Danh s¸ch nhµ c¶i t¹o

S
T
T

V Hä vµ tªn chñ
Ç
c¶i t¹o
n

§Þa chØ

Thµnh
phÇn
CT
P

c
lét

HiÕn
Thac
h

§ñ
kh
ëi
®i
Ó
m
c¶i
t¹o


Qu
yÕt
®Þ
nhNhµ ®· giao

57A Phan Chu
Trinh
15 Cao B¸ Qu¸t
33-94-96 Hµng §µo
107 Lß §óc

DiÖn tÝch
®Ó l¹i
C
ph
hÝn
ô
h
(m
2
(m2)
)%

Ghi chó

66,9
3

35 C¶ hai thø
chØ cßn 1/3

A
1.

Bïi V¨n An

59A Phan Chu
Trinh

+

80HB

636

2.
3.

Đặng Thị An
Đặng Văn An

33 Hàng Đào
8 Hàm Long

+

64.TD

60

+

143.H
B

638
Q81

403C
S

639

23 §êng Nam Bé

640
Q81

67 HuyÒn Tr©n
38 Cöa B¾c

T.to¸
n

4.

Đào Đức An

58 Tràng Thi

5.

Hoàng Đình An

23 Đường Nam
Bộ

185.H
C

6.

Hoàng Phó An

23 TrÇn NhËt
DuËt

327.D
X

7.

Lª ThÞ An

100 S¬n T©y

+

28.BD

399

8.

Ng« ThÞ An

78 Thuèc B¾c

+

218D
X

642

9.

NguyÔn §×nh

240A Kh©m

+

35 §§

331

641

25 TrÇn Nguyªn
H·n(HP)

20 TrÇn NhËt DuËt
11-13 §êng Tµu
bay
Ng· T Së
100 S¬n T©y
2-20 ngâ S¬n
T©y(5)
78 Thuèc B¾c
94 T« HiÕn Thµnh
23 TrÇn Phó
31-33-35-39-41

48

16

20

28

17

53,3

20

145,
75

15

25,9
2

25

62,5

50

111

20 DiÖn tÝch cho

An

Thiªn

10
.
11
.
12
.

NguyÔn ThÞ An

4 Qu¸n Th¸nh

NguyÔn ThÞ An

14A-B B¶o Kh¸nh

NguyÔn ThÞ An

13
.

Ngâ Trung T¶
40A-242-244-246
Kh©m Thiªn
22TB

400

4 Quan Th¸nh

+

288
HK

643

14A-B B¶o Kh¸nh

72 Hµng Qu¹t

+

299§X

644

Phan Tó ¢n

95 Hµng ChiÕu

+

254§X

64

14
.
15
.

TrÇn ThÕ ¢n

10 NguyÔn ChÕ
NghÜa

2510

646

TrÞnh V¨n An

67B Hµng B«ng

T
s¶n

78 HK

647

3 Th¸i Hµ Êp
56 Ng· t së

25

16
.
17
.

Vò ThÞ An

236 Bµ TriÖu

§
ch
ñ

56HC

1

236 Bµ TriÖu

53

18 chñ ®i thuª ë
67B Hµng
B«ng cña Sá
QLN§
20

Vò ThÞ ¢n vî
Ph¹m M¹nh
H©n
Gi¸p V¨n Anh

18 NguyÔn
BiÓu
19 ¤ Chî Dõa

+

Mai Hµm Anh

12 L·n ¤ng

+

NguyÔn Ngäc

48 TrÇn Quèc

18
.

19
.
20

Tµi
s¶n

riªng 2 nhµ 37
Trung T¶ vµ
240 Kh©m
Thiª

T.to¸
n

T.to¸
n
56 §§

211
§X
184

72 Hµng Qu¹t
392 Kh©m Thiªn
86 §¹i La
5 ¤ Quan Chëng
95 Hµng ChiÕu
¤ Quan Chëng
NguyÔn Gia ThiÒu

25

15

33,8
6
33

35

75,4

15

25

1631

46 L·n ¤ng

332

11-11B-13-15-1717B
¤ Chî Dõa

69

20 HiÖn nay phÝa

29 Phè HuÕ
12 L·n ¤ng
48 TrÇn Quèc To¶n

60

25

52,2

15

648
649

mtj ®êng ®æ c¶
®Ó mÐ ®êng
phÝa trong vÉn
cßn chñ ë

Anh

To¶n

21
.
22
.
23
.

NguyÔn ThÞ
Anh
D¬ng Tù Êp

11 Phan Béi
Ch©u
2 Ngâ Tr¹m

Lu ThÞ Êt

28 Hoµng Mai

§Þa
ch
ñ

38BM

2

24
.

NguyÔn Duy Êt

11-13 Hµng
Than

T
s¶n

21TB

401

25
Vò ThÞ Êt
.
hå s¬ cha cã sè
NguyÔn Huy ¸i
Vò ThÞ An

HC

+

72 HC

Lª V¨n Anh

1

Chu V¨n Ba

16E §êng Thµnh

2

TrÇn Huy Ba

189 Nam Bé

§µo ThÞ B¸ch

12 Hµng §iÕu

4
25,9
2

30

17
38,1

20

1685

28 Hoµng Mai
26 CÇu Gç
542 B¹ch Mai
13 Hµng Than
5 Hµng M·
13 Th¬ng Kh¸nh
21-23 Hµng Than

107

24

1749

13 Hµng B¹c
47 Hång Phóc
18 NguyÔn
BiÓu
27 Hµng M¾m

650

216 QuÇn Ngùa
9 §éi CÊn
11 Phan Béi Ch©u

Nhµ nµy ®· xem l¹i: «ng Anh cã qu¶n lý 2 nhµ: 36
Hµng M¾m .
24B bµ triÖu c¶u «ng Ng« V¨n Giôc ®i Nam. «ng Anh
®· giao qu¶n lý theo diÖn VC. Cßn nhµ 27 Hµng
M¾m cña «ng Lª V¨n Anh t nh©n tù qu¶n, «ng Anh
khong thuéc diÖn c¶i t¹o nhµ cöa “kú ký”

B

3

T
s¶n

+

T

107
§X

651

16E §êng Thµnh

68

20

1
86H
C

3

189 Nam Bé
133-135 Ngâ Chî
Kh©m Thiªn
1 ngâ 6 Trung
Phông
12 Hµng §iÕu

82

35

108

652


n

4

NguyÔn B¸ch

20 NguyÔn Gia
ThiÒu

5

NguyÔn ThÞ
B¸ch

11 B¸t Sø

6

TrÞnh V¨n B¸ch

40 Hµng Bét

Vò ThÞ B¸ch

8 NguyÔn
KhuyÕn

7

8

DX

T

n
T

n
+

187.
HC

653

64 NguyÔn Du
68 Bµ TriÖu
11 B¸t Sø
9 B¸t Sø

120,
8
50

15

18
§X

654

10

333

40 Hµng Bét

64,8

17

146
HB

655 8 NguyÔn KhuyÕn

40,5
2

NguyÔn V¨n Bµi x· Vâ C¬ng-B¾c

+

411
§X

656 80 Hµng ChiÕu

§ç ThÞ B¶n

2B Hµng Gµ

+

657 2 Hµng Gµ

10

Ng« Duy Ban

20 NguyÔn Th¸i
Häc

+

376
§X
97

11

NguyÔn B¸ Bµn

23 Hµng ThiÕc

9

Ninh

T

n

98
§X

402 20 NguyÔn Th¸i
Häc
9 Chïa Mét Cét
66 Hµng B¹c
131 TriÖu ViÖt V¬ng
658 23 Hµng ThiÕc

20

11,5
2

35

20
102,
44
64

32,9

Míi. Hé nµy
cßn 4000®
göi ng©n
hµng, sÏ huy
®éng 2000
PhÈm chÊt
25%, chiÕu cè
10%
35%
ë n«ng th«n
kh«ng xin
diÖn tÝch

30
12

25

20

Xuèng diÖn
Q§ 229B ngµy
19/2/1973 cña

12

Phïng Ngäc
B©n

97 Hµng Buåm

T

n

1
80§
X

13

Phïng TÊt Ban

14

Phïng V¨n B©n

15

Chu H¸n Bang

1
89§
X
1
81§
X
4
14§
X

16
17

Lª B»ng
NguyÔn §¾c
B»ng

18

NguyÔn ThÞ
B»ng

16 T«n ThÊt Yªn T

n
73 Hµng Buåm
T

n
TX Hµ Giang
T

n
46 Trµng TiÒn
25 Hµng V¶i
T

n
6 Chu V¨n An

19

Ph¹m §×nh
Bµng

39 Hµng Bµi

20

Phïng V¨n B¶ng

16B Hµng Than

20
§X
T
t
o¸n

72

20

39,9
5

15

661 73 Hµng Buåm
75 nt

78,3
8

20

662 52 §µo Duy Tõ

101

15

663
664 25 Hµng V¶i

76,8

15

665 39 Hµng Bµi

67

20

403 16B Hµng Than

61

25

1
632

+
T

659 33 Tr¹i Kh¸ch
Kh©m Thiªn
60-58
nt
21 Hµng Ngang
95 Phan Béi
Ch©u(H¶i Phßng)
660 46 phè Hµng Bå

1
23H
B
33
TB

UBHC HµNéi.
Ngµy
19/2/1973 sè
299B UBQ§ tr¶
së h÷u
5550m2
ë thuª trong
diÖn

n
21

Tèng LÞch Bµng

8 Hå Xu©n H¬ng

+

73
HC

22

Bïi ThÞ B¶o

34 Hµng Muèi

§
ch
ñ

2
18H
K

23

Lª §øc B¶o

4 Hµng Khoai

T

n

1
51§
X

24

NguyÔn §×nh
B¶o

37 NguyÔn Siªu

T

n

25

NguyÔn Quang
B¶o

70 CÇu Gç

T

n

26

Ph¹m ThÞ B¶o

219 Nam Bé

+

74
HC

27

TrÇn Phóc B¶o

122 §êng Yªn
Phô

+

40
TB

4

11 Hµng §µo

0

20

666 34 Hµng Muèi
26 Phan Thanh
Gi¶n
1 & 14
nt
667 27 Th¸i Phiªn

148,
7

20

119
§X

668 37 NguyÔn Siªu

101,
29

30

254
HK

669 70 CÇu Gç
83 Hµng Gai
36 Hµng Hµnh
5
219 Nam Bé
6 Ngäc L©m(Gia
L©m)
8
nt
404 122 §êng Yªn Phô
25 NguyÔn TiÖp
7 Hµng §Ëu

122,
54

30

77

15

82

23

48

chñ ë nµh «ng
Ngoa, ta qu¶n
lý n¬i buång
trä

Chç ®i thuª
vµ chç giao
ngang nhau,
kh«ng cho tû
lÖ thuª trong
diÖn
25-7-1973 sè
131 VX
Tr¶ së h÷u
57,3m2
15/1/1974 sè
14 Q§VX tr¶
së h÷u
95,97m2

28

Lª ThÞ BËt

59 Bµ TriÖu

29

TrÇn ThÞ B¶o

MËu dÞch B¾c
giang

30

NguyÔn V¨n B¸t

33B TrÇn Hng
§¹o(Nam §Þnh)

31

§Æng ThÞ B©u

160B Hµng Bét

32

NguyÔn ThÞ
B¶y

27 Hµng §êng

33
34

NguyÔn V¨n
B¶y
§oµn ThÞ BÐ

70A2 TrÇn
Xu©n So¹n
10 Cao Th¾ng

35

NguyÔn ThÞ BÐ

185 Nam Bé

2
687

2
980
ND

+

118 TrÇn NhËt
DuËt
670 29 M· M©y
132 Bïi ThÞ Xu©n

334 261-263 Hµng Bét

§
ch
ñ

2
§§

T

n

116
§X

335 160B Hµng Buåm
160D nt
11A Lµng An Tr¹ch
671 27 Hµng §êng
9 Hµng V«i

T

n
+

75

20

6

29
§§

187
HB
149
§X

10(+
)

7

39

22

78

15

43,2
4

25

29,6

32

84 NguyÔn Du

672 10 Cao Th¾ng
8

15

185 Nam Bé

(+) t¹i nhµ 59
Bµ TriÖu
§· xuèng diÖn
theo c«ng v¨n
sè 103 ngµy
20/3/1967 c¶u
Së QLN§ ( Siªu
Ký)
Gãp 7 l¹ng
vµng l¸ vµo
quü söa ch÷a
nhµ ë Nam
§Þnh. Chñ ë
Nam §Þnh nªn
ko cho diÖn
tÝch n÷a
Tû lÖ hëng 2
nhµ g¹ch
Tr¶ l¹i quyÒn
së h÷u nhµ
nµy cho c¸c
thõa kÕ: D¬ng Truy Giao

+

HC
148
HC

Q1
673 92 TrÇn Hng §¹o

400
§X

674 22 Hµng Bå
Q85 54+56 – 61+63
S¬n T©y
676 46 Hµng Da
183 Kh©m Thiªn
1.2.3.4.5. Ngâ §¹i
§ång Kh©m Thiªn
1 Ngâ Tr¹i Kh¸ch
Kh©m Thiªn
675 25 Nhµ Thê

40,8

9
§X
84
HK

36

NguyÔn ThÞ BÐ

79A TrÇn Hng
§¹o

37

T¹ ThÞ Bª

22 Hµng Bå

38

NguyÔn Xu©n
BÝch

46 Hµng Da

T

n

200
HK

39

NguyÔn ThÞ
BÝch

25 Nhµ Thê

92
HK

40

Phïng V¨n BÝch

1 Hµng §ång

41

TrÇn ThÞ BÝch

7 hµng Khay

T

n
T

n
T

n

42
43

TrÞnh ThÞ B¸ch
BÝch
Vò Ngäc BÝch

Khu Tù TrÞ Th¸i
MÌo
116 Nam §ång

44

§ç Quý B×nh

62 TrÇn Hng §¹o

+

45

Đỗ Thị Bình

33 Ch©u Long

+

46

NguyÔn B¸ch

107 Lµng Yªn

101

188
HC
78
TB
QN

4
65

15

42

20

63,2

20

677 1 Hµng §ång
46 Hµng Chuèi

58,3
6

40

678 7 Hµng Khay
Q
26 B Phè HuÕ
213 3 Mai H¾c §Õ
214 Phè HuÕ
405 62 Hµng Bét

62,3
3

15

1
686
679 62 TrÇn Hng §¹o
406 33 Ch©u long
407

30

76,9
6
78

25
20

Chñ ë thuª
nhµ Ph¹m V¨n
Diªn trong
diÖn

LÊy ra 2
buång 50 m2

BÝnh
NguyÔn H÷u
BÝch

Phô
86 Hµng M·

48

NguyÔn Quang
BÝch

71 Bµ TriÖu

49

Ph¹m V¨n BÝnh

114 B¹ch Mai

50

TrÇn Quang
B×nh

11 Hµng Trèng

51

TrÞnh V¨n BÝnh

11 T«n §¶n

52

T¬ng ThÕ BÝnh

79 Hµng Buåm

53

Vò ThÞ Binh

78 Lß §óc

54

NguyÔn V¨n B«

49 Quan Th¸nh

55

19 Mai H¾c §Õ

56

NguyÔn V¨n
Bøa
Ph¹m Lª Bïi

57

§ç V¨n Bëi

19 Nhµ chung

47

+

Míi
1
753
CS
237
HC
7
MB
179
HK

TS

7
MTT
U
282
DX
+

TS

133
HB
106
TB

1
HC
42
HB

21 Hoµ M·
+

268

680
9

12 Ngâ §Òn T¬ng
ThuËn
19 B §êng 325

10

114 B¹ch Mai
110+112 nt
681 11 Hµng Trèng
22 e Chî Ngäc
L©m
1
633

47,3
4
81,6

682 79 – 16 -18-14
Hµng Buåm
5 Hµng Cãt
87 M· M©y
11 78 Lß §óc

36

408 49 – 51- Quan
Th¸nh
37 Lý Quèc S
6 A B C Hµm Long
12 Hµng GiÊy
12 19 Mai H¾c §Õ
13

19 Hµng V«i
93 – 126 Hµng
Buåm
683 4 Ngâ V¨n Ch¬ng

26,9
1
60

5

40
20

15

7,1

25
21

44,2
7
27

30

89

25

22
Theo B¶n ghi

HK

58

NguyÔn H÷u
Bót

34 Hµng Cãt

+

2
90§
X

684 34 Hµng Cãt
23 NguyÕn §×nh
ChiÓu

47,5
2

15

59

TrÇn V¨n Bót

20 §êng L¸ng

+

16
§§

34

15

60

NguyÔn §øc By

90 Nam Bé

+

189
HC

336 1.2.4.6.7.8.9 Ngâ
Thµnh Quang
20 §êng L¸ng
685 90 Nam Bé
Q
103 a- b Kh©m
.86 Thiªn

88

15

1
70-72 TriÖu ViÖt V701 ¬ng
5 Gian Nhµ Ngãi ë
X· Hoµng LiÖt
Thanh Tr×

39

30

C¶i T¹o Sãt

70 TriÖu ViÖt V¬ng

NguyÔn ThÞ Bång
Hå S¬ Cha Cã Sè
B¹ch ThÞ Ba
Hoµng Thuþ Ba
TrÞnh ThÞ Nh B¶o

25 L¬ng V¨n
Can
14 §êng Thµnh

1
939
CS

cña cµn bé c¶i
t¹o th× ghi
®o l¹i cã 39 m
2
kh«ng ph¶i
lµ 89 m 2 v¶
l¹i thùc tÕ
ng«i nhµ 19
nµy tæng
diÖn tÝch chØ
cã 72 m 2
Nhµ níc ®·
qu¶n lý 33 m2
ngµy 19 th¸ng
10 n¨m 1974
“ Hång kú ghi
ký”

NguyÔn V¨n B©n
NguyÔn H÷u BÝnh
Nghiªm ThÞ BÝch
Lu Bang
NguyÔn M¹nh B¶o

2 Cét Cê
46 Hµng B¹c
86 Hµng M·
18 Tr¬ng H¸n
Siªu

C
1.

§Æng V¨n Cµ

40 Quang Trung

2

§ç V¨n Ca(tøc
C¬)
Hå Kai Ca

121 §éi CÊn

3

47 Hµng §êng

T

n

30
HC

+
T

67

115
§X

686 38-40-42-44 §oµn
TrÇn NghiÖp
5-7 §éi Cung
304-306 Bµ TriÖu
59 T« HiÕn Thµnh
5-12-13 Thuèc
B¾c
40 Quang Trung ë
xãm §×nh V©n Hå
II
101 Bµ TriÖu
14-16 B¹ch Mai
59 Hµng §êng
109 Hµng Gai
29 Hµng Qu¹t
8 Dèc Yªn Phô
5 Hµng Ch¶ C¸
41 Quang
Trung(H¶i Phßng)
1 nhµ ë SÇm S¬n
Thanh Ho¸
409 121 §éi CÊn
119 nt
687 47 Hµng §êng
3 T« LÞch

148,
7

15

51,4
2
90,2

30
27

Ngoµi ra cßn
329 m2 ®Êt

n

4

NguyÔn ThÞ C¶

78 TrÇn Hng §¹o

+

77
HC
76
HC

688

5

Vò ThÞ C¶

101 Mai H¾c
§Õ

+

6

Lª Träng CÇm

42 Nam Bé

+

84

410
Q54

7

NguyÔn Têng
CÇm

259 B¹ch Mai

+

48
BM

15

8

TrÞnh V¨n CÈm

1 Chî G¹o

T

n

144
§X

689

9

§Æng V¨n CÇn

14 Lß RÌn

T

n

29
§X

690

14

22 Hång Phóc
4 Phan Béi
Ch©u(HP)
4A, 4B,6, 6A, 6B, 9C
Phan Béi Ch©u(
H¶i Phßng)
27B Quang Trung(
H¶i Phßng)
27C, 31,32 nt
15 Hång Bµng(H¶i
Phßng)
78 TrÇn Hng §¹o
3 Ng« V¨n Së
50 §¹i La
52 Ngâ Hoµ B×nh
§¹i La
66B Phan §×nh
Phïng
42 Nam Bé
255 Phè HuÕ
166 ngâ Kh©m
Thiªn
6 Ngâ §«ng Xuyªn
208 Phã §øc ChÝnh
1 Chî G¹o
15 Hµng §Ëu
34 Lß Sò
41 Lß Sò
14 Lß RÌn
55 Cöa §«ng
61 Lý Nam §Õ
63 nt
127 Hµng Buåm

trång

24

30
17

63

20

25

22

108

15

21,0
8

15

ë chung víi
con trai nhµ
së h÷u chñ

ë thuª nhµ
ngoµi diÖn

10

NguyÔn §×nh
C¨n
NguyÔn ThÞ
CÇn
NguyÔn V¨n
CÈn

68 Phè HuÕ

34 T« HiÕn
Thµnh

+

13

Phan B¸ CÈn

18 Hµng Gµ

+

14

TrÇn Mai C¨n

32 Hµng Bµi

18

TrÞnh V¨n C¨n

40 Nhµ Chung

11
12

+

72-74 Hµng Gai

T

n

141
HB
53
HK
192
HC

16

66 Phè HuÕ
68 Phè HuÕ
691 67 Hµng Gai
174 Quan Th¸nh
17 16A Hµng Chuèi(1
ngâ 2 Hµng Chuèi)

29,5
8
52

30

0

40

2
17§
X
18
HB

692 18 Hµng Gµ

89,0
8

35

693 32 Hµng Bµi
37 Lý Thêng KiÖt

115

17

23
ë víi mÑ ®Î
nhµ së h÷u
chñ 68,4m2
ChiÕu cè

1
698
Q
211

16

Vò ThÞ CÇn

35 L¬ng V¨n
Can

17

NguyÔn V¨n
Cang

193 Hµng B«ng

18

§Æng TÇn C¶nh

254 Bµ TriÖu

19

Hoµng ThÞ
C¶nh

47 L·n «ng

+

T

n

298
§X

694 52B TrÇn Nh©n
T«n

0

25

140
HK

695 193 Hµng B«ng
Q87

131

25

43 hµng Bå

18

15

696 41-43-47 L·n «ng
Q87 111 Quan Th¸nh
45 Hµng Ngang

101

20

191
HC
T

n

35
§X

18

ë nhµ bè
chång trong
diÖn nªn ®·
cho chung
diÖn tÝch víi
bè chång
giao l¹i 2
buång 40m2
ë thuª nhµ
trong diÖn
cña Tèng
Nguyªn Lª

33 Hµng Bå
20

Høa V¨n C¶nh

22 Hµng Gai

21

Lª ThÞ Canh

74 TrÇn NhËt
DuËt

22

Phïng V¨n C¶nh

7 Ph¹m Phó Thø

23

Vũ Như Canh

24

T

n

43
HK

697 22 Hµng Gai
Q87 31 B¸t §µn

89,6

25

+

263
§X

47,8

15

+

27 Nguyễn Gia
Thiều

239
§X
161
HC

NguyÔn §¼ng
Cao

31 NguyÔn Thîng HiÒn

190
HC

698 74 TrÇn NhËt DuËt
Q87 79-81 Tróc B¹ch
3-5-7-9-11 Ngò X·
699 5-7 Ph¹m Phó Thø
Q87 282 Kh©m Thiªn
700 27 NguyÔn Gia
ThiÒu
8 Hµng Nãn
38 Lª Th¸i Tæ
19 31-33 NguyÔn Thîng HiÒn

25

NguyÔn C¸t

58 Hµng Bå

+

3
80§
X

701 58 Hµng Bå
Q88 59 Ng« Thêi
NhiÖm

26

NguyÔn v¨n C¸t

34 T¨ng B¹t Hæ

+

1
74H
B

20

13 Hµng GiÊy
77 TrÇn Hng §¹o
63 Hµng §êng

27

H¹ Quang C¸t

25 T« HiÕn
Thµnh

+

1
50H
C

21

25 T« HiÕn Thµnh
154 TriÖu ViÖt V¬ng

H
iÕn

52
122

21

95

31

28

40

17

30,1
1

30

Ngµy
09/7/1971 Sè
1145 UBQ§
tr¶ së h÷u 40
m2
Trõ nhµ 59
Ng« Thêi
NhiÖm qu¶n
lý con g¸i
kh«ng cho tû

28

TrÇn V¨n C¸t

29

Tr¬ng V¨n C¸t

4 NguyÔn Thîng HiÒn
482 B¹ch Mai

30

Vò Ngäc C¸t

28 Hµ Trung

31

Vò V¨n C¸t

132 Phè HuÕ

32

Chu V¨n CÇu

53 Hµng §Ëu

33

59 Quan Th¸nh

35

NguyÔn V¨n
CÇu
NguyÔn V¨n
CÇu
Vò CÇu

36

T¹ ThÞ Ch¾c

64 Kh©m Thiªn

34

126 Phã §øc
ChÝnh

+
+

TS
+

T

n
+

100 Phan Thanh
Gi¶n

+

149
HC
21
BM

22

4 NguyÔn Thîng
HiÖn
23 476-482 B¹ch Mai
1A- 2A- 3A -4A – 5A –
9A – 13A – 14A Ngâ
GiÕng Møt
702 17 Tam Th¬ng
28 Hµ Trung

1
68H
K
27 337 20-22 NguyÔn Gia
§§ Q44 ThiÒu
36 Hµm Long
12 Ngâ Héi Vò- L¬ng Yªn
24 Bµ TriÖu
37 Hµng B«ng
10- 26B-26C-26D-28
Ngâ Héi Vò
19-20-21-22-23-24
Ngâ Liªn Hoµn
10 Lª Trùc
1
703 53 Hµng §Ëu
52§ Q88
X
1
726
71
411 126 Phã §øc ChÝnh
TB
68
704 100A-B Phan
HK
Q88 Thanh Gi¶n
38
§§

338 60-62-64 Kh©m
Q44 Thiªn

49

35

103

23

32

18

40

20

43,2
4

25

34

20

41

20

33

20

Sè 1500® do
c¸c c¬ quan
thuª cha tr¶.

Chñ ë toµn bé
nhµ 100 Phan
Thanh Gi¶n
SHC lµ T¹ ThÞ
Tr¸c vî Lª

Thanh Phong
37

NguyÔn Ch¹ch

24 Bµ TriÖu

38

6 NguyÔn Thîng HiÒn

39

T« Can Ch¹ch
( Qu¸ch Thuû
BÊt)
Lª ThÞ Ch©m

81 Hµng Gai

+

242
HK

40

Vò ThÞ Ch©m

27 Hµn Thuyªn

+

41

V¬ng ThÞ
Ch©m
Hoµng V¨n
ChÊn

107 Hµng Gai

+

79
HB
251
HK
122
§X

43

Lª Danh ChÊn

62 Hµng B«ng

44

Lu BÝch ChÊn

8 Hµng §µo

31

710
Q88

79

45

Lý B×nh Ch©u

13 Hµng DÇu

711 13 Hµng DÇu

45

46

NguyÔn H÷u
ChÊn

187 Phè HuÕ

73
HK
85
HB

42

56 M· M©y

T

n
T

n

266
HK
2
HC

T

n
T

n

238
HK

+

705 24 Bµ TriÖu
Q88
24

6 NguyÔn Thîng
HiÒn

706 1 Hµ Trung
Q88 297 Kh©m Thiªn
24 Ngâ B¶o ToµnKh©m Thiªn
25 27 Hµn Thuyªn
707
Q88
708
Q88

107 Hµng Gai
18 Ngâ Yªn ThÕ
56 M· M©y
146 Trung
Quèc(H¶i Phßng)
709 62 Hµng B«ng
Q88

26

187 Phè HuÕ
151 HuyÒn Ch©n
C«ng Chóa

73

25

107,
52

28

72,1
6

20

27

30

50

22

78,5

22

75,5

28

35

28

15

30
15

30

QuyÕt ®Þnh
lÊy 1 buång
20 c¹nh CTHD,
chØ cho ë 2
buång

47

NguyÔn L©m
Ch©n
Phïng Ch©n

40 Bµ TriÖu

49

Qu¸ch Béi
Ch©n

48 M· M©y

50

TrÇn ThÞ Ch©n

26 Xãm §×nh
Hai-Ngäc Hµ

51

Lª V¨n Chµng

93 Thuèc B¾c

52

28 Hµng Khoai

53

NguyÔn ThÞ
Ch¸nh
Lª SÜ ChÊp

54

48

12 NguyÔn
ThiÖn ThuËt

+
T

n
T

n

§C

79
HC
139
§X

712 40 bµ TriÖu
4 Hµng ChÜnh
713 12 NguyÔn ThiÖn
ThuËt

90,8
7
37

50

126
§X

714 48 M· M©y

58,3

50

1
166
QN
61
§X
352
§X
193
HC
95
TB
121
HK
1

412

1T.uû

1
634
28 21 Ph¹m §×nh Hå
2 c¸i Lµng L©m
Do
Hng Yªn QuËn 8
29 8 NguyÔn BØnh
Khiªm

§ç Quang ChÊt

10B TrÇn Nh©n
T«n
87 Quan Th¸nh

+

55

Lª ThÞ Ch¾t

25 Kú §ång

+

56

TrÇn ThÞ Ch¾t

143 NguyÔn
Th¸i Häc

57

Vò ThÞ ChÊt

32 B¸t Sø

58

Lª Trung Ch©u

21 Ph¹m §×nh

+

67
HB

69

NguyÔn ThÞ
Ch©u

8 NguyÔn BØnh
Khªm

+

80
HC

T

n

715

45

57,3

716 28 hµng Khoai

27

45

26

25

413 87 Quan Th¸nh

38

15

717 25-23-23B-11-1719-21 Kú §ång
414 143 NguyÔn Th¸i
Häc

67

23

46

15

124

35

27

35

27

20 TrÇn Quèc To¶n

20%+30%(chi
Õu cè)

1§X nhng
kh«ng cã
ChÕt Ngµy
28/4/1961
ë Thuª 26m2

60

NguyÔn V¨n
Ch©u
TrÇn ThÞ Minh
Ch©u

71 ¸i Mé

62

Trung Ch©u

24 Hµng §êng

63

§Æng V¨n ChÕ

20 T« TÞch

64

§Þnh ThÞ ChÕ

82 Phan Thanh
Gi¶n

+

65

Liang Li Chee

45 Hµng Buåm

+

66

NguyÔn ChÕ

12B TrÇn Nh©n
T«n

61

29 NguyÔn Lai
Th¹ch

67

NguyÔn V¨n
ChÕ

8A Cét Cê

68

Tcheng Che

97 Yªn Ninh

69

§inh V¨n ChÝ

100 TrÇn NhËt
DuËt

99-8
T

n

12
HB
+

T

n
+

247
§X

718 93-95 Phïng Hng

403
§X
223
HK

719 20 T«TÞch

139

25

720 1B Hai Bµ Trng

46,8
9

35

323
§X
8
HC

721 45 Hµng Buåm

25,8

20

78,5

20

205
HK

722 106 YÕt Kiªu
8A §êng Cét Cê

84

30

415 97 Yªn Ninh

63

30

54,7

25

53
TB

T

n

1
¤ng Ch©u ®îc tù qu¶n tõ1/1969 ( CV-392-QLCS-15615 5-1969)
30 29 NguyÔn Lai
53,4
30
Th¹ch
6

141
§X

31

12B TrÇn Nh©n
T«n

723 100 TrÇn NhËt
DuËt

30

ë chung víi
mÑ trong
diÖn ko cho
diÖn tÝch
Trõ tiÒn tû lÖ
2000®
cã chiÕu cè(ë
nhµ 82 Phan
Thanh Gi¶n)
15/1/1974 sè
11 Q§X tr¶ së
h÷u 48m2
Do ®Ò nghÞ
cho thanh
to¸n tµi s¶n
bãc lét cho
hiÕn
cßn 1 nhµ ngâ
Khang Ly ®êng C¸t §¹i
H¶i- Phßng
80m2

70

NguyÔn Kh¾c
ChÝ

5 Hång Phóc

+

71

NguyÔn Ngäc
Ch×

5 Ngâ Th«ng
Phong

72

NguyÔn ThÞ
Chi

19.21 Yªn Ninh

73

NguyÔn ThÞ
ChØ

117 Hµng Gai

T

n

74

NguyÔn V¨n Chi 17 Hµng B«ng

T

n

75

TrÇn H÷u Chi

47 Quang Trung

76

Tr¬ng ThÞ Chi

155 NguyÔn
Th¸i Häc

T
To¸
n

39
TB

416 2-4-6-8 Hång Phóc
6-8 NguyÔn H÷u
Hu©n
29 NguyÔn TiÕp
339

56

17

53

25

55
HK

417 19-21 Phè Yªn
Ninh
102 §éi CÊn
9 Ngâ Hµng Chai
724 117 Hµng Gai
Q90

88,2
8

35

81
HK

725 20 Bµ TriÖu
Q90

50

25

194
HC
78

726 47 Quang Trung
Q90 63 TrÇn Hng §¹o
418 155 NguyÔn Th¸i
Häc
87 S«ng T« LÞch

110

15

105

54
TB

T
to¸
n

Q§ 318/UB
ngµy
10/3/1973 tr¶
l¹i quyÒn së
h÷u nhµ nµy
cho «ng §µo
V¨n Th¬ng vµ
vî NguyÔn
ThÞ Chi
50m2 kÓ c¶
diÖn tÝch
chÝnh vµ phô.
Hé nµy thuª
nhµ ngoµi
diÖn mçi
th¸ng 20®

77

Hoµng Chi
( tøc Wong Chi)

33 Hµng §iÕu

78

§è Linh ChiÕm

8 Hµng ChiÕu

79

TRÇn ThÞ
Chiªm

49 Hµng Qu¹t

T

n

80

Bïi V¨n ChiÓu

33 Hµng Trèng

T

n

171
HK

81

Do·n V¨n ChiÓu

91 Thuèc B¾c

T

n

50
§X

82

Hoµng Cao
ChiÓu

40 Nhµ Chung

83

NguyÔn ThÞ
Chiªu

17 Hµng DÇu

+

84

§Æng ThÞ ChÝn

14 CÇu Gç

+

85

Hoµng ThÞ
ChØnh
Lª B¸ ChØnh

274A Phè HuÕ

+

86

43 Hang Bµi

T

n
+

359
§X

727 21 C¸t Linh
Q90

258
§X
85
§X

728
Q90
729
Q90

2
765
.CS
215
HK
216
Hk
129
HB
69
HB

8 Hµng ChiÕu
48 Hµng B«ng
49-50 hµng Qu¹t
62-58-60 Hµng
§iÕu
49-47-45 Hµng
Nãn
88 Thuèc B¾c
3B hµng §µo
730 33 Hµng Trèng
21 Hµng §µo
40-42 L¬ng V¨n
Can
731 91 Thuèc B¾c

20

51

50

110

15

74,7
6

25

77,8
8

15

43

18

32

20

25,2
5
48

25

ë Thuª víi con
nhµ trong
diÖn cho
chung diÖn
tÝch
qu¶n lý cña
con g¸i ë nhê

732 160 Hµng Bét
733 17 Hµng DÇu
Q91 61 Hµng GiÊy
34 Hµng Khoai
734 14-10 CÇu Gç
32

1/2 nhµ 247 A Phè
HuÕ
735 43 Hµng Bµi

35

Xuèng diÖn

87

Lª H÷u ChÝnh

10 Hµng Thïng

88

Lª H÷u Chinh

7B Ngâ Phan
Chu Trinh

89

Lª ThÞ Chinh

37 Hµng Nãn

90

Lu ThÞ ChÝnh

12 Hµng §µo

91

NguyÔn Kh¾c
ChÝnh

10 T¹ HiÒn

92

NguyÔn ThÞ
ChÝnh
NguyÔn ThÞ
ChØnh

73 Hµng §µo

8 T§

741

74

42 Mai h¾c §Õ

195
HC

33

30

18

94

NguyÔn ThÞ
ChØnh

14 Thi S¸ch

42 Mai H¾c §Õ
32- 32A §ai Cå
ViÖt
1
13-15 NguyÔn
635 BiÓu

95

NguyÔn V¨n
ChÝnh

38 §êng Thµnh

1
98H
K

76

22

96

Ph¹m Quang
ChØnh

73 Lß §óc

742 38
77
15
50
34 73

30,4
6

25

93

T

n
+

T

n

70
HK

737 10 Hµng Thïng

37

30

140
HB

736 148-150 Phè S¬n
T©y

20

22

185
§X

738 37 Hµng Nãn

33,2
5

15

70

739

121

38

740 14 Yªn Ninh
21 §µo Duy Tõ

T.
to¸
n
+

T

n

11
HB

§êng Thµnh
Phïng Hng
Hµng §iÕu
§µo Duy Tõ
Lß §óc

32

20
20

41

§ang ë chung
víi con trai së
h÷u ngoµi
diÖn

quyÕt ®Þnh
lÊy ra 1 buång
trä 25 m2
Trõ cho diÖn
tÝch ®i thuª
50 m2

20

22/6/1982 sè
2927 Q§UB
Tr¶ së h÷u
99,59 m2

97

TrÇn V¨n ChÝnh

9 L÷ Gia

98

TrÞnh V¨n
ChÝnh
Tr¬ng M¹nh
ChÝnh

76 CÇu Gç

10
0

Chu Toµn Ch÷

49 Ch©u Long

10
1

NguyÔn V¨n
Ch÷

100 Hµng R¬i

T

n

5
§X

10
2

Vò Ch÷

6 Hµng C¸

T

n

24
§X

99

35 Hµng Nãn

55
HB
+
t

n

136
HK
1
00§
X

67
TB

35

7-9-37 L÷ Giai
3a-b-c-®-e Ngâ 5
§éi CÊn
743 74-76 CÇu Gç
45-47 Hµng §µo
744 29-33-35 Hµng
Nãn
20 NguyÔn Tr·i

29,8

28

43,4
4
29,2
4

18

419 49 Ch©u Long
62 Lß §óc
7 Nhµ Th¬ng
Kh¸ch
745 126 Kh©m Thiªn
202 Trung PhôngKh©m Thiªn

24

30

67,8
4

20

746 17 Hµng Lîc

30

20

Nhµ 20
NguyÔn Tr·i lµ
cña hai ch¸u
¤. TrÝch
( HiÖn hai
ch¸u ë cïng víi
«ng)

Thuª nhµ
trong diÖn
xuèng diÖn
Q§ Sè 75-VX
ngµy 26
/5/1973 cña
UBHC Hµ Néi
29/5/1973 sè
71 Q§VX Tr¶
së h÷u 67,16
m2
Kh«ng thuª
nhµ trong
diÖn , diÖn
tÝch gÇn t¬ng
®¬ng kh«ng
cho tû lÖ

10
3

§ç B¸ Chóc

49 Hµng ThiÕc

10
4

Ng« §×nh Chøc

37 Hµng BÌ

10
5

NguyÔn V¨n
Chóc

26 Hµng R¬i

+

10
6

NguyÔn V¨n
Chøc
Ph¹m ThÞ Chóc

38 hµng §Ëu

+

7 §êng Thµnh

+

10
8

§inh V¨n Chung

13 Hµng Khoai

+

10
9

Vò ThÞ Chóc

25 NguyÔn Du

196
HC

11
0

§ç §øc Chung

163 Hµng Bµi

11
1

§ç ThÞ Chung

25 M· M©y

18

130
§X

10
7

T

n

T

n

196
§X

747 49 Hµng ThiÕc

79,9

20

73

289
§X

748 Xuèng diÖn
749 17 Hµng Muèi
26 Hµng R¬i

31,2

20

310
§X
227
§X

750 38 Hµng §Ëu

40,4

40

751 7 §êng Thµnh

48

20

386
§X

752 24 Ngâ Hµng
Khoai
103a –b-c Lª lîi , S¬n
T©y
64 Ng« QuyÒn ,
S¬n T©y
36 25-27 NguyÔn Du
199 Phè HuÕ
33-34-39-41-Ngâ
§«ng
Xuyªn Phè huÕ
753
754 25 M· M©y
24 Phïng Hng

20

62,4
2

17

65,9
5

15

2/11/1973 sè
194 VX Tr¶ së
h÷u 108,81
m2
Xuèng diÖn
Ngoµi ra 7 §¬ng Thµnh
cßn cã ®Êt ë
Kh©m Thiªn
Cho thuª
ë chung diÖn
tÝch víi con
trong diÖn

Céng ®ång së
h÷u chñ

11
2

Hoµng ThÞ
Chung

55 TrÇn Xu©n
So¹n

11
3

Lu ThÞ Chung

328 Bµ TriÖu

11
4

66 Hng Ký

11
5

NguyÔn ThÞ
Chung
NguyÔn V¨n
Chung

11
6

Ph¹m Hoµng
Chung

4 hµng V¶i

11
7

Ph¹m ThÞ
Chung

66 a TrÇn Hng
§¹o

11
8

Ph¹m TrÇn
Chung

5 Ch©n CÇm

11
9

TrÇn Kim Chung

5 Ngâ Phan Huy
Chó

+

148
HB

12
0

TrÇn ThÞ Chung

2 Ngâ 6 §éi CÊn

+

12
1

NguyÔn §×nh
Ch¬ng
NguyÔn V¨n
Ch¬ng
Phan Diªn Ch¬ng

165 S¬n T©y

46

79

82
HB
46

12
2
12
3

173 Phïng Hng

18 Lª Th¸nh T«n
58-60 Hµng
Buåm

+

170
HB

37

4 Th¸i Hµ Êp
57 nt

5
HC

38

328 Bµ Triªô

56

37
BM
98
HK

39

66-68 Hng Ký
7-6 Ngâ 76 Hng Ký
755 173 Phïng Hng

14,7
7
21,2
5

208
§X

756 1 Hµng V¶i
8 NguyÔn BiÓu

T

n

4
HC

T

n

1
HK

757 40 TrÇn Hng §¹o
66 A nt
107 Phè Trung
Quèc ( H¶i Phßng )
758 5 Ch©n CÇm
19 Th¸i hµ Êp
49 Mai H¾c §Õ
40 51 TriÖu ViÖt V¬ng

T

n
+
§
ch
ñ
+

420 64-1 §éi CÊn
2-3 Ngâ 6 §éi CÊn
421 161-169 S¬n T©y
17 Ngâ 1 Kim M·
759 18 Lª Th¸nh T«n
760

28

§ang ë nhµ së
h÷u cña mÑ
kh«ng xin
diÖn tÝch

30
4
,35

50

Cho thuª ®Êt

30
30

ë thuª cña së
qu¶n lý nhµ
®Êt

117,
12

20

15

30

Rót ra mét
buåm 30,73
m2
§ang thuª së
qu¶n lý nhµ
®Êt

34,9
6
47,6
2
14

40

60

25

15
50

12
4

ThÈm Ch¬ng

14 Hµng C©n

+

228
§X

12
5

NguyÔn B¸
Chuét
Bïi ThÞ Chót

9 §êng Tµu Bay

+

12
7

§ç V¨n Chuyªn (
TruyÒn )

250 Hµng B«ng

36
§§
97
HB
158
HK

12
8

Lª B¸ Chuúªn

26 a Ngâ 28
Ngäc Hµ

12
9

§µm thÞ
ChuyÖt

274a Phè HuÕ

13
0

§ç V¨n C¬ Tøc
Ca
L¬ng V¨n C«

121 §éi CÊn

13
2

NguyÔn V¨n Co

56 Phè Hóª

13
3

§ç ThÞ Câi

69 a Hai Bµ Trng

13
4

Hoµng V¨n Cßm 179 Hµng B«ng

12
6

13
1

34 Hµm Long

57 Hµng B«ng

T

n
+

§C

49

179
HB

+
T

n
T

n

67

16
HK
25
HB

+

+

213
HK

761 2-14 hµng C©n
47B- 49 Hµng Gµ
94-96-98 -100-102
Hoµ Hµ M·
340 9-51 §êng Tµu Bay

58,0
8

30

41

22

762 34 hµm Long
Q93 9 -15 nguyÔn Du
763 250 Hµng B«ng
21-23 NguyÔn Th¸i
Häc
422 25 Ngâ 28 Ngäc

25 b Ngäc Hµ
26 nt
41 50 L·n ¤ng

29,6
8
56,4
9

20

409 121-119 §éi CÊn

51,4
2
117,
4

30

54,1
5

20

65

30

Nhµ
174

30

764 31 Lý Thêng KiÖt
PB2
42

56 Phè HuÕ
67 Kh©m Thiªn

765 113 Qua Th¸nh
69a-69b Hai Bµ Trng xãm 1 ngâ 1 x·
Linh Quang ( Ba
§×nh )
1
766 161 TriÖu ViÖt V51H Q94 ¬ng

73,6
8

25
26

30

21,3
7

§ang ë cïng
con g¸i nhµ
háng
20

Chñ ë toµn bé
57 hµng B«ng

13
5

Mai Thanh Cæn

26 Ngò X·

13
6

NguyÔn Kh¾c
Cán

6 Hµng C¸

13
7

NguyÔn Träng
Cæn
NguyÔn V¨n
Cæn

16 Ngâ V¹n øng
xem thªm §oµn
ThÞ Gièng ( CT)

13
8

Ph¹m Ngäc C«n

89 B«ng Ruém

13
9

§µo ThÞ Cèng

30 A Bµ TriÖu

14
0

Lª ThÞ C«ng

215 Hµng B«ng

14
1

NguyÔn V¨n
C«ng

34 Phè HuÕ

+
P

ng

240 Bµ TriÖu
20 Nam Bé
140 -142-144
Hµng Bét

Hµng
B«ng

65
TB

423 26 Ngò X·
21 Chî cò Gia L©m
104 Ngäc L©m(
Gia L©m)

70

20

767 13 Hµ Th¬ng
Kh¸ch
6 Hµng C¸
341 16 Ngâ V¹n øng
24-25-165-246248-250 Ngâ 12
Trung Phông
6-7-8-9-10-11-1516-17-19-20-2122-26-27-28-29212-214-216 Ngâ
1 Trung Phông
768 53 ¸i Mé gia L©m
89 Hµng B«ng
Ruém
769 17 TriÖu ViÖt V¬ng

40

35

35,2
5

30

56,8
3

20

25

35

770 60-62 Yªn Ninh

63,6
8

20

771 55 Hµng B«ng
Ruém

17,6

23

213
§X
7 §§

+
T

n
T

n
T

K

81
HC
6HC
2
89H
K
1
58H

Tû lÖ cho hëng 6 nhµ
g¹ch . DiÖn
tÝch cho :
ChÝnh 45m2 ,
phô 8m2 ë
riªng 2 nhµ sè
18 vµ 252
Trung Phông

§ang ë chung
cïng bè mÑ së

n

B

14
2

NguyÔn V¨n
Cæng

123 Sinh Tõ

14
3

§Æng §×nh Cõ

5 NguyÔn B¶o
Kh¸nh

T

n

214
HK

14
4

NguyÔn Träng

71 Hµng Bå

75
§X

14
5

NguyÔn V¨n C

98 Hµng Gai

T

n
T

n

14
6

An ThÞ Cóc

46 Tr¬ng H¸n
Siªu

14
7

Dong V¨n Cóc

22 NguyÔn
C«ng Trø

14
8

NguyÔn thÞ
Cóc
NguyÔn ThÞ
Cóc

173 Ngâ Hµ
Trung
10 Hµng Gai

14
9

+

+
T

n
+
T

38

58 Hµng Gµ
58 Hµng §êng
211 e Kh©m thiªn

424 2-7-9 Ngâ 5 Th¸i
Hµ Êp
15 nt
13 §êng 226
772 121 Hµng B«ng

35

15

32,2
6

25

773 71 Hµng Bå
29 Hµng Trèng

68,8
8

20

45
HK

774 98 Hµng Gai
30 NguyÔn Tr·i

98,8
8

22

78
HC

32

40

29
HB

775 36-38 Tr¬ng h¸n
Siªu
40-42 nt
43 22 NguyÔn C«ng
Trø

63,9
1

20

122
HK
47
§X

776 66 Ngäc L©m –
Gia L©m
777 10 Hµng Gµ
29 nt

42

30

100,
17

20

h÷u , kh«ng
xin diÖn tÝch ,
chØ xin 1
buång ë 55
Hµng B«ng
Ruém ®Ó cho
tu
Thuª cña së
qu¶n lý nhµ
®Êt
Q§ 228 ngµy
19/02/1973
cña UB tr¶ l¹i
quyÒn së h÷u
cho «ng Cõ ;
s= 12,6 m2

LÊy RA 1
Buång 25 m2

Chñ ë toµn bé
nhµ qu¶n lý

n

16 ¸i Mç Gia l©m

15
0

Vò §×nh Cóc

63 Lß Lò

15
1

Bïi Kh¾c Cung

15
2

§Æng ThÞ Cung

7c Phan Chu
Trinh
8 B¶o Kh¸nh

+

15
3

NguyÔn Kh¨c
Cung
Ph¹m Huy Cung

32 Hµng Khoai

+

10 Hµng Ngang

+

15
5

Ph¹m thÕ Cung

93 Hµng B¹c

15
6

§µo B¸ C¬ng

12 Cét Cê

+

94

15
7

§µo Huy C¬ng

+

15
8

Lª Huy Cêng

11 Ph¹m Hång
Th¸i
34 Hµng B¹c

15
9

NguyÔn §øc Cêng

Th«n Yªn Phó,
x· Tinh TiÕn, Hng Yªn

96
TB
27

634
CS

16
0

NguyÔn Duy C¬ng

94 Hµng B«ng

16
1

NguyÔn Ngäc
Cêng

26 Kim M·

15
4

T

n

244
HK

+

66
HK
330
§X
324
§X
387
§X

230
HK
82

778 33 T¹ HiÒn
63 Lß lò
18 Phan Huy Chó
1
719
779 8 B¶o Kh¸nh
32 Hµn Thuyªn
780 32 Hµng Khoai
781 10 Hµng Ngang
782 90 Hµng B¹c
102 nt

63,7
2

25

30

20

41,9
6
40

25

41,7

50

15

425 23 Chu V¨n An
39 Cña Nam

20

426 11 Ph¹m Hång Th¸i

20

783
Q96
784 24 a Bµ TriÖu
Q96

63

7
85B
Q96
427

73

27

51

25

94 Hµng B«ng
76 Hµng Gai ( 1/2
c¸i)
26 Kim M·
26 d nt

LÊy a 1 buång
12 m2

Nhµ qu¶n lý
con rÓ ®i
Nam
Chñ ë nhµ bè
®Î 12 Cét Cê
,kh«ng ph¶i
tr¶ tiÒn

25
14

25
30

SHS nguyÔn
Dung Hung
( Boã ¤ng Cêng )

16
2

NguyÔnTÊt Cêng

88 CÇu Gç

16
3

NguyÔn Trïng
C¬ng
Ph¹m V¨n C¬ng

40 Nhµ Thê

16
5

TrÇn Nghi C¬ng

53 d Hµng Bµi

T

n

15
HB

16
6

TrÇn Träng C¬ng

34 hµng r¬i

T

n

5
§X

16
7

NguyÔn thÞ
Cöu

39 NguyÔn Thîng HiÒn

T

n

7
HC

16
8

NguyÔn V¨n
Cöu

27 Thuèc B¨c

16
4

T

n

122 ¸i Mç

+

133
HK

786 88 CÇu Gç
Q96

1
QS

1
687
1
122 phè ¸i Mç Gia
616 l©m
Q20
2

378
§X

787 53 d Hµng Bµi
Q96 6 NguyÔn ChÕ
NghÜa
20&22 Ngâ 20 Ngß

21&21a Ngâ 28
Ngäc hµ
788 34 Hµng R¬i
Q96

35

30

Q§ 234B /UB
ngµy
19/2/1973 tr¶
l¹i quÒn së
h÷u cho «ng
Ph¹m V¨n C¬ng s= 89,75
m2
60

24

59

20

39 NguyÔn thîn
HiÒn

45,7
2

15

789 27 thuèc B¾c
15 &20 B¸t §µn

29,2

30

44

LÊy ra ½
buång 8 m2

Q§ 230B/UB
ngµy
19/2/1973 tr¶
l¹i quyÒn së
h÷u cho «ng
TrÇn Träng C¬ng s= 25 m2

MÊt Søc lao
®éng

16
9

Ph¹m Thä Cõu

86 Hµng B¹c

65

790

30

DiÖn tÝch chñ
ë quyÕt ®inh
sau

C¶I T¹O SãT
1

§ç Kh¾c Chiu

41-43 Cña B¾c

2

Bïi Kh¾c Cung

7c Ngâ Phan
Chi Trinh

1
959
CS

Hå S¥ CH¦A Cã

1

Bïi ThÞ T¶

20 Cao B¸ Qu¸t

+

2

NguyÔn V¨n
C¸c
Vò §×nh C¸n

51 L·n ¤ng

+

NguyÔn ThÞ
ChÊn
Liang Che

104 Hµng
Buåm
38 hµng c©n

NguyÔn thÞªn
chØ
TrÞnh §×nh
Chóc
Ng« ThÞ chung

22 Hµng §Ëu

Vò ThÞ Minh
chuyªn
NguyÔn §øc C¬ng

16 Tr¬ng H¸n
Siªu
60 Hµng §µo

3
4
5
6
7
8
9
10

57 Hang Ngang

32 Hµng C¸
96 §éi CÊn

1
41-43 Cöa B¾c
702
1
7c Ngâ Phan Chi
719 Trinh

T¹m ho·n c¶i
t¹o

NguyÔn ThÞ
!8 §êng S¬n
Chëng
T©y
NguyÔn ThÞ
48 CÇu Gç
Ch©u
NguyÔn V¨n C¸t
( Xem «ng
nguyÔn Kh¾c
§iÖt)

11
12
13

6 Yªn ThÕ

D
1

Hång T«n Dµ

2

Bïi Duy DÇn

110 Quan
Th¸nh
132 Phè HuÕ

+

34
TB
3B
HB

428 108 quan Th¸nh
45

28 NguyÔn Lai
Th¹ch

164

30

Cho chñ 235
m2
-CT-CTN- Giao
2 phßng ë 132
phè HuÕ cho
b¸ch ho¸ .
Kh«ng ghi t
s¶n ?
4/9/1973
C«ng ty BH
b¸n lÎ cho biÕt
: Nay Bïi Duy
DÇn chiÕm l¹i
1 bu«m\ngf
50 m2 ®ang
tranh chÊp .
Håi c¶i t¹o
nhµ cöa cïng
ë víi bè mÑ t¹i
132 phè HuÕt
. Sau c¶i t¹o
nhµ cöa vÉn ë
132 phè HuÕ .

Nhµ 132 phã
HuÕ còng c¶i
t¹o ,. Xem nh
®îc ë trong
diÑn tÝch ®Ó
l¹i cho bè con.
3

§inh ThÞ D©n

21 Hµng PhÌn

4

NguyÔn ThÞ
DÇn

76 Hµng GiÊy

+

5

NguyÔn ThÞ
DÇn
NguyÔn ThÞ
DÇn
Ph«ng Phui
DÕnh

19 Hµng ®iÕu

+

NguyÔn V¨n Di

165 Mai H¾c
§Õ

6
7

8

8 Dèc CÇu ¸i

47Hµng §êng

T

n

53
§X

791 25 Lß ®óc
21 Hµng PhÌn
43 Cöa Nam
108 vµ 116 Mai
H¾c §Õ
25-27-29-31 Liªn
Tr×
112 Ngâ Hµng Cá
50 Hang TRe
18 Lª §¹i Hµnh
277 792 76 Hµng GiÊy
§X
68 nt
28&30 TrÇn Xu©n
So¹n
70 Hang Buåm14
NguyÔn Tr·i
17 NguyÔn H÷u
Hu©n
237 793 19 Hµng §iÕu
§X Q97 33 Hang C©n
12
1
Q8 617
1
7
853 94Q

97
535
1
QLC 752

48

15

65,6

20

49,0
5

25

S
9

Ph¹m V¨n Di

6a Ngâ ! §éi
CÊn

10

TrÇn ThÞ Di

18 Hµng C©n

11

Bïi Xu©n DiÖm

145-147 Hang
B«ng

12

D¬ng LiÖt
DiÖm

5 NguyÔn
Trung Trùc

13

NguyÔn §×nh
DiÔm

79 Hµng Gai

14

Ph¹m M¹nh
DiÔm

151 Hµng B¹c

15

Vò An DiÔn

107 Hang Gai

16

Hµ V¨n DiÖp

41 Hµng Nãn

17

T« ThÞ DiÖp

82 TrÇn NhËt
DuËt

42

T

n
T

n
T

n
T

n

30
HK

4
12- 12 K Ngâ 28
29Q ngäc Hµ
55 6a-6b-7a Ngâ 1 §éi
CÊn
8-18; 37-53; 55-61
Ngâ 20 Ngäc Hµ
795 18 Hang C©n
Q97 9 nt
113 Hµng Buåm
796 83 Hang §µo
Q97 18 V¨n Ch¬ng

14
TB

430 6 NguyÔn Trung
TRùc

38

23

56
HK

797 205 Hµng B«ng
Q97 29 Lý Quèc S

70

21

40

35

27,5
5

15

76
DX

T
to¸
n

65

27

63,9
4

20

129,
41

17

Chñ ë toµn bé
145-147 hµng
B«ng

1
636

T

n
T

n

49
HK
88
§X
+

261
§X

798 107 Hang Gai
Q97 82e Ngâ Thî
Nhuém
799 51 Hµng ThiÕc
Q97
800 23 M· M©y
82 -84 TrÇn NhËt
DuËt

100,
58

ë thuª trong
diÖn
Céng ®ång së
h÷u

Lª ®×nh DiÖu (
RiÖu)
NguyÔn V¨n
DiÖu

4 Lß §óc

20

TrÇn ThÞ DiÖu (
RiÖu)

29 Quan Th¸nh

21

Nhan Träng
Dinh

35 Hµng DiÕu

22

Lª V¨n Do·n

13 Cét Cê

23

D¬ng V¨n D

28 Hµng C¸

24

§oµn ThÞ D

17 TrÇn Phó

+

95

25

Lª V¨n D

57 L·n ¤ng

+

389
§X

26

NguyÔn Dô

12 NguyÔn Thîng HiÒn

+

82
HC

18
19

+

12 Hµng Nãn

T

n

114
HB
235
§X
50
TB
104
§X

+
T

n

56

21
§X

46

4 Lß §óc

75,5
7
32,6

50

41

40

802 35 Hµng §iÕu
39 Ngâ Quúnh
B¹ch Mai
432 13 §êng Cét Cê
Q56 24 Linh Tõ
803 28 Hµng C¸
104&10 Phã §øc
ChÝnh
433 11 Phan HUy Chó

83,8
4

15

36
109

28
,4
25

10

35

804 57 L·n ¤ng

90,5

30

43,5
4

25

801 12 Hang Nãn
16 Hµng Nãn
15 nguyÔn Kh¾c
HiÕu
431 29 Quan Th¸nh

47

12 NguyÔn Thîng
HiÒn

30

Bµ D ®îc tù
qu¶n ( Q§ 41
/UB – VX ngµy
24/7/1973 tr¶
sö dông
148,74 m2
chñ ë 17 TrÇn
Phó Trong
diÑn c¶i t¹o
29/3/1972 Sè
602 – 11 B Q§ tr¶ së h÷u
s= 139,77 m2

27

NguyÔn M¹nh
Du

116 Hµng
B«ng

32
HK

28

NguyÔn Ngäc
Du

35 Hoµng Mai

50
BM

29

NguyÔn ThÞ Du

5 Ngâ T«n ThÊt
ThiÖp

+

51

30

Th¸i V¨n Du

Th«n NguyÔn
BÝ – Hµ §«ng

+

301
§X

31

NguyÔn ThÞ Dù

27 TrÇn Hng §¹o

32

64 Hµng §êng

33

NguyÔn thÞ
Dôc
Ph¹m Nh Dùc

34

Ph¹m ThÞ Dôc

114 Hµng B¹c

35

§ç Dñng

107 Nam Bé

T
to¸
n

§C

121,
65

30

B×nh qu©n
thÊp . Khu
®ang xÕp

44,8
8

50

10

35

0

15

ë n«ng th«n
kh«ng phaØ
cho diÖn tÝch

15

QuyÕt ®Þnh
1 buång 28m2
phÝa ngoµi .
tiÕp qu¶n 19
m2 chñ giao .
qu¶n lý 28m
+ 14 m MÊu
gi¸o vµ anh
ph«ng thuª.

1
29 Hµng §êng
637
114
§X
2
067
CS
60

52 Hµng Trèng

805 116 Hµng B«ng
114 nt
29 Cña §«ng
48 33 Hoµng Mai
37 Nhµ Trong
Hoµng Mai
35 Hoµng Mai
806 5 Ngâ T«n ThÊt
ThiÖp
43 Hµng ChiÕu
807 14 Hµng Hßm
12 nt

57
Hc

808
1
753
809 36 Phïng Hng
Q99 107,114,131 Hµng
B¹c
10 Thi S¸ch
256 Kh©m Thiªn ,
1642 Phã HuÕ
41 Ng H Hu©n

77

810 107-109-11 Nam
Q99 Bé

50

14

40

36

§ç Xu©n Dung

37

NguyÔn Dung

38

NguyÔn ChÝ
Dòng

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

36 nguyÔn Lai
Th¹ch
75 Quan Th¸nh

1 Phã HuÕ

+

T
to¸
n

172
HB
73
TB

52
HB

49

36 NguyÔn Lai
Th¹ch
434 75 Quan Th¸nh
37 Hµng B«ng
Ruém
29 Hµng Ngang
38 Hµng ®iÕu
811

53

30

79

15

28/11/1973 sè
232 Q§- VX .
§· tr¶ së h÷u
s= 117,07 m2