Voorlichting collectief calamiteitenplan

Op vrijdag 19 april 2002 vond in de kazerne van de Maastrichtse brandweer een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de wenselijkheid en de mogelijkheden van een collectief calamiteitenplan voor de Maastrichtse industriële bedrijven. De gemeente Maastricht had voor deze bijeenkomst de bestuursleden van de vier bij de SIM aangesloten bedrijventerreinverenigingen uitgenodigd. Directe aanleiding was het binnen enkele weken vóórkomen van twee bijna-rampen op het bedrijventerrein Beatrixhaven begin 2002.
Na een korte inleiding door brandweercommandant J.J. Botterweg werd aan de hand van een voorbeeld in Den Bosch bekeken in hoeverre ook de Maastrichtse bedrijven zouden kunnen komen tot een collectiviteit op het gebied van de rampenbestrijding. Eerste vereiste voor de opstelling van een dergelijk plan is een hoge organisatiegraad van bedrijven in de genoemde bedrijventerreinverenigingen en –stichtingen. Dit is met name noodzakelijk omdat de hulpdiensten direct moeten kunnen beschikken over namen en telefoonnummers van de eerstverantwoordelijken bij de betreffende bedrijven. De conclusie van de middag was dat opstelling van een collectief plan tot de prioriteiten moet behoren van de SIM. Het onderwerp past prima in de plannen om te komen tot een uitgebreid project van bedrijventerreinmanagement. SIM en LWV zullen in de tweede helft van 2002 beginnen met de uitvoering van dit project. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij SIM/LWVsecretaris Mark Hendriks, telefoon 0475 352608.

Afscheid SIM-secret Jos Hessels

Na 12 jaar secretaris te zijn geweest bij de Hessels gekozen voor een politieke loopba CDA-fractie in de Tweede Kamer.

Het bestuur van de SIM wenst Jos heel ve nieuwe uitdagende verantwoordelijkheid relaties graag de gelegenheid geven om af maar ook om het glas te heffen op toekom samenwerking.

De receptie vindt plaats op vrijdag 21 jun 16.00 – 18.00 uur in het LWV, Godsweerdersinge Roermond. Graag nodige aanwezig te zijn.

U kunt u aanmelden voo afscheidsreceptie bij Sand (telefoon 0475-352630 o per e-mail: litjens@lwv.nl

en

ns

dan

De grenzen van vervoersmanagement
Als bedrijventerreinen door vervoerders benaderd worden over vervoersmanagement is er veelal enthousiasme. Wie lijdt er niet onder congestie en slechte bereikbaarheid? En zo raak je in gesprek met gemeente, werkgevers en werkgeversverenigingen. Nu is het voor een onderneming als de SBM-Groep goed en snel mogelijk om op basis van relatief simpele gegevens een vervoersplan op te stellen. Al wat er nodig is is een opgave van de postcode en huisnummer van de personeelsleden van zowel het herkomst als het bestemmingsadres en de tijdstippen waarop het werk aanvangt en weer eindigt.
Maar al snel blijkt dan dat het nodig is verwachtingen en percepties op elkaar af te stemmen. Een eerste vaak voorkomend misverstand is dat het bij vervoersmanagement gaat om de afwikkeling van het goederenvervoer. Als je je dan bekend maakt als personenvervoerder verandert de houding van enthousiast begerig naar vragend en aftastend. Dit komt doordat veel ondernemers bereikbaarheid van hun locatie door personeel niet als hun probleem zien maar als iets wat de overheid (gemeente) en de werknemer aangaat. Als de overheid zorgt voor goede toegangswegen en manoeuvreerruimte en parkeerplekken is er al veel zoniet alles opgelost en de werknemer betalen wij toch al een woon-werkvergoeding! Daarnaast is de omvang van het bedrijf en de functies van de daarin werkzame personen ook van belang. In kleine(re) bedrijven zijn de plaatsgebonden functies vaak zeer klein in getal, de directeur is inkoper, verkoper en opzichter in een. Er zit hooguit iemand op de administratie die tevens de telefoon aanneemt. Het is duidelijk dat de directeur een auto ter beschikking moet hebben want zijn bestemmingen en reismomenten zijn vaak volkomen onplanbaar en voor die administratieve kracht ga je geen vervoersplan opzetten. Grote bedrijven werken vaak weer met semi of volcontinue diensten. Veelal zijn die ook nog niet op elkaar afgestemd. In de gesprekken ziet iedereen wel voordelen van vervoersmanagement zoals minder parkeerplaatsen op het eigen

OB

in

terrein en files, maar er ook. Ho erop reage vaak een w vergoeding ingeleverd ten faveur abonneme vakorganis Wat als je wordt maa wil op het werkdag? H thuis?

Lees verder

Colof

eken

ect.

Mark Hendriks nieuwe secretaris SIM

Nieuwsfli uitgave va Samenwe terreinen

Tel. (047 Fax (047

Veiligheid een zorg van en vo ons allen...!

Tot ons genoegen kunnen wij u mededelen dat weer een viertal bedrijven zich hebbe het collectief “ Beatrixhaven “ waarbij het percentage ligt op 65%. Toch zij er nog ee die meeliften op de bestaande surveillancedienst, wat in de naaste toekomst buiten “ tot een minimum beperkt zal worden. Reden hiervan is, dat alle aandacht gevestigd deelnemers van het collectieve dienstverlening. Ondanks reeds eerder genoemd toch zaken op een rij, colectieve dienstverlening houdt in van maandag tot donderdag van uur en van vrijdag 17.00 uur tot maandag-ochtend 07.00 uur vol-continue toezicht o bedrijventerrein Beatrixhaven.
gevraagd kan worden. Werkzaamheden worden in nauw overleg besproken met de Stichting en de plaatselijke politie, gekoppeld aan een schriftelijke rapportage. Alle gedragingen op het terrein buiten de normale werktijden worden alszodanig gerapporteerd, daarnaast bestaat de mogelijkheid tot aansluiting bij een meldkamer en een sleuteldienstservice. Hebt U wel eens nagegaan wie er in het bezit zijn van sleutels van uw locatie, en wie er bevoegd zijn om de aanwezige alarminstallatie te bedienen? Daarnaast wordt er in de dagsituatie regelmatig geobserveerd door derden hoe een bedrijf omgaat met zijn diciplines, houdt u daar alstublieft rekening mee. Ook de politie in 1e instantie in kennis stellen, zodat deze een plan van aanpak neer kan zetten, tot voorkoming van............ Bent u geinteresseerd, vraagt u dan via de Stichting een vrijblijvende informatie aan, met als doelstelling “voorkomen is beter dan genezen”. De Nederlandse Veiligheidsdienst B.V. Stichting Beveiliging Beatrixhaven Dick van der Ben Projectleider/ Veiligheidskundige Bedrijventerreinen A.M.G. Buis, Voorzitter 043-4584224

chieden re auto eg, et en, dt naar

, en terrein ole , waarbij dienst op ordt

via de ai

alisering van Beatrixhaven, dan wel pragmatisch!
• Het dichtslibben van de haven. Op basis van een analyse van sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen in de Beatrixhaven zijn ten behoeve van het onderzoek drie scenario’s ontwikkeld: scenario multimodaliteit en ruimte, scenario duurzaamheid, scenario Beatrixhaven 2010, waarvan globaal de ruimtewinst en de kosten voor realisering zijn berekend. Uit deze scenario’s volgt dat er beslist ruimtewinst te behalen is, maar dat deze zeer (te) kostbaar is. In totaal 45,5 tot 90,8 miljoen.Voorts zijn er door de onderzoekers een aantal aanbevelingen gedaan: • Onderzoek naar mogelijke locaties voor eventueel uit te plaatsen bedrijven en actieve grondpolitiek • Onderzoek naar de financieringsmogelijkheden voor herstructurering • Aanpassen van het bestemmingsplan. was destijds gestart, mede vanuit het idee dat een grootschalige herstructureringsoperatie in Beatrixhaven een oplossing zou kunnen voor vormen voor de uitplaatsing van bedrijven uit Belvédère. Uit het onderzoek volgde dat dit financieel onhaalbaar is.Wel heeft het College aangegeven dat op pragmatische wijze een aantal belangrijke knelpunten, maar ook kansen die zich in de Beatrixhaven voordoen, zouden moeten worden aangepakt. In het kort gaat het daarbij om: • Een herziening van het bestemmingsplan. Het ligt in de planning in 2003 een voorontwerp bestemmingsplan gereed te hebben op basis van een beleidsvisie op de Beatrixhaven die er momenteel al ligt. Belangrijke elementen daarin zijn: De Beatrixhaven blijft een bedrijventerrein als een traditioneel bedrijventerrein • De aanpak van haven. Daarbij gaat het in eerste instantie om de bevaarbaarheid en het uitbaggeren, de verbetering van de aanlegsteigers en de aanpak van de woonboten. Deze activiteiten zijn dit voorjaar gepland. Over de laatste stand van zaken is de ondernemersvereniging op 2 april jl. geïnformeerd. In tweede instantie gaat het om het beheer en de exploïtatie van de haven. Hierbij zijn meerdere mogelijkheden aan de orde die nog nader onderzocht moeten worden. • Actieve grondpolitiek. Het is de bedoeling om middels concrete grondaankopen op strategische plekken, of daar waar het mogelijk is, aaneengesloten kavels/ruimte te creëren die ruimte kunnen gaan bieden aan bedrijven zoals die in de toekomst daar ook gewenst zijn.Via de gemeentebrede overleggroep bedrijfsinitiatieven zullen hiertoe concrete voorstelen inventarisatie zal in overleg met de ondernemers een plan van aanpak ontwikkeld worden. Een eerste informatieronde met de ondernemers heeft plaatsgevonden op 19 april jl. De gemeente Maastricht voert overleg met de provincie Limburg inzake het onderdeel actieve grondpolitiek om dit voor te dragen voor een provinciale subsidie en subsidie van het ministerie van EZ (TIPP) aangezien de kosten voor dit traject het meest kostbaar zijn. Op de lange termijn hoopt de gemeente Maastricht aldus te komen tot:

icht heeft ek laten ud naar n wel

dingen derzoek

n e tot

e stad. noemd eling van plaatsing drijvenrtraagde chtiet ties van als -Airport,

• Een t bedri een a betro heeft zo bij duurz en ec in de • Een t grond beste meer richti met n bedri • Een t en on werke behee • Kort poten zijn b

tot meer imtewinst

de kosten.

beheer Beatrixhaven
voor de bedrijfsmatige scheepvaart is bedoeld en niet voor onder andere woondoeleinden en/of door pleziervaartuigen. Het staat de gemeente vooralsnog voor ogen de haven op de huidige wijze te laten functioneren, doch het beheer zal op een professionelere wijze moeten worden aangepakt. Deze professionele aanpak heeft onder andere tot doel het huidige bedrijfsmatige gebruik van de haven te optimaliseren en te komen tot een evenwichtig en structureel havenbeheer. Die optimalisatie zal in een drietal fases vorm moeten krijgen. de scheepvaart op een veilige wijze gebruik te laten maken van de haven. Doel van dit besluit is de veiligheid en de vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer te bevorderen, de scheepvaartwegen in stand te houden en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan. Bovendien moet schade door het scheepvaartverkeer aan bijvoorbeeld oevers worden voorkomen. 0Deze fase heeft hoge prioriteit, omdat de bruikbaarheid van de haven en de veiligheid van de scheepvaart direct in het geding is. Fase 2: Anticiperen op de toekomst In de tweede fase zal het toekomstige beheer van de haven nader worden ingevuld. Een havenverordening en/of havenreglement zal worden opgesteld waarin regels worden gesteld m.b.t. de inrichting, hinder, veiligheid, havengelden, milieu, etc. Verder zal de gemeente moeten onderzoeken op welke wijze het operationeel havenbeheer kan worden ingevuld. In het verleden zijn geen regelingen getroffen voor de in de haven op gemeente grond geplaatste bouwwerken, zoals overkappingen over het water, meerpalen en kades. Deze zaken zullen middels een privaatrechtelijk regeling moeten worden uitgegeven. In deze fase zal worden overwogen of en op welke wijze overige onderhoudswerkzaamheden, waaronder eventueel herstel van oevers, dienen plaats te vinden. Een gedeelte van het onderhoud zou eventueel kunnen worden bekostigd uit het innen van havengelden. In deze ontwikkelingsfase zal de gemeente intensief met de ondernemers en met name met de watergebonden bedrijven samenwerken om nadere invulling aan het havenbeheer te geven. Fase 3: Regulier beheer en exploitatie In de laatste fase zal het beheer en de exploitatie van de haven zijn definitieve vorm moeten krijgen. Het uitgangspunt voor de gemeente is een goed beheer en exploitatie van de haven in overleg met de gebruikers.

n ussen rsen de er de haven. n was . heer an de

Jaarvergade SOB

Noteert u vast in uw agenda! De jaarverga SOB zal worden gehouden op vrijdag 15 n

de eheer

anpak

n ders 001 basis

Drie fasen
Fase 1: Orde op zaken stellen In het kader van een doelmatig gebruik en beheer van een haven zal een haven in het algemeen moeten voldoen aan enkele minimumeisen. In deze fase zullen maatregelen worden genomen om de bruikbaarheid van de haven en de veiligheid voor het scheepvaartverkeer te waarborgen. Allereerst zal de haven worden uitgediept. Er is inmiddels gestart met het uitbaggeren. Illegale voorwerpen in de haven, zoals woonschepen en overige drijvende voorwerpen, dienen verwijderd te worden. Om dit doel te bereiken zal waar nodig de gemeente bestuursrechtelijk gaan optreden. Verder zal een verkeersbesluit moeten worden genomen om

Baggerwerkzaam
De baggerwerkzaamheden in de Beatrixhaven zullen in week 21 worden gestart. Het einde van de werkzaamheden is gepland rond augustus/september 2002. De haven blijft voor de bedrijfsmatige scheepvaart toegankelijk. Rekening moet worden gehouden met het feit dat het uitbaggeren de

lijkng

e van en ng in , maar ze in reneve van ng van

Realisering doelstellingen
De gemeente heeft zich tot doel gesteld fase 1 eind 2002 af te ronden. Fase 2 en 3 zal een langere periode in beslag nemen. Voorlopig gaat de gemeente er van uit de gestelde doelstellingen van fase 2 en 3 voor 2005/2006 te realiseren. Voor vragen en/of opmerkingen kunt U contact opnemen met Thijs Vaessen, Project-/beleidsmedewerker van de afdeling Stadstoezicht, tel. 043-3505211.

dagelijkse haven kan Vaartuigen met ligpla dienen te w Meer info T. Vaessen of J. van d (043) 350

jn Voor is de

er eheer et wil hts

prijs

an

n. de t oorten k voer

opdrachtgevende overheid veelal de provincie. Wat ook onbekend is dat de opbrengst uit deze kaarten slechts 35% van de kosten dekt en dat de opdrachtgevende overheid daar nog eens 65% aan subsidie bijlegt. Gefixeerde totaalbudgetten leiden ertoe dat deze overheden alleen onder strikte voorwaarden nieuwe initiatieven goedkeuren. Een andere mogelijkheid is besloten vervoer. Maar dan

moeten de totaalkosten wel door de werkgevers en werknemers worden opgebracht en dan hebben we het niet meer over strippenkaart tarieven van 0,39 per strip! Ervaringen in het Maastrichtse bedrijventerrein Beatrixhaven en bedrijventerrein Roerdalen leren dat voor het principe iedereen wel enthousiast te maken is maar dat er aan een aantal randvoorwaarden

voldaan moet zijn om invoering serieus te overwegen. Er moet echt een bereikbaarheidsprobleem zijn voor de werkgever en of werknemer. Oplossingen zijn gericht op mobiliteit in collectiefverband. Er moet een wil tot financiering zijn door opdrachtgever, afnemer en indien betrokken, de overheid. Er moeten mogelijkheden zijn om van groepen, door

verschuiving van aanvangstijden/eindtijden, groepen van voldoende omvang samen te stellen zodat zo economisch mogelijk vervoerd kan worden. Niet alle werknemers zullen met collectieve systemen bediend kunnen worden. Combinaties met fiets en carpool oplossingen moeten bespreekbaar zijn.

Meer info SBM-groe 350 57 54 l.wijnands

communicatie & reclameproducties

Randwyck – a head in the reg

Onder de titel “Randwyck – a head in the region” vond op vrijdag 3 mei 2002 in het bezochte bijeenkomst plaats van direct betrokkenen bij het bedrijventerrein Randwy van de gemeente Maastricht heeft Amstelland Vastgoedontwikkeling in de afgelopen opgesteld voor de verdere ontwikkeling van Randwyck. Deze visie werd tijdens de bi MECC gepresenteerd, waarbij aan de aanwezigen de mogelijkheid werd voorgelegd ondertekenen, waarin alle participanten zich committeren aan de voorgestelde plan
Deze plannen behelzen een flinke upgrading van het terrein, compleet met winkelstraten, restaurants en het volbouwen van de nu nog open plaatsen. Uitgangspunt is het verhogen van het aantal op Randwyck werkzame personen van 13.000 nu naar 25.000 binnen tien jaar. Voor de verdere uitwerking van de plannen is een startkapitaal van 475.000 nodig, op te brengen door de diverse participanten. Vanuit de SIM en de SOR is vooralsnog afwachtend gereageerd op de plannen. Voor de bestaande bedrijven op Randwyck heeft het aanpakken van meer praktische problemen (op Randwyck vooral het parkeerprobleem en de verkeersafwikkeling) topprioriteit. Deze en andere praktische zaken komen ook aan bod in het bedrijventerreinmanagementproject (BTM) van SIM en LWV, dat in de tweede helft van 2002 van start zal gaan. Omdat hiervoor geen initiële investeringen noodzakelijk zijn, hoeft dit niet te wachten

op het grote R de gem LWV i BTMbrenge indien zou wo

n-Noord/SOS

ergadering van de SOS op 11 maart ami Products werd ingegaan op het op Schan-Noord. Hier kan alleen iets aan dien alle klachten steeds opnieuw gemeld tie. Afgesproken werd om kopieën van dingen schriftelijk of per e-mail door te etariaat (sos@lwv.nl).

Voorjaars ledenvergadering “Bosscherveld” in teken van belvédère-project.
In een goed bezochte ledenvergadering op 11 maart j.l. van de bedrijvenvereniging Bosscherveld, heeft het plan Belvédère weer volop de aandacht gekregen. Een grote delegatie van de gemeente Maastricht gaf toelichting over de actuele gang van zaken in deze materie. Wethouder M. Depondt-Olivers, dhr. G. Bartholomee, mevr. M. van Oeveren en dhr. R. de Joode schetsten nogmaals welke impact dit project heeft op de gemeente Maastricht maar ook en misschien vooral op de ondernemers op ons bedrijventerrein. Na een toelichting op dit project tijdens een bijeenkomst in voorjaar 2001, en een aantal discussie avonden, is eind 2001 de discussiefase afgesloten. Momenteel ligt er een ontwerp Masterplan dat in mei 2002 tot een concreet Masterplan wordt uitgewerkt en voorgelegd. Er wordt gestreefd naar vaststelling van dit plan in het najaar van 2002. BvB-secretaris R. Albertz

Naar a vergad bestuu oproep spelen het voo bedrijv gezam wij af o tot oph verenig

onderhandelingsfase. Een goed functioneren van een bedrijvenvereniging, met een actieve rol van de leden, geeft het bestuur voldoende basis om een sterke vuist te maken naar de gemeente. BvBvoorzitter R. Burlet beaamt dit en voegt toe dat de samenwerking met de SIM en de daardoor verdere professionalisering van de vereniging deze positie alsmaar versterkt. Het is nogmaals de wens van het bestuur om de leden op te roepen tot een actievere rol in de bedrijvenvereniging. In de nabije toekomst wordt het bedrijventerrein Bosscherveld

een gesprekspartner met voldoende achterban kan hierin een woordje meespreken en onze belangen behartigen. Na de presentatie over het Belvédère-project gaf penningmeester E. Bessems in duidelijke bewoordingen de financiële stand van zaken weer. Deze positieve cijfers geven de vereniging mogelijkheden en ruimte om extern advies in te roepen daar waar het nodig mocht blijken. Na goedkeuring van de cijfers door aftredend kascontrole lid dhr. M Vandooren en de benoeming van dhr. E. Slenter tot nieuw lid van de

De dat najaars gecom van za het Be allen ti medeg

Voor o ideeën leden e

Secret verenig

P/A Ro Machi Bossch 6219 N Tel. 04 fax 043 E-mail