www.Grafton.

sk
PREHĽAD
PLATOV 2014
SALARY
OVERVIEW
2014
PREHĽAD
PLATOV PODĽA
KRAJOV V SR
OVERVIEW OF
REGIONAL SALARIES
IN SLOVAKIA
PREHĽAD PLATOV 2014
REALIZOVANÝ SPOLOČNOSŤOU
GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
SALARY OVERVIEW 2014 BY
GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
4 5
Katarína Bobotová
Country Manager, Grafton Recruitment Slovakia
Vo svojej praxi ste sa určite stretli s mnohými prieskumami platových ohodnotení, ktoré
sú nevyhnutné pre proces nastavenia rozumného a zároveň konkurencieschopného
odmeňovacieho systému.
V posledných rokoch zaznamenávame na slovenskom trhu práce stále výraznejší „boj“ o tých
správnych zamestnancov. Pracovný trh sa stáva stále konkurenčnejším. Zároveň nám aj
zamestnanci pôsobiaci v rôznych sektoroch a na rôznych pozíciách potvrdili, že zaujímavé
platové ohodnotenie inej spoločnosti je tým najčastejším dôvodom zmeny súčasného
zamestnania. Na druhej strane sme často svedkami tzv. preplácania zamestnancov, čo síce
krátkodobo rieši pokrytie potrieb spoločnosti, ale v konečnom dôsledku môže pokaziť trh
a umelo navýšiť cenu práce v niektorej oblasti či regióne.
Prehľad platov sme realizovali v druhom kvartáli roka 2014 a údaje sme analyzovali s ohľadom
na regionálne pokrytie v kombinácii so špecifkami jednotlivých pozícií. Pri spracovaní prieskumu
sme vychádzali z viacerých zdrojov dát, a to: z reálnych platových ohodnotení uchádzačov, ktorí
prešli u nás osobným pohovorom od začiatku roka 2013 (viac ako 12 000 uchádzačov); ďalej
z výšky nástupných platov nami umiestnených uchádzačov za dané obdobie a v neposlednom
rade z platových očakávaní záujemcov o prácu.
Veríme, že náš aktuálny prehľad platov vám pomôže zorientovať sa v problematike platovej politiky
a stane sa užitočnou pomôckou pri nastavovaní stratégie odmeňovania vo vašej spoločnosti.
V prípade, že potrebujete ešte cielenejší prehľad platov alebo sa rozhodujete o novej investícii
a hľadáte partnera na HR konzultácie, sme vám k dispozícii.
In your career, you have certainly come across a number of salary surveys which are necessary to better set up a reasonable yet competitive
remuneration system.
Over the last few years, we have been witnessing ever more competitive “fght“ for the right employees on the Slovak job market. The job market
is becoming more and more competitive. At the same time, employees from various sectors and various positions have confrmed to us that a more
interesting remuneration in another company is the most frequent reason to change jobs. On the other hand, we often witness what is termed
overpayment of employees, which does resolve a company’s needs temporarily. In the long term, though, this approach may damage the market
and artifcially infate cost of labor in an area or a region.
The salary overview was conducted in the second quarter of 2014 and the data has been analyzed with respect to regional coverage in
combination with specifcations of individual positions. When processing the survey data, we used several data sources, namely: real remuneration
fgures of those who had been personally interviewed at our company from the beginning of 2013 (over 12.000 applicants), then the actual
remuneration fgures of applicants placed through our company in the given period and fnally, the remuneration expectations of job applicants.
We believe that our current salary overview will help you get a better understanding of remuneration policy and will become a useful tool when
setting up remuneration strategy in your own company.
In case you need a more focused salary overview or you are looking for HR consultancy in a new investment project, we are here at your disposal.
ÚVOD / EDITORIAL OBSAH / CONTENT
IT a telekomunikácie / IT and Telecommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 – 13
Priemyselná výroba a inžiniering / Manufacturing and Engineering . . . . . . . . . 14 – 21
Stavebníctvo a reality / Construction and Real Estate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 – 25
Bankovníctvo a fnančné služby / Banking and Financial Services . . . . . . . . . . . . 26 – 33
Obchod a marketing / Sales, Retail and Marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 – 39
Ľudské zdroje / Human Resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 – 43
Centrá zdieľaných služieb / Shared Service Centers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 – 67
Vybrané pozície na skrátený pracovný úväzok /
Some temporary jobs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 – 69
Všetky práva vyhradené Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.
All rights reserved Grafton Recruitment Slovakia, s.r.o.
Jednotlivé sumy sú uvedené ako mesačná hrubá mzda bez bonusov.
Salaries are stated in gross without bonuses.
7
IT A
TELEKOMUNIKÁCIE
IT AND
TELECOMMUNICATIONS
Dynamika trhu v oblasti IT a telekomunikácií, neustála modernizácia, ako aj globalizácia tohto odvetvia sa významne podieľali na raste
dopytu po uchádzačoch. Úzko špecializovaná oblasť, akou je sektor IT a telekomunikácií, zaznamenáva potrebu rýchlej reakcie na požia-
davky zamestnávateľov.
V sektore IT a telekomunikácií v súčasnosti evidujeme najväčší dopyt po vývojárskych a programátorských pozíciách s dôrazom na tradič-
né technológie Java a .NET, ale aj skúsenosti s C++, SQL, Csharp, Oracle a SAP.
Z pohľadu regionálnej diverzifkácie sa regióny Žilina a Trenčín zameriavajú na dopyt po správe IT zariadení, spravovaní sietí, PLC progra-
movaní vo výrobných závodoch a IT shopfoor koordinácii. Zaujímavosťou je i to, že technické pozície vyžadujú od uchádzačov minimálne
3-ročnú prax. Neplatí to avšak pre IT Business analytické či konzultantské pozície, kde je dopyt po uchádzačoch s minimálne dvojročnou
praxou, a to i v prípade juniorských pozícií.
Pracovné príležitosti v segmente IT a telekomunikácií otvárajú pracovné možnosti mladým absolventom, ktorí sa chcú uplatniť v oblasti
vývoja, testovania a analýz. Najžiadanejším cudzím jazykom je angličtina, avšak dopyt rastie i po nemeckom jazyku.
V uplynulom roku sme zaznamenali v sektore IT a telekomunikácií nárast platov v rozmedzí 4 – 7 % a za zmienku stojí i problematika fuk-
tuácie zamestnancov, ktorá sa v rámci regiónov Bratislava a Trnava pohybuje na úrovni 8 %.
Vplyvom neustáleho rastu zákaziek na Slovensku sa v nasledujúcom období očakáva pretrvávajúci dopyt po konzultantských pozíciách,
ako i IT pozíciách spätých s biznis analýzami.
The greatest demand in the IT and Telecommunications sector is currently for people to fll developing and programming positions, requesting
traditional technologies as Java a .NET, though also requiring experience with C++, SQL, Csharp, Oracle and SAP.
Regarding regional diversifcation, Trenčín and Žilina region demands are focused on IT devices management, network management, PLC
programming in production plants and IT shopfoor coordination. Technical positions prescribe at least three years‘ experience. IT Business
analytical or consultation positions demand two years’ experience, even for junior positions.
Vacancies in IT and Telco segment ofer chances to fresh graduates who want to start their career in the area of development, testing or
analyses. The foreign language of choice is English, though preferences for German have risen slightly.
Salaries increased by 4 – 7 % in the last year and fuctuation numbers for Bratislava and Trnava region were around 8 %.
Due to continual rise of contract work in the area, steady demand for consultant as well as IT positions connected with business analyses
is expected.
IT A TELEKOMUNIKÁCIE / IT AND TELECOMMUNICATIONS
8 9
IT A TELEKOMUNIKÁCIE IT AND TELECOMMUNICATIONS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
EXECUTIVE / EXECUTIVE
Chief Technical Ofcer/
Chief Information Ofcer
Chief Technical Ofcer/
Chief Information Ofcer
4 500 € 5 500 € 3 500 € 4 300 € 3 500 € 4 300 € 3 500 € 4 300 €
IT Director (Head of IT) Riaditeľ IT 3 300 € 4 000 € 2 800 € 3 300 € 2 800 € 3 300 € 2 800 € 3 300 €
Hotline Technical Support Technická podpora (hotline)
IT Manager IT Manažér
Help Desk Supervisor Vedúci (helpdesk)
Help Desk Support
(2 years experience)
Podpora helpdesku
(2 roky praxe)

TECHNICAL SUPPORT / TECHNICKÁ PODPORA
Technical Support
Team Leader
Vedúci tímu
technickej podpory
2 000 € 2 300 € 1 700 € 2 000 € 1 700 € 2 000 € 1 700 € 2 000 €
Technical Support
Level 1
Špecialista technickej
podpory – Level 1
1 200 € 1 400 € 900 € 1 200 € 800 € 1 000 € 800 € 1 000 €
Technical Support
Level 2
Špecialista technickej
podpory – Level 2
Technical Support
Level 3
Špecialista technickej
podpory – Level 3

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
EXECUTIVE / EXECUTIVE
Chief Technical Ofcer/
Chief Information Ofcer
Chief Technical Ofcer/
Chief Information Ofcer
3 500 € 4 300 € 3 300 € 4 000 € 3 300 € 4 000 € 3 500 € 4 300 €
IT Director (Head of IT) Riaditeľ IT 2 800 € 3 300 € 2 600 € 3 100 € 2 600 € 3 100 € 2 800 € 3 300 €
Hotline Technical Support Technická podpora (hotline)
IT Manager IT Manažér
Help Desk Supervisor Vedúci (helpdesk)
Help Desk Support
(2 years experience)
Podpora helpdesku
(2 roky praxe)

TECHNICAL SUPPORT / TECHNICKÁ PODPORA
Technical Support
Team Leader
Vedúci tímu
technickej podpory
1 700 € 2 000 € 1 500 € 1 800 € 1 500 € 1 800 € 1 700 € 2 000 €
Technical Support
Level 1
Špecialista technickej
podpory – Level 1
800 € 1 000 € 800 € 1 000 € 800 € 1 000 € 900 € 1 200 €
Technical Support
Level 2
Špecialista technickej
podpory – Level 2
Technical Support
Level 3
Špecialista technickej
podpory – Level 3

DEVELOPMENT / VÝVOJ
Senior Architect Senior architekt 3 000 € 4 000 € 2 500 € 3 200 € 2 500 € 3 200 € 2 500 € 3 200 €
Architect Architekt 2 500 € 3 000 € 2 000 € 2 500 € 2 000 € 2 500 € 2 000 € 2 500 €
Development Manager Manažér rozvoja
C/C++
(1 – 3 years experience)
Vývojár/programátor C/C++
(1 – 3 roky praxe)
C/C++
(3 – 5 years experience)
Vývojár/programátor C/C++
(3 – 5 rokov praxe)
Java
(3 – 5 years experience)
Vývojár/programátor Java
(3 – 5 rokov praxe)

DEVELOPMENT / VÝVOJ
Senior Architect Senior architekt 2 500 € 3 200 € 2 300 € 3 000 € 2 300 € 3 000 € 2 500 € 3 200 €
Architect Architekt 2 000 € 2 500 € 2 000 € 2 300 € 2 000 € 2 300 € 2 000 € 2 500 €
Development Manager Manažér rozvoja
C/C++
(1 – 3 years experience)
Vývojár/programátor C/C++
(1 – 3 roky praxe)
C/C++
(3 – 5 years experience)
Vývojár/programátor C/C++
(3 – 5 rokov praxe)
Java
(3 – 5 years experience)
Vývojár/programátor Java
(3 – 5 rokov praxe)

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

10 11
IT A TELEKOMUNIKÁCIE IT AND TELECOMMUNICATIONS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
DEVELOPMENT / VÝVOJ
Java
(1 – 3 years experience)
Vývojár/programátor JAVA
(1 – 3 roky praxe)
1 400 € 1 600 € 1 000 € 1 300 € 1 000 € 1 300 € 1 000 € 1 300 €
.Net/C #
(1 – 3 years experience)
Vývojár/programátor .Net/C #
(1 – 3 roky praxe)
1 400 € 1 600 € 1 000 € 1 300 € 1 000 € 1 300 € 1 000 € 1 300 €
.Net/C #
(3 – 5 years experience)
Vývojár/programátor .Net/C #
(3 – 5 rokov praxe)
Web developer Web vývojár

GAMING / GAMING
Game Play
Programmer
Programátor
(Game play)
1 700 € 2 000 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 €
Linux Systems Administrator Administrátor Linux systému 1 600 € 1 900 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 €
Senior Linux Systems
Administrator
Senior administrátor Linux
systému
1 900 € 2 500 € 1 600 € 1 900 € 1 600 € 1 900 € 1 600 € 1 900 €
Production Tools Software
Engineer
Inžinier Production tools
softvéru
1 800 € 2 300 € 1 600 € 1 900 € 1 600 € 1 900 € 1 600 € 1 900 €
Technical DirectorWeb
Programmer/Designer
Web dizajnér
Research and Development
Technical Director
Technický riadteľ
výskumu a vývoja
Senior R&D
Programmer
Senior programátor
výskumu a vývoja
Junior Systems Programmer Junior systém programátor
Software Engineer Softvér inžinier
Senior Technology Architect Senior Technology Architect
Senior Hosting Engineer Senior Hosting Engineer
3D Artist 3D umelec
Programme Analyst Programový analytik

GAMING / GAMING
Game Play
Programmer
Programátor
(Game play)
1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 € 1 500 € 1 800 €
Linux Systems Administrator Administrátor Linux systému 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 € 1 400 € 1 700 €
Senior Linux Systems
Administrator
Senior administrátor Linux
systému
1 600 € 1 900 € 1 500 € 1 800 € 1 500 € 1 800 € 1 600 € 1 900 €
Production Tools Software
Engineer
Inžinier Production tools
softvéru
1 600 € 1 900 € 1 400 € 1 700 € 1 400 € 1 700 € 1 600 € 1 900 €
Technical DirectorWeb
Programmer/ Designer
Web dizajnér
Research and Development
Technical Director
Technický riadteľ
výskumu a vývoja
Senior R&D
Programmer
Senior programátor
výskumu a vývoja
Junior Systems Programmer Junior systém programátor
Software Engineer Softvér inžinier
Senior Technology Architect Senior Technology Architect
Senior Hosting Engineer Senior Hosting Engineer
3D Artist 3D umelec
Programme Analyst Programový analytik

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
DEVELOPMENT / VÝVOJ
Java
(1 – 3 years experience)
Vývojár/programátor JAVA
(1 – 3 roky praxe)
1 000 € 1 300 € 1 100 € 1 400 € 1 100 € 1 400 € 1 000 € 1 300 €
.Net/C #
(1 – 3 years experience)
Vývojár/programátor .Net/C #
(1 – 3 roky praxe)
1 000 € 1 300 € 1 100 € 1 400 € 1 100 € 1 400 € 1 000 € 1 300 €
.Net/C #
(3 – 5 years experience)
Vývojár/programátor .Net/C #
(3 – 5 rokov praxe)
Web developer Web vývojár

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

12 13
IT A TELEKOMUNIKÁCIE IT AND TELECOMMUNICATIONS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
OTHER / INÉ
Network Engineer
(3 – 5 years experience)
Sieťový inžinier
(3 – 5 rokov praxe)
1 800 € 2 200 € 1 500 € 1 800 € 1 500 € 1 800 € 1 500 € 1 800 €
Windows Administrator Windows administrátor 1 500 € 1 800 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 €
Unix/Linux Administrator Unix/Linux administrátor
Database Administrator Administrátor databázy
Program Manager Programový manažér
Project Manager Projektový manažér
Business Analyst Аnalytik obchodu
Systems Analyst Systémový analytik
Tester Testovač/normovač
Test Manager Test manažér

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
OTHER / INÉ
Network Engineer
(3 – 5 years experience)
Sieťový inžinier
(3 – 5 rokov praxe)
1 500 € 1 800 € 1 400 € 1 700 € 1 400 € 1 700 € 1 500 € 1 800 €
Windows Administrator Windows administrátor 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 € 1 400 € 1 700 €
Unix/Linux Administrator Unix/Linux administrátor
Database Administrator Administrátor databázy
Program Manager Programový manažér
Project Manager Projektový manažér
Business Analyst Аnalytik obchodu
Systems Analyst Systémový analytik
Tester Testovač/normovač
Test Manager Test manažér

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

15
PRIEMYSELNÁ
VÝROBA
A INŽINIERING
MANUFACTURING
AND ENGINEERING
Segment priemyselnej výroby a  inžinieringu vo veľkej miere zastupujú oblasti, ako sú automobilový priemysel, strojárstvo a  elektro-
technický priemysel do veľkej miery geografcky lokalizované najmä v  oblastiach Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina a  Košice. V  oblasti
manažmentu a riadenia výroby sa stierajú regionálne rozdiely Bratislava – Košice. Východné Slovensko momentálne zaznamenáva rast
automobilového priemyslu, strojárenstva, R&D, čo podnecuje rozvoj existujúcich spoločností a príchod nových investorov.
Náročný a vysoko špecializovaný segment výrobnej sféry v súčasnosti najčastejšie vyhľadáva profly, ako sú inžinier kvality, špecialista
logistiky, konštruktér, procesný inžinier, sourcing manažér, vedúci logistiky, manažér nákupu, manažér logistiky, operátor do výroby, mon-
tážny pracovník, zmenový majster či nákupca. V  praxi sa uchádzači na inžinierske pozície stretávajú s  požiadavkami zamestnávateľov,
ktorí vyžadujú 2 až 5-ročnú prax, na vedúcich pozíciách 5 a viacročnú prax.
Segment priemyslu a inžinieringu ponúka pracovné príležitosti aj pre mladých absolventov, ktorí majú príležitosť uplatniť sa na nižších
pozíciách s možnosťou ďalšieho vzdelávania a kariérneho rastu.
Zo strany zamestnávateľov prevláda záujem o anglický, nemecký jazyk a ich kombinácie. Fluktuácia v sektore sa pohybuje na úrovni 5 %,
najvýraznejšia bola zaznamenaná v oblasti kvality vo výrobných spoločnostiach.
Mzdová politika je v tomto segmente konštantná, v niektorých prípadoch došlo vplyvom infácie k nárastu platov. V nasledujúcom období
sa očakáva pretrvávajúci dopyt po špecialistoch v kvalite, logistike a obstarávaní materiálov. Vzhľadom na potreby spoločností znižovať
náklady a zvyšovať produktivitu práce predpokladáme dopyt po špecialistoch zlepšovania fremných procesov, ako aj po technológoch pre
plastovú výrobu, inžinieroch kvality a projektových manažéroch.
The segment of manufacturing and engineering is largely represented by areas as automobile sector, engineering and electrotechnical
industry, located mainly in the areas of Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina and Košice. Regional diferences between Bratislava and Košice
tend to disappear when it comes to management and production management. Eastern Slovakia is currently experiencing an increase in the
automobile sector, engineering and R&D, all of which encourages development of existing companies and arrival of new investors.
The demanding and highly-specialized segment of production is currently most often looking for quality engineer, logistics specialist, design
engineer, processing engineer, sourcing manager, logistics supervisor, purchase manager, logistics manager, production operator, assembly worker,
shift supervisor or buyer. The engineering positions require two to fve years‘ experience, leading positions expect 5+ years of experience.
This sector ofers chances to young graduates as well, on lower positions, together with opportunities of further education and career
development. Employers tend to require knowledge of English or German or their combination. Fluctuation in the sector is around 5  %,
mostly in the area of quality in manufacturing companies.
Wages policy has been constant; some positions have experienced an increase due to infation. Demand for quality, logistics and purchase
specialists is expected to continue in the near future, as well as for specialists for company processes, technologists for plastic production,
quality engineers and project managers.
PRIEMYSELNÁ VÝROBA A INŽINIERING
/ MANUFACTURING AND ENGINEERING
16 17
PRIEMYSELNÁ VÝROBA A INŽINIERING MANUFACTURING AND ENGINEERING
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
ENGINEERING / INŽINIERING
Automation
Engineer
Inžinier
automatizácie
1 300 € 1 600 € 1 100 € 1 500 € 1 100 € 1 400 € 1 100 € 1 400 €
CAD Technician CAD inžinier 1 100 € 1 400 € 1 000 € 1 300 € 1 000 € 1 300 € 1 000 € 1 300 €
Chemical Engineer Chemický inžinier 1 300 € 1 600 € 1 100 € 1 400 € 900 € 1 300 € 900 € 1 300 €
Electrical Engineer Elektrotechnický inžinier 1 200 € 1 500 € 1 100 € 1 400 € 1 000 € 1 300 € 1 100 € 1 400 €
Electronic Engineer Elektronik inžinier
Engineering Manager Inžiniering manažér
Lean Engineer Lean inžinier
Maintenance Engineer Inžinier údržby
Maintenance Technician Technik údržby
Manufacturing Engineer Výrobný inžinier
Manufacturing Manager Technický manažér
Mechanical Designer Konštruktér
Six Sigma Consultant Six Sigma konzultant
Six Sigma Engineer Six Sigma inžinier
Validation Engineer Validačný inžinier

QUALITY / KVALITA
Quality Manager Manažér kvality 2 900 € 3 500 € 2 500 € 3 000 € 2 700 € 3 300 € 2 500 € 3 000 €
Quality Engineer Inžinier kvality 1 400 € 1 800 € 1 300 € 1 600 € 1 100 € 1 400 € 900 € 1 200 €
ISO Specialist ISO špecialista
Advanced Quality Engineer Inžinier plánovania kvality

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
ENGINEERING / INŽINIERING
Automation
Engineer
Inžinier
automatizácie
1 200 € 1 500 € 1 100 € 1 400 € 1 100 € 1 400 € 1 200 € 1 500 €
CAD Technician CAD inžinier 1 000 € 1 200 € 900 € 1 100 € 900 € 1 200 € 1 000 € 1 300 €
Chemical Engineer Chemický inžinier 1 100 € 1 400 € 900 € 1 200 € 900 € 1 200 € 1 000 € 1 300 €
Electrical Engineer Elektrotechnický inžinier 1 000 € 1 300 € 900 € 1 200 € 1 000 € 1 300 € 1 100 € 1 400 €
Electronic Engineer Elektronik inžinier
Engineering Manager Inžiniering manažér
Lean Engineer Lean inžinier
Maintenance Engineer Inžinier údržby
Maintenance Technician Technik údržby
Manufacturing Engineer Výrobný inžinier
Manufacturing Manager Technický manažér
Mechanical Designer Konštruktér
Six Sigma Consultant Six Sigma konzultant
Six Sigma Engineer Six Sigma inžinier
Validation Engineer Validačný inžinier

QUALITY / KVALITA
Quality Manager Manažér kvality 2 500 € 3 000 € 2 300 € 2 800 € 2 500 € 3 000 € 2 600 € 3 100 €
Quality Engineer Inžinier kvality 1 100 € 1 400 € 1 100 € 1 300 € 1 100 € 1 400 € 1 200 € 1 500 €
ISO Specialist ISO špecialista
Advanced Quality Engineer Inžinier plánovania kvality

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

18 19
PRIEMYSELNÁ VÝROBA A INŽINIERING MANUFACTURING AND ENGINEERING
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

MANUFACTURING / VÝROBA
Plant Manager Manažér výrobného závodu 4 000 € 6 000 € 4 000 € 6 000 € 4 000 € 6 000 € 4 000 € 6 000 €
Production Manager Manažér výroby 2 700 € 3 500 € 2 500 € 3 200 € 2 500 € 3 200 € 2 500 € 3 200 €
Project Manager Projektový manažér
Supply Chain
Manager
Manažér dodávateľského
reťazca
Material Planner
Plánovač materiálových
tokov
Manufacturing
Shift Leader
Vedúci zmeny
Cold End Operator Operátor výstupnej kontroly
CNC Turner CNC nastavovač
Production Operator Operátor výroby
Machine Operator Obsluha strojov

MANUFACTURING / VÝROBA
Plant Manager Manažér výrobného závodu 4 000 € 6 000 € 4 000 € 6 000 € 4 000 € 6 000 € 4 000 € 6 000 €
Production Manager Manažér výroby 2 500 € 3 200 € 2 500 € 3 000 € 2 500 € 3 000 € 2 500 € 3 200 €
Project Manager Projektový manažér
Supply Chain
Manager
Manažér dodávateľského
reťazca
Material Planner
Plánovač materiálových
tokov
Manufacturing
Shift Leader
Vedúci zmeny
Cold End Operator Operátor výstupnej kontroly
CNC Turner CNC nastavovač
Production Operator Operátor výroby
Machine Operator Obsluha strojov

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

20 21
PRIEMYSELNÁ VÝROBA A INŽINIERING MANUFACTURING AND ENGINEERING
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
LOGISTICS & PURCHASING / LOGISTIKA A NÁKUP
Logistic Manager Manažér logistiky 2 800 € 3 500 € 2 500 € 3 200 € 2 700 € 3 200 € 2 500 € 3 000 €
Logistic Supervisor Vedúci logistiky 1 500 € 1 800 € 1 400 € 1 700 € 1 400 € 1 700 € 1 300 € 1 600 €
Warehouse Supervisor Vedúci skladu
Transport Manager Manažér dopravy
Transport Co-ordinator
(Road Freight)
Dispečer pozemnej
dopravy
Transport Co-ordinator
(Air Freight/Ocean Freight)
Dispečer leteckej/
námornej dopravy
Customs Agent Colný deklarant
Forklift Driver
Vodič vysokozdvižného
vozíka
Warehouseman Skladník

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
LOGISTICS & PURCHASING / LOGISTIKA A NÁKUP
Logistic Manager Manažér logistiky 2 500 € 3 200 € 2 500 € 3 000 € 2 500 € 3 000 € 2 700 € 3 200 €
Logistic Supervisor Vedúci logistiky 1 400 € 1 700 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 € 1 400 € 1 700 €
Warehouse Supervisor Vedúci skladu
Transport Manager Manažér dopravy
Transport Co-ordinator
(Road Freight)
Dispečer pozemnej
dopravy
Transport Co-ordinator
(Air Freight/Ocean Freight)
Dispečer leteckej/
námornej dopravy
Customs Agent Colný deklarant
Forklift Driver
Vodič vysokozdvižného
vozíka
Warehouseman Skladník

PURCHASING / NÁKUP
Purchasing Manager Manažér nákupu 2 700 € 3 200 € 2 300 € 2 800 € 2 000 € 2 500 € 1 800 € 2 300 €
Strategic/Project Buyer Strategický nákupca 1 800 € 2 300 € 1 400 € 2 000 € 1 500 € 1 800 € 1 300 € 1 600 €
Senior Buyer Nákupca senior
Junior Buyer Nákupca junior

PURCHASING / NÁKUP
Purchasing Manager Manažér nákupu 2 500 € 3 000 € 2 300 € 2 800 € 2 300 € 2 700 € 2 400 € 2 900 €
Strategic/Project Buyer Strategický nákupca 1 800 € 2 100 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 € 1 500 € 1 800 €
Senior Buyer Nákupca senior
Junior Buyer Nákupca junior

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

23
STAVEBNÍCTVO
A REALITY
CONSTRUCTION
AND REAL ESTATE
Vplyvom mnohých stavebných projektov v dopravnej infraštruktúre a väčších obchodných, obytných i športových projektov zaznamenal
segment stavebníctva a nehnuteľností na Slovensku v uplynulom období citeľné oživenie. Stavebná produkcia sa v januári 2014 medzi-
ročne zvýšila o 3,2 %, avšak tento trend nezaznamenáva medzimesačné konštantné hodnoty. Dopyt stavebných spoločností je najmä po
projektových manažéroch, rozpočtároch a stavbyvedúcich. Požadovaná prax závisí od jednotlivých pozícií, jej dĺžka môže byť od 3 do 10
rokov a viac, v niektorých prípadoch sa ukladá zákonom.
Čo sa týka jazykovej vybavenosti, prevláda požiadavka na anglický jazyk, avšak nemecké a rakúske spoločnosti, so zastúpením na Sloven-
sku, požadujú nemčinu. Sektor stavebníctva umožňuje špecialistom uplatniť sa aj bez znalostí cudzích jazykov.
Úroveň fuktuácie vykazuje vysoké hodnoty, najmä na nižších pracovných pozíciách. Zamestnanci najčastejšie migrujú do iných spoloč-
ností, ktoré v danom období majú dostatok zákaziek.
S príchodom väčších stavebných projektov sa v nasledujúcom období očakáva v tomto sektore nárast počtu nových pracovných pozícií.
Resulting from numerous building projects in road infrastructure as well as larger business, residential and sports projects, the construction
and real estate segment has recently undergone a notable revival. January 2014 saw a year-on-year increase of 3.2 %, though this level has
not been maintained on monthly basis. Construction companies especially seek out project managers, budget experts and site managers.
Three-to-ten-year experience is generally requested, in some cases the number is stipulated by law.
Concerning foreign language skills, mostly English is required, though German and Austrian companies do demand German. Construction
sector accepts specialists who wish to build career even without foreign language knowledge, though.
The fuctuation level is high, especially in lower positions. Employees mostly migrate to other construction companies that have appropriate
work for them in given period.
Job opportunities are expected to increase in the near future due to arrival of several larger construction projects.
STAVEBNÍCTVO A REALITY / CONSTRUCTION AND REAL ESTATE
24 25
STAVEBNÍCTVO A REALITY CONSTRUCTION AND REAL ESTATE
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
PROPERTY & CONSTRUCTION / STAVEBNÍCTVO
Site Manager Stavbyvedúci 1 300 € 1 700 € 1 000 € 1 300 € 1 000 € 1 300 € 1 000 € 1 300 €
Project Manager Projektový manažér 2 000 € 2 500 € 1 700 € 2 200 € 1 500 € 1 800 € 1 500 € 1 800 €
Quantity Surveyor
(3 – 5 years experience)
Stavebný dozor
(3 – 5 rokov praxe)
Civil Engineer Stavebný inžinier
Estimating Clerk Rozpočtár/Kalkulant
Architect
(5 years’ experience)
Architekt
(5+ rokov praxe)
Design Engineer Projektant
Facility Manager Manažér správy budov

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
PROPERTY & CONSTRUCTION / STAVEBNÍCTVO
Site Manager Stavbyvedúci 1 100 € 1 500 € 1 000 € 1 300 € 1 100 € 1 400 € 1 200 € 1 600 €
Project Manager Projektový manažér 1 700 € 2 200 € 1 700 € 2 200 € 1 700 € 2 200 € 1 900 € 2 400 €
Quantity Surveyor
(3 – 5 years experience)
Stavebný dozor
(3 – 5 rokov praxe)
Civil Engineer Stavebný inžinier
Estimating Clerk Rozpočtár/Kalkulant
Architect
(5 years’ experience)
Architekt
(5+ rokov praxe)
Design Engineer Projektant
Facility Manager Manažér správy budov

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

27
BANKOVNÍCTVO
A FINANČNÉ
SLUŽBY
BANKING
AND FINANCIAL
SERVICES
Od zavedenia bankovej dane v roku 2012 trh pracovných pozícií v oblasti bankovníctva stagnoval. V tomto roku sa očakáva mierne ožive-
nie tohto sektora, a to predovšetkým v rámci bankového poradenstva najmä pri pozíciách biznis analytikov a konzultantov. Celkovo však
masívnejšie oživenie tejto oblasti pracovného trhu očakávame až v priebehu roka 2015.
Pracovný trh v segmente fnančných služieb nezaznamenáva výrazné výkyvy, vo veľkej miere je sústredený v Bratislavskom kraji. Fluk-
tuácia zamestnancov v tomto segmente je relatívne nízka, pretože existuje reálna obava ľudí hľadať si nové zamestnanie vo vysoko kon-
kurenčnom prostredí. Spoločnosti skôr nahrádzajú existujúce pozície (replacement), avšak nevytvárajú nové. Medzi najžiadanejšie pozície
zo strany zamestnávateľov patria profly ako účtovník záväzkov / pohľadávok, korporátny bankár, mzdový účtovník či fnančný manažér.
Pri obsadzovaných pozíciách sa vyžaduje minimálne 2-ročná prax a znalosť anglického alebo nemeckého jazyka. V tomto segmente si
nájdu uplatnenie aj absolventi s aktívnou znalosťou anglického jazyka. V nasledujúcom období bude naďalej pretrvávať záujem o zamest-
nancov na pozície v zúčtovacích centrách, predovšetkým o vedúcich jednotlivých tímov.

The introduction of the special bank tax in 2012 meant stagnation in job opportunity growth in the banking sector. A  slight revival is
expected this year, especially concerning positions of business analysts and consultants. A more notable revival is only expected in 2015,
though.
The fnancial services area has not experienced marked changes. It is concentrated especially in Bratislava region and fuctuation is relatively
low as this is a highly-competitive area. Companies have a tendency to replace existing positions, not to create new ones. Currently, employers
are most often looking for liability/receivables accountants, corporate bankers, wages bookkeepers or fnancial managers. A minimum of two
years‘ experience is requested, together with the knowledge of English or German language. It is expected that companies will take on more
people to fll positions in clearing centers, especially team managers.
BANKOVNÍCTVO A FINANČNÉ SLUŽBY
/ BANKING AND FINANCIAL SERVICES
28 29
BANKOVNÍCTVO A FINANČNÉ SLUŽBY BANKING AND FINANCIAL SERVICES
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FUNDS / FONDY
Settlements Manager Settlements Manager 2 200 € 3 200 € 2 000 € 3 000 € 1 900 € 2 900 € 1 850 € 2 850 €
Risk Specialist Špecialista rizík 1 600 € 1 900 € 1 400 € 1 700 € 1 300 € 1 600 € 1 250 € 1 550 €
Treasury Operations Manager Manažér Treasury operácií
Treasury Analyst Treasury Analytik
Corporate Banking
Špecialista pre korporátne
bankovníctvo
Senior Credit Analyst Úverový analytik (senior)
Capital Market Specialist
(1 – 3 years experience)
Špecialista kapitálových trhov
(1 – 3 roky praxe)
Capital Market Specialist
(3+ years experience)
Špecialista kapitálových trhov
(3+ rokov praxe)
Actuary
(1 – 3 years experience)
Aktuár / Poistný matematik
(1 – 3 roky praxe)
Actuary
(3+ years experience)
Aktuár / Poistný matematik
(3+ rokov praxe)

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FUNDS / FONDY
Settlements Manager Settlements Manager 1 900 € 2 900 € 1 750 € 2 750 € 1 700 € 2 700 € 1 800 € 2 800 €
Risk Specialist Špecialista rizík 1 300 € 1 600 € 1 150 € 1 450 € 1 100 € 1 400 € 1 200 € 1 500 €
Treasury Operations Manager Manažér Treasury operácií
Treasury Analyst Treasury Analytik
Corporate Banking
Špecialista pre korporátne
bankovníctvo
Senior Credit Analyst Úverový analytik (senior)
Capital Market Specialist
(1 – 3 years experience)
Špecialista kapitálových trhov
(1 – 3 roky praxe)
Capital Market Specialist
(3 + years experience)
Špecialista kapitálových trhov
(3+ rokov praxe)
Actuary
(1 – 3 years experience)
Aktuár / Poistný matematik
(1 – 3 roky praxe)
Actuary
(3+ years experience)
Aktuár / Poistný matematik
(3+ rokov praxe)

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

30 31
BANKOVNÍCTVO A FINANČNÉ SLUŽBY BANKING AND FINANCIAL SERVICES
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FINANCE AND ACCOUNTING / FINANCIE A ÚČTOVNÍCTVO
CFO CFO 4 000 € 5 000 € 3 000 € 4 000 € 2 900 € 3 900 € 2 850 € 3 850 €
Finance Manager Finančný manažér 2 800 € 3 800 € 2 500 € 3 500 € 2 400 € 3 400 € 2 350 € 3 350 €
Financial Controller
(1 – 3 years experience)
Finančný kontrolór
(1 – 3 roky praxe)
1 200 € 1 500 € 1 000 € 1 300 € 900 € 1 200 € 850 € 1 150 €
Financial Controller
(3+ years experience)
Finančný kontrolór
(3+ rokov praxe)
1 600 € 2 000 € 1 400 € 1 800 € 1 300 € 1 700 € 1 250 € 1 650 €
Financial Analyst Finančný analytik
Tax Manager Manažér daní
Tax Assistant/Specialist Daňový špecialista
Audit Manager Manažér auditu
Auditor
(1 – 3 years experience)
Audítor
(1 – 3 roky praxe)
Auditor
(3+ years experience)
Audítor
(3+ rokov praxe)
Cost Accountant
(1 – 3 years experience)
Účtovník nákladov
(1 – 3 roky praxe)
Cost Accountant
(3+ years experience)
Účtovník nákladov
(3+ rokov praxe)
Financial Accountant
(1 – 3 years experience)
Finančný účtovník
(1 – 3 roky praxe)
Financial Accountant
(3+ years experience)
Finančný účtovník
(3+ rokov praxe)

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FINANCE AND ACCOUNTING / FINANCIE A ÚČTOVNÍCTVO
CFO CFO 2 900 € 3 900 € 2 750 € 3 750 € 2 700 € 3 700 € 2 800 € 3 800 €
Finance Manager Finančný manažér 2 400 € 3 400 € 2 250 € 3 250 € 2 200 € 3 200 € 2 300 € 3 300 €
Financial Controller
(1 – 3 years experience)
Finančný kontrolór
(1 – 3 roky praxe)
900 € 1 200 € 750 € 1 050 € 700 € 1 000 € 800 € 1 100 €
Financial Controller
(3+ years experience)
Finančný kontrolór
(3+ rokov praxe)
1 300 € 1 700 € 1 150 € 1 550 € 1 100 € 1 500 € 1 200 € 1 600 €
Financial Analyst Finančný analytik
Tax Manager Manažér daní
Tax Assistant/Specialist Daňový špecialista
Audit Manager Manažér auditu
Auditor
(1 – 3 years experience)
Audítor
(1 – 3 roky praxe)
Auditor
(3+ years experience)
Audítor
(3+ rokov praxe)
Cost Accountant
(1 – 3 years experience)
Účtovník nákladov
(1 – 3 roky praxe)
Cost Accountant
(3+ years experience)
Účtovník nákladov
(3+ rokov praxe)
Financial Accountant
(1 – 3 years experience)
Finančný účtovník
(1 – 3 roky praxe)
Financial Accountant
(3+ years experience)
Finančný účtovník
(3+ rokov praxe)

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

32 33
BANKOVNÍCTVO A FINANČNÉ SLUŽBY BANKING AND FINANCIAL SERVICES
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

FINANCE AND ACCOUNTING / FINANCIE A ÚČTOVNÍCTVO
Payroll Manager Manažér oddelenia miezd 2 500 € 3 500 € 2 300 € 3 300 € 2 200 € 3 200 € 2 150 € 3 150 €
Payroll Clerk Junior mzdový špecialista 900 € 1 200 € 800 € 1 100 € 700 € 1 000 € 650 € 950 €
Credit Controller/
Manager
Manažér zodpovedný
za pohľadávky
Credit Control
(3+ years experience)
Špecialista vymáhania
pohľadávok (3+ rokov praxe)
Credit Control
(1 – 3 years experience)
Špecialista vymáhania
pohľadávok (1 – 3 roky praxe)
Accounts Receivable
Manager
Manažér oddelenia
pohľadávok
Accounts Receivable
Clerk
Junior špecialista
pohľadávok
Accounts Payable Manager Manažér oddelenia záväzkov
Accounts Payable Clerk Junior špecialista záväzkov
Accounts Assistant
(3+ years experience)
Samostatný účtovník
(3+ rokov praxe)
Chief Accountant Hlavný účtovník
Accounting Team
Leader
Vedúci oddelenia
účtovníctva

FINANCE AND ACCOUNTING / FINANCIE A ÚČTOVNÍCTVO
Payroll Manager Manažér oddelenia miezd 2 200 € 3 200 € 2 050 € 3 050 € 2 000 € 3 000 € 2 100 € 3 100 €
Payroll Clerk Junior mzdový špecialista 700 € 1 000 € 550 € 850 € 500 € 800 € 600 € 900 €
Credit Controller/
Manager
Manažér zodpovedný
za pohľadávky
Credit Control
(3+ years experience)
Špecialista vymáhania
pohľadávok (3+ rokov praxe)
Credit Control
(1 – 3 years experience)
Špecialista vymáhania
pohľadávok (1 – 3 roky praxe)
Accounts Receivable
Manager
Manažér oddelenia
pohľadávok
Accounts Receivable
Clerk
Junior špecialista
pohľadávok
Accounts Payable Manager Manažér oddelenia záväzkov
Accounts Payable Clerk Junior špecialista záväzkov
Accounts Assistant
(3+ years experience)
Samostatný účtovník
(3+ rokov praxe)
Chief Accountant Hlavný účtovník
Accounting Team
Leader
Vedúci oddelenia
účtovníctva

INSURANCE / POISŤOVNÍCTVO
General Insurance
Administrator
Administrátor
poistných udalostí
900 € 1 200 € 850 € 1 150 € 750 € 1 050 € 700 € 1 000 €
Commercial
Underwriting Admin
Upisovateľ poistného
rizika pre SME
Underwriting Administrator Upisovateľ poistného rizika

INSURANCE / POISŤOVNÍCTVO
General Insurance
Administrator
Administrátor
poistných udalostí
750 € 1 050 € 650 € 950 € 650 € 950 € 700 € 1 000 €
Commercial
Underwriting Admin
Upisovateľ poistného
rizika pre SME
Underwriting Administrator Upisovateľ poistného rizika

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

35
OBCHOD
A MARKETING
SALES, RETAIL
AND MARKETING
Aj napriek veľkému zastúpeniu obchodných spoločností z rôznych oblastí (strojárstvo, automotive, FMCG, technológie a i.) nezazname-
návame zásadné zmeny dopytu na pozície v obchode a marketingu. Avšak vplyvom nových projektov evidujeme v Bratislave či hlavných
regionálnych mestách ako Žilina, Trenčín, Považská Bystrica a Martin oživenie maloobchodu. Medzi najžiadanejšie pozície v rámci obchodu
a marketingu patria obchodný manažér na rôznych úrovniach, ale aj nadregionálny obchodný manažér pre Slovensko s dosahom na okolité
krajiny, vedúci pobočky / predajne a KAM manažér. Záujem po obchodníkoch vo výrobe a stavebníctve je veľmi vysoký. Zamestnávatelia
požadujú vo väčšine prípadov aktívnu znalosť anglického jazyka. Na nižších obchodných pozíciách majú možnosť uplatniť sa aj čerství
absolventi z akéhokoľvek odboru. Najčastejšou podmienkou sú jazykové znalosti a osobnostné predpoklady, vďaka ktorým majú možnosť
profesijne rásť.
Mzdové podmienky sa výrazne nemenia, avšak stále viac prevláda systém znižovania fxného platu s dôrazom na vyššiu variabilnú zložku,
ktorá závisí od konkrétneho výkonu zamestnanca. Najnižšie platové očakávania majú ľudia v Košickom regióne vo veku do 23 rokov. Ide
prevažne o absolventov stredných škôl, ktorí nemajú za sebou vysokoškolské vzdelanie ani dlhoročnú prax. Najčastejšie si hľadajú prácu
na pozíciách v administratíve alebo na pozíciách v obchode.
Fluktuácia v tomto sektore zaznamenáva vysoké hodnoty. Priemerná doba zamestnania u jedného zamestnávateľa je 1 – 2 roky, v regió-
noch Žilina a Trenčín sú to 2 – 3 roky. Na vyšších pozíciách fuktuácia vykazuje nižšie hodnoty, platí to aj pre maloobchod.
V rámci prognóz sa predpokladá, že najdynamickejším segmentom bude maloobchod, nakoľko sa očakáva realizácia mnohých retailových
projektov v Bratislave. Zo strany technologických a výrobných spoločností sa očakáva zvýšený dopyt, nakoľko sa v rámci konkurenčného
prostredia nezaobídu bez kvalitných zamestnancov obchodného zamerania.
Though there are numerous companies from various areas (engineering, automotive, FMCG, technologies etc.), no marked change in demand
to fll positions in sales and marketing has been noticed. However, as new projects emerge in Bratislava, Žilina, Trenčín, Považská Bystrica or
Martin, there has been a revival in retail. Most frequently flled positions have been sales manager on various levels as well as KAM manager
and transregional sales manager for Slovakia, reaching out to neighboring countries. A great demand persists for sales representatives in
manufacture and construction. Employers typically require active English.
Remuneration conditions have not changed much, though a  trend of lowering fxum and stressing higher variable depending on each
person’s performance has continued.
Fluctuation in this sector is high, with an employee staying typically only for one to two years, in Trenčín and Žilina region two to three
years. Higher positions sufer from less fuctuation, as is true also for retail.
It is estimated that retail will be the most dynamic in the near future, as a number of retail projects are under way in Bratislava.
OBCHOD A MARKETING / SALES, RETAIL AND MARKETING
36 37
OBCHOD A MARKETING SALES, RETAIL AND MARKETING
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

SALES / OBCHOD
Sales & Marketing
Director
Obchodný a Marketingový
riaditeľ
3 500 € 4 500 € 3 500 € 4 000 € 2 200 € 2 700 € 2 000 € 2 500 €
Business Development Manager Obchodný manažér 2 500 € 3 200 € 2 300 € 3 000 € 1 800 € 2 300 € 1 800 € 2 300 €
Key Account Manager Manažér kľúčových zákazníkov
Sales Representative
(including incentives)
Obchodný zástupca
(vrátane bonusov z predaja)
Telesales Rrepresentative Predajca po telefóne

SALES / OBCHOD
Sales & Marketing
Director
Obchodný a Marketingový
riaditeľ
2 200 € 2 700 € 2 000 € 2 500 € 3 000 € 3 500 € 3 500 € 4 000 €
Business Development Manager Obchodný manažér 1 800 € 2 300 € 1 600 € 2 100 € 1 800 € 2 300 € 2 500 € 3 000 €
Key Account Manager Manažér kľúčových zákazníkov
Sales Representative
(including incentives)
Obchodný zástupca
(vrátane bonusov z predaja)
Telesales Rrepresentative Predajca po telefóne

MARKETING AND COMMUNICATIONS / MARKETING A KOMUNIKÁCIA
Marketing Manager Marketingový manažér 2 500 € 3 200 € 2 300 € 3 000 € 1 800 € 2 300 € 1 800 € 2 300 €
Trade Marketing
Manager
Koordinátor pre reklamné
podujatia
1 000 € 1 300 € 900 € 1 200 € 1 000 € 1 200 € 900 € 1 200 €
Public Relations
Manager
Manažér pre vzťahy
s verejnosťou
1 800 € 2 300 € 1 500 € 1 800 € 1 300 € 1 600 € 1 100 € 1 500 €
PR Executive
Koordinátor vzťahov
s verejnosťou
1 200 € 1 500 € 1 100 € 1 400 € 1 100 € 1 400 € 1 100 € 1 400 €
Marketing Executive Marketingový koordinátor
Marketing Analyst Marketingový analytik
Brand/Product Manager Produktový manažér
Head of Online Marketing Vedúci online marketingu
Digital Marketing Manager Manažér digitálneho marketingu
Content Manager
Správca obsahu webových
stránok
Pay Per Click Manager Manažér PPC kampaní
Digital Marketing Executive
Koordinátor digitálneho
marketingu
Social Media Marketing Manager Manažér pre sociálne médiá
SEO Manager
Manažér optimaliźacie pre
vyhľadávače
Account Manager Manažér zákazníka

MARKETING AND COMMUNICATIONS / MARKETING A KOMUNIKÁCIA
Marketing Manager Marketingový manažér 1 800 € 2 300 € 1 600 € 2 100 € 1 800 € 2 300 € 2 500 € 3 000 €
Trade Marketing
Manager
Koordinátor pre reklamné
podujatia
900 € 1 200 € 800 € 1 100 € 800 € 1 100 € 1 000 € 1 200 €
Public Relations
Manager
Manažér pre vzťahy
s verejnosťou
1 500 € 1 800 € 1 300 € 1 700 € 1 300 € 1 700 € 1 500 € 2 000 €
PR Executive
Koordinátor vzťahov
s verejnosťou
1 100 € 1 400 € 1 000 € 1 300 € 1 000 € 1 300 € 1 100 € 1 400 €
Marketing Executive Marketingový koordinátor
Marketing Analyst Marketingový analytik
Brand/Product Manager Produktový manažér
Head of Online Marketing Vedúci online marketingu
Digital Marketing Manager Manažér digitálneho marketingu
Content Manager
Správca obsahu webových
stránok
Pay Per Click Manager Manažér PPC kampaní
Digital Marketing Executive
Koordinátor digitálneho
marketingu
Social Media Marketing Manager Manažér pre sociálne médiá
SEO Manager
Manažér optimaliźacie pre
vyhľadávače
Account Manager Manažér zákazníka

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

38 39
OBCHOD A MARKETING SALES, RETAIL AND MARKETING
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum

RETAIL / OBCHOD
General/Store Manager Manažér predajne 1 000 € 1 500 € 900 € 1 300 € 900 € 1 400 € 800 € 1 300 €
Department
Manager
Vedúci oddelenia
na predajni
800 € 1 200 € 800 € 1 000 € 700 € 900 € 700 € 900 €
Area Manager Regionálny riaditeľ
Sales Clerk/
Cashier
Predavač
Buyer Nákupca
Visual
Merchandiser
Koordinátor rozloženia tovaru
na predajni
Shop Assistant
Asistent predaja
na predajni

RETAIL / OBCHOD
General/Store Manager Manažér predajne 900 € 1 200 € 800 € 1 100 € 800 € 1 100 € 900 € 1 300 €
Department
Manager
Vedúci oddelenia
na predajni
800 € 1 100 € 700 € 1 000 € 700 € 900 € 800 € 1 000 €
Area Manager Regionálny riaditeľ
Sales Clerk/
Cashier
Predavač
Buyer Nákupca
Visual
Merchandiser
Koordinátor rozloženia tovaru
na predajni
Shop Assistant
Asistent predaja
na predajni

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

41
ĽUDSKÉ
ZDROJE
HUMAN RESOURCES
V segmente ľudských zdrojov nastupuje nová generácia HR manažérov, čo pripisujeme rokmi nadobúdanej praxi a kompetenciám. Čoraz
viac Slovákov má skúsenosti v  rámci nadregionálnych HR pozícií v  medzinárodných spoločnostiach, ktoré stále častejšie investujú do
vzdelávania a posilňujú tak svoje HR tímy.
Medzi najžiadanejšie pozície v  rámci segmentu ľudských zdrojov patria Recruiter a  HR Business Partner. Pri obsadzovaných pozíciách
sa vyžaduje 2 – 5-ročná prax, na pozíciách business partnerov a manažérskych pozíciách sa požaduje viac ako 5-ročná prax. Na základe
skúseností v uplynulom období platí, že v tomto segmente prevláda medzi uchádzačmi veľká konkurencia. Napriek tomu si v segmente
ľudských zdrojov nájdu uplatnenie aj čerství absolventi, a to najmä formou absolventských stáží alebo rôznych programov, stále je však
týchto alternatív menej ako v  segmente fnančných služieb. Zo strany zamestnávateľov prevláda záujem o  anglický jazyk a  niektoré
spoločnosti, ktoré zastrešujú služby ľudských zdrojov pre iné krajiny, vyžadujú aj iné jazykové kombinácie. Fluktuácia je porovnateľná
s ostatnými sektormi. V uplynulom roku sme v sektore ľudských zdrojov nezaznamenali zásadné platové zmeny.
Vzhľadom na aktuálnu politiku spoločností centralizovať svoje HR služby na Slovensko vo forme HR shared service centier očakávame
väčšie požiadavky na jazykovú vybavenosť uchádzačov na pozície HR špecialistov. Prognózy predpokladajú viac nových pozícií pre senior
špecialistov, na základe čoho sa naskytne možnosť proflovať sa aj pre menej skúsených zamestnancov a vyvíjať sa v konkrétnej oblasti
segmentu ľudských zdrojov, ako napríklad nábor alebo vzdelávanie.
A new generation of managers has started to take over in the segment of human resources, which is ascribed to accumulated experience
and competencies. More and more Slovaks have transregional experience within HR as companies invest more into their further education
to strengthen their HR teams.
The most frequently sought-after positions within the HR sector are Recruiter and HR Business Partner. The candidates need two-fve-
year experience, for some positions over fve years. Recent experience reveals that the sector is highly competitive. However, even fresh
graduates can fnd work in the area, especially through various graduate programs companies ofer. Majority of employers require English,
though some, which cover HR services for other countries, request other languages. Fluctuation here is comparable with other sectors.
Due to current policy of companies to centralize their HR services in Slovakia in form of HR Shared Service Centers, it is expected that
candidates will face increased demands regarding foreign language competencies.
ĽUDSKÉ ZDROJE / HUMAN RESOURCES
42 43
ĽUDSKÉ ZDROJE HUMAN RESOURCES
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
HUMAN RESOURCES / ĽUDSKÉ ZDROJE
HR Director
(10+ years Mgmt experience)
Personálny riaditeľ
(10+ rokov skúseností)
4 000 € 5 000 € 3 700 € 4 200 € 3 500 € 4 500 € 3 700 € 4 500 €
HR Manager
(3 – 5 years Generalist
experience)
HR Manažér
(3 – 5 rokov skúseností)
2 800 € 3 300 € 2 500 € 3 000 € 2 000 € 2 500 € 2 000 € 2 500 €
HR Business Partner HR Business Partner
HR Generalist HR Generalista
HR Administrator HR Administrátor
Recruitment Manager
(In-house)
Manažér náboru
zamestnancov
Recruitment
Consultant
Konzultant náboru
zamestnancov
Recruitment
Administrator
Administrátor náboru
zamestnancov
Training & Development
Manager
Manažér pre vzdelávanie
a rozvoj
Training Specialist Špecialista pre vzdelávanie

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
HUMAN RESOURCES / ĽUDSKÉ ZDROJE
HR Director
(10+ years Mgmt experience)
Personálny riaditeľ
(10+ rokov skúseností)
3 500 € 4 500 € 3 200 € 3 800 € 3 000 € 4 000 € 3 500 € 4 500 €
HR Manager
(3 – 5 years Generalist
experience)
HR Manažér
(3 – 5 rokov skúseností)
2 300 € 2 700 € 2 100 € 2 500 € 1 900 € 2 400 € 2 000 € 2 500 €
HR Business Partner HR Business Partner
HR Generalist HR Generalista
HR Administrator HR Administrátor
Recruitment Manager
(In-house)
Manažér náboru
zamestnancov
Recruitment
Consultant
Konzultant náboru
zamestnancov
Recruitment
Administrator
Administrátor náboru
zamestnancov
Training & Development
Manager
Manažér pre vzdelávanie
a rozvoj
Training Specialist Špecialista pre vzdelávanie

ADMINISTRATION / ADMINISTRATÍVA
Ofce Manager
with English
Ofce manažér
s Anglickým jazykom
900 € 1 100 € 800 € 1 000 € 600 € 800 € 600 € 800 €
PA/Executive Assistant
(1 – 3 years experience)
Výkonná/osobná asistentka
(asistent) (1 – 3 roky praxe)
1 000 € 1 400 € 900 € 1 200 € 600 € 800 € 600 € 800 €
PA/Executive Assistant
(3+ years experience)
Výkonná/osobná asistentka
(asistent) (3+ rokov praxe)
Receptionist
(0 – 3 years experience)
Recepčná
(0 – 3 roky praxe)
Receptionist
(3+ years experience)
Recepčná
(3+ rokov praxe)

ADMINISTRATION / ADMINISTRATÍVA
Ofce Manager
with English
Ofce manažér
s Anglickým jazykom
800 € 1 000 € 700 € 900 € 700 € 950 € 800 € 1 000 €
PA/Executive Assistant
(1 – 3 years experience)
Výkonná/osobná asistentka
(asistent) (1 – 3 roky praxe)
850 € 1 100 € 750 € 1 000 € 700 € 1 000 € 850 € 1 200 €
PA/Executive Assistant
(3+ years experience)
Výkonná/osobná asistentka
(asistent) (3+ rokov praxe)
Receptionist
(0 – 3 years experience)
Recepčná
(0 – 3 roky praxe)
Receptionist
(3+ years experience)
Recepčná
(3+ rokov praxe)

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

44 45
CENTRÁ
ZDIEĽANÝCH
SLUŽIEB
SSC AND
BPO CENTERS
Centrá zdieľaných služieb (SSC) sú špecifckým trhom, ktorý sa neustále vyvíja. Oproti obdobiu pred rokom 2012 sme za posledné obdobie nezazname-
nali až taký masívny nárast zamestnancov v tejto oblasti. Za posledných 12 mesiacov sme evidovali približne 10 % nárast zamestnancov. Množstvo už
existujúcich centier potvrdilo svoju pozíciu v rámci korporácie a v dôsledku toho na Slovensko neustále prichádzajú ďalšie a ďalšie pozície s rôznym zame-
raním. Okrem tradičných fnančných centier a zákazníckej či IT podpory sú to ďalšie oblasti podporujúce biznis z Bratislavy (ľudské zdroje, nákup, obchod,
marketing či rôzne druhy analýz a  kontrolingových funkcií). Vo všeobecnosti platí, že centrá lokalizované na Slovensku sa už niekoľko rokov nemôžu
spoliehať len na nákladovú výhodnosť, ale stále viac ide do popredia schopnosť slovenských zamestnancov zastrešovať komplexnejšie oblasti s vyššou
pridanou hodnotou. V dôsledku tohto faktu sa vyvíjajú aj platy v oblasti SSC. Nárast platov pre zamestnancov SSC v prvých 3 rokoch praxe už nie je taký
zásadný ako po minulé roky. Viac konkurencie na druhej strane vzniká pri zamestnancoch s komplexnejšími skúsenosťami, po ktorých vzrástol dopyt.
Spolu s nižším rastom platov v tejto oblasti ide ruka v ruke aj mierne znížená fuktuácia väčšiny centier, ktoré majú už najväčší rast za sebou.
Naopak, centrá, ktoré v týchto mesiacoch či rokoch rastú zásadnejšie, majú často problém udržať fuktuáciu zamestnancov zväčša na najnižších
pozíciách pod 15 %. Pretrváva rokmi overený trend záujmu spoločností hlavne o zamestnancov hovoriacich dvomi, pripadne aj viacerými sve-
tovými jazykmi. Neustále sa zvyšuje dopyt po nemeckom jazyku, napriek tomu, že tento jazyk je medzi absolventmi našich škôl prevládajúci,
záujem je navyše nielen o  európske či škandinávske jazyky, ale aj tzv. „exotické“ jazyky, akými sú napr. čínština, hebrejčina, arabčina a podobne.
Výrazným oživením trhu SSC je stále väčší záujem o  lokality mimo Bratislavy, kde sú podľa pozitívnych skúseností existujúcich regio-
nálnych centier neporovnateľne nižšia fuktuácia zamestnancov a o niečo nižšie platy. Aj preto očakávame, že ďalšie nové centrá môžu
vzniknúť práve v iných regionálnych mestách.
Shared Service Centers (SSC) are a  specifc market, developing continuously. Compared to period before 2012, no massive intake of
employees has been marked recently. In the last 12 months, the sector saw only a  10  % increase in manpower. Many existing centers
have confrmed their position within corporations and as a result, more and more arrive, covering continuously wider scope. Apart from the
traditional fnancial centers and IT customer support, there are other areas supporting business in Bratislava (human resources, purchasing,
sales, marketing, various types of analyses and controlling functions). It is possible to say that in general, SSC located in Slovakia have not
been able to rely on cost efectiveness only in recent years, and added value has become more and more important.
Salary increases of SSC employees in the frst three years of employment are not as marked today as they used to be. Employees with more
complex experience, however, are in a diferent position as demand for them is on the rise.
Lower wages increase in the area goes hand in hand with slightly lowered fuctuation of centers whose spurt growth is over.
Conversely, centers experiencing spurt growth have often difculty to keep their fuctuation under 15 %. As in the past, companies prefer
people who speak two or more languages. German is especially on the rise, though it is not the language of choice at schools; further
interest lies in Scandinavian languages as well as “exotic“ languages as Chinese, Hebrew, Arabic etc.
The sector is going through a revival due to increased interest in locations outside of Bratislava where one of the main advantages lies in
the fact of naturally much lower fuctuation as well as slightly lower wages.
CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB / SSC AND BPO CENTERS
46 47
CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB SSC AND BPO CENTERS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
CONTACT CENTERS / KONTAKTNÉ CENTRÁ
SSC Manager
(up to 200 FTEs)
Manažér centra zákazníckeho
servisu (do 200 FTE)
3 500 € 4 500 € 3 500 € 4 500 € 3 500 € 4 500 € 3 500 € 4 500 €
SSC Manager
(over 200 FTEs)
Manažér centra zákazníckeho
servisu (nad 200 FTE)
4 500 € 5 500 € 4 000 € 5 000 € 4 000 € 5 000 € 4 000 € 5 000 €
Customer Service Agent
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista
zákazníckeho servisu
(AJ)
900 € 1 050 € 850 € 1 000 € 750 € 900 € 750 € 900 €
Customer Service Agent
(0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista
zákazníckeho servisu
(zákl. jazyk)
950 € 1 100 € 900 € 1 000 € 750 € 900 € 750 € 900 €
Customer Service Agent
(0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista
zákazníckeho servisu
(iný ako zákl. jazyk)
Customer Service Agent
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista
zákazníckeho
servisu (AJ)
Customer Service Agent
(1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista
zákazníckeho servisu
(zákl. jazyk)
Customer Service Agent
(1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista
zákazníckeho servisu
(iný ako zákl. jazyk)
Customer Service
Team Leader with English
Vedúci tímu
zákazníckeho servisu (AJ)
Customer Service
Team Leader with other
language
Vedúci tímu
zákazníckeho servisu
(iný jazyk)
Customer Service
Manager
Manažér oddelenia
zákazníckeho servisu
Call Center Agent
with English
Pracovník call centra
(AJ)
Call Center Agent
with core language
Pracovník call centra
(zákl. jazyk)

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
CONTACT CENTERS / KONTAKTNÉ CENTRÁ
SSC Manager
(up to 200 FTEs)
Manažér centra zákazníckeho
servisu (do 200 FTE)
3 500 € 4 500 € 3 500 € 4 500 € 3 500 € 4 500 € 3 500 € 4 500 €
SSC Manager
(over 200 FTEs)
Manažér centra zákazníckeho
servisu (nad 200 FTE)
4 000 € 5 000 € 4 000 € 5 000 € 4 000 € 5 000 € 4 500 € 5 500 €
Customer Service Agent
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista
zákazníckeho servisu
(AJ)
750 € 950 € 700 € 900 € 700 € 900 € 800 € 1 000 €
Customer Service Agent
(0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista
zákazníckeho servisu
(zákl. jazyk)
800 € 1 000 € 750 € 950 € 750 € 900 € 850 € 1 000 €
Customer Service Agent
(0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista
zákazníckeho servisu
(iný ako zákl. jazyk)
Customer Service Agent
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista
zákazníckeho
servisu (AJ)
Customer Service Agent
(1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista
zákazníckeho servisu
(zákl. jazyk)
Customer Service Agent
(1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista
zákazníckeho servisu
(iný ako zákl. jazyk)
Customer Service
Team Leader with English
Vedúci tímu
zákazníckeho servisu (AJ)
Customer Service
Team Leader with other
language
Vedúci tímu
zákazníckeho servisu
(iný jazyk)
Customer Service
Manager
Manažér oddelenia
zákazníckeho servisu
Call Center Agent
with English
Pracovník call centra
(AJ)
Call Center Agent
with core language
Pracovník call centra
(zákl. jazyk)

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

48 49
CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB SSC AND BPO CENTERS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
CONTACT CENTERS / KONTAKTNÉ CENTRÁ
Call Center Agent
with non core language
Pracovník call centra
(iný ako zákl. jazyk)
1 050 € 1 300 € 1 000 € 1 200 € 700 € 850 € 700 € 850 €
Call Center
Team Leader
with English
Vedúci oddelenia
call centra
(AJ)
1 600 € 2 000 € 1 500 € 1 800 € 1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 600 €
Call Center Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia call centra
(iný jazyk)
1 700 € 2 000 € 1 500 € 1 800 € 1 400 € 1 700 € 1 400 € 1 700 €
Call Centre Manager Manažér call centra 2 000 € 3 000 € 1 800 € 2 300 € 1 600 € 2 100 € 1 600 € 2 100 €
Inbound Telesales Specialist
with English
Špecialista telefonického
(inbound) predaja (AJ)
Inbound
Telesales Specialist
with core language
Špecialista telefonického
(inbound) predaja
(zákl. jazyk)
Inbound Telesales
Specialist
with non core language
Špecialista telefonického
(inbound) predaja
(iný ako zákl. jazyk)
Outbound
Telesales Specialist
with English
Špecialista telefonického
(outbound) predaja
(AJ)
Outbound
Telesales Specialist
with core language
Špecialista telefonického
(outbound) predaja
(zákl. jazyk)
Outbound Telesales
Specialist
with non core language
Špecialista telefonického
(outbound) predaja
(iný ako zákl. jazyk)
Teleseles Team Leader
with English
Vedúci oddelenia
telefonického predaja (AJ)
Teleseles Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia telefonického
predaja (iný jazyk)
Telesales
Manager
Manažér
telefonického predaja

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
CONTACT CENTERS / KONTAKTNÉ CENTRÁ
Call Center Agent
with non core language
Pracovník call centra
(iný ako zákl. jazyk)
700 € 850 € 700 € 850 € 800 € 1 000 € 900 € 1 200 €
Call Center
Team Leader
with English
Vedúci oddelenia
call centra
(AJ)
1 300 € 1 600 € 1 300 € 1 700 € 1 200 € 1 500 € 1 400 € 1 700 €
Call Center Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia call centra
(iný jazyk)
1 400 € 1 700 € 1 400 € 1 900 € 1 300 € 1 600 € 1 500 € 1 800 €
Call Centre Manager Manažér call centra 1 700 € 2 200 € 1 600 € 2 100 € 1 500 € 2 000 € 1 800 € 2 300 €
Inbound Telesales Specialist
with English
Špecialista telefonického
(inbound) predaja (AJ)
Inbound
Telesales Specialist
with core language
Špecialista telefonického
(inbound) predaja
(zákl. jazyk)
Inbound Telesales
Specialist
with non core language
Špecialista telefonického
(inbound) predaja
(iný ako zákl. jazyk)
Outbound
Telesales Specialist
with English
Špecialista telefonického
(outbound) predaja
(AJ)
Outbound
Telesales Specialist
with core language
Špecialista telefonického
(outbound) predaja
(zákl. jazyk)
Outbound Telesales
Specialist
with non core language
Špecialista telefonického
(outbound) predaja
(iný ako zákl. jazyk)
Teleseles Team Leader
with English
Vedúci oddelenia
telefonického predaja (AJ)
Teleseles Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia telefonického
predaja (iný jazyk)
Telesales
Manager
Manažér
telefonického predaja

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

50 51
CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB SHARED SERVICE CENTERS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FINANCE CENTERS / FINANČNÉ CENTRÁ
Finance
SSC Manager
Finančný manažér centra
zdieľaných služieb
3 500 € 4 500 € 3 500 € 4 500 € 2 500 € 3 500 € 2 500 € 3 500 €
Invocing Specialist
(0 – 2 years experience)
with English
Špecialista fakturácie
(0 – 2 roky praxe)
s AJ
850 € 1 200 € 800 € 1 050 € 750 € 900 € 750 € 900 €
Invocing Specialist
(0 – 2 years experience)
with core language
Špecialista fakturácie
(0 – 2 roky praxe)
zákl. jazyk
950 € 1 200 € 850 € 1 100 € 800 € 950 € 800 € 950 €
Invocing Specialist
(0 – 2 years experience)
with non core language
Špecialista fakturácie
(0 – 2 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
1 050 € 1 300 € 1 000 € 1 300 € 800 € 1 000 € 800 € 1 000 €
Payroll Specialist
(0 – 1 years experience)
with English
Mzdový špecialista
(0 – 2 roky praxe)
s AJ
Payroll Specialist
(0 – 1 years experience)
with core language
Mzdový špecialista
(0 – 2 roky praxe)
zákl. jazyk
Payroll Specialist
(0 – 1 years experience)
with non core language
Mzdový špecialista
(0 – 2 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
Payroll Specialist
(1 – 3 years experience)
with English
Mzdový špecialista
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
Payroll Specialist
(1 – 3 years experience)
with core language
Mzdový špecialista
(1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
Payroll Specialist
(1 – 3 years experience)
with non core language
Mzdový špecialista
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
Payroll Team Leader
with English
Vedúci oddelenia miezd
(AJ)
Payroll Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia miezd
(iný jazyk)
Payroll Manager Manažér mzdového oddelenia

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FINANCE CENTERS / FINANČNÉ CENTRÁ
Finance
SSC Manager
Finančný manažér centra
zdieľaných služieb
2 500 € 3 500 € 2 300 € 3 000 € 2 300 € 3 000 € 3 000 € 4 000 €
Invocing Specialist
(0 – 2 years experience)
with English
Špecialista fakturácie
(0 – 2 roky praxe)
s AJ
700 € 900 € 700 € 900 € 700 € 950 € 750 € 1 000 €
Invocing Specialist
(0 – 2 years experience)
with core language
Špecialista fakturácie
(0 – 2 roky praxe)
zákl. jazyk
750 € 950 € 750 € 950 € 800 € 1 000 € 850 € 1 100 €
Invocing Specialist
(0 – 2 years experience)
with non core language
Špecialista fakturácie
(0 – 2 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
850 € 1 000 € 800 € 1 000 € 900 € 1 100 € 950 € 1 200 €
Payroll Specialist
(0 – 1 years experience)
with English
Mzdový špecialista
(0 – 2 roky praxe)
s AJ
Payroll Specialist
(0 – 1 years experience)
with core language
Mzdový špecialista
(0 – 2 roky praxe)
zákl. jazyk
Payroll Specialist
(0 – 1 years experience)
with non core language
Mzdový špecialista
(0 – 2 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
Payroll Specialist
(1 – 3 years experience)
with English
Mzdový špecialista
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
Payroll Specialist
(1 – 3 years experience)
with core language
Mzdový špecialista
(1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
Payroll Specialist
(1 – 3 years experience)
with non core language
Mzdový špecialista
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
Payroll Team Leader
with English
Vedúci oddelenia miezd
(AJ)
Payroll Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia miezd
(iný jazyk)
Payroll Manager Manažér mzdového oddelenia

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

52 53
CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB SHARED SERVICE CENTERS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FINANCE CENTERS / FINANČNÉ CENTRÁ
Tax Assistant/Specialist
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista/Asistent daní
(0 – 1 rok praxe)
s AJ
850 € 1 000 € 800 € 1 000 € 850 € 1 050 € 850 € 1 050 €
Tax Assistant/Specialist
(0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista/Asistent daní
(0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
950 € 1 100 € 850 € 1 000 € 850 € 1 050 € 850 € 1 050 €
Tax Assistant/Specialist
(0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista/Asistent daní
(0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
1 050 € 1 300 € 1 000 € 1 200 € 950 € 1 100 € 950 € 1 100 €
Tax Assistant/Specialist
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista/Asistent daní
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
1 000 € 1 400 € 900 € 1 200 € 850 € 1 200 € 850 € 1 200 €
Tax Assistant/Specialist
(1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista/Asistent daní
(1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
Tax Assistant/Specialist
(1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista/Asistent daní
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
AR/AP Clerk
(0 – 1 years experience)
with English
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (0 – 1 rok praxe)
s AJ
AR/AP Clerk
(0 – 1 years experience)
with core language
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
AR/AP Clerk
(0 – 1 years experience)
with non core language
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
AR/AP Clerk
(1 – 3 years experience)
with English
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (1 – 3 roky praxe)
s AJ
AR/AP Clerk
(1 – 3 years experience)
with core language
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
AR/AP Clerk
(1 – 3 years experience)
with non core language
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FINANCE CENTERS / FINANČNÉ CENTRÁ
Tax Assistant/Specialist
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista/Asistent daní
(0 – 1 rok praxe)
s AJ
800 € 1 000 € 750 € 950 € 750 € 900 € 850 € 1 000 €
Tax Assistant/Specialist
(0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista/Asistent daní
(0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
850 € 1 050 € 800 € 1 000 € 800 € 1 000 € 900 € 1 100 €
Tax Assistant/Specialist
(0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista/Asistent daní
(0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
950 € 1 100 € 900 € 1 050 € 900 € 1 150 € 950 € 1 200 €
Tax Assistant/Specialist
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista/Asistent daní
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
950 € 1 100 € 900 € 1 050 € 900 € 1 100 € 1 000 € 1 250 €
Tax Assistant/Specialist
(1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista/Asistent daní
(1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
Tax Assistant/Specialist
(1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista/Asistent daní
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
AR/AP Clerk
(0 – 1 years experience)
with English
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (0 – 1 rok praxe)
s AJ
AR/AP Clerk
(0 – 1 years experience)
with core language
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
AR/AP Clerk
(0 – 1 years experience)
with non core language
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
AR/AP Clerk
(1 – 3 years experience)
with English
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (1 – 3 roky praxe)
s AJ
AR/AP Clerk
(1 – 3 years experience)
with core language
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
AR/AP Clerk
(1 – 3 years experience)
with non core language
Účtovník pohľadávok
a záväzkov (1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

54 55
CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB SHARED SERVICE CENTERS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FINANCE CENTERS / FINANČNÉ CENTRÁ
AR/AP Team Leader
with English
Vedúci oddelenia záväzkov
a pohľadávok s AJ
1 700 € 2 100 € 1 600 € 2 000 € 1 500 € 1 900 € 1 500 € 1 900 €
AR/AP Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia záväzkov
a pohľadávok (iný jazyk)
1 800 € 2 200 € 1 700 € 2 100 € 1 600 € 2 000 € 1 600 € 2 000 €
AR/AP
Team Leader
Vedúci oddelenia
pohľadávok/záväzkov
2 300 € 3 300 € 2 000 € 3 000 € 2 000 € 2 800 € 2 000 € 2 800 €
GL Accountant
(0 – 1 years experience)
with English
Účtovník hlavnej knihy
(0 – 1 rok praxe)
s AJ
950 € 1 050 € 850 € 1 050 € 800 € 1 000 € 800 € 1 000 €
GL Accountant
(0 – 1 years experience)
with core language
Účtovník hlavnej knihy
(0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
GL Accountant (0 – 1 years
experience) with non core
language
Účtovník hlavnej knihy
(0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
GL Accountant
(1 – 3 years experience)
with English
Účtovník hlavnej knihy
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
GL Accountant
(1 – 3 years experience)
with core language
Účtovník hlavnej knihy
(1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
GL Accountant
(1 – 3 years experience)
with non core language
Účtovník hlavnej knihy
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
GL Team Leader
with English
Vedúci oddelenia
hlavnej knihy s AJ
GL Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia
hlavnej knihy (iný jazyk)
GL Manager Manažér oddelenia hlavnej knihy

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FINANCE CENTERS / FINANČNÉ CENTRÁ
AR/AP Team Leader
with English
Vedúci oddelenia záväzkov
a pohľadávok s AJ
1 500 € 1 900 € 1 300 € 1 700 € 1 300 € 1 500 € 1 600 € 2 000 €
AR/AP Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia záväzkov
a pohľadávok (iný jazyk)
1 600 € 2 000 € 1 400 € 1 800 € 1 500 € 1 800 € 1 700 € 2 100 €
AR/AP
Team Leader
Vedúci oddelenia
pohľadávok/záväzkov
2 000 € 2 800 € 1 800 € 2 400 € 1 800 € 2 400 € 2 000 € 2 800 €
GL Accountant
(0 – 1 years experience)
with English
Účtovník hlavnej knihy
(0 – 1 rok praxe)
s AJ
850 € 1 000 € 800 € 950 € 700 € 900 € 900 € 1 000 €
GL Accountant
(0 – 1 years experience)
with core language
Účtovník hlavnej knihy
(0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
GL Accountant (0 – 1 years
experience) with non core
language
Účtovník hlavnej knihy
(0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
GL Accountant
(1 – 3 years experience)
with English
Účtovník hlavnej knihy
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
GL Accountant
(1 – 3 years experience)
with core language
Účtovník hlavnej knihy
(1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
GL Accountant
(1 – 3 years experience)
with non core language
Účtovník hlavnej knihy
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
GL Team Leader
with English
Vedúci oddelenia
hlavnej knihy s AJ
GL Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia
hlavnej knihy (iný jazyk)
GL Manager Manažér oddelenia hlavnej knihy

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

56 57
CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB SHARED SERVICE CENTERS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FINANCE CENTERS / FINANČNÉ CENTRÁ
Casch Collector
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista vymáhania
pohľadávok
(0 – 1 rok praxe) s AJ
850 € 1 000 € 800 € 1 000 € 750 € 950 € 750 € 950 €
Casch Collector
(0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista vymáhania
pohľadávok (0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
950 € 1 100 € 850 € 1 000 € 900 € 1 050 € 900 € 1 050 €
Casch Collector
(0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista vymáhania
pohľadávok (0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
Casch Collector
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista vymáhania
pohľadávok
(1 – 3 roky praxe) s AJ
Casch Collector
(1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista vymáhania
pohľadávok (1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
Casch Collector
(1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista vymáhania
pohľadávok (1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
Casch Collection Team Leader
with English
Vedúci oddelenia vymáhania
pohľadávok s AJ
Casch Collection
Team Leader with other
language
Vedúci oddelenia
vymáhania pohľadávok
(iný jazyk)
Casch Collection
Manager
Manažér oddelenia
vymáhania pohľadávok

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
FINANCE CENTERS / FINANČNÉ CENTRÁ
Casch Collector
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista vymáhania
pohľadávok
(0 – 1 rok praxe) s AJ
750 € 950 € 750 € 950 € 650 € 800 € 800 € 1 000 €
Casch Collector
(0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista vymáhania
pohľadávok (0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
900 € 1 050 € 800 € 1 000 € 750 € 900 € 800 € 1 000 €
Casch Collector
(0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista vymáhania
pohľadávok (0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
Casch Collector
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista vymáhania
pohľadávok
(1 – 3 roky praxe) s AJ
Casch Collector
(1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista vymáhania
pohľadávok (1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
Casch Collector
(1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista vymáhania
pohľadávok (1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
Casch Collection Team Leader
with English
Vedúci oddelenia vymáhania
pohľadávok s AJ
Casch Collection
Team Leader with other
language
Vedúci oddelenia
vymáhania pohľadávok
(iný jazyk)
Casch Collection
Manager
Manažér oddelenia
vymáhania pohľadávok

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

58 59
CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB SHARED SERVICE CENTERS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
HR SHARED SERVICE CENTERS / HR CENTRÁ ZDEĽANÝCH SLUŽIEB
HR Data Management
Specialist (0 – 2 years
experience) with English
Špecialista spracovania
dát HR
s AJ
950 € 1 200 € 850 € 1 050 € 800 € 1 000 € 800 € 1 000 €
HR Data Management
Specialist
(0 – 2 years experience)
with core language
Špecialista spracovania
dát HR
zákl. jazyk
950 € 1 200 € 850 € 1 100 € 900 € 1 100 € 900 € 1 000 €
HR Data Management
Specialist
(0 – 2 years experience)
with non core language
Špecialista spracovania
dát HR
iný ako zákl. jazyk
1 100 € 1 300 € 1 000 € 1 300 € 1 000 € 1 200 € 1 000 € 1 200 €
Recruitment and Selection
Specialist
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista selekcie
a náboru
(0 – 1 rok praxe)
s AJ
950 € 1 000 € 850 € 1 000 € 800 € 1 000 € 800 € 1 000 €
Recruitment
and Selection Specialist
(0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista selekcie
a náboru
(0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
Recruitment
and Selection Specialist
(0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista selekcie
a náboru
(0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
Recruitment
and Selection Specialist
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista selekcie
a náboru
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
Recruitment and Selection
Specialist (1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista selekcie
a náboru (1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
Recruitment and Selection
Specialist (1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista selekcie a náboru
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
HR Helpdesk Agent
(0 – 1 years experience)
with English
HR agent (helpdesk)
(0 – 1 rok praxe)
s AJ

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
HR SHARED SERVICE CENTERS / HR CENTRÁ ZDEĽANÝCH SLUŽIEB
HR Data Management
Specialist (0 – 2 years
experience) with English
Špecialista spracovania
dát HR
s AJ
800 € 1 000 € 800 € 1 000 € 700 € 900 € 800 € 1 000 €
HR Data Management
Specialist
(0 – 2 years experience)
with core language
Špecialista spracovania
dát HR
zákl. jazyk
900 € 1 100 € 900 € 1 000 € 750 € 950 € 800 € 1 000 €
HR Data Management
Specialist
(0 – 2 years experience)
with non core language
Špecialista spracovania
dát HR
iný ako zákl. jazyk
1 000 € 1 200 € 1 000 € 1 200 € 900 € 1 200 € 1 000 € 1 300 €
Recruitment and Selection
Specialist
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista selekcie
a náboru
(0 – 1 rok praxe)
s AJ
800 € 1 000 € 850 € 1 050 € 750 € 950 € 850 € 1 000 €
Recruitment
and Selection Specialist
(0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista selekcie
a náboru
(0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
Recruitment
and Selection Specialist
(0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista selekcie
a náboru
(0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
Recruitment
and Selection Specialist
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista selekcie
a náboru
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
Recruitment and Selection
Specialist (1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista selekcie
a náboru (1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
Recruitment and Selection
Specialist (1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista selekcie a náboru
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
HR Helpdesk Agent
(0 – 1 years experience)
with English
HR agent (helpdesk)
(0 – 1 rok praxe)
s AJ

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

60 61
CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB SHARED SERVICE CENTERS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
HR SHARED SERVICE CENTERS / HR CENTRÁ ZDEĽANÝCH SLUŽIEB
HR Helpdesk Agent
(0 – 1 years experience)
with core language
HR agent (helpdesk)
(0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
1 000 € 1 100 € 850 € 1 000 € 850 € 1 000 € 850 € 1 000 €
HR Helpdesk Agent
(0 – 1 years experience)
with non core language
HR agent (helpdesk)
(0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
1 100 € 1 300 € 1 000 € 1 200 € 900 € 1 200 € 900 € 1 200 €
HR Helpdesk Agent
(1 – 3 years experience)
with English
HR agent (helpdesk)
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
1 000 € 1 400 € 950 € 1 200 € 900 € 1 100 € 900 € 1 100 €
HR Helpdesk Agent
(1 – 3 years experience)
with core language
HR agent (helpdesk)
(1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
1 100 € 1 400 € 1 000 € 1 300 € 950 € 1 200 € 950 € 1 200 €
HR Helpdesk Agent
(1 – 3 years experience)
with non core language
HR agent (helpdesk)
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
HR Team Leader
with English
Vedúci oddelenia
ľudských zdrojov s AJ
HR Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia ľudských
zdrojov (iný jazyk)
Researcher Specialist
with English
Špecialista vyhľadávania
s AJ
Researcher Specialist
with core language
Špecialista vyhľadávania
zákl. jazyk
Researcher Specialist
with non core language
Špecialista vyhľadávania
iný ako zákl. jazyk
Learning and Development
Specialist
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista
pre vzdelávanie a rozvoj
(0 – 1 rok praxe)
s AJ
Learning and Development
Specialist (0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista pre vzdelávanie
a rozvoj (0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
Learning and Development
Specialist (0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista pre vzdelávanie
a rozvoj (0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
HR SHARED SERVICE CENTERS / HR CENTRÁ ZDEĽANÝCH SLUŽIEB
HR Helpdesk Agent
(0 – 1 years experience)
with core language
HR agent (helpdesk)
(0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
850 € 1 000 € 750 € 950 € 750 € 950 € 850 € 1 000 €
HR Helpdesk Agent
(0 – 1 years experience)
with non core language
HR agent (helpdesk)
(0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
900 € 1 200 € 850 € 1 100 € 850 € 1 000 € 1 000 € 1 200 €
HR Helpdesk Agent
(1 – 3 years experience)
with English
HR agent (helpdesk)
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
900 € 1 100 € 800 € 1 000 € 800 € 1 000 € 1 000 € 1 200 €
HR Helpdesk Agent
(1 – 3 years experience)
with core language
HR agent (helpdesk)
(1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
950 € 1 200 € 900 € 1 100 € 850 € 1 100 € 1 000 € 1 300 €
HR Helpdesk Agent
(1 – 3 years experience)
with non core language
HR agent (helpdesk)
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
HR Team Leader
with English
Vedúci oddelenia
ľudských zdrojov s AJ
HR Team Leader
with other language
Vedúci oddelenia ľudských
zdrojov (iný jazyk)
Researcher Specialist
with English
Špecialista vyhľadávania
s AJ
Researcher Specialist
with core language
Špecialista vyhľadávania
zákl. jazyk
Researcher Specialist
with non core language
Špecialista vyhľadávania
iný ako zákl. jazyk
Learning and Development
Specialist
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista
pre vzdelávanie a rozvoj
(0 – 1 rok praxe)
s AJ
Learning and Development
Specialist (0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista pre vzdelávanie
a rozvoj (0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
Learning and Development
Specialist (0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista pre vzdelávanie
a rozvoj (0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

62 63
CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB SHARED SERVICE CENTERS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
HR SHARED SERVICE CENTERS / HR CENTRÁ ZDEĽANÝCH SLUŽIEB
Learning and Development
Specialist
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista pre vzdelávanie
a rozvoj (1 – 3 roky praxe)
s AJ
1 000 € 1 400 € 950 € 1 200 € 1 000 € 1 200 € 1 000 € 1 200 €
Learning and Development
Specialist
(1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista pre vzdelávanie
a rozvoj (1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
1 100 € 1 400 € 1 000 € 1 300 € 1 050 € 1 250 € 1 050 € 1 250 €
Learning and Development
Specialist
(1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista pre vzdelávanie
a rozvoj (1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
1 300 € 1 500 € 1 300 € 1 500 € 1 100 € 1 400 € 1 100 € 1 400 €
HR Reporting Specialist
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista HR reportingu
(0 – 1 rok praxe)
s AJ
950 € 1 000 € 850 € 1 000 € 850 € 1 000 € 850 € 1 000 €
HR Reporting Specialist
(0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista HR reportingu
(0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
HR Reporting Specialist
(0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista HR reportingu
(0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
HR Reporting Specialist
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista HR reportingu
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
HR Reporting Specialist
(1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista HR reportingu
(1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
HR Reporting Specialist
(1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista HR reportingu
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
HR SSC
Manager
Manažér centra
zdieľaných služieb pre HR

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
HR SHARED SERVICE CENTERS / HR CENTRÁ ZDEĽANÝCH SLUŽIEB
Learning and Development
Specialist
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista pre vzdelávanie
a rozvoj (1 – 3 roky praxe)
s AJ
1 000 € 1 200 € 900 € 1 100 € 900 € 1 200 € 950 € 1 200 €
Learning and Development
Specialist
(1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista pre vzdelávanie
a rozvoj (1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
1 050 € 1 250 € 950 € 1 150 € 950 € 1 250 € 1 000 € 1 300 €
Learning and Development
Specialist
(1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista pre vzdelávanie
a rozvoj (1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
1 100 € 1 400 € 1 050 € 1 300 € 1 000 € 1 300 € 1 100 € 1 400 €
HR Reporting Specialist
(0 – 1 years experience)
with English
Špecialista HR reportingu
(0 – 1 rok praxe)
s AJ
850 € 1 000 € 750 € 950 € 750 € 950 € 850 € 1 150 €
HR Reporting Specialist
(0 – 1 years experience)
with core language
Špecialista HR reportingu
(0 – 1 rok praxe)
zákl. jazyk
HR Reporting Specialist
(0 – 1 years experience)
with non core language
Špecialista HR reportingu
(0 – 1 rok praxe)
iný ako zákl. jazyk
HR Reporting Specialist
(1 – 3 years experience)
with English
Špecialista HR reportingu
(1 – 3 roky praxe)
s AJ
HR Reporting Specialist
(1 – 3 years experience)
with core language
Špecialista HR reportingu
(1 – 3 roky praxe)
zákl. jazyk
HR Reporting Specialist
(1 – 3 years experience)
with non core language
Špecialista HR reportingu
(1 – 3 roky praxe)
iný ako zákl. jazyk
HR SSC
Manager
Manažér centra
zdieľaných služieb pre HR

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

64 65
CENTRÁ ZDIEĽANÝCH SLUŽIEB SHARED SERVICE CENTERS
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
PROCUREMENT / NÁKUP
Procurement
Clerk
Úradník verejného
obstarávania
950 € 1 200 € 900 € 1 200 € 750 € 1 000 € 750 € 1 000 €
Procurement
Specialist
Špecialista verejného
obstarávania
1 200 € 1 500 € 1 100 € 1 500 € 850 € 1 200 € 850 € 1 200 €
Procurement
Teamleader
Vedúci tímu verejného
obstarávania
Procurement
Manager
Manažér verejného
obstarávania

IT / IT
Aplication Support
Specialist
Špecialista
na podporu aplikácií
1 800 € 2 200 € 1 600 € 2 000 € 1 500 € 2 000 € 1 500 € 2 000 €
SAP Specialist Špecialista na SAP 2 000 € 2 500 € 1 800 € 2 300 € 1 800 € 2 300 € 1 800 € 2 300 €
SQL Reporting Specialist/
Business Data Specialist
Špecialista na SQL reporty
1st Level Specialist
(Windows, Linux, Unix,
Network, Applications,
Databases)
Špecialista (Windows,
Linux, Unix, Network,
Applications, Databases)
1. stupňa
2nd Level Specialist
(Windows, Linux, Unix,
Network, Applications,
Databases)
Špecialista (Windows,
Linux, Unix, Network,
Applications, Databases)
2. stupňa
Business Analyst Obchodný analytik
Developers
(diferent technologies)
Vývojár

IT / IT
Aplication Support
Specialist
Špecialista
na podporu aplikácií
1 500 € 2 000 € 1 400 € 1 800 € 1 200 € 1 500 € 1 300 € 1 600 €
SAP Specialist Špecialista na SAP 1 800 € 2 300 € 1 700 € 2 100 € 1 400 € 1 700 € 1 500 € 1 800 €
SQL Reporting Specialist/
Business Data Specialist
Špecialista na SQL reporty
1st Level Specialist
(Windows, Linux, Unix,
Network, Applications,
Databases)
Špecialista (Windows,
Linux, Unix, Network,
Applications, Databases)
1. stupňa
2nd Level Specialist
(Windows, Linux, Unix,
Network, Applications,
Databases)
Špecialista (Windows,
Linux, Unix, Network,
Applications, Databases)
2. stupňa
Business Analyst Obchodný analytik
Developers
(diferent technologies)
Vývojár

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Mesiac / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Mesiac / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Mesiac / €
Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum
PROCUREMENT / NÁKUP
Procurement
Clerk
Úradník verejného
obstarávania
950 € 1 200 € 900 € 1 200 € 750 € 1 000 € 750 € 1 000 €
Procurement
Specialist
Špecialista verejného
obstarávania
1 200 € 1 500 € 1 100 € 1 500 € 850 € 1 200 € 850 € 1 200 €
Procurement
Teamleader
Vedúci tímu verejného
obstarávania
Procurement
Manager
Manažér verejného
obstarávania

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

M
e
s
i
a
c

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

M
o
n
t
h

/


)

66 67
VYBRANÉ POZÍCIE NA SKRÁTENÝ PRACOVNÝ ÚVÄZOK
ALEBO DOBU URČITÚ
SOME TEMPORARY JOBS /
SALARY PER HOUR
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Hodina / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Hodina / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Hodina / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Hodina / €
SOME TEMPORARY JOBS / VYBRANÉ POZÍCIE
Van Driver B licence Vodič/ Zásobovač 4,50 € 3,50 € 4,0 € 4,00 €
Forklift Driver Vodič VZV 4,50 € 3,80 € 3,5 € 3,20 €
CO2 Welder Zvárač CO2
CNC Operator CNC operátor
Freight Clerk
Pracovník kontroly
nakládky a vykládky
Production Operator Operátor výroby
Warehouse Operator Skladový manipulant
Stock Control Ofcer Referent skladových zásob
Shipping Clerk Vychystávač

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Hodina / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Hodina / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Hodina / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Hodina / €
SOME TEMPORARY JOBS / VYBRANÉ POZÍCIE
Van Driver B licence Vodič/ Zásobovač 4,0 € 3,5 € 3,80 € 4,00 €
Forklift Driver Vodič VZV 4,0 € 3,5 € 3,50 € 3,80 €
CO2 Welder Zvárač CO2
CNC Operator CNC operátor
Freight Clerk
Pracovník kontroly
nakládky a vykládky
Production Operator Operátor výroby
Warehouse Operator Skladový manipulant
Stock Control Ofcer Referent skladových zásob
Shipping Clerk Vychystávač

VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

H
o
d
i
n
a

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

H
o
u
r

/


)

69 68
ROLE POZÍCIA
BRATISLAVSKÝ KRAJ
Plat / Hodina / €
TRNAVSKÝ KRAJ
Plat / Hodina / €
TRENČIANSKY KRAJ
Plat / Hodina / €
ŽILINSKÝ KRAJ
Plat / Hodina / €
SOME TEMPORARY JOBS / VYBRANÉ POZÍCIE
Ofce Manager Vedúci kancelárie 5,00 € 4,50 € 4,30 € 4,30 €
PA/Executive Assistant
(3 – 5 years experience)
Výkonná/osobná asistentka
(asistent)
5,00 € 4,50 € 4,00 € 4,00 €
PA/Executive Assistant
(1 – 3 years experience)
Výkonná/osobná asistentka
(asistent)
4,50 € 4,00 € 3,80 € 3,80 €
Administrator
(1 – 3 years experience)
Správca systému
(1 – 3 roky praxe)
5,00 € 4,50 € 4,00 € 4,00 €
Team Secretary/
Administrator
Asistentka
tímu
Receptionist
(3+ years experience)
Recepčný/á
(3+ roky praxe)
Receptionist
(0 – 3 years experience)
Recepčný/á
(0 – 3 rokov praxe)
Data Entry Operator
Administratívny pracovník/
Správa vstupných dát
Accounts
Administration Assistant
Správca zákazníckych účtov
Promoter Promotér/ka
Sales Assistant Predavač/ka
Cashier Pokladník/čka
Finance Administration
Assistant
Administratívny pracovník
fnančného odd.
Marketing Assistant Marketingový asistent/ka
IT Customer Support IT zákaznícka podpora

ROLE POZÍCIA
NITRIANSKY KRAJ
Plat / Hodina / €
BANSKOBYS. KRAJ
Plat / Hodina / €
PREŠOVSKÝ KRAJ
Plat / Hodina / €
KOŠICKÝ KRAJ
Plat / Hodina / €
SOME TEMPORARY JOBS / VYBRANÉ POZÍCIE
Ofce Manager Vedúci kancelárie 4,3 € 4,0 € 4,00 € 4,50 €
PA/Executive Assistant
(3 – 5 years experience)
Výkonná/osobná asistentka
(asistent)
4,6 € 4,3 € 4,50 € 5,00 €
PA/Executive Assistant
(1 – 3 years experience)
Výkonná/osobná asistentka
(asistent)
3,8 € 3,8 € 3,80 € 4,00 €
Administrator
(1 – 3 years experience)
Správca systému
(1 – 3 roky praxe)
4,0 € 4,0 € 4,00 € 4,50 €
Team Secretary/
Administrator
Asistentka
tímu
Receptionist
(3+ years experience)
Recepčný/á
(3+ roky praxe)
Receptionist
(0 – 3 years experience)
Recepčný/á
(0 – 3 rokov praxe)
Data Entry Operator
Administratívny pracovník/
Správa vstupných dát
Accounts
Administration Assistant
Správca zákazníckych účtov
Promoter Promotér/ka
Sales Assistant Predavač/ka
Cashier Pokladník/čka
Finance Administration
Assistant
Administratívny pracovník
fnančného odd.
Marketing Assistant Marketingový asistent/ka
IT Customer Support IT zákaznícka podpora

VYBRANÉ POZÍCIE NA SKRÁTENÝ PRACOVNÝ ÚVÄZOK
ALEBO DOBU URČITÚ
SOME TEMPORARY JOBS /
SALARY PER HOUR
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
VIAC INFORMÁCIÍ VÁMPOSKYTNE GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT GRAFTON RECRUITMENT SLOVAKIA
(
P
l
a
t

/

H
o
d
i
n
a

/


)

/

(
S
a
l
a
r
y

/

H
o
u
r

/


)

NAŠE
ŠPECIÁLIZÁCIE
OUR AREAS
OF EXPERTISE
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
INOVÁCIE, KTORÉ
DOSAHUJEME
PROSTREDNÍCTVOM
A TECHNOLÓGIÍ
VIDÍME ZA HRANICE
NÁBOROVÉHO
PROCESU
JEDINEČNÝ ZÁKAZNÍCKY SERVIS
V spoločnosti Grafton sa snažíme byť tými najlepšími pre našich
klientov, ako aj kandidátov. Zameriavame sa na vysokú profesio-
nalitu, výnimočnosť a budovanie dlhodobých vzťahov. V Grafto-
ne veríme tomu, že ten najlepší zákaznícky servis sa dá dosiah-
nuť len pozorným počúvaním klienta.
INOVÁCIA
Sme spoločnosť, pre ktorú je inovácia základom každého kroku.
Myslíme si, že tento prístup je dnes dôležitejší ako kedykoľvek
predtým. Náš tím vysoko profesionálnych, vyškolených a  skú-
sených konzultantov je expertom v  porozumení a  hľadaní tých
správnych ľudí, ktorých potrebujete k  dosiahnutiu cieľov vašej
spoločnosti. A to aj vtedy, ak je zložité nájsť ten správny súlad
vedomostí a zručností u kandidátov alebo ak potrebujete fexibil-
nú pracovnú silu v krátkom časovom období.
VIDÍME ZA HRANICE NÁBOROVÉHO
PROCESU
V  Graftone veríme, že náborový proces je iba menšou časťou
v  celkovom riadení a  optimalizácii vašich najdôležitejších zdro-
jov. Preto ponúkame rozsiahle portfólio služieb, ktorého cieľom
je dať vám tie najlepšie rady a  podporu vo všetkých štádiách
životného cyklu zamestnanca.
PREČO GRAFTON?
IT a Telekomunikácie
Inžiniering a Logistika
Stavebníctvo a Reality
Výroba
Energetika
Centrá zdieľaných služieb
Absolventi
Medzinárodný nábor
Financie a Bankovníctvo
Obchod a Marketing
Právo
Ľudské zdroje a Administratíva
Farmácia a Zdravotníctvo
Služby
EXCELLENT CUSTOMER SERVICE
At Grafton we strive to be the best which means working harder
for our clients and candidates. We focus on professionalism, ex-
cellence and building relationships. We believe that excellent
customer service is about listening to our clients.
INNOVATION
We’re a company that has always placed innovation at the heart
of what we do and that’s more relevant today than ever before.
Our team of highly trained, professional and experienced con-
sultants are experts at understanding and fnding the people
that you need to achieve your organisational objectives whether
they be mission critical hard to fnd skills sets or a large fexible
workforce available at short notice.
WE SEE BEYOND RECRUITMENT
At Grafton we believe that recruitment is only one part of the
process of managing and optimising your most important re-
source. That’s why we ofer a range of services that aim to ofer
you the best advice and support at every stage of the employee
life cycle.
WHY GRAFTON??
IT & Telecomms
Engineering & Logistics
Construction & Real Estate
Industry & Manufacturing
Energy
Shared Service Centres & BPO
Graduates
International Recruitment
Finance and Banking
Sales and Marketing
Legal
HR and Ofce Services
Catering & Hospitality
Pharmaceutical & Health Care
Services
EXCELLENT
CUSTOMER
SERVICE
INNOVATION
THROUGH
PEOPLE,
PROCESS,
TECHNOLOGY
WE SEE BEYOND
RECRUITMENT
71 70
Grafton Recruitment
Rermanent placement
SNP 1
811 06 Bratislava
Tel: +421 2 59 208 111
Fax: +421 2 59 208 119
Email: info@grafton.sk
Grafton Recruitment
Temporary Stafng
Obchodná 2
811 01 Bratislava
Tel: +421 2 59 208 122
Fax: +421 2 59 208 119
E-mail: temps@grafton.sk
Grafton Recruitment
Košice
Rooseveltova 5
040 01  Košice
Tel: +421 55 3211 321
Fax: +421 55 3214 420
E-mail: kosice@grafton.sk
Grafton Recruitment
Nitra
Ďurková 3
949 01 Nitra
Tel: +421 37 32 60 111
Fax: +421 37 32 60 100
E-mail: nitra@grafton.sk
Grafton Recruitment
Trenčín
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
Tel: +421 32 3211 321
E-mail: trencin@grafton.sk
KDE NÁS
NÁJDETE
WHERE TO
FIND US
Bratislava
Nitra
Trenčín
Košice