KA / BG - GPO/ 2515 /WPP-47/ 2009 - 2011

∞¬Òûª∞ «Ò∏Â√¿Ê
C¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁzÀÄzÀÄ

«±ÉõÀ ¥ÀwæPÉ
¨sÁUÀ

–I

¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¸ÉÆêÀĪÁgÀÀ, ªÉÄà 4, 2009 (ªÉʱÁR 14, ±ÀPÀ ªÀµÀð 1931)

£ÀA. 272

PÀAzÁAiÀÄ ¸ÀaªÁ®AiÀÄ
¸ÀÄvÉÆÛïÉ
¸ÀASÉå: PÀAE 344 ªÀÄÄ£ÉÆêÀÄÄ 2008, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ: 6£Éà K¦æ¯ï, 2009
«µÀAiÀÄ : zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄ £ÉÆÃAzÀtU
Â É ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ ±Á¸À£U
À ½
À UÉ
C£ÀÄUÀÄtªÁV,

¹ÜgÁ¹ÛU¼
À À

ºÀ¸ÁÛAvÀgÀU¼
À £
À ÀÄß

M¼ÀUÉÆAqÀ

zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À

£ÉÆÃAzÀtU
Â É ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ.
PÀ£ÁðlPÀ gÁdåªÀÅ £ÉÆÃAzÀt PÁAiÉÄÝ 1908 PÉÌ PÀ®A 22-J G¥À§AzsÀª£
À ÀÄß ¸ÉÃj¸ÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ
wzÀÄÝ¥Àr vÀAzÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤ÃwUÉ «gÀÄzÀÞªÁzÀ zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À £ÉÆÃAzÀtA
 iÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¹vÀÄÛ.
UË|| ¸ÀªÉÇÃðZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀĪÀÅ gÁd¸ÁÜ£À gÁdå «gÀÄzÀÝ §¸ÀAvï £Àºv
À À JLDgï 2005 J¸ï ¹ 3401
¥ÀæPg
À t
À zÀ°è ¸Àzj
À wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄÄ C¸ÀA«zsÁ¤PÀªA
É zÀÄ C£ÀÄfðvÀUÉƽ¹gÀÄvÀÛz.É DzÀgÉ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ
±Á¸À£U
À ¼
À À PÉ®ªÀÅ G¥À§AzsU
À ¼
À ÀÄ, £ÉÆÃAzÀt PÁAiÉÄÝ 1908 gÀr £ÉêÀÄPÀUÉÆAqÀ £ÉÆÃAzÀt C¢üPÁjUÀ½UÉ,
gÁd¸Àé ¸ÉÆÃjPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸Àzj
À ±Á¸À£ÀU¼
À À G¥À§AzsÀU¼
À À G®èAWÀ£A
É iÀÄ£ÀÄß vÀqA
É iÀÄĪÀÅzÀPÁÌV PÉ®ªÀÅ
zÁR¯É ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæU¼
À £
À ÀÄß ¥ÀqA
É iÀÄĪÀÅzÀPÉÌ C¢üPÁgÀ ¤ÃqÀÄvÀÛz.É
EzÀ®èzÉ zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À £ÉÆÃAzÀtU
Â É ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ºÀPÀÄÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁzsÀåvÉU¼
À £
À ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄð ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß PÁ¥ÁqÀĪÀ »vÀzÀȶ֬ÄAzÀ, £ÉÆÃAzÀt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁdå ªÀÄvÀÄÛ PÉÃAzÀæ
¸ÀPÁðgÀzÀ ±Á¸À£U
À ¼
À À PÉ®ªÀÅ G¥À§AzsÀU¼
À À G®èAWÀ£A
É iÀÄ£ÀÄß vÀqU
É ÀlÖ®Ä dªÁ¨ÁÝgÀgÁVgÀÄvÁÛg.É
zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À £ÉÆÃAzÀtÂAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ºÉÆA¢gÀĪÀ gÁdå / PÉÃAzÀæ ±Á¸À£ÀUÀ¼À PÉ®ªÀÅ
G¥À§AzsÀUÀ¼ÀÄ:
1.

£ÉÆÃAzÀt PÁAiÉÄÝAiÀÄ PÀ®A 21(1) ªÀÄvÀÄÛ (4). [¸ÀévÀÛ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¸À®Ä CªÀ±Àå«gÀĪÀ «ªÀgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ
CzÀgÀ ªÀiÁå¥ï CxÀªÁ ¥Áèå£ï (£ÀPÉë) ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ]

2
2.

PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ PÁAiÉÄÝ 1957 gÀ PÀ®A 28, 34 ªÀÄvÀÄÛ 45-JgÀ eÉÆvÉUÉ NzÀ¯ÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ
ªÀÄÄzÁæAPÀ (zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À C¥ÀªÀiË®å vÀqU
É ÀlÄÖ«PÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977 gÀ ¤AiÀĪÀÄ-3. (¸ÀéwÛ£À
¸ÀjAiÀiÁzÀ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß £ÀªÀÄÆ¢¸ÀĪÀÅzÀÄ)

3.

PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964 gÀ PÀ®A 131(¹) gÀ eÉÆvÉUÉ NzÀ¯ÁzÀ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ
PÀAzÁAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¤AiÀĪÀÄ 46(JZï). (d«Ää£À ¸Àªð
É ¸ÉÌZï CxÀªÁ ¨sÀÆ ªÀiÁ¥À£À £ÀPÉë ;
¤UÀ¢üvÀ £ÀªÀÄÆ£É 11-E gÀ£ÀéAiÀÄ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ)

4.

PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ PÁAiÉÄÝ 1961gÀ PÀ®A 81-J (RjâzÁgÀgÀÄ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄUÁgÀgA
É zÀÄ,
ºÉZÀĪ
Ñ j
À
d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢®èªA
É zÀÄ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÉÄÃvÀgÀ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ 2 ®PÀë
«ÄÃjgÀĪÀÅ¢®èªA
É zÀÄ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ°è WÉÆõÀuÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ)

5.

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj²µÀ× eÁw/¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀ (PÉ®ªÀÅ d«ÄãÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀ¨sÁgÉ ¤µÉÃzs)À PÁAiÉÄÝ 1978gÀ
PÀ®A 6. (¥Àg¨
À sÁgÉ/£ÉÆÃAzÀt ¤µÉÃzÀPÉÌ M¼À¥q
À ÀzÀ d«ÄãÁVgÀĪÀÅzÀÄ)

6.

PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ (¥Àg¨
À sÁgÉ ¤¨sð
À AzÀ) PÁAiÉÄÝ 1991gÀ PÀ®A 8. (£ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Ý ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü ÁjUÀ½AzÀ
¸Áé¢Ãü £À ¥ÀæQæAiÉÄUÉ M¼À¥q
À ÀzÀ d«ÄãÁVgÀĪÀÅzÀÄ CAzÀgÉ ¥ÀgÀ¨sÁgÉ/£ÉÆÃAzÀt ¤µÉÃzÀPÉÌ M¼À¥q
À ÀzÀ
d«ÄãÁVgÀĪÀÅzÀÄ)

7.

DzÁAiÀÄ vÉjUÉ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1962gÀ ¤AiÀĪÀÄ 114(¹)gÀ G¥À¤AiÀĪÀÄ (2)gÀ PÀArPÉ (J) ªÀÄvÀÄÛ
(JZï). [PÀæAiÀÄzÀAvÉ ªÀUÁðªÀuU
É É M¼À¥ÀlÖ ¸ÀéwÛ£À ªÀiË®åªÀÅ gÀÆ. 5 ®PÀëU¼
À ÀÄ CxÀªÁ ºÉZÁÑVzÀÝ°è,
DzÁAiÀÄ vÉjUÉ E¯ÁSÉ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü ÁjUÀ½AzÀ ºÀAaPÉAiÀiÁzÀ ±Á±ÀévÀ CPËAmï ¸ÀASÉå (PAN)
CxÀªÁ ¤UÀ¢vÀ £ÀªÀÄÆ£É 60 CxÀªÁ 61gÀ£ÀéAiÀÄ WÉÆõÀuÉ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ]

8.

PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ (wzÀÄÝ¥r
À ) PÁAiÉÄÝ 2007gÀ PÀ®A 192J, 192© ªÀÄvÀÄÛ 192¹. (¸ÀPÁðj
d«ÄãÁVgÀzÀ ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ d«ÄãÀ£ÀÄß C£À¢Pü ÀÈvÀ ªÀåªÀ¸ÁAiÉÄÃvÀgÀ GzÉÝñÀPÉÌ, CAzÀgÉ
¥ÀgÀ¨sÁgÉ ¤µÉÃzÀPÉÌ M¼À¥ÀqÀzÀ d«ÄãÁVgÀĪÀÅzÀÄ)

PÀȶ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢Pü ÀÈvÀ PÀȶAiÉÄÃvÀgÀ GzÉÝñÀ / G¥ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV CPÀæªÀĪÁV / PÁ£ÀÆ£ÀÄ
¨Á»gÀªÁV ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÁðj d«ÄãÀÄUÀ¼À C£À¢üPÀÈvÀ ªÀUÁðªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ
¥ÀæPg
À t
À UÀ¼£
À ÀÄß vÀqU
É ÀlÖ®Ä ºÁUÀÆ F ¸ÀA§AzsÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀªÀjUÉ zÀAqÀ£É «¢ü¸ÀĪÀ
G¥À§AzsÀ PÀ°à¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV, PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝUÉ 2007 gÀ°è wzÀÄÝ¥ÀrAiÀÄ£ÀÄß vÀg¯
À ÁVzÉ.
¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ £ÀUg
À À ªÀÄvÀÄÛ gÁdåzÀ EvÀgÉ £ÀUÀgU
À ¼
À °
À è ¸ÀévÀÄÛU¼
À À PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ªÀUÁðªÀuA
É iÀiÁV, £ÀUÀgÀUÀ¼À
CªÀåªÀ¹ÜvÀ ªÀÄvÀÄÛ C¤AiÀÄAwævÀ ¨É¼Àªt
À U
 U
É É zÁj ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÀÛª.É F jÃwAiÀÄ ¸ÀévÀÄÛU¼
À À PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ
ªÀUÁðªÀu¬
É ÄAzÁV ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ vÀªÀÄä ¸ÀévÀÄÛU¼
À À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÞ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlzÀ AiÉÆÃUÀå ºÀPÀÄÌ
¥ÀvÀæU¼
À £
À ÀÄß ºÉÆA¢zÀAvÁUÀĪÀÅ¢®è. EzÀ®èzÉ ªÀÄÄUÀÞ RjâzÁgÀgÀÄ C£ÁªÀ±ÀåPÀ ªÀåªÀºÁgÀU¼
À °
À è ºÁUÀÆ
ªÁådåUÀ¼À°è ¹®ÄQ £Àg¼
À ÀĪÀAvÁVzÉ. «±ÉõÀªÁV PÉ®ªÀÅ ªÀÄzsÀåªÀwðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ PÀ§½PÉzÁgÀgÀÄ ¸ÀéwÛ£À
ªÀiÁ°ÃPÀjAzÀ ªÉÆSÁÛågÀ £ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¥Àqz
É ÀÄ ¸ÀzÀj ¸ÀévÀÄÛU¼
À À ¸ÀA§AzsÀ RjâzÁgÀjUÉ ªÀiÁgÁlzÀ PÀgÁgÀÄ
CxÀªÁ ªÉÆSÁÛågÀ £ÁªÉÄUÀ¼£
À ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀĪÀ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀévÀÄÛU¼
À À PÁ£ÀÆ£ÀħzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¥ÀÆtð ºÀPÀÄÌ
¥ÀvÀæU¼
À £
À ÀÄß ¤ÃqÀzÃÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ UÀªÀĤ¹zÉ.

3

DzÀÄzÀjAzÀ F «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀàµÀÖvÉ vÀg®
À Ä, C£ÀĸÀj¸À¨ÃÉ PÁzÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £ÀUÀ¼£
À ÀÄß gÀƦ¸À¨ÃÉ PÁzÀ
vÀÄvÀÄð CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛz.É UË|| PÀ£ÁðlPÀ ªÀiÁ»w DAiÉÆÃUÀªÀÅ vÀ£Àß DzÉñÀ ¸ÀASÉå: PÉL¹ 1267 PÀªÀiï
2008, ¢£ÁAPÀ: 05-06-2008 gÀ°è £ÉÆÃAzÀt ªÀĺÁ¥Àj«ÃPÀëPg
À ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÁæAPÀU¼
À À DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀPÁðgÀPÉÌ (PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉU)É
¤ÃrgÀĪÀ ¤zÉÃð±À£Àz°
À è £ÉÆÃAzÀtÂUÉ §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ
ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £ÀPÁÌV ªÀÄvÀÄÛ F ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ±Á¸À£U
À ¼
À À G¥À§AzsU
À ¼
À À G®èAWÀ£É CxÀªÁ
«gÉÆÃzsª
À £
À ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ zÀȶ֬ÄAzÀ, zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀqA
É iÀĨÉÃPÁzÀ zÁR¯ÉU¼
À £
À ÀÄß
¤UÀ¢ü¥r
À ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£Àå PÀ£ÁðlPÀ GZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀªÉÇðÃZÀÑ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄUÀ¼À wÃ¥ÀÄðUÀ¼À
»£É߯ÉAiÀÄ°è ±Á¸À£U
À ¼
À À «¢üU¼
À À / G¥À§AzsÀU¼
À À G®èAWÀ£A
É iÀÄ£ÀÄß vÀqU
É ÀlÖ®Ä KPÀ jÃwAiÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±ð
À £À
CxÀªÁ ¸ÀÆZÀ£U
É ¼
À £
À ÀÄß PÁ£ÀÆ£ÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ ¸À®ºÉAiÉÆA¢UÉ ºÉÆgÀr¸À®Ä ¤zÉðñÀ£À ¤ÃrgÀÄvÀÛz.É
DzÀÄzÀjAzÀ

¸ÁªÀðd¤PÀ

C£ÀÄPÀÆ®vÉ

ªÀÄvÀÄÛ

¸ÀPÁðgÀzÀ

¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß

¥ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀiÁV

C£ÀĵÁ×£U
À Éƽ¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è zÀ¸ÁÛªÃÉ d£ÀÄß £ÉÆÃAzÀtU
Â É ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è C£ÀħAzsÀ-I gÀ°è
CqÀPÀUÉÆArgÀĪÀ zÁR¯ÉUÀ¼£
À ÀÄß DAiÀiÁ ¸ÀAzÀ¨sð
À PÉÌ C£ÀÄUÀÄtªÁV £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Àqz
É ÀÄPÉƼÀî¨ÃÉ PÀÄ.
zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, PÀAzÁAiÀÄ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀÄ
¥Áæ¢Pü ÁjUÀ¼ÀÄ, C£ÀĸÀj¹ PÉÊUÉƼÀî¨ÃÉ PÁzÀ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ III gÀ°è «µÀzÀ¥r
À ¸À¯ÁVzÉ.
ªÀÄÄAzÀĪÀgz
É ÀÄ, UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄðzÀ²ð, vÁ®ÆèPÀÄ vÀº²
À ïÁÝgï, ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄw /
¥ÀÄgÀ¸¨
À sÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ / ªÀĺÁ £ÀUÀg¥
À Á°PÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ £ÉÆÃAzÀt £ÀAvÀgÀ vÀªÀÄä°è
¹éÃPÀÈvÀªÁUÀĪÀ zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼£
À ÀÄß vÀªÀÄä E¯ÁSÉAiÀÄ ªÁå¦ÛUÉ §gÀĪÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£É DVzÀÝ°è,
CAvÀºÀ ¥ÀæPÀgt
À UÀ¼°
À è ¥Àj²Ã®£É £Àq¹
É ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀĪÀ£ÀÄß dgÀÄV¸À®Ä dªÁ¨ÁÝgg
À ÁVgÀÄvÁÛg.É F jÃw
¥ÀæPg
À t
À UÀ¼£
À ÀÄß PÁ® PÁ®PÉÌ ¥Àj²Ã®£É £Àq¸
É ÀĪÀ §UÉÎ C£ÀħAzsÀ-IV gÀ°è ¸ÀÆa¹gÀĪÀ vÀ¤SÁ ªÀ»AiÀÄ£ÀÄß
DAiÀiÁ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ¤ªÀð»¸À¨ÃÉ PÀÄ. zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼£
À ÀÄß £ÉÆÃAzÀtU
Â É ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ
¸ÀAzÀ¨sð
À zÀ°è C£ÀħAzsÀ I gÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ zÁR¯ÉU¼
À £
À ÀÄß £ÉÆÃAzÀtz
 ÁgÀgÀÄ
ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¢zÀÝ°è, F §UÉÎ ¸ÀÆPÀÛ w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄ£ÀÄß C£ÀħAzsÀ-VgÀ°è ¸ÀÆa¹zÀAvÉ £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ
¸ÀÆPÀÛ »A§gÀºÀ ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÁVgÀÄvÀÛz.É
F J¯Áè CA±ÀU¼
À £
À ÀÄß ¸ÀA§Azs¥
À ÀlÖ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ZÁZÀÆ vÀ¥ÀàzÉ ¥Á°¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ ºÁUÀÆ F
¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ°è£À ªÀiÁUÀð¸ÀÆaAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV C£ÀĵÁ×£U
À Éƽ¸À®Ä «¥sÀ®gÁzÀ C¢üPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÞ
PÀlÄÖ¤nÖ£À ²¹Û£À PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ F ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀàµÀÖ¥Àr¸À¯ÁVzÉ.

f.J¸ï. £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä
¸ÀPÁðgÀzÀ PÁAiÀÄðzÀ²ð,
PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ
(«¥ÀvÀÄÛ ¤ªÀðºÀu)É

4

C£ÀħAzsÀ - I
£ÉÆÃAzÀt ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÀUÁðªÀuÉ zÀ¸ÁÛªÉÃdÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÉÃPÁzÀ zÀÈrüÃPÀÈvÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ.
J) UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀévÀÄU
Û À½UÉ :
1.

C£ÀħAzsÀ-II gÀAvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ.

2.

PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ (zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À C¥ÀªÀiË®å vÀqÉUÀlÄÖ«PÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ - 1977gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3gÀ°è
¤UÀ¢ü¥r
À ¹gÀĪÀAvÉ £ÀªÀÄÆ£É-1.

3.

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À SÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀ»AiÀÄ
GzsÀÈvÀ ¨sÁUÀ £ÀªÀÄÆ£É 1 ªÀÄvÀÄÛ 12.

