You are on page 1of 6

LGS - 001

അനുചര
വിത്തനശ്ശേരി, നനന്മാറ 678508 email : anuchara.vty@gmail.com

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

' എന്റെ ന്റെണ്‍കുട്ടിക്കാലംലആ ുടന്റെ ുത്മകഥയംണ്?
(A) കകംണ്ടല്സ ററസ് (B)കമല സുരയ്യ
(C) തസ്ലീമ നസ്റീന്
(D)ഇന്ദ്ര കഗംസൃംമ്
അവസംനന്റെ അെംഴആ എന്ന പ്രസ്ദ്ധ ച്ത്രെ്ന്റെ രചയ്തംവ്
(A) ല്യംണംര്കഡം ഡംവ്ി ്
(B) റമകാലലംി കലം
(C) െംകലം െ്കാലംകസം
(D) എമ്ല് കസംള
"മംലകാലണ്ണ്' എന്ന അസുഖആ ഏത് ജീവകെ്െ അഭംവെ്ലംണ് ഉണ്ടംുന്നത്?
(A) ജീവകആ എ
(B) ജീവകആ ബ്
(C) ജീവ്കആ സ്
(D) ജീവകആ ഡ്
2013-ന്റല മ്കച്ച ചലച്ച്ത്രെ്നുള്ള "സുവര്ണ്ണ കമലആ' കനെ്യ ച്ത്രആ:
(A) ബയംര്
(B) ഡൂള്
(C)െംന് സ്ആഗ് കതംമര് (D) ഷ്പ്പ് ഓഫ് ന്റതസൂസ്
അമ്മന്നൂര് മംധവചംകയംര് പ്രശസ്ത് കനെ്യ കലംരൂെആ
(A) ന്റതയ്യആ
(B) കൂെ്യംട്ടികആ
(C) കഥകള്
(D) ചംകയംര് കൂെ്
ുയ്രആ തെംകങ്ങളുന്റെ രംജയആ.
(A) അയര്ലംന്ഡ്
(B) സ്കകംട്ടിക്ലംന്ഡ്
(C) തംയ്ലംന്ഡ്
(D) ഫ്ന്ലംന്ഡ്
ഇന്ത്യന് ന്റനകപ്പംള്യന് എന്ന അെരനംമെ്ല് അറ്യന്റപ്പടുന്ന രംജംവ്?
(A) കന്ഷ്കന്
(B) സമുദ്രഗുെ്തന്
(C) ചന്ദ്രഗുെ്തന്
(D) അകശംകന്
ഇന്ത്യയ്ന്റല ഏറ്റവആ നീളആ കൂെ്യ ന്ററയ്ല്പ്പംലആ എവ്ന്റെ തി ്ത് ന്റചന്നു ?
(A) ഹൗറ
(B) രംകമശൃരആ
(C) നവ്കഷവ
(D) വല്ലംര്പ്പംെആ
ഇന്ത്യയ്ല് മുസ്ല്ആ ഭരണആ തി ംെ്ക്കുന്നത്നു മുമ്പ് ഭര്ച്ചു ന്റകംണ്ട്ടന്ന അവസംന ഹ്ന്ദു രംജംവ് ?
(A) ശ്വജ്
(B) പൃഥൃ്രംജ് ചൗഹംന് (C) കന്ഷ്കന്
(D) ചന്ദ്ര ഗുപ്തന്
ഇന്ത്യയ്ന്റല 29 മത് സആതി ംനമംയ ന്റതലങ്കംനയുന്റെ ബ്രംന്ഡ് അആബംസ്ഡറംയ് ന്യമ്കാലന്റപ്പട്ടികത് ുര് ?
(A) റസന കനവംള്
(B) കമര്കകംആ
(C) സംന്യ മ്ശ്ര
(D) അഞ്ജല് ഭഗവത്
എസ്.ന്റക. ന്റെംറ്റകാലംെ് എഴുത്യ ഒട കൃത്
(A) ഒട കദശെ്ന്റെ കഥ
(B) െംത്തുമ്മയുന്റെ ുെ്
(C) സര്കാലസ് കഥകള്
(D)എന്റെ ുത്മകഥ
ഇന്ത്ുന്റെ പ്രഥമ ന്റചംവ്വംദൗതയമംയ മആഗള്യംന് വ്കേെ്കാലംന് ഉെകയംഗ്ച്ചത് :
(A) PSLV-C21
(B) PSLV-C22
(C) PSLV-C25
(D) PSLV-C20
ഒട സആയുക്തമംണ്
(A) ന്റമര്ക്കുറ്
(B) കകംപ്പര്
(C) റനട്രജന്
(D) കറ്യുപ്പ്
6-മത് ബ്ര്ക്സ് ഉച്ചകകംെ് നെന്നത് എവ്ന്റെ ?
(A) ബ്രസീല്യ
(B) സകവംകെംകളം
(C) കഫംര്കട്ടികംകലസ
(D)റ്കയം ഡ് ജനീകറം
കകരള ന്യമസഭയ്ന്റല പ്രത്െേ ഉെകനതംവ് ുരംണ്?
(A) ന്റകംെ്കയര് ബംലകൃഷ്ണന്
(B) െ്.സ്.കജംര്ജ്
(C) ജ്.കംര്െ്കകയന്
(D) എന്.ശക്തന്
ഗംര്ഹ്ക െീഡനെ്ല് ന് ആ സ്ത്രീകന്റള സആരേ്ക്കുന്നത്ന് ന്യമആ ഇന്ത്യയ്ല് രൂെആ ന്റകംണ്ടത് എന്ന് ?
(A) 2006
(B) 2009
(C) 2001
(D) 2005
കകരളെ്കലകാല് ന്റചങ്കെല്ല്ൂെ്യുളള എളുപ്പവഴ് കന്റണ്ടെ്യത് ുര്
(A) ഹ്പ്പംലസ്
(B) ന്റമഗല്ലന്
(C) ന്റകംളആബസ്
(D) വംസ്കകംഡഗംമ
െശ്ച്മഘട്ടികെ്ന്റെ സആരേണെ്നുള്ള ന്ര്കേശങ്ങള് സമര്കാലംന് ന്കയംഗ്കാലന്റപ്പട്ടിക സമ്ത്യുന്റെ അധയേന്:
(A) െ്.സ്.ചംകകാലം
(B) മംധവ് ഗംഡ്ഗ്ല് (C) വ്.എസ്.വ്ജയന് (D) ന്റക.െ്.കതംമസ്
ഗുടവംയൂര് സതയഗ്രഹെ്ന് കനതൃതൃആനല്ക്യത്
(A) െ് ന്റക മംധവന്
(B) സ് കകശവന്
(C) ന്റക കകളപ്പന്
(D) ന്റക െ് കകശവകമകനംന്
ജലകദംഷെ്ന്റെ കംരണമംയ അണുജീവ്?
(A) പ്രംകട്ടികംകസംവ
(B)ഫആഗസ്
(C) ബംക്െീര്യ
(D) റവറസ്
തംന്റഴ ന്റകംടുെ്ര്ക്കുന്നത്ല് റവദുതംവംഹ് അല്ലംെകതത്?
(A) സൃര്ണആ
(B) ഇടമ്പ്
(C) ന്റചമ്പ്
(D) പ്ലംസ്റ്റ്ക്

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

തുര്ശ്ന്റെ രംസനംമആ
(A) കസംഡ്യആ സള്കഫറ്റ്
(B) കകംപ്പര് സള്കഫറ്റ്
(C) കംത്സ്യആ സള്കഫറ്റ്
(D) സ്ങ്ക് സള്കഫറ്റ്
ഫ്രംന്കകംയ്സ് ന്റഹംളംന്റെ ഏതു രംഷ്ട്രെ്ന്റെ പ്രസ്ഡണ്ടംണ് ?
(A) കഹംളണ്ട്
(B) ഫ്രംന്സ്
(C) ജര്മന്
(D) റഷയ
െംക് കെല്ടുകാല് ഏന്റതന്റകാലം രംജയങ്ങള് ഇെയ്ലംണ് ?
(A) െംക്തി ംനുആ ഇന്ത്യക്കുആ ഇെയ്ല്
(B) െംക്തി ംനുആ അഫ്ഗംന്തി ംനുആ ഇെയ്ല്
(C) െംക്തി ംനുആ ഇറംനുആ ഇെയ്ല്
(D) ഇന്ത്യക്കുആ ശ്രീലങ്കയ്ക്കആ ഇെയ്ല്
പ്രശസ്ത ഹംസയനെന് ചംര്ള്ചംപ്ല്ന് ഏത് രംജയകാലംരനംണ്
(A) അകമര്കാല
(B) കഗ്രറ്റ് ബ്ര്ട്ടികണ്‍ക
(C) ന്റഡന്മംര്കാല്
(D)ന്റബല്ജ്യആ
ഭേണെ്ലെങ്ങ്യ്ര്ക്കുന്ന ജലംആശആ ുഗ്രണആ ന്റചന്നുന്ന ദഹകനന്ദ്ര്യ വയവതി യുന്റെ ഭംഗആ
(A) ന്റചറുുെല്
(B) ുമംശയആ
(C) കരള്
(D) വന്ുെല്
മഞ്ഞപ്പ്െെ്നുള്ള ഔഷധആ
(A) ുെകലംെകആ
(B) കീഴംര്ന്റനല്ല്
(C) െംെക്ഴങ്ങ്
(D) തുളസ്
മഹംത്മഗംന്ധ്യുന്റെ ജന്മ തി ലആ
(A) സബര്മത്
(B) കെംര്ബന്ത്ര്
(C) വംര്ദ്ധം
(D) കസവംഗ്രംആ
അല്സ് മുണ്‍കകട്രംയ്ക്ക് ഏത് വ്ഭംഗെ്ലംണ് 2013-ന്റല കനംബല്സമ്മംനആ ലഭ്ച്ചത്
(A) സംഹ്തയെ്ന്
(B) സംമ്പെ്കശംസ്ത്രെ്ന്
(C) സമംധംനെ്ന്
(D) രസതന്ത്രെ്ന്
ലേദൃീെ്ന്റെ തലതി ംനആ:
(A) സ്ല്വംസ
(B) കവരെ്
(C) കെംര്ട്ടിക ന്റലയര്
(D) മംല്ദൃീെ്
വര്ക വര്ക സഹജകര എന്ന പ്രസ്ദ്ധ ഗംനആ ഏതു സമരവമംയ് ബന്ധന്റപ്പട്ടികതംണ്
(A) ന്വര്െനപ്രകേംഭആ
(B) ഗുടവംയൂര് സതയംഗ്രഹആ
(C) റവകാലആ സതയംഗ്രഹആ
(D) െയ്യന്നൂര് സതയംഗ്രഹആ
റവദുത്യുന്റെ െ്തംവ് എന്നറ്യന്റപ്പടുന്ന ശംസ്ത്രജ്ഞന് ?
(A) റമകാലള് ഫംരന്റഡ (B) ഐസക് നൂട്ടികണ്‍ക (C) ഗലീല്കയം
(D)ഐന്സ്റ്റീന്
സസയങ്ങള്ല് ുഹംരആ ന്ര്മ്മ്ക്കുന്ന ഭംഗആ
(A) കവര്
(B) ഇല
(C) തണ്ട്
(D) പൂവ്
സആതി ംന മനുഷയംവകംശ കമ്മീഷന് അധയേന് ുര് ?
(A) ജ:ന്റക.ജ്.ബംലകൃഷ്ണന്
(B) ജ:ദ്നകരന്
(C) ജ: കജകാലബ് ന്റബി മ്ന് കകംശ്
(D) ജ:എആ.എആ. െരീത്െ്ള്ള
"ഇന്ദുകലഖ' എന്ന കൃത്യുന്റെ കര്െംവ്?
(A) മുട്ടികത്തുവര്കാല്
(B) ന്റെംന്ുന്നആ
(C) തകഴ്
(D) ചന്തുകമകനംന്
"വര്ക വര്ക സഹജകര' സഹന സമര സമയമംയ് ഈ വര്കള് രച്ച്ചതംര്
(A) െ്. കൃഷ്ണെ്ള്ള
(B) അആശ് നംരംയണെ്ള്ള
(C) വയലംര് രംമവര്മ്മ
(D) ുമംരനംശംന്
2011 ന്റല ന്റസന്സസ് പ്രകംരആ ഇന്ത്യയ്ന്റല സ്ത്രീുരടഷ അനുെംദആ
(A) 933
(B) 943
(C) 927
(D) 934
അര്യുന്റെ തവ്െ്ല് ധംരംളമംയ്കാലംണുന്ന വ്റ്റംമ്ന്:
(A) വ്റ്റംമ്ന് ബ്
(B) വ്റ്റംമ്ന് ഡ്
(C) വ്റ്റംമ്ന് എ
(D) വ്റ്റംമ്ന് സ്
ുടന്റെ കൃത്യംണ് 'കീചകവധആ'
(A) സൃംത്ത്ടനംള് (B) ഇരയ്മ്പന് തമ്പ് (C) ഉണ്ണംയ്വംരയര്
(D) രംമുരരത്തു വംരയര്
ഇന്ത്യന് ബഹ്രംകംശ ശംസ്ത്രെ്ന്റെ െ്തംവ് എന്ന കെര്ലറ്യന്റപ്പടുന്ന ശംസ്ത്രജ്ഞന് ുരംണ്?
(A) വ്ക്രആ സംരംഭംയ്
(B) കഹംമ് ജഹംആഗീര് ഭംഭ
(C) സ്.വ്. രംമന്
(D) എ.െ്.ന്റജ. അബ്ദുള് കലംആ
ഇന്ത്യയ്ന്റല ഏറ്റവആ വല്യ െര്വ്വതആ
(A) ുല്െ്സ്
(B) ുന്ഡ്സ്
(C) ഹ്മംലയആ
(D) യുറംല്

