You are on page 1of 54

Biwastudio.wordpress.

com

Teodor dostoevski
TeTri Rameebi
sentimentaluri romani (meocnebes mogonebebidan)

"...iyo is Seqmnili misTvis, rom Tundac wamiT egrZno SenTan siaxlovis xibli?.." iv. turgenevi

Rame pirveli

saocari Rame

iyo.

ase

mxolod

maSin

Ramdeba,

rodesac

Zalian

axalgazrdebi varT, Zvirfaso mkiTxvelo Cemo. ca iseTi naTeli, ise savse iyo varskvlavebiT, rom Tu Sexedavdi, uneblieT gaifiqrebdi: nuTu

SesaZlebelia, am cis qveS anCxli da braziani adamianebi cxovrobdnen? es SekiTxvac axalgazrdulia, Zvirfaso mkiTxvelo Cemo, Zalian

axalgazrduli, magram gisurveb, RmerTi Segewios da xSirad moawydes is Sens suls!.. rodesac anCxl da brazian batonebze vsaubrobdi, namdvilad ar SemeZlo, ar gamexsenebina, raoden Rirseulad viqceodi Tavad mTeli am dRis ganmavlobaSi. dilidan Semomepara ucnauri sevda. uecrad momeCvena, raoden martosuli var, yvelam mimatova, yvela gamirbis. bunebrivia,

TiToeul Tqvengans aqvs ufleba, dainteresdes: vin aris es yvela? imitom, rom ukve rva weliwadia peterburgSi vcxovrob da arc erTi nacnobi ar myavs. magram raSi mWirdeboda nacnobebi? gana Cemi nacnobi da axlobeli Tavad mTeli peterburgi ar iyo? hoda, rodesac peterburgis mosaxleoba

uecrad daiZra agarakebisken, momeCvena, rom yvelam mimatova. martoobis SemeSinda, sami dRis ganmavlobaSi dadardianebuli davxetialobdi qalaqis quCebSi, verafriT vigebdi ra damemarTa, saidan gaCnda es sevda. mniSvneloba ar hqonda, sad mividodi... anu gavivlidi nevis gamzirs, Sevidodi baRSi Tu sanapiros mivadgebodi, yvelgan sicariele mxvdeboda. arc erTi nacnobi saxe (romelTa danaxvasac erTsa da imave dros, erTsa da imave adgilas, mTeli wlis ganmavlobaSi ukve SeveCvie) ar Canda. isini, rasakvirvelia, ar micnobdnen, magram me xom vicnobdi maT, TiTqmis Seviswavle TiToeuli maTganis fizionomia - vuyurebdi da rodesac mxiarulobdnen - vtkbebodi, Tu maT saxeebs sevda da dardi Rrublavda, mec cud xasiaTze vdgebodi. erT moxucebuls, romelsac yovel cismare dRes vxvdebodi fontankaze, TiTqmis davumegobrdi. mas iseTi Cafiqrebuli, iseTi didebuli gamometyveleba hqonda... mudam raRacas dudRunebda, marcxena xels iqnevda, marjvenaSi ki xis totis skiptra eWira mooqruli bunikiT. moxucmac

SemamCnia, ufro metic, monawileobda kidec Cems sulier cxovrebaSi. diax, swored dRis amitom drodadro moxucs TiTqmis ver vesalmebodiT mesame kidec dRes erTmaneTs, uneblieT

gansakuTrebiT maSin, rodesac orive karg xasiaTze viyaviT. Tu mTeli ori ganmavlobaSi Sevxvdebodi,

gagvirboda Slapisken xeli, magram, kidev kargi, droulad gvaxsendeboda, rom namdvili nacnobebi ar viyaviT da xelebic haerSi gviSeSdeboda. xolme

samagierod

TanagrZnobiT

aRsavse

gamometyvelebiT

avuvlidiT

erTmaneTs gverds. CemTvis saxlebic ki Cveulebrivi nacnobebi iyvnen. quCaSi mivdiodi da TiTqos vgrZnobdi, rogor miswrebda romelime nacnobi saxli. rogor miyurebdnen fanjrebi da melaparakebodnen: "gamarjoba, xom kargad xarT? RvTis wyalobiT, mec kargad var, maisSi axali sarTulis Sematebas veli." an: "rogor brZandebiT? me ki xelosnebi Semomesivnen~, an: "kinaRam daviwvi da Zalian SemeSinda" da a.S. am saxlebidan zogi metad miyvars, zogi ki Cveulebrivi nacnobia. erT-erT maTgans ganzraxuli aqvs, am zafxuls arqiteqtorTan imkurnalos. yovel dRe Sevivli masTan - saSineleba ar moswion am mkurnalobis erTi dros, Ria RmerTo, daifare!.. saxlis magram arasdros iseTi

damaviwydeba

mSvenieri,

vardisferi

istoria.

sayvareli saxli iyo, qvisgan nagebi. piradad me sagangebod zrdilobianad

mxvdeboda,

Tavis

uxeiro

mezoblebs

ki

cxvirs

ubzuebda.

guli

sul

siamayiTa da sixaruliT mevseboda, rodesac am saxls Cavuvlidi xolme. wina kviras gaviare im quCaze, Sevxede sayvarel, Ria vardisfer saxls da ras vxedav!.. ra mesmis: "mavneblebi! borotmoqmedebi! yviTlad mRebaven!

araferi daindes: arc svetebi, arc rafebi!" - kioda saxli. da... megobari iadoniviT gamiyviTlda. SemiZlia Cemi sawyali, amis gamo kinaRam naRveli megobris Cameqca. danaxva, dRemde ar

damaxinjebuli

romelsac

cisqveSeTis imperiis (CineTi sqolioSi) feri miaRebines. axla, xom gesmis, rogor vicnob peterburgs, Zvirfaso mkiTxvelo Cemo. ukve vTqvi, rom mTeli sami dRis ganmavlobaSi ucnauri sevda

maforiaqebda. anu manam, sanam ar mivxvdi, ra iyo am wuxilis mizezi. quCaSic cudad vgrZnobdi Tavs (is ar aris, es wasula, isini mainc sad gaqrnen?) saxlSic ver visvenebdi. ori saRamo tvins viWyletdi: ra aklia Cems binas, ra ar makmayofilebs? ratom ar vgrZnob Tavs myudrod? da dauRalavad vaTvalierebdi mwvane, Wvartlian kedlebs, obobis qselebiT (romlebsac rudunebiT amravlebda matrena) mofenil Wers. Seviswavle sakuTari aveji, TiToeuli skami iqneb aq imaleboda aseTi uecari dardis mizezi? (vinaidan, Tu Cemi romelime skami dRes ise ar idga, rogorc guSin, wyobidan gamovdiodi), fanjaraSi viyurebodi... yvela Cemi mcdeloba amao gaxldaT, araferi mimsubuqebda mdgomareobas! matrenasac ki mama-Svilurad avuxseni, rom namdvili feTxumia da rom ukve obobis qselebTan brZolis

gamocxadebis droa! magram mas xmac ar amouRia, mxolod gakvirvebuli mzera momapyro. ase rom obobis qselebi kvlav mSvidad amSveneben Cemi saxlis Wers. da, ai, swored dRes dilas mivxvdi, ra xdeboda! aha! es xom vedebi garbian Cemgan agarakebisken. momiteveT, trivialuri gamonaTqvamia, magram, merwmuneT, namdvilad ar mqonda literaturulad Rirebul

bgerebTan Serkinebis Tavi... radgan yvelaferi, rac peterburgSi iyo an ukve gaemgzavra agarakebze, an axla miemgzavreboda. yvela soliduri, pativsacemi batoni ojaxis mzrunvel mamad gadaiqca. isini Cem Tvalwin qiraobdnen etlebs, raTa yoveldRiur rutinul cxovrebas gasclodnen da sakuTari ojaxebis wiaRSi daesvenaT. axla maT sul sxvagvari gamometyveleba

hqondaT, raRac gansakuTrebuli, TiTqos yovel Semxvedrs erTsa da imaves

eubnebodnen: "batonebo, aq mxolod CamoviareT, or saaTSi ki ukve agarakze viqnebiT." Tuki fanjaraze SaqariviT TeTri, Txeli TiTebi daakakunebdnen, Semdeg es fanjara gaixsneboda da im lamazi gogonas Tavi gamoCndeboda, romelic yvavilebis gamyidvels ixmobda, me maSinve warmovidgendi, rom es yvavilebi gazafxulis surneliT dasatkbobad ki ar arian Setanili qalaqis CaxuTul oTaxSi, aramed sul male patronebTan erTad gaemgzavrebian

agarakze. metsac getyviT, imdenad davostatdi Cems axal, gansakuTrebul saqmianobaSi, rom erTi SexedviT vxdebodi - vin romel agarakze apirebda cxovrebas. kamenovosa mcxovreblebi da aptekarskoes kunZulis, aseve, petergofis gzis

gamoirCeodnen

kargad

aTvisebuli

daxvewili

manerebiT,

moxdenili sazafxulo kostiumebiTa da SesaniSnavi ekipaJebiT. am ekipaJebiT isini uTuod pargolovis mTebisken miiCqarodnen da qalaqs moSorebulni, sakuTari keTilgonierebiT, diadi solidurobiT pirvelive mzeriT

"daipyrobdnen" mTebis mosaxleobas. krestovskis kunZulis mkvidrni mSvidi da, imavdroulad, mxiaruli gamometyvelebiT gamoirCeodnen... Tuki rogorme movaxerxebdi da saforne cxenebis meetleTa grZel procesias movkravdi Tvals, anu cxenebs, maT gverdiT zoziniT mimaval sadaveebiT SeiaraRebul meetleebs, etlebze axorxlil avejis mTebs (magidebi, skamebi, Turquli taxtebi, araTurquli bargi-barxana, bargi-barxanis kortoxze uxSiresad keTilSobili mzareuli aRmarTuliyo, romelic batonebis qonebas Tvalis CiniviT ufrTxildeboda) meCveneboda, rom yvelaferi daiZra da erT did qaravnad miizlazneboda agarakebisken. igive grZnoba meufleboda, Tu nevasa da fontankaze molivlive, saojaxo nivTebiT datvirTul navebs vxedavdi. ufro metic, erTi navi aTad meCveneboda. TiTqos mTeli peterburgi did udabnod gadaqcevas apirebda! bolos da bolos Semrcxva, cota ar iyos moviwyine kidec: me ratom ar mivdiodi, ratom ar mWirdeboda da ar mqonda agaraki? ukve mzad viyavi nebismier pativsacem batons, romelic etls qiraobda, agarakze gavyolodi, magram arc erTi maTgani ar mepatiJeboda. TiTqos yvelas davaviwydi, TiTqos marTlac ucxo viyavi maTTvis! imdeni viare, imden xans viare, rom, ukve Cveulebisamebr, saerTod amomivarda Tavidan, sad vimyofebodi... uecrad saguSagosTan aRmovCndi.

maSinve

gavmxiaruldi,

Slagbaums

gadavabije

da

naTesebiT

savse

vel-

mindvrebs gavuyevi. daRliloba didad ar mawuxebda, vgrZnobdi, rom mTeli Cemi arseba raRac saSineli tvirTisgan Tavisufldeboda. gamvlelebi iseTi keTilganwyobiT miyurebdnen, rom lamis Tavic ki daekraT. yvela raRacas Sexaroda da yvela, gamonaklisis gareSe, sigaras abolebda. me ki ucnaurma sixarulma amitana, msgavsi ram arasdros ganmicdia. Tavi italiaSi megona imdenad imoqmeda bunebam Cemze - naxevrad avadmyof qalaqelze, romelic kinaRam daaxrCo am qalaqis buRma. peterburgis arsi imaleba. bunebaSi ki raRac gansakuTrebuli, mobrZandeba, mier amouxsneli, es buneba saTuTi uecrad

rogorc

gazafxuli da

uzarmazar

zvirTs

emsgavseba

zecis

boZebuli

simZlavriT

afuSfuSebs, amSvenierebs, yvavilebiT aWrelebs aremares... is me sacodav, TiTqosda avadmyofuri ieris qaliSvils magonebs, romelsac sinanuliTa da drodadro TanagrZnobiT aRsavse siyvaruliT ucqerT. SesaZloa xandaxan verc ki amCnevT, rom arsebobs da romelic erT mSvenier wams, gaugebaria rogor, moxda. idumali, amitom amouxsneli silamaziT ise gabrwyindeba, Tavs: netav, rom ra Tqven Zalam

gaocebuli Tavbrudaxveuli dadgebiT mis winaSe... verafriT axsniT - ra uneblieT SeekiTxebiT sakuTar

aabrWyviala es sevdiani, Cafiqrebuli Tvalebi? saidan gaCnda mimqral, Cavardnil loyebze aseTi momxibvleli siwiTle? rogor daiRvara vneba unazes nakvTebze? ratom iburceba silamaze da ase Zlierad es mkerdi? sawyali saidan gogonas

gamobrwyinda

sicocxle,

saocari

Zala

saxeze? ram aiZula? da Rimili? brWyviala, kaSkaSa Rimili, aseTi mCqefare, aseTi SuSxuna sicili?! irgvliv ixedebiT, viRacas eZebT, ukve yvelafers xvdebiT... magram wami gaiqca da meore dRes, SesaZloa, kvlav Cafiqrebuli, dabneuli qaliSvilis uwindeburad fermkrTali saxe, morCileba, gaubedavi moZraobebi dainaxoT, dardisa ufro da metic, sindisis waruSleli qenjna, kvali im sinanuli, wuTieri momakvdinebeli mwuxarebis

gatacebis gamo... da gecodebaT, gecodebaT, rom Zalian, Zalian male daWkna mSveniereba, romelmac Tqven win ase macdurad, ase umiznod gaibrwyina, - ho, gecodebaT imitom, rom ubralod droc ar mogecaT misi Seyvarebis... da mainc, Cemi Rame gacilebiT sjobda dRes! ai, ra moxda:

qalaqSi Zalian gvian davbrundi, ukve aTi saaTi iyo, rodesac saxls mivuaxlovdi. Cemi saxlisken mimavali gza arxis napiras gadioda, aseT dros iq suliers veravis Sexvdebi. me xom qalaqis ganapiras vcxovrob. mivdiodi da vmRerodi. saerTod, yovelTvis vmReri, roca bednieri var, rogorc yvela bednieri adamiani, romelsac arc megobrebi hyavs, arc moyvaruli nacnobebi da, Sesabamisad, arc bednierebis gamziarebelni. uecrad saocari,

moulodneli Tavgadasavali gadamxda. arxis moajiris kuTxes qali miyrdnoboda, rikulebze gadaxriliyo da, rogorc Cans, didi yuradRebiT akvirdeboda amRvreul wyals. saocrad lamazi, patara, yviTeli Slapa exura, Savi, TiTqosda kekluci, mokle manto ecva. "qaliSvilia, Tan uTuod Savgvremani," - gavifiqre uneblieT. mgoni ver gaigona Cemi nabijebis xma, radgan, rodesac gverdiT Cavuare, arc ki ganZreula. me ki am dros sunTqvac Semekra da sastikad amiCqarda guli. "ucnauria! albaT raRacaze Rrmad Cafiqrebula..." uecrad adgilze gavSeSdi. yru qviTinis xma momesma. ho! namdvilad ar matyuebda smena, is tiroda, ufro metic, qviTinebda. RmerTo! guli SemekumSa. da miuxedavad imisa, rom qalebTan urTierTobaSi didi siTamamiT arasdros gamovirCeodi... Tumca, es iseTi wuTebi iyo! mivedi masTan... uTuod ~qalbatonsac~! vuwodebdi, rom ar

mcodnoda, ramdeni aTasjer aris gamoyenebuli es mimarTva ganurCevlad yvela rusul elitarul romanSi. mxolod aman SemaCera, magram sanam Sesaferis mimarTvas veZebdi, qaliSvili TiTqos gamofxizlda, mimoixeda, gons moego, Tvalebi daxara da gverdiT Camiara. maSinve davedevne. is mixvda, rom mivdevdi, amitom sanapiro gadakveTa da trotuars gauyva. ver gavbede trotuarze gadasvla. guli ise micemda, rogorc maxeSi gabmul Cits da... uceb "SemTxveva" gamomecxada mxsnelad. trotuaris meore mxares, Cemi ucnobi qaliSvilis gverdiT, frakSi gamowyobili, soliduri asakis (magram arc Tu ise soliduri siarulis maneris mqone) mamakaci gaCnda. is mTvraliviT dadioda, frTxilad

eyrdnoboda kedels. qaliSvili isariviT miqroda, Tumca odnav gaubedavad, anu ise, rogorc yvela gogona, romelsac ar surs, Sua Ramisas vinmem saxlamde miacilos. da, rasakvirvelia, moqanave vaJbatonic ver daeweoda, bedisweras rom ar Seesxa CemTvis frTebi. uecrad, es vaJbatoni ise, rom

aravisTvis arafris Tqmac ar ikadra, adgils mowyda da Tavqudmoglejili gaekida qaliSvils. gogona qariviT miqroda, magram moyanyale vaJbatoni mainc daewia, qaliSvilma daiyvira. da... didad madlobeli var gangebis, radgan swored am dros marjvena xelSi ubralod uzado, SesaniSnavi joxi meWira. stumari wamic ar damWirda, mixvda, rac ise aRmovCndi trotuarze. daupatiJebeli raoden

myisve

eloda,

ucbad

gaiTvaliswina,

dauZleveli sirTuleebs unda Serkineboda, dadumda, gogonas CamorCa da mxolod mas mere, rac Cvengan sakmaod moSorebiT aRmoCnda, energiuli terminebiT Seudga Cemi saqcielis gaprotestebas, magram Cvenamde verc ki aRwevda misi sityvebi, haerSi ifanteboda. xeli momkideT, is veRarasodes verafers gagibedavT, - vuTxari

Cems ucnob qaliSvils. xmaamouReblad gamomiwoda xeli, jer kidev kankalebda SiSisa da mRelvarebisgan. oh, daupatiJebelo vaJbatono! rom icode, rogor glocavdi im wuTebSi! qaliSvils Sevxede: lamazi iyo da Savgvremani sworad

gamomicnia; mis Sav wamwamebze jer kidev brwyinavdnen cremlebi, romlebic an uecarma SiSma datova, an ki warsulma mwuxarebam. es me ar vicodi. samagierod tuCebze ukve aTamaSdaERimili. Semomxeda, odnav gawiTlda da Tvalebi daxara. ai, xom xedavT, ratom gamagdeT maSin? iq rom vyofiliyavi,

araferi moxdeboda... ho, magram ar gicnobdiT: megona, Tqvenc iseTive... axla micnobT? cota. ai, magaliTad, ratom kankalebT? zustad gamoicaniT, droc ar dagWirdaT! vupasuxe

aRfrTovanebulma, radgan davaskveni, rom Cemi ucnobi qaliSvili Wkviani iyo: es ki arasdros uSlis xels silamazes. - ho, droc ar dagWirdaT ise gamoicaniT, rogori var. namdvilad merideba qalebTan urTierToba,

yovelTvis vnerviulob, ar vkamaTob, ai, zustad iseTi var, rogoric Tqven iyaviT wuTis win, im kacma rom SegaSinaT... axla me meSinia. TiTqos sizmaria. ara, sizmradac ver vnaxavdi, rom odesme romelime qalTan laparaks

SevZlebdi.

aseTi

rogor? nuTu marTla asea?.. ho, xeli imitom mikankalebs, rom am xels jer arasdros Sexebia lamazi, aseTi patara xeli. sruliad gadaveCvie qalebs, ki ar

gadaveCvie, ubralod arasdros SevCvevivar. me xom sul marto var... isic ar vici, rogor unda velaparako maT. ai, axlac - sisulele xom ar vTqvi? miTxariT, ar damimaloT, ar mewyineba, ar var gulboroti... ara, ras ambobT, piriqiT. Tu Cemgan gulaxdilobas iTxovT, getyviT, rom qalebs Zalian moswonT amgvari gaubedaoba, Tu metis codna gindaT... mec momwons, uflebas gaZlevT saxlamde mimaciloT. Tqven axla me, - Zlivs vlaparakobdi, aRfrTovaneba maxrCobda, -

saocrebas mCuqniT, anu rogorc ki gaqreba es ridi, maSin - yvela xriks unda davemSvidobo!.. ra xrikebs? raSi gWirdebaT isini? es ukve cudi saqcielia. damnaSave var, aRarafers vambob, ubralod wamomcda, magram

rogor gesaxebaT, rom aseT dros ar gaCndes survili... anu, mowoneba?.. Tu ra? diax, rasakvirvelia, RvTis gulisaTvis ar gamkicxoT. Tavad

gansajeT - vin var me! ukve ocdaeqvsi weli Semisrulda da jer arasdros aravin minaxavs. rogor SevZleb normalurad saubars? TqvenTvisac ase

ajobebs... kargia, rodesac yvelaferi iciT, yvelaferi naTelia... ar SemiZlia dumili maSin, rodesac guli boboqrobs. Tumca, ra mniSvneloba aqvs... damijerebT? arc erTi qali, arasdros, arasdros! aranairi nacnoboba! mxolod vocnebob, yoveldRe vocnebob, rom odesme, bolos da bolos, viRacas Sevxvdebi. rom icodeT, ramdenjer vyofilvar Seyvarebuli ase!.. ho, magram, vin giyvardaT?.. aravin, mxolod ideali, ideali, romelic mesizmreboda.

ocnebebSi uzarmazar romanebs vTxzav. ara, Tqven ar micnobT! or-sam qals Sevxvedrivar, magram iciT, rogorebi iyvnen isini? raRac diasaxlisebi, ai, iseTebi, rom... axla Zalian gagecinebaT ramdenjerme vcade, quCaSi

gamovlaparakebodi romelime aristokrat qalbatons, ra Tqma unda, im dros, rodesac marto seirnobda. imavdroulad, mindoda sakmaod davlaparakebodi mgznebared. gaubedavad, amexsna

zrdilobianad,

kargad

qalbatonisTvis, raoden martosuli viyavi da rogor viRupebodi, rogor ar mqonda qalebis gacnobis aranairi saSualeba. isic gadavwyvite,

STamegonebina misTvis, rom zogadad qalebi ubralod valdebulni arian, ar uaryon Cemnairi ubeduri mamakacis vedreba. bolos da bolos, erTaderTi, rasac viTxovdi, TanagrZnoba iyo, anu - ar gavegde, ubralod moesmina CemTvis, mxolod oriode sityva eTqva, raRacis imedi moeca, Tundac

daecina, mere ki... mere, SesaZloa arc aRarasdros SevxvedrodiT erTmaneTs!.. gecinebaT... Tumca, mec swored imisTvis vlaparakob, rom Tqven gaicinoT... nu ganicdiT; vicini, radgan kargad vxedav, rogor ebrZviT

sakuTar Tavs, sakuTari Tavis mteri xarT. erTxel mainc rom gecadaT, uTuod gamogividodaT, ai, Tundac quCaSi, rac ufro martivia yvelaferi, miT ukeTesia... arc erTi keTili qali, Tu Zalian suleli, an im wuTebSi vinmeze sastikad ganrisxebuli ar aris, ar daiSurebda TqvenTvis im oriode sityvas, romlis gagonebazec ocnebobT... Tumca, ra meTqmis! mec xom uTuod vifiqrebdi, rom SeSlili xarT, anu sakuTari Tavis mixedviT vimsjelebdi, radgan SesaniSnavad vici, rogor cxovroben adamianebi! rom icodeT... uzomod madlobeli var! - wamoviZaxe me, - arc ki

warmogidgeniaT, ra gaakeTeT CemTvis! kargi, kargi! magram, Zalian gTxovT miTxariT, ratom ifiqreT,

rom me iseTi qali var, romelic... Rirsi Tqveni yuradRebisa da megobrobis... erTi sityviT, raRac diasaxlisi ki ar var, aramed... ratom gadawyviteT CemTan moaxloeba da gamolaparakeba? ratom? ratom? ubralod marto iyaviT, is vaJbatoni ki Zalian

Tamami brZandeboda, axla Ramea: dameTanxmeT, rom es Cemi movaleoba iyo... ara, ara, manamde, trotuaris mopirdapire mxares. maSinac xom

apirebdiT CemTan mosvlas? meore mxares? arc ki vici, ra gipasuxoT, meSinia... iciT, dRes bednieri viyavi. mivdiodi da Tan vmRerodi, qalaqgareT aRmovCndi... aseTi bednieri wuTebi jer ar ganmicdia. Tqven... SesaZloa, momeCvena... mapatieT, magram momeCvena, rom tirodiT da me... ver gavuZeli... guli SemekumSa... RmerTo Cemo! gana ar SeiZleba, Sevwuxde, avRelde Tqven gamo? nuTu

TanagrZnoba codvaa?.. erTi sityviT, miTxariT: gawyenineT? me uneblieT movedi TqvenTan... gawyenineT?.. sakmarisia, nuRarafers meubnebiT... - miTxra qaliSvilma, Tvalebi

daxara da xelze xeli momoWira. - TviTon var damnaSave, tyuilad wamoviwye es saubari, magram mainc mixaria, rom ar Sevcdi - swored iseTi xarT, rogoric megoneT... magram ukve saxlTan varT. am gzajvaredinidan ori nabijia... mSvidobiT, gmadlobT... rogor, rogor... nuTu aRarasdros vnaxavT erTmaneTs?.. nuTu

yvelaferi Zveleburad darCeba? ai, xedavT? gaicina qaliSvilma, Tavdapirvelad oriod

sityvas iTxovdiT, axla ki... Tumca... iqneb, SevxvdeT... zustad aq moval xval. mapatieT, me ukve viTxov... ho, mouTmeneli xarT... TiTqmis iTxovT... momismineT, momismineT! - laparaki Sevawyvetine, - mapatieT, Tu

isev raRac sisuleles getyviT... magram ar SemiZlia, ar movide xval aq. me meocnebe var, Cems cxovrebaSi imdenad cota ramaa realuri, rom aseTi wuTebi... aseTi wuTebi TiTqmis ar arsebobs da ar SemiZlia, ar SemiZlia, ar viocnebo maTze. am wuTebs ocnebiT gavimeoreb, mTeli Rame Tqvenze

viocnebeb... mTeli kvira, mTeli weli. aucileblad moval xval aq, zustad am adgilas, zustad am dros, guSindels gavixseneb da bednieri viqnebi. es adgili ukve miyvars. aris peterburgSi CemTvis aseTive sayvareli ori-sami adgili. erTxel vitire kidec, rodesac momagonda, rogorc Tqven... vin icis, iqneb aTi wuTis win Tqvenc mogonebebma agatiraT... mapatieT, kvlav davibeni. iqneb odesme swored aq iyaviT gansakuTrebulad bednieri.

- kargi, - mipasuxa qaliSvilma, - xval, aT saaTze moval, zustad aq.


vxedav, ukve veRar agikrZalavT... saqme is aris, rom me aucileblad unda movide aq, magram ar ifiqroT, TqvenTan Sesaxvedrad ki ara... asea saWiro CemTvis. ho... ar dagimalavT: cudi ar iqneba, Tu Tqvenc moxvalT. pirvel yovlisa, dRevandeli usiamovnebis msgavsi aRaraferi ganmeordeba, magram es ar aris mniSvnelovani... erTi sityviT, ubralod Tqveni naxva minda... raRac maqvs saTqmeli. xom ar gamkicxavT? xom ar fiqrobT, rom paemanze

gepatiJebiT... TqvenTan paemanze uars ar vityodi, magram... iciT, es Cemi saidumlo iqneba! mxolod erT rameze winaswar SevTanxmdeT... - SevTanxmdeT! yvelaferi miTxariT, winaswar miTxariT. yvelaferze Tanaxma var, yvelafrisTvis pasuxs mzad vageb, var! vyvirodi aRfrTovanebuli, araferSi -

TiToeul

saqcielze

winaaRmdegobas

gagiwevT,

pativiscemas ar mogaklebT... Tqven xom ukve micnobT... - ho, gicnobT da swored amitom gepatiJebiT xval aq, - gaicina qaliSvilma, - SesaniSnavad gicnobT. magram Tu moxvalT, erTi ram icodeT (gulwrfelad gafrTxilebT, amitom - kargad daimaxsovreT da SeasruleT!) - ar unda SemiyvaroT... damijereT, Cemi Seyvareba ar SeiZleba. garwmunebT, es marTla SeuZlebelia. megobrobaze Tanaxma var... SeyvarebiT ki... Zalian gTxovT, ar SemiyvaroT! Cemi Seyvareba ar SeiZleba! - vficav! - kvlav wamoviyvire me da xelze xeli movkide... - ara, ra saWiroa fici, ukve vici, rom denTiviT SegiZliaT afeTqeba. xom ar gewyinaT? rom icodeT... mec aravin myavs, aravin, visTanac Tundac erTi ise sityvis gicnobT, Tqma SemeZlos, oci ubralo welia, rCevasac ki veravis xom vTxov. es

bunebrivia, quCaSi xom ver vipovi megobrebs, Tqven gamonaklisi xarT. ukve TiTqos rac vmegobrobT... arasdros

miRalatebT?.. - ai, naxavT... oRond ar vici, rogor gavZlo Tundac ocdaoTxi saaTi. - daiZineT, rac SeiZleba Rrmad. Zili nebisa - da gaxsovdeT, rom me Tqven ukve gendobiT. magram ra SesaniSnavad TqviT: rogor gavZlo Tundac ocdaoTxi saaTi... nuTu, yoveli grZnobis gadmocema SeiZleba? aseTi

ubralo TanagrZnobisac ki... da mainc, Tqven es ise miTxariT, rom mzad var gagandoT... - RmerTo Cemo, aseTi ra? ra unda gamandoT? - xvalamde. jerjerobiT saidumlod darCes. TqvenTvisac ase ajobebs. Soridan mainc daemsgavseba romans. SeiZleba xvalve giTxraT, SeiZleba arc giTxraT... bevrs vilaparakebT da ukeT gavicnobT erTmaneTs... - ho, xval mec yvelafers giambobT Cem Sesaxeb! magram ra xdeba? raRac saocreba memarTeba... RmerTo Cemo, sad var? ara, miTxariT, nuTu

ukmayofilo xarT imiT, rom ar gabrazdiT da sxvebis msgavsad pirvelive

wuTebSi ar momiSoreT Tavidan? zustad or wamSi samudamod gamabedniereT. diax! gamabedniereT. aravin icis, ra moxda, iqneb sakuTar TavTan SemarigeT, eWvebi gafanteT Cemi... SeiZleba... aseTi wuTebic ganmicdia. kargi, yvelafers giambobT xval, xval... - mesmis, misaRebia; Tqven daiwyebT... - Tanaxma var. - naxvamdis! - naxvamdis! da erTmaneTs davSordiT. mTeli Rame davdiodi, ver gadamewyvita Sin dabruneba. iseTi bednieri viyavi... xvalamde!

Rame meore
ai, gavida ocdaoTxi saaTi! - icinoda da orive xeliT miWerda xelebs. ukve ori saaTia aq var, ver warmoidgenT, ra mWirda mas aqeT, rac

dagSordiT! vici, vici... magram saqmeze unda vilaparakoT. axla agixsniT, ratom movedi. guSindeliviT sisuleleebis laparakis dro aRar aris. momavalSi ufro Wkvianurad unda moviqceT. RamiT Zalian bevri vifiqre. ufro Wkvianurad? mzad var, magram ase mgonia cxovrebaSi araferi

gadamxdenia ufro Wkvianuri, vidre is, rac axla xdeba. marTla? pirvel yovlisa, gTxovT, ase Zlierad nu miWerT xelebs da meore - geubnebiT: Zalian bevri vifiqre Tqvenze. ar riTi damTavrda es fiqrebi? riTi damTavrda? damTavrda imiT, rom davaskveni - me Tqven sruliad gicnobT, guSin bavSviviT moviqeci, amis mizezi Cemi sikeTea, anu

sakuTari Tavis gandideba mominda... ho, ase mTavrdeba zogadad yoveli gulaxdili saubari. imisTvis, rom es Secdoma gamovasworo gadavwyvite yoveli wvrilmani Sevityo Tqven Sesaxeb. magram radgan SeuZlebelia sxva adamianebisgan Tqvenze raimes gageba, Tavad unda miTxraT yvelaferi,

yvelaferi daufaravad. ras warmoadgenT, vin xarT? daiwyeT, saswrafod miambeT Tqveni istoria. istoria! - wamoviyvire SeSinebulma, - istoria! vin giTxraT, rom

saerTod maqvs istoria?.. ki magram, ranairad icxovreT istoriis gareSe? siciliT

Semawyvetina saubari. vicxovre, yovelgvari istoriis gareSe vicxovre! rogorc CvenSi amboben - Caketili... sruliad marto viyavi. Tqven gesmiT, ras niSnavs sruliad marto? rogor? arasdros aravin ginaxavT? minaxavs... da mainc marto viyavi. nuTu aravis esaubrebiT? aravis. gamagebineT, vin xarT! mgoni vxvdebi: namdvilad bebia gyavT, CemsaviT.

is brmaa da mTeli cxovrebis ganmavlobaSi arsad miSvebda - TiTqmis gadamaCvia laparaks. daaxloebiT ori wlis win mixvda, rom veRarafriT damakavebda vsxedvarT da mas Cemi aqeT kabis mTeli kalTa qinZisTaviT gamoaba is sakuTars. windebs ase dReebis ganmavlobaSi. qsovs,

miuxedavad imisa, rom brmaa, me ki gverdiT vuzivar - an raimes vkerav, an wignebs vukiTxav. ucnauri yofa Semeqmna, ukve ori weliwadia qinZisTaviT mibmuli vcxovrob... RmerTo Cemo, ra ubedurebaa! ara, me ar myavs aseTi bebia. maSin ar vici. ratom, rogor SegiZliaT sul saxlSi jdoma? momismineT, Tqven gainteresebT vin var, xom asea? ho, ho, ho! vin - am sityvis sruli mniSvnelobiT? sruli! hoda, neba miboZeT, warmogidginoT sakuTari Tavi, Tqven winaSea - tipi. tipi, tipi! rogor tipi? - wamoiZaxa qaliSvilma da ise axarxarda,

TiTqos mTeli welia ar gaucinia. - ho, TqvenTan ver moiwyen! SexedeT, iq patara skamia, wavideT, davsxdeT! aravin dadis, veravin verafers gaigonebs,

ase rom miambeT Tqveni istoria! darwmunebuli var, namdvilad arsebobs es istoria, ubralod mimalavT. pirvel yovlisa, ras niSnavs tipi? tipi? tipi originaluri, sasacilo adamiania! - vupasuxe da TviTonac

avxarxardi, misi bavSvuri sicili gadamedo. - xasiaTia erTgvari. momismineT: iciT Tu ara, ra aris meocnebe? meocnebe? rogor ar vici, me TviTon meocnebe var! bebiasTan vzivar ocneba SesaniSnavia! Tumca, ar vici, erTma RmerTma icis!

xolme da raRas ar warmovidgen! ocnebaSi CineTis princsac ki gavyolivar colad...

gansakuTrebiT Tu ocnebis garda sxva safiqralic gaqvs, - es bolo fraza qaliSvilma Zalian seriozulad warmoTqva. brwyinvalea! radgan CineTis RvTiur monarqsac ki gahyolixarT

colad, namdvilad mixvdebiT, vin var me. aba, kargad mismineT, viwyeb... mapatieT, magram saxeli rom ar vici Tqveni? rogorc iqna! sakmaod adre gagaxsendaT! RmerTo Cemo! saxelis gareSec ise kargad vgrZnobdi Tavs, rom

azradac ar momsvlia... nastenka. nastenka? sxva araferi? ras niSnavs sxva araferi? cotaa Tu ra? ver gavige, ra sixarbea! cotaa? ara, piriqiT, bevria, Zalian bevri. yvelaze keTili xarT,

swored imitom, rom pirvelive wuTebSi nastenka gaxdiT CemTvis. aha! daiwyeT! kargi nastenka, mismineT, sakmaod sasacilo istoria gamodis.

mis gverdiT Camovjeqi, pedanturobamde seriozuli poza miviRe da ise daviwye, TiTqos raRac nawers vkiTxulobdi. Tu ar iciT, axlave SegatyobinebT nastenka, rom peterburgSi

sakmaod ucnauri adgilebia. am adgilebs is mze ar anaTebs, romelic peterburgis mosaxleobis cxovrebas aciskrovnebs, mnaTobi am adgilebisa TiTqos specialurad SeuqmniaT da is savsebiT gansxvavebul,

gansakuTrebul sinaTles aSuqebs. am adgilebSi, Cemo nastenka, sxvagvarad miedineba wuTisofeli, is sruliad ar hgavs peterburgis mCqefare

cxovrebas, SesaZloa, ase cxovrobdnen ocdaaT mTasa da ocdaaT bars miRma

arsebul uCinar samefoSi da ara CvenTan, Cvens seriozulze seriozul epoqaSi. am cxovrebaSi Sezavebulia fantastika, mgznebare ideali da,

imavdroulad (samwuxarod asea, nastenka!), mkrTali proza, Cveuli yofa, anu Cveulebrivi, romelsac saswaulebrivad uxamsic ki SeiZleba ewodos. netav? saxelis gaigonebT, nastenka (ase mgonia arasdros mombezrdeba Tqveni gameoreba) gaigonebT, rom am adgilebSi ucnauri adamianebi oho! RmerTo Cemo! rogori winasityvaobaa! kidev ras gavigoneb,

cxovroben da maT meocnebeebi hqviaT. meocnebe - Tuki am mcnebis zusti gansazRvra saWiroa - adamiani ar aris, is mxolod arsebaa saSualo sqesis. is ZiriTadad miudgomel kuTxeebs irCevs sacxovreblad, TiTqos unda, rom mzis Suqsac daemalos da daidebs Tu ara sadme binas, ise miejaWveba sakuTar samyofels, Zalian rogorc hgavs lokokina sakmaod ekvris Tavis niJaras am

TvalsazrisiT

saintereso

arsebas,

romelic

erTdroulad cxovelic aris da saxlic da romelsac ku hqvia. rogor fiqrobT, ratom uyvars meocnebes ase Zlierad Tavisi oTxi kedeli, oTxive uTuod mwvaned SeRebili, Wvartliani, TiTqos mowyenili da ubralod dauSveblad gabuRuli? rogor fiqrobT, ratom ibneva, ratom ecvleba saxe am sasacilo vaJbatons maSin, rodesac mis sanaxavad romelime nacnobi modis (es nacnobebi isedac Zalian cota hyavs da sabolood vinc hyavs imaTac kargavs). ratom? gana man Tavis oTx kedelSi danaSauli Caidina? yalbi sabuTebi gaamzada? an Jurnalis redaqciaSi gagzavna leqsebi anonimuri weriliT, am werilSi ki dawera, rom leqsebis avtori mokvda da megobari Tavis wmidaTawmida miTxariT movaleobad nastenka, miiCnevs, ver gamoaqveynos axerxebs sxva

gansvenebulis

poezia?

ratom

adamianebTan saubars? ar aRelvebs Tanamosaubris sicili, xumroba, sxrati gamonaTqvamebi, laparaki mSvenieri sqesis warmomadgenlebis Sesaxeb da sxva mxiaruli Temebi? bunebrivia, Tanamosaubrec (romelic, rogorc Cans, erTerTi nacnobTagania) pirvelive vizitis dros - meore viziti, rasakvirvelia, aRar iqneba iumoris iSmuSneba, TiTqosda erT adgilze qvavdeba da kargavs (Tuki mas es grZnoba im aqvs), gakvirvebuli romelic uyurebs aRarc ki

grZnobas ukan

maspinZlis

gadaweul

saxes

maspinZlis,

cdilobs,

mxari

aubas

stumars,

rogorme

gaaxalisos

saubari,

aristokratuli manerebi warmoaCinos, Tavadac alaparakdes mSvenieri sqesis warmomadgenlebze da amgvari morCilebiT mainc moawonis Tavi gzaabneul nacnobs, romelmac ukve zustad icis, rom vizitisTvis araswori misamarTi airCia. bolos da bolos, am nacnobs uecrad axsendeba - gadaudebeli saqme aqvs! aseTi mniSvnelovani saqme jer arasdros hqonia! Slapas iRebs da damSvidobebis dros Zlivs iTavisuflebs xelebs maspinZlis mxurvale xelebisgan, romelic cdilobs daanaxos stumars, rogor nanobs da raoden Zlier surs, gamoasworos Cadenili danaSauli. ratom nastenka, gamagebineT ratom icinis kars miRma ase xmamaRla meocnebis nacnobi? ratom aZlevs pirobas sakuTar Tavs, aRarasdros estumros am ucnaur adamians? es

ucnauri adamiani xom SesaniSnavi pirovnebaa, mxolod erTi nakli aqvs sakuTar Tavs patara kaprizze uari ver uTxra. da, ai, ra iyo es kaprizi: meocnebe mTeli vizitis ganmavlobaSi, katas aw ukve yofili Tanamosaubris bavSvebma Tavi

fizionomias muxanaTurad

sacodav, daatyveves

gawurul da

adarebda,

romelic

sastikad

SeaSines, axla ki, rodesac

gaiTavisufla, skamis qveS SeiyuJa, sibneleSi zis - erTi saaTi mainc dasWirdeba gonze mosasvlelad, manamde ki iZulebulia, bewvi gaisworos, ifrutunos, TaTebiT gaiwmindos saxe da gamwarebuli, mrisxane TvalebiT uyuros mTel samyaros - Tavad batonebis sadilis narCenebsac ki, romelic misi ubedurebiT aRelvebulma gasaRebebis mcvelma moutana. momismineT, Seawyvetina farTod nastenkam. gaxelili is mTeli am xnis ganmavlobaSi gakvirvebuli, TvalebiT mismenda.

momismineT: sul davibeni, ar vici, ratom xdeba ase da ratom misvamT aseT sasacilo SekiTxvebs. erTaderTi, raSic namdvilad darwmunebuli var, aris is, rom es yvelaferi Tqven gadagxdaT Tavs. ra Tqma unda, vupasuxe ramdenadac SemeZlo seriozuli gamometyvelebiT. Tu asea, ganagrZeT, - mipasuxa nastenkam, - Zalian minda gavigo,

rogor damTavrdeba Tqveni monaTxrobi. ufro anu, gindaT icodeT, ras akeTebda Cveni gmiri Tavis kuTxeSi, sworad rom vTqvaT me, radgan gmiri swored me var Cemi

mokrZalebuli persona. gindaT, icodeT, ratom amimRvria goneba nacnobis uecarma vizitma? ratom gavwiTldi, rodesac Cemi oTaxis kari gaaRes, ratom ver miviRe stumari da ase samarcxvinod gamsrisa sakuTari

stumarTmoyvareobis simZimem? miyvebiT ho, ho, ho! - mipasuxa nastenkam, - momismineT: Tqven brwyinvaled yvelafers, magram ar SeiZleba, cota naklebad brwyinvaled

momiyveT? ase mgonia, wigns mikiTxavT. nastenka! - vupasuxe mkacri xmiT, Tan Zlivs vikavebdi sicils, -

nastenka, Cemo kargo, vici, rom brwyinvaled vyvebi, magram damnaSave var sxvanairad moyola ar SemiZlia. me axla mefe solomonis suls vgavar, romelic aTasi wlis ganmavlobaSi Svidi luqiT dabeWdil doqSi iyo gamomwyvdeuli da uceb Svidive luqi axsnes. axla, Cemo nastenka, rodesac xangrZlivi ganSorebis Semdeg me da Tqven kvlav SevxvdiT erTmaneTs... kvlav - imitom, rom didi xania gicnobT... ufro sworad... didi xania viRacas veZeb, Cveni Sexvedra ki niSania imisa, rom swored Tqven geZebdiT, anu ase ineba bedisweram, Cems tvinSi aTasi sarqveli erTad gaixsna da yvelaferi, rasac es sarqvlebi gulmodgined ketavdnen, sityvebis niaRvrad unda afeTqdes... sxvagvarad davixrCobi. hoda, Tu SeiZleba, nastenka, aRar SemawyvetinoT, momismineT Cumad da morCilad, Torem davdumdebi. davZrav. vagrZeleb: nastenka Cemo megobaro, mTeli dRis ganmavlobaSi arsebobs erTi saaTi, romelic gansakuTrebulad miyvars. es is saaTia, rodesac adamianebi TiTqmis yvela saqmianobas amTavreben, saxlebisken ara, ara, ara! araviTar SemTxvevaSi! ilaparakeT! sityvasac aRar

miiCqarian, raTa isadilon, daisvenon da taxtebze wamowvnen - Tan ki fiqroben, rogor SeZlon, rac SeiZleba sasiamovnod gaataron saRamo, Rame da saerTod darCenili Tavisufali dro. swored am saaTze Cveni gmiri, nastenka, axla neba miboZeT Txroba mesame pirSi gavagrZelo, radgan pirvel pirSi laparaki ukve Semrcxveba, - ho, Cveni gmiri, romelic sulac ar gaxlavT usaqmod, quCaSi miabijebs samuSao adgilebidan dabrunebulTa kvaldakval. mis gaTeTrebul, TiTqosda mimqral saxeze ucnauri

kmayofileba liclicebs. axla sulac ar uyurebs gulgrilad Camavali mzis

sxivebs, romlebic nel-nela fermkrTaldeba peterburgis gayinul caze. uyurebs, ar uyurebs - cota ar iyos xmamaRali naTqvamia. ara, is arafers uyurebs, magram uneblieT aRiqvams am mSvenierebas - ai, rogorc daRlili da, imavdroulad, sxva ufro saintereso saqmiT dakavebuli adamiani,

misdauneburad Seavlebs xolme Tvals yovelives, rac misi mxedvelobis areSi eqceva. is kmayofilia, radgan xvalamde Tavisufalia yoveldRiuri, rutinuli

saqmianobisgan da iseTi gaxarebulia, rogorc skolis mowafe, romelic eses aris klasidan gamovida, axla ki sayvarel TamaSobebsa da celqobas daubrunda. nastenka, SexedeT meocnebes da myisve mixvdebiT, rogor

daamSvida sixarulma misi susti nervebi, rogor gaasxivosna avadmyofurad aRgznebuli fantazia. xedavT? axla raRacaze dafiqrda... ggoniaT sadilze? dRevandel vaJbatons, saRamoze? romelmac ras ase uyurebs? nuTu im soliduri Tavi garegnobis brwyinvale,

"TvalismomWrelad"

daukra

cigurebian karetaSi dabrZanebul qalbatons? ara nastenka, es misTvis wvrilmania!.. is xom axla ukve mdidaria

sakuTari

gansakuTrebuli

cxovrebiT. ho, uecrad gamdidrda da Camavali mzis TiTqmis mimqrali sxivebic swored amitom brwyinaven ase mxiarulad, gamTbar guls sasiamovno STabeWdilebaTa mTeli gundi acekvebs. veRarc ki amCnevs im gzas, romlis TiToeuli detali adre emociebis qariSxals iwvevda. ho, nastenka, misma "qalRmerTma fantaziam" (Tu wagikiTxavT Jukovski) uCinari xeliT mouqsova oqros saZirkveli da axla lamaz-lamazi maqmanebiT amkobs - afens da afens mis winaSe saucxoo, ucnauri, arnaxuli cxovrebis xaliCas da vin icis, iqneb uCinarma xelma am SesaniSnav granitis trotuars moaSora da brolis meSvide cis kamaramde azida? aba, scadeT da SeaCereT, hkiTxeT sad imyofeba am wuTas, ra quCa gaiara? is albaT verc imas gaixsenebs, sad dgas axla da verc imas, ra gza gamoiara sibrazisgan gawiTldeba, zrdilobis

gulisTvis aucileblad raRacas moityuebs. ai, ratom SekrTa da kinaRam iyvira SiSisgan, rodesac erTma Rrmadpativcemulma moxucebulma mowiwebiT SeaCera da hkiTxa - gza amebna, xom ar damakvalianebT - axla sad varo. nawyenia, Subli eWmuxneba, winsvlas ganagrZobs da verc ki amCnevs, rom

gamvlelebi icinian, rodesac uyureben, rom patara gogonam SiSiT dauTmo gza da xmamaRla gadaixarxara, dainaxa Tu ara misi ucnauri Rimili, ucnauri gafanta Jestikulacia. cnobismoyvare magram fantaziam arc axla umtyuna sadRac

gamvlelebic,

moxarxare

gogonac,

mamakacebic,

romlebic barJebiT mofenil fontankaze aRameben (davuSvaT, am dros Cveni gmiric iq imyofeboda) uecrad yvelafers komikurad moxvia Tavisi

jadosnuri bade, ai, ise, rogorc oboba abams qselSi buzebs da Cveni ucnauri meocnebec, axali STabeWdilebebiT datvirTuli, Sevida sayvarel bunagSi, sadilic miirTva... mxolod maSin gamofxizlda, rodesac mudam Cafiqrebulma, sevdianma matrenam (qali, romelic emsaxureba) magida

gadawminda da Cibuxi miawoda. gamofxizlda, gakvirvebulma gaixsena, rom ukve usadilia kidec... ar axsovda, rodis da rogor moxda es. oTaxSi dabnelda. uceb sulieri sicariele igrZno, sevda Semoawva. ocnebis samyaro ingreoda, yovelgvari xmaurisa da nel-nela rRvevis gareSe, kvalsac ar tovebda, sizmariviT qreboda... mas ki saerTod ar axsovda, raze ocnebobda sul cota xnis win. magram raRac ucnaurma SegrZnebam, TiTqosda odnav mtkivneulma, amaRelvebelma Seutia guls, aaforiaqa fantazia da SeumCnevlad gamoiZaxa axal zmanebaTa gundi. patara oTaxSi siCume gamefda. ganmartoebam da sizarmacem moaduna, gaanebivra warmosaxva. is (romelic mxolod odnav CuxCuxebda, fusfusebda rogorc wyali moxuci yavis matrenas

udrtvinvelad

samzareuloSi)

maduRaraSi.

magram, ai... afeTqebas iwyebs... am dros Cveni meocnebe sruliad umiznod im wigns iRebs xelSi, romelic yvelaze axlos devs - Semdeg wigni xelidan uvardeba ise, rom sami gverdis wakiTxvasac ver aswrebs. tvini kvlav aRigzno. warmosaxvam brwyinvale cxovrebis brwyinvale perspeqtiva daxata. axali sizmari - axali bedniereba! is ukve xarbad svams utkbiles sawamlavs! ra darCenia am realur cxovrebaSi! nastenka, misi azriT, me da Tqven ise duned, ise uazrod, ise gazuluqebulad vcxovrobT! miaCnia, rom yvelani ukmayofilo varT sakuTari bediT, cxovrebas mZime tvirTiviT vezidebiT! asec aris, SexedeT, erTmaneTs uzarmazari yinuli gvaSorebs, mwuxareba da TiTqos braziani sibnele gamefebula... "sawylebi!" - fiqrobs Cemi meocnebe. arc aris gasakviri, rom ase fiqrobs! SexedeT am saocar aCrdilebs, ra

momxibvlelia isini! ra advilad ufenen ferxTiT ukidegano, jadosnur sivrceebs, xataven amaRlebuli sulierebiT gajerebul suraTebs. am

suraTebis mTavari gmiri, rasakvirvelia, Cveni meocnebis brwyinvale persona gaxlavT. aRtacebul sakiTxavic megobrobaze SexedeT, ramdeni Tavgadasavali albaT gadaxda, rogor raze roli, arc amoxeTqa ocnebobs? romelic hofmanTan xelze

zmanebaTa ar aris! ar

Sadrevanma.

gainteresebT, poetis Seamkes.

yvelaferze... mere ki uars,

moswons didebiT

Tavdapirvelad

aRiares,

ityoda

barTlomes

Rames

daeswreboda,

eamboreboda diana vernons, ivan vasilis ZesTan erTad aiRebda yazans... klara movbrai, evfia densi, prelatebisa da husebis taZari - yvela da yvelaferi misia! - roberti, micvalebulTa amboxi (gaxsovT musika? ifrqveva sasaflaos surneli!), mina da brenda, berezinis brZola, poemebis

deklarireba grafis meuRlis salonSi, kleopatra da e i suoi amanti (misi sayvarlebi, ital.), patara saxli kolomnaSi, sakuTari kuTxe... zamTris civ saRamos mSvenieri qalwuli Camomjdara mis gverdiT da farTod gaxelili TvalebiT usmens, ai, rogorc Tqven mismenT axla, Cemo angelozo, Cemo nastenka... ara, nastenka, raSi sWirdeba am netar, uzarmaces adamians iseTi cxovreba, romliskenac me da Tqven viswrafiT? is fiqrobs - realoba uferuli da erTferovania, ver warmoudgenia, rom dadgeba dro, rodesac mzad iqneba, am uferuli, erTferovani cxovrebis Tundac erTi dRis

dasabruneblad gaiRos mTeli Tavisi fantastikuri wlebi... es wlebi ar daenaneba, araTu sixarulisa da bednierebis realurad gancdisTvis, aramed Tundac wamieri mwuxarebis, sinanulisa da didi ubedurebis gansacdeladac ki. magram es sastiki dro jer ar damdgara, meocnebe jer arafers nanobs. is axla yvela survilze maRla dgas - kmayofilia, radgan Tavad aris sakuTari cxovrebis Semoqmedi da am cxovrebis yovel saaTs TviTonve ganagebs, ganagebs ise, rogorc mas surs. saocrad advilad da bunebrivad iqmneba zRapruli, fantastikuri samyaro! TiTqos bundovani aCrdili ki ara, marTlac SiSveli realobaa! swams, rom misi cxovreba ar Seuqmnia

grZnobaTa aRrevas! ar aris miraJi, ara, ar aris moRalate warmosaxva! is namdvilia, realurad arsebuli! magram, nastenka miTxariT, ocnebis dros

ratom exuTeba suli? ratom veRar eteva guli saguleSi, ratom usveldeba cremlebiT saxe? almuri TiTqosda wvavs fermkrTal loyebs da raRac saocari netarebis zRva iRvreba sulSi? ratom miqrian ase swrafad

amouwuravi sixaruliTa da bednierebiT aRsavse uZilo Rameebi? da rodesac vardisfrad feTqdeba ganTiadi, mze saeWvod fantastikuri sxivebiT anaTebs oTaxis pirquS kedlebs (rogorc CvenTan peterburgSi), Cveni daRlili, natanji meocnebe logins exeTqeba... iZinebs. guli ki TiTqos Camkvdaria avadmyofurad SeZrwunebuli sulis marwuxebSi, imavdroulad,

aRfrTovanebulia da susti, sasiamovno tkivili aforiaqebs. ratom xdeba, ase? ho, arsebobs, nastenka, marTla motyuvdebi, aRelvebs uneblieT mis suls... daijereb, rom aris rom vneba marTla cocxali,

raRac

xelSesaxebi am uxorco zmanebebSi! da rogoria es tyuili! ai, magaliTad siyvarulma aitaca, grZnobs did sixaruls, damTrgunvel dards... kargad SexedeT da darwmundebiT! nuTu gjeraT, rom mas marTlac arasdros

unaxavs is, vinc ase uyvars Tavis gaSmagebul ocnebebSi? nuTu arasdros useirniaT xelixelCakidebulT da es mxolod mSvenieri sizmari iyo? nuTu wlebis ganmavlobaSi erTad ar ucxovriaT, samyarosgan ganmartoebulT? nuTu maSin, rodesac ganSorebis Jami dadga, ar exuteboda, ar tiroda mis mkerdze da am tirilis dros ar esmoda qarbuqis mrisxane Rriali,

romelic cremlebs misi Savi wamwamebidan sadRac Sors miaqrolebda? nuTu es mxolod ocneba iyo? da baRi?.. mowyenili, mitovebuli, moxavsuli bilikebiT, martoxela, pirquSi... ramdenjer useirniaT am baRSi, erTad augiaT imedis koSkebi, erTad daumarcxebiaT sevda... o, rogor uyvardaT erTmaneTi - "ra didxans, ra faqizad!" ...ucnauri mamapapiseuli saxli, romelSic wlebis ganmavlobaSi cxovrobda mowyenili da ganmartoebuli, mudam gabrazebul, mudam mdumare, mudam RvarZlian qmarTan erTad. is ar iyo Zlieri qali, eSinoda qmris da bavSviviT malavda Tavis siyvaruls... rogor itanjebodnen, rogor

rcxvenodaT, erTmaneTisac rcxvenodaT. siyvaruli maTi marTlac wminda da umanko iyo, nastenka, magram adamianebi! adamianebs boroteba ar asvenebdaT! RmerTo Cemo, mogvianebiT xom swored mas Sexvda sakuTari samSoblosgan

Sors, ucxo cis qveS! es moxda umSvenieres maradiul qalaqSi. Sua dRis mwveli mze dedamiwas SanTavda, brwyinvale mejlisis Tavbrudamxvevi hangebi zRvaSi iZireboda, laJvardovan talRebze rampebis TvalismomWreli

sinaTle liclicebda... da palacos (uTuod palacos, nastenka) aivanze, romlis kedlebsac vardebi amSvenebda, man is icno! uecrad moixsna niRabi Tavisufleba meRirsao - CasCurCula, Semdeg mTeli sxeuliT acaxcaxda da mis gaSlil mklavebSi gadaeSva. bednierebisgan Tavbrudaxveulebi erTmaneTs exutebodnen da sul gadaaviwydaT is mwuxarebac, is ganSorebac, is moxuci qmaric, Soreul samSobloSi datovebuli, mrisxane baRi...

gadaaviwydaT patara skamic, romelzec bolo Sexvedris dros Camosxdnen, ukanaskneli vnebebi, ukanaskneli kocna... am kocnis Semdeg gaiqca da datova sasowarkveTilebisagan gaqvavebuli... merwmuneT, nastenka, saSinlad SecbundebiT, ai, im skolis mowafesaviT gawiTldebiT, romelmac mezoblis baRidan es-es aris vaSli moipara, Tuki erT mSvenier dRes Tqveni saxlis kars daupatiJeblad SemoaRebs zorba, mxiaruli, axalgazrda kaci da viTom araferi momxdara, ise daiyvirebs: "am wuTas Camovedi pavlovskidan, unda mimiRoo." RmerTo Cemo! moxuci grafi momkvdara, eniT aRuwereli bednierebis dro dgeba, pavlovskidan Camosulis ambavs hgavs! paTetikuri SeZaxilebi paTetikuradve davasrule. maxsovs, rom Zalian mindoda, rogorme momexerxebina gadaxarxareba, magram vigrZeni - rogor Zlierad Seirxa Cems sulSi Cabudebuli saSineli eSmaki. sunTqva Semekra, vixrCobodi, cremlebi momawva... megona nastenka, romelic farTod gaxelili TvalebiT sulganabuli mismenda, bavSviviT gadaikiskisebda, sixarulis sicils ver Seikavebda da ukve vnanobdi, rom yvelaferi vuambe, anu is, rac didi xania duRda Cems gulSi... vnanobdi, rom ase xatovnad wavukiTxe ganaCeni, romelic Tavad gamovutane sakuTar Tavs. darwmunebuli viyavi verasdros veravin gamigebda... magram Cemda gasaocrad, nastenkas xma ar amouRia, xeli xelze odnav momiWira da TiTqosda gaubedavad, TanagrZnobiT mkiTxa: nuTu marTla ase gaatareT mTeli cxovreba? ho, nastenka, mTeli cxovreba... da vfiqrob, aseve davasruleb!

ara, ar SeiZleba, - miTxra Sewuxebulma, - ase ar moxdeba... anu,

SesaZloa, mec bebiis gverdiT amomxdes suli... momismineT, iciT, rom Zalian cudia ase cxovreba? vici, nastenka, vici! - wamoviZaxe. ukve aRar vmalavdi grZnobebs. -

axla namdvilad vici - sulelurad davkarge saukeTeso wlebi! guli mtkiva, rodesac vacnobiereb, rom RmerTma Tqveni saxiT keTili angelozi

gamomigzavna, raTa yvelaferi meTqva, yvelaferi amexsna, damemtkicebina. axla, rodesac Tqven gelaparakebiT, momavalze fiqric ki meSinia. momavalSi xom kvlav, obmokidebuli martooba melis, iseTi cxovreba, romelic aravis sWirdeba! saocneboc araferi mrCeba, radgan axla bednieri var, TqvenTan yofna mabednierebs da es cxadSi xdeba! RmerTma daglocoT, nastenka, Cemo mSveniero nastenka, imisTvis, rom ar gamagdeT, rom ase guldasmiT momismineT. ukve Tamamad SemiZlia vTqva - Cemi cxovrebis Tundac ori saRamo cocxali viyavi! ara, ara, ara! - nastenkas TvalebSi cremlebi abrWyvialda, - ase

ar moxdeba! ase ar davSordebiT! ori saRamo ra aris! nastenka, nasteka! minda icodeT, ra didi xniT SemarigeT sakuTar ukve aRarasdros vifiqreb, rom saSineli vifiqreb, megona. rom danaSauli gulisTvis, Cavidine... ar pirovneba var. TavTan! axla aRarasdros danaSauli

ocnebebiT

cxovreba raimes

RvTis

ifiqroT

nastenka,

vaWarbebde, xandaxan iseTi sevda mTrgunavs, iseTi Zlieri dardi... aseT dros mgonia xolme, rom veRarasodes SevZleb adamianuri cxovrebis dawyebas, radgan ukve davkarge realuri samyaros aRqmis unari, sakuTar Tavs vwyevli, vinaidan Cemi fantastikuri Rameebis Semdeg gamofxizlebis dro dgeba da es gamofxizleba namdvili koSmaria. yurSi Camesmis, rogor grialebs musika, rogor trialebs adamianTa cxovrebis ferxuli. ho, vxedav da mesmis, rom adamianebi cxovroben, cocxlebi arian! es sicocxle ar aris gamogonili, amitom arasdros gaqreba sizmariviT... piriqiT! maTi cxovreba mravalferovania, savse, mudam axalgazrda, mudam axal-axali ferebiT

Wreldeba, mudam sasurveli, mudam axalgazrduli da arc erTi dRe ar hgavs meores... fantazia ki ubralod bilwi, saSinlad mosawyeni da saSiSia. is aCrdilebis, ideebis, im pirvelive Rrublebis tyvea, romlebic uecrad

bindaven mzes da adamians (Seyvarebuls Tavisi peterburgis mzeSi) gulSi wveT-wveTad asxams Sxamian naRvels. fantazia ki ara - mwuxarebaa mxolod! ho, Semdeg grZnob, rogor daiRala, rogor gamoifita amdeni daZabulobisgan es amouwuravi fantazia. mudmivad daZabuli ki imitom gaxlavT, rom Zveli idealebi axalma unda Caanacvlos: Zveli idealebi xom imsxvreva! amitom saWiro xdeba misi natexebisgan axali zmanebebis Seqmna! suli ki raRac sxvas iTxovs, sadRac sxvagan miiswrafis. meocnebe amaod iqeqeba warsuli fantaziebis nacarSi, amaod eZebs am nacarSi naperwkals, raTa suli Seuberos, gaaRvivos, cecxlad aanTos, ipovos raRac axali Tavisi gayinuli gulis gasaTbobad. magram es SeuZlebelia. is, rac adre aRelvebda, is, rac mSvenieri egona, rac mis ZarRvebSi sisxls mZlavrad aCuxCuxebda, Tvalebs cremlebiT avsebda, Turme fufunebiT Semosili tyuili yofila! iciT nastenka, erTxel ra gadavwyvite? mindoda sakuTari SegrZnebebis wlisTavi aRmeniSna, anu mezeima is, rac adre mSveniereba megona, is rac arasdros yofila! uxorco, suleli ocnebebis wlisTavi... mxolod imitom, rom isini verafriT Cavanacvle... da... ocnebebic xom

ifanteba, inavleba, qreba odesme! miyvars gaxseneba im adgilebisa, sadac odesRac bednieri viyavi, ufro sworad, megona, rom bednieri viyavi... xSirad davxetialob aCrdiliviT peterburgis quCebSi uazrod, umiznod, saSinlad dardiani da vcdilob, ganumeorebeli warsulis msgavsi awmyo Sevqmna.

uamravi mogoneba erTad awydeba gonebas! kargad maxsovs - zustad erTi wlis win, zustad am trotuarze, zustad am dros, am saaTze aseve davseirnobdi, aseTive mowyenili! maxsendeba, rom Cemi ocnebebi arc maSin iyo mxiaruli, magram vgrZnob, rom maSin ufro mSvidad vcxovrobdi, maSin ar mTrgunavda es raRac yovlismomcveli bneli fiqrebi, romlebic saSvels ar maZleven axla. arc sindisis qenjnas vgrZnobdi... vekiTxebi sakuTar Tavs: sad arian Seni ocnebebi? ratom migatoves? Semdeg Tavs viqnev da vCurCuleb: ra swrafad miqrian wlebi! isev ar masvenebs kiTxva: ratom daamaxinje, sad daasamare saukeTeso wlebi? erTi dRe mainc Tu gicxovria adamianurad amqveynad? Sexede, male acivdeba... gaivlis wlebi da maT gahyveba martoobis sevdiani aCrdili, dro eklian, saSiS siberes moitans, romelsac mxolod dardi da naRveli mohyveba. fantastikuri samyaro gaxundeba da Cakvdeba,

totidan

mowyvetili

yviTeli

foTlebiviT

daenarcxeba

dedamiwas...

nastenaka, ra saSinelebaa martooba, miT umetes maSin, rodesac aRaraferi ginda - aRaraferi... imitom, rom yvelaferi dakarge da is yvelaferic realurad ar arsebobda - nuli iyo... mxolod ocnebebi! sakmarisia, aRar SemiZlia! Cailaparaka nastenkam da cremlebi

moiwminda. - damTavrda! dReidan erTad viqnebiT. rac ar unda moxdes Cems cxovrebaSi, arasdros davSordebiT erTmaneTs. momismineT. me erTi Cveulebrivi gogo var, swavliTac cota ram Tu miswavlia, Tumca bebiam maswavlebeli amiyvana. magram mainc kargad mesmis Tqveni, radgan yvelaferi, rac axla miambeT, ukve gadavitane maSin, rodesac bebiam Tavis kabas

mimajaWva. ra Tqma unda, ase xatovnad ver aRvwerdi... me xom gaunaTlebeli var, - gaubedavad daamata nastenkam, romelic Cemi paTetikuri metyvelebisa da zeaRmatebuli bgerebis mimarT didi pativiscemiT ganmsWvaluliyo. magram mixaria, rom guli gadamiSaleT. axla ukve gicnobT, Zalian kargad gicnobT. iciT, ra? minda Cemi istoria giamboT, arafers, arafers

dagimalavT da... Tqveni rCeva mWirdeba. Zalian Wkviani xarT! mpirdebiT, rom gulwrfelad mirCevT, rogor moviqce? nastenka, vupasuxe me, marTalia mrCeveli arasdros

vyofilvar, magram vxedav, rom Tu mudam ase vicxovrebT, SevZlebT uamravi Wkvianuri rCeva mivceT erTmaneTs! kargi, Cemo nastenka, Cemo mSveniero, ra rCeva gWirdebaT? yvelaferi miambeT... axla iseTi mxiaruli, bednieri, mamaci da Wkviani var, rom rCevis mocema namdvilad ar gamiWirdeba. ara, ara! - Seawyvetina nastenkam da gaicina, - me ara mxolod

rCeva mWirdeba, anu... ho, rCeva, magram gulisxmieri, ai, viTom Zma xarT Cemi, TiTqos saukunea giyvarvarT! Tanaxma var, nastenka, Tanaxma var! - wamoviZaxe aRfrTovanebulma,

- iciT, oci welic rom myvarebodiT... ra mniSvneloba aqvs dros! me Tqven ise miyvarxarT!.. SeuZlebelia, ufro Zlieri siyvaruli aRar arsebobs! xeli gamomiwodeT! - miTxra nastenkam.

xeli gavuwode. viwyeb Cemi istoriis Txrobas.

nastenkas istoria
TiTqmis naxevari ukve iciT. iciT, rom moxuci bebia myavs... Tu meore naxevaric ase moklea... - vuTxari siciliT. gaCumdiT da momismineT. unda SevTanxmdeT, rom Txrobas ar

SemawyvetinebT, Torem ver SevZleb, ena damebmeba. ho, axla mismineT: moxuci bebia myavs, Zalian patara viyavi, rodesac ded-mama damexoca. vfiqrob, warsulSi bebia mdidari iyo, radgan axlac mudam im saukeTeso dReebs ixsenebs. man maswavla franguli ena, Semdeg maswavlebelic amiyvana. rodesac TxuTmeti wlis viyavi (axla Cvidmetis var) swavla-ganaTleba davasruleT. swored am dros cudad moviqeci. ra Cavidine, ar getyviT. mxolod... danaSauli ar iyo maincdamainc mZime. oRond... erT mSvenier dRes bebiam damiZaxa, miTxra, rom ukve sruliad dabrmavebuliyo, axalgazrda gogos qmedebebis gakontroleba aRar SeeZlo... qinZisTavi aiRo da Cemi kaba sakuTar kabas gamoaba. Semdeg kategoriulad mibrZana, rom ai, ase erTad visxdebodiT mTeli cxovrebis ganmavlobaSi, Tuki me ar gamovswordebodi. erTi sityviT, pirvel xanebSi ganZrevasac ver vaxerxebdi. bebiis kabas mijaWvuli vmuSaobdi, vkiTxulobdi, vswavlobdi. erTxel vieSmake da fekla (Cveni yru mosamsaxure) daviTanxme, Cems adgilas damjdariyo. feklac dajda. bebias am dros eZina. me nacnob gogonasTan wavedi stumrad. es gaseirneba Zalian cudad damimTavrda. bebias gaRviZebia da raRac kiTxva dausvams. mas xom egona, rom savarZelSi me vijeqi! fekla xedavda, rogor laparakobda bebia... vinaidan TviTon arafris Tqma ar SeeZlo, bevri ifiqra, ifiqra... qinZisTavi gaxsna da Tavqudmoglejili gavarda gareT! nastenka SeCerda, sicilma laparaki Seawyvetina. mec gamecina.

nastenkam maSinve Sewyvita sicili. momismineT: nu dasciniT Cems bebias. me mxolod imitom vicini,

rom es marTlac sasaciloa... ho, bebia marTla aseTia, magram mainc miyvars, odnav miyvars. yvelaferi imiT dasrulda, rom kvlav damsva erT adgilas da ukve ganZrevac amikrZala. ho, damaviwyda meTqva - Cven, ufro sworad bebias, sakuTari saxli aqvs. saxli pataraa, xis, mxolod sami fanjriT, zustad

bebiasaviT beberi... samagierod zemodan mansardaa daSenebuli. hoda, am mansardaSi sacxovreblad gadmovida axali mdgmuri... vikiTxe me. mdumared ra Tqma unda, - mipasuxa nastenkam, - da Tqvenze ukeT SeeZlo esmina adamianisTvis. Tumca, sxva gza arc hqonda, Zlivs es mdgmuri albaT moxuci iyo, ara? - viTomda sxvaTaSoris

atrialebda enas pirSi. is germaneli gaxldaT - beberi, xmeli, yru, brma da koWli. sicocxle ar undoda da kidec gardaicvala. amitom axali mdgmuris moZebna gaxda saWiro, iyo, radgan mdgmuris pensiiT gareSe ver Cveni arseboba Tavis

warmoudgeneli

mxolod

bebias

SevZlebdiT

gamokvebas. axali mdgmuri (TiTqosda gangeb) ucxoeli, axalgazrda mamakaci aRmoCnda. arc ki SevaWrebia bebias da bebiamac sixaruliT SeuSva oTaxSi. is ukve dabinavebuli iyo, rodesac bebiam mkiTxa: "nastenka, Cveni mdgmuri axalgazrdaa?" tyuilis Tqma ar mindoda da vupasuxe: "Zalian axalgazrda ar aris, magram arc moxucia." "lamazia?" - kvlav mkiTxa bebiam. gadavwyvite arc axla mecrua: "sasiamovno garegnoba aqvs-Tqo" - vupasuxe. bebiam viSviSi daiwyo: "ai, sasjeli! sasjeli! Sen gamo vnerviulob! Tvali ar gageqces. saSineli droa! maincdamainc kargi Sesaxedaobis aRmoCnda. Zveli dro mainc iyos!" bebiasTvis yvelaferi saukeTeso Zvel droSi CarCeniliyo! is Zvel droSi axalgazrdac iyo, mzis sxivebic ufro mcxunvared aTbobda dedamiwas da naRebic ar mJavdeboda ase male! uneblieT gavifiqre: netav, ratom mabnevs bebiaCemi, risTvis mekiTxeba, aris Tu ara axalgazrda da lamazi Cveni mdgmuri? gavifiqre da Tvlebis amoyvana gavagrZele. male saerTod gadamaviwyda mdgmuri. erTxel, gaakravdnen diliT adre, is TviTon gveaxla. ainteresebda, rodis xom

misi

oTaxis

kedlebze

dapirebul

Spalers.

bebiaCemi

verasdros aCerebda enas! axlac gamomZaxa: "nastenka, Sedi saZinebelSi, saangariSo gamomitane." maSinve wamovxti, ar vici ratom, magram uecrad gavwiTldi... sruliad gadamaviwyda, rom bebiis kabas viyavi mijaWvuli. mindoda ise gamexsna qinZisTavi, mdgmurs araferi daenaxa, magram... avdeqi Tu ara, bebiis savarZelic daiZra. rogorc ki gavacnobiere, rom mdgmurma

dainaxa, ra mdgomareobaSi vcxovrobdi, saxeze almuri momedo, adgilze gavSeSdi da tirili daviwye. ise Semrcxva, ise daviTrgune! dRis sinaTlis danaxva ar mindoda! "ras gaSeSebulxar?" - gahkioda bebia. me ki ukve magiJebda sircxvili... mdgmuri mixvda, rom swored misi mrcxvenoda, Tavi damikra da maSinve gavida Cveni oTaxidan! mas aqeT winkarSi gafaCunebis xmazec ki mkvdariviT vSeSdebodi da yoveli SemTxvevisTvis Cumad vixsnidi qinZisTavs. magram amaod. mdgmuri aRar gamoCenila. ori kviris Semdeg fekla gamogzavna imis saTqmelad, rom uamravi, SesaniSnavi franguli wigni aqvs da Tu bebias surs, me mas es wignebi wavukiTxo, SeuZlia gvaTxovos. bebia sixaruliT daTanxmda. mxolod erTi ram ainteresebda - xom ar ewera am wignebSi raime amoraluri? "Tu asea, nastenka SenTvis maTi wakiTxva ar SeiZleba, cudad imoqmedebs." viSviSebda Taviseburad. mamakacebma ra imoqmedebs cudad? aseTi ra unda eweros? - vkiTxe bebias. ras ambob! zogierT wignSi aRwerilia, maTi colad rogor moyvana Seacdines surdaT!

umanko

gogonebi,

viTomda

sinamdvileSi, saxlidan mihyavdaT da am ubedur gogonebs bedis anabara tovebdnen quCaSi. ho, Secdenili gogonebi ki iRupebodnen! bevri aseTi wigni maqvs wakiTxuli. yvelaferi ise kargadaa aRwerili, rom SesaZloa, mTeli Rame kiTxvaSi gaaTeno. hoda, Sen ar waikiTxo, nastenka. ra wignebi

gamogzavna? valter skotis romanebi, bebia. valter skotis romanebi! xom ar moswonxar? aba erTi kargad

naxe sasiyvarulo baraTi ar gamoayola mag wignebs? ara bebia, aq baraTi ar devs. kargad naxe, ydaze gadasakravis qveS. eg avazakebi swored mand

malaven werilebs!.. ara bebia, arc aq ar aris. ho, kargi!

da daviwyeT valter skotis kiTxva. daaxloebiT erT TveSi TiTqmis naxevari wavikiTxeT. Semdeg mdgmurma kvlav gamogvigzavna wignebi. amJamad puSkinis nawarmoebebi. is gauTaveblad gvawvdida literaturul Sedevrebs.

bolos da bolos, ise SeveCvie kiTxvas, rom wignebis gareSe sicocxle aRar SemeZlo. CineTis princis colobazec ki Sevwyvite ocneba. erTxel ise moxda, rom kibesTan Sevxvdi Cvens mdgmurs. raRacis mosatanad gamgzavna bebiam. mdgmuri SeCerda, me gavwiTldi, isic gawiTlda, gaicina, momesalma, bebiis janmrTeloba moikiTxa da mkiTxa:

erTi

waikiTxeT wignebi? wavikiTxe, - vupasuxe me. yvelaze metad romeli mogewonaT? "aivengo" da puSkinis nawarmoebebi.

sxva araferi uTqvams. kviris Semdeg kvlav kibesTan Semxvda. amjerad bebias ar

gavugzavnivar, TviTon mWirdeboda winkarSi gasvla. sami saaTi iyo, am dros mdgmuri Sin brundeboda xolme. daminaxa Tu ara momesalma.

gamarjoba! gamarjoba! - vupasuxe me. davijero, ar gwyindebaT mTeli dReebis ganmavlobaSi bebiasTan

jdoma? - mkiTxa man. TviTonac ar vici ratom, magram saSinlad Semrcxva, gavwiTldi, TiTqos mewyina kidec, rom ukve sxvebmac SeniSnes da ukvirdaT, ratom vcxovrobdi ase. pasuxis gacema ar mindoda, Tumca wasvlac ar SemeZlo, uecrad gamomecala Zala. msurs. mismineT, nuTu ar amboben, gyavT keTili gogo xarT! mapatieT, stumrad ase rom

gelaparakebiT, magram garwmunebT Tqveni kargad yofna bebiaTqvenze metad me megobrebi, romlebTanac wasvlas

isurvebdiT? ara. maSenka myavda, magram fskovSi gadavida sacxovreblad. iqneb TeatrSi wamoxvideT CemTan erTad? TeatrSi? mere bebia? bebias gaeparebiT... ara, bebiis motyueba ar minda. mSvidobiT! kargi, mSvidobiT.

sxva aRaraferi uTqvams. mxolod sadilis Semdeg movida CvenTan. didxans esaubra bebias, ekiTxeboda - hyavda Tu ara nacnobebi, dadioda Tu ara vinmesTan stumrad... da uceb uTxra: dRes operaSi loJa davjavSne, "sevelieli dalaqis" premieraa,

nacnobebTan erTad vapirebdi wasvlas, magram maT uari Tqves da bileTebi miuqmdeba. - "sevelieli dalaqi!" - wamoiyvira bebiam, - ho, es is "dalaqia" Zvel droSic rom dgamdnen, ara? diax, swored is "dalaqia," uTxra bebias da me Semomxeda.

gavwiTldi, molodinma da sixarulma saocrad amiCqara guli! - vici, vici, Tumca vin ar icis. axalgazrdobaSi saxlis TeatrSi me TviTon vTamaSobdi rozinas! - hoda, ar gindaT dRes wamosvla? - hkiTxa mdgmurma, - bileTi mainc miuqmdeba. - wavideT, ratomac ara? Cemi nastenka arasdros yofila TeatrSi. RmerTo, rogor gamexarda! maSinve gamovewyveT da wavediT. miuxedavad imisa, rom bebia brmaa, mainc Zalian undoda musikis mosmena, garda amisa, is zogadad keTili adamiani gaxlavT ufro metad Cems gaxalisebaze

fiqrobda, Cven TviTon xom verasdros SevZlebdiT TaetrSi wasvlas. ra STabeWdileba moaxdina "sevelielma dalaqma," amas ver getyviT, magram Cveni mdgmuri mTeli saRamos rom ganmavlobaSi raRac iseTi TvalebiT albaT miyurebda, undoda, ise rom

melaparakeboda,

mivxvdi,

ainteresebda,

diliT masTan erTad gaseirneba SemoeTavazebina. rogor mixaroda! iseTi amayi viyavi, iseTi mxiaruli, ise micemda guli, rom sicxemac ki amiwia, mTeli Rame "sevelieli dalaqi" mesizmreboda. megona, amis Semdeg ufro xSirad ivlida CvenTan, magram ara! ufro metic, TiTqmis Sewyvita vizitebi. TveSi erTxel Tu Semovidoda, isic TeatrSi dasapatiJeblad da orjer wagviyvana operaSi. Zalian ukmayofilo viyavi. vxedavdi, rom mas mxolod vecodebodi imis gamo, rom bebia ase meqceoda. vecodebodi da sxva araferi! dro gadioda, gancdebi mZafrdeboda: aRarc jdoma SemeZlo mSvidad, wignebsac veRar vkiTxulobdi, ver

vmuSaobdi, xan vicinodi (bebias jinaze), xan ki umizezod vtirodi. wonaSi

ise

davikeli,

rom

avadmyofs Sewyvita

davemsgavse. CvenTan

saopero

sezoni rodesac

damTavrda, erTmaneTs

mdgmurma

saerTod

siaruli.

vxvdebodiT, rasakvirvelia, kvlav SemTxveviT da kvlav kibeebTan, mxolod mdumared mikravda Tavs, Tan ise seriozulad, TiTqos laparakic ar undoda CemTan... is midioda, me ki alubaliviT wiTeli (mis danaxvaze sisxli TiTqos tvinSic ki miduRda, araTu saxeze) didxans videqi xolme kibesTan.

axla dasasruli. zustad erTi wlis win, maisSi, mdgmuri Semovida da bebias acnoba, rom aq ukve daasrula saqmeebi da axla erTi wliT moskovSi miemgzavreboda. es rom gavigone, gavfiTrdi, mkvdariviT davvardi skamze. bebiam veraferi SemamCnia. man ki... Tavi damikra da wavida. namdvilad ar vicodi, rogor movqceuliyavi. vfiqrobdi, vdardobdi... da bolos gadavwyvite. xval unda wavides... daiZinebs Tu ara bebia masTan mival! asec moxda. yvela kaba erTmaneTs gadavabi, TeTreulic gamovkvanZe da patara tomriT xelSi cocxal-mkvdari mivadeqi mansardas. ase megona, erTi saaTi mivdiodi. rodesac oTaxis kari gavaRe da daminaxa, xmamaRla Sehyvira. egona, moCveneba gamoecxada, wylis mosatanad gaiqca. me ki Zlivs videqi fexze. guli amiCqarda, Tavi tyviasaviT damimZimda, ver vazrovnebdi. gons rom movedi. Cemi tomara saswrafod davagde mis sawolze, Semdeg davjeqi, saxeze xelebi avifare da tirili daviwye. is yvelafers mixvda, gafiTrebuli idga Cem win da iseTi sevdiani TvalebiT miyurebda, rom vgrZnobdi, rogor meglijeboda guli. momismineT, - wamoiwyo man, - momismineT nastenka, me araferi SemiZlia, Raribi var, samsaxuric ki ar maqvs normaluri, colad rom mogiyvanoT, rogor SevZlebT arsebobas? didxans visaubreT, bolos sasowarkveTilebaSi Cavvardi. vuTxari, rom aRar SemeZlo bebiasTan cxovreba, rom uTuod unda gavqceodi mas, ar mindoda, bebiis kabaze gamobmuls gametarebina axalgazrdoba. Sevexvewe, waveyvane moskovSi, radgan mis gareSe ver warmomedgina arseboba. siyvaruli, sircxvili, sevda - TiTqos me ki ara, es grZnobebi laparakobdnen! ise meSinoda uaris! ramdenime wuTis ganmavlobaSi xma ar amouRia, Semdeg momiaxlovda da xeli xelze momkida.

da

momismineT, Cemo keTilo, Cemo mSveniero nastenka! - laparakobda axrCobda, kargad momismineT, geficebiT, Tu odesme

cremlebi

daqorwinebis saSualeba meqneba, uTuod Tqven mogiyvanT colad, garwmunebT, Cemi gabedniereba mxolod Tqven SegiZliaT, mxolod Tqven da sxvas aravis! magram axla erTi wliT moskovSi unda wavide. imedi maqvs, rom am erTi wlis ganmavlobaSi movagvareb saqmeebs. Semdeg davbrundebi da Tu Tqven kvlav geyvarebiT, geficebiT... geficebiT, Cvenze bednieri aravin iqneba! axla es SeuZlebelia, ar SemiZlia, imis uflebac ki ar maqvs, raime dagpirdeT... davuSvaT, erTi wlis Semdeg ver movaxerxe... icodeT, odesme... dadgeba dro da mainc mogiyvanT colad! rasakvirvelia, im SemTxvevaSi, Tu kvlav geqnebaT amis survili, radgan me axla TqvenTvis pirobis CamorTmevis uflebac ar maqvs. es miTxra da meore dRes gaemgzavra. gadavwyviteT, bebiisTvis araferi meTqva. ase isurva man. ho, TiTqmis dasrulda Cemi istoria. zustad erTi weli gavida. is Camovida. ukve sami dRea aq aris da, da...

da ra? - wamoviyvire. me xom mouTmenlad velodi nastenkas

istoriis dasasruls. CemTan ar mosula! - ise mipasuxa nastenkam, TiTqos cdilobda,

Zala moekriba, - misgan araferi ismis... Semdeg xma aRar amouRia, Tavi daxara, uecrad aifara xelebi saxeze da ise aqviTinda, rom aSkarad vigrZeni, rogor gadamiqanda guli. aseT dasasruls arafriT velodi.

nastenka!

wamoviwye

gaubedavad,

Semparavi

intonaciiT,

nastenka! RmerTo Cemo, SewyviteT tirili! saidan iciT? iqneb is ar... ara! aq aris! aq aris! namdvilad vici. Cven jer kidev maSin

SevTanxmdiT, misi wasvlis wina saRamos... rodesac erTmaneTs yvelaferi vuTxariT (anu, rac giambeT) swored am sanapiroze gamovediT saseirnod. aTi saaTi iyo. skamze CamovsxediT. ukve aRar vtirodi, vusmendi mis saubars da msiamovnebda... maSin miTxra, rom rogorc ki Camovidoda, im dResve movidoda CemTan da yvelafers vetyodiT bebias. axla Camovida, magram ar Cans, ar modis! - Tqva da kvlav tirili daiwyo.

RmerTo Cemo! nuTu gamosavali ar arsebobs? - sasowarkveTili

wamovxti skamidan. - iqneb me mivide masTan?.. gana es SesaZlebelia? - uecrad aswia Tavi. ara, rasakvirvelia, ara! - maSinve ukan davixie, - ai, ras girCevT,

- werili miswereT! amis gakeTeba ar SeiZleba! - mtkiced warmoTqva nastenkam da

Tavi daxara. is ukve aRar miyurebda. rogor? ratom ar SeiZleba? menaneboda am ideis

ugulebelyofa. - iseTi werili unda daiweros... werilebi erTmaneTisgan gansxvavdeba da... marTla asea, nastenka! damijereT! cuds arafers girCevT. amis mogvareba SeiZleba. pirveli nabiji xom Tqven gadadgiT... ratom ar SeiZleba axlac...

aSkaraa,

ara, ar SeiZleba! gamodis, rom Tavs vaxvev... ras ambobT, nastenka! - arc micdia damemala, rogor mecineboda, rom delikaturi pirovneba brZandeba, kargad moiqca, -

- ara, ras ambobT. Tqven sruli ufleba gaqvT, is xom dagpirdaT! da... isedac

vlaparakobdi da sul ufro da ufro mitacebda axali argumentebis Zieba. ubralod aRfrTovanebuli viyavi sakuTari logikiT, - daukvirdiT, rogor moiqca: TviTon mogcaT piroba, giTxraT, rom Tqven garda aravis SeirTavda colad, Tqven ki ar SegzRudaT, hoda, anu colad SegiZliaT, mogiyvanT, gadadgaT Tu isev geyvarebiTo dagibaraT... Tamamad pirveli

nabiji, namdvilad gaqvT amis ufleba. ai, magaliTad, SesTavazeT, rom aTavisuflebT yovelgvari valdebulebisgan...

rogor dawerdiT? ras? ai, am werils. hoooo... ase daviwyebdi: "mowyaleo batono..." es "mowyaleo" aucilebelia? ki, aucilebelia. ratomac ara? vfiqrob... kargi! Semdeg?

"mowyaleo batono! mapatieT..." Tumca ara, ra saWiroa bodiSebi!

dawereT ubralod: "imedia, momitevebT, rom moTmena aRar SemiZlia. mTeli wlis ganmavlobaSi TqvenTan Sexvedris imedi mabednierebda. axla TiToeuli dRe mtanjvelia CemTvis, radgan eWvebi ar masvenebs. iqneb SecvaleT

gadawyvetileba? Tu es asea, icodeT - araferSi gadanaSaulebT. ver iqnebiT damnaSave imaSi, rom aRar giyvarvarT. ra gaewyoba, aseTi yofila Cemi bedi! vici, keTilSobili pirovneba brZandebiT da ar damcinebT. gaixseneT, rom am werils sawyali gogona wers, romelsac aravin hyavs amqveynad. mas veravin verafers urCevs, TviTon ki arasdros SeeZlo sakuTari grZnobebis moTokva. mapatieT es wamieri eWvianoba. vici, rom arc ki gaifiqrebT awyeninoT imas, visac ase TavdaviwyebiT uyvardiT da uyvarxarT."

Tvalebi. -

ho, ho! mec zustad ase vfiqrob! - sixarulma gaanaTa nastenkas Tqven SeZeliT!.. gafanteT es sazizRari eWvebi! namdvilad

RmerTma gamoggzavnaT CemTan! madlobeli var, uzomod madlobeli!

Cveni

risTvis? risTvis gamomgzavna RmerTma TqvenTan? - vekiTxebodi

da aRfrTovanebiT vakvirdebodi mis bednierebiT gasxivosnebul saxes. ai, Tundac amitom. nastenka! zogadad adamianebi madlierni varT sxva adamianebis...

Tundac imitom, rom isini arseboben. me Tqven unda gadagixadoT madloba! am Sexvedris gamo... imis gamo, rom aRarasdros, aRarasdros

damaviwydebiT!

kargi, sakmarisia! axla ki mismineT: Cven maSin SevTanxmdiT -

rogorc ki Camovidoda, maSinve macnobebda... anu werili unda daetovebina Cems nacnobebTan - keTili, ubralo xalxia, maT araferi ician - an: Tu werils ver momwerda, radgan yvelafris dawera Znelia, Camosvlis

pirvelive dResve, zustad aT saaTze, daTqmul adgilas unda SevxvedrodiT erTmaneTs. danamdvilebiT vici, rom ukve sami dRea aq aris, magram arc Tavad Cans da arc werili dautovebia. bebiasgan gamoparva dilaobiT SeuZlebelia. iqneb Tqven gadasceT es baraTi ai, im xalxs, visTanac mas unda daetovebina werili. isini uTuod miawodeben. Tu raimes mipasuxebs, es pasuxic momitaneT xval, saRamos aT saaTze.

ho, magram werili! jer werili unda daiweros! albaT yvelafris

gasarkvevad ori dRe mainc dagvWirdeba. werili... - nastenka daibna, - werili...

aRar daasrula. Tavi daxara da saxe damimala, Semdeg vardiviT gawiTlda... uecrad vigrZeni, rom Cems xelSi baraTi aRmoCnda... rogorc Cans, es werili didi xnis win dauweria da dauluqavs kidec. raRac Zalian nacnobma, graciozulma da mSvenierma mogonebam gaielva!

TiTqmis

R,o -- Ro, s,i -- si, n,a -- na, - wamoviwye. Rosina! - sul ramdenime wamSi erTad vmRerodiT. aRfrTovanebuli
gulSi vixutebdi, is ki wiTldeboda, icinoda, cremlebi

margalitebiviT brwyinavdnen Sav wamwamebze.

kargi, sakmarisia! naxvamdis! - swrafad Cailaparaka nastenkam, -

ai, werili da im xalxis misamarTi. mSvidobiT! naxvamdis! xvalamde! orive xeli CamomarTva, Tavi damiqnia da gasrolili isariviT gaqanda Tavisi saxlis gzajvaredinisken. didxans videqi, TvalebiT vacilebdi...

nastenka ukve aRar Canda... me ki Cumad vimeorebdi: "xvalamde! xvalamde!"

Rame mesame

wvimiani, naRvliani, moqufruliDdRe iyo... albaT, aseTi iqneba Cemi sibere. ucnauri azrebi amekviata, sibneliT moculma SegrZnebebma erTianad Seutia tvins, uamravi SekiTxva qaosurad datrialda - me ki arc Zala mqonda da arc survili dameSoSminebina aforiaqebuli suli. ara, es

ubralod aRemateboda Cems SesaZleblobebs! dRes nastenkas ver Sevxvdebi. guSin, swored damSvidobebis dros, cas Rrublebi gadaefara da nislma dabinda dedamiwa. maSinve vTqvi, rom xval cudi dRe gvelodeboda. man araferi mipasuxa. tyuilis Tqma ar surda. misTvis xom es dRe naTeli da gasxivosnebuli gaxldaT. verc erTi

Rrubeli ver moaxerxebda mis bednierebasTan Sexebas.

nastenkam.

Tu

iwvimebs,

erTmaneTs

ver

SexvdebiT.

ar

moval.

miTxra

megona, verc ki SeniSnavda, rom usaSvelod wvimda. Sevcdi, wvimam SeaSina da ar movida. guSin mesamejer SevxvdiT erTmaneTs. guSin Cveni mesame TeTri Rame miiwura... gasaocaria, rogor akeTilSobilebs adamians sixaruli da bedniereba! rogor afrTianebs siyvaruli guls. TiTqos zedmeti sixarulisgan guli duRs... ginda, rom es ulevi sixaruli sxvasac gaunawilo, sxvis gulSic CaRvaro... ginda, rom yvela mxiaruli iyos, yvela da yvelaferi icinodes. ra gadamdebia bedniereba! guSin mis sityvebSi imdeni sikeTe igrZnoboda. is ocnebobda, aseTive netarebiT gamTbariyo Cemi gulic... rogor mevleboda Tavs, mamxnevebda, manebivrebda Cems guls anebivrebda! ra saocrad keklucia bedniereba! me ki... es yvelaferi realoba megona. vfiqrobdi, rom mas... magram, RmerTo Cemo, ram damabrmava? ratom warmovidgine, rom is, rac didi xania sxvas ekuTvnis, SesaZloa, Cemi gamxdariyo. es misi sinazec, mzrunveloba da siyvaruli... ho, Cemdami siyvarulic ki mxolod sxvasTan Sexvedris bednierebis molodini gaxldaT... sxva araferi, an... iqneb surda, sakuTari bedniereba Tavs moexvia CemTvis? rodesac davrwmundiT, rom nastenkas saqmro ar movida da fuWi aRmoCnda Cveni molodini, moiRrubla, Secba, SeSinda. misma moZraobebma maSinve dakarges simsubuqe, sityvebic aRar iyo mxiaruli da varskvlavebiviT mocimcime... ucnauria, magram swored am dros gaamZafra Cem mimarT yuradReba. instinqturad surda, is cdilobda, risic eCuqebina eSinoda, CemTvis rom is, rac

sakuTari

TavisTvis

arasdros

ausruldeboda. Cemi nastenka imdenad SeSinda, imdenad daiTrguna, ubralod iZulebulic ki gaxda, mimxvdariyo, rogor Zlier miyvarda da Seecoda es Cemi sabralo siyvaruli. ho, rodesac Tavad ubedurebi varT, ufro Zlierad vgrZnobT sxvaTa ubedurebas. aseT dros grZnobebi ki ar qreba, piriqiT erTiandeba da mZafrdeba...

gaxarebuli viyavi, erTi suli mqonda, rodis Sevxvdebodi. maSin ar vicodi, ver warmomedgina, es yvelaferi rogor damTavrdeboda. nastenka bednierebisgan brwyinavda, pasuxs eloda. pasuxi ki Tavad is kaci gaxldaT... is unda mosuliyo. nastenka Cemze erTi saaTiT adre gamocxadda. Tavidan icinoda, TiToeuli sityva amxiarulebda. mindoda, laparaki damewyo, magram gavCumdi. iciT, ratom var ase bednieri? ratom mixaria TqvenTan yofna?

ratom miyvarxarT dRes ase Zlier? ratom? - vkiTxe da vigrZeni, rogor gadamiqanda guli. imitom, rom Tqven me ar SegiyvardiT. Tqven adgilas viRac sxva

Semawuxebda, sakuTar grZnobebs Tavs momaxvevda, daiwyebda oxvra-godebas, Tqven ki... ra sayvareli xarT! da man ise mZlavrad momiWira xeli, rom kinaRam viyvire. nastenkam gadaixarxara. RmerTo! uecrad momeCvena... TiTqos raRac sxvanairi xarT! -

miTxra sakmaod seriozulad. - ara, namdvilad ufalma gamoggzavnaT... arc ki vici, ra meSveleboda am wuTebSi Tqven rom ar iyoT CemTan! Tan rogor uangarod mexmarebiT! dasaviT SegiyvardiT! rodesac gavTxovdebi, uTuod vimegobrebT, namdvil da-Zmaze metad erTgulni viqnebiT erTmaneTisTvis. TiTqmis ise meyvarebiT, rogorc is miyvars... uecrad saSinelma sevdam gamikawra guli, imavdroulad, sxeulSi

raRac sicilis msgavsi Seirxa. Seteva gaqvT, geSiniaT, fiqrobT, rom is ar mova. ara! - mipasuxa nastenkam, - axla iseTi bednieri var! Torem

namdvilad vitirebdi... Tqveni undoblobisa da sayveduris gamo. Tumca safiqrali gamiCineT, magram mogvianebiT vifiqreb. ho, vaRiareb, marTals ambobT! marTlac ver vcnob sakuTar Tavs, sul velodebi. kargi, sakmarisia, davaneboT Tavi, grZnobebze nuRar vilaparakebT!.. am dros nabijebis xma gavigoneT. sibneleSi mamakacis silueti

gamoikveTa, is Cvenken modioda. orive kankalma agvitana, nastenkam kinaRam wamoiyvira. xeli gavuSvi, mindoda marto dametovebina... SevcdiT: viRac sxva iyo.

risi

SegeSindaT?

ratom

gamiSviT

xeli?

nastenkam

xeli

gamomiwoda, - ra moxda? bolos da bolos erTad SevxvdebiT, Zalian minda dainaxos, rogor gviyvars erTmaneTi! rogor gviyvars erTmaneTi! - wamoviZaxe uneblieT. nastenka! ramdeni ram miTxari am sami sityviT! aseTi

"nastenka,

siyvaruli xandaxan yinulis loluad ekideba guls da usaSvelod amZimebs suls. xelebi Seni civia, Cemi ki cecxliviT mcxunvare. namdvilad brma xar! zogjer bednieri adamiani saSinlad autanelia! magram me ar SemiZlia gabrazeba Senze!.." bolos da bolos gulma veRar gaZlo! miTxariT? rodesac Tqveni yvela davaleba Sevasrule - mivedi im keTil gadaveci werili, Semdeg... Semdeg Sin davbrundi da momismineT, nastenka! - TiTqmis davuyvire, - iciT, ra mWirda? ki magram ra moxda? saswrafod miambeT! aqamde ratom araferi

rogor gavatare mTeli dRe?

adamianebTan, -

dasaZineblad gavemzade. mxolod es aris? - gaicina nastenkam. ho, TiTqmis mxolod es aris, vuTxari mtkiced, magram

vgrZnobdi, rom Tvalebi dabinda sulelurma cremlma. - Cvens Sexvedramde erTi saaTiT adre gameRviZa. Tumca, Tavs ise vgrZnobdi, TiTqos sul ar miZinia. ar vici, ra damemarTa. movdiodi da vfiqrobdi, rom yvelafers giambobdiT, giambobdiT, rogor gaCerda CemTvis dro, da am drom rogor datova grZnoba... ho, datova! samaradisod datova... wuTi saukuned gaiwela, sicocxle SeCerda... gameRviZa da momeCvena, TiTqos viRac musikas ukravda, didi xnis win mosmenil melodias, umSvenieress, magram ukve gadaviwyebuls. vgrZnobdi - es musika mudam budobda sulSi da mudam cdilobda am sulidan hangebad gadmoRvriliyo... oRond, mxolod axla SeZlo... RmerTo Cemo, RmerTo Cemo! - Semawyvetina nastenkam, - es ra

xdeba? verafers vigeb!

nastenka! Cemi ucnauri vnebebi mindoda TqvenTvis gameziarebina, -

wamoviwye sacodavi xmiT. am xmaSi imedi imaleboda, Tumca Soreuli, Zlier bundovani. sakmarisia, SewyviteT, sakmarisia! - mipasuxa saswrafod. wuTic

ar dasWirda! yvelafers mixvda! namdvili grZneuli! uecrad sul sxvanairi gaxda - uCveulod ybedi, mxiaruli, erTi sityviT, celq gogonas daemsgavsa. xeli momkida, icinoda da Zalian undoda, mec gavecinebine. Tu raimes seriozulad vetyodi, ufro Zlierad da

Zlierad icinoda, kiskisebda... ukve vbrazobdi, nastenka keklucobda. momismineT, miTxra man, cota ar iyos mwyins, rom ar

SegiyvardiT. ra Znelia adamianis Secnoba! magram qeduxrelo vaJbatono, aRiareT, yvelafers rom Cemi gulwrfeloba arafers namdvilad vitoveb imsaxurebs qebas... me xom geubnebiT, gulSi, TiToeul naazrevs

giziarebT... yvelaze sulelursac ki.

Tu ar vcdebi, TerTmeti saaTia, ara? - vuTxari, rodesac qalaqis

koSkis saaTis zarebis guguni gavigone. is uecrad SeCerda, sicili Sewyvita da Tvla daiwyo.

Sevaxsene!

ho, TerTmetia, - Tqva gaubedavad, TiTqos SeSinebulma. Semawuxa sindisma. ratom Semomitia sakuTar borotebam! ratom ise

saSinlad

vaiZule,

daeTvala

saaTebi...

Tavs

vwyevlidi.

Semecoda... aRar vicodi, rogor gamomesyida danaSauli. misi damSvideba gadavwyvite. aTasi mizezi movigone, ris gamoc SesaZlebeli iyo, adamiani ver misuliyo daTqmul dros, daTqmul adgilas... albaT aravis motyueba iqneboda ise advili, rogorc am dabneuli qaliSvilis. zogadad aseT wuTebSi yvelas siamovnebs damamSvidebeli sityvebis mosmena, Tu am

sityvebSi simarTlis Tundac aCrdili imaleba. bolos da bolos, sasaciloa! - mgznebared avlaparakdi, radgan

sakuTari mtkicebulebebi marTlac utyuari, uzado meCveneboda! Tavadve matkbobda Cemi oratoruli niWi. - ho, mosvlas verafriT SeZlebda. mec ki damabnieT, nastenka, drois SegrZneba damakargvineT... dafiqrdiT: is mxolod axla miiRebda werils. davuSvaT, ver axerxebs mosvlas, davuSvaT werilis moweras apirebs, werils xom xvalamde veravin mogawvdiT. gaTendeba Tu ara,

im xalxs mivakiTxav, yvelafers gavigeb da pasuxs SegatyobinebT. aTasi ram SeiZleboda momxdariyo... iqneb saxlSi ar iyo, rodesac Tqveni werili miutanes? iqneb jer arc waukiTxavs? asec xdeba xolme. magram ho, ho! rasakvirvelia, yvelaferi xdeba, - meTanxmeboda nastenka, mis xmaSi imedgacrueba igrZnoboda... anu fiqrebi aSkarad

ewinaaRmdegebodnen sityvebs. nastenkas undoda, raRac sxva gza moeZebna... iciT, ra unda gaakeToT? xval, rac SeiZleba adre midiT, Tu raimes gaigebT, maSinve SematyobineT. xom iciT, sad vcxovrob? - mkiTxa da Tavisi misamarTi gamimeora. uecrad kvlav alersad daiRvara, iseTi nazi, iseTi mokrZalebuli Seiqna... TiTqos yuradRebiT ismenda Cems TiToeul sityvas, magram, rodesac raRac vkiTxe, ar mipasuxa, daibna da Tavi mxrebSi Camala. TvalebSi Cavxede - tiroda. tirili! cdilobda, damSvidebuliyo, gaecina, magram nikapi ukankalebda, verc mkerds imorCilebda, saocari siswrafiT sunTqavda. es rogor SeiZleba? bavSviviT iqceviT! axlave SewyviteT

Tqvenze vfiqrob, - miTxra mcire dumilis Semdeg, - iseTi keTili

xarT, albaT qvis guli unda mqondes, rom am sikeTes ver vgrZnobde. iciT, axla ra vifiqre? mas SegadareT... ratom is da ara Tqven? ratom ar aris is Tqvennairi? gacilebiT Tqvenze uaresia da mainc... Tqvenze metad miyvars. araferi vupasuxe. rogorc Cans eloda, rom raRacas vetyodi. SesaZloa, kargad ar vicnob. TiTqos yovelTvis meSinoda misi.

mudam Zalian seriozuli, zedmetad amayi adamianis STabeWdilebas axdenda. ara, me vici, rom ase mxolod erTi SexedviT Canda, sinamdvileSi Cemze gacilebiT keTili da alersiania... maxsovs, rogor Semomxeda maSin,

rodesac tomriT xelSi mivadeqi. da mainc mis mimarT usazRvrod did pativiscemas vgrZnob... rogor fiqrobT, gamodis, rom ar varT Tanasworni, erTmaneTs ar SeveferebiT? ara, nastenka, ara. es mxolod imas niSnavs, rom yvelaze metad giyvarT amqveynad, sakuTar Tavze gacilebiT metad.

ra minda

davuSvaT asea, - mipasuxa gulubryvilo nastenkam, - magram iciT, giTxraT? mxolod axla konkretulad mis Sesaxeb ki ar

vilaparakeb, ise zogadad... adrec xSirad mifiqria amaze. momismineT, netav ratom ar Camoyalibda Cven Soris WeSmaritad da-Zmuri urTierToba? ratom xdeba ise, rom saukeTeso adamianic ki meore adamians raRacas umalavs? Tundac am wuTas ratom ar unda vTqvaT is, rasac marTla vgrZnobT? yvela cdilobs imaze gacilebiT sastiki gamometyvelebis miRebas, vidre sinamdvileSia, TiTqos grZnobebis gamoxatva am grZnobebis Seuracxyofas niSnavs... marTali xarT, nastenka! magram amas mravali mizezi aqvs, -

Sevawyvetine saubari, radgan swored am wuTebSi yvelaze metad sakuTari grZnobebis gamJRavnebis mrcxvenoda. ara, ara! - mgznebared mipasuxa nastenkam, - ai, magaliTad Tqven -

srulebiT ar hgavxarT sxvebs! ar vici, rogor gadmogceT is, rasac vgrZnob, magram meCveneba... Tundac axla, am wuTebSi... TiTqos Cem gamo raRacas TmobT, TiTqos msxverpli gaiReT, daamata nastenkam da gaubedavad

amomxeda. mapatieT, ase rom gelaparakebiT: me xom ubralo gogona var, bevri araferi minaxavs da gamigia, amitom wesierad laparakic ar vici, gaRimebas cdilobda, magram raRac farulma grZnobebma xma aukankala. - me mxolod imis Tqma mindoda, rom madlobeli var da... rom mec yvelafers vgrZnob... RmerTs Tavi ki ara, Sevavedreb Tqvens sxva bednierebas... amis gamo. rac maSin daaxasiaTeT. Tu odesme vinme

miambeT meocnebeze, simarTle ar aris, anu Tqven ar xarT aseTi. sakuTari sruliad adamiani

SegiyvardebaT, bednierebas gisurvebT! mas ki, visac SeiyvarebT, arafers vusurveb, radgan is isedac bednieri iqneba. me qali var, amitom zustad vici es da rasac geubnebiT, uTuod unda daijeroT... gaCumda, Zlierad momiWira xeli. mRelvarebisgan xmas ver viRebdi. ase gavida ramdenime wuTi. rogorc Cans, dRes ar mova! ukve gviania!.. - bolos da bolos

daarRvia dumili nastenkam. xval mova, - ganvacxade mtkiced.

xvalamde

ho,

maSinve

gamxiarulda, SeZlebda.

axla kargi,

CemTvisac naxvamdis!

cxadia, xvalamde!

rom Tu

mosvlas

verafriT

iwvimebs, SesaZloa aqamde ver movaRwio, magram zeg uTuod gamovCndebi, rac ar unda moxdes, mainc moval. aucileblad damelodeT. minda gnaxoT, minda yvelaferi giamboT. damSvidobebisas xeli gamomiwoda, naTeli Tvalebi aukaSkaSda da mkiTxa: - xom mudam erTad viqnebiT? xom asea? nastenka, nastenka! rom icode, rogori martosuli var axla! rodesac cxra saaTi gaxda oTaxSi veRar gavCerdi. miuxedavad wvimiani amindisa, mainc quCaSi gavedi. Cvens patara skamze davjeqi. nastenkas

gzajvaredinisken wavedi, magram ise davbrundi ukan, rom misi saxlis fanjrebisTvisac ar Semixedavs, Tumca zustad ori nabiji maSorebda am fanjrebs. rodesac sakuTar oTaxSi Sevedi, gulze lodiviT damawva sevda, es iseTi gausaZlisi sevda iyo! rogori nestiani, naRvliani Ramea! kargi amindi rom yofiliyo, mTel Rames quCaSi gavatarebdi, viseirnebdi... magram xvalamde, xvalamde! xval is yvelafers miambobs. dRes ar gamogzavna werili. ra mniSvneloba aqvs. asec unda iyos. isini ukve erTad arian...

Rame meoTxe
RmerTo, rogor damTavrda es yvelaferi! riT damTavrda! cxra saaTze mivedi. is ukve iq iyo. Soridanve davinaxe. zustad ise idga, rogorc maSin pirvelad rom Sevxvdi. sanapiros moajirs dayrdnobili... verc ki SeniSna, rogor mivuaxlovdi. Tavs. saswrafod motrialda Cemken da mkiTxa: ra? ra xdeba? Cqara! miTxariT! gakvirvebuli vuyurebdi. werili, sad aris werili? - moajirs mZlavrad CasWida xeli. nastenka! - davuZaxe. ise vRelavdi, Zlivs vimorCilebdi sakuTar

ara, werili ar maqvs. TqvenTan... ar mosula?

gafiTrda, TiTqosda gaqvavda, didi xnis ganmavlobaSi ar maSorebda Tvals. ukanaskneli imedi davumsxvrie. kargi daviviwyoT! - amoTqva bolos da bolos, - daviviwyoT...

Tuki mimatova. Tvalebi daxara, Semdeg undoda CemTvis Semoexeda, magram ver SeZlo. ramdenime wuTis ganmavlobaSi sakuTar mRelvarebas ebrZoda... uecrad xidis rikulebs daemxo da tirili daiwyo. sakmarisia, sakmarisi! - vTqvi da vigrZeni, rom Zala ar myofnida,

ar SemeZlo misi damSvideba... ar vicodi, ra meTqva. ara, ar aris saWiro Cemi damSvideba, - meubneboda nastenka da

cremlebi axrCobda, - araferi miTxraT mis Sesaxeb, aRar miTxraT, rom mova, rom sastikad da araadamianurad ar mivutovebivar. ratom? risTvis? nuTu im werilSi, im bedkrul werilSi raime gamaRizianebeli davwere?.. qviTinma laparaki Seawyvetina. vuyurebdi da guli meglijeboda. ra araadamianuri sisastikea, - gaimeora kvlav, - erTi sityvac ar

momwera, erTi striqonic ver gaimeta! pasuxi mainc gaeca! eTqva, rom aRar vWirdebi! sami dRea tyuilad velodebi! rogori advilia misTvis awyeninos, Seuracxyofa miayenos sacodav, miusafar gogonas, romelic mxolod imaSia damnaSave, rom ase TavdaviwyebiT Seuyvarda! ramdeni ram gadavitane am sami dRis ganmavlobaSi! RmerTo Cemo! RmerTo Cemo! rodesac maxsendeba, rogor mivedi masTan, rogor davimcire Tavi, vtirodi da siyvaruls vevedrebodi... sul mcire siyvaruls mainc... da amis Semdeg!.. mismineT, - uecrad aucimcimda Savi Tvalebi, - ase ar unda momxdariyo! arabunebrivia! an Tqven motyuvdiT, an - me. iqneb saerTod ar miuRia werili? iqneb araferi icis? rogor SeiZleba! Tavad gansajeT, miTxariT, RvTis wyalobiT, amixseniT! me araferi mesmis! SeiZleba ase barbarosulad moqceva?! raime xom ar gaigo? iqneb vinmem raRac cudi uTxra Cem Sesaxeb? Tqven ras fiqrobT? momismineT, nastenka, xval mival masTan. mere? yvelafers gamovkiTxav da yvelafers vuambob. mere?

werili

dawereT.

vaiZuleb,

pativi

sces

Tqvens

saqciels,

yvelafers gaigebs da Tu... striqonsac davi...vi...wyeb... dawynardiT, dawynardiT! ai, aq dajeqiT nastenka, - vuTxari da Zalian mSvidad var! ho, namdvilad! cremlebi?.. cremlebi ara, araviTar SemTxvevaSi, sakmarisia! sityvasac aRar davZrav, aRar mivwer! sakmarisia! me mas ar vicnob, aRar miyvars,

skamze davsvi.

amoSreba! fiqrobT, rom Tavs moviklav?.. guli damimZimda. mindoda, raRac meTqva, magram ver SevZeli. momismineT! - nastenkam xeli momkida, - miTxariT: Tqven ase ar amgvari suleluri saqcielis gamo? Tu SeifarebdiT,

moiqceodiT? ar dascinebdiT imas, vinc TviTon movidoda TqvenTan? ar gakicxavdiT

ifiqrebdiT, rom udanaSauloa, Cemo!.. -

is martoa da ver SeZlo, gaqceoda siyvaruls? rom cudi araferi gaukeTebia! RmerTo! RmerTo

udanaSaulo!..

nastenka!

wamoviyvire,

aRar

SemeZlo,

veRar

vimorCilebdi

sakuTar Tavs. - nastenka! saSinlad vitanjebi! guls miwamlavT, maxrCobT! ukve veRar gavCumdebi! bolos da bolos unda giTxraT, rogor miduRs guli... skamidan avdeqi. xeli momkida da gakvirvebulma Camxeda TvalebSi. ra gemarTebaT? momismineT! - mtkiced mivuge me, - kargad momismineT, nastenka!

rasac axla getyviT, SesaZloa arasdros moxdes, magram moTmena aRar SemiZlia. Tqven itanjebiT da am tanjvis gamo, vici, mapatiebT!.. gTxovT mapatioT!.. ki magram, ra xdeba? tirili Sewyvita da dakvirvebiT Semomxeda. mis TvalebSi raRac ucnauri cnobismoyvareoba akiafda. - ra dagemarTaT? es ocneba auxdenelia... magram me Tqven miyvarxarT! ho, ukve

yvelaferi vTqvi! - xeli Caviqnie. - axla, Tavad gansajeT - SegiZliaT Tu ara mesaubroT ise, rogorc wuTis win mesaubrebodiT da momisminoT...

vici, rom

mere ra moxda? - Semawyvetina nastenkam, - ra moxda? didi xania giyvarvarT, ubralod meCveneboda... TiTqos zerele iyo es

grZnoba... RmerTo Cemo, RmerTo Cemo! ho, Tavidan zerele iyo, axla ki, axla... zustad imave

mdgomareobaSi var, rogorSic Tqven iyaviT... ai, maSin, rodesac tomriT xelSi mixvediT masTan. ara, uaresSi, radgan mas maSin aravin uyvarda, Tqven ki ukve Seyvarebuli xarT, nastenka. ras ambobT! veraferi gavige. ratom... ho, Tumca, ratom ki ara... ai,

ase uecrad... RmerTo, ra sisuleleebs vlaparakob! magram Tqven... nastenka saSinlad daibna. loyebi auwiTlda, Tvalebi daxara. damnaSave ra var, SemiZlia borotad gavakeTo, gamoviyene... nastenka?Aar da mainc... vici, ara! rogor ar var moviqce! damnaSave!

merwmuneT, guli meubneba, vgrZnob, rom arasdros gawyeninebT, ubralod ver SevZleb Seuracxyofis moyenebas TqvenTvis! mudam Tqveni megobari viyavi, axlac megobrad vrCebi, arasdros aravisTvis, Tumca, arafrisTvis vis ras miRalatia. Cemi

metireba,

cremlebi

maxrCobs

nastenka...

uSavebs

cremlebi... cremlebi? cremlebi amoSreba... dajeqiT, - miTxra da ZaliT damsva skamze, - RmerTo Cemo! ara! ar davjdebi. aq darCena aRar SemiZlia, Tqven Cemi danaxvac

ar gindaT, ubralod yvelafers getyviT da waval. ar mindoda gagegoT, rom miyvarxarT, es Cemi saidumlo unda yofiliyo, sakuTari egoizmi Tavs ar unda momexvia TqvenTvis. ara! ver moviTmine. Tqven TviTon daiwyeT amis Sesaxeb laparaki, yvelaferSi Tqven xarT damnaSave. da... ar gaqvT ufleba gamagdoT... ara, arc vapireb, ara! - ambobda nastenka, sawyals ise uWirda

sakuTari dabneulobis damalva. - ar gamagdebT? ara? me ki TviTon mindoda gaqceva. aucileblad waval, oRond jer yvelafers vityvi, radgan, rodesac Tqven laparakobdiT, erT adgilze ver vCerdebodi, rodesac tirodiT, imitom (momiteveT, magram davarqmev saxels), rom uaryves Tqveni siyvaruli, vigrZeni, rogor

miyvarxarT, ra Zlier miyvarxarT, nastenka!.. ise gavmwardi! gavmwardi imitom,

rom Zalian miyvarxarT da mainc verafriT gexmarebiT... guli mewureba, grZnobebis damalva aRar SemiZlia, yvelaferi unda meTqva, nastenka!.. - ho, ho! miTxariT, araferi damimaloT! - Tqva nastenkam da ucnaurad aiqnia xeli. - albaT gikvirT... magram ilaparakeT... da mere me getyviT! mec yvelafers getyviT! - vici, rom gecodebiT, nastenka, ubralod gecodebiT! dakargulis povna SeuZlebelia! erTxel naTqvams veRar damalav! ase ar aris? axla ukve iciT. wertili dasmulia. kargia, Zalian kargi! samyaro mSvenieri gaxda! oRond momismineT. rodesac tirodiT, vfiqrobdi (RmerTo, momeci Zala amovTqva is, rasac vfiqrobdi!). ho, vfiqrobdi (rasakvirvelia, es arasdros moxdeba), vfiqrobdi, rom Tqven... is ukve aRar giyvarT. maSin... sami dRea mxolod momavalze vocnebob! maSin... Zal-Rones ar daviSurebdi da mivaRwevdi mizans - uTuod SegayvarebdiT Tavs. gaxsovT? TviTonve miTxariT, rom ukve TiTqmis giyvarvarT. ho, sul es aris, risi Tqmac mindoda. mxolod isRa darCa saTqmeli, ra moxdeboda maSin, Tuki Tqvenc SegiyvardebodiT. sxva aRaraferi! nastenka, Cemo megobaro, mimaCnia, rom vagrZelebT

megobrobas, - me, rasakvirvelia, erTi ubralo, Cveulebrivi adamiani var, imdenad ususuri, zogadad veravin mamCnevs... raRac uazrobas vlaparakob... dabneulobis Seyvarebulic bralia. ki ise erTi sityviT, ise im, CemTvis ucxo, rom... adamianSi arasdros

meyvarebodiT,

meyvarebodiT,

dagamZimebdaT Cemi siyvaruli. mxolod erT rames igrZnobdiT, igrZnobdiT yoveldRe, yovel wams... rom Cemi siyvaruliT anTebuli guli... keTilSobili, madlierebiT aRsavse guli mxolod TqvenTvis feTqavs. oh, nastenka, nastenka! ar vici, ras merCodiT!.. - nu itirebT, gTxovT, ar minda, rom tirodeT, - miTxra nastenkam da saswrafod wamodga, - wamodiT, adeqiT, wamomyeviT, SewyviteT tirili, meubneboda da Tavisi cxvirsaxociT mwmendda cremlebs, - ho, wavideT, raRac unda giTxraT... davuSvaT, mimatova, davuSvaT, ukve davaviwydi... ar mogatyuebT - me is jer kidev miyvars... magram, momismineT da mipasuxeT. ai, Tuki Tqven SemiyvardebiT, ufro sworad, Tuki mxolod... RmerTo Cemo! axla rom maxsendeba, rogor gayenebdiT Seuracxyofas maSin, rodesac davcinodi Tqvens siyvaruls, rodesac gaqebdiT imitom, rom ar SegiyvardiT!.. RmerTo

