You are on page 1of 68

Ð³Û êÇñï

HAI SIRD
ÚàôÜÆê 2007 / ÂÆô 159 - JUNE 2007 / NO. 159

вڲêî²ÜÆ ÐúØ-Æ
15-²Øº²Î
1991-2006
15th ANNIVERSARY
OF ARS/ARMENIA

A N I N T E R N AT I O N A L P E R I O D I C A L O F T H E A R M E N I A N R E L I E F S O C I E T Y
вزвÚÎ²Î²Ü ä²ð´ºð²ÂºðÂ Ð²Ú ú¶Üàôº²Ü ØÆàôº²Ü
Ð³Û êÇñï
H A I S I R D
вزвÚÎ²Î²Ü ä²ð´ºð²ÂºðÂ Ð²Ú ú¶Üàôº²Ü ØÆàôº²Ü
AN INTERNATIONAL PERIODICAL OF THE ARMENIAN RELIEF SOCIETY
Published by
The Central Executive Board of the Armenian Relief Society, Inc.

Hasmig Derderian, Chairperson; Georgi-Ann Oshagan, Vice-Chairperson;


Maida Melkonian, Clerk-Secretary; Maro Froundjian, Treasurer;
Karine Hovhannisian, Advisor; Liza Avakian, Advisor; Nova Hindoyan, Advisor;
Shakeh Basmajian, Advisor; Tamar Der Bedrossian, Advisor.

<

Editor
TATUL SONENTZ-PAPAZIAN

Production Supervisor
JIRAYR BEUJEKIAN

<

This magazine is not an official document of the Armenian Relief


Society, Inc.The opinions expressed do not necessarily reflect the views
of the ARS. Inc. The designations employed do not imply the expression
of any opinion whatsoever on the part of the ARS, Inc. concerning the
legal status of any country, area or territory, or of its authorities, or
concerning the delimitation of its frontiers.
Reference to any subject matter in Hai Sird does not imply the endorse-
ment of the ARS, Inc. and any failure to mention any subject matter is not
a sign of disapproval. Text and photographs may be freely reproduced
with mention of source (except photo agency photographs). Written
notification by letter or electronic mail is appreciated.
All correspondence should be addressed to ARS, Inc., Publications
Department, 80 Bigelow Avenue, Watertown, MA 02472;
publications@ars1910.org.

ISBN 0-9704934-1-X
´àì²Ü¸²ÎàôÂÆôÜ  C O N T E N T S

EDITORIAL – 2

ÐúØ-Æ ÊúêøÀ вڲêî²Ü-êöÆôèø ÊàðÐð¸²ÄàÔàìÆÜ

ARS ADDRESS AT THE 3RD ARMENIA-DIASPORA CONFERENCE Hasmig Derderian – 3-5

ÐúØ-Æ Ð²ðÆôð²Øº²ÎÀ Þ³ù¿ î¿ñ Ø»ÉùáÝ»³Ý-ØÇÝ³ë»³Ý – 6-7

вڲêî²ÜÆ ÐúØ-Æ 15ñ¹ î²ðº¸²ðÒ

ARS ARMENIA’S 15th ANNIVERSARY Georgi-Ann Oshagan – 8-15

THE EDUCATION OF ASHOT Knarik O. Meneshian – 16-22

VERSE IN THE VERNACULAR AND TRANSLATION…

“CANTIQUE” Artem Harutiunian – 23

ÆÜâ ºê ²ÜºÈàô ³ÃáõÉ êáÝ»Ýó – 23

MOTHER Vahe Oshagan – 24

LA FEDERATION EURO-ARMENIENNE – 25

KOMITAS Armand Artinian – 26-27

PRELUDE TO POGROM Anna Astvatzatrian Turcott – 28-29

MUTED MESSAGE Tatul Sonentz – 29

11ñ¹ §êú꾦 زÜβä²ðî¾¼Æ ´²òàôØÀ – 30-31

THE ARS AT THE UNITED NATIONS

THE ARS AT THE UN DPI/NGO CONFERENCE – 32-33

THE ARS HOSTS PANEL ON VOLUNTEERISM Anahid Ughurlayan – 33-34

THE ARMENIAD Anna Petrosova – 35

IN ATHENS WITH PETER BALAKIAN Saro Dedeyan – 36-37

YOUTH FORUM – OBSERVATIONS Nyree Derderian – 38

“SPONSOR-A-CHILD” ENTERS A NEW ERA – 39

²ÞʲðÐÆ ÞàôðæÀ ÐúØ-Æ Ðºî – 40-46

FINANCIAL STATEMENTS – 49-64

1
E D I T O R I A L

After the Past 15 Momentous Years...


On The Threshold Of A New Era

W
e are all aware, that global changes are taking place and the search for a new
world order is causing serious political tremors in a status quo defined and
sustained by a declining ‘unipolar’ hegemony. The Armenian nation, whose past 15
historic years were marked by trying times, commemorates and celebrates losses and triumphs,
that culminated in the reestablishment of an independent, sovereign state after 75 years of total
dependency under a foreign autocratic regime. In a region beset by constant turmoil, our 15-
year-old state still strives for the recognition of its demographic and territorial integrity.

Just when our resurgent Homeland, the Armenian Republic, was mustering all its poten-
tial for the rebuilding of the areas devastated by the 1988 earthquake, it found itself constricted
in the relentless noose of the Azeri-Turkish blockade, aggravated by murderous border clashes,
an acute shortage of grain and fuel, and most of all, the on-going conflict over the status of
historically and culturally Armenian Artsakh.

In those days of confrontation with our determined opponents, the contribution of each
and every Armenian to our common cause had special significance. The ARS, as an experi-
enced, global Armenian organization with numerous regional chapters and countless supporters,
both in the Homeland and the Diaspora, felt deeply the urgency of its commitments and
remained cognizant of the very real needs of the day, and the immediate future.

In this context, the year 1991, as well as the fateful years preceding and succeeding it,
were a frantic time of accelerated accomplishment for our Organization, in a pan-national
context. The successful results that we witnessed wouldn’t have been possible without the total
commitment of all our regional executives, all our entities and their membership and, most of
all, our loyal friends and supporters throughout the Diaspora and the Homeland. With such
backing, the ARS family was effectively able to assume extraordinary responsibilities.

Naturally, there was an accumulative price tag attached to these countless projects — all
necessary, all worthwhile — albeit, way over our means. As a result, today, the Armenian Relief
Society looks to its devoted membership, its loyal supporters and concerned benefactors to
replenish its depleted resources in order to continue its long, uninterrupted service to our nation
whose growing needs cannot be ignored.

We are more than confident, that over the next three years, with the same zeal and
enthusiasm shown over the past decade and a half, all our regions and chapters — as well as
our supporters world-wide — will stand by us and make our fundraising efforts for the ARS
Centennial Fund an unqualified success, allowing us to continue our humanitarian work while
attaining new standards of excellence in our expanding services.<

2
ÐúØ-Ç ²ï»Ý³å»ïáõÑÇÇÝ ËûëùÁª

3ñ¹ г۳ëï³Ý-ê÷Çõéù
ÊáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ
ºñ»õ³Ý« ê»åï© 18-20« 2006

Ð
³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ýó
ٻͳñ·áÛ ä³ñáÝ Ü³Ë³·³ÑÝ»ñ« ²Ù»Ý³ÛÝ
гÛáó »õ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ì»Ñ³÷³é
гÛñ³å»ïÝ»ñ« ³ñųݳå³ïÇõ Ñá·»õáñ ѳÛñ»ñ« Û³ñ- ÀÝÏÑ© Ú³ëÙÇÏ î¿ñï¿ñ»³Ý
·³ñÅ³Ý å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñ áõ ïÇÏݳÛù« ëÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»-
ݳÏÇóÝ»ñ« ³éÝáõ³Í ÏÁ Ãáõ¿ÇÝ ÁÉÉ³É Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù ³é³çÇ°Ý
Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝÁ« 18«000 ³Ý¹³ÙÝ»ñáí, ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ ÇëÏ - ãÇñ³Ï³Ý³óáõó ³ÛÝ Ã³°÷Á áñ
ï³ñ³Íáõ³Í 24 »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç« Çñ 225 Ù³ëݳ×ÇõÕ»- Ïÿ³ÏÝϳɿÇÝù áÉá°ñëª Ç ï»ë ³ÛÝ Ë³Ý¹³í³éáõû³Ý
ñáí« áñå¿ë ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý »ñÇó³·áÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñ- áõ å³ïñ³ëï³Ï³Ùáõû³Ýª áñ ÏÁ óáõó³»ñáõ¿ñ ³Ûë
åáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ« ³Ý·³Ù ÙÁ »õë« Ù»Í áõñ³Ëáõû³Ù ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ÅáÕáíÝ»ñáõÝ ÁÝóóùÇÝ£
ÏÿáÕçáõÝ¿ ³Ûë ºññáñ¹ г۳ëï³Ý-ê÷Çõéù ÊáñÑñ¹³- ÀݹáõÝ»Éáí ѳݹ»ñÓ Ù»ñ ³½·áíÇ°Ý Ñ³ÙÁÝóó Û³-
ÅáÕáíÁ áñ ÏÁ ½áõ·³¹ÇåÇ Ñ³Û å»ï³Ï³Ýáõû³Ý é³ç¹ÇÙáõû³Ý ׳ݳå³ñÑÇÝ íñ³Û ¹ÇÙ³·ñ³õ»ÉÇ
í»ñ³Ýϳ˳óÙ³Ý »õ ³½³ï ѳÛñ»ÝÇ ÑáÕÇ íñ³Û г- ËáãÁݹáïÝ»ñáõ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« ÏÁ ѳõ³ï³°Ýù ÿ
Û³ëï³ÝÇ ÐúØ-Ç ÑÇÙݳ¹ñÙ³Ý 15ñ¹ î³ñ»¹³ñÓÝ»- ųٳݳ°ÏÝ ¿ ³ÛÉ»õë« Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ »õ ·áñÍÇ° ¹Ý»Éáõ
ñáõÝ£ Ù»ñ ѳٳ¹ñ»³°É ϳñáճϳÝáõÃÇõÝÁª Ç ËݹÇñ Ù»ñ
Ü»ñÏ³Û ÊáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ Ñ³Ù³ñ« ¶áñͳ¹Çñ Ú³ÝÓ- ѳÛñ»ÝÇùÇ Ñ½ûñ³óÙ³Ý »õ ³å³Ñáíáõû³Ý áõ Ù»ñ Åá-
ݳËáõÙÇÝ å³ïñ³ëï³Í ûñ³Ï³ñ·Á« ß³ï ѳݷ³Ù³- Õáíáõñ¹Ç ÝÇõÃ³Ï³Ý áõ Ñá·»Ï³Ý ³ñ·³õ³×ٳݣ
Ýûñ¿Ý« Ý»ñ³é³Í ¿ »ñÏáõ ѳٳ½·³ÛÇÝ ÏßÇé áõ ï³ñá- Âá°ÛÉ ïáõ¿ù ÝáÛÝå¿°ë« ³°Ûë ³Ý·³Ù »õë ÏñÏÝ»Éáõ« ÿ ³Û¹
ÕáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñó»ñ.- ³é³çÇÝÁª г۳ëï³Ý- Ï»Ýë³Ï³Ý ѳٳ¹ñáõÙÁ ¹³Ý¹³Õ»óÝáÕ ³½¹³ÏÝ»ñ¿Ý
ê÷Çõéù« ѳÛñ»ÝÇù-³ñï»ñÏÇñ ÷áË-Û³ñ³»ñáõÃÇõÝ- ÙÇÝ ÏÁ Ýϳï»Ýù - ù³ÝÇ°óë Éáõñç ÝϳïáÕáõû³Ý ³ñ-
Ý»ñáõ »õ ·áñͳÏóáõû³Ý Ý»ñÏ³Û íÇ׳ÏÝ áõ ³å³·³Û ųݳó³Í ë³Ï³ÛÝ« Ç°Ýã Ç°Ýã å³ï׳éÝ»ñáí« ¹»é ³Ý-
ϳñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý, »ñÏñáñ¹Áª г۳ëï³ÝÇ Ýáõ³×»ÉÇ Ùݳó³Í É»½áõ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û Çñ³íÇ׳ÏÁ, áñ
·ÇõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ° ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ ÏÁ ëå³éÝ³Û Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÇ ï³ëÝÁí»ó
ùÝݳñÏáõÙÝ ¿£ ¹³ñ»ñáõ áëÏ»ÕÝÇÏ ³õ³°Ý¹Á »ÕáÕ Ù»ñ ·ñ³Ï³Ý É»½áõÇÝ£
²é³çÇÝ Ñ³ñóÇÝ ³éÝãáõû³Ù« Ù»ñ ³éç»õ ÏÁ ²Ýáõñ³Ý³ÉÇ° íï³Ý· ÙÁª áñ ϳñ»ÉÇ ã¿ ³Ýï»ë»É« ÁÉɳ°Û
å³ñ½áõÇ ³Ù÷á÷ª ³ÛÉ»õ ³ó³Û³Ûï ѳٳÛݳå³ïÏ»ñ ê÷ÇõéùÇ« ÁÉɳ°Û г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç£
ÙÁ.- ²Ûëûñ« ³ß˳ñÑáí Ù¿Ï í»ñ³åñáÕ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á« ê÷Çõéù³Ñ³Û Ù³ïÕ³ß ë»ñáõݹÁ г۳ëï³ÝÇ ëÇñáí
ÁÉɳ°Û Çñ Ýûññ³ÝÇÝ Ù¿Ï ³ÝÏÇõÝÁ ³Ù¿Ý ûñ Û³é³ç¹Ç- áõ ßáõÝãáí ïá·áñ»Éáõ« ½³ÛÝ ³Ýù³Ïï»ÉÇûñ¿°Ý Çñ ѳÛñ»-
ÙáõÃÇõÝ ³ñӳݳ·ñáÕ å»ï³Ï³Ýáõû³Ý ÝÇùÇÝ Ï³å»Éáõ áõÕÕáõû³Ù ï³ñáõáÕ ³ß˳ï³ÝùÁ -
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý Ý»ñë« ÁÉɳ°Û ³ß˳ñÑÇ ·ñ»Ã¿ áÉá°ñ áñ ÏÿÁݹ·ñÏ¿ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Ù³ñ½³Ï³Ý Ùñó³ß³ñ-
ù³Õ³ù³ÏÇñà »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³ãù³éáõ ù»ñáõ« ³Ý³ÏáõÙÝ»ñáõ« ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñáõ ϳ½Ù³-
Ý»ñϳÛáõÃÇõÝ »ÕáÕ ·³ÕáõÃÝ»ñ¿ Ý»ñë - Çñ Ï»ñåáõÙÁ - Ñëϳ°Û ׳ݳå³ñÑ Ïïñ³Í ¿« ³ÛëáõѳÝ-
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý« Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý« ¹»ñÓ« ³Ûë áÉáñÁ ѳñÏ ¿ ³é³õ»°É »õë Ýå³ï³Ï³ëɳó
Ù³ñ½³Ï³Ý« Ùß³ÏáõóÛÇÝ áõ ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý áõ Ñ»ï»õáճϳ°Ý Ó»õáí Íñ³·ñ»É£ ²Ûëûñ« ³ñ¹¿Ý ÇëÏ«
Áݹ³ñÓ³Ï Ï³éáÛóÝ»ñáí« ³½Ù³É»½áõ Ù³ÙáõÉáí áõ ÿ° ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç »õ ÿ Ù³ñ½»ñáõ ï³ñ³ÍùÇÝ« Ýϳï»ÉÇ
Éñ³ïáõ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ ó³Ýóáí« ÉÍáõ³Í ¿ ÃÇõ ÏÁ ϳ½Ù»Ý ѳÛñ»ÝÇùÇÝ Ï³Ù³õáñ³å¿ë ͳé³Û»Éáõ
ѳ۳ϻñïÙ³°Ý ßÇÝÇã ³ß˳ï³ÝùÇÝ£ »Ï³Í ë÷Çõéù³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ£ ä¿ïù ¿ ·áõñ·áõ-
ÂáÛÉ ïáõ¿°ù Áë»Éáõ« ÿ ³Ûë áÉáñÇÝ ·áñÍݳϳ°Ý ѳ-
Ù³¹ñÙ³Ý Íñ³·ñ³õáñáõÙÁ - áñáõÝ ëϽÝ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñÁ ¥Þ³ñáõݳÏáõÃÇõÝÁ ¿ç 5-Ç íñ³Û£¤

3
ARS Chairperson’s Address
rd
3 Armenia-Diaspora
at the

Conference held in Yerevan, Armenia, Sept.18-20, 2006

the road to coordination on a national scale, we be-

M
ost Honorable Presidents of the Republics
of Armenia and Artsakh, Holy Fathers of lieve, that it is time to orchestrate full harmony and put
the Ejmiatzin and Antelias Catholicosates, to use our collective potential in order to bring our
Reverent Memebers of the Clergy, Honorable Minis- best to the strengthening, security and continuous de-
ters and Public Servants, Ladies and Gentlemen: velopment of our Homeland, as well as our people’s
The Armenian Relief Society, as one of the senior physical and spiritual well being.
pan-Armenian organizations, with its 18,000 members Allow us also to repeat once more, that we consider
in 24 countries and its 225 active entities around the the present disarray of our mother tongue a serious
globe, once more extends its warm greetings to this threat to this vital coordination between Homeland
3rd Armenia-Diaspora Conference, coinciding with and Diaspora. An issue discussed many times and yet
the 15th Anniversaries of the 3rd Independent Repub- — for whatever reasons — still expecting resolution.
lic of Armenia, and the foundation of the Armenian The present disorder threatens our literary language, a
Relief Society on Armenian soil. national cultural heirloom sustaining us for sixteen cen-
The Organizing Committee’s Agenda for this Con- turies. This is an undeniably serious challenge, that can-
ference focuses, in a timely fashion, on two issues of not be ignored — neither in the Diaspora nor in the
national importance: First, the present and future pos- Homeland.
sibilities of Armenia-Diaspora, Homeland and abroad Our efforts to inculcate Diasporan youth with love
relations and cooperation; and, second, the issue of of Homeland and nation, to tie them securely to their
implementing a program of growth and development historic, ancestral patrimony — through pan-Armenian
for the rural areas of the Republic. jamborees, camping seasons, conferences, etc. — have
The first issue displays for us a concise, yet pan- come a long way, nevertheless, they need to be more
oramic, picture: Today, our people, scattered through- frequent and result oriented. Today, already, in Yerevan
out the globe — whether in a corner of its historic and throughout the regions, the number of Diasporan
patrimony, making progress every day as a sovereign youth who have come to serve the Homeland has
nation within its narrow boundaries, or as respectable reached an impressive number. We must nurture these
communities in practically all civilized countries of the programs and expand them.
world — carries on the task of keeping alive its na- On the matter of removing obstacles, we would like
tional existence through its vast network of cultural, to mention also the issue of legislating the status of
religious, political, humanitarian, educational and ath- dual citizenship, still pending. One cannot argue the
letic establishments, through its multi-lingual press and fact, that more binding the Armenia-Diaspora ties, the
news media. more forthcoming — as proud citizens of Armenia
Permit us to say, that the planning of the practical — the devotion and commitment of our Diasporan
coordination of all this — the first steps of which people towards the strengthening and continuous de-
were initially taken at the very First Armenia-Diaspora velopment of their Fatherland.
Conference — did not maintain the momentum ex- Proceeding to the second major item on the Confer-
pected by all of us, in view of the expressions of ence Agenda: The coordinated development of Ar–
commitment and enthusiasm displayed during the de- menia’s rural areas, we wish to remind, that the ARS,
bates and discussions at both conferences.
Even making allowances for inevitable difficulties on (Continued on the next page)

4
ñ³É ³Ûë Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ íñ³Û »õ Áݹ³ñӳϻÉ
½³ÝáÝù£
ÊáãÁݹáïÝ»ñáõ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³ñóáí«
Ïÿáõ½»Ýù ÛÇß»óÝ»É Ý³»õ ó³°ñ¹ ãÇñ³·áñÍáõ³Í
»ñÏù³Õ³ù³óÇáõû³°Ý ûñÇݳϳݳóáõÙÁ£
²ÝíÇ×»ÉÇ ¿ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« ÿ áñù³°Ý ë»ñï
ÁÉÉ³Ý Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù ϳå»ñÁ« ³ÛÝù³°Ý
³õ»ÉÇ ëñï³áõË ÏÿÁÉÉ³Û — áñå¿ë
г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý Ñå³ñï
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ — ë÷Çõéù³Ñ³Û
½³Ý·áõ³ÍÝ»ñáõ ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁª ѳÛñ»ÝÇ å»-
ïáõû³Ý ѽûñ³óٳݣ
²ÝóÝ»Éáí ³Ûë ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ ûñ³Ï³ñ-
·ÇÝ ³é³°ÝóùÁ ϳ½ÙáÕ »ñÏñáñ¹ ѳñóÇÝ —
г۳ëï³ÝÇ ·ÇõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ ѳ-
Ù³ÉÇñ ½³ñ·³óÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ËݹñÇÝ — Ïÿáõ½»Ýù led by the very same strategic concerns, right after the
ÛÇß»óݻɫ ÿ ÐúØ-Á« ѳÛñ»ÝÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõ liberation of Artsakh, initiated and realized a program
³å³Ñáíáõû³Ý Ýϳïٳ٫ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýá°ÛÝ of “Soseh Mairik” kindergartens in numerous border
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ³é³çÝáñ¹áõ³Í« ²ñó³ËÇ villages of Artsakh.
³½³ï³·ñáõÙ¿Ý ³ÝÙÇç³å¿ë »ïù« Ó»éݳñÏ»ó« »õ Presently, alongside the 12 Kindergartens in Artsakh,
Çñ³Ï³Ý³óáõó ë³Ñ³Ù³Ý³Ù»ñÓ »õ ³°ÛÉ ·ÇõÕ»ñáõ Ù¿ç there are plans to implement the same program in Ar-
Ñ»ñáëáõÑÇ êûë¿ Ø³ÛñÇÏÇ ³ÝáõÝáí ÐúØ-Ç menia and Javakhq as well, as an initial step towards
سÝϳå³ñ�ݻñáõ Íñ³·ÇñÁ£ the repopulation and revitalization of neglected rural
Ü»ñϳÛÇë« ²ñó³ËÇ 12 Ù³Ýϳå³ñ�ݻñáõÝ ÏáÕ- areas.
ùÇÝ« ÏÁ Íñ³·ñáõÇ æ³õ³ËùÇ« ÇÝãå¿ë ݳ»õ г۳ëï³ÝÇ Naturally, following this and other brief introductory
ë³ÑٳݳٻñÓ »õ ³ÛÉ ·ÇõÕ»ñáõÝ Ù¿ç »õë ѳëï³ï»É words, all of us will have our turn to express our
§êû뿦 Ù³Ýϳå³ñ�ݻñª áñå¿ë ³é³çÇÝ ù³Ûɪ ·Çõ- opinions and discuss in detail not only the major items
Õ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ ³ÙáÕç³Ï³°Ý ½³ñ·³óٳݣ on the agenda but many other important issues, hope-
²Ýßáõ°ßï« ³Ûë ѳÏÇñ× Ý»ñ³Í³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý »ïù« ³ñ- fully leading us to clear conclusions, after which, we
ͳñÍáõ³Í ³Ûë ÛáÛŠϳñ»õáñ« »õ ³ÝáÝó ÏáÕùÇÝ ³½Ù³- must get busy working seriously together for the solu-
ÃÇõ Û³ñ³ÏÇó ѳñó»ñáõ ßáõñç« áÉá°ñë ³É ³éÇÃÁ åÇïÇ tions of the issues that have brought us here in the first
áõݻݳÝù ³õ»ÉÇ° Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ¿Ý ³ñï³Û³Ûïáõ»Éáõ« place.
íÇ׳³Ý»Éáõ« ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõ »õ Ûëï³Ï »½ñ³Ï³óáõ- We wish this pan-Armenian Conference success
ÃÇõÝÝ»ñáõ ۳ݷ»Éáõ« áñÙ¿ »ïù« å¿°ïù ¿ ³ÝóÝÇÝù Ù»½ through a concerted effort of coordination and coop-
áÉáñ°ë Ñáë »ñáÕ Ñ³Ù³Ñ³Ûϳϳ°Ý eration.
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ѳñó»ñÁ« Ùdzëݳ³°ñ« ÉáõÍ»Éáõ
Éáõñç ³ß˳ï³ÝùÇÝ£ Thank you.
Ú³çáÕáõÃÇõÝ »õ ³ñ¹Çõݳõ»°ï ѳٳ¹ñáõÙ ÏÁ Ù³Õ-
ûÝù ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ³Ûë ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ£

ÞÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ

5
Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý 100-²Ù»³ÏÁ
1910-2010 1910-2010 1910-2010 1910-2010 1910-2010

Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý ³ß˳ñѳï³ñ³Í ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ


ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ »ñ»ù ï³ñÇ¿Ý Ýß»Éáõ Çñ ÑÇÙݳ¹ñáõû³Ý 100-³Ù»³ÏÁ£
Ú³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ ѳݷ³Ý³Ïáõû³Ý ³ñß³õ ÙÁ, Çñ ³½·û·áõï
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ³é³õ»É »õë ͳõ³É»Éáõ ³é³ç³¹ñ³Ýùáí£

²Ûëûñ« Ñ³Û Ï³Ý³ÝóÇ Ù»Í³·áÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ѳݹÇë³óáÕ ³Ûë ÙÇáõÃÇõÝÁ, ¹³ñ ÙÁ


³é³ç Ø.ܳѳݷݻñáõÝ Ù¿ç ÑÇÙÝáõ³Í ¿ñª
².- Ê³Õ³Õ Å³Ù³Ý³Ï Ýå³ëï»Éáõ ѳٳñ ѳÝñû·áõï Ó»éݳñÏÝ»ñáõ »õ
ÑÇÙݳ¹ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ©
´.- гٳ׳ñ³ÏÇ, å³ï»ñ³½ÙÇ »õ ϳ٠áñ»õ¿ ³Õ¿ïÇ å³Ñáõݪ û·Ý»Éáõ ѳ-Ù³ñ
íÇñ³õáñ»³ÉÝ»ñáõ, ϳñûﻳÉÝ»ñáõ »õ ½áÑ»ñáõ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ£
àÕç гÛáõÃÇõÝÁ ÏñÝ³Û íϳۻÉ, ÿ ³ÛÅÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»óáÕ Çñ ó³Ýóáí, гÛ
ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝÁ á°ã ÙdzÛÝ ³Ýß»Õûñ¿Ý Û³ñ·³Í ¿ Çñ ëϽÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝóóùÇݪ ³Ý ٻͳå¿ë ÁݹɳÛÝ³Í ¿ Ù»ñ áÉá°ñ ·³ÕáõÃÝ»ñ¿Ý Ý»ñë Çñ ѳ۳Ýáõ¿ñ
·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ¹³ßïÁ£ ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ ³ÝϳËáõÃ»Ý¿Ý Ç í»ñª ÝáÛÝ ÝáõÇñáõÙáíª Çñ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ï³ñ³Í³Í ¿ ݳ»õ ³ÛÝï»Õ£
100-³Ù»³ÏÇ ¹ñ³Ù³Ñ³õùÇ Ù³ëݳÏó»Éáõ ÏáãÁ ³Ýßáõßï áõÕÕáõ³Í ¿ ѳٳ°ÛÝ ·Ç-ï³ÏÇó
ѳÛáõû³Ý£ îñáõ³Í ÁÉɳÉáí ÐúØ-Ç ³ñÇ Ñ³Ù³õÁª ϳëÏ³Í ãáõÝÇ٠ÿ ÏáãÁ åÇïÇ ëï³Ý³Û
ÁݹѳÝáõñ ¹ñ³Ï³Ý »õ ٻͳ·áõÙ³ñ ³ñÓ³·³Ý·£
²Ûëûñ Ïþáõ½»Ù ë³Ï³ÛÝ ß»ßï»É µ³ñá۳ϳ°Ý ³ÛÝ Ù³ëݳõáñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áñ áõÝÇÝ
ÐúØ-Ç 100-³Ù»³Û ·áÛáõû³Ý ÁÝóóùÇݪ ³ß˳ñÑÇ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ ³ÝÏÇõÝÁ, ³Ûë ϳ٠³ÛÝ Ó»õáíª
³Ûë ØÇáõû³Ý ûųݹ³ÏáõÃÇõÝÁ í³Û»É³Í ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ »õ ³ÝѳïÝ»ñáõ ß³é³õÇÕÝ»ñÁ£
Þ³ñ³õÇÕÝ»ñÁ ³Ýá°Ýó áñáÝù« ½áñ ûñÇݳϪ
6
F ºÕ»éÝÇ ßñç³ÝÇݪ ¹»é ÙdzÛÝ Ø.ܳѳݷݻñáõ »õ ¶³Ý³ï³ÛÇ ÐúØÇ Ýá-ñ³ëï»ÕÍ
Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáõ §Ù¿Ï áñµÇ ¹¿Ù Ù¿Ï áëÏǦ í׳ñáõÙáíª Ù³Ñ¿ ϳ٠ëïáÛ· Ïáñáõëï¿ ³½³-
ï»ó³Ý£
F ²ÝÙÇç³Ï³Ý Û»ï-»Õ»éÝ»³Ý ßñç³ÝÇݪ ³Ûë ϳ٠³ÛÝ »ñÏÇñÁ ѳë³Ý áñå¿ë ·³Õó-
Ï³Ý ËÉ»³Ï »õ ³Ûë ØÇáõÃ»Ý¿Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ëÝáõݹ »õ ËݳÙù ëï³ó³Ý£
F ØÇáõû³Ý ûųݹ³ÏáõÃÇõÝÁ í³Û»ÉáÕ áñµ³ÝáóÝ»ñáõ Ù¿ç å³ïëå³ñáõ»ó³Ý£
Fê÷Çõéù»³Ý áñ»õ¿ ·³ÕáõÃÇ Ï³½Ù³õáñÙ³Ý ëÏǽµ¿Ý ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ ÐúØÇ ï»Õ³Ï³Ý«
ßñç³Ý³ÛÇÝ Ï³Ù Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ¿Ý ûųݹ³ÏáõÃÇõÝ ëï³ó³Í ³Ù»Ýûñáõ³Û
í³ñųñ³ÝÝ»ñ ۳׳˻óÇÝ£
F лï½Ñ»ï¿ª ³ÛÉ»õ»³ÛÉ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ù¿çª ÐúØÇ µ³ó³Í »õ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ Ñáí³Ý³õáñ³Í
³Ù»Ýûñ»³Û áõ ÙÇûñ»³Û ¹åñáóÝ»ñ¿ ßñç³Ý³õ³ñï »É³Ý£
F ØÇçÇÝ ²ñ»õ»É»³Ý Ù»ñ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ ¹åñáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³Ûë ØÇáõû³Ý µ³ß˳Í
§äÝ³Ï ÙÁ Ï»ñ³Ïáõñ¦áí ëݳݻó³Ý£
F ÐúØÇ ï»Õ³Ï³Ý« ßñç³Ý³ÛÇÝ »õ λ¹ñáÝ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñ¿Ý ÏñóÃáß³Ï ëï³ó³Ý£
F ÐúØÇ ³ÛÉ»õ³ÛÉ ÙdzõáñÝ»ñáõ µ³ó³Í »õ ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ Ñáí³Ý³õáñ³Í ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Í³-
é³Ûáõû³Ý Ï»¹ñáÝÝ»ñáõ, ¹³ñٳݳïáõÝ»ñáõ »õ Í»ñ³ÝáóÇ ·áõñ·áõñ³ÝùÁ í³Û»É»óÇÝ£
F ´Ý³Ï³Ý ³Ûɳ½³Ý ³Õ¿ïÝ»ñáõ ÙÇçáóÇÝ ÐúØÇ ³ÙµáÕç ó³ÝóÇ ½ûñ³Ï-óáõû³Ý
³é³ñÏ³Û ¹³ñӳݣ
F ØÇÝã»õ ³ÛÅÙ í»ñ³ÏñÏÝáõáÕ ï»Õ³Ï³Ý ÏéÇõÝ»ñáõ ÁÝóóùÇÝ ÐúØÇ ûųݹ³ÏáõÃÇõÝÁ
ëï³ó³Ý£
F ØÇÝã»õ ϳ½¹áõñÙ³Ý Ï³Û³ÝÝ»ñáõ »õ ³Ù³éݳÛÇÝ ×³Ùµ³ñÝ»ñáõ µ³ñÇùÝ»ñÁ í³-
ۻɻóÇÝ£
F ÐúØÇ ³Ù³éݳÛÇÝ Ñ³Û³·Çï³Ï³Ý ¹³ëÁÝóóùÝ»ñáõÝ ßÝáñÑÇõ Çñ»Ýó ѳÛáõÃÇõÝÁ
³Ùñ³åݹ»óÇÝ£
ºõ ¹»é ã»Ù Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ ³ÛÝ áÉáñ áñ³ËݳÙ. §Øûñ-áõ-سÝϳݦ« Ëݳٳï³ñ³Ï³Ý Ï»¹-
ñáÝÝ»ñáõ, ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý, Ù³Ýϳå³ñ�ݻñáõ ó³ÝóÇ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ, áñáÝù г۳ëï³ÝÇ, ²ñ-
ó³ËÇ áõ æ³õ³ËùÇ Ù¿ç ³Ûëûñ ÏþÇñ³·áñÍáõÇÝ ÐúØÇ ç³ù»ñáí£
²Ûá« Ó»ñ ïÝï»ëáõÃÇõÝÁ ³ÛÅÙ ³ñ»É³õ³Í ß³ñ³õÇÕÝ»°ñ£ §Ð»ñÃÁ ÙÇ å³Ñ Ó»ñÝ ¿ ÑÇÙ³¦. û·Ý»-
Éáõ ѳٳñ, áñ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝÁª Çñ ݳËÏÇÝ áõ Ý»ñÏ³Û Û³ÝÓݳéáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ß³ñùÇݪ
¹³ñٳݿ Ýá°ñ í¿ñù»ñ. ûųݹ³Ï¿ Ýá°ñ ϳñÇùÝ»ñáõ. Ýáñ ÑÇõ³Ý¹Ý»ñáõ, Ýáñ áñ»ñáõ£
Ò»ñ ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÁ ϳï³ñ»Éáõ ѳٳñ ÙÇ° ëå³ë¿ù 100-³Ù»³ÏÇ ïûݳϳï³ñÙ³Ý
×ß·ñÇï Ãáõ³Ï³ÝÇÝ£ îáõñù¿ ½»ñÍ ï³ñ»Ï³Ý Ù³ëݳí׳ñÝ»ñáí ³°ÛÅÙ ëÏë»ó¿ù Ñ»ï½Ñ»ï¿ áõÕ³ñ-
Ï»É Ó»ñ áñáß³Í ·áõÙ³ñÁ£
ú·Ýáõû³Ý ·áñÍÁ Û»ï³Ó·áõÙ ãÇ° ׳Ýãݳñ£

Þ³ù¿ î¿ñ Ø»ÉùáÝ»³Ý-ØÇݳ뻳Ý

7
г۳ëï³ÝÇ ÐúØ-Ç 15ñ¹ î³ñ»¹³ñÓ
²ß˳ñÑáí Ø¿Ï« ÐúØ-áõÑÇÝ»ñ гõ³ùáõ»ó³Ý г۳ëï³Ý
ØdzëÇÝ îûݳϳï³ñ»Éáõ г۳ëï³ÝÇ ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý »õ
¶© гÝñ³å»ïáõû³Ý ¼áÛ· î³ñ»¹³ñÓÝ»ñÁ

ARS/Armenia’s 15th Anniversary


ARS Members, Worldwide, Gathered in the Homeland
to Commemorate the Anniversaries of ARS/Armenia
and the 3rd Republic of Armenia
By Georgi-Ann Oshagan

ì M
»ñç»ñë« Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý embers and supporters of the Armenian
³Ý¹³ÙÝ»ñÝ áõ ѳٳÏÇñÝ»ñÁ Éñ³óáõóÇÝ Relief Society recently concluded a two-
г۳ëï³ÝÇ ÐúØ-Ç ßñç³Ý³ÛÇÝ ÙdzõáñÇÝ week celebration of the ARS Armenia
ѳÛñ»ÝÇù¿Ý Ý»ñë ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ÝßáÕ« »ñÏáõ ß³³Ã region’s 15th anniversary of operation within the
ï»õáÕáõû³Ù ïûݳϳï³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁª Ùdzųٳ- Homeland and joined their compatriots to com-
Ý³Ï ÙdzݳÉáí Çñ»Ýó ³½Ù³Ñ³½³ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»- memorate the coinciding 15th anniversary of the 3rd
ñáõݪ ïûݳϳï³ñ»Éáõ г۳ëï³ÝÇ ¶© гÝñ³å»ïáõ- Republic of Armenia.
û³Ý 15-³Ù»³ÏÁ »õë£ Commemorative tours, celebrations, and visitations
ÊÙ³ÛÇÝ ßñç³åïáÛïÝ»ñ« ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ »õ ÙÇûñ- and a day long conference dominated the Sept. 15-27
»³Û ËáñÑñ¹³ÅáÕáí ÙÁ ³é³ÝóùÁ ÏÁ ϳ½Ù¿ÇÝ ê»å- celebration. Activities were based in Yerevan and in-
ï»Ù»ñÇ 15-¿Ý ÙÇÝã»õ 27 ï»õáÕ ½³Ý³½³Ý Ó»éݳñÏÝ»- cluded visits to Artsakh and Javakhq.
ñáõÝ£ ºñ»õ³Ý Ï»¹ñáݳó³Í ³Ûë »ÉáÛÃÝ»ñÁ ÏÿÁݹ- Months in the planning, the tour and anniversary cel-
·ñÏ¿ÇÝ Ý³»õ ²ñó³ËÝ áõ æ³õ³ËùÁ£ ebration were held under the auspices of the ARS, Inc.
²ÙÇëÝ»ñ ï»õáÕ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÝ»ñ¿ »ïù« Þñç³- international Central Executive Board. ARS members
åïáÛïÝ»ñÝ áõ ï³ñ»¹³ñÓ³ÛÇÝ ïûݳϳï³ñáõÃÇõÝ- and friends attended from the United States, Canada,
Ý»ñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý ÐúØ-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõ- France, Argentina, Australia, Italy, Germany, Lebanon,
û³Ý Ñáí³ÝÇÇÝ Ý»ñù»õ£ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý Syria, England, Cyprus, Greece, Javakhq, Artsakh, and
³Ý¹³ÙÝ»ñ »õ ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ »Ï³Í ¿ÇÝ Ødzó»³É ܳ- various regions of Armenia.
ѳݷݻñ¿Ý« ¶³Ý³ï³Û¿Ý« üñ³Ýë³Û¿Ý« ²ñ·»ÝïÇݳۿݫ At the same time, the nine-member ARS Central Ex-
²õëïñ³Édzۿݫ Æï³Édzۿݫ ¶»ñÙ³Ýdzۿݫ Èdzݳ- ecutive Board (CEB) held a full Board meeting, focus-
Ý¿Ý« êáõñdzۿݫ ²Ý·Édzۿݫ ÎÇåñáë¿Ý« Úáõݳëï³Ý¿Ý« ing particularly on its programs within Armenia,
æ³õ³Ëù¿Ý« ²ñó³Ë¿Ý áõ г۳ëï³ÝÇ ½³Ý³½³Ý Artsakh, and Javakhk. The ARS CEB and ARS mem-
ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý£ bers and supporters were also present at the Sept. 18-
ÜáÛݳï»Ý« ÐúØ-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõû³Ý ÇÝÁ 20 Third Armenia-Diaspora Conference sponsored by
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Édz·áõÙ³ñ ÅáÕáí ÙÁ áõÝ»ó³Ý« Ù³ëݳõá- the Republic of Armenia’s Ministry of Foreign Affairs
ñ³³ñ Ï»¹ñáݳݳÉáí г۳ëï³ÝÇ« ²ñó³ËÇ »õ æ³- where CEB Chairwoman Hasmig Derderian pre-
õ³ËùÇ Ù¿ç ·áñͳ¹ñáõáÕ Íñ³·ÇñÝ»ñõ íñ³Û£ ÐúØ-Ç sented the ARS’s message to the hundreds of attending
ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÝ áõ ѳٳÏÇñÝ»ñÁ« ë»åï© 18-20« Ý»ñ- representatives and observers.
Ï³Û ·ïÝáõ»ó³Ý ݳ»õ г۳ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõû³Ý The ARS Armenia 15th anniversary commemorative
²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñáõû³Ý ÏáÕÙ¿ ϳ½Ù³Ï»ñ- activities were organized by the ARS Armenia Re-
åÁõ³Í г۳ëï³Ý-ê÷Çõéù ºññáñ¹ ÊáñÑñ¹³ÅáÕáíÇݪ gional Executive Board. A description of the high-
áõñ ÐúØ-Ç Î»¹ñ© í³ñãáõû³Ý ³ï»Ý³å»ïáõÑÇ« ÁÝÏÑ© lights of the two-week ARS celebration follows.
Ú³ëÙÇÏ î¿ñï¿ñ»³Ý ïáõ³õ ÐúØ-Ç å³ï·³ÙÁ ѳñÇõ-
ñ³õáñ ÅáÕáí³Ï³ÝÝ»ñáõ »õ ÑÇõñ»ñáõ Ý»ñϳÛáõû³Ý£ Tour of Historical Sites and Events
Ò»éݳñÏÝ»ñáõÝ áÉá°ñ ϳñ·³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Áñ³Í ¿ñ Members of the ARS 15th anniversary celebration
ÐúØ-Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõÃÇõÝÁ£ tour were treated to visits around Armenia, giving the
8
Þñç³åïáÛïª Ð³Û³ëï³ÝÇ ä³ïÙ³Ï³Ý first-time visitor
ì³Ûñ»ñ áõ Ú³ïáõÏ Ò»éݳñÏÝ»ñ a superb overall
г۳ëï³ÝÇ ÐúØ-Ç 15-³Ù»³ÏÇ ïûÝ³Ï³Ý åïáÛï- view of the
Ý»ñáõ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ³éÇÃÁ áõÝ»ó³Ý ³Ûó»É»Éáõ г- country and
Û³ëï³ÝÇ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÁ© ÑdzݳÉÇ ³éÇà ÙÁ »- keeping the re-
Õ³õ ݳ»õ ³é³çÇ°Ý ³Ý·³Ù г۳ëï³Ý ³Ûó»ÉáÕÝ»ñáõݪ peat visitor inter-
áñáÝù ï»ë³Ý áõ ·³Õ³÷³ñ ÙÁ ϳ½Ù»óÇÝ »ñÏñÇ ·»- ested and awed.
Õ»óÏáõû³Ý Ù³ëÇÝ£ ÐúØ-Ç ³Ûë ßñç³åïáÛïÝ»ñÁ ѳ- The tour was or-
Ù³¹ñáõ³Í ¿ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Ø¿Ýáõ³ Âáõñ ÁÝÏ»ñáõû³Ý ganized by Menua
ÏáÕÙ¿£ Tours of Yerevan.
äïáÛïÝ»ñÁ ëÏë³Ý ë»åï© 15-Çݪ ºé³Éáõñ« êûë¿ The tour began on Sept. 15 with a visit to Yerablur,
سÛñÇÏÇ ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ áõ ºñ»áõÝÇ ³Ûó»Éáõû³Ù »õ Soseh Mairik’s tomb, Yerebuni, and a driving tour of
ºñ»õ³Ý ßñç³·³Ûáõû³Ù£ ê»åï« 17-Ç ³é³õéﻳݫ Yerevan. On Sept. 17, tourists visited Ejmiatzin cathe-
ëûë³ßñçÇÏÝ»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ ¾çÙdzÍÝÇ Ø³Ûñ î³×³ñÁ dral and monastery in the morning and Sardarabad
»õ í³ÝùÁ« ÇëÏ Ï¿ëûñ¿ »ïùª ê³ñï³ñ³å³ïª Çñ óݷ³- and its museum in the afternoon. The day concluded
ñ³Ýáí£ úñÁ í»ñç³ó³õ ѳÝñ³Í³Ýûà ѻÕÇݳϫ ²½- at the Sundukian Theater with the performance of
·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ä³ï·³Ù³õáñ »õ г۳ëï³ÝÇ ÐúØ-Ç “Yes mi Tzar em Tzirani,” by former ARS CEB mem-
Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõû³Ý ³ï»Ý³å»ïáõÑÇ«²Éí³ñ¹ ber and ARS Armenian Regional Executive Chairper-
ä»ïñá뻳ÝÇ §ºë ØÇ Ì³é ºÙ ÌÇñ³ÝǦ óïñ»ñ- son Alvard Petrosyan. Garni’s 2nd century pagan
·áõû³Ùª »Ù³¹ñáõ³Í êáõݹáõÏ»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý óï»- temple and Geghard’s ancient monastery were on the
ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç£ ê»åï© 18-Çݪ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñ ¶³éÝÇÇ agenda for Sept. 18, along with visits to three schools
´© ¹³ñáõÝ Ï³éáõóáõ³Í ѻóÝáë³Ï³Ý ï³×³ñÇÝ »õ sponsored by the ARS for children with developmen-
¶»Õ³ñ¹Ç å³ïÙ³Ï³Ý í³ÝùÇÝ« áñÙ¿ »ïù« ËáõÙÁ ³Û- tal disabilities.
ó»É»ó ݳ»õ ÐúØ-Ç Ñáí³Ý³õáñ³Í »ñ»ù« ïË»ÕÍ »ñ»- On Sept. 20, the ARS tour group visited Ashtarak,
˳ݻñáõ Û³ïáõÏ« ¹åñáóÝ»ñ£ Mughni, Saghmosavanq, and Amberd, marveling at
ê»åï 20-ÇÝ« ÐúØ-Ç ËáõÙÁ ³Ûó»É»ó ²ßï³ñ³Ï« the ancient architecture. From Sept. 24-27, tourists
ØáõÕÝÇ« ê³ÕÙáë³í³Ýù »õ ²Ù»ñ¹« ÑdzóáõÙáí ¹Çï»- were able to visit Artsakh, taking in the ancient histori-
Éáõ ³ÝáÝó Ñݳõ³Ý¹ ׳ñï³ñ³å»ïáõÃÇõÝÁ£ ê»åï© 24- cal sites and visiting ARS-sponsored ‘Soseh’ kindergar-
27, ËáõÙ¿Ý Ù³ë ÙÁ ³Ûó»É»ó ²ñó³ËÇ ï»ë³ñÅ³Ý í³Û- tens in the various villages throughout the country. The
ñ»ñÁ »õ ÐúØ-Ç §êû뿦 Ù³Ýϳå³ñ�ݻñÁ£ ²ñó³- Artsakh trip was follow-ed by a two-day visit to
ËÇÝ Û³çáñ¹»ó »ñÏûñ»³Û ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ æ³õ³Ëùª áõñ Javakhq, where the ARS group was able to see the
³Ûó»ÉáõÝ»ñÁ ³éÇÃÁ áõÝ»ó³Ý ï»ëÝ»Éáõ ßñç³Ý¿Ý Ý»ñë fruits of the Society’s labors in bringing educational,
ÐúØ-Ç ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁ ¹³ëïdzñ³Ïã³- medical, and social stability to Javakhq’s population in
ϳݫ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý, »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ù³ñ½»ñ¿ Ý»ñë£ the form of a clinic, offices, and educational facilities.
ÊáõÙÁ ݳ»õ Ý»ñÏ³Û »Õ³õ æ³õ³ËùÇ Ýáñ »ñÇï³ë³ñ- ARS members were also present for a ribbon-cutting
¹³Ï³Ý ³ÏáõÙÇÝ ³óÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£ ceremony held on Sept. 25 upon the opening of a
long-awaited youth center in Javakhq.
ÐúØ-Ç §Øûñ-áõ-سÝϳݦ ²éáÕç³Ï³Ý »õ
ÌÝݹ³µ»ñ³Ï³Ý λ¹ñáÝÇ Ýáñ CAT-Scan Ribbon Cutting Ceremony Unveils New
ë³ñù³õáñáõÙÇ å³ßïûÝ³Ï³Ý µ³óÙ³Ý CAT Scan Machine at at ARS Mother and
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ Child Clinic and Birthing Center
ê»åï© 16-ÇÝ« ÐúØ-Ç ËáõÙÁ ³Ûó»É»ó ÐúØ-Ç ²Ëáõñ- On September 16, the ARS group visited the ARS
»³ÝÇ §Øûñ-áõ-سÝϳݦ ²éáÕç³Ï³Ý »õ ÌÝݹ³»ñ³- Mother and Child Clinic and Birthing Center, as well
Ï³Ý Î»ÝïáÝ« ÇÝãå¿ë ݳ»õ ¶ÇõÙñÇÇÐúØ-Ç ÜÇÏáÉ ²Õ- as the ARS Nicol Aghbalian School, both in Gyumri.
³É»³Ý ¹åñáóÁ£ λ¹ñ© í³ñãáõû³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ¹³- ARS CEB members recessed their meeting to visit the
¹³ñ ³éÇÝ Çñ»Ýó ÅáÕáí¿Ýª ³Ûó»É»Éáõ ѳٳñ »ñÏñ³ß³ñ- former earthquake-stricken area with the group.
Å¿Ý íݳëáõ³Í ³Û¹ ßñç³ÝÇ ½³Ý³½³Ý óճٳë»ñÁ£ The ARS Nigol Aghbalian School was the first stop,
ÊáõÙÇÝ ³é³çÇÝ Ï³Ý·³éÁ ÐúØ-Ç ÜÇÏáÉ ²Õ³É»³Ý where tour buses were waved in by students holding
¸åñáóÝ ¿ñ« áõñ »õ ¹ÇÙ³õáñáõ»ó³Ý -- ¶©Ð³Ýñ³å»ïáõ- bright red, blue and orange papers in the spirit of the
û³Ý 15ñ¹ î³ñ»¹³ñÓÁ ÝßáÕ -- ϳñÙÇñ« ϳåáÛï »õ coming Sept. 21 15th anniversary Independence Day
ݳñÝç³·áÛÝ Ë³õ³ù³ñï»ñ éÝ³Í ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ celebrations. School Principal Khanum Babigian
ÏáÕÙ¿£ ¸åñáóÇÝ ïÝûñ¿ÝÁ« ʳÝáõÙ ä³åÇÏ»³Ý« ³ñÇ greeted the visitors and directed students in singing

9
·³Éáõëï Ù³Õûó ³Ûó»ÉáõÝ»ñáõÝ« »õ Ññ³õÇñ»ó ³ß³- and recitations for the crowd. ARS, Inc. CEB member
Ï»ñïÝ»ñÁ ϳï³ñ»Éáõ Çñ»Ýó« ÑÇõñ»ñáõÝ Ç å³ïÇõ« Shakeh Basmajian offered greetings from the CEB
å³ïñ³ëï³Í »ñ·»ñÝ áõ ³ñï³ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ÐúØ-Ç and praised the schoolteachers and the 300 students
λ¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõû³Ý ³Ý¹³Ù« Þ³ù¿ ä³ëÙ³×»³Ý for their dedication to learning and educational im-
÷á˳Ýó»ó λ¹ñ© í³ñãáõû³Ý ɳõ³·áÛÝ Ù³ÕóÝùÝ»- provement.
ñÁª ·áí»Éáí áõëáõóÇãÝ»ñÝ áõ 300 ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ç ï»ë The next stop was the nearby ARS Mother and Child
Çñ»Ýó óáõó³»ñ³Í ÝáõÇñáõÙÇÝ áõ ³Ûë ¹³ëïdzñ³Ïã³- Clinic and Birthing Center, where the group toured the
Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõû³Ý ϳï³ñ³Í Û³é³ç¹ÇÙáõû³Ý£ maternity ward that opened in April 2005. The state-
²ëáñ Û³çáñ¹»ó ÐúØ-Ç §Øûñ-áõ-سÝϳݦ ²éáÕçáõ- of-the-art facility has now overseen the births of nearly
û³Ý áõ ÌÝݹ³»ñ³Ï³Ý λÝïñáÝ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ« áõñ 1,500 babies, including one premature week-old infant
ËáõÙÁ ³éÇÃÁ áõÝ»ó³õ ï»ëÝ»Éáõ 2005-Ç ³åñÇÉ in an incubator who was born at 1 kilo and needed to
³ÙëáõÝ ³óáõ³Í سÛñ³ÝáóÁ£ ²ñ¹Ç³Ï³Ý gain a normal weight of 2.5 kilos before going home.
ë³ñù³õáñáõÙáí ³Ûë Ù³ëݳ³ÅÝÇÝ ÅßÏ³Ï³Ý A highlight of the visit was a red ribbon-cutting cer-
³ÝÓݳϳ½ÙÁ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ emony to unveil a new
Û³çáÕ Ï»ñåáí Çñ³Ï³Ý³- CAT scan machine and
óáõó³Í ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 1 500 newly renovated clinic
ÍÝݹ³»ñáõÃÇõݪ »õ ÏÁ space dedicated to scan-
ß³ñáõݳϿ Çñ ³½·³ß¿Ý ning and mammography.
³ß˳ï³ÝùÁ£ ²ñÅ¿ ÛÇᯐ The CAT scan machine
å³ñ³·³Ý Å³Ù³Ý³Ï¿Ý was donated by the
³é³ç Íݳͫ Ù¿Ï ùÇÉû French S.O.S. and ar-
ÙdzÛÝ ÏßéáÕ »ñ»Ë³ÛÇ ÙÁª ranged by Dr. Samson
áñ ³ÝÓݳϳ½ÙÇÝ ËݳÙ- O.Z. Ararat of France.
ùÇÝ ï³Ï« ³ñ¹¿Ý ÇëÏ 2«5 The machine is the only
ùÇÉû·ñ³Ù ÏÁ Ïßé¿ñ Ù³Û- CAT scan machine out-
ñ³Ýáó¿Ý Ù»ÏÝ³Í ûñÁ£ side of Yerevan and will
²Ûó»Éáõû³Ý ³Ù»Ý³ÛÇ- serve the entire northern
ß³ï³Ï»ÉÇ Ù³ëÝ ¿ñ CAT- region of Armenia, reach-
scan-Ç Ýáñ ë³ñù³õáñÙ³Ý ing into Javakhq. There
»õ í»ñç»ñë í»ñ³Ýáñá·- are only six such machines
õ³Í ëïÇÝù³½ÝÝáõû³Ý Chairperson Hasmig Derderian and in Yerevan, a 120 kilome-
Ù³ëݳ³ÅÝÇ å³ßïûݳ- Dr. Samson O.Z. Ararat shake hands ters drive from Gyumri.
Ï³Ý ³óáõÙÁ£ ê³ñù³õá- “This gift will increase
ñáõÙÁ Ýáõ¿ñÝ ¿ñ ýñ³Ýë³Ï³Ý S.O.S. ÑÇÙݳñÏÇݪ ßÝáñ- the flow of patients and the quality of care in the re-
ÑÇõ ýñ³Ýë³Ñ³Û ¸áÏï. ê³ÙëáÝ ú© ¼© ²ñ³ñ³ïÇ ç³Ý- gion,” said ARS Clinic Executive Director Dr. Sevag
ù»ñáõÝ£ ê³ñù³õáñáõÙÁ« ºñ»õ³Ý¿Ý ¹áõñë« ÙdzÏÝ ¿ »õ Avagian. The donation will allow the ARS clinic to ex-
åÇïÇ Í³é³Û¿ г۳ëï³ÝÇ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÇݪ ѳë- pand its medical services and reach more patients in a
Ý»Éáí ÙÇÝã»õ æ³õ³Ëù£ ²Ûë ï»ë³ÏÇ ÙdzÛÝ í»ó Ù»ù»- cost-effective manner. ARS CEB Chairperson Hasmig
ݳݻñ Ï³Ý ºñ»õ³Ý© 120 ùÇÉûÙ¿¹ñ Ñ»éáõ ¶ÇõÙñÇ¿Ý£ Derderian and Dr. Ararat shared in the ribbon-cutting
Àëï ²éáÕçáõû³Ý λÝïñáÝÇ ·áñͳ¹Çñ ïÝûñ¿Ý« duties and happily shook hands to commemorate a
¸áÏï© ê»õ³Ï ²õ³·»³ÝǪ ³Ûë Ýáõ¿ñÁ ϳñ»ÉÇ åÇïÇ new step in ARS-provided health care in Gyumri and
¹³ñÓÝ¿ ß³ï ³õ»ÉÇ Ù»Í ÃÇõáí ÑÇõ³Ý¹Ý»ñáõ áõÅáõÙÁ »õ beyond.
åÇïÇ ³ñÓñ³óÝ¿ ßñç³ÝÇ ÅßÏ³Ï³Ý ËݳÙùÇ áñ³ÏÁ£ The CAT scan machine joins another new addition
²Ûë ÝáõÇñ³ïõáõû³Ù« ÐúØÇ ³Ûë ѳÝñû·áõï ¹³ñ- to the ARS clinic’s services: an ambulance. Complete
ٳݳïáõÝÁ åÇïÇ Áݹ³ñӳϿ Çñ ËݳÙùÇ ÍÇñÁª Ùdz- with the ARS’s logo, the new ambulance provides a
Å³Ù³Ý³Ï å³Ñ»Éáí Çñ Ý»ñÏ³Û ïÝï»ë³Ï³Ý Ù³ïã»ÉÇ unique and much-needed service to the inhabitants of
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ£ the former earthquake region in an area which is sec-
ÐúØ-Ç Î»¹ñ© í³ñãáõû³Ý ²ï»Ý³å»ï« ÁÝÏÑ© Ú.î¿ñ- ond in population only to Yerevan.
ï¿ñ»³Ý »õ ¸áÏï© ²ñ³ñ³ï ÙdzëÇÝ Ïïñ»óÇÝ ³óáõÙÇ The day ended with a mandatory meeting between
ϳñÙÇñ ųå³õ¿ÝÁª ßÝáñѳõáñ»Éáí ½Çñ³ñ ³éÝáõ³Í the ARS CEB and executive board representatives
³Ûë -- ÐúØ-Ç Ñ³Û³ëï³Ý»³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ñ³- from 15 ARS entities, where information and ideas
Ù³ñ -- Ý߳ݳϳÉÇó »õ û·ï³ß³ï ù³ÛÉÇÝ Ñ³Ù³ñ£ were exchanged in a spirit of cooperation. A question

10
and answer period followed between the CEB and
the regional and chapter representatives. The evening
concluded with a reception for members hosted by
the ARS Armenia Regional Executive.

The ARS at the Third Armenia-Diaspora


Conference
The ARS CEB and ARS members from various enti-
ties attended the opening ceremonies of the Republic
of Armenia Ministry of Foreign Affair’s Third Arme-
nia-Diaspora Conference. The conference was at-
tended by hundreds of delegates and observers from
around the world and held at the Karen Demirchian
CATscan-Ç Ù»ù»Ý³ÛÇÝ íñ³Û ³õ»Éó³õ ³°ÛÉ Ù¿Ï ÙÇçáó³- Sports-Concert Center, Yerevan.
éáõÙª ÐúØ-Ç Ý߳ݳÏÁ ÏñáÕ Ýáñ ÑÇõ³Ý¹³ï³ñ ÇÝùݳ- Prominent political parties and non-profit organiza-
ß³ñÅ ÙÁ ¥ambulance)£ ²Ûë ÑÇõ³Ý¹³ï³ñÁ ٻͳå¿ë tions were invited to sit at the round table and offer
åÇïÇ ¹Çõñ³óÝ¿ »ñÏñ³ß³ñÅ¿Ý ïáõÅ³Í ßñç³ÝÇ ݳÏ- remarks in the spirit of the conference topic at hand
ãáõû³Ý -- áñ ºñ»õ³Ý¿Ý »ïù ³Ù»Ý³Ù»Í ÃÇõÁ ÏÁ Ý»ñ- which focused on revitalizing Armenia’s rural areas in
ϳ۳óÝ¿ -- ³é³Ýó Û³å³ÕáõÙÇ ¹³ñٳݳïáõÝ ÷á- the coming years to begin a spread of prosperity and
˳¹ñáõû³Ý ϳñÇùÁ£ stability outside of central Yerevan.
úñáõ³Û í»ñç³õáñáõû³Ý« ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÅáÕáí ÙÁ In her well-received remarks, ARS CEB Chair-
ÐúØ-Ç Î»¹ñ© í³ñãáõû³Ý »õ ÐúØ-Ç ÙdzõáñÝ»ñáõ woman Hasmig Derderian emphasized the ARS’s plan
í³ñãáõû³Ýó Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ to contribute to rural revitalization by replicating its
Ù³ëݳÏóáõû³Ù£ î»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ premiere Artsakh Sosseh Kindergarten program and
·³Õ³÷³ñÝ»ñáõ ÷á˳ݳÏáõûݿ »ïù« ÅáÕáíÁ bringing it to Armenia. Derderian also noted that ARS
óñáõ»ó³õ ÙdzëÝ³Ï³Ý áõ ѳٳ¹ñáõ³Í ³ß˳ï³ÝùÇ entities and members will contribute to the organized
ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç£ ºñ»ÏáÝ í»ñç³ó³õ ÐúØ-Ç Armenia rural revitalization effort through its partici-
г۳ëï³ÝÇ Ï³½ÙÇÝ ÏáÕÙ¿ ϳ½Ù³Ï»ñåáõ³Í pation in community projects around the world. (See
å³ßïûÝ³Ï³Ý ÁݹáõÝ»ÉáõÃÇõÝ-»ñ»ÏáÛÃáí ÙÁ elsewhere in this publication for Derderian’s full remarks).

ÐúØ-Ç Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ гÛñ»ÝÇù-


ê÷Çõéù ¶© ÊáñÑñ³¹³ÅáÕáíÇÝ
ÐúØ-Ç Î»¹ñ© í³ñãáõÃÇõÝÁ« ÐúØ-Ç ½³Ý³½³Ý Ùdz-
õáñÝ»ñáõ ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõ Ù³ëݳÏóáõû³Ù« Ý»ñϳÛ
»Õ³õ« ÐÐ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳ñ³ñÇÝ áÕçáÛÝÇ Ëûë-
ùáí ³óáõ³Í« г۳ëï³Ý-ê÷Çõéù ¶© ÊáñÑñ¹³ÅáÕá-
íÇÝ£ ºñ»õ³ÝÇ §Î³ñ¿Ý î¿ÙÇñ×»³Ý¦ Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç ѳ-
õ³ùáõ³Í ¿ÇÝ ³ß˳ñÑÇ ½³Ý³½³Ý ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý »Ï³Í
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ£
ø³Õ³ù³Ï³Ý« ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý« áõ áã-ϳé³í³ñ³Ï³Ý
ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ Ññ³-
õÇñáõ³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó ï»Õ»ñÁ ·ñ³õ»Éáõ ÏÉáñ ë»Õ³ÝÇ
ßáõñç »õ Çñ»Ýó ³óÙ³Ý Ëûëù»ñÁ Áë»Éáõ ûñ³Ï³ñ·Ç
Áݹ³é³ç³Í ѳñó»ñáõ ³éÝãáõû³Ù£ ²Û¹ ѳñó»ñáõÝ
³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÝ»ñ¿Ý ¿ñ »ñÏñÇÝ ·ÇõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý
ßñç³ÝÝ»ñáõ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ áõ ³ßËáõųóáõÙÁ ·³ÉÇù
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝóóùÇݪ ºñ»õ³ÝÇ ³ñӳݳ·ñ³Í
Dilijan as seen from the Camp
Û³é³ç¹ÇÙáõÃÇõÝÁ ϳñ»Ý³É ï³ñ³Í»Éáõ ѳٳñ »ñÏñÇ
³ÙáÕç ï³ñ³ÍùÇÝ£
¸ñ³Ï³Ýûñ¿Ý ÁÝϳÉáõ³Í Çñ Ëûëù»ñáõÝ Ù¿ç« ÐúØ-Ç Visit to ARS Armenia’s New Dilijan Camp
λ¹ñ« í³ñãáõû³Ý ³ï»Ý³å»ï« ÁÝÏÑ© Ú³ëÙÇÏ î¿ñ- The ARS group stopped to enjoy Lake Sevan and her
ï¿ñ»³Ý Ýß»ó ØÇáõû³Ý ³Ûë áõÕÕáõû³Ù í»ñóáõó³Í ancient monasteries on the way to see the ARS

11
Û³ÝÓݳéáõÃÇõÝÝ»ñÁ ²ñó³ËÇ §êû뿦 Ù³Ýϳå³ñ-
�ݻñáõ ó³ÝóÁ ï³ñ³Í»Éáõ ݳ»õ г۳ëï³ÝÇ
ë³ÑٳݳٻñÓ ·ÇõÕ»ñáõÝ íñ³Û£ ÀÝÏÑ© î¿ñï¿ñ»³Ý
Ýß»ó ݳ»õ« ÿ ÐúØ-Ç ÙdzõáñÝ»ñÝ áõ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ »õë
Çñ»Ýó ³ÅÇÝÁ åÇïÇ »ñ»Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ ³Ûë
³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ£ (î»ëÝ»É ÁÝÏÑ© î¿ñï¿ñ»³ÝÇ
ËûëùÁ Çñ ³ÙµáÕçáõû³Ùµª Ý»ñÏ³Û Ñ³Ù³ñÇÝ Ù¿ç)

²Ûó»ÉáõÃÇõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÐúØ-Ç


¸ÇÉÇç³ÝÇ Ýáñ ç³Ùµ³ñÇÝ
ÐúØ-Ç ËáõÙÁ ¹³¹³ñ ³é³õ ë»õ³ÝÇ ³÷»ñáõÝ åïáÛ-
ïáí ÙÁ« áñáõÝ ÁÝóóùÇÝ« ¸ÇÉÇç³Ý »ñóɿ ³é³ç« ³Û-
ó»É»ó Ù»ñÓ³Ï³Û í³Ýù»ñÁ£ ¸ÇÉÇç³ÝÁ ׳Ýãóáõ³Í ¿ áñ- Armenia’s new camp in Dilijan. Dilijan is known for its
å¿ë ѳݷëï»³Ý ³ñÓ³Ïáõñ¹Ç ï»Õ« áõñ »õ ÏÁ ·ïÝáõÇ restful atmosphere and crystal clean air.
ÐúØ-Ç Ýáñ ç³Ù³ñÁ£ ARS Armenia is planning for the camp to be used by
ØÇÝã »ñÏáõ ß¿Ýù»ñáõÝ í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý áõ ϳѳõáñ- ARS, youth, and other groups in the coming months as
Ù³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ÏÁ ß³ñáõݳÏáõÇÝ« г۳ëï³ÝÇ renovations on the camp’s two buildings are com-
ÐúØ-Á Íñ³·ñ³Í ¿ ç³Ù³ñÁ ·áñÍ³Í»É »ñÇï³ë³ñ¹³- pleted. The two buildings include sleeping rooms, a
Ï³Ý »õ ³ÛÉ Ñ³õ³ùÝ»ñáõ ѳٳñ£ Þ¿Ýù»ñÁ ÏÁ ³Õϳ- cafeteria, kitchen, and meeting rooms.
Ý³Ý ÝÝç³ñ³ÝÝ»ñ¿« ׳߳ëñ³Ñ¿« ËáѳÝáó¿ áõ ÅáÕáí³- The project was financed by the Republic of
ëñ³ÑÝ»ñ¿£ Greece’s Hellenic Aid Ministry of Foreign Affairs. Re-
Üáñá·áõÃÇõÝÝ»ñáõ ͳËë»ñÁ Ñá·³óáõ³Í »Ý Úáõݳë- construction of the sanatorium building was financed
ï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõû³Ý ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ݳ˳- by the Greek non-governmental organization, Devel-
ñ³ñáõû³Ý §Hellenic Aid¦ Ù³ëݳ³ÅÝÇÝ ÏáÕÙ¿£ opment Cooperation & Solidarity (DCS).
²å³ùÇݳñ³ÝÇ ß¿ÝùÇÝ Ýáñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ ëï³ÝÓÝ³Í ¿ The ARS group also visited the 10th century St.
Development Cooperation and Solidarity (DCS)« Ûáõݳ- Grigor Lusavorich Church in Dilijan, which is still ac-
Ï³Ý áã-ϳé³í³ñ³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ£ tive. Father Sasun Zunrughian invited the group to
ÐúØ-Ç ËáõÙÁ ³Ûó»É»ó ÝáÛÝå¿ë ¸ÇÉÇç³ÝÇ 10ñ¹ ¹³- partake of the traditional offering of bread dipped in
ñáõÝ Ï³éáõóáõ³Í êáõñ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇ㠻ϻջóÇݪ salt and proceeded to conduct a short religious cer-
áõñ« ÙÇÝã»õ ûñë« ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ï»ÕÇ Ïáõݻݳݣ emony in the St. Astvatzatzin Church. Dilijan Mayor
гÛñ ê³ëáõÝ ¼áõÝñáõÕ»³Ý ¹ÇÙ³õáñ»ó ËáõÙÁ ³õ³Ý- Armen Santrossian also welcomed the ARS group and
¹³Ï³Ý ³Õ áõ ѳóáí »õ ºÏ»Õ»ó³Ï³Ý ϳñ× ³ñ³ñáÕáõ- described some of the many highpoints of Dilijan.
û³Ù ÙÁ ÁݹáõÝ»ó ËáõÙÁ êáõñ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »Ï»- The day concluded with a lavish lunch offered by the
Õ»óÇÇÝ Ù¿ç£ ¸ÇÉÇç³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ïÁ« ²ñÙ¿Ý ê³Ýï- ARS Dilijan Chapter, whose Chairperson, Esma
ñá뻳ݫ ÝáÛÝå¿ë ÑÇõñ³ëÇñ»ó ËáõÙÁ »õ Ýϳñ³·ñ»ó Zargarian, welcomed guests to break bread with her
¸ÇÉÇç³ÝÇ Û³ïáõÏ ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñÁ£ chapter’s members.
úñÁ í»ñç³ó³õ ×áË ×³ß³ë»Õ³Ýáí ÙÁª å³ïñ³ë-
ïáõ³Í ¸ÇÉÇç³ÝÇ ÐúØ-Ç Ù³ëݳ×ÇõÕÇÝ ÏáÕÙ¿« áñáõÝ “The ARS in the Service of Armenians
³ï»Ý³å»ïÁ« ¾½Ù³ ¼³ñ·³ñ»³Ý« ³ñÇ ·³Éáõëï Ù³Õ- and Armenia”
ûó ÑÇõñ»ñáõÝ To commemorate the 15th anniversary of the ARS’s
official presence in Armenia, the ARS CEB organized
§ÐúØ-Á Ç ëå³ë гÛáõû³Ý áõ a day long conference, “The ARS in the Service of Ar-
гÛñ»ÝÇùÇݦ menians and Armenia.” The event was held on Sept.
ÚÇß³ï³Ï»Éáõ ѳٳñ ÐúØ-Ç 15 ï³ñÇÝ»ñáõ ·ñ³Ý- 22 at the Hotel Marriott Armenia, Yerevan.
óáõ³Í Ý»ñϳÛáõÃÇõÝÁ гÛñ»ÝÇù¿Ý Ý»ñë« Î»¹ñáÝ³Ï³Ý The conference opened with remarks by ARS Arme-
í³ñãáõÃÇõÝÁ ϳ½Ù³Ï»ñå³Í ¿ñ ÙÇûñ»³Û ËáñÑñ¹³Åá- nia Regional Executive Chairwoman Alvard Petrosian,
Õáí ÙÁª §ÐúØ-Á Ç ëå³ë гÛáõû³Ý »õ гÛñ»ÝÇùÇݦ who is a former ARS CEB member and a member
ûٳÛáí£²Ûë ÙÇçáó³éáõÙÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ë»åï© 22- of the Armenian National Assembly.
Çݪ ºñ»õ³ÝÇ Hotel Marriott Armenia-Ç Ù¿ç£ Petrosian welcomed prominent guests who attended
λ¹ñ© í³ñãáõû³Ý ݳËÏÇÝ ³Ý¹³Ù« ³ÛÅÙ ÐÐ ²½·³- the conference and invited ARS CEB Chairwoman
ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ³Ý¹³Ù »õ г۳ëï³ÝÇ ÐúØ-Ç ³ï»Ý³- Hasmig Derderian to give the conference address.
å»ï« ÁÝÏÑ© ²Éí³ñ¹ ä»ïñáë»³Ý Ï³ï³ñ»ó ËáñÑñ¹³- Welcoming remarks were offered by Vice-Speaker of
12
ÅáÕáíÇÝ ³óáõÙÁ£ the Armenian National Assembly, Vahan Hovhannisian
ÀÝÏÑ© ä»ïñáë»³Ý áÕçáõÝ»ó å³ïáõáÛ ÑÇõñ»ñÝ áõ and UN Children’s Fund Director, Rights of the
Ý»ñϳݻñÁ« Ññ³õÇñ»Éáí λ¹ñ© ì³ñãáõû³Ý ³ï»Ý³- Child, Children of Special Needs Program Nayira
å»ï« ÁÝÏÑ© Ú³ëÙÇÏ î¿ñï¿ñ»³ÝÁª Çñ ËûëùÁ Áë»Éáõ Avetisian. Armenian National Assembly member and
ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñáõÝ£ ÀÝÏ»ñáõÑÇ ³ï»- Chairman on the Standing Committee on Foreign Re-
ݳå»ï¿Ý »ïù« ϳñ·áí Ëûëù ³éÇÝ ÐÐ ²½·© ÄáÕáíÇ lations Armen Rustamian spoke on “The World at
÷áË-ݳ˳·³Ñ« ì³Ñ³Ý ÚáíѳÝݿ뻳ÝÁ« زÎ-Ç Large and the ARS as a Pan-Armenian Organization.”
سÝáõÏÝ»ñáõ ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ ïÝûñ¿Ý« ܳÛÇñ³ ²õ»ïÇë- Vehanoush Margarian, Director of the ARS, Inc.
»³ÝÁ« ÐÐ ²½·© ÄáÕáíÇ ³Ý¹³Ù »õ ²ñï³ùÇÝ Û³ñ³»- Yerevan Central Office and Sponsor a Child program
ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³ÝÓݳÅáÕáíÇ ³ï»Ý³å»ï« ²ñÙ¿Ý and ARS Inc.’s Coordinator of Special Programs in
èáõëï³Ù»³ÝÁª áñ Ëûë»ó³õ §Ð³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ Çñ³- Armenia, Anna Mnatsakanian, presented “ARS
íÇ׳ÏÁ »õ ÐúØ-Á áñå¿ë ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõݦ ÝÇõÃÇÝ ßáõñç£
ÐúØ-Ç Î»¹ñ© í³ñãáõû³Ý ºñ»õ³ÝÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ
í³ñÇã« ÁÝÏÑ© ì»Ñ³Ýáõß Ø³ñ·³ñ»³Ý« »õ г۳ëï³ÝÇ
Ù¿ç ÐúØ-Ç ÙÇç³½·³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ ѳٳ¹ñáÕ«
ÁÝÏÑ© ²Ýݳ Øݳó³Ï³Ý»³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇÝ ÐúØ-Ç
Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í Íñ³·ÇñÝ»ñÁ гÛñ»ÝÇù¿Ý Ý»ñë£
г۳ëï³ÝÇ Ù¿ç ÐúØ-Ç ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñáõ í³ñÇã-ïÝáñ¿Ý« ¸áÏï© ê»õ³Ï ²õ³·»³Ý
Ëûë»ó³õ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ù³ñ½Ç Ù¿ç« Ð³Û³ëï³Ý¿Ý
Ý»ñë ÐúØ-Ç ï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ£
¸³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Û³çáñ¹»ó ׳ßÇ ëå³ë³ñ-
ÏáõÃÇõÝ« áñÙ¿ »ïù« íÇ׳³Ý³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõÙª
§ÐúØ-Á »ñ»Ï« ³Ûëûñ »õ í³ÕÁ¦ ûٳÛáí£ ÐúØ-Ç Î»¹ñ©
í³ñãáõû³Ý ³ï»Ý³¹åÇñ« ÁÝÏÑ© سÛï³ Ø»ÉùáÝ»³Ý
Ý»ñϳ۳óáõó Ã»Ù³Ý »õ ϳñ»õáñáõÃÇõÝÁ Çñ³ï»ë áõ
³ó ÙÇïùáí ѳñó»ñáõÝ Ùûï»Ý³Éáõ ϳñ»õáñáõÃÇõÝÁ£
ÐúØ-Ç Î»¹ñ© í³ñãáõû³Ý ³Ý¹³Ù« ÁÝÏÑ© ³ٳñ î¿ñ
ä»ïñáë»³Ý Ý»ñϳ۳óáõó ËûëáÕÝ»ñÁ »õ í³ñ»ó
íÇ׳³Ý³Ï³Ý ùÝݳñÏáõÙÝ»ñÁ£ ÐúØ-Ç Î»¹ñ© Achievements in Armenia.” Director of ARS Inc.
í³ñãáõû³Ý ݳËÏÇÝ ³ï»Ý³å»ï« ÁÝÏÑ© ì³ÝáõÑÇ Health Programs in Armenia, Dr. Sevak Avagian, dis-
Æë³ç³Ý»³Ý Ëûë»ó³õ §ÐúØ-Á »ñ»Ï¦ ÝÇõÃÇ ßáõñç £ cussed “ARS Health Programs.”
ÐúØ-Ç êáõñÇáÛ Ùdzõáñ¿Ý« ÁÝÏÑ© ܳÝáñ Ðñ»ßï³Ï»³Ý The presentations were followed by lunch and a
Ý»ñϳ۳óáõó §ÐúØ-Á ³Ûëûñ¦ ÝÇõÃÁ£ ÐúØ-Ç panel discussion on “ARS Yesterday, Today and To-
г۳ë³ÝÇ Ùdzõáñ¿Ý« ÈÇÉÇà ÐáíѳÝÝÇë»³Ý »õ ÐúØ-Ç morrow.” ARS CEB secretary Mayda Melkonian in-
²ñ»õÙï»³Ý Ø© ܳѳݷݻñáõ ßñç³Ý¿Ý« ÁÝÏÑ© ܳÛÇñÇ troduced the panel topic and the importance of hav-
î¿ñï¿ñ»³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇÝ §ÐúØ-Á í³ÕÁ¦ ÝÇõÃÁ£ ing a realistic and open discussion on the issues. ARS
ÀÝÏÑ© Æë³ç³Ý»³Ý Ýϳñ³·ñ»ó ÐúØ-Ç ¹»ñÁ Ñ³Û CEB member Tamar Der-Bedrossian introduced the
Çñ³Ï³Ýáõû³Ý Ù¿ç Çñ ÑÇÙݳ¹ñáõû³Ý Ãáõ³Ï³Ýª panelists and moderated the subsequent discussion.
1910-¿Ý Çí»ñ£ ²Ý Ýß»ó« ÿ ³Ýϳñ»ÉÇ ¿ ѳëÏÝ³É Ý»ñ- Former ARS CEB Chairwoman Vanouhi Issadjanian
Ï³Ý Ï³Ù ÁÙéÝ»É ³å³·³Ýª ³é³Ýó ³Ýó»³ÉÁ Çٳݳ- spoke on “The ARS Yesterday;” Nanor Hreshdakian
Éáõ£ of the ARS Syria region spoke on “The ARS Today;”
ÀÝÏÑ© Ðñ»ßï³Ï»³Ý ß»ßï»ó ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« ÿ and Lilit Hovhanisian of the ARS Armenia region and
Ï³Ý Ï³ñ׳ï»õ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Ï³Ý ÅáÕá- Nyree Derderian of the ARS Western USA region
íáõñ¹¿Ý ÍÝ³Í áõ ëÝ³Í ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñª áñáÝù ÏÁ Û³ñ³ï»- spoke on “The ARS Tomorrow.”
õ»Ý£ Êûë»Éáí Ýáñ ϳ۳ó³Í г۳ëï³Ý-ê÷Çõéù ¶© Issadjanian described the ARS’s role in the history of
ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÇÝ« ÁÝÏÑ© Ðñ»ßï³Ï»³Ý Ýß»ó« ÿ Armenia and the Armenian people from its establish-
ÐúØ-Á ÑdzݳÉÇ ûñÇݳÏÝ ¿ ÙÇáõû³Ý ÙÁª áñ ÏÁ ·áñÍ¿ ment in 1910. “It’s impossi-ble to understand the
Ùdzϳ٠ÿ° ê÷Çõéù¿Ý »õ ÿ° гÛñ»ÝÇù¿Ý Ý»ñë£ present or future without knowing the past,” she
ÀÝÏÑ© ÚáíѳÝÝÇë»³Ý Ï»¹ñáݳó³õ ÐúØ-Ç Ï³ñ»õáñ noted.
·áñÍáõÝ¿áõû³Ý íñ³Ûª ѽûñ³ó³Í ѳÛñ»Ý³Ý³Ï »ñÇ- Hreshdakian added, “There are organizations that

13
ï³ë³ñ¹ ï³ññ»ñáõ Ý»ñ¹ñáõÙáíª ÏÝáç »õ Ù³ÝáõÏÇ Çñ³- have existed for a short time and organizations that are
õáõÝùÝ»ñáõ Ñ»ï ³éÝãáõáÕ Ñ³ñó»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý ³ß˳- founded and thrive in the community that last.” Re-
ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù¿ç£ ÀÝÏÑ© î¿ñï¿ñ»³Ý ³é³ç³ñÏ»ó Û³Ý- flecting on the Third Armenia-Diaspora Conference
¹áõ·Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ ÐúØ-Ç Ý»ñÏ³Û å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÝ ·á- held earlier in the week, Hreshdakian observed, “The
ѳóÙ³Ý Ç ËݹÇñ© áñáÝó ß³ñùÇݪ Ùdzï»ë³Ï ϳÝáݳ- ARS is an excellent example of an organization that
·ÇñÝ»ñáõ ·áñͳ¹ñáõÙª ÐúØ-Ç áÉá°ñ ÙdzõáñÝ»ñáõÝ works together in the Diaspora and in the Homeland.”
ѳٳñ© ÁÝïñáõ³Í »õ í׳ñáíÇ í³ñÇã ïÝûñ¿Ý ÙÁª ÇÝã- Hovhanisyan focused on the important ARS work
åÇëÇÝ »Ý ²ñ»õÙáõïùÇ ß³ï ÙÁ ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÙÇáõ- that young people are fueling in Armenia today, in-
ÃÇõÝÝ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ£ cluding issues focused on the human trafficking of
ìÇ׳³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ѳñó-å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ ÁÝ- women and children. Derderian introduced bold ideas
óó³Ý ³ÝÏ»ÕÍ áõ ѳٳñÓ³Ï ÙÃÝáÉáñïÇ Ù¿ç£ Ü»ñ- for shaking up the ARS, including one set of uniform
ϳݻñÁ Ëáñ³å¿ë ÙËñ×áõ»ó³Ý ë»ñáõݹݻñáõ ÷áË- by-laws throughout the ARS’s and consideration of an
Û³ñ³»ñáõû³Ý Ñ»ï ³éÝãáõáÕ Ñ³ñó»ñáõ« Ýáñ ·³Õ³- elected, but paid, chief executive officer, similar to an
÷³ñÝ»ñáõ ·áñͳ¹ñÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ ÁÝïñáõû³Ý »õ organizational structure used by some non-profit orga-
Û³é³ç¹ÇÙáõû³Ý ׳ݳå³ñÑÇÝ nizations in the
íñ³Û Û³ÛïÝáõáÕ ³Ûɳ½³Ý Ëáçݹáï- West.
Ý»ñáõ ѳñó»ñáõÝ Ù¿ç£ Ð³Û³ëï³ÝÇ The panel discus-
ÐúØ-Ç »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ññ»ñáõ Ý»ñ- sion was lively, as
ϳÛáõÃÇõÝÁ ³ÏÝ»ñ»õûñ¿Ý ËÃ³Ý ÙÁ was the question
»Õ³õ ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÝ Û³çáÕ ÁÝ- and answer discus-
óóùÇÝ£ ÊáñÑñ¹³ÅáÕáíÁ í»ñç³ó³õ sion that followed.
ÐúØ-Ç Î»¹ñ© í³ñãáõû³Ý ÏáÕÙ¿ ãáñë Conference attend-
¹³ë³ËûëÝ»ñáõÝ Ûáõß³Ýáõ¿ñÝ»ñáõ ees discussed inter-
³ßËáõÙáí action among the
generations, the
г۳ëï³ÝÇ ÐúØ-Ç process of imple-
ϳ½Ù³Ï»ñå³Í 15-³Ù»³ÏÇ menting new ideas
ѳݹÇëáõÃÇõÝÝ»ñÁ to attract new
ê»åï© 22-ÇÝ« г۳ëï³ÝÇ ÐúØ-Ç members, and the
Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõÃÇõÝÁ ÑÇõñ³ëÇñ»ó Ungh. Anna Mnatsakanian roadblocks mem-
15-³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ËÝçáÛù ÙÁ« Coordinator of Special ARS Programs in Armenia bers some-times
ÇëÏ ë»åï© 23-Çݪ Ýáõ³·³Ñ³Ý¹¿ë ÙÁ£ encounter when
¼áÛ· Ó»éݳñÏÝ»ñáõÝ Ù³ëݳÏó»ó³Ý å»ï³Ï³Ý »õ ³ÛÉ they propose bold, but untested methods to the Soci-
ٻͳٻÍÝ»ñ£ ety. The conference was inspired by the testimonials of
²ÝݳËÁÝóó ËÝçáÛùÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Bellagio ׳- young ARS leaders in Armenia. The conference ended
ß³ñ³ÝÇÝ Ù¿çª ÉÇ ³é³ï áõï»ÉÇùÝ»ñáí« »ñ³Åßïáõ- with the presentation of gifts from the ARS CEB to
û³Ù »õ å³ñáí£ ìÇ׳ϳѳÝáõû³Ý ïáÙë»ñ the four panelists.
ͳËáõ»ó³Ý Ç ß³Ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝdzõáñÇÝ£ ºñ»ÏáÛÃÁ
í»ñç³ó³õ ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý »ñ·»ñáí£ 15th Anniversary Events Hosted by
г۳ëï³ÝÇ ÐúØ-Ç Þñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõû³Ý ϳ½- ARS Armenia
ٳϻñå³Í Üáõ³·³Ñ³Ý¹¿ëÁ ϳ۳ó³õ êáõݹáõÏ»³ÝÇ The ARS Armenia Regional Executive hosted a 15th
³Ýáõ³Ý óï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿çª ÑÇõñ³ëÇñáõû³Ù ³ï»- anniversary gala dinner on Sept. 22 and 15th anniver-
ݳå»ï« ÁÝÏÑ© ²Éí³ñ¹ ä»ïñá뻳ÝÇ£ Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ð³- sary concert on Sept. 23. The events were attended by
Û³ëï³ÝÇ ²é³çÇÝ ïÇÏÇÝ« ¸áÏï© ´¿Éɳ øáã³ñ»³ÝÇ »õ political dignitaries and guests.
ä³ñáÝáõÑÇ ¶³ñáɳÛÝ øáùëÇ£ The gala dinner was held at Bellagio Restaurant and
ÞÝáñѳõáñ³Ï³Ý Ëûëù ³éÇÝ ÐÚ¸ ´ÇõñáÛÇ Ý»ñϳ۳- was an evening filled with food, music, and dancing. A
óáõóÇã« ÁÝÏ© Ðñ³Ý¹ سñ·³ñ»³ÝÁ« ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕá- raffle was held to benefit the ARS Armenia and the
íÇ Ý³Ë³·³Ñ« îÇ·ñ³Ý Âáñá뻳ÝÁ« гٳѳÛÏ³Ï³Ý night concluded with the singing of patriotic songs.
ÑÇÙݳ¹ñ³ÙÇ í³ñÇã ïÝûñ¿Ý« ܳÛÇñ³ Ø»ÉùáõÙ»³ÝÁ« The concert was held at Sundukian Theater and was
²ñó³ËÇ ÐúØ-Ç ³ï»Ý³å»ï« ÁÝÙÏÑ© Ü¿ÉÉÇ ÔáõÉ»³ÝÁ, hosted by ARS Armenia Regional Executive Chair-
æ³õ³ËùÇ ÐúØ-Ç ³ï»Ý³å»ï« ÁÝÏÑ© γñÇÝ¿ ³¹»- woman Alvard Petrosian. Present were Armenia’s First
õá뻳ÝÁ« »õ ÐúØ-Ç Î»¹ñ© í³ñãáõû³Ý ³ï»Ý³å»ï« Lady, Dr. Bella Kocharian and Baroness Caroline Cox.

14
The Panelists

ÁÝÏÑ© Ú³ëÙÇÏ î¿ñï¿ñ»³ÝÁ£ Congratulatory remarks were offered by ARF Bu-


òáõó³¹ñáõ»ó³õ ïå³õáñÇã ß³ñųÝϳñ ÙÁª г۳ë- reau Chairman, Hrand Margarian, Armenian Na-
ï³ÝÇ ÐúØ-Ç ³é³çÇÝ 15 Ëéáí³ÛáÛ½ ï³ñÇÝ»ñÁ Ýϳ- tional Assembly President, Tigran Torosian, Armenia
ñ³·ñáÕ« áõñ ÏÁ Ý»ñϳ۳óáõ¿ñ ØÇáõû³Ý ï³ñ³Í ³ß- Fund Executive Director, Naira Melcumian, ARS
˳ï³ÝùÁª û·ÝáõÃÇõÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ 1988-Ç »ñÏñ³ß³ñÅÇÝ Artsakh Chapter Chairperson, Nelly Choulian, ARS
½áÑ»ñáõÝ« ²ñó³ËÇ å³ï»ñ³½ÙÇÝ íÇñ³õáñÝ»ñáõÝ Javakhk Chapter Chairwoman, Garineh Tatevosian,
¹³ñÙ³ÝáõÙ »õ ½áÑáõ³ÍÝ»ñáõÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ and ARS CEB Chairperson, Hasmig Derderian.
ÝÇõÃ³Ï³Ý áõ ³ñáÛ³Ï³Ý û·ÝáõÃÇõÝ« ÅßÏ³Ï³Ý áõ A powerful film was shown of the ARS Armenia’s
¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ѳëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ëï»ÕÍáõÙ« tumultuous first15 years, documenting the Society’s ac-
»õ ³ç³ÏóáõÃÇõݪ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ »õ Ùß³ÏáõóÛÇÝ tive role in providing aid to the 1988 earthquake vic-
ϳéáÛóÝ»ñáõ Û³ÝáõÝ Ð³Ûñ»ÝÇ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç tims, giving medical care to those who were wounded
³ñûñáõû³Ý£ or fell in the battle for Artsakh, donating resources for
òáõó³¹ñáõû³Ý Û³çáñ¹»ó »ñ³Åßï³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñ the building of medical and educational facilities, and
ÙÁ áñ Ùdzõáñ»ó г۳ëï³ÝÇÐúØ-Ç »õ г۳ëï³ÝÇ ¶© supporting social and educational programs for the
гÝñ³å»ïáõû³Ý 15-³Ù»³ÏÝ»ñáõ áõñ³Ë³éÇà ïû- betterment of Armenia’s men, women and children.
ݳϳï³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ºñ·ãáõÑÇ Þáõß³Ý ä»ïñáë»³Ý A musical program followed, combining the joy of
»õ ²õ»ï ´³ñë»Õ»³Ý Ý»ñϳ۳óáõóÇÝ ³ñáõ»ëï³·¿ï- the ARS Armenia’s 15th anniversary with the joy of the
Ý»ñÁ -- áñáÝóÙ¿ Ù¿ÏÝ ¿ñ Ýá°ÛÝ ÇÝùÝ Þáõß³Ý ä»ïñá뻳- Republic of Armenia’s same 15-year milestone. Singer
ÝÁ -- ØÇù³Û¿É äûÕá뻳ÝÁ« ²ñÙ¿Ý ØáíëÇ뻳ÝÁ« ȳÛɳ Shushan Petrosian and Aved Parseghian introduced the
ê³ñÇ¿Ï»³ÝÁ, Ú³ëÙÇÏ Î³ñ³å»ï»³ÝÁ, ¸³õÇà ²- entertainers who included Petrosian herself, as well as
ٳɻ³ÝÁ, ²Û¹³ ê³ñ·ë»³ÝÁ »õ §²ÏáõÝù¦ å³ñ³ËáõÙ- Mikael Boghosian, Armen Movsisian, Layla Saribekian,
Á£ Úáõ½Çã »õ Ý»ñßÝãáõÙáí ÉÇ »ñ»ÏáÛ ÙÁª ÐúØ-Ç Ñ³Ûñ»ÝÇ Hasmig Karapetian, David Amalian, and Aida
ÑáÕÇ íñ³Û« ³Ýó»³É áõ Ý»ñÏ³Û ÝáõÇñáõÙÇÝ á·Çáí Ï»Ý- Sarksyan and dance group “Agoonk.” It was an emo-
ëáõݳϫ áõ ѳõ³ïùáí ˳ݹ³í³éª ۳ݹ¿å Éáõë³ßáÕ tional and inspiring night of remembrance for the
³å³·³Ý£< ARS’s past contributions to the Republic’s first years
and a night of hope for all that the ARS plans to bring
for Armenia’s future.<
ÐúØ-Á ³Ûëûñáõ³Û Ñ³Û ÏÝáç³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ »ñÇó³·áÛÝÝ ¿£ γñáÕ »ù Û³õ»É»³É
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ëï³Ý³É ÐúØ-Ç Ù³ëÇÝ -- »õ
ÝáõÇñ³ïõáõÃÇõÝÝ»ñáí Ó»ñ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ»É
³Ûë µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ÙÇáõû³Ý µ³½Ù³åÇëÇ Íñ³- The Armenian Releif Society is the oldest continuing women’s
·ÇñÝ»ñáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý -- ³Ûó»É»Éáí ³Ýáñ ϳÛ- organization in the world. Learn more about the ARS or how
ù¿çÁª www.ars1910.org, ϳ٠ѻé³Ó³ÛÝ»Éáí Ñ»ï»õ»³É to make a donation to help the Society continue its important
ÃÇõÇÝ©- (617) 926-5892, ϳ٠ӻñ »-ݳٳÏáí, work by visiting www.ars1910.org, calling (617) 926-5892 or
Ñ»ï»õ»³É ѳëó¿ÇÝ.- publications@ars1910.org. emailing publications@ars1910.org.
15
The Education of Ashot
BY KNARIK O. MENESHIAN

Y
es, he was here, Raffi was here in Shvanidzor Bek Country! This was Zangezur! This was Siuniayts
in 1881,” said Ashot as we climbed up the Ashkharh! This was where for centuries heroes lived,
foothill; up the steep, narrow, winding path fought and died defending home, hearth and land, and
leading to a row of crumbled and crumbling flat- where they still live today—and the relentless invaders
roofed stone houses turning to piles of stone. “And now are unemployment and poverty.
when he came,” continued Ashot, “Raffi said, ‘You We finally reached the rocky slope, the place where
must build a school in this village!’ and the villagers crumbled and crumbling stone houses were once
did.” home to many. Ashot’s home, abandoned years ago
“This is where I was for a better life in
born, and this is where Yerevan, still stood but
I received my elemen- was on the verge of
tary education!” said collapse, while all that
Ashot proudly, his remained of the house
green eyes sparkling as next to his was the tonir
he raised his arms to (a bell-shaped clay oven
the sky. “And it was in placed in the ground)
these mountains — and a partially standing
during Lenin’s time, wall. That house had
while walking alone one been his relative, Suren
day with my father, Hacobjani
who was a religious Hovhannesian’s (my fa-
man — where I learned ther) childhood home.
from him what to say, I touched the wall,
what not to say… and Meghri school children walked over to where
warning me not to go the tonir room had
to church because I was been, and thought: My
a Gomsomol, a young Communist. I was just nine years father was born here, seven children and their mother
old.” and father had lived here—here, where once a one-
“Ashot, what does Shvanidzor mean?” I asked this room house with a hearth, a tonir room, and a balcony
tall, gentle-voiced man of the mountains. overlooking the dirt road below had stood. This was
“The word, according to the locals,” he began, “ac- where he was orphaned at nine, finished the village
tually has two meanings. The first is, ‘weeping valley’ school, a grades-one-to-four elementary school, and
because of all the blood that was shed protecting our left in 1917 to live with his uncle in Yerevan where, still
land from both Turkish and Persian invaders. The sec- a child, he worked in a shop and continued his educa-
ond is, ‘sweet valley’ because the sun is so intense here tion, eventually earning his teaching degree in 1930
in the southern part of Armenia, it makes our fruits from the Mankavarzhakan Technikum, by attending its
extra sweet.” evening classes.
As I listened to Ashot speak with such fervor in his Children began first grade at age seven, sometimes
voice, such passion in his eyes about this rugged, eight, and while some villages had schools up to grade
jagged land of his ancestors—Weeping Valley, Sweet four, others had schools up to grade seven. Today,
Valley—I looked long and hard at the terrain before villages such as Shvanidzor offer a higher level of edu-
me, so mountainous, rocky, and dry, yet lush in the dis- cation; its teachers have university degrees; and a num-
tance where the river Arax flowed. So, this was Davit ber of the students go on to study at universities and
16
institutes. In schools, first graders learned the alphabet, The educational institutions associated with the mon-
the numbers, adding, subtracting, and multiplication. asteries of Tatev, Gladzor, and Sanahin (all three in
By the second half of the school year they began read- Eastern Armenia) were considered universities; while
ing lessons. the monasteries of Haghbat (in Eastern Armenia),
Traveling by foot from one’s village to a nearby one, Narekavanq and Varagavanq (both in the Van Prov-
or moving to a town or city in pursuit of a better or ince) were considered schools. These monastic centers
higher education was not uncommon as far back as of learning played a major role in preparing teachers.
the 1840s, when the revival of Armenian learning and In addition to the courses mentioned, students also
literature had already begun. In the case of students studied architecture, astronomy, geometry, calligraphy,
who wished to continue their education, and whose history, music, mathematics, painting, and other disci-
families were able to arrange such a move, the student plines. Among the teachers who lectured at these cen-
would be placed with relatives or friends while attend- ters were Anania Shirakatsi and Grigor Tatevatsi.
ing school, or enrolled in a boarding school. Such ar- As Ashot and I began making our way down the
rangements were also the practice in Armenian regions slope, I asked, “How did the women and children
in the Ottoman Empire. carry water from the nearby chaheriz (centuries-old,
“Ashot,” I asked, “Are there any churches in this vil- man-made underground canal which provides potable
lage?” I had not seen any domes. water) all the way up here, every day, all year long?”
“Look over there, on that hill beyond the trees,” he “Stone steps used to line this path,” Ashot said,
replied as he pointed to “making the climb up
one of Shvanidzor’s three and down much easier,
churches nestled in be- but time and the ele-
tween a cluster of houses. th
“The 19 century — a crucial ments have caused them
th
The small 17 century to crumble and the steps
church with a slanted roof
period in the history of the to be swept away just
had no dome. It was the Armenians — marked the revival like the houses. You see,
style in this village of 112 of education and the creation because arable land is
households (as of 2004). of schools and learning centers scarce in this area, we
Not far from the village, have always had to build
there was yet another style for all the people, not just the select our homes up high on
church. Built in the 10th few. This period of enlightenment the hills in order to culti-
century of small stones was met with zeal, idealism, vate the land below for
and mud, the square- food, for our livelihood.
and a sense of renewal.”
shaped church, with two In addition, the vantage
small slits for windows, point and the secret pas-
was built partially under- sages between the houses
ground and had a flat roof. This place of worship served us well during times of danger.”
was not easily noticeable in the rocky terrain where liz- As I looked up at the rocky slope one last time, I
ards and scorpions scurried about, where Turkish vil- thought: Besides the teachers in the pagan temples, the
lages had been built (prior to and during Soviet times) monasteries, and the schools, the rugged terrain, turbu-
between the existing Armenian ones. As I thought lent history, and harsh life of the Armenian people
about the various churches and ancient monasteries I were by far the most demanding and exacting of
had seen throughout Armenia, I began thinking about teachers.
the important roles they — as well as the pagan Walking again on flat land free from rolling pebbles
temples during the pre-Christian era — played in the and stones and thorny weeds, we were greeted on the
history of our people, such as in early education. Dur- side of the road by a sleepy cow, lazily waving her tail
ing medieval times, 10th to 14th centuries, courses such in the air, and chickens clucking and pecking in the dirt.
as medicine, the natural sciences, and philosophy were “Barev dzez,” (Greetings to you) we said to a group of
taught at such monasteries as Tatev (in the Zangezur old and young men sitting in the shade smoking and
region), Gladzor, Haghbat and Sanahin; at Aghtamar, talking, and to some old women sitting on a log, star-
Ani, Sis, and Yerznka, where education at the time was ing into the dusty distance. Somberly, they greeted us
dominated by Christian doctrine. Many who attended too, and we continued on our way. Nearby, a young
these learning centers were laymen. girl about ten or twelve years old sat on a tree stump
17
reading a book. She reminded me of another girl, he came across a young teenage girl sitting near a
who was about her age in 1991, studying in her frigid spring. Raffi asked her, ‘Do you know how to read?’
kitchen in Yerevan during Armenia’s bleak days when “The girl responded, ‘I am not a Tiratsu (one study-
the country was still traumatized by the physical and ing for the priesthood) or a priest that I need to learn
emotional damages caused by the 1988 earthquake, or know how to read.’
and the political and economic upheaval and uncer-
tainty that prevailed. I remembered 1991 and my stu- “Raffi felt strongly that women needed to be edu-
dents in the little blue school house in Jrashen, a village cated for the enlightenment of the nation, and as he
next to Spitak, and how eager they were to learn de- pondered the young girl’s response, he thought to him-
spite the lack of food, water, heat, and electricity. Our self: Poor girl, I will remove the confusion from your
English classes would often be held in a closet where a innocent mind. Reading is more important for you
broken sink, a broom, and a mop were kept. For the than for the tiratsu and the priest. You must educate
entire class period, the lesson would be conducted the new generation, and you must smooth the path for
standing shoulder to our bright future! Yes,
shoulder with coats you must learn to read!
on. The students, It will be then that you
both the younger ones will no longer be a
and the older ones, poor and pitiable crea-
were eager and enthu- ture, and your children
siastic to learn. In the will live good and
mud, in the snow, in happy lives…”
shabby clothes and Soon after Raffi’s re-
shoes, with worn- turn home to Payajuk,
down pencils and he and a friend opened
flimsy notebooks, and a school to provide the
some in poor health, children of the village
they came every day to with a modern educa-
learn English, even on tion. Unfortunately,
holidays. Whether in due to fierce opposition
the villages, towns, cit- from the clergy and the
ies, or the capital, A classroom at Jrashen Prelate, the school was
Yerevan, schools were shut down, and his
open and education dream of opening a
continued despite all adversity. girls’ school never materialized. In 1875, Raffi taught
“See that girl reading over there,” said Ashot pointing history and Armenian at the Aramian School in Tabriz.
to the girl sitting on the tree stump, “she reminds me In 1877, he was invited to teach at a boys’ school and
of a scene from one of Raffi’s (born Hacob Meliq- a girls’ school in the town of Verin Agulis in the
Hacobian, 1835-1888, Persia) writings… He had just Nakhijevan Province of Eastern Armenia. During the
returned home with great excitement and enthusiasm 1600s, eight thousand Armenian families lived in
to Payajuk, a village in the Salmast region of Persia, in Agulis. They had schools and a library.
1856 after receiving his education in Tiflis, Georgia, Emphasis on education for the Armenians in Persia
first at the Garabed Belakhian School (established came in the 1800s, later than for the Armenians in
1846), a private Armenian prep-school, and then at the Eastern Armenia—Yerevan, Nakhijevan, Zangezur,
Russian Gymnasium. The prep-school, specialized in and Karabagh—within the Russian Empire, and espe-
Armenian studies, offered boarding and prepared stu- cially in Tiflis, as well as the Armenians in the Ottoman
dents for the gymnasium (high school.) Learning much Empire.
and exposed to new ideas, curricula, and methods of The 19 th century—a crucial period in the history
teaching other than the harsh, overly pedantic, and un- of the Armenians—marked the revival of educa-
productive Ter Totik Dbrots (village schools run by tion and the creation of schools and learning centers
priests) style of teaching, he was filled with a passion- for all the people, not just the select few. This pe-
ate desire to educate and enlighten his fellow Arme- riod of enlightenment was met with zeal, idealism,
nians. One day, as he was walking around his village, and a sense of renewal.
18
and to preserve the primacy of Grabar (Classical Ar-
menian). Armenians in the Caucasus had very few, if
any, schools before the Russian annexations. With the
existence of the Aghababian, Gogoyan, and Lazarian
schools in Astrakhan, Nor Nakhijevan, and Moscow,
respectively, and the Zharangavorats Seminary in
Ejmiatzin (opened 1813), and the Nersisian Djemaran in
Tiflis, Armenian learning in the Caucasus, or Eastern
Armenia, began to take shape and branch out to the
churches and homes where usually one devoted edu-
cator would teach. By the end of 1836, there were
Children at dancing school twenty-one Armenian church schools.
In Tiflis, the Nersisian Djemaran, or School, was es-
tablished in 1824, and had three grades with 80 stu-
dents the first year. By the 1885-86 school year, it had
n 1810, the Armenian community in Astrakhan,

I Russia, opened its first school, the Aghababian


School. Earlier, in 1780, the Armenian commu-
nity in Calcutta, India, had opened a school, and in
seven grades with 487 students, and by the end of the
1800s, it had 712 students. The school graduated its
last 25 students in 1924. The following year, it was
converted to a trade school. Some well-known
1821, they opened the Armenian college, Mardasirakan Nersisian School graduates were Khachatur Abovian,
Djemaran (depending on the curriculum, the djemaran is who later taught in Tiflis (from 1837 to 1843), Derenik
a high school or a junior college), which trained nu- Demirjian, Anastas Mikoyan, and Hovhannes
merous teachers and men of letters for forty years. In Tumanian. Besides the Garabed Belakhian School, the
the early 1800s, the Murat-Raphaelian School was Gayanian and Hovnanian Girls’ Schools in Tiflis were
opened in Venice by the Mkhitarists. In Moscow, the also opened in the 1800s, as were the Yeghisabetian
Lazarian College was established in 1815. Initially, an Girls’ School in Akhltskha, Georgia, and the Mariam-
elementary school for poor children, in 1820 it became Ghukasian School in Shushi, Karabagh.
a gymnasium, where along with basic subjects, Arabic, After leaving Tiflis, Khachatur Abovian, (1809-1848,
Armenian, French, German, Latin, Persian, Russian born in Qanaqer on the outskirts of Yerevan) a pro-
and Turkish were also taught. It was renamed the gressive thinker, who had studied in Dorpat, Germany
Lazarian Institute for Oriental Languages in 1827, and (now Tartu, Estonia) and read works by Kant,
in the 1830s received the title of Second-Level Educa- Rousseau, Goethe, and Schiller, believed that students
tional Institution. Later, the school was known as the should be treated kindly, with respect, and in a pleasant
Moscow Institute for Eastern Studies, and then the In- teaching environment. He also believed strongly in
stitute for the History of Asian Peoples. Michael education for girls. (Mkrtich Khrimian Hairig and
Nalbandian, who graduated from the University of St. Raffi had similar beliefs and implemented such teach-
Petersburg, earning the title of professor, was one of ing approaches as well.) Abovian was both teacher
the teachers that taught at Lazarian College. Some of and principal at the Yerevan Regional School from
the school’s well-known graduates were Raphael 1843 to 1848. The school was established in 1832
Patkanian (Kamar Katiba), Vahan Terian, Leo Tolstoy, with three grades. Later, pre-gymnasium and gymna-
Ivan Turgenev. sium level grades were added. Because of Abovian’s
In the Russian Empire, freedom was given to ethnic progressive, nurturing, and encouraging approach to
communities to open their own schools in 1836. education, during his second year as principal of the
Ejmiatzin was given permission by the Russian gov- school, the number of students increased from 90 to
ernment to open one school associated with each ac- 190. The majority of students were Armenian, while
tive church, and one school for each of the six regions the remainder were a mixture of other ethnic groups,
subject to Ejmiatzin. Prior to 1836, though, Armenian including Russian and Azeri. Classes were conducted
schools had opened in Astrakhan, Nor Nakhijevan in Russian, and the major subjects taught were math-
(Rostov-On-Don), and in Kizliar and Mozdok in ematics, religion, and Russian Language. In addition to
southern Russia north of the Caucasus Mountains. their regular subjects, the Armenian students also stud-
Before 1800, nearly all education for the Armenians ied Armenian, and the Azeri students studied Turkish.
was controlled by the church in order to train clerics In the school’s pre-gymnasium level—grade four—
19
French, geography, history, and Latin were taught. At Constantinople and Smyrna, however, a number of
gymnasium level—grades five through eight—Greek boys’ and girls’ schools already existed in the 1840s,
and physics were taught. In 1881, the school became a one of them being the Mesrobian College which had
gymnasium with 8 grades and two pre-college grades. opened in 1825 in Smyrna. In both cities, there were
The gymnasium offered boarding, and had a library schools for the training of trade apprentices, and small
and workshop. In 1925, the school was renamed church schools where priests taught religion, reading,
Abovian School. and writing to the neighborhood children. In
The Gevorgian Djemaran was founded at Ejmiatzin Constantinople, the Nersesian Varzharan and Skutar
in 1874, and dedicated to the training of priests and College were well known. By the end of the 1800s,
teachers. Gradually, it became a college and its religious nearly every Armenian village had at least one school.
character diminished with a strong emphasis on Arme- In areas with large Protestant and Catholic communi-
nian scholarship. It became a hotbed for political ac- ties, those denominations also opened schools. Later,
tivity later in the century. Both the Gayanian School in with the re-establishment of the Ottoman Constitution
of 1908, reading rooms and lecture halls were also es-
tablished in Armenian villages and towns.
In Kharberd, schools were opened, in the 1800s, by
French, German, Italian, and Spanish missionaries, as
well as by the Armenian Evangelical Union and the
Armenian (Catholic) Sisters of the Immaculate Con-
ception. At the missionary schools, boys and girls at-
tended separate classes at the high school and college
levels. In the lower grades, coeducation was practiced.
A theological seminary was founded in 1859, named
Armenia College in 1876, and renamed Euphrates
College in 1888. The Kharberd Central School was
founded in 1887. The writers Hamastegh and
Totovents were students at the school.
In the city of Erzerum, a center where manuscripts
were produced, there were ten community schools,
Golden Autumn one of them established in 1811. There was one
Catholic school for boys, established in 1867, run by
the Mkhitarist Order of Venice; one Catholic school
Yerevan and the Arghutian School in Alexandropol for girls, run by the Armenian Sisters of the Immacu-
(later known as Leninakan, and now Gyumri) were late Conception; two schools — one for boys and one
opened in the 1800s. for girls — maintained by the Protestant community.
In the mid 1800s, American and French missionaries Hripsimian Girls’ School, one of the community
had established schools in the Urmia region in pre- schools, was established in 1875. The Sanasarian
dominately Assyrian areas. A number of Armenian Varzharan was founded in 1881 and served as a
students attended these schools where they studied En- teacher-training center. Although the school was closed
glish and French. In Tabriz, Persia, the Aramian in 1912, it opened later in Sebastia in the same year.
School opened in the mid 1850s, and so did schools in The Kavafian School, a coeducational elementary
New Julfa (Isfahan), where many illuminated manu- school, was established in 1905. Karmir Vanq, a mon-
scripts were produced. At the Aramian School, where astery near the village of Hintsk, in the province of
Raffi taught from 1875 to 1877, he modernized the Erzerum, was a center of education, which included
curriculum, introduced new teaching methods, and an orphanage, hospital, and leprosarium. Some of
was instrumental in secularizing the school, “which ear- Erzerum’s teachers received their education at the Tiflis
lier was run by ignorant tiratsus. and Ejmiatzin schools, where they had been trained as
In the Ottoman Empire, even though minorities specialists in the fields of Armenian history, language,
were finally given the right to open their own schools and literature.
in 1789, it was by the second half of the 1800s that In the 1800s, American missionaries, associated with
Armenian schools — and other schools that Arme- the American Board of Commissioners for Foreign
nians attended — began opening in large numbers. In Missions, arrived in the province of Sebastia and es-
20
tablished a number of educational institutions, includ- and the other in Russia.
ing an elementary and a high school for boys and simi- The following day, Ashot and I continued our dis-
lar schools for girls. In 1886 they established Anatolia cussion on education as we strolled up and down the
College in Marsovan — where the students and teach- bustling streets of Yerevan. Much had changed in the
ers were largely Armenian — a kindergarten, and a capital and throughout the country since I first saw it
school for the deaf. In the same city, the American in 1975, and then several more times in the 1990s, and
Boarding School for Girls was renamed Anatolia during my year’s stay in 2002-03 teaching English in
Girls’ School in 1886. Among the large number of Gyumri and Tzaghgadzor. But, the enthusiasm for
schools in the city of Sebastia that existed in the 1880s, learning among most of the students had not changed
there were the Aramian and Seraydarian Boys’ Schools and remained equally strong whether in the Yerevan
and the Hrispimian Girls’ School. The Sivas Normal schools, such as the Aghbalian and Pushkin schools I
School for Boys, a secondary level school, was estab- visited in 1990, or later in the regions, where I taught
lished in 1880 and became in a remote village school,
Sivas Teacher’s College in a public school, an or-
1912. Armenian Catholics phanage, a community
and Protestants also estab- center, and at a camp for
lished schools in Sebastia. underprivileged children
In Van, Mkrtich
“Besides the teachers in the pagan from throughout Arme-
Khrimian, reverently temples, the monasteries, and the nia and Javakhq. As in the
known as Khrimian Hairig schools, the rugged terrain, turbulent past, the rote method of
(born 1820-1907 in Van), teaching is still prevalent,
established a seminary at
history, and harsh life of the Arme- teachers generally sit be-
Varag Monastery in the nian people were by far the most de- hind their desks as they
1850s. It was the first manding and exacting of teachers.” teach, and students rise
school in the area that when the teacher enters
provided modern teach- the classroom.
ing methods, including the During the 1800s a
absence of corporal pun- number of schools were
ishment. He trained and opened in the capital: The
encouraged teachers to create a positive and pleasant Yerevan Regional School, 1832; the Armenian Reli-
learning atmosphere as well as to treat students com- gious School, 1837; the Yerevan Boys’ School, 1850;
passionately, and instill in them patriotism and love for the Norq Community School, 1860; the Gayanian
the homeland. He believed in the education of girls, Girls’ School, 1866; the Teacher’s Seminary (the semi-
and was against the “Oriental idea that husbands have nary was a three-story, black stone, Russian era build-
a right to rule over their wives by force.” Earlier in the ing, located on Abovian Street), 1881. Also the Library,
1840s, a number of boys’ and girls’ schools had been in 1865, and the Printing House in 1874, were opened.
established in the region where a number of scriptoria Some of the periodicals on education during this pe-
existed in monastic centers of learning. The Yeramian riod were: Dastiarak, (Educator), published 1873-74,
School had opened in Van in the 1800s. Crimea; Dprots (School), published 1874-76,
Vagharshapat; Mankavarzhakan Tert (Pedagogical Jour-
Our visit to Shvanidzor had come to an end, but be- nal), 1882-84, Tiflis; Aghbiur (Source), 1883-1918, Tiflis.
fore it was time for Ashot and me to get on the bus Of significant importance was the first Armenian
back to Yerevan, I asked him if we could stop at the Teachers’ Conference that took place in Tiflis in 1882.
village cemetery. “So, you want to visit the geereezmodee “Had your father been alive and walking with us
dooz,” he said in his melodic Shvanidzor dialect, and I right now,” said Ashot with excitement in his voice,
nodded, wondering what kinds of stories the head- “he would have been amazed at the progress that has
stones will tell? Most certainly, history lessons for an- been made in this city where he witnessed the birth of
other day, but for now a quick look would have to do. Armenia’s First Republic, in this country where he was
The bus back to Yerevan was full. Among the pas- arrested and tortured for his anti-government beliefs
sengers were two families from Agarak, a neighboring and writings, thus becoming a political prisoner in Si-
town. They had locked the doors of their homes per- berian prisons during Stalin’s reign.”
manently in pursuit of better lives — one in Yerevan, Just then, I remembered one of my students in
21
Jrashen in 1991. He was a quiet, studious boy, no same year, the medical school reopened, and a music
more than ten years old, who one day during our school was started. In 1922, the Fine Arts School was
reading lesson suddenly blurted out, “Tikin (Mrs.) opened, and in 1923 the Mankavarzhakan Technikum.
Knarik, Lenin papike satkets! (grandpa Lenin croaked!)” During the 1930-31 period, a literacy program was
Yes, much had changed in the country. instituted (during the First Republic such a program
During the First Republic, the fledgling democratic had already been initiated and existed in 1919) and
state, which maintained its independence for almost 2 night schools associated with factories were opened,
½ years, was faced with a multitude of trials and so that workers could continue their education. In
tribulations. Despite them, its government had vision 1930, mandatory primary education (4th grade) was
and a goal to lift the people from its centuries-old web initiated. In 1940, the mandatory grade level was
of oppression and ignorance. Of utmost concern was seven, and in 1969 it was eight.
the welfare of the people; therefore, social programs It must be noted that after the 1915 Genocide, Ar-
were begun, such as education through the establish- menian communities in the Middle East opened many
ment of schools and institutions of higher learning, Armenian schools, including secondary level and, in
health and hygiene, and land distribution to farmers. some communities, post-high school educational insti-
Public lecture series were begun in Yerevan and vari- tutions.
ous places throughout the country. The Minister of In Armenia today, the Education System is as fol-
Education, Nikol Aghbalian, planned to have 1,500 lows: pre-school or kindergarten; elementary school
elementary schools in operation by 1921, and to fur- (grades 1-3); basic school (grades 4-8); high school
ther develop schools of higher learning (In 1908, (grades 9-10), and higher education. Primary and sec-
Yerevan had 31 schools, and 3,724 students, predomi- ondary education is free. Higher level education is free
nately Armenians.). Funds were allocated for text- only for a limited number of students who score high
books, adult literacy classes for indigent students, and on entrance exams.
children who lost family members in defense of the
homeland. Plans were made for a seven-year military “Come,” said Ashot in his impassioned and cheerful
academy in Kars; a medical school in Yerevan, and manner, “let us walk a little more!” The statue of
technical schools in Alexandropol and Yerevan. In Vartan Mamikonian soon came into view. We stopped
1919, Yerevan opened its first hospital, which included to watch some children at play. Their happy sounds
an obstetrics and gynecology department. felt good, like the warmth of the sun on a chilly day.
Founded in 1919, the State University of Armenia Suddenly, Ashot grew quiet and withdrawn, and the
(later renamed Yerevan State University) was opened glimmer in his eyes was gone. I wondered what had
in 1920 in Alexandropol, with plans to expand the uni- happened, but dared not ask. In an attempt to get his
versity and transfer the campus to Yerevan in the fall, mind off whatever was distressing him, I said, “Ashot,
where it would temporarily be housed in the building I cannot believe we have walked so far! Nearby is the
of the Teacher’s Seminary on Abovian Street. Alloca- kindergarten I visited in 1991. I remember it so well.
tions were made for faculty housing and the purchase It was autumn, and the children were welcoming voske
of books from abroad. By September, 1920, six hun- ashun, golden autumn, and all its bounty with songs
dred thirty two men and women had registered for and dances and recitations.”
the fall term, and a number of internationally re- Ashot sighed and slowly nodded his head as he con-
nowned Armenian scholars returned to Armenia to tinued watching the children. Then, more to himself
teach at the university. then to me, he said, “Hima haskatsa vor sut er, amen
After units of the Red Army entered Yerevan on inchuh sut er! (Now I understood, that it was a lie, it
April 2, 1921, life changed drastically for the people in was all a lie!) Look around you now. Look what has
Armenia. The nation’s hard fought, albeit brief, inde- been accomplished so far under our own flag! It can
pendence would be squelched for decades until its for- only get better for us, including my Weeping Valley,
mal return on September 21, 1991. Sweet Valley. Yes, voske ashun will soon be here. Let its
During the Soviet period, education continued to ex- bounty be reaped by all, and let it be used with wis-
cel, and schooling was free, including the university dom, foresight, and benevolence!”<
level. In 1921, twenty-two new schools were opened;
eighteen primary and four secondary. During the August 2006

22
Verse in the Vernacular
and Translation...
ƱÜâ ºê ²ÜºÈàô
Contemporary Armenian poetRY
IJزܲβÎÆò Ð²Ú ´²Ü²êîºÔÌàôÂÆôÜ ²ë³°«
ËݹñáõÙ »Ù«
poeSIE armenienNE contemporainE DZÝã »ë ³Ý»Éáõ«
»ñ ³Ýï¿ñ ÙÇ ûñ«
³Ýë¿ñ« ³é³ÝÓÇÝ«
»ñ Ï»³ùǹ ·Ý³óùÁ
³Ýß»Õ ÁÝóóùáí
ѳëÝáõÙ ¿ ³ñ¹¿Ý
Çñ ׳ϳﳷñÇ
“CANTIQUE” í»ñçÇÝ Ï³Ý·³éÇÝ« »õ ¹áõ«
(ARTSAKH) ³ÝͳÝûÃÇÝ ³ÑÁ
ùá ëñïÇÝ«
áõ½áõÙ »ë ϳéã»É
Dans l’immensité du midi, montent les montagnes,
³Ýó³Í ûñ»ñÇ ç³Ñ¿É ³ñ»õÇÝ©©©
tendant la main aux nuances
àõ Û»ï »ë ݳÛáõÙ
des couleurs de sommets, ÏǽÇã ϳñûïáí
aux pieds d’un énorme soleil à son zénith, áõ ÷ÝïéáõÙ »ë
¿Ý ë¿ñ ûñ»ñÇ ³ÝÇÍ Ûáõß»ñÇ
lentement consumé… ÛáÛëÁ Ñ»é³Ï³Û
Û³õÇï»Ýáõû³°Ý
Ici, les mots de Machtots sont réels ³Ýóñà ³ãù»ñáõÙ©©©

comme ce seuil de biblique pureté, Ú»ï »ë ݳÛáõÙ


áõ -- ³°Û ù»½ ³Ý©©©
et les distantes clartés, impossible à brouiller,
ÇÝã áñ ÙÇ Ó»é« ù»½ÝÇó ·³ÕïÝÇ«
doublement invisibles, comme le rêve d’un supplicant, çÝç»É ¿, ëñ»É
³ÛÝ ÇÝã áñ ùáÝÝ ¿ñ ÉÇÝ»Éáõ«
comme un nuage orageux, opalescent, ³Ýó»³ÉÇ å¿ë
pleuvassant des gouttes chaudes d’un désir, ³Ùáõñ »õ ³ÝçÝç»ÉÇ«
Ý»ñϳÛÇó Ñ»éáõ
qui – face à face aux sommets — cherche encore »õ ³å³Ñáí«
des saints aïeux, ³å³·³Ý Ñ»·ÝáÕ ¿Ý Ûáõß»°ñÁ ÑÇÝ
ùá ³Ýѳë ëÇñáÛ
là, ou les épaules délicates du mûrier, ëÇÝ »ñ³½Ý»ñÇÝ --
tordues contre une menace meurtrière,
²ë³°«
crie — Arménie! Arménie! ËݹñáõÙ »Ù«
DZÝã »ë ³Ý»Éáõ©©©

ARTEM HAROUTIUNIAN ³ÃáõÉ êáÝ»Ýó


Traduit par Tatoul Sonentz 2006

2233
MOTHER

The seed of life strewn lavish in markets of


endless cosmos complete twenty-four hours a week
auction sale “free to take” and the mob
rushed in a frenzy and grabbed
whatever it could take home to keep and ran back
to enchanted stores full to the brim
supplies spilled over it grasped again clasped
carried rushed out melded with demented hordes
hitting kicking knocking snatched all it found
rock animal forest sky its appetite is boundless
tears man and God apart and creates life not word
word is not life just a poor pathetic pitiful yet treacherous
black hyphen a breathless voice echo of an amorphous
meaning hardly reaching the moment of creation
it will stand tall in the glow flesh and bone
embodiment of hope sorrow bewilderment and bliss
which is a man.

Sitting alone in a corner she contemplates the facade


that will emerge from the clamor of pillage
thinking “this is my lot” yet aware
by instinct that she is a mere crucible small vessel
of Creativity unreachable unutterable devoid of purpose
to what? To what? “I don’t get it” she will repeat mechanically
until the ocean of her words dries up and their place
comes to fill an ardent unadorned endless love
for her offspring and humanity the furtive magic of life.

VAHÉ OSHAGAN
May 8, 1999, Hartford
Translated by Tatul Sonentz

2244
LA FEDERATION EURO-ARMENIENNE
FORME LES FUTURS CADRES DE LA DIASPORA D’EUROPE

LA FÉDÉRATION EURO-ARMÉNIENNE a accueilli cet été


des étudiants de l’Union dans le cadre de sa session
de formation européenne. L’objectif visé était de
familiariser ces jeunes en cours de second cycle
universitaire avec le milieu politique européen, ses
structures et ses méthodes de travail.
Commissaire à l’Elargissement. Divers universitaires
Cette première session de trois semaines a vu la et représentants d’ONG sont également venus
participation de jeunes de Belgique, d’Allemagne et donner des conférences dans les locaux de la
d’Autriche. Elle leur a permis d’observer le Fédération Euro-Arménienne.
fonctionnement des structures de l’Union
européenne et d’appréhender l’état actuel des A travers leurs rencontres et leur présence au sein des
questions arméniennes au sein de ses institutions. institutions, les participants se sont formés aux
méthodes et à l’action quotidienne du bureau
Le programme de la session 2006 comprenait la européen de la Fédération. Les étudiants
visite des principales institutions de l’Union, des participants ont enfin préparé des dossiers sur
conférences et des entretiens avec des acteurs différents thèmes de travail de la Fédération.
importants sur la Politique de Voisinage avec le Laurent Leylekian, le directeur exécutif de la réussite
Caucase, la Politique d’Elargissement et notamment de cette session de formation et remercie
le problème de l’adhésion de la Turquie et sur les chaleureusement tous ceux qui y ont contribué.
questions liées à l’espace, de liberté, de justice et de
sécurité dans l’Union européenne. «Cette expérience 2006 a été un franc succès. Dès
2007, nous reconduirons un programme de
LES PARTICIPANTS ont notamment eu la possibilité formation similaire, afin de préparer notre jeunesse
de s’entretenir sur la Politique Européenne de à l’action politique et afin d’aider les communautés
Voisinage avec M. Semneby, l’envoyé spécial de d’Europe à renforcer la dimension citoyenne de
l’Union européenne pour le Sud Caucase. Ils ont leurs structures représentatives.» a déclaré le
aussi rencontré M. Filori, en charge des pays directeur exécutif de la Fédération Euro-
candidats au sein du cabinet d’Olli Rehn, le Arménienne.<
25
K

26 26

Photo By Levon
KO MITAS
SOGHOMON SOGHOMONIAN est né le 26 mai, 1860, à En 1910, Komitas s’installe à Constantinople pour
Kutahia, en Arménie Ottomane, orphelin à l’âge de des raisons pratiques. 1914, l’Europe est en guerre e
onze ans, d’un père cordonnier et choriste à l’église de la Turquie, alliée de l’Allemagne, met au point une
son village, et d’une mère composant des chansons. ultime strategie: ne pouvant, depuis des siècles,
Cet héritage devait nouer les fils de son destin. asservir et convertir les Arméniens vivant dans
Il est envoyé au séminaire d’Edjmiatzine, siège de l’empire Ottoman, les autorités decident de les rayer
l’Episcopat Arménien, pour y etudier. Comme de la surface terrestre. Le 24 avril, 1914, debutent le
l’immense majorité des Arméniens disseminés dans exactions, avec en priorité les intellectuels résidant à
l’empire Ottoman, il ne parlait que le turc. “C’est pour Constantinople. Komitas fut l’un des premiers à
apprendre l’arménien et le chant que j’ai été conduit ici” dit-il à connaître les geôles ottomans. Il est, grâce à sa
son arrivée: quelques années plus tard, il y sera ordon- notoriété internationals, l’un des seuls à survivre apr
né Vardapet (prêtre) sous le nom de Komitas. quelques mois d’emprisonnement. Mais dans quel ét
Doté d’un timbre vocal exceptionnel, il etudie la Son psychisme était atteint. Il partit pour l’Europe o
musique à Tbilisi, puis la théorie musicale européenne il vecut quelques temps avant d’être interné dans un
à Berlin. En 1884, éclatent les premiers massacres asile psychiatrique à Paris. Il y mourut le 22 octobre
préfiguramt l’avenir. Prénomitoiremment, Komitas 1935, après des années de prostration.
prendra son bâton de pèlerin et sillonera tous les KOMITAS est la symbolique arrménienne. Il offrit à
village ou sont réfugiés ses semblables, recueillant sans son people un collier, un collier de diamant qu’il
relâche, jusqu’en 1913, des milliers de chants popu- chercha, trouvant toutes les pièrres precieuses qui le
laires. composent, enlevant toute la scorie qui s’était incrus
C’est tout naturellement qu’il devient le pionnier de tée pendant des siecles. Il a atteint l’originel! Telleme
l’ethnomusicologie. Le patrimoine culturel le plus authentique, que tous les Arméniens s’y retrouvent.
diffusé et rhythmant la vie quotidienne étant le chant Komitas a fait surgir une source contenant l’âme d’u
— chants profanes ou sacrés, memoir d’un people people. Il fut le levain ayant fait monter la pâte.
soumis depuis des siècles aux affres de l’occupation. Ses melodies d’un monde rural sont graves, sincèr
Les paysans Arméniens, toujours fidèles à leur foi, ne authentique et pudique,à l’image du people. Depuis
pouvant communiquer en public dans leur langue, d’autres artistes sillionnent le monde en s’exprimant
avaient transmis de générations en générations leur us dans la langue et avec les formes de leur terre d’a-
et coutumes ancestrales à l’aide de chansons! doption. Comme Charles Aznavourian et Alan
Komitas vint en 1906 à Paris invité par la Société Hovhannes. Comme cet orphelin métamorphosé e
Internationale de Musique. Communiquant le resultat Herbert von Karayan, et tant d’autres de part le
de ses recherches “d’anthropologie culturel”, puis une monde… Tous ont un dénominateur commun: la
thèse sur le rôle de la “musique dans le contexte fidélité à leur racine et l’appartenance à une culture
social”, il fit sensation! “Je m’incline et me prosterne devant apatride. Sans la revandiquer. Modestement. Na-
votre génie” proclame Claude Debussy qui devait turellement.
devenir son ami. ARMAND ARTINIA

27

Berberian
PRELUDE TO POGROM
BY ANNA ASTVATZATRIAN TURCOTT

I
t is a cold afternoon in December, 1988. We are The demonstrators scream and demand that the Ar-
all gathered in Grandma’s apartment in a suburb menians be brought out. Enraged at the lack of re-
of Baku. I have just come home from school – sponse, they throw rocks at the windows, the noise of
what used to be an ordinary, daily ritual, until I see my shattered glass mixes with screams and yelled obsceni-
family huddled in the living room. Outside, the gather- ties. Restless, in search of more accessible victims, they
ing turmoil and rampaging mobs seem to get more move on, skipping our building, looking back and
threatening every day. waiving banners and fists at the shuttered windows,
All five of us, Mama, Papa, Misha, Grandma and I threatening to be back.
are sitting in this room, behind locked doors, shuttered No one in the neighborhood is physically hurt that
windows, in darkness… day, yet, we all brace ourselves for the worst, as ru-
Papa goes to the kitchen and returns with a bunch of mors spread like wildfire, that the Armenians of
knives and puts the pile on a small table in front of Karabagh have gathered an army and have seceded
him, muttering on and on, to no one in particular: from Azerbaijan…
“If they break in, I’ll take a few of them with me…”
I miss school only on ‘horrible’ days. I walk to school
No one speaks; we whisper when we need to. alone, to the dismay of Mama’s colleagues who accuse
Through the cracks in the blinds we see people rushing her of being crazy to let me commute on foot, by
down the street carrying green flags. There are black myself. Mama, at the time, does not believe there is
flags too, obviously hand-made, hastily emblazoned any real danger for me, until the day demonstrators
with “Death!” and “Vengeance!” A man in a black surround my school.
coat appears in front of the crowd, facing it and walk- It is during English class, that we hear the discordant
ing backwards. It is hard to hear what he says, but it sounds of a mob advancing through a street parallel
seems as if he is trying to stem the tide of this mob. In to ours. All of us jump to our feet and rush towards
response, the crowd yells louder and picks up speed. our third floor windows. Our teacher – a close, Azeri
The determined stream pushes him out of the way. friend of my mother — yells and orders us back to
Some of the demonstrators spill into the courtyard of our seats.
the apartment building next to ours, known, for gen- “Don’t you dare go near that window!” she screams.
erations, as the ‘Armenian’ building. As we return to our desks, moving very cautiously,
28
her back hugging the wall, she gets close to the win-
dowpanes. We sit quietly, as she looks out for several MUTED MESSAGE
minutes. She returns to her desk and, with a release of
suppressed excitement, we ask her what is happening.
“They seem to be calling for the upperclassmen to First snow of the year
join the demonstrators gathering at Lenin Square,” she life is muffled like the sounds
replies. She tries to re-start class when screams, yells
and the sound of shattering glass, coming from the made by a string ensemble
floor below, drown her voice. playing to frozen eardrums
It seems, the teachers of the upperclassmen on the
out of sight out of reach to those
floor below are having a harder time containing their
classes. They are reluctant to let their students join the stranded in the lone recesses
demonstration, while the upperclassmen – mostly of a receding lifeline…
Azeri – insist on joining the protesters and yell obsceni-
ties in frustration. One upperclassman jumps from the
second floor window and runs toward the street be- Nothing can speak louder
yond the brick wall that surrounds the school, as the or freeze colder than silence.
headmaster and teachers, yelling at the top of their
voices, entreat him to turn back… no curse emoted or whispered
Probably in fear of parental ire, the student back- can cause the pain that silence can
tracks and returns to his class. This retreat angers the
demonstrators who expect to have the support of the
without emitting a word without
students. They are livid at the teachers for standing in being there – where once a song
the way, so they start pelting the windows with rocks of a shared passion steamed
and crush all the windowpanes of the first floor and
some of the second floor. the windowpanes of this place
Still furious, the mob storms the high brick wall and where I now reside alone
enters the school building. The most aggressive ele-
dismissed sheltered
ments threaten to beat up all who put up any resis-
tance; after all, this was a Russian school, attended by yet… homeless…
most Armenians. A group of burly militants pushes its
way towards the classrooms; it is stopped by teachers
objecting to this forced intrusion. In the ensuing melee, With the meandering flakes
an elderly physical education teacher is manhandled. silence descends like a shroud
Desperate, intimidated, one of the teachers drops to on the passion that was my home
her knees and pleads with the mob, begging the en-
raged demonstrators to leave the building. The mili- for what seemed like eternity
tants answer by slapping her face; undaunted, she per- constant and real –at least
sists and, as a last resort, the teachers promise to lead
the students to Lenin Square the very next day…
from lullaby to taps…
Risking it all, the teachers, dead set against involving
the children in what promises to be a violent demon-
stration of hatred, do not keep their promise (in spite
First snow of the year
of the fact, that the Administrator of the school was a When desire is muffled like
Communist Azeri) and the students are not led to a murmured prayer to gods
Lenin Square.
long departed…
Regardless of all the fuss, numerous students don’t
show up at school during the following weeks, as ————————— Tatul Sonentz
demonstrations and mob action flare up on a daily
basis…< December, 2001

29
Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý
11ñ¹ §êû뿦 سÝϳå³ñ�Ç
´³óáõÙÁ ø³ñ»·³ÑáõÙ
ÐáÏï»Ù»ñ 9« 2006-ÇÝ« ³ñ»ñ³ñ ²ñÙ¿Ý Âá÷áõ½»³ÝÇ, í³ñã³Ï³½ÙÇ
ջϳí³ñ å³ñáÝ Ê³ã³ïñ»³ÝÇ, гÛñ ²Ã³Ý³ëÇ, ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý
ÏñÃáõû³Ý« Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ Ù³ñÙݳٳñ½Ç ݳ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãÇ« ÐÚ¸ ²ñó³ËÇ
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ÏáÙÇï¿Ç Ñ»ñóå³Ñ ÁÝÏ. Øá뻳ÝÇ, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ,
»õ Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ù« ø³ñ»·³ÑáõÙ
³óáõ»ó 17 »ñ»Ë³Ý»ñÇó »õ ÑÇÝ·³Ý¹³Ù ³ß˳ï³Ï³½ÙÇó ³Õϳó³Í
ÐúØ-Ç 1 1-ñ¹ §êû뿦 Ù³Ýϳå³ñ�Á:
11-ñ¹

Ü»ñù»õáõÙª ²ñó³ËÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý ³ï»Ý³å»ïáõÑÇ »õ Ýáñ Ù³Ýϳå³ñ�Ç


ïÝûñ¿ÝáõÑÇ« Ü¿ÉÉÇ ÔáõÉ»³ÝÇ ºÉáÛÃÁª ³óÙ³Ý Ñ³Ý¹Çëáõû³Ý©–

Ú³ñ·³ñÅ³Ý î¿ñ ѳÛñ, å»ï³Ï³Ý ³Ûñ»ñ, ÑÇõñ»ñ, ³Ûëûñ, Ç Ññ×áõ³Ýë áÉáñÇë, Ù³Ûñ Ù³Ýϳå³ñ�Ç
ÍÝáÕÝ»ñ ¨ ëÇñ»ÉÇ ë³ÝÇÏÝ»ñ, ÃáÛÉ ïáõ¿°ù Ð³Û ú·Ýáõ- ûñÇݳÏáí, ø³ñ»·³ÑáõÙ ÐúØ-Á ³óáõÙ ¿ Çñ Ñ»ñó-
ÃÛ³Ý ØÇáõû³Ý ø³ß³Ã³ÕÇ ßñç³ÝÇ ø³ñ»·³Ñ ·ÇõÕÇ Ï³Ý 11-ñ¹ Ù³Ýϳå³ñ�Á:
Ù³Ýϳå³ñï¿½Ç ³óÙ³Ý ³éÇÃáí« áÕçáõÝ»É Ò»½, á- ÆÝãå¿ë áÉá°ñ ݳϳí³Ûñ»ñáõÙ, áõñ ·áñÍáõÙ »Ý
ÉáñÇ°Ý ³ë»É ³ñÇ ·³Éáõëï ¨ ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ, áñ ³Û- Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý §êû뿦 Ù³Ýϳå³ñ�ݻ-
ëûñ ³Ûëï»Õ »ù, Ù»½ Ñ»ï: ñÁ, ³Ûëû°ñ »õë ÍÝõáõÙ ¿ ÙÇ ÏñÃ³Ï³Ý ûç³Ë, ÙÇ ·áÕïñÇÏ
²Ù»ñÇϳÛÇ ³ÝÏÇõÝ, áõñ å¿ïù ¿
Ødzó»³É ܳѳݷ- ѳۻóÇ ¹³ëïdz-
Ý»ñáõÙ« 1910 ÃáõÇÝ« ñ³Ïáõ»Ý, ³½·³ÛÇÝ
ëï»ÕÍáõ»ó ÐúØ-Á« »õ ѳÛñ»Ý³ëÇñ³-
áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ñ Ï³Ý á·áí áõëáõ-
³ç³ÏóáõÃÇõÝ óáõ- ó³Ýáõ»Ý, ÍɳñÓ³-
ó³»ñ»É Ý»Õáõû³Ý Ï»Ý áõ ³×»Ý ³Ûë
Ù¿ç ·ïÝáõáÕ Ñ³Ûϳ- ÑáÕÇ Ùßï³¹³É³ñ
Ï³Ý ·³ÕÃûç³Ë- ßÇí»ñÁª áñáÝù ³Ûë
Ý»ñÇÝ: ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ°Ý
гٳÛÝ Ñ³Ûáõ- åÇïÇ í»ñ³¹³ñÓ-
ÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ« ׳ϳ- Ý»Ý Çñ»Ýó í³Õ»ÙÇ
ï³·ñ³Ï³Ý ÷áñ- ÏáãáõÙÝ áõ áí³Ý-
ÓáõÃÇõÝÝ»ñÇó ¿ñ ¹³ÏáõÃÇõÝÁ: ²Ûë-
²ñó³Ë»³Ý ³½³- ï»Õ« ÝáÛÝÇ°ëÏ ³Ù¿Ý
ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñ- ù³ñ åÇïÇ ßÝãÇ Ñ³-
ÅáõÙÁ« áñÇ ßÝáñÑÇõ Û»ñ¿Ý: ä³ï³Ñ³-
éÝóùáõ»ó ³ß˳ñ- Ï³Ý ã¿°, áñ Ù³Ýϳ-
ѳë÷Çõé ѳÛáõ- å³ñ�ݻñÇ Íñ³-
ÃÇõÝÁ ¨ 1989 ÃáõÇ ·ÇñÁ ÏñáõÙ ¿ êûë¿
³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ñ»ï, ÐúØ-Á Ùáõïù ·áñÍ»ó Ù³ÛñÇÏÇ ³ÝáõÝÁ, ÙÇ ÏÝáçª áñ Ù³ñÙݳõáñáõÙ ¿ ѳ°Û
²ñó³Ë: ä³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ¨ Û»ïå³ï»ñ³½Ù»³Ý Ñ»ñáëáõÑáõ Ï»ñå³ñÁ: ²Û¹ ³ÝáõÝÁ Ïñ»É Ù»½ ѳٳñ Ù»Í
ï³ñÇÝ»ñÇÝ« ÐúØ-Á« Çñ ³½Ù³ÝáÛÃ, ³½·³Ýáõ¿ñ å³ïÇõ ¿ »õ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝ, ÇÝãáõ± ã¿« ݳ»°õ
Íñ³·ñ»ñÇ ß³ñùáõÙ, 1998 ÃáõÇÝ« Çñ³Ï³Ý³óñ»ó ß³ï å³ñï³õáñáõÃÇõÝ£
ÍÝáÕÝ»ñÇ ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ »ñ³½³ÝùÁª ³ó»ó Çñ ³é³ç- Üß»°Ù, áñ §êû뿦 Ù³Ýϳå³ñ�ݻñÇ Íñ³·ñÇ
Ý»ÏÁ‘ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ §êû뿦 Ù³Ýϳå³ñ�Á: ºõ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ« å³Ûٳݳõáñáõ³Í

30
»Ý ë÷ÇõéùÇ Ù»ñ ѳÛñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ
³Ý߳ѳËݹÇñ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ù »õ
ÝíÇñáõ³ÍáõÃÛ³Ù: Ø»Ýù Ù»ñ áÉáñ
³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ ϳï³ñ»ÉÇë«
³é³çÝáñ¹íáõÙ »Ýù Ð³Û ú·Ýáõ-
û³Ý ØÇáõû³Ý Ï»ÝïñáݳϳÝ
í³ñãáõÃÛ³Ý Ññ³Ñ³Ý·Ý»ñáí »õ
áñáßáõÙÝ»ñáí: ê»ñï ϳåÇ Ù¿ç
»Ýù ݳ¨ ÐúØ-Ç Ð³Û³ëï³ÝÇ
ßñç³Ý³ÛÇÝ ÙdzõáñÇ Ñ»ï:
ò³ÝϳÝáõÙ »Ù Û³ïáõÏ Ýᯐ »õ
ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É ÁÝÏ»ñ
²ñÙ¿Ý Âá÷áõ½»³ÝÇÝ, áñ §êû뿦
Ù³Ýϳå³ñï¿½Ç Íñ³·ñÇ ëï»ÕÍ-
Ù³Ý ÑÇÙùáõÙ ¿ñ »õ ³Ûëûñ ß³ñáõݳ-
ÏáõÙ ¿ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ³Ûë
Íñ³·ñÇ ýÇݳÝë³õáñÙ³Ý ³ß˳-
ï³ÝùÝ»ñáõÙ, ݳ Çñ ³ÝÓݳϳÝ
ïáõÝÁ ³Ûëï»Õª ø³ñ»·³ÑáõÙ,
ïñ³Ù³¹ñ»É ¿ Ù³Ýϳå³ñ﻽Ç
ѳٳñ: ÀÝÏ»ñ ²ñÙ¿Ý Âá÷áõ½»³-
ÝÇÝ« Çñ ëñï³ó³õ í»ñ³»ñÙáõÝùÇ
»õ ÝáõÇñáõÙÇ ßÝáñÑÇõ íëï³Ñûñ¿°Ý
³Ýáõ³ÝáõÙ »Ýù Ù³Ýϳå³ñ�-
Ý»ñÇ ÏÝù³Ñ³ÛñÁ© ³Û¹ ÏáãáõÙÁ ݳ
í³ëï³Ï»É ¿ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóó-
ùáõÙ Çñ ³ÝÓÝáõ¿°ñ ³ß˳ï³ÝùÇ
ßÝáñÑÇõ: ºõ, Ç Ñ³°ñÏ ¿, áõ½áõÙ »Ù
Ýß»É Ý³¨ ø³ñ»·³ÑÇ Ù³Ýϳå³ñ-
�Á Ñáí³Ý³õáñáÕÝ»ñǪ ï¿ñ »õ
ïÇÏÇÝ ì³Ñ³·Ý »õ سñÇ ²Õ³-
³»³ÝÝ»ñÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù
å¿ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ý
Ù³Ýϳå³ñï¿½Ç ýÇݳÝë³õáñÙ³Ý
ۻﳷ³Û ·áñÍÁª Ç ÛÇß³ï³Ï
ÍÝáÕÝ»ñª ì³Õ³ñß »õ ÜáÛ»ÙÇ ²Õ³-
³»³ÝÝ»ñÇ »õ å³ñáÝ èá»ñÃ
ìáݳù³ÃÃÇ:
Ú³ñ·»ÉÇ° ù³ñ»·³ÑóÇÝ»ñ,
¹áõù Ñå³ñï³Ý³Éáõ ³éÇ°Ã áõÝ¿ù,
ù³ÝÇ áñ Ó»ñ ·ÇõÕ³å»ïÁ ïÇÏÇÝ
سñÇÝ¿ ä»ïáÛ»³ÝÝ ¿: ²é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ« Ýñ³°
³é³ç³ñÏáí »õ Ñ»ï³Ùáõ°ï ÉÇÝ»Éáõ ßÝáñÑÇõ ϳ۳ó³í
Ù³Ýϳå³ñ�Á: ÎñÏÇ°Ý ³Ý·³Ù ßÝáñѳíáñáõÙ »Ù áÉáñÇ°Ý Ù³Ýϳ-
ú·ïáõ»Éáí ³éÇÃÇó« áõ½áõÙ »Ù Ó»ñ ¨ Ù»ñ áÉáñÇ° å³ñï»½Ç ³óÙ³Ý ³éÇÃáí ¨ Û³ïϳå¿ë ³ß˳ï³-
ÏáÕÙÇó Û³ÛïÝ»É ËáñÇ°Ý ßÝáñѳϳÉáõÃÇõÝ Ñáí³Ý³õáñ- ϳ½ÙÇ°Ý ó³ÝϳÝáõÙ Ù»Í ·áñÍ»ñ, ß³ï ë³ÝÇÏÝ»ñ »õ
Ý»ñÇÝ, áÉá°ñ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝó ³ç³Ïóáõû³Ù« ³ñÇ »ñÃ:
÷áùñÇÏ ù³ñ»·³ÑóÇÝ»ñÇ ³éûñÛ³Ý ÇÙ³ëï³õáñáõ»ó£ Æ Ý߳ݳíáñáõÙÝ ³Ûëûñáõ³Û ÁݹáõÝ»°ù êûë¿ Ù³Û-
سÝÏáõû³Ý ³Ûë ѳïáõ³ÍÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û »ñç³ÝÇÏ áõ ñÇÏÇ ¹ÇÙ³ÝϳñÁ ÐúØ-Ç ²ñó³ËÇ Ù»ÏáõëÇ Ù³ëݳ-
áí³Ý¹³Ï³ÉÇóª ³å³Ñáí»Éáí Ýñ³Ýó Û³çáÕáõÃÛáõÝ ×ÇõÕÇó:
Çñ»Ýó áÉá°ñ ³½·³Ýáõ¿ñ Ó»éݳñÏÝ»ñáõÙ: ÞÝáñѳϳÉáõÃÛáõ°Ý:

31
T H E AR S AT T H E
U N I T E D N AT I O N S
ARS Inc., Participates in
United Nations DPI/NGO Conference
The Armenian Relief Society (ARS) was among 540 The project aimed at empowering affected communi-
registered non-governmental organizations (NGO’s) ties and NGOs to facilitate behavior change.
and 1,879 representatives attending the 59th Annual On the evening of Sept. 6, the ARS representatives
UN DPI/NGO Conference at the United Nations in attended the conference reception hosted by the
New York from Sept. 6-8. NGO/DPI Executive Committee where they net-
ARS Inc. representatives Valentine Berberian, Harriet worked with other NGO representatives in a more
Kazarian, Carol Jaffarian, Lalai Manjikian, Odeh informal setting. The reception took place on the
Kraskian, and Sossi Essajanian attended the conference fourth floor of the United Nations building with an
which was entitled, “Unfinished Business: Effective imposing view over the Hudson River. A jazz en-
Partnerships for Human Security and Sustainable De- semble set the tone for a relaxing ambiance while del-
velopment.” The conference afforded the group the egates from all over the world conversed and ex-
opportunity to meet with representatives from other changed information related to their respective NGOs.
NGOs and present the ARS’s work in Armenia and On Sept. 7, ARS representatives attended a work-
abroad. shop entitled, “Forgiveness: Partnering with the En-
The ARS representatives attended sessions centering emy,” presented by the American Psychological Asso-
on the UN’s Millennium Development Goals and how ciation. The workshop centered on forgiveness and
countries can achieve financial and ecological reconciliation after violence in such cases as the South
sustainability. The ARS representatives divided into African apartheid, the Rwandan genocide, and the Ar-
subgroups in order to attend as many competing ses- menian Genocide. Many speakers gave specific in-
sions and workshops as possible. stances of people coming to terms with their aggres-
On Sept. 6, ARS representatives attended a work- sors. Panelist Dr. Saths Cooper, a former prisoner of
shop entitled, “United Nations Effective Partnerships Robben Island, described his experience going from
with Civil Society” sponsored by the UN’s DPI/ victim to advocate.
NGO section. Representatives from various UN de- The ARS representatives also attended a Sept. 7 af-
partments, agencies and programs such as the UNEP, ternoon roundtable session entitled, “Human Security:
UNODC, UNU, and ECOSOC, discussed their work Responsibility to Protect and Peacebuilding Commis-
and collaboration with NGOs and civil society, em- sion.” In light of the 2005 World Summit that estab-
phasizing the practices and strategies to achieve the lished an international responsibility to protect popula-
Millennium Development Goals and the constructive tions from genocide, war crimes, ethnic cleansing and
engagement between civil society and UN NGOs nec- crimes against humanity, governments have accepted
essary to promote and implement those goals. that they must act earlier in response to crises in their
The ARS representatives also attended a workshop, own countries. Speakers addressed how partnerships
“Mobilizing Youth About the HIV/AIDS Epidemic: between civil society and the State must be reinforced
An Innovative Health Communication Partnership.” to achieve the set goals. The panelists provided ex-
The event presented the International Organization for amples to ensure that the security development goals
Migration-commissioned Art Center College of De- are met. The emphasis was on the following three as-
sign that collaborated on a public awareness campaign. pects linked to human security related to conflict: to
32
prevent, to react/respond, and to rebuild. The speak- cial Council. The ARS is also actively involved in vari-
ers included Juan Mendez, special advisor to the Secre- ous important UN committees, including UNICEF,
tary-General on the Prevention of Genocide, and the UN Committee on HIV/AIDS, the UN Commit-
Eugenie Mukeshimana, a Rwanda genocide survivor. tee on the Status of Women and WANGO.
“Attending the UN/DPI conference has only rein- The 59th Annual DPI/NGO conference addressed a
forced my belief that the ARS has an important role number of pressing issues related to human security
to play on the world stage,” said ARS representative and sustainable economic development. This year,
Lalai Manjikian. “By being an active presence at this once again, the ARS Inc. was represented at the con-
conference and other UN activities, the ARS can en- ference, engaging in the important issues faced by civil
sure its involvement and contribution to the humani- society and establishing contacts with other NGOs so
tarian arena internationally.” important to advancing the ARS’s voice as an impor-
The ARS Inc. has been an active NGO at the United tant UN NGO participant.
Nations for many years, having achieved been recog- The ARS, Inc. was established in 1910 and is a non-
nized as a non-governmental organization nearly 30 profit organization with 18,000 members in 24 coun-
years ago. The ARS, Inc. is a member of UN DPI tries around the world. For more information visit
and has roster status with the UN Economic and So- www.ars1910.org or call (617) 926-5892.<

The Armenian Relief Society Hosts Panel on


Volunteerism
BY ANAHID UGHURLAYAN

On April 20, 2006, the Armenian Relief Society, Inc. niversary of the Commission on the Status of
UN/NGO committee hosted a panel discussion en- Women, The Convention on the Elimination of All
titled, “The Power of One: Bringing Hope and Change Forms of Discrimination against Women
Through Volunteerism at the United Nations.” The purpose (CEDAW), the implementation of ad hoc war
of the discussion was crimes tribunals in
two-fold – to celebrate Rwanda and Bosnia, and
the life and legacy of the codification of rape
ARS, Inc. UN/NGO and forced pregnancies
representative Penelope as war crimes by the In-
Giragosian, who recently ternational Criminal
passed away, and to dis- Court. Ms. Scotto also
cuss the ways in which noted that NGOs hold
NGOs help shape policy UN member states ac-
at the UN. countable and work on
Denise Scotto, attorney the ground in countries
and policy advisor and around the world to en-
Vice-chair, NGO Com- sure that pressing social
mittee on Status of and economic issues are
Women, spoke of Ms. addressed, and she
The ARS UN/NGO Panelists
Giragosian’s many con- praised members of
tributions to the ARS NGOs in attendance for
and Armenia as well as their tireless efforts.
her work at the UN on various NGO committees. Meg Gardinier, coordinator of Education and
She stressed that women and women’s rights have Community Partnerships at the US Fund for
come a long way at the UN and that NGOs have UNICEF, also touched on the contribution of NGOs,
been a driving force, citing as examples the 50th An- explaining that NGOs were in consultation with mem-
33
ber states when the UN was forming and that in constant networking, including with passengers in the
terms of children’s rights, NGOs were at the fore- plane on her way to Armenia, to help the Clinic, and
front at the UN Summit on Children in 1990, one of her vision of having the program serve as a model for
the first UN Summits. She explained that NGOs con- other countries. Ms. Jaffarian remembered her last trip
tinued to play an instrumental role in the Special Ses- to Armenia with Ms. Giragosian, who was gravely ill,
sion in 2002 to review the outcome of the UN Sum- how she asked her to continue helping the Clinic after
mit on Children from which emerged A World Fit for she passed on.
Children, the guiding document on socioeconomic and Valentine Berberian of the ARS NGO committee
other issues relating to children, including 21 specific moderated the panel and gave an overview of Penny’s
goals and targets for the next decade for member work at the UN, particularly the studies sponsored by
states to achieve. UNICEF on violence against children and on disabled
On a personal note, Ms. Gardinier recalled how she children in Armenia.
met Ms. Giragosian in the late 1990s and worked with A question and answer period followed during
her on the UN Briefing on Violence against Women which Georgi-Ann Oshagan, Vice-Chairperson of the
and Children and other conferences, as well as advo- ARS Central Executive Board, asked the panelists what
cacy for disabled children in Armenia. She referred to advice they had on getting individuals involved as vol-
an upcoming Summit on the UN Convention on the unteers at the UN. Ms. Scotto noted that it is very dif-
Rights of the Child at the American University, a com- ficult to get individuals to take on specific tasks, and
pletely volunteer effort and a testament to Ms. that it takes many people with different skills to con-
Giragosian’s work. tribute. Ms Gardiner mentioned the US Fund for
Carol Jaffarian, Professor, Graduate School of UNICEF’s online tutorial program and noted, that vir-
Nursing at the University of Massachusetts in Wor- tual volunteerism (i.e., via Internet, email) is the wave
cester, MA, recalled Ms. Giragosian as a mentor, de- of the future.
tailing Ms. Giragosian’s persistence in getting her in- This program honored the memory of Penny
volved in setting up an HIV/AIDS Prevention and Giragosian, a volunteer in the truest sense, who helped
Education program in the ARS “Mother & Child” the ARS and Armenia in countless ways. It also served
Health and Birthing Center in Akhourian, Armenia, to educate those unfamiliar with volunteering at the
given her experience as HIV Clinic Nurse Manager at UN about the work of NGOs — including that of
the University of Massachusetts HIV Clinic. Ms. the Armenian Rrelief Society — and how they can
Jaffarian recounted Ms. Giragosian’s work in getting help. By so doing, Penny’s legacy of selflessness and
the HIV/AIDS program off the ground, helping to giving — which touched the lives of so many — can
secure a grant from the World Aids Foundation, her continue.<

34
BOOK REVIEW

The Armeniad
Visible pages of History.
Text and illustrations by
Boris Baratov

10"x13.5", 336 pages with 600 color


illustrations. Hardbound with dustcover,
printed in Italy.

his richly illustrated volume offers a panorama tory of Armenia were plundered by enterprising Euro-

T of the civilization of ancient Armenia. The


text portion of “The Armeniad” is based on the
works of Armenian historians and on the latest research
of a number of European scholars. It tells of the princi-
peans. Some of these items have ended up in museums
throughout the world. For this reason, we undertook a
special photo-shoot for “The Armeniad” in a number of
famous European museums, from the Pergamon Muse-
pal stages in the formation of the Armenian identity and um in Berlin to the British Museum. It would take me
the Armenian civilization in the mountainous basin of many hours to tell you about our shoots in the museums
Lake Van, and in the Ararat and Mush Valleys from the of Baghdad, Mosul, Ankara, Istanbul or Tehran. Inci-
4th—3rd millennia onwards. dentally, in what is known as Persian Armenia (the part
The reader of this beautiful volume will be able to of historical Armenia which was acceded to Persia)
keep pace with a civilization that has travelled in tandem there is still a significant Armenian population and I
with the great cultures of Sumer, Assyria, the Hittites, managed to photograph a number of wonderful Arme-
Babylon, Persia, Greece, Rome and Byzantium. In leaf- nian monasteries – including those of St. Thaddeus and
ing through the handsomelyly designed pages of this St. Stephen.
book, the reader will learn of important 19th and 20th The book includes some wonderful artefacts of Ar-
century archaeological research in Asia Minor, which menian culture which we were able to view in the store-
uncovered the ‘visible pages’ of the ancient past to an houses of the Monastery of SS. James in Jerusalem and
astounded world. It is by examining the past that our in the treasure house of Holy Ejmiatzin.
contemporary world is correctly assessed and a peek at All these tiny fragments of evidence and artefacts of
the future made possible. Armenian culture have been brought together in one
The book is a repository of art and artifact, contain- book for the first time and in this sense, the illustrations
ing marvellous reproductions of ancient and mediaeval of “The Armeniad” are truly unique. The reader will
works. The result of many years of arduous research in see the ruins of the ancient Armenian capital of
the Matenadaran, the Genocide Museum of Yerevan, Tigranakert, the maritime fortresses and the mountain
the British Museum and Library, the Hermitage Muse- castles of Cilician Armenia, the panorama of the city of
um in St. Petersburg and in the Russian State Library, Van in 1916, compared with how it looks today and
this volume was made complete by a trip to Turkey to much, much more.
take pictures of examples of Armenian culture that I am writing in such detail, so that you will appreciate
have survived in Western Armenia and Cilicia after the that for our publishing house, this book is not a com-
genocidal aggression on all things Armenian during the mercial project, but a charitable venture. It is not just a
years 1915-1923 by both the Ottoman and the Kemalist question of writing the book, having it translated into
Turks. English and printed in Italy, but we have also shipped it
Almost all materials witnessing to the events and the especially to the United States.
monuments to Armenian civilization were barbarically
destroyed and the few that survived on the historic terri- Anna Petrosova
35
In Athens,
with the Author of
“The Burning Tigris”
This brief encounter with Peter Balakian took place in Athens on
the 17th of May 2006, during the author’s visit to Greece to promote
the Greek edition of his book, «The Burning Tigris». I am thankful
to Mr. Balakian for this opportunity to interview him for “Hai Sird”.
SARO DEDEYAN

SD. Mr. Balakian, the community considers your book as an and the whole Armenian crisis, as seen through the
original contribution to existing knowledge of the Armenian perception of an American Armenian writer. It was
Genocide. I would like to know what your motivations were in tailor made for me.
writing this book.
PB. My whole career as a writer has been an evolu- SD. Are you able today to measure the impact of this project?
tion from my work as a poet and literary scholar to PB. It is hard to measure the impact of one’s
writing a memoir about growing up as an Armenian project. But as you know, the book is New York
American, which I explored in the process of my Times Best Seller. My sense of writing this book was
journey into history. Both the history of my family and to explore the Armenian Genocide as an international
the Armenian genocide survivors’ story — like my event and not just as an Armenian event. I wanted the
grandmother’s — as well as the larger history of the story to speak to the broadest range of modern his-
Armenian people of the Ottoman Empire and the tory, like a contribution to our understanding of mo-
Armenian genocide. I found myself being very inter- dernity because modern genocide is something unique
ested in reading more and more about this history and that first happened to Armenians, and to understand
I discovered that the American people were deeply the modern era one must understand the history of
involved in efforts to rescue and save lives by sending the Armenian genocide.
relief to the Armenians. The more I read, the more I
was interested, the deeper and richer the story SD. We, the Armenians of Diaspora, believe that the Turks
emerged for me and I began to see that this is a sig- will recognize the genocide. And speaking of that, you are aware
nificant cultural project for the USA. I am trained in that these days the members of the European Union discuss the
American Studies, that’s what my PhD is about, and I possibility of Turkey entering the EU. What are your views on
am thinking that this was in store for me. I believe that this?
the story was waiting for me. I would not have at- PB. Well, I think that the reason that Europe is mak-
tempted to write just another history of the Armenian ing an important issue of the Turkish acknowledgment
Genocide of 1915 — it has been done. What inter- of the Armenian genocide is because if Turkey does
ested me was to write about the Armenian Genocide not develop a capacity of critical analysis of its own
36
history, its path and its own society, then it is not a stand up to Turkey on this issue and exert moral leader-
democratic society, and if it is not a democratic soci- ship and know that by acknowledging the Armenian
ety, it can not enter the EU. The interesting thing is that genocide, the USA will help Turkey to grow up and be-
the Armenian Genocide is an important test for Tur- come a democratic society. I wish we could take that tac-
key to see if it can develop a democratic cultural tic to Ankara because they need help. They act like a child.
mechanism, and until that can happen, I cannot see
how Turkey can join what is essentially a democratic SD. Do you believe that the Turks will agree with this argu-
family of nations. ment — as it is something totally different from what they sup-
port?
SD. Intellectuals like you, from the Armenian Diaspora, have PB. I do not know. I cannot answer that. What I can
an important contribution to make. Do you believe that the Ar- say is, that there is a group of Turkish scholars who
menian Diaspora can play a significant role in its relationship are trying very hard for their government and society
with Armenia? to change, who write about the Armenian genocide
PB. Yes. I think that the genocide of the Armenian openly and honestly. I think that a little bit of light is
people happened mostly to Western Armenians who, coming from them and in the end Turkey has to
today, are what we call the Armenian Diaspora of change on its own.
USA, Europe, South America, etc. So, I believe that
Armenia today is a complex international concept that SD. Do you remain positive that something will change in the
involves the Republic of Armenia and the Diaspora, and years to come?
it is not going to be easy — they need to work together. PB. I think that one has to always have the hopeful
view in order to pursue social change. We have seen
SD. As you know, Armenia and Greece have traditionally many changes happen in the world. So, social change
very good economic, diplomatic and political relationships. How happens in its own strange way, and I think that we
do you feel, being once again here in Greece? need to convince Turkey that this is to its benefit. I do
PB. I have said it before, that I always feel that believe, that the most important thing is education. If
Greece is another kind of homeland. I feel a connec- you educate people in depth, I think, that sooner or
tion to the Greek people, to the land and its beauty, its later, it is hard to maintain a big lie, even for the liar.
long history and civilization. Nowhere else in the Yes, it is possible and maybe it is not so far away.
world, I think, there is such an acute understanding of
the Armenian past because Greeks and Armenians SD. How do you foresee Armenia in twenty or thirty years?
share a deep common experience as Christian minori- PB. I would like to see Armenia continue devel-
ties of the Ottoman Empire in the course of centuries. oping economically. I would like to see Armenia
And also, do not forget that Armenians played an im- develop fluent pathways to the west and to the east.
portant role in the Byzantine Empire with many Ar- I think that Armenians are blessed with a great
menian emperors of the realm. Armenians and work ethic, and intelligence in many different areas
Greeks have an intertwined history, and I feel those such as trade, arts, sciences, entrepreneurship; but
vibes when I am here. you need to have luck and maybe it is Armenia’s
time. Obviously, if you told to our grand-parents
SD. What are your views in terms of the recognition of the that there would be Armenia on the map today,
Armenian genocide by the USA? Thirty-nine states have al- they would not have have believed it. So, unimagin-
ready recognized the genocide, but officially, the USA hasn’t yet. able things happen. If Armenia and the Diaspora
Do you believe that in the years to come something will change? work together in complementary ways, though it is
PB. I think, that this is an obscured situation because not always easy, I believe that the new era will bring
the knowledge of the Armenian genocide in the USA a kind of prosperity.
is very broad and people teach regularly in classrooms.
I do think, that there is not any denial in the minds of SD. I presume that you feel very proud of your Armenian
the legislative bodies, and probably not even in the origin…
minds of those in the executive branch. The problem PB. Of course! I am one hundred percent Arme-
is crass pragmatic politics, and I think that mostly the nian!
blockage of the official recognition is coming from
the defense department, because of military bases and SD. Peter, thank you very much.
defense contracts with Turkey. I think, the USA should PB. You are welcome.<
37
THE Hai Sird YOUTH
FORUM: Observations
on the Sixty-Eighth ARS Independence war and its aftermath, or, during times of
relative tranquility, when a nascent Armenian diaspora,

International Convention
and newly-independent Armenian states had to start,
literally, from scratch.
However, although the positive is something to be
proud of and should make every member of the ARS
proud that they belong to a world class organization
whose membership, I may add, is mostly made up of
women, and can easily be considered the largest women’s
philanthropic organization in the entire world, with its 97
long years, comes the negative, as well.
EVERY THREE YEARS, the Armenian Relief Society holds Our organization has reached a point, where the
its International convention. The meeting lasts around a older, experienced members are slowly reaching a stage,
week and, as stated in the ARS Constitution, it is the where they will need to step down from the ranks of
highest body of our organization. leadership positions and allow younger elements —
In October of 2005, the Convention was held in presently small in numbers – to gradually take charge to
Montreal, in accordance with the ARS, Inc. Bylaws, endure the healthy continuity of this outstanding
which specify that 2 out of 3 of these gatherings have organization.
to be held within the limits of the North American It seems, that older, more experienced members want
Continent. As a young woman who has been a member to prove, that they still have what it takes to lead, while
of the ARS since 1995, I was excited with the prospect the youth want to prove, that they too, are ready to lead.
of attending my first International Convention and to I am not saying that the older generation is not capable
see this august body of a great Armenian organization in of continuing the work as they have done for so many
action, listen to the ideas that would turn into years; what I am simply saying is: Allow the youth to
constructive programs through debate, suggestions and work alongside as your equals.
binding resolutions for the next three years of this You may be surprised by their wish to learn and to
organization’s already prolific history. become deeper and deeper involved with the Society,
The week prior to the convention was filled with that we all have come to love. You will discover, that the
plenty of social activities allowing all the members to devotion that you have exists in them as well, and that
interact socially, prior to tackling business. A Saturday together, the young members of this organization and
evening banquet was organized to allow more social the elder ungeruhis can keep the Society viable for yet
interaction, with dinner and dancing and, of course, it another 10 decades, allowing many generations of
served as a fundraiser as well, to launch the newly Armenian women to come in and truly belong to this
conceived ARS Centennial Fund, with the goal to raise great, global family.
several million US dollars within the next four years. The ARS elders seem to have forgotten, that they
Monday, October 10 marked the official opening of were once young and eager to fill positions of
the Convention. Though this was the 68th International responsibility. Today, young women are reluctant to join
Convention, the Society was 95 years old at the time. A the ARS because they feel it is not for them – when, in
fact, that can be stated as both a positive or a negative fact, it truly is the Society that gives the youth endless
assessment. Positive, because the Society has a rich, possibilities to carry the torch, which our mothers and
successful history of continuous assistance to the grandmothers brought, burning bright, into the 21st
Armenian people, be it at trying times, such as the 1915 century – the era that beckons us, today’s youth, as well
Genocide, the earthquake of 1988, the Karabagh as those of many future generations.

NYREE DERDERIAN, ESQ.

3388
The ARS
Sponsor-A-Child Program
Enters a New Era...

W
ith recent substantial dona-
tions, among which, those re-
ceived recently from the Ba-
bikian and Garikian families —
made on the occasion of the Christening of their
children, Megig and David, and Aram, Armen and
Cara – the new ARS Orphans Education Program
is off to an auspicious beginning!
Perhaps a brief recap is necessary. During its 97-
year existence, the Armenian Relief Society has had
a tremendous input into the ongoing efforts to sus-
tain our Diasporan structures that keep Armenian
communities active around the globe. One of the
most important facets of that input is the care of
orphans. In the dark days of the 1915 Genocide’s
aftermath, the ARS collected abandoned orphans
scattered throughout the Syrian desert around Der
Zor, fed, clothed and sheltered them and — cogni-
zant of the importance of an education in the
mother tongue — it supported the establishment
and maintenance of community-run kindergartens,
grade and high schools. It is in these institutions of
learning that thousands of parentless children, sur-
vivors of the first genocide of the 20th century, re-
gained their humanity and identity, their love of David and Megig Babikian, in Yerevan
learning and the desire to serve their stricken na-
tion and all others in need of support and assistance. who strive for higher education, in order to become
Some seventy years after the devastating blow of productive members of society, support themselves
the Genocide, the Armenian nation was hit by the and their families, improving their own as well as
disastrous earthquake of 1988, and the brutal at- their county’s intellectual and economic potential.
tempt of ethnic cleansing of the Armenian enclave of It is the desire – and a cherished goal — of the
Nagorno Karabagh which turned into a protracted Armenian Relief Society, that over the starting de-
war of survival and liberation. United, and deter- cades of the new millennium, not a single orphaned
mined to prevail, the Armenians, utilizing all exist- youngster in the Homeland be allowed to remain
ing structures, supplied the needed food, shelter, without adequate schooling. Educated, self-support-
clothing and medicines to the stricken populations ing individuals are more likely to enjoy the blessings
of a fractured Homeland, a large portion of which of family and home, secure in their own and their
consisted of children who had lost one or both par- county’s present and future.
ents. To make this dream a reality, all those who care to
Responding to the situation, in 1992, the ARS give their financial support are invited to get in
put together a program called “Sponsor-A-Child” It touch with their local ARS offices, and make out a
is time now to ‘sponsor a youth’ – orphans over 18, check to the ARS Orphans Education Program.<
39
²ÞʲðÐÆ ÞàôðæÀ ÐúØÆ Ðºî AROUND THE WORLD WITH THE ARS
Ð²Ú ú¶Üàôº²Ü ØÆàôº²Ü ØƲôàðܺðÀ ºô ÆðºÜò ¶àðÌàôܾàôÂÆôÜÀ
ENTITIES OF THE ARMENIAN RELIEF SOCIETY AND THEIR ACTIVITIES

سëݳ×ÇõÕÁ« áñå¿ë ÐúØ-Ç 12


²Ý·ÉÇáÛ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý Ø»ÏáõëÇ Ø³ëݳ×ÇõÕ
Ù»ÏáõëÇ Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñ¿Ý ÙÇÝ« Çñ 110 ·áñÍûÝ »õ ûųݹ³Ï ³Ý¹³ÙÝ»ñáí« ³ßËáÛÅ ³ß˳ï³Ýù ÏÁ
ï³ÝÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ·áñͳ¹ñÙ³Ý Ç ËݹÇñ£ Æñ ϳñáճϳÝáõû³Ý
ßáõñç »ñ»ù-ù³éáñ¹Á ³Ý ïñ³Ù³¹ñ³Í ¿ г۳ëï³ÝÇ« ²ñó³ËÇ áõ æ³õ³ËùÇ Ù¿ç Ç ·áñÍ ¹ñáõáÕ
Íñ³·ÇñÝ»ñáõª áñáÝó ѳٳñ ³ß˳ï³Ýù ÏÁ ï³ÝÇ Ñ»ï»õáճϳÝûñ¿Ý£ ²Ý Ý»ñϳÛáõÃÇõÝ ¿ ݳ»õ
ï»Õ³Ï³Ý ѳٻٳﳵ³ñ ÷áùñ³ÃÇõ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿çª ÏñÃ³Ï³Ý áõ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ù³ñ½»ñ¿Ý Ý»ñë£
¶áñÍݳϳÝûñ¿Ý Ù³ëݳÏó³Í ¿ Æñ³ù³Ñ³Ûáõû³Ý »õ Èǵ³Ý³Ñ³Ûáõû³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·Ýáõ-
û³Ý£

²ñ»õ»É»³Ý Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝÁ«


ØÇáõÃÇõÝ áñ ÐúØ-Ç
ÍÝݹáó¿Ý ëÏǽµ Ïÿ³éÝ¿« áõÝÇ 33 Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñ« 1 199 ·áñÍûÝ »õ ûųݹ³Ï ³Ý¹³Ù-
³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñáí« ï³ñ³Íáõ³Í Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ ³ñ»õ»É»³Ý ³÷Ç ·ñ»Ã¿ µáÉá°ñ Ù»Í
ù³Õ³ùÝ»ñ¿Ý Ý»ñë£ ÐúØ-Ç ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ûë ÙdzõáñÁ Çñ áõųϳÝáõû³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í µ³ÅÇÝÁ
ïñ³Ù³¹ñ³Í ¿ ÏñóϳÝ-¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ« ÇÝãåÇëÇÝ ¿ г۳·Çï³Ï³Ý ²Ù³é-
ݳÛÇÝ ¸³ëÁÝóóùÝ»áõ »ñϳñ³Ù»³Û Íñ³·ÇñÁ« áñÙ¿ ³ÝÙÇç³å¿ë »ïù« ·ñ»Ã¿ ÝáÛÝ
ѳٻٳïáõû³Ùµ« Ïáõ·³Ý г۳ëï³ÝÇ« ²ñó³ËÇ áõ æ³õ³ËùÇ ³Ûɳ½³Ý ϳñÇùÝ»ñáõÝ Ñ³ëÝáÕ
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ£ Þñç³ÝÁ Ý߳ݳϳÉÇó Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»ó³Í ¿ Æñ³ùÇ »õ Èǵ³Ý³ÝÇ Ù»ñ íï³Ý·áõ³Í
·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ ûųݹ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
40
ØÇáõÃÇõÝÁ« Èûë ²Ýç¿ÉÁëÇ
²ñ»õÙï»³Ý Ødzó»³É ܳѳݷݻñáõ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ
Ñ³Û ËÇï µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ áõݻݳÉáí áñå¿ë ѳëï³ïáõÝ Ïáñǽ« Çñ 26 Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáí áõ 1 357
·áñÍûÝ »õ ûųݹ³Ï ³Ý¹³Ù-³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñáí« ³ßËáÛÅ Ý»ñϳÛáõÃÇõÝ ¿ Ñ»ï½Ñ»ï¿ ï³ñ³ÍáõáÕ
ê÷Çõéù³Ñ³Ûáõû³Ý ³é³çݳѻñà áõ µ³½Ù³Ý¹³Ù ³Ûë ·³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë£ Î³ñ»Ý³É û·Ý»Éáõ ѳ-
Ù³ñ ·³ÕáõÃÇÝ Ýáñ³Ñ³ëï³ï ϳ٠ϳñÇù³õáñ ï³ññ»ñáõÝ« ³Ûë ÙdzõáñÁ Çñ µÇõ¹ç¿ÇÝ Ùûï Ù¿Ï
ù³éáñ¹Á ÏÁ Û³ïϳóÝ¿ Çñ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Í³é³Ûáõû³Ýó Íñ³·ÇñÝ»ñáõݪ ϳÝáݳõáñ³µ³ñ ³ñų-
ݳݳÉáí ݳѳݷ³ÛÇÝ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÝÇõÃ³Ï³Ý ûųݹ³Ïáõû³Ý£ ØdzõáñÁ ݳ»õ Çñ ϳñ»õáñ
Ý»ñ¹ñáõÙÁ áõÝÇ -- ³é³çݳѻñÃáõû³Ý ϳñ·áí -- г۳ëï³Ý-²ñó³Ë-æ³õ³ËùÇ ß³ñáõݳϳϳÝ
Íñ³·ÇñÝ»ñáõ« ÏñóϳÝ-Ùß³ÏáõóÛÇÝ« Æñ³ùÇ »õ Èǵ³Ý³ÝÇ Ñ³Ûáõû³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý û·Ýáõû³Ý«
»õ ½³Ý³½³Ý ³ÛÉ Ù³ñ½»ñ¿ Ý»ñë£

²ñó³ËÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý Ø»ÏáõëÇ Ø³ëݳ×ÇõÕ Ø³ëݳ×ÇõÕÁ« ÑÇÙÝáõ³Í


г۳ëï³ÝÇ Ù»ñ ÙdzõáñÇÝ Ñ»ï Ùdzųٳݳϫ ³Ûëûñ ûñÇݳϻÉÇ ³ß˳ï³Ýù ÏÁ ï³ÝÇ Çñ 125
·áñÍûÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñáíª Ï»¹ñáÝ áõݻݳÉáí êï»÷³Ý³Ï»ñïÁª áõñ »õ ÑÇÙÝáõ»ó³õ ³é³çÇ°Ý §êû뿦
سÝϳå³ñ�Á£ ²Ûëûñ« È»éݳÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõû³Ý ï³ñ³ÍùÇÝ« ÐúØ-Ç
³ÝÙÇç³Ï³Ý Ñáí³Ý³õáñáõû³Ý ï³Ï« Ï³Ý 11 §êû뿦 سÝϳå³ñ�ݻñ£ ²ñó³ËÇ Ù»ñ ÙdzõáñÁ«
Çñ ë³Ñٳݳ÷³Ï ϳñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõû³Ùµ Çñ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ»ñ¿ Ð³Û ú·Ýáõ-
û³Ý ØÇáõû³Ý ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Û³çáÕ Çñ³Ï³Ý³óٳݣ

ØÇáõÃÇõÝÁ í»ñç»ñë« Ù»Í ßáõùáí ïûݳϳï³ñ»ó Çñ


²õëïñ³ÉÇáÛ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ
4 ï³ëݳٻ³ÏÝ»ñáõ ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý 40-³Ù»³ÏÁ£ ÊáõÙµ ÙÁ ѳõ³ï³õáñ ѳÛáõÑÇÝ»ñáõ ç³Ýù»ñáí«
²õëïñ³ÉÇáÛ Ýáñ³Ñ³ëï³ï ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç« §êû뿦 ³ÝáõÝáí ÍÝáõݹ ³é³Í ³Ûë ÙdzõáñÁ -- ³Ûëûñ
ßñç³Ý³ÛÇ°Ý Ï³éáÛóª 3 ·áñÍáõÝ»³Û Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáí -- Çñ µ³ÅÇÝÁ ÏÁ µ»ñ¿ á°ã ÙdzÛÝ Ç°ñ ·³ÕáõÃÇÝ
Ïñóϳݫ Ùß³ÏáõóÛÇÝ áõ Ù³ñ½³Ï³Ý ϳñÇùÝ»ñáõ ·áѳóÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ« ³ÛÉ Ý³»õ ÏÁ
Ù³ëݳÏóÇ ØÇáõû³Ýë ѳٳ-ѳÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ áñáÝù ³Ûëûñ ÏÁ ·áñͳ¹ñáõÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ
áëï³ÝÝ»ñ¿ Ý»ñë£

ØÇáõÃÇõÝÁ -- áñáõÝ ØáÝÃñ¿³ÉÇ §êû뿦 Ù³ëݳ×ÇõÕÁ


¶³Ý³ï³ÛÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ
Çñ 50-³Ù»³ÏÁ ïûݳϳï³ñ»ó ³Ûë ï³ñÇ -- Çñ 1159 ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ 10 ·áñÍáõÝ»³Û Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáõ
Ù¿ç ï³ñ³Í Åñ³ç³Ý ³ß˳ï³Ýùáí« ³Ûëûñ µ³ó³éÇÏ ï»Õ ÏÁ ·ñ³õ¿ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý
³ß˳ñѳï³ñ³Í ϳéáÛóÇÝ Ù¿ç£ ¶³Ý³ï³ÛÇ ÐúØ-ÇÝ Ï³ñáճϳÝáõû³Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý ÛÇëáõÝ ³é
ѳñÇõñÁ Ç ëå³ë ÏÁ ¹ñáõÇ ³Ûɳ½³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óٳݪ г۳ëï³ÝÇ« ²ñó³ËÇ »õ
æ³õ³ËùÇ Ù¿ç£ ²Ûë ûñÇݳϻÉÇ ÙdzõáñÁ« ÝáÛÝù³°Ý ÝáõÇñáõÙáí« Çñ µ³ÅÇÝÁ ÏÁ µ»ñ¿ ï»Õ³Ï³Ý »õ
ѳٳë÷Çõéù»³Ý Ù»ñ áëï³ÝÝ»ñáõÝ ÏñóϳÝ-¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï³éáÛóÝ»ñáõ Ñ»ï
³éÝãáõáÕ µ³½Ù³½³Ý ϳñÇùÝ»ñáõÝ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Ñá·³ï³ñáõû³Ý£
41
ØÇáõÃÇõÝÁ« ÷áùñ³ÃÇõ ·³ÕáõÃÇ ÙÁ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ¿Ý
¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ
Ý»ñë« 34 ·áñÍûÝ »õ ûųݹ³Ï ³Ý¹³ÙÝ»ñáí »õ ÐúØáõÑÇÇ Û³ïáõÏ Ïáñáíáí ·áñÍÇ ³Ýó³Í« Çñ µ³-
ñáÛ³Ï³Ý »õ ÝÇõÃ³Ï³Ý áõÅ»ñáõÝ ßáõñç 70 ³é ѳñÇõñÁ Û³ïϳóáõó³Í ¿ Íñ³·Çñ-Ý»ñáõª áñáÝù Ç
·áñÍ ÏÁ ¹ñáõÇÝ Ñ³Ûñ»ÝÇ áëï³ÝÝ»ñ¿ Ý»ñë Ç å³ï³ëË³Ý ³ÝáÝó ³Ýѳٳñ ϳñÇùÝ»ñáõÝ£ ²Ûë
ÙdzõáñÇÝ Ùݳó»³É ϳñáճϳÝáõÃÇõÝÁ Ç ëå³ë ÏÁ ¹ñáõÇ ·³ÕáõóÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ£

º·ÇåïáëÇ Ð³Û Î³ñÇùÇ Ê³ã ʳãÁ« Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý Ñݳ·á°ÛÝ ÙdzõáñÝ»ñ¿Ý
ÙÇÝ -- Ý»ñϳÛÇë Ù»ÏáõëÇ Ù³ëݳ×ÇõÕ -- ³Ûëûñ« Çñ ٻͳå¿ë Ýûëñ³ó³Í ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç« áõÝÇ 227
·áñÍûÝ »õ ûųݹ³Ï ³Ý¹³ÙÝ»ñª áñáÝó ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ³õ»ÉÇ ù³Ý í³ÃëáõÝ ³é ѳñÇõñÁ
Ï»¹ñáݳó³Í ¿ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-Ëݳٳï³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõ íñ³Û£ ØdzõáñÁ« Ýëï³í³Ûñ áõ-
ݻݳÉáí ¶³ÑÇñ¿Ý« ßáõñç 3 000 ѳßáõáÕ Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ù¿ç« ÏÁ ß³ñáõݳϿ ½µ³ÕÇÉ Ý³»õ Ïñóϳݫ
Ùß³ÏáõóÛÇÝ »õ ³°ÛÉ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Ùß³Ïٳٵ áõ ·áñͳ¹ñáõû³Ùµ£

¼áõÇó»ñÇáÛ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý Ø»ÏáõëÇ Ø³ëݳ×ÇõÕ.- ê»åï»Ùµ»ñ 2«


2006-ÇÝ« ¼áõÇó»ñÇáÛ ´Ç¿É ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç« ÐúØ-Ç Î»¹ñ© ì³ñãáõû³Ý ³ï»Ý³å»ïáõÑÇ« ÁÝÏÑ© Ú³ëÙÇÏ
î¿ñï¿ñ»³Ý -- ÁÝÏ»ñ³Ïóáõû³Ùµ üñ³Ýë³Ñ³Û γåáÛï ʳãÇ ³ï»Ý³å»ïáõÑÇ« ÁÝÏÑ© пɿÝ
Ø»ñ׳ݻ³ÝÇ -- ϳï³ñ»ó »ñ¹Ù³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ« ÐúØ-Ç ß³ñù»ñáõÝ Ù¿ç ÁݹáõÝ»Éáí ËáõÙµ ÙÁ
½áõÇó»ñÇ³Ñ³Û ÏÇÝ»ñª áñå¿ë ÑÇÙݳ¹Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý
Ýáñ Ù»ÏáõëÇ Ù³ëݳ×ÇõÕÇ ÙÁ« 24-Ç Ñ³ëóÝ»Éáí ³°ÛÝ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ« áõñ ÐúØ-Á ·áñÍáõÝ»³Û Ùdz-
õáñÝ»ñ áõÝÇ ³Ûëûñ£

ØÇáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë ³Ýó»³ÉÇÝ« ³Ûëûñ »õë« ºñáõë³Õ¿Ù


Æëñ³Û¿ÉÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ Ç«
ºñáõë³Õ¿ÙÇ«
гÛý³ ÛÇ« »õ Úáåå¿Ç Çñ »ñ»ù Ù»ÏáõëÇ Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáí -- Ñ³Ï³é³°Ï Çëñ³Û¿É³µÝ³Ï Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ
гÛý³ÛÇ«
ë³Ñٳݳ÷³Ï ѳÙñ³ÝùÇÝ »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý µ³½Ù³½³Ý ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ -- Çñ
ϳñ»ÉÇÝ ÏÁ ß³ñáõݳϿ Áݻɫ Ù³ëݳÏÇó ¹³éݳÉáí гÛñ»ÝÇù¿Ý Ý»ñë Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý
ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý ½³Ý³½³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ Û³çáÕ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ£

سëݳ×ÇõÕÇ ÙÁ ëï»ÕÍÙ³Ý
Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý Æï³ÉÇáÛ Ø»ÏáõëÇ Ø³ëݳ×ÇõÕ
³é³ç³-¹ñáõû³Ùµ« Ý»ñϳÛÇë ³ß˳ï³Ýù ÏÁ ï³ñáõÇ ÑÇÙݳ¹Çñ ËáõÙµÇ ÙÁ ϳ½Ùáõû³Ý ѳٳñ£
42
²ß˳ï³ÝùÁ Ï»¹ñáݳó³Í ¿ ØÇɳÝáÛÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ ßñç³Ý³Ï¿Ý Ý»ñë£ ÈdzÛáÛë »Ýù« áñ ÐúØ-Ç
100-³Ù»³Ï¿Ý ³é³ç« ³°Ûë »õ ÐáɳÝï³ÛÇ° Ù¿ç ÙdzõáñÇ ÙÁ ½áÛ· Íñ³·ÇñÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³ó³Í ÏÿÁÉɳÝ
-- 26-Ç Ñ³ëóÝ»Éáí ³ÛÝ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ ÃÇõÁ« áõñ ÐúØ-Á ³Ûëûñ ÙdzõáñÝ»ñ áõÝÇ£

Èǵ³Ý³Ñ³Û ú·Ýáõû³Ý ʳã ʳãÁ -- ѳϳé³Ï í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñáõÝ »ñÏñÇÝ áõ ØÇçÇÝ


²ñ»õ»ÉùÇ Ù¿ç ïÇñáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝϳÛáõÝ »õ Û³×³Ë ù³áë³ÛÇÝ íÇ׳ÏÇÝ -- ÏÁ
ß³ñáõݳϿ ÙÝ³É Ù»ñ ØÇáõû³Ý ѳëï³ïáõÝ »õ å³ïٳϳ°Ý ³ÙñáóÁ áñå¿ë ÐúØ-Ç Ñ³Ûñ»Ý³Ù»ñÓ
Ùdzõáñ£ Æñ 26 Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáõÝ Ù¿ç ϳٳõáñ ³ß˳ï³ÝùÇ ÉÍáõ³Í ³õ»ÉÇ ù³Ý 3 500 ³Ý¹³ÙÝ»ñáí«
Çñ ѳÝñ³Í³Ýûà äáõÉÕáõñ×»³Ý ÀÝÏ»ñ³-´ÅßÏ³Ï³Ý Î»¹ñáÝáí« ÈúÊ-Á Çñ µ³-ñáÛ³Ï³Ý áõ
·áñÍÝ³Ï³Ý »õ ÝÇõÃ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÁ áõÝÇ ÐúØ-Ç µáÉá°ñ Ù³ñ½»ñ¿Ý Ý»ñë« ·áñͳÏó»Éáí ÝáÛݳï»Ý
UNICEF-Ç, World Health Organization-Ç, World Vision-Ç »õ Caritas-Ç ÝÙ³Ý Ùç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï£

ÎÇåñáëÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý Ø»ÏáõëÇ Ø³ëݳ×ÇõÕسëݳ×ÇõÕ.- ²Ûë ÷áùñÇÏ«


ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Ýѳٻٳïûñ¿°Ý ³ßËáÛÅ ÙdzõáñÇÝ ³é³çݳѻñà Ùï³ë»õ»éáõÙÁ »Õ³Í ¿ áõ ÏÁ
ÙÝ³Û Ð³Û³ëï³ÝÁ« ²ñó³ËÇ áõ ׳õ³ËùÇ Ñ»ï Ùdzï»Õ£ ²ñ¹³ñ»õ« Çñ µ³ñáÛ³Ï³Ý áõ ÝÇõóϳÝ
Û³ïϳóáõÙÝ»ñáõÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý 80 ³é ѳñÇõñÁ ѳÛñ»ÝÇ áëï³ÝÝ»ñ¿ Ý»ñë ·áñͳ¹ñ»ÉÇ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ
ÏÁ Û³ïϳóáõÇ£ ÜáÛݳï»Ý« ³Ûë Åñ³ç³Ý ÙdzõáñÁ Çñ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÁ áõÝÇ ·³ÕáõÃÇÝ
ÏñÃ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë£

г۳ëï³ÝÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ ØÇáõÃÇõÝÁ« ³Ýó»³É ï³ñÇ« Ù»Í ßáõùáí


ïûݳϳï³ñ»ó Çñ ÑÇÙݳ¹ñáõû³Ý 15-³Ù»³ÏÁª áñ ÏÁ ½áõ·³¹ÇåÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶.
гÝñ³å»ïáõû³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõû³Ý ï³ñ»¹³ñÓÇÝ£ ²Ûë ½áÛ· ѳݹÇëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ
áõ å³ïÏ»ñ³½³ñ¹ Ýϳñ³·ñ³Ï³ÝÁ« ·ñÇ ³éÝáõ³Í ÁÝÏÑ© Öáñ×Ç-²Ý ú߳ϳÝÇ ÏáÕÙ¿« ϳñ»ÉÇ ¿
ï»ëÝ»É Ð³Û êÇñïÇ ³Ûë ѳٳñÇÝ Ù¿çª ÝáõÇñáõ³Í г۳ëï³ÝÇ ÐúØ-Ç 15-³Ù»³ÏÇÝ£ Ø»ñ ѳÛñ»ÝÇ
ÙdzõáñÁ áõÝÇ 63 Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñ гÝñ³å»ïáõû³Ý ï³ñ³ÍùÇݪ 1 594 ³Ý¹³ÙÝ»ñáí£ ØdzõáñÁ Çñ
³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ Ï»¹ñáݳóáõó³Í ¿ Ù³ëݳõáñ³µ³ñ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ
Çñ³·áñÍÙ³Ý íñ³Û« áñÙ¿ »ïù Çñ áõß³¹ñáõû³Ý ³é³ñÏ³Û ÏÁ ÙÝ³Ý Ëݳٳï³ñ³Ï³Ý áõ ÏñóϳÝ
ѳñó»ñÁ »õ ³ÝáÝó ³éÝãáõáÕ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ£

43
¥²ñųÝÃÇÝ) ¥´ñ³½ÇÉdz) ¥àõñáõ·áõ³Û)
гñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳÛÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ
ØÇáõÃÇõÝÁ« »ñ»ù Çñ»ñ³Ù»ñÓ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç
ѳëï³ïáõ³Í Çñ 7 Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáõÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý 1 200 ³Ý¹³ÙÝ»ñáí« ûñÇݳϻÉÇ ³ß˳ï³Ýù ÏÁ
ï³ÝÇ« Ù³ëݳõáñ³µ³ñ ïÝï»ë³Ï³Ý ͳÝñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ »ñ»óÝ»ñáõ
Ñá·³ï³ñáõû³Ý Çõñ³Û³ïáõÏ Ù³ñ½¿Ý Ý»ñë£ ²ñ¹³ñ»õ« ÐúØ-Ç Ð³Ý·ëï»³Ý îáõÝÁ ßñç³ÝÇ
í³ñãáõû³Ý ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ³é³çݳѻñà ï»ÕÁ ÏÁ ·ñ³õ¿£ ²ëáñ ÏáÕùÇÝ« гñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳÛÇ
Ù»ñ ÐúØáõÑÇÝ»ñÁ »ï ã»Ý Ùݳñ ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñ¿ª Çñ»Ýó µ³½Ù³½³Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñáí
¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý« Ùß³ÏáõóÛÇÝ« µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý »õ ³ÛÉ Ù³ñ½»ñ¿ Ý»ñë »õë« ÙÇßï Áݹ³é³ç»Éáí
ѳÛñ»ÝÇ áëï³ÝÝ»ñáõ ϳñÇùÝ»ñáõÝ£

سϻ¹áÝÇáÛ »õ Âñ³ÏÇáÛ Ð³Û ¶Ãáõû³Ý ʳã


ʳãÁ« Úáõݳëï³ÝÇ Ð³Û Î³åáÛï ʳãÇÝ
Ñ»ï« Ïÿ³ÙµáÕç³óÝ¿ ÐúØ-Ç »ñϳñ³ï»õ Ý»ñϳÛáõÃÇõÝÁ ÚáõÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë£ Ê³ÉùÇïÇùÇÇ
Çñ ׳ٵ³ñáí ͳÝûë »ë³ÕáÝÇÏ¿ Ï»¹ñáݳó³Í ³Ûë ÙdzõáñÁ« Çñ ³éÏ³Û áõ-Å»ñáõÝ -- 6
Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñª 346 ³Ý¹³ÙÝ»ñáí -- Û³é³ç³óáõó³Í ϳñáճϳÝáõû³Ý 35 ³é ѳñÇõñÁ ÏÁ
Û³ïϳóÝ¿ г۳ëï³ÝÇ« ²ñó³ËÇ »õ æ³õ³ËùÇ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ·áñͳ¹ñٳݩ ù³é³ëáõÝ ³é ѳñÇõñÁª
³Ù³éݳÛÇÝ ç³Ùµ³ñÝ»ñáõ ϳ½Ù³Ï»ñåÙ³Ý »õ ÁÝÏ»ñ³-µÅßÏ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ³ß˳ï³Ýù-
Ý»ñáõݪ Ùݳó»³ÉÁ Û³ïϳ-óÝ»Éáí Ùß³ÏáõóÛÇÝ-¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ϳñÇùÝ»ñáõ£

ØÇáõÃÇõÝ.- ²ÙÙ³ÝÇ Ù¿ç Ï»¹ñáݳó³Í ³Ûë Ù»ÏáõëÇ


Úáñ¹³Ý³ÝÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ
Ù³ëݳ×ÇõÕÁ« Çñ 113 ÐúسϳÝÝ»ñáí« ûñÇݳϻÉÇ ³ß˳ï³Ýù ÏÁ ï³ÝǪ Ç ËݹÇñ г۳ëï³-
²ñó³ËÇ« ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-Ëݳٳï³ñ³Ï³Ý« Ïñóϳݫ áõ Ù³ëݳõáñ³µ³ñª Æñ³ù³Ñ³Ûáõû³Ý
ûųݹ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ ÐúØ-Ç »ñϳñ³ï»õ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ·áñͳ¹ñáõû³Ý£
ØÇçÇÝ ²ñ»õ»É»³Ý ³Ûë ÷áùñ ·³ÕáõÃÇÝ ÍáóÇÝ Ù¿ç ·áñÍáÕ ³Ûë ÙdzõáñÁ ÙÇ°ßï ³õ»ÉÇáí ϳï³ñ³Í
¿ ÐúسϳÝÇ Çñ å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

ʳãÁ ¥²Ã¿Ýù)« áñå¿ë ßáõïáí ѳñÇõñ³Ù»³Û гÛ


Úáõݳëï³ÝÇ Ð³Û Î³åáÛï ʳã
ú·Ýáõû³Ý ØÇáõû³Ý ³é³çÇÝ ÙdzõáñÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ« Ý»ñϳÛÇë« Çñ 5 Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáõÝ Ù¿ç ϳٳõáñ
³ß˳ï³ÝùÇ ÉÍáõ³Í Ùûï 600 ÐúØáõÑÇÝ»ñáí« ·ñ»Ã¿ ÝáÛÝ Ñ³Ù»Ù³ïáõû³Ùµ -- ½³Ý³½³Ý
Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý ³ÛÉ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ÏáÕùÇÝ -- Çñ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ã¿ ÝÇõÃ³Ï³Ý ³ÕµÇõñÝ»ñÁ Ç ·áñÍ ÏÁ
¹Ý¿ Ïñóϳݫ Ëݳٳï³ñ³Ï³Ý« ѳ۳ï³é Ù³ÙáõÉÇ Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ »õ ѳÛñ»ÝÇ áëï³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
Ç ·áñÍ ¹ñáõáÕ ÐúØ-Ç Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óٳݣ
44
Þáõ¿ïÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ ¥àõååë³É³« êÃáùÑáÉÙ) .- Þáõ¿ïÇ »ñÏáõ
÷áùñ³ÃÇõ ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ Ù¿ç Çñ ³ß˳ï³ÝùÁ ï³ÝáÕ ³Ûë Ù»ÏáõëÇ Ù³ëݳ×ÇõÕÁ ÏÁ µ³ÕÏ³Ý³Û 52
·áñÍûÝ »õ ûųݹ³Ï ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿£ ²°ÛÉ Ù»ÏáõëÇ Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáõ Ýٳݫ êÃáùÑáÉÙÇ »õ àõååë³É³ÛÇ
ÁÝÏ»ñ-ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñÁ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ¿áõû³Ý ÉñÇõ 80-³é-ѳñÇõñÁ Ï»¹ñáݳóáõó³Í »Ý гÛñ»ÝÇ
áëï³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï ³éÝãáõáÕ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ·áñͳ¹ñٳݪ ³é³Ýó ³ÏݳÃáÕ ÁÝ»Éáõ ï»Õ³Ï³Ý«
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ áõ Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï³ñÇùÝ»ñÁ£

ä³ñëϳëï³ÝÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ ¥Â³õñǽ« àõñÙdz) .-


г۳ëï³Ý³Ù»ñÓ ³Ûë ÑÇݳõáõñó ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç í³Õáõó ÑÇÙ ¹ñ³Í Ù»ñ ÙdzõáñÁ« Ý»ñϳÛ
ù³Õ³ù³Ï³Ý ³Ýóáõ¹³ñÓ»ñáõ ëï»ÕÍ³Í ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý á°ã µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ
Ñ»ï»õ³Ýùáí« »ñϳñ ųٳݳϿ Ç í»ñ ϳÝáݳõáñ ݳٳϳ·ñáõûݿ ½áõñÏ ¿ λ¹ñáݳϳÝ
¶ñ³ë»Ý»³ÏÁ£ ØdzõáñÁ ÏÁ ½µ³ÕÇ ï»Õ³Ï³Ý µÝáÛà áõÝ»óáÕ Íñ³·ÇñÝ»ñáí£

äáõÉϳñÇáÛ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ


ØÇáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù»Í Ù³ëÁ
ÏÿÁݹ·ñÏ¿ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ç Ñ³Û»óÇ ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÇõÝÁ« Çñ 5 Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáí »õ ³õ»ÉÇ ù³Ý 400
·áñÍûÝ »õ ûųݹ³Ï ³Ý¹³ÙÝ»ñáí« Çñ ë³Ñٳݳ÷³Ï ϳñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ïϳóáõó³Í ¿ ÐúØ-Ç
ï»Õ³Ï³Ý ÿ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³¹ñáõ³Í Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óٳݣ

êáõñÇ³Ñ³Û ú·Ýáõû³Ý ʳã ʳãÁ« Çñ 9 Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñáõÝ Ù¿ç Åñ³ç³Ý ³ß˳ï³ÝùÇ


ÉÍáõ³Í ³õ»ÉÇ ù³Ý 2 000 ·áñÍáõÝ»³Û ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáí« ³Ûëûñ ÏÁ ß³ñáõݳϿ ÙÝ³É Ð³Û ú·Ýáõû³Ý
ØÇáõû³Ý Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ëÇõÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ£ ²Ûë ÙdzõáñÇÝ ÝÇõÃ³Ï³Ý Ã¿ µ³ñá۳ϳÝ
Ý»ñ¹ñáõÙÇÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý 50%-Á ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-Ëݳٳï³ñ³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõ »õ êúÊ-Ç Ð³É¿åÇ ä³-
ïëå³ñ³ÝÇÝ ÏÁ Û³ïϳóáõÇ£ êúÊ-Á« ÝáÛݳï»Ý« ϳñ»õáñ Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝÇ ·³ÕáõÃÇ ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý-
Ùß³ÏáõóÛÇÝ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë« ³é³Ýó ³Ýï»ë»Éáõ ÐúØ-Ç Ñ³Ûñ»ÝÇ áëï³ÝÝ»ñ¿ Ý»ñë ï³ñ³Í
³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁª áñáÝó Çñ ѳٻٳï³Ï³Ý Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ»ñ¿ µ³ñá۳忰ë ÿ ÝÇõóå¿ë£

ìñ³ëï³ÝÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ ¥æ³õ³Ëù).- ÐúØ-Ç Û³ñ³µ»ñ³µ³ñ Ýáñ


³Ûë Ù³ëݳ×ÇõÕÁ« Ñ³Ï³é³°Ï ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ïÇñáÕ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝëïáÛ· íÇ׳ÏÇÝ«
45
³ßËáÛÅ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ óáÛó Ïáõï³Û ½³Ý³½³Ý Ù³ñ½»ñ¿ Ý»ñë£ ÐúØ-Ç Ù»Í ÁÝï³ÝÇùÇÝ Ñá·³ï³ñ
³ç³Ïóáõû³Ùµ« ѳÛñ»ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÇ íñ³Û ·áñÍáÕ ³Ûë ÙdzõáñÁ« ³°ÛÉ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõ
ÏáÕùÇÝ« ÏÿáõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ÙñóáÛÃÝ»ñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç å³ïÙ³Ï³Ý ³Ýó»³ÉÇÝ ßáõñç« ÏÁ
Íñ³·ñ¿ áõ ÏÿÇñ³Ï³Ý³óÝ¿ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý áõ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý Ýáñ Ï»¹ñáÝÝ»ñáõ ëï»ÕÍáõÙÁ
²Ë³Éù³É³ùÇ« ÜÇÝáóÙÇÝï³ÛÇ »õ ²Ë³Éó˳ÛÇ Ñ³Û³µÝ³Ï ³õ³ÝÝ»ñáõÝ áõ ·ÇõÕ»ñáõÝ Ù¿ç« ½³ñÏ
ï³Éáí ѳۻóÇ ¹³ëïdzñ³ñ³-Ïáõû³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ£

øáõ¿ÛÃÇ Ð³Û ú·Ýáõû³Ý ØÇáõÃÇõÝ.- гٻٳﳵ³ñ Ýáñ ³Ûë Ù»ÏáõëÇ Ù³ë-


ݳ×ÇõÕÁ« Çñ 73 ·áñÍûÝ »õ ûųݹ³Ï ³Ý¹³ÙÝ»ñáí« Çñ ϳñáÕáõû³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç« áõÅ Ïáõï³Û
·É˳õáñ³µ³ñ ÎñóϳÝ-Ùß³ÏáõóÛÇÝ« г۳ëï³Ý-²ñó³ËÇ »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ëݳٳï³ñ³Ï³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óٳݪ ê÷ÇõéùÇ Ã¿ ѳÛñ»ÝÇ áëï³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç£

üñ³Ýë³Ñ³Û γåáÛï ʳã.- Ø»Í »Õ»éÝ¿Ý Ç í»ñ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ


óáõó³µ»ñ³Í ³Ûë ÙdzõáñÁ ³Ûëûñ áõÝÇ 19 Ù³ëݳ×ÇõÕ»ñª áõñ 655 ·áñÍûÝ »õ ûųݹ³Ï ÐúسϳÝÝ»ñ
·áñÍÇ »Ý ÉÍáõ³Í ï»Õ³Ï³Ý ÿ ѳٳѳÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ»ñáõ Çñ³·áñÍÙ³Ý ³é³ç³¹ñ³Ýùáí£
гÝñ³Í³Ýûà ¿ ä¿ÉýûÝÿÝÇ ×³Ùµ³ñÁª áõñ ³Ù¿Ý ï³ñÇ ³Ûɳ½³Ý »ñÏÇñÝ»ñ¿ å³ï³ÝÇÝ»ñ Çñ³ñ
ùáí Ïáõ·³Ý ³Ù³éáõ³Û ³ñÓ³Ïáõñ¹Çݪ Çñ³ñ ͳÝûóݳÉáõ ѳ۳ßáõÝã ÙÃÝáÉáñïÇ ÙÁ Ù¿ç£ ²Ûë
ÙdzõáñÁ ϳå ÏÁ å³Ñ¿ UNICEF-Ç, UNESCO-Ç, »õ INALCO-Ç ÝÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï£ Ø³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý Áݹ³ñÓ³Ï Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝÇ Ñ³Ûñ»ÝÇ áëï³ÝÝ»ñ¿ Ý»ñë« ÇÝãå¿ë
ݳ»õ ï»Õ³Ï³Ý ÏñóϳÝ-Ùß³ÏáõóÛÇÝ ³Ý¹³ëï³ÝÝ»ñ¿ Ý»ñë£<Ò

46
ON THE FIRST THRESHOLD OF
A CENTURY OF DEDICA
CENTURY TED SER
DEDICATED SERVICE
VICE

1910ÐúØARS2010
The Centennial Fund of the Armenian Relief Society
A Centennial Fund for the Armenian Relief Society has been established in recognition of
the oldest and largest Armenian women’s organization to further enhance its humanitarian
activities around the world.

Relief being the middle name of the ARS, during most of the 20 century, ARS programs th

centered on the Armenian Diaspora in order to bring stability to a people devastated by the
1915 Genocide. In 1988, the much needed relief work in the aftermath of the earthquake that
hit Armenia’s northwest expanded forever the mission and duties of the Society.

Service to Armenia soon developed to include assistance to Artsakh and Javakhq with various
programs designed to restore and preserve Armenian presence – both physical and spiritual
– in both of those historically Armenian inhabited regions, with numerous clinics,
kindergartens, schools, community and social service centers, etc.

Today, on the first threshold of its second 100 years, the ARS asks you to join those
who have already contributed to the ARS Centennial Fund in recognition of the Society’s
past accomplishments and in support of its world-wide, present and future
humanitarian endeavors.

YES, I want to help the Armenian Relief Society, Inc. continue its service to the Armenian
people by making a donation to the ARS Centennial Fund.

 $5,000  $2,500  $1,000  $500  $250  $100 Other______

NAME ............................................................................................................................................................................

ADDRESS ......................................................................................................................................................................

The Armenian Relief Society, Inc. is a 501 (c)(3) organization. Your tax exempt donation will be
deposited into the ARS Centennial Fund. All donations will be acknowledged by our headquarters
located at 80 Bigelow Avenue, Watertown, MA 02472. You can call us at (617) 926-5892 if you wish to
donate stocks, property, bonds or similar instruments. You may also e-mail us at manager@ars1910.org.

... Contribute Generously


Centennial Fund of the Armenian Relief Society

47
48
ARMENIAN RELIEF SOCIETY, INC.
CENTRAL EXECUTIVE BOARD

FINANCIAL STATEMENTS

For the Years Ended May 31, 2006 and 2005
With Independent Auditor’s Report Thereon

1
49
TABLE OF CONTENTS

Page

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT 3

FINANCIAL STATEMENTS

Statements of financial position 4

Statements of activities 5-6

Statements of cash flows 7

Notes to financial statements 8-15

ACCOMPANYING INFORMATION

Schedule of grants and program expenses 16

50
2
51
52
4
5
53
54
6
7
55
56
8
9
57
1580
1591
1602
1613
1624
1635
164
6
Your
Tax-Exempt
Contributions
To World-Wide
ARS Programs
Can Make
A difference
Between
Despair and
Hope…

Contribute Generously!

Related Interests