You are on page 1of 40

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.

pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

-1-

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

1.
1.1. 1.2.

WSTP
Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP Sownik poj

3
3 3

2.

INSTRUKCJA OBSUGI SGBIP

4
4 5 7 8 8 9 9 11 23 26 27 28 29 29 29 30 31 32 33 35 35 36 37 37 39 39 39 40 40

2.1. Opis gwnych elementw SGBIP 2.1.1. Menu grne oraz menu nawigacji 2.1.2. Menu lewe 2.1.3. Tre waciwa strony 2.1.4. Prawe menu 2.2. Opis funkcji dostpnych dla redaktora SPBIP 2.2.1. Zmiana danych 2.2.2. Rejestracja podmiotu 2.2.3. Mapa pooenia podmiotu. 2.3. 2.4. 2.5. Modyfikacja danych podmiotu Przesunicie podmiotu do archiwum Zmiana redaktora SPBIP

2.6. Wyszukiwarka 2.6.1. Wyszukiwarka prosta 2.6.2. Wyszukiwarka zaawansowana 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. Artykuy Podmioty Ankiety Pytania i odpowiedzi Komentarze Pliki do pobrania Statystyki

2.14. Forum 2.14.1. Przegldanie forum 2.14.2. Pisanie na forum 2.14.3. Prywatne wiadomoci 2.14.4. Rangi uytkownikw 2.14.5. Preferencje uytkownika na forum. 2.14.6. Kalendarz

-2-

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

1. Wstp
1.1.Przeznaczenie systemu informatycznego SGBIP
SGBIP jest oglnodostpnym portalem internetowym, o ktrym mowa w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy. Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja informacji na temat podmiotw zobowizanych do prowadzenia stron BIP.

1.2.Sownik poj
W tabeli zamieszczono wyjanienie skrtw i poj uywanych w treci dokumentu. Pojcie lub skrt BIP SGBIP, strona gwna SPBIP, strona podmiotowa Modu Wyjanienie Ujednolicony system stron Biuletynu Informacji Publicznej Strona gwna BIP Strona podmiotowa BIP Produkt czstkowy projektu, posiadajcy wyodrbniony zestaw funkcjonalnoci Podmiot zobowizany do prowadzenia strony BIP na podstawie ustawy Samodzielny byt informacyjny wraz meta danymi, ktry znajduje si na SGBIP. Jako przykady mona poda: jedno pytanie, jeden plik do pobrania, jedna ankieta (ale nie pojedyncze pytanie ankiety), dane jednego podmiotu itp.

Podmiot zobowizany

Obiekt

-3-

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2. Instrukcja obsugi SGBIP


2.1.Opis gwnych elementw SGBIP
Strona Gwna Biuletynu Informacji Publicznej skada si z kilku podstawowych elementw oznaczonych na jako A, B, C, D.

-4-

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.1.1. Menu grne oraz menu nawigacji

Menu grne w zalenoci od tego czy uytkownik jest zalogowany, czy nie, zawiera elementy : - dla niezalogowanego uytkownika: Zaloguj si kliknicie w odnonik spowoduje przejcie na stron logowania do serwisu Zarejestruj si kliknicie w odnonik spowoduje przejcie na stron rejestracji nowego uytkownika Mapa serwisu liknicie w odnonik spowoduje przejcie na stron zawierajc map zawartoci serwisu SGBIP

- dla zalogowanego uytkownika: Informacja o zalogowanym loginie uytkownika Jeste zalogowany jako [login uytkownika] po klikniciu na login uytkownika wywietla si strona z danymi uytkownika Wyloguj si kliknicie w odnonik spowoduje wylogowanie uytkownika Preferencje kliknicie w odnonik spowoduje przejcie na stron, na ktrej uytkownik moe zmieni swoje dane Mapa serwisu kliknicie w odnonik spowoduje przejcie na stron zawierajc map zawartoci serwisu SGBIP

-5-

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Menu nawigacji pokazuje uytkownikowi aktualn pozycj na stronie. Suy ono uproszczeniu poruszania si po portalu. Przykad 1 Przegldajc list obiektw podlegych Sdom i Trybunaom w spisie podmiotw ,menu nawigacyjne bdzie miao nastpujc posta: Strona Gwna > Spis podmiotw > Sdy i Trybunay

-6-

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.1.2. Menu lewe

Menu lewe zawiera wikszo opcji dostpnych dla uytkownika. Znajduj si w nim midzy innymi odnoniki do informacji na temat podmiotw artykuw publikowanych przez redaktorw BIP plikw do pobrania

-7-

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.1.3. Tre waciwa strony

W czci gwnej strony znajduje si tre waciwa dla kadego elementu. W tym miejscu bd pokazywa si formularze rejestracji, logowania, dane podmiotw, artykuy, itp.
2.1.4. Prawe menu

W prawym menu znajduj si elementy takie jak: Wyszukiwarka Szybkie logowanie Ankiety Lista podmiotw najbliszych aktualnemu miejscu pobytu uytkownika

-8-

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.2.Opis funkcji dostpnych dla redaktora SPBIP


Redaktor SPBIP posiada wszystkie moliwoci przysugujce uytkownikowi zalogowanemu. Ponad to posiada funkcje dodatkowe.
2.2.1. Zmiana danych

Uytkownik moe edytowa swoje dane poprzez preferencje. Odnonik znajduje si w menu grnym.

Po klikniciu w odnonik pojawi si strona z preferencjami uytkownika.

Aby edytowa dane naley: W przypadku zmiany zdjcia klikn Wybierz w zakadce Zmie zdjcie, nastpnie otworzy si okienko poprzez ktre naley wybra zdjcie z komputera uytkownika oraz klikn potwierdzenie zdjcia w okienku. Po wyborze zdjcia naley klikn Zmie zdjcie w zakadce Zmie zdjcie. Po przeadowaniu strony nowe zdjcie powinno widnie po lewej stronie od okienka wyboru zdjcia. W przypadku zmiany hasa uzupeni pola w zakadce Zmie haso oraz klikn Zmie haso w zakadce Zmie haso. W przypadku zmiany danych pozostaych naley uzupeni dane w zakadce Zmie dane oraz klikn Zmie dane w zakadce Zmie dane.

-9-

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

- 10 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.2.2. Rejestracja podmiotu

Zarejestrowany i zalogowany uytkownik moe zarejestrowa podmiot , ktry jest zobowizany do prowadzenia wasnej strony BIP. Aby zarejestrowa podmiot naley klikn odnonik Nowy podmiot, ktry znajduje si na stronie z danymi uytkownika

- 11 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Nastpnie uytkownik wybiera podmioty nadrzdne. Aby wybra podmiot z listy naley klikn w jego nazw na licie.

- 12 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

W kadej chwili mona cofn si w dowolne miejsce w strukturze podmiotw. Na grze listy po klikniciu w wybrany podmiot nadrzdny pojawia si moliwo zatwierdzenia tego podmiotu nadrzdnego, jako ostatniego w strukturze dodawanego nowego podmiotu. Aby to zrobi naley klikn na Zatwierd przy wybranym podmiocie. Aktualna pozycja w strukturze podmiotw jest widoczna w maym pasku nawigacji nad list podmiotw.

- 13 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

a/ Dla szk i przedszkoli cieka wyglda nastpujco Samorzd terytorialny > Gminy > Urzd miasta/gminy lub Samorzd terytorialny > Powiaty > Waciwe starostwo

- 14 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Po wybraniu podmiotw nadrzdnych pojawi si formularz, w ktrym naley uzupeni podstawowe dane podmiotu dodawanego. Uytkownik podaje: nazw podmiotu adres e-mail podmiotu adres e-mail redaktora SPBIP imi uytkownika domylnie zawiera dane z profilu uytkownika nazwisko uytkownika domylnie zawiera dane z profilu uytkownika

- 15 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Po wpisaniu wszystkich danych i klikniciu Dodaj uytkownikowi wywietla si komunikat informujcy o dodaniu podmiotu. Na adres redaktora podanego przy dodaniu podmiotu zostaje wysany e-mail.

Na adres podany przy rejestracji Uytkownik otrzymuje e-mail wysany przez SGBIP. Naley postpowa zgodnie z poleceniami podanymi w e-mailu. Kliknicie odsyacza koczcego procedur dodania podmiotu, podanego w mailu: powoduje otworzenie okna przegldarki z wnioskiem do wydruku, zawierajcym dane podane podczas elektronicznej rejestracji oraz potwierdza rejestracj elektroniczn.

Naley wydrukowa wniosek, podpisa i podstemplowa (czynnoci te powinien wykona kierownik jednostki), a nastpnie wysa wniosek: poczt tradycyjn na adres redakcji lub e-mailem jako skan wniosku doczony do listu

Nastpuje autoryzacja zarejestrowanego uytkownika na podstawie przesanego wniosku i przypisanie mu dostpu do rejestrowanego podmiotu. Uytkownik staje si redaktorem SPBIP dla rejestrowanego podmiotu. Pracownik MSWIA weryfikuje poprawno danych i zatwierdza wniosek, lub odrzuca podajc przyczyny odrzucenia. W takim wypadku naley zarejestrowa podmiot od pocztku. Jeli pracownik zatwierdzi wniosek, naley kontynuowa proces rejestracji podmiotu opisany w kolejnych punktach. Na adres e-mail uytkownika i adres e-mail podmiotu zostaje wysany list elektroniczny z informacj o autoryzacji lub z informacj o odrzuceniu wniosku. W wypadku zatwierdzenia wniosku uytkownik zostaje poinformowany o fakcie otrzymania funkcji redaktora SPBIP.

- 16 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Uytkownik

(Redaktor

SPBIP)

loguje

si

do

serwisu.

Naley

uzupeni

dane

zarejestrowanego podmiotu. Na stronie uytkownika (na stron uytkownika mona dosta si poprzez kliknicie na nazw uytkownika w grnym menu). Pod danymi uytkownika pojawiaj si podmioty zarzdzane przez uytkownika.

Aby uzupeni dane podmiotu naley klikn w nazw edytowanego podmiotu. Pojawi si komunikat o koniecznoci uzupenienia danych podmiotu.

- 17 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Po klikniciu w komunikat uytkownik ma obowizek uzupeni adres podmiotu. W tym celu z wywietlanych list wojewdztw, powiatw, gmin i miejscowoci naley wybra wybrane elementy. Nastpnie naley uzupeni pozostae dane : Ulica: wybr z listy wyboru dla wybranego uprzednio miasta Numer domu Kod pocztowy Poczta Numer telefaksu Numer telefonu Logo podmiotu Google Maps link.

Dane strony podmiotowej BIP: Adres URL Numer telefonu redakcji Numer faksu redakcji

- 18 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Proces zosta przedstawiony na kolejnych obrazkach. a/ Wybr wojewdztwa.

b/ Wybr powiatu.

c/ Wybr gminy.

d/ Wybr miasta.

- 19 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

e/ Edycja pozostaych danych.

- 20 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Zostanie wywietlony komunikat o zapisaniu danych podmiotu.

Na podstawie danych teleadresowych modu wywietli na mapie cyfrowej pooenie podmiotu. Jeeli pooenie bdzie nieprawidowe lub system nie bdzie potrafi go wskaza na podstawie wprowadzonych danych, to uytkownik bdzie poproszony o wskazanie lokalizacji na cyfrowej mapie i wprowadzenie odczytanych z mapy koordynatw geograficznych. Modu SGBIP przeprowadzi badanie kodu odpowiedzi HTTP dla adresu strony, wskazanej w polu 12, walidacj syntaktyczn W3C strony wskazanej w polu 12.

Informacje o wynikach walidacji zostan wywietlone redaktorowi SPBIP. Negatywne wyniki nie blokuj zgoszenia.

- 21 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Dane pojawiaj si na stronie.

- 22 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.2.3. Mapa pooenia podmiotu.

Jeli pooenie podmiotu na mapie nie jest zgodne z rzeczywistoci naley wej na stron http://maps.google.com. W pole wyszukiwarki (Wyszukaj na mapie) naley wprowadzi nazw miejscowoci i kraju, w ktrym znajduje si podmiot (np. Warszawa, Polska). Korzystajc z przycisku [+] naley dokona dogodnego przyblienia, a nastpnie za pomoc myszki ustawi map w ten sposb, aby rodek mapy wskazywa lokalizacj podmiotu. Nastpnie naley klikn odsyacz "Link do tej strony" znajdujcy si nad prawym grnym rogiem mapy i skopiowa link znajdujcy si w polu "Wklej link do e-maila lub komunikatora". Link ten naley wklei w trybie edycji podmiotu w pole "Google Maps Link". Proces zosta przedstawiony na kolejnych obrazkach. Strona http://maps.google.com.

Wpisany adres podmiotu w wyszukiwark http://maps.google.com.

- 23 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Wyszukany przez http://maps.google.com adres podmiotu.

Zmiana miejsca wskazanego przez map. Podmiot znajduje si na wskazanej przez http://maps.google.com ulicy, lecz kilka numerw w prawo. Naley klikn prawym przyciskiem myszy w miejsce, w ktrym znajduje si podmiot, pojawia si lista z moliwociami wyboru. Naley wybra Wyrodkuj map tutaj.

- 24 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Po wyrodkowaniu mapy w wybranym miejscu naley klikn Link do tej strony. Odnonik znajduje si nad map, po prawej stronie. Pojawi si okienko z dwiema moliwociami. Naley skopiowa adres z pierwszego okienka.

Adres skopiowany z pierwszego okienka naley wpisa (wklei) w pole Google Maps link oraz zatwierdzi edycj podmiotu. Mapa automatycznie zmieni pokazywan lokalizacj.

- 25 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.3.Modyfikacja danych podmiotu


Aby zmodyfikowa dane podmiotu naley klikn odnonik Edytuj podmiot ktry znajduje si na stronie podmiotu.

Pokae si formularz identyczny jak ten przy rejestracji podmiotu, dziki ktremu mona dokona edycji podmiotu. Po edycji danych Na e-mail redakcyjny podmiotu zostanie wysana informacja o zmianie danych podmiotu. Po potwierdzeniu dane zostaj zmienione.

- 26 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.4.Przesunicie podmiotu do archiwum


Aby przesun podmiot do archiwum naley klikn odnonik Archiwizuj , ktry jest pooony pod map podmiotu na karcie podmiotu. Na e-mail redakcyjny podmiotu zostanie wysana informacja o archiwizacji, po potwierdzeniu podmiot zostaje archiwizowany.

- 27 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.5.Zmiana redaktora SPBIP


Jeli uytkownik chce zosta redaktorem dowolnej strony podmiotowej BIP, naley klikna na stronie uytkownika w Zmiana redaktora innego podmiotu.

Aby znale podmiot podobnie jak przy dodawaniu nowego podmiotu naley odnale waciw pozycj strukturze podmiotw. Przy wybranym podmiocie naley klikn Zatwierd.

Po klikniciu Zatwierd wywietli si formularz z nastpujcymi danymi do uzupenienia: imienia uytkownika, nazwiska uytkownika, adresu e-mail redaktora SPBIP adresu e-mail podmiotu

Nastpnie realizowana jest procedura opisana w 2.2.2.

- 28 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Jeeli procedura zakoczy si sukcesem, to: poprzedni redaktor SPBIP przestaje by redaktorem dla wybranego podmiotu, zarejestrowany uytkownik, ktrego wniosek zosta zaakceptowany przez redaktora SGBIP, staje si nowym redaktorem SPBIP dla wybranego podmiotu.

2.6.Wyszukiwarka
W serwisie dostpne s dwie wyszukiwarki:
2.6.1. Wyszukiwarka prosta

Znajduje si ona w prawym menu serwisu. Aby wyszuka wybran fraz naley wpisa j w formularz oraz klikn Szukaj. Wyszukiwarka wyszukuje poszukiwan fraz w podmiotach zarejestrowanych w serwisie.
2.6.2. Wyszukiwarka zaawansowana

W zaawansowanej wyszukiwarce uytkownik ma moliwo dokadniejszego okrelenia poszukiwanej informacji. Wyszukiwarka zawiera pola: Wyszukiwana fraza wyszukiwana fraza Wyszukiwanie od wyszukanie informacji umieszczonych w serwisie w od danej daty Wyszukanie do wyszukanie informacji umieszczonych w serwisie do danej daty. Wyszukiwanie w pozwala okreli kategori wyszukiwania spord plikw do pobrania, artykuw, podmiotw oraz pyta i odpowiedzi.

W przypadku wyszukiwania podmiotw moliwe ucilenie wyszukiwania do pl: Obszar wojewdztwo, powiat, gmina, miejscowo w ktrych znajduje si podmiot Podlego w strukturze kategorii i podmiotw spisu podmiotw Znaczniki menu znaczniki menu przedmiotowego, system umoliwia wskazanie, jakich danych oczekuje pytajcy np. nazwa, strona www, data dodania podmiotu do spisu itd. Zapoznanie si z wynikami zapytania jest moliwe na dwa sposoby: prezentacja wyniku wyszukania w postaci listy na stronie WWW, po klikniciu w link odwiedzajcemu prezentowana jest pena tre wybranego obiektu. moliwo eksportu wyniku zapytania do pliku w formatach CSV lub XML, system generuje plik w okrelonym formacie i umoliwia pobrania go.

- 29 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.7.Artykuy
Zalogowany uytkownik ma moliwo przegldania oraz zapoznawania si z artykuami umieszczonymi na stronie SGBIP oraz komentowania ich. Artykuy umieszczone s w kategoriach lewego menu. Po klikniciu na kategori w lewym menu pokazuje si lista artykuw w kolejnoci od najnowszych do najstarszych. W licie artykuw ukazuj si skrty tyche; aby przeczyta cay artyku naley klikn w tytu artykuu lub w element >> znajdujcy si na kocu skrtu artykuu. W licie artykuw pod skrtem artykuu znajduj si Tagi czyli sowa kluczowe dotyczce artykuu.

Po klikniciu w tytu artykuu lub element >> pokazuje si caa tre artykuu. Przy tytule artykuu znajduje si odnonik do druku artykuu. Pod treci artykuu znajduj: metadane artykuu: Udostpniajcy artyku (osoba ktra udostpnia artyku do wywietlenia na SGBIP), Wytwarzajcy/Odpowiadajcy (osoba ktra napisaa artyku), Czas udostpnienia (data i czas udostpnienia artykuu na SGBIP), Czas wytworzenia (data i czas utworzenia artykuu) Tagi Rejestr zmian link do strony, na ktrej uytkownik moe zapozna si ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi do artykuu Zaczniki do artykuu lista plikw zaczonych do artykuu Komentarze komentarze do artykuu napisane przez uytkownikw SGBIP

- 30 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.8.Podmioty
Uytkownik zalogowany moe przeglda podmioty zarejestrowane na portalu. Aby znale podmiot podobnie jak przy dodawaniu nowego podmiotu naley odnale waciw pozycj strukturze podmiotw po klikniciu w Spis podmiotw. Aby przeglda dane wybranego podmiotu naley klikn w dany podmiot. Pojawi si karta podmiotu z opisem. Po map lokalizujc podmiot, znajduje si informacja na temat iloci osb odwiedzajcych stron podmiotu na SGBIP oraz link do rejestru zmian, jakie zostay kiedykolwiek wprowadzone do danych podmiotu.

- 31 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.9.Ankiety
Uytkownik zalogowany moe bra udzia w ankietach, oglda jej wyniki (o ile redaktor zezwoli na udostpnianie wynikw ankiety) oraz czyta i dodawa komentarze. Aktualna ankieta umieszczona jest w prawym menu uytkownika, aby odda gos lub gosy naley zaznaczy wybrane odpowiedzi oraz klikn Wylij.

Reszta ankiet jest dostpna z poziomu lewego menu pod pozycj Ankiety. Po klikniciu w opcj w menu pokae si lista ankiet dostpnych dla uytkownika.

Aby zobaczy szczegy ankiety naley klikn w wybrany tytu ankiety. Pojawi si ankieta zawierajca pytanie, moliwe odpowiedzi oraz dat zakoczenia ankiety. Pod ankiet pojawi si komentarze.

- 32 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.10.

Pytania i odpowiedzi

Dostp do treci moduu realizowany jest przez odnonik w lewym menu. Po klikniciu w opcj menu wywietlona zostaje lista dotychczas zamieszczonych problemw/pyta.

Po klikniciu w pytanie pokae si strona z pytaniem i odpowiedzi.

- 33 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Aby zada pytanie naley klikn w odnonik Nowe pytanie umieszczone obok nagwka Pytania i odpowiedzi. Pojawi si formularz pytania ktry zawiera pola: Kategoria pyta i odpowiedzi Pytanie W odrnieniu od uytkownika niezalogowanego, dane uytkownika zalogowanego s automatycznie przypisane do pytania.

Po uzupenieniu pl uytkownik klika Wylij. Pytanie zostaje przekazane osobie odpowiedzialnej za udzielenie odpowiedzi. Po umieszczeniu przez osob odpowiedzialn odpowiedzi, uytkownik otrzymuje informacj o zaistniaym fakcie na e -mail podany przy pytaniu.

- 34 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.11.

Komentarze

Zalogowany uytkownik ma prawo przeglda komentarze doczone do artykuw, pyta i odpowiedzi oraz ankiet. Moe take komentowa artykuy, pytania i odpowiedzi oraz ankiety. Aby zobaczy komentarze doczone do poszczeglnych obiektw naley wej na stron wybranego obiektu. Pod gwn treci obiektu znajduj si komentarze. Aby doda komentarz do obiektu naley wpisa tre komentarza w pole oznaczone nagwkiem Napisz komentarz, ktre znajduje si pod list komentarzy a w przypadku braku komentarzy, bezporednio pod obiektem.

2.12.

Pliki do pobrania

Dostp do plikw do pobrania jest moliwy dziki opcji w lewym menu. Po klikniciu w pozycj menu pokazuje si lista plikw moliwych plikw do pobrania. Aby pobra plik naley klikn w tytu pliku. Informacja na temat wielkoci pliku znajduje si po prawej stronie od elementu Format. Do pliku doczony jest opis, tagi oraz link do metadanych.

- 35 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.13.

Statystyki

Statystyki serwisu zawieraj informacje na temat: 20 najczciej czytanych artykuw. 20 ankiet, w ktrych oddano najwicej gosw. 20 najczciej pobieranych plikw. 20 najczciej zadawanych pyta w wyszukiwarce podmiotw. 20 podmiotw, dla ktrych najczciej wybierano odsyacz kierujcy do SPBIP. 20 podmiotw, ktrych najczciej wywietlano strony na SGBIP. Podmioty dodane w biecym miesicu. Podmioty, ktrych dane zostay zmienione w biecym miesicu. Podmioty, ktre zostay przesunite do archiwum w biecym miesicu.

Aby zobaczy powysze zestawienie naley wybra w lewym menu opcj Statystyki.

Aby zobaczy zestawienie dla poszczeglnych punktw naley klikn na wybrany punkt.

- 36 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.14.

Forum

Uytkownik zalogowany ma prawo przeglda forum. Nie ma prawa pisa na forum. Aby pisa na forum naley si zalogowa. Menu gwne skada si z szeciu odnonikw: Strona gwna (jak wyej). Pomoc (jak wyej). Szukaj (jak wyej). Profil, ktry pozwala Ci na dokonywanie zmian w ustawieniach profilu. Kalendarz (jak wyej). Wyloguj si, ktry pozwala Ci wylogowa si jeli masz takie yczenie.

2.14.1. Przegldanie forum

Forum posiada struktur drzewiast. Strona gwna forum zawiera gwne kategorie forum, ktre mog dzieli si na podkategorie lub dziay. W dziaach znajduj si wtki (tematy), w ktrych zalogowani uytkownicy pisz posty (wiadomoci). Pod list kategorii forum znajduje si lista najnowszych postw, lista zalogowanych uytkownikw a take statystyki forum.

- 37 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

Przegldanie forum dla uytkownikw zalogowanych odbywa si poprzez przeszukiwanie interesujcych uytkownika kategorii, dziaw i tematw. Pasek nawigacji nad list kategorii, dziaw, postw pokazuje aktualn pozycj uytkownika na forum Forum mona take przeszukiwa klikajc Szukaj. Pojawi si formularz wyszukiwania. Naley wpisa wyszukiwan fraz.

Wynik wyszukiwania to posty ktre zawieraj wyszukiwan fraz.

Forum oferuje opcj Poka posty od ostatniej wizyty oraz Poka nieprzeczytane posty. Opcja znajduje si na stronie gwnej forum nad tabelk z kategoriami po prawej stronie.

- 38 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.14.2. Pisanie na forum

Zalogowani uytkownicy mog pisa na forum. Kady uytkownik moe stworzy nowy temat w ktrym bdzie prowadzona rozmowa. Kady uytkownik moe dodawa nowe posty (wiadomoci). Aby zaoy nowy temat naley klikn odnonik Nowy wtek ktry znajduje si po prawej stronie nad i pod tabelk z dziaami. Temat powstanie w dziale w ktr ym aktualnie uytkownik si znajduje. Naley pamita o przemylanym tworzeniu nowych tematw. Przed stworzeniem tematu naley upewni si(tutaj przydaje si funkcja Szukaj) e dany temat nie istnieje jeszcze na forum. Dublowanie tematw jest dziaaniem niepodanym i karanym przez administratorw. Aby napisa posta(wiadomo) w temacie, naley wej podany temat. Formularz dodawania nowego posta jest umieszczony pod list postw w temacie. Jeli istnieje potrzeba doczenia przez uytkownika pliku do wiadomoci, naley klikn odnonik Odpowiedz znajdujcy si pod oraz nad list postw. Pojawia si wwczas okno nowej wiadomoci z zaawansowanymi opcjami. Pod formularzem wiadomoci znajduje si pozycja Opcje dodatkowe gdzie mona wybra i doczy do wiadomoci pliki z komputera uytkownika. Naley pamita o unikaniu pisania nie na temat (tzw. Offtopowania). Powoduje to nieczytelno tematu oraz jest karane przez administratorw. Na forum wprowadzone jest cenzurowanie sw.
2.14.3. Prywatne wiadomoci

Uytkownicy mog wysya sobie prywatne wiadomoci poprzez forum. Aby wysa prywatn wiadomo naley w profilu uytkownika do ktrego chcemy wysa wiadomo klikn Wylij prywatn wiadomo do uytkownika.. Napis znajduje si pod informacjami o uytkowniku.
2.14.4. Rangi uytkownikw

Kady uytkownik posiada rang. Ranga obrazuje ilo postw napisanych na forum. Im wicej postw tym wysza ranga. Granice rang oraz ich nazwy s ustalane przez administratorw.

- 39 -

Podrcznik redaktora strony podmiotowej BIP www.bip.gov.pl

v.2.0 z dn.15.02.2013r.

2.14.5. Preferencje uytkownika na forum.

Dane uytkownika podane w rejestracji na portalu SGBIP s automatycznie danymi w profilu uytkownika forum. Profil na forum udostpnia take dodatkowe opcje nieaktywne na SGBIP, a dostpne jedynie na forum. Awatar: Uytkownik moe doda awatara do profilu. Awatar to obrazek ktry identyfikuje uytkownika na forum. Rozmiary i wymiary awatarw s ograniczone Data urodzin: Uytkownik moe wpisa swoj dat urodzenia. Na stronie gwnej forum pod list kategorii znajduje si informacja na temat uytkownikw ktrzy maj urodziny danego dnia. Miejsce pobytu: Uytkownik moe wpisa swoje miejsce pobytu, miejscowo lub dowolny inny wpis. Pe: Uytkownik moe wybra pe. Ikonka ilustrujca pe bdzie pojawia si przy kadym pocie. Komunikatory: Gadu-Gadu, Tlen, ICQ, AIM, MSN, YIM: Uytkownik moe poda identyfikatory w poszczeglnych komunikatorach. Podpis: Uytkownik moe umieci podpis ktry bdzie pojawia si pod kadym napisanym postem.

2.14.6. Kalendarz

Na forum dla zalogowanych uytkownikw dostpny jest kalendarz zawierajcy informacje o przyszych wydarzeniach. Uytkownicy nie mog dodawa wydarze do kalendarza, mog tylko przeglda.

- 40 -