4.

¸ÀévÀÄÛU¼
À ÀÄ ¥ÀjªÀwðvÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ°è ¸Àzj
À £ÀªÄÀ Æ£É 1 ªÀÄvÀÄÛ 12 gÀ eÉÆvÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw/
¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¥ÀjªÀvð
À £Á DzÉñÀ CxÀªÁ ªÀÄAdÆgÁw £ÀPëÉ.

5.

¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ EzÀgÀ C¢üãÀ ¸ÀA¸ÉÜU½
À AzÀ / E¯ÁSÉU½
À AzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛU¼
À ÁVzÀÝ°è, EzÀgÀ
ºÀPÀÄÌ zÁR¯É ¥ÀvÀæ CxÀªÁ ºÀAaPÉ ¥ÀvÀæ CxÀªÁ ¸Áé¢Ãü £À ¥ÀvÀæ CxÀªÁ ªÀiÁgÁlzÀ zÁR¯É EvÁå¢.

6.

PÀæAiÀÄzÀAvÉ ºÀ¸ÁÛAvÀgª
À ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiË®åªÀÅ gÀÆ.5 ®PÀëU¼
À ÀÄ CxÀªÁ ºÉZÁÑVzÀÝ°è, DzÁAiÀÄ vÉjUÉ
E¯ÁSɬÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ±Á±ÀévÀ CPËAmï ¸ÀASÉå (Permanent Account No.) CxÀªÁ
£ÀªÀÄÆ£É-60 CxÀªÁ 61 gÀ°è WÉÆõÀu.É

©) ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄw / ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ / £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀévÀÄÛUÀ½UÉ :
1.

C£ÀħAzsÀ-II gÀAvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ.

2.

PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ (zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À C¥ÀªÀiË®å vÀqÉUÀlÄÖ«PÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3 gÀ°è
¤UÀ¢ü¥r
À ¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£É-1.

3.

¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄw / ¥ÀÄgÀ¸¨
À sÉ / £ÀUg
À ¸
À À¨A
sÉ iÀÄ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü ÁjUÀ½AzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ SÁvÁ ªÀÄvÀÄÛ
vÉjUÉ ¤zsð
À gÀuÉ ªÀ»AiÀÄ GzÀÈvÀ ¨sÁUÀ

4.

¸ÀévÀÄÛU¼
À ÀÄ ¥ÀjªÀwðvÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ°è ¸ÀzÀj SÁvÁ ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉ ¤zsð
À gÀuÉ ªÀ»AiÀÄ GzÀÈvÀ
¨sÁUÀzÀ eÉÆvÉUÉ ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄw / ¥ÀÄgÀ¸¨
À sÉ / £ÀUÀg¸
À ¨
À sÉ / ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü ÁjUÀ½AzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ
¥ÀjªÀvð
À £Á DzÉñÀ CxÀªÁ ªÀÄAdÆgÁw £ÀPÉë.

5.

¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ EzÀgÀ C¢üãÀ ¸ÀA¸ÉÜU½
À AzÀ / E¯ÁSÉU½
À AzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛU¼
À ÁVzÀÝ°è, EzÀgÀ
ºÀPÀÄÌ zÁR¯É ¥ÀvÀæ CxÀªÁ ºÀAaPÉ ¥ÀvÀæ CxÀªÁ ¸Áé¢Ãü £À ¥ÀvÀæ CxÀªÁ ªÀiÁgÁlzÀ zÁR¯É EvÁå¢.

6.

PÀæAiÀÄzÀAvÉ ºÀ¸ÁÛAvÀgª
À ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiË®åªÀÅ gÀÆ. 5 ®PÀëU¼
À ÀÄ CxÀªÁ ºÉZÁÑVzÀÝ°è, DzÁAiÀÄ
vÉjUÉ E¯ÁSɬÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ±Á±ÀévÀ CPËAmï ¸ÀASÉå (Permanent Account No.) CxÀªÁ
£ÀªÀÄÆ£É-60 CxÀªÁ 61 gÀ°è WÉÆõÀu.É

5

¹) §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ / ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ ¸ÀévÀÄÛUÀ½UÉ :
1.

C£ÀħAzsÀ - II gÀAvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ.

2.

PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ (zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À C¥ÀªÀiË®å vÀqÉUÀlÄÖ«PÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3gÀ°è
¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£É-1.

3.

§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ / ªÀĺÁ£ÀUg
À À ¥Á°PÉ ¥Áæ¢Pü ÁjUÀ½AzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ SÁvÁ
ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉ ¤zsð
À gÀuÉ ªÀ»AiÀÄ GzÀÈvÀ ¨sÁUÀ

4.

¸ÀévÀÄÛU¼
À ÀÄ ¥ÀjªÀwðvÀ d«ÄãÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ°è ¸ÀzÀj SÁvÁ ªÀÄvÀÄÛ vÉjUÉ ¤zsð
À gÀuÉ ªÀ»AiÀÄ GzsÀÈvÀ
¨sÁUzÀ eÉÆvÉUÉ §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ / ªÀĺÁ£ÀUg
À À ¥Á°PÉ / ¸ÀPÀëªÄÀ
¥Áæ¢Pü ÁjUÀ½AzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¥ÀjªÀvð
À £Á DzÉñÀ CxÀªÁ ªÀÄAdÆgÁw £ÀPÉë.

5.

¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ EzÀgÀ C¢üãÀ ¸ÀA¸ÉÜU½
À AzÀ / E¯ÁSÉU½
À AzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¸ÀévÀÄÛU¼
À ÁVzÀÝ°è, EzÀgÀ
ºÀPÀÄÌ zÁR¯É ¥ÀvÀæ CxÀªÁ ºÀAaPÉ ¥ÀvÀæ CxÀªÁ ¸Áé¢Ãü £À ¥ÀvÀæ CxÀªÁ ªÀiÁgÁlzÀ zÁR¯É EvÁå¢.

6.

