PREDMER I PREDRAČUN RADOVA I PRIPREMNI RADOVI

1.01 Obijanje krečnog maltera sa unutrašnjih zidova. Obiti
malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

Obračun po m² obijene površine. Otvori se odbijaju. 1.02 Obijanje zidnih keramičkih pločica zajedno sa malterom.
Obiti pločice sa malterom i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm, a površinu opeke očistiti čeličnim četkama. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

165.00 m ² x

1.40

=

231.00

Obračun po m² obijene površine. Otvori se odbijaju. 1.03 Delimično obijanje krečnog maltera sa fasadnih zidova.
Nadzorni organ i izvođač pismenim putem odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."

0.00 m ² x

3.00

=

0.00

Obračun po m² obijene površine. Otvori se odbijaju 1.04 Skidanje poda od parketa zajedno sa lajsnama. Parket
skinuti, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."

50.00 m ² x

1.50

=

75.00

Obračun po m² poda. 1.05 Skidanje poda od keramičkih pločica, postavljenih u cementnom malteru. Obiti pločice i skinuti podlogu do
betonske konstrukcije. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."

0.00 m ² x

2.00

=

0.00

Obračun po m² poda. 1.06 Rušenje betonske podne ploče, debljine do 8 cm. Šut
izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju."

0.00 m ² x

3.00

=

0.00

Obračun po m² . 1.07 Skidanje blatnog maltera i daščane oplate karatavana.
Upotrebljiv materijal očistiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor

0.00 m² x

3.00

=

0.00

udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju." Obračun po m² . 1.08 Skidanje krovnog pokrivača od falcovanog crepa. Skinuti
crep na bezbedan način. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

75.00 m² x

4.00

=

300.00

Obračun po m² . 1.11 Skidanje krovnih letvi. Skinuti letve, utovariti u kamion i
odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.

91.00 m² x

1.00

=

91.00

utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km.13 Pažljiva demontaža prozora. 1.00 € Obračun po m³. Demontirati kanalizacione cevi. U cenu ulazi i eventualno podupiranje i skela. izneti. Pažljivo rušiti delove zida.18 Štemovanje zidova za betonske vertikalne serklaže.00 = 20. preseka 20x20 cm.15 Demontaža vodovodne mreže od pocinkovanih cevi. upakovati. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. 1. Demontirana vrata sklopiti.12 Skidanje drvene krovne konstrukcije. Demontirane prozore Obračun po komadu prozora. Preduzeti sve sigurnosne mere. dimnjaka i drugih elemenata.60 m x 5. 1.12 Demontaža svih oluka. Šut prikupiti. 1. Dimnjak sa dimnjačkom kapom poažljivo porušiti. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju udaljenu do 15 km. U cenu ulaze i rušenje kape i pomoćna skela. 1. izneti.00 m² x 2.17 Pažljiva demontaža elektro instalacije.00 € Obračun paušalno . sa objekta horizontalne površine do 100 m². Skinutu građu utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. da se ne rastrese zidna masa. po izboru investitora. objekta površine do 200 m².00 = 50. Demontirati vodovodnu mrežu. po izboru investitora. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor. sklopiti. 1. 1.00 € Obračun po m² .00 = 30.00 m² x 50.00 € Obračun po m šlica. 0.00 m² x 50. 1.00 = 208.00 kom x 5.00 kom x 4." 91.00 = 50.19 Rušenje dimnjaka od opeke u produžnom malteru iznad krova.00 = 182.50 m ³ x 70.00 € Obračun paušalno .00 pau x 20.00 € Obračun po komadu vrata. 1. 1. 1. 5." 1. izneti. opšivki prozora.16 Demontaža kanalizacione mreže od keramičkih cevi.00 € Obračun paušalno .00 = 50.00 = 20.00 = 91. olučnih vertikala.00 m² x 50. utovariti i odvesti neupotrebljiv materijal na deponiju udaljenu do 15 km.Obračun po m² .00 € 6. 1.00 = 35.00 € .00 m² x 1. 41. Šut prikupiti. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.14 Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom.00 € Obračun paušalno . Demontirani materijal predati investitoru ili odvesti na deponiju. Limariju demontirati. Radove mora da obavi stručno lice i to obavezno pre početka radova na demontaži objekta. Šut prikupiti. utovariti 91.

" 0. U cenu ulazi i pomoćna skela. nabiti i fino isplanirati sa tolerancijom po visini +/. Tamponski sloj šljunka nasuti u slojevima. Beton ugraditi i negovati po propisima.00 = 12.00 = 5. 1.00 € ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: II BETONSKI RADOVI 24. Obračun po m³. 0.50 m ³ x 50. detaljima i statičkom proračunu." 2. 3.03 Izrada armirano betonskih horizontalnih serklaža marke MB 30.00 m ³ x 6.00 1458. Iskop izvesti prema projektu i datim kotama.66 m ³ x 150.02 Nabavka i razastiranje šljunka ispod temelja i podne ploče.00 = 360.00 = 7. U cenu ulazI i oplata i armatura. Izraditi oplatu i temelje armirati po projektu. Betoniranje raditi preko prethodno razastrtog šljunka debljine sloja 10 cm. Upotrebljivu opeku očistiti od maltera i složiti na gradilišnu deponiju.74 € . Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu.1.03 Ručni utovar i odvoz viška zemlje sa gradilišne deponije. armatura i pomoćna skela.50 m ³ x 10. Obračun po m³. 1. Beton ugraditi i negovati po propisima. 0. Rušenje zidova izvesti zajedno sa serklažima i svim oblogama na zidu. Obračun po m³. detaljima i statičkom proračunu.50 m ³ x 15.01 m ³ x 150.01 Ručni iskop zemlje III kategorije za temelje objekta. utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. U cenu ulaze i oplata . nasuti i nivelisati ili utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 = 25. mereno u kamionu. Izraditi oplatu i serklaže armirati po projektu.00 € Obračun po m³.02 Izrada armirano betonskih vertikalnih serklaža marke MB 30. izneti. detaljima i statičkom proračunu.1 cm. Šut prikupiti.00 m ³ x 120. 2.01 Izrada armirano betonskih temelja marke MB 30.50 € Obračun po m³.00 € Obračun po m³. U cenu ulaze i oplata. mereno uraslo. Bočne strane pravilno odsedi. armatura i pomoćna skela. 1." 3. Iskopanu zemlju prevesti kolicima.60 € Obračun po m³. a dno nivelisati.50 € 2. Utovariti zemlju na kamion i odvesti na gradsku deponiju.00 € € PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: I ZEMLJANI RADOVI 1.00 = 249. 2.00 = 451. Beton ugraditi i negovati po propisima.20 Rušenje zidova nadzida od opeke u produžnom malteru.

60 € BETONSKI RADOVI UKUPNO: 6353. 2. 0. debljine 10 cm. Betonirati betonom marke MB 30. Vezu između nosećih i pregradnih zidova ostvariti ostavljanjem šmorceva po vertikali ili pomoću aluminijumskih klinova. podupirači i pomoćna skela.00 = 1080. 90. Oplata mora ostati najmanje 14 dana.20 m ³ x 150.00 € Obračun po m³. 2. 2. U cenu ulaze i oplata.00 € Obračun po m ². 0.2. Beton ugraditi i negovati po propisima. Obračun po m ². 0. U cenu ulaze i oplata. U cenu ulazi i armatura. a beton negovati.00 € Obračun po m³. Gornju površinu betonske podloge izravnati. U cenu ulazi i armatura. Ploču i rebro armirati po projektu i detaljima.00 = 15.10 m ³ x 150.07 Izrada polumontažne tavanice.00 € Obračun po m ². armatura i pomoćna skela. Podlogu armirati mrežastom armaturom i betonirati. marke MB 15. marke MB 15. Obračun po m³. U cenu ulaze i oplata.80 m ² x 12. Izraditi oplatu sa podupiračima i podvlake armirati po projektu.06 Izrada armirano betonskih podvlaka. debljine 10 cm. Gornju površinu betonske podloge isperdašiti.00 m ² x 40.05 Izrada armirano betonskih nadprozornika. marke MB 20. 90.04 Izrada armirano betonskih nadvratnika. Postaviti rebro za ukrućenje.20 m ³ x 150. Eventualna usecanja za serklaže ulaze u cenu zidanja. 2. po statičkom proračunu i betonirati. za raspone veće od 3 m.08 Izrada podloge od lako armiranog betona.00 = 3600. Izraditi oplatu i nadvratnike armirati po detaljima i statičkom proračunu. marke MB 30.94 € III ZIDARSKI RADOVI 3. Svi otvori se odbijaju.00 = 537. Beton ugraditi i negovati po propisima. Pre zidanja blokove dobro očistiti i pokvasiti vodom. tipa „Fert“.00 € 44.00 = 30. U cenu ulaze i fetne-nosači sa podupiračima.00 m ² x 12. 2. Zidanje izvesti po uputstvu proizvođača. podupirači i pomoćna skela. a beton negovati.armatura. detaljima i statičkom proračunu. podupirači . Svako rebro mora biti naslonjeno minimum 5 cm na oslonac i armatura prepuštena još 10 cm. Pre betoniranja izvršiti pranje oslonca. debljine 16+4 cm. Beton ugraditi i negovati po propisima.01 Zidanje zidova siporeks termo izolacionim blokovima građevinskim lepkom po sistemu blok veze. marke MB 20.00 = 30. Izraditi oplatu i nadprozornike armirati po detaljima i statičkom proračunu.09 Izrada trotoara od lako armiranog betona. Podlogu armirati mrežastom armaturom." . Oslonce rebara izravnati cementnim malterom.

Zidovi od betona moraju biti oslobođeni svih ostataka oplate i elemenata njenog vezivanja (žice). Pre početka zidanja spojnice dobro pokvasiti i paziti da malter ne iscuri. da bi mogao da ostvari trajnu čvrstu vezu maltera za podlogu. 3. usled zagrevanja.00 € Obračun po m ². Po završenom zidanju dimnjaka kroz svaku etažu izvršiti ispitivanje zaptivenosti spojnica." 30.00 = 150. Omalterisane površine moraju biti ravne i rapave. 5 cm). 3. 90.00 = 240. perlitnim termoizolacionim malterom Permal u više slojeva. isisivač.00 = 240." 5. Ovaj sloj mora imati dovoljnu čvrstoću i hrapavost. Podlogu za košuljicu. i nakon ugradnje negovati ga. a preko pokvašenog prvog sloja. Zidove malterisati pri temperaturi od +5°C do +30°C. Pre malterisanja zidne površine dobro očistiti i isprskati cementnim mlekom. tipa „Šund“. Narednog dana preko prethodno pokvašenog drugog sloja izraditi vođice od.03 Malterisanje unutrašnjih zidova od SIPOREKSA.00 € Obračun po m ². Malter za košuljicu spraviti sa prosejanim šljunkom „jedinicom“. nekoliko puta. razmere 1:3 i negovati je dok ne očvrsne.00 € € ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: . U cenu ulaze i svi fasonski elementi za priključak i pomoćna skela." 2.5 do 2 cm. bez ikakvog ravnanja. bez perdašenja. propuštanjem dima kroz otvor priključka ili vratanca. do željene debljine 3 cm (max. nanošenjem drugog sloja maltera Permal. Pripremiti malter Permal i nabaciti ga u vidu šprica na zid. očistiti i oprati.04 Malterisanje zidova. kao podloge. da budu bez zaostatka prašine ili masnoće na njima.00 € Obračun po m ². A frakcija). debljine do 3 cm. podloge za lepljenje pločica cementnim malterom.00 m ' x 30. Naneti sloj maltera spravljen sa prosejanim šljunkom.00 m ² x 8.00 = 720.00 € Obračun po m '.00 m ³ x 120. Na vrhu dimnjaka izvesti dimnjačku kapu. da unutrašnjost kanala ostane glatka. Ovaj sloj nabaciti u debljini 1. ne raditi po jakom vetru. 3. preseka 25x45 cm produžnim malterom. a zatim drvenom ravnjačom ukloniti višak maltera iznad vođica.00 m ² x 8. „Termika“ Zrenjanin. Omalterisane površine zaštiti senčenjem od direktnog sunčanja. Pre malterisanja dobro nakvasiti podlogu vodom. pre nanošenja košuljice. Spojnice moraju biti čiste i oslobođene viška maltera.Obračun po m³. Sledećeg dana nastaviti malterisanje.05 Izrada cementne košuljice debljine 4-5 cm." 240.00 = 1680. Pri tome se dobija relativno ravna površina malo grublje strukture nego što je uobičajeno kod sitnozrnih maltera. Preko površine zidova naneti grubi špric od sejanca (jedinica. u debljini do 1 cm. Polja između vođica popuniti malterom nešto iznad vođica.00 m ² x 7. Zidove očistiti.02 Zidanje sabirnih dimnjaka. U malter ne dodavati pesak ili drugi agregat. 3. „jedinicom“ i izravnati ga. Kanal izolovati ter papirom na mestu prolaska kroz međuspratnu konstrukciju da se obezbedi rad dimnjaka. U cenu ulazi i pomoćna skela.00 3030.

00 1458. optimalne dužine postaviti na dodir i zakovati.00 € Obračun po m ². za stvaranje vazdušnog prostora ispod pokrivača. Letvisanje izvesti suvim. 120. Uraditi sve propisane tesarske veze krovnih elemenata i ojačanja od flah gvožđa.00 € Obračun po m ².00 = 2880.00 m ² x 5.00 m ² x 24.02 Nabavka i postavljanje daščane podloge preko krovne konstrukcije. Daske debljine 24 mm od suve.00 = 240. Obračun po m ².04 Nabavka i postavljanje falcovanog crepa. optimalne dužine.50 6353. Letve postaviti na razmaku od 40 cm.00 = 600. zavrtnjeva. U cenu ulaze i postavljanje slemena i grbina od slemenjaka u produžnom malteru.00 = 1320.00 m ² x 2.01 Izrada složene krovne konstrukcije od suve jelove građe.00 = 240.00 m ² x 2." 5.00 1320.94 3030. Letvisanje izvesti suvim. na razmaku od 32 cm za jednostruko pokrivanje falcovanim crepom. 4.00 3960. pravim i kvalitetnim jelovim letvama. kotvi.00 3960. preko daščane oplate. optimalne dužine.00 1320. 4. Crep mora Obračun po m ². klamfi i slično. prave i kvalitetne jelove daske. 4.03 Letvisanje krova letvama 24/48 mm. Krov izraditi u svemu prema projektu i detaljima. 120. neoštećen i kvalitetan.04 Letvisanje krova letvama 24/48 mm.00 24.00 € € € € € € € € POKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: Grubi radovi ukupno PRIPREMNI RADOVI UKUPNO: ZEMLJANI RADOVI UKUPNO: BETONSKI RADOVI UKUPNO: ZIDARSKI RADOVI UKUPNO: TESARSKI RADOVI UKUPNO: POKRIVAČKI RADOVI UKUPNO: 17466. Obračun po m ².IV TESARSKI RADOVI 4.00 € 120. 120. pravim i kvalitetnim jelovim letvama.44 € . Na mestima oslonaca postaviti sloj Kraberoida i grede ankerovati.00 € € TESARSKI RADOVI UKUPNO: V POKRIVAČKI RADOVI biti ravan.00 m ² x 11. paralelno sa rogovima. 120.

€ € € € € € € € .

€ € € € € € € € € € .

€ € € € € € € € € .

€ € € € € € € .

€ € € € € € .

€ 1 € € € € € € € € € € € € € .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful