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) ……(npr. garantni period) – čija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) ……(npr. usluge nakon prodaje) – čija je vrijednost ________( npr. 20 %) Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom: T = P + G + S + ……. Pri čemu je: T – ukupan broj bodova P – broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu G – broj bodova koji je ponuđač primio za ponuđeni garancijski period S – broj bodova koje je ponuđač dobio za ponuđene usluge nakon prodaje 1. Cijena Maksimalan broj bodova [npr. 50] će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući sve indirektne poreze). Drugi ponuđači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli: [50] Pri čemu je: P – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [50] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu 2. Garancijski period (npr.) Opcija 1 Garancijski period koji je ponudio ponuđač – maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najduži garancijski period, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom:

14

[30] Pri čemu je: G – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za ponuđeni garancijski period Gt – garancijski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Gl – najduži ponuđeni garancijski period [30] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najduži garantni period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 30. Bodovi za garantni period će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 10 bodova 2. 31 do 60 dana – 20 bodova 3. 61 dan i više – 30 bodova 3. Usluge nakon prodaje (npr.) Opcija 1 Usluge nakon prodaje koje nudi ponuđač – maksimalno [20] bodova Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najveći broj usluga nakon prodaje, dok će ostali ponuđači dobiti stoga dobiti manji broj bodova u skladu sa sljedećom formulom: [20] Pri čemu je: S – broj bodova koje je ponuđač dobio za ponuđene usluge nakon prodaje St – broj usluga nakon prodaje ponuđenih u ponudi koja se ocjenjuje Sh – najviši broj usluga nakon prodaje ponuđenih u postupku javnih nabavki [20] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najviši broj usluga nakon prodaje Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 20. Bodovi za broj usluga nakon prodaje će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 usluga do 5 usluga – 10 bodova 2. od 6 usluga do 10 usluga – 15 bodova 3. od 11 usluga i više – 20 bodova Preferencijalni tretman domaćeg 8.2 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata.

15

8.3 8.4 8.5

Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda, prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 35. Zakona. Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% ponuđene robe za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ će definisati dokumente kojim se dokazuje da je roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Zabrana pregovora

8.6

Sa ponuđačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, ugovorni organ može od ponuđača tražiti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u određenom roku, s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu. Neprirodno niske ponude Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene robe, ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od ponuđača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje: a) ekonomičnosti procesa proizvodnje; b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuđaču za dostavu roba; c) originalnosti roba koje ponuđač nudi; d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se robe dostaviti. Ispravka grešaka i propusta

8.7

8.8

8.9

Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji se vraća ponuđaču.

8.10 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima: a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška; b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos; c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.

16

Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA
9.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnom nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponuđač saznao ili je trebao da sazna da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51. stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 9.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

9.2

9.3

10. POTPISIVANJE UGOVORA
10.1 Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora. OPCIJA- Garancija za dobro izvršenje ugovora 10.2 Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je ______% [navedite iznos ne veći od10 %] od vrijednosti ugovora. 10.3 Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ček, mjenica, bezuvjetna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

10.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora: [popunitiu skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora 10.5 Ugovorni organ zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najbolja za [_____ [za dati lot]. 10.6 Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora nalaze se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (“nacrt”). Ponuđač mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi).

17

10.7 Svaku stranu nacrta koju popuni ponuđač, treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascom za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao aneks ____. U obrascu za podnošenje ponude ponuđač potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor. Garancija i druge obaveze ponuđača 10.8 Ponuđači su obavezni da dostave garanciju za ponuđene robe, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaća taksa u iznosu od________KM. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove i troškove slanja tenderske dokumentacije ponuđačima. Zainteresirani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe. 11.2 Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

11.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim kandidatima ili ponuđačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 11.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuđačima na isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za dostavljanje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

18

ANEKS 2

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – ROBE

Naziv ugovora i broj nabavke: ………………………………. Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj ………………………..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli) Ime / imena ponuđača Glavni ponuđač* Član grupe ponuđača * Itd… * * dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku 'glavni ponuđač' (i sve ostale rubrike izbrisati). KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail

Potpis

19

IZJAVA PONUĐAČA U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. ………………. (broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Nudimo dostavljanje slijedećih roba, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja: Lot br. [….]: [opis roba uz naznaku količine i zemlju porijekla] Lot br. [….]: [opis roba uz naznaku količine i zemlju porijekla] 3. Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi: Lot br. 1: [……………………………………………..] KM Lot br. 2: [……………………………………………..] KM U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 3. tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %] ili [..] u slučaju da nam bude dodijeljen lot br. ……. Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ponuđenih roba za izvršenje ugovora je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. Ova ponuda važi […………] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do […../…../…..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 7. tenderske dokumentacije. Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa tačkom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime lica koja je ovlašteno da predstavlja ponuđača: […………………………………………………………………] Potpis: [………………………………………………............…] Mjesto i datum: […………………………………….………….] Pečat firme / preduzeća: Uz ponudu je dostavljeno slijedeće: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

20

ANEKS 3

OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana ____ od _____ Naziv ponuđača: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 2 3 4 5 Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove) 6 Ukupna cijena po stavki bez PDV-a (4 x 5) 7 Ukupna cijena po stavki sa PDV-om

Stavka br.

Opis roba

Zemlja porijekla

Količina

Obuka i druge slične usluge Ukupan iznos

Paušalni iznos

Potpis ponuđača __________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa Instrukcijom ponuđačima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija. Ugovorni organ može samostalno odrediti šta uključuje jedinična cijena robe i način definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

21

ANEKS 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača ___________________

22

Anex II

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OGRANIČENOG POSTUPKA

SADRŽAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE ............................................................... 2 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE .............................................................................. 6
NAČIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/PONUĐAČIMA ............................................................... 6 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/PONUDE........................................................................................... 7

6. FAZA BR. 1 – PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 7
MJESTO, DATUM I VRIJEME PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE .................................................... 7 USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI ............................................................................................... 7

7. FAZA BR.2 - DOSTAVLJANJE PONUDA ..................................................................................... 11
POVJERLJIVOST......................................................................................................................................... 11 DOSTAVLJANJE PONUDA ........................................................................................................................ 12 IZMJENA I POVLAČENJE PONUDA.......................................................................................................... 12 RAČUNANJE CIJENE ................................................................................................................................. 12 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJA PONUDA ...................................................................... 12 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ............................................................................ 13 PERIOD VAŽENJA PONUDA ..................................................................................................................... 13

8. OCJENA PONUDA .......................................................................................................................... 14
KRITERIJI DODJELE UGOVORA .............................................................................................................. 14 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG ............................................................................................. 16 ZABRANA PREGOVORA ........................................................................................................................... 16 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ................................................................................................................. 16 ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 16

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA....................................................................... 17 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 17
USLOVI IZ UGOVORA ............................................................................................................................... 18 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUĐAČA........................................................................................ 18

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 18 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 18

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
Broj nabavke..............

2

Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj____, od ______, pozivate se da dostavite zahtjeve za učešće u ograničenom postupku za pružanje slijedećih usluga: .......................................................[koncizno opisati predmet traženih usluga, kao i navesti osnovne informacije o lotovima]. Faza br. 1-Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koji nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) ličnu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2- Poziv na dostavljanje ponuda: Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje ponuda kandidatima/ponuđačima koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove ugovornog organa. Ponuđači dostavljaju ponude koje će pregledati ugovorni organ da bi se osiguralo da kandidati zadovoljavaju zahtjeve za učešće i da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji dostavi najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se predmet nabavke podjeljen u lotove Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi bili pozvani da dostave ponude, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA: da li se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma [navesti DA/NE] Ako se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zaključuje. Zahtjevi za učešće se se trebaju dostaviti na slijedeću adresu ………………………………… [navesti tačnu adresu], najkasnije do...…………………… [navesti datum i sat kada rok ističe]. Svi kandidati će biti obaviješteni o ishodu kvalifikacija i to u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Samo kvalificirani kandidati će biti pozvani da dostave ponude. Kriteriji za dodjelu ugovora OPCIJA 1 - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [prema opadajućem redoslijedu, sa relativnim procentualnim učešćem]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2 - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti izabranom ponuđaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom.

3

Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće: “Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuđača “Ugovorni organ” – [naziv ugovornog organa] “Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine “Postupak nabavke”– postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije “Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05). “Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. “Ponuđač” – dobavljač koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom „Kandidat“- dobavljač koji je podnio zahtjev da učestvuje u ograničenom postupku “TD” – ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga: nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalificiranih kandidata je manji 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor; a) b) c) d)

4

f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: ____________________________________________________ Broj bankovnog računa ( ukoliko je dostupno): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/lica koje/a je/su ovlašteno/a da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima:______________________________, Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je pružanje____________________[navesti predmet nabavke precizno] usluga. __________________________ usluge podrazumijevaju: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) ……………………………………………. Ponuđač sa kojim je ugovor potpisan će pružati usluge: Od :________________________ (datum) Do: ________________________ (datum) OPCIJA – ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Usluge će se pružati u slijedećim lotovima: Broj lota Opis lota

5

Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Usluge će se pružati od ______ do _________. OPCIJA – ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadržavati raspored pružanja usluga po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto na kojem će se pružati usluge _________________. Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate: ____________________________, ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se ponuđači mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani ponuđač se treba obratiti na gore navedenu adresu u tački 3. prije datuma odlaska kako bi potvrdio svoju zainteresovanost za planirani odlazak na lice mjesta. Dodatne informacije ili pojašnjenja koja će se davati tokom obilaska, će se dostaviti svim kvalificiranim ponuđačima. Sve troškove obilaska snose ponuđači. 4.5 Ponuđačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA - ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedećim minimalnim uslovima: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) …………………………………………… Jedan dobavljač može dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda od jednog ponuđača je razlog za odbijanje tog dobavljača. 4.6 Ponuđačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne može biti veće od ____% vrijednosti ugovora. Ponuđači trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavještenja i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem ako on ne ispunjava uslove propisane čl.22-26. Zakona. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE
Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, ili lično

6

na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. 5.2 Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem _____________ [odabrati metod komunikacije npr. faks]. Uz obavezu da se ista proslijedi poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za učešće/ponude 5.3 Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakave troškove kandidata/ponuđača u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja dobavljač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije zahtjeva za učešće/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odštampane literature, trebaju parafirati ili potpisti ovlaštena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Osim toga, u slučaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz zahtjev se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Zahtjevi se dostavljaju u originalu. OPCIJA - Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, ali isti naknadno moraju biti dostavljeni poštom prije isteka roka za podnošenje zahtjeva.

5.4

5.5

5.6

5.7

6. FAZA br. 1 – PRETKVALIFIKACIJA
Mjesto, datum i vrijeme podnošenja zahtjeva za učešće 6.1 6.2 Zahtjevi se dostavljaju na slijedeću adresu: ____________________________________. Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće ističe dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu vraćeni neotvoreni. Uslovi za učešće i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa čl. 22-26. Zakona kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove: a) da nema smetnje za njihovo učešće u smislu odredbe člana 23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima; c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju

7

ugovora; d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 6.4 U skladu sa članom 23. Zakona, zahtjev se odbijena ako je kandidat: a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistječe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglašen krivim za teđi profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokaze: a) izvod/a iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojo je registrovan; b) izvod/a iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) izvoda iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

8

e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza (direktnih i indirektnih)u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. 6.6 Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedeće minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri – ugovorni organ može imati neke druge zahtjeve, ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje …………….. godine [navedite period ne duži od tri godine, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan,odnosno počeo sa radom prije manje od ____ godine ] ne smije biti ispod ..…………………… KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajući zahtjev. 6.7 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) odgovarajuća bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine]. 6.8 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove: a) Uspješno iskustvo (OPCIJA- kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje …………………… ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih …………….. [navedite period ne kraći od dvije i ne duži od tri godine];

9

b) Mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim objektima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora: 1. …………………………………. 2. ………………………………… 3. …………………………………. c) Zaposleno najmanje …………….. lica kao zaposlenika na neodređeno vrijeme i/ili najmanje …………… lica među rukovodnim kadrom u posljednje 3 godine; d) Obrazovne i stručne kvalifikacije zaposlenika, a posebno onih koji su nadležni za pružanje usluga koje se odnose na predmet nabavke; e) Tehnička lica ili tehnički organi koji su uključeni, u skladu sa slijedećim kriterijima: 1. ……………………………………. 2. ……………………………………... 3. …………………………………..…. 6.9 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave kandidati [izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) listu glavnih usluga pruženih u posljednje _________ godine [navedite period ne kraći od dvije i ne duži od tri godine], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvršenim uslugama koje su izdali primaoci, ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole kandidata, samo uz izjavu kandidata o izvršenim uslugama; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije kandidata i/ili kvalifikacije njegovoga rukovodnog osoblja i naročito kvalifikacije lica, odnosno licâ koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga; c) navode o angažovanom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju kandidatu; d) izjavu kandidata o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine; e) izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže kandidat za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta; f) provjera koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadležni zvanični organ zemlje u kojoj je kandidat registriran, nad tehničkom sposobnošću kandidata, i, ako je potrebno, nad mogućnostima proučavanja i istraživanja i mjerama kontrole kvaliteta; g) naznaka elemenata ugovora koje kandidat namjerava podugovarati. 6.10 Ako je period od registracije/osnivanja kandidata kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. 6.11 U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga, članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tačkama 6.7 i 6.9 tenderske dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet javne nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.4 i 6.5 moraju se posebno pripremaju za svakog člana grupe ponuđača.

10

6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa. Dokumenti koji se navode pod tačkom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije ili od kandidata, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom.U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.13 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa, poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.15 Kandidati će odmah biti obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. 6.16 Odabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je odredio ugovorni organ će biti pozvani da podnesu ponude.

7. FAZA br.2 - DOSTAVLJANJE PONUDA
7.1 Ponuđači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive. Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________, 7.2.2___________, 7.2.3___________ . 7.3 Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost 7.4 Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.”

7.2

11

Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje ponuda 7.5 Ponuđači će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Ponuda za pružanje __________ usluga – ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”. Izmjena i povlačenje ponuda 7.6 Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE” ili „POVLAČENJE PONUDE”. Računanje cijene 7.7 Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje će se pružati, njihov kraći opis, količinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze.Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu, se cijene navode u stranoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu) koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude. Ponuđač će navesti u rasporedu cijena ukupan iznos ponude za usluge (sa svim porezima).

7.8

7.9

7.10 Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme dostavljanja ponuda 7.11 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: ___________________________________.

12

7.12 Rok za dostavljanje ponuda ističe _____________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene ponuđaču neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 7.13 Javno otvaranje ponuda će se održati dana ___________[dan/mjesec/godina], u ___ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala________________. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili ponude. OPCIJA- Garancija za ponudu 7.14 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je _____KM (riječima:__________KM). OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U slučaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedeći: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - ______ KM 7.15 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena. 7.16 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ček, obveznica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

7.17 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponuđač treba također dostaviti i potvrdu o izvršenom bankovnom transferu. U svim predviđenim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u tački a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda važenja ponude. U slučaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na račun ugovornog organa, vremenom dostavljanja će se smatrati vrijeme prijema garancije na bankovnom računu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima. Period važenja ponuda 7.18 Ponude moraju važiti do ______.(OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda). Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu

13

garanciju za ponudu, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

8. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriteriji dodjele ugovora 8.1 OPCIJA 1 - Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljvajuće ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda [Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ može odlučiti koje kriterije želi da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za upoređivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz čl.2226. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa niže navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena – čija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) …………(npr. period izvršenja) – čija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) …………(npr. .…………………….) – čija je vrijednost ________( npr. 20 %) Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom: G = P + T + S + ……. Pri čemu je: G – ukupan broj bodova P – broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu T – broj bodova koji je ponuđač primio za ponuđeni period izvršenja S – broj bodova koje je ponuđač dobio za …………………………… 1. Cijena Maksimalan broj bodova [npr. 50] će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze). Drugi ponuđači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli: [50] Pri čemu je:

14

P – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [50] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu 2. Period izvršenja (npr.) Opcija 1 Period izvršenja koji je ponudio ponuđač – maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najkraći period izvršenja usluge/a, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom: [30] Pri čemu je: T – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za ponuđeni period izvršenja Tt – vremenski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Ts – najkraći ponuđeni vremenski period [30] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najkraći vremenski period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 30. Bodovi period izvršenja će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. 2. 3. od 0 do 30 dana – 30 bodova 31 do 60 dana – 20 bodova 61 dan i više – 10 bodova

3. Garancijski period (npr.) Opcija 1 Garancijski period koji je ponudio ponuđač – maksimalno [npr. 20] bodova Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najduži garancijski period u skladu sa slijedećom formulom: [20] Pri čemu je: G- broj bodova za ponuđeni garancijski period Gt – garancijski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Gl – najduži ponuđeni garancijski period [20] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najduži garancijski period

15

Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 20. Bodovi za garancijski period će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 10 bodova 2. 31 do 60 dana – 15 bodova 3. 61 dan i više – 20 bodova Preferencijalni tretman domaćeg 8.2 8.3 8.4 8.5 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda, prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 35. Zakona. Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage angažirano na izvršenju ugovora iz BiH. Ugovorni organ će definisati dokumente kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz BiH. Cijene ponuda koje nisu iz BiH će se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angažovano za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH. Zabrana pregovora 8.6 Sa ponuđačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, ugovorni organ može od ponuđača tražiti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u određenom roku s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu. Neprirodno niske ponude 8.7 Ako se dostavljene ponude ugovornom organu čine neprirodno niske u odnosu na usluge koje su predmet ugovora, ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtjeva od ponuđača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje: a) ekonomičnosti procesa proizvodnje; b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuđaču za pružanje usluga; c) originalnosti usluga koje ponuđač predlaže; d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se usluge pružati. Ispravke grešaka i propusta 8.9 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o

8.8

16

svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom sa ispravljanjenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je predvidio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se ponuđaču. 8.10 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima: a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima, u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška; b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos; c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA
9.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoJ nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponuđač saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51.stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 9.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

9.2

9.3

10. POTPISIVANJE UGOVORA
10.1 Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora. OPCIJA - Garancija za dobro izvršenje ugovora 10.2 Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je ______% [navedite iznos ne veći od10 %] od vrijednosti ugovora. 10.3 Garancija za dobro izvršenje ugovora se može dostaviti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ček, mjenica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

17

10.4

Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora

10.5

Ugovorni organ zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najbolja za [_____][za dati lot].

10.6 Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora nalaze se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (“nacrt”). Ponuđač mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). 10.7 Svaku stranu nacrta koju popuni ponuđač treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao aneks ____. U obrascu za podnošenje ponude ponuđač potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor. Garancija i druge obaveze ponuđača 10.8 Ponuđači su obavezni da dostave garanciju za ponuđene usluge, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od _____KM.Ovaj iznos pokriva stvarne troškove i troškove slanja tenderske dokumentacije ponuđačima.Zainteresirani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe. 11.2 Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. 11.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim kandidatima ili ponuđačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na osnovu sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 11.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuđačima na isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za dostavljanje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci

18

Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

19

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE – USLUGE

Naziv ugovora i broj nabavke: ………………………………. Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj…………………………..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli) Ime / imena ponuđača Glavni ponuđač* Član grupe ponuđača* Itd… * * dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku 'glavni ponuđač' (i sve ostale rubrike izbrisati). KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail Potpis

20

IZJAVA PONUĐAČA U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. ……………………….(broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Nudimo pružanje slijedećih usluga, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja: Lot br. [….]: [opis usluga uz naznaku količine] Lot br. [….]: [opis usluga uz naznaku količine] 3. Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi: Lot br. 1: [……………………………………………..] KM Lot br. 2: [……………………………………………..] KM U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom ……….… tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %] ili [..] u slučaju da nam bude dodijeljen lot br. ……. . Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. Ova ponuda važi […………] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do […../…../…..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 7. tenderske dokumentacije. Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa tačkom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: […………………………………………………………………] Potpis: […………………………………………………………] Mjesto i datum: […………………………………………… ….] Pečat firme / preduzeća: Uz ponudu je dostavljeno slijedeće: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

21

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Strana ____ od _____ Naziv ponuđača: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 Stavka br. 2 Opis usluga 3 Period pružanja usluga (od ____ do ____) 4 Cijena

Ukupna cijena

Potpis ponuđača __________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa Instrukcijom ponuđačima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija. Ugovorni organ može samostalno odrediti šta uključuje jedinična cijena usluge i način definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

22

ANEKS 4 POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača ____________________

23

Anex III

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI RADOVA JAVNA NABAVKA RADOVA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

SADRŽAJ
1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ...................................................................................................... 3 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE.................................................................................................. 6 NAČIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAČIMA........................................................................................... 6 PRIPREMA PONUDE ............................................................................................................................... 7 POVJERLJIVOST..................................................................................................................................... 7 DOSTAVLJANJE PONUDA ....................................................................................................................... 8 IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA ......................................................................................................... 8 RAČUNANJE CIJENE ............................................................................................................................... 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA ......................................................................................... 9 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ................................................................................... 9 PERIOD VAŽENJA PONUDA ................................................................................................................... 10 6. KVALIFIKACIJA ............................................................................................................................ 10 KRITERIJI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI ............................................................................................ 10 7. OCJENA PONUDA .......................................................................................................................... 13 KRITERIJI DODJELE UGOVORA ............................................................................................................. 14 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG................................................................................................ 16 ZABRANA PREGOVORA........................................................................................................................ 17 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ............................................................................................................... 17 ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 17 8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA .................................................................. 18 9. POTPISIVANJE UGOVORA .......................................................................................................... 18 USLOVI IZ UGOVORA .......................................................................................................................... 18 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE DOBAVLJAČA ....................................................................................... 19 10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 19 11. ANEKSI .......................................................................................................................................... 19

2

1. POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Broj nabavke ................ Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u „Službenom glasniku BiH“ broj _____ od _______, pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za izvođenje slijedećih radova: ….................................................................. [koncizno opisati radove koji su predmet ugovora]. OPCIJA - ako se radi o lotovima [navesti osnovne informacije o lotovima] Dobavljač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA- da li se predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma [navesti DA/NE] Ako se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zaključuje. OPCIJA - ako se zahtijeva osiguranje ponude Uz sve ponude se mora dostaviti garancija za ponudu u iznosu od ....….. [navesti iznos garancije za ponudu]. Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu ............................................ [navesti tačnu adresu] najkasnije do ........................................................... [navesti datum i sat kada rok istječe]. Ponude se otvaraju na .........….......................... [navesti lokaciju na kojoj će se ponude otvarati], u………….................. [navesti datum i sat kada će se ponude otvarati], u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati. Kriteriji za dodjelu ugovora OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvažnijeg ka manje važnom i sa relativnim učešćem]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti izabranom dobavljaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom. Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon).

3

Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće: “Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime dobavljača “Ugovorni organ” – [naziv ugovornog organa] “Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine “Postupak nabavke” – postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije “Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05) “Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi radove i koji je/su predao/li ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom “TD” – ova tenderska dokumentacija. 2.2 Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga: a) nijedna ponuda nije dostavljena u utvrđenom roku; b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; c) cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa; d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konnkurenciju; e) broj kvalifikovanih dobavljača je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

2.3 2.4

4

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog računa (ukoliko je dostupan): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________

Lice / lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima:_________________________________, Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je izvođenje ___________________ [navesti precizno] radova. __________________________ radovi uključuju: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) ……………………………………………. Dobavljač s kojim se potpiše ugovor će izvoditi radove: Od: _________________________ [datum] Do: _________________________ [datum] OPCIJA – ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Radovi će se izvoditi po slijedećim lotovima: Broj lota Opis lota

Dobavljač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove].

5

4.2

Rok za izvođenje radova je _________. OPCIJA – ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadržavati raspored izvođenja radova po lotovima.

4.3 4.4

Mjesto izvođenja radova _________________. Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate: _________________________, ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se dobavljači mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani dobavljač se treba obratiti na gore navedenu adresu u tačci 3 prije datuma odlaska, kako bi potvrdio svoju zainteresiranost za planirani odlazak na lice mjesta. Dodatne informacije ili pojašnjenja koja će se davati tokom obilaska će se dostaviti svim kvalificiranim dobavljačima. Sve troškove obilaska snose dobavljači.

4.5

Dobavljačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA- ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedećim minimalnim uslovima: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) ……………………………………………. Jedan dobavljač može dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude ili više alternativnih ponuda, od jednog dobavljača, je razlog za odbijanje te ponude.

4.6

Dobavljačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovoranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne može biti veće _____% vrijednosti ugovara. Dobavljači trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom stranom. Dobavljač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 22-26. Zakona. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE
Način komuniciranja sa dobavljačima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i dobavljača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji.

6

5.2

Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem __________[navedite metod komunikacije, npr: faks], uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema ponude

5.3

Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvređeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja. Ponuda, svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja dobavljač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude, osim neizmijenjene odštampane literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedene lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 5.7.1___________, 5.7.2___________, 5.7.3___________; d) Izjava kojom se potvrđuje da dobavljač ima obaveze prema svojoj ponudi do / u trajanju od ____________________.

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Svaki dobavljač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost

5.9

Član 9. (a) Zakona navodi da:

7

“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.” Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od dobavljača da navedu, kada predaju ponude ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Dobavljači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje ponuda 5.10 Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Ponuda za izvođenje __________ radova, ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”.

Izmjena ili povlačenje ponuda 5.11 Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENE PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”. Računanje cijene 5.12 Dobavljač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku radova koji će biti izvršeni, njihov obim i cijenu. 5.13 Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude. 5.14 Dobavljač će navesti u rasporedu cijena ukupan iznos ponude radova (uključujući i sve poreze). 5.15 Cijena koju navede dobavljač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom.

8

Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda 5.16 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: _______________________________________. 5.17 Rok za dostavljanje ponuda ističe _____________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 5.18 Javno otvaranje ponuda će se održati ___________ [datum/mjesec/godina] u ______ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ______. Dobavljači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude. OPCIJA - Garancija za ponudu 5.19 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke, dobavljači trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude ( u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je _______ KM (riječima: ____________ KM). OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U slučaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedeći: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - ______ KM 5.20 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena. 5.21 Garancija za ponudu se može dostaviti u jednom od slijedećih oblika: a) ovjereni ček, b) obveznica, c) bezuslovna bankovna garancija, d) kreditno pismo, e) gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer). 5.22 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, dobavljač treba također dostaviti i potvrdu o izvršenom bankovnom transferu. U svim predviđenim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u tački a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda važenja ponude. U slučaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na račun ugovornog organa, momentom dostavljanja će se smatrati momenat prijema garancije na bankovnom računu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima.

9

Period važenja ponuda 5.23 Ponude moraju važiti do ________ (OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda). Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od dobavljača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Dobavljači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Dobavljač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

6. KVALIFIKACIJA
Kriteriji za učešće i potrebni dokazi 6.1 U skladu sa čl. 22-26. Zakona, dobavljači trebaju ispunjavati slijedeće uslove: a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima; c) da njihovo ekonomsko i financijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 6.2 U skladu sa članom 23. Zakona ponude će biti odbijene ako je dobavljač: a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini, ili u zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.2.1 Dobavljači trebaju dostaviti slijedeće dokaze:

10

a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.2.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.3 Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 25. Zakona, ponuda će biti odbačena ako dobavljač ne ispuni slijedeće minimalne uslove [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri – ugovorni organ može imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje ……………..godine [navedite period ne duži od tri godine, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od______godine], ne smije biti ispod..…………………… KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajući zahtjev. 6.5 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje dobavljači trebaju dostaviti iz siljedećeg]:

6.4

11

a) odgovarajuća bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavljač registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu dobavljača i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine]. 6.6 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, dobavljači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove: a) Uspješno iskustvo (OPCIJA-kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje …………………… ugovora čija su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih …………….. [navedite period ne kraći od tri i ne duži od pet godina]; b) Mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim objektima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora: 1 ………………………………………. 2 ……………………………………... 3 …………………………………..…. c) Zaposleno najmanje ….. lica kao zaposlenika na neodređeno vrijeme i/ili najmanje …… lica među rukovodnim kadrom u posljednje tri godine; d) Obrazovne i profesionalne kvalifikacije osoblja, a posebno osoba koje su odgovorne za izvođenje radova koji su vezani za predmet nabavke; e) Tehnička lica ili tehnički organi koji su uključeni, u skladu sa slijedećim kriterijima: 1 ……………………………………... 2 ……………………………………... 3 …………………………………..…. 6.7 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave dobavljači [izaberite dokumente ili potvrde koje dobavljači trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) listu radova koji su izvedeni tokom posljednjih 3 do 5 (tri do pet) godina, sa potvrdama o uspješno izvršenim glavnim radovima; potvrde trebaju navesti vrijednosne iznose, datume i mjesto radova, i specificirati da li su završeni u skladu sa pravilima i uspješno završeni; kada je potrebno, ovakve potvrde će ugovornom organu direktno dostaviti određeni organ, koji je ovlašten za izdavanje istih; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije dobavljača i/ili administrativnog osoblja i posebno, onih osoba koje su odgovorne za izvođenje radova;

12

c) izjavu o angažovanom tehničkom osoblju, bez obzira na to da li su neposredno zaposleni kod dobavljača; d) izjavu dobavljača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine; e) izjavu o tehničkim sredstvima kojim raspolaže dobavljač za izvođenje radova; f) navode o namjeravanim podugovaranjima i obimu podugovaranja. 6.8 Ako je period od registracije/osnivanja dobavljača kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost dobavljača, dobavljač treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. U slučaju da ponudu dostavljaju grupe ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga, članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 6.5. i 6.7 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke (tačka 4). Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.2 i 6.3 moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača.

6.9

6.10 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.2 i 6.3 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7 moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije ili dobavljača, u zavisnosti kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.11 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. 6.12 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.13 Dobavljači će biti obavješteni, što je prije moguće , o odlukama u vezi sa rezultatima postupka, u svakom slučaju u od 7 ( sedam) dana od dana donošenja odluke.

7. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude u skladu sa tehničkim kriterijima, ugovorni organ može, u skladu sa članom 26. Zakona, predvidjeti da dobavljači dostavite slijedeće:

13

a) listu radova koji su izvedeni u posljednje tri do pet godina,odnosno za period od kojeg je registrovan dobavljač, uz prilaganje potvrda o odgovarajućoj izvedbi radova sa liste, koje sadrže vrijednost, vrijeme, lokaciju izvođenja radova, propise po kojim su radovi izvedeni, te rok okončanja radova. Ugovorni organ se može direktno obratiti bilo kojem organu sa liste koja je priložena, sa zahtjevom za potvrdu činjenica; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvođača radova, kao i kvalifikacije njegovog rukovodnog osoblja, odnosno lica koja su odgovorna za izvođenje radova koji su predmet nabavke; c) izjavu o angažovanom tehničkom osoblju, naročito o osoblju zaduženom za kontrolu kvaliteta, uz naznaku da to osoblje ne mora biti zaposleno kod dobavljača, te u tom slučaju se zahtjeva i dostava dokaza o angažiranju osoblja za kontrolu; d) izjavu izvođača radova o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i broju rukovodnog osoblja u posljednje tri godine, odnosno za period kada je počeo sa radom; e) izjavu o tehničkoj opremi koju izvođač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova ili ugovor o korištenju tehničke opreme trećih lica za predmetnu ponudu; f) izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja. Kriteriji dodjele ugovora 7.1 OPCIJA 1 - Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda [Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ može odlučiti koje kriterije želi da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za upoređivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz čl.2226. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa niže navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena – čija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) ………(npr. period izvođenja radova) – čija je vrijednost ____ (npr. 30 %) c) ………(npr. rok garancije na izvedene radove) – čija je vrijednost _____ (npr. 20%) Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom: G = P + T + S + ……. Pri čemu je: G – ukupan broj bodova P – broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu

14

T – broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđeni period izvršenja S – broj bodova koje je dobavljač dobio za …………………………………………… 1. Cijena Maksimalan broj bodova [npr.50] će se dodijeliti dobavljaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze). Drugi dobavljači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli: [50] Pri čemu je: P – broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđenu cijenu Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [50] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najnižu cijenu 2. Period izvođenja radova (npr.) Opcija 1 Period izvođenja radova koji je ponudio dobavljač – maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] će se dodijeliti dobavljaču koji je ponudio najkraći period izvođenja radova, dok će drugi dobavljači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom: [30] Pri čemu je: T – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču za ponuđeni period izvođenja radova Tt – vremenski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Ts – najkraći ponuđeni period izvođenja radova [30]– broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najkraći period izvođenja radova Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavljač može dobiti je 30. Bodovi za period izvođenja radova će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 30 bodova 2. 31 do 60 dana – 20 bodova 3. 61 dan i više – 10 bodova

3. Garancijski period (npr.)

15

Opcija 1 Vremenski period koji je dobavljač ponudio za garanciju – maksimalmo [20] bodova Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti dobavljaču koji ponudi najduži garancijski period, dok će drugi dobavljači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom: [20] Pri čemu je: G-broj bodova koji je dodjeljen dobavljaču za ponuđeni garancijski period Gt – garancijski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Gl – najduži ponuđeni garancijski period [20] – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najduži period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavljač može dobiti je 20. Bodovi za garantni period će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 10 bodova 2. od 31 do 60 dana – 15 bodova 3. od 61 dan i više – 20 bodova Preferencijalni tretman domaćeg 7.2 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 35. Zakona. Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage koja će izvršiti ugovor porijeklom iz BiH. Ugovorni organ će definisati dokumente kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz BiH. Cijena ponuda koje nisu iz BiH će biti umanjena za 5%, u svrhu poređenja ponuda, ako je najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH.

7.3

7.4

7.5

16

Zabrana pregovora 7.6 Sa dobavljačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, ugovorni organ može od dobavljača tražiti da pismenim putem pojasne svoje ponude, u određenom roku, s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu. Neprirodno niske ponude 7.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na radove koji su predmet ugovora, ugovorni organ će zahtijevati od dobavljača da opravda ponuđenu cijenu. Ako dobavljač ugovornom organu ne pruži zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo da odbaci ponudu. Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtjeva od dobavljača da pruži detalje informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući elemente cijene i kalkulacije. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje: a) ekonomičnosti procesa proizvodnje; b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju dobavljaču za izvođenje radova; c) originalnosti radova koje dobavljač predlaže; d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se radovi izvršiti. Ispravke grešaka i propusta 7.9 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će bez odlaganja dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač to odobrio u roku koji je predvidio ugovorni organ. Ako dobavljač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se dobavljaču.

7.8

7.10 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima: a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška; b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos; c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača. Ako ih dobavljač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

17

8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
8.1 Svaki dobavljač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je dobavljač saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51. stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može izjaviti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 8.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

8.2

8.3

9. POTPISIVANJE UGOVORA
9.1 Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu zaključivanja ugovora. OPCIJA - Garancija za dobro izvršenje ugovora 9.2 Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je ______% [navedite iznos ne veći od 10 %] od vrijednosti ugovora Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) 9.4 ovjereni ček, mjenica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

9.3

Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora: [popunitiu skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora

9.5

Ugovorni organ zaključuje ugovor sa dobavljačem čija je ponuda odabrana kao najbolja, za [ ____ ] [za dati lot]. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora je uključen u aneks ________ ove tenderske dokumentacije (“nacrt”). Dobavljač treba popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj.cijena i drugi uslovi).

9.6

18

9.7

Svaku stranu nacrta koju popuni dobavljač, treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao aneks _____. U obrascu za podnošenje ponuda dobavljač potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor. Garancija i druge obaveze dobavljača

9.8. Dobavljači su obavezni da dostave garanciju za ponuđene radove, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
10.1 Za tendersku dokumentaciju se plaća iznos od ____KM. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove i troškove slanja tenderske dokumentacije dobavljačima. Zainteresovani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumnetaciju prije nego što je otkupe.

10.2 Zainteresirani dobavljači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. 10.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim dobavljačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 10.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Izvršena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije

11. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

19

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - RADOVI

Naziv ugovora i broj nabavke: ………………………………. Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj: .………………..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli) Ime / imena dobavljača Glavni dobavljač* Član grupe ponuđača* Itd… * * dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan dobavljač, ime dobavljača se treba upisati u rubriku 'glavni dobavljač' (i sve ostale rubrike izbrisati) KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail Potpis

20

IZJAVA DOBAVLJAČA U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. ………………….(broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Nudimo izovođenje slijedećih radova, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja: Lot br. [….]: [opis radova uz naznaku količine] Lot br. [….]: [opis radova uz naznaku količine] 3. Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi: Lot br. 1: [……………………………………………..] KM Lot br. 2: [……………………………………………..] KM U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom ……….… tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od […. %], ili [...] u slučaju da nam bude dodijeljen lot br. …… . Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA-Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. Ova ponuda važi […………] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do […../…../…..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 5. tenderske dokumentacije. Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa tačkom 9. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime lica koja je ovlašteno da predstavlja dobavljača: […………………………………………………………………] Potpis: […………………………………………………………] Mjesto i datum: […………………………………….………….] Pečat firme / preduzeća: Uz ponudu je dostavljeno slijedeće: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa sa nazivom istih]

21

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Strana ____ od _____ Naziv dobavljača: _____________________ Ponuda br. __________________________

1 Redni br.

2 Opis radova

3 Datum / vrijeme izvođenja radova (od __do___)

4 Cijena sa posebno iskazanim PDV-om

Ukupno

Potpis dobavljača__________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa Instrukcijom dobavljačima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija.Ugovorni organ može samostalno odrediti šta uključuje jedinična cijena radova i način definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

22

ANEKS 4 POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat dobavljača _____________________

23

Anex I

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

SADRŽAJ

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA .......................................................................................... 3 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 4 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE.................................................................................................. 6 NAČIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAČIMA .......................................................................................... 6 PRIPREMA PONUDE ............................................................................................................................... 6 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................... 7 DOSTAVLJANJE PONUDA ....................................................................................................................... 7 IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA ......................................................................................................... 7 RAČUNANJE CIJENE............................................................................................................................... 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA ......................................................................................... 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ................................................................................... 8 PERIOD VAŽENJA PONUDA ..................................................................................................................... 9 6. KVALIFIKACIJA .............................................................................................................................. 9 KRITERIJI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI .............................................................................................. 9 7. OCJENA PONUDA .......................................................................................................................... 13 KRITERIJI DODJELE UGOVORA ............................................................................................................. 13 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG ............................................................................................... 15 ZABRANA PREGOVORA........................................................................................................................ 15 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ............................................................................................................... 16 ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 16 8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA .................................................................. 16 9. POTPISIVANJE UGOVORA .......................................................................................................... 17 USLOVI IZ UGOVORA ........................................................................................................................... 17 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE DOBAVLJAČA ....................................................................................... 17 10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 17 11. ANEKSI .......................................................................................................................................... 18

2

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Broj nabavke ______________. Ovim pozivom za dostavljanje ponuda, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj___ od___________, pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za nabavku slijedećih roba: ……………………… ..............................[koncizno opisati robe koje su predmet ugovora]. OPCIJA - ako se radi o lotovima [ navesti osnovne informacije o lotovima] Dobavljač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA – da li se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma [navesti DA/NE] Ako se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zaključuje. OPCIJA - ako se zahtijeva osiguranje ponude Uz sve ponude se mora dostaviti garancija za ponudu u iznosu od ……… [navesti iznos garancije za ponudu]. Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu .......……………………… [navesti tačnu adresu], najkasnije do ……………………………………………… [navesti datum i sat kada rok istječe]. Ponude se otvaraju na ……………………...…[navesti lokaciju na kojoj će se ponude otvarati], u ………………….…[navesti datum i sat kada će se ponude otvarati] u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati. Kriteriji dodjele ugovora OPCIJA – ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvažnijeg ka manje važnom i sa relativnim učešćem]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti izabranom dobavljaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom. Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

3

Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće: “Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djelujue/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime dobavljača “Ugovorni organ” – [naziv ugovornog organa] “Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine “Postupak nabavke”– postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije “Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Službeni glasnik BiH “ broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH “ broj 17/05) “Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi robe i koji je/su predao/li ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom “TD” – ova tenderska dokumentacija. 2.2 Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga: a) nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku; b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; c) cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa; d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalificiranih dobavljača je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

2.3 2.4

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

4

Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog računa (ukoliko je dostupno):_________________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/Lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima:______________________________,Tel. ____________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je ______________ [navesti predmet nabavke precizno]. OPCIJA - ako je predmet javne nabavke podijeljen na lotove Robe će se dostavljati u slijedećim lotovima: Broj lota Opis lota

Dobavljač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Robe treba dostaviti do _________. OPCIJA – ako je predmet javne nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadržavati raspored dostavljanja roba po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto dostavljanja roba _________________. Dobavljačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA- ako je dozvoljeno dostavljanjealternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedećim minimalnim uslovima: a) ………………………..…………………. b) ………………………..………………….

5

c) ……………………………………………. Jedan dobavljač može dostaviti ili samo osnovnu ponudu, ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda, od jednog dobavljača, razlog je za odbijanje te ponude. 4.5 Dobavljačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovoranje Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne može biti veće _____% vrijednosti ugovara. Dobavljači trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom stranom. Dobavljač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje se sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora sa podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl.22-26. Zakona. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE
Način komuniciranja sa dobavljačima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i dobavljača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem _____________[navesti metod komunikacije npr. faks], uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema ponude 5.3 Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja dobavljač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude, osim neizmijenjene odštampane literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora).

5.2

5.4 5.5

5.6

6

5.7

Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ uz tendersku dokumentaciju; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 5.7.1___________ (npr. detaljne tehničke specifikacije hardvera), 5.7.2___________ (npr. spisak instaliranog softvera), 5.7.3___________ (npr. uslovi garancije / izjava o garantnom roku).

5.8

Svaki dobavljač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost

5.9

Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke“. Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od dobavljača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Dobavljači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje ponuda

5.10

Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom i potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Ponuda za dostavljanje __________ roba – ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”. Izmjena ili povlačenje ponuda

5.11 Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”.

7

Računanje cijene 5.12 Dobavljač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će biti dostavljene, zemlju njihovog porijekla, količinu i cijenu. 5.13 Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude. 5.14 Dobavljač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude. 5.15 Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezane za tu robu, a naročito: a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba; b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi; c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini, ako ovaj ugovor bude dodjeljen; d) cijenu prijevoza; e) osiguranje; f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD; g) drugi troškovi. 5.16 Cijena koju navede dobavljač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda 5.17 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: __________________________________. 5.18 Rok za dostavljanje ponuda ističe _____________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 5.19 Javno otvaranje ponuda će se održati ________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ____. Dobavljači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude. OPCIJA - Garancija za ponudu

8

5.20 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke dobavljači trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je _______ KM (riječima: ___KM_________). OPCIJA - ako ugovorni organ podijeli predmet javne nabavke u lotove U slučaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedeći: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - _______ KM 5.21 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena. 5.22 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ček, obveznica, bezuslovna bankarska garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

5.23 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, dobavljač treba također dostaviti i potvrdu o izvršenom bankovnom transferu. U svim predviđenim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u tački a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda važenja ponude. U slučaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na račun ugovornog organa, momentom dostavljanja će se smatrati momenat prijema garancije na bankovnom računu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima. Period važenja ponuda 5.24 Ponude moraju važiti do ________. (OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda). Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od dobavljača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Dobavljači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Dobavljač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

6. KVALIFIKACIJA
Kriteriji za učešće i potrebni dokazi 6.1 U skladu sa čl. 22 – 26. Zakona, dobavljači trebaju ispunjavati slijedeće uslove: a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbe člana 23. Zakona;

9

b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima; c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 6.2 U skladu sa članom 23. Zakona, ponuda će biti odbijena ako je dobavljač: a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistječe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.2.1 Dobavljači trebaju dostaviti slijedeće dokaze: a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa

10

relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.2.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.3 Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 25. Zakona, ponuda će biti odbačena ako dobavljač ne ispuni slijedeće minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri – ugovorni organ može imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje …………….. [navedite period ne duži od tri godine, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine], ne smije biti ispod ……………… KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajući zahtjev.

6.4

6.5

Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata (izaberite dokumente ili izjave koje dobavljači trebaju dostaviti iz slijedećeg): a) odgovarajuća bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavljač registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu dobavljača i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ godine [navedite period ne duži od posljednje 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri) godine].

6.6

Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, dobavljači trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove: a) Uspješno iskustvo (OPCIJA - kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje .………………… ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih …………….. [navedite period ne kraći od dvije i ne duži od tri godine]; b) Mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim objektima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora:

11

1 ……………………………………… 2 ……………………………………... 3 …………………………………..…. 4 ………………………………………. c) Tehnička lica ili tehnički organi koji su uključeni, u skladu sa slijedećim kriterijima: 1 ……………………………………… 2 ……………………………………... 3 …………………………………..…. 4 ……………………………………… Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave dobavljači [izaberite dokumente ili potvrde koje dobavljači trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) listu glavnih roba dostavljenih u posljednje _________ [navedite period ne kraći od dvije i ne duži od tri godine], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali primaoci ili izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljača roba, samo uz izjavu dobavljača roba o dostavljenim robama; b) opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže dobavljač za osiguranje kvaliteta, i za studije i istraživanja; c) navode o angažovanom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju dobavljaču; d) navode o elementima ugovora koje dobavljač eventualno ima namjeru podugovarati. 6.8 Ako je period od registracije/osnivanja dobavljača kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtijeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost dobavljača, dobavljač treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga, članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 6.5 i 6.7 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke (tačka 4). Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.2 i 6.3 moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača.

6.7

6.9

6.10 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.2 i 6.3 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležne institucije. Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7 moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije ili od strane dobavljača, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.11 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti ponudu ukoliko je dobavljač koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

12

6.12 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoje ponude, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.13 Dobavljači će biti obaviješteni, što je prije moguće, o odlukama u vezi sa rezultatima postupka, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

7. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude u skladu sa tehničkim kriterijima, ugovorni organ može, u skladu sa članom 26. Zakona, predvidjeti da dobavljači dostavite slijedeće: a) uzorke, opise i/ili fotografije roba koje će dostaviti, a čiju autentičnost mora ovjeriti dobavljač; b) potvrde koje izdaju nadležne agencije za kontrolu kvaliteta, kojim se potvrđuje da su robe koje su jasno identificirane po referencama, u skladu sa specifikacijama ili standardima; c) (OPCIJA- ako su robe koje će se isporučiti kompleksne ili izuzetno su potrebne u određene svrhe: provjera koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadležni zvanični organ zemlje u kojoj je dobavljač registrovan nad proizvodnim kapacitetima dobavljača i, ako je potrebno, nad mogućnostima proučavanja i istraživanja i mjerama kontrole kvaliteta). Kriteriji dodjele ugovora 7.1 OPCIJA 1 - Najniža cijena tehnički zadovoljavajuče ponude Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuče ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda. [Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ može odlučiti koje kriterije želi da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za upoređivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz čl.2226. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu u skladu sa niže navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena – čija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) ….....(npr. garantni period) – čija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) ……(npr. usluge nakon prodaje), čija je vrijednost ______( npr. 20 %) Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom:

13

T = P + G + S + ……. Pri čemu je: T – ukupan broj bodova P – broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu G – broj bodova koji je dobavljač primio za ponuđeni garantni period S – broj bodova koje je dobavljač dobio za ponuđene usluge nakon prodaje 1. Cijena Maksimalan broj bodova [npr.50] će se dodijeliti dobavljaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze). Drugi dobavljači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli: [50] Pri čemu je: P – broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđenu cijenu Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [50] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najnižu cijenu 2. Garancijski period (npr.) Opcija 1 Garantni period koji je ponudio dobavljač – maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] će se dodijeliti dobavljaču koji je ponudio najduži garancijski period, dok će drugi dobavljači stoga dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom: [30] Pri čemu je: G – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču za ponuđeni garantni period Gt – garantni period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Gl – najduži ponuđeni garantni period [30] – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najduži period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavljač može dobiti je 30. Bodovi za garantni period će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 10 bodova 2. 31 do 60 dana – 20 bodova 3. 61 dan i više – 30 bodova

14

3. Usluge nakon prodaje (npr.) Opcija 1 Usluge nakon prodaje koje nudi dobavljač – maksimalno [20] bodova Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti dobavljaču koji je ponudio najveći broj usluga nakon prodaje, dok će ostali dobavljači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom: [20] Pri čemu je: S - broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču za ponuđeni broj usluga nakon podaje St – broj usluga nakon prodaje ponuđenih u ponudi koja se ocjenjuje Sh – najviši broj usluga nakon prodaje ponuđenih u postupku javnih nabavki [20] – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najviši broj usluga nakon prodaje Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavljač može dobiti je 20. Bodovi za broj usluga nakon prodaje će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 5 usluga – 10 bodova 2. 6 do 10 usluga – 15 bodova 3. 11 i više usluga – 20 bodova

Preferencijalni tretman domaćeg 7.2 7.3 7.4 7.5 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 35. Zakona. Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% ponuđene robe za izvršenju ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ će definisati dokumente kojim se dokazuje da je roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Zabrana pregovora 7.6 Sa dobavljačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, ugovorni organ može od dobavljača tražiti pismenim putem da pojasne svoje ponude, u određenom roku, s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu.

15

Neprirodno niske ponude 7.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene robe, ugovorni organ će zahtijevati od dobavljača da opravda ponuđenu cijenu. Ako dobavljač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od dobavljača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje: a) ekonomičnosti procesa proizvodnje; b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju dobavljaču za dostavu roba; c) originalnosti roba koje dobavljač nudi; d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se robe dostaviti. Ispravke grešaka i propusta 7.9 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču.

7.8

7.10 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima: a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška; b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos; c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača. Ako ih dobavljač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
8.1 Svaki dobavljač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata, ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je dobavljač saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51.stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 8.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome

8.2

8.3

16

obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

9. POTPISIVANJE UGOVORA
9.1 Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača, čija je ponuda izabrana, o datumu i mjestu zaključivanja ugovora. OPCIJA - Garancija za dobro izvršenje ugovora 9.2 9.3 Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je ______% [navedite iznos ne veći od 10 %] od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) 9.4 ovjereni ček, mjenica, bezuvjetna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora

9.5 9.6

Ugovorni organ zaključuje ugovor sa dobavljačem čija je ponuda odabrana kao najbolja za [ ___ ] [za dati lot]. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora su uključeni u aneks _________ ove tenderske dokumentacije (“nacrt”). Dobavljač treba popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). Svaku stranu nacrta koju popuni dobavljač, treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao aneks _____. U obrascu za podnošenje ponuda dobavljač potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor. Garancija i druge obaveze dobavljača

9.7

9.8

Dobavljači su obavezni da dostave garanciju za ponuđene robe, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
10.1 Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od ______KM. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove i troškove slanja tenderske dokumentacije dobavljačima. Zainteresirani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe.

17

10.2 Zainteresirani dobavljači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. 10.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim dobavljačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 10.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

11. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

18

ANEKS 2

OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - ROBE

Naziv ugovora i broj nabavke: ………………………………. Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj ……………………….. (mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli) Ime / imena dobavljača Glavni dobavljač* Član grupe ponuđača* Itd… * *dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan dobavljač, ime dobavljača se treba upisati u rubriku 'glavni dobavljač' (i sve ostale rubrike izbrisati) Potpis

KONTAKT LICE (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail

19

IZJAVA DOBAVLJAČA U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. ………………………………. (broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Nudimo dostavljanje slijedećeh roba, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja: Lot br. [….]: [opis roba uz naznaku količine i zemlju porijekla] Lot br. [….]: [opis roba uz naznaku količine i zemlju porijekla] 3. Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi: Lot br. 1: [……………………………………………..] KM Lot br. 2: [……………………………………………..] KM U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom 3 tendersku dokumentaciju. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [....%] ili [....] u slučaju da nam bude dodijeljen lot br.____. Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ponuđenih roba za izvršenje ugovora je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. Ova ponuda važi […………] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za podnošenje ponuda, tj. do […../…../…..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 5. tenderske dokumentacije. Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa tačkom 9. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacione uslove koji su navedeni u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacioni uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljača: […………………………………………………………………] Potpis: […………………………………………………………] Mjesto i datum: […………………………………….………….] Pečat firme/preduzeća: Uz ponudu je dostavljeno slijedeće: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

20

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana ____ od _____ Naziv dobavljača _____________________ Ponuda br. __________________________

1

2

3

4

Stavka br.

Opis roba

Zemlja porijekla

Količina

5 Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove)

6 Ukupna cijena po stavki bez PDV-a (4 x 5)

7 Ukupna cijena po stavki sa PDV-om

Obuka i druge slične usluge Ukupan iznos Potpis dobavljača __________________________ Napomena: 1. 2. 3.

Paušalni iznos

Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa Instrukcijom dobavljačima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija. Ugovorni organ može samostalno odrediti šta uključuje jedinična cijena robe i način definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

21

ANEKS 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama, u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat dobavljača ____________________

22

Anex II

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA USLUGA PUTEM OTVORENOG POSTUPKA

SADRŽAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA.............................................................................................. 3 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM........................................................................ 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU .................................................................................... 4 4. PREDMET NABAVKE ......................................................................................................................... 5 5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE ..................................................................................................... 6 NAČIN KOMUNICIRANJA SA DOBAVLJAČIMA .............................................................................................. 6 PRIPREMA PONUDE ................................................................................................................................... 6 POVJERLJIVOST ........................................................................................................................................ 7 DOSTAVLJANJE PONUDA ........................................................................................................................... 8 IZMJENA ILI POVLAČENJE PONUDA ............................................................................................................ 8 RAČUNANJE CIJENE .................................................................................................................................. 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PONUDA ............................................................................................ 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA PONUDA ....................................................................................... 8 PERIOD VAŽENJA PONUDA ........................................................................................................................ 9 6. KVALIFIKACIJA ................................................................................................................................. 9 KRITERIJI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI .................................................................................................. 9 7. OCJENA PONUDA ............................................................................................................................. 13 KRITERIJI DODJELE UGOVORA................................................................................................................. 13 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG ................................................................................................... 15 ZABRANA PREGOVORA ........................................................................................................................... 15 NEPRIRODNO NISKE PONUDE .................................................................................................................. 15 ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA ............................................................................................................. 16 8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA ..................................................................... 16 9. POTPISIVANJE UGOVORA.............................................................................................................. 17 USLOVI IZ UGOVORA ............................................................................................................................. 17 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE DOBAVLJAČA ........................................................................................... 17 10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI................................................................. 17 11. ANEKSI.............................................................................................................................................. 18

2

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
Broj nabavke:................ Ovim pozivom za dostavljanje ponuda objavljenom u „Službenom glasniku BiH“ broj _____ od ______, pozivate se da dostavite ponudu u otvorenom postupku za pružanje slijedećih usluga: .......………………………………………….................................................................. [koncizno opisati usluge koje su predmet ugovora]. OPCIJA - ako se radi o lotovima [navesti osnovne informacije o lotovima] Dobavljač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl.2226. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije. OPCIJA – da li se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma [navesti DA/NE] Ako se predviđa zaključenje okvirnog sporazuma, navesti rok na koji se zaključuje. OPCIJA - ako se zahtijeva osiguranje ponude Uz sve ponude se mora dostaviti garancija za ponudu u iznosu od ……………….. [navesti iznos garancije za ponudu]. Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu ………………………… [navesti tačnu adresu], najkasnije do .....…………………… [navesti datum i sat kada rok istječe]. Ponude se otvaraju na …………………………… [navesti lokaciju na kojoj će se ponude otvarati], u …………………………[navesti datum i sat kada će se ponude otvarati] u prisustvu dobavljača koji žele prisustvovati. Kriteriji dodjele ugovora OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu ponuda [od najvažnijeg ka manje važnom i sa relativnim učešćem]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti izabranom dobavljaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom. Svi dobavljači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa, o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona

3

i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak, na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće: “Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime dobavljača “Ugovorni organ” – [naziv ugovornog organa] “Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine “Postupak nabavke”– postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije “Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05) “Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom “TD” – ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javne nabavke će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga: a) b) c) d) nijedna ponuda nije dostavljena u utvrđenom roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalifikovanih dobavljača je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________

4

Broj bankovnog računa ( ukoliko je dostupan): ________________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice / lica koje/a je/su ovlašteno/a da vode komunikaciju u ime ugovornog organa sa dobavljačima:_______________________________,Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je pružanje_____________________ [navesti predmet nabavke precizno] usluga. __________________________ usluge podrazumijevaju: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) …………………………………………… Dobavljač sa kojim je ugovor potpisan će pružati usluge: Od: _________________________ [datum] Do: _________________________ [datum] OPCIJA - ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Usluge će se pružati po slijedećim lotovima: Broj lota Opis lota

Dobavljač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Usluge će se pružati od _______ do _________. OPCIJA - ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadržavati raspored pružanja usluga po lotovima. 4.3 Mjesto na kojem će se pružati usluge _________________.

5

4.4

Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate: _________________________, ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se dobavljači mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani dobavljač se treba obratiti na gore navedenu adresu u tački 3 prije datuma odlaska, kako bi potvrdio svoju zainteresiranost za planirani odlazak na lice mjesta. Dodatne informacije ili pojašnjenja koja će se davati tokom obilaska, će se dostaviti svim kvalifikovanim dobavljačima. Sve troškove obilaska snose dobavljači.

4.5

Dobavljačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA- ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedećim minimalnim uslovima: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) ……………………………………………. Jedan dobavljač može dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda od jednog dobavljača, razlog je za odbijanje te ponude.

4.6

Dobavljačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovoranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne može biti veće _____% vrijednosti ugovara. Dobavljači trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom stranom. Dobavljač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora sa podugovaračem ako on ne ispunjava uslove propisane čl.22-26. Zakona. Dobavljač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA DOBAVLJAČE
Način komuniciranja sa dobavljačima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencija) između ugovornog organa i dobavljača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem ___________[navedite metod komunikacije npr. faks], uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacije, odnosno ponude. Priprema ponude 5.3 Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive.

5.2

6

5.4 5.5

Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove dobavljača u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja dobavljač, mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude osim neizmijenjene odštampane literature, trebaju parafirati ili potpisati lica koja su ovlaštena da zastupaju dobavljača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Osim toga, u slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlaštćujju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 5.7.1 ___________ 5.7.2 ___________ 5.7.3 ___________ d) Izjava kojom se potvrđuje da dobavljač ima obaveze prema svojoj ponudi do / u trajanju od ____________________.

5.6

5.7

5.8

Svaki dobavljač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost

5.9

Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.” Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od dobavljača da u ponudi navedu koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Dobavljači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

7

Dostavljanje ponuda 5.10 Dobavljač će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom dobavljača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Ponuda za pružanje __________ usluga – ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”. Izmjena ili povlačenje ponuda 5.11 Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača, treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE” ili “POVLAČENJE PONUDE”. Računanje cijene 5.12 Dobavljač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje će pružati, njihov kraći opis, količinu i cijenu. 5.13 Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude. 5.14 Dobavljač će navesti u rasporedu cijena ukupan iznos ponude za sve usluge (sa svim porezima). 5.15 Cijena koju navede dobavljač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama,ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme prijema ponuda 5.16 Ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: _________________________________. 5.17 Rok za dostavljanje ponuda istječe _____________ [dan/mjesec/godina] u ___ sati. Ponude koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda 5.18 Javno otvaranje ponuda će se održati ___________ [datum/mjesec/godina] u ______ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ______. Dobavljači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili ponude. OPCIJA - Garancija za ponudu 5.19 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke, dobavljači trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude ( u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je _______ KM (riječima: ____________ KM). OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove

8

U slučaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedeći: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - ______ KM 5.20 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena. 5.21 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ček, obveznica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

5.22 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, dobavljač treba također dostaviti i potvrdu o izvršenom bankovnom transferu. U svim predviđenim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u tački a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda važenja ponude. U slučaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na račun ugovornog organa, momentom dostavljanja će se smatrati momenat prijema garancije na bankovnom računu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima. Period važenja ponuda 5.23 Ponude moraju važiti do ________ . [OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda]. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od dobavljača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Dobavljači mogu odbiti takav zahtjev,a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Dobavljač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ, produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je dobavljač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ugovorni organ odbacuje ponudu.

6. KVALIFIKACIJA
Kriteriji za učešće i potrebni dokazi 6.1 U skladu sa čl. 22-26. Zakona, dobavljači trebaju ispunjavati slijedeće uslove: a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbi člana 23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima; c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora;

9

d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 6.2 U skladu sa članom 23. Zakona ponuda će biti odbijena ako je dobavljač: a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proistječe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.2.1 Dobavljači trebaju dostaviti slijedeće dokaze: a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i

10

indirektne poreze, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.2.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.2.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca računajući od trenutka dostavljanja ponude. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.3 Dobavljači trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. 6.4 Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, u skladu sa članom 25. Zakona, ponuda će biti odbačena ako dobavljač ne ispuni slijedeće minimalne uslove [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri – ugovorni organ može imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje ……………..godine [navedite period ne duži od tri godine, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od______godine], ne smije biti ispod..……………….. KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjerocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajući zahtjev. 6.5 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje dobavljači trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) odgovarajuća bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je dobavljač registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu dobavljača i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registriran, odnosno počeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine]. 6.6 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, dobavljači trebaju ispuniti sljedeće minimalne uslove: a) Uspješno iskustvo (OPCIJA - kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje …………………… ugovora čija su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih …………….. [navedite period ne kraći od dvije i ne duži od tri godine]; b) Mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim objektima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora: 1. …………………………………….. 2. ……………………………………... 3. …………………………………..….

11

c) Zaposleno najmanje ………… lica kao zaposlenika na neodređeno vrijeme i/ili najmanje …………… osoba među rukovodnim kadrom u posljednje 3 godine; d) Obrazovne i stručne kvalifikacije zaposlenika, a posebno onih koji su nadležni za pružanje usluga koje se odnose na predmet nabavke; e) Tehnička lica ili tehnički organi koji su uključeni, u skladu sa slijedećim kriterijima: 1. .…………………………………… 2. ……………………………………. 3. ……………………………………. 6.7 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti dobavljača će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave dobavljači [izaberite dokumente ili potvrde koje dobavljači trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) listu glavnih usluga pruženih u posljednje _________ [navedite period ne kraći od dvije i ne duži od tri godine] godine, sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvršenim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole dobavljača usluga, samo uz izjavu dobavljača usluga o izvršenim uslugama; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije dobavljača i/ili kvalifikacije njegovog rukovodnog osoblja i naročito kvalifikacije lica, odnosno lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga; c) izjavu o angažovanom tehničkom osoblju, bez obzira na to da li su neposredno zaposleni kod dobavljača; d) izjavu dobavljača o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine; e) izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže dobavljač za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta; f) provjera koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadležni zvanični organ zemlje u kojoj je dobavljač registriran, nad tehničkom sposobnošću dobavljača i, ako je potrebno, nad mogućnostima proučavanja i istraživanja i mjerama kontrole kvaliteta; g) naznaka elemenata ugovora koje dobavljač namjerava podugovarati. 6.8 Ako je period od registracije/osnivanja dobavljača kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost dobavljača, dobavljač treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije /osnivanja. U slučaju da ponudu dostavljaju grupe ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni uslovi utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji, uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga, članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 6.5. i 6.7 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa predmetom nabavke (tačka 4). Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.2 i 6.3 moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača.

6.9

6.10 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.2.i 6.3. mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije.Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4, 6.5, 6.6 i 6.7. moraju biti dostavljeni u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije ili od dobavljača, u zavisnosti kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.

12

6.11 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i sa drudim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti, ponudu, ukoliko je dobavljač koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti dobavljača i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. 6.12 Kandidati će biti odmah obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. 6.13 Odabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozivaju se da dostave ponude.

7. OCJENA PONUDA
Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriteriji dodjele ugovora 7.1 OPCIJA 1 - Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda. [Kriteriji dodjele ugovora koji su navedeni su samo primjeri. Ugovorni organ može odlučiti koje kriterije želi da primjeni da bi odabrao ponudu koja je ekonomski najpovoljnija. Isto vrijedi i za formulu koja se koristi za upoređivanje i ocjenjivanje ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz čl.22-26. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu, u skladu sa niže navedenim kriterijima. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih kriterija [navedeni su neki od primjera]: a) cijena – čija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) ……(npr. period izvršenja) – čija je vrijednost _____(npr. 30 %) c) … …(npr. ……………………………….) – čija je vrijednost _____( npr. 20 %). Ugovor se dodjeljuje dobavljaču koji je dobio najviši ukupan broj bodova. Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom: G = P + T + S + ……. Pri čemu je:

13

G – ukupan broj bodova P – broj bodova koji je dobio dobavljač za ponuđenu cijenu T – broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđeni period izvršenja S – broj bodova koje je dobavljač dobio za …………………………………………. 1. Cijena Maksimalan broj bodova [npr. 50] će se dodijeliti dobavljaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze). Drugi dobavljači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli: [50] Pri čemu je: P – broj bodova koji je dobavljač dobio za ponuđenu cijenu Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [50] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najnižu cijenu 2. Period izvršenja (npr.) Opcija 1 Period izvršenja koji je ponudio dobavljač – maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] će se dodijeliti dobavljaču koji je ponudio najkraći period izvršenja usluge/a, dok će drugi dobavljači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom: [30] Pri čemu je: T – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču za ponuđeni period izvršenja Tt – vremenski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Ts – najkraći ponuđeni vremenski period [30] – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najkraći vremenski period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavljač može dobiti je 30. Bodovi za ponuđeni period izvršenja će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 30 bodova 2. 31 do 60 dana – 20 bodova 3. 61 dan i više – 10 bodova 3. Garantni period (npr.) Opcija 1

14

Vremenski period koji je dobavljač ponudio za garanciju – maksimalmo [20] bodova Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti dobavljaču koji ponudi najduži garantni period u skladu sa slijedećom formulom: [20] Pri čemu je: G – broj bodova koji je dodjeljen dobavljaču za ponuđeni garantni period Gt – garantni period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Gl – najduži ponuđeni garantni period [30] – broj bodova koji je dodijeljen dobavljaču koji je ponudio najduži period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje dobavljač može dobiti je 20. Bodovi za garantni period će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana 2. 31 do 60 dana 3. 61 dan i više Preferencijalni tretman domaćeg 7.2 7.3 7.4 7.5 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata. Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda prilikom ocjene ponuda u skladu sa članom 35. Zakona. Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministra Bosne i Hercegovine. U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH, u kojima je najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora iz BiH. Ugovorni organ će definisati dokumente kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz BiH. Cijene ponuda koje nisu iz BiH će se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angažovano za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH. Zabrana pregovora 7.6 Sa dobavljačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim, ugovorni organ može od dobavljača tražiti da pismenim putem pojasne svoje ponude, u određenom roku s tim da ne unose bilo kakve promjene u ponudu. Neprirodno niske ponude 7.7 Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na usluge koje su predmet ugovora, ugovorni organ će zahtijevati od dobavljača da opravda ponuđenu cijenu. Ako dobavljač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu . – 10 bodova – 15 bodova – 20 bodova

15

7.8

Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtjeva od dobavljača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje: a) ekonomičnosti procesa proizvodnje; b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju dobavljaču za pružanje usluga; c) originalnosti usluga koje dobavljač predlaže; d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se usluge pružati. Ispravke grešaka i propusta

7.9

Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode, ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno dobavljaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je dobavljač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako dobavljač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, vraća se dobavljaču.

7.10 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima: a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška; b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos; c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za dobavljača. Ako ih dobavljač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

8. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
8.1 Svaki dobavljač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku datog postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u vremenskom roku koji je određen u članu 51. Zakona. Prigovor se dostavlja ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je dobavljač saznao ili je trebao saznati da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51. stav (4). Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 8.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

8.2

8.3

16

9. POTPISIVANJE UGOVORA
9.1 Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu zaključivanja ugovora. OPCIJA - Garancija za dobro izvršenje ugovora 9.2 9.3 Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je ______% [navedite iznos ne veći od 10 %] od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora može biti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) 9.4 ovjereni ček, mjenica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora

9.5

Ugovorni organ zaključuje ugovor sa dobavljačem čija je ponuda odabrana kao najbolja za [ ____ ] [za dati lot]. Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora su uključeni u aneks _________ ove tenderske dokumentacije (“nacrt”). Dobavljač treba popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). Svaku stranu nacrta koju popuni dobavljač, treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascem za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao aneks _____. U obrascu za podnošenje ponuda dobavljač potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor. Garancija i druge obaveze dobavljača

9.6

9.7

9.8

Dobavljači su obavezni da dostave garanciju za ponuđene usluge, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
10.1 Za tendersku dokumentaciju se plaća iznos od ____KM. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove i troškove slanje tenderske dokumentacije dobavljačima. Zainteresovani dobavljači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe. 10.2 Zainteresirani dobavljači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

17

10.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim dobavljačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će, produžiti rok za dostavljanje ponuda i to najmanje za 7 (sedam) dana. 10.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim dobavljačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

11. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

18

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE - USLUGE

Naziv ugovora i broj nabavke: ………………………………. Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj …………………………..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena dobavljača Glavni dobavljač* Član grupe ponuđača* Itd… *

Potpis

* dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan dobavljač, ime dobavljača se treba upisati u rubriku 'glavni dobavljač' (i sve ostale rubrike izbrisati) KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail

19

IZJAVA DOBAVLJAČA U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. …………........ (broj nabavke koji je dao ugovorni organ).Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Nudimo pružanje slijedećih usluga, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja: Lot br. [….]: [opis usluga uz naznaku količine] Lot br. [….]: [opis usluga uz naznaku količine] 3. Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi: Lot br. 1: [……………………………………………..] KM Lot br. 2: [……………………………………………..] KM U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom ……….… tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od […%], ili […..] u slučaju da nam bude dodijeljen lot br. ……. . Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. Ova ponuda važi […………] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za podnošenje ponuda, tj. do […../…../….] (datum). Garancija ponude je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 5. tenderske dokumentacije. Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa tačkom 9. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su navedeni u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7. 8.

9.

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljača: […………………………………………………………………] Potpis: […………………………………………………………] Mjesto i datum: [………………………………..………………] Pečat firme / preduzeća: Uz ponudu je dostavljeno slijedeće: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

20

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE Strana ____ od _____ Naziv dobavljača: _____________________ Ponuda br. __________________________

1 Stavka br.

2 Opis usluga

3 Vrijeme pružanja usluge od – do

4 Cijena

Ukupna cijena

Potpis dobavljača__________________________ Napomena: 1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. 2. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa Instrukcijom dobavljačima. 3. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija.Ugovorni organ može samostalno odrediti šta uključuje jedinična cijena usluge i način definisanja cijene kao i eventualne popuste uz ponudu.

21

ANEKS 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat dobavljača ____________________

22

Anex III

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI RADOVA JAVNA NABAVKA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

SADRŽAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE ............................................................... 3 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ...................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 6 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE .............................................................................. 7 NAČIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/ PONUĐAČIMA ....................................................................... 7 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/PONUDE.............................................................................................. 7 6. FAZA BR. 1 - PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE .......................................................... 8 USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI ................................................................................................. 8 7. FAZA BR. 2 – POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI ................ 12 PRIPREMA POČETNE PONUDE ............................................................................................................... 12 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 12 DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA...................................................................................................... 13 IZMJENA I POVLAČENJE POČETNIH PONUDA .......................................................................................... 13 RAČUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 13 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA POČETNIH PONUDA ....................................................................... 13 POZIV NA PREGOVARANJE ................................................................................................................... 16 8. FAZA BR. 3 - KONAČNE PONUDE ............................................................................................... 16 PRIPREMA KONAČNIH PONUDA ............................................................................................................ 16 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 17 DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA .................................................................................................... 17 IZMJENA I POVLAČENJE KONAČNIH PONUDA ......................................................................................... 17 RAČUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 18 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJA KONAČNIH PONUDA............................................................ 18 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA KONAČNIH PONUDA ................................................................ 18 PERIOD VAŽENJA PONUDA ................................................................................................................... 18 OCJENA KONAČNIH PONUDA ............................................................................................................... 18 KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA ........................................................................................................ 19 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG ............................................................................................... 19 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ............................................................................................................... 19 ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 20 9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA....................................................................... 20 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 21 USLOVI IZ UGOVORA .......................................................................................................................... 21 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUĐAČA ........................................................................................... 21 11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 21 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 22

2

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
Broj nabavke................ Ovim pozivom za dostavljanje zahtjeva za učešće, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj____, od____, pozivate se da dostavite zahtjeve za učešće u pregovaračkom postupku za izvođenje slijedećih radova: .................................................[koncizno opisati predmet ugovora, kao i navesti osnovne informacije o lotovima]. Faza br. 1 - Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) ličnu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2 - Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima [x broj – minimalno 3] koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa. Nakon primanja početnih ponuda, ugovorni organ pregleda početne ponude da bi se uvjerio da su uslovi za učešće zadovoljeni i da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ poziva, u pismenoj formi, sve ponuđače koji su dostavili prihvatljive početne ponude da započnu pregovore sa ugovornim organom, vodeći pri tome računa da se primjene odredbe koje definišu situaciju kada je broj ponuđača koji se kvalificira i bude pozvan da podnese početnu ponudu i/ili da pregovara manji od tri. Ugovorni organ nakon toga zaključuje pregovore. Faza br.3 - Poziv za dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključenja pregovora ugovorni organ šalje poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Uslovi za kvalifikaciju: Da bi bili pozvani na učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije. Zahtjevi se trebaju dostaviti na slijedeću adresu ……………........... [navesti tačnu adresu] najkasnije do ………................. [navesti datum i sat kada rok istječe]. Svi kandidati će biti obaviješteni u roku od 7 dana od donošenja odluke o ishodu kvalifikacije. Kandidati koji budu zadovoljili kvalifikacijske uslove (najmanje 3) će biti pozvani da dostave

3

početne ponude i zatim da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora. Kriteriji za ocjenu početnih ponuda OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu početnih ponuda [prema opadajućem redoslijedu, uz relativno učešće]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Najbolje ocjenjenom početnom ponudom smatraće se tehnički zadovoljavajuća ponuda sa najnižom cijenom. Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji će se primjenjivati za ocjenu konačnih ponuda [prema opadajućem redoslijedu, uz relativno učešće]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. [kriteriji koji se primjenjuju pri ocjeni početnih i konačnih ponuda ne moraju biti jednaki] Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće: “Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuđača “Ugovorni organ” – [naziv ugovornog organa] “Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

4

“Postupak nabavke”– postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije. “Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH” broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05). “Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi radove i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom “Ponuđač” – dobavljač koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. „Kandidat“ – dobavljač koji je podnio zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku. “TD” – ova tenderska dokumentacija. 2.2 Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga: a) b) c) d) nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalifikovanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

2.3 2.4

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog računa ( ukoliko je dostupno): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________

5

E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima /ponuđačima:_________________________________, Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je izvođenje _________________ [navesti predmet nabavke precizno] radova. __________________________ radovi uključuju: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) .................................................................... Ponuđač sa kojim će biti potpisan ugovor će izvoditi radove: Od: _________________________ [datum] Do: _________________________ [datum] OPCIJA - ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Radovi će se izvoditi po slijedećim lotovima: Broj lota Opis lota

Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Radovi će se izvoditi u periodu od ____do _________. OPCIJA - ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadržavati raspored izvođenja radova po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto izvođenja radova _________________. Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate:_____________________________. ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se ponuđači mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani ponuđač se treba obratiti na gore navedenu adresu u tački 3. prije datuma odlaska kako bi potvrdio svoju zainteresiranost za planirani odlazak na lice

6

mjesta. Dodatne informacije ili pojašnjenja koja će se davati tokom obilaska, će se dostaviti svim kvalificiranim ponuđačima. Sve troškove obilaska snose ponuđači. 4.5 Ponuđačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA- ako je dozvoljeno dostavljati alternativne ponude, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedećim minimalnim uslovima: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) .................................................................. Jedan ponuđač može dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda od jednog ponuđača je razlog za odbijanje te ponude. 4.6 Ponuđačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne može biti veće od ___%vrijednosti ugovora. Ponuđači trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem, ako on ne ispunjava uslove propisane čl.22-26. Zakona. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE
Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem _________ [navedite metod komunikacije npr. faks] uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za učešće/ponude 5.3 Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove kandidata/ponuđača u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između kandidata/ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

5.2

5.4

5.5

7

Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja dobavljač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. 5.6 Original i sve kopije zahtjeva/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi zahtjeva trebaju parafirati ili potpisati ovlaštena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Osim toga, u slučaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz zahtjev se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlaštavaju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Zahtjevi se dostavljaju u originalu. OPCIJA - Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, s tim da se naknadno dostavi i original prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva.

5.7

6. FAZA br. 1 - PRETKVALIFIKACIJA
Mjesto, datum i vrijeme dostavljanja zahtjeva za učešće 6.1 Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće ističe dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu/ponuđaču vraćeni neotvoreni. Zahtjevi se dostavljaju na slijedeću adresu: ___________________________________. Uslovi za učešće i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa čl. 22-26. Zakona, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove: a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbe čl.23. Zakona, b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima, c) da ekonomsko i finansijsko stanje kandidata garantuje uspješnu realizaciju ugovora, d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost kandidata treba da garantuje uspješnu realizaciju ugovora. 6.4 U skladu sa članom 23. Zakona zahtjevi za učešće će biti odbijeni ako je kandidat: a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;

6.2

8

d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokaze: a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojo je registrovan; b) Izvod/a iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod/a iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji s ciljem dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji s ciljem dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze, u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtijevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. 6.6 Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedeće minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri – ugovorni organ može imati neke druge

9

zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje …………….. godine [navedite period ne duži od tri godine odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine] ne smije biti ispod..…………………… KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajući zahtjev. 6.7 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) odgovarajuća bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri)godine]. 6.8 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove: a) Uspješno iskustvo (OPCIJA- kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje ……… ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih …….. [navedite period ne kraći od tri i ne duži od pet godina]; b) Mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim objektima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora: 1. …………………………………….. 2. …………………………………..…. 3. ……………………………………... c) Zaposleno najmanje ……….. lica kao zaposlenika na neodređeno vrijeme i/ili najmanje ……… lica među rukovodnim kadrom u posljednje 3 godine; d) Obrazovne i stručne kvalifikacije zaposlenika, a posebno onih koji su nadležni za izvođenje radova koji se odnose na predmet nabavke; e) Tehnička lica ili tehnički organi koji su uključeni, u skladu sa slijedećim kriterijima: 1. 2. 3. .………………………………………. …………………………………….... …………………………………..….

10

6.9

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave kandidati [izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) listu radova koji su izvršeni tokom posljednjih ___ godina [navedite period ne kraći od tri i ne duži od pet godina], sa potvrdama o uspješno izvršenim glavnim radovima; potvrde trebaju navesti vrijednosne iznose, datume i mjesto radova, i specificirati da li su završeni u skladu sa pravilima i uspješno završeni; kada je potrebno, ovakve potvrde će ugovornom organu predati organ koji je nadležan za izdavanje istih; b) obrazovne i profesionalne kvalifikacije kandidata i/ili upravnog osoblja, i, posebno, onih osoba koje su odgovorne za izvođenje radova; c) navode o angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, posebno onih koji su odgovorni za kontrolu kvaliteta, bez obzira na to da li neposredno pripadaju kandidatu; d) navode o prosječnom godišnjem broju uposlenih i broju upravnog osoblja u posljednje 3 (tri) godine; e) navode o tehničkim sredstvima kojim raspolaže kandidat za izvođenje radova; f) navode o namjeravanim podugovaranjima i obimu podugovaranja.

6.10 Ako je period od registracije/osnivanja kandidata kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. 6.11 U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga,članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 6.7 i 6.9 tenderske dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet javne nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.4 i 6.5 koji se posebno pripremaju za svakog člana grupe ponuđača trebaju se dostaviti uz ponudu. Što se tiče dokumenata i izjava u vezi sa predmetom javne nabavke (tačka 4.), dovoljno je dostaviti jedan paket dokumenata skupa sa ponudom. 6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa. Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije ili od strane kandidata, u ovisnosti kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.13 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ.

11

6.15 Kandidati će biti odmah obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. 6.16 Izabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozvat će se da dostave početne ponude. Ukoliko su početne ponude prihvatljive, i pozivaju se da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim i drugim aspektima ugovora. Ugovorni organ će odabrati _______ [minimalno 3 (tri)] kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove. 6.17 Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od ______ [broj naveden u tački 6.16] ugovorni organ poziva sve kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove da dostave početne ponude i da sudjeluju u pregovorima. Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurentnost u dodjeli ugovora, postupak o dodjeli ugovora se poništava.

7. FAZA br. 2 – POZIV ZA DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI
Priprema početne ponude 7.1 Ponuđači koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme početne ponude u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive. Početna ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________, 7.2.2___________, 7.2.3___________ . 7.3 Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu početnu ponudu. Povjerljivost 7.4 Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.” Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.

7.2

12

Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje početnih ponuda 7.5 Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Ponuda za izvođenje__________ radova – ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”. Izmjena i povlačenje početnih ponuda 7.6 Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE” ili „POVLAČENJE PONUDE”. Računanje cijene 7.7 Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku radova koji će se izvoditi, količinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po k ursu koji utvrđuje Centralna banka BiH na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda veženja ponude. Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za radove koje se nude. Mjesto, datum i vrijeme prijema početnih ponuda 7.10 Početne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: ___________________ . 7.11 Rok za dostavljanje početnih ponuda ističe ___ (dan/ mjesec/ godina) u sati ____ . Ponude koje su pristigle po isteku ovog roka bit će vraćene ponuđačima ne otvorene. OPCIJA - Garancija za ponudu 7.12 Da bi učestvovali u postupku javne nabake ponuđači trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponudu ( u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je ___________KM (riječima: __________ KM).

7.8

7.9

13

OPCIJA- ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U slučaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedeći: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - _______ KM 7.13 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje početnih ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena. 7.14 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ček, obveznica, bezuslovna bankarska garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

7.15 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponuđač treba također dostaviti i potvrdu o izvršenom bankovnom transferu. U svim predviđenim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u tački a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda važenja ponude. U slučaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na račun ugovornog organa, momentom dostavljanja će se smatrati momenat prijema garancije na bankovnom računu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima. 7.16 Početne ponude će biti ocijenjene u skladu sa slijedećim kriterijima: OPCIJA 1 - Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Najbolje ocjenjenom početnom ponudom smatrat će se tehnički zadovoljavajuća ponuda sa najnižom cijenom. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda [Kriteriji za ocjenu početnih ponuda, navedeni su samo kao primjeri. Ugovorni organ ima slobodu da odluči koje kriterije će primjenjivati u svrhu ocjene početnih ponuda. Isto pravilo primjenjuje se za formulu za usporedbu i bodovanje konačnih ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz čl.22-26. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih kriterija: a) cijena – čija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) …………(npr. period izvršenja) – čija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) …………(npr. ..........................) – čija je vrijednost ________( npr. 20 %) Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom: G = P + T + S + ……. Pri čemu je:

14

G – ukupan broj bodova P – broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu T – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđeni period izvršenja S – broj bodova koje je ponuđač dobio za ......................... 1. Cijena

Maksimalan broj bodova [npr. 50] će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze). Drugi ponuđjači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema sljedećoj formuli: [50] Pri čemu je: P – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [50] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu 2. Period izvršenja (npr.)

Opcija 1 Period izvršenja koji je ponudio ponuđač – maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najkraći period izvršenja, dok će drugi ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa sljedećom formulom: [30] Pri čemu je: T – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za ponuđeni period izvršenja Tt – vremenski period izvršenja ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Ts – najkraći ponuđeni vremenski period izvršenja [30] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najkraći vremenski period izvršenja Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 30. Bodovi za period izvršenja će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 30 bodova 2. 31 do 60 dana – 20 bodova 3. 61 dan i više – 10 bodova

15

3.

Garancijski period (npr.)

Opcija 1 Garancijski period koji je ponudio ponuđač – maksimalno [npr. 20] bodova Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najduži garancijski period u skladu sa slijedećom formulom: [20] Pri čemu je: G- broj bodova za garancijski pariod Gt – garancijski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Gl – najduži ponuđeni garancijski period [20] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najduži garancijski period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 20. Bodovi za garancijski period će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana 2. 31 do 60 dana 3. 61 dan i više Poziv na pregovaranje 7.17 Ponuđači koji su podnijeli prihvatljive početne ponude se pozivaju pismenim putem na pregovore sa ugovornim organom. Pregovori sa ponuđačima koji su podnijeli prihvatljive ponude će se održati u prostorijama koje odredi ugovorni organ. Ponuđači će u pozivu na pregovaranje biti informisani o mjestu i vremenu održavanja pregovora. Pregovori se vode sa svakim ponuđačem odvojeno. Svim ponuđačima će se postaviti isti zahtjevi i pružit će im se iste informacije. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici. – – – 10 bodova 15 bodova 20 bodova

8. FAZA br. 3 - KONAČNE PONUDE
Ponuđači koji su učestvovali u pregovorima sa ugovornim organom će biti pozvani da podnesu konačne ponude. Priprema konačnih ponuda 8.1 Ponuđači su obavezni da pripreme konačne ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Konačne ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive. Konačna ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente:

8.2

16

a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 8.2.1___________ , 8.2.2___________ , 8.2.3___________ . 8.3 Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu konačnu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost 8.4 Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.” Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje konačnih ponuda 8.5 Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi:“Ponuda za izvođenje __________radova – ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”. Izmjena i povlačenje konačnih ponuda 8.6 Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka vremenskog roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE” ili „POVLAČENJE PONUDE”.

17

Računanje cijene 8.7 Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku radova koje treba izvoditi, njihovu količinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i sve pripadajuće indirektne poreze.Izuzetno ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode u stranoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude. Ponuđač će navesti u rasporedu cijena dodati jediničnu cijenu ( tamo gdje to odgovara) i ukupnu cijenu radova (uključujući sve poreze) koji se nude.

8.8

8.9

8.10 Cijene koje je ponudio ponuđač neće se mijenjati i ne podliježu bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organm će kao neprihvatljivu, odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme dostavljanja konačnih ponuda 8.11 Konačne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: _________________________ 8.12 Rok za dostavljanje konačnih ponuda ističe ___(dan/mjesec/godina) u ____sati. Ponude dostavljene po isteku toga roka će biti ponuđačima vraćene neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konačnih ponuda 8.13. Javno otvaranje konačnih ponuda će se održati dana _________u _______ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ___________. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u roku dostavili konačne ponude. Period važenja ponuda 8.14 Ponude moraju važiti do _____ OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda). Period važenja ponuda počinje od momenta isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ponudu odbacuje ugovorni organ. Ocjena konačnih ponuda 8.15 Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

18

Odbit će se ponude koje u nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriteriji za dodjelu ugovora 8.16 OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda [Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu konačnih ponuda od najvažnijeg,, ka manje važnom i sa relativnim učešćem].[Kriteriji za ocjenu ne moraju biti isti kao pri ocjeni početnih ponuda]: a) .................................................. b) ................................................... c) .................................................. [Ugovorni organ ocjenjuje konačne ponude po utvrđenim kriterijima, na način definisan u tački 7.16 tenderske dokumentacije]. Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA -ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom. Preferencijalni tretman domaćeg 8.17 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata. 8.18 Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda, prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 35. Zakona. 8.19 Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti smanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH. 8.20 U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage angažirano na izvršenju ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ će definisati dokumenta kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Cijene ponuda koje nisu iz BiH će se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angažovano za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH. Neprirodno niske ponude 8.21 Ako se dostavljena ponuda ugovornom organu čini neprirodno niskom u odnosu na ponuđene radove, ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. 8.22 Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od dobavljača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje:

19

a) ekonomičnosti procesa proizvodnje; b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuđaču za izvođenje radova; c) originalnost radova koje ponuđač predlaže; d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se izvoditi radovi. Ispravke grešaka i propusta 8.23 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa ispravkom ustanovljene greške pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču. 8.24 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima: a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška; b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos; c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA
9.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnom nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona. 9.2 Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponuđač saznao ili je trebao da sazna da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. 9.3 Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51. stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može izjaviti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 9.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

20

10. POTPISIVANJE UGOVORA
10.1 Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora. OPCIJA – Garancija za dobro izvršenje ugovora 10.2 Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je ______% (navedite iznos ne veći od 10 %) od vrijednosti ugovora 10.3 Garancija za dobro izvršenje ugovora se dostavlja u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ček, mjenica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

10.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom]

Uslovi iz ugovora
10.5 Ugovorni organ zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najbolja za [ ___ ] [za dati lot], __________. 10.6 Nacrt ugovora nalazi se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (“nacrt”). Ponuđač mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). 10.7 Svaku stranu nacrta koji popuni ponuđač treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascom za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao Aneks ____. U obrascu za podnošenje ponude ponuđač potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor. Garancija i druge obaveze ponuđača 10.8 Ponuđači su obavezni da dostave garanciju za ponuđene radove, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od _____KM. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove i troškove slanje tenderske dokumentacije ponuđačima. Zainteresirani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe. 11.2 Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.

21

11.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim kandidatima ili ponuđačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će, produžiti rok za dostavljanje ponuda u skladu s tim i to najmanje za 7 (sedam) dana. 11.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuđačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za podnošenje konačnih ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje početne/ konačne ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

22

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE / KONAČNE PONUDE – RADOVI Naziv ugovora i broj nabavke: ………………………………. Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj ………………………..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)

Ime / imena ponuđača Glavni ponuđač* Član grupe ponuđača* Itd… *

Potpis

* dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku 'glavni ponuđač' (i sve ostale rubrike izbrisati) KONTAKT LICE (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail

23

IZJAVA PONUĐAČA U odgovoru na vaš poziv na dostavljanje ponude, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. …………………………. (broj nabavke koji je dao ugovorni organ).Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Nudimo izvođenje slijedećih radova, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja: Lot br. [….]: [opis radova uz naznaku količine ] Lot br. [….]: [opis radova uz naznaku količine ] 3. Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi: Lot br. 1: [……………………………………………..] KM Lot br. 2: [……………………………………………..] KM U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom _____ tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %] ili [..] u slučaju da nam bude dodijeljen lot br. ……. . Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. Ova ponuda važi […………] (dana/mjeseci) od zadnjeg datuma roka za dostavljanje ponuda, tj. do […../…../…..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 7. tenderske dokumentacije. Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa tačkom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: […………………………………………………………………] Potpis: […………………………………............………………] Mjesto i datum: […………………………………….………….] Pečat firme / preduzeća: Uz ponudu je dostavljeno slijedeće: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

24

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana ____ od _____ Naziv ponuđača: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 Redni br. 2 Opis radova 3 Datum / vrijeme izvođenja radova (od __do___) 4 Cijena sa posebno iskazanim PDV-om

Ukupno

Potpis ponuđača__________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa Instrukcijom ponuđačima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija. Ugovorni organ može samostalno odrediti šta uključuje jedinična cijena radova i način definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

25

ANEKS 4 POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača ___________________

26

Anex I

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI ROBA JAVNA NABAVKA ROBA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

SADRŽAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE ............................................................... 3 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ....................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 6 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE .............................................................................. 7 NAČIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/ PONUĐAČIMA ....................................................................... 7 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/PONUDE.............................................................................................. 7 6. FAZA BR. 1 - PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 8 MJESTO, DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE ........................................................... 8 USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI ................................................................................................. 8 7. FAZA BR. 2 – POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI ..................... 11 PRIPREMA POČETNIH PONUDA ............................................................................................................. 11 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 12 DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA...................................................................................................... 12 IZMJENA I POVLAČENJE POČETNIH PONUDA .......................................................................................... 12 RAČUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 12 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA POČETNIH PONUDA ....................................................................... 13 POZIV NA PREGOVARANJE ................................................................................................................... 16 8. FAZA BR. 3 - KONAČNE PONUDE ............................................................................................... 16 PRIPREMA KONAČNIH PONUDA ............................................................................................................ 16 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 16 DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA .................................................................................................... 17 IZMJENA I POVLAČENJE KONAČNIH PONUDA ......................................................................................... 17 RAČUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 17 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA KONAČNIH PONUDA ...................................................................... 18 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA KONAČNIH PONUDA ................................................................ 18 PERIOD VAŽENJA PONUDA ................................................................................................................... 18 OCJENA KONAČNIH PONUDA ............................................................................................................... 18 KRITERIJI DODJELE UGOVORA ............................................................................................................. 19 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG ............................................................................................... 19 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ............................................................................................................... 19 ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA ......................................................................................................... 20 9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA....................................................................... 20 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 20 USLOVI IZ UGOVORA ........................................................................................................................... 21 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUĐAČA ........................................................................................... 21 11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 21 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 22

2

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
Broj nabavke___________. Ovim pozivom na dostavljanje zahtjeva za učešće, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj_________ od ________, pozivate se da dostavite zahtjeve za učešće u pregovaračkom postupku za nabavku slijedećih roba: ................................................................. [koncizno opisati robe koje su predmet ugovora, kao i navesti osnovne informacije o lotovima]. Faza br. 1- Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 22 -26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) ličnu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2-Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima [x broj – minimalno 3] koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa. Nakon primanja početnih ponuda, ugovorni organ pregleda početne ponude da bi se uvjerio da su uslovi za učešće zadovoljeni i da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ poziva, u pismenoj formi, sve ponuđače koji su dostavili prihvatljive početne ponude da započnu pregovore sa ugovornim organom, vodeći pri tome računa da se primjene odredbe koje definišu situaciju kada je broj ponuđača koji se kvalificira i bude pozvan da podnese početnu ponudu i/ili da pregovara manji od tri. Ugovorni organ nakon toga zaključuje pregovore. Faza br. 3 - Poziv na dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključenja pregovora, ugovorni organ upućuje poziv za dostavljanje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojim je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocjenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Uslovi za kvalifikaciju: Da bi bili pozvani na učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije. Zahtjevi za učešće se trebaju dostaviti na slijedeću adresu : ………………………………… [navesti tačnu adresu], najkasnije do ……………………………………… [navesti datum i sat kada rok istječe].

3

Svi kandidati će biti obaviješteni u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke o ishodu kvalifikacije. Kandidati koji budu zadovoljili kvalifikacijske uslove (najmanje 3) će biti pozvani da dostave početne ponude i zatim da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora. Kriteriji za ocjenu početnih ponuda OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu početnih ponuda [prema opadajućem redoslijedu, uz relativno učešće]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Najbolje ocijenjenom početnom ponudom smatrat će se tehnički zadovoljavajuća ponuda sa najnižom cijenom. Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda OPCIJA - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji će se primjenjivati za ocjenu konačnih ponuda [prema opadajućem redoslijedu, uz relativno učešće]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. [kriteriji koji se primjenjuju pri ocjeni početnih i konačnih ponuda ne moraju biti jednaki] Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti izabranom ponuđaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, (u daljnjem tekstu: “Zakon”). Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće: “Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuđača “Ugovorni organ” – [naziv ugovornog organa] “Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

4

“Postupak nabavke”– postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije “Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (’’Službeni glasnik BiH’’ broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke (’’Službeni glasnik BiH’’ broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda (’’Službeni glasnik BiH’’ broj 17/05). “Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi robe i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom “Ponuđač” – dobavljač koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom “Kandidat”- dobavljač koji je podnio zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku “TD” – ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga: a) nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku; b) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; c) cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa; d) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalifikovanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog računa (ukoliko je dostupno): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________ E-mail: _______________________________________________________________

5

Web stranica: __________________________________________________________

Lice/lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa kandidatima/ponuđačima:_______________________________,Tel. _____________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je __________________ [navesti predmet nabavke precizno]. OPCIJA – ako je predmet nabavke podijeljen u lotove Robe će se dostavljati u slijedećim lotovima: Broj lota Opis lota

Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Robe treba dostaviti do________ . OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Svaka ponuda treba sadržavati raspored dostavljanja roba po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto dostavljanja roba _________________. Ponuđačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA - Ako je dozvoljeno dostavljanje alternativnih ponuda, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedećim minimalnim uslovima: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) ……………………………………………. Jedan ponuđač može dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili više alternativnih ponuda od jednog ponuđača je razlog za odbijanje te ponude. 4.5 Ponuđačima je dozvoljeno/ nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne može biti veće od ____% vrijednosti ugovora. Ponuđači trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obavješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest)

6

dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem ako on ne ispunjava uslove propisane čl. 22-26. Zakona. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE
Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem _____________ [navesti metod komunikacije npr. faks], uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za učešće/ponude 5.3 Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove kandidata/ponuđača u postupku nadmetanja. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između kandidata/ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja kandidat/ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije zahtjeva za učešće/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odštampane literature, trebaju parafirati ili potpisati ovlaštena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Osim toga, u slučaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz zahtjev se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupe ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Zahtjevi se dostavljaju u originalu. OPCIJA - Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, s tim da se naknadno dostavi i original prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva.

5.2

5.4

5.5

5.6

5.7

7

6. FAZA br. 1 - PRETKVALIFIKACIJA
Mjesto, datum i vrijeme dostavljanje zahtjeva za učešće 6.1 Zahtjevi se dostavljaju na slijedeću adresu:__________________________________________ . 6.2 Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće ističe dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka će biti kandidatu vraćeni neotvoreni. Uslovi za učešće i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa čl. 22 – 26.Zakona, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove: a) da nema smetnje za njihovo učešće u smislu odredbe člana 23. Zakona; b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrirani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima; c) da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora; d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantuje uspješnu realizaciju ugovora.

6.4 U skladu sa članom 23. Zakona, zahtjev se odbija ako je kandidat: a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokaze: a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidati dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;

8

b) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, računajući od trenutka podnošenja zahtjeva. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. 6.6 Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedeće minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri – ugovorni organ može imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]: a) ukupan promet u zadnje …………….. godine [navedite period ne duži od tri godine, odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine] ne smije biti ispod ..…………………… KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajući zahtjev. 6.7 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) odgovarajuća bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika; b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registrovan; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat

9

registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan odnosno počeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri) godine]. 6.8 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove: a) Uspješno iskustvo (OPCIJA - kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje …………………… ugovora čiji su karakter i kompleksnost isti ili slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih …………….. [navedite period ne kraći od dvije i ne duži od tri godine]; b) Mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim objektima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora: 1 …………………………………… 2 ……………………………………. 3 …………………………………..… c) Tehnička lica ili tehnički organi koji su uključeni, u skladu sa slijedećim kriterijima: 1 2 3 6.9 …………………………………… …………………………………… …………………………………….

Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave kandidati (izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg): a) listu glavnih roba dostavljenih u posljednje _________godine [navedite period ne kraći od dvije i ne duži od tri godine], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o dostavljenim robama koje su izdali primaoci ili, izuzetno ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole kandidata, uz izjavu kandidata o dostavljenim robama; b) opis tehničke opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže kandidat za dostavu roba i osiguranje kvaliteta; c) navode o angažovanom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju kandidatu.

6.10 Ako je period od registracije/osnivanja kandidata kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. 6.11 U slučaju da zahtjev dostavlja grupa ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tačkama 6.7 i 6.9 tenderske

10

dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet javne nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.4 i 6.5 moraju se posebno pripremiti za svakog člana grupe ponuđača. 6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa. Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije ili od strane ponuđača, u zavisnosti kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu.

6.13 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, s tim da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.15 Kandidati će biti odmah obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke. 6.16 Izabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozivaju se da dostave početne ponude. Ukoliko su početne ponude prihvatljive, i pozivaju se da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim i drugim aspektima ugovora. Ugovorni organ će odabrati _______ [minimalno3 (tri)] kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove. 6.17 Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od ______ [broj naveden u tački 6.16], ugovorni organ poziva sve kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove da dostave početne ponude i da sudjeluju u pregovorima. Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurentnost u dodjeli ugovora, postupak o dodjeli ugovora se poništava.

7. FAZA br. 2 – POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI
Priprema početnih ponuda 7.1 Ponuđači koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme početne ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive.

7.2 Početna ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________ (npr. detaljne tehničke specifikacije hardvera),

11

7.2.2___________ (npr. spisak instaliranog softvera), 7.2.3___________ (npr. uslovi garancije/ izjava o garantnom roku). 7.3 Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu početnu ponudu. Povjerljivost 7.4 Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.” Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje početnih ponuda 7.5 Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Ponuda za dostavljanje________roba - ne otvarati do___________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”. Izmjena i povlačenje početnih ponuda 7.6 Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE” ili „POVLAČENJE PONUDE”. Računanje cijene 7.7 Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će se dostaviti, zemlje njihovog porijekla, količinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka BiH na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.

7.8

12

7.9

Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.

7.10 Ponuđena cijena roba treba uključivati sve troškove i obaveze vezane za tu robu, a naročito: a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponente i sirovine koji se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba, b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi, c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini ako ovaj ugovor bude dodjeljen, d) cijena svakog prijevoza, e) osiguranje, f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD, g) drugi troškovi. 7.11 Cijena koju navede ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji. Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme prijema početnih ponuda 7.12 Početne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu:___________________________. 7.13 Rok za dostavljanje početnih ponuda ističe________(dan/mjesec/godina) u sati ____. Ponude koje su dostavljene po isteku ovog roka bit će vraćene ponuđaču ne otvorene. OPCIJA - Garancija za ponudu 7.14 Da bi učestvovali u postupku javne nabavke ponuđači trebaju dostaviti u originalu za ozbiljnost ponude ( u daljem tekstu: garancija za ponudu ). Iznos tražene garancije za ponudu je _________ KM (riječima: ____________KM). OPCIJA - ako predmet nabavke podjeljen u lotove U slučaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je slijedeći: Lot 1 - ______ KM Lot 2 - ______ KM 7.15 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje početnih ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena. 7.16 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ček, obveznica, bezuslovna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

13

7.17 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponuđač treba također dostaviti i potvrdu o izvršenom bankovnom transferu. U svim predviđenim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u tački a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda važenja ponude. U slučaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na račun ugovornog organa, vremenom dostavljanja će se smatrati vrijeme prijema garancije na bankovnom računu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima. 7.18 Početne ponude će biti ocijenjene u skladu sa slijedećim kriterijima: OPCIJA 1– Najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Najbolje ocjenjenom početnom ponudom smatrat će se tehnički zadovoljavajuća ponuda sa najnižom cijenom. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda [Kriteriji za ocjenu početnih ponuda, navedeni su samo kao primjeri. Ugovorni organ ima slobodu da odluči koje kriterije će primjenjivati u svrhu ocjene početnih ponuda. Isto pravilo primjenjuje se za formulu za usporedbu i bodovanje konačnih ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz čl.22-26. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih kriterija: a) cijena – čija je vrijednost ________(npr. 50 %) b) …………(npr. garancijski period) – čija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c) ………(npr. ponuđene usluge nakon prodaje) – čija je vrijednost ______( npr. 20 %) Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom: T = P + G + S + ……. Pri čemu je: T – ukupan broj bodova P – broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu G – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđeni garancijski period S – broj bodova koje je ponuđač dobio za ponuđene usluge nakon prodaje 1. Cijena

Maksimalan broj bodova [npr. 50] će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze). Drugi ponuđači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova prema slijedećoj formuli: [50] Pri čemu je: P – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu

14

Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [50] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu 2. Garancijski period ( npr.) Opcija 1 Garancijski period koji je ponudio ponuđač – maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najduži garancijski period, dok će drugi ponuđači stoga dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom: [30] Pri čemu je: G – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za ponuđeni garancijski period Gt – garancijski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Gl – najduži ponuđeni garancijski period [30] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najduži garancijski period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 30. Bodovi za garancijski period će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 2. 31 do 60 dana – 3. 61 dan i više – 3. Usluge nakon prodaje (npr.) 10 bodova 20 bodova 30 bodova

Opcija 1 Usluge nakon prodaje koje nudi ponuđač – maksimalno [20] bodova Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najveći broj usluga nakon prodaje, dok će ostali ponuđači dobiti manji broj bodova u skladu sa slijedećom formulom: [20] Pri čemu je: S – broj bodova koje je ponuđač dobio za ponuđeni broj usluga nakon prodaje St – broj usluga nakon prodaje ponuđenih u ponudi koja se ocjenjuje Sh – najviši broj usluga nakon prodaje ponuđenih u postupku javnih nabavki [20] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najviši broj usluga nakon prodaje Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 20. Bodovi za broj usluga nakon prodaje će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom:

15

1. od 0 usluga do 5 usluga – 10 bodova 2. 6 usluga do 10 usluga – 15 bodova 3. 11 usluga i više – 20 bodova Poziv na pregovaranje 7.19 Ponuđači koji su podnijeli prihvatljive početne ponude se pozivaju pismenim putem na pregovore sa ugovornim organom. Pregovori sa ponuđačima koji su podnijeli prihvatljive ponude će se održati u prostorijama koje odredi ugovorni organ. Ponuđači će biti u pozivu na pregovaranje informisani o mjestu i vremenu održavanja pregovora. Pregovori se vode sa svakim ponuđačem odvojeno. Svim ponuđačima će se postaviti isti zahtjevi i pružit će im se iste informacije. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.

8. FAZA br. 3 - KONAČNE PONUDE
Ponuđači koji su učestvovali u pregovorima sa ugovornim organom će biti pozvani da dostave konačne ponude. Priprema konačnih ponuda 8.1 Ponuđači su obavezni da pripreme konačne ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Konačne ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive. Konačna ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 8.2.1___________ (npr. detaljne tehničke specifikacije hardvera), 8.2.2___________ (npr. spisak instaliranog softvera), 8.2.3___________ ( npr. uslovi garancije/ izjava o garantnom roku); d) Vremenski raspored za dostavljanje roba (ako se razlikuje od onog uključenog u početnu ponudu) u skladu sa šemom koja se nalazi u aneksu ______, potpisana od ovlaštenog lica, zajedno sa izjavom ponuđača da će izvršiti ugovor u skladu sa vremenskim periodom navedenim u tom vremenskom rasporedu. 8.3 Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu konučnu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost 8.4 Član 9. (a) Zakona navodi da:

8.2

16

“Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.” Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4 informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje konačnih ponuda 8.5 Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Ponuda za dostavljanje __________ roba – ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”. Izmjena i povlačenje konačnih ponuda 8.6 Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka vremenskog roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE” ili „POVLAČENJE PONUDE”. Računanje cijene 8.7 Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će dostavljati, zemlju porijekla, njihovu količinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj/stranoj) valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude. Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za robe koje se nude.

8.8

8.9

8.10 Ponuđena cijena roba treba uključivati sve obaveze vezane za tu robu, a naročito: a) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se mogu platiti na komponentei sirovine koji se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba; b) sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno uvezene komponente koje se nalaze ili će se nalaziti u toj robi;

17

c) sve pripadajuće indirektne poreze, poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode koji će se trebati platiti u Bosni i Hercegovini ako ovaj ugovor bude dodjeljen; d) cijena prijevoza; e) osiguranje; f) cijenu popratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD; g) drugi troškovi. 8.11 Cijena koju je ponudio ponuđač neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježu bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji.Ugovorni organ će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme prijema konačnih ponuda 8.12 Konačne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: _______________________________. 8.13 Rok za dostavljanje konačnih ponuda ističe _____(dan/mjesec/godina) u sati_____. Ponude dostavljene po isteku ovog roka će biti ponuđačima vraćene neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konačnih ponuda 8.14 Javno otvaranje konačnih ponuda će se održati dana _________u _______ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ___________. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili konačne ponude. Period važenja ponuda 8.15 Ponude moraju važiti do ______ (OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda). Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ponudu odbacuje ugovorni organ. Ocjena konačnih ponuda 8.16 Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Da bi se ocijenilo u kojoj mjeri su ponude u skladu sa tehničkim kriterijima, ugovorni organ može, u skladu sa članom 26. Zakona, predvidjeti da ponuđač dostaviti slijedeće: a) uzorke, opise i/ili fotografije proizvoda koje će dostaviti, a čiju autentičnost mora ovjeriti ponuđač;

18

b)

potvrde koje izdaju nadležne agencije za kontrolu kvaliteta kojim se potvrđuje da su proizvodi koji su jasno identificirani po referencama, u skladu sa specifikacijama ili standardima; c) (OPCIJA - ako su robe koje će se isporučiti kompleksne ili izuzetno su potrebne u određene svrhe: provjera koju provodi ugovorni organ ili u njegovo ime nadležni zvanični organ zemlje u kojoj je ponuđač registriran, nad proizvodnim kapacitetima ponuđača i, ako je potrebno, nad mogućnostima proučavanja i istraživanja i mjerama kontrole kvaliteta).

Kriteriji dodjele ugovora 8.17 OPCIJA 1 - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda [Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu konačnih ponuda od najvažnijeg, ka manje važnom i sa relativnim učešćem]. [Kriteriji za ocjenu ne moraju biti isti kao pri ocjeni početnih ponuda]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. [Ugovorni organ ocjenjuje konačne ponude po utvrđenim kriterijima, na način definisan u tački 7.18 tenderske dokumentacije]. Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2 - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom. Preferencijalni tretman domaćeg 8.18 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata. 8.19 Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda, prilikom ocjene ponuda, u skladu sa članom 35. Zakona. 8.20 Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. 8.21 U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovana u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% ponuđene robe za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ će definisati dokumente kojim se dokazuje da je roba porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Neprirodno niske ponude 8.22 Ako se dostavljena ponuda ugovornom organu čini neprirodno niskom u odnosu na ponuđene robe, ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. 8.23 Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od dobavljača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje: a) ekonomičnosti procesa proizvodnje;

19

b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuđaču za dostavu roba; c) originalnosti roba koje ponuđač nudi; d) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se robe dostaviti. Ispravke grešaka i propusta 8.24 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se vraća ponuđaču. 8.25 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima: a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška; b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos; c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA PONUĐAČA
9.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnom nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona. Prigovor se podnosi ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponuđač saznao ili je trebao da sazna da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede. Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51.stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 9.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten, od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

9.2

9.3

10. POTPISIVANJE UGOVORA
10.1 Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora.

20

OPCIJA - garancija za dobro izvršenje ugovora 10.2 Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je ______% [navesti iznos ne veći od 10 %] od vrijednosti ugovora 10.3 Garancija za dobro izvršenje ugovora se dostavlja u jednom od slijedećih oblika: a) b) c) d) e) ovjereni ček, mjenica, bezuvjetna bankovna garancija, kreditno pismo, gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer).

10.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora 10.5 Ugovorni organ zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najbolja za [ ___ ] [za dati lot]. 10.6 Nacrt ugovora ili osnovni elementi ugovora nalaze se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (“nacrt”). Ponuđač mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). 10.7 Svaku stranu nacrta koju popuni ponuđač, treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascom za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao aneks ____. U obrascu za podnošenje ponude ponuđač potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor. Garancija i druge obaveze ponuđača 10.8 Ponuđači su obavezni da dostave garanciju za ponuđene robe, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaća taksa u iznosu od _________ KM. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove i troškove slanja tenderske dokumentacije ponuđačima. Zainteresirani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe. 11.2 Zainteresirani ponuđač mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. 11.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim kandidatima ili ponuđačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda u skladu s tim i to najmanje za 7 (sedam) dana.

21

11.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuđačima na isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za dostavljanje konačnih ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje početne / konačne ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

22

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE / KONAČNE PONUDE – ROBE Naziv ugovora i broj nabavke: ………………………………. Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj…………………………..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli) Ime / imena ponuđača Glavni ponuđač* Član grupe ponuđača * Itd… * * dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku 'glavni ponuđač' (i sve ostale rubrike izbrisati) Potpis

KONTAKT LICE (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail

23

IZJAVA PONUĐAČA U odgovoru na vaše pismo za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. …………………………. (broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Nudimo dostavljanje slijedećeih roba, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja: Lot br. [….]: [opis roba uz naznaku količine i zemlju porijekla] Lot br. [….]: [opis roba uz naznaku količine i zemlju porijekla] 3. Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi: Lot br. 1: [……………………………………………..] KM Lot br. 2: [……………………………………………..] KM U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom ______ tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %] ili [..] u slučaju da nam bude dodijeljen lot br. ……. . Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% ponuđenih roba za izvršenje ugovora je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. Ova ponuda važi […………] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do […../…../…..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 7. tenderske dokumentacije. Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa tačkom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime lica koje je ovlaštena da predstavlja ponuđača: […………………………………………………………………] Potpis: […………………………………………………............] Mjesto i datum: [……………………………………….……….] Pečat firme / preduzeća: Uz ponudu je dostavljeno slijedeće: [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

24

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana ____ od _____ Naziv ponuđača: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 2 3 4 5 Jedinična cijena bez PDV-a (uključujući dostavu i ostale troškove) 6 Ukupna cijena po stavki bez PDV-a (4 x 5) 7 Ukupna cijena po stavki sa PDV-om

Stavka br.

Opis roba

Zemlja porijekla

Količina

Obuka i druge slične usluge Ukupan iznos Potpis ponuđača __________________________ Napomena: 1. 2. 3.

Paušalni iznos

Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U slučaju razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa Instrukcijom ponuđačima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija. Ugovorni organ može samostalno odrediti šta uključuje jedinična cijena i način definisanja cijene, kao i eventualne popuste uz ponudu.

25

ANEKS 4

POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača ___________________

26

Anex II

MODEL STANDARDNE TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA UGOVORE O JAVNOJ NABAVCI USLUGA JAVNA NABAVKA PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA UZ OBJAVLJIVANJE OBAVJEŠTENJA O NABAVCI

SADRŽAJ
1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE ............................................................... 3 2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM ..................................................................... 4 3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU................................................................................. 5 4. PREDMET NABAVKE ...................................................................................................................... 6 5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE .............................................................................. 7 NAČIN KOMUNICIRANJA SA KANDIDATIMA/ PONUĐAČIMA ....................................................................... 7 PRIPREMA ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/PONUDE.............................................................................................. 7 6. FAZA BR. 1 - PRETKVALIFIKACIJA ............................................................................................ 8 MJESTO,DATUM I VRIJEME DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE ........................................................... 8 USLOVI ZA UČEŠĆE I POTREBNI DOKAZI ................................................................................................. 8 7. FAZA BR. 2 – POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI ..................... 12 PRIPREMA POČETNIH PONUDA ............................................................................................................. 12 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 12 DOSTAVLJANJE POČETNIH PONUDA...................................................................................................... 13 IZMJENA I POVLAČENJE POČETNIH PONUDA .......................................................................................... 13 RAČUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 13 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA POČETNIH PONUDA ....................................................................... 13 POZIV NA PREGOVARANJE ................................................................................................................... 16 8. FAZA BR. 3 - KONAČNE PONUDE ............................................................................................... 16 PRIPREMA KONAČNIH PONUDA ............................................................................................................ 16 POVJERLJIVOST .................................................................................................................................. 17 DOSTAVLJANJE KONAČNIH PONUDA .................................................................................................... 17 IZMJENA I POVLAČENJE KONAČNIH PONUDA ......................................................................................... 17 RAČUNANJE CIJENE............................................................................................................................. 18 MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA KONAČNIH PONUDA ...................................................................... 18 MJESTO, DATUM I VRIJEME OTVARANJA KONAČNIH PONUDA ................................................................ 18 PERIOD VAŽENJA PONUDA ................................................................................................................... 18 OCJENA KONAČNIH PONUDA ............................................................................................................... 19 KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA ........................................................................................................ 19 PREFERENCIJALNI TRETMAN DOMAĆEG ............................................................................................... 19 NEPRIRODNO NISKE PONUDE ............................................................................................................... 20 ISPRAVKE GREŠAKA I PROPUSTA .......................................................................................................... 20 9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA .................................................................. 20 10. POTPISIVANJE UGOVORA ........................................................................................................ 21 GARANCIJA I DRUGE OBAVEZE PONUĐAČA ........................................................................................... 21 11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI ............................................................. 22 12. ANEKSI .......................................................................................................................................... 22

2

1. POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE
Broj nabavke................ Ovim pozivom za dostavljanje zahtjeva za učešće, objavljenom u „Službenom glasniku BiH” broj____, od____, pozivate se da dostavite zahtjeve za učešće u pregovaračkom postupku za pružanje slijedećih usluga: ....................................................[koncizno opisati predmet ugovora i navesti osnovne informacije o lotovima], Faza br. 1 - Predkvalifikacija: Kandidati podnose zahtjeve za učešće na način i u formi koju nalaže ugovorni organ. Ugovorni organ pregleda zahtjeve za učešće koji su pristigli od kandidata u skladu sa odredbama čl. 22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH i potvrđuje da li su kandidati kompetentni, pouzdani i sposobni za izvršenje ugovora uzimajući u obzir: a) ličnu situaciju kandidata, b) sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, c) ekonomsku i finansijsku podobnost i d) tehničku i/ili profesionalnu sposobnost. Ugovorni organ nakon toga vrši izbor kandidata koji su zadovoljili predkvalifikacijske uslove. Zahtjevi dostavljeni nakon isteka roka koji je odredio ugovorni organ vraćaju se kandidatima neotvoreni. Faza br. 2- Poziv za dostavljanje početnih ponuda i na pregovaranje: Ugovorni organ šalje poziv za dostavljanje početnih ponuda ponuđačima [x broj – minimalno 3] koji su zadovoljili minimalne zahtjeve ugovornog organa. Nakon primanja početnih ponuda, ugovorni organ pregleda početne ponude da bi se uvjerio da su uslovi za učešće zadovoljeni i da je ponuda prihvatljiva. Ugovorni organ poziva, u pismenoj formi, sve ponuđače koji su dostavili prihvatljive početne ponude da započnu pregovore sa ugovornim organom, vodeći pri tome računa da se primjene odredbe koje definišu situaciju kada je broj ponuđača koji se kvalificira i bude pozvan da podnese početnu ponudu i/ili da pregovara manji od tri. Ugovorni organ nakon toga zaključuje pregovore. Faza br.3 - Poziv na dostavljanje konačnih ponuda i ocjenjivanje konačnih ponuda: Nakon zaključenja pregovora ugovorni organ šalje poziv za podnošenje konačnih ponuda onim ponuđačima sa kojima je pregovarao. Ponuđači dostavljaju konačne ponude, koje se javno otvaraju i koje će ugovorni organ pregledati da bi se osiguralo da su ponude zadovoljavajuće. Zadovoljavajuće konačne ponude ocjenjuje i boduje ugovorni organ. Nakon toga ugovorni organ dodjeljuje ugovor ponuđaču koji podnese najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. Cijena se treba posebno navesti za svaki lot. Uslovi za kvalifikaciju: Da bi bili pozvani na učešće u pregovaračkom postupku, kandidati moraju zadovoljiti minimalne uslove iz čl.22-26. Zakona o javnim nabavkama BiH, koji su detaljno opisani u tački 6. tenderske dokumentacije. Zahtjevi se trebaju dostaviti na sljedeću adresu:………………………… [navesti tačnu adresu], najkasnije do ..…………………………………………… [navesti datum i sat kada rok istječe].

3

Svi kandidati će biti obaviješteni u roku od 7 (edam) dana od donošenja odluke o ishodu kvalifikacije. Kandidati koji budu zadovoljili kvalifikacijske uslove (najmanje 3), će biti pozvani da dostave početne ponude i zatim da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim, pravnim i drugim aspektima ugovora. Kriteriji za ocjenu početnih ponuda OPCIJA 1- ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu početnih ponuda [prema opadajućem redoslijedu, uz relativno učešće]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. OPCIJA 2 - ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Najbolje ocijenjenom početnom ponudom smatraće se tehnički zadovoljavajuća ponuda sa najnižom cijenom. Kriteriji za ocjenu konačnih ponuda OPCIJA 1 - ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda Slijedeći kriteriji će se primjenjivati za ocjenu konačnih ponuda [prema opadajućem redoslijedu, uz relativno učešće]: ………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….. [kriteriji koji se primjenjuju pri ocjeni početnih i konačnih ponuda ne moraju biti jednaki] Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2- ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon). Svaki ponuđač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredbi Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona.

2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM
2.1 Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače slijedeće: “Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje/a je ugovorni organ ovlastio da djeluje/u u njegovo ime i lice / lica koje/a ima/ju pismenu punomoć da djeluje/u u ime ponuđača “Ugovorni organ” – [naziv ugovornog organa] “Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine

4

“Postupak nabavke”– postupak koju provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske dokumentacije. “Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona: Uputstvo o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH (“Službeni glasnik BiH“ broj 3/05), Uputstvo o načinu pripreme obavještenja o nabavci, o dodjeli ugovora i poništenju postupka nabavke („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05) i Uputstvo o načinu vođenja zapisnika o otvaranju ponuda („Službeni glasnik BiH“ broj 17/05) “Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa ponuđača koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. “Ponuđač” – dobavljač koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom „Kandidat“ – dobavljač koji je podnio zahtjev za učešće u pregovaračkom postupku “TD” – ova tenderska dokumentacija. 2.2 2.3 2.4 Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom, te ovom tenderskom dokumentacijom. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. U skladu sa članom 12. Zakona, ugovorni organ može poništiti postupak nabavke iz jednog od slijedećih razloga: a) b) c) d) nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku; nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva; cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa; broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; e) broj kvalifikovanih kandidata je manji od 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju; f) zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU
Ugovorni organ: _______________________________________________________ Adresa: ______________________________________________________________ Identifikacijski broj: _____________________________________________________ Broj bankovnog računa ( ukoliko je dostupno): _______________________________ Detaljna adresa za korespodenciju: ________________________________________ Telefon: ______________________________________________________________ Faks: ________________________________________________________________

5

E-mail: _______________________________________________________________ Web stranica: __________________________________________________________ Lice/lica koje/a je/su ovlašteno/a da vodi/e komunikaciju u ime ugovornog organa sa kadidatima/ ponuđačima:_________________________________, Tel. ______________________, e-mail adresa: ___________________________________.

4. PREDMET NABAVKE
4.1 Predmet nabavke je pružanje ________________ [navesti predmet nabavke precizno] usluga. __________________________ usluge podrazumijevaju: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) ……………………………………………. Ponuđač sa kojim je ugovor potpisan će pružati usluge: Od: _________________________ [datum] Do: _________________________ [datum] OPCIJA – ako je predmet nabavke podjeljen u lotove Usluge će se pružati po slijedećim lotovima: Broj lota Opis lota

Ponuđač može dostaviti ponudu za [odabrati: jedan lot ili nekoliko lotova ili sve lotove]. 4.2 Usluge će se pružati od ________do _________. OPCIJA - ako je predmet javne nabavke podijeljen u lotove Svaka ponuda treba sadržavati raspored pružanja usluga po lotovima. 4.3 4.4 Mjesto na kojem će se pružati usluge _________________. Da dogovorite obilazak lokacije, molimo vas da kontaktirate:_________________________. ili Odlazak na lice mjesta se organizira za _________ [datum/mjesec/godina] kako bi se ponuđači mogli upoznati sa uslovima. Zainteresirani ponuđač se treba obratiti na gore navedenu adresu u tački 3. prije datuma odlaska kako bi potvrdio svoju zainteresiranost za planirani odlazak na lice

6

mjesta. Dodatne informacije ili pojašnjenja koja će se davati tokom obilaska, će se dostaviti svim kvalificiranim ponuđačima. Sve troškove obilaska snose ponuđači. 4.5 Ponuđačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude. OPCIJA – ako je dozvoljeno dostavljati alternativne ponude, alternativne ponude moraju biti u skladu sa slijedećim minimalnim uslovima: a) ………………………..…………………. b) ………………………..…………………. c) ……………………………………………. Jedan dobavljač može dostaviti ili samo osnovnu ponudu ili samo alternativnu ponudu. Dostavljanje osnovne i alternativne ponude, ili, više alternativnih ponuda od jednog ponuđača je razlog za odbijanje te ponude. 4.6 Ponuđačima je dozvoljeno/nije dozvoljeno podugovaranje. Ako je dozvoljeno, podugovaranje ne može biti veće od ___% vrijednosti ugovora. Ponuđači trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećom stranom. Ponuđač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog organa, sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u njegovoj ponudi. Ugovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora, o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača o svojoj odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Ugovorni organ neće odobriti zaključenje ugovora s podugovaračem ako on ne ispunjava uslove propisane čl.22-26. Zakona. Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor snosi punu odgovornost za realizaciju ugovora.

5. INSTRUKCIJE ZA KANDIDATE/PONUĐAČE
Način komuniciranja sa kandidatima/ponuđačima 5.1 Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i kandidata/ponuđača treba se voditi u pisanoj formi, na način da se ista dostavlja poštom, ili lično na adresu naznačenu u tenderskoj dokumentaciji. Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem _________ [navedite metod komunikacije npr. faks) uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude], uz obavezu da se ista proslijedi i poštom prije isteka roka utvrđenog za dostavu informacija, odnosno ponude. Priprema zahtjeva za učešće/ponude 5.3 Kandidati/ponuđači su obavezni da pripreme zahtjeve za učešće/ponude u skladu sa kriterijima koji su postavljeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Zahtjevi/ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbačene kao neprihvatljive. Kandidati/ponuđači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih zahtjeva/ponuda. Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove kandidata/ponuđača u postupku nadmetanja.

5.2

5.4

7

5.5

Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između kandidata/ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Prateći dokumenti i štampana literatura koju dostavlja kandidat/ponuđač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se najčešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod odgovarajućih poglavlja na jezik na kojem je napisana ponuda. Original i sve kopije zahtjeva/ponude trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom. Svi listovi zahtjeva moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi zahtjeva, osim neizmijenjene odštampane literature trebaju parafirati ili potpisati ovlaštena lica. Sve dopune i izmjene zahtjeva/ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih lica. Osim toga, u slučaju da zahtjeve/ponude dostavljaju grupe ponuđača, uz zahtjev se mora dostaviti i punomoć kojom se navedena lica ovlašćuju da predstavljaju grupu ponuđača u toku postupka nabavke (punomoć može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Zahtjevi se dostavljaju u orignalu. OPCIJA - Zahtjevi se mogu dostaviti putem faksa, s tim da se naknadno dostavi i original prije isteka roka za dostavljanje zahtjeva.

5.6

5.7

6. FAZA br. 1 - PRETKVALIFIKACIJA
Mjesto,datum i vrijeme dostavljanje zahtjeva za učešće 6.1 6.2 Rok za dostavljanje zahtjeva za učešće ističe dana ______________ u ________ sati. Svi zahtjevi koji budu dostavljeni nakon isteka navedenog roka, će biti kandidatu vraćeni neotvoreni. Zahtjevi se dostavljaju na slijedeću adresu: ___________________________________. Uslovi za učešće i potrebni dokazi 6.3 U skladu sa čl. 22-26. Zakona, kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uslove: a) da nema smetnji za njihovo učešće u smislu odredbe člana 23. Zakona, b) da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima, c) da ekonomsko i finansijsko stanje kandidata/ponuđača brisati treba garantirati uspješnu realizaciju ugovora, d) da njihova tehnička i profesionalna sposobnost garantirati uspješnu realizaciju ugovora. U skladu sa članom 23. Zakona zahtjev se odbija ako je kandidat: a) pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; b) predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;

6.4

8

e) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; f) nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; g) propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26. Zakona. Dokazi koji se zahtjevaju 6.4.1 Kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokaze: a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojo je registrovan; b) Izvod/a iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi, u cilju dokazivanja da nije predmetom postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan; c) Izvod/a iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj kandidat dolazi u cilju dokazivanja da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude; d) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji s ciljem dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan; e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji s ciljem dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan. 6.4.2 Dokumenti ili uvjerenja navedena u tački 6.4.1 ne smiju biti stariji od 3 mjeseca, računajući od trenutka dostavljanja zahtjeva. Dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije. 6.5 Kandidati trebaju uz zahtjev za učešće dostaviti dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgovačkom registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave određenom djelatnošću. Što se tiče ekonomskog i finansijskog stanja, kandidati moraju ispunjavati slijedeće minimalne kriterije [zahtjevi koji su navedeni su samo primjeri – ugovorni organ može imati neke druge zahtjeve ako su oni precizno navedeni, objektivni, nediskriminatorni i ako odgovaraju vrijednosti ugovora]:

6.6

9

a) ukupan promet u zadnje ….. godine [navedite period ne duži od tri godine odnosno od početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je dobavljač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine] ne smije biti ispod..…… KM, b) ispunjava svoje finansijske obaveze prema poslovnim partnerima i povjeriocima, i/ili c) neki drugi relevantni ili odgovarajući zahtjev. 6.7 Ocjena ekonomskog i finansijskog stanja kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedeće izjave i dokumenata [izaberite dokumente ili izjave koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) odgovarajuća bankovna pisma ili, kada je to primjereno, dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika b) poslovne bilanse ili izvode iz poslovnih bilansa, ukoliko je objavljivanje poslovnog bilansa zakonska obaveza u zemlji u kojoj je kandidat registriran; c) izjavu o ukupnom prometu kandidata i, kada je to primjereno, o prometu u segmentu poslovanja koji je predmet ugovora, za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _______ godine [npr. 3 (tri) godine]; d) bilans uspjeha za posljednje ________ finansijske godine [navedite period ne duži od 3 (tri) godine] za koje se raspolaže podacima, ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je kandidat registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od _____ godine [npr. 3 (tri) godine]. 6.8 Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti, kandidati trebaju ispuniti slijedeće minimalne uslove: a) Uspješno iskustvo (OPCIJA - kao osnovnog ugovarača) u realizaciji najmanje …………………… ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na predloženi ugovor, u prethodnih …………….. [navedite period ne kraći od dvije i ne duži od tri godine]; b) Mogućnost pristupa ili osiguran pristup slijedećim tehničkim objektima i opremi koji će biti na raspolaganju za izvršenje ugovora: 1. .……………………………………… 2. ……………………………………... 3. .…………………………………..…. c) Zapošljavanje najmanje …………….. lica kao zaposlenika na neodređeno vrijeme i/ili najmanje …………… lica među rukovodnim kadrom u zadnje 3 godine; d) Obrazovne i stručne kvalifikacije zaposlenika, a posebno onih koji su nadležni za pružanje usluga koje se odnose na predmet nabavke; e) Tehnička lica ili tehnički organi koji su uključeni, u skladu sa slijedećim kiterijima: 1. ……………………………………. 2. …………………………………….. 3. …………………………………..…. 6.9 Ocjena tehničke i profesionalne sposobnosti kandidatâ će se izvršiti na osnovu slijedećih izjava i dokumenata koje dostave kandidati [izaberite dokumente ili potvrde koje kandidati trebaju dostaviti iz slijedećeg]: a) listu glavnih usluga pruženih u posljednje _________ godine [navedite period ne kraći

10

b)

c) d) e) f)

g)

od dvije i ne duži od tri godine], sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda o izvršenim uslugama koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu dobiti iz razloga izvan kontrole kandidata, samo uz izjavu kandidata o izvršenim uslugama; obrazovne i profesionalne kvalifikacije kandidata i/ili kvalifikacije njegovoga rukovodnog osoblja i naročito kvalifikacije lica, odnosno licâ koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga; navode o angažiranom tehničkom osoblju ili tehničkim organima, bez obzira na to da li neposredno pripadaju pružaocu usluga; izjavu kandidata o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodnog kadra u posljednje 3 (tri) godine; izjavu o tehničkoj opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojima raspolaže kandidat za izvršenje konkretnih usluga i osiguranje kvaliteta; provjera tehničke opremljenosti i osposobljenosti kandidata te, ako je to potrebno, i njegovih kapaciteta za proučavanje i istraživanje, kao i mjera za kontrolu kvaliteta, koju provodi ugovorni organ ili koju u njegovo ime provodi nadležni zvanični organ zemlje u kojoj je kandidat registrovan; naznaka elemenata ugovora koje kandidat namjerava podugovarati.

6.10 Ako je period od registracije/osnivanja kandidata/ponuđača kraći od perioda za koji ugovorni organ zahtjeva izjave i dokumente koji se odnose na ekonomsko i finansijsko stanje i tehničku i profesionalnu sposobnost kandidata, kandidat treba dostaviti dokumente samo za period od svoje registracije/osnivanja. 6.11 U slučaju da zahtjeve dostavljaju grupe ponuđača, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i tehničku i profesionalnu sposobnost članova grupe ponuđača. Stoga članovi grupe ponuđača mogu dostaviti jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 6.7 i 6.9 tenderske dokumentacije i dokumente i izjave vezane za predmet javne nabavke. Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.4 i 6.5 koji se posebno pripremaju za svakog člana grupe ponuđača trebaju se dostaviti uz ponudu. 6.12 Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.4 i 6.5 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa. Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.6, 6.7, 6.8 i 6.9 mogu se dostaviti u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležne institucije ili od strane kandidata, u ovisnosti kako je zahtjevano tenderskom dokumentacijom. U slučaju ozbiljne sumnje u pogledu autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave dokumenti u originalu. 6.13 U skladu sa članom 27. Zakona, kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti zahtjev ukoliko je kandidat koji je dostavio, dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i Agenciju za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke. 6.14 Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od kandidata da pojasni dokumente koje je dostavio, a da ne mijenja suštinu svoga zahtjeva, i to u roku koji odredi ugovorni organ. 6.15 Kandidati će biti odmah obaviješteni o odlukama u vezi sa rezultatima kvalifikacija, u svakom slučaju u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja odluke.

11

6.16 Izabrani kandidati koji ispunjavaju minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ pozvat će se da dostave početne ponude. Ukoliko su početne ponude prihvatljive, i pozivaju se da učestvuju u pregovorima o tehničkim, ekonomskim i drugim aspektima ugovora. Ugovorni organ će odabrati _______ [minimalno 3 (tri)] kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove. 6.17 Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od ______ [broj naveden u tački 6.16] ugovorni organ poziva sve kandidate koji ispunjavaju minimalne uslove da dostave početne ponude i da sudjeluju u pregovorima. Ako je broj kandidata koji ispunjavaju minimalne uslove manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurentnost u dodjeli ugovora, postupak o dodjeli ugovora se poništava.

7. FAZA br. 2 – POZIV ZA PODNOŠENJE POČETNIH PONUDA I PREGOVORI
Priprema početnih ponuda 7.1 Ponuđači koje je pozvao ugovorni organ obavezni su da pripreme početne ponude u skladu sa zahtjevima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive. Početna ponuda treba sadržavati slijedeće dokumente: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke: 7.2.1___________, 7.2.2___________, 7.2.3___________. 7.3 Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu početnu ponudu. Povjerljivost 7.4 Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.” Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju.

7.2

12

Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje početnih ponuda 7.5 Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko napisati: “ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi: “Ponuda za dostavljanje __________ roba – ne otvarati do ______________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”. Izmjena i povlačenje početnih ponuda 7.6 Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE” ili „POVLAČENJE PONUDE”. Računanje cijene 7.7 Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje će se dostaviti, zemlje njihovog porijekla, količinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i pripadajuće indirektne poreze, brisati PDV. Izuzetno, ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode i u drugoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po k ursu koji utvrđuje Centralna banka BiH na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda veženja ponude. Ponuđač će navesti u rasporedu cijena jediničnu cijenu (tamo gdje to odgovara) i ukupan iznos ponude za usluge koje se nude. Mjesto, datum i vrijeme prijema početnih ponuda 7.10 Početne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: __________________________. 7.11 Rok za dostavljanje početnih ponuda ističe ___(dan/ mjesec/ godina) u sati ___. Ponude koje su pristigle po isteku ovog roka bit će vraćene ponuđačima neotvorene. OPCIJA- Garancija za ponudu 7.12 Da bi učestvovali u postupku javne nabake ponuđači trebaju dostaviti garanciju u originalu garanciju za ozbiljnost ponude (u daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je _________KM (riječima:______________ KM). OPCIJA - ako je predmet nabavke podjeljen u lotove U slučaju dostavljanja ponude za lotove, iznos garancije za ponudu za svaki lot je sljedeći: Lot 1 - ______ KM

7.8

7.9

13

Lot 2 - _______ KM 7.13 Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje početnih ponuda. Ukoliko uslov za dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena. 7.14 Garancija za ponudu može biti u jednom od slijedećih oblika: a) ovjereni ček, b) obveznica, c) bezuslovna bankarska garancija, d) kreditno pismo, e) gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer). 7.15 Ako se garancija za ponudu dostavlja u vidu bankovnog transfera, ponuđač treba također dostaviti i potvrdu o izvršenom bankovnom transferu. U svim predviđenim oblicima garancije obavezno je dostavljanje originalnog dokumenta. Dokumenti koji su pomenuti u tački a) do d) trebaju biti validni tokom cijelog perioda važenja ponude. U slučaju dostavljanja garancije za ponudu u vidu bankovnog transfera na račun ugovornog organa, momentom dostavljanja će se smatrati momenat prijema garancije na bankovnom računu ugovornog organa. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u podzakonskim aktima. 7.16 Početne ponude će biti ocijenjene u skladu sa slijedećim kriterijima: OPCIJA 1 - Najniža cijena za tehnički zadovoljavajuće ponude Najniže ocjenjenom početnom ponudom smatrat će se tehnički zadovoljavajuća ponuda sa najnižom cijenom. OPCIJA 2 - Ekonomski najpovoljnija ponuda [Kriteriji za ocjenu početnih ponuda, navedeni su samo kao primjeri. Ugovorni organ ima slobodu da oduči koje kriterije će primjenjivati u svrhu ocjene početnih ponuda. Isto pravilo primjenjuje se za formulu za usporedbu i bodovanje početnih ponuda]. [Uslovi za kvalifikaciju iz čl.22-26. Zakona ne smiju se koristiti kao kriteriji za ocjenu ponuda]. Ponude se ocjenjuju na osnovu slijedećih kriterija: a) cijena – čija je vrijednost ________(npr. 50 %) b)…(npr. period izvršenja) – čija je vrijednost ________ (npr. 30 %) c)…(npr. ..........................) – čija je vrijednost ________( npr. 20 %) Bodovi se dodjeljuju u skladu sa slijedećom formulom: G = P + T + S + ……. Pri čemu je: G – ukupan broj bodova P – broj bodova koji je dobio ponuđač za ponuđenu cijenu T – broj bodova koji je ponuđač primio za ponuđeni period izvršenja S – broj bodova koje je ponuđač dobio za .........................

14

1.

Cijena

Maksimalan broj bodova [npr. 50] će se dodijeliti ponuđaču koji je predložio najnižu bruto cijenu (uključujući i sve indirektne poreze). Drugi ponuđjači će u skladu s tim dobiti manji broj bodova, prema slijedećoj formuli:

P=

Pl x [50] Pt

Pri čemu je: P – broj bodova koji je ponuđač dobio za ponuđenu cijenu Pl – najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabavke Pt – cijena koja je predložena u ponudi koja je predmet ocjene [50] – maksimalan broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu 2. Period izvršenja (npr.)

Opcija 1 Period izvršenja koji je ponudio ponuđač – maksimalno [npr. 30] bodova Maksimalan broj bodova [30] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najkraći rok izvršenja usluge/a, dok će drugi ponuđači stoga dobiti manji broj bodova u skladu sa sljedećom formulom:

T=

Ts x [30] Tt

Pri čemu je: T – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču za ponuđeni period izvršenja Tt – vremenski period izvršenja ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Ts – najkraći ponuđeni vremenski period izvršenja [30]–broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najkraći vremenski period izvršenja Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 30. Bodovi za vremenski period izvršenja će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 30 bodova 2. 31 do 60 dana – 20 bodova 3. 61 dan i više – 10 bodova

3.

Garancijski period (npr.)

Opcija 1

15

Garancijski period koji je ponudio ponuđač – maksimalno [npr. 20] bodova Maksimalan broj bodova [20] će se dodijeliti ponuđaču koji je ponudio najduži garancijski period u skladu sa sljedećom formulom:

G=

Gt x [20] Gl

Pri čemu je: G - broj bodova za ponuđeni garancijski period Gt – garancijski period ponuđen u ponudi koja se ocjenjuje Gl – najduži ponuđeni garancijski period [20] – broj bodova koji je dodijeljen ponuđaču koji je ponudio najduži period Opcija 2 Maksimalan broj bodova koje ponuđač može dobiti je 20. Bodovi za garancijski period će se dodjeljivati u skladu sa slijedećom formulom: 1. od 0 do 30 dana – 10 bodova 2. 31 do 60 dana – 15 bodova 3. 61 i više – 20 bodova Poziv na pregovaranje 7.17 Ponuđači koji su podnijeli prihvatljive početne ponude se pozivaju pismenim putem na pregovore sa ugovornim organom. Pregovori sa ponuđačima koji su podnijeli prihvatljive ponude će se održati u prostorijama koje odredi ugovorni organ. Ponuđači će u pozivu na pregovaranje biti informisani o mjestu i vremenu održavanja pregovora. Pregovori se vode sa svakim ponuđačem odvojeno. Svim ponuđačima će se postaviti isti zahtjevi i pružit će im se iste informacije. O postupku pregovora se sačinjavaju zapisnici.

8. FAZA br. 3 - KONAČNE PONUDE
Ponuđači koji su učestvovali u pregovorima sa ugovornim organom će biti pozvani da podnesu konačne ponude. Priprema konačnih ponuda 8.1 Ponuđači su obavezni da pripreme konačne ponude u skladu sa kriterijima koji su utvrđeni u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Konačne ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti odbijene kao neprihvatljive. Konačna ponuda treba sadržavati slijedeća dokumenta: a) Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; b) Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je data u aneksu ____ tenderske dokumentacije; c) Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke:

8.2

16

8.2.1___________, 8.2.2___________, 8.2.3___________; d) Vremenski raspored za pružanje usluga (ako se razlikuje od onog uključenog u početnu ponudu) u skladu sa šemom koja se nalazi u aneksu ______, potpisana od strane ovlaštenog lica, zajedno sa izjavom ponuđača da će izvršiti ugovor u skladu sa vremenskim periodom navedenim u tom vremenskom rasporedu. 8.3 Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu konačnu ponudu. Nije dozvoljeno da ponuđači dostave više modaliteta ponude, niti više modaliteta za podkriterije kriterija ekonomski najpovoljnije ponude. Povjerljivost 8.4 Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.” Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje ponuđači dostave potpuno povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know how će već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje. Ugovorni organ zahtijeva od ponuđača da navedu, kada predaju informacije ugovornom organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju. Ponuđači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim. Dostavljanje konačnih ponuda 8.5 Ponuđač će dostaviti jednu ponudu u originalu i 2 (dvije) kopije na kojima će čitko pisati: «ORIGINAL PONUDA” i “KOPIJA PONUDE”. Ponuda i njene kopije sa pečatom ili potpisom trebaju biti zapečaćene u jednoj neprovidnoj koverti i sa imenom i adresom ponuđača, na kojoj će pisati slijedeće riječi :“Ponuda za pružanje __________usluga – ne otvarati do__________ [dan/mjesec/godina], ______ sati”. Izmjena i povlačenje konačnih ponuda 8.6 Ponuđači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude prije isteka vremenskog roka za podnošenje

17

ponuda. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE” ili „POVLAČENJE PONUDE”. Računanje cijene 8.7 Ponuđač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku usluga koje će se pružati, njihovu količinu i cijenu. Sve cijene trebaju biti navedene u KM, uključujući i sve pripadajuće indirektne poreze.Izuzetno ako je tenderskom dokumentacijom omogućeno da se cijene navode u stranoj valuti, navedeni iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude. Ponuđač će navesti u rasporedu cijene i ukupnu cijenu usluga (uključujući sve poreze i druge troškove) koje je ponudio.

8.8

8.9

8.10 Cijene koje je ponudio ponuđač se mijenjati i ne podliježu bilo kakvim promjenama, ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji.Ugovorni organm će kao neprihvatljivu, odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u skladu sa ovim stavom. Mjesto, datum i vrijeme prijema konačnih ponuda 8.11 Konačne ponude se trebaju dostaviti na slijedeću adresu: ________________________. 8.12 Rok za dostavljanje konačnih ponuda ističe ___(dan/mjesec/godina) u ____sati. Ponude dostavljene po isteku ovog roka će biti ponuđačima vraćene neotvorene. Mjesto, datum i vrijeme otvaranja konačnih ponuda 8.13 Javno otvaranje konačnih ponuda će se održati dana _________u _______ sati, u prostorijama ugovornog organa, adresa i sala ___________. Ponuđači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim ponuđačima koji su u roku dostavili konačne ponude. Period važenja ponuda 8.14 Ponude moraju važiti do _____(OPCIJA - u trajanju od _______ dana/mjeseci, računajući od isteka roka za podnošenje ponuda). Sve dok ne istekne period važenja ponuda, ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Ponuđači mogu odbiti takav zahtjev, a da time ne izgube pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u pisanoj formi obavijesti ugovorni organ produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev ugovornog organa u vezi sa produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je ponuđač odbio zahtjev ugovornog organa. U tom slučaju ponudu odbacuje ugovorni organ.

18

Ocjena konačnih ponuda 8.15 Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. Odbit će se ponude koje u nisu u skladu sa opisom predmeta javne nabavke. Kriteriji za dodjelu ugovora 8.16 OPCIJA 1-ako se radi o kriteriju ekonomski najpovoljnija ponuda [Slijedeći kriteriji se primjenjuju za ocjenu konačnih ponuda od najvažnijeg, ka manje važnom i sa relativnim učešćem]. [Kriteriji za ocjenu ne moraju biti isti kao pri ocjeni početnih ponuda]: a) ………………………………………………………………….. b) ………………………………………………………………….. c) ………………………………………………………………….. [Ugovorni organ ocjenjuje konačne ponude po utvrđenim kriterijima, na način definisan u tački 7.16 tenderske dokumentacije]. Ugovor će se dodijeliti dobavljaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu. OPCIJA 2- ako se radi o kriteriju najniža cijena tehnički zadovoljavajuće ponude Ugovor će se dodijeliti ponuđaču koji je dostavio tehnički zadovoljavajuću ponudu sa najnižom cijenom. Preferencijalni tretman domaćeg 8.17 Ugovorni organ obavezno primjenjuje preferencijalni tretman domaćeg (preferencijalni tretman cijene) iz člana 37. Zakona i podzakonskih akata. 8.18 Preferencijalni tretman cijena će se primjenjivati samo u svrhu poređenja ponuda, prilikom ocjene ponuda u skladu sa članom 35. Zakona. 8.19 Prilikom računanja cijena iz ponuda u svrhu poređenja ponuda, cijena iz domaćih ponuda će biti umanjena za preferencijalni faktor, u skladu sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. 8.20 U smislu ove odredbe, domaće ponude su ponude koje dostave fizička ili pravna lica sa sjedištem u BiH, osnovane u skladu sa zakonom BiH u kojima je najmanje 50% radne snage angažirano na izvršenju ugovora porijeklom iz BiH. Ugovorni organ će definisati dokumenta kojim se dokazuje da je najmanje 50% radne snage porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Cijene ponuda koje nisu iz BiH će se umanjiti za 5%, ako je najmanje 50% radne snage angažovano za izvršenje ugovora porijeklom iz BiH.

19

Neprirodno niske ponude 8.21 Ako se dostavljena ponuda ugovornom organu čini neprirodno niskom u odnosu na ponuđene usluge, ugovorni organ će zahtijevati od ponuđača da opravda ponuđenu cijenu. Ako ponuđač ne dostavi zadovoljavajuće opravdanje, ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu. 8.22 Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, ugovorni organ u pisanoj formi zahtijeva od ponuđača da pruži detaljne informacije o relevantnim sastavnim elementima ponude, uključujući i elemente cijene i kalkulacija. Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje: a) ekonomičnosti procesa proizvodnje; b) tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na raspolaganju ponuđaču za pružanje usluga; c) poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na snazi na lokaciji gdje će se usluge pružati. Ispravke grešaka i propusta 8.23 Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode ukoliko se ista otkrije u toku ocjene ponuda. Ugovorni organ će neodložno ponuđaču uputiti obavještenje o svakoj ispravci i može nastaviti sa postupkom, sa ispravljenom greškom, pod uslovom da je ponuđač to odobrio u roku koji je odredio ugovorni organ. Ako ponuđač ne odobri predloženu ispravku, ponuda se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, ne zadržava se. 8.24 Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u slijedećim slučajevima: a) kada postoji razlika između iznosa izraženog u brojevima i riječima - u tom slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne odnosi aritmetička greška; b) ako postoji razlika između jedinične cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine, jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti konačan iznos; c) ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa sabiranjem ili oduzimanjem podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos. Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

9. INFORMACIJE O ZAŠTITI PRAVA DOBAVLJAČA
9.1 Svaki ponuđač koji ima opravdan interes za ugovor o javnoj nabavci i smatra da je ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u roku koji je određen u članu 51. Zakona. Prigovor se dostavlja ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od dana kada je ponuđač saznao ili je trebao da sazna da je došlo do povrede Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede.

9.2

20

9.3

Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u članu 51. stav (4) Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može uložiti žalbu u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka roka koji je naveden u tački 9.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa njenim podnošenjem Uredu.

10. POTPISIVANJE UGOVORA
10.1 Ugovorni organ će obavijestiti ponuđača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu potpisivanja ugovora. OPCIJA – Garancija za dobro izvršenje ugovora 10.2 Ugovorni organ će tražiti garanciju za izvršenje ugovora. Iznos garancije za izvršenje ugovora je ______% (navedite iznos ne većio od 10 %) od vrijednosti ugovora 10.3 Garancija za dobro izvršenje ugovora se dostavlja u jednom od slijedećih oblika: a) ovjereni ček, b) mjenica, c) bezuslovna bankovna garancija, d) kreditno pismo, e) gotovinski iznos ili ekvivalent (bankovni transfer). 10.4 Uslovi povrata ili zadržavanja garancije za dobro izvršenje ugovora: [popuniti u skladu sa podzakonskim aktom] Uslovi iz ugovora 10.5 Ugovorni organ zaključuje ugovor sa ponuđačem čija je ponuda odabrana kao najbolja za [___ ] [za dati lot]. 10.6 Nacrt ugovora ili osnovni elemeti ugovora nalaze se u aneksu _____ tenderske dokumentacije (“nacrt”). Ponuđač mora popuniti nacrt sa svojim podacima i detaljima koji su sadržani u ponudi (tj. cijena i drugi uslovi). 10.7 Svaku stranu nacrta koji popuni ponuđač treba parafirati ovlašteno lice i priložiti uz ponudu skupa sa obrascom za podnošenje ponuda koji se nalazi u TD. Nacrt izjave je priložen uz tendersku dokumentaciju kao aneks ____. U obrascu za podnošenje ponude ponuđač potvrđuje svoju spremnost da zaključi ugovor. Garancija i druge obaveze ponuđača 10.8 Ponuđači su obavezni da dostave garanciju za ponuđene usluge, ukoliko ugovorni organ istu zahtjeva. Dužina trajanja garancije se treba navesti u ponudi.

21

11. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI
11.1 Za tendersku dokumentaciju se plaća naknada u iznosu od _____KM. Ovaj iznos pokriva stvarne troškove i troškove slanja tenderske dokumentacije ponuđačima.Zainteresirani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je otkupe. 11.2. Zainteresirani ponuđači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od ugovornog organa u pisanoj formi, i to blagovremeno, a najkasnije 10 (deset) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. 11.3 Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku osnovu postupka dodjele ugovora, koja će se dostaviti svim kandidatima ili ponuđačima najkasnije 5 (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će produžiti rok za dostavljanje ponuda u skladu s tim i to najmanje za 7 (sedam) dana. 11.4 Ugovorni organ može u svako doba promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene dostupne zainteresiranim ponuđačima isti dan, a najkasnije 5 (pet) dana prije datuma koji je određen kao rok za dostavljanje konačnih ponuda. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

12. ANEKSI
Slijedeći aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije: Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci Aneks 2: Obrazac za dostavljanje početne / konačne ponude Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

22

ANEKS 2 OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE POČETNE / KONAČNE PONUDE – USLUGE Naziv ugovora i broj nabavke: ………………………………. Obavještenje o nabavci objavljeno u „Službenom glasniku BiH“ broj …………………………..

(mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli) Ime / imena ponuđača Glavni ponuđač* Član grupe ponuđača* Itd… * * dodati ili oduzeti rubrike za grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime ponuđača se treba upisati u rubriku 'glavni ponuđač' (i sve ostale rubrike izbrisati) KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu) Ime i prezime Adresa Telefon Faks E-mail Potpis

23

IZJAVA PONUĐAČA U odgovoru na vaš poziv na dostavljanje ponude, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo slijedeće: 1. Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. …………………………. (broj nabavke koji je dao ugovorni organ). Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja. Nudimo pružanje slijedećih usluga, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez ikakvih rezervi ili ograničenja: Lot br. [….]: [opis usluga uz naznaku količine] Lot br. [….]: [opis usluga uz naznaku količine] 3. Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi: Lot br. 1: [……………………………………………..] KM Lot br. 2: [……………………………………………..] KM U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom _____ tenderske dokumentacije. 4. 5. Dajemo popust u iznosu od [.. %], ili [..] u slučaju da nam bude dodijeljen lot br. ……. Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% radne snage za izvršenje ugovora je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman domaćeg. Ova ponuda važi […………] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za dostavljanje ponuda, tj. do […../…../…..] (datum). Garancija za ponudu je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 7. tenderske dokumentacije. Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u skladu sa tačkom 10. tenderske dokumentacije. Ispunjavamo sve kvalifikacijske uslove koji su pobrojani u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacijski uslovi ispunjeni.

2.

6.

7.

8.

9.

Ime i prezime osobe koja je ovlaštena da predstavlja ponuđača: […………………………………………………………………] Potpis: […………………………………………………] Mjesto i datum: […………………………………………………………….………….] Pečat firme / preduzeća: Uz ponudu je dostavljeno slijedeće : [Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]

24

ANEKS 3 OBRAZAC ZA CIJENU PONUDE

Strana ____ od _____ Naziv ponuđača: _____________________ Ponuda br. __________________________ 1 Stavka br. 2 Opis usluga 3 Period pružanja usluga (od ____ do ____) 4 Cijena

Ukupna cijena

Potpis ponuđača__________________________ Napomena: 1. 2. 3. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena. U slučaju razlike između jedinične cijene i ukupnog iznosa, ispravka će se vršiti u skladu sa Instrukcijom ponuđačima. Ovaj obrazac za cijenu je jedan od mogućih opcija. Ugovorni organ može samostalno odrediti šta uključuje jedinična cijena usluge i način definisanja cijene kao i eventualne popuste uz ponudu.

25

ANEKS 4 POVJERLJIVE INFORMACIJE

Informacija koja je povjerljiva

Brojevi stranica s tim informacijama u ponudi

Razlozi za povjerljivost tih informacija

Vremenski period u kojem će te informacije biti povjerljive

Potpis i pečat ponuđača ___________________

26

Standardni obrazac pisma – Poziv za dostavu početne/konačne ponude

UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedište: Mjesto: Broj: Datum: IME PONUĐAČA/ KANDIDATA < Adresa ponuđača/kandidata > PREDMET: Poziv na dostavu ponude [početne/konačne] za učešće u ograničenom postupku ili pregovaračkom postupku uz objavu obavještenja Poštovani, Zahvaljujemo Vam na dostavljenom zahtjevu za učešće u ograničenom/pregovaračkom postupku, objavljenom u “Službenom glasniku BiH” broj____, od _____za nabavku slijedećih roba/radova/usluga (koncizno opisati predmet nabavke) ___________________________,te Vas kao kvalificiranog ponuđača/kandidata, pozivamo da dostavite Vašu ponudu. [početna ponuda / konačna ponuda u pregovaračkom postupku uz objavljivanje obavještenja o javnoj nabavci]. Ponudu [ početna/konačna] treba dostaviti na slijedeću adresu ______________________________ [ tačna adresa ugovornog organa]. Rok za dostavljanje ponuda ističe dana ___________( dan/mjesec/godina) u _____ sati. Javno otvaranje ponuda će se održati u: (adresa: ______________________________________________ ), soba br. ____ dana _____________ (dan/mjesec/godina), u _______ sati.

S poštovanjem Ime i prezime odgovorne osobe

Prilog: Tenderska dokumentacija

Standardni obrazac pisma - Poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedište: Mjesto: Broj: Datum: NAZIV KANDIDATA/DOBAVLJAČA Adresa kandidata/ponuđača PREDMET: poziv na pregovarački postupak bez objave obavještenja za [predmet nabavke] Poštovani, Pozivamo Vas na učešće u pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja, u postupku za dodjelu ugovora, koji za predmet nabavke ima _________________________ [jasan i precizan naziv javne nabavke]. Alternativne ponude su/nisu dozvoljene. (ako jesu: alternativne ponude moraju ispunjavati slijedeće minimalne uslove: 1. .…………………. 2. .…………………. 3. .………………….) Trajanje dodijeljenog ugovora je od (datum početka) do (datum završetka). Da bi se kvalificirali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju ispunjavati sljedeće minimalne uslove: …………………………… …………………………… …………………………… Slijedeći kriteriji će se primjenjivati na ocjenu ponuda [opis kriterija skupa sa relativnim učešćem]: ……………………… % ……………………… % ……………………… % Pregovaranje će se održati dana __________ u _______ sati ______ _______________ [ adresa], soba br.____. Osobe koje budu predstavljale dobavljača moraju dostaviti dokaz kojim potvrđuju da imaju punomoć kojom su ovlaštene da djeluju u tom svojstvu (t.j. orginal / ovjerenu kopiju punomoći) Ukoliko smatrate da je prekršen Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana

kada ste saznali za povredu , ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda učinjena. S poštovanjem, Ime i prezime odgovorne osobe

Standardni obrazac pisma – Obavještenje neuspješnom dobavljaču

UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedište: Mjesto: Broj: Datum: NAZIV DOBAVLJAČA Adresa dobavljača PREDMET: Obavještenje neuspješnom dobavljaču u [otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom] postupku javne nabavke Poštovani, Zahvaljujemo Vam na učešću u postupku javne nabavke, koji je objavljen u “Službenom glasniku BiH” broj:________, od ________ za nabavku slijedećih roba/radova/usluga (koncizno opisati predmet nabavke) ______________, te Vas obavještavamo da smo dana ________ godine donijeli Odluku o izboru najpovoljnije ponude, koju Vam dostavljamo u prilogu. Na osnovu provedenog postupka ocjene i poređenja ponuda, Vaša ponuda nije izabrana kao najpovoljnija iz slijedećeg/ih razloga: npr. u Vašoj ponudi nije ponuđena najniža cijena od svih ponuda, a kriterij za dodjelu ugovora je bila najniža cijena. Ukoliko smatrate da je prekršen Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu , ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda učinjena. S poštovanjem,

Ime i prezime odgovorne osobe Prilog: Odluka o izboru najpovoljnije ponude

Standardni obrazac pisma – Obavještenje o izboru najuspješnijeg dobavljača

UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedište: Mjesto: Broj: Datum NAZIV DOBAVLJAČA Adresa dobavljača PREDMET: Obavještenje o izboru najuspješnijeg dobavljača u [otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom] postupku javne nabavke Poštovani, Zahvaljujemo Vam na učešću u postupku javne nabave, koji je objavljen u “Službenom glasniku BiH”, br. ____ , od ______ za nabavku slijedećih roba /radova /usluga (koncizno opisati predmet nabavke) ________________________, te vas obavještavamo da smo dana ________ donijeli Odluku o izboru najpovoljnije ponude. Obzirom da je na osnovu provedenog postupka pregleda, ocjene i usporedbe ponuda, Vaša ponuda odabrana kao najpovoljnija, u prilogu Vam dostavljamo kopiju Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača. Ukupna vrijednost ugovora prema Vašoj ponudi je ___________KM. Ukoliko smatrate da je tokom postupka javne nabavke prekršen Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja , odnosno od dana kada ste saznali za povredu , ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda učinjena. S poštovanjem, Ime i prezime odgovorne osobe Prilog: Odluka o izboru najpovoljnije ponude;

Standardardni obrazac pisma – Obavješenje o odbijanju ponude

UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedište: Mjesto: Broj: Datum: NAZIV DOBAVLJAČA Adresa dobavljača PREDMET:Obavještenje o odbijanju ponude u (otvorenom,ograničenom ili pregovaračkom) postupku javne nabavke Poštovani, Zahvaljujemo Vam na učešću u otvorenom/ograničenom/pregovaračkom postupku, objavljenom u “Službenom glasniku BiH” broj___, od ______ za nabavku slijedećih roba/radova/ usluga ( koncizno opisati predmet nabavke)________________, te Vas obavještavamo da smo u konkretnom postupku Vašu ponudu odbili iz slijedećeg razloga: (označiti kvadratić koji opisuje razlog odbijanja ponuđača) a) u slučaju otvorenog postupka iz razloga predviđenih članom 23 Zakona o javnim nabavkama, tačnije jer ste: □ pod stečajem ili pred likvidacijom, ili u određenom aranžmanu s povjeriocima, ili su obustavljene ili ograničene poslovne aktivnosti, ili analogna situacija koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je preduzeće registrovano (član 23. (1) (a) Zakona); □ predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma / aranžmana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je preduzeće registrovano (član 23. (1) (b) Zakona); □ osuđeni sudskom presudom za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23. (1)(c) Zakona); □ proglašeni krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina prije podnošenja zahtjeva (član 23.(1) (d) Zakona); □ niste ispunili obveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj ste registrovani (član 23. (1) (e) Zakona); □ niste ispunili obveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu s relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj ste registrovani (član 23. (1) (f) Zakona);

□ propustili ste dostaviti ili ste dostavili pogrešne informacije na traženje prema članovima 23. do 26. ovog zakona (član 23. (1) (g) Zakona); □ niste registrirovani u profesionalnim ili trgovačkom registru zemlje u kojoj ste osnovali preduzeće, ili niste dostavili posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje Vaše pravo da se profesionalno bavite traženom djelatnošću (član 24. Zakona); □ niste dostavili sve tražene izjave i dokumente vezane za ocjenu Vašeg ekonomskog i finansijskog stanja (član 25. Zakona) i to: □ odgovarajuća bankovna pisma ili dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika; □ poslovne bilanse, ili izvode iz poslovnih bilansa; □ izjavu o ukupnom prometu za traženi period; □ bilans uspjeha za posljednje ___ finansijske godine □ niste dostavili tražene izjave i dokumente vezane za ocjenu Vaše tehničke i/ili profesionalne sposobnosti (član 26. Zakona) a koji se odnose na: □ listu glavnih isporuka/ radova / usluga u formi potvrda ili izjava za traženi period; □ opis/ izjava tehničke opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojim raspolažete za dostavu roba i osiguranje kvaliteta / za izvršenje konkretnih usluga / za izvođenje konkretnih radova, □ obrazovne i profesionalne kvalifikacije, □ navode o angažiranom tehničkom osoblju i tehničkim organima, □ uzorke, opise i fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, □ izjava o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodećeg kadra, □ uvjerenja izdata od agencija za kontrolu kvaliteta, □ provjera koju provodi ugovorni organ nad tehničkom sposobnošću kandidata, □ naznaka/izjava o elementima ugovora koje kandidat namjerava podugovarati □ dali ili se pripremali da date, sadašnjem ili ranijem zaposleniku ugovornog organa poklon u obliku gotovine ili u nekom drugom negotovinskom obliku kao pokušaj da se utiče na radnje ili odluke u postupku javne nabavke (član 27 Zakona); b) u slučaju, otvorenog, ograničenog ili pregovaračkog postupka □ ponuda kojom nudite robe/radove/usluge suštinski ne ispunjava tehničke specifikacije sadržane u tenderskoj dokumentaciji, □ ponuđene robe,radovi, usluge ne ispunjavaju postavljene zahtjeve u pogledu standarda naznačenih u tenderskoj dokumentaciji, □ _____________________________________________________________ drugi razlozi koji su mogli uticati na odbijanje ponude npr.ponuda nije napisana ni na jednom jeziku predviđenom tenderskom dokumentacijom i sl.

Napomena: ako je ugovorni organ već odabrao najuspješnijeg dobavljača , ovim pismom treba informisati ostale dobavljače o njegovom izboru. Ukoliko smatrate da je tokom postupka prekršen Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja , odnosno od dana kada ste saznali za povredu , ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda učinjena. S poštovanjem,

Ime i prezime odgovorne osobe

Standardni obrazac pisma – Obavještenje o odbijanju zahtjeva za učešće UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedište: Mjesto: Broj: Datum: NAZIV PODNOSIOCA ZAHTJEVA / KANDIDATA Adresa podnosioca zahtjeva/ kandidata PREDMET: Obavještenje o odbijanju zahtjeva za učešće u ograničenom postupku ili pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja Poštovani, Zahvaljujemo Vam na dostavljenom zahtjevu za učešće u ograničenom/pregovaračkom postupku, objavljenom u “Službenom glasniku BiH” broj___, od ______ za nabavku slijedećih roba/radova/ usluga ( koncizno opisati predmet nabavke)________________, te Vas obavještavamo da smo izvršili izbor kandidata koji su zadovoljili pretkvalifikacijske uslove. Vaš zahtjev za učešće u konkretnom postupku pretkvalifikacije je odbijen iz slijedećeg razloga (označiti kvadratić koji opisuje razlog odbijanja kandidata) iz razloga predviđenih članom 23 Zakona o javnim nabavkama, tačnije jer ste: □ pod stečajem ili pred likvidacijom, ili u određenom aranžmanu s povjeriocima, ili su obustavljene ili ograničene poslovne aktivnosti, ili analogna situacija koja proističe iz sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je preduzeće registrovano (član 23. (1) (a) Zakona); □ predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja sporazuma / aranžmana s povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je preduzeće registrovano(član 23. (1) (b) Zakona); □ osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja u periodu od pet godina, koji je prethodio datumu podnošenja zahtjeva (član 23. (1)(c) Zakona); □ proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u periodu od pet godina prije podnošenja zahtjeva (član 23.(1) (d) Zakona); □ niste ispunili obveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj ste registrovani (član 23. (1) (e) Zakona); □ niste ispunili obveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj ste registrovani (član 23. (1) (f) Zakona);

□ propustili ste dostaviti ili ste dostavili pogrešne informacije na traženje prema članovima 23. do 26. ovog zakona (član 23. (1) (g) Zakona); □ niste registrovani u profesionalnom ili trgovačkom registru zemlje u kojoj ste osnovali preduzeće, ili niste dostavili posebnu izjavu ili referencu kojom se dokazuje Vaše pravo da se profesionalno bavite traženom djelatnošću (član 24. Zakona); □ niste dostavili sve tražene izjave i dokumente vezane za ocjenu Vašeg ekonomskog i finansijskog stanja (član 25. Zakona) i to: □ odgovarajuća bankovna pisma ili, dokaz o postojanju odgovarajućeg osiguranja od profesionalnog rizika; □ poslovne bilanse, ili izvode iz poslovnih bilansa; □ izjavu o ukupnom prometu za traženi period; □ bilans uspjeha za posljednje ___ finansijske godine □ niste dostavili tražene izjave i dokumente vezane za ocjenu Vaše tehničke i/ili profesionalne sposobnosti (član 26. Zakona) a koji se odnose na: □ listu glavnih isporuka/ radova / usluga u formi potvrda ili izjava za traženi period; □ opis/ izjava tehničke opremljenosti i osposobljenosti i mjerama kojim raspolažete za dostavu roba i osiguranje kvaliteta / za izvršenje konkretnih usluga / za izvođenje konkretnih radova, □ obrazovne i profesionalne kvalifikacije, □ navode o angažiranom tehničkom osoblju i tehničkim organima, □ uzorke, opise i fotografije proizvoda koji su predmet isporuke, □ izjava o prosječnom godišnjem broju zaposlenih i o broju rukovodećeg kadra, □ uvjerenja izdata od agencija za kontrolu kvaliteta, □ provjera koju provodi ugovorni organ nad tehničkom sposobnošću kandidata, □ naznaka/izjava o elementima ugovora koje kandidat namjerava podugovarati □ dali ili se pripremali da date, sadašnjem ili ranijem zaposleniku ugovornog organa poklon u obliku gotovine ili u nekom drugom negotovinskom obliku kao pokušaj da se utiče na radnje ili odluke u postupku javne nabavke (član 27 Zakona); Ukoliko smatrate da je tokom postupka pretkvalifikacije prekršen Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima, odnosno od dana kada ste saznali za povredu , ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda učinjena. S poštovanjem, Ime i prezime odgovorne osobe

Standardni obrazac pisma – Obrazac zahtjeva za učešće u javnoj nabavci Zaglavlje dobavljača Adresa dobavljača PREDMET: Obrazac zahtjeva za učešće u javnoj nabavci u [ograničenom postupku, pregovaračkom postupku uz obavještenje o javnoj nabavci] za [predmet javne nabavke u skladu sa tenderskom dokumentacijom], U odgovoru na ___________ [ obavještenje o javnoj nabavci], ovim dostavljamo zahtjev za učešće /zahtjev za kvalifikaciju za gore navedeni postupak javne nabavke. Ovaj zahtjev je pripremljen u skladu sa tenderskom dokumentacijom (TD). Ovim potvrđujemo slijedeće: a) da smo registrovani u odgovarajućem profesionalnom ili trgovačkom registru i/ili da imamo pravo baviti se profesionalnom djelatnošću; b) da ispunjavamo minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ u vezi sa našim ekonomskim i finansijskim stanjem; c) da ispunjavamo minimalne uslove koje je utvrdio ugovorni organ u vezi sa našom tehničkom i stručnom sposobnošću da izvršimo ugovor; d) da naša ponuda sadrži dokumentaciju zahtjevanu članom 23. Zakona. Kao dokaz naših kvalifikacija, dostavljamo slijedeće dokaze: (dati listu dokumenata koje traži ugovorni organ i koje kandidat treba dostaviti) Naziv preduzeća: ___________________________________________ Potpisi: ___________________________________________________ (ovlašteni od strane gore navedene kompanije) Datum: ___________________________________________________ Lista aneksa (dokazi koje traži ugovorni organ): poredani po rednim brojevima i sa nazivima aneksa

Standardni obrazac Odluke o poništenju postupka javne nabavke UGOVORNI ORGAN Naziv: Sjedište: Mjesto Broj: Datum: PREDMET: Obavještenje o poništenju postupka javne nabavke u [otvorenom, ograničenom ili pregovaračkom] postupku javne nabavke Poštovani, zahvaljujemo Vam na učešću u otvorenom /ograničenom /pregovaračkom postupku, objavljenom u “Službenom glasniku BiH” broj ______, od ____ za nabavku slijedećih roba/radova /usluga (koncizno opisati predmet nabavke)________________.. Ovaj postupak nabavke moramo poništiti iz slijedećeg razloga: (označiti odgovarajući razlog / razloge): □ Niti jedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjemu roku (član 12. (1.) b) 1.)); □ Niti jedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva (član 12. (1.) b) 2.)); □ Cijene svih prihvatljivih ponuda značajno su veće od proračuna ugovornog organa (član 12. (1.) b) 3.)); □ Broj primljenih prihvatljivih ponuda manji je od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor. (član 12. (1.) b) 4.)); □ Broj kvalificiranih kandidata manji je od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor (član 12. (1.) b) 5.)); □ Postupak je poništen zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan naše kontrole i nisu se mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora ( navesti razloge) (član 12. (1.) c):

Ukoliko smatrate da je prekršen Zakon o javnim nabavkama ili podzakonski akti, imate pravo uložiti prigovor ugovornom organu, u pisanoj formi, u roku od 5 dana od dana prijema obavještenja o poništenju postupka, odnosno od dana kada ste saznali za povredu, ali ne kasnije od jedne godine od dana kada je navodna povreda učinjena. S poštovanjem, Ime i prezime odgovorne osobe

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

KOMENTAR NA ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA POGLAVLJE I OPĆE ODREDBE

ODJELJAK I PRINCIPI I DEFINICIJE ODJELJAK I Poglavlja I ZJN (članovi 1. i 2.) navodi principe sadržane u ZJN kao i definicije pravnih termina koji se koriste u ZJN.
Član 1 Svrha i predmet Zakona

Član 1. navodi svrhu ZJN i navodi principe koji definiraju primjenu Zakona. Član 1. stav (1) tačka a):
(1) Ovim zakonom uspostavlja se sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, prava, dužnosti i odgovornosti učesnika u postupcima nabavke i postupak kontrole javnih nabavki radi osiguranja a) najefikasnijeg načina korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabavke;

Član 1. stav (1) tačka a) navodi princip efikasnosti načina korištenja javnih sredstava. Taj princip efikasnosti (koji je također poznat kao princip razmjene “vrijednosti za novac”) u biti znači da odabir između dvije ili više ponuda mora biti zasnovan na usporedbi troška u odnosu na dobijeni razultat. Odabrano rješenje mora biti: (b) (c) (a) Rješenje kojim se dobija isti rezultat ali uz manji trošak, ili Rješenje kojim se sa istim ili manjim troškom postiže bolji rezultat, ili

Rješenje kojim se, iako uz veći trošak, postiže bolji rezultat (pod uslovom da ta dodatna efikasnost opravdava povećanje troškova)
1

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Efikasnost predstavlja jedan od ciljeva ZJN i sama činjenica da je pomenut na samom početku predstavlja stalnu napomenu za zvaničnike javne uprave (kao i za ostale strane u postupku) da upravo efikasnost mora biti krajnji cilj odluka koje oni donose. Član 1. stav (1) tačke b) i c):
b) c) izvršenja nabavke i dodjeljivanja ugovora o javnoj nabavci, koji vrše ugovorni organi u skladu s postupcima utvrđenim ovim zakonom, i

da, pri tome, ugovorni organi preduzmu sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.

Član 1. stav (1) tačke b) i c) podcrtavaju principe koji se nalaze u ZJN.

Član 1. stav (1) tačka b) naročito se odnosi na obavezu ugovornih organa da sprovode nabavku roba, usluga i radova u skadu sa pravilima i postupcima utvrđenim ZJN. Primjena ovih propisa osigurava transparentnost [princip transparentnosti je eksplicitno naveden u članu 1. stav (1) tačka c)] cijelog postupka nabavke. Član 1. stav (1) tačka c) prvo pominje principe pravičnosti i konkurencije. Pravičnost u postupku javne nabavke osigurava se i pospješuje principima nediskriminacije i jednakog tretmana (što je naknadno i pomenuto u toj odredbi). Princip nediskriminacije je u gramatičkom smislu definiran negacijom, obziorm da taj princip zabranjuje određene aktivnosti (na primjer: isključivanje inostranih privrednih subjekata iz učešće u dodjeli ugovora u Bosni I Hercegovini). S druge strane, princip jednakog tretmana je pozitivan u smislu da on zahtijeva pozitivno djelovanje (na primjer: otkrivanje istih informacija svim uključenim privrednim subjektima). Ova dva posljednja principa su prikaz osnovnog principa jednakosti.

Pominjanje konkurencije vezano je za ciljem postizanja efikasnosti kod korištenja javnih sredstava [pomenuto u članu 1. stav (1) tačka a)] obzorm da prvi predstavlja neophodan uslov za drugi.

2

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 1. stav (2):
(2)

Javna nabavka odnosi se na nabavku roba, usluga i radova, a provode je “ugovorni organi” iz člana 3. ovog zakona u skladu s Pravilima utvrđenim u ovom zakonu i u pratećim podzakonskim aktima usvojenim u skladu s odredbama člana 53. ovog zakona.

Član 1. stav (2) navodi početnu definiciju pojma javne nabavke i potrebno ju je čitati zajedno sa članovima 3. (definiranje ratione personae – organi koji moraju poštivati propise iz ZJN), 4. i 5. (definiranje ratione materiae – organi koji moraju poštivati propise iz ZJN) te relevantnih podzakonskim aktima. Član 2. Definicije Član 2. navodi definiciju različitih pravnih termina i pojmova koji se koriste u ZJN. Član 2. stav (1)
(1) “Hitni postupak“ podrazumijeva poseban oblik hitnog ograničenog postupka koji može biti primijenjen kada poštivanje propisanih rokova nije moguće zbog hitnosti, prijetnje ugrožavanja okoliša ili više sile.

Prema članu 2. stav (1) pojam “hitni postupak” predstavlja jedan modificirani oblik ograničenog postupka sa kraćim vremenskim rokovima. Ovaj hitni postupak može se koristiti samo u slučaju hitnosti, ili više sile koji se ne mogu pripisati ugovornom organu, i nije moguće poštovati ustaljene vremenske rokove. Član 2. stav (2)
(2) “Kandidat” podrazumijeva dobavljača koji je podnio zahtjev za poziv da učestvuje u ograničenom ili pregovaračkom postupku.

Prema članu 2. stav (2) pojam “kandidat” predstavlja privrednog subjekta koji je podnio zahtjev za učešće u ograničenom ili pregovaračkom postupku.

3

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 2. stav (3)
(3)

“Konkurs za izradu idejnog rješenja” podrazumijeva postupak koji ugovornom organu omogućava da osigura, uglavnom u oblastima prostornog uređenja, urbanizma, arhitekture i građevinarstva ili obrade podataka, plan ili rješenje koje izabira Konkursna komisija u postupku konkurentskog nadmetanja sa ili bez dodjele nagrada.

Prema članu 2. stav (3) “konkurs za izradu idejnog rješenja” jeste postupak koji se prvenstveno koristi u arhitekturi, inžinjerstvu, urbanizmu i prostornom planiranju kao i kod obrade podataka u svrhu nabavke idejnog rješenja ili plana iz gorenavedenih oblasti. Ovaj postupak sastoji se od faze natjecanja (sa ili bez dodjele) a odabir jednog ili više pobjednika vrši imenovana komisija. Član 2. stav (4)
(4) “Elektronska sredstva” podrazumijevaju telegraf, faks ili drugu telekomunikacijsku opremu namijenjenu za prijenos podataka.

Prema članu 2. stav (4) “elektronska sredstva” predstavljaju telegraf, faks ili drugu telekomunakacijsku opremu namijenjenu za prijenos podataka. Član 2. stav (5)
(5) “Okvirni sporazum” podrazumijeva sporazum ograničenog trajanja između ugovornog organa i dobavljača, a njegova je svrha utvrđivanje okvira za ugovore koji će se dodjeljivati u tom periodu, naročito u pogledu predmeta ugovora, a kada je to primjereno, i u pogledu predviđenih vrijednosti, obima ili količine, kao i cijene.

Prema članu 2. stav (5) “okvirni sporazum” je sporazum koji podrazumijeva određeni vremenski period a sklapa se sa dobavljačima. Tim sporazumom definiraju se uslovi i rokovi (uglavnom kada je u pitanju količina i cijena) prema kojima se vrše te određene nabavke tokom cijelog vremenskog perioda trajanja sporazuma. Vidi također član 32. ZJN. Član 2. stav (6)
(6) “Subvencionirani ugovor” podrazumijeva dodjeljivanje ugovora o javnim nabavkama roba, usluga i radova koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju.

Prema članu 2. stav (6) pojam “subvencioniranih ugovora” uključuje sve ugovor o javnim nabavkama, koje ugovorni organi direktno ili indirektno finansiraju.

4

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 2. stav (7)
(7) “Pregovarački postupak” podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora s jednim ili više pozvanih dobavljača. Ovaj postupak može se provoditi sa ili bez prethodnog objavljivanja obavještenja o nabavci, isključivo prema uslovima utvrđenim u ovom zakonu.

Prema članu 2. stav (7) “pregovarački postupak” predstavlja postupak koji omogućava ugovornom organu vođenje pregovora o uslovima i rokovima ugovora, sa jednim ili više privrednih subjekata. Pregovarački postupak ima dva oblika, sa i bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Oba oblika ovog postupka su izuzetni postupci te se kao takvi koriste samo na osnovu uslova (koji moraju biti usko definirani) i mogućnosti navedenih ZJN. (vidi također član 11. stav (3) i (4), član 30. i član 31.). Član 2. stav (8)
(8) “Otvoreni postupak” podrazumijeva postupak u kojem svaki zainteresirani dobavljač može dostaviti ponudu.

Prema članu 2. stav (8) pojam “otvoreni postupak” predstavlja postupak u kojem svaki zainteresirani ponuđač može podnijeti ponudu. Član 2. stav (9)
(9) “Pretkvalifikacija” podrazumijeva postupak u kojem ugovorni organ, na osnovu selekcionih kriterija definiranih u tenderskoj dokumentaciji, vrši izbor kvalificiranih kandidata, koji će se pozvati da dostave ponude u ograničenom ili pregovaračkom postupku.

Prema članu 2. stav (9) pojam “pretkvalifikacija” predstavlja jednu fazu ograničenog i pregovaračkog postupka u kojoj ugovorni organi odabiraju kandidate koji će biti pozvani da podnesu svoje ponude. Odabir se vrši na osnovu kriterija za odabir ponuđača definiranih u tenderskoj dokumentaciji.

5

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 2. stav (10)
(10)

“Ugovor o javnoj nabavci usluga” podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaključuje radi ostvarivanja finansijske koristi a odnosi se na osiguranje usluga koje nisu izuzete od ovog zakona. Ovaj ugovor nije ugovor o nabavci roba ili radova definiranih u stavu (10), odnosno (11) ovoga člana. Usluge koje su izuzete od ovog zakona navedene su u Aneksu II., dio C, koji je sastavni dio ovog zakona. Ugovor o javnoj nabavci može biti: a) b) Ugovor o javnoj nabavci, čiji su predmet i robe i usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga, ukoliko vrijednost odnosnih usluga prelazi vrijednost roba obuhvaćenih tim ugovorom.

Ugovor o javnoj nabavci, čiji su predmet usluge, ugovor je o javnoj nabavci usluga. On uključuje i radove u smislu Aneksa I. ovog zakona koji su sporedni u odnosu na osnovni predmet ugovora.

Član 2. stav (10) navodi gramatički negativnu definiciju pojma “ugovor o javnoj nabavci usluga”. Prema tome “ugovor o javnoj nabavci usluga” predstavlja ugovor u pisanom obliku, koji se zaključuje radi finansijske koristi, a koji nije ni ugovor o nabavci roba niti radova. Uz to ovaj član dalje navodi smjernice o tome kako se ugovor klasificira ako sadrži elemente iz više kategorija. Prema tih smjernicama [član 2. stav (10) tačka a)] ugovor koji sadrži i robe i usluge smatra se “ugovorom o javnoj nabavci usluga” ukoliko vrijednost usluga prelazi vrijednost roba obuhvaćenih tim ugovorom.

Ugovor koji sadrži i usluge i radove smatra se “ugovorom o javnoj nabavci usluga” ako su radovi samo sporedni u odnosu na osnovni predmet ugovora.
(11)

Član 2. stav (11)

“Ugovor o javnoj nabavci roba” podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaključuje radi ostvarivanja finansijske koristi i odnosi se na kupovinu, leasing, zakup ili najamnu kupovinu, sa ili bez opcije otkupa roba (sirovina, proizvoda, opreme i drugih predmeta bilo kojeg oblika i veličine), uključujući neophodnu pripremu mjesta izvođenja radova i usluga ugradnje.

Prema članu 2. stav (11) pojam “ugovor o javnoj nabavci usluga” predstavlja ugovor u pisanom obliku, koji se zaključuje radi ostvarivanja finansijske koristi i uključuje kupovinu, leasing, zakup ili najamnu kupovinu sa ili bez mogućnosti otkupa roba, uključujući neophodnu pripremu mjesta izvođenja radova i usluge ugradnje.

6

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 2. stav (12)
(12)

“Ugovor o javnoj nabavci radova” podrazumijeva ugovor u pisanoj formi koji se zaključuje radi ostvarivanja finansijske koristi, a za predmet ima ili izvođenje ili i izvođenje i projektiranje radova koji se odnose na neku od djelatnosti utvrđenih u Aneksu I., koji je sastavni dio ovog zakona, ili realizaciju, bez obzira na sredstva, posla koji odgovara uslovima utvrđenim od strane ugovornog organa. Pojam “radova” podrazumijeva rezultat gradnje ili građevinskih radova uzet u cjelini, a koji je sam po sebi dovoljan za ispunjenje neke ekonomske ili tehničke funkcije.

Prema članu 2. stav (12) pojam “ugovor o javnoj nabavci radova” predstavlja ugovor u pisanom obliku koji se zaključuje radi finansijske koristi a za predmet ima ili izvođenje ili i idejno rješenje i izvršenje radova navedenih u Aneksu I ZJN, ili realizaciju “posla” koji odgovara uslovima utvrđenim od stane ugovornog organa. Pojam “radova” shodno tome, definiran je kao rezultat gradnje ili građevinskih radova koji su sami po sebi dovoljni za ispunjenje neke tehničke ili ekonomske funkcije. Član 2. stav (13)
(13) “Zahtjev” podrazumijeva pisani dokument kojim dobavljač podnosi zahtjev za poziv za učešće u ograničenom ili pregovaračkom postupku.

Prema članu 2. stav (13) pojam “zahtjev” predstavlja dokument kojim privredni subjekt izražava želju i interes da ga ugovorni organ pozove na učešće u ograničenom ili pregovaračkom postupku. Član 2. stav (14)
(14) “Ograničeni postupak” podrazumijeva postupak u kojem bilo koji dobavljač koji želi postati kandidat može zahtijevati učešće i u kojem samo oni kvalificirani kandidati koje pozove ugovorni organ mogu dostaviti ponude.

U prvoj fazi svi zainteresirani privredni subjekti mogu podnijeti zahtjev [vidi član 1. stav (13)] za učešće.

Prema članu 2. stav (14) pojam “organičeni postupak” predstavlja postupak koji uključuje dvije faze.

U drugoj fazi ugovorni organ odabira samo one ekonomske operatere, koji su u skladu sa krtierijima za odabir ponuđača, dovoljno kvalificirani i poziva ih da podnesu ponude.

7

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 2. stav (15)
(15)

Pojmovi “dobavljač”, “pružalac usluga” i “izvođač radova” podrazumijevaju svakog privrednog subjekta, koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa takvih lica koja na tržištu nudi robe, usluge ili radove. Ukoliko nije drugačije naznačeno, pojam “dobavljač” podrazumijevat će “dobavljač”, “pružalac usluga” ili “izvođač radova”.

Prema članu 2. stav (15) pojmovi “dobavljač”, “pružalac usluga” i “izvođač radova“ odnose se na svkog privrednog subjekta – koji može biti fizičko ili pravno lice ili grupa takvih lica – koji na tržištu nude robe, usluge ili radove.

Uz to, član 2. stav (15) navodi da se, osim ako drugačije nije navedeno, pojam “dobavljač” koristi kao opći pojam, koji uključuje sve ekonomske operatere (što stricto sensu uključuje “dobavljače” (u slučaju ugovora o javnoj nabavci roba), “izvođače radova” (kod ugovora o javnoj nabavci radova) i “pružaoce usluga” (kod ugovora o javnoj nabavci usluga)). Član 2. stav (16)
(16) “Ponuda” podrazumijeva dokument koji podnosi dobavljač i kojim nudi snabdijevanje proizvodima, pružanje usluga ili izvođenje radova pod uslovima koji su određeni od strane ugovornog organa.

Prema članu 2. stav (16) pojam “ponuda” predstavlja dokument koji privredni subjekt podnosi ugovornom organu i priprema u skladu sa definiranim uslovima za dodjelu ugovora o nabavci roba, radova ili usluga. Član 2. stav (17)
(17) “Tenderska dokumentacija” podrazumijeva dokumentaciju kojom se opisuje predmet nabavke, uslovi ugovora i postupak izbora najpovoljnije ponude, a objavljuje je ili dobavljačima predstavlja ugovorni organ. Ova dokumentacija uključuje obavještenje o nabavci, poziv na dostavu ponuda, tehničke specifikacije, nacrt ugovora i druge relevantne dokumente i objašnjenja.

Prema članu 2. stav (17) pojam “tenderska dokumentacija” predstavlja dokumentaciju, kojom se definira predmet nabavke i uslovi ugovora i postupak dodjele ugovora. Ovu dokumentaciju ugovorni organ ili dostavlja (na primjer: dostavljanje poziv za učešće) ili obavljuje (na primjer: obavještenje o javnoj nabavci). Član 2. stav (18)
(18) “Ponuđač” podrazumijeva dobavljača koji je dostavio ponudu.

8

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Prema članu 2. stav (18) pojam “ponuđač” predstavlja privrednog subjekta koji je podnio “ponudu” [vidi član 2. stav (16)]. Član 2. stav (19)
(19) “Alternativna ponuda” podrazumijeva ponudu u kojoj se nude drugačije karakteristike predmeta ugovora u odnosu na one koje su navedene u tenderskoj dokumentaciji.

Prema članu 2. stav (19) pojam “alternativna ponuda” predstavlja “ponudu” koja sadrži dodatne ili alternativne karakteristike u odnosu na minimalni set karakteristika naveden u tehničkoj specifikaciji “tenderske dokuemtacije”. Član 2. stav (20)
(20) “Pisani” ili “u pisanoj formi” podrazumijeva svaki izraz koji se sastoji od riječi ili brojeva koji se mogu pročitati, umnožiti i naknadno saopćiti, a također i informacije koje se prenose i arhiviraju uz pomoć elektronskih sredstava, naravno pod uslovom da je sadržaja osiguran i da se potpis može identificirati.

Prema članu 12. stav (20) pojmovi “pisani” ili “u pisanoj formi” predstavljaju svaki izraz koji se može pročitati, umnožiti i saopćiti, uključujući informacije koje se prenose i arhiviraju uz pomoć elektronskih sredstava, pod uslovom da postoji garancija za sigurnost sadržaja te da se potpis može identificirati.

ODJELJAK II PRIMJENA ZAKONA ODJELJAK II Dijela I ZJN (članovi od 3. do 6.) definira obim primjene ZJN, i ratione personae i ratione materiae.
Član 3. Ugovorni organi

Član 3. definira obuhvaćenost ZJN kada je riječ o ratione personae t.j. o obuhvaćenim ugovornim organima.

9

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 3. stav (1)
(1)

Pod ugovornim organom podrazumijeva se:

Prema članu 3. stav (1) postoje tri kategorije ugovornih organa kada je u pitanju obuhvaćenost ZJN. Član 3. stav (1) tačka a)
a) svaki organ uprave na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, odnosno na kantonalnom, gradskom ili općinskom nivou (u daljnjem tekstu: organi na državnom ili lokalnom nivou uprave);

Prva kategorija uključuje one organe koji bi se mogli podvesti pod klasične organe javnog sektora tj. svaki odgan uprave na Državnom, regionalnom ili lokalnom nivou. Član 3. stav (1) tačka b)
b) svaki javni subjekt i/ili privredno društvo, tj. organ, kako je to definirano u stavu (2) ovog člana;

Druga kategorija uključuje ono što bi se moglo nazvati “organima kojima upravlja javno pravo”. Član 3. stav (1) tačka c)
c) svako javno društvo/preduzeće koje obavlja neku od djelatnosti definiranih u stavu (3) ovog člana i nad kojim ugovorni organ može vršiti dominantan uticaj po osnovu vlasništva nad tim društvom/ preduzećem, finansijskog učešća u tom društvu/preduzeću ili po osnovu Pravila o upravljanju tim društvom/preduzećem.

Konačno, treća kategorija predstavlja javna preduzeća koja su aktivna u komunalnom sektoru (tj. vode, električna energija, gas, telekomunikacije i transport). Druga i treća kategorija zahtijevaju pažljiv pristup. Član 3. stav (2)
(2)

Javni subjekt, tj. organ, u skladu sa stavom (1) tačka b) ovog člana, podrazumijeva svaki subjekt:

Prema članu 3. stav (2) postoje tri kumulativna uslova koje organ mora zadovoljiti kako bi se smatrao “javnim subjektom” (druga kategorija) za svrhe ZJN.
10

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 3. stav (2) tačka a)
a)

osnovan u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa, a nema industrijski ili komercijalni karakter, i

Prvo, prema članu 3. stav (2) tačka a) javni subjekt mora biti osnovan u posebnu svrhu zadovoljavanja potreba od općeg interesa, a da nema industrijski ili komercijalni karakter. Veoma širok spektar aktivnosti se može podrazumijevati pod kategorijom “potreba od općeg interesa” (na primjer: usluge štampanja, prikupljanje smeća, itd). Ovdje je potrebno pomenuti da ovdje teorijski može spadati sve što vlada smatra potrebnim za javno dobro. Kada je u pitanju nekomercijalni karakter kompanije postoji trodijelni test koji se može koristiti: (a) Da li je sticanje profita osnovni cilj tog organa? (b) Da li taj organ ima konkurenciju na tržištu?

Ako su odgovori pod (a) i (b) negativni a odgovor pod (c) potvrdan onda vjerovatno taj organ nema komercijani ili industrijski karakter i tim je obuhvaćen ZJN ako ispunjava i ostale uslove iz člana 3. Član 3. stav (2) tačka b)
b) koji ima svojstvo pravnog lica i

(c) Da li je moguće da bi Država ili neki drugi upravni organ intervenirali u svrhu umanjivanja komercijalnog pritiska, na primjer kako bi time spriječili stečaj tog organa?

Drugo, prema članu 3. stav (2) tačka b) taj organ mora biti pravno lice. Za ovaj uslov nije potreban dalji komentar. Član 3. stav (2) tačka c)
c) koji većinskim dijelom finansiraju organi na državnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definirani u ovom stavu; ili u kome nadzor nad upravljanjem vrše organi ili subjekti definirani u ovom stavu; ili koji ima upravni, upravljački ili nadzorni odbor u kojem su više od polovine članova imenovali organi na državnom ili lokalnom nivou uprave ili drugi javni subjekti definirani u ovom stavu.

11

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Treće, prema članu 3. stav (2) tačka c) taj organ mora biti organ koji ili većinskim dijelom finansiraju ili kome nadzor nad upravljanjem vrše ugovorni organi ili organ koji ima upravni, upravljački ili nadzorni odbor u kome je više od polovine članova imenovano od strane ugovornih organa. Kada je u pitanju sintagma “većinskim dijelom finansiran” dovoljno je reći da je to jednako finansiranju od više od 50%.

Prema objašnjenju člana člana 3. stava (2) tačka c), taj pojam finansiranja uključuje samo ono plaćanje koje će vjerovatno stvoriti ili ojačati zavisni odnos između tog organa i ugovornog organa koji vrši plaćanje. Tako se plaćanja koja se vrše kao rezultat redovnog komercijalnog odnosa (na primjer: kada je u pitanju pružanje usluga) ne uzimaju u obzir u svrhe određivanja ovih 50%. Značenje izraza “nazor nad upravljanjem” zahtjeva određeni nivo nadzora koji omogućava ugovornom organu utjecaj na odluke o javnim ugovorima organa koji je pod nadzorom. Taj nivo nadzora ne zahtijeva neophodno ovlasti formalnog uplitanja u odluke uprave tog organa. Ipak, sama revizija legalnosti odluke tog organa od strane ugovornog organa nije isto što i “nadzor nad upravljanjem”.

Treća kategorija ugovornih organa obuhvaćenih ZJN navodi se u članu 3. stav (1) tačka c). Prema tom stavu javna preduzeća koja djeluju u oblastima navedenim u članu 3. stav (3), tj. voda, električne energije, gasa, transporta, itd, su obuhvaćena direktivom ako ugovorni organ ima dominantan uticaj nad njima.

Isto objašnjenje nalazi se i u trećem slučaju navedenom u članu 3. stav (2) tačka c) naime, imenovanje više od polovine članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog odbora tog organa od strane drugog ugovornog organa. U takvom slučaju postoji nesumnjiva pretpostavka da ugovorni organ ima određeni utjecaj na taj organ.

Dominantni utjecaj potencijalno postoji radi vlasništva nad javnim preduzećem od strane drugog ugovornog organa, ili radi njegovog finansijskog učešća kod javnog preduzeća, ili radi pravila koja određuju javno preduzeće.

Na primjer, to bi bio slučaj kada neki drugi ugovorni organ posjeduje većinu upisanog kapitala tog javnog preduzeća ili kada posjeduje većinu glasova vezanih za dionice, ili čak ako posjedovanjem manje od pola dionica ipak posjeduje značajan utjecaj (na primjer kada posjeduje 30% dionica, dok je ostalih 70% podijeljeno na više manjih dioničara). Takva kontrola postoji ako drugi ugovorni organ može imenovati više od pola članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog odbora. Ponovo objašnjenje iz člana 3. stav (1) tačka c) uključuje organe koji ne operiraju na potpuno konkurentnim tržištima i koji su vjerovatno podložniji pritiscima Države ili nekog drugog organa uprave kod dodjele svojih ugovora o javnim nabavkama. Tako, kombinacija nedostataka komercijalnog pritiska i
12

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

utjecaj drugog ugovornog organa mogu rezultirati ne-efikasnošću što šteti kupcima koji će imati veće troškove.

Zbog toga, član 3. stav (1) tačka c) se mora posmatrati zajedno sa članom 3. stav (3) i članom 3. stav (4). (3) Član 3. stav (3)
a) Djelatnosti koje obavljaju javna društva / preduzeća iz stava (1) tačka c) ovog člana sastoje se od, osiguranja ili rada fiksnih mreža s ciljem pružanja javnih usluga u vezi s proizvodnjom, transportom ili distribucijom: 1. 2. 3. vode; ili električne energije; ili

b)

eksploatacije geografske lokacije sa svrhom: 1. 2.

ili snabdijevanja takvih mreža vodom, električnom energijom, plinom ili toplotnom energijom; istraživanja ili crpljenja nafte, plina, uglja ili drugih čvrstih goriva, ili

plina ili toplotne energije;

c) d)

osiguranja ili rada javnih telekomunikacionih sistema ili pružanje jedne ili više javnih telekomunikacionih usluga.

rada mreža koje pružaju usluge javnog prijevoza putem željeznice, metroa, tramvaja, trolejbusa, autobusa ili žičare;

smještaja zračne, morske ili riječne luke ili drugih terminala za prijevoznike u zračnom, morskom ili riječnom saobraćaju;

Član 3. stav (3) navodi aktivnosti javnih preduzeća, koja su obuhvaćena ZJN. Bitno je napomenuti da su aktivnosti koje su pomenute u stavu (3) vezane za tržišta, koja često imaju monopolističke ili oligopolističke karakteristike (tj. nisu u pospunosti konkurentna). Naročito, član 3. stav (3) obuhvata javna preduzeća koja obezbjeđuju: a) osiguranje ili rad fiksnih mreža s ciljem pružanja javnih usluga u vezi s proizvodnjom, transportom ili distribucijom ili snabdijevanje takvih mreža vodom, električnom energijom, plinom ili toplotnom energijom [član 3. stav (3) tačka a)] istraživanje ili crpljenje nafte, plina, uglja ili drugih čvrstih goriva.

b)

13

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 3. stav (4)
(4)

U slučaju da neku od djelatnosti definiranih u stavu (3) ovog člana osigurava i jedno ili više preduzeća koja nisu obuhvaćena definicijom iz stava (1) tačka c) ovog člana, Vijeće za konkurenciju će, na traženje direktora Agencije za javne nabavke a po osnovu zahtjeva odnosnog ugovornog organa, ocijeniti / izjaviti da li je tržište za datu djelatnost (“relevantno tržište”) konkurentno. U slučaju da je to relevantno tržište proglašeno konkurentnim, direktor Agencije za javne nabavke predložit će izmjenu i dopunu ovog zakona, kojim se, u odnosu na konkretnu djelatnost, od obaveze poštivanja ovog zakona oslobađaju svi definirani ugovorni organi.

Suprotno, član 3. stav (4) navodi da onda kada se stvore zadovoljavajući konkurentski uslovi u bilo kojem segmentu navedenom u stavu (3), tada ta javna preduzeća koja posluju u tim segmentima mogu biti izuzeta od primjene ZJN. Neophodan uslov za ovom izuzimanje jeste prethodna izjava Konkurencijskog vijeća, koje djeluje nakon prijave Direktora Agencije za javne nabavke (AJN), da je “to relevantno tržište” (t.j. tržište tog segmenta) konkurentno. Nakon potvrde Konkurencijskog vijeća, Direktor AJN predlaže sve potrebne izmjene i dopune ZJN. Član 3. stav (5)
(5) Agencija za javne nabavke priprema liste kategorija ugovornih organa. Ako se ugovorni organ definiran u stavovima (1) do (3) ovog člana ne nađe na listi koju utvrdi Agencija za javne nabavke, on će, bez obzira na to, biti obuhvaćen ovim zakonom.

Ipak, ove liste će biti indikativne i ni u kom slučaju konačne. Drugim riječima, ako neki organ ispuni kriterije za jednu od kategorija ugovornih organa kako je definirano članom 3. stavovi od (1) do (3), taj organ je obuhvaćen ZJN čak i ako nije na spiskovima koje je sastavila AJN.
Član 4. Ugovori koji su predmet ovog zakona

Prema članu 3. stav (5) AJN priprema liste kategorija ugovornih organa.

Član 4 definira predmet primjene ZJN - ratione materiae, tj. obuhvaćene ugovore.

14

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 4. stav (1)
(1)

Ugovorni organi dodijelit će ugovore o javnoj nabavci radova, roba i usluga u skladu s odredbama ovog zakona i njegovim podzakonskim aktima.

Član 4. stav (1) uspostavlja obavezu ugovornog organa da sprovede dodjelu ugovora o nabavci roba, usluga i radova u skladu sa odredbama ZJN i podzakonskim aktima. Ova odredba treba se posmatrati zajedno sa članom 2. stavovi od (10) do (12) (definicije ugovora o uslugama, robama i radovima). Član 4. stav (2)
(2) Ovaj zakon također se primjenjuje na dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavci radova, roba i usluga koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju. Ugovorni organ koji daje takve subvencije dužan je osigurati poštivanje odredbi ovog zakona u slučajevima kada subvencionirani ugovor dodjeljuje neko drugo fizičko ili pravno lice, odnosno dužan je i sam poštivati odredbe ovog zakona u slučajevima kada dodjeljuje subvencionirani ugovor za ili u ime tih fizičkih ili pravnih lica.

Član 4. stav (2) navodi da ZJN obuhvata također i ugovore o nabavci roba, usluga ili radova koje ugovorni organi direktno ili indirektno subvencioniraju, ali koje dodjeljuje organ koji sam nije ugovorni organ. Bitno je pojasniti da obaveza tih neugovornih organa da primjenjuju propise ZJN postoji samo kod dodjele tih “subvencioniranih” ugovora. Član 4. stav (3)
(3) Okvirni sporazum koji se provodi u skladu s odredbama člana 32. ovog zakona se, u smislu ovog zakona, smatra ugovorom zaključenim u skladu s ovim zakonom.

Član 4. stav (3) navodi da se okvirni sporazumi (vidi član 32.) također potpadaju pod predmet ZJN, i kao rezultat toga njihova dodjela mora biti u skladu sa propisima iz ZJN.
Član 5. Ugovori na koje se ne primjenjuju odredbe ovog zakona

Član 5. određuje predmet ZJN time što navodi kategorije ugovora koji su izuzeti od primjene ZJN.

15

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 5. stav (1) tačka a)
(1) a)

Sljedeći ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

ugovori koji se odnose na državne tajne, kao što je definirano relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama važećim u Bosni i Hercegovini;

Prva kategorija ugovora izuzetih od primjene ZJN su ugovori koji su vezani za državne tajne kao što je definirano pravnim propisima u Bosni i Hercegovini (zakonima, regulativama ili upravnim odredbama koje su na snazi na državnom i entitetskim nivoima. Bitno je pomenuti da pozivanje na državnu tajnu mora biti opravdano te da se ova odredbe ne smije upotrebljavati kao sredstvo za izbjegavanje odredbi ZJN. Član 5. stav (1) tačka b)
(1) b) Sljedeći ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

ugovori čije izvršenje mora biti popraćeno posebnim mjerama sigurnosti, u skladu s relevantnim zakonima, drugim propisima i upravnim odredbama važećim u Bosni i Hercegovini;

Druga kategorija ugovora koji su izuzeti od primjene ZJN su oni ugovori čije izvršenje mora biti popraćeno posebnim mjerama sigurnosti. To bi na primjer mogao biti ugovor o uslugama za nadgledanje državne granice putem fotografiranja iz zraka. (Potrebno je napraviti razliku između ove kategorije i kategorije iz člana 5. stav (1) tačka d) vidi u daljem tekstu) Član 5. stav (1) tačka c)
(1) c) Sljedeći ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

ugovori koji se dodjeljuju u skladu sa sporazumom prema kojem se primjenjuje posebna procedura međunarodnih, kreditnih ili donatorskih subjekata;

Treća kategorija uključuje ugovore koji se dodjeljuju u skladu sa postupcima o međunarodnom kreditiranju ili donorskim organizacijama. Ovo odražava međunarodnu praksu u smislu da sporazumi između međunarodnih organizacija obično (kreditor ili donator) i korisnika (države koja prima pomoć) uključuju i stavku po kojoj dodjela ugovora o javnim nabavkama prema tom sporazumu mora biti dodijeljena u skladu sa postupcima te određene organizacije.

16

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 5. stav (1) tačka d)
(1) d)

Sljedeći ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

ugovori iz oblasti odbrane koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, vojnom opremom i namjenskim materijalom;

Bitno je pomenuti da ova odredba isključuje iz segmenta primjene ZJN samo kupovinu i proizvodnju oružja – na primjer: vojnih letjelica, blindiranih vozila, rakete i municije – na primjer: metaka, eksploziva i bombi - (ti ugovori se mogu definirati kao ugovori za “teška odbrana”) kao i usluga vezanih za njih.

Prema članu 5. stav (1) tačka d) ugovori iz oblasti odbrane koji se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem i vojnom opremom izuzeti su od primjene ZJN.

Član 5. stav (1) tačka d) se ne smije tumačiti kao opći izuzetak za sve ugovore o javnoj nabavci koje ugovorni organi dodjeljuju u oblasti odbrane. Na primjer, ugovor o javnoj nabavci roba za nabavku računara za Ministarstvo odbrane jeste obuhvaćen ZJN. Jedini način na koji takav ugovor (ugovor koji dodjeljuje ugovorni organ iz oblasti odbrane a koji nije ugovor o teškoj odbrani) može biti izuzet iz ZJN jeste ako njegovo izvršenje zahtijeva posebne sigurnosne mjere (vidi član 5. stav (1) tačka b)).

Jednako tako robe i usluge “dvostruke namjene”, naime robe koje se mogu koristiti i u vojne svrhe ali i u druge svrhe – na primjer: ambulantna kola, motori, fotografije iz vazduha, itd – su u principu obuhvaćeni ZJN. Ponovo, član 5. stav (1) tačka b) bi mogao biti relevantan ovdje (vidi gore). Član 5. stav (1) tačka e)
(1) e) Sljedeći ugovori mogu biti izuzeti od primjene odredbi ovog zakona:

kupovina ili iznajmljivanje, bilo kojim finansijskim sredstvima, zemljišta, postojećih objekata ili druge nepokretne imovine ili prava koja iz njih proističu.

Član 5. stav (1) tačka e) izuzima ugovore koji imaju za svoj predmet kupovinu ili iznajmljivanje nepokretne imovine (zemlja, zgrade ili prava i privilegije koje iz njih proističu).

17

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 5. stav (2)
(2)

Koncesioni ugovori dodjeljuju se u skladu sa zakonima o koncesijama u Bosni i Hercegovini.

Član 5. stav (2) navodi da dodjela koncesionih ugovora – naime, ugovori kod kojih se posao dodjeljen ugovaraču sastoji, dijelom ili u cjelosti od usluga ili radova na eksploataciji – se ne dodijeljuju po ZJN već prema posebnim propisima o koncesijama u državi.

ODJELJAK III OPĆE ODREDBE ODJELJAK III Poglavlja I ZJN obuhvata Opće odredbe ZJN.
Član 6. Vrijednosni razredi

Član 6. navodi pravila za vrijednosne razrede (vrijednosni razredi). Vrijednosni razredi određuju primjenjivca pravila i zahtjeve po pitanju izbora postupka dodjele ugovora o javnoj nabavci. Član 6. stav (1)
(1) Vrijednost ugovora o javnoj nabavci procjenjuje ugovorni organ na početku postupka nabavke u skladu s odredbama od stava (5) do stava (8) ovog člana. Ta vrijednost odredit će koje će se poglavlje ovog zakona primjenjivati na postupak dodjele ugovora, u skladu s odredbama iz stava (2) i stava (3) ovog člana.

Prema članu 6. stav (1) ugvoorni organ ima obavezu da izvrši procjenu vrijednosti ugovora. Ta procjena je od bitnog značaja obziorom da ona određuje pravila koja će se koristiti kod dodjele tog određenog ugovora. Direktno relevantan po tom pitanju je također član 6. stav (8) koji zabranjuje ugovornom organu dijeljenje ugovora na manje ugovore (vidi dolje. Vidi također član 8. Odluke Vijeća ministara od 16.12.2004. godine o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH)

18

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 6. stav (2) i (3)
(2) a) b) (3)

Primarni, tj. domaći vrijednosni razredi:

Kada je vrijednost ugovora jednaka ili veća od 30.000,00 KM u slučaju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slučaju radova, ugovorni organ primjenjivat će Pravila utvrđena u Poglavlju II. ovog zakona. Kada je vrijednost ugovora niža od 30.000,00 KM u slučaju roba i usluga, ili 60.000,00 KM u slučaju radova, ugovorni organ primjenjivat će Pravila utvrđena u Poglavlju III. ovog zakona.

Međunarodni vrijednosni razredi:

Kada je vrijednost ugovora u slučaju roba i usluga jednaka ili veća od 500.000,00 KM za državne organe ili 700.000,00 KM za lokalne organe ili javne subjekte definirane u članu 3. stav (2) ovog zakona, ili u slučaju kada je vrijednost radova jednaka ili veća od 2.000.000,00 KM , postupak će, osim u slučaju usluga nabrojanih u Aneksu II., dio B ovog zakona, biti otvoren za međunarodnu konkurenciju. Ugovorni organ postupat će u skladu s Pravilima utvrđenim u Poglavlju II. ovog zakona, uz primjenu sljedećih odredbi: a) b) c) d)

objavljivanje obavještenja o nabavci iz člana 20. ovog zakona dopunjava se objavljivanjem sažetka obavještenja o nabavci na engleskom jeziku; rokovi navedeni u članu 21. stav (5) i stav (6) tačka a) i b) ovog zakona se u svakom pojedinom slučaju produžavaju za 12 dana;

obavještenje o nabavci će također biti objavljeno u skladu sa stavom (4) člana 20. ovog zakona; dva roka navedena u članu 21. stav (6) tačka c) ovog zakona produžavaju se i iznose 12, odnosno 10 dana.

Postoje tri različite vrste vrijednosnih razreda, naime “Primarni tj. domaći vrijednosni razredi” – iz člana 6. stav (2) – i “Međunarodni vrijednosni razredi” – iz člana 6. stav (3) i ono što bi se moglo nazvati “vrijednosni razred za ugovore niskih vrijednosti ” – iz člana 45. stav (2). U biti član 6. stavovi (2) i (3) [zajedno sa članom 45. stav (2)] uspostavljaju sistem od četiri kategorije ugovora javnih nabavki koji se dijele na osnovu njihove vrijednosti: Ugovori javnih nabavki čija vrijednost prelazi međunarodne vrijednosne razrede (izuzimajući usluge navedene u Aneksu II, DIO B)

Ugovori javnih nabavki čija vrijednost je ispod međunarodnih vrijednosnih razreda ali iznad domaćih vrijednosnih razreda (izuzimajući ugovore o uslugama navedenim u Aneksu II, DIO B)

19

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ugovori javnih nabavki ispod domaćih vrijednosnih razreda

Ugovori javnih nabavki čija vrijednost je ispod najnižeg vrijednosnog razreda (član 45. stav (2)). Prvo, nabavka ugovora čija vrijednost prelazi vrijednosti domaćih vrijednosnih razreda (30.000 KM za robe i usluge, 60.000 KM za radove) – ali je ispod međunarodnih vrijednosnih razreda – sprovodi se u skladu sa Pravilima iz Poglavlja II ZJN. Ugovori čija vrijednost je niža od domaćih vrijednosnih razreda dodjeljuju u skladu sa odredbama iz Poglavlja III ZJN.

Drugo, nabavka ugovora o javnim nabavkama čija vrijednost prelazi “Međunarodne vrijednosne razrede” (500.000 KM za robe i usluge koje dodjeljuju državni organi, 700.000 KM za robe i usluge koje dodjeljuju lokalni organi i 2.000.000 KM za ugovore o javnoj nabavci radova) vrši se u skladu sa propisima iz Poglavlja II, zajedno sa članom 6. stav (3) podstavovi a, b, c i d.

Za ugovore iznad međunarodnih vrijednosnih razreda obavještenje o javnoj nabavci uključuje sažetak na engleskom jeziku. Dodatno, treba postojati i obavještenje objavljeno i u novinama sa međunarodnim opticajem (ili alternativno tome na webstranici javnih nabavki) (vidi član 20. stav (4)) i da se vremenski rokovi za otvoreni (član 21. stav (5)), ograničeni, ubrzani ili pregovarački postupak (član 20. stav (6) podstavovi a-c) produžuju. Objašnjenje člana 6. stav (3) je očigledno nastojanje da se olakša učešće za strane ekonomske operatere time što će im se omogućiti da saznaju za tu mogućnost prijavljivanja na tender (objavljivanje obavještenja na međunarodnom nivou) te da pripreme ponudu obzirom da se ne koriste neophodno sa lokalnim okruženjem za javne nabavke (produženi vremenski rokovi). Potrebno je razjasniti to da učešće stranih privrednih subjekata nije zabranjeno u slučaju ugovora čija vrijednost prelazi domaće vrijednosne razrede a nalaze se ispod međunarodnih vrijednosnih razreda.

Obzirom da ne postoji izričita odredba kojom se zabranjuje učešće međunarodnim privrednim subjektima pri postupku dodjele ugovora ispod međunarodnih vrijednosnih razreda, more se predpostaviti da je njima dozvoljeno učešće u skladu sa odredbama Poglavlja II. Ovo tumačenje se podržava primjenom principa racionalne potrošnje i konkurencije koji su prethodno objašnjeni [član 1.] i koji se primjenjuju na cijeli ZJN.

20

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 6. stav (4)
(4)

Vrijednosni razredi navedeni u ovom članu važit će do momenta njihove izmjene na način utvrđen u podzakonskim aktima.

Član 6. stav (4) predviđa mogućnost izmjene vrijednosnih razreda samo u skladu sa postupkom definiranim u podzakonskim aktima. Izmjene vrijednosnih razreda se mogu uvesti samo putem izmjena i dopuna Zakona o javnim nabavkama. Ova odredba se ne treba tumačiti kao mogućnost izmjena vrijednosnih razreda putem podzakonskih akata koje usvaja Vijeće ministara. To bi bilo u suprotnosti sa ustavnim sistemom u Bih. Podzakonski akti mogu samo definirati postupak kojim se nacrt Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnim nabavkama usvaja u odnosu na vrijednosne razrede. Ustvari, član 9. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama koje je donijelo Vijeće ministara 16.12.2004. godine navodi da direktor Agencije za javne nabavke može predložiti izmjene vrijednosnih razreda u slučaju: značajne promjene stope inflacije, značajne promjene ekonomskih uslova u BiH, i

Konačnu odluku o nacrtu izmjena i dopuna donosi Vijeće ministara BiH. Izmjene u vrijednosnim razredima, kao i u slučaju bilo kakvih izmjena i dopuna ostalih odredbi Zakona, može donijeti samo Parlament BiH. Član 6. stavovi (5) i (6)
(5) (6) Vrijednost ugovora o javnoj nabavci je procijenjena ukupna vrijednost, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, koju plaća ugovorni organ za predmet ugovora.

promjene propisa Europske unije o javnim nabavkama.

Osnov za izračunavanje vrijednosti okvirnog sporazuma je procijenjena maksimalna vrijednost, bez uključenog iznosa pripadajućih indirektnih poreza, svih ugovora predviđenih u datom periodu.

Član 6. stavovi (5) i (6) navode kako ugovrni organ treba ispunjavati svoje obaveze iz člana 6. stav (1) tj. vršiti ocjenu vrijednosti ugovora.

Ti stavovi navode da vrijednost ugovora o javnoj nabvaci predstavlja ukupnu vrijednost koju plaća ugovorni organ, bez pripadajućih indirektnih poreza, dok se vrijednost okvirnog sporazuma računa na osnovu procijenjene maksimalne vrijednosti svih ugovora predviđenih u ugovorenom periodu, bez pripadajućih indirektnih poreza.

21

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 6. stav (7)
(7)

Procjene iz stavova (5) i (6) ovog člana moraju biti važeće u vrijeme objavljivanja obavještenja o nabavci ili, u slučajevima kada se takvo obavještenje ne zahtijeva, u momentu u kojem ugovorni organ započinje postupak dodjele ugovora.

Član 6. stav (7) navodi da procjene iz člana 6. stavovi (5) i (6) moraju biti važeće u vrijeme objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci ili, u slučajevima kada se obavještenje ne zahtijeva, na početku kada ugovorni organ započinje postupak dodjele ugovora.

Obrazloženje za ovu odredbu jeste da se njome omogućava određuivanje specifičnog vremenskog trenutka u kojem se procjena iz člana 6. stavovi (5) i (6) mora uraditi i kao takva smatrati konačnom. Ovakva odreba je neophodna obzirom da određene robe ili usluge mogu biti podložne značajnoj izmjeni cijena tokom vremena a rezultat toga mogu biti značajne promjene u cijeni određenog ugovora o javnoj nabavci. Shodno tome promjena vrijednosti može utjecati na primjenjiva pravila (na primjer: ta nova vrijednost prelazi određeni viši vrijednosni razred). Član 6. stav (8)
(8) Ugovornim organima nije dozvoljeno dijeljenje predmeta ugovora s namjerom izbjegavanja primjene nabavnih postupaka utvrđenih ovim zakonom. Ugovor se može dijeliti samo ako su svi dijelovi tako podijeljenog ugovora predmet istog postupka o javnoj nabavci, koji je, u skladu s odredbama ovog zakona, odabran za taj cjelokupni ugovor.

Član 6. stav (8) eksplicitno zabranjuje praksu dijeljenja predmeta nabavke sa namjerom izbjegavanja postupaka javnih nabavki kao sredstvo kojim se osgirava efikasnost ZJN u cjelosti. U protivnom cijeli sistem bi bio podložan zloupotrebi. Zanimljivo je da ugovor može biti podijeljen samo ako su svi njegovi dijelovi predmet istog postupka javne nabavke koji bi se koristio i kod samo jednog ukupnog ugovora. Drugim riječima, sve dok dijeljenje ugovora ne utječe na odabir postupka javne nabavke (ili druge pravne obaveze), dijeljenje je dozvoljeno.

Na primjer: ugovor o nabavci usluga od 600.000 KM može se podijeliti na tri lota od 200.000 KM samo ako se ova tri lota dodjeljuju kao dio istog postupka javne nabavke koji je određen članom 6. stav (3) – naime postupak za međunarodne vrijednosne razrede.

22

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Član 7. Komisija za javne nabavke

Član 7. predviđa uspostavljanje Komisije za javne nabavke kod ugovornog organa. Član 7. stav (1)
(1) Za provođenje postupaka javne nabavke, u skladu s Poglavljem II. ovog zakona, ugovorni organ obavezan je imenovati Komisiju za nabavke.

Uspostavljanje Komisije za javne nabavke je obavezno za ugovornog organa u slučajevima kada se sprovodi postupak iz Poglavlja II ZJN, drugim riječima kada se dodjeljuju ugovori čija vrijednost prelazi ili domaći ili međunarodni vrijednosni razred. Član 7. stav (2)
(2) Za provođenje postupaka javne nabavke, u skladu s Poglavljem III. ovog zakona, ugovorni organ može imenovati Komisiju za nabavke.

Suprotno tome, ugovorni organ može, a i ne mora da uspostavi Komisiju za javne nabavke kada koristi postupak dodjele ugovora obuhvaćen Poglavljem III ZJN (ugovori niskih vrijednosti). Član 7. stav (3)
(3) Uspostavljanje i rad Komisije za nabavke regulirat će se podzakonskim aktima.

Propisi vezani za uspostavljanje, ovlasti i rad Komisije za javne nabavke se nalaze u podzakonskim aktima (vidi članove 5. i 6. Odluke Vijeća ministara od 16.12.2004. godine o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH).

23

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Član 8. Upotreba jezika

Svi dokumenti navedeni u ovom zakonu koje, u vezi s postupcima dodjeljivanja ugovora propisanim ovim zakonom, ispostavljaju ugovorni organi ili koje podnose ugovornim organima sačinjavaju se na jednom od zvaničnih jezika u Bosni i Hercegovini, u skladu s odredbama člana 6. stav (3) tačka a) ovog zakona. Pored toga, tenderska dokumentacija može se pripremiti i na engleskom ili bilo kom drugom odgovarajućem jeziku, s tim da se pri tome mora sačuvati cjelovitost sadržaja informacija iz tenderske dokumentacije. Sažetak objave obavještenja o javnoj nabavci uvijek se može pripremiti na engleskom ili bilo kom drugom odgovarajućem jeziku za međunarodno objavljivanje – kao što je navedeno u članu 20. stav (4) i (5) ovog zakona.

Član 8. navodi da se sva dokumentacija u postupku nabavke (koju sastavi ugovorni organ i podnesu privredni subjekti) mora sastaviti na jednom od službenih jezika BiH. Ugovorni organ ima pravo da odabere jedan od službenih jezika. Dokumentacija sastavljena na jednom od službenih jezika BiH ne treba se prevoditi na ostale službene jezike. Uz to, u specifičnim slučajevima koji su navedeni u ZJN dokumentacija se također priprema na jednom stranom jeziku. Na primjer to je slučaj kod ugovora javnih nabavki čija vrijednost prelazi međunarodne vrijednosne razrede u skladu sa članovima 6. stav (4), 20. stav (4) i (5).
Član 9. Povjerljivost Uvažavajući važeće propise o slobodnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini:

Član 9. navodi princip povjerljivosti postupka nabavke. Član 9. tačka a)
a)

Naročito razlikuje dva područja u kojima je princip povjerljivosti primjenjiv.
Povjerljive informacije sadržane u bilo kojoj tenderskoj ponudi, koje se odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili znanja (know-how) učesnika tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u postupak nabavke.

Prvo, princip povjerljivosti uključuje postupanje prema komercijalnim tajnama, tehnološkom znanju (know-how), finansijskim ili drugim osjetljivim informacijama koje se nalaze u ponudi. Te osjetljive informacije se mogu otkriti samo licima koja su zvanično uključena u postupak nabavke (član 9. tačka (a)).
24

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 9. tačka b)
b) Nakon javnog otvaranja tendera, nijedna informacija vezana za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu tendera i razmatranje ugovornog organa ili Komisije za nabavke ne smije se otkrivati nijednom učesniku tendera ili trećem licu prije nego što se odluka o dodjeli ugovora ne saopći pobjedniku tendera.

Drugo, princip povjerljivosti odnosi se na informacije vezane za tok postupka nabavke nakon javnog otvaranja ponuda. Naročito, nije dozvoljeno otkrivati informacije vezane za ispitivanje, pojašnjenje ili ocjenu ponuda koje vrši ugovorni organ, niti jednom ponuđaču ili trećem licu prije nego se pobjednik obavijesti da je dobio ugovor (član 9. tačka (b)).

To znači da je nakon obavještavanja pobjednika da je dobio taj ugovor, otkrivanje određenih informacija vezanih za ispitivanje i ocjenu ponuda dozvoljeno. Takvo otkrivanje se potrebno zbog principa transparentnosti samog postupka i člana 38. stav (4) ZJN. Ipak, otkrivanje se ne smije odnositi na informacije iz člana 9. tačka a) obziorm da je ta zabrana sadržana u tom članu konačna.

25

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

POGLAVLJE II PRIMARNI POSTUPCI ZA DODJELU UGOVORA Poglavlje II ZJN koje sadrži članove 10. – 44., odnosi se na primarne postupke za dodjelu ugovora. Primarni postupci za dodjelu ugovora su postupci koji su definirani u članu 10. ZJN, a koje ugovorni organi trebaju primjenjivati kada dodjeljuju ugovore čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od vrijednosnih razreda definiranih u članu 6., stavu (2) ZJN. “Procijenjena vrijednost" ugovora o javnoj nabavci je definirana u članu 6., stavu (1) ZJN, a računanje procijenjene vrijednosti je definirano u članu 6., stavovima (5) do (8) ZJN, vidi komentare na član 6

Sve ugovore čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od primarnih vrijednosnih ugovorni organi dodjeljuju u skladu sa proceduralnim propisima iz Poglavlja II.

Ugovore čija je procijenjena vrijednost jednaka ili veća od međunarodnih vrijednosnih razreda koji su definirani u članu 6., stavu (3) ZJN, ugovorni organi dodjeljuju takođe u skladu sa proceduralnim propisima iz Poglavlja II ali uz poštivanje odredbi o objavljivanju i minimalnim vremenskim rokovima koje su navedene u članu 6., stavu (3), tačkama a) do d) ZJN, posebno pozivajući međunarodnu konkurenciju, vidi komentare na član 6.

Svi primarni postupci dodjele ugovora su – i bit će – otvoreni za konkurenciju1 [1] među privrednim subjektima iz BiH kao i iz inostranstva2, bez obzira kolika je procijenjena vrijednost datih ugovora. Ovaj princip, u skladu sa članom 1., stavom (1), tačkom c) ZJN, je ključni element u stvaranju jedinstvenog i otvorenog tržišta u BiH za robe, usluge i radove

Proceduralni propisi za dodjelu ugovora čija je procijenjena vrijednost niža od primarnih vrijednosnih razreda se, u skladu sa članom 6., stavom (2) ZJN nalaze u Poglavlju III ZJN, u članovima 45. do 47.

Ugovorni organi mogu uzeti u obzir preferencijalni tretman domaćeg u prijelaznom periodu, vidi član 37. ZJN i član 20. Uputstva o primjeni ZJN: 2 Čak i u slučaju pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, ugovorni organi moraju poduzeti sve neophodne mjere da osiguraju odvijanje pravične i aktivne konkurencije među potencijalnim dobavljačima (kada postoji više od jednog mogućeg dobavljača).
1

26

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

ODJELJAK I ODABIR POSTUPKA DODJELE UGOVORA ODJELJAK JEDAN Poglavlja II Zakona o javnim nabavkama (ZJN), koji obuhvata članove od 10. do 12., koji se odnosi se na izbor postupka dodjele, specificira vrste postupaka dodjele (član 10.), uslove za korištenje postupaka dodjele (član 11.) i validne razloge za prestanak postupka dodjele ugovora (član 12.).

ZJN uspostavlja pet različitih primarnih postupaka dodjele ugovora za BiH, koji se slažu sa osnovnim postupcima koji su uspostavljeni pravilima EU o javnim nabavkama3. Uslovi za korištenje i provođenje postupaka dodjele za BiH koje utemeljuje ZJN su u određenim tačkama pojednostavljeni u poređenju sa Direktivama EU o javnim nabavkama, ali nisu s njima u kontradikciji.

Obično se preferira korištenje otvorenog postupka, dok korištenje ostalih postupaka zavisi od toga da li su prisutne određene okolnosti/ispunjeni određeni uslovi.

Prema ZJN, odabir/izbor postupka koji ugovorni organ može koristiti/primijeniti u posebnom pojedinačnom slučaju je podložan određenim ograničenjima koja su definirana/data u članu 11. Otvoreni postupak se uvijek može odabrati (kao primarni postupak dodjele ugovora) za nabavku roba, usluga i radova, osim u slučajevima nabavke konsultantskih usluga, koje se kupuju korištenjem ograničenog postupka, vidi objašnjenje člana 11. stav (2), ispod.

Konkurs za izradu idejnog rješenja je uređen članom 10. kao primarni postupak dodjele ugovora. Konkurs za izradu idejnog rješenja nije stvarno, sam po sebi, postupak dodjele ugovora, već postupak nabavke koji može, a i ne mora biti praćen postupkom dodjele ugovora. Ipak, konkurs za izradu idejnog rješenja će se provoditi prema istim općim principima transparentnosti, jednakog tretmana i nediskriminacije kao kod postupaka dodjele ugovora. Tamo gdje nisu spomenuta specifična pravila primjenjuju se opća pravila.

Pravila EU o javnim nabavkama su propisana Direktivama 2004/17/EC i 2004/18/EC Evropskog Parlamenta i Vijeća, od 31. marta, 2004. godine, vidi objašnjenje člana 1. ZJN iznad. Prema ovim Direktivama, uspostavljaju se 2 nova postupka dodjele ugovora pored osnovnih postupaka koji su sadržani u prijašnjim Direktivama EU o javnim nabavkama, to jest “ konkurentski dijalog” (obavezan za zemlje članice EU) i, kao varijanta otvorenog postupka, “dinamični sistemi kupovine” (neobavezni za zemlje članice EU). Ova 2 nova EU postupka od sada nisu uključeni u u sistem javnih nabavki koji je Zakonom o javnim nabavkama uspostavljen za BiH.
3

27

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Član 10. Vrste postupaka dodjele ugovora

Član 10. tačka a), otvoreni postupak:
a) otvoreni postupak;

Član 10. postavlja pet različitih primarnih postupaka dodjele ugovora prema tačkama a) do e) člana 10.4.
Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvršenju radova dodjeljuju se putem jednog od sljedećih postupaka i prema uslovima navedenim u članu 11. ovog zakona:

To što je postupak “otvoren” ne znači da se dozvoljava od reda svim privrednim subjektima da se natječu za ugovor. Ugovorni organ uvijek zahtijeva da se ponuđač ne nalazi niti u jednoj od ličnih situacija kao što su navedene u članu 23. stav (1) tačke a) do g)7. Ugovorni organ će također naznačiti koje to zahtjeve u pogledu ekonomske i finansijske podobnosti 8 i tehničke i profesionalne sposobnosti9 ponuđači moraju ispunjavati i tamo gdje je to primjereno, zahtijevat će da je ponuđač sposoban da obavlja profesionalnu djelatnost10. Ipak, svaki ekonomski subjekat koji ispunjava takve kriterije izbora koje je specificirao ugovorni organ u obavještenju o nabavci ima pravo da se, kao kvalificirani ponuđač, natječe za ugovor podnošenjem ponude. Shvaćen na ovaj način, otvoreni postupak je u potpunosti otvoren za natjecanje između privrednih subjekata.

Otvoreni postupak predstavlja postupak po kojem svaki zainteresirani ekonomski subjekat može podnijeti ponudu. Otvoreni postupak se uvijek pokreće objavljivanjem obavještenja o nabavci5, čime se privredni subjekti (1) obavještavaju da ugovorni organ namjerava dodijeliti ugovor korištenjem otvorenog postupka i (2) pozivaju da podnesu zahtjev za tendersku dokumentaciju6 i da nakon toga podnesu ponudu.

Druga dva postupka za dodjelu su utemeljena u Poglavlju III za nabavke ispod primarnih vrijednosnih razreda. 5 Vidjeti član 19. ZJN. 6 Vidjeti član 13. ZJN o tenderskoj dokumentaciji i član 13. ZJN o davanju tenderske dokumentacije. 7 Takve lične situacije su: da je ponuđač pod stečajem ili u procesu oglašavanje stečaja, da je osuđivan u sudskom postupku u smislu njegovog poslovnog ponašanja za kršenje zakona ili loše upravljanje, da nije ispunio obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje ili poreza, itd. 8 Vidjeti član 25. ZJN. 9 Vidjeti llan 26. ZJN. 10 Vidjeti član 24. ZJN.
4

28

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ponude koje su primljene na vrijeme se otvaraju, ocjenjuju itd. prema odredbama Odjeljka VI, Poglavlja II ZJN, od člana 33. do 37. Provođenje otvorenog postupka je dalje opisano u članu 28. ZJN. Član 10. tačka b), ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom:
b) ograničeni postupak s pretkvalifikacijom;

Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvršenju radova dodjeljuju se putem jednog od sljedećih postupaka i prema uslovima navedenim u članu 11. ovog zakona:

Ograničeni postupak sa pretkvalifikacijom11 predstavlja postupak u kojem svaki ekonomski subjekat koji želi postati kandidat12 može zatražiti učešće, a gdje ugovorni organ poziva samo kvalificirane kandidate da podnesu ponudu.

Pretkvalifikacija označava postupak u kojem ugovorni organ odabire, na osnovu kriterija izbora (isti kriteriji izbora koji se koriste u otvorenom postupku, vidi objašnjenje za član 10. tačka a), iznad) koji su specificirani u obavještenju o nabavci13, kandidate koji su kvalificirani da ih se pozove da dostave ponudu u ograničenom postupku.

Postupak se sastoji iz dvije faze: otvorena pretkvalifikacijska faza i ograničena faza prikupljanja ponuda.

Ograničeni postupak se uvijek pokreće obavljivanjem obavještenja o nabavci, čime se privredni subjekti 1) obavještavaju da ugovorni organ namjerava dodijeliti ugovor korištenjem ograničenog postupka i 2) pozivaju da podnesu zahtjev za učešće u postupku time što će dostaviti informaciju i dokumente za koje je u obavještenju o nabavci navedeno da su potrebni za pretkvalifikaciju. U ograničenom postupku, tenderska dokumentacija14 može se pripremiti u dva dijela, koji odgovaraju pretkvalifikacijskoj fazi i fazi prikupljanja ponuda. Ako se pripreme dva dijela, obavještenje o nabavci mora sadržavati informaciju o krajnjem roku i mjestu za podnošenje zahtjeva za pretkvalifikacijske dokumente.

U fazi prikupljanja ponuda, ugovorni organ poziva kvalificirane kandidate da dostave ponudu, te se ponude koje su primljene na vrijeme otvaraju, ocjenjuju itd. shodno odredbama Odjeljka VI, Poglavlja II Zakona o javnim nabavkama, od člana 33. do 37.

ZJN također koristi kraći naziv “ograničeni postupak” – vidi član 29.; oba naziva su jasna i mogu se zamijeniti. 12 Kandidat je dobavljač koji je podnio zahtjev za poziv da učestvuje u ograničenom postupku, prema članu 2. stav (2) ZJN. 13 Vidjeti član 19. ZJN. 14 Vidjeti član 13. ZJN o tenderskoj dokumentaciji i član 18 ZJN o davanju tenderskih dokumenata.
11

29

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

U ograničenom postupku s pretkvalifikacijom, svakom zainteresiranom ekonomskom subjektu – iz BiH ili iz inostranstva – koji ispunjava kriterije izbora, specificirane u obavještenju o nabavci – daje se mogućnost da podnese zahtjev za poziv da dostavi ponudu. Shvaćena na ovaj način, pretkvalifikacija je otvorena za sve zainteresirane natjecatelje. Samo oni kandidati čije kvalifikacije ispunjavaju kriterije izbora imaju pravo biti pozvani da podnesu ponudu. Shvaćena na ovaj način, faza prikupljanja ponuda obuhvata samo određene ekonomske subjekte. Međutim, među takvim privrednim subjektima konkurencija je slobodna, s tim da se vjerovatno uzima u obzir preferencijalni tretman domaćeg za period tranzicije15.. U stvari, ograničeni postupak koji je utemeljen prema ZJN, nije uistinu ograničen, budući da ugovorni organ poziva sve kvalificirane kandidate da podnesu ponudu i učestvuju u natjecanju. Ugovorni organ ne može izabrati samo neke od kvalificiranih kandidata – on mora pozvati sve te kandidate. Budući da nije prisutan element svojevoljnosti i subjektivnosti, ograničeni postupak je isto toliko objektivan i transparentan kao i otvoreni postupak.

Prema pravilima EU o javnim nabavkama, ugovorni organi mogu izabrati ograničeni broj kvalificiranih kandidata, što znači da neki kvalifikovani kandidati neće biti pozvani da podnesu ponudu. Takva ograničavanja nisu dozvoljena prema ZJN.

Uslovi za korištenje ograničenog postupka navedeni su u članu 11. stav (2), ZJN. Ograničeni postupak može, u određenim slučajevima koji iziskuju hitnost, biti proveden kao ubrzani postupak16 sa skraćenim vremenskim rokovima za prijem zahtjeva za učešće i za prijem ponuda17. Provođenje ograničenog postupka je dalje opisano u članu 29. ZJN. Ograničeni postupak je po mnogim aspektima sličan otvorenom postupku: • • •

Oba postupka se pokreću objavljivanjem obavještenja u Službenom glasniku i na web stranici javnih nabavki; U oba postupka svi zainteresirani dobavljači mogu učestvovati ili podnijeti zahtjev za učešće; Uslovi i kriteriji za kvalifikaciju i dokumenti, koji se mogu zahtijevati od dobavljača kako bi pružili dokaz o svojim kvalifikacijama su isti (članovi 22. do 27. se primjenjuju jednako); Svi kvalificirani dobavljači mogu podnijeti svoje ponude;

Vidjeti napomenu 1 iznad. Vidjeti član 2. stav (1), ZJN. 17 Vidjeti član 21. stav (6) tačka c), na koji se odnosi član 6. stav (3) tačka d), ZJN.
15 16

30

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

• • •

Otvaranje ponuda je javno;

Metode ocjene ponuda i kriteriji za dodjelu ugovora su isti;

Razlike u postupku između otvorenog i ograničenog postupka su: •

Pregovori između ugovornog organa i dobavljača na tenderu su zabranjeni. U otvorenom postupku ugovorni organ može primiti ponude od dobavljača koji ne ispunjavaju zahtjeve kvalifikacije. U ograničenom postupku ugovorni organ prima ponude samo od kvalificiranih ponuđača a ne prima ponude nekvalifikovanih ponuđača. Provjera kvalifikacija kandidata vrši se u toku pretkvalifikacijskog procesa. Međutim, budući da ocjena ponuda u otvorenom postupku počinje provjerom kvalifikacija ponuđača, odgovornost koju snosi ugovorni organ koji prima ponude od nekvalificiranih ponuđača u otvorenom postupku nije mnogo veća od one koju ima ugovorni organ koji prima zahtjeve od nekvalificiranih kandidata za učešće u ograničenom postupku.

• Velika prednost ograničenog postupka je na strani privrednih subjekata. Kad se radi o velikim i složenim ugovorima i ugovorima o nabavci konsultantskih usluga, zainteresirani dobavljači mogu usredotočiti svoje napore na dva koraka: pretkvalifikacijsku fazu i fazu prikupljanja ponuda. Kandidati koji budu eliminirani u pretkvalifikacijskoj fazi neće uzalud trošiti svoja sredstva na pripremu ponuda koje bi ionako bile odbijene zbog toga što ponuđač nema odgovarajuće kvalifikacije. Član 10. tačka c), pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci:
c) pregovarački postupak s objavljivanjem obavještenja o nabavci;

Zbog vremenskih rokova ograničeni postupak traje duže od otvorenog postupka. U otvorenom postupku koji se provodi za dodjelu ugovora koji je iznad međunarodnih vrijednosnih razreda, minimalni vremenski rok za prijem ponuda je 40 dana od datuma objavljivanja obavještenja o nabavci. U ograničenom postupku koji se provodi za dodjelu ugovora koji je viši od međunarodnih vrijednosnih razreda, minimalni vremenski rok za prijem zahtjeva za učešće je 30 dana od datuma objavljivanja obavještenja o nabavci, a minimalni vremenski rok za prijem ponuda je 40 dana od dana kada su poslani pozivi za ponude, ukupno 70 dana.

Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvršenju radova dodjeljuju se putem jednog od sljedećih postupaka i prema uslovima navedenim u članu 11. ovog zakona:

31

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci predstavlja postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora sa pozvanim, kvalificiranim kandidatima koji su odabrani u otvorenom pretkvalifikacionom postupku kao što je opisano iznad u članu 10. tačka b), za ograničeni postupak.

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci, s druge strane, pruža fleksibilniji metod dodjele ugovora. Prema pravilima EU o javnim nabavkama, javna preduzeća, tzv. “komunalni operateri”, mogu slobodno izabrati da koriste takav postupak umjesto otvorenog ili ograničenog postupka. ZJN ne pruža komunalnim operaterima u BiH slobodu izbora pregovaračkog postupka sa objavljivanjem obavještenja.

S obzirom da je takav pregovarački postupak za dodjelu ugovora manje transparentan od otvorenog ili ograničenog postupka, predviđeno je da se pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci koristi samo za mali broj izvanrednih slučajeva.

U pretkvalifikacijskoj fazi ugovorni organ, na osnovu kriterija za odabir (isti kriteriji za odabir koji se koriste kod otvorenog i ograničenog postupka, vidi objašnjenje člana 10. tačka a), iznad), koji su specificirani u obavještenju o nabavci18, vrši izbor kandidata koji su kvalificirani da dobiju poziv za učešće u pregovorima.

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci sastoji se iz dvije faze: otvorena pretkvalifikacijska faza i faza pregovaranja i prikupljanja ponuda.

Postupak se pokreće objavljivanjem obavještenja o nabavci u kojem se privrednim subjektima upućuje poziv da podnesu zahtjev za pretkvalifikaciju.

U fazi pregovaranja i prikupljanja ponuda, kandidati se pozivaju da uzmu učešće u pregovorima s ugovornim organom, s ciljem da se postave egzaktni uslovi ugovora, te da se na osnovu rezultata postignutih u obavljenim pregovorima podnese konačna ponuda. Konačne ponude se otvaraju, ocjenjuju itd. prema odredbama Odjeljka VI, Poglavlja II ZJN, od člana 33. do 37.

U pregovaračkom postupku sa objavljivanjem obavještenja o nabavci, tenderska dokumentacija može se pripremiti u dva dijela (kao u ograničenom postupku), tako da odgovara pretkvalifikacijskoj fazi i fazi pregovaranja i prikupljanja ponuda. Ako se pripremaju pretkvalifikacijski dokumenti, obavještenje o nabavci mora sadržavati informaciju o krajnjem roku za podnošenje zahtjeva za te dokumente. Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka sa objavljivanjem obavještenja o nabavci navedeni su u članu 11. stav (3) ZJN.
18

Vidjeti član 19. ZJN.

32

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci je sličan otvorenom i ograničenom postupku u sljedećim tačkama: • • • Sva tri postupka počinju objavljivanjem obavještenja u Službenom glasniku i na web stranici javnih nabavki; Kod sva tri postupka svi zainteresirani dobavljači mogu učestvovati ili uputiti zahtjev za učešće; Uslovi i kriteriji za kvalifikaciju i dokumenti, koji bi se mogli tražiti od dobavljača kako bi pružili dokaz o svojim kvalifikacijama su isti (članovi 22. do 27. se jednako primjenjuju);

Provođenje pregovaračkog postupka sa objavljivanjem obavještenja o nabavci dalje je opisano u članu 30. stav (1) i članu 31. ZJN.

• •

Svi kvalificirani dobavljači mogu dostaviti svoje ponude ili početne ponude; Kriteriji za dodjelu ugovora su isti.

Najveća razlika kod pregovaračkih postupaka u poređenju s otvorenim i ograničenim postupkom je ta što se dozvoljava vođenje pregovora između ugovornog organa i kvalificiranih kandidata o tehničkim, ekonomskim, pravnim i/ili drugim aspektima ugovora. Zbog toga što se mogu voditi takvi pregovori, ovaj postupak je manje transparentan, ali je fleksibilniji. Član 10. tačka d), pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci:
d) pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci;

Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvršenju radova dodjeljuju se putem jednog od sljedećih postupaka i prema uslovima navedenim u članu 11. ovog zakona:

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci predstavlja postupak u kojem ugovorni organ pregovara o uslovima ugovora sa jednim ili više dobavljača koje je pozvao, a gdje nije potrebno prethodno objaviti obavještenje o nabavci. Ovaj postupak nije direktno otvoren za natjecanje kao što to jesu ostala tri gore spomenuta postupka19. Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci predviđen je za primjenu samo u izvanrednim slučajevima, na primjer gdje su dva puta provedeni otvoreni i ograničeni postupak i još uvijek nisu primljene nikakve ponude, ili kada postoji samo jedan potencijalni dobavljač, a nema druge mogućnosti izbora, vidi objašnjenje člana 11. stav (4), iznad.
Vidjeti napomenu 2 iznad.

19

33

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci se može, u izvanrednim okolnostima, primijeniti u slučajevima ekstremne hitnosti, pod uslovom da se događaji koji zahtijevaju ovaj postupak nisu mogli predvidjeti i da ih nije prouzročio ugovorni organ. Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci navedeni su u članu 11. stav (4) ZJN.

S razlikom što u ovom postupku nema početnog objavljivanja obavještenja o nabavci, njegovo provođenje je identično provođenju pregovaračkog postupka sa prethodnim objavljivanjem obavještenja. Provođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci dalje je opisano u članu 30. stav (2) i članu 31. ZJN. Član 10. tačka e), konkurs za izradu idejnog rješenja:
e) konkurs za izradu idejnog rješenja

Ugovori o javnoj nabavci roba, usluga ili izvršenju radova dodjeljuju se putem jednog od sljedećih postupaka i prema uslovima navedenim u članu 11. ovog zakona:

Konkurs za izradu idejnog rješenja predstavlja postupak koji omogućava ugovornom organu da osigura plan ili idejni prijedlog koji je odabrala konkursna komisija nakon što je provedeno natjecanje, sa dodjelom nagrada ili bez dodjele. Konkurs za izradu idejnog rješenja se uglavnom koristi u oblastima prostornog uređenja ili urbanizma, arhitekture i građevinarstva, ili kod rješenja za sisteme za obradu podataka, no može se koristiti u svim slučajevima gdje se želi dobiti plan ili idejni prijedlog. Konkurs za izradu idejnog rješenja može se provesti bez pretkvalifikacije, ili sa istom, što odgovara otvorenom ili ograničenom postupku kao što je gore opisano.

Konkurs za izradu idejnog rješenja se uvijek pokreće oglašavanjem obavještenja o konkursu za izradu idejnog rješenja20. Provođenje konkursa za izradu idejnog rješenja je dalje opisano u članovima 43. i 44. ZJN.

Nakon konkursa za izradu idejnog rješenja može uslijediti dodjela ugovora o pružanju usluga putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, vidjeti ispod pod članom 11. stav (4) tačka c).

20

Vidjeti član 43. stav (1) ZJN.

34

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Član 11. Uslovi za upotrebu postupaka dodjele ugovora

Član11. predviđa uslove za primjenu pet primarnih postupaka dodjele ugovora koji su postavljeni prema Članu 10. ZJN. Član 11. stav (1):
(1) Ugovorni organ dodjeljuje ugovor na osnovu otvorenog postupka, osim u slučaju da su ispunjeni uslovi iz stavova (2) i (5).

Otvoreni postupak je glavni i osnovni postupak koji se primjenjuje za dodjelu ugovora o javnoj nabavci, zato što na najefikasniji način osigurava pravično i aktivno nadmetanje među potencijalnim dobavljačima i time predstavlja najbolji metod za najekonomičnije korištenje javnih sredstava.

Ugovorni organi će u najvećoj mogućoj mjeri preferirati otvoreni postupak za dodjelu ugovora o javnoj nabavci roba, ugovora o javnoj nabavci radova, ugovora o javnoj nabavci usluga, osim kada se radi o ugovorima o nabavci konsultantskih usluga, za koje se mora koristiti ograničeni postupak21. Pod uslovom da je procijenjena vrijednost ugovora iznad primarnih vrijednosnih razreda, te samo kada su prisutne okolnosti koje su navedene u stavovima (2) do (5) ovog člana, ugovorni organ može razmotriti primjenu drugih postupaka – u suprotnom se mora primijeniti otvoreni postupak.

Osim za nabavku konsultantskih usluga kao što je gore pomenuto, ugovorni organi nisu obavezni da razmatraju primjenu drugih postupaka osim otvorenog postupka (pod uslovom da je procijenjena vrijednost ugovora iznad primarnih vrijednosnih razreda) – to je pravo, a ne obaveza. Prema tome, čak i kada su ispunjeni uslovi za primjenu drugih postupaka, ugovorni organ još uvijek može primijeniti otvoreni postupak, ako smatra da je to korisno. Za ugovore čija je vrijednost ispod primarnih vrijednosnih razreda, mogu se koristiti pojednostavljeni postupci opisani u članovima 45. do 47., ako su ispunjeni uslovi koji su u njima definirani. Ipak, ugovorni organi imaju pravo da isto tako primjene postupke definirane u Poglavlju II (uključujući otvoreni postupak) za dodjelu ugovora male vrijednosti. Član 11. stav (2):
(2)

U slučaju obimnih ili složenih nabavki, koje iziskuju provođenje postupka pretkvalifikacije, može se koristiti ograničeni postupak. Ugovor o pružanju konsultativnih usluga bit će dodijeljen po procedurama ograničenog postupka.

21

Vidjeti član 11. stav (2), ZJN.

35

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ograničeni postupak namijenjen je za primjenu kada se dodjeljuju veliki ili složeni ugovori o nabavci roba, usluga ili radova, gdje se “traži” metod koji se sastoji iz dvije faze, a koji je opisan iznad u članu 10. tačka b), što znači da je efikasniji za primjenu od otvorenog postupka.

Pored toga, naloženo je kao obaveza koristiti ograničeni postupak za dodjelu ugovora za bilo kakve konsultantske usluge (koji imaju jednak iznos kao primarni vrijednosni razredi ili su viši od njih, što je određeno članom 6. stav (2), ZJN). Pod “velikim ili složenim” ugovorom podrazumijeva se ugovor velike ekonomske vrijednosti (ugovori velikog obima) i/ili visoke tehničke ili organizacione složenosti (veći građevinski radovi, kompleksni IT sistemi). U takvim slučajevima kvalifikacijski zahtjevi za potencijalne ponuđače mogu biti visoki i detaljni, te bi prema tome pretkvalifikacija mogla biti korisna za ugovorni organ kao i za ekonomske subjekte kao što je istaknuto iznad u članu 10. tačka b). Isti argumenti često važe za nabavke konsultantskih usluga, što je razlog zbog kojeg se ograničeni postupak uvijek koristi za dodjelu takvih ugovora. Suprotno tome, ograničeni postupak ne smije se koristiti za male, jednostavne ugovore, čak i ako ugovorni organ očekuje mnoge ponude i želi ograničiti broj ponuda radi ekonomičnosti i brzine postupka.

Kvalifikacijski kriteriji specificirani u obavještenju o nabavci biće strogo u skladu sa odredbama članova 24. do 26. ZJN i odnosiće se na predmet ugovora, te biti proporcionalni s istim. Oni ne smiju imati ograničavajući biti efekat na natjecanje i moraju biti razumni, jasni i precizni22. Na primjer, kada se od kandidata traže veoma specifične kvalifikacije, ugovorni organ mora obratiti posebnu pažnju kako bi osigurao natjecateljski aspekt u pretkvalifikacijskom procesu. Član 11. stav (3):
(3) Ugovorni organi mogu izuzetno ugovore dodjeljivati putem pregovaračkog postupka, nakon objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci, na način kako je to niže opisano. Isključena je mogućnost primjene ovog postupka na ugovore koji na bilo koji način uključuju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rješenja.

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o javnoj nabavci namijenjen je za primjenu u veoma malom broju slučajeva, kao što je spomenuto iznad u članu 10. tačka c) i opisano niže. Ugovor dodijeljen korištenjem pregovaračkog postupka sa objavljivanjem obavještenja o nabavci nikada ne može sadržavati bilo kakve opcije za dodatne isporuke.

22

Vidjeti član 22. stav (3), ZJN.

36

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci nije relevantan kao naknadni postupak kod konkursa za izradu idejnog rješenja.23. Član 11. stav (3) tačke a) do c), navodi slučajeve u kojima je opravdana primjena pregovaračkog postupka sa objavljivanjem obavještenja o nabavci. Član 11. stav (3) tačka a):
a)

u slučaju kada su u otvorenom ili ograničenom postupku dostavljene samo ponude koje ne ispunjavaju postavljene uslove i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovarajućim izmjenama uslova i pri tome osigurao da uslovi iz ugovora u skorije vrijeme provedenog postupka nisu značajno promijenjeni;

Prvi slučaj u kojem je opravdana primjena pregovaračkog postupka je kada nije uspjelo prethodno prikupljanje ponuda, a bilo je bezuspješno zbog nedovoljnog broja primljenih ponuda. Kako bi se osigurala stvarna konkurencija, provedeni otvoreni ili pregovarački postupak će se, u najvećoj mogućoj mjeri, obznaniti kada ugovorni organ primi najmanje tri prihvatljive ponude. Smatra se da ponuda prihvatljiva kada (i) je ponudu dostavio kvalificirani ponuđač i (ii) kada ponuda ispunjava sve specifikacije i zahtjeve koje je ugovorni organ postavio u tenderskoj dokumentaciji i kada nema značajnih odstupanja ili pridržavanja prava u pogledu tih specifikacija i zahtjeva. Usklađenost ponude se dalje objašnjava u članu 35., Ocjena ponuda, ispod. Način da se riješi situacija kada su u otvorenom ili ograničenom postupku (uključujući ograničene postupke za dodjelu ugovora o konsultantskim uslugama) primljene samo ponude koje ne ispunjavaju postavljene uslove može biti primjena pregovaračkog postupka sa objavljivanjem obavještenja o nabavci. Međutim, korištenje pregovaračkog postupka sa objavljivanjem obavještenja o nabavci u takvim slučajevima se dozvoljava tek kao treći pokušaj, nakon što jedan za drugim ne uspiju dva postupka prikupljanja ponuda (vidjeti objašnjenje člana 11. stav (4) tačka a), 1), ispod). Aktivnost nabavke u takvim slučajevima mora se izvesti kako slijedi: (1) pokreće se uobičajeni otvoreni ili ograničeni postupak. Recimo da su primljene samo ponude koje nisu prihvatljive. Dakle, postupak je otkazan24, i

Relevantni postupak koji treba primijeniti kao naknadni postupak nakon provedenog konkursa za izradu idejnog rješenja jeste pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci kao što je navedeno u članu 11. stav (4) tačka c) ZJN, ukoliko je za konkurs za izradu idejnog rješenja preduslov da se pobjedniku ili jednom od pobjednika konkursa dodijeli ugovor o pružanju usluga, vidjeti član 43. stav (2) tačka a), ZJN. 24 Vidjeti član 12. stav (1) tačka b), i stav (2), ZJN.
23

37

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

(2)

(3)

pokreće se novi otvoreni ili ograničeni postupak, uz eventualne manje izmjene uslova (znači da uslovi nisu značajno25 izmijenjeni, jer bi to onda zahtijevalo potpuno novi postupak i samo ako bi takvi izmijenjeni uslovi – koji još uvijek zadovoljavaju potrebe ugovornog organa – vjerovatno mogli obezbijediti ponude koje ispunjavaju postavljene uslove). Recimo da su opet primljene samo ponude koje ne ispunjavaju postavljene uslove. Dakle, postupak se ponovo otkazuje, i samo tada smije se pokrenuti pregovarački postupak objavljivanjem obavještenja o nabavci, pod uslovima koji su u značajnoj mjeri isti kao kod prethodnih postupaka.

Ako se uopće ne dostave nikakve ponude, ugovorni organ može primijeniti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci (vidjeti član 11. stav (4) tačka a), 1)).

Razlog zbog kojeg se pregovarački postupak dozvoljava tek kao treći pokušaj je to što se tržište mora ozbiljno ispitati u otvorenom prikupljanju ponuda, prije nego što ugovorni organ pribjegne postupku u kojem je ima manje konkurencije i transparentnosti. Međutim, ako obavljeni pregovori idu u tom smjeru da dovedu do ugovora koji će u značajnoj mjeri biti drugačiji, postupak se u cjelosti mora otkazati i mora se pokrenuti sasvim novi postupak (ponovo kroz otvoreni ili ograničeni postupak).

U slučaju da postupak broj (2) rezultira podnošenjem ponuda od dovoljnog broja26 kvalificiranih ponuđača, ali ponude nisu prihvatljive, tada se može primijeniti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci kao što je dato u članu 11. stav (4) tačka a), 1), pod uslovom da se svi kvalificirani ponuđači pozovu da učestvuju u pregovorima.

Zapravo, pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci može se koristiti kao treći pokušaj u gore opisanim slučajevima, kada je razumno za očekivati da će takvo objavljivanje obezbijediti dovoljan broj prihvatljivih ponuda (ili jednostavno više njih). Ako se ne čini vjerovatnim da će objavljivanje, u trećem pokušaju, obavještenja o nabavci pregovaračkim postupkom dati takav rezultat, tada se može primijeniti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, u skladu sa članom 11. stav (4) tačka a), alineja 1).

“Značajno” se shvaća u okruženju jednakih uslova nadmetanja i ovdje znači da uslovi namijenjenog ugovora u ponovljenom postupku odgovaraju istim privrednim subjektima koji su bili potencijalni natjecatelji u postupku broj (1). 26 ”Dovoljan broj” se odnosi na broj koji je dovoljan da bi se osiguralo nadmetanje, obično je to najmanje tri, vidjeti član 12. stav (1) ZJN.
25

38

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

U doslovnom tumačenju, odredba člana 11. stav (3) tačka a) ne može se primijeniti kada je broj dostavljenih ponuda manji od tri (na primjer dvije ponude ili jedna), ali su dostavljene ponude prihvatljive. U takvoj situaciji može se dodijeliti bilo koji od ugovora (ako je osigurana konkurencija) ili se tender može otkazati (ako nije osigurana konkurencija); ali u posljednjem slučaju postupak koji se nakon toga ponovi mora biti otvoren ili ograničen, a ne pregovarački. Član 11. stav (3) tačka b):
b) u izuzetnim, posebnim slučajevima ugovora o izvođenju radova ili pružanju usluga, kada priroda radova ili usluga ili rizici koji se odnose na prethodno navedeno ne dozvoljavaju prethodno utvrđivanje ukupnih cijena;

Mora se napomenuti da je primjena pregovaračkog postupka sa objavljivanjem obavještenja o nabavci pod takvim okolnostima u potpunosti izuzetna situacija. Ugovorni organi obično ne uzimaju u razmatranje primjenu takvog postupka. Ugovorni organi su uvijek svjesni da privredni subjekti, koji možda budu smatrali da je konkurencija neopravdano ograničena s obzirom na provedene pregovore, mogu uložiti prigovor na postupak u skladu sa žalbenim postupkom koji je određen u ZJN. Član 11. stav (3) tačka c):
c) kada se odnosi na ugovore o javnim nabavkama radova – za radove koji se izvode isključivo s ciljem istraživanja, testiranja ili razvoja, a ne s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade troškova istraživanja i razvoja.

Pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci može se koristiti u takvim izuzetnim, posebnim slučajevima ugovora o izvođenju radova ili pružanju usluga, kada priroda radova ili usluga ili rizici koji se odnose na prethodno navedeno ne dozvoljavaju prethodno utvrđivanje ukupnih cijena. Na primjer, u slučaju izvođenja većih popravki ili usluga ili pružanja opsežnih revizorskih usluga, možda bude nemoguće unaprijed predvidjeti obim posla, te samim tim ponuđači neće moći ponuditi ukupni iznos svih cijena. Na osnovu pregovora između ugovornog organa i pretkvalificiranih kanidata, ugovor se može tada dodijeliti. Isključena je mogućnost primjene stava (3) tačka b) člana 11. za ugovore za javnu nabavku roba.

U slučaju ugovora za javnu nabavku radova koji će se izvoditi isključivo u svrhu istraživanja, testiranja ili razvoja, a ne s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade troškova istraživanja i razvoja, može se izuzetno primijeniti pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci. Kao primjer se mogu navesti istraživanja u okviru alternativne energije, nuklearna istraživanja, podzemne instalacije itd.

39

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 11. stav (4)
(4)

Ugovorni organi izuzetno mogu ugovore dodjeljivati putem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, u niže navedenim slučajevima. Isključena je mogućnost primjene ovog ppostupka na ugovore koji na bilo koji način uključuju ili kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rješenja.

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci predviđen je za primjenu samo izuzetno kao što je pomenuto u članu 10. tačka d) i objašnjeno ispod. Ugovor dodijeljen korištenjem pregovaračkog postupka sa objavljivanjem obavještenja o nabavci nikada ne može sadržavati bilo kakve opcije za dodatne isporuke. Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može se primijeniti kao naknadni postupak za konkurs za izradu idejnog rješenja27. Član 11. stav (4) tačke a) do d), specificira slučajeve u kojima je opravdana primjena poregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Član 11. stav (4) tačka a):
a) kod ugovora o javnim nabavkama radova, roba ili usluga:

Za ugovore o javnim nabavkama radova, roba ili usluga (uključujući konsultantske usluge), pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može se koristiti u sljedećim slučajevima: Član 11. stav (4) tačka a) alineja 1):
1) u slučaju kada nijedna ponuda ili nijedna odgovarajuća ponuda nije dostavljena u otvorenom ili ograničenom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovarajućim izmjenama uslova i pri tome osigurao da uslovi iz ugovora u skorije vrijeme provedenog postupka nisu značajno promijenjeni i da su svi ponuđači koji zadovoljavaju minimum kvalifikacionih zahtjeva pozvani na pregovaranje;

Formulacijom druge rečenice u članu 11. stav (4) ZJN isključuju se ugovori kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rješenja. Očigledno je da je ovo greška, budući da se član 11. stav (4) tačka c), izričito odnosi na ugovore kojima prethodi konkurs za izradu idejnog rješenja. Na osnovu principa “lex specialis”, član 11. stav (4) tačka c) je važeća odredba o dodjeli ugovora o javnim nabavkama usluga koja slijedi nakon što je konkurs za izradu idejnog rješenja proveden prema odredbama članova 43. i 44. ZJN.
27

40

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ako niti jedna ponuda uopće ne bude primljena, ili ne bude primljena niti jedna prihvatljiva ponuda, čime se stvara približno ista situacija kao da nijedna ponuda nije primljena u otvorenom ili ograničenom postupku, može se uzeti u razmatranje da se provede pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Ipak, primjena pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci u takvim slučajevima dozvoljena je tek kao treći pokušaj, shvaćena na isti način kao što je objašnjeno u članu 11. stav (3) tačka a), iznad. Aktivnost nabavke u takvim slučajevima mora se nastaviti u 3 dijela kao što je opisano u članu 11. stav (3) tačka a), iznad, tako što se otkazuje prvi dio u kojem nije primljena nijedna ponuda, provodi drugi dio sa manjim izmjenama u uslovima i ponovno otkazuje, ako nije primljena niti jedna ponuda, a onda se provodi pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci pod uslovima koji su u značajnoj mjeri isti kao prethodni postupak. Ugovorni organ poziva najmanje tri ponuđača na učešće u pregovorima. U slučaju da postupak broj (2) rezultira dostavljanjem nekoliko ponuda od kvalificiranih ponuđača, ali su ponude beskorisne, tada se provodi pregovarački postupak tako što se pozivaju najmanje svi prethodno kvalificirani ponuđači.

Kao što je navedeno u članu 11. stav (3) tačka a), provedeni otvoreni ili ograničeni postupak će se, u najvećoj mogućoj mjeri, obznaniti kada ugovorni organ primi najmanje tri prihvaljive ponude28.

Ono što se navodi iznad u članu 11. stav (3) tačka a), a u vezi je sa razlogom zbog kojeg se pregovarački postupak dozvoljava kao treći pokušaj i pokretanjem sasvim novog postupka u slučaju da pregovori teže da dovedu do ugovora koji je u značajnoj mjeri drugačiji, također važi za pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Uistinu, pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može se koristiti kao treći pokušaj u gore opisanim slučajevima kada ne postoje izgledi da će daljnje objavljivanje obezbijediti dovoljan broj prihvatljivih ponuda. Međutim, ugovorni organ u takvim situacijama može uvijek izabrati da primijeni pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci kao što je dato u članu 11. stav (3) tačka a), kako bi se uvelo bolje nadmetanje za predviđeni ugovor. Član 11. stav (4) tačka a) alineja 2):
2)

kada nijedan zahtjev za učešće u ograničenom postupku nije dostavljen ili nijedan kvalificirani kandidat nije zatražio učešće u ograničenom postupku i kada je ugovorni organ ponovio postupak s odgovarajućim izmjenama uslova i pri tome osigurao da uslovi iz ugovora u skorije vrijeme provedenog postupka nisu značajno promijenjeni;

28

U vezi sa izrazom “prihvatljive ponude”, molimo pogledati tumačenje u članu 11. stav (3) tačka a), i članu 35.

41

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Postoji sličnost kod situacija kada se ne primi nijedna ponuda ili se prime samo ponude koje nisu prihvatljive i situacije kada nije dostavljen nijedan zahtjev za učešće u provedenom ograničenom postupku, ili nijedan kvalificirani kandidat nije zatražio učešće u tom ograničenom postupku. Rješenje za takvu situaciju može biti provođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Ali da ponovimo, kao što je opisano iznad u članu 11. stavovi (3) tačka a), i (4) tačka a) alineja 1), kada u provedenom otvorenom ili ograničenom postupku nema upotrebljivih ponuda, u takvim slučajevima dozvoljeno je da se pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci primijeni kao treći pokušaj. Aktivnost nabavke mora se izvesti kako slijedi: (1) pokreće se uobičajeni ograničeni postupak. Recimo da ne bude dostavljen nijedan zahtjev za učešće ili nijedan kvalificirani kandidat ne zatraži učešće (što znači da su svi zahtjevi bili odbijeni). Dakle, postupak se otkazuje, i

(2)

(3)

pokreće se novi ograničeni postupak, moguće pod malo izmijenjenim uslovima (što znači da uslovu nisu izmijenjeni u značajnoj mjeri29, jer bi to zahtijevalo sasvim novi postupak, i samo ako tako izmijenjeni uslovi – koji još zadovoljavaju potrebe ugovornog organa – mogu vjerovatno obezbijediti kvalificirane kandidate). Recimo da ponovo ne budu dostavljeni zahtjevi za učešće ili nijedan kvalificirani kandidat ne bude zatražio učešće. Dakle, postupak se otkazuje, i tada može biti pokrenut pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, pod uslovima koji su u značajnoj mjeri isti kao postupak broj (2). Ugovorni organ poziva najmanje tri dobavljača da učestvuju u pregovorima. Međutim, ugovorni organ u takvim situacijama može uvijek izabrati da primijeni pregovarački postupak sa objavljivanjem obavještenja o nabavci, kao što je dato u članu 11. stav (3) tačka a), kako bi uveo bolje nadmetanje za predviđeni ugovor.

Ono što je navedeno u članu 11. stav (3) tačka a), a u vezi je sa razlogom zbog kojeg se dozvoljava da se pregovarački postupak provede tek kao treći pokušaj i pokretanjem sasvim novog postupka u slučaju da pregovori teže da dovedu do ugovora koji je u značajnoj mjeri drugačiji, također važi za pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci u slučaju kada se koristi takav postupak, gdje nije dostavljen niti jedan zahtjev za učešće niti je ijedan kvalificirani kandidat zahtijevao učešće u provedenom ograničenom postupku..

“Značajno” se shvaća u okruženju jednakih uslova nadmetanja i ovdje znači da uslovi namijenjenog ugovora u ponovljenom postupku odgovaraju istim privrednim subjektima koji su bili potencijalni natjecatelji u postupku broj (1).
29

42

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 11. stav (4) tačka a) alineja 3):
3)

kada zbog suštinskih, tehnički dokazivih ili umjetničkih razloga, ili zbog razloga koji se odnose na zaštitu ekskluzivnih prava, samo određeni dobavljači mogu izvršiti nabavku, pružiti usluge ili izvršiti radove i kada ne postoji druga mogućnost izbora;

Dodjela ugovora jednom mogućem dobavljaču, gdje ne postoji mogućnost izbora alternativnog dobavljača, predstavlja drugu grupu slučajeva kada se može koristiti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Nedostatak alternativnog izbora mora biti objektivne prirode. To nije situacija kada ugovorni organ ne zna za bilo kakav alternativni izbor – to je situacija kada alternativni izbor uistinu ne postoji. Nedostatak alternativnog izbora ne smije biti uzrokovan bilo kakvim faktorom – razlog za taj nedostatak se može pripisati tehničkim ili umjetničkim razlozima ili zaštiti ekskluzivnih prava (prema tome, sam organizacijski ili ekonomski motiv ne predstavlja zadovoljavajuće opravdanje). Jedan mogući dobavljač može postojati u slučaju kada su predmeti predviđenog ugovora, na primjer, rezervni dijelovi za složene mašine čiju tehničku specifikaciju ne poznaje nijedan alternativni dobavljač. Neophodnost da ugovor izvrši određeni dobavljač mora biti objektivne i ozbiljne prirode – ne može postojati bilo koji drugi prihvatljiv ugovarač. Na primjer, sama činjenica da ugovorni organ već posjeduje vozni park koji se sastoji od vozila određene marke, ne opravdava to da se vozila i dalje nabavljaju od istog proizvođača (bez nadmetanja) – moguće je vozni park popuniti i vozilima druge marke, to može stvoriti neke organizacione probleme ugovornom organu, ali je to prepreka koju treba prevazići.

Ovaj postupak može se također primijeniti kada ugovor može izvršiti određeni dobavljač zbog postojanja prirodnog monopola i gdje ne postoji konkurencija za tog monopolistu (na primjer snabdijevanje vodom ili strujom). Budući da je pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci najmanje konkurentan i transparentan postupak, treba ga koristiti samo u izuzetno rijetkim slučajevima. Dodjeljivanjem ugovora u ovom postupku, ugovorni organ riskira da plati više za slabiji kvalitet (dobavljač nije prisiljen da zbog konkurenata smanji svoju cijenu i garantira kvalitet). U mnogim slučajevima dobavljači žele da brendiraju svoje proizvode kako bi privukli klijente upravo ka robi određene izrade ili izvora snabdijevanja. Ugovorni organi moraju biti veoma pažljivi kako bi osigurali pravičnu i aktivnu konkurenciju – i pri tome dobili najbolje cijene. U svim slučajevima kada ugovorni organ sumnja da li bi moglo biti prisutno još konkurenata na tržištu, preferira se primjena otvorenog ili ograničenog postupka. Na primjer, isto tako u slučaju kupovine posebne opreme, na koju postoje ekskluzivna prava koja proizilaze iz patenata itd., jedina mogućnost je da se sa
43

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

vlasnikom tih prava provede pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci. I ovdje treba ponoviti da ugovorni organi moraju biti veoma pažljivi kako bi osigurali pravičnu i aktivnu konkurenciju za predviđeni ugovor. Član 11. stav (4) tačka a) alineja 4):
4) kada se izuzetno, zbog dokazivih razloga krajnje hitnosti, prouzrokovane događajima nepredvidivim za dati ugovorni organ, ne mogu ispoštovati ovim zakonom utvrđeni minimalni rokovi za ubrzani ograničeni postupak. Okolnosti kojima se opravdava izuzetna hitnost postupka ne smiju se ni u kom slučaju moći dovesti u vezu s ugovornim organom;

Za hitne slučajeve, u kojima nije moguće primijeniti ove normalne vremenske rokove, uspostavljen je ubrzani ograničeni postupak33 sa minimalnim vremenskim rokom za prijem zahtjeva za učešće od 8 dana i 5 dana za prijem ponuda. Kada se, izuzetno, zbog krajnje hitnosti, ne može primijeniti čak ni ubrzani ograničeni postupak, može se koristiti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci.
Vidjeti član 21. stav (5), na koji se odnosi član 6. stav (3) tačka c) ZJN. Vidjeti član 21. stav (6) tačka a), na koji se odnosi član 6. stav (3) tačka c) ZJN. 32 Vidjeti član 21. stav (6) tačka b), na koji se odnosi član 6. stav (3) tačka c) ZJN. 33 Vidjeti član 21. stav (6) tačka c), na koji se odnosi član 6. stav (3) tačka d) ZJN.
30 31

Ukratko, ZJN utemeljuje otvoreni postupak kao glavni postupak koji se treba koristiti što je više moguće, vidjeti iznad u članu 11. stav (1) i ograničeni postupak koji treba koristiti u posebnim slučajevima, vidjeti iznad u članu 11. stav (2). Normalni minimalni vremenski rok za prijem ponuda u otvorenom postupku (primarni postupak dodjele ugovora, procijenjena vrijednost ugovora nije u istom iznosu ili nije viša od međunarodnih vrijednosnih razreda) za prijem zahtjeva je 28 dana 30. Normalni minimalni vremenski rok (za primarni postupak dodjele ugovora, procijenjena vrijednost ugovora nije u istom iznosu ili nije viša od međunarodnih vrijedosnih razreda) za prijem zahtjeva za učešće u ograničenom postupku je 18 dana31 a za prijem ponuda u ograničenom postupku 28 dana32.

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci je postupak koji se može koristiti u slučajevima krajnje hitne nabavke, gdje je hitnost prouzrokovana izuzetno nepredvidivim događajima (poput prirodnih katastrofa). Izuzetno, kada vanjski događaji utiču na aktivnost ugovornih organa i zahtijevaju naročito brzu akciju što se tiče nabavke, može se koristiti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, zato što se ovaj postupak može provesti u vrlo kratkom vremenskom periodu. Odredba se jednako odnosi na sve tipove nabavki: robe, radove i usluge.

44

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Takav krajnje hitan postupak provodi se tako što se pozivaju jedan ili više dobavljača koje je ugovorni organ izabrao kao što je opisano u članu 10. tačka d) i ispod u članu 30. stav (2). Pregovori o uslovima predviđenog ugovora mogu se provesti u periodu od nekoliko dana. S obzirom da se nijedan ugovor, u skladu sa članom 39. stav (1) ne može zaključiti u “periodu čekanja” od 15 dana, taj period čekanja mora se također poštovati i u krajnje hitnim slučajevima. Samo u slučaju izuzetne nužde, bilo bi opravdano prekršiti ovu odredbu ZJN, oslanjajući se na javni zakon o općoj opasnosti, te zaključiti ugovor ranije, bez čekanja punih 15 dana. Vidjeti također objašnjenja odredbi člana 39. stav (1), ZJN (u vezi “periodom čekanja” od 15 dana) i objašnjenje člana 30. stava (2) tačka a), i člana 39. stava (1), ispod. Uslovi za primjenu pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci u takvim slučajevima su specificirani u članu 11. stav (4) tačka a) alineja 4) ZJN, kako slijedi: (i)

(ii) (iii)

razlozi krajnje hitnosti moraju biti dokazivi (objektivni), što znači da se razlozi mogu na uvjerljiv način objasniti javnosti (a naročito Uredu za razmatranje žalbi, u slučaju da je Uredu uložena žalba), okolnosti krajnje hitnosti moraju izazvane događajima koje ugovorni organ, prema objektivnoj procjeni, nije mogao predvidjeti, i

Klasični primjer su direktne posljedice prirodnih katastrofa, koje mogu, za aktivnosti koje je potrebno prve izvršiti u hitnoj situaciji, zahtijevati vrlo brze akcije u vezi sa nabavkom. Član 11. stav (4) tačka b):
b) kod ugovora o javnim nabavkama roba:

te okolnosti moraju poticati od vanjskih uzroka i ne smiju se ni u kom slučaju moći dovesti u vezu sa ugovornim organom.

Dok se član 11. stav (4) tačka a) može jednako primijeniti na ugovore o javnoj nabavci radova, roba ili usluga, dotle član 11. stav (4) tačka b) važi samo za ugovore o javnoj nabavci roba. Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može se izuzetno koristiti za dodjelu ugovora o javnoj nabavci roba u sljedećim slučajevima:

45

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 11. stav (4) tačka b) alineja 1):
1)

kada su proizvodi u pitanju proizvedeni isključivo za svrhe istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja; ova odredba ne odnosi se na količinsku (serijsku) proizvodnju s ciljem ostvarenja zarade ili nadoknade troškova istraživanja i razvoja;

Kada će se proizvodi koji su predmet nabavke, prema predviđenom ugovoru o nabavci roba, proizvoditi isključivo u svrhu istraživanja, eksperimentiranja, proučavanja ili razvoja koje je poduzeo ugovorni organ, može se koristiti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci; ta proizvodnja ne može se odnositi na serijsku proizvodnju sa dobavljačem s ciljem ostvarenja zarade ili na proizvodu/proizvodima ili nadoknade troškova istraživanja i razvoja za dobavljača. Takav slučaj nije veoma praktičan, jer je najčešće, na primjer kod istraživanja u oblasti fizike, spin off za dobavljača u ugovoru o javnoj nabavci dragocjen za buduću inovaciju – u kom slučaju se mora osigurati nadmetanje za određeni ugovor. Član 11. stav (4) tačka b) alineja 2):
2) za dodatne isporuke koje vrši prvobitni dobavljač, a koje su namijenjene ili kao djelimična zamjena redovnih isporuka ili ugradnji, ili kao proširenje postojećih isporuka ili ugradnji, kada su prethodni ugovori još uvijek na snazi, kada nema suštinskih izmjena u cijenama i drugim uslovima i kada bi promjena dobavljača obavezala ugovorni organ na nabavku materijala različitih tehničkih karakteristika, što bi rezultiralo pojavom nekompatibilnosti ili disproporcionalnih tehničkih poteškoća u radu i održavanju; trajanje takvih ugovora kao i trajanje obnovljenih ugovora, kao opće pravilo, ne može biti duže od jedne godine računajući od dana dodjele inicijalnog ugovora;

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može se koristiti za dodatne isporuke roba pod određenim uslovima. U javnoj nabavci opće je pravilo da se ugovor ne može proširiti, obnoviti ili produžiti, kako u vezi sa količinom robe tako i u odnosu na period isporuke, u odnosu na ono što je određeno u tenderskoj dokumentaciji i u zaključenom ugovoru. Kao opće pravilo, za bilo kakve nove robe podrazumijeva se zaključenje novog ugovora nakon što se stavi na nadmetanje. U izuzetnim slučajevima ugovorni organ može željeti da nabavi dodatne robe u uskoj vezi s važećim ugovorom, bilo kao djelomičnu zamjenu roba pod važećim ugovorom ili kao dodatne robe. Samo u slučaju kada bi promjena dobavljača obavezala ugovorni organ da nabavi materijal koji ima različite tehničke karakteristike a što bi rezultiralo pojavom nekompatibilnosti, ili nesrazmjernih tehničkih problema u radu i održavanju, dozvoljeno je zaključiti
46

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

obnovljeni ugovor za dodatne isporuke korištenjem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci pod uslovom da je obnovljeni ugovor zaključen sa istim dobavljačem i po cijeni koja je u značajnoj mjeri ista – i pod ostalim uslovima, kao što su dati u važećem ugovoru. Ova mogućnost može se koristiti jednu godinu (kao opće pravilo) nakon dodjele inicijalnog ugovora i dodatne nabavke, ne bi trebala, prema međunarodnoj dobroj praksi, preći 50% od iznosa vrijednosti inicijalnog ugovora (iako posljednji uslov nije eksplicitno naveden u zakonu). Ako godinu dana nakon zaključenja ugovora budu potrebne dodatne robe, ugovorni organ treba organizirati normalni postupak (uglavnom otvoreni postupak). Član 11. stav (4) tačka b) alineja 3):
3) za robe nuđene i kupljene na berzovnom tržištu;

Za robe nuđene i kupljene na berzovnom tržištu može se koristiti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Takva nabavka je uobičajena za određena javna preduzeća koja su obuhvaćena ZJN; kao primjer se može navesti kupovina lož-ulja na berzovnom tržištu. Budući da berzovno tržište samo po sebi predstavlja konkurentsko okruženje, zaključivanje ugovora pod takvim okolnostima može se obaviti nakon direktnih pregovora sa dobavljačima, vidjeti objašnjenje člana 30. stav (2) tačka a), ispod. Član 11. stav (4) tačka b) alineja 4)
4) za nabavku robe pod izuzetno povoljnim uslovima, ili od dobavljača koji je u postupku likvidacije svojih poslovnih aktivnosti, ili od potraživača ili vršioca stečaja, ili u aranžmanu s povjeriocima, ili u sličnom postupku;

U slučajevima kada su uslovi sporazuma o cijeni izrazito povoljni, npr. kada se robe koje su predmet nabavke stavljaju slobodno na prodaju u vezi sa postupkom likvidacije poslovnih aktivnosti, stečaja ili sličnih situacija, može se koristiti pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Član 11. stav (4) tačka c):
c) u slučaju ugovora o javnim nabavkama usluga, kada odnosni ugovor slijedi nakon konkursa za izradu idejnog rješenja, provedenog u skladu s odredbama člana 43. i 44. ovog zakona, a ugovor se dodjeljuje pobjedniku, odnosno jednom od pobjednika konkursa; u posljednjem slučaju svi pobjednici konkursa pozivaju se na učešće u pregovorima;

47

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ovo odredbom uređuje se da se pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može koristiti u slučaju kada je proveden34 konkurs za izradu idejnog rješenja i kada je u konkursnoj dokumentaciji35 navedeno da će pobjedniku – ili jednom od pobjednika – konkursa za izradu idejnog rješenja biti dodijeljen ugovor o pružanju usluga na osnovu datog idejnog rješenja36. U tom slučaju aktivnost nabavke se izvodi kako slijedi: (1) Konkurs za izradu idejnog rješenja uređen je prema odredbama članova 43., i 44., ZJN s namjerom da: (i)

(ii)

(2) (3)

Provodi se konkurs za izradu idejnog rješenja, obznanjuje se identitet pobjednika (ili pobjednika) i objavljuje u obavještenju o rezultatima konkursa za izradu idejnog rješenja. Ako je u prvobitnom natječaju bilo jasno da će se pobjedniku (ili jednom od pobjednika) dodijeliti ugovor o pružanju usluga na osnovu pobjedničkog idejnog rješenja, za taj ugovor neće biti nikakvog daljnjeg nadmetanja te se ugovor može dodijeliti primjenom pregovaračkog postupka bez daljnjeg objavljivanja (uključujući pobjednika ili sve pobjednike konkursa za izradu idejnog rješenja).

Odredi pobjedničko rješenje ili rješenja i onda dodijeli ugovor o pružanju usluga koji uključuje, na primjer, izradu detaljnog idejnog rješenja i upravljanje izvođenjem radova na osnovu pobjedničkog idejnog rješenja (ili jednog od pobjedničkih idejnih rješenja). Glavni uslovi takvog ugovora o pružanju usluga moraju se unaprijed opisati u dokumentaciji konkursa za izradu idejnog rješenja.

Ili odredi pobjedničko idejno rješenje (ili rješenja) na osnovu kriterija za ocjenjivanje koji su prethodno utvrđeni u dokumentaciji konkursa za izradu idejnog rješenja, ili

Ugovorni organ, suočen sa takvim pregovorima, nije u povoljnoj poziciji kad je riječ o dobijanju pogodne cijene i drugih uslova ugovora, budući da je pobjedničko idejno rješenje (ili rješenja) već određeno (a). Zbog toga ugovorni organ mora dobro razmisliti o korištenju idejnog rješenja nakon kojeg slijedi pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci.

Prema slobodnom izboru, konkurs za izradu idejnog rješenja može biti pripremljen isključivo da bi se dobilo idejno rješenje, uz obezbjeđivanje nagrada za pobjednika ili pobjednike. U tom slučaju, ugovorni organ može koristiti pobjedničko idejno rješenje, ili jedno od pobjedničkih idejnih rješenja
U skladu sa članovima 43. i 44. ZJN. Tenderska dokumentacija za konkurs za izradu idejnog rješenja će se nalaziti kao “dokumentacija konkursa za izradu idejnog rješenja”. 36 Vidjeti. član 43., stav (2), a), ZJN.temel
34 35

48

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

kao osnovu za otvoreni ili ograničeni postupak s ciljem da se dodijeli ugovor o pružanju usluga. Član 11. stav (4) tačka d):
d) u slučaju ugovora o javnim nabavkama usluga i radova:

Sljedeće odredbe važe za ugovore za javnu nabavku usluga (uključujući konsultantske usluge) i javnu nabavku radova. Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci može se koristiti u sljedećim slučajevima: Član 11. stav (4) tačka d) alineja 1):
1) za dodatne usluge ili radove koji nisu uključeni u prvobitno razmatrani projekat ili u prvobitno zaključeni ugovor ali koji, usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodni za izvršenje ili izvođenje u njima opisanih usluga, odnosno radova, i kada se takve dodatne usluge ili radovi ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ. Međutim, takvi ugovori jedino se mogu zaključiti s dobavljačem kome je dodijeljen glavni ugovor, a ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za dodatne usluge ili radove ne može preći 50% od vrijednosti glavnog ugovora;

U izuzetnim slučajevima ugovorni organ može željeti da nabavi dodatne usluge ili dodatne radove u uskoj vezi sa važećim (glavnim) ugovorom, kada takve dodatne isporuke, usljed nepredviđenih okolnosti, postanu neophodne za izvršenje usluga ili radova koji su obuhvaćeni glavnim ugovorom. Ali samo u slučaju kada se takve nepredviđene dodatne usluge ili radovi ne mogu tehnički ili ekonomski odvojiti od glavnog ugovora bez većih nepogodnosti za ugovorni organ, dozvoljeno je da se zaključe posebni ugovori za dodatno pružanje usluga ili izvršenje radova korištenjem pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, pod uslovom da se posebni ugovori zaključe sa istim pružaocem usluga ili ugovaračem radova koji izvršava glavni ugovor. Međutim, ukupna vrijednost ugovora dodijeljenih za takve dodatne usluge ili radove ne smije preći 50 % od vrijednosti glavnog ugovora.

Kao što je spomenuto iznad u članu 11. stav (4) tačka b) alineja 2), opće je pravilo u javnim nabavkama da se ugovor ne može proširiti, obnoviti ili produžiti, kako u vezi sa količinom robe tako i u odnosu na period isporuke, u odnosu na ono što je određeno u tenderskoj dokumentaciji i u zaključenom ugovoru. Kao najvažnije pravilo, za bilo kakve nove isporuke podrazumijeva se zaključenje novog ugovora nakon što se stavi na nadmetanje.

49

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 11. stav (4) tačka d) alineja 2):
2)

za nove usluge ili radove koji predstavljaju ponavljanje sličnih usluga ili radova povjerenih dobavljaču kojem je isti ugovorni organ dodijelio raniji ugovor, uz uslov da su takve usluge ili radovi u skladu sa osnovnim projektom za koji je bio dodijeljen prvi ugovor u skladu s otvorenim ili ograničenim postupkom. Na mogućnost vođenja postupka ukazat će se već pri raspisivanju tendera za prvi projekat, a ukupne procijenjene troškove kasnijih usluga ili radova ugovorni organ uzet će u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti ugovora. Ovaj postupak može se primjenjivati samo tokom tri godine nakon zaključivanja prvobitnog ugovora.

Kada ugovorni organ želi da se pruži niz usluga ili izvede serija radova, možda bude želio da zaključi ugovor samo za prvi broj u nizu i da dobije mogućnost da će sljedeće po redu usluge ili radove izvršiti isti pružalac usluga ili ugovarač radova. Postupak koji je primjenjiv za zaključenje ugovora prema takvoj mogućnosti je pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci. Međutim, u tenderskoj dokumentaciji za otvoreni ili ograničeni postupak koji je korišten za prvi ugovor mora se predvidjeti takva mogućnost, a ukupne procijenjene troškove kasnijih usluga ili radova ugovorni organ uzet će se u razmatranje prilikom procjenjivanja vrijednosti ugovora. Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci koji se odnosi na nove usluge ili radove može se primjenjivati samo tokom tri godine nakon zaključivanja prvobitnog ugovora. Član 11. stav (5):
(5) Konkurs za izradu idejnog rješenja može biti otvoren kada ugovorni organi dodijele ugovore u skladu s članom 2. stavom (2) i članom 43. i 44. ovog zakona.

Uslovi za korištenje konkursa za izradu idejnog rješenja proizilaze iz članova 43. i 44., vidjeti ispod pod tim članovima.

50

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Član 12. Okončanje postupka dodjele ugovora

U članu 12. navode se razlozi zbog kojih postupak nabavke, koji je započet ili pokrenut37, može biti okončan:

No, zbog drukčijih razloga ugovorni organ može željeti da okonča pokrenuti postupak bez zaključenja ugovora ili okvirnog sporazuma, što će reći da otkaže postupak. Takvo okončanje postupka dodjele ugovora ne može se uraditi svojevoljno, jer bi to impliciralo nejednak tretman ponuđača/kandidata koji učestvuju i oslabilo njihovo povjerenje u režim javnih nabavki. Općenito, postupak može biti otkazan zbog stvarnih razloga koji nisu mogli da se predvide u vrijeme pokretanja postupka dodjele .

Uobičajeni povod za okončanje postupka dodjele ugovora očigledno je zaključenje ugovora ili okvirnog sporazuma koji je bio planiran pokretanjem i provođenjem postupka dodjele. Postupak nabavke mora biti pokrenut s ozbiljnom namjerom da se zaključi ugovor o javnim nabavkama o kojem je riječ; postupak nabavke ne može se pokrenuti u druge svrhe, na primjer da bi se testiralo tržište ili steklo znanje o dostupnim tehničkim rješenjima za dati problem.

Pokretanje postupka dodjele ugovora stvara očekivanja među privrednim subjektima. Što se u dalje provede postupak, to će privredni subjekti, sukladno, uložiti više sredstava u pripremu ponuda. Na taj način otkazivanje postupka im uzrokuje dodatni, nepotrebni rad i troškove. Zbog toga otkazivanje pokrenutog postupka može da desi samo kada za to postoje prinudni razlozi, kao što je utvrđeno u članu 12. ZJN. Opravdani razlozi zbog kojih pokrenuti postupak dodjele može biti otkazan (ili treba biti otkazan u nekim slučajevima) bez zaključenja bilo kakvog ugovora ili okvirnog sporazuma, navedeni su u članu 12. stav (1) tačka b) alineje 1) do 5) ZJN. Opća ‘klauzula egzoneracije’ za otkazivanje nalazi se u članu 12. stav (1) tačka c), ZJN, za događaje koji se nisu mogli predvidjeti, koji su izvan kontrole ugovornog organa, koji nisu u vezi sa izvođenjem postupka dodjele ugovora, kao na primjer prirodna katastrofa ili iznenadna promjena u tehnologiji.

Nakon otkazivanja postupka može uslijediti pokretanje novog, ponovljenog postupka sa uslovima koji su u značajnoj mjeri isti, ako ugovorni organ još uvijek želi da dodijeli ugovor, vidjeti opis ponovljenog postupka u članu 11. stav (3) tačka a), i stav (4) tačka a) alineje 1) i 2), iznad (pod uslovom da su ti uslovi
U trenutku kada je obavještenje o nabavci dostupna javnosti, za postupak dodjele ugovora se kaže da je “pokrenut”. U slučaju kada se koristi pregovarački potupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci, slanje poziva za učešće u pregovorima jeste pokretanje postupka.
37

51

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

ispunjeni). Ako su uslovi značajno promijenjeni, pokretanje novog postupka ne predstavlja ponavljanje, već pokretanje sasvim novog postupka. U slučaju da se postupak dodjele ugovora pokrenut objavljivanjem obavještenja o nabavci otkaže, obavještenje o otkazivanju će se objaviti, vidjeti član 12. stav (2), ZJN.

Model obrasca za obavještenje o otkazivanju objavljen je u Službenom glasniku br. 17/05 kao aneks Smjernicama koje je usvojilo Ministarstvo finansija i trezora BiH. Obavještenje o otkazivanju treba, između ostalog, sadržavati sljedeće informacije38: • • • • • •
(1)

Naziv i adresu ugovornog organa; Opis predmeta nabavke; Broj primljenih ponuda;

Vrstu postupka za dodjelu ugovora; Procijenjenu ukupnu vrijednost planiranog ugovora; Razlog za otkazivanje postupka.

Član 12. stav (1):

Kada je postupak dodjele ugovora pokrenut putem objavljivanja obavještenja o javnoj nabavci, on može biti okončan samo u sljedećim slučajevima:

Opravdani razlozi za okončanje pokrenutog postupka dodjele ugovora su kako slijedi: Član 12. stav (1) tačka a):
a) nakon zaključenja ugovora ili okvirnog sporazuma;

Kada je planirani ugovor ili okvirni sporazum zaključen u skladu sa uslovima u tenderskoj dokumentaciji i uspješnoj ponudi, u skladu sa odredbama članova 38. i 39. ZJN, postupak će biti okončan objavljivanjem obavještenja o dodjeli ugovora39, što predstavlja zvanični prestanak postupka i slanjem izvještaja Agenciji za javne nabavke40.

Vidjeti također član 11. stav (3) Uputstva o primjeni zakona o javnim nabavkama. Vidjeti član 40. ZJN. 40 Vidjeti član 41. ZJN.
38 39

52

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 12. stav (1) tačka b):
b)

nakon otkazivanja postupka o dodjeli ugovora iz jednog od sljedećih razloga:

Prije nego ili bez da je zaključen bilo kakav ugovor ili okvirni sporazum, postupak dodjele može biti otkazan iz jednog od sljedećih razloga: Član 12. stav (1) tačka b) alineja 1):
1) nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku;

U slučaju da do krajnjeg roka za dostavljanje ponuda uopće ne bude primljena nijedna ponuda, postupak se može otkazati. Ugovorni organ nema drugog izbora nego da otkaže postupak. Ponude koje se dostave nakon isteka roka za dostavljanje ponuda ne smiju se nikada uzeti u razmatranje. Član 12. stav (1) tačka b) alineja 2):
2) nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;

U slučaju kada je pripremljena pretkvalifikacija42, čime se implicira da su samo kvalificirani kandidati pozvani da dostave ponude, ponude nisu prihvatljive zbog toga što dobavljači u ponudama nisu ispunili specifikacije i/ili uslove koje zahtijeva ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji. I u takvim slučajevima ne postoji mogućnost da se zaključi ugovor i zbog toga ugovorni organ nema drugog izbora nego da otkaže postupak. Član 12. stav (1) tačka b) alineja 3):
3)

U slučaju da nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva41, postupak se može otkazati. Neprihvatljivost može biti zbog toga što ponuđači koji su podnijeli ponude ili ne ispunjavaju kriterije za odabir koji su specificirani u tenderskoj dokumentaciji, ili ponude ne ispunjavaju specifikacije i/ili uslove koje zahtijeva ugovorni organ u tenderskoj dokumentaciji (ili oboje).

cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa;

Ako se u svim primljenim prihvatljivim ponudama nude cijene ponuda koje su značajno veće od budžeta ugovornog organa, postupak se otkazuje.
U vezi sa prihvatljivošću ponuda, vidjeti objašnjenje člana 11. stav (3), tačka a), iznad, i člana 35. ispod. 42 Vidjeti objašnjenje iznad, člana 10. tačke b) i c), ZJN.
41

53

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Otkazivanje zbog ovog razloga će normalno značiti da će ugovornom organu biti potrebno da razmotri uslove za nabavku i da na takvoj novoj osnovi ponovo pokrene postupak dodjele ugovora43. Naravno, rješenje može biti ponovno razmatranje raspodjele budžeta. Ugovorni organ može prilagoditi svoj budžet i raspodijeliti dodatna sredstva za finansiranje ugovora.

Dakle, u situaciji kada cijena najniže ponude prekoračuje budžet, postoje dva jednako raspoloživa izbora: da se poveća budžet i dodijeli ugovor ili da se postupak otkaže.

Može se pojaviti delikatno pitanje, kada je kriterij u dodjeli ugovora ekonomski najpovoljnija ponuda, a na primjer tekući troškovi ili održavanje predstavljaju podkriterije za ekonomsku prednost. Može se desiti da se u ponudi nudi niska cijena koju prate visoki tekući troškovi ili skupo održavanje te prema tome takva ponuda može biti manje ekonomski povoljna od druge ponude sa višom cijenom i nižim tekućim i troškovima održavanja. Budžet je, međutim, često ograničen u pogledu na stvarnu cijenu koju treba platiti i ugovorni organ može željeti da izabere najnižu stvarnu cijenu i da vodi manje računa o budućim tekućim ili troškovima održavanja. Međutim, ispravno rješenje za takvu situaciju je ili da se poveća budžet ili da se otkaže postupak prema članu 12. stav (1), tačka b), alineja 3), ZJN, budući da se ova odredba shvaća u skladu sa oba kriterija dodjele ugovora. Ugovorni organ će koliko god je to moguće, izbjegavati takve situacije tako što će pažljivo postaviti podkriterije i njihovu relativnu važnost. Očigledno je da će ugovorni organ učiniti sve što je u njegovoj mogućnosti da prethodno osigura realističan budžet za predviđeni ugovor.
4) broj primljenih prihvatljivih ponuda je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za konkretni ugovor;

Član 12. stav (1) tačka b) alineja 4):

Ako je broj primljenih prihvatljivih ponuda manji od tri i ugovorni organ smatra da se u takvoj situaciji neće osigurati dovoljna konkurencija za predviđeni ugovor, postupak se može otkazati. Procjena ugovornog organa se mora praviti na sljedećoj osnovi. Opće je pretpostavka da je dovoljna konkurencija osigurana ako su dostavljene najmanje tri prihvatljive ponude.
U određenim slučajevima, za ugovorni organ može biti moguće da snizi – na jednak i proporcionalan način – sve primljene prihvatljive ponude kako bi se postigao nivo cijene prihvatljiv za ugovorni organ, ali samo ako se takvo snižavanje može izvršiti objektivno i uz očuvanje istinski jednakog tretmana.
43

54

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ako su dostavljene manje od tri ponude (ali više od nule – znači samo dvije ili jedna) postoji rizik da bi nedostatak konkurencije mogao dovesti do nedovoljno konkurentnih ponuda. Dakle, ugovorni organ bi trebao imati pravo da odluči da li će nastaviti postupak (u slučaju kada su ponude dovoljno konkurentne) ili će obustaviti postupak. Ugovorni organ ne bi trebao biti prisiljen da prihvati ponude koje nisu efikasne zbog nedostatka konkurencije.

S druge strane, ugovorni organ nije prinuđen da otkaže postupak – ne postoji automatsko bezuslovno otkazivanje u slučaju da se dostave samo jedna ili dvije ponude. U situacijama kada su primljene smo jedna ili dvije prihvatljive ponude, odluka ugovornog organa o tome da li da dodijeli ugovor ili otkaže postupak treba se zasnivati na procjeni konkurentnosti dostavljenih ponuda (da je osigurana stvarna konkurencija).

Otkazivanje postupka dodjele ugovora zbog nedostatka konkurencije u slučaju kada su primljene samo jedna ili dvije prihvatljive ponude može izazvati razočaranje kod dobavljača koji su podnijeli prihvatljive ponude. Međutim, procijenjeno je da interes ugovornog organa da pribavi dovoljnu konkurenciju ima prevagu nad neprilikama dobavljača u takvim slučajevima. Razočarani dobavljači mogu također učestvovati s ponudama u ponovljenom postupku.

Ipak, najvažnije pravilo je da trebaju biti primljene najmanje tri ponude, u otvorenom ili ograničenom postupku kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija za predviđeni ugovor. Član 12. stav (1) tačka b) alineja 5):
5) broj kvalificiranih kandidata je manji od tri i ne osigurava stvarnu konkurenciju za planirani ugovor.

Bilo da se postupak mora otkazati ili se pokreće novi postupak u takvim slučajevima, na ugovornom je organu da donese odluku na osnovu procjene uslova na konkretnom tržištu. Ako su ponuđene cijene razumne u poređenju sa tržišnom cijenom, onda jedna ili dvije prihvatljive ponude mogu biti dovoljne. U tom slučaju dužnost ugovornog organa je da pruži dokaz da je konkurencija zadovoljena. Ugovorni organ treba da dokaže da je, prihvatajući ponude u toj situaciji, pravedno ocijenio tržišnu konkurenciju. Naravno, ugovorni organ snosi punu odgovornost za prihvatanje takvih ponuda.

Ako je broj primljenih zahjeva za učešće u ograničenom ili pregovaračkom postupku koje su dostavili kvalificirani ponuđači manji od tri, te ugovorni organ smatra da se u toj situaciji neće osigurati dovoljna konkurencija za predviđeni ugovor, kao što je opisano u članu 12. stav (1), tačka b), alineja 4), postupak se može otkazati. Sve gore navedene rasprave o konkurentnosti ponuda i stvarnoj konkurenciji u tržišnim uslovima se u skladu s tim primjenjuju i ovdje.

55

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Ova odredba također obuhvata slučaj kada nijedan zahtjev za učešće nije primljen do krajnjeg roka koji je specificiran u obavještenju o nabavci. Član 12. stav (1) tačka c):
c) postupak dodjele ugovora otkazan je zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

Drugi prinudni događaji koji se pominju u članu 12. stav (1), tačka b), alineje 1) do 5), ZJN mogu prisiliti ugovorni organ da otkaže postupak dodjele ugovora prije nego što se zaključi bilo kakav ugovor ili okvirni sporazum. Bilo koji razlog za takvo otkazivanje mora biti: (i) (ii) izvan kontrole ugovornog organa, i dokaziv (što znači da se javnosti može dati uvjerljivo objašnjenje),

(iii)

Situacija koja se nerijetko sreće je slučaj da je postupak pokrenut, ali se ne može okončati zaključenjem ugovora prije kraja budžetske godine. Ugovorni organi moraju uvijek temeljito isplanirati i pripremiti postupke javnih nabavki, uzimajući u obzir realističan vremenski raspored. Ponekadse dogodi da se ocjena ponuda pokaže kao proces koji traje duže nego što je predviđeno, ili se postupak otkaže i ponovno pokrene nekoliko puta i ako se budžetska godina završava prije zaključenja ugovora, ne može se više raspolagati raspodijeljenim sredstvima. Ugovorni organi moraju uzeti u obzir takve situacije u upravljanju svojim budžetima. Samo kada je odlaganje postupka nabavke u potpunosti izvan kontrole ugovornog organa treba izvršiti otkazivanje kao što je pomenuto u članu 12. stav (1), tačka c), ZJN. Sljedeće situcije na koje se član 12. stav (1) tačka b) ZJN ne osvrće direktno su primjeri opravdanja za otkazivanje postupka, u skladu sa članom 12. stav (1) tačka c): (i) prirodne katastrofe, zbog kojih izvršenje ugovora postaje beskorisno ili se značajno mijenjaju uslovi projekta;

da ga ugovorni organ nije mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele.

(ii) (iii)

slučajevi u kojima se ugovorni organ, greškom ili zabludom, suočava sa situacijom koja ugrožava svrhu ZJN, kao što je na primjer nedostatak konkurencije zbog ozbiljne greške u tenderskoj dokumentaciji;

situacije u kojima se ugovorni organ tokom provođenja postupka susretne sa značajnim promjenama tržišnih uslova, pojavom novih inovativnih tehnologija itd., u kom slučaju bi završetak postupka nabavke zaključenjem ugovora predstavljao traćenje javnih sredstava;

56

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

(iv) (v)

važne promjene u budžetu institucije koje su uzrokovane vanjskim faktorima;

Za takve ili slične slučajeve, vidjeti objašnjenje u članu 12. općenito, otkazivanje je legalno s tačke gledišta javnog interesa, u pogledu na član 12. stav (1), tačka c), ZJN. Član 12. stav (2):
(2) Kada je postupak dodjele ugovora otkazan bez dodjele ugovora ili zaključivanja okvirnog sporazuma, potrebno je objaviti obavještenje o otkazivanju, koje sadrži informacije u skladu s podzakonskim aktima.

promjene u zakonu, na primjer, nametanje novih zahtjeva za zaštitu okoliša u vezi sa robama o kojima je riječ.

U slučaju kada je pokrenuti postupak otkazan na način kako je dozvoljeno prema odredbama člana 12. stav (1), tačka b) ili c), ZJN, obavještenje o otkazivanju se objavljuje korištenjem standardnog obrasca za obavještenja o otkazivanju44, ukoliko je postupak dodjele bio pokrenut objavljivanjem obavještenja o nabavci.

Obavještenje o otkazivanju mora, između ostalog, sadržavati informacije o broju dostavljenih ponuda, njihovu maksimalnu/minimalnu cijenu i razlog za otkazivanje. Opća pravila za objavljivanje obavještenja kao što je predviđeno članom 20. ZJN jednako se primjenjuju na obavještenja o otkazivanju.

ODJELJAK II ZAJEDNIČKE ODREDBE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI I SPECIFIKACIJAMA ODJELJAK DVA POGLAVLJA II ZJN, u kojem su obuhvaćeni članovi 13. do 18., sadrži odredbe o neophodnim informacijama koje sadrži tenderska dokumentacija (član13.), zahtjevima za tehničke specifikacije (član 14.), periodu važenja ponude (član 15.), osiguranju ponude i osiguranju izvršenja ugovora (član 16.), alternativnim ponudama (član 17.) i davanju tenderske dokumentacije (član 18.).

44

Objavljeno u ”Službenom glasniku BiH” br. 17/05.

57

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Član 13. Neophodne informacije

Član 13. regulira pripremu tenderske dokumentacije i po naslovljenim tačkama predviđa koje informacije se daju ugovornom organu u tenderskoj dokumentaciji.

Agencija za javne nabavke je stavila na raspolaganje detaljne obrasce tenderske dokumentacije (Standardna tenderska dokumentacija).

Ugovorni organ priprema set tenderske dokumentacije za svaki predviđeni postupak dodjele ugovora obuhvaćen pravilima POGLAVLJA II ZJN (primarni postupci dodjele ugovora: otvoreni i ograničeni postupci, pregovarački postupci sa ili bez objavljivanja obavještenja o nabavci i konkursi za izradu idejnog rješenja). Na pripremu tenderske dokumentacije utiče veliki broj drugih pravila ZJN, budući da tenderski dokumenti sadrže kompletan paket informacija, na osnovu čega će ponuđači pripremiti svoju ponudu, vidjeti objašnjenje člana 13. stav (3), ispod. Ugovorni organi se naročito pridržavaju zahtjeva u pogledu upotrebe jezika, vidjeti član 8. ZJN. Član 13. stav (1):
(1)

Ugovorni organ priprema tendersku dokumentaciju u skladu s odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima. U tenderskoj dokumentaciji, ugovorni organ dat će potpune informacije o uslovima ugovora i postupcima dodjele ugovora, koji su ponuđačima dovoljni za pripremu svojih ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi.

U svrhu otvorenog postupka, tenderska dokumentacija sadrži i zahtjeve koji se odnose na stanje potencijalnog dobavljača (kvalifikacijske zahtjeve), tako i zahtjeve koji se odnose na planiranu nabavku (roba, usluga ili radova). U svrhe ograničenog postupka ili pregovaračkog postupka sa pretkvalifikacijom, tenderski dokumenti mogu se pripremiti iz dva dijela, koji odgovaraju pretkvalifikacijskoj fazi (pretkvalifikacijski dokumenti, koji sadrže sve kvalifikacijske zahtjeve) i fazi prikupljanja ponuda ili fazi pregovora-i58

Tenderska dokumentacija pruža relevantne informacije o konkretnom predviđenom ugovoru, koje su predočene na način koji omogućava privrednim subjektima da pripreme ponude samo na osnovu sadržaja u tenderskoj dokumentaciji. Ovo znači da se sve informacije koje su neophodne za opis uslova predviđenog ugovora nalaze u tenderskoj dokumentaciji, ali da se isto tako daje samo onoliko informacija koliko je potrebno da se ostavi prostor za stvarnu konkurenciju za predviđeni ugovor.

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

U svrhu pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci, tenderska dokumentacija sadrži sve informacije koje su neophodne dobavljačima kako bi se pripremili za pregovore za ugovornim organom o konkretnom ugovoru.

prikupljanja ponuda (dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na ugovor), vidjeti objašnjenje člana 10. tačka b) i c), iznad.

U slučaju provođenja konkursa za izradu idejnog rješenja, tenderska dokumentacija sadrži pravila o organizaciji konkursa za izradu idejnog rješenja. Zbog toga što se konkurs za izradu idejnog rješenja može provesti s pretkvalifikacijom, tenderska dokumentacija za konkurs u takvim slučajevima može se pripremiti iz dva dijela, jednako provođenju ograničenog postupka ili u tri dijela: 1) predkvalifikacija, 2)konkurs za izradu idejnog rješenja i 3) poziv na natječaj.
(2)

Član 13. stav (2):

Obavještenja o nabavci pripremljena u skladu s članom 19. ovog zakona čine sastavni dio tenderske dokumentacije.

Tenderska dokumentacija i obavještenje o nabavci za određeni postupak nabavke su konzistentni. Obavještenje o nabavci je, u stvari, kratki pregled sadržaja tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija uključuje i sadržaj objavljenog obavještenja o nabavci.

U praksi, kopija objavljenog obavještenja o nabavci se prilaže uz tendersku dokumentaciju koja je pripremljena za konkretni postupak dodjele ugovora. Član 13. stav (3):
(3) Tenderska dokumentacija sadržavat će jasne i odgovarajuće informacije za odabrani postupak dodjele ugovora. Tenderska dokumentacija, u najsažetijem obliku, sadržava sljedeće informacije, a prema detaljnijoj razradi koja će biti utvrđena podzakonskim aktima. a) b) c) d) e) f) g) h) ugovorni organ; odabrani postupak dodjele ugovora i podatak o tome da li se predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma; količinske specifikacije, tehničke specifikacije, opis posla / zadatka; navođenje mogućnosti za podnošenje ponuda po lotovima; mjesto izvršenja / obavljanja radova ili isporuke; opis datih proizvoda, usluga ili radova; iznos, obim ili količina;

rokovi za izvršenje / isporuku predmeta ugovora ili trajanje ugovora;

navođenje mogućnosti za podnošenje alternativnih ponuda (varijanti);

59

Komentar na Zakon o javnim nabavkama i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) kriteriji izbora koji ustanovljuju minimalne uslove za kvalifikaciju kandidata ili ponuđača i informacije za vršenje takve procjene; kriteriji za dodjelu ugovora utvrđeni kao “ekonomski najpovoljnija ponuda” ili “isključivo najniža cijena” period važenja ponuda; uslovi predloženog ugovora;

mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće; mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda; valuta u kojoj se izražavaju cijene; mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda; informacija o kalkulaciji cijene;

garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude); garancija za dobro izvršenje posla i svako drugo traženo osiguranje za privremena plaćanja;

zahtjev u pogledu upotrebe jezika;

Tenderska dokumentacija kao minimum sadrži neophodne informacije, navedene u članu 13. stav (3), tačka a) do s). Za svaki postupak dodjele ugovora ugovorni organ pomno pruža jasne i cjelovite informacije relevantne za pojedinačni konkretni ugovor, prema ovoj listi. U Uputstvu za primjenu Zakona o javnim nabavkama navode se detaljnija pravila za informacije koje se daju pod tačkama u članu 13. stav (3).

U tabeli ispod sačinjene su uporedne reference između pojedinih tački člana 13., stav (3) i drugih relevatnih odredbi ZJN i data objašnjenja u svjetlu sadržaja odredbi ZJN i “međunarodne dobre prakse”.
Druge relevantne odredbe ZJN

Tačke člana 13. stav (3), ZJN (a) Ugovorni organ

Objašnjenja Jasno indikacija ugovornog organa znači njegov puni naziv, adresu i broj telefona, broj faksa i/ili e-mail adresu osobe ili osoba koje su ovlaštene da komuniciraju sa dobavljačima po pitanju postupaka u javnim nabavkama

60

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Druge relevantne odredbe ZJN

Tačke člana 13. stav (3), ZJN (b) Odabrani postupak dodjele ugovora i podatak o tome da li se predviđa zaključivanje okvirnog sporazuma (c) Opis datih proizvoda, usluga ili radova; iznos, obim i količina

Objašnjenja Nazivi postupaka u javnim nabavkama u BiH su u skladu sa Direktivama EU o javnim nabavkama

Član 10., Vrste postupaka za dodjelu ugovora i član 32., Okvirni sporazumi

Opis mora biti jednostavan, tako da dobavljači iz BiH i inostranstva, mogu identificirati koje tačno potrebe ima ugovorni organ. Može se uputiti na tačke “Rječnika nabavki Evropske unije” EU “Common Procurement Vocabulary” (“CPV” sistem) koji se može naći na internetu na: http://simap.eu.int. Upotreba CPV će ubuduće bit obavezna i za postupke javnih nabavki u BiH Član 14., Tehničke specifikacije U okviru “količinske specifikacije” naznačene su procijenjene količine i jedinice, na primjer prema nacrtima radnih projekata. Tehničke specifikacije će biti objektivno formulirane, vidjeti ispod u članu 14. Izbjegava se pozivanje na robe određene izrade, ili izvore snabdijevanja, ili na robne marke itd., kao što je navedeno u članu 14. stav (5). U slučaju ugovora o pružanju usluga, specifikacije se često daju kao sveukupni opis, pod nazivom “opis posla”, predmeta ugovora. Tačno mjesto isporuke/izvršenja/ izvođenja se jasno navodi tako da ponuđači mogu proračunati troškove transporta itd.

(d) Količinske specifikacije, tehničke specifikacije, opis posla/zadataka

(e) Mjesto izvršenja/ obavljanja radova ili isporuke

61

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Druge relevantne odredbe ZJN

Tačke člana 13. stav (3), ZJN (f) Navođenje mogućnosti za podnošenje ponuda po lotovima (g) Rokovi za izvršenje /isporuku predmeta ugovora ili trajanje ugovora

Objašnjenja Predmet predviđenog ugovora može biti podijeljen po broju lotova. U tim slučajevima svaki lot se opisuje i navodi se da li dobavljač može podnijeti ponudu za jedan lot, više njih ili za sve lotove. Naznačavaju se svi vremenski rokovi za izvršenje/isporuku predmeta ugovora, početak i/ili trajanje ugovora. U slučaju lotova, svaka odstupanja od vremenskih rokova po lotu se jasno navode.U slučaju okvirnog sporazuma specificiraju se datumi početka i trajanja ugovora.

(h) Navođenje mogućnosti za podnošenje alternativnih ponuda (varijanti) (i) Kriteriji izbora koji ustanovljuju minimalne uslove za kvalifikaciju kandidata ili ponuđača i informacije za vršenje takve procjene

Član 17., Alternativne ponude Članovi 23., Ograničenja za učešće dobavljača u postupku javne nabavke, član 24., Sposobnost obavljanja profesionaln e djelatnosti, član 25., Ekonomska i finansijska podobnost kandidata ili ponuđača, i član 26., Tehnička i profesionalna sposobnost

Kada se alternativne ponude mogu prihvatiti, prema članu 17., postavlja se minimum zahtjeva koje te alternativne ponude moraju ispuniti. U skladu s odredbama člana 23., ZJN uvijek se postavljaju kriteriji izbora s obzirom na ličnu situaciju dobavljača, kao i jasni zahtjevi za dokazima na temelju isprava kojima se dokazuje da dobavljač ne potpada pod slučajeve u kojima je opravdano isključenje. Kriteriji izbora u pogledu sposobnosti obavljanja profesionalne djelatnosti, ekonomske i finansijske podobnosti i tehničke i/ili profesionalne sposobnosti se postavljaju kako je primjereno, kao i potrebne informacije za vršenje takve procjene, vidjeti niže u članovima od 24. do 26. Ugovorni organ za svaki kriterij naznačava zahtjeve za pojedinačne članove grupe dobavljača koji podnose jednu ponudu.

62

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Druge relevantne odredbe ZJN

Tačke člana 13. stav (3), ZJN (j) Kriteriji za dodjelu ugovora utvrđeni kao “ekonomski najpovoljnija ponuda” ili “ isključivo najniža cijena” (k) Uslovi predloženog ugovora (l) Period važenja ponuda (m)Garancija za ponudu (za ozbiljnost ponude); garancija za dobro izvršenje posla i svako drugo traženo osiguranje za privremena plaćanja (n) Mjesto, datum i vrijeme za prijem zahtjeva za učešće

Objašnjenja U slučaju da je izabrani kriterij dodjele: “ekonomski najpovoljnija ponuda”, u tenderskoj dokumentaciji se jasno navode kriteriji za evaluaciju koji se primjenjuju u toku procjene ponuda, u što je moguće većoj mjeri po opadajućem redu važnosti zajedno sa relativnim značajem koji se dodjeljuje svakom kriteriju evaluacije. U tendersku dokumentaciju treba uključiti nacrt ugovora ili spisak relevantnih uslova.

Član 34., Kriteriji za dodjelu ugovora

Član 15., Period važenja ponuda Član 16., Osiguranje ponude. Osiguranje izvršenja ugovora

Vidjeti ispod u članu 15.

U slučaju da se zahtijeva garancija za ponudu (za obiljnost ponude) i/ili za izvršenje ugovora, jasno se navode svi zahtjevi o prirodi, obliku, količini, oduzimanju prava, vidjeti ispod u članu 16. Kada se traže takve garancije, u tendersku dokumentaciju mogu biti uključeni formati za bankovne garancije ili ekvivalentne garancije. Zahtjev za učešće odnosi se na ograničeni ili pregovarački postupak.

Član 21., Minimalni rokovi za podnošenje zahtjeva i ponuda Član 21., Minimalni rokovi za podnošenje zahtjeva i ponuda

(o) Mjesto, datum i vrijeme za prijem ponuda

63

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Druge relevantne odredbe ZJN

Tačke člana 13. stav (3), ZJN (p) Mjesto, datum i vrijeme otvaranja ponuda

Objašnjenja Tačno mjesto, datum i vrijeme za otvaranje ponuda navodi se zajedno sa naznakom da svi dobavljači koji su dostavili ponude na vrijeme ili njihovi predstavnici imaju pravo prisustvovati tokom postupka otvaranja ponuda. Vidjeti član 10., Uputstva o primjeni ZJN. Sve metode koje se mogu primjenjivati za proračunavanje cijena ponude, uključujući pravila o prijavama poreznih iznosa, se objektivno formuliraju i jasno naznačavaju. Vidjeti član 10., Uputstva o primjeni ZJN.

Član 33., Otvaranje ponuda

(q) Valuta u kojoj se izražavaju cijene (r) Informacija o kalkulaciji cijene

(s) Zahtjevi u pogledu upotrebe jezika

Član 8., Jezik

Vidjeti iznad pod članom 8. ZJN

Ugovorni organ može nadopuniti bilo koju od neophodnih informacija na način koji odgovara konkretnom predloženom ugovoru. U slučaju, recimo, ugovora o nabavci radova, ugovorni organ će pripremiti izvještaj o planiranom projektu sa detaljnim opisom i obaveznim zahtjevima; takav izvještaj se može uključiti u tendersku dokumentaciju ili staviti u prilogu (aneksu). Član 13. stav (4):
(4) Tenderska dokumentacija bit će pripremljena u skladu s modelima i/ili standardnom tenderskom dokumentacijom, a pripremit će je Agencija za javne nabavke.

Spisak neophodnih informacija utvrđenih članom 13. stav (3), ZJN, sačinjava osnovu za standardne modele za tendersku dokumentaciju koje priprema i objavljuje Agencija za javne nabavke. Ugovorni organi su obavezni da svoje tenderske dokumente zasnivaju na ovim standardnim modelima.

64

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 13. stav (5):
(5)

Prilikom pripreme tenderske dokumentacije, ugovorni organ poštivat će principe jednakog tretmana i nediskriminacije dobavljača. Ugovorni organ ne smije koristiti savjete bilo kojeg lica koje može imati bilo kakav direktni ili indirektni interes za ishod postupka dodjele ugovora ukoliko je vjerovatno da to može uticati na stvarnu konkurenciju za odnosni ugovor.

Ova odredba ponavlja opće principe jednakog tretmana, nediskriminacije i konkurencije koji su već izraženi u članu 1. Zakona, koji se jednako odnosi na sve faze postupka nabavke.

Osnovno pitanje kod pripreme tenderske dokumentacije je da informacije u dokumentaciji budu objektivne, što znači da opisi, specifikacije i uslovi koje je naveo ugovorni organ ni na koji način ne mogu favorizirati ili stavljati u nepovoljan položaj bilo kojeg privrednog subjekta koji se natječe za ugovor.

Proizvodi se, na primjer, moraju opisati – gdje je to moguće – upućivanjem na opće norme ili standarde, a nikada navođenjem robe određene izrade ili izvora snabdijevanja, robne marke itd. (vidjeti objašnjenje člana 14., ispod). Popratna informacija, primjera radi, o zemljišnom terenu za gradilište, koja je neophodna za proračunavanje cijene finansiranja građevinskih radova dostupna je privrednim subjektima pod jednakim uslovima. Principi jednakog tretmana i nediskriminacije su od presudnog značaja kod pripreme tenderske dokumentacije. U cilju da se podrži objektivnost i jednakost, ugovornom organu je prilikom pripreme tenderske dokumentacije zabranjeno koristiti savjete bilo kojeg lica koje može imati bilo kakav direktni ili indirektni interes za ishod postupka dodjele ugovora ukoliko je vjerovatno da to može uticati na stvarnu konkurenciju za odnosni ugovor. “Direktni ili indirektni” se odnosi na situacije u kojima postoji rizik od konflikta interesa jednak onom koji je definiran u zakonodavstvu BiH o izbjegavanju konflikta interesa. Član 13. stav (6):
(6)

Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one učine dostupnim zainteresiranim dobavljačima istog dana, a najkasnije pet dana prije roka utvrđenog za prijem zahtjeva ili ponuda. U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju bilo kakvu suštinsku promjenu predmeta ugovora, rok za prijem zahtjeva ili ponuda će se shodno tome produžiti i to najmanje za sedam dana.

Proces pripreme tenderske dokumentacije je često dugotrajan te nije lagan zadatak. Ugovorni organ će nerijetko željeti da načini izmjene i dopune u dokumentima nakon što su oni dati ponuđačima. Član 13. stav (6), prva rečenica:

65

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Ugovorni organ može napraviti izmjene i dopune tenderske dokumentacije pod uslovom da se one učine dostupnim zainteresiranim dobavljačima istog dana, a najkasnije pet dana prije roka utvrđenog za prijem zahtjeva ili ponuda.

osigurava provođenje takvih izmjena i dopuna, specificirajući (i) da se svaka izmjena i dopuna mora učiniti dostupnom privrednim subjektima, koji su zatražili tendersku dokumentaciju od ugovornog organa (u otvorenom postupku), ili su primili tendersku dokumentaciju od ugovornog organa u vezi sa pozivom za ponude (ograničeni ili pregovarački postupak) istog dana, a najkasnije 5 dana prije roka utvrđenog za dostavljanje zahtjeva ponuda (ili zahtjeva za učešće). Nakon tog vremenskog roka mogu se načiniti samo suštinske izmjene i dopune tenderske dokumentacije i to samo u vezi sa produženjem relevantnog krajnjeg roka, kao što je osigurano u drugoj rečenici člana 13. stav (6). Član 13. stav (6), druga rečenica:

U slučaju da takve izmjene podrazumijevaju bilo kakvu suštinsku promjenu predmeta ugovora, rok za prijem zahtjeva ili ponuda će se shodno tome produžiti i to najmanje za sedam dana.

predviđa da krajni rok za prijem ponuda ili zahtjeva za učešće može biti produžen, u slučaju da ugovorni organ pravi izmjene i dopune u tenderskoj dokumentaciji koje podrazumijevaju “suštinske” promjene predmeta ugovora. Takva produženja biće u razumnoj mjeri dovoljna da ponuđači ili kandidati pripreme svoje ponude ili zahtjeve za učešće i iznosiće najmanje 7 dana. “Suštinske” promjene se ovdje moraju shvatiti kao “važne” za ponuđače ili kandidate u njihovim aktivnostima na pripremi ponude ili zahtjeva za učešće u postupku koje je zaista pokrenut. U slučaju da ugovorni organ želi načiniti “suštinske” promjene predmeta ugovora u smislu da tako promijenjeni predviđeni ugovor odgovara drugim privrednim subjektima koji bi potencijalno odgovorili na obavještenje o nabavci za prvobitno predviđeni ugovor, ugovorni organ mora razmotriti otkazivanje postupka i pokrenuti novi postupak pod tako izmjenjenim uslovima u skladu sa odredbama u članu 12. ZJN. Značaj detaljne pripreme i pažljivog sastavljanja tenderske dokumentacije nikada ne smije biti potcijenjen.

66

Komentar na Zakon o javnim nabavkama Član 14. Tehničke specifikacije

Član 14. ZJN sadrži (i) pravila o tome kako ugovorni organi postavljaju tehničke specifikacije predmeta predviđenog ugovora i (ii) principe za procjenu toga da li primljene ponude ispunjavaju utvrđene tehničke specifikacije. Tehničke specifikacije, na objektivan i nediskriminatoran način, opisuju karakteristike predmeta ugovora. One se, na primjer, odnose na: kvalitet, izvršenje, zahtjeve za idejno rješenje, dimenzije, sigurnost, osiguranje kvaliteta, terminologiju, simbole, testiranje i metoda testova, stavljanje robe u ambalažu, označavanje i etiketiranje.

Tehničke specifikacije za radove uključuju odredbe u vezi sa idejnim rješenjem i izračunavanjem cijene koštanja, test, inspekciju i uslove tehničkog prijema radova, tehnike i metode gradnje, kao i sve ostale tehničke uslove u vezi sa završnim radovima i materijalima ili dijelovima koji se koriste u izgradnji.

Tehničke specifikacije u slučaju ugovora o pružanju usluga su često sadržane u sveukupnom opisu, pod nazivom “opis poslova” predviđenog ugovora. U principu ugovorni organi imaju slobodu da postave svoje zahtjeve na nivou i do obima koje oni žele, kako bi ispunili svoje obaveze kao javni organi ili subjekti. U isto vrijeme, ugovorni organ je obavezan osigurati da su tehničke specifikacije usmjerene na to da obezbijede najbolji mogući pristup svim potencijalno zainteresiranim subjektima i zabranjeno mu je da postavlja tehničke specifikacije koje favoriziraju ili stavljaju u nepovoljan položaj jednog ili više privrednih subjekata.

Kada ugovorni organ putem tehničkih specifikacija definira precizne zahtjeve o predmetu ugovora, nadmetanje između ponuđača može se provesti isključivo na osnovu cijene (vidjeti kriterij dodjele ugovora “najniža cijena” kao što je dato u članu 34. stav (1), tačka b) ZJN). Međutim, u nekim slučajevima ugovorni organ postavljanjem tehničkih specifikacija definira minimalni nivo prihvatljivog kvaliteta, izvršenja itd. predmeta ugovora. U takvim slučajevima, ugovorni organ može željeti da koristi kriterije evaluacije kao što su “kvalitet”, “tehnička sposobnost” ili “funkcionalne karakteristike” u vezi sa “ekonomski najpovoljnijom ponudom” (vidjeti član 34. stav (1), tačka a) ZJN).

Kod postavljanja tehničkih specifikacija potrebna je izuzetna pažnja i odjelu za nabavke će često biti potrebna pomoć relevantnih tehničara, bilo od strane unutrašnjih izvora ugovornog organa ili od tehničkih konsultanata koji su angažovani izvana. Član 14. stav (1):
67

Komentar na Zakon o javnim nabavkama (1) Tehničke specifikacije bit će nediskriminatorne prema dobavljačima i osiguravat će pravičnu i aktivnu konkurenciju.

Tehničke specifikacije čine presudan dio tenderske dokumentacije, vidjeti član 13. stav (3), tačka d) ZJN, i za tehničke specifikacije su najvažniji principi jednakog tretmana i nediskriminacije.

Tehničke specifikacije moraju se postaviti objektivno u odnosu na svakog potencijalnog dobavljača, što znači da one ni u kom pogledu ne smiju favorizirati niti stavljati u nepovoljan položaj bilo kojeg privrednog subjekta kao natjecatelja za predviđeni ugovor. Ovakvo favoriziranje ili stavljanje u nepovoljan položaj, može rezultirati iz specifikacija koje imaju zahtjeve u skladu sa robom određene izrade ili izvorom snabdijevanja ili proizvodom, čime se svi drugi proizvodi praktično isključuju iz konkurencije. Tehničke specifikacije moraju biti nediskriminatorne s obzirom na dobavljače i osigurati pravednu i aktivnu konkurenciju. Član 14. stav (2):
(2)

Uvažavajući postojeće obavezujuće tehničke propise koji su definirani u zakonima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini, tehničke specifikacije pozivat će se na:

Tehničke specifikacije, naravno, prije svega, uvažavaju obavezne tehničke propise koji su definirani u zakonima o standardizaciji u Bosni i Hercegovini, na primjer u oblasti izgradnje, zaštite od požara, sigurnosti mašina itd. Drugo, tehničke specifikacije će se – u najvećoj mogućoj mjeri – uspostaviti pozivanjem na “standarde”.

"Standard" označava tehničku specifikaciju koja je, kao korisna i praktična, odobrena od strane priznatog tijela za standardizaciju za ponovljenu ili kontinuiranu primjenu, s kojom usklađenost nije obavezna, već je široko prihvaćena za uobičajene primjene.

U članu 14. stav (2), tačka a), alineje 1) do 3), ZJN, opisano je na koje se standarde može pozivati ugovorni organ, uspostavljajući poredak po važnosti standarda, normi, tehničkih propisa itd., što znači da će se pozivanje vršiti na standarde s pravom prve prednosti, koji su pomenuti pod 1), pravo druge prednosti imaju standardi pomenuti pod 2), a pravo treće prednosti imaju standardi navedeni pod 3).

68

Komentar na Zakon o javnim nabavkama

Član 14. stav (2) tačka a) alineja 1):
a) 1)

bh. standarde koji su u skladu s evropskim standardima, tehnička odobrenja ili zajedničke tehničke specifikacije koje se koriste u Evropskoj uniji; ili

Najviši prioritet imaju BH standardi koji su u skladu sa evropskim standardima, tehničkim odobrenjima ili zajedničkim tehničkim specifikacijama koji se koriste u EU.

Pod evropskim standardom misli se na standard koji je usvojila Organizacija za evropske standarde i učinila ga dostupnim širokoj javnosti.

"Evropsko tehničko odobrenje" označava povoljnu tehničku procjenu prikladnosti za upotrebu proizvoda u određene svrhe, koja se zasniva na ispunjenju neophodnih zahtjeva za građevinske radove, uz pomoć svojstvenih karakteristika proizvoda i definiranih uslova za primjenu i upotrebu. Evropsko tehničko odobrenje izdaje se od strane tijela za odobrenje koje su u tu svrhu imenovale pojedinačne zemlje članice. "Zajednička tehnička specifikacija" označava tehničke specifikacije koje su propisane u skladu sa postupkom koji su priznale zemlje članice, a koji je objavljen u Službenom glasniku Evropske unije. Ovakvi standardi za BiH su trenutno u fazi izrade. Član 14. stav (2) tačka a) alineja 2):
a) 2)

međunarodno prihvaćene standarde, tehničke propise ili norme; ili

U slučajevima gdje gore pomenuti standardi za BiH nisu dostupni ili primjenjiv