PÀæAiÀÄzÀAvÉ ºÀ¸ÁÛAvÀgª
À ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiË®åªÀÅ gÀÆ. 5 ®PÀëU¼
À ÀÄ CxÀªÁ ºÉZÁÑVzÀÝ°è, DzÁAiÀÄ
vÉjUÉ E¯ÁSɬÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ±Á±ÀévÀ CPËAmï ¸ÀASÉå (Permanent Account No.) CxÀªÁ
£ÀªÀÄÆ£É-60 CxÀªÁ 61 gÀ°è WÉÆõÀu.É

r) PÀȶ d«Ää£À ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæUÀ¼À £ÉÆÃAzÀt ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÁzÀ zÁR¯ÉUÀ¼ÀÄ:
1.

C£ÀħAzsÀ-II gÀAvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ.

2.

PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ (zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À C¥ÀªÀiË®å vÀqÉUÀlÄÖ«PÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3 gÀ°è
¤UÀ¢¥Àr¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£É-1.

3.

d«Ää£À (RTC) ¥ÀºÀt ¥ÀvÀæ (¥ÀvÀ檣
À ÀÄß £ÉÆÃAzÀtU
Â É ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀzÀ »A¢£À 15
¢£ÀU¼
À À M¼ÀUÉ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ RTC).

4.

¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÉ PÁAiÉÄÝ 1961gÀ PÀ®A 81-J gÀr WÉÆõÀuÁ ¥ÀvÀæ.

5.

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj²µÀ× eÁw / ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀ (PÉ®ªÀÅ d«ÄãÀÄUÀ¼À ¥ÀgÀ¨ÁgÉ ¤µÉÃzsÀ) PÁAiÉÄÝ 1978gÀr
(PÀ®A 6gÀ£ÀéAiÀÄ) ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¤gÁPÉëÃ¥Àt ¥ÀvÀæ CxÀªÁ C£ÀĪÀÄw ¥ÀvÀæ.

6.

d«Ää£À ¸Àªð
É £ÀPÉë (¸ÉÌZï ) - £ÀªÀÄÆ£É-11E (PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1961gÀ PÀ®A 131
(¹) ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¤AiÀĪÀÄ 46(JZï) gÀr «¢ü¹gÀĪÀAvÉ).

7.

PÀæAiÀÄzÀAvÉ ºÀ¸ÁÛAvÀgª
À ÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiË®åªÀÅ gÀÆ.5 ®PÀëU¼
À ÀÄ CxÀªÁ ºÉZÁÑVzÀÝ°è, DzÁAiÀÄ vÉjUÉ
E¯ÁSɬÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ±Á±ÀévÀ CPËAmï ¸ÀASÉå (Permanent Account No.) CxÀªÁ
£ÀªÀÄÆ£É-60 CxÀªÁ 61 gÀ°è WÉÆõÀu.É

6

C£ÀħAzsÀ - II
¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ
1. ____________________________________________ MAzÀ£ÃÉ ¥Ánð (RjâzÁgÀgÀÄ)
2. __________________________________________ JgÀqÀ£ÃÉ
¥Ánð
(¥ÀPÀëUÁgÀgÀ / ¥ÀæªÀiÁt PÀvð
À gÀ ¥ÀÆtð ºÉ¸g
À ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸Àª£
À ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÃÉ PÀÄ).

(ªÀiÁgÁlUÁgÀgÀÄ)

£Á£ÀÄ / £ÁªÀÅ F PɼV
À £ÀAvÉ ¥ÀæªÀiÁtÂÃPÀj¸ÀÄvÉÛêÉ.
1.

¸ÀéwÛ£À ¸ÀjAiÀiÁzÀ «ªÀgu
À É ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁå¥ï CxÀªÁ ¥Áèå£ï (£ÀPÉë) ¤ÃqÀĪÀ°è £ÉÆÃAzÀt PÁAiÉÄÝ 1908,
PÀ®A 21(1) ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 21(4) £ÀÄß G®èAX¹gÀĪÀÅ¢®è.

2.

PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ PÁAiÉÄÝ 1957, PÀ®A 28,PÀ®A 34 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 45-J ºÁUÀÆ EzÀgÀr
PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ (zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À C¥ªÀiË®å vÀqÉUÀlÄÖ«PÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977, ¤AiÀĪÀÄ 3 £ÀÄß
G®èAX¹gÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ ¸ÀévÀÛ£ÀÄß C¥ÀªÀiË®åUÉƽ¹gÀĪÀÅ¢®è.

3.

d«Ää£À ¸Àªð
É ¸ÉÌZï £ÀªÀÄÆ£É-11E ¤ÃqÀĪÀ°è, PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1964, PÀ®A 131
(¹) ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀr gÀa¹gÀĪÀ ¤AiÀĪÀÄ 46(JZï) £ÀÄß G®èAX¹gÀĪÀÅ¢®è.

4.

PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÉÄÝ 1961 PÀ®A 81-J gÀ£ÀéAiÀÄ ºÉZÀĪ
Ñ j
À
dǀ̣ˀ
ºÉÆA¢gÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀåªÀ¸ÁAiÉÄÃvÀgÀ ªÁ¶ðPÀ DzÁAiÀÄ gÀÆ.JgÀqÀÄ ®PÀë «ÄÃjgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ
ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ d«ÄãÀÄ ºÉÆAzÀ®Ä CºÀð£ÁVgÀÄvÉÛÃ£É / CºÀðgÁVgÀÄvÉÛêÉ.

5.

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj²µÀ× eÁw / ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀ (PÉ®ªÀÅ d«ÄãÀÄUÀ¼À ¥Àg¨
À sÁgÉ ¤µÉÃzsÀ) PÁAiÉÄÝ 1978 gÀ
PÀ®A 6 gÀAvÉ ¥Àg¨
À sÁgÉ / £ÉÆÃAzÀt ¤µÉÃzsPÀ ÉÌ M¼À¥Àqz
À À d«ÄãÁVgÀÄvÀÛz.É

6.

PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ (¥Àg¨
À sÁgÉ ¤§ðAzsÀ) PÁAiÉÄÝ 1991 gÀ PÀ®A 8 gÀAvÉ ¥ÀgÀ¨sÁgÉ / £ÉÆÃAzÀt ¤µÉÃzsPÀ ÉÌ
M¼À¥q
À ÀzÀ d«ÄãÁVgÀÄvÀÛzÉ (£ÀUÀgÁ©üªÀÈ¢Þ ¥Áæ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¸Áé¢Ãü £À ¥ÀæQæAiÉÄUÉ M¼À¥q
À ÀzÀ
d«ÄãÁVgÀÄvÀÛzÉ).

7.

PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ (wzÀÄÝ¥Àr) C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2007 gÀ PÀ®A 192A, PÀ®A 192B ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A
192C gÀ£ÀéAiÀÄ ¸ÀPÁðj d«ÄãÁVgÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÆ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄPÉÌ M¼À¥ÀnÖgÀĪÀ CxÀªÁ ªÀåªÀ¸ÁAiÀÄzÀ

d«ÄãÀ£ÀÄß ªÀåªÀ¸ÁAiÉÄÃvÀgÀ GzÉÝñÀPÉÌ C£À¢Pü ÀÈvÀªÁV ¥Àg¨
À sÁgÉ ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è.
8.

PÀæAiÀÄzÀAvÉ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiË®å gÀÆ.5 ®PÀëU¼
À ÀÄ CxÀªÁ ºÉZÁÑVzÀÝ°è, DzÁAiÀÄ vÉjUÉ
¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1962 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 114(¹) G¥À¤AiÀĪÀÄ (2) gÀ PÀArPÉ (J) ªÀÄvÀÄÛ (JZï) gÀ£ÀéAiÀÄ
±Á±ÀévÀ CPËAmï ¸ÀASÉå (Permanent Account No.) CxÀªÁ
WÉÆõÀuÉ ¤ÃrgÀĪÀÅzÀÄ ¸Àj EgÀÄvÀÛz.É

F ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæz°
À è £À
£ÀA©gÀĪÀAvÉ ¸Àj EgÀÄvÀÛz.É
UÀÄgÀÄw¸ÀĪÀªÀgÀÄ

ºÉýPÉU¼
À ÀÄ

¥ÀPÀëPÁgÀgÀ

/

£ÀªÀÄÆ£É 60 CxÀªÁ 61 gÀAvÉ

¥ÀæªÀiÁtPÀvð
À gÀ

w¼ÀĪÀ½PÉAiÀÄAvÉ

¥ÀPÀëPÁgÀgÀ/¥ÀæªÀiÁtPÀvÀðgÀ ¸À».

ªÀÄvÀÄÛ

7

C£ÀħAzsÀ - III
C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÀÄ:
1.

£ÉÆÃAzÀt zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼£
À ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¸ÀĪÀ ¥ÀPÀëPÁgÀgÀÄ C£ÀħAzsÀ-I gÀAvÉ CªÀ±Àå«gÀĪÀ J¯Áè
zÁR¯ÉU¼
À À 2 ¸ÉlÄÖU¼
À £
À ÀÄß (zÀÈrüÃPÀÈvÀ ¥ÀæwUÀ¼À MAzÀÄ ¸Émï ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀëPÁgÀgÀÄ zÀÈrüÃPÀj¹zÀ E£ÉÆßAzÀÄ
¸Émï) £ÉÆÃAzÀtA
 iÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÃÉ PÀÄ. CªÀ±Àå«gÀĪÀ zÁR¯É / zÁR¯ÉU¼
À £
À ÀÄß
MzÀV¸À¢zÀÝ°è, ¸ÀzÀj zÁR¯ÉU¼
À £
À ÀÄß MzÀV¸À®Ä ¥ÀPÀëPÁgÀjUÉ £ÉÆÃAzÀt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÀ¸ÁÛªÃÉ d£ÀÄß
»AwgÀÄV¹ £ÀªÀÄÆ£É-V gÀAvÉ »A§gÀºÀ ¤ÃqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ. ¥ÀPÀëPÁgÀgÀÄ CªÀ±Àå«gÀĪÀ zÁR¯ÉU¼
À £
À ÀÄß
¸ÀPÁ®zÀ°è ºÁdgÀÄ¥Àr¸À¢zÀÝ°è £ÉÆÃAzÀt C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ CAvÀºÀ zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼£
À ÀÄß ¤AiÀĪÀiÁ£ÀĸÁgÀ
£ÉÆÃAzÁ¬Ä¸ÀvPÀ ÀÌzÀÝ®è.

2.

£ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼£
À ÀÄß £ÉÆÃAzÁ¬Ä¹zÀ £ÀAvÀgÀ £ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À¯ÁzÀ zÀ¸ÁÛªÃÉ f£À
¥Àæw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ zÁR¯ÉU¼
À À ¥ÀæwUÀ¼À MAzÀÄ ¸ÉlÖ£ÀÄß, ºÀ¸ÁÛAvÀgª
À ÁzÀ ¸ÀévÀÄÛ PÀȶ
¨sÀÆ«ÄAiÀiÁVzÀÝ°è vÀº²
À ïÁÝgj
À UÀÆ CxÀªÁ ¤ªÉñÀ£À / PÀlÖqª
À ÁVzÀÝ°è ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü ÁjUÀ½UÉ (UÁæªÀÄ
¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ; ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄw / ¥ÀÄgÀ¸¨
À sÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ; £ÀUÀg¸
À ¨
À sÉ /
ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÀÄ C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅzÉÆà CzÀÄ) ¥Àj²Ã®£ÉUÁV PÀ¼ÀÄ»¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.
E£ÉÆßAzÀÄ ¸ÉlÖ£ÀÄß £ÉÆÃAzÀt PÀbÃÉ jAiÀÄ°è ¸ÀAgÀQë¹ EqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.

3.

vÀº²
À ïÁÝgg
À ÀÄ CxÀªÁ ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü ÁjAiÀÄÄ ¥ÀPÀëPÁgÀgÀÄ zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À £ÉÆÃAzÀtA
 iÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è
ºÁdgÀÄ¥Àr¹gÀĪÀ zÁR¯ÉU¼
À À £ÉÊdvÉ §UÉÎ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ PÁ¬ÄzÉ /
¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£A
É iÀiÁVzÉAiÉÄ? JA§ §UÉÎAiÀÄÆ ¥Àj²Ã°¸À¨ÃÉ PÀÄ. F ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ°è
AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ PÁAiÉÄÝ / ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À G®èAWÀ£A
É iÀiÁVgÀĪÀÅzÀÄ ªÉÄïÉÆßÃlPÉÌ PÀAqÀÄ §AzÀg,É CzÀ£ÀÄß
vÀPÀët ¸ÀA§Azs¥
À ÀlÖ gÉ«£ÀÆå G¥À «¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ½UÉ CxÀªÁ f¯Áè¢Pü ÁjUÀ½UÉ / f¯Áè
¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄÄRå PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ½UÉ vÀ¥ÀÄà ªÀiÁ»w / ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ / zÁR¯É
¤ÃrgÀĪÀ ¥ÀPÀëPÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀÅzÀPÁÌV ªÀgÀ¢ ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.

4.

F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥Àj²Ã°¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀzÀ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä, vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀëªÀÄ
¥Áæ¢Pü ÁjUÀ¼ÀÄ C£ÀħAzsÀ IV gÀ°è «¢ü¹gÀĪÀ vÀ¤SÁ ªÀ» (ZÉPï jf¸ÀÖgï) ¤ªÀð»¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.

5.

G¥À «¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ / f¯Áè¢Pü ÁjUÀ¼ÀÄ / f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄÄRå PÁAiÀÄð
¤ªÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, vÁ®ÆèPÀÄ PÀbÃÉ j / EvÀgÉ PÀbÃÉ jUÀ¼£
À ÀÄß vÀ¥Á¸ÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀ¥ÀàzÉ
vÀ¤SÁ ªÀ» (ZÉPï jf¸ÀÖgï) ¥Àj²Ã°¸vÀPÀÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ £ÀAvÀgÀzÀ PÀæªÀÄUÀ¼£
À ÀÄß vÉUz
É ÀÄPÉƼÀÄîªA
À vÉ
DzÉò¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.

6.

vÀº²
À ïÁÝgg
À ÀÄ / ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü ÁjUÀ¼ÀÄ / G¥À «¨sÁUÁ¢üPÁjUÀ¼ÄÀ / f¯Áè¢Pü ÁjUÀ¼ÀÄ / f¯Áè
¥ÀAZÁAiÀÄvï ªÀÄÄRå PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, G¥À £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ½AzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ
¥ÀæPg
À t
À UÀ¼À ¥ÀæUw
À AiÀÄ §UÉÎ ¤AiÀÄvÀPÁ°PÀ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.

7.

J¯Áè G¥À £ÉÆÃAzÀuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ F ¸ÀÄvÉÆÛÃ¯É ¸ÀÆZÀ£U
É ¼
À À C£ÀĸÁgÀ zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼£
À ÀÄß
£ÉÆÃAzÁ¬Ä¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà G®èAWÀ£É CxÀªÁ CPÀæªÀÄ £ÉÆÃAzÀt ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ
PÀAqÀÄ §AzÀ°è, ¸ÀA§A¢ü¹zÀ C¢üPÁjUÀ¼À «gÀÄzÀÝ UÀA©üÃgÀ ²¸ÀÄÛ PÀæªÄÀ dgÀÄV¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

8.

ºÁdgÀÄ ¥Àr¸À¨ÃÉ PÁzÀ zÁR¯ÉU¼
À À £ÀªÀÄÆ£ÉAiÀÄ£ÀÄß
¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ªÀiÁ»wUÁV ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ
C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä PÀbÃÉ jAiÀÄ ¸ÀÆZÀ£Á ¥s®
À PÀU¼
À °
À è ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ¥Àæz²
À ð¸ÀvPÀ ÀÌzÀÄÝ.

8

C£ÀħAzsÀ - IV
vÀº²
À ïÁÝgï ; UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw PÁAiÀÄðzÀ²ð ; ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvï / ¥ÀÄgÀ¸¨
À sÉ ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ;
£ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ / ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ / §ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUg
À À ¥Á°PÉ DAiÀÄÄPÀÛgÀÄ-£ÉÆÃAztÂ
C¢üPÁjUÀ½AzÀ ¹éÃPÀÈvÀªÁUÀĪÀ ¥ÀæPg
À t
À UÀ¼À ¥Àj²Ã®£ÉUÁV ¤ªÀð»¸À¨ÃÉ PÁzÀ vÀ¤SÁ ªÀ»AiÀÄ £ÀªÀÄÆ£É (ZÉPï
jf¸ÀÖgï)
____________
ªÀµð
À / wAUÀ¼ÀÄ

wAUÀ¼À
¥ÁægA
À ©üPÀ
²®ÄÌ

£ÉÆÃAzÀtÂ
C¢üPÁjUÀ½AzÀ
wAUÀ¼°
À è ¹éÃPÀÈvÀªÁzÀ
¥ÀæPg
À t
À UÀ¼À ¸ÀASÉå

wAUÀ¼°
À è
¥Àj²Ã°¸À¯ÁzÀ
¥ÀæPg
À t
À UÀ¼À
¸ÀASÉå

1

2

3

PÉÃAzÀæ / gÁdå ±Á¸À£U
À ¼
À À ¸Àzj
À
G¥À§AzsU
À ¼
À À G®èAWÀ£A
É iÀiÁzÀ /
«gÀÄzÀݪÁzÀ PÀæªÀÄPÁÌV G¥À
«¨sÁUÁ¢üPÁj/ f¯Áè¢Pü Áj /
ªÀÄÄRå PÁAiÀÄ𠤪ÀðºÀuÁ¢üPÁj
gÀªÀjUÉ wAUÀ¼À°è ªÀgÀ¢ ªÀiÁrzÀ
¥ÀæPg
À t
À UÀ¼À ¸ÀASÉå
4

¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢üPÁjAiÀÄ ¸À»,
ºÀÄzÉÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀj£ÉÆA¢UÉ,

wAUÀ¼À
ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ
²®ÄÌ

5

9

C£ÀħAzsÀ – V
________________________
£ÉÆÃAzÀt C¢üPÁjAiÀĪÀgÀ PÀbÃÉ j.
¢£ÁAPÀ: _________________
»A§gÀºÀ
²æÃ
____________________________________________________________________
vÀAzÉ/UÀAqÀ ___________________________________ EªÀgÀÄ _____________________
_______________________________________________________________________ ¸ÀéwÛUÉ
¸ÀA§A¢ü¹zÀ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀ檣
À ÀÄß £ÉÆÃAzÀtÂUÁV ºÁdgÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛg.É ¸Àzj
À AiÀĪÀjUÉ F ªÀÄÆ®PÀ
w½¸ÀĪÀÅzÉãÉAzÀg,É £ÉÆÃAzÀtU
Â É CªÀ±Àå«gÀĪÀ PÉ®ªÀÅ zÁR¯ÉU¼
À £
À ÀÄß ¤ÃrgÀĪÀÅ¢®èªÁzÀÝjAzÀ zÀ¸ÁÛªÃÉ d£ÀÄß
»AwgÀÄV¸ÀÄvÁÛ, F PɼUÉ ¸ÀÆa¹zÀ zÁR¯É / zÁR¯ÉU¼
À ÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÉ.
1.

C£ÀħAzsÀ-II gÀAvÉ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ.

2.

PÀ£ÁðlPÀ ªÀÄÄzÁæAPÀ (zÀ¸ÁÛªÃÉ dÄUÀ¼À C¥ÀªÀiË®å vÀqÉUÀlÄÖ«PÉ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 1977gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3gÀ°è
¤UÀ¢ü¥r
À ¹gÀĪÀ £ÀªÀÄÆ£É-1.

3.

UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À SÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀ»AiÀÄ
GzsÀÈvÀ ¨sÁUÀ £ÀªÀÄÆ£É 1 ªÀÄvÀÄÛ 12

4.

¥ÀjªÀwðvÀ d«ÄãÁVzÀÝ°,è ¸ÀéwÛ£À SÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀ»AiÀÄ GzsÀÈvÀ ¨sÁUÀ £ÀªÀÄÆ£É 1
ªÀÄvÀÄÛ 12 gÀ eÉÆvÉUÉ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw / ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¥ÀjªÀvð
À £Á
DzÉñÀ CxÀªÁ ªÀÄAdÆgÁw £ÀPÉë.

5.

¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄw / ¥ÀÄgÀ¸¨
À sÉ / £ÀUg
À ¸
À À¨sÉ / ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À SÁvÉ
ªÀÄvÀÄÛ C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀ»AiÀÄ GzsÀÈvÀ ¨sÁUÀ.

6.

¥ÀjªÀwðvÀ d«ÄãÁVzÀÝ°,è ¸ÀéwÛ£À SÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀ»AiÀÄ GzÀÈvÀ ¨sÁUÀzÀ eÉÆvÉUÉ
¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄw / ¥ÀÄgÀ¸¨
À sÉ / £ÀUg
À ¸
À À¨sÉ / ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¥ÀjªÀvÀð£Á
DzÉñÀ CxÀªÁ ªÀÄAdÆgÁw £ÀPÉë.

7.

§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ / ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ
¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À SÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀ»AiÀÄ GzsÀÈvÀ ¨sÁUÀ.

8.

¥ÀjªÀwðvÀ d«ÄãÁVzÀÝ°,è ¸ÀéwÛ£À SÁvÉ ªÀÄvÀÄÛ C¸É¸ïªÉÄAmï ªÀ»AiÀÄ GzsÀÈvÀ ¨sÁUÀzÀ eÉÆvÉUÉ
§ÈºÀvï ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ªÀĺÁ£ÀUg
À À ¥Á°PÉ / ªÀĺÁ£ÀUg
À À ¥Á°PÉ / ¸ÀPÀëªÀÄ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ
¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¥ÀjªÀvð
À £Á DzÉñÀ CxÀªÁ ªÀÄAdÆgÁw £ÀPÉë.

9.

¸ÀPÁðgÀzÀ CxÀªÁ EzÀgÀ C¢üãÀ ¸ÀA¸ÉÜU½
À AzÀ / E¯ÁSÉU½
À AzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ¸ÀévÁÛVzÀÝ°è, EzÀgÀ
ºÀPÀÄÌ ¥ÀvÀæ / ºÀAaPÉ ¥ÀvÀæ / ¸Áé¢Ãü £À ¥ÀvÀæ / ªÀiÁgÁlzÀ zÁR¯É EvÁå¢.

10

10.

d«Ää£À (RTC) ¥Àºt
À  ¥ÀvÀæ (¥ÀvÀ檣
À ÀÄß £ÉÆÃAzÀtU
Â É ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ¢£ÁAPÀzÀ »A¢£À ºÀ¢£ÉÊzÀÄ
¢£ÀU¼
À À M¼ÀUÉ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ RTC).

11.

PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÉÄÝ 1961gÀ PÀ®A 81-J gÀr WÉÆõÀuÁ ¥ÀvÀæ.

12.

PÀ£ÁðlPÀ ¥Àj²µÀ× eÁw / ¥Àj²µÀ× ¥ÀAUÀqÀ (PÉ®ªÀÅ d«ÄãÀÄUÀ¼À ¥Àg¨
À sÁgÉ ¤µÉÃzs)À PÁAiÉÄÝ
1978 gÀr ¸ÀPëÀªÀÄ ¥Áæ¢Pü Áj¬ÄAzÀ ¥Àqz
É À ¤gÁPÉëÃ¥ÀuÁ ¥ÀvÀæ / C£ÀĪÀÄw ¥Àvæ.À

13.

d«Ää£À ¸Àªð
É ¸ÉÌZï - £ÀªÀÄÆ£É-11E (PÀ£ÁðlPÀ ¨sÀÆ PÀAzÁAiÀÄ PÁAiÉÄÝ 1961 gÀ PÀ®A 131 (¹)
ºÁUÀÆ EzÀgÀ ¤AiÀĪÀÄ 46(JZï) gÀr «¢ü¹gÀĪÀAvÉ).

14.

PÀæAiÀÄzÀAvÉ ºÀ¸ÁÛAvÀgÀªÁUÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀéwÛ£À ªÀiË®åªÀÅ gÀÆ.5 ®PÀëU¼
À ÀÄ CxÀªÁ ºÉZÁÑVzÀÝ°è DzÁAiÀÄ vÉjUÉ
E¯ÁSɬÄAzÀ ¤ÃqÀ®ànÖgÀĪÀ ±Á±ÀévÀ CPËAmï ¸ÀASÉå (Permanent Account No.) CxÀªÁ £ÀªÀÄÆ£É
60 / 61 gÀ°è WÉÆõÀu.É

15.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

£ÉÆÃAzÀt C¢üPÁjUÀ¼À ¸À».

EªÀjUÉ:
__________________
__________________
__________________

¸ÀPÁðj ªÀÄÄzÀæuÁ®AiÀÄ, «PÁ¸À ¸ËzsÀ WÀlPÀ, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ.