You are on page 1of 5

CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE CURIA GENERALIZIA

2013 - Nasza wielkopostna droga z Kalwarii do Caritas

P O D R M AT K I B O E J Matko Boa, Ty niosa Dzieci a do Betlejem, Kroczc nie gadk, ale wyboist drog, pen kamieni i wiru. No mnie w Swoim kochajcym, agodnym i czuym sercu A Twj Syn uniesie mnie w Swoich ukrzyowanych ramionach.
- Brat Augustine Towey, CM 2012

Do wszystkich czonkw Rodziny Wincentyskiej


Drodzy Bracia i Siostry, Niech aska i pokj naszego Pana Jezusa Chrystusa, wypeniaj Wasze serca teraz i zawsze!
W tym roku, droga Wielkiego Postu rozpoczyna si do wczenie. Jednak dla Rodziny Wincentyskiej nigdy nie jest za wczenie na kontemplowanie daru wiary w Jezusa Chrystusa i dziedzictwa nadziei, ktry tworzy nasz charyzmat. Tegoroczny Wielki Post przeywamy w Roku Wiary. Ojciec wity Benedykt XVI, w swoim Licie Apostolskim Porta Fidei, mwi, e: Podwoje wiary s dla nas zawsze otwarte. Wprowadzaj nas one do ycia w komunii z Bogiem i po-zwalaj na wejcie do Jego Kocioa. (Porta Fidei, 1)
1

Ten szczeglny rok zbiega si z pidziesit rocznic rozpoczcia Soboru Watykaskiego II. Rok Wiary i Wielki Post daj nam sposobno, by zastanowi si nad naszym powoaniem do bycia uczniami Jezusa Chrystusa i nad sposobem przeywania naszego wincentyskiego charyzmatu. Wielki Post nie powinien by traktowany jako coroczne wiczenie, ale jako sposobno otwarcia naszych serc na wzrastanie w asce. Papie Benedykt XVI przypomina nam, e: Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w drog, ktra trwa cae ycie. (Porta
Fidei, 1)

Ordzie Ojca witego na Wielki Post 2013 zawiera temat prawdziwie wincentyski. Papie podkrela w nim, e Wielki Post i Rok Wiary stanowi dla nas cenn sposobno do medytowania nad relacj midzy wiar a mioci. (por. Ordzie Benedykta XVI na Wielki Post 2013, 1). Zarwno w Porta Fidei jak i w Ordziu na Wielki Post, zauwaamy wiele odniesie do dobrze nam znanego cytatu: Caritas Christi urget nos Mio Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5, 14). Jest to istota tego, co znaczy by chrzecijaninem. Razem z Siostrami Miosierdzia ciesz si, e Ojciec wity posuy si ich dewiz! Jednake wszyscy czonkowie Rodziny Wincentyskiej wiedz, e chodzi tutaj o co wicej ni tylko o tekst, dewiz czy godo wsplnotowe. Chodzi tu bowiem o styl ycia wszystkich uczniw Jezusa, witego Wincentego i witej Ludwiki, majcy swj pocztek w Jezusie Chrystusie, ktry powiedzia uczniom: Wszystko, co uczynilicie jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mniecie uczynili. (Mt 25, 40). Rozwa trzy tematy aktualne dla naszej wielkopostnej drogi: pozna, rekonfigurowa i odnowi.

Czas poznania
Poznacie prawd, a prawda was wyzwoli. (J 8, 32)
Wielki Post jest czasem spotkania z prawd, ktra pozwala nam stwierdzi t istotn, a tak czsto umykajc uwadze chrzecijan rzeczywisto, e wszyscy jestemy odkupionymi grzesznikami. W dzisiejszym, zabieganym wiecie, atwo moemy unikn jakiejkolwiek gbszej refleksji nad samym sob. Wymagania ycia s tak liczne i niekiedy tak przytaczajce, i pragnc uwolni si od nich poszukujemy wytchnienia, ktre czasem moe prowadzi do braku zainteresowania, do obojtnoci. Znamy sentencj Sokratesa, ktra mwi, e ycie pozbawione refleksji nad samym sob nie zasuguje na to, by je przey. Ale ycie nieodkupione rwnie na to nie zasuguje! ycie odkupione rozpoczyna si od wprowadzenia wielkopostnej dyscypliny: modlitwy, postu i jamuny, po to, by zbada nasze serce, dusz i nasze czyny. Wwczas moemy odwanie zada sobie zasadnicze pytanie: Co czyni, by kadego dnia wzrastaa moja mio do Chrystusa i moja mio w subie wobec braci i sistr, zwaszcza tych najmniejszych? Ale najpierw musimy chcie poprawi nasze pracowite plany zaj by w gbi naszego jestestwa spotka Pana Jezusa jako nasz moment prawdy. Stare przysowie mwi, e: Prawda was wyzwoli, ale najpierw moe was unieszczliwi!

Wymiary naszego ycia, ktre wymagaj uzdrowienia i odkupienia s tak waciwie zakresem dziaania Boga. W wiecie, ktry czsto zachca nas do ukrywania si za fasad wadzy, rnorakich sytuacji lub pozorw, Wielki Post przypomina nam, e to nie tylko nasze wysiki przynosz nam jedno ycia czy pokj wewntrzny. wity Wincenty bardzo wczenie pozna t tward rzeczywisto ycia, e pomimo awansw i wzlotw w swoim yciu, o ktre tak bardzo zabiega i ktre osign, przeywa jednak wewntrzn pustk i wci pragn czego wicej. W licie do Efezjan, wity Pawe dobrze uchwyca ten moment wewntrznego poznania: ask bowiem jestecie zbawieni przez wiar. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynkw, aby si nikt nie chlubi Jestemy bowiem Jego dzieem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynw, ktre Bg z gry przygotowa, abymy je penili. (Ef 2, 8-10). Uczymy ten Wielki Post czasem uznania, e jestemy dzieem Boga, obdarowanym i penym ask.

Czas na rekonguracj
C mamy czyni, abymy wykonywali dziea Boe? (J 6, 28)
Sowo rekonfiguracja wydaje si niecodzienne i mao znane. Dawnej uywane jako termin naukowy lub techniczny, oznacza: zmieni form lub formacj, przemodelowa lub restrukturyowa. Sowo to znane jest moim Konfratrom Misjonarzom i Siostrom Miosierdzia, bowiem zmiany w liczebnoci i apostolstwie sprawiy, e rekonfiguracja krajw i Prowincji staa si koniecznoci. Jednake Wielki Post nie odnosi si gwnie do zewntrznych pyta dotyczcych dzie Boych, o ktre pytaj Jezusa uczniowie, ani do wymaga wspczesnego wiata. Rekonfiguracja jest take sposobem poszukiwania metanoi czy nawrcenia serca, ktre prowadzi do zasadniczego otwarcia si na Boga. Papie Benedykt XVI przypomina nam, e celem Roku Wiary jest zaproszenie do autentycznego i nowego nawrcenia do Pana, jedynego Zbawiciela wiata (Porta Fidei, 6). Kiedy uwiadomimy sobie, e to, na czym najbardziej nam zaley: nasze rodziny, nasze zwizki, praca, zdrowie czy ycie w oglnoci, przemienia si w sposb nieoczekiwany i niechciany, wwczas spotkamy si z rzeczywistoci rekonfiguracji. Rzeczywisto ta podobnie jak Wielki Post wzywa nas do podry do wntrza by poszuka Jezusa. Przywizanie si do tego, czego nie moemy kontrolowa, trzymanie si kurczowo tego, czego nie moemy zmieni lub pragnienie, by przeszo staa si teraniejszoci - odwodzi nas od wypenienia Woli Boga i Jego dziea. Wincenty a Paulo i Ludwika de Marillac w swoim yciu spotkali si z rzeczywistoci rekonfiguracji. Ludwika, kobieta zamna i zamona staa si wdow i zostaa niejako rzucona w nieznany jej wiat. Po zaoeniu Wsplnot zakonnych i wieckich, Wincenty nieustannie zmaga si z probami, domagajcymi si jego zaangaowania. Czasami Wincenty i Ludwika odczuwali, jak przytaczao ich zadanie, jakim byo zarzdzanie. Jednak kady z nich prowadzili intensywne ycie
3

duchowe karmione modlitw, Sowem Boym i Eucharysti, co dodawao im mocy ducha do przystosowania si i do wzrastania. Wincenty i Ludwika kadego dnia szukali Pana i znajdowali Go. W okresie Wielkiego Postu, pozwlmy, Chrystusowi rekonfigura naszego serca, abymy mogli przyj zmiany, ktrych nie da si unikn w krajobrazie naszego ycia.

Czas na odnow
Na tym polega dzieo zamierzone przez Boga, abycie uwierzyli w Tego, ktrego On posa. (J 6, 29)
Wielki Post i Rok Wiary wzywaj do odnowienia i pogbienia naszej wiary i naszego charyzmatu. W dzisiejszym wiecie nkanym przez liczne cierpienia, w ktrym kalwaryjska droga usana jest niezliczonymi krzyami, powinnimy pamita, e poprzez Tajemnic Paschaln, Bg nieustannie dziaa w naszym wiecie. Spotykamy naszego Boga w Osobie Jezusa Chrystusa, ktry przez Swoje Wcielenie wkroczy w ludzko i j odkupi. Odnowa realizuje si przez przemian, jakiej Jezus Chrystus dokonuje w modlitwie, przez Sowo Boe i Eucharysti, tak abymy mogli lepiej przeywa nasz wincentyski charyzmat. Podrujemy do Kalwarii i z powrotem z darem Caritas. Medytujc nad t rzeczywistoci, Papie Benedykt XVI zwraca uwag na to, e ycie chrzecijaskie to nieustanne wchodzenie na gr spotkania z Bogiem, aby pniej zej, niosc mio i si, ktre z niego si rodz, aby suy naszym braciom i siostrom z tak sam mioci jak Bg. (Ordzie na Wielki Post 2013,3) Zarwno w Porta Fidei jak i w Ordziu na Wielki Post, Ojciec wity wiele trudu aby wskaza na nierozerwalny zwizek midzy wiar a sub Ubogim. Pisze: Wiara bez mioci nie przynosi owocu Niemao chrzecijan rzeczywicie powica swoje ycie z mioci samotnym, znajdujcym si na marginesie lub wykluczonym poniewa wanie w nich odzwierciedla si oblicze samego Chrystusa.(Porta Fidei, 14) Jako czonkowie Rodziny Wincentyskiej obejmujemy t prawd w naszym charyzmacie mioci. Jednak, podobnie jak wszelkie cnotliwe dziaanie, moe ono sta si rutynowe i ogranicza si jedynie do funkcji, miast prowadzi nas do rozwoju. Dla nas, uczniw Jezusa i Wincentego, pokora i prostota to dwie najistotniejsze tutaj cnoty; ktre s fundamentem naszej relacji z Bogiem oraz suby Ubogim. Wincenty mwi: Nasz Pan, Jezus Chrystus mieszka i ma upodobanie tylko w pokornych sercach, w prostocie sw i czynw. (CCD XII,.222-223, list nr 204 z 2 maja 1659). Zastanwmy si, w jaki sposb moemy wzrasta w praktykowaniu tych cnt. Wspominaem o rekonfiguracji jako o strategii Zgromadzenia. W czasie Konwentu Generalnego w 2010 r. , pojawiy si dwie strategie odnonie tego tematu, ktre jak myl, mona zastosowa dla caej Rodziny Wincentyskiej. Pierwsza to rozwijanie istotnego poczucia przynalenoci wykraczajcego poza wsplnoty lokalne. Druga to zachcanie do wikszej dyspozycyjnoci i mobilnoci, by mc uczestniczy w nowych projektach misyjnych. Podczas tegorocznego Wielkiego Postu, zastanwmy si, w jaki sposb moemy wzmocni nasze poczucie przynalenoci i nasz dyspozycyjno, by y naszym charyzmatem.

Droga Maryi i nasza droga


Tegoroczny list na Wielki Post rozpoczyna si motywem maryjnym w scenie spustoszenia i prostym wierszem.W listopadzie 2012 roku, huragan Sandy sia spustoszenie od Karaibw a po wschodnie wybrzee Stanw Zjednoczonych, powodujc straszliwe zniszczenia. Na maej play Breezy Point w Nowym Jorku, sia huraganu spowodowaa eksplozj zbiornikw paliwa i zerwaa linie elektryczne, wywoujc poar, ktry w cigu kilku minut strawi 100 domw. Cudem nikt nie zgin. Jedyna konstrukcja, ktra w tym rejonie pozostaa nietknita znajdowaa si w maym sanktuarium Matki Boej. Obecnie jest to miejsce modlitwy dla mieszkacw rnych wyzna. Miejsce to nazwane Madonna z Breezy Point ukazuje nam, jak opiekucza jest rola Maryi. Wiersz znajdujcy si poniej zdjcia zosta napisany przez niedawno zmarego Konfratra z okolic Nowego Jorku. To dosownie jeden z jego ostatnich wierszy. Jest to trafne przypomnienie nie tylko jego ycia, ale rwnie ycia, jakie Maryja, Matka Boa od Cudownego Medalika daa nam jako Matka Zbawiciela. Maryja jest take nasz Matk i zawsze jest blisko nas. Niech Pan Wam bogosawi w tym czasie Wielkiego Postu, aby Wasza droga poprowadzia Was do prawdziwego odnowy w wierze, w mioci i naszym charyzmacie. Obymy zawsze suyli Ubogim w imi Jezusa Chrystusa, za przykadem Wincentego a Paulo. Wasz brat w witym Wincentym,

G. Gregory Gay, CM Przeoony Generalny