Μάκθμα : Πολλαπλαςιαςμόσ και διαίρεςθ

3. Με τθ βοικεια των εικόνων κάνω πολλαπλαςιαςμοφσ και τισ
διαιρζςεισ:

Τετάρτθ 3 Οκτωβρίου 2012

1. Σκζφτομαι και ςυμπλθρώνω. Ύςτερα χρωματίηω μπλε τουσ αρικμοφσ
τθσ προπαίδειασ του 8 και κόκκινουσ τουσ αρικμοφσ τθσ προπαίδειασ
του 9:
1 x 8 = ____
10 x 8 = ____
6 x 8 = ____

4 x 8 = ____
3 x 8 = ____
0 x 8 = ____

8 x 8 = ____
9 x 8 = ____
7 x 8 = ____

2 x 8 = ____
5 x 8 = ____

6 x 9 = ____
10 x 9 = ____
1 x 9 = ____

4 x 9 = ____
7 x 9 = ____
9 x 9 = ____

8 x 9 = ____
0 x 9 = ____
3 x 9 = ____

2 x 9 = ____
5 x 9 = ____
4. Σε κάκε πολλαπλαςιαςμό κάνε δυο διαιρζςεισ:

1
11
21
31
41
51
61
71
81

2
12
22
32
42
52
62
72
82

3
13
23
33
43
53
63
73
83

4
14
24
34
44
54
64
74
84

5
15
25
35
45
55
65
75
85

6
16
26
36
46
56
66
76
86

7
17
27
37
47
57
67
77
87

8
18
28
38
48
58
68
78
88

9
19
29
39
49
59
69
79
89

10
20
30
40
50
60
70
80
90

2. Σε ζνα κουτί είναι τοποκετθμζνα ςοκολατάκια ςε 5 ςειρζσ. Σε κάκε
ςειρά υπάρχουν 8 ςοκολατάκια. Πόςα ςοκολατάκια υπάρχουν ςτο
κουτί;
Λφςθ :

Απάντθςθ : ____________________________________________________

7Χ9=63

63:7=9

…. : …=….
8 Χ 10= ___

63:9 = 7

... : …=….
…. : …=….

…. : …=….
5Χ9 = ____

4Χ9 = _____
…. : …=….

…. : …=….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful