You are on page 1of 4

CNG THC LP 11

CHNG 1. TNH IN
1. LC COULOMB * nh lut bo ton in tch
' ' q1 = q2 =

q1 + q2 2

* Lng electron chuyn qua 2 qu cu chm nhau

N =
* Lc Coulomb

q1 q2 2 qe q1q2 r2
: hng s in mi k: hng s in

F=k

2. CNG IN TRNG * Cng in trng

E=k
* Lc in trng

q0 r2

F = qE F= qE

3. HIU IN TH * Hiu in th

U MN = Ed MN AMN = qEd MN Q = CU C=

* Cng ca lc in 4. T IN * Cng thc t in

* in dung t phng

S 4 kd

S: din tch phn i din ca hai bn (m2) d: khong cch gia hai bn (m) : hng s in mi ca in mi gia hai bn

* Nng lng t

1 1 Q2 1 2 W = CU = = QU 2 2 C 2
* Ghp t song song

U = U1 = U 2 Q = Q1 + Q2 C// = C1 + C2

* Ghp t ni tip

U = U1 + U 2 Q = Q1 = Q2 1 1 1 CC = + Cnt = 1 2 Cnt C1 C2 C1 + C2

CHNG 2. DNG IN KHNG I


1. NH LUT OHM

CNG THC LP 12

* Cng dng in

I=

q N .e = t t U R

* nh lut Ohm cho on mch ch c R

I=

* nh lut Ohm cho ton mch

R+r U N = I m RN Im =

* nh lut Ohm cho on mch c ngun

I=

U AB R+r

* Ghp in tr song song

U = U1 = U 2 Q = Q1 + Q2 1 1 1 RR = + R// = 1 2 R// R1 R2 R1 + R2 U = U1 + U 2 Q = Q1 = Q2 Rnt = R1 + R2

* Ghp in tr ni tip

2. NGUN IN * nh ngha sut in ng

E=
* Ghp ngun song song

Ala q

Eb = E rb = r// =
* Ghp ngun ni tip

r n

Eb = E1 + E2 = mE rb = r1 + r2 = mr Eb = E1 E2 rb = r1 + r2 Eb = mE mr rb = n

* Ghp ngun xung i

* Ghp ngun i xng

* Cng sut ngun in 3. CNG SUT IN * Cng sut mch in * Cng sut to nhit

P = EI P = UI

P = RI 2

CNG THC LP 12

* Hiu sut mch in

H=
* nh mc ca n

U R = E R+r Pdm U dm
2 U dm Pdm

I dm = Rd =
* nh lut Kirchoff

I vao = I ra

CHNG 3. DNG IN TRONG CC MI TRNG


1. DNG IN TRONG KIM LOI * in tr ca dy dn kim loi

R=

l S

* Thay i in tr theo nhit

R = = 1 + t 0 R0
T = T t mFn = AIt

* Cp nhit in

2. DNG IN TRONG CHT IN PHN * Khi lng ion sinh ra * S mol cht kh

n=

m V = M 22, 4

CHNG 4. T TRNG
1. CM NG T * Cm ng t ca dng in thng di v hn

B = 2.10 7

I R I R NI l

* Cm ng t ca dng in trn

B = N 2 .10 7
* Cm ng t ca ng dy

B = 4 .10 7 nI = 4 .10 7
2. LC T * Lc t

F = BIl sin

* Momen ngu lc t 3. LC LORENTZ * Lc Lorentz

fL = q vB sin R= mv qB

* Bn knh qu o in tch bay trong t trng

CNG THC LP 12

* Bc c

CHNG 5. CM NG IN T
1. HIN TNG CM NG IN T * T thng

= NBS cos ec = t

* Sut in ng cm ng

2. HIN TNG T CM * t cm

L = 4 .10 7 N 2
* T thng qua ng dy

S l

= Li i t

* Sut in ng t cm

etc = L
* Nng lng ng dy

W=

1 2 Li 2

CHNG 6. KHC X NH SNG


* nh lut khc x nh sng * ngha ca chit sut

CHNG 7. MT V CC DNG C QUANG HC


1. LNG KNH * Cng thc lng knh * Gc lch cc tiu 2. THU KNH * Cng thc thu knh * Cng thc tiu c * S phng i 3. CC TT CA MT