Cemo! rogor ver warmovidgine, ratom ver warmovidgine, ra suleli viyavi... kargi, ukve gadavwyvite da yvelafers getyviT... momismineT nastenka, me axla waval! waval, radgan vxedav...

gawvalebT. vxedav, sindisi gqenjniT imitom, rom damcinodiT. me ki ar minda, ar minda Tqveni isedac damZimebuli guli ufro metad... damnaSave var, mSvidobiT! - SeCerdiT, momismineT: cota xans daicadeT! ar SegiZliaT? - ras velodo, rogor? - me is miyvars, magram es gaivlis, unda gaiaros, ar SeiZleba ar gaiaros, ukve vgrZnob, rom male gaivlis... arc ki vici, SesaZloa dResve damTavrdes yvelaferi, radgan me is mZuls. maSin rodesac Tqven CemTan erTad tirodiT, is damcinoda! Tqven xom arasdros gamimetebdiT... ar gamimetebdiT, radgan giyvarvarT, mas ki ar vuyvardi... bolos da bolos mec miyvarxarT... ho, miyvarxarT! ise miyvarxarT, rogorc Tqven giyvarvarT... adrec xom giTxariT, gaxsovT? miyvarxarT imitom, rom masze ukeTesi xarT, masze keTilSobili, imitom rom, rom, rom is... imdenad Relavda, saTqmeli veRar daamTavra, Tavi mxarze damado, Semdeg mkerdze da mwared aqviTinda. vamSvidebdi, vexvewebodi, Seewyvita tirili, magram ar SeeZlo. xels miWerda, amoisunTqavda Tu ara, meubneboda: "damacadeT, damacadeT, axlave! aRar vitireb! minda giTxraT... ar ifiqroT... imitom ki ar vtiri, rom mecodebiT... ho, male gaivlis..." rogorc iqna Sewyvita tirili, cremlebi moiwminda da isev gavuyeviT sanapiros. mindoda, davlaparakebodi, magram mexveweboda, cota xans ar amomeRo xma. ase mdumared davdiodiT... bolos da bolos, Zal-Rone moikriba da laparaki daiwyo... ho, ai ra, - wamoiwyo susti, akankalebuli xmiT, magram am xmaSi

uecrad iseTi siTbo vigrZeni, ucnaurad amiCqrolda guli, - ar ifiqroT, rom Tavqariani var, rom advilad SemiZlia daviviwyo da vuRalato... mTeli wlis ganmavlobaSi miyvarda, RmerTs geficebiT, fiqrebSic ki arasdros miRalatia misTvis. man es ar daafasa, ufro metic, abuCad aigdo Cemi grZnobebi, guli matkina, Seuracxyofa momayena. ara! aRar miyvars! me

mxolod amaRlebuli, keTilSobili adamianis siyvaruli SemiZlia, radgan

TviTonac aseTi var... is ar aris Cemi Rirsi, - kargi, davaneboT Tavi! ase ukeTesia, momavalSi mainc gavicnobdi, ganvixiblebodi da es uaresi

iqneboda... yvelaferi damTavrda! vin icis, - xeli xelze momiWira, - iqneb sinamdvileSi arc myvarebia? iqneb Cemi grZnoba warmosaxvam Seqmna, raRac bavSvurma sisulelem... iqneb es grZnoba mxolod imitom gaCnda, rom bebiis tyveobaSi vcxovrobdi? iqneb is ki ara, sxva unda miyvardes? adamiani, romelic Semicodebs da, da... ho, aRar gvinda, sjobs aRar vilaparako, nastenkas nerviulobisgan suli exuTeboda, anu, imis Tqma mindoda...

miuxedavad imisa, rom is miyvars (ara, miyvarda), miuxedavad am siyvarulisa... Tu Tqven imdenad giyvarvarT... SeZlebT amoZirkvoT, damaviwyoT misi

siyvaruli... Tuki ar damtovebT marto... manugeSebT, gverdSi amomidgebiT... geqnebaT survili. mudam ise giyvardeT, rogorc axla, geficebiT... namdvilad gaxdebiT Cemi siyvarulis Rirsi... ho... axla SemirTavT colad? nastenka, wamoviyvire. sixarulis cremlebi maxrCobda, -

nastenka!.. nastenka!.. sakmarisia, sakmarisi! - meubneboda... uWirda sakuTar grZnobebTan

gamklaveba, - ukve yvelaferi naTqvamia; xom asea? asea? Tqvenc bednieri xarT da mec. amaze nuRar vilaparakebT, Zalian gTxovT... aRar SemiZlia, Tu RmerTi gwamT, sxva Temaze visaubroT!.. kargi, nastenka, kargi! ubralod Zalian bednieri var, me... ho, aba

daviwyoT, Cqara daviwyoT sxva sakiTxebze laparaki! mzad var... Cven ar vicodiT, raze gvesaubra... vicinodiT, vtirodiT, aTasobiT sisuleles vambobdiT. xan win mivdiodiT, xan uecrad vbrundebodiT ukan. erTi sityviT, quCac gadavsereT, trotuaric... mTeli sanapiro. ise

viqceodiT, rogorc patara bavSvebi... axla marto vcxovrob, nastenka. xval ki... Raribi var, Cemi rasakvirvelia, bebiasac xom aqvs pensia. bebiam CvenTan unda

Semosavali orasi aTass ar aRemateba, magram es ar aris mniSvnelovani...

icxovros, xels araferSi SegviSlis. bebiam? aucileblad... oRond, ai matrena... ho, Cvenc gvyavs fekla!

matrena keTilia, mxolod erTi nakli aqvs, warmosaxvis unari ar

gaaCnia. magram ara uSavs!.. gadmodiT. gadmovide? anu, TqvenTan davsaxlde? kargi, Tanaxma var... Cveni mansarda daiqiraveT. iq axla aravin cxovrobs. erTi eg araferi! mSvenivrad icxovreben erTad, oRond xval

mdgmuri gvyavda, didgvarovani moxuci qalbatoni da ukve gadavida. vici rom bebias surs, mansarda axalgazrda mamakacs miaqiravos. sul vekiTxebi, Tu ratom unda, misi mdgmuri maincdamainc axalgazrda mamakaci iyos. mudmivad erTsa da imaves mpasuxobs: "ar ifiqro nastenka, saqmros ki ar veZeb SenTvis, ubralod davberdio." hoda, mivxvdi, rom swored Cems

gaTxovebas cdilobs... nastenka!..

orives gagvecina. ho, marTla, Tqven sad cxovrobT? damaviwyda. iq, ... xidTan, baranikovis saxlSi. didi saxlia? ki, didia. ho, vici eg Senoba. kargi saxlia, magram Tqven mainc saswrafod

gadmodiT CvenTan... vaswavli... vnaxoT... ho, rasakvirvelia, raime sxva ajobebs. daufiqreblad wamomcda... SesaniSnavia... male mec damajildoveben... erTi sityviT, xval ukve Cemi mdgmuri gaxdebiT... "sevelieli dalaqis" warmodgenasac daveswrebiT! ra Tqma unda, - gaicina nastenkam, - ara, sjobs sxva speqtakli xvalve, xvalve gadmoval. marTalia, binis qira bolomde ar me ki bavSvebs movamzadeb. TviTonac miviReb codnas da sxvebsac

damifaravs... ara uSavs, male xelfass aviReb da...

ai, ase vlaparakobdiT da vseirnobdiT, TiTqos burusSi, sizmarSi davabijebdiT... Tavadac ver vacnobierebdiT, ra xdeboda Cvens Tavs. xan erT

adgilas vCerdebodiT da didxans vsaubrobdiT, xan win da ukan davdiodiT... sicili da cremlebi erTmaneTs cvlida... drodadro nastenka saxlSi

dabrunebas iTxovda, me ver vbedavdi SekamaTebas da saxlamde micilebas vTavazobdi. wavidodiT gzajvaredinisken, TxuTmet wuTSi ki vxvdebodiT, rom adgilidan ar davZrulvarT... kvlav sanapiroze, Cvens skamTan videqiT. nastenka xSirad oxravda, cremlebi awveboda. aseT dros gaurkveveli SiSi yinulad iRvreboda mTel Cems sxeulSi... magram maSinve xels mkidebda da... kvlav davdiodiT, vlaparakobdiT, vicinodiT... axla namdvilad Sin dabrunebis droa, Zalian gviania, - Tqva

nastenkam, - sakmarisia, marTla bavSvebi xom ar varT! ho, magram ukve veRar daviZineb da aRarc waval saxlSi. albaT mec veRar daviZineb. gamacileT... aucileblad! axla ki namdvilad mivaRwevT Tqvens binamde. ho, namdvilad... aba, daificeT!.. odesme xom unda mivide saxlSi! vficav! - vupasuxe siciliT... maSin wavideT! wavideT. zemoT aixedeT nastenka, SexedeT, Cqara SexedeT cas! xval

araCveulebrivi dRe iqneba. ca - aseTi cisferi, mTvare - aseTi... odesme ginaxavT? SexedeT: es yviTeli Rrubeli sacaa miswvdeba mTvares, SexedeT, SexedeT!.. ara, gverdi auara. uyureT, nastenka, uyureT!.. magram gaqvavebuli... is ar uyurebda gaubedavad, Rrubels, Tumca dadumebuli mZlavrad idga, TiTqos uecrad

Semdeg

momekro.

aTrTolda Cems xels CaWidebuli xeli, Sevxede... kidev ufro Zlierad momekro. swored am wuTebSi axalgazrda mamakacma Cagviara... SeCerda, daJinebiT Semogvxeda. kvlav ramdenime nabiji gadadga. guli gadamiqanda...

nastenka, - vuTxari CurCuliT, - vin aris? is aris! - CurCuliTve mipasuxa da ufro metad akankalda, ufro

Zlierad momekro... fexze Zlivs videqi, vgrZnobdi, male waviqceodi.

nastenka! nastenka! Sen xar?! - gaisma xma da axalgazrda mamakaci

Cvenken wamovida. RmerTo! rogor iyvira! TiTqos Sezanzarda! rogor moswyda Cems

xelebs, sxeuls... rogor gafrinda misken!.. videqi da mkvdariviT vuyurebdi. magram... gauwoda Tu ara xeli, Caexuta Tu ara, maSinve Cemken motrialda, momiaxlovda, rogorc qariSxali, rogorc cas mowyvetili elva da sanam gons movidodi, kiserze momxvia xelebi, mgznebared makoca. Semdeg usityvod gaiqca misken, xeli mohkida da... wavidnen. didxans videqi, didxans vuyurebdi... bolos da bolos, orive gaqra.

dila
Cemi Rameebi dilam daasrula. saSineli dRe iyo. wvimda da wvimis sevdismomgvreli wveTebi fanjrebs exeTqeboda. oTaxSi bneloda, quCebi burusSi gaxveuliyo. Tavi mtkioda, Tavbru mexveoda. cieb-cxeleba nel-nela epareboda sxeuls. fostalionma werili mogitanaT, qalaqis fostaSi gamougzavnia

viRacas, - macnoba matrenam. werili! visgan aris? - saswrafod wamovxti skamidan. ar vici, aba, daxedeT, iqneb aweria. mapatieT!" mwerda nastenka, "muxlebze daCoqili

luqi movaglije. werili misgan iyo! "o, mapatieT,

gevedrebiT, mapatieT! Tqvenc mogatyueT da sakuTari Tavic. es iyo sizmari, moCveneba... mTeli dRea vitanjebi. mapatieT! mapatieT!.. ar gamkicxoT, Cemi grZnobebi marTla ar Secvlila. giTxariT, rom mudam meyvarebodiT, axlac miyvarxarT, es ufro metia, vidre siyvaruli. RmerTo! rom SeiZlebodes orive erTad miyvardeT! rom SeiZlebodes Tqven iyoT is!" uecrad gamaxsenda misive sityvebi: netav is iyoT Tqven! ho, nastenka, maSin ase miTxari... "RmerTia mowame, arafers daviSurebdi TqvenTvis! vici, rogor gamZimebT dardi. ... Seuracxyofa mogayeneT, magram icodeT, Tu adamiani

WeSmaritad

giyvarT,

ver

SeZlebT

mudam

nawyeni

iyoT

masze.

Tqven

ki

namdvilad giyvarvarT! madlobeli var! diax... madlobeli var siyvarulisTvis. es siyvaruli mudam memaxsovreba... rogorc tkbili sizmari, romelic gaRviZebis Semdegac didxans gaxsovs... arasdros damaviwydeba is wami, rodesac sakuTari sulis kari CemTvis Tuki gaxseniT, rodesac ase didsulovnad, mogonebad Tavdauzogavad darCebiT Cems

cdilobdiT Cemi ganadgurebuli, TiTqmis mkvdari gulis gacocxlebas... mapatiebT, amaRlebul, dauviwyar

sulSi... am mogonebas saTuTad Sevinaxav... iseTive erTguli viqnebi misi, rogorc sakuTari grZnobebis. guls ki arasdros vRalatob, arc SemiZlia am guls ar SeuZlia Ralati. is guSinve daubrunda imas, visac mudam ekuTvnoda. Cven uTuod SevxvdebiT erTmaneTs, aucileblad gvestumrebiT... yovelTvis Cemi megobari, Cemi Zma iqnebiT... xom gamomiwodebT xels, rodesac mnaxavT? xom mapatieT? xom isev ise giyvarvarT, rogorc uwin? Zalian gTxovT ar mimatovoT, ise miyvarxarT, rom namdvilad Rirsi var Tqveni siyvarulis... megobaro! me am siyvaruls kviras davimsaxureb... mivyvebi. Zvirfaso, Zalian Cemo Zvirfaso Turme

momaval

colad

vuyvarvar,

arasdros davviwyebivar... xom ar mibrazdebiT mis Sesaxeb rom gwerT? magram minda masTan erTad gewvioT stumrad. masac xom SeiyvarebT? xom

gulwrfelad SeiyvarebT?.. mapatieT da arasdros daiviwyoT Tqveni nastenka." vkiTxulobdi da vkiTxulobdi... cremlebi exeTqebodnen Tvalebs. bolos da bolos werili Zirs daeca... saxeze xelebi avifare. kasatik! kasatik! - damiZaxa matrenam. ra xdeba? Weri obobis qselebisgan gavwminde, ise krialebs, gind stumrebi

moiyvaneT, gind coli... ukve droc aris... matrenas Sevxede... jer kidev mxne, ase vTqvaT "axalgazrda" moxuci gaxldaT, magram ratomRac momeCvena, rom saxe naoWebiT daeRara da welSi moxril, beber dedakacad iqca... uecrad matrenasaviT daberda Cemi oTaxic.

kedlebi da iataki Seilaxa, ucnaurad Camobnelda, obobis qselebma ki ise imata, mTel Werze gaiwela. svetebze baTqaSi daskda da Camocvivda, fanjris

rafebi gaSavda, daibzara... Cemi oTaxis kedlebis naTeli siyviTle laqebma aaWrela... ar vici Rrublebidan mzis sxivma marTla gamoanaTa da male kvlav wvimas Seafara Tavi, Tu ubralod TvalT damibnelda. an iqneb sakuTari momavlis mwuxare perspeqtiva warmovidgine, anu rogori viqnebi TxuTmeti wlis Semdeg... ukve daberebuli, imave oTaxSi, imave matrenasTan erTad, romelsac mTeli am wlebis ganmavlobaSi odnavac ar momatebia Wkua. magram nastenka... rogor SemiZlia nawyeni viyo Senze, rogor SemiZlia Cemi mwuxarebiT Seni naTeli bedniereba gavafermkrTalo! dagamZimo

sindisis qenjniT im dros, rodesac Sav kululebSi unazes yvavilebs Caiwnav da masTan erTad sakurTxevlisken waxval... gana SemiZlia gavsriso am yvavilTagan Tundac erT-erTi... arasodes! arasodes! SenTvis ca yovelTvis uRrublo iqneba, saxes ki mudam mSveniri da uzrunveli Rimili gaanaTebs. Sen mudam dalocvili iqnebi Tundac im wamieri netarebisTvis, wamieri bednierebisTvis, romelic Cems martosul guls aCuqe! RmerTo Cemo! wuTi araamqveyniuri netarebisa! gana es cotaa? gana am wuTs ar SeuZlia usasrulobad iqces da samaradJamod gaabrwyinos adamianisTvis boZebuli wuTisofeli?..

2013 weli
Targmani - maia ColoyaSvili
redaqtori - qeTevan qurdovaniZe koreqtori - giorgi gulbani

Rate