You are on page 1of 3

Świadome umieranie Autor: Lama Ole Nydahl Tłumaczenie: Wojtek Tracewski Coraz lepsza marka W czasach, gdy cały

świat zewnętrznie próbuje naśladować sposób życia północnych Europejczyków, jednocześnie na wewnętrzny pozio ie !achód zbliża się do wschodniej "drości# Wielu z tych, który nie wystarcza tylko czyste yślenie lub tradycyjne propozycje wiary, szuka intensywnie dróg angażuj"cych wszystkie ich ożliwości $ ścieżek który ożna zau%ać# &rzykłade oże być tutaj coraz lepiej znana ostatnio &oła, praktyka 'świado ego u ierania'# (zięki niej uczy y się przejścia w chwili ś ierci do ponadosobowego stanu najwyższej radości, z którego nie a już upadku, na ty pozio ie nie a już owy o jaki kolwiek niechciany odrodzeniu# W cały obszarze doświadczenia buddyz zyskuje coraz to lepsza arkę# &onieważ nie opiera się na bogach o niełatwych charakterach, nauka )uddy jest wolna od dog atów i a na celu tylko rozwój# (latego coraz większa liczba wykształconych ludzi decyduje się na wkroczenie w jej pole ocy# &ierwsze osty na !achód przerzuciła *herawada, południowa szkoła buddyz u# +uż w okresie iędzywojenny powstał pierwszy ośrodek tego kierunku w )erlinie# ,iedy koparki pozbawiły pracy da y wykonuj"ce do tej pory swe zajęcie wśród ruin, a dokonanie wyboru wśród rodzajów pasty do zębów stało się prawie nie ożliwe, pojawił się zen, a od połowy lat siede dziesi"tych wyrastaj" jak grzyby po deszczu grupy buddyz u tybeta-skiego# &o iędzy .ene a Władywostokie założyłe do tej pory ponad sto dwadzieścia ośrodków, dalszych sześćdziesi"t w pozostałej części świata/ otwartość na nauki (ia entowej (rogi wydaje się nie ieć granic# 0gólnie istniej" w buddyz ie tybeta-ski dwa kierunki# *rzy 'stare' linie 1jing a, 2zakja i ,agyu koncentruj" się na zwi"zku z życie i doświadczeniu, podczas gdy 'nowsza' szkoła 3elugpów opiera się na uczoności i nisich ślubowaniach# Poziombez foremny *rzy pierwsze przekazy posiadaj" bez%ore ne środki 4zak 4zien i (zog 4zien, wskazuj"ce bezpośrednio naturę u ysłu# 5 ożliwiaj" one praktykuj"ce u pełen rozwój# 4zwarta szkoła określaj"ca sa a siebie iane 'cnotliwych' proponuje po ieszany ludzio o wiele dłuższ" drogę 5 a 4zienpo prowadz"c" do celu poprzez studiowanie i debaty# &onieważ 4zak 4zien 6Wielki !nak7 i (zog 4zien 6Wielka (oskonałość7 obej uj" wszystkie pozio y ożliwości człowieka i pracuj" w duży stopniu poza pojęcia i, oto jeszcze kilka słów o ich sposobie działania# 8cieżki te wykorzystuj" i przekształcaj" w drodze do celu wszystkie dostępne właściwości ciała, owy i u ysłu# W pogl"dzie 4zak 4zien przede wszystki radość z graj"cego sa o ze sob" bogactwa zjawisk uwalnia u ysł, podczas gdy (zog 4zien doświadcza jako sa owyzwolenia jego powrotu do przestrzeni# &rzyci"gaj"c przede wszystki ludzi pełnych poż"dania lub gniewu, obie drogi postrzegaj" zarówno zewnętrzne, jak też wewnętrzne światy jako czyste sa e w sobie# Widz" przeżywaj"cego, to co jest przeżywane i sa o przeżycie jako wzaje nie warunkuj"ce się części tej sa ej całości# &owstałe dzięki te u pełne zau%ania spoczywanie w 'tu i teraz' uwalnia wszystkie zawarte w u yśle doskonałe właściwości# &ozio y 'jednoupunktowienia', 'prostoty', 'jednego s aku' i 'braku wysiłku' prowadz" praktykuj"cych do pełnego oświecenia#

Poziom formy 1a pozio ie %or y )udda wypro ieniowywał postaci ze światła, które tworz" obecnie obraz buddyz u tybeta-skiego na świecie# 4zęsto uważani, również przez niedoin%or owanych buddystów, za 'bogów', owi łagodni, ochraniaj"cy, że-scy lub ęscy buddowie w swych pojedynczych lub zjednoczonych %or ach, wyrażaj" ponadczasowe stany świado ości# (oświadczenia sprzężenia zwrotnego pojawiaj"ce się dzięki używaniu ich wibracji i koncentracja na %or ach światła, z ieniaj" zarówno sposób postrzegania rzeczywistości, jak również przepływ energii w ciałach edytuj"cych# 9ch świat staje się ponadosobisty i bardzo rozległy# Sześć Jog Naropy :inia ,agyu buddyz u tybeta-skiego posiada jako część (rogi ;or y również klucz do świado ej pracy z wewnętrzny i oca i w ciele, będ"cy i główny te ate tego artykułu# 2" to energie, których ludzie nie będ"cy jogina i doświadczaj" bardzo rzadko# &raktyki, które je wykorzystuj" nazywaj" się< *u o 6wewnętrzny żar7, =edytacja 2nu, +asne 8wiatło, 2tan &ośredni 6po iędzy ś ierci", a powtórny i narodzina i7, 4iało 9luzoryczne i &oła 6świado e u ieranie7# Wszystkie raze znane jako '2ześć +og 1aropy' sprowadził przed tysi"ce lat do *ybetu bohater =arpa# &raktyki te s" na świecie jedyny i w swoi rodzaju i powoduj" olbrzy ie z iany w świado ości tych, którzy je stosuj"# Poła &o iędzy >?@A a >??B rokie doświadczyłe wielkiej radości nauczaj"c dziewiętnaście tysięcy ludzi na cały świecie jednej z tych sześciu praktyk, &oła# W 1owej !elandii pewnego razu wzi"ł udział w taki kursie tylko tuzin uczestników# 1ato iast w 1ie czech, .osji, na Węgrzech, w .u unii i &olsce ich liczba waha się zwykle po iędzy pięciuset a tysi"ce stu osoba i# W C eryce &ółnocnej, 2erbii, Custrii, Diszpanii, i ,olu bii na kursach &oła pojawiło się ostatnio około kilkuset osób# 1ajlepsze przygotowanie stanowi, jeśli to ożliwe, powtórzenie sto tysięcy razy antry 0= C=9 (EWC D.9# +ednocześnie wyobraża y sobie czerwonego )uddę 1ieograniczonego 8wiatła nad głow", w 0bszarze 1ajwyższej .adości# &ragnie y zbliżyć się do niego, już w czasie przygotowa- wielu ludzi odczuwa, jak pole ocy pojawia się nad ich głowa i# Znaki powodzenia w prakty e W czasie przedłużonego nieco weekendu, najlepiej podczas pięciu dni, ówię najpierw o podstawach buddyz u, udziela przekazu 6nazywanego 'lung'7 do &oła i wyjaśnia sa " edytację# +uż w czasie lungu niej więcej połowa praktykuj"cych doświadcza ucisku na szczycie głowy# =edytuje się trzy razy po trzy godziny w ci"gu dnia ćwicz"c wysyłanie u ysłu z ciała dopóty, dopóki na głowi każdego nie pojawi się wyraEny otwór, poprzez czaszkę, ięśnie i skórę# +ednocześnie ożna zauważyć kroplę krwi, rysę lub zaczerwienienie, wszystko najczęściej w odległości około oś iu szerokości palca od oryginalnej linii włosów# W czasie dotknięcia tego iejsca odczuwa się kłuj"cy ból i również po kursie szczególne odczucie na szczycie głowy przypo ina o otwartej drodze do 4zystych ,rain# *utaj wyraEnie widoczny jest pożytek płyn"cy z naszego syste u edukacji< i o iż przede wszystki dawni *ybeta-czycy z powodu swego oddania otrzy ywali rzeczywiście pełne

ocy znaki, ludzie !achodu potrzebuj" przeciętnie tylko połowę czasu, by osi"gn"ć taki sa e%ekt# Wydaje się więc, że przekaz dotarł do właściwego obszaru# Fw otwór w skórze głowy jest tak zwany 'zewnętrzny znakie '# Wśród wszystkich dotychczasowych uczestników tylko u niej więcej dwunastu nie ogłe odnaleEć żadnych wyraEnych znaków, pojawiły się one jednak w czasie następnych kursów# =i o że takie %izyczne zjawiska robi" na ludziach bardzo duże wrażenie, 'wewnętrzne' i 'taje ne' znaki w czasie edytacji s" przynaj niej tak sa o ważne# 'Wewnętrzne' znaki, to silne, nagłe doświadczenia wielkiego szczęścia, ulgi, uwolnienie się intensywnych wspo nie- lub głębokiego strachu przed ś ierci", który bardzo często znika na zawsze po urzeczywistnieniu &oła# .zeczy te się wydarzaj", ponieważ wrażenia nagro adzone w środkowy 'szlaku' energii zostaj" oswobodzone dzięki wielokrotne u wysyłaniu u ysłu ku górze# &onieważ wyjście z ciała stanowi olbrzy i skok w nieznane, zau%anie do nauczyciela i etod (ia entowej (rogi bardzo się pote pogłębia# '*aje ny' znak powstaj"cy dzięki edytacji widzi często tylko nauczyciel# !nak ten jest na pocz"tku niedostrzegalny dla praktykuj"cego, gdyż a on do przepracowania i tak wystarczaj"c" ilość zewnętrznych, jak też wewnętrznych '%il ów'# 1ie każdy jest przyzwyczajony do poznawania głębi własnego u ysłu# Fw wewnętrzny skok w nieustraszoność nie jest, jak ożna by tego oczekiwać, widoczny w oczach ludzi, lecz wokół ust, gdzie niektóre ięśnie wyraEnie się rozluEniaj"# 4zęsto edytuj"cy dopiero póEniej odkrywaj", że na ważnych pozio ach odnaleEli swe centru , iż powstała w nich pewność i oto posiadaj" bogactwo, którego nie og" już utracić# 0statniego dnia najważniejsze s" etody przedłużaj"ce życie, edytacja na )uddę 1ieograniczonego Gycia# 1a ko-cu każdego kursu naucza w jaki sposób praktykuj"cy og" po óc u ieraj"cy w odrodzeniu się w 4zystej ,rainie, co wielu z nich daje szczególn" radość# !ursy Poła &owiedziałe tutaj niewiele o sa ej praktyce &oła, powinno się przeżyć j" jako całość# &onieważ poszczególnych jej etapów każdy doświadcza w od ienny sposób, słowa s" tylko Eródłe %ałszywych oczekiwa- osłabiaj"c w ten sposób sa o przeżycie# ,to bez wcześniejszych wyjaśnie- wszedłby do sali edytacyjnej, zobaczyłby wielu ludzi pogr"żonych w głębokiej koncentracji lub rozluEnionej błogości, usłyszałby śpiew po tybeta-sku i ostre dEwięki towarzysz"ce wysyłaniu u ysłu# Wszystko to wygl"da bardzo interesuj"co, jednak ten, kto chce wiedzieć więcej, powinien wzi"ć po prostu udział w kursie# &onieważ etoda ta jest tak cenna, każdego roku odbywa się wiele takich kursów na cały świecie# Ważne jest również dalsze utrzy ywanie zwi"zku z )udd" 1ieograniczonego 8wiatła, do którego pola ocy udaje y się po ś ierci# (latego ty , którzy aj" już zewnętrzny znak radzę co roku odświeżyć to doświadczenie# Wz acnia to również siłę po agania inny w udaniu się do 4zystej ,rainy w chwili ś ierci#