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

ഇന്ത്യയ്ല് സംമ്പെ്ക വര്ഷആ ുരആഭ്ക്കുന്നത് ?
(A) ജനുവര് 1
(B) മംര്ച്ച് 31
(C) ഏപ്ര്ല് 1
(D) ജൂറല 1
കലംകെ്ന്റല ഏറ്റവആ കൂടുതല് ജനസആഖയയുള്ള നഗരആ
(A) ഡല്ഹ്
(B) ബീജ്ങ്
(C) നൂകയംര്കാല്
(D) കെംകാല്കയം
2013 ഡ്സആബര് 5 ന് മംഡ്ബ കലംകകെംെ് വ്െവംങ്ങ്. ുരംണത് ?
(A) ന്റനത്സ്ണ്‍ക മകേല (B) ഹൂകഗം ഷംകവസ് (C) ഫംദര് സുകകാലംള് (D) കബംബ് കക്രം
ഏറ്റവആ െഴകാലആന്റചന്ന ദ്രംവ്ഡഭംഷ ഏത്?
(A) ഹ്ന്ദ്
(B) മലയംളആ
(C) തമ്ഴ്
(D) ന്റതലുങ്ക്
ഒള്ആബ്ക്സ്ല് െന്റങ്കടുെ ുദയ മലയംള് വന്ത
(A) െ്.െ്. ഉഷ
(B) റഷന് വ്ല്സണ്‍ക
(C) അഞ്ജു കബംബ് കജംര്ജ്
(D) സംന്യ മ്ര്സ
കംസര്കകംെ് ജ്ല്ലയ്ല് കൃഷ്തി ലങ്ങള്ല് ഉെകയംഗ്ന്റച്ച െറയുന്ന ഒട മംരക കീെനംശ്ന്
(A) എന്കഡംസള്ഫംന്
(B) ഫുറ്ഡംന്
(C) സ്ങ്ക് റസനയ്ഡ്
(D) ഡ്.ഡ്.െ്
കകരള ന്റെംലീസ് അകാലംദമ് തി ്ത്ന്റചന്നുന്നത്
(A) ത്ടവനന്ത്ുരരആ
(B) ന്റകംല്ലആ
(C) രംമവര്മുരരആ
(D) അര്പ്പ
കകരളെ്ന്റല ുദയന്റെ വ്ന്ഡ് ഫംആ എവ്ന്റെയംണ്
(A) കട്ടികന
(B)ച്തല്മല
(C) ുറ്റയംെ്
(D) കി ്കകാലംെ്
കകരളെ്ല് ഇകപ്പംള് എത്ര ജ്ല്ലം െി ംയത്തുകളുണ്ട്?
(A) 13
(B) 14
(C) 15
(D) 16
കകംട്ടികയആ ജ്ല്ലയ്ന്റല പ്രധംന നദ്
(A) മീനച്ച്ലംറ്
(B) െമ്പ
(C) ന്റെര്യംര്
(D)മണ്മലയംര്
കഗംള്ഡന് ന്റത്രകഷംള്ഡ് ുടന്റെ കവ്തം സമംഹംരമംണ് ?
(A) രവീന്ദ്രനംഥ െംകഗംര്
(B) ബങ്ക്ആ ചന്ദ്ര ചംറ്റര്ജ്
(C) ശരത് ചന്ദ്രചംറ്റര്ജ്
(D) സകരംജ്ന് നംയ്ഡു
ജ്റംഫ്ന്റെ കഴുെ്ന്റല കകശടകാലളുന്റെ എണ്ണആ
(A) 33
(B) 5
(C) 24
(D) 7
തംന്റഴ െറയുന്നത്ല് അന്ത്ംരംഷ്ട്ര െദ്ധത് ഏത്?
(A) ചആബല് െദ്ധത്
(B) തുആഗഭദ്ര
(C) നംഗംര്ജുനസംഗര് (D) കകംസ്െദ്ധത്
കതകാല് മൂസ്യആ തി ്ത്ന്റചന്നുന്ന തി ലആ ഏത് ?
(A) കതകാലെ്
(B) തൃശ്ശൂര്
(C) ന്ലമ്പൂര്
(D) ുമരകആ
ന്ലവ്ലുള്ള രംജയസഭയ്ന്റല പ്രത്െേ കനതംവ് ുരംണ്?
(A) എ.ന്റക.ുെണ്
(B) െ്.ന്റജ.ുരയന്
(C) ഗുലംആ നബ് ുസംദ്(D)അആബ്കകസംണ്
െംര്ലന്റമെ്ന്റെ കൃംറആ എത്രയംണ് ?
(A) െെ്ന്റലംന്ന്
(B) െുത്
(C) നംല്ന്റലംന്ന്
(D) മൂന്ന്ന്റലംന്ന്
പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുന്റെ (െ്.െ്.ഐ) ുതി ംനആ
(A) കല്കാലെ
(B) ഡല്ഹ്
(C) മുആറബ
(D) ബംആഗ്ലൂര്
ഭരണഘെനയുന്റെ 51(എ) വുപ്പ് പ്രകംരആ ഉള്ന്റപ്പടുെ്യത് ?
(A) മൗല്ക അവകംശങ്ങള്
(B) മൗല്ക കര്െവയങ്ങള്
(C) ന്ര്കേശക തെൃങ്ങള്
(D) ൌരതൃ മംനദേങ്ങള്
മണ്ണ്ല്ന് ആ ജലആ കവടകള്കലയ്ക്ക് പ്രകവശ്ക്കുന്നത് ഏത് പ്രക്ര്യയുന്റെ ഫലമംയ്ട്ടികംണ് ?
(A) ഓസ്കമംസ്സ്
(B) ഡ്ഫൂഷന്
(C) അബ്കസംര്്ഷന് (D) ഇന്റതം മല്ല
മംഗ്നംകംര്ട്ടിക ഒുവെചന്റവച്ച വര്ഷആ?
(A) 1212
(B) 1213
(C) 1214
(D) 1215
രക്തസമ്മര്േആ അളക്കുന്നത്നുള്ള ഉെകരണആ
(A) സ്െ്കമംമംകനംമീറ്റര്
(B) ഗംല്വകനംമീറ്റര്
(C) ഇലക്കട്രം കംര്ഡ്കയംഗ്രംആ
(D) ഇലക്ട്രം എന്സഫകലംഗ്രംആ

63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.

71.
72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.
80.

കലംക ുകരംഗയ ദ്നആ
(A) ഏപ്ര്ല് 7
(B) കമയ് 8
(C) ജൂണ്‍ക 5
(D) ജൂറല 11
വംയു മല്നീകരണആ ജലമല്നീകരണകെകാലംള് എന്തുന്റകംണ്ട് അെകെകരമംു ?
(A) വയംെകമംയ് വളന്റര കൂടുതല് തി ലകെക്കു വയംെ്ക്കുന്നത്നംല്
(B) ജീവജംലങ്ങള് വംയു ശൃസ്ക്കുന്ന ത്നംല്
(C) അന്ത്രീേആ ന്റച്ചുആ വംയു ഉള്ളത്നംല്
(D) ഊഷ്മംവ് വര്ധ്ക്കുന്റമന്നത്നംല്
ശകവര്ഷആ ുരആഭ്ച്ചതംര്?
(A) കന്ഷ്കന്
(B) അകശംകന്
(C) ഹര്ഷവര്ധനന്
(D) ചന്ദ്രഗുെ്തന്
സംധംരണ ഹൃദയസ്െന്ദന ന്രകാല്
(A) ുരടഷന്മംന്റരകാലംള് സ്ത്രീകള്ല്കൂടുതല്
(B) ുരടഷന്മംന്റരകാലംള് സ്ത്രീകള്ല് ുറവ്
(C) സ്ത്രീകള്ലുആ ുരടഷന്മംര്ലുആ ഒകര ന്രകാല് (D) ഇന്റതം മല്ല
ന്റസ്റ്റതസ്കകംപ്പ് കണ്ടുെ്െ്ച്ച മഹംന്
(A) ഫ്രഡ്ലൂഷര്
(B) െ്.എച്ച്.ന്റലനക്
(C) റഡആലര്
(D)ുര്തര്കകംണ്‍ക
"ഒന്നംആ സൃംതന്ത്രയസമര' ന്റമന്ന കെര്ലറ്യന്റപ്പടുന്നത്
(A) 1857-ന്റല ശ്െംയ് ലഹള
(B) 1757-ന്റല െംന്പ്പെ് യുദ്ധആ
(C) 1921-ന്റല മലംര് ലഹള
(D) 1942-ന്റല കൃ്റ്റ് ഇന്ത്യം സമരആ
"ന്റവള്ളന്റപ്പംന്ന് എന്ന് അറ്യന്റപ്പടുന്ന കലംഹആ ഏതംണ്?
(A) പ്ലംറ്റ്നആ
(B) യുകറന്യആ
(C) അലുമ്ന്യആ
(D) കറഡ്യആ
AIR-ന്റെ പൂര്ണ്ണരൂെആ:
(A) എയര് ഇന്ത്യം റ്സര്ച്ച്
(B) ുള് ഇന്ത്യം റ്വൂ
(C) ുള് ഇന്ത്യം കറംഡ്സ്
(D) ുള് ഇന്ത്യം കറഡ്കയം
അലഹബംദ് പ്രശസ്ത് തയ്യംറംകാല്യതംര്?
(A) സമുദ്രഗുപ്തന്
(B) ഹര്കസനന്
(C) ഖരകവലന്
(D) ടദ്രംദമന്
ുകരംഗയവംനംയ ഒരംളുന്റെ ഹൃദയആ മ്ന്റ്റ്ല് എത്ര പ്രംവ്ശയആ സ്െന്ദ്ക്കുആ?
(A) 80
(B) 78
(C) 75
(D) 72
ഇന്ത്യന് ഭരണഘെനയുന്റെ ഏത് അനുകഛദമംണ് സംമൂഹയനീത്ന്റയപ്പറ്റ് പ്രത്െംദ്ക്കുന്നത്
(A) 14
(B) 15
(C) 17
(D) 16
ഇന്ത്യയ്ന്റല ഒന്നംആ സൃംതന്ത്രയസമരആ ഔകദയംഗ്കമംയ് ന്റെംട്ടിക്ുവെചറന്റപ്പട്ടിക തി ലആ ?
(A)ഡല്ഹ്
(B) െംന്പ്പെ്
(C) മീററ്റ്
(D) കബംആന്റബ
ഇന്ത്യയുന്റെ ുദയന്റെ ഉെരംഷ്ട്രെത്.
(A) കഡം.രംകജന്ദ്രപ്രസംദ്
(B) കഡം.രംധംകൃഷ്ണന്
(C) സകാലീര് ഹൂറസന്
(D) വ്.വ്. ഗ്ര്
ഇലക്ട്ര്ക് ബള്ബ് ന്റെംട്ടുകമ്പംള് ശബ്ദആ കകള്ക്കുന്നത് എന്തുന്റകംണ്ട്?
(A) ബള്ബ്നകെ് വംതക മര്ദആ കൂടുതലംയത്നംല്
(B) ബള്ബ്നകെ് വംതകമര്ദആ ഇല്ലംെത്നംല്
(C) ബല്ബ്നകെ് വംതകമര്ദആ ുറവംയത്നംല്
(D) ഇവന്റയം മല്ല
ഏതു വര്ഷമംണ് കകരളെ്ല് ന്റെക്കനംെംര്കാല് ുരആഭ്ച്ചത് ?
(A) 2001
(B) 1990
(C) 1995
(D) 2005
ഏറ്റവആ സംന്ദ്രത ുറഞ്ഞ വസ്തു ഏത്?
(A) ചംരംയആ
(B) മന്റണ്ണണ്ണ
(C) ജലആ
(D) അലുമീന്യആ
'ഓറല് റീറഹകേഷന് ന്റതറംപ്പ് ച്ക്ത്സ്ംരീത് ഏതു കരംഗെ്നുള്ളതംണ് ?
(A) നൂകമംണ്യ
(B) ന്റെറ്റനസ്
(C) അത്സംരആ
(D) കകംളറ
ുങ്കുമപ്പൂവ്ന്റെ നംെ് എന്നറ്ന്റപ്പടുന്ന തി ലആ
(A) ബംആഗ്ലൂര്
(B) കംശ്മീര്
(C) സ്ആല
(D) ചേ്ഗഢ്

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

ഒട സആഖയയുന്റെ ു സആഖയയുന്റെ ന്റനകാലംള് 2 കൂടുതലംണ് എങ്ക്ല് സആഖയ എത്ര ?
(A) 80
(B) 84
(C) 82
(D) 86
8,9,12 എന്നീ സആഖയകള്ന്റകംണ്ട് പൂര്ണ്ണമംയുആ ഹര്കാലംവന്ന ന്റചറ്യസആഖയ ഏത് ?
(A) 72
(B) 36
(C) 48
(D) 24
ന് തുലയമംയത് ?
(A)
(B)
(C)
ഒട സമചതുരെ്ന്റെ കകംണുകളുന്റെ അളവകളുന്റെ തുക :
(A) 360
(B) 270
(C) 180

92.
93.
94.
95.
96.

97.

98.
99.

(D) 90

?

(A)
(B)
0.3×0.4= ?
(A) 0.12
(B) 1.2
16÷8×4÷2×0= ?
(A) 4
(B) 0
x:3=10:15 ുയംല് x = ?
(A) 5
(B) 3
അഭംജയ സആഖയ അല്ലംെത് ?
(A) 15
(B) 13

(C) 8

(D) 16

(C) 12

(D) 0.0012

(C) 1

(D) 2

(C) 2

(D) 1

(C) 11

(D) 7

(C)

(D) 1

ന് തുല്ലയമംയത് ?
(A)

91.

(D)

(B)1

ഒട സആഖയയുന്റെ 30% = 5, എങ്ക്ല് സആഖയന്റയന്ത്്?
(A) 16
(B) 16.67
(C) 16.69
(D) 15.42
40 ന്റസകാലെ്ല് 800 മീറ്റര് സി ര്ക്കുന്ന ഒട വംഹനെ്ന്റെ കവഗത എന്ത്ംയ്രക്കുആ ?
(A) 36ക്.മീ/മണ്ൂര് (B) 80ക്.മീ/മണ്ൂര് (C) 54ക്.മീ/മണ്ൂര് (D) 72ക്.മീ/മണ്ൂര്

കലംകാല്ല് സമയആ

മണ്ന്റയങ്ക്ല് മണ്ൂര് സൂച് മ്ന്ട്ടുസൂച് ഇവയ്ക്ക്െക്കുള്ള കകംണ്ന്റെ അളവ് എത്ര ഡ്ഗ്ര് ?

(A) 820
(B) 72 0
(C) 620
(D) 52 0
467×1001
(A) 4674
(B) 46746
(C) 467467
(D)467001
രണ്ടുകെര് 60 രൂെ 2:3 എന്ന അആശബന്ധെ്ല് ഭംഗ്ന്റച്ചടുത്തു, ഓകരംടെര്ക്കുആ എത്ര രൂെവീതആ ക്ട്ടുആ ?
(A) 24,36
(B) 23,27
(C) 25,35
(D26,34
ഒരംള് തന്റെ വടമംനെ്ന്റെ മൂന്ന്ല് ഒന്ന് ഭംരയയ്ക്കആ അത്ന്റെ െുത് മകനുആ ബംകാല്യുള്ളത്ന്റെ െുത് മകള്ക്കുആ നപ്പ്യകപ്പംള്
225 രൂെ മ്ച്ചആ വ . അയംളുന്റെ വടമംനആ എത്ര ?
(A) 600
(B) 700
(C) 800
(D) 900
ഒട കകസരയുന്റെ വ്ല 750 രൂെയുആ ഒട കമശയുന്റെ വ്ല 3500 രൂെയുആ ുന്റണങ്ക്ല് 2 കമശക്കുആ 8 കകസരക്കുആ കൂന്റെ എന്ത്്
വ്ലയംവആ:
(A) 11,000രൂെ
(B) 13,000 രൂെ
(C)10,000 രൂെ
(D) 85,000 രൂെ
തംന്റഴ ന്റകംടുെ്ര്ക്കുന്നവയ്ല് വയതയസ്തമംയ െദആ ഏത്?
(A) ന്റവറുപ്പ്
(B) സ്കനഹആ
(C) അസൂയ
(D) കംെെയആ
ഒട കച്ചവെകാലംരന് ഒട രൂെകാല് 5 മ്ഠംയ്കള് വംങ്ങ്, ഒട രൂെകാല് എത്രഎണ്ണആ വ്റ്റംല് 25% ലംഭആ ഉണ്ടംവആ ?
(A) 2
(B) 5
(C) 3
(D) 4

100. ഒട ലംസ്സ്ന്റല 60 ുട്ടിക്കള്ല് ഭംഗആ ുട്ടിക്കള് കണകാല് ഇഷ്ടന്റപ്പടു
(A) 24
(B) 12
(C) 30

എങ്ക്ല് അവടന്റെ എണ്ണആ എത്ര ?
(D60

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

(C) തസ്ലീമ നസ്റീന്
(A) ല്യംണംര്കഡം
ഡംവ്ി ്
(A) ജീവകആ എ
(D) ഷ്പ്പ് ഓഫ് ന്റതസൂസ്
(B) കൂെ്യംട്ടികആ
(D) ഫ്ന്ലംന്ഡ്
(B) സമുദ്രഗുെ്തന്
(D) വല്ലംര്പ്പംെആ
(B) പൃഥൃ്രംജ് ചൗഹംന്
(C) സംന്യ മ്ശ്ര
(A) ഒട കദശെ്ന്റെ കഥ
(C) PSLV-C25
(D) കറ്യുപ്പ്
(C) കഫംര്കട്ടികംകലസ
(A) ന്റകംെ്കയര് ബംലകൃഷ്ണന്
(D) 2005
(A) ഹ്പ്പംലസ്
(B) മംധവ് ഗംഡ്ഗ്ല്
(C) ന്റക കകളപ്പന്
(D) റവറസ്
(D) പ്ലംസ്റ്റ്ക്
(B) കകംപ്പര് സള്കഫറ്റ്

23. (B) ഫ്രംന്സ്
24. (D) ഇന്ത്യക്കുആ ശ്രീലങ്കയ്ക്കആ
ഇെയ്ല്
25. (B) കഗ്രറ്റ് ബ്ര്ട്ടികണ്‍ക
26. (D) വന്ുെല്
27. (B) കീഴംര്ന്റനല്ല്
28. (B) കെംര്ബന്ത്ര്
29.
30.
31.
32.
33.

(A) സംഹ്തയെ്ന്
(B) കവരെ്
(D) െയ്യന്നൂര് സതയംഗ്രഹആ
(A) റമകാലള് ഫംരന്റഡ
(B) ഇല

34. (C) ജ: കജകാലബ് ന്റബി മ്ന്
കകംശ്

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

(D) ചന്തുകമകനംന്
(B) അആശ് നംരംയണെ്ള്ള
(B) 943
(A) വ്റ്റംമ്ന് ബ്
(B) ഇരയ്മ്പന് തമ്പ്
(A) വ്ക്രആ സംരംഭംയ്
(C) ഹ്മംലയആ

42. (C) ഏപ്ര്ല് 1
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

(D) കെംകാല്കയം
(A) ന്റനത്സ്ണ്‍ക മകേല
(C) തമ്ഴ്
(A) െ്.െ്. ഉഷ
(A) എന്കഡംസള്ഫംന്
(C) രംമവര്മുരരആ
(D) കി ്കകാലംെ്
(B) 14
(A) മീനച്ച്ലംറ്
(D) സകരംജ്ന് നംയ്ഡു
(D) 7
(D) കകംസ്െദ്ധത്

69. (A) പ്ലംറ്റ്നആ
70. (D) ുള് ഇന്ത്യം കറഡ്കയം
71.
72.
73.
74.
75.
76.

(B) ഹര്കസനന്
(D) 72
(B) 15
(B) െംന്പ്പെ്
(B) കഡം.രംധംകൃഷ്ണന്
(B) ബള്ബ്നകെ്
വംതകമര്ദആ ഇല്ലംെത്നംല്
77. (C) 1995
78. (B) മന്റണ്ണണ്ണ
79. (C) അത്സംരആ
80. (B) കംശ്മീര്
81. (B) 84
82. (A) 72
83. (A)
84. (A) 360
85. (A)
86. (A) 0.12

55. (C) ന്ലമ്പൂര്
56. (C) ഗുലംആ നബ് ുസംദ്
57. (A) െെ്ന്റലംന്ന്

87. (B) 0
88. (B) 3
89. (A) 15

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

90. (B) 1
91. (B) 16.67
92. (D) 72ക്.മീ/മണ്ൂര്

65.
66.
67.
68.

(B) ഡല്ഹ്
(B) മൗല്ക കര്െവയങ്ങള്
(D) ഇന്റതം മല്ല
(D) 1215
(A) സ്െ്കമംമംകനംമീറ്റര്
(A) ഏപ്ര്ല് 7
(A) വയംെകമംയ് വളന്റര
കൂടുതല് തി ലകെക്കു
വയംെ്ക്കുന്നത്നംല്
(A) കന്ഷ്കന്
(A) ുരടഷന്മംന്റരകാലംള്
സ്ത്രീകള്ല്കൂടുതല്
(B) െ്.എച്ച്.ന്റലനക്
(A) 1857-ന്റല ശ്െംയ് ലഹള

93. (D) 52

0

94. (C) 467467
95. (A) 24,36
96. (D) 900

97. (B) 13,000 രൂെ
98. (B) സ്കനഹആ
99. (D) 4
100. (A) 24