You are on page 1of 6

Bi tp Dao ng c hcG H tn:

12TN-33.12T Lp 11T

12TN-33

DAO NG C HC

13/12/2012

1 Mt khi kh l tng c khi lng ring iu kin tiu chun l 1,05 g/cm3. Hi khi lng ring ca khi kh ny 30C v p sut 2 atm l bao nhiu? 2 Mt l xo c t nm ngang trn mt t c cng 40 N/m. Trn l xo c gn mt vt nng khi lng 200 g. Mt vt nng khc c khi lng 400 g chy dc theo phng t l xo vi vn tc 40 cm/s. Sau c hai vt dnh vo nhau. Xem mi ma st khng ng k. a. Xc nh vn tc ca c hai vt sau khi va chm. b. Sau l xo b nn li. Xc nh bin dng ti a ca l xo khi . 3 Nm mt vt thng ng ln cao theo phng thng ng vi vn tc 10 m/s t cao 25 m. a. Xem lc cn khng kh l khng ng k, xc nh vn tc ca vt ti ni c th nng bng 1/3 ng nng ca vt. b. Lc cn khng kh trung bnh l 1 N, cao ln nht m vt ln n c l 28 m. Hy xc nh khi lng ca vt bng nh l ng nng. 4 Mt thanh di 60 cm c tit din thng l 10 mm2. Ko dn thanh ny bng mt lc 1,5.105 N th thy thanh c chiu di 60,5 cm. ng sut v sut n hi ca thanh ny l bao nhiu? 5 Mt con lc n c chiu di 1 m v gn vt nng 200 g. Khi con lc ang v tr lch vi phng thng ng mt gc 60 th lc cng dy khi l 1,05 N. Xem mi ma st khng ng k. Xc nh vn tc ca con lc n v tr gc lch 60 v v tr cn bng. 6 Mt bnh c ng y 20 g kh l tng 27C v 1 atm. Khi nung nng kh n 57C th thy c p sut trong bnh by gi l 1,05 atm. Hi c khi lng kh r r ra ngoi l bao nhiu? 7 Hai vin bi c khi lng m1 = 3m2 ang chy ngc chiu nhau vi vn tc ln lt l 3 m/s v 2 m/s. a. Chng va chm hon ton n hi vi nhau. Xc nh vn tc ca mi vin bi sau va chm. b. Nu va chm ny l va chm mm, xc nh phn nng lng c chuyn ho thnh ni nng. 8 Mt l xo c cng 40 N/m c t nm ngang trn mt t. Gn vt nng khi mt u l xo. Ko l xo gin ra mt on 3 cm ri bung nh tay. Vt nng i qua v tr cn bng ri i n v tr b nn 2,5 cm th dng li. a. Xc nh cng m lc n hi thc hin trong qu trnh trn. b. *Xc nh ln lc ma st trung bnh tc dng ln vt. 9 Mt l xo c cng 50 N/m c t nm ngang, mt u c nh, u cn li gn mt vt nng 600 g c th trt trn sn trn. Ti v tr cn bng, truyn cho vt mt vn tc dc theo l xo. Trong qu trnh chuyn ng, l xo c chiu di nh nht l 15 cm v chiu di ln nht l 21 cm. Vn tc ban u truyn cho l xo l bao nhiu? 10 Mt con lc n c chiu di 1 m, gn vt nng khi lng 200 g. Ko vt nng lch khi v tr cn bng n v tr m lc cng dy c ln l 1,5 N ri bung tay. Khi i qua v tr thp nht, con lc ny va chm mm vi mt vt nng khc c khi lng 200 g ang nm yn. Xc nh vn tc ca mi vt sau va chm ny. 11 Mt thanh thp n hi ng knh 2,0 cm c sut n hi E = 2.1011 Pa. Nu nn thanh vi lc F = 1,4.107 N th bin dng t i ca thanh l bao nhiu?

1/4'

http://gocriengtrenban.com

Bi tp Dao ng c hcG

12TN-33.12T

12 Mt con lc n di 1 m c gn mt vt nng 300 g. Khi h c ng yn v tr cn bng, ngi ta truyn cho n mt vn tc 30 cm/s. Xc nh ln lc cng dy ln nht v nh nht ca con lc ny. Xem ma st khng ng k. 13 Mt vt c nm thng ng ln cao vi vn tc l 20 m/s t cao h so vi mt t. Khi chm t vn tc ca vt l 30m/s, b qua sc cn khng kh. Ly g = 10m/s2. Hy tnh: a. cao h. b. cao cc i m vt t c so vi mt t. c. Vn tc ca vt khi ng nng bng 3 ln th nng. 14 T cao 10 m, mt vt c nm thng ng ln cao vi vn tc 10 m/s, ly g = 10 m/s2. a. Tm cao cc i m vt t c so vi mt t. b. v tr no ca vt th W = 3Wt. c. Xc nh vn tc ca vt khi W = Wt. d. Xc nh vn tc ca vt trc khi chm t. 15 Mt cc nhn khi lng 250 kg c th ri t cao 15 m. Khi chm t, cc ln vo t thm mt on theo phng thng ng ri dng li. Bit lc cn trung bnh ca khng kh l 50 N v ca t l 2.105 N. Xc nh qung ng cc ln trong t. 16 Xylanh ca mt ng bom hnh tr c din tch 10 cm2, chiu cao 30 cm, dng nn khng kh vo qu bng c th tch 2,5 lt. Hi phi bom bao nhiu ln p sut ca qu bng gp 3 ln p sut kh quyn, coi rng qu bng trc khi bom khng c khng kh v nhit khng kh khng i khi bom. 17 Ngi ta bin i ng nhit 3 g kh hidro iu kin chun (po = 1 atm v To = 273C) n p sut 2 atm. Tm th tch ca lng kh sau khi bin i. 18 Mt bng n dy tc cha kh tr, khi n sng nhit ca bng n l 400C, p sut trong bng n bng p sut kh quyn 1 atm. Tnh p sut kh trong bng n khi n cha sang 22C. 19 Trong xilanh ca mt ng c c cha mt lng kh nhit 47C v p sut 0,7 atm. a. Sau khi b nn th tch ca kh gim i 5 ln v p sut tng ln ti 8 atm. Tnh nhit ca kh cui qu trnh nn? b. Ngi ta tng nhit ca kh ln n 273C v gi pit-tng c nh th p sut ca kh khi l bao nhiu? 20 Tnh khi lng ring ca khng kh 100C , p sut 2.105 Pa. Bit khi lng ring ca khng kh 0C, p sut 105 Pa l 1,29 kg/m3. 21 Mt khi kh l tng c th tch 10 lt, nhit 27C, p sut 1atm bin i qua hai qu trnh: * Qu trnh 1: ng tch, p sut tng gp 3 * Qu trnh 2: ng p, th tch sau cng l 20 lt. Tm nhit sau cng ca kh v v th biu din qu trnh bin i ca kh trong cc h (p,V), (V, T), (p,T) 22 Mt bnh cha kh hidr nn, th tch 10 lt, nhit 7C , p sut 50 atm. Khi nung nng bnh, v bnh h nn mt phn kh thot ra; phn kh cn li c nhit 17C v p sut nh c. Tnh khi lng kh hidr thot ra. 23 Mt si dy bng kim loi di 2 m, ng knh 0,75 mm. Khi ko bng 1 lc 30 N th si dy dn ra thm 1,2 mm. a. Tnh sut n hi ca si dy. b. Ct dy thnh 3 phn bng nhau ri ko bng 1 lc 30 N th dn ra l bao nhiu?

2/4'

http://gocriengtrenban.com

Bi tp Dao ng c hcG

12TN-33.12T

24 Mt thanh tr trn bng ng thau di 10 cm, sut n hi 9.109 Pa, c tit din ngang 4 cm. a. Tm chiu di ca thanh khi n chu lc nn 100000 N. b. Nu lc nn gim i mt na th bn knh tit din phi l bao nhiu chiu di ca thanh vn l khng i. 25 Hai thanh kim loi lm bng thp v nhm c cng chiu di v tit din ngang. Dng lc F1 ko thanh thp th thy thanh ny di thm mt on l. Cho sut n hi ca thp v nhm ln lt l 2.1011 Pa v 6,9.1010 Pa. Hi thanh nhm di thm mt on 2l th cn phi dng lc F2 c ln nh th no so vi F1? 26 Hy biu din th trong cc h ta (P,T) (V,T) v (P,V) ! V! ! V! P" " 4! 3! 3" 2" 1" 0" T" 0! 1! 2! T! 0! 1!

2! 3! T!

27 Mt khi kh l tng c t trong mt xilanh c gn mt pittong nh. Cho p sut kh quyn l 1 atm. Nung nng cho khi kh ny tng thm 30C th thy th tch ca khi kh tng ln t 45 cm3 ln 55 cm3, ng thi li thy 1/10 khi kh thot ra ngoi. a. Nhit ban u ca khi kh ny l bao nhiu? b. S mol cht kh ny lc ban u l bao nhiu? 28 Mt khi kh l tng c t trong mt xilanh c gn mt pittong nh. Cho p sut kh quyn l 1 atm. Nung nng cho khi kh ny tng thm 30C th thy th tch ca khi kh tng ln t 45 cm3 ln 55 cm3, ng thi li thy 1/10 khi kh thot ra ngoi. a. Nhit ban u ca khi kh ny l bao nhiu? b. S mol cht kh ny lc ban u l bao nhiu? 29 Mt bng n dy tc cha kh tr, khi n sng nhit ca bng n l 400C, p sut trong bng n bng p sut kh quyn 1 atm. Tnh p sut kh trong bng n khi n cha sang 22C. 30 Trong xilanh ca mt ng c c cha mt lng kh nhit 47C v p sut 0,7 atm. a. Sau khi b nn th tch ca kh gim i 5 ln v p sut tng ln ti 8 atm. Tnh nhit ca kh cui qu trnh nn? b. Ngi ta tng nhit ca kh ln n 273C v gi pit-tng c nh th p sut ca kh khi l bao nhiu? 31 Tnh khi lng ring ca khng kh 100C , p sut 2.105 Pa. Bit khi lng ring ca khng kh 0C, p sut 105 Pa l 1,29 kg/m3. 32 Mt khi kh l tng c th tch 10 lt, nhit 27C, p sut 1atm bin i qua hai qu trnh: * Qu trnh 1: ng tch, p sut tng gp 3 * Qu trnh 2: ng p, th tch sau cng l 20 lt. Tm nhit sau cng ca kh v v th biu din qu trnh bin i ca kh trong cc h (p,V), (V, T), (p,T) 33 Mt bnh cha kh hidr nn, th tch 10 lt, nhit 7C , p sut 50 atm. Khi nung nng bnh, v bnh h nn mt phn kh thot ra; phn kh cn li c nhit 17C v p sut nh c. Tnh khi lng kh hidr thot ra.

3/4'

http://gocriengtrenban.com

Bi tp Dao ng c hcG

12TN-33.12T

34 Mt vin n c khi lng m = 50 g bay theo phng ngang vi vn tc 20 m/s n cm vo vt M = 450 g treo u si dy c chiu di 1 m. a. Tnh gc ln nht m dy treo lch so vi phng thng ng. b. T s gia lc cng dy ln nht v nh nht l bao nhiu? 35 Mt con lc n c chiu di 1,6 m, treo vt c khi lng 200 g. Ko con lc sao cho dy treo lch mt gc 0 so vi phng thng ng ri bung tay. T s gia lc cng dy ln nht v nh nht l 4. a. Xc nh gi tr 0. b. Vn tc ln nht ca con lc ny l bao nhiu? 36 Hai qu cu m1 = 200 g v m2 = 100 g treo cnh nhau bi 2 si dy song st nhau nh hnh v. Nng qu cu m1 ln gc lch 60 so vi phng thng ng ri bung nh tay. Sau va chm trc din n hi vi qu cu m2, gc lch ln nht ca mi si dy treo l bao nhiu? 37 Cho mt phng AB di 20 m v mt phng nghing BC di 10 m vi gc nghing 30. Mt vt khi lng 500 g chy t A vi vn tc 20 m/s. a. Xc nh vn tc ca vt ti C nu mt phng AB c ma st rt nh, mt nghing BC c h s ma st 0,2. b. Nu ton b qung ng u c h s ma st l 0,4; vt ny c th t n cao ti a l bao nhiu? 38 Mt vt c th trt khng vn tc u t nh mt phng nghing cao 10 m, nghing gc 30 so vi mt ngang. a. Xc nh vn tc ca vt chn dc nu ma st khng ng k. b. H s ma st l 3/6 trn ton b qung ng i, xc nh qung ng vt i c cho n lc dng li.

4/4'

http://gocriengtrenban.com

Gi n tp l thuyt HK2
Th nng trng trng l Th nng trng trng l nng lng m vt c c do g? cao ca vt so vi gc th nng. Th nng n hi l g? Th nng n hi l nng lng m vt c c do tng tc ca lc n hi.

Nu c im ca ng V hng, c tnh tng i, lun dng. nng. Nu c im ca th nng Ph thuc vo gc th nng, v hng. trng trng. C nng l g? C nng l tng ca ng nng v th nng ca vt ti mt thi im xc nh.

Nu c im cng ca Cng ca trng lc khng ph thuc vo hnh dng ng i trng lc? m ch ph thuc vo v tr im u v im cui. Mt lc nh th no c Lc th l lc m cng ca n khng ph thuc vo hnh dng gi l lc th? ng i m ch ph thuc vo v tr im u v im cui. Nu c im cng ca lc Cng ca lc n hi khng ph thuc vo hnh dng ng i n hi? m ch ph thuc vo v tr im u v im cui. Khi no c nng ca mt h c bo ton? Nh th no l va chm n hi? Nh th no l va chm khng n hi? Trong va chm n hi, cc i lng no c bo ton? Trong va chm khng n hi, cc i lng no c bo ton? Khi h ch chu tc dng ca lc th hoc tng cng ca cc lc khng th bng 0, c nng ca h c bo ton. Va chm n hi l va chm m sau khi va chm, hai vt tch ri v khng b bin dng. C nng ca h c bo ton. Va chm khng n hi l va chm m sau khi va chm, hai vt dnh vo nhau hoc b bin dng. C nng ca h khng c bo ton. Khi lng, ng lng, c nng.

Khi lng, ng lng.

Pht biu thuyt ng hc Cht kh c cu to t cc ht rt nh gi l phn t kh. phn t cht kh. Cc phn t kh lun chuyn ng hn lon khng ngng, gi l chuyn ng nhit. Nhit cng cao, cc phn t kh chuyn ng cng nhanh. Khi chuyn ng cc phn t kh va chm vi nhau v thnh bnh. Khi va chm vi thnh bnh, n gy ra p sut. Cht kh nh th no c Kch thc phn t rt nh khng ng k so vi khong cch gi l kh l tng/ gia chng. Cc phn t kh ch tng tc vi nhau khi va chm. Tun theo cc nh lut ng nhit, ng tch, ng p.

Nu cc tnh cht chung C hnh dng, th tch ca bnh cha. D nn. ca cht kh. Mt khi cht kh c c P, V, T. trng bi cc thng s nhit no? Pht biu nh lut Boyle- SGK Marriotte Pht biu nh lut Charles SGK

Pht biu nh lut Gay SGK Lussac. Vit phng trnh lin h gia cc thng s nhit. Vit phng trnh Claperon - Mendeleev. pV/T = const pV = nRT.

Nu cc tnh cht chung C hnh dng v th tch hon ton xc nh. ca cht rn. Cht rn kt tinh l g? L cc cht rn c cu trc mng tinh th, c dng hnh hc. VD: kim loi, mui n, kim cng.

Cht rn v nh hnh l L cc cht rn khng c cu trc mng tinh th, khng c g? dng hnh hc. VD: nha ng, nha thng... Nu cc tnh cht ca cht ng hng rn v nh hnh. Nu cc tnh cht ca cht D hng rn kt tinh n tinh th. Nu cc tnh cht ca cht ng hng rn kt tinh a tinh th. Cht rn kt tinh a tinh th l g? L cc cht rn c cu to bi mt loi tinh th.

Cht rn kt tinh n tinh L cc cht rn c cu to bi nhiu loi tinh th. th l g? Cu trc mng tinh th nh hng n tnh cht g ca vt rn? Tnh d hng l g? Pht biu nh lut Hooke tng qut. Tnh cht vt l: cng

Tnh cht vt l theo cc phng khc nhau l khc nhau. SGK