Дэлхийн

эдийн засаг
Өнөөгийн байдал

Банк эдийн засаг, нябо 4 – Б.Батзаяа
Санхүү менежмент 3 – Э.Соѐлжингоо

Дэлхийн ДНБ-д эзлэх хувь /улсуудаар/

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
22%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
11%
2%
2%
3%
3%
9%
3%
3%
4% 4% 4% 5%
Монгол улс 0.0125296%

United States
China
Japan
Germany
France

Brazil
United Kingdom
Italy
Russian Federation
India
Canada

ОУВС/2012/

ДНБ
Ам.Доллар
/саяар/

Дэлхийн банк
/2011/

ДНБ
Ам.Доллар

World

71,707,302

World

69,981,921,885,827.90

European
Union

16,584,007

European
Union

17,584,387,657,373.20

1

US

15,684,750

US

14,991,300,000,000.00

2

China

8,227,037

China

7,318,499,269,769.41

3

Japan

5,963,969

Japan

5,867,154,491,918.31

4

Germany

3,400,579

Germany

3,600,833,333,333.33

5

France

2,608,699

France

2,773,032,125,000.00

6

UK

2,440,505

Brazil

2,476,652,189,879.72

7

Brazil

2,395,968

UK

2,445,408,064,516.13

8

Italy

2,014,019

Italy

2,193,971,063,086.11

9

Russia

2,021,960

Russia

1,857,769,676,143.63

10

India

1,824,832

India

1,847,976,748,681.44

Mongolia /129

10,258

Mongolia /131

8,761,426,371.16

9 0 1.7 0.3 8 6 4 ДНБ триллион ам.3 1.3 1.доллар 4.2 2 1.5 1.1 0.Топ 10 2001 12 10 10.6 .7 0.

6 1.Топ 10 2002 12 10 10.2 0.доллар 4 2 1.5 1.6 8 6 4 2 0 ДНБ триллион ам.7 .8 0.7 0.5 1.

6 1.доллар 4.3 2.1 8 6 4 2 0 ДНБ триллион ам.Топ 10 2003 12 10 11.9 1.9 0.4 1.5 0.9 0.8 1.7 .

7 2.Топ 10 2004 14 12 11.7 1 1 0.7 2.9 1.1 1.9 10 8 6 4 2 0 ДНБ триллион ам.доллар 4.8 .2 2.

8 2.6 2.3 2.Топ 10 2005 14 12 12.3 2.1 0.2 1.9 .8 1.1 1.6 10 8 6 4 2 0 ДНБ триллион ам.доллар 4.

9 2.9 1.3 1.доллар 4.5 2.1 .Топ 10 2006 16 14 12 13.2 1.3 1.4 10 8 6 4 2 0 ДНБ триллион ам.4 2.7 2.

6 2.3 2.5 3.Топ 10 2007 16 14 12 14 10 8 6 4 2 0 ДНБ триллион ам.4 .4 1.доллар 4.8 2.4 3.1 1.5 1.

7 2.8 4.3 12 10 8 6 4 2 0 ДНБ триллион ам.доллар 4.7 1.3 1.Топ 10 2008 16 14 14.6 .6 2.5 3.7 1.8 2.

доллар 5 5 3.Топ 10 2009 16 14 12 14 10 8 6 4 2 0 ДНБ триллион ам.5 1.3 2.2 2.4 .1 1.6 2.6 1.

3 2.доллар 5.6 2.1 2.5 3.9 ДНБ триллион ам.6 1.Топ 10 2010 16 14 14.3 2.5 12 10 8 6 4 2 0 5.6 .1 1.

Топ 10 2011 16 14 15.4 2.5 2.3 ДНБ триллион ам.9 3.6 2.8 2.9 1.2 1.8 .1 12 10 8 6 4 2 0 7.доллар 5.

8 .4 2.7 12 10 8 6 4 2 0 8.2 ДНБ триллион ам.4 2 2 1.6 2.Топ 10 2012 18 16 14 15.4 2.доллар 6 3.

доллар 6 4 2 0 5.2 12 10 8 9 ДНБ триллион ам.7 2.Топ 10 2013 18 16 14 16.5 2.1 2 .2 2.6 2.4 2.1 3.

6 2.4 2.7 2.5 2.1 .3 3.1 2.доллар 6 4 2 0 5.8 2.Топ 10 2014 18 16 17 14 12 10 8 10 ДНБ триллион ам.

доллар 6 4 2 0 5.8 2.4 3.6 2.5 2.1 .Топ 10 2015 20 18 16 18 14 12 10 11 8 ДНБ триллион ам.9 2.3 2.7 2.

2 .7 2.Топ 10 2016 20 18 19 16 14 12 10 12.7 2.доллар 6 4 2 0 5.2 8 ДНБ триллион ам.8 3 2.6 3.9 2.5 2.

1 15 13.Топ 10 2017 25 20 20.7 2.8 2.доллар 5.2 3 2.5 10 5 ДНБ триллион ам.7 3.9 0 3.9 2.2 .

доллар 5.9 4 0 3.4 3.Топ 10 2018 25 20 15 21.3 .1 3 3 2.2 3.9 10 5 ДНБ триллион ам.1 14.

Монгол улсын ДНБ-ий үзүүлэлт 215 орноос  2003 – 158-р байр  2004 – 159-р байр  2005 – 156-р байр  2006 – 147-р байр  2007 – 146-р байр  2008 – 143-р байр  2009 – 150-р байр  2010 – 138-р байр  2011 – 131-р байр .

CIA World FactBook .

АНУ Эзэлсэн байр #1 ДНБ.8% (As of 2010) Хүн амын тоо: 312.222.1% ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 1.6% (As of 2010) .Purchasing Power Parity: $14.1% Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 76.66 их наяд (As of 2010) Үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 22.000 (As of 2011) Ажилгүйдлийн түвшин: 9.

852 (As of 2011) Ажилгүйдлийн түвшин: 4.339.724.ХЯТАД Эзэлсэн байр #2 ДНБ.3% (As of 2010) .09 их наяд (As of 2010) Үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 46.Purchasing Power Parity: $10.9% ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 10.2% Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 43% (As of 2010) Хүн амын тоо: 1.

31 их наяд (As of 2010) Үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 24.Purchasing Power Parity: $4.ЯПОН Эзэлсэн байр #3 ДНБ.9% ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 1.8% (As of 2010) Хүн амын тоо: 127.960.4% Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 73.000 (As of 2011) Ажилгүйдлийн түвшин: 5% (As of 2010) .

Purchasing Power Parity: $4.ЭНЭТХЭГ Эзэлсэн байр #4 ДНБ.193.06 их наяд (As of 2010) Үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 26.5% Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 55.422 (As of 2011) Ажилгүйдлийн түвшин: 10.210.3% ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 18.2% (As of 2010) Хүн амын тоо: 1.8% (As of 2010) .

8% ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 0.ГЕРМАН Эзэлсэн байр #5 ДНБ.799.1% (As of 2010) .3% (As of 2010) Хүн амын тоо: 81.600 (As of 2011) Ажилгүйдлийн түвшин: 7.94 их наяд (As of 2010) Үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 27.9% Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 71.Purchasing Power Parity: $2.

223 их наяд (As of 2010) Үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 36.8% ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 4% Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 59.1% (As of 2010) Хүн амын тоо: 142.905.208 (As of 2011) Ажилгүйдлийн түвшин: 7.ОХУ Эзэлсэн байр #6 ДНБ.6% (As of 2010) .Purchasing Power Parity: $2.

262.000 (As of 2011) Ажилгүйдлийн түвшин: 7.173 их наяд (As of 2010) Үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 21.Purchasing Power Parity: $2.5% (As of 2010) Хүн амын тоо: 62.8% (As of 2010) .8% ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 0.7% Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 77.ИХ БРИТАНИ УМАРД ИРЛАНДЫН НЭГДСЭН ВАНТ УЛС Эзэлсэн байр #7 ДНБ.

БРАЗИЛ Эзэлсэн байр #8 ДНБ.4% (As of 2010) Хүн амын тоо: 192.Purchasing Power Parity: $2.8% Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 67.7% (As of 2010) .496 (As of 2011) Ажилгүйдлийн түвшин: 6.172 их наяд (As of 2010) Үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 26.8% ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 5.376.

5% (As of 2010) Хүн амын тоо: 65.Purchasing Power Parity: $2.5% ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 2% Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 79.821.885 (As of 2011) Ажилгүйдлийн түвшин: 9.ФРАНЦ Эзэлсэн байр #9 ДНБ.145 их наяд (As of 2010) Үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 18.3% (As of 2010) .

8% (As of 2010) Хүн амын тоо: 60.9% Үйлчилгээний салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 72.681.4% (As of 2010) .774 их наяд (As of 2010) Үйлдвэрлэлийн салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 25.ИТАЛИ Эзэлсэн байр #10 ДНБ.3% ХАА-н салбарын ДНБ-д эзлэх хувь: 1.514 (As of 2011) Ажилгүйдлийн түвшин: 8.Purchasing Power Parity: $1.

com/en Нью-Йоркын Хөрөнгийн Бирж .nyx.http://www.

. Заримдаа уг хөрөнгийн биржийг “Big Board” буюу “Том Самбар” гэж нэрлэх тохиолдол байдаг.доллар (2008) байдаг ажээ.242 их наяд ам.NYSE Нью-Йоркын хөрөнгийн бирж     Өнөөдөр дэлхийн эдийн засгийг хамаарсан хамгийн том хөрөнгийн биржүүд нь Америкийн (NASDAQ). Нью-Йоркийн (NYSE) болон Лондоны (LSE) биржүүд. Энэ хөрөнгийн бирж нь зах зээл дэхь эзэлхүүнээрээ (2011 оны 12 сар гэхэд 14. Нью-Йоркын хөрөнгийн бирж (New York Stock Exchange “NYSE”) нь АНУ-ын Нью-Йорк мужийн Нью-Йорк хотын Доод Манхеттан дахь Валл Стрийт дүүргийн 11-т байрладаг хөрөнгийн бирж юм.доллар)дэлхийн томоохон хөрөнгийн биржүүдийн тоонд ордог бөгөөд өдрийн дундаж арилжаа нь ойролцоогоор 153 тэрбум ам.

.1 километр (0.7 миль) урттай Нью-Йоркын санхүүгийн дүүрэг юм.Wall Street Wall street нь Доод Манхеттаны East River дэхь South Street-ээс Broadway хооронд байрлах 1.

Эндээс хөрөнгийн зах зээлийн үүсэл эхэлсэн гэж үздэг. 24 брокертэй энгийн зах зээлээс 1500 гаруй гишүүнтэй нийгэмлэг болтлоо өргөжин тэлсэн Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж дээр одоо дэлхийн өнцөг булан бүрийн 2000 гаруй томоохон компанийн хувьцаа худалдагдаж байна. 1792 оны 5 сарын 17-нд санхvvгийн хэрэгслvvдээр vйл ажиллагаа явуулдаг. Хүмүүс эхний үед гудамжинд арилжаа хийдэг байснаа яваандаа 1790-ээд оны үеэс Wall Street гудамжинд амралтын өдрүүдэд байнга цугладаг болжээ. Тухайн үед уг гудамжинд хувьцааны дуудлага худалдаа болж. худалдааны хэлцэл хийдэг Нью-Йоркийн 24 брокер Лондонгийн хамтран зvтгэгчдийн хамт Нью-Йоркийн хөрөнгийн биржийг байгуулах тухай “Саглагар модны доорх хэлэлцээрт” (Button wood Agreement) гарын vсэг зуржээ.NYSE      Хувьцаа байрлуулах хамгийн нэр хүндтэй газар бол Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж юм. зарим өдөр 100 хүртэлх хувьцаа арилжиж байсан түүх бий. Энэ үеэс хойш 200 гаруй жил өнгөрсөн ч Wall Street Америкийн төдийгүй дэлхийн санхүүгийн ертөнцийн нэрийн хуудас болсоор байна. . Их удалгүй брокерууд Wall Street-ийн кофены газруудад оффисоо эмхэлж эхэлсэн бөгөөд эцэст нь Нью-Йоркийн хөрөнгийн зах зээлийн байранд нүүж очицгоосон юм.

Event  1914 оны 7 сарын 31.11 сарын 28  1920 оны 9 сарын 16  1929 оны 10 сарын 24 .1938 оны 10 сарын 31  1934 оны 10 сарын 1  1987 оны 10 сарын 19 .

1 km) West end East end Broadway South Street A crowd at Wall and Broad streets after the 1929 crash.7 mi (1. The majority of people are congregating in Wall Street on the left between the "House of Morgan" (23 Wall Street) and Federal Hall (26 Wall Street).Wall Street Length 0. Black Tuesday . The New York Stock Exchange is on the right.

долларын үнэлгээтэй байсан бөгөөд өдөрт дунджаар 153 тэрбум ам. олон нийтийн компани болсон ба 2006 оны гуравдугаар сарын 8-наас “NYSE Group” нэрээр гүйлгээнд оролцдог болсон. “World Leaders”. “US 100”. Одоогоор тус хөрөнгийн бирж дээр “NYSE Composite”. “Financial”. Түүнээс жилийн дараа буюу 2007 оны 4 сарын 4-нд “NYSE Group”. “Euronext” компанитай нэгдсэнээс хойш НЙХБ-ийг “NYSE Euronext” компани эрхлэн явуулж байна. “Euronext”-тэй нэгдсэн. “HealthCare”. “International 100”. .NYSE         2007 онд “NYSE”. 2008 оны 12 сарын 31-ний байдлаар “NYSE Euronext” дээр 8500 гаруй жагсаасан лист байсан нь 16.000 оноотой дүйцүүлж шинэ утга оноосон. Хөрөнгийн биржийн худалдааны танхим нь дөрвөн тасалгаанаас бүрддэг. “Dow Jones Industrial Average” индекс 30 хувьцааны дүнг тусгадаг бол “NYSE Composite” нь бүх хувьцааны өссөн буурсан байдлыг тусгадаг. “Arca Tech 100” гэсэн есөн индекс ашиглаж байна. 1960-аад оны дунд үеэс “NYSE Composite” /NYSE: NYA/ үүссэн бөгөөд 1965 оны төгсгөлийн оноотой 50 оноо дүйцэх байдлаар үүсгэсэн. 2005 оны 12 сарын 6-наас НЙХБ ашгийн төлөө. “Energy”. НЙХБ-ийн үйл ажиллагаа явуулдаг гол байшинг 1978 онд Америкийн Үндэсний түүхэн дурсгалт газрын жагсаалтад оруулсан. “TMT”. 2003 онд NYSE 2002 оны хаалтын дүнг 5.7 триллион ам.долларын гүйлгээ хийгдэж байсан байна.

Хувьцаа тус бүрт нэг мэргэжилтэн ажилладаг ба түүний үүрэг нь хувьцааны эрэлт нийлүүлэлтийг зохицуулах. Ямар нэг байдлаар худалдан авагч болон худалдагчгүй болсон арилжааг заримдаа өөрийн мөнгөөр авах буюу зарах үйл ажиллагааг эрхэлдэг. Энэ харилцан үйлчилгээний дүнгээр тухайн үнэт цаасны тэр өдрийн.NYSE Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж ямар журмаар хэрхэн ажилладаг вэ?     Нью-Йоркийн хөрөнгийн бирж нь үнэ хаялцуулах журмаар ажилладаг зах зээл юм. Худалдааны танхимд үнэ дуудан хашгичих нүргээн дундаас нэг нь өөрт тохирсон үнэтэй хувьцааг худалдан авч.НьюЙоркийн хөрөнгийн биржийн бусад зах зээлээс ялгарах ялгаа нь энэ юм. . Ийм зах зээл дээр худалдагчдын бие төлөөлөгчид нь үнэт цаасаа аль болох өндөр үнээр зарахын төлөө тэмцдэг. нөгөө нь ашигтай үнээр үнэт цаасаа зардаг. тэр сарын ханш тогтдог.

12 сараас доошгүй хугацаанд үйл ажиллагаа хэвийн явуулсан байхад боломжтой. Харин ажилласан хугацааны хувьд олон жил шаардахгүй.NYSE Топ гэгдэх энэхүү бирж дээр хувьцаа гаргахын тулд ямар шаардлага хангасан байх вэ?    Топын нэгдүгээрт жагсдаг энэ бирж дээр гарахын тулд компаниуд маш нарийн сонгон шалгаруулалтыг давдаг. . Зах зээлийн үнэлгээний хувьд хамгийн өндөр шаардлагыг энэ бирж тавьдаг. NYSE дээр хувьцаагаа арилжаалахын тулд эн тэргүүнд 2000-аас доошгүй хувьцаа эзэмшигчтэй байхын дээр 500 сая доллараас доошгүй бэлэн мөнгөний эргэлттэй. жилийн тайлан тэнцлээ олон нийтэд мэдээлж байх үүргийг хүлээнэ.

“HealthCare”. “TMT”.000 оноотой дүйцүүлж шинэ утга оноосон Одоогоор тус хөрөнгийн бирж дээр “NYSE Composite”.долларын гүйлгээ хийгдэж байсан байна. . 2003 онд NYSE 2002 оны хаалтын дүнг 5.долларын үнэлгээтэй байсан бөгөөд өдөрт дунджаар 153 тэрбум ам.7 триллион ам. “Financial”. “International 100”. “World Leaders”. “US 100”. “Arca Tech 100” гэсэн есөн индекс ашиглаж байна.NYSE NYSE Composite Index     1960-аад оны дунд үеэс “NYSE Composite” /NYSE: NYA/ үүссэн бөгөөд 1965 оны төгсгөлийн оноотой 50 оноо дүйцэх байдлаар үүсгэсэн “Dow Jones Industrial Average” индекс 30 хувьцааны дүнг тусгадаг бол “NYSE Composite” нь бүх хувьцааны өссөн буурсан байдлыг тусгадаг. 2008 оны 12 сарын 31-ний байдлаар “NYSE Euronext” дээр 8500 гаруй жагсаасан лист байсан нь 16. “Energy”.

.

com/about/listed/lcddata.nyse.h tml?ticker=NYA&fq=D&ezd=1Y&index=5 .http://www.

73 $1496.NYSE Energy Index NYSE Energy индекс NYSE Energy Компаний тоо Нийт АНУ АНУ биш Нийт дүн 146 114 32 $1847444.75 $37.15 .20 $12653.50 Зах зээлийн хэмжээ \Сая\ Том Дундаж Медиан Жижиг $406067.

NYSE Energy Index NYSE Energy index $10000 гүйцэтгэл .

55 1.784% АНУ 114 $1114335.203% Франц 2 $118278.007% Итали 1 $58265.83 2.709% Испани 1 $17016.17 16.98 0.154% Норвеги 1 $15475.12 0.357% Колумб 1 $3754.71 6.Газарзүйн бүлэглэлт NYSE Energy Index Улс Хувьцааны тоо Зах зээлийн хэмжээ Эзлэх хувь Аргентин 3 $790.043% Бразил 1 $27520.23 0.775% Хятад 4 $43540.57 0.50 100.89 6.00 0.33 3.73 0.318% Нийт 146 $1847444.000% .490% Канад 13 $125159.838% Өмнөд Африк 1 $13101.402% Грек 1 $127.40 60.921% Их Британи 3 $310078.

71 6.106% Латин Америк 5 $32065.000% .83 2.709% АНУ 114 $1114335.35 1.357% Канад 13 $125159.40 60.775% Европ 9 $519241.Бүсчилсэн бүлэглэлт NYSE Energy Index Улс Хувьцаа ны тоо Зах зээлийн хэмжээ Эзлэх хувь Ази\Номхон далай 4 $43540.73 0.50 100.318% Нийт 146 $1847444.49 28.736% Mid-East\Африк 1 $13101.

NYSE Energy Index

NYSE Energy Index

Топ 10 компани
Компани

Эзлэх хувь

Компани

Эзлэх хувь

Exxon Mobil Corp

21.98%

ConocoPhillips

3.87%

Chevron Corp

8.14%

Royal Dutch Shell
PLC

3.79%

BP PLC

7.91%

ENI SpA

3.15%

Total SA

6.29%

Schlumberg Ltd

2.73%

Royal Dutch Shell
PLC

5.08%

Occidental
Petroleum Corp

2.67%

% Топ 10 холдинг
дүн

65.62%

NYSE Financial Index

NYSE Financial index $10000
гүйцэтгэл

NYSE Health Care Index NYSE Health Care index $10000 гүйцэтгэл .

Форекс арилжаа ACI the Financial Markets Association .

Форекс одоогийн байгаа нүүр царайгаа өнгөрсөн зууны 70-аад оны үед олон улс орнууд валютын тогтмол курсээс хөвөгч курсэд шилжсэн үеэс олж авсан юм байна. Энэ зах дээр нэг үндэсний валютыг нөгөө үндэсний валютаар арилжаалах ажиллагаа тасралтгүй явагдсаар байна. Нэг валютыг нөгөөгөөр сольж арилжих энэхүү процессын өдрийн эргэлт өнөөдөр 3.ФОРЕКС ГЭЖ ЮУ ВЭ?      FOReign EXchange market Өнөөдөр энэ нь дэлхийн хамгийн их нэр хүндтэй валют арилжааны олон улсын зах зээл болоод байна. .4 триллион долларт хүрч байна.

 Арилжааны банкууд.  Даатгалын компаниуд.  Тэтгэврийн сангууд.  Үндэстэн дамжсан корпорацууд.  Хөрөнгө оруулалтын банкууд.  Хувийн хөрөнгө оруулагчид хувь хүмүүс. .  Брокер дилерүүд.Энэ зах зээлийн оролцогч нар:  Төв банкууд.

ACI нь санхүүгийн зах зээлд зохицуулагчийн үүрэг гүйцэтгэж оролцдог ба эцэстээ валютын арилжаа.aciforex. . санхүүгийн үйлчилгээг ханган нийлүүлэгч хооронд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Төв оффис нь Франц улсын Парис хотноо байрладаг. мөнгөний зах зээлийн үнэт цаас.http://www. хүүний түвшний бүтээгдэхүүнүүд. зооснууд. 2010 оны 11 сард. ACI-ийн зөвлөлийг Хятад улсын Бээжин хотод шинэ төлөөлөгчийн газраа байгуулахаар шийдвэрлэсэн. Энэ байгууллага 68 орны 14000 олон улсын гишүүдтэй ба санхүүгийн институциуд ба нийт санхүүгийн зах зээлийн үйл ажиллагаа болон борлуулалт хооронд эсвэл санхүүгийн худалдаа эрхэлдэг. дэвсгэртүүд. бараа болон олон төрлийн үүсмэл үнэт цааснуудтай харилцдаг. металлууд.org/ ACI the Financial Markets Association     ACI бол валютын арилжаа болон мөнгөний зах зээл дэхь мэргэжилтнүүдийн зах зээлийн сонирхлыг үзүүлдэг ашгийн төлөө бус холбоо юм.

arbitration and advice offered in case of professional disagreements. Англи.org/ Түүхэн замнал        Дэлхийн 2-р дайнаас 10 жилийн дараа Европын валют арилжааны зах дахин нээгдэв. ACI: Association Cambiste Internationale 1960-аад оны сүүл гэхэд. . The associations objective is to ensure that market professionals are represented in actions aimed at shaping market developments within the regulatory environment.http://www. ACI нь 24 үндэстний холбоо. also the maintenance of ethics. 1994: Лондонгийн конгрессийн үеэр. 1980 оны сүүл гэхэд 50 болсон байлаа. 1955-1957: Энэ клубт 13 улс нэгдэв. Лондонгийн Форекс клубын Roy Bridge нар анхны Диннер Форекс клубыг Парист байгуулав. operations certificate. ACI нэрээ Financial Markets Association буюу Санхүүгийн зах зээлийн холбоо болгон өөрчилж. 1955 оны 6 сарын 29 нд. ACI-ийн анхны олон улсын конгресс байгуулав. Үүнд: АНУ. бүх санхүүгийн хэрэгсэл.aciforex. and the delivery of third party certification on a global scale (dealing certificate. Канад. холбоо маягийн байгууллагыг байгуулах боломж нээгдсэн. бүтээгдэхүүнүүдийг өргөжүүлэх болгожээ. Францийн Форекс клубын Maurice Plaguet. or diploma). Франц трайдерүүдэд энэ зах зээлийн харилцааг тогтворжуулах зорилготойгоор. чиг зорилгоо зах зээлийн хувьслыг дагах. the liquidity provided by traders on every market. 11 Европын улсууд 1957 оны 5 сарын 11 нд. 1970 оны сүүлд 37.

aciforex.org/ Ерөнхийлөгчид 1956: Maurice Plaquet (France) 1962: Roy Bridge (United Kingdom) 1967: Guillermo Pelli (Switzerland) 1971: Jacques de Dumast (France) 1974: Joop Estourgie (Netherlands) 1977: Robert Leclerc (United States of America) 1980: Paolo Levy (Italy) 1983: Geoffrey Munn (United Kingdom) 1986: Hans Trelde (Germany) 1989: Willy Kestens (Belgium) 1992: David Clark (United Kingdom) 1995: Eugene Prim (Luxembourg) 1998: Heering Ligthart (Netherlands) 2004: Godfried De Vidts (Belgium) 2007: Manfred Wiebogen (Austria) 2010: Manfred Wiebogen (Austria) .http://www.

http://www. .org/ Олон улсын конгресс  2011 оны 5 сарын 26-28 хооронд Унгар улсын Будапешт хотод 50 дахь ACI Дэлхийн Конгресс болжээ.aciforex.

published in the new FSA Policy Statement on Competence & Ethics (December 2010). guaranteed market standards by working with regulatory bodies. . The Financial Services Authority (FSA. 1. diploma and operations certificates. which promote standards of professionalism. United Kingdom) recognised the ACI exam and certification program by listing it on its "List of appropriate Qualifications".aciforex. The educational program consists of: a professional qualification provided in order to enhance career prospects.http://www. and set benchmarks within the industry.org/ Board of Education       The mission of the Board is to develop educational programs and examinations. improve job performance.400 traders were certified in the three following exams: dealing certificates. In 2010. competence and ethics in global financial markets. with the cooperation of a global network of experts. communication with national regulators on the education and training of markets participants. ACI delivers knowledge and expertise on developments in financial markets.

It consists of a Chairman and a maximum of ten international members. the proposal of policies and guidelines regarding educational and professional standards. the drafting of summary reports relating to current market issues (e. for members of ACI. The Committee also has other responsibilities: provide arbitration and advice in case of professional disagreements. . risk and crisis management).org/ Committee for professionalism       The Committee For Professionalism (CFP) was founded by ACI.g.aciforex. Its role is to set standards for the markets operations within guidelines set out in a Model Code for the professional activities of ACI members. after the bankruptcies of the 1970s. coming from the five regions of the world.http://www. and whose objective is to represent the international markets and world areas.

This initiative gives advantages: ACI can interpret trends in the Foreign Exchange Market. deliver its views to its wide network: 14. and permits the recognition of the ACIFX as an FX international committee. November 2010. who are members of the national associations.http://www. interaction with traders. works with other committees involved in the market. Its role is to represent every single trader. develop ACI's activity and competence in FX markets.000 members in 68 countries. . on the FX market. ACI decided to re-introduce a Foreign Exchange (FX) Committee on a global scale: because of the substantial representation from practitioners and the absolute necessity of an intervention in the largest financial market.aciforex.org/ ACI Foreign Exchange Committee (ACIFXC)            In New York.

ACI created the Euribor ACI. and cooperates with the ERC (Expenditure Review Committee). while the euro was launched.http://www.org/ Euribor ACI           In 1999. The final report. in cooperation with the European Banking Federation (EBF). There are two categories of members: the executive members: the national associations of ACI. . the ECB: appointed ACI members work within its working groups. the European Commission contact group and the ACI working groups (Money Markets and Liquidity. was published in 2004. and the derivatives working groups). market infrastructures. The European Commission: ACI replies to its consultations on derivatives.aciforex. The Euribor ACI is gaining recognition in its field: thanks to the support of the EBF. The association has a role in the management of the Euribor and Eonia indices. and financial directives. in the Eurozone the associated members: the national associations that do not participate in the Euro. FBE working groups. The STEP label for short-term papers was subsequently introduced and is considered to be the first successful initiative supported by the ECB. the ECB (European Central Bank) ECB Money Market Group. including recommendations of the 14 members. with more than €400 billion of STEP short-term securities. A STEP (Short Term European Paper) was requested by the ECB.

and gathers professionals together in order to consider issues related to these themes. . The MMLWG meets three times a year. during the ACI Milan Congress. The derivatives working group was established in 2001 with 19 of the most important European banks in derivatives and focuses on interest rates and FX derivatives.aciforex.http://www. and can also organize extraordinary conferences if issues need to be immediately discussed.org/ Working groups   The Money Market and Liquidity Working Group (MMLWG) was formed in 1999. It consists of 21 European countries' members and the participation of United Kingdom and Switzerland as associated